P. 1
Bai Tap DAI SO 10 Theo Cac Chuong

Bai Tap DAI SO 10 Theo Cac Chuong

|Views: 109|Likes:
Được xuất bản bởiMon Monn

More info:

Published by: Mon Monn on Feb 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP Đ ẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG

Ch¬ng I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Bµi 1: T×m hai gi¸ trÞ cña x ®Ó tõ c¸c mÖnh ®Ò chøa biÕn
sau ®îc mét mÖnh ®Ò ®óng vµ mét mÖnh ®Ò sai.
a) x < -x; b) x = 7x c) x < 1/x;
d) 2x + 5 = 7
Bµi 2: Cho P: “x
2
=1”, Q: “x = 1”.
a) Ph¸t biÓu mÖnh ®Ò P => Q vµ mÖnh ®Ò ®¶o cña nã.
b) XÐt tÝnh ®óng sai cña mÖnh ®Ò Q => P.
c) ChØ ra mét gi¸ trÞ x ®Ó mÖnh ®Ò P => Q sai.
Bµi 3: LiÖt kª c¸c phÇn tö cña c¸c tËp hîp sau.
a/ A = {3k -1| k ∈
Z , -5

k

3
} b/ B = {x ∈ Z / x
2

9 = 0}
c/ C = {x ∈ R / (x − 1)(x
2
+ 6x + 5) = 0} d/ D = {x ∈ Z / |x
|≤ 3}
e/ E = {x / x = 2k vôùi k ∈ Z vµ −3 < x < 13}
Bµi 4: Tìm tÊt c¶ c¸c tËp hîp con cña tËp:
a/ A = {a, b} b/ B = {a, b, c} c/ C =
{a, b, c, d}
Bµi 5 : Phuû ñònh meänh ñeà sau vµ xÐt tÝnh ®óng sai cña nã:
a/ ∀x ∈ R , x
2
+ 1 > 0 b/ ∀x ∈ R , x
2
− 3x
+ 2 = 0
c/ ∃n ∈ N , n
2
+ 4 chia heát cho 4 d/ ∃n ∈ Q, 2n + 1
≠ 0
Bµi 6 : Tìm A ∩ B ; A ∪ B ; A \ B ; B \ A , bieát raèng :
a/ A = (2, + ∞) ; B = [−1, 3] b/ A = (−∞, 4] ; B = (1, +∞)
c/ A = {x ∈ R / −1 ≤ x ≤ 5}B = {x ∈ R / 2 < x ≤ 8}
Bµi 7:Cho { } { } { }
1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 9 ; 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 9 ; 3 , 4 , 5 , 6 , 7 A B C · · ·
.
1/ T×m
; \ ; ; \ A B B C A B A B ∩ ∪
.
2/ Chøng minh:
C B A C B A \ ) ( ) \ ( ∩ · ∩
. (Híng dÉn: T×m c¸c tËp hîp
( \ ) A B C ∩
,
( ) \ A B C ∩
GV: Đoàn Văn Đông
THPT Nam
Triệu
- 1 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
PT b ậc nhất bậc hai
Bµi 1: 1/ Giaûi caùc phöông trình sau :
a) 2 5 0 x − · ; b) 2 5 0 x − − · ; c) 2 5 0 x + · ;
d) 4 8 0 x + · ; e)
3
5 0
4
x − · ; g)
1 2
0
3 5
x − − · ;
h)
3
4 0
4
x + · ; i)
7
3 0
3
x − · ; k)
2( 5) 4 0 x − + ·
;
l)
2( 5) 5 0 x − − − ·
; m)
(2 5) 10 0 x − + + ·
; n) 8 0 x − + · .
Bài 2. Giải các phương trình bậc hai sau:
a)
2
2 6 0 x x + − ·
; b)
2
3 5 2 0 x x − + − ·
; c)
2
16 24 9 0 x x − + ·
;
d)
2
4 20 25 0 x x − + − ·
; e)
2
5 8 12 0 x x − + − ·
; g)
2
7 28 0 x − + ·
;
h)
2
8 15 0 x x − ·
; i)
2
3 2 7 0 x x − + + ·
; k)
2
2 15 9 0 x x + − ·
.
Ch¬ng II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bµi 1 : T×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè sau:
a)
2
3
+

·
x
x
y b)
4 2 − · x y
c)
4
3


·
x
x
y

d)
x x
x
y
− −
·
3 ) 1 (

) 2 7 f y x x · + + −
e) y =
( 1)( 2)
x
x x − +
g) y =
2
2
4 3
x
x x
+
− +
h) y =
4 3
2 1
x
x

+
i) y =
3 2 3 x x − + −

k) y =
2
1
x
x
+

l) y =
2
1
2
4
x
x
+ +

m) y = 3 x + +
x 4
1


n) y =
2 x
x 2 6


p) y =
1 x 2 ) 3 x (
1 x
− −
+
q) y =
2
1
( 3) 2 1
x
x x
+
− +
r/
2
1
3 5
x
y
x x

·
+ +
s/
2
3
1
2
x
y
x x

·
+ −
t)
2
4 2
1
2
x
y
x x

·
+ −
Bµi 2: Xeùt tính chaün, leû cuûa haøm soá :
a/ y = 4x
3
+ 3x b/ y = x
4
− 3x
2
− 1 c/
4
2 5 y x x · − +
c) y = −
3 x
1
2
+
d) 5 y x · − e) y = | x | + 2x
2
+ 2
f) y = x
3
- 3x+| x | g) y = | 2x – 1 | + | 2x + 1 | h) y =
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 2 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
| x | | x |
x
1 2 1 2
2
+ − −

Bµi 3 : Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ c¸c hµm sè sau:

) 2 a y x · +

) 2 1 b y x · − +

) 1
2
x
c y · +
d)
1
2
x
y · − +

) 3 e y ·
f)
2 y x · +
g)
2 1 y x · − +
k)
1
2
x
y · − +
Bµi 4 : X¸c ®Þnh a, b ®Ó ®å thÞ hµm sè y=ax+b ®Ó:
a) §i qua hai ®iÓm A(0;1) vµ B(2;-3)
b/ §i qua C(4, −3) vµ song song víi ®êng th¼ng y = −
3
2
x + 1
c/ Ñi qua D(1, 2) vaø coù heä soá goùc baèng 2
d/ Ñi qua E(4, 2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y = −1/2x
+ 5
Bµi 5: a) Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá
sau :
1/
2
2 2 y x · − + 2/
2
1/ 2 2 6 y x x · + −
3/
2 4 3
2
+ + · x x y
4/
5
2
1
2
− + − · x x y
5/
4 3
2
− − − · x x y
6/
4 4
2
+ − · x x y
7)
2
y = x - 4x+3 8/ y = −x
2
+ 2x 9) y = x
2
+
2/3x
10/
2
4
3
x y ·
11/
2
2
3
x y − ·
12/
3
2
− · x y
b)Tìm các giao điểm của đường thẳng với (P) bằng pp đại số và kiểm
tra lại bằng pp đồ thị .
1/
5
23
5
4
2
− − · x x y

5
7
5
1
+ · x y
(KQ: (3;2); (-2;1))
2/
7 2 3
2
+ + − · x x y

3 2 + − · x y
(KQ: (2;-1); (
2 13
;
3 3
− ))
3/
10 5 2
2
+ + · x x y

2 3 + − · x y
(KQ: (-2;8); (2;-4))
4/
4 2 3
2
+ − · x x y

1 6 + − · x y
(KQ: Kh«ng cã
giao ®iÓm)
5/
2 2 3
2
− + · x x y

1 2 + · x y
(KQ: (1;3); (-1;-1))
6/
5 5 2
2
− + − · x x y

3 − · x y
(KQ: TiÕp xóc t¹i (1;-2))
Bµi 6 : X¸c ®Þnh parabol y=ax
2
+bx+1 biÕt parabol ®ã:
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 3 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
a) Qua A(1;2) vµ B(-2;11) b) Cã ®Ønh
I(1;0)
c) Qua M(1;6) vµ cã trôc ®èi xøng cã ph¬ng tr×nh lµ x=-2
d) Qua N(1;4) cã tung ®é ®Ønh lµ 0.
Bµi 7 : Tìm Parabol y = ax
2
- 4x + c, bieát raèng Parabol ñoù:
a/ §i qua hai ®iÓm A(1; -2) vµ B(2; 3)
b/ Cã ®Ønh I(-2; -2)
c/ Cã hoµnh ®é ®Ønh lµ -3 vµ ®i qua ®iÓm P(-2; 1)
d/ Cã trôc ®èi xøng lµ ®êng th¼ng x = 2 vµ c¾t trôc
hoµnh t¹i ®iÓm (3; 0)
Ch¬ng III: PHÖÔNG TRÌNH VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH
Bài 1/ Giaûi caùc phöông trình sau :
a)
3( 2) 5(1 2 ) 8; x x − + − ·
b)
4 2 2 1 5
3 2 4
x x − +
− · .
c)
1 5 1 3 1
( 4) ;
2 4 3 2
x
x x

− + − · d)
2 3 5
4 3
x x − +
· .
e)
4 6 5 7 3 2
;
6 8 12
x x x − + −
− · g)
4 3 2 7 6 13
8 6 16
x x x − + −
· − .
h)
2 2
(3 5) (3 2) x x − · + ; i)
2 2
4 (2 5) 0 x x − + · .
k)
4 7 3 2
5 15 30
x x x − +
· − ; l)
4(2 5) 3(4 3 ) 0 x x − − − ·
.
m/

− + ·
− −
2 2 2
1
2 2
x
x
x x
n/ 1 +
3 x
1

=
3 x
x 2 7p/
2 1 2
2 ( 2)
x
x x x x

− ·
+ −
q)
+
− ·
− −
2 1 2
2 2 ( 2)
x
x x x x
Bµi 2 : Giaûi caùc phöông trình sau :
1/
− + · + − 3 1 3 x x x
2/
2 2 1 x x − · − +
3/
1 2 1 x x x − · −
4/
2
3 5 7 3 14 x x x + − · +

2
3x 1 4
5/
x-1 x-1
+
·
2
x 3 4
6/ x+4
x+4
x + +
·
7/
4 2 x+ ·
8/
1 x −
(x
2
− x − 6) = 0
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 4 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
Bµi 3 : Giaûi caùc phöông trình sau :
1/
2 1 3 x x + · −
2/ ¦ x
2
− 2x¦ = ¦ x
2
− 5x + 6¦
3/ ¦ x + 3¦ = 2x + 1 4/ ¦ x − 2¦ = 3x
2
− x − 2
5)
5
2 4 1, ( : 3; )
3
x x KQ x x − · − · ·
6)
4 1 2 5, ( : 2; 1) x x KQ x x + · + · · −

Bµi 4: Giaûi caùc phöông trình sau :
1/
1 x 9 x 3
2
+ −
= x − 2; 2/ x − 5 x 2 − = 4 ;
2
3). 25 1 x x − · −

2
4). 4 2 2; x x x + − · −

2
5). 3 9 1 2 x x x − + + ·
; 6)
5 2 3 4
2
− · − + − x x x
7) 4 1 1 2 x x x + − − · − ; 8 )
0 2 1 9 3
2
· − + + − x x x

Bµi 5: Giaûi caùc phöông trình sau baèng phöông phaùp ñaët
aån phuï :
1/
2 4
5 4 0 − + · x x
2/
2 4
4 3 1 0 + − · x x
3/
2 x 3 x
2
+ −
= x
2
− 3x − 4 4/ x
2
− 6x + 9 = 4
6 x 6 x
2
+ −

5/ – 4
) 2 )( 4 ( x x + −
=
2
x
– 2x – 8;
Bµi 6 : Giaûi vaø bieän luaän caùc phöông trình sau theo tham
soá m :
1/ 2mx + 3 = m − x 2/ (m − 1)(x + 2) + 1 = m
2
3/ (m
2
+
m)x = m
2
− 1
Bµi 7: Giaûi caùc heä phöông trình sau :
a.
2 3 5
3 3
x y
x y
+ ·
¹
'
+ · −
¹
b.
2 3
4 2 6
x y
x y
− + ·
¹
'
− · −
¹
c.
2 3
2 4 1
x y
x y
+ · −
¹
'
− − ·
¹
d.
7 4
41
3 3
3 5
11
5 2
¹
+ ·
¹
¹
'
¹
− · −
¹
¹
x y
x y
e)
2 3 13
2 3, : (3; 2;1)
3 2 3 2
x y z
x y z KQ
x y z
− + ·
¹
¹
− + + · − −
'
¹
+ − ·
¹
Bµi 8 : Gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh
a/ x
2
− x + m = 0 b/ x
2
− 2(m + 3)x + m
2
+ 1 = 0
Bµi 9 : Cho ph¬ng tr×nh x
2
− 2(m − 1)x + m
2
− 3m = 0. Ñònh m
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 5 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
ñeå phöông trình:
a/ Cã hai nghiÖm ph©n biÖt b/ C ã hai
nghiÖm
c/ Cã nghiÖm kÐp, t×m nghiÖm kÐp ®ã.
d/ Cã mét nghiÖm b»ng -1 tÝnh nghiÖm cßn l¹i
e/ Cã hai nghiÖm tho¶ 3(x
1
+x
2
)=- 4 x
1
x
2

f/ Cã hai nghiÖm tho¶ x
1
2
+x
2
2
=2
Bµi 10 : Cho pt x
2
+ (m − 1)x + m + 2 = 0
a/ Gi¶i ph¬ng tr×nh víi m = -8
b/ T×m m ®Ó pt cã nghiÖm kÐp. T×m nghiÖm kÐp ®ã
c/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm tr¸i dÊu
d/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n x
1
2
+
x
2
2
= 9
IV.GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1. Một gia đình có bốn người lớn và ba trẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000
đồng.Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại
rạp đó hết 200 000 đồng.Hỏi giá vé người lớn và giá vé trẻ em là bao nhiêu ?
2. Tìm một số có hai chữ số, biết hiệu của hai chữ số đó bằng 3. Nếu viết các chữ
số theo thứ tự ngược lại thì được một số bằng
4
5
số ban đầu trừ đi 10
3. Một chủ cửa hàng bán lẻ mang 1500 000 đồng đến ngân hàng đổi tiền xu để trả
lại cho người mua . Ông ta đổi được tất cả 1 450 đồng xu các loại 2000 đồng,
1000 đồng và 500 đồng. Biết rằng số tiền xu loại 1 000 đồng bằng hai lần hiệu của
số tiền xu loại 500 đồng với số tiền xu loại 2 000 đồng . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu
đồng tiền xu ?
4. Một đoàn xe tải chở 290 tấn xi măng cho một công trình xây đập thủy
điện.Đoàn xe có 57 chiếc gồm 3 loại , xe chở 3 tấn , xe chở 5 tấn, xe chở 7,5 tấn.
Nếu dùng tất cả xe 7,5 tấn chở ba chuyến thì được số xi măng bằng tổng số xi
măng do xe 5 tấn chở ba chuyến và xe 3 tấn chở hai chuyếnHỏi số xe mỗi loại?

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I. BẤT ĐẲNG THỨC
1)Chứng minh các BĐT sau đây:
a)
2
1
4
a a + ≥ b)
2 2
0 a ab b + + ≥
c)
2 2 2
( ) 2( ) a b a b + ≤ + d)
2 2
0 a ab b + + ≥
e)
2 2 2
a b c ab bc ca + + ≥ + +
2)Chứng minh các BĐT sau đây với a, b, c > 0 và khi nào đẳng thức xảy ra:
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 6 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
a)
( )(1 ) 4 a b ab ab + + ≥
b)
1 1
( )( ) 4 a b
a b
+ + ≥ c) ( ) 2
b
ac ab
c
+ ≥
d)
( )( )( ) 8 a b b c c a abc + + + ≥
e) (1 )(1 )(1 ) 8
a b c
b c a
+ + + ≥
g)
2 2 2
( 2)( 2)( 2) 16 2. a b c abc + + + ≥
3 a) GTLN của hàm số:
( 3)(7 ) y x x · − −
với 3 7 x ≤ ≤
b)Tìm GTNN của hàm số:
4
3
3
y x
x
· − +

với x > 3
4Tìm x biết c)
8 x ≤
2)
3 x ≥
c ¹ 2x - 1¹ ≤ x + 2
II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:
( ) ( ) ( )
( ) ( )
− −
· − − − ·
+
· − +
2
1 3
( ) 2 1 5 7 ( )
4
( ) 8 15
x x
P x x x x Q x
x
f x x x
Bài 2. Giải bất phương trình
a) ( ) ( ) ( )
2 6 2 5 0 x x x − + + ≤
b)
2
7 12 0 + + ≤ x x
c) (1–x )( x
2
+ x – 6 ) > 0
d)
2
3 4
0
3 5
x
x x
+
<
− +
e)
( 2)(3 )
0
1
x x
x
+ −
<

f)
3 1
2
2 1
− +
≤ −
+
x
x
Bài 3. Giải bất phương trình
a) |5x – 3| < 2 ; b) |3x – 2| ≥ 6 ; c)
2 1 2 + ≤ − x x
; d)
3 2 7 3 + > + x x
Bài 4. Giải các hệ bất phương trình
1.
2
3 13 0
5 6 0
x
x x
+ ≥
¹
'
+ + ≥
¹
2.
2
2 5 0
3 5 2 0
x
x x
+ <
¹
'
+ + >
¹
3.
2
1 0
2 7 5 0
x
x x
− − >
¹
'
+ + ≥
¹

4.
2
12 0
2 1 0
x x
x
¹ − − <
'
− >
¹
5.
2
2
3 10 3 0
6 16 0
x x
x x
¹ − − >
¹
'
− − <
¹
¹
6.
2
5x 10 0
x x 12 0
− >
¹
'
− − <
¹
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 7 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
7.
2
2
3x 20x 7 0
2x 13x 18 0
¹ − − <
¹
'
− + >
¹
¹
8.
2
2 4x 3x
x 1 2 x
x 6x 16 0

¹
>
¹
+ −
'
¹
− − <
¹
Bài5: Giải các bpt sau:
a. (4x – 1)(4 – x
2
)>0
b.
2
2
(2x 3)(x x 1)
4x 12x 9
− − +
− +
<0
c.
1 2 3
x 1 x 2 x 3
+ <
− − −
d.
x 1 x 1
2
x 1 x
+ −
+ >

e.
2
10 x 1
5 x 2


+
Bài6: a. Tìm m để pt sau có hai nghiệm dương phân biệt:
i. (m
2
+ m +1)x
2
+ (2m – 3)x + m – 5 = 0.
ii.b. x
2
– 6mx + 2 - 2m + 9m
2
= 0
b. Cho pt mx
2
– 2(m – 1)x + 4m – 1 = 0.
Tìm các giá trị của tham số m để pt có:
i. Hai nghiệm phân biệt.
ii. Hai nghiệm trái dấu.
iii. Các nghiệm dương.
iv. Các nghiệm âm.
Bài7: a. Tìm m để bất pt sau vô nghiệm:
i. 5x
2
– x + m ≤ 0.
ii. mx
2
- 10x – 5 ≥ 0.
b. Tìm các giá trị của m để bpt sau nghiệm đúng với mọi x:
mx
2
– 4(m – 1)x + m – 5 ≤ 0.
Chương V. THỐNG KÊ
Bài 1: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 10A ở trường X được
cho ở bảng sau
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 8 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
Điểm 5 6 7 8 9 10
Tần số 1 5 10 9 7 3
Tìm số trung bình, số trung vị và mốt.phương sai và độ lệch chuẩn.
Bài 2: Bạn Lan ghi lại số cuộc điện thoại nhận được mỗi ngày trong 2 tuần
5 6 10 0 15 6 12 2 13 16 0
16 6 10
a. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ
lệch chuẩn
b. Lâp bảng phân bố tần số ghép lớp với các lớp sau:
[ ] [ ] [ ] [ ]
0;4 , 5;9 , 10,14 , 15,19
Bài 3: : Số liệu sau đây ghi lại mức thu nhập hàng tháng làm theo sản phẩm
của 20 công nhân trong một tổ sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng )
Thu nhập (X) 8 9 10 12 15 18 20
Tần số(n) 1 2 6 7 2 1 1
Tính số trung bình , số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn (chính
xác đến 0,01)
Bài 4: Cho bảng phân bố tần số
Điểm kiểm tra toán 1 4 6 7 9 Cộng
Tần số 3 2 19 11 8 43
Tính phương sai, độ lệch chuẩn và tìm mốt của bảng đã cho
Bài 5: Số liệu sau đây ghi lại mức thu nhập hàng tháng của 400 công nhân
trong một cơ sở sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng )
Nhóm Khoảng Tần số Giá tri đại
diện
Tần suất
1
2
3
4
5
[8;10)
[10;12)
[12;14)
[14;16)
[16;18)
60
134
130
70
6
…………..
…………..
…………..
…………..
……………
……………
……………
…………....
……………
…………..
N=400
a) Điền vào dấu …. trong bảng trên . Vẽ biểu đồ tần số hình cột ,đường gấp
khúc
b) Tính số trung bình , số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn (chính xác
đến 0,01)
Bài 6. Chiều cao của 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị
cm):
145 158 161 152 152 167
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 9 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
150 160 165 155 155 164
147 170 173 159 162 156
148 148 158 155 149 152
152 150 160 150 163 171
a) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp là: [145; 155);
[155; 165); [165; 175].
b) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất
c) Phương sai và độ lệch chuẩn
Bài 7: Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và
nhân viên của một công ty
Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng
Tần số 5 15 10 6 7 43
Tính phương sai, độ lệch chuẩn, tìm mốt và số trung vị của phân bố tần số
đã cho.
Bài 8: Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau đây:
645 650 645 644 650 635 650 654
650 650 650 643 650 630 647 650
645 650 645 642 652 635 647 652
a. Lập bảng phân bố tần số, tần suất lớp ghép với các lớp là:
[ )
630;635
,
[ )
635;640
,
[ )
640;645
,
[ )
645;650
,
[ )
650;655

b. Tính phương sai của bảng số liệu trên.
c. Vẽ biểu đồ hình cột tần số, tần suất
Bài 9 : Chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền.
Lớp chiều cao
( cm )
Tần số
[ 168 ; 172 )
[ 172 ; 176 )
[ 176 ; 180 )
[ 180 ; 184 )
[ 184 ; 188 )
[ 188 ; 192 ]
4
4
6
14
8
4
Cộng 40
a). Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp ?
b). Nêu nhận xét về chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền kể trên ?
c). Tính số trung bình cộng , phương sai , độ lệch chuẩn ?
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 10 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
d). Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột để mô tả bảng phân bố tần suất ghép
lớp đã lập ở câu 1.
Bài 10: Khảo sát dân số tại một địa phương ta có bảng kết quả sau:
Dưới 20 tuổi
Từ 20 đến 60
tuổi
Trên 60 tuổi Tổng cộng
11 800 23 800 4 500 40 100
Hãy biểu đồ tần suất hình quạt.
Bài 11. Để khảo sát kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học
năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học
sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của
các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.
Điểm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần
số
1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2
100 N ·
1. Tìm mốt. Tìm số trung bình (chính xác đến hàng phần trăm).
2. Tìm số trung vị. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến hàng
phần trăm).
3. Vẽ biểu đồ tần số và tần suất hình cột.
Bài 12. Tiến hành một cuộc thăm dò về số giờ tự học của một học sinh lớp
10 ở nhà trong một tuần, người điều tra chọn ngẫu nhiên 50 học sinh lớp 10
và đề nghị các em cho biết số giờ tự học ở nhà trong 10 ngày. Mẫu số liệu
được trình bày dưới dạng phân bố tần số ghép lớp sau đây (đơn vị là giờ).
Lớp Tần số
[ ]
0;9 5
a) Bổ sung cột tần suất để hình thành
bảng phân bố tần số - tần suất ghép
lớp.
b) Tính số trung bình cộng, phương sai
và độ lệch chuẩn.
c) Vẽ biểu đồ tần số hình cột tần suất.
[ ]
10;19 9
[ ]
20; 29 15
[ ]
30;39 10
[ ]
40; 49 9
[ ]
50;59
2
50 N ·
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG VI. LƯỢNG GIÁC
Bài 1:
a.Đổi số đo các góc sau sang radian:
a. 20
0
b. 63
0
22’ c. –125
0
30’
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 11 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
b. Đổi số đo các góc sau sang độ, phút, giây:
a.
18
π
b.
2
5
π
c.
3
4

Bài 2. a) Cho cosa =
5
4
( với
2
π
< a < π ). Tính sina, cota, tana.
b) Cho
12 3
sin 2
13 2
a a
π
π

¸ _
· < <

¸ ,
Tính cosa, tana, cota,
π
¸ _


¸ ,
cos
2
a
c) cho tanα = -
2
3
; và
2
π
α π < <
. Tính cosα, sinα, cotα.
Bài 3: a) Cho cota = 1/3. Tính A =
2 2
3
sin sin cos cos a a a a − −
b). Cho
1
cot
3

. Tính
2 2
3
sin sin cos cos
A
a a a a
·
− −
c) Rọn biểu thức:
3 3
sin cos
sin cos
sin cos
x x
B x x
x x
+
· +
+

Bài 4. Chứng minh đẳng thức sau: a)
cos 1
tan
1 sin cos
x
x
x x
+ ·
+

b)
4 4 2
si sin 2sin 1
2
n x x x
π ¸ _
− − · −

¸ ,
c)(cotx + tanx)
2
- (cotx - tanx)
2
= 4; d).
( )
2 3
3
cos sin
1 cot cot cot , k .
sin
k
α α
α α α α π
α
+
· + + + ≠ ∈¢
Bài 5: Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung
α
biết:
1. sinα =
3
5

π
< α < π
2
2. cosα =
4
15

π
< α < 0
2
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 12 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
3. tanα =
2

3
2
π
π < α <
4. cotα = –3 và
3
2
2
π
< α < π
Bài 6. Tính các giá trị lượng giác khác của cung a biết
2
) osa= ; 0 ) tan 2 ;
2 2
5
π π
π < < · − < < a c a b a a
3
)sina= ; ) tan 1; 3
2 2 2
π π
π π < < · − < < c a d a a
Bài 7. Tính các giá trị lượng giác của góc x khi biết :

x 4
os =
2 5
c

0
2
x
π
< <
.
Bài 8. Tính
π π
α α α π α α π α
π π
α α α π α α α π
· − < < · < <
· − < < · − < <
2 3
)sin , cos ; ) cos , tan 2 2 .
3 2 2
2 3 1
) tan , sin 2 ; ) cot , cos .
3 2 4 2
a neáu vaø b neáu vaø
c neáu vaø d neáu vaø
Bài 9. Không sử dụng máy tính hãy tính
0 0 0
)sin75 )tan105 )cos( 15 )
22 23
)sin ) os )sin
12 3 4
a b c
d ec f
π π π

Bài 10:Rút gọn các biểu thức:
os2a-cos4a 2sin 2 sin 4
) )
sin 4 sin 2 2sin 2 sin 4
sin os
sin sin3
4 4
) )
2 os4
sin os
4 4
π π
π π

· ·
+ +
¸ _ ¸ _
− + −


¸ , ¸ ,
· ·
¸ _ ¸ _
− − −

¸ , ¸ ,
c a a
a A b B
a a a a
a c a
a a
c C d D
c a
a c a
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 13 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
Bài 11:Chứng minh các đồng nhất thức:
π
+
− +
· ·

+ +
¸ _ − −
· − − ·

+
¸ ,
2
sinx sin
1 cos os2
2
) cotx ) tan
sin2 sinx 2
1 cos ox
2
2 os2 sin4 sin( )
) tan )tanx tan
2 os2 sin4 4 cos .cos
x
x c x x
a b
x x
x c
c x x x y
c x d y
c x x x y
Bài 12 : Chứng minh đẳng thức lượng giác sau:
1)
3 3
sin x + cos x = (sinx + cosx)(1 - sinx.cosx) ; 2)
3 3
sin x - cos x = (sinx - cosx)(1 + sinx.cosx)
3)
4 4 2 2
cos x + sin x = 1 - 2 sin x.cos x
; 4)
2 2
(1 - sinx)(1 + sinx) = sin x.cot x
5)
sin x.cotx
1
cosx
·
; 6)
2 2 2
2
1
sin x tan x cos x
cos x
+ · −
;
3
tan -sinx 1
7)
sin osx(1+cosx)
·
x
x c
PhÇn II: HÌNH HỌC
Bµi 1 : Cho 3 ®iÓm A, B, C ph©n biÖt vµ th¼ng hµng, trong tr-
êng hîp nµo 2 vect¬ AB vµ AC cïng híng , ngîc híng
Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC, gäi P, Q, R lÇn lît lµ trung ®iÓm cu¶
c¸c c¹nh AB, BC, CA. H·y vÏ h×nh vµ chØ ra c¸c vect¬ b»ng
, , PQ QR RP
uuur uuur uur

Bµi 3 : Cho 6 ®iÓm ph©n biÖt A, B, C, D, E, F chøng minh :
) a AB DC AC DB + · +
uur uuur uuur uur

) b AB ED AD EB + · +
uur uur uuur uur

) c AB CD AC BD − · −
uur uur uuur uur
) d AD CE DC AB EB + + · −
uuur uur uuur uur uur

) AC+ DE - DC - CE + CB = AB
uuur uuur uuur uur uuur uuur
e

) + + · + + · + +
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur
f AD BE CF AE BF CD AF BD CE
Bµi 4: Cho tam gi¸c MNP cã MQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c .
Gäi R Lµ trung ®iÓm cña MQ. Chøng minh r»ng:

) 2 0 a RM RN RP + + ·
uuur uuur uur r

+ + · ∀
uuur uuur uur uuur
) 2 4 , bÊt k× b ON OM OP OD O

c) Dùng ®iÓm S sao cho tø gi¸c MNPS lµ h×nh b×nh hµnh.
Chøng tá r»ng:
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 14 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG

2 MS MN PM MP + − ·
uuur uuur uuur uuur

d)Víi ®iÓm O tïy ý, h·y chøng minh r»ng

ON OS OM OP + · +
uuur uuur uuuur uuur

4 ON OM OP OS OI + + + ·
uuur uuuur uuur uuur uur
Bµi 5 :.Cho 4 ®iÓm bÊt k× A,B,C,D vµ M,N lÇn lît lµ trung ®iÓm
cña ®o¹n th¼ng AB,CD.Chøng minh r»ng:
a)
2 CA DB CB DA MN + · + ·
uuur uuur uuur uuur uuuur
b)
4 AD BD AC BC MN + + + ·
uuur uuur uuur uuur uuuur
c) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC.CMR :
2( ) 3 + + + ·
uur uur uur uur uur
AB AI NA DA DB

1 1
b) KD= AB + AC
4 3
uuur uuuur uuur
Gäi D lµ trung ®iÓm cña BC, chøng minh:
Bµi 6 :. Cho tam gi¸c MNP cã MQ ,NS,PI lÇn lît lµ trung tuyÕn cña
tam gi¸c a)Chøng minh r»ng:
0 MQ NS PI + + ·
uuur uur uur r
b) Chøng minh r»ng hai tam gi¸c MNP vµ tam gi¸c SQI cã cïng
träng t©m .
c) Gäi M’ Lµ ®iÓm ®èi xøng víi M qua N , N’ Lµ ®iÓm ®èi xøng
víi N qua P , P’Lµ ®iÓm ®èi xøng víi P qua M. Chøng minh r»ng
víi mäi ®iÓm O bÊt k× ta lu«n cã:
' ' '
+ + · + +
uuur uuuur uuur
uuur uuur uur
ON OM OP ON OM OP
Bµi 7 : Gäi G vµ G
′ lÇn lît lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC vµ tam
gi¸c ABC
′ ′ ′ . Chøng minh r»ng
3 AA BB CC GG
′ ′ ′ ′
+ + ·
uuur uuur uuuur uuuur
Bµi 8 : Cho tam gi¸c ABC , gäi M lµ trung ®iÓm cña AB, N lµ mét
®iÓm trªn AC sao cho NC=2NA, gäi K lµ trung ®iÓm cña MN

1 1
CMR: AK= AB + AC
4 6
uuur uuur uuur
Bµi 9 : Cho ∆ ABC. Tìm taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu
kieän :
a/

MA
=

MB
b/

MA
+

MB
+

MC
=
0


c/ 1

MA
+

MB
= 1

MA


MB

) 0 + − ·
uuur uuuur uuur r
d MA MC MB

) 2 + + ·
uuur uuur uuuur uuur
e MA MB MC BC

) 2 − + ·
uuur uuur uuur uuur
f KA KB KC CA
Bµi10: a) Cho MK vµ NQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c MNP.H·y
ph©n tÝch c¸c vÐct¬
, ,
uuur uur uuur
MN NP PM
theo hai vÐct¬
u MK ·
r uuuur
,
·
r uuur
v NQ
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 15 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
b) Trªn ®êng th¼ng NP cña tam gi¸c MNP lÊy mét ®iÓm
S sao cho
3 SN SP ·
uuur uur
. H·y ph©n tÝch vÐct¬
MS
uuur
theo hai vÐct¬
u MN ·
r uuuur
,
v MP ·
r uuur
c) Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c MNP .Gäi I lµ trung
®iÓm cña ®o¹n th¼ng MG vµ H lµ ®iÓm trªn c¹nh MN sao cho
MH =
1/ 5MN

*H·y ph©n tÝch c¸c vÐct¬
, , ,
uur uuur uur uuur
MI MH PI PH
theo hai vÐct¬
u PM ·
r uuuur
,
v PN ·
r uuur
*Chøng minh ba ®iÓm P,I,H th¼ng hµng
Bµi 11: Cho 3 ®iÓm A(1,2), B(-2, 6), C(4, 4)
a) Chøng minh A, B,C kh«ng th¼ng hµng
b) T×m to¹ ®é trung ®iÓm I cña ®o¹n AB
c) T×m to¹ ®é träng t©m G cña tam gi¸c ABC
d) T×m to¹ ®é ®iÓm D sao cho tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh
hµnh
e) T×m to¹ ®é ®iÓm N sao cho B lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AN
f) T×m to¹ ®é c¸c ®iªm H, Q, K sao cho C lµ träng t©m cña tam
gi¸c ABH, B lµ träng t©m cña tam gi¸c ACQ, A lµ träng t©m
cña tam gi¸c BCK.
g) T×m to¹ ®é ®iÓm T sao cho 2 ®iÓm A vµ T ®èi xøng nhau
qua B, qua C.
h) 3 ; 2 5 T ×m to¹ ®é ®iÓm U sao cho · · −
uuur uuur uuur uuur
AB BU AC BU
i) , theo 2 ; theo 2 H· y ph©n tÝch vÐc t¬AU vµ CB vÐct¬AC vµ CN
uuur uuur uuur uuur uuur
AB
Bµi 12: Cho tam gi¸c ABC cã M(1,4), N(3,0); P(-1,1) lÇn lît lµ
trung ®iÓm cña c¸c c¹nh: BC, CA, AB. T×m to¹ ®é A, B, C.
Bµi 13 : Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy.Chøng minh r»ng c¸c
®iÓm:
a) ( )
1;1 A
, ( )
1; 7 B −
, ( )
0; 4 C
th¼ng hµng.
b) ( )
1;1 M −
, ( )
1;3 N
, ( )
2; 0 C −
th¼ng hµng.
c) ( )
1;1 Q −
, ( )
0;3 R
, ( )
4;5 − S
kh«ng th¼ng hµng.
Bµi 14 : Trong hÖ trôc täa cho hai ®iÓm ( )
2;1 A
vµ ( )
6; 1 B −
.T×m
täa ®é:
a) §iÓm M thuéc Ox sao cho A,B,M th¼ng hµng.
b) §iÓm N thuéc Oy sao cho A,B,N th¼ng hµng.
c) §iÓm P thuéc hµm sè y=2x-1 sao cho A, B, P th¼ng
hµng.
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 16 -
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG
d) §iÓm Q thuéc hµm sè y=
2
x
2 2 x − + sao cho A, B, Q
th¼ng hµng
Bµi 15 : Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, cã gãcB= 60
0
.
a)Xác định số đo các góc : (BA, BC); (AB,BC); (CA,CB); (AC, BC);
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur
b) TÝnh gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc trªn
Bµi 16 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(-4 ; 1), B(2 ; 4), C(2 ; -2).
a/ Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.
b/ Tính chu vi của tam giác ABC.
c/ Xác định tọa độ trọng tâm G và trực tâm H.
Bµi 17 . Cho tam giác ABC với A(1 ; 2), B(5 ; 2), C(1 ; -3).
a/ Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
b/ Xác định tọa độ điểm E đối xứng với A qua B.
c/ Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
Bµi 18 . Cho A(1 ; 3), B(5 ; 1).
a/ Tìm tọa độ điểm I thỏa
. 0 · − + IB IA IO
b/ Tìm trên trục hoành điểm D sao cho góc ADB vuông.
c/ Tìm tập hợp các điểm M thỏa
. .
2
MO MB MA ·
Bµi 19 . Cho M(-4 ; 1), N(2 ; 4), I(2 ; -2) lần lượt là trung điểm của AB,
BC và AC. Tính tọa độ các đỉnh tam giác ABC. Chứng tỏ hai tam giác
ABC và MNI có cùng trọng tâm.
Bµi 20. Cho
( ) 2 ; 2 − a , ( ) 4 ; 1 b ,
( ) 0 ; 5 c . Hãy phân tích c theo hai
vectơ a và
b
.
GV: Đoàn Văn Đông THPT Nam Triệu - 17 -

i) 3 x − = 0 . i) −3 x 2 + 2 x + 7 = 0 . 3 1 2 x −5 = 0.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG PT bậc nhất bậc hai Bµi 1: 1/ Giaûi caùc phöông trình sau : a) 2 x − 5 = 0 . c) 16 x 2 − 24 x + 9 = 0 . Ch¬ng II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Bµi 1: T×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè sau: 3−x − 3x a) y = b) y = 2 x −4 c) y = x −4 x +2 d) y = g) y = x ( x −1) 3 − x f ) y = x + 2 + 7− x 4x − 3 2x +1 1 x+2+ 2 x −4 h) y = x +1 ( x − 3) 2 x −1 e) y = x ( x − 1)( x + 2) x+2 x − 4x + 3 x+2 k) y = l) y = x −1 2 i) y = m) y = q) y = 3x − 2 + 3 − x x +3 + x +1 1 4 −x n) y = 6 − 2x x −2 p) y = ( x − 3) 2 x 2 + 1 r/ y = x −1 2 x + 3x + 5 s/ y = x2 − 1 x3 + x − 2 t) y = x2 − 1 x4 + x2 − 2 c/ Bµi 2: Xeùt tính chaün. Giải các phương trình bậc hai sau: a) 2 x 2 + x − 6 = 0 . d) −4 x 2 + 20 x − 25 = 0 . Bài 2. k) 2 x 2 + 15 x − 9 = 0 . 4 3 5 3 7 h) 4 x + = 0 . k) 2( x − 5) + 4 = 0 . g) − x − = 0 . b) −3 x 2 + 5 x − 2 = 0 . leû cuûa haøm soá : a/ y = 4x3 + 3x b/ y = x4 − 3x2 − 1 y= x −2 x +5 4 1 d) y = x − 5 e) y = | x | + 2x2 + 2 x +3 f) y = x3 . g) −7 x 2 + 28 = 0 . e) c) 2 x + 5 = 0 . b) −2 x − 5 = 0 . d) 4 x + 8 = 0 . h) 8 x 2 − 15 x = 0 . e) −5 x 2 + 8 x − 12 = 0 . n) − x + 8 = 0 . 4 3 l) −2( x − 5) − 5 = 0 . m) −(2 x + 5) + 10 = 0 .3x+| x | g) y = | 2x – 1 | + | 2x + 1 | h) y = c) y = − 2 GV: Đoàn Văn Đông -2- THPT Nam Triệu .

8).-4)) vµ y = −6 x +1 (KQ: Kh«ng cã vµ y = 2 x +1 vµ y = x − 3 (KQ: (1. (-2.4x+3 2/3x 10/ y = 3 2 x 4 8/ y = − 2 + 2x x 11/ y = − x 2 3 2 9) y = x 2 + 12/ y = x 2 − 3 b)Tìm các giao điểm của đường thẳng với (P) bằng pp đại số và kiểm tra lại bằng pp đồ thị .3).1)) 2/ y = −3 x 2 + 2 x + 7 3/ y = 2 x 2 + 5 x +10 4/ y = 3 x 2 − 2 x + 4 giao ®iÓm) 5/ y = 3x 2 + 2 x − 2 6/ y = −2 x 2 + 5 x − 5 2 13 vµ y = −2 x + 3 (KQ: (2. 2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y = − 1/2x +5 Bµi 5: a) Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá sau : 1/ y = −2 x2 + 2 2/ y = 1/ 2 x 2 + 2 x − 6 3/ y = 3 x 2 + 4 x + 2 1 4/ y = − x 2 + x − 5 5/ y = −x 2 − 3 x − 4 6/ 2 y = x2 − 4x + 4 7) y = x 2 .-2)) Bµi 6: X¸c ®Þnh parabol y=ax2+bx+1 biÕt parabol ®ã: GV: Đoàn Văn Đông -3- THPT Nam Triệu . 1/ y = x 2 − x − 4 5 23 5 vµ y = 1 7 x+ 5 5 (KQ: (3. (2. (-1. )) 3 3 vµ y = −3 x + 2 (KQ: (-2.-3) 2 b/ §i qua C(4.-1). 2) vaø coù heä soá goùc baèng 2 d/ Ñi qua E(4.2). ( − . b ®Ó ®å thÞ hµm sè y=ax+b ®Ó: a) §i qua hai ®iÓm A(0.1) vµ B(2.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG x | 2x −1| − | 2x + 1| 2 Bµi 3: Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ c¸c hµm sè sau: a) y = x + 2 e) y = 3 b ) y = −2 x + 1 f) y = x + 2 c) y = x x + 1 d) y = − + 1 2 2 x g) y = −2 x + 1 k) y = − + 1 2 Bµi 4: X¸c ®Þnh a.-1)) (KQ: TiÕp xóc t¹i (1. − vµ song song víi ®êng th¼ng y = − x + 1 3) 3 c/ Ñi qua D(1.

11) b) Cã ®Ønh I(1. 0) Ch¬ng III: PHÖÔNG TRÌNH VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH Bài 1/ Giaûi caùc phöông trình sau : a) 3( x − 2) + 5(1 − 2 x) = 8.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG a) Qua A(1.4x + c. 4 x − 7 3x + 2 x = − . 4 3 4 − 3 x 2 + 7 x 6 − 13 x = − g) . 3 2 4 2x − 3 x + 5 = d) . -2) vµ B(2. 2 4 3 2 4 x − 6 5 x + 7 3x − 2 − = . 1) d/ Cã trôc ®èi xøng lµ ®êng th¼ng x = 2 vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm (3. bieát raèng Parabol ñoù: a/ §i qua hai ®iÓm A(1.2) vµ B(-2. Bµi 7: Tìm Parabol y = ax2 . e) 6 8 12 h) (3 x − 5) 2 = (3 x + 2)2 . -2) c/ Cã hoµnh ®é ®Ønh lµ -3 vµ ®i qua ®iÓm P(-2.6) vµ cã trôc ®èi xøng cã ph¬ng tr×nh lµ x=-2 d) Qua N(1. 3) b/ Cã ®Ønh I(-2.0) c) Qua M(1. 8 6 16 i) 4 x 2 − (2 x + 5)2 = 0 . 1 5 1 3x − 1 x − + ( x − 4) = . n/ 1 + q) 1 7 − 2x = x −3 x −3 x+ 2 1 2 − = 2x − 2 x x(x − 2) x − 2 = 2− x + 1 Bµi 2: Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ x − 3 + x = 1+ x − 3 3/ x x − 1 = 2 x − 1 2/ 4/ 3x2 + 5x − 7 = 3x + 14 3x2 + 1 4 5/ = x-1 x-1 7/ x+ 4 = 2 GV: Đoàn Văn Đông x2 + 3x + 4 6/ = x+ 4 x+ 4 8/ 2 x −1 (x − x − 6) = 0 -4- THPT Nam Triệu .4) cã tung ®é ®Ønh lµ 0. b) l) 4(2 x − 5) − 3(4 − 3 x) = 0 . k) 5 15 30 2 2x − 2 m/ x − 1+ = x − 2 x− 2 x− 2 1 2 − = p/ x + 2 x x(x − 2) c) 4x − 2 2x + 1 5 − = .

8) 3 x 2 − 9 x +1 + x − 2 = 0 Bµi 5: Giaûi caùc phöông trình sau baèng phöông phaùp ñaët aån phuï : 1/ x4 − 5x2 + 4 = 0 2/ 4x4 + 3x2 − 1 = 0 3/ x 2 − 3x + 2 = x2 − 3x − 4 4/ x2 − 6x + 9 = 4 x 2 − 6 x + 6 5/ – 4 (4 −x)( 2 +x) = x2 – 2x – 8. 25 − x 2 = x − 1 . Bµi 6: Giaûi vaø bieän luaän caùc phöông trình sau theo tham soá m : 1/ 2mx + 3 = m − x 2/ (m − 1)(x + 2) + 1 = m2 3/ (m2 + 2 m)x = m − 1 Bµi 7: Giaûi caùc heä phöông trình sau : a. KQ : (3. ( KQ : x = 3.  2 x + 3 y = 5 3 x + y = −3 b.1) 3 x + 2 y − 3 z = 2  Bµi 8: Gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh a/ x2 − x + m = 0 b/ x2 − 2(m + 3)x + m2 + 1 = 0 Bµi 9: Cho ph¬ng tr×nh x2 − 2(m − 1)x + m2 − 3m = 0.   x + 2 y = −3  −2 x − 4 y = 1 e) 4 7  3 x + 3 y = 41  d. 3). 2/ x − 2 x −5 = 4 .   3 x − 5 y = −11 5 2   2 x − 3 y + z = 13   − x + y + 2 z = −3.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG Bµi 3: Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ 2x + 1 = x − 3 2/ | x2 − 2x| = | x2 − 5x + 6| 3/ | x + 3| = 2x + 1 4/ | x − 2| = 3x2 − x − 2 5 5) 2 x − 4 = x − 1. 3 x 2 − 9 x + 1 + 2 = x 7) x + 4 − 1 − x = 1 − 2 x . −2. − x2 + 4x −3 = 2x −5 5).   −2 x + y = 3  4 x − 2 y = −6 c. x = −1) Bµi 4: Giaûi caùc phöông trình sau : 1/ 3x 2 − 9 x +1 = x − 2. ( KQ : x = 2. x = ) 6) 3 4 x + 1 = 2 x + 5. 6) 4). 4 + 2 x − x 2 = x − 2. Ñònh m GV: Đoàn Văn Đông -5- THPT Nam Triệu .

Ông ta đổi được tất cả 1 450 đồng xu các loại 2000 đồng.Hỏi giá vé người lớn và giá vé trẻ em là bao nhiêu ? 2. t×m nghiÖm kÐp ®ã.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG ñeå phöông trình: a/ Cã hai nghiÖm ph©n biÖt b/ C ã hai nghiÖm c/ Cã nghiÖm kÐp. BẤT ĐẲNG THỨC 1)Chứng minh các BĐT sau đây: 2 a) a + 2)Chứng minh các BĐT sau đây với a. xe chở 5 tấn. BẤT PHƯƠNG TRÌNH I. c > 0 và khi nào đẳng thức xảy ra: GV: Đoàn Văn Đông 1 ≥ a b) a 2 + ab + b2 ≥ 0 c) (a + b) 2 ≤ 2( a 2 + b2 ) 4 2 e) a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + bc + ca a + ab + b2 ≥ 0 -6- d) THPT Nam Triệu . Nếu dùng tất cả xe 7. xe chở 3 tấn .4 x1 x2 f/ Cã hai nghiÖm tho¶ x12+x22=2 Bµi 10: Cho pt x2 + (m − 1)x + m + 2 = 0 a/ Gi¶i ph¬ng tr×nh víi m = -8 b/ T×m m ®Ó pt cã nghiÖm kÐp. Một đoàn xe tải chở 290 tấn xi măng cho một công trình xây đập thủy điện. T×m nghiÖm kÐp ®ã c/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm tr¸i dÊu d/ T×m m ®Ó PT cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n x12 + 2 x2 = 9 IV. xe chở 7. Nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại thì được một số bằng 4 số ban đầu trừ đi 10 5 3.5 tấn chở ba chuyến thì được số xi măng bằng tổng số xi măng do xe 5 tấn chở ba chuyến và xe 3 tấn chở hai chuyếnHỏi số xe mỗi loại? Chương IV. biết hiệu của hai chữ số đó bằng 3. b. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu đồng tiền xu ? 4. d/ Cã mét nghiÖm b»ng -1 tÝnh nghiÖm cßn l¹i e/ Cã hai nghiÖm tho¶ 3(x1+x2)=.Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại rạp đó hết 200 000 đồng. BẤT ĐẲNG THỨC. 1000 đồng và 500 đồng.Đoàn xe có 57 chiếc gồm 3 loại . Biết rằng số tiền xu loại 1 000 đồng bằng hai lần hiệu của số tiền xu loại 500 đồng với số tiền xu loại 2 000 đồng . Tìm một số có hai chữ số. Một chủ cửa hàng bán lẻ mang 1500 000 đồng đến ngân hàng đổi tiền xu để trả lại cho người mua . Một gia đình có bốn người lớn và ba trẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000 đồng.GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 1.5 tấn.

 5. Xét dấu các biểu thức sau: P (x) = ( 2x − 1) ( 5− x) ( x − 7) f (x) = x − 8x + 15 2 Q(x) = ( x − 1) ( 3− x) x+ 4 Bài 2.  2  x + 5x + 6 ≥ 0 3 x + 5 x + 2 > 0 2 x + 7 x + 5 ≥ 0 3 x 2 − 10 x − 3 > 0  x 2 − x − 12 < 0 5x − 10 > 0  4. d) Bài 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 4 với x > 3 x −3 2) x ≥ 3 c  2x .abc 3 a) GTLN của hàm số: y = ( x − 3)(7 − x ) với 3 ≤ x ≤ 7 b)Tìm GTNN của hàm số: y = x − 3 + 4Tìm x biết c) x ≤ 8 II. c) 2 x − ≤x +2 1 Bài 4. Giải bất phương trình a) |5x – 3| < 2 .  2  x − 6 x − 16 < 0 2 x − 1 > 0  x − x − 12 < 0  GV: Đoàn Văn Đông -7- THPT Nam Triệu . Giải bất phương trình 3x + 4 <0 x − 3x + 5 2 a) ( x − 2 ) ( x + 6 ) ( 2 x + 5 ) ≤ 0 b) x 2 + 7 x + 12 ≤ 0 c) (1–x )( x2 + x – 6 ) > 0 d) e) ( x + 2)(3 − x) <0 x −1 f) −3 x + 1 ≤ −2 2 x +1 .1 ≤ x + 2 Bài 1.  2 6. Giải các hệ bất phương trình 3 x + 13 ≥ 0 2 x + 5 < 0 − x − 1 > 0 1.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG a) (a + b)(1 + ab) ≥ 4ab b) (a + b)( + ) ≥ 4 1 a 1 b c) (ac + ) ≥ 2 ab b c d) (a + b)(b + c)(c + a ) ≥ 8abc e) (1 + )(1 + )(1 + ) ≥ 8 a b b c c a g) (a 2 + 2)(b 2 + 2)(c2 +2) ≥ 16 2. b) 3 x +7 >2 x +3 |3x – 2| ≥ 6 .  2 3.  2 2.

b. Tìm các giá trị của tham số m để pt có: i. Tìm các giá trị của m để bpt sau nghiệm đúng với mọi x: mx2 – 4(m – 1)x + m – 5 ≤ 0. Hai nghiệm phân biệt. (m2 + m +1)x2 + (2m – 3)x + m – 5 = 0. Hai nghiệm trái dấu. x2 – 6mx + 2 . mx2 .10x – 5 ≥ 0. iii. 5 + x2 2 Bài6: a. Bài7: a. Chương V. x −1 x 10 − x 1 ≥ e. Các nghiệm dương. Cho pt mx2 – 2(m – 1)x + 4m – 1 = 0. Tìm m để pt sau có hai nghiệm dương phân biệt: i. (4x – 1)(4 – x2)>0 (2x − 3)(x 2 − x + 1) b. 5x2 – x + m ≤ 0. ii. x −1 x − 2 x − 3 x +1 x −1 +2> d.  x + 1 2 − x  x 2 − 6x − 16 < 0  Bài5: Giải các bpt sau: a.  2  2x − 13x + 18 > 0  3x  2 − 4x >  8. Tìm m để bất pt sau vô nghiệm: i. <0 4x 2 − 12x + 9 1 2 3 + < c. THỐNG KÊ Bài 1: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 10A ở trường X được cho ở bảng sau GV: Đoàn Văn Đông -8- THPT Nam Triệu . b. iv. ii. ii. Các nghiệm âm.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG 3x 2 − 20x − 7 < 0  7.2m + 9m2 = 0 b.

độ lệch chuẩn (chính xác đến 0.9] .[ 15.16) 70 …………. phương sai. N=400 a) Điền vào dấu …. Vẽ biểu đồ tần số hình cột . độ lệch chuẩn và tìm mốt của bảng đã cho Bài 5: Số liệu sau đây ghi lại mức thu nhập hàng tháng của 400 công nhân trong một cơ sở sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng ) Nhóm Khoảng Tần số Giá tri đại Tần suất diện 1 [8. Lâp bảng phân bố tần số ghép lớp với các lớp sau: [ 0.4] .14) 130 ………….12) 134 …………. số trung vị. …………… 2 [10.đường gấp khúc b) Tính số trung bình . [ 5. …………… 3 [12..19] Bài 3: : Số liệu sau đây ghi lại mức thu nhập hàng tháng làm theo sản phẩm của 20 công nhân trong một tổ sản xuất (đơn vị tính : trăm ngàn đồng ) Thu nhập (X) 8 9 10 12 15 18 20 Tần số(n) 1 2 6 7 2 1 1 Tính số trung bình .18) 6 …………… …………. số trung vị.. 4 [14..phương sai và độ lệch chuẩn. độ lệch chuẩn (chính xác đến 0. mốt.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG Điểm 5 6 7 8 9 10 Tần số 1 5 10 9 7 3 Tìm số trung bình.. ………….10) 60 ………….. Tính số trung bình. trong bảng trên . [ 10.14] . phương sai.01) Bài 4: Cho bảng phân bố tần số Điểm kiểm tra toán 1 4 6 7 9 Cộng Tần số 3 2 19 11 8 43 Tính phương sai. Chiều cao của 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị cm): 145 158 161 152 152 167 GV: Đoàn Văn Đông -9- THPT Nam Triệu .. số trung vị. Bài 2: Bạn Lan ghi lại số cuộc điện thoại nhận được mỗi ngày trong 2 tuần 5 6 10 0 15 6 12 2 13 16 0 16 6 10 a.01) Bài 6. số trung vị và mốt. …………… 5 [16... phương sai và độ lệch chuẩn b.

[ 635. b) Vẽ biểu đồ tần số. c. 188 ) 8 [ 188 . tần suất hình cột. 172 ) 4 [ 172 .640) . đường gấp khúc tần suất c) Phương sai và độ lệch chuẩn Bài 7: Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên của một công ty Tiền thưởng 2 3 4 5 6 Cộng Tần số 5 15 10 6 7 43 Tính phương sai.645) . phương sai . độ lệch chuẩn. Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp ? b). 176 ) 4 [ 176 .650) .BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG 150 160 165 155 155 164 147 170 173 159 162 156 148 148 158 155 149 152 152 150 160 150 163 171 a) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp là: [145.10 - THPT Nam Triệu . tần suất Bài 9 : Chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền. 165). [165. [ 645.635) . [ 640. [ 650. Lập bảng phân bố tần số. 180 ) 6 [ 180 . tìm mốt và số trung vị của phân bố tần số đã cho. [155. Tính phương sai của bảng số liệu trên. 175]. Nêu nhận xét về chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền kể trên ? c). độ lệch chuẩn ? GV: Đoàn Văn Đông . Bài 8: Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau đây: 645 650 645 644 650 635 650 654 650 650 650 643 650 630 647 650 645 650 645 642 652 635 647 652 a.655) b. 192 ] 4 Cộng 40 a). 184 ) 14 [ 184 . Tính số trung bình cộng . Vẽ biểu đồ hình cột tần số. Lớp chiều cao Tần số ( cm ) [ 168 . tần suất lớp ghép với các lớp là: [ 630. 155).

Vẽ biểu đồ tần số và tần suất hình cột. Tiến hành một cuộc thăm dò về số giờ tự học của một học sinh lớp 10 ở nhà trong một tuần. phương sai và độ lệch chuẩn. Tìm mốt. Để khảo sát kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A . Bài 11. 200 b. Tìm số trung bình (chính xác đến hàng phần trăm). Mẫu số liệu được trình bày dưới dạng phân bố tần số ghép lớp sau đây (đơn vị là giờ).29] b) Tính số trung bình cộng. người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. 10 [ 30. người điều tra chọn ngẫu nhiên 50 học sinh lớp 10 và đề nghị các em cho biết số giờ tự học ở nhà trong 10 ngày.19] lớp. 63022’ c. –125030’ .59] 9 2 N = 50 ------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG VI.39] c) Vẽ biểu đồ tần số hình cột tần suất. 15 [ 20. LƯỢNG GIÁC Bài 1: a.49 [ ] [ 50.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG d). Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây. Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập ở câu 1.Đổi số đo các góc sau sang radian: a. Điểm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần N = 100 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 số 1. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến hàng phần trăm). 3. 40.9] bảng phân bố tần số . 2. Bài 10: Khảo sát dân số tại một địa phương ta có bảng kết quả sau: Từ 20 đến 60 Dưới 20 tuổi Trên 60 tuổi Tổng cộng tuổi 11 800 23 800 4 500 40 100 Hãy biểu đồ tần suất hình quạt.11 THPT Nam Triệu GV: Đoàn Văn Đông .tần suất ghép 9 [ 10. Lớp Tần số a) Bổ sung cột tần suất để hình thành 5 [ 0. Bài 12. Tìm số trung vị.

Tính sina. cos 2 − a 13     2 π c) cho tanα = . π 18 b. Tính cosα. − 3 4 4 π ( với < a < π ). cota. sinα = π 2 3 π và < α < π 5 2 2.12 - THPT Nam Triệu . Tính A = 2 3 sin a − sinacosa − cos2 a sin3 x + cos3 x + sin xcosx c) Rọn biểu thức: B = sin x + cosx cos x 1 + tan x = Bài 4. Cho cot a = .BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG b. ( α ≠ kπ . 4 và 15 0<α< GV: Đoàn Văn Đông . 3 2 Bài 2. Bài 5: Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung α biết: 1. Chứng minh đẳng thức sau: a) 1 + sin x cos x π  b) si n4x − sin4  − x = 2sin2 x − 1 2  Bài 3: a) Cho cota = 1/3. cotα. Tính A = 2 c)(cotx + tanx)2 . tana. tana. Đổi số đo các góc sau sang độ. a) Cho cosa = 3 sin a − sinacosa − cos2 a 1 3 b). 2π 5 c. k ∈ ¢ ) . và < α < π .. sinα. phút.tanx)2 = 4. 5 2 −12  3π  π  b) Cho sina =  2 < a < 2π  Tính cosa. cosα = cosα + sinα = 1+ cotα + cot2 α + cot3 α sin3 α d). cota.(cotx . giây: a.

neá cos = − u α 2 = 2 vaø α 1 π = vaø α− 4 2 3 < π 2 < . < a <π 2 2 b) tan a = −2 . Tính các giá trị lượng giác khác của cung a biết a )cosa= 2 π .0 < a < 2 5 3 π . Tính 2 π vaø < < . π d) cot . tanα = 3π < α < 2π 2 2 và π < α < 3π 2 4. neá tan α α u 3 2 2 3 π c) tanα . π < a <π 2 c)sina= d ) tan a = −1. neá cos α α u 3 2 a)sinα . Tính các giá trị lượng giác của góc x khi biết : x 4 π cos = và 0 < x < . π b) cos . Bài 9.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG 3. cotα = –3 và Bài 6. Không sử dụng máy tính hãy tính a)sin750 π d)sin 12 b)tan1050 22π e)cos 3 0 c)cos(−15 ) 23 π f )sin 4 Bài 10:Rút gọn các biểu thức: cos2a-cos4a sin 4a + sin 2a π  π  sin  − a  + cos  − a  4  4  c )C = π  π  sin  − a  − cos  − a  4  4  a) A = GV: Đoàn Văn Đông b) B = 2sin 2a − sin 4a 2sin 2a + sin 4a sin a − sin 3a 2cos4a d) D = . 2 5 2 Bài 8. π < a < 3 π 2 Bài 7. neásin = − u α vaø < < 2 .13 - THPT Nam Triệu .

Gäi R Lµ trung ®iÓm cña MQ.cot x sin x. CA. Chøng minh r»ng: b) ON + 2OM + OP = 4OD. Q.cos y 4  Bài 12 : Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: 1) sin 3 x + cos3 x = (sinx + cosx)(1 . C.cosx) . ngîc híng Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC. 2) 3 3 sin x .cos2 x . F chøng minh : a ) AB + DC = AC + DB 1− cos x + cos2x a) = cotx sin2x − sinx b) sinx + sin x 2 = tan x 2 u u uu u r u u u r r u r u u uu u r u u r u u r d ) AD + CE + DC = AB − EB uu ur u u u r ur u u u r r u u b) AB + ED = AD + EB ur u r uu ur u u u u r f ) AD + BE + CF = AE + BF + CD = AF + BD + CE Bµi 4: Cho tam gi¸c MNP cã MQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c .2 sin2 x.cosx) 3) cos 4 x + sin 4 x = 1 .sinx. E.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG Bài 11:Chứng minh các đồng nhất thức: x 2 π  2cos2x − sin4x sin(x − y) c) = tan2  − x d)tanx − tan y = 2cos2x + sin4x cos x. D. R lÇn lît lµ trung ®iÓm cu¶ c¸c c¹nh AB.14 - THPT Nam Triệu .cosx)(1 + sinx. 4) 2 2 (1 .CE + CB = AB u u uu u u u r ur u ur u r c ) AB − CD = AC − BD u r u r uu u r u u u u r uu u r uu u r uu ur a ) 2 RM + RN + RP = 0 u u uu ur r ur u u r uu u r u u ur ur u . trong trêng hîp nµo 2 vect¬ AB vµ AC cïng híng .∀O bÊt k× c) Dùng ®iÓm S sao cho tø gi¸c MNPS lµ h×nh b×nh hµnh. 5) 6) sin x + tan x = cosx cos 2 x tan x-sinx 1 7) = 3 sin x cosx(1+cosx) 1+ cos x + cox PhÇn II: HÌNH HỌC Bµi 1: Cho 3 ®iÓm A. H·y vÏ h×nh vµ chØ ra c¸c vect¬ b»ng PQ. BC. − cos2 x . RP Bµi 3: Cho 6 ®iÓm ph©n biÖt A. Chøng tá r»ng: GV: Đoàn Văn Đông u u uu u u u u u u u u u u u u uu ur u u r r u u ur ur ur u r r r e) AC+ DE . B. QR.sinx)(1 + sinx) = sin x. gäi P.cos x = (sinx .DC . C ph©n biÖt vµ th¼ng hµng.cotx 1 2 2 =1 . B.

N’ Lµ ®iÓm ®èi xøng víi N qua P . h·y chøng minh r»ng uu u u uu ur u r ur uu ur Bµi 6:. c) Gäi M’ Lµ ®iÓm ®èi xøng víi M qua N . Chøng minh r»ng víi mäi ®iÓm O bÊt k× ta lu«n cã: u u u u u r u u' u ur' u u u ur u ur u u ur' r ON + OM + OP = ON + OM + OP Bµi 7: Gäi G vµ G′ lÇn lît lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC vµ tam uu uu uu u r ur uu u u r uu r gi¸c A′B′C′ .C.Cho 4 ®iÓm bÊt k× A. Tìm taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu b/ MA + MB + M = 0 u u u u Cu r ur uu u r r u → → → a/ MA = MB → → →  d ) MA + MC − MB = 0 uu uu uu ur ur uu u u r ur u u u u u u uu ur ur ur u r e) MA + MB + MC = 2 BC f ) 2 KA − KB + KC = CA Bµi10: a) Cho MK vµ NQ lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c MNP. Chøng minh r»ng AA′ + BB′ + CC′ = 3GG′ Bµi 8: Cho tam gi¸c ABC .CD.PI lÇn lît lµ trung tuyÕn cña u u ur ur r ur u u tam gi¸c a)Chøng minh r»ng: MQ + NS + PI = 0 b) Chøng minh r»ng hai tam gi¸c MNP vµ tam gi¸c SQI cã cïng träng t©m .15 - THPT Nam Triệu .CMR : 2( AB + AI + NA + DA) = 3DB ur ur ur u r u u u u ur u uu 1 uu 1 uu ur ur ur CMR: AK= AB + AC 4 6 → → Bµi 9: kieän : → Cho ∆ ABC.D vµ M. NP. gäi M lµ trung ®iÓm cña AB. gäi K lµ trung ®iÓm cña MN u u 1 u ur 1 u u ur uu ur b) Gäi D lµtrung ® mcña BC.B.H·y u u ur u u ur u ur r uu uu r ph©n tÝch c¸c vÐct¬ MN . chøng minh: KD= iÓ AB + AC 4 3 c) Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC. PM theo hai vÐct¬ u = MK . r uu ur v = NQ c/  MA + MB  =  MA − MB  GV: Đoàn Văn Đông . N lµ mét ®iÓm trªn AC sao cho NC=2NA.NS.N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.Chøng minh r»ng: uu u u u u u u u r ur ur ur uu uu r uu uu uu uu ur ur ur ur uu uu r a) CA + DB = CB + DA = 2 MN b) AD + BD + AC + BC = 4 MN u u u u u ur u u ur ur u u ur ON + u u = u u + OP u u u ur OS OM u r ur u u ur ur u ON + OM + OP + OS = 4OI MS + MN − PM = 2MP d)Víi ®iÓm O tïy ý. P’Lµ ®iÓm ®èi xøng víi P qua M.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG Bµi 5:. Cho tam gi¸c MNP cã MQ .

4 ) th¼ng hµng. Q.7 ) .5 ) kh«ng th¼ng hµng.N th¼ng hµng. v = PN *H·y ph©n tÝch c¸c vÐct¬ MI .3) .0 ) th¼ng hµng. C(4.0). CA. −1) .1) . T×m to¹ ®é A.Chøng minh r»ng c¸c ®iÓm: a) A ( 1.1) lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh: BC. v = MP *Chøng minh ba ®iÓm P. H·y ph©n tÝch vÐct¬ MS theo hai vÐct¬ c) Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c MNP .B.B. B.4). R ( 0.2).16 - THPT Nam Triệu . B. B ( −1. C ( 0. C. PI .Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng MG vµ H lµ ®iÓm trªn c¹nh MN sao cho MH = 1/ 5MN r uu r uu uu r ur u = MN . P(-1. b) §iÓm N thuéc Oy sao cho A. S ( −4. theo 2 vÐ t¬AU vµCB .1) vµ B ( 6. N ( 1. AB.T×m täa ®é: a) §iÓm M thuéc Ox sao cho A.1) . uu uu uu ur ur ur uu ur h) T × to¹ ® ® mU sao cho AB = 3BU . K sao cho C lµ träng t©m cña tam gi¸c ABH.C kh«ng th¼ng hµng b) T×m to¹ ®é trung ®iÓm I cña ®o¹n AB c) T×m to¹ ®é träng t©m G cña tam gi¸c ABC d) T×m to¹ ®é ®iÓm D sao cho tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nh hµnh e) T×m to¹ ®é ®iÓm N sao cho B lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AN f) T×m to¹ ®é c¸c ®iªm H. 6). B(-2. B.I. MH . 4) a) Chøng minh A. c) §iÓm P thuéc hµm sè y=2x-1 sao cho A.1) . 2 AC = −5 BU m é iÓ i) H· y ph© tÝ AB.3) . c) Q ( −1. P th¼ng hµng. Bµi 13: Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy. B lµ träng t©m cña tam gi¸c ACQ. PH theo hai vÐct¬ ur u u ur u u u ur u ur uu ur uu ur uu u r uu ur uu ur Bµi 14: Trong hÖ trôc täa cho hai ®iÓm A ( 2. C ( −2. A lµ träng t©m cña tam gi¸c BCK.H th¼ng hµng Bµi 11: Cho 3 ®iÓm A(1.BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG b) Trªn ®êng th¼ng NP cña tam gi¸c MNP lÊy mét ®iÓm u u ur ur u uu ur S sao cho SN = 3SP . r uu r uu uu r ur u = PM . N(3.M th¼ng hµng. GV: Đoàn Văn Đông . b) M ( −1. qua C. theo 2 vÐ AC vµCN n ch c ct¬ Bµi 12: Cho tam gi¸c ABC cã M(1. g) T×m to¹ ®é ®iÓm T sao cho 2 ®iÓm A vµ T ®èi xøng nhau qua B.

cã gãcB= 600. BC). 4). a/ Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. C(1 . Bµi 17. (AC. c/ Xác định tọa độ trọng tâm G và trực tâm H.CB). B(2 . uu uu uu uu uu uu uu uu ur ur ur ur ur ur ur ur a)Xác định số đo các góc : (BA. c(5 . a/ Tìm tọa độ điểm I thỏa IO + IA − IB = 0. C(2 . b/ Tìm trên trục hoành điểm D sao cho góc ADB vuông. b/ Xác định tọa độ điểm E đối xứng với A qua B. 1). B(5 . 2). Hãy phân tích c theo hai vectơ a và b . 0 ) . Cho A(1 . Tính tọa độ các đỉnh tam giác ABC. 4 ) . −2 ) .BC). B. GV: Đoàn Văn Đông . (CA. Cho a (2 . 4). c/ Tìm tập hợp các điểm M thỏa M .BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 THEO CÁC CHƯƠNG d) §iÓm Q thuéc hµm sè y= x 2 −2 x + 2 sao cho A. Bµi 20. -2). Chứng tỏ hai tam giác ABC và MNI có cùng trọng tâm. C là 3 đỉnh của một tam giác. 1). b) TÝnh gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc trªn Bµi 16. a/ Chứng minh A. (AB. 1).M = M 2 . Bµi 18. c/ Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. B. Q th¼ng hµng Bµi 15: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. b(1 . Cho tam giác ABC với A(1 . -3). N(2 . BC và AC. A B O Bµi 19. 3). BC). I(2 . Cho M(-4 . 2). b/ Tính chu vi của tam giác ABC. B(5 .17 - THPT Nam Triệu . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(-4 . -2) lần lượt là trung điểm của AB.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->