CẤP SỐ NHÂN

1.Cho cấp số nhân có u2 = – 8; u5 = 64.Tính u4 ; S5 2.Cho cấp số nhân thoả:

 a 7 − a1 = 7 2 8  a4 + a2 = 6 0 a)  tìm a ; S b)  tìm a ; S  a5 + a3 = 1 8 0  a1 + a 3 + a 5 = 9 1  a 7 + a1 = 1 4 6 0  a 7 + a1 = 3 2 5 c)  tìm a ; S d)   a1 + a 3 = 2 0  a1 − a 3 + a 5 = 6 5
6 4 4 2 5

5

3.Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 2 và un + 1 = 3.un2 – 10 ∀n ≥ 1. Chứng minh rằng: (un) vừa là cấp số cộng ,vừa là cấp số nhân 4.Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có công bội bằng 2 . Tìm 4 góc ấy 5.Một cấp số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là 2187, công bội q = 3 Hỏi cấp số nhân ấy có mấy số hạng 6. Xác định cấp số nhân có công bội q = 3, số hạng cuối là 486 và tổng các số hạng là 728 7.Tìm cấp số nhân có 6 số hạng, biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và tổng của 5 số hạng sau bằng 62 8.Tìm cấp số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72 9. Trong 1 hồ sen số lá sen ngày sau bằng 3 lần số lá sen ngày trước.Biết rằng nếu ngày đầu tiên có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 thì hồ đầy lá sen a)Khi đầy hồ có mấy lá sen b)Nếu ngày đầu tiên có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy đầy hồ 10.Cho 3 số a,b,c tạo thành 1 cấp số nhân .Chứng minh rằng a) (a + b + c)(a – b + c) = a2 + b2 + c2 a) (bc + ca + ab)3 = abc(a + b + c)3 b) (a2 + b2)(b2 + c2) = (ab + bc)2 c) 3 số ; ; tạo thành 1 cấp số cộng d) 3 số (a + b + c); ; cũng lập thành một cấp số nhân vứi a ,b ,c > 0 11.Cho 3 số tạo thành 1 cấp số nhân .Nếu thêm 4 vào số hạng thứ hai ta được 1 cấp số cộng .Nếu thêm 32 vào số hạng thứ 3 ta được 1 cấp số nhân .Tìm 3 số hạng đó 14.Tìm cấp số nhân a,b,c biết

 a+ b+ c= 1 4 a)   a.b.c = 6 4

a+ b+ c= 6 5 b)   a.b.c = 3 3 7 5
1

.Nếu thêm 1 vào số thứ nhất.Tìm công bội của cấp số nhân 16.Lần lượt trừ mỗi số ấy cho 2.Hỏi xe máy cần vượt 1 quãng đường dài bao nhiêu để đuổi kịp người đi bộ 22..Tìm các số đó 28.b.2 ta được 1 cấp số nhân .Tìm cấp số nhân a.đồng thời các số x .Tìm các số đó 30.B. đồng thời các số x – 1 .b.Hãy xác định a.b2 lập thành 1 cấp số nhân 26.b sao cho 1.Tìm 4 số đó 29. tổng 3 số hạng sau bằng 21 21.d.Cho 2 số a.Hãy xác định 1 cấp số nhân có 6 số hạng.Tìm các số đó 27.Cho tam giác ABC có 3 góc A. 23.C lập thành 1 cấp số nhân có công bội q = 2.thứ tư.Các cạnh của tam giác ABC lập thành 1 cấp số nhân.thứ hai và thứ tư của 1 cấp số cộng khác 18.2y .Ba số khác nhau tạo thành 1 cấp số nhân .3z theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng với công sai d ≠ 0.Tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 4.còn các số hạng thứ ba thì bằng nhau.b > 0.Khoảng cách giữa 1 người đi xe máy và 1 người đi bộlà 1km .a.Bốn số lập thành 1 cấp số cộng .số hạng thứ hai của cấp số cộng lớn hơn số hạng thứ hai của cấp số nhân là 10.y . đồng thời chúng lần lượt là số hạng thứ nhất.Hãy tìm q 33.. Chứng minh rằng tam giác ấy không thể có 2 góc lớn hơn 600 24.Hãy tìm x và y 2 .Nếu thêm 1 vào số thứ nhất và số thứ hai..Vận tốc của xe máy = 10 lần vận tốc người đi bộ.thêm 19 vào số thứ ba thì được 3 số mới lập thành 1 cấp số nhân .8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng .. Tìm cấp số nhân a.thứ hai mươi lăm của 1 cấp số cộng khác.Một cấp số cộng và một cấp số nhân cùng có số hạnh thứ nhất bằng 5.thêm 4 vào số thứ ba thì được 3 số mới lập thành 1 cấp số nhân .c biết rằng tổng a + b + c = 26. x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.Trung điểm của các cạnh tam giác ABC lập thành tam giác A1B1C1.thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng khác 17.b lập thành 1 cấp số cộng và 1.Biết rằng 3 số a.Giữa các số và hãy thêm vào 5 số nữa để được 1 cấp số nhân 20.trung điểm các cạnh của A1B1C1 lập thành tam giác A2B2C2 trung điểm các cạnh của A2B2C2 lập thành tam giác A3B3C3 .c. A2B2C2.6. y + 2 .Ba số x + 6y .b.c biết rằng tổng a + b + c = 21.Ba số dương lập thành 1 cấp số cộng có tổng = 15. A1B1C1. thêm 4 vào số thứ hai.z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q ≠ 1. đồng thời chúng lần lượt là số hạng thứ nhất.3c lập thành 1 cấp số cộng . a 2.7.Tính các góc của 1 tam giác vuông có độ dài 3 cạnh lập thành 1 cấp số nhân 19.biết rằng tổng 3 số hạmg đầu bằng 168.Ba số x .Cho cấp số nhân a.có tổng = 15 đồng thời chúng là số hạng thứ nhất.15.2b.b.5x + 2y . Ba số lập thành 1 cấp số cộng có tổng = 15. Tìm các cấp số đó 32.c lập thành 1 cấp số nhân và 3 số a. Chứng minh rằng : a) b) cos2A + cos2B + cos2C = 25.Tính tổng chu vi của tất cả các tam giác ABC. Chứng minh rằng : a) a2b2c2 = a3 + b3 + c3 b) (ab + bc + cd)2 = (a2 + b2 + c2)(b2 + c2 + d2) c) (d – b)2 + (b – c)2 + (c – a)2 = (d – a)2 31.

Ba số x + 6y . đồng thời các số x + .y .Tính các tổng a) S = 1 + + + + …+ b) S = ( – ) + ( – ) + ( – ) + …+ ( – ) c) S = 1 + + + + …+ 3 .5x + 2y .Hãy tìm x . và ba số x .đồng thời các số x .5x + 2y .xy – 1.Các số x + 5y . (x + 2)2 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân .Hãy tìm x và y 35. 2x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.z 36. Hãy tìm x và y 37.34.y .8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng . y – 1 .Ba số x . y – 4 . y – 4 .8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng . z – 9 theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng .đồng thời các số (y – 1)2 .