P. 1
1201-1.12A7 Dao động điện từ

1201-1.12A7 Dao động điện từ

|Views: 554|Likes:
Được xuất bản bởiTúc Tắc Vô Ngã

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Feb 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

H! tên: 1201-1.

12A7
C4
DAO "#NG "I$N T%
04/01/2012
1 Trong m!ch dao "#ng "i$n t% LC, n&u "i$n tích c'c "!i trên t( "i$n là q0 và c)*ng "# dòng
"i$n c'c "!i trong m!ch là I0

thì chu k+ dao "#ng "i$n t% trong m!ch là
A. 2,q0I0. B. 2,q0/I0. C. 2,I0/q0. D.2,LC.
2 Mu-n t.ng t/n s- dao "#ng riêng m!ch LC lên g0p 4 l/n thì c/n
A. t.ng "i$n dung C lên g0p 4 l/n. B. gi1m "# t' c1m L còn L/16.
C. gi1m "# t' c1m L còn L/4. D. gi1m "# t' c1m L còn L/2.
3 M#t m!ch dao "#ng LC g2m cu#n c1m thu/n có "# t' c1m L = 640 3H và t( "i$n có "i$n dung
C bi&n thiên t% 36pF "&n 225pF. T/n s- riêng c4a m!ch bi&n thiên trong kho1ng
A. 0,42 kHz – 1,05 kHz. B. 0,42 Hz – 1,05 Hz.
C. 0,42 GHz – 1,05 GHz. D. 0,42 MHz – 1,05 MHz
4 M#t m!ch dao "#ng v5i t( "i$n C và cu#n c1m L "ang th'c hi$n dao "#ng t' do. 6i$n tích c'c
"!i trên b1n t( là Q0 = 2.10
-6
C và dòng "i$n c'c "!i trong m!ch là I0 = 0,314 A. L0y = 10.
T/n s- dao "#ng "i$n t% t' do trong khung là
A. 25 kHz. B. 3 MHz. C. 50 kHz. D. 0,25 MHz.
5 M#t m!ch dao "#ng "i$n t% LC g2m cu#n dây thu/n c1m có "# t' c1m L không "7i và t( "i$n
có "i$n dung C thay "7i ")8c. Bi&t "i$n tr9 c4a dây d:n là không "áng k; và trong m!ch có
dao "#ng "i$n t% riêng. Khi "i$n dung có giá tr< C1 thì t/n s- dao "#ng riêng c4a m!ch là f1. Khi
"i$n dung có giá tr< C2 = 4C1 thì t/n s- dao "#ng "i$n t% riêng trong m!ch là
A. 4f1. B. f1/2. C. 2f1. D. f1/4.
6 M#t m!ch dao "#ng l= t)9ng g2m cu#n c1m có "# t' c1m L và t( "i$n có "i$n dung C th'c
hi$n dao "#ng "i$n t% v5i chu k+ T= 10
-4
s. N&u m>c n-i ti&p thêm vào m!ch m#t t( "i$n và m#t
cu#n c1m gi-ng h$t t( "i$n và cu#n c1m trên thì m!ch s? dao "#ng "i$n t% v5i chu k+
A. 0,5.10
-4
s. B. 2.10
-4
s. C. @2.10
-4
s. D. 10
-4
s.
7 Khung dao "#ng LC(L không "7i). Khi m>c t( C1 = 18 3F thì t/n s- dao "#ng riêng c4a khung
là f0. Khi m>c t( C2 thì t/n s- dao "#ng riêng c4a khung là f = 2f0. T( C2 có giá tr< bAng
A. 9 3F. B. 4,5 3F. C. 4 3F. D. 36 3F.
8 M#t m!ch dao "#ng "i$n t%, t( "i$n có "i$n dung 40nF, thì m!ch có t/n s- 2.10
4
Hz. 6; m!ch
có t/n s- 10
4
Hz thì ph1i m>c thêm t( "i$n có giá tr<
A. 120 nF n-i ti&p v5i t( "i$n tr)5c. B.120 nF song song v5i t( "i$n tr)5c.
C. 40 nF n-i ti&p v5i t( "i$n tr)5c. D. 40 nF song song v5i t( "i$n tr)5c.
9 Khi m>c t( C1 vào m!ch dao "#ng thì t/n s- dao "#ng riêng c4a m!ch là f1 = 30kHz. Khi thay
t( C1 bAng t( C2 thì t/n s- dao "#ng riêng c4a m!ch là f2 = 40kHz. T/n s- dao "#ng riêng c4a
