P. 1
VTC Huong Dan Dieu Chinh Huong Chao Thu Bat Ve Tinh ASIASAT 5 100oE

VTC Huong Dan Dieu Chinh Huong Chao Thu Bat Ve Tinh ASIASAT 5 100oE

|Views: 158|Likes:
Được xuất bản bởihunglang

More info:

Published by: hunglang on Feb 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2012

pdf

text

original

PHAN II: HUÓNG DAN DIEU CHINH HUÓNG CHAO THU BAT

TÍN HIJU TRUYEN HÌNH VJ TINH VTC QUA VJ TINH ASIASAT
5 100
o
E
I. V| trí vç tinh ASIASAT 5
II. Các thông sô d|nh v| chao thu cua vç tinh ASIASAT5:
Miên Bàc Miên Trung Miên Nam
Góc phuong v| 198.6
o
206.2
o
206.6
o
Góc ngâng 69.4
o
71.5
o
75.5
o
Huong vê tinh cu VinaSat
Góc Phuong v| : là góc duoc hình thành tu huong Bác (N) dia lý và huong
cua vê tinh, (Quý vi càn cu theo vi trí dàt chao: miên Bác, miên Trung, miên
Nam dê có thông so chính xác)
+ Nêu Chao thu dang huong vê vê tinh VINASAT, các ban cân xoay ng
cho sang bên phai 1 góc khoang 70 – 80 dô
Góc Ngâng: là góc giüa huóng cua chao thu so vói m}t phàng nàm
ngang
(Quý vi càn cu theo vi trí dàt chao: miên Bác, miên Trung, miên Nam dê có
thông so chính xác)
+ So voi góc ngâng cua vê tinh VINASAT, các ban cân nâng chao ngâng lên
theo phuong tháng dung khoang 9 -11 dô.
Phân cµc : Tùy loçi LNB dang su dµng, các bçn xoay v| trí LNB dê dçt
duçc múc tín hiçu và phâm chât dçt giá tr| cao nhât
Hình 1 : LNB ZINWELL
VÖtinh VinaSat
VÖtinh ASIASAT5
Hình 2 : LNB MTI thân dài
Hình 3 : LNB MTI thân ngàn
Hình 4 : LNB SHARP
Các ban diêu chinh góc phuong vi và góc ngâng cua chao thu và vi trí LNB
sao cho hiên thi muc tín hiêu và phâm chât tín hiêu trên dâu thu duoc cao và
ôn dinh nhât
STT Loçi dâu thu Múc tín hiçu
tiêu chuân
Múc phâm chât
tiêu chuân
1 VTC - HD 01 80 95
2 VTC – HD 02 100 100
3 VTC – SD 01 70 100
KET THÚC PHAN II

mi n Nam có thông s chính xác) + N u Ch o thu ang h ng v v tinh VINASAT. mi n Trung.Góc Ph ng v : là góc c hình thành t h ng B c (N) a lý và h ng a v tinh. mi n Nam thông s chính xác) + So v i góc ng ng c a v tinh VINASAT. (Quý v c n c theo v trí t ch o: mi n B c. các b n c n nâng ch o ng ng lên theo ph ng th ng ng kho ng 9 -11 . các b n xoay v trí LNB c m c tín hi u và ph m ch t t giá tr cao nh t t Hình 1 : LNB ZINWELL . các b n c n xoay ch o sang bên ph i 1 góc kho ng 70 – 80 Góc Ng ng: là góc gi a h ngang (Quý v c n c theo v trí ng ng c a ch o thu so v i m t ph ng n m có t ch o: mi n B c. VÖ tinh VinaSat VÖ tinh ASIASAT5 Phân c c : Tùy lo i LNB ang s d ng. mi n Trung.

Hình 2 : LNB MTI thân dài Hình 3 : LNB MTI thân ng n Hình 4 : LNB SHARP .

HD 01 VTC – HD 02 VTC – SD 01 80 100 70 c ph m ch t tiêu chu n 95 100 100 T THÚC PH N II .Các b n u ch nh góc ph ng v và góc ng ng c a ch o thu và v trí LNB sao cho hi n th m c tín hi u và ph m ch t tín hi u trên u thu c cao và n nh nh t STT Lo i u thu c tín hi u tiêu chu n 1 2 3 VTC .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->