Các ph n hành k toán ch y u.

1. K toán ti n m t 2. K toán ti n g i 3. K toán hàng t n kho 4. K toán tài s n c 5. K toán ti n lương 6. K toán thu 7. K toán mua hàng 8. K toán bán hàng 9. K toán giá thành nh

Tóm t t công vi c k toán: 1. Thi t l p thông tin v doanh nghi p và chính sách k toán doanh nghi p áp d ng. 2. Xây d ng danh m c: H th ng tài kho n, Khách hàng, nhà cung c p, hàng hóa, v t tư, TSC 3. C p nh t s dư u kì c a các tài kho n. 4. C p nh t nghi p v kinh t phát sinh. 5. Làm các bút toán cu i kỳ, khóa s k toán.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (1)

LH: 0974.214.650

CHƯƠNG I: THI T L P THÔNG TIN DOANH NGHI P VÀ S DƯ U KỲ CÁC TÀI KHO N
U VÀ XÂY D NG H TH NG DANH M C.

I. THI T L P THÔNG TIN BAN Tên doanh nghi p (ten): a ch (dc): Mã s thu (mst): Tác d ng c a vi c chúng ta s

1. Thi t l p thông tin doanh nghi p.

t tên cho các thông tin trên: khi chuy n sang các sheet s khác nhau chúng ta ph i gi m thi u th i gian, công s c vi t l i các thông tin ó, t tên cho thông tin chúng ta

c p nh t ít nh t các thông tin cơ b n trên, vi t t t, khi ó ta ã có thông tin y

t tên cho t ng thông tin và khi chuy n sang sheet s khác chúng ta ch c n ánh: = tên v i th i gian nhanh nh t. Cách

s tìm hi u trong ph n t o l p danh m c.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (2)

LH: 0974.214.650

Chính sách k toán áp d ng: + Ch + k toán áp dung: (Q 48) ng ti n s d ng:

+ Hình th c k toán: (trong ph m vi sách chúng ta dùng hình th c k toán nh t ký chung) + Phương pháp k toán hàng t n kho: Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Giá g c. Phương pháp tính giá hàng t n kho: (bình quân gia quy n). Phương pháp h ch toán hàng t n kho: (kê khai thư ng xuyên).

+ Phương pháp tính kh u hao: ( ư ng th ng). + Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá: (theo t giá th c t t i th i i m phát sinh giao d ch). + ..........

2. XÂY D NG DANH M C
- H th ng tài kho n k toán s d ng:

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (3)

LH: 0974.214.650

qu n lý chi ti t.Khi xây d ng danh m c tài kho n ta c n m các ti u kho n hàng.. tên nhà cung c p. tuy nhiên nó c n ph i áp ng ư c 2 yêu c u sau: Trư c tiên là ph i tuân theo tài kho n m thu c h th ng tài kho n mà ch ti p theo là ph c v ư c yêu c u qu n lý c a t ng ơn v .214.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (4) LH: 0974.Xây d ng danh m c nhà cung c p Danh m c m c NCC g m có các ch tiêu sau: + S th t . .. k toán ban hành và i u . nhà cung c p. mã s thu và tiêu nào mà chúng ta mu n hay a ch ... + Chúng ta t tên cho mã NCC: M_NCC nc t a ch và t dòng u tiên c a danh Trư c tiên chúng ta bôi en vùng t c t mã nhà cung c p m c n hàng cu i cùng c a danh m c. mã NCC. chúng ta có th thêm vào b t c ch áp ng yêu c u qu n lý c a t ng doanh nghi p.. khách hàng. ví d như ti n g i ngân Vi c m bao nhiêu ti u kho n không quan tr ng. ..

214.Sau ó ta có các cách t tên cho vùng danh m c nhà cung c p như sau: • Nh n t h p phím: Ctrl + F3 • Ch n menu sau: Insert.650 ./ Name/ Define V i c 2 cách trên chúng u hi n ra c a s con/ h p tho i Define name như hình sau: và ta ánh tên cho vùng mã nhà cung c p là: M_NCC Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (5) LH: 0974.

650 .• Ho c ánh tên vùng vào ô Name box Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (6) LH: 0974.214.

Tên hàng.214. Ta làm tương t như v i danh m c nhà cung c p + Danh m c cũng g m các ch tiêu: STT. . Mã s thu và và các ch tiêu khác theo yêu c u qu n lý c a doanh nghi p. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (7) LH: 0974.+ t tên cho danh m c NCC: DM_NCC nc t a ch . và chúng ta cũng • • • t tên cho vùng b ng ba cách trên: Nh n t h p phím: Ctrl + F3 Menu: Insert/ name/ Define: xu t hi n h p tho i và ánh tên vào ó ánh tên tr c ti p vào Name box. Mã khách hàng... + t tên cho mã khách hàng: M_KH.650 . . danh m c khách hàng: DM_KH theo ba cách. . a ch .Xây d ng danh m c khách hàng. Tên khách hàng. t hàng u Trư c tiên ta bôi en vùng danh m c nhà cung c p t c t mã nhà cung c p tiên n hàng cu i cùng c a danh m c.Xây d ng danh m c v t tư – hàng hóa Danh m c hàng hóa g m các ch tiêu: STT. Mã hàng. Tài kho n và các ch tiêu khác theo yêu c u qu n lý. ơn v tính.

ơn v tính. + t tên cho vùng mã v t tư: M_VT. Mã v t tư. Kho.214. + t tên cho vùng danh m c v t tư: DM_VT.+ Ta t tên cho vùng mã hàng hóa: M_HH.650 . t tên theo ba cách như bình thư ng Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (8) LH: 0974. Tên v t tư. + t tên cho vùng danh m c hàng hóa t c t mã hàng cho t i c t tài kho n: DM_HH t tên theo ba cách như bình thư ng Danh m c v t tư g m các ch tiêu: STT.

Xây d ng danh m c tài s n c Ta xây d ng danh m c tài s n c . Mã phòng ban. Tên TSC .214. Tên phòng ban.650 .Danh m c phòng ban nh nh theo các ch tiêu: STT. v t tư v t tư. Ta t tên cho danh m c phòng ban: M_PB. Danh m c phòng ban g m có các ch tiêu: STT.Ta cũng xây d ng m t danh m c g m c hàng hóa. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (9) LH: 0974. Mã TSC . vùng ch có c t tên phòng ban. Ta s l c s li u cho b ng kê nh p hàng hóa – t tên cho vùng: A4:Dn (n s th t dòng cu i cùng c a danh m c) Tên vùng: DM_HH_VT .

Gi m tr gia c nh.214.t tên theo 3 cách các danh m c trư c. M c lương cơ b n. Tên nhân viên. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (10) LH: 0974. Phòng ban. Mã nhân viên. Ch c v .650 .Danh m c nhân viên Danh m c nhân viên g m các ch tiêu: STT. S tài kho n ngân hàng. Mã s thu cá nhân. .

214.650 . Hi n ra c a s : Ta ch n List s hi n ra c a s : Ta ánh : =M_PB vào ô Source như hình v và nh n OK Màn hình sau khi nh n như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (11) LH: 0974.Sau ó ta ch n vùng ô E8:E23 như hình v sau ó ch n Data/ Validation.

650 . tài kho n ngân hàng c a t ng nhân viên.214. ch c v .Bây gi ta s ánh mã nhân viên. mã s thu . tên nhân viên. Riêng i v i Phòng ban nhân viên ó làm vi c ta ch vi c kích chu t vào và ch n phòng ban phù h p. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (12) LH: 0974. gi m tr gia c nh. lương cơ b n.

n bư c này chúng ta ã hi u ph n nào c a vi c t tên cho m t vùng d li u chưa . vùng là c t mã nhân viên. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (13) LH: 0974. + S nh t ký chung. + S qu ti n m t. H th ng s H th ng các s (m i s m t sheet) cơ b n c n có trong hình th c k toán nh t ký chung. + B ng kê nh p hàng. Khi t tên cho m t vũng d li u chúng ta có th ti t ki m th i gian cho ánh công th c và chúng ta cũng có th t o ư c list các danh sách. i v i danh m c nhân viên ta s t tên cho : ng b hơn gi a các sheets s + Vùng Danh m c nhân viên : DM_NV + Vùng Mã nhân viên : M_NV. 3. danh m c giúp chúng ta thao tác nhanh hơn. khác nhau và chính xác hơn.214. + B ng cân i tài kho n.650 .

+ S theo dõi tài s n c + B ng tính lương. u ghi s và khóa s k toán a ch . + Di n gi i + C t “ ã ghi s cái. có + S dư n . mã s thu công ty. nh. + Tài kho n i ng + S phát sinh n . khi ó ta s d u i c t s dư còn l i khi ti n hành in s k toán.214.” + Tài kho n h ch toán. s ch ng t . C th : . nguyên t c chung là các tài kho n lo i 1 và 2 s có s dư bên n và các tài kho n lo i 3. + S theo dõi công n ph i thu. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (14) LH: 0974. có: lưu ý. ph i tr .t n. + Tên s + Ngày tháng b t + ơn v tính: + C t ngày tháng ghi s + Ch ng t : ngày tháng tháng t . + Báo cáo nh p . 4 s có s dư bên có.S nh t ký chung: S nh t ký chung g m các ch tiêu cơ b n sau: + Tên.650 .+ B ng kê xu t hàng.xu t . + B ng tính giá thành.

phi u xu t kho.650 .214.B ng cân i tài kho n. + S dư u kỳ: N và Có. + S dư cu i kỳ: N và Có. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (15) LH: 0974. + S phát sinh: N và Có. Mã. chi.+ Ngoài ra ta s m thêm các ch tiêu như : tháng phát sinh ch ng t . phi u nh p nho. + Tên tài kho n k toán. C t “X”. B ng cân i tài kho n g m: + Tên công ty: + a ch : + Tên s : + Năm tài chính + S hi u tài kho n. l c s dư u kỳ. + Ngoài ra ta còn m thêm m t s c t nh m ph c v cho các công vi c ti p sau: C t “1”. . và tài kho n Và c t mã ch ng t ch c p nh t phi u thu.

S qu ti n m t. S qu ti n m t g m: + Tên công ty: + a ch : + Tên s : Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (16) LH: 0974.650 .V i b ng cân i tài kho n ta s t tên cho các vùng sau: + C t “mã”: MA + C t s hi u tài kho n: M_TK + S dư có + S dư n u kỳ bên: SDCDK u kỳ: SDNDK + S phát sinh có: SPSC + S phát sinh n : SPSN + S dư n cu i kỳ: SDNCK + S dư có cu i kỳ: SDCCK + C t “1”: M_1 .214.

ơn v tính: ta dùng công th c tìm. + Tên công ty + a ch + Tên + Năm tài chính + Ch ng t : ngày tháng. n i tháng và tài kho n báo cáo – giúp ph c v cho vi c in s . T n. Chi. tài kho n báo cáo. . + Tháng báo cáo. + S ti n: Thu. s Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (17) . + S phi u nh p: ta s ph i ánh. và s hi u: 2 ch tiêu này ta s dùng công th c lư ng. + Tên v t tư. LH: 0974.….650 tìm.214. b i m t phi u nh p ta có th nh p nhi u lo i hàng hóa khác nhau. ơn v tính khác nhau.+ Năm tài chính + Ngày tháng ghi s . + S phi u thu.B ng kê mua hàng. + Di n gi i. chi. + Tài kho n i ng.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (18) tìm. LH: 0974. thành ti n – t nh p. + Mã v t tư + Lãi l .214. + S lư ng mình t ánh. + Giá v n: ta dùng công th c tìm. + Doanh thu: ơn giá.Nh t ký bán hàng.+ Mã hàng hóa ta s c p nh t d a trên downlist ư c t o b ng cách: Bôi en c t mã hàng hóa và ch n data/validation.650 . ơn v tính – ta dùng công th c nh p + Mã v t tư. + Tên công ty + a ch : + Tên b ng kê + Năm tài chính + Ch ng t : ngày tháng. xu t hi n h p tho i và thao tác gi ng v i danh m c nhân viên khi tìm phòng ban. hàng hóa – ta l y t Downlist. s hóa ơn GTGT nh p – ta dùng công th c + S phi u xu t kho: + Tên hàng hóa. + Mã v t tư hàng hóa: t nh p . v t tư.

650 .Báo cáo nh p . + STT. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (19) LH: 0974. + Tên. ơn v . a ch công ty + Tên báo cáo + Tháng báo cáo => như v y trong m t năm ta s có 12 b ng báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.xu t . + Tên hàng. Mã hàng là mình t nh p.t n..dùng công th c +T n nh p.214. nh p. xu t và t n kho cu i kỳ v s lư ng và thành ti n. u kỳ.

nh là phương pháp Trong giáo trình này.214.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (20) LH: 0974. ta cũng có 12 b ng tính và trích kh u hao tương ng v i 12 tháng trong năm. ta s s d ng phương pháp tính và trích kh u hao tài s n c ư ng th ng.. Và cũng tương t như báo cáo nh p xu t t n.S theo dõi tài s n c nh.

.Tài s n c nh. C P NH T S DƯ BAN U. . + B ng tính giá thành.+ B ng tính lương.Công n ph i tr . . 1.Các tài kho n khác.Hàng t n kho.Ti n g i ngân hàng. Khi c p nh t s dư .650 .214. II. u kỳ ta g m có các phân h như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (21) LH: 0974.Công n ph i thu. . .

ơn giá. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (22) LH: 0974. u kỳ.2.C p nh t vào b ng cân Ta ch c p nh t s dư i tài kho n u kỳ các tài kho n: c p bé nh t.C p nh t vào các s liên quan như báo cáo nh p xu t t n hàng hóa: c p nh t s lư ng.214. như v y ta ch c p nh t cho các u kỳ c a nó s là t ng c a các tài u kỳ cho các tài kho n M t s lưu ý khi c p nh t s dư Ví d : v i tài kho n ti n g i ngân hàng thì ta m tài kho n c p ba này. Còn i v i các ti u kho n ta s nh p tay.….C p nh t vào b ng cân u kỳ. Còn kho n c p bé hơn. s dư Tài kho n ti n m t s là t ng c a các ti u kho n. ta dùng công th c: =sum(E137:E139) tính ra s dư u kỳ c a tài kho n ti n m t. i v i các tài kho n c p cao hơn. Các công vi c ph i làm khi c p nh t s dư . i tài kho n – ph n s dư . N i dung: . n ti u kho n c p 3.650 . 3.

Bôi en c t mã hàng hóa.214. và ch n: Data/ validation . ti t ki m th i gian ánh mã hàng hóa và tránh trư ng h p gây khó khăn cho vi c nh mã hàng c p nh t mã hàng hóa.650 . u kỳ vào b ng cân i s phát sinh ta còn ph i c p nh t nh ng ng th i v i vi c c p nh t s dư u kỳ khác vào các tài kho n quan tr ng trong kỳ.. v t tư.C p nh t vào các s thông tin c bi t. thì ta dung downlist . v t tư nào có s t n • C p nh t mã hàng hóa - u kỳ. + C p nh t vào báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.Xu t hi n h p tho i Data Validation. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (23) LH: 0974. u tiên ta s khai báo nh ng hàng hóa.

.. vlookup(mã hàng. vi c còn l i là kích vào bi u tư ng Downlist và ch n mã hàng hóa tương ng. tình hình tăng gi m các kho n ph i thu ph i tr c a t t c khách hàng.. ph i tr và s chi ti t 131. C p nh t tên hàng và ơn v tính – ta s dùng công th c Công th c: Tìm tên hàng hóa : = if(mã hàng <>0. 2.650 t tên cho vùng d li u c a tháng báo cáo ó: : = if(mã hàng <>0. vlookup(mã hàng. NXT_HH3 : …. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (24) LH: 0974. DM_HH. + C p nh t vào s theo dõi công n ph i thu (s công n ph i tr làm tương t ) G m s t ng h p tình hình công n ph i thu.””) Tìm ơn v tính • c t thành ti n.0). nhà cung c p trong kỳ k toán. ………….214. Ta s có 12 b ng báo cáo nh p xu t t n: M i m t tháng ta s NXT_HH1 : B9:N20 NXT_HH2 : …. DM_HH. 3.””) tính Và c p nh t s lư ng hàng t n.0).ta ch n list trong th Allow Ta ánh: = M_HH Như v y ta ã t o ư c Downlist trên c t mã hàng hóa. 331 – s này s c p nh t s dư u kỳ. ơn giá và dùng công th c: thành ti n = ơn giá * s lư ng tìm • .

u kỳ k toán.””) Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (25) LH: 0974. vlookup(mã khách hàng. ph i tr .0). ta s c p nh t các thông tin cho s t ng h p công n ph i thu.214. ta s dùng công th c tìm. Khi khách hàng tr trư c ti n hàng thì tài kho n 131 s có s dư có. Công th c: = if(mã khách hàng <>0. Và khi mình tr trư c ti n hàng thì tài kho n 331 s có s dư n . ph i tr . 331 là tài kho n lư ng tính nên s t n t i c s dư bên n và bên có. DM_KH. • • STT Mã khách hàng/ nhà cung c p ta cũng dùng validation t o Downlist và c p nh t t t c các khách chính xác thông tin u kỳ công n ph i thu. 2. (Lưu ý: M t trong các cách check hàng có dư mình c p nh t thì s t ng tr ng khác ph i b ng s dư • u kỳ c a tài kho n c ng n ph i thu.650 . ph i tr hay c các tài kho n quan b ng cân i tài kho n). Tài kho n 131. • i v i tên khách hàng.

phân b các chi phí tr trư c ng n h n. c i m s n xu t kinh doanh. 0) – tìm ơn v tính. ta cũng s có m t sheet theo dõi tình hình tăng gi m. dài h n vào chi phí c a t ng kỳ s n xu t kinh doanh (thông thư ng ó là giá tr công c d ng c ư c ưa vào s d ng – phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ) Các ch tiêu trong b ng phân b chi phí tr trư c gi ng như b ng tính và trích kh u hao TSC .650 . ho c theo ngày – i u này tùy thu c vào tiêu trong b ng tính và trích kh u TSC cho phù h p v i doanh nghi p mình.214. s năm tính kh u hao. 2. 0) – tìm tên = Vlookup(mã TSC . DM_TSC .+ C p nh t vào B ng theo dõi tài s n c Ta s c p nh t STT và mã TSC . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (26) LH: 0974. nguyên giá t ng TSC . cách qu n lý. Ti p t c ta s c p nh t ngày ưa vào s dung. DM_TSC . t mã TSC t ng TSC : Công th c: nh ta s dùng công th c tìm ra tên và ơn v tính c a = Vlookup(mã TSC . Lưu ý: chúng ta có th tính m c kh u hao theo tháng. 3. chính sách thu h i v n c a t ng ơn v mà thi t k các ch + Chi phí tr trư c Tương t v i TSC .

. phi u chi. thanh lý tài s n c nh. s phi u nh p kho.214. “”) cư c internet tháng 12/2008. nguyên v t li u ta s c p nh t thêm s phi u thu. con tr chu t s có hình d u c ng “+” + C t s hi u ch ng t : ta căn c vào ch ng t c a nghi p v kinh t phát sinh + C t di n gi i: di n gi i nghi p v kinh t phát sinh. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (27) LH: 0974. nguyên v t li u. chi ti n . ánh công th c c p nh t ngày tháng ghi s cho nghi p v thanh toán ti n kéo cho các xu ng các dòng còn l i c a c t ngày tháng ghi s . chi ti n + Xu t nh p kho hàng hóa. nh p kho hàng hóa.Thu. . (lưu ý: ta ch có th copy công th c c a ô trên xu ng các ô phía dư i khi dùng chu t con tr chu t vào góc bên ph i. Ta s h ch toán theo ki u m t n . thông thư ng thì ngày tháng ghi s chính là ngày tháng ch ng t do ó ta s dùng công th c r t ơn gi n vào ô D20 như sau: = if(B20<>0. Sau ó ta dùng chu t kéo và th khi ta c p nh t ngày tháng ghi s . bán hàng . Và v i các nghi p v còn l i ta ch c n c p nh t vào s nh t ký chung và cu i kỳ k toán năm ta làm s cái tài kho n và s chi ti t tài kho n. B20.CHƯƠNG II: C P NH T NGHI P V KINH T PHÁT SINH TRONG KỲ Trình t c p nh t các nghi p v kinh t phát sinh: Khi c p nh t nghi p v kinh t phát sinh ta nên chú ý t i các nghi p v sau: . phía dư i c a ô (vùng ô) ch a công th c – khi ó c p nh t.Mua s m. + C t ngày tháng ch ng t ta s c p nh t b ng tay.650 . xu t kho vào c t mã ch ng t .C p nh t vào s nh t ký chung. V i các nghi p v trên ta c p nh t như sau: .C p nh t vào các s liên quan.Mua hàng. .Mua s m. ưa vào s d ng công c d ng c . m t có như trên hình minh h a Và i v i 2 lo i nghi p v sau: + Thu.Xu t.

s cái tài kho n hay khi ph i l p các báo cáo tài chính b t thư ng ví d như gi i th . + C t s dư n và s dư có: ta s dùng công th c Công th c: Nh p vào ô K20 công th c sau: =IF(OR($P$1=1. Tuy nhiên có m t s tài kho n i v i các tài kho n i ng: ta cũng dùng công th c c p nh t.c t như sau: nh c t: K$20 – khi copy công th c sang các ô khác thì ch có i. Công th c: Ta ánh công th c vào ô H20 công th c như sau: = if(I20<>0.….+ C t ã ghi ghi s cái: ta dùng chu t chung. và cũng gi ng như s phát sinh có.$J$20:J20). Còn in s k toán ó ta ch c p nh t ư c ph n l n s dư bi t thì ta s t c p nh t b ng tay – Công vi c này ta ch ti n hành vào cu i kỳ k toán h p nh t. chúng ta s ti p c n trong chương III.$K$19+SUBTOTAL(9. Cách l c s dư chi ti t.$J$20:J20)-SUBTOTAL(9. G21. chia tách.0) Nh p vào ô L20 công th c sau: =IF(OR($P$1=3.650 a ch c t thay nh dòng hay c t ó. G19) Ta s dùng chu t + Ph n s dư copy công th c này xu ng các ô còn l i c a c t tài kho n c p nh t s dư l c s dư i ng.0) Tìm hi u b n ch t c a công th c: Khi có ký t $ ng trư c dòng hay c t thì ư c hi u r ng ta s c nh dòng .$P$1=4).214. + C t tài kho n nhày. Ta i ng cũng s t ch vi c c p nh t s c t tài kho n và c t s phát sinh n có s li u là c t tài kho n toán năm (như v y ta không ph i c p nh t s ti n phát sinh bên có mà khi ta ánh s ti n phát sinh n bi t ta ko dùng công th c u kỳ ư c (n u mu n thì công th c s r t dài và khó nh ) do u kỳ c a các tài kho n mà thôi. c c u kỳ ta s dùng công th c u kỳ. như trong hình u kỳ.$P$1=2). u kỳ c a các tài kho n ta cũng c n ph i l p thêm m t s d ki n n a. tính. + C t tài kho n ta s dùng kéo cho nh ng nghi p v kinh t ã c p nh t vào s nh t ký nh kho n cho nghi p v kinh t phát sinh c p nh t t ban u và copy công th c ó cho c kỳ k + C t s phát sinh n : ta c p nh t b ng tay s ti n cho t ng nghi p v + C t s phát sinh có: ta dùng công th c nó s t nhày).$I$20:I20)-SUBTOTAL(9. Như v y ta có 3 ki u c C nh dòng mà ko c i mà a ch dòng không thay Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (28) .$L$19+SUBTOTAL(9. LH: 0974.$I$20:I20). tìm ra s dư v .

214. ơn c như ta l c d li u c a tài kho n 142. Hàm subtotal s tính t nh cho các d li u hi n lên trên màn hình khi ta ti n hành l c d li u. J20. a ch dòng a ch c t không thay nh c dòng và c t: $K$20 – khi copy công th c sang b t kỳ ô nào thì a ch c a ô ó không thay V i công th c tính s dư cu i kỳ này ta có th ti n lên t ng ơn v m t. J thì t nh còn l i c a c t s dư có thì các ô P1. ý th y: khi ta copy công th c t ô L20 xu ng các ô i.650 .C thay C i. vùng tính t ng). nh c t mà ko c i mà nh dòng: $K20 – khi copy công th c sang các ô khác thì ch có i. Các b n có th ki m tra b ng cách l c d li u theo m t ch tiêu nào ó. và các dòng c a c t I. ta s có k t qu như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (29) LH: 0974. L19. I20 không b thay B i vì hàm subtotal có ý nghĩ như sau: =subtotal(9.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (30) LH: 0974.214.+ C t “tháng”: c t này cũng ư c dùng khi in s k toán. ng th i khi k t h p v i c t s dư ta có th ki m tra s li u và tìm ki m sai sót trong quá trình h ch toán ư c nhanh hơn và chính xác hơn.650 .

Phân b chi phí tr trư c .Tính lương . chi phí.650 .D li u ư c t o ra l c s dư u kỳ Ta s c p nh t t t c các nghi p v kinh t phát sinh trong kỳ vào s nh t ký chung theo t ng tháng.K t chuy n doanh thu.Xác nh lãi/l trong kỳ. . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (31) LH: 0974. Cu i kỳ ta s có các bút toán cu i kỳ: .214.Trích kh u hao .

1.000. Nghi p v thu.Ví d : Ti n cư c internet tháng 05/01.000 144.650 . ng th i v i vi c c p nh t vào s Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (32) LH: 0974.100 nh t ký chung ta s c p nh t sang s qu ti n m t.441. thu 10%.1 : 1.1/ C 111. giá tr chưa thu : 1.2/ C 111. Ta s có 2 bút toán: N 642. chi ti n: .441. thanh toán b ng ti n m t.214.1 : N 133.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (33) LH: 0974.ây ta có th tách ph n giá tr hàng hóa. d ch v và thu riêng ho c có th g p chung là m t tùy theo yêu c u qu n lý và m c thu n ti n.650 .214.

khi ó có th s phát sinh nghi p v chi ti n ho c là kho n công n ph i tr nhà cung c p/ ph i thu khách hàng.Lưu ý : S dư cu i ngày trên s nh t ký chung ph i kh p v i s t n cu i ngày trên s qu ti n m t. công c d ng c . Như v y ta có th tránh ư c trư ng b xót nghi p v khi c p nh t s nh t ký chung. v t tư. 2. s ã thu c a khách hàng là bao nhiêu.…. i v i nh ng nhà cung c p/ khách hàng nh l hay r t ít phát sinh nghi p v thì ta có th theo dõi chi ti t ho c không chi ti t tùy theo yêu c u c a nhà qu n lý. B t kỳ m t nghi p v chi. có th là mua. i v i các nhà cung c p hay khách hàng ch ch t c a công ty thì ta nên theo dõi chi ti t cho t ng nhà cung c p/ khách hàng bi t ư c tình hình thanh toán v i bên nhà cung c p như th nào. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (34) LH: 0974. bán hàng hóa. s dư Và u kỳ là bao nhiêu và cu i kỳ thì mình còn ph i tr t ng nhà cung c p là bao nhiêu/ ph i thu là bao nhiêu.214. Nghi p v mua hàng/ bán hàng Khi nói n nghi p v mua hàng/ bán hàng. tài s n c nh.650 . thu ti n nào phát sinh u ph i c p nh t vào s qu ti n m t u tiên và s ti n trên s qu ph i b ng s ti n th c t có t i qu c a doanh nghi p.. d ch v .

LH: 0974. mua 3 chi c mainboard foxcom G31 v nh p kho hàng hóa c a công ty TNHH thi t b tin h c thanh toán.100.000 :210.000 :210. Chưa Ta kỳ. .000 .650 Ti p theo ta s c p nh t s ti n ph i tr công ty Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (35) .Ví d : 1.C p nh t vào s nh t ký chung . . Thu 5%. Ngày 09/01.100.000 vnd c Hà. hóa ơn giá tr gia tăng s : 0036553.Chưa thanh toán -> phát sinh công n ph i tr . ơn giá : 700. N 156 Có 331 N 133 Có 331 :2.Mua v t tư nh p kho -> C p nh t phi u nh p và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.000 :2.214. ý th y khi ta ánh s ti n phát sinh bên n và có tài kho n h ch toán i ng và c t s phát sinh có t c t tài kho n thì s li u trên c t tài kho n ng c p nh t. b i l ta ã quét công th c cho c c Hà sang sheet công n b ng chi ti t công n .

331). 331). v a có th là khách hàng c a công ty nên ta s c p nh t vào b ng t ng h p tình hình công n c a các công ty v a là khách hàng v a là nhà cung c p (t c là 1 công ty s có c 131.Vùng i u ki n vào g p ô mã KH/ NCC v i tài kho n tương ng là công n ph i thu hay ph i tr .B ng chi ti t công n này ta s dùng c p nh t t t c các kho n ph i thu. Như v y ta có th xem ư c t ng h p tình hình công n ph i thu. LH: 0974. nhà cung c p ch ch t ta s c p ch ch t. ph i b ng t ng s phát sinh bên có và bên n c a b ng chi ti t công n (khi l c cho t ng tài kho n i v i nh ng khách hàng. nhà cung trên b ng t ng h p ta s c p nh t theo công th c sau : tính t ng. Ta l p thêm m t c t . i u ki n Trên th c t m t công ty A nào ó v a có th là nhà cung c p.650 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (36) .214. Khi ó t ng s phát sinh có và s phát sinh n c a TK 131 (hay 331) trên b ng cân 131. ây chính là vùng ch a c t này : vùng này ư c c nh b ng cách b m F4 m t l n a ch c a vùng ó trong công th c. vùng tính t ng) =sumif(vùng i u ki n. S phát sinh ưa lên b ng t ng h p công n phía trên. i s phát sinh c a t t c khách hàng hay nhà cung c p (ch ch t hay không ch ch t). ph i tr trong kỳ k toán. ph i tr c a t t c khách hàng.

- i u ki n c mà

tính t ng chính là i.

a ch ô c a KH/NCC ó trong vùng v a ch n. Và ta b m F4 ba l n nh dòng t c là khi ta copy công th c thì ch có a ch dòng thay i

nh c t nhưng không có a ch c t không b thay

- Vùng tình t ng : Có th là c t s phát sinh có ho c s phát sinh n và vùng tính t ng cũng ư c c nh b ng cách b m F4 m t l n Sau khi ánh xong công th c cho dòng th nh t ta s copy công th c cho các dòng còn l i trong c t SPS có, n . Lưu ý : ta ch c n c p nh t công th c cho b ng t ng h p công n m t l n và s li u s t c p nh t vào b ng t ng h p khi ta c p nh t vào b ng chi ti t công n . 2. Ngày 09/01, Chi phí ti p khách, giá chưa thu : 570.000vnd, thu 10%, c a công ty TNHH H ng Hư ng. Chưa thanh toán. i v i khoàn chi phí ti p khách này ta ch c n c p nh t vào s nh t ký chung và b ng chi ti t như nghi p trên. Còn n u doanh nghi p mu n ph c v yêu c u qu n lý thì có th c p nh t thêm vào b ng t ng h p công n . Khi ó t ng s phát sinh n (có) trên b ng cân s phát sinh n (có) trên s t ng h p, chi ti t công n . i s phát sinh ph i kh p v i t ng ng ư c

Ta dùng công th c tìm tên c a KH,NCC: = vlookup(G17,DMKH,2,0)

Ta dùng Data/ validation t o downlist
Ta bôi en như hình v (vùng A21:K30) và ch n Data/filter/autofilter ta s th y bi u tư ng hình mũi tên, ta kích chu t vào ây s hi n ra downlist ta l c d li u. Giúp ta bi t ư c c th tình hình công n c a t ng khách hàng, ho c c a t ng tháng.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (37)

LH: 0974.214.650

3. Nghi p v nh p kho hàng hóa (làm tương t v i nh p kho v t tư) Như ví d m t c a nghi p v mua hàng hóa. Thì ng th i v i vi c c p nh t vào s nh t ký chung, b ng t ng h p công n ph i tr thì ta còn ph i

c p nh t vào phi u nh p kho hàng hóa và báo cáo nh p xu t t n. Trong m i l n nh p kho hàng hóa, v t tư ta có th nh p nhi u lo i v t tư hàng hóa cho m t phi u nh p do ó ta ph i c p nh t b ng tay s lư ng, ơn giá cho t ng lo i v t tư hàng hóa. Và c p nh t s phi u nh p s giúp ta tìm ư c s hóa ơn, ngày nh p cũng như c t “tháng” nh p v i công th c sau: Ngày S ch ng t : =IF($C9<>"",VLOOKUP($C9,nkc,2,0),"") : =IF($C9<>"",VLOOKUP($C9,nkc,3,0),"") a ch dòng cu i cùng c a s nh t ký chung).

NKC là vùng A20:Ln (n là

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (38)

LH: 0974.214.650

Bi u tư ng downlist

C t ơn v C t tên

: =IF($F9<>"",VLOOKUP($F9,DM_HH_VT,3,0),"") : =IF($F9<>"",VLOOKUP($F9,DM_HH_VT,2,0),"")

V i c t thành ti n: Thành ti n = S lư ng * ơn giá Mã v t tư, hàng hóa: bôi en c c t mã hàng r i dùng Data/Validation: xu t hi n c a s chon list và ánh vào ph n Source: =M_HH_VT C t bên c nh c t mã hàng: = (mã hàng) & (tháng) ánh vào ô G9: =F9 & L9 C t mã hàng hóa v t tư C t tháng : =IF(VLOOKUP(F9,DM_HH_VT,4,0)=156,"HH","VT") : =IF($C9<>0,MONTH($A9),$L8)

b ng kê nh p ta cũng bôi en vùng ô A9:Ln và ch n Data/filter/auto filter. S hi n bi u tư ng downlist cho phép chúng ta l c d li u cho t ng tháng, t ng kho v t tư hay hàng hóa.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (39)

LH: 0974.214.650

DMHH.0). thành ti n Công th c: : Dùng chu t kéo t o downlist : Dùng Validation : =(mã hàng) & (tháng báo cáo).i v i b ng kê thì ta có th g p b ng kê phi u nh p kho v t tư và hàng hóa làm m t bi u nhưng báo cáo nh p xu t t n hàng hóa và báo cáo nh p xu t t n v t tư ta làm riêng thành 2 bi u. Hai bi u này v cơ b n là gi ng nhau v các ch tiêu nên tôi ch trình bày báo cáo nh p xu t t n hàng hóa."") u kỳ ta ã c p nh t cùng v i c p nh t s dư tìm: u kỳ i v i tháng 1 i v i các tháng ti p theo trong kỳ ta s dùng công th c Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (40) LH: 0974. tháng 1: = B9 & 1 : =IF($B9<>0.650 .VLOOKUP($B9.DMHH.0).3.214.2.VLOOKUP($B9."") : =IF($B9<>0. C t STT C t mã hàng C t bên c nh mã hàng C t tên hàng C t ơn v C t s lư ng.

S lư ng nh p trong kỳ: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (41) LH: 0974.214.650 .

: Dùng validation t o downlist : =IF($F11<>"".650 .IF(C11<>0. th i ta c p nh t vào b ng kê xu t kho và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa.C t ơn giá xu t kho: Chúng ta tính giá hàng xu t kho theo phương pháp bình quân gia quy n: Công th c: ơn giá xu t kho = (Thành ti n nh p trong kỳ)."VT").0).3. . Ta cũng c p nh t nghi p v ghi nh n giá v n (riêng bút toán giá v n ta làm vào cu i kỳ k toán – thư ng là cu i tháng) và doanh thu bình thư ng lên s nh t ký chung như các nghi p v khác."") : =IF($F11<>"".DM_HH."") : ta nh p tay – ng th i cũng ph i c p nh t vào s nh t ký chung theo ng =IF(F11<>0. C t ngày tháng ch ng t C t s hóa ơn C t phi u xu t bút toán ghi nh n doanh thu. Công th c nh p vào ô J9: =IF(F9+H9=0.VLOOKUP($C11.VLOOKUP($C11.0)=156. thu 10%.000 và 350.VLOOKUP($F11."") Bôi en vùng d li u c a b ng kê xu t và dùng filter: data/filter/auto filter s giúp chúng là l c d li u Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (42) LH: 0974.DM_HH_VT.IF(VLOOKUP(F11.N10).nkc. sau ó quét công th c cho c c t ơn giá xu t kho."") : Ta s t c p nh t b ng tay : : =IF(F11<>0.4.B ng kê phi u xu t kho ta chưa c p nh t c t ơn giá xu t kho và c t thành ti n.DM_HH."HH".3.MONTH(A11).NXTHH!$C9.2."") : =IF($C11<>"".nkc.(G9+I9)/(F9+H9)). C t mã hàng C t tên hàng C t ơn v C t s lư ng C t mã v t tư hàng hóa C t tháng theo các ch tiêu khác nhau. xu t kho bán 1 u báo ng DISC."") : =IF($C11<>"".0).0).400. 2 hitachi 35 HDD 500 GB Sata u kỳ + thành ti n nh p trong kỳ)/(s lư ng t n u kỳ + s lư ng giá chưa thu l n lư t là 1.XHH!$H$11:$H$23) C t thành ti n: S lư ng * ơn giá.VLOOKUP($F11. Ngày 03/01/09. C t s lư ng xu t trong kỳ: =SUMIF(XHH!$G$11:$G$23.000.214.0).2.0.

S phi u nh p. Danh sách các phi u nh p.214. Còn trong trư ng h p ã có trong danh m c hàng hóa và trong báo cáo nh p xu t t n thì khi phát sinh nghi p v liên quan n nó như nh p hay xu t thì ta ch c p nh t vào b ng kê nh p hay b ng kê xu t mà không ph i c p nh t vào báo cáo nh p xu t t n vì nó s t ng l y s li u trên 2 b ng kê này tính toán các s li u trong BCNXT. v t tư. Như v y các công th c trong báo cáo nh p xu t t n ta ch c n c p nh t m t l n trong kỳ và n u phát sinh thêm thì b sung không thì không ph i làm t i L p phi u nh p xu t kho 2. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (43) LH: 0974. thì khi phát sinh ta ph i c p nh t thêm vào danh m c hàng hóa. xu t.650 . xu t ã có trong kỳ 3. xu t dùng làm cơ s i n các d li u khác trong phi u NX 1. và báo cáo nh p xu t t n hàng hóa. Dùng công th c tìm ra s th t dòng c a các hàng hóa có trong phi u nh p.Tính giá XK theo PP bình quân gia quy n nên ta ch có th tính ư c giá xu t kho vào th i i m cu i kỳ k toán khi mà bi t h t lư ng hàng nh p trong kỳ. Lưu ý: i v i nh ng hàng hóa mà chưa có trong danh m c.

Hàm match s tr v s th t c a giá tr mu n tham chi u trong c t ho c dòng ư c ch n."". 0) tham chi u.TYPE(MATCH($E$6. ki u tham chi u ) m t dòng.NHH!$C$9:$C$29. Công th c trên có th ư c hi u là: Offset( NHH!$C$9.0))+PNXHH!I15) Và copy công th c này xu ng các ô còn l i c a c t I.214.0).Ti p n nh p công th c vào ô I16: =IF(TYPE(MATCH($E$6.Ta dùng validation t tên cho vùng s phi u Bư c 2: (quan tr ng nh t) . s dòng l ch lên/ xu ng tính t ô tham chi u.PNXHH!I15. .0) .Offset (ô tham chi u.0))=16.0).OFF SET(NHH!$C$9. s c t l ch sang trái/ ph i t ô tham chi u).OFFSET(NHH!$C$9.Ta nh p công th c vào ô I15 như sau: =MATCH(E6. ây là s phi u NX m t c t ho c Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (44) LH: 0974. và nh p ph c v t o downlist. vùng Giá tr mu n tham chi u Vùng tham chi u là m t vùng ch Ki u tham chi u: 0 – chính xác.650 . xu t ã th c hi n trong kỳ b ng tay như (1). 1. .Bư c 1: .Ta c p nh t các phi u nh p.PNXHH!I15. Ta nhìn vào hình v trên.match (giá tr mu n tham chi u. t o downlist s phi u nh p xu t như (2) .

OFF SET(NHH!$C$9. Ta ti p t c phân tích công th c sau: =IF(TYPE(MATCH($E$6.TYPE(MATCH($E$6.2.0))=16.OFFSET(NHH!$C$9.0))+PNXHH!I15) Khi ta dùng hàm offset Có 2 trư ng h p x y ra: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (45) LH: 0974. . s c t l ch là 0.PNXHH!I15.650 tham chi u t i sheet NHH và có ô tham chi u là C9 (thu c c t mã phi u nh p) v i s dòng l ch xu ng là I15.3.4}) 1 2 4 16 64 K t qu T c là giá tr Value Ki u s Ki u văn b n Ki u logic L i M ng .214.PNXHH!I15.0)."".Type (value) : hàm này s cho ta ki u/ lo i c a giá tr .0).Giá tr ư c tr v : PN01 ô C10 Kêt qu tr v 1 2 4 16 64 Ví d =type(2007 – 5 + 6) = type(“excel”) = type(1>2) = type(gi i pháp excel) = type({1.

tuy nhiên v i các ô K18 : =match(PN01.Không tìm ư c giá tr nào . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (46) LH: 0974. v i ô K16 và K17: =match(PN01. còn i v i các ô ti p theo: =match(PN01. 0) thì s hàm match s ko tìm ư c s th t c a PN01 mà b #NA t c là trong vùng ó giá tr không có nên ko tìm ư c.Tìm ư c m t giá tr khác ví d PN02. Hai là: .214.M t là: s tr v cho ta giá tr gi ng h t v i S phi u nh p xu t ta c n tìm (2). vùng tham chi u ã b l i nên k t qu tr v cũng b l i: #value!. PN03.650 . 0) s tr v k t qu c a giá tr tìm ki m là 1. #value!. PN01. Eror in value! – không tìm th y giá tr vì c t không có s dòng l ch tham chi u d n n công th c match không ho t ng. PN02. 0).

Ta có th th y thông qua các hình v sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (47) LH: 0974. nên ta dùng công th c trên tìm ra trong m t phi u nh p thì th t c a các m t hàng c a phi u nh p ó là bao nhiêu.Ta có th nhìn th y. m i m t m t hàng có m t s th t khác nhau trong c t tính t m t hàng u tiên.650 .214.

650 .Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (48) LH: 0974.214.

s th c a c t ch a giá tr tìm ki m trong vùng tìm ki m. .INDEX(NHH!$D$9:$D$29. s th t c a m t hàng th nh t trong PN03 là 6 trong c t tên hàng. Ta có th them các thông tin khác tùy thu c vào yêu c u qu n lý c a doanh nghi p.Bư c 3: Ta s i n các thông s còn l i trong phi u nh p. vùng tìm ki m. Trong trư ng h p PN03: index(c t tên hàng. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (49) .214.0).2.PNXHH!I15. s th t c t là 0): giá tr tr v là tên c a m t hàng trong phi u nh p 06 và có s th t trong c t tên hàng là 06.VLOOKUP($I$1. 0). s th t dòng."". Tài s n c nh.C t tên nhãn hi u. nh thì ng th i v i vi c c p nh t vào s nh t ký nh vào s theo dõi tài s n c LH: 0974. Tương t v i các c t còn l i. . …: =IF(I15="". s th t c t) Hàm index s tham chi u và tr v giá tr c n tìm theo s c t và s dòng mà mình t trong công th c.V i ô ngày tháng: =IF($I$1<>"".C t s th t : =IF(I15="".COUNTA($B$15:B15)) và copy xu ng các ô còn l i. 4.650 Khi có nghi p v mua s m hay thanh lý tài s n c chung như bình thư ng ta còn ph i c p nh t vi c tăng gi m tài s n c nh.nkc.0)) Index(vùng tham chi u. ."") Ta vào Cells format nh d ng như sau: Bư c 4: V i các thông tin như h và tên ngư i giao ta có th dùng hàm vlookup(giá tr tìm ki m."".

214.ng th i chúng ta cũng nên m thêm m t sheet c a doanh nghi p.650 . theo dõi tình hình thanh lý tài s n c nh trong kỳ Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (50) LH: 0974.

MAX($A6:A$7)+1) C t Mã nhân viên C t H và tên C t ch c v : ta dùng Validation: data/validation -> list -> =M_NV : =IF(B7="".5.0)) kéo b ng cách b m 1. 6.2.DM_NV. 2 sau ó bôi en 2 ô ó.DM_NV.214.0)) : =IF(B7="".650 .3.VLOOKUP($B7.VLOOKUP($B7. Chi phí tr trư c. r i kéo."".""."". Phân h ti n lương B ng ch m công: C t STT: Ta có th dùng chu t Ho c ta có th dùng công th c sau: =IF(B7="". i v i nh ng chi phí phát sinh Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (51) LH: 0974. Ta c p nh t vào s nh t ký chung và sheet theo dõi chi phí tr trư c tăng.

DM_NV.0) C t ti n lương th c lĩnh: =E11+F11+G11+H11-I11 t tên cho vùng bôi en: BTTL Phi u chi lương Ô E7 (mã nhân viên): ưa con tr chu t v v trí ô E7 và ch n Data/validation -> list -> =M_NV H và tên Ch c v : =IF($E$7="".DM_NV.DM_NV.0)) Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (52) LH: 0974.Ta t tên cho vùng bôi en kia: BCC B ng thanh toán ti n ti n lương C t mã nhân viên ta dùng validation C t h và tên C t ch c v C t lương cơ b n t o downlist.VLOOKUP($E$7.214.3.VLOOKUP($E$7.3."".DM_NV.0) : =VLOOKUP($B11."". : =VLOOKUP($B11.DM_NV.2.5.0) : =VLOOKUP($B11.2.0)) : =IF($E$7="".650 .

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (53) LH: 0974.650 .214.Các ch tiêu còn l i s có công th c như trong hình v dư i ây.

Tính và trích kh u hao tài s n c 2. chi phí khác.650 . 7. K t chuy n doanh thu. 3. L y s t ng bên b ng phân b chi phí tr trư c L y s t ng bên b ng tính – trích kh u hao TSC 1. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (54) LH: 0974. Xác nh giá v n xu t trong kỳ.CHƯƠNG III: LÀM CÁC BÚT TOÁN CU I KỲ 1. Phân b chi phí tr trư c. chi phí thu c ho t 6. Tính và trích kh u hao tài s n c tháng nh. 4.214. K t chuy n doanh thu. Xác nh k t qu kinh doanh. lãi/l . 5. ng kinh doanh. K t chuy n thu GTGT. c a t ng Ta s l y s t ng c ng kh u hao kỳ này bên b ng tính và trích kh u hao TSC h ch toán sang s nh t ký chung c a tháng ó. nh.

214.650 .2. Phân b chi phí tr trư c Ta cũng l y s t ng bên b ng phân b chi phí tr trư c c p nh t sang s nh t ký chung Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (55) LH: 0974.

571 : 1. Ví d : 10/1/09 xu t 1 u DISC. ta s tìm l n xu t bán hàng hóa ó. do chưa có ơn giá xu t nên ta m i ch ghi nh n doanh thu bán nó.571 Khi ó ta quay l i nghi p v ghi nh n doanh thu và ph n ánh bút toán ghi nh n giá v n: N TK 632 Có TK 156 : 1.3. Xác nh giá v n xu t trong kỳ.128. ơn giá t ng lo i như v y ta có th tính ư c giá xu t kho bình quân gia quy n cho t ng mã hàng hóa khác nhau.214. Ta s h ch toán trên s nh t ký chung: N TK 632 Có TK 156 : : n nghi p v ghi nh n doanh thu và c p nh t giá v n cho các Có 2 cách ghi s li u vào nghi p v trên: . u kì là 5 chi c nên ta n cu i kỳ k toán ta bi t ư c trong kỳ nh p thêm 2 chi c n a và t n kho tính ư c ơn giá xu t là 1.Sau khi có ư c ơn giá xu t.128.Cách th 2: ta s không tách ra thành các nghi p v ghi nh n giá v n cùng v i nghi p v ghi nh n doanh thu mà ta s l y s t ng trên báo cáo nh p xu t t n – c t thành ti n – xu t trong kỳ.650 .571 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (56) LH: 0974.128. Và ghi nh n s ti n t ng. ta có th bi t ư c trong kỳ nh p bao nhiêu hàng hóa: s lư ng. n cu i kỳ k toán.

650 . K t chuy n thu GTGT S thu GTGT k t chuy n trong kỳ là s nh hơn trong 2 s sau: .(Thu GTGT kỳ trư c chuy n sang + Thu GTGT Bút toán k t chuy n: N 3331 : Giá tr nh hơn ư c chuy n sang kỳ sau Có 1331 : Giá tr nh hơn Trong trư ng h p (1) < (2) : Ph n chênh l ch s Trong trư ng h p (1) > (2) : Ph n chênh l ch là s thu còn ph i n p trong kỳ.Thu GTGT u ra trong kỳ u vào trong kỳ) (1) (2) .Sau khi có ư c giá xu t kho t ng lo i hàng hóa ta s ki m tra l i thông tin trên c t giá xu t c a sheet b ng kê xu T 4.214. S thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang Nh p công th c này tính s thu GTGT u vào Công th c tính s thu GTGT u ra trong kỳ Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (57) LH: 0974.

650 . K t chuy n doanh thu. K t chuy n doanh thu. chi phí thu c ho t ng kinh doanh ng tài chính.214. Các công th c tính s li u ã có trong hình v . lãi/l . chi phí tài chính. . chi phí thu thu nh p doanh nghi p Lưu ý: chi phí thu thu nh p doanh nghi p ta s làm sau các bút toán k t chuy n chi phí. Xác nh k t qu kinh doanh.5.Doanh thu : bán hàng và cung c p d ch v . chi phí khác.Chi phí : bán hàng. giá v n hàng bán. 7. doanh thu ho t . 6. doanh thu kia. Ta hãy i tìm hi u công th c: Hàm sumif là hàm tính t ng có i u ki n: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (58) LH: 0974. qu n lý doanh nghi p.

2. u kỳ và cu i kỳ. CHƯƠNG IV: LÀM BÁO TÀI CHÍNH VÀ IN S K TOÁN I.214. Do t ng s dư n => T ng s dư n cu i kỳ b ng t ng s dư có cu i kỳ. kỳ h ch toán ó. SPS. ta copy/ paste special/ value t s dư cu i kỳ c a tháng trư c ó. Tuy nhiên các tài kho n u 5 -> 9 . i u ki n. u t dòng b t u h ch toán c a tháng. i tài kho n mình làm là t ng s phát sinh bên ki m tra tính chính xác c a b ng cân u kỳ b ng t ng s dư có u kỳ => có ph i b ng t ng s phát sinh bên n . .$J$344:$J$530).có) hay (có – n ).t ng chi phí phát sinh bên có. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills LH: 0974.Th 2: Các tài kho n lo i 1.SUMIF($G$344:$G$530.S dư u kỳ c a b ng cân i tài kho n năm và c a tháng 1 ta ã c p nh t khi b t u kỳ k toán. chi phí do ó: Doanh thu k t chuy n sang 911 là: t ng doanh thu phát sinh bên có – t ng doanh thu phát sinh bên n . SDCK ta l c trên s nh t ký chung c a t ng tài kho n và c a t t c các tài kho n ph i kh p v i SD K. vì khi phát sinh chênh l ch ta có th ki m tra ư c phát sinh chênh lêch t tháng nào và ta ã thu h p ư c ph m vi tìm ki m và ương nhiên s ti t ki m th i gian tìm l i sai và s a d hơn. Và s dư u kỳ c a các tháng sau. Vì ây là các tài kho n doanh thu. 4 s có s dư s không có s dư u kỳ cũng như cu i kỳ. i v i b ng cân i tài kho n ta nên làm cho m i tháng m t b ng cân i tài kho n. SDCK trên b ng cân i tài kho n. .650 (59) . Chi phí k t chuy n sang 911 là: t ng chi phí phát sinh bên n .=sumif(vùng i u ki n. Vùng tính t ng là c t s phát sinh n hay s phát sinh có. Ta s s có m t b ng cân i tài kho n cho c kỳ k toán năm. SPS. 3. C P NH P B NG CÂN -M o u tiên I TÀI KHO N. Riêng i v i bút toán k t chuy n l i nhu n sau thu chưa phân ph i thì tùy vào vi c t ng s phát sinh n c a 911 l n hơn hay nh hơn t ng s phát sinh có c a 911 mà ta s l y (n .515. vùng tính t ng) = SUMIF($G$344:$G$530.Th 3: SD K.515.$I$344:$I$530) Như v y ây vùng i u ki n chính là vùng c t tài kho n và ư c bôi en b t n dòng k t thúc c a tháng. kỳ h ch toán i u ki n tính t ng chính là mã tài kho n mà mình ang mu n tính t ng.

n u th i h n > 3 tháng thì l i c p nh t vào ch tiêu 121 – u tư tài chính ng n h n Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (60) LH: 0974. Giá tr tìm ki m ây chính là mã tài kho n c a b ng cân i tài kho n c a tháng (111. s th t c a c t mu n tìm ki m. 0) Ví d : ta c p nh t s dư u kỳ cho tháng 3.214. s dư c a các tài kho n ti u kho n ví d : 112 = 112.1. Lưu ý: ta ch tìm ki m s phát sinh.Ho c ta có th dùng công th c tìm: Công th c: =vlookup(giá tr tìm ki m.3 2 tài kho n t ng này u ư c dùng l p ch tiêu 110 – ti n và các kho n tương ương ti n trên BC KT nên ta g n cho nó mã hi u 110 V i tài kho n 121 thì các kho n u t tài chính < 3 tháng thì ta c p nh t vào ch tiêu 110 – ti n và các kho n tương ương ti n. i v i tài kho n t ng ta s dùng hàm =sum(vùng tính t ng) tính t ng s phát sinh. 112. vùng tìm ki m.11.1 + 112.….650 . s dư c a các tài kho n ti u kho n (bé nh t).2 + 112. Ta không dùng công th c tìm ki m tài kho n t ng.) Vùng tìm ki m: là các t c t mã tài kho n -> c t s dư có cu i kỳ.

Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (61) LH: 0974.650 .214.

$C137. 2 ng v i các “Mã hi u” trong b ng cân Nh ng tài kho n t ng mà nó ư c dùng qu ho t các tài kho n ti u kho n c a nó. l p các ch tiêu trong b ng cân i k toán và báo cáo k t C t B (c t “Mã”): ta s t o ra danh sách t t c các tài kho n t c p 1. ng kinh doanh thì ta ch c n g n mã hi u cho tài kho n t ng mà không c n g n mã hi u cho Tuy nhiên có nh ng tài kho n t ng mà các tài kho n ti u kho n c a nó l i ư c dùng tiêu khác nhau trong b ng cân không g n cho tài kho n t ng. n các tài kho n ti u kho n c t C.214. LH: 0974. Và tương ng v i các tài kho n c p 2 ho c c p 3 ta s gán cho nó m t mã tương i k toán.650 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (62) . C t G – s phát sinh n : =SUMIF(NKC!$G$20:$G$2111.C t A: ta s c p bé hơn ánh s 1 vào các dòng nào có ch a tài kho n c p 1. $C137 : ây là i u ki n tính t ng.NKC!I$20:I$2111) l p các ch i k toán thì ta ch g n mã hi u cho các tài kho n ti u kho n mà l i NKC!$G$20:$G$2111: ây là vùng i u ki n chính là c t tài kho n h ch toán bên s nh t ký chung.

650 .214. C t SDNCK và SDCCK: ta cũng ch dùng công th c =max(giá tr 1. giá tr n) – (Hàm max s l y giá tr l n nh t) cho các tài kho n ti u kho n. giá tr 3.…. giá tr 2.. còn i v i tài kho n t ng ta s dùng hàm =sum(). Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (63) LH: 0974.NKC!J$20:J$2111) Sau khi ánh xong công th c cho tài kho n ti n m t ta s copy công th c này cho các tài kho n ti u kho n khác trong b ng cân i tài kho n (lưu ý: không paste công th c này cho các tài kho n t ng).C t H – S phát sinh có: =SUMIF(NKC!$G$20:$G$2111..$C137.

Kích chu t vào downlist và ch n “X” Khi hoàn t t công vi c c p nh t s phát sinh n và có ta s l c ra các tài kho n mà có s li u phát sinh. B ng cách b m vào downlist “X” và ch n X -> ta s có b ng cân i tài kho n sau khi l c như sau: Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (64) LH: 0974.214.650 .

SDNCK)<>0. M t s tài kho n khác như các kho n d phòng – chúng i u ch nh cho tài kho n g c mà nó i u ch nh.214.650 .SDNCK). nh – khi lên b ng cân i k toán u * (-1): Tài kho n lo i 1 và 2 có s dư cu i kỳ bên n tuy nhiên có nh ng tài kho n l i có s dư bên có ví d như tài kho n 214 ( tài kho n g c 211) – kh u hao tài s n c là tài kho n i u ch nh – nó s ư c ghi âm ta ph i ghi âm giá tr kho n kh u hao này. B NG CÂN I K TOÁN. Ta nh p công th c vào các ch tiêu con. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (65) LH: 0974. ch tiêu t ng s là t ng c a các ch tiêu con.SUMIF(ma. Công th c: Bên ph n tài s n: S dư cu i năm: =IF(SUMIF(ma.SUMIF(ma.$G13.SDCCK)*(-1)) “ma”: là c t mã tài kho n trên b ng cân …….$G13.$G13.II. Tương t v i các vùng ư c i tài kho n năm i tài kho n năm SDNCK: là c t s dư n cu i kỳ trên b ng cân t tên còn l i.

Bên ph n ngu n v n: Lưu ý: M t b ng cân b ng t ng ngu n v n. i k toán mu n ùng thì trư c tiên t ng tài s n ph i Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (66) LH: 0974.650 .214.

214.III. BÁO CÁO K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH. S li u trên báo cáo k t qu ho t kho n năm ng s n xu t kinh doanh c t năm nay ta s l y t b ng cân i tài S li u c t năm trư c ta l y t báo cáo tài chính c a năm trư c – c t s năm nay.650 . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (67) LH: 0974.

BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T . Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (68) LH: 0974. B ng cách ta chèn thêm m t c t – c t tài kho n c p 1 bên c nh c t “Tài kho n” bên s nh t ký chung.IV. Khi l p báo cáo lưu chuy n ti n t ta l p ra 2 ch T c a hai tài kho n 111 và 112.214. S li u ghi vào ph n bên n và bên có c a 111 và 112 ta s l y t s nh t ký chung.650 .

bên c a tài kho n l c).Sau ó ta dùng hàm subtotal toán năm – công th c này s th c này ngoài vùng ch n tính t ng s phát sinh bên n và bên có c a tài kho n ó trong kỳ k ư c t v trí cu i cùng c a s nh t ký chung (g i ý: ta ph i t công làm autofilter. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (69) LH: 0974.650 . Ta ch n như hình v . vì n u trong vùng khi ta l c 111. 112 nó s không hi n th t ng s phát sinh bên n . Ta k ch chu t vào downlist và ch n (custom…) – xu t hi n h p tho i.214.

Tùy ch n này tương ng v i vi c máy s l c t t c các nghi p v liên quan trong kỳ k toán (theo c t tài kho n c p 1). bên có c a tài kho n này 111. 112 bên báo cáo lưu chuy n ti n t .214. n tài kho n 111 và 112 i ng và ta s th y ư c t ng s phát sinh n i ng v i tài kho n ti n) c p nh t sang sơ phía cu i c a i ng (tài kho n ch T tài kho n Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (70) LH: 0974. Ta s dùng t ng s phát sinh bên n . Sau ó ta s kích chu t vào downlist bên c t tài kho n và t ng s phát sinh bên có c a tài kho n vùng d li u.650 .

650 .214.Sau khi l c ư c s t ng c a t t c các tài kho n i ng v i tài kho n 111 và 112 ta s ti n hành t ng h p s ti n c a các tài kho n vào các ch tiêu trên báo lưu chuy n ti n t . L y ví d : S phát sinh bên n tài kho n 111: 400.000 – ây là kho n góp v n ch s h u nên ta s c p nh t vào ch tiêu 31 – ti n thu t phát hành c phi u. Lưu ý: các kho n chi phí ph i ư c ghi nh n lên báo cáo lưu chuy n ti n t theo hình th c ghi s âm – () Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (71) LH: 0974.000. nh n v n góp c a ch s h u.

ti n trên ch tiêu ti n và tương ương ti n trên b ng cân S li u c t “S u năm”: ta l y t báo cáo tài chính c a năm trư c. Các ph n còn l i ta xem Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (72) LH: 0974. V. vì chính sách k toán c a i thì ph i gi i trình cho s doanh nghi p ph i ư c áp d ng th ng nh t gi a các năm.214. THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Ph n I và II: ta có th xem thay báo cáo tài chính c a năm trư c c p nh t. b ng cân i tài kho n năm c p nh t s li u.Và c bi t quan tr ng: S li u trên ch tiêu 70 – ti n và tương ương ti n cu i năm ph i b ng v i s i k toán.650 . Khi có s thay i chính sách k toán ó. i v i b n thuy t minh báo cáo tài chính thì ta nh p tay hoàn toàn.

159.$P1=2). in s cái tài kho n ho c s chi ti t tài u kỳ c a các tài kho n i u ch nh như: 214. Sau khi ch n s xu t hi n bi u tư ng mũi tên – downlist t công th c cho ô J11: =IF(OR($P1=1.3. IN S .650 .VLOOKUP($O1. có th in s k toán chi ti t hay s cái tài kho n ta làm nh ng bư c sau: Bôi en toàn b nh t ký chung t dòng s 10 và t c t A li u. Kích chu t ph i vào v trí này và ch n Hide.0).…) Ta l c tài kho n c n in s b ng cách b m vào downlist trên c t “TK”.0) (lưu ý: ta s c p nh t tay cho s dư Sau ó ta s d u c t “TK” i Ti n hành căn ch nh sao cho hi n ra ư c các c t c n thi t kho n.VI.$P1=4).VLOOKUP($O1. Dùng Validation t o d li u cho ô O1: Data/validation -> list -> = DM_TK ( ây là tên c a vùng t tên cho c t mã tài kho n bên b ng cân i tài kho n năm). giúp ta l c d Ch n Data/filter/autofilter. Bư c cu i cùng là ti n hành in s .4.0) K11: IF(OR($P1=3. danh m c tài kho n – ta n c t P.0).214.CDPS.CDPS. Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (73) LH: 0974.

650 .214.ây là giao di n xem trư c khi in c a s chi ti t tài kho n 11211 H T Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (74) LH: 0974.

.....................19 ................................. ................................................Báo cáo nh p ........15 ....... .............................................................................................................................................. C P NH T S 1.............................14 ...............................650 (75) .. Các công vi c ph i làm khi c p nh t s dư + C p nh t vào các s 3........... H th ng s ............................................................................................................................................................................................................................................................ ......9 ................................... Khi c p nh t s dư nh.....................................................................................................24 + C p nh t vào B ng theo dõi tài s n c nh ............................................................2 VÀ S DƯ U KỲ CÁC TÀI KHO N ....................Xây d ng danh m c tài s n c nh...................................1 Tóm t t công vi c k toán:.......................2 I.................................................2 U VÀ XÂY D NG H TH NG DANH M C.......................................................................................................Xây d ng danh m c khách hàng......7 ............S nh t ký chung:.....................Nh t ký bán hàng....................9 ................................B ng cân i tài kho n..............................17 ..........................................Xây d ng danh m c v t tư – hàng hóa...................................................................23 + C p nh t vào s theo dõi công n ph i thu (s công n ph i tr làm tương t ).................................................................................................................................... .....................................................................................................2 2........................................................... .................................................................................................................. XÂY D NG DANH M C ..........................4 t tên cho danh m c NCC: DM_NCC................................20 U.........................................26 + Chi phí tr trư c........................B ng kê mua hàng.......................23 + C p nh t vào báo cáo nh p xu t t n hàng hóa........................26 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills LH: 0974....18 .......22 u kỳ ta g m có các phân h như sau: ..................................3 ......................................................... Thi t l p thông tin doanh nghi p...................................................................................................21 u kỳ.......Danh m c nhân viên .....................7 ........................................................S theo dõi tài s n c II................................................................................................7 .........Xây d ng danh m c nhà cung c p...........................................................................................S qu ti n m t................................22 c bi t.....................t n................ N i dung: .................. v t tư..................................................21 DƯ BAN 2...............................214.........................1 CHƯƠNG I: THI T L P THÔNG TIN DOANH NGHI P............................................... THI T L P THÔNG TIN BAN 1.....................................16 ............................... .............................................................................................................xu t ..............................................................................................................M CL C Các ph n hành k toán ch y u...................13 ..................................................................10 3..................................Danh m c phòng ban ......

....................................................................................54 2................................ THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....................73 Trung tâm tin h c văn phòng k toán Office Skills (76) LH: 0974............ C P NH P B NG CÂN II.................56 ng kinh doanh ....................58 nh k t qu kinh doanh.......... Phân b chi phí tr trư c .......72 VI........................................................... IN S ........................................... ........... Xác 6..................................32 2.......................... BÁO CÁO K T QU HO T IV........................................................................................... chi phí khác......................... Phân h ti n lương........................ B NG CÂN I TÀI KHO N......51 6..... Xác nh.................................................................... Nghi p v nh p kho hàng hóa (làm tương t v i nh p kho v t tư) .51 CHƯƠNG III: LÀM CÁC BÚT TOÁN CU I KỲ ...........................................................................................58 4............................................... Nghi p v mua hàng/ bán hàng ....................59 CHƯƠNG IV: LÀM BÁO TÀI CHÍNH VÀ IN S I............................. chi phí thu c ho t 7................58 K TOÁN........ BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T .........................CHƯƠNG II: C P NH T NGHI P V KINH T PHÁT SINH TRONG KỲ.......................................... Nghi p v thu........................................38 4.............................. Tài s n c nh.... Chi phí tr trư c........................ ................................................................................................................ ...............59 NG S N XU T KINH DOANH.........................27 1................................................................................................................ lãi/l .........................................34 3........................................................................................................................650 ............................................65 III.................................. ......................................................................67 I K TOÁN.....214............................................. chi ti n: ........ K t chuy n doanh thu......................... K t chuy n thu GTGT ..............57 5..............................................................54 1.............................................68 V. ............................................. ........49 5..Tính và trích kh u hao tài s n c 3................................................ ..............55 nh giá v n xu t trong kỳ... K t chuy n doanh thu..................................................................................................