CẤP SỐ NHÂN

1.Cho cấp số nhân có u2 = – 8; u5 = 64.Tính u4 ; S5 2.Cho cấp số nhân thoả:

 a 7 − a1 = 7 2 8  a4 + a2 = 6 0 a)  tìm a ; S b)  tìm a ; S  a5 + a3 = 1 8 0  a1 + a 3 + a 5 = 9 1  a 7 + a1 = 1 4 6 0  a 7 + a1 = 3 2 5 c)  tìm a ; S d)   a1 + a 3 = 2 0  a1 − a 3 + a 5 = 6 5
6 4 4 2 5

5

3.Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 2 và un + 1 = 3.un2 – 10 ∀n ≥ 1. Chứng minh rằng: (un) vừa là cấp số cộng ,vừa là cấp số nhân 4.Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có công bội bằng 2 . Tìm 4 góc ấy 5.Một cấp số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là 2187, công bội q = 3 Hỏi cấp số nhân ấy có mấy số hạng 6. Xác định cấp số nhân có công bội q = 3, số hạng cuối là 486 và tổng các số hạng là 728 7.Tìm cấp số nhân có 6 số hạng, biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và tổng của 5 số hạng sau bằng 62 8.Tìm cấp số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72 9. Trong 1 hồ sen số lá sen ngày sau bằng 3 lần số lá sen ngày trước.Biết rằng nếu ngày đầu tiên có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 thì hồ đầy lá sen a)Khi đầy hồ có mấy lá sen b)Nếu ngày đầu tiên có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy đầy hồ 10.Cho 3 số a,b,c tạo thành 1 cấp số nhân .Chứng minh rằng a) (a + b + c)(a – b + c) = a2 + b2 + c2 a) (bc + ca + ab)3 = abc(a + b + c)3 b) (a2 + b2)(b2 + c2) = (ab + bc)2 c) 3 số ; ; tạo thành 1 cấp số cộng d) 3 số (a + b + c); ; cũng lập thành một cấp số nhân vứi a ,b ,c > 0 11.Cho 3 số tạo thành 1 cấp số nhân .Nếu thêm 4 vào số hạng thứ hai ta được 1 cấp số cộng .Nếu thêm 32 vào số hạng thứ 3 ta được 1 cấp số nhân .Tìm 3 số hạng đó 14.Tìm cấp số nhân a,b,c biết

 a+ b+ c= 1 4 a)   a.b.c = 6 4

a+ b+ c= 6 5 b)   a.b.c = 3 3 7 5
1

trung điểm các cạnh của A1B1C1 lập thành tam giác A2B2C2 trung điểm các cạnh của A2B2C2 lập thành tam giác A3B3C3 .Vận tốc của xe máy = 10 lần vận tốc người đi bộ.. A2B2C2. Tìm các cấp số đó 32.15.Bốn số lập thành 1 cấp số cộng .thứ hai và thứ tư của 1 cấp số cộng khác 18.Khoảng cách giữa 1 người đi xe máy và 1 người đi bộlà 1km .thêm 4 vào số thứ ba thì được 3 số mới lập thành 1 cấp số nhân .Tìm 4 số đó 29.Cho cấp số nhân a. đồng thời chúng lần lượt là số hạng thứ nhất.Tìm các số đó 27.8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng .Tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 4. A1B1C1..5x + 2y .Hãy xác định a.Tính tổng chu vi của tất cả các tam giác ABC.a.b2 lập thành 1 cấp số nhân 26.thêm 19 vào số thứ ba thì được 3 số mới lập thành 1 cấp số nhân . a 2.C lập thành 1 cấp số nhân có công bội q = 2.b sao cho 1.c biết rằng tổng a + b + c = 26.Ba số x .7..2 ta được 1 cấp số nhân .Lần lượt trừ mỗi số ấy cho 2.Nếu thêm 1 vào số thứ nhất và số thứ hai.b lập thành 1 cấp số cộng và 1.6.số hạng thứ hai của cấp số cộng lớn hơn số hạng thứ hai của cấp số nhân là 10.thứ hai mươi lăm của 1 cấp số cộng khác.Các cạnh của tam giác ABC lập thành 1 cấp số nhân.Tìm công bội của cấp số nhân 16.Trung điểm của các cạnh tam giác ABC lập thành tam giác A1B1C1.Tìm các số đó 28.2b.c lập thành 1 cấp số nhân và 3 số a.b.Hãy tìm q 33..2y .c. đồng thời các số x – 1 .d.Giữa các số và hãy thêm vào 5 số nữa để được 1 cấp số nhân 20. Tìm cấp số nhân a.Hãy tìm x và y 2 .c biết rằng tổng a + b + c = 21.Hãy xác định 1 cấp số nhân có 6 số hạng.3z theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng với công sai d ≠ 0. 23. x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.Tính các góc của 1 tam giác vuông có độ dài 3 cạnh lập thành 1 cấp số nhân 19.đồng thời các số x .3c lập thành 1 cấp số cộng .Tìm các số đó 30. Chứng minh rằng : a) a2b2c2 = a3 + b3 + c3 b) (ab + bc + cd)2 = (a2 + b2 + c2)(b2 + c2 + d2) c) (d – b)2 + (b – c)2 + (c – a)2 = (d – a)2 31.z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q ≠ 1. tổng 3 số hạng sau bằng 21 21.biết rằng tổng 3 số hạmg đầu bằng 168.Ba số khác nhau tạo thành 1 cấp số nhân . Ba số lập thành 1 cấp số cộng có tổng = 15. thêm 4 vào số thứ hai.thứ tư. Chứng minh rằng tam giác ấy không thể có 2 góc lớn hơn 600 24.Ba số dương lập thành 1 cấp số cộng có tổng = 15.y .b > 0.còn các số hạng thứ ba thì bằng nhau. đồng thời chúng lần lượt là số hạng thứ nhất.B.có tổng = 15 đồng thời chúng là số hạng thứ nhất.Ba số x + 6y .b.b.Một cấp số cộng và một cấp số nhân cùng có số hạnh thứ nhất bằng 5. y + 2 .Hỏi xe máy cần vượt 1 quãng đường dài bao nhiêu để đuổi kịp người đi bộ 22.Biết rằng 3 số a.Nếu thêm 1 vào số thứ nhất.Cho 2 số a. Chứng minh rằng : a) b) cos2A + cos2B + cos2C = 25.Cho tam giác ABC có 3 góc A.Tìm cấp số nhân a.b.thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng khác 17..

Hãy tìm x và y 35.8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng .Ba số x .z 36.Ba số x + 6y . y – 4 . z – 9 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng . Hãy tìm x và y 37.5x + 2y . 2x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.xy – 1.8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng .đồng thời các số (y – 1)2 .y .5x + 2y . và ba số x .đồng thời các số x .y . z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.Hãy tìm x . y – 4 . đồng thời các số x + .Các số x + 5y . y – 1 .34. (x + 2)2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân .Tính các tổng a) S = 1 + + + + …+ b) S = ( – ) + ( – ) + ( – ) + …+ ( – ) c) S = 1 + + + + …+ 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful