CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

BIÊN SOẠN GV NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG Vấn đề1:Tính thể tích của khối chóp Hình chóp đều Bài 1: Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với đáy một góc ϕ ( 00 < ϕ < 900 ) . Tính thể tích khối chóp SABC và khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh bên bằng a 7 , góc tạo bởi 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) bàng 600. Tính thể tích khối chóp SABC theo a. Bài 3: Cho hình chóp tam giác đều SABC có chiều cao bằng a và góc SBC bằng 2ϕ . Hãy tính thể tích khối chóp theo a và ϕ . Bài 4: Cho hình chóp tam giác đều SABC có khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) bằng a, góc tạo bởi SA và đáy là 600. Tính thể tích khối chóp theo a và α . Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều SABC có góc hợp bởi cạnh bên và đáy là α . Khoảng cách ngắn nhất giữa cạnh đáy và cạnh bên đối diện bằng a. Tính thể tích của khối chóp. ˆ ˆ ˆ Bài 6: Cho tứ diện SABC có SA=SB=SC=a và thoả mãn ASB = BSC = CSA = 600 . GỌi H là hình chiếu vuông góc của A lên mp(SBC). 1) Chứng minh rằng SH là phân giác của góc BSC 2) Tính thể tích khối tứ diện SABC Bài 7: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh bên bằng a, góc hợp bởi mặt bên và đáy là 600. Tính thể tích của khối chóp đã cho. Bài 8: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao h, góc ở đỉnh của mặt bên bằng 2α . Tính thể tích của khối chóp. Bài 9: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh đáy và mặt bên bằng ϕ ( 00 < ϕ < 900 ) .

1) Tính tan của góc giữa hai mp (SAB) và (ABCD) theo ϕ 2) Tính thể tích khối chóp SABCD theo a và ϕ Bài 10: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a, gọi SH là đường cao của hình chóp. Khoảng cách từ trung điểm I của SH đến mặt bên (SBC) bằng b. Tính thể tích khối chóp SABCD. Bài 11: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh bên bằng a và mặt chéo là tam giác vuông. 1) CHứng minh các mặt bên của hình chóp là những tam giác đều. 2) Tính thể tích khối chóp SABCD 3) Tính tan của góc ϕ tạo bời mặt bên và măt đáy của hình chóp.
Bài 12: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh
2a 3 , chiều cao bằng a và 3

hai mặt chéo SAC và SBD cùng vuông góc với đáy. 1) Chứng minh SABCD là hình chóp đều 2) Tính thể tích của khối chóp 3) Tính góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy của hình chóp.

1

Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy Bài 1: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a, BC=2a. Hai mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 600. 1) Tình thể tích của khối chóp 2) Tính góc của hai mp (SBC) và (ABCD) Bài 2: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, chiều cao SA. Cạnh bên SB hợp với đáy một góc α . Bài 3: Cho tứ diện ABCD có 3 cạnh AB, AC, AD vuông góc với nhau theo từng đôi một và AB=a, AC=2a, AD=3a. Hãy tính diện tích tam giác BCD theo a. Bài 4: Cho tứ diện SABC với SAB,SBC, SCA vuông góc với nhau theo từng đôi một và có diện tích tương ứng là 24cm2, 30cm2, 40cm2. Hãy tính thể tích của khối tứ diện đó. Bài 5: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với diện tích bằng 12. Hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Các mặt bên (SBC) và (SCD) tạo với đáy lần lượt một góc là 300,600. Tính thể tích khối chóp SABCD Bài 6: Cho đường tròn đường kính AB=2R nằm trong mp(P) và một điểm M nằm trên đường ˆ tròn đó sao cho ABM = 300 . Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy điểm S sao cho SA=2R. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SM. 1) Chứng minh rằng SB vuông góc với mp(AHK) 2) Gọi I là giao điểm của HK với (P). Hãy chứng minh IA là tiếp tuyến của đường trong đã cho. 3) Tính thể tích của khối chóp SAHK Bài 7: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với ˆ đáy và SA = a 2 . Trên AD lấy điểm M thay đổi. Đặt góc ACM = α . Hạ SN vuông góc với CM. 1) Chứng minh N luôn luôn thuộc một đường tròn cố định và tình thể tích tứ diện SACN theo a và α 2) Hạ AH vuông góc với SC và AK vuông góc với SN. Chứng minh rằng SC vuông góc với mặt phẳng (AHK) và tính độ dài đoạn HK. Bài 8: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, AC=a, AB=2a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SBC) bằng 600. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC. Chứng minh rằng AK vuông góc với HK và tính thể tích khối chóp SABC. Hình chóp có 1 mặt bên vuông góc với đáy: ˆ Bài 1: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BAC = α . Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp SABC. Bài 2: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A, AB=AC=a. Mặt bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy , hai cạnh bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng 600. Hẫy tính thể tích của khối chóp SABC. ˆ Bài 3: CHo hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và ABC = α , SBC là tam giác đều cạnh a và hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) vuông góc với nhau. Tính thể tích của khối chóp SABC. Bài 4: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân với AB=AC=a. Mặt bên (SBC) vuông góc với mặt đáy (ABC) và SA=SB=a. 1) Chứng minh rằng tam giác SBC là tam giác vuông 2) Cho SC=x. Tính thể tích của khối chóp theo a và x.

2

Suy ra thể tích khối tứ diện SICD. ˆ ˆ ˆ Bài 7: Tính thể tích khối chóp SABC biết SA=a. a 6 và năm cạnh còn lại đều bằng a. AB=a.P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB. Bài 6: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a. BC= a 3 . 1) Chứng minh rằng tam giác ASC là tam giác vuông 2) Tính thể tích của khối chóp SABCD 3) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) vuông góc với nhau ˆ Bài 6: Cho hình chóp SABC có cạnh SA=a và SB+SC=3a. mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc hợp bởi SC và đáy là α . Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích của khối tứ diện CMNP. bán kính đường tròn ngoại tiếp là r. Gọi M. Bài 10: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi. AC=8a. Gọi O là tâm của đáy. Tính thể tích khối chóp đã cho theo a.Bài 5: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a. đáy là tam giác vuông cân có AB=BC=a.N. AC là đường thẳng vuông góc chung của chúng. Tính thể tích của khối chóp SABCD. Biết rằng AC=h. Góc BAC = 900 và 0 ˆ ˆ ˆ BSC = CSA = ASB = 60 . 1) Tính thể tích của khối chóp SABCD 2) Tính thể tích khối tứ diện SOCD 3) Tính khoảng cách từ I đến mặt bên (SCD). Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. I là trung điểm của AB. Gọi B’ là trung điểm của SB và C’ là chân đường cao hac từ A của tam giác SAC. Trên đường thẳng Bài 5: Trong mặt phẳng (P) cho hình thoi ABCD có AB=a và BD = 3 vuông góc với mặt phẳng (P) và đi qua giao điểm H của hai đường chéo của hình thoi trên người ta lấy điểm S sao cho SB=a. Bài 2: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. góc ASC = 900 và SA tạo với đáy một góc ϕ .CD. 2a . các tam giác SAC và SBD là các tam giác đều cạnh a. Tính thể tích các dạng khối chóp khác: Bài 1: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Tính thể tích của khối chóp. Bài 9: Cho hình chóp SABC có AB=5a. Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy của hình chóp đều bằng 600. Tính thể tích của khối chóp đã cho. ASB = 600 BSC = 900 . Bài 3: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a. góc nhọn BAD=600. SC=c. Các mặt bên tạo với đáy những góc bằng nhau và góc giữa hai mặt bên đối diện là α . góc nhọn tạo bởi hai vđường chéo AC và BD là 600. CSA = 1200 Bài 8: Cho hai đoạn thẳng AB và CÁCH ĐềU ĐIểM chéo nhau. BC=7a. SB=b.BC. CD=b và góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. mặt phẳng (SAC) vuông góc ˆ với đáy. TÍnh thể tích của khối chóp theo a. Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD. Tính thể tích của khối Bài 4: Cho tứ diện ABCD có BC= 2 tứ diện. Các mặt bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau và bằng 600. Tính thể tích của khối chóp theo r và α Tính thể tích của khối chóp tạo bởi thiết diện của một mặt phẳng và khối chóp cho trước Bài 1: Cho hình chóp SABC có đường cao SA=a. 1) Chứng minh rằng SC vuông góc với mp(AB’C’) 2) Tính thể tích của khối chóp SAB’C’ 3 .

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Tính thể tích của khối chóp SAB’C’D’. AD=2a. Gọi M. BC=a. Tính thể tích khối chóp ABCNM ˆ ˆ Bài 5: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang. Tính thể tích khối chóp HABC Bài 2: Cho tam giác đều ABC cạnh a.Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. SA=2ª và SA vuông góc với mp (ABC). Mp (AB’D’) cắt SC tại C’. Tính thể tích khối chóp SABMN theo a và α . 3 1) Tính góc giữa các đường thẳng AM và BC 2) Tính thể tích khối đa diện ABCNM Bài 3: Cho hình chóp SABC có đường cao SA=2a. các cạnh bên hợp với đáy một góc 3α . D’. cắt SC và SD lần lượt tại C’ và D’. mặt bên tạo với đáy một góc 600. SC lần lượt tại M và N.BC=a. 1) Tính diện tích tứ giác ABC’D’ 2) Tính thể tích hình đa diện ABCDD’C’ Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi H là trung điểm của SB. 1) Tính diện tích thiết diện ABC’D’ theo a và α 2) Tính thể tích khối chóp SABCD theo a và α Bài 6: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mp tam giác tại tâm O a 6 lấy điểm S sao cho SO = . SD. cạnh a. K là chân đường cao hạ từ A của tam giác SAC. N 1) Tính theo a tứ diện tứ giác ABMN 2) Tính thể tích khối chóp SABMN theo a Bài 3: Cho hình chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng 2a và cạnh bên SA = a 5 . Dựng mp (P) đi qua AB và hợp với đáy một góc α cắt vSC và SD lần lượt tại C’ và D’. Mặt phẳng (P) chứa cạnh AB và tạo với đáy một góc 300 cắt SC. D’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB và SD. Bài 1: Cho khối chóp SABC có đường cao SA=2ª. ˆ BAC = 300 . Tính thể tích khối chóp SAHK Bài 4: Cho hình chóp tam giác SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích của khối chóp SBCMN theo a Bài 6: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông tâm O. Gọi M. SD lần lượt tại M. đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB=2a. tam giác ABC vuông ở B có AC=2a. N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA=2a. Dựng mặt phẳng (P) đi qua AB hợp với đáy một góc α 2 cắt SB. Tính thể tích của khối chóp bằng phương pháp tỉ số thể tích. Hãy tính diện tích thiết diện AB’C’D’. Gọi B’. các mặt bên hợp với mặt đáy một góc α . cạnh bên hợp với đáy một góc α ( 450 < α < 900 ) 1) Tính thể tích của khối chóp theo a và α 2) Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với cạnh SC cắt SB. C’. SA vuông góc với đáy và SA=2a. AB. BAD = ABC = 900 . SD lần lượt tại B’. N lần lượt là trung điểm của SA. 4 . Bài 5: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. Một mặt phẳng (P) chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (SCD). Gọi H là hình chiếu của A trên SB. SC.

ˆ Bài 2: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi có BD=a và góc BAD = 2α . Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điểm M nằm trong tứ diện đến các mặt của nó không phụ thuộc vào vị trí của điểm M nằm trong tứ diện này. một phần là hình chóp SADMN có V 5 thể tích V1 và phần còn lại có thể tích V2. Hai điểm M. SB lần lượt ở M. mặt bên (SBC) hợp với đáy một góc α . lăng trụ đều Bài 1: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có cạnh bên bằng a. SC SG SA SB SC SG + + =3 lần lượt tại A’. Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A lấy điểm S sao cho SA=a. Bài 3: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a . Vấn đề 2: Tính thể tích của khối lăng trụ Tính thể tích của khối lăng trụ đứng. B’. 1) Tính thể tích của khối chóp SABCD 2) Chứng minh mặt phẳng (SAC) chia hình chóp thành hai phần bằng nhau. đường cao SA=a. Bài 5: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. C’. Tính khoảng cách từ A đến mp(SBC). Xác định giá trị của x để 1 = V2 4 Sử dụng tỉ số thể tích để chứng minh các hệ thức Bài 1: Cho hình chóp SABC. ( ) 1) Tứ giác ADMN là hình gì? Tính diện tích của tứ giác này theo a và a 2) Mặt phẳng (ADM) chia hình chóp ra làm hai phần. cạnh BC=2a 1) Tính thể tích khối lăng trụ 5 . đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. SB. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA=a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy.Bài 7: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mp(P) cắt SA. 1) Tính thể tích khối chóp SABC 2) Tính diện tích tam giác SBC và suy ra khoảng cách từ A đến mp(SBC) 3) Tìm trên SA điểm M sao cho thiết diện MBC chia hình chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau. So sánh thể tích Bài 1: Cho tam giác cân ABC với AB=AC=2avà BC=a. MB ND Tính theo a thể tích của khối chóp SAMPN. M là một điểm thay đổi trên SB. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Đặt AM=x(0<x<a) 1) Tính diện tích tứ giác MNCD theo a và xz 2) Xác định giá trị của x để tính thể tích khói chóp SMNCD bằng 2/9 lần thể tích khối chóp SABCD. đặt SM = x 0 < x < a 2 . G’. Bài 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Chứng minh rằng SA ' SB ' SC ' SG ' Bài 2: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Mặt phẳng (ADM) cắt SC tại N. cạnh SA vuông góc với đáy và SA=a. Mặt phẳng (P) đi qua CD và cắt các cạnh SA. Gọi M là điểm trên SA sao cho AM=x(0<x<a) 1) Mp(MBC) cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì? Tính diện tích thiết diện đó 2) Xác định x để mặt phẳng (MBC) chia khối chóp ra làm hai phần có thể tích bằng nhau. Cạnh bên SC vuông góc với SM SN đáy và SC=2a. N thuộc SB và SD sao cho = = 2 . AD=2a. N. Mp(AMN) cắt SC tại P.

Mp (A’BD) hợp với mặt bên ABB’A’ một góc 600. Khoảng cách từ AA’ đến mặt bên BCC’B’ bằng khoảng cách từ C đến mặt phẳng (ABC’) và bằng a. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Bài 9: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân đỉnh A. N lần lượt là trung điểm của đoạn AA’ và BC’.2) Tính cosin của góc hợp bởi hai mp (CA’B’) và (ABC) Bài 2: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông với AB=BC=a. Góc giữa hai mặt bên qua AA’ bằng 600. Bài 4: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’ có cạnh đáy bằng a. Tính thể tích khối lăng trụ đó. AC=a. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ đã cho. Tính thể tích của hình lăng trụ ABCA’B’C’ theo a. Bài 10: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam Giác vuông với AB=AC=a. A’B vuông góc với AC’. Bài 7: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A. 0 Đường chéo BC’ của mặt bên BCC’B’ tạo với mặt bên ACC’A’ một góc 30 . 1) Tính thể tích của khối lăng trụ 2) Tính góc hợp bởi mặt bên (BCC’B’) với mặt đáy (ABC) 6 . Bài 6: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCDA’B’C’D’ có chiều cao bằng a. Mp(ABC’) hợp với đáy một góc 300. AA’= a 2 . khoảng cách từ tâm Ocủa tam giác ABC đến mp (A’BC) bằng a/6. Tam giác ABC’ có diện tích 8a 2 3 và mp(ABC’) hợp với đáy một góc 600. Bài 8: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. Bài 5: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’ có cạnh đáy bằng a. 1) Chứng minh MN là đường vuông góc chung của các đường thẳng AA’ và BC’ 2) Tính thể tích tứ diện MA’BC’. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. Bài 11: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. cạnh bên AA’= a 2 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM. Tính thể tích của khối lăng trụ xiên Bài 1: Cho lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. M là trung điểm của đoạn AA’. ˆ Bài 3: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Góc giữa AA’ và BC’ bằng 300 và khoảng cách giữa chúng bằng a. Chứng minh BM vuông góc với B’C và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và B’C. ABC = 600 . Hình chiếu của A’ trùng với tâm O của đáy ABC và A’O=a. B’C. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

Tính thể tích của khối lăng trụ Bài 3: Cho lăng trụ ABCA’B’C’có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên qua AA’ vuông góc với nhau. đường chéo AC bằng 7 sao cho tam giác AO’C là tam giác vuông tại O’(O’ là tâm hình thoi A’B’C’D’). mặt bên BCC’B’ nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bài 7: Cho hình lăng trụ xiên ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều tâm O. 1) Tính thể tích của khối lăng trụ 2) Tính diện tích xung quanh của lăng trụ Bài 4: Cho lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O. Hình chiếu của A’ trùng với tâm O của đáy ABC và góc A’AB=450.Tính thể tích của khối hộp Bài 4: Cho lăng trụ đứng ABCDA’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. AB hợp với mặt phẳng (A’D’CB) một góc 300 và góc BAC’=600.Bài 2: Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A. Hình chiếu A’ trên mp(ABC) là trung điểm của BC. Tính thể tích khối hộp. Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’. Khoảng cách giữa AA’ và BC là a và góc giữa hai mặt phẳng (ABB’A’) và (ACC’A’) bằng α . Tính thể tích khối lăng trụ. Bài 6: Cho thể tích lăng trụ ABCA’ B’ C’ có đáy ABC là tam giác đều. Tính thể tính của khối lăng trụ biết khoảng cách từ O qua cạnh AA’ bằng 2α . Hình chiếu của A’ trên mp(ABC) là O. hai mặt phẳng này hợp với nhau một góc α . hợp với AC một góc 300 và cách AB một khoảng bằng a. Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho. góc BAD=600. BC=2aMặt bên ABB’A’ là hình thoi. Tính thể tích khối hộp Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có AB=a. Tính thể tích khối hộp. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. 1) Thiết diện thẳng là hình gì? 2) Tính thể tích khối lăng trụ. Bài 5: Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AB=a. Mặt bên ABB’A’ là hình thoi cạnh a nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu của đỉnh A’ trên đáy ABCD là giao điểm O của hai đường chéo của đáy. Mặt bên (ACC’A) tạo với đáy một góc α . biết chu vi thiết diện thẳng là 2. Bài 3: Cho hình hộp đứng ABCDA’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi tâm O. cạnh bằng 2 . Cho AA’=a 7 . Hình chiếu của A’ trên mp(ABC) là O. Mp(A’B’CD) hợp với đáy một góc 600. Bài 8: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có độ dài tất cả các cạnh đều bằng a và hình chiếu của đỉnh C trên mặt phẳng (ABB’A) là tâm của hình bình hành ABB’A’.

Hình chiếu của đỉnh A’ trên đáy ABCD là tâm H của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD. C’. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên mp(A’B’C) trùng với trung điểm I của cạnh B’C’. A’. góc BAD=600. cạnh bên AA’= a 2 . 1) Tính diện tích thiết diện cắt hình lăng trụ bởi mp (α ) chứa cạnh AA’ và vuông góc với mp đáy A’B’C’ của hình lăng trụ 2) Chứng minh mặt bên BCC’B’ của hình lăng trụ là một hình vuông Bài 2: Cho khối lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Bài 6: Cho khối hộp ABCDA’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a. Gọi M là trung điểm của cạnh AA’. Hãy tính thể tích của khối hộp đã cho. B. Tính thể tích của khối lăng trụ. D theo a. Tính thể tích của khối tứ diện A’O’BD.1) Tính góc hợp bởi cạnh bên và đáy hình hộp 2) Tính thể tích của khối hộp Bài 5: Cho hình lăng trụ ABCDA’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Cho ˆ biết góc BAA = α . ˆ ˆ ˆ A ' AB = BAD = A ' AD = 600 . Tính thể tích của khối tứ diện BCD’M theo a. Gọi M. góc DAA’=1200. Khoảng cách giữa cạnh CC’ và mp(ABB’A’) bằng 7. Bài 11: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có cạnh bằng a. Các điểm E và F lần lượt là trung điểm của C’B’ và C’D’ 1) Dựng và tính diện tích thiết diện của khối lập phương khi cắt bởi mp(AEF) 2) Tính tỉ số thể tích của hai phần khối lập phương bị chia bởi mp(AEF) Bài 3: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’ có cạnh đáy bằng a. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và A’C’ và (P) là mp qua MN và vuông góc với (BCC’B’). Gọi O’ là tâm hình vuông A’B’C’D’. Tính diện tích thiết diện của (P) và lăng trụ 8 . Tính theo a thể tích của khối hộp đã cho. góc BAA’=900. Bài 10: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có cạnh bằng a. Thiết diện của khối lăng trụ Bài 1: Cho lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Chứng minh BD ' ⊥ ( A ' BC ' ) và tính thể tích của khối đa diện có các đỉnh B’. Bài 9: Cho hình laapj phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tính thể tích khối lăng trụ. góc BAD=600. Bài 8: Cho khối lăng trụ ABCA’B’C’. Mặt bên ABB’A’ có diện tích bằng 4. Bài 7: Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ có các cạnh bằng a.

Gọi H là trung điểm của AD và M là một điểm trên cạnh AB. 1) Tính thể tích khối chóp đã cho theo x và y 2) Tìm x. Xác định x để thể tích của tứ diện SCHK đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất này. mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đặt AM = x ( 0 ≤ x ≤ a ) . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BB’.N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AD. 9 . y để thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất.Bài 4: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh bằng a. F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên MB và OB. Cho biết SB = a 2. Bài 5: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. các cạnh còn lại đều bằng 1. 1) CHứng minh rằng AN vuông góc với BM 2) Xác định x để thể tích tứ diện ABMN nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó. Cho SA=h và khoảng cách từ A đến ( ∆ ) bằng a. CD. Tính theo h và a thể tích nhỏ nhất của khối chóp SABC. Góc xAy = 900 xoay quanh A. Ay cắt ( ∆ ) tại B. Đường thẳng EF cắt d tại N. SBC = 450 . J là hình chiếu của I trên AC. hai tia Ax. ASB = α ( 0 < α < 900 ) 1) Tính thể tích tứ diện SABC. Lấy điểm P thuộc cạnh BB’ sao cho BP=3PB’. Bài 5: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên AA’=2a. Dựng và tính diện tích của thiết diện khi cắt lăng trụ bởi mp(C’MN) Vấn đề 3: Các bài toán cực trị thể tích khối đa diện Bài 1: Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mp(ABC). Bài 3: Cho hình chóp tam giác SABC có SA=x. Bài 4: Cho tam giác đều OAB có cạnh AB=a. Bài 6: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân với AB=AC=a và cạnh bên AA’= a 2 . Trên đường thẳng ˆ vuông góc (P) tại A lấy S cố định khác A. BC=y. Tính diện tích thiết diện do (MNP) cắt hình lập phương. C. Gọi M. Trên đường thẳng d đi qua O và vuông góc với mp(OAB) lấy 1 điểm M với OM=x. Gọi I là trung điểm của AB. Với giá trị nào của α thì thể tích đó lớn nhất 2) Xác định α để góc giữa hai mp(SAC) và (SBC) bằng 600 Bài 2: Trong mp(P) cho đường thẳng ( ∆ ) và điểm A không thuộc ( ∆ ) . Xác định và tính diện tích của thiết diện tạo bởi lăng trụ với mp(IJC’). K là hình chiếu vuông góc của S trên CM. hai mp(SAB) và (SBC) vuông ˆ ˆ góc với nhau. Gọi E.

Bài 6: CHo tứ diện đều ABCD có tâm mặt cầu ngoại tiếp là O và H là hình chiếu vuông góc của A xuống mặt phẳng (BCD) 1) Tính tỉ số OA OH 10 .C’.E. Gọi R=2a là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy ABC của hình chóp. Gọi E. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp SABCM Bài 7: Cho lăng trụ tam giác đều ABCA’B’C’ có cạnh đáy bằng a nội tiếp mặt cầu tâm I bán kính R. có giao tuyến là đường thẳng ∆ . cạnh bên hợp với đáy một góc ϕ . trong mặt phẳng (Q) lấy điểm D sao cho AC. Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. B. xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC. ở cùng một phía đối với mặt phẳng đó và BB’=CC’=a. Xác định chiều cao của lăng trụ đã cho để thể tích V của nó đạt giá trị lớn nhất. MẶT NÓN Vấn đề 1: Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Bài 1: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. 1) Tính thể tích của khối chóp SABC 2) Chứng minh A.C. Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều SABC có góc ở đỉnh của mặt bên bằng 2 ϕ . BB’ và CC’ cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). F lần lượt là hình chiếu của B trên SA.Bài 6: Cho hình vuông ABCD cócạnh bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A lấy điểm S.B với AB=a. điểm M lưu động trên cạnh AD sao cho AM = x ( 0 < x ≤ a ) . CHƯƠNG II: MẶT CẦU. Trong mặt phẳng (P) lấy điểm C. SC. Góc ABC=600.F cùng thuộc một mặt cầu. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Trên ∆ lấy hai điểm A. MẶT TRỤ. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) theo a Bài 3: Cho tam giác vuông cân ABC với AB=AC=a.B. 1) Chứng minh rằng tam giác AB’C’ là tam giác đều 2) Tính thể tích của hình chóp có đỉnh là A và đáy là tứ giác BCC’B’ 3) Chứng minh rằng năm điểm A. đặt AS=y với x 2 + y 2 = a 2 . Bài 2: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. BD cùng vuông góc với ∆ và AC=BD=AB. BC=a và SB vuông góc với mặt phẳng (ABC).B’ cùng nằm trên một mặt cầu. SA tạo với đáy (ABC) một góc 450.C.

trên đó lấy điểm S sao cho SAB là tam giác đều. 11 . Tính khoảng cách từ trục đến mặt phẳng thiết diện. Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng a và góc hợp bời mặt bên và đáy hình chóp là α . Bài 3: Một hình trụ có bán kính đáy R=53.OC đôi một vuông góc với nhau và OA=a.OB. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. 1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng 3cm. đường cao SO=h. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a và b. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC. Bài 2: Một hình trụ có bán kính 5cm và có khoảng cách giữa 2 đáy bằng 7cm. khoảng cách giữa 2 đáy h=56. CSA = 1200 . Xác định tâm và bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp SABC. Xác định tâm và bán kính mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp SABC. OB=b. Bài 3: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng a. ASB = 600 . Một thiết diện song song với trục là hình vuông. Vấn đề 3: Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ Bài 1: Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a. Lấy điểm H trên đoạn AC với AH=a/2. BC=b. Bài 8: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA. Vấn đề 2: Xác định tâm và bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp Bài 1: Xác định tâm và bán kính mặt cầu nội tiếp tư diện đều ABCD cạnh a. Tính theo a và h diện tích toàn phần của hình chóp. Khi quay hình vuông đó quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay.2) Biết mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính bằng 1. Bài 10: CHo tam giác ABC vuông cân tại B với AB=a. 1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay được tạo nên 2) Tính thể tích của khối trụ tròn xoay được tạo nên bởi hình trụ tròn xoay đó. từ đó tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp. OC=c. biết SA=SB=SC=a. hãy tính độ dài các cạnh của tứ diện ABCD Bài 7: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a 2 . BSC = 900 . Hai mặt phẳng (BCD) và (ABC) vuông gócvới nhau và góc BDC=900. Bài 9: Cho tứ diện ABCD có AB=AC=a. Từ trung điểm M của AB ta dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD. ˆ ˆ ˆ Bài 11: Cho hình chóp SABC. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại H lấy điểm S sao cho góc ASC=450.

bán kính đáy 7dm. 1) Chứng minh rằng các mặt bên của tứ diện OABO’ là những tam giác vuông. Bài 3: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông. B nằm trên đường tròn (C) và hai đỉnh C. Cắt khối trụ bởi 1 mặt phẳng chứa đường thẳng AB’ và song song với trục OO’ của khối trụ đó. có 1 hình vuông xiên góc với trục. 2) Gọi (α ) là mặt phẳng qua AB và song song với OO’. diện tích xung quanh bằng 4π . Tính cạnh của hình vuông ấy. 1) Tính diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích khối trụ 2) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình trụ 12 . Hình vuông ABCD cạnh a có 2 đỉnh A. D nằm trên đường tròn (C’). Mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy hình trụ một góc 450. Tính khoảng cách giữa trục OO’ và mặt phẳng ( α ) 3) Chứng minh rằng mặt phẳng ( α ) là tiếp diện của mặt trụ có trục OO’ và có bán kính đáy R 2 bằng 2 Bài 2: Cho hình trụ bán kính đáy bằng a và trục OO’=2a.(O’) sao cho góc của OA và O’B bằng 300. Hày tính diện tích của thiết diện. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ. tính diện tích thiết diện của (P) và hình trụ. Bài 6: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (C) và (C’). Bài 7: Cho hình trụ có bán kính và chiều cao bằng nhau và bằng R. 1) Tính độ dài đoạn thẳng AB’ và OO’ 2) Tính tan của góc giữa AB’ và OO’ 3) Tính khoảng cách giữa AB’ và OO’. hai cạnh AB và CD không song song với trục hình trụ.Mp(P) qua CD và song song với trục hình trụ. các đỉnh của hình vuông đều nằm trên 2 đường tròn đáy. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là dây cung của hai đường tròn đáy. Vấn đề 4: Hình đa diện. Bài 5: Một hình trụ có chiều cao 2dm.Bài 4: Một khối trụ có chiều cao bằng 20cm và có bán kính đáy bằng 10cm. Người ta kẻ 2 bán kính OA và O’B’ lần lượt trên hai đáy sao cho chúng hợp với nhau một góc 600. OA và OB’ là hai bán kính của hai đường tròn đáy (O). hình cầu nội tiếp và ngoại tiếp hình trụ Bài 1: Cho khối trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O’ bán kính R và có đường cao h=R 2 . Tính tỉ số thể tích của khối tứ diện OABO’ và khối trụ. Gọi A là một điểm trên đường tròn tâm O và B là một điểm trên đường tròn tâm O’ sao cho OA vuông góc với O’B.

c nội tiếp trong một khối trụ. Góc tạo bởi đường cao và đường sinh là 600 1) Tính diện tích thiết diện cắt hình nón theo 2 đường sinh vuông góc với nhau 2) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón\ Bài 3: Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. bán kính R=50cm. Tính diện tích thiết diện và khoảng cách từ tâm của đáy hình nón đén thiết diện Bài 4: Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn (C) tâm O. 2) Một thiết diện qua đỉnh hình nón tạo với đáy một góc α . Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay 1) Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay 2) Tính thể tích của khối nón tròn xoay được tạo nên bởi hình nón tròn xoay đó. Góc IOM=300 và cạnh IM=a. chiều cao h=40cm. Biết một cạnh của thiết diện là dây cung của một đường tròn đáy và căng một cung 1200. tạo bởi đường sinh và đáy là α 1) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón 13 . bán kính đáy là R. Tính diện tích thiết diện.3) Một mp (α ) song song với trục hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện ABB1A1. Bài 2: Cho hình nón có đỉnh S. Tính thể tích của khối trụ. Mp(P) đi qua đỉnh của khối nón và có khoảng cách đến tâm O của đáy là 24cm. Gọi S và S’ lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp và nội tiếp hình cầu và thiết diện qua trục của hai hình trụ này là hình vuông.b. diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón Bài 1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I. Bài 4: Một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước a. Vấn đề 5: Tính diện tích xung quanh. diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón tương ứng. Bài 5: Cho hình cầu tâm O. 1) Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mp(P) và khối nón 2) Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón Bài 5: Cho một hình nón có chiều cao h. Tính tỉ số S’/S. bán kính R. 1) Tính diện tích xung quanh.

Bài 11: Cho hình nón đỉnh S. Tính thể tích khối nón nằm giữa mp(P) và mp chứa đáy hình nón N. 1) Tính thể tích V của khối nón đỉnh O và đáy là đường tròn tâm H theo x. Bài 7: Một mp (α ) đi qua 2 đường sinh của hình nón cắt mặt đáy hình nón theo một dây cung có độ dài gấp 4 lần đường cao của hình nón. đường cao SO. Một mp qua trục của hình nón cắt phần khối nón N nằm giữa (P) và đáy hình nón theo thiết diện là hình tứ giác có hai đường chéo vuông góc. đáy là đường tròn tâm O.2) Thiết diện qua đỉnh S của hình nón hợp với đáy của hình nón một góc 600. Bài 6: Một mp(P) qua đỉnh của một hình nón cắt đường tròn đáy theo một cung có số đo bằng α ( 0 < α < π ) . α và R 2) Xác định vị trí điểm H trên SO để thể tích V nói trên là lớn nhất. Khoảng cách từ S đến (P) bằng x. Một mp(P) vuông góc với SO tại H và cắt hình nón theo một đường tròn tâm H. Gọi (P) là mp vuông góc với SO tại O’ sao cho SO’=1/3SO. đường cao SO. bán kính R. góc ở đỉnh là 2α . Biết rằng (P) hợp với đáy một góc β và khoảng cách từ tâm của đáy tới (P) bằng a. góc ở đỉnh bằng 1200 1) Một mp (α ) qua S và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác SMN. Mp(Q) thay đổi. Bài 8: Cho hình nón đỉnh S. β . α . Bài 10: Cho hình nón N có bán kính R. Thể tích khối nón tương ứng và tính diện tích thiết diện SMN 2) Một mp(P) song song với đáy của hình nón.Khi đó hãy tính diện tích của phầnmặt nón nằm giữa mp(P) và đáy của hình nón. vuông góc với SO tại điểm O1 (O1 nằm giữa O và O’) cắt khối nón theo thiết diện là hình tròn có bán kính x. biết khoảng cách từ O đến mp (α ) bằng a/2. Tính x theo R và R’ để (Q) chia phần khối nón nằm giữa (P) và đáy khối nón thành hai phần có thể tích bằng nhau. Tìm x theo a để thể tích của phần khối nón nằm giữa mp(P) và đáy của hình nón bằng 1/3 thể tích khối nón trên. đáy là hình tròn tâm O. Tính diện tích của thiết diện và khoẩng cách từ tâm O của đáy đến thiết diện. 14 . bán kính R=2a nằm trong mp (α ) . Đặt SH=x. Tính diện tích xung quanh của hình nón. Tính góc α giữa mp (α ) và đáy của hình nón nếu ϕ bằng nửa góc ở đỉnh của thiết diện của hình nón khi cắt bởi mp (α ) . Tính thể tích của hình nón theo a. Bài 9: Cho khối nón N có bán kính R. Một mp (P) cố định vuông góc với SO tại O’ và cắt khối nón N theo hình tròn có bán kính R’.

biết rằng thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Tính bán kính của mặt cầu nội tiếp trong hình tròn. Bài 4: Tính thể tích của khối nón biết thể tích khối chóp tam giác đều nội tiếp trong khối nón có thể tích là V Bài 5: Cho hình nón có bán kính đáy R và đường sinh tạo với đáy một góc α . xét hình trụ nội tiếp hình nón. Tính thể tích của khối nón. Bài 6: Gọi (C) là đường tròn chứa các điểm tiếp xúc của mặt xung quanh hình nón với mặt cầu nội tiếp hình nón đó. Chứng minh  6v   2S  rằng   ≤    π  π 3  2 3 Vấn đề 6: Hình đa diện. 15 . (C) chia mặt xung quanh của hình nón thành hai phần. Gọi (C) là đường tròn đường kính BC và nằm trong mặt phẳng (P) 1) Tính bán kính mặt cầu đi qua đường tròn (C) và điểm A 2) Xét hình nón ngoại tiếp mặt cầu nói trên sao cho các tiếp điểm giữa mặt cầu và mặt nón là (C). Tính thể tích của khối nón đó. Tìm chiều cao của hình trụ đó. hình cầu. biết diện tích hình cầu bằng diện tích đáy hình nón. 1) Tìm hình nón có diện tích xung quanh lớn nhất 2) Với hình nón ấy. Hãy tính tỉ số diện tích hai phần đó. ˆ Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao SO=h và góc SAB = α (α > 450 ) .Bài 12: Gọi V và S lần lượt là thể tích và diện tích xung quanh của một hình nón. hình trụ nội tiếp và ngoại tiếp hình nón Bài 1: Một khối tứ diện đều cạnh a nội tiếp một khối nón. Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’. Bài 9: 1) Tìm hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp một mặt cầu bấn kính R cho trước 2) Tìm hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp một mặt cầu bán kính r cho trước Bài 10: Tìm hình nón có thể tích lớn nhất khi diện tích toàn phần của nó bằng diện tích hình tròn bán kính a cho trước. Bài 8: Trong tất cả các hình nón nội tiếp hình cầu bán kính R. Bài 3: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD. Bài 7: Cho tam giác đều ABC cạnh a và (P) là mp qua BC và vuông góc với mặt phẳng (ABC).

đường sinh tạo với mặt đáy một góc α 1) Tính các bán kính R. HK = Bài 7) V = 6 1 + sin 2 α a3 6 Bài 8) V = 12 Bài 6) V = Bài 5) V = 8 3 Hình chóp có một mặt bên vuông góc với đáy: a3 3 tan α Bài 1) V = 12 a3 3 Bài 2) V = 12 a3 Bài 3) V = sin 2α .Bài 11: Cho hình nón có bán kính đáy là a. ( SBC ) ) = sin ϕ V= 24 2 Bài 2) V = 3a 3 a3 3 Bài 3) V = 3cot 2 ϕ − 1 13a 39 324 2a 3 3 Bài 5) V = 27 sin 2 α cosα a3 2 Bài 6) V = 12 4a 3 15 Bài 7) V = 75 Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy: 2a 3 15 Bài 1) V = . r của các mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình nón. d ( A. ϕ = 600 Bài 12) V = 9 2R3 3 15 2 3 a cos α a sin 2α . tan α = 2 Bài 11) V = 6 4a 3 .V = Bài 10) V = 2 a 3b Bài 4) V = 3 a 2 − 16b 2 a3 2 . ϕ = arctan 15 3 a3 Bài 2) V = tan α . 3 − tan 2 α 24 ax 3a 2 − x 2 12 a3 3 Bài 5) V = 96 Bài 4) V = 16 . 2) Xác định α để tỉ số R/r đạt giá trị nhỏ nhất ĐÁP ÁN PHẦN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Vấn đề 1: Tính thể tích của khối chóp Hình chóp đều: Bài 1) a3 a 3 tan ϕ . α = 600 3 7 Bài 3) S BCD = a 2 2 Bài 4) VSABC = 80 ( cm3 ) 3 Bài 8) V = 4h 3 3 cot 2 α − 1 a3 2 tan ϕ 6 Bài 9) tan α = 2 tan ϕ .

S AMNP = − VSABCD = 6 sin α Tính thể tích của khối chóp bằng phương pháp tỉ số thể tích: a3 a3 3 Bài 5) VSBCNM = Bài 1) VHABC = 3 7 Bài 2) 16a 3 Bài 6) VSAB 'C ' D ' = a3 2 3 45 ( AM . 12 4 19 a3 a Bài 2) V = cos α .VSOCD = tan α .VABCDD'C' = Bài 3) S ABC ' D ' = 2 2 6 Bài 4) a3 2 a 2 cos 2α tan α .VSABMN = Bài 2) S ABMN = a sin α 8 16 Bài 6) VSABMN = 3α 3a 2 3 5a 3 3 12sin 2 .VSICD = tan α 6 24 12 5 tan 2 α + 4 Tính thể tích các dạng khối chóp khác: a3 2 a3 2 Bài 6) VSABC = sin 2ϕ Bài 1) VSABCD = 6 12 3 a abc 2 Bài 2) VSABCD = Bài 7) VSABC = 8 12 3 Bài 3) VSABCD = a 3 abh Bài 8) VABCD = 3 12 a Bài 4) VSABCD = Bài 9) VSABC = 10a3 3 8 4a 3 3 8r 3 3 α Bài 5) VSABCD = Bài 10) VSABCD = cot 27 9 2 Tính thể tích của khối chóp tạo bởi thiết diện của một mặt phẳng và khối chóp cho trước: Bài 5) a3 Bài 1) VSAB 'C ' = a 2 sin 2 3α cos α a3 tan 3α 36 S ABC ' D ' = . d = . M là trung điểm của SA.VABMN = 6 16 2a 3 Bài 7) VSAMPN = 4a 3 9 Bài 3) S AHK = 27 3a 3 3 Bài 4) VSBCNM = 50 So sánh thể tích: a 3 15 a 2 19 a 285 Bài 1) VSABC = . d = sin 2α 6 2 VSABCD = 17 . S SBC = .d = .cos α . BC ) = arccos .VSABCD = sin 2 4α 6 a2 3 3a 2 3 3 3 .Bài 6) a3 5 a3 5 a 5 tan α a3 5 tan α .

3 V = 10 − 7 2 2 27a 3 tan 3 α Bài 7) V = 4 3 tan 2 α − 1 a3 2 Bài 8) V = 4 ( ) Bài 5) V = 3a 3 cot α 2 3. x =   2 a    1 2a Bài 4) S MNCD = ( 2a − x ) a 2 + x 2 . Tính thể tích của khối lăng trụ đứng.d = Bài 2) V = 2a 3 3 2 7 Bài 9) V = 3 Bài 3) V = a 3 6 a3 2 3a 3 2 Bài 10) VMA ' BC ' = Bài 4) V = 12 16 a3 6 Bài 5) V = 8 Bài 6) V = 2a 3 2. x = 2 3 1 2a 2 Bài 5) S ADNM = 2a + x 2 x 2 − a 2 x + a 2 .V = 4 18 a3 3 6 cos α a3 2 Bài 6) V = 2 3 a 2 Bài 7) V = 2 Bài 8) V=14 Bài 5) V = 4 − 3cos 2 α . 3− 5  Bài 3) S MNBC = ( 2a − x ) a 2 + x 2 . x = 4 3 ( ) Vấn đề 2: Tính thể tích của khối trụ 1. S xq = 1 + a   8 2   2a3 tan 3 α 2 Bài 4) V = 2 α 3 tan 2 − 1 Bài 6) Tam giác vuông cân. Tính thể tích của khối hộp: 2a 3 2 Bài 1) V = 3 3 8a 2 Bài 2) V = 3 7 Bài 3) V = 4 a3 3 0 Bài 4) 30 . Tính thể tích khối lăng trụ xiên: a3 3 . cos ϕ = 3 3 3 Bài 8) V = 24a 3 a 2 a 7 . lăng trụ đều: 4a 3 6 3 Bài 7) V = Bài 1) V = a . 600 Bài 1) V = 4 3 a Bài 2) V = sin α 2  a3 2 2 2 Bài 3) V = .

a3 a3 Bài 11) V = 6 2 3 a Bài 10) VBCD ' M = 12 4. mặt trụ.d = Bài 2) R = = 3. max V = . Thiết diện của khối lăng trụ: 3 2 7 6 2 Bài 4) S = a a Bài 1) S = 4 16 7 17 2 25 7 219 2 a . α = arctan   2   6 6   a2h Bài 2) min VSABC = 3 Bài 9) VA 'O ' BD = Bài 3) V = Bài 4) Bài 5) Bài 6) Bài 7) xy x2 + y 2 2 3 2 3 1− . Mặt cầu. Bài 6) 3 2 OH 3 3 a Bài 7) R = a 2 Bài 3) V = 3 1 2 a + b2 + c2 Bài 8) R = a 2 2 Bài 4) R = 2sin 2ϕ a2 Bài 9) R = 4a 2 − b 2 19 . a Bài 2) S = Bài 5) S = 24 47 96 9 3 2 5 30 2 a a Bài 3) S = Bài 6) S = 16 24 Vấn đề 3: Các bài toán cực trị thể tích khối đa diện  6 a3 2 a3 2 Bài 1) V = sin 2α .x = 8 2 2R 3 h= .R = Bài 1) V = 2 sin 2 ϕ 3cot 2 ϕ − 1 48 2 a 2 a 2 OA 2 6 . max V = R 3 3 Chương II: Mặt cầu.x = y = . max V = 6 4 3 27 3 a 2 a 6 x= . khối cầu Vấn đề 1: Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 3a a3 3 a Bài 5) r = . mặt nón I. max VSCHK = 3 96 3 a 3 a max VS ABCM = . min V = 2 12 2a 5a 3 3 x= . α = 450 .

S xq = . hình cầu nội tiếp và ngoại tiếp hình trụ V 1 R 2 Bài 1) 1 = . hình nón và khối nón Vấn đề 1: Tính diện tích xung quanh.V( C ) = 3 Bài 4) S' 1 = Bài 5) S 2 III. S = 56 ( cm2 ) Bài 10) R = Bài 3) Bài 4) Bài 5) Bài 6) S xq = Bài 7) S = π a2 3 2 R 2 10 . diện tích toàn phần của hình nón và thể tích của khối nón π a3 3 2 Bài 1) S xq = 2π a . d = V2 π 2 Bài 2) 8π 2 . 2) S ∆ABC = 1 − 3cot 2 α . Mặt trụ.V = . d = cos α Bài 3) 1) S xq = 2 4 24 4sin α 2 20 . hình trụ và khối trụ Vấn đề 1: Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ π a3 Bài 1) S xq = π a 2 .V = 175π ( cm3 ) . Stp = .V = 3 2 2R 2π R 2 3 π R3 3 Bài 2) S ∆SMN = .V = 3 3 3 2 2 3 πa 3π a πa 3 a2 3 a 3 . Mặt nón.V = 3π a 3 2 16 2 Vấn đề 2: Hình đa diện.V = 4 2 Bài 2) S xq = 70π ( cm ) .V( t ) = 2π . S ABB1 A1 = 2 3 Bài 3) Stp = 6π .Bài 11) R=a a 21 6 Vấn đề 2: Xác định tâm và bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp a 6 Bài 1) r = 12 a 3 α tan Bài 2) r = 6 2 ah Bài 3) r = a + 4h 2 + a 2 II.

h = .V = sin α 3 100000π 3 2h 2 h cot 2 α − 1. hình trụ nội tiếp và ngoại tiếp hình nón 6π a 3 a 3 π a3 3 Bài 7) r = Bài 1) V = . hình cầu.Bài 4) 1) S ∆SMN = 2000. S ∆SMN = Bài 8) 1) S xq = 3 9 169 2) x = 2a 3 2 3 3 3 R 3 + R '3 2 52π R3 Bài 10) V = 81 1 2 2R cot α Bài 11) V = π x tan 2 α ( R cot α − x ) . x = r 2. r = a tan . 2) S xq = 2500π .h = .V = .h' = 2− 2 Bài 2) S xq = Bài 8) r = 2 cos α (tan α − 1) 3 3 3 2R 2 4R π 5a 2 . d (O /( SAB )) = 2) S∆SAB = 3 2 3 πa Bài 6) V = α 3cos 2 sin 2 α .V = Bài 5) 1) S xq = h3 cot 2 α π h 2 cot α .V = 27 3 3 2 π 2h 2R 2 4R 4R . α = 600 Bài 11) R = Bài 5) r = R tan 2 sin 2α 2 2 Bài 9) x = ( ) Bài 6) S1 4 = S 2 21 21 . x = 3 3 Vấn đề 2) Hình đa diện. h = 4r Bài 9) r = Bài 3) S xq = 3 3 4 a 4 3 Bài 10) r = . h = a 2 πV Bài 4) VN = 2 9 a α α .cos β 2 0 Bài 7) ϕ = 60 8π R 2 3 8π R3 3 32a 2 13 .