Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

A-D~TvANDE
Trong sinh hoat hang ngay cua dai s6ng can nguoi, nurrc Hi.y8u t6 khong thS thieu. Nuoc uong, mroc rna diroc goi diroi mot ten chung: mrcc sinh hO:;11. Niroc sinh hoat co thS duoc khai thac

tu

cac nguon: mroc ngam, mroc be m~t (ao,

h6,
cho

song, suoi), mroc rmra. K@tqua danh gia cua chuang trinh KC12

a Vi¢t Nam

thay: tbng hrong mroc cAn dung ca nam cua nuoc ta chi8m 8.8% tbng hrong dong

chay nam 1999, tang len 12.5% trong nam 2000, va duoc du bao se tang 16,5% vao nam 2010. [7] T6c do do thi hoa, qua trinh cong nghiep hoa ngay cang di6n fa nhanh va manh me. Ben canh do, S\T gia tang dan s6, su phi! trien manh me cua nganh giao th6ng v~n tai. .. gay mot ap hrc rAt Ian d8n moi tnrong n6i chung va mroc sinh hoat noi rieng. Nuoc thai cong nghiep chua qua

xu

ly;

6 nhiem

kh6ng khi (trong do co

su 6 nhiem chi ~ Pb, asen ~ As ... ); Nuoc thai nr kIm khai thac quang; L<;U11ung d phan b6n h6a hQC, thu6c bao v¢ thuc v~1... la nhitng nguyen nhan lam cho nguon nuoc sinh hoar bi 0 nhiSm kim 10:;1i ang. (2,4tr m3/nam Ia luong mroc thai kh6ng n qua
&

xu 19 c6 ham

luong kha Ian kim 10:;1i ang n

nr do

cua 10 co so khai thac quang

Thai Nguyen [IJ) Hang nam co 2,2 trieu nguoi chet do cac din benh lien quan d8n ngnon nuoc

o

nhiem va dieu kien v~ sinh kern, voi 12.000 km3 mroc sach hien bi 6 nhiem

nghiem trQng[2.Tr9]. Viec can ngiroi phai hft tho bau kh6ng khf 6 nhiem; Sir dung nuoc uong, mroc nra, luang thuc, thuc pham nhiSm kim 10:;1i ang; Ti8p xiic tl1TC n ti8p voi cac v~t li¢u c6 chua kim 10:;1i ~ng (san nrong c6 ham hrong chi cao) ... n d§_ntai sir tfch tu kim 10:;1i ang trong co thS. NSu virot qua ngufrng quy dinh, bit n ell: kim loai nao ding co th~ se gay ngQ doc kim loai eho co th~ dftn tai nhieu ca nr vong hoac khien con nguoi mang di hoa su6t dbi [3]. Mot s6 kim Ioai n~ng trong do cadimi (Cd) khi tham nhap duoc vao co th~ ngiroi, duoc tich lily trong than va xuong gay pha huy clnrc nang than va lam bien dang xuong, Con nhiem doc asen (As) c6 thS bi tbn thtrong than, r6i loan chtrc nang tim mach, suy h6 http, gan to ... VI v~y, viec xac dinh yBu t6 kim loai nang trong mroc va ham luong cua chung c6 Nh6m 5 - TTA. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

nhieu

y nghia

trong khoa hoc va thuc ti€n.

C6 r~t nhiSu d6i nrong kim loai nang tan dir trong mroc sinh hoat lam anh huang t6i sire kh6e va doi song con nguoi. Do di&u kien va kha nang co han VI vay trong chuyen d& nay, chung em xin di sau tim hi~u ba d6i nrong chfnh co anh huang nghiem trong nhit dSn moi tnrong va sue khoe con nguoi do Ia: Asen (As), Chl (Pb) va Thuy ngan (Rg).

Nh6m 5 - TTA. K19 D(li hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji

dong thai gill. 2 2. hien nay dil co cac phuong phap eire phd hien dai: cue phd xung vi phan (DPP).2 Cdc phuong phdp quang pha. dua vao chi6u cao cua song co the dinh hrong duoc chit phan tich.ng trong nuo'c sinh hoat Cdc phuong poop phiin tich cong ql xdc i/.. Phuong rrinh dinh luong cua phep do 13. • Phuong phdp pha hap thlj phim tir (UVM VIS). MQt s6 kim 109. khi di qua tieu chuan cho phep.2.Chuyen dJ . 6 Nh~m loai tnr anh huang tren d5ng thai tang d9 nhay va d9 chon IQc.10.: Nh6m 5 TTA_ K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji M ..inang co thS can thi~t cho sinh vat. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. [6] .inh iup'ng vii ion kim lo{li n{iIlg. MQt s6 khong thi~t cho sir s6ng. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl B-NQIDUNG 1 Khal ni~m chung v~ kim loai n~ng Theo tir di6n KHKT do NXBKH&KT Ha N9i nam 2000.2. co 10-5 . cue phd song vuong (SQWP) . Tuy nhien. cho phep phan tich luong vet cua nhieu nguyen t6./ Nguyen t~c: phuong phap xac dinh dua tren viec do dQ hAp thu anh vo sang cua mQt dung dich plnrc tao thanh gitta ion can xac dinh voi motthuocthir co hay hiru CO' trong m6i twang thich hop khi duoc chien boi chum sang. dong la ham cua thS oi~n cue giot Hg roi. kim 109. 2. chiing duoc xem 1a nguyen t6 vi hrong.ie6 kh6i Iuong rieng 16n han 5 g/crrr'. Kim loai n~g gay dQc hai voi mo! twang va co th€ sinh v~t khi ham Iuong cua cluing vuot kim Ioai nij. 2. Phuong pluip qa: pha Phuong phap cue phd c6 diSn dung dien cue giot Hg roi la cue Hl1Il viec trong do thS duoc quet tuyen tfnh rit cham thea thai gian (thuong l-SmV/s).M.1 Cdc phuong phtip difll hod.2 Xac dinh ham lU'l}11g VaG dn co thS sinh v~t co th6 khong gay doc hai gl.1n~ng la nhirng kim 109. Song cue phd co dang hinh b~c thang. phuong phap cue phd bi anh huang rit 1611cua dong tu dien nen gioi han phat hien kern.

n@u ta kicb thich chiing bing mot nang luong duoi dang chum tia sang co buoc song xac dinh thl cac nguyen til do se hap thu buc dung voi tia buc X~ X<. Hien nay.1 co buoc song nhAt dinh irng rna chung co th€ phat fa duoc trong qua trinh phat xa cua no. chung co xu huang gifti phong nang luong dS tro v€ trang thai ban dftu b€n vimg duoi dang cac buc xa.U1ghoang han chuc nam tro lai day nlnrng cho do nhay fit cao.TTA. nguyen ill kh6ng thu hay phat nang lUQTIg va goi la trang thai co ban (ngheo nang luong. tia x . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. k • Phuong phdp phD hap thlJ nguyen tii' (MS) S(l' xu at hifn cna phD MS: 6 di€u kien thtrong.U1g kha pho biSn dS xac dinh ham Iuong cac kim loai vi n6 dan gian va rAt ti~n loi . tia lira dien./ Phuong phap phD phat x~ nguyen tii' (AES)..Chuyen dJ . Khi & diSu kien thirong. nguyen tlr kh6ng phat va khong thu nang hrong nhung neu bi kfch thich tht cac dien tiT hoa tri se nhan nang hrong chuyen len trang thai co nang Iuong cao han (trang thai kich thich). . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl A=KxC A: £><) hftp thu quang. Nhung khi 6 trang thai hoi tu do. Phuong phap ph6 AES dua tren su xuar hien ph6 phat xa nguyen nr nr do S1. plasma cao tin cam ling (rep). Phuong phap nay cho phep xac dinh n6ng d9 chAt & khoang 10-5 - 10-7M va la mot trong nhimg phirong phap duoc sir d1. C: N6ng d<) nguyen t6 phan tich. h6 quang. h6 quang. ngon lira den khi. Trang thai nay khong ben. b€n vfrng). tia laze. tia lira di¢n oa duoc dung ill lau nhirng do nhay khong cao. K: Hing s6 tlnrc nghiem. K19 D~i hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji . tia laze la nhirng nguon moi duoc dua sir d1. Con VaG rcp.. ngtroi ta dung mot s5 nguon nang IUQ'ngd@kich thich pho AES: ngon lira den khi.l' cua nguyen t6 phan tich & trang thai khi khi co nrong tac voi mot nguon nang luong phu hop. trong d6. Chfnh cac birc xa nay goi la pho phat xa cua nguyen nr. Nh6m 5 .

TTA. Vi v~y.3. nguyen tn: chuyen len trang thai co nang hrong cao han trang thai co ban. Qua trinh do duoc goi la qua trinh hftp thu nang luong cua nguyen til tu do & trang thai hoi va tao ra pho nguyen til cua nguyen t6 do. sftt.l phan nch. Day la mot trong nhirng phirong phap hieu qua d€ tach va lam giau ion kim 10~i trong mroc.3. tao thanh cac dung dich rfin gifra cac cAn tit hay su tao thanh cac trung the dna VaG nguon nuoc mot s6 chAt nhu phen nhom.1. Chinh cac kSt tua nay se hAp phu cac ion khac. thu h6i cac ion kim Ioai nang dft duoc nghien ciru. nam duoi gioi han phat hien ella cac Trong thuc tS phan tich. tach va lam giau cac kim loai n~ng trong nuoc thuong dung mot s6 DS phirong phap thong dung nhu: phuong phap hoa hoc. Ban chat cua qua trinh cong kSt cho dSn nay mac du chua duoc thong nhit song co th~ xem la su hfrp tam ket tinh.3 Mrt sa phuong phap tach va lam giau luong vit ion kim logi n(ing. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Khi do. Vi d1. Cong kSt la phtrong phap SiT dung cac chiLt hiru co hay va co dna VaG d5i tuong phan tich d& cong k€t cac nguyen t5 khi ham hrong cua cluing rfit nho. 2. thuong cong Cl. • Nguyen lj chung cua phuong phap hdp phy. Diroi day la mot vai bien phap chfnh dS xli li.Chuyen dJ . ham luong cac chftt trong miu. 2. ung dung tren co s6 cac plnrong phap hoa hoc. Hien nrong hftp phu diroc chia thanh Nhom 5 . Ph6 sinh ra trong qua trlnh nay ducc goi Ia ph6 hftp thu nguyen til AAS. phen sfit d€ tao thanh cac kSt rna keo cua nhom. chAt khac co m~t trong nuoc. HAp thu co th€ diSn ra 6 bS mat ranh gioi gifra 2 pha long va kht.an Jl . co IUTI va hip phu cac ion ccng kSt tren be m~t cac chAt cQng kSt. Ban chAt cua qua trinh hAp phu la hlnh thanh lien kSt gifra cac phan nr cheit bi hap phu voi be m~t chftt heip phu. phuong phap hoa If hay phirong phap sinh hoa. nit nho. long va rftn hay khi va rfuI. K19 D(li hoc Nong nghi?p H« Nri [r. truce khi xac dinh chung c§n phai tach va lam giau. dac bi~t la ham luong cac ion kim loai nang. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.1 Phuong phap crng k~t. 2.2 Phuong phdp hap ph'}.

Lien k~t nay c6 thS la hoan toan ion hay cong hoa tri. Voi nhfmg Gieu kien nhu nhau. •:. tbc do cua qua trinh thuan nghich tuong irng ty l~ voi n6ng do chAt http phu trong dung dich dar gia tri cao nhit thl tbc do hip phu cling Ian nhit. Hip phu Ia mot qua trlnh thuan nghich. Hftp phu trong dieu kien dong: 18.1' Hip phu hoa hoc hinh thanh lien kSt hoa hoc. Nh6m 5 . hftp phu. •:. Hien nrong nay goi la khir hip phu (giai http). Khi nong do chit hap tren d6 bi hap phu bS mjit chftt hip phu tang. Hip phu vat li hlnh thanh lien kSt boi lire Vanderwaals phan ySu. Bien phap thirc hien la cho chAt hftp phu vao nuoc va khuay tron trong mot khoang thai gian du dS dat diroc trang thai can bing. c6 s~p xep lai mat do electron gifra chit bi hip phu va chit hip phu. hip phu hoa hoc. • Quy lu(tt chung ella qua trinh hap phu. sb phan til se di chuyen tr6 lai dung dich ngay cang nhieu han. TiSp theo.TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Nguoi ta phan bi~t gifra 2 kieu hAp phu: hAp phu trong di6u ki~n tinh va hAp phu trong di~u kien dong . kh6ng c6 hip phu. nghla Ia sau khi chit bAn d6 bi hip phu r6i c6 th~ di chuyen ngucc lai nr b~ m~t chit hap phu vao dung dich. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl hai loai: hip phu v~t 19.c6 su chuyen dong tuong dbi cua phan tir chat long so voi phan nr chill. cho ling hoac loc dS gift Iai chit hip phu va tach mroc fa .Chuyen dJ . Bien phap tlnrc hien Ia cho chAt long (chua chftt bi hip phu) chay qua lop v~t Iieu hAp phu. 81.1' bb 1~ mat do electron tren phan tu chit hip phu va bS m~t chit 81. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . Http phu trong dieu kien tinh: kh6ng c6 S\I dich chuyen cua phan tu chit long (chit chua http phu) so voi phan tfr chit http phu.

•:.:. qm la dung luong hAp phu cue dai (mg/g). mads: la hrong v~t lieu hAp phu (g). BiSn dbi phuong trinh (3) ta thu GUQ'c phuong trlnh: Nh6m 5 . V : the tich dung dich (lit) . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl • Cdc phuong trinh hap phI} . N : phan v~t lieu Gilhip phu kim Ioai.Chuyen dJ . Duong d~ng nhiet hip phu: Phuong trinh can bing hip phu rhtrong diroc sir dung Ht phuong trlnh Langmuir nhan duoc bang each kSt hop phuong trinh tbc GQhAp phu va giai hap. Khi qua trinh hAp phu dat can bing: (3) Val k L--kasd kd kL la hang s6 Langmuir.nhng dt? kim loai trong pha long o' thoi diem ban dftu va & thai di~m t (rng/l). Dung luong hip phu q: s6 mg kim loai bi hAp phu tren 1 gam v~t lieu hip phu 6 thoi d:i~m t (1) co va Ct 13. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . qe la dung hrong hfip phu kim loai & trang thai can bing (rug/g). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.TTA.

1' Giai dean 1: Cung cAp luong nhiet len tci 600°C trong goi Ia giai doan than hoa.994.90Ao. thiSu khong khi Giai doan 2: Than hoat tfnh nay duoc hoat hoa voi hoi mroc duoc xu 19 hoa hoc d6i voi axit hay muoi axit.88mg Zn/g. Cu (II) tir dung dich nuoc boi CUll. Than hoat tfnh diroc trng dung nhieu trong qua trtnh xu If dong chay. Zn(II). Ni (II).16i ion. hAp phu cac chAt mau.1000 (nl/g). xu Ii tach loai cac ion kim loai n~ng trong nuoc thai. co chS hAp phu la trao <.0. HAu het. xu If nguon mroc uong.:. Fe(II) tir dung dich rnroc. kL. me htnh hip phu Langmuir co h~ s6 wong quan R2 nim trong khoang 0. . DS rna rong them cAu tnic bb mat.:. Su hAp phu tum thea mo hinh Langmuir voi dung tlch la 4. cac chAt hiru co doc hai. cac vat lieu cacbon dSu xop d6 tham mroc. Cr (III). thu hbi dung moi. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl :::: Ce qe 1 kL·qm C +_e qm (4) Phuong trinh (4) duoc ap dung dS xac dinh cac hang • Mrt s6 Langmuir: qm. Than hoat tlnh: Than hoat tinh duoc coi la mQt trong nhimg chAt hap phu duoc sir dung r<)ng rai trong cong nghiep do c6 dien tich ti@p xiic bS m~t rieng khoang 300 . 7. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Dung luong hap phu giam khi pH giam. 7.1 Nh6m 5 . Dung hrong hAp phu la 62. Mot o' 1ooooe hoac s6 v~t li~l1 hAp phu khac * Soi lignin cenlulo sau khi duoc oxi hoa oS chuyen nh6m hydroxyl thanh nh6m cacboxyl tro thanh mot loai v~t lieu hAp phu t6t co kha nang tach loai cac ion Ni(II).TTA.33mg Ni/g. nguoi ta thuc hien qua trinh hoat hoa than voi hai giai doan: 5l.49rng Fe/g.Chuyen dJ . Kha nang giai hAp va tai su dung ding da duoc nghien cuu.953 . K19 D(li hfJc Nimg nghi~p Hit Nri . sa v~t li~u happhI! . * SlJ tach loai cac ion Pb (II). 16 x6p be c6 duong klnh 16 tu 30 . khoang pagorskite da duoc nghien V 0.

Trong tnrong hop nay. Theo mot s6 nghien ciru.Chuyen dJ .rin. Cd. Iuong chat hftp phu va pH cua dung dich. nhiet oQ 25°C voi cac hat c6 kich CO' 12Sflm.dithizonat trong CC14 hoac CHCl3.3. 30.. Cd: . kha nang tach loai tang khi tang thai gian hitp phu. VaG thS chiSt plnrc halogenua hoac thioxianat cadimi dung moi him co: Xiclohexanol.4 Phuong phdp chi& pha rim (SPE). Pha rAn co thS la cac hat silicagel xop.long co nhiSu iru diem han so voi mot s6 phuong phap lam giau khac va su kSt hop giUa phuong phap chiet voi cac phuong phap xac dinh tiSp thea (trAc quang. Sir tach va Hun giau chAt bing phuong phap chi~t long . dung m6i chiet Ia MIBK. Dietyl ete . DiSu kien chu ySu aS tach diroc chit phan tich la 09 tan cua chat d. Trat tu hip phu la Ph> Cr>Ni> Cu. • Nguyen tic: phuong phap dua tren su flit chftt bing cac dung moi hiru ca. 2. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. cac polime hiiu co Nh6m 5 .Phase Extraction) 1a qua trinh phan b6 chAt tan giiia hai pha long. sau d6 xac dinh chung bing phuong phap pho hftp thu phan . Chitt duoc chiet tlnrong duoc tao thanh do phan ung xay fa trong moi twang nuoc. dung moi him co phai khong tron lin nuoc./ Tao plnrc chelat voi Na (natri dietyl dithiocacbarrnat) nr dung dich dem amoni xitrat (}pH= 9.5 mgCr/g. Pb. 2.. 58.5. Cu6i cung thu phAn chiet dS xac dinh cac kim loai thea phirong phap khac nhau.4 mgNilg. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . trong d6 cac ion din xac dinh urong tac voi thu6c thir rna phan 1611la thuoc tlnr hiru ca.n dtroc chiet rut trong dung moi hiru ca. 33. Metyl isobutyl xeton-MIBK. lJjnh nghia v~ chi~t pha rim ehiSt pha r~n (SPE) (Solid. Pb.7 mgCu/g a pH = 7..TTA./ C6 y tu (UV ../ H~ chiet Cu.VIS) .3 Phuong phdp chi2t long -lOng. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mgPb/g.3. MQt s6 h~ clll~t thtrong dung trong tach HUn giau Cu.) c6 nghla ritt Ian trong phan nch. cue ph6 . .

3 0. Qua trlnh chiet e6 thl§:thuc hien & diSu kien tinh hay di@ukien dong. Borat va Axit boric mg/I mg/l mg/l mg/l mg/I [ralfg.ac O'J _'. vi th~ rna mau duoc lam giau. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ho~c cac loai nhua trao d6i ion hay than hoat tinh. co ch~ hip thu pha dao va co ch~ trao d6i ion. 3 NgU'o-ng cho phep v~ ham IUQ'ng mqt sa kim lo~i n~ng trong llU'l1C sinh hoat [8] STT Ten chi tiell ~O'll vi GiOi han 0.Chuyen dJ . Cae co' chi chiit pha r&n V€ co ban thl SPE cimg gi6ng voi HPLC co cac co ch~ chinh. n tIC_ r a kh 'i nau tr onb he dc _.2 0.TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.'L'Cla'T" . ha tich e _~ ong rang Hl"'-PL'C· LC.01 0. Thong thuong thl§: fch ck thiet t dl§:nra giai hoan toan chAt phan tfch luon nho han nit nhieu so voi thl§:tich cua dung dich miu ban diu.005 0. Cac ch:it phan tich se duoc tach khoi dung dich ban diu voi nong do d~m d~c hon va tinh khi~t han. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji mg/l mg/l ca.05 2 0.a " _ S\I tachchat p.o~ hau chay lien tuc cua pha d9ng con SPE gift chAt phan tich lai tren pha rin sau d6 nra giai chat phan tich ra khoi pha dn voi dung moi phit hop. Tuy nhien SPE kJb'v"H'P.7 0.lQ . Cac chftt bi gift lai tren pha r~n co thS duoc tach ra bang each nra giai voi dung moi thfch hop.003 0.5 fbi da ~am luong nhom mg/l mg/l Ham IUQ'ngAntimon Ham Iuong Asen Ham IUQ'ngBari Ham IUQ'ngBo tfnh chung cho Ham hrong Cadimi Ham IU'Q'ngCram Ham luong Dong Ham luong S~t Nh6m 5. do la: CO' ch~ hAp thu pha thuong.

Asen thuong n~m trong thu6c tnr sau. Trong cac hop chat c6 asen thi hop chAt chua As+3 la dQc nhitt. trong tnr daub muc cac hoa chit cftn kiem 4.001 0.07 0.02 0.rug hoa sinh va Huh dQe a kim.1 Tac h~i ella IDQt s8 kim Ioai n~ng phi. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mg/l mg/l mg/l 0. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . 05 Ham hrong ChI Ham luong Mangan Ham IUQ'ng Thuy ngan Ham IUQ'ng Molybden 0.01 200 3 mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l Harn hrong Niken ~Hm IUQ'ng Selen Ham IUQ'ng N atri Ham IUQ'ng kern 4 4. co (herbicide).1 HifU tCngh6a sinh eua Asen[4. As+3 tac dong vao nh6m -SH cua men do v~y UC ch~ hoat dong cua men: Men pyruvate dehydrogenaz trong chu trmh acid citric tao phirc v6i As+3 ngan can viec tao A TP: Nh6m 5 .Hi~u .TTA. Tr 222] V€: m~t hoa hoc Asen la mQt thu6c tnr nam (fungicide) va thuoc scat duoc xep cung hang voi kim 109-i nang.Chuyen dJ .1. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Chi: Thiiy ngan) Aseu.01 . bi~n (Asen.

phot.! I~ C..' H1 I I HS-CH S-CH (CH~)" I Asenit (ca.. lH 0PO:.3.2 CO'eh~ tinh ape cua Asen ten co thi sinh v~t va mang t~ bao [9] CO'ch~ gay ape cua asen Ie CO' hi sinh v(it t As tu do cimg nhu hop chit cua no rit doc. 4_1..3 diphosphoglyxerat phosphoglyxerat sau d6 chit nay I~ rna I~ htnh thanh 1 Aseno 3 tv thuy phan chang cin S\I tham gia cua men de lai tao thanh 3 phosphoglyxerat va Asenic chir kh6ng thanh ATP CH:1:-0PO}t. T6 clurc Y t€ thS gioi (WHO) da xSp As vao nh6m doc Ioai A gom: Hg. I Qua trh'lh ph\!. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha N(Ji ..../. Pb. nr glyxeraldehyd Trong viec tao ATP buoc t6ng hop 1..eh.O r I I . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. di\n den tlilD thanh A'I'P H..prQtei n Protein Phcrc b! thl. Nguoi bi nhiem doc As thuong c6 ty 1~bi dot bien NST rit cao. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o~ -O-A( "'o~ + HS-CR~ I CH~ ~ I~ -O-As / \. Ngoai vi~c gay nhi6m doe cip tinh As con gay doc man tinh do tich luy Nh6m 5 . '0- t-seen.• ).3 diphosphoglyxerate 3 phosphat la d.h3-photpho: I I oPOl:!' 1 .t quan trong..phQglixera to I ..pho' Z glixerat. c=o Protein Dill i(irotip<>k :'lldt.3-diphot. 2 ' H-G-OH I C~O Qun t. O-As=O dluviC A 'FP + nsenit .l di?ng Ma eua protein \laASen VI As giong P v~ mat hoa hoc.. Se.Chuyen dJ . pho'~pho glixera t.TTA.-C-OH C=o gJixerand. As can thiep van cac qua trinh sinh hoa co sir tham gia cua nguyen t6 Ian. S-GH2 . As.0. Tuy nhien khi co mat (As03y3 thl (P04y3 bij chiern ch6 nen kh6ng hinh thanh 1. Trong hop chit thi hop chit cua AsCIII) la doc nhit. Cd.rlnh nglnl t:q phan huy t~O 3...

