P. 1
5eddcd01 Bao Gia Vlxd Hn q2-2011

5eddcd01 Bao Gia Vlxd Hn q2-2011

|Views: 142|Likes:
Được xuất bản bởiquangnp37

More info:

Published by: quangnp37 on Feb 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

UBND THANH PHO HA NOI

LIEN SO: xAY DVNG-TAI CHiNH
S6 02120111CBGVL-LS
CONG HoA xi\. no: CHU NGHIA vrsr NAM
DQc l~p - Tl,1' do - Hanh phuc
Ha Nc;5i, I1ga)! J 5 thong 6 nom 20J J
C.ONGBO
GIA VAT LIBU XA Y D1jNG
Can cir Luat Xay dung s6 16/2003/QHU ngay 26ll1l2003;
Can cir Nghi dinh s6 112120091N:D-CP ngay 14112/2009 cua Chinh phu v~quan
ly chi phi dftu tu xay dung congtrinh;
Can err Nghi dinh sf>124/20071N:D-CP ngay 3117/2007 cua Chinh phu vequan ly
v~t li~u xay dung;
Can cir Nghi dinh s6 12/2009/N:D-CP ngay 12/02/2009 elm Chinh phu v~Quan
ly du an d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Thong tir sf>04/2010/TT-BXD ngay 26/5/2010 cua BO Xay dung huang
dfrn l?p va quan ly chi phi d~u tu xay dung cong trinh;
Can cir Quyet dinh sf>02/20 lllQ:D- UBND ngay 10/0112011 cua UBND Thanh
ph6 Ha Noi ve viec Quy dinh mot sf>noi dung quan ly chi phi dftu tuxay dung cong
trinh str dung nguon vf>nnha ruroc do UBND thanh ph6 Ha NOi quan ly;
Can cir van ban sf>4908/UBND-KT ngay 30/6/2010 cua UBND Thanh ph6 Ha
Noi v~viec tang cuong quan 1ygia tren dia ban Thanh ph6 Ha Noi;
Lien sa: Xay dung - Tai chinh cong bf>gia v~t lieu xay dung (chua c6 VAT) Quy
II nam 20 II nhir sau:
1. Gia v~t lieu trong bang cong b6 gia vat lieu xay dung ducc xac dinh tren co So'
khao sat mat bang gia tren toan dia ban toan Thanh pho 1-1aNoi, 1£1gia trung oinh d0n
chan cong trinh tai thai diem cong bf>
2. Bang gia vat lieu kern theo cong bf>nay la cac 10(;1i v~t lieu ph6 bien, dat tieu
chuan, lam co So' tham khao trong viec l~p va quan 1y chi phi d~u nr x<iyth,fng cong
trinh.
3. Chu d~u tu va t6 chirc nr van khi su dung thong tin v€ gia v~t '1i~'d~t?p va
quan ly chi phi dftu tu xay dung cong trinh cftn din cir vao dia di~rn cua cong ,~frilr, dia
diem cung c~p vat tu, kh6i hrong vat lieu su dung, muc tieu dfru tu, tinh ch~t ~uacong
trinh, yeu du thi~t k~ va quy dinh ve quan ly ch~t luong cong trinh (It xerit)_¢l, lira
chon 1 0 ( ; 1 1 vat 1i~uhop Iy va xac dinh gia v~t li~u phu hop gia thi tnrorig, dap Migmuc
tieu d~u tu, chong thih thoat, tang phi '" .
Chu diu tu phai 110an tO~U1 chiu trach nhiem khi sir dung gia v~t lieu tf~g cong
b6 nay, chiu trach nhiem quail ly chi phi dau tu xay dung tbeo thco Nghi dinh s6
112/2009/N£)-CP ngay 12/02/2009 cua Chinh phu v&quan 1)1 chi phi d~lrtuxay -dung
cong trinh va theo dung cac guy dinh hien hanh.
4. Trang bang gia v~t lieu kern theo cong b6 nay c6 mot s6 chung loai v~t li~u
chua c6 chi phi van chuyen d€n chan cong trinh, chu d~u nr din cir theo cac quy dinh
hien hanh d~tinh gia van chuyen d€n chan cong trinh.
5. Truong hop cac 1 0 ~i v~t li~u c6 gia bien dong 1 6'n(ca tang va giam) so voi gia
cong b6 cua lien So', Chu o~u tu c6 trach nhiern di@uchinh theo quy dinh hien hanh va
kip thoi phan anh thong tin v~S6' Xay dung Ha Noi.
6, Khi chu d~lI ur, don vj tu v~n t6 chirc khao sat, xac dinh gia v~t lieu dn luu )':
- Cac chung loai v~t lieu ducc sir dung phai dap ung quy dinh theo Nghj dinh s6
124/20071NB-CP ngay 3117/2007 cua Chinh phu v~quan ly v~t li~u xay dung va cac
quy dinh hien hanh v~quan 1;'v~t lieu.
- V~t lieu phai dap img cac tieu chuan hien hanh v~k9 thuat, ch~t hrorig phu hop
voi h6 sa thiet k€. V?t lieu sir dung phai c6 chirng nhan hop quy, cong b6 hop quy theo
quy dinh hien hanh.
- Thong tin gia cua cac loai v~t lieu phai tir nha san xuat hoac nha cung irng c6
gi~y phep kinh doanh theo quy dinh cua phap luat, gia cua loai V?t lieu phai dam bao
phu hop gia thi tnrong tai thai diem lap.
Trang qua trinh thuc hien, neu co vuong mac d~ nghi phan anh ve Lien so:
Xay dung - Tai chinh d~xem xet, giai quyet theo quy dinh .I.
SOxAYDl/NG
KT.GIAMBOC~
"..--:-:j'( !, ..,' GIAMD0 Y:
R•.'" '.,.
~ ~. _----- ..•••.•• 'f"
l' »/ ." '/'.,.
,:/ Sa \.
. , - \,'
,.',:,xA~ Dt,!g! (., .-: ,
~.\~Il i s
.~:> '
______ -- Ph~ng Thj Hang Ha
~
jI~
~
.. "'.~
~theo CO
(.:
0(),\~0 .'. '
S~
•-..(v .e' .I
~~0 '~ ~ ' . J
DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl/NG Dan vi tinh
Gia ding b8
(chira bao gAmVAT)
( 1 )
1 "-.. ..... "/
(2) (3) (4)
NHOM VAT LIEu CAT
Gia t~i Th] xii Son Tfiy va cac Huyen: Thirong Tin, Dan PhuQ'ng,
Phoc ThQ, Th~ch Thftt, Thanh Tri, Tir Liem.
1 Cat xay m3 44.000
2 Cat yang m3 145.000
3 Cat den d6 n~n m3 39.000
Gia tai cac Huyen: Dong Anh, Gia Lam, Me Linh, S6c Soon,My
Duc, Pho Xuyen, Ba Vi, Quac Oai, Thanh Oai, Hoai Duc, Chuong
My, UngHoa.
4 Cat xay m3 52.000
5 Cat yang m3 156.000
6 Cat den d6 n~n m3 45.000
Gia t~i cac quin : Ba Dinh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tfiy HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
7 Cat xay m3 57.000
8 Cat yang m3 180.000
9 Cat den d6 n~n m3 53.000
NHOM VAT LIEU DA
Gia tai Huyen My Duc
10 Da 0,5x1 m3 120.000
11 £)a 1x2 m3 132.000
12 £)a 2x4 m3 131.000
13 £)a 4x6 m3 122.000
14 Da dam dp ph6i lap tren (subase) m3 113.000
15 Dadam dp ph6i lap diroi (base) m3 105.000
16 £)a Me m3 103.000
Gia t~i Huyen if ng Hoa, ChuO'ng My, Pho Xuyen
17 £)a 0,5x1 m3 144.000
18 Da lx2 m3 170.000
19 £)a 2x4 m3 160.000
20 £)a 4x6 m3 140.000
21 Da dam dp ph6i lap tren (subase) m3 138.000
22 Da dam dp ph6i lap duoi (base) m3 133.000
23 £)a Me m3 128.000
Gia t~i Th] xli SoonTfiy va cac Huyen: Thanh Trl, Tir Liem, S6c
Soon,Dong Anh, Gia lam, Me Linh, Thirong Tin, Hoai Due, Quac
Oai, Thanh Oai, Phuc ThQ, Th~ch Thftt, Ba Vi, Dan Phuong,
24 £)a 0,5xl m3 155.000
25 £)a lx2 m3 184.000
26 Da 2x4 m3 177.000
27 Da 4x6 m3 156.000
28 £)a dam dp phoi lap tren (subase) m3 155.000
29 £)a dam e~pph6i lap diroi (base) m3 150.000
30 Da Me m3 144.000
Gia t~i cac Quin: Ba Dlnh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tay HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
-
31 £)a 0,5x1 m3
181.000
-
Trang 1 Cong b6 gia vat lieu xay dl,fng thanh ph6 Ha NOi 5602/2011
-
STT
~/.' '... ~~ .. ANHMl)CV~TLI~UxAYDl/NG
Don vi tfnh
Gili coog b8
. : c,0 ~.C:>:~
(chua bao g8mVAT)
32 I fia 1'f2{0~~..., \
. m3 202.000
33
Sa~4.,.'p.. ~ .
, j
m3 193.000
34 l~a4x6
/./
m3 177.000
35 Da'tIain.'d.o·rmM lap tren (subase)
m3 175.000
36 DadamcApph6i lap duoi (base) m3 163.000
37 DahQe m3 160.000
NHOM VAT LIEu DAT DOl
Ghi tai Thj xii Soontay va cac huyen: Chirong My, Hoai Due, Qu8e
Oai, Phue ThQ, Th~eh Thit, Ba Vi, Dan Phuong
38 Dcitd6i dat dOdamchi;it (K957 K98)
m3 66.000
Ghi tai Quan Ha Dong
39 Dcitd6i dat de>damchi;it (K957 K98) m3 70.000
NHOM VAT LIEU GACH XAY
sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN cAu DUONG
V~t Ii~uxay dl}'ngnung
40 Gach 216 N Vien 827
41 G~eh216 T Vi en 869
42 Gach d~eN Vien
1.314
43 Gach d~eT Vi en
1.410
44 Gach 616 Tron vuong N Vien 1.802
45 Gach 616 Tron vuong TC Vien
1.961
46 Ngoi chieu 200 Vien
1.860
47 Ngoi mfii hai 220 Vit~n 1.900
V~t Ii~uxay dung khfmg nung
48 Gach d~ekhong nung Vien
1.400
49 Gach 101660 Vien 1.140
50 Gach 101665 Vien 1.140
NHOM VAT LIEU GACH OP LAT
sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN THA,CH BAN
Gach granite nhfin tao Thach Ban -TBC loai At kieh thU'O'e
400x400
51 Loai men: MMT 001; MMT 028 m2 129.870
52 Loai men: MMT 014 m2
139.394
53 Loai men MMT 043 m2 158.442
Gach granite nhan tao Thach Ban - TBC loai At kieh thU'O'e
500x500
54 Lo?i men: MMT 001; MMT 028 m2 144.589
55 Loai men: MMT 014 m2 151.515
56 Lo~i men MMT 043 m2 170.563
G~ch granite nhfln tao Thach Ban - TBC loai At kieh thU'O'e
600x600
57 Lo?i men: MMT60-00 1; MMT60-028 m2
171.429
58 Loai bong: BMT60-00 1; BMT60-028 m2 217.316
SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA THANG
LONG
Gach 8p tufrng kich thuoc 25x40 loai At
C2520, C2525, C2545, C25417, 2650, 2650G, 2650H, 2651, 2651G,
59
2651H, Q2501, Q2502, Q2504, Q2505, Q2506, Q2508, Q251O, Q2515,
m2 78.512
Q2516, Q2517, Q2541, Q2542, Q2544, Q2545, Q2546, Q2555, Q2556,
Q2558, Q2559, Q2560, Q2562
60 C2563, C2569, C2593 m2 83.884
Gach 8p tU'(rngkieh thutrc 25x50 loal At
,/
61 E5000,E50017E5009,E50157E5020, m2 109.091
Gach 6ptuong kich thuoc 30x45 loai Al
)~
Trang 2 Cong b6 gia v~tIi~u xay dl,l'ngthanh phOHa Noi sO02/2011
r--
SIT DANH MVC V~T LI~U xAY D\fNG DO'nvi tlnh
Giacong b6
(chua bao g6mVAT)
~
, '-.......
6(
H4500, B4~~~4503, B4504, B4507, B4519, B44521, B4522+B4538,
m2 122.944
B454;. 0;B454Q·
6~: ~it5.o~IH5W .' m2 128.139
6~ , D4PrO 1d)'~§02;:r; 4505, D4506, D451I, D4512 m2 123.810
\- Gach BpttfiYnjvkich thmrc 30x60 loai Al
65 ~600+F3g08;F3610,F3612,F3614+F3620 m2 131.602
G~chSln nU'(Yc,kich thurrc 25x251o~i Al
66
PM33, PM34, N2501+N2507, N2509, N2510, QN2502, QN2504,
m2 76.860
CT2504, CT2509
67 EN250 1+EN2504 m2 94.372
G~ch san mnrc, kich thutrc 30x30 loai Al
68
SN3000, SN3002, SN3004, SN3006, SN3007, SN 3010, SN 3020,
m2 122.944
N3604, N3615, N3618, FN3602, FN3604, FN3606, FN3608
69 DN3002, DN3004, DN3006, DN3012 m2 123.810
Gach vi€n chan tuong, kich thiroc 12,5x40 loai Al 0
70 VT416, VT404, VT4807, VA401, VA402, VA410, VA411, VA412 m2
76.364
Gach vi~n chan ttriYn2, kich thutrc 12,5x50 lo~i Al
71 VT5001+VT5006, VT5008, VT5009 m2 88.182
SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIl~N SON
Granite phii men trona
72 Klch thuoc 40 x 40 (01,02,12,15) m2 154.000
73 Kfch thiroc 50 x 50 (01,02) m2 167.000
Granite don mau va muBi tieu kich thurrc 60 x 60
74 Loai men (01,02) m2 180.000
75 Loai bong (01,02) m2 213.000
76 Granite gia c6 kich thucc 40 x 40 (12,14,29) m2 174.000
77 Granite 80 x 80 loai bong (12,15,17) m2
31.500
SAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN DAu TIf xA Y D1)NG vA
PHAT TRIEN DO nnHONG HA
78
Gach Ceramic H6ng Hit, kich thmrc 400x400x9mm : T242, T363,
m2 80.262
T336, WOOl, T230 . . . . T39
79
Gach Ceramic H6ng Hit, kich thircc 500x500x9mm : T5240, H5009,
m2 93.639
H5004, T5242, LK511 ... T50 14
80
Gach LIKKOTILES H6ng Hit, kich thiroc 400x400x9mm, mai canh :
m2
85.407
LK25, LK26, ... LK38
81
G~chLIKKOTILES H6ng Hit, kich thuoc 500x500x9mm, mai canh :
m2 98.784
LK5042, LK5021 ... LK5044
SAN PHAM GO cAc LOAI
,
82 Cay chong cao >4 m Cay 15.000
83 G6 van cfrucong tac m3 2.000.000
84 G6 xe3xl (G6Iati) g6 h6ng s~c m3 2.100.000
85 G6ke m3 2.000.000
86 G6 lamkhe co dan m3 1.500.000
87 G6 xag6 (G6 h6ng s~c) m3 2.000.000
88 G6 du phong m3 2.000.000
89 G6 danep, giang chong m3 2.000.000
90 G6 c6t pha m3 2.000.000
Khudn Clra 28 cho chi, d8i
/91 Khuon 6x 13,5 md 230.000
/
92 Khuon 6x 8 md 180.000
93 Khuon kep 6x 25 md 440.000
. l. •• A 'a . .' ,
Trang 3 Cong bo gla V<; Itlieu xay dl,mg thanh ph6 Ha NOIso 0212011
-
Giacong b6
s7;
«>: .~
DANH MVC V~T LI:¢UxAY D\fNG Dan vi tlnh
,,'" .
(chua baa g6m VAT)
:.
.~.;-----:.~..,."
/ -", I \
,:/ Cim1f6 chO\fh) d6i chi~u dAya8 4cm, van 3cm, huynh 2 m~t bao
." X
~Mn~a1keC(cJ i~u faco I~p dung, vec ni)
9 4 etta pan8 \d~~' I m2 1.120.000
9\" .. Cirapano kin){ m2 1.025.000
96 <,
ora sakiHfl m2 920.000
97 Cirachop m2 1.025.000
Cfra g6 de chi~u dAy dB 4cm, van 3cm, huynh 2 m~t bao g6m ca ke
(Chua co I~p , lng, vec ni)
98 Cirapano d~c m2 900.000
99 Cirapane kinh m2 800.000
100 Cirasakinh m2 700.000
101 Cirachop m2 800.000
NHOM THEP cAe LOAI
THEP CUA CONG TY GANG THEP THAI NGUYEN
Thep cUQn
102 F6,F8 - CT3 Kg 15.913
103 D8 gai - SD295A Kg 15.913
Thep trim tron
104 FI0 - CI'J Kg 15.670
105 F12 - CT3 Kg
15.476
106 F14 -;-F40 - CT3 Kg 15.330
Thep cay v~n
107 DI0 - CT5,SD295A Kg 16.010
108 D12 - CT5,SD295A Kg 15.864
109 D14 -i- D40 - CT5,SD295A Kg 15.718
110 DI0 - SD390,SD490 Kg 16.204
III D12 - SD390,SD490 Kg 16.252
112 D14 -;-D40 - SD390,SD490 Kg 15.913
Thep hlnh
113 L63 -i- L75 - CT3 Kg 15.621
114 L80 -i- LI 00 - CT3 Kg 15.718
115 LI20 -;-LI25 - CT3 Kg 15.816
116 LI30 - CT3 Kg 15.816
117 C8 -;-CIO - CT3 Kg 15.718
118 C12 - cn Kg 15.816
119 C14 -i- C18 - CT3 Kg 15.913
120 110-;-Il2 - CT3 Kg 15.718
121 114-;-Il6 - CT3 Kg 15.816
122 L63 -;-L75 - SS540 Kg 15.816
123 L80 -;-LI00 - SS540 Kg 15.913
124 LI20 -;-LI25 - SS540 Kg 16.010
125 L130 - SS540 Kg 16.010
sAN PHAM CUA CONG TY CP ONG THEP VIeT DlJ C VG PIPE
(Gia tai kho cong ty)
002thep him di~o
126 Phi 21,2mm d~nphi 113,5mm Kg 18.299
127 Phi 141,3mm d~nphi 219,lmm Kg 19.091
Ong ma kern
128 Phi 21,2mm (day 1,9mm) Kg 23.654
129 Phi 21,2mm (day 2,6)mm d~nphi 113,5mm(day 4,5mm) Kg
23.455
~
130 Phi 114,3,5mm d~nphi 219,lmm Kg
21.935
SAN PHAM CUA CONG TY CP THEP V$T Y (San ph~msan xu~t
tai Vi~t nam)
131 Thep cuon D6-D8 Kg
16.310
. I. •• A 'A , .. ,
Trang 4 Cong bo gla vat lieu xay dl,mgthanh pho Ha NQIso 0212011
.. ~
Gia cong b6
.;fi-
- - - ~. '. -.'
DANH MVC V~T LItU xAY DT/NG DO'Il vi tinh
, /
(chira bao g6m VAT)
; . . ,
( : 132 "
PIQ1~30C vcn Kg 16.510
." I3~",
D.t():'~B40~
IGr60/CIII Kg 16.660
.134' DI2~CB3'QC/CII Kg
16.410
"'lJ 5" .
D12-C]M00/Gr60/CIII Kg 16.560
1 3 b 1:1Tj-D32-CB300/CII Kg 16.310
137 DI3-D32-CB400/Gr60/CIII Kg 16.460
138 D36-CB400/Gr60/CIII Kg 16.660
"
XlMANG , ,.
Xi mang gia t~i kho, cang phia bAeSong HAng(Io~i dong bao)
Xi mling Hoang Thach PCB30 :
139 -Tai cac cang khac t~n 1.027.755
140 -Tai gaC6 Loa t~n
1.047.422
141 -Tai cac d~urn6i dirong bQ t~n 1.045.063
142 -Tai cac kho yen Vien, C6 Loa t~n
1.051.379
143 -Tai cang B~n Loi tdn
1.011.976
144 -T~i cang: Dong B~c 1, Dong B~c 2 tdn 1.003.280
145 -Tai cang B6 De, Dire Giang tdn 1.020.948
Xi mana Hoang Th~eh PCB40:
146 -Tai cac d~urn6i duong bQ t~n 1.074.308
Xi mling But Son PCB30:
147 -Tai kho Yen Vien, C6 Loa t~n 1.015.020
148 -Tai cac d~urn6i dirong bQ tan 1.020.553
Xi mang But SoonPCB40:
149 -Tai cac d~urn6i dirong bQ tdn 1.038.340
Xi mling gia t~i kho, eang phia Narn Song HAng (loat dong bao)
Xi mana Hoang Th~eh PCB30:
150 -Tai cang Chern t~n 1.022.134
151 -Tai cac cang khac t~n 1.035.795
152 -Tai cac d~u rn6i dirong bQ cin 1.052.964
153 -Tai kho Vinh Tuy t~n 1.049.011
Xi mling Hoang Thach PCB40:
154 -Tai cac d~urn6i duong bQ t~n 1.063.711
Xi mang Bim SoonPCB30:
155 -Tai cac d~urn6i duong bQ t~n 1.058.499
156 -Tai kho Giap Nhi, Vinh Tuy t~n 1.060.869
157 - Tai gaPM Dien cin 1.059.288
158 - Tai gaVan Di~n t~n
1.011.857
Xi mling But SoonPCB40
159 -Tai cac d~urn6i dirong bQ tdn 1.075.620
160 -Tai cac kho Giap Nhi, Vinh Tuy t~n
1.067.355
Xi mang cArn Pha PCB 40
161 - Tai gaPhu Dien t~n 1.038.248
Xi mang gia t~i kho, cang tren dla ban cac huy~n Thuong Tin, Son
Tay, qu,n Ha Dong
Xi miing Hoang thach PCB30:
162 -Tai cang Son Tay, Tay D~ng t~n 915.768
SAN pHAMBIEN BA.O
CONG TY TNHH THANH LINH;
CONG TY CO PHAN CONG TRiNH GIAO THONG 2HA NOI
163 Bi~n tamgiac phan quang canh 700rnrn Cai 328.236
~/:~
Bi~n tamgiac phan quang canh 900rnrn Cai 541.225
Bi~ntron phan quang 0700rnrn Cai 459.342
166 Bi~ntron phan quang 0900rnrn Cai 720.522
(f7 167
Bi~n chi d~n+bi~n khac phan quang m2
1.159.357
Trang 5 Cong b6 gia v~t lieu xay dl,l'ng thanh ph6 Hi! N¢i 56 02/2011
·-0 .
~
DANH MT,J C V~T LI~U xAY Dl/NG DO'Il vi tlnh
Gia cong b6
~-- <.
(chua bao gBmVAT)
'." ,/
. ".":
Hi8 Cet<t1ienbao.Q~90mm, cao 3,5 m Cai 575.597
169" 'CQt1J i~tftt.io·~~ j 113,5mm, cao 3,5m Cai 756.536
uro t11~MQt~'arn'iji ten phan quang (Tru miii tren vong dao giao thong) BQ 1.385.420
tsr;
Bi~n.s6 nhwKT (150 x 200, 150x 230, 150x 260) Cai 25.000
172<, .A;~;,..cmrh9KT (100 x 170)
Cai 15.500
, " . b . ,. , VA'tLIEU KH:A.C
w.
'{
Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang <600mm
173 Yang Binh Dinh loai d~m m2 540.000
174 Yang Binh Dinh loai nhat m2 480.000
175 Do Ruby Binh Dinh m2 800.000
176 Do Ruby m2 640.000
Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang >600mm
177 Yang Binh Dinh loai d~m m2 580.000
178 Yang Binh Dinh loai nhat m2 550.000
179 Do Ruby Binh Dinh m2 880.000
180 Do Ruby m2 740.000
V~t li~u khac
181 Ben to nit (noi) kg 1.700
182 Ddt mAu(tren dia ban cac quan) m3 130.000
183 B9t ddt set cua Cong ty CPDTXD Son Ha(Chira bao g6mv~nchuyen) kg 350
184 Dung dich son lot dirong kg 77.000
185 B9t son mau trang-Malaysia (Dung son kedirong bang son deo nhiet) kg 24.100
186
B('>tson phan quang mau trang Glora (Trung Quoc) tieu chuan BS-
kg 23.000
3262 (Dung son kedirong bang son deo nhiet)
187 CQctre f 6- 10 m 3.000
188 Co latre kg 4.000
189 Nhira duong long 60/70 kg 14.800
190 Nhua duong d~c Iran 60/70 kg 15.000
191 Nhtra dirong d~c Shell 60/70 kg 16.000
192 Klnh triing 5mmCong ty kinh Dap cAu m2 80.000
193 Xi mang trang Thai Blnh kg 2.081
194
Lucri thep B40 D3mm miit 60x60mm Cong ty CP day valucri thep Nam
m2 33.170
Dinh
195
Lucri thep B40 D4mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam
m2 68.900
Dinh
NHOM SAN PHAM CU A KiNH KHUNG NHOM, CUA KiNH KHUNG NHTJ A LOI THEP
sAN PHAM CUA KiNH, KHUNG NHOM CUA NHA MAy NHOM
DONGANH
Cfra kinh khung nhOmAnode Trang mo: chi~u day thanb nhdm tif
1,2mm tny len, chi~u day l6'pAnode tif 12mm treYlen bao hanh san
pham tir 10 d~n 15 nam,
196
Ciradi 1canh ( 900x2200) H~DA900 phu kien d6ng b9 Kinh triing
m2 1.044.000
5mmlien doanh (Chira co khoa)
197
Cua di 1canh co 0thoang (900x2550) H~DA900 phu kien d6ng b9
m2 1.153.000
Klnh trang 5mmlien doanh (Chua co khoa)
198
Cira di 2canh (1400x2200) H~DA900 phu kien d6ng b('>Kinh trang
m2 1.032.000
5mmlien doanh (Chira co khoa)
1~99
Cira s61ua 2canh (1200xI400) H~DA900 phu kien d6ng b('>kinh trang
m2 1.043.000
5mmlien doanh
~ 200
Cira s61ua 2canh co 0thoang (1600xI200) H~DA900 phu kien d6ng
m2
1.125.000
·O~
b('>kinh trang 5mm lien doanh
Trang 6 Cong b6 gia V;1t lieu xay dl,fng thcinh ph6 Ha NOi s6 02/2011
~:
..~ DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl)"NG Don vi tinh
Gia cong ba
(chua bao g6m VAT)
/ -, ,/
~
htf~fti; 1'~~Inh(900x2200) H~DA70 phu kien d6ng bQKinh trang Smm
~QJ Y.
~eIJ \doanhkChua co khoa)
m2 1.04S.000
\ . \ ~r
tt'ra.~~nh co 0thoang (900x2SS0) H~DA70 phu kien d6ng bQ
m2
1.081.000
\?~-Kinh r gSmmlien doanh (Chua co khoa)
2~
e-t'radi 2 canh (1400x2200) H~DA70 phu kien d6ng bQKinh trang
m2 1.0S3.000
Smmlien doanh (Chua co khoa)
204
Ciras6lua 2 canh (1200xI400) H~DA70 phu ki~nd6ng bQkinh trang
m2 1.040.000
Smmlien doanh
20S
Ciradi 1canh (900 x 2200) h~DA 76phu kien d6ng bQKinh trang
m2 1.042.000
Smmlien doanh
206
Ciradi 1canh co 0thoang (900 x2SS0) h~DA 76 phu kien d6ng bQ
m2 1.0S3.000
Klnh trang Smmlien doanh
207
Ciradi 1canh (900x2200) H~DA48 phu kien d6ng bQKinh trang Smm
m2
1.681.000
lien doanh (Chua co khoa)
208
Ciras61~t (600x1200) H~DA38 phu kien d6ng bQKlnh trang Smm
m2 1.3S8.000
lien doanh
209
Ciradi 2canh (1400x2200) H~DA48 phu kien d6ng bQKinh tr~ng
m2 1.6S9.000
Smmlien doanh (Chua c6 khoa)
210
Ciras6lua 2 canh (1200xI400) H~DA 48 phu kien d6ng bQKinh trang
m2 1.734.000
Smmlien doanh
211
Ciras6lua 2canh co 0thoang (1200x1600) H~DA 48 phu kien d6ng
m2 1.938.000
bQKinh trang Smmlien doanh
212
Ciradi 1canh (900x2200) H~DA40 phu kien d6ng bQKinh trang Smm
m2 1.3S9.000
lien doanh (Chua c6 khoa)
213
Ciras61~t 1canh (600xI200) H~DA40 phu kien d6ng bQKinh trang
m2 2.112.000
Smmlien doanh
sAN pRAM CUA CONG TY coPHAN CUA so mnrA CHAu
Au
San ph§m EuroWindow (G6m ca phin khufm, canh cfra va phu
ki~n 10mkhi, Hipdung, dung thanh profile bang KOMMERLING).
214
HQPkinh: kinh trang an toan 6.38mm -11-Smm(kinh tr~ng Vi~t Nhat
m2 1.1S9.000
Smm), klch thuoc I,Sm*lm
21S Vach kinh, kinh trang Vi~t Nhat Smm, kich thiroc (1m*lm) m2 1.83S.000
216
Cira s62 canh rno tnrot: kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm. Kich thuoc
m2 2.199.000
(1,4m*I,4m), PhI) kien kimkhi (PKKK): Kh6a bfun- hang VITA
Ciras6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh mo quay va 1canh mo
217
quay &l~t): kinh trAngVi~t Nhat Smm. PhI) kien kimkhi (PKKK):
m2 3.617.000
thanh ch6t da di~m, tay nAm, ban l~, ch6t li~n-hang GU Unijet, kich
thuoc (l,4m*1,4m)
Ciras6 2canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nh~t Smm. PhI) kien
218 kimkhi (PKKK): thanh ch6t da di~m, ban l~chtr A, tay nam, ban l~ep m2 3.S27.000
canh-hang ROTa, ch6t lien-Siegeinia, kich thuoc (l,4m*I,4m)
Ciras6 1canh mo hfrtrangoai: kinh trang Viet Nh~t Smm. PhI) ki~n
219 kimkhi (PKKK): thanh ch6t dadi~m, ban l~chtr A, tay nam-hang m2 4.339.000
ROTa, thanh han dinh-hang GU, kich tlnroc (0,6m*1,4m)
Ciras6 1canh me quay l~t vao trong: kinh tr~ngVi~t NMt Smm. PhI)
220 kien kimkhi (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay nam, ban l~- hang GU m2 4.S69.000
Unijet, kich thiroc (0,6m*1,4m)
Ciradi ban cong 1canh mo quay vao trong: kinh trang Viet Nh~t Smrn,
/221
pane tfrml Ornm. Phu kien kimkhi (.PKKK): thanh ch6t dadi~m, hai
m2 4.670.000
~
tay nam, ban l~- hang ROTa, 6khoa-hang Winkhaus, kich tlnroc
(0,9m*2,2m)
Trang 7 Cong b6 gia vat Ii~u xay dl,l'ngthanh ph6 Hi! N6i s6 02/2011
m2
DANH Ml,J C v~T LI~U xAY Dl/NG
Gia dIng b8
Dan vi tinh l
(chua bao gom VAT)
! . ~~PJ <bari(ong 2 canh me quay vimtrong: kfnh trang Vi~t Nh~t 5mm,
:'lit'<p~A<stm !?Plm. Phu kien kimkhi (PKKK): thanh ch,6t~adi~m, tay
1\. "~am, b~~f9lhang ROTa; 6khoa-hang Winkhaus, chot lien Seigeinia
1 " "<" Aubi, k~ thiroc (l,4m*2,2m)
<; 1 ~<1 ~ chfnh 2canh mo quay rangoai: kfnh trkg Vi~t NMt 5mm, pano
tAm10mm. Phu kien kimkhf (PKKK): thanh ch6t dadi~m, tay nam,
223
ban l~-Hang ROTa, 6khoa-hang Winkhaus, ch6t li~nSeigeinia Aubi,
kfch thuoc (1,4m*2,2m)
m2
4.815.000
5.127.000
Cira di 2 canh mo tnrot: kfnh tr~ngVi~t- Nhat 5mm. Phu kien kimkhi
224 (PKKK): thanh ch6t da di~m, con lan-Gt), tay nam-hang GU, 6khoa-
hang Winkhaus, kfch thiroc (l,6m*2,2m)
Cira di chlnh 1canh me quay rangoai: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm, pano
225 tAm10mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t dadi~m, tay narn,
ban l~-Hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, kich thuoc (0,9m*2,2m)
Cac lo~i efra sa, cira di, vach ngan ASIAwindow (GArnca phAn
khudn, canh cira va ph••.• ki~n kirn khi, l~p dl}'ng, dung thanh profile
hang SHIDE).
m2 2.979.000
4.779.000
226 Vach kfnh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc (lm*lm) m2 1.699.000
227
Cira s6 2 canh me tnrot, kinh trang Vi~t Nh~t 5mm, Phu kien kimkhi
(PKKK): Khoa bArnGQ. Kfch thucc (l,4m*I,4m)
m2
m2
2.015.000
2.664.000 228
Cira s6 2canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay, 1canh mo quay
val~t): kfnh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kimkhf (PKKK): thanh
ch6 da di~m, ban l~, tay nam, ch6t rei-hang GQ, kich thircc
(l,4m*I,4m)
m2 2.557.000 229
Cira s6 2canh me quay ra ngoai, kfnh trang Viet Nhat 5mm. Phu ki~n
kimkhf (PKKK): thanh ch6t da di~m, ban I~chtr A, tay nam, ban I~ep
canh, ch6t rei-hang GQ, kfch thiroc (l,4m*I,4m)
m2 3.192.000 230
Cira s6 1canh rno hAtra ngoai: kfnh trkg Vi~t Nhat 5mm. Phu kien
kimkhf ( PKKK): thanh ch6t dadi~m, ban l~chtr A, tay nk, thanh
han dinh -hang GQ, kich thuoc (0,6m*I,4m).
m2
m2
m2
m2
3.372.000
3.233.000
3.406.000
3.588.000
231
Cira s6 1canh mo quay I~tvao trong: kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. Phu
kien kimkhf (PKKK): thanh ch6 dadi~m, ban I~,tay nam-hang GQ,
kich thiroc (0,6m*I,4m)
m2 2.068.000
236
~
232
Cira di thong phong/ban cong 1canh me quay vao trong: kfnh trang
Vi~t Nhat 5mmva pane 10mm. Phu kien kimkhi (PKKK): thanh ch6t
da di~m, tay n~m-GQ, ban I~3D, 6khoa-hang VITA, kfch thiroc
(0,9m*2,2m)
233
Cira di thong phong/ban cong 2canh mo quay vao trong: kinh trang
Vi~t Nhat 5mmva Pano dm 10mm. Phu kien kimkhf (PKKK): thanh
ch6t da di~m, tay n~m, ch6t roi-Gt), ban l~3D, 6 khoa-hang VITA,
kich thiroc (l,4rn*2,2m)
234
Ciradi chinh 2 canh rno quay rangoai: kfnh tr~ng Vi~t nh~t 5mm, pano
tAm10mm. Phu kien kimkhf (PKKK): Thanh ch6t da di~m, ch6t roi-
GQ, 2 tay n~m, ban l~3D, 6khoa-hang VITA, kich thiroc
(l,4m*2,.2m).
235
Cira di 2canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu ki~nkimkhf
(PKKK): thanh ch6t da di~m, con Ian, hai tay n~m-hang GQ, 6kh6a-
Winkhaus, kich thuoc (l,6m*2,2m)
Ciradi chinh 1canh mo quay rangoai: kinh trAngVi~t Nhat 5mmva
pano lOmm. Phu kien kimkhf (PKKK): thanh ch6t dadi~m-GQ, tay
nam, ban l~3D, 6khoa-hang VITA, kfchthiroc (O,9m*2,2m)
m2 3.376.000
Trang 8 Cong b6gill v~t Ii~u xay dl,mgthanh ph6 Ha NOis6 0212011
~ Gili cong b6
%/
~..'. ~
DANH MVC V~T LltU xAY Dl/NG Dan vi tinh
" '".-
~~..~<",".
(ChU1l bao gAmVAT)
.' <>
".
.
I .../
~"t loa' ci!a s6, cira di, vach ngan VI~T Window ( GAm caph§n
"
.: \ y... ,... ~1~\ caIib) cira va phu ki~n kim khi, Hipdung, dung Profile Vi~t
\.\ ~ J tla\'h9 /. J
\ . • <,
VachJ ciRlvkinh trang Vi~t Nhat 5mm, kich thuoc (Im*lm) m2 1.410.000
2~
Cua.¥ canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu ki~nkimkhi
m2 1.686.000
(PKKK): Kh6a belm-hangGQ, kich thuoc (l,4m*I,4m)
Cira562 canh me quay I~tvao trong (1 canh mo quay, 1canh ma quay
238 &I~t): kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kimkhi (PKKK), thanh ch6t m2 2.400.000
dadi~m, tay nam, ban I~, ch6t rei-hang GQ, kich thuoc: 1,4m* 1,4m
Cira 562canh mo quay ra ngoai: kinh trAngViet Nh~t 5mm. Phu kien
239 kimkhi (PKKK): thanh ch6t dadi~m, tay n~m, ban l~chtt A, ban I~ep m2 2.293.000
canh, ch6t rei-hang GQ, kich tlnroc (1,4m*I,4m)
Cira 561canh mo heltrangoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien
240 kimkhi (PKKK): thanh ch6t dadi~m, tay n~m, ban I~chlr A, thanh han m2 2.900.000
dinh-hang GQ, kich thuoc (0,6m*I,4m).
Cira561canh me quay I~tvao trong: kinh trang Viet- Nhat 5mm. Phu
241 kien kimkhf (PKKK): thanh ch6t dadi~m, tay narn, ban I~-hangGQ, m2 3.111.000
kich thuoc (0,6m*I,4m)
Ciradi thong phong/ban cong 1canh mo quay vao trong: kinh trang
242
Vi~t Nhat 5mmva pane telm8mm. Phu ki~nkimkhi (PKKK): thanh
m2 2.907.000
ch6t dadi~m, tay nAm-GQ, ban I~2D, 6khoa-hang VITA, kich thuoc
(0,9m*2,2m)
Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang
243
Vi~t Nhat 5mmva pane telm8mm. Phu kien kimkhi (PKKK): thanh
m2 3.155.000
ch6t dadi~m, tay nam, ch6t rei-hang GQ, ban I~, 6khoa-hang VITA,
kich thuoc (l,4m*2,2m)
Cira di chinh 2 canh me quay rangoai: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm, pano
244 telm8mm. Phu kien kimkhi (PKKK): thanh chot dadi~m, ch6t roi-Gt), m2 3.544.000
hai tay nam, ban I~, 6khoa-hang VITA, kich thuoc (l,4m*2,2m)
Ciradi 2canh mo'tnrot: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm. Phu kien kimkhi
245 (PKKK): thanh ch6t da di~m, con Ian, tay nAm-hangGQ, 6khoa m2 1.742.000
Winkhaus, kich thuoc (l,6m*2,2m)
Ciradi chinh 1canh me quay rangoai: kinh trang Vi~t NMt 5mmva
246 pane tcim 8mm. Phu kien kimkhi (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ, tay m2 3.043.000
nam, ban I~, 6khoa-hang VITA, kich thuoc (0,9m*2,2m)
SAN PHAM CUA NHlfA LOI nrnp THAIVIET WINDOWS (G6m
ca phftnkhuon, canh cira, phu kien kimkhi, kinh Vi~t Nhat 5mmva I~p
dung dung thanh Profile cua hang COINCH hoac SHIDE)
247
Cira56 hai canh mo tnrot, rQng1000-1800mm, cao 800-1800, kinh
m2 1.566.902
5mmVi~t NMt, phu kien lien doanh GQ
248
Ctra56me quay 01canh, rQng600-1OOOmm,cao 800-1800, kinh 5mm
m2 2.651.129
Vi~t Nhat, phu kien lien doanh GQ
249
Cira 56mo quay 02 canh, rong 600-1OOOmm,cao 800-1800, kinh 5mm
m2 2.139.328
Vi~t Nhat, phu kien lien doanh GQ
250
Cira 56mo 01 canh heltA, rQng600-1000mm, cao 800-1800, kinh
m2 2.731.018
5mmVi~t Nhat, phu ki~n lien doanh GQ
/251
Cira 56me quay va I~tOl canh, rong 500-1000mm, cao 800-1800, kinh
m2
3.039.438
5mmVi~t Nhat, phu kien GQ
~
V
Ciradi 01 canh mo quay rong 750-1000mm, cao 2200-2500, kinh 5mm
252
Vi~t NMt, phu kien GQ
m2 2.928.718
Trang 9 C6ng b6 gia v~t li~u xay dl,mgthanh ph6 Ha Noi s6 0212011
DANH MVC V~T LI~U xAY Dl/NG Dan vi tlnh
Ghi cong b8
(chua bao g8m VAT)
m2
3.133.120
m2 1.324.048
m2 1.220.000
m2 1.486.000
m2 2.191.000
m2 1.960.000
m2 2.630.000
m2 2.548.000
m2 2.753.000
m2 2.807.000
m2 1.452.000
m2 1.645.000
m2 1.685.000
m2 1.685.000
m2 1.685.000
m2 1.685.000
m2 2.179.091
m2 2.032.727
m2 1.772.727
1
25
'3 @U"d 4\96Ca~nme quay rQng1000-1800mm, cao 2200-2500, kinh
-.! P inlih'-Yi~t Nh t, phu kien GQ
~~ :~~\~np~~o/jinh rQng700-1500mm, cao 1000-1500, kinh 5mmVi~t
255 Vach kinh, kinh trang Vi~t - Nhat 5mm, kich thuoc (Im*I,5m)
256 Ctras62canh mo tnrot, phu kien kimkhi GQ, kinh trAngVi~t - Nhat
5mm, kich thmrc (l,4m*I,4m)
Ciras62canh me quay l~tvao trong (1 canh me quay va 1canh mo
257
quay &l~t), phu ki~nkimkhi hang GQ, kich thurrc (l,4m*l,4m)
258
Ciras62 canh me quay rangoai, kinh trAngVi~t-Nh~t 5mm, phu kien
kimkhi hang GQ, kich thiroc (l,4m*I,4m)
m2 1.028.400
~
Cfra kinh khung nhdm DT: Chi~u day 16'pAnod t8i thi~u 10mm,
chi~u day cac thanh chju t8i thi~u Irnm, bao hanh san ph§m 10
i . Dam
~r ~ __ --'-------1-_
J~
259
Ciras6 1canh me h~t, kinh trang Viet-Nhat 5mm, phu kien kimkhi
hang GQ, kich thiroc (0,6m*I,4m)
m2
1.515.306
m2 1.686.734
260
Ciras6 1canh mo quay l~tvao trong, kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm, phu
ki~nkimkhi hang GQ, kich thiroc (0,6m*I,4m)
Trang 1 0 COngb6 gia v~t li~u xay dl,mgthanh ph6 Ha Noi s60 21 20 1 1
261
Ciradi thong phong/ ban cong 1canh, mo quay vao trong, kinh trang
Vi~t Nh~t 5mm, phu kien kimkhi hang GQ, kich thuoc (0,9m*2,2m)

262
Ctradi thong phong/ ban cong 2canh mo quay, kinh tr~ngVi~t - Nhat
5mm, phu kien kimkhi hang GQ, kich thuoc (1,4m*2,2m)
sAN PHAM CUA CONG TY CP CUA AU-A
CirasA,ciradi, vach ngan (G6m ca phin khudn, canh cfra,l~p
dVng, chira bao gAmphu ki~n kim khi) Sir dung thanh profile hang
Shide
263 Vach c6 dinh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc 1mx 1,5m
264 Ciras62 canh me tnrot, kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm, KT 1,4x 1,4m
265
Ciras62 canh me quay trong ho~c l~t, kinh tr~ngViet-Nhat 5mm, KT
1,4x 1,4m
266
Ciras62 canh mo quay ra ngoai, kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm, KT 1,4x
1,4m
267
Ciras6 1canh me h~t rangoai, kinh trang Vi~t NMt 5mm, KT 0,6 x
1,4m
268
Ciras6 1canh mo quay l~t vao trong, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, KT
0,6 x 1,4m
269
Ciradi thong phong, ban cong 1canh mo quay, diroi pano tren kinh
trAngVi~tNhat 5mm, KT 0,9 x 2,2m
270
Ciradi 2canh me quay, pano diroi, tren kinh trang Vi~t Nh~t 5mm, KT
1,4x 2,2m
271 Ciradi 2 canh mo tnrot, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, KT 2,0 x 2,2m
sAN PHAM CUA CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SMW
Cfra nh1!a)oi thep Smartwindows - ThuQc t~p doan nh1J 3Dong A
(Bao gAmca khufin canh cira, phu ki~Dkim khi, kinh, )~pd1!ng)-
Biio hanh 0 5 Dam
272 Vach kinh c6 dinh, kinh Vi~t NMt 5mm, KT (1mx1.5m)
273
Ciras602 canh mo tnrot, phu kien LD, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT
(1.4mx1.4m)
274
Ciras602 canh mo tnrot, phu kien GU, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT
(l.4mxl.4m)
CONGTY CO PHAN NHOM DO THANH
Gia cong b6
n
" ":::~
DANH MVC V~T LI~U xAY DlfNG DO'nvi tinh
--- ..•.~,:.
(chua bao g8mVAT)
l ",I
~h ki~ ~~\djnh: Nhom Anod tdng mO',kinh tr~ng 5mm, phu
. '<' ~
'kifn\dfi\.g b91
\275 Nh6ifi'"SF 76 I m2 867.256
17~:
Nh6m SF· 1,00
m2 1.155.243
<,
~:di~nh miY:Nhfim Anod tr~ng bac, kinh tr~ng 5rnrn, phu ki~n
dAngbQ(khdng kh6a)
277 Nh6mCADl m2 1.315.687
278 Nh6mCAD2 m2 1.177.743
Ciradi canh mo ban l~san: Nhorn Anod tr~ng bac, tren kinh trang
279 10mm, phu kien d6ng b('>(khong bao g6mkh6a, ban l~thuy hrc, tay m2 991.983
, ~
namday cira)
Cira sAcanh truet: Nhfirn Anod tr~ng bac, kinh tr~ng 5rnm, phu
ki~n dAngbQ
280 Nh6m SLD 76 m2 1.048.260
281 Nh6m SLD 70 m2 934.410
282
Ciracanh mo l~y: Nhom Anod tr~ng rno, kinh tr~ng 5mm, phu kien
m2 1.297.203
d6ng b('>. Nh6m CAW 41
283
Ciracu6n nhom Anod trang bac (khong bao g6mmo to vaphu kien),
m2 1.425.651
nh6mRS3 (2 lap)
H~th&ng k~t du cua kinh khung nhfim S-DT. Chi~u day 161>soon
t&i thi~u 60rnm, chi~u day cac thanh chju I,!c tAi thi~u 1,2mm, Vach
kinh c&djnh; NhOmson tinh di~n, kinh tr~ng don 8rnrnm, phu ki~n
dAngbQ
284 Nh6m 1100 rn2 1.910.320
285 Nh6m4400 m2 1.272.782
286
Ciradi canh tnrot: Nhorn son tinh di~n, kinh trang 5mm, phu ki~n d6ng
m2 1.538.792
b('>nh6m2600
287
Cua s6 canh tnrot: Nhom son tinh dien, kinh trang don 5mm, phu kien
m2 1.653.555
d6ng b('>- Nh6m 2600
288
Cua di canh mo: Nhom son tinh di~n, kinh triingdon 5mm, phu ki~n
m2 1.468.866
d6ng b('>(khong kh6a) - Nh6m 4400
289
Cua s6 canh l~tme: Nhom son tinh di~n, kinh tr~ng don 5mm, phu kien
m2 1.846.701
d6ng b('>(khong kh6a) - Nh6m 4400
290
Cua s6 chap l~t: Nhom son tinh di~n, kinh trang don 5mm, phu kien
m2 2.619.666
d6ng b('>(khong kh6a) - Nh6m 2000
291
Cua di canh mo : Nhorn son tinh di~n, kinh trang don 5mm, phu kien
m2 1.917.061
d6ng bQ(khong kh6a) - Nh6m 450
"
NHOM SAN PHAM VE SON'
~ ~
x
SdNKOVA
BQtba
292 B(,>tbatrong nha kg 5.310
293 B(,>tbangoai nha kg 5.930
SO'D16t
294 San 16tkhang kiemtrong nha Kl 09 kg 39.230
295 San 16tkhang kiemngoai nha K209 kg 62.680
Soontrong nha
296 San min khong b6ng K771 kg 27.270
297 San rnin khong b6ng K772 kg 25.860
298 San trong nha khong b6ng K260 kg 33.590
299 San trong nha pha sgn mfruKl80 kg
27.410
SO'Dngoai nba
~
300 San ngoai troi min khong b6ng K261 kg
41.730
301 San ngoai nha pha sgn mfrunhat K280N kg
41.320
302 San ngoai nha pha sAnmfrud~mK280D kg 53.140
Trang 1 1 Cong b6 gia v$t lieu xay dl,mg thanh phO Ha NOi s6 0 21 20 1 1

~
~~
DANH Ml,IC V~T LI~U xAY DVNG Dan vi tin h
Gi:i cong b6
~ t • "•....•.. ,
(chira bao gAmVAT) I---~.
, .
I '; ,
• J . \ J .
I gvu cho}!g1r.am
3b i~~di1~lfA,ngtb4mdirng CTll A kg 71.770
\ 3 0 4 ~SbnT"t:lffing.tl)Amngang CT11B
kg 43.010
-c.
SAN PH~ CUA CONG TY SON SPANYC-VALSPAR
.•..•...
.n-!'···L~
y
305 Val spar Cern S502 kg 6.420
306 Safe-cote S505 kg 6.070
307 Safe filler S509 kg 5.030
SO'nlot chAng th§m
308 Sennes Primer S935 kg 44.270
309 Valspar Sealer S931 kg 64.650
Son phu trong nha
310 Valspar everclean v9854 kg 59.801
311 Valspar beauty in v9826 kg 33.326
312 Valspar FANCY V618 kg 20.282
313 Valspar Sennes S901 kg 30.690
314 Val spar Super Clean S965 kg 49.280
315 Moca S938 kg 18.170
Son phu ngoai nha 0
316 Valspar PROGUARD V9852 kg 70.159
317 Val spar medallion s989 kg 132.801
318 Valspar centenar s918 kg 110.417
319 Valspar solarshield sealer V9856 kg 115.938
320 Val spar beauty ext v9829 kg 43.849
321 Val spar Prudent2 S920 kg 64.480
322 Valspar Sennes S919 kg 40.740
Mang chang th§m
323 Val spar super wallshield s969 kg 56.177
324 Son san epoxy kg 113.816
sAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$ CAO VIBT
NHA,T
Bpt b ii
325 BQtbatrong nha Wap.DA241 kg
4.182
326 BQtbangoai nha Wap.DA243 kg 5.568
SO'n lOt
327 Son 16ttrong nha Wap.DA045 kg
31.250
328 Son 16tngoai troi Wap.DA044 kg 53.727
SO'nphil tuimg trong nhii
329 Son nQi th~t chiu rnroc Wap.DA412 kg 17.273
330 Son nQi th~t chui nra hieu qua Wap.DA414 kg 23.864
331 Son nQi th~t d~chui nra, d9 phu cao Wap.DA415 kg 28.516
332 Son nQi th~t cao cApWap.DA416 kg 84.000
SO'nphil tuimg ngoai nha
333 Son phu urong ngoai nha chiu mroc Wap.DA434 kg
31.667
334 Son ngoai th~t cao cftpWap.DA435 kg 86.000
.c '
SO'n chong thdm
335 Son chong thamda niing Wap071 kg 48.909
/
Cac loai son khac
(
336 Son dathien nhien Wap.DA632 kg 35.124
337 Nhua chong barn bui vatao bong Wap.DA633 kg 64.909
Trang 1 2 Cong bo gia vat Ii$u xay dl,mgthanh pho Hi! N( li so02/2011
s~
DANH MVC V~T LI~U xAY D\fNG Dan vi tinh
Gili cling b6
, ... ~ (chira bao g6mVAT)
.------- '<,:, ", r
l ~"
,:. SAN PHAM TAM DAN. GA GANG vA ONG CONG BE TONG " ~. I ;1-
:'/
~!~N~j
~TONG VA BO GA GANG CUA CTY TNHHNN 1
.' ,y.
i'1 ll:\fH\ '$,
THOAT mrocHA NOr ' \v
\.;
[Dan chjulllv'
3~'· IJ;7, xJ xOJ 1DT T~m
1.047.300
339 IU~6/{l,~xO,12 T~m 581.000
340 0,8 xl xO,12 T~m 766.000
341 0,5 xl xO,12 T~m 486.700
342 0,9 xO,9xO,12 T~m 694.900
343 0,5 xO,8xO,12 T~m 248.500
344 0,8 xO,9xO,12 T~m 722.000
345 0,8 xl xO,12(DT) TAm 1.138.600
346 0,8 xl xO,12 TAm 621.700
347 0,7 xO,8xO,12 T~m 522.800
348 0,6 xl xO,12 TAm 535.200
349 0,7 xl xO,12 TAm 609.100
DanthU'On2
350 0,43 xO,86xO,07(l6) TAm 186.000
351 0,5x1 xO,07(ranh) T~m
162.400
352 0,6 xl xO,07(ranh) T~m 168.500
353 0,45 x1,2 xO,07 T~m 157.600
354 0,35 x1,2 xO,07 T~m 113.000
355 0,6x 1,2xO,07(ranh) TAm 176.700
356 0,5 xl xO,07 T~m 146.300
357 0,6 xl xO,07 T~ 171.000
358 0,6 x1,2 xO,07 T~m 185.200
359 0,3 xl xO,07 T~m
91.100
360 0,45 xO,9xO,07 T~m 130.600
361 0,3 x1,5 xO,l T~m 152.700
362 0,3 x1,2 xO,07 T~m 105.300
363 0,37 xO,8xO,07 T~ 80.900
364 0,45 x1,45 xO,07 T~m 189.000
365 0,55 xO,75xO,07 T~m 103.800
366 0,35 x1,5 xO,3 T~m
344.400
367 0,3 x1,2 xO,3he T~m
221.700
368 0,3 xl xO,3he T~m 191.700
369 1,44x1,44 xO,15(DT lOA) H.m 2.757.900
370 1,64x1,64 xO,15(DT 12A) T~m
3.417.300
371 HE via vat 1m T~m 282.700
372 HE via vat 1,5m T~m 405.100
373 HE via vuong 1m T~m 324.600
374 Dan 0,8 x 0,65 x 0,07 T~m 149.500
375 Dan 1,5x 0,65 x 0,07 T~m 248.900
376 Dan giAngcd ga T~m 395.000
377 D~m1x 1,5xO,l T~m
102.400
378 BQgagang co khoa chong mAtc~p: 163kg BQ 3.908.374
379 N~pgagang n~p 1.342.754
380 BQghi gang co khoa chong mAtc~p: 160kg BQ 3.864.024
381 N~pghi gang n~p
1.811.261
OngcAngIy tam
382 6ng cdng D400 TI A m 222.600
~ 383
6ng cdng D400 TIC m 234.150
384 Ong cdng D600 TI A m 391.650
r=~5
Ong cdng D600 TIC m 421.050
/
Trang 1 3 Cong b6 gia v~t lieu xay dl,mg thanh ph6 Ha N¢i s6 0212011
SAN PHAM CUA CONG TY CPSXTM TAN DA LQC
391 NAptron, khung vuong QC(mm). Kich thtroc 900x900x50 Uti trong 125
KN Mau Ghi den (Composite)
392 BQniipghi thu mroc QC(mm). Khung 1074x 554 x 120mm, Niip 860 x
430 x 50mmtai trong 125KN Mau Ghi den (Composite)
SAN PHAM CUA CONG TY XUAT NHAp KHAu THIEN PHAT
BQkhung va n~p he ga (khung vuong, n~p trim bing gang cAuKieh
thmrc 900x900n n~p D650)
Don vi tinh
Ghi cong bel
(chira bao g8mVAT)
m 770.700
m 817.950
De 71.400
De 108.150
De 148.050
BQ 3.162.698
BQ 2.675.687
393 Tcii trong 12,5t~n BQ 3.350.200
394 Tai trong 25 t~n
395 Tai trong 40 tAn
BQkhung va n~p he ga (khung vudng am , n~p tron bing gang c§u
Kich thinrc 850x850n n~p D650)
396 Tciitrong 12,5t~n
397 Tcii trong 25 t~n
398 Tai trong 40 tAn
BQsong eh~n rac bing gang cAu: Khung 960x530, n~p 860x430
399 Tcii trong 12,5t~n
400 Tcii trong 25 t~n
401 Tai trong 40 t~n
SAN PHAM CUA CONG TY CO PHA.NxA Y LAp CONG VINH
402
BQniiph6 gaComposite, khung tron, nAptron, dirong kinh niip
700mm, duong kinh khung 810mm, tai trong 125KN
403
B9 niiph6 gaComposite, khung tron, niiptron, dirong kinh niip
700mm, dirong kinh khung 830mm, tai trong 250KN
404
B9 niiph6 gaComposite, khung tron, niiptron, dirong kinh niip
700mm, dirong kinh khung 840mm, tai trong 400KN
405
BQniiph6 thu mroc (nAp380x380mm khung 500x800, tai trong
125KV)
406 BQniiph6 thu nu6c(niip 450x750mm khung 570x870, tai trong 125KV)
407 Niip ranh thoat mroc 300x400mm, tai trong 15KN
SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VLXD SONG DAy (cong
tron, c6ng hop, thoat rnroc) : hang giao tren phirong tien v~nchuyen
cua ben mua tai nha may ben ban: Chuong My, HaNQi vaThuan
Thanh, BiicNinh)
C8ng tron tai trong VH (Via he) (Giao tren phuong ti~n ben mua)
408 Cong 0500 mac 300
409 Cong 0600 mac 300
410 Cong 0800 mac 300
411 Cong 01000 mac 300
412 Cong 01250 mac 300
413 Cong 01500 mac 300
~ 414 C~ng 01800 mac 300
,Ii?: ~ Cong 02000 mac 300
B9 3.589.500
B9 4.068.100
B9 2.632.300
B9 3.110.900
BQ 3.589.500
BQ
1.914.400
B9
2.153.700
B9 2.680.160
BQ 2.585.000
BQ 3.127.000
BQ 3.468.000
BQ 1.985.000
BQ 2.270.000
BQ 200.000
m 315.000
m 376.000
m 706.000
m 973.000
m
1.463.000
m 1.926.000
m 2.853.000
m 3.064.000
Trang 1 4 Cong b6 gia v~t li~u xay dl,l'ngthanh ph6 Hi! NQis6 02/2011
, ~--; ::"',
Gia cong b6
I~/
DANH Ml,J CV~T LI~U xAYDl/NG Dan vi tinh
/,'/
.' ,
(chua bao g6m VAT)
: "1 ' \
, '. 'I <?9n:gtFt)l{di trong HL-93 (Qua dU'O'ng)(Giao tren phtrong ti~n
.: 1 -. t-.
~e.' fuua)~: .
. ~
1\416' C6ng D30rM300 m 212.000
~'"
C6ng 1)460 M300 m 245.000
418 [COrigD500 M300 m 330.000
419 Cong D600 M300 m 402.000
420 Cong D800 M300 m 747.000
421 C6ng D1000 M300 m
1.071.000
422 Cong D1250 M300 m 1.617.000
423 C6ng D1500 M300 m 2.029.000
424 C6ng D1800 M300 m 2.936.000
425 Cong D2000 M300 m 3.245.000
D~c6ng (Giao tren phurrng ti~n ben mua)
426 D6c6ng D300, M200 Cai 40.000
427 D6cong D400, M200 Cai
51.000
428 D6c6ng D500, M200 Cai 66.000
429 D6c6ng D600, M200 Cai 79.000
430 D6c6ng D800, M200 Cai 106.000
431 D6c6ngD 1000, M200 Cai 164.000
432 D6cong D1250, M200 cs 238.000
433 D6cong D1500, M200 Cai 290.000
434 D6c6ng D1800, M200 Cai 380.000
435 D6c6ng D2000, M200 Cai 446.000
C6ng hQpthoat nU'(Yc(c8ng hQp ky thu~t tinh nrong duong VOlgla
c6ng thoat nurrc khdng bao gAmgia dO'kY thu~t)
C8ng hQpthoat nurrc BTCT - Tai trong VH
436 Cong hQP800x800mm m 2.070.000
437 Cong hQp1000xl000mm m 2.494.000
438 C6ng hQp1200x800mm m 2.494.000
439 Cong hQp1200x1200mm m 2.970.000
440 C6ng hQp1400x1400mm m 3.551.000
441 C6ng hQp1400x1600mm m 4.509.000
442 Cong hQp1400x1700mm m 4.562.000
443 Cong hop 1500x1500mm m 4.562.000
444 C6ng hQp1600x1600mm m 4.668.000
445 C6ng hQp1600x2000mm m 6.153.000
446 Cong hQp2000x2000mm m 7.108.000
447 Cong hQp2000x2500mm m 8.487.000
448 C6ng hQp2500x2500mm m 9.548.000
C6ng hQpthoat nU'O'cBTCT - Tiii trong HL-93 m
449 Cong hQp800x800mm m 2.122.000
450 C6ng hQp1000xl000mm m 2.546.000
451 Cong hQp1200x800mm m 2.546.000
452 C6ng hQp1200x1200mm m 3.077.000
453 Cong hQp1400x1400mm m 4.031.000
454 C6ng hQp1400x1600mm m 4.668.000
455 C6ng hQp1400x1700mm m 4.774.000
456 C6ng hQp1500x1500mm m 4.668.000
457 C6ng hQp1600x1600mm m 4.770.000
458 C6ng hQp1600x2000mm m
6.365.000
v 459 Cong hQp2000x2000mm m
7.591.000
~
460 C6ng hop 2000x2500mm m 8.699.000
~
'C6ng hQp2500x2500mm m 9.866.000
-/
Trang 1 5 C6ng b6 gia v~t li$u xay dl,mgthanh ph6 Ha Noi s6 02/2011
-\~""~\
DANH MT,J C V~T LI'E:U KAY Dl/NG DO'nvi tinh
Gili cong b6
f!)
-----~'~,',",,
, ' ;' . /
(chua bao g8m VAT)
. \'"
I:I .~
~~M'IUAC6NG TY C6PHAN AVINA VII;:TNAM(c6ng
. ,)(
ronN<c3~gh~~: hang giao tren phirong ti~nY~nchuyen cua ben mua tai
,\ "
rfttamay ben"ban)
"-'':
C8ng ruijg"ep lien k~t ki~u am duong (chi~u dfli 1m)
<,
i~-!..-~ .rim tai trong VH (Via he) chi~u dfli 1m
462 C6ng 0300 mac 300 m 195.000
463 C6ng 0400 rnac 300 m 215.000
464 Cong 0600 mac 300 m 365.000
465 Cong 0800 mac 300 m 670.000
466 C6ng 01000 rnac 300 m 910.000
467 Cong 01250 mac 300 m 1.420.000
468 Cong 01500 mac 300 m 1.830.000
469 C6ng 01800 mac 300 m 2.880.000
470 Cong 02000 mac 300 m 3.100.000
CAngtrim tai trong HL-93 (Qua dub'ng) chi~u dai 1m
471 Cong 0300 mac 300 m 210.000
472 C6ng 0400 mac 300 m 243.000
473 C6ng 0600 mac 300 m 410.000
474 Cong 0800 mac 300 m 765.000
475 Cong 01000 mac 300 m 1.053.000
476 C6ng 01250 mac 300 m 1.550.000
477 Cong 01500 mac 300 m 1.940.000
478 Cong 01800 mac 300 m 3.030.000
479 Cong 02000 mac 300 m 3.460.000
CAng rung ep lien k~t ki~u mi~ng loe (chi~u dai 2,5m)
CAngtai trong thftp - Tuong duO'ngtai trong VH
480 Cong 0500 mac 300 m 329.000
481 C6ng 0600 rnac 300 m 410.000
482 Cong 0800 mac 300 m 755.000
483 C6ng 01000 mac 300 m 1.050.000
484 Cong 01250 mac 300 m 1.520.000
485 Cong 01500 mac 300 m 2.010.000
CAngtai trong tieu chuin TC- Tuonz duO'nj! tai trong HL-93
486 C6ng 0300 mac 300 m 230.000
487 Cong 0400 mac 300 m 265.000
488 Cong 0500 mac 300 m 346.000
489 Cong 0600 mac 300 m 432.000
490 Cong 0800 mac 300 m 788.000
491 C6ng 01000 mac 300 m 1.135.000
492 C6ng 01250 mac 300 m 1.700.000
493 Cong 01500 mac 300 m 2.150.000
~ ~
De cong
494 D300, rnac 200 Cai 45.000
495 0400, mac 200 Cai 55.000
496 0500, mac 200 Cai 65.000
497 0600, mac 200 Cai 80.000
498 0800, mac 200 Cai 110.000
499 01000, mac 200 Cai 160.000
500 01200, mac 200 Cai 230.000
501 01250, mac 200 Cai 230.000
~-s
01500, mac 200 Cai 280.000
01800, mac 200 Cai 370.000
02000, mac 200 Cai 450.000
J i /
Trang 1 6 Cong b6 gia v~t Ii$u xay dl,l'ng thanh ph6 Ha NOi 56 02/2011
. :
' ~
';:- _."~.:
Gia cong b6
1 :1 //
DANH MVC V~T LI~U xAY D\fNG Dun vi tinh
-, I
S0 .
(chua bao g6m VAT)
, l ,... .
1 ~')( ~ €aRji h~ptii ~rQngVH (Via he) chi~u dai 1m
\,5(}~ ~nit h$p Bx1J 800x800mm mac 300 m 1.730.000
~, Cong hQp~ 1000x1000mm mac 300 m 2.348.000
507'<[C'60KbwBxH 1250x1250mm mac 300 m 2.626.000
508 C6ng hQPBxH 1500x1500mm mac 300 m 4.099.000
Cang h9P tlii trona HL93 (qua dU'O'ng)chi~u dai 1m
509 Cong hQpBxH 800x800mm mac 300 m 1.782.000
510 Cong hQpBxH 1000xl000mm mac 300 m 2.420.000
511 Cong hQpBxH 1250x1250mm mac 300 m 2.780.000
512 Cong hQpBxH 1500x1500mm mac 300 m 4.230.000
SAN PHAM CUA CONG TY CP DAu TU VA BE TONG THlNH
LIeT
Cang trim thoat nU'O'c
513 Cong D300, dp N, T, TC (HL93) mieng loe, day 60mm m 221.000
514 Cong D400, dp N, T, TC (HL93) rnieng loe, day 60mm m 265.000
515 Cong D400, dp C (HL93) mieng loe, day 60mm m 282.000
516 C6ng D500, dp N, T mieng loe, day 80mm m 371.000
517 C6ng D500, dp TC (HL93) mieng loe, day 80mm m 383.000
518 Cong D500, cap C (HL93) mieng loe, day 80mm m 393.000
519 C6ng D600, dp N, T mieng loe, day 80mm m 417.000
520 C6ng D600, dp TC (HL93) mieng loe, day 80mm m 449.000
521 C6ng D600, dp C (HL93) mieng loe, day 80mm m 459.000
522 C6ng D750, dp N mieng loe, day 80mm m 537.000
523 C6ng D750, dp T mieng loe, day 80mm m 595.000
524 Cong D750, dp TC mieng loe, day 80mm m 681.000
525 Cong D750, dp C mieng loe, day 80mm m 735.000
526 C6ng DI050, dp N rnieng loe, day 120mm m 1.026.000
527 Cong D1050, dp T rnieng loe, day 120mm m 1.146.000
528 Cong D1050, dp TC mieng loe, day 120mm m 1.286.000
529 Cong D1200, dp N rnieng loe, day 140mm m 1.419.000
530 Cong D1200, dp T mieng loe, day 140mm m 1.589.000
531 C6ng D1200, dp TC mieng loe, day 140mm m 1.669.000
532 Cong D1200, cApC mieng loe, day 140mm m 1.729.000
A J .
De cong
533 D~c6ngD300 cAi 47.500
534 D~c6ngD400 cAi 61.500
535 D~c6ngD600 cai 90.500
536 D~c6ngD750 cai 118.600
537 D~c6ngDI050 cai 194.000
538 D~c6ngD1200, D1250 cai 244.000
NHOM SAN PHAM TAM LQP TON
sAN PHAM TAM LQP AUSTNAM
T§m lop AUSTNAM ma nhOrn kern cac mau
539 AS 880 song (12 song), day 0.53mm m2 173.913
540 ATEK 1000(6 songjday 0.53mm m2
164.427
T§m lQ'p AUSTNAM ma kern AC 11/ AKI06 cac mau
541 ACII (11 song) day 0.47mm m2 148.760
T§rn IQ'PAUSTNAM APU chang nong, chang An, cac mau
542 APU vuong 11song, kh6 1070. day 0.47mm m2 215.810
543 APU vuong 11song, kh6 1070. day 0.45mm m2 212.648
544 APU vuong 11song, kh6 1070. day 0.42mm m2 204.743
rI
545 APU vuong II song, kh6 1070. day 0.40mm m2 200.000
Ton, vach trAn AV11 cac mau
r:
~
AVII (Ssong) day 0.45mm m2 138.017
~
Trang 1 7 Cong b6 gia v~t li$u xfly dl,mgthanh ph6 Hi! NOis6 02/2011
c,;.~
cu cong b6
~
r-----....'
DANH Ml,J CV~T LI~U xAY DljNG Don vi tfnh
""
(chua bao g8m VAT)
" /
I~b .. ,
I
547 i
i.A~ut~S'OI1g)day 0.42mm
m2 130.579
'548' ~~Vl1~1q5songhday 0.40mm
m2 125.620
\,
\ .'
PhI}ki~Qday O.47mm (tAm8 p va mang mnrc)
549<'
Kh630j)rtlm
m 42.149
550 Kh6400mm m
55.372
551 Kh6600mm m 82.645
552 Kh6900mm m 122.314
553 Kh61200mm m 159.504
sAN PHAM TAM LOP OLYMPIC
Song vufmg lOS, 6S khB rQng 1,07m mAudo d~m
554 DQd~y 0,42mm
m2 143.866
555 DQd~y0,45mm m2 154.978
Song vuong 11S khB rQng 1,06m mAudo d~m
556 DQd~y 0,42mm m2 144.748
557 DQd~y0,45mm m2 155.844
Ton CN 2 l6'pPE 6S+11S khB rQng 1,06m mAn do d~m
558 DQd~y0,42mm m2 173.636
559 DQd~y0,45mm
m2 188.182
SAN PHAM TAM LOP VNSTEEL THANG LONG
TAmIQ'P ma mau 9song, 11song, khB 1080
560 Ton song dan dung day 0,35mm m2 83.153
561 Ton song dan dung day 0,37mm m2 86.967
562 Ton song cong nghiep day 0,40mm m2 92.833
563 Ton song cong nghiep day 0,42mm m2 96.783
564 Ton song cong nghiep day 0,45mm m2 102.702
565 Ton song cong nghiep day 0,47mm m2 105.485
566 Ton song cong nghiep day 0,5mm m2 111.015
Song Cliplock (G300-G500)
567 Ton song kh6 948 day 0,40mm m2 130.692
568 Ton song kh6 948 day O,42mm m2 135.191
569 Ton song kh6 948 day 0,45mm m2 141.935
570 Ton song kh6 948 day O,47mm m2 145.105
571 Ton song kh6 948 day O,5mm m2 151.405
Song MaxSeam (G300-G500)
572 Ton song kh6 900, day 0,40mm m2 137.662
573 Ton song kh6 900, day 0,42mm m2 142.402
574 Ton song kh6 900, day 0,45mm m2 149.505
575 Ton song kh6 900, day 0,47mm m2 152.844
576 Ton song kh6 900, day 0,50mm m2 159.480
PHAN VAT LIEU IHEN
SAN PHAM THIET BJ mJ ;:N, CHIEU SANG ROMAN CUA CONG
TY CP THrET BJ DIJ ;:NTAM KIM
577 M~t 1.2.3 16 - Roman Cai 12.300
578 M~t 416 - Roman Cai 16.500
579 M~t 516 - Roman Cai 17.100
580 M~t 616 - Roman Cai 17.600
581 6 dun - Roman ca 32.000
582 6doi - Roman Cai 49.800
583 6 ba - Roman Cai 64.000
584 6 dun +1.216 - Roman Cai
38.400
585 6 doi +1.216 - Roman ca 52.000
~
v 586
6 dun 3 ch~u - Roman Cai 48.800
587 6 dun 3 ch~u+1.216 - Roman cs
51.000
~&...-
6 doi 3 chau - Roman Cai
67.400
J qo
A./
Trang 1 8 Cong b6 gia v~t lieu xay dl,mg thanh ph6 Ha Nqi 56 02/2011
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c = = = = = = = = = = ~= = = = = = ~= = = = = = = = ~= = = = = = = = = = = = = = ~_
r
.. ~
\ \..-,., ... '..•
Gia cong b8
r:
f--"---- :.'..-c ,
DANH MVC V~T LI~U xAY D\fNG Dan vi tlnh
.:,l/
C. ;, '~,
(chua bao g6mVAT)
I582- ;. ~®lJ clarBu-, Roman Oii 8.700
,'s9( f ~J i\ltt2 d1i€u "-iRoman Cai 16.500
~91 Dien thoai 4jday - Roman Cai 48.000
5~: Di~nth~8 day - Roman Cai 62.000
593 H~tTivi - Roman Cai
41.700
594 Hat 2 CI!C 20A - Roman Cai 63.000
595
Mang sieu mong 0,6m Dui trang, xanh 1bong 0.6m(Khong baa g6m
bQ 127.000
bong) - Roman
596
Mang sieu mong 1,2mdon Dui trang, xanh 1bong 1.2m(Khong baa
be)
148.700
g6mbong) - Roman
597
Mang sieu mong 1,2mdoi Dui trang, xanh 2bong 1.2m(Khong baa
be) 234.000
g6mbong) - Roman
598
Mang den amtr~n (nhorn Y) phan quang 2bong 0.6m(2xO,6m) (Khong
be)
650.000
baa g6mbong) - Roman
599
Mang den amtr~n (nhom Y) phan quang 3bong 0.6m(3xO,6m) (Khong
b<) 877.400
baa g6mbong) - Roman
600
Mang den amtr~n (nhorn Y) phan quang 2 bong 1.2m(2xl,2m) (Khong
b<) 870.000
baa g6mbong) - Roman
601
Mang den amtr~n (nhom Y) phan quang 3bong 1.2m(3xl,2m)
b<) 1.340.000
(Khong baa g6mbong)- Roman
602 Den downlight dirng D76(Khong baa g6mbong) - Roman
Be)
56.000
603 Den downlight dirng D86(Khong baa g6mbong) - Roman
Be)
65.000
604 Den downlight dirng D1OO(Khongbaa g6mbong) - Roman B<) 77.000
605 Den downlight dirng D120(Khong baa g6mbong) - Roman Be) 99.000
606 Den downlight dirng Dl55(Khong baa g6mbong) - Roman B<) 114.000
607 6ng lu6n day tron PYC Phi 16dai 2.92m11cay - Roman Cay
21.000
608 Ong lu6n day tron PYC Phi 20 dai 2.92m11c§.y- Roman Cay 27.000
609 Ong lu6n day tron PYC Phi 25 dai 2.92m11cay - Roman Cay
41.000
610 6ng lu6n day tron PYC Phi 32 dai 2.92m11cay - Roman Cay 84.000
611 Ong lu6n day tron PYC Phi 40 dai 2.92m11cay - Roman Cay 114.000
SAN PHAM DAY DIeN SUNCO CUA CONG TY THAI DUONG
Day don m~m7 sQi (CuIPVC)
612 lxO.3 (12/0.18 ) m 1.200
613 lxO.7 (27/0.18 ) m 2.750
614 lx1.0 (20/0.20) m 4.040
615 lx1.5 (3 0/0.25) m 5.710
616 lx2.5 (50/0.25) m 8.820
617 lx4 (8 0/0.25) m
13.120
618 lx6 (120/0.25) m 19.290
Day d6i 2 rUQt det (CUIPVCIPVC)
619 2xO.7 (27/0.18 ) m
7.470
620 2xl (20/0.20) m
9.440
621 2x1.5 (3 0/0.25) m 12.870
622 2x2.5 (50/0.25) m 19.280
623 2x4 (8 0/0.25) m 29.030
624 2x6 (120/0.25) m
41.750
Cap M h, th~bee nhua PVC (CUIPVC)
625 M 10(7/1.3 5) m
35.490
626 M 16(7/1.70) m 52.150
627 M 25 (7/2.14) m 75.040
..... 628 M 35 (7/2.52) m 108.920
~/629
M 50 (1911.83) m
141.690
630 M 70 (19/2.16) m
201.920
9--
631 M 95 (19/2.52) m 260.330
H/S aA
Tran 1 9 Con b6 iav'tli'uxa d n thanh h6HaN'is60 2/20 1 1
9
9 9 at ue yl,l'g p Q
.•I....-~: .•.••--....::::!!~
Gia cfmg b8

----~~~,.:
DANH Ml)C V~T LI~U xAY Dl)'NG DO'nvi tlnh
'.',//
(chua bao g8 mVAT)
Co 0 .. \
I, 6n ~
MdQO ~().<912·,.8
b) m 378.292
\"633 ~~U50:~37/2,:~5) m 466.102
~34'
M185 (37/4151) m 576.215
63~ M240 (W2.8 4) m 737.384
636 M300 (6112.51) m 956.714
Cap treo 1,2.3.4rUQt h~th~(CUIXLPEIPVC)
637 l x 10(7/1.35) m 39.040
638 lx 16(7/1.70) m 47.750
639 lx25 (7/2.14) m 72.980
640 l x 35 (7/2.52) m 106.420
641 1x 50 (19/1.83) m 141.520
642 l x 70 (19/2.16) m 198.290
643 l x 95 (19/2.52) m 268.710
644 lx120 (37/2.0) m 372.260
645 lx150 (37/2.25) m 416.660
646 lx185 (3 712.52) m 446.420
647 lx240 (61/2.25) m 673.310
648 lx300 (6112.50) m 821.700
649 lx400 (6112.90) m
1.229.367
650 2x2.5 (7/0.67) m 25.957
651 2x4 (7/0.85) m
37.360
652 2x6 (7/1.05) m 49.690
653 2xlO (7/1.35) m 88.730
654 2x16 (7/1.70) m 108.630
655 2x25 (7/2.14) m 165.870
656 3x2.5 (7/0.67) m 54.165
657 3x4 (7/0.85) m 69.504
658 3x6(7/1.04) m 79.766
659 3xlO (7/1.35) m 110.699
660 3x16 (7/1.7) m 168.223
661 3x2.5+1x1.5 (7/0.67)+(7/0.52) m 41.650
662 3x4 +lx2.5 (7/0.85)+ (7/0.67) m 69.200
663 3x6 +lx4 (7/1.05)+(7/0.85) m
94.310
664 3xlO +lx6 (7/1.35)+(7/1.05) m
146.430
665 3x16+1xl0 (7/1.70)+ (7/1.35) m 223.050
666 3x25+1xI6 (7/2.14) +(7/1.70) m 338.990
667 3x35+1x16 (7/2.52)+(7/1.70) m 405.860
668 3x50+1x25 (19/1.83)+(7/2.14) m 558.050
669 3x70 +lx35 (19/2.16)+(7/2.52) m 725.730
670 3x95+lx50 (19/2.52)+ (19/1.83) m 1.073.500
671 3x120+1x70 (19/2.83)+(19/2.16) m
1.265.100
672 3x150+1x95 (3 7/2.27)+(19/2.52) m 1.623.920
673 3x185+1x120 (37/2.52)+(19/2.83) m 2.243.820
674 3x240+1xI50 (61/2.25)+(37/2.27) m
2.371.450
675 3x240+1xI50 (61/2.25)+(37/2.27) m 2.944.510
676 4x1.5 (7/0.52) m 35.097
677 4x2.5 (7/0.67) m 50.948
678 4x4 (7/0.85) m 75.790
679 4x6 (7/1.05) m 105.920
680 4xl0 (7/1.35) m 162.630
681 4x16 (7/1.7) m 247.720
/
lor 682
4x25 (7/2.14) m
364.170
683 4x35 (7/2.52) m 626.590
H84
4x50 (19/1.83) m
784.350
Trang 20 Cong b6 gia v~t lieu xay d\mg tnanh ph6 Hi! NOi s6 0212011
1&
I"'~'~\
Gili cong b6 ~·"--:'::'l,"' .... -:
DANH Ml)C V~T LI~U xAY DT/NG Don vi tlnh ~/ "" ',: .
(chua bao gAmVAT)
. /
z « ' \' "
' •. . . I
, :685. 4~1~\(U(9/2';.1~) m 835.720
";6W',
4x9X~19/2~'5~) m 1.196.350
1 \6.87 4x120 (19118 3 ) m
1.378.310
~' . 4x150 (;y112.27) m 1.719.150
689--.
2lXl-s'3 (3 7/2.52)
m 2.407.040
690 4x240 (3 7/2.8 4)
m 3.068.146
Cap ngAm 1,2.3.4 rUQt h~th~(CuIXLPEIPVCIDSTAJ PVC)
691 Ix 50 (1911.8 2)
m 174.555
692 lx 70 (19/2.14) m 244.883
693 l x 95 (19/2.52) m 334.944
694 lx120 (37/2.0) m 416.406
695 lx150 (3 7/2.25) m 442.670
696 lx185 (3 7/2.52) m 632.170
697 lx240 (61/2.25) m 730.920
698 lx300 (6112.50) m 901.030
699 2x4 (7/0.85) m 55.716
700 2x6 (7/1.05) m 71.854
701 2xl0 (7/1.35)
m 83.760
702 2x16 (7/1.70)
m 120.270
703 2x25 (7/2.14)
m 173.280
704 2x35 (7/2.52) m 226.860
705 2x50 (19/1.83)
m 313.940
706 3x2.5 (7/0.67)
m 64.694
707 3x4 (7/0.85) m 81.565
708 3x6 (7/1.04)
m 96.656
709 3xl0 (7/1.35) m 129.840
710 3x16 (7/1.7) m 190.756
711 3x2.5+1x1.5 (7/0.67)+(7/0.52) m 60.420
712 3x4 +lx2.5 (7/0.85)+ (7/0.67) m 83.050
713 3x6 +lx4 (7/1.05)+(710.8 5) m 113.180
714 3x1O+lx6 (7/1.35)+(7/1.05) m 175.710
715 3x16+1xlO (7/1.70)+ (7/1.3 5) m 267.660
716 3x25+1x16 (7/2.14) +(7/1.70) m 406.770
717 3x35+1x16 (7/2.52)+(7/1.70) m 487.030
718 3x50+1x25 (19/1.8 3 )+(712.14) m 669.660
719 3x70 +lx35 (19/2.16)+(7/2.52) m 870.870
720 3x95+1x50 (19/2.52)+ (19/1.8 3 ) m 1.288.200
721 3x120+1x70 (19/2.8 3 )+(19/2.16) m
1.518.120
722 3x150+1x95 (3 7/2.27)+(19/2.52) m 1.948.700
723 3x185+1x120 (3 7/2.52)+(19/2.8 3 ) m 2.692.580
724 3x240+1xI20 (6112.25)+(19/2.8 3 ) m 3.324.001
725 3x240+1x150 (37/2.27) m 2.890.440
726 4x2.5 (7/0.67) m 83.724
727 4x4 (7/0.85) m
87.330
728 4x6 (7/1.05) m 119.350
729 4xl0 (7/1.3 5) m
191.920
730 4x16 (7/1.7) m
276.420
731 4x25 (7/2.14) m
431.970
732 4x35 (7/2.52) m 545.650
733 4x50 (19/1.8 3 ) m 738.200
734 4x70 (19/2.16) m 957.870
~
735 4x95 (19/2.52) m
1.411.050
736 4x120 (19/2.83) m 1.605.240
ft-i3 7 4x150 (37/2.27) m 2.043.940
Trang 21 Cong b6 gia Val li~u xay dl,mg thanh ph6 Hi! NQi s6 02/2011
&
'~"~ DANH MVC V~T LI~U xAY DVNG DO'nvi tinh
Gi:i cong b6
·T ~~-""~'A:'"
(chua bao g6m VAT) r; //
" ~ • 'v '
C: -1.,' \
138 ; 4~~8j ~B1/2j \2) m 2.855.800
~39' 4x2f\o- (3712:a4) m 3.748.150
'(.
SAN P~CAP BIeN CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$P
rucu G .
caDnhOrn trio 10i thep
740 ACSR (AC) 50/8 k g 67.620
741 ACSR (AC) 70/11 k g 67.050
742 ACSR (AC) 95/16 k g 66.410
743 ACSR (AC) 120119 k g 66.530
744 ACSR (AC) 150/19 k g 66.530
745 ACSR (AC) 150/24 k g 68.080
746 ACSR (AC) 18 5/29 k g 69.810
747 ACSR (AC) 240/3 2 k g 68.770
748 ACSR (AC) 240/39 k g 68.770
749 ACSR (AC) 3 00/3 9 k g 69.230
750 ACSR (AC) 3 3 0142 k g 68.770
751 ACSR (AC) 400/51 k g 69.230
752 ACSR (AC) 500/64 k g 69.230
Cap nhOrn bQC PVC
753 Cap nhom boc AV 25 m 8.970
754 Cap nhom boc AV 35 m
11.500
755 Cap nhom boc AV 50 m 15.640
756 Cap nhorn boc AV 70 m 20.930
757 Cap nhom boc AV 95 m 27.830
758 Cap nhom boc AV 120 m
35.420
759 Cap nhom boc AV 150 m 44.280
760 Cap nhom boc AV 185 m 55.660
761 Cap nhom boc AV 240 m 69.000
762 Cap nhom boc AV 300 m
84.180
Cap d8n2 bQC 1rUQt (CUIPVC - O,6/1kV)
763 lx4 (710.8 5) m 13.000
764 lx6 (7/1/04) m 18.980
765 lxl0 (7/1,35) m 29.900
766 1x16 (7/1,7) m 39.220
767 lx25 (7/2,13 ) m 60.150
768 lx35 (7/2,51) m 82.230
769 lx50 (7/3,0) m 115.350
770 lx70 (19/2,13) m 159.740
771 I x95 (19/2,51) m 220.570
772 Ix120 (19/2,8 0) m 274.050
773 Ix150 (3 7/2,25) m
346.380
774 Ix185 (3 7/2,51) m 430.790
775 1x240 (3 7/2,8 4) m 551.080
776 Ix300 (6112,51) m 706.680
777 Ix400 (6112,9) m 941.850
Cap treo 1 rUQt (CUIXLPEIPVC - O,6/1kV)
778 Ix4 (710.8 5) m
13.410
779 Ix6 (7/1/04) m 19.860
780 Ixl0 (7/1,35) m 32.890
781 Ix16 (7/1,7) m 40.830
782 Ix25 (7/2,13 ) m
59.460
/
v 78 3
Ix35 (7/2,51) m 82.230
784 Ix50 (7/3 ,0) m
115.350
1185 Ix70 (19/2,13 ) m 159.740
/
Trang 22 Cong b6 gia vat lieu xay dl,mg thanh ph6 Hi! Noi s60212011
- . ' .
.
. '.
Giii cong b8
' ,.. -
" DANH Ml,J C V~T LI~U xAY DT,fNG
:
Dan vi tinh ,
/
(chua bao g6m VAT)
'" .
c O I
:7&P~, 1~61 tI912;~) m 220.570
\'787 \. Il.x~ql(lI9/';:, 0) m 274.050
\7g8 1x150 (~7/1.25) m 346.500
184:." . lx185 .tYf/2,51) m 430.910
790 1x240 (3 7/2,8 4) m 551.200
Cap muyle rUQtdang - CulXLPEIPVC/ATAlPVC O.6/1kV (c6 bang
nhOmbao v~)
791 Cap mule 2x7 m
53.480
792 Cap mule 2x8 m 58.080
793 Cap mule 2xl0 m 69.350
794 Cap mule 2xl1 m
73.490
795 Cap mule 2x16 m 100.630
796 Cap mule 2x25 m 148.240
797 Cap mule 2x35 m 196.080
Cap v~n xoAnABC rUQt nhOmAllXLPE O,6/1kV
798 2x16 m 14.720
799 2x25 m 21.280
800 2x35 m 27.030
801 2x50 m 48.990
802 2x70 m
52.440
803 2x95 m 63.830
804 2x120 m 76.940
805 2x150 m 94.880
806 2x185 m 116.150
807 4x16 m
27.490
808 4x25 m 38.760
809 4x35 m
51.180
810 4x50 m 69.580
811 4x70 m 92.580
812 4x95 m 125.290
813 4x120 m 151.780
814 4x150 m 187.220
815 4x185 m 229.980
Cap treo h~th~CUIXLPEIPVCO,6/1kV
816 2x4 m 26.570
817 2x6 m
37.380
818 2xl0 m 57.850
819 2x16 m 87.290
820 2x25 m 133.290
821 2x35 m 180.550
822 2x50 m 253.920
823 2x70 m 344.890
824 2x95 m 473.690
825 3x6+1x4 m 62.790
826 3x10+1x6 m 98.210
827 3x16+1xl0 m 150.540
828 3x25+1xI6 m 232.650
829 3x35+1x16 m
301.990
830 3x50+1x25 m
422.400
831 3x70+1x35 m
587.420
832 3x95+1x50 m 807.990
833 3x120+1x70 m
1.024.190
834 3x150+1x95 m 1.310.080
)835 3x185+1x120 m
1.571.710
~
J .
7l···-~
f Y . 0 "<.) DANHMVCV~TLI~UxAYDlfNG
, S ".
m
Gia cong b6
DO'nvi tfnh 1(chua bao gAm VAT)
2.557.030
~3{i ;t..IB~'24~+rxf20 1.997.320
\ ·837·~bx3ti&+i x159 m
73.830
1t3'8. 14x4 .: ·7 m
49.450
8f9:::]!t~6...'/
108.450
m
840 14x1O m
255.070
841 14x16 m 165.830
842 14x25 m
491.630
843 14x35 m 347.880
670.220
844 14x50 m
922.990
845 14x70 m
1.145.750
846 14x95 m
1.442.680
847 14x120 m
1.792.050
848 14x150 m
2.286.890
849 14x185 m
850 14x240 m
Cap "elm ha th~CulXLPEIPVCIDSTAlPVC O,6/1kV
71.880
851 13x6+1x4 m
852 13x1O+1x6 m
108.450
246.450
853 13x16+1x10 m 161.810
317.060
854 13x25+1x16 m
442.520
855 13x35+1x16 m
610.540
856 13x50+1x25 m
836.630
857 13x70+1x35 m
1.054.900
858 13x95+1x50 m
1.345.390
859 13x120+1x70 m
1.667.040
860 13x150+1x95 m
2.040.330
861 13x185+1x120 m
2.610.160
862 13x240+1x120 m
60.950
863 13x300+1x150 m
85.680
864 14x4 m
121.670
865 14x6 m
180.900
866 14x10 m
273.130
867 14x16 m
368.120
868 14x25 m
514.740
869 14x35 m
696.560
870 14x50 m
952.780
871 14x70 m
1.178.520
872 14x95 m
1.479.480
873 14x120 m
1.832.180
874 14x150 m
2.330.940
875 14x185 m
876 14x240 m
SAN PRAM DAy DteN CUA CONG TY CO PHAN TM TAN PHU
Db don rUQt m~m- CuIPVC O,3/0,6KV
2.030
877 1 1xO,7 (27/0,18 mm) m
1.860
878 1 1x0,75 (3 010,18 mm) m
3.700
879 1 1x 1 (3 21 0,2 mm) m 2.540
5.920
880 1 1x 1,5( 3 01 0,25 mm) m
9.400
881 1 1x2,5 (5010,25 mm) m
13.940
882 1 1x4 ( 8 01 0,25 mm) m
/ 883 1x6 (12010,25 mm)
~
Day 0van hai rUQt m~m- CuIPVC O,3/0,6KV
n --rJ 884 2xO,7 (27/0,18 mm)1 m 1 4.240
111t;"fo..:::----
~ Trang 24
m
Cong b6 gia v~t lieu xay dl,mg thanh ph6 Ha N¢i s6 02/2011
~~; ~I~-'-~~
Gia cong b3
rf;
V-<:::J:' DANH MVC V~T LItU xAY D\1'NG Dan vi tinh
. '\
(chua bao g8m VAT)
./
~( 1 \.\
!
B85 I~~ ~.:O.vi5\'(. 3 Q/\0, 18mm) m 4.610
~8 6' I~~ Np3 21 Q~~mm) m 5.950
8
I
g}.'
2X 1,5 (.3 0p
I
0,25 mm) m
8.420
88~ ·2.x 2,5 (:ro10,25 mm) m 13.300
889 2x 4( 8 01 0,25 mm) m 20.450
890 2X 6 ( 12010,25 mm) m 29.810
Cap treo h:.tth@- Cu/xlpelPVC O,6/1KV
891 2x4 (7/0,8 5 mm) m 22.630
892 2X 6 (7/1,05 mm) m
34.440
893 2xl0 (7/1,3 5mm) m 52.160
894 2x 16 (711,7 mm) m 80.620
Cap treo h:.tth@- Cu/xlpelPVC O,6/1KV
895 3x4 +lx2,5 (3 x7/0,8 5 +710,67 ) m 38.920
896 3x6 +lx4 ( 3 x7/1,05 +710,8 5 ) m 56.580
897 3xl0 +lx6 (3x711,35 +711,05) m 90.530
898 3x16 +lx10 (3 x7/1,7 +7/1,3 5 ) m 142.140
899 3x25 +lx16 (3 x7/2,13 +7/1,7) m 217.210
900 3x35 +lx16 ( 3 x7/2,52 +711,7) m 287.730
901 3x50 +lx25 (3 xI9/1,8 +7/2,52) m 404.340
902 3x70 +lx35 ( 3 x19/2, 13+7/2,52 ) m 559.180
903 3x95 +lx50 (3 xI9/2,52 +19/1,78 ) m 773.900
904 3x120 +lx70 (3 x3 7/2,03 +19/2,13 ) m 988.770
905 3x150 +1x95 ( 3 x3 7/2,25 +19/2,52 ) m
1.263.390
906 3x185 +1x120 (3 x3 7/2,52 +3 7/2,03 ) m
1.577.340
907 3x240 +1x150 (3x6112,24 +19/2,52) m 2.017.560
908 4 x4 ( 7/0,8 5 mm) m
42.370
909 4x6(711,05mm) m
61.270
910 4x1O(7/1,3 5mm) m 100.050
911 4 x 16 (711,7mm) m 155.530
912 4 x25 ( 7/2,13 mm) m 241.090
913 4 x 35 (7/2,52mm ) m 332.990
914 4 x 50 ( 1911,8mm) m 462.850
915 4 x 70 ( 19/2,13 mm) m
641.290
916 4 x 95 ( 19/2,52mm ) m 879.060
917 4x 120( 19/2,8 2mm) m 1.100.960
918 4x 150( 3 7/2,25mm) m 1.399.320
919 4 x 185( 3 7/2,52mm ) m 1.734.660
920 4 x240 ( 61/2,24 mm) m 2.218.900
Cap nhOmv~n xolln ABC-ALIXLPEIPVC O,6/1KV
921 4x 16 (7/1,7mm) m 22.620
922 4 x25 (7/2,13 mm) m 30.750
923 4 x 35 (7/2,52mm) m 39.920
924 4 x 50 ( 1911,8mm) m
54.410
925 4 x 70 ( 19/2,13 mm) m
73.490
926 4 x 95 ( 19/2,52mm ) m
101.280
927 4 x 120( 19/2,8 2mm) m 125.970
928 4x 150(3 7/2,25mm) m 160.130
929 4 x 185(3 7/2,52mm) m 194.880
930 4 x240 (3 7/2,8 7 mm) m 253.280
931 4 x 300 ( 3 7/3 ,17 mm) m 312.270
932 2 x 16 (711,7mm) m 11.680
,/ 933 2 x 25 (7/2,13 mm ) m 15.670
934 2 x 35 (7/2,52mm) m 20.250
jil/(,(ra-
+-"935
2 x 50 ( 7/3 ,02mm) m 27.500
Trang 25 Cong b6 gia v~t lieu xay dl,mgthanh ph6 Ha NQis60212011
DANH Ml)C V~T LI.E;UxAY DlfNG
- I _ leMA-llbn-.bath~- CulXLPEIPVCIDSTAlPVC O,6/1KV
\9jy 2x 6 ,( 77j,05 mm)
9s.8 -: '... 2x lOy7/1,3 5 mm)
939 '-2-,06 (7/1,7 mm)
940 4x 4 ( 7/0,8 5 mm)
941 4x6(7/1,05mm)
942 4 x 10( 7/1,3 5 mm)
943 4 x 16 (7/1,7mm)
944 4 x 25 ( 7/2,13 mm )
945 4x 35 ( 7/2,52mm)
946 4x 50 ( 19/1,8 mm )
947 4 x 70 ( 19/2,13 mm)
948 4x 95 ( 19/2,52mm )
949 4x 120( 1912,8 2mm)
950 4 x 150( 3 7/2,25mm )
951 4x 185(3 7/2,52mm)
952 4 x 240 (6112,24 mm)
953 3x4 +1x2,5 (3 x7/0,8 5 +710,67 )
954 3x6 +1x4( 3 x7/1,05 +710,8 5 )
955 3xlO +lx6 (3 x7/1,3 5 +711,05)
956 3x16 +1xlO (3 x7/1,7 +7/1,3 5)
957 3x25 +1x16 (3 x7/2,13 +7/1,7)
958 3x35 +1x16 (3 x7/2,52 +7/1,7)
959 3x50 +1x25 (3 x19/1,8 3 +712,52 )
960 3x70 +lx35 (3 x19/2,13 +7/2,52 )
961 3x95 +1x50 (3 xI9/2,52 +19/1,8 )
962 3x120 +1x70 ( 3 x3 7/2,03 +19/2,13 )
963 3x150 +lx95 ( 3 x3 712,25 +19/2,52)
964 3x185 +lx120 (3 x3 7/2,52 +3 7/2,03 )
965 3x240 +lx150 (3x6112,24 +19/2,52)
SAN PHAM DA Y D~N CUA CONG TY coPHAN TRUONG POO
Cap di~n thoa!
966 loai 1doi
Dan vi tinh
cu cong b8
(chira bao g6mVAT)
m 29.120
m 40.430
m 62.240
m 92.460
m 53.130
m 73.830
m 117.990
m 176.890
m 260.680
m
357.420
m 489.620
m 677.300
m 925.570
m
1.151.890
m 1.457.830
m 1.890.600
m 2.336.340
m 49.680
m 69.140
m 107.410
m 161.710
m 240.670
m 314.360
m 431.940
m 596.160
m
822.480
m 1.042.590
m 1.340.950
m 1.680.840
m 2.150.040
m 2.373
m 3.891
m 17.653
m 7.538
m 5.727
m 20.631
967 loai 2 doi
chiec
1.352.400
968 loai 10doi
Cap Camera, Tivi
969 RG6
chiec 1.432.200
970 RG59
chiec
1.531.950
971 RG11
chi€c
1.741.950
SAN PHAM CUA CONG TY TNHH NHA mrocMOT THANH
VIEN CRIEU SANG vA rmsr BJ DO THJ
972 Choa den cao ap MACCOT M125W khong bong
973 Choa den cao ap MACCOT M250W khong bong
974 Choa den cao ap MACCOT S70W khong bong
975 Choa den cao ap MACCOT S150W khong bong
976 Choa den cao ap MACCOT S250W khong bong chiec
1.814.400
977 Den INDU comp~c SOwkhong bong chi€c 1.247.400
978 Den INDU SON 150w khong bong chiec 1.799.000
979 Den INDU SON 70w khong bong chiec 1.519.000
"~ 980 Den CARA compAc80w khong bong
~
981 Den CARA Son 150w khong bong
t! J J . ( :---182 Den CARA Son 70w khong bong
J ~~
chiec
1.247.400
chiec 1.780.800
chisc 1.582.440
Trang 26 Cong b6 gia v~t lil\!uxay dl,mgthanh ph6 Hi! NOis6 02/2011
Gili cong b8
-' ~
DANH Ml}C V~T LI~U xAY Dl/NG
%
' .' 1)00nvi tinh \ <' L/ . . , ,
(chira bao g6m VAT)
/"~.>----.~':"
'983 mriJ RAIN·Bpw -SON 250w khong bong chiec 2.760.000
'9~A
f)ehtMW,J 3 DW -SON 400w khong bong chiec 3.449.000
\-985
H
D~MAS'IijR. SON 250w khong bong chiec
2.441.000
'Q.8 6.
Den MASyER SON 400w khong bong chiec 2.600.000
987~ Dennfuniupiter SON 70w khong bong chiec 1.743.180
988 Den cAu400 Malaysia M80 W khong b6ng chiec 966.000
989 Den cAu400 Malaysia M125 W khong b6ng chiec 976.000
990 Den cAu400 Malaysia SON 70 W khong b6ng chiec 1.176.000
991 Den cAu400 Malaysia E27 khong b6ng chiec 974.000
992 Den cAu300 Malaysia E27 khong b6ng chiec 629.000
993 Den pha P-02 S250W khong b6ng chiec 2.183.000
994 Den pha P-02 S400W khong b6ng chiec 2.496.000
995 Den pha P-02 MAIH250W khong bong chiec 2.180.000
996 Den pha P-02 MAIH400W khong b6ng chiec 2.252.000
997 Den pha P-06 MIlL 70W khong b6ng chi~c 1.446.000
998 Den pha P-06 MAIH 150W khong bong chiec 1.695.000
999 Den pha P-07 (VENUS) MAIH 1000W khong bong chiec 8.137.000
1.000
Den pha P-07 (VENUS) SON 1000W khong bong chiec 7.991.000
1.001
Den pha PS-07 SON. Maih 250W khong b6ng chiec 2.384.000
1.002
Den pha PS-07 SON. Maih 400W khong b6ng chi~c 2.657.000
1.003 Den pha PS-Ol SON. Maih 70W khong bong chiec 1.830.000
1.004
Den pha PS-01 SON. Maih 150W khong b6ng chiec 1.908.000
1.005 Den pha PS-02 SON. Maih 70Wkhong b6ng chiec 1.908.000
1.006
Den pha PS-02 SON. Maih 150W khong b6ng chiec 1.970.000
1.007
Den pha PS-03 SON. Maih 70W khong bong chiec 1.945.000
1.008
Den pha PS-03 SON. Maih 150W khong b6ng chiec 2.056.000
1.009
Den pha PD01 SON, Maih 70W khong bong chiec 4.135.000
1.010
Den pha PD01 SON, Maih 150W khong bong chiec 4.255.000
1.011
Den pha PD02 SON, Maih 70W khong b6ng chiec 4.348.000
1.012
Den pha PD02 SON, Maih 150W khong bong chiec 4.459.000
1.0l3
Den pha PD03 SON, Maih 70W khong bong chiec 4.200.000
1.014
Den pha PD03 SON, Maih 150W khong bong chiec 4.300.000
1.015
Den pha PS08 SON, Maih 70W khong b6ng chisc 3.175.000
1.016
Den pha PS08 SON, Maih 150W khong bong chiec 3.285.000
1.017
Den Vega Son 250W khong bong chiec 3.024.000
1.018
Den Fhebus-Maih- Son 250W khong bong chi~c 3.328.000
1.019
Den Fhebus-Maih- Son 400W khong bong chiec 3.509.000
1.020
Den Pha P011-S0N150w khong b6ng chiec 1.820.000
1.021
CQtDC-05B chiec 6.105.000
1.022
CQtDC-06 chiec 3.658.000
1.023
CQtPine 108 chiec 3.103.000
1.024
CQtBAMBOO chiec 1.905.000
1.025
CQtALAQUYN 3,5 chi~c 2.110.000
1.026
CQtALAQUYN 4,2 chiec 2.337.000
1.027 CQtBanian chiec 3.437.000
1.028 CQtDPOI chiec 4.482.000
1.029 CQtDP05 chiec 5.302.000
1.030 CQtDC10L -DC 10S - DC10X chiec 2.301.000
1.031
CQtDC11-2 chiec 3.331.000
1.032 CQtDC14 chiec 2.608.000
1.033
ChumRuby chisc 858.000
~
1.034 Churn CH04-4 nhom chiec
2.371.000
1.035
ChumCH04-5 nhorn chiec 3.360.000
~036 Chum CHII-4 chiec 2.921.000
Trang 27 Cong b6 gia v~t lieu xay dl,l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011
DANH MVC V~T LIE:U xAY D\fNG
GiA cong b6
Dan vi tinh I[chua baog6mVAT)
toudcfitkll cau chiec I 3.979.000
1.038: J Chl(i({{G'J q.1{~~
chiec I 2.016.000
\.O~9' 'l'Tay"%L£QU)fN 4 nhanh chiec I 1.748.000
1~O.J -Tay .AL~QxfYN2 nhanh
chiec I 1.352.000
1.041'lG:Qt..b~ac, tron con 6m-062-3mm
chi€c I 2.856.000
1.042 ICQtbat giac .tron con 7m-078-3mm I chiec I 3.598.000
1.043 ICQtbat giac, tron con 8m-078-3,mm I chiec I 4.202.000
1.044 ICQtbat giac , tron con 8m-078-3,5mm I chiec I 4.668.000
1.045 ICQtbat giac, tron con 9m-078-3,5mm I chiec I 5.296.000
1.046 ICQtbat giac, tron con 10m-078~3,5mm I chi~c I 5.943.000
1.047 ICQtbat giac, tron conl Orn-078-4mm I chiec I 6.602.000
1.048 ICQtbat giac, tron conl 1m-078-4mm I chi~c I 7.557.000
1.049 ICQtbat giac lien dn don im I chiec I 4.220.000
1.050 ICQtbat giac li€n dn dan8m- I chi~c I 5.017.000
1.051 ICQtbat giac li€n dn dcm9m- I chiec I 6.096.000
1.052 ICQtbat giac li€nan don 10m I chiec I 6.883.000
1.053 ICQtbat giac li€n dn don I-1m I chiec I 7.698.000
1.054 ICQtbat giac li€nC1n kep 8m I chiec I 5.606.000
1.055 ICQtbat giac li€n-an kep 9m -------- I chiec I 6.777.000
1.056 ICQtbat giac li€n-an ken 10m I chiec I 7.677.000
1.057 ICQtbat giac li€n dn kep ilm-4mm I chi~c I 8.095.000
1.058 ICQtthep BG TC- LC don 9mtren cQtgang I chiec I 6.946.000
1.059 ICQtthep BG TC - LC don 10mtren cQtgang I chi~c I 7.688.000
1.060 ICQtthep BG TC - LC don 12mtren cQtgang I chi~c I 9.835.000
1.061 ICQtthep BG TC - LC kep 9mtren cQtgang I chiec I 7.614.000
1.062 ICQtthep BG TC - LC kep 10mtren cQtgang I chi~c I 8.404.000
1.063 ICQtthep bat giac 9 nhanh DC-20 I chi~c I 3.678.000
1.064 ICQt+d.ncanh bu6m I chiec I 10.045.000
1.065 IcAncaoip chu L 1,8m(Khong tay bAt) I chiec I 320.760
1.066 IcAncao ap chfr L 2,3m (Khong tay bat ) I chiec I 398.970
1.067 ICAncao ap che L 2,8m (Khong tay bAt) I chiec I 484.110
1.068 ICAncao ap chit S 2,4m ( Khong tay bAt) I chiec I 597.960
1.069 ITay bAi-an dimcao ap L,S I chiec I 337.590
1.070 IcAnden s qi t6c-C2m- I chi€c I 313.830
1.071 IcAnden Cf2-1 yuan don 1m I chiec I 998.000
1.072 IcAndenC06-1 don vuanl,5m I chi€c I 1.221.000
1.073 IcAnden C05-2 kep wOn 1,5m- I chiec I 1.809.720
1.074 IcAnden C04-1 don yuan 1,5m I chiec I 1.242.000
1.075 IcAnden C03-1 don yuan 1,5m I chiec I 1.475.000
1.076 IcAnden c02-fdOn yuan 1,5m- ---- -------,- chiec I 1.172.000
1.077 [Chup li€ndn-chu LCLT 0159-K93-13-LT-=-2,6m------ ---r-chl€c I 1.014.000
1.078 [Chup li€n c~nchtr L CLT 0159-K93-13-LT-2,8m I chiec I 1.141.000
1.079 [Chup li€n dn chu L CLT 0219-K93-13-LT-2,6m-----------I- chiec I 1.300.000
1.080 [Chup li€n dn chtr L CLT 0219-K93-13-LT-2,8m I-ch~c I 1.343.000
1.081 IXiI 0,3mma kern I chi~c I 100.980
1.082 Ixs 0,4mma kern I chi8c I 115.830
1.083 IXiI 0,6mdon ma kern I chiec I 150.700
1.084 IXiI 0,6mkep ma kern I chi€c I 260.370
1.085 IXill,2m don rnakern I chi€c I 306.900
1.086 IXill,2m kep ma kern I chi€c I 431.640
1.087 [Bulong M18x160 I chiec I 21.000
/ 1. 08S - Bulong M18x220 chiec 24.000
~
1.089 Bulong M18x250 chi€c 26.000
o --1.090 Bulong M18x300 chiec 29.000
VJM')c1U
~ Trang28 Congb6gia v~t li~u xay dl,mgthanhph6Ha NQi5602/2011
#5
. . k \ \ Gia cong b6
..---- ". '
DANH MVC V'; "T LIf;U xAY DV'NG
"::'.,.'
Dan vi tlnh
(chua bao gAmVAT)
~I SO \.,:"
r~Q9iA'B~gMlg~~50 chiec 32.000
IJ .!)9Z',f3urongIMI8x'450 chiec 39.000
1 \( >93, Gia do tu d'~n treo chiec 560.340
1.0~
Gia dJ ui(di~n chon chisc 1.265.220
1.095
Canh ciracQtbetong Ii tam chisc 54.450
1.096 Kep yang chiec 43.000
1.097 Tang do chiec 88.000
1.098 KM cQtDC-05B M16x340x340 x500 chi€c 292.000
1.099 KM cQtDC-06 MI6x260x260 x480 chiec 269.000
1.100 KM cQtthep M16x240x240 x525 chiec 281.400
1.101
KM cQtthep M24x300x300 x675 chiec 601.000
1.102 KM cQtthep Da giac M30x1625x12 chiec 4.840.500
1.103
KM cQtthep Da giac M24x1375x8 chiec 1.883.700
1.104
KM cQtthep bat giac M30x1375x8 chiec 2.884.350
1.105
KM cQtthep tron con M30x1875x12 chiec 5.448.000
1.106 Tu dien DK HTCS 1200x600x350thi€t bi ngoai 100A chiec 14.926.000
1.107 redi~nDK HTCS 1000x600x350 thi€t bi ngoai 100A chiec 14.570.000
1.108 Tu di~nBK HTCS 1000x600x350 thi€t b] nQi 100A chiec 8.815.800
sAN PHAM HQP BAo vs CONG TO BU;:NCOMPOSITE -CONG
TY CO PHAN TmfONG M~I QUOC TE B~I HOANG MINH
1.109 HQPbao v~1cong to 1pha (du phu ki~n) hQp 216.000
1.110
HQPbao v~2 cong tc 1pha (du phu kien) hQp 456.000
1.111
HQpbao v~4 cong to 1pha (du phu kien) hQp 567.000
1.112
HQPbao v~6 cong to 1pha (du phu kien) hQP
761.000
1.113
Aptomat (ATM40A-Terasaki) chiec 47.000
sAN PHAM HQP BAo vs CONG TO BIeN COMPOSITE -CONG
TY TNHH xmrA COMPOSIT VIeT A
1.114
H9P bao v~1cong to 1pha (du phu kien) hQp 217.000
1.115
H9P bao v~2 cong tc 1pha (du phu kien) hQp 387.000
1.116
HQPbao v~4 cong to 1pha (du phu kien) hQp 476.000
1.117
H9P bao v~6 cong to 1pha (du phu kien) hQp 683.000
1.118
H9P bao v~1cong to 3pha (du phu kien) hQp 421.000
sAN PHAM CONG TO BIeN -TONG CONG TY CO PHAN THIET
BI BU;:NVIeT NAM
1.119
Cong to di~n 1pha 220V, 3 (9)A -dp chinh xac 2, CV130 cai 297.000
1.120
Cong tc di~n 1pha 220V, 3/12A;5/15A-5(20)A - dp chinh xac 2 cai 297.000
1.121
Cong to di~n 1pha 220V, 10(30)A;10(40)A - dp chinh xac 2 cai 304.000
1.122 Cong to di~n 1pha 2 day 220V, 5(6)A -dp chinh xac 2, CVll1 cai 326.000
1.123
Cong to di~n 1pha gian ti€p 220V, 5(6)A -dp chinh xac 2, CVll1 cai 326.000
1.124
Cong to di~n 3pha htru cong 3x5A-220/380V-dp chlnh xac 2, MV3E4 cai 1.092.000
1.125
Cong to di~n 3pha 5A htru cong 2phfrntu 100v-dp chinh xac 2 cai 1.189.000
1.126
Cong to dien 3pha 5A vo cong 380V hoac 100v-dp chinh xac 2-
cai
1.223.000
MV3E4R
1.127
Cong to di~n 3pha htru cong 1O/20A-220/380V hoac 100v-dp chinh
cai 1.206.000
xac 2-MV3E4
1.128
Cong tc di~n 3pha hiru cong 20/40A-220/380V hoac 1OOV-cfrpchinh
cai
1.221.000
xac 2-MV3E4
1.129
Cong to dien 3pha hfru cong 1O/40A-220/380V hoac 100v-dp chinh
cai
1.271.000
xac2-MV3E4
~
1.130
Cong to di~n 3pha htru cong 30/60A-220/380V hoac 100v-cAp chinh
cai
1.271.000
xac 2-MV3E4
7
1-01.131
Cong to di~n 3pha hfrucong 50/100A-220/380V hoac 100v-dp chinh
cai 1.334.000
xac 2-MV3E4
Trang 29 Cong b6 gia v~t li~u xay dl,l'ngthanh ph6 Ha Noi s6 02/2011
If f
~~-'~S~~:\ DANH MT,J C V~T LI~U xAY Dl)"NG
Gia cong b6
T·-
Don vi tinh
,~~/ (chua bao g6m VAT)
-, I
'/" \--~ -:
: .::)( : Y 1 1 'rl"'n~L:}
_....., SAN PHA.M VAT I:;IEU vi: cApNU6'C
:'
;.".j;,. + ':>.-·''/,1i:00:>2o ;
- \ . - - -- ,-
\:: H~AWP~~NG DANmroc S~CHCI!'ll NH!BTVA PHT,JKIJ iN
-, -~PP:R<~- - AX-DNCPTAMKIM-SANXUATTRONGNUOC
:,;_.- '. ..:.
1.132- 6-rrgi"?nhD20 Khang khuan - Sunmax m 19.000
1.133
Ong lanh D25 Khang khuan - Sunmax m 34.000
1.134 Ong lanh D32 Khang khuan - Sunmax m 44.900
1.135
Ong lanh D40 Khang khuan - Sunmax m
59.400
1.136 Ong lanh D50 Khang khuan - Sunmax m 86.500
1.137
Ong lanh D63 - Sunmax m 138.000
1.138
Ong lanh D75 - Sunmax m 180.800
1.139
Ong n6ng D20 Khang khuan - Sunmax m 23.700
1.140 Ongn6ng D25 Khang khuan - Sunmax m 38.500
1.141
Ong n6ng D32 Khang khuan- Sunmax m 65.800
1.142
Ongn6ng D40 Khang khuan - Sunmax m 95.700
1.143
Ongn6ng D50 Khang khuan - Sunmax m 149.800
1.144 Cut g6c 90 dQD20 - Sunmax C<ii 4.800
1.145
Cut g6c 90 dQD25 - Sunmax C<ii 6.100
1.146 Cut g6c 90 dQD32 - Sunmax C<ii 10.300
1.147
Cut g6c 90 dQD40- Sunmax C<ii 17.000
1.148 Cut g6c 90 dQD50 - Sunmax C<ii 32.100
1.149
Cut g6c 90 dQD63 - Sunmax C<ii 104.400
1.150 Cut g6c 90 dQD75 - Sunmax C<ii 119.800
1.151
Cut g6c 90 dQthu D25/20- Sunmax C<ii 10.000
1.152
Cut g6c 90 dQD32/20 - Sunmax C<ii 20.700
1.153
Cut g6c 90 dQD32/25 - Sunmax ca 20.700
1.154
Cut g6c 90 dQD40/20- Sunmax C<ii 24.000
1.155
Cut g6c 90 dQD40125- Sunmax C<ii 24.000
1.156 Cut g6c 90 dQD40/32 - Sunmax C<ii 24.000
1.157
Mang song D20 - Sunmax C<ii 2.600
1.158
Mang song D25 - Sunmax cs 3.800
1.159
Mang song D32- Sunmax C<ii 6.500
1.160 Mang song D40 - Sunmax C<ii 10.200
1.161
Mang song D50- Sunmax C<ii 18.000
1.162 Mang song D63- Sunmax C<ii 37.300
1.163 Mang song D75 - Sunmax C<ii 59.800
1.164 R~cco ren ngoai D20 - Sunmax cs 82.000
1.165
R~c co ren ngoai D25- Sunmax C<ii 139.100
1.166
R~c co ren ngoai D32 - Sunmax C<ii 192.600
1.167 R~cco ren ngoai D40 - Sunmax C<ii 256.800
1.168 R~c co ren ngoai D50- Sunmax C<ii 433.000
1.169 R~cco ren ngoai D63 - Sunmax C<ii 711.000
1.170 Mang song ren trong D20x1l2 - Sunmax C<ii
29.100
1.171
Mang song ren trong D25x1l2 - Sunmax CM 36.300
1,172 Mang song rentrong D25x3/4 - Sunmax csi
41.700
1.173 Mang song ren trong D32xl - Sunmax C<ii 99.200
1.174 Mang song ren trong D40x1.25 - Sunmax C<ii 160.500
1.175 Mang song ren trong D50x1.25 - Sunmax C<ii 211.600
1.176
Mang song ren trong D63x2 - Sunmax
C<ii 422.600
1.177 Mang song ren ngoai D20x3/4 - Sunmax C<ii 36.900
1.178
Mang song ren ngoai D25x1l2 - Sunmax C<ii
42.400
1.179 Mang song ren ngoai D25x3/4 - Sunmax C<ii
51.300
1.180 Mang song ren ngoai D32xl - Sunmax C<ii 123.000
~ "1.181 Mang song ren ngoai D40x1.25 - Sunmax cs
211.800
Trang 30 Cong b6 gia v~t lieu xay dt,l'ng thanh ph6 Ha N6i s6 02/2011
~~
Gia cong b6
v :
. ~ " -! ','.
DANH Ml)C V~T LI.E;UxAY DT/NG Don vi tinh
(chira bao g8m VAT) , ' /" '\
- .. ~
1f
182
v
M~tfg:~ongI\~n'lpgoai 050x1.25 - Sunmax Clii 274.000
11.18,3
Mart-g~f>Rg":)refl,pgoai 063x2 - Sunmax cs 470.800
1~84, <:6tgtl290 d()J en trong 020x1l2- Sunmax Clii 32.700
1.185 '
"Cut g6c.90 ~Qren trong 025x1l2- Sunmax Clii 35.300
1.186 6&.gge--9U dQren trong 032x1- Sunmax Clii 52.800
1.187 Cut g6c 90 dQ ren ngoai 020x1l2- Sunmax Clii 46.000
1.188
Cut g6c 90 dQren ngoai 025x1l2- Sunmax ca 48.100
1.189
Cut g6c 90 dQ ren ngoai 032x1- Sunmax ca 139.100
1.190 T ren trong 020x1l2 - Sunmax Clii 34.200
1.191
T ren trong 025x1l2- Sunmax Clii 37.400
1.192 T ren trong 032x1 - Sunmax Clii 54.000
1.193 T ren ngoai 020x1l2 - Sunmax Clii 41.700
1.194 T ren ngoai 025x1l2- Sunmax Clii 44.900
1.195
T ren ngoai 032x1 - Sunmax Clii 54.500
1.196 R~c co ren trong 020x1l2 - Sunmax Clii 82.300
1.197 R~c co ren trong 025x1l2 - Sunmax Clii 123.000
1.198 R~c co ren trong 032xl - Sunmax Clii 176.500
1.199 R~c co ren trong 040x1.25 - Sunmax Clii 294.200
1.200 R~c co ren trong 050x1.25 - Sunmax Clii 422.600
1.201 R~c co ren trong 063x20 - Sunmax Clii 679.000
1.202 Te d€u 020- Sunmax Clii 5.000
1.203
Te d€u 025- Sunmax cs 8.200
1.204 Te d€u 032- Sunmax Clii 14.800
1.205 Te d€u 040- Sunmax Clii 23.500
1.206 Te d€u 050- Sunmax Clii 43.800
1.207 Te d€u 063- Sunmax Clii 105.700
1.208 Te d€u 075- Sunmax Clii 128.400
1.209 T thu 025/20 - Sunmax Clii 8.300
1.210
T thu 032/20 - Sunmax Clii 13.900
1.211
T thu 032/25 - Sunmax Clii 13.900
1.212
T thu 040/20 - Sunmax Clii 33.700
1.213
T thu 040/25 - Sunmax Clii 33.700
1.214
T thu 040/32 - Sunmax Clii 33.700
1.215 T thu 050/20 - Sunmax Clii 58.800
1.216 T thu 050/25 - Sunmax Clii 58.800
1.217
T thu 050/32 - Sunmax Clii 58.800
1.218 T thu 050/40 - Sunmax Ccii 58.800
1.219
T thu 063125 - Sunmax Ccii 102.700
1.220
T thu 063/32 - Sunmax Clii 102.700
1.221
T thu 063/40 - Sunmax Clii 102.700
1.222
T thu 063/50 - Sunmax Ccii 102.700
1.223 T thu 075/50 - Sunmax ca
144.400
1.224 T thu 075/63 - Sunmax Ccii 144.400
sAN PHAM 6NG NHV A TIEN PHONG
Dog thoat OlfcYC
1.225 6ng thoat 021 m 4.545
1.226 Ongthoat 027 m 5.636
1.227
Ongthoat 034 m 7.364
1.228 6ng thoat 042 m 10.909
1.229
Ongthoat 048 m 12.818
1.230 Ongthoat 060 m 16.727
1.231 Ongthoat 076 m
23.364
51.232
Ongthoat 090 m 28.545
1.233 Ong thoat 0110 m 43.091
.'LV ~
Trang 31 Cong b6gia v~t li~u xay dl.mgthanh phOHa N¢i s6 02/2011
~7'~
r:~
•••.. I r ".'
DANH MT)C V~T LI~U xAY Dl/NG Dan vi tinh
Gia cong b8
----------~ .
(chua bao g6mVAT)
- . '" .
.' /
" " , '
,," \" ..
. i~«Qa~J tioat D12~ m 47.636
. ~351
Klng-'t\1d'a'taJ14P
m 58.636
1~36.
Ong'th-b'at]).f~o
m 76.182
-,
; Ph kit/ ? .' y.--.l~n.-:,'
f.,;"", ______
I '--lIT"
1.237 Cut D21 m 804
1.238 Cut D27 m 1.205
1.239
CutD34 m 1.707
1.240 CutD42 m 2.812
1.241 CutD48 m 4.118
1.242 CutD60 m 5.826
1.243
CutD76 m 11.249
1.244 Cut D90 m 15.970
1.245
Cut DII0 m 26.717
1.246
Cut D125 fun m
49.316
1.247
Cut D140 fun m
61.469
1.248
Cut D160 fun m 76.736
Ch~ch
1.249
ChechD21 m 804
1.250 Chech D27 m
1.004
1.251 ChechD34 m
1.406
1.252 ChechD42 m 2.009
1.253 ChechD48 m 3.515
1.254 Chech D60 m 5.524
1.255
Chech D76 m 9.743
1.256 Chech D90 m 12.254
1.257 Chech DllO m 17.276
1.258 Chech D125fun m 34.150
1.259
Chech D140fun m 44.897
1.260
Chech D160fun m 66.592
SAN PHAM ONG NINA VON XOAN CHJ U Ll!C HDPE THA.NG
LONG CUA CONG TY CP BA AN
1.261 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f32/25 m 12.800
1.262 Ong nhua xo~n HDPE- TFP 3A f 40/30 m 14.900
1.263 Ong nhua xoan HDPE- TFP 3A f 50/40 m
21.400
1.264 Ong nhua xoan HDPE- TFP 3A f 65/50 m 27.800
1.265 Ongnhua xo~n HDPE- TFP 3A f 85/65 m 38.080
1.266 Ongnhua xoan HDPE- TFP 3A f 90172 m 42.340
1.267 Ong nlura xoan HDPE-TFP 3A f 110/90 m
59.360
1.268 Ong nhua xo~n HDPE- TFP 3A f 130/100 m 78.100
1.269 Ong nhua xo~n HDPE- TFP 3A f 1601125 m
121.400
1.270 Ongnhua xoan HDPE- TFP 3A f 1951150 m 145.000
1.271
Ongnhua xoan HDPE-TFP 3A f2001160 m 185.000
1.272
Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f2301175 m 247.000
1.273 Ong nhua xoan HDPE-TFP 3A f260/200 m 295.500
1.274
BQphu kien mang song f 130/100 +bang cao su non +bang cao su hru
BQ 96.000
hoa +bang keo chiu mroc PVC
1.275 G6i dO- f 130/100 BQ 35.000
1.276
Ongt6 hop Thang Long co phu lap silicon - TCP F 110/90 (5*28) (5
m 213.800
loi F 28mm)
1.277
Ongt6 hop Thang Long - TCP F 65/50 (4*12 +1*22) / (41Oi F 12mm
m 78.800
+1loi F 22mm)
« :
L278 Ongt6 hop Thang Long - TCP F 90/75 (3*28) / (3 15i F 28 mm) m 135.700
}1.279 Ongt6 hop Thang Long - TCP F 100/80 (4*28) / (4loi F 28 mm) m 160.000
Trang 32 Cong b6 gia vat li( lu xay dl,mg thanh ph6 Hi! NOi s6 02/2011
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~= = = _ ~= = = = = = = = = = = = = = ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~= = =
p;
.«. 1 i..,f: .; ~~
Gili cong b6 ..
[...----,~.. ~
DANH MVC V~T LI~U xAY DVNG Dan vi tlnh
~/
'\
(chua baog6mVAT)
. I
~ :"':::.- . , ,,'
t~8 ;QJ.IOilg 19h5IP Tfang Long - TCP F 110/90 (3*36) 1 (3 16i F 36mm) m 187.500
l.i8 1~ IQngf~6<lPt~ang Long - TCP F 110/90 (4*32) 1 (416i F 32mm) m 192.300
~
Ong to ~~~ng Long - TCP F 110/90 (8*21 +1*34) 1 (816i F 21
1. 8 -t ...
m 244.500
mm-+,l-I-' 34 mm)
1.283 lOng1-6hqpThang Long - TCP F 125/100 (4*36) 1 (416i F 36 mm) 290.500 m
1.284 Ong t6 hop Thang Long - TCP F 125/100 (7*28) 1 (716i F 28 mm) m 326.000
1.285 6ng t6 hop Thang Long - TCP F 160/125 (5*42) 1 (5 16i F 42 mm) m 363.700
NHOM SAN PHAM THIET BI VE SINH
SAN PHAM savs SINH CUA CONG TY INAX
Ban du nip thuong
1.286
Ban du hai kh6i n~p d6ng emC-306VTN (mAutrang) Chiec 1.713.545
1.287 Ban du hai kh6i n~p d6ng thuong C-306VT (mAutrang) Chiec 1.545.000
1.288 Ban du hai kh6i n~p d6ng emC-333VTN (mAutrang) Chiec 1.526.273
1.289 Ban du hai kh6i n~p d6ng emC-333VPTN (mAutrang) Chiec 1.694.818
Lavabo
1.290
Chau thuong L-284V (mftutr~ng) Chi€c 346.455
1.291
Chdu thuong L-288V (mftutrang) Chiec 552.455
1.292
Chau thuong L-285V (mftutrang) Chi€c 393.273
1.293 Chan chau thtrong L-284VD, L-286VC (mAutrang) Chi€c 346.455
1.294
Chari ch~u thirong L-288VC, L-288VD (mAutrang) Chi€c 393.273
vet
1.295
BFV-701S Chiec 1.498.182
1.296
LFV-1001S Chiec 1.165.773
1.297 LFV-13B Chiec
449.455
1.298 TiSu namU-116 (MAu tr~ng) Chiec
318.364
SAN PHAM CUA CONG TY coPHAN VIGLACERA
B~t tay g~t
1.299
B~t VI5, VI 44 (PK tay gat, n~pnhua) Chiec 1.102.100
B~t nut nh§n
1.300
B~t VI 128(PK 1nhfin sieu nhe, n~pnhua) Chiec 1.241.200
1.301
Bet VI 66 (PK 2nut nhan, n~p nhua) Chiec
1.401.700
1.302
B~t EU 5VT 18M, VT 34 (PK 2nut nhan, n~pnhua) Chi~c 1.455.200
1.303
B~t VT IBM (PK 2 nut nhan, n~p roi em) Chiec 1.330.010
B~t ket Ii~n
1.304
B~t C0502, C109 (PK 315, n~proi em) Chiec 3.509.600
T"A t"A-
leu nam, leu mr
1.305
TiSu namITl, IT3, IT7 Chi~c 258.940
1.306
TiSu nil VB3, VB5 Chiec 588.500
Ch~u rila
1.307
Chau VTL2, VTL3, VTL3N, VN 9(ga GCl) Chiec 258.940
1.308
Chau g6c, chau tre em Chiec
211.860
1.309
Chau +Chari chau VI5 Chiec 588.500
Trang 33 Cong bOgiit v~tli~u xay dl,l'ng thanh phOHit N6i 50 0 21 20 1 1

4. Trang bang gia v~t lieu kern theo cong b6 nay c6 mot s6 chung loai v~t li~u chua c6 chi phi van chuyen d€n chan cong trinh, chu d~u hien hanh d~ tinh gia van chuyen d€n chan cong trinh. 5. Truong hop cac 10~i v~t li~u c6 gia bien dong 16'n(ca tang va giam) so voi gia cong b6 cua lien So', Chu o~u tu c6 trach nhiern di@u chinh theo quy dinh hien hanh va kip thoi phan anh thong tin v~ S6' Xay dung Ha Noi.

nr

din cir theo cac quy dinh

ur, don vj tu v~n t6 chirc khao sat, xac dinh gia v~t lieu dn luu )': - Cac chung loai v~t lieu ducc sir dung phai dap ung quy dinh theo Nghj dinh s6 124/20071NB-CP ngay 3117/2007 cua Chinh phu v~ quan ly v~t li~u xay dung va cac quy dinh hien hanh v~ quan 1;' v~t lieu. - V~t lieu phai dap img cac tieu chuan hien hanh v~ k9 thuat, ch~t hrorig phu hop voi h6 sa thiet k€. V?t lieu sir dung phai c6 chirng nhan hop quy, cong b6 hop quy theo
6, Khi chu
d~lI

quy dinh hien hanh. - Thong tin gia cua cac loai v~t lieu phai tir nha san xuat hoac nha cung irng c6 gi~y phep kinh doanh theo quy dinh cua phap luat, gia cua loai V?t lieu phai dam bao phu hop gia thi tnrong tai thai diem lap. Trang qua trinh thuc hien, neu co vuong mac d~ nghi phan anh

ve Lien

so:

Xay dung - Tai chinh d~ xem xet, giai quyet theo quy dinh .I.

SOxAYDl/NG

l'
.

,:/
,

»/
~ ~.

R •.'"
_-----

KT.GIAM BOC~ "..--:-:j'(!, .. ,' GIAMD0Y: Sa

." '/'.,.
..•••.•• 'f"

'.,.

,.',:,x A ~
~.\~Il

\. \,'

Dt,!g! (., .-: ,
i

.~ :>

'

s

______ Ph~ng Thj Hang Ha --

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->