5 bí quy t thành công

17-09-2011 (Bí quy t thành công c a Double Founders Crown Ambassador Tr n Uy n Ph n - K Long Sinh ( ài Loan)) BÍ QUY T THÀNH CÔNG 1: KHAI PHÁ, KÍCH THÍCH TI M N NG VÀ N I L C CON NG I.

M t lãnh o u tú không ph i là ng i có i ng u tú nh t mà là ng i bi t khai phá, kích ti m n ng c a m i cá nhân trong ó. Ch có nh th m i có c s bùng n m nh m v m i m t. Tr n Uy n Ph n nh n th y r ng: ³S ph n con ng i ch thay i khi nhân sinh quan và th gi i quan có s thay i´. Vì v y cô ti p t c nh n m nh m t l n n a r ng: ³Trong cu c i m i chúng ta b c ng n hay b c dài không quan tr ng mà quan tr ng là chúng ta bu c úng h ng và liên t c b c´ Tr n Uy n Ph n liên t ng t i câu nói c a m t h c gi v cách cho (giúp ) ng i khác trong cu c s ng: ³Cho ti n b c là h sách, cho n ng l c là trung sách, cho quan ni m là th ng sách´. Trong h th ng c a cô Tr n hi n nay có m i nhóm ng i xu t thân t m i t ng l p khác nhau c nh ng ng i ch là nh ng ph n bình th ng trong gia ình, nh ng v i cô thì xu t thân và hoàn c nh không quan tr ng, ch c n thay i c t t ng và quan ni m thì có th thay i c t t c vì ch có thay i quan ni m và t t ng m i có th kích thích c ti m n ng c a con ng i. Cô chia s thêm: ³N ng l c c a m t con ng i nh m t t ng b ng, ph n n i trên m t n c mà chúng ta nhìn th y ch là ph n r t nh còn l i là ph n l n ang chìm sâu d i n c chúng ta không nhìn th y - ó chính là ti m n ng. Khi ti m n ng c a con ng i c khai phá thì vi c gì c ng có th làm c´.

Tr n Uy n Ph n nói: ³Trên i có 3 lo i ng i v i nh ng t t ng khác nhau: Lo i ng i th nh t: C tin ã r i khám phá th c t sau, vi c này gi ng nh tín ng ng c a chúng ta, vì th c t chúng ta ch a ai c nhìn th y th ng nh ng chúng ta v n tin và tôn th - ây là nh ng ng i d thành công nh t. Lo i ng i th 2: Ph i ích m c s th m i tin, nh ng ng i này ch tin và ti p thu khi g p hay nghe c ng i thành công chia s - 80% trong chúng ta thu c nhóm ng i này. Lo i th 3: Th y r i nh ng s ng ch t v n không tin - ây là nhóm ng i khó thành công nh t´. Tr n Uy n Ph n chia s thêm: ³Ng i thành công luôn i tìm áp án phía sau m i v n , còn ng i th t b i luôn i tìm v n phía sau áp án´ Có r t nhi u ông ch l n sau khi nghe cô Tr n

chúng ta không bao gi tra l i là tôi không bi t tùy ông lái´.´ Có c h th ng v i r t nhi u ng i thành công trên kh p th gi i nh ngày hôm nay. cho nên c i không th phát huy h t kh n ng. h luôn cho r ng b kém c i không có kh n ng và lúc này tôi ã cho h r t nhi u câu chuy n g i ý cho h !´ . t o áp l c cho b n thân v t lên m t t m cao m i. Vì v y ngày nay tôi khích l h «.K Long Sinh luôn tâm ni m r ng: Luôn h ng m i ng i thay i t t ng và quan ni m c a mình là vô cùng quan tr ng. v a và ng n. s có ngày t c m ng t ng´!!! BÍ QUY T THÀNH CÔNG 3: KHÔNG BAO GI MÌNH T THI T L P GI I H N CHO Khi thuy t trình cô Tr n th ng nói: ³ i ng i t i sao không thành công. còn i theo Tr n Uy n Ph n thì cái gì c ng s có. Tr n Uy n Ph n chia s r ng n v i Amway có m t câu nói có t m nh h ng i v i bà ó là: ³S khác bi t l n nh t gi a thành công và th t b i ó là s n nh s m hay mu n c a m c tiêu và th gi i quan so v i ng i khác. ³Con ng i không có m c tiêu thì ch ng có cách nào t c m c tiêu c ! C ng gi ng nh vi c khi chúng ta lên xe taxi thì câu u tiên tài x s h i chúng ta ó là chúng ta i âu và chúng ta ph i a ra m t m c tiêu c th n. ôi v ch ng Tr n Uy n Ph n .. M c tiêu ng n là l y vi c áng làm trong m t ngày và d c h t s c hoàn thành nó. Cho nên ch c n t t p c vài ba ng i m t ch cô Tr n s giúp h tìm l i c m và gi l i gi c m ó. BÍ QUY T THÀNH CÔNG 2: M C TIÊU VÀ TH GI I QUAN PH I RÕ RÀNG.! Nói n m c tiêu Tr n Uy n Ph n chia làm 3 giai o n: Dài. Cô s h i h : Trong cu c s ng b n c n gì nh t? B n mu n hi u thu n b m ? Mu n ch m lo cho gia ình? B n mu n chu du th gi i? B n mu n có m t ngôi nhà? Hay vì ng i b n yêu làm Amway. N u tr c 20 tu i mà chúng ta ã có th gi i quan rõ ràng thì ch c ch n thành công s n v i b n khi b n 30 tu i. lý do chúng ta ã t gi i h n mình. c m c a chúng ta c n có s c sát và c ng h ng. khi tách r i nhau ch là nh ng m l a y u t và d v t t t nh ng khi chúng ta bi t t p trung l i thì nó s bùng cháy d d i. M c tiêu c a cô l y m t n m làm chu n. Cô Tr n nói r ng ³ Hàng ngày thi t l p m c tiêu.ch a s ã nói r ng: ³Trong cu c s ng chúng ta i theo ong m t thì tìm th y hoa còn n u chúng ta i theo con ru i thì tìm th y h xí. Tr n Uy n Ph n cho r ng trong cu c s ng chúng ta có th m t i t t c nh ng không th m t i hai th ó là m c tiêu và ý chí chi n u. N u nh khi chúng ta ã nhi u tu i mà m c tiêu và th gi i quan v n ch a rõ ràng và n nh thì làm gì có s c m nh và s c c nh tranh thành công´. nó nh nguyên lý c a nh ng viên than c i. Ví d m c tiêu dài l y 10 n m làm chu n nh cô Tr n ã t m c tiêu 10 n m t Crown thì ch c n 9 n m 9 tháng ã t c.

Khi bà m quay sang theo dõi con. không copy chính xác. Hôm nay c nghe nh ng l i ch giáo chí tình c a cô giáo tôi th y nh trút b c áp l c. Cô Tr n nói: ³N u chúng ta ch a thay i suy ngh . BÍ QUY T THÀNH CÔNG 4: KHI H C T P HÃY TR D V ) V S 0 (GI Y TR NG THÌ Sau khi v t qua cái t mình h n ch chúng ta s h ng n vi c làm th nào t phá? Cô Tr n nh n th y i u quan tr ng h n c là chúng ta hay tr v con s 0 h c t p: ³Có ngh a là khi h c t p chúng ta ph i tr v v i tâm thái nh t gi y tr ng. Nh ng l i c a cô nh thúc t nh ng i trong m ng m . vì sao ? Không ai làm bút ký trên t báo c .V hu n luy n viên tr l i ³Th a bà nh y cao tôi mu n tâm c a các em qua tr c. Sau ó v tr ng phòng ã suy ngh . t ng k t h i lâu và k t lu n 2 i m ã ng n c n thành công c a ông trong Amway nh sau: ³ X a nay ông luôn t cho mình là úng. th y giáo c ánh giá là ng i có ph ng pháp t t. tôi s không th dùng t t ng c c b làm Amway vì t t ng ó không th làm c FAA 70 i m. ch khi nào tâm c a chúng ta qua c thì hu n luy n m i có tác d ng. Kh n ng c a con ng i vô h n và các em s còn l n lên t ng ngày!´. bà không c m lòng c và n g p hu n luy n viên: ³Ông có n không. Bà vô cùng vui m ng và c m n hu n luy n viên. i m th 2 ó là tr c ay khi h c xong ông c ng không th c hành theo nh ng gì m i ng i ch d n. tôi s thay i. N u b n ã v c b c h a vào hàng b c nh t th gi i thì l n sau mu n v ti p chúng ta có th v trên b c h a kia không? Không th ! Nh t nh chúng ta ph i l y t gi y khác v vì n gi n là n u chúng ta v è lên b c h a kia thì b c h a ó s tr thành gi y l n. Tôi s copy chính xác nh ng gì mà ng i thành công ã ch d y«´ .³ T i M có m t bà m a con mình n g p m t hu n luy n viên nh y cao n i ti ng h c nh y cao. M t hôm khi n th m con t n m t ch ng ki n con mình ph i ng tr c m c xã quá cao so v i tu i. ch th y ti ng hu ch con bà ã nh y qua m c sào trên. Vì v y dù chúng ta hi n t i là ai thì khi chúng ta mu n h c t p ti p thu cái m i chúng ta hay tr v con s 0 h c t p!´ Ngày tr c có m t v tr ng phòng hành chính c a m t công ty n sau m t th i gian làm Amway c m th y n n chí và quy t nh buông xuôi. thì v t c n l n nh t c a chúng ta chính là cái gi i h n mà chúng ta t t ra´. luôn dúng suy ngh và thói quen c làm Amway. con tôi còn bé th mà ông ch nh cao này cháu làm sao nh y c?´. không ch u i h c. Chuy n là th này: Trong b a n ngày hôm ó có hai món chính ó là cháo và bánh h p. Cô Tr n ti p l i: ³ Dung ph ng pháp n u cháo n u bánh h p là không n và ng c l i chúng ta không th có cháo khi chúng ta dùng ph ng pháp n u bánh ninh cháo´. khi m i ng i ang n vui v thì cô Tr n quay sang h i v tr ng phòng: ³ Xin h i ông hi n gi chúng ta ang n bánh h p ph i không? N u chúng ta dùng ph ng pháp n u cháo n u bánh h p thì k t qu s ra sao?. nh ng sau m t chuy n i du l ch Trung Qu c cùng cô Tr n v ông ã h quy t tâm và sau ó lên Kim c ng và Crown trong th i gian ng n. luôn làm theo ý mình.

m c dù cùng cha cùng m sinh ra nh ng suy ngh c a 2 ng i có s khác bi t l n. Vi c th 2 ó là s bi n mình thành t gi y tr ng h c t p. k câu chuy n thành công c a nhi u ng i khác nhau! Làm Amway ch n gi n nh v y. Tuy s khác bi t là r t nh nh ng l i là r t quang tr ng và quy t nh n nhân sinh quan c a ban. M c dù ã r t thành công nh ng dù i n b t c n i âu cô Tr n và th y K u không ng ng chia s v Amway.K LONG SINH . Cô Tr n còn nh n m nh 2 i m và n u m i ng i làm c thì cô m b o s nghi p Amway s thành công ó là: Vi c th nh t b n tuy t i có th làm c thay i nhãn hi u kem ánh r ng. con ang r t kh s ây´. h c liên t c.´ Ông b quay sang phòng k bên. a con tích c c m c dù trên ng i dính y phân bò nh ng v n vui c i.´ Khi c h t bí quy t thành công c a cô Tr n thì chúng ta s ng c nhiên nh n th y r ng thì ra làm Amway hoàn toàn không khó.BÍ QUY T THÀNH CÔNG 5: CHÍNH DI N VÀ TÍCH C C Cô Tr n k l i là có chuyên gia nghiên c u v gen ã t ng a ra k t lu n. Ông b th y l m i h i thì a con tr l i: ³B ! con bi t b r t yêu con nên nh t nh b ã mua th ch i hay nh t gi u trong phân bò con i tìm và con ang i tìm. h c c a nhi u ng i khác nhau. Ví d khi ta g p cùng m t v n thì s khác bi t c a m i ng i ó là ai s nhìn theo h ng tích c c và ai nhìn theo b ng con m t tiêu c c. Cô Tr n nói: ³ y là s khác bi t v nhân sinh quan khi hai ng i có hai cách suy ngh trái ng c nhau v m t v n . hy v ng cho s ph n m i con ng i! TR N UY N PH N . nh t nh con s tìm th y! Nói xong ti p t c háo h c tìm ki m. nh m t lu ng sáng. M t a luôn suy ngh theo h ng tiêu c c. Ông b li n h i: Con có nhi u ch i th này sao con v n khóc? C u bé tr l i: ³ B mua cho con nhi u ch i th này con không bi t b t u ch i t âu. thay i nhãn hi u d u g i u« nh ng nhu y u ph m hàng ngày c a m i chúng ta. i n âu nh th p sáng ng n l a ni m tin. Cô ã l y m t câu chuy n làm ví d nh sau: ³M t gia ình n có 2 ng i con. Sau m t h i khi m c a. Cô chia s n m c ông ch nhà hàng ph i th t lên: ³Tr n Uy n Ph n cô ng nói n a n u không t t c các nhân viên c a tôi s u i làm Amway v i cô h t!´. B t c b m cho chúng cái gì thì a suy ngh tích c c luôn nói t t con a suy ngh tiêu c c luôn nói không t t. ông ngh trong phòng có nhi u ch i th ch c ch n s r t vui nh ng th t không ng khi m c a ra c u bé ang khóc và r t bu n. ó nh phong cách c a m t i s . r t b n th u còn phòng c a a tiêu c c toàn là ch i r t p. M t l n ông b quy t nh làm m t cu c th nghi m và ông ch c ch n l n này a tích c c s không th khen t t và a tiêu c c s không còn chê không t t. K xong câu chuy n m i ng i c i r t to. trí thông minh c a con ng i 99% là gi ng nhau và ch có 1% là khác bi t. Sau ó ông b 2 a tách bi t 2 phòng khác nhau: Phòng c a a tr tích c c toàn là phân bò. m i vi c di n ra trái ng c hoàn toàn v i nh ng gì ông b suy ngh khi s p t.