ngoai ra con mot luong nho qua nuoc uong va khong khi. t: h nam nrong A· trang toc n rom d" cu khu VlJC nong Lon 'h'" " h" moi truong song.4 mg. £)6 la mot tai hoa moi tnrong d6i voi sue khoe Call nguoi. Hien nay nguoi ta c6 thS dua vao ham hrong Astrong co thS con nguoi de tim hi€u hoan canh va ". Trang moi tnrong sinh thai. viern rang. As t?P trung trong gan. O. cac dang hop chAt As h6a tri (III) c6 doc tfnh cao han dang hoa tri (V). hemoglobin va d~c biet t~p trung trong nao.fC thanh pho cong nghiep 0. USEPA va cong dong chau Au cling da d€ xufit huang toi dat tieu chuan Asen trong ntroc cftp uong true tiep la 2-20 ug/I. than.TTA. Moi tnrong klnr la di~u kien thuan loi d€ cho nhieu hop chat As h6a tri V chuyen sang As hoa tri m. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . Ham hrong As trong co thS ngiroi khoang 0. con khu 6 nhiem nang 0. ph6l. phoi. Asen c6 th~ gay 19 loai benh khac nhau. xuong. khu V\l'C V1. ill do dful d~n hoai thu hay ungthu da. . lam giam nang sufit cay tr6ng.lg ( tinh thea AS203) Tit lau.9 ppm. Asen anh huang d6i voi thuc v~t nhu mot chat ngan can qua trlnh trao d6i chat. nmr h' I _s nan knu vu trung binh la 0. mot IUQ11g Ian Asen loai nay c6 th~ gay chet nguoi. Can dirong xam nhap chu y~u cua Asen vao co thS la qua con duong thirc an. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. khop .2 ppm. S1. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl trong gan val cac rmrc do khac nhau. Aseno dang hop chAt vo co da duoc sir dung Him chfit doc (thach tin). da.6-4.4-2. day bieu bl (kerarosis). mire do nhiem nhe han c6 th~ thuong t6n cac mo hay cac h~ thong cua co th~.f nhiem doc Asen duoc goi la Asenicosis. t6ng hrong As c6 trong nguoi blnh thuong khoang 1.08-0. Nhfrng bi~u hien cua benh nhiem doc Asen Ia clnrng sam da (melanosis).1 ppm. DQc tfnh dill cac hop chAt As ---+ Asenat ---+ Asenit ---+ d6i voi sinh v~t duoi mroc tang dAn thea day Asen hop chftt As hiru ca.7 ppm..4-1. Nh6m 5 .Chuyen dJ .. trong do c6 cac benh nan y nhu ung thu da. T6 clnrc Y t~ th€ gioi da ha thfip nong do gioi han cho phep cua Asen trong nUGCcAp 116ngtrue ti~p xu6ng 10 ug/l. Hien tai tren th~ gioi chua c6 plnrong phap hun hieu chua benh nhiem doc Asen. li6u gay nr vong 18. hong cau. t6c.

AsM AsOI~ M ethy It ransfs ras e ]unclassified] CH3AsM 1 1 ~ ~ 2GSH GSSG SAM ~ S. As+3: Trang moi twang sinh thai. la nlnrng yeu t6 quan trong tac dong d€n qua trmh OXY hoa .. cac dang hop chat As hoa tri 3 co doc tmh cao hem hop ch~t As co hoa tri 5.Chuyen dJ xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.. Nhfrng y€u t6 nay co sir y nghia lam tang hay giam doc hai ella cac hop chAt As trong rnoi tnrong s6ng.l" thuy pharr h6 hAp ella t€ bao. SI.. la nhimg y€u t6 quan trong tac dong d€n qua trinh oxi hoa ~ khir cac hop chAt Asen trong tv nhien.. dO pH ella m6i tnrong va luong kaolit gHLU Fe" . dAy bi€u bi (keratosis) tu Nh6m 5 . doc han HlAsO.TTA.O¢ng v$t c6 vu trong d Trang qua trlnh nay co 5l..AsO. ThS oxy hoa khir. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .1. ThS oxi hoa khir. co thS chuyen thanh dang ILAs04. Trong nhtmg h9P chit As thi H.adenosylhomoqsteine CH3 As(ll~ M ethy It ransferss e ]uncia ssme d I 1 ~ ~ 2GSH GSSG 1 ~ ~ SAM S-adenos1lhomocyst.l' methyl h6a Asenic bai t~ b~1.klur cac hop chat As trong I¥ nhien. Sir nhiem doc Asen hay con goi la Asenieosis xu~t hien nhu mot tai hoa rnoi tnrong hien nay d6i voi sue khoe eon nguoi tren th€ gioi. Cac bien hien dfLU tien c-lla chung nhiSrn doc Asen la chung s~m da (melanosis). Nhting y€u t6 nay co y nghia lam tang hay giarn su doc hai cua cac hop chat Asen trong moi tnrong s6ng. Duoi tac dung cua cac y€u t6 oxi hoa trong dat thl HAsO. Moi tnrong klnr la moi tnrong thuan loi de cho nhieu hop chAt As(V) chuyen sang As(III). .AsOjdoc han HAsO. Durri tac dung cua cac yeu t6 oxi hoa trong dat thl H3As03 co thS chuyen thanh H3As04. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Trong nhirng hop cbat As thi H.. co c~u tnic giong' phosphate hiru co va eo glucose va sir th€ thay th€ eho phosphate trong Sl. tham gia tfch cue ella cac chat nhLl'ong g6c methyl..1' CO' ch~ giam d¢c Asenic ella t~bao. As+5: As+5 co th6 duoc chuyen thanh As+3 va gay doc gi6ng nhu As+3.ine Hinh 2. do pH cua moi truong va luong kaloit giau Fe" .

lC. Benh cling nrong tu nhu benh ta co thS din toi nr vong tit 12-18 gia. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . non. Asen con c6 th~ gay cac benh khac nhu: to chuang gan. kh6 tho.i. Hien chua c6 phuong phap hitu hieu chua benh nhiem doc Asen.).TTA. ung thu ruot. hien urong xanh tim mat duoc cho la tac dung gay li~t cua Asen 06i val cac mao mach. Nhiem dQc Asen man tinh c6 th@gay ra cac tac dung toan than va C\lC I11<. Cac trieu clnrng nhiem doc Asen man tinh xay ra sau 2 . rn6ng (goi la dam van Mees). •:. nan nhan c6 th~ bi viem da tr6c vay va viem day thftn kinh ngoai vi.. kh6i hoac hoi Asen): c6 cac trieu chung nlnr: kfch irng cac dirong be hip voi bieu hien ho. Mot tac dQng d?c tnrng khi bi nhiSm dQc Asen dang hop chit vo co qua duong mieng la su xuAt hien cac v€t mau den va sang tren da . nhiern sic (den da do Asen). chong mat. khe mieng. ung thu bang quang.1i sau: Nhi~m dQc cAp tinh . Nh6m 5 . bien hien nhu sau: ). ung thu da va phoi. Nhi@m doc Asen thuong qua dirong ho hip va tieu hoa din aSn cac thuong tbn da nhu tang hay giam man cua da. bo. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. tuy thea rmrc do va thai gian tiSp xiic se bien hien nhirng trieu clnrng voi nhtrng tac hai khac nhau.. Qua duong h6 hdp (hit tho khongkhf c6 bui. benh dai dirong. tang sung hoa. cac van trang (. bi~u hien: ban do. bong. sftn va rnun nuoc. viem k€t Nhi~m dQc man tinh . tang sung hoa gan ban tay va ban chan..Ngoai ra. benh sa gan . Truong hop n€u con s6ng. Qua duong tieu hod: Khi anhydrit Asenous hoac chi Asenate VaGco the se bieu hien cac trieu chtrng nhiem dQc nhu r6i loan tieu hoa (dan bung. ung thu than. Ngoai ra con co cac tbn thtrong v€ miit nhu: viem da mi mat. cac phan da ho.Chuyen dJ .Khi co th~ bi nhiSm doc Asen.8 tuan. r6i loan thftn kinh nhu nhirc dftu. cac t6n thirong kieu loet nhit la (. chia ra lam hai 10<. dau cac chi..T6n thuong da. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl do dan d€n hoai da hay ling thu da. dau khi hit vao. tieu chay nhieu va co th~ bi mAt nuoc .:.:.

viem niem mac h6 h~p. dan cac chi. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Hit N(Ji . buoc di kho khan. dau bung. kfch irng cac duong ho hAp tren. chan an. voi cac trieu chung nhir loet da gay dau dan & nhirng vi hi ti~p xiic trong thoi gian dai hoac loet niem mac mill. e6 thS day la bien hien doc nhAt cua Asen man tinh. lien ti~p co th~ d~n t&i cac t6n tlnrong. ). ).o- T6n thuong cac niem mac nhir: viem k@t giac mac.R6i loan da day.)i. Ngoai fa. tieu chay va tao b6n Iuan phien nhau. thoai hoa co gan. Asen c6 th€ tac dong d~n co tim. non. Mrt s6 hinh anh. bi~u hien cdc b¢nh do nhdm doc Asen gay ra Nh6m 5 .Chuyen dJ .R6i loan thAn kinh co cac biSu hien nhu: viem day thAn kinh ngoai vi cam giac van dong. loet da day. co thS co cac bieu hien khac nhu te dAu cac chi.TTA. ? Nu6t phai hoac hit tho Asen trong khong khi mot each thuong xuyen. ? Rbi loan toan than o' nguoi ti€p xiic voi Asen nlur gAy. c6 th~ dfut toi thung vach ngan mill. Ngoai tac dung cue bo tren co thS nguoi ti€p xuc do nnh chAt an da cua cac hop chAt Asen.> ). Ung thir da c6 th€ xay fa khi ti@p xuc voi Asen nhu thuong xuyen hit phai Asen trong thai gian dai hoac da lien tuc tiep xuc voi Asen. c6 thS HUl1 thung vach ngan rniii.> dk toi xa gan. do d6 ). TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . suy nhuoc co (chu y@u 0 cac co du6i ng6n tay va ng6n chan). mot: buon non. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

Nong eli?chl & cac pho buon ban sAm uAt co th€ len den 1 . 4. Nhiet dO n6ng chay 327. nhiet dO soi 17450C.TTA.2 Chi . nitrat.u xam tro. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Tr 225] Chi nrong d6i co sftn trong moi truong tv nhien dtroi dang vo co hon bit ctr kim Ioai nang nao khac. Nh6m 5 . 4. Asenic lien k6t voi mang & rmrc kha cao ngay khi bAt diu qua trlnh wong tac cho thay su lien ket nhanh chong cua Asenate trong dung dich mango Su giai ph6ng sau khi lien k&t nhanh cling c6 th€ xuftt phat tu dong thai chuyen Asenic tu cac vi tri uu tien tren rnang d6n cac dang b~n virng han a tren rnang va trong t6 bao chit.. ti khoi 11. do thi. axetat. Cac kSt qua thi nghiem cho thfty liposome bi h6a long va pha huy boi Asenate. f)~ Sl.4oC. Sir giarn wang tic gifra cac nhom PE . Tuy nhien. Do do. lien k6t h6a h9C cua Asenic voi cac phan tir POPC liposome co th6 dil di€n ra san khi chung lien kSt mot each long leo voi liposome.4 g/kg khf bui .1' tin c6ng cua cac hieu sau han v~ cac phan irng cua mang voi doc chat.33. Asenic chen vao nhfmg ch6 trong d~ lai tren b~ m~t ira nuoc cua mang tS vao.PE se lam giai phong cac nhorn phosphate va do d6 do linh dong cua lipid se tang len tren b~ m~t mang liposome. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl CO'chi gay dpe cua Asen len mang t~ bao Mang tS bao duoc xem la mot "birc nrong" chong lai doc chat. cac thf nghiem duoc tiSn hanh b~g each sir dung liposome lam d6i nrong nghien ctru va di?c ch:it & day vlln duoc sir dung la Asenate. Nguon chl quan trong trong khf quyen la do khf xa cua dong co d6t trong dung xang hay diu co pha chi. dtrong xa cao t6c f:it gi§. Bui thanh ph6. Mot bao cao khoa hoc gAn day v~ As (III) cho thiy Asenite c6 Ie tao cac lien k~t hydrogen true tiep voi nh6m (DMPE) trong qua trinh phosphate ella cac phan ti'r dimyristoylphosphatidylcholine canh tranh voi cac phan nr nuoc hydrate h6a cling nhu cac nhom amino. f)i~u nay duoc xem nhu Ia mot b&ng clnmg cho thay Asenic da lien ket voi Iiposome va tac dong true tiep len chung.Co' ch~ hoa sinh va tfnh dQC La kim loai c6 m§.u chi. cac muoi tan trong mroc clorua.1 Cu eh~h6a sinh [4.Chuyen dJ .2. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha Npi .

5 . nhiem doc n~ng co thS gay t11vong.2.042 . Khi thi~u chi nhiSu hon 0. Do chi va canxin giong nhau vS m~t hoa hoc nen chi c6 the d6i ch6 cho canxi nAm lai trong co the. thftn kinh ngoai bien. h~ len h~ enzym co nhom hoat dong chua hydro. tac dong Ngtroi bi nhiem doc chi se bi r6i loan hO phan tao huyet (tuy xuong). Do v~y lam cho cac san pham trung gian do Ia acid delta levulinic. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . Ngoai fa.TTA.18 mg/l dong v~t mau nong Chi gay doc cho h~ thftn kinh trung uong.Chuyen dJ . hi ngo doc. nong do 0. Hieu img hoa sinh quan trong ella chi Ia can thiep vao viec tong hop hemoglobin din d~n cac benh vS mau. Cubi cung chi ngan can viec dung oxy va glucose vao viec san xuat nang luong d~ duy trl cuoc song. chi it bi dao thai rna tich W theo thai gian rbi moi gay doc. cao huyet ap. giam thai gian song Nh6m 5 . Khi chi trong mau vuot qua O. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. tai biSn nao. Tuy thea rrurc do nhiem doc co thS bi dau bung. £)~c tinh n6i b~t la san khi xfun nhap vao co thS. dau khop.O. vS sau chi nay lai co thS theo dirong Ian tit xuong fa gay doc cho cac mo mem. Chi trc che men amino levulinic dehydrat nen khong delta amino levulinic thanh porphobilinogen. mudi chi gay f6i loan tAng hop hemoglobin.3ppm co hemoglobin.2 Tac h(li [5] la chuyen h6a delta amino thS chuyen hoa acid thS se thieu man do thieu • Khi n6ng do chi trong mroc uong Ia 0. Mot pha quan trong cua viec tdng hop hemoglobin levulinic thanh porphobilinogen. 4.8ppm chirc nang th~n bi r6i loan va cu6i cung anh huong den thftn kinh. Chi UC che nhieu loai men then chot lien quan d~n qua trlnh tong hop hemoglobin.0 mg/l se xuiit hien trieu clnrng bi ngo doc kinh nien & nguoi .1. viem than.

say thai va ehSt SO' sinh. Hg +2 cling lien k€t v6i Hemoglobin va albumin huyet thanhh 13 nhfmg hop chAt hiru co chua luu huynh. lam con nguoi bi ngu dAn.Chuyen dJ . CNS tS baa sinh Dang doc nhftt cua thuy ngan la thuy ngan hfru co. Ion Hg + t9-0 thanh hop chAt thuy ngan kh6ng tan voi CIa du da day c6 kha nhieu CIa thi Hg + cimg khong d9C. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl cua hong cAu. tieu dam. dftc biet 13 metyl thuy Nh6m 5 .rc caD voi hru huynh. V6i n6ng d<)chi cao han 80mg/dl se xay ra cac benh vS nao do viec gay t50 thuong den cac tiSu dong mach va mao mach nao va phil nao. HO'i thuy ngan sau kbi duoc hit vao co thS se qua mau Ian truyen len nao khien cho h~ thAn kinh trung uong bi r6i loan.. Thuy ngan nguyen t6 hoan toan kh6ng doc. Hoi thuy ngan thi 19-i oc nen phai baa quan thuy ngan & noi thoang mat. Chi anh huang dSn chile nang sinh san.i La kim I09-ic6 m~u sang bac. 4. clorat. Nhung jon Hg +2 Iai rAt d<)c do ion Hg +2 co ai h.Hi~u ling boa sinh va hie h.3..1 uu« 6ng h6a sinh [4. nitrat. Cac mu61 tan trong nuocla clorua. thay d6i hinh dang tS bao. tang ap suit dich nao tuy. gay vo sinh. thoai h6a cac noron thAn kinh. dang long. mAt cam giac . n6u d chang may thuy ngan bi db ra ngoai thi phai quet sach cang nhanh cang t6t. nSu chang may nubt phai thi co thS co thS thai ra ngoai.. co thS lien k6t voi cac acid amin c6 clnra luu huynh trong Protein lam n6 kh6ng linh dong nita nen rAt d<)c. 4. sunfat.TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Chi gay ung thu than thong qua viec thay dbi Woo thai va chirc nang cua cac tS bao 6ng than lam giam clnrc nang van chuyen nang hrong la tiSu duong. 3 Thuy ngan . Tr 227] Doc tinh cua thuy ngan phu thuoc vao dang h6a hoc cua thuy ngan. Tuy mang sinh hoc nen kh6ng tham nhap VaG V?y Hg +2 ding kh6ng vuot qua duoc V?t. gay xo viia d9ng mach. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .

chromosom trong co th~ phan ly va ire che vice phan chia t€ bao. Tre em bi se bi phan liet.Chuyen dJ .2 Tdc hui ciia thiiy ngan v6i th2 sinh v~t Thuy ngan va hop chAt cua n6 thuong rtlt doc d6i voi co thS s6ng. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ngan.TTA. co gi~t kh6ng chu dong.3. Thuy ngan se gay doc cho nguoi khi nong dQ trong mroc cua cluing Ia 0. NgO doc metyl thuy ngan. n6 lam phan li~t nhi~m s~c th~ va ngan can qua trlnh phan chia t@ bao. n@u hit phai se rAt dqc. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . n~rn duoi dang ion CH3Hg ".008 mg/l. Thuy ngan narn trong mang t~ bao. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Thuy ngan d~ bay hoi ngo doc thuy ngan a nhiet do thirong. CO' 4. ire ch~ viec chuyen v~n duong qua mang va kh6ng cho phep Kali chuyen qua mango D6i voi t6 baa nao viec nay se gay fa dt chat che kho be gay va alkin thuy ngan nftrn lai thieu nang IUQ'Dg t€ baa nao va r6i loan xung Iuc thftn kinh. metyl thuy ngan la dang dQc nhat. Trong nuoc. voi ca la 0. Lien ket hoa tri Hg ~ C trong t~ baa rtlt lau. Nh6m 5 . Dang nguy hi€m nhtlt la R-Hg+ c6 thS 19t qua rao ch~n thai ban va di vao rna thai gay han qua eho thai nhi. Ion mety1 thuy ngan tan trong lipit nen co th€ ill vao ph§n lipit cua mang rna nao.005 mg/l.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. S\1' hlnh thanh cac khu cong nghiep ngay cang gia tang. dS baa v~ moi tnrong va sire khoe Nh6m 5 . Qua trinh do thi hoa. VI v£. Ben canh do 9 tlnrc bao v~ moi tnrong cua nguoi dan.y. mot b9 phan chu cac doanh nghiep va S\I quan ch~.TTA. £)i&u d6 (fa 19 cua cac eo quan clurc nang v€ moi truong eon fit nhieu han VaG d~t moi truong song noi chung va nuoc sinh hoar noi rieng tlnh trang bi de doa 0 nhiem boi kim 109.i.qua mot s6 tim hi~u eo th~ k~t luan: Kim Ioai nang la y~u t6 gay doc hai cao d6i voi moi tnrong va co th~ s6ng neu du hrong cua n6 vuot qua ngirong cho phep.n day khi S\1' gia tang dan s6 chua eo diu hieu dung 19.n thiet con ngiroi.i.i.Chuyen dJ . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .yviec xac dinh ham luong va ngu6ng eho phep cua mot so kim 109.i n~ng. Trong nhirng nam g§.i nang trong mroc sinh heat la viec lam d. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl C-KETLUAN • Nhu v£.

.. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl D . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji ."'. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T...TTA...PHULUC • • Ph~n bOn/ thu6c tJ'iY~l:J nh iJ Figure.vn ngay 11~12-2009 Nh6m 5 .vietbao. Ngu6n: pda.... Th] Vai.. Cac nguAn gay 0 l1hi~m llU'O'Csinh ho~t COllg ty Vedan Vi~t Nam xa llUO'C tltai chua qua xu' If gay 0 .Chuyen dJ .

Chuyen dJ .net.vn ngay 03-6-2010 Nh6m 5 . chay qua }dIU dan cu phia san khu CN Quang MinhV.Phuc. Ngu6n Bao HN moo 30-5_-2_0_1_0 -----r~ Cong ty Tungkuang (C Giang .TTA.a. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Hai Duong) xa true nurrc that khong qua xii' ly ra moi truimg. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o nhi~m con muong . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Ngu6n: bee.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.TTA. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Chuyen dJ . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Nan nhan ciia llhi~m d{}cthuy ngan (r Minamata Anh: W Eugnene Smith Nh6m 5 .

Asen trong nuac uang va giiii phdp phimg chang.vn http://www. VI) Le Sam. K19 D{li hfJc Nimg nghi?p Hit NVi . Bui Chi Biru .net.liim .nguy ca thuong trIJ'C. Co' sii di truyJn tinl: chang chiu dBi vOi thift h{li do moi truimg cua cay Ina.vn 1 2 3 4 Nhom 5 .hoahocdoisong.TTA. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. phat triin san xudt Nong .9.google. 6 nhiim kim loai n(ing .Boa h(Jc moi truimg.pda.0.vietbao. Mi)t s6 website: http://www. Dang Dinh Bach .com http://www.Moi tnrong. 3 4 5 CAND 14-11-2010.com. Ban hanh thea QD cua B9 tnrong B9 Y t~ 18/4/2002). Mo hinh sit dung tang hf}p nguan nuo'C phlJc duyen hiii MiJn Trung. HVi thiio Quac gia vJ mai trutmg va phat triin bJn vimg. Tap chi khoa hf}C va Cong ngh? sa 433.vn http://www. 6 7 Le Thi Mui. Bdo cao hifn trang moi trteong niim 20.bee. 6-20. s6 13291 2002/BYT/QD ngay 9 Trfm Rim Roan. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl .10.? DANH MUC TAl LIEU THAM KHAO • • 1 2 B(l Tai nguyen .Chuyen dJ . 200.Nguyen Thi Lang.5.05.Ngte nghi?/J bJn viing cho cdc tiiu vung sinh thai 8 Tieu chudn Vf sinh uUO'Can uang. 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful