P. 1
Giao an Huong Nghiep Lop 12

Giao an Huong Nghiep Lop 12

|Views: 292|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Huynh

More info:

Published by: Nguyen Huynh on Feb 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

Chñ §Ò 1 - th¸ng 9 ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng I.

Môc tiªu gi¸o dôc. Qua ho¹t ®éng, gióp häc sinh : - Hs thÊy ®-îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. - BiÕt c¸ch t×m hiÓu vµ khai th¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ tr-êng lao ®éng trong n-íc còng nh- ë ®Þa ph-¬ng m×nh. - Chó ý sù p/triÓn ngµnh nghÒ ë mét sè ®Þa ph-¬ng ®ang cÇn nhiÒu nh©n lùc ®Ó häc nghÒ. II. Träng t©m chñ ®Ò 1. H-íng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong c¶ n-íc. 2. ThÕ m¹nh kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng vµ yªu cÇu nh©n lùc t¹i chç. 3. Gióp cho häc sinh thÊy: khi chän nghÒ, ®Çu tiªn lµ ph¶i xem xÐt h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng. III. C«ng t¸c chuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ tµi liÖu minh ho¹ cho chñ ®Ò vµ mêi c¸n bé phô tr¸ch kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng ®Õn nãi chuyÖn víi häc sinh. 2. Häc sinh: - S-u tÇm c¸c bµi b¸o, t- liÖu vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph-¬ng vµ trong n-íc. IV. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc: - Th¶o luËn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn cña n¨m cuèi. - DiÔn dµn vai trß cña thanh niªn häc sinh trong viÖc ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu A. NhiÖm vô trung t©m cña chiÕn l-îc p/triÓn k/tÕ xh nhiÖm vô trung t©m cña 2006-2010: chiÕn l-îc p/triÓn k/tÕ xh T¹i §¹i héi §¹i biÓu lÇn thø X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt 2006-2010: Nam, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n 2006 - 2010 cña n-íc ta ®· ®-îc th«ng qua. §¹i héi kh¼ng ®Þnh r»ng: Ph¶i t¹o ®-îc sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong s/x n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n vµ n©ng cao ®êi sèng n«ng d©n ; ph¸t triÓn nhanh c«ng nghiÖp, x/dùng theo h-íng n©ng cao chÊt l-îng, søc c¹nh tranh vµ hiÖn ®¹i ho¸; GV: Nªu môc tiªu tæng x©y dùng ®ång bé kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi; ph¸t qu¸t cña chiÕn l-îc p/triÓn triÓn v-ît bËc lÜnh vùc dÞch vô . kinh tÕ xh 2006-2010. 1. Môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn l-îc gåm néi dung sau: - §-a n-íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n . - N©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc, n¨ng lùc khoa häc - c«ng nghÖ trong n-íc vµ tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng 1

GV: H·y x¸c ®Þnh nhiÖm vô träng t©m cña chiÕn l-îc toµn cÇu ®ã? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi.

GV: Theo em cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu ®ã lµ g×? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi gi¸o viªn bæ sung. GV: Nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ nµo ®-îc xem lµ c«ng nghÖ cao?HS: Th¶o luËn tr¶ lêi: GV: Theo em cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng giao th«ng nµo? HS: Suy nghÜ - dùa vµo hiÓu biÕt tr¶ lêi:

an ninh. - T¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n-íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i. * Mét sè chØ tiªu ®Þnh h-íng ph¸t triÓn k/tÕ - xh chñ yÕu (®Õn n¨m 2010): - Tæng s/p quèc néi (Gross Domestic Product - GDP) b×nh qu©n dÞch vô 40 - 41% . - C¬ cÊu GDP: n«ng nghiÖp 15 -16; CN vµ x/dùng 42 43%, dÞch vô 40 - 41%. - Kim g¹ch xuÊt khÈu t¨ng 16%/ n¨m. - Hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së . - Tuæi thä b×nh qu©n cña ng-êi d©n ®¹t 72 tuæi . 2. NhiÖm vô trung t©m trong chiÕn l-îc. - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n. - §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë n-íc ta. - C«ng nghiÖp ho¸ ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸. - C«ng nghiÖp ho¸ theo ®Þnh h-íng x· héi chò nghÜa - C«ng nghiÖp ho¸ cña ta lµ c«ng nghiÖp ho¸ sinh th¸i. - KÕt hîp hai qu¸ tr×nh: Võa chuyÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp, võa ®-a m«t sè lÜnh vùc s¶n xuÊt vµo kinh tÕ tri thøc. 3. Mét sè môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®-îc ®Õn n¨m 2010. - B¶o ®¶m sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu k/tÕ theo h-íng ph¸t triÓn cña n-íc c«ng nghiÖp. - Chó träng c¶i thiÖn ®êi sèng trong nh©n d©n. - Gi¶m tØ träng lao ®éng n«ng nghiÖp trong tæng nh©n lùc. - Phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. - Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao. * Nh÷ng ngµnh c«ng nghÖ nµo ®-îc xem lµ c«ng nghÖ cao: + C«ng nghÖ th«ng tin. + C«ng nghÖ sinh häc. + C«ng nghÖ tù ®éng ho¸. + C«ng nghÖ vËt liÖu. - Më réng hÖ thèng giao th«ng, n©ng cÊp m¹ng l-íi giao th«ng n«ng th«n. * CÇn quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng giao th«ng: + Më thªm tuyÕn ®-êng s¾t. + T¨ng n¨ng lùc vËn t¶i biÓn. + X©y dùng c¸c tuyÕn nèi víi ®-êng biªn giíi. + N©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n.

B. §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh: Ho¹t ®éng 2: §Þnh h-íng 1. N«ng l©m ng- nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n: * Ph-¬ng h-íng chung lµ: ph¸t triÓn c¸c ngµnh: 2

Ph¸t triÓn khu chÕ xuÊt khu c«ng nghiÖp cao.§Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.Më réng thÞ tr-êng tiªu thô n«ng s¶n trong vµ ngoµi n-íc. .X©y dùng c¬ së c«ng nghiÖp nÆng.H×nh thµnh trung t©m th-¬ng m¹i lín.Më réng c¸c dÞch vô tµi chÝnh-tiÒn tÖ C. Khu vùc ®« thÞ (d.tr¶ lêi theo c¸c c©u hái: . .Tõ ®ã ®Æt ra nh©n lùc cña Thµnh phè.c).Ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao . 2.HS x¸c ®Þnh thÕ m¹nh kinh tÕ ë quª m×nh lµ g×? . .GV: Theo em muèn ®Èy m¹nh ngµnh c«ng nghiÖp cÇn ®i s©u vµo c¸c ngµnh nµo? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi( GV ph¸t phiÕu häc tËp): . DÞch vô: .P/triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi vïng nguyªn liÖu. . ®êi sèng cßn khã kh¨n(d. 3. . 2.Vïng nói phÝa B¾c huyÖn Thñy Nguyªn – miÒn nói ®Þa ph-¬ng: kinh tÕ cßn chËm ph¸t triÓn. GV: N/x tinh thÇn chung cña líp .§¸nh gi¸: GV : Bµi häc gióp cho em hiÓu biÕt g×? .Cho häc sinh tãm t¾t l¹i 3 nd cña bµi häc.viÔn th«ng. VI.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn. Khu vùc biÓn vµ h¶i ®¶o (d. .§Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng n«ng th«n.§-a dÞch vô thµnh kinh tÕ mòi nhän. 3. . . .ChuÈn bÞ chñ ®Ò: Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ. ***************** 3 Ho¹t ®«ng 3: §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: GV: Theo em cÇn cã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc g×? HS: D-íi sù h-íng dÉn c¸c vÝ dô cña gv tr¶ lêi. . .®-a vÊn ®Ò th¶o luËn.Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n. Khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng (d.N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô vËn t¶i. h×nh thµnh nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸. D.HiÖn ®¹i ho¸ dÞch vô b-u chÝnh. nhËn xÐt . H-íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Þa ph-¬ng: Ho¹t ®éng 4: H-íng GV: H-íng dÉn hs t×m hiÓu ngay trªn c¬ së ®Þa ph-¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña m×nh. . Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: .huyÖn lµ g×? IV. §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: * CÇn cã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c khu vùc: 1.c).c).c). 4.c¬ së c«ng nghiÖp quèc phßng. C«ng nghiÖp: * Muèn ®Èy m¹nh ngµnh CN cÇn ®i s©u vµo c¸c ngµnh: .c). . Khu vùc n«ng th«n trung du miÒn nói (d.T¹o viÖc lµm thu hót lao ®éng ë n«ng th«n.

Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ hÖ thèng c¸c tr-êng. v¨n ho¸ nghÖ thuËt. Häc sinh: T×m hiÓu c¬ cÊu ngµnh. . chuyªn nghiÖp (TCCN). S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn c¸c tr-êng TCCN ë n-íc ta.thÕ nµo? kü thuËt kinh tÕ. Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng .Hs thÊy ®-îc sù p/triÓn cña hÖ thèng c¸c tr-êng TCCN vµ ®µo t¹o nghÒ ë n-íc ta. .Gv ®Æt vÊn ®Ò: Tr-êng a. .Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. II. chän tr-êng sao cho phï hîp víi tr×nh ®é häc lùc. nghÒ mµ anh chÞ hoÆc ng-êi th©n ®ang häc hoÆc ®· häc. vµ nhiÖm vô nh. dù ®Þnh cña häc sinh sÏ thi vµo tr-êng nµo? IV.GV tr×nh bµy. . TCCN cã tÇm quan träng .Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh.Sù kh¸c nhau gi÷a h×nh thøc ®µo t¹o TCCN vµ ®µo t¹o nghÒ. khai th¸c c¸c th«ng tin tõ m¹ng Internet. Theo biÓu ®å ph¸t triÓn tr-êng TCCN tõ n¨m häc 1945 . TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng TCCN.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. . Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liÖu. søc khoÎ. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc. Ph-¬ng ph¸p Néi dung TiÕt 1 I. . cã ®iÒu kiÖn th× ®Õn t×m hiÓu t¹i mét tr-êng. HÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp 1. ®iÒu kiÖn gia ®×nh vµ nhu cÇu nh©n lùc cña x· héi.th¸ng 10 /th¸ng11 T×m hiÓu hÖ thèng c¸c tr-êng Trung CÊp Chuyªn NgiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng I. n-íc ta. III.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n khi chän ngµnh. .Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 ®Õn nay. Môc tiªu gi¸o dôc Qua ho¹t ®éng. 2. gióp häc sinh : . c«ng t¸c chuÈn bÞ . ./ S¸ch H§NG trang 29. 4 . vÒ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng c¸c tr-êng TCCN 2. n¨ng lùc b¶n th©n.NhiÖm vô: §µo t¹o nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp. thÓ thao… H-íng dÉn c«ng nh©n thùc hiÖn theo quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc thùc hiÖn tõng phÇn viÖc trong c«ng t¸c nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ. HÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp. h×nh thøc ®µo t¹o cña c¸c tr-êng ë TW vµ ®Þa ph-¬ng. c¸ch t×m th«ng tin vÒ c¬ së ®µo t¹o cÇn thiÕt. Träng t©m chñ ®Ò .Chñ §Ò 3. hÖ thèng c¸c tr-êng trung cÊp tr-êng TCCN ®· ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.HÖ thèng tr-êng TCCN vµ §TN.Nªu ®-îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ. 1. nhËn xÐt 1946 ®Õn n¨m häc 2006-2007.

t. .. ë khu vùc dÞch vô. c«ng nh©n.Theo cÊp qu¶n lý: Cã tr-êng TCCN trung -¬ng ( do c¸c Bé Ngµnh. nh©n viªn. hä cã thÓ trùc tiÕp ®¶m nhËn mét phÇn viÖc thÝch hîp vµ ®éc lËp hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã. .Khèi tr-êng s. . C¸c lo¹i h×nh tr-êng TCCN. H×nh thøc ®µo t¹o vµ vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh. . * Theo ngµnh th× cã c¸c khèi sau: . . 5 .nghÖ thuËt. b¸n c«ng . n«ng d©n ®ang lµm viÖc( thêi gian lµm viÖc Ýt nhÊt lµ 1 n¨m) cã b»ng tèt nghiÖp THCS.nghiÖp. To¸n . . §èi t-îng tuyÓn sinh lµ häc sinh phæ th«ng. c¶ n-íc cã 269 tr-êng TCCN vµ 204 hÖ TCCN trong c¸c tr-êng §H.l©m . b.H×nh thøc: B¶o ®¶m tÝnh ®a d¹ng.Theo së h÷u: Cã tr-êng c«ng lËp: 205 tr-êng vµ ngoµi c«ng lËp(d©n lËp. . liªn th«ng víi c¸c cÊp ®µo t¹o: D¹y nghÒ. c¸n bé.C¸c khèi tr-êng kh¸c. mÒm dÎo. mét sè tr-êng tuyÓn theo n¨ng khiÕu.ng.. .Sinh.ph¹m.Hãa.cã b»ng tèt nghiÖp THCS.Cã hai h×nh thøc ®µo t¹o c¬ b¶n: ®µo t¹o chÝnh quy vµ vµ t¹i chøc: + H×nh thøc ®µo t¹o chÝnh quy: TËp trung t¹i tr-êng Ýt nhÊt 2 n¨m.Khèi tr-êng kinh tÕ . II.Khèi tr-êng Y tÕ . S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. cã søc khoÎ tèt phï hîp víi ngµnh häc. TÝnh ®Õn n¨m häc 2006-2007. n«ng d©n. THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng. M«n thi: To¸nLÝ.. qu©n nh©n xuÊt ngò.Khèi tr-êng v¨n hãa .thôc): 64 tr-êng. + HÖ t¹i chøc chuyªn tu: Dµnh cho nh÷ng ng-êi l® cã nhu cÇu häc tËp n©ng cao nh-ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn tËp trung t¹i tr-êng.Gv nªu vÊn ®Ò ®Ó HS th¶o luËn: Theo ngµnh th× cã c¸c khèi tr-êng nµo? KÓ tªn? . Thêi gian ®µo t¹o lµ 2 ®Õn 3 n¨m. HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng. C§.Khèi tr-êng giao th«ng . . .Khèi tr-êng c«ng nghiÖp.dÞch vô.ThÓ dôc thÓ thao.Gv: Theo em h×nh thøc ®µo t¹o c¸c tr-êng TCCN cã nh÷ng h×nh thøc nµo? TiÕt 2 Ho¹t ®éng 2: HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. . To¸n .HiÖn nay c¸c thµnh phè cã nhiÒu tr-êng TCCN nhÊt lµ: HN vµ Thµnh Phè HCM.b-u ®iÖn. . C§ vµ §H.. nh©n viªn.Gv ®Æt vÊn ®Ò: Tr-êng TCCN cã c¸c lo¹i h×nh nµo? . . c«ng nh©n.Khèi tr-êng x©y dùng. V× thÕ ®èi t-îng tuyÓn sinh vµ häc t¹i chøc hÖ TCCN th-êng lµ nh÷ng c¸n bé.Khèi tr-êng n«ng . 1. Tæng c«ng ti lín qu¶n lÝ) vµ c¸c tr-êng TCCN ®Þa ph-¬ng ( do c¸c Së chuyªn ngµnh qu¶n lÝ). c.

®¶m b¶o tÝnh mÒm dÎo. . H×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh. liªn th«ng víi c¸c bËc §HC§. kh¸c biÖt vµ sù gièng nhau .HÖ ®µo t¹o ng¾n h¹n: Theo nhu cÇu ng-êi häc. dµi h¹n? . nhËn xÐt vÒ tinh thÇn. cho hs th¶o luËn vÒ sù . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc.§iÒu kiÖn cô thÓ lµ: Mäi c«ng d©n ViÖt Nam kh«ng ph©n gi÷a hai hÖ thèng ®µo t¹o biÖt løa tuæi. Ngµnh vµ c¸c Tæng c«ng ti lín qu¶n lÝ. gióp c¸c em nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh ®éng c¬ ®óng trong qu¸ tr×nh chän ngµnh. 6 . häc sinh cuèi cÊp vµ ng-êi lín tuæi. ®a d¹ng.Cã c¸c h×nh thøc ®µo t¹o b. .GV chuÈn bÞ biÓu ®å cét t-¬ng tù nh. HÖ thèng c¸c tr-êng nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu nghÒ trªn.Tãm t¾t l¹i toµn bé néi dung chñ ®Ò.Tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn nay.Theo ph©n cÊp qu¶n lÝ cã: + Trªn 100 tr-êng d¹y nghÒ Trung -¬ng do c¸c Bé. cã ba lo¹i h×nh: s¬ cÊp nghÒ. C¸c lo¹i h×nh tr-êng ®µo t¹o nghÒ. LuËt d¹y nghÒ 2006 nghÒ nh. líp th¶o luËn: ThÕ nµo lµ trung cÊp nghÒ vµ cao ®¼ng nghÒ. C¸c tr-êng ®µo t¹o nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ cã hai nhiÖm vô c¬ b¶n: . Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: . c. IV.ChuÈn bÞ nd chñ ®Ò 4: T×m hiÓu hÖ thèng c¸c tr-êng §H vµ C§ trong c¶ n-íc. hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ ngµy cµng ph¸t triÓn. hÖ §TN còng cã hai lo¹i h×nh: c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. .Gv cho häc sinh lµm viÖc trung t©m d¹y nghÒ). chän nghÒ. gãp phÇn b¶o ®¶m cho mäi ng-êi tr-íc khi b-íc vµo lao ®éng trùc tiÕp ®Òu ®-îc häc qua mét nghÒ thÝch hîp nh»m nu«i sèng b¶n th©n m×nh vµ gãp phÇn lµm ra cña c¶i. a.Theo tr×nh ®é tay nghÒ. 2. vËt chÊt cho x· héi. nghiÖp cña c«ng nh©n. . . ®µo t¹o ng¾n h¹n.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn. .H×nh thøc ®µo t¹o:+ HÖ ®µo t¹o dµi h¹n vµ ng¾n h¹n.HÖ dµi h¹n: ChÝnh quy tËp trung tõ 1 ®Õn 3 n¨m. + Kho¶ng 180 tr-êng d¹y nghÒ ®Þa ph-¬ng vµ gÇn 1000 c¬ së §TN ng¾n h¹n do c¸c Së chuyªn ngµnh qu¶n lÝ.thÕ nµo? KÓ tªn? quy ®Þnh d¹y nghÒ cã ba cÊp tr×nh ®é lµ s¬ cÊp nghÒ ( .§¸nh gi¸: GVCN: .Gv nªu c©u hái cho c¶ .ho¹t ®éng 1 ®Ó cho häc sinh nhËn xÐt rót ra sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cña n-íc ta. nhËn xÐt . giíi tÝnh.nßng cèt phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸.N/x tinh thÇn chung cña líp . nh×n Ho¹t ®éng 3: Gv tæ chøc chung kh«ng ph¶i thi. . . th¸i ®é cña häc sinh tham gia x©y dùng chñ ®Ò.Phæ cËp nghÒ cho thanh niªn.Theo h×nh thøc “ së h÷u” . chän tr-êng. trung cÊp nghÒ vµ cao ®¼ng nghÒ: t-¬ng tù ho¹t ®éng 1.§µo t¹o vµ båi d-ìng ®éi ngò c/nh©n vµ nh©n viªn kü thuËt nghiÖp vô lµnh nghÒ . TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng d¹y nghÒ vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ. VI.

Qua chñ ®Ò "T«i muèn ®¹t -íc m¬" ë líp 11. nhiÒu h¬n. 1. Tr-íc ra néi dung ®©y. tham kh¶o thªm cuèn nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §HC§ theo n¨m.T×m hiÓu c¬ cÊu ngµnh.Hs thÊy ®-îc nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó con ng-êi thµnh ®¹t trong nghÒ .nhËn xÐt ®-a míi. . GV: Cho häc sinh th¶o tùu kinh tÕ hiÖn ®¹i. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liÖu.Khèi l-îng tri thøc t¨ng lªn nhanh chãng.Gv yªu cÇu hs chuÈn bÞ khai th¸c c¸c th«ng tin trªn m¹ng.. ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ . cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo míi cã thÓ chän ®-îc nghÒ m×nh muèn theo ®uæi. Mét sè ®Æc ®iÓm cña lao ®éng nghÒ nghiÖp hiÖn nay . ®iÓm cña lao ®éng nghÒ . 2. tri thøc ®· trë thµnh nguån cña c¶i luËn môc 1.Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng con ®-êng häc tiÕp ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng -íc m¬ cña m×nh ë ®Þa ph-¬ng m×nh. Häc tËp vµ tu d-ìng ®Ó chän cho m×nh mét nghÒ phï hîp víi høng thó vµ n¨ng lùc cña b¶n th©n. ChuÈn bÞ mét sè c©u hái ®Ó h-íng dÉn häc sinh ®i vµo néi dung chñ ®Ò.Ph©n c«ng häc sinh chuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó tham gia buæi th¶o luËn vÒ sù thµnh ®¹t trong nghÒ. cã ®iÒu kiÖn th× ®Õn t×m hiÓu t¹i mét tr-êng.x· héi lµ mét viÖc khã .th¸ng 12 Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ I. viÕt thµnh bµi ph¸t biÓu.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. thay thÕ cho c¸c s¶n phÈm ra ®êi tr-íc ®ã. c«ng t¸c chuÈn bÞ .S¶n phÈm míi xuÊt hiÖn nhanh h¬n. khai th¸c c¸c th«ng tin tõ m¹ng Internet. c¸c em häc sinh ®· thÊy râ . Chñ §Ò 2.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. c¸c s¶n phÈm míi lu«n kÕ tiÕp. ph¶i n¾m ch¾c nh÷ng vÊn ®Ò sau: Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: Mét sè ®Æc 1. Sù t¨ng lªn gÊp béi cña tri thøc lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó mang l¹i c¸c thµnh nghiÖp hiÖn nay . III.ChuÈn bÞ ý kiÕn. Môc tiªu gi¸o dôc Qua ho¹t ®éng. . . S¶n 7 .Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. do sù thay ®æi c«ng nghÖ qu¸ nhanh. mét s¶n phÈm cã thÓ tån t¹i trªn thÞ tr-êng hµng chôc n¨m. . Träng t©m chñ ®Ò . gióp häc sinh : . Tri thøc míi ph¶i luon ®-a vµo s¶n phÈm.Nh÷ng con ®-êng häc tËp dÉn ®Õn sù thµnh ®¹t trong nghÒ. nghÒ mµ anh chÞ hoÆc ng-êi th©n ®ang häc hoÆc ®· häc. Häc sinh: . . Song khi ®· chän ®-îc nghÒ phï hîp th× mét vÊn ®Ò sÏ ®Æt ra : "CÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g× ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ ?" §Ó gi¶i ®¸p c©u hái nµy. Ngµy nay. . II. dù ®Þnh cña häc sinh sÏ thi vµo tr-êng nµo? IV. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc.

GV: Theo em cã nh÷ng ®k nµo ®Ó gióp con ng-êi ®¹t -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ HS: Th¶o luËn. Ngoµi ra.gi¸o viªn nhËn xÐt: GV: VËy thÓ hiÖn ë nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh.lµ c«ng cô lao ®éng. tiÒn cña. ¸p dông linh ho¹t c«ng nghÑ cña ng-êi kh¸c. b.Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng ®k c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ. + Cã nhiÒu s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.Ph¶i cã lßng yªu nghÒ vµ høng thó víi c«ng viÖc trong nghÒ. Nh÷ng con ®-êng häc tËp ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ cña ®-êng häc tËp ®Ó ®¹t ®-îc m×nh. tøc lµ b»ng tµi vµ ®øc. lu«n thay thÕ c«ng nghÖ cò b»ng c«ng nghÖ míi vµo ®óng thêi ®iÓm cÇn thiÕt nh»m t¹o ra søc c¹nh tranh trong chÝnh s¶n phÈm cña m×nh. 8 .Kh«ng lµm hµng kÐm chÊt l-îng vµ hµng gi¶. nhiÒu s¸ng chÕ. NghÒ cßn lµ tr¸ch nhiÖm víi con ng-êi lµ nghÜa vô cña bÊt cø c«ng d©n nµo nªn ph¶i cã ®¹o ®øc vµ l-¬ng t©m nghÒ nghiÖp. bít xÐn nguyªn vËt liÖu. ®µo t¹o liªn tôc.S¶n phÈm tån t¹i trªn thÞ tr-êng th× ng-êi s¶n xuÊt ph¶i cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc lµm chñ c«ng nghÖ. Internet vµ ph¶i biÕt ngo¹i ng÷. + Cã n¨ng suÊt lao ®éng cao: do biÕt c¶i tiÕn c«ng nghÖ. .. cã hiÖu qu¶. Nh÷ng ®k c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®-îc -íc m¬ thµnh ®¹t trong nghÒ. + Uy tÝn ®èi víi ng-êi xung quanh.Ph¶i cã kÕ ho¹ch häc tËp tu d-ìng th-êng xuyªn. . a. + Th¨ng tiÕn trong nghÒ. häc tËp suèt ®êi” . => Lµm chñ tri thøc. ®-îc cÊp trªn tin cËy. GV: Theo em cã nh÷ng biÓu hiÖn nµo thÓ hiÖn cña sù thµnh ®¹t trong nghÒ. -íc m¬ cña m×nh. c¬ héi ®i häc cµng nhiÒu h¬n.Kh«ng bít xÐn giê lao ®éng. kÜ n¨ng vµ tay nghÒ ch/m«n.Kh«ng l·ng phÝ thêi gian. lµm chñ c«ng nghÖ míi lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc c¬ b¶n ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ. . ng-êi lao ®éng ph¶i cã tri thøc vµ kÜ n¨ng sö dông vi tÝnh.Kh«ng vi ph¹m néi quy lao ®éng. . ®-îc cÊp d-íi phôc tïng. Ho¹t ®éng 3 : Nh÷ng con 3.§ßi hái ng-êi l® cã tri thøc.tr¶ lêi. ( CÇn l-u ý r»ng: Uy tÝn ®-îc x©y dùng b»ng nh©n c¸ch. X· héi cµng ph¸t triÓn th× con ®-êng häc tËp cho ng-êi lao GV: HiÖn nay ng-êi lao ®éng cµng më réng. . Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña sù thµnh ®¹t trong nghÒ. nh. míi lµ uy tÝn ®Ých thùc). 2. t×m tßi ph-¬ng ph¸p lµm viÖc míi. HS: Th¶o luËn tr¶ lêi. nhÊt lµ tiÕng Anh. ®-îc nhµ n-íc tÆng gi¶i th-ëng. . Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn cho ®-îc khÈu hiÖu: “ Gi¸o dôc th-êng xuyªn.thÕ nµo? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi phÈm nµo thiÕu hµm l-îng tri thøc míi th× sÏ nhanh chãng bÞ lo¹i ra khái thÞ tr-êng. §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thµnh ®¹t trong nghÒ. ®-îc ®ång nghiÖp quý mÕn. * Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh-: .

IV. xÝ nghiÖp. nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin. doanh nghiÖp. ®¹i häc më. võa lµm lµ mét ph-¬ng thøc tù v-¬n lªn rÊt ®¸ng khuyÕn khÝch. HiÖn nay..GV nhËn xÐt bæ sung ®-a ra c¸c ý sau. ®äc s¸ch ë th..ChuÈn bÞ chñ ®Ò 3:. V. . ng-êi lao ®éng cã nh÷ng con ®-êng häc tiÕp nhsau: .viÖn ®iÖn tö.cho ®i häc tiÕp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.. c¸c b¨ng ®Üa cã néi dung chuyÓn giao c«ng nghÖ. ng-êi lao ®éng cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ häc tËp nhê m¹ng Internet..Ng-êi lao ®éng cã thÓ tù häc b»ng c¸ch ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch tham gia sinh ho¹t t¹i c¸c c©u l¹c bé. c¸c nhµ v¨n ho¸. c¸c líp häc t¹i chøc.Cho hs tãm t¾t l¹i 3 néi dung cña bµi häc. ********************** 9 . phæ biÕn khoa häc tri thøc vµ kÜ thuËt. c¸c trung t©m gi¸o dôc th-êng xuyªn. GV: N/x tinh thÇn chung cña líp. NhiÒu lao ®éng giái trong nghÒ ®· ®-îc c¬ quan. Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo : .… HiÖn nay. ..Ng-êi lao ®éng cã thÓ theo häc t¹i c¸c trung t©m häc tËp céng ®ång.Võa häc.viÖn.tõng c¸ nh©n cho ®iÓm hoÆc nh¾c nhë ®éng viªn. NhËn xÐt .. th.T×m hiÓu hÖ thèng tr-êng trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ ®µo t¹o nghÒ cña trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. tr×nh ®é häc vÊn.Häc tiÕp ë c¸c tr-êng líp ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó n©ng cao tay nghÒ.®éng cã nh÷ng con ®-êng häc tËp g×? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi.®¸nh gi¸: GV : Bµi häc gióp cho em hiÓu biÕt g×?.

Cã th¸i ®é ®óng ®¾n khi chän ngµnh. ®èi t-îng tuyÕn sinh vµ thêi gian ®µo t¹o. III. Häc sinh: . Träng t©m chñ ®Ò . chÞ kho¸ tr-íc hoÆc nh÷ng ng-êi lín tuæi ë xung quanh ®Ó häc hái kinh nghiÖm vµ xin lêi khuyªn nªn thi vµo tr-êng nµo. . h×nh thøc ®µo t¹o §H vµ C§ . 10 . .N¾m ®-îc th«ng tin c¬ b¶n vÒ hÖ thèng tr-êng. Môc tiªu gi¸o dôc.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. .Chñ §Ò 4. Ho¹t ®éng 2: HÖ thèng a. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc.HÖ thèng ®µo t¹o §H. c«ng t¸c chuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: . .th¸ng 1 T×m hiÓu hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng I.GÆp nh÷ng anh. häc vµ cao ®¼ng. C§ bao gåm: C¸c lo¹i h×nh tr-êng §H. C§ ë n-íc ta ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ ch-a tõng thÊy.Häc sinh thÊy ®-îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng . vÒ c¸c lo¹i tr-êng tr-íc khi khai gi¶ng. C§”. h×nh thøc ®µo t¹o. 2.T×m ®äc cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. C§” cña nh÷ng n¨m häc tr-íc ®Ó h×nh dung ra nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ tuyÓn sinh. gióp häc sinh : . GV: Em h·y nªu hÖ thèng Tr-êng §H vµ C§ cã tÇm quan träng v« cïng to lín. ®©y hÖ thèng tr-êng §H. khèi nµo vµ cÇn chuÈn bÞ nh÷ng g× ®Ò cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ thi tèt. Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng t¸m 1945 vµ ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn. II. . C§. HÖ thèng tr-êng §H vµ C§. Qua ho¹t ®éng.Th«ng b¸o cho häc sinh biÕt vÒ cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. IV. 2. C§” cña n¨m häc.T×m ®äc cuèn “ Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. S¬ l-îc vÒ sù ph¸t triÓn hÖ thèng tr-êng ®¹i häc ph¸t triÓn hÖ thèng tr-êng ®¹i vµ cao ®¼ng. TÇm quan träng vµ nhiÖm vô cña tr-êng §H vµ C§: tr-êng §H vµ C§. Ph-¬ng ph¸p Néi dung Ho¹t ®éng 1: S¬ l-îc vÒ sù 1.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn.

Cã b»ng tèt nghiÖp hoÆc t-¬ng ®-¬ng míi ®-îc thi §HC§.chÝnh th× cã c¸c lo¹i tr-êng: C«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp( t.C§.ph¹m.C§ s. + Khèi v¨n ho¸ nghÖ thuËt. Cã hai h×nh thøc ®µo t¹o c¬ b¶n : §µo t¹o chÝnh quy vµ 11 . N¨m häc 2002-2003 cã 202 tr-êng §H vµ C§: trong ®ã cã 81 §H.ph¹m.H×nh thøc: §¶m b¶o tÝnh hoµn chØnh mÒm dÎo. 121 C§ + C«ng lËp: 179 §H.C¸c khèi tr-êng trong danh môc §H. C§. . + Khèi c«ng nghiÖp. cã n¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc gi¶i quyÕt v/®Ò thùc tiÔn do c/s ®Ò ra thuéc ph¹m vi nghÒ nghiÖp cña m×nh. v¨n ho¸… Ngoµi ra cã nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc g¾n khoa häc víi s¶n xuÊt kinh doanh. + Khèi khoa häc c¬ b¶n. * §¹i häc më: + ViÖn ®¹i häc më Hµ Néi + §¹i häc më b¸n c«ng T. c. nghiÖp vô. + Khèi Y tÕ .5.2 n¨m * §èi t-îng tuyÓn sinh lµ nh÷ng ai? . + Khèi N«ng.thÕ nµo? GV: §èi t-îng tuyÓn sinh lµ nh÷ng ai? + Tr-êng §H: §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc kÜ thuËt. .C§ sph¹m ®Þa ph-¬ng.nghiÖp. nghiÖp vô kinh tÕ. + Khèi §H s. + D©n lËp: 17 §H.L©m . + Tr-êng C§: §µo t¹o båi d-ìng c¸n bé cã tr×nh ®é C§ vÒ kÜ thuËt.§èi t-îng nh÷ng häc sinh ®· tèt nghiÖp c¸c tr-êng d¹y nghÒ chÝnh quy cã nhu cÇu häc tËp n©ng cao. . C§. H×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh.thôc). ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ cã tr×nh ®é §H vµ trªn §H cã lÝ t-ëng. ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ. * §¹i häc ®a ngµnh cïng mét hoÆc hai lÜnh vùc.Ng. * C¸c tr-êng C§ thµnh lËp theo ngµnh.C§: + Khèi kinh tÕ ph¸p lÝ. b. t/g ®µo t¹o liªn th«ng tõ 1. khoa häc vµ c«ng nghÖ.P HCM.ThÓ dôc thÓ thao. + B¸n c«ng: 6 §H. .Theo lÜnh vùc vµ ngµnh xÕp theo 4 lo¹i h×nh: * §¹i häc ®a lÜnh vùc cã 2 §H quèc gia 3 §H khu vùc.thÕ nµo? GV: Theo em cã nh÷ng lo¹i h×nh nµo cña tr-êng §H vµ C§? GV: H·y nªu h×nh thøc ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh nh.tr-êng §H vµ C§ cã tÇm quan träng nh.thÕ nµo? GV: Tr-êng §H vµ C§ cã nhiÖm vô nh. quyÕt t©m v-¬n lªn nh÷ng ®Ønh cao cña v¨n ho¸. linh ho¹t liªn tôc t¹o ®/k thuËn lîi cho c¸c bËc häc thÊp cã thÓ theo häc §H vµ C§.Theo hthøc së h÷u ®Çu t. C¸c lo¹i h×nh cña tr-êng §H vµ C§.

®¸nh gi¸: .B¶n th©n ph¶i cã høng thó vµ kh¶ n¨ng phï hîp víi ngµnh häc. Mét sè diÓm l-u ý khi chän ngµnh.GV: §iÒu kiÖn tuyÓn sinh cña ®µo t¹o chÝnh quy lµ nh. Khèi C: V¨n.ChuÈn bÞ chñ ®Ò 5: Thanh niªn lËp th©n lËp nghiÖp.TCCN hoÆc t-¬ng ®-¬ng tuæi tõ 18-32 ®ñ søc khoÎ. Mét sè diÓm l-u ý khi chän ngµnh. chän tr-êng §H vµ C§.VÊn ®Ò thÓ lùc. . .To¸n. c¸n bé.Tr×nh ®é häc lùc. chän tr-êng §H vµ C§. §H tõ 4-5 n¨m tuú theo nghµnh häc.cã b»ng tèt nghiÖp THPT . .H×nh thøc ®µo t¹o chÝnh quy: §µo t¹o tËp trung t¹i tr-êng.Sinh.thÕ nµo? GV: Cã mÊy khèi thi c¬ b¶n víi nh÷ng m«n nµo ? Ho¹t ®éng 3.§iÒu kiÖn tuyÓn sinh: Lµ nh÷ng häc sinh phæ th«ng.H×nh thøc ®µo t¹o chuyªn tu: §¸p øng nhu cÇu cña ®«ng ®¶o c¸n bé. * §iÒu kiÖn tuyÓn sinh cña ®µo t¹o chÝnh quy: . . * C¸c cô x-a ®· d¹y r»ng: Ai ¬i tiÒn cña bÒ bÒ Kh«ng b»ng ta n¾m v÷ng nghÒ trong tay NghÒ nµo còng träng còng hay Lµm “ quan” còng quý. Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: . NhËn xÐt . tr-êng? GV: Tè chøc cho häc sinh ph¸t biÓu: Em chän ngµnh g×? Tr-êng nµo? V× sao? ®µo t¹o chuyªn tu t¹i chøc.3 n¨m.Sö.NV cã tr×nh ®é chuyªn m«n s¬ cÊp. nh©n viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn rêi n¬i lµm viÖc. Khèi B: To¸n. 3.Ngo¹i ng÷.§iÒu kiÖn tuyÓn sinh: C¸n bé CN. . Khèi D: V¨n.§Þa.Thêi gian ®µo t¹o: C§. .Nhu cÇu nh©n lùc cña ngµnh nghÒ. uèn n¨n nh÷ng nhËn thøc kh«ng ®óng vÒ vÊn ®Ò häc §H. trung cÊp cã b»ng tèt nghiÖp THPT hoÆc t-¬ng ®-¬ng.GV: Tæ chøc cho hs tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn. phæ biÕn lµ 4 n¨m riªng §h Y khoa 6 n¨m . V. m¹nh nh÷ng träng t©m.Ho¸.§iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh. . * Cã 4 khèi thi c¬ b¶n víi nh÷ng m«n: Cã 4 khèi thi: Khèi A: To¸n-LÝ. ******************** 12 . nh©n viªn. IV.Ho¸ .. ®i cµy còng sang. . c«ng nh©n. GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi chän ngµnh.

Qua ho¹t ®éng. . . ph©n tÝch. Träng t©m chñ ®Ò .Ph¸t biÓu víi gi¸o viªn vµ c¸n bé t. . C«ng t¸c chuÈn bÞ 1. häc sinh tr-íc khi quyÕt ®Þnh chän nghÒ. nh÷ng chØ sè t©m sinh lÝ còng nh. chuÈn bÞ b-íc vµo thÕ giíi nghÒ nghiÖp t-¬ng lai. . hoµn c¶nh gia ®×nh. t©m t.vÊn chän nghÒ I.T×m hiÓu ®-îc t©m t-.BiÕt l¾ng nghe.Chñ §Ò 5 . III. 13 . häc sinh khi kÕt thóc THPT. . nghÒ truyÒn thèng cña thanh niªn. gióp häc sinh : .vµ nguyÖn väng vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh.§äc kÜ phÇn néi dung chñ ®Ò. t.Cã th¸i ®é ®óng khi chän nghÒ. . . Häc sinh: . vµo kÕt qu¶ cña c¸c phÐp ®o.BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c b-íc cña quy tr×nh t.vÊn tr-íc khi chän nghÒ.vÊn ®Ó chän ®-îc nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc b¶n th©n vµ nhu cÇu cña x· héi. II. v-íng m¾c cña thanh niªn. chuÈ bÞ t.nguyÖn väng vµ quyÕt ®Þnh chän nghÒ cña häc sinh.duy. Môc tiªu gi¸o dôc.kh«ng chän nghÒ theo c¶m tÝnh theo d. chän läc ®-îc c¸c ý kiÕn t.th¸ng 1 T.luËn x· héi hoÆc ý kiÕn cña ng-êi kh¸c.vÊn chän nghÒ.vÊn nh÷ng b¨n kho¨n. gióp cho häc sinh biÕt c¸ch ®èi chiÕu nh÷ng phÈm chÊt t©m sinh lÝ cña c¸ nh©n víi yªu cÇu cña nghÒ ®Ó cã h-íng chän ®-îc nghÒ phï hîp.LËp hå s¬. Gi¸o viªn: .thu thËp nh÷ng b¨n kho¨n. 2.BiÕt ®-îc ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña t. gi¶i ®¸p nh÷ng b¨n kho¨n. nguyÖn väng. ®Ó häc sinh cã thÓ lµm ngay trªn líp.ChuÈn bÞ mét sè phÐp ®o chó ý.Dùa trªn c¬ së khoa häc.Dùa vµo b¶ng x¸c ®Þnh ®èi t-îng lao ®éng cÇn chän.liÖu nép cho gi¸o viªn. th¾c m¾c. . v-íng m¾c.

vÊn chän nghÒ? HS : Tr¶ lêi. khÝ hËu.ThÕ nµo lµ t.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. . . Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho ng-êi lao ®éng loµm viÖc trong nghÒ. Tªn nghÒ vµ nh÷ng chuyªn m«n th-êng gÆp trong nghÒ. 14 .Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh Ph-¬ng ph¸p Ho¹t ®éng 1. c.TuyÓn chän nghÒ: Muèn tuyÓn chän ph¶i cã sù hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh. .T. Néi dung tæ chøc * C¸ch thøc tæ chøc. d. Ho¹t ®éng 2.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. . GV: H·y ®äc b¶n m« t¶ nghÒ.§èi t-îng l/® lµ nh÷ng thuéc tÝnh.§Þnh h-íng nghÒ: x¸c ®Þnh nh÷ng nghÒ mµ häc sinh cã tham gia. 2. .Nh÷ng tr×nh ®é kh¸c nhau. Kh¸i niÖm t. h.vÊn chän nghÒ: . nh÷ng thuéc tÝnh cña c©y trång vµ m«i tr-êng cña nh©n viªn c¸c nhµ hµng ¨n uèng lµ kh¸ch hµng vµ nh÷ng ®/k phôc vô hä. ®èi t-îng l/® cña ng-êi lµm nghÒ trång c©y lµ c©y trång. B¶n m« t¶ nghÒ. Néi dung 1. b. hiÖn t-îng.Nh÷ng kÜ n¨ng kÜ x¶o häc tËp vµ lao ®éng. nh÷ng ®/k sinh sèng vµ ph¸t triÓn cña chóng ( ®Êt ®ai. Nh÷ng n¬i cã thÓ theo häc nghÒ.vÊn chän nghÒ vµ tuyÓn chän nghÒ. a. B¶n m« t¶ nghÒ. gåm cã nh÷ng néi dung nµo? Ho¹t ®éng 3.Nh÷ng phóc lîi mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng. . . Nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ. . Néi dung vµ tÝnh chÊt lao ®éng cña nghÒ. a. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tham gia lao ®éng trong nghÒ.vÊn chän nghÒ: lµ kh©u trung gian gi÷a hai kh©u tuyÓn chän nghÒ vµ ®Þnh h-íng. Kh¸i niÖm t. t. 3. Gåm 3 kh©u g¾n bã chÆt chÏ víi nhau: lµ ®Þnh h-íng nghÒ.Tr×nh ®é häc vÊn tr-íc khi häc nghÒ. nh÷ng mèi q/hÖ qua l¹i cña c¸c sù vËt. .ChÕ ®é båi d-ìng ®éc h¹i.IV. GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt: H·y nªu nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ? GV: h-íng dÉn häc sinh t×m hiÓu tõng phÇn cô thÓ. . g.. c¸c qu¸ tr×nh mµ c-¬ng vÞ l/® nhÊt ®Þnh con ng-êi ph¶i vËn dông vµo chóng. §èi t-îng lao ®éng: . e. Nh÷ng n¬i cã thÓ lµm viÖc sau khi häc nghÒ.vÊn chän nghÒ: GV: Cho häc sinh ®äc ph©n 1 ë SGk .). cã thÓ lùa chän phï hîp víi sù høng thó cña m×nh.. Chèng chØ ®Þnh y häc. Nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña nghÒ. . cá d¹i. VÝ dô .TiÒn l-¬ng tèi thiÓu thang l-¬ng trong nghÒ.

X¸c ®Þnh nghÒ lao ®éng.§-a ra lêi khuyªn. C«ng cô lao ®éng: . tr«ng ®îi ë ng-êi l/®. trong ®ã l/® nghÒ nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh. ph-¬ng thøc gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô thùc hµnh vµ lÝ luËn còng ®-îc coi lµ c«ng cô l/®. §o mét sè phÈm chÊt t©m lÝ theo yªu cÇu cña c¸c lao ®éng.LÝ lÞch. kÜ s.TiÕn hµnh nh÷ng phÐp ®o.vÊn.SGK theo yªu cÇu c¸c nghÒ. Môc ®Ých l/® thÓ hiÖn ë viÖc tr¶ lêi c©u hái " Lµm g×?" . nh÷ng dông cô ®o l-êng. lµm t¨ng sù t¸c ®éng cña con ng-êi tíi ®èi t-îng. LËp hå s¬ häc sinh. tinh vi ®Ó chuÈn ®o¸n nh÷ng p/c dÉn häc sinh t×m hiÓu qua b¶ng t©m lÝ cÇn thiÕt cho nh÷ng nghÒ hoÆc nhãm nghÒ ®ßi ë SGK. .. xö lÝ th«ng tin cïng nh÷ng quy t¾c. . vËn ®éng viªn leo nói. cña thÇy thuèc lµ ch÷a trÞ cho ng-êi bÖnh trë thµnh ng-êi kháe m¹nh. . . m¸y ®o thêi gian ph¶n øng. Quy tr×nh t. môc ®Ých cña thî c¬ khÝ lµ lµm ra c¸c c«ng cô kÜ thuËt. §iÒu kiÖn lao ®éng: . PhÈm chÊt t©m lÝ nghÒ. NhËn xÐt – ®¸nh gi¸: .. V× vËy.. sö dngj 6. . IV.. thî lÆn. c.SGK. C¸c m¸y mãc vµ dông cô nµy th-êng sö dông cho tõng c¸c nh©n.vÊn chän nghÒ.Môc ®Ých l/® kh«ng chØ lµ k/q lµm viÖc mµ xh ®ßi hái. ë n-íc ta.Nghiªn cøu hå s¬ häc sinh. . . trong c«ng t¸c t. VÝ dô. kÜ s. 7.c«ng nghÖ nhuém. . tù chÕ nhm¸y ®o ®é rung tay. d. m¸y mãc biÕn ®æi n¨ng l-îng. 4.C«ng cô l/® kh«ng chØ lµ nh÷ng dông cô gia c«ng mµ gåm nh÷ng ph-¬ng tiÖn lµm t¨ng n¨ng lùc nhËn thøc cña con ng-êi vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng l/®..GV: Tæ chøc cho hsi tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m. . ë nhiÒu n-íc. c¸c dông cô ®o nh©n tr¾c. nghiÖp cÇn chän theo ®èi t-îng 5.NghÒ ®Þnh chän..Häc vÊn së thÝch. 8. . thiÕt bÞ dông cô. 15 .§iÒu kiÖn l/® ë ®©y chÝnh lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña m«i tr-êng. Sö dông thiÕt bÞ dông cô.thiÕt kÕ.phi c«ng. X¸c ®Þnh nghÒ nghiÖp cÇn chän theo ®èi t-îng Ho¹t ®éng 4. .VÒ b¶n th©n hs.VÒ gia ®×nh. ng-êi ta sö dông GV: tr×nh bµy b¶ng vµ h-íng m¸y mãc phøc t¹p. Môc ®Ých lao ®éng: . nhiÒu trung t©m b-íc ®Çu còng ®· sö dông nh÷ng m¸y mãc ®¬n gi¶n.Nghiªn cøu nh÷ng ho¹ ®å nghÒ. hái ph¶i cã nh÷ng p/c t©m lÝ chuyªn biÖt nh.b.

chän nghÒ phï hîp trªn c¬ së høng thó c¸ nh©n.Th«ng tin vÒ viÖc ra ®Ò thi cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. gióp häc sinh : . . . ******************* Chñ §Ò 6 H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh I.§iÒu kiÖn dù thi vµ diÖn tróng tuyÓn. n¨ng lùc. * H-íng dÉn vµ gióp ®ì hs ®Ó c¸c em tù lùa chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh lµ 1 c«ng viÖc quan träng trong q/tr×nh h-íng nghiÖp. II. chÝnh x¸c. .ý nghÜa cña k× thi tuyÓn sinh. . Qua ho¹t ®éng. ®óng thêi h¹n. hoµn c¶nh cña b¶n th©n vµ yªu cÇu cña x· héi. H-íng dÉn hs quyÕt ®Þnh chän nghÒ tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh.Nh÷ng thay ®æi cña quy chÕ thi so víi n¨m häc tr-íc.So¹n chñ ®Ò 6: . Néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò. V× vËy. 1. . ViÖc h-íng dÉn vµ häc sinh nh÷ng lêi khuyªn chän nghÒ vµo thêi ®iÓm nµy lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m gióp c¸c em tù 16 . V. C§. ®iÒu kiÖn.v-íng m¾c cña c¸c em khi cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch nghÒ nghiÖp t-¬ng lai ®Ó gióp c¸c em kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã. C¸ch thøc tæ chøc.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. ®Õn thêi ®iÓm nµy. . gv cÇn gióp c¸c em hiÓu: .Lµm ®-îc hå s¬ tuyÓn sinh ®óng yªu cÇu.Thñ tôc vÒ hå s¬ ®¨ng ký dù thi.BiÕt ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ q/c tuyÓn sinh §H. vÉn cßn mét sè Ýt häc sinh ch-a quyÕt ®Þnh chän nghÒ døt kho¸t.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. gi¸o viªn cÇn ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n. cßn ph©n v©n khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh.BiÕt chän tr-êng. .Xö lÝ thi sinh dù thi vi ph¹m quy chÕ.Quy ®Þnh vÒ ®ît thi. xÐt tuyÓn vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ thi. ®-îc t. ®a sè häc sinh ®· cã quyÕt ®Þnh chän nghÒ chän h-íng ®i phï hîp víi b¶n th©n. trªn c¬ së trao ®æi víi häc sinh vµ cha mÑ häc sinh.ChÝnh s¸ch -u tiªn trong tuyÓn sinh.Tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh. häc sinh ®· t×m hiÓu th«ng tin nghÒ.ChuÈn bÞ chñ ®Ò: H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh. v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn c¸c em ®Þnh h-íng l/®éng nghÒ nghiÖp t-¬ng lai cña m×nh sau khi tèt nghiÖp phæ th«ng.H-íng dÉn häc sinh chän nghÒ vµ lµm hå s¬ tuyÓn sinh. Môc tiªu gi¸o dôc. . . TCCN vµ d¹y nghÒ. . thêi gian thi vµ ®Þa ®iÓm thi.Phóc kh¶o vµ khiÕu n¹i.vÊn nghÒ khi cÇn thiÕt. Do vËy. . . Tuy nhiªn. III. .Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn. . Ph©n c«ng chñ ®Ò tiÕp theo: . §Ó gióp hs hiÓu ®-îc cÆn kÏ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong k× thi nµy.

chuyÓn nhËn giÊy b¸o thi. 3. m«n thi. * §iÒu 6 cña quy chÕ tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng §H vµ C§ n¨m 2008 quy ®Þnh: Nh÷ng thÝ sinh ®· dù thi ®ñ sè m«n quy ®Þnh vµ ®¹t ®iÓm tróng tuyÓn do tr-êng quy ®Þnh cho tõng ®èi t-îng.N¬i nép hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi vµ m· ®¬n vÞ ®¨ng kÝ dù thi. Mét sè ®iÒu c¬ b¶n trong quy chÕ tuyÓn sinh.ChÝnh s¸ch -u tiªn theo khu vùc.M· tr-êng ®¨ng kÝ dù thi. H-íng dÉn khai hå s¬ ®¨ng ký dù thi tuyÓn sinh. 3. . C§” vµ “Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh TCCN”. nhu cÇu lao ®éng cña x· héi trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin vÒ nghÒ nghiÖp vµ ®µo t¹o míi nhÊt. V. th©n mËt vµ thËn träng trong viÖc ®-a ra lêi khuyªn chän nghÒ. Sau khi thi xong. VÒ diÖn tróng tuyÓn. .C¸c ®èi t-îng ®-îc -u tiªn xÐt tuyÓn vµo c¸c tr-êng §H. n¨ng lùc b¶n th©n.TCCN. Träng t©m cña chñ ®Ò. ChuÈn bÞ 1. * Xö lÝ thÝ sinh dù thi vi ph¹m quy chÕ. Mçi lêi khuyªn cña gi¸p viªn ®Òu ph¶i dùa trªn c¨n cø khoa häc. b. Khi t.ChÝnh s¸ch -u tiªn theo ®èi t-îng. Hs chän nghÒ. theo tõng khu vùc. kh«ng cã 1 m«n nµo bÞ ®iÓm 0 th× thuéc diÖn tróng tuyÓn. . cã tÝnh thuyÕt phôc ®Ó hs thÊy tháa ®¸ng vµ tin cËy 2. IV. VÒ ®iÒu kiÖn dù thi. C§. C«ng viÖc nµy ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i cã sù c¶m th«ng. . cÇn xÐt tíi høng thó. * Quy ®Þnh vÒ khèi thi. th¾c m¾c.ChuÈn bÞ 1 sè hå s¬ mÉu.vÊn cho häc sinh lùa chän nghÒ. ngay c¶ khi ®Õn tr-êng lµm thñ tôc dù thi.Thu thËp nh÷ng b¨n kho¨n. d¹y nghÒ cña Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. * ChÝnh s¸ch -u tiªn trong tuyÓn sinh. chän h-íng ®i cho b¶n th©n 1 c¸ch chñ ®éng. . 2. nh÷ng nguyÖn väng vµ q/®Þnh chän nghÒ cña hs. . tù tin tr-íc khi lµm hå s¬ tuyÓn sinh. thêi gian thi. 17 . . . Hs viÕt hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi chÝnh x¸c.Nghiªn cøu kÜ quy chÕ tuyÓn sinh vµo c¸c tr-êng §H. mäi thay ®æi trong hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi ®Òu kh«ng ®-îc chÊp nhËn. . . C§ hÖ chÝnh quy.tin h¬n vµo quyÕt ®Þnh cña m×nh. ®¨ng kÝ xÐt tuyÓn.§èi t-îng -u tiªn.Hé khÈu th-êng tró. 1.Khèi thi. Hs hiÓu quy chÕ tuyÓn sinh.C¸c ®èi t-îng ®-îc xÐt tuyÓn th¼ng vµo §H. * L-u ý: Mäi sai sãt trong hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi vÉn cã thÓ ®-îc chØnh lÝ tr-íc khi thi. a. nh÷ng th«ng tin trong “nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §H. C§. .Khu vùc tuyÓn sinh. ®iÒu kiÖn gia ®×nh. ®óng theo yªu cÇu. * Nh÷ng thay ®æi vÒ quy chÕ tuyÓn sinh. * Thñ tôc vµ hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi. . Gi¸o viªn: .

