ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON Thạc sỹ: Lê Ngọc Thanh I – PHƯƠNG PHÁP GIẢI Nguyªn t¾c: Tổng

số electron cho bằng tổng số electron nhận. Từ đó suy ra tổng số mol electron cho bằng tổng số mol electron nhận Phương pháp này áp dụng cho các bài toán mà các chất tham gia phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá (các phản ứng oxi hoá khử), các bài toán phức tạp xảy ra qua nhiều quá trình, thậm trí nhiều bài không xác định dược chất dư chất hết. Điều đặc biệt lý thú của phương pháp này là không cần viết bất cứ một phương trình phản ứng nào, không cần quan tâm tới các giai đoạn trung gian… Các dạng bài tập thường gặp: 1. Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) không có tính oxi hoá (HCl, H2SO4 loãng …). 2. Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) có tính oxi hoá (HNO3, H2SO4 đặc, nóng …) tạo 1 khí hoặc hỗn hợp khí. 3. Oxit kim loại (hoặc hỗn hợp ox it kim loại) tác dụng với axit ( hoặc hỗn hợp axit) có tính oxi hoá (HNO3, H2SO4 đặc, nóng …). 4. Các bài toán liên quan tới sắt (điển hình là bài toán để sắt ngoài không khí) 5. Bài toán nhúng kim loại vào dung dịch muối Nói chung bất kỳ bài toán nào liên quan tới sự thay đổi số oxi hoá đều có thể giải được bằng phương pháp này. II- VẬN DỤNG A – BÀI TẬP MẪU Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 1,5 g hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng mội kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Giải: + Quá trình cho e: Al 3 e Al3+ 2H
+

Mg - 2 e Mg2+ y + 2e 0, 075 3 x + 2 y = 0,15 (1) 27 x + 24y = 1,5 (2) H2 0,15 2y

x 3x + Quá trình nhận e:

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: Mặt khác, theo bài ra ta có PT: Từ (1) và (2) có: x = 1/30, y = 0,025 Do vậy có: tích là bao nhiêu? Giải: nCu = 3,2/64 = 0,05 mol + Quá trình cho e: Cu 0, 05 0,1 2 e Cu2+ % Al = 60%;

%Mg = 40%

Bài 2: Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thu được NO2 có thê

+ Quá trình nhận e: N+5 + 1eN+4 (NO2)

x x Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: x = 0,1 V = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít Bài 3: Hoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị bằng dung dịch HNO 3 loãng thu được 2,24 lít ở đktc một khí không màu, không mùi, không cháy. Xác định tên kim loại? Giải: Gọi kim loại cần tìm là M có hoá trị n Khí không màu, không mùi, không cháy chính là N2 + Quá trình cho e: M– ne Mn+ + Quá trình nhận e: 2N+5 + 10e N2 1 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: = 1M = 12n Biện luận: 0,1

04.01 x = 0.16 gam Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu có số mol bằng nhau bằng axit HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 đo ở đktc.01 nNO = 0.n M Kết luận 1 12 Loại 2 24 Mg 3 36 Loại Bài 4: Hoà tan hết a gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 1. y = 0.1 0.1 0.2 e Cu2+ 0. Tìm V? Giải: Gọi a là số mol của Fe và Cu. Theo bài ra ta có: 56x +64x = 12 x = 0. y lần lượt là số mol của NO và NO2 Theo bài ra ta có: Suy ra: x = 0.01 mol + Quá trình cho e: Cu .6. có tỉ khối so với H2 bằng 19. nNO2 = 0.2 e Cu2+ x 2x N+2 (NO) 0. Tìm a? Giải: Gọi x.2 + Quá trình nhận e: N+5 + 3e N+2 (NO) 3x x N+5 + 1e N+4 (NO2) y y .04 mol.12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 ở đktc. có tỉ khối so với H2 là 16.3 Cu .01 + Quá trình nhận e: N+5 + 3e 0.12 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = 0.3 e Fe 3+ 0.04 N+5 + 1e 0.01 N+4 (NO2) 0.12 + 0.1 mol + Quá trình cho e: Fe .65 a = 4.

%Al = 72.42%.2.6 lít.125).Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3x + y = 0. b = 0.21+0.07 Áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 3a + 2b = 0.56 2.07 0.125+0.44 gam hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 3.125 mol + Quá trình nhận e: N+5 + 3e N+2 (NO) 2N+5 + 8e 2N+1 (N2O) 0.18g. trong đó có 1 khí không màu hoá nâu trong không khí.2e Mg2+ b 2b (2) Giải hệ (1) và (2) tìm được: x = y = 0. 22.44 (2) Từ (1) và (2) tìm được: a = 0.085 %Mg = 27.56= 0. gọi khí còn lại có khối lượng là M. Tính thành phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Giải: Khí không màu hoá nâu trong không khí là NO.5 (1) Mặt khác theo bài ra ta có: V = (0.3e Al 3+ a 3a Mg . Bài 6: Hoà tan hết 7. Gọi x là số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (vì 2 khí đẳng mol) Từ công thức tính khối lượng trung bình ta có: + Quá trình cho e: Al . 77 (1) Mặt khác theo bài ra ta có: 27a + 24b = 7.21 0.136 lít hỗn hợp 2 khí đẳng mol có khối lượng 5.4 = 5. 0.58% .

.= . nóng Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta luôn có: tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử Tuy nhiên để việc áp dụng nhanh chóng hơn chúng ta cùng nhau đi xây dựng công thức tổng quát: Xét phản ứng của x mol kim loại M có số oxi hoá cao nhất là n với dung dịch HNO3 và N5+ bị khử xuống Nm+ có số mol là y + Quá trình cho e: M .Bài 7: (Tính số mol axit có tính oxi hoá tham gia phản ứng với kim loại) Các axit có tính oxi hoá thường gặp là HNO3 và H2SO4 đặc.= Vậy: Xét phản ứng của x mol kim loại M có số oxi hoá cao nhất là n với dung dịch H2SO4 và S6+ bị khử xuống S m+ có số mol là y M .ne Mn+ M2(SO4)n x nx S+6 + (6-m)e S+m (6-m)y y Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: nx = (6-m)y Sản phẩm muối kim loại tồn tại dưới dạng: M2(SO4)n tạo muối với kim loại = tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = + y = + = nx.ne Mn+ M(NO3)n x nx + Quá trình nhận e: N+5 + (5-m)e N+m (5-m)y y Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: nx = (5-m)y tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = nx + y = nx + = nx.

trong muối thu được là : (m+18.3 e Al 3+ 0. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào bình đựng dung dịch nước Brom dư thấy có 96 gam brom phản ứng.12 x = 0. = 1. 7.375 mol Nếu áp dụng công thức dễ suy ra: 7.1.12 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2x = 0.6 0.3 + Quá trình nhận e: 2N+5 + 8e 2N+1 (N2O) 8x 2x Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 8x = 0.Vậy: . Số mol axit H2SO4 đã tham gia phản ứng là? Giải: .6)g.2e S+6 .06 mol Áp dụng công thức xây dựng được ở trên có: .= 0. Tính a? Giải: Khối lượng ion NO3.2 mol . Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại A và B trong axit H2SO4 đặc nóng dư thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch X.0375 = 0.3 x = 0.Quá trình cho nhận electron khi cho SO2 qua dung dịch nước Brom: Cho: S+4 .6) – m =18.1 0.6 g + Quá trình cho e: Al .3 + 2.0. Cho m gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch HNO 3 a (M) vừa đủ thu được khí N2O duy nhất và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được (m+18.0375 mol tạo muối với kim loại + tạo sản phẩm khử = 0. Nhận: Br2 + 2e 2 x 2x 0.6.2.

792 lÝt H2(đktc).84g hçn hîp oxit. Có thể phân tích bài toán bằng sơ đồ sau: Ta có các quá trình cho và nhận electron như sau: + Quá trình cho e: Fe . sau một thời gian thu được hỗn hợp B gồm 4 chất rắn là : Fe.08 gam Bài 9: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A.24 ltí khí NO duy nhất ở đktc. đồng thời bạn cũng cần có một kỹ năng tính toán tương đối tốt… Nhưng nếu sử dụng “Định luật bảo toàn electron” thì bài toán đơn giản hơn rất nhiều. Fe3O4 có khối lượng 12 gam. Khèi lîng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp đÇu lµ: A. Tính m? Giải: Bài toán này chúng ta đã gặp trong phương pháp “Ghép ẩn”.mFe = 12 .3 = m= 10. 2. t¹o ra 1.1. FeO.2g D.PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl.8g .4g Gi¶i: B.4e 2O2N+2 (NO) 0.12g C. 3.PhÇn 2 nung trong oxi thu được 2.3 O2 .1 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: mFe + mO2 = mB mO2 = mB . B cã hãa trÞ kh«ng đæi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: . Fe2O3. . Cho B tác dụng với axit HNO3 thấy giải phóng ra 2.Bài 8: (Bài toán để sắt ngoài không khí – Bài toán kinh điển) Để m gam sắt ngoài không khí. với phương pháp đó bạn cần viết đầy đủ các phương trình mo tả từng giai đoạn của quá trình. 2.3 e Fe3+ + Quá trình nhận e: N+5 + 3e 0.m Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: + 0.

688 lít khí đktc . Khử hoàn toàn 45. FeO . Fe và Fe2O3 dư và hỗn hợp khí X . Giá trị V là A. Bài 3.9 . 0. Cu D.8 gam hh A chứa Fe 2O3 . Đốt 8. Fe3O4 và Fe dư .0. Fe 2O3 . SO2 C.16) = 3.8 gam A bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO ! ở đktc .mO) = 2. 0. 14.52 gam 2 kim loai trên tác dụng hết với dd H 2SO4 đặc nóng thu được 0. Xác định M? A.4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu được 10. 0.36 lít Bài 4. H2S B.84 . cho X tác dụng với dd .52 gam hh Mg .08 . 2.5 gam H2O.56 lít B.672 lít khí là sp duy nhất hình thành do sự khử của S +6.96 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 17.(2.92 lít C.12g B1 – Bài tập trắc nghiệm Bài 1.45 B.41% theo khối lượng ) .6 gam A tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A.6 lít B. Hòa tan 32 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8. 5. FeO . Nếu đem 45.6 lít Bài 5. 3. Zn C. Fe3O4 bằng H2 thu được m gam Fe và 13.24 lít D.24 lít C. Cho một dòng CO đi qua 16 gam Fe2O3 nung nóng thu được m gam hỗn hợp A gồm Fe3O4 . 1. 2. Al tác dụng hết với dd HCl dư thu được 2. Fe B. Xác định sản phâm duy nhất đó A. Oxit của sắt có CT: FexOy ( trong đó Fe chiếm 72. H2 D. Khử hoàn toàn 23. Cũng cho 2. Cho 2. 5. Không tìm được Bài 2.12 lít D. 0.2gam oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6.4 gam .6 gam hỗn hợp A gồm Fe.6 C.mhhklo¹i ban đÇu= 2. Giá trị x là A. Hoà tan hết 10. Hoà tan chất rắn thu được bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO2 .75 D.(moxit . Kim loại khác Bài 6. 17.

tính V : A.005 g kim loại không tan này trong H2SO4 đặc nóng thu được 112 ml khí SO2 . 11. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO .72 lít ở đktc hh 2 khí NO .08 g và 2M C. Cho 7. Tính tổng thể tích hh khí ở đktc thu được A. Mg C. 0. Tính a A. Xác định M ? A. Cho 0. 9 g C. Fe Bài 10. Kết quả khác D. 12g Bài 8.672 lít C. hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dd HCl dư thấy bay ra 13.1 gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ thu được dd A và hh B chứa 2 khí là N2 và NO có Phân tử khối trung bình là 29 .2 lít B. Hoà tan 0.44 lít H2 đktc . Fe3O4 và Fe dư . Hoà tan 35. Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2.56 lít B. Ca B.4ml D. dư thì thu được 2.505 g một hợp kim gồm hai kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng . 1. 224 ml C. Hoà tan 1. 8g B.2M B. Mg và Ag D.08 g và 3. 0.24 lít H2 . đồng thời khối lượng hợp kim chỉ còn lại 1. Cô cạn dd X thu được 41 gam muối khan . 264. Zn và Ag Bài 12. Nếu cho m gam A tác dụng với dd HNO3 loãng dư thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A.2 gam .005 g (không tan ).125 mol 1 oxit kim loại M với dd HNO3 vừa đủ thu được NO duy nhất và dd B chứa một muối duy nhất .56lít Bài 9. Tính m và CM dd HNO3: A.15 mol O2 .12 lít Bài 7. Công thức oxit là : .44lít D. Zn và Hg C.25g chất rắn. không xác định Bài 11. V đo ở đktc . 336 ml Bài 13. 0. Cô cạn dd B thu được 30. Cho 16. 12. NO2 có khối lượng 12. Fe2O3 .8 lít C.10.Mg bằng một lượng vừa đủ dd HNO3 40% thu được dd X và 6.896 lít D. 179.2 gam kim loại M ( hoá trị n ) tác dụng với 0.2 ml B. 10g D. Mg và Cu B. 14. Al D.nước vôi trong dư được 6 gam kết tủa .56 gam Fe vào 100 ml dd hỗn hợp HCl 0. hai kim loại đó là : A.24 lít NO duy nhất ở đktc .2 M và H2SO40. 13.1 M thu được V lít H2 đktc . Hoà tan hết a gam hợp kim Cu . 10.

