Lý thuyết đại cương về kim loại (THPT

)
I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN - Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố s - Nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA: các kim loại này là những nguyên tố p - Các nhóm B (từ IB đến VIIIB): các kim loại chuyển tiếp, chúng là những nguyên tố d - Họ lantan và actini (xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng): các kim loại thuộc hai họ này là những nguyên tố f * Nhận xét: đa số các nguyên tố hóa học đã biết là nguyên tố kim loại (trên 80 %)

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

II – CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KIM LOẠI 1. Cấu tạo nguyên tử kim loại - Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng - Bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại (ở phía dưới, bên trái bảng tuần hoàn) nhìn chung lớn hơn bán kính nguyên tử các nguyên tố phi kim (ở phía trên, bên phải bảng tuần hoàn) 2. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại Có ba kiểu mạng tinh thể kim loại đặc trưng là lập phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương

1

3. Liên kết kim loại

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Là liên kết hóa học hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại nằm ở các nút mạng tinh thể và các electron tự do di chuyển trong toàn bộ mạng lưới tinh thể kim loại . Ion dương kim loại

Hút nhau III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 1. Tính chất chung Kim loại có những tính chất vật lí chung là: tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim a) Tính dẻo: các lớp mạng tinh thể kim loại khi trượt lên nhau vẫn liên kết được với nhau nhờ lực hút tĩnh điện của các electron tự do với các cation kim loại. Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Zn…

b) Tính dẫn điện: nhờ các electron tự do có thể chuyển dời thành dòng có hướng dưới tác dụng của điện trường. Nói chung nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, tiếp sau là Cu, Au, Al, Fe… c) Tính dẫn nhiệt: nhờ sự chuyển động của các electron tự do mang năng lượng (động năng) từ vùng có nhiệt độ cao đến vùng có nhiệt độ thấp của kim loại. Nói 2

chung kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt sáng nhìn thấy).

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

d) Ánh kim: nhờ các electron tự do có khả năng phản xạ tốt ánh sáng khả kiến (ánh

Tóm lại: những tính chất vật lí chung của kim loại như trên chủ yếu do các electron tự do trong kim loại gây ra . 2. Tính chất riêng a) Khối lượng riêng: phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử, bán kính nguyên tử và kiểu cấu trúc mạng tinh thể. Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất (d = 0,5 g/ cm3) và osimi (Os) có khối lượng riêng lớn nhất (d = 22,6 g/cm3). Các kim loại có khối lượng riêng nhỏ hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nhẹ (như Na, K, Mg, Al…) và lớn hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nặng (như Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au…) b) Nhiệt độ nóng chảy: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg (–39oC, điều kiện thường tồn tại ở trạng thái lỏng) và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfam, 3410oC) c) Tính cứng: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim loại mềm nhất là nhóm kim loại kiềm (như Na, K…do bán kính lớn, cấu trúc rỗng nên liên kết kim loại kém bền) và có những kim loại rất cứng không thể dũa được (như W, Cr…) IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử (nguyên tử kim loại dễ bị oxi hóa thành ion dương): M → Mn+ + ne 1. Tác dụng với phi kim -Tác dụng với oxi : hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au, Pt) Ví dụ: 4Al + 3O2 → 2Al2O3 4Fe + 3O2( dư) → 2Fe2O3 3Fe + 2O2 (kk) → Fe3O4 2Fe + O2 (thiếu) → 2FeO 3

với Cl2. khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+4 (NO2) .Tác dụng với lưu huỳnh (hầu hết các kim loại) Hg + S → HgS (xảy ra ở điều kiện thường) ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI . khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+2 (NO) . Zn + Cl2 → ZnCl2 . Các kim loại như Na. HNO3 đặc nguội như: Fe. -Một số kim loại bị thụ động hoá khi phản ứng vói H2SO4 đặc nguội. K…sẽ gây nổ khi tiếp xúc với các dung dịch axit .Các kim loại có tính khử càng mạnh thường cho sản phẩm khử có số oxi hóa càng thấp.silicua ….Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 loãng (trừ Pt. HNO3 sẽ đạt số oxi hóa cao nhất . Pt). Au. sản phẩm tạo ra là các muối halogenua.Kim loại thể hiện nhiều số oxi hóa khác nhau khi phản ứng với H2SO4 đặc. Fe. No (N2) hoặc N-3 (NH4+) .. silic tạo ra cacbua. khi đó S+6 trong H2SO4 bị khử thành S+4 (SO2) . với photpho tạo ra photphua. Al. Cr…). với I2 (chỉ một số kim loại phản ứng). Fe. Au) và HNO3 đặc nguội (trừ Pt. Al. H2SO4 loãng (không có tính oxi hoá ở gốc axit): M + nH+ → Mn+ + n/2H2 (M đứng trước hiđro trong dãy thế điện cực chuẩn) b) Đối với H2SO4 đặc. vớicacbon. HNO3 (axit có tính oxi hóa mạnh): . Br2(trừ Au. N+1 (N2O) . Al. 2. Cr…). Cr… Ví dụ: 2Fe + 6H2SO4 (đặc) 4Mg + 5H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 4MgSO4 + H2S + 4H2O 4 . Au).Tác dụng với halogen : các kim loại phản ứng hầu hết với F2. So hoặc S-2 (H2S) . Tác dụng với axit a) Đối với dung dịch HCl.Ngoài ra các kim loại còn tác dụng với nitơ tạo ra nitrua. Au.Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt.Hầu hết các kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt. Au) và H2SO4 đặc nguội (trừ Pt.

…thì kim loại M sẽ khử các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ) .Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên: kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất .Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3-.Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan . Ví dụ: .Khi cho bột Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 có vài giọt HCl ta thấy có khí không màu thoát ra và hóa nâu trong không khí do phản ứng: 3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4CuCl2 + 2NO + 4H2O 4.Khi cho Zn vào dung dịch CuSO4 ta thấy lớp bề mặt thanh kẽm dần chuyển qua màu đỏ và màu xanh của dung dịch bị nhạt dần do phản ứng: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ . MnO4-.Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó: + M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn + Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường + Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan: xM (r) + nXx+ (dd) → xMn+ (dd) + nX (r) . Tác dụng với dung dịch muối .Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra . Tác dụng với nước 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI .Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 3.Khi cho kim loại kiềm Na vào dung dịch CuSO4 ta thấy có sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa keo xanh do các phản ứng: Na + H2O → NaOH + 1/2H2 CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 .

Fe…phản ứng được với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo oxit kim loại và hiđro Ví dụ: Mg + H2O(h) 3Fe + 4H2O(h) Fe + H2O(h) độ cao 5. Zn. Ag. Pb… tác dụng được với dung dịch kiềm (đặc). Tác dụng với oxit kim loại Các kim loại mạnh khử được các oxit kim loại yếu hơn ở nhiệt độ cao thành kim loại Ví dụ: 2Al + Fe3O4 2Fe + Al2O3 V – DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn MgO + H2 Fe3O4 + 4H2 FeO + H2 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI . Hg…không khử được nước dù ở nhiệt 6 .Các kim loại mạnh như Li. Sn. Trong các phản ứng này. H2O là chất oxi hóa và bazơ làm môi trường cho phản ứng Ví dụ: phản ứng của Al với dung dịch NaOH được hiểu là phản ứng của Al với nước trong môi trường kiềm và gồm hai quá trình: 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] Cộng hai phương trình trên ta được một phương trình: 2Al + 6H2O + 2NaOH → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 6..Các kim loại trung bình như Mg. Kim loại Mg tan rất chậm và Al chỉ tan khi ở dạng hỗn hống (hợp kim của Al và Hg) . Ba…khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường theo phản ứng: M + nH2O → M(OH)n + n/2H2.Các kim loại có tính khử yếu như Cu. Na. Ca. Al. Sr. kim loại đóng vai trò là chất khử. K. Be. Zn. Tác dụng với dung dịch kiềm Các kim loại mà hiđroxit của chúng có tính lưỡng tính như Al.

b. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng.Cách li kim loại với môi trường . + Bản chất của sự ăn mòn điện hóa Là một quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt điện cực. Cách chống sự ăn mòn . c.. Ví dụ: Kim loại tiếp xúc với không khí ẩm . Ăn mòn hóa hoc -Ăn mòn hóa học là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao -Sự ăn mòn thường xảy ra ở những thiết bị của lò đốt.Dùng hợp kim chống gỉ (hợp kim inoc) 7 0 t . Sự ăn mòn kim loại Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại M . người ta dùng tên dãy sao cho phù hợp * ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI 1. hoặc dãy thế khử chuẩn của kim loại. chi tiết của động cơ đốt trong hoặc thiết bị tiếp xúc với hơi H2O ở nhiệt độ cao.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại còn được gọi là dãy thế oxi hóa – khử chuẩn của kim loại.ne → Mn+ a. Ví dụ: 3Fe + 2H2O = Fe3O4 + 4H2↑ + Bản chất: Là quá trình oxi hóa khử trong đó electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.. Ăn mòn điện hóa -Là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo nên dòng điện.

C.H2. VD: Fe2O3 + CO → Fe + CO +Phương pháp thuỷ luyện :dùng kim loại tự do có tinhd khử mạnh hơn để khử iôn kim loại khác trong dung dịch muối.Thường được dùng để điều chế kim loại hoạt động trung bình và yếu.sunfua.2e = Cl2 CaCl2 Điện  phân Nóng chảy Ca + Cl2 +Phương pháp nhiệt phân huỷ:Dùng điều chế kim loại mà hợp chất của chúng dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.halogen tạo thành kim loại theo sơ đồ : Mn+ +ne → M -Do đó người ta thường áp dụng các phương pháp sau: +Phương pháp dùng chất khử hoá học (nhiệt luyện):dùng chất khử hoá học CO.. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI -Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử iôn kim loại Mn+ có trong thành phần các hợp chất như ôxít. VD: Fe(CO)5 t Fe + 5CO → 0 ****** 8 .Dùng chất chống ăn mòn (chất kìm hãm) VI. VD: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu +Phương pháp điện phân:Dùng dòng điện một chiều để khử iôn kim loại trong hợp chất VD:Điện phân muối CaCl2 nóng chảy Catôt ← CaCl2 nóng chảy → anôt Ca2+ ClCa2+ + 2e = Ca 2Cl.. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.Al…để khử iôn kim loại trong ôxít ở nhiệt độ cao.

dẫn nhiệt là do: A.Tương tác tĩnh điện giữa mỗi iôn kim loại với electron hoá trị.Các electron tự do gắn kết các iôn dương kim loại với nhau. Fe D.dẫn điện. Ag. Al. O2-> Na+>Mg2+> Al3+ D.Sự góp chung electron của các nguyên tử kim loại. Al. Ag 9 . Al3+.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phần II: Bài tập trắc nghiệm I. O2-> Al3+>Mg2+> Na+ B. Al. B. Câu2: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần : Na+. Na+> Mg2+> Al3+> O2- Câu3:Kim loại có tính ánh kim tính dẻo.Các electron tự do trong nguyên tử kim loại. B. Al. D.Nguyên tử có ít electron ở lớp ngoài cùng. Mg2+ A.Sự góp chung electron đồng thời với sự tương tác tĩnh điện. O2-. Ag.Tính chất vật lí và đặc điểm cấu tạo Câu1: Liên kết kim loại tạo thành là do: A.Kim loại dễ bị ôxi hoá trong các phương trình phản ứng. Fe C.Fe. C. D. Cu. Na+> O2-> Al3+>Mg2+ C. Fe. B. C. Cu. Ag.Có cấu tạo mạng tinh thể kim loại Câu4: Sắp xếp các kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A.Cu. Cu.

Liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị đều do góp chung electron. Br. Li+.lực liên kết với hạt nhân của lớp electron ngoài cùng yếu hơn.và Ne C. C.Na D.lực liên kết với hạt nhân của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn. C. A.và Ne. Bán kính lớn hơn.lực liên kết với hạt nhân của lớp electron ngoài cùng mạnh hơn.Nguyên tử cúa các nguyên tố kim loại dễ nhường elêctron để tạo thành iôn dương. B. Câu6:Chọn câu sai liên quan đến nguyên tử kim loại.lực liên kết với hạt nhân của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn. Cl. Na+.số electron lớp ngoài cùng ít hơn.Hg C. B.và Ar B.Liên kết iôn do lực hút tĩnh điện giữa iôn dương và âm. D.số electron lớp ngoài cùng ít hơn. Na+.số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn.Lớp vỏ electron ngoài cùng thường có ít điện tử.Bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim cùng chu kì. Câu7: Các ion X+.Lực hút yếu giữa hạt nhân với electron hóa trị.và nguyên tử Z có cấu hình elecctron 1s22s22p6? A.Bán kính lớn hơn. Câu9: Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong các kim loại sau.Câu5: So với các nguyên tử của nguyên tố phi kim thuộc cùng một chu kì.Liên kết iôn và liên kết kim loại đều do lực hút tĩnh điện.Rb Câu10: Chọn cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại: 10 . A. C. F. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu8: Chọn phát biểu không đúng: A. Đó là do nguyên tử kim loại có: A.số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn.Bán kính nhỏ hơn. D. Điện tích hạt nhân lớn hơn so với phi kim cùng chu kì.Bán kính nhỏ hơn. K+. Y. D.Cs B.Liên kết kim loại do lực hút giữa 1 electron và một iôn kim loại.và Ar D. Cl. B.

Sự khác nhau đó được quyết định bởi đặc điểm nào sau đây: A.Ag B.Tính cứng.5.dẫn điện.dẫn nhiệt.nhóm VIB B. Trong cac cấu hình electron sau.Al Câu13: Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện dẫn nhiệt khác nhau.1s22s22p63s23p4 4. Câu12: Chọn kim loại dẫn điện và nhiệt cao nhất: A.Chu kì 4.6 B.5 D.1s22s22p63s23p63d64s2 5.Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: A.tính cứng.dẫn nhiệt.s22s22p63s23p63d64s1 A.Kiểu mạng tinh thể không giống nhau C. Câu15: Cho biết Cu (Z = 29). D.3.2.nhiệt độ nóng chảy.A.nhóm IA C.Chu kì 4.1.dẫn điện. C.C đều đúng.Có tỉ khối khác nhau B.Mật độ elêtrôn tự do khác nhau D.1s22s22p63s23p3 3. B.B.1. ánh kim. ánh kim.6 Câu11: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào? A.dẫn nhiệt.2.Mật độ các iôn dương khác nhau Câu14: Một nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. cấu hình ́ electron nao là của đông? ̀ ̀ A.1s22s22p5 6.Tính dẻo. 1s22s22p63s23p63d94s2 .Nhiệt độ nóng chảy.4.Tính dẻo.dẫn nhiệt. 1s22s22p63s23p63d104s1 11 B.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 1.4.Chu kì 4.Au D.dẫn điện.Cu C.có ánh kim.1s 2s 2p 3s 2 2 6 2 2.5 C.nhóm IB D.

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 1 10 D. C. Hỏi trong quá trình điện phân pH của dung dịch thế nào? A.Cu2+ B.tăng lên. điện phân.Fe3+. Điện phân dung dịch B. D.Fe . Nhiệt luyện C.ta ngắt dòng điện thấy trong dung dịch vẫn còn ion Mn+ .Au. Điện phân nóng chảy Câu 6: Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M với điện cực trơ.Fe2+.Fe3+.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI C. A. Cu.Fe2+. B.Cu C.giảm xuống.Cu. 1s22s22p63s23p64s23d9 II.Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là : A. màng ngăn xốp.Cu2+.Cu2+.b<2a D. Câu1: Điện phân(điện cực trơ.a=2b B. Sau một thời gian t.nhận biết và tách chất.Ag B.lúc đầu tăng sau đó giảm Câu5: Để điều chế được cả 3 kim loại Na.nhiệt luyện và điện phân. 12 D. Câu 2: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ) .b >2a Câu 3: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp thuỷ luyện.Fe2+.24 lít(đktc) và ở catôt tăng thêm 12.8g kim loại M là : A.có vách ngăn)một dung dịch chứa các iôn Fe3+.Fe3+. Thủy luyện D.Cu2+.Al và Cu Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm CuCl2 . Điều chế. lượng khí bay ra ở anot là 2.b=2a C.Cu2+ thứ tự các iôn bị khử xảy ra ở catot là: A. HCl .Mg D.không thay đổi C. Al người ta dùng phương pháp nào sau đây A.Al B.Fe2+.Fe3+ D. NaCl với điện cực trơ.Fe2+ B.

Câu7: Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ.NaOH và nước giaven. Fe.H2 và nước giaven D.NaOH C. Au. Cu. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Câu12: Phương pháp thủy luyện là phương pháp dùng kim lọai có tính khử mạnh để khử ion kim lọai khác trong hợp chất nào: A. C.Phương pháp nhiệt luyện ít được dùng vì tốn hao nhiên liệu. CuSO4 Câu11: Chọn phát biểu đúng: A.Phương pháp điện phân được áp dụng để điều chế tất cả các kim loại.Cl2 và nước giaven B. D.H2.Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay.H2. NaCl .Không xảy ra phản ứng điện phân D.Cl2.Cl2.Thực chất là quá trình điện phân nước C. điện cực trơ của dung dịch 1 muối. Cr. D. Fe.không có vách ngăn sản phẩm thu được gồm: A. Ag D.Muối ở dạng khan B. AgNO3 . Zn. Al.H2. B. giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên.Dung dịch muối 13 . C. C.Mg. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch.Nguyên tắc điều chế kim loại là khử iôn kim loại thành kim loại.Lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot B. Ba. Ag. B. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 8: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung dịch không thay đổi. Câu 10: Khi điện phân có màng ngăn. Cu. NaNO3 B. Câu9: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A.Dung dịch muối đem điện phân là: A.

Câu17: Phương pháp thuỷ luyện được sử dụng nhiều để điều chế kim loại trong phòng thí nghiệm. Phương pháp nhiệt luyện C.Ni.32 g và 1.Na+.Cu2+.Kim loại có tính khử trung bình và yếu.Kim loại kiềm và kiềm thổ.Ag+.Ag.64 g . Phương pháp thủy luyện D.65 A. Phương pháp điện phân B.2M với cường độ dòng điện I= 9. D.Ag+.Cu.H2O D.Fe.Fe.Ni.H2O B. 0.Cu2+.32g và 0.Pb. B.Fe.Zn D.Na+.Cu2+.CuSO4.Ag+ C.Al. Câu16: Điện phân dung dịch NaCl.Ba.Oxit kim loại ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D. Phương pháp nhiệt phân muối Câu15: Những kim loại sau đây kim loại nào được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện: A. D.64 g và 1.Ag+.Cu 14 D. . 0. Câu18: Điện phân hoàn toàn một dung dịch chứa Ag2SO4. Câu14: Người ta không thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế kim loại: A.Cu.Mg.C.H2O.AgNO3.Cu2+. 0.Sn C.Cu. 0.H2O.Cu C.Ag B.32 g .Ni B.K.28 g .Cu.Ni. Câu13: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0.28 g .Al.Na.Kim loại mà iôn dương của nó có tính ôxi hoá yếu.Ni.Dùng phương pháp đó có thể điều chế được A.Các kim loại mà cặp ôxi hó khử của no đứng trước cặp Zn2+/Zn.Ag. C.CuCl2.Ag. B.NiSO4 sẽ thu được thứ tự kim loại ở catot là: A.Na+. C.Ca.64 g và 1. Khối lượng Cu bám bên catot khi thời gian điện phân t1=200s và t2=500s (với hiệu suất 100%) lần lượt là: A.Hiđrôxit kim lọai.Thứ tự điện phân ở catot là: A.

Ag.Zn B.Fe.Cu(NO3)2 Câu25 :Tách lượng Ag(Lượng Ag không đổi) từ hỗn hợp Ag.Mg.Cu.AgNO3 Câu26: Một tấm kim loại Au bị bám một lớp Fe ở bề mặt.dd CuSO4 dư 15 B.HCl D.Cu. A.kết quả khác.Cu D.Fe(NO3)3 B.Fe D.216 B. để nhận biết các dung dịch trên.chất cho proton D.Câu19: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1.Fe ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu20: Điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thu được dung dịch có pH=2 xem thể tích không đổi.Na.Mg B.Mg C. chỉ cần dùng một thuốc thử là: A.Bị ôxi hoá C. Dung dịch BaCl2.dd FeSO4 dư . C.Kim loại đã điện phân là: A. MgCl2.08 C.HNO3 đặc C. NaCl.1. D.HNO3 B.9 g muối clorua của một kim loại hoá trị II thu được 0.Al. Câu21: Khi điều chế kim loại các iôn kim loại đóng vai trò là chất: A. Câu24:Tách riêng Cu có lẫn Zn. Dung dịch quỳ tím.Zn C.Lượng Ag thu được ở catot là: A. Dung dịch NaOH. FeSO4 đựng trong các lọ mất nhãn.54 D. Dung dịch AgNO3. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt bằng dung dịch nào sau đây A.Pb ta có thể dùng dung dịch: A.0. B.Dùng dung dịch nào sau đây. Câu 23: Có các dung dịch không màu: AlCl3.0.48 g kim loại ở catot.Bị khử B.Sn.HCl C.Chất nhận proton Câu22: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là: A.H2SO4 D.

dd FeCl3 dư ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D.804 A .lọc Câu31: Điện phân 500ml dd CuSO4 0. kiềm C.lọc D.72 g ? A.1M và Cu(NO3)2 0.3. trung tính D.HCl C. B. tại anôt xảy ra A.7200” C. C. D.C.Al dư.5400” hóa A.3.4800” D.khối lượng catot tăng lên và thời gian điện phân t là: A.Cu dư.lọc C.8gam. Câu32: Điện phân dung dịch KCl bão hòa.4gam. sự oxi hoá ion Na+.ta thấy có 560ml khí(đktc)thoát ra ở anot . 250 s .2 M với điện cực trơ thì I=0. sự khử ion Cl-.Zn dư. Sau một thời gian điện phân. Thời gian điện phân là: B. sau thời gian t.HCl D. Câu28: Để tách riêng Na. B.44 gam.3600” Câu30: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dung dịch CuSO4 .2M và AgNO3 0.2gam. ta ngắt dòng điện lấy catot tăng lên 3. D.dd ZnSO4 dư Câu27: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0.16/15//.1M với cường độ dòng điện I= 3.Dùng chất nào để loại bỏ tạp chất? A. C. axit yếu.4. Câu33: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ). 500 s . 1000 s .6. dung dịch thu được có môi trường: A.H2O.16/5//.Fe ra khỏi hỗn hợp cần dùng ít nhất các hoá chất nào sau đây: A.lọc B. D. Tính thời gian điện phân để được một lượng kim lọai bám trên catot là 1. axit mạnh B.A. C. sự oxi hoá ion Cl-.86 A.16/5//.C đều đúng Câu 29: Điện phân 200ml dung dịch AgNO3 0. sự khử ion Na+.hiệu suất 100%.4M với cường độ I=10A trong thời gian t.2gam.16/5// B. 16 .Giả thiết rằng các điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%.Fe dư. 750 s.H2O B.