m!ch dao "#ng khi m>c n-i ti&p hai t( có "i$n dung C1 và C2 là
A. 50 kHz. B. 70 kHz. C. 100 kHz. D. 120 kHz.
10 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu vô tuy&n g2m m#t cu#n dây có "# t' c1m L và m#t b# t(
"i$n g2m m#t t( "i$n c- "<nh C0 m>c song song v5i m#t t( C. T( C có "i$n dung thay "7i t% 10
nF "&n 170 nF. M!ch có th; thu ")8c các sóng có b)5c sóng t% C "&n 3C. C0 có giá tr<
A. 45 nF. B. 25 nF. C. 30 nF. D. 10 nF.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
1/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
11 Cho m!ch dao "#ng (L, C1 n-i ti&p C2) dao "#ng t' do v5i chu kì 2,4 ms, khi m!ch dao "#ng là
(L, C1 song song C2) dao "#ng t' do v5i chu kì 5 ms. HDi n&u m>c riêng t%ng t( C1, C2 v5i L thì
m!ch dao "#ng v5i chu kì T1, T2 bAng bao nhiêu? Bi&t rAng C1 > C2.
A. T1 = 3 ms; T2 = 4 ms. B. T1 = 4 ms; T2 = 3 ms.
C. T1 = 6 ms; T2 = 8 ms. D. T1 = 8 ms; T2 = 6 ms.
12 Cho m#t m!ch dao "#ng "i$n t% g2m m#t t( "i$n C và m#t cu#n c1m L. BD qua "i$n tr9 thu/n
c4a m!ch. N&u thay C b9i các t( "i$n C1, C2 ( C1 > C2 ) m>c n-i ti&p thì t/n s- dao "#ng riêng
c4a m!ch là 12,5 Hz, còn n&u thay b9i hai t( m>c song song thì t/n s- dao "#ng riêng c4a
m!ch là 6 Hz. Xác "<nh t/n s- dao "#ng riêng c4a m!ch khi thay C b9i C1?
A. 10 MHz. B. 9 MHz. C. 8 MHz. D. 7,5 MHz.
13 M#t m!ch dao "#ng "i$n t% g2m m#t cu#n dây thu/n c1m có "# t' c1m L và hai t( "i$n C1 và
C2. Khi m>c cu#n dây riêng v5i t%ng t( C1, C2 thì chu kì dao "#ng c4a m!ch t)Eng Fng là T1 =
3 ms và T2 = 4ms. Chu kì dao "#ng c4a m!ch khi m>c "2ng th*i cu#n dây v5i (C1 song song
C2) là
A. 5 ms. B. 7 ms. C. 10 ms. D. 2,4 ms.
14 Trong m!ch dao "#ng LC l= t)9ng, gBi i và u là c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch và hi$u "i$n
th& giGa hai "/u cu#n dây t!i m#t th*i "i;m nào "ó, I0 là c)*ng "# dòng "i$n c'c "!i trong
m!ch. H$ thFc bi;u diHn m-i liên h$ giGa i, u và I0 là
A. B.
C. D.
15 M#t m!ch dao "#ng g2m m#t t( "i$n có C = 18 nF và m#t cu#n dây thu/n c1m có L = 6 3H.
Hi$u "i$n th& c'c "!i 9 hai "/u t( "i$n là 4 V. C)*ng "# dòng "i$n c'c "!i trong m!ch là
A. 87,2 mA. B. 219 mA. C. 12 mA. D. 5,5 mA.
16 Trong m!ch dao "#ng có hi$u "i$n th& c'c "!i hai "/u t( là 4,8 V; "i$n dung C = 30 nF; "# t'
c1m L = 25 mH. C)*ng "# hi$u d(ng trong m!ch là
A. 3,72 mA. B. 4,28 mA. C. 5,20 mA. D. 6,34 mA.
17 M#t t( "i$n có "i$n dung C = 10
-3
/2, F ")8c n!p m#t l)8ng "i$n tích nh0t "<nh. Sau "ó n-i 2
b1n t( vào 2 "/u 1 cu#n dây thu/n c1m có "# t' c1m L = 1/5, H. BD qua "i$n tr9 dây n-i. Sau
kho1ng th*i gian ng>n nh0t bao nhiêu giây (k; t% lúc n-i) n.ng l)8ng t% tr)*ng c4a cu#n dây
bAng 3 l/n n.ng l)8ng "i$n tr)*ng trong t( ?
A. 1/300s B. 5/300s C. 1/100s D. 4/300s
18 M#t m!ch dao "#ng "i$n t%, cu#n dây thu/n c1m có h$ s- t' c1m 0,5mH, t( "i$n có "i$n dung
0,5nF. Trong m!ch có dao "#ng "i$n t% "iIu hòa. Khi c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch là 1mA
thì "i$n áp hai "/u t( "i$n là 1V. Khi c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch là 0 A thì "i$n áp hai "/u
t( là
A. 2 V. B. @2 V. C. 2@2 V. D. 4 V.
19 Trong m#t m!ch dao "#ng LC không có "i$n tr9 thu/n, có dao "#ng "i$n t% t' do (dao "#ng
riêng). Hi$u "i$n th& c'c "!i giGa hai b1n t( và c)*ng "# dòng "i$n c'c "!i qua m!ch l/n l)8t
là U0 và I0 . T!i th*i "i;m c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch có giá tr< I0/2 thì "# l5n hi$u "i$n
th& giGa hai b1n t( "i$n là
A. 3U0 /4. B. @3U0 /2. C. U0/2. D. @3U0 /4.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
2/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
20 C)*ng "# dòng "i$n tFc th*i trong m!ch dao "#ng LC lí t)9ng là i = 0,08cos(2000t) A. Cu#n
dây có "# t' c1m L = 50 mH. Hi$u "i$n th& giGa hai b1n t( t!i th*i "i;m c)*ng "# dòng "i$n
tFc th*i trong m!ch bAng c)*ng "# dòng "i$n hi$u d(ng là
A. 2@2 V. B. 32 V. C. 4@2 V. D. 8 V.
21 Khung dao "#ng (C = 10 µF; L = 0,1 H). T!i th*i "i;m uC = 4 V thì i = 0,02 A. C)*ng "# c'c "!i
trong khung bAng
A. 4,5.10
–2
A. B. 4,47.10
–2
A. C. 2.10
–4
A. D. 20.10
–4
A.
22 M#t m!ch dao "#ng g2m t( "i$n có "i$n dung C = 50 3F và cu#n dây có "# t' c1m L = 5mH.
6i$n áp c'c "!i trên t( "i$n là 6V. C)*ng "# dòng "i$n trong m!ch t!i th*i "i;m "i$n áp trên t(
"i$n bAng 4V là:
A. 0,32 A. B. 0,25 A. C. 0,60 A. D. 0,45 A.
23 Trong m!ch dao "#ng LC có "i$n tr9 thu/n không "áng k;, chu k+ dao "#ng c4a m!ch là T =
10
-6
s, kho1ng th*i gian ng>n nh0t "; n.ng l)8ng "i$n tr)*ng l!i bAng n.ng l)8ng t% tr)*ng
A. 2,5.10
-5
s B. 10
-6
s C. 5.10
-7
s D. 2,5.10
-7
s
24 M#t m!ch dao "#ng g2m m#t t( "i$n có "i$n dung C = 10 3F và m#t cu#n dây thu/n c1m có "#
t' c1m L = 0,1 H. Khi hi$u "i$n th& 9 hai "/u t( "i$n là 4V thì c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch
là 0,02 A. Hi$u "i$n th& c'c "!i trên b1n t( là
A. 4 V. B. 4@2 V. C. 2@5 V. D. 5@2 V.
25 Trong m!ch dao "#ng LC lí t)9ng có m#t dao "#ng "i$n t% t' do v5i t/n s- riêng f0 = 1MHz.
N.ng l)8ng t% tr)*ng trong m!ch có giá tr< bAng nJa giá tr< c'c "!i c4a nó sau nhGng kho1ng
th*i gian là
A. 1ms B. 0,5ms C. 0,25ms D. 2ms
26 M#t m!ch dao "#ng LC, g2m t( "i$n có "i$n dung C = 8nF và m#t cu#n dây thu/n c1m có "#
t' c1m L = 2mH. Bi&t hi$u "i$n th& c'c "!i trên t( 6V. Khi c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch
bAng 6mA, thì hi$u "i$n th& giGa 2 "/u cu#n c1m g/n bAng
A. 4 V. B. 5,2 V. C. 3,6 V. D. 3 V.
27 M#t m!ch dao "#ng LC lí t)9ng có L = 40mH, C = 253F, "i$n tích c'c "!i c4a t( q0 = 6.10
-10
C.
Khi "i$n tích c4a t( bAng 3.10
-10
C thì dòng "i$n trong m!ch có "# l5n.
A. 5.10
-7
A. B. 6.10
-7
A. C. 3.10
-7
A. D. 2.10
-7
A.
28 M#t m!ch dao "#ng g2m m#t t( "i$n có "i$n dung C và cu#n c1m L. 6i$n tr9 thu/n c4a m!ch
R = 0. Bi&t bi;u thFc c4a dòng "i$n qua m!ch là i = 4.10
-2
cos(2.10
7
t) (A). 6i$n tích c'c "!i là
A. 10
-9
C. B. 4.10
-9
C. C. 2.10
-9
C. D. 8.10
-9
C.
29 Dao "#ng "i$n t% trong m!ch là dao "#ng "iIu hoà. Khi hi$u "i$n th& giGa hai "/u cu#n c1m
bàng 1,2V thì c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch bAng 1,8mA.Còn khi hi$u "i$n th& giGa hai "/u
cu#n c1m bAng 0,9V thì c)*ng "# dòng "i$n trong m!ch bAng 2,4mA. Bi&t "# t' c1m c4a cu#n
dây L = 5 mH. 6i$n dung c4a t( và n.ng l)8ng dao "#ng "i$n t% trong m!ch bAng
A. 10 nF và 25.10
-10
J. B. 10nF và 3.10
-10
J.
C. 20nF và 5.10
-10
J. D. 20nF và 2,25.10
-8
J.
30 6i$n tích c4a t( "i$n trong m!ch dao "#ng LC bi&n thiên theo ph)Eng trình q = q0cos(Kt + ,).
T!i th*i "i;m t = T/4 , ta có
A. hi$u "i$n th& giGa hai b1n t( bAng 0. B. dòng "i$n qua cu#n dây bAng 0.
C. "i$n tích c4a t( c'c "!i. D. n.ng l)8ng "i$n tr)*ng c'c "!i.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
3/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
31 M!ch dao "#ng lí t)9ng LC g2m t( "i$n có "i$n dung 25nF và cu#n dây có "# t( c1m L. Dòng
"i$n trong m!ch bi&n thiên theo ph)Eng trình i = 0,02cos8000t(A). Tính n.ng l)8ng "i$n
tr)*ng vào th*i "i;m t = ,/48000 s.
A. 38,5 3J B. 39,5 3J C. 93,75 3J D. 36,5 3J
32 T!i th*i "i;m ban "/u, "i$n tích trên t( "i$n c4a m!ch dao "#ng LC có gía tr< c'c "!i q0 = 10
-8
C. Th*i gian "; t( phóng h&t "i$n tích là 2 3s. C)*ng "# hi$u d(ng trong m!ch là:
A. 7,85 mA. B. 78,52 mA. C. 5,55 mA. D. 15,72 mA.
33 M#t m!ch dao "#ng g2m cu#n thu/n c1m L và hai t( C gi-ng nhau m>c n-i ti&p, khóa K m>c 9
hai "/u m#t t( C (hình v?). M!ch "ang ho!t "#ng thì ta "óng khóa K ngay t!i th*i "i;m n.ng
l)8ng "i$n tr)*ng và n.ng l)8ng t% tr)*ng trong m!ch "ang bAng nhau. N.ng l)8ng toàn
ph/n c4a m!ch sau "ó s?:
A. gi1m còn 3/4 B. gi1m còn 1/4 C. không "7i D. gi1m còn 1/2
34 M!ch dao "#ng g2m t( "i$n có "i$n dung C và cu#n dây có "# t' c1m L = 10-4H. 6i$n tr9
thu/n c4a cu#n dây và các dây n-i không "áng k;. Bi&t bi;u thFc c4a "i$n áp giGa hai "/u
cu#n dây là: u = 80cos(2.10
6
t - ,/2)V, bi;u thFc c4a dòng "i$n trong m!ch là:
A. i = 4sin(2.10
6
t ) B. i = 0,4cos(2.10
6
t - ,)
C. i = 0,4cos(2.10
6
t) D. i = 40sin(2.10
6
t - ,/2)
35 M!ch dao "#ng lí t)9ng LC g2m t( "i$n có "i$n dung 25nF và cu#n dây có "# t( c1m L. Dòng
"i$n trong m!ch bi&n thiên theo ph)Eng trình i = 0,02cos8000t(A). Xác "<nh L và n.ng l)8ng
dao "#ng "i$n t% trong m!ch ?
A. 0,6H, 385 3J B. 1H, 365 3J C. 0,8H, 395 3J D. 0,625H, 125 3J
36
Trong m!ch dao "#ng l= t)9ng, t( "i$n có "i$n dung C = 5 F, "i$n tích c4a t( có giá tr< c'c
"!i là 8.10
-5
C. N.ng l)8ng dao "#ng "i$n t% trong m!ch là:
A. 6.10
-4
J. B. 12,8.10
-4
J. C. 6,4.10
-4
J. D. 8.10
-4
J.
37 Hi$u "i$n th& c'c "!i giGa hai b1n t( trong khung dao "#ng bAng 6V, "i$n dung c4a t( bAng
1µF. Bi&t dao "#ng "i$n t% trong khung n.ng l)8ng ")8c b1o toàn, n.ng l)8ng t% tr)*ng c'c
"!i tLp trung 9 cu#n c1m bAng
A. 18.10
–6
J B. 0,9.10
–6
J C. 9.10
–6
J D. 1,8.10
–6
J
38 M#t m!ch dao "#ng LC có "i$n tr9 thu/n không "áng k;, t( "i$n có "i$n dung 0,05µF. Dao
"#ng "i$n t% riêng (t' do) c4a m!ch LC v5i hi$u "i$n th& c'c "!i 9 hai "/u t( "i$n bAng 6V.
Khi hi$u "i$n th& 9 hai "/u t( "i$n là 4V thì n.ng l)8ng t% tr)*ng trong m!ch bAng
A. 0,4 µJ B. 0,5 µJ C. 0,9 µJ D. 0,1 µJ
39 Trong m!ch thu sóng vô tuy&n ng)*i ta "iIu chMnh "i$n dung c4a t( C = 1/4000, F và "# t'
c1m c4a cu#n dây L = 1,6/, H. Khi "ó sóng thu ")8c có t/n s- bao nhiêu ? L0y ,
2
= 10.
A. 100 Hz. B. 25 Hz. C. 50 Hz. D. 200 Hz.
40 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu vô tuy&n "i$n g2m m#t t( "i$n có "i$n dung 0,1 nF và cu#n
c1m có "# t' c1m 30 3H. M!ch dao "#ng trên có th; b>t ")8c sóng vô tuy&n thu#c d1i
A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng ng>n. D. sóng c'c ng>n.
41 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu thanh g2m m#t cu#n dây thu/n c1m và m#t t( "i$n có "i$n
dung bi&n "7i ")8c. Khi "Nt "i$n dung c4a t( "i$n có giá tr< 20 pF thì b>t ")8c sóng có b)5c
sóng 30m. Khi "i$n dung c4a t( "i$n giá tr< 180 pF thì s? b>t ")8c sóng có b)5c sóng là
A. 150 m. B. 270 m. C. 90 m. D. 10 m.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
4/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
42 Khung dao "#ng v5i t( "i$n C và cu#n dây có "# t' c1m L "ang dao "#ng t' do. Ng)*i ta "o
")8c "i$n tích c'c "!i trên m#t b1n t( là q0 = 10
–6
C và dòng "i$n c'c "!i trong khung I0 = 10A.
B)5c sóng "i$n tJ c#ng h)9ng v5i khung có giá tr<:
A. 188 m. B. 188,4 m. C. 160 m. D. 18 m.
43 M#t m!ch dao "#ng LC g2m cu#n dây có L = 0,2 mH và t( có C thay "7i t% 50 pF "&n 450 pF.
M!ch "ao "#ng trên ho!t "#ng thích h8p trong d1i sóng giGa hai b)5c sóng t%
A. 188 m "&n 565 m. B. 200 m "&n 824 m.
C. 168 m "&n 600 m. D. 176 m "&n 625 m.
44 Khi m>c t( "i$n C1 v5i cu#n c1m L thì m!ch thu ")8c sóng có b)5c sóng C1 = 60m; Khi m>c t(
"i$n có "i$n dung C2 v5i cu#n c1m L thì m!ch thu ")8c sóng có b)5c sóng C2 = 80m. Khi m>c
C1 n-i ti&p C2 v5i cu#n c1m L thì m!ch thu ")8c sóng có b)5c sóng là
A. 140 m. B. 100 m. C. 48 m. D. 70 m.
45 M#t m!ch "i$n thu sóng vô tuy&n g2m m#t cu#n c1m có L = 2 3H và hai t( có "i$n dung C1, C2
( C1 > C2). Bi&t b)5c sóng vô tuy&n thu ")8c khi hai t( m>c n-i ti&p và song song l/n l)8t là Cnt
= 1,2,@6 m và Css = 6, m. 6i$n dung c4a các t( chM có th; là
A. C1 = 30pF và C2 = 10pF. B. C1 = 20pF và C2 = 10pF.
C. C1 = 30pF và C2 = 20pF. D. C1 = 40pF và C2 = 20pF.
46 M!ch dao "#ng c4a m#t máy thu vô tuy&n "i$n có cu#n c1m L = 25 3F. 6; thu ")8c sóng vô
tuy&n có b)5c sóng 100 m thì "i$n dung c4a t( "i$n có giá tr< là
A. 112,6 pF. B. 1,126 nF. C. 1126.10
-10
F. D. 1,126 pF.
47 6i$n dung c4a t( "i$n ph1i thay "7i trong kho1ng nào "; m!ch có th; thu ")8c sóng vô tuy&n
có t/n s- n>m trong kho1ng t% f1 "&n f2 ( f1 < f2 ).
A. B.
C. D.
48 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu thanh g2m m#t t( xoay có "i$n dung bi&n "7i 47 pF O C O
270 pF và m#t cu#n t' c1m L. Mu-n máy này thu ")8c các sóng "i$n t% có b)5c sóng C v5i
13 m O C O 556 m thì L ph1i nAm trong gi5i h!n hPp nh0t là bao nhiêu? Cho c = 3.10
8
m/s. L0y
= 10.
A. 0,999 3H L 318 3H. B. 0,174 3H L 1827 3H.
C. 0,999 3H L 1827 3H. D. 0,174 3H L 318 3H.
49 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu vô tuy&n g2m m#t cu#n dây có "# t' c1m L và m#t b# t(
"i$n g2m m#t t( "i$n c- "<nh C0 m>c song song v5i m#t t( C. T( C có "i$n dung thay "7i t% 10
nF "&n 170 nF. Nh* vLy m!ch có th; thu ")8c các sóng có b)5c sóng t% C "&n 3C. C0 có giá
tr<
A. 45 nF. B. 25 nF. C. 30 nF. D. 10 nF.
50 M#t m!ch chBn sóng g2m cu#n dây có h$ s- t' c1m không "7i và m#t t( "i$n có "i$n dung
bi&n thiên. Khi "i$n dung c4a t( là 20nF thì m!ch thu ")8c b)5c sóng 40m. N&u mu-n thu
")8c b)5c sóng 60m thì ph1i "iIu chMnh "i$n dung c4a t( nh) th& nào?
A. Gi1m 4nF. B. T.ng thêm 25nF.
C. Gi1m 6nF. D. T.ng thêm 45nF.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
5/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
51 M!ch dao "#ng LC trong máy thu vô tuy&n có "i$n dung C0 = 8.10
-8
F và "# t' c1m L = 2.10
-6
H, thu ")8c sóng "i$n t% có b)5c sóng 240, m. 6; thu ")8c sóng "i$n t% có b)5c sóng 18,
m ng)*i ta ph1i m>c thêm vào m!ch m#t t( "i$n có "i$n dung C bAng bao nhiêu và m>c nh)
th& nào ?
A. M>c n-i ti&p và C = 4,53.10
-10
F. B. M>c song song và C = 4,53.10
-10
F.
C. M>c song song và C = 4,53.10
-8
F. D. M>c n-i ti&p và C = 4,53.10
-8
F.
52 M!ch chBn sóng c4a m#t máy thu vô tuy&n g2m m#t t( "i$n có "i$n dung 2000pF và cu#n c1m
có "# t' c1m 8,8 . 6; có th; b>t ")8c d1i sóng ng>n có b)5c sóng t% 10m "&n 50m thì c/n
ph1i ghép thêm m#t t( "i$n có "i$n dung bi&n thiên. 6i$n dung bi&n thiên trong kho1ng nào ?
A. 4,2 nF O C O 9,3 nF. B. 0,3 nF O C O 0,9 nF.
C. 0,4 nF O C O 0,8 nF. D. 3,2 nF O C O 8,3 nF.
53 M!ch dao "#ng c4a máy thu sóng vô tuy&n có t( "i$n v5i "i$n dung C và cu#n c1m v5i "# t'
c1m L, thu ")8c sóng "i$n t% có b)5c sóng 20m. 6; thu ")8c sóng "i$n t% có b)5c sóng
40m, ng)*i ta ph1i m>c song song v5i t( "i$n c4a m!ch dao "#ng trên m#t t( "i$n có "i$n
dung C’ bAng
A. 4C. B. C. C. 3C. D. 2C.
54 Trong d(ng c( nào d)5i "ây có c1 máy phát và máy thu sóng vô tuy&n ?
A. Máy thu thanh. B. 6i$n tho!i di "#ng.
C. Máy thu hình (Tivi). D. Cái "iIu khi;n tivi.
55 Khi nói vI sóng "i$n t%, phát bi;u nào sau "ây là sai?
A. Sóng "i$n t% b< ph1n x! khi gNp mNt phân cách giGa 2 môi tr)*ng.
B. Sóng "i$n t% là sóng ngang.
C. Sóng "i$n t% chM truyIn ")8c trong môi tr)*ng vLt ch0t "àn h2i.
D. Sóng "i$n t% truyIn trong chân không v5i vLn t-c c Q 3.10
8
m/s.
56 M!ch dao "#ng c4a m#t máy thu vô tuy&n "i$n g2m cu#n dây có "# t' c1m 1 mH và m#t t(
"i$n có "i$n dung thay "7i ")8c. 6; máy thu b>t ")8c sóng vô tuy&n có t/n s- t% 3MHz "&n
4MHz thì "i$n dung c4a t( ph1i thay "7i trong kho1ng
A. 1,6 pF O C O 2,8 pF. B. 2 µF O C O 2,8 µF.
C. 0,16 pF O C O 0,28 pF. D. 0,2 µF O C O 0,28 µF.
57 Phát bi;u nào sau "ây là sai vI sóng "i$n t% ?
A. Sóng "i$n t% mang n.ng l)8ng tM l$ v5i luR th%a bLc 4 c4a t/n s-.
B. Sóng "i$n t% là sóng ngang.
C. Sóng "i$n t% có "/y "4 các tính ch0t gi-ng sóng cE.
D. Gi-ng nh) sóng cE, sóng "i$n t% c/n môi tr)*ng vLt ch0t "àn h2i "; lan truyIn.
58 Trong thông tin liên liên l!c d)5i n)5c ng)*i ta th)*ng sJ d(ng
A. sóng dài. B. sóng trung. C. sóng ng>n. D. sóng c'c ng>n.
59 ChBn câu tr1 l*i sai. Khi m#t t% tr)*ng bi&n thiên không "Iu và không t>t theo th*i gian s?
sinh ra
A. m#t "i$n tr)*ng xoáy. B. m#t t% tr)*ng xoáy.
C. m#t dòng "i$n d<ch. D. m#t dòng "i$n d:n.
60 M!ch chBn sóng trong máy thu vô tuy&n "i$n ho!t "#ng d'a trên hi$n t)8ng
A. ph1n x! sóng "i$n t%. B. giao thoa sóng "i$n t%.
C. khúc x! sóng "i$n t%. D. c#ng h)9ng sóng "i$n t%.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
6/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
61 Khi nói vI "i$n t% tr)*ng, phát bi;u nào sau "ây là sai?
A. M#t t% tr)*ng bi&n thiên theo th*i gian sinh ra m#t "i$n tr)*ng xoáy.
B. M#t "i$n tr)*ng bi&n thiên theo th*i gian sinh ra m#t t% tr)*ng xoáy.
C. 6)*ng sFc "i$n tr)*ng c4a "i$n tr)*ng xoáy gi-ng nh) ")*ng sFc "i$n tr)*ng do m#t
"i$n tích không "7i, "Fng yên gây ra.
D. 6)*ng sFc t% c4a t% tr)*ng xoáy là các ")*ng cong kín bao quanh các ")*ng sFc "i$n
tr)*ng.
62 Phát bi;u nào sau "ây là sai khi nói vI sóng "i$n t%?
A. Trong sóng "i$n t%, "i$n tr)*ng và t% tr)*ng bi&n thiên theo th*i gian v5i cùng chu kì.
B. Trong sóng "i$n t%, "i$n tr)*ng và t% tr)*ng luôn dao "#ng l$ch pha nhau ,/2.
C. Sóng "i$n t% dùng trong thông tin vô tuy&n gBi là sóng vô tuy&n.
D. Sóng "i$n t% là s' lan truyIn trong không gian c4a "i$n t% tr)*ng bi&n thiên theo th*i gian.
63 Khi m#t t% tr)*ng bi&n thiên không "Iu và không t>t theo th*i gian s? sinh ra
A. m#t "i$n tr)*ng xoáy. B. m#t "i$n tr)*ng không "7i.
C. m#t dòng "i$n d<ch. D. m#t dòng "i$n d:n.
64 6; máy thu nhLn ")8c sóng "i$n t% c4a "ài phát thì
A. cu#n c1m c4a anten thu ph1i có "# t' c1m r0t l5n.
B. máy thu ph1i có công su0t l5n.
C. anten thu ph1i "Nt r0t cao.
D. t/n s- riêng c4a anten thu ph1i bAng t/n s- c4a "ài phát.
65 6i$n t% tr)*ng ")8c sinh ra b9i
A. qu1 c/u tích "i$n không "7i, "Nt c- "<nh và cô lLp.
B. m#t t( "i$n có "i$n tích không "7i, "Nt cô lLp.
C. dòng "i$n không "7i ch!y qua -ng dây xác "<nh.
D. tia lJa "i$n.
66 Phát bi;u nào sau "ây là sai khi nói vI sóng "i$n t%?
A. Sóng "i$n t% là sóng ngang.
B. Khi sóng "i$n t% lan truyIn, vectE c)*ng "# "i$n tr)*ng luôn vuông góc v5i vectE c1m Fng
t%.
C. Khi sóng "i$n t% lan truyIn, vectE c)*ng "# "i$n tr)*ng luôn cùng ph)Eng v5i vectE c1m
Fng t%.
D. Sóng "i$n t% lan truyIn ")8c trong chân không.
67 Phát bi;u nào sau "ây không "úng?
A. 6i$n t% tr)*ng bi&n thiên theo th*i gian lan truyIn trong không gian d)5i d!ng sóng. 6ó là
sóng "i$n t%.
B. Sóng "i$n t% lan truyIn v5i vLn t-c r0t l5n. Trong chân không, vLn t-c "ó bAng 3.10
8
m/s.
C. Sóng "i$n t% mang n.ng l)8ng.
D. Trong quá trình lan truyIn sóng "i$n t% thì "i$n tr)*ng bi&n thiên và t% tr)*ng bi&n thiên
dao "#ng cùng ph)Eng và cùng vuông góc v5i ph)Eng truyIn sóng.
68 Trong quá trình lan truyIn sóng "i$n t%, vectE c1m Fng t% B và c)*ng "# "i$n tr)*ng E luôn
A. bi&n thiên vuông pha và vuông góc v5i ph)Eng truyIn sóng.
B. bi&n thiên cùng pha.
C. bi&n thiên tu/n hoàn chM theo không gian.
D. bi&n thiên ng)8c pha.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
7/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn
69 Trong sE "2 kh-i c4a m#t máy phát thanh dùng vô tuy&n không có b# phLn nào d)5i "ây?
A. M!ch tách sóng. B. M!ch khuy&ch "!i.
C. M!ch bi&n "i$u. D. Anten.
70 M!ch dao "#ng LC lí t)9ng g2m cu#n c1m thu/n, t( "i$n có "i$n dung C0 = 4pF, th'c hi$n dao
"#ng "i$n t% LC t/n s- f = 6.10
6
Hz. Ng)*i ta dùng cu#n c1m trên m>c n-i ti&p v5i t( "i$n có
"i$n dung C thay "7i "; t!o m!ch chBn sóng trong m#t máy thu thanh. 6; thu ")8c d1i sóng
có b)5c sóng t% 150m "&n 25m thì giá tr< "i$n dung C là
A. 16pF O C O 36pF. B. 1pF O C O 36pF.
C. 2pF O C O 12pF. D. 4pF O C O 12pF
71 Sóng "i$n t%
A. không mang n.ng l)8ng. B. không truyIn ")8c trong chân không.
C. là sóng ngang. D. có th; là sóng ngang hoNc sóng dBc.
72 M#t "ài phát sóng vô tuy&n có công su0t "4 l5n "; có th; truyIn sóng "i "&n mBi "i;m trên trái
"0t, thì sóng do "ài "ó phát ra là:
A. sóng dài. B. sóng ng>n. C. sóng trung. D. sóng c'c ng>n.
73 M!ch dao "#ng c4a m#t máy thu vô tuy&n "i$n g2m cu#n dây có "# t' c1m L=1mH và m#t t(
"i$n có "i$n dung thay "7i. 6; máy thu ")8c sóng có t/n s- t% 3MHz "&n 4MHz thì "i$n dung
c4a t( ph1i thay "7i trong kho1ng
A. 1,575 pF O C O 2,8 pF. B. 2 µF O C O 2,8 µF.
C. 0,1575 pF O C O 0,28 pF. D. 0,2 µF O C O 0,28 µF.
74 Phát bi;u nào sau "ây sai?
A. Sóng "i$n t% là sóng ngang có véc tE c)*ng "# "i$n tr)*ng E vuông góc v5i véc tE c1m
Fng t% B và vuông góc v5i ph)Eng truyIn sóng.
B. CSng gi-ng nh) sóng cE hBc, sóng "i$n t% truyIn ")8c trong mBi môi tr)*ng vLt ch0t, k;
c1 chân không.
C. Khi truyIn "i trong không gian sóng "i$n t% mang n.ng l)8ng.
D. T-c "# truyIn sóng "i$n t% trong chân không là 300.000 km/s.
75 6iIu nào là "úng khi nói vI m-i liên h$ giGa "i$n tr)*ng và t% tr)*ng?
A. T% tr)*ng bi&n thiên càng nhanh làm "i$n tr)*ng sinh ra có t/n s- càng l5n.
B. Khi t% tr)*ng bi&n thiên làm xu0t hi$n "i$n tr)*ng bi&n thiên và ng)8c l!i "i$n tr)*ng
bi&n thiên làm xu0t hi$n t% tr)*ng bi&n thiên.
C. 6i$n tr)*ng bi&n thiên "Iu thì t% tr)*ng bi&n thiên cSng "Iu.
D. A, B và C "Iu "úng.
76 Phát bi;u nào sau "ây sai khi nói vI sóng "i$n t%?
A. Sóng "i$n t% khác sóng cE là sóng "i$n t% có th; truyIn ")8c trong môi tr)*ng chân
không.
B. Khi m#t "i$n tích "i;m dao "#ng tu/n hoàn thì s? có m#t "i$n t% tr)*ng lan truyIn trong
không gian d)5i d!ng sóng v5i t/n s- bAng t/n s- dao "#ng c4a "i$n tích.
C. Tia lJa "i$n,dây d:n "i$n xoay chiIu, khi "óng ng>t m!ch "i$n có th; là ngu2n phát sóng
"i$n t%.
D. Trong quá trình truyIn sóng "i$n t%, nó mang theo n.ng l)8ng, tuân theo quy luLt ph1n x!,
khúc x!, quy luLt giao thoa, nhiHu x!, nh)ng không tuân theo quy luLt truyIn thTng mà theo
quy luLt d!ng hình sin.
Bài t!p tr"c nghi#m Dao $%ng $i#n t& 1201-1.12A7
8/8 "áp s': http://gocriengtrenban.blogspot.com ho(c http//gócriêngtrênbàn.vn

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->