dùa vµo n¨ng lùc t. NhËn xÐt chung cña bµi häc: . Hµn MÆc Tö.Sµng läc ph©n tÝch.duy vµ ph¸n ®o¸n chän tri thøc. GV: Em sÏ lµ g× ®Ó häc tËp vµ tu d-ìng? Muèn tiÕp thu trÝ thøc em ph¶i lµm g×? a. Häc sinh: . *********************** Chñ §Ò 7 Thanh niªn lËp th©n. b. .GV: Tæ chøc cho hs tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m So¹n chñ ®Ò 7: . III. Néi dung c¬ b¶n cña bµi häc 1.bÖnh phong mµ vÉn trë thµnh nhµ th¬ lín trong phong trµo th¬ míi… VËy hä thµnh c«ng nhê cã ý chÝ kiªn c-êng kh¸t väng tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ v-ît lªn chÝnh m×nh søc m¹nh néi t©m vµ sù nghiªm kh¾c víi chÝnh m×nh ®-a hä ®Õn thµnh c«ng.Lu«n ph¶i p/tÝch vµ g/q v/®Ò.ChuÈn bÞ t. VI. 2.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. t©m tvµ nguyÖn väng vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña bµi häc.Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn.BiÕt t«n träng nh÷ng ng-êi lao ®éng lµm viÖc hÕt m×nh trong bÊt cø vÞ trÝ nµo cña ®êi sèng x· héi.2. GV: cho häc sinh ®äc phÇn 1 ë SGk. II. ®øng lªn cïng nh©n d©n chèng l¹i sù mua chuéc cña kÎ thï. . Tu d-ìng ®¹o ®øc: GV: ThÕ nµo lµ tu d-ìng ®¹o ®øc ? v× sao con ng-êi ph¶i tu d-ìng ®¹o ®øc? T¸c dông cña tu d-ìng ®¹o ®øc? 18 .vÊn nh÷ng b¨n kho¨n. .§èi víi c¸c em häc sinh ph¶i cã ý thøc lËp th©n ngay khi ngåi trªn ghÕ nhµ tr-êng. Kh©u then chèt cña lËp chÝ lµ tËp trung søc lùc vµo häc tËp vµ tu d-ìng. gióp häc sinh : . . VËy muèn tiÕp thu thanh niªn ph¶i lµm g×? .ViÖt Nam: Cã NguyÔn §×nh ChiÓu nhµ th¬ mï v-¬n lªn.Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc.®Ó thÊy ®-îc ®a sè ng-êi lËp th©n thµnh c«ng lµ ph¶i lËp chÝ. . v-íng m¾c.Thanh niªn lËp th©n. víi c¸n bé t. lËp nghiÖp. VÊn ®Ò cèt lâi cña lËp th©n lµ lËp chÝ. Qua ho¹t ®éng. C¸ch thøc tæ chøc. V× sao nãi vÊn ®Ò cèt lâi cña lËp th©n lµ lËp chÝ? Cho vÝ dô cô thÓ? . lËp nghiÖp I. . .TiÕp thu th«ng tin h÷u hiÖu. . TiÕp thu trÝ thøc: ThÕ kØ XXI lµ thÕ kØ cña sù bïng næ th«ng tin lµ thø cña c¶i v« h×nh .Häc sinh thÊy ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn lËp th©n lËp nghiÖp cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.Ph¸t biÓu víi gv.liÖu cho viÖc lµm hå s¬ ®¨ng kÝ dù thi.

+ Quan hÖ tèt víi mäi ng-êi. + Tinh thÇn kØ luËt tù gi¸c cao. C¸ch thøc tæ chøc. + Cã t©m hån lµnh m¹nh. M-êi phÈm chÊt chÝnh trªn b-íc ®-êng lËp nghiÖp. + Cã lßng khoan dung ®é l-îng.GV: Tæ chøc cho häc sinh tæng kÕt nh÷ng v/®Ò c¬ b¶n nhÊn m¹nh nh÷ng träng t©m. Môc tiªu gi¸o dôc. ********************* Chñ §Ò 8 Tæ CHỨC THAM QUAN HOẶC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ HƯỚNG NGHIỆP I. + Lu«n hi väng vµo thµnh tùu t-¬ng lai. . .LËp nghiÖp suy cho cïng lµ qu¸ tr×nh tù thÓ nghiÖm m×nh.vÊn chän nghÒ trong qu¸ tr×nh h-íng nghiÖp.Em sÏ lµm g× cho m×nh ®Ó tù hoµn thiÖn nh©n c¸ch? IV. gióp häc sinh : . . 3.TÝch cùc chuÈn bÞ vµ chñ ®éng th/gia c¸c h® g/l-u. kh«ng sî rñi ro. . gióp con ng-êi x©y dùng nh©n c¸ch hoµn thiÖn: + Cã lÝ t-ëng sèng tÝch cùc cÇu tiÕn. + S½n sµng chia sÏ kinh nghiÖm cña m×nh víi ng-êi kh¸c. + Cã tinh thÇn v-ît khã d¸m m¹o hiÓm. + Cã niÒm tin vµ biÕt vËn dông niÒm tin. ph¶i cã nguyªn t¾c ®¹o ®øc cã thÕ míi t¹o nªn thµnh c«ng. .Bæ sung ®-îc nh÷ng hiÓu biÕt míi vÒ lùa nghÒ nghiÖp.KhuyÕn khÝch mäi ng-êi lµm giµu chÝnh ®¸ng GV: Tæ chøc cho häc sinh ph¸t biÓu: . Qua ho¹t ®éng.Em ®· lµm ®-îc g× trªn sè m-êi phÈm chÊt trªn? . So¹n chñ ®Ò 8: . II. GV: Cho häc sinh ®äc vµ vËn dông tõ thùc tiÔn ®· thÊy cho biÕt: M-êi phÈm chÊt chÝnh trªn b-íc ®-êng lËp nghiÖp lµ g×? . .v/ho¸ vÒ chñ ®Ò h-íng nghiÖp. 19 . .Th¶o luËn vµ x©y dùng néi dung bµi häc. NhËn xÐt chung cña bµi häc..Cã thªm ®-îc hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm vÒ lùa chän nghÒ nghiÖp.Ph¶i cã nh©n c¸ch cao th-îng phÈm chÊt ®¹o ®øc. con ng-êi cã nh©n c¸ch cao th-îng ®-îc ng-êi ®êi t«n kÝnh. + Lµm viÖc say s-a quªn m×nh. lµ t×m kiÕm ph-¬ng ph¸p tho¸t khái ®ãi nghÌo.T.Nhµ v¨n Ph¸p viÕt: nÕu b¹n hái t«i sinh ra trªn ®êi nµy ®Ó lµm g×? T«i xin tr¶ lêi: T«i cÇn sèng cã thµnh cã s¾c trªn thÕ giíi nµy.PhÈm chÊt ®¹o ®øc quyÕt ®Þnh thµnh tÝch cña con ng-êi.

+ Tham quan toµn c¶nh. b.Tæ chøc h/®éng giao l-u. Qua viÖc tham quan trung t©m t.vÊn nghÒ hoÆc xóc tiÕn viÖc lµm cã mét sè ®iÓm chÝnh sau: + Nghe b¸o c¸o vÒ chøc n¨ng.Tæ chøc c¸c trß ch¬i theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp.Môc ®Ých tham quan: Ho¹t ®éng t©m quan gióp häc sinh cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c«ng c«ng viÖc t. . 1. Tham quan.vÊn. trao ®æi víi c¸n bé trunh t©m t. H/® giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp cßn cã t¸c dông trong viÖc tuyªn truyÒn ý nghÜa. hiÓu râ h¬n vÒ ý nghÜa cña c«ng t¸c h-íng nghiÖp cho thanh niªn nãi chung vµ häc sinh phæ th«ng nãi riªng.. tuyÓn dông lao ®éng cña trung t©m. Néi dung: Tïy theo ®iÒu kiÖn. Tham quan lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c h-íng nghiÖp ®Ó thùc hiÖn chñ ®Ò cña ch-¬ng tr×nh häc tËp . §Ó kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khã kh¨n trªn.vÊn nghÒ.Tæ chøc cho hs tham quan vµ giao l-u víi c¸n bé cña 1 trung t©m t. Môc ®Ých: Tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp víi häc sinh c¸c líp d-íi gióp c¸c em hiÓu vµ høng thó tham gia tù nguyÖn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc h-íng nghiÖp cña tr-êng.vÊn nghÒ. mÉu phiÕu thu ho¹ch cña häc sinh cho buæi tham quan.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm lµ kh¸m ph¸ thùc tiÔn vÒ vÊn ®Ò tuyÓn chän lao ®éng vµ chän nghÒ. häc sinh cã thÓ lùa chän mét koÆc mét sè h×nh thøc ho¹t ®éng sau: . tham gia tuyÓn lao ®éng. nghe b¸o c¸o hoÆc chøng kiÕn. 20 . tham quan mét trung t©m t. thö tay nghÒ. Tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. Néi dung tham quan trung t©m t. trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm.. . . v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp víi hs c¸c líp d-íi. .giíi thiÖu viÖc lµm vµ ý nghÜa cña nh÷ng c«ng viÖc ®ã víi lao ®éng trÎ. §èi víi häc sinh líp 12..vÊn. c¸c em còng cã c¸ch nh×n nhËn thùc tÕ h¬n.Tæ chøc giao l-u.. tÇm quan träng cña mét sè nghÒ ®èi víi x· héi. . tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng h-íng nghiÖp sau nµy. nhiÖm vô cña trung t©m vµ nh÷ng nghÒ mµ trung t©m ®ang cÇn tuyÓn dông lao ®éng.häc sinh sÏ viÕt b¸o c¸o vÒ néi dung tuyÓn lao ®éng ë mét lÜnh vùc nµo ®ã. Tõ ®ã c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi c«ng t¸c h-íng nghiÖp. c¸c phßng chøc n¨ng vµ nh÷ng c«ng cô t. + Giao l-u. Qua viÖc tham gia tuyÓn dông lao ®éng nghÒ nghiÖp sau nµy. trao ®æi ý kiÕn vÒ ®Ò tµi h-íng nghiÖp . Néi dung c¬ b¶n cña chñ ®Ò. a. Tuy nhiªn. 2.Néi dung tham quan: Qua nh÷ng h×nh thøc nh.Gi¸o viªn h-íng dÉn nhËn xÐt giê th¶o luËn cña häc sinh. … .Líp tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm so¹n néi dung cho líp th¶o luËn.giao l-u. III. gi¸o viªn nªn chän ®Þa ®iÓm tham quan gÇn ®Ó thêi gian tham quan chØ trong mét ngµy vµ ph¶i cã sù chuÈn bÞ kÜ vÒ yªu cÇu.viÖc thùc hiÖn néi dung nµy còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh v× häc sinh líp 12 cÇn tËp trung nhiÒu thêi gian vµ søc lùc cho viÖc häc tËp.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm. + Thö tham gia tuyÓn dông lao ®éng mét sè nghÒ..

kh¶ n¨ng t×m ®-îc viÖc lµm sau khi tèt nghiÖp nÕu kh«ng tiÕp tôc häc lªn.ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®-îc giao.Chóng ta sÏ tham quan nh÷ng g×? . …).ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc vÒ tæ chøc ®-îc gv vµ líp giao. §èi víi häc sinh: a.GÆp gì trao ®æi víi nh÷ng ng-êi sÏ tiÕp ®ãn ®oµn tham quan ®Ó trao ®æi tr-íc vÒ môc ®Ých. nghe b¸o c¸o cña c¸n bé trung t©m t. Héi phô n÷. Víi ho¹t ®éng tham quan sÏ tËp trung vµo viÖc trao ®æi. .Cïng gv chuÈn bÞ chu ®¸o ®Ó buæi tham quan ®¹t k/qu¶ tèt. . Gîi ý tæ chøc tham quan. .vÊn vµ tuyÓn dông trong nh÷ng trung t©m ®ã. .X¸c ®Þnh môc tiªu häc tËp cña buæi tham quan. IV.§i tiÒn tr¹m ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña buæi tham quan vµ dù kiÕn nh÷ng t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. . néi dung tham quan vµ thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng trong buæi tham quan. 2.BiÕt yªu cÇu cña buæi tham quan.Chóng ta nªn ®Æt nh÷ng c©u hái nµo? 21 . V. th¬ vÒ ®Ò tµi h-íng nghiÖp phï hîp víi ®èi t-îng häc sinh trong tr-êng. kh¸ch mêi. h¸t .X/dùng mÉu phiÕu thu ho¹ch tham quan. khã kh¨n trong viÖc ®i l¹i.ChuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan.§oµn thanh niªn. .T¹i sao chóng ta ®i tham quan? . líp liªn quan. 2. . kÕ ho¹ch.HiÓu môc ®Ých tham quan. Ngoµi ra..vÊn nghÒ vµ xóc tiÕn viÖc lµm ®Ó hs cã thÓ biÕt ®k vµ c¸ch tuyÓn dông lao ®éng.vÊn nghÒ hoÆc trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm cña 1 tæ chøc x· héi nh. Víi c«ng viÖc tham quan: .vÊn nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm phong phó. … . + Thêi gian tham quan chØ tiÕn hµnh trong 1 ngµy nªn kh«ng chän nh÷ng trung t©m qu¸ xa tr-êng. kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ. b. ChuÈn bÞ.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ: kÞch. c¬ së vËt chÊt. Víi c«ng viÖc tham quan. Víi ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp: . . hs biÕt nh÷ng th«ng tin kh¸c nh-: h×nh thøc t.ChuÈn bÞ vÒ môc ®Ých. . b.ChuÈn bÞ vÒ tæ chøc cho h® h-íng nghiÖp: ch-¬ng tr×nh. 1. . Träng t©m cña chñ ®Ò. Víi viÖc tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. 1.vÊn nghÒ. §èi víi gi¸o viªn: a. Mét sè c©u hái cÇn th¶o luËn tr-íc khi ®i tham quan: . VI. Víi h® giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp: träng t©m lµ viÖc tuyªn truyÒn ®Ó hs c¸c líp d-íi hiÓu vµ høng thó tham gia c¸c h® gi¸o dôc h-íng nghiÖp cña tr-êng. . nd cña buæi ho¹t ®éng giao l-u theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. 1. n¬i cã c¸c h×nh thøc t. c¸c nghÒ ®-îc t.H-íng dÉn hs x©y dùng mÉu phiÕu thu ho¹ch.Lùa chän ®Þa ®iÓm tham quan: + T×m c¬ së tham quan gÇn tr-êng häc (cã thÓ lµ trung t©m t. Tæ chøc ®i tham quan.

Thi t×m hiÓu 1 sè nghÒ. 5. c¸c phßng chøc n¨ng vµ nh÷ng c«ng cô t. Giao l-u. Thö tham gia tuyÓn dông l® 1 sè nghÒ. 6. nhiÖm vô cña trung t©m vµ nh÷ng nghÒ mµ trung t©m ®ang cÇn tuyÓn dông l®. .vÊn. 4.Hs viÕt b¶n thu ho¹ch sau buæi tham quan vµ nép cho gv. ********************* 22 . Tham quan hoµn c¶nh. Gîi ý tæ chøc ho¹t ®éng giao l-u.vÊn. VII. .Gv ®¸nh gi¸ tinh thÇn tham gia ho¹t ®éng tham quan cña häc sinh. .Giao l-u víi 1 vµi tÊm g-¬ng v-ît khã ®Ó trë thµnh ng-êi lao ®éng giái. 3. §¸nh gi¸. Nghe b¸o c¸o vÒ chøc n¨ng. Tæng kÕt vµ kÕt thóc tham quan.2. trao ®æi víi c¸n bé trung t©m t. v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. . .Giao l-u v¨n nghÖ theo chñ ®Ò h-íng nghiÖp. VIII. tuyÓn dông lao ®éng cña trung t©m.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->