Phân nhóm chính nhóm IIA.Cu D.Cu.Phân nhóm chính nhóm IA B.Câu34: Kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là: A.Fe B. khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới là quá trình oxi hóa khử. Giống là cả hai đều là sự ăn mòn.Fe. Điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. D.Cu D. khác là có và không có phát sinh dòng điện. Điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm. Cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng. B. B. C. Ni + Fe2+ = Ni2+ + Fe 17 B.Mg. khác là có và không có phát sinh dòng điện.Ag C. II. C. Giống là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử. Giống là cả hai đều phát sinh dòng điện. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng A. Giống là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện li. khác là có và không có phát sinh dòng điện. Mg + Cu2+ = Mg2+ + Cu .Dãy điện hoá kim loại Câu 1: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm Câu2: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa giống và khác nhau như thế nào? A.Al.Zn C. Câu3: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra được? A.Na.Ca. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu35:Bằng phương pháp điện phân nóng chảy MCln hoặc M(OH)n sẽ điều chế được kim loại M là: A.Fe. D.

Câu10: Khẳng định nào sau đây sai? 18 . dãy nào xếp theo chiều giam của tính khử ̉ A. D.CuSO4. Al. Fe2+.Chỉ xảy ra ở anot D. Fe2+ Câu9: Ngâm một lá Niken trong các dung dịch muối sau: MgSO4. Mn. CuSO4 C. AlCl3.Chỉ xảy ra ở catot C. ăn mòn điện hoá. Fe + Pb2+ = Fe2+ + Pb.MgSO4. Al. Mn. Pb(NO3)2 D. Cách li kim loại với môi trường B. Pb(NO3)2. Mn.Cu C. Al.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI C. Mg.Không xảy ra ở catot và anot Câu 5: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép. Mg. Người ta đã bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn bằng cách nào sau đây? A. Fe2+/Fe và Ni2+/Ni. Pb(NO3)2 Với dung dịch muối nào thì phản ứng có thể xảy ra? A.ăn mòn vi sinh vật. Mn. Fe2+ . Fe22+/Fe và Zn2+/Zn. 1 Câu8: Cho dãy kim loại sau. không bị ăn mòn C.Xảy ra ở anot và catot + 2+ D. Dùng Zn làm chất chống ăn mòn D. Mg. Dùng Zn là kim loại không gỉ Câu 28: Một vật được chế tạo từ hợp kim Fe-Cu. Mg. 3 C. Số trường hợp sắt là cực âm : A. B. 4 B. ZnCl2. Dùng phương pháp điện hóa C. Fe2+/Fe và Sn2+/Sn. ăn mòn hoá học.Cu . B. Fe2+. Al.AlCl3. Pb(NO3)2 B.Vật này để trong không khí ẩm.vật sẽ: A. ZnCl2. CuSO4.Cu D. Câu 7: Pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa khử sau đây : Fe2+/Fe và Pb2+/Pb.Cu B. Pb + 2Ag = Pb + 2Ag Câu4: Trong pin điện hoá sự khử: A. 2 D. người ta gắn các tấm Zn ở ngoài vỏ tàu (phần chìm dưới nước biển).

56V và + 0. C. Biết thế điện cực chuẩn EAg 0 E0 + Zn và ECu+ Cu có giá trị lần lượt là: Zn + Ag = +0.Ca.Zn.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.Ca C. D.Không có hiện tượng gì xảy ra. Thế điện cực chuẩn A.Mg. Câu12: Sự phá hủy thép trong không khí ẩm được gọi là: A.Cả hai sợi dây đồng thời bị ăn mòn. Câu11: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1.Số lượng phản ứng xảy ra là: A.6 Câu14: Trong dãy sau dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử: A.56V và + 0. B.34V B.64V.8V.0. -1. Sự oxi hóa B.Sn. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI B.Ag lần lượt vào mỗi dung dịch muối Al3+.Ca.Al. Sự ăn mòn điện hóa học D.Zn.46V. Sự khử C. Cu-Ag 0 là 0.Al.Cu.A. C. +1. Sự ăn mòn hóa học Câu13: Cho từng kim loại Al.1V.Mg B. -1.Chỉ có sợi dây nhôm bị ăn mòn.5 D.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.4 C.Cu2+.Ca.Fe có khả năng tan trong dd CuCl2 dư.34V D.64V C.Zn.Al.Mg D.Mg.Fe.Zn. D.3 B. Câu15: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối với một sợi dây nhôm.Ag+.46V và .Al.Fe.Sn. -0.Sn2+.Chỉ có sợi dây đồng bị ăn mòn.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 dư. Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim lọai khi để lâu ngày trong không khí ẩm ? A.76V và + 0.Fe. 19 .

Al. 3. I. III và IV 20 . Na. I. . Zn-Fe (II).Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. . C.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. 4 D. B.6 Câu19: Cho viên bi Fe vao ống nghiệm đựng dung dịch HCl. Fe-C (III).Cu bị ăn mòn hoá học D. 4. III và IV D. Al3+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ B. Sn-Fe (IV). II và III B.Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. Cu bị ăn mòn điện hoá Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I).Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. I. Ca. 1.Câu16: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI . sau đó cho tiếp ̀ viên bi Cu vào ống nghiệm trên ta thấy khí bay ra liên tục . Hỏi kim loại nào bị ăn mòn và ăn mòn theo kiểu gì? A. 2. II và IV C. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. D.Fe bị ăn mòn hoá học C. Câu17: Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về tính oxi hoá. Cu2+ < Fe3+ < Al3+ < Ag+ D. Ag+ < Cu2+ < Al3+ < Fe3+ Câu18: Trong số các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại : Zn. Fe.Fe bị ăn mòn điện hoá B. Mg A. . 2 B. Cu. Al3+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+ C. 3 C. II.Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. Xét với cặp Fe3+/Fe2+? A.

Fe3+/Fe2+. Trong các dung dịch muối và kim loại sau:Fe(NO3)2.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu21: Từ kết quả Zn + Co2+ → Co + Zn2+ và Co2+ không phản ứng với Pb. B.1 B.Ag+/Ag a. Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Cu. C. X. D. D.Pb2+. Fe2+/Fe. Cu. Eo(Z-Cu) = 0. Cu(NO3)2. Fe.Có chứa axít 21 B.Pb2+. Co2+. X. Al + Ag+  Al3+ + Ag D. dung dịch Fe(NO3)2. Fe(NO3)3. Y.Thứ tự tính ôxi hoá tăng dần các iôn là: A.3 C.Co2+. Co2+. Fe. Cu. Câu22: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0. dung dịch CuSO4.47V (X.4 D. Câu26: Xảy ra ăn mòn điện hoá khi kim loại không nguyên chất đặt trong môi trường A. Cu. Y. Zn2+/Zn.Al + 3 Ag+  Al3+ +3 Ag C. X. B. Z. Cu2+/Cu. Cu. Z.4 b. B.Có bao nhiêu kim loại khử được Fe3+ về Fe2+: A. Z là ba kim loại).Pb2+. Cu2+/Cu.Co2+. Fe.Có chứa chất điện li . Fe3+/Fe2+ .Zn2+ D. C. Fe. Cu. Ag+/Ag. Z Câu23: Biết thứ tự sắp xếp của cặp ôxi hoá khử như sau: Mg2+/Mg. X.Pb2+.Zn2+.Zn2+ C. Fe. Cu. Y. Zn2+.2 C. Al3+ + 3 Ag+  Al + 3Ag Câu25: Cho thứ tự các cặp oxi hóa. Y.Có bao nhiêu kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch Fe2+. dung dịch Fe(NO3)2.Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ B. Ag thì dung dịch AgNO3 có thể tác dụng với: A.3 D. Y. Eo(Y-Cu) = 1. A.46V.1V.khử sau: Fe2+/Fe. Z.5 Câu24: Cho 2 cặp oxi hoá -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn A. Cu.2 B.

Na+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe2+ C. chất rắn màu đen bám trên đinh sắt. B.Sơn lớp sơn chống gỉ lên bề mặt vỏ tàu.Không có chất điện li ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI D. C. Na+ < Mn2+ < Al3+ < Fe2+ < Cu2+ B.Ghép kim loại Cu vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển. Fe2+ . chất rắn màu đen bám trên đinh sắt Câu29: Cách sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần tính oxi hóa: A.Không có axít. Mn.37. Mg. Mg. Pb2+/Pb : –0. Al. Al.Tốc độ ăn mòn C. B. Mn. Al.Sự tiếp xúc dung dịch điện li. dãy nào xếp theo chiều giam của tính khử ̉ A. Mg và Cu B. Fe2+.Cu C.Bản chất ăn mòn D. Mn. Câu31: Cách nào sau đây sai khi dùng để chống ăn mòn vỏ tàu biển bằng sắt: A.Cu D. Al. Mg. chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt. Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có sức điện động nhỏ nhất? A. Mn.Cu . Zn2+/Zn : – 0. Mg.Sự dịch chuyển electron B. Câu32: Cho dãy kim loại sau. màu xanh của dd nhạt dần. Câu27: Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E0(V):Mg2+/Mg : –2. D.34V.Ghép kim loại Zn vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển.Cu B. chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt. Cu2+/Cu : +0.C. màu xanh của dd nhạt dần. Zn và Pb C. Pb và Cu D. Na+ < Al3+ <Mn2+ < Fe2+ < Cu2+ D.76V. Fe2+. Na+< Al3+< Fe2+< Mn2+ < Cu2+ Câu 30: Ăn mòn hoá học giống với ăn mòn điện hoá ở chỗ nào A.13. Fe2+ 22 .Mạ đồng lên bề mặt vỏ tàu. C. dung dịch không màu chuyển sang màu lục nhạt D. Zn và Cu Câu28: Hiện tượng xảy ra khi cho một đinh Fe vào dd CuSO4 là: A.

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu34: Trường hợp nào sau đây có quá trình ăn mòn hoá học xảy ra: A.Ag+/Ag.Cu.Fe3+/Fe2+.Tạo hợp kim không gỉ C.Tấm lợp bằng tôn bị xây xát và tiếp xúc với không khí ẩm.Ag.Dùng chất kìm hãm.Hg2+/Hg.Al. mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng.75% khối lượng muối sunfat.Cu B. Điện hoá B.Al.5M vừa đủ để phản ứng hết với hỗn hợp oxit là: A.Tính chất hoá học của kim loại và hợp chất của chúng.Fe.Phương pháp chống ăn mòn kim loại trên là phương pháp: A.Trong số các kim loại như Al.Ni2+/Ni.Ag D.Ni.Hg D.Ag.13g hỗn hợp gồm Mg.90 ml B. C.Zn B.vị trí cặp ôxi hoá khử được sắp xếp như sau:Al3+/Al.Ni.Kết quả khác.Cách li D. thu được khí H2 và SO2 ( cùng điều kiện).Fe.Cu2+/Cu.Fe.Al.Ni.Al tác dụng hết với oxi dư thu được 3.Cu. Câu 1: Cho 2 miếng kim loại X có cùng khối lượng.50 ml Câu 3:Kim loại có tính khử mạnh nhất là: 23 .Câu33: Để bảo vệ thép người ta tráng lên bề mặt người ta tráng lên bề mặt thép một lớp thiếc mỏng.Để một đồ vật bằng gang ngoài không khí ẩm. D.Thể tích dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 0.Vỏ tầu biển bằng thép ngâm trong nước biển. Khối lượng muối clorua bằng 62. IV.75 ml D. Kim loại X là : A. B.57ml C.33g hỗn hợp các oxit.Fe2+/Fe.Cu Câu 2: Cho 2.Hg kim loại tác dụng với dung dịch muối sắt (III) là kim loại nào sau đây: A.Các chi tiết thiết bị của động cơ đốt trong.Fe. Câu35: Trong dãy điện hoá của kim loai. Cr C.Hg C.

432 lít H2 (đktc). Nồng độ phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là : A.4. 5.72 B.Luôn bị ôxi hoá trong các phản ứng hoá học. 2. Zn B.52 C.Na B.Ca C.AgNO3 A.12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hóa trị không đổi (trước H) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12. 56% Câu6: Kim loại nào sau đây tác dụng được hết với 4 dung dịch muối sau: FeSO4 . CuCl2 .Có thể hoà tan trong dung dịch kiềm.Cu C.60% D. 40% B.7.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.28 D. C.2.84g kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư.1 % thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3. 4. Sn C.56 Câu9: Hòa tan hết m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12.75%.Phản ứng kết thúc thu được hoá chất rắn có khối lượng là: A.Al D. 50% C.296 lít NO (đktc. Câu8: Cho 5. Pb(NO3)2 .2M.336 lít NO duy nhất(đktc).Sau phản ứng kết thúc thu được 0.6 g Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO30.1 M và Cu(NO3)2 0.Mg B.20% D.Fe Câu5: Cho 15.Mg D.64% .Tác dụng với phi kim cho muối hoặc ôxít. D.12% 24 C.xác định R: A. 3. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là A. Ni D. Mặt khác 15. Hg Câu 7: Chọn phát biểu sai:Kim loại…… A. B. sản phẩm khử duy nhất).42% B.12 gam hỗn hợp X tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 9.K Câu4: Cho 0.5.Đa số đều ở thể rắn trong điều kiện thường.

9 gam B.650 ml C. Câu13: Nhúng một thanh Fe vào dung dịch HCl.928 lít NO(đktc).Mg tác dụng với oxi dư thu được 19.32 gam. 30.0M? A.Góp chung electron B. 22. Câu15: Một hợp kim gồm các kim loại sau: Ag.52 gam B.7 gam C. 37. Zn. 500 ml ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 11: Cho 13.9 gam hỗn hợp 3 oxit. 41. nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh nếu ta nhỏ thêm vào dung dịch một vài giọt: A. dung dịch Na2SO4 D. Dung dịch HCl. Hòa tan hỗn hợp 3 oxit này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X.73 gam Câu12:Khuynh hướng chính của các kim loại khi tham gia phản ứng hoá học là: A. dung dịch CuSO4 B. cho 4. 520ml B. dung dịch NaOH Câu14: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào dung dịch AgNO3 dư thu được 54 gam chất rắn và dung dịch Y. B.12 gam D.2M và HCl 1. Dung dich NaOH. 14.Câu 10: Để hòa tan hết 23. 19.Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4. C.72 gam C. Dung dich HNO3 loãng 25 .Nhường electron D. m có giá trị là : A. 19. Cu. 480 ml D.Nhận hoặc nhường electron.57 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. Hoá chất có thể hoà tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là A.18 gam D. Fe. 49.Nhận electron C.88 gam hỗn hợp Cu và Ag có tỉ lệ số mol nCu:nAg=4:5 cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0. Dung dịch H2SO4 đặc nguội D.5 gam hỗn hợp Al. dung dịch H2SO4 C.05 gam bột Al (dư) tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9.Cu.

Na.42 gam C. Cu(NO3)2 Câu19: Cho m gam bột Fe vào trong 200ml dung dịch Cu(NO3)2 x M và AgNO3 0.Câu16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg.C đều sai. Fe(NO3)3 B. Ba. Ba.7 Câu20: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là A. 80.688 lít H2 (đktc). Ba. B.8 B. Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1. 48.CuSO4.FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Ca. 46. Cu.38 gam.HCl B.0 C.C2H5OH. Zn(NO3)2. Zn(NO3)2. 0. 82.12 gam bột Fe. Fe(NO3)2 C. Zn(NO3)2. 64.12 gam hỗn hợp 3 oxit. Cu(NO3)2 D. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Phần dung dịch sau phản ứng có chứa chất tan nào? A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. x có giá trị là : A.85 gam .24 gam hỗn hợp X gồm Al.22 gam 26 D. 41. Câu18: Hòa tan hỗn hợp ba kim loại Zn. thu được chất không tan là Cu. Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Nếu cho 13. Na. K.5M thu được dung dịch A vả 40.CuSO4. 56.HCl D.88 gam D. 1. Fe. D. Fe.2 D.CuSO4.Cl2.Cu.24 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là NO.4 gam chất rắn X.NaCl. Nếu hòa tan m gam X bằng 2.HCl C.Mg tác dụng với oxi dư thu được 20. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu17: Mg phản ứng trực tiếp được với chất nào sau đây: A.B.A. Fe(NO3)2.72 lít H2 (đktc).33 gam B.Cl2.56 gam C. Fe(NO3)3. Na.82 gam B.Cl. 0. 66. Ag. 1. m có giá trị là : A. C. Zn(NO3)2. K Câu21: Cho 13.CH3COOH. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6.

Xuất hiện khí màu nâu.6 lít khí H2 (ở đktc). A. 43. B. 40.Kim loại càng về bên trái thì càng hoạt động(càng dễ bị ôxi hoá). B. Hai muối trong X là A. 3.Có khí màu nâu.80 lít. 2.48 lít. AgNO3 và Zn(NO3)2. D. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. 4. .16 gam ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu23: Hòa tan hoàn toàn 14.Không có khí thoát ra.Câu22: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8.92 gam chất rắn khan.các iôn của kim loại đó có tính ôxi hoá càng yếu(càng khó bị khử).dung dịch trở lên xanh nhạt. 31.92 lít.84 gam D. C.dung dịch trở lên xanh nhạt. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. đun nóng quan sát được. Cô cạn dung dịch X thu được 61.Sủi bọt khí không màu. Fe(NO3)2 và AgNO3. 2. Câu26: Có một số kết luận sau: 1.dung dịch trở lên xanh nhạt.68 lít. C.04 gam B. thu được 5.Kim loại đặt bên trái đẩy được được kim loại bên phải ra khỏi dung dịch muối. Câu24: Thêm bột Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 loãng. C.nhưng dung dịch hầu như không màu Câu25: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D.6 gam hỗn hợp X là: A. 27 B. Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14. thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại.32 gam chất rắn không tan và dung dịch X.6 gam hh X gồm Al và Sn bằng dd HCl (dư). 3. 46. D. m có giá trị là : A.Kim loại không tác dụng với nước đẩy được kim loại đặt bên phải ra khỏi dung dịch muối. 1.10 gam C.

52 gam D. 36. Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn Ag+.5 D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2. Cu D. x có giá trị là A.28 gam B. Cu bị oxi hóa bởi ion Ag+.4. vừa phản ứng với dd Al2(SO4)3? A.Chỉ những kim loại đầu dãy mới đẩy được hiđrô ra khỏi nước. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B. Hòa tan B bằng dung dịch HCl dư thu được 0.2 gam Câu32: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0.Kim loại bên trái hiđrô đẩy được hiđrô ra khoi dung dịch axít không có tính ôxi hoá. 12. Kim loại nào vừa phản ứng với dd HCl. B. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch A là : A.58 gam 28 D.8 lít D. 12.09 mol Câu29: Cho các kim loại sau: Mg. Giá trị của m là : A. Fe.15 mol Fe và 0. D. Các kết luận đúng là: A.78 gam C. 0.10 mol B.03 mol H2. 0.06 mol D.15 mol Cu(NO3)2. Mg B. 30.15 mol Al và x mol Mg tác dụng với 500ml dung dịch FeCl3 0.4.5 C.4. 1. Hay cho biết ̃ kết luận no dưới đây là sai: A. 5.4.72 gam C. 0.1 mol AgNO3 và 0.1.0 lít B.6 lít C.12 mol C.2 lít Câu31: Cho 8.1. C. 1.2.15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 16. 14.32M thu được 10. Cu. 0. Ni Câu30: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 0. Ni.3.3 gam B.31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. 0.3. 18. 0. Cu có tính khử mạnh hơn Ag.3.2.2.4 gam Fe vào dung dịch HNO3loãng. Câu28:Hoà tan hỗn hợp bột gồm 0. 12. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu27:ừ phương trình ion thu gọn sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.1. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+.688 lít NO ở đktc và dung dịch A.88 gam .4 B. Fe C.

4.Câu33: Al phản ứng với những chất nào sau đây.H2CO3.8.C đều đúng. 160ml D.HCl.Tính ôxi hoá và tính khử.680 gam C.608 gam B. 320 ml Câu38: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư).H2SO4loãng. C.144 gam Câu36: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là: A.H2SO4 đặc. 480 ml C. Dung dịch A tác dụng được với tối đa bao nhiêu gam bột Cu? A.CuSO4 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI B.Hai kim loại đều tan hết và axít dư.FeSO4 D. Câu35: Cho 6. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu34: Nhôm và sắt không tác dụng với axít nào.nóng.A. 7.CuSO4 C.600 gam D.Vậy A.72 gam chất rắn khan.72 gam bột Fe tác dụng với 384 ml dung dịch AgNO3 1M sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Y thu được 71.HNO3loãng.nguội C. B. D.Mg tan hết còn Fe dư.Hoà tan trong axít Câu37: Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y.Tính khử D. 43.96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. 9. C.FeSO4. 6. B.HCl đun nóng D.Fe vào 200 ml dung dịch HCl 0.HNO3 đặc nguội.7M. C.nóng B. 10. B. Giá trị của m là A. A.8. 5.12l(Đktc).NaOH.Hai kim loại đều tan chưa hết. 7. 29 . thu được 8.H2O. 4. A.2 Câu39: Cho hỗn hợp kim loại Mg. 540 ml B.kết thúc phản ứng khí thoát ra có thể tích 1. Để hòa tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M(sản phẩm khử duy nhất là NO) A.Tính đẫn điện.

Fe. C.Al.dung dịch muối kim loại hoặc dung dịch axít.Al.Zn B.Mg C. ZnSO4 Câu45:Nhóm kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch kiềm.Fe. Fe(NO3)2. Fe C. 12 D.Al. sau khi kết thúc phản ứng thanh sắt tăng thêm 0. HNO3.9 Câu43: Cho hỗn hợp Fe.AgNO3 và Fe(NO3)3 Câu42: Cho các kim loại : Fe.Fe.Cu D.Al. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng? A.Na. Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Vậy công thức hóa học của muối sunfat là A.Cu. AgNO3. D.Mg C.Hg 30 B. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng.Hg . Fe B.Al. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu40:Có các kim loại Cu.AgNO3 và Fe(NO3)2 B.Cu. A. FeCl2.Cu và Fe(NO3)3 C. CdSO4 C. A.Fe và Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)3.Cu.Hai kim loại đều tan hết và axít cũng vừa hết. Cu.Fe.6 gam muối sunfat của kim lọai hóa trị II. Chất tan đó là A. Câu44: Ngâm một thanh sắt vào dung dịch chứa 9. B. Ag Câu41: Không xảy ra phản ứng giữa: A. Fe(NO3)2. Cu D. Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2 . AgNO3.10 C.Cr. Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối? A.16 B. FeCl3. NiSO4 D.D.48 gam. Câu46: Chọn kim loại không tác dụng với HNO3 đặc nguội hoặc dung dịch H2SO4 đặc nguội.Cr D. Ag.Ni và các dung dịch : HCl.CuSO4 B.Ag. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư.

7 D. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng .Mg.2.1.Zn không bị hoà tan.4 C.896 lít B. được dung dịch Y.ZnSO4.Cu. Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.5 2.5 gam hỗn hợp bột Fe. 32.Fe + FeCl3 Câu52: Cho các chất sau Fe.CuCl2. 10.8 gam C. C.Zn tan không đáng kể B. Sau khi phản ứng hoàn toàn.1.Dung dịch Y chứa. Giá trị của V là : A.Al + HNO3 đặc nguội A. B. 6.3.Vậy: A. HNO3. 0.3 B.4 D. Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. x có giá trị : A.không có khí thoát ra.6 C. D.Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 3. C. Chất tan đó là A.1 gam chất rắn Y. 4.2.AgNO3.24 lít C. Câu51:Chọn phản ứng có thể xảy ra được: 1. Cu(NO3)2.1. Fe(NO3)2.3.2.6 gam B.5 B. Fe(NO3)3.72 lít Câu 49: Cho 5.Cu + Fe2(SO4)3 5.Zn khử HNO3 thành NH4NO3 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu48: Cho 20 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.4 gam D.Thêm dung dịch NaOH dư vào Y có kết tủa keo trắng và có khí thoát ra.Zn + NaNO3 4.2 gam chất rắn.8 Câu53: Kim loại X hoà tan trong dung dịch HNO3 loãng.Số cặp chất tác dụng được với nhau là: A.48 lít D. thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và 3. Mg. 48. D. 31 . lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9.Câu47: Cho bột Zn vào dung dịch HNO3 loãng.2.HNO3 không bị khử. 28 gam Câu50: Cho hỗn hợp Fe.

bọt khí thoát ra.Ba B.Mg + FeCl2 4.B A. B.Zn(NO3)2 và NH4NO3 C. Câu57: Cho phản ứng sau: A + 3Bn+ → A3+ +3B2+.Fe2+ C.1. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong : A.dung dịch trong cốc mất màu xanh. Fe2O3.AgNO3 + FeCl2 C.Fe.tìm A. AgNO3 dư D. 32 .dung dịch trong cốc mất màu xanh.2. Câu58: Ngâm một lá Zn trong một dung dịch chứa 3. NH3 dư Câu55: Phản ứng nào sau đây xảy ra được: 1.Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2 B.39g B.39g C.Sau khi Cu và Cd bị đẩy ra hoàn toàn khỏi dung dịch thì khối lượng thanh Zn tăng lên hay giảm: A.3 2.Tăng 4g D. NaOH dư B.84g kim loại M2+.Cr B.Zn tan ra. C.Cu D. D.24g CdSO4.Mg(NO3)2 và NH4NO3 Câu54: Hỗn hợp X gồm Al.Thêm vào cốc thuỷ tinh vài giọt dung dịch CuSO4.Al.2 g CuSO4 và 6.1.Sr C.4 D.Viên kẽm tan ra.bọt khí thoát ra.Al(NO3)3 và NH4NO3 D.06g.Phản ứng xong khối lượng lá Zn giảm thêm 0.4 Câu56: Tiến hành một thí nghiệm như sau:Cho viên kẽm kim loại vào một cốc thuỷ tinh chứa dung dịch H2SO4.Fe3+.Dung dịch trong cốc màu xanh đồng thời có khí thoát ra.Al.Zn tan ra.Fe Câu59: Nhúng thanh Zn vào một dung dịch chứa hỗn hợp 3.Zn + FeS A.Cu + FeSO4 3.dung dịch trong cốc có màu xanh.Hiện tượng xảy ra là: A. HCl dư C.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A.Al3+ D.2 B.Fe.3.kết quả khác.Giảm 1.Tăng 1. Cu có số mol bằng nhau .Xác định tên kim loại M: A.

Câu62: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được cả với Ni và Pb? A. D.42% D. A.Ni(NO3)2 Câu63: Cho 0.6 gam C. C.2 mol Cu(NO3)2 và 0. D. Sau khi kết thúc các phản ứng.Mg.4 gam D. ZnCl2. Xác định nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X? A.81% B. 8.20%. 4. AgNO3.26% C.Xác định kim loại X và Y.27%.2 gam B.48% B. 12.Zn C. CuCl2.84% D.Cu.25% thu được dung dịch X chỉ gồm 2 muối. lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. khối lượng chất rắn thu được là : A. C.Ag. 33 .Fe(NO3)2 D. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 61: Cho 6 dung dịch: FeCl3. Cô cạn dung dịch X thu được 58.30%. 90.3 mol Fe(NO3)3. 85. 15.5 m gam chất rắn.Fe. B.Câu60: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng. MgSO4. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 6 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A.10.Al và Be. 2.Ag. 11.2% Câu67: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. 9. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là A.67%. 10.36% C. B. 15.6% Câu66: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18. 22.Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3.35 gam muối khan. 82. 11.Al B. Nồng độ % CuCl2 trong dung dịch X là : A. 24 gam Câu64: Kim loại có thể tác dụng với dung dịch kiềm tạo H2. 1.Mg D.4 mol Mg vào dung dịch chứa 0.Cu(NO3)2 C. Câu65: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4. 3.Pb(NO3)2 B. AlCl3. 12. Phản ứng kết thúc.9. A.Mg D.Be C.Cu B.

8 D. 115.695. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 18.2 g B.44. MgO.5 lần khối lượng Mg.58. 3 C.94 gam D. D.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí.5. 4 34 D.84 B.8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5.8.7.14 g Cu. B.Câu68: Hoà tan 9. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dd Y.72 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.5.58 gam Câu73: Nung 6. FeO.8g D.Fe3O4.4 g C. 2 B. 75% Câu70: Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 8. 119. C.96 lít H2 ở (đktc).2 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 69: Cho 6.Thể tích khí X(lít) là: A.2g Câu71: Cho 2. 75%. C.Mặt khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 21.2 D.Mg.Fe2O3.54.8 gam hỗn hợp Fe2O3. Câu 72: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2và Fe(NO3)3 Hòa tan m gam X vào nước sau đó cho tác dụng với 16. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là : A.5.3. sau một thời gian thu được 4. m có giá trị là : A.54 g chất rắn Y. ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0.8.4 gam C.Al bằng axít HCl dư thu được khí X và 2.Tính khối lượng muối tạo thành A.Cho rằng axít phản ứng đồng thời với 2 kim loại. B.Fe2O3.4.6 C.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X.Biết trong hợp kim này khối lượng Al gấp 4. 65%.4.8.34. 1 .6 gam chất rắn không tan.1M thì khối lượng hh các muối sunfat khan tạo ra là : A. 50%. Dung dịch Y có pH bằng A. 118. 122 gam B.6.

108 gam Câu79: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0.1M.4.5328 gam D.8 gam. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17. 14. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu75: Cho 5. Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X.Câu74: Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH.0. 82.4 gam.05 gam Câu77: Cho hỗn hợp bột gồm 2. Giá trị của m là : A. D. 43.7 gam Al và 5.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ. Câu78: Cho 12.5x mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 x mol/l.7 gam B.6 gam Fe vào 550 ml dd AgNO3 1M. Để trung hoà 500 gam dung dịch X cần dùng 400 gam dung dịch HCl 3. 32.18 gam D.1M và Fe(NO3)2 0.2 gam. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được khối lượng muối khan là: A.12 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kim loại? A.28 gam chất rắn và dung dịch X. NO và dung dịch X. 99.944 gam B. 40.44 gam C.2 gam C. B. thu được m gam chất rắn. KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.28. B. Sau phản ứng thu được 9. C. Giá trị của m là : 35 . 316 gam. 24. dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu. 34. 59.12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí H2.8. 103. Nếu cho 12. 15. 9. 11. Cô cạn dung dịch A thu được 41. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. 54. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất.4 gam D. Giá trị của m là A.2 gam chất rắn và dung dịch B. D.6 gam B.94 gam chất rắn khan. C. thu được hỗn hợp khí chứa CO2.4. 64.68 gam C.65%. m có giá trị là : A. 16 gam Câu76: Cho 200ml dung dịch AgNO3 2. 12. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y.

75M và Cu(NO3.667% C. 3. 11.34 gam Câu82: Cho 1.6 gam C.48 lít khí NO(đktc). 114. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4.Cu D. m có giá trị là : A.36 B.33. 101. 10.20 gam B.4 gam Câu85: Cho 19.2 gam Câu81: Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0.542% B.Al C.24 g B. 11. 143.76 gam hỗn hợp 2 kim loại. 123. 41.ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI A. 17.)2 0.208 gam kim loại.Khối lượng m gam chất rắn là: A.2 g kim loai M hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được 4. 2.Mg tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .6 M sau phản ứng thu được dung dịch X và 23. Sau khi phản ứng xong thu được 8.Cho NaOH dư vào dung dịch ta thu được một kết tủa.30.16.8 gam C.88 C.48 D.50.72 gam B.6 mol FeCl3 và 0.92% D.6 C. Vậy % khối lượng Mg là : A.6 .24.Fe b. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A.7 gam D.6 D.Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi ta thu được m gam chất rắn: a.3g 36 C.4 D.Thêm tiếp KNO3 dư vào dung dich Y thu được 6. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B.24 gam chất rắn X. 14.72 lít NO duy nhất(đktc).032 lít NO(đktc).152 gam hỗn hợp Fe.Mg B.28 gam D.1 gam B.2 Câu84: Cho m gam bột Cu (dư) vào 400 ml dung dịch AgNO3 thu được m =18.Fe vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y.8 B. 10. 4.Khối lượng Fe có trong hỗn hợp là: A.Mg. m có giá trị là : A. 67.Kim loại M là A.26 gam D. 72.2 mol CuCl2. 63.19.50% Câu83: Cho m g hỗn hợp Zn.8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0. 62.52 gam C.8 Câu80: Cho 0. 9. 3.

6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1.2. 2.2 M và NaNO3 0.Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl (lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5.68.48 gam. Kim loại vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3? A.74. dung dịch sau phản ứng không còn HCl.6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan.16 gam C.36 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư.68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %. 0. m có giá trị là : A. 14 gam B. 23. a)Tổng khối lượng muối thu được là : A. 97. 21.24 lít khí H2 (ở đktc). ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu87: Oxi hóa 1.4513 gam b)Nồng độ dung dịch HCl là : A. 0.80 gam D.2 gam D. Ni. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là: A.4 gam C. Cô cạn dung dịch X thu được 85.6 lít H2(đktc).7175 gam D.54 gam B.4M B.84 gam D. 0. 633ml 37 D. Hòa tan hết hỗn hợp vào 100 ml dung dịch HCl thu được 168 ml H2 đktc.895 gam C. 0. C.6 gam Câu89: Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3 thu được dung dịch X chỉ chứa 1 muối duy nhất và 5.8 gam B.5M D.375M Câu88: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe.Ni Câu91: Để hòa tan hỗn hợp gồm 9. 866ml C. 833ml B.12M (sản phẩm khử duy nhất là NO)? A. m có giá trị là : A. 101. Mg C.2.20 gam.12 gam bột sắt thu được 1. 75. B. Cu. Fe B. 101. 69. 88. Cu D. Cô cạn dung dịch A thu được 127.45M C. 20.2. 766ml .Câu86 : Cho 3.8 gam chất rắn khan. thu được 2.09 gam muối khan. Fe.52 gam Câu90: Cho các kim loại sau : Mg.68 gam.

Fe(OH)2. 3 Câu95: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO.Mg C. Cu và FeCl3. 1A 11A 2A 31A 2D 12B 22D 32B 3B 13B 23A 33A 4B 14B 24D 34A 5D 15C 25C 35C 6C 16B 26C 7D 17B 27D 8A 18D 28D 9B 19B 29B 10C 20B 30B 38 . 3. BaCl2 và CuSO4.36 gam hỗn hợp FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A .NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CHẤT. 4 B.TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1B 2B 11D 12A 3A 13C 4B 14D 5A 15A 6D 7D 8D 9B 10B 2.84 gam Câu94: Cho bốn hỗn hợp. ĐIỆN PHÂN.Cu D.68 gam B. 7. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: A.112ml BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1.04 lít hỗn hợp khí. Dung dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? A. 1 D. Dung dịch A có thể hòa tan vừa đủ bao nhiêu gam Cu? A.Fe B. Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1. 5.Zn ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu93: Hoà tan 39. 56ml C. ĐIỀU CHẾ.568 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Ba và NaHCO3.Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO4 1M. Fe2O3. FeCO3.Câu92: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8g ôxit kim loại và 5. 42 ml B.12 gam D.84 ml D.Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10g.24 gam C. 10.R là kim loại naò? A. 2 C.

1B 11C 21B 31C 41D 51C 61A 71C 81A 89C 2C 12B 22C 32D 42C 52B 62B 72B 82B 90B 3D 13C 23C 33C 43D 53D 63B 73D 83C 91A 4D 14B 24B 34A 44A 54B 64D 74B 84C 92C 5B 15D 25A 35A 45C 55C 65B 75D 85a-C 93A 6A 16D 26B 36B 46B 56C 66A 76B 85b-A 94C 7B 17B 27A 37D 47D 57D 67A 77C 86A 95B 8B 18D 28D 38A 48C 58C 68A 78B 87a-C 9A 19B 29A 39B 49A 59A 69B 79C 87b-B 10B 20D 30C 40A 50C 60A 70B 80A 88A 39 .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG.DÃY ĐIỆN HOÁ KIM LOẠI. 1A 11C 21C 30B 2D 12B 22B 31B 3A 13D 23a-D 32D 4B 14D 23b-A 33B 5B 15A 24B 34B ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 6C 16B 25A 35C 7B 17A 26B 8C 18B 27C 9B 19C 28A 10B 20C 29C 4.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful