BIÊN BẢN GHI NHẬN HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY VÀ VI PHẠM

MÙA THI NGHIÊM TÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012

VI PHẠM KIỂM TRA HKI KHỐI 11
STT

Ngày, tháng,
năm

Họ Tên Học Sinh Vi phạm

1

12/5/2011

Trương Thanh Thơ

11A1

2

12/5/2011

Nguyễn Đình Tú

11A10

Mang dép quai ngang Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ
Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm
TB trong HK1 (điểm thi đua của lớp bị trừ
Sử dụng tài liệu
50đ)

3

12/5/2011

Vũ Nguyễn Hoàng Nhi

11A6

Mang dép

Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ

4

12/5/2011

Lưu Huỳnh Nhi

11A8

Mang dép

Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ

5

12/6/2011

Thái Trần Thanh Huy

11A4

Không phù hiệu

Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ

6

12/6/2011

Nguyễn Thanh Hoàng

11A10

Không phù hiệu

Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ
Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm
TB trong HK1 (điểm thi đua của lớp bị trừ
50đ)

Lớp

Nội Dung Vi Phạm

Hình Thức Xử Lý

7

12/8/2011

Đinh Lê Kim Tuyến

11A4

Cho bạn xem bài

8

12/9/2011

Nguyễn Thị Kim Ngân

11A4

9

12/9/2011

Đỗ Ngọc Thy

11A4

10

12/9/2011

Trương Thanh Thư

11A5

Mang dép quai ngang Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ
Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm
Trao đổi đề với bạn
TB trong HK1 (điểm thi đua của lớp bị trừ
Thư lớp 11A5
50đ)
Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm
Trao đổi đề với bạn
TB trong HK1 (điểm thi đua của lớp bị trừ
Thy lớp 11A4
50đ)

VI PHẠM KIỂM TRA HKI KHỐI 6, 7, 8, 9, 10

Ghi
Chú

11 12 19/12/2011 Lê Tuấn Anh 19/12/2011 Lê Hoài Bảo 6A2 6A3 Mang dép Mang dép Không khăn quàng Quần đáy ngắn Không phù hiệu Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ 13 20/12/2011 Lê Thị Hồng Phúc 6A11 14 22/12/2011 Trần Hoàng Đức 7A2 15 23/12/2011 Trần Hoàng Đức 7A2 16 23/12/2011 Nguyễn Hoàng Duy 7A2 17 23/12/2011 Trần Minh Đức 7A2 18 22/12/2011 Đỗ Minh Dương 7A8 19 19/12/2011 Mai Hải Đăng 8A5 Mang Dép Tóc dài Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ 20 23/12/2011 8A5 Không phù hiệu Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ 21 23/12/2011 Trịnh Châu Giang 8A5 Quần đáy ngắn Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Đọc bài cho bạn Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) 22 Đặng Văn Vàng 19/12/2011 Thái Cẩm Tín Mang Dép Mang Dép Mang Dép Mang Dép 9A2 Nhắc nhở nhiều lần 23 19/12/2011 Dương Tiến Thịnh 9A5 24 22/12/2011 Giang Triều Viễn 9A7 25 22/12/2011 Phùng Khánh Vũ 9A7 26 22/12/2011 Trần Chí Thiện 10A1 Mang Dép Mang Dép Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Mang Dép .

Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ 27 23/12/2011 Thái Minh Sang 10A1 28 23/12/2011 Nguyễn Hoài Tâm 10A2 29 23/12/2011 Ngô Minh Tâm 10A2 30 23/12/2011 Điền Văn Tâm 10A4 Không phù hiệu 31 22/12/2011 La Thị Hồng Thắm 10A5 Sơn móng tay Tóc Dài Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Mang Dép Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Tóc Dài Sử dụng tài liệu 32 22/12/2011 Lai Khánh Vân 10A5 Ghi tài liệu vào tay 33 23/12/2011 Trần Việt Trung 10A7 Nhắc bài bạn 34 23/12/2011 Đỗ Văn Kiên 10A7 35 23/12/2011 Lý Thị Phương Thảo 10A9 Không phù hiệu Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Hủy kết quả bài thi và xếp loại hạnh kiểm TB trong HK1(điểm thi đua của lớp bị trừ 50đ) Điểm thi đua của lớp bị trừ 20đ .