P. 1
Kim Loai Nang Trong Nuoc Sinh Hoat Tac Hai, Phuong Phap Xac Dinh Va Nguong Cho Phep

Kim Loai Nang Trong Nuoc Sinh Hoat Tac Hai, Phuong Phap Xac Dinh Va Nguong Cho Phep

|Views: 196|Likes:
Được xuất bản bởiHuy Thái Quang

More info:

Published by: Huy Thái Quang on Feb 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2015

pdf

text

original

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

A-D~TvANDE
Trong sinh hoat hang ngay cua dai s6ng can nguoi, nurrc Hi.y8u t6 khong thS thieu. Nuoc uong, mroc rna diroc goi diroi mot ten chung: mrcc sinh hO:;11. Niroc sinh hoat co thS duoc khai thac

tu

cac nguon: mroc ngam, mroc be m~t (ao,

h6,
cho

song, suoi), mroc rmra. K@tqua danh gia cua chuang trinh KC12

a Vi¢t Nam

thay: tbng hrong mroc cAn dung ca nam cua nuoc ta chi8m 8.8% tbng hrong dong

chay nam 1999, tang len 12.5% trong nam 2000, va duoc du bao se tang 16,5% vao nam 2010. [7] T6c do do thi hoa, qua trinh cong nghiep hoa ngay cang di6n fa nhanh va manh me. Ben canh do, S\T gia tang dan s6, su phi! trien manh me cua nganh giao th6ng v~n tai. .. gay mot ap hrc rAt Ian d8n moi tnrong n6i chung va mroc sinh hoat noi rieng. Nuoc thai cong nghiep chua qua

xu

ly;

6 nhiem

kh6ng khi (trong do co

su 6 nhiem chi ~ Pb, asen ~ As ... ); Nuoc thai nr kIm khai thac quang; L<;U11ung d phan b6n h6a hQC, thu6c bao v¢ thuc v~1... la nhitng nguyen nhan lam cho nguon nuoc sinh hoar bi 0 nhiSm kim 10:;1i ang. (2,4tr m3/nam Ia luong mroc thai kh6ng n qua
&

xu 19 c6 ham

luong kha Ian kim 10:;1i ang n

nr do

cua 10 co so khai thac quang

Thai Nguyen [IJ) Hang nam co 2,2 trieu nguoi chet do cac din benh lien quan d8n ngnon nuoc

o

nhiem va dieu kien v~ sinh kern, voi 12.000 km3 mroc sach hien bi 6 nhiem

nghiem trQng[2.Tr9]. Viec can ngiroi phai hft tho bau kh6ng khf 6 nhiem; Sir dung nuoc uong, mroc nra, luang thuc, thuc pham nhiSm kim 10:;1i ang; Ti8p xiic tl1TC n ti8p voi cac v~t li¢u c6 chua kim 10:;1i ~ng (san nrong c6 ham hrong chi cao) ... n d§_ntai sir tfch tu kim 10:;1i ang trong co thS. NSu virot qua ngufrng quy dinh, bit n ell: kim loai nao ding co th~ se gay ngQ doc kim loai eho co th~ dftn tai nhieu ca nr vong hoac khien con nguoi mang di hoa su6t dbi [3]. Mot s6 kim Ioai n~ng trong do cadimi (Cd) khi tham nhap duoc vao co th~ ngiroi, duoc tich lily trong than va xuong gay pha huy clnrc nang than va lam bien dang xuong, Con nhiem doc asen (As) c6 thS bi tbn thtrong than, r6i loan chtrc nang tim mach, suy h6 http, gan to ... VI v~y, viec xac dinh yBu t6 kim loai nang trong mroc va ham luong cua chung c6 Nh6m 5 - TTA. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji

Chuyen dJ

.

xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl

nhieu

y nghia

trong khoa hoc va thuc ti€n.

C6 r~t nhiSu d6i nrong kim loai nang tan dir trong mroc sinh hoat lam anh huang t6i sire kh6e va doi song con nguoi. Do di&u kien va kha nang co han VI vay trong chuyen d& nay, chung em xin di sau tim hi~u ba d6i nrong chfnh co anh huang nghiem trong nhit dSn moi tnrong va sue khoe con nguoi do Ia: Asen (As), Chl (Pb) va Thuy ngan (Rg).

Nh6m 5 - TTA. K19 D(li hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji

Kim loai n~g gay dQc hai voi mo! twang va co th€ sinh v~t khi ham Iuong cua cluing vuot kim Ioai nij.inh iup'ng vii ion kim lo{li n{iIlg./ Nguyen t~c: phuong phap xac dinh dua tren viec do dQ hAp thu anh vo sang cua mQt dung dich plnrc tao thanh gitta ion can xac dinh voi motthuocthir co hay hiru CO' trong m6i twang thich hop khi duoc chien boi chum sang.2 Xac dinh ham lU'l}11g VaG dn co thS sinh v~t co th6 khong gay doc hai gl.1 Cdc phuong phtip difll hod. MQt s6 kim 109. [6] .10.. Phuong rrinh dinh luong cua phep do 13. 2 2.2. kim 109. phuong phap cue phd bi anh huang rit 1611cua dong tu dien nen gioi han phat hien kern. dong thai gill.2. 2. cho phep phan tich luong vet cua nhieu nguyen t6. Song cue phd co dang hinh b~c thang..ng trong nuo'c sinh hoat Cdc phuong poop phiin tich cong ql xdc i/. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl B-NQIDUNG 1 Khal ni~m chung v~ kim loai n~ng Theo tir di6n KHKT do NXBKH&KT Ha N9i nam 2000. hien nay dil co cac phuong phap eire phd hien dai: cue phd xung vi phan (DPP). dong la ham cua thS oi~n cue giot Hg roi. 6 Nh~m loai tnr anh huang tren d5ng thai tang d9 nhay va d9 chon IQc. Tuy nhien. 2. Phuong pluip qa: pha Phuong phap cue phd c6 diSn dung dien cue giot Hg roi la cue Hl1Il viec trong do thS duoc quet tuyen tfnh rit cham thea thai gian (thuong l-SmV/s).: Nh6m 5 TTA_ K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji M .2 Cdc phuong phdp quang pha.ie6 kh6i Iuong rieng 16n han 5 g/crrr'. • Phuong phdp pha hap thlj phim tir (UVM VIS). dua vao chi6u cao cua song co the dinh hrong duoc chit phan tich. cue phd song vuong (SQWP) .inang co thS can thi~t cho sinh vat. khi di qua tieu chuan cho phep.Chuyen dJ . MQt s6 khong thi~t cho sir s6ng. chiing duoc xem 1a nguyen t6 vi hrong. co 10-5 . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.1n~ng la nhirng kim 109.M.

Hien nay. K19 D~i hoc Nong nghi?/J Ha N(Ji . plasma cao tin cam ling (rep).U1g kha pho biSn dS xac dinh ham Iuong cac kim loai vi n6 dan gian va rAt ti~n loi . tia laze. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl A=KxC A: £><) hftp thu quang.. Khi & diSu kien thirong. Nh6m 5 .. k • Phuong phdp phD hap thlJ nguyen tii' (MS) S(l' xu at hifn cna phD MS: 6 di€u kien thtrong.l' cua nguyen t6 phan tich & trang thai khi khi co nrong tac voi mot nguon nang luong phu hop. Phuong phap ph6 AES dua tren su xuar hien ph6 phat xa nguyen nr nr do S1. ngtroi ta dung mot s5 nguon nang IUQ'ngd@kich thich pho AES: ngon lira den khi. h6 quang. . trong d6.Chuyen dJ ./ Phuong phap phD phat x~ nguyen tii' (AES). Phuong phap nay cho phep xac dinh n6ng d9 chAt & khoang 10-5 - 10-7M va la mot trong nhimg phirong phap duoc sir d1. K: Hing s6 tlnrc nghiem. C: N6ng d<) nguyen t6 phan tich. tia lira di¢n oa duoc dung ill lau nhirng do nhay khong cao. Con VaG rcp. tia laze la nhirng nguon moi duoc dua sir d1. nguyen ill kh6ng thu hay phat nang lUQTIg va goi la trang thai co ban (ngheo nang luong. Trang thai nay khong ben. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. n@u ta kicb thich chiing bing mot nang luong duoi dang chum tia sang co buoc song xac dinh thl cac nguyen til do se hap thu buc dung voi tia buc X~ X<. tia lira dien. nguyen tlr kh6ng phat va khong thu nang hrong nhung neu bi kfch thich tht cac dien tiT hoa tri se nhan nang hrong chuyen len trang thai co nang Iuong cao han (trang thai kich thich). ngon lira den khi. chung co xu huang gifti phong nang luong dS tro v€ trang thai ban dftu b€n vimg duoi dang cac buc xa. Chfnh cac birc xa nay goi la pho phat xa cua nguyen nr.1 co buoc song nhAt dinh irng rna chung co th€ phat fa duoc trong qua trinh phat xa cua no. Nhung khi 6 trang thai hoi tu do.U1ghoang han chuc nam tro lai day nlnrng cho do nhay fit cao. b€n vfrng).TTA. h6 quang. tia x .

Ph6 sinh ra trong qua trlnh nay ducc goi Ia ph6 hftp thu nguyen til AAS. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. dac bi~t la ham luong cac ion kim loai nang.2 Phuong phdp hap ph'}. phen sfit d€ tao thanh cac kSt rna keo cua nhom. Vi v~y.TTA. truce khi xac dinh chung c§n phai tach va lam giau. ham luong cac chftt trong miu. • Nguyen lj chung cua phuong phap hdp phy. thu h6i cac ion kim Ioai nang dft duoc nghien ciru. Ban chat cua qua trinh cong kSt cho dSn nay mac du chua duoc thong nhit song co th~ xem la su hfrp tam ket tinh. thuong cong Cl. Hien nrong hftp phu diroc chia thanh Nhom 5 .3 Mrt sa phuong phap tach va lam giau luong vit ion kim logi n(ing. Qua trinh do duoc goi la qua trinh hftp thu nang luong cua nguyen til tu do & trang thai hoi va tao ra pho nguyen til cua nguyen t6 do. Diroi day la mot vai bien phap chfnh dS xli li.l phan nch. Cong kSt la phtrong phap SiT dung cac chiLt hiru co hay va co dna VaG d5i tuong phan tich d& cong k€t cac nguyen t5 khi ham hrong cua cluing rfit nho. 2. nguyen tn: chuyen len trang thai co nang hrong cao han trang thai co ban. K19 D(li hoc Nong nghi?p H« Nri [r. Vi d1. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Khi do. Day la mot trong nhirng phirong phap hieu qua d€ tach va lam giau ion kim 10~i trong mroc. long va rftn hay khi va rfuI. co IUTI va hip phu cac ion ccng kSt tren be m~t cac chAt cQng kSt. nam duoi gioi han phat hien ella cac Trong thuc tS phan tich. tach va lam giau cac kim loai n~ng trong nuoc thuong dung mot s6 DS phirong phap thong dung nhu: phuong phap hoa hoc. phuong phap hoa If hay phirong phap sinh hoa.1. nit nho. Chinh cac kSt tua nay se hAp phu cac ion khac.3. chAt khac co m~t trong nuoc. Ban chAt cua qua trinh hAp phu la hlnh thanh lien kSt gifra cac phan nr cheit bi hap phu voi be m~t chftt heip phu. ung dung tren co s6 cac plnrong phap hoa hoc.1 Phuong phap crng k~t.Chuyen dJ . 2. 2.an Jl . HAp thu co th€ diSn ra 6 bS mat ranh gioi gifra 2 pha long va kht. tao thanh cac dung dich rfin gifra cac cAn tit hay su tao thanh cac trung the dna VaG nguon nuoc mot s6 chAt nhu phen nhom.3. sftt.

Voi nhfmg Gieu kien nhu nhau. • Quy lu(tt chung ella qua trinh hap phu. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . •:. c6 s~p xep lai mat do electron gifra chit bi hip phu va chit hip phu. Bien phap thirc hien la cho chAt hftp phu vao nuoc va khuay tron trong mot khoang thai gian du dS dat diroc trang thai can bing.Chuyen dJ . Nh6m 5 .1' Hip phu hoa hoc hinh thanh lien kSt hoa hoc. 81. tbc do cua qua trinh thuan nghich tuong irng ty l~ voi n6ng do chAt http phu trong dung dich dar gia tri cao nhit thl tbc do hip phu cling Ian nhit.1' bb 1~ mat do electron tren phan tu chit hip phu va bS m~t chit 81. Hip phu Ia mot qua trlnh thuan nghich. hip phu hoa hoc. •:. Hftp phu trong dieu kien dong: 18. Hip phu vat li hlnh thanh lien kSt boi lire Vanderwaals phan ySu. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl hai loai: hip phu v~t 19. kh6ng c6 hip phu. Http phu trong dieu kien tinh: kh6ng c6 S\I dich chuyen cua phan tu chit long (chit chua http phu) so voi phan tfr chit http phu.c6 su chuyen dong tuong dbi cua phan tir chat long so voi phan nr chill. Bien phap tlnrc hien Ia cho chAt long (chua chftt bi hip phu) chay qua lop v~t Iieu hAp phu. hftp phu. nghla Ia sau khi chit bAn d6 bi hip phu r6i c6 th~ di chuyen ngucc lai nr b~ m~t chit hap phu vao dung dich. sb phan til se di chuyen tr6 lai dung dich ngay cang nhieu han.TTA. Nguoi ta phan bi~t gifra 2 kieu hAp phu: hAp phu trong di6u ki~n tinh va hAp phu trong di~u kien dong . Khi nong do chit hap tren d6 bi hap phu bS mjit chftt hip phu tang. Hien nrong nay goi la khir hip phu (giai http). cho ling hoac loc dS gift Iai chit hip phu va tach mroc fa . Lien k~t nay c6 thS la hoan toan ion hay cong hoa tri. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TiSp theo.

nhng dt? kim loai trong pha long o' thoi diem ban dftu va & thai di~m t (rng/l).:. •:. N : phan v~t lieu Gilhip phu kim Ioai. qe la dung hrong hfip phu kim loai & trang thai can bing (rug/g). Dung luong hip phu q: s6 mg kim loai bi hAp phu tren 1 gam v~t lieu hip phu 6 thoi d:i~m t (1) co va Ct 13. Khi qua trinh hAp phu dat can bing: (3) Val k L--kasd kd kL la hang s6 Langmuir. V : the tich dung dich (lit) . Duong d~ng nhiet hip phu: Phuong trinh can bing hip phu rhtrong diroc sir dung Ht phuong trlnh Langmuir nhan duoc bang each kSt hop phuong trinh tbc GQhAp phu va giai hap. K19 D{ti hoc Nong nghi?/J Hit N(Ji . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl • Cdc phuong trinh hap phI} . BiSn dbi phuong trinh (3) ta thu GUQ'c phuong trlnh: Nh6m 5 . mads: la hrong v~t lieu hAp phu (g).TTA.Chuyen dJ . qm la dung luong hAp phu cue dai (mg/g). xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

0. cac vat lieu cacbon dSu xop d6 tham mroc. Dung luong hap phu giam khi pH giam. sa v~t li~u happhI! . nguoi ta thuc hien qua trinh hoat hoa than voi hai giai doan: 5l. Fe(II) tir dung dich rnroc. 7. Mot o' 1ooooe hoac s6 v~t li~l1 hAp phu khac * Soi lignin cenlulo sau khi duoc oxi hoa oS chuyen nh6m hydroxyl thanh nh6m cacboxyl tro thanh mot loai v~t lieu hAp phu t6t co kha nang tach loai cac ion Ni(II).994.16i ion. * SlJ tach loai cac ion Pb (II). thiSu khong khi Giai doan 2: Than hoat tfnh nay duoc hoat hoa voi hoi mroc duoc xu 19 hoa hoc d6i voi axit hay muoi axit. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl :::: Ce qe 1 kL·qm C +_e qm (4) Phuong trinh (4) duoc ap dung dS xac dinh cac hang • Mrt s6 Langmuir: qm.90Ao.:. K19 D(li hfJc Nimg nghi~p Hit Nri . xu Ii tach loai cac ion kim loai n~ng trong nuoc thai.TTA.Chuyen dJ . Su hAp phu tum thea mo hinh Langmuir voi dung tlch la 4. Dung hrong hAp phu la 62. . 16 x6p be c6 duong klnh 16 tu 30 .953 . Than hoat tfnh diroc trng dung nhieu trong qua trtnh xu If dong chay.:. Zn(II). Cr (III). Cu (II) tir dung dich nuoc boi CUll. xu If nguon mroc uong. khoang pagorskite da duoc nghien V 0.88mg Zn/g. kL. DS rna rong them cAu tnic bb mat.33mg Ni/g. HAu het. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. hAp phu cac chAt mau.1000 (nl/g). Ni (II). me htnh hip phu Langmuir co h~ s6 wong quan R2 nim trong khoang 0. thu hbi dung moi.49rng Fe/g. 7.1 Nh6m 5 . co chS hAp phu la trao <. cac chAt hiru co doc hai. Kha nang giai hAp va tai su dung ding da duoc nghien cuu.1' Giai dean 1: Cung cAp luong nhiet len tci 600°C trong goi Ia giai doan than hoa. Than hoat tlnh: Than hoat tinh duoc coi la mQt trong nhimg chAt hap phu duoc sir dung r<)ng rai trong cong nghiep do c6 dien tich ti@p xiic bS m~t rieng khoang 300 .

n dtroc chiet rut trong dung moi hiru ca../ Tao plnrc chelat voi Na (natri dietyl dithiocacbarrnat) nr dung dich dem amoni xitrat (}pH= 9.7 mgCu/g a pH = 7. • Nguyen tic: phuong phap dua tren su flit chftt bing cac dung moi hiru ca. Sir tach va Hun giau chAt bing phuong phap chi~t long . 2. Pha rAn co thS la cac hat silicagel xop.3. sau d6 xac dinh chung bing phuong phap pho hftp thu phan . cac polime hiiu co Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . 30.3 Phuong phdp chi2t long -lOng.VIS) . Cu6i cung thu phAn chiet dS xac dinh cac kim loai thea phirong phap khac nhau. kha nang tach loai tang khi tang thai gian hitp phu. .) c6 nghla ritt Ian trong phan nch./ C6 y tu (UV .. dung moi him co phai khong tron lin nuoc. MQt s6 h~ clll~t thtrong dung trong tach HUn giau Cu. Metyl isobutyl xeton-MIBK. DiSu kien chu ySu aS tach diroc chit phan tich la 09 tan cua chat d. lJjnh nghia v~ chi~t pha rim ehiSt pha r~n (SPE) (Solid.3. Chitt duoc chiet tlnrong duoc tao thanh do phan ung xay fa trong moi twang nuoc. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. 58. nhiet oQ 25°C voi cac hat c6 kich CO' 12Sflm.long co nhiSu iru diem han so voi mot s6 phuong phap lam giau khac va su kSt hop giUa phuong phap chiet voi cac phuong phap xac dinh tiSp thea (trAc quang. cue ph6 . Dietyl ete ./ H~ chiet Cu. Cd. 2. Iuong chat hftp phu va pH cua dung dich.Phase Extraction) 1a qua trinh phan b6 chAt tan giiia hai pha long. Theo mot s6 nghien ciru. Pb. VaG thS chiSt plnrc halogenua hoac thioxianat cadimi dung moi him co: Xiclohexanol. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mgPb/g. trong d6 cac ion din xac dinh urong tac voi thu6c thir rna phan 1611la thuoc tlnr hiru ca.dithizonat trong CC14 hoac CHCl3. Cd: . Trong tnrong hop nay. dung m6i chiet Ia MIBK. Trat tu hip phu la Ph> Cr>Ni> Cu. 33..5 mgCr/g.Chuyen dJ .4 Phuong phdp chi& pha rim (SPE).rin.TTA. Pb.5..4 mgNilg.

lQ . Cae co' chi chiit pha r&n V€ co ban thl SPE cimg gi6ng voi HPLC co cac co ch~ chinh.005 0. Thong thuong thl§: fch ck thiet t dl§:nra giai hoan toan chAt phan tfch luon nho han nit nhieu so voi thl§:tich cua dung dich miu ban diu. ha tich e _~ ong rang Hl"'-PL'C· LC. Cac chftt bi gift lai tren pha r~n co thS duoc tach ra bang each nra giai voi dung moi thfch hop.a " _ S\I tachchat p.05 2 0. n tIC_ r a kh 'i nau tr onb he dc _.o~ hau chay lien tuc cua pha d9ng con SPE gift chAt phan tich lai tren pha rin sau d6 nra giai chat phan tich ra khoi pha dn voi dung moi phit hop. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. co ch~ hip thu pha dao va co ch~ trao d6i ion.'L'Cla'T" . Qua trlnh chiet e6 thl§:thuc hien & diSu kien tinh hay di@ukien dong. do la: CO' ch~ hAp thu pha thuong. 3 NgU'o-ng cho phep v~ ham IUQ'ng mqt sa kim lo~i n~ng trong llU'l1C sinh hoat [8] STT Ten chi tiell ~O'll vi GiOi han 0. Borat va Axit boric mg/I mg/l mg/l mg/l mg/I [ralfg.2 0.5 fbi da ~am luong nhom mg/l mg/l Ham IUQ'ngAntimon Ham Iuong Asen Ham IUQ'ngBari Ham IUQ'ngBo tfnh chung cho Ham hrong Cadimi Ham IU'Q'ngCram Ham luong Dong Ham luong S~t Nh6m 5.Chuyen dJ .01 0.7 0. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji mg/l mg/l ca.ac O'J _'. Cac ch:it phan tich se duoc tach khoi dung dich ban diu voi nong do d~m d~c hon va tinh khi~t han. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ho~c cac loai nhua trao d6i ion hay than hoat tinh. Tuy nhien SPE kJb'v"H'P.3 0. vi th~ rna mau duoc lam giau.TTA.003 0.

001 0. trong tnr daub muc cac hoa chit cftn kiem 4. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. As+3 tac dong vao nh6m -SH cua men do v~y UC ch~ hoat dong cua men: Men pyruvate dehydrogenaz trong chu trmh acid citric tao phirc v6i As+3 ngan can viec tao A TP: Nh6m 5 .02 0. Asen thuong n~m trong thu6c tnr sau.rug hoa sinh va Huh dQe a kim.1 Tac h~i ella IDQt s8 kim Ioai n~ng phi.01 200 3 mg/I mg/l mg/l mg/l mg/l Harn hrong Niken ~Hm IUQ'ng Selen Ham IUQ'ng N atri Ham IUQ'ng kern 4 4.07 0. Chi: Thiiy ngan) Aseu. bi~n (Asen. co (herbicide).Chuyen dJ . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Hi~u . Tr 222] V€: m~t hoa hoc Asen la mQt thu6c tnr nam (fungicide) va thuoc scat duoc xep cung hang voi kim 109-i nang.TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl mg/l mg/l mg/l 0. 05 Ham hrong ChI Ham luong Mangan Ham IUQ'ng Thuy ngan Ham IUQ'ng Molybden 0.1 HifU tCngh6a sinh eua Asen[4. Trong cac hop chat c6 asen thi hop chAt chua As+3 la dQc nhitt.1.01 .

phQglixera to I . Tuy nhien khi co mat (As03y3 thl (P04y3 bij chiern ch6 nen kh6ng hinh thanh 1..t quan trong. Cd. I Qua trh'lh ph\!.. S-GH2 ...3 diphosphoglyxerate 3 phosphat la d.3.2 CO'eh~ tinh ape cua Asen ten co thi sinh v~t va mang t~ bao [9] CO'ch~ gay ape cua asen Ie CO' hi sinh v(it t As tu do cimg nhu hop chit cua no rit doc. c=o Protein Dill i(irotip<>k :'lldt. nr glyxeraldehyd Trong viec tao ATP buoc t6ng hop 1.. 2 ' H-G-OH I C~O Qun t.l di?ng Ma eua protein \laASen VI As giong P v~ mat hoa hoc. T6 clurc Y t€ thS gioi (WHO) da xSp As vao nh6m doc Ioai A gom: Hg.TTA. As can thiep van cac qua trinh sinh hoa co sir tham gia cua nguyen t6 Ian. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o~ -O-A( "'o~ + HS-CR~ I CH~ ~ I~ -O-As / \. Nguoi bi nhiem doc As thuong c6 ty 1~bi dot bien NST rit cao. As.• ).0. Ngoai vi~c gay nhi6m doe cip tinh As con gay doc man tinh do tich luy Nh6m 5 ..phot. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.prQtei n Protein Phcrc b! thl. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha N(Ji . Pb. lH 0PO:.h3-photpho: I I oPOl:!' 1 .. Trong hop chit thi hop chit cua AsCIII) la doc nhit.eh.O r I I ..-C-OH C=o gJixerand. di\n den tlilD thanh A'I'P H... 4_1. O-As=O dluviC A 'FP + nsenit .! I~ C. Se..3-diphot..' H1 I I HS-CH S-CH (CH~)" I Asenit (ca..3 diphosphoglyxerat phosphoglyxerat sau d6 chit nay I~ rna I~ htnh thanh 1 Aseno 3 tv thuy phan chang cin S\I tham gia cua men de lai tao thanh 3 phosphoglyxerat va Asenic chir kh6ng thanh ATP CH:1:-0PO}t./.Chuyen dJ . pho'~pho glixera t.pho' Z glixerat.rlnh nglnl t:q phan huy t~O 3. '0- t-seen.

Nhfrng bi~u hien cua benh nhiem doc Asen Ia clnrng sam da (melanosis). khu V\l'C V1. Moi tnrong klnr la di~u kien thuan loi d€ cho nhieu hop chat As h6a tri V chuyen sang As hoa tri m.6-4.4 mg. O.TTA. nmr h' I _s nan knu vu trung binh la 0. Aseno dang hop chAt vo co da duoc sir dung Him chfit doc (thach tin). K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . khop .lg ( tinh thea AS203) Tit lau. mot IUQ11g Ian Asen loai nay c6 th~ gay chet nguoi. t6c.1 ppm. T6 clnrc Y t~ th€ gioi da ha thfip nong do gioi han cho phep cua Asen trong nUGCcAp 116ngtrue ti~p xu6ng 10 ug/l.f nhiem doc Asen duoc goi la Asenicosis. viern rang. cac dang hop chAt As h6a tri (III) c6 doc tfnh cao han dang hoa tri (V). USEPA va cong dong chau Au cling da d€ xufit huang toi dat tieu chuan Asen trong ntroc cftp uong true tiep la 2-20 ug/I.9 ppm. hong cau. da. xuong. . Trang moi tnrong sinh thai. t: h nam nrong A· trang toc n rom d" cu khu VlJC nong Lon 'h'" " h" moi truong song. Hien nay nguoi ta c6 thS dua vao ham hrong Astrong co thS con nguoi de tim hi€u hoan canh va ".7 ppm. Can dirong xam nhap chu y~u cua Asen vao co thS la qua con duong thirc an.. Asen c6 th~ gay 19 loai benh khac nhau. lam giam nang sufit cay tr6ng. Nh6m 5 . ph6l. Ham hrong As trong co thS ngiroi khoang 0. trong do c6 cac benh nan y nhu ung thu da.. phoi. than. ill do dful d~n hoai thu hay ungthu da. mire do nhiem nhe han c6 th~ thuong t6n cac mo hay cac h~ thong cua co th~. t6ng hrong As c6 trong nguoi blnh thuong khoang 1.fC thanh pho cong nghiep 0.2 ppm. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. As t?P trung trong gan. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl trong gan val cac rmrc do khac nhau.4-2. DQc tfnh dill cac hop chAt As ---+ Asenat ---+ Asenit ---+ d6i voi sinh v~t duoi mroc tang dAn thea day Asen hop chftt As hiru ca.08-0. Hien tai tren th~ gioi chua c6 plnrong phap hun hieu chua benh nhiem doc Asen.Chuyen dJ . S1. hemoglobin va d~c biet t~p trung trong nao.4-1. li6u gay nr vong 18. day bieu bl (kerarosis). con khu 6 nhiem nang 0. ngoai ra con mot luong nho qua nuoc uong va khong khi. £)6 la mot tai hoa moi tnrong d6i voi sue khoe Call nguoi. Asen anh huang d6i voi thuc v~t nhu mot chat ngan can qua trlnh trao d6i chat.

cac dang hop chat As hoa tri 3 co doc tmh cao hem hop ch~t As co hoa tri 5. Nhting y€u t6 nay co y nghia lam tang hay giarn su doc hai cua cac hop chat Asen trong moi tnrong s6ng. tham gia tfch cue ella cac chat nhLl'ong g6c methyl. co c~u tnic giong' phosphate hiru co va eo glucose va sir th€ thay th€ eho phosphate trong Sl. As+3: Trang moi twang sinh thai.. AsM AsOI~ M ethy It ransfs ras e ]unclassified] CH3AsM 1 1 ~ ~ 2GSH GSSG SAM ~ S.klur cac hop chat As trong I¥ nhien. dO pH ella m6i tnrong va luong kaolit gHLU Fe" .1' CO' ch~ giam d¢c Asenic ella t~bao. ThS oxy hoa khir. Duoi tac dung cua cac y€u t6 oxi hoa trong dat thl HAsO.. doc han HlAsO.. Sir nhiem doc Asen hay con goi la Asenieosis xu~t hien nhu mot tai hoa rnoi tnrong hien nay d6i voi sue khoe eon nguoi tren th€ gioi. As+5: As+5 co th6 duoc chuyen thanh As+3 va gay doc gi6ng nhu As+3. Nhfrng y€u t6 nay co sir y nghia lam tang hay giam doc hai ella cac hop chAt As trong rnoi tnrong s6ng. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . ThS oxi hoa khir. la nhimg y€u t6 quan trong tac dong d€n qua trinh oxi hoa ~ khir cac hop chAt Asen trong tv nhien.AsO.TTA. . SI. Moi tnrong klnr la moi tnrong thuan loi de cho nhieu hop chAt As(V) chuyen sang As(III). dAy bi€u bi (keratosis) tu Nh6m 5 .AsOjdoc han HAsO. Durri tac dung cua cac yeu t6 oxi hoa trong dat thl H3As03 co thS chuyen thanh H3As04. co thS chuyen thanh dang ILAs04.l" thuy pharr h6 hAp ella t€ bao. la nlnrng yeu t6 quan trong tac dong d€n qua trmh OXY hoa .. Trong nhtmg h9P chit As thi H. do pH cua moi truong va luong kaloit giau Fe" .O¢ng v$t c6 vu trong d Trang qua trlnh nay co 5l. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Trong nhirng hop cbat As thi H...adenosylhomoqsteine CH3 As(ll~ M ethy It ransferss e ]uncia ssme d I 1 ~ ~ 2GSH GSSG 1 ~ ~ SAM S-adenos1lhomocyst.1.. Cac bien hien dfLU tien c-lla chung nhiSrn doc Asen la chung s~m da (melanosis).Chuyen dJ xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.ine Hinh 2.l' methyl h6a Asenic bai t~ b~1.

kh6i hoac hoi Asen): c6 cac trieu chung nlnr: kfch irng cac dirong be hip voi bieu hien ho.T6n thuong da. sftn va rnun nuoc. tieu chay nhieu va co th~ bi mAt nuoc . bong. rn6ng (goi la dam van Mees).. khe mieng. Nhi@m doc Asen thuong qua dirong ho hip va tieu hoa din aSn cac thuong tbn da nhu tang hay giam man cua da. Qua duong tieu hod: Khi anhydrit Asenous hoac chi Asenate VaGco the se bieu hien cac trieu chtrng nhiem dQc nhu r6i loan tieu hoa (dan bung. tang sung hoa. Hien chua c6 phuong phap hitu hieu chua benh nhiem doc Asen.. r6i loan thftn kinh nhu nhirc dftu. bi~u hien: ban do.. Truong hop n€u con s6ng.i. ung thu ruot.Ngoai ra.. ung thu da va phoi. nhiern sic (den da do Asen). Asen con c6 th~ gay cac benh khac nhu: to chuang gan. tuy thea rmrc do va thai gian tiSp xiic se bien hien nhirng trieu clnrng voi nhtrng tac hai khac nhau. cac van trang (. bo. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl do dan d€n hoai da hay ling thu da. cac phan da ho. non. ung thu bang quang.TTA. Ngoai ra con co cac tbn thtrong v€ miit nhu: viem da mi mat. tang sung hoa gan ban tay va ban chan.1i sau: Nhi~m dQc cAp tinh . Nh6m 5 . Cac trieu clnrng nhiem doc Asen man tinh xay ra sau 2 . benh sa gan . ung thu than. bien hien nhu sau: ).:. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . hien urong xanh tim mat duoc cho la tac dung gay li~t cua Asen 06i val cac mao mach.8 tuan. chong mat. dau khi hit vao.Khi co th~ bi nhiSm doc Asen. Qua duong h6 hdp (hit tho khongkhf c6 bui. Mot tac dQng d?c tnrng khi bi nhiSm dQc Asen dang hop chit vo co qua duong mieng la su xuAt hien cac v€t mau den va sang tren da .:.lC. •:. viem k€t Nhi~m dQc man tinh . chia ra lam hai 10<.Chuyen dJ . Benh cling nrong tu nhu benh ta co thS din toi nr vong tit 12-18 gia.). Nhiem dQc Asen man tinh c6 th@gay ra cac tac dung toan than va C\lC I11<. nan nhan c6 th~ bi viem da tr6c vay va viem day thftn kinh ngoai vi. benh dai dirong. cac t6n thirong kieu loet nhit la (. dau cac chi. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. kh6 tho.

c6 thS HUl1 thung vach ngan rniii.)i. loet da day. buoc di kho khan. Ngoai fa. Ngoai tac dung cue bo tren co thS nguoi ti€p xuc do nnh chAt an da cua cac hop chAt Asen. c6 th~ dfut toi thung vach ngan mill. dan cac chi. e6 thS day la bien hien doc nhAt cua Asen man tinh. kfch irng cac duong ho hAp tren. lien ti~p co th~ d~n t&i cac t6n tlnrong. ? Rbi loan toan than o' nguoi ti€p xiic voi Asen nlur gAy. viem niem mac h6 h~p. do d6 ). thoai hoa co gan. dau bung.R6i loan thAn kinh co cac biSu hien nhu: viem day thAn kinh ngoai vi cam giac van dong.R6i loan da day. ).> dk toi xa gan. suy nhuoc co (chu y@u 0 cac co du6i ng6n tay va ng6n chan). bi~u hien cdc b¢nh do nhdm doc Asen gay ra Nh6m 5 . chan an. ? Nu6t phai hoac hit tho Asen trong khong khi mot each thuong xuyen. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Asen c6 th€ tac dong d~n co tim.o- T6n thuong cac niem mac nhir: viem k@t giac mac.TTA. non. tieu chay va tao b6n Iuan phien nhau. voi cac trieu chung nhir loet da gay dau dan & nhirng vi hi ti~p xiic trong thoi gian dai hoac loet niem mac mill.Chuyen dJ . ). mot: buon non. Mrt s6 hinh anh. Ung thir da c6 th€ xay fa khi ti@p xuc voi Asen nhu thuong xuyen hit phai Asen trong thai gian dai hoac da lien tuc tiep xuc voi Asen. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Hit N(Ji . co thS co cac bieu hien khac nhu te dAu cac chi.> ).

ti khoi 11. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl CO'chi gay dpe cua Asen len mang t~ bao Mang tS bao duoc xem la mot "birc nrong" chong lai doc chat. nhiet dO soi 17450C.1 Cu eh~h6a sinh [4. 4. Nguon chl quan trong trong khf quyen la do khf xa cua dong co d6t trong dung xang hay diu co pha chi. f)~ Sl. Tuy nhien. Bui thanh ph6.. lien k6t h6a h9C cua Asenic voi cac phan tir POPC liposome co th6 dil di€n ra san khi chung lien kSt mot each long leo voi liposome.Co' ch~ hoa sinh va tfnh dQC La kim loai c6 m§.Chuyen dJ .u xam tro.u chi. cac muoi tan trong mroc clorua.4 g/kg khf bui . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Nhiet dO n6ng chay 327.33.1' tin c6ng cua cac hieu sau han v~ cac phan irng cua mang voi doc chat. Tr 225] Chi nrong d6i co sftn trong moi truong tv nhien dtroi dang vo co hon bit ctr kim Ioai nang nao khac.2. do thi. cac thf nghiem duoc tiSn hanh b~g each sir dung liposome lam d6i nrong nghien ctru va di?c ch:it & day vlln duoc sir dung la Asenate. nitrat.4oC. K19 D(li hfJc Nimg nghifp Ha Npi . Sir giarn wang tic gifra cac nhom PE . Asenic chen vao nhfmg ch6 trong d~ lai tren b~ m~t ira nuoc cua mang tS vao. 4.2 Chi . Cac kSt qua thi nghiem cho thfty liposome bi h6a long va pha huy boi Asenate. dtrong xa cao t6c f:it gi§. Nong eli?chl & cac pho buon ban sAm uAt co th€ len den 1 . Nh6m 5 . Asenic lien k6t voi mang & rmrc kha cao ngay khi bAt diu qua trlnh wong tac cho thay su lien ket nhanh chong cua Asenate trong dung dich mango Su giai ph6ng sau khi lien k&t nhanh cling c6 th€ xuftt phat tu dong thai chuyen Asenic tu cac vi tri uu tien tren rnang d6n cac dang b~n virng han a tren rnang va trong t6 bao chit. Mot bao cao khoa hoc gAn day v~ As (III) cho thiy Asenite c6 Ie tao cac lien k~t hydrogen true tiep voi nh6m (DMPE) trong qua trinh phosphate ella cac phan ti'r dimyristoylphosphatidylcholine canh tranh voi cac phan nr nuoc hydrate h6a cling nhu cac nhom amino. axetat. f)i~u nay duoc xem nhu Ia mot b&ng clnmg cho thay Asenic da lien ket voi Iiposome va tac dong true tiep len chung.PE se lam giai phong cac nhorn phosphate va do d6 do linh dong cua lipid se tang len tren b~ m~t mang liposome.TTA. Do do.

Khi thi~u chi nhiSu hon 0. h~ len h~ enzym co nhom hoat dong chua hydro. tac dong Ngtroi bi nhiem doc chi se bi r6i loan hO phan tao huyet (tuy xuong). nong do 0. tai biSn nao. Do v~y lam cho cac san pham trung gian do Ia acid delta levulinic. Chi trc che men amino levulinic dehydrat nen khong delta amino levulinic thanh porphobilinogen.5 .8ppm chirc nang th~n bi r6i loan va cu6i cung anh huong den thftn kinh. Chi UC che nhieu loai men then chot lien quan d~n qua trlnh tong hop hemoglobin.O. nhiem doc n~ng co thS gay t11vong. Tuy thea rrurc do nhiem doc co thS bi dau bung. Cubi cung chi ngan can viec dung oxy va glucose vao viec san xuat nang luong d~ duy trl cuoc song.0 mg/l se xuiit hien trieu clnrng bi ngo doc kinh nien & nguoi . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. Do chi va canxin giong nhau vS m~t hoa hoc nen chi c6 the d6i ch6 cho canxi nAm lai trong co the.3ppm co hemoglobin. chi it bi dao thai rna tich W theo thai gian rbi moi gay doc. Hieu img hoa sinh quan trong ella chi Ia can thiep vao viec tong hop hemoglobin din d~n cac benh vS mau. Mot pha quan trong cua viec tdng hop hemoglobin levulinic thanh porphobilinogen. Ngoai fa. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl .2. cao huyet ap.1. £)~c tinh n6i b~t la san khi xfun nhap vao co thS. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Chuyen dJ . viem than.18 mg/l dong v~t mau nong Chi gay doc cho h~ thftn kinh trung uong. Khi chi trong mau vuot qua O. dau khop.TTA. mudi chi gay f6i loan tAng hop hemoglobin. thftn kinh ngoai bien. 4. vS sau chi nay lai co thS theo dirong Ian tit xuong fa gay doc cho cac mo mem.042 .2 Tac h(li [5] la chuyen h6a delta amino thS chuyen hoa acid thS se thieu man do thieu • Khi n6ng do chi trong mroc uong Ia 0. giam thai gian song Nh6m 5 . hi ngo doc.

n6u d chang may thuy ngan bi db ra ngoai thi phai quet sach cang nhanh cang t6t. say thai va ehSt SO' sinh..i La kim I09-ic6 m~u sang bac. gay xo viia d9ng mach. Nhung jon Hg +2 Iai rAt d<)c do ion Hg +2 co ai h. Chi gay ung thu than thong qua viec thay dbi Woo thai va chirc nang cua cac tS bao 6ng than lam giam clnrc nang van chuyen nang hrong la tiSu duong. mAt cam giac . dang long. 4. 4. gay vo sinh. Cac mu61 tan trong nuocla clorua.3. Thuy ngan nguyen t6 hoan toan kh6ng doc. lam con nguoi bi ngu dAn. co thS lien k6t voi cac acid amin c6 clnra luu huynh trong Protein lam n6 kh6ng linh dong nita nen rAt d<)c.rc caD voi hru huynh. Tuy mang sinh hoc nen kh6ng tham nhap VaG V?y Hg +2 ding kh6ng vuot qua duoc V?t.Hi~u ling boa sinh va hie h. V6i n6ng d<)chi cao han 80mg/dl se xay ra cac benh vS nao do viec gay t50 thuong den cac tiSu dong mach va mao mach nao va phil nao.1 uu« 6ng h6a sinh [4. CNS tS baa sinh Dang doc nhftt cua thuy ngan la thuy ngan hfru co. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.. thoai h6a cac noron thAn kinh. clorat. HO'i thuy ngan sau kbi duoc hit vao co thS se qua mau Ian truyen len nao khien cho h~ thAn kinh trung uong bi r6i loan.TTA. 3 Thuy ngan . sunfat. Tr 227] Doc tinh cua thuy ngan phu thuoc vao dang h6a hoc cua thuy ngan. Ion Hg + t9-0 thanh hop chAt thuy ngan kh6ng tan voi CIa du da day c6 kha nhieu CIa thi Hg + cimg khong d9C.. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . tang ap suit dich nao tuy. tieu dam. Chi anh huang dSn chile nang sinh san. dftc biet 13 metyl thuy Nh6m 5 . nSu chang may nubt phai thi co thS co thS thai ra ngoai. Hoi thuy ngan thi 19-i oc nen phai baa quan thuy ngan & noi thoang mat. thay d6i hinh dang tS bao.Chuyen dJ . TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl cua hong cAu. Hg +2 cling lien k€t v6i Hemoglobin va albumin huyet thanhh 13 nhfmg hop chAt hiru co chua luu huynh. nitrat.

n~rn duoi dang ion CH3Hg ". Tre em bi se bi phan liet. metyl thuy ngan la dang dQc nhat.2 Tdc hui ciia thiiy ngan v6i th2 sinh v~t Thuy ngan va hop chAt cua n6 thuong rtlt doc d6i voi co thS s6ng. n@u hit phai se rAt dqc.Chuyen dJ .008 mg/l. ire ch~ viec chuyen v~n duong qua mang va kh6ng cho phep Kali chuyen qua mango D6i voi t6 baa nao viec nay se gay fa dt chat che kho be gay va alkin thuy ngan nftrn lai thieu nang IUQ'Dg t€ baa nao va r6i loan xung Iuc thftn kinh. Thuy ngan d~ bay hoi ngo doc thuy ngan a nhiet do thirong. NgO doc metyl thuy ngan. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. voi ca la 0. Trong nuoc. Thuy ngan se gay doc cho nguoi khi nong dQ trong mroc cua cluing Ia 0. Thuy ngan narn trong mang t~ bao. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .3.005 mg/l. Nh6m 5 . Ion mety1 thuy ngan tan trong lipit nen co th€ ill vao ph§n lipit cua mang rna nao.TTA. Dang nguy hi€m nhtlt la R-Hg+ c6 thS 19t qua rao ch~n thai ban va di vao rna thai gay han qua eho thai nhi. n6 lam phan li~t nhi~m s~c th~ va ngan can qua trlnh phan chia t@ bao. co gi~t kh6ng chu dong. chromosom trong co th~ phan ly va ire che vice phan chia t€ bao. CO' 4. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl ngan. Lien ket hoa tri Hg ~ C trong t~ baa rtlt lau.

i nang trong mroc sinh heat la viec lam d.n day khi S\1' gia tang dan s6 chua eo diu hieu dung 19. Ben canh do 9 tlnrc bao v~ moi tnrong cua nguoi dan. dS baa v~ moi tnrong va sire khoe Nh6m 5 . K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .TTA. S\1' hlnh thanh cac khu cong nghiep ngay cang gia tang. mot b9 phan chu cac doanh nghiep va S\I quan ch~.y. Trong nhirng nam g§.qua mot s6 tim hi~u eo th~ k~t luan: Kim Ioai nang la y~u t6 gay doc hai cao d6i voi moi tnrong va co th~ s6ng neu du hrong cua n6 vuot qua ngirong cho phep.i. xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl C-KETLUAN • Nhu v£.yviec xac dinh ham luong va ngu6ng eho phep cua mot so kim 109.i.Chuyen dJ .i n~ng.i.n thiet con ngiroi. Qua trinh do thi hoa. VI v£. £)i&u d6 (fa 19 cua cac eo quan clurc nang v€ moi truong eon fit nhieu han VaG d~t moi truong song noi chung va nuoc sinh hoar noi rieng tlnh trang bi de doa 0 nhiem boi kim 109.

Cac nguAn gay 0 l1hi~m llU'O'Csinh ho~t COllg ty Vedan Vi~t Nam xa llUO'C tltai chua qua xu' If gay 0 .vn ngay 11~12-2009 Nh6m 5 .PHULUC • • Ph~n bOn/ thu6c tJ'iY~l:J nh iJ Figure..Chuyen dJ .vietbao. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl D .TTA."'.. ..... Ngu6n: pda.. Th] Vai. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T...

chay qua }dIU dan cu phia san khu CN Quang MinhV.Hai Duong) xa true nurrc that khong qua xii' ly ra moi truimg.TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl o nhi~m con muong . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.Chuyen dJ . Ngu6n: bee. Ngu6n Bao HN moo 30-5_-2_0_1_0 -----r~ Cong ty Tungkuang (C Giang .vn ngay 03-6-2010 Nh6m 5 .Phuc. K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .a.net.

K19 D(li hfJcNimg nghifp Hit N(Ji .Chuyen dJ .TTA. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl Nan nhan ciia llhi~m d{}cthuy ngan (r Minamata Anh: W Eugnene Smith Nh6m 5 . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.

Nguyen Thi Lang. TAc HM CUA CHUNG DOl VOl sUe KH6E CON NGUOl .vn 1 2 3 4 Nhom 5 .pda.vietbao.TTA. 3 4 5 CAND 14-11-2010.? DANH MUC TAl LIEU THAM KHAO • • 1 2 B(l Tai nguyen .Chuyen dJ . 20.5.vn http://www. Asen trong nuac uang va giiii phdp phimg chang. VI) Le Sam.Boa h(Jc moi truimg. phat triin san xudt Nong .nguy ca thuong trIJ'C.hoahocdoisong.bee. Dang Dinh Bach .Ngte nghi?/J bJn viing cho cdc tiiu vung sinh thai 8 Tieu chudn Vf sinh uUO'Can uang. 6 nhiim kim loai n(ing .10.liim . xAe D1NH HAM LUQNG vA NGU'UNG CRO PHEP eVA MOT so KIM LOM N~G TRONG xtroc SINH HO~T.0. Bui Chi Biru .vn http://www. Tap chi khoa hf}C va Cong ngh? sa 433. Bdo cao hifn trang moi trteong niim 20.google.com. Co' sii di truyJn tinl: chang chiu dBi vOi thift h{li do moi truimg cua cay Ina. 6-20.com http://www. HVi thiio Quac gia vJ mai trutmg va phat triin bJn vimg. Mi)t s6 website: http://www.Moi tnrong.05. Mo hinh sit dung tang hf}p nguan nuo'C phlJc duyen hiii MiJn Trung.net.9. K19 D{li hfJc Nimg nghi?p Hit NVi . 200. 6 7 Le Thi Mui. Ban hanh thea QD cua B9 tnrong B9 Y t~ 18/4/2002). s6 13291 2002/BYT/QD ngay 9 Trfm Rim Roan.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->