Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.

533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 1
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

PHẦN I: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC
Câu 1: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần 4cm và
4 3 cm được biên độ tổng hợp là 8cm. Hai dao động thành phần đó
A. cùng pha với nhau. B. lệch pha
3

. C. vuông pha với nhau D. lệch pha
6

.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là
0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ 2 3 x cm = theo
chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. 8 os( )
3
x c t cm

 = ÷ B.
5
4 os(2 )
6
x c t cm

 = +
C. 8 os( )
6
x c t cm

 = + D. 4 os(2 )
6
x c t cm

 = ÷
Câu 3: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(et +¢). Chọn câu phát biểu sai:
A. Biên độ A phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
B. Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian.
C. Pha ban đầu ¢ chỉ phụ thuộc vào gốc thời gian.
D. Tần số góc e phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
Câu 4: Một con lắc đơn khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc o
0
. Biểu thức tính tốc độ
chuyển động của vật ở li độ o là:
A.
2 2 2
0
( ) v gl   = ÷ B.
2 2 2
0
2 ( ) v gl   = ÷ C.
2 2 2
0
( ) v gl   = + D.
2 2 2
0
2 (3 2 ) v gl   = ÷
Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó
A. tăng 25% B. giảm 25% C. tăng 11,80% D. giảm 11,80%
Câu 6: Một vật dao động điều hoà với phương trình
2
os( )
3
x Ac t cm
T
 
= + . Sau thời gian
7
12
T kể từ
thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm. Biên độ dao động là:
A.
30
7
cm B 6cm C. 4cm D. Đáp án khác.
Câu 7: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph­¬ng tr×nh x = 5cos(4 t +  /3) (cm,s). tÝnh tèc ®é trung
b×nh cña vËt trong kho¶ng thêi gian tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu kh¶o s¸t dao ®éng ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ
c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng lÇn thø nhÊt.
A. 25,71 cm/s. B. 42,86 cm/s C. 6 cm/s D. 8,57 cm/s.
Câu 8: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm
cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo
phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s
2
, khoảng thời
gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là
A.
3 2

s. B.
5 2

s. C.
15 2

s. D.
6 2

s.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. Nếu tại một thời điểm nào đó
vật đang có li độ x = 3cm và đang chuyển động theo chiều dương thì sau đó 0,25 s vật có li độ là
A. - 4cm. B. 4cm. C. -3cm. D.0.
Câu 10: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học.
A.Tần số dao động của hệ bằng với tần số của ngoại lực.
B. Khi có cộng hưởng thì dao động của hệ không phải là điều hòa.
C. Biên độ dao động lớn khi lực cản môi trường nhỏ.
D. khi có cộng hưởng thì dao động của hệ là dao động điều hòa.
Câu 11: Nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng?
A. Có tần số và biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Môi trường càng nhớt thì dao động tắt dần càng nhanh.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 2
C. Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian.
D. Biên độ không đổi nhưng tốc độ dao động thì giảm dần.
Câu 12: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật
B. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.
C. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D. Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả
năng sẽ tăng.
Câu 13: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì
A. Chuyển động của vật là chậm dần đều. B.thế năng của vật giảm dần.
C. Vận tốc của vật giảm dần. D.lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần.
Câu 14: Chọn phát biểu sai về dao động duy trì.
A. Có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của hệ.
B. Năng lượng cung cấp cho hệ đúng bằng phần năng lượng mất đi trong mỗi chu kỳ.
C. Có tần số dao động không phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ.
D. Có biên độ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kỳ.
Câu 15: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x= 8cos(2πt +
2

) cm. Nhận
xét nào sau đây về dao động điều hòa trên là sai?
A .Sau 0,5 giây kể từ thời điểm ban vật lại trở về vị trí cân bằng.
B. Lúc t = 0, chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đi được một đoạn đường 8 cm.
D. Tốc độ của vật sau
3
4
s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ của vật bằng không
Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Nếu tăng độ cứng lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng
đi hai lần thì cơ năng của vật sẽ
A. không đổi B. tăng bốn lần C. tăng hai lần D. giảm hai lần
Câu 17: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x
1
=4cm thì vận tốc
1
40 3 / v cm s  = ÷ ; khi vật có
li độ
2
4 2 x cm = thì vận tốc
2
40 2 / v cm s  = . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ
A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. 0,4 s
Câu 18: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10 sin (
2
4

 + t ) cm. Cơ năng của vật
biến thiên tuần hoàn với chu kì
A. 0,25 s B. 0,5 s C. không biến thiên D. 1 s
Câu 19: Một con lắc lò xo có m=200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của
lò xo là l
o
=30cm. Lấy g=10m/s
2
. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn
hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là
A. 1,5J B. 0,1J C. 0,08J D. 0,02J
Câu 20: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m=1kg và lò xo có độ cứng k=100N/m. Từ vị trí
cân bằng truyền cho vật vận tốc 100cm/s. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật
cách vị trí cân bằng 5cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao
động của vật là
A. x = 5sin(
6
10

+ t ) cm B. x = 10sin(
6
10

÷ t ) cm
C. x = 5sin(
6
10

÷ t ) cm D. x = 10sin(
6
10

+ t ) cm
Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m và lò xo có độ cứng k=100N/m. Kích thích để
vật dao động điều hoà với động năng cực đại 0,5J. Biên độ dao động của vật là
A. 50 cm B. 1cm C. 10 cm D. 5cm

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 3
Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là
x
1
= 5sin( )
6

 ÷ t cm; x
2
= 5sin( )
2

 ÷ t cm .Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ
A. 10cm B. 5 3 cm C. 5 cm D. 5 2 cm
Câu 23: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T, động năng của vật biến đổi theo thời gian
A.Tuần hoàn với chu kỳ T. B.Tuần hoàn với chu kỳ 2T.
C.Tới một hàm sin hoặc cosin. D.Tuần hoàn với chu kỳ T/2.
Câu 24: Dao động điều hoà là
A. Chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
B. Dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian
bằng nhau.
C. Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng định luật hình sin hoặc cosin.
D. Dao động tuân theo định luật hình tan hoặc cotan.
Câu 25: Một vật dao động điều hoà có phương trính của li độ: x = A sin( t+ )  . Biểu thức gia tốc
của vật là
A. a = -
2
 x B. a = -
2
 v C. a = -
2
 A sin
2
( t+ )  .D. a = -
2

Câu 26: Một vật dao động điều hoà, có quỹ dạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của
vật là
A.12cm; B.-6cm; C.6cm; D.-12cm
Câu 27: Con lắc lò xo nhẹ có k = 100 (N/m), một đầu treo vào một điểm cố định, đầu kia treo một
vật nhỏ m = 100(g). Lấy g = 10(m/s
2
). Tại thời điểm t =0 đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 2(cm) rồi thả
nhẹ cho vật dao động điều hoà. Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật m
thì phương trình dao động của vật là:
A. x = 3 sin (10 10 t -
2

) cm C. x = 3 sin (10 10 t +
2

) cm
B. x = 2 sin 10 10 t cm D. x = 2 sin (10 10 t +
2

) cm
Câu 28: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li
độ x
1
= - 0,5A đến vị trí có li độ x
2
= + 0,5A là
A. 1/10 s. B. 1/20 s. C. 1/30 s. D. 1 s.
Câu 29: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần W
d
= W
t
khi một vật dao động điều hoà là 0,05s.
Tần số dao động của vật là:
A. 2,5Hz B. 3,75Hz C. 5Hz D. 5,5Hz
Câu 30: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Pha dao động của vật khi nó qua vị trí x =
2cm với vận tốc v = 0,04m/s là
A.
3
t
rad B.
4
t
rad C.
6
t
rad D. -
t
4
rad
Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng
lượng của vật sẽ
A. tăng 3 lần. B. giảm 9 lần C. tăng 9 lần. D. giảm 3 lần.
Câu 32: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ A
1
=8cm ; A
2
=6cm. Biên độ dao
động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây ?
A. 48cm B. 1cm C. 15cm D. 8cm
Câu 33: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân
bằng thì
A. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau. B. động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau. D. gia tốc bằng nhau, li độ khác nhau
Câu 34: Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và vật m=100g, dao động trên mặt
phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là µ=0,02. Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn 10cm
rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là
A. s = 50m. B. s = 25m C. s = 50cm. D. s = 25cm.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 4
Câu 35: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng
đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm
Câu 36: Hai lò xo có độ cứng là k
1,
k
2
và một vật nặng m = 1kg. Khi mắc hai lò xo song song thì tạo
ra một con lắc dao động điều hoà với ω
1
= 10 5 rad/s, khi mắc nối tiếp hai lò xo thì con lắc dao động
với ω
2
= 2 30 rad/s. Giá trị của k
1
, k
2

A: 100N/m, 200N/m B: 200N/m, 300N/m C. 100N/m, 400N/m D.200N/m,400N/m
Câu 37: Một vật DĐĐH trên trục Ox, khi vật đi từ điểm M có x
1
= A/2 theo chiều âm đến điểm N có
li độ x
2
= - A/2 lần thứ nhất mất 1/30s. Tần số dao động của vật là
A. 5Hz B. 10Hz C. 5 Hz D. 10 Hz
Câu 38: Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng
thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5
dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt
A. l
1
= 100m, l
2
= 6,4m. B. l
1
= 64cm, l
2
= 100cm.
C. l
1
= 1,00m, l
2
= 64cm. D. l
1
= 6,4cm, l
2
= 100c
Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại nơi có gia tốc rơi tự do
bằng g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn l A . Tần số dao động của con lắc được xác định theo
công thức:
A. 2
l
g

A
B.
1
2
l
g 
A
C.
1
2
g
l  A
D. 2
g
l

A

Câu 40: Trong dao động điều hoà , vận tốc biến đổi điều hoà
A. cùng pha so với li độ. B. ngược pha so với li độ.
C. sớm pha t/2 so với li độ. D. trễ pha t/2 so với li độ.
Câu 41: Đồ thị li độ của một vật cho ở hình vẽ bên, phương trình
nào dưới đây là phương trình dao động của vật
A. x = Acos(
2
2  
+ t
T
) B. x = Asin(
2
2  
+ t
T
)
C. x = Acos t
T
 2
D. x = Asin t
T
 2


Câu 42: Chọn câu sai. Trong dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì
A. vật lại trở về vị trí ban đầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. động năng của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 43: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: cm t x )
2
cos( 3

 + = , pha dao động của
chất điểm tại thời điểm t = 1s là
A. 0(cm). B. 1,5(s). C. 1,5t (rad). D. 0,5(Hz).
Câu 44: Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 4 lần thì tần số dao động nhỏ của con lắc sẽ
A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần.
Câu 45: Phát biểu nào dưới đây sai ?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian
B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực
C. Dao động duy trì có tần số phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ dao động
D. Cộng hưởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản của môi trường
Câu 46: Treo một vật nặng vào một lò xo, lò xo dãn 10cm, lấy g = 10m/s
2
. Kích thích cho vật dao
động với biên độ nhỏ thì chu kỳ dao động của vật là
A. 0,63s B. 0,87s C.1,28s D. 2,12s
Câu 47: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần
lượt là x
1
= 5sin(10t + t/6) và x
2
= 5cos(10t). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 10sin(10t - t/6) B. x = 10sin(10t + t/3)
x
A
t
0
- A

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 5
C. x = 5 3 sin(10t - t/6) D. x = 5 3 sin(10t + t/3)
Câu 48: Hai lò xo L
1
và L
2
có cùng độ dài. Khi treo vật m vào lò xo L
1
thì chu kỳ dao động của vật là
T
1
= 0,3s, khi treo vật vào lò xo L
2
thì chu kỳ dao động của vật là 0,4s. Nối hai lò xo với nhau ở cả hai
đầu để được một lò xo cùng độ dài rồi treo vật vào hệ hai lò xo thì chu kỳ dao động của vật là
A. 0,12s B. 0,24s C. 0,36s D. 0,48s
Câu 49: Treo một vật nhỏ có khối lượng m = 1kg vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 400N/m. Gọi 0x
là trục tọa độ có phương thẳng đứng, gốc tọa độ 0 tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng lên.
Vật được kích thích dao động tự do với biên độ 5cm. Động năng E
đ1
và E
đ2
của vật khi nó qua vị trí có
tọa độ x
1
= 3cm và x
2
= - 3cm là
A. E
đ1
= 0,18J và E
đ2
= - 0,18J B. E
đ1
= 0,18J và E
đ2
= 0,18J
C. E
đ1
= 0,32J và E
đ2
= 0,32J D. E
đ1
= 0,64J và E
đ2
= 0,64J
Câu 50: Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s
2
, chiều dài
của dây treo con lắc là:
A. l = 24,8cm. B. l = 99,2cm. C. l = 1,56m. D. l = 2,45m.
Câu 51: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng 10g, điện tích q = 2.10
-
7
C treo vào sợi dây mảnh cách điện không dãn có khối lượng không đáng kể (Gia tốc trọng trường g =
10m/s
2
). Khi không có điện trường chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là 2s. Đặt con lắc vào trong điện
trường đều E = 10
4
V/m có phương thẳng đứng hướng xuống. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc trong
điện trường là
A. 0,99s B. 1,01s C. 1.25s D. 1,99s
Câu 52: Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A
1
=8cm;
A
2
=6cm; A
3
=4cm; A
4
=2cm và φ
1
=0; φ
2
= π /2; φ
3
= π ; φ
4
=3π /2. Biên độ và pha ban đầu của dao động
tổng hợp là
A. 4 2 ;
4
cm rad

B.
3
4 2 ;
4
cm rad

C. 4 3 ;
4
cm rad

÷ D.
3
4 3 ;
4
cm rad

÷
Câu 53: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi
A. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ. B.độ nhớt của môi trường càng lớn.
C. tần số của lực cưỡng bức lớn. D. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ
Câu 54: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là sai?
A. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.
B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại.
A. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
Câu 55: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. trễ pha t /2 so với li độ. B. cùng pha với so với li độ.
C. ngược pha với vận tốc. D. sớm pha t/2 so với vận tốc
Câu 56: Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π
2
= 10, cho g = 10m/s
2
. Tần số dao động
của vật là
A. 2,5Hz. B. 5,0Hz C. 4,5Hz. D. 2,0Hz.
Câu 57: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến
điểm M có li độ
2
2 A
x = là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc:
A. 1(s) B. 1,5(s) C. 0,5(s) D. 2(s)
Câu 58: Con lắc lò xo có k = 90(N/m) , m = 800(g) được đặt nằm ngang. Một viên đạn m
0
= 100(g)
bay với vận tốc v
0
= 18(m/s), dọc theo trục lò xo, đến cắm chặt vào M. Biên độ và tần số góc dao động
của con lắc là:
A. 20(cm); 10(rad/s) B. 2(cm); 4(rad/s) C. 4(cm); 25(rad/s) D.4(cm); 2(rad/s)
Câu 59: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động
năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 giây là
A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm.
Câu 60: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần a và
3 a được biên độ tổng hợp là 2a. Hai dao động thành phần đó

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 6
A. vuông pha với nhau B. cùng pha với nhau.
C. lệch pha
3

. D. lệch pha
6

.
Câu 61: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng
100 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm. Thời gian
lò xo bị giãn trong một chu kì là
A. ) (
10
s

. B. ) (
15
s

C. ) (
5
s

. D. ) (
30
s


Câu 62: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm
A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%.
Câu 63: Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của
con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là
A.
~
6%. B.
~ 3%. C.
~ 94%. D.
~ 9%.
Câu 64: Một con lắc đơn được treo trong một thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi
thang máy đứng yên, T' là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc
g/10, ta có
A. T' = T
11
10
. B. T' = T
11
9
. C. T' = T
10
11
D. T' = T
9
11
.
Câu 65: Để duy trì dao động cho một cơ hệ ta phải
A. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát
B. tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian.
C. tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn
D. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát.
Câu 66: Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức
A. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực
B. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực
C. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian
D. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng
Câu 67: Vật dao động điều hòa có phương trình x Acos t = e . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu
dao động đến lúc vật có li độ
2
A
x ÷ = là:
A.
6
T
B.
8
T
C.
3
T
D.
4
T 3

Câu 68: Dao động tổng hợp của hai dao động:
1
x 5 2 cos t
4
t | |
= ÷
|
\ .
(cm),
2
x 10cos t
2
t | |
= +
|
\ .
(cm) có
phương trình:
A. x 15 2 cos t
4
t | |
= +
|
\ .
(cm) B. x 10 2 cos t
4
t | |
= ÷
|
\ .
(cm)
C. x 15 2 cos t
2
t | |
= +
|
\ .
(cm)

D. x 5 2 cos t
4
t | |
= +
|
\ .
(cm)
Câu 69: Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc đơn là 28(cm). Trong cùng thời gian, con lắc thứ nhất
được 6 dao động, con lắc thứ hai làm được 8 dao động. Chiều dài dây treo của chúng là:
A. l
1
= 64(cm), l
2
= 36(cm) B. l
1
= 36(cm), l
2
= 64(cm)
C. l
1
= 24(cm), l
2
= 52(cm) D. l
1
= 52(cm), l
2
= 24(cm)
Câu 70: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Lúc t = 0, con lắc qua vị trí có li độ x =
3 2 (cm) theo chiều dương với gia tốc có độ lớn
3
2
(cm/s
2
). Phương trình dao động của con lắc là:
A. x = 6cos9t(cm) B.
t
x 6cos
3 4
t | |
= ÷
|
\ .
(cm)

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 7
C.
t
x 6cos
3 4
t | |
= +
|
\ .
(cm) D. x 6cos 3t
3
t | |
= +
|
\ .
(cm)
Câu 71: Biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa ,ta xác định được:
A. Quỹ đạo dao động B. Cách kích thích dao động
C. Chu kỳ và trạng thái dao động D. Chiều chuyển động của vật lúc ban đầu
Câu 72: Con lắc đơn chiều dài 1(m), khối lượng 200(g), dao động với biên độ góc 0,15(rad) tại nơi
có g = 10(m/s
2
). Ở li độ góc bằng
3
2
biên độ, con lắc có động năng:
A. 625.10
–3
(J) B. 625.10
–4
(J) C. 125.10
–3
(J) D. 125.10
–4
(J)
Câu 73: Khi gaé n quaû naëng m
1
vaøo loø xo, noù dao ñoäng ñieà u hoø a vôù i chu kyø T
1
= 1,2s. khi gaé n quaû
naë ng m
2
vaø o loø xo treâ n,noù dao ñoäng chu kyø 1,6s. khi gaén ñoà ng thôøi hai vaä t m
1
vaø m
2
thì chu kyø dao
ñoäng cuûa chuù ng laø
A. 1,4s B. 2,0s C. 2,8s D. 4,0s
Câu 74: Khi maé c vaä t m vaø o loø xo K
1
thì vaä t dao ñoä ng ñieàu hoø a vôù i chu kyø T
1
= 0,6s,khi maé c vaä t m
vaø o loø xo K
2
thì vaä t dao ñoäng ñieàu hoø a vôù ichu kyø T
2
=0,8s. Khi maé c m vaø o heä hai loø xo k
1
,k
2
song
song thì chu kyø dao ñoäng cuû a m laø
A. 0,48s B.0,70s C.1,0s D. 1,40s
Câu 75: Con laé c ñôn coù chieàu daø i khoâng ñoåi dao ñoäng ñieà u hoø a vôù i chu kyø phuï thuoä c vaø o
A.Khoá i löôïng quaû naëng. C. tæ soá giöõ a khoá i löôïng vaø troï ng löôï ng quaû naë ng
B. troïng löôïng quaû naë ng. D. khoá i löôï ng rieâ ng cuû a quaû naëng.
Câu 76: Moä t con laéc ñôn coù ñoä daø i l
1
dao ñoä ng vôù i chu kyø T
1
= 0,8s, con laé c ñôn coù ñoä daø i l
2
d

ao
ñoäng vôù i chu kyø T
2
= 0,6s. Chu kyø con laé c ñôn coù chieà u daø i l
1
+l
2
laø
A. 0,7s B.0,8s C. 1,0s D.1,2s
Câu 77: Moä t con laé c ñôn coù ñoä daø i l, trong khoaû ng thôøi gian At noù thöï c hieä n ñöôï c 6 dao ñoä ng ñieà u
hoø a. Ngöôø i ta giaû m bôù t ñoä daø i cuûa noù ñi 16cm, cuõ ng trong khoaûng thôø i gian At nhö tröôù c noù thöï c
hieän 10 dao ñoäng. Chieàu daø i cuû a con laé c ban ñaà u laø
A. 25m B. 25cm C. 9m D. 9cm
Câu 78: Choï n caâ u sai
A. Dao ñoäng taé t daàn caøng nhanh neáu löï c caû n moâ i tröôøng caø ng lôù n.
B. Dao ñoäng duy trì coù chu kì baè ng chu kì dao ñoäng rieâng cuû a con laé c.
C. Dao ñoäng cöôõ ng böù c coù taá n soá baè ng tần số cuû a löï c cöôõng böù c.
D. Bieâ n ñoä cuû a dao ñoâ ïng cöôõng böù c khoâ ng phuï thoä c vaøo taà n soá löï c cöôõ ng böù c.
Câu 79: Con laé c loø xo coù ñoä cöù ng k = 100N/m vaø vaä t m = 100g, dao ñoä ng treân maë t phaú ng ngang,
heä soá ma saù t giöõ a vaä t vaø maë t ngang laø  = 0,01, laáy g= 10m/s
2
. Sau moã i laà n vaä t chuyeå n ñoä ng qua vò
trí caâ n baèng, bieân ñoä dao ñoä ng giaû m moä t löôï ng AA laø :
A. 0,1cm B. 0,1mm C. 0,2cm D. 0,2mm
Câu 80: Moä t con laéc ñôn, quaû caà u mang ñieä n döông ñöôïc ñaë t vaø o ñieä n tröôø ng ñeàu. Trong tröôøng
hôïp naø o sau ñaây chu kì dao ñoä ng nhoû cuû a con laé c ñôn lôùn hôn chu kì dao ñoä ng nhoû cuû a noù khi khoâng
coù ñieän tröôøng?
A. Ñieä n tröôøng coù phöông thaúng ñöùng, chieà u höôùng xuoáng.
B. Ñieä n tröôø ng coù phöông thaúng ñöù ng, chieà u höôùng leân.
C. Ñieän tröôøng coù phöông ngang, chieàu töø traù i sang phaû i.
D. Ñieä n tröôø ng coù phöông ngang, chieà u töø traù i sang phaûi.
Câu 81: Treo quaû naë ng m vaø o loø xo thöù nhaá t, thì con laé c töông öù ng dao ñoäng vôù i chu kì 0,24s. Neáu
treo quaû naëng ñoù vaø o loø xo thöù 2 thì con laé c töông öùng dao ñoäng vôù i chu kì 0,32s. Neáu maé c song
song 2 loø xo roà i gaé n quaû naë ng m thì con laé c töông öùng dao ñoäng vôù i chu kì
A. 0,192s B. 0,56s C. 0,4s D. 0,08s

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 8
Câu 82: Một con lắc lò xo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos(ωt -
2
3

)(cm).
Trong quá trình dao động tỉ số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là 7/3 ,
lấy g = 10m/s
2
, π
2
= 10 ; Xác định ω ?
A. 2π rad/s B. π rad/s C. 3π rad/s D. 4π rad/s
Câu 83: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn, một đầu cố định , một đầu gắn với hòn bi khối
lượng m. Kéo vật ra khỏi VTCB sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad rồi thả nhẹ.
Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác
dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi trong quá trình dao động và biên độ dao động giảm
đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật đi qua VTCB kể từ lúc thả vật cho đến khi vật dừng hẳn là
A. 25 B. 50 C. 75 D. 100
Câu 84: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A
1

(hình vẽ). Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M,
chuyển động theo phương ngang với vận tốc v
0
bằng vận tốc cực đại của vật M , đến va chạm với M.
Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên
độ A
2
. Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là

k M
0
v

mA.
1
2
2
2
A
A
= B.
1
2
3
2
A
A
= C.
1
2
2
3
A
A
= D.
1
2
1
2
A
A
=
Câu 85: Một con lắc lò xo có k = 200N/m, m = 0,5 kg, dao động điều hòa với biên độ 5cm. Tổng
quãng đường vật đi được trong π/5 s đầu tiên là
A. 60cm B. 20 cm C. 50 cm D. 40cm
Câu 86: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thời gian vật đi từ vị trí thấp
nhất đến vị trí cao nhất cách nhau 20 cm là 0,75 s. Gốc thời gian được chọn là lúc vật đang chuyển
động chậm dần theo chiều dương với vận tốc là
0, 2
3

m/s. Phương trình dao động của vật là
A. x = 10cos(
4
3

t -
6

) cm B. x = 10cos(
4
3

t -
3

) cm
C. x = 10css(
3
4

t +
3

) cm D. x = 10cos(
3
4

t -
6

) cm
Câu 87: Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn
với tần số
A. 2f B. f C. 0,5f D. 4f
Câu 88: Dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng
biên độ của mỗi dao động thành phần khi 2 dao động thành phần
A. lệch pha π / 2 B. ngược pha C. lệch pha 2π /3 D . cùng pha
Câu 89: Một quả lắc đồng hồ có thể xem như con lắc đơn, chạy đúng giờ ở nơi có nhiệt độ 20
0
C.
Dây treo con lắc có hệ số nở dài α = 2.10
– 5
K
- 1
. Khi nhiệt độ nơi đặt đồng hồ lên đến 40
0
C thì mỗi
ngày đồng hồ sẽ chạy
A. chậm 17,28 s B . nhanh 17,28 s C. chậm 8,64 s D . nhanh 8,64 s

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 9

Câu 90: Một vật dao động điều hòa có đường biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc theo thời gian như hình
vẽ. Phương trình dao động của vật là


v(cm/s)
10π

0 0,1 t (s)
-10π

A. x = 1,5cos(20πt / 3 - 5π / 6) cm B. x = 1,2cos(25πt / 3 +5π / 6)cm
C. x = 2,4cos(10πt / 3 + π / 6)cm D. x = 2,4cos(10πt / 3 + π / 2)cm
Câu 91: Con lắc lò xo gồm hòn bi có m= 400 g và lò xo có k= 80 N/m dao động điều hòa trên một
đoạn thẳng dài 10 cm. Tốc độ của hòn bi khi qua vị trí cân bằng là
A.1,41 m/s. B. 2,00 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,71 m/s
Câu 92: Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải
A. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian.
B. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.
D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của
từng chu kì.
Câu 93: 2 dao động điều hòa cùng phương x
1
= 3 cos (5 t +  /2) (cm) và x
2
= 3 cos ( 5 t +
5 /6) (cm) . Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động nói trên là
A. x = 3 cos ( 5 t +  /3) (cm). B. x = 3 cos ( 5 t + 2 /3) (cm).
C. x= 2 3 cos ( 5 t + 2 /3) (cm). D. x = 4 cos ( 5 t +  /3) (cm).
Câu 94: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng lượng như nhau.
Quả nặng của chúng có cùng khối lượng, chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây
treo con lắc thứ hai . Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là
A. 
1
= 2 2
; B.  1
=
1
2
 2
; C.  1
=
2
1
 2
; D.  1
= 2  2
.
Câu 95: Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến
dạng. Cho g = 9,8 m/s
2
. Tốc độ tại vị trí cân bằng là
A. 0,626 m/s. B. 6,26 cm/s. C. 6,26 m/s. D. 0,633 m/s.
Câu 96: Vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật có
phương trình: a = - 400
2
x. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là
A. 20. B. 10 C. 40. D. 5.
Câu 97: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 0,05m, tần số 2,5 Hz . Gia tốc cực đại của vật
bằng
A. 12,3 m/s
2
B. 6,1 m/s
2
C. 3,1 m/s
2
D. 1,2 m/s
2
Câu 98: Một con lắc đơn chịu tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần
số f. Đồ thị nào mô tả hợp lý sự biến thiên của biên độ dao động con lắc theo tần số f ?
Câu 99: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g được treo vào một lò xo nhẹ, có độ cứng 40N/m. Đưa vật
lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại
A


O A
f
A


O D
f
A


O B
f
A


O C
f


Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 10
VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động , g = 10m/s
2
. Phương trình
dao động của vật là
A. x = 5 sin(10t) (cm) B. x = 10 cos (10t) (cm)
C. x = 10 cos (10t + π) (cm) D. x = 5 cos (10t - π) (cm)
Câu 100: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo
thời gian
A. vận tốc, lực, năng lượng toàn phần B. biên độ , tần số, gia tốc
C. biên độ , tần số, năng lượng toàn phần D. gia tốc, chu kỳ, lực
Câu 101: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, lấy gốc tọa độ tại VTCB, chiều
dương của trục tọa độ hướng xuống dưới . Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự thay đổi của lực đàn
hồi T của lò xo theo li độ x của vật ?


Câu 102: Con lắc đơn sợi dây có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết g
= t
2
ℓ. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là
A. 0,25 s B. 2 s C. 1 s D. 0,5 s
Câu 103: Con lắc lò xo, khối lượng của vật là 1kg DĐĐH với cơ năng 0,125 J. Tại thời điểm vật có
vận tốc 0,25 m/s thì có gia tốc -6,25 3 m/s
2
. Độ cứng của lò xo là
A. 100 N/m B. 200 N/m C. 625 N/m D. 400 N/m
Câu 104: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
A. ( 3 - 1)A; B. 1A; C. A 3 , D. A.(2 - 2 )
Câu 105: Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu
A. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng B. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ giảm
C. giảm độ lớn lực ma sát thì chu kì tăng D. giảm độ lớn lực ma sát thì tần số tăng
Câu 106: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T thì khoảng thời gian hai lần liên tiếp động
năng của vật bằng thế năng lò xo là
A. T B. T/2 C. T/4 D. T/8
Câu 107: Chọn câu sai
A. Trong sự tự dao động, hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc.
B. Trong sự tự dao động, dao động duy trì theo tần số riêng

của hệ.
C. Trong dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng.
D. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực.
Câu 108: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa cực Bắc có gia
tốc trọng trường 9,832 m/s
2
. Đưa đồng hồ về xích đạo có gia tốc trọng trường 9,78 m/s
2
. Hỏi trong một
ngày đêm thì so với đồng hồ chuân nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi.
A. chậm 2,8 phút B. Nhanh 2,8 phút C. Chậm 3,8 phút D. Nhanh 3,8 phút
Câu 109: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2tt - t/2) (cm) . Gia tốc của vật tại thời
điểm t = 1/12 s là
A. - 4 m/s
2
B. 2 m/s
2
C. 9,8 m/s
2
D. 10 m/s
2
Câu 110: Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng 2 kg, dao động điều
hoà theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s
2
thì nó có vận tốc 15 3 cm/s. Biên
độ dao động là
A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 10 cm
Câu 111: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương x
1
= 2.sin(10t - t/3) (cm); x
2

= cos(10t + t/6) (cm) . Vận tốc cực đại của vật là
A. 5 cm/s B. 20 cm/s C. 1 cm/s D. 10 cm/s
Câu 112: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s
2
; hệ số ma sát giữa vật
và mặt sàn là µ=0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường
vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:
A. 1,6m B. 16m. C. 16cm D. Đáp án khác.
T

x
O A
T

x
O B
T

x
O C

T

D
x

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 11

Câu 113: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình vẽ. Ta thấy:
A. Tại thời điểm t
1
, gia tốc của vật có giá trị dương
B. Tại thời điểm t
4
, li độ của vật có giá trị dương
C. Tại thời điểm t
3
, li độ của vật có giá trị âm
D. Tại thời điểm t
2
, gia tốc của vật có giá trị âm
Câu 114: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số
x
1
= cos(2tt + t) (cm), x
2
= 3 .cos(2tt - t/2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 2.cos(2tt - 2t/3) (cm) B. x = 4.cos(2tt + t/3) (cm)
C. x = 2.cos(2tt + t/3) (cm) D. x = 4.cos(2tt + 4t/3) (cm)
Câu 115: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và vật nhỏ có khối lượng 250 (g),
dao động điều hoà với biên độ 6 (cm). Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, sau 7t/120 (s) vật đi được
quãng đường dài
A. 9 cm B. 15cm C. 3 cm D. 14 cm
Câu 116: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ. Khi vật ở
trạng thái cân bằng, lò xo giãn đoạn 2,5 cm. Cho con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng
đứng. Trong quá trình con lắc dao động, chiều dài của lò xo thay đổi trong khoảng từ 25 cm đến 30
cm. Lấy g = 10 m.s
-2
. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
A.100 cm/s B.50 cm/s C.5 cm/s D. 10 cm/
Câu 117: Một vật dao động điều hoà với phương trình
2
os( )
3
x Ac t cm
T
 
= + . Sau thời gian
7
12
T kể từ
thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm. Biên độ dao động là:
A.
30
7
cm B. 6cm C. 4cm D. 5cm
Câu 118: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động
bị tắt hẳn.
B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với
vật dao động.
C. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao
động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kỳ.
D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo
thời gian vào vật dao động.
Câu 119: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi
bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s
2
. Cho biết chiều dài của mỗi thay
ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A. 40 km/h B. 72 km/h C. 24km/h D. 30 km/h
Câu 120: Một vật đồng thời tham gia ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động:
1
2 3sin(2 / 3)( ) x t cm   = + ,
2
4sin(2 / 6)( ) x t cm   = + ,
3
8sin(2 / 2)( ) x t cm   = ÷ . Giá trị vận tốc
cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là:
A. 16 ( / ) và / 6 rad cm s   ÷ B. 16 ( / ) và / 6 rad cm s  
C. 12 ( / ) và / 3 rad cm s   D. 12 ( / ) và / 6 rad cm s   ÷
Câu 121: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
0
5  =

. Với li độ góc α bằng bao nhiêu
thì động năng của con lắc gấp hai lần thế năng?
A. 2,89  =

B. 2, 89  = ±

C. 4, 35  = ±

D. 3, 45  = ±


v
t 0 t
1
t
2
t
3
t
4

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 12
Câu 122: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l 1, 6m = dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu
cắt bớt dây treo đi một đoạn
1
l 0, 7m = thì chu kỳ dao động bây giờ là
1
T 3s = . Nếu cắt tiếp dây treo đi
một đoạn nữa
2
l 0, 5m = thì chu kỳ dao động bây giờ
2
T bằng bao nhiêu ?
A. 2s B. 3s C. 1,5s D. 1s
Câu 123: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x
1
=4cm thì vận tốc
1
40 3 / v cm s  = ÷ ; khi vật có
li độ
2
4 2 x cm = thì vận tốc
2
40 2 / v cm s  = . Chu kỳ của con lắc là?
A. 0,4 s B. 0,2 s C. 0,8 s D. 0,1 s
Câu 124: Một vật dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian 2,5s thì động năng lại bằng thế
năng. Tần số dao động của vật là
A. 0,1 Hz B. 0,05 Hz C. 5 Hz D. 2 Hz
Câu 125: Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ
lúc vật có li độ cực đại là
2
15
s . Chu kỳ dao động của vật là
A. 0,8 s B. 0,2 s C. 0,4 s D. Đáp án khác.
Câu 126: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm. Trong quá trình dao
động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là
13
3
, lấy g=t
2
m/s. Chu kì dao động của vật là
A. 1 s B. 0,8 s C. 0,5 s D. Đáp án khác.
Câu 127: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường
g=t
2
=10m/s. Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì
chu kỳ dao động của con lắc đơn là:
A. 2 s B.
2 2
2
s
+
C. 2+ 2 s D. Đáp án khác.
Câu 128: Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở độ cao 200m, nhiệt độ 24
0
C. Biết
thanh con lắc có hệ số nở dài 2.10
-5
K
-1
, bán kính Trái Đất 6400km. Khi đưa đồng hồ lên cao 1km,
nhiệt độ là 20
0
C thì mỗi ngày đêm nó chạy
A. chậm 14,256 s. B. chậm 7,344 s. C. nhanh 14,256 s. D. nhanh 7,344 s.
Câu 129: Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ
góc o0
= 6
0
tại nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/s
2
.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá
trị bằng:
A. E = 0,09 J B. E = 1,58J C. E = 1,62 J D. E = 0,0047 J
Câu 130: Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T=1s khi thang
máy đứng yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 ( g là gia tốc rơi tự do) thì chu
kì dao động của con lắc là
A.
10
9
s B.
11
10
s C.
10
11
s D.
9
10
s
Câu 131: Một con lắc đơn, ban đầu dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc
0
30 =  và thả cho
dao động. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, dao động của con lắc là
A. dao động tuần hoàn.B. dao động điều hoà. C. dao động duy trì. D. dao động tắt dần.
Câu 132: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều
hoà theo phương trình: x = 4cos(10 5 t) cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng
lên giá treo có giá trị là:
A. F
MAX
= 3N; F
min
= 0N B. F
MAX
= 3N; F
min
= 1N
C. F
MAX
= 4N; F
min
= 2N D. F
MAX
= 4N; F
min
=1N
Câu 133: Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để con lắc đơn dao động điều hòa?
A. Biên độ nhỏ và không có ma sát. B. Không có ma sát.
C. Biên độ dao động nhỏ. D. chu kì không thay đổi.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 13
Câu 134: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x
1
= 8cos2πt (cm) ;
x
2
= 6cos(2πt +π/2) (cm). Vận tốc cực đại của vật trong dao động là
A. 60 (cm/s). B. 20 t (cm/s). C. 120 (cm/s). D. 4t (cm/s).
Câu 135: Một con lắc lò xo dao động điều hòa thì.
A. gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. li độ và động năng của vật biến thiên điều hòa cùng chu kì.
C. vận tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. lực đàn hồi của lò xo luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 136: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Tại vị trí có li độ x = 6cm, tỷ số giữa
động năng và thế năng của con lắc là:
A. 8 B. 6 C. 3 D. 0,125
Câu 137: Một con lắc lò xo dao động trong một môi trường có lực cản nhỏ với chu kỳ T, biên độ A,
vận tốc cực đại v
max
và cơ năng E. Có mấy đại lượng trong các đại lượng đó giảm theo thời gian?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 138: Một con lắc đơn dao động điều hòa với với biên độ góc  0
=9
0
và năng lượng E=0,02 J.
Động năng của con lắc khi li độ góc  =4,5
0
là:
A. 0,015 J. B. 0,225 J. C. 0,198 J. D. 0,027 J
Câu 139: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và
sau đó chậm dần đều với cùng một gia tốc thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lần lượt là T
1
=2,17
s và T
2
=1,86 s. lấy g= 9,8m/s
2
. Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của
thang máy là:
A. 1 s và 2,5 m/s
2
. B. 1,5s và 2m/s
2
. C. 2s và 1,5 m/s
2
. D. 2,5 s và 1,5 m/s
2
.
Câu 140: Một con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang với phương trình x= 4 cos10 t ( cm,
s). Vật nặng có khối lượng m= 100g. Lấy
2
 = 10. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là:
A. 2,5 N. B. 1,6 N. C. 4 N. D. 8 N.
Câu 141: Một dao động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình là
x
1
= 12cos2 t (cm;s) và x
2
= 12cos(2 t -  /3) (cm;s). Vận tốc cực đại của vật là
A. 4,16 m/s B. 1,31 m/s C. 0,61 m/s D. 0,21 m/s
Câu 142: Li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa phụ thuộc thời gian theo quy luật của một hàm
sin có
A. cùng pha. B. cùng biên độ. C. cùng pha ban đầu. D. cùng tần số.
Câu 143: Trong dao động điều hòa
A. Khi gia tốc cực đại thì động năng cực tiểu.
B. Khi lực kéo về cực tiểu thì thế năng cực đại.
C. Khi động năng cực đại thì thế năng cũng cực đại.
D. Khi vận tốc cực đại thì pha dao động cũng cực đại.
Câu 144: Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến
dạng. Cho g = 9,8 m/s
2
. Trị số đúng của tốc độ tại vị trí cân bằng là ( lấy tới ba chữ số có nghĩa)
A. 0,626 m/s. B. 6,26 cm/s. C. 6,26 m/s. D. 0,633 m/s.
Câu 145: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được
quãng đường có độ dài A là
A.
f 6
1
. B.
f 4
1
. C.
f 3
1
. D.
4
f
.
Câu 146: Con lắc lò xo gồm một hòn bi có khối lượng 400 g và một lò xo có độ cứng 80 N/m. Hòn bi
dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. tốc độ của hòn bi khi qua vị trí cân bằng là
A.1,41 m/s. B. 2,00 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,71 m/s.
Câu 147: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc
của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = - 400 
2
x. số dao động toàn phần vật thực hiện
được trong mỗi giây là
A. 20. B. 10. C. 40. D. 5.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 14
Câu 172: Một con lắc đơn treo vào một thang máy thẳng đứng, khi thang máy đứng yên thì con lắc
dao động với chu kỳ 1s, khi thang máy chuyển động thì con lắc dao động với chu kỳ 0,96s. Thang máy
chuyển động:
A: Nhanh dần đều đi lên B: Nhanh dần đều đi xuống
C. Chậm dần đều đi lên D. Thẳng đều
Câu 173: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Biên độ dao động của con lắc. B. Khối lượng của con lắc.
C. Vị trí dao động của con lắc . D. Điều kiện kích thích ban đầu.
Câu 174: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cứ sau một khoảng thời gian T(chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.
Câu 175: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc
vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = 4cos(2tt -
2
t
)cm. B. x = 4cos(tt -
2
t
)cm.
C. x = 4cos(2tt +
2
t
)cm. D. x = 4cos(tt +
2
t
)cm.
Câu 176: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ
cứng k= 80N/m; đặt trên mặt sàn nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và
truyền cho nó vận tốc 80cm/s. Cho g = 10m/s
2
. Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực
hiện được 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là
A. 0,04. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,05 .
Câu 177: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên
độ góc α
0
. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v . Khi đó, ta có biểu thức:
A.
v
2

gl
= α

0
2

- α
2

. B. α
2
=
2
0
o - glv
2.
C.
2
0
o = α
2
+
2
2
v
e
. D. α
2
=
2
0
o -
l
g v
2
.
Câu 178: Một hệ gồm 2 lò xo L
1
, L
2
có độ cứng k
1
= 60N/m, k
2
=
40N/m một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật m có thể dao
động điều hoà theo phương ngang như hình vẽ. Khi ở trạng thái
cân bằng lò xo L
1
bị nén 2cm. Lực đàn hồi tác dụng vào m khi vật
có li độ 1cm làA. 1,0N . B. 2,2N. C. 0,6N. D. 3,4N.
Câu 179: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 6cm/s. Chọn gốc toạ
độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm theo chiều âm và tại đó động năng
bằng thế năng.Phương trình dao động của vật có dạng
A. x = 6 2 cos (10t +
4
3t
) cm. B. x = 6cos(10t +
π
4
)cm.
C. x = 6 cos (10t +
4
3t
)cm D. x = 6 2 cos(10t +
4
t
)cm.
Câu 180: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. Lấy g
=10m/s
2
; bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc o
0
= 60
0
so với phương thẳng đứng rồi
buông nhẹ. Lúc lực căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc cuả vật là:
A. v = 2 m/s. B. v = 2 2 m/s. C. v = 5m/s. D. v = 2m/s .
Câu 181: Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng.Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và cực đại lần lượt là
15N và 25N.Lực hồi phục có độ lớn cực đại là:
A. 25N B. 10N C. 15N D. 5N

x

L2
L
1
m

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 15
Câu 182: Chọn phát biểu sai:
A. Hai dao động điều hoà cùng tần số,ngược pha thì li độ của chúng luôn luôn đối nhau.
B. Khi vật nặng của con lắc lò xo đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ
gia tốc luôn luôn cùng chiều.
C. Trong dao động điều hoà,khi độ lớn của gia tốc tăng thì độ lớn của vận tốc giảm.
D. Dao động tự do là dao động có tần số chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ,không phụ thuộc các yếu
tố bên ngoài.
Câu 183: Một con lắc đơn có chiều dài l.Trong khoảng thời gian A t nó thực hiện 12 dao động .Khi
giảm độ dài một lượng 32cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên,con lắc thực hiện 20 dao động.
Chiều dài l ban đầu của con lắc là:
A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 80cm
Câu 184: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha dao động bằng  /3 thì vật có
vận tốc v = -5 3 cm/s. Khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là:
A. 5 cm/s B. 10 cm/s C. 20 cm/s D. 15 cm/s
Câu 185: Cho hai dao động điều hoà cùng phương x
1
= 5 3 cos10πt (cm ) và x
2
=
2
A sin10πt (cm) .Biết
biên độ của dao động tổng hợp là 10cm.Giá trị của
2
A là
A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm
Câu 186: Có 2 vật dao động điều hoà,biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật 2.Khi vật 1 qua vị trí
cân bằng theo chiều dương thì vật 2:
A. Qua vị trí cân bằng theo chiều âm.. B. Qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Qua vị trí biên có li độ âm. D. Qua vị trí biên có li độ dương.
Câu 187: Treo quả cầu m=1kg vào lò xo có k=100N/m,lấy g=10m/
2
s .Kích thích cho quả cầu dao
động thẳng đứng.Biết trong quá trình dao động , thời gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén.Biên
độ dao động của quả cầu là:
A. 10cm B. 30cm C. 20cm D. 15cm
Câu 188: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo.Nếu muốn số dao động trong 1 giây tăng lên 2
lần thì độ cứng của lò xo phải:
A. Tăng 2 lần B. Giảm 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 4 lần
Câu 189: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi được
quãng đường có độ dài A 2 là:
A. T/8 B. T/4 C. T/6 D. T/12
Câu 190: Một vật dao động điều hoà với biên độ A. Lúc vật có li độ
2
A
x = tỉ số giữa động năng và thế
năng là:
A. 4 lần B.
1
4
lần C. 3 lần D.
1
3
lần
Câu 191: Chọn câu nói sai khi nói về dao động:
A. Dao động của cây khi có gió thổi là dao động cưỡng bức.
B. Dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì.
C. Dao động của pittông trong xilanh của xe máy khi động cơ hoạt động là dao động điều hoà.
D. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua ma sát và lực cản môi trường luôn là dao động điều hoà
Câu 192: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s
2
; hệ số ma sát giữa vật
và mặt sàn là µ=0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường
vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 16
A. 16m. B. 1,6m C. 16cm D. Đáp án khác.
Câu 193: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là
0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ 2 3 x cm =
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. 4 os(2 )
6
x c t cm

 = ÷ B. 8 os( )
3
x c t cm

 = + C. 4 os(2 )
3
x c t cm

 = ÷ D. 8 os( )
6
x c t cm

 = +
Câu 194: Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?
A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó.
B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức.
D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 195: Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi
thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là
A.0. B. 2T. C.vô cùng lớn. D.T.
Câu 196: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình :
1
4 3 os10 t(cm) x c  = và
2
4sin10 t(cm) x  = . Nhận định nào sau đây là không đúng?
A.Khi
1
4 3 x = ÷ cm thì
2
0 x = . B.Khi
2
4 x = cm thì
1
4 3 x = cm.
C.Khi
1
4 3 x = cm thì
2
0 x = . D.Khi
1
0 x = thì
2
4 x = ÷ cm.
Câu 197: Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy
2
10  ~ . Phương
trình dao động của vật nặng là:
A.x = 25cos( 3
2
t

 + ) (cm). B. x = 5cos( 5
2
t

 ÷ ) (cm).
C.x = 25πcos( 0, 6
2
t

÷ ) (cm). D. x = 5cos( 5
2
t

 + ) (cm).
Câu 198: Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật
cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm theo phương
thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm,
thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s
2
.
A.2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D.3,2N.
Câu 199: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không
đổi dao động điều hòa.
A.Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng.
B.Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng
C.Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng.
D.Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng.
Câu 200: Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng?
A.Độ lớn lực đàn hồi bằng lực kéo về. B.Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động.
C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.
Câu 201: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối
lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động
trên cung tròn 4cm. Thời gian để hòn bi đi được 5cm kể từ vị trí cân bằng là
A.
15
12
s. B.2 s. C.
21
12
s. D.
18
12
s.
Câu 202: Một con lắc đơn có chiều dài l.Trong khoảng thời gian A t nó thực hiện 12 dao động .Khi
giảm độ dài một lượng 32cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên,con lắc thực hiện 20 dao động.
Chiều dài l ban đầu của con lắc là:
A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 80cm
Câu 203: Có 2 vật dao động điều hoà,biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật 2.Khi vật 1 qua vị trí
cân bằng theo chiều dương thì vật 2:
O
25t
v(cm / s)
t (s)
0,1
25 ÷ t

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 17
A. Qua vị trí cân bằng theo chiều âm.. B. Qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
C. Qua vị trí biên có li độ âm. D. Qua vị trí biên có li độ dương.
Câu 204: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo.Nếu muốn số dao động trong 1 giây tăng lên 2
lần thì độ cứng của lò xo phải:
A. Tăng 2 lần B. Giảm 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 4 lần
Câu 205: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A (xác định). Nếu tăng độ cứng của lò xo
lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ năng của vật sẽ:
A. không đổi. B. Tăng 4 lần. C. tăng hai lần. D. giảm hai lần.
Câu 206: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí
có li độ x
1
= - A đến vị trí có li độ x
2
= A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:
A. 6(s). B. 1/3 (s). C. 2 (s). D. 3 (s).
Câu 207: Một vật dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(et + ¢). Cứ sau những
khoảng thời gian bằng nhau và bằng t/40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc
dao động điều hoà với tần số góc theo phương trình x = 2cos(5tt + t/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên
kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần?
A. 3 lần B. 2 lần. C. 4 lần. D. 5 lần.
Câu 208: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4tt + t/3). Tính quãng đường lớn nhất
mà vật đi được trong khoảng thời gian At = 1/6 (s).
A. 3 cm. B. 3 3 cm. C. 2 3 cm. D. 4 3 cm.
Câu 209: Một con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận
tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s
1
= 2cm
đến li độ s
2
= 4cm là:
A. s
120
1
B. s
60
1
. C. s
80
1
. D. s
100
1
.
Câu 210: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian At. Nếu thay đổi
chiều dài đi một lượng 0,7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều
dài ban đầu là:
A. 1,6m. B. 2,5m. C. 1,2m. D. 0,9m.
Câu 211: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ 4cm thì vận tốc là 30t (cm/s), còn khi vật có li
độ 3cm thì vận tốc là 40t (cm/s). Biên độ và tần số của dao động là:
A. A = 12cm, f = 12Hz. B. A = 5cm, f = 5Hz.
C. A = 12cm, f = 10Hz. D. A = 10cm, f = 10Hz.
Câu 212: Dao động tổng hợp của ba dao động
x
1
=4
2
sin4e t; x
2
=4sin(4et +
3
4

) và x
3
=3sin(4et +
4

) là
A. 7sin(4 )
4
x t

 = + B. 8sin(4 )
6
x t

 = + C. 8sin(4 )
4
x t

 = + D. 7sin(4 )
6
x t

 = +
Câu 213: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là
A. Động năng, thế năng và lực kéo về B. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về
C. Vận tốc, động năng và thế năng D. Vận tốc, gia tốc và động năng
Câu 214: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng
m=100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận
tốc20 3 π (cm / s)hướng lên. Lấy g=π
2
=10(m/s
2
). Trong khoảng thời gian
1
4
chu kỳ quãng đường vật
đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
A. 4,00(cm) B. 8,00(cm) C. 2,54(cm) D. 5,46(cm)

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 18
Câu 215: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = π
2
= 10m/s
2
. Từ vị trí cân
bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10 3 / cm s  hướng thẳng đứng. Tỉ
số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là
A. 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2
Câu 216: Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g=π
2
=10m/s
2
. Cho thang máy
chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s
2
thì chu kỳ dao động của con lắc đơn
A. tăng 11,8% B. giảm 16,67% C. giảm 8,71% D. tăng 25%
Câu 217: Một chất điểm đang dao động với phương trình:
6 os10 ( ) x c t cm  =
. Tính tốc độ trung bình của
chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
A. 1,2m/s và 0 B. 2m/s và 1,2m/s C. 1,2m/s và 1,2m/s D. 2m/s và 0
Câu 218: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 10N/m dao động
với biên độ 2cm. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian mà vật nặng ở cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm
là bao nhiêu
A. 0,314s. B. 0,209s. C. 0,242s. D. 0,417s.
Câu 219: Nếu vào thời điểm ban đầu, vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng thì vào thời điểm
T/12, tỉ số giữa động năng và thế năng của dao động là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 1/3.
Câu 220: Vật dao động điều hòa với phương trình os( ) x Ac t   = + . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc
của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào
A. Đường tròn. B. Đường thẳng. C. Elip D. Parabol.
Câu 221: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi
A. sớm pha
4

so với li độ. B. ngược pha với li độ.
C. cùng pha với li độ. D. lệch pha
2

so với li độ.
Câu 222: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi
A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. B. vật ở vị trí có li độ cực đại.
C. gia tốc của vật đạt cực đại. D. vật ở vị trí có li độ bằng không.
Câu 223: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của
con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là:
A. 4,5%. B. 6% C. 9% D. 3%
Câu 224: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g=t
2
. Khoảng
thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là
A. 2s B. 1s C. 0,5s D. 0,25s
Câu 225: Một chất điểm có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T = t/5s. Biết năng
lượng của nó là 0,02J. Biên độ dao động của chất điểm là:
A. 2cm B. 4cm C. 6,3cm D. 6cm.
Câu 226: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E
0
. Động năng của quả cầu khi
qua li độ x = A/2 là :
A. 3E
0
/4 B. E
0
/3 C. E
0
/4 D. E
0
/2
Câu 227: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
A. Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ.
B. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
C. Động năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ với vận tốc.
D. Thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
Câu 228: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu
kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. A B. 2 A C. 3 A D. 1,5A

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 19
Câu 229: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN = 8cm với tần
số f = 5 Hz . Khi t = 0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy . 10
2
=  ở thời điểm
1/12 t = s, lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn là:
A. 10 N B. 3 N C. 1N D. N 3 10
Câu 230: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ x :
A. x = ±
2
2
A
B. x = ±A/2 C. x = ±
2
4
A
D. x = ±A/4
Câu 231: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi như thế nào?
A. Sớm pha t/2 so với li độ B. Ngược pha với li độ
C. Cùng pha với li độ. D. Trễ pha t/2 so với li độ
Câu 232: Nhận xét nào sau đây là không đúng ?
A. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.
C. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 233: Phát biểu nào sau đây sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?
A. Chuyển động của vật là dao động điều hòa.
B. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.
C. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.
D. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều
Câu 234: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi
trường)?
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng
của dây.
B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
Câu 235: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s và gia tốc cực
đại của vật là a = 2m/s
2
. Chọn t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ, phương
trình dao động của vật là :
A. x = 2cos(10t ) cm. B. x = 2cos(10t +

) cm.
C. x = 2cos(10t -
π
2
) cm. D. x = 2cos(10t +
π
2
) cm
Câu 236: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng .
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.
D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.
Câu 237: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình:
x
1
= -4sin(  t ) và x
2
=4 3 cos( t) cm Phương trình dao động tổng hợp là
A. x
1
= 8cos(  t +
6

) cm B. x
1
= 8sin(  t -
6

) cm
C. x
1
= 8cos( t -
6

) cm D. x
1
= 8sin(  t +
6

) cm
Câu 238: Một con lắc dơn có độ dài l
1
dao động với chu kì T
1
=0,8 s. Một con lắc dơn khác có
độ dài l
2
dao động với chu kì T
2
=0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l
1
+l
2
là.
A. T = 0,7 s B. T = 1 s C. T = 1,4 s D. T = 0,8 s

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 20
Câu 239: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động
điều hòa.Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s
2
. Biên độ dao
động của viên bi là
A. 4 cm.. B. 16cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm.
Câu 240: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu
trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi
phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và
độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng
A. 0,1. B. 0. C. 10. D. 5,73.
Câu 241: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s,
tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s
2
. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 0,1m. B. 8cm. C. 5cm. D. 0,8m.
Câu 242: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo thì
A. cơ năng và động năng biến thiên tuần hoàn cùng tần số, tần số đó gấp đôi tần số dao động.
B. sau mỗi lần vật đổi chiều, có 2 thời điểm tại đó cơ năng gấp hai lần động năng.
C. khi động năng tăng, cơ năng giảm và ngược lại, khi động năng giảm thì cơ năng tăng.
D. cơ năng của vật bằng động năng khi vật đổi chiều chuyển động.
Câu 243: Một con lắc lò xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc có độ lớn
10cm/s dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc đó vật cách vị trí
cân bằng
A. 1,25cm. B. 4cm. C. 2,54cm. D. 5cm.
Câu 244: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. Tại
một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 2 3cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn
dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên
có li độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào?
A. x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương.
B. x = 0 và chuyển động ngược chiều dương.
C. x = 4 3cm và chuyển động theo chiều dương.
D. x = 2 3cm và chuyển động theo chiều dương.
Câu 245: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N.
Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua
trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm
A. t =
T
6
. B. t =
T
3
. C. t =
T
12
. D. t =
T
4
.
Câu 246: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos20t (cm). Chiều
dài tự nhiên của lò xo là l
0
= 30cm, lấy g = 10m/s
2
. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá
trình dao động lần lượt là
A. 28,5cm và 33cm. B. 31cm và 36cm. C. 30,5cm và 34,5cm. D. 32cm và 34cm.
Câu 247: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x 2, 5cos 10 t
2
t | |
= t +
|
\ .
(cm). Tìm tốc
độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động:
A. 50(m/s) B. 50(cm/s) C. 5(m/s) D. 5(cm/s)
Câu 248: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x = Acoset. Sau đây là đồ thị
biểu diễn động năng W
đ
và thế năng W
t
của con lắc theo thời gian:

W
W
0
=
1
/
2
KA
2

W
0
/
2

t(s)
0
W
ñ

W
t


Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 21

Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là:
A t(rad/s) B. 2t(rad/s) C.
2
t
(rad/s) D. 4t(rad/s)
Câu 249: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động |
.
|

\
| t
÷ t =
6
t 2 10cos x (cm). Vật
đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:
A.
3
1
(s) B.
6
1
(s) C.
3
2
(s) D.
12
1
(s)
Câu 250: Một lò xo có độ cứng k = 10(N/m) mang vật nặng có khối lượng m = 1(kg). Kéo vật m ra
khỏi vị trí cân bằng một đoạn x
0
rồi buông nhẹ, khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15,7(cm/s).
Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ
2
x
0
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. |
.
|

\
| t
÷ t =
3
t 5cos x (cm) B. |
.
|

\
| t
÷ t =
6
t 5cos x (cm)
C. |
.
|

\
| t
+ t =
6
7
t 5cos x (cm) D. |
.
|

\
| t
+ t =
6
5
t 5cos x (cm)
Câu 251: Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều
chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng?
A. Tăng 0,2° B. Giảm 0,2° C. Tăng 0,4° D. Giảm 0,4°
Câu 252: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Năng lượng sẽ thay đổi như thế nào nếu cao độ cực đại
của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần:
A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. tăng 4 lần D. giảm 4 lần
Câu 253: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau:

Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng:
A. t
2
5cos x
t
= (cm) B. |
.
|

\
| t
÷
t
=
2
t
2
cos x (cm)
C. |
.
|

\
|
t +
t
= t
2
5cos x (cm) D. |
.
|

\
|
t ÷
t
= t
2
cos x (cm)
Câu 254: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa?
A. x = 3tsin (100tt + t/6) B. x = 3sin5tt + 3cos5tt
C. x = 5costt + 1 D. x = 2sin
2
(2tt + t /6)
Câu 255: Con lắc xo gồm vật nặng 100g vào lò xo có độ cứng 40(N/m). Tác dụng ngoại lực cưỡng
bức F
O
có tần số f
1
= 4 (Hz) thì biên độ dao động là A
1
. nếu ngoaị lực F
O
với dao động riêng là
f
2
= 5 (Hz) thì độ là A
2
. So sánh A
1
vơí A
2
ta có.
A. A
2
= A
1
B. A
2
< A
1
C. Chưa thể kết luận D. A
2
> A
1

Câu 256: Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là:
A. Biên độ B. Chu kì C. Năng lượng D. Pha ban đầu
x(cm)
t(s)
0
x
2

x
1

3
2
–3
–2
4
3
2
1

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 22
Câu 257: Một dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì động năng và thế
năng dao động điều hoà với tần số:
A. ω’ = ω B. ω’ = ω/2 C. ω’ = 2ω D. ω’ = 4e
Câu 258: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
C. mà không chịu ngoại lực tác dụng D. với tần số bằng tần số dao động riêng
Câu 259: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng:
A. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0
C. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0
B. Vận tốc có độ lớn bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại
D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại
Câu 260: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(et + ¢). Cứ sau
những khoảng thời gian bằng nhau và bằng t/40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo.
Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng:
A. 20 rad.s
– 1
B. 80 rad.s
– 1
C. 40 rad.s
– 1
D. 10 rad.s
– 1

Câu 261: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí
có li độ x
1
= - A đến vị trí có li độ x
2
= A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:
A. 1/3 (s). B. 3 (s). C. 2 (s). D. 6(s).
Câu 262: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5tt + t/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ
lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần?
A. 2 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 5 lần
Câu 263: Một con dao động có chu kỳ T = 4s, thời gian con lắc đi từ vị trí có li độ x=0 đến x=A.
A. t = 1,0s B. t = 0,5s C. t = 1,5s D. t = 2,0s
Câu 264: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận
giá trị:
A. 48cm. B. 3 cm C. 4cm D. 9 cm
Câu 265: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ giãn
của lò xo tại vị trí cân bằng là Al. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ
A (A >Al). Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là:
A. F = K(A – Al ) B. F = K. Al + A C. F = K(Al + A) D. F = K.A +Al
Câu 266: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4tt + t/6),x tính bằng cm,t tính bằng
s.Chu kỳ dao động của vật là
A. 1/8 s B. 4 s C. 1/4 s D. 1/2 s
Câu 267: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4tt + t/3). Tính quãng đường lớn nhất
mà vật đi được trong khoảng thời gian At = 1/6 (s).
A. 4 3 cm B. 3 3 cm C. 3 cm D. 2 3
Câu 268: Một vật dao động với phương trình x 4 2 sin(5 t )cm
4
t
= t ÷ . Quãng đường vật đi từ thời
điểm
1
1
t s
10
= đến
2
t 6s = là
A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm
Câu 269: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động
hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của
trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 3cm/ s thì phương trình dao động của quả cầu là
A. x 4cos(20t- /3)cm = t B. x 6cos(20t+ /6)cm = t
C. x 4cos(20t+ /6)cm = t D. x 6cos(20t- /3)cm = t

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 23
Câu 270: Hai con lắc đơn có chiều dài l
1
& l
2
dao động nhỏ với chu kì T
1
= 0,6(s), T
2
= 0,8(s) cùng
được kéo lệch góc α
0
so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất
bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này.
A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s)
Câu 271: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với
mặt phẳng nằm ngang là α = 30
0
. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m)
nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với
biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s
2
. Chu kì dao động của con lắc là
A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s
Câu 272: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có năng lượng dao động E = 2.10
-
2
(J) lực đàn hồi cực đại của lò xo F
(max)
= 4(N). Lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là F =
2(N). Biên độ dao động sẽ là
A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm).
Câu 273: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asinet. Gốc thời gian đ ược chọn là:
A. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
C. lúc vật có li độ x = +A
D. lúc vật có li độ x = - A
Câu 274: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương
trình:x
1
= 3sin(tt + t) cm; x
2
= 3costt (cm);x
3
= 2sin(tt + t) cm; x
4
= 2costt (cm). Hãy xác định
phương trình dao động tổng hợp của vật.
A. ) 2 / cos( 5   + = t x cm B. x= 5 2 cos(tt +
t
4
) cm.
C. ) 2 / cos( 5   + = t x cm D. ) 4 / cos( 5   ÷ = t x cm
Câu 275: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí
cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian
2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là:
A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm
Câu 276: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân
bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn
bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g =
2
 = 10m/s
2
. tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn
hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:
A. 5 B. 4 C. 7 D. 3
Câu 277: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt
một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là:
A.
2
T
. B. 2T. C. T. D.
2
T
.
Câu 278: Một vật dao động tắt dần với biên độ ban đầu là 0,97 cm. sau khi ra đến biên lần thứ nhất có
biên độ là 0,91 cm. Hãy cho biết vật ra vị trí biên bao nhiêu lần rồi dừng lại.
A. 14 lần B. 15 lần C. 16 lần D. 17 lần
Câu 279: Một vật dao động điều hoà theo trục ox ( O là vị trí cân bằng) với biên độ A = 10 cm. Quan
sát thấy trong 10 s vật thực hiện được 20 dao động. Tính thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x
B
= - 5 cm
đến vị trí x
C
= 5 cm.
A. 1/24 (s) B. 1/16 (s) C. 1/6 (s) D. 1/12 (s)
Câu 280: Một chất điểm dao động điều hoà trên đoạn đường PQ = 20 cm, thời gian vật đi từ P đến Q là
0,5 s. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của OP và OQ. Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn EF là
A. 1,2m/s B. 0,8m/s C. 0,6m/s D. 0,4m/s
Câu 281: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 3cos(5tt - t/3) + 1 ( cm). Trong giây đầu
tiên vật qua vị trí x = 1 cm được mấy lần?

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 24
A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 7 lần
Câu 282: Một vật dao động với phương trình: x = 4cos(4tt ) ( cm). Quãng đường vật đi được trong
thời gian 30 s kể từ lúc t = 0 là:
A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m
Câu 283: Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có
chu kì T
0
= 2s. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con
lắc chuyển động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng ( gọi là những lần trùng
phùng). Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây.
Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc đơn.lấy g = 9.8 m/s
2
.
A. 1,98 s và 1 m B. 2,009 s và 1 m C. 2,009 s và 2 m D. 1,98 s và 2 m
Câu 284: Một con lắc lò xo ở phương thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(et -
2t/3) ( cm). Gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật, trong quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và
cực tiểu của lực đàn hồi xuất hiện ở lò xo là 5/2. Lấy g = t
2
= 10 m/s
2
. Biết khối lượng của vật nặng là
m = 280 g. tại thời điểm t = 0, lực đàn hồi của lò xo có giá trị nào sau đây.
A. 1,2 N B. 2,2 N C. 3,2 N D. 1,6 N
Câu 285: Một con lắc đơn: có khối lượng m
1
= 400g, có chiều dài 160cm. ban đầu người ta kéo vật
lệch khỏi VTCB một góc 60
0
rồi thả nhẹ cho vật dao động, khi vật đi qua VTCB vật va chạm mềm với
vật m
2
= 100g đang đứng yên, lấy g = 10m/s
2
. Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là
A. 53,13
0
. B. 47,16
0
. C. 77,36
0
. D.53
0
.
Câu 286: Một con lăc đơn có vật nặng m = 80g, đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ
điện trường
÷

E thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu
kì dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là To =2s, tại nơi có g = 10m/s
2
. Tích điện cho quả nặng
điện tích q= 6.
5
10
÷
C thì chu kì dao động của nó bằng:
A. 1,6s B. 1,72s C. 2,5s D. 2,36s
Câu 287: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với
mặt phẳng nằm ngang là α = 30
0
. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m)
nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với
biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s
2
. Chu kì dao động của con lắc là
A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s
Câu 288: Hai con lắc đơn có chiều dài l
1
& l
2
dao động nhỏ với chu kì T
1
= 0,6(s), T
2
= 0,8(s) cùng
được kéo lệch góc α
0
so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất
bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này.
A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s)
Câu 289: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì
A.Chuyển động của vật là chậm dần đều. B.Thế năng của vật giảm dần.
C.Vận tốc của vật giảm dần. D.Lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần.
Câu 290: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng
đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân
bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
và π
2
= 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t =
0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A.
2
30
s . B.
7
30
s . C.
1
30
s . D.
4
15
s .
Câu 291: Một con lắc lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc
10rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng( mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của
vật có độ lớn bằng 0,6m/s. Biên độ dao động của con lắc là:
A. 12cm B. 12 2 cm C. 6cm D. 6 2 cm
Câu 292: Một vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình
của vật trong một chu kỳ dao động là

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 25
A. 0 B. 15m/s C. 20m/s D. 10cm/s
Câu 293: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos( et + ¢). Gọi v và a là vận tốc và gia
tốc của vật. Hệ thức đúng
A.
v
2

e
4

+
a
2

e
2

= A
2

B.
v
2

e
2

+
a
2

e
4

= A
2

C.
e
2

v
2

+
a
2

v
2

= A
2

D.
v
2

e
2

+
a
2

e
2

= A
2


Câu 294: Tại một nơi trên trái đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. T rong khoản thời gian At con
lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong
khoảng thời gian ấy nó thực hiện được 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu cuả con lắc là:
A. 80cm B. 100cm C. 60cm D. 144cm
Câu 295: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố đinh ( mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
A. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu
B. Thế năng của vật cực đại khi ở vị trí biên
C. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại
D. Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng
Câu 296: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao
động này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là
x

1
= 4 cos(10t +
π
4
) cm, và x

2
= 3cos(10t -

4
) cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng
A. 80cm/s B. 100cm/s C. 10cm/s D. 50cm/s
Câu 297: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng là 36N/m và vật nhỏ có khối
lượng 100g. Lấy π
2

= 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tấn số
A. 3 Hz B. 6Hz C. 1Hz D. 12Hz
Câu 298: Một con lắc lò xo có khối lượng nhỏ là 50g. con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định
nằm ngang với phương trình x = Acoset. cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng và thế
năng của vật lại bằng nhau. Lấy π
2

= 10. lò xo của con lắc có độ cứng bằng
A. 25N/m B. 200N/m C. 100N/m D. 50N/m
Câu 299: Một vật dao động điều hòa thực hiện được 600 dao động toàn phần trong gian 5 phút. Chu
kỳ dao động của vật là:
A. 0,5s B. 2s C.
1
120
s D. 120s
Câu 300: Phương trình chuyển động của vật: x = 2cos( 10tt) cm với t tính bằng giây. Số dao động
toàn phần vật thực hiện được trong 10s là:
A. 2 B. 5 C. 50 D. 10
Câu 301: Phương trình chuyển động của vật là x = 20cos( tt - t/4 )cm. Vận tốc của vật lúc qua x =
10cm và đi theo chiều âm là:
A. 54,4cm/s B. -54,4cm/s C. 31,4cm/s D. - 31,4cm
Câu 302: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với Chu kỳ T = 1,57s. Lúc vật qua li độ x = 3cm nó
có vận tốc v = 10cm/s. Lấy t = 3,14. Biên độ dao động của vật là:
A. ± 8cm B. 10cm C. ± 5cm D. 3,9cm
Câu 303: Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm MN cách nhau 10cm. Mỗi giây vật thực hiện được
2 dao động toàn phần. Độ lớn vận tốc lúc vật đi qua trung điểm MN là:
A. 125,6cm/s B. 15,7cm/s C. 5cm/s D. 62,8cm/s
Câu 304: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với Chu kỳ T = 0,5s. Gốc tọa độ O là vị trí cân bằng
của vật. Lúc t = 0 vật đi qua li độ x = 3cm và vận tốc V = 0. Phương trình chuyển động của vật là:
A. x = 5cos( 4tt)cm B. x = 5cos( 4tt + t)cm.
C. x = 3cos( 4tt)cm D. x = 3cos( 4tt + t) cm
Câu 305: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng AB = 10cm. Lấy gốc tọa độ là trung điểm O của
AB, chiều dương từ A đến B. Trong 10s vật thực hiện được 20 dao động toàn phần. Lúc t = 0 vật đi
qua O theo chiều từ A đến B. Phương trình chuyển động của vật là:
A. x = 10cos( 4tt +
t
2
) cm B. x = 10 cos( 4tt -
t
2
) cm

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 26
C. x = 5cos( 4tt +
t
2
) cm D. x = 5cos( 4tt -
t
2
) cm
Câu 306: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với phương trình x = 10 cos( tt) cm. Thời điểm để
vật qua x = + 5cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ t = 0 là:
A.
1
3
s B.
13
3
s C.
7
3
s D. 1s
Câu 307: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( 2tt -
t
3
)cm. Thời điểm vật đi qua vị trí
cân bằng theo chiều âm là:
A. t = -
1
12
+ k (s) ( k = 1,2,3…) B. t =
5
12
+ k(s) ( k = 0,1,2…)
C. t = -
1
12
+
k
2
(s) ( k = 1,2,3…) D. t =
1
15
+ k (s) ( k = 0,1,2 …)
Câu 308: Vật dao động điều hòa trên phương trình x = 4cos( 4tt +
t
6
) cm. Thời điểm vật đi qua vị trí
có li độ x = 2cm theo chiều dương là:
A. t = -
1
8
+
k
2
(s) ( k = 1,2,3..) B. t =
1
24
+
k
2
(s) ( k = 0,1,2…)
C. t =
k
2
(s) ( k = 0,1,2…) D. t = -
1
6
+
k
2
(s) ( k = 1,2,3…)
Câu 309: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,628s. Vào một lúc nào đó chất
điểm đi qua li độ x

o
= 6cm thì sau đó 1,57s chất điểm có li độ là:
A. - 6cm B. 6cm C. 3cm D. 12cm
Câu 310: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 2cos( 2tt -
t
2
) cm. thời điểm
để vật đi qua li độ x = 3 cm theo chiều âm lần đầu tiên kể từ thời điểm t = 2s là:
A.
27
12
s B.
4
3
s C.
7
3
D.
10
3
s
Câu 311: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 4cos( tt +
t
12
)cm. Vào lúc
nào đó vật qua li độ x = 3cm và đi theo chiều dương thì sau đó
1
3
s vật đi qua li độ
A. - 0,79s B. -2,45s C. 1,43s D. 3,79s
Câu 312: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 6 cos(
t
3
t -
t
7
) cm. Vào lúc
nào đó vật đi qua li độ x

o
= -5cm thì sau 3s vật qua li độ:
A. x = -5cm B. x = -3cm C. x = +5cm D. x = + 3cm
Câu 313: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 64N/m vật nặng m = 160g được treo thẳng đứng. Ta nâng vật
lên theo phương thẳng đứng đến khi lò xo không biến dạng. Lúc t = 0 thả cho dao động điều hòa. Lấy gốc
tọa độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên và t
2

=10 thì phương trình chuyển động của vật là:
A. x = 2cos( 2tt) cm B. 2cos( 2tt + t ) cm
C. x = 2,5cos( 20t) cm D. x = 2,5cos( 20t + t/2 ) cm
Câu 314: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 50N/m treo thẳng đứng. Lấy chiều dương hướng xuống,
gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật thì phương trình dao động của vật là x = 2cos( 4tt)cm. Lấy g =
10m/s
2

và t
2

= `10. Độ lớn lực hồi phục F và lực đàn hồi f lúc t =
2
3
s là:
A. F = 0,5N; f = 3,625N B. F = 0,433N; f = 3,625N
C. F = 0,433N; f = 2,625N D. F = 0,5N; f = 2,625N
Câu 315: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với T = 0,2s, biên độ 8cm. Lúc t = 0cm vật qua li độ x
= - 4cm theo chiều dương. Quãng đường vật đi được trong
1
4
chu kì kể từ t = 0s là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 27
A. 8cm B. 4 2 cm C. 10, 928cm D. 19,32cm
Câu 316: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A, Chu kỳ T. kể từ lúc vật nặng
đang ở vị trí thấp nhất thì sau thời gian
T
3
vật sẽ đi được quãng đường s là:
A. 4A/3 B. 5A/3 C. 3A/2 D. 2A/3
Câu 317: Con lắc lò xo gồm quả cầu nặng gắn vào đầu lò x

o
. Quả nặng dao động điều hòa với biên độ
6cm. Động năng bằng 3 lần thế năng khi quả nặng cách vị trí cân bằng.
A. 2cm B. 1,5cm C. 3cm D. 2,5cm
Câu 318: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lúc vật qua vị trí cách vị trí cân bằng 4cm thì động
năng bằng ba lần thế năng. Vận tốc cực đại của vật là 80t cm/s. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 0,2s B. 1s C. 0,5s D. 2s
Câu 319: Con lắc lò xo gồm vật bặng và lò xo có độ cứng K = 100N/m. Kích thích cho vật dao động
điều hòa. Lúc vật qua vị trí cân bằng O nó có động năng 8.10
-2

J. Biên độ dao động là:
A. 4 cm B. 2 2 cm C. 2cm D. 1cm
Câu 320: Một con lắc đơn có chiều dài l = 20cm, khối lượng vật nặng m = 100g dao động điều hòa với
biên độ góc o = 0,1rad nơi g = 10 m/s
2

. Lấy mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật thì cơ năng dao
động của con lắc là:
A. 2.10
-3

J B. 10
-2

J C. 5.10
-4

J D. 10
-3

J
Câu 321: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc o

o
. Lấy mốc thế năng tại vị trí cân bằng
thì thế năng bằng động năng khi con lắc qua li độ góc o mà:
A. o =
o

o
2
B. o =
o

o
2
C. o =
o

o
4
D. o =
o

o
3

Câu 322: Một con lắc dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = Acos tt. Động năng bằng
thế năng lần đầu tiên kể từ t = 0 là lúc :
A. 1s B. 2s C.
1
4
s D.
1
2
s.
Câu 323: Một con lắc đơn dài 1m treo ở trần toa tàu đang chạy đều. Mỗi lần bánh xe qua chỗ nối hai
đường ray thì toa tàu bị kích động. Khoảng cách hai chỗ nối liên tiếp là 12,5m. Lấy g =t
2

m/s
2

. Biên
độ dao động con lắc sẽ lớn nhất khi tốc độ toa tàu là:
A. 6,25km/h B. 30km/h C. 60km/s D. 22,5km/h
Câu 324: Một con lắc lúc bắt đầu dao động có cơ năng 0,1J và dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ
biên độ giảm 3%. Để con lắc dao động duy trì với biên độ lúc đầu thì mỗi dao động toàn phần cần
cung cấp cho con lắc năng lượng là:
A. 6.10
-3

J B. 3.10
-3

J C. 9.10
-3

J D. 0,097J
Câu 325: Một vật dao động với chu kì T, biên độ A. tính vận tốc trung bình trong một chu kì:
A. V

tb
= 4A/T B. V

tb
= A/T C. 2A/T D. A/4T
Câu 326: Một vật dao động với chu kì T, biên độ A. tính vận tốc trung bình trong một chu kì:
A. 2 v

max
/t B. Ae/t C.A e/2t D. Ae/2
Câu 327: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, khi vật có li độ x = 3cm, thì có vận tốc 4t
cm/s. Tần số dao động là:
A. 5Hz B. 2Hz C. 0,2Hz D. 0,5Hz
Câu 328: Một vật DĐĐH dao động với phương trình x = 2sin
2

( 10t + t/2) cm. Vận tốc của vật khi qua
VTCB:
A. 40cm/s B. 4m/s C. 2m/s D. 20cm/s
Câu 329: Một vật dao động điều hòa x = 4sin( 2tt + t/4) cm. Lúc t = 0,5s vật có li độ và vận tốc là:
A. x = -2 2 cm; v = 4t 2 cm/s B. x = 2 2 cm; v = 2t 2 cm/s
C. x = 2 2 cm; v = - 2t 2 cm/s D. x = -2 2 cm; v = - 4t 2 cm/s
Câu 330: Vận tốc một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Asin( et + ¢) với pha t/3 là
2t(m/s). Tần số dao động là 8Hz. Vật dao động với biên độ:
A. 50cm B. 25cm C. 12,5cm D. 50 3 cm

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 28
Câu 331: Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có K = 50N/m, vật có khối lượng 2kg, dao động điều hòa
dọc. Tại thời điểm vật có gia tốc 75cm/s
2

thì nó có vận tốc 15 3 cm/s. Xác định biên độ:
A. 5cm B. 6cm C. 9cm D. 10cm
Câu 332: Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo cho chúng dao động, Trong cùng một khoảng thời
gian t, quả cầu m

1
thực hiện được 10 dao động, còn quả cầu m

2
thực hiện 5 dao động. Hãy so sánh các
khối lượng m

1
, m

2
:
A. m

2
= 2m

1
B. m

2
= 2 m

1
C. m

2
= 4m

1
D. m

2
= 2 2 m

1

Câu 333: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( tt -
t
6
) cm. Thời điểm vật đi qua vị trí
cân bằng là:
A. t =
2
3
+2k ( s) k eN B. t = -
1
3
+ 2k(s) k eN C. t =
2
3
+ k (s) k eN D. t =
1
3
+ k (s) k e
Câu 334: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5 2 cos( tt -
t
4
) cm. Các thời điểm vật chuyển
động qua vị trí có tọa độ x = -5cm theo chiều dương của trục Ox là:
A. t = 1,5 + 2k (s) với k = 0,1,2… B. t = 1,5 + 2k (s) với k = 1,2,3
C. t = 1 + 2k (s) với k = 0,1,2,3… D. t = - 1/2+ 2k (s) với k = 1,2 …
Câu 335: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2 cos( 5tt - t/3)( x tính bằng cm, t
tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên kể từ lúc t = 0. Chất điểm qua vị trí có li độ x = +1cm
A. 7 lần B. 6 lần C. 5 lần D. 4 lần
Câu 336: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm
trùng với trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí
x =
A
2
là:
A.
T
6
B.
T
4
C.
T
3
D.
T
2

Câu 337: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos( 20tt +
t
6
)cm. Vận tốc trung bình của
vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 3cm là:
A. 0,36m/s B. 3,6m/s C. 36cm/s D. một giá trị khác
Câu 338: Phương trình dao động của một con lắc x = 4cos( 2tt +
t
2
) cm. Thời gian ngắn nhất để hòn
bi đi qua vị trí cân bằng tính từ lúc bắt đầu dao động t = 0 là:
A. 0,25s B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s
Câu 339: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 2tt -
t
4
) cm.
Gọi MN lần lượt là vị trí thấp nhất và cao nhất của quả cầu. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của OM,
ON. Hãy tính vận tốc trung bình của quả cầu trên đoạn từ I tời J.
A. v = 40cm/s B. v = 50cm/s C. v = 60cm/s D. 100cm/s
Câu 340: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 10tt -
t
3
) cm. Quãng đường vật đi được
trong 1,1s đầu tiên là:
A. S = 40 2 cm B. S = 44cm C. S = 40cm D. 40 + 3 cm
Câu 341: : Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( tt -
t
2
)cm.
Quãng đường quả cầu đi được trong 2,25s đầu tiên là:
A. S = 16 + 2 cm B. S = 18cm C. S = 16 + 2 2 cm D. S = 16 + 2 3 cm
Câu 342: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Quãng đường mà nó đi được
trong khoảng thời gian bằng 2 lần chu kì là:
A. 2A B. 4A C. 8A D. 12A

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 29
Câu 343: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, Chu kỳ T. Ở thời điểm t = 0, vật đang ở vị trí
biên. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu thời điểm t =
T
4
là:
A. A/4 B. A/2 C. A D. 2A
Câu 344: : Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T, với mốc thời gian (t = 0)
là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sau thời gian T/8, vật đi được quãng đường bằng 0,5A.
B. Sau thời gian T/2 vật đi được quãng đường bằng 2A
C. Sau thời gian T/4 vật đi được quãng đường bằng A
D. Sau thời gian T, Vật đi được quãng đường bằng 4A
Câu 345: Chất điểm có phương trình dao động x = 8sin( 2tt + t/2) cm. Quãng đường mà chất điểm
đó đi được từ t

o
= 0 đến t

1
= 1,5s tính đúng là:
A. 0,48m B. 32cm C. 40cm D. 0,56m
Câu 346: Li độ của một vật dao động điều hòa có biểu thức x = 8cos( 2tt - t) cm.Độ dài quãng đường
mà vật đi được trong khoảng thời gian 8/3s tính từ thời điểm ban đầu là:
A. 80cm B. 82cm C. 84cm D. 80 + 2 3 cm.
Câu 347: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( tt - t/2) cm. Quãng đường vật đi
được trong khoảng thời gian từ t

1
= 1,5s đến t

2
= 13/3s là:
A. 50 + 5 3 cm B. 40 + 5 3 cm C. 50 + 5 2 cm D. 60 - 5 3 cm
Câu 348: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( 2tt - t/4) cm. Vận tốc trung bình
của vật trong khoảng thời gian từ t

1
= 1s đến t

2
= 4,625s là:
A. 15,5cm/s B. 17,4cm/s C. 12,8cm/s D. 19,7cm/s
Câu 349: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 2tt + t/4) cm. Vận tốc trung bình
của vật trong khoảng thời gian từ t= 2s đến t = 4,875s là:
A. 7,45m/s B. 8,14cm/s C. 7,16cm/s D. 7,86cm/s
Câu 350: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos ( 5tt - t/2)cm. Quang đường vật đi
được trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc xét dao động là:
A. 140 + 5 2 cm B. 150 2 cm C. 160 - 5 2 cm D. `160 + 5 2 cm
Câu 351: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox, quanh vị trí cân bằng o với biên độ A và chu kì
T. Trong khoảng thời gian T/4, Quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:
A. A 2 B. A C. 3A/2 D. A 3
Câu 352: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin( 5tt + t/6)( tính bằng cm và t
tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, Chất điểm đi vị trí có li độ x = +1 cm.
A. 4 lần B. 7 lần C. 5 lần D. 6 lần
Câu 353: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Động
năng của vật nặng khi nó lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 3cm là:
A. 0,016J B. 0,08J C. 16J D. 800J
Câu 354: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 0,5 Hz. Động năng của nó là một hàm tuần
hoàn với chu kỳ:
A. 0,5s B. 1s C. 2s D. 4s
Câu 355: Điều nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò x

o
?
A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động
B. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, động năng tăng dần còn cơ năng giảm dần
C. Cơ năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí cân bằng và bằng thế năng của nó tại vị
trí biên
D. Cả A,B,C
Câu 356: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( Mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
A. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vât có độ lớn cực đại
B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu
C. Khi ở vị trí cân bằng thế năng của vật bằng cơ năng
D. Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 30
Câu 357: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos(et) và có cơ năng là W.
Động năng của vật tại thời điểm t được tính :
A. W

đ
=
W
2
cos( et) B. W

đ
=
W
4
sin( et) C. W

đ
= W cos
2

et D. W

đ
= W sin
2

et
Câu 358: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 4tt + t/2) cm với t
tính bằng giây. Thế năng và động năng của vật này biến thiên với chu kỳ bằng:
A. 0,5s B. 0,25s C. 1,5s D. 1s
Câu 359: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 30N/m và vật nhỏ có khối
lượng 100g. Lấy t
2

= 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.
A. 6Hz B. 3Hz C. 12Hz D. 5,5Hz
Câu 360: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình nằm ngang với biên độ A. Li độ của vật
khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là:
A. ± A 2 /2 B. ± A 2 /4 C. x = ± A/2 C. x = ± A/4
Câu 361: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Li độ của vật tại vị trí có động năng
bằng 3 lần thế năng là:
A. 2cm B. -2cm C. ± 2cm D. ± 3cm
Câu 362: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cứ mỗi Chu kỳ dao động vật, có bốn thời điểm động năng và thế năng bằng nhau
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng
C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ
Câu 363: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng?
A. x = A/n B. x = A/(n+1) C. ± A/ n+1 D. x = ± A/(n+1)
Câu 364: Một con lắc lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc
10rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc có độ lớn là 0,6m/s. Biên độ dao
động của con lắc là:
A. 6cm B. 6 2 cm C. 12cm D. 12 2 cm
Câu 365: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m.
Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Vận tốc cực
đại của quả nặng là:
A. v = 160cm/s B. 40cm/s C. 80cm/s D. 20cm/s
Câu 366: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc e = 5 2 rad/s và biên độ 6cm. Vận tốc
của vật khi đi qua vị trí có thế năng bằng động năng có độ lớn:
A. 0,18m/s B. 0,3m/s C. 1,8m/s D. 3m/s
Câu 367: Một vật có khối lượng m = 200g gắn vào lò xo có độ cứng K = 20N/m dao động trên quĩ đạo
dài 10cm. Li độ của vật khi nó có vận tốc 0,3m/s
A. ± 1cm B. ± 3cm C. ± 2cm D. 4cm
Câu 368: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cơ năng W = 0,02J. Lò xo có chiều
dài tự nhiên là l

o
= 20cm và độ cứng k = 100N/m. Chiều dài cực đại và chiều dài cực tiểu của lò xo
trong quá trình dao động là:
A. 24, 16cm B. 23,17cm C. 22,18cm D. 21,19 cm
Câu 369: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, ở vị trí cân bằng lò xo dãn
4cm. Truyền cho vật một động năng 0,125J vật bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng. Lấy g
= 10m/s
2

, t
2

= 10. Chu kỳ và biên độ dao động của hệ là:
A. 0,4s; 5cm B. 0,2s; 2cm C. t s; 4cm D. t s; 5cm
Câu 370: Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m = 100g gắn vào đầu môt lò xo có khối
lượng không đáng kể. Hệ thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s và cơ năng W = 0,18J.
Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo? Lấy t
2

= 10.
A. A = 30cm, F

dhmax
= 1,2N B. A =
30
2
cm, F

dhmax
= 6 2 N
C. A = 30cm, F

dhmax
= 12N D. A = 30cm, F

dhmax
= 120N

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 31
Câu 371: Một con lắc lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục
cố định nằm ngang với phương trình x = Acos et. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05s thì động năng
và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy t
2

= 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng.
A. 50N/m B. 35N/m C. 38N/m D. 25N/m
Câu 372: Chất điểm có khối lượng m

1
= 50g dao động điều hòa quanh vị cân bằng của nó với
phương trình dao động x

1
= sin( 5tt + t/6) cm. Chất điểm có khối lượng m

2
= 100g dao động điều
hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x

2
= 5sin( tt - t/6) cm. Tỉ số cơ năng
trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m

1
so với chất điểm m

2
là:
A. 2 B. 1 C. 1/5 D.
1
2

Câu 373: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật
dao động điều hòa với cơ năng E = 25mJ. Khi vật qua li độ -1cm thì vật có vận tốc - 25cm/s. Độ cứng
k của lò xo bằng:
A. 250N/m B. 200N/m C. 150N/m D. 100N/m
Câu 374: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 900N/m. Vật nặng dao động với biên độ A = 10cm, khi vật
đi qua li độ 4cm thì động năng của vật bằng:
A. 3,78J B. 0,72J C. 0,28J D. 4,22J
Câu 375: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của vật bằng
1/3 động năng của nó.
A. ± 3 2 cm B. ± 3cm C. ± 2cm D. ± 1cm
Câu 376: Một vật gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động trên quĩ đạo dài 10cm. Xác định li độ
của vật khi nó có động năng là 0,009J.
A. ± 4cm B. ± 3cm C. ± 2cm D. ± 1cm
Câu 377: Điều nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của vật?
A. Cơ năng của vật được bảo toàn
B. Vận tốc biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian
C. Động năng biến thiên điều hòa và luôn >0
D. Động năng biến thiên điều hòa quanh giá trị = 0
Câu 378: Câu 45: Hai vật dao động điều hòa có các yếu tố. Khối lượng m

1
= 2m

2
, chu kỳ dao động T

1

= 2T

2
, biên độ dao động A

1
= 2A

2
. Kết luận nào sau đây về năng lượng dao động của hai vật là đúng?
A. E

1
= 32 E

2
B. E

1
= 8E

2
C. E

1
= 2E

2
D. E

1
= 0,5E

2

Câu 379: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = 8 sin( 4tt + t/3) cm. với t tính bằng
giây. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ là bao nhiêu?
A. 0,25s B. 0,5s C. 1s D. 2s
Câu 380: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tại li độ x = A/2 thì:
A. Ed = Et B. Ed = 2Et C. Ed = 4Et D. Ed = 3Et
Câu 381: Một con lắc lò xo, nếu tần số tăng bốn lần, biên độ giảm hai lần thì năng lượng của nó:
A. không đổi B. Giảm 2 lần C. Giảm 4 lần D. Tăng 4 lần
Câu 382: Một vật nặng 500g, dao động điều hòa trên quĩ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3
phút vật thực hiện 540dao động. Cơ năng của vật là:
A. 2025J B. 0,9J C. 900J D. 2,025J
Câu 383: Một lò xo treo vật có m = 200g làm nó giãn 2cm. Trong quá trình dao động thì chiều dài
của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35 cm. Lấy g = 10m/s
2

. Lấy g = 10m/s
2

. Cơ năng của vật là:
A. 1250J B. 0,125J C. 12,5J D. 125J
Câu 384: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ khi cơ năng của lò xo bằng 2 động
năng:
A. ± 3 2cm B. ± 3cm C. ± 2 2 D. ± 2
Câu 385: Một con lắc treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm, truyền cho vật
một năng lượng 0,125J. Cho g = 10m/s
2

. Lấy t
2

= 10. Chu kì và biên độ dao động của vật là:
A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,5s; A = 5cm C. T = 0,4s; A = 6cm D. T = 0,4s; A = 0,5cm
Câu 386: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật
nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 32
A. 0,024J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J
Câu 387: Một lò xo bị dãn 1cm khi chịu tác dụng một lực là 1N. Nếu kéo dãn lò xo khỏi vị trí cân
bằng 1 đoạn 2cm thì thế năng của lò xo này là:
A. 0,02J B. 1J C. 0,4J D. 0,04J
Câu 388: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng dọc theo trục xuyên tâm
của lò xo. Đưa vật từ vị trí cân bằng đến vị trí của lò xo không biên dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động
điều hòa với tần số góc e = 20rad/s, cho g = 10m/s
2

. Xác định vị trí ở đó động năng của vật bằng 3
lần thế năng lò xo:
A. ± 1,25cm B. ± 0,625 3 /3 C. ± 2,5 3 /3 D. ± 0,625mJ
Câu 389: Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x
= 4cos2t cm. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm là:
A. 3200J B. 3,2J C. 0,32J D. 0,32mJ
Câu 390: Vật dao động điều hòa. Hãy xác định tỉ lệ giữa gia tốc cực đại và gia tốc ở thời điểm động
năng bằng n thế năng
A. n B. n C. n + 1 D. n+1
Câu 391: Một vât có khối lượng 800g được treo vào lò xo có độ cứng k làm nó giãn 4cm. Vật được
kéo theo phương thẳng đứng sao cho lò xo bị giãn 10cm rồi thả nhẹ cho dao động. Lấy g = 10m/s
2

.
Năng lượng dao động của vật là:
A. 1J B. 0,36J C. 0,16J D. 1,96J
Câu 392: Hai con lắc lò xo 1 và 2 cùng dao động điều hòa với các biên độ A

1
và A

2
= 5cm. k

1
= 2k

2
.
Năng lượng dao động của hai con lắc là như nhau. Biên độ A

1
của con lắc 1 là:
A. 3,54cm B. 2,5cm C. 7,1cm D. 5cm
Câu 393: Vật dao động điều hòa với chu kì T, thời gian ngắn nhất để động năng bằng thế năng là:
A. T B. T/2 C. T/3 C. T/4
Câu 394: Một vật dao động điều hòa. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng gia tốc của vật có độ
lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại :
A. 2 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 3 lần
Câu 395: Hai lò xo có độ cứng K

1
= 20N/m; K

2
= 60N/m. Độ cứng của lò xo tương đương khi 2 lò xo
mắc song song là:
A. 15N/m B. 40N/m C. 80N/m D. 1200N/m
Câu 396: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng 10N/m. Mắc hai lò xo song song nhau rồi treo vật
nặng khối lượng khối lượng m = 200g. Lấy t
2

= 10. Chu kỳ dao động tự do của hệ là:
A. 1s B. 2s C. t/5s D. 2t/5s
Câu 397: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng k

1
= k

2
= 30N/m. Mắc hai lò xo nối tiếp nhau rồi treo
vật nặng khối lượng m = 150g. Lấy t
2

= 10. Chu kì dao động tự do của hệ là:
A. 2t s B. 4s C. t/5s D. 2t/5s
Câu 398: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa
thì chu kì dao động của con lắc mới là:
A. T B. 2T C. T/2 D. T/ 2
Câu 399: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l

o
= 40cm, độ cứng k = 20 N/m, được cắt thành hai lò xo
có chiều dài l

1
= 10cm, l

2
= 30cm. độ cứng k

1
, k

2
của hai lò xo l

1
, l

2
lần lượt là:
A. 80; 26,7N/m B. 5; 15N C. 26; 7N D. các giá trị khác
Câu 400: Một lò xo có độ dài l, độ cứng K = 100N/m. Cắt lò xo làm 3 phần với tỉ lệ 1:2:3 tính độ
cứng của mỗi đoạn:
A. 600, 300, 200( N/m) B. 200, 300, 500( N/m)
C. 300, 400, 600( N/m) D. 600, 400, 200( N/m)
Câu 401: Một vật dao động điều hòa có phương trình là x = 5cos( 2tt +
t
3
) cm. Vận tốc của vật khi
qua li độ x = 3 cm.
A. 25,12cm/s B. ± 25,12cm/s C. 12,56cm/s D. ± 12,56cm/s
Câu 402: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8cm, chu kỳ T = 2s. khi t = 0 vật đi qua vị trí cân
bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 33
A. 8cos( tt -
t
2
) cm B. 8cos( tt +
t
2
) cm C. 8cos( 2tt -
t
2
) cm D. 8cos( 2tt +
t
2
) cm
Câu 403: Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?
A. Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều
B. Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều
C. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều
D. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều
Câu 404: Khảo sát một vật dao động điều hòa. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng, nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng không
B. Khi vật qua vị trí cân bằng, vận tốc và gia tốc đều cực đại
C. Khi vật qua vị trí biên, vận tốc cực đại, gia tốc bằng không
D. Khi vật ở vị trí biên, động năng bằng thế năng
Câu 405: Vận tốc trong dao động điều hòa
A. Luôn luôn không đổi
B. Đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng
C. Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ
D. Biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ
T
2

Câu 406: Phương trình dao động của vật có dạng x = - Acos( et) cm. Gốc thời gian đã chọn là thời
điểm nào?
A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
C. Lúc chất điểm có li độ x = + A
D. Lúc chất điểm có li độ x = - A
Câu 407: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tần số
dao động bằng
A. 1 Hz B. 1,2Hz C. 3Hz D. 4.6Hz
Câu 408: Một vật dao động điều hòa vơi biên độ 20 cm. khi vật có li độ x = 10 cm thì nó có vận tốc v
= 20t 3 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s
Câu 409: Một vật dao động điều hòa với tần số có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4cm/s. lấy t
2

= 3,14.
Tốc độ trung bình của vật trong một Chu kỳ dao động là
A. 20cm/s B. 10cm/s C. 0 D. 15cm/s
Câu 410: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Biết rằng khi vật ở cách vị trí cân bằng một
khoảng 2 cm thì nó có vận tốc 4 5 cm/s. Tính biên độ dao động của vật ?
A. 2 2 cm B. 4cm C. 3 2 cm D. 3cm
Câu 411: Một vật dao động với phương trình x = 4cos( 10tt -
t
3
) cm. vào thời điểm t = 0,5s vật có li
độ và vận tốc là:
A.2 cm; - 20t 3 cm/s B. -2cm; ± 20t 3 cm/s
C. - 2cm; - 20t 3 cm/s D. 2cm; 20t 3 cm/s
Câu 412: Tọa độ của chất điểm được xác định bởi: x = 5cos tt + 1 (cm) (t:s). Kết luận nào sau đây sai:
A. Chất điểm không dao động điều hòa
B. Chất điểm dao động điều hòa
C. Phương trình dao động điều hòa của chất điểm x = 5sin( tt +
t
2
) cm
D. Chu kỳ dao động T = 2s
Câu 413: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4tt) cm. vận tốc của vật tại thời điểm
t = 7,5s là:
A. v= 0 B. v = 75,4cm/s C. v = - 75,4cm/s D. 6cm/s

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 34
Câu 414: phương trình dao động của một con lắc x = 4cos(2tt +
t
2
)cm. Thời gian ngắn nhất để hòn bi
đi qua vị trí cân bằng tính từ lúc bắt đầu dao động t = 0 là:
A. 0,25s B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s
Câu 415: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( tt -
t
6
)cm. Thời điểm vật đi qua vị trí
cân bằng là:
A. t =
2
3
+ 2k ( s) B. t = -
1
3
+ 2k ( s) C. t =
2
3
+ k ( s) D. t =
1
3
+ k (s)
Câu 416: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 10 tt -
t
3
)cm. Quãng đường vật đi được
trong 1,1 s đầu tiên là:
A. S = 40+ 2 cm B. S = 44 cm C. 40 cm D. 40 + 3 cm
Câu 417: Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(tt -
t
2
) cm. Quãng
đường quả cầu đi được trong 2.25s đầu tiên là:
A. S = 16 + 2 cm B. S = 18 cm C. 16 + 2 2 cm D. 16 + 2 3 cm
Câu 418: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, Chu kỳ T. Quãng đường mà nó đi được
trong khoảng thời gian bằng 2 lần Chu kỳ là:
A. 2A B. 4A C. 8A D. 12A
Câu 419: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, Chu kỳ T. Ở thời điểm t

o
=0, vật đang ở vị
trí biên. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t =
T
4
là:
A.
A
4
B.
A
2
C. A D. 2A
Câu 420: Chất điểm dao động có phương trình x = 8sin(2tt +
t
2
)cm. Quãng đường mà chất điểm đó
đi được từ thời điểm t

o
= 0 đến thời điểm t = 1,5s. tính đúng là:
A. 0,48cm B. 0,32cm C. 40cm D. 0,56m
Câu 421: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(tt -
t
2
) cm. Quãng đường vật đi được
trong khoảng thời gian từ t

1
= 1,5 đến t

2
=
13
3
s là:
A. 50 + 5 3 cm B. 40 + 5 3 cm C. 50 + 5 2 cm D. 60 - 5 3 cm
Câu 422: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2tt -
t
4
)cm. vận tốc trung bình của
vật trong khoảng thời gian từ t

1
= 1s đến t

2
= 4,625s là:
A. 15,5cm/s B. 17,4cm/s C. 18,2 cm/s D. 19,7cm/s
Câu 423: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2tt +
t
4
) cm. vận tốc trung bình của
vật trong khoảng thời gian từ t

1
= 2s đến t

2
= 4,875s là:
A. 7,45cm/s B. 8,14cm/s C. 7,16cm/s D. 7,86cm/s
Câu 424: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 0x, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A, Chu
kỳ T. Trong khoảng thời gian
T
4
, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:
A. A 2 B. A C.
3A
2
D. A 3
Câu 425: Trong một dao động của con lắc lò xo thì:
A. Quỹ đạo là đoạn thẳng B. Lực hồi phục là lực đàn hồi
C. vận tốc biến thiên điều hòa D. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian
Câu 426: Chu kỳ dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 35
A. tần số B. biên độ C. khối lượng D. Hệ số tỉ lệ k
Câu 427: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với A= 10cm. T = 0,5s.
Khối lượng của vật nặng là m = 250g, lấy t
2

= 10m/s
2

. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có
giá trị là:
A. 0,4N B. 0,8N C. 4N D. 8N
Câu 428: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Động
năng của vật nặng khi nó lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 3cm là:
A. 0,016J B. 0,08J C. 16 J D. 800J
Câu 429: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 0,5Hz. Động năng của nó là một hàm tuần
hoàn với chu kì:
A. 0,5s B. 1s C. 2s D. 4s
Câu 430: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4tt +
t
2
) cm, với t
tính bằng giây. Thế năng và động năng của vật này biến thiên với chu kì bằng:
A. 0,5s B. 1,5s C. 0,25s D. 1,00s
Câu 431: con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36N/m và vật nhỏ có khối lượng
100g. lấy t
2

= 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số:
A. 6Hz B. 3Hz C. 12Hz D. 1Hz
Câu 432: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm. Li độ của vật tại vị trí có động năng bằng
3 lần thế năng là:
A. 2cm B. - 2cm C. ± 2cm D. ± 3cm
Câu 433: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng
A. x =
A
n
B.
A
n + 1
C. x = ±
A
n + 1
D. x ±
A
n + 1

Câu 434: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc e = 10 rad/s. biên độ A = 6cm. Vận tốc
của vật khi đi qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng có độ lớn là:
A. 0,18m/s B. 0,3m/s C. 1,8m/s D. 3m/s
Câu 435: Một chất điểm dao động điều hòa, khi li độ bằng 4 2 cm thì gia tốc bằng 2 m/s
2

. Tần số
góc của dao động là:
A. e = 5 rad/s B. e = 10rad/s C. e = 7 rad/s D. e = 15rad/s
Câu 436: Gọi chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo nhẹ độ cứng k là l

o
. Một đầu lò xo được gắn cố
định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m, lò xo dãn ra có độ dài l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng
một đoạn b rồi thả cho vật dao động điều hòa. Lấy gia tốc trọng trường g. Biểu thức bình phương tần
số góc có dạng:
A. e
2

=
gl
( l - l

o
)
B. e
2

=
mgb
(l - l

o
)
C. e
2

=
g
( l- l

o
)
D. e
2

=
gb
( l - l

o
)

Câu 437: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 6cos(
t
4
t -
2t
3
) cm. Vào thời điểm nào
thì vật sẽ đi qua vị trí x = 3 3 cm theo chiều dương lần đầu tiên.
A. t
12
5
s B. t = 12
2
3
s C. 2s D. t =
2
3
s
Câu 438: Biết rằng vật dao động điều hòa có biên độ A= 8cm và chu kỳ T. Quãng đường lớn nhất
vật đi được trong khoảng thời gian
T
4
là:
A. x = 8 2 cm B. x = 12cm C. 8 3 cm D. 12 2 cm
Câu 439: Một chất điểm dao động điều theo phương trình x = 5cos( 5tt -
t
3
)cm. Tính từ thời điểm
ban đầu, trong giây đầu tiên số lần chất điểm đi qua vị trí có x = +4cm là:
A. n = 5 lần B. n = 6 lần C. n = 4 lần D. n = 7 lần

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 36
Câu 440: Một con lắc lò xo với quả nặng có khối lượng m = 0,4kg đang dao động điều hòa với biên độ
4 cm. Biết rằng tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20cm/s và 2 3 m/s
2

. Độ cứng
k của lò xo là:
A. k = 20N/m B. 16N/m C. 32N/m D. k = 40N/m
Câu 441: Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên là l

o
. Treo một vật có khối lượng
m

1
=150g vào lò xo thì độ dài của nó là l

1
= 32cm. Nếu treo thêm vật m

2
có khối lượng bằng vật m

1
thì
độ dài của nó là l

2
= 34cm. Lấy g = 9,8m/s
2

. Phương trình dao động dạng hàm cosin khi không có
m

2
của hệ có dạng:
A. 2cos(2t) cm B. x = 2cos(2,7t)cm C. x = 2cos(7tt) cm D. x = 2cos(27t) cm
Câu 442: Một chất điểm khối lượng m = 0,01kg thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s và pha
ban đầu bằng 0 rad. Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10
-4

J. Phương trình dao động của
chât điểm là:
A. x = 4,5cos( tt) cm B. x = 45cos (tt) cm
C. x = 4,5cos( tt +
t
2
) cm D. x = 45cos( tt +
t
2
) cm
Câu 443: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. Treo vào đầu dưới lò xo một
vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có
chiều dài 42cm, rồi chuyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên( vật dao động điều hòa). Phương
trình dao động của vật là:
A. x = 2 2 sin( 10t +
7t
6
) cm B. x = 2 sin( 10t +
7t
6
) cm
C. x = 2 2 sin 10t cm D. x = 2 sin 10t cm
Câu 444: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương
trình x = 4sin et ( cm). Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng
t
10
(s), thì
động năng lại bằng
1
2
cơ năng. Chu kỳ và vận tốc góc của dao động là:
A. T =
t
10
(s). e = 20(rad/s) B. T = t (s). e = 20 ( rad/s)
C. T =
t
5
(s). e = 20 (rad/s) D. T =
t
5
(s). e = 2 ( rad/s)
Câu 445: Một chất điểm khối lượng m = 0,01kg, thực hiện dao động điều hòa theo quy luật cosin với
chu kỳ T = 2s và pha ban đầu bằng ¢

0
= 0 rad. Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10
-4

J.
a. Biên độ dao động là:
A. 4,5cm B. 45cm C. 5,4cm D. 54cm
b. Phương trình dao động của chất điểm có dạng:
A. x = 4,5cos tt ( cm) B. x = 45cos tt ( cm)
C. x = 5,4cos( tt +
t
2
) cm D. x = 54 cos( tt -
t
2
) cm
c. Lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm đó là:
A. F

dh
= 0,0045 N B. F

dh
= 0,45N C. F

dh
= 4,5N D. F

dh
= 45 N
Câu 446: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50g treo vào đầu một sợi dây dài l
= 1m, ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m/s
2

. Bỏ qua mọi ma sát. Góc lệch cực đại của con lắc so
với phương thẳng đứng là: o

o
<30
o

.
a. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. T = 2s B. T = 2.5s C. T = 1.2s D. T = 1.5s
b. Vận tốc và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là:
A. V

b
= 1,637 m/s, F

b
= 0,634 N B. V

b
= 16,37 m/s, F

b
= 0,634 N
C. V

b
= 1,637 m/s, F

b
= 6,34 N D. V

b
= 16,37 m/s, F

b
= 6,34 N
Câu 447: Chiều dài của con lắc đơn l = 1m, khối lượng không đáng kể hòn bi thép có khối lương m
treo vào đầu dưới của dây. Phía dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh bị đóng

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 37
chắc vào điểm O’ cách O một đoạn OO’ = 50cm sao cho con lắc vấp phải đinh khi dao động. Kéo con
lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc nhỏ o = 3
o

rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 9,8m/s
2


a. Chu kỳ dao động của con lắc khi vướng đinh là:
A. T = 2,7s B. T = 3,7s C. T = 1,7s D. 0,7s
b. Biên độ dao động đạt về hai phía của vị trí cân bằng là:
A. A

1
= 5,2cm, A

2
= 2,7cm B. A

1
= 4,2cm, A

2
= 2,7cm
C. A

1
= 5,2cm, A

2
= 3,7cm D. A

1
= 4,3cm, A

2
= 3,7cm
c. Nếu không đóng đinh ở O’ mà đặt tại vị trí cân bằng tấm thép cố định thì hiện tượng gì sẽ xảy ra(
biết vật sẽ dao động đàn hồi).
A. Dao động về 2 phía với T = 1s B. Dao động về 1 phía với chu kỳ như cũ
C. Chỉ dao động 1 phía với chu kỳ T’ = 1s D. Không dao động
Câu 448: Một con lắc có khối lượng m = 0,5g, Chu kỳ T =
2t
5
. Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên
độ góc o

0
( cos o

o
= 0,99). Tính sức căng dây tại vị trí cân bằng và vị trí biên là:
A. T

max
= 5,5. 10
-4

N, T

min
= 5,9. 10
-4

N B. T

max
= 4,5. 10
-4

N, T

min
= 3,9. 10
-4

N
C. T

max
= 5. 10
-3

N, T

min
= 4,9. 10
-3

N D. T

max
= 6,5. 10
-3

N, T

min
= 6,9. 10
-3

N
Câu 449: Một viên bi buộc vào một sợi dây mảnh không giãn ở điểm cố dịnh cách tâm bi 1,6 m. Dùng
búa gõ nhẹ theo phương nằm ngang vào bi thì thấy bi di chuyển đến độ cao h, lúc đó dây treo nghiêng
so với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là: o

M
= 0,05rad. Vận tốc của bi khi bắt đầu dao động là:
A. v = 0,41m/s B. v = 0,14m/s C. v = 0,91m/s D. v = 0,2m/s
Câu 450: Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng m = 400g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Giữ
vật ở vị trí sao cho lò xo không bị biến dạng sau đó thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Lấy g =
10m/s
2

. Thời gian từ khi thả vật đến khi đi được một đoạn 15cm đầu tiên là:
A. t = 0,63s B. t = 0,31s C. t = 0,21s D. t = 0,94s
Câu 451: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 0,05m. Khi li độ của vật bằng 4,33cm thì tốc độ
của vật bằng 31,4cm/s. Gia tốc cực đại của vật là:
A. a

m
= 78,9cm/s
2

B. a

m
= 7,89cm/s
2

C. a

m
= 31,6 m/s
2

D. a

m
= 3,16m/s
2


Câu 452: Năng lượng toàn phần của một vật dao động điều hòa là 50J. Động năng của vật tại thời
điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng
3
5
biên độ là:
A. W

d
= 18J B. W

d
= 20J C. W

d
= 30J D.32J
Câu 453: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa không ma sát với gia tốc cực đại bằng 16m/s
2

.
Biết rằng cơ năng của hệ bằng 0,16J và khối lượng quả nặng m = 20g( khối lượng lò xo không đáng
kể). Độ cứng k của lò xo là:
A. k = 10 N/m B. k = 7 N/m C. k = 32N/m D. k = 0,32N/m
Câu 454: Một con lắc đơn có vật nặng m = 100g đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng
0,05rad. Biết rằng năng lượng của dao động là 5.10
-4

J. lấy g = 10m/s
2

. Chiều dài sợi dây sẽ là:
A. l = 40cm B. l = 25cm C. l = 13cm D. 30cm
Câu 455: Một con lắc đơn được gắn vào chân một cái thang máy. Chu kỳ dao động khi thang máy
đứng yên là T. Khi thang máy rơi tự do thì chu kỳ dao động là:
A. T = 0 B. T = T’ C. T =
1
T’
D. Vô cùng lớn
Câu 456: Một con lắc đơn đếm giây chạy đúng khi nhiệt độ là 20
0

C. Biết hệ số nở dài của dây
là o = 1,8. 10
-5

K
-1

. Ở nhiệt độ 80
o

C trong một ngày đêm con lắc
A. Đếm chậm 47s B. Đếm nhanh 74s C. Đếm nhanh 4,7s D. Đếm nhanh 7,4s
Câu 457: Một viên bi bằng đồng, dây treo bằng đồng được dùng làm đồng hồ đếm giây. Có chu kỳ
là T = 2s khi ở nhiệt độ 20
o

C. tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,815m/s
2

( bỏ qua lực cản và lực
đẩy không khí).
a. Chiều dài của con lắc là:
A. l = 0,099m B. l = 0,945m C. l = 0,599m D. l = 0,995m
b. Tại nhiệt độ t’ = 35
o

C ở nơi có gia tốc trọng trường g’ = 9,795m/s
2

thì sau 24h đồng hồ này
chạy nhanh hay chậm bao nhiêu. Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ là o = 1,7. 10 -
6

độ
-1Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 38
A. Nhanh hơn 68,4s B. Chậm hơn 78,4s C. Nhanh hơn 86,4s D. Chậm hơn 1,1s
Câu 458: Một con lắc có l = 0,1m, quả cầu có khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 10
-7

C. đặt
con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng và có độlớn E = 104V. Lấy g = 10m/s
2

.
A.Chu kỳ dao động của con lắc khi điện trường bằng không
A. T = 0,628s B. T = 2,68s C. T = 6,38s D. T = 2,68s
Câu 459: Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình: x

1
= 4sin100 t
t(cm) và x

2
= 4sin(100 tt +
t
2
). Dao động tổng hợp của hai dao động này là:
A. x= 4 2 sin(100 tt +
t
4
) (cm) B. x= 4sin(100 tt +
t
4
) (cm).
C. x= 4 2 sin100 tt (cm) D. x= 4sin100 tt (cm).
Câu 460: Một chất điểm tham gia đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương, cùng
tần số góc có: A

1
= 3 3 cm, ¢

1
=
t
4
. A

2
= 3cm, ¢

2
= -
t
3
. A

3
= 6cm, ¢

3
=
t
3

A

4
= 6cm, ¢

4
=
2t
3
. Dao động tổng hợp có dạng:
A. x= 12sin( et +
t
3
). B. x= 2sin(et +
t
4
). C. x= 12sin(et +
t
2
). D. x= 2sin(et +
t
4
).
Câu 461: Cho 4 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x

1
= 5sin(20t +
t
6
) (cm); x

2
= 8sin(20t -
t
2
) (cm).;x

3
= 5sin(20t +
5t
6
) (cm); x

4
= 3sin(20t) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của 4 dao
động trên là:
A. x = 2 sin(20t -
t
4
) (cm). B. x = 3sin(20t -
t
4
) (cm).
C. x = 3 2 sin(20t +
t
4
) (cm). D. x = 3 2 sin(20t -
t
4
) (cm).
Câu 462: Hai chất điểm dao động điểu hòa dọc theo hai đường thẳng song song, cạnh nhau, với cùng
biên độ và tần số. Vị trí cân bằng của chúng xem như trùng nhau. Biết rằng khi đi ngang qua nhau, hai
chất điểm chuyển động ngược chiều và đều có độ lớn của li độ bằng một nửa biên độ. Hiệu số pha của
hai dao động này là:
A. A¢ =
t
3
; B. A¢ =
t
2
; C. A¢ =
2t
3
; D. A¢ = t .
Câu 463: Một em bé đánh đu trên một dây dài 4,9m. Chu kì gần đúng của dao động là:
A. T = 0,5s. B. T = 3,1s. C. T = 4,4s. D. T = 12s.
Câu 464: Một con lắc đơn dài l = 200cm dao động tại nơi có g = 9,8 m/ s
2

. Số dao động mà con lắc
này thực hiện được trong 5 phút là.
A. n = 2,6. B. n = 22,6. C. n = 23,4. D. n =105,6.
Câu 465: Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m dao động điều hòa. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí
có x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:
A. W

t
= -0,016J. B. W

t
= -0,008J. C. W

t
= 0,016J. D. W

t
= 0,008J.
Câu 466: Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5m. Trong thời gian 5 chu kì dao động vật đi được
quãng đường bằng:
A. s = 10m. B. s = 2,5m. C. s = 0,5m. D. s = 4m.
Câu 467: Một dao động điề hòa theo phương trình: x = 4sin(tt +
t
2
) (cm). Biểu thức vận tốc của vật là:
A. v = 2tcos(tt +
t
2
). B. v = 4tcos(tt -
t
2
). C. v = 4tcos(tt +
t
2
). D. v = 2tcos(tt -
t
2
).
Câu 468: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4sin(tt +
t
2
) (cm). Vận tốc cực đại của
vật là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 39
A. | | V

max = 12,56 cm/s. B. | | V

max = 1,256 m/s.
C. | | V

max = 125,6 m/s D. | | V

max = 1256 m/s.
Câu 469: Một chất điểm có khối lượng m = 0,01kg, thực hiện giao động điều hòa theo quy luật cosin
với chu kì T = 2s và pha ban đầu ¢

0
= 0rad. Năng lượng toàn phần của chât điểm là E = 10
-4

J. Biên độ
của dao động là:
A. A = 4,5cm. B. A = 45cm. C. A = 5,4cm. D. A = 54cm.
Câu 470: Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ: x =
0,04sin2tt (m). Li độ của quả cầu tại thời điểm t =
4
3
s là:
A. x = 0,03m. B. x = - 0,035m. C. x = 0,035m. D. x = -0,35m.
Câu 471: Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50g treo vào đầu một sợi dây dài l
=1m, ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m/s
2

. Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại
của con lắc lò so với phương thẳng đứng là a

0
< 30
0

. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 2s B. 2,05s C. 4s D. 3s
Câu 472: Dao động điểu hòa với chu kì là T = 0,50s và biên độ là 20mm, vận tốc cực đại của dao động
là:
A. v

m
= t cm/s. B. v

m
= 2t cm/s. C. v

m
= 4t cm/s. D. v

m
= 8tcm/s.
Câu 473: Một con lắc lò so có độ cứng 1,0 N/m được mắc nối tiếp với một lò so khác có độ cứng 2,0
N/m. Độ cứng của lò so mới là:
A. k = 0,67 N/m. B. k = 1 N/m. C. k = 1,5 N/m. D. k = 3 N/m.
Câu 474: Một lực 0,2 N nén một lò so dịch chuyển được một khoảng cách 2cm. Thế năng bị nén là:
A. W

t
= 2.10
-3

J. B. W

t
= 2.10
-5

J. C. W

t
= 4.10
-5

J. D. W

t
= 8.10
-

J.
Câu 475: Một vật có khối lượng 1kg treo vào đầu một lò so làm kéo dãn lò xo được 50mm. Lấy g =
9,8m/s
2

. Độ cứng của lò xo là:
A. k = 0,20 N/m B. k = 1,96 N/m. C. k = 49 N/m. D. k = 196 N/m.
Câu 476: Một vật có khối lượng 20g treo vào đầu một lò xo, tạo ra một đoạn dao động điều hòa có tần
số 10Hz, lấy g = 9,87. Độ cứng của lò xo là:
A. k = 2,5 N/m. B. k = 28,9 N/m. C. k = 12,6 N/m. D. k = 79 N/m.
Câu 477: Một lò xo xoắn ở đầu có treo khối lượng 40g đang dao động điều hòa với chu kì là 10s. Để
chu kì giảm còn 5s thì khối lượng của vật phải treo là:
A. m = 10g. B. m = 20g. C. m = 80g. D. m=160g.
Câu 478: Một pittong có khối lượng 1,0kg dao động 20 chu kì trong một giây và khoảng di chuyển là
14cm. Lực lớn nhất tác động lên pittong là:
A. F

m
= 1,1kN. B. F

m
= 1,5kN. C.F

m
= 2,2kN. D. Không thể tính được.
Câu 479: Khi tăng khối lượng của vật thì chu kì dao động của:
A. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều tăng.
B. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều giảm.
C. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều không thay đổi.
D. Con lắc đơn không thay đổi và con lắc lò xo tăng.
Câu 480: Có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số dạng: x

1
=8cos(et) cm và x

2
= 8cos(et
+
2t
3
). Tổng hợp hai dao động này là dao động mô tả bởi biểu thức:
A. x = 8cos(et +
t
4
) cm. B. x = 8 3 cos(et +
t
4
) cm.
C. x = 8cos(et +
t
3
) cm. D. x = 4 2 cos(et +
t
3
).
Câu 481: Một vật dao động với chu kì T. Thời gian giữa hai lần liên tiếp có động năng bằng thế năng
là?
A. t =
T
4
; B. t =
T
2
; C. t = T; D. t = 2T.
Câu 482: Dao động của con lắc đơn là một dao động tuần hoàn. Biết rằng mỗi phút con lắc thực hiện
360 dao động. tần số dao động của con lắc là:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 40
A.
1
6
Hz B. 6Hz C. 60Hz D. 120Hz
Câu 483: Mỗi vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc dao động là 1
m/s. Tần số dao đông bằng
A. 1Hz B. 1,2Hz C. 3Hz D. 4,6Hz
Câu 484: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2tt +
t
3
) cm. vận tốc của vật khi qua li độ x
= 3cm là:
A. 25,12cm/s B. ± 25,12cm/s C. 12,56cm/s D. ± 12,56cm/s
Câu 485: Một vật khi dao động điều hòa có đặc điểm sau:
- khi đi qua vị trí co tọa độ x

1
= 8cm thì vật có vận tốc v

1
= 12cm/s
- khi có tọa độ x

2
= - 6cm thì vật có vận tốc v

2
= 16cm/s
Tần số góc và biên độ của dao động điều hòa trên lần lượt là
A. e = 2rad/s, A = 10cm B. e = 10rad/s, A = 2cm
C. e = 2 rad/s; A = 20cm D. e = 4 rad/s; A = 10cm
Câu 486: Chọn phát biểu đúng khi vật dao động điều hòa
A. vecto vận tốc, vecto gia tốc của vật là các vecto không đổi
B. vecto vận tốc và vecto gia tốc đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng
C. vecto vận tốc và vecto gia tốc cùng chiều chuyển động của vật
D. vecto vận tốc cùng chiều chuyển động, vecto gia tốc hướng về vị trí cân bằng
Câu 487: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa?
A. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau
B. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau
C. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau
Câu 488: Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa với
tần số dao động là 1Hz. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ xo = 5cm theo chiều dương với vận
tốc Vo = 10t cm/s
A. x = 5 2 cos(2tt -
t
6
) cm B. x = 5cos( 2tt -
t
6
) cm
C. x = 5 2 sin( 2tt +
t
4
) cm D. x = 5sin( 2tt +
t
4
) cm.
Câu 489: Một vật dao động với phương trình x = 4cos( 10tt +
t
3
) cm. Vào thời điểm t = 0,5s vật vó li
độ và vận tốc là:
A. x = 2cm; v = -20t cm/s B. x = -2 cm; v = ± 20 t 3 cm/s
C. x = -2 cm; v = - 20t 3 cm/s D. x = -2 cm; v = 20t 3 cm/s
Câu 490: Vật dao động điều hòa vơi phương trình x = 5 2 cos( tt +
t
4
) cm. các thời điểm vật
chuyển động qua vị trí có tọa độ x = - 5c theo chiều dương của trục OX là
A. t = - 0,5 + 5k(s) với k = 1,2,3 … B. t = - 0,5 + 2k(s) với k = 0,1,2,3…
C. t = - 1+ 2k(s) với k = 1,2,3 … D. t = 1 + 2k (s) với k = 0,1,2 …
Câu 491: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. khoảng thời gian ngắn nhất để
vật đi từ có li độ x = -
A
2
đến x =
A
2
là:
A.
T
4
B.
T
6
C.
T
3
D.
T
8

Câu 492: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( 4tt -
t
3
) cm. Tại thời
điểm t

1
, vật có li độ 2,5 2 cm và đang có xu hướng giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 7/48 s là:
A. 2,5cm B. - 2,5 2 cm C. - 2,5 3 cm D. - 2,5cm

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 41
Câu 493: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4tt -
t
3
)cm. trong
khoảng thời gian 1,2 s đầu tiên vật qua vị trí 2,5 2 cm bao nhiêu lần?
A. 5 B. 7 C. 4 D. 6
Câu 494: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(3tt +
t
4
) cm. So
sánh trong những khoảng thời gian
T
4
như nhau, quãng đường dài mà vật có thể đi được là bao nhiêu?
A. 6cm B. 6 2 cm C. 6 3 cm D. 3 3 cm
Câu 495: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 4tt +
t
3
) cm với t
tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng
A. 0,5s B. 0,25s C. 1,5s D. 1s
Câu 496: Một lò xo k khi gắn với vật m

1
thì vật dao động với chu kỳ T

1
0,6s và khi gắn với vật m

2
thì
chu kỳ T

2
= 0,8s. Nếu móc hai vật đồng thời vào lò xo thì Chu kỳ dao động của chúng là:
A. 0,2s B. 0,7s C. 1s D. 1,4s
Câu 497: Lò xo có độ cứng k = 1N/cm. Lần lượt treo vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân
bằng, lò xo có chiều dài 22,5cm và 27,5 cm. Chu kỳ dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là:
A.
t
3
s B.
t
5
s C.
t
4
s D.
t
2
s
Câu 498: Một con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Đầu trên cố định, đầu dưới móc vật
nặng, gọi Al

o
là độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Biểu thức nào sau đây không đúng?
A. Al

o
=
mg
k
B. e
2

=
g
Al

o
C. f =
1
2t

g
Al

0
D. T = 2t
g
Al

0

Câu 499: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với e = 10 5 rad/s. Chọn gốc tọa độ trùng
với vị trí cân bằng của vật. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = +2 cm. với vận tốc v =
+ 20 15 cm/s. phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos( 10 5 t +
t
3
) cm B. x = 2 2 cos( 10 5 t +
t
3
) cm
C. x = 4cos(10 5 t -
t
3
) cm D. x = 5sin( 10 5 t +
t
2
) cm
Câu 500: Con lắc lò xo k = 100N/m, vật nặng m = 250g dao động với biên độ 6 cm. Chọn t = 0 lúc
vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong
t
10
s đầu tiên là:
A. 24cm B. 12cm C. 9cm D. 6cm
Câu 501: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với A = 10cm, T = 0,5s.
Khối lượng của vật nặng là m = 250g, lấy t
2

= 10. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị
nào trong các giá trị sau:
A. 0,4N B. 0,8N C. 4N D. 8N
Câu 502: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 900N/m. Vật nặng dao động với biên độ A = 10cm, khi
vật qua li độ x = 4cm thì động năng của vật bằng
A. 3,78J B. 0,72J C. 0,28J D. 4,22J
Câu 503: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng?
A. x =
A
n
B. x =
A
n +1
C. ±
A
n + 1
D. x = ±
A
n + 1

Câu 504: Một vật nặng nhỏ khối lượng m gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu
còn lại phía trên của lò xo được giữ cố định, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với
tần số 2,5Hz. Trong quá trình vật dao động chiều dài lò xo thay đổi từ l

1
= 20cm đến l

2
= 24cm. Lấy g
= t
2

= 10 m/s
2

. Điều nào sau đây là sai?
A. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 42
B. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 18cm
C. Trong quá trình vật dao động lò xo luôn bị giãn
D. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo bằng không
Câu 505: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khổi lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vât
dao động điều hòa với cơ năng E = 25mJ. Khi vật qua li độ -1cm. thì vật có vận tốc - 25cm/s. Độ cứng
k của lò xo bằng:
A. 250N/m B. 200N/m C. 150N/m D. 100N/m
Câu 506: Một lò xo độ cứng k = 60N/m được cắt thành hai lò xo có chiều dài l

1
và l

2
với
2l

1
= 3 l

2
. Độ cứng k

1
và k

2
của hai lò xo l

1
và l

2
lần lượt là
A. 24N/m; 36N/m B. 36N/m và 24N/m C. 100N/m; 150N/m D. 125N/m; 75N/m
Câu 507: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với Chu kỳ T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa
thì chu kỳ dao động của con lắc mới là:
A. T B. 2T C.
T
2
D.
T
2

Câu 508: Hai lò xo có độ cứng k

1
= 30 N/m và k

2
= 20N/m. Độ cứng tương đương của hệ hai lò xo khi
mắc nối tiếp là
A. 12N/m B. 24N/m C. 50N/m D. 25 N/m
Câu 509: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s tại nơi có gia tốc trọng trường g =
9,81m/s
2

. Chiều dai con lắc là
A. 0,994m B. 96,6cm C. 9,81m D. 0,2m
Câu 510: Hai con lắc đơn có chu kỳ T

1
= 2s; T

2
= 2,5s. Chu kỳ của con lắc đơn có dây treo dài bằng
hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc trên là:
A. 2,25s B. 1,5s C. 1s D. 0,5s
Câu 511: Một con lắc đơn có chiều dài l. Trong khoảng thời gian At nó thực hiện được 12 dao động.
Khi giảm chiều dài 32cm thì cũng trong khoảng thời gian At nói trên, con lắc thực hiện 20 dao động.
chiều dài ban đầu của con lắc là:
A. 30cm B. 40cm C. 50cm D. 60cm
Câu 512: Một con lắc đơn dao động nhỏ ở nơi có g = 10m/s
2

với chu kỳ T = 2s trên quỹ đạo dài 24cm.
Tần số góc và biên độ góc có giá trị bằng.
A. e = 2t rad/s; o

0
= 0,24rad B. e = 2t rad/s; o

o
= 0,12rad,
C. e = t rad/s; o

0
= 0,24rad D. e = t rad; o

o
= 0,12 rad.
Câu 513: Con lắc đơn có chiều dài l = 20cm. Tại thời điểm t = 0, từ vi trí cân bằng con lắc được
chuyền vận tốc 14cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8m/s
2

. Phương trình dao động của
con lắc là:
A. s = 20sin 7t (cm) . B. s = 2cos( 7t +
t
2
) (cm).
C. s = 20sin(7t -
t
2
) (cm). D. s = 2cos(7t -
t
2
) (cm).
Câu 514: Một con lắc đơn có dây treo chiều dài 1m và vật có khối lượng 1kg dao động với biên độ
góc 0,1rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10m/s
2

. Cơ năng của con lắc là:
A. 0,1 J. B.0,01 J. C. 0.05 J. D. 0,5 J.
Câu 515: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a

0
= 5
0

với li độ góc a bằng bao nhiêu
thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng?
A. a= ± 3,45
0

. B. a =2,89
0

. C. a = ± 2,89
0

. D. a = 3,45
0

.
Câu 516: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với
biên độ góc a

0
. Lúc vật đi qua vị trí có li độ góc a, nó có vận tốc là v. Biểu thức nào sau đây đúng?
A.
v
2

gl
= a

0
2

- a
2

. B. a
2

= a

o
2

- glv
2

. C. a

0
2

= a
2

+
v
2

e
2

. D. a
2

= a

0
2

- v
2


g
l
.
Câu 517: Câu trả lời nào đúng khi nói về lực căng của dây treo con lắc đơn?
A. Như nhau tại mọi vị trí.
B. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và lớn hơn trọng lượng của con lắc.
C. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và nhỏ hơn trọng lượng của con lắc.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 43
D. Nhỏ nhất tại vị trí cân bằng và trọng lượng con lắc.
Câu 518: Chọn câu sai khi nói về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn?
A. Tần số không đổi khi khối lượng của con lắc thay đổi.
B. Tần số tăng khi nhiệt độ giảm.
C. Tần số giảm khi biên độ giảm.
D. Tần số giảm khi đưa con lắc lên cao.
Câu 519: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất, hỏi có độ cao h và sau khoảng thời gian t
đồng hồ chạy nhanh ( hay chậm) và sai một lượng thời gian At bằng bao nhiêu?
A. Nhanh, At =
t.h
R
. B. Nhanh, At = t
2h
R
. C. Chậm, At = t
2h
R
. D. Chậm, At = t
h
R
.
Câu 520: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h = 0,5 km, coi nhiệt độ không thay
đổi. Biết bán kính trái đất la 6400 km. Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy.
A. Nhanh, 7,56s. B. Chậm, 7,56s. C. Chậm, 6,75s. D. Nhanh, 6,75s.
Câu 521: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ỏ nhiệt độ 25
0

C. Biết hệ số nở dài của dây
treo con lắc a = 2.10
-5

K
-1

. Khi nhiệt độ đó ở 20
0

C thì sau một ngày đêm thì đồng hồ đó chạy như thế
nào?
A. Chậm, 8,64s. B. Nhanh, 8,64s. C. Chậm,4,32s. D. Nhanh, 4.32s.
Câu 522: Chọn câu trả lời đúng. Một con lắc đơn dao động tại địa điểm A với chu kì 2s. Đưa con lắc
tới địa điểm B thì thực hiện 100 dao động hết 201 s. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau. So với gia tốc
trọng trường tại A, gia tốc trọng trường tại B.
A. Tăng 0.1%. B. Giảm 0,1%. C.Tăng 1%. D. Giảm 1%.
Câu 523: Một đồng hồ đếm giây đặt trên mặt đất, mỗi ngày đêm chậm 130s. Phải điều chỉnh độ dài
của con lắc thế nào so với độ dài hiện trạng để đồng hồ chạy đúng?.
A. Tăng 0,2%. B. Tăng 0,3%. C. Giảm 0,2%. D.Giảm 0,3%.
Câu 524: Biêt gia tốc trọng trường là g. Một đồng hồ quả lắc treo trên trần của một chiếc thang máy,
khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động của con lắc đơn là:
A. T = 2t
l
g -
a
2

. B. T = 2t
l
g + a
. C. T = 2t
l
g - a
. D. T = 2t
l(g -a)
g
2

.
Câu 525: Quả nặng của đồng hồ quả lắc có khối lượng m và chiều dài thanh treo quả lắc là l, được
đặt trong điện trường đều
÷

E có các đường sức hướng từ dưới lên trên, nếu cho quả cầu tích điện
dương với điện tích q thi chu kỳ dao động của con lắc là:
A. T = 2t
l
g
2

+(
qE
m
)
2

. B. T = 2t
l
g -
qE
m

.
C. T = 2t
l
¦
¦
¦
¦
¦
¦
g -
qE
m

. D. T = 2t
l
g +
qE
m

.
Câu 526: Một con lắc đơn dao động với chu kì T

0
. Cho quả cầu con lắc tích điện dương và dao động
nhỏ trong điện trường có đường sức hướng xuống thẳng đứng, chu kì con lắc khi đó so với T

0
như
thế nào?
A. Nhỏ hơn T

0
. B. Lớn hơn T

0
. C. Không xác định được. D. Bằng T

0

Câu 527: Một con lắc đơn dao động tuần hoàn. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc là khoảng thời
gian vật nặng chuyển động.
A. Từ A ÷ O÷ B÷ O. B. Từ A÷ O
C. Từ A ÷ O÷ B÷ O÷ A D. Từ A ÷ O÷ B.
Câu 528: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?
A. Ở vị trí cân bằng vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
B. Ở vị trí biên, vận tốc băng không, gia tốc bằng không.
C. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 44
D. Ở vị trí cân bằng vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.
Câu 529: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa?
A. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.
B. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.
C. Vân tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau.
D. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.
Câu 530: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng
nào sau đây?
A. Đường parabol. B. Đường tròn. C.Đường elip. D. Đường hypecbol.
Câu 531: Một dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4tt (cm), gia tốc của vật tại thời điểm t = 5
s là:
A. -9,475 m/s
2

. B. 9,475 cm/s
2

. C. -75,4 cm/s
2

. D. 75,4 cm/s
2

.
Câu 532: Một vật dao động điều hòa với chu ki T = 1s. Lúc t = 2,5 s vật đi qua li độ x = - 5 2 với
vận tốc v = -10t 2 cm/s. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 10cos(2tt -
t
4
) cm. B. x = 10sin(2tt +
3t
4
) cm.
C. x = 10sin(2tt +
t
3
) cm. D. x = 10sin(2tt +
t
2
) cm.
Câu 533: Vật dao động có x = 4cos(10tt +
t
3
) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x

1
= -2 2
cm đến x

2
= 2 2 cm nhận giá trị nào?
A. 0.1s. B. 0,05 s. C. 0,02 s. D.0,01 s.
Câu 534: Dao động điều hòa x = 4sin(2tt +
t
3
) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ x = 2cm đến vị trí
có gia tốc a = -80 2 cm/s
2

là:
A.
1
24
s. B.
t
2,4
s. C. 2.4t s. D. 24t s.
Câu 535: Hai lo xo có độ cứng k

1
=20N/m và k

2
= 60N/m. Độ cứng của lò xo tương đương khi hai lò
xo mắc song song là:
A. 15 N/m. B. 40 N/m. C. 80 N/m. D. 1200 N/m.
Câu 536: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng 10 N/m. Mắc hai lò xo song song nhau rồi treo vật
nặng khối lượng m = 200 g. Lấy t
2

=10. Chu kì dao động tự do của hệ là:
A. 1 s. B. 2 s. C.
t
5
s . D.
2t
5
s
Câu 537: Hai lò xo có độ cứng k

1
= 20 N/m và K

2
= 60 N/m. Độ cứng của lò xo khi hai lò xo mắc nối
tiếp là:
A. 15N/m B. 25N/m. C. 30N/m . D. 80N/m .
Câu 538: Hai lò xo giống nhau có độ cứng k

1
= k

2
= 30 N/m. Mắc hai lò xo nối tiếp nhau rồi treo vật
nặng có khối lượng m = 150 g. Lấy t
2

=10. Chu kì dao động tự do của hệ là:
A. 2t s. B. 4 s. C.
t
5
.s D.
2t
5
s.
Câu 539: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động với chu kì T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kì
dao động của con lắc mới là:
A. T. B. 2T. C.
T
2
. D.
T
2
.
Câu 540: Hai lò xo có chiều dài tự nhiên l

0
= 40 cm, có độ cứng k =20N/m được cắt thành hai lò xo có
độ dài l

1
=10 và l

2
=30 cm. Độ cứng k

1
và k

2
của hai lò xo l

1
và l

2
lần lượt là:
A. 80 N/m, 26,7 N/m. B. 5 N/m, 15 N/m. `C. 26,7 N/m,80 N/m. D. Các giá trị giống nhau.
Câu 541: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định một đầu gắn
vào một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò
xo tác dụng lên viên bi luôn hướng:

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 45
A. Theo chiều chuyển động của viên bi.. B.Theo chiều âm qui ước.
B. Về vị trí cân bằng của viên bi. D.Theo chiều dương qui ước.
Câu 542: Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng của một vật dao động điều hòa:
A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật:
B. Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với vchu kì bằng chu kì dao động của vật.
Câu 543: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm:
A. Li độ dao động biến thiên theo qui luật dạng sin hoặc cos theo thời gian.
B. Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, vật chuyển động chậm dần đều.
C. Động năng và thế năng có sự chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.
D. Khi đi qua vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
Câu 544: Một con lắc lò xo gồm, vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hòa. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì của con lắc là 1 s thì
khối lượng m bằng.
A. 200 g. B. 800 g. C. 100 g. D. 50 g.
Câu 545: Khi gắn một quả nặng m

1
vào một lò xo, nó dao động với chu kì T

1
= 1,2 s, khi gắn quả
nặng m

2
vào cũng lò xo đó thì nó dao động với chu kì T

2
= 1,6 s. Khi gắn đồng thời cả ( m

1
+ m

2
) thì
nó dao động với chu kì bằng bao nhiêu.
A. T = 2,8 s. B. T = 0,4 s. C. T = 2 s. D. T = 0,69 s.

PHẦN II: ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG QUA CÁC NĂM

Câu 546: (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , ở thời điểm ban đầu t
o

= 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là
A/2 . B. 2A . C. A/4 . D. A.
Câu 547: (CĐ 2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc
không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
Câu 548: (CĐ 2007): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao
động riêng của hệ.
B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng)
không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
Câu 549: (CĐ 2007): Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động
điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối
lượng m bằng
A. 200 g. B. 100 g. C. 50 g. D. 800 g.
Câu 550: (CĐ 2007): Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l
và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu
chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là
A. mg l (1 - cosα). B. mg l (1 - sinα). C. mg l (3 - 2cosα). D. mg l (1 + cosα).
Câu 551: (CĐ 2007): Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều
dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là
A. 101 cm. B. 99 cm. C. 98 cm. D. 100 cm.
Câu 552: (ĐH – 2007): Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
Câu 553: (ĐH – 2007): Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao
động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa
gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 46
A. 2T. B. T√2 C.T/2 . D. T/√2 .
Câu 554: (ĐH – 2007): Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm)
với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
A. 1,00 s. B. 1,50 s. C. 0,50 s. D. 0,25 s.
Câu 555: (ĐH – 2007): Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
Câu 556: (ĐH – 2007): Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết
hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không
thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ
A. dao động với biên độ cực đại. B. dao động với biên độ cực tiểu.
C. không dao động. D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.
Câu 557: (ĐH – 2007): Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa.
Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 558: (CĐ 2008): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể
có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân
bằng, lò xo dãn một đoạn Δl . Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là
A.2π√(g/Δl) B. 2π√(Δl/g) C. (1/2π)√(m/ k) D. (1/2π)√(k/ m) .
Câu 559: (CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x
1
=
3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x
2
= 3√3sin(5πt - π/2)(cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng
A. 0 cm. B. 3 cm. C. 63 cm. D. 3 3 cm.
Câu 560: (CĐ 2008): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có
độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ω
F
. Biết
biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ω
F
thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi
ω
F
= 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng
A. 40 gam. B. 10 gam. C. 120 gam. D. 100 gam.
Câu 561: (CĐ 2008): Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là
sai?
A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.
D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 562: (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc
toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật
A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.
B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox.
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.
D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox.
Câu 563: (CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m
1
= 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó
với phương trình dao động x
1
= sin(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối lượng m
2
= 100 gam dao động điều hoà
quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x
2
= 5sin(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình
dao động điều hoà của chất điểm m
1
so với chất điểm m
2
bằng
A. 1/2. B. 2. C. 1. D. 1/5.
Câu 564: (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và
chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. A. B. 3A/2. C. A√3. D. A√2 .
Câu 565: (ĐH – 2008): Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 566: (ĐH – 2008): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng
chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 47
chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
và t
2
= 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn
hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A.
4
s
15
. B.
7
s
30
. C.
3
s
10
D.
1
s
30
.
Câu 567: (ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban
đầu là
3
t

6
t
÷ . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng
A.
2
t
÷ B.
4
t
. C.
6
t
. D.
12
t
.
Câu 568: (ĐH – 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị
trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm
A.
T
t .
6
= B.
T
t .
4
= C.
T
t .
8
= D.
T
t .
2
=
Câu 569: (ĐH – 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3sin 5 t
6
t | |
= t +
|
\ .
(x tính bằng
cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t=0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x=+1cm
A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần.
Câu 570: (ĐH – 2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của
môi trường)?
A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.
D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
Câu 571: (ĐH – 2008): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao
động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s
2
. Biên độ dao
động của viên bi là
A. 16cm. B. 4 cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm.
Câu 572: (CĐ 2009): Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 573: (CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.
C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.
Câu 574: (CĐ 2009): Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0)
là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sau thời gian
T
8
, vật đi được quảng đường bằng 0,5 A.
B. Sau thời gian
T
2
, vật đi được quảng đường bằng 2 A.
C. Sau thời gian
T
4
, vật đi được quảng đường bằng A.
D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.
Câu 575: (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên
độ góc 6
0
. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí
cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng
A. 6,8.10
-3
J. B. 3,8.10
-3
J. C. 5,8.10
-3
J. D. 4,8.10
-3
J.
Câu 576: (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4tcos2tt (cm/s). Gốc
tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:
A. x = 2 cm, v = 0. B. x = 0, v = 4t cm/s C. x = -2 cm, v = 0 D. x = 0, v = -4t cm/s.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 48
Câu 577: (CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân
bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và
thế năng của vật bằng nhau là
A.
T
4
. B.
T
8
. C.
T
12
. D.
T
6
.
Câu 578: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang.
Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy t
2
= 10. Khối lượng vật
nặng của con lắc bằng
A. 250 g. B. 100 g C. 25 g. D. 50 g.
Câu 579: (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc o
0
.
Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là  , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của
con lắc là
A.
2
0
1
mg
2
o  . B.
2
0
mg o  C.
2
0
1
mg
4
o  . D.
2
0
2mg o  .
Câu 580: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Vật
nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc
của nó có độ lớn là
A. 4 m/s
2
. B. 10 m/s
2
. C. 2 m/s
2
. D. 5 m/s
2
.
Câu 581: (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x 8cos( t )
4
t
= t + (x
tính bằng cm, t tính bằng s) thì
A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
C. chu kì dao động là 4s.
D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Câu 582: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân
bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = t
2
(m/s
2
). Chiều dài tự nhiên của lò xo là
A. 36cm. B. 40cm. C. 42cm. D. 38cm.
Câu 583: (ĐH - 2009): Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối
lượng 100g. Lấy t
2
= 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.
A. 6 Hz. B. 3 Hz. C. 12 Hz. D. 1 Hz.
Câu 584: (ĐH - 2009): Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian
At, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng
thời gian At ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
A. 144 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 100 cm.
Câu 585: (ĐH - 2009): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao
động này có phương trình lần lượt là
1
x 4cos(10t )
4
t
= + (cm) và
2
3
x 3cos(10t )
4
t
= ÷ (cm). Độ lớn vận tốc
của vật ở vị trí cân bằng là
A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 80 cm/s. D. 10 cm/s.
Câu 586: (ĐH - 2009): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một
trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acoset. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và
thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy t
2
=10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng
A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 25 N/m. D. 200 N/m.
Câu 587: (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(et + ¢). Gọi v và a lần lượt là
vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :
A.
2 2
2
4 2
v a
A + =
e e
. B.
2 2
2
2 2
v a
A + =
e e
C.
2 2
2
2 4
v a
A + =
e e
. D.
2 2
2
2 4
a
A
v
e
+ =
e
.
Câu 588: (ĐH - 2009): Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
Câu 589: (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 49
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 590: (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 3,14  = . Tốc
độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là
A. 20 cm/s B. 10 cm/s C. 0. D. 15 cm/s.
Câu 591: (ĐH - 2009): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với
tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc
của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là
A. 6 cm B. 6 2 cm C. 12 cm D. 12 2 cm
Câu 592: (ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s
2
, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm
ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m.
Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là
A. 0,125 kg B. 0,750 kg C. 0,500 kg D. 0,250 kg
Câu 593: (CĐ - 2010): Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài  đang dao động điều hòa với chu
kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài  bằng
A. 2 m. B. 1 m. C. 2,5 m. D. 1,5 m.
Câu 594: (CĐ - 2010): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều
hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của
con lắc bằng
A. 0,64 J. B. 3,2 mJ. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J.
Câu 595: (CĐ - 2010): Khi một vật dao động điều hòa thì
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 596: (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật
có động năng bằng
3
4
lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.
A. 6 cm. B. 4,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.
Câu 597: (CĐ - 2010): Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s
2
. Khi ôtô
đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường
nằm ngang với giá tốc 2 m/s
2
thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng
A. 2,02 s. B. 1,82 s. C. 1,98 s. D. 2,00 s.
Câu 598: (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân
bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm
A.
2
T
. B.
8
T
. C.
6
T
. D.
4
T
.
Câu 599: (CĐ - 2010): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao
động này có phương trình lần lượt là x
1
= 3cos10t (cm) và x
2
= 4sin(10 )
2
t

+ (cm). Gia tốc của vật có độ lớn
cực đại bằng
A. 7 m/s
2
. B. 1 m/s
2
. C. 0,7 m/s
2
. D. 5 m/s
2
.
Câu 600: (CĐ - 2010): Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số
1
2f . Động năng của con lắc biến thiên
tuần hoàn theo thời gian với tần số
2
f bằng
A.
1
2f . B.
1
f
2
. C.
1
f . D. 4
1
f .
Câu 601: (CĐ - 2010): Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao
động đều hòa theo phương ngang với phương trình x Acos(wt ). = + ¢ Mốc thế năng tại vị trí cân bằng.
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy
2
10 t = . Khối lượng
vật nhỏ bằng
A. 400 g. B. 40 g. C. 200 g. D. 100 g.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 50
Câu 602: (CĐ - 2010): Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời
điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là
A.
3
4
. B.
1
.
4
C.
4
.
3
D.
1
.
2

Câu 603: (ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
o
0
nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có
động năng bằng thế năng thì li độ góc o của con lắc bằng
A.
0
.
3

B.
0
.
2

C.
0
.
2
 ÷
D.
0
.
3
 ÷

Câu 604: (ĐH – 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi
đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x =
2
A ÷
, chất điểm có tốc độ trung bình là
A.
6
.
A
T
B.
9
.
2
A
T
C.
3
.
2
A
T
D.
4
.
A
T

Câu 605: (ĐH – 2010): Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu
kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s
2

3
T
. Lấy t
2
=10. Tần
số dao động của vật là
A. 4 Hz. B. 3 Hz. C. 2 Hz. D. 1 Hz.
Câu 606: (ĐH – 2010): Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương
trình li độ
5
3cos( )
6
x t

 = ÷ (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ
1
5cos( )
6
x t

 = + (cm).
Dao động thứ hai có phương trình li độ là
A.
2
8cos( )
6
x t

 = + (cm). B.
2
2cos( )
6
x t

 = + (cm).
C.
2
5
2cos( )
6
x t

 = ÷ (cm). D.
2
5
8cos( )
6
x t

 = ÷ (cm).
Câu 607: (ĐH – 2010): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ
được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1.
Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s
2
. Tốc độ
lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là
A. 10 30 cm/s. B. 20 6 cm/s. C. 40 2 cm/s. D. 40 3 cm/s.
Câu 608: ĐH – 2010): Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.
Câu 609: (ĐH – 2010): Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc B. li độ và tốc độ C. biên độ và năng lượng D. biên độ và tốc độ
Câu 610: (ĐH – 2010): Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang
điện tích q = +5.10
-6
C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ
cường độ điện trường có độ lớn E = 10
4
V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s
2
, t = 3,14. Chu
kì dao động điều hoà của con lắc là
A. 0,58 s B. 1,40 s C. 1,15 s D. 1,99 s
Câu 611: (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang,
mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa
động năng và thế năng của vật là
A.
2
1
. B. 3. C. 2. D.
3
1
.
Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ
Trang 51

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh

0948.272.533

C. Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian. D. Biên độ không đổi nhưng tốc độ dao động thì giảm dần. Câu 12: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai? A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật B. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật. C. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó. D. Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng sẽ tăng. Câu 13: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì A. Chuyển động của vật là chậm dần đều. B.thế năng của vật giảm dần. C. Vận tốc của vật giảm dần. D.lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần. Câu 14: Chọn phát biểu sai về dao động duy trì. A. Có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của hệ. B. Năng lượng cung cấp cho hệ đúng bằng phần năng lượng mất đi trong mỗi chu kỳ. C. Có tần số dao động không phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ. D. Có biên độ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kỳ.  Câu 15: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x= 8cos(2πt + ) cm. Nhận 2 xét nào sau đây về dao động điều hòa trên là sai? A .Sau 0,5 giây kể từ thời điểm ban vật lại trở về vị trí cân bằng. B. Lúc t = 0, chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. C. Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đi được một đoạn đường 8 cm. 3 D. Tốc độ của vật sau s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ của vật bằng không 4 Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Nếu tăng độ cứng lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ năng của vật sẽ A. không đổi B. tăng bốn lần C. tăng hai lần D. giảm hai lần Câu 17: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc v1  40 3 cm / s ; khi vật có li độ x2  4 2cm thì vận tốc v2  40 2 cm / s . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. 0,4 s  Câu 18: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10 sin ( 4t  ) cm. Cơ năng của vật 2 biến thiên tuần hoàn với chu kì A. 0,25 s B. 0,5 s C. không biến thiên D. 1 s Câu 19: Một con lắc lò xo có m=200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là lo=30cm. Lấy g=10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là A. 1,5J B. 0,1J C. 0,08J D. 0,02J Câu 20: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m=1kg và lò xo có độ cứng k=100N/m. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc 100cm/s. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật cách vị trí cân bằng 5cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là   A. x = 5sin( 10t  ) cm B. x = 10sin( 10t  ) cm 6 6   C. x = 5sin( 10t  ) cm D. x = 10sin( 10t  ) cm 6 6 Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m và lò xo có độ cứng k=100N/m. Kích thích để vật dao động điều hoà với động năng cực đại 0,5J. Biên độ dao động của vật là A. 50 cm B. 1cm C. 10 cm D. 5cm

Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ

Trang 2

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh

0948.272.533

Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là   x1= 5sin( t  ) cm; x2= 5sin( t  ) cm .Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ 6 2 A. 10cm B. 5 3 cm C. 5 cm D. 5 2 cm Câu 23: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T, động năng của vật biến đổi theo thời gian A.Tuần hoàn với chu kỳ T. B.Tuần hoàn với chu kỳ 2T. C.Tới một hàm sin hoặc cosin. D.Tuần hoàn với chu kỳ T/2. Câu 24: Dao động điều hoà là A. Chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. B. Dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C. Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng định luật hình sin hoặc cosin. D. Dao động tuân theo định luật hình tan hoặc cotan. Câu 25: Một vật dao động điều hoà có phương trính của li độ: x = A sin(  t+  ) . Biểu thức gia tốc của vật là A. a = -  2 x B. a = -  2 v C. a = -  2 A sin2 (  t+  ) .D. a = -  2 Câu 26: Một vật dao động điều hoà, có quỹ dạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là A.12cm; B.-6cm; C.6cm; D.-12cm Câu 27: Con lắc lò xo nhẹ có k = 100 (N/m), một đầu treo vào một điểm cố định, đầu kia treo một vật nhỏ m = 100(g). Lấy g = 10(m/s2). Tại thời điểm t =0 đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 2(cm) rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật m thì phương trình dao động của vật là:   A. x = 3 sin (10 10 t - ) cm C. x = 3 sin (10 10 t + ) cm 2 2  B. x = 2 sin 10 10 t cm D. x = 2 sin (10 10 t + ) cm 2 Câu 28: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1/20 s. C. 1/30 s. D. 1 s. Câu 29: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần Wd = Wt khi một vật dao động điều hoà là 0,05s. Tần số dao động của vật là: A. 2,5Hz B. 3,75Hz C. 5Hz D. 5,5Hz Câu 30: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s là     A. rad B. rad C. rad D. - rad 4 3 4 6 Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật sẽ A. tăng 3 lần. B. giảm 9 lần C. tăng 9 lần. D. giảm 3 lần. Câu 32: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ A1=8cm ; A2=6cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây ? A. 48cm B. 1cm C. 15cm D. 8cm Câu 33: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì A. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau. B. động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau. C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau. D. gia tốc bằng nhau, li độ khác nhau Câu 34: Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k=100N/m và vật m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là =0,02. Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là A. s = 50m. B. s = 25m C. s = 50cm. D. s = 25cm.

Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ

Trang 3

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh

0948.272.533

Câu 35: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm Câu 36: Hai lò xo có độ cứng là k1, k2 và một vật nặng m = 1kg. Khi mắc hai lò xo song song thì tạo ra một con lắc dao động điều hoà với ω 1= 10 5 rad/s, khi mắc nối tiếp hai lò xo thì con lắc dao động với ω 2 = 2 30 rad/s. Giá trị của k1, k2 là A: 100N/m, 200N/m B: 200N/m, 300N/m C. 100N/m, 400N/m D.200N/m,400N/m Câu 37: Một vật DĐĐH trên trục Ox, khi vật đi từ điểm M có x1= A/2 theo chiều âm đến điểm N có li độ x2 = - A/2 lần thứ nhất mất 1/30s. Tần số dao động của vật là A. 5Hz B. 10Hz C. 5  Hz D. 10  Hz Câu 38: Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt A. l1= 100m, l2 = 6,4m. B. l1= 64cm, l2 = 100cm. C. l1= 1,00m, l2 = 64cm. D. l1= 6,4cm, l2 = 100c Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn l . Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức: 1 g g l 1 l A. 2 B. C. D. 2 2 l l g 2 g Câu 40: Trong dao động điều hoà , vận tốc biến đổi điều hoà A. cùng pha so với li độ. B. ngược pha so với li độ. C. sớm pha /2 so với li độ. D. trễ pha /2 so với li độ. Câu 41: Đồ thị li độ của một vật cho ở hình vẽ bên, phương trình x nào dưới đây là phương trình dao động của vật 2  2  A A. x = Acos( t  ) B. x = Asin( t ) T 2 T 2 2 2 0 t C. x = Acos D. x = Asin t t T T -A Câu 42: Chọn câu sai. Trong dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì A. vật lại trở về vị trí ban đầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. động năng của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.  Câu 43: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: x  3 cos(t  ) cm , pha dao động của 2 chất điểm tại thời điểm t = 1s là A. 0(cm). B. 1,5(s). C. 1,5 (rad). D. 0,5(Hz). Câu 44: Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 4 lần thì tần số dao động nhỏ của con lắc sẽ A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần. Câu 45: Phát biểu nào dưới đây sai ? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực C. Dao động duy trì có tần số phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ dao động D. Cộng hưởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản của môi trường Câu 46: Treo một vật nặng vào một lò xo, lò xo dãn 10cm, lấy g = 10m/s2. Kích thích cho vật dao động với biên độ nhỏ thì chu kỳ dao động của vật là A. 0,63s B. 0,87s C.1,28s D. 2,12s Câu 47: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 5sin(10t + /6) và x2 = 5cos(10t). Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. x = 10sin(10t - /6) B. x = 10sin(10t + /3)

Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ

Trang 4

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh

0948.272.533

C. x = 5 3 sin(10t - /6) D. x = 5 3 sin(10t + /3) Câu 48: Hai lò xo L1 và L2 có cùng độ dài. Khi treo vật m vào lò xo L1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3s, khi treo vật vào lò xo L2 thì chu kỳ dao động của vật là 0,4s. Nối hai lò xo với nhau ở cả hai đầu để được một lò xo cùng độ dài rồi treo vật vào hệ hai lò xo thì chu kỳ dao động của vật là A. 0,12s B. 0,24s C. 0,36s D. 0,48s Câu 49: Treo một vật nhỏ có khối lượng m = 1kg vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 400N/m. Gọi 0x là trục tọa độ có phương thẳng đứng, gốc tọa độ 0 tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng lên. Vật được kích thích dao động tự do với biên độ 5cm. Động năng E đ1 và Eđ2 của vật khi nó qua vị trí có tọa độ x1 = 3cm và x2 = - 3cm là A. Eđ1 = 0,18J và Eđ2 = - 0,18J B. Eđ1 = 0,18J và Eđ2 = 0,18J C. Eđ1 = 0,32J và Eđ2 = 0,32J D. Eđ1 = 0,64J và Eđ2 = 0,64J Câu 50: Con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của dây treo con lắc là: A. l = 24,8cm. B. l = 99,2cm. C. l = 1,56m. D. l = 2,45m. Câu 51: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng 10g, điện tích q = 2.10 7 C treo vào sợi dây mảnh cách điện không dãn có khối lượng không đáng kể (Gia tốc trọng trường g = 10m/s2). Khi không có điện trường chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là 2s. Đặt con lắc vào trong điện trường đều E = 10 4V/m có phương thẳng đứng hướng xuống. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc trong điện trường là A. 0,99s B. 1,01s C. 1.25s D. 1,99s Câu 52: Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm và φ1=0; φ2= π /2; φ3 = π ; φ4=3π /2. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là  3  3 A. 4 2cm; rad B. 4 2cm; rad C. 4 3cm;  rad D. 4 3cm;  rad
4 4 4 4

Câu 53: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi A. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ. B.độ nhớt của môi trường càng lớn. C. tần số của lực cưỡng bức lớn. D. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ Câu 54: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là sai? A. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. A. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. Câu 55: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. trễ pha  /2 so với li độ. B. cùng pha với so với li độ. C. ngược pha với vận tốc. D. sớm pha /2 so với vận tốc Câu 56: Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π2 = 10, cho g = 10m/s2. Tần số dao động của vật là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. Câu 57: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến A 2 điểm M có li độ x  là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc: 2 A. 1(s) B. 1,5(s) C. 0,5(s) D. 2(s) Câu 58: Con lắc lò xo có k = 90(N/m) , m = 800(g) được đặt nằm ngang. Một viên đạn m0 = 100(g) bay với vận tốc v0 = 18(m/s), dọc theo trục lò xo, đến cắm chặt vào M. Biên độ và tần số góc dao động của con lắc là: A. 20(cm); 10(rad/s) B. 2(cm); 4(rad/s) C. 4(cm); 25(rad/s) D.4(cm); 2(rad/s) Câu 59: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 giây là A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. Câu 60: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần a và 3 a được biên độ tổng hợp là 2a. Hai dao động thành phần đó

Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ

Trang 5

10. D. l2 = 24(cm) Câu 70: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. con lắc thứ hai làm được 8 dao động. x  10 2 cos  t   (cm)  4  4     C. x  6cos    (cm) 3 4 Giáo Dục Hồng Phúc . x  15 2 cos  t   (cm) D. T' = T . Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian D. B. l2 = 36(cm) B. lệch pha . 6 8 3 4     Câu 68: Dao động tổng hợp của hai dao động: x1  5 2 cos  t   (cm). l2 = 64(cm) C. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu A dao động đến lúc vật có li độ x   là: 2 T T T 3T A. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực C. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A.272.  6%. D. C.533 B.  3%. Trong cùng thời gian. C. l1 = 24(cm).75%. x 2  10cos  t   (cm) có  4  2 phương trình:     A. bôi trơn để giảm ma sát B. D. Cứ sau mỗi chu kì. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng Câu 67: Vật dao động điều hòa có phương trình x  A cos t . Câu 61: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. D. B. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên. Phương trình dao động của con lắc là: 3  t  A. l2 = 52(cm) D. l1 = 52(cm). T' là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc g/10. T' = T . 2. C. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực B. C. Câu 63: Một vật dao động tắt dần chậm. ta có 11 11 10 9 A. B. Câu 66: Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức A. Lúc t = 0. làm nhẵn. Chiều dài dây treo của chúng là: A. Câu 64: Một con lắc đơn được treo trong một thang máy. biên độ giảm 3%. 10 15 5 30 Câu 62: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm A. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát. 25%. tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian.  D. con lắc thứ nhất được 6 dao động.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh A. x = 6cos9t(cm) B. Thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là     (s) . B. C. B.  94%.  9%.25%. T' = T . l1 = 36(cm). x  15 2 cos  t   (cm) B. x  5 2 cos  t   (cm)  2  4 Câu 69: Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc đơn là 28(cm). D. ( s) ( s) A. tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn D.25 %. cùng pha với nhau. 3 6 0948. con lắc qua vị trí có li độ x = 2 3 2 (cm) theo chiều dương với gia tốc có độ lớn (cm/s2). l1 = 64(cm). C. T' = T 11 10 9 11 Câu 65: Để duy trì dao động cho một cơ hệ ta phải A. 5. vuông pha với nhau  C. lệch pha . ( s ) .Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 6 .

Khi maéc m vaøo heä hai loø xo k1.0s D. Ñieän tröôøng coù phöông ngang.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Chieàu daøi cuûa con laéc ban ñaàu laø A.01.k2 song song thì chu kyø dao ñoäng cuûa m laø A.4s D. Câu 81: Treo quaû naëng m vaøo loø xo thöù nhaát. Trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây chu kì dao ñoäng nhoû cuûa con laéc ñôn lôùn hôn chu kì dao ñoäng nhoû cuûa noù khi khoâng coù ñieän tröôøng? A. Ñieän tröôøng coù phöông thaúng ñöùng.15(rad) tại nơi 2 có g = 10(m/s2).1cm B. chieàu höôùng xuoáng. dao động với biên độ góc 0. C.10–3(J) B. con laéc ñôn coù ñoä daøi l2 d ao ñoäng vôùi chu kyø T2= 0. 2.2s. chieàu töø traùi sang phaûi.8s D.56s C. 25cm C.2cm D. 0. B. 0. 0. Ñieän tröôøng coù phöông ngang. 0. quaû caàu mang ñieän döông ñöôïc ñaët vaøo ñieän tröôøng ñeàu. 4. Câu 76: Moät con laéc ñôn coù ñoä daøi l1 dao ñoäng vôùi chu kyø T1= 0.48s B.8s.khi maéc vaät m vaøo loø xo K2 thì vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùichu kyø T2=0. khi gaén ñoàng thôøi hai vaät m1 vaø m2 thì chu kyø dao ñoäng cuûa chuùng laø A. khối lượng 200(g). Quỹ đạo dao động B.0s D.40s Câu 75: Con laéc ñôn coù chieàu daøi khoâng ñoåi dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø phuï thuoäc vaøo A. 0.0.4s B. khi gaén quaû naëng m2 vaøo loø xo treân. Sau moãi laàn vaät chuyeån ñoäng qua vò trí caân baèng.10–4(J) Câu 73: Khi gaén quaû naëng m1 vaøo loø xo. 1.7s B. Ñieän tröôøng coù phöông thaúng ñöùng. 125. 0. B.6s. troïng löôïng quaû naëng. Chu kyø con laéc ñôn coù chieàu daøi l1+l2 laø A.533   t   C.1. C. dao ñoäng treân maët phaúng ngang.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 7 . 625.08s Giáo Dục Hồng Phúc . 0. thì con laéc töông öùng dao ñoäng vôùi chu kì 0. chieàu töø traùi sang phaûi. 0.192s B. bieân ñoä dao ñoäng giaûm moät löôïng  A laø: A. chieàu höôùng leân. khoái löôïng rieâng cuûa quaû naëng.ta xác định được: A.0.6s.8s. 1.10–4(J) C. Dao ñoäng taét daàn caøng nhanh neáu löïc caûn moâi tröôøng caøng lôùn.noù dao ñoäng chu kyø 1.272. x  6 cos  3t   (cm) 3 3 4  Câu 71: Biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa . Neáu maéc song song 2 loø xo roài gaén quaû naëng m thì con laéc töông öùng dao ñoäng vôùi chu kì A. Neáu treo quaû naëng ñoù vaøo loø xo thöù 2 thì con laéc töông öùng dao ñoäng vôùi chu kì 0. laáy g= 10m/s2.8s C. x  6cos    (cm) D. Câu 79: Con laéc loø xo coù ñoä cöùng k = 100N/m vaø vaät m = 100g. 2. D. Ở li độ góc bằng biên độ. trong khoaûng thôøi gian  t noù thöïc hieän ñöôïc 6 dao ñoäng ñieàu hoøa. D.24s.10–3(J) D.2mm Câu 80: Moät con laéc ñôn.1mm C. 25m B.32s. 9cm Câu 78: Choïn caâu sai A. Dao ñoäng duy trì coù chu kì baèng chu kì dao ñoäng rieâng cuûa con laéc. Chiều chuyển động của vật lúc ban đầu Câu 72: Con lắc đơn chiều dài 1(m).70s C. 125. 0.2s Câu 77: Moät con laéc ñôn coù ñoä daøi l. cuõng trong khoaûng thôøi gian  t nhö tröôùc noù thöïc hieän 10 dao ñoäng. heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ngang laø  = 0. tæ soá giöõa khoái löôïng vaø troïng löôïng quaû naëng B. noù dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø T1= 1. D.1.Khoái löôïng quaû naëng. Cách kích thích dao động C. 625. C. Ngöôøi ta giaûm bôùt ñoä daøi cuûa noù ñi 16cm. 1. Bieân ñoä cuûa dao ñoâïng cöôõng böùc khoâng phuï thoäc vaøo taàn soá löïc cöôõng böùc.0s C. Dao ñoäng cöôõng böùc coù taán soá baèng tần số cuûa löïc cöôõng böùc. 9m D.6s.0s Câu 74: Khi maéc vaät m vaøo loø xo K1 thì vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø T1= 0. 0. con lắc có động năng: 3 A. Chu kỳ và trạng thái dao động D.

) cm B. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm. nhanh 17. 20 cm C. 60cm B. 75 D. nhẵn với biên độ A1 (hình vẽ).Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Khi nhiệt độ nơi đặt đồng hồ lên đến 40 0 C thì mỗi ngày đồng hồ sẽ chạy A. Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M.5 kg.5f D. dao động điều hòa với biên độ 5cm. π2 = 10 . 3π rad/s D. x = 10cos( t .75 s. Gốc thời gian được chọn là lúc vật đang chuyển 0.1 . một đầu cố định . 40cm Câu 86: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Xác định ω ? A. một đầu gắn với hòn bi khối lượng m. lấy g = 10m/s2 . cùng pha Câu 89: Một quả lắc đồng hồ có thể xem như con lắc đơn. Coi chu kỳ dao động là không đổi trong quá trình dao động và biên độ dao động giảm đều trong từng nửa chu kỳ. chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 bằng vận tốc cực đại của vật M . sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 . Số lần vật đi qua VTCB kể từ lúc thả vật cho đến khi vật dừng hẳn là A. 3 Trong quá trình dao động tỉ số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là 7/3 . ngược pha C.28 s B . cùng tần số. x = 10css( t + ) cm D. x = 10cos( t . 1  C. 25 B. nhanh 8. Thời gian vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất cách nhau 20 cm là 0. 0. chậm 8. 1   A2 2 A2 2 A2 3 A2 2 Câu 85: Một con lắc lò xo có k = 200N/m. chậm 17. π rad/s C. Tổng quãng đường vật đi được trong π/5 s đầu tiên là A.533 2 )(cm). 4π rad/s Câu 83: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn. Dây treo con lắc có hệ số nở dài α = 2. 100 Câu 84: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. f C. Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là Câu 82: Một con lắc lò xo thẳng đứng. 1  D.64 s A.272. 2π rad/s B. m = 0. chạy đúng giờ ở nơi có nhiệt độ 200 C.) cm 3 6 3 3 3  3  C. 2f B.64 s D .1 rad rồi thả nhẹ. 4f Câu 88: Dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương. Kéo vật ra khỏi VTCB sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi 2 dao động thành phần A.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 8 . dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos(ωt k M  v0 m A1 A A 2 A 1 2 3 B. x = 10cos( t . cùng biên độ. Giáo Dục Hồng Phúc . 2 động chậm dần theo chiều dương với vận tốc là m/s. lệch pha π / 2 B.) cm 4 3 4 6 Câu 87: Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số A. đến va chạm với M. 50 C. Phương trình dao động của vật là 3 4  4  A.10 – 5 K. lệch pha 2π /3 D . 50 cm D.28 s C.

bôi trơn để giảm ma sát. 0.5π / 6) cm B.272.1 m/s2 D. 2 2 Câu 95: Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng.633 m/s.533 Câu 90: Một vật dao động điều hòa có đường biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc theo thời gian như hình vẽ. 6.400  2x. 6.  1 = 2  2 . chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai .  1 =  2. 20. Tốc độ tại vị trí cân bằng là A.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. x = 2. B.00 m/s. C. 1.8 m/s2. x = 1.3 m/s2 B. D. C. 0.626 m/s. Gia tốc của vật có phương trình: a = . C. B. B. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Câu 93: 2 dao động điều hòa cùng phương x1 = 3 cos (5  t +  /2) (cm) và x2 = 3 cos ( 5  t + 5  /6) (cm) . 0.26 m/s. x = 3 cos ( 5  t +  /3) (cm). Đồ thị nào mô tả hợp lý sự biến thiên của biên độ dao động con lắc theo tần số f ? A A A A A C O f O f B O f O f D Câu 99: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g được treo vào một lò xo nhẹ. Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động nói trên là A. Gia tốc cực đại của vật bằng A.71 m/s Câu 92: Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 0.1 -10π t (s) A.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 9 . có độ cứng 40N/m.5cos(20πt / 3 .4cos(10πt / 3 + π / 6)cm D. B. tần số 2. có năng lượng như nhau.5 Hz .  1 = D. x = 1. x = 2. Cho g = 9. Câu 96: Vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. D.4cos(10πt / 3 + π / 2)cm Câu 91: Con lắc lò xo gồm hòn bi có m= 400 g và lò xo có k= 80 N/m dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 10 cm. B.41 m/s.1 m/s2 C. 2. C. Câu 97: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 0. D. 5. D. 2. x = 4 cos ( 5  t +  /3) (cm). x= 2 3 cos ( 5  t + 2  /3) (cm).2 m/s2 Câu 98: Một con lắc đơn chịu tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần số f. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A.2cos(25πt / 3 +5π / 6)cm C. Chọn gốc tọa độ tại Giáo Dục Hồng Phúc . C. 40. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. 6. D.05m. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì. làm nhẵn.  1 = 2  2. x = 3 cos ( 5  t + 2  /3) (cm). 10 C.25 m/s. 3.1. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian. ta phải A. Câu 94: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất. Tốc độ của hòn bi khi qua vị trí cân bằng là A. Phương trình dao động của vật là v(cm/s) 10π 5π 0 0. 12. Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là 1 1 A. B.26 cm/s.

T/8 Câu 107: Chọn câu sai A.125 J.4 m/s2 B. Vận tốc cực đại của vật là A. gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động . Trong dao động cưỡng bức. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là A. 5 cm B.8 phút C. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A. năng lượng toàn phần B. lực Câu 101: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.sin(10t . chiều dương hướng xuống. 9 cm D. Độ cứng của lò xo là A. Trong sự tự dao động. 10 cm/s Câu 112: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m. Trong sự tự dao động. 200 N/m C. Hỏi trong một ngày đêm thì so với đồng hồ chuân nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi. gia tốc C./3) (cm). 1 cm/s D. vận tốc. 1 s D.832 m/s2. 0. chậm 2. 2 m/s2 C. biên độ . g = 10m/s2 . 10 cm Câu 111: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương x1 = 2. D. giảm độ lớn lực ma sát thì chu kì tăng D. chu kỳ. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s2 thì nó có vận tốc 15 3 cm/s. x = 10 cos (10t + π) (cm) D. x = 5 cos (10t . Nhanh 3. 10 m/s2 Câu 110: Một con lắc lò xo. B.2 ) Câu 105: Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu A. gia tốc. m=100g.25 s B. D. quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. C. ( 3 . vật có khối lượng 2 kg.8 phút D. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng.272. dao động duy trì theo tần số riêng của hệ. biết g = 2ℓ.533 VTCB. A. biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng. 1A.1)A.8 phút B. 2 s C. hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ=0. tần số.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 10 . 400 N/m Câu 104: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. năng lượng toàn phần D.π) (cm) Câu 100: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo thời gian A. khối lượng của vật là 1kg DĐĐH với cơ năng 0. chiều dương của trục tọa độ hướng xuống dưới . Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/12 s là A. 9.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. lực. 6 cm C. T/4 D. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ giảm C. .78 m/s2. A 3 . x = 10 cos (10t) (cm) C./2) (cm) . Đưa đồng hồ về xích đạo có gia tốc trọng trường 9. 20 cm/s C. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng B. tần số. T B. Nhanh 2. 16m. C. Biên độ dao động là A. x = 5 sin(10t) (cm) B. Phương trình dao động của vật là A.8 m/s2 D. lấy g=10m/s2. Trong khoảng thời gian T/3. Câu 108: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa cực Bắc có gia tốc trọng trường 9. hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc. gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m.6m B.02. 1. x2 = cos(10t + /6) (cm) . 100 N/m B. Tại thời điểm vật có vận tốc 0. Đáp án khác. 0. B. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. 16cm D.5 s Câu 103: Con lắc lò xo. Chậm 3. T/2 C. 5 cm/s B. lấy gốc tọa độ tại VTCB. quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là A. A.25 3 m/s2.8 phút Câu 109: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2t . 625 N/m D.25 m/s thì có gia tốc -6. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự thay đổi của lực đàn hồi T của lò xo theo li độ x của vật ? T x O A T x B T T x O C x D O Câu 102: Con lắc đơn sợi dây có chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g. giảm độ lớn lực ma sát thì tần số tăng Câu 106: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T thì khoảng thời gian hai lần liên tiếp động năng của vật bằng thế năng lò xo là A.(2 . Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực. C. Giáo Dục Hồng Phúc . biên độ .

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.   2. 16 (cm / s ) và   / 6 rad B. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 10 m. Tại thời điểm t4. 12 (cm / s ) và   / 6 rad Câu 121: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  0  5 . 9 cm B.s-2. dao động điều hoà với biên độ 6 (cm). đầu dưới gắn vật nhỏ.50 cm/s C.cos(2t + 4/3) (cm) Câu 115: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và vật nhỏ có khối lượng 250 (g). li độ của vật có giá trị âm D. 14 cm Câu 116: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng.5 cm.cos(2t + /3) (cm) D.89 C. Sau thời gian T kể từ T 3 12 thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm.   3.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh v 0948. 15cm C. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là A. 45 Giáo Dục Hồng Phúc . x = 2. 3 cm D. x2  4sin(2 t   / 6)(cm) ./2) (cm). x = 2. Biên độ dao động là: A. gia tốc của vật có giá trị dương t3 t4 t 0 t1 t2 B.89 B. lò xo giãn đoạn 2. B.5m. đầu trên cố định. x2 = 3 . Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.272. 6cm C. 10 cm/ 2  7 Câu 117: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  Acos( t  )cm . Tại thời điểm t2. Ta thấy: A. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12.   4. Tại thời điểm t3. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. x = 4. Câu 119: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. 30 cm 7 B. Lấy g = 9. 30 km/h Câu 120: Một vật đồng thời tham gia ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: x1  2 3 sin(2 t   / 3)( cm) .   2. x3  8sin(2 t   / 2)(cm) .cos(2t . gia tốc của vật có giá trị âm Câu 114: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số x1 = cos(2t + ) (cm). Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ A. 5cm Câu 118: Phát biểu nào sau đây là đúng? A.2/3) (cm) B. Trong quá trình con lắc dao động. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là: A.thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình vẽ. 12 (cm / s ) và  / 3 rad D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kỳ. chiều dài của lò xo thay đổi trong khoảng từ 25 cm đến 30 cm. D. 24km/h D. Cho con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng.35 D. Phương trình dao động tổng hợp của vật là A.cos(2t + /3) (cm) C. sau 7/120 (s) vật đi được quãng đường dài A. 16 (cm / s ) và  / 6 rad C. li độ của vật có giá trị dương C.533 Câu 113: Đồ thị vận tốc .8m/s2.100 cm/s B. x = 4. C. 4cm D. 72 km/h C. Với li độ góc α bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp hai lần thế năng? A. Khi vật ở trạng thái cân bằng.cos(2t . Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng.5 cm/s D. 40 km/h B. Tại thời điểm t1.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 11 .

dao động tắt dần.4 s B. Không có ma sát.256 s. Biết thanh con lắc có hệ số nở dài 2. 2+ 2 s D. khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc  0 = 60tại nơi có gia tốc trọng trường g =9. Chu kỳ dao động của vật là 15 A. Fmin =1N Câu 133: Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để con lắc đơn dao động điều hòa? A. FMAX = 3N. 0. dao động tuần hoàn. s B. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. FMAX = 3N. Chu kì dao động của vật là 3 A.2 s C.09 J B. nhanh 14. khối lượng vật nặng là m = 100g.10 -5K-1. cứ sau một khoảng thời gian 2. B. 0. Tần số dao động của vật là A. 1s Câu 123: Một vật dao động điều hoà. 0. Câu 132: Con lắc lò xo treo vào giá cố định. s C.8 s C. dao động điều hoà. 0. chu kì không thay đổi. Biên độ dao động nhỏ. 2s B. Fmin= 2N D. 0. dao động của con lắc là A. 2 s B.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là: A. Trong quá trình dao động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là 13 . C.5s D. Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là: A. nhanh 7. Đáp án khác. 5 Hz D.8 s D. C. Câu 127: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g=2=10m/s. D.5m thì chu kỳ dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu ? A. Đáp án khác.272. D. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l2  0. s 9 10 11 10 Câu 131: Một con lắc đơn.1 s Câu 124: Một vật dao động điều hoà. khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc v1  40 3 cm / s . chậm 14. E = 0. nhiệt độ 240C.344 s. 0. 6m dao động điều hòa với chu kỳ T. D. ban đầu dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc   30 0 và thả cho dao động.B.2 s C. 2 Hz Câu 125: Một vật dao động điều hoà.344 s.58J C. E = 1. lấy g=2m/s. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x = 4cos(10 5 t) cm.5s thì động năng lại bằng thế năng. 1 s B. 2 2 s 2 C. Giáo Dục Hồng Phúc . Lấy g = 10 m/s2. 1. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 ( g là gia tốc rơi tự do) thì chu kì dao động của con lắc là 10 11 10 9 A. FMAX = 4N.05 Hz C. dao động điều hòa với chu kì T=1s khi thang máy đứng yên. Chu kỳ của con lắc là? A. 0. khi vật có li độ x2  4 2cm thì vận tốc v2  40 2 cm / s . Biên độ nhỏ và không có ma sát.256 s. 0. 0. FMAX = 4N. 0. 0.4 s D. C.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng: A.8 m/s2. Câu 126: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm.7m thì chu kỳ dao động bây giờ là T1  3s . Fmin = 1N C.1 Hz B. Fmin= 0N B.8 s B. Đáp án khác. s D. Câu 128: Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở độ cao 200m. B. chậm 7.62 J D. Câu 129: Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm. E = 1.5 s D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 12 .533 Câu 122: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l  1. thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là 2 s . 3s C. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn l1  0.0047 J Câu 130: Một con lắc đơn được treo trong thang máy. Khi đưa đồng hồ lên cao 1km. E = 0. dao động duy trì. nhiệt độ là 200C thì mỗi ngày đêm nó chạy A. bán kính Trái Đất 6400km.

5s và 2m/s2. 1. 1 s và 2. 40. 2.00 m/s. C. B.015 J.1. B.s) và x2= 12cos(2  t . cùng pha ban đầu. 6f 4f 3f 4 Câu 146: Con lắc lò xo gồm một hòn bi có khối lượng 400 g và một lò xo có độ cứng 80 N/m. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là 1 1 1 f A.633 m/s. 10.8m/s2. 6 C. Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của thang máy là: A. 2. xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. C. cùng pha. .5 m/s2. 5. Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng một gia tốc thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lần lượt là T1=2. C. 8 B. C.16 m/s B. 0. 0. A. vận tốc cực đại vmax và cơ năng E. Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là: A. 2.8 m/s2.125 Câu 137: Một con lắc lò xo dao động trong một môi trường có lực cản nhỏ với chu kỳ T. 0. biên độ A. 2s và 1. B. Vật nặng có khối lượng m= 100g. 4  (cm/s). D.5 m/s2.225 J.31 m/s C.5 s và 1. Có mấy đại lượng trong các đại lượng đó giảm theo thời gian? A. B. vận tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. B. 4. 1.533 Câu 134: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x1 = 8cos2πt (cm) . 0. C.626 m/s.198 J. cùng biên độ. Tại vị trí có li độ x = 6cm. B. D. /3) (cm. C. B. C. Trị số đúng của tốc độ tại vị trí cân bằng là ( lấy tới ba chữ số có nghĩa) A. cùng tần số. 0.5 m/s2.272. B. 1. Câu 138: Một con lắc đơn dao động điều hòa với với biên độ góc  0=90 và năng lượng E=0. B. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A. Câu 143: Trong dao động điều hòa A. 2. C. Câu 136: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 18cm. Giáo Dục Hồng Phúc . D. D. Khi vận tốc cực đại thì pha dao động cũng cực đại. Vận tốc cực đại của vật là A. li độ và động năng của vật biến thiên điều hòa cùng chu kì.6 N. 0. C.02 J. D. Lấy  2 = 10. B. 20  (cm/s). 20. Câu 140: Một con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang với phương trình x= 4 cos10  t ( cm.5 0 là: A. D. gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. .400  2x. C. 4. Cho g = 9. Khi động năng cực đại thì thế năng cũng cực đại. 4 N. 3 D.027 J Câu 139: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. s). 0. Câu 147: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox.s). D.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 3. 0. C. lực đàn hồi của lò xo luôn hướng về vị trí cân bằng.41 m/s. 120 (cm/s).21 m/s Câu 142: Li độ. D. D. . B. 6.17 s và T2=1. B.86 s. 8 N. tỷ số giữa động năng và thế năng của con lắc là: A.26 m/s. 1. D. tốc độ của hòn bi khi qua vị trí cân bằng là A. . 6. Hòn bi dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. 60 (cm/s). Khi gia tốc cực đại thì động năng cực tiểu. gia tốc của dao động điều hòa phụ thuộc thời gian theo quy luật của một hàm sin có A. 0. D. D. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: a = . Câu 145: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. vận tốc.26 cm/s. Vận tốc cực đại của vật trong dao động là A. 0. Câu 144: Một con lắc lò xo ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng. Câu 135: Một con lắc lò xo dao động điều hòa thì. Khi lực kéo về cực tiểu thì thế năng cực đại.61 m/s D. lấy g= 9.5 N. Động năng của con lắc khi li độ góc  =4.71 m/s.25 m/s.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 13 . 0. C. Câu 141: Một dao động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình là x1= 12cos2  t (cm. x2 = 6cos(2πt +π/2) (cm).

Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80cm/s. L2 có độ cứng k1 = 60N/m. l L1 m x L2 A. 25N B.6N. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là A. Câu 179: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. B. B. x = 6 2 cos (10t + ) cm. Câu 177: Một con lắc đơn có chiều dài l. Thẳng đều Câu 173: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A.)cm. ta có biểu thức: v2 v2 = α0 2 . 15N D. Lực đàn hồi tác dụng vào m khi vật có li độ 1cm là A. x = 6cos(10t + )cm. Câu 181: Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. D.10. C. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 6cm/s.Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và cực đại lần lượt là 15N và 25N. bỏ qua ma sát. x = 4cos(t . Cứ sau một khoảng thời gian T(chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu. Kéo con lắc để dây treo lệch góc 0 = 60 0 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. phát biểu nào sau đây là không đúng? A. D. đầu còn lại gắn vào vật m có thể dao động điều hoà theo phương ngang như hình vẽ. 10N C. 4 4 3  C.15. B. C. B. Lấy g =10m/s2. x = 4cos(t + )cm. Phương trình dao động của vật là   A. Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. 0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 14 . 5N Giáo Dục Hồng Phúc . v = 2m/s . B.04. Điều kiện kích thích ban đầu. khi thang máy chuyển động thì con lắc dao động với chu kỳ 0. C. chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. α2 =  2 .glv2. C. Lúc lực căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc cuả vật là: A. nó có vận tốc là v . 1. C. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α. B. lò xo có khối lượng không đáng kể. khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động với chu kỳ 1s. Khối lượng của con lắc.Phương trình dao động của vật có dạng 3 π A. x = 6 cos (10t + )cm D.α2 . Cho g = 10m/s2. Câu 175: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s. D. dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g. Chậm dần đều đi lên D. v = 2 2 m/s. 0. Thang máy chuyển động: A: Nhanh dần đều đi lên B: Nhanh dần đều đi xuống C.05 . x = 6 2 cos(10t + )cm. D.96s.272. 0. k2 = 40N/m một đầu gắn cố định. với biên độ góc α0.)cm.4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. 2. x = 4cos(2t + )cm. Vị trí dao động của con lắc . 0. Biên độ dao động của con lắc. 2 2 Câu 176: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200g.0N . B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. C. 0 0 gl  Câu 178: Một hệ gồm 2 lò xo L1. độ cứng k= 80N/m. gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng. 3. Khi đó.  2 = α2 + 2 . D. B. 4 4 Câu 180: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0. v = 5m/s. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng. D. đặt trên mặt sàn nằm ngang. Khi ở trạng thái cân bằng lò xo L1 bị nén 2cm. 2 2   C. D.2N.533 Câu 172: Một con lắc đơn treo vào một thang máy thẳng đứng.4N. sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại. Câu 174: Trong dao động điều hoà. 0. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.Lực hồi phục có độ lớn cực đại là: A. x = 4cos(2t . v = 2 m/s. α2 =  2 0 v 2g .

Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. B. T/12 A tỉ số giữa động năng và thế 2 Câu 190: Một vật dao động điều hoà với biên độ A. Câu 187: Treo quả cầu m=1kg vào lò xo có k=100N/m.biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật 2. Khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là: A.Giá trị của A2 là A. 3 lần D. Khi vật nặng của con lắc lò xo đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn luôn cùng chiều. Trong dao động điều hoà. 5  cm/s B. Chiều dài l ban đầu của con lắc là: A. T/6 D. hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ=0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 15 .Biên độ dao động của quả cầu là: A. 4cm C. Qua vị trí biên có li độ dương.khi độ lớn của gia tốc tăng thì độ lớn của vận tốc giảm. Qua vị trí biên có li độ âm.ngược pha thì li độ của chúng luôn luôn đối nhau. Tăng 4 lần Câu 189: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. 30cm C. Dao động của pittông trong xilanh của xe máy khi động cơ hoạt động là dao động điều hoà. Dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua ma sát và lực cản môi trường luôn là dao động điều hoà Câu 192: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m. Dao động của cây khi có gió thổi là dao động cưỡng bức. lấy g=10m/s2. C. Qua vị trí cân bằng theo chiều âm. m=100g. Lúc vật có li độ x  năng là: A.lấy g=10m/ s 2 . 1 lần 4 C.con lắc thực hiện 20 dao động. Qua vị trí cân bằng theo chiều dương..không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài.Trong khoảng thời gian  t nó thực hiện 12 dao động . D. C.533 Câu 182: Chọn phát biểu sai: A.02. Dao động tự do là dao động có tần số chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ.Biết biên độ của dao động tổng hợp là 10cm. C. Câu 183: Một con lắc đơn có chiều dài l. 60cm B. thời gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén. 8cm D. 20  cm/s D. T/8 B. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A 2 là: A. 15  cm/s Câu 185: Cho hai dao động điều hoà cùng phương x1 = 5 3 cos10πt (cm ) và x2= A2 sin10πt (cm) .Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 5cm B. Giảm 4 lần C. 50cm C. D. 20cm D. 80cm Câu 184: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm.272.Khi vật 1 qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật 2: A. D. 6cm Câu 186: Có 2 vật dao động điều hoà. B. B. Khi pha dao động bằng  /3 thì vật có vận tốc v = -5  3 cm/s. 10cm B. 15cm Câu 188: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo. T/4 C. 4 lần B.Nếu muốn số dao động trong 1 giây tăng lên 2 lần thì độ cứng của lò xo phải: A. Tăng 2 lần B. 40cm D. Giảm 2 lần D. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: Giáo Dục Hồng Phúc . Hai dao động điều hoà cùng tần số. 1 lần 3 Câu 191: Chọn câu nói sai khi nói về dao động: A.Biết trong quá trình dao động .Kích thích cho quả cầu dao động thẳng đứng.Khi giảm độ dài một lượng 32cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên. 10  cm/s C.

B.x = 25πcos( 0.Khi giảm độ dài một lượng 32cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên. D.con lắc thực hiện 20 dao động.Độ lớn lực đàn hồi bằng lực kéo về. 16m. Phương trình dao động của vật là: A. 2 2 Câu 198: Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm.2. B. Câu 201: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m.  6  3  3  6 Câu 197: Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ.6m C.8N. 1. khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0.0N. C. Câu 200: Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang.533 A. B. 12 12 12 Câu 202: Một con lắc đơn có chiều dài l. Chiều dài l ban đầu của con lắc là: A. D. 50cm C.2N. C. 80cm Câu 203: Có 2 vật dao động điều hoà.3. 60cm B.5s.biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật 2. Câu 195: Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2. x  4cos(2 t  )cm B.Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. Lấy  2  10 . B. Phương trình dao động của vật nặng là: v(cm / s) 25   A. Câu 199: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa. 6t  ) (cm). A. C. D. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm.Khi x1  4 3 cm thì x2  0 . A. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ x  2 3cm theo chiều dương.Khi vật 1 qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật 2: Giáo Dục Hồng Phúc . 2T. B.Khi x1  0 thì x2  4 cm.Khi x2  4 cm thì x1  4 3 cm.Khi x1  4 3 cm thì x2  0 . D. D. D. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm.Trong khoảng thời gian  t nó thực hiện 12 dao động . s.Tần số phụ thuộc vào biên độ dao động.x = 25cos( 3 t  ) (cm). Thời gian để hòn bi đi được 5cm kể từ vị trí cân bằng là 15 21 18 A. C. C. nhận định nào sau đây là đúng? A.vô cùng lớn. B. quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm.8N. Câu 193: Một vật dao động điều hoà. x  8cos( t  )cm Câu 194: Khi nói về dao động cưỡng bức. B.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức. s. 40cm D.Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng C. 2 2 t (s) O 0. 16cm D. D.Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng. khối lượng dây không đáng kể. khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là A.272.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 16 .Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.0.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó. x = 5cos( 5 t  ) (cm). Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T. nhận xét nào sau đây là sai? A. C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. Đáp án khác. B. x = 5cos( 5 t  ) (cm). Nhận định nào sau đây là không đúng? A. B. Câu 196: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình : x1  4 3cos10 t(cm) và x2  4sin10 t(cm) . treo vào một sợi dây không giãn. s.2 s. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm theo phương thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa.1 25   C. x  4cos(2 t  )cm D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức.4. x  8cos( t  )cm C.2.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. D.T.Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng.

x2=4sin(4 t + ) và x3=3sin(4t + ) là 4 4     A. C. 120 60 80 100 Câu 210: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian t.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 17 . B. D. 2. 3 lần B. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm). C. giảm hai lần. C. B. Qua vị trí biên có li độ dương. x  7sin(4 t  ) B. Vận tốc. 2 (s). D.533 A. Động năng. C.54(cm) D. 4 3 cm. Câu 209: Một con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm. D. B.7m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. còn khi vật có li độ 3cm thì vận tốc là 40 (cm/s). Chiều dài ban đầu là: A. B. Lấy g=π2=10(m/s2).A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Qua vị trí biên có li độ âm. Qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 2 lần. f = 10Hz. Vận tốc. Câu 211: Một vật dao động điều hoà. x  7sin(4 t  ) 4 6 4 6 Câu 213: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A. 3 (s). f = 5Hz.. Câu 207: Một vật dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + ). 4 lần. C. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). 3 3 cm. Vận tốc. Giảm 2 lần D. 2 3 cm. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. khi vật có li độ 4cm thì vận tốc là 30 (cm/s). s. 3 cm.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Tăng 4 lần. D. gia tốc và động năng Câu 214: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. C. Trong khoảng thời gian chu kỳ quãng đường vật 4 đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là A. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0. 5 lần. 1/3 (s). s s. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần? A.9m. D.Nếu muốn số dao động trong 1 giây tăng lên 2 lần thì độ cứng của lò xo phải: A.5m. D. Tăng 4 lần Câu 205: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A (xác định). x  8sin(4 t  ) C. 4.46(cm) Giáo Dục Hồng Phúc . Câu 208: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + /3). 1. D. 2. x  8sin(4 t  ) D.272. 6(s). B. Câu 204: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo. A = 12cm. gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g). Giảm 4 lần C. Qua vị trí cân bằng theo chiều dương. A.00(cm) B.2m.05s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0. B. A = 10cm. A = 5cm. C. gia tốc và lực kéo về C. B. 1.00(cm) C. động năng và thế năng D. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1 = 2cm đến li độ s2 = 4cm là: 1 1 1 1 A. Chu kì dao động của con lắc là: A. tăng hai lần. 5. A = 12cm. D. Tăng 2 lần B.6m. f = 10Hz. f = 12Hz. Biên độ và tần số của dao động là: A. C. không đổi. thế năng và lực kéo về B. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ năng của vật sẽ: A. Câu 206: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A. rồi truyền cho nó vận 1 tốc 20π 3(cm / s) hướng lên. 8. Dao động tổng hợp của ba dao động Câu 212: 3  x1=4 2 sin4  t. s. thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = . 0.

C. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.533 Câu 215: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m. 5 B. Elip D.3cm D. E0/3 C. biên độ giảm 3%.71% D. 0. 0. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10 3cm / s hướng thẳng đứng. m = 100g. 4. Câu 226: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E0 . 2s B.67% C. Đường tròn. 1s C. 2 A C. Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ.2m/s D. B.2m/s C. tăng 25% Câu 217: Một chất điểm đang dao động với phương trình: x  6cos10 t (cm) . B. 4cm C. D. 0. Câu 219: Nếu vào thời điểm ban đầu.2m/s và 1. cùng pha với li độ. 1. quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. 1/3. Parabol. tỉ số giữa động năng và thế năng của dao động là A. C. giảm 16. 3 A D. Thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ. 0. vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng thì vào thời điểm T/12. 2 C.25s Câu 225: Một chất điểm có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T = /5s. 1. Biên độ dao động của chất điểm là: A. 1. 0. 2m/s và 0 Câu 218: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 10N/m dao động với biên độ 2cm. sớm pha so với li độ. Câu 228: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. thời gian mà vật nặng ở cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm là bao nhiêu A.8% B. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. 4  C. Câu 220: Vật dao động điều hòa với phương trình x  Acos(t   ) . Đường thẳng. 0. 6% C. D. C. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp động năng bằng không là A. vật ở vị trí có li độ bằng không. 1.5s D. B. 0. 3. Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động A. B. gia tốc của vật đạt cực đại. B.02J. D. Cứ sau mỗi chu kì. Động năng của quả cầu khi qua li độ x = A/2 là : A. Động năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ với vận tốc. Biết năng lượng của nó là 0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 18 . E0/4 D.417s. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào A.209s. A B. Trong khoảng thời gian T/4. Câu 221: Trong dao động điều hòa. Cho thang máy Câu 216: chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s2 thì chu kỳ dao động của con lắc đơn A. 2m/s và 1. tăng 11. lấy g=π2=10m/s2. 9% D. lấy g = π2 = 10m/s2. Tỉ số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là A. Câu 223: Một con lắc dao động tắt dần.272.5A Giáo Dục Hồng Phúc .Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. D. 3E0/4 B. ngược pha với li độ. C. Trong mỗi chu kì dao động.2m/s và 0 B. lệch pha so với li độ. B. giảm 8. B. D. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là: A. 2 Câu 222: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi A. vật ở vị trí có li độ cực đại. quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là A. 6.314s. 3% Câu 224: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g=2.2 Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy.5 D. 0. E0/2 Câu 227: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A.5%. C.242s. vận tốc tức thời biến đổi  A. 2. 2cm B. 6cm.

Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Cùng pha với li độ. π π C. x = 2cos(10t ) cm. C. T = 1. T = 1 s C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa C. 3 N C. Câu 235: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s và gia tốc cực đại của vật là a = 2m/s2. D. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. D. Chuyển động của vật là dao động điều hòa. ở thời điểm t  1/12 s. D. lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn là: A. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều Câu 234: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? A. D. Một con lắc dơn khác có A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. Câu 233: Phát biểu nào sau đây sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang? A. x = 2cos(10t . x1 = 8sin(  t . D. x1 = 8sin(  t + ) cm 6 6 Câu 238: Một con lắc dơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1=0. B.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 19 . Trễ pha /2 so với li độ Câu 232: Nhận xét nào sau đây là không đúng ? A. thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.8 s. B.7 s B. Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ x : A 2 A 2 A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng .8 s Giáo Dục Hồng Phúc . 10 N B.) cm. B. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 +l2 là. x =  B.6 s. cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc. Chọn t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng. Câu 237: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = -4sin(  t ) và x2 =4 3 cos(  t) cm Phương trình dao động tổng hợp là   ) cm B. T = 0. Ngược pha với li độ C. x = A/4 2 4 Câu 231: Trong dao động điều hoà. 10 3N Câu 230: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . D. C. 1N D. T = 0. gia tốc biến đổi như thế nào? A.) cm 6 6   C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.) cm D. B.533 Câu 229: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN = 8cm với tần số f = 5 Hz . C. Lấy  2  10. B. phương trình dao động của vật là : A. Khi vật nặng ở vị trí biên. x = 2cos(10t + ) cm 2 2 Câu 236: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. Khi t = 0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. x = 2cos(10t +  ) cm. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần. Sớm pha /2 so với li độ B. x = A/2 C. x1 = 8cos(  t .272.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. x =  D. x1 = 8cos(  t + độ dài l2 dao động với chu kì T2=0.4 s D.

73. B. B. D. tại vị trí cân bằng. cơ năng và động năng biến thiên tuần hoàn cùng tần số. 5cm.. gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O.5cos  10t   (cm). 0. có 2 thời điểm tại đó cơ năng gấp hai lần động năng. 5cm.1m. dao động điều hòa với phương trình x = 2cos20t (cm). Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. thì sau 0. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm T T T T A. 0. trên một đoạn thẳng. B. 28. Câu 242: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo thì A. Biên độ dao động của chất điểm là A. mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. 31cm và 36cm.Tại thời điểm t. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. 10 3 cm.8m. C. C. B. D. D. 1. Câu 240: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn. Tìm tốc 2  độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động: A. Câu 245: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. 50(m/s) B. 0. lấy g = 10m/s2. C. Lúc đó.4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên. sau mỗi lần vật đổi chiều. B. 32cm và 34cm.1. 5(cm/s) Câu 248: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x = Acost. còn dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. lúc đó vật cách vị trí cân bằng A. đang chuyển động ngược chiều dương. Khi đi qua vị trí cân bằng. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0.533 Câu 239: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0. 16cm. Biên độ dao D. cơ năng của vật bằng động năng khi vật đổi chiều chuyển động. D. 5(m/s) D. 8cm. x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương.54cm. Câu 243: Một con lắc lò xo nằm ngang. t = . Sau đây là đồ thị biểu diễn động năng Wđ và thế năng Wt của con lắc theo thời gian: W Wñ W0 = /2 KA W0 1 2 /2 0 Wt t(s) Giáo Dục Hồng Phúc . tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh động của viên bi là A. B. D.2 kg dao động điều hòa. tốc độ của chất điểm là 40cm/s. Câu 244: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương. 6 3 12 4 Câu 246: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. t = . 0948.5cm và 34. Chọn chiều dương từ M đến N. 10. x = 4 3cm và chuyển động theo chiều dương. D. 5. Tại một thời điểm nào đó. C. t = . cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào? A. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng A. 30. x = 2 3cm và chuyển động theo chiều dương. 0. 4cm. C. 4 3 cm. giữa hai điểm biên M và N. đầu trên của sợi dây được buộc cố định.272. Câu 241: Một chất điểm dao động điều hòa. C. B. x = 0 và chuyển động ngược chiều dương.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 20 . vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s2 . t = . 4 cm. 2. D. C. cơ năng giảm và ngược lại. 50(cm/s) C.1 rad rồi thả nhẹ. khi động năng tăng. B. C. tần số đó gấp đôi tần số dao động.5cm.5cm và 33cm. dao động (1) có li độ x = 2 3cm. khi động năng giảm thì cơ năng tăng. cấp cho vật nặng một vận tốc có độ lớn 10cm/s dọc theo trục lò xo.   Câu 247: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x  2. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là A.25cm.

x = 3tsin (100t + /6) B. giảm 2 lần C. đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là: A.2 B. Giảm 0.4 D. x = 3sin5t + 3cos5t C. x = 2sin2(2t +  /6) Câu 255: Con lắc xo gồm vật nặng 100g vào lò xo có độ cứng 40(N/m). Tăng 0. 4(rad/s) 2   Câu 249: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x  10cos 2t   (cm).533 Người ta thấy cứ sau 0. Biên độ B. Kéo vật m ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi buông nhẹ. Phương trình dao động của vật là: 2     A. (s) D. tăng 2 lần B. x  5cos t  D.272. phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa? A. Giảm 0. Tác dụng ngoại lực cưỡng bức FO có tần số f1 = 4 (Hz) thì biên độ dao động là A1. Năng lượng D. (s) B. giảm 4 lần Câu 253: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: x(cm) 3 2 2 0 –2 –3 1 3 x1 x2 4 t(s) Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng:    A. x  5cos t   (cm)  (cm) 6  6    Câu 251: Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86. Năng lượng sẽ thay đổi như thế nào nếu cao độ cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần: A. tăng 4 lần D.7(cm/s). x  5cos t   (cm) B. So sánh A1 vơí A2 ta có. Pha ban đầu Giáo Dục Hồng Phúc .2 C. x = 5cost + 1 D.4 Câu 252: Một con lắc đơn dao động điều hòa. x  5cos t (cm) B. x  cos t   (cm) 2 2 2       C. 2(rad/s) C. A2 > A1 Câu 256: Trong dao động điều hoà. nếu ngoaị lực FO với dao động riêng là f2 = 5 (Hz) thì độ là A2. A2 = A1 B. x  5cos t    (cm) D. A. x Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ 0 theo chiều dương. Vật 6  đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm: 1 1 2 1 A.5(s) động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là:  A (rad/s) B. A2 < A1 C. Chưa thể kết luận D.4(s).Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. x  cos t    (cm) 2 2     Câu 254: Trong các phương trình sau.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 21 . (s) 3 6 3 12 Câu 250: Một lò xo có độ cứng k = 10(N/m) mang vật nặng có khối lượng m = 1(kg). (rad/s) D. (s) C. Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng? A. Tăng 0. khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15. Chu kì C. x  5cos t   (cm) 3 6   7  5    C.

4 3 cm B. 2 3  Câu 268: Một vật dao động với phương trình x  4 2 sin(5t  )cm . Quãng đường vật đi từ thời 4 1 điểm t1  s đến t 2  6s là 10 A. ω’ = ω B. thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = . với tần số bằng tần số dao động riêng Câu 259: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng: A. 1/2 s Câu 267: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + /3). C. D. Vận tốc có độ lớn bằng 0.533 Câu 257: Một dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì động năng và thế năng dao động điều hoà với tần số: A. x  4cos(20t+/6)cm D. x  6cos(20t+/6)cm C. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s). l + A C.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. B. 84. đầu trên cố định. 3 cm C. 10 rad. x  4cos(20t-/3)cm B.5s D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0 B. Chu kì dao động của con lắc là: A. F = K(l + A) D. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. 5 lần Câu 263: Một con dao động có chu kỳ T = 4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 3cm / s thì phương trình dao động của quả cầu là A. t = 1. ω’ = 4 Câu 258: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị: A. thời gian con lắc đi từ vị trí có li độ x=0 đến x=A. F = K.4cm D. 333.0s B. Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng là l. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng: A. 80 rad.s – 1 Câu 261: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A. Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là: A.s – 1 C. gia tốc có độ lớn bằng 0 C. t = 0. F = K(A – l ) B.272. t = 1.A +l Câu 266: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4t + /6).s – 1 D. Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần? A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng C. 3 lần D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 22 . ω’ = 2ω D. 6(s).t tính bằng s. 1/4 s D. 331. 4 s C. 1/3 (s). 4 lần C. 2 lần B.5s C.s – 1 B. 4cm D. F = K.A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. 3 3 cm C. gia tốc có độ lớn cực đại D. ω’ = ω/2 C.0s Câu 264: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31.4s. Vận tốc có độ lớn cực đại. 9 cm Câu 265: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng.5cm Câu 269: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. A. đầu dưới gắn vật. 40 rad. x  6cos(20t-/3)cm Giáo Dục Hồng Phúc . 1/8 s B.4cm B. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A >l).8cm C. 3 (s). với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng B. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại Câu 260: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + ). t = 2.Chu kỳ dao động của vật là A. Câu 262: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). 2 (s). 48cm.x tính bằng cm. 337. A. 3 cm D. B. 20 rad. mà không chịu ngoại lực tác dụng D.

x2 = 3cost (cm).4m/s Câu 281: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 3cos(5t . 3 Câu 277: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài. Trong giây đầu tiên vật qua vị trí x = 1 cm được mấy lần? Giáo Dục Hồng Phúc . 0. 1/12 (s) Câu 280: Một chất điểm dao động điều hoà trên đoạn đường PQ = 20 cm. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m) nối với một quả cầu nhỏ. Tại t = 0. x  5 cos(t   / 2) cm D. D. 1/6 (s) D.2m/s B. 2. 2. lò xo có khối lượng không đáng kể. Cho g =  2 = 10m/s 2 .6m/s D. A. x  5 cos(t   / 4) cm Câu 275: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s.533 Câu 270: Hai con lắc đơn có chiều dài l1 & l2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0. Câu 273: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asint.A Câu 274: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình:x1 = 3sin(t + ) cm. x4 = 2cost (cm). 15 lần C.5 s. A.135s B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 0.5 cm đến vị trí xC = 5 cm. Gốc thời gian đ ược chọn là: A. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2. Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật. 0. góc nghiêng của dốc so với 0 mặt phẳng nằm ngang là α = 30 . F lần lượt là trung điểm của OP và OQ. Biên độ dao động sẽ là A. B.6(s).Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 42cm Câu 276: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. 2(s) B. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này. 3(cm).x3 = 2sin(t + ) cm. 7 D. T. 4(cm). Gọi E. 17 lần Câu 279: Một vật dao động điều hoà theo trục ox ( O là vị trí cân bằng) với biên độ A = 10 cm. vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ.91 cm. B. 2. sau khi ra đến biên lần thứ nhất có biên độ là 0. 1. có chu kỳ dao động là T.  A. T2 = 0. 2 2 Câu 278: Một vật dao động tắt dần với biên độ ban đầu là 0. 14 lần B. 55. 1. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . lấy g = 10m/s . Lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là F = 2(N). 4.5(s) C.4(s) Câu 271: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới.8(s) cùng được kéo lệch góc α0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. A. Trong thời gian xe trượt xuống. 5(cm).76cm D. 2T./3) + 1 ( cm). 4 C. 1/16 (s) C.97 cm. 2. C.272. C. x  5 cos(t   / 2) cm B.315s C. 1/24 (s) B. 5 B. Bỏ qua ma sát. lúc vật có li độ x = +A D. D. Hãy cho biết vật ra vị trí biên bao nhiêu lần rồi dừng lại. Quan sát thấy trong 10 s vật thực hiện được 20 dao động. thời gian vật đi từ P đến Q là 0.8(s) D.987s D. x= 5 2 cos(t + ) cm. tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là: A. 50cm C. lúc vật có li độ x = . Tính thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí xB = . 4 C. Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn EF là A. 16 lần D. Chu kì dao động của con lắc là A. 2(cm). 48cm B.10 2 (J) lực đàn hồi cực đại của lò xo F(max) = 4(N).809s Câu 272: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có năng lượng dao động E = 2. . 2.8m/s C. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: T T A. kích thích cho con lắc dao động điều hoà với 2 biên độ góc nhỏ. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm C. B. .375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là: A.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 23 .

4 s và 8 cm.130. gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Khi chưa tích điện cho quả nặng.Lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần. 4. B. Biết rằng khi động năng và thế năng( mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0. 6 lần B. 12cm B. 47. 2. Bỏ qua ma sát.6s B. 2.360. 1. Tích điện cho quả nặng điện tích q= 6. góc nghiêng của dốc so với 0 mặt phẳng nằm ngang là α = 30 . khi vật đi qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2 = 100g đang đứng yên. C. Quãng đường vật đi được trong thời gian 30 s kể từ lúc t = 0 là: A. Gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật. 2. có chiều dài 160cm.987s D. A. lấy g = 10m/s . Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống. ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 600 rồi thả nhẹ cho vật dao động. s . 6. chu kì dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là To =2s.98 s và 2 m Câu 284: Một con lắc lò xo ở phương thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(t 2/3) ( cm).2 m C.36s Câu 287: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng ( gọi là những lần trùng phùng). gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.6 m Câu 283: Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2s. Lấy π = 3. 7 lần Câu 282: Một vật dao động với phương trình: x = 4cos(4t ) ( cm). Lấy g = 2 = 10 m/s2. tại nơi có g = 10m/s2.Thế năng của vật giảm dần. 3. đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ  điện trường E thẳng đứng. 4 lần D. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là 2 7 1 4 A.6 N Câu 285: Một con lắc đơn: có khối lượng m1 = 400g. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì A.2 N B. s . 12 2 cm C.809s Câu 288: Hai con lắc đơn có chiều dài l1 & l2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0.8(s) D. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động là Giáo Dục Hồng Phúc . Biết khối lượng của vật nặng là m = 280 g. có độ lớn E = 4800V/m. 2. s .160. 6cm D. Câu 286: Một con lăc đơn có vật nặng m = 80g. 16 cm B.2 N D. D. 1. 2. kích thích cho con lắc dao động điều hoà với 2 biên độ góc nhỏ. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0. C. 6 2 cm Câu 292: Một vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại là 31. 30 30 30 15 Câu 291: Một con lắc lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s. 2. 2.272.8(s) cùng được kéo lệch góc α0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. 1.4(s) Câu 289: Một vật dao động điều hòa. Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. lực đàn hồi của lò xo có giá trị nào sau đây.5(s) C. D. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m) nối với một quả cầu nhỏ. tại thời điểm t = 0.Chuyển động của vật là chậm dần đều.009 s và 2 m D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 24 .Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 1.10 5 C thì chu kì dao động của nó bằng: A. 2(s) B. 53. 2.530 . Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc đơn. 9.8 m/s2. 77. Trong thời gian xe trượt xuống. 1.98 s và 1 m B. T2 = 0.009 s và 1 m C.315s C. 3.6m/s. Biên độ dao động của con lắc là: A.5s D. D.6(s). C. B.72s C.2 N C.Vận tốc của vật giảm dần.533 A. 5 lần C. lấy g = 10m/s2.4 cm D. Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là A. 1.lấy g = 9. Câu 290: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. s . 1.14. 2.4 cm/s. hướng lên. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. B. A. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này. 2. trong quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi xuất hiện ở lò xo là 5/2. Chu kì dao động của con lắc là A. A.135s B.

cứ sau những khoảng thời gian 0. thế năng của vật bằng cơ năng Câu 296: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. 125. 120s 120 Câu 300: Phương trình chuyển động của vật: x = 2cos( 10t) cm với t tính bằng giây. Phương trình chuyển động của vật là:   A.) cm 2 2 Giáo Dục Hồng Phúc . x = 10 cos( 4t . x = 10cos( 4t + ) cm B.4cm/s C. thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy nó thực hiện được 50 dao động toàn phần.57s./4 )cm. Gọi v và a là vận tốc và gia tốc của vật.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 3 Hz B. Lấy gốc tọa độ là trung điểm O của AB. 10cm C. Độ lớn vận tốc lúc vật đi qua trung điểm MN là: A. Thế năng của vật cực đại khi ở vị trí biên C. 10 Câu 301: Phương trình chuyển động của vật là x = 20cos( t . Phương trình chuyển động của vật là: A. 80cm B. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng 4 4 A. x = 3cos( 4t)cm D.8cm/s Câu 304: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với Chu kỳ T = 0. Gốc tọa độ O là vị trí cân bằng của vật. Chu kỳ dao động của vật là: 1 A. Lấy π2 = 10. 144cm Câu 295: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố đinh ( mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì A. Vận tốc của vật lúc qua x = 10cm và đi theo chiều âm là: A.05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau.5s.4cm/s B. 12Hz Câu 298: Một con lắc lò xo có khối lượng nhỏ là 50g. s D. 2 + 4 = A2 C. x = 5cos( 4t)cm B. 50cm/s Câu 297: Một con lắc lò xo dao động điều hòa.6cm/s B. 100N/m D. 80cm/s B.7cm/s C. Lúc t = 0 vật đi qua O theo chiều từ A đến B. Lấy  = 3. 62. 6Hz C. 4 + 2 = A2 B. 200N/m C. 100cm/s C.5s B. 31. C. Chiều dài ban đầu cuả con lắc là: A. chiều dương từ A đến B. 5 C.533 A. 50N/m Câu 299: Một vật dao động điều hòa thực hiện được 600 dao động toàn phần trong gian 5 phút. 3. Lúc t = 0 vật đi qua li độ x = 3cm và vận tốc V = 0. Hai dao động này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là π 3π x1 = 4 cos(10t + ) cm. . Biên độ dao động của vật là: A. 1Hz D. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tấn số A. x = 5cos( 4t + )cm. ± 8cm B. 2 + 2 = A2 v v       Câu 294: Tại một nơi trên trái đất. 15m/s C. x = 3cos( 4t + ) cm Câu 305: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng AB = 10cm.31. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại D. 2 B. Khi ở vị trí cân bằng. 60cm D. 25N/m B. 10cm/s Câu 293: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos( t + ). -54. con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acost. 20m/s D. Hệ thức đúng v2 a2 v2 a2 2 a2 v 2 a2 A.14. 0 B. một con lắc đơn dao động điều hòa. T rong khoản thời gian t con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần. vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu B.272. 50 D.4cm/s D. 100cm C. 54. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 10s là: A. và x2 = 3cos(10t ) cm.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 25 . 2s C. 0. 2 + 2 = A2 D. Mỗi giây vật thực hiện được 2 dao động toàn phần. Lấy π2 = 10. 5cm/s D. 15. 10cm/s D. lò xo của con lắc có độ cứng bằng A.9cm Câu 303: Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm MN cách nhau 10cm. Lúc vật qua li độ x = 3cm nó có vận tốc v = 10cm/s. Trong 10s vật thực hiện được 20 dao động toàn phần. ± 5cm D.4cm Câu 302: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với Chu kỳ T = 1. Biết lò xo có độ cứng là 36N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g.

5N. Quãng đường vật đi được trong chu kì kể từ t = 0s là: 4 Giáo Dục Hồng Phúc .628s.5cos( 20t) cm D. Thời điểm vật đi qua vị trí 6 có li độ x = 2cm theo chiều dương là: 1 k 1 k A.3…) B.2…) D. Lấy chiều dương hướng xuống.57s chất điểm có li độ là: A.) cm. Lúc t = 0 thả cho dao động điều hòa. t = . Vào lúc 3 7 nào đó vật đi qua li độ xo = -5cm thì sau 3s vật qua li độ: A. F = 0. Vào lúc 12 1 nào đó vật qua li độ x = 3cm và đi theo chiều dương thì sau đó s vật đi qua li độ 3 A. t = (s) ( k = 0. s B.) B. x = +5cm D..0. s D. x = 2. .2…) 8 2 24 2 k 1 k C.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh C. t = + (s) ( k = 0. f = 2. s 12 3 3 3  Câu 311: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 4cos( t + )cm.1. t = . Thời điểm vật đi qua vị trí 3 cân bằng theo chiều âm là: 1 5 A.) cm 2 2 Câu 306: Một vật dao động điều hòa trên trục x’ox với phương trình x = 10 cos( t) cm.625N C.2.533   ) cm D. Ta nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến khi lò xo không biến dạng.625N Câu 315: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với T = 0. Lấy gốc tọa độ là vị trí cân bằng. F = 0.+ (s) ( k = 1. f = 3. x = 5cos( 4t . t = + k (s) ( k = 0. F = 0. F = 0.43s D. 12cm  Câu 310: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 2cos( 2t . s B. 2cos( 2t +  ) cm C.) cm.2. 6cm C.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 26 . x = 2cos( 2t) cm B.79s B.2. Thời điểm để vật qua x = + 5cm theo chiều âm lần thứ hai kể từ t = 0 là: 1 13 7 A. . x = -3cm C. Lúc t = 0cm vật qua li độ x 1 = . 3.2. Độ lớn lực hồi phục F và lực đàn hồi f lúc t = s là: 3 A.2…) 12 12 1 k 1 C. gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật thì phương trình dao động của vật là x = 2cos( 4t)cm.6cm B. chiều dương hướng lên và 2 =10 thì phương trình chuyển động của vật là: A. 3cm D.1.3. f = 3.625N B.1. t = . t = + k(s) ( k = 0.5cos( 20t + /2 ) cm Câu 314: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 50N/m treo thẳng đứng.433N.3…) D. t = . x = 5cos( 4t + 0948.272.2s.)cm.5N. s C. f = 2. Lấy g = 2 10m/s2 và 2 = `10. biên độ 8cm. thời điểm 2 để vật đi qua li độ x = 3 cm theo chiều âm lần đầu tiên kể từ thời điểm t = 2s là: 27 4 7 10 A. -2.4cm theo chiều dương. 1s 3 3 3  Câu 307: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( 2t .2 …) 12 2 15  Câu 308: Vật dao động điều hòa trên phương trình x = 4cos( 4t + ) cm. x = + 3cm Câu 313: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 64N/m vật nặng m = 160g được treo thẳng đứng. x = -5cm B. x = 2.+ (s) ( k = 1. s C. 1.433N.79s   Câu 312: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 6 cos( t .45s C.+ (s) ( k = 1.+ k (s) ( k = 1. D.1. Vào một lúc nào đó chất điểm đi qua li độ xo = 6cm thì sau đó 1.3…) 2 6 2 Câu 309: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 0.625N D.

40cm/s B. 0.097J Câu 325: Một vật dao động với chu kì T. Vật dao động với biên độ: A. v = 2 2 cm/s C.10-3 J B. 3A/2 D. 2s Câu 319: Con lắc lò xo gồm vật bặng và lò xo có độ cứng K = 100N/m.10-3 J B. 2.32cm Câu 316: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A. 4 cm B. Lấy mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật thì cơ năng dao động của con lắc là: A. 1s B. Lấy g =2 m/s2.2s B. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%.1rad nơi g = 10 m/s2. 12.  = o D. v = . x = -2 2 cm. Vận tốc cực đại của vật là 80 cm/s. Quả nặng dao động điều hòa với biên độ 6cm. v = .  = o C. Tần số dao động là 8Hz.A /2 D.533 A. 2A/T D. 6. Tần số dao động là: A. 2Hz C. Để con lắc dao động duy trì với biên độ lúc đầu thì mỗi dao động toàn phần cần cung cấp cho con lắc năng lượng là: A. Vtb = 4A/T B. Lúc vật qua vị trí cách vị trí cân bằng 4cm thì động năng bằng ba lần thế năng. Biên độ dao động là: A.5cm C. 4A/3 B. Động năng bằng thế năng lần đầu tiên kể từ t = 0 là lúc : 1 1 A. 9. 10-3 J Câu 321: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc o. thì có vận tốc 4 cm/s. tính vận tốc trung bình trong một chu kì: A.272. 19.  = o 2 4 2 3 Câu 322: Một con lắc dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = Acos t. Mỗi lần bánh xe qua chỗ nối hai đường ray thì toa tàu bị kích động. 10-2 J C. A/ C.10-3 J C. biên độ A. Vận tốc của vật khi qua VTCB: A. Lúc vật qua vị trí cân bằng O nó có động năng 8. khi vật có li độ x = 3cm. Lấy mốc thế năng tại vị trí cân bằng thì thế năng bằng động năng khi con lắc qua li độ góc  mà:     A. Khoảng cách hai chỗ nối liên tiếp là 12.10-2 J. 1.2 2 cm/s D.5s D. Lúc t = 0. 1cm Câu 320: Một con lắc đơn có chiều dài l = 20cm. 2cm D. A. Biên độ dao động con lắc sẽ lớn nhất khi tốc độ toa tàu là: A. 2m/s D. 25cm C. khối lượng vật nặng m = 100g dao động điều hòa với biên độ góc  = 0. 8cm B. x = 2 2 cm.5s vật có li độ và vận tốc là: A. x = -2 2 cm. 0. 2cm B. 5Hz B.2Hz D. tính vận tốc trung bình trong một chu kì: A. 22. 3. s D. kể từ lúc vật nặng T đang ở vị trí thấp nhất thì sau thời gian vật sẽ đi được quãng đường s là: 3 A.1J và dao động tắt dần.25km/h B. 928cm D.5cm Câu 318: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. 1s C. Chu kỳ dao động của vật là: A. 4m/s C. 5. 0. 2A/3 Câu 317: Con lắc lò xo gồm quả cầu nặng gắn vào đầu lò xo . 2s C. 60km/s D.5km/h Câu 324: Một con lắc lúc bắt đầu dao động có cơ năng 0. biên độ A. s.10-3 J D. A/2 Câu 327: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm.5m. Vtb = A/T C. A/4T Câu 326: Một vật dao động với chu kì T.4 2 cm/s Câu 330: Vận tốc một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Asin( t + ) với pha /3 là 2(m/s).10-4 J D. 50 3 cm Giáo Dục Hồng Phúc . 6. 0. 50cm B. 2 vmax / B. 20cm/s Câu 329: Một vật dao động điều hòa x = 4sin( 2t + /4) cm. v = 4 2 cm/s B.  = o B. Động năng bằng 3 lần thế năng khi quả nặng cách vị trí cân bằng. 2.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 4 2 cm C. 30km/h C.5Hz 2 Câu 328: Một vật DĐĐH dao động với phương trình x = 2sin ( 10t + /2) cm. 0. 3cm D. 5A/3 C.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 27 . 10. Kích thích cho vật dao động điều hòa.5cm D. 4 2 Câu 323: Một con lắc đơn dài 1m treo ở trần toa tàu đang chạy đều. 2 2 cm C. Chu kỳ T. x = 2 2 cm.

25s B.) cm. t = + k (s) k  3 3 3 3  Câu 334: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5 2 cos( t .1s đầu tiên là: A.3… D.6m/s C.2. Tại thời điểm vật có gia tốc 75cm/s2 thì nó có vận tốc 15 3 cm/s. B./3)( x tính bằng cm. D.1/2+ 2k (s) với k = 1. t tính bằng giây). ON. S = 16 + 2 cm B. Các thời điểm vật chuyển 4 động qua vị trí có tọa độ x = -5cm theo chiều dương của trục Ox là: A. chu kỳ T. m2: A. 4 lần Câu 336: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục ox với chu kỳ T. 4A C. m2 = 4m1 D. S = 16 + 2 3 cm Câu 342: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. 0.272. 8A D. Quãng đường vật đi được 3 trong 1. 3. 9cm D. t = + k (s) k N D. v = 40cm/s B. v = 50cm/s C. gồm lò xo nhẹ có K = 50N/m. Thời điểm vật đi qua vị trí 6 cân bằng là: 2 1 2 1 A.) cm.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 6 4 3 2  Câu 337: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos( 20t + )cm. 5cm B. A. 100cm/s  Câu 340: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 10t . 10cm Câu 332: Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo cho chúng dao động. vật có khối lượng 2kg. t = 1. một giá trị khác  Câu 338: Phương trình dao động của một con lắc x = 4cos( 2t + ) cm.75s C. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của OM. 0. 5 lần D.2. 4 Gọi MN lần lượt là vị trí thấp nhất và cao nhất của quả cầu. S = 16 + 2 2 cm D. Xác định biên độ: A. t = 1.+ 2k(s) k N C. Hãy tính vận tốc trung bình của quả cầu trên đoạn từ I tời J.3 C.2 … Câu 335: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 2 cos( 5t . quả cầu m1 thực hiện được 10 dao động. 12A Giáo Dục Hồng Phúc . Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với trùng với gốc tọa độ. S = 40 2 cm B.533 Câu 331: Một con lắc lò xo. S = 44cm C.1.5s D. t = 1 + 2k (s) với k = 0. Hãy so sánh các khối lượng m1 .) cm. 6 lần C.2… B.5 + 2k (s) với k = 1. 36cm/s D.36m/s B. Vận tốc trung bình của 6 vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 3cm là: A. 0. m2 = 2 2 m1  Câu 333: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( t . 1.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 28 .5 + 2k (s) với k = 0. 0. C. 2A B.) cm. 7 lần B. S = 40cm D. Trong cùng một khoảng thời gian t. khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí A x = là: 2 T T T T A. Trong một giây đầu tiên kể từ lúc t = 0. m2 = 2m1 B. 6cm C. dao động điều hòa dọc. v = 60cm/s D. còn quả cầu m2 thực hiện 5 dao động. t = . t = +2k ( s) k N B. S = 18cm C.1. Quãng đường mà nó đi được trong khoảng thời gian bằng 2 lần chu kì là: A.25s đầu tiên là: A. t = . 2 Quãng đường quả cầu đi được trong 2.25s  Câu 339: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 2t . 40 + 3 cm  Câu 341: : Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( t )cm. Chất điểm qua vị trí có li độ x = +1cm A. Thời gian ngắn nhất để hòn 2 bi đi qua vị trí cân bằng tính từ lúc bắt đầu dao động t = 0 là: A. m2 = 2 m1 C.

A. Động năng của nó là một hàm tuần hoàn với chu kỳ: A. A C.45m/s B. Quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là: A.) cm. quanh vị trí cân bằng o với biên độ A và chu kì T.5cm/s B. vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu C.56m Câu 346: Li độ của một vật dao động điều hòa có biểu thức x = 8cos( 2t . 84cm D.5A./4) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu thời điểm t = là: 4 A. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4. A 2 B. 32cm C.5s tính đúng là: A. 3A/2 D. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng. động năng tăng dần còn cơ năng giảm dần C. Thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên Giáo Dục Hồng Phúc .08J C. Chất điểm đi vị trí có li độ x = +1 cm. 6 lần Câu 353: Một con lắc lò xo có độ cứng K = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. 12.5 2 cm D. 80cm B.48m B. 150 2 cm C. Ở thời điểm t = 0. 8. 50 + 5 2 cm D. `160 + 5 2 cm Câu 351: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox. Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0. 19. vật đang ở vị trí T biên.016J B. 7. 4s Câu 355: Điều nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo ? A. 60 . Cả A. 0. 800J Câu 354: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 0. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vât có độ lớn cực đại B. Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 3cm là: A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động B. Cơ năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí cân bằng và bằng thế năng của nó tại vị trí biên D.875s là: A.5 3 cm Câu 348: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( 2t . Khi ở vị trí cân bằng thế năng của vật bằng cơ năng D. A/4 B.B.C Câu 356: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( Mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì A. 1s C. 2A Câu 344: : Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1. Sau thời gian T./2)cm.8cm/s D.272. 4 lần B. 0.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 0. 7. 15.5s đến t2 = 13/3s là: A. A 3 Câu 352: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin( 5t + /6)( tính bằng cm và t tính bằng giây). Quãng đường mà chất điểm đó đi được từ to = 0 đến t1 = 1. 2s D.16cm/s D. Vật đi được quãng đường bằng 4A Câu 345: Chất điểm có phương trình dao động x = 8sin( 2t + /2) cm. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên. Trong khoảng thời gian T/4.7cm/s Câu 349: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 2t + /4) cm. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t= 2s đến t = 4.5s B.86cm/s Câu 350: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos ( 5t . 7 lần C. 7. B. 82cm C. phát biểu nào sau đây là sai? A. 40cm D. 16J D. 40 + 5 3 cm C.5 Hz. 50 + 5 3 cm B. 160 . Sau thời gian T/4 vật đi được quãng đường bằng A D.14cm/s C. 80 + 2 3 cm. 17.55s tính từ lúc xét dao động là: A. A/2 C. Chu kỳ T. với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên.4cm/s C. 140 + 5 2 cm B. 5 lần D. Câu 347: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( t . 0.533 Câu 343: Một vật dao động điều hòa với biên độ A.Độ dài quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 8/3s tính từ thời điểm ban đầu là: A./2) cm. Quang đường vật đi được trong khoảng thời gian 1. Sau thời gian T/8. Sau thời gian T/2 vật đi được quãng đường bằng 2A C. vật đi được quãng đường bằng 0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 29 . A D. 0.625s là: A.

22. 21. 5cm B. Wđ = sin( t) C. 1.2N B.5s D. Fdhmax = 1.25s C. 2 = 10. phát biểu nào sau đây là đúng? A. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ Câu 363: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng? A. 16cm B. 5cm Câu 370: Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m = 100g gắn vào đầu môt lò xo có khối lượng không đáng kể.5s B. A = 30cm. 2cm B.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 1. 24. Lò xo có chiều dài tự nhiên là lo = 20cm và độ cứng k = 100N/m. Động năng của vật tại thời điểm t được tính : W W A. 5. 3Hz C. A. ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm. 2 Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo? Lấy  = 10. Truyền cho vật một động năng 0. 20cm/s Câu 366: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc  = 5 2 rad/s và biên độ 6cm. A = cm. x = ± A/2 C. x = A/n B.18m/s B.3m/s A. A = 30cm.  s. ± 2cm D. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí có thế năng bằng động năng có độ lớn: A. 0.8m/s D. 1s Câu 359: Một con lắc lò xo dao động điều hòa.3m/s C. 0. x = ± A/4 Câu 361: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. 12 2 cm Câu 365: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng 0. v = 160cm/s B. 0. 23. Li độ của vật khi nó có vận tốc 0. 0. 4cm Câu 368: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cơ năng W = 0. ± A/ n+1 D. 0. 2cm C.272.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 30 .4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. ± A 2 /4 C. Vận tốc cực đại của quả nặng là: A. Wđ = W sin2 t 2 4 Câu 358: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 4t + /2) cm với t tính bằng giây. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. ± A 2 /2 B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên D.5Hz Câu 360: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình nằm ngang với biên độ A. Chiều dài cực đại và chiều dài cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là: A. Biết lò xo có độ cứng 30N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của con lắc là: A. Hệ thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s và cơ năng W = 0. 6Hz B. Wđ = cos( t) B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng C. 4cm D. Lấy 2 = 10. 6cm B.2s.18J.6m/s. -2cm C. ± 1cm B. Cứ mỗi Chu kỳ dao động vật.  s. 3m/s Câu 367: Một vật có khối lượng m = 200g gắn vào lò xo có độ cứng K = 20N/m dao động trên quĩ đạo dài 10cm. Li độ của vật khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là: A. x = A/(n+1) C. 0. Fdhmax = 6 2 N 2 C. lò xo có độ cứng k = 100N/m. 30 A. có bốn thời điểm động năng và thế năng bằng nhau B. ± 2cm D. Wđ = W cos2 t D. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc có độ lớn là 0.17cm C. Fdhmax = 120N Giáo Dục Hồng Phúc . A = 30cm. 12Hz D.125J vật bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng. 12cm D. ± 3cm Câu 362: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa. 80cm/s D. 6 2 cm C. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.18cm D. Fdhmax = 12N D. Thế năng và động năng của vật này biến thiên với chu kỳ bằng: A.533 Câu 357: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t) và có cơ năng là W.02J. ± 3cm C. Chu kỳ và biên độ dao động của hệ là: A.19 cm Câu 369: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. x = ± A/(n+1) Câu 364: Một con lắc lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s.4s. Li độ của vật tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là: A. 40cm/s C.

2. 250N/m B. 1s D. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos t.28J D. Cơ năng của vật là: A. Vận tốc biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian C.4s. với t tính bằng giây. khi vật đi qua li độ 4cm thì động năng của vật bằng: A. 0. 3. nếu tần số tăng bốn lần. Lấy g = 10m/s2. Xác định li độ của vật khi nó có động năng là 0. Động năng biến thiên điều hòa quanh giá trị = 0 Câu 378: Câu 45: Hai vật dao động điều hòa có các yếu tố. biên độ giảm hai lần thì năng lượng của nó: A. A = 0. ± 2cm D. chu kỳ dao động T1 = 2T2.9J C.5s C.5s. 2s Câu 380: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. 2 B. E1 = 2E2 D. 1250J B. E1 = 0. Ed = 4Et D. 50N/m B. Giảm 4 lần D. biên độ dao động A1 = 2A2. 0.5cm Câu 386: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với biên độ A = 5cm. ± 1cm Câu 377: Điều nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của vật? A. Lấy g = 10m/s2. 900J D. Ed = Et B.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 31 .025J Câu 383: Một lò xo treo vật có m = 200g làm nó giãn 2cm. 1/5 D.05s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. E1 = 8E2 C. k = 100N/m.4s. truyền cho vật một năng lượng 0.78J B. Lấy 2 = 10. Xác định li độ khi cơ năng của lò xo bằng 2 động năng: A. 1 C. Động năng biến thiên điều hòa và luôn >0 D. ± 4cm B. 0. Lấy 2 = 10. 150N/m D. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ là bao nhiêu? A.25s B. A = 5cm C. Cơ năng của vật là: A. 2 Câu 373: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k. 25N/m Câu 372: Chất điểm có khối lượng m 1 = 50g dao động điều hòa quanh vị cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin( 5t + /6) cm. 4. Giảm 2 lần C. Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m1 so với chất điểm m2 là: 1 A. Chất điểm có khối lượng m2 = 100g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin( t . Vật nặng dao động với biên độ A = 10cm. dao động điều hòa trên quĩ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540dao động.22J Câu 375: Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Khối lượng m1 = 2m2. ± 2 2 D. Khi vật qua li độ -1cm thì vật có vận tốc . 0. 0. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm. 0. T = 0. Cho g = 10m/s2. 35N/m C. Chu kì và biên độ dao động của vật là: A. T = 0.5J D. Trong quá trình dao động thì chiều dài của lò xo biến thiên từ 25cm đến 35 cm. không đổi B. 100N/m Câu 374: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 900N/m. ± 3cm C. tại li độ x = A/2 thì: A. Tăng 4 lần Câu 382: Một vật nặng 500g. 38N/m D. T = 0.4s. E1 = 32 E2 B.272.533 Câu 371: Một con lắc lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g. A. 200N/m C. Cơ năng của vật được bảo toàn B. ± 3 2 cm B.125J C. ± 3 2cm B. Ed = 2Et C. Xác định li độ của vật để thế năng của vật bằng 1/3 động năng của nó. ± 2cm D. ± 2 Câu 385: Một con lắc treo thẳng đứng.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948./6) cm.72J C. A. 2025J B. Kết luận nào sau đây về năng lượng dao động của hai vật là đúng? A. ± 1cm Câu 376: Một vật gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động trên quĩ đạo dài 10cm. ± 3cm C. Cứ sau những khoảng thời gian 0. A = 6cm D. 125J Câu 384: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. T = 0.009J. 12. ± 3cm C. Ed = 3Et Câu 381: Một con lắc lò xo. A = 5cm B.25cm/s. Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là: Giáo Dục Hồng Phúc . Độ cứng k của lò xo bằng: A. Kích thích cho vật dao động điều hòa với cơ năng E = 25mJ.125J.5E2 Câu 379: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = 8 sin( 4t + /3) cm. A.

56cm/s Câu 402: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8cm. Nếu kéo dãn lò xo khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 2cm thì thế năng của lò xo này là: A. 26.041J Câu 387: Một lò xo bị dãn 1cm khi chịu tác dụng một lực là 1N. 1200N/m Câu 396: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng 10N/m. Lấy 2 = 10.5cm C. 3200J B. 15N C. 2/5s Câu 397: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng k1 = k2 = 30N/m. T/4 Câu 394: Một vật dao động điều hòa. 1s B. 2 lần C. 4s C.32mJ Câu 390: Vật dao động điều hòa.54cm B.96J Câu 392: Hai con lắc lò xo 1 và 2 cùng dao động điều hòa với các biên độ A1 và A2 = 5cm. 400. 0. 7. 40N/m C. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng gia tốc của vật có độ lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại : A. T B. ± 2. /5s D. Độ cứng của lò xo tương đương khi 2 lò xo mắc song song là: A. Lấy 2 = 10.25cm B.0016J C. n B. n C. 2 lần B. 0.32J D.16J D. 2s C. Vật được kéo theo phương thẳng đứng sao cho lò xo bị giãn 10cm rồi thả nhẹ cho dao động.5 3 /3 D. 0. Biên độ A1 của con lắc 1 là: A. dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos2t cm. độ cứng K = 100N/m. T B. được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 = 10cm. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là: A. k2 của hai lò xo l1. 7N D.7N/m B. Năng lượng dao động của vật là: A. 300. 0. 80. 2/5s Câu 398: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T. 600.2J C. Năng lượng dao động của hai con lắc là như nhau. chu kỳ T = 2s.56cm/s D.12cm/s C.009J D. Chu kì dao động tự do của hệ là: A.533 A. độ cứng k1 . 0. 0.12cm/s B. 600( N/m) D.02J B.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. l2 = 30cm.625mJ Câu 389: Một chất điểm khối lượng m = 100g.024J B. /5s D. Mắc hai lò xo song song nhau rồi treo vật nặng khối lượng khối lượng m = 200g. 5. 3 lần D.4J D. Chu kỳ dao động tự do của hệ là: A. 600.272. 1. 26. n + 1 D. ± 25. A. khi t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. ± 0. 0.04J Câu 388: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng dọc theo trục xuyên tâm của lò xo. 3 lần Câu 395: Hai lò xo có độ cứng K1 = 20N/m. 5cm Câu 393: Vật dao động điều hòa với chu kì T. 0. Phương trình dao động của vật là: Giáo Dục Hồng Phúc .625 3 /3 C. l2 lần lượt là: A. thời gian ngắn nhất để động năng bằng thế năng là: A. T/3 C. k1 = 2k2. Xác định vị trí ở đó động năng của vật bằng 3 lần thế năng lò xo: A. 2 s B. 300. 80N/m D. ± 12. ± 1. độ cứng k = 20 N/m. 3. 15N/m B. Vận tốc của vật khi 3 qua li độ x = 3 cm. T/ 2 Câu 399: Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 40cm. T/2 D. 500( N/m) C. 200( N/m) B. 2T C. 1J C. 200. các giá trị khác Câu 400: Một lò xo có độ dài l. Đưa vật từ vị trí cân bằng đến vị trí của lò xo không biên dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với tần số góc  = 20rad/s. 400. ± 0. Lấy g = 10m/s2. T/2 C.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 32 . Hãy xác định tỉ lệ giữa gia tốc cực đại và gia tốc ở thời điểm động năng bằng n thế năng A. n+1 Câu 391: Một vât có khối lượng 800g được treo vào lò xo có độ cứng k làm nó giãn 4cm. 0. Cắt lò xo làm 3 phần với tỉ lệ 1:2:3 tính độ cứng của mỗi đoạn: A. 1J B. 200( N/m)  Câu 401: Một vật dao động điều hòa có phương trình là x = 5cos( 2t + ) cm. 0. 25. cho g = 10m/s2. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm là: A.36J C. 2. K2 = 60N/m. 300.1cm D. 3. Mắc hai lò xo nối tiếp nhau rồi treo vật nặng khối lượng m = 150g. 0. 12.

Biết rằng khi vật ở cách vị trí cân bằng một khoảng 2 cm thì nó có vận tốc 4 5 cm/s. -2cm.75. 0.5s vật có li 3 độ và vận tốc là: A. 10cm/s C. Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều C. . v = 75. động năng bằng thế năng Câu 405: Vận tốc trong dao động điều hòa A. vận tốc cực đại. Khi vật ở vị trí biên. 1s B.6Hz Câu 408: Một vật dao động điều hòa vơi biên độ 20 cm. lấy 2 = 3. Tính biên độ dao động của vật ? A.) cm. nó có vận tốc cực đại. Luôn luôn không đổi B. ± 20 3 cm/s C. 8cos( 2t + ) cm 2 2 2 2 Câu 403: Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ. 8cos( 2t .20 3 cm/s B.A Câu 407: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm.5s C. Khi vật qua vị trí cân bằng. 3 2 cm D. Gốc thời gian đã chọn là thời điểm nào? A. 1. khi vật có li độ x = 10 cm thì nó có vận tốc v = 20 3 cm/s. gia tốc là đúng? A. 3cm  Câu 411: Một vật dao động với phương trình x = 4cos( 10t .4cm/s C.5s là: A. Khi vật qua vị trí biên. vận tốc. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều D.4cm/s. 0 D. gia tốc bằng không D. 4cm C. v = . 4. Tần số dao động bằng A. vận tốc và gia tốc đều cực đại C. 2cm. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều Câu 404: Khảo sát một vật dao động điều hòa. Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều B. khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1 m/s.20 3 cm/s D. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm C. 8cos( t + ) cm C.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh A.272. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương B. 1 Hz B. 0. vào thời điểm t = 0. 20 3 cm/s Câu 412: Tọa độ của chất điểm được xác định bởi: x = 5cos t + 1 (cm) (t:s). Phương trình dao động điều hòa của chất điểm x = 5sin( t + ) cm 2 D.2 cm. Biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ 2 Câu 406: Phương trình dao động của vật có dạng x = .14. 20cm/s B. 6cm/s Giáo Dục Hồng Phúc . 5s Câu 409: Một vật dao động điều hòa với tần số có độ lớn vận tốc cực đại là 31. vận tốc của vật tại thời điểm t = 7. 8cos( t - 0948. 15cm/s Câu 410: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ T D. Chu kỳ dao động T = 2s Câu 413: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4t) cm. 3Hz D.2Hz C. Kết luận nào sau đây sai: A. Lúc chất điểm có li độ x = . v= 0 B.2cm. 2 2 cm B. Chu kỳ dao động của vật là: A.533     ) cm B. Khi vật qua vị trí cân bằng.Acos( t) cm. Tốc độ trung bình của vật trong một Chu kỳ dao động là A. Chất điểm không dao động điều hòa B. . Chất điểm dao động điều hòa  C.) cm D. gia tốc bằng không B. Đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng C.4cm/s D.1s D. Lúc chất điểm có li độ x = + A D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 33 . .

0. S = 40+ 2 cm B. 60 . 16 + 2 3 cm Câu 418: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A.)cm. 7. t = + k (s) 3 3 3 3  Câu 416: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos( 10 t .)cm. S = 18 cm C. 17. 0.7cm/s  Câu 423: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2t + ) cm.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 34 . S = 16 + 2 cm B.5cm/s B.56m  Câu 421: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(t . vận tốc trung bình của 4 vật trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4.25s  Câu 415: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( t . C.875s là: A. 0.45cm/s B. D. quanh vị trí cân bằng O với biên độ A. 0. 7. 12A Câu 419: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. 8A D. 40 + 3 cm  Câu 417: Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(t . A 2 B. 19. Ở thời điểm to=0. 7. 0.25s đầu tiên là: A.32cm C. 15. Trong khoảng thời gian . Chu kỳ T. t = . 40cm D.) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = là: 4 A A A. A D. B. Thời điểm vật đi qua vị trí 6 cân bằng là: 2 1 2 1 A. 40 + 5 3 cm C. 0. 18.272. Quãng đường vật đi được 2 13 trong khoảng thời gian từ t1 = 1. t = + 2k ( s) B. 16 + 2 2 cm D. Quãng đường mà nó đi được trong khoảng thời gian bằng 2 lần Chu kỳ là: A.25s B. vật đang ở vị T trí biên. A C. Quãng đường mà chất điểm đó 2 đi được từ thời điểm to = 0 đến thời điểm t = 1.1 s đầu tiên là: A. 2A B.48cm B. Quỹ đạo là đoạn thẳng B.5 3 cm  Câu 422: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2t . vận tốc trung bình của 4 vật trong khoảng thời gian từ t1 = 2s đến t2 = 4.5s.)cm.533  )cm.625s là: A.) cm.16cm/s D. Chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để hòn bi 2 D. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian Câu 426: Chu kỳ dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? Giáo Dục Hồng Phúc .75s C. A 3 2 Câu 425: Trong một dao động của con lắc lò xo thì: A.5 đến t2 = s là: 3 A. 1. 50 + 5 3 cm B.+ 2k ( s) C. quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là: 4 3A A. Quãng 2 đường quả cầu đi được trong 2.14cm/s C. tính đúng là: A.86cm/s Câu 424: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 0x. 2A 4 2  Câu 420: Chất điểm dao động có phương trình x = 8sin(2t + )cm.2 cm/s D.5s 0948. t = + k ( s) D. Lực hồi phục là lực đàn hồi C. vận tốc biến thiên điều hòa D. S = 44 cm C.4cm/s C. Quãng đường vật đi được 3 trong 1.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh Câu 414: phương trình dao động của một con lắc x = 4cos(2t + đi qua vị trí cân bằng tính từ lúc bắt đầu dao động t = 0 là: A. 40 cm D. 4A C. 50 + 5 2 cm D. 8. Chu T kỳ T.

Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 12Hz D. 0.lo) ( l .5Hz. ± 3cm Câu 433: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng A A A A A. 2 = D. n = 7 lần Giáo Dục Hồng Phúc .5s C. 4s  Câu 430: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4t + ) cm. Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 3cm là: A.  = 7 rad/s D.lo ) ( l.00s Câu 431: con lắc lò xo dao động điều hòa. Thế năng và động năng của vật này biến thiên với chu kì bằng: A.8m/s D. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số: A. t s B.2cm C. 3m/s Câu 435: Một chất điểm dao động điều hòa. trong giây đầu tiên số lần chất điểm đi qua vị trí có x = +4cm là: A. x = 12cm C.5s. 6Hz B.016J B. 3Hz C. C. 0. đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m. 0. 12 2 2 A. Hệ số tỉ lệ k Câu 427: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang. lò xo dãn ra có độ dài l. t = s 5 3 3 Câu 438: Biết rằng vật dao động điều hòa có biên độ A= 8cm và chu kỳ T. x = ± D.18m/s B. khi li độ bằng 4 2 cm thì gia tốc bằng 2 m/s2. 2s D. với t 2 tính bằng giây. 2 = B. 2 = ( l .)cm.  = 15rad/s Câu 436: Gọi chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo nhẹ độ cứng k là lo . 1. 0. n = 5 lần B. t = 12 s C. 4N D. x = B. Biểu thức bình phương tần số góc có dạng: gl mgb g gb A.  = 5 rad/s B.5s B. 1s C. Lấy gia tốc trọng trường g. lấy 2 = 10m/s2. 8N Câu 428: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Li độ của vật tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là: A. 0. 1Hz Câu 432: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4cm.lo )  2 Câu 437: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 6cos( t ) cm.08J C. lấy 2 = 10.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 35 . 8 3 cm D. Động năng của nó là một hàm tuần hoàn với chu kì: A. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị là: A. Tính từ thời điểm 3 ban đầu. Biết lò xo có độ cứng 36N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. 16 J D. 1. khối lượng D. Tần số góc của dao động là: A. 2cm B.533 A. 0.8N C. Một đầu lò xo được gắn cố định. Khối lượng của vật nặng là m = 250g. biên độ A = 6cm.4N B. 2 = C. biên độ C. x ± n n+1 n+1 n+1 Câu 434: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc  = 10 rad/s. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng có độ lớn là: A. Quãng đường lớn nhất T vật đi được trong khoảng thời gian là: 4 A. 0. 0. 1.5s B. Vào thời điểm nào 4 3 thì vật sẽ đi qua vị trí x = 3 3 cm theo chiều dương lần đầu tiên. ± 2cm D. 800J Câu 429: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 0.272. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn b rồi thả cho vật dao động điều hòa.  = 10rad/s C. T = 0. vật nặng dao động điều hòa với A= 10cm. . n = 4 lần D.lo ) (l . tần số B. 0.25s D. x = 8 2 cm B. n = 6 lần C. 12 2 cm  Câu 439: Một chất điểm dao động điều theo phương trình x = 5cos( 5t . 2s D.3m/s C.

634 N C. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng (s).5s C.37 m/s. 45cm C.34 N D. Phía dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh bị đóng Giáo Dục Hồng Phúc . x = 2 2 sin( 10t + ) cm B.34 N Câu 447: Chiều dài của con lắc đơn l = 1m. thì 10 1 động năng lại bằng cơ năng. k = 20N/m B.637 m/s.4cos( t + ) cm D. Biên độ dao động là: A. x = 54 cos( t . x = 5.81m/s2. Vb = 1. Độ cứng k của lò xo là: A. Fdh = 4. x = 2 2 sin 10t cm D. Biết rằng tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20cm/s và 2 3 m/s2. Vb = 16. x = 45cos (t) cm   C. T =  (s).37 m/s. x = 4. Fb = 6. Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10-4 J. 54cm b. x = 4. khối lượng không đáng kể hòn bi thép có khối lương m treo vào đầu dưới của dây. T = (s). 2cos(2t) cm B.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 36 .  = 20 (rad/s) D. Fdh = 0. Vận tốc và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là: A.2s D. a.45N C. Góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là: o <30o. Fdh = 45 N Câu 446: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50g treo vào đầu một sợi dây dài l = 1m.4kg đang dao động điều hòa với biên độ 4 cm.5s b.5cos( t) cm B. Phương trình dao động của vật là: 7 7 A. Vb = 16.637 m/s.5cm B. k = 40N/m Câu 441: Một lò xo khối lượng không đáng kể. x = 2 sin( 10t + ) cm 6 6 C. 4.  = 20 ( rad/s) 10   C. Fdh = 0.272.4cm D. Phương trình dao động của chât điểm là: A. Fb = 0.8m/s2. Fb = 6. T = 2s B. x = 45cos t ( cm)   C. Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10-4 J. Lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm đó là: A. Phương trình dao động của chất điểm có dạng: A. Chu kỳ và vận tốc góc của dao động là: 2  A.0045 N B. x = 2 sin 10t cm Câu 444: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương  trình x = 4sin t ( cm). Phương trình dao động dạng hàm cosin khi không có m2 của hệ có dạng: A. Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42cm. Nếu treo thêm vật m 2 có khối lượng bằng vật m1 thì độ dài của nó là l2 = 34cm.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Fb = 0.01kg thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s và pha ban đầu bằng 0 rad. 32N/m D.  = 20(rad/s) B.) cm 2 2 c. x = 2cos(27t) cm Câu 442: Một chất điểm khối lượng m = 0. T = (s). có độ dài tự nhiên là lo.5cos t ( cm) B. Lấy g = 9. x = 4.634 N B.7t)cm C.  = 2 ( rad/s) 5 5 Câu 445: Một chất điểm khối lượng m = 0. Treo một vật có khối lượng m1 =150g vào lò xo thì độ dài của nó là l1 = 32cm. 16N/m C. a. x = 45cos( t + ) cm 2 2 Câu 443: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30cm. T = 1. ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9.533 Câu 440: Một con lắc lò xo với quả nặng có khối lượng m = 0. T = 1. x = 2cos(7t) cm D. thực hiện dao động điều hòa theo quy luật cosin với chu kỳ T = 2s và pha ban đầu bằng 0 = 0 rad. Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10cm. rồi chuyền cho vật vận tốc 20cm/s hướng lên trên( vật dao động điều hòa). Bỏ qua mọi ma sát. T = 2. 5. T = (s).5cos( t + ) cm D.5N D.01kg. Vb = 1. x = 2cos(2. Chu kỳ dao động của con lắc là: A.

10 K .99). l = 25cm C. T = 1. Có chu kỳ là T = 2s khi ở nhiệt độ 20o C. T = 3.9cm/s2 B.14m/s C. Thời gian từ khi thả vật đến khi đi được một đoạn 15cm đầu tiên là: A. Tmax = 5. l = 0. t = 0. l = 0. Ở nhiệt độ 80 C trong một ngày đêm con lắc A. Tmax = 4.7cm C. T = D.272.6 m. T = 2. A2 = 2. k = 0. Biết rằng năng lượng của dao động là 5. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc nhỏ  = 3o rồi thả nhẹ.9. Động năng của vật tại thời 3 điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng biên độ là: 5 A. T = 0 B. A1 = 4.9. Chỉ dao động 1 phía với chu kỳ T’ = 1s D. A.815m/s2( bỏ qua lực cản và lực đẩy không khí). Tmin = 5.5. Wd = 20J C. k = 32N/m D. Dao động về 1 phía với chu kỳ như cũ C.7s C.7cm B. Bỏ qua ma sát.32J Câu 453: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa không ma sát với gia tốc cực đại bằng 16m/s2.33cm thì tốc độ của vật bằng 31.2cm. Tmax = 6. Biết rằng cơ năng của hệ bằng 0.5.31s C. 10 -6 độ-1 Giáo Dục Hồng Phúc . v = 0.795m/s2 thì sau 24h đồng hồ này chạy nhanh hay chậm bao nhiêu.9.8m/s2 a. Chu kỳ T = .9.41m/s B. Tmin = 4. 10-3 N Câu 449: Một viên bi buộc vào một sợi dây mảnh không giãn ở điểm cố dịnh cách tâm bi 1. T = T’ C.2cm. lấy g = 10m/s .8. k = 7 N/m C. A2 = 2. Biên độ dao động đạt về hai phía của vị trí cân bằng là: A. 10-3 N.099m B.89cm/s2 C.21s D. lấy g = 9. Đếm nhanh 4.4s Câu 457: Một viên bi bằng đồng.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. 10-3 N.16m/s2 Câu 452: Năng lượng toàn phần của một vật dao động điều hòa là 50J.7s B. Khi li độ của vật bằng 4. Độ cứng k của lò xo là: A. 0.7s b. Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên 5 độ góc 0( cos o = 0. Đếm nhanh 74s C. 10-4 N.945m C. Không dao động 2 Câu 448: Một con lắc có khối lượng m = 0.05m.5.05rad. Chiều dài sợi dây sẽ là: A.7cm c. v = 0. 10-3 N D. Chiều dài của con lắc là: A.05rad. a.91m/s D. A1 = 4.7s D. am = 7. Chu kỳ dao động của con lắc khi vướng đinh là: A. Dùng búa gõ nhẹ theo phương nằm ngang vào bi thì thấy bi di chuyển đến độ cao h. Tmin = 3. A2 = 3. Vô cùng lớn T’ Câu 456: Một con lắc đơn đếm giây chạy đúng khi nhiệt độ là 200 C. Tmin = 6.533 chắc vào điểm O’ cách O một đoạn OO’ = 50cm sao cho con lắc vấp phải đinh khi dao động.6 m/s2 D.7cm D.3cm. v = 0. k = 10 N/m B. 10-4 N.599m D. Biết hệ số nở dài của dây -5 -1 o là  = 1. 30cm Câu 455: Một con lắc đơn được gắn vào chân một cái thang máy. Dao động về 2 phía với T = 1s B. am = 31.16J và khối lượng quả nặng m = 20g( khối lượng lò xo không đáng kể). Đếm chậm 47s B.2cm. lúc đó dây treo nghiêng so với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là: M = 0.32N/m Câu 454: Một con lắc đơn có vật nặng m = 100g đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng -4 2 0. Gia tốc cực đại của vật là: A. A2 = 3. Tmax = 5.4cm/s. v = 0. Tính sức căng dây tại vị trí cân bằng và vị trí biên là: A. Wd = 30J D. lò xo có độ cứng k = 40N/m. A1 = 5. Khi thang máy rơi tự do thì chu kỳ dao động là: 1 A. Chu kỳ dao động khi thang máy đứng yên là T. 10-4 N C. Lấy g = 10m/s2. dây treo bằng đồng được dùng làm đồng hồ đếm giây.7s D. t = 0. Wd = 18J B.94s Câu 451: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 37 . am = 3. am = 78.7. Đếm nhanh 7.63s B. 10-4 N B. t = 0. l = 0. t = 0. tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9. Tại nhiệt độ t’ = 35o C ở nơi có gia tốc trọng trường g’ = 9. A1 = 5.2m/s Câu 450: Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng m = 400g. Vận tốc của bi khi bắt đầu dao động là: A. Nếu không đóng đinh ở O’ mà đặt tại vị trí cân bằng tấm thép cố định thì hiện tượng gì sẽ xảy ra( biết vật sẽ dao động đàn hồi).10 J. l = 40cm B.5g. Giữ vật ở vị trí sao cho lò xo không bị biến dạng sau đó thả nhẹ để vật dao động điều hòa. l = 13cm D.995m b. Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ là  = 1. l = 0.

với cùng biên độ và tần số. 4 4   C.1s Câu 458: Một con lắc có l = 0. 3 4 2 4  Câu 461: Cho 4 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1 = 5sin(20t + ) (cm).4.1s. Chậm hơn 1. v = 4cos(t . 4 4 Câu 462: Hai chất điểm dao động điểu hòa dọc theo hai đường thẳng song song. Lấy g = 10m/s2. Wt = 0. Dao động tổng hợp của hai dao động này là: 2   A.  = .6.6. C.016J. A3 = 6cm. v = 4cos(t + ). T = 0. D. x= 4 2 sin(100 t + ) (cm) B.008J. s = 2. B.533 A. Wt = 0.Chu kỳ dao động của con lắc khi điện trường bằng không A. T = 2.). B.68s C. cùng tần số có phương trình: x1 = 4sin100   t(cm) và x2 = 4sin(100 t + ).1m. D. cùng    tần số góc có: A1 = 3 3 cm. Nhanh hơn 68. Hiệu số pha của hai dao động này là: 2   A. 2 = .4s D. Câu 466: Biên độ một dao động điều hoà bằng 0. n =105. A2 = 3cm. D. x= 4sin(100 t + ) (cm).x3 = 5sin(20t + ) (cm).. B. Câu 465: Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m dao động điều hòa.272. x = 3sin(20t . quả cầu có khối lượng m = 0. v = 2cos(t + ). x= 2sin(t + ). x= 12sin(t + ). B. B. C. x= 4sin100 t (cm). hai chất điểm chuyển động ngược chiều và đều có độ lớn của li độ bằng một nửa biên độ. Wt = -0.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 38 .68s Câu 459: Cho hai dao động thành phần cùng phương. D. 4 = . B. B. 4 4 C.9m. T = 6. T = 0. n = 23.5m. Vị trí cân bằng của chúng xem như trùng nhau.) (cm).38s D. Biểu thức vận tốc của vật là: 2     A. A. 3 2 3 Câu 463: Một em bé đánh đu trên một dây dài 4. x= 2sin(t + ).8 m/ s2. Biết rằng khi đi ngang qua nhau. Chu kì gần đúng của dao động là: A. C.  = . C. x= 4 2 sin100 t (cm) D. n = 22. Phương trình dao động tổng hợp của 4 dao 2 6 động trên là:   A. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là: A. x2 = 8sin(20t 6  5 ) (cm). D. D. D. A. đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng và có độlớn E = 104V. Câu 464: Một con lắc đơn dài l = 200cm dao động tại nơi có g = 9.008J. x4 = 3sin(20t) (cm).5s. Trong thời gian 5 chu kì dao động vật đi được quãng đường bằng: A. C. 2 2 2 2  Câu 468: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4sin(t + ) (cm). s = 0. Chậm hơn 78.4s B. Vận tốc cực đại của 2 vật là: Giáo Dục Hồng Phúc . Nhanh hơn 86.  Câu 467: Một dao động điề hòa theo phương trình: x = 4sin(t + ) (cm). n = 2. C.).6.  =  . 1 = .4s. B.01kg mang điện tích q = 10-7 C. C.) (cm). T = 4. Câu 460: Một chất điểm tham gia đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương.) (cm). Wt = -0. Số dao động mà con lắc này thực hiện được trong 5 phút là. x = 3 2 sin(20t + ) (cm). T = 2. T = 12s. s = 4m. x = 2 sin(20t . s = 10m. x = 3 2 sin(20t . v = 2cos(t .5m.5m.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. T = 3.  = .016J. Dao động tổng hợp có dạng: 3     A. D.628s B. cạnh nhau. 3 = và 4 3 3 2 A4 = 6cm. x= 12sin( t + ).4s C..

C. Chu kỳ dao động của con lắc là: A. B. x = 0. D. x = 8cos(t + ) cm. Câu 469: Một chất điểm có khối lượng m = 0.Fm = 2.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Biết góc lệch cực đại của con lắc lò so với phương thẳng đứng là a0 < 300. t = . D. Độ cứng của lò xo là: A. D. D. t = 2T. 4s D. Thời gian giữa hai lần liên tiếp có động năng bằng thế năng là? T T A. |Vmax | = 12. Câu 476: Một vật có khối lượng 20g treo vào đầu một lò xo. A = 5. k = 196 N/m. B. B. Bỏ qua mọi ma sát. t = T. vm = 4 cm/s. x = 8cos(t + ) cm. A = 45cm. D. cùng tần số dạng: x1 =8cos(t) cm và x2 = 8cos(t 2 + ). Không thể tính được. Thế năng bị nén là: A.10-5 J. m = 80g. Fm = 1. Độ cứng của lò so mới là: A.6 N/m.56 cm/s. vm =  cm/s. k = 0. D. Tổng hợp hai dao động này là dao động mô tả bởi biểu thức: 3   A. k = 3 N/m.20 N/m B. Lấy g = 9.035m. B. 4 2 Câu 482: Dao động của con lắc đơn là một dao động tuần hoàn. Lực lớn nhất tác động lên pittong là: A. C. ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9. k = 1 N/m.10-5 J. D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 39 . Biết rằng mỗi phút con lắc thực hiện 360 dao động. 4 4   C. B. lấy g = 9. k = 28. |Vmax| = 1. k = 79 N/m. C.0 N/m được mắc nối tiếp với một lò so khác có độ cứng 2. m = 20g. x = . C. D.04sin2t (m). Wt = 8. B.0.272. t = . Con lắc đơn không thay đổi và con lắc lò xo tăng.6 m/s C. C.10.8m/s2 . A = 54cm. B. C.4cm. Câu 480: Có hai dao động điều hòa cùng phương. Fm = 1. Độ cứng của lò xo là: A. k = 2. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều không thay đổi. Câu 471: Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50g treo vào đầu một sợi dây dài l 2 =1m.01kg. C. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều giảm.0 N/m.87. Năng lượng toàn phần của chât điểm là E = 10-4 J. m = 10g. Biên độ của dao động là: A. Câu 470: Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ: x = 4 0.67 N/m.J. B.96 N/m.0kg dao động 20 chu kì trong một giây và khoảng di chuyển là 14cm. k = 1. 3s Câu 472: Dao động điểu hòa với chu kì là T = 0. Câu 478: Một pittong có khối lượng 1. 2s B. tạo ra một đoạn dao động điều hòa có tần số 10Hz. 3 3 Câu 481: Một vật dao động với chu kì T. k = 49 N/m.035m. 2. A = 4. D. Câu 475: Một vật có khối lượng 1kg treo vào đầu một lò so làm kéo dãn lò xo được 50mm. B. C.50s và biên độ là 20mm. x = 0. D. m=160g. Để chu kì giảm còn 5s thì khối lượng của vật phải treo là: A. k = 0. vm = 8cm/s. tần số dao động của con lắc là: Giáo Dục Hồng Phúc . C.5kN. Câu 473: Một con lắc lò so có độ cứng 1. Câu 474: Một lực 0. k = 12. D.35m. Wt = 2. D. x = 8 3 cos(t + ) cm.5cm. Wt = 2. D. Wt = 4. C.9 N/m.10-3 J.2kN. Câu 479: Khi tăng khối lượng của vật thì chu kì dao động của: A.05s C.2 N nén một lò so dịch chuyển được một khoảng cách 2cm.1kN. B. Con lắc đơn và con lắc lò xo đều tăng.81m/s . B. Câu 477: Một lò xo xoắn ở đầu có treo khối lượng 40g đang dao động điều hòa với chu kì là 10s.5 N/m. thực hiện giao động điều hòa theo quy luật cosin với chu kì T = 2s và pha ban đầu 0 = 0rad. B.256 m/s. x = -0.533 A. C. vận tốc cực đại của dao động là: A. k = 1. |Vmax| = 125.5 N/m. vm = 2 cm/s.03m. x = 4 2 cos(t + ). |Vmax| = 1256 m/s. Li độ của quả cầu tại thời điểm t = s là: 3 A.

v = ± 20  3 cm/s C.2.  = 4 rad/s. x = 5 2 sin( 2t + ) cm D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 40 .0. v = -20 cm/s B. Li độ của vật sau thời điểm đó 7/48 s là: A.5 2 cm C. 4 4  Câu 489: Một vật dao động với phương trình x = 4cos( 10t + ) cm.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh A. .2. ± 25. 4.5 + 5k(s) với k = 1. t = 1 + 2k (s) với k = 0.1. 1Hz B.12cm/s C.5s vật vó li 3 độ và vận tốc là: A. x = -2 cm. vecto gia tốc của vật là các vecto không đổi B. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau C.  = 2 rad/s.5cm B.3 … B. 60Hz D.5 2 cm và đang có xu hướng giảm.5c theo chiều dương của trục OX là A. vecto vận tốc. x = -2 cm. Vào thời điểm t = 0. A = 10cm Câu 486: Chọn phát biểu đúng khi vật dao động điều hòa A.2. C.đến x = là: 2 2 T T T T A. 4 6 3 8  Câu 492: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( 4t .khi đi qua vị trí co tọa độ x1 = 8cm thì vật có vận tốc v1 = 12cm/s . khoảng thời gian ngắn nhất để A A vật đi từ có li độ x = . A = 2cm C. Tần số dao đông bằng A.2.) cm. t = .12cm/s B. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau B.56cm/s D.3 … D. v = 20 3 cm/s  Câu 490: Vật dao động điều hòa vơi phương trình x = 5 2 cos( t + ) cm.533 1 Hz B. x = 5 2 cos(2t . vecto gia tốc hướng về vị trí cân bằng Câu 487: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa? A. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau Câu 488: Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa với tần số dao động là 1Hz. 12.56cm/s Câu 485: Một vật khi dao động điều hòa có đặc điểm sau: .2. v = .  = 10rad/s. vecto vận tốc và vecto gia tốc cùng chiều chuyển động của vật D. 0948.khi có tọa độ x2 = .20 3 cm/s D.6cm thì vật có vận tốc v2 = 16cm/s Tần số góc và biên độ của dao động điều hòa trên lần lượt là A.2. các thời điểm vật 4 chuyển động qua vị trí có tọa độ x = .5 3 cm D. x = 5sin( 2t + ) cm.1+ 2k(s) với k = 1.) cm B.) cm 6 6   C.3… C. 6Hz C.1. khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc dao động là 1 m/s. vecto vận tốc và vecto gia tốc đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng C. 1. x = -2 cm. A = 20cm D. A = 10cm B. Tại thời 3 điểm t1 .2 … Câu 491: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật qua li độ xo = 5cm theo chiều dương với vận tốc Vo = 10 cm/s   A. x = 2cm.272. 25. x = 5cos( 2t . t = . ± 12. vận tốc của vật khi qua li độ x 3 = 3cm là: A. D. t = .2Hz C. . 120Hz 6 Câu 483: Mỗi vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm.5cm Giáo Dục Hồng Phúc . vật có li độ 2. vecto vận tốc cùng chiều chuyển động. .0.6Hz  Câu 484: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2t + ) cm. B. 3Hz D. 2.5 + 2k(s) với k = 0.  = 2rad/s.

Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = +2 cm. lò xo có chiều dài 22. 24cm B. vật nặng m = 250g dao động với biên độ 6 cm.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 41 . Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm Giáo Dục Hồng Phúc .272. 6cm Câu 501: Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang. 4.5 2 cm bao nhiêu lần? A. 3 3 cm  Câu 495: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos( 4t + ) cm với t 3 tính bằng giây. x = C. Vật nặng dao động với biên độ A = 10cm.72J C. 1.533  )cm. Lấy g = 2 = 10 m/s2.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh khoảng thời gian 1. 0.5s D. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. trong 3 Câu 493: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4t D.7s C. x = 4cos(10 5 t . quãng đường dài mà vật có thể đi được là bao nhiêu? 4 A.) cm D. 1s Câu 496: Một lò xo k khi gắn với vật m1 thì vật dao động với chu kỳ T1 0.25s C. s B.2s B. cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2. vật nặng dao động điều hòa với A = 10cm. 0. 3. Chọn t = 0 lúc  vật qua vị trí cân bằng.5Hz. x = B. T = 2 k l0 lo 2 l0 Câu 499: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với  = 10 5 rad/s.5s B. Quãng đường vật đi được trong s đầu tiên là: 10 A. 8N Câu 502: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 900N/m. x = 2 2 cos( 10 5 t + ) cm 3 3   C. ± D. đầu dưới móc vật nặng. So T như nhau. 12cm C. 1s D. 6 Câu 494: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(3t + sánh trong những khoảng thời gian  ) 4 cm. phương trình dao động của vật là:   A. 5 B. Đầu trên cố định. 0. x = 4cos( 10 5 t + ) cm B. x = 5sin( 10 5 t + ) cm 3 2 Câu 500: Con lắc lò xo k = 100N/m. lo = B. 6 3 cm D. 0. T = 0. Chu kỳ dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là:     A.5cm và 27. 0. 9cm D. x = ± n n +1 n+1 n+1 Câu 504: Một vật nặng nhỏ khối lượng m gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể. gọi lo là độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị nào trong các giá trị sau: A. 7 C.5s. Nếu móc hai vật đồng thời vào lò xo thì Chu kỳ dao động của chúng là: A. 0. lấy 2 = 10. 4 0948. Lần lượt treo vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân bằng. 4N D.6s và khi gắn với vật m2 thì chu kỳ T2 = 0.8s. Khối lượng của vật nặng là m = 250g.78J B. 6cm B. s C.4s Câu 497: Lò xo có độ cứng k = 1N/cm. 6 2 cm C. khi vật qua li độ x = 4cm thì động năng của vật bằng A. với vận tốc v = + 20 15 cm/s. s D.5 cm. Trong quá trình vật dao động chiều dài lò xo thay đổi từ l1 = 20cm đến l2 = 24cm. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng A. 1.22J Câu 503: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc có giá trị gấp n lần thế năng? A A A A A. f = D.2 s đầu tiên vật qua vị trí 2. Điều nào sau đây là sai? A. đầu còn lại phía trên của lò xo được giữ cố định. 2 = C. 0.28J D.8N C. s 3 5 4 2 Câu 498: Một con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. 0. Biểu thức nào sau đây không đúng? mg g 1 g g A.4N B.

2m Câu 510: Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2s.450. 0. B.a2 . 200N/m C. 250N/m B. s = 2cos( 7t + ) (cm). gl l  Câu 517: Câu trả lời nào đúng khi nói về lực căng của dây treo con lắc đơn? A. Phương trình dao động của con lắc là:  A.) (cm).1 J.  =  rad/s. 150N/m D. 50cm D. 150N/m D. 100N/m Câu 506: Một lò xo độ cứng k = 60N/m được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 và l2 với 2l1 = 3 l2 . 0 = 0. dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với biên độ góc a0 . 50N/m D.533 B. C. a2 = a02 . Câu 515: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 = 50 với li độ góc a bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng? A. Trong quá trình vật dao động lò xo luôn bị giãn D. a =2. từ vi trí cân bằng con lắc được chuyền vận tốc 14cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Chu kỳ của con lắc đơn có dây treo dài bằng hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc trên là: A. 12N/m B.05 J. con lắc thực hiện 20 dao động. 96. 2   C.890.glv2 .24rad B.  = 2 rad/s. 24N/m. Biểu thức nào sau đây đúng? v2 v2 g A. C.81m/s . 24N/m C. 2. Cơ năng của con lắc là: A. A. D.01 J. a2 = ao2 .12rad.12 rad. s = 20sin 7t (cm) . D. 40cm C. Câu 516: Một con lắc đơn có chiều dài l. Kích thích cho vât dao động điều hòa với cơ năng E = 25mJ.272. Lấy g = 9.994m B.1rad.25cm/s. Khi giảm chiều dài 32cm thì cũng trong khoảng thời gian t nói trên. chiều dài ban đầu của con lắc là: A.24rad D. s = 20sin(7t . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. a =  2. 1s D. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 18cm C. Lúc vật đi qua vị trí có li độ góc a.6cm C. o = 0. thì vật có vận tốc .) (cm).Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 42 . Độ cứng tương đương của hệ hai lò xo khi mắc nối tiếp là A.81m D.890. C. 0. 2 2 Câu 514: Một con lắc đơn có dây treo chiều dài 1m và vật có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc 0. = a0 2 . Tần số góc và biên độ góc có giá trị bằng. B.5s C. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: T T A. D. 2 2 Câu 508: Hai lò xo có độ cứng k1 = 30 N/m và k2 = 20N/m. o = 0.0. 36N/m và 24N/m C. a = 3. 1.5s Câu 511: Một con lắc đơn có chiều dài l. a=  3. Câu 513: Con lắc đơn có chiều dài l = 20cm. 0.25s B. 25 N/m Câu 509: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s tại nơi có gia tốc trọng trường g = 2 9. Trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 12 dao động. 75N/m Câu 507: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với Chu kỳ T. 0. 36N/m B. Khi vật qua li độ -1cm. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và nhỏ hơn trọng lượng của con lắc. B. Độ cứng k của lò xo bằng: A. D.  = 2 rad/s.5 J. Như nhau tại mọi vị trí. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo bằng không Câu 505: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khổi lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k. Tại thời điểm t = 0. T B. 60cm Câu 512: Một con lắc đơn dao động nhỏ ở nơi có g = 10m/s2 với chu kỳ T = 2s trên quỹ đạo dài 24cm. nó có vận tốc là v. a02 = a2 + 2 . D.450. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và lớn hơn trọng lượng của con lắc. s = 2cos(7t . 125N/m. 0 = 0. Giáo Dục Hồng Phúc . Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là A.v2 . 9. 2T C.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. C.8m/s2 . 100N/m. C. 0. 0. lấy g = 10m/s2 . B. Chiều dai con lắc là A.5s. T2 = 2.  =  rad. B. 30cm B.

Một con lắc đơn dao động tại địa điểm A với chu kì 2s.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Chậm. D. Nhanh. B. 4. Chậm. Giảm 1%. 6. Giảm 0. Nhanh. Lớn hơn T0 . Tăng 0. T = 2 . 8. Biết bán kính trái đất la 6400 km.Giảm 0.1%. Phải điều chỉnh độ dài của con lắc thế nào so với độ dài hiện trạng để đồng hồ chạy đúng?.272. Bằng T0 Câu 527: Một con lắc đơn dao động tuần hoàn.56s.2%.75s.32s.533 D.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 43 . D. Câu 519: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất.3%. D. C.75s. T = 2 . Nhanh. Câu 522: Chọn câu trả lời đúng. D. D. C. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau. 7. qE qE 2 2 gg +( ) m m l l C. Không xác định được. khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động của con lắc đơn là: l l l l(g -a) A. gia tốc cực đại. chu kì con lắc khi đó so với T 0 như thế nào? A. Tăng 0. T = 2 . Ở vị trí biên. Nhỏ nhất tại vị trí cân bằng và trọng lượng con lắc. Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy. So với gia tốc trọng trường tại A. Đưa con lắc tới địa điểm B thì thực hiện 100 dao động hết 201 s. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc a = 2.1%. vận tốc bằng không. Từ A  O B O. Câu 524: Biêt gia tốc trọng trường là g. B.10-5 K-1 . T = 2 . B. T = 2 . Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc là khoảng thời gian vật nặng chuyển động. B.2%.3%. C. Câu 523: Một đồng hồ đếm giây đặt trên mặt đất. Từ A  O B. Giảm 0. B. B. mỗi ngày đêm chậm 130s. D. C. Chậm. B. D. C. T = 2 . Câu 518: Chọn câu sai khi nói về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn? A. A. T = 2 . C. Ở vị trí biên. Chậm. B. A. Cho quả cầu con lắc tích điện dương và dao động nhỏ trong điện trường có đường sức hướng xuống thẳng đứng. được  đặt trong điện trường đều E có các đường sức hướng từ dưới lên trên. t = .64s. gia tốc bằng không. 8. a g+a g-a g2 g2 Câu 525: Quả nặng của đồng hồ quả lắc có khối lượng m và chiều dài thanh treo quả lắc là l. Nhỏ hơn T0 . C. Tần số không đổi khi khối lượng của con lắc thay đổi. Câu 528: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa? A. Từ A  O B O A D. Tần số tăng khi nhiệt độ giảm. R R R R Câu 520: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h = 0. D. Một đồng hồ quả lắc treo trên trần của một chiếc thang máy. nếu cho quả cầu tích điện dương với điện tích q thi chu kỳ dao động của con lắc là: l l A.64s. Nhanh. gia tốc cực đại. qE  qE g g+   m  m  Câu 526: Một con lắc đơn dao động với chu kì T0 .Tăng 1%. vận tốc băng không. T = 2 .56s. D.32s. Khi nhiệt độ đó ở 200C thì sau một ngày đêm thì đồng hồ đó chạy như thế nào? A. Chậm. t = t . 7. gia tốc trọng trường tại B. t = t . Chậm. Câu 521: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ỏ nhiệt độ 250C. Ở vị trí cân bằng vận tốc cực đại. Giáo Dục Hồng Phúc . Từ A O C. coi nhiệt độ không thay đổi. Tần số giảm khi đưa con lắc lên cao.5 km. Tăng 0. B.4. C. B. Nhanh. A. A. Nhanh. Tần số giảm khi biên độ giảm. hỏi có độ cao h và sau khoảng thời gian t đồng hồ chạy nhanh ( hay chậm) và sai một lượng thời gian t bằng bao nhiêu? t.h 2h 2h h A. B. C. t = t . 6.

2 2 Câu 540: Hai lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 40 cm. C. -75.01 s. T. 24 s. B. Mắc hai lò xo nối tiếp nhau rồi treo vật nặng có khối lượng m = 150 g. Đường hypecbol.7 N/m. x = 10sin(2t + ) cm. Chu kì dao động tự do của hệ là:  2 A.) cm. D. D.02 s. x = 10cos(2t . Độ cứng của lò xo khi hai lò xo mắc nối tiếp là: A. 1 s. D.5 2 với vận tốc v = -10 2 cm/s. B.  Câu 534: Dao động điều hòa x = 4sin(2t + ) (cm). 15N/m B. Mắc hai lò xo song song nhau rồi treo vật nặng khối lượng m = 200 g. 26. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau. Câu 530: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây? A. Độ cứng của lò xo tương đương khi hai lò xo mắc song song là: A. 15 N/m. một đầu cố định một đầu gắn vào một viên bi nhỏ. 4 4   C.7 N/m.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Câu 541: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể.4 Câu 535: Hai lo xo có độ cứng k1 =20N/m và k2 = 60N/m. C. 40 N/m. Các giá trị giống nhau. Lấy 2 =10. 80 N/m.475 cm/s2.s D.475 m/s2. Câu 529: Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa? A. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. D. B. D. C. B. s 5 5 Câu 537: Hai lò xo có độ cứng k1 = 20 N/m và K2 = 60 N/m.0. 4 s. 26. D.1s. 9. Câu 538: Hai lò xo giống nhau có độ cứng k1 = k2 = 30 N/m. Lúc t = 2. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau. . Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là: T T A. Đường parabol. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng: Giáo Dục Hồng Phúc .5 s vật đi qua li độ x = . Lấy 2 =10.4 s. 2 s. D. D. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau. C. 80N/m . B. B. D. C. 24 2. B. s. 30N/m . 2. Đường tròn. s. . -9. Câu 532: Một vật dao động điều hòa với chu ki T = 1s.05 s. 1200 N/m. Câu 536: Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng 10 N/m. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x = 2cm đến vị trí 3 2 có gia tốc a = -80 2 cm/s là: 1  A. 2T. B. Chu kì dao động tự do của hệ là:  2 A. có độ cứng k =20N/m được cắt thành hai lò xo có độ dài l1 =10 và l2 =30 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x1 = -2 2 3 cm đến x2 = 2 2 cm nhận giá trị nào? A. 0. C. 5 5 Câu 539: Vật nặng trong con lắc lò xo dao động với chu kì T. s. gia tốc của vật tại thời điểm t = 5 s là: A.272. C. `C. 5 N/m. Câu 531: Một dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4t (cm). 25N/m.533 D. 0. C. D. 0. s . 2 s. D. B. Phương trình dao động của vật là:  3 A. B. 75. C. 80 N/m. x = 10sin(2t + ) cm.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 44 . . gia tốc cực đại. Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là: A. B.Đường elip. 3 2  Câu 533: Vật dao động có x = 4cos(10t + ) (cm). Ở vị trí cân bằng vận tốc bằng không.4 cm/s2 . x = 10sin(2t + ) cm. C. 15 N/m. Vân tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau.4 cm/s2 .80 N/m.

B. C. C.2 s. B. 200 g.Theo chiều âm qui ước. B.272.8 s. Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên. 800 g. con lắc dao động điều hòa với chu kì T. chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu. D. 100 cm. 200 g.2 s.Theo chiều dương qui ước. Để chu kì của con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng. Câu 544: Một con lắc lò xo gồm. 800 g.2cosα). A. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2. khi gắn quả nặng m2 vào cũng lò xo đó thì nó dao động với chu kì T2 = 1. C. 2A . C. vật chuyển động chậm dần đều. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. B. B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. T = 2. 100 g. mg l (1 + cosα). Khi đi qua vị trí cân bằng. B. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 548: (CĐ 2007): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? A. Câu 551: (CĐ 2007): Tại một nơi. chu kì dao động T . C. Câu 549: (CĐ 2007): Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 45 . Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. Câu 543: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm: A. C. Động năng và thế năng có sự chuyển hóa lẫn nhau. C. D. T = 0. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. mà không chịu ngoại lực tác dụng. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. 100 g. Câu 553: (ĐH – 2007): Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. mg l (1 . không dãn. dao động điều hòa. PHẦN II: ĐỀ THI ĐẠI HỌC . D. Li độ dao động biến thiên theo qui luật dạng sin hoặc cos theo thời gian.533 A. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà ở nơi có gia tốc trọng trường g. A/4 .sinα). nhưng cơ năng được bảo toàn. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.4 s. ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi.. B. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng A.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. B. Theo chiều chuyển động của viên bi. Khi thang máy đi lên thẳng đứng.69 s. 50 g. mg l (1 . B. dao động điều hoà. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật: B. Câu 547: (CĐ 2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ A. 98 cm. D. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là A. Câu 552: (ĐH – 2007): Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A.cosα). 50 g. T = 2 s. chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng Giáo Dục Hồng Phúc . Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.6 s. C.CAO ĐẲNG QUA CÁC NĂM Câu 546: (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. C. nó dao động với chu kì T1 = 1. Câu 545: Khi gắn một quả nặng m1 vào một lò xo. D.0 s. Câu 542: Điều nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng của một vật dao động điều hòa: A. 99 cm. mg l (3 . Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là A/2 . B. C. chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2. D. A. D. B. với tần số bằng tần số dao động riêng. Về vị trí cân bằng của viên bi. Khi gắn đồng thời cả ( m1 + m2 ) thì nó dao động với chu kì bằng bao nhiêu. D. D. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi thang máy đứng yên. Chiều dài ban đầu của con lắc này là A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. B. D. T = 0. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Câu 550: (CĐ 2007): Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với vchu kì bằng chu kì dao động của vật. 101 cm. A. C. D. có chiều dài l và viên bi nhỏ có khối lượng m.

qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. cùng pha. D. C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 0.25 s. D. Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc này là A. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. A. C. người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo Giáo Dục Hồng Phúc . Trong dao động tắt dần. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống. A√3. T/√2 . Khối lượng m của viên bi bằng A. 1/5. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng A. D. dao động điều hòa. D. B. A√2 . 1. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. dao động với biên độ cực tiểu. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. cơ năng giảm dần theo thời gian. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ A. Câu 555: (ĐH – 2007): Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? A. 1/2. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. B. D. Câu 563: (CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6 ) (cm). D. 40 gam. Khi viên bi ở vị trí cân bằng. T√2 C. B. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. Câu 562: (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 10 gam. D. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. C. Câu 554: (ĐH – 2007): Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính bằng giây.00 s. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0.272. giảm 4 lần. Câu 566: (ĐH – 2008): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Trong khoảng thời gian T/4. 3A/2. Câu 556: (ĐH – 2007): Để khảo sát giao thoa sóng cơ.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 46 . Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. Câu 564: (CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox.533 A. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng A. Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng A. C. B. Khi thay đổi ωF thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. giảm 2 lần. (1/2π)√(m/ k) D. B. lò xo dãn một đoạn Δl . B. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. D. Câu 558: (CĐ 2008): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k. Câu 565: (ĐH – 2008): Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi.π/2)(cm). Câu 557: (ĐH – 2007): Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k.50 s. 1. B. D. C. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật A. 0 cm. 100 gam. (1/2π)√(k/ m) . 3 3 cm. 1.50 s. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. C. B. không dao động. D. B. 63 cm.T/2 .2π√(g/Δl) B. Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt – π/6 )(cm). B. D. 2. dao động với biên độ cực đại. 120 gam. quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. 0. B. phát biểu nào dưới đây là sai? A. quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là A.4 s và 8 cm. Câu 560: (CĐ 2008): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF . 2T. tăng 4 lần. C. B. tăng 2 lần. 3 cm. C. D. C. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. Câu 561: (CĐ 2008): Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định. 2π√(Δl/g) C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. Câu 559: (CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x2 = 3√3sin(5πt .

vật đi được quảng đường bằng A. t  B.  . 12 T . Giáo Dục Hồng Phúc . Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.10-3 J. B. Câu 571: (ĐH – 2008): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0. v = 0 D. C. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. t  C. 10 3 cm. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m.5 A.272. 8 T B.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 2 2 0948. Câu 575: (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9. phát biểu nào sau đây là sai? T . 4 A. 4 s. Cứ mỗi chu kì dao động của vật. Khi vật nặng ở vị trí biên. vận tốc của vật bằng không ở thời điểm A.10-3 J. 7 s. 6. D. B. x = 0. 2 Câu 568: (ĐH – 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Tại thời điểm t. 4 cm. vật đi được quảng đường bằng 2 A. v = 4 cm/s C. 4 3 cm. 30 Câu 567: (ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa cùng phương. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng A. có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.2 kg dao động điều hòa. 7 lần. 6 lần. 15 B. 4. Câu 576: (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4cos2t (cm/s).8. một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. 1 s. Câu 574: (CĐ 2009): Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T. Sau thời gian T. v = 0. cùng tần số. cùng biên độ và có các pha ban đầu là   và  . Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là: A. C. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng 3 6    A. vật đi được quảng đường bằng 4A.  B. B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. vật đi được quảng đường bằng 0. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.8. D. 5. C. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s và  = 10. x = 2 cm. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. 3. x = 0. . x = -2 cm. t  D. vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s2. thì trong nửa chu kì đầu tiên. phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng. 16cm. chất điểm đi qua vị trí có li độ x=+1cm A. B. 4 T . Sau thời gian .8. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 8 D. . C. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là A.533 C.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 47 . Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 2 T C. D.10-3 J. 2 4 6 T . thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 4 lần. Sau thời gian . v = -4 cm/s. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. D. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Câu 573: (CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Câu 570: (ĐH – 2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? A. t  Câu 569: (ĐH – 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin  5t      (x tính bằng 6 cm và t tính bằng giây).10-3 J. B. D. với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên. Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t=0.8. C. C. B. C. chiều dương. D. B.8 m/s2. Câu 572: (CĐ 2009): Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa. 6 T . 30 3 s 10 D. 5 lần. Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Biên độ dao động của viên bi là A. Sau thời gian D. cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.

1 mg2 . 10 cm/s. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acost. 4 D. v 2 4 Câu 588: (ĐH . 50 N/m. 4 2 B. thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 50 cm/s. 1 Hz. 6 Hz. Trong khoảng thời gian t. thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian t ấy. con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần. 1 2 mg0 . D.2009): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. 6 Câu 577: (CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T. 2 4 D. D. 144 cm. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng A. 4 m/s2.2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ). D. Cứ sau 0. 50 g. C. D. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất. 2mg 2 .05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. C. Câu 578: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Cứ sau những khoảng thời gian 0. nó thực hiện 50 dao động toàn phần. 100 N/m. Câu 583: (ĐH . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m.272. Lấy 2 = 10. 250 g. v2 a2   A2 2 2 C. Hệ thức đúng là : A. 25 g. 8 T . 80 cm. 42cm. Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. 80 cm/s. Câu 584: (ĐH . lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. B. chiều dài dây treo là  . 40cm. Chiều dài ban đầu của con lắc là A. 12 Hz. D. 5 m/s2. Câu 587: (ĐH . Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. Lấy 2 =10. C. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. B. B. một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0. B.2009): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. 25 N/m. C. Câu 589: (ĐH . chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 2 m/s2. chu kì dao động là 4s. D. Câu 586: (ĐH . 100 g C.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 48 . Câu 582: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0. 100 cm. 0 Câu 580: (CĐ 2009): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Cơ năng của con lắc là A. mg2 0 C. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số. 4 T .533 T . một con lắc đơn dao động điều hòa. C. 0 2 B. B. Độ lớn vận tốc 4 của vật ở vị trí cân bằng là A. vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. 36cm.4 s. D. C. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. Chiều dài tự nhiên của lò xo là A. 60 cm. A.2009): Khi nói về dao động cưỡng bức. 200 N/m. t tính bằng s) thì A. B. D. Câu 579: (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g. D.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh T . Câu 585: (ĐH . 100 cm/s.2009): Một con lắc lò xo dao động điều hòa.2009): Tại một nơi trên mặt đất. v2 a2   A2 . 38cm. lò xo dài 44 cm.05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy g = 2 (m/s2). Câu 581: (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x  8cos( t   ) (x 4 tính bằng cm. D. 2 a 2   A2 . B. 10 m/s2. C. mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s. B. Khi vật ở vị trí cân bằng. lò xo có độ cứng 100 N/m.2009): Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì Giáo Dục Hồng Phúc . Khối lượng vật nặng của con lắc bằng A. phát biểu nào sau đây là đúng? A. v2 a2   A2 . 12 0948. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là A. B. 3 Hz. B. Lấy 2 = 10. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1  4cos(10t  ) (cm) và x 2  3cos(10t   4 3 ) (cm). C.

15 cm/s.4 cm/s. Câu 595: (CĐ . Khối lượng vật nhỏ bằng A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 2. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng A. C. D. 1 m. Lấy 2  10 . D. Câu 590: (ĐH .1 m. C. 1 m/s2.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 49 .500 kg D. 2 C.2 mJ. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 6. 4 A.7 m/s2.2 s. 2. f1 .2009): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. C. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là A. B. 0. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng. 40 g. 4. 3. 2 m. D. 10 cm/s C. D. 1. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Câu 597: (CĐ . Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. B. T .82 s.533 A. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng.5 m.6 m/s. B.8 m/s2 . 200 g. 4 f1 . 6 cm. B. khi ở vị trí cân bằng.2010): Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. D.1 s. Khi vật có động năng bằng 3 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là A.4 mJ. T . 6 cm B. Câu 596: (CĐ . Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. 8 C. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. B. T . vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số.2010): Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9.5 m. C. Giáo Dục Hồng Phúc . Câu 598: (CĐ . khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên. 0. D. 0.2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9.250 kg Câu 593: (CĐ . Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng A.02 s. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f 2 bằng A. 4 Câu 599: (CĐ .14 . 0.2010): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.2010): Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1 . 4 cm. D. D. B. 20 cm/s B. 400 g. 0. 3 cm. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. dao động điều hòa với biên độ 0. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0. B. 6 2 cm C. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình x  A cos(wt  ). D. 2f1 . 0. thế năng của vật bằng cơ năng. 6 D. 12 cm D.2010): Khi một vật dao động điều hòa thì A. C.8 m/s2. B.2010): Tại một nơi trên mặt đất. vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm A.2010): Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. f1 . B.5 cm.2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. C.272.64 J. 7 m/s2. con lắc đơn có chiều dài  đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. 1. 1. Biên độ dao động của con lắc là A.00 s. 5 m/s2. D. T . 0. Câu 594: (CĐ . 12 2 cm Câu 592: (ĐH . Câu 591: (ĐH . Lấy   3. 0. Câu 601: (CĐ . Câu 600: (CĐ .2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. 2 B.750 kg C.125 kg B. C. C. Chiều dài  bằng A. 2. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng.32 J. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10t   ) (cm). 100 g. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2.98 s. Gia tốc của vật có độ lớn 2 cực đại bằng A.2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31.

Câu 608: ĐH – 2010): Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A. 6 6 Dao động thứ hai có phương trình li độ là  ) (cm). Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo.14. Câu 604: (ĐH – 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. D. Lấy 2=10. Biết trong một chu kì. 9A . 3 Giáo Dục Hồng Phúc . không đổi nhưng hướng thay đổi. tỉ lệ với bình phương biên độ. 6 5 C. 3 B. biên độ và tốc độ Câu 610: (ĐH – 2010): Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0. 2 C.2010): Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox.10-6C được coi là điện tích điểm.15 s D. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc  của con lắc bằng A. C. 2 B.Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh A. C. 4 4 .  = 3. 0. 2. 2 Hz. C. li độ và tốc độ C.01 kg mang điện tích q = +5. 1. 0 . một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ. 4 Hz. 1 .  0 3 . Chu kì dao động điều hoà của con lắc là A. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. x2  2 cos( t  ) (cm). D. 1 . 0948. biên độ và gia tốc B. 1. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 3 . biên độ và năng lượng D. B. 3 D. 40 3 cm/s. B. 6 B. B. . Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là A. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tần 3 Câu 605: (ĐH – 2010): Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. D. 1 Hz. 20 6 cm/s. 4 B. 3.Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 50 . mốc thế năng tại vị trí cân bằng. 10 30 cm/s. Câu 609: (ĐH – 2010): Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là A.58 s B. Câu 606: (ĐH – 2010): Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. 2T A .  0 2 . 2 Câu 603: (ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g. khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là số dao động của vật là A. D. 3 Hz. C. D. 0 . 2T T T . Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là A. chất điểm có tốc độ trung bình là 2 3A 4A C.533 C. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1  5cos( t  ) (cm). 40 2 cm/s. T B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 6 5 D. x2  8cos( t   ) (cm). x2  8cos( t  ) (cm). và hướng không đổi. 1. Câu 602: (CĐ . Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = A. cùng tần số có phương trình li độ x  3cos( t  5  ) (cm). Lấy g = 10 m/s2 . 1 .272. 6A .1. . 1 . x2  2 cos( t  Câu 607: (ĐH – 2010): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0. 6 A.99 s Câu 611: (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. D.02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m.40 s C.

Nơi Khởi Đầu Ước Mơ Trang 51 .Biên soạn: Gv Nguyễn Hồng Khánh 0948.272.533 Giáo Dục Hồng Phúc .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful