Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

A-D~TvANDE
Trong sinh hoat hang ngay cua dai s6ng can nguoi, nurrc Hi.y8u t6 khong thS thieu. Nuoc uong, mroc rna diroc goi diroi mot ten chung: mrcc sinh hO:;11. Niroc sinh hoat co thS duoc khai thac

tu

cac nguon: mroc ngam, mroc be m~t (ao,

h6,
cho

song, suoi), mroc rmra. K@tqua danh gia cua chuang trinh KC12

a Vi¢t Nam

thay: tbng hrong mroc cAn dung ca nam cua nuoc ta chi8m 8.8% tbng hrong dong

chay nam 1999, tang len 12.5% trong nam 2000, va duoc du bao se tang 16,5% vao nam 2010. [7] T6c do do thi hoa, qua trinh cong nghiep hoa ngay cang di6n fa nhanh va manh me. Ben canh do, S\T gia tang dan s6, su phi! trien manh me cua nganh giao th6ng v~n tai. .. gay mot ap hrc rAt Ian d8n moi tnrong n6i chung va mroc sinh hoat noi rieng. Nuoc thai cong nghiep chua qua

xu

ly;

6 nhiem

kh6ng khi (trong do co

su 6 nhiem chi ~ Pb, asen ~ As ... ); Nuoc thai nr kIm khai thac quang; L<;U11ung d phan b6n h6a hQC, thu6c bao v¢ thuc v~1... la nhitng nguyen nhan lam cho nguon nuoc sinh hoar bi 0 nhiSm kim 10:;1i ang. (2,4tr m3/nam Ia luong mroc thai kh6ng n qua
&

xu 19 c6 ham

luong kha Ian kim 10:;1i ang n

nr do

cua 10 co so khai thac quang

Thai Nguyen [IJ) Hang nam co 2,2 trieu nguoi chet do cac din benh lien quan d8n ngnon nuoc

o

nhiem va dieu kien v~ sinh kern, voi 12.000 km3 mroc sach hien bi 6 nhiem

nghiem trQng[2.Tr9]. Viec can ngiroi phai hft tho bau kh6ng khf 6 nhiem; Sir dung nuoc uong, mroc nra, luang thuc, thuc pham nhiSm kim 10:;1i ang; Ti8p xiic tl1TC n ti8p voi cac v~t li¢u c6 chua kim 10:;1i ~ng (san nrong c6 ham hrong chi cao) ... n d§_ntai sir tfch tu kim 10:;1i ang trong co thS. NSu virot qua ngufrng quy dinh, bit n ell: kim loai nao ding co th~ se gay ngQ doc kim loai eho co th~ dftn tai nhieu ca nr vong hoac khien con nguoi mang di hoa su6t dbi [3]. Mot s6 kim Ioai n~ng trong do cadimi (Cd) khi tham nhap duoc vao co th~ ngiroi, duoc tich lily trong than va xuong gay pha huy clnrc nang than va lam bien dang xuong, Con nhiem doc asen (As) c6 thS bi tbn thtrong than, r6i loan chtrc nang tim mach, suy h6 http, gan to ... VI v~y, viec xac dinh yBu t6 kim loai nang trong mroc va ham luong cua chung c6 Nh6m 5 - TTA. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

nhieu

y nghia

trong khoa hoc va thuc ti€n.

C6 r~t nhiSu d6i nrong kim loai nang tan dir trong mroc sinh hoat lam anh huang t6i sire kh6e va doi song con nguoi. Do di&u kien va kha nang co han VI vay trong chuyen d& nay, chung em xin di sau tim hi~u ba d6i nrong chfnh co anh huang nghiem trong nhit dSn moi tnrong va sue khoe con nguoi do Ia: Asen (As), Chl (Pb) va Thuy ngan (Rg).

Nh6m 5 - TTA. K19 D(li hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji

chiing duoc xem 1a nguyen t6 vi hrong. Phuong rrinh dinh luong cua phep do 13. Phuong pluip qa: pha Phuong phap cue phd c6 diSn dung dien cue giot Hg roi la cue Hl1Il viec trong do thS duoc quet tuyen tfnh rit cham thea thai gian (thuong l-SmV/s).. cue phd song vuong (SQWP) . Song cue phd co dang hinh b~c thang. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.Chuyen dJ . 6 Nh~m loai tnr anh huang tren d5ng thai tang d9 nhay va d9 chon IQc. co 10-5 .1n~ng la nhirng kim 109.ie6 kh6i Iuong rieng 16n han 5 g/crrr'. 2.2 Cdc phuong phdp quang pha.10. MQt s6 khong thi~t cho sir s6ng. kim 109./ Nguyen t~c: phuong phap xac dinh dua tren viec do dQ hAp thu anh vo sang cua mQt dung dich plnrc tao thanh gitta ion can xac dinh voi motthuocthir co hay hiru CO' trong m6i twang thich hop khi duoc chien boi chum sang. dua vao chi6u cao cua song co the dinh hrong duoc chit phan tich. MQt s6 kim 109. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl B-NQIDUNG 1 Khal ni~m chung v~ kim loai n~ng Theo tir di6n KHKT do NXBKH&KT Ha N9i nam 2000.ng trong nuo'c sinh hoat Cdc phuong poop phiin tich cong ql xdc i/. dong la ham cua thS oi~n cue giot Hg roi. [6] .M. cho phep phan tich luong vet cua nhieu nguyen t6.2 Xac dinh ham lU'l}11g VaG dn co thS sinh v~t co th6 khong gay doc hai gl.: Nh6m 5 TTA_ K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji M . Tuy nhien.inh iup'ng vii ion kim lo{li n{iIlg. 2 2.2.2. hien nay dil co cac phuong phap eire phd hien dai: cue phd xung vi phan (DPP).1 Cdc phuong phtip difll hod.. phuong phap cue phd bi anh huang rit 1611cua dong tu dien nen gioi han phat hien kern. dong thai gill. 2.inang co thS can thi~t cho sinh vat. khi di qua tieu chuan cho phep. • Phuong phdp pha hap thlj phim tir (UVM VIS). Kim loai n~g gay dQc hai voi mo! twang va co th€ sinh v~t khi ham Iuong cua cluing vuot kim Ioai nij.

Nh6m 5 . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl A=KxC A: £><) hftp thu quang. Khi & diSu kien thirong. C: N6ng d<) nguyen t6 phan tich. k • Phuong phdp phD hap thlJ nguyen tii' (MS) S(l' xu at hifn cna phD MS: 6 di€u kien thtrong. b€n vfrng). tia x . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.. . tia laze. tia lira dien. Chfnh cac birc xa nay goi la pho phat xa cua nguyen nr. h6 quang. Trang thai nay khong ben. tia laze la nhirng nguon moi duoc dua sir d1.TTA.U1g kha pho biSn dS xac dinh ham Iuong cac kim loai vi n6 dan gian va rAt ti~n loi . tia lira di¢n oa duoc dung ill lau nhirng do nhay khong cao. h6 quang.Chuyen dJ . nguyen ill kh6ng thu hay phat nang lUQTIg va goi la trang thai co ban (ngheo nang luong. trong d6. K: Hing s6 tlnrc nghiem.1 co buoc song nhAt dinh irng rna chung co th€ phat fa duoc trong qua trinh phat xa cua no. nguyen tlr kh6ng phat va khong thu nang hrong nhung neu bi kfch thich tht cac dien tiT hoa tri se nhan nang hrong chuyen len trang thai co nang Iuong cao han (trang thai kich thich). ngon lira den khi. chung co xu huang gifti phong nang luong dS tro v€ trang thai ban dftu b€n vimg duoi dang cac buc xa. Nhung khi 6 trang thai hoi tu do. ngtroi ta dung mot s5 nguon nang IUQ'ngd@kich thich pho AES: ngon lira den khi.U1ghoang han chuc nam tro lai day nlnrng cho do nhay fit cao.l' cua nguyen t6 phan tich & trang thai khi khi co nrong tac voi mot nguon nang luong phu hop. K19 D~i hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji .. Con VaG rcp./ Phuong phap phD phat x~ nguyen tii' (AES). n@u ta kicb thich chiing bing mot nang luong duoi dang chum tia sang co buoc song xac dinh thl cac nguyen til do se hap thu buc dung voi tia buc X~ X<. Phuong phap nay cho phep xac dinh n6ng d9 chAt & khoang 10-5 - 10-7M va la mot trong nhimg phirong phap duoc sir d1. Phuong phap ph6 AES dua tren su xuar hien ph6 phat xa nguyen nr nr do S1. Hien nay. plasma cao tin cam ling (rep).

1 Phuong phap crng k~t.3. phen sfit d€ tao thanh cac kSt rna keo cua nhom. dac bi~t la ham luong cac ion kim loai nang. Hien nrong hftp phu diroc chia thanh Nhom 5 . HAp thu co th€ diSn ra 6 bS mat ranh gioi gifra 2 pha long va kht.3 Mrt sa phuong phap tach va lam giau luong vit ion kim logi n(ing.l phan nch. ham luong cac chftt trong miu. Vi v~y. Vi d1. nguyen tn: chuyen len trang thai co nang hrong cao han trang thai co ban. thu h6i cac ion kim Ioai nang dft duoc nghien ciru. phuong phap hoa If hay phirong phap sinh hoa. tach va lam giau cac kim loai n~ng trong nuoc thuong dung mot s6 DS phirong phap thong dung nhu: phuong phap hoa hoc. K19 D(li hoc Nong nghi?p H« Nri [r. Ph6 sinh ra trong qua trlnh nay ducc goi Ia ph6 hftp thu nguyen til AAS. 2. • Nguyen lj chung cua phuong phap hdp phy. ung dung tren co s6 cac plnrong phap hoa hoc. Qua trinh do duoc goi la qua trinh hftp thu nang luong cua nguyen til tu do & trang thai hoi va tao ra pho nguyen til cua nguyen t6 do.an Jl . co IUTI va hip phu cac ion ccng kSt tren be m~t cac chAt cQng kSt. sftt. chAt khac co m~t trong nuoc.2 Phuong phdp hap ph'}. Ban chat cua qua trinh cong kSt cho dSn nay mac du chua duoc thong nhit song co th~ xem la su hfrp tam ket tinh. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Khi do. Diroi day la mot vai bien phap chfnh dS xli li. nit nho.1. Day la mot trong nhirng phirong phap hieu qua d€ tach va lam giau ion kim 10~i trong mroc. tao thanh cac dung dich rfin gifra cac cAn tit hay su tao thanh cac trung the dna VaG nguon nuoc mot s6 chAt nhu phen nhom.Chuyen dJ . thuong cong Cl.3.TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Ban chAt cua qua trinh hAp phu la hlnh thanh lien kSt gifra cac phan nr cheit bi hap phu voi be m~t chftt heip phu. Chinh cac kSt tua nay se hAp phu cac ion khac. 2. Cong kSt la phtrong phap SiT dung cac chiLt hiru co hay va co dna VaG d5i tuong phan tich d& cong k€t cac nguyen t5 khi ham hrong cua cluing rfit nho. truce khi xac dinh chung c§n phai tach va lam giau. 2. nam duoi gioi han phat hien ella cac Trong thuc tS phan tich. long va rftn hay khi va rfuI.

c6 su chuyen dong tuong dbi cua phan tir chat long so voi phan nr chill. Nh6m 5 . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Hftp phu trong dieu kien dong: 18. c6 s~p xep lai mat do electron gifra chit bi hip phu va chit hip phu. •:.TTA. Nguoi ta phan bi~t gifra 2 kieu hAp phu: hAp phu trong di6u ki~n tinh va hAp phu trong di~u kien dong . Khi nong do chit hap tren d6 bi hap phu bS mjit chftt hip phu tang. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . •:. hftp phu. tbc do cua qua trinh thuan nghich tuong irng ty l~ voi n6ng do chAt http phu trong dung dich dar gia tri cao nhit thl tbc do hip phu cling Ian nhit. Hip phu Ia mot qua trlnh thuan nghich. Lien k~t nay c6 thS la hoan toan ion hay cong hoa tri. Voi nhfmg Gieu kien nhu nhau. Bien phap tlnrc hien Ia cho chAt long (chua chftt bi hip phu) chay qua lop v~t Iieu hAp phu. Hip phu vat li hlnh thanh lien kSt boi lire Vanderwaals phan ySu. • Quy lu(tt chung ella qua trinh hap phu. Hien nrong nay goi la khir hip phu (giai http). TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl hai loai: hip phu v~t 19. 81. Bien phap thirc hien la cho chAt hftp phu vao nuoc va khuay tron trong mot khoang thai gian du dS dat diroc trang thai can bing. cho ling hoac loc dS gift Iai chit hip phu va tach mroc fa . hip phu hoa hoc. sb phan til se di chuyen tr6 lai dung dich ngay cang nhieu han.1' bb 1~ mat do electron tren phan tu chit hip phu va bS m~t chit 81. Http phu trong dieu kien tinh: kh6ng c6 S\I dich chuyen cua phan tu chit long (chit chua http phu) so voi phan tfr chit http phu. nghla Ia sau khi chit bAn d6 bi hip phu r6i c6 th~ di chuyen ngucc lai nr b~ m~t chit hap phu vao dung dich.1' Hip phu hoa hoc hinh thanh lien kSt hoa hoc. TiSp theo.Chuyen dJ . kh6ng c6 hip phu.

qe la dung hrong hfip phu kim loai & trang thai can bing (rug/g). •:.nhng dt? kim loai trong pha long o' thoi diem ban dftu va & thai di~m t (rng/l).TTA. V : the tich dung dich (lit) . Dung luong hip phu q: s6 mg kim loai bi hAp phu tren 1 gam v~t lieu hip phu 6 thoi d:i~m t (1) co va Ct 13. qm la dung luong hAp phu cue dai (mg/g). BiSn dbi phuong trinh (3) ta thu GUQ'c phuong trlnh: Nh6m 5 . Duong d~ng nhiet hip phu: Phuong trinh can bing hip phu rhtrong diroc sir dung Ht phuong trlnh Langmuir nhan duoc bang each kSt hop phuong trinh tbc GQhAp phu va giai hap. mads: la hrong v~t lieu hAp phu (g). TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl • Cdc phuong trinh hap phI} .Chuyen dJ . N : phan v~t lieu Gilhip phu kim Ioai. Khi qua trinh hAp phu dat can bing: (3) Val k L--kasd kd kL la hang s6 Langmuir. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.:.

Dung luong hap phu giam khi pH giam.1' Giai dean 1: Cung cAp luong nhiet len tci 600°C trong goi Ia giai doan than hoa. 7. thiSu khong khi Giai doan 2: Than hoat tfnh nay duoc hoat hoa voi hoi mroc duoc xu 19 hoa hoc d6i voi axit hay muoi axit. Su hAp phu tum thea mo hinh Langmuir voi dung tlch la 4. DS rna rong them cAu tnic bb mat. Mot o' 1ooooe hoac s6 v~t li~l1 hAp phu khac * Soi lignin cenlulo sau khi duoc oxi hoa oS chuyen nh6m hydroxyl thanh nh6m cacboxyl tro thanh mot loai v~t lieu hAp phu t6t co kha nang tach loai cac ion Ni(II). . kL.16i ion. K19 D(li hfJc Nimg nghi~p Hit Nri . hAp phu cac chAt mau. Than hoat tfnh diroc trng dung nhieu trong qua trtnh xu If dong chay. Kha nang giai hAp va tai su dung ding da duoc nghien cuu. Zn(II).1 Nh6m 5 . cac chAt hiru co doc hai.49rng Fe/g.1000 (nl/g). Ni (II). xu If nguon mroc uong. Dung hrong hAp phu la 62. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl :::: Ce qe 1 kL·qm C +_e qm (4) Phuong trinh (4) duoc ap dung dS xac dinh cac hang • Mrt s6 Langmuir: qm. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. cac vat lieu cacbon dSu xop d6 tham mroc. Cr (III).33mg Ni/g.953 .:. Than hoat tlnh: Than hoat tinh duoc coi la mQt trong nhimg chAt hap phu duoc sir dung r<)ng rai trong cong nghiep do c6 dien tich ti@p xiic bS m~t rieng khoang 300 . 7. nguoi ta thuc hien qua trinh hoat hoa than voi hai giai doan: 5l.88mg Zn/g.:. 16 x6p be c6 duong klnh 16 tu 30 . khoang pagorskite da duoc nghien V 0. HAu het. me htnh hip phu Langmuir co h~ s6 wong quan R2 nim trong khoang 0. Fe(II) tir dung dich rnroc.Chuyen dJ . Cu (II) tir dung dich nuoc boi CUll. sa v~t li~u happhI! . * SlJ tach loai cac ion Pb (II). thu hbi dung moi. co chS hAp phu la trao <.TTA.90Ao.994. xu Ii tach loai cac ion kim loai n~ng trong nuoc thai.0.

5... Cu6i cung thu phAn chiet dS xac dinh cac kim loai thea phirong phap khac nhau. 2. cac polime hiiu co Nh6m 5 .) c6 nghla ritt Ian trong phan nch.Phase Extraction) 1a qua trinh phan b6 chAt tan giiia hai pha long. DiSu kien chu ySu aS tach diroc chit phan tich la 09 tan cua chat d. Iuong chat hftp phu va pH cua dung dich./ H~ chiet Cu.dithizonat trong CC14 hoac CHCl3. sau d6 xac dinh chung bing phuong phap pho hftp thu phan . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Cd. lJjnh nghia v~ chi~t pha rim ehiSt pha r~n (SPE) (Solid. Trat tu hip phu la Ph> Cr>Ni> Cu. Theo mot s6 nghien ciru.rin. nhiet oQ 25°C voi cac hat c6 kich CO' 12Sflm.5 mgCr/g. trong d6 cac ion din xac dinh urong tac voi thu6c thir rna phan 1611la thuoc tlnr hiru ca./ C6 y tu (UV ./ Tao plnrc chelat voi Na (natri dietyl dithiocacbarrnat) nr dung dich dem amoni xitrat (}pH= 9. . Pb.4 mgNilg. VaG thS chiSt plnrc halogenua hoac thioxianat cadimi dung moi him co: Xiclohexanol..TTA.VIS) .. dung m6i chiet Ia MIBK.3 Phuong phdp chi2t long -lOng. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mgPb/g. Chitt duoc chiet tlnrong duoc tao thanh do phan ung xay fa trong moi twang nuoc. MQt s6 h~ clll~t thtrong dung trong tach HUn giau Cu.3. Sir tach va Hun giau chAt bing phuong phap chi~t long . Pb.4 Phuong phdp chi& pha rim (SPE). kha nang tach loai tang khi tang thai gian hitp phu.long co nhiSu iru diem han so voi mot s6 phuong phap lam giau khac va su kSt hop giUa phuong phap chiet voi cac phuong phap xac dinh tiSp thea (trAc quang. Pha rAn co thS la cac hat silicagel xop. Cd: . Dietyl ete . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . 33. Trong tnrong hop nay. dung moi him co phai khong tron lin nuoc.3.n dtroc chiet rut trong dung moi hiru ca. cue ph6 . Metyl isobutyl xeton-MIBK.Chuyen dJ . 2. • Nguyen tic: phuong phap dua tren su flit chftt bing cac dung moi hiru ca.7 mgCu/g a pH = 7. 58. 30.

lQ . Cac ch:it phan tich se duoc tach khoi dung dich ban diu voi nong do d~m d~c hon va tinh khi~t han.a " _ S\I tachchat p.TTA. Cae co' chi chiit pha r&n V€ co ban thl SPE cimg gi6ng voi HPLC co cac co ch~ chinh. n tIC_ r a kh 'i nau tr onb he dc _. Thong thuong thl§: fch ck thiet t dl§:nra giai hoan toan chAt phan tfch luon nho han nit nhieu so voi thl§:tich cua dung dich miu ban diu. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ho~c cac loai nhua trao d6i ion hay than hoat tinh. Borat va Axit boric mg/I mg/l mg/l mg/l mg/I [ralfg. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji mg/l mg/l ca. co ch~ hip thu pha dao va co ch~ trao d6i ion.o~ hau chay lien tuc cua pha d9ng con SPE gift chAt phan tich lai tren pha rin sau d6 nra giai chat phan tich ra khoi pha dn voi dung moi phit hop. ha tich e _~ ong rang Hl"'-PL'C· LC. Cac chftt bi gift lai tren pha r~n co thS duoc tach ra bang each nra giai voi dung moi thfch hop.005 0. vi th~ rna mau duoc lam giau. do la: CO' ch~ hAp thu pha thuong.Chuyen dJ .2 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Tuy nhien SPE kJb'v"H'P.05 2 0. 3 NgU'o-ng cho phep v~ ham IUQ'ng mqt sa kim lo~i n~ng trong llU'l1C sinh hoat [8] STT Ten chi tiell ~O'll vi GiOi han 0.3 0. Qua trlnh chiet e6 thl§:thuc hien & diSu kien tinh hay di@ukien dong.01 0.5 fbi da ~am luong nhom mg/l mg/l Ham IUQ'ngAntimon Ham Iuong Asen Ham IUQ'ngBari Ham IUQ'ngBo tfnh chung cho Ham hrong Cadimi Ham IU'Q'ngCram Ham luong Dong Ham luong S~t Nh6m 5.ac O'J _'.003 0.'L'Cla'T" .7 0.

Hi~u . 05 Ham hrong ChI Ham luong Mangan Ham IUQ'ng Thuy ngan Ham IUQ'ng Molybden 0.TTA.Chuyen dJ . Tr 222] V€: m~t hoa hoc Asen la mQt thu6c tnr nam (fungicide) va thuoc scat duoc xep cung hang voi kim 109-i nang. trong tnr daub muc cac hoa chit cftn kiem 4.02 0. co (herbicide).01 .1 HifU tCngh6a sinh eua Asen[4. Trong cac hop chat c6 asen thi hop chAt chua As+3 la dQc nhitt.rug hoa sinh va Huh dQe a kim.001 0.07 0. Chi: Thiiy ngan) Aseu. Asen thuong n~m trong thu6c tnr sau.1 Tac h~i ella IDQt s8 kim Ioai n~ng phi. As+3 tac dong vao nh6m -SH cua men do v~y UC ch~ hoat dong cua men: Men pyruvate dehydrogenaz trong chu trmh acid citric tao phirc v6i As+3 ngan can viec tao A TP: Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mg/l mg/l mg/l 0.1.01 200 3 mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l Harn hrong Niken ~Hm IUQ'ng Selen Ham IUQ'ng N atri Ham IUQ'ng kern 4 4. bi~n (Asen.

prQtei n Protein Phcrc b! thl.rlnh nglnl t:q phan huy t~O 3.2 CO'eh~ tinh ape cua Asen ten co thi sinh v~t va mang t~ bao [9] CO'ch~ gay ape cua asen Ie CO' hi sinh v(it t As tu do cimg nhu hop chit cua no rit doc. Pb..l di?ng Ma eua protein \laASen VI As giong P v~ mat hoa hoc.t quan trong. Trong hop chit thi hop chit cua AsCIII) la doc nhit.phot.3. As.Chuyen dJ . Nguoi bi nhiem doc As thuong c6 ty 1~bi dot bien NST rit cao.' H1 I I HS-CH S-CH (CH~)" I Asenit (ca.0..pho' Z glixerat. T6 clurc Y t€ thS gioi (WHO) da xSp As vao nh6m doc Ioai A gom: Hg..O r I I .phQglixera to I .3 diphosphoglyxerat phosphoglyxerat sau d6 chit nay I~ rna I~ htnh thanh 1 Aseno 3 tv thuy phan chang cin S\I tham gia cua men de lai tao thanh 3 phosphoglyxerat va Asenic chir kh6ng thanh ATP CH:1:-0PO}t.h3-photpho: I I oPOl:!' 1 . As can thiep van cac qua trinh sinh hoa co sir tham gia cua nguyen t6 Ian.. Tuy nhien khi co mat (As03y3 thl (P04y3 bij chiern ch6 nen kh6ng hinh thanh 1.3 diphosphoglyxerate 3 phosphat la d.. nr glyxeraldehyd Trong viec tao ATP buoc t6ng hop 1. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o~ -O-A( "'o~ + HS-CR~ I CH~ ~ I~ -O-As / \. S-GH2 ..3-diphot.. c=o Protein Dill i(irotip<>k :'lldt. O-As=O dluviC A 'FP + nsenit . Se.eh. pho'~pho glixera t./. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha N(Ji .! I~ C. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. 4_1... I Qua trh'lh ph\!.-C-OH C=o gJixerand.TTA. Ngoai vi~c gay nhi6m doe cip tinh As con gay doc man tinh do tich luy Nh6m 5 .• ).... di\n den tlilD thanh A'I'P H. 2 ' H-G-OH I C~O Qun t. lH 0PO:. '0- t-seen.. Cd.

6-4. S1. mire do nhiem nhe han c6 th~ thuong t6n cac mo hay cac h~ thong cua co th~. Asen c6 th~ gay 19 loai benh khac nhau. Nh6m 5 . t: h nam nrong A· trang toc n rom d" cu khu VlJC nong Lon 'h'" " h" moi truong song. khu V\l'C V1.f nhiem doc Asen duoc goi la Asenicosis. ill do dful d~n hoai thu hay ungthu da.. ngoai ra con mot luong nho qua nuoc uong va khong khi. Nhfrng bi~u hien cua benh nhiem doc Asen Ia clnrng sam da (melanosis). xuong.7 ppm. phoi.Chuyen dJ . O.. Can dirong xam nhap chu y~u cua Asen vao co thS la qua con duong thirc an. . Moi tnrong klnr la di~u kien thuan loi d€ cho nhieu hop chat As h6a tri V chuyen sang As hoa tri m.4 mg.TTA. As t?P trung trong gan. Aseno dang hop chAt vo co da duoc sir dung Him chfit doc (thach tin). lam giam nang sufit cay tr6ng.4-1. Asen anh huang d6i voi thuc v~t nhu mot chat ngan can qua trlnh trao d6i chat. t6ng hrong As c6 trong nguoi blnh thuong khoang 1. mot IUQ11g Ian Asen loai nay c6 th~ gay chet nguoi. Trang moi tnrong sinh thai.9 ppm.4-2. Hien nay nguoi ta c6 thS dua vao ham hrong Astrong co thS con nguoi de tim hi€u hoan canh va ". da. than. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl trong gan val cac rmrc do khac nhau.fC thanh pho cong nghiep 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. khop .lg ( tinh thea AS203) Tit lau. li6u gay nr vong 18.08-0. Ham hrong As trong co thS ngiroi khoang 0.2 ppm. trong do c6 cac benh nan y nhu ung thu da. nmr h' I _s nan knu vu trung binh la 0. ph6l. T6 clnrc Y t~ th€ gioi da ha thfip nong do gioi han cho phep cua Asen trong nUGCcAp 116ngtrue ti~p xu6ng 10 ug/l. DQc tfnh dill cac hop chAt As ---+ Asenat ---+ Asenit ---+ d6i voi sinh v~t duoi mroc tang dAn thea day Asen hop chftt As hiru ca. con khu 6 nhiem nang 0. £)6 la mot tai hoa moi tnrong d6i voi sue khoe Call nguoi. cac dang hop chAt As h6a tri (III) c6 doc tfnh cao han dang hoa tri (V). hong cau. Hien tai tren th~ gioi chua c6 plnrong phap hun hieu chua benh nhiem doc Asen. USEPA va cong dong chau Au cling da d€ xufit huang toi dat tieu chuan Asen trong ntroc cftp uong true tiep la 2-20 ug/I. day bieu bl (kerarosis). t6c. viern rang. hemoglobin va d~c biet t~p trung trong nao.1 ppm. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .

cac dang hop chat As hoa tri 3 co doc tmh cao hem hop ch~t As co hoa tri 5. co thS chuyen thanh dang ILAs04. As+5: As+5 co th6 duoc chuyen thanh As+3 va gay doc gi6ng nhu As+3. Duoi tac dung cua cac y€u t6 oxi hoa trong dat thl HAsO.l' methyl h6a Asenic bai t~ b~1.l" thuy pharr h6 hAp ella t€ bao. tham gia tfch cue ella cac chat nhLl'ong g6c methyl. Nhting y€u t6 nay co y nghia lam tang hay giarn su doc hai cua cac hop chat Asen trong moi tnrong s6ng.adenosylhomoqsteine CH3 As(ll~ M ethy It ransferss e ]uncia ssme d I 1 ~ ~ 2GSH GSSG 1 ~ ~ SAM S-adenos1lhomocyst..AsO.. dAy bi€u bi (keratosis) tu Nh6m 5 . ThS oxy hoa khir. Trong nhtmg h9P chit As thi H. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Trong nhirng hop cbat As thi H. co c~u tnic giong' phosphate hiru co va eo glucose va sir th€ thay th€ eho phosphate trong Sl. Sir nhiem doc Asen hay con goi la Asenieosis xu~t hien nhu mot tai hoa rnoi tnrong hien nay d6i voi sue khoe eon nguoi tren th€ gioi. doc han HlAsO. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .. ThS oxi hoa khir.ine Hinh 2. la nlnrng yeu t6 quan trong tac dong d€n qua trmh OXY hoa . Durri tac dung cua cac yeu t6 oxi hoa trong dat thl H3As03 co thS chuyen thanh H3As04. do pH cua moi truong va luong kaloit giau Fe" . Nhfrng y€u t6 nay co sir y nghia lam tang hay giam doc hai ella cac hop chAt As trong rnoi tnrong s6ng..TTA.klur cac hop chat As trong I¥ nhien.O¢ng v$t c6 vu trong d Trang qua trlnh nay co 5l. As+3: Trang moi twang sinh thai.. Moi tnrong klnr la moi tnrong thuan loi de cho nhieu hop chAt As(V) chuyen sang As(III).1. AsM AsOI~ M ethy It ransfs ras e ]unclassified] CH3AsM 1 1 ~ ~ 2GSH GSSG SAM ~ S..Chuyen dJ xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. dO pH ella m6i tnrong va luong kaolit gHLU Fe" . Cac bien hien dfLU tien c-lla chung nhiSrn doc Asen la chung s~m da (melanosis).. la nhimg y€u t6 quan trong tac dong d€n qua trinh oxi hoa ~ khir cac hop chAt Asen trong tv nhien. SI.1' CO' ch~ giam d¢c Asenic ella t~bao.AsOjdoc han HAsO. .

bo. dau cac chi. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. khe mieng. Benh cling nrong tu nhu benh ta co thS din toi nr vong tit 12-18 gia.i. Qua duong h6 hdp (hit tho khongkhf c6 bui. cac t6n thirong kieu loet nhit la (. nhiern sic (den da do Asen).TTA.:. Asen con c6 th~ gay cac benh khac nhu: to chuang gan. bien hien nhu sau: ).. Nh6m 5 . hien urong xanh tim mat duoc cho la tac dung gay li~t cua Asen 06i val cac mao mach. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . r6i loan thftn kinh nhu nhirc dftu.lC. dau khi hit vao. Hien chua c6 phuong phap hitu hieu chua benh nhiem doc Asen. tang sung hoa. Qua duong tieu hod: Khi anhydrit Asenous hoac chi Asenate VaGco the se bieu hien cac trieu chtrng nhiem dQc nhu r6i loan tieu hoa (dan bung. tieu chay nhieu va co th~ bi mAt nuoc . benh dai dirong. Cac trieu clnrng nhiem doc Asen man tinh xay ra sau 2 .Khi co th~ bi nhiSm doc Asen. ung thu da va phoi. Ngoai ra con co cac tbn thtrong v€ miit nhu: viem da mi mat.. tuy thea rmrc do va thai gian tiSp xiic se bien hien nhirng trieu clnrng voi nhtrng tac hai khac nhau. sftn va rnun nuoc. benh sa gan . Nhi@m doc Asen thuong qua dirong ho hip va tieu hoa din aSn cac thuong tbn da nhu tang hay giam man cua da. chong mat. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl do dan d€n hoai da hay ling thu da.:. ung thu than. ung thu bang quang. Nhiem dQc Asen man tinh c6 th@gay ra cac tac dung toan than va C\lC I11<. viem k€t Nhi~m dQc man tinh .). kh6i hoac hoi Asen): c6 cac trieu chung nlnr: kfch irng cac dirong be hip voi bieu hien ho. bi~u hien: ban do. bong. kh6 tho. Truong hop n€u con s6ng.. Mot tac dQng d?c tnrng khi bi nhiSm dQc Asen dang hop chit vo co qua duong mieng la su xuAt hien cac v€t mau den va sang tren da .Ngoai ra.8 tuan. non. rn6ng (goi la dam van Mees). cac phan da ho. •:.Chuyen dJ . tang sung hoa gan ban tay va ban chan. cac van trang (. chia ra lam hai 10<. nan nhan c6 th~ bi viem da tr6c vay va viem day thftn kinh ngoai vi.T6n thuong da. ung thu ruot.1i sau: Nhi~m dQc cAp tinh ..

suy nhuoc co (chu y@u 0 cac co du6i ng6n tay va ng6n chan). ). kfch irng cac duong ho hAp tren. mot: buon non.o- T6n thuong cac niem mac nhir: viem k@t giac mac. ? Rbi loan toan than o' nguoi ti€p xiic voi Asen nlur gAy. Mrt s6 hinh anh. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . chan an. thoai hoa co gan.R6i loan da day. co thS co cac bieu hien khac nhu te dAu cac chi. voi cac trieu chung nhir loet da gay dau dan & nhirng vi hi ti~p xiic trong thoi gian dai hoac loet niem mac mill. c6 th~ dfut toi thung vach ngan mill. Asen c6 th€ tac dong d~n co tim.> ). tieu chay va tao b6n Iuan phien nhau. dau bung. c6 thS HUl1 thung vach ngan rniii. ? Nu6t phai hoac hit tho Asen trong khong khi mot each thuong xuyen. Ung thir da c6 th€ xay fa khi ti@p xuc voi Asen nhu thuong xuyen hit phai Asen trong thai gian dai hoac da lien tuc tiep xuc voi Asen. dan cac chi. non. viem niem mac h6 h~p. lien ti~p co th~ d~n t&i cac t6n tlnrong. loet da day.)i.R6i loan thAn kinh co cac biSu hien nhu: viem day thAn kinh ngoai vi cam giac van dong. e6 thS day la bien hien doc nhAt cua Asen man tinh. Ngoai tac dung cue bo tren co thS nguoi ti€p xuc do nnh chAt an da cua cac hop chAt Asen.> dk toi xa gan. ). buoc di kho khan.TTA. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Hit N(Ji .Chuyen dJ . do d6 ). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. bi~u hien cdc b¢nh do nhdm doc Asen gay ra Nh6m 5 . Ngoai fa.

. Do do. Nong eli?chl & cac pho buon ban sAm uAt co th€ len den 1 . cac muoi tan trong mroc clorua. Nguon chl quan trong trong khf quyen la do khf xa cua dong co d6t trong dung xang hay diu co pha chi. nhiet dO soi 17450C. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl CO'chi gay dpe cua Asen len mang t~ bao Mang tS bao duoc xem la mot "birc nrong" chong lai doc chat.Chuyen dJ . nitrat. Tr 225] Chi nrong d6i co sftn trong moi truong tv nhien dtroi dang vo co hon bit ctr kim Ioai nang nao khac.33. f)~ Sl. Asenic chen vao nhfmg ch6 trong d~ lai tren b~ m~t ira nuoc cua mang tS vao. Mot bao cao khoa hoc gAn day v~ As (III) cho thiy Asenite c6 Ie tao cac lien k~t hydrogen true tiep voi nh6m (DMPE) trong qua trinh phosphate ella cac phan ti'r dimyristoylphosphatidylcholine canh tranh voi cac phan nr nuoc hydrate h6a cling nhu cac nhom amino. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha Npi . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.4 g/kg khf bui . ti khoi 11. Cac kSt qua thi nghiem cho thfty liposome bi h6a long va pha huy boi Asenate. lien k6t h6a h9C cua Asenic voi cac phan tir POPC liposome co th6 dil di€n ra san khi chung lien kSt mot each long leo voi liposome. f)i~u nay duoc xem nhu Ia mot b&ng clnmg cho thay Asenic da lien ket voi Iiposome va tac dong true tiep len chung. Nh6m 5 .1 Cu eh~h6a sinh [4. Nhiet dO n6ng chay 327. Asenic lien k6t voi mang & rmrc kha cao ngay khi bAt diu qua trlnh wong tac cho thay su lien ket nhanh chong cua Asenate trong dung dich mango Su giai ph6ng sau khi lien k&t nhanh cling c6 th€ xuftt phat tu dong thai chuyen Asenic tu cac vi tri uu tien tren rnang d6n cac dang b~n virng han a tren rnang va trong t6 bao chit. Tuy nhien. dtrong xa cao t6c f:it gi§.2.2 Chi .1' tin c6ng cua cac hieu sau han v~ cac phan irng cua mang voi doc chat. Sir giarn wang tic gifra cac nhom PE . cac thf nghiem duoc tiSn hanh b~g each sir dung liposome lam d6i nrong nghien ctru va di?c ch:it & day vlln duoc sir dung la Asenate. 4.4oC. do thi.TTA. Bui thanh ph6. axetat.u xam tro. 4.PE se lam giai phong cac nhorn phosphate va do d6 do linh dong cua lipid se tang len tren b~ m~t mang liposome.u chi.Co' ch~ hoa sinh va tfnh dQC La kim loai c6 m§.

0 mg/l se xuiit hien trieu clnrng bi ngo doc kinh nien & nguoi . chi it bi dao thai rna tich W theo thai gian rbi moi gay doc. giam thai gian song Nh6m 5 . Khi chi trong mau vuot qua O. Chi trc che men amino levulinic dehydrat nen khong delta amino levulinic thanh porphobilinogen.1.Chuyen dJ . Chi UC che nhieu loai men then chot lien quan d~n qua trlnh tong hop hemoglobin. Mot pha quan trong cua viec tdng hop hemoglobin levulinic thanh porphobilinogen. Hieu img hoa sinh quan trong ella chi Ia can thiep vao viec tong hop hemoglobin din d~n cac benh vS mau. dau khop. h~ len h~ enzym co nhom hoat dong chua hydro. tac dong Ngtroi bi nhiem doc chi se bi r6i loan hO phan tao huyet (tuy xuong). tai biSn nao. nhiem doc n~ng co thS gay t11vong. Do v~y lam cho cac san pham trung gian do Ia acid delta levulinic.2 Tac h(li [5] la chuyen h6a delta amino thS chuyen hoa acid thS se thieu man do thieu • Khi n6ng do chi trong mroc uong Ia 0. Ngoai fa.O.2. Tuy thea rrurc do nhiem doc co thS bi dau bung. Khi thi~u chi nhiSu hon 0. 4. viem than. hi ngo doc. cao huyet ap. Cubi cung chi ngan can viec dung oxy va glucose vao viec san xuat nang luong d~ duy trl cuoc song. thftn kinh ngoai bien.5 .18 mg/l dong v~t mau nong Chi gay doc cho h~ thftn kinh trung uong. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl .042 . Do chi va canxin giong nhau vS m~t hoa hoc nen chi c6 the d6i ch6 cho canxi nAm lai trong co the. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. mudi chi gay f6i loan tAng hop hemoglobin. vS sau chi nay lai co thS theo dirong Ian tit xuong fa gay doc cho cac mo mem.8ppm chirc nang th~n bi r6i loan va cu6i cung anh huong den thftn kinh.3ppm co hemoglobin. £)~c tinh n6i b~t la san khi xfun nhap vao co thS. nong do 0.TTA. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .

Chi anh huang dSn chile nang sinh san. clorat. Cac mu61 tan trong nuocla clorua. 4. n6u d chang may thuy ngan bi db ra ngoai thi phai quet sach cang nhanh cang t6t. gay vo sinh. tang ap suit dich nao tuy. Tuy mang sinh hoc nen kh6ng tham nhap VaG V?y Hg +2 ding kh6ng vuot qua duoc V?t. dftc biet 13 metyl thuy Nh6m 5 . dang long.rc caD voi hru huynh. HO'i thuy ngan sau kbi duoc hit vao co thS se qua mau Ian truyen len nao khien cho h~ thAn kinh trung uong bi r6i loan. Nhung jon Hg +2 Iai rAt d<)c do ion Hg +2 co ai h. co thS lien k6t voi cac acid amin c6 clnra luu huynh trong Protein lam n6 kh6ng linh dong nita nen rAt d<)c.. Hg +2 cling lien k€t v6i Hemoglobin va albumin huyet thanhh 13 nhfmg hop chAt hiru co chua luu huynh.Chuyen dJ . lam con nguoi bi ngu dAn. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Ion Hg + t9-0 thanh hop chAt thuy ngan kh6ng tan voi CIa du da day c6 kha nhieu CIa thi Hg + cimg khong d9C. gay xo viia d9ng mach.3.. tieu dam. Tr 227] Doc tinh cua thuy ngan phu thuoc vao dang h6a hoc cua thuy ngan.i La kim I09-ic6 m~u sang bac. 3 Thuy ngan . 4. sunfat. Chi gay ung thu than thong qua viec thay dbi Woo thai va chirc nang cua cac tS bao 6ng than lam giam clnrc nang van chuyen nang hrong la tiSu duong. nitrat. thoai h6a cac noron thAn kinh. V6i n6ng d<)chi cao han 80mg/dl se xay ra cac benh vS nao do viec gay t50 thuong den cac tiSu dong mach va mao mach nao va phil nao. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. mAt cam giac . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl cua hong cAu. Thuy ngan nguyen t6 hoan toan kh6ng doc.1 uu« 6ng h6a sinh [4. CNS tS baa sinh Dang doc nhftt cua thuy ngan la thuy ngan hfru co.. thay d6i hinh dang tS bao. nSu chang may nubt phai thi co thS co thS thai ra ngoai.TTA. Hoi thuy ngan thi 19-i oc nen phai baa quan thuy ngan & noi thoang mat. say thai va ehSt SO' sinh.Hi~u ling boa sinh va hie h.

TTA. Thuy ngan narn trong mang t~ bao. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. ire ch~ viec chuyen v~n duong qua mang va kh6ng cho phep Kali chuyen qua mango D6i voi t6 baa nao viec nay se gay fa dt chat che kho be gay va alkin thuy ngan nftrn lai thieu nang IUQ'Dg t€ baa nao va r6i loan xung Iuc thftn kinh. Nh6m 5 .005 mg/l.Chuyen dJ . Lien ket hoa tri Hg ~ C trong t~ baa rtlt lau. chromosom trong co th~ phan ly va ire che vice phan chia t€ bao.008 mg/l. CO' 4. n@u hit phai se rAt dqc. NgO doc metyl thuy ngan. Thuy ngan se gay doc cho nguoi khi nong dQ trong mroc cua cluing Ia 0. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Tre em bi se bi phan liet. Dang nguy hi€m nhtlt la R-Hg+ c6 thS 19t qua rao ch~n thai ban va di vao rna thai gay han qua eho thai nhi. Trong nuoc. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ngan. voi ca la 0.3. Thuy ngan d~ bay hoi ngo doc thuy ngan a nhiet do thirong. co gi~t kh6ng chu dong.2 Tdc hui ciia thiiy ngan v6i th2 sinh v~t Thuy ngan va hop chAt cua n6 thuong rtlt doc d6i voi co thS s6ng. metyl thuy ngan la dang dQc nhat. n6 lam phan li~t nhi~m s~c th~ va ngan can qua trlnh phan chia t@ bao. n~rn duoi dang ion CH3Hg ". Ion mety1 thuy ngan tan trong lipit nen co th€ ill vao ph§n lipit cua mang rna nao.

yviec xac dinh ham luong va ngu6ng eho phep cua mot so kim 109. S\1' hlnh thanh cac khu cong nghiep ngay cang gia tang. VI v£.i. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl C-KETLUAN • Nhu v£.Chuyen dJ .TTA. Trong nhirng nam g§. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. £)i&u d6 (fa 19 cua cac eo quan clurc nang v€ moi truong eon fit nhieu han VaG d~t moi truong song noi chung va nuoc sinh hoar noi rieng tlnh trang bi de doa 0 nhiem boi kim 109.i. Ben canh do 9 tlnrc bao v~ moi tnrong cua nguoi dan. Qua trinh do thi hoa.i nang trong mroc sinh heat la viec lam d.i n~ng. mot b9 phan chu cac doanh nghiep va S\I quan ch~.qua mot s6 tim hi~u eo th~ k~t luan: Kim Ioai nang la y~u t6 gay doc hai cao d6i voi moi tnrong va co th~ s6ng neu du hrong cua n6 vuot qua ngirong cho phep.y. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .n day khi S\1' gia tang dan s6 chua eo diu hieu dung 19. dS baa v~ moi tnrong va sire khoe Nh6m 5 .i.n thiet con ngiroi.

.Chuyen dJ ... xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Th] Vai..vietbao.. .TTA. Cac nguAn gay 0 l1hi~m llU'O'Csinh ho~t COllg ty Vedan Vi~t Nam xa llUO'C tltai chua qua xu' If gay 0 ... K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl D ..PHULUC • • Ph~n bOn/ thu6c tJ'iY~l:J nh iJ Figure.vn ngay 11~12-2009 Nh6m 5 ."'. Ngu6n: pda.

TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o nhi~m con muong .Hai Duong) xa true nurrc that khong qua xii' ly ra moi truimg.net.Phuc.vn ngay 03-6-2010 Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .a. Ngu6n Bao HN moo 30-5_-2_0_1_0 -----r~ Cong ty Tungkuang (C Giang .Chuyen dJ . chay qua }dIU dan cu phia san khu CN Quang MinhV. Ngu6n: bee.

TTA.Chuyen dJ . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Nan nhan ciia llhi~m d{}cthuy ngan (r Minamata Anh: W Eugnene Smith Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

pda.Boa h(Jc moi truimg.vn http://www.hoahocdoisong. 20. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.vietbao.nguy ca thuong trIJ'C. Ban hanh thea QD cua B9 tnrong B9 Y t~ 18/4/2002). 6-20.vn 1 2 3 4 Nhom 5 .bee.Ngte nghi?/J bJn viing cho cdc tiiu vung sinh thai 8 Tieu chudn Vf sinh uUO'Can uang.google.0.9.Chuyen dJ . Bui Chi Biru . phat triin san xudt Nong . Co' sii di truyJn tinl: chang chiu dBi vOi thift h{li do moi truimg cua cay Ina.05. Bdo cao hifn trang moi trteong niim 20. Tap chi khoa hf}C va Cong ngh? sa 433.Nguyen Thi Lang. s6 13291 2002/BYT/QD ngay 9 Trfm Rim Roan.10. 3 4 5 CAND 14-11-2010.com http://www. Dang Dinh Bach .? DANH MUC TAl LIEU THAM KHAO • • 1 2 B(l Tai nguyen . Asen trong nuac uang va giiii phdp phimg chang.5. 6 nhiim kim loai n(ing .liim . HVi thiio Quac gia vJ mai trutmg va phat triin bJn vimg. Mi)t s6 website: http://www. Mo hinh sit dung tang hf}p nguan nuo'C phlJc duyen hiii MiJn Trung. 6 7 Le Thi Mui.net. K19 D{li hfJc Nimg nghi?p Hit NVi .TTA. 200.vn http://www.com. VI) Le Sam.Moi tnrong.