0. 5. 18. Cho hh A gåm kim lo¹i R ( ho¸ trÞ 1 ) vµ kim lo¹i X ( ho¸ trÞ 2 ) .1 gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng thu được 16. A.3 gam hh B gåm khÝ NO2 vµ khÝ D cã tæng thÓ tÝch lµ 1.8 lít hh N2O . 19.12 gam tinh thể A(NO3)3. Fe3O4 C. Fe2O3 B.2 mol FeS2 vµ x mol Cu2S vµo dd HNO3 võa ®ñ ph¶n øng thu ®îc dd B chØ chøa muèi sunfat vµ V lÝt NO ®o ë §KTC . TÝnh x .24 gam 1 kim loại M bằng dd H2SO4 dư thu được khí SO2. FeO . Al2O3 D.74 g C.2 Bài 17. 8. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.0. A.25M và 0. TÝnh tæng khèi lîng muèi khan thu ®îc biÕt sè mol t¹o muèi cña 2 gèc axit b»ng nhau . 0.672 lít NO duy nhất ở đktc. Hoµ tan 3 gam A vµo dd cã chøa HNO3 vµ H2SO4 thu ®îc 3.9H2O . Fe C. Cr .2 B. Cho 62. Mg D.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Cu B.5M C.12M D. C. Al B.74 g D.74 g B.35M và 0.Tính tỷ khối hỗn hợp khí so với hidro . Kim loại A là A. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8.344 lÝt ®ktc .A. sau phản ứng phải dùng 240 ml dd KOH 0. khuấy kĩ cho tới phản ứng hoàn toàn. 6. Kim loại M là : A.03 mol Al và 0.84 g Bài 19. Hoà tan 3. Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 672 ml khí H2. Cho m gam kim loại A tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 0.2 D. cô cạn dd sau phản ứng thu được 12.5 M để phản ứng hết các chất chứa trong bình A. Fe D Không có kim loại phù hợp Bài 15. 7.55M và 0. Tính nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu của chúng. 17.2 C. 16. Hấp thụ hết SO2 vào bình A chứa 480 ml dd NaOH 0. Kết quả khác Bài 16. Kq khác Bài 18. Bài 14. Hoµ tan hhîp A gåm 1.5 M. A.4M B. N2 đktc .05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Cho một hỗn hợp gồm 0.

NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 19 . 48.16 gam Al t¸c dông víi VlÝt dd HNO3 10.4 gam hh 3 kim lo¹i Al . 2.5 % ( d = 1. KÕt qu¶ kh¸c Bài 24.44 lÝt khÝ ®ktc .2 gam gồm Fe. Fe .035 B.6 B. 1.6lÝt B. Hoµ tan hoµn toµn 17. Fe3O4.03mol mét sp duy nhÊt h×nh thµnh cña sù khö cña N+5 . FeO. Cho 2. Al t¸c dông hoµn toµn víi lîng d dd HNO3 thu ®îc 5. A. Hoµ tan hÕt A trong dd HNO3 thu ®îc 0. 1. läc toµn bé chÊt r¾n t¹o ra råi hoµ tan hÕt vµo dd HNO3 ®Æc nãng th× thÓ tÝch khÝ thu ®îc ë ®ktc lµ : A. 76. 53.82 lÝt Bài 25: Để a gam bột sắt ngoài không khí. Cu .07 C.376 lÝt hçn hîp hai khÝ NO . sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75. 1. 7.804 lÝt B. N2O cã khèi lîng lµ 14.05 D.2 g/ml ) thu ®îc 0. 1. 0. 38.2 C. TÝnh V ml dd HNO3 ®· dïng A. Fe2O3. 3. NÕu cho 34.28 gam .5 Bài 21. 9.92 gam Fe d vµ V lÝt hh khÝ ë ®ktc gåm 2 khÝ NO . TÝnh V A. Hoµ tan 56 gam Fe vµo m gam dd HNO3 20 % thu ®îc dd X . 0. KÕt qu¶ kh¸c Bài 23.8lÝt D. TÝnh x A. Cho hỗn hợp A phản . 1.2 g B. 22.04 gam hhîp A gåm c¸c oxit s¾t .2lÝt C.8 gam hh 3 kim lo¹i trªn t¸c dông víi dd CuSO4 d . 38.2 lÝt B. 0.2 g Bài 22.A.408lÝt D. Oxi ho¸ x mol Fe bëi oxi thu ®îc 5.8 D. Mg trong dd HCl thÊy tho¸t ra 13.4 Bài 20.76 lÝt D. 8. Cho 21 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Fe. 1. TÝnh khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng .2 g D. 0. NO2 cã tû khèi so víi H2 lµ 17 .4 lÝt C.048lÝt C.2g C.035 mol hhîp Y chøa NO . 58. 11.

H2O và sản phẩm khử X.42g D.16 C. 7.72 lit khí SO2( đktc). 0. 10. 5.92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lit NO( đktc).143 a/ a nhận giá trị là: A. 9.112lit Bài 28: Khi cho 9.112lit.65g B. khi đun nóng nhẹ được dung dịch B và 3. 6. 56g B. SO2. 25. 5. Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3.12lit NO và NO2 có khối lượng trung bình là 42. Giá trị của V là: .448lit D.y không đổi( R1 và R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học).24g D. CuO.12 lit NO duy nhất( đktc). 23.136 lit hỗn hợp khí C( đktc) gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 20. 52.4g D.28 B. S C.048lit. R2 có hóa trị x. lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1. Al tác dụng với HNO3 dư được 1.224lit. 22. 1.08g B.92g Bài 27: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1. 0.12lit.04g b/ Nồng độ mol/l HNO3 đã dùng là: C.7g D. nóng thu được 6. 2. 0.84g B. 46. 7. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3. X là: A. Nếu cho hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với HNO3 thì thu được N2 với thể tích là: A. 0.2g C. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng: A. 0.35gam hỗn hợp A gồm Cu.3g Bài 26: Cho 1.8.H2S Bài 29: Cho 1.2 D. Biết thể tích khí đo ở đktc. 1.ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc. 0. 93g A.336lit B. 11.28 Bài 31(ĐTS A 2007): Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe. thu được V lit( đktc) hỗn hợp khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư).6gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4. Khối lượng a gam là: A.69g Bài 30: Cho a gam hỗn hợp gồm FeO. Mg. H2S D.28g C. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư.2245lit C. 4.84g C. SO2 B. 0. 4. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 5. Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19.

3g Bài 35: Hòa tan hết 16.2g C. 6.8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe.A.04 mol Fe tác dụng hết với dd HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với Hidro bằng 20. 55. 84. Giá trị m là: A.56g B.3g B – BÀI TẬP TỰ GIẢI B2 . 3.8g B. 1. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0.2g B.28 D. C.6g D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.9g Bài 36: Cho 18.Tự luận: Bài 1: Hỗn hợp A gồm 0.06 mol Mg.167.8g Bài 33: Nung m gam sắt trong không khí.02 mol Al và 0.05mol N2O và dung dịch D. 82. nóng thấy thoát ra 0. 42. 4. khối lượng chất rắn thu được là: A. 116.15 mol NO. khối lượng muối khan thu được là: A. Cô cạn dung dịch D.3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. khối lượng chất rắn khan thu được là: A. 51. 79.54g C. Hãy biểu diễn các ptpư ở dạng ion thu gọn. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12. 63. 0. 69. 2.3mol SO2.B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc.448 lit khí B duy nh6at1 có tỷ khối so với H2 bằng 15.4g B.8g C.4 g hỗn hợp kim loại A. 90. V=? ( đo ở đktc ).48lit B.6lit C.4g . 69.55 mol SO2. m nhận giá trị là: A. 0. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc.1g D. 72g B.9g D.36lit D.096 lit hỗn hợp khí NO và NO 2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10. 5. sau một thời gian người ta thu được 104.ĐA khác Bài 34: Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe.2g D. 7. Cu. nóng thu được 0.Fe2O3 và Fe3O4. 91.FeO.24lit Bài 32: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0. 2. 5.72 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau A.64g C. 8. 89. 120.3 mol NO và 0.

25 mol khí.5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21.52(g) hỗn hợp Y gồm 4 chất.3. Hòa tan Y hết vào dd HNO3 thì thu được 0. Bài 4: m(g) Fe để trong không khí bị oxi hóa 1 phần thành 22(g) hỗn hợp các oxit và Fe dư. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.Tính V (ở đktc). 0.595. 0.24 lit H2. Còn khi hòa tan hết 12. Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A.3335(g) kim loại M giải phóng khí N2O duy nhất.56(g) Mg và 0.75.144 lit hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với Hidro bằng 31.6% được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N 2 có tỉ khối so với Hidro là 14. Xác định kim loại M biết thể tích các khí đo ở đktc.02 mol Fe và 0.03 mol Cu và 0.5 mol HNO3 thu được dd A và 0.2 mol hh khí gồm NO và N2O. Hòa tan B vào dd HNO3 dư thì thu được 0. Bài 8: Hòa tan hết kim loại Mg vào dd chứa 1.4704 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O.05 mol Cu tác dụng với dd HNO3 12. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HNO3 dư thu được 4.04 mol Al. Bài 6: Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0. Cũng V lit dd HNO3 đó hòa tan vừa hết 3.9(g) hh A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị II vào dd H2SO4 loãng dư thu được 2.75. Tìm m.02 mol Fe. 0.255m (g) vào hh A được hh B. Tính V (ở đktc). Tìm m’. khối lượng dd HNO 3 đã phản ứng biết axit HNO3 dư 10% so với lượng cần dùng. . Hỏi để kết tủa hết lượng Mg2+ có trong dd A cần tối thiểu bao nhiêu mol NaOH? Bài 9: Hòa tan 12. Bài 7: Hỗn hợp X gồm 1.486(g) Al được hòa tan hết vào V lit dd HNO3 2M thấy giải phóng 0. Xác định kim loại M và tính V. Bài 5: m’(g) Fe2O3 nung với CO thiếu thu được 6.48 lit khí NO duy nhất (đkc).15 mol khí NO duy nhất.9(g) hỗn hợp A vào dd H2SO4 đặc được 4.01 mol Zn hòa tan hết vào dung dịch HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với Hidro là 16. Thêm 1 lượng Cu bằng 1. Bài 3: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0. Bài 2: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0.04 mol Al.4.

Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hợp kim. Fe3O4. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt và các oxit FeO.25M và thu được 8. Mg.96 lít khí A (đktc) gồm NO và N2O. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. . 1. Bài 11: Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí. 2.4. Bài 12: Hỗn hợp A được điều chế bằng cách hoà tan 27. 2. Bài 13: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M. N có hoá trị tương ứng là m. 3.35 gam hỗn hợp Cu.Bài 10: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. Bài15: Cho 1. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì thu được bao nhiêu lít N2. Tính x. Tỉ khối của Y đối với H2 là 19. cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. Fe2O3. Tính khối lượng m của A. Viết các phương trình phản ứng. (Biết thể tích các khí được đo ở đktc) Bài 14: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5.9 gam hợp kim gồm Al. có tỉ khối so H2 bằng 20.12 lít khí NO duy nhất. N không tan trong nước và đứng trước Cu). n không đổi (M. Tính V. 1. Cho Cu thu được phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư được 1. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc).04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt.25. Mg với lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1.12 lít hỗn hợp X (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 21. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. Hãy tính tổng khối lượng muối nitrat tạo thành.24 lít khí NO duy nhất (đktc). Viết các phương trình phản ứng. Al tác dụng với HNO3 dư được 1. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.

Tính số mol HNO3 đã phản ứng.431 gam hỗn hợp Al.15 mol oxi.2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0. Hoà tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 được 1. Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Bài 18: Cho 16. 2. 2.Bài 16: Hoà tan hoàn toàn 4. Cho 3. Tính V (đktc).672 lít H 2. Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1. Cho chất rắn D đó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 8. Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl. 3.12 gam chất rắn D gồm 3 kim loại. Bài 19: Hoà tan hoàn toàn 19. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch A. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 2. (Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn) . Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.128 lít H2. 1. Bài 20: Cho 7. Bài 17: Đốt cháy 5. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 13. Fe3O4 và Fe.59 gam.6 gam bột Fe trong bình đựng O 2 thu được 7.61 gam X tác dụng với 100ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3.568 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không mầu có khối lượng 2. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 19. Xác định kim loại M (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. toàn bộ lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. 1.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. được 2. Viết các phương trình phản ứng.2 gam Cu bằng dung dịch HNO 3. 1.44 lít H2 (đktc).792 lít khí NO duy nhất .

dư thì thu được 0.Bài 21: Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg.2 gam kết tủa.Tính m? Bài 23: Hoà tan a gam hỗn hợp X gồm Mg.48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc).168 lít khí NO ở 00C. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Bài 24: Thể tích dung dịch FeSO4 0. sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Viết các phương trình phản ứng. Thêm một lượng oxi vừa đủ vào X. dư thì thấy thu được 0.1M ở trong môI trường axit là bao nhiêu? Bài 25: Chia 9. Tính m1. 2. 3.2M và K2Cr2O7 0. Bài 22: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11. Biết lượng HNO3 đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội. sau khi các kim loại tan hết có 8. Cũng a gam hỗn hợp trên khi cho vào dung dịch HNO3 loãng.12 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 ở đktc. N2O và N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. NO và N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 .5M cần thiết dể phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa KMnO4 0. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất trong dung dịch HNO3 hu được dung dịch A và 1.78 gam muối khan.2 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 dư thu được 8.8. 1. Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. 2atm. 4atm. Tính C% các chất trong dung dịch A. tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 20.76 gam hỗn hiợp X gồm Cu và oxit của sắt làm hai phần bằng nhau. Xác định kim loại M . Cô cạn dung dịch A thu được 14. Xác định công thức phân tử của oxit sắt và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? Bài 26: Ḥa tan hoàn toàn 19.96 lit( đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4.2 lít khí đo ở đktc gồm N2. m2.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62.336 lít NO2 ở 00C.

05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. Kết thúc phản ứng thu được 0. nóng. Sau phản ứng được dung dịch C và 8.672 lit H2( đktc). Sau một htời gian thấy thoát ra 0. Fe3O4.36 mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Xác định X Bài 29: Hòa tan 2. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng .72 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1.672 lit ( đktc) hỗn hợp NO và NO2 có tỷ lệ số mol 1:1. Xác định khối lượng của Fe2O3 và Fe3O4 Bài 34: Cho 13.5 và dung dịch không chứa muối amoni. Xác định sản phẩm đó Bài 30: Có 3.Bài 27: Ḥa tan hoàn toàn 11.05 mol Fe. Hòa tan R bằng dung dịch HNO3 đặc. nóng thu được 0.2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6. Tính p Bài 33: Trộn 2.03 mol Al và 0.08 mol hỗn hợp NO và NO2 có . Hãy xác định thành phần % hỗn hợp kim loại ban đầu Bài 31: Khuấy kỹ 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 với hỗn hợp kim loại có 0.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại.48 lit hỗn hợp NO và N 2O có tỷ khối so với H2 là 18. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0.Al. Xác định khí X Bài 28: Hòa tan hết 2.Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M( lấy dư 10%) thu được 4.7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A.04g hỗn hợp Fe và Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO3 tạo thành 0. Tính nồng độ mol/l của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong A Bài 32: Đề p gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn R nặng 7. FeO.4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc.16g FeO trong HNO3 đặc.4gam hỗn hợp Fe.224 lit khí X( đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hòa tan A trong HNO3 thấy thoát ra 0.52 gam gồm Fe.

2 lít dung dịch HNO3 cho bay ra một hỗn hợp khí NO và N2O . Nếu sử dụng dung dịch HNO3 2M thì thể tích đã dùng là bao nhiêu.59 gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O.1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng được 16.568 lit (đktc) hỗn hợp hai khí đều không màu có khối lượng 2. Câu 3: Một lượng 13. dư thì có 6.AXIT NITRIC HNO3 Câu 1: Hòa tan 4. Xác định công thức phân tử muối tạo thành . Tính số mol HNO3 đã phản ứng .59 gam trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . Câu 2: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng . Tính thể tích mỗi khí . . Câu 4: Một lượng 8.5M thì thu được V2 lit khí NO và dung dịch B .6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch HNO3 1M thu được V1 lit khí NO và dung dịch A . Câu 5: Hòa tan hết 4. b) Tính nồng độ của axit đầu.32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch HNO3 cho 4.75.5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2.928 lit (đktc) hỗn hợp gồm hai khí NO và NO2 bay ra . Tính % m mỗi kim loại trong hỗn hợp . Câu 7: Nếu cho 9. a. b. Câu 6: Hòa tan 62.431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1.2 .2 .6 gam Cu tác dụng với 180ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M vàH2 SO4 0.8 lit hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai khí không màu không hóa nâu ngoài không khí.Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 bằng 19. Nếu cho 9. tỉ khối của hỗn hợp so với H2 bằng 17. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 16.72 lit (đktc) khí NO bay ra tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp . a) Tính số mol mỗi khí tạo ra . biết rằng đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết . a) Tính số mol mỗi khí tạo ra b) Tính nồng độ của dung dịch axit đầu .

48 lit (đktc) một chất khí bay ra . Tính V và khối lượng muối thu được là bao nhiêu . Cu . .44 lit (đktc) khí NO bay ra a)Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp .96 lit (đktc) một chất khí bay ra . Chia hỗn hợp làm hai phần bằng nhau : . trong đó khối lượng muối Zn(NO3 )2 là 113. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 6.Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8. Tính %m của Zn và ZnO trong hỗn hợp . Đun nóng nhẹ.5M thu được V lit khí NO (đktc). Xác định %m mỗi kim loại trong hỗn hợp .09 mol Cu tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch A gồm HNO 3 1M và H2SO4 0.367g/ml).Một phần cho vào HNO3 đặc.Tính V1 / V2 Câu 8: chia hỗn hợp Cu và Al làm hai phần bằng nhau : Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 8.4gam và khối lượng muối thứ hai là 8gam. Câu 10: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa hai muối . lưu huỳnh tan hết và có khí NO bay ra. Tính C% các axit có trong dung dịch thu được . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .4gam lưu huỳnh vào 154ml dung dịch HNO3 60% (d= 1. AXIT NITRIC HNO3 TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG CÁC BỘ ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC . Câu 9: Một lượng 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong 3lit dung dịch HNO 3 1M cho 13. Fe.8 gam hỗn hợp gồm Al.96lit khí màu nâu đỏ bay ra.72 lit khí H2 bay ra . Câu 13: Cho 6. b) Tính nồng độ của muối và axit trong dung dịch thu được . Câu 11: Cho 0. Câu 12: Có 34. nguội thì có 4.

375.Câu 1: Hòa tan 4. V có giá trị là : A.97 gam hỗn hợp Al.4 gam hỗn hợp rắn gồm các oxit sắt (hỗn hợp A). Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 loãng thu được V lit khí NO (đktc) .672 lit C. N2O D.64 gam FeO bằng dung dịch HNO3 thì thu được 336ml khí duy nhất (đktc). N2 C.85 gam B. N2O D. 0.896 lit Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn 10. Thể tích NO (đktc) thu đươc là : A.5 gam C. N2 B.48 lit B.96 gam Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0. 0.672 lit D.672 lit D.336 lit Câu 6: * Oxi hóa hoàn toàn 8. 1. Hỗn hợp X gồm : A. 0.0. NH3 C.448 lit D. 0. 0.336 lit Câu 7: Cho 0. 0.7 gam D. 40. NO B. 0. Tỉ khối của X so với O2 là 1.56 lit D.2M sinh ra V (lit ) một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.0. 0.88 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt . CO2. 26. 39.96 gam bột sắt thu được 10. N2O Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 8. Công thức của chất khí đó là : A. CO.792 lit C.2 gam Fe bằng oxi trong không khí thu được 14. CO2 . 0.224 lit B.792 lit khí NO (đktc) .92 gam bột sắt thu được 15. 0. 0.2 gam Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng thì thu được hỗn hợp X gồm hai chất khí. Cu .1702 lit B.336 lit .224 lit B. 19. 0.08M và H2SO4 0.Hòa tan A bằng dung dịch HNO3loãng dư thu được khí NO duy nhất . V có giá trị bao nhiêu : A.3584 lit C. 0. NO.24 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1.448 lit C. Tổng khối lượng muối khan tạo thành : A. Thể tích NO là : A. NO2 Câu 4: Oxi hóa 11. Hòa tan các oxit bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất.

08g. Hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 16.84gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu được một chất khí không màu (A). Biết nN2O : nN2 = 1 : 2. 10. Đáp án khác Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 3.50 lit B. 2.5g Al bằng dung dịch HNO3 loãng được V1 lit khí NO và V2 lit khí N2O. 0. Hòa tan X vừa đủ bởi 200ml dung dịch HNO3 thu được 2.425 lit D.12 mol FeS2 và x mol Cu2S bằng dung dịch HNO3 vừa đủ . 0. 2M D. 0.27 lit B. sục khí B vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành HNO3. 1.008g.75. V và m có giá trị lần lượt là : .7 lit D.375 lit C.18 mol D. 2. Thể tích HNO3 phải dùng là : A.7g Al vào dung dịch HNO3 dư.8 lit NO (đktc). x có giá trị : A. Tính m gam và nồng độ HNO3: A.12. chỉ thu được dung dịch muối chứa một chất tan hỗn hợp khí N2O + N2 .25M tác dụng với Cu dư được V lit NO ở (đktc) cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan.72 lit C.5M được khí NO duy nhất và muối sunfat sắt.224 lit C.8 mol B. Fe2O3.26 lit Câu 11: Hòa tan 4. Fe3O4.24 lit B. 1.5M và H2SO4 0. 0. 1. thu được dung dịch A chỉ chứa muối sunfat và 268. 0. 0. 1.66 C.08 mol C.12 B. còn lại là tạp chất. 0. 2. 2. 10.2. Thể tích oxi đã tham gia phản ứng : A. Tính giá trị V1. Hiệu suất của phản ứng HNO3 là 80% .2M B.Câu 8: Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm : FeO.98.448 lit Câu 14: Cho 200 ml gồm HNO3 0. 0. 0. 0. Biết rằng quặng pirit có 75% nguyên chất. 0.08 g. Đáp án khác Câu 9: Khi hòa tan 2.2M C. 0.88 Câu 12: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 1. Fe dư. 0. 1. 7 lit Câu 10: Cho 16gam FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 2. đem oxi hóa hoàn toàn khí A tạo thành một chất khí B có màu nâu. 1.48 lit D.12 D.24.24 lit khí NO (đktc). V2 tương ứng là : A. 4. Thể tích hỗn hợp khí (đktc) là : A.

(6) C. 6.4 D.8 C. X là : A. Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. 1.7 Câu 15: Hòa tan 2. Mg B. 6. (1) . (5). (1). B.26 C.12 lit khí (đktc ). Fe vào dung dịch HNO3 loãng . 7.8 gam một kim loại X vào dung dịch HNO3. thu được 1.3 Câu 20: Cho 3. 5. Mg B. Sau phản ứng thu được một dung dịch gồm ba muối .48 (7) FeSO4 Chất nào phản ứng với HNO3 đặc nóng giải phóng ra khí : A. (6). 1. N2O với khối lượng 10.368 gam hỗn hợp Al và Zn cần 25 lit dung dịch HNO3 0. . 1. (2) Fe3O4 .A.72 D. Fe đã nhường là : A. (3) Fe2O3 . (2).7 B.6 gam một oxit của kim loại M phản ứng vừ đủ với HNO3 đặc nóng thu được muối của kim loại M hóa trị III và 1. Al D.Tổng số mol electron mà hỗ hợp Al .72 lit .03 mol N2 và 0. 1.4 C. Al Câu 19: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al. 12.12 .12 . X là : A. m có giá trị là A. 12.4 D. 12.dư đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí X thoát ra (đktc) gồm NO . Tính nồng độ của dung dịch sau phả ứng . (6) Al2S3 .02 Câu 17: (1) FeO .12 .9 gam . (2). 1. Xác định oxit của kim loại M . Ni D.2 gam kim loại X thuộc phân nhóm chính trong dung dịch HNO3 sinh ra khí NO và trong dung dịch HCl thấy lượng muối clorua và muối nitrat hơn kém nhau 15. (5) Al2O3 . 1. (6) (7) Câu 18: Hòa tan 7. 1.6 B. Fe C.12 lit khí NO duy nhất (đktc) .1 mol NO. B.24. (4) MgO .4 gam và thể tích là 6. (2) D.001 M thì vừa đủ . 10. (1). Cu Câu 16: Hòa tan m gam Al trong HNO3 loãng thu được hỗn hợp gồm 0. 2. Fe C.

Câu 22: Cho 6. .2 gam Cu tan hoàn toàn vào 200ml dung dịch HNO3 thì giải phóng một hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Tính nồng độ của dung dịch HNO3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful