P. 1
Da Dang Va Dac Diem Chung Cua Lop Bo Sat

Da Dang Va Dac Diem Chung Cua Lop Bo Sat

|Views: 132|Likes:
Được xuất bản bởiamericus_smile7474

More info:

Published by: americus_smile7474 on Feb 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2012

pdf

text

original

Th»n l»n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm phï hîp víi ®êi sèng hoµn toµn ë c¹n:  Tr×nh bµy

nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña th»n l»n thÝch nghi víi ®êi sèng ë c¹n? - Thë b»ng phæi, sù trao ®æi khÝ ®-îc thùc hiÖn nhê sù co d·n cña c¸c c¬ liªn s-ên. - Tim xuÊt hiÖn v¸ch hôt ng¨n t¹m thêi t©m thÊt thµnh 2 nöa (4 ng¨n ch-a hoµn toµn). M¸u nu«i c¬ thÓ vÉn lµ m¸u pha. - C¬ thÓ gi÷ n-íc nhê líp v¶y sõng vµ hËu thËn cïng trùc trµng cã kh¶ n¨ng hÊp thu l¹i n-íc.

Th»n l»n bãng

Qua quan s¸t ®o¹n phim trªn em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g× vÒ thÕ giíi c¸c loµi bß s¸t? .

Th»n l»n bãng R¾n r¸o C¸ sÊu  Quan s¸t h×nh 40.1 nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi ®Æc tr-ng ph©n biÖt ba bé th-êng gÆp trong líp Bß s¸t? §Æc ®iÓm cÊu t¹o Tªn bé Bé Cã v¶y Bé C¸ sÊu Bé Rïa Mai vµ yÕm Hµm vµ r¨ng r¨ Vá vµ trøng Rïa .

kh«ng cã mai vµ yÕm Hµm ng¾n. Trøng cã mµng dai bao bäc Bé Cã v¶y Kh«ng cã chi. cã r¨ng nhá mäc trªn hµm. sinh s¶n trªn c¹n) Hµm cã r¨ng. Trøng cã vá ®¸ v«i bao bäc Bé C¸ SÊu Bé Rïa Cã chi. cã v¶y sõng. cã mai vµ yÕm Hµm rÊt dµi. cã nhiÒu r¨ng lín nhän s¾c. mäc trong lç ch©n r¨ng.Líp Bß s¸t (Da kh«. kh«ng cã mµng nhÜ Hµm kh«ng cã r¨ng. mµng nhÜ râ Th»n l»n bãng R¾n r¸o C¸ sÊu Rïa .

r¨ng lín mäc trong lç ch©n r¨ng Hµm kh«ng cã r¨ng Vá vµ trøng Trøng cã mµng dai Cã vá ®¸ v«i Vá ®¸ v«i Rïa Cã Bé Rïa  Sù ®a d¹ng cña líp bß s¸t thÓ hiÖn ë nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Cho vÝ dô? Líp bß s¸t rÊt ®a d¹ng ®-îc thÓ hiÖn ë c¸c ®Æc ®iÓm: . §Æc ®iÓm cÊu t¹o Tªn bé Bé Cã v¶y Bé C¸ sÊu Mai vµ yÕm Kh«ng cã Kh«ng cã Hµm vµ r¨ng r¨ Hµm ng¾n. r¨ng nhá mäc trªn hµm Hµm dµi.Cã lèi sèng vµ m«i tr-êng sèng phong phó.Th»n l»n bãng R¾n r¸o C¸ sÊu Nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi ®Æc tr-ng ph©n biÖt ba bé th-êng gÆp trong líp Bß s¸t. . . chia ra thµnh 4 bé.Sè loµi lín (6500 loµi).

Th»n l»n bãng R¾n r¸o C¸ sÊu Rïa .

.

* C¸c loµi khñng long rÊt ®a d¹ng: m«i tr-êng sèng. chi tr-íc ng¾n. dµi 22m. chi cã d¹ng v©y c¸. b¹ch . Khñng long b¹o chóa dµi 10m. . ¨n c¸. biÕt bay vµ l-în. ph¸t triÓn phån thÞnh cña khñng long do: ®iÒu kiÖn * Sù sèng thuËn lîi. b¬i giái. thøc ¨n. chi yÕu. Cã c¸nh cÊu t¹o nh.. ch-a cã kÎ thï. nªu ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®êi sèng cña khñng long c¸.. Khñng long cæ dµi. th©n dµi tíi 27m. vuèt s¾c nhän chuyªn ¨n thÞt ®éng vËt ë c¹n. lµ khñng long d÷ nhÊt cña Thêi ®¹i Khñng long.c¸nh d¬i. cao 12m. mùc. cã r¨ng. *Ngù trÞ trªn kh«ng: Khñng long c¸nh. * Ngù trÞ m«i tr-êng n-íc: Khñng long c¸ dµi tíi 14m. ¨n c¸.2. *Ngù trÞ trªn c¹n: Khñng long sÊm nÆng kho¶ng 70 tÊn. ®äc chó thêi k× nµy? thÝch h×nh 40. cÊu t¹o c¬ thÓ. khñng long c¸nh vµ khñng long b¹o chóa? * Bß s¸t cæ h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng 280 ± 230 triÖu n¨m. Tæ tiªn cña Bß s¸t ra ®êi vµ ph¸t triÓn phån Nguyªn nh©n thÞnh vµo thêi gian long ë cña khñng nµo?  Quan s¸t.

ph¸t triÓn phån thÞnh cña khñng long do: ®iÒu kiÖn sèng thuËn lîi.Nguyªn nh©n diÖt vong cña khñng long: + Do c¹nh tranh víi chim thó. . .* Bß s¸t cæ h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng 280 ± 230 triÖu n¨m. thøc ¨n. cÊu t¹o c¬ thÓ..Bß s¸t nhá vÉn tån t¹i v×: + C¬ thÓ nhá dÔ t×m n¬i tró Èn. . + Yªu cÇu vÒ thøc ¨n Ýt. * C¸c  Nguyªn nh©n diÖt vong cña khñng long?  T¹i sao nh÷ng loµi bß s¸t cì nhá vÉn tån t¹i vµ sèng sãt cho ®Õn ngµy nay? . + Do ¶nh h-ëng cña khÝ hËu vµ thiªn tai.. + Trøng nhá an toµn h¬n. loµi khñng long rÊt ®a d¹ng: m«i tr-êng sèng. ch-a cã kÎ * Sù thï.

NhiÖt ®é c¬ thÓ §Æc ®iÓm chung ThÝch nghi hoµn toµn víi ®êi sèng ë c¹n Da kh« cã v¶y sõng Cæ dµi Mµng nhÜ n»m trong hèc tai Chi yÕu cã vuèt s¾c Phæi nhiÒu v¸ch ng¨n Tim ba ng¨n cã v¸ch hôt. giµu no·n hoµng Thô tinh trong Lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt . Cæ 4. Vi trÝ mµng nhÜ 5. hai vßng tuÇn hoµn. HÖ tuÇn hoµn 8. Sù thô tinh 11. V¶y 3. HÖ h« hÊp 7. HÖ sinh dôc 9. Trøng 10. m¸u nu«i c¬ thÓ lµ m¸u giao Cã c¬ quan pha cÊu Trøng cã mµng dai hoÆc vá ®¸ v«i bao däc.STT 1. M«i tr-êng sèng 2. C¬ quan di chuyÓn 6.

. + Cã gi¸ trÞ thùc phÈm: Ba ba.. . cã c¬ quan giao cÊu.. m¸u nu«i c¬ thÓ lµ m¸u pha.T¸c h¹i: G©y ®éc cho ng-êi: R¾n. ..  Nªu lµ ®éng vËt thÝch nghi hoµn cæ dµi.. giµu no·n hoµng... tim ba ng¨n cã v¸ch hôt... mµng nhÜ n»m trong hèc tai. trøng cã mµng dai hoÆc vá ®¸ v«i bao däc. + S¶n phÈm mÜ nghÖ: V¶y ®åi måi.. da c¸ sÊu. lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt Vai trß cña Bß s¸t: .Ých lîi:  Nªu Ých lîi vµ t¸c h¹i cña Bß s¸t? Cho vÝ dô minh ho¹? + Cã Ých cho n«ng nghiÖp: R¾n diÖt chuét. chi yÕu cã vuèt s¾c. hai vßng tuÇn hoµn. + Lµm d-îc phÈm: Tr¨n. thô tinh trong.. . rïa.Bß s¸t ®Æc ®iÓm chung cña Bß s¸t? toµn víi ®êi sèng ë c¹n: Da kh« cã v¶y sõng. . . .. r¾n... phæi nhiÒu v¸ch ng¨n.

kh«ng ho¶ng hèt. + BÖnh nh©n cÇn n»m yªn tÜnh.Khi bÞ r¾n ®éc c¾n. . råi hót (kh«ng nªn nÆn).C«ng viªn Jura cña Trung Quèc míi khai tr-¬ng n¨m 2001 lµ mét c«ng viªn lín tr-ng bµy m« h×nh c¸c loµi khñng long. + Dïng gi¸c hót hoÆc èng ¸p lªn chç r¹ch. cø 10 phót ph¶i níi láng trong 90 gi©y vµ nhÝch vÒ phÝa vÕt c¾n. kh«ng ®-îc uèng r-îu. . + Dïng dao ®· khö trïng r¹ch vÕt th-¬ng tíi ®é s©u cña r¨ng ®éc c¾m vµo chç c¾n. + Röa vÕt th-¬ng b»ng thuèc tÝm 5%. cÇn s¬ cøu kÞp thêi b»ng nh÷ng thao t¸c sau: + Buéc chÆt vÕt th-¬ng chõng 5 -> 10cm ( theo chiÒu m¸u ch¶y vÒ tim). C¸c em nhá Trung Quèc rÊt thÝch tíi c«ng viªn nµy v× nã cho c¸c em h×nh ¶nh thu nhá cña thÕ giíi h¬n 60 triÖu n¨m tr-íc ®©y.. + §-a ngay ®Õn bÖnh viÖn gÇn nhÊt.

. + Lµm d-îc phÈm: Tr¨n.Líp bß s¸t rÊt ®a d¹ng ®-îc thÓ hiÖn ë c¸c ®Æc ®iÓm: . Bß s¸t lµ ®éng vËt thÝch nghi hoµn toµn víi ®êi sèng ë c¹n: Da kh« cã v¶y sõng.. ... tim ba ng¨n cã v¸ch hôt.Sè loµi lín (6500 loµi).. r¾n. phæi nhiÒu v¸ch ng¨n. da c¸ sÊu. . + Cã gi¸ trÞ thùc phÈm: Ba ba. rïa. mµng nhÜ n»m trong hèc tai.Cã lèi sèng vµ m«i tr-êng sèng phong phó. chia ra thµnh 4 bé.. ..T¸c h¹i: G©y ®éc cho ng-êi: R¾n. cæ dµi. + S¶n phÈm mÜ nghÖ: V¶y ®åi måi.. . thô tinh trong. giµu no·n hoµng. cã c¬ quan giao cÊu.. . ..Ých lîi: + Cã Ých cho n«ng nghiÖp: R¾n diÖt chuét. m¸u nu«i c¬ thÓ lµ m¸u pha. lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt Vai trß cña Bß s¸t: . chi yÕu cã vuèt s¾c.. trøng cã mµng dai hoÆc vá ®¸ v«i bao däc... hai vßng tuÇn hoµn.

Bß s¸t lµ sèng cæ thÝch nghi hoµn toµn .... Thêi lµ ®éng vËt thÞnh gian phån cã x-¬ng nhÊt lµ Thêi ®¹i khñng long.................... ng¨n mµng dai hoÆc c¸ sÊu)........(2)...... (6).. bé Rïa vµ bé C¸ kho¶ng 280 ± xuÊt hiÖn sÊu Bß s¸t cã ba bé .............. lµ bao bäc ®éng vËt biÕn nhiÖt.............(1)............ dµi.............. mµng nhÜ n»m trong cæ xuÊt hiÖn hèc tai bé Cã v¶y.......... ..(3).....(5)....... bé Rïa vµ bé C¸ sÊu mµng dai hoÆc vá ®¸ v«i bao bäc 1 2 3 4 5 6 7 8 kho¶ng 280 ± tim cã v¸ch hôt 230 m¸u lµ ®éng vËt cã x-¬ng pha sèng phæ biÕn: bé Cã v¶y... v¶y sõng kh«. pha phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n.. giµu no·n hoµng...................... .......... Chän tõ hoÆc côm tõ trong sè c¸c tõ vµ côm tõ d-íi ®©y ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau sao cho phï hîp: dµi........ ........... t©m thÊt (trõ vá ®¸ v«i m¸u ®i nu«i c¬ thÓ lµ ... bao bäc........................... m¸u ...... mµng nhÜ n»m trong víi ®êi sèng hèc tai tim cã v¸ch hôt ë c¹n: da kh«... trøng ................... c¸ch ®©y ............ Tæ tiªn Bß s¸t ®-îc 230 .................. Cã c¬ quan giao phèi......(8)......(4)... chi yÕu cã vuèt s¾c..(7)..... triÖu n¨m....... thô tinh trong......

bé Rïa vµ bé C¸ sÊu. chi yÕu cã vuèt s¾c. mµng nhÜ n»m trong hèc tai. trøng cã mµng dai hoÆc vá ®¸ v«i bao bäc. lµ ®éng vËt biÕn nhiÖt. tim cã v¸ch hôt ng¨n t©m thÊt (trõ c¸ sÊu). Bß s¸t lµ ®éng vËt cã x-¬ng sèng thÝch nghi hoµn toµn víi ®êi sèng ë c¹n: da kh«. v¶y sõng kh«. Tæ tiªn Bß s¸t ®-îc xuÊt hiÖn c¸ch ®©y kho¶ng 280 ± 230 triÖu n¨m. phæi cã nhiÒu v¸ch ng¨n. thô tinh trong. . Thêi gian phån thÞnh nhÊt lµ Thêi ®¹i khñng long. m¸u ®i nu«i c¬ thÓ lµ mÊu pha. cæ dµi.Bß s¸t cã ba bé phæ biÕn: bé Cã v¶y. Cã c¬ quan giao phèi. giµu no·n hoµng.

Líp bß s¸t cã lèi sèng ®a d¹ng. B vµ C. Líp bß s¸t cã m«i tr-êng sèng ®a d¹ng. a B c d . C¶ A.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 1: Líp bß s¸t rÊt ®a d¹ng v×: Líp bß s¸t cã sè loµi lín.

C¶ A.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 1: Líp bß s¸t rÊt ®a d¹ng v×: Líp bß s¸t cã sè loµi lín. Líp bß s¸t cã lèi sèng ®a d¹ng. C¶ A. Hoan h« b¹n ®· tr¶ lêi ®óng. a B c d . Líp bß s¸t cã m«i tr-êng sèng ®a d¹ng. B vµ C. B vµ C.

C¶ A. a B c d . B vµ C.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 1: Líp bß s¸t rÊt ®a d¹ng v×: Líp bß s¸t cã sè loµi lín. rÊt tiÕc b¹n ®· tr¶ lêi sai! b¹n h·y chän ®¸p ¸n kh¸c. Líp bß s¸t cã lèi sèng ®a d¹ng. Líp bß s¸t cã m«i tr-êng sèng ®a d¹ng.

B vµ C ®Òu sai. 280 ± 230 triÖu n¨m.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 2: Bß s¸t cæ ®-îc h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng: 380 . a B C d . C¶ A.320 triÖu n¨m. 320 ± 280 triÖu n¨m.

C¶ A. a B C d . Hoan h« b¹n ®· tr¶ lêi ®óng. 280 ± 230 triÖu n¨m. 320 ± 280 triÖu n¨m.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 2: Bß s¸t cæ ®-îc h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng: 380 .320 triÖu n¨m. B vµ C ®Òu sai.

320 triÖu n¨m. a B C d . C¶ A. rÊt tiÕc b¹n ®· tr¶ lêi sai! b¹n h·y chän ®¸p ¸n kh¸c.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: C©u 2: Bß s¸t cæ ®-îc h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng: 380 . B vµ C ®Òu sai. 280 ± 230 triÖu n¨m. 320 ± 280 triÖu n¨m.

. B vµ C ®Òu ®óng. C¶ A. Mét sè loµi r¾n b¾t chuét lµ ®éng vËt cã h¹i cho n«ng nghiÖp. Näc r¾n ®éc cã thÓ sö dông lµm thuèc ch÷a bÖnh.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: a B c D C©u 3: R¾n lµ ®éng vËt cã Ých cho n«ng nghiÖp v×: R¾n ®éc c¾n cã thÓ g©y chÕt ng-êi.

Hoan h« b¹n ®· tr¶ lêi ®óng.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: a B c D C©u 3: R¾n lµ ®éng vËt cã Ých cho n«ng nghiÖp v×: R¾n ®éc c¾n cã thÓ g©y chÕt ng-êi. C¶ A. Näc r¾n ®éc cã thÓ sö dông lµm thuèc ch÷a bÖnh. . Mét sè loµi r¾n b¾t chuét (lµ ®éng vËt cã h¹i cã h¹i cho n«ng Mét sè loµi r¾n b¾t chuét lµ ®éng vËt cho n«ng nghiÖp). nghiÖp. B vµ C ®Òu ®óng.

B vµ C ®Òu ®óng. C¶ A. Mét sè loµi r¾n b¾t chuét lµ ®éng vËt cã h¹i cho n«ng nghiÖp. Näc r¾n ®éc cã thÓ sö dông lµm thuèc ch÷a bÖnh. rÊt tiÕc b¹n ®· tr¶ lêi sai! b¹n h·y chän ®¸p ¸n kh¸c.Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: a B c D C©u 3: R¾n lµ ®éng vËt cã Ých cho n«ng nghiÖp v×: R¾n ®éc c¾n cã thÓ g©y chÕt ng-êi. .

‡ Nghiªn cøu tr-íc bµi 41: ³ chim Bå c©u´ . 2 trang 133 SGK. ‡ Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái 1.‡ Häc thuéc vµ nhí phÇn tãm t¾t cuèi bµi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->