P. 1
KỊCH BẢN

KỊCH BẢN

|Views: 11,762|Likes:
Được xuất bản bởivaicac

More info:

Published by: vaicac on Feb 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

KỊCH BẢN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1. Nghi thức chà c!"
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đng vi!n đ"ng #$% làm lễ chào cờ&
'(ghi!m) *hào cờ& *hào! +chào cờ hát ,u-c ca. ,u-c t/ ca th0o nhạc1
'Th2i)
Kính mời các đồng chí ngồi 3u-ng&
#. T$%&' () *+ ,"
Kính thưa các đồng chí!
*4n c" vào 5i6u 7 8 5i6u l9 5ng *:ng ;n <i9t (am đư=c 5ại h:i 5ại biểu toàn
>u-c l?n th" @A cBa 5ng th2ng >ua ngà% CDECEFGCC và ,u% đHnh ;- I78,5ETJ
ngà% CECCEFGCC v6 thi hành 5i6u l9 5ng >u% đHnh chi ti/t m:t ;- đi6u. khon
trong 5i6u l9 5ng&
ThKc hi9n ,u%/t đHnh ;-L M&8(,ENO ngà% MMEMEM& cBa Pan thường vQ Nu%9n
B% 5"c Rinh v6 c2ng nh$n đng vi!n chính th"c&
N2m na%. đư=c ;K đồng S cBa 5ng uT hu%9n 5"c Rinh. *hi b: trường
TNUT NVng <ưWng tổ ch"c Rễ c2ng nh$n đng vi!n chính th"c cho đEcL
MMM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
trX thành đng vi!n chính th"c cBa 5ng *:ng ;n <i9t (am& 5Y là lS #o cBa buổi
Rễ h2m na%&
-. Gi.i thi/$ thà'h 0h1' th23 ,4"
Tới buổi Rễ h2m na%. t2i 3in trZn tr[ng giới thi9uL
5ồng chíL (gu%ễn <i/t \K 8 Pí thư *hi b:
5ồng chíL Uhạm (g[c Ti/n 8 U&PT *hi b:
5ồng chíL 5inh 5]nh *hi/n 8 Ni9u trưXng (hà trường
*Vng toàn thể các đồng chí đng vi!n trong chi b: TNUT NVng <ưWng
56 nghH ch^ng ta nhi9t li9t hoan ngh!nh&
5. B6 c6 78t 9$: h; <= ch$%>' ?:'g c@2 ?:'g Ai&' ,4 (B
Thưa các đồng chí
5ể đánh giá lại t]nh h]nh hoạt đ:ng c2ng tác đng c_ng như báo cáo hồ ;W chu%ển
đng cBa F đng vi!n #K bH& Ti/` th0o chưWng tr]nh. 3in kính mời đEc (gu%ễn <i/t
\K 8 PT *hi b: ;a l!n báo cáo. đánh giá c2ng tác và hồ ;W chu%ển đng cBa F đồng
chí. đồng thời trao >u%/t đHnh c2ng nh$n đng vi!n chính th"c&
TrZn tr[ng kính mời&
C. Đ:'g Ai&' ?DEc cF'g 'hG' ?Hc *!i hứ2"
Thưa các đồng chí!
\au C thời gian #K bH và đ/n na% các đồng chí đb chính th"c trX thành 5ng vi!n
cBa 5*\<(& Trước buổi lễ h2m na%. 3in kính mời F đồng chíLMMMMMMM ;a
cY đ2i lời `hát biểu& @in kính mời
I. NgD!i hD.'g ,J' ?Hc *!i hứ2
Ti/` th0o chưWng tr]nh t2i 3in trZn tr[ng giới thi9u đEc MMMMM&& đại #i9n đng
vi!n đư=c `hZn c2ng gi^` đc l!n đ[c bn giới thi9u người vào 5ng& @in trZn
tr[ng kính mời đEc& @in kính mời
K. Chi (L gi2 'hi/3 AM"
Ti/` th0o. 3in mời đồng chíL (gu%ễn <i/t \K 8 PT*P l!n giao nhi9m vQ cho F
đồng chí tr!n& TrZn tr[ng kính mời&
N. B8 3Oc"
Thưa toàn thể các đEc ;au C thời gian làm vi9c khdn trưWng và nghi!m t^c. buổi Rễ
c2ng nh$n đng vi!n chính th"c đb thành c2ng t-t đe`& Tha% mft ban tổ ch"c t2i
3in tu%!n b- Rễ c2ng nh$n đng vi!n chính th"c k/t th^c tại đZ%&
Kính mời các đồng chí đ"ng #$% để làm Rễ chào cờ b/ mạc&

Chi bộ giao nhiệm vụ: Tiếp theo. buổi Lễ công nhận đảng viên chính thức đã thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời. Xin kính mời 7. Trước buổi lễ hôm nay. xin mời đồng chí: Nguyễn Viết Sự . . 8. 5. đồng thời trao quyết định công nhận đảng viên chính thức. đánh giá công tác và hồ sơ chuyển đảng của 2 đồng chí. Xin trân trọng kính mời đ/c. đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ lên đọc bản giới thiệu người vào Đảng.Thưa các đồng chí Để đánh giá lại tình hình hoạt động công tác đảng cũng như báo cáo hồ sơ chuyển đảng của 2 đảng viên dự bị. Trân trọng kính mời. Bế mạc: Thưa toàn thể các đ/c sau 1 thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc. xin kính mời 2 đồng chí:………………… sẽ có đôi lời phát biểu. Tiếp theo chương trình.BTCB lên giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí trên.. xin kính mời đ/c Nguyễn Viết Sự . Kính mời các đồng chí đứng dậy để làm Lễ chào cờ bế mạc. Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ công nhận đảng viên chính thức kết thúc tại đây. Người hướng dẫn đọc lời hứa Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………. Xin kính mời 6. Đảng viên được công nhận đọc lời hứa: Thưa các đồng chí! Sau 1 thời gian dự bị và đến nay các đồng chí đã chính thức trở thành Đảng viên của ĐCSVN.BT Chi bộ sẽ lên báo cáo.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->