CHUYÊN ĐỀ 9: TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG A. BÀI TẬP PHÂN DẠNG. 2.

Dạng 1: Xác định khoảng vân, vị trí vân, các đại lượng trong công thức tính khoảng vân. Bài 3: Trong thí nghiệm Iâng người ta chiếu một chum ánh sáng đơn sắc song song vào hai khe hẹp song song vói nhau trên một màn chắn sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Vân giao thoa được hứng trên một màn ảnh E đặt song song và cách mặt phẳng của hai khe một khoảng bằng 2m. Biết rằng khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp cạnh nhau là 1,68cm. a. Tính bước sóng ánh sáng. (ĐS: 0,6μm). b. Thay chùm ánh sáng đơn sắc nói trên bằng chùm ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75μm. Tính khoảng vân. (ĐS: 0,3cm) Thay chùm anh sáng đơn sắc nói trên bằng ánh sáng trắng. Tính chiều rộng của quang phổ bậc 1 và của quang phổ bậc 2 trên màn E. Cho biết bước sóng của ánh sáng tím là 0,4μm. (nâng cao ) 4. Dạng 2: Xác định tổng số vân quan sát được trong một miền giao thoa trên màn. Bài 6: Hai khe Iâng cách nhau a=0,5mm. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm giao thoa có bước sóng λ=0,5μm. Khoảng cách từ hai khe Iâng đến màn quan sát là D=2m. a. Tại các điểm M1 và M2 trên màn cách vân trung tâm 7mm và 10mm là vân gì và thứ bao nhiêu? b. Biết bề rộng của vùng giao thoa trên màn là 26mm. Tìm tổng số vân sáng và tổng số vân tối quan sát được trên màn. (ĐS: 13 vân sáng; 14 vân tối). 5. Dạng 3: Giao thoa của ánh sáng phức tạp (gồm nhiều thành phần đơn sắc).(nâng cao) Bài 7: Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau 2mm và cách màn quan sát 2m. a. Dùng nguồn sáng phát ra hai anh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,5μm và λ2=0,6μm. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được trên màn. b. Bây giờ người ta dùng nguồn sáng trắng có bước sóng nàm trong khoảng 0,4μm đến 0,75μm. Hãy xác định bước sóng của những ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí cách vân trung tâm 3,3mm. (ĐS: 0,733; 0,6; 0,507; 0,440μm). Bài 8: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, hai khe S1 và S2 cách nhau 1mm và chúng cách màn quan sát 1m. Người ta dùng nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4μm đến 0,75μm. Hãy tìm bước sóng của các ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại một điểm trên màn cách vân trung tâm 4mm. (ĐS: Có 5 ánh sáng λ=0,421; 0,470; 0,533; 0,615; 0,727 μm). B. BÀI TẬP TỔNG HỢP Bµi 12: Trong c¸c thÝ nghiÖm giao thoa nhê khe I©ng, tõ mét khe s¸ng hÑp S ngêi ta t¹o ®îc hai nguån ®ång pha S1 vµ S2 c¸ch nhau 5mm . Kho¶ng c¸ch tõ chóng ®Õn mµn E lµ 2m mét nguån s¸ng S ph¸t ¸nh s¸ng ®¬n s¾c λ [§S: λ = 0,725 µ m
v

= 0,580µ m (mµu vµng)

1. T×m kho¶ng v©n vµ vÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 3 trªn mµn [§S: 0,232 mm vµ 0,696mm]
x

Bµi 13:Hai khe i©ng c¸ch nhau a = 1,0mm ®îc chiÕu s¸ng b»ng nguån ®¬n s¾c ®Æt ë xa cã bíc sãng λ =0,5µ m. Ngêi ta quan s¸t c¸c v©n giao thoa trªn mét mµn song song víi mÆt ph¼ng cña hai khe vµ c¸ch mÆt ph¼ng nµy kho¶ng D = 1,00m. a. TÝnh kho¶ng v©n cña hÖ giao thoa. [ĐS: i = 0,5mm]

Bài 14: Thùc hiÖn thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng víi khe I©ng, c¸c khe hÑp S1,S2 c¸ch nhau ®o¹n a = 2,0mm. Nguån s¸ng S c¸ch ®Òu hai khe, ph¸t ra ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, cã bíc sãng λ = 0,60µ m. C¸c v©n giao thoa høng ®îc trªn mµn (E) c¸ch hai khe ®o¹n D = 2m. BÒ réng vïng giao thoa høng trªn mµn (E) lµ 10,5mm. a. TÝnh kho¶ng v©n [§S: i = 0,6mm] b. TÝnh sè v©n s¸ng, sè v©n tèi quan s¸t ®îc trong vïng giao thoa. [§S: 17 v©n s¸ng; 18 v©n tèi] Bài 16: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ 1=0,6μm và bước sóng λ 2 =0,4 μm. Khoảng cách hai khe a=0,2 mm. Khoảng cách từ khe đến màn là D=1m. 1. Tính khoảng vân giao thoa đối với ánh sáng có bước sóng λ 1. Và λ
2

Bài 17: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, người ta sử dụng ánh sáng có bước sóng λ . Khoảng cách giữa hai khe Iâng là 0,64mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn ảnh là 2m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 2mm. Tính bước sóng λ và xác định vị trí vân tối thứ 3 kể từ vân trung tâm. Bài 19: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m. a. Chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1=0,6μm. Tính khoảng vân.(i=1,2mm)

Bài 20: Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sat D = 2m. a. Chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng λ = 0,571µm . Tìm khoảng vân.
Bài 21: Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a=2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sat D = 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng

λ = 0,6µm , bề rồng vùng giao

thoa hứng được trên màn là L = 10,5mm. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được trong vùng giao thoa. Bài 22: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khỏang cách giữa hai khe là 0,5mm, khỏang cách từ hai khe đến màn ảnh là 2m. Nguồn phát ánh sáng đơn sắc. a. Bề rộng của 6 khỏang vân liên tiếp đo được 12mm. Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm. Các bài tự luân từ 6.21 6.28( sách chuẩn bị kiến thức ôn tốt nghiệp)