CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

___________

PHẦN I: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GVCN LỚP: 1. Vị trí, vai trò và chức năng của GVCN lớp: - GVCN lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng sư phạm nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường. - GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp. - GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ khác ở lớp chủ nhiệm. 2. Chức năng của GVCN lớp: - Tổ chức, quản lý, lãnh đạo. - Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ của HS theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách. 3. Nhiệm vụ của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ của một GV, còn có những nhiệm vụ sau đây: a) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; b) Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; d) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. 4. Quyền hạn của GVCN lớp: Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền hạn của một GV, còn có những quyền sau đây: a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình; b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình; c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày; đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp. 5. Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiện nay: - Về đạo đức nghề nghiệp. - GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục…. - Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN... - GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn… - Xây dựng tập thể HS lớp CN… - Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng… - Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục… - Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường… - Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

vai trò. * Kế hoạch công tác tuần cần xác định: .. hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp. mục 1.Nội dung kế hoạch tháng: +Các công việc quan trọng trong tháng.Làm thế nào để biết lớp chúng ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đich? * Kế hoạch công tác tháng cần xác định: .. thì không những đạt được mục tiêu cơ bản là “giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở. Kế hoạch tuần. tính năng động và sáng tạo. thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. trước hết GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm. thời gian thực hiện. tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển. Hội cha mẹ học sinh. . 2. chia sẻ tâm tư tình cảm.Lớp chúng ta đang ở đâu? . xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân.Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? .. lớp học thân thiện. Kế hoạch chủ nhiệm là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm. Không ít GVCN chỉ coi việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó” GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và chỉ khi GVCN có sự định hướng. các tổ chức khác ngoài nhà trường. Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng. Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp * Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm. tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Luật GD 2005. Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí. Từ đó xây dựng tổ. từng tuần gọi chung là Kế hoạch tháng.Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? . Trong quá trình điều hành hoạt động lớp học GVCN phải hướng tới đạt những mục tiêu nhất định nên còn có Kế hoạch mục tiêu hoặc Kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm. phát triển năng lực cá nhân. học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.. nhóm học sinh cùng tiến. tích cực.Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao gồm: + Các công việc trong kế hoạch năm. hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. tạo ra những con người có ích cho xã hội. +Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc.PHẦN II: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 1. mà còn cùng nhà trường góp phần hoàn thiện mục tiêu giáo dục cấp học. thể chất. + Các công việc tháng trước còn tồn tại. xây dựng và nâng cao tinh thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn. 4) 3. trung cấp. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. cộng đồng. người thực hiện.Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao gồm: . tư vấn. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch năm học).. kịp thời trong quá trình tự rèn luyện của học sinh. tiếp tục học đại học. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm tốt. GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ bản sau: . Điều 27. Đoàn thanh niên. làm như thế nào để đạt được điều đó. Lý do xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học.. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. trí tuệ. “phát triển toàn diện về đạo đức. GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học. cao đẳng. nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì.

Giáo dục ý thức đạo đức: . có lối sống lành mạnh. học kì II từ tháng 2 đến tháng 5). thời gian thực hiện. Kế hoạch Tổng kết năm học (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 9. chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu 3. PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG.Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực. đạo đức.Các biện pháp chính 4.Phương hướng.Quan hệ với mọi người. 1. hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu. Kế hoạch từng tháng (từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau). . thói quen đạo đức: -Luôn kính trọng người trên.Điều chỉnh kế hoạch 6. Giáo dục hành vi.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 7.Học và nắm vững: nội quy nhà trường.-201. + Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. mục tiêu.ghi chú ( yêu cầu kết quả). Biện pháp: . tình cảm: . * Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động lớp CN bao gồm 9 nội dung cơ bản (Mẫu tham khảo) 1.+ Các công việc trong kế hoạch tháng. + Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc. + Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong.Nội dung kế hoạch tuần: + Các công việc quan trọng trong tuần. nhiệm vụ. Kế hoạch hoạt động hè (Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 4. . đất nước… .…. lao động. nền nếp của nhà trường.………… c.Tăng cường kiểm tra nền nếp. XH.. A. giản dị. Đặc điểm môi trường lớp học 2. . hành vi sai trái… . Nội dung: Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương. ổn định nhanh chóng tổ chức lớp. . GIÁO DỤC HẠNH KIỂM.(Dự kiến: Nội dung – Phân công – Thời gian) 8. yêu thương em nhỏ. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp: MẪU 1: KẾ HOẠCH NĂM HỌC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Năm học 201. Kế hoạch Sơ kết học kì (học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau. Giáo dục thái độ. người thực hiện.Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức. yêu lớp..Quan hệ với công việc. khiêm tốn… -………. + Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể. giúp đỡ người già… . 2. . tăng cường các hoạt động giáo dục: a..Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm 5.Biết yêu gia đình.. b.Quan hệ với cộng đồng. yêu quê hương. truyền thống nhà trường… .

Nội dung: .. .Giỏi:……. . . Biện pháp: .…………. nền nếp. đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên.…………. GIÁO DỤC VĂN HÓA 1.……………. sổ sách Chi Đội. 2.Khá:…….Làm tốt công tác phụ trách Sao nhi đồng… 3. bầu được: Chi đội trưởng:………. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.……………. B. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GVCN lớp….………….……………. -………………. Tháng 9/2011: . Nội dung: .…………… 3. Uỷ viên: ………… Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS. -…………………. -……………………… PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Đợt 1: Từ ngày 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”. . .Chi đội phó:……. 3. I.. . 1. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH. .Tổ chức thành công Đại hội Chi Đội.. Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI DỘI MẠNH.Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2010. .……………. C.-………………. Tháng 10/2011: . Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá.Hoàn chỉnh hồ sơ. MẪU 2: KẾ HOẠCH THÁNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2010.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội… . tốt.Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ… .Bồi dưỡng tư tưởng. Chỉ tiêu: .…………… 2.. D. đồng phục… Đã tổ chức được Đại hội Chi đội. . Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật. . Biện pháp: .

d. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp. . Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với GVCN lớp để giáo dục con em học tập. chia sẻ thong tin. Biện pháp tiến hành: GVCN hướng dẫn. Đội Sao đỏ đã quen việc. rèn luyện đến gia đình từng học sinh. có sự kiểm tra chéo giữa các tổ. như sau: Nội dung Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Từ Từ Từ 15/10 Từ 22/10 đến 01/10 08/10đế đến 21/10 28/10 đến n 14/10 07/10 Số đi muộn Số bỏ tiết Số không chuẩn bị bài Số dưới điểm 5 Số có thái độ sai Số bị phê bình Số được khen Số được điểm tốt Số tiết tự quản tốt Xếp loại của lớp II. Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn. Nội dung cụ thể: Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10. c.- - Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/201. Một số khái niệm (tham khảo) GVCN lớp…. làm việc với ý thức trung thực. trao đổi. Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” bằng nhiều hoạt động cụ thể. linh hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2010. yêu cầu công việc để Ban đại diện cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp. Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt. chỉ đạo. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 5. CÔNG TÁC THÁNG 11/2010. tự giác cao. Hướng dẫn . a. nhiều việc tốt” để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn. Thuận lợi: Lớp đã đi vào nền nếp. Cán bộ lớp. trèn luyện nhân cách. Gởi thông báo kết quả học tập. thiết thực. Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 18/11/2010). b. chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tác dụng giáo dục của giờ sinh hoạt lớp . cục bộ. tình cảm. Vì vậy. Xác định những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp . Nguyên nhân chính làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp . . Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau.. .Giá trị: Giá trị là điều mà lớp học cam kết thực hiện cho các bên có liên quan (Ban giám hiệu. thi tài với nhau. nó chỉ ra cầu nối từ hiện tại tới tương lai. .Đa dạng hoá về nội dung và hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp: Mỗi lứa tuổi học sinh có những yêu cầu riêng. học sinh được mở rộng các mối liên hệ. giáo viên gắn bó với học sinh trong một cộng đồng chung để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực hàng ngày ở nhà trường. chia sẻ tâm tư.Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng. . nhà trường). tham gia vào giờ sinh hoạt lớp . . Tầm nhìn chỉ rõ quang cảnh hiện thực. Hội Cha mẹ học sinh.Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau. giúp đỡ lẫn nhau. tình cảm và tự đánh giá nhận xét nhau thẳng thắn. Tầm nhìn là mục tiêu vẫy gọi. Nói cách khác. các em bày tỏ. trình tự . kế hoạch là chương trình hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu nào đó.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu.Đây là dạng hoạt động giáo dục tập thể.Mục tiêu: Mục tiêu là kết quả cần đạt của kế hoạch. Các em phải được vừa học vừa chơi. thời gian tiến hành” (Viện ngôn ngữ..Kế hoạch: “Kế hoạch là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định. phải gắn với nhu cầu và hứng thú của học sinh và chúng phải phù hợp với kinh nghiệm và trình độ hiểu biết của họ. các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong lớp chủ nhiệm. tin cậy và hấp dẫn của tương lai. 2.Tầm nhìn: Tầm nhìn là ý tưởng về tương lai của lớp học có thể đạt được. thẩm mĩ và sức khoẻ. Do đó. tăng cường sự hiểu biết. nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần phải cụ thể. thể chất … của học sinh. khắc phục xu hướng hẹp hòi.. không gần gữi. tức là phát triển mọi mặt cả trí tuệ. Từ đây các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều.Sứ mạng: Sứ mạng khẳng định mục đích. hứng thú riêng đối với hoạt động.. thể hiện mong muốn của lớp học. đạo đức. lí do tồn tại của lớp học. không hứng thú với HS . huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của HS…. bè phải trong đời sống tập thể hàng ngày của lớp học. nhàm chán. bổ ích.HS không được cùng nhau tổ chức. . lập đi lập lai. cách thức. thân thiện. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp.. sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh khác nhau là đòi hỏi tất yếu đối với nhà trường.. ở lớp học. sự lôi cuốn các em tham gia tích cực vào hoạt động phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi nội dung và các hình thức tổ chức. không thực sự gắn với nhu cầu của HS. NXB Đà Nẵng.GV quá nghiêm khắc. với mục tiêu. là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy/cô. 2000). giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản thân. Tập thể sư phạm. của nhà trường và cộng đồng. là những thay đổi trong môi trường học tập của học sinh hoặc hoạt động của tập thể lớp. các lĩnh vực phục vụ ưu tiên và cách thức phục vụ lớp học sẽ thực hiện để thỏa mãn nhu cầu giáo dục học sinh. góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. Từ điển Tiếng Việt.. PHẦN III: Tổ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP 1. không đặt mình vào vị trí của HS để hiểu các em 3. . tích cực. Đoàn TNCS HCM. Sức hấp dẫn học sinh.

. tham gia tốt các phong trào của lớp mà nhà trường đề ra. người tổ chức. Tổng kết.Giao lưu-đối thoại sẽ phát triển ở mọi HS lòng tin vào sức lực cá nhân. hứng thú. chính kiến của mình. công việc của lớp.Tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp.. mà năng lực hiểu người khác. tinh thần trách nhiệm …. vừa là quyền của mỗi học sinh.Thu hút tối đa sự tham gia của mọi HS dưới sự hướng dẫn. cơ sở của tự giáo dục được phát triển. học sinh phải là chủ thể của giờ sinh hoạt lớp.. + . các em trao đổi với nhau những quan điểm. giúp đỡ. Chính thông qua giao lưu với bạn. Trong quá trình giao lưu.. sẵn sàng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người khác một cách tôn trọng. + Lớp phó phụ trách văn thể. Sự cùng tham gia của tất cả HS vào giờ sinh hoạt lớp sẽ tạo ra môi trường chung để HS cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực. Mục đích là nhằm nâng cao bầu không khí đoàn kết. người khám phá và đánh giá hoạt động của họ. cởi mở... hiểu bạn của mỗi HS được xây dựng và do đó năng lực hiểu bản thân mình được hình thành và năng lực tự ý thức. lao động: nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách + GV tuyên dương những em học tập tốt..Đánh giá lại những hoạt động trong tuần: + Từng tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình học tập cũng như việc thực hiện nội quy trường lớp của các thành viên trong tổ + Lớp trưởng nhận xét ưu điểm. Từ đó tình cảm gắn bó.. đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch: . cố vấn của GV nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Sự tham gia của HS vào các hoạt động. mỗi tập thể đều có những công việc chung cần giải quyết.. xác định chỉ tiêu thi đua.. xử lí các tình huống nảy sinh trong tập thể lớp…. chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. chia sẻ giữa các em được hình thành và củng cố. .. Một tập thể lớp đoàn kết với từng thành viên có tinh thần trách nhiệm cao sẽ là môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sinh. tăng cường giao lưu giữa các em... nhắc nhở và yêu cầu HS về nhà suy nghĩ xem sẽ có những hình phạt như thế nào đối với những em thường xuyên vi phạm. vì thế cần để cho HS tự thảo luận. giúp mọi HS tin tưởng và không sợ hãi về mặt tâm lí. của mỗi học sinh trong lớp.. phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh: Mỗi lớp. phê bình những em không học bài.. phát triển thái độ phê bình đối với bản thân. tư tưởng. tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng. HS mới dễ dàng cảm thông.và từ đó có tác động lẫn nhau. của trường vừa là nhu cầu. Trong quá trình bàn bạc các công việc chung của lớp trong tiết sinh hoạt tập thể dưới hình thức giao lưu-đối thoại sẽ phát triển được bầu không khí thuận lợi cần thiết cho giáo dục.. Ngoài ra việc thường xuyên thu hút các em vào quá trình bàn bạc chung sẽ dần dần tạo ra ở các em lòng tin vững chắc rằng chúng có vị trí nhất định trong lớp và chúng sẽ cố gắng nỗ lực và hợp tác với mọi thành viên để hoàn thành công việc được giao. thân mật. Trên cơ sở của những hiểu biết về nhau. cởi mở và thân thiện.Lập kế hoạch tuần tiếp theo . khuyết điểm về các họat động của lớp trong tuần vừa qua: nề nếp. tập thể của họ . xúc cảm. phải được tham gia vào giờ sinh hoạt lớp từ những vai trò và nhiệm vụ khác nhau như người thực thi nhiệm vụ được giao..Đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại: Giao lưu giữa HS có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình giáo dục.. tính sẵn sàng giải quyết có sáng tạo các vấn đề đặt ra và niềm tin vào khả năng giải quyết chúng 4.. ví dụ như xây dựng các qui định riêng của lớp. đạo đức. trao đổi và quyết định. làm bài tập ở nhà.. . tâm trạng. tạo nên bầu không khí lớp học đoàn kết. học tập. Nói cách khác. sự tôn trọng đối với các bạn. Các em sẵn sàng đưa ra những quan điểm. Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: a. sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhau.

15 ngày . .đối thoại với người trong cuộc: Giao lưu là một hình thức tổ chức họat động giáo dục nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết đề HS được tiếp xúc. trò chuyện và trao đổi thông tin với những nhân vật điển hình. văn hóa. trong nước và trên thế giới. Môi trường thảo luận phải thuận lợi. . có nhiều ý kiến. Thảo luận chuyên đề/ chủ điểm: Nên giao lần lượt cho các tổ học sinh chủ trì. việc thật trong các lĩnh vực hoạt động nào đó.. gắn với những ngày kỉ niệm lớn. trò chuyện giữa khách mời với người tham dự buổi giao lưu… e. . nội dung buổi nói chuyện.. khêu gợi sự mạnh dạn. các tổ khác hỗ trợ. Hình thức hỗn hợp: tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề . Một số điều lưu ý . kinh tế. thoải mái để tất cả học sinh đều có cơ hội bày tỏ những ý kiến. có thể chỉ là đố vui khoa học. d.) Hội thi là một hình thức tổ chức họat động giáo dục. kết luận.Những vấn đề trao đổi. tích cực của mọi HS trong lớp để thảo luận sôi nổi và có hiệu quả. đặc điểm của đối tượng giao lưu như tuổi. vẻ đẹp. lớp.Trước khi tiến hành hội thi 1 ngày. Đây là hình thức tổ chức họat động tổng hợp nhiều loại hình. với người thật.Thông báo những công việc chính trong tuần tới Hai nội dung trên nên tiến hành nhanh gọn khoảng 10 phút . hay sáng tạo ý tưởng mới. HS thanh lịch.Nếu gặp khó khăn (trường hợp không thống nhất ý kiến…) cần mời người cố vấn hay GV giải đáp (người cố vấn hay GV đóng vai trò là người trọng tài khoa học cho HS trong quá trình thảo luận). tham gia. quy mô tổ chức. đòi hỏi thời gian chuẩn bị công phu.. Hình thức sinh họat cũng đa dạng: có thể là thi văn nghệ giữa các tổ.Vấn đề hay chủ đề thảo luận phải phù hợp với hứng thú.Khi tiến hành giao lưu. hiểu biết khoa học. xã hội diễn ra ở địa phương.b. Tổ chức các hội thi (văn nghệ. đáp ứng nhu cầu của các em.Đánh giá tình hình chung của lớp trong tuần: lớp trưởng đánh giá chung sau khi đã có sự thống nhất của các tổ.Người chủ trì cần có buổi làm việc trước với chuyên gia về mục tiêu. tiếp nhận những kiến thức có liên quan đến chủ đề đã được lựa chọn. giao lưu phải thiết thực.. Thu hút đông đảo HS tham gia. Sinh hoạt lớp dưới hình thức giao lưu có thể tổ chức nhân các ngày lễ lớn của dân tộc hay của lứa tuổi HS. phương thức tiến hành. Giao lưu. mang tính thi đua. Khi tiến hành thảo luận chuyên đề cần lưu ý: . có thể là sự giao lưu với người trong cuộc. .. cần kết hợp trò chuyện giữa người dẫn chương trình với khách mời giao lưu và trao đổi. phấn khởi cho hội thi thông qua chỉnh trang lớp học và nơi diễn ra hội thi.Sinh hoạt theo chủ đề (thời gian khoảng 35 phút): Nội dung sinh hoạt nên gắn với các hoạt động chủ điểm tháng. nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh. ...Vấn đề đưa ra thảo luận đòi hỏi sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá. gắn với các sự kiện chính trị.. Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: . an toàn. c. cùng nhau chia sẻ. những vấn đề được HS quan tâm nhất hoặc đang vướng mắc. GVCN và HS bổ sung nếu thấy cần thiết. quan điểm và chính kiến của mình.Công tác chuẩn bị phải tiến hành trước khi diễn ra cuộc thi từ 10 . âm nhạc và các phương tiện âm thanh… . ... Cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong thảo luận. trong đó tạo ra sân chơi hấp dẫn. liên quan đến lợi ích và hứng thú của HS. tự tin. . cần phải tiến hành tốt những công việc sau: + Tạo không khí sôi nổi. cạnh tranh giữa HS hoặc các nhóm HS để các em có cơ hội thể hiện tài năng.Người dẫn chương trình phải khéo léo dẫn dắt. quan điểm khác nhau.

. xác định các yêu cầu đối với BGK và quy trình hoạt động của BGK hội thi.những em học yếu. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp A.Khi phê bình HS cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách . Tổng kết ý kiến chung trong tuần qua của lớp Tuyên dương Phê bình 2 . 3.Phương hướng tuần tới : 3. gây được cảm xúc tích cực nơi người khen . Tổng kết điểm Điểm công Điểm trừ Tổng điểm II. đáng ra phải là ngược lại).Lớp trưởng đưa ra hình thức xử phạt như qui định . Lớp trưởng hỏi ý kiến học sinh trong lớp ĐỀ XUẤT BAN CÁN SỰ LỚP. Ý KIẾN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM . TỔNG KẾT TUẦN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI I. IV. khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lý tích cực vì ai cũng thích khen. Khi khen chê HS cần lưu ý một số vấn đề sau: .Đối với những hành vi tích cực mới cần khên ngay khi nó vừa xuất hiện nhất là với những em hay mắc khuyết điểm. Mời phần báo cáo của Phó lao động. LỚP TRƯỞNG MỜI CÁC TỔ TRƯỞNG CÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI THI ĐUA CÁC TỔ a LTrưởng: Mời Tổ trưởng tổ thông qua đánh giá hoạt động của tổ 3 trong tuần vừa qua. Mời phần báo cáo của văn thể mỹ. nhút nhát…. Mời phần báo cáo của Phó học tập.Khên ngợi phải chân thật.Khi phê bình không được chì chiết. Những lưu ý về khen chê HS: Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp. Thầy cô biết khen .+ Họp ban giám khảo (BGK) để phổ biến biểu điểm. nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ lâu TIẾN HÀNH MỘT TIẾT SINH HOẠT LỚP Học sinh bắt bài hát: Giới thiệu đại biểu: Giới thiệu tiết sinh hoạt: 1.Khen ngợi phải cụ thể.chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập. các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi ( 60 . gọi tên các phẩm chất . Về nguyên tắc. III Ý KIẾN NHẬN XÉT CHUNG CỦA LỚP TRƯỞNG1. * Ưu điểm: * Tồn tại. 5.70% là “chê” học sinh. * Tuyên dương * Phê bình b. 2. MỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CÁN SỰ LỚP (NẾU CÓ) 1. quy cách chấm và tính điểm.

nghiện ruợu và ma tuý. Còn trong mục tiêu 6 yêu cầu” Khi đánh giá chất lượng GD cần - Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: . Trong xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức. Kỹ năng sống là gì? 1. những thất bại trong học đường.Giáo viên chủ nhiệm lần lượt nhận xét các tình hình của lớp tuần qua và có hướng giải quyết vẫn đề một cách hợp lí. sức khoẻ và bảo vệ quyền con người. lành mạnh. mang thai ngoài ý muốn. hạnh phúc. Các cá nhân thiếu kĩ năng sống là một nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. muốn thành công vàhạnh phúc con người cần được trang bị KNS 3.* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS. Người có kỹ năng sống sẽ thực hiện những hành vi mang tính xã hội tích cực.Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính .. trong đó mục tiêu 3 nói rằng “ Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp”.Phòng tránh bạo lực học đường II. nguy cơ. góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và do vậy sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội. Chính vì vậy.Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện . THPT: * Những KNS cốt lõi: Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: . PHẦN IV: THAM KHẢO A. có thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công.. Về giáo dục kỹ năng sống cho HS I. 2. KNS là năng lực/ khả năng tâm lí. chết vì bạo lực. chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực.xã hội của con người có thể ứng phó với những tháchthức trong cuộc sống. địa phương và phù hợp với lứa tuổi. miền. Kĩ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. Khi đó những kĩ năng sống như những nhịp cầu tạo thành cây cầu giúp cho con người sang được bến bờ bên kia của lối sống tích cực và chất lượng cuộc sống. Nếu con người có kiến thức.Phòng tránh lạm dụng Game . trong đó “người học” ở đây được hiểu từ trẻ em đến người lớn tuổi. vi phạm pháp luật. THPT . Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu. giải quyết các tình huống và giao tiếp có hiệu quả. ngăn ngừa các vấn đề xã hội. làm cho xã hội lành mạnh. Nếu con người không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thách đó và hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp rủi ro. còn “ phù hợp” được hiểu là phù hợp với vùng. 50% còn lại là những kỹ năng cần cho cuộc sống mà ta thường gọi là kỹ năng sống Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Có thể hình tượng hóa vai trò của KNS đối với con người như sau: Con người sống trong xã hội hiện đại muốn sang được bến bờ của thành công và hạnh phúc thì phải vượt qua một con sông chứa đựng đầy những rủi ro. kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người sống trong xã hội hiện đại. nguy cơ rủi ro.). Sự tất yếu phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại Xã hội hiện đại luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. thách thức ( như chết do AIDS. Những KNS cần giáo dục cho HS THCS.

Giaó dục Kĩ năng sống là gì Giáo dục KNS là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. thuốc lá và ma tuý. Như vậy. 5.. quản lý bản thân trước những thách thức của xã hội hiện đại từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân và giảm thiểu các vấn đề xã hội. thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức. giáo dục kĩ năng sống ( KNS) cho người học đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục các nước. 3 Nhiệm vụ của GDKNS Nhiệm vụ của GDKNS trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức.Cung cấp kiến thức vừa đủ. thái độ và kĩ năng thích hợp để: . giới tính. Mục tiêu giáo dục KNS Mục tiêu giáo dục KNS là tăng cường năng lực tâm lý-xã hội cho người học để họ biết sống một cách phù hợp và hữu ích. thói quen tiêu cực thành hành vi tích cực..Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm . Nội dung giáo dục KNS Nội dung giáo dục KNS bao gồm cả những KNS chung ( generic life skills) và những KNS trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. III. Nhóm KN đương đầu với xúc cảm. Phòng tránh rượu. tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS 6. Các KNS chung gồm có: Nhóm KN nhận thức.. phương pháp tổ chức dạy học. KNS trong các lĩnh vực cụ thể như các kĩ năng giải quyết và ứng xử với vấn đề vệ sinh thực phẩm. Nhóm KN xã hội . hình thành những hành vi. học để tự khẳng định” đối với các nội dung giáo dục .Tập trung vào những thông điệp tích cực.Mặt khác thay đổi những hành vi. quản lý được các tình huống rủi ro. Ngăn ngừa thiên tai.Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn . dinh dưỡng. Việc làm và thu nhập. cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi . rủi ro cho HS: .Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp . Giáo dục Kĩ năng sống 1. rủi ro . Các hình thức giáo dục Ngoài con đường lồng ghép qua môn học và hình thức.Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi tiêu cực.Triển khai theo nhóm nhỏ. Giới.phải đánh giá KNS của người học”.Lồng ghép.Qua tư vấn. cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi tiêu cực.Qua tiếp cận 4 trụ cột “ Học để biết. Ngăn ngừa HIV/AIDS. học để chung sống. Cho nên. sức khoẻ. lối sống tích cực . Môi trường.Một mặt. thái độ và các kĩ năng thích hợp 2. các dạng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác . Hoà bình và giải quyết xung đột. SKSS. tránh mang tính hàn lâm . học để làm.Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng/ tiếp cận KNS . tích hợp qua các chủ đề. giá trị. là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi. bạo lực và rủi ro. mang tính xây dựng 4. học KNS trở thành quyền của người học và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học.Phối hợp với gia đình. Giaó dục phải mang lại cho mọi người không chỉ kiến thức mà cả KNS để sống trong xã hội dựa vào năng lực (Competence-based societies). GVCN có thể GD kĩ năng sống cho HS qua: . rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa để động viên sự thay đổi hành vi .Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng .

tháng ..Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ B. Các bản kế hoạch chủ nhiệm năm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful