Các ph n hành k toán ch y u.

1. K toán ti n m t 2. K toán ti n g i 3. K toán hàng t n kho 4. K toán tài s n c 5. K toán ti n lương 6. K toán thu 7. K toán mua hàng 8. K toán bán hàng 9. K toán giá thành nh

Tóm t t công vi c k toán: 1. Thi t l p thông tin v doanh nghi p và chính sách k toán doanh nghi p áp d ng. 2. Xây d ng danh m c: H th ng tài kho n, Khách hàng, nhà cung c p, hàng hóa, v t tư, TSC 3. C p nh t s dư u kì c a các tài kho n. 4. C p nh t nghi p v kinh t phát sinh. 5. Làm các bút toán cu i kỳ, khóa s k toán.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (1)

LH: 0974.214.650

CHƯƠNG I: THI T L P THÔNG TIN DOANH NGHI P VÀ S DƯ U KỲ CÁC TÀI KHO N
U VÀ XÂY D NG H TH NG DANH M C.

I. THI T L P THÔNG TIN BAN Tên doanh nghi p (ten): a ch (dc): Mã s thu (mst): Tác d ng c a vi c chúng ta s

1. Thi t l p thông tin doanh nghi p.

t tên cho các thông tin trên: khi chuy n sang các sheet s khác nhau chúng ta ph i gi m thi u th i gian, công s c vi t l i các thông tin ó, t tên cho thông tin chúng ta

c p nh t ít nh t các thông tin cơ b n trên, vi t t t, khi ó ta ã có thông tin y

t tên cho t ng thông tin và khi chuy n sang sheet s khác chúng ta ch c n ánh: = tên v i th i gian nhanh nh t. Cách

s tìm hi u trong ph n t o l p danh m c.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (2)

LH: 0974.214.650

Chính sách k toán áp d ng: + Ch + k toán áp dung: (Q 48) ng ti n s d ng:

+ Hình th c k toán: (trong ph m vi sách chúng ta dùng hình th c k toán nh t ký chung) + Phương pháp k toán hàng t n kho: Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Giá g c. Phương pháp tính giá hàng t n kho: (bình quân gia quy n). Phương pháp h ch toán hàng t n kho: (kê khai thư ng xuyên).

+ Phương pháp tính kh u hao: ( ư ng th ng). + Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá: (theo t giá th c t t i th i i m phát sinh giao d ch). + ..........

2. XÂY D NG DANH M C
- H th ng tài kho n k toán s d ng:

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (3)

LH: 0974.214.650

ví d như ti n g i ngân Vi c m bao nhiêu ti u kho n không quan tr ng. khách hàng...214.. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (4) LH: 0974. mã NCC.. mã s thu và tiêu nào mà chúng ta mu n hay a ch . tên nhà cung c p. . + Chúng ta t tên cho mã NCC: M_NCC nc t a ch và t dòng u tiên c a danh Trư c tiên chúng ta bôi en vùng t c t mã nhà cung c p m c n hàng cu i cùng c a danh m c. qu n lý chi ti t. chúng ta có th thêm vào b t c ch áp ng yêu c u qu n lý c a t ng doanh nghi p.Xây d ng danh m c nhà cung c p Danh m c m c NCC g m có các ch tiêu sau: + S th t . tuy nhiên nó c n ph i áp ng ư c 2 yêu c u sau: Trư c tiên là ph i tuân theo tài kho n m thu c h th ng tài kho n mà ch ti p theo là ph c v ư c yêu c u qu n lý c a t ng ơn v .Khi xây d ng danh m c tài kho n ta c n m các ti u kho n hàng. nhà cung c p... k toán ban hành và i u .650 . .

Sau ó ta có các cách t tên cho vùng danh m c nhà cung c p như sau: • Nh n t h p phím: Ctrl + F3 • Ch n menu sau: Insert.214./ Name/ Define V i c 2 cách trên chúng u hi n ra c a s con/ h p tho i Define name như hình sau: và ta ánh tên cho vùng mã nhà cung c p là: M_NCC Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (5) LH: 0974.650 .

650 .• Ho c ánh tên vùng vào ô Name box Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (6) LH: 0974.214.

Xây d ng danh m c khách hàng..Xây d ng danh m c v t tư – hàng hóa Danh m c hàng hóa g m các ch tiêu: STT.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (7) LH: 0974. Ta làm tương t như v i danh m c nhà cung c p + Danh m c cũng g m các ch tiêu: STT.. . và chúng ta cũng • • • t tên cho vùng b ng ba cách trên: Nh n t h p phím: Ctrl + F3 Menu: Insert/ name/ Define: xu t hi n h p tho i và ánh tên vào ó ánh tên tr c ti p vào Name box. Mã khách hàng.214. . . + t tên cho mã khách hàng: M_KH. Tài kho n và các ch tiêu khác theo yêu c u qu n lý. Tên hàng. Tên khách hàng. t hàng u Trư c tiên ta bôi en vùng danh m c nhà cung c p t c t mã nhà cung c p tiên n hàng cu i cùng c a danh m c. ơn v tính. danh m c khách hàng: DM_KH theo ba cách. Mã s thu và và các ch tiêu khác theo yêu c u qu n lý c a doanh nghi p.+ t tên cho danh m c NCC: DM_NCC nc t a ch . a ch . Mã hàng.

Mã v t tư. + t tên cho vùng danh m c hàng hóa t c t mã hàng cho t i c t tài kho n: DM_HH t tên theo ba cách như bình thư ng Danh m c v t tư g m các ch tiêu: STT.214. ơn v tính. + t tên cho vùng mã v t tư: M_VT.+ Ta t tên cho vùng mã hàng hóa: M_HH. Kho. t tên theo ba cách như bình thư ng Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (8) LH: 0974. Tên v t tư. + t tên cho vùng danh m c v t tư: DM_VT.650 .

Danh m c phòng ban nh nh theo các ch tiêu: STT. v t tư v t tư. Danh m c phòng ban g m có các ch tiêu: STT. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (9) LH: 0974. Ta s l c s li u cho b ng kê nh p hàng hóa – t tên cho vùng: A4:Dn (n s th t dòng cu i cùng c a danh m c) Tên vùng: DM_HH_VT .650 . Mã TSC . vùng ch có c t tên phòng ban. Tên TSC .214.Xây d ng danh m c tài s n c Ta xây d ng danh m c tài s n c .Ta cũng xây d ng m t danh m c g m c hàng hóa. Tên phòng ban. Ta t tên cho danh m c phòng ban: M_PB. Mã phòng ban.

Phòng ban.650 . Tên nhân viên.Danh m c nhân viên Danh m c nhân viên g m các ch tiêu: STT. Gi m tr gia c nh.214. . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (10) LH: 0974. M c lương cơ b n. Mã nhân viên. S tài kho n ngân hàng.t tên theo 3 cách các danh m c trư c. Mã s thu cá nhân. Ch c v .

214.650 .Sau ó ta ch n vùng ô E8:E23 như hình v sau ó ch n Data/ Validation. Hi n ra c a s : Ta ch n List s hi n ra c a s : Ta ánh : =M_PB vào ô Source như hình v và nh n OK Màn hình sau khi nh n như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (11) LH: 0974.

Riêng i v i Phòng ban nhân viên ó làm vi c ta ch vi c kích chu t vào và ch n phòng ban phù h p. tên nhân viên. lương cơ b n. ch c v .650 . mã s thu . gi m tr gia c nh. tài kho n ngân hàng c a t ng nhân viên.Bây gi ta s ánh mã nhân viên. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (12) LH: 0974.214.

danh m c giúp chúng ta thao tác nhanh hơn. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (13) LH: 0974. + B ng kê nh p hàng. 3. + S nh t ký chung. i v i danh m c nhân viên ta s t tên cho : ng b hơn gi a các sheets s + Vùng Danh m c nhân viên : DM_NV + Vùng Mã nhân viên : M_NV. khác nhau và chính xác hơn. H th ng s H th ng các s (m i s m t sheet) cơ b n c n có trong hình th c k toán nh t ký chung. vùng là c t mã nhân viên. + B ng cân i tài kho n.214. + S qu ti n m t.650 . Khi t tên cho m t vũng d li u chúng ta có th ti t ki m th i gian cho ánh công th c và chúng ta cũng có th t o ư c list các danh sách.n bư c này chúng ta ã hi u ph n nào c a vi c t tên cho m t vùng d li u chưa .

+ Tài kho n i ng + S phát sinh n .214. + S theo dõi tài s n c + B ng tính lương. khi ó ta s d u i c t s dư còn l i khi ti n hành in s k toán. nh.” + Tài kho n h ch toán. + Di n gi i + C t “ ã ghi s cái. s ch ng t .650 . nguyên t c chung là các tài kho n lo i 1 và 2 s có s dư bên n và các tài kho n lo i 3. u ghi s và khóa s k toán a ch . + Tên s + Ngày tháng b t + ơn v tính: + C t ngày tháng ghi s + Ch ng t : ngày tháng tháng t . C th : . có: lưu ý.+ B ng kê xu t hàng. ph i tr . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (14) LH: 0974. + B ng tính giá thành. mã s thu công ty. + Báo cáo nh p .S nh t ký chung: S nh t ký chung g m các ch tiêu cơ b n sau: + Tên.t n. 4 s có s dư bên có.xu t . có + S dư n . + S theo dõi công n ph i thu.

+ S phát sinh: N và Có. chi. + S dư u kỳ: N và Có. B ng cân i tài kho n g m: + Tên công ty: + a ch : + Tên s : + Năm tài chính + S hi u tài kho n. l c s dư u kỳ. và tài kho n Và c t mã ch ng t ch c p nh t phi u thu. + Ngoài ra ta còn m thêm m t s c t nh m ph c v cho các công vi c ti p sau: C t “1”. Mã. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (15) LH: 0974. phi u nh p nho. + S dư cu i kỳ: N và Có. C t “X”. phi u xu t kho.214.+ Ngoài ra ta s m thêm các ch tiêu như : tháng phát sinh ch ng t .B ng cân i tài kho n. + Tên tài kho n k toán. .650 .

650 . S qu ti n m t g m: + Tên công ty: + a ch : + Tên s : Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (16) LH: 0974.V i b ng cân i tài kho n ta s t tên cho các vùng sau: + C t “mã”: MA + C t s hi u tài kho n: M_TK + S dư có + S dư n u kỳ bên: SDCDK u kỳ: SDNDK + S phát sinh có: SPSC + S phát sinh n : SPSN + S dư n cu i kỳ: SDNCK + S dư có cu i kỳ: SDCCK + C t “1”: M_1 .S qu ti n m t.214.

+ S phi u nh p: ta s ph i ánh. Chi.650 tìm. và s hi u: 2 ch tiêu này ta s dùng công th c lư ng. + Tên v t tư. + Tài kho n i ng.…. LH: 0974. ơn v tính khác nhau.B ng kê mua hàng. + S ti n: Thu. + S phi u thu. ơn v tính: ta dùng công th c tìm.+ Năm tài chính + Ngày tháng ghi s . tài kho n báo cáo. n i tháng và tài kho n báo cáo – giúp ph c v cho vi c in s .214. + Di n gi i. s Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (17) . b i m t phi u nh p ta có th nh p nhi u lo i hàng hóa khác nhau. chi. + Tháng báo cáo. T n. + Tên công ty + a ch + Tên + Năm tài chính + Ch ng t : ngày tháng. .

LH: 0974. + S lư ng mình t ánh. xu t hi n h p tho i và thao tác gi ng v i danh m c nhân viên khi tìm phòng ban. ơn v tính – ta dùng công th c nh p + Mã v t tư.214.650 . v t tư. hàng hóa – ta l y t Downlist. s hóa ơn GTGT nh p – ta dùng công th c + S phi u xu t kho: + Tên hàng hóa. + Mã v t tư + Lãi l . thành ti n – t nh p.+ Mã hàng hóa ta s c p nh t d a trên downlist ư c t o b ng cách: Bôi en c t mã hàng hóa và ch n data/validation. + Doanh thu: ơn giá. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (18) tìm.Nh t ký bán hàng. + Mã v t tư hàng hóa: t nh p . + Tên công ty + a ch : + Tên b ng kê + Năm tài chính + Ch ng t : ngày tháng. + Giá v n: ta dùng công th c tìm.

t n. + Tên. + Tên hàng. ơn v . xu t và t n kho cu i kỳ v s lư ng và thành ti n. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (19) LH: 0974. a ch công ty + Tên báo cáo + Tháng báo cáo => như v y trong m t năm ta s có 12 b ng báo cáo nh p xu t t n hàng hóa. u kỳ. Mã hàng là mình t nh p.650 . + STT.dùng công th c +T n nh p.Báo cáo nh p .214. nh p.xu t ..

.S theo dõi tài s n c nh. Và cũng tương t như báo cáo nh p xu t t n.650 . nh là phương pháp Trong giáo trình này. ta cũng có 12 b ng tính và trích kh u hao tương ng v i 12 tháng trong năm.214. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (20) LH: 0974. ta s s d ng phương pháp tính và trích kh u hao tài s n c ư ng th ng.

+ B ng tính giá thành. C P NH T S DƯ BAN U.Hàng t n kho. . . .214. . 1.Ti n g i ngân hàng. Khi c p nh t s dư .Tài s n c nh.650 .Công n ph i thu.Công n ph i tr .+ B ng tính lương.Các tài kho n khác. . u kỳ ta g m có các phân h như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (21) LH: 0974. II.

650 . Các công vi c ph i làm khi c p nh t s dư . n ti u kho n c p 3. u kỳ.…. N i dung: .C p nh t vào các s liên quan như báo cáo nh p xu t t n hàng hóa: c p nh t s lư ng. i v i các tài kho n c p cao hơn. Còn i v i các ti u kho n ta s nh p tay. ơn giá.214. Còn kho n c p bé hơn.C p nh t vào b ng cân u kỳ.2. như v y ta ch c p nh t cho các u kỳ c a nó s là t ng c a các tài u kỳ cho các tài kho n M t s lưu ý khi c p nh t s dư Ví d : v i tài kho n ti n g i ngân hàng thì ta m tài kho n c p ba này. ta dùng công th c: =sum(E137:E139) tính ra s dư u kỳ c a tài kho n ti n m t. i tài kho n – ph n s dư . s dư Tài kho n ti n m t s là t ng c a các ti u kho n. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (22) LH: 0974. 3.C p nh t vào b ng cân Ta ch c p nh t s dư i tài kho n u kỳ các tài kho n: c p bé nh t.

v t tư.C p nh t vào các s thông tin c bi t.Bôi en c t mã hàng hóa. u kỳ vào b ng cân i s phát sinh ta còn ph i c p nh t nh ng ng th i v i vi c c p nh t s dư u kỳ khác vào các tài kho n quan tr ng trong kỳ. u tiên ta s khai báo nh ng hàng hóa..Xu t hi n h p tho i Data Validation. và ch n: Data/ validation . thì ta dung downlist .214. v t tư nào có s t n • C p nh t mã hàng hóa - u kỳ. ti t ki m th i gian ánh mã hàng hóa và tránh trư ng h p gây khó khăn cho vi c nh mã hàng c p nh t mã hàng hóa. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (23) LH: 0974. + C p nh t vào báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.650 .

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (24) LH: 0974. 3. vlookup(mã hàng.. nhà cung c p trong kỳ k toán.0). vlookup(mã hàng. vi c còn l i là kích vào bi u tư ng Downlist và ch n mã hàng hóa tương ng.0). 331 – s này s c p nh t s dư u kỳ.. C p nh t tên hàng và ơn v tính – ta s dùng công th c Công th c: Tìm tên hàng hóa : = if(mã hàng <>0.650 t tên cho vùng d li u c a tháng báo cáo ó: : = if(mã hàng <>0. + C p nh t vào s theo dõi công n ph i thu (s công n ph i tr làm tương t ) G m s t ng h p tình hình công n ph i thu. ………….””) tính Và c p nh t s lư ng hàng t n. NXT_HH3 : …. ph i tr và s chi ti t 131. tình hình tăng gi m các kho n ph i thu ph i tr c a t t c khách hàng. Ta s có 12 b ng báo cáo nh p xu t t n: M i m t tháng ta s NXT_HH1 : B9:N20 NXT_HH2 : ….214. DM_HH..””) Tìm ơn v tính • c t thành ti n. 2. DM_HH.ta ch n list trong th Allow Ta ánh: = M_HH Như v y ta ã t o ư c Downlist trên c t mã hàng hóa. ơn giá và dùng công th c: thành ti n = ơn giá * s lư ng tìm • .

ta s c p nh t các thông tin cho s t ng h p công n ph i thu. Và khi mình tr trư c ti n hàng thì tài kho n 331 s có s dư n .214.””) Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (25) LH: 0974. Công th c: = if(mã khách hàng <>0. DM_KH.u kỳ k toán. Tài kho n 131. 2. (Lưu ý: M t trong các cách check hàng có dư mình c p nh t thì s t ng tr ng khác ph i b ng s dư • u kỳ c a tài kho n c ng n ph i thu. vlookup(mã khách hàng.650 . Khi khách hàng tr trư c ti n hàng thì tài kho n 131 s có s dư có. • • STT Mã khách hàng/ nhà cung c p ta cũng dùng validation t o Downlist và c p nh t t t c các khách chính xác thông tin u kỳ công n ph i thu. 331 là tài kho n lư ng tính nên s t n t i c s dư bên n và bên có. ta s dùng công th c tìm. ph i tr hay c các tài kho n quan b ng cân i tài kho n). ph i tr .0). ph i tr . • i v i tên khách hàng.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (26) LH: 0974. ta cũng s có m t sheet theo dõi tình hình tăng gi m.+ C p nh t vào B ng theo dõi tài s n c Ta s c p nh t STT và mã TSC . dài h n vào chi phí c a t ng kỳ s n xu t kinh doanh (thông thư ng ó là giá tr công c d ng c ư c ưa vào s d ng – phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ) Các ch tiêu trong b ng phân b chi phí tr trư c gi ng như b ng tính và trích kh u hao TSC . ho c theo ngày – i u này tùy thu c vào tiêu trong b ng tính và trích kh u TSC cho phù h p v i doanh nghi p mình.214. cách qu n lý. 3. 0) – tìm ơn v tính. chính sách thu h i v n c a t ng ơn v mà thi t k các ch + Chi phí tr trư c Tương t v i TSC . phân b các chi phí tr trư c ng n h n. Lưu ý: chúng ta có th tính m c kh u hao theo tháng.650 . DM_TSC . 0) – tìm tên = Vlookup(mã TSC . DM_TSC . t mã TSC t ng TSC : Công th c: nh ta s dùng công th c tìm ra tên và ơn v tính c a = Vlookup(mã TSC . s năm tính kh u hao. 2. Ti p t c ta s c p nh t ngày ưa vào s dung. c i m s n xu t kinh doanh. nguyên giá t ng TSC .

phía dư i c a ô (vùng ô) ch a công th c – khi ó c p nh t. V i các nghi p v trên ta c p nh t như sau: . “”) cư c internet tháng 12/2008. Ta s h ch toán theo ki u m t n .C p nh t vào các s liên quan. . ánh công th c c p nh t ngày tháng ghi s cho nghi p v thanh toán ti n kéo cho các xu ng các dòng còn l i c a c t ngày tháng ghi s . nh p kho hàng hóa. (lưu ý: ta ch có th copy công th c c a ô trên xu ng các ô phía dư i khi dùng chu t con tr chu t vào góc bên ph i.Mua hàng. ưa vào s d ng công c d ng c . Sau ó ta dùng chu t kéo và th khi ta c p nh t ngày tháng ghi s . thông thư ng thì ngày tháng ghi s chính là ngày tháng ch ng t do ó ta s dùng công th c r t ơn gi n vào ô D20 như sau: = if(B20<>0. chi ti n . xu t kho vào c t mã ch ng t . .CHƯƠNG II: C P NH T NGHI P V KINH T PHÁT SINH TRONG KỲ Trình t c p nh t các nghi p v kinh t phát sinh: Khi c p nh t nghi p v kinh t phát sinh ta nên chú ý t i các nghi p v sau: . + C t ngày tháng ch ng t ta s c p nh t b ng tay.Mua s m. B20.Xu t.Thu. chi ti n + Xu t nh p kho hàng hóa. Và v i các nghi p v còn l i ta ch c n c p nh t vào s nh t ký chung và cu i kỳ k toán năm ta làm s cái tài kho n và s chi ti t tài kho n.C p nh t vào s nh t ký chung. . phi u chi. con tr chu t s có hình d u c ng “+” + C t s hi u ch ng t : ta căn c vào ch ng t c a nghi p v kinh t phát sinh + C t di n gi i: di n gi i nghi p v kinh t phát sinh.214. s phi u nh p kho. nguyên v t li u ta s c p nh t thêm s phi u thu. m t có như trên hình minh h a Và i v i 2 lo i nghi p v sau: + Thu. thanh lý tài s n c nh. bán hàng . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (27) LH: 0974.Mua s m.650 . nguyên v t li u.

và cũng gi ng như s phát sinh có. + C t tài kho n ta s dùng kéo cho nh ng nghi p v kinh t ã c p nh t vào s nh t ký nh kho n cho nghi p v kinh t phát sinh c p nh t t ban u và copy công th c ó cho c kỳ k + C t s phát sinh n : ta c p nh t b ng tay s ti n cho t ng nghi p v + C t s phát sinh có: ta dùng công th c nó s t nhày). LH: 0974.0) Nh p vào ô L20 công th c sau: =IF(OR($P$1=3.$P$1=2). c c u kỳ ta s dùng công th c u kỳ. tìm ra s dư v .c t như sau: nh c t: K$20 – khi copy công th c sang các ô khác thì ch có i.$I$20:I20). Như v y ta có 3 ki u c C nh dòng mà ko c i mà a ch dòng không thay Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (28) . Ta i ng cũng s t ch vi c c p nh t s c t tài kho n và c t s phát sinh n có s li u là c t tài kho n toán năm (như v y ta không ph i c p nh t s ti n phát sinh bên có mà khi ta ánh s ti n phát sinh n bi t ta ko dùng công th c u kỳ ư c (n u mu n thì công th c s r t dài và khó nh ) do u kỳ c a các tài kho n mà thôi. + C t tài kho n nhày.214. G19) Ta s dùng chu t + Ph n s dư copy công th c này xu ng các ô còn l i c a c t tài kho n c p nh t s dư l c s dư i ng.+ C t ã ghi ghi s cái: ta dùng chu t chung. u kỳ c a các tài kho n ta cũng c n ph i l p thêm m t s d ki n n a.650 a ch c t thay nh dòng hay c t ó.$L$19+SUBTOTAL(9. như trong hình u kỳ. Cách l c s dư chi ti t. chúng ta s ti p c n trong chương III.$K$19+SUBTOTAL(9.…. + C t s dư n và s dư có: ta s dùng công th c Công th c: Nh p vào ô K20 công th c sau: =IF(OR($P$1=1.$J$20:J20)-SUBTOTAL(9. Công th c: Ta ánh công th c vào ô H20 công th c như sau: = if(I20<>0. tính.$J$20:J20).0) Tìm hi u b n ch t c a công th c: Khi có ký t $ ng trư c dòng hay c t thì ư c hi u r ng ta s c nh dòng . s cái tài kho n hay khi ph i l p các báo cáo tài chính b t thư ng ví d như gi i th . Tuy nhiên có m t s tài kho n i v i các tài kho n i ng: ta cũng dùng công th c c p nh t.$P$1=4). G21. Còn in s k toán ó ta ch c p nh t ư c ph n l n s dư bi t thì ta s t c p nh t b ng tay – Công vi c này ta ch ti n hành vào cu i kỳ k toán h p nh t.$I$20:I20)-SUBTOTAL(9. chia tách.

vùng tính t ng). ý th y: khi ta copy công th c t ô L20 xu ng các ô i.C thay C i.650 . J thì t nh còn l i c a c t s dư có thì các ô P1. ơn c như ta l c d li u c a tài kho n 142. Các b n có th ki m tra b ng cách l c d li u theo m t ch tiêu nào ó. a ch dòng a ch c t không thay nh c dòng và c t: $K$20 – khi copy công th c sang b t kỳ ô nào thì a ch c a ô ó không thay V i công th c tính s dư cu i kỳ này ta có th ti n lên t ng ơn v m t. L19. nh c t mà ko c i mà nh dòng: $K20 – khi copy công th c sang các ô khác thì ch có i. I20 không b thay B i vì hàm subtotal có ý nghĩ như sau: =subtotal(9. J20. Hàm subtotal s tính t nh cho các d li u hi n lên trên màn hình khi ta ti n hành l c d li u. và các dòng c a c t I. ta s có k t qu như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (29) LH: 0974.214.

650 .214.+ C t “tháng”: c t này cũng ư c dùng khi in s k toán. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (30) LH: 0974. ng th i khi k t h p v i c t s dư ta có th ki m tra s li u và tìm ki m sai sót trong quá trình h ch toán ư c nhanh hơn và chính xác hơn.

.214.Tính lương .Phân b chi phí tr trư c .650 . Cu i kỳ ta s có các bút toán cu i kỳ: .D li u ư c t o ra l c s dư u kỳ Ta s c p nh t t t c các nghi p v kinh t phát sinh trong kỳ vào s nh t ký chung theo t ng tháng. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (31) LH: 0974. chi phí.K t chuy n doanh thu.Trích kh u hao .Xác nh lãi/l trong kỳ.

2/ C 111.650 . thanh toán b ng ti n m t.000 144. Ta s có 2 bút toán: N 642.1.1 : 1. giá tr chưa thu : 1.1 : N 133. thu 10%. Nghi p v thu.1/ C 111.100 nh t ký chung ta s c p nh t sang s qu ti n m t.214. ng th i v i vi c c p nh t vào s Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (32) LH: 0974.Ví d : Ti n cư c internet tháng 05/01.000.441. chi ti n: .441.

d ch v và thu riêng ho c có th g p chung là m t tùy theo yêu c u qu n lý và m c thu n ti n. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (33) LH: 0974.ây ta có th tách ph n giá tr hàng hóa.650 .214.

i v i nh ng nhà cung c p/ khách hàng nh l hay r t ít phát sinh nghi p v thì ta có th theo dõi chi ti t ho c không chi ti t tùy theo yêu c u c a nhà qu n lý.214. d ch v . Nghi p v mua hàng/ bán hàng Khi nói n nghi p v mua hàng/ bán hàng. công c d ng c . i v i các nhà cung c p hay khách hàng ch ch t c a công ty thì ta nên theo dõi chi ti t cho t ng nhà cung c p/ khách hàng bi t ư c tình hình thanh toán v i bên nhà cung c p như th nào.…. Như v y ta có th tránh ư c trư ng b xót nghi p v khi c p nh t s nh t ký chung. tài s n c nh. s dư Và u kỳ là bao nhiêu và cu i kỳ thì mình còn ph i tr t ng nhà cung c p là bao nhiêu/ ph i thu là bao nhiêu. có th là mua. B t kỳ m t nghi p v chi. khi ó có th s phát sinh nghi p v chi ti n ho c là kho n công n ph i tr nhà cung c p/ ph i thu khách hàng.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (34) LH: 0974..Lưu ý : S dư cu i ngày trên s nh t ký chung ph i kh p v i s t n cu i ngày trên s qu ti n m t. thu ti n nào phát sinh u ph i c p nh t vào s qu ti n m t u tiên và s ti n trên s qu ph i b ng s ti n th c t có t i qu c a doanh nghi p. 2. v t tư. bán hàng hóa. s ã thu c a khách hàng là bao nhiêu.

Thu 5%.Chưa thanh toán -> phát sinh công n ph i tr .000 :2. ý th y khi ta ánh s ti n phát sinh bên n và có tài kho n h ch toán i ng và c t s phát sinh có t c t tài kho n thì s li u trên c t tài kho n ng c p nh t.100.000 :210. N 156 Có 331 N 133 Có 331 :2.650 Ti p theo ta s c p nh t s ti n ph i tr công ty Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (35) . . mua 3 chi c mainboard foxcom G31 v nh p kho hàng hóa c a công ty TNHH thi t b tin h c thanh toán.000 . Ngày 09/01. ơn giá : 700. LH: 0974.000 :210.Mua v t tư nh p kho -> C p nh t phi u nh p và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa. hóa ơn giá tr gia tăng s : 0036553.Ví d : 1.214. . b i l ta ã quét công th c cho c c Hà sang sheet công n b ng chi ti t công n .000 vnd c Hà. Chưa Ta kỳ.C p nh t vào s nh t ký chung .100.

nhà cung trên b ng t ng h p ta s c p nh t theo công th c sau : tính t ng. vùng tính t ng) =sumif(vùng i u ki n.214. S phát sinh ưa lên b ng t ng h p công n phía trên. LH: 0974. Khi ó t ng s phát sinh có và s phát sinh n c a TK 131 (hay 331) trên b ng cân 131. Như v y ta có th xem ư c t ng h p tình hình công n ph i thu. ây chính là vùng ch a c t này : vùng này ư c c nh b ng cách b m F4 m t l n a ch c a vùng ó trong công th c. v a có th là khách hàng c a công ty nên ta s c p nh t vào b ng t ng h p tình hình công n c a các công ty v a là khách hàng v a là nhà cung c p (t c là 1 công ty s có c 131. nhà cung c p ch ch t ta s c p ch ch t. ph i tr trong kỳ k toán. i s phát sinh c a t t c khách hàng hay nhà cung c p (ch ch t hay không ch ch t).Vùng i u ki n vào g p ô mã KH/ NCC v i tài kho n tương ng là công n ph i thu hay ph i tr . i u ki n Trên th c t m t công ty A nào ó v a có th là nhà cung c p. Ta l p thêm m t c t .650 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (36) .B ng chi ti t công n này ta s dùng c p nh t t t c các kho n ph i thu. 331). ph i tr c a t t c khách hàng. ph i b ng t ng s phát sinh bên có và bên n c a b ng chi ti t công n (khi l c cho t ng tài kho n i v i nh ng khách hàng. 331).

- i u ki n c mà

tính t ng chính là i.

a ch ô c a KH/NCC ó trong vùng v a ch n. Và ta b m F4 ba l n nh dòng t c là khi ta copy công th c thì ch có a ch dòng thay i

nh c t nhưng không có a ch c t không b thay

- Vùng tình t ng : Có th là c t s phát sinh có ho c s phát sinh n và vùng tính t ng cũng ư c c nh b ng cách b m F4 m t l n Sau khi ánh xong công th c cho dòng th nh t ta s copy công th c cho các dòng còn l i trong c t SPS có, n . Lưu ý : ta ch c n c p nh t công th c cho b ng t ng h p công n m t l n và s li u s t c p nh t vào b ng t ng h p khi ta c p nh t vào b ng chi ti t công n . 2. Ngày 09/01, Chi phí ti p khách, giá chưa thu : 570.000vnd, thu 10%, c a công ty TNHH H ng Hư ng. Chưa thanh toán. i v i khoàn chi phí ti p khách này ta ch c n c p nh t vào s nh t ký chung và b ng chi ti t như nghi p trên. Còn n u doanh nghi p mu n ph c v yêu c u qu n lý thì có th c p nh t thêm vào b ng t ng h p công n . Khi ó t ng s phát sinh n (có) trên b ng cân s phát sinh n (có) trên s t ng h p, chi ti t công n . i s phát sinh ph i kh p v i t ng ng ư c

Ta dùng công th c tìm tên c a KH,NCC: = vlookup(G17,DMKH,2,0)

Ta dùng Data/ validation t o downlist
Ta bôi en như hình v (vùng A21:K30) và ch n Data/filter/autofilter ta s th y bi u tư ng hình mũi tên, ta kích chu t vào ây s hi n ra downlist ta l c d li u. Giúp ta bi t ư c c th tình hình công n c a t ng khách hàng, ho c c a t ng tháng.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (37)

LH: 0974.214.650

3. Nghi p v nh p kho hàng hóa (làm tương t v i nh p kho v t tư) Như ví d m t c a nghi p v mua hàng hóa. Thì ng th i v i vi c c p nh t vào s nh t ký chung, b ng t ng h p công n ph i tr thì ta còn ph i

c p nh t vào phi u nh p kho hàng hóa và báo cáo nh p xu t t n. Trong m i l n nh p kho hàng hóa, v t tư ta có th nh p nhi u lo i v t tư hàng hóa cho m t phi u nh p do ó ta ph i c p nh t b ng tay s lư ng, ơn giá cho t ng lo i v t tư hàng hóa. Và c p nh t s phi u nh p s giúp ta tìm ư c s hóa ơn, ngày nh p cũng như c t “tháng” nh p v i công th c sau: Ngày S ch ng t : =IF($C9<>"",VLOOKUP($C9,nkc,2,0),"") : =IF($C9<>"",VLOOKUP($C9,nkc,3,0),"") a ch dòng cu i cùng c a s nh t ký chung).

NKC là vùng A20:Ln (n là

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (38)

LH: 0974.214.650

Bi u tư ng downlist

C t ơn v C t tên

: =IF($F9<>"",VLOOKUP($F9,DM_HH_VT,3,0),"") : =IF($F9<>"",VLOOKUP($F9,DM_HH_VT,2,0),"")

V i c t thành ti n: Thành ti n = S lư ng * ơn giá Mã v t tư, hàng hóa: bôi en c c t mã hàng r i dùng Data/Validation: xu t hi n c a s chon list và ánh vào ph n Source: =M_HH_VT C t bên c nh c t mã hàng: = (mã hàng) & (tháng) ánh vào ô G9: =F9 & L9 C t mã hàng hóa v t tư C t tháng : =IF(VLOOKUP(F9,DM_HH_VT,4,0)=156,"HH","VT") : =IF($C9<>0,MONTH($A9),$L8)

b ng kê nh p ta cũng bôi en vùng ô A9:Ln và ch n Data/filter/auto filter. S hi n bi u tư ng downlist cho phép chúng ta l c d li u cho t ng tháng, t ng kho v t tư hay hàng hóa.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (39)

LH: 0974.214.650

"") : =IF($B9<>0.0).2."") u kỳ ta ã c p nh t cùng v i c p nh t s dư tìm: u kỳ i v i tháng 1 i v i các tháng ti p theo trong kỳ ta s dùng công th c Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (40) LH: 0974.0).i v i b ng kê thì ta có th g p b ng kê phi u nh p kho v t tư và hàng hóa làm m t bi u nhưng báo cáo nh p xu t t n hàng hóa và báo cáo nh p xu t t n v t tư ta làm riêng thành 2 bi u.3.DMHH. thành ti n Công th c: : Dùng chu t kéo t o downlist : Dùng Validation : =(mã hàng) & (tháng báo cáo).214.DMHH. C t STT C t mã hàng C t bên c nh mã hàng C t tên hàng C t ơn v C t s lư ng. Hai bi u này v cơ b n là gi ng nhau v các ch tiêu nên tôi ch trình bày báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.VLOOKUP($B9.650 .VLOOKUP($B9. tháng 1: = B9 & 1 : =IF($B9<>0.

S lư ng nh p trong kỳ: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (41) LH: 0974.650 .214.

0)."") : Ta s t c p nh t b ng tay : : =IF(F11<>0.0).MONTH(A11).XHH!$H$11:$H$23) C t thành ti n: S lư ng * ơn giá. Ta cũng c p nh t nghi p v ghi nh n giá v n (riêng bút toán giá v n ta làm vào cu i kỳ k toán – thư ng là cu i tháng) và doanh thu bình thư ng lên s nh t ký chung như các nghi p v khác.4.B ng kê phi u xu t kho ta chưa c p nh t c t ơn giá xu t kho và c t thành ti n. Công th c nh p vào ô J9: =IF(F9+H9=0. C t s lư ng xu t trong kỳ: =SUMIF(XHH!$G$11:$G$23.DM_HH.VLOOKUP($F11.214.(G9+I9)/(F9+H9)).C t ơn giá xu t kho: Chúng ta tính giá hàng xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n: Công th c: ơn giá xu t kho = (Thành ti n nh p trong kỳ). : Dùng validation t o downlist : =IF($F11<>"".3. C t mã hàng C t tên hàng C t ơn v C t s lư ng C t mã v t tư hàng hóa C t tháng theo các ch tiêu khác nhau. sau ó quét công th c cho c c t ơn giá xu t kho.DM_HH.650 ."HH".nkc.VLOOKUP($F11.2. thu 10%.nkc."") : =IF($C11<>"". C t ngày tháng ch ng t C t s hóa ơn C t phi u xu t bút toán ghi nh n doanh thu."") : ta nh p tay – ng th i cũng ph i c p nh t vào s nh t ký chung theo ng =IF(F11<>0.3. 2 hitachi 35 HDD 500 GB Sata u kỳ + thành ti n nh p trong kỳ)/(s lư ng t n u kỳ + s lư ng giá chưa thu l n lư t là 1."") : =IF($F11<>""."") Bôi en vùng d li u c a b ng kê xu t và dùng filter: data/filter/auto filter s giúp chúng là l c d li u Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (42) LH: 0974.IF(C11<>0.400. Ngày 03/01/09.2.DM_HH_VT."") : =IF($C11<>"". .0).IF(VLOOKUP(F11.VLOOKUP($C11.0)=156.N10).000 và 350.NXTHH!$C9.0). xu t kho bán 1 u báo ng DISC. th i ta c p nh t vào b ng kê xu t kho và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.000.VLOOKUP($C11.0."VT").

thì khi phát sinh ta ph i c p nh t thêm vào danh m c hàng hóa. xu t ã có trong kỳ 3. S phi u nh p. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (43) LH: 0974. Như v y các công th c trong báo cáo nh p xu t t n ta ch c n c p nh t m t l n trong kỳ và n u phát sinh thêm thì b sung không thì không ph i làm t i L p phi u nh p xu t kho 2. v t tư.650 . và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa. Danh sách các phi u nh p.Tính giá XK theo PP bình quân gia quy n nên ta ch có th tính ư c giá xu t kho vào th i i m cu i kỳ k toán khi mà bi t h t lư ng hàng nh p trong kỳ. Còn trong trư ng h p ã có trong danh m c hàng hóa và trong báo cáo nh p xu t t n thì khi phát sinh nghi p v liên quan n nó như nh p hay xu t thì ta ch c p nh t vào b ng kê nh p hay b ng kê xu t mà không ph i c p nh t vào báo cáo nh p xu t t n vì nó s t ng l y s li u trên 2 b ng kê này tính toán các s li u trong BCNXT. Dùng công th c tìm ra s th t dòng c a các hàng hóa có trong phi u nh p. xu t dùng làm cơ s i n các d li u khác trong phi u NX 1. Lưu ý: i v i nh ng hàng hóa mà chưa có trong danh m c. xu t.214.

0))=16. xu t ã th c hi n trong kỳ b ng tay như (1).Ta dùng validation t tên cho vùng s phi u Bư c 2: (quan tr ng nh t) . t o downlist s phi u nh p xu t như (2) .match (giá tr mu n tham chi u.Bư c 1: .PNXHH!I15.0). ki u tham chi u ) m t dòng. vùng Giá tr mu n tham chi u Vùng tham chi u là m t vùng ch Ki u tham chi u: 0 – chính xác. 0) tham chi u. Hàm match s tr v s th t c a giá tr mu n tham chi u trong c t ho c dòng ư c ch n.Ti p n nh p công th c vào ô I16: =IF(TYPE(MATCH($E$6.Offset (ô tham chi u.214.Ta c p nh t các phi u nh p.TYPE(MATCH($E$6. Ta nhìn vào hình v trên.0).Ta nh p công th c vào ô I15 như sau: =MATCH(E6.0))+PNXHH!I15) Và copy công th c này xu ng các ô còn l i c a c t I. 1. và nh p ph c v t o downlist.OFF SET(NHH!$C$9.OFFSET(NHH!$C$9. s c t l ch sang trái/ ph i t ô tham chi u). ây là s phi u NX m t c t ho c Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (44) LH: 0974. Công th c trên có th ư c hi u là: Offset( NHH!$C$9."". s dòng l ch lên/ xu ng tính t ô tham chi u. .650 .PNXHH!I15. .NHH!$C$9:$C$29.0) .

s c t l ch là 0."".214. Ta ti p t c phân tích công th c sau: =IF(TYPE(MATCH($E$6.OFFSET(NHH!$C$9.3.PNXHH!I15.Giá tr ư c tr v : PN01 ô C10 Kêt qu tr v 1 2 4 16 64 Ví d =type(2007 – 5 + 6) = type(“excel”) = type(1>2) = type(gi i pháp excel) = type({1.Type (value) : hàm này s cho ta ki u/ lo i c a giá tr .OFF SET(NHH!$C$9. .PNXHH!I15.TYPE(MATCH($E$6.2.0))=16.0).0))+PNXHH!I15) Khi ta dùng hàm offset Có 2 trư ng h p x y ra: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (45) LH: 0974.4}) 1 2 4 16 64 K t qu T c là giá tr Value Ki u s Ki u văn b n Ki u logic L i M ng .0).650 tham chi u t i sheet NHH và có ô tham chi u là C9 (thu c c t mã phi u nh p) v i s dòng l ch xu ng là I15.

650 . PN01. vùng tham chi u ã b l i nên k t qu tr v cũng b l i: #value!. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (46) LH: 0974. 0) s tr v k t qu c a giá tr tìm ki m là 1. PN03. tuy nhiên v i các ô K18 : =match(PN01. 0).M t là: s tr v cho ta giá tr gi ng h t v i S phi u nh p xu t ta c n tìm (2). 0) thì s hàm match s ko tìm ư c s th t c a PN01 mà b #NA t c là trong vùng ó giá tr không có nên ko tìm ư c. #value!. còn i v i các ô ti p theo: =match(PN01. v i ô K16 và K17: =match(PN01. PN02. Hai là: . Eror in value! – không tìm th y giá tr vì c t không có s dòng l ch tham chi u d n n công th c match không ho t ng.Tìm ư c m t giá tr khác ví d PN02.214.Không tìm ư c giá tr nào .

650 . Ta có th th y thông qua các hình v sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (47) LH: 0974. m i m t m t hàng có m t s th t khác nhau trong c t tính t m t hàng u tiên.214.Ta có th nhìn th y. nên ta dùng công th c trên tìm ra trong m t phi u nh p thì th t c a các m t hàng c a phi u nh p ó là bao nhiêu.

650 .214.Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (48) LH: 0974.

0). …: =IF(I15="".C t tên nhãn hi u. Tương t v i các c t còn l i. s th t c t là 0): giá tr tr v là tên c a m t hàng trong phi u nh p 06 và có s th t trong c t tên hàng là 06. s th t dòng. 4.VLOOKUP($I$1."". Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (49) .COUNTA($B$15:B15)) và copy xu ng các ô còn l i.INDEX(NHH!$D$9:$D$29.V i ô ngày tháng: =IF($I$1<>"".C t s th t : =IF(I15="".nkc.214. Tài s n c nh. s th t c a m t hàng th nh t trong PN03 là 6 trong c t tên hàng. ."". Trong trư ng h p PN03: index(c t tên hàng."") Ta vào Cells format nh d ng như sau: Bư c 4: V i các thông tin như h và tên ngư i giao ta có th dùng hàm vlookup(giá tr tìm ki m. nh thì ng th i v i vi c c p nh t vào s nh t ký nh vào s theo dõi tài s n c LH: 0974.0)) Index(vùng tham chi u.2.650 Khi có nghi p v mua s m hay thanh lý tài s n c chung như bình thư ng ta còn ph i c p nh t vi c tăng gi m tài s n c nh. . s th c a c t ch a giá tr tìm ki m trong vùng tìm ki m. vùng tìm ki m.Bư c 3: Ta s i n các thông s còn l i trong phi u nh p.0).PNXHH!I15. s th t c t) Hàm index s tham chi u và tr v giá tr c n tìm theo s c t và s dòng mà mình t trong công th c. . Ta có th them các thông tin khác tùy thu c vào yêu c u qu n lý c a doanh nghi p.

650 .214. theo dõi tình hình thanh lý tài s n c nh trong kỳ Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (50) LH: 0974.ng th i chúng ta cũng nên m thêm m t sheet c a doanh nghi p.

"".DM_NV.VLOOKUP($B7.5. Ta c p nh t vào s nh t ký chung và sheet theo dõi chi phí tr trư c tăng."".3.650 .0)) kéo b ng cách b m 1.0)) : =IF(B7="".VLOOKUP($B7. Chi phí tr trư c. Phân h ti n lương B ng ch m công: C t STT: Ta có th dùng chu t Ho c ta có th dùng công th c sau: =IF(B7="".214. r i kéo. 6.DM_NV. 2 sau ó bôi en 2 ô ó.2."".MAX($A6:A$7)+1) C t Mã nhân viên C t H và tên C t ch c v : ta dùng Validation: data/validation -> list -> =M_NV : =IF(B7="". i v i nh ng chi phí phát sinh Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (51) LH: 0974.

DM_NV.Ta t tên cho vùng bôi en kia: BCC B ng thanh toán ti n ti n lương C t mã nhân viên ta dùng validation C t h và tên C t ch c v C t lương cơ b n t o downlist.5.0) : =VLOOKUP($B11. : =VLOOKUP($B11.3.VLOOKUP($E$7.0)) : =IF($E$7="".VLOOKUP($E$7.0)) Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (52) LH: 0974.2.2."".0) C t ti n lương th c lĩnh: =E11+F11+G11+H11-I11 t tên cho vùng bôi en: BTTL Phi u chi lương Ô E7 (mã nhân viên): ưa con tr chu t v v trí ô E7 và ch n Data/validation -> list -> =M_NV H và tên Ch c v : =IF($E$7="".650 .214."".DM_NV.DM_NV.3.DM_NV.DM_NV.0) : =VLOOKUP($B11.

650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (53) LH: 0974.214.Các ch tiêu còn l i s có công th c như trong hình v dư i ây.

4. K t chuy n thu GTGT. 7.650 . 5. Tính và trích kh u hao tài s n c tháng nh. lãi/l . chi phí khác. c a t ng Ta s l y s t ng c ng kh u hao kỳ này bên b ng tính và trích kh u hao TSC h ch toán sang s nh t ký chung c a tháng ó. nh. K t chuy n doanh thu. K t chuy n doanh thu. Xác nh k t qu kinh doanh. Xác nh giá v n xu t trong kỳ. Phân b chi phí tr trư c.214. chi phí thu c ho t 6. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (54) LH: 0974.CHƯƠNG III: LÀM CÁC BÚT TOÁN CU I KỲ 1. L y s t ng bên b ng phân b chi phí tr trư c L y s t ng bên b ng tính – trích kh u hao TSC 1. Tính và trích kh u hao tài s n c 2. ng kinh doanh. 3.

214. Phân b chi phí tr trư c Ta cũng l y s t ng bên b ng phân b chi phí tr trư c c p nh t sang s nh t ký chung Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (55) LH: 0974.2.650 .

ta s tìm l n xu t bán hàng hóa ó.571 . do chưa có ơn giá xu t nên ta m i ch ghi nh n doanh thu bán nó. Ví d : 10/1/09 xu t 1 u DISC.3. Ta s h ch toán trên s nh t ký chung: N TK 632 Có TK 156 : : n nghi p v ghi nh n doanh thu và c p nh t giá v n cho các Có 2 cách ghi s li u vào nghi p v trên: .128. n cu i kỳ k toán. u kì là 5 chi c nên ta n cu i kỳ k toán ta bi t ư c trong kỳ nh p thêm 2 chi c n a và t n kho tính ư c ơn giá xu t là 1.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (56) LH: 0974. Xác nh giá v n xu t trong kỳ.128.214. ta có th bi t ư c trong kỳ nh p bao nhiêu hàng hóa: s lư ng.Cách th 2: ta s không tách ra thành các nghi p v ghi nh n giá v n cùng v i nghi p v ghi nh n doanh thu mà ta s l y s t ng trên báo cáo nh p xu t t n – c t thành ti n – xu t trong kỳ. Và ghi nh n s ti n t ng.571 : 1.Sau khi có ư c ơn giá xu t.571 Khi ó ta quay l i nghi p v ghi nh n doanh thu và ph n ánh bút toán ghi nh n giá v n: N TK 632 Có TK 156 : 1.128. ơn giá t ng lo i như v y ta có th tính ư c giá xu t kho bình quân gia quy n cho t ng mã hàng hóa khác nhau.

K t chuy n thu GTGT S thu GTGT k t chuy n trong kỳ là s nh hơn trong 2 s sau: . S thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang Nh p công th c này tính s thu GTGT u vào Công th c tính s thu GTGT u ra trong kỳ Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (57) LH: 0974.650 .(Thu GTGT kỳ trư c chuy n sang + Thu GTGT Bút toán k t chuy n: N 3331 : Giá tr nh hơn ư c chuy n sang kỳ sau Có 1331 : Giá tr nh hơn Trong trư ng h p (1) < (2) : Ph n chênh l ch s Trong trư ng h p (1) > (2) : Ph n chênh l ch là s thu còn ph i n p trong kỳ.Thu GTGT u ra trong kỳ u vào trong kỳ) (1) (2) .214.Sau khi có ư c giá xu t kho t ng lo i hàng hóa ta s ki m tra l i thông tin trên c t giá xu t c a sheet b ng kê xu T 4.

K t chuy n doanh thu. Xác nh k t qu kinh doanh.214. giá v n hàng bán.Doanh thu : bán hàng và cung c p d ch v . Ta hãy i tìm hi u công th c: Hàm sumif là hàm tính t ng có i u ki n: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (58) LH: 0974. doanh thu kia. 6. . lãi/l . qu n lý doanh nghi p. Các công th c tính s li u ã có trong hình v . K t chuy n doanh thu. chi phí thu thu nh p doanh nghi p Lưu ý: chi phí thu thu nh p doanh nghi p ta s làm sau các bút toán k t chuy n chi phí. doanh thu ho t .5. 7. chi phí tài chính. chi phí thu c ho t ng kinh doanh ng tài chính.650 . chi phí khác.Chi phí : bán hàng.

SDCK trên b ng cân i tài kho n. i v i b ng cân i tài kho n ta nên làm cho m i tháng m t b ng cân i tài kho n. vì khi phát sinh chênh l ch ta có th ki m tra ư c phát sinh chênh lêch t tháng nào và ta ã thu h p ư c ph m vi tìm ki m và ương nhiên s ti t ki m th i gian tìm l i sai và s a d hơn. kỳ h ch toán i u ki n tính t ng chính là mã tài kho n mà mình ang mu n tính t ng.Th 2: Các tài kho n lo i 1. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills LH: 0974.515. Chi phí k t chuy n sang 911 là: t ng chi phí phát sinh bên n .$I$344:$I$530) Như v y ây vùng i u ki n chính là vùng c t tài kho n và ư c bôi en b t n dòng k t thúc c a tháng. .214. Và s dư u kỳ c a các tháng sau.SUMIF($G$344:$G$530.Th 3: SD K.515. SPS. 3.$J$344:$J$530). .S dư u kỳ c a b ng cân i tài kho n năm và c a tháng 1 ta ã c p nh t khi b t u kỳ k toán. CHƯƠNG IV: LÀM BÁO TÀI CHÍNH VÀ IN S K TOÁN I. 2. SDCK ta l c trên s nh t ký chung c a t ng tài kho n và c a t t c các tài kho n ph i kh p v i SD K. u kỳ và cu i kỳ.=sumif(vùng i u ki n.có) hay (có – n ). 4 s có s dư s không có s dư u kỳ cũng như cu i kỳ. i u ki n. Do t ng s dư n => T ng s dư n cu i kỳ b ng t ng s dư có cu i kỳ. ta copy/ paste special/ value t s dư cu i kỳ c a tháng trư c ó. i tài kho n mình làm là t ng s phát sinh bên ki m tra tính chính xác c a b ng cân u kỳ b ng t ng s dư có u kỳ => có ph i b ng t ng s phát sinh bên n . SPS. vùng tính t ng) = SUMIF($G$344:$G$530. Ta s s có m t b ng cân i tài kho n cho c kỳ k toán năm. u t dòng b t u h ch toán c a tháng. chi phí do ó: Doanh thu k t chuy n sang 911 là: t ng doanh thu phát sinh bên có – t ng doanh thu phát sinh bên n . C P NH P B NG CÂN -M o u tiên I TÀI KHO N.t ng chi phí phát sinh bên có. kỳ h ch toán ó. Vì ây là các tài kho n doanh thu. Tuy nhiên các tài kho n u 5 -> 9 . Riêng i v i bút toán k t chuy n l i nhu n sau thu chưa phân ph i thì tùy vào vi c t ng s phát sinh n c a 911 l n hơn hay nh hơn t ng s phát sinh có c a 911 mà ta s l y (n . Vùng tính t ng là c t s phát sinh n hay s phát sinh có.650 (59) .

i v i tài kho n t ng ta s dùng hàm =sum(vùng tính t ng) tính t ng s phát sinh.….11. Lưu ý: ta ch tìm ki m s phát sinh. s dư c a các tài kho n ti u kho n ví d : 112 = 112.) Vùng tìm ki m: là các t c t mã tài kho n -> c t s dư có cu i kỳ. 0) Ví d : ta c p nh t s dư u kỳ cho tháng 3. Ta không dùng công th c tìm ki m tài kho n t ng.1 + 112.2 + 112. 112. s dư c a các tài kho n ti u kho n (bé nh t). vùng tìm ki m. n u th i h n > 3 tháng thì l i c p nh t vào ch tiêu 121 – u tư tài chính ng n h n Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (60) LH: 0974.3 2 tài kho n t ng này u ư c dùng l p ch tiêu 110 – ti n và các kho n tương ương ti n trên BC KT nên ta g n cho nó mã hi u 110 V i tài kho n 121 thì các kho n u t tài chính < 3 tháng thì ta c p nh t vào ch tiêu 110 – ti n và các kho n tương ương ti n.650 .Ho c ta có th dùng công th c tìm: Công th c: =vlookup(giá tr tìm ki m. s th t c a c t mu n tìm ki m. Giá tr tìm ki m ây chính là mã tài kho n c a b ng cân i tài kho n c a tháng (111.214.1.

650 .214.Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (61) LH: 0974.

214. C t G – s phát sinh n : =SUMIF(NKC!$G$20:$G$2111. 2 ng v i các “Mã hi u” trong b ng cân Nh ng tài kho n t ng mà nó ư c dùng qu ho t các tài kho n ti u kho n c a nó. LH: 0974.650 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (62) .$C137. n các tài kho n ti u kho n c t C. ng kinh doanh thì ta ch c n g n mã hi u cho tài kho n t ng mà không c n g n mã hi u cho Tuy nhiên có nh ng tài kho n t ng mà các tài kho n ti u kho n c a nó l i ư c dùng tiêu khác nhau trong b ng cân không g n cho tài kho n t ng. $C137 : ây là i u ki n tính t ng.NKC!I$20:I$2111) l p các ch i k toán thì ta ch g n mã hi u cho các tài kho n ti u kho n mà l i NKC!$G$20:$G$2111: ây là vùng i u ki n chính là c t tài kho n h ch toán bên s nh t ký chung. Và tương ng v i các tài kho n c p 2 ho c c p 3 ta s gán cho nó m t mã tương i k toán.C t A: ta s c p bé hơn ánh s 1 vào các dòng nào có ch a tài kho n c p 1. l p các ch tiêu trong b ng cân i k toán và báo cáo k t C t B (c t “Mã”): ta s t o ra danh sách t t c các tài kho n t c p 1.

$C137. giá tr 3. giá tr n) – (Hàm max s l y giá tr l n nh t) cho các tài kho n ti u kho n.214. còn i v i tài kho n t ng ta s dùng hàm =sum()..….. giá tr 2. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (63) LH: 0974. C t SDNCK và SDCCK: ta cũng ch dùng công th c =max(giá tr 1.650 .C t H – S phát sinh có: =SUMIF(NKC!$G$20:$G$2111.NKC!J$20:J$2111) Sau khi ánh xong công th c cho tài kho n ti n m t ta s copy công th c này cho các tài kho n ti u kho n khác trong b ng cân i tài kho n (lưu ý: không paste công th c này cho các tài kho n t ng).

650 .214.Kích chu t vào downlist và ch n “X” Khi hoàn t t công vi c c p nh t s phát sinh n và có ta s l c ra các tài kho n mà có s li u phát sinh. B ng cách b m vào downlist “X” và ch n X -> ta s có b ng cân i tài kho n sau khi l c như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (64) LH: 0974.

Công th c: Bên ph n tài s n: S dư cu i năm: =IF(SUMIF(ma.$G13.SDNCK)<>0. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (65) LH: 0974. B NG CÂN I K TOÁN.SDNCK). Ta nh p công th c vào các ch tiêu con. M t s tài kho n khác như các kho n d phòng – chúng i u ch nh cho tài kho n g c mà nó i u ch nh.$G13. nh – khi lên b ng cân i k toán u * (-1): Tài kho n lo i 1 và 2 có s dư cu i kỳ bên n tuy nhiên có nh ng tài kho n l i có s dư bên có ví d như tài kho n 214 ( tài kho n g c 211) – kh u hao tài s n c là tài kho n i u ch nh – nó s ư c ghi âm ta ph i ghi âm giá tr kho n kh u hao này.650 .SUMIF(ma.$G13. ch tiêu t ng s là t ng c a các ch tiêu con.214.II. Tương t v i các vùng ư c i tài kho n năm i tài kho n năm SDNCK: là c t s dư n cu i kỳ trên b ng cân t tên còn l i.SUMIF(ma.SDCCK)*(-1)) “ma”: là c t mã tài kho n trên b ng cân …….

214. i k toán mu n ùng thì trư c tiên t ng tài s n ph i Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (66) LH: 0974.Bên ph n ngu n v n: Lưu ý: M t b ng cân b ng t ng ngu n v n.650 .

214. S li u trên báo cáo k t qu ho t kho n năm ng s n xu t kinh doanh c t năm nay ta s l y t b ng cân i tài S li u c t năm trư c ta l y t báo cáo tài chính c a năm trư c – c t s năm nay. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (67) LH: 0974.650 .III. BÁO CÁO K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH.

214. B ng cách ta chèn thêm m t c t – c t tài kho n c p 1 bên c nh c t “Tài kho n” bên s nh t ký chung.IV.650 . BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (68) LH: 0974. S li u ghi vào ph n bên n và bên có c a 111 và 112 ta s l y t s nh t ký chung. Khi l p báo cáo lưu chuy n ti n t ta l p ra 2 ch T c a hai tài kho n 111 và 112.

Ta k ch chu t vào downlist và ch n (custom…) – xu t hi n h p tho i.650 .Sau ó ta dùng hàm subtotal toán năm – công th c này s th c này ngoài vùng ch n tính t ng s phát sinh bên n và bên có c a tài kho n ó trong kỳ k ư c t v trí cu i cùng c a s nh t ký chung (g i ý: ta ph i t công làm autofilter. 112 nó s không hi n th t ng s phát sinh bên n . Ta ch n như hình v . bên c a tài kho n l c).214. vì n u trong vùng khi ta l c 111. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (69) LH: 0974.

214. Sau ó ta s kích chu t vào downlist bên c t tài kho n và t ng s phát sinh bên có c a tài kho n vùng d li u.650 . bên có c a tài kho n này 111.Tùy ch n này tương ng v i vi c máy s l c t t c các nghi p v liên quan trong kỳ k toán (theo c t tài kho n c p 1). Ta s dùng t ng s phát sinh bên n . n tài kho n 111 và 112 i ng và ta s th y ư c t ng s phát sinh n i ng v i tài kho n ti n) c p nh t sang sơ phía cu i c a i ng (tài kho n ch T tài kho n Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (70) LH: 0974. 112 bên báo cáo lưu chuy n ti n t .

Sau khi l c ư c s t ng c a t t c các tài kho n i ng v i tài kho n 111 và 112 ta s ti n hành t ng h p s ti n c a các tài kho n vào các ch tiêu trên báo lưu chuy n ti n t .000 – ây là kho n góp v n ch s h u nên ta s c p nh t vào ch tiêu 31 – ti n thu t phát hành c phi u. nh n v n góp c a ch s h u.650 .214. L y ví d : S phát sinh bên n tài kho n 111: 400. Lưu ý: các kho n chi phí ph i ư c ghi nh n lên báo cáo lưu chuy n ti n t theo hình th c ghi s âm – () Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (71) LH: 0974.000.

214. i v i b n thuy t minh báo cáo tài chính thì ta nh p tay hoàn toàn.650 . V. vì chính sách k toán c a i thì ph i gi i trình cho s doanh nghi p ph i ư c áp d ng th ng nh t gi a các năm. Các ph n còn l i ta xem Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (72) LH: 0974.Và c bi t quan tr ng: S li u trên ch tiêu 70 – ti n và tương ương ti n cu i năm ph i b ng v i s i k toán. b ng cân i tài kho n năm c p nh t s li u. ti n trên ch tiêu ti n và tương ương ti n trên b ng cân S li u c t “S u năm”: ta l y t báo cáo tài chính c a năm trư c. Khi có s thay i chính sách k toán ó. THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Ph n I và II: ta có th xem thay báo cáo tài chính c a năm trư c c p nh t.

Sau khi ch n s xu t hi n bi u tư ng mũi tên – downlist t công th c cho ô J11: =IF(OR($P1=1. giúp ta l c d Ch n Data/filter/autofilter.650 .0). có th in s k toán chi ti t hay s cái tài kho n ta làm nh ng bư c sau: Bôi en toàn b nh t ký chung t dòng s 10 và t c t A li u.0).0) K11: IF(OR($P1=3.…) Ta l c tài kho n c n in s b ng cách b m vào downlist trên c t “TK”.$P1=2). Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (73) LH: 0974.CDPS.VLOOKUP($O1.VI. Kích chu t ph i vào v trí này và ch n Hide.214.4.CDPS.0) (lưu ý: ta s c p nh t tay cho s dư Sau ó ta s d u c t “TK” i Ti n hành căn ch nh sao cho hi n ra ư c các c t c n thi t kho n. Bư c cu i cùng là ti n hành in s . IN S . 159. danh m c tài kho n – ta n c t P.$P1=4).3. Dùng Validation t o d li u cho ô O1: Data/validation -> list -> = DM_TK ( ây là tên c a vùng t tên cho c t mã tài kho n bên b ng cân i tài kho n năm).VLOOKUP($O1. in s cái tài kho n ho c s chi ti t tài u kỳ c a các tài kho n i u ch nh như: 214.

650 .ây là giao di n xem trư c khi in c a s chi ti t tài kho n 11211 H T Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (74) LH: 0974.214.

...............................Danh m c phòng ban .....................................9 ...23 + C p nh t vào báo cáo nh p xu t t n hàng hóa... .......................................................................1 Tóm t t công vi c k toán:.......................................4 t tên cho danh m c NCC: DM_NCC.........................................16 .......................7 ................................................................................................................................................ XÂY D NG DANH M C ..................................21 u kỳ............................9 .........................................Báo cáo nh p ......................S qu ti n m t.......................................................................................................Danh m c nhân viên ...........................................................................................19 .............................................................................................................................26 + Chi phí tr trư c........................20 U.................................... C P NH T S 1.............................................................................................14 .............................Xây d ng danh m c khách hàng......................................... v t tư............................22 c bi t..............Xây d ng danh m c nhà cung c p..............3 ..................... .............. N i dung: ..................... Khi c p nh t s dư nh............1 CHƯƠNG I: THI T L P THÔNG TIN DOANH NGHI P...................................................650 (75) ..........................................2 U VÀ XÂY D NG H TH NG DANH M C......................M CL C Các ph n hành k toán ch y u.............7 .....................................................................214................................7 ........................................... H th ng s .......................15 ..2 2............................................ ......................................................................................10 3.................23 + C p nh t vào s theo dõi công n ph i thu (s công n ph i tr làm tương t )....S nh t ký chung:..........2 I.................................. ............................................................. Các công vi c ph i làm khi c p nh t s dư + C p nh t vào các s 3.................................................................................................................................................................................................. THI T L P THÔNG TIN BAN 1.....................................2 VÀ S DƯ U KỲ CÁC TÀI KHO N ................13 .........xu t .....................................................................................t n.......................................................................21 DƯ BAN 2.........................Xây d ng danh m c v t tư – hàng hóa..........................B ng kê mua hàng......................................................................................................................Nh t ký bán hàng..................................... ........................26 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills LH: 0974...........................Xây d ng danh m c tài s n c nh.B ng cân i tài kho n...............................................................................................................................17 ........................................................................................................................................24 + C p nh t vào B ng theo dõi tài s n c nh ......................18 ...............................................S theo dõi tài s n c II.......... Thi t l p thông tin doanh nghi p...........................22 u kỳ ta g m có các phân h như sau: ............................................................................................... .....................................................................................

.............................58 K TOÁN.............. THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.................................. K t chuy n doanh thu... BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T ................................ ................................................................................................56 ng kinh doanh ............................... Tài s n c nh......................................... ........ .. Chi phí tr trư c............................................................................ Nghi p v thu....Tính và trích kh u hao tài s n c 3........................... K t chuy n thu GTGT ..... ............................................ BÁO CÁO K T QU HO T IV.. ......................................67 I K TOÁN...............................................................................................................................................32 2.....51 6..........58 nh k t qu kinh doanh. C P NH P B NG CÂN II........................................................................................................................... Nghi p v nh p kho hàng hóa (làm tương t v i nh p kho v t tư) ................................59 CHƯƠNG IV: LÀM BÁO TÀI CHÍNH VÀ IN S I................................................................. chi phí khác.................................................650 ...................................................................CHƯƠNG II: C P NH T NGHI P V KINH T PHÁT SINH TRONG KỲ........................................................... B NG CÂN I TÀI KHO N..........73 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (76) LH: 0974.............54 1................................34 3.........59 NG S N XU T KINH DOANH...............68 V........................................................................ Xác nh................................49 5............................ Phân b chi phí tr trư c .......... .....57 5..........................................................54 2.............65 III......................................................... Phân h ti n lương....58 4...............................................................................................................55 nh giá v n xu t trong kỳ......... lãi/l .. Nghi p v mua hàng/ bán hàng ................................................... Xác 6...................................27 1.......... .................................................214.......... chi phí thu c ho t 7.......................................51 CHƯƠNG III: LÀM CÁC BÚT TOÁN CU I KỲ ...................................38 4.............. K t chuy n doanh thu................ IN S ........................................................................................................72 VI..... chi ti n: ................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful