Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

A-D~TvANDE
Trong sinh hoat hang ngay cua dai s6ng can nguoi, nurrc Hi.y8u t6 khong thS thieu. Nuoc uong, mroc rna diroc goi diroi mot ten chung: mrcc sinh hO:;11. Niroc sinh hoat co thS duoc khai thac

tu

cac nguon: mroc ngam, mroc be m~t (ao,

h6,
cho

song, suoi), mroc rmra. K@tqua danh gia cua chuang trinh KC12

a Vi¢t Nam

thay: tbng hrong mroc cAn dung ca nam cua nuoc ta chi8m 8.8% tbng hrong dong

chay nam 1999, tang len 12.5% trong nam 2000, va duoc du bao se tang 16,5% vao nam 2010. [7] T6c do do thi hoa, qua trinh cong nghiep hoa ngay cang di6n fa nhanh va manh me. Ben canh do, S\T gia tang dan s6, su phi! trien manh me cua nganh giao th6ng v~n tai. .. gay mot ap hrc rAt Ian d8n moi tnrong n6i chung va mroc sinh hoat noi rieng. Nuoc thai cong nghiep chua qua

xu

ly;

6 nhiem

kh6ng khi (trong do co

su 6 nhiem chi ~ Pb, asen ~ As ... ); Nuoc thai nr kIm khai thac quang; L<;U11ung d phan b6n h6a hQC, thu6c bao v¢ thuc v~1... la nhitng nguyen nhan lam cho nguon nuoc sinh hoar bi 0 nhiSm kim 10:;1i ang. (2,4tr m3/nam Ia luong mroc thai kh6ng n qua
&

xu 19 c6 ham

luong kha Ian kim 10:;1i ang n

nr do

cua 10 co so khai thac quang

Thai Nguyen [IJ) Hang nam co 2,2 trieu nguoi chet do cac din benh lien quan d8n ngnon nuoc

o

nhiem va dieu kien v~ sinh kern, voi 12.000 km3 mroc sach hien bi 6 nhiem

nghiem trQng[2.Tr9]. Viec can ngiroi phai hft tho bau kh6ng khf 6 nhiem; Sir dung nuoc uong, mroc nra, luang thuc, thuc pham nhiSm kim 10:;1i ang; Ti8p xiic tl1TC n ti8p voi cac v~t li¢u c6 chua kim 10:;1i ~ng (san nrong c6 ham hrong chi cao) ... n d§_ntai sir tfch tu kim 10:;1i ang trong co thS. NSu virot qua ngufrng quy dinh, bit n ell: kim loai nao ding co th~ se gay ngQ doc kim loai eho co th~ dftn tai nhieu ca nr vong hoac khien con nguoi mang di hoa su6t dbi [3]. Mot s6 kim Ioai n~ng trong do cadimi (Cd) khi tham nhap duoc vao co th~ ngiroi, duoc tich lily trong than va xuong gay pha huy clnrc nang than va lam bien dang xuong, Con nhiem doc asen (As) c6 thS bi tbn thtrong than, r6i loan chtrc nang tim mach, suy h6 http, gan to ... VI v~y, viec xac dinh yBu t6 kim loai nang trong mroc va ham luong cua chung c6 Nh6m 5 - TTA. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

nhieu

y nghia

trong khoa hoc va thuc ti€n.

C6 r~t nhiSu d6i nrong kim loai nang tan dir trong mroc sinh hoat lam anh huang t6i sire kh6e va doi song con nguoi. Do di&u kien va kha nang co han VI vay trong chuyen d& nay, chung em xin di sau tim hi~u ba d6i nrong chfnh co anh huang nghiem trong nhit dSn moi tnrong va sue khoe con nguoi do Ia: Asen (As), Chl (Pb) va Thuy ngan (Rg).

Nh6m 5 - TTA. K19 D(li hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji

.2 Cdc phuong phdp quang pha. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. 2. 2 2.1n~ng la nhirng kim 109.ie6 kh6i Iuong rieng 16n han 5 g/crrr'. dong la ham cua thS oi~n cue giot Hg roi.inang co thS can thi~t cho sinh vat.inh iup'ng vii ion kim lo{li n{iIlg.. Phuong rrinh dinh luong cua phep do 13. MQt s6 khong thi~t cho sir s6ng.: Nh6m 5 TTA_ K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji M . Phuong pluip qa: pha Phuong phap cue phd c6 diSn dung dien cue giot Hg roi la cue Hl1Il viec trong do thS duoc quet tuyen tfnh rit cham thea thai gian (thuong l-SmV/s).Chuyen dJ ./ Nguyen t~c: phuong phap xac dinh dua tren viec do dQ hAp thu anh vo sang cua mQt dung dich plnrc tao thanh gitta ion can xac dinh voi motthuocthir co hay hiru CO' trong m6i twang thich hop khi duoc chien boi chum sang. • Phuong phdp pha hap thlj phim tir (UVM VIS).2 Xac dinh ham lU'l}11g VaG dn co thS sinh v~t co th6 khong gay doc hai gl. chiing duoc xem 1a nguyen t6 vi hrong.M. MQt s6 kim 109.10. phuong phap cue phd bi anh huang rit 1611cua dong tu dien nen gioi han phat hien kern. kim 109. Kim loai n~g gay dQc hai voi mo! twang va co th€ sinh v~t khi ham Iuong cua cluing vuot kim Ioai nij.ng trong nuo'c sinh hoat Cdc phuong poop phiin tich cong ql xdc i/. Song cue phd co dang hinh b~c thang. [6] . dong thai gill.2. dua vao chi6u cao cua song co the dinh hrong duoc chit phan tich.1 Cdc phuong phtip difll hod. cho phep phan tich luong vet cua nhieu nguyen t6.2. 2. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl B-NQIDUNG 1 Khal ni~m chung v~ kim loai n~ng Theo tir di6n KHKT do NXBKH&KT Ha N9i nam 2000. cue phd song vuong (SQWP) . Tuy nhien. khi di qua tieu chuan cho phep. 6 Nh~m loai tnr anh huang tren d5ng thai tang d9 nhay va d9 chon IQc. co 10-5 . hien nay dil co cac phuong phap eire phd hien dai: cue phd xung vi phan (DPP).

tia laze la nhirng nguon moi duoc dua sir d1. trong d6. plasma cao tin cam ling (rep). tia laze. .U1g kha pho biSn dS xac dinh ham Iuong cac kim loai vi n6 dan gian va rAt ti~n loi . b€n vfrng). Phuong phap nay cho phep xac dinh n6ng d9 chAt & khoang 10-5 - 10-7M va la mot trong nhimg phirong phap duoc sir d1.. Phuong phap ph6 AES dua tren su xuar hien ph6 phat xa nguyen nr nr do S1. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.Chuyen dJ . ngon lira den khi. h6 quang.. C: N6ng d<) nguyen t6 phan tich. Con VaG rcp. nguyen tlr kh6ng phat va khong thu nang hrong nhung neu bi kfch thich tht cac dien tiT hoa tri se nhan nang hrong chuyen len trang thai co nang Iuong cao han (trang thai kich thich).1 co buoc song nhAt dinh irng rna chung co th€ phat fa duoc trong qua trinh phat xa cua no. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl A=KxC A: £><) hftp thu quang. tia lira di¢n oa duoc dung ill lau nhirng do nhay khong cao. K: Hing s6 tlnrc nghiem. Nhung khi 6 trang thai hoi tu do. tia lira dien.TTA./ Phuong phap phD phat x~ nguyen tii' (AES). k • Phuong phdp phD hap thlJ nguyen tii' (MS) S(l' xu at hifn cna phD MS: 6 di€u kien thtrong.U1ghoang han chuc nam tro lai day nlnrng cho do nhay fit cao. K19 D~i hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji . Khi & diSu kien thirong. n@u ta kicb thich chiing bing mot nang luong duoi dang chum tia sang co buoc song xac dinh thl cac nguyen til do se hap thu buc dung voi tia buc X~ X<. nguyen ill kh6ng thu hay phat nang lUQTIg va goi la trang thai co ban (ngheo nang luong. Nh6m 5 .l' cua nguyen t6 phan tich & trang thai khi khi co nrong tac voi mot nguon nang luong phu hop. Chfnh cac birc xa nay goi la pho phat xa cua nguyen nr. chung co xu huang gifti phong nang luong dS tro v€ trang thai ban dftu b€n vimg duoi dang cac buc xa. ngtroi ta dung mot s5 nguon nang IUQ'ngd@kich thich pho AES: ngon lira den khi. Trang thai nay khong ben. tia x . Hien nay. h6 quang.

Hien nrong hftp phu diroc chia thanh Nhom 5 .2 Phuong phdp hap ph'}.1 Phuong phap crng k~t. chAt khac co m~t trong nuoc.TTA. HAp thu co th€ diSn ra 6 bS mat ranh gioi gifra 2 pha long va kht. Day la mot trong nhirng phirong phap hieu qua d€ tach va lam giau ion kim 10~i trong mroc. long va rftn hay khi va rfuI. co IUTI va hip phu cac ion ccng kSt tren be m~t cac chAt cQng kSt.l phan nch. nguyen tn: chuyen len trang thai co nang hrong cao han trang thai co ban. phen sfit d€ tao thanh cac kSt rna keo cua nhom. sftt. truce khi xac dinh chung c§n phai tach va lam giau. ham luong cac chftt trong miu. ung dung tren co s6 cac plnrong phap hoa hoc. thu h6i cac ion kim Ioai nang dft duoc nghien ciru. tao thanh cac dung dich rfin gifra cac cAn tit hay su tao thanh cac trung the dna VaG nguon nuoc mot s6 chAt nhu phen nhom. Vi d1. tach va lam giau cac kim loai n~ng trong nuoc thuong dung mot s6 DS phirong phap thong dung nhu: phuong phap hoa hoc. Vi v~y. K19 D(li hoc Nong nghi?p H« Nri [r. Qua trinh do duoc goi la qua trinh hftp thu nang luong cua nguyen til tu do & trang thai hoi va tao ra pho nguyen til cua nguyen t6 do. phuong phap hoa If hay phirong phap sinh hoa. Diroi day la mot vai bien phap chfnh dS xli li.3. Ban chat cua qua trinh cong kSt cho dSn nay mac du chua duoc thong nhit song co th~ xem la su hfrp tam ket tinh. nit nho. dac bi~t la ham luong cac ion kim loai nang. 2. Chinh cac kSt tua nay se hAp phu cac ion khac. Ban chAt cua qua trinh hAp phu la hlnh thanh lien kSt gifra cac phan nr cheit bi hap phu voi be m~t chftt heip phu. 2. Ph6 sinh ra trong qua trlnh nay ducc goi Ia ph6 hftp thu nguyen til AAS.an Jl .3. 2.3 Mrt sa phuong phap tach va lam giau luong vit ion kim logi n(ing. • Nguyen lj chung cua phuong phap hdp phy. nam duoi gioi han phat hien ella cac Trong thuc tS phan tich.Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.1. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Khi do. Cong kSt la phtrong phap SiT dung cac chiLt hiru co hay va co dna VaG d5i tuong phan tich d& cong k€t cac nguyen t5 khi ham hrong cua cluing rfit nho. thuong cong Cl.

tbc do cua qua trinh thuan nghich tuong irng ty l~ voi n6ng do chAt http phu trong dung dich dar gia tri cao nhit thl tbc do hip phu cling Ian nhit. •:. Bien phap thirc hien la cho chAt hftp phu vao nuoc va khuay tron trong mot khoang thai gian du dS dat diroc trang thai can bing. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.c6 su chuyen dong tuong dbi cua phan tir chat long so voi phan nr chill. Http phu trong dieu kien tinh: kh6ng c6 S\I dich chuyen cua phan tu chit long (chit chua http phu) so voi phan tfr chit http phu. Hip phu Ia mot qua trlnh thuan nghich. nghla Ia sau khi chit bAn d6 bi hip phu r6i c6 th~ di chuyen ngucc lai nr b~ m~t chit hap phu vao dung dich. kh6ng c6 hip phu. Lien k~t nay c6 thS la hoan toan ion hay cong hoa tri. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl hai loai: hip phu v~t 19.Chuyen dJ .1' bb 1~ mat do electron tren phan tu chit hip phu va bS m~t chit 81. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . cho ling hoac loc dS gift Iai chit hip phu va tach mroc fa . TiSp theo. Nguoi ta phan bi~t gifra 2 kieu hAp phu: hAp phu trong di6u ki~n tinh va hAp phu trong di~u kien dong . • Quy lu(tt chung ella qua trinh hap phu.1' Hip phu hoa hoc hinh thanh lien kSt hoa hoc. sb phan til se di chuyen tr6 lai dung dich ngay cang nhieu han. Hftp phu trong dieu kien dong: 18. Bien phap tlnrc hien Ia cho chAt long (chua chftt bi hip phu) chay qua lop v~t Iieu hAp phu. •:. Khi nong do chit hap tren d6 bi hap phu bS mjit chftt hip phu tang.TTA. Voi nhfmg Gieu kien nhu nhau. Nh6m 5 . hftp phu. 81. Hip phu vat li hlnh thanh lien kSt boi lire Vanderwaals phan ySu. Hien nrong nay goi la khir hip phu (giai http). c6 s~p xep lai mat do electron gifra chit bi hip phu va chit hip phu. hip phu hoa hoc.

:.TTA. Khi qua trinh hAp phu dat can bing: (3) Val k L--kasd kd kL la hang s6 Langmuir. •:. Dung luong hip phu q: s6 mg kim loai bi hAp phu tren 1 gam v~t lieu hip phu 6 thoi d:i~m t (1) co va Ct 13. BiSn dbi phuong trinh (3) ta thu GUQ'c phuong trlnh: Nh6m 5 .Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . Duong d~ng nhiet hip phu: Phuong trinh can bing hip phu rhtrong diroc sir dung Ht phuong trlnh Langmuir nhan duoc bang each kSt hop phuong trinh tbc GQhAp phu va giai hap. N : phan v~t lieu Gilhip phu kim Ioai. qm la dung luong hAp phu cue dai (mg/g). qe la dung hrong hfip phu kim loai & trang thai can bing (rug/g). V : the tich dung dich (lit) . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl • Cdc phuong trinh hap phI} . mads: la hrong v~t lieu hAp phu (g).nhng dt? kim loai trong pha long o' thoi diem ban dftu va & thai di~m t (rng/l).

K19 D(li hfJc Nimg nghi~p Hit Nri .1' Giai dean 1: Cung cAp luong nhiet len tci 600°C trong goi Ia giai doan than hoa. thiSu khong khi Giai doan 2: Than hoat tfnh nay duoc hoat hoa voi hoi mroc duoc xu 19 hoa hoc d6i voi axit hay muoi axit. hAp phu cac chAt mau. Fe(II) tir dung dich rnroc. Dung hrong hAp phu la 62. Than hoat tlnh: Than hoat tinh duoc coi la mQt trong nhimg chAt hap phu duoc sir dung r<)ng rai trong cong nghiep do c6 dien tich ti@p xiic bS m~t rieng khoang 300 .953 . me htnh hip phu Langmuir co h~ s6 wong quan R2 nim trong khoang 0.16i ion. nguoi ta thuc hien qua trinh hoat hoa than voi hai giai doan: 5l. kL. Zn(II). * SlJ tach loai cac ion Pb (II). sa v~t li~u happhI! .88mg Zn/g. .:.0. Dung luong hap phu giam khi pH giam. Than hoat tfnh diroc trng dung nhieu trong qua trtnh xu If dong chay. 7. Kha nang giai hAp va tai su dung ding da duoc nghien cuu. 7. HAu het. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl :::: Ce qe 1 kL·qm C +_e qm (4) Phuong trinh (4) duoc ap dung dS xac dinh cac hang • Mrt s6 Langmuir: qm.Chuyen dJ . Su hAp phu tum thea mo hinh Langmuir voi dung tlch la 4. khoang pagorskite da duoc nghien V 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. 16 x6p be c6 duong klnh 16 tu 30 . Mot o' 1ooooe hoac s6 v~t li~l1 hAp phu khac * Soi lignin cenlulo sau khi duoc oxi hoa oS chuyen nh6m hydroxyl thanh nh6m cacboxyl tro thanh mot loai v~t lieu hAp phu t6t co kha nang tach loai cac ion Ni(II). cac chAt hiru co doc hai. Cr (III).33mg Ni/g.49rng Fe/g. Cu (II) tir dung dich nuoc boi CUll. DS rna rong them cAu tnic bb mat.1000 (nl/g). Ni (II).1 Nh6m 5 .994.TTA. co chS hAp phu la trao <. xu Ii tach loai cac ion kim loai n~ng trong nuoc thai.90Ao. cac vat lieu cacbon dSu xop d6 tham mroc. xu If nguon mroc uong. thu hbi dung moi.:.

Trat tu hip phu la Ph> Cr>Ni> Cu.3 Phuong phdp chi2t long -lOng. Trong tnrong hop nay.Chuyen dJ . Pb. Iuong chat hftp phu va pH cua dung dich.dithizonat trong CC14 hoac CHCl3. cue ph6 . DiSu kien chu ySu aS tach diroc chit phan tich la 09 tan cua chat d./ H~ chiet Cu. sau d6 xac dinh chung bing phuong phap pho hftp thu phan ./ C6 y tu (UV . kha nang tach loai tang khi tang thai gian hitp phu. 33. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. dung m6i chiet Ia MIBK. 58.3. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mgPb/g.) c6 nghla ritt Ian trong phan nch. • Nguyen tic: phuong phap dua tren su flit chftt bing cac dung moi hiru ca.long co nhiSu iru diem han so voi mot s6 phuong phap lam giau khac va su kSt hop giUa phuong phap chiet voi cac phuong phap xac dinh tiSp thea (trAc quang.rin.5 mgCr/g. dung moi him co phai khong tron lin nuoc. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . cac polime hiiu co Nh6m 5 . Cd./ Tao plnrc chelat voi Na (natri dietyl dithiocacbarrnat) nr dung dich dem amoni xitrat (}pH= 9. 30. Dietyl ete .5. ..7 mgCu/g a pH = 7.3. Sir tach va Hun giau chAt bing phuong phap chi~t long . Metyl isobutyl xeton-MIBK.4 Phuong phdp chi& pha rim (SPE).Phase Extraction) 1a qua trinh phan b6 chAt tan giiia hai pha long. trong d6 cac ion din xac dinh urong tac voi thu6c thir rna phan 1611la thuoc tlnr hiru ca.TTA. Pb. Pha rAn co thS la cac hat silicagel xop.. Chitt duoc chiet tlnrong duoc tao thanh do phan ung xay fa trong moi twang nuoc..VIS) . Theo mot s6 nghien ciru. 2. nhiet oQ 25°C voi cac hat c6 kich CO' 12Sflm. 2. Cu6i cung thu phAn chiet dS xac dinh cac kim loai thea phirong phap khac nhau.4 mgNilg.. Cd: . MQt s6 h~ clll~t thtrong dung trong tach HUn giau Cu.n dtroc chiet rut trong dung moi hiru ca. VaG thS chiSt plnrc halogenua hoac thioxianat cadimi dung moi him co: Xiclohexanol. lJjnh nghia v~ chi~t pha rim ehiSt pha r~n (SPE) (Solid.

ha tich e _~ ong rang Hl"'-PL'C· LC. 3 NgU'o-ng cho phep v~ ham IUQ'ng mqt sa kim lo~i n~ng trong llU'l1C sinh hoat [8] STT Ten chi tiell ~O'll vi GiOi han 0. Cae co' chi chiit pha r&n V€ co ban thl SPE cimg gi6ng voi HPLC co cac co ch~ chinh. Tuy nhien SPE kJb'v"H'P. Cac ch:it phan tich se duoc tach khoi dung dich ban diu voi nong do d~m d~c hon va tinh khi~t han.005 0. Qua trlnh chiet e6 thl§:thuc hien & diSu kien tinh hay di@ukien dong. Borat va Axit boric mg/I mg/l mg/l mg/l mg/I [ralfg. do la: CO' ch~ hAp thu pha thuong. vi th~ rna mau duoc lam giau.003 0. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.lQ . n tIC_ r a kh 'i nau tr onb he dc _. Thong thuong thl§: fch ck thiet t dl§:nra giai hoan toan chAt phan tfch luon nho han nit nhieu so voi thl§:tich cua dung dich miu ban diu.o~ hau chay lien tuc cua pha d9ng con SPE gift chAt phan tich lai tren pha rin sau d6 nra giai chat phan tich ra khoi pha dn voi dung moi phit hop.3 0.TTA.5 fbi da ~am luong nhom mg/l mg/l Ham IUQ'ngAntimon Ham Iuong Asen Ham IUQ'ngBari Ham IUQ'ngBo tfnh chung cho Ham hrong Cadimi Ham IU'Q'ngCram Ham luong Dong Ham luong S~t Nh6m 5.01 0. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ho~c cac loai nhua trao d6i ion hay than hoat tinh.2 0.Chuyen dJ .'L'Cla'T" .7 0.a " _ S\I tachchat p. Cac chftt bi gift lai tren pha r~n co thS duoc tach ra bang each nra giai voi dung moi thfch hop. co ch~ hip thu pha dao va co ch~ trao d6i ion.ac O'J _'.05 2 0. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji mg/l mg/l ca.

Tr 222] V€: m~t hoa hoc Asen la mQt thu6c tnr nam (fungicide) va thuoc scat duoc xep cung hang voi kim 109-i nang.01 200 3 mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l Harn hrong Niken ~Hm IUQ'ng Selen Ham IUQ'ng N atri Ham IUQ'ng kern 4 4. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mg/l mg/l mg/l 0.rug hoa sinh va Huh dQe a kim. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Asen thuong n~m trong thu6c tnr sau.1. Chi: Thiiy ngan) Aseu.Hi~u .001 0.02 0.1 Tac h~i ella IDQt s8 kim Ioai n~ng phi. bi~n (Asen.Chuyen dJ . 05 Ham hrong ChI Ham luong Mangan Ham IUQ'ng Thuy ngan Ham IUQ'ng Molybden 0. co (herbicide). As+3 tac dong vao nh6m -SH cua men do v~y UC ch~ hoat dong cua men: Men pyruvate dehydrogenaz trong chu trmh acid citric tao phirc v6i As+3 ngan can viec tao A TP: Nh6m 5 .07 0.1 HifU tCngh6a sinh eua Asen[4. Trong cac hop chat c6 asen thi hop chAt chua As+3 la dQc nhitt.01 . trong tnr daub muc cac hoa chit cftn kiem 4.TTA.

-C-OH C=o gJixerand.. Ngoai vi~c gay nhi6m doe cip tinh As con gay doc man tinh do tich luy Nh6m 5 ..Chuyen dJ .3 diphosphoglyxerat phosphoglyxerat sau d6 chit nay I~ rna I~ htnh thanh 1 Aseno 3 tv thuy phan chang cin S\I tham gia cua men de lai tao thanh 3 phosphoglyxerat va Asenic chir kh6ng thanh ATP CH:1:-0PO}t.3. Pb. O-As=O dluviC A 'FP + nsenit . S-GH2 .eh.prQtei n Protein Phcrc b! thl.' H1 I I HS-CH S-CH (CH~)" I Asenit (ca. As can thiep van cac qua trinh sinh hoa co sir tham gia cua nguyen t6 Ian.• ).3-diphot. Trong hop chit thi hop chit cua AsCIII) la doc nhit...rlnh nglnl t:q phan huy t~O 3.O r I I . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha N(Ji ./. lH 0PO:.phQglixera to I . '0- t-seen.. As.! I~ C.TTA.. I Qua trh'lh ph\!..pho' Z glixerat..h3-photpho: I I oPOl:!' 1 . 4_1. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o~ -O-A( "'o~ + HS-CR~ I CH~ ~ I~ -O-As / \. 2 ' H-G-OH I C~O Qun t.0.. c=o Protein Dill i(irotip<>k :'lldt. T6 clurc Y t€ thS gioi (WHO) da xSp As vao nh6m doc Ioai A gom: Hg.. pho'~pho glixera t.2 CO'eh~ tinh ape cua Asen ten co thi sinh v~t va mang t~ bao [9] CO'ch~ gay ape cua asen Ie CO' hi sinh v(it t As tu do cimg nhu hop chit cua no rit doc.3 diphosphoglyxerate 3 phosphat la d.. Cd. Nguoi bi nhiem doc As thuong c6 ty 1~bi dot bien NST rit cao.l di?ng Ma eua protein \laASen VI As giong P v~ mat hoa hoc. di\n den tlilD thanh A'I'P H.. Se. Tuy nhien khi co mat (As03y3 thl (P04y3 bij chiern ch6 nen kh6ng hinh thanh 1.t quan trong.phot. nr glyxeraldehyd Trong viec tao ATP buoc t6ng hop 1.

phoi. Aseno dang hop chAt vo co da duoc sir dung Him chfit doc (thach tin). t6c. ph6l.1 ppm. lam giam nang sufit cay tr6ng. t6ng hrong As c6 trong nguoi blnh thuong khoang 1. ngoai ra con mot luong nho qua nuoc uong va khong khi.6-4. li6u gay nr vong 18. Asen c6 th~ gay 19 loai benh khac nhau. Moi tnrong klnr la di~u kien thuan loi d€ cho nhieu hop chat As h6a tri V chuyen sang As hoa tri m. T6 clnrc Y t~ th€ gioi da ha thfip nong do gioi han cho phep cua Asen trong nUGCcAp 116ngtrue ti~p xu6ng 10 ug/l. Ham hrong As trong co thS ngiroi khoang 0. . Asen anh huang d6i voi thuc v~t nhu mot chat ngan can qua trlnh trao d6i chat. trong do c6 cac benh nan y nhu ung thu da. xuong.fC thanh pho cong nghiep 0.4-1. mire do nhiem nhe han c6 th~ thuong t6n cac mo hay cac h~ thong cua co th~.4-2. Hien tai tren th~ gioi chua c6 plnrong phap hun hieu chua benh nhiem doc Asen.08-0. Trang moi tnrong sinh thai. DQc tfnh dill cac hop chAt As ---+ Asenat ---+ Asenit ---+ d6i voi sinh v~t duoi mroc tang dAn thea day Asen hop chftt As hiru ca. hong cau.7 ppm. da. ill do dful d~n hoai thu hay ungthu da.4 mg. USEPA va cong dong chau Au cling da d€ xufit huang toi dat tieu chuan Asen trong ntroc cftp uong true tiep la 2-20 ug/I. t: h nam nrong A· trang toc n rom d" cu khu VlJC nong Lon 'h'" " h" moi truong song. O. S1. cac dang hop chAt As h6a tri (III) c6 doc tfnh cao han dang hoa tri (V). viern rang. nmr h' I _s nan knu vu trung binh la 0. khop ..TTA. £)6 la mot tai hoa moi tnrong d6i voi sue khoe Call nguoi.lg ( tinh thea AS203) Tit lau. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .2 ppm. khu V\l'C V1.9 ppm.Chuyen dJ .f nhiem doc Asen duoc goi la Asenicosis. day bieu bl (kerarosis). con khu 6 nhiem nang 0.. As t?P trung trong gan. than. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl trong gan val cac rmrc do khac nhau. Hien nay nguoi ta c6 thS dua vao ham hrong Astrong co thS con nguoi de tim hi€u hoan canh va ". xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Nhfrng bi~u hien cua benh nhiem doc Asen Ia clnrng sam da (melanosis). Can dirong xam nhap chu y~u cua Asen vao co thS la qua con duong thirc an. hemoglobin va d~c biet t~p trung trong nao. Nh6m 5 . mot IUQ11g Ian Asen loai nay c6 th~ gay chet nguoi.

.TTA. ThS oxi hoa khir.. Sir nhiem doc Asen hay con goi la Asenieosis xu~t hien nhu mot tai hoa rnoi tnrong hien nay d6i voi sue khoe eon nguoi tren th€ gioi. ThS oxy hoa khir. la nlnrng yeu t6 quan trong tac dong d€n qua trmh OXY hoa . dO pH ella m6i tnrong va luong kaolit gHLU Fe" .1.1' CO' ch~ giam d¢c Asenic ella t~bao. SI. Durri tac dung cua cac yeu t6 oxi hoa trong dat thl H3As03 co thS chuyen thanh H3As04. As+5: As+5 co th6 duoc chuyen thanh As+3 va gay doc gi6ng nhu As+3.ine Hinh 2.l' methyl h6a Asenic bai t~ b~1.Chuyen dJ xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.O¢ng v$t c6 vu trong d Trang qua trlnh nay co 5l.adenosylhomoqsteine CH3 As(ll~ M ethy It ransferss e ]uncia ssme d I 1 ~ ~ 2GSH GSSG 1 ~ ~ SAM S-adenos1lhomocyst.AsOjdoc han HAsO. la nhimg y€u t6 quan trong tac dong d€n qua trinh oxi hoa ~ khir cac hop chAt Asen trong tv nhien... Nhting y€u t6 nay co y nghia lam tang hay giarn su doc hai cua cac hop chat Asen trong moi tnrong s6ng.l" thuy pharr h6 hAp ella t€ bao. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Nhfrng y€u t6 nay co sir y nghia lam tang hay giam doc hai ella cac hop chAt As trong rnoi tnrong s6ng. co c~u tnic giong' phosphate hiru co va eo glucose va sir th€ thay th€ eho phosphate trong Sl. Moi tnrong klnr la moi tnrong thuan loi de cho nhieu hop chAt As(V) chuyen sang As(III).. As+3: Trang moi twang sinh thai. doc han HlAsO. Duoi tac dung cua cac y€u t6 oxi hoa trong dat thl HAsO. . AsM AsOI~ M ethy It ransfs ras e ]unclassified] CH3AsM 1 1 ~ ~ 2GSH GSSG SAM ~ S. Trong nhtmg h9P chit As thi H.klur cac hop chat As trong I¥ nhien. cac dang hop chat As hoa tri 3 co doc tmh cao hem hop ch~t As co hoa tri 5. Cac bien hien dfLU tien c-lla chung nhiSrn doc Asen la chung s~m da (melanosis). tham gia tfch cue ella cac chat nhLl'ong g6c methyl.AsO. dAy bi€u bi (keratosis) tu Nh6m 5 . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Trong nhirng hop cbat As thi H. co thS chuyen thanh dang ILAs04. do pH cua moi truong va luong kaloit giau Fe" ...

8 tuan. Nhi@m doc Asen thuong qua dirong ho hip va tieu hoa din aSn cac thuong tbn da nhu tang hay giam man cua da. nan nhan c6 th~ bi viem da tr6c vay va viem day thftn kinh ngoai vi. viem k€t Nhi~m dQc man tinh .:. Mot tac dQng d?c tnrng khi bi nhiSm dQc Asen dang hop chit vo co qua duong mieng la su xuAt hien cac v€t mau den va sang tren da . nhiern sic (den da do Asen).i. ung thu bang quang. dau khi hit vao. cac t6n thirong kieu loet nhit la (.T6n thuong da. khe mieng.1i sau: Nhi~m dQc cAp tinh . rn6ng (goi la dam van Mees). Nh6m 5 . •:. r6i loan thftn kinh nhu nhirc dftu. dau cac chi. Qua duong h6 hdp (hit tho khongkhf c6 bui.. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .. chong mat.). hien urong xanh tim mat duoc cho la tac dung gay li~t cua Asen 06i val cac mao mach.:. Truong hop n€u con s6ng. Asen con c6 th~ gay cac benh khac nhu: to chuang gan. bi~u hien: ban do. kh6i hoac hoi Asen): c6 cac trieu chung nlnr: kfch irng cac dirong be hip voi bieu hien ho. bien hien nhu sau: ). TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl do dan d€n hoai da hay ling thu da. Ngoai ra con co cac tbn thtrong v€ miit nhu: viem da mi mat. tang sung hoa.Khi co th~ bi nhiSm doc Asen. benh sa gan . tuy thea rmrc do va thai gian tiSp xiic se bien hien nhirng trieu clnrng voi nhtrng tac hai khac nhau. non.lC.TTA.. Nhiem dQc Asen man tinh c6 th@gay ra cac tac dung toan than va C\lC I11<. Qua duong tieu hod: Khi anhydrit Asenous hoac chi Asenate VaGco the se bieu hien cac trieu chtrng nhiem dQc nhu r6i loan tieu hoa (dan bung. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. tang sung hoa gan ban tay va ban chan. ung thu than. Cac trieu clnrng nhiem doc Asen man tinh xay ra sau 2 . Hien chua c6 phuong phap hitu hieu chua benh nhiem doc Asen. cac phan da ho. ung thu ruot. tieu chay nhieu va co th~ bi mAt nuoc . Benh cling nrong tu nhu benh ta co thS din toi nr vong tit 12-18 gia. sftn va rnun nuoc. bong.. benh dai dirong. kh6 tho. cac van trang (. chia ra lam hai 10<.Chuyen dJ .Ngoai ra. ung thu da va phoi. bo.

TTA. non. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Hit N(Ji .o- T6n thuong cac niem mac nhir: viem k@t giac mac. ? Nu6t phai hoac hit tho Asen trong khong khi mot each thuong xuyen. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.R6i loan da day. viem niem mac h6 h~p. kfch irng cac duong ho hAp tren. ). ). voi cac trieu chung nhir loet da gay dau dan & nhirng vi hi ti~p xiic trong thoi gian dai hoac loet niem mac mill. c6 thS HUl1 thung vach ngan rniii. lien ti~p co th~ d~n t&i cac t6n tlnrong. co thS co cac bieu hien khac nhu te dAu cac chi. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . dau bung.> dk toi xa gan. suy nhuoc co (chu y@u 0 cac co du6i ng6n tay va ng6n chan). Ngoai fa. tieu chay va tao b6n Iuan phien nhau. do d6 ). buoc di kho khan.> ). e6 thS day la bien hien doc nhAt cua Asen man tinh. c6 th~ dfut toi thung vach ngan mill. chan an.R6i loan thAn kinh co cac biSu hien nhu: viem day thAn kinh ngoai vi cam giac van dong. mot: buon non. bi~u hien cdc b¢nh do nhdm doc Asen gay ra Nh6m 5 . Ngoai tac dung cue bo tren co thS nguoi ti€p xuc do nnh chAt an da cua cac hop chAt Asen. Mrt s6 hinh anh. dan cac chi. Ung thir da c6 th€ xay fa khi ti@p xuc voi Asen nhu thuong xuyen hit phai Asen trong thai gian dai hoac da lien tuc tiep xuc voi Asen. Asen c6 th€ tac dong d~n co tim.Chuyen dJ . loet da day. ? Rbi loan toan than o' nguoi ti€p xiic voi Asen nlur gAy. thoai hoa co gan.)i.

Co' ch~ hoa sinh va tfnh dQC La kim loai c6 m§. Nh6m 5 .4oC.Chuyen dJ . nitrat.PE se lam giai phong cac nhorn phosphate va do d6 do linh dong cua lipid se tang len tren b~ m~t mang liposome. f)~ Sl. Nong eli?chl & cac pho buon ban sAm uAt co th€ len den 1 . cac thf nghiem duoc tiSn hanh b~g each sir dung liposome lam d6i nrong nghien ctru va di?c ch:it & day vlln duoc sir dung la Asenate.2 Chi . Sir giarn wang tic gifra cac nhom PE . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl CO'chi gay dpe cua Asen len mang t~ bao Mang tS bao duoc xem la mot "birc nrong" chong lai doc chat. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha Npi . Nguon chl quan trong trong khf quyen la do khf xa cua dong co d6t trong dung xang hay diu co pha chi. Asenic lien k6t voi mang & rmrc kha cao ngay khi bAt diu qua trlnh wong tac cho thay su lien ket nhanh chong cua Asenate trong dung dich mango Su giai ph6ng sau khi lien k&t nhanh cling c6 th€ xuftt phat tu dong thai chuyen Asenic tu cac vi tri uu tien tren rnang d6n cac dang b~n virng han a tren rnang va trong t6 bao chit. nhiet dO soi 17450C.u xam tro. Tuy nhien. 4. cac muoi tan trong mroc clorua.1' tin c6ng cua cac hieu sau han v~ cac phan irng cua mang voi doc chat.. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Nhiet dO n6ng chay 327. axetat. Cac kSt qua thi nghiem cho thfty liposome bi h6a long va pha huy boi Asenate. Do do. ti khoi 11. dtrong xa cao t6c f:it gi§.1 Cu eh~h6a sinh [4. 4.u chi.TTA.33.4 g/kg khf bui .2. lien k6t h6a h9C cua Asenic voi cac phan tir POPC liposome co th6 dil di€n ra san khi chung lien kSt mot each long leo voi liposome. Bui thanh ph6. f)i~u nay duoc xem nhu Ia mot b&ng clnmg cho thay Asenic da lien ket voi Iiposome va tac dong true tiep len chung. Mot bao cao khoa hoc gAn day v~ As (III) cho thiy Asenite c6 Ie tao cac lien k~t hydrogen true tiep voi nh6m (DMPE) trong qua trinh phosphate ella cac phan ti'r dimyristoylphosphatidylcholine canh tranh voi cac phan nr nuoc hydrate h6a cling nhu cac nhom amino. Tr 225] Chi nrong d6i co sftn trong moi truong tv nhien dtroi dang vo co hon bit ctr kim Ioai nang nao khac. Asenic chen vao nhfmg ch6 trong d~ lai tren b~ m~t ira nuoc cua mang tS vao. do thi.

mudi chi gay f6i loan tAng hop hemoglobin. cao huyet ap. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. thftn kinh ngoai bien.18 mg/l dong v~t mau nong Chi gay doc cho h~ thftn kinh trung uong. Khi thi~u chi nhiSu hon 0.2 Tac h(li [5] la chuyen h6a delta amino thS chuyen hoa acid thS se thieu man do thieu • Khi n6ng do chi trong mroc uong Ia 0.5 .0 mg/l se xuiit hien trieu clnrng bi ngo doc kinh nien & nguoi . vS sau chi nay lai co thS theo dirong Ian tit xuong fa gay doc cho cac mo mem. Ngoai fa. hi ngo doc. Chi trc che men amino levulinic dehydrat nen khong delta amino levulinic thanh porphobilinogen. tai biSn nao. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . £)~c tinh n6i b~t la san khi xfun nhap vao co thS. Do chi va canxin giong nhau vS m~t hoa hoc nen chi c6 the d6i ch6 cho canxi nAm lai trong co the.TTA.1.042 . Do v~y lam cho cac san pham trung gian do Ia acid delta levulinic. viem than. dau khop. nong do 0.3ppm co hemoglobin.2.O.Chuyen dJ . Mot pha quan trong cua viec tdng hop hemoglobin levulinic thanh porphobilinogen. Hieu img hoa sinh quan trong ella chi Ia can thiep vao viec tong hop hemoglobin din d~n cac benh vS mau. Tuy thea rrurc do nhiem doc co thS bi dau bung. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . chi it bi dao thai rna tich W theo thai gian rbi moi gay doc. 4. giam thai gian song Nh6m 5 . h~ len h~ enzym co nhom hoat dong chua hydro. tac dong Ngtroi bi nhiem doc chi se bi r6i loan hO phan tao huyet (tuy xuong). Chi UC che nhieu loai men then chot lien quan d~n qua trlnh tong hop hemoglobin. Cubi cung chi ngan can viec dung oxy va glucose vao viec san xuat nang luong d~ duy trl cuoc song. Khi chi trong mau vuot qua O.8ppm chirc nang th~n bi r6i loan va cu6i cung anh huong den thftn kinh. nhiem doc n~ng co thS gay t11vong.

HO'i thuy ngan sau kbi duoc hit vao co thS se qua mau Ian truyen len nao khien cho h~ thAn kinh trung uong bi r6i loan. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . CNS tS baa sinh Dang doc nhftt cua thuy ngan la thuy ngan hfru co.rc caD voi hru huynh. n6u d chang may thuy ngan bi db ra ngoai thi phai quet sach cang nhanh cang t6t. sunfat. Nhung jon Hg +2 Iai rAt d<)c do ion Hg +2 co ai h. Tr 227] Doc tinh cua thuy ngan phu thuoc vao dang h6a hoc cua thuy ngan. Chi anh huang dSn chile nang sinh san. thoai h6a cac noron thAn kinh. nSu chang may nubt phai thi co thS co thS thai ra ngoai. dang long..3.i La kim I09-ic6 m~u sang bac. dftc biet 13 metyl thuy Nh6m 5 . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl cua hong cAu. V6i n6ng d<)chi cao han 80mg/dl se xay ra cac benh vS nao do viec gay t50 thuong den cac tiSu dong mach va mao mach nao va phil nao.Hi~u ling boa sinh va hie h. Hg +2 cling lien k€t v6i Hemoglobin va albumin huyet thanhh 13 nhfmg hop chAt hiru co chua luu huynh. co thS lien k6t voi cac acid amin c6 clnra luu huynh trong Protein lam n6 kh6ng linh dong nita nen rAt d<)c. say thai va ehSt SO' sinh. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Ion Hg + t9-0 thanh hop chAt thuy ngan kh6ng tan voi CIa du da day c6 kha nhieu CIa thi Hg + cimg khong d9C. Cac mu61 tan trong nuocla clorua. Chi gay ung thu than thong qua viec thay dbi Woo thai va chirc nang cua cac tS bao 6ng than lam giam clnrc nang van chuyen nang hrong la tiSu duong.. 3 Thuy ngan . lam con nguoi bi ngu dAn. tang ap suit dich nao tuy. clorat. mAt cam giac .. 4. gay vo sinh.Chuyen dJ . thay d6i hinh dang tS bao. Thuy ngan nguyen t6 hoan toan kh6ng doc. Tuy mang sinh hoc nen kh6ng tham nhap VaG V?y Hg +2 ding kh6ng vuot qua duoc V?t. 4. nitrat.TTA.1 uu« 6ng h6a sinh [4. tieu dam. Hoi thuy ngan thi 19-i oc nen phai baa quan thuy ngan & noi thoang mat. gay xo viia d9ng mach.

metyl thuy ngan la dang dQc nhat. chromosom trong co th~ phan ly va ire che vice phan chia t€ bao. Trong nuoc.005 mg/l. ire ch~ viec chuyen v~n duong qua mang va kh6ng cho phep Kali chuyen qua mango D6i voi t6 baa nao viec nay se gay fa dt chat che kho be gay va alkin thuy ngan nftrn lai thieu nang IUQ'Dg t€ baa nao va r6i loan xung Iuc thftn kinh. NgO doc metyl thuy ngan. Thuy ngan se gay doc cho nguoi khi nong dQ trong mroc cua cluing Ia 0. Nh6m 5 .008 mg/l. n6 lam phan li~t nhi~m s~c th~ va ngan can qua trlnh phan chia t@ bao.Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. co gi~t kh6ng chu dong. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . CO' 4. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ngan. Thuy ngan narn trong mang t~ bao.3. Ion mety1 thuy ngan tan trong lipit nen co th€ ill vao ph§n lipit cua mang rna nao. Dang nguy hi€m nhtlt la R-Hg+ c6 thS 19t qua rao ch~n thai ban va di vao rna thai gay han qua eho thai nhi. Tre em bi se bi phan liet. n~rn duoi dang ion CH3Hg ". Lien ket hoa tri Hg ~ C trong t~ baa rtlt lau.2 Tdc hui ciia thiiy ngan v6i th2 sinh v~t Thuy ngan va hop chAt cua n6 thuong rtlt doc d6i voi co thS s6ng. Thuy ngan d~ bay hoi ngo doc thuy ngan a nhiet do thirong. voi ca la 0. n@u hit phai se rAt dqc.TTA.

K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .i.n thiet con ngiroi.yviec xac dinh ham luong va ngu6ng eho phep cua mot so kim 109.TTA. S\1' hlnh thanh cac khu cong nghiep ngay cang gia tang.Chuyen dJ .i. Qua trinh do thi hoa.n day khi S\1' gia tang dan s6 chua eo diu hieu dung 19.y.i n~ng. VI v£. £)i&u d6 (fa 19 cua cac eo quan clurc nang v€ moi truong eon fit nhieu han VaG d~t moi truong song noi chung va nuoc sinh hoar noi rieng tlnh trang bi de doa 0 nhiem boi kim 109. mot b9 phan chu cac doanh nghiep va S\I quan ch~. Trong nhirng nam g§. Ben canh do 9 tlnrc bao v~ moi tnrong cua nguoi dan. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.i.qua mot s6 tim hi~u eo th~ k~t luan: Kim Ioai nang la y~u t6 gay doc hai cao d6i voi moi tnrong va co th~ s6ng neu du hrong cua n6 vuot qua ngirong cho phep.i nang trong mroc sinh heat la viec lam d. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl C-KETLUAN • Nhu v£. dS baa v~ moi tnrong va sire khoe Nh6m 5 .

. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl D ... Th] Vai...."'.. Ngu6n: pda..PHULUC • • Ph~n bOn/ thu6c tJ'iY~l:J nh iJ Figure.vietbao..TTA.Chuyen dJ . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Cac nguAn gay 0 l1hi~m llU'O'Csinh ho~t COllg ty Vedan Vi~t Nam xa llUO'C tltai chua qua xu' If gay 0 . .vn ngay 11~12-2009 Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .

Phuc.Chuyen dJ .vn ngay 03-6-2010 Nh6m 5 . Ngu6n: bee.TTA. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o nhi~m con muong . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.net.Hai Duong) xa true nurrc that khong qua xii' ly ra moi truimg.a. chay qua }dIU dan cu phia san khu CN Quang MinhV. Ngu6n Bao HN moo 30-5_-2_0_1_0 -----r~ Cong ty Tungkuang (C Giang .

TTA. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Chuyen dJ . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Nan nhan ciia llhi~m d{}cthuy ngan (r Minamata Anh: W Eugnene Smith Nh6m 5 . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

6 7 Le Thi Mui. HVi thiio Quac gia vJ mai trutmg va phat triin bJn vimg.pda.5.vietbao. Mi)t s6 website: http://www. 20. s6 13291 2002/BYT/QD ngay 9 Trfm Rim Roan.com. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl .Moi tnrong.10.9.hoahocdoisong.vn http://www.nguy ca thuong trIJ'C.net.Boa h(Jc moi truimg. phat triin san xudt Nong . Bdo cao hifn trang moi trteong niim 20. 6-20.TTA. Asen trong nuac uang va giiii phdp phimg chang. K19 D{li hfJc Nimg nghi?p Hit NVi .bee. Bui Chi Biru . 200. 6 nhiim kim loai n(ing .liim . 3 4 5 CAND 14-11-2010. Mo hinh sit dung tang hf}p nguan nuo'C phlJc duyen hiii MiJn Trung.vn 1 2 3 4 Nhom 5 . Dang Dinh Bach .vn http://www.Nguyen Thi Lang. Co' sii di truyJn tinl: chang chiu dBi vOi thift h{li do moi truimg cua cay Ina.05. VI) Le Sam.com http://www.Chuyen dJ . Ban hanh thea QD cua B9 tnrong B9 Y t~ 18/4/2002). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.? DANH MUC TAl LIEU THAM KHAO • • 1 2 B(l Tai nguyen .Ngte nghi?/J bJn viing cho cdc tiiu vung sinh thai 8 Tieu chudn Vf sinh uUO'Can uang.0.google. Tap chi khoa hf}C va Cong ngh? sa 433.