CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

___________

PHẦN I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GVCN LỚP: 1. Vị trí, vai trò và chức năng của GVCN lớp: - GVCN lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường. - GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp. - GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ khác ở lớp chủ nhiệm. 2. Chức năng của GVCN lớp: - Tổ chức, quản lý, lãnh đạo. - Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách. 3. Nhiệm vụ của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của một GV, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 4. Quyền hạn của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền hạn của một GV, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 5. Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiện nay: - Về đạo đức nghề nghiệp. - GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục…. - Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN... - GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn… - Xây dựng tập thể HS lớp CN… - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng… - Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục… - Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học. + Các công việc tháng trước còn tồn tại. thể chất. * Kế hoạch công tác tuần cần xác định: ..Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao gồm: .. nhóm học sinh cùng tiến. mục 1. tiếp tục học đại học. +Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. Từ đó xây dựng tổ.Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? .. nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì.Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? . trước hết GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm. Lý do xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học. vai trò. tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Luật GD 2005. kịp thời trong quá trình tự rèn luyện của học sinh. các tổ chức khác ngoài nhà trường. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. mà còn cùng nhà trường góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo dục cấp học. trung cấp. từng tuần gọi chung là Kế hoạch tháng. 4) 3. hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. trí tuệ. làm như thế nào để đạt được điều đó. tạo ra những con người có ích cho xã hội. xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. cộng đồng. thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm.PHẦN II: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 1. đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này. Trong quá trình điều hành hoạt động lớp học GVCN phải hướng tới đạt những mục tiêu nhất định nên còn có Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm. tính năng động và sáng tạo. GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ bản sau: . người thực hiện. Không ít GVCN chỉ coi việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó” GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và chỉ khi GVCN có sự định hướng. 2.. hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. lớp học thân thiện.Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: + Các công việc trong kế hoạch năm. . tư vấn. Điều 27. Kế hoạch tuần. “phát triển toàn diện về đạo đức. thì không những đạt được mục tiêu cơ bản là “giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở. cao đẳng. Đoàn thanh niên. có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển.. phát triển năng lực cá nhân. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. tích cực. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch năm học). tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. thời gian thực hiện. Hội cha mẹ học sinh.Làm thế nào để biết lớp chúng ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đich? * Kế hoạch công tác tháng cần xác định: .Lớp chúng ta đang ở đâu? .. chia sẻ tâm tư tình cảm. Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng. xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn. học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.Nội dung kế hoạch tháng: +Các công việc quan trọng trong tháng. Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp * Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm.

Quan hệ với công việc. đất nước… . Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 4. yêu quê hương.Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực. yêu thương em nhỏ. A. Giáo dục ý thức đạo đức: .+ Các công việc trong kế hoạch tháng. giản dị. nhiệm vụ. đạo đức.Biết yêu gia đình. khiêm tốn… -……….Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm 5. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau. chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu 3. thời gian thực hiện.Điều chỉnh kế hoạch 6.Quan hệ với mọi người.Các biện pháp chính 4.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 8. Đặc điểm môi trường lớp học 2. người thực hiện.. 2.ghi chú ( yêu cầu kết quả).Nội dung kế hoạch tuần: + Các công việc quan trọng trong tuần. Biện pháp: . học kì II từ tháng 2 đến tháng 5). mục tiêu. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 9. truyền thống nhà trường… . tăng cường các hoạt động giáo dục: a.Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức. . có lối sống lành mạnh. b. Giáo dục hành vi.. lao động.. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp: MẪU 1: KẾ HOẠCH NĂM HỌC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 201. GIÁO DỤC HẠNH KIỂM.-201. . ổn định nhanh chóng tổ chức lớp. + Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. Nội dung: Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương. * Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động lớp CN bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo) 1. 1. .…. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc.Quan hệ với cộng đồng. Giáo dục thái độ.Học và nắm vững: nội quy nhà trường. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. nền nếp của nhà trường.Tăng cường kiểm tra nền nếp. tình cảm: . . hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 7. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau). yêu lớp. hành vi sai trái… . .………… c. giúp đỡ người già… . + Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong. thói quen đạo đức: -Luôn kính trọng người trên. XH. PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG.Phương hướng..

bầu được: Chi đội trưởng:……….…………… 2. .Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ… .Chi đội phó:……. sổ sách Chi Đội. . -………………. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH. -……………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Đợt 1: Từ ngày 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”. . B. nền nếp. Chỉ tiêu: . Tháng 9/2011: . GIÁO DỤC VĂN HÓA 1.Bồi dưỡng tư tưởng.……………. 1. Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI DỘI MẠNH.-………………. đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên.……………. Biện pháp: . Tháng 10/2011: . đồng phục… Đã tổ chức được Đại hội Chi đội. .………….. Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2010.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội… . C. -…………………. MẪU 2: KẾ HOẠCH THÁNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2010. Uỷ viên: ………… Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS. D..…………… 3. Biện pháp: .……………. tốt.Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường. .…………. .Khá:……. 3. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH. Nội dung: . .…………….…………. Nội dung: .Giỏi:……. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GVCN lớp….Hoàn chỉnh hồ sơ..Tổ chức thành công Đại hội Chi Đội. . . . Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật. 2.. I.Làm tốt công tác phụ trách Sao nhi đồng… 3.

Khó khăn: Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp. Gởi thông báo kết quả học tập. tự giác cao. yêu cầu công việc để Ban đại diện cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp. Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt. Hướng dẫn . Biện pháp tiến hành: GVCN hướng dẫn. b. . Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn. chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. trèn luyện nhân cách. Nội dung cụ thể: Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10. chia sẻ thong tin. rèn luyện đến gia đình từng học sinh. Một số khái niệm (tham khảo) GVCN lớp…. thiết thực. Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn. d. Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với GVCN lớp để giáo dục con em học tập. Đội Sao đỏ đã quen việc. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 5. chỉ đạo.- - Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/201. a. Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 18/11/2010). CÔNG TÁC THÁNG 11/2010. như sau: Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ Từ Từ 15/10 Từ 22/10 đến 01/10 08/10đế đến 21/10 28/10 đến n 14/10 07/10 Số đi muộn Số bỏ tiết Số không chuẩn bị bài Số dưới điểm 5 Số có thái độ sai Số bị phê bình Số được khen Số được điểm tốt Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp II. có sự kiểm tra chéo giữa các tổ. Cán bộ lớp. Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” bằng nhiều hoạt động cụ thể. c. linh hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2010. trao đổi. làm việc với ý thức trung thực. Thuận lợi: Lớp đã đi vào nền nếp. nhiều việc tốt” để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

các lĩnh vực phục vụ ưu tiên và cách thức phục vụ lớp học sẽ thực hiện để thỏa mãn nhu cầu giáo dục học sinh. . là những thay đổi trong môi trường học tập của học sinh hoặc hoạt động của tập thể lớp. lập đi lập lai. nó chỉ ra cầu nối từ hiện tại tới tương lai. huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của HS…. giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân. Xác định những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp . Nguyên nhân chính làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp .Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể. . Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau. thời gian tiến hành” (Viện ngôn ngữ. sự lôi cuốn các em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức. không thực sự gắn với nhu cầu của HS. Tập thể sư phạm. của nhà trường và cộng đồng. tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ.. Từ đây các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều. Hội Cha mẹ học sinh.Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng. nhàm chán.. 2000). .. Tầm nhìn chỉ rõ quang cảnh hiện thực. cục bộ. thân thiện. giúp đỡ lẫn nhau. thi tài với nhau. giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường. . Do đó. tích cực. không hứng thú với HS . NXB Đà Nẵng. trình tự . không đặt mình vào vị trí của HS để hiểu các em 3. là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết.. tham gia vào giờ sinh hoạt lớp . ở lớp học. nhà trường)..Sứ mạng: Sứ mạng khẳng định mục đích.. thẩm mĩ và sức khoẻ.Đa dạng hoá về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi học sinh có những yêu cầu riêng. Tầm nhìn là mục tiêu vẫy gọi. sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh khác nhau là đòi hỏi tất yếu đối với nhà trường. Tác dụng giáo dục của giờ sinh hoạt lớp . đạo đức. lí do tồn tại của lớp học.HS không được cùng nhau tổ chức. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp.Kế hoạch: “Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định. . hứng thú riêng đối với hoạt động.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu. nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể. phải gắn với nhu cầu và hứng thú của học sinh và chúng phải phù hợp với kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của họ. tin cậy và hấp dẫn của tương lai.Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau. Đoàn TNCS HCM. kế hoạch là chương trình hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu nào đó. học sinh được mở rộng các mối liên hệ. cách thức. Nói cách khác. khắc phục xu hướng hẹp hòi.. Sức hấp dẫn học sinh. các em bày tỏ. . Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy/cô. Từ điển Tiếng Việt. thể hiện mong muốn của lớp học. Các em phải được vừa học vừa chơi. tăng cường sự hiểu biết. thể chất … của học sinh.Giá trị: Giá trị là điều mà lớp học cam kết thực hiện cho các bên có liên quan (Ban giám hiệu. chia sẻ tâm tư. tình cảm. PHẦN III: Tổ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP 1. không gần gữi. các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong lớp chủ nhiệm. bổ ích. với mục tiêu. Vì vậy.Tầm nhìn: Tầm nhìn là ý tưởng về tương lai của lớp học có thể đạt được. 2. bè phải trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học.GV quá nghiêm khắc. tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn. .Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả cần đạt của kế hoạch. góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

nhắc nhở và yêu cầu HS về nhà suy nghĩ xem sẽ có những hình phạt như thế nào đối với những em thường xuyên vi phạm. vừa là quyền của mỗi học sinh. tâm trạng. cởi mở và thân thiện. làm bài tập ở nhà.Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại: Giao lưu giữa HS có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giáo dục. chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. đạo đức..Giao lưu-đối thoại sẽ phát triển ở mọi HS lòng tin vào sức lực cá nhân. đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch: . HS mới dễ dàng cảm thông.. người khám phá và đánh giá hoạt động của họ. Tổng kết. học sinh phải là chủ thể của giờ sinh hoạt lớp. phải được tham gia vào giờ sinh hoạt lớp từ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau như người thực thi nhiệm vụ được giao. phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh: Mỗi lớp. Ngoài ra việc thường xuyên thu hút các em vào quá trình bàn bạc chung sẽ dần dần tạo ra ở các em lòng tin vững chắc rằng chúng có vị trí nhất định trong lớp và chúng sẽ cố gắng nỗ lực và hợp tác với mọi thành viên để hoàn thành công việc được giao. sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhau. cơ sở của tự giáo dục được phát triển... ví dụ như xây dựng các qui định riêng của lớp.Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp. sẵn sàng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác một cách tôn trọng... cố vấn của GV nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Sự tham gia của HS vào các hoạt động. xúc cảm. Trên cơ sở của những hiểu biết về nhau. xử lí các tình huống nảy sinh trong tập thể lớp…. tập thể của họ . hứng thú.. tham gia tốt các phong trào của lớp mà nhà trường đề ra. công việc của lớp. xác định chỉ tiêu thi đua. tinh thần trách nhiệm ….. trao đổi và quyết định.Đánh giá lại những hoạt động trong tuần: + Từng tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập cũng như việc thực hiện nội quy trường lớp của các thành viên trong tổ + Lớp trưởng nhận xét ưu điểm. phát triển thái độ phê bình đối với bản thân. Mục đích là nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết. chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.. lao động: nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách + GV tuyên dương những em học tập tốt. tính sẵn sàng giải quyết có sáng tạo các vấn đề đặt ra và niềm tin vào khả năng giải quyết chúng 4.Lập kế hoạch tuần tiếp theo . phê bình những em không học bài. vì thế cần để cho HS tự thảo luận.. Một tập thể lớp đoàn kết với từng thành viên có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sinh. + Lớp phó phụ trách văn thể. mỗi tập thể đều có những công việc chung cần giải quyết.. Trong quá trình giao lưu. sự tôn trọng đối với các bạn. của trường vừa là nhu cầu.và từ đó có tác động lẫn nhau. giúp đỡ. chính kiến của mình. Chính thông qua giao lưu với bạn. giúp mọi HS tin tưởng và không sợ hãi về mặt tâm lí. . tư tưởng. học tập..Thu hút tối đa sự tham gia của mọi HS dưới sự hướng dẫn. Từ đó tình cảm gắn bó.. tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng. Các em sẵn sàng đưa ra những quan điểm. cởi mở.. của mỗi học sinh trong lớp. Nói cách khác... Sự cùng tham gia của tất cả HS vào giờ sinh hoạt lớp sẽ tạo ra môi trường chung để HS cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực.. khuyết điểm về các họat động của lớp trong tuần vừa qua: nề nếp. Trong quá trình bàn bạc các công việc chung của lớp trong tiết sinh hoạt tập thể dưới hình thức giao lưu-đối thoại sẽ phát triển được bầu không khí thuận lợi cần thiết cho giáo dục. tăng cường giao lưu giữa các em.. mà năng lực hiểu người khác. Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: a. tạo nên bầu không khí lớp học đoàn kết. + ... hiểu bạn của mỗi HS được xây dựng và do đó năng lực hiểu bản thân mình được hình thành và năng lực tự ý thức. thân mật. . người tổ chức. các em trao đổi với nhau những quan điểm.

với người thật. gắn với các sự kiện chính trị. âm nhạc và các phương tiện âm thanh… . quy mô tổ chức.Nếu gặp khó khăn (trường hợp không thống nhất ý kiến…) cần mời người cố vấn hay GV giải đáp (người cố vấn hay GV đóng vai trò là người trọng tài khoa học cho HS trong quá trình thảo luận). hiểu biết khoa học. Giao lưu. liên quan đến lợi ích và hứng thú của HS.. có thể là sự giao lưu với người trong cuộc. trò chuyện giữa khách mời với người tham dự buổi giao lưu… e. văn hóa...b. giao lưu phải thiết thực. kinh tế. trong đó tạo ra sân chơi hấp dẫn. phấn khởi cho hội thi thông qua chỉnh trang lớp học và nơi diễn ra hội thi.Vấn đề đưa ra thảo luận đòi hỏi sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá. có thể chỉ là đố vui khoa học. an toàn. đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu. Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: . quan điểm và chính kiến của mình.. Khi tiến hành thảo luận chuyên đề cần lưu ý: . Một số điều lưu ý . những vấn đề được HS quan tâm nhất hoặc đang vướng mắc...Công tác chuẩn bị phải tiến hành trước khi diễn ra cuộc thi từ 10 . tích cực của mọi HS trong lớp để thảo luận sôi nổi và có hiệu quả. phương thức tiến hành.Vấn đề hay chủ đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú. cạnh tranh giữa HS hoặc các nhóm HS để các em có cơ hội thể hiện tài năng.Thông báo những công việc chính trong tuần tới Hai nội dung trên nên tiến hành nhanh gọn khoảng 10 phút . hay sáng tạo ý tưởng mới. cần phải tiến hành tốt những công việc sau: + Tạo không khí sôi nổi.Người dẫn chương trình phải khéo léo dẫn dắt. đáp ứng nhu cầu của các em. trong nước và trên thế giới. thoải mái để tất cả học sinh đều có cơ hội bày tỏ những ý kiến. Thu hút đông đảo HS tham gia.Khi tiến hành giao lưu.. Đây là hình thức tổ chức họat động tổng hợp nhiều loại hình. mang tính thi đua. lớp. Sinh hoạt lớp dưới hình thức giao lưu có thể tổ chức nhân các ngày lễ lớn của dân tộc hay của lứa tuổi HS. khêu gợi sự mạnh dạn. . . . cần kết hợp trò chuyện giữa người dẫn chương trình với khách mời giao lưu và trao đổi. . kết luận. có nhiều ý kiến. Cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong thảo luận.Đánh giá tình hình chung của lớp trong tuần: lớp trưởng đánh giá chung sau khi đã có sự thống nhất của các tổ. đặc điểm của đối tượng giao lưu như tuổi.Người chủ trì cần có buổi làm việc trước với chuyên gia về mục tiêu. việc thật trong các lĩnh vực hoạt động nào đó. Hình thức hỗn hợp: tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề . c. cùng nhau chia sẻ.Những vấn đề trao đổi. quan điểm khác nhau. Môi trường thảo luận phải thuận lợi. nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh.Sinh hoạt theo chủ đề (thời gian khoảng 35 phút): Nội dung sinh hoạt nên gắn với các hoạt động chủ điểm tháng. Thảo luận chuyên đề/ chủ điểm: Nên giao lần lượt cho các tổ học sinh chủ trì.) Hội thi là một hình thức tổ chức họat động giáo dục. tự tin. Hình thức sinh họat cũng đa dạng: có thể là thi văn nghệ giữa các tổ. Tổ chức các hội thi (văn nghệ. gắn với những ngày kỉ niệm lớn.. . xã hội diễn ra ở địa phương. tham gia.Trước khi tiến hành hội thi 1 ngày. các tổ khác hỗ trợ. tiếp nhận những kiến thức có liên quan đến chủ đề đã được lựa chọn. . HS thanh lịch. d. GVCN và HS bổ sung nếu thấy cần thiết.. trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật điển hình.đối thoại với người trong cuộc: Giao lưu là một hình thức tổ chức họat động giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết đề HS được tiếp xúc. vẻ đẹp. . nội dung buổi nói chuyện..15 ngày .

Đối với những hành vi tích cực mới cần khên ngay khi nó vừa xuất hiện nhất là với những em hay mắc khuyết điểm. 5. Những lưu ý về khen chê HS: Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp.Khen ngợi phải cụ thể. . Mời phần báo cáo của Phó lao động. gọi tên các phẩm chất . IV. 3.+ Họp ban giám khảo (BGK) để phổ biến biểu điểm. * Ưu điểm: * Tồn tại.70% là “chê” học sinh. nhút nhát…. Mời phần báo cáo của văn thể mỹ. Mời phần báo cáo của Phó học tập.Khên ngợi phải chân thật. Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM . * Tuyên dương * Phê bình b.Khi phê bình không được chì chiết. Khi khen chê HS cần lưu ý một số vấn đề sau: . nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ lâu TIẾN HÀNH MỘT TIẾT SINH HOẠT LỚP Học sinh bắt bài hát: Giới thiệu đại biểu: Giới thiệu tiết sinh hoạt: 1. 2. khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lý tích cực vì ai cũng thích khen. các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi ( 60 . TỔNG KẾT TUẦN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI I.Phương hướng tuần tới : 3.những em học yếu. Về nguyên tắc.Lớp trưởng đưa ra hình thức xử phạt như qui định . MỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CÁN SỰ LỚP (NẾU CÓ) 1. LỚP TRƯỞNG MỜI CÁC TỔ TRƯỞNG CÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI THI ĐUA CÁC TỔ a LTrưởng: Mời Tổ trưởng tổ thông qua đánh giá hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua. Tổng kết ý kiến chung trong tuần qua của lớp Tuyên dương Phê bình 2 . đáng ra phải là ngược lại). Tổng kết điểm Điểm công Điểm trừ Tổng điểm II. Thầy cô biết khen . xác định các yêu cầu đối với BGK và quy trình hoạt động của BGK hội thi.Khi phê bình HS cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách . Lớp trưởng hỏi ý kiến học sinh trong lớp ĐỀ XUẤT BAN CÁN SỰ LỚP. III Ý KIẾN NHẬN XÉT CHUNG CỦA LỚP TRƯỞNG1. quy cách chấm và tính điểm. gây được cảm xúc tích cực nơi người khen . Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp A.chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập.

chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực.* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS. Khi đó những kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người sang được bến bờ bên kia của lối sống tích cực và chất lượng cuộc sống. THPT . Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. Kỹ năng sống là gì? 1.xã hội của con người có thể ứng phó với những tháchthức trong cuộc sống. giải quyết các tình huống và giao tiếp có hiệu quả. Nếu con người có kiến thức. thách thức ( như chết do AIDS. 2. trong đó mục tiêu 3 nói rằng “ Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp”. 50% còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. KNS là năng lực/ khả năng tâm lí.Phòng tránh lạm dụng Game . nghiện ruợu và ma tuý. Có thể hình tượng hóa vai trò của KNS đối với con người như sau: Con người sống trong xã hội hiện đại muốn sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông chứa đựng đầy những rủi ro.Phòng tránh bạo lực học đường II. nguy cơ. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. THPT: * Những KNS cốt lõi: Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: . sức khoẻ và bảo vệ quyền con người. Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu” Khi đánh giá chất lượng GD cần - Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: .Giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhận xét các tình hình của lớp tuần qua và có hướng giải quyết vẫn đề một cách hợp lí. góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội. vi phạm pháp luật. Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực. Trong xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức..Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện . PHẦN IV: THAM KHẢO A. kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại. làm cho xã hội lành mạnh. những thất bại trong học đường.). miền. Sự tất yếu phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công. còn “ phù hợp” được hiểu là phù hợp với vùng. Về giáo dục kỹ năng sống cho HS I.. Chính vì vậy. hạnh phúc. địa phương và phù hợp với lứa tuổi. Những KNS cần giáo dục cho HS THCS. nguy cơ rủi ro. ngăn ngừa các vấn đề xã hội. lành mạnh. bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. mang thai ngoài ý muốn. trong đó “người học” ở đây được hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi. chết vì bạo lực. Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu.Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính . muốn thành công vàhạnh phúc con người cần được trang bị KNS 3.

Cho nên.Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp .Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng . rủi ro . Ngăn ngừa thiên tai.Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn .Qua tiếp cận 4 trụ cột “ Học để biết. Giaó dục phải mang lại cho mọi người không chỉ kiến thức mà cả KNS để sống trong xã hội dựa vào năng lực (Competence-based societies). Mục tiêu giáo dục KNS Mục tiêu giáo dục KNS là tăng cường năng lực tâm lý-xã hội cho người học để họ biết sống một cách phù hợp và hữu ích. học KNS trở thành quyền của người học và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học. III. Các KNS chung gồm có: Nhóm KN nhận thức. lối sống tích cực . học để làm. giới tính. GVCN có thể GD kĩ năng sống cho HS qua: . Nội dung giáo dục KNS Nội dung giáo dục KNS bao gồm cả những KNS chung ( generic life skills) và những KNS trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. Nhóm KN xã hội . mang tính xây dựng 4. giá trị. thái độ và các kĩ năng thích hợp 2.. phương pháp tổ chức dạy học. rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để động viên sự thay đổi hành vi . Giáo dục Kĩ năng sống 1. tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS 6. sức khoẻ. Nhóm KN đương đầu với xúc cảm. Hoà bình và giải quyết xung đột.. KNS trong các lĩnh vực cụ thể như các kĩ năng giải quyết và ứng xử với vấn đề vệ sinh thực phẩm. SKSS. thuốc lá và ma tuý. Giới. Như vậy. tránh mang tính hàn lâm . thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức. quản lý bản thân trước những thách thức của xã hội hiện đại từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và giảm thiểu các vấn đề xã hội.Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm . Việc làm và thu nhập. thái độ và kĩ năng thích hợp để: .Cung cấp kiến thức vừa đủ. quản lý được các tình huống rủi ro. tích hợp qua các chủ đề.Qua tư vấn. học để tự khẳng định” đối với các nội dung giáo dục .Mặt khác thay đổi những hành vi. bạo lực và rủi ro.Tập trung vào những thông điệp tích cực. học để chung sống.phải đánh giá KNS của người học”. dinh dưỡng.Một mặt. rủi ro cho HS: .Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng/ tiếp cận KNS . Ngăn ngừa HIV/AIDS. Giaó dục Kĩ năng sống là gì Giáo dục KNS là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại.Phối hợp với gia đình. Phòng tránh rượu.Triển khai theo nhóm nhỏ. thói quen tiêu cực thành hành vi tích cực. Môi trường. là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi. cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi . hình thành những hành vi. cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực. giáo dục kĩ năng sống ( KNS) cho người học đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục các nước. 3 Nhiệm vụ của GDKNS Nhiệm vụ của GDKNS trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức..Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực. các dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác .Lồng ghép. Các hình thức giáo dục Ngoài con đường lồng ghép qua môn học và hình thức. 5.

Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ B. tháng .. Các bản kế hoạch chủ nhiệm năm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful