Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

A-D~TvANDE
Trong sinh hoat hang ngay cua dai s6ng can nguoi, nurrc Hi.y8u t6 khong thS thieu. Nuoc uong, mroc rna diroc goi diroi mot ten chung: mrcc sinh hO:;11. Niroc sinh hoat co thS duoc khai thac

tu

cac nguon: mroc ngam, mroc be m~t (ao,

h6,
cho

song, suoi), mroc rmra. K@tqua danh gia cua chuang trinh KC12

a Vi¢t Nam

thay: tbng hrong mroc cAn dung ca nam cua nuoc ta chi8m 8.8% tbng hrong dong

chay nam 1999, tang len 12.5% trong nam 2000, va duoc du bao se tang 16,5% vao nam 2010. [7] T6c do do thi hoa, qua trinh cong nghiep hoa ngay cang di6n fa nhanh va manh me. Ben canh do, S\T gia tang dan s6, su phi! trien manh me cua nganh giao th6ng v~n tai. .. gay mot ap hrc rAt Ian d8n moi tnrong n6i chung va mroc sinh hoat noi rieng. Nuoc thai cong nghiep chua qua

xu

ly;

6 nhiem

kh6ng khi (trong do co

su 6 nhiem chi ~ Pb, asen ~ As ... ); Nuoc thai nr kIm khai thac quang; L<;U11ung d phan b6n h6a hQC, thu6c bao v¢ thuc v~1... la nhitng nguyen nhan lam cho nguon nuoc sinh hoar bi 0 nhiSm kim 10:;1i ang. (2,4tr m3/nam Ia luong mroc thai kh6ng n qua
&

xu 19 c6 ham

luong kha Ian kim 10:;1i ang n

nr do

cua 10 co so khai thac quang

Thai Nguyen [IJ) Hang nam co 2,2 trieu nguoi chet do cac din benh lien quan d8n ngnon nuoc

o

nhiem va dieu kien v~ sinh kern, voi 12.000 km3 mroc sach hien bi 6 nhiem

nghiem trQng[2.Tr9]. Viec can ngiroi phai hft tho bau kh6ng khf 6 nhiem; Sir dung nuoc uong, mroc nra, luang thuc, thuc pham nhiSm kim 10:;1i ang; Ti8p xiic tl1TC n ti8p voi cac v~t li¢u c6 chua kim 10:;1i ~ng (san nrong c6 ham hrong chi cao) ... n d§_ntai sir tfch tu kim 10:;1i ang trong co thS. NSu virot qua ngufrng quy dinh, bit n ell: kim loai nao ding co th~ se gay ngQ doc kim loai eho co th~ dftn tai nhieu ca nr vong hoac khien con nguoi mang di hoa su6t dbi [3]. Mot s6 kim Ioai n~ng trong do cadimi (Cd) khi tham nhap duoc vao co th~ ngiroi, duoc tich lily trong than va xuong gay pha huy clnrc nang than va lam bien dang xuong, Con nhiem doc asen (As) c6 thS bi tbn thtrong than, r6i loan chtrc nang tim mach, suy h6 http, gan to ... VI v~y, viec xac dinh yBu t6 kim loai nang trong mroc va ham luong cua chung c6 Nh6m 5 - TTA. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

nhieu

y nghia

trong khoa hoc va thuc ti€n.

C6 r~t nhiSu d6i nrong kim loai nang tan dir trong mroc sinh hoat lam anh huang t6i sire kh6e va doi song con nguoi. Do di&u kien va kha nang co han VI vay trong chuyen d& nay, chung em xin di sau tim hi~u ba d6i nrong chfnh co anh huang nghiem trong nhit dSn moi tnrong va sue khoe con nguoi do Ia: Asen (As), Chl (Pb) va Thuy ngan (Rg).

Nh6m 5 - TTA. K19 D(li hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji

. chiing duoc xem 1a nguyen t6 vi hrong.10. dong thai gill. cho phep phan tich luong vet cua nhieu nguyen t6. 2.inh iup'ng vii ion kim lo{li n{iIlg.. MQt s6 kim 109.ie6 kh6i Iuong rieng 16n han 5 g/crrr'. dong la ham cua thS oi~n cue giot Hg roi.: Nh6m 5 TTA_ K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji M . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl B-NQIDUNG 1 Khal ni~m chung v~ kim loai n~ng Theo tir di6n KHKT do NXBKH&KT Ha N9i nam 2000. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. phuong phap cue phd bi anh huang rit 1611cua dong tu dien nen gioi han phat hien kern. dua vao chi6u cao cua song co the dinh hrong duoc chit phan tich.2 Xac dinh ham lU'l}11g VaG dn co thS sinh v~t co th6 khong gay doc hai gl. MQt s6 khong thi~t cho sir s6ng. Phuong rrinh dinh luong cua phep do 13. 6 Nh~m loai tnr anh huang tren d5ng thai tang d9 nhay va d9 chon IQc. co 10-5 . Tuy nhien. 2. khi di qua tieu chuan cho phep.ng trong nuo'c sinh hoat Cdc phuong poop phiin tich cong ql xdc i/. kim 109. hien nay dil co cac phuong phap eire phd hien dai: cue phd xung vi phan (DPP).Chuyen dJ .1 Cdc phuong phtip difll hod. Kim loai n~g gay dQc hai voi mo! twang va co th€ sinh v~t khi ham Iuong cua cluing vuot kim Ioai nij. Song cue phd co dang hinh b~c thang. [6] .2. 2 2. cue phd song vuong (SQWP) .inang co thS can thi~t cho sinh vat.2.1n~ng la nhirng kim 109. Phuong pluip qa: pha Phuong phap cue phd c6 diSn dung dien cue giot Hg roi la cue Hl1Il viec trong do thS duoc quet tuyen tfnh rit cham thea thai gian (thuong l-SmV/s). • Phuong phdp pha hap thlj phim tir (UVM VIS).M./ Nguyen t~c: phuong phap xac dinh dua tren viec do dQ hAp thu anh vo sang cua mQt dung dich plnrc tao thanh gitta ion can xac dinh voi motthuocthir co hay hiru CO' trong m6i twang thich hop khi duoc chien boi chum sang.2 Cdc phuong phdp quang pha.

K19 D~i hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji .l' cua nguyen t6 phan tich & trang thai khi khi co nrong tac voi mot nguon nang luong phu hop. h6 quang.1 co buoc song nhAt dinh irng rna chung co th€ phat fa duoc trong qua trinh phat xa cua no. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl A=KxC A: £><) hftp thu quang. Phuong phap nay cho phep xac dinh n6ng d9 chAt & khoang 10-5 - 10-7M va la mot trong nhimg phirong phap duoc sir d1. nguyen ill kh6ng thu hay phat nang lUQTIg va goi la trang thai co ban (ngheo nang luong. k • Phuong phdp phD hap thlJ nguyen tii' (MS) S(l' xu at hifn cna phD MS: 6 di€u kien thtrong. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.TTA.. K: Hing s6 tlnrc nghiem. tia lira dien. tia lira di¢n oa duoc dung ill lau nhirng do nhay khong cao. tia laze la nhirng nguon moi duoc dua sir d1. ngtroi ta dung mot s5 nguon nang IUQ'ngd@kich thich pho AES: ngon lira den khi. n@u ta kicb thich chiing bing mot nang luong duoi dang chum tia sang co buoc song xac dinh thl cac nguyen til do se hap thu buc dung voi tia buc X~ X<. Phuong phap ph6 AES dua tren su xuar hien ph6 phat xa nguyen nr nr do S1. Con VaG rcp.Chuyen dJ . chung co xu huang gifti phong nang luong dS tro v€ trang thai ban dftu b€n vimg duoi dang cac buc xa. h6 quang. tia x .U1g kha pho biSn dS xac dinh ham Iuong cac kim loai vi n6 dan gian va rAt ti~n loi ./ Phuong phap phD phat x~ nguyen tii' (AES). Nh6m 5 . ngon lira den khi. C: N6ng d<) nguyen t6 phan tich. tia laze. trong d6.. plasma cao tin cam ling (rep). nguyen tlr kh6ng phat va khong thu nang hrong nhung neu bi kfch thich tht cac dien tiT hoa tri se nhan nang hrong chuyen len trang thai co nang Iuong cao han (trang thai kich thich). b€n vfrng). Chfnh cac birc xa nay goi la pho phat xa cua nguyen nr.U1ghoang han chuc nam tro lai day nlnrng cho do nhay fit cao. . Trang thai nay khong ben. Hien nay. Khi & diSu kien thirong. Nhung khi 6 trang thai hoi tu do.

nguyen tn: chuyen len trang thai co nang hrong cao han trang thai co ban. thuong cong Cl. Qua trinh do duoc goi la qua trinh hftp thu nang luong cua nguyen til tu do & trang thai hoi va tao ra pho nguyen til cua nguyen t6 do. sftt.an Jl .TTA. Chinh cac kSt tua nay se hAp phu cac ion khac. Day la mot trong nhirng phirong phap hieu qua d€ tach va lam giau ion kim 10~i trong mroc. Ban chAt cua qua trinh hAp phu la hlnh thanh lien kSt gifra cac phan nr cheit bi hap phu voi be m~t chftt heip phu.1.2 Phuong phdp hap ph'}. phen sfit d€ tao thanh cac kSt rna keo cua nhom. truce khi xac dinh chung c§n phai tach va lam giau. Vi v~y. chAt khac co m~t trong nuoc. dac bi~t la ham luong cac ion kim loai nang. long va rftn hay khi va rfuI. thu h6i cac ion kim Ioai nang dft duoc nghien ciru.3 Mrt sa phuong phap tach va lam giau luong vit ion kim logi n(ing. 2. 2. Cong kSt la phtrong phap SiT dung cac chiLt hiru co hay va co dna VaG d5i tuong phan tich d& cong k€t cac nguyen t5 khi ham hrong cua cluing rfit nho. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Khi do. Ban chat cua qua trinh cong kSt cho dSn nay mac du chua duoc thong nhit song co th~ xem la su hfrp tam ket tinh. phuong phap hoa If hay phirong phap sinh hoa. co IUTI va hip phu cac ion ccng kSt tren be m~t cac chAt cQng kSt. Diroi day la mot vai bien phap chfnh dS xli li. 2. K19 D(li hoc Nong nghi?p H« Nri [r.l phan nch. Hien nrong hftp phu diroc chia thanh Nhom 5 .1 Phuong phap crng k~t. nam duoi gioi han phat hien ella cac Trong thuc tS phan tich. Ph6 sinh ra trong qua trlnh nay ducc goi Ia ph6 hftp thu nguyen til AAS.Chuyen dJ . ham luong cac chftt trong miu. tach va lam giau cac kim loai n~ng trong nuoc thuong dung mot s6 DS phirong phap thong dung nhu: phuong phap hoa hoc. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. • Nguyen lj chung cua phuong phap hdp phy. ung dung tren co s6 cac plnrong phap hoa hoc.3. Vi d1. HAp thu co th€ diSn ra 6 bS mat ranh gioi gifra 2 pha long va kht. nit nho. tao thanh cac dung dich rfin gifra cac cAn tit hay su tao thanh cac trung the dna VaG nguon nuoc mot s6 chAt nhu phen nhom.3.

