CHÍNH PH C n c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 n m 2001; C n c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 n m 2003; Xét ngh c a B tr ng B Tài nguyên và Môi tr ng, NGH NH: Ch ng 1.

NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh b sung v quy ho ch, k ho ch s d ng t; thu h i t, b i th ng, h tr , tái nh c khi Nhà n c thu h i t; giá t; giao t, cho thuê t; c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t và gia h n s d ng t. i u 2. i t ng áp d ng 1. C quan th c hi n ch c n ng qu n lý nhà n c v t ai và c quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý t ai. 2. Ng i s d ng t và t ch c, cá nhân có liên quan n vi c s d ng t. Ch ng 2. NH NG QUY NH C TH M C 1. QUY HO CH S D NG T i u 3. N i dung quy ho ch s d ng t c p qu c gia 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p qu c gia bao g m: a) Xác nh di n tích t s d ng vào m c ích nông nghi p, trong ó làm rõ di n tích t lúa n c, t r ng phòng h , t r ng c d ng, t khu b o t n thiên nhiên; b) Xác nh di n tích t s d ng vào m c ích phi nông nghi p, trong ó làm rõ di n tích t qu c phòng, t an ninh, t ô th , t x lý, chôn l p ch t th i nguy h i, t khu công nghi p, t phát tri n h t ng có t m quan tr ng qu c gia, t di tích danh th ng; c) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p qu c gia; d) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. Chính ph trình Qu c h i quy t nh các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p qu c gia. i u 4. N i dung quy ho ch s d ng t c a c p t nh 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p t nh bao g m: a) Xác nh c th di n tích các lo i t trên a bàn t nh ã c phân b trong quy ho ch s d ng t c p qu c gia; b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a t nh, bao g m: t tr ng cây lâu n m, t r ng s n xu t, t nuôi tr ng th y s n t p trung; t xây d ng tr s c quan, công trình s nghi p c p t nh; t phát tri n h t ng c p t nh; t x lý, chôn l p ch t th i nguy h i; t cho ho t ng khoáng s n; t tôn giáo, tín ng ng; t ngh a trang, ngh a a do t nh qu n lý; t di tích danh th ng, t khu du l ch; c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép c quan nhà n c có th m quy n áp ng nhu c u c a t nh; d) Xác nh di n tích t ch a s d ng a vào s d ng; ) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p t nh; e) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. y ban nhân dân c p t nh trình Chính ph xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p t nh. i u 5. N i dung quy ho ch s d ng t c a c p huy n 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p huy n bao g m: a) Xác nh c th di n tích các lo i t trên a bàn huy n ã c phân b trong quy ho ch s d ng t c a c p t nh;

t tr ng cây hàng n m còn l i. c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép c quan nhà n c có th m quy n áp ng nhu c u c a huy n. t s n xu t v t li u xây d ng g m s . d) y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p v i các B . N i dung quy ho ch s d ng t c a c p xã 1. B Công an có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh xác nh nhu c u s d ng t vào m c ích qu c phòng. t phát tri n h t ng c a xã và t phi nông nghi p khác. t nông nghi p khác. 2. ngành xác nh nhu c u s d ng t theo l nh v c c a t ng B . i u 7. xã h i c a c p huy n. t tr s c quan. t có m t n c chuyên dùng. 2. ngành t i a ph ng. chôn l p ch t th i nguy h i. thành ph . ngh a a do huy n qu n lý. i u 8. t c s s n xu t kinh doanh. ngành mình. y ban nhân dân xã trình y ban nhân dân huy n xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c a xã không thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . khu kinh t 1. b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t . an ninh trên a bàn t nh. i u 6. T ch c l p quy ho ch. bao g m: t tr ng lúa n ng. d) Xác nh di n tích t ch a s d ng a vào s d ng. Quy ho ch s d ng t chi ti t. Quy ho ch. ) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c a c p huy n. ngh a a do xã qu n lý. c) Các B . y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c a ph ng. B Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n n i dung quy ho ch chi ti t xây d ng khu công ngh cao. th tr n và xã thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . k ho ch s d ng t 1. khu kinh t c th hi n trong quy ho ch chi ti t xây d ng khu công ngh cao. 2. . ngành khác có trách nhi m xu t nhu c u s d ng t các công trình có t m quan tr ng qu c gia phân b n t ng t nh trên c s chi n l c. k ho ch s d ng t chi ti t c a khu công ngh cao. t ngh a trang. công trình s nghi p c p huy n. t ngh a trang. b) B Qu c phòng. thành ph trên c s quy ho ch c a ngành. công trình s nghi p c a xã. c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép c quan nhà n c có th m quy n áp ng nhu c u c a xã. t khu dân c nông thôn. t x lý. t sông su i. quy ho ch phát tri n c a B . t tr s c quan. khu kinh t quy nh t i kho n 1 i u này. y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p huy n. t r ng phòng h .b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t . t r ng c d ng. t làm mu i. khu kinh t . t khu b o t n thiên nhiên và phân b n t ng t nh. t phát tri n h t ng c p huy n. ) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. N i dung quy ho ch s d ng t c p xã bao g m: a) Xác nh di n tích các lo i t trên a bàn xã ã c phân b trong quy ho ch s d ng t c a c p huy n. bao g m: t nuôi tr ng th y s n không t p trung. d) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p xã. k ho ch s d ng t chi ti t c a khu công ngh cao. k ho ch s d ng t c p qu c gia a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m xu t nhu c u s d ng t lúa n c. xã h i c a xã. e) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. T ch c l p quy ho ch.

k ho ch s d ng t c p huy n. k ho ch s d ng t vào m c ích qu c phòng. N i dung th m nh k ho ch s d ng t a) M c phù h p c a k ho ch s d ng t v i quy ho ch s d ng t. B Tài nguyên và Môi tr ng t ch c l p quy ho ch. ki m tra y ban nhân dân c p huy n. c quan ch trì th m nh quy ho ch. 2 và 3 i u này có trách nhi m t ch c h i ng th m nh ho c l y ý ki n các t ch c. k ho ch s d ng t trình c quan nhà n c có th m quy n xét duy t. C quan ch trì th m nh quy ho ch. k ho ch s d ng t c xác nh thành m t m c riêng trong kinh phí l p quy ho ch. 8. S Tài nguyên và Môi tr ng ch trì t ch c th m nh quy ho ch. k ho ch s d ng t. k ho ch s d ng t c a ph ng. Phòng Tài nguyên và Môi tr ng ch trì t ch c th m nh quy ho ch. b. i u 10. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m tr c Th t ng Chính ph trong vi c b o v t lúa n c. c) Tính kh thi c a k ho ch s d ng t. Trong tr ng h p c n thi t. c bi t là vi c chuy n m c ích s d ng t lúa n c. t r ng phòng h sang s d ng vào m c ích khác ph i báo cáo B tr ng B Tài nguyên và Môi tr ng xem xét. Kinh phí t ch c th m nh quy ho ch. 5. xã h i. 4. an ninh và quy ho ch. k ho ch s d ng t. k ho ch s d ng t quy nh t i các kho n 1. k ho ch s d ng t t ch c ki m tra. t r ng phòng h ã c xác nh trong quy ho ch. các nhà khoa h c. qu c phòng. Th c hi n quy ho ch. 6. k ho ch s d ng t c p qu c gia trên c s cân i nhu c u s d ng t quy nh t i các i m a. B Tài nguyên và Môi tr ng ch trì t ch c th m nh quy ho ch. 9. kh o sát th c a các khu v c d ki n chuy n m c ích s d ng t. b) M c phù h p c a các ph ng án quy ho ch s d ng t v i chi n l c. k ho ch s d ng t c p qu c gia trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh ch tiêu quy ho ch s d ng tc p qu c gia. c và d kho n này và phân b n t ng t nh. môi tr ng. k ho ch s d ng t c p t nh. th tr n và xã thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th .) B Tài nguyên và Môi tr ng có trách nhi m l p quy ho ch. Th m nh quy ho ch. k ho ch s d ng t 1. ranh gi i t lúa n c. . các chuyên gia. 2. B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n vi c l p quy ho ch. quy ho ch phát tri n c a các ngành và các a ph ng. c) Hi u qu kinh t . k ho ch s d ng t c p t nh. t r ng c d ng. t r ng c d ng. N i dung th m nh quy ho ch s d ng t a) C s pháp lý. t r ng phòng h ngoài th c a. c s khoa h c c a vi c l p quy ho ch s d ng t. 7. i v i các a ph ng không có t ch c H i ng nhân dân thì y ban nhân dân có trách nhi m l p quy ho ch. d) Tính kh thi c a ph ng án quy ho ch s d ng t. c p xã xác nh c th di n tích. i u 9. t r ng phòng h . b) M c phù h p c a k ho ch s d ng t v i k ho ch phát tri n kinh t ± xã h i n m (05) n m và hàng n m c a Nhà n c. quy ho ch t ng th phát tri n kinh t ± xã h i. 3. y ban nhân dân c p t nh ch o. Tr ng h p c bi t ph i chuy n t lúa n c. quy ho ch. trình Th t ng Chính ph quy t nh. an ninh c a c n c. c p huy n và c p xã. k ho ch s d ng t 1. t r ng c d ng. 2. t r ng c d ng. k ho ch s d ng t c a các xã không thu c khu v c phát tri n ô th .

h tr 1. M C 2. th i i m tính giá t vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa ch a sát v i giá chuy n nh ng quy n s d ng t th c t trên th tr ng trong i u ki n bình th ng thì y ban nhân dân c p t nh c n c vào giá chuy n nh ng quy n s d ng t th c t trên th tr ng xác nh l i giá t c th cho phù h p. 2. i u 13. vùng xa. 7. 4. tr ng h p b i th ng b ng vi c giao t m i ho c giao t tái nh . GIÁ T i u 11. cho thuê t. th i i m quy t nh thu h i t. B I TH NG. 45 và 46 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 n m 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. nh ng m c giá cho thuê t th p nh t b ng 0. n giá thuê t 1. 5. th c hi n quy n s d ng t. 3. vùng có i u ki n kinh t ± xã h i khó kh n. n u không có t b i th ng thì c b i th ng b ng giá tr quy n s d ng t tính theo giá t t i th i i m quy t nh thu h i t. b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 n m 2004 v ph ng pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t (sau ây g i là Ngh nh s 123/2007/N -CP). vùng núi cao. Nhà n c thu h i t c a ng i ang s d ng có i u ki n quy nh t i các kho n 1. h tr . h tr . tái nh c khi Nhà n c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai (sau ây g i là Ngh nh s 84/2007/N -CP) thì c b i th ng. c bi t khó kh n thì y ban nhân dân c p t nh quy t nh ban hành n giá thuê t th p h n n giá thuê t theo quy nh. cho thuê t. trình t .5% n 2% giá t theo m c ích s d ng t thuê do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 10 và 11 i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 n m 2004 c a Chính ph v b i th ng. Khi Nhà n c giao t có thu ti n s d ng t không thông qua hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t. 2. h tr và tái nh c khi Nhà n c thu h i t (sau ây g i là Ngh nh s 197/2004/N -CP) và các i u 44. n giá thuê t trong tr ng h p u giá quy n s d ng t thuê ho c u th u d án có s d ng t thuê là n giá trúng u giá. B Tài nguyên và Môi tr ng ch u trách nhi m tr c Chính ph trong vi c ki m tra th c hi n các ch tiêu quy ho ch. tái nh c khi Nhà n c thu h i t và tr ng h p doanh nghi p nhà n c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao t mà giá t do y ban nhân dân c p t nh quy nh t i th i i m giao t. thu h i t. Giá t c th c xác nh l i theo quy nh t i kho n 1 i u này không b gi i h n b i các quy nh t i kho n 5 i u 1 Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 n m 2007 c a Chính ph s a i. tr ng h p không i u ki n c b i th ng thì y ban nhân dân c p t nh xem xét h tr . n giá thuê t m t n m tính b ng 0. Nguyên t c b i th ng. 2. TÁI NH C i u 14. t vùng sâu. Nhà n c thu h i t c a ng i ang s d ng vào m c ích nào thì c b i th ng b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng. i u 12. 3. th t c b i th ng.25% giá t theo m c ích s d ng t thuê do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. Xác nh l i giá t trong m t s tr ng h p c th 1. phê duy t ph ng án b i th ng. H TR . M C 3.2. k ho ch s d ng t c p qu c gia và c p t nh. h i o. 9. Ti n thuê t i v i tr ng h p tr ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê Ng i c Nhà n c cho thuê t tr ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê thì s ti n thuê t ph i n p m t l n c s d ng t trong tr ng h p này c tính b ng v i s ti n s d ng t ph i n p nh tr ng h p giao t có thu ti n s d ng t có cùng m c ích s d ng t và cùng th i h n s d ng t. 2.

ti n thuê t thì ti n b i th ng. chuy n m c ích s d ng t th c hi n các kho n h tr cho ng i có t b thu h i quy nh t i i u 17 Ngh nh này. lâm tr ng qu c doanh khi Nhà n c thu h i thì c b i th ng chi phí u t vào t còn l i. T ch c.c ho c nhà tái nh c . ng i thuê t công ích c a xã. th tr n c b i th ng chi phí u t vào t còn l i. nh n chuy n nh ng t ng i khác. tái nh c và kinh phí t ch c th c hi n b i th ng. tái nh c và kinh phí t ch c th c hi n b i th ng. t ch c. lâm tr ng qu c doanh khi Nhà n c thu h i thì c b i th ng chi phí u t vào t còn l i. n u có chênh l ch v giá tr thì ph n chênh l ch ó c thanh toán b ng ti n theo quy nh sau: a) Tr ng h p ti n b i th ng. Tr ng h p ng i s d ng t c b i th ng khi Nhà n c thu h i t mà ch a th c hi n ngh a v tài chính v t ai i v i Nhà n c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i tr i kho n ti n ph i th c hi n ngh a v tài chính vào s ti n c b i th ng. T ch c. th tr n thì không c b i th ng v t. Nhà n c i u ti t m t ph n l i ích t vi c thu h i. Chi tr b i th ng. h tr hoàn tr ngân sách nhà n c. ph ng. h tr l n h n ti n s d ng t ho c ti n mua nhà t i khu tái nh c thì ng i tái nh c c nh n ph n chênh l ch. r ng phòng h ) c a các nông. 4. cá nhân trong n c. giao t có thu ti n s d ng t. cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai n u th c hi n ng tr c ti n b i th ng. 2. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. h tr . Tr ng h p t thu h i là t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã. i u 15. i u 16. cá nhân s d ng t nông nghi p khi Nhà n c thu h i c b i th ng b ng t có cùng m c ích s d ng. n u chi phí này là ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà n c. H gia ình. h tr . ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. ph ng. H gia ình. i u 17. ch c b i th ng chi phí u t vào t còn l i. h tr . 2. cá nhân b thu h i t nông nghi p ang s d ng v t h n m c thì vi c b i th ng c th c hi n nh sau: a) Tr ng h p di n tích t v t h n m c do c th a k . H tr Các kho n h tr khi Nhà n c thu h i t bao g m: . t nông nghi p s d ng chung c a nông tr ng. ti n thuê t ph i n p. cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai mà c mi n ti n s d ng t. 3. 3. tr tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u 19 Ngh nh này. n u không có t b i th ng thì c b i th ng b ng ti n tính theo giá t cùng m c ích s d ng. cá nhân trong n c. h tr và tái nh c 1. cá nhân n c ngoài c Nhà n c giao t có thu ti n s d ng t. 5. t ch c. gi i phóng m t b ng theo ph ng án ã c xét duy t thì c ngân sách nhà n c hoàn tr b ng hình th c tr vào ti n s d ng t. h tr nh h n ti n s d ng t ho c ti n mua nhà tái nh c thì ng i tái nh c ph i n p ph n chênh l ch. H gia ình. cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p. b) Di n tích t v t h n m c c a các tr ng h p không thu c quy nh t i i m a kho n này thì không c b i th ng v t. t khai hoang theo quy ho ch c c quan nhà n c có th m quy n phê duy t thì c b i th ng. b) Tr ng h p ti n b i th ng. 4. nuôi tr ng th y s n (không bao g m t r ng c d ng. B i th ng t nông nghi p 1. t ng cho. tái nh c theo ph ng án ã phê duy t c tính vào v n u t c a d án. lâm nghi p. cá nhân n c ngoài c Nhà n c giao t không thu ti n s d ng t.

kinh doanh thì c h tr kinh phí tháo d . H gia ình. thì c h tr cao nh t b ng 30% m t . h tr ào t o chuy n i ngh và t o vi c làm i v i tr ng h p thu h i t nông nghi p. y ban nhân dân c p t nh quy nh m c h tr c th quy nh t i các kho n 1. cá nhân khi Nhà n c thu h i t ph i di chuy n ch mà t lo ch thì c h tr m t kho n ti n b ng su t u t h t ng tính cho m t h gia ình t i khu tái nh c t p trung tr ng h p ã c nh n kho n ti n h tr tái nh c quy nh t i kho n 1 i u này. di chuy n và l p t. nhi u m c di n tích khác nhau phù h p v i m c b i th ng và kh n ng chi tr c a ng i c tái nh c . i v i h gia ình. mà b ng ng s n xu t. cá nhân khi Nhà n c thu h i t mà không có ch nào khác thì c giao t ho c nhà tái nh c . t tái nh c c th c hi n theo nhi u c p nhà. i u 20. 3. Khi Nhà n c thu h i t c a t ch c kinh t . cho thuê t ho c ang s d ng t h p pháp khi Nhà n c thu h i mà ph i di chuy n c s s n xu t. 4. tr ng h p ph i di chuy n n các a bàn có i u ki n kinh t ± xã h i khó kh n ho c có i u ki n kinh t ± xã h i c bi t khó kh n thì th i gian h tr t i a là 36 tháng. H tr tái nh c 1. h tr nh h n giá tr m t su t tái nh c t i thi u thì c h tr kho n chênh l ch ó. Nhà . tr ng h p không nh n t . H tr n nh i s ng và n nh s n xu t 1. H tr n nh i s ng và s n xu t. kho n 2 i u 21 Ngh nh này) thì c h tr n nh i s ng theo quy nh sau ây: a) Thu h i t 30% n 70% di n tích t nông nghi p ang s d ng thì c h tr n nh i s ng trong th i gian 6 tháng n u không ph i di chuy n ch và trong th i gian 12 tháng n u ph i di chuy n ch . 4. 3. H tr di chuy n 1. H gia ình. nhà tái nh c mà s ti n c b i th ng. 3. tr ng h p ph i di chuy n n các a bàn có i u ki n kinh t ± xã h i khó kh n ho c có i u ki n kinh t ± xã h i c bi t khó kh n thì th i gian h tr t i a là 24 tháng. H gia ình. H tr khi thu h i t nông nghi p trong khu dân c . cá nhân khi Nhà n c thu h i t mà ph i di chuy n ch thì ch tr kinh phí di chuy n. h tr tái nh c i v i tr ng h p thu h i t .1. cá nhân nh n t . 2. ao không c công nh n là t . h s n xu t. T ch c c Nhà n c giao t. i u 19. cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà n c thu h i t nông nghi p (k c t v n. kinh doanh có ng ký kinh doanh. 2 và 3 i u này. kinh doanh. y ban nhân dân c p t nh c n c vào i u ki n c th t i a ph ng quy nh v su t tái nh c t i thi u và m c h tr theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. H tr di chuy n. 2. c) M c h tr cho m t nhân kh u quy nh t i các i m a và b kho n này c tính b ng ti n t ng ng 30 kg g o trong 01 tháng theo th i giá trung bình t i th i i m h tr c a a ph ng. Ng i b thu h i t mà không còn ch khác thì trong th i gian ch t o l p ch m i (b trí vào khu tái nh c ) c b trí vào nhà t m ho c h tr ti n thuê nhà . H tr khác. nhà t i khu tái nh c thì c nh n ti n t ng ng v i kho n chênh l ch ó. H gia ình. 2. t v n. 2. ao và t nông nghi p quy nh t i kho n 1. b) Thu h i trên 70% di n tích t nông nghi p ang s d ng thì c h tr n nh i s ng trong th i gian 12 tháng n u không ph i di chuy n ch và trong th i gian 24 tháng n u ph i di chuy n ch . i u 18.

cá nhân c b i th ng b ng t nông nghi p thì c h tr n nh s n xu t. nh k chi tr h tr quy nh t i i u này cho phù h p v i th c t t i a ph ng. H tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm 1. ao trong cùng th a t có nhà d c kênh m ng và d c tuy n ng giao thông thì ngoài vi c c b i th ng theo giá t nông nghi p tr ng cây lâu n m còn c h tr b ng 30% ± 70% giá t c a th a t ó. i u 21. . kinh doanh phi nông nghi p mà giá tr c h tr theo quy nh t i i m a kho n này l n h n ho c b ng giá tr t ho c c n h chung c ho c t s n xu t. khuy n lâm. các d ch v khuy n nông. H gia ình. H tr i v i t nông nghi p trong khu dân c và t v n. h gia ình. ranh gi i khu dân c thì ngoài vi c c b i th ng theo giá t nông nghi p còn c h tr b ng 20% ± 50% giá t trung bình c a khu v c có t thu h i theo quy nh trong B ng giá t c a a ph ng. y ban nhân dân c p t nh quy t nh m c h tr . trong khu dân c thu c th tr n. lâm tr ng qu c doanh khi Nhà n c thu h i mà thu c i t ng là cán b . di n tích c h tr không quá 05 l n h n m c giao t t i a ph ng. kinh doanh phi nông nghi p nh sau: a) H tr b ng ti n t 1. M c h tr cao nh t b ng giá t b i th ng tính theo di n tích t th c t thu h i. ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân c nh ng không c công nh n là t . di n tích c h tr không quá 05 l n h n m c giao t t i a ph ng. y ban nhân dân c p t nh quy nh c th t l h tr . ngh m t s c lao ng. k thu t tr ng tr t ch n nuôi và k thu t nghi p v i v i s n xu t. di n tích c h tr không v t quá h n m c giao t nông nghi p t i a ph ng. cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà n c thu h i t nông nghi p không thu c tr ng h p quy nh t i i u 21 Ngh nh này mà không có t b i th ng thì ngoài vi c c b i th ng b ng ti n quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh này còn c h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm theo m t trong các hình th c b ng ti n ho c b ng t ho c nhà ho c t s n xu t. 3. H gia ình. d ch v b o v th c v t. lâm tr ng qu c doanh ang làm vi c ho c ã ngh h u. gi ng v t nuôi cho s n xu t nông nghi p. thôi vi c c h ng tr c p ang tr c ti p s n xu t nông. 3. cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p thì c h tr b ng ti n. H gia ình. 5. 2. cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p.n m thu nh p sau thu . cá nhân khi b thu h i t nông nghi p trong a gi i hành chính ph ng. th a t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i ph ng. ao không c công nh n là t 1. khu dân c nông thôn. cá nhân khi b thu h i t v n. t v n. qu nhà và ng i c h tr có nhu c uv t ho c c n h chung c ho c t s n xu t. th i gian h tr . 4. H gia ình. thú y. t v n. di n tích t c h tr và giá t trung bình tính h tr cho phù h p v i i u ki n th c t t i a ph ng.5 n 5 l n giá t nông nghi p i v i toàn b di n tích t nông nghi p b thu h i. r ng phòng h ) c a các nông. i u 22. Vi c áp d ng theo hình th c này c th c hi n i v i các a ph ng có i u ki n v qu t . nuôi tr ng th y s n (không bao g m t r ng c d ng. kinh doanh phi nông nghi p. kinh doanh phi nông nghi p. theo m c thu nh p bình quân c a ba n m li n k tr c ó c c quan thu xác nh n. bao g m: h tr gi ng cây tr ng. b) H tr m t l n b ng m t su t t ho c m t c n h chung c ho c m t su t t s n xu t. ao trong cùng th a t có nhà riêng l . nh ng không v t h n m c giao t nông nghi p t i a ph ng. lâm nghi p. H gia ình. kinh doanh d ch v công th ng nghi p. lâm nghi p. công nhân viên c a nông. ph n giá tr chênh l ch c h tr b ng ti n.

th c hi n quy n s d ng t.2. Giá tr xây d ng m i c a nhà. h tr tái nh c c duy t. Trong quá trình l p ph ng án ào t o. h tr và tái nh c . 45 và 46 Ngh nh s 84/2007/N -CP c a Chính ph quy nh b sung v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. chuy n i ngh ph i l y ý ki n c a ng i b thu h i t thu c i t ng chuy n i ngh . công trình có tiêu chu n k thu t t ng ng v i nhà. công trình b thi t h i và kho n ti n tính b ng t l ph n tr m theo giá tr hi n có c a nhà. ngành liên quan trình Th t ng Chính ph quy t nh c ch . chuy n i ngh c l p và phê duy t ng th i v i ph ng án b i th ng. H tr khác 1. tr ng h p c bi t trình Th t ng Chính ph quy t nh. công trình do y ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph . y ban nhân dân c p t nh quy t nh c th hình th c h tr và m c h tr quy nh t i kho n 1 i u này cho phù h p v i th c t c a a ph ng. công trình xây d ng trên t 1. h tr và tái nh c khi Nhà n c thu h i t và i u 44. B Lao ng ± Th ng binh và Xã h i ch trì. Tr ng h p ng i c h tr theo quy nh t i kho n 1 i u này có nhu c u c ào t o. công trình b thi t h i. b) i v i nhà. c b i th ng b ng giá tr xây d ng m i c a nhà. công trình xây d ng khác b phá d m t ph n. n nh i s ng và s n xu t cho ng i b thu h i t. công trình. h tr . cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p có ngu n s ng chính t s n xu t nông nghi p khi Nhà n c thu h i t nông nghi p ang s d ng mà không i u ki n c b i th ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 n m 2004 c a Chính ph v b i th ng. i u 24. mà ph n còn l i không còn s d ng c thì c b i th ng cho toàn b nhà. trình t . i u 23. th t c b i th ng. H gia ình. công trình có tiêu chu n k thu t t ng ng do B qu n lý chuyên ngành ban hành. 19. Kho n ti n tính b ng t l ph n tr m theo giá tr hi n có c a nhà. Ngoài vi c h tr quy nh t i các i u 18. 21 và 22 Ngh nh này. . Giá tr hi n có c a nhà. nh ng m c b i th ng t i a không l n h n 100% giá tr xây d ng m i c a nhà. h c ngh thì c nh n vào các c s ào t o ngh và c mi n h c phí ào t o cho m t khóa h c i v i các i t ng trong tu i lao ng. công trình c tính theo di n tích xây d ng c a nhà. công trình có tiêu chu n k thu t t ng ng do B Xây d ng ban hành. công trình. 2. 2. nh ng v n t n t i và s d ng c ph n còn l i thì c b i th ng ph n giá tr công trình b phá d và chi phí s a ch a. công trình nhân v i n giá xây d ng m i c a nhà. tái nh c khi Nhà n c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai thì y ban nhân dân c p có th m quy n xem xét h tr phù h p v i th c t c a a ph ng. i v i nhà. công trình xây d ng khác b phá d m t ph n. i v i nhà . Kinh phí h tr chuy n i ngh cho các i t ng chuy n i ngh n m trong ph ng án ào t o. Ph ng án ào t o. chuy n i ngh và c tính trong t ng kinh phí c a d án u t ho c ph ng án b i th ng. cá nhân. chính sách gi i quy t vi c làm và ào t o ngh cho ng i b thu h i t nông nghi p theo quy nh t i i u này. công trình b ng t ng giá tr hi n có c a nhà. B i th ng nhà. thu h i t. t o vi c làm cho các i t ng b thu h i t nông nghi p. 20. c n c vào tình hình th c t t i a ph ng. y ban nhân dân c p t nh ch o l p và t ch c th c hi n ph ng án ào t o ngh . ph i h p v i các B . 3. công trình ó nhân v i giá tr xây d ng m i c a nhà. tr ng h p nhà. 4. công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh bi n pháp h tr khác b o m có ch . công trình xây d ng khác không thu c i t ng quy nh t i kho n 1 i u này c b i th ng nh sau: a) M c b i th ng nhà. công trình b thi t h i c xác nh b ng t l ph n tr m ch t l ng còn l i c a nhà. công trình do y ban nhân dân c p t nh quy nh.

các thành viên g m: a) i di n c quan Tài chính. 5. h tr c a d án. d) Ch ut . 3. n u công trình không còn s d ng thì không c b i th ng. h tr và tái nh c c p huy n ho c T ch c phát tri n qu t c thuê doanh nghi p th c hi n các d ch v v b i th ng. d án xây d ng công trình h t ng theo tuy n thì t ch c c giao th c hi n công tác b i th ng. Th c hi n các d ch v v b i th ng. h t ng xã h i ang s d ng thì m c b i th ng tính b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chu n k thu t cùng c p theo tiêu chu n k thu t do B qu n lý chuyên ngành ban hành. 6. h tr và tái nh c c p huy n do lãnh o y ban nhân dân c p huy n làm Ch t ch H i ng. không kh ng ch m c trích 2%. Chi phí t ch c th c hi n b i th ng. tái nh c c a d án theo kh i l ng công vi c th c t . Kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i th ng. gi i phóng m t b ng: H i ng b i th ng. b) i di n c quan Tài nguyên và Môi tr ng. tiêu chu n. ) i di n y ban nhân dân c p xã có t b thu h i. 2. i u 26. h tr và tái nh c c p huy n. h tr và tái nh c c trích không quá 2% t ng s kinh phí b i th ng. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các tr ng h p quy nh t i các kho n 4. i u 25. b) T ch c phát tri n qu t. 8. Trong tr ng h p công trình h t ng thu c d án ph i di chuy n mà ch a cx p lo i vào c p tiêu chu n k thu t ho c s nâng c p tiêu chu n k thu t thì y ban nhân dân c p t nh th ng nh t v i c quan có th m quy n quy t nh u t ho c ch ut d án xác nh c p tiêu chu n k thu t b i th ng. 5. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các tr ng h p quy nh t i các kho n 2. gi i phóng m t b ng. công trình tr c khi b phá d . 3. c) Chi in n tài li u.hoàn thi n ph n còn l i theo tiêu chu n k thu t t ng ng c a nhà. 4. h tr và tái nh c có trách nhi m l p d toán chi phí cho công tác này c a t ng d án nh sau: a) i v i các kho n chi ã có nh m c. i v i các d án th c hi n trên các a bàn có i u ki n kinh t ± xã h i khó kh n ho c c bi t khó kh n. e) i di n c a nh ng h gia ình b thu h i t t m t n hai ng i. 9. v n phòng ph m. Giao nhi m v b i th ng. b) i v i các kho n chi ch a có nh m c. n giá do c quan nhà n c có th m quy n quy nh thì th c hi n theo quy nh hi n hành. g) M t s thành viên khác do Ch t ch H i ng quy t nh cho phù h p v i th c t a ph ng. n giá thì l p d toán theo th c t cho phù h p v i c i m c a t ng d án và th c t a ph ng. h tr và tái nh c c l p d toán kinh phí t ch c b i th ng. 3. 7 và 10 i u 38 c a Lu t t ai thì không c b i th ng. h tr và tái nh c 1. 11 và 12 i u 38 c a Lu t t ai thì vi c x lý tài s n theo quy nh t i i u 35 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 n m 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai (sau ây g i là Ngh nh s 181/2004/N -CP). y ban nhân dân c p t nh giao vi c th c hi n b i th ng. x ng xe. h tr . h u c n ph c v và các kho n ph c v cho b máy qu n lý c tính theo nhu c u th c t c a t ng d án. h tr và tái nh c cho T ch c làm nhi m v b i th ng g m: a) H i ng b i th ng. 2. tiêu chu n. c) i di n c quan K ho ch và ut . T ch c ch u trách nhi m t ch c th c hi n b i th ng. H i ng b i th ng. h tr và tái nh c 1. . C n c vào tình hình th c t a ph ng. i v i công trình h t ng k thu t.

30 và 31 Ngh nh này. u th u d án có s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. th t c th c hi n theo quy nh t i các i u 29. thuê t và có v n b n c a S Tài nguyên và Môi tr ng th m nh v nhu c u s d ng t. 2. Quy ho ch s d ng t. b) Tr ng h p theo hình th c u giá quy n s d ng t. CHO THUÊ T i u 27. Nhu c u s d ng t c th hi n trong v n b n sau: a) i v i các t ch c thì nhu c u s d ng t th hi n trong d án u t ã cc quan nhà n c có th m quy n xét duy t ho c c p gi y ch ng nh n u t . phát tri n kinh t : a) Tr ng h p không th c hi n theo hình th c u giá quy n s d ng t. TRÌNH T . cho thuê t. sau khi c gi i thi u a i m. 2. Gi i thi u a i m và thông báo thu h i t 1. ch u t và ng i s d ng t th a thu n theo hình th c chuy n nh ng. i u 29. Áp d ng th t c thu h i t.C quan có th m quy n phê duy t ph ng án b i th ng quy t nh kinh phí t ch c th c hi n b i th ng. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. b) i v i h gia ình. cho thuê t i v i d án u t 1. Tr ng h p ch a có quy ho ch s d ng t ho c k ho ch s d ng t c duy t thì c n c vào quy ho ch xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân c nông thôn ã c c quan nhà n c có th m quy n xét duy t. u th u d án có s d ng t thì trình t . i u 28. Tr ng h p h gia ình. giao t. C n c vào v n b n công nh n k t qu u giá c a c quan nhà n c có th m quy n và gi y xác nh n ã n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t c a ng i trúng u giá. cho thuê t. an ninh. i v i d án u t s d ng t không thu c tr ng h p Nhà n c thu h i t thì không ph i làm th t c thu h i t. c) i v i c ng ng dân c thì nhu c u s d ng t th hi n trong n xin giao t và ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã n i có t v nhu c u s d ng t. u th u d án có s d ng t thì th c hi n thu h i t giao cho T ch c phát tri n qu t th c hi n gi i phóng m t b ng và t ch c u giá quy n s d ng t. cho phép chuy n m c ích s d ng t g m: 1. h tr và tái nh c cho t ng d án theo quy nh c a pháp lu t. M C 4. d) i v i c s tôn giáo thì nhu c u s d ng t th hi n trong báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình tôn giáo. GIAO T. C n c giao t. chuy n m c ích s d ng t C nc quy t nh giao t. l i ích qu c gia. th t c th c hi n i v i tr ng h p Nhà n c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng. Ch u t ho c c quan c giao nhi m v chu n b d án u t n p h s t i c quan ti p nh n h s v u t t i a ph ng. k ho ch s d ng t ã c c quan nhà n c có th m quy n xét duy t. TH T C THU H I T. c quan tài nguyên và môi tr ng làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. chuy n m c ích s d ng t và ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã n i có t v nhu c u s d ng t. cá nhân có nhu c u s d ng t th c hi n d án u t thì ph i có v n b n c a Phòng Tài nguyên và Môi tr ng th m nh v nhu c u s d ng t. cho thuê. i v i các d án không ph i trình c quan nhà n c có th m quy n xét duy t ho c không ph i c p Gi y ch ng nh n u t thì ph i th hi n nhu c u s d ng t trong n xin giao t. l i ích công c ng. C quan nhà n c có th m quy n không ph i ra quy t nh giao t. góp v n b ng quy n s d ng t và làm th t c chuy n m c ích s d ng t i v i tr ng h p thay i m c ích s d ng t. cá nhân thì nhu c u s d ng t th hi n trong n xin giao t. Trình t . thuê t. cho thuê t. C quan ti p nh n h s có trách .

th y l i. h tr và tái nh c và ph ng án ào t o. h tr và tái nh c . thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Vi c thông báo thu h i t c th c hi n trên ph ng ti n thông tin i chúng c a a ph ng và niêm y t t i tr s y ban nhân dân c p xã n i có t. thông báo thu h i t. b sung m t s i u Ngh nh h ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà n c thành công ty c ph n (sau ây g i là Ngh nh s 17/2006/N -CP) và theo quy nh sau ây: 1. N i dung d án u t ph i th hi n ph ng án t ng th v b i th ng. h tr và tái nh c l p ph ng án b i th ng. Cho phép kh o sát l p d án u t a) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh cho phép ch u t ti n hành kh o sát. c) Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ph i h p v i ch u t ph bi n k ho ch kh o sát. a ch c a ng i b thu h i t. o c cho ng i s d ng t trong khu v c d án và yêu c u ng i s d ng t t o i u ki n ch u t th c hi n vi c i u tra. 2. thành l p H i ng b i th ng. Th i h n ra v n b n gi i thi u a i m u t . 4. doanh thu và v trí khu t thu h i trên c s h s a chính hi n có ho c quy ho ch chi ti t xây d ng c duy t và d ki n v k ho ch di chuy n. i u 30. i v i d án quan tr ng qu c gia sau khi c Qu c h i quy t nh ch tr ng u t . t i a i m sinh ho t chung c a khu dân c có t thu h i. h tr và tái nh c . chuy n i ngh nghi p. quy ho ch xây d ng i m dân c nông thôn ã c xét duy t và công b . 5. l p h s xin giao t. d án xây d ng h th ng giao thông. b) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m thành l p H i ng b i th ng. k t ngày ti p nh n h s v ut h pl . d án nhóm A. h tr và tái nh c ho c T ch c phát tri n qu t có trách nhi m l p và trình ph ng án b i th ng. h tr và tái nh c Sau khi d án u t c xét duy t ho c ch p thu n thì H i ng b i th ng. 3. thu h i t và l p ph ng án b i th ng t ng th . 6. i m c kho n này. h tr và tái nh c g m: a) Tên. N i dung thông báo thu h i t g m: lý do thu h i t. h tr và tái nh c quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này không quá 30 ngày. kh o sát. ê i u phù h p v i quy ho ch c c p có th m quy n phê duy t thì không ph i th c hi n các công vi c quy nh t i kho n 1 i u này. Sau khi ã c gi i thi u a i m. ch u t l p d án u t theo quy nh c a pháp lu t v u t và xây d ng. y ban nhân dân c p t nh thông báo thu h i t ho c y quy n cho y ban nhân dân c p huy n thông báo thu h i t ngay sau khi gi i thi u a i m u t . N i dung ph ng án b i th ng. L p ph ng án b i th ng. . i v i các a ph ng ã thành l p T ch c phát tri n qu t thì y ban nhân dân c p có th m quy n có th giao nhi m v l p ph ng án b i th ng. k ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng ô th . tái nh c và ch o y ban nhân dân c p huy n. h tr và tái nh c theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP và Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 n m 2006 c a Chính ph v s a i. chuy n i ngh nghi p cho T ch c phát tri n qu t. h tr . c p xã tri n khai th c hi n các công vi c t i i m b. ph ng án ào t o. tr ng h p thu h i t theo quy ho ch thì th c hi n thông báo sau khi quy ho ch. o c l pb n khu v c d án ngay sau khi c ch p thu n ch tr ng u t ph c v vi c l p và trình duy t quy ho ch chi ti t xây d ng. o c xác nh di n tích t l p d án u t .nhi m t ch c l y ý ki n các c quan có liên quan n d án u t xem xét gi i thi u a i m theo th m quy n ho c trình y ban nhân dân c p t nh xem xét gi i thi u a i m.

gi i phóng m t b ng c n gi i thích rõ ho c xem xét. i u 31. h tr và tái nh c . Tr ng h p thu h i t và giao t ho c cho thuê t thu c th m quy n c a m t c p thì vi c thu h i t và giao t ho c cho thuê t c th c hi n trong cùng m t quy t nh. Quy t nh thu h i t. cho thuê t theo d án cho ch u t trong cùng m t quy t nh. C quan tài nguyên và môi tr ng ch trì. Hoàn ch nh ph ng án b i th ng. L y ý ki n v ph ng án b i th ng. hoàn ch nh và g i ph ng án ã hoàn ch nh kèm theo b n t ng h p ý ki n óng góp n c quan tài nguyên và môi tr ng th m nh. i di n nh ng ng i có t b thu h i. cá nhân. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. i u ch nh tr c khi chuy n c quan tài nguyên và môi tr ng th m nh. c s tôn giáo. h tr và tái nh c . s l ng. giá nhà. cá nhân n c ngoài. s l ng ng i c h ng tr c p xã h i. b) Vi c niêm y t ph i c l p thành biên b n có xác nh n c a i di n y ban nhân dân c p xã. t l ph n tr m ch t l ng còn l i c a tài s n b thi t h i. h gia ình. c) Th i gian niêm y t và ti p nh n ý ki n óng góp ít nh t là hai m i (20) ngày. cá nhân n c ngoài và giao t. s l ng ý ki n không ng ý. s lao ng trong tu i. lo i t. c a c s tôn giáo. y ban nhân dân c p t nh quy t nh thu h i t i v i t ch c. i di n y ban M t tr n T qu c c p xã. s l ng ý ki n khác i v i ph ng án b i th ng. t ch c. c ng ng dân c . h tr và tái nh c : a) Niêm y t công khai ph ng án b i th ng. s nhân kh u. c ng ng dân c . c a c ng ng dân c . k t ngày y ban nhân dân c p huy n quy t nh thu h i t. v trí. Tr ng h p khu t thu h i có c t ch c. 3. h tr và tái nh c thì T ch c làm nhi m v b i th ng. h tr và tái nh c : a) H t th i h n niêm y t và ti p nh n ý ki n. gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ng h p ý ki n óng góp b ng v n b n. c) Các c n c tính toán s ti n b i th ng. ngu n g c c a t b thu h i. h tr . giao t. h tr nh giá t tính b i th ng. e) Vi c di d i các công trình c a Nhà n c. kh i l ng. ph i h p v i c quan có liên quan th m nh ph ng án b i th ng. h tr và tái nh c t i tr s y ban nhân dân c p xã và t i các i m sinh ho t khu dân c n i có t b thu h i ng i b thu h i t và nh ng ng i có liên quan tham gia ý ki n. cá nhân. giao t ho c cho thuê t th c hi n theo quy nh t i i u 37 và i u 44 c a Lu t t ai. d) S ti n b i th ng. ) Vi c b trí tái nh c . cá nhân s d ng t thì y ban nhân dân c p huy n quy t nh thu h i t i v i h gia ình. Th m quy n quy t nh thu h i t. g) Vi c di d i m m . 4.b) Di n tích. phê duy t và th c hi n ph ng án b i th ng. nêu rõ s l ng ý ki n ng ý. . T ch c làm nhi m v b i th ng. trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c. cho thuê t 1. h tr và tái nh c và chu n b h s thu h i t theo quy nh sau: a) S Tài nguyên và Môi tr ng chu n b h s thu h i t trình y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thu h i t i v i t ch c. 2. công trình tính b i th ng. b) Phòng Tài nguyên và Môi tr ng chu n b h s thu h i t trình y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh thu h i t i v i h gia ình. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. t ch c. k t ngày a ra niêm y t. c a t ch c. b) Tr ng h p còn nhi u ý ki n không tán thành ph ng án b i th ng.

3. h tr cho ng i b thu h i t theo ph ng án ã c xét duy t thì ng i có t b thu h i ph i bàn giao t cho T ch c làm nhi m v b i th ng. h tr . h tr và tái nh c cho ng i có t b thu h i. . i u 32. gi i phóng m t b ng. y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c c p xã n i có t thu h i ã v n ng thuy t ph c nh ng ng i có t b thu h i không ch p hành vi c bàn giao t ã b thu h i cho Nhà n c. Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c. 28. th t c v thu h i t. b trí tái nh c . h tr . h tr và tái nh c ho c T ch c phát tri n qu t th c hi n chi tr b i th ng. gi i phóng m t b ng. k t ngày nh n c ph ng án b i th ng. c quan tài nguyên và môi tr ng trình y ban nhân dân cùng c p phê duy t và công b công khai ph ng án b i th ng. Tr ng h p ng i b c ng ch t ch i nh n quy t nh c ng ch thì T ch c làm nhi m v b i th ng. gi i phóng m t b ng thanh toán xong ti n b i th ng. gi i phóng m t b ng. 4. b) Quá ba m i (30) ngày. huy n. gi i phóng m t b ng có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân c p xã ph bi n và niêm y t công khai quy t nh phê duy t ph ng án b i th ng t i tr s y ban nhân dân c p xã và a i m sinh ho t khu dân c n i có t b thu h i. th i gian. h tr và tái nh c ã c phê duy t. gi i phóng m t b ng ph i h p v i y ban nhân dân c p xã niêm y t công khai quy t nh c ng ch t i tr s y ban nhân dân c p xã n i có t thu h i. g i quy t nh b i th ng. v b trí nhà ho c t tái nh c (n u có). h tr tri n khai d án. Vi c c ng ch thu h i t theo quy nh t i kho n 3 i u 39 c a Lu t t ai ch c th c hi n khi có các i u ki n sau ây: a) Th c hi n úng trình t . d) Có quy t nh c ng ch c a y ban nhân dân c p có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t ã có hi u l c thi hành. 29 và 38 Ngh nh này. trong ó nêu rõ v m c b i th ng. tái nh c quy nh t i các i u 27. h tr và th i gian bàn giao t ã b thu h i cho T ch c làm nhi m v b i th ng. 5. T ch c làm nhi m v b i th ng.2. a i m chi tr ti n b i th ng. c) Trong th i h n không quá ba (03) ngày. Tr ng h p ch u t và nh ng ng i b thu h i t ã th a thu n b ng v n b n th ng nh t v ph ng án b i th ng v t và tài s n g n li n v i t ho c khu t thu h i không ph i gi i phóng m t b ng thì y ban nhân dân c p có th m quy n ra quy t nh thu h i t. Tr ng h p vi c b i th ng c th c hi n theo ti n thì ch ut c nh n bàn giao ph n di n tích m t b ng ã th c hi n xong vi c b i th ng. h tr và tái nh c i v i tr ng h p thu h i t liên quan t hai qu n. giao t ho c cho thuê t. gi i phóng m t b ng. giao t ho c cho thuê t mà không ph i ch n h t th i h n thông báo thu h i t. ) Ng i b c ng ch ã nh n c quy t nh c ng ch . c) Sau khi i di n c a T ch c làm nhi m v b i th ng. h tr và tái nh c theo quy nh sau: a) S Tài nguyên và Môi tr ng trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t ph ng án b i th ng. C ng ch thu h i t 1. k t ngày ra quy t nh thu h i t. h tr . b i th ng. thành ph thu c t nh tr lên. H i ng b i th ng. k t ngày T ch c làm nhi m v b i th ng. Trong th i h n hai m i (20) ngày. b) Phòng Tài nguyên và Môi tr ng trình y ban nhân dân c p huy n phê duy t ph ng án b i th ng. th xã. h tr và tái nh c i v i tr ng h p không thu c quy nh t i i m a kho n này. k t th i i m ph i bàn giao t quy nh t i kho n 6 i u 29 Ngh nh này mà ng i có t b thu h i không bàn giao t cho T ch c làm nhi m v b i th ng.

c quan ngang B . C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T. b i th ng. c quan có th m quy n phê duy t d án u t có th quy t nh tách n i dung b i th ng. b i th ng. th d c th thao. y t .2. giáo d c ± ào t o. v n hóa. ti n u giá quy n s d ng t l p Qu phát tri n t. gi i phóng m t b ng theo quy ho ch t o qu t ph c v phát tri n kinh t . e) H tr kho n chênh l ch cho h gia ình. cá nhân vào khu tái nh c quy nh t i kho n 1 i u 22 Ngh nh này. Sau m i l m (15) ngày. h tr và tái nh c i v i d án u t thu c di n nhà n c thu h i t c a các B . B Tài chính ch trì. M C 5. . b i th ng. b) ng v n u t t o qu t. c) Qu phát tri n t c qu n lý. T ng công ty. Qu phát tri n t 1. QUY N S H U NHÀ VÀ TÀI S N KHÁC G N LI N V I T. k t ngày giao tr c ti p quy t nh c ng ch ho c ngày niêm y t công khai quy t nh c ng ch quy nh t i i m kho n 1 i u này mà ng i b c ng ch không bàn giao t thì y ban nhân dân c p huy n ch o. b o m kinh phí cho vi c b i th ng. môi tr ng và các nhu c u khác c a a ph ng. S D NG T CÔNG TRÌNH NG M VÀ GIA H N S D NG T i u 34. i u 33. B . h tr và tái nh c thành ti u d án riêng và trách nhi m t ch c thu h i t. có con d u riêng. h tr và tái nh c theo quy nh. c quan thu c Chính ph . C n c quy mô thu h i t th c hi n d án u t . chuy n i ngh nghi p. h tr xây d ng các công trình h t ng t i a ph ng có t b thu h i. nv s nghi p thu c Trung ng (trong i u này g i là B . y ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c s d ng Qu phát tri n t h tr cho các tr ng h p quy nh t i các i m d. 2. s d ng Qu phát tri n t theo các nguyên t c sau ây: a) Qu phát tri n t là t ch c tài chính nhà n c ho t ng theo nguyên t c b o toàn v n. d y ngh . ho t ng h ch toán c l p. b) Qu phát tri n t có t cách pháp nhân. 1. gi i phóng m t b ng trong quá trình t ch c th c hi n. t ch c l c l ng c ng ch thu h i t theo quy nh c a pháp lu t. d) Qu phát tri n t c h ng các kho n u ãi theo quy nh hi n hành. xã h i. thành ph tr c thu c Trung ng hình thành Qu phát tri n t và ban hành quy ch m u v qu n lý. B Tài chính ch trì ph i h p v i B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n vi c mi n các lo i thu và các kho n n p ngân sách nhà n c khác theo quy nh t i i m d kho n 2 i u này. T p oàn kinh t . qu nhà tái nh c theo quy ho ch. h tr và tái nh c iv i d án u t thu c các B . ti n thuê t. ) H tr xây d ng khu tái nh c . ngành). Vi c tách n i dung b i th ng. 3. ngành có d án u t ph i ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh và T ch c làm nhi m v b i th ng. PHÁT TRI N QU T. và e kho n này. bù p chi phí phát sinh trong quá trình ho t ng và không vì m c ích l i nhu n. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch o t ch c thu h i t. i u hành và t ch c ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng c a Qu do y ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy ch m u. d) H tr th c hi n các án ào t o ngh . c) ng v n th c hi n vi c thu h i t. h tr và tái nh c thành ti u d án riêng và t ch c th c hi n c l p. c m tài kho n t i Kho b c Nhà n c và các t ch c tín d ng ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. có b ng cân i k toán riêng. 2. ph i h p v i B Tài nguyên và Môi tr ng trình Th t ng Chính ph giao ch tiêu trích ngu n thu ngân sách nhà n c t t ai cho các t nh. ngành. y ban nhân dân c p t nh c trích t 30% n 50% ngu n thu hàng n m t ti n s d ng t. Qu phát tri n t c s d ng vào các m c ích sau: a) ng v n cho T ch c phát tri n qu t phát tri n t.

h) D ch v b i th ng. . i) T ch c phát tri n các khu tái nh c . do y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p c p t nh.i u 35. m) Th c hi n các nhi m v khác theo quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh. T ch c phát tri n qu t là n v s nghi p có thu. y t . d y ngh . B Tài nguyên và Môi tr ng ch trì ph i h p v i B N i v . B Tài chính h ng d n v ch c n ng. 4. b) T o qu t ph c v phát tri n kinh t . nh n chuy n nh ng quy n s d ng h p pháp t ng i khác ho c c Nhà n c giao có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n nh ng ho c ti n s d ng t ã n p cho Nhà n c không có ngu n g c t ngân sách nhà n c. c) T o qu t ph c v s nghi p giáo d c ± ào t o. c p huy n. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t i v i t do doanh nghi p ang s d ng làm m t b ng xây d ng c s s n xu t. thành ph tr c thu c Trung ng n i có t. y ban nhân dân t nh. ) Qu n lý qu t ã c gi i phóng m t b ng. môi tr ng và các nhu c u khác c a a ph ng. 5. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t i v i t ng tr ng h p c th theo quy nh sau: a) Di n tích t ã c Nhà n c cho thuê. ang s d ng úng m c ích theo quy t nh giao t. phù h p v i quy ho ch thì ph i th c hi n ngh a v tài chính theo quy nh c a pháp lu t tr c khi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. d) Nh n chuy n nh ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. 10. 8. n nh th tr ng b t ng s n. g) Ch trì ho c ph i h p v i H i ng b i th ng. 2. qu t cho các t ch c. qu t nh n chuy n nh ng nh ng ch a có d án u t ho c ch a u giá quy n s d ng t. 7. 3. T ch c phát tri n qu t th c hi n các nhi m v sau: a) T o qu t u giá quy n s d ng t. i u 36. thành ph tr c thu c Trung ng n i có t ki m tra th c t và quy t nh x lý. nhi m v . gi i phóng m t b ng t ch c th c hi n b i th ng. gi i phóng m t b ng. 2. Doanh nghi p ang s d ng t làm m t b ng xây d ng c s s n xu t. kê khai vi c s d ng t và báo cáo y ban nhân dân t nh. th d c th thao. c) Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Tr ng h p ã chuy n m c ích s d ng t. T ch c phát tri n qu t 1. 11 và 12 i u 38 c a Lu t t ai i v i t thu c khu v c ô th và khu v c có quy ho ch phát tri n ô th . quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. v n hóa. kinh doanh 1. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t ph i t rà soát. cho thuê t. k) T ch c th c hi n u t xây d ng k t c u h t ng trên qu t ã c giao qu n lý u giá. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trên c s báo cáo c a doanh nghi p. 3. t thu h i theo quy nh t i các kho n 2. Ngu n v n c a T ch c phát tri n qu t bao g m: a) ng v n t Qu phát tri n t theo quy nh t i i u 34 c a Ngh nh này. 6. kinh doanh mà ch a c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. quy n h n và c ch tài chính c a T ch c phát tri n qu t. e) T ch c th c hi n u giá quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. xã h i. gi i phóng m t b ng. c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. b) ng v n t ngân sách nhà n c. c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. h p ng thuê t thì c ti p t c s d ng. cá nhân theo yêu c u. l) Cung c p thông tin v giá t. 9.

cá nhân n c ngoài s d ng t. S d ng t xây d ng công trình ng m Vi c s d ng t xây d ng công trình ng m (không ph i là ph n ng m c a công trình xây d ng trên m t t) theo quy nh sau: 1. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. t ch c n c ngoài. h gia ình. t ch c n c ngoài. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t và ph i th c hi n ngh a v tài chính theo quy nh c a Chính ph v thu ti n s d ng t. nh n chuy n nh ng quy n s d ng h p pháp t ng i khác ho c c Nhà n c giao có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n nh ng ho c ti n s d ng t ã n p cho Nhà n c có ngu n g c t ngân sách nhà n c. b chi m. th t thoát. Tr ng h p d án u t có i u ch nh quy mô mà có thay i th i h n ho t ng c a d án thì th i h n s d ng t c i u ch nh theo th i gian ho t ng c a d án ngay sau khi d án u t c ng ký i u ch nh quy mô. th t c gia h n s d ng t i v i t ch c kinh t . cá nhân n c ngoài s d ng t xây d ng công trình ng m s n xu t. ang có tranh ch p thì y ban nhân dân c p t nh gi i quy t d t i m xác nh ng i s d ng t. ngành liên quan xây d ng c ch qu n lý. cá nhân thuê ho c m n s d ng. i u 37. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. d) t thì bàn giao cho y ban nhân dân c p huy n qu n lý. tr ng h p t phù h p v i quy ho ch s d ng t ã c xét duy t thì ng i s d ng t cc p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. cá nhân n c ngoài. s d ng không úng m c ích. ng i Vi t Nam nh c n c ngoài. cá nhân. b) V n phòng ng ký quy n s d ng t có trách nhi m làm trích sao h s a chính. 2. di n tích t ã cho t ch c khác. b l n. y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho t ch c. Tr c khi h t h n s d ng t sáu (06) tháng. ) Di n tích t ã l n.b) Di n tích t ã c Nhà n c giao không thu ti n s d ng t. i v i tr ng h p xin gia h n s d ng t mà ph i làm th t c ng ký i u ch nh d án u t thì vi c th m nh nhu c u s d ng t c th c hi n ng th i v i vi c th c hi n th t c ng ký i u ch nh d án u t . . quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. B Tài nguyên và Môi tr ng ch trì ph i h p v i các B . 3. kinh doanh phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u t . Trình t . chi m. i u 38. Vi c gia h n c quy nh nh sau: a) C quan tài nguyên và môi tr ng có trách nhi m th m nh nhu c u s d ng t. s li u a chính và g i t i c quan có trách nhi m xác nh ngh a v tài chính. cá nhân s d ng t phi nông nghi p. di n tích t do thi u trách nhi m b l n. cá nhân. t ch c. 2. ang s d ng úng m c ích thì ph i chuy n sang thuê t ho c giao t có thu ti n s d ng t và c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. n giá thuê t xây d ng công trình ng m không quá 30% n giá thuê t trên b m t có cùng m c ích s d ng. ng i s d ng t có nhu c u gia h n s d ng t n p n ngh gia h n s d ng t t i S Tài nguyên và Môi tr ng i v i t ch c kinh t . b chi m. Ng i cs d ng t xây d ng công trình ng m ký h p ng thuê t v i S Tài nguyên và Môi tr ng. n p t i Phòng Tài nguyên và Môi tr ng i v i h gia ình. liên doanh liên k t trái pháp lu t thì y ban nhân dân c p t nh quy t nh thu h i. n giá thuê t c th do y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i i u ki n th c t t i a ph ng. h gia ình. c) Di n tích t không s d ng. cá nhân không tr c ti p s n xu t nông nghi p c Nhà n c cho thuê t nông nghi p 1. s d ng t xây d ng công trình ng m trình Th t ng Chính ph quy t nh.

th tr n ã có quy ho ch xây d ng chi ti t c xét duy t mà trong quy ho ch xây d ng chi ti t ã có n i dung v quy ho ch s d ng t thì s d ng n i dung quy ho ch s d ng t trong quy ho ch xây d ng chi ti t t ng h p vào quy ho ch s d ng t c a c p trên. 2. Tr ng h p c quan nhà n c có th m quy n gi i quy t khi u n i có k t lu n vi c thu h i t là trái pháp lu t thì ph i d ng th c hi n quy t nh thu h i t. h tr và tái nh c tr c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì không áp d ng ho c không i u ch nh theo quy nh Ngh nh này 4. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. X lý m t s v n phát sinh khi ban hành Ngh nh 1. h tr và tái nh c ho c ang th c hi n chi tr b i th ng. d) C quan tài nguyên và môi tr ng có trách nhi m ch nh lý th i h n s d ng t trên Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Tr ng h p th c hi n b i th ng ch m thì giá t th c hi n b i th ng. Ch ng 3. thành ph . h tr th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh s 197/2004/N -CP. Vi c l p quy ho ch s d ng t theo quy nh t i Ngh nh này c áp d ng l p quy ho ch s d ng t cho giai o n k t n m 2011 tr i. ph ng. tái nh c ho c quy t nh c ng ch thu h i t 1. i v i nh ng tr ng h p không i u ki n c gia h n s d ng t thì c quan tài nguyên và môi tr ng th c hi n vi c thu h i t khi h t th i h n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 132 Ngh nh s 181/2004/N -CP. Vi c xác nh giá thuê t theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 Ngh nh này c áp d ng i v i các tr ng h p ký h p ng thuê t t ngày 01 tháng 01 n m 2010. ch ng t ã th c hi n xong ngh a v tài chính i v i tr ng h p c gia h n s d ng t cho c quan tài nguyên và môi tr ng. Gi i quy t khi u n i v giá t b i th ng. Các tr ng h p i u ch nh quy ho ch s d ng t giai o n 2001 ± 2010 th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 181/2004/N -CP. b. quy t nh b i th ng.c) Ng i s d ng t n p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 40. i u 63 và i u 64 Ngh nh s 84/2007/N -CP và quy nh gi i quy t khi u n i t i Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 n m 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i. 2. h ng m c ã phê duy t ph ng án b i th ng. h ng m c ã chi tr xong b i th ng. t cáo và các Lu t s a i. Vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh t i i u 138 c a Lu t t ai. b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i. i v i nh ng d án. t cáo. T CH C TH C HI N i u 39. 3. i v i khu v c ô th hi n h u thu c qu n. th xã. Trong khi ch a có quy t nh gi i quy t khi u n i thì v n ph i ti p t c th c hi n quy t nh thu h i t. c và d kho n này không quá hai m i (20) ngày làm vi c (không k th i gian ng i s d ng t th c hi n ngh a v tài chính) k t ngày c quan tài nguyên và môi tr ng nh n h s h p l cho t i ngày ng i s d ng t nh n c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. h tr và tái nh c theo ph ng án ã c phê duy t tr c khi Ngh nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo ph ng án ã phê duy t. 3. i v i các tr ng h p ã ký h p ng thuê t mà trong h p ng ã xác nh rõ n giá thuê t thì trong th i h n n nh n m (05) n m không xác nh l i n giá thuê t. không áp d ng ho c i u ch nh theo quy nh Ngh nh này. quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t i v i tr ng h p c gia h n s d ng t. i v i nh ng d án. c quan nhà n c ã ban hành quy t nh thu h i t ph i có quy t nh h y b quy t nh thu h i t ã ban hành và b i th ng thi t h i do quy t nh thu h i t gây ra . ) Th i gian th c hi n các công vi c quy nh t i các i m a. h tr . quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t.

c) i u 4 Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 n m 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t. b n i dung quy ho ch. 59. 57. 56. 126. tái nh c khi Nhà n c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. khu kinh t quy nh t i các i u 14. 127 và i u 141 Ngh nh s 181/2004/N -CP. 60. 54. 6. 52. e) i m 2 kho n 12 i u 1 Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 n m 2007 c a Chính ph s a i. 61 và i u 62 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 n m 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. th t c b i th ng. 50. b) Các i u 3. CHÍNH PH TH T NG Nguy n T n D ng ADVERTISEMENT . b sung m t s i u c a các ngh nh h ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà n c thành công ty c ph n. d) Kho n 1 i u 2. i u 41. B Tài nguyên và Môi tr ng h ng d n thi hành Ngh nh này. th c hi n quy n s d ng t. 58. Th tr ng c quan ngang B . ) Các i u 43.(n u có). Tr ng h p c quan nhà n c có th m quy n gi i quy t khi u n i có k t lu n vi c thu h i t là úng pháp lu t thì ng i có t b thu h i ph i ch p hành quy t nh thu h i t. trình t . Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 n m 2009. 52. 4. b sung m t s i u Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 n m 2004 v ph ng pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t./. 125. 53. 48. kho n 1 i u 28. 30. kho n 5 và kho n 6 i u 4 Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 n m 2006 c a Chính ph v s a i. 49. thu h i t. i u kho n thi hành 1. TM. 2. 32. k ho ch s d ng t chi ti t c a khu công ngh cao. 39 và 48 Ngh nh s 197/2004/N -CP. Các B tr ng. kho n 4. 51. 19 và 27. thuê m t n c. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Th tr ng c quan thu c Chính ph . h tr . 55. 10. 36. i u 12. Bãi b các quy nh sau: a) i u 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful