ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT CHI BỘ PHÒNG NỘI VỤ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 16 tháng 11 năm 2011

BÁO CÁO Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên Kính gửi: Ban Tổ chức Huyện ủy, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Chi bộ Phòng Nội vụ đã đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2011. Chi bộ báo cáo kết quả như sau: 1. Tổng số đảng viên của Chi bộ tại thời điểm đánh giá (kể cả đảng viên ở chi bộ khác chuyển đến sinh hoạt tạm thời) là: 10 đồng chí. Trong đó: + Sinh hoạt đảng chính thức là: 10 đồng chí. Dự bị 0 đồng chí. + Ở chi bộ khác chuyển đến SHĐ tạm thời là: 0 đồng chí. 2. Số đảng viên thuộc diện không đánh giá theo quy định: 0 đồng chí, Trong đó: - Đảng viên của chi bộ đang SHĐ tạm thời ở chi bộ khác là: 0 đồng chí. - Đảng viên của chi bộ được miễn công tác và sinh hoạt đảng là: 0 đồng chí. 3. Số Đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng là: 10 đồng chí; trong đó: - Đã đánh giá: 10 đồng chí (có danh sách kèm theo) - Số chưa đánh giá là: 0 đồng chí; trong đó: + Có lý do: 0 đồng chí. + Không có lý do : 0 đồng chí. 4. Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và đề nghi biểu dương, khen thưởng: 02 đồng chí ( có danh sách kèm theo) Trong đó: Đề nghị biểu dương: 01 đồng chí. Đề nghị khen thưởng: 01 đồng chí. + Tặng giấy khen: 01 đồng chí. + Tặng Bằng khen: 0 đồng chí. 5. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ: - Có hình thức kỷ luật để giáo dục: 0 đồng chí. - Hình thức xin ra khỏi Đảng, xoá tên, khai trừ (nếu có): 0 đồng chí. T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Nguyễn Mạnh Thường

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN Do chi bộ đánh giá chất lượng năm 2011

Số T T

Kết quả phân tích Họ và tên Loại I Loại II Loại III Trong đó Có vi phạm khuyết điểm

Đề nghị khen thưởng Tặng giấy khen x Tặng bằng khen

Đề nghị xử lý Định thời gian sửa chữa Hình thức kỷ luật Xoá tên

Biểu dương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nguyễn Mạnh Thường Lê xuân Cường Trần Văn Hai Trịnh Xuân Giao Nguyễn Hồ Cẩm Thi Nguyễn Thị Hòa Trịnh Thị Diệu Thúy Đỗ Văn Khơi Đinh Thị Khương Phạm Văn Tiến

x x x x x x x x x x x

Ngày 16 tháng 11 năm 2011 T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Nguyễn Mạnh Thường

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT CHI BỘ PHÒNG NỘI VỤ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 16 tháng 11 năm 2011

BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2011 ĐIỂM CHUẨN 30 ĐIỂM TỰ CHẤM 28

TT I 1

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo cán bộ công chức và người lao động tham mưu và thực hiện tôt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách chủ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của đảng bộ, chi bộ và cấp trên giao. Lãnh đạo xây dựng quy chế dân chủ ở cơ quan; công tác đấu tranh phòng,chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, gĩ gìn bí mật quốc gia. Lãnh đạo công tác tư tưởng. Tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật chủa Nhà nước, nhiệm vụ cơ quan. Lãnh đạo, đảng viên, công chức đấu tranh chống những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật chư Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức và đảng viên. Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện

15

14

2

8

8

3

7 15 7

6 14 7

II 1

2

4

3

3

III 1

2

IV 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6 V 5.1

vọng của cán bộ, công chức trong cơ quan có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền. Lãnh đạo chính quyền các đoàn thể chính trị – xã hội: Lãnh đạo xây dựng vững mạnh; xem xét giả quyết kịp thời những vấn đề xảy ra ở cơ quan và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ công chức, người lao động. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng luật định và Điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đang và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kì và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xủa lý đảng viên sai phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Công tác giáo dục bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực và kết nạp đảng viên. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hò Chí Minh: Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, họp tập quán triệ Chỉ thị của Bộ chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

4 15 8

4 14 8

7 25 6

6 24 5

4

4

4

4

4

4

3

3

4 15 5

4 13 5

5.2

5.3

Chí Minh. Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan theo tư tưởng, Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh để thục hiện. Định kì kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng số:

5

5

5

5

100

93

Ngày 16 tháng 11 năm 2011 T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Nguyễn Mạnh Thường

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT CHI BỘ PHÒNG NỘI VỤ TRÍCH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 16 tháng 11 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Hôm nay, lúc 7h30’ ngày 16 tháng 11 năm 2011, tại Phòng Nội vụ huyện Cư Jút. Thành phần: Đồng chủ toạ: Đ/c Nguyễn Mạnh Thường – Bí thư Chi bộ Phòng Nội vụ. Thư ký: Đ/c Lê Xuân Cường. Tổng số đảng viên: 10 đ/c; Trong đó: Đảng viên chính thức 10 đ/c; Đảng viên dự bị: 0 đ/c; có mặt 10 đ/c; vắng 0 đ/c.

NỘI DUNG:
I. Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011. 1. Đ/c: Nguyễn Mạnh Thường. + Đồng chí: Thường thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Thống nhất nội dung tự kiểm điểm theo bản tự kiểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với đ/c Thường. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nội vụ đã lãnh đạo chi bộ và cơ quan đạt được nhiều thành tích trong năm 2011, là đảng viên có lập trường, tư tưởng kiên định, có tinh thần phê bình, tự phê bình cao, kiên quyết trong công tác đấu tranh chống tiêu cực, cục bộ, tham nhũng và lãng phí. + Tuy nhiên, tính tình nóng nảy nên trong phê bình cấp dưới nhiều khi còn gay gắt dẫn đến người bị phê bình mất tự tin. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thường đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 2. Đ/c Trịnh Xuân Giao. + Đ/c Giao thông qua tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và Phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Trong năm qua Đ/c Giao đã lãnh đạo phòng Dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. + Tuy nhiên, Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chưa tham mưu tốt cho UBD huyện trong việc phân định rõ chức năng nhiệm vụ và giao cụ thể các phần việc cho phòng dân tộc.

+ Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Giao đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 3. Đ/c Trần Văn Hai: + Đồng chí Hai thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và Phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. -Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Hai. Là đồng chí giữ cương vị phó phòng Nội vụ đã hơn một nhiệm kỳ đã có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trên cương vị là Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng, đ/c Hai cần quan tâm hơn nữa trong việc nghiên cứu các văn bản để tham mưu tốt hơn cho thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực mình phụ trách. + Cần chủ động, mạnh dạn hơn trong việc đề xuất các ý kiến của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trước lãnh đạo cơ quan cũng như lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí cần khắc phục một số hạn chế trong sinh hoạt cá nhân, xử lý công việc đôi lúc còn chậm, điều hành một số công việc chưa linh hoạt. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Hai đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 4. Đ/c Lê Xuân Cường. + Đồng chí: Cường thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Cường. Là một đồng chí năng nổ, có trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Trong năm qua đ/c đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ và đã làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị. Tuy nhiên trong công tác cần tập trung hơn nữa, tránh tình trạng chủ quan để hoàn thành công việc trong lĩnh vực mình phụ trách đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Cường đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 5. Đ/c Đinh Thị Khương. + Đồng chí Khương thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Khương. Trong năm qua đồng chí Khương được bổ nhiệm giữ cương vị phó trưởng phòng Nội vụ đã có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được những kết quả

nhất định. Tham mưu tốt cho thủ trưởng cơ quan trong công tác Lưu trữ tài liệu theo đúng quy định của nhà nước. + Tuy nhiên trong sinh hoạt Đảng, cơ quan còn chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng chi bộ, cơ quan. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Khương đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 6. Đ/c Nguyễn Hồ Cẩm Thi. + Đồng chí Thi thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Thi. (Do chuyển công tác nên đề nghị Đ/c Thi làm bản nhận xét công tác chuyên môn có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan bổ sung vào bản tự kiểm năm 2011). + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thi đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. 7. Đ/c: Nguyễn Thị Hoà + Đồng chí Hoà thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Hoà. + Đ/c Hoà là đảng viên trẻ, có đạo đức tác phong tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên cần chủ động học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh vực mình phụ trách. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Hoà đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10đ/c đạt 100%. 8. Đ/c Trịnh Thị Diệu Thúy. + Đồng chí: Thúy thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Thúy. +Đ/c Thúy là đảng viên trẻ, trong năm qua đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên cần chủ động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thúy đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10đ/c đạt 100%. 9. Đ/c Đỗ Văn Khơi.

+ Đồng chí: Khơi thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Khơi. + Đ/c Khơi là Đảng viên trẻ mới kết nạp, có trình độ, năng lực và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao + Tuy nhiên, Đ/c Khơi cần có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn nhất là những quần chúng trẻ trong cơ quan để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Khơi đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10đ/c đạt 100%. 10. Đ/c Phạm Văn Tiến. + Đồng chí: Tiến thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Tiến. + Trong năm qua Đ/c Tiến đã có nhiều cố gắng trong việc giúp thủ trưởng cơ quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác định canh, định cư trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đ/c cần cố gắng thu xếp những công việc cá nhân để yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt hơn. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Tiến đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 10/10 đ/c đạt 100%. II. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2011 (theo Hướng dẫn số: 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương). * Đ/c Nguyễn Mạnh Thường thông qua các tiêu chí đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2011 trước chi bộ. * Ý kiến chi bộ: + Chi bộ Phòng Nội vụ đã đề ra Nghị quyết hàng tháng sát, đúng với nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của phòng, chính vì vậy công tác lãnh đạo của chi bộ và công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng luôn đạt hiệu quả cao và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, các văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. + Là chi bộ có nhiều đảng viên trẻ, có năng lực và trình độ chuyên môn tốt và có lập trường tư tưởng kiên định đó là yếu tố quyết định trong công tác thực hiện nghị quyết mà chi bộ đề ra. * Đánh giá chất lượng Chi bộ kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ của Chi bộ theo Hướng dẫn số: 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả như sau: I. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đạt 28/30 điểm.

Trong đó: - Mục 1.1 “Lãnh đạo cán bộ công chức và người lao động tham mưu và thực
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao” Đạt 14/15 điểm. - Mục 1.3 “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị TTATXH trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, giữ gìn bí mật NN” Đạt: 6/7

điểm. II. Về Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt 14/15 điểm. Trong đó: - Mục 2.2 “Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức đấu tranh chống những
hành vi nói viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đẳng, pháp luật của NN, chống tư tưởng cục bộ, thực dụng, cơ hội và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chứcvà Đảng viên”: Đạt: 3/4 điểm,

III. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan: Đạt 14/15 điểm. Trong đó: - Mục 3.2: “Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, thực
hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng luật định và điều lệ của mỗi tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan”. Đạt: 6/7 điểm

IV.Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ: Đạt 24/25 điểm Trong đó: - Mục 4.1 “Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, Chi
bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”. Đạt: 5/6 điểm

V. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đạt 13/15 điểm. Trong đó: - Mục 5.3: “Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo
tấm gương đạo đức HCM của Đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong SHĐ (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); Chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Đạt 3/5 điểm.

Tổng số điểm 5 tiêu chí đạt được là: 93 điểm: Chi bộ biểu quyết: Các tiêu chí trên 10/10 Đ/c đạt 100%. Chi bộ tự nhận Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2011. Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00 phút cùng ngày./. CHỦ TOẠ Người trích biên bản THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Thường

Lê xuân cường

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT CHI BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 22 tháng 11 năm 2011

BÁO CÁO Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên Kính gửi: Ban Tổ chức Huyện ủy, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Chi bộ Đài Truyền thanh đã đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2011. Chi bộ báo cáo kết quả như sau: 1. Tổng số đảng viên của Chi bộ tại thời điểm đánh giá là: 10 đồng chí. Trong đó: + Sinh hoạt đảng chính thức là: 10 đồng chí. Dự bị 2 đồng chí. + Ở chi bộ khác chuyển đến SHĐ tạm thời là: 0 đồng chí. 2. Số đảng viên thuộc diện không đánh giá theo quy định: 0 đồng chí, Trong đó: - Đảng viên của chi bộ đang SHĐ tạm thời ở chi bộ khác là: 0 đồng chí. - Đảng viên của chi bộ được miễn công tác và sinh hoạt đảng là: 0 đồng chí. 3. Số Đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng là: 10 đồng chí; trong đó: - Đã đánh giá: 10 đồng chí (có danh sách kèm theo) - Số chưa đánh giá là: 0 đồng chí; trong đó: + Có lý do: 0 đồng chí. + Không có lý do : 0 đồng chí. 4. Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng: 01 đồng chí ( có danh sách kèm theo) Trong đó: Đề nghị khen thưởng: 01 đồng chí. + Tặng giấy khen: 01 đồng chí. 5. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ: - Có hình thức kỷ luật để giáo dục: 0 đồng chí. - Hình thức xin ra khỏi Đảng, xoá tên, khai trừ (nếu có): 0 đồng chí. T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Hoàng Văn Tám

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN Do chi bộ đánh giá chất lượng năm 2011

Số TT

Kết quả phân tích Họ và tên Loại I Loại II Loại III Trong đó Có vi phạm khuyết điểm

Đề nghị khen thưởng Tặng giấy khen x Tặng bằng khen

Đề nghị xử lý Định thời gian sửa chữa Hình thức kỷ luật Xoá tên

Biểu dương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoàng Văn Tám Nguyễn Minh Châu Hoàng Thị Hoàn Chu Thị Thơ Trịnh Văn Thanh Phan Trọng Cừ Trần Mạnh Hùng Phạm Văn Trọng Phạm Thị Thơm Lê Xuân Sơn

x x x x x x x x x x

Ngày 22 tháng 11 năm 2011 T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Hoàng Văn Tám

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JÚT CHI BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 22 tháng 11 năm 2011 TRÍCH

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Hôm nay, lúc 9h00’ ngày 19 tháng 11 năm 2011, tại Đài Truyền thanh huyện Cư Jút. Thành phần: Chủ toạ: Đ/c Hoàng Văn Tám – Bí thư Chi bộ Đài Truyền thanh. Thư ký: Đ/c Trịnh Văn Thanh. Tổng số đảng viên: 10 đ/c; Trong đó: Đảng viên chính thức 08 đ/c; Đảng viên dự bị: 02 đ/c; có mặt 10 đ/c; vắng 0 đ/c.

NỘI DUNG:
I.Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011. 1. Đ/c: Hoàng Văn Tám. + Đồng chí: Tám thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Thống nhất nội dung tự kiểm điểm theo bản tự kiểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với đ/c Tám. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình đã lãnh đạo Chi bộ và Cơ quan đạt được nhiều thành tích trong năm 2011, là đảng viên có lập trường, tư tưởng kiên định, có tinh thần phê bình, tự phê bình cao, kiên quyết trong công tác đấu tranh chống tiêu cực, cục bộ, tham nhũng và lãng phí. + Tuy nhiên, cần kiên quyết hơn trong chỉ đạo, điều hành nhân viên. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Tám đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. 2. Đ/c Nguyễn Minh Châu: + Đồng chí Châu thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và Phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. -Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Châu. Là đồng chí giữ cương vị phó Đài đã có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trên cương vị là Phó Đài đ/c Châu cần quan tâm hơn nữa trong việc nghiên cứu các văn bản để tham mưu tốt hơn cho thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực mình phụ trách.

+ Cần chủ động, mạnh dạn hơn trong việc đề xuất các ý kiến của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trước lãnh đạo cơ quan cũng như lãnh đạo UBND huyện. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Châu đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. 3. Đ/c Hoàng Thị Hoàn. + Đ/c Hoàn thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và Phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Trong năm qua Đ/c Hoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Lãnh đạo Cơ quan thực hiện tốt chính sách, chế độ cho CB-CNV Cơ quan. + Tuy nhiên, cần tìm hiểu thêm về lĩnh vực chuyên nghành để phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Hoàn đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. 4. Đ/c Chu Thị Thơ. + Đồng chí: Thơ thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Thơ. Là một đồng chí nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Trong năm qua đ/c đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ và đã làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị. Tuy nhiên cần mạnh dạn hơn nữa trong công tác tự phê bình và phê bình. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thơ đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. 5. Đ/c Trịnh Văn Thanh. + Đồng chí Thanh thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Thanh. Trong năm qua đồng chí Thanh đã có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được những kết quả nhất định. Tham mưu tốt cho thủ trưởng cơ quan trong công tác kỹ thuật và một số công tác khác khi có yêu cầu. + Tuy nhiên cần chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ kỹ thuật. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thanh đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.

+ Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%.

6. Đ/c Phan Trọng Cừ. + Đồng chí Cừ thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Cừ. Là một đồng chí có trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Tuy nhiên cần mạnh dạn hơn nữa trong công tác tự phê bình và phê bình. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Cừ đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. 7. Đ/c: Trần Mạnh Hùng + Đồng chí Hùng thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Hùng. + Đ/c Hùng là đảng viên trẻ, có cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên cần chú ý trong phong cách khi đến công sở, tích cực, chủ động hơn nữa trong chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh vực mình phụ trách. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Hùng đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10đ/c đạt 100%. 8. Đ/c Phạm Văn Trọng. + Đồng chí: Trọng thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Trọng. +Đ/c Trọng là đảng viên trẻ, trong năm qua đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên cần chủ động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Trọng đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10đ/c đạt 100%. 9. Đ/c Phạm Thị Thơm. + Đồng chí: Thơm thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và phiếu nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ:

+ Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Thơm. + Đ/c Thơm là Đảng viên trẻ mới kết nạp, có trình độ, năng lực và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao + Tuy nhiên, Đ/c Thơm cần có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn nhất là những quần chúng trẻ trong cơ quan để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mạnh dạn hơn trong công tác tự phê bình và phê bình. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Thơm đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10đ/c đạt 100%. 10. Đ/c Lê Xuân Sơn. + Đồng chí: Sơn thông qua bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011 và bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trước chi bộ. + Tự nhận: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. - Ý kiến chi bộ: + Chi bộ nhất trí theo nội dung bản tự kiểm điểm và nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú của đ/c Sơn. + Là đảng viên trẻ, trong năm qua đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động, tích cực trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi lãnh đạo cơ quan yêu cầu. Tuy nhiên cần cố gắng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa. + Chi bộ thống nhất biểu quyết đ/c Sơn đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011. + Biểu quyết nhất trí: 8/8/10 đ/c đạt 100%. II. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2011 (theo Hướng dẫn số: 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương). * Đ/c Hoàng Văn Tám thông qua các tiêu chí đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2011 trước chi bộ. * Ý kiến chi bộ: + Chi bộ Đài Truyền thanh đã đề ra Nghị quyết hàng tháng sát, đúng với nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Cơ quan, chính vì vậy công tác lãnh đạo của chi bộ và công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Cơ quan luôn đạt hiệu quả cao, chất lượng tin, bài, phóng sự ngày một nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền. + Là Chi bộ có nhiều đảng viên trẻ, có năng lực và trình độ chuyên môn tốt và có lập trường tư tưởng kiên định đó là yếu tố quyết định trong công tác thực hiện nghị quyết mà Chi bộ đề ra. * Đánh giá chất lượng Chi bộ kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ của Chi bộ theo Hướng dẫn số: 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả như sau: I. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đạt 30/30 điểm. II. Về Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt 15/15 điểm. III. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong Cơ quan: Đạt 15/15 điểm. IV.Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ: Đạt 24/25 điểm

Trong đó: - Mục 4.4 “Công tác kiểm tr, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong
việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác”. Đạt: 3/4

điểm (do việc thực hiện kế hoạch kiểm tra chưa đầy đủ nên trừ 1 điểm) V. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đạt 13/15 điểm. Trong đó: - Mục 5.2: “Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở Cơ quan theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện”. Đạt 4/5 điểm. (do chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể về chuẩn mực, đạo đức thực hiện việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh) - Mục 5.3: “Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm
theo tấm gương đạo đức HCM của Đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong SHĐ (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); Chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Đạt 4/5 điểm. (chưa sơ kết 6 tháng và 1 năm v/v học tập tư

tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) Tổng số điểm 5 tiêu chí đạt được là: 97/100 điểm: Chi bộ biểu quyết: Các tiêu chí trên 8/8/10 Đ/c đạt 100%. Chi bộ tự nhận Chi bộ đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2011. Cuộc họp kết thúc lúc 11h 30 phút cùng ngày./. Người trích biên bản CHỦ TOẠ THƯ KÝ

Hoàng Văn Tám

Trịnh Văn Thanh

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ JUT CHI BỘ BQL CHỢ - P. KINH TẾ HẠ TẦNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cư Jút, ngày 2 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút tặng giấy khen “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc 3 năm liền”

Kính gửi: Hội đồng thi đua, khen thưởng Huyện ủy Cư Jút.
Tôi tên là: Tạ Bửu Đức. Ngày tháng năm sinh: 25 tháng 5 năm 1968. Nơi thường trú: Bon U1, Thị trấn EaTling, Cư Jút. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12 Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học – Cử nhân Kinh tế. Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cư Jút. Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ. Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng. Căn cứ vào kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 11 năm 2011 về việc phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2011. Với những thành tích đạt được trong sinh hoạt, công tác năm 2011, tập thể chi bộ đã nhất trí giới thiệu tôi đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm. Tôi xin báo cáo những thành tích đạt được trong sinh hoạt, công tác như sau: I. Những thành tích nổi bật trong 3 năm qua: 1/ Về tư tưởng chính trị: Có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, nói và làm theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện các quy định của địa phương nơi cư trú. Luôn tự giác học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kiến thức cho bản thân. 2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Có lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan cũng như ở nơi cư trú. Giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong chi bộ và cơ quan. Làm việc công khai, công bằng trước tập thể, xử lý công việc hài hòa vì lợi ích tập thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 3/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Là người đứng đầu cơ quan, tôi luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm, phân công công việc cụ thể tới từng đồng chí phù hợp với trình độ, năng lực, luôn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới để kịp thời điểu chỉnh, động viên khích lệ, uốn nắn. Luôn tham gia và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đoàn kết và phát triển.

Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong lĩnh vực phụ trách: * Công tác chuyên môn: Chủ động tham mưu cho UBND huyện về dự thảo Quyết định, Chỉ thi, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Kinh tế - Hạ tầng, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Kinh tế - Hạ Tầng, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Kinh tế - Hạ Tầng, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về các lĩnh vực được giao quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động Kinh tế - Hạ Tầng, xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện. * Về lĩnh vực Kinh tế - Hạ Tầng: Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực Kinh tế - Hạ Tầng. - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về điện, vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh. - Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công, hỗ trợ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. - Quản lý nhà nước về hoạt động chợ, quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, dịch vụ thương mại theo phân cấp được giao. * Về lĩnh vực xây dựng: - Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng; cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện;

- Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. - Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II, III để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện. - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh, huyện. - Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND cấp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện; giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện. * Về giao thông vận tải: - Tổ chức quản lý quy hoạch, xây dựng, khai thác, bảo vệ, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được giao quản lý); thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở chuyên ngành và chỉ đạo của UBND huyện. - Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông huyện; thường trực và triển khai chương trình phát triển GTNT; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện. * Về khoa học và công nghệ: - Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. - Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với các lĩnh vực được giao theo quy định của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Ngoài ra còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác do UBND huyện và các cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp tỉnh giao.

4/ Về tổ chức kỷ luật: - Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. - Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời. II. Các hình thức khen thưởng trong 3 năm qua: …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Trên đây là báo cáo sơ bộ về thành tích của cá nhân tôi trong 3 năm qua, kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng của Huyện ủy xét khen thưởng. Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Chi bộ

Người viết báo cáo

Tạ Bửu Đức