P. 1
BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY VÀ VI PHẠM

BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY VÀ VI PHẠM

|Views: 157|Likes:
Được xuất bản bởiHu Ronh

More info:

Published by: Hu Ronh on Feb 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY VÀ VI PHẠM

MÙA THI NGHIÊM TÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 2012
VI PHẠM KI!M T"A HKI KH#I 11
STT
N$%&' ()*+$'
+,-
H. T/+ H.0 S1+) V1 2)3- 452 N61 78+$ V1 P)3- H9+) T):0 ;< 4=
G)1
C)>
1 12/5/2011 Trương Thanh Thơ 11A1 Mang dép quai ngang Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
2 12/5/2011 #gu$%n Đ&nh T' 11A10 () d*ng t+i li,u
-ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -61 7điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
9 12/5/2011 :; #gu$%n -3+ng #hi 11A< Mang dép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

= 12/5/2011 >ưu -u?nh #hi 11A@ Mang dép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

5 12/</2011 ThAi TrBn Thanh -u$ 11A= 6hCng phD hi,u
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

< 12/</2011 #gu$%n Thanh -3+ng 11A10 6hCng phD hi,u
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

E 12/@/2011 Đinh >F 6im Tu$/n 11A= Gh3 4n 2Hm +i
-ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -61 7điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
@ 12/I/2011 #gu$%n Th! 6im #gJn 11A= Mang dép quai ngang
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

I 12/I/2011 ĐK #gLc Th$ 11A=
Tra3 đMi đN 1ới 4n
Thư lớp 11A5
-ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -61 7điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
10 12/I/2011 Trương Thanh Thư 11A5
Tra3 đMi đN 1ới 4n
Th$ lớp 11A=
-ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -61 7điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
VI PHẠM KI!M T"A HKI KH#I ?' @' A' B' 10
11 1I/12/2011 >F TuOn Anh <A2 Mang dép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

12 1I/12/2011 >F -3+i 503 <A9 Mang dép Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
19 20/12/2011 >F Th! -Png Qh'c <A11
6hCng .hRn qu+ng
SuBn đA$ ngTn
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

1= 22/12/2011 TrBn -3+ng ĐUc EA2
6hCng phD hi,u
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
15 29/12/2011 TrBn -3+ng ĐUc EA2
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
1< 29/12/2011 #gu$%n -3+ng Vu$ EA2
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
1E 29/12/2011 TrBn Minh ĐUc EA2
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
1@ 22/12/2011 ĐK Minh Vương EA@
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
1I 1I/12/2011 Mai -0i ĐRng @A5
Mang Vép
TWc d+i
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
20 29/12/2011
ĐXng :Rn :+ng
@A5 6hCng phD hi,u Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
21 29/12/2011 Tr!nh GhJu Yiang @A5 SuBn đA$ ngTn Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
22 1I/12/2011 ThAi GZm T[n IA2
ĐLc +i ch3 4n -ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -617điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
29 1I/12/2011 Vương Ti/n Th!nh IA5
#hTc nh\ nhiNu lBn -ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -617điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
2= 22/12/2011 Yiang TriNu :i%n IAE
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
25 22/12/2011 QhDng 6hAnh :; IAE
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
2< 22/12/2011 TrBn Gh[ Thi,n 10A1
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
2E 29/12/2011 ThAi Minh (ang 10A1
TWc V+i
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
2@ 29/12/2011 #gu$%n -3+i TJm 10A2
Mang Vép
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
2I 29/12/2011 #gC Minh TJm 10A2
TWc V+i
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
90 29/12/2011 ĐiNn :Rn TJm 10A= 6hCng phD hi,u
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ
91 22/12/2011 >a Th! -Png ThTm 10A5 (ơn mWng ta$
Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

92 22/12/2011 >ai 6hAnh :Jn 10A5
() d*ng t+i li,u -ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -617điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
99 29/12/2011 TrBn :i,t Trung 10AE
Yhi t+i li,u 1+3 ta$ -ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -617điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
9= 29/12/2011 ĐK :Rn 6iFn 10AE
#hTc +i 4n -ủ$ ./t qu0 +i thi 1+ 2/p l34i h4nh .iểm
T5 tr3ng -617điểm thi đua của lớp ! tr"
50đ8
95 29/12/2011 >] Th! Qhương Th03 10AI 6hCng phD hi,u Điểm thi đua của lớp ! tr" 20đ

11 12 19/12/2011 Lê Tuấn Anh 19/12/2011 Lê Hoài Bảo 6A2 6A3 Mang dép Mang dép Không khăn quàng Quần đáy ngắn Không phù hiệu Mang Dép Mang Dép Mang Dép Mang Dép Mang Dép Tóc dài Không phù hiệu Quần đáy ngắn Đọc bài cho bạn Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20/12/2011 Lê Thị Hồng Phúc 22/12/2011 Trần Hoàng Đức 23/12/2011 Trần Hoàng Đức 23/12/2011 Nguyễn Hoàng Duy 23/12/2011 Trần Minh Đức 22/12/2011 Đỗ Minh Dương 19/12/2011 Mai Hải Đăng 23/12/2011 Đặng Văn Vàng 6A11 7A2 7A2 7A2 7A2 7A8 8A5 8A5 8A5 9A2 23/12/2011 Trịnh Châu Giang 19/12/2011 Thái Cẩm Tín 19/12/2011 Dương Tiến Thịnh 22/12/2011 Giang Triều Viễn 22/12/2011 Phùng Khánh Vũ 22/12/2011 Trần Chí Thiện Nhắc nhở nhiều lần 23 24 25 26 9A5 9A7 9A7 10A1 Mang Dép Mang Dép Mang Dép .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->