Hip phu Ia mot qua trlnh thuan nghich.c6 su chuyen dong tuong dbi cua phan tir chat long so voi phan nr chill. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. tbc do cua qua trinh thuan nghich tuong irng ty l~ voi n6ng do chAt http phu trong dung dich dar gia tri cao nhit thl tbc do hip phu cling Ian nhit. Bien phap thirc hien la cho chAt hftp phu vao nuoc va khuay tron trong mot khoang thai gian du dS dat diroc trang thai can bing. Voi nhfmg Gieu kien nhu nhau. sb phan til se di chuyen tr6 lai dung dich ngay cang nhieu han. hip phu hoa hoc. Nh6m 5 . Http phu trong dieu kien tinh: kh6ng c6 S\I dich chuyen cua phan tu chit long (chit chua http phu) so voi phan tfr chit http phu. Khi nong do chit hap tren d6 bi hap phu bS mjit chftt hip phu tang. Lien k~t nay c6 thS la hoan toan ion hay cong hoa tri. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl hai loai: hip phu v~t 19. 81. kh6ng c6 hip phu. nghla Ia sau khi chit bAn d6 bi hip phu r6i c6 th~ di chuyen ngucc lai nr b~ m~t chit hap phu vao dung dich. Hien nrong nay goi la khir hip phu (giai http). TiSp theo. Hip phu vat li hlnh thanh lien kSt boi lire Vanderwaals phan ySu. • Quy lu(tt chung ella qua trinh hap phu. hftp phu. Bien phap tlnrc hien Ia cho chAt long (chua chftt bi hip phu) chay qua lop v~t Iieu hAp phu. Hftp phu trong dieu kien dong: 18. •:. c6 s~p xep lai mat do electron gifra chit bi hip phu va chit hip phu.1' Hip phu hoa hoc hinh thanh lien kSt hoa hoc. •:. Nguoi ta phan bi~t gifra 2 kieu hAp phu: hAp phu trong di6u ki~n tinh va hAp phu trong di~u kien dong .1' bb 1~ mat do electron tren phan tu chit hip phu va bS m~t chit 81. cho ling hoac loc dS gift Iai chit hip phu va tach mroc fa .TTA.Chuyen dJ .

Chuyen dJ . qe la dung hrong hfip phu kim loai & trang thai can bing (rug/g). BiSn dbi phuong trinh (3) ta thu GUQ'c phuong trlnh: Nh6m 5 . K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . qm la dung luong hAp phu cue dai (mg/g). N : phan v~t lieu Gilhip phu kim Ioai.TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl • Cdc phuong trinh hap phI} .:. Dung luong hip phu q: s6 mg kim loai bi hAp phu tren 1 gam v~t lieu hip phu 6 thoi d:i~m t (1) co va Ct 13. Duong d~ng nhiet hip phu: Phuong trinh can bing hip phu rhtrong diroc sir dung Ht phuong trlnh Langmuir nhan duoc bang each kSt hop phuong trinh tbc GQhAp phu va giai hap. Khi qua trinh hAp phu dat can bing: (3) Val k L--kasd kd kL la hang s6 Langmuir. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.nhng dt? kim loai trong pha long o' thoi diem ban dftu va & thai di~m t (rng/l). •:. mads: la hrong v~t lieu hAp phu (g). V : the tich dung dich (lit) .

Chuyen dJ . sa v~t li~u happhI! . Fe(II) tir dung dich rnroc. cac vat lieu cacbon dSu xop d6 tham mroc.:. thiSu khong khi Giai doan 2: Than hoat tfnh nay duoc hoat hoa voi hoi mroc duoc xu 19 hoa hoc d6i voi axit hay muoi axit.953 . Zn(II). Mot o' 1ooooe hoac s6 v~t li~l1 hAp phu khac * Soi lignin cenlulo sau khi duoc oxi hoa oS chuyen nh6m hydroxyl thanh nh6m cacboxyl tro thanh mot loai v~t lieu hAp phu t6t co kha nang tach loai cac ion Ni(II). HAu het.:. * SlJ tach loai cac ion Pb (II). Cu (II) tir dung dich nuoc boi CUll. xu If nguon mroc uong. co chS hAp phu la trao <. khoang pagorskite da duoc nghien V 0. cac chAt hiru co doc hai.1000 (nl/g).16i ion.1' Giai dean 1: Cung cAp luong nhiet len tci 600°C trong goi Ia giai doan than hoa. Kha nang giai hAp va tai su dung ding da duoc nghien cuu.33mg Ni/g. kL. Dung hrong hAp phu la 62. Ni (II). nguoi ta thuc hien qua trinh hoat hoa than voi hai giai doan: 5l. hAp phu cac chAt mau. DS rna rong them cAu tnic bb mat.88mg Zn/g. thu hbi dung moi. xu Ii tach loai cac ion kim loai n~ng trong nuoc thai. 16 x6p be c6 duong klnh 16 tu 30 . Su hAp phu tum thea mo hinh Langmuir voi dung tlch la 4.90Ao.49rng Fe/g. . 7. Cr (III).0. me htnh hip phu Langmuir co h~ s6 wong quan R2 nim trong khoang 0. Than hoat tlnh: Than hoat tinh duoc coi la mQt trong nhimg chAt hap phu duoc sir dung r<)ng rai trong cong nghiep do c6 dien tich ti@p xiic bS m~t rieng khoang 300 . Dung luong hap phu giam khi pH giam. Than hoat tfnh diroc trng dung nhieu trong qua trtnh xu If dong chay. K19 D(li hfJc Nimg nghi~p Hit Nri .1 Nh6m 5 .TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl :::: Ce qe 1 kL·qm C +_e qm (4) Phuong trinh (4) duoc ap dung dS xac dinh cac hang • Mrt s6 Langmuir: qm. 7. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.994.

Cd. 58. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. nhiet oQ 25°C voi cac hat c6 kich CO' 12Sflm. • Nguyen tic: phuong phap dua tren su flit chftt bing cac dung moi hiru ca.VIS) .3 Phuong phdp chi2t long -lOng. sau d6 xac dinh chung bing phuong phap pho hftp thu phan .. 33.4 mgNilg.) c6 nghla ritt Ian trong phan nch.3. Iuong chat hftp phu va pH cua dung dich. Trat tu hip phu la Ph> Cr>Ni> Cu.. kha nang tach loai tang khi tang thai gian hitp phu. Pb. cac polime hiiu co Nh6m 5 . Chitt duoc chiet tlnrong duoc tao thanh do phan ung xay fa trong moi twang nuoc. Dietyl ete .rin. lJjnh nghia v~ chi~t pha rim ehiSt pha r~n (SPE) (Solid.4 Phuong phdp chi& pha rim (SPE)./ Tao plnrc chelat voi Na (natri dietyl dithiocacbarrnat) nr dung dich dem amoni xitrat (}pH= 9./ C6 y tu (UV . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mgPb/g. VaG thS chiSt plnrc halogenua hoac thioxianat cadimi dung moi him co: Xiclohexanol. DiSu kien chu ySu aS tach diroc chit phan tich la 09 tan cua chat d../ H~ chiet Cu. MQt s6 h~ clll~t thtrong dung trong tach HUn giau Cu. Cu6i cung thu phAn chiet dS xac dinh cac kim loai thea phirong phap khac nhau. 2.Phase Extraction) 1a qua trinh phan b6 chAt tan giiia hai pha long.Chuyen dJ . Cd: . 30. Sir tach va Hun giau chAt bing phuong phap chi~t long .3. Pb. dung m6i chiet Ia MIBK. Metyl isobutyl xeton-MIBK.dithizonat trong CC14 hoac CHCl3.TTA. 2. . dung moi him co phai khong tron lin nuoc.5 mgCr/g.7 mgCu/g a pH = 7. Trong tnrong hop nay.5. cue ph6 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .. Theo mot s6 nghien ciru.long co nhiSu iru diem han so voi mot s6 phuong phap lam giau khac va su kSt hop giUa phuong phap chiet voi cac phuong phap xac dinh tiSp thea (trAc quang. trong d6 cac ion din xac dinh urong tac voi thu6c thir rna phan 1611la thuoc tlnr hiru ca. Pha rAn co thS la cac hat silicagel xop.n dtroc chiet rut trong dung moi hiru ca.

Thong thuong thl§: fch ck thiet t dl§:nra giai hoan toan chAt phan tfch luon nho han nit nhieu so voi thl§:tich cua dung dich miu ban diu.2 0. Borat va Axit boric mg/I mg/l mg/l mg/l mg/I [ralfg.005 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Cac ch:it phan tich se duoc tach khoi dung dich ban diu voi nong do d~m d~c hon va tinh khi~t han.Chuyen dJ .01 0.7 0. Tuy nhien SPE kJb'v"H'P. n tIC_ r a kh 'i nau tr onb he dc _.a " _ S\I tachchat p. ha tich e _~ ong rang Hl"'-PL'C· LC. do la: CO' ch~ hAp thu pha thuong. vi th~ rna mau duoc lam giau.o~ hau chay lien tuc cua pha d9ng con SPE gift chAt phan tich lai tren pha rin sau d6 nra giai chat phan tich ra khoi pha dn voi dung moi phit hop. Cac chftt bi gift lai tren pha r~n co thS duoc tach ra bang each nra giai voi dung moi thfch hop.ac O'J _'.003 0.'L'Cla'T" . Qua trlnh chiet e6 thl§:thuc hien & diSu kien tinh hay di@ukien dong. Cae co' chi chiit pha r&n V€ co ban thl SPE cimg gi6ng voi HPLC co cac co ch~ chinh.5 fbi da ~am luong nhom mg/l mg/l Ham IUQ'ngAntimon Ham Iuong Asen Ham IUQ'ngBari Ham IUQ'ngBo tfnh chung cho Ham hrong Cadimi Ham IU'Q'ngCram Ham luong Dong Ham luong S~t Nh6m 5. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji mg/l mg/l ca.TTA.3 0. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ho~c cac loai nhua trao d6i ion hay than hoat tinh. co ch~ hip thu pha dao va co ch~ trao d6i ion.05 2 0. 3 NgU'o-ng cho phep v~ ham IUQ'ng mqt sa kim lo~i n~ng trong llU'l1C sinh hoat [8] STT Ten chi tiell ~O'll vi GiOi han 0.lQ .

1 Tac h~i ella IDQt s8 kim Ioai n~ng phi.1. 05 Ham hrong ChI Ham luong Mangan Ham IUQ'ng Thuy ngan Ham IUQ'ng Molybden 0. As+3 tac dong vao nh6m -SH cua men do v~y UC ch~ hoat dong cua men: Men pyruvate dehydrogenaz trong chu trmh acid citric tao phirc v6i As+3 ngan can viec tao A TP: Nh6m 5 .02 0. trong tnr daub muc cac hoa chit cftn kiem 4.001 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. co (herbicide). Asen thuong n~m trong thu6c tnr sau.07 0. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .1 HifU tCngh6a sinh eua Asen[4.Chuyen dJ .TTA. bi~n (Asen.Hi~u . Trong cac hop chat c6 asen thi hop chAt chua As+3 la dQc nhitt. Chi: Thiiy ngan) Aseu.01 200 3 mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l Harn hrong Niken ~Hm IUQ'ng Selen Ham IUQ'ng N atri Ham IUQ'ng kern 4 4. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mg/l mg/l mg/l 0. Tr 222] V€: m~t hoa hoc Asen la mQt thu6c tnr nam (fungicide) va thuoc scat duoc xep cung hang voi kim 109-i nang.rug hoa sinh va Huh dQe a kim.01 .

K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha N(Ji . I Qua trh'lh ph\!.3.3-diphot.3 diphosphoglyxerate 3 phosphat la d. nr glyxeraldehyd Trong viec tao ATP buoc t6ng hop 1.. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.pho' Z glixerat.. di\n den tlilD thanh A'I'P H..• ). 2 ' H-G-OH I C~O Qun t.3 diphosphoglyxerat phosphoglyxerat sau d6 chit nay I~ rna I~ htnh thanh 1 Aseno 3 tv thuy phan chang cin S\I tham gia cua men de lai tao thanh 3 phosphoglyxerat va Asenic chir kh6ng thanh ATP CH:1:-0PO}t. 4_1. c=o Protein Dill i(irotip<>k :'lldt....phot..TTA.eh.t quan trong. Nguoi bi nhiem doc As thuong c6 ty 1~bi dot bien NST rit cao.prQtei n Protein Phcrc b! thl.. pho'~pho glixera t.l di?ng Ma eua protein \laASen VI As giong P v~ mat hoa hoc.. As can thiep van cac qua trinh sinh hoa co sir tham gia cua nguyen t6 Ian.-C-OH C=o gJixerand. Trong hop chit thi hop chit cua AsCIII) la doc nhit. Pb.. Tuy nhien khi co mat (As03y3 thl (P04y3 bij chiern ch6 nen kh6ng hinh thanh 1.rlnh nglnl t:q phan huy t~O 3. '0- t-seen./. O-As=O dluviC A 'FP + nsenit .2 CO'eh~ tinh ape cua Asen ten co thi sinh v~t va mang t~ bao [9] CO'ch~ gay ape cua asen Ie CO' hi sinh v(it t As tu do cimg nhu hop chit cua no rit doc.h3-photpho: I I oPOl:!' 1 . Ngoai vi~c gay nhi6m doe cip tinh As con gay doc man tinh do tich luy Nh6m 5 . T6 clurc Y t€ thS gioi (WHO) da xSp As vao nh6m doc Ioai A gom: Hg. As...0. S-GH2 ..phQglixera to I .! I~ C. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o~ -O-A( "'o~ + HS-CR~ I CH~ ~ I~ -O-As / \.' H1 I I HS-CH S-CH (CH~)" I Asenit (ca. Cd. lH 0PO:.Chuyen dJ . Se.O r I I .

DQc tfnh dill cac hop chAt As ---+ Asenat ---+ Asenit ---+ d6i voi sinh v~t duoi mroc tang dAn thea day Asen hop chftt As hiru ca. khu V\l'C V1. Ham hrong As trong co thS ngiroi khoang 0. T6 clnrc Y t~ th€ gioi da ha thfip nong do gioi han cho phep cua Asen trong nUGCcAp 116ngtrue ti~p xu6ng 10 ug/l. As t?P trung trong gan. O.fC thanh pho cong nghiep 0. da. Hien tai tren th~ gioi chua c6 plnrong phap hun hieu chua benh nhiem doc Asen. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl trong gan val cac rmrc do khac nhau. USEPA va cong dong chau Au cling da d€ xufit huang toi dat tieu chuan Asen trong ntroc cftp uong true tiep la 2-20 ug/I. xuong.lg ( tinh thea AS203) Tit lau. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . mot IUQ11g Ian Asen loai nay c6 th~ gay chet nguoi.4-1. con khu 6 nhiem nang 0.9 ppm. Nhfrng bi~u hien cua benh nhiem doc Asen Ia clnrng sam da (melanosis). ngoai ra con mot luong nho qua nuoc uong va khong khi. Trang moi tnrong sinh thai. t6c. Aseno dang hop chAt vo co da duoc sir dung Him chfit doc (thach tin). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.6-4. ill do dful d~n hoai thu hay ungthu da. nmr h' I _s nan knu vu trung binh la 0.7 ppm.4-2.. khop . Moi tnrong klnr la di~u kien thuan loi d€ cho nhieu hop chat As h6a tri V chuyen sang As hoa tri m. Nh6m 5 . hemoglobin va d~c biet t~p trung trong nao. mire do nhiem nhe han c6 th~ thuong t6n cac mo hay cac h~ thong cua co th~. li6u gay nr vong 18.2 ppm. cac dang hop chAt As h6a tri (III) c6 doc tfnh cao han dang hoa tri (V). than. £)6 la mot tai hoa moi tnrong d6i voi sue khoe Call nguoi.Chuyen dJ . lam giam nang sufit cay tr6ng. . viern rang. Hien nay nguoi ta c6 thS dua vao ham hrong Astrong co thS con nguoi de tim hi€u hoan canh va ".4 mg. t6ng hrong As c6 trong nguoi blnh thuong khoang 1. S1. Asen anh huang d6i voi thuc v~t nhu mot chat ngan can qua trlnh trao d6i chat.f nhiem doc Asen duoc goi la Asenicosis.08-0. Asen c6 th~ gay 19 loai benh khac nhau. day bieu bl (kerarosis). phoi.TTA. trong do c6 cac benh nan y nhu ung thu da.1 ppm. hong cau.. Can dirong xam nhap chu y~u cua Asen vao co thS la qua con duong thirc an. ph6l. t: h nam nrong A· trang toc n rom d" cu khu VlJC nong Lon 'h'" " h" moi truong song.

Duoi tac dung cua cac y€u t6 oxi hoa trong dat thl HAsO.1. Durri tac dung cua cac yeu t6 oxi hoa trong dat thl H3As03 co thS chuyen thanh H3As04. Sir nhiem doc Asen hay con goi la Asenieosis xu~t hien nhu mot tai hoa rnoi tnrong hien nay d6i voi sue khoe eon nguoi tren th€ gioi. .ine Hinh 2. SI.klur cac hop chat As trong I¥ nhien. tham gia tfch cue ella cac chat nhLl'ong g6c methyl. la nhimg y€u t6 quan trong tac dong d€n qua trinh oxi hoa ~ khir cac hop chAt Asen trong tv nhien.adenosylhomoqsteine CH3 As(ll~ M ethy It ransferss e ]uncia ssme d I 1 ~ ~ 2GSH GSSG 1 ~ ~ SAM S-adenos1lhomocyst..l" thuy pharr h6 hAp ella t€ bao.TTA. la nlnrng yeu t6 quan trong tac dong d€n qua trmh OXY hoa . cac dang hop chat As hoa tri 3 co doc tmh cao hem hop ch~t As co hoa tri 5. Trong nhtmg h9P chit As thi H. Nhfrng y€u t6 nay co sir y nghia lam tang hay giam doc hai ella cac hop chAt As trong rnoi tnrong s6ng.. ThS oxy hoa khir. Cac bien hien dfLU tien c-lla chung nhiSrn doc Asen la chung s~m da (melanosis).Chuyen dJ xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T... Nhting y€u t6 nay co y nghia lam tang hay giarn su doc hai cua cac hop chat Asen trong moi tnrong s6ng.AsOjdoc han HAsO. do pH cua moi truong va luong kaloit giau Fe" .. doc han HlAsO. dO pH ella m6i tnrong va luong kaolit gHLU Fe" .1' CO' ch~ giam d¢c Asenic ella t~bao.O¢ng v$t c6 vu trong d Trang qua trlnh nay co 5l. dAy bi€u bi (keratosis) tu Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . AsM AsOI~ M ethy It ransfs ras e ]unclassified] CH3AsM 1 1 ~ ~ 2GSH GSSG SAM ~ S.. ThS oxi hoa khir.l' methyl h6a Asenic bai t~ b~1.AsO.. co thS chuyen thanh dang ILAs04. co c~u tnic giong' phosphate hiru co va eo glucose va sir th€ thay th€ eho phosphate trong Sl. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Trong nhirng hop cbat As thi H. Moi tnrong klnr la moi tnrong thuan loi de cho nhieu hop chAt As(V) chuyen sang As(III). As+5: As+5 co th6 duoc chuyen thanh As+3 va gay doc gi6ng nhu As+3. As+3: Trang moi twang sinh thai.

bo. Ngoai ra con co cac tbn thtrong v€ miit nhu: viem da mi mat. hien urong xanh tim mat duoc cho la tac dung gay li~t cua Asen 06i val cac mao mach. Benh cling nrong tu nhu benh ta co thS din toi nr vong tit 12-18 gia.1i sau: Nhi~m dQc cAp tinh . benh sa gan . kh6 tho. Cac trieu clnrng nhiem doc Asen man tinh xay ra sau 2 . ung thu ruot. nan nhan c6 th~ bi viem da tr6c vay va viem day thftn kinh ngoai vi.Ngoai ra. cac phan da ho.. Nhi@m doc Asen thuong qua dirong ho hip va tieu hoa din aSn cac thuong tbn da nhu tang hay giam man cua da. viem k€t Nhi~m dQc man tinh . tang sung hoa gan ban tay va ban chan. •:.. Mot tac dQng d?c tnrng khi bi nhiSm dQc Asen dang hop chit vo co qua duong mieng la su xuAt hien cac v€t mau den va sang tren da . Qua duong tieu hod: Khi anhydrit Asenous hoac chi Asenate VaGco the se bieu hien cac trieu chtrng nhiem dQc nhu r6i loan tieu hoa (dan bung. benh dai dirong. ung thu da va phoi. Nhiem dQc Asen man tinh c6 th@gay ra cac tac dung toan than va C\lC I11<. ung thu bang quang.:. Nh6m 5 . ung thu than.Khi co th~ bi nhiSm doc Asen.Chuyen dJ .i. cac van trang (. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl do dan d€n hoai da hay ling thu da.8 tuan. cac t6n thirong kieu loet nhit la (.). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Truong hop n€u con s6ng. tang sung hoa. chia ra lam hai 10<. Asen con c6 th~ gay cac benh khac nhu: to chuang gan. bien hien nhu sau: ). bi~u hien: ban do. non. Hien chua c6 phuong phap hitu hieu chua benh nhiem doc Asen... rn6ng (goi la dam van Mees). Qua duong h6 hdp (hit tho khongkhf c6 bui. chong mat. kh6i hoac hoi Asen): c6 cac trieu chung nlnr: kfch irng cac dirong be hip voi bieu hien ho. khe mieng. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .TTA. dau cac chi. tieu chay nhieu va co th~ bi mAt nuoc . tuy thea rmrc do va thai gian tiSp xiic se bien hien nhirng trieu clnrng voi nhtrng tac hai khac nhau. r6i loan thftn kinh nhu nhirc dftu. nhiern sic (den da do Asen).:. bong.T6n thuong da. sftn va rnun nuoc.lC. dau khi hit vao.

e6 thS day la bien hien doc nhAt cua Asen man tinh. buoc di kho khan. ). tieu chay va tao b6n Iuan phien nhau. loet da day. do d6 ). mot: buon non. c6 thS HUl1 thung vach ngan rniii. co thS co cac bieu hien khac nhu te dAu cac chi.> dk toi xa gan. thoai hoa co gan.TTA. ).R6i loan da day. chan an. Ngoai tac dung cue bo tren co thS nguoi ti€p xuc do nnh chAt an da cua cac hop chAt Asen. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. suy nhuoc co (chu y@u 0 cac co du6i ng6n tay va ng6n chan). ? Nu6t phai hoac hit tho Asen trong khong khi mot each thuong xuyen. voi cac trieu chung nhir loet da gay dau dan & nhirng vi hi ti~p xiic trong thoi gian dai hoac loet niem mac mill. viem niem mac h6 h~p. kfch irng cac duong ho hAp tren. Asen c6 th€ tac dong d~n co tim. Ung thir da c6 th€ xay fa khi ti@p xuc voi Asen nhu thuong xuyen hit phai Asen trong thai gian dai hoac da lien tuc tiep xuc voi Asen. ? Rbi loan toan than o' nguoi ti€p xiic voi Asen nlur gAy. non.o- T6n thuong cac niem mac nhir: viem k@t giac mac. bi~u hien cdc b¢nh do nhdm doc Asen gay ra Nh6m 5 .R6i loan thAn kinh co cac biSu hien nhu: viem day thAn kinh ngoai vi cam giac van dong.Chuyen dJ . K19 D(li hfJc Nimg nghifp Hit N(Ji . dau bung. dan cac chi.> ). Ngoai fa.)i. c6 th~ dfut toi thung vach ngan mill. Mrt s6 hinh anh. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . lien ti~p co th~ d~n t&i cac t6n tlnrong.

nitrat. Nhiet dO n6ng chay 327. Cac kSt qua thi nghiem cho thfty liposome bi h6a long va pha huy boi Asenate. Nong eli?chl & cac pho buon ban sAm uAt co th€ len den 1 .u xam tro. Do do.2 Chi .PE se lam giai phong cac nhorn phosphate va do d6 do linh dong cua lipid se tang len tren b~ m~t mang liposome. lien k6t h6a h9C cua Asenic voi cac phan tir POPC liposome co th6 dil di€n ra san khi chung lien kSt mot each long leo voi liposome. axetat. Bui thanh ph6. Asenic chen vao nhfmg ch6 trong d~ lai tren b~ m~t ira nuoc cua mang tS vao. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.u chi.4oC.1 Cu eh~h6a sinh [4. Sir giarn wang tic gifra cac nhom PE . nhiet dO soi 17450C. 4. cac muoi tan trong mroc clorua. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl CO'chi gay dpe cua Asen len mang t~ bao Mang tS bao duoc xem la mot "birc nrong" chong lai doc chat.33. do thi. f)i~u nay duoc xem nhu Ia mot b&ng clnmg cho thay Asenic da lien ket voi Iiposome va tac dong true tiep len chung. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha Npi .TTA. Nguon chl quan trong trong khf quyen la do khf xa cua dong co d6t trong dung xang hay diu co pha chi.4 g/kg khf bui .. dtrong xa cao t6c f:it gi§. Tr 225] Chi nrong d6i co sftn trong moi truong tv nhien dtroi dang vo co hon bit ctr kim Ioai nang nao khac. Tuy nhien.Chuyen dJ . Mot bao cao khoa hoc gAn day v~ As (III) cho thiy Asenite c6 Ie tao cac lien k~t hydrogen true tiep voi nh6m (DMPE) trong qua trinh phosphate ella cac phan ti'r dimyristoylphosphatidylcholine canh tranh voi cac phan nr nuoc hydrate h6a cling nhu cac nhom amino. 4.Co' ch~ hoa sinh va tfnh dQC La kim loai c6 m§. f)~ Sl. cac thf nghiem duoc tiSn hanh b~g each sir dung liposome lam d6i nrong nghien ctru va di?c ch:it & day vlln duoc sir dung la Asenate.1' tin c6ng cua cac hieu sau han v~ cac phan irng cua mang voi doc chat. Nh6m 5 . Asenic lien k6t voi mang & rmrc kha cao ngay khi bAt diu qua trlnh wong tac cho thay su lien ket nhanh chong cua Asenate trong dung dich mango Su giai ph6ng sau khi lien k&t nhanh cling c6 th€ xuftt phat tu dong thai chuyen Asenic tu cac vi tri uu tien tren rnang d6n cac dang b~n virng han a tren rnang va trong t6 bao chit. ti khoi 11.2.

TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . chi it bi dao thai rna tich W theo thai gian rbi moi gay doc. h~ len h~ enzym co nhom hoat dong chua hydro. Tuy thea rrurc do nhiem doc co thS bi dau bung. vS sau chi nay lai co thS theo dirong Ian tit xuong fa gay doc cho cac mo mem.0 mg/l se xuiit hien trieu clnrng bi ngo doc kinh nien & nguoi .TTA. tac dong Ngtroi bi nhiem doc chi se bi r6i loan hO phan tao huyet (tuy xuong). Khi thi~u chi nhiSu hon 0.042 . hi ngo doc. nhiem doc n~ng co thS gay t11vong. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . cao huyet ap. mudi chi gay f6i loan tAng hop hemoglobin. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Chi UC che nhieu loai men then chot lien quan d~n qua trlnh tong hop hemoglobin.8ppm chirc nang th~n bi r6i loan va cu6i cung anh huong den thftn kinh. Do chi va canxin giong nhau vS m~t hoa hoc nen chi c6 the d6i ch6 cho canxi nAm lai trong co the. thftn kinh ngoai bien. dau khop. £)~c tinh n6i b~t la san khi xfun nhap vao co thS.18 mg/l dong v~t mau nong Chi gay doc cho h~ thftn kinh trung uong. Cubi cung chi ngan can viec dung oxy va glucose vao viec san xuat nang luong d~ duy trl cuoc song.5 . viem than. nong do 0. Chi trc che men amino levulinic dehydrat nen khong delta amino levulinic thanh porphobilinogen. Khi chi trong mau vuot qua O.2 Tac h(li [5] la chuyen h6a delta amino thS chuyen hoa acid thS se thieu man do thieu • Khi n6ng do chi trong mroc uong Ia 0. tai biSn nao.O.3ppm co hemoglobin. 4. Hieu img hoa sinh quan trong ella chi Ia can thiep vao viec tong hop hemoglobin din d~n cac benh vS mau. giam thai gian song Nh6m 5 .2. Mot pha quan trong cua viec tdng hop hemoglobin levulinic thanh porphobilinogen.1. Do v~y lam cho cac san pham trung gian do Ia acid delta levulinic.Chuyen dJ . Ngoai fa.

K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . co thS lien k6t voi cac acid amin c6 clnra luu huynh trong Protein lam n6 kh6ng linh dong nita nen rAt d<)c. 4. Ion Hg + t9-0 thanh hop chAt thuy ngan kh6ng tan voi CIa du da day c6 kha nhieu CIa thi Hg + cimg khong d9C. n6u d chang may thuy ngan bi db ra ngoai thi phai quet sach cang nhanh cang t6t. gay vo sinh.i La kim I09-ic6 m~u sang bac.. Hg +2 cling lien k€t v6i Hemoglobin va albumin huyet thanhh 13 nhfmg hop chAt hiru co chua luu huynh.. clorat. 3 Thuy ngan . say thai va ehSt SO' sinh. nSu chang may nubt phai thi co thS co thS thai ra ngoai. dang long.Hi~u ling boa sinh va hie h. Chi gay ung thu than thong qua viec thay dbi Woo thai va chirc nang cua cac tS bao 6ng than lam giam clnrc nang van chuyen nang hrong la tiSu duong. lam con nguoi bi ngu dAn.1 uu« 6ng h6a sinh [4. Thuy ngan nguyen t6 hoan toan kh6ng doc.. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. dftc biet 13 metyl thuy Nh6m 5 .3. gay xo viia d9ng mach. Hoi thuy ngan thi 19-i oc nen phai baa quan thuy ngan & noi thoang mat. thoai h6a cac noron thAn kinh. 4.rc caD voi hru huynh. tang ap suit dich nao tuy. mAt cam giac . Chi anh huang dSn chile nang sinh san. nitrat. Tr 227] Doc tinh cua thuy ngan phu thuoc vao dang h6a hoc cua thuy ngan. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl cua hong cAu. CNS tS baa sinh Dang doc nhftt cua thuy ngan la thuy ngan hfru co.TTA. V6i n6ng d<)chi cao han 80mg/dl se xay ra cac benh vS nao do viec gay t50 thuong den cac tiSu dong mach va mao mach nao va phil nao. Tuy mang sinh hoc nen kh6ng tham nhap VaG V?y Hg +2 ding kh6ng vuot qua duoc V?t. Nhung jon Hg +2 Iai rAt d<)c do ion Hg +2 co ai h. Cac mu61 tan trong nuocla clorua. tieu dam. sunfat. HO'i thuy ngan sau kbi duoc hit vao co thS se qua mau Ian truyen len nao khien cho h~ thAn kinh trung uong bi r6i loan.Chuyen dJ . thay d6i hinh dang tS bao.

n@u hit phai se rAt dqc. Thuy ngan se gay doc cho nguoi khi nong dQ trong mroc cua cluing Ia 0. chromosom trong co th~ phan ly va ire che vice phan chia t€ bao.TTA. n6 lam phan li~t nhi~m s~c th~ va ngan can qua trlnh phan chia t@ bao. voi ca la 0. Ion mety1 thuy ngan tan trong lipit nen co th€ ill vao ph§n lipit cua mang rna nao.2 Tdc hui ciia thiiy ngan v6i th2 sinh v~t Thuy ngan va hop chAt cua n6 thuong rtlt doc d6i voi co thS s6ng. Thuy ngan narn trong mang t~ bao. n~rn duoi dang ion CH3Hg ". Lien ket hoa tri Hg ~ C trong t~ baa rtlt lau. Dang nguy hi€m nhtlt la R-Hg+ c6 thS 19t qua rao ch~n thai ban va di vao rna thai gay han qua eho thai nhi. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ngan.Chuyen dJ . Trong nuoc.005 mg/l. NgO doc metyl thuy ngan. co gi~t kh6ng chu dong. Nh6m 5 . Thuy ngan d~ bay hoi ngo doc thuy ngan a nhiet do thirong. CO' 4.008 mg/l. ire ch~ viec chuyen v~n duong qua mang va kh6ng cho phep Kali chuyen qua mango D6i voi t6 baa nao viec nay se gay fa dt chat che kho be gay va alkin thuy ngan nftrn lai thieu nang IUQ'Dg t€ baa nao va r6i loan xung Iuc thftn kinh.3. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Tre em bi se bi phan liet. metyl thuy ngan la dang dQc nhat.

mot b9 phan chu cac doanh nghiep va S\I quan ch~.yviec xac dinh ham luong va ngu6ng eho phep cua mot so kim 109. Ben canh do 9 tlnrc bao v~ moi tnrong cua nguoi dan.n day khi S\1' gia tang dan s6 chua eo diu hieu dung 19.i n~ng.y. Qua trinh do thi hoa. dS baa v~ moi tnrong va sire khoe Nh6m 5 . S\1' hlnh thanh cac khu cong nghiep ngay cang gia tang. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . VI v£. Trong nhirng nam g§.Chuyen dJ .n thiet con ngiroi.TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl C-KETLUAN • Nhu v£.i.qua mot s6 tim hi~u eo th~ k~t luan: Kim Ioai nang la y~u t6 gay doc hai cao d6i voi moi tnrong va co th~ s6ng neu du hrong cua n6 vuot qua ngirong cho phep.i.i. £)i&u d6 (fa 19 cua cac eo quan clurc nang v€ moi truong eon fit nhieu han VaG d~t moi truong song noi chung va nuoc sinh hoar noi rieng tlnh trang bi de doa 0 nhiem boi kim 109.i nang trong mroc sinh heat la viec lam d. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

... Th] Vai.TTA.vn ngay 11~12-2009 Nh6m 5 ..vietbao... Cac nguAn gay 0 l1hi~m llU'O'Csinh ho~t COllg ty Vedan Vi~t Nam xa llUO'C tltai chua qua xu' If gay 0 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Ngu6n: pda..Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. ."'... TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl D .PHULUC • • Ph~n bOn/ thu6c tJ'iY~l:J nh iJ Figure.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Ngu6n Bao HN moo 30-5_-2_0_1_0 -----r~ Cong ty Tungkuang (C Giang .a. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Phuc. chay qua }dIU dan cu phia san khu CN Quang MinhV.TTA.Chuyen dJ .net.vn ngay 03-6-2010 Nh6m 5 . Ngu6n: bee. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o nhi~m con muong .Hai Duong) xa true nurrc that khong qua xii' ly ra moi truimg.

TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Nan nhan ciia llhi~m d{}cthuy ngan (r Minamata Anh: W Eugnene Smith Nh6m 5 .Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .

Bdo cao hifn trang moi trteong niim 20. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . phat triin san xudt Nong .vietbao. s6 13291 2002/BYT/QD ngay 9 Trfm Rim Roan. 6-20. 200.Moi tnrong.vn 1 2 3 4 Nhom 5 .TTA. HVi thiio Quac gia vJ mai trutmg va phat triin bJn vimg. 6 7 Le Thi Mui.bee.9.10. Ban hanh thea QD cua B9 tnrong B9 Y t~ 18/4/2002). 20.net.05.Ngte nghi?/J bJn viing cho cdc tiiu vung sinh thai 8 Tieu chudn Vf sinh uUO'Can uang. 6 nhiim kim loai n(ing .com http://www.Nguyen Thi Lang.vn http://www.Boa h(Jc moi truimg.liim . Co' sii di truyJn tinl: chang chiu dBi vOi thift h{li do moi truimg cua cay Ina.0.? DANH MUC TAl LIEU THAM KHAO • • 1 2 B(l Tai nguyen . 3 4 5 CAND 14-11-2010.hoahocdoisong. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Bui Chi Biru . Dang Dinh Bach .Chuyen dJ .com.vn http://www. Asen trong nuac uang va giiii phdp phimg chang. Mo hinh sit dung tang hf}p nguan nuo'C phlJc duyen hiii MiJn Trung. K19 D{li hfJc Nimg nghi?p Hit NVi . VI) Le Sam.google. Tap chi khoa hf}C va Cong ngh? sa 433.pda.5.nguy ca thuong trIJ'C. Mi)t s6 website: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful