P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Lop 1 Moi

Sang Kien Kinh Nghiem Lop 1 Moi

5.0

|Views: 272|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Trần Hoàng

More info:

Published by: Nguyễn Trần Hoàng on Feb 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n

cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Đăk RLấp
----------------------
!¸ng "i#n $inh nghi%&

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1
'gêi th(c hi%n: ')*+ỄN THỊ THƯƠNG
)i¸o vi,n ch- nhi%&: .íp 1/
01êng : 0i23 häc ')Ô GIA TỰ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
'¨& häc4 5667-5616
8ôc lôc

9: Ph;n &< ®;3
=: .> do chän ®? tµi4
Trang 3
==: 8ôc ®@ch nghi,n cA34
Trang 4
===: BCi tDng nghi,n cA34
Trang 4
=E: Ph¹& vi nghi,n cA34
Trang 4
E: 'hi%& vô nghi,n cA34
Trang 5
E=: PhFng ph¸p nghi,n cA34
Trang 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
2
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
E==: 0hêi giGn nghi,n cA34
Trang 5

/: 'Hi d3ng s¸ng "i#n "inh nghi%&
IhFng =4 8Ht sC vJn ®? v? cF s< l> l3KnL cF s< th(c tiMn
=: IF s< l> l3Kn4
Trang 6
==: IF s< th(c tiMn4
Trang 6 IhFng ==4 th(c t1¹ng c-G líp vµ nhNng ng3O,n
nhPn4Trang 6
IhFng ===4 8Ht sC c¸c gi¶i ph¸p th(c hi%n4
Trang 8
IhFng iv4 nhNng "#t Q3¶ ®¹t ®Dc4
Trang 21

I: 'hNng Rµi häc 1St 1G vµ "#t l3KnL ®? T3Jt
=: /µi häc "inh nghi%&4
Trang 21
==: $#t l3Kn4
Trang 21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
3
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
===: 'hNng ®? T3Jt4
Trang 22

9: Ph;n &< ®;3:
1: .> do chän ®? tµi:
M«n To¸n líp 1 më ®êng cho trÎ ®i vo th! giíi "# $i%&
c'a to¸n h(c) r*i mai ®+, c¸c -m lín l.n trë thnh anh h/ng)
nh gi¸o) nh "hoa h(c) nh th0) trë thnh nh1ng ngêi lao
®2ng 3¸ng t4o tr.n m(i l5nh v6c ®êi 37ng v 38n 9&:t) tr.n
ta, c; m¸, t<nh 9¸ch ta,) nhng "h«ng =ao giê c¸c -m >&.n
®?c nh1ng ng, ®@& ti.n ®!n trêng h(c ®!m v tAp vi!t
1)2)3 h(c c¸c phBp t<nh c2ng)trC c¸c -m "h«ng thD >&.n ®?c
vE ®; l "F ni%m ®Gp ®H nh:t c'a ®êi ngêi v h0n th!
n1a nh1ng con 37) nh1ng phBp t<nh ®0n gi8n :, c@n thi!t
cho 3&7t c&2c ®êi c'a c¸c -mI
J; cKng l vinh $6 v tr¸ch nhi%m c'a ngêi gi¸o vi.n n;i
ch&ng v gi¸o vi.n líp 1 n;i ri.ngI Lgêi th@, gi¸o tC "hi ch&Mn
=N cho ti!t $4, ®@& ti.n ®!n "hi nghF h& "h«ng lOc no $Pt
nQi trRn trë vS nh1ng ®iS& mEnh $4, v nh:t l m«n To¸n
líp 1 l m2t =2 phAn c'a ch0ng trEnh m«n To¸n ë tiD& h(cI
Th0ng trEnh n; "! thCa v ph¸t triDn nh1ng thnh t6& vS
$4, To¸n líp 1) n.n n; c; vai trU v« c/ng >&an tr(ng "h«ng
thD thi!& trong mVi c:p h(cI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
4
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
W4, h(c m«n To¸n ë líp 1 nhXm giOp h(c 3inh:
aI Yíc ®@& c; m2t 37 "i!n thPc c0 =8n) ®0n gi8n)
thi!t th6c vS phBp ®!m) vS c¸c 37 t6 nhi.n trong ph4m vi
1ZZ) vS ®2 $i v ®o ®2 $i trong ph4m vi 2Z) vS t&@n l[
v ng, trong t&@n) vS giê ®Ong tr.n m\t ®*ng h*] vS
m2t 37 hEnh h(c ^Jo4n th_ng) ®iDm) hEnh v&«ng) hEnh
tam gi¸c) hEnh trUn`] vS =i to¸n c; lêi vRnI
=I aEnh thnh v rbn l&,%n c¸c "5 nRng th6c hnh ®(c)
vi!t) ®!m) 3o 3¸nh c¸c 37 trong ph4m vi 1ZZ] c2ng trC v
"h«ng nhí trong ph4m vi 1ZZ] ®o v íc l?ng ®2 $i ®o4n
th_ng^ víi c¸c 37 ®o l 37 t6 nhi.n trong ph4m vi 2Z cm`I
LhAn =i!t hEnh v&«ng) hEnh tam gi¸c) hEnh trUn) ®o4n
th_ng) ®iDm) vH ®iDm) ®o4n th_ng`Ici8i m2t 37 $4ng =i
to¸n ®0n vS c2ng trC =íc ®@& =i!t =iD& ®4t =Xng lêi) =Xng
"< hi%& m2t 37 n2i $&ng ®0n gi8n c'a =i h(c v =i th6c
hnh) tAp 3o 3¸nh) ph+n t<ch) tQng h?p) trC& t?ng ho¸) "h¸i
>&¸t ho¸ trong ph4m vi c'a nh1ng n2i $&ng c; nhiS& >&an
h% víi ®êi 37ng th6c t! c'a h(c 3inhI
cI ThRm chF) t6 tin) cMn thAn ham hiD& =i!t v h(c 3inh
c; hPng thO h(c to¸nI
d m2t ngêi gi¸o vi.n tr6c ti!p $4, líp 1 v ®\c =i%t l
$4, m«n to¸n) Th6c hi%n ch0ng trEnh ®Qi míi gi¸o $ec to¸n
h(c líp 1 n;i ri.ng ë tiD& h(c n;i ch&ngI T«i r:t trRn trë v
3&, ngh5 nhiS& ®D h(c 3inh lm 3ao lm ®?c c¸c phBp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
5
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
t<nh c2ng) trC m vi%c gi8i to¸n c; lêi vRn thE cng "h; h0n
®7i víi h(c 3inh líp 1 n.n t«i ®i 3+& vS nghi.n cP& $4, f gi8i
to¸n c; lêi vRng ë líp 1I
==: 8ôc ®@ch nghi,n cA34
Lghi.n cP& $4, gi8i to¸n c; lêi vRn

 W4, cho h(c 3inh nhAn =i!t vS c:& t4o c'a =i
to¸n c; lêi vRnI
 J(c hiD& h ph+n t<ch h t;m tit =i to¸nI
 ci8i to¸n ®0n vS th.m ^=ít ` =Xng m2t phBp t<nh
c2ng ^ trC`I
 TrEnh =, =i gi8i g*m c+& lêi gi8i j phBp t<nh
j ®¸p 37I
 TEm lêi gi8i ph/ h?p cho =i to¸n =Xng nhiS& c¸ch
"h¸c nha&I
kkk h BCi t Dng nghi,n cA3L
d nh1ng =i tAp th&2c m4ch "i!n thPc fgi8i to¸n c; lêi
vRng trong ch0ng trEnh líp 1 ë TiD& h(cI
=E: Ph¹& vi nghi,n cA3
 Trong ch0ng trEnh to¸n1
 ci8i to¸n c; lêi vRn cho h(c 3inh líp 1
 TC ti!t 81 cho ®!n ti!t 1Z8I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
6
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
E: 'hi%& vô nghi,n cA3:
ci8i to¸n c; lêi vRn l m2t trong =7n m4ch "i!n thPc
trong ch0ng trEnh m«n to¸n líp 1^ 37 v phBp t<nh) ®4i l?ng
v ®o ®4i l?ng) ,!& t7 hEnh h(c) gi8i to¸n c; lêi vRn`I
Lghi.n cP& $4, gi8i to¸n c; lêi vRn nhXm giOp al:
h LhAn =i!t th! no l m2t =i to¸n c; lêi vRnI
h Yi!t gi8i v trEnh =, =i gi8i c¸c =i to¸n ®0n =Xng
m2t phBp t<nh c2ng ho\c m2t phBp t<nh trCI
h Yíc ®@& ph¸t triDn t $&,) rbn l&,%n ph0ng ph¸p gi8i to¸n
v "h8 nRng $i[n ®4t ®OngI
mk h Ph Fng ph¸p nghi,n cA3 I
JD nghi.n cP& v th6c nghi%m ®S ti n, t«i cRn cP
vo c¸c ti li%& ch&Mn nh:
 Th&Mn "i!n thPc "5 nRng to¸n 1
 nh0ng ph¸p $4, c¸c m«n h(c ë líp 1
 Mec ti.& $4, h(c m«n to¸n 1h3¸ch gi¸o vi.nI
 To¸n 1h 3¸ch gi¸o "hoaI
 M2t 37 ti li%& "h¸cI
JD th6c hi%n n2i $&ng c'a ®S ti) t«i ®o 3p $eng m2t 37
ph0ng ph¸p c0 =8n 3a&:
hTQng h?p lq l&An th«ng >&a c¸c ti li%& )3¸ch gi¸o "hoa
v th6c ti[n $4, h(c c'a líp 1Yh "h7i kh Trêng TiD& h(c Lgo
cia Tự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
r
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
h J¸nh gi¸ >&¸ trEnh $4, to¸n h do4i =i gi8i to¸n c; lêi vRn
tC nh1ng nRm tríc v nh1ng nRm g@n ®+, I
h Ti!n hnh "h8o 3¸t ch:t l?ng h(c 3inh I
h JOc rOt "inh nghi%m >&a >&¸ trEnh nghi.n cP&I
E== - 0hêi giGn th(c hi%n
TC th¸ng s h2ZZs ®!n th¸ng1– 2t1Z

YI L2i $&ng 3¸ng "i!n "inh nghi%m
Ih Fng =4 8Ht sC vJn ®? v? cF s< l> l3KnL
cF s< th(c tiMn
1IIF s< l> l3Kn:
uh8 nRng gi8i to¸n c; lêi vRn ch<nh l ph8n ¸nh nRng
l6c vAn $eng "i!n thPc c'a h(c 3inhI a(c 3inh hiD& vS m\t
n2i $&ng "i!n thPc to¸n h(c vAn $eng vo gi8i to¸n "!t h?p
víi "<.n thPc Ti!ng mi%t ®D gi8i >&,!t v:n ®S trong to¸n
h(cI TC ng«n ng1 th«ng thêng trong c¸c ®S to¸n ®a ra cho
h(c 3inh ®(c h hiD& h =i!t híng gi8i ®a ra phBp t<nh "bm
c+& tr8 lêi v ®¸p 37 c'a =i to¸nI
ci8i to¸n c; lêi vRn g;p ph@n c'ng c7 "i!n thPc to¸n)
rbn l&,%n "v nRng $i[n ®4t) t<ch c6c g;p ph@n ph¸t triDn
t $&, cho h(c 3inh tiD& h(cI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
8
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
J; l ng&,.n nh+n ch<nh m t«i ch(n ®S ti nghi.n
cP&:nh0ng ph¸p $4, to¸n c; lêi vRn cho h(c 3inh líp 1I
iiIIF s< th(c tiMn
J7i víi trÎ l h(c 3inh líp 1) m«n to¸n t&, c; $[ nhng ®D
h(c 3inh ®(chhiD& =i to¸n c; lêi vRn >&8 "h«ng $[ $ng) v8
l4i vi%c vi!t l.n m2t c+& lêi gi8i ph/ h?p víi c+& hwi c'a =i
to¸n cKng l v:n ®S "h«ng ®0n gi8nI Yëi vA, nVi =Rn "hoRn
c'a gi¸o vi.n l hon ton ch<nh ®¸ngI
mA, lm th! no ®D gi¸o vi.n n;i h h(c 3inh hiD& )
h(c 3inh th6c hnh h $i[n ®4t ®Ong ,.& c@& c'a =i
to¸nI
J; l mec ®<ch ch<nh c'a ®S ti n,I
Ih Fng ==4 0h(c t1¹ng vµ nhNng ng3O,n nhPn
=: 0h(c t1¹ng4
Trong >&¸ trEnh gi8ng $4, ë TiD& h(c) ®\c =i%t $4, líp 1)
t«i nhAn th:, h@& nh gi¸o vi.n no cKng phn nn "hi $4,
®!n ph@n gi8i to¸n c; lêi vRn ë líp 1I al r:t lOng tOng "hi
n.& c+& lêi gi8i) thAm ch< n.& 3ai c+& lêi gi8i) vi!t 3ai phBp
t<nh) vi!t 3ai ®¸p 37I Lh1ng ti!t ®@& ti.n c'a gi8i to¸n c;
lêi vRn mVi líp chF c; "ho8ng 2Zx 37 al =i!t n.& lêi gi8i)
vi!t ®Ong php3 t<nh v ®¸p 37I l7 cUn l4i l r:t m0 h*) c¸c
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
s
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
-m chF n.& th-o >&¸n t<nh ho\c n.& mi%ng thE ®?c nhng
"hi vi!t c¸c -m l4i r:t l&ng tOng) lm 3ai) m2t 37 -m lm
®Ong nhng "hi c« hwi l4i l4i "h«ng =i!t ®D tr8 lêi I ThPng tw
c¸c -m cha nim ®?c m2t c¸ch chic chin c¸ch gi8i =i to¸n
c; lêi vRnI cm ph8i m:t r:t nhiS& c«ng 3Pc "hi $4, ®!n
ph@n n,I
$#t Q3¶ ®i?3 t1G n¨& häc 566U-5667
==: 'hNng ng3O,n nhPn
1I Lg&,.n nh+n tC ph<a cm:
h cm cha ch&Mn =N t7t cho c¸c -m "hi $4, nh1ng =i trícI
Lh1ng =i nhEn hEnh vH vi!t phBp t<nh th<ch h?p) ®7i víi
nh1ng =i n, h@& nh al ®S& lm ®?c n.n cm tw ra ch'
>&an) <t nh:n m4nh ho\c "h«ng chO q lim m chF tAp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1Z
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
00
.íp sV
sC
H! vi#t
®Sng
cP3 lêi
gi¶i
H! vi#t
®Sng
phWp
t@nh
H! vi#t
®Sng
®¸p sC
H! gi¶i
®Sng c¶
X Ríc
1 1y 32 1r 53)2
x
24 r5x 2r 85x 18 56)3
x
2 1Y 3Z 13 43)4
x
1r 56)r
x
2Z 66)6
x
13 43)4
x
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
tr&ng vo $4, "5 nRng ®\t t<nh) t<nh to¸n c'a al m >&.n
m:t rXng ®; l nh1ng =i to¸n lm =íc ®%m ) =íc "hëi ®@&
c'a $4ng to¸n c; lêi vRn 3a& n,I J7i víi cm $4, líp 1 "hi $4,
$4ng =i nhEn hEnh vH vi!t phBp t<nh th<ch h?p) c@n cho al
>&an 3¸t tranh tAp n.& =i to¸n v thêng 9&,.n rbn cho al
th;i >&-n nhEn hEnh vH n.& =i to¸n I T; thD tAp cho nh1ng
-m al giwi tAp n.& c+& tr8 lêi cP nh vA, trong m2t "ho8ng
thêi gian ch&Mn =N nh th! thE ®!n lOc h(c ®!n ph@n =i
to¸n c; lêi vRn al 3H "h«ng ngz ngng v c¸c -m 3H $[ $ng
ti!p th&) hiD& v gi8i ®Ong I
2I Lg&,.n nh+n tC ph<a al:
Wo al míi =it ®@& lm >&-n víi $4ng to¸n n, l@n ®@&)
t $&, c'a c¸c -m cUn mang t<nh tr6c >&an l ch' ,!&I M\t
"h¸c ë giai ®o4n n, c¸c -m cha ®(c th«ng vi!t th4o) c¸c
-m ®(c cUn ®¸nh v@n n.n "hi ®(c 9ong =i to¸n r*i nhng
c¸c -m "h«ng hiD& =i to¸n n;i gE) thAm ch< c; nh1ng -m
®(c ®i ®(c l4i nhiS& l@n nhng v{n cha hiD& =i to¸n I mE
vA, al "h«ng lm ®Ong cKng l ®iS& $[ hiD& I mA, lm
th! no ®D al nim ®?c c¸ch gi8i m2t c¸ch chic chin
ch<nh 9¸c|
Ih Fng ===4 &Ht sC c¸c gi¶i ph¸p th(c hi%n
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
11
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
8Ac ®H 1: Lga, tC ®@& h(c "# k c¸c =i to¸n ®?c giíi
thi%& ë mPc ®2 nhEn hEnh vHh vi!t phBp t<nhI Mec ®<ch
cho h(c 3inh hiD& =i to¸n >&a hEnh vH) 3&, ngh5 ch(n phBp
t<nh th<ch h?pI
Th«ng thêng 3a& mVi phBp t<nh ë ph@n l&,%n tAp c; m2t
hEnh vH g*m 5 « v&«ng cho h(c 3inh ch(n ghi phBp t<nh v
"!t >&8 ph/ h?p víi hEnh vHI Yan ®@& ®D giOp h(c 3inh $[
th6c hi%n 3¸ch gi¸o "hoa ghi 3}n c¸c 37 v "!t >&8 :

mW: Yi 5 trang 46
a`

ThF ,.& c@& h(c 3inh vi!t $:& c2ng vo « tr7ng ®D c; : 1
j 2 ~ 3
=` J!n c+& n, n+ng $@n mPc ®2 h h(c 3inh ph8i vi!t c8
phBp t<nh v "!t >&8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
12
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
1 2 ~ 3
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1 j 1 ~ 2
m ,.& c@& tRng $@n) h(c 3inh c; thD nhEn tC m2t
tranh vH =i 4 trang rr $i[n ®4t th-o 2 c¸ch I

T¸ch 1: T; 8 h2p th.m 1 h2p ) t:t c8 l s h2pI
8 j 1 ~ s

T¸ch 2: T; 1 h2p ®a vo chV 8 h2p ) t:t c8 l s h2pI

1 j 8 ~ s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
13
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
T0ng t6 c+& = : T; r =4n v 2 =4n ®ang ®i tíiI T:t c8 l s
=4nI

T¸ch 1:
r j 2 ~ s
T¸ch 2:
2 j r ~ s

J!n =i 3 trang 85
a(c 3inh >&an 3¸t v c@n hiD& ®?c:
dOc ®@& tr.n cnh c; 1Z >&8I la& ®; reng 2 >&8 I TUn
l4i tr.n cnh 8 >&8I
1Z h 2 ~ 8
ë ®+, gi¸o vi.n c@n ®2ng vi.n c¸c -m $i[n $4t • trEnh
=, mi%ng ghi ®Ong phBp t<nh I
T $&, to¸n h(c ®?c hEnh thnh tr.n c0 3ë t $&, ng«n
ng1 c'a h(c 3inhI
uhi $4, =i n, c@n híng ${n h(c 3inh $i[n ®4t trEnh
=, ®2ng vi.n c¸c -m vi!t ®?c nhiS& phBp t<nh ®D tRng ch
êng "h8 nRng $i[n ®4t cho h(c 3inhI
8Ac ®H 54 J!n c&7i h(c "E k h(c 3inh ®o ®?c lm >&-n
víi t;m tit =Xng lêi:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
14
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Yi 3 trang 8r
Y) T; : 1Z >&8 =;ng
Tho : 3 >&8 =;ng
TUn :IIII >&8 =;ng|
1Z h 3 ~ r
a(c 3inh tCng =íc lm >&-n víi lêi tha, cho hEnh vH) h(c
3inh $@n $@n tho¸t l, "hwi hEnh 8nh tr6c >&an tCng =íc ti!p
cAn ®S =i to¸nI €.& c@& h(c 3inh ph8i ®(c v hiD& ®?c
t;m tit) =i!t $i[n ®4t ®S =i v lêi gi8i =i to¸n =Xng lêi)
ch(n phBp t<nh th<ch h?p nhng cha c@n vi!t lêi gi8iI
T&, "h«ng ,.& c@& cao)tr¸nh tEnh tr4ng >&¸ t8i víi h(c
3inh) nhng c; thD ®2ng vi.n h(c 3inh "h¸ giwi lm nhiS&
c¸ch ) c; nhiS& c¸ch $i[n ®4t tC m2t hEnh vH ha, m2t tEnh
h&7ng 3¸ch gi¸o "hoaI
8Ac ®H X4 ciíi thi%& =i to¸n c; lêi vRn =Xng c¸ch cho h(c
3inh ti!p cAn víi m2t ®S =i to¸n cha hon chFnh "bm th-o
hEnh vH v ,.& c@& hon thi%n ^ ti!t 81h =i to¸n c; lêi vRn `I
T $&, al tC hEnh 8nh ph¸t triDn thnh ng«n ng1) thnh ch1
vi!tI ci8i to¸n c; lêi vRn =an ®@& ®?c th6c hi%n =Xng phBp
t<nh c2ng l ph/ h?p víi t $&, c'a alI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
15
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
T:& trOc m2t ®S to¸n g*m 2 ph@n: ph@n cho =i!t v
ph@n hwi) ph@n cho =i!t g*m c; 2 ,!& t7I
8Ac ®H Y4 JD hEnh thnh c¸ch gi8i =i to¸n c; lêi vRn)
3¸ch gi¸o "hoa ®o n.& m2t =i to¸n ) ph@n t;m tit ®S to¸n
v gi8i =i to¸n hon chFnh ®D h(c 3inh lm >&-nI^ Yi
to¸nh trang 11r`
ci¸o vi.n c@n cho h(c 3inh nim v1ng ®S to¸n) th«ng
>&a vi%c t;m tit ®S to¸nI Yi!t t;m tit ®S to¸n l ,.& c@&
®@& ti.n $D gi8i =i to¸n c; lêi vRnI
Yi gi8i g*m 3 ph@n : c+& lêi gi8i) phBp t<nh v ®¸p
37I
ThO q rXng t;m tit "h«ng nXm trong lêi gi8i c'a =i to¸n)
nhng ph@n t;m tit c@n ®?c l&,%n "v ®D h(c 3inh nim ®?c
=i to¸n ®@, ®') ch<nh 9¸cI T+& lêi gi8i trong =i gi8i
"h«ng ,.& c@& m(i h(c 3inh ph8i th-o m{& nh nha&) t4o $iS&
"i%n cho al $i[n ®4t c+& tr8 lêi th-o q hiD& c'a mEnhI
•&, íc vi!t ®0n vN c'a phBp t<nh trong =i gi8i al c@n nhí
®D th6c hi%n "hi trEnh =, =i gi8iI
Yi to¸n gi8i =Xng phBp t<nh trC ®?c giíi thi%& "hi al ®o
thnh th4o gi8i =i to¸n c; lêi vRn =Xng phBp t<nh c2ngIcm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
16
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
chF híng ${n c¸ch lm t0ng t6)tha, th! phBp t<nh cho ph/
h?p víi =i to¸nI
ë líp 1)al chF gi8i to¸n vS th.m)=ít víi 1 phBp t<nh c2ng
ho\c trC)m(i al =Enh thêng ®S& c; thD hon thnh nhi%m
ve h(c tAp m2t c¸ch nhG nhng n!& ®?c gi¸o vi.n híng ${n
ce thDI
cm $4, cho a3 gi8i =i to¸n c; lêi vRn c@n th6c hi%n t7t
c¸c =íc 3a&:
h J(c "5 ®S =i:JS to¸n cho =i!t nh1ng gE|JS to¸n ,.&
c@& gE|
h T;m tit ®S =i
h TEm ®?c c¸ch gi8i=i to¸n
h TrEnh =, =i gi8i
h uiDm tra lêi gi8i v ®¸p 37
uhi gi8i =i to¸n c; lêi vRn cm l& q cho al hiD& r‚
nh1ng ®iS& ®o cho),.& c@& ph8i tEm)=i!t ch&,Dn $Nch
ng«n ng1 th«ng thêng thnh ng«n ng1 to¸n h(c)®; l phBp
t<nh th<ch h?pI
m< $e)c; m2t 37 >&8 cam)"hi ®?c cho th.m ho\c m&a
th.m ngh5a l th.m vo)ph8i lm t<nh c2ng] n!& ®-m cho
ha, ®-m =¸n thE ph8i lm t<nh trC)III
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1r
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
cv ho, cho al tAp ra ®S to¸n ph/ h?p víi m2t phBp t<nh
®o cho)®D c¸c -m tAp t $&, ng?c)tAp ph¸t triDn ng«n
ng1)tAp Png $eng "i!n thPc vo c¸c tEnh h&7ng th6c ti[nI
m< $e)víi phBp t<nh 3 j 2 ~ 5IT; thD c; c¸c =i to¸n
3a&:
h Y4n a c; 3 chi!c "Go)chN yn cho a 2 chi!c n1aIawi =4n
a c; m:, chi!c "Go|
h Lh Lam c; 3 con g mG Lam m&a th.m 2 con gI awi nh
Lam c; t:t c8 m:, con g|
h T; 3 con vNt =0i $íi ao)c; th.m 2 con vNt 9&7ng aoIawi c;
m:, con vNt $íi ao|
h a«m >&a líp -m c; 3 =4n ®?c "h-nIa«m na, c; 2 =4n ®?c
"h-nIawi trong hai ng, líp -m c; m:, =4n ®?c "h-n|
T; nhiS& ®S =i to¸n al c; thD n.& ®?c tC m2t phBp
t<nhIYi!t n.& ®S =i to¸n tC m2t phBp t<nh ®o cho)al 3H
hiD& v:n ®S 3+& 3ic h0n)chic chin h0n)t $&, v ng«n
ng1 c'a al 3H ph¸t triDn h0nI
ƒ TEm ra ®iDm ,!& c'a h(c 3inh:
 a(c 3inh =i!t gi8i to¸n c; lêi vRn nhng "!t >&8 cha
caoI
 l7 h(c 3inh vi!t ®Ong c+& lêi gi8i ®4t t„ l% th:pI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
18
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
 dêi gi8i c'a =i to¸n cha 3¸t víi c+& hwi c'a =i to¸nI
ƒ •&¸ trEnh nghi.n cP& v th6c nghi%m:
Trong ph4m vi 2r ti!t $4, tC ti!t 81 ®!n ti!t 1Z8 t«i ®\c
=i%t chO q vo 1 37 ti!t ch<nh 3a& ®+,:
0i#t U1 Yi to¸n c; lêi vRn
T; III=4n) c; th.m III =4n ®ang ®i tíiI awi c; t:t c8 =ao nhi.&
=4n|
al >&an 3¸t tranh v tr8 lêi c+& hwi
JiSn vo chV ch:m 37 1 v 37 3I
h Yi 2 t0ng t6I
•&a tEm hiD& =i to¸n giOp cho h(c 3inh 9¸c ®Nnh ®?c =i
c; lêi vRn g*m 2 ph@n:
h Th«ng tin ®o =i!t g*m 2 ,!& t7I
h T+& hwi ^ th«ng tin c@n tEm `
TC ®; h(c 3inh 9¸c ®Nnh ®?c ph@n cUn thi!& trong =i
tAp ë trang116:
T; 1 con g mG v rcon g conI awi cã tJt c¶ RGo nhi,3
con gµZ
u!t h?p gi1a vi%c >&an 3¸t tranh v tr8 lêi c+& hwi g?i q
c'a gi¸o vi.n) h(c 3inh hon thnh =i to¸n 4 trang 116:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
1s
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
T; Y con chim ®A& tr.n cnh ) c; th.m 5 con chim =a,
®!nI awi cã tJt c¶ RGo nhi,3 con chi&Z
0i#t U5 ci8i to¸n c; lêi vRnI
ci¸o vi.n n.& =i to¸n I a(c 3inh ®(c =i
to¸n
h J+, l =i to¸n gE| Yi to¸n c; lêi vRnI
hTh«ng tin cho =i!t l gE | T; 5 con g ) m&a
th.m 4 con gI
h T+& hwi l gE | awi nh yn c; t:t
c8 m:, con g |
W6a vo tranh vH v t;m tit m{&) c ®a ra c¸ch gi8i =i
to¸n m{&:
Yi gi8i
Lh yn c; t:t c8 l:
5 j 4 ~ s ^ con g `
J¸p 37: s con g
Yi 1 trang11r a(c 3inh ®(c =i to¸nh ph+n t<ch ®S =ih
®iSn vo t;m tit
m gi8i =i to¸n I
T;m tit:
yn c; : 4 >&8 =;ng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
2Z
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
YEnh c; : 3 >&8 =;ng
I¶ hGi R¹n cã :IIII>&8 =;ng|
Yi gi8i
T8 hai =4n c; l:
4j3~r^ >&8 =;ng `
J¸p 37: r >&8 =;ng
Yi 2 trang 118
T;m tit:
T; : 6 =4n
Th.m: 3 =4n
Iã tJt c¶ :III =4n|
Yi gi8i
T; t:t c8 l :
6j3~s^ =4n `
J¸p 37: s =4n
•&a 2 =i to¸n tr.n t«i rOt ra c¸ch vi!t c+& lêi gi8i nh 3a&:
d:, $Ung thP 3 c'a ph@n t;m tit j th.m ch1 lµ4
mW h I¶ hGi R¹n cã l:
h Iã tJt c¶ l:
T0ng t6 =i 3 trang118 c+& lêi gi8i 3H l:
h Iã tJt c¶ l:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
21
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
0i#t UY d&,%n tAp
Yi 1 v =i 2 trang 121 t0ng t6 =i 1)2)3 trang11rILhng
c+& lêi gi8i ®?c më r2ng h0n =Xng c¸ch th.m cem tC chF vN
tr< vo tríc cem tC cã tJt c¶ lµ
Te thD l
hYi 1 tr 121 01ong v ên c; t:t c8 l:
hYi 2 tr 121 01,n t êng c; t:t c8 l:
0i#t U[ d&,%n tAp
Yi 1 trang 122 al ®(c ®S to¸n … ph+n t<ch =i to¸n ^ nh
tr.n `
JiSn 37 vo t;m tit
mi =a h(c 3inh n.& c+& lêi gi8i "h¸c nha&
cm ch7t l4i m2t c¸ch tr8 lêi m{&:
h!C Q3¶ Rãng c'a yn c; t:t c8 l:
T0ng t6
Yi 2 trang122
h !C R¹n c'a tQ -m c; l:
Yi 3 trang122
h !C gµ c; t:t c8 l:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
22
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
mA, >&a 3 =i tAp tr.n h(c 3inh ®o më r2ng ®?c nhiS&
c¸ch vi.t c+& lêi gi8i "h¸c nha& )3ong cm ch7t l4i c¸ch vi!t lêi
gi8i nh 3a&:
Th.m ch1 !Cj ®Fn v\ t@nh c'a =i to¸n tríc cem tC
cã tJt c¶ lµ nh ë ti!t 82 ®o lm I
†i.ng víi lo4i =i m ®0n vN t<nh l ®0n vN ®o ®2
$i^ cm` c@n th.m ch1 dµi vo tríc ch1 l
mW ce thD
T;m tit
Jo4n th_ng yY : 5cm
Jo4n th_ng YT : 3cm
T8 hai ®o4n th_ng : III cm|
Yi gi8i
T8 hai ®o4n th_ng dµi l:
5j 3 ~ 8 ^ cm`
J¸p 37 : 8 cm
0i#t U] 0i#t 16Y
a@& h!t ®S& c; =i to¸n c; lêi vRn vAn $eng "i!n thPc
to¸n ®?c c&ng c:p th-o ph+n ph7i ch0ng trEnh I T&, nhi.n)
vi%c ph+n t<ch ®Sh t;m tith gi8i =i to¸n ph8i l&«n l&«n ®h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
23
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
?c c'ng c7 $&, trE v n+ng $@n mPc ®2I long c0 =8n v{n
l c¸c m{& lêi gi8i cho c¸c =i to¸n th.m l:
h Iã tJt c¶ lµ4
h !C ^ ®0n vN t<nh ` ^ cã tJt c¶ lµ4
h E\ t1@ ^ trong) ngoi) tr.n) $íi) III`j cã tJt c¶ lµ:
h III ®o¹n th_ngIIIIj dµi lµ4
0i#t 16[4 ci8i to¸n c; lêi vRn^ti!p th-o`
Yi to¸n: Lh yn c; s con g) mG ®-m =¸n 3 con gI
awi nh yn cUn l4i m:, con g|
al ®(c … ph+n t<ch =i to¸n :
jTh«ng tin cho =i!t l gE| T; s con gI Y¸n
3 con gI
jT+& hwi l gE | TUn l4i m:, con
g|
cm híng ${n al ®(c t;m tith =i gi8i m{& Icm giOp al nhAn
th:, c+& lêi gi8i ë lo4i to¸n =ít n, cKng nh c¸ch vi!t c'a lo4i
to¸n th.m ®o n.& ë tr.n chF "h¸c ë chV cem tC cã tJt c¶ ®?c
tha, th! =Xng cem tC cßn l¹i m th«iITe thD l :
Yi gi8i
l7 g cßn l¹i l:
sh3~6^ con g`
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
24
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
J¸p 37: 6 con gI
Yi 1 trang148
T;m tit
T; :8 con chim
Ya, ®i : 2 con chim
TUn l4i :III con chim|
Yi gi8i
!C chi& cUn l4i l:
8 h 2 ~ 6^ con chim`
J¸p 37 : 6 con chimI
Yi 2 trang 14s
T;m tit
T; : 8 >&8 =;ng
Jo th8 :3 >&8 =;ng
TUn l4i:IIII>&8 =;ng|
Yi gi8i
!C Rãng cUn l4i l :
8 h 3 ~ 5^ >&8 =;ng`
J¸p 37: 5 >&8 =;ng
Yi 3 trang 14s
T;m tit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
25
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Jn vNt c; : 8 con
ë $íi ao : 5 con
Tr.n =ê: III con|
Yi gi8i
01,n Rê c; l:
8 h5~3 ^ con vNt `
J¸p 37: 3 con vNt I
0i#t 16] d&,%n tAp Yi 1)2 ^ T0ng t6 ti!t 1Z5 `
0i#t 16` d&,%n tAp Yi 1)2 ^ t0ng t6 nh tr.n `
Lhng =i 4 trang 15Z v =i 4 trang151 thE lêi gi8i $6a
vo $Ung thP 3 c'a ph@n t;m tit =i to¸n:
l7 hEnh tam gi¸c "h«ng t« m& l : l7 hEnh trUn "h«ng
t« m& l:
8 h 4 ~ 4^ hEnh ` 15 h 4
~ 11^ hEnh `
J¸p 37: 4 hEnh tam gi¸c J¸p 37:
11 hEnh trUnI
 Yi 3 trang 151 T;m tit =Xng 30 ®* ®o4n th_ng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
26
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Z c&
5c&

1Xc&
Yi gi8i
l?i $+, cßn l¹i dµi l:
13 … 2 ~ 11^ cm`
J¸p 37 : 11cm
0i#t 16U d&,%n tAp ch&ng
J+, l ph@n tQng h?p ch7t "i!n thPc c'a c8 2 $4ng to¸n
®0n th,& v Rít ë líp 1
Yi 1 trang 152
y) Yi to¸n : Trong =!n c; IIIII« t«) c; th.mIIII« t« vo
=!nI awiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|
al >&an 3¸t tranhv hon thi%n =i to¸n th,& r*i gi8i =i
to¸n víi c+& lêi gi8i c; cem tC cã tJt c¶
Y) Yi to¸n : dOc ®@& tr.n cnh c; 6 con chim) c;
IIIIcon =a, ®iI awi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|
al >&an 3¸t tranh r*i hon thi%n =i to¸n Rít v gi8i =i
to¸n víi c+& lêi gi8i c; cem tC cßn l¹i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
2r
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
dOc n, al ®o >&¸ >&-n víi gi8i =i to¸n c; lêi vRn n.n hh
íng ${n cho al ch(n c¸ch vi!t c+& lêi gi8i g@n víi c+& hwi
nh:t ®; l:
h J(c "5 cP3 hai:
h Yw ch1 Hai ®@& c+& hwiI
h Tha, ch1 RGo nhi,3 =Xng ch1 sC:
h Th.m vo c&7i c+& ch1 lµ vµ dJ3 hGi chJ&
Te thD Yi 1 trang 152
y)T+& hwi l: Hai c; t:t c8 RGo nhi,3 « t«|
T+& lêi gi8i l: T; t:t c8 37 « t« l :
Y) T+& hwi l: Hai tr.n cnh cUn l4i RGo nhi,3 con
chim|
T+& lêi gi8i l: Tr.n cnh cUn l4i 37 con chim
l :
mW "h¸c:
 T+& hwi l: Hai hai líp tr*ng ®?c t:t c8 RGo nhi,3
c+, |
T+& lêi gi8i l: aai líp tr*ng ®?c t:t c8 37
c+, l:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
28
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
 T+& hwi l: Hai con 3.n =U ®?c t:t c8 RGo nhi,3
9RnghtihmBt|
T+& lêi gi8i l: Ton 3.n =U ®?c t:t c8 37
9RnghtihmBt l|
 T+& hwi l: Hai dan cUn ph8i ®(c RGo nhi,3
trang n1a thE h!t >&,Dn 3¸ch|
T+& lêi gi8i l: dan cUn ph8i ®(c 37 trang
n1a IIIl:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tr.n ®+, l 2 m{& to¸n ®0n ®iDn hEnh c'a ph@n gi8i
to¸n c; lêi vRn ë líp 1IT«i ®o ®a ra ph0ng ph¸p $4, tC $[
®!n "h; ®D al c; thD gi8i to¸n m "h«ng g\p "h; "hRn ë
=íc vi!t c+& lêi gi8iIT7i thiD& al c; l6c h(c tr&ng =Enh ,!&
cKng c; thD ch(n cho mEnh 1 c¸ch vi!t ®0n gi8n nh:t
=Xng cem tC: Iã tJt c¶ lµ4
ao\c : Ißn l¹i lµ4
TUn al "h¸ giwi c¸c -m c; thD ch(n cho mEnh ®?c
nhiS& c+& lêi gi8i "h¸c nha& n+ng $@n ®2 "h; thE lêi gi8i
cng ha, v 3¸t víi c+& hwi h0nI
=EL "#t Q3¶ ®¹t ® Dc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
2s
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
I¸c l;n
"h¶o
s¸t
.íp
s
V
s
C
H! vi#t
®Sng
cP3 lêi
gi¶i
H! vi#t
®Sng
phWp
t@nh
H! vi#t
®Sng
®¸p sC
H! vi#t
®Sng c¶
X Ríc
t1,n
J@& "E
k
1Y 2
5
18 r2x 14 56x 13 38)s
x
12 48x
c u: k 1Y 2
5
1s r6x 16 64x 15 6Zx 14 56x
T&7i "E
k
1Y 2
5
22 88x 1s r6x 18 r2x 1r 68x
I: 'hNng Rµi häc 1St 1GL "#t l3Kn vµ ®? T3Jt
=: /µi häc "inh nghi%&
•&a vi%c nghi.n cP& v ¸p $eng ph0ng ph¸p $4, to¸n
c; lêi vRn cho h(c 3inh líp 1 cho th:, gi8i to¸n c; lêi vRn ë líp
1 "h«ng "h; ë vi%c vi!t phBp t<nh v ®¸p 37 m chF mic
ë c+& lêi gi8i c'a =i to¸nI la& >&¸ trEnh nghi.n cP& v ¸p
$eng "inh nghi%m 3¸ng "i!n thE al =i!t vi!t c+& lêi gi8i ®o
®4t "!t >&8 r:t cao)${n tíi vi%c al ®4t tF l% cao vS hon
thi%n =i to¸n c; lêi vRn ImE vA, th-o ch' >&an c'a =8n
th+n t«i thE "inh nghi%m 3¸ng "i!n n, c; thD ¸p $eng v
phQ =i!n nhXm n+ng cao ch:t l?ng cho al vS vi%c gi8i to¸n
c; lêi vRnI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
3Z
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
=i-$#t l3Kn
nh0ng ph¸p $4, gi8i to¸n c; lêi vRn cho h(c 3inh líp 1
giOp h(c 3inh hon thi%n m2t =i gi8i ®' 3 =íc: c+& lêi gi8i
j phBp t<nh j ®¸p 37 l v:n ®S ®ang ®?c c¸c th@,, c«
tr6c ti!p $4, líp 1 r:t >&an t+mI m:n ®S ®\t ra l giOp h(c
3inh líp 1 vi!t c+& lêi gi8i c'a =i to¸n 3ao cho 3¸t víi ,.&
c@& m c+& hwi c'a =i to¸n ®a ra I Th<nh vE vA, n.n t«i
m4nh $4n ®a ra "inh nghi%m 3¸ng "i!n m =8n th+n t«i ®o
vAn $eng vo trong >&¸ trEnh $4, v ®4t "!t >&8 t0ng ®7i
"h8 >&anI
Tr.n ®+, l >&¸ trEnh nghi.n cP& ) ¸p $eng "inh nghi%m
3¸ng "i!n vo ®Qi míi ph0ng ph¸p $4, h(c n;i ch&ng v phh
0ng ph¸p $4, gi8i to¸n c; lêi vRn cho h(c 3inh líp 1 n;i ri.ngI
T«i h, v(ng 3H ti!p tec nghi.n cP& thnh c«ng vS ®Qi míi
ph0ng ph¸p $4, To¸n v n+ng cao hiD& =i!t cho =8n th+n
trong >&¸ trEnh $4, h(c ë TiD& h(cI
=== :'hNng "i#n ngh\L ®? T3Jt
h mE thêi gian nghi.n cP& 9-n "H >&¸ trEnh $4, ch<nh "ho¸
n.n vi%c nghi.n cP& cUn giíi h4n trong ph4m vi m2t líp $o t«i
phe tr¸ch I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
31
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
h a(c 3inh vS nh <t thêi gian nghi.n cP& th.m n.n ph@n lín
chF phe th&2c vo =i tAp ®?c giao tr.n lípI
huh8 nRng =8n th+n gi¸o vi.n c; h4n ) ti li%& tham "h8o <t
n.n ph4m vi nghi.n cP& c; ph@n h4n ch!I
h T«i 3H ti!p tec nghi.n cP& ®D tEm ra =i%n ph¸p t7i & nh:t
giOp c¸c -m gi8i to¸n c; lêi vRn m2t c¸ch $[ $ng h0n v
hi%& >&8 cao nh:tI
h •&¸ trEnh nghi.n cP& v "inh nghi%m $4, to¸n c; lêi
vRn th-o ch0ng trEnh 3¸ch gi¸o "hoa míi t«i nhAn th:, vS
c0 =8n n2i $&ng 3¸ch gi¸o "hoa v ch0ng trEnh "h¸ ph/
h?p IT:t nhi.n ®D c; $?c "inh nghi%m $4, gi8i to¸n c; lêi vRn
cho al líp 1) ngêi gi¸o vi.n ph8i $, c«ng nghi.n cP& ti li%&
v th-o $‚i al >&a nhiS& nRm) nim =:t ®?c ®iDm ,!& c'a
al ®D tAp tr&ng "hic phec I T; nh vA, vi%c gi8ng $4, v
gi¸o $ec míi thnh c«ng nh mong m&7nI
Tr.n ®+, l m2t vi "inh nghi%m nhw m =8n th+n
t«i ®Oc rOt ®?c >&a >&¸ trEnh gi8ng $4,I T&, nhi.n $o thêi
gian v nRng l6c c; h4n chic h_n 3H c; nh1ng thi!& 3;t I
†:t mong 36 g;p q) giOp ®z c'a >&q th@, c« v =4n =b ®*ng
nghi%pI
‡in ch+n thnh c8m 0nˆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
32
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Đăk ru , ngµy 20 th¸ng 5
n¨m 2009
'gêi vi#t
!$$'

> "i#n ®¸nh gi¸ c-G hHi ®bng "hoG häc
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
33
!¸ng
"i#n "inh nghi%&
Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n
cho häc sinh líp1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
34
!¸ng
"i#n "inh nghi%&

cho häc sinh líp1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

Híng dÉn gi¶i to¸n cã lêi v¨n

N¨m häc: 2009-2010

Môc lôc
A. PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: Trang 3 II. Môc ®Ých nghiªn cøu: Trang 4 III. §èi tîng nghiªn cøu: Trang 4 IV. Ph¹m vi nghiªn cøu: Trang 4 V. NhiÖm vô nghiªn cøu: Trang 5 VI. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trang 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
2

kiÕn kinh nghiÖm

S¸ng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->