CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

___________

PHẦN I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GVCN LỚP: 1. Vị trí, vai trò và chức năng của GVCN lớp: - GVCN lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường. - GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp. - GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ khác ở lớp chủ nhiệm. 2. Chức năng của GVCN lớp: - Tổ chức, quản lý, lãnh đạo. - Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách. 3. Nhiệm vụ của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của một GV, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 4. Quyền hạn của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền hạn của một GV, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 5. Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiện nay: - Về đạo đức nghề nghiệp. - GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục…. - Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN... - GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn… - Xây dựng tập thể HS lớp CN… - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng… - Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục… - Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

. mục 1.Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao gồm: . Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng. tư vấn..Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: + Các công việc trong kế hoạch năm. GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ bản sau: . tính năng động và sáng tạo. trước hết GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.. Kế hoạch tuần. kịp thời trong quá trình tự rèn luyện của học sinh. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp học GVCN phải hướng tới đạt những mục tiêu nhất định nên còn có Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm. đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này.. + Các công việc tháng trước còn tồn tại. Lý do xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học.PHẦN II: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 1. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm. trí tuệ. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. từng tuần gọi chung là Kế hoạch tháng. tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Luật GD 2005. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch năm học). lớp học thân thiện.Lớp chúng ta đang ở đâu? . cộng đồng. Hội cha mẹ học sinh. chia sẻ tâm tư tình cảm. hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. tiếp tục học đại học.. thì không những đạt được mục tiêu cơ bản là “giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở. làm như thế nào để đạt được điều đó. tích cực. hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. trung cấp. Từ đó xây dựng tổ. thể chất. nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì. * Kế hoạch công tác tuần cần xác định: . vai trò. tạo ra những con người có ích cho xã hội. xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn. +Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. 4) 3. cao đẳng. thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản.Nội dung kế hoạch tháng: +Các công việc quan trọng trong tháng. Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp * Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm. Không ít GVCN chỉ coi việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó” GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và chỉ khi GVCN có sự định hướng. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”. mà còn cùng nhà trường góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo dục cấp học.Làm thế nào để biết lớp chúng ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đich? * Kế hoạch công tác tháng cần xác định: . 2. tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. “phát triển toàn diện về đạo đức.. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt. Đoàn thanh niên. các tổ chức khác ngoài nhà trường. GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học. nhóm học sinh cùng tiến. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. phát triển năng lực cá nhân.Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? . thời gian thực hiện. . Điều 27. xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân.Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? . có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển. người thực hiện.

Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm 5. yêu thương em nhỏ. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 4.. GIÁO DỤC HẠNH KIỂM. ổn định nhanh chóng tổ chức lớp. hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu.Các biện pháp chính 4. hành vi sai trái… .. Biện pháp: . tình cảm: . chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu 3. Giáo dục thái độ. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp: MẪU 1: KẾ HOẠCH NĂM HỌC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 201. nền nếp của nhà trường. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau. + Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể.Quan hệ với mọi người. b. truyền thống nhà trường… .. 2.Học và nắm vững: nội quy nhà trường.………… c.Nội dung kế hoạch tuần: + Các công việc quan trọng trong tuần. . thói quen đạo đức: -Luôn kính trọng người trên. học kì II từ tháng 2 đến tháng 5). tăng cường các hoạt động giáo dục: a. PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG. lao động. .Phương hướng.Quan hệ với công việc. . giúp đỡ người già… . khiêm tốn… -……….Quan hệ với cộng đồng.. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. Giáo dục hành vi. yêu quê hương. thời gian thực hiện. 1. người thực hiện.Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức. đất nước… .(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 8. * Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động lớp CN bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo) 1. .Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực.Điều chỉnh kế hoạch 6. + Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau). mục tiêu. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 9. nhiệm vụ.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 7. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. có lối sống lành mạnh. . Nội dung: Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương. A. Đặc điểm môi trường lớp học 2.….-201. XH. đạo đức.ghi chú ( yêu cầu kết quả). giản dị.Tăng cường kiểm tra nền nếp. Giáo dục ý thức đạo đức: . yêu lớp.+ Các công việc trong kế hoạch tháng.Biết yêu gia đình.

. . GIÁO DỤC VĂN HÓA 1.Khá:…….. Uỷ viên: ………… Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS.-……………….Giỏi:……. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. . Biện pháp: . -…………………. đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên. 3. C. 1. 2. D. Nội dung: . DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GVCN lớp….Tổ chức thành công Đại hội Chi Đội. tốt.Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường.Làm tốt công tác phụ trách Sao nhi đồng… 3. MẪU 2: KẾ HOẠCH THÁNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2010. . . Tháng 9/2011: . -……………….Chi đội phó:…….. . sổ sách Chi Đội. Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá. .Bồi dưỡng tư tưởng. đồng phục… Đã tổ chức được Đại hội Chi đội.…………… 3.Hoàn chỉnh hồ sơ.…………… 2.…………….………….…………….. -……………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Đợt 1: Từ ngày 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”. . . CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH. I. Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI DỘI MẠNH. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2010. Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật. Tháng 10/2011: ..……………. .………….…………. Nội dung: . nền nếp. Biện pháp: .Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội… . Chỉ tiêu: .…………….Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ… . B. bầu được: Chi đội trưởng:……….

d. rèn luyện đến gia đình từng học sinh. có sự kiểm tra chéo giữa các tổ. chỉ đạo. Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với GVCN lớp để giáo dục con em học tập. b. Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn. trèn luyện nhân cách. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 5. Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” bằng nhiều hoạt động cụ thể. c. Cán bộ lớp. như sau: Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ Từ Từ 15/10 Từ 22/10 đến 01/10 08/10đế đến 21/10 28/10 đến n 14/10 07/10 Số đi muộn Số bỏ tiết Số không chuẩn bị bài Số dưới điểm 5 Số có thái độ sai Số bị phê bình Số được khen Số được điểm tốt Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp II. chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.- - Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/201. chia sẻ thong tin. nhiều việc tốt” để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thuận lợi: Lớp đã đi vào nền nếp. Hướng dẫn . Biện pháp tiến hành: GVCN hướng dẫn. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp. tự giác cao. trao đổi. a. linh hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2010. Một số khái niệm (tham khảo) GVCN lớp…. . Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 18/11/2010). yêu cầu công việc để Ban đại diện cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp. làm việc với ý thức trung thực. Nội dung cụ thể: Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10. CÔNG TÁC THÁNG 11/2010. Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt. Gởi thông báo kết quả học tập. Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn. Đội Sao đỏ đã quen việc. thiết thực.

tình cảm. của nhà trường và cộng đồng.Tầm nhìn: Tầm nhìn là ý tưởng về tương lai của lớp học có thể đạt được. tin cậy và hấp dẫn của tương lai. cách thức. kế hoạch là chương trình hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu nào đó. nhà trường). . NXB Đà Nẵng. Tầm nhìn chỉ rõ quang cảnh hiện thực. Nguyên nhân chính làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp . Tầm nhìn là mục tiêu vẫy gọi. là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. không hứng thú với HS . tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ. đạo đức. không đặt mình vào vị trí của HS để hiểu các em 3..Kế hoạch: “Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định. các lĩnh vực phục vụ ưu tiên và cách thức phục vụ lớp học sẽ thực hiện để thỏa mãn nhu cầu giáo dục học sinh. nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể. không thực sự gắn với nhu cầu của HS.Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả cần đạt của kế hoạch.Sứ mạng: Sứ mạng khẳng định mục đích. ở lớp học. Xác định những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp . thân thiện..Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng. . Từ đây các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều. thể hiện mong muốn của lớp học. Nói cách khác. Tập thể sư phạm. hứng thú riêng đối với hoạt động..Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau. thi tài với nhau. PHẦN III: Tổ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP 1.. 2. . bè phải trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học. Hội Cha mẹ học sinh. giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân.Giá trị: Giá trị là điều mà lớp học cam kết thực hiện cho các bên có liên quan (Ban giám hiệu. là những thay đổi trong môi trường học tập của học sinh hoặc hoạt động của tập thể lớp. Các em phải được vừa học vừa chơi. lí do tồn tại của lớp học. Từ điển Tiếng Việt. .HS không được cùng nhau tổ chức. không gần gữi. thể chất … của học sinh. khắc phục xu hướng hẹp hòi.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu. . với mục tiêu. Đoàn TNCS HCM. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp. 2000).. . Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy/cô. tăng cường sự hiểu biết. học sinh được mở rộng các mối liên hệ. thời gian tiến hành” (Viện ngôn ngữ.. các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong lớp chủ nhiệm. tích cực. lập đi lập lai. nó chỉ ra cầu nối từ hiện tại tới tương lai. tham gia vào giờ sinh hoạt lớp . trình tự . góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của HS…. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau. giúp đỡ lẫn nhau. . phải gắn với nhu cầu và hứng thú của học sinh và chúng phải phù hợp với kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của họ. sự lôi cuốn các em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức.Đa dạng hoá về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi học sinh có những yêu cầu riêng. Tác dụng giáo dục của giờ sinh hoạt lớp . Sức hấp dẫn học sinh. sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh khác nhau là đòi hỏi tất yếu đối với nhà trường. các em bày tỏ. bổ ích. thẩm mĩ và sức khoẻ. nhàm chán. chia sẻ tâm tư. cục bộ. giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường.Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể.. Vì vậy. Do đó. tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn.GV quá nghiêm khắc.

lao động: nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách + GV tuyên dương những em học tập tốt. sự tôn trọng đối với các bạn. tính sẵn sàng giải quyết có sáng tạo các vấn đề đặt ra và niềm tin vào khả năng giải quyết chúng 4. công việc của lớp.Lập kế hoạch tuần tiếp theo . .... giúp đỡ. tư tưởng. ví dụ như xây dựng các qui định riêng của lớp. tinh thần trách nhiệm …. chính kiến của mình. thân mật. Sự cùng tham gia của tất cả HS vào giờ sinh hoạt lớp sẽ tạo ra môi trường chung để HS cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực. + Lớp phó phụ trách văn thể.. hứng thú.. Trong quá trình bàn bạc các công việc chung của lớp trong tiết sinh hoạt tập thể dưới hình thức giao lưu-đối thoại sẽ phát triển được bầu không khí thuận lợi cần thiết cho giáo dục. cố vấn của GV nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Sự tham gia của HS vào các hoạt động. Tổng kết.... mà năng lực hiểu người khác. Một tập thể lớp đoàn kết với từng thành viên có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sinh. xử lí các tình huống nảy sinh trong tập thể lớp…. + . làm bài tập ở nhà. xúc cảm..Thu hút tối đa sự tham gia của mọi HS dưới sự hướng dẫn. phê bình những em không học bài. Trên cơ sở của những hiểu biết về nhau. Nói cách khác. trao đổi và quyết định. Từ đó tình cảm gắn bó... mỗi tập thể đều có những công việc chung cần giải quyết.. phải được tham gia vào giờ sinh hoạt lớp từ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau như người thực thi nhiệm vụ được giao. người tổ chức. xác định chỉ tiêu thi đua. cởi mở và thân thiện. Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: a. học tập. vừa là quyền của mỗi học sinh. Ngoài ra việc thường xuyên thu hút các em vào quá trình bàn bạc chung sẽ dần dần tạo ra ở các em lòng tin vững chắc rằng chúng có vị trí nhất định trong lớp và chúng sẽ cố gắng nỗ lực và hợp tác với mọi thành viên để hoàn thành công việc được giao. của mỗi học sinh trong lớp. .Đánh giá lại những hoạt động trong tuần: + Từng tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập cũng như việc thực hiện nội quy trường lớp của các thành viên trong tổ + Lớp trưởng nhận xét ưu điểm.. sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhau.... HS mới dễ dàng cảm thông. tăng cường giao lưu giữa các em. Chính thông qua giao lưu với bạn.. đạo đức. chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. Các em sẵn sàng đưa ra những quan điểm. tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng. giúp mọi HS tin tưởng và không sợ hãi về mặt tâm lí.Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại: Giao lưu giữa HS có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giáo dục. các em trao đổi với nhau những quan điểm. nhắc nhở và yêu cầu HS về nhà suy nghĩ xem sẽ có những hình phạt như thế nào đối với những em thường xuyên vi phạm.. cởi mở. Mục đích là nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết. tâm trạng.. của trường vừa là nhu cầu. tham gia tốt các phong trào của lớp mà nhà trường đề ra. phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh: Mỗi lớp. người khám phá và đánh giá hoạt động của họ.và từ đó có tác động lẫn nhau.Giao lưu-đối thoại sẽ phát triển ở mọi HS lòng tin vào sức lực cá nhân. sẵn sàng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác một cách tôn trọng. học sinh phải là chủ thể của giờ sinh hoạt lớp..Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp. vì thế cần để cho HS tự thảo luận. cơ sở của tự giáo dục được phát triển. đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch: . phát triển thái độ phê bình đối với bản thân. tập thể của họ . hiểu bạn của mỗi HS được xây dựng và do đó năng lực hiểu bản thân mình được hình thành và năng lực tự ý thức. chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. khuyết điểm về các họat động của lớp trong tuần vừa qua: nề nếp. Trong quá trình giao lưu. tạo nên bầu không khí lớp học đoàn kết.

những vấn đề được HS quan tâm nhất hoặc đang vướng mắc. Hình thức hỗn hợp: tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề . đáp ứng nhu cầu của các em. c. Một số điều lưu ý . an toàn.Người dẫn chương trình phải khéo léo dẫn dắt. Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: .Nếu gặp khó khăn (trường hợp không thống nhất ý kiến…) cần mời người cố vấn hay GV giải đáp (người cố vấn hay GV đóng vai trò là người trọng tài khoa học cho HS trong quá trình thảo luận). Thảo luận chuyên đề/ chủ điểm: Nên giao lần lượt cho các tổ học sinh chủ trì.đối thoại với người trong cuộc: Giao lưu là một hình thức tổ chức họat động giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết đề HS được tiếp xúc. .. âm nhạc và các phương tiện âm thanh… .Người chủ trì cần có buổi làm việc trước với chuyên gia về mục tiêu. Đây là hình thức tổ chức họat động tổng hợp nhiều loại hình. Môi trường thảo luận phải thuận lợi. nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh. cùng nhau chia sẻ. gắn với những ngày kỉ niệm lớn. trong đó tạo ra sân chơi hấp dẫn.) Hội thi là một hình thức tổ chức họat động giáo dục. gắn với các sự kiện chính trị. Hình thức sinh họat cũng đa dạng: có thể là thi văn nghệ giữa các tổ. trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật điển hình.Vấn đề hay chủ đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú. lớp. có nhiều ý kiến.Vấn đề đưa ra thảo luận đòi hỏi sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá.Trước khi tiến hành hội thi 1 ngày. . kết luận. Sinh hoạt lớp dưới hình thức giao lưu có thể tổ chức nhân các ngày lễ lớn của dân tộc hay của lứa tuổi HS. việc thật trong các lĩnh vực hoạt động nào đó. hay sáng tạo ý tưởng mới. cần phải tiến hành tốt những công việc sau: + Tạo không khí sôi nổi. đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu.. kinh tế. thoải mái để tất cả học sinh đều có cơ hội bày tỏ những ý kiến. Giao lưu. mang tính thi đua. tích cực của mọi HS trong lớp để thảo luận sôi nổi và có hiệu quả. liên quan đến lợi ích và hứng thú của HS.Sinh hoạt theo chủ đề (thời gian khoảng 35 phút): Nội dung sinh hoạt nên gắn với các hoạt động chủ điểm tháng.. Thu hút đông đảo HS tham gia. cạnh tranh giữa HS hoặc các nhóm HS để các em có cơ hội thể hiện tài năng. Cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong thảo luận. . tiếp nhận những kiến thức có liên quan đến chủ đề đã được lựa chọn. tham gia.. Khi tiến hành thảo luận chuyên đề cần lưu ý: . . có thể chỉ là đố vui khoa học. vẻ đẹp. phương thức tiến hành. cần kết hợp trò chuyện giữa người dẫn chương trình với khách mời giao lưu và trao đổi.Đánh giá tình hình chung của lớp trong tuần: lớp trưởng đánh giá chung sau khi đã có sự thống nhất của các tổ. Tổ chức các hội thi (văn nghệ... với người thật. tự tin. xã hội diễn ra ở địa phương..Công tác chuẩn bị phải tiến hành trước khi diễn ra cuộc thi từ 10 .Những vấn đề trao đổi. đặc điểm của đối tượng giao lưu như tuổi.Khi tiến hành giao lưu. HS thanh lịch. hiểu biết khoa học. d..15 ngày . quan điểm và chính kiến của mình. quan điểm khác nhau. có thể là sự giao lưu với người trong cuộc.Thông báo những công việc chính trong tuần tới Hai nội dung trên nên tiến hành nhanh gọn khoảng 10 phút . . các tổ khác hỗ trợ.b. . trong nước và trên thế giới. nội dung buổi nói chuyện. khêu gợi sự mạnh dạn. văn hóa. quy mô tổ chức. phấn khởi cho hội thi thông qua chỉnh trang lớp học và nơi diễn ra hội thi. GVCN và HS bổ sung nếu thấy cần thiết.. trò chuyện giữa khách mời với người tham dự buổi giao lưu… e.. . giao lưu phải thiết thực.

Khi phê bình không được chì chiết. 3. gọi tên các phẩm chất .Khen ngợi phải cụ thể. Khi khen chê HS cần lưu ý một số vấn đề sau: . TỔNG KẾT TUẦN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI I. Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM . nhút nhát…. Những lưu ý về khen chê HS: Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp. Mời phần báo cáo của Phó lao động. 2.+ Họp ban giám khảo (BGK) để phổ biến biểu điểm. 5. LỚP TRƯỞNG MỜI CÁC TỔ TRƯỞNG CÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI THI ĐUA CÁC TỔ a LTrưởng: Mời Tổ trưởng tổ thông qua đánh giá hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua.Lớp trưởng đưa ra hình thức xử phạt như qui định . Thầy cô biết khen . các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi ( 60 . III Ý KIẾN NHẬN XÉT CHUNG CỦA LỚP TRƯỞNG1. nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ lâu TIẾN HÀNH MỘT TIẾT SINH HOẠT LỚP Học sinh bắt bài hát: Giới thiệu đại biểu: Giới thiệu tiết sinh hoạt: 1. * Tuyên dương * Phê bình b. Mời phần báo cáo của Phó học tập. Lớp trưởng hỏi ý kiến học sinh trong lớp ĐỀ XUẤT BAN CÁN SỰ LỚP. Tổng kết điểm Điểm công Điểm trừ Tổng điểm II.Khi phê bình HS cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách . .những em học yếu.Đối với những hành vi tích cực mới cần khên ngay khi nó vừa xuất hiện nhất là với những em hay mắc khuyết điểm. khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lý tích cực vì ai cũng thích khen. Về nguyên tắc. Mời phần báo cáo của văn thể mỹ. quy cách chấm và tính điểm. MỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CÁN SỰ LỚP (NẾU CÓ) 1. IV.70% là “chê” học sinh. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp A.chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập. đáng ra phải là ngược lại).Phương hướng tuần tới : 3. xác định các yêu cầu đối với BGK và quy trình hoạt động của BGK hội thi. * Ưu điểm: * Tồn tại. Tổng kết ý kiến chung trong tuần qua của lớp Tuyên dương Phê bình 2 . gây được cảm xúc tích cực nơi người khen .Khên ngợi phải chân thật.

bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. nguy cơ rủi ro. mang thai ngoài ý muốn. Sự tất yếu phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. THPT . trong đó mục tiêu 3 nói rằng “ Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp”. Trong xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức. chết vì bạo lực. PHẦN IV: THAM KHẢO A. góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội. muốn thành công vàhạnh phúc con người cần được trang bị KNS 3.Phòng tránh bạo lực học đường II. Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực.Giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhận xét các tình hình của lớp tuần qua và có hướng giải quyết vẫn đề một cách hợp lí. còn “ phù hợp” được hiểu là phù hợp với vùng..Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính . giải quyết các tình huống và giao tiếp có hiệu quả. Chính vì vậy.Phòng tránh lạm dụng Game . Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro.. 50% còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. lành mạnh. Về giáo dục kỹ năng sống cho HS I.* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS. có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công. ngăn ngừa các vấn đề xã hội. nghiện ruợu và ma tuý. nguy cơ. vi phạm pháp luật. địa phương và phù hợp với lứa tuổi. Kỹ năng sống là gì? 1. hạnh phúc. thách thức ( như chết do AIDS. Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội.xã hội của con người có thể ứng phó với những tháchthức trong cuộc sống. Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội.Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện . Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu” Khi đánh giá chất lượng GD cần - Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: . Những KNS cần giáo dục cho HS THCS. kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại. Có thể hình tượng hóa vai trò của KNS đối với con người như sau: Con người sống trong xã hội hiện đại muốn sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông chứa đựng đầy những rủi ro. Khi đó những kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người sang được bến bờ bên kia của lối sống tích cực và chất lượng cuộc sống. làm cho xã hội lành mạnh. KNS là năng lực/ khả năng tâm lí. sức khoẻ và bảo vệ quyền con người.). những thất bại trong học đường. Nếu con người có kiến thức. trong đó “người học” ở đây được hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi. 2. miền. chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực. THPT: * Những KNS cốt lõi: Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: .

thái độ và kĩ năng thích hợp để: . GVCN có thể GD kĩ năng sống cho HS qua: . rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để động viên sự thay đổi hành vi .Cung cấp kiến thức vừa đủ. cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực. học KNS trở thành quyền của người học và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học.Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng . học để chung sống. học để tự khẳng định” đối với các nội dung giáo dục . cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi . Các KNS chung gồm có: Nhóm KN nhận thức.Triển khai theo nhóm nhỏ. Hoà bình và giải quyết xung đột. thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức. Giới. Cho nên. 3 Nhiệm vụ của GDKNS Nhiệm vụ của GDKNS trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức. Giaó dục Kĩ năng sống là gì Giáo dục KNS là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Việc làm và thu nhập.. Phòng tránh rượu. bạo lực và rủi ro. Ngăn ngừa thiên tai. SKSS. quản lý bản thân trước những thách thức của xã hội hiện đại từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và giảm thiểu các vấn đề xã hội.Tập trung vào những thông điệp tích cực. Nhóm KN đương đầu với xúc cảm.Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp . Như vậy.Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực.Mặt khác thay đổi những hành vi. rủi ro cho HS: .Qua tư vấn. III. sức khoẻ. thái độ và các kĩ năng thích hợp 2. Nhóm KN xã hội . phương pháp tổ chức dạy học. tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS 6. tránh mang tính hàn lâm . Ngăn ngừa HIV/AIDS. thói quen tiêu cực thành hành vi tích cực. thuốc lá và ma tuý.Một mặt. giá trị. Giáo dục Kĩ năng sống 1. giáo dục kĩ năng sống ( KNS) cho người học đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục các nước.Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm .. lối sống tích cực .Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn ..Qua tiếp cận 4 trụ cột “ Học để biết. 5. là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi. Nội dung giáo dục KNS Nội dung giáo dục KNS bao gồm cả những KNS chung ( generic life skills) và những KNS trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. rủi ro . KNS trong các lĩnh vực cụ thể như các kĩ năng giải quyết và ứng xử với vấn đề vệ sinh thực phẩm.Phối hợp với gia đình. tích hợp qua các chủ đề. Môi trường. học để làm. Các hình thức giáo dục Ngoài con đường lồng ghép qua môn học và hình thức.Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng/ tiếp cận KNS .Lồng ghép. giới tính. mang tính xây dựng 4. dinh dưỡng. các dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác . Giaó dục phải mang lại cho mọi người không chỉ kiến thức mà cả KNS để sống trong xã hội dựa vào năng lực (Competence-based societies). quản lý được các tình huống rủi ro.phải đánh giá KNS của người học”. Mục tiêu giáo dục KNS Mục tiêu giáo dục KNS là tăng cường năng lực tâm lý-xã hội cho người học để họ biết sống một cách phù hợp và hữu ích. hình thành những hành vi.

. tháng . Các bản kế hoạch chủ nhiệm năm.Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful