P. 1
Dien Bien EIA Sua

Dien Bien EIA Sua

|Views: 179|Likes:
Được xuất bản bởiBlusky Nguyen

More info:

Published by: Blusky Nguyen on Feb 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện iên !

hu" # Ti"nh Điện iên
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC..................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................6
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN..........................................................................................6
2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH !Á TÁC Đ"N M#! T$%&N '
2.1. C( )* +,- .-/0 1231 .4.........................................................................................'
2.2 C( )* +,- .-/0 56 +207+........................................................................................8
9. PH%ƠN PHÁP ÁP DỤN T$ON :UÁ T$;NH ĐTM................................1<
= P2>(?@ 1231 +2AB CD? EF?@ GH?@.....................................................................1<
= P2>(?@ 1231 +2I?@ 5JK ......................................................................................11
= P2>(?@ 1231 .DL BM0 ?@N,- 2-/? +O>P?@ C, 12Q? +RE2 +ON?@ 12S?@ +2R ?@2-/B
+2TN E3E U0L GV?2 EWA TCXNK ...................................................................11
Y. TZ CHỨC THỰC H![N ĐTM............................................................................11
Y.1. C( U0A? +> CD? .71 B3N E3N G3?2 @-3 +3E GF?@ B\- +O>P?@.........................11
Y.2. T] E2^E +2_E 2-/?............................................................................................12
CH%ƠN !. M# T` TaM TbT DỰ ÁN..............................................1Y
1.1. TcN DỰ ÁN........................................................................................................1Y
1.2. TZ CHỨC :U`N LÝ DỰ ÁN...........................................................................1Y
1.9. Xd T$e ĐdA LÝ ..................................................................................................1Y
1.Y. N"! DUN CỦA DỰ ÁN...................................................................................1f
1.Y.1. LNg- 2h?2 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE ....................................................................1f
1.Y.2. XQL j_?@ 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE B>A............................................................1'
$%&%'%$% () *+ t, ch-c thoát nước mưa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$.
$%&%'%' !h/n chia lưu v0c thoát nước mưa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$.
$%&%'%1% T2nh toán m3ng lưới nước mưa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$4
$%&%'%&% 5h6i lư7ng các h3ng m8c thoát nước mưa%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$9
1.Y.9. XQL j_?@ 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE +2k-............................................................1l
$%&%1%$ () *+ thoát nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$9
$%&%1%'% :ưu v0c thoát nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%';
$%&%1%1% :ưu lư7ng nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%';
$%&%1%&% <ác h3ng m8c *=u tư cho h> th6ng thoát nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'1
1.Y.Y. CmE .Ng- BmL BnE +2-o+ pq 12\E C\ jr m?....................................................9<
LAX!C 2<<l áo cáo Đánh giá Tác *?ng @ôi tAưBng - 1 -
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
1.Y.f st 2NgE2 +2_E 2-/?........................................................................................91
1.Y.6. T]?@ B^E Gu0 +>.........................................................................................92
1.Y.'. MvE +-J0 EWA j_ 3?......................................................................................92
1.Y.8. Ý ?@2wA EWA j_ 3?........................................................................................99
CH%ƠN !!K
...................................................................................................................9Y
Đ!xU s![N TỰ NH!cNy M#! T$%&N Xz s!NH T{| X} H"!. . .9Y
2.1 Đ!xU s![N TỰ NH!cN Xz M#! T$%&N...................................................9Y
2.1.1. Đ-~0 5-/? C~ GVA .4y GVA E2D+.........................................................................9Y
'%$%$%$%D E tA2 *Ea lý%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1&
'%$%$%'% ĐFc *iGm *Ea hHnh%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1&
'%$%$%1% ĐỊ c *iê"m *ịa ch/́t công tAìnhJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1&
2.1.2. s2R +>•?@ .....................................................................................................9Y
2.1.9. ĐVA E2D+ +2WL C€?..........................................................................................9f
2.1.Y. TA•- ?@0LJ? +2-J? ?2-J?.................................................................................96
'%$%&%$% Tài nguKên nư)́ cJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1L
'%$%&%'% Tài nguKên Aừng và */́t AừngJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1L
'%$%&%1% Tài nguKên Mhoáng Na"nJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1L
2.1.f. TA•- ?@0LJ? j0 .-‚E2.........................................................................................9'
'%$%O%$% Tài nguKên Pu lịch lịch Nư"J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.
'%$%O%'% Tài nguKên Pu lịch Ninh thái tự nhiênJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.
'%$%O%1% Tài nguKên Pu lịch vIn hóaJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.
2.2. Đƒ‚C Đ!c„ M XA… H#‚! .........................................................................................9'
2.2.1. T-•?2 2-•?2 12A†+ +O-J„? 5-?2 +J† .........................................................................9'
'%'%$%$% Thư)ng mại # Pịch vụ Q Pu lịchJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14
'%'%$%'% <ông nghiệp # tiê"u thu" công nghiệp và x/K PựngJ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14
'%'%$%1% !hát tAiê"n Rông # :/m nghiệp%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%14
'%'%$%&% Siao thông v/̣n ta"i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%19
2.2.2 T-•?2 2-•?2 12A†+ +O-J„? ‡A… 2\‚-...........................................................................Y<
'%'%'%$% T/n Nố %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&;
'%'%'%'% <á c v/́n *ề nghÙo *ói và thu nh/̣p%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&;
'%'%'%1% V tế %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
'%'%'%&% Siáo Pục%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&$
'%'%'%O Wn ninh tA/̣t tự %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&$
2.9. H!c‚N T$A‚N Hc‚ TH#†N Cˆ†P N%Ơ†C.........................................................Y2
2.Y. H!c‚N T$A‚N Hc‚ TH#†N THOA†T N%Ơ†C...................................................Y9
2.Y.1. H-J‚? +OA‚?@ 2J‚ +2\†?@ +2NA†+ ?>(†E B>AK.........................................................Y9
2.Y.2. H-J‚? +OA‚?@ 2J‚ +2\†?@ +2NA†+ ?>(†E +2A„-K..........................................................YY
2.f. H!c‚N T$A‚N $A†C THA„! XA• Xc‚ S!NH M#! T$%Ơ•NK............................YY
2.6. s{T :U` PHˆN TeCH CHẤT L%‰N M#! T$%&N.............................Yf
2.6.1. H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ 52\?@ 52R +g- 520 C_E j_ 3?................................Y6
2.6.2. H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>(†E B€‚+...............................................................Yl
2.6.9 H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>iE ?@uB..............................................................f9
2.6.Y H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>iE +2k-.................................................................ff
2.6.f. H-/? +Og?@ 12Q? +RE2 +2,?2 12u? pr? GD+K................................................f6
s{T LUẬN CHUN.............................................................................................fl
CH%ƠN !!!
ĐÁNH !Á TÁC Đ"N M#! T$%&N.............................................61
9.1. NUŠNy Đ‹! T%‰Ny :UŒ M# ˆŒ TÁC Đ"N....................................61
9.1.1. N@0\•? @QL +A†E G\‚?@.....................................................................................61
1%$%$%$% Rguồn g/K tác *ộng tAong Xuá tAình gia"i phóng mỊt YÌng và thi công
x/K Pựng %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%L$
1%$%$%'% Rguồn g/K tác *ộng tAong Xuá tAình v/̣n hành hệ thống thoát nư)́c%%%L$
9.1.2. ĐI- +>•?@ @QL +3E GF?@................................................................................62
9.1.9. :0L B\ pV +3E GF?@ EWA j_ 3?K....................................................................6Y
9.2. ĐÁNH !Á TÁC Đ"N C#N NH[ LỰA CH•N ...................................6Y
1%'%$% H> th6ng thoát nước mưa và nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%L&
1%'%'% TA3m Y)m nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%LO
1%'%1% TA3m xử lý nước thải%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%LO
9.9. ĐÁNH !Á TÁC Đ"N Đ{N CÁC THzNH PHẦN M#! T$%&N .....68
1%1%$% Tác *?ng *Zn môi tAưBng Mhông Mh2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.O
1%1%'% Tác *?ng *Zn môi tAưBng nước%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4&
1%1%1% Tác *?ng *Zn môi tAưBng *[t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%44
1%1%&% Tác *?ng c\a ch[t thải A]nQ <T^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9;
1%1%O% Tác *?ng *Zn h> Ninh thái, cảnh Xuan%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9'
1%1%L% Tác *?ng *Zn *Bi N6ng Minh tZQ x_ h?i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%9O
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
9.Y. NHẬN XŽT Xx MỨC Đ" CH! T!{T y Đ" T!N CẬŒ CỦA CÁC ĐÁNH
!Á...............................................................................................................l8
CH%ƠN !X
B![N PHÁP !`M TH!•U TÁC Đ"N XẤUy PH•N N‘A Xz
ỨN PHa SỰ C‹ M#! T$%ƠN.....................................................1<1
Y.1. CÁC B![N PHÁP !`M TH!•U !A! ĐO’N !`! PHaN M“T B”N
...................................................................................................................................1<1
Y.2. CÁC B![N PHÁP !`M TH!•U T$ON :UÁ T$;NH TH! C#N CÁC
H’N MỤC C#N T$;NH..................................................................................1<9
Y.2.1. CA†E p-J‚? 12A†1 E20?@ .................................................................................1<9
Y.2.1. CA†E p-J‚? 12A†1 @-A„B +2-J„0 \ ?2-J…B 52\?@ 52-† CA• +-J†?@ \•? .....................1<f
&%'%$%$% <á c Yiện pháp ngIn ngừa và giảm thiGu ô nhiê`m Yụi%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$;O
&%'%$%'% 5iê"m Noát và Yiện pháp gia"m thiê"u ô nhiê`m Mhí Ninh Aa tAong thi côngJ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$;L
&%'%$%1% 5iê"m Noát và các Yiện pháp gia"m thiê"u ô nhiê`m tiếng ồn và Aung Ninh
Aa tAong thi côngJ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$;.
Y.2.9. CA†E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 \ ?2-J…B ?>(†E ..................................................1<'
Y.2.Y. CA†E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 E3E +3E GF?@ Gt? B\- +O>P?@ GD+ ..................1<8
Y.2.f. CA†E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 \ ?2-J…B E2Q†+ +2A„- O€†? ...................................1<l
Y.2.6. -kB +2-•0 E3E +3E GF?@ Gt? Ek?2 U0A? ..................................................1<l
Y.2.'. -kB +2-•0 +3E GF?@ Gt? @-AN +2\?@ C, ?@71 .v+ +ON?@ U03 +Oh?2 +2- E\?@
....................................................................................................................1<l
Y.2.8. -kB +2-•0 +3E GF?@ Gt? )^E 52N– C, GP- )I?@ 5-?2 +t| ‡n 2F- ............111
Y.9. B![N PHÁP !`M TH!•U # NH!—M T$ON !A! ĐO’N XẬN HzNH
...................................................................................................................................112
Y.9.1. -kB +2-•0 \ ?2-J…B B\- +O>P?@ +>• 2J‚ +2\†?@ +20 @NB ...........................112
Y.9.2. -kB +2-•0 \ ?2-J…B B\- +O>P?@ +>• 520 C>‚E +OA‚B ‡>„ .L† ?>(†E +2A„- ........119
&%1%'%$% Sia"m thiê"u ô nhiê`m môi tAư)̀ng tAong tAư)̀ng h)̣p hệ thống thoát nư)́ c
gỊp Nự cố MK` thu/̣t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$1
&%1%'%'% Sia"m thiê"u ô nhiê`m môi tAư)̀ng Mhông Mhí %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$&
&%1%'%1% Sia"m thiê"u ô nhiê`m môi tAư)̀ng nư)́ c%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$.
&%1%'%&% <á c Yiện pháp gia"m thiê"u ô nhiê`m môi tAư)̀ng */́t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$4
&%1%'%&% <á c Yiện pháp gia"m thiê"u ô nhiê`m Po Yùn và ch/́t tha"i AÍn%%%%%%%%%%%%%%$$4
Y.9.Y. -kB E3E +3E GF?@ Gt? 2/ )-?2 +23- C, 5-?2 +t ‡n 2F-..............................118
Y.Y. B![N PHÁP PH•N CH‹N CHA†Œ N#„y PHO•N CH#†N TH!cN TA!
...................................................................................................................................11l
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Y.Y.1. B-J‚? 12A†1 12N•?@ E2\†?@ E2A†L ?\„ ................................................................11l
Y.Y.2. B-J‚? 12A†1 12N•?@ E2\†?@ +2-J? +A-...............................................................11l
Y.f. X[ S!NHy AN TOzN LAO Đ"N..................................................................12<
Y.6. B![N PHÁP TUŒcN T$UŒxN !ÁO DỤC................................................12<
CH%ƠN X
CH%ƠN T$;NH :U`N LÝ Xz !ÁM SÁT M#! T$%&N......129
f.1. CH%ƠN T$;NH :U`N LÝ M#! T$%&N.............................................129
f.1.1. -A- GNA‚? E20Q„? p-‚ ......................................................................................129
6.1.2. -A- GNA‚? ‡QL j>‚?@....................................................................................129
f.1.9. -A- GNA‚? CQ‚? 2A•?2....................................................................................12Y
f.2. CH%ƠN T$;NH !ÁM SÁT M#! T$%&N ˜SMT™...........................126
f.9. Cˆ†C CH!„ T!cU !ÁM SÁT M#! T$%&N CU‚ THc„ ...............................12'
f.9.1. -A†B )A†+ E2Q+ .>(‚?@ 52\?@ 52-† ˜ CLss™ CA• +-J†?@ \•? ............................12'
f.9.2. -A†B )A†+ E2Q†+ .>(‚?@ ?>(†E ........................................................................12l
f.9.9. -A†B )A†+ E2D+ .>(‚?@ OA†E +2A„- CA• p0•? 12A†+ )-?2 .......................................19<
CH%ƠN X!
THAM XẤN Ý s!{N C"N ĐŠN..................................................199
6.1. TeNH CẦN TH!{T CỦA X![C THAM XẤN C"N ĐŠN......................199
6.2. MỤC T!cU CỦA THAM XẤN C"N ĐŠN .............................................199
6.9. N"! DUN CỤ TH• CỦA THAM XẤN Ý s!{N C"N ĐŠN...............19f
6.Y. PH%ƠN THỨC Xz PH%ƠN PHÁP THAM XẤN C"N ĐŠN.......19f
6.f. TZ CHỨC THỰC H![N THAM XẤN C"N ĐŠN.................................19'
6.6. s{T :U` THAM XẤN C"N ĐŠN..........................................................19'
6.6.1. T\„?@ 2(‚1 EA† E L† 5-J†? +2AB CQ†? E\‚?@ G\•?@.................................................19'
L%L%$%$% (ự c/̀n thiết cu"a Pự ánJ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$1.
L%L%$%'% Dề các Yiện pháp Ya"o vệ môi tAư)̀ng cu"a Pự án J %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$14
L%L%$%1% Tóm tÍt Mết Xua" các cuộc họp và pho"ng v/́n J %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$14
6.6.2. sJ†+ .0Q‚?.......................................................................................................198
s{T LUẬN Xz s!{N NHd...............................................................1Y<
!. s{T LUẬN...........................................................................................................1Y1
!!. s!{N NHd........................................................................................................1Y9
PHỤ LỤC...............................................................................................1YY

LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Điện Biên la một tỉnh miền nui biên giới nằm ở phia Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới
duoc chia tach ngay 01/01/2004 theo Nghi quyêt sô 22 ky hop thu IV Quôc hội khoa
XI. Với diện tich tu nhiên la: 9.554,107 km2, co toa dộ dia ly 20
o
54` 22
o
33` vi dộ
Bắc va 102
o
10` 103
o
36` kinh dộ Đông.
Điện Biên Phu la thanh phô tỉnh ly tỉnh Điện Biên ở Tây Bắc Việt Nam. Thanh phô
nằm trong khu thung lung Muong Thanh với chiều dai khoang 20 km va chiều rộng 6
km. Chinh vi diều nay ma co khi no con duoc goi la "long chao Điện Biên". Điện Biên
Phu duoc xem la một thanh phô nằm ở biên giới vi chỉ cach biên giới với Lao khoang
35 km. Điện Biên Phu cach Ha Nội 474 km theo quôc lộ 6 va 279. Thanh phô Điện
Biên Phu phia dông nam giap huyện Điện Biên Đông, cac phia con lai giap huyện
Điện Biên.
Thanh phô Điện Biên Phu co sông Nâm Rôm chay qua, Thanh phô con la dâu môi
giao thông quan trong cua 2 tuyên quôc lộ :
Quôc lộ 279 nôi Thanh phô Điện Biên với thi trân Tuân Giao ở phia Đông va nôi với
nuớc Lao phia Tây qua Cua khâu Tây Trang.
Quôc lộ 12 nôi Thanh phô Điện Biên Phu với thi xã Lai Châu duong câp 4 miền nui.
Thanh phô Điện Biên Phu la thanh phô thuộc khu vuc miền nui phia Bắc, la trung tâm
hanh chinh kinh tê cua tỉnh Điên Biên. Hiện thanh phô dang la dô thi loai III dang
phân dâu la dô thi loai II trong tuong lai.
Theo diều chỉnh quy hoach chung cua Thanh phô cân dap ung cac yêu câu phat
triên la Đô thi loai II trong tuong lai diều do hoan toan phu hop với xu huớng phat
triên chung cua ca nuớc va chiên luoc phat triên kinh tê chung cua tỉnh Điện Biên
Tuy nhiên cac công trinh về thoat nuớc, thu gom va xu ly nuớc thai hiện chua duoc
dâu tu xây dung gây anh huởng dên môi truong va cuộc sông cua nguoi dân trong khu
vuc du an.
HÖ thèng tho¸t níc chung hiÖn nay ®îc x©y dùng tõ nh÷ng
n¨ 1!!" #$ 2%%%& không duoc nao vet thuong xuyên nên hệ thông thoat nuớc
hiện không dap ung duoc kha náng tiêu thoat nuớc. Vao mua mua xuât hiện tinh trang
ngâp ung, mât vệ sinh xay ra trên dia ban thanh phô' Hệ thông thoat nuớc chung, nuớc
mua va nuớc thai thoat chung vao cung một mang luới công, xa truc tiêp xuông sông
Nâm Rôm. Do không co hệ thông tach nuớc thai, thu gom nuớc thai dê xu ly, khu
trung gây ô nhiêm môi truong nghiêm trong dông thoi nuớc sông Nâm Rôm dã bi ô
nhiêm, gây mui hôi thôi, kho chiu cho khu vuc xung quanh dác biệt la khi không co
mua hoác khi không duoc thau rua tu nuớc cua cac sông nhanh dô vao.
Ô nhiêm môi truong do nuớc thai tai thanh phô Điên Biên Phu da va dang trở
thanh một vân dề nghiêm trong, anh huởng lớn dên môi truong sông, môi truong tu
nhiên va anh huởng không nho tới ve dep canh quan cua thanh phô vôn duoc coi la
trong lanh, dác biệt la trong bôi canh hiện nay, khi ma vân dề môi truong dang la môi
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
quan tâm cua toan nhân loai.
Trong tuong lai thanh phô Điên Biên Phu duoc công nhân la dô thi loai II, dê
tuong xung voi vi tri chiên luoc cua minh, thanh phô cân duo c xây dung hê thông thu
gom va xu ly nuoc thai, cai tao, nao vet va ke moi môt sô muong thoat nuoc chinh cua
thanh phô.
Vi cac ly do trên, Du an Đâu tu xây dung hê thông thoat nuoc, thu gom va xu
ly nuoc thai thanh phô Điên Biên Phu se dap ung nhu câu va su mong moi cua nhân
dân dia phuong cung tât cac cac nghanh cac câp, ca c nganh, nhám cai thiên cac diêu
kiên vê sinh môi truong, dam bao cho su phat triên bên vung cu a Thanh phô Điên
Biên Phu noi riêng, va khu vuc Tây Bá c noi chung.
2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH !Á TÁC Đ"N M#! T$%&N
'%$% <) Na tài li>u pháp lý
- Luât bao vệ môi truong sô 52/2005/QH 11 ngay 29/11/2005 cua Quôc hội,
nuớc Cộng hoa xã hội chu nghia Việt Nam.
- Nghi dinh sô 80 /2006/NĐ- CP ngay 09/06/2006 cua Chinh Phu về việc quy
dinh chi tiêt va huớng dân thi hanh chi tiêt một sô diều cua luât Bao vệ môi truong.
- Nghi dinh sô: 21/2008/NĐ-CP ngay 28/02/2008 về sua dôi, bô sung một sô
diều cua Nghi dinh sô 80/2006/NĐ-CP ngay 09/08/2006 cua Chinh phu về việc quy
dinh chi tiêt va huớng dân thi hanh một sô diều cua luât Bao vệ Môi truong.
- Thông tu 05/TT/BTNMT ngay 08/12/2008 cua Bộ Tai nguyên Môi truong về
huớng dân chi tiêt hê thông môt sô nôi dung về danh gia tac dộng môi truong chiên
luoc, danh gia tac dộng môi truong (ĐTM) va cam kêt bao vệ môi truong ;
- Chỉ thi sô 487/TTg ngay 30/6/1996 cua Thu tuớng Chinh Phu: Táng cuong
quan ly Nha nuớc dôi với nguôn nuớc.
- Nghi dinh 209/2004/NĐ-CP ngay 16/12/2004 cua Chinh Phu về quan ly chât
luong công trinh xây dung
- Nghi dinh sô 16/2005/NĐ-CP ngay 07 thang 02 nám 2005 cua Chinh Phu về
quan ly du an dâu tu xây dung công trinh.
- Nghi dinh sô 112/2006/NĐ-CP ngay 29 thang 09 nám 2006 cua Chinh Phu về
sua dôi bô sung một sô diều cua Nghi dinh sô 16/2005/NĐ-CP về quan ly du an dâu tu
xây dung công trinh.
- Nghi dinh sô 88/2007/NĐ-CP ngay 28 thang 05 nám 2007 về thoat nuớc Đô thi
va khu công nghiệp.
- Quyêt dinh sô 13/2007/QĐ-BXD ngay 18/12/2006 cua Bộ Tai Nguyên Môi
truong về việc bắt buộc ap dung tiêu chuân Việt Nam về Môi truong.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Nghi dinh sô 04/2007/NĐ-CP cua Chỉnh phu: Sua dôi bô sung một sô diều cua
Nghi dinh sô 67/2003/CP ngay 03/06/2003 cua Chinh phu về phi Bao vệ Môi truong
dôi với nuớc thai.
- Quyêt dinh sô 1751/2005/BXD- VP ngay 14/08/2007 cua Bộ Xây dung về việc
ban hanh Đinh muc chi phi quan ly du an va tu vân dâu tu xây dung công trinh.
- Luât xây dung sô 16/2003/QH11 ngay 26 thang 11 nám 2003 cua Quôc hội
nuớc Cộng hoa xã hội chu nghia Việt Nam.
- Luât Tai nguyên nuoc duoc Quôc hôi nuoc CHXHCNVN thông qua ngay
20/5/1998 va Chu tich nuoc ky sá c lênh công bô vao ngay 1/6/1998.
- Quyêt dinh sô 18/2007/QDD-UBND ngay 2 thang 10 nám 2007 cua UBND
tinh Điên Biên vê viê c Ban hanh quy chê bao vê môi truong trên dia ban tinh Điên
Biên.
- Quyêt dinh sô 19/2007/QDD-UBND ngay 2 thang 10 nám 2007 cua UBND
tinh Điên Biên vê viê c Ban hanh Quy chê quan ly su dung tai nguyên nuoc trên dia
ban tinh Điên Biên.
- Nghi dinh sô 148/NDD-CP ngay 27 thang 7 nám 2007 cua Chinh phu vê viê c
câp phep thám do khai tha c, su dung tai nguyên nuoc va xa nuoc vao nguôn nuoc.
- Luât dât dai nám 2003 co hiêu luc thi hanh tu ngay 01/7/2004.
- Nghi dinh chinh phu sô 197/2004/NDD-CP ngay 03/12/2004 vê viê c ' Bôi
thuong, hô tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hôi dât•.
'%' <) Na tài li>u Mb thuct
- Quy chuân xây dung Việt Nam tâp 1, 2, 3 ban hanh theo quyêt dinh sô
682/BXD- CSXD ngay 14/12/1996 cua Bộ truởng Bộ xây dung;
- Quy chuân Việt Nam QCVN08:2008/BTNMTvê chât luong nuớc,chât luong
nuớc mát;
- Tiêu chuân nganh 20 TCN-51-84: Tiêu chuân thoat nuớc mang luới bên ngoai
công trinh;
- Tiêu chuân Việt Nam TCVN 6772- 2000: Chât luong nuớc- Nuớc thai sinh
hoat- giới han ô nhiêm cho phep;
- Tiêu chuân Việt Nam TCVN 7222: 2002: €êu câu chung về môi truong dôi với
cac tram xu ly nuớc thai sinh hoat tâp trung;
- Tiêu chuân Việt Nam TCVN 5945- 2005: Nuớc thai công nghiệp va tiêu chuân
thai;
- Cán cu thông bao sô 869/TTg-QHQT ngay 02/7/2007 cua TT Chinh Phu vê
viê c phê duyêt danh muc du a n su dung vôn vay uu dai cua Phân Lan.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Bao cao kinh tê xã hội cua UBND thanh phô Điên Biên Phu va ca c tai liêu về
dân sô, tinh trang y tê, suc khoe trong khu vuc du an;
- Cac tai liệu về diều kiện tu nhiên thanh phô Điên Biên Phu va khu vuc nghiên
cuu .
- Cac ván ban, tai liêu, sô liêu diêu tra hiên trang moi nhât vê: Câp nuoc, buu
diên, diên luc va cac vân dê liên quan do di a phuong cung câp.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Bảng i. Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM hoặc
Bản cam kết bảo vệ môi t!"ng.
STT LNg- j_ 3? :0L B\ Đ-~0 5-/? pš+ p0FE
1. Du an khai thac
nuớc duới dât
Công suât khai thac tu 10.000
m
3
nuớc/ngay dêm trở lên
Lâp ĐTM
Công suât khai thac duới 10.000
m
3
nuớc/ngay
Lâp ban cam kêt Bao
vệ môi truong.
2. Du an khai thac
nuớc mát
Công suât khai thac tu 50.000 m
3
nuớc/ngay dêm trở lên.
Lâp ĐTM
Công suât khai thac duới 50.000
m
3
/ngd
Lâp ban cam kêt Bao
vệ môi truong.
3. Du an xây dung
hệ thông xu ly
nuớc thai sinh
hoat tâp trung.
Công suât thiêt kê 1.000 m
3
nuớc/ngay dêm trở lên Lâp ĐTM.
Công suât thiêt kê nho 1.000 m
3
nuớc/ngay dêm.
Lâp ban cam kêt Bao
vệ môi truong.
Cán cu Luât bao vệ môi truong va Thông tu 05/TT/BTNMT về việc quy dinh chi
tiêt va huớng dân thi hanh một sô diều luât cua Luât Bao vệ môi truong va danh gia
tac dộng môi truong thi du an d/K P0ng h> th6ng thoát nước, thu gom và xử lý
nước thải Thành phố Điện iên !hu" # Ti"nh Điện iên phai lâp bao cao danh gia tac
dộng môi truong (ĐTM) dê danh gia một cach tông quat nh•ng tac dộng cua du an tới
môi truong tu nhiên va doi sông xã hội cua nhân dân Thanh phô , tu do co nh•ng biện
phap giam thiêu trong tung giai doan khi du an duoc thuc thi.
9. PH%ƠN PHÁP ÁP DỤN T$ON :UÁ T$;NH ĐTM
= P2>(?@ 1231 +2AB CD? EF?@ GH?@
 Phổ biến thông tin:
- Hoat dộng tham vân cộng dông nhằm phô biên cac thông tin co
liên quan dên du an cho cộng dông khu vuc thuc hiện du an. Đác biệt la
nh•ng nguoi bi anh huởng truc tiêp bởi việc xây dung va trong qua trinh
vân hanh du an sau nay.
 Thu thập ý kiến của cộng đồng:
- Về muc dộ quan tâm va su ung hộ cua cộng dông dôi với việc
thuc hiện du an cung nhu cac phuong an k‚ thuât duoc su dung.
- Lắng nghe y kiên cua nguoi dân về nh•ng tac dộng gây ra do du
an: Tac dộng dên môi truong, kinh tê va nh•ng thoi quen sinh hoat trong
cuộc sông.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Ghi nhân nh•ng dề xuât tu phia cộng dông va lãnh dao dia
phuong trong việc giai quyêt cac vân dề về môi truong va loi ich cho nhân
dân khu vuc thuc hiện du an va nh•ng nguoi bi anh huởng truc tiêp.
= P2>(?@ 1231 +2I?@ 5JK
- Nhằm thu thâp tai liệu, thông tin k‚ thuât va xu ly sô liệu về hiện
trang khu vuc triên khai du an.
- Thu thâp tai liệu, thông tin va xu ly sô liệu dã co về diều kiện tu
nhiên (khi hâu, dia chât, thuƒ ván), kinh tê xã hội khu vuc thuc hiện du an.
= P2>(?@ 1231 .DL BM0 ?@N,- 2-/? +O>P?@ C, 12Q? +RE2 +ON?@ 12S?@ +2R
?@2-/B +2TN E3E U0L GV?2 EWA TCXNK
- „hao sat chât luong nuớc, thanh phân nuớc cua khu vuc thuc
hiện du an va môi truong xung quanh;
- „hao sat chât luong không khi tai khu vuc thuc hiện du an va môi
truong xung quanh; „hao sat muc ôn, dộ rung tai khu vuc thuc hiện du an
va môi truong xung quanh.
- „hao sat môi truong dât tai khu vuc thuc hiện du an;
- „hao sat hiện trang hệ sinh thai khu vuc thuc hiện du an va môi
truong xung quanh.
= P2>(?@ 1231 G-~0 +OA 5-?2 +t | ‡n 2F-
- Đuoc su dung trong qua trinh phong vân cac câp Chinh quyền,
cac lãnh dao va nhân dân dia phuong tai noi thuc hiện du an.
= P2>(?@ 1231 )N )3?2
- Dung dê danh gia cac tac dộng trên co sở cac tiêu chuân môi
truong Việt Nam (TCVN).
Y. TZ CHỨC THỰC H![N ĐTM
&%$% <) Xuan tư v[n lcp áo cáo *ánh giá tác *?ng môi tAưBng
<ông tK <, ph=n Đ/̀u tư, <ông nghệ @ôi tAư)̀ng và Hạ t/̀ng 5K` thu/̣t :ạc Diệt
e :WDf<gJ
Nguoi dai diện: Ông N@0LJ…? P2A„? A†?2
Chuc vu: Giám đốc
Đia chỉ: Sô 9 Đuong Thanh, Quân Hoan „iêm, HN
Điện thoai: (043) 8288952
…mail: *+,-./#nn'#n
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
&%'% T, ch-c th0c hi>n
Bao cao danh gia tac dộng môi truong (ĐTM) cho du an h Đ/̀u tư d/K P0ng h>
th6ng thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu", TCnh Điện
iêni, duoc thuc hiện với su chu tri cua cac can bộ Công ty Cô phân Đâu tu, Công
nghê Môi truong va Ha tâng ky thuât La c Viêt ( L†VIC). Trong qua trinh lâp Bao cao,
co su phôi hop cua cac can bộ thuôc trung tâm công nghê xu ly môi truong Bô Quôc
phong. Nội dung chu yêu nhu sau:
1- „hao sat, do dac, danh gia chât luong hiện trang môi truong khu vuc thuc hiện du
an. Đây la sô liệu 'nền• dê so sanh, danh gia tac dộng cua du an dên môi truong trong cac
qua trinh: chuân bi thi công, qua trinh thi công cac hang muc công trinh cua du an cung
nhu trong qua trinh vân hanh du an sau nay.
2- Phân tich, danh gia tac dộng môi truong cua Dự án, du bao nh•ng tac dộng co loi
va co hai, truc tiêp va gian tiêp, truớc mắt va lâu dai do hoat dộng cua Du an dôi với môi
truong vât ly (không khi, nuớc, dât, tiêng ôn), dôi với tai nguyên thiên nhiên (tai nguyên
nuớc - nguôn nuớc, tai nguyên dât, tai nguyên sinh vât - dộng vât va thuc vât), dôi với môi
truong kinh tê - xã hội (suc khoe cộng dông hoat dộng kinh tê, sinh hoat...)
3- Nghiên cuu, dề xuât cac biện phap k‚ thuât dê han chê muc thâp nhât nh•ng
anh huởng bât loi va tim ra phuong an tôi uu, vua han chê tac dộng co hai, vua phat
huy cao nhât cac loi ich cua Du an khi di vao hoat dộng.
4- Xây dung chuong trinh kiêm soat va Quan trắc chât luong môi truong trong
qua trinh vân hanh Du an.
Bảng ii. Danh #ách cán b$ tực tiếp tham gia lập Báo cáo
ĐTM
STT H› C, +J? P2u? E\?@ C-/E N(- E\?@ +3E
! C#N TŒ CZ PHẦN Đˆ•U T%y C#N NHc‚ M#! T$%Ơ•N XA• HA‚ Tˆ•N
sŒ… THUˆ‚T LA‚C X!c‚T ˜LAX!C™
1 Ths. Nguyên Phan †nh Giam dô c du a n L†VIC
2 „s. Phan Hoanh Son Chu nhiêm công trinh L†VIC
3 Ths. Đô Thi „im Xuân Chu tri thuc hiên Tông h!"p
ba#$ ca#$ cuô#i cu%ng&
L†VIC
4 „s. Nguyên Công Minh Chuyên gia môi truong nuoc
'a#nh gia# ch(#t )*!"ng môi
tr*!%ng n*!#c
L†VIC
5 „s. Lê †nh Tuân Chuyên gia môi truong không
khi 'a#nh gia# ch(#t )*!"ng môi
tr*!%ng không khi#
L†VIC
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
6 „s. Đoan Manh Hung Chuyên gia phân tich công
nghê câp nuoc 'a#nh gia#
công ngh+" c(#p n*!#c
L†VIC
7 „s. Đao Nhu € Chuyên gia chât thai rán
'a#nh gia# hi+"n tra"ng ch(#t thai
r,#n
L†VIC
8 „s. Đao Trang Nhung „y su câp thoat nuoc 'a#nh
gia# hi+"n tra"ng h+" thô#ng c(#p
th$a#t n*!#c
L†VIC
9 Cn. Nguyên Tiên Dung Cu nhân môi truong Tông
hop diêu kiên tu nhiên kinh
tê xa hôi
L†VIC
10 Ths. Lê Viêt Thanh Chuyên gia phân tich công
nghê thoat nuoc Ph(n ti#ch-
đa#nh gia# công ngh+" .* )/# n*!#c
L†VIC
11 „s. Vu Ván Nam „y su câp thoat nuoc Tham
0(#n cô"ng đô%ng
L†VIC
12 „s. Ha Ngo c Minh „y su câp thoat nuoc Tham
0(#n cô"ng đô%ng
L†VIC
13 „s. Vu Truong Son „y su câp thoat nuoc Du
toan kinh phi môi truong
L†VIC
!! TRUNG T‡M CÔNG NGHˆ X‰ L€ MÔI TR‰ŠNG BÔ QUÔC PH‹NG
1 „s. Nguyên Đuc Toan „iêm dinh viên Lây mâu,
phân tich chât luong không khi
Trung tâm công nghê xu
ly Môi truong 282 Lac
Long Quân Ha Nôi
2 „s. Nguyên Ván Ha „iêm dinh viên - Lây mâu,
phân tich chât luong không khi
Trung tâm công nghê xu
ly Môi truong 282 Lac
Long Quân Ha Nôi
3 „s. Nguyên Thi Phuong Can bô phong thi nghiêm Trung tâm công nghê xu
ly Môi truong 282 Lac
Long Quân Ha Nôi
4 Nguyên Thi Nu Can bô phong thi nghiêm Trung tâm công nghê xu
ly Môi truong 282 Lac
Long Quân Ha Nôi
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN !. M# T` TaM TbT DỰ ÁN
1.1. TcN DỰ ÁN
Du an h Đ/̀u tư d/K P0ng h> th6ng thoát nước, thu gom và xử lý nước thải
Thành phố Điện iên !hu" # Ti"nh Điện iêni%
1.2. TZ CHỨC :U`N LÝ DỰ ÁN
- 1! 2uan 1hủ 2u3n: Uƒ Ban Nhân Dân (UBND) Tỉnh Điên Biên
- 1hủ đ4u t*: BQL Du an Chuyên nghanh xây dung tinh Điên Biên.
- '5i 6i7n chủ đ4u t*: Ông N@0LJ…? Đ>†E TO0?@ - Giam dôc Ban quan ly Du an
Œ Đia chỉ liên lac: Phuong Him Lam Thanh phô Điên Biên Phu Tinh Điên
Biên
Œ Điện thoai: 0913.253223 •ax: 0230.810584
1.9. Xd T$e ĐdA LÝ
Điện Biên la một tỉnh miền nui biên giới nằm ở phia Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới
duoc chia tach ngay 01/01/2004 theo Nghi quyêt sô 22 ky hop thu IV Quôc hội khoa
XI. Với diện tich tu nhiên la: 9.554,107 km2, co toa dộ dia ly 20
o
54` 22
o
33` vi dộ
Bắc va 102
o
10` 103
o
36` kinh dộ Đông.
Điện Biên Phu duoc xem la một thanh phô nằm ở biên giới vi chỉ cach biên giới với
Lao khoang 35 km. Điện Biên Phu cach Ha Nội 474 km theo quôc lộ 6 va 279. Thanh
phô Điện Biên Phu phia dông nam giap huyện Điện Biên Đông, cac phia con lai giap
huyện Điện Biên.
Thanh phô Điện Biên Phu co sông Nâm Rôm chay qua. Điện Biên la dâu môi giao
thông quan trong cua 2 tuyên quôc lộ:
Quôc lộ 279 nôi thanh phô Điện Biên với thi trân Tuân Giao ở phia Đông va nôi với
nuớc Lao phia Tây qua Cua khâu Tây Trang.
Quôc lộ 12 nôi Thanh phô Điện Biên Phu với thi xã Lai Châu duong câp 4 miền nui.
Pham vi nghiên cuu duoc giới han nhu sau:
Bao cao Đanh gia ta c dông môi truong duoc nghiên cuu cho Thanh phô Điên
Biên Phu cu thê theo pham vi thiêt kê hop phân thoat nuoc thai duoc gioi han trong 6
phuong nôi thanh cua thanh phô va môt sô vung lân cân:
Phuong Tân Thanh, Muong Thanh ở khu trung tâm thanh phô, phuong Him
Lam, phuong Nam Thanh, Noong Bua, Thanh Binh.
Pham vi nghiên cuu theo nội dung cua du an sŽ bao gôm:
- Thu gom, vân chuyên luu luong nuớc thai sinh hoat: Xây dung moi cac tuyên
công thu gom nuoc thai báng HDP… kich thuoc tu DN200-DN500 doc theo cac
tuyên duong trong thanh phô Điên Biên Phu .
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- „• một sô kênh muong chinh bao gôm: „ênh 1 kênh chay qua khu trung tâm
phuong Nam Thanh qua câu Ban Ten ra cua xa sô 12, tuyên kênh tu bênh viên
da khoa dên Câu Tráng ra cu a xa sô 9, tuyên kênh chay doc phuong Thanh
Binh ra cu a xa sô 13 va cai tao, nao vet toan bộ hệ thông thoat nuớc mua hiện
co bao gôm cac tuyên duong Truong Chinh, duong 279, tuyên duong sân vân
dông, tuyên duong Câu Tráng.
- Tram xu ly nuớc thai sinh hoat duo c dát tai vi tri ngoai thanh thuô c xa Ba n Ten
B, duoi chân câu C4.
1.Y. N"! DUN CỦA DỰ ÁN
1.Y.1. LNg- 2h?2 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE
Cac phuong an thoat nuoc:
• Phuong an 1: Hê thông thoat nuoc riêng.
- Hê thông thoat nuoc mua va nuoc thai hoan toan tach roi nhau.
- Hê thông thoat nuoc thai: nuoc thai sinh hoat, nuoc thai san xuât cung chay vao
môt hê thông công sau do duoc lam sa ch o tram xu ly .
- Hê thông thoat nuoc mua: nuoc mua duoc thu vao hê thông công riêng, dô tháng
vao sông suôi không cân xu ly .
- ‰u diêm: Đam bao vê sinh tôt nhât trong 3 phuong an vi toan bô nuoc thai duoc
lam sa ch o cac tram xu ly truoc khi xa ra nguôn nuoc.
- Nhuo c diêm:
Œ Mua khô mang luoi công thoat nuo c mua không hoat dông nên lang phi.
Œ Luu luong nuoc bân nho ( khoang 0,5 l/s,ha), duong kinh công nho, dô dô c
dát công lon, dô sâu dát công lon, phai co nhiêu tram bom chuyên tiêp.
Œ „hông thu duoc nuoc mua dot dâu ( 5 10 phut dâu cua trân mua) dê xu ly.
ΠQuan ly phuc tap va chi phi cao.
• Phuong an 2:
- Toan bô nuoc thai sinh hoat, san xuât va nuo c mua dê chay vao chung môt hê
thông công.
- ‰u diêm:
Œ Ca mu a khô va mua mua hê thông dêu duoc khai tha c.
Œ „inh phi nho nhât trong 3 phuong a n. Do luong nuo c mua rât lon so voi
nuoc thai nên hê thông công chi cân xây dung nhu hê thông thoat nuoc mua nhu o
phuong an thoat nuo c riêng la du. Luu luong nuoc thoat lon nên duong kinh công
lon, dô dôc nho, dô sâu dát công giam, tuyên công ngán.
ΠQuan ly don gian
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 15-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Nhuo c diêm:
Œ Mua mua nêu thu gom vê xu ly thi luu luong tram xu ly rât lon không thê xu
ly duoc.
Œ Mu a khô nuoc thai không duoc xu ly se xa truc tiêp ra nguôn tiêp nhân la ca c
hô , sông suôi gây ô nhiêm môi truong.
Œ Chê dô lam viêc cua công không ôn dinh, vê mu a khô do luu luong nuoc thai
nho , vân tôc nuoc nho dê gây láng cán, tá c nghen công. Cân phai thuong xuyên
nao vet.
• Phuong an 3:
- Toan bô nuoc thai sinh hoat, sa n xuât va nuoc mua dêu chay vao chung môt hê
thông công nhu phuong an 2 nhung tai ca c diêm xa truoc khi chay ra hô , sông
nuoc thai duo c hê thông công bao, giêng ta ch dân vê tram xu ly con nuoc co lân
nuoc thai da duoc pha loang se chay vao sông suôi. Đôi voi cac khu dân cu moi,
cac khu co vi tri dát ông dê dang thi xây dung mang luoi ông thoat nuoc thai riêng
thu gom vê tram xu ly .
- ‰u diêm:
Œ Vê mát vê sinh la tuong dôi tôt vi toan bô nuo thai bân duoc lam sa ch ( mua
khô va khi mua nho) hoá c duoc pha loang voi nuoc mua ( khi mua lon) truoc khi
dô ra sông, suôi.
Œ Thu duo c nuoc mua duot dâu (5 10 phut dâu cua trân mua )
Œ Tân dung duoc hê thông công chung hiên co
Œ Giam chi phi xây dung ban dâu.
Œ Giam chi phi dên bu giai to a.
- Nhuo c diêm:
Œ Cac tuyên công bao nuớc bân tu cac giêng tach dên tram xu ly phai dát kha
sâu, do ở cuôi cac tuyên công chinh nên cung cân tram bom chuyên tiêp.
Œ Cac cua xa phai xây dung cac cua chắn dong mở tu dộng dê không cho nuớc
chay vao công thoat trong mua khô, khi không co mua.
Œ Quan ly hệ thông cân co chuyên môn.
• Lua chon hệ thông thoat nuớc.
Dua trên co sở phân tich cac uu nhuoc diêm cua tung phuong an du kiên sŽ ap
dung cho việc xây dung hệ thông thoat nuớc thanh phô Điện Biên Phu. Đác biệt la tinh
hinh hiện trang hệ thông thoat nuớc va thoi quen vân hanh hệ thông cua công ty quan
ly dia phuong. Tu vân dề nghi chon phuong an 3 hệ thông thoat nuớc nua riêng xây
dung HTTN cho thi xã. Nội dung cua phuong an 3 nhu sau:
„hu vuc nội thi- khu tu khach san Muong Thanh dên cho trung tâm, khu duong
Truong Chinh, sân vân dộng hiện nay dã co hệ thông thoat nuớc chung do do, cai tao
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
nao vet cac tuyên công hiện co va xây dung cac giêng tach nuớc tai cac diêm xa tâp
trung nuớc thai bân vao hệ thông công bao va dân nuớc về tram xu ly nuớc thai. Con
cac khu vuc khac thi xây dung hệ thông công thu gom nuớc thai riêng.
1.Y.2. XQL j_?@ 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE B>A
8&9&:&8& ;! đồ tổ ch<c th$át n*=c m*a
Hệ thông công thoat nuớc duoc phân thanh 3 câp, trong do mang luới duong công
duoc phân thanh 2 câp. Việc phân câp cac tuyên công không chỉ phu thuộc vao kich
thuớc công ma con phu thuộc vao vi tri va chuc náng cua no trong mang hệ thông
thoat nuớc. Đinh nghia về cac câp cua hệ thông câp nuớc thê hiện trên bang va hinh vŽ
duới dây.
S( GH 12Q? ED1 2/ +2I?@ EI?@ ˜‡TB 2h?2 Cœ™
ảng 'J ảng ph/n c[p h> th6ng c6ng thoát nước
P2Q? .Ng- ĐV?2 ?@2wA
Câp 1 Sông, muong, kênh thoat nuớc chinh tu nhiên
Câp 2 Tuyên công truc chinh vân chuyên nuớc mua/nuớc thai tới tram xu ly
hoác xa vao muong (muong va công thoat nuớc mua D‘500, công nuớc
thai tới tram xu ly)
Câp 3 Tuyên công va muong tiêu khu tiêp nhân nuớc mua va nuớc thai (Công
thoat nuớc D’500)
8&9&:&: Ph(n chia )*u 0ực th$át n*=c m*a
Điện Biên la một tỉnh miền nui phia Bắc duoc bao boc bởi cac dãy nui va cac con
sông. Cac dãy nui cao ở phia dông va cac con sông suôi ở phia tây nam. Huớng chay
tu Đông Bắc sang Tây Nam, thanh phô Điện Biên Phu chia thanh 07 luu vuc thoat
nuớc nhu sau:
L>0 C_E 1K
Pham vi phuc vu: khu dân cu mới trong phuong Him Lam.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
Hô ga thu
nuớc MĐ
Công tiêu
khu
Hô ga thu
nuớc MĐ
Hô ga thu
nuớc MĐ
Sông, kênh thoat nuớc chinh
Công tiêu
khu
Công tiêu
khu
Công tiêu
khu
Hô ga thu
nuớc MĐ
Công câp II: Công truc thoat nuớc chinh cua Đô thi
Công câp III: Công thoat nuớc tiêu khu, công ng“, công trên phô
- 1"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Đây la khu vuc co dân cu thua thớt, vi vây luu luong nuớc thai la rât it. Vi vây tiêu
thoat nuớc ở dây chu yêu la nuớc mua.
L>0 C_E 2K
Pham vi phuc vu: phuong TânThanh.
Huớng thoat nuớc chinh: nuớc mua dô ra sông Nâm Rôm thông qua cua xa sô 3
L>0 C_E 9 yYyfK
Pham vi phuc vu: phuong Muong Thanh. Đây la khu vuc co dia hinh tuong dôi phuc
tap chinh vi vây việc tiêu thoat nuớc ở dây la tuong dôi kho khán.
Mát khac dây la khu vuc co dân cu tâp trung dông duc, dây la khu vuc tâp trung rât
lớn luong nuớc thai cua thanh phô Điện Biên Phu.
L>0 C_E 6K
Pham vi phuc vu: phuong Tân Thanh, Nam Thanh va tram xu ly.
Đây khu vuc co cac tuyên công hiện trang tuong dôi dây du với rât nhiều cua xa,
chinh vi vây việc tiêu thoat nuớc tuong dôi tôt
L>0 C_E 'K
Pham vi phuc vu: khu vuc gân sân bay thuộc phuong Thanh Binh.
Đây la khu vuc mới duoc xây dung nên co hệ thông thoat nuớc mua tuong dôi tôt.
Tuy nhiên do chua co hệ thông thoat nuớc thai sinh hoat gây ô nhiêm nghiêm trong.
„hu vuc nay nhât thiêt phai xây dung hệ thông công thu gom nuớc bân. „hu vuc
phuong Thanh Truong hiện dang thoat nuớc tu do ra kênh hiện co.
8&9&:&>& T?nh t$án m5ng )*=i n*=c m*a
Tinh toan l uu luong thoat nuớc mua dua trên công thuc:
Q ” q × Ψ × T (l/s)
Tr$ng đ@:
Q: Luu luong nuớc mua tinh toan (l/s)
q: Cuong dộ mua tinh toan (l/s)
Ψ: Hệ sô mát phu
T: Thoi gian nuớc mua chay tu tiêu khu dên diêm tiêp theo trong công (h)
Cuong dộ mua q duoc tinh toan dua trên cac thông sô khi hâu tai tram quan trắc
Điện Biên Phu, cu thê nhu sau:
q”((20Œb)•n•q20•(1ŒC•lgP))/(tŒb)•n (Công thuc cua Trân Việt Liên)
Tr$ng đ@:
b: Tham sô hiệu chỉnh, b”11.64
n: Chỉ sô giam dân cuong dộ theo thoi gian t, n”0,7446
t: Thoi gian mua
C: Hệ sô co tinh dên dác tinh riêng cua tung vung, C”0,2186
q
20
: Cuong dộ mua ung với trân mua co thoi gian mua 20 phut, q
20
” 225.4
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
P: Tân xuât mua, chu ky láp lai một trân mua (chu ky tran công). Với cac dác
thu cua một dô thi loai III nhu thanh phô Điện Biên Phu va cac diều kiện về kinh tê,
chon P”2 nám cho tinh toan cac công thoat nuớc câp 2, câp 3. Chon P”5 nám cho tinh
toan cac kênh, muong thoat nuớc câp 1.
Tinh toan thuƒ luc mang l uới tuyên công thoat nuớc mua (công thuc Manning):
/s) (m †xV Q
3
=
(m/s) S x R
n
1
V
1/2 2/3
=
Tr$ng đ@: Q - luu luong tinh toan (m
3
/s)
† - diện tich mát cắt ngang dong chay (m
2
)
V - tôc dộ trung binh dong chay (m/s)
n - hệ sô nham phu thuộc tinh chât bề mát long dân
R - Ban kinh thuƒ luc (m)
S - Độ dôc thuƒ luc/dộ dôc duong náng (m/m)
8&9&:&9& Ahối )*Bng các h5ng mCc th$át n*=c m*a
sRE2 +2>iE G>P?@ EI?@ BTCT ˜BB™ D8<< D1<<< D1'<<
„hôi luong thi công (m) 1314 4071 444
1.Y.9. XQL j_?@ 2/ +2I?@ +2N3+ ?>iE +2k-
8&9&>&8 ;! đồ th$át n*=c th3i
Công thoat nuớc chung


Công thoat nuớc thai tiêu khu
Công thoat nuớc thai duong phô
Công chinh thu gom nuớc thai
Công thoat nuớc chung
ra nguôn tiêp nhân
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1!-
Nuớc thai sinh
hoat, dich vu,
công cộng
Giêng tach
nuớc thai
Nuớc thai sinh
hoat, dich vu,
công cộng
Hô ga thu
gom nuớc
thai
Tram xu ly
nuớc thai
Tram
bom táng
nuớc thai
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
8&9&>&:& D*u 0ực th$át n*=c th3i
Trong giai doan nghiên cuu cua du an dên 2015, hệ thông thoat nuớc duoc lua
chon la hệ thông thoat nuớc nua riêng. Vi hệ thông thoat nuớc thai la hệ thông tu chay,
do do nghiên cuu luu vuc thoat nuớc la một trong cac yêu tô rât quan trong. Về co
ban, luu vuc thoat nuớc thai giông nhu luu vuc thoat nuớc mua với cac yêu tô duong
phân thuƒ, tu thuƒ giông nhau, thuân tiện cho công tac vach tuyên co thê loi dung dia
hinh nhằm giam dộ sâu chôn công tôi da nhât.
!h/n chia lưu vựcJ
L>0 C_E 1K
Đuoc gioi han boi chu yêu la phuong Him Lam dên dâu duong Truong Chinh
L>0 C_E 2K
Đuoc gioi han boi khu dân cu phuong Him Lam va khu dân cu dâu „ênh Ta .
Đây la khu vuc co dân cu thua thot, dia hinh luu vuc phuc tap nên se thu gom trong
giai doan sau.
L>0 C_E 9K
Đuoc gioi han boi chu yêu la phuong Tân Thanh
L>0 C_E Yyfy6K
Đuoc gioi han chu yêu la phuong Muong Thanh va Nam Thanh.
Đây la khu vuc co dia hinh tuong dôi phuc tap tru khu vuc phuong Nam Thanh chinh
vi vây việc tiêu thoat nuớc ở dây la tuong dôi kho khán.
Mát khac dây la khu vuc co dân cu tâp trung dông duc, dây la khu vuc tâp trung rât
lớn luong nuớc thai cua thanh phô Điện Biên Phu. Trong luu vuc nay co ca khu dân cu
moi Noong Bua duo c dinh cu tu công trinh thuy diên Son La vê se duoc dâu nôi giai
doan sau.
L>0 C_E 'K
Đuoc gioi han chu yêu la phuong Thanh Binh, phân khu vuc phuong Thanh Truong se
duoc dâu nôi trong giai doan II.
8&9&>&>& D*u )*Bng n*=c th3i
Trong giai doan 1 dên nám 2015, du an sŽ nghiên cuu trên pham vi khu vuc nội
thi gôm cac phuong: Tân Thanh, Muong Thanh, Nam Thanh, Noong Bua, Thanh
Binh. Dân sô phuc vu trong giai doan 1 la 57.474 nguoi (Nguôn: Điều chỉnh quy
hoach chung thanh phô Điện Biên Phu dên 2020). Đây la co sở cho việc tinh toan luu
luong nuớc thai thanh phô Điện Biên Phu giai doan 1 (dên 2015).
- Tiêu chuân thoat nuớc thai sinh hoat: 108 l/ng.ngd.
- Luong nuớc thai tu cac hoat dộng thuong mai, tiêu thu công nghiệp lây bằng
20– luong nuớc thai sinh hoat.
- Luong nuớc thai tu cac công trinh công cộng, dich vu lây bằng 16– luong
nuớc thai sinh hoat.
- Hệ sô không diều hoa ngay max: „
ng-max
” 1.3
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ảng $J ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng Him :am SĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 11,162 108 603 1.3 784
2
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 121 1.3 157
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 96 1.3 125
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 60 1.3 78
5 TZN C"N K 88< 1y1YY
6 LzM T$•N 1y1Y<
ảng 'J ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng T/n ThanhSĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 10,426 108 1,013 1.3 1,317
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 203 1.3 263
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 162 1.3 211
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 101 1.3 132
5 TZN C"N K 1yY8< 1yl29
6 LzM T$•N 1yl2<
ảng 1J ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng @ưBng Thanh SĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 12,107 108 1,177 1.3 1,530
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 235 1.3 306
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 188 1.3 245
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 118 1.3 153
5 TZN C"N K 1y'18 2y29Y
6 LzM T$•N 2y29<
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 21-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ảng &J ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng Roong ua SĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 5,214 108 507 1.3 659
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 101 1.3 132
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 81 1.3 105
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 51 1.3 66
5 TZN C"N K 'Y< l62
6 LzM T$•N l6<
ảng OJ ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng Ram Thanh SĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 9,605 108 934 1.3 1,214
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 187 1.3 243
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 149 1.3 194
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 93 1.3 121
5 TZN C"N K 1y969 1y''2
6 LzM T$•N 1y8<<
ảng LJ ảng t2nh toán lưu lư7ng nước thải phưBng Thanh Hnh SĐf *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0
E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™ s
?@|BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 6,579 108 639 1.3 831
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 128 1.3 166
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công cộng
Qcc”–Qsh 16– 102 1.3 133
4
Luu luong nuớc thâm
Qtc”–Qsh 10– 64 1.3 83
7 TZN C"N K l9Y 1y21Y
8 LzM T$•N 1y2<<
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 22-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ảng .J ảng t,ng h7p lưu lư7ng nước thải giai *o3n f *Zn nIm ';$O
SI
TT
N20 Eu0 jr?@ ?>iE DQ? )I
˜?@>P-™
T-J0 E20•?
˜.ž?@.?@.G™
L>0 .>•?@
TB
˜B
9
ž?@.G™
s?@|
BA‡
L>0 .>•?@
BA‡
˜B
9
ž?@.G™
1
Tiêu chuân thai nuớc
sinh hoat Qsh 55,093 108 5,355 1.3 6,962
3
Tiêu chuân thai nuớc
thuong mai, tiêu thu
CN Qtm”–Qsh 20– 1,071 1.3 1,392
3
Tiêu chuân thai nuớc
cac dich vu công
cộng Qcc”–Qsh 16– 857 1.3 1,114
4
Luu luong nuớc
thâmQtc”–Qsh 10– 536 1.3 696
5 TZN C"N K 'y818 1<y16Y
6 LzM T$•N 'y8<< 1<y<<<
Luu luong nuớc thai theo tinh toan duoc chon la Q”10,000 m
3
/ngd. Luu luong nay sŽ
la thông sô cho công tac tinh toan thuƒ luc mang luới thoat nuớc thai, tram bom va
tram xu ly.
8&9&>&9& 1ác h5ng mCc đ4u t* ch$ h7 thống th$át n*=c th3i
a- E5ng )*=i cống thu g$m n*=c th3i
Một hệ thông thu gom nuớc thai sŽ duoc xây dung doc theo cac tuyên duong phô
cua Điên Biên Phu, cu thê trong bang sau:
Bảng %& 'h(i l!)ng c(ng thoát n!*c thải +, -./t cho giai
+o0n 1 234567
STT Hg?@ BvE E\?@ C-/E Đ(? CV
s2I-
.>•?@
Tu/ến cống thu g$m n*=c th3i FDPG
1 Công DN200 m 15.749
2 Công DN250 m 3.966
3 Công DN315 m 4.382
4 Công DN355 m 225
5 Công DN400 m 3.257
6 Công DN450 m 1009
7 Công DN500 m 1750
b - Tr5m b!m n*=c th3i
Cac tram bom nuớc thai duoc xây dung nhằm giam dộ sâu chôn công thu gom
nuớc thai, dua nuớc thai về tram xu ly. Sô luong tram bom duoc lua chon phu hop với
diều kiện thuc tê, co thê giam tôi da sô luong tram bom ma vân dam bao dua nuớc thai
về tram xu ly với phuong an tôi uu nhât.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 23-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Bảng 8& Bảng t9ng h)p các t0m b:m n!*c thải
Hg?@ MvE C\?@ )0D+ D-/? +RE2 M3L p(B E2hB
TOgB p(B
TB1
1.428 m
3
/ngay 2,0mx2,0m ” 4m
2
01 bom lam việc, 1
bom du phong với
thông sô:
Q”52m
3
/h, H” 10m,
N” 5„—
TOgB p(B
TB2
2.040 m
3
/ngay 2,5mx2,5m”6.25m
2
01 bom lam việc, 1
bom du phong với
thông sô:
Q”85m
3
/h, H” 11m,
N” 5,5„—
TOgB p(B
TB9
1.872 m
3
/ngay 2,5mx2,5m”6.25m
2
01 bom lam việc, 1
bom du phong với
thông sô:
Q”78m
3
/h, H” 10m,
N” 5„—
TOgB p(B
TBY
2.208 m
3
/ngay 2,5mx2,5m”6.25m
2
01 bom lam việc, 1
bom du phong với
thông sô: 6
Q”92m
3
/h, H” 10m
N” 6,5„—
TOgB p(B
TBf
3.120 m
3
/ngay 2,5mx2,5m”6.25m
2
02 bom lam việc, 1
bom du phong với
thông sô:
Q”65m
3
/h, H” 10m
N” 5„—
c H Tr5m .I )ý n*=c th3i&
J KL tr? tr5m .I )ý:
 Vi tri tram xu ly dã duoc chon tai khu dât ngoai thanh thuôc xa Ban Ten
B
 Diện tich chiêm dât cua tram xu ly la 3 ha.
 Vi tri tram xu ly dam bao khoang cach với khu dân cu theo tiêu chuân;
Tram xu ly nằm gân sông Nâm Rôm; Đao bao chât luong nuớc dâu ra
dat tiêu chuân loai B truớc khi xa thai nguôn tiêp nhân.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 24-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
 Vi tri rât thuân loi vi cuôi khu dân cu, cuôi huớng gio, cach xa khu dân
cu, dam bao cac tiêu chuân va quy dinh về khoang cach tôi thiêu la ˜
300 m.
J Gi3i pháp công ngh7
So dô dây chuyền công nghệ xu ly nuớc thai:
(ong ch]n Aác ⇒ RgIn tiZp nhcn ⇒ G l]ng cát ⇒ G xử lý Ninh hjc ⇒ G l]ng th-
c[p ⇒ tA?n <lo ho3t t2nh ⇒ G tiZp xkc ⇒ @áng *o lưu lư7ng⇒ dả Aa Nông Rcm
^6m%
So dô dây chuyền công nghệ xu ly bun cán:
ln ho3t t2nh ⇒ G l]ng Yln tAjng l0c ⇒ )m Yln ⇒ @áK mp cFn YIng tải ⇒ Dcn
chuKGn chôn l[p hoFc làm ph/n hoá hjc%
J Thi+#t k+# tra"m .* )/# n*!#c thai:
1. Hè thu n íc vµ tr¹m b¬m n íc th¶i ®Çu vµo.
• q
max
” 420 m
3
/h
• q
day,average
” 325m
3
/h
May bom: 2 bom hoat dộng Œ 1 bom du phong. Thông sô k‚ thuât cua m™i bom:
• q
max
” 210 m
3
/h
• H ” 9,5 m
• Công suât dộng co 13 kš m™i may
2. Song ch¾n r¸c:
Nuớc thai duoc bom lên kênh dân nuớc dâu vao, qua song chắn rac gôm 1 song chắn
rac thu công va một song chắn rac co giới. Công suât lắp dát cua song chắn rac tinh:
• q
max
” 420 m
3
/h
<ửa nilU
• Cua ›ile duoc diều khiên bằng tay, duoc gôi lên thanh cua muong dát
song chắn rac
• Chiều rộng 600 mm
• Chiều cao 1000 mm
(ong ch]n c) giới
• Công suât song chắn rac 520 m
3
/h
• „hoang cach gi•a cac thanh 6 mm
• Chiều rộng 600 mm
• „ênh dát song chắn rac chiều rộng 700 mm
chiều sâu 1000 mm
• Tôn thât qua song chắn rac với luu luong max 200 mm
• Vât liệu Thep không rỉ
• Công suât dộng co 1.1 kš
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 25-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
(ong ch]n Aác th\ công
• Công suât song chắn rac 1250 m
3
/h
• „hoang cach gi•a cac thanh 30 mm
• Chiều rộng 700 mm
• Vât liệu Thep không rỉ
• „ênh dát song chắn rac Chiều rộng 700 mm
Chiều sâu 1000 mm
Ing tải
• Báng tai chuyên dộng quay
• Công suât 1,5 m
3
/h
• Vât liệu Thep không rỉ
• Công suât dộng co 1,5 kš
@áK mp Aác
• Rac duoc chuyên dộng xoay tron
• Đuoc dong trong cac bao tai
• Công suât 1,5 m
3
/h
• Vât liệu Thep không rỉ
• Công suât dộng co 1,5 kš
@áK tách cát
• May tach cat thiêt bi vân chuyên cat
• Công suât 10 l/s
• Vât liệu Thep không rỉ
• Công suât dộng co 0,55 kš
Thung chua rac, 1 m
3

3. BÓ ¾ng c¸t thu h!i ch"t n#i
• q
h, average
325 m
3
/h
• q
h,max
420 m
3
/h
G l]ng cát
• Dung tich 80 m
3
• „ich thuớc Chiều dai 10,0 m
Chiều rộng 2,0 m
Chiều cao 4,0 m
• Thoi gian luu nuớc q
h,trung binh
11 phut
q
h, max
8 phut
<=u công tác ph8c v8 cho Xuá tAHnh vcn hành%
• „êt câu cung dam bao tai trong bom cat
• Vât liệu thep Carbon
• Cap treo dam bao câp diện dát phia trên bê
• Công suât dộng co 0,37 kš
@áK Y)m cát
• „iêu Bom nuớc thai chim
• Công suât 10l/s x 6.5 ml
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
• Công suât dộng co 2.9kš
Thung chua rac, 1 m
3

Tách ch[t n,i
<ung c[p Mh2 cho YG aAotUn
q
a
150 m
3
/h 2,5 m
3
/min
• ∆ h 350 mbar
• Công suât dộng co 3 kš
$. BÓ %h¶n &ng 'inh h(c
q
h, trung binh
325 m
3
/h
q
h,max
420 m
3
/h
B‹D
5
-Tai trong bun, với luu luong lam việc 890 kg/d
B‹D
5
-Tai trong bun, với luu luong max 1101 kg/d
Tai trong bê 0,86 kg B‹D/m
3
xd
Nhiệt dộ nho nhât 15 °C
Tai trong bun 0,21kg B‹D/kgMLSS
Bun hoat tinh 4,0 kg/m
3
Luong bun sinh ra 1,0 kg TS / kgB‹D
5
San xuât bun hoat tinh, trung binh 3000 kg TS / d
Dao dộng trong khoang 2000œ4000 kg TS / d
Luong bun hoat tinh 0,8 – TS
Tông luong bun hoat tinh du 250œ500 m
3
/d
Tuôi bun 3,5œ7 d
HRT q
ave
11,9 h
q
max.biol
8 h

†‹R max 7080 kg‹
2
/d
S‹TR max 596 kg‹
2
/h
Chiều sâu bê 6.3 m
Công suât may nen khi q
air
2x 3425 m3/h
= 6850 m3/h
Đuong kinh dia d”300 mm 2088 dia
Dung tich bê 2 x 3276 m
3
” 6552 m
3
M3L ?Ÿ? 52R
• 3 may 2 lam việc, 1 du phong
• Công suât 4300 m
3
/h x 600 bar
• Công suât dộng co 50k— m™i may
M3L +OF? E( 2›E
• „ich thuớc hô thu b x h ” 5 x 3 m
• Sô may trộn 2 x 4 pcs
• Công suât may trộn 4 kš
• Tôc dộ 1450v/phut
<ửa nilU
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
• Nám cua ›ile diều khiên bằng tay
o Hai cua chua kênh dân nuớc vao
o Ba cua con lai dê phân phôi nuớc truớc bê lắng lân hai
• Chiều rộng 400 mm
• Chiều cao 600 mm
). BÓ ¾ng
Diện tich bề mát 2 x 350 m
2
700 m
2
Đuong kinh 21 m
Chiều sâu Canh tuong 3.7 m
Trung binh 4 m
Thê tich 2 x 1400 m
3
2800 m
3
Tai trong bề mát q
ave
0,60 m/h
q
max, biol.
0,89 m/h
Tai luong bun, q
ave
2,4 kgSS/m
2
h
q
max, biol
3,6 kgSS/m
2
h
Liều luong bun , SVI 120 ml/g
Tai trong bun q
ave
0,29 m
3
MLSS/m
2
h
q
max
0,43 m
3
MLSS/m
2
h
Thoi gian luu bun, qave 6,7 h
Tƒ lệ bun tuân hoan 50œ200 –
Luu luong bun tuân hoan 210œ1250 m
3
/h
Thanh gat cán
• Câu truc bằng thep cacbon cung
• Thanh gat nằm ở duới day
• Công suât dộng co 2.2 kš
Bom bun tuân hoan
• 3 may bom (2Œ1)
• Công suât 180 m
3
/h, h ” 5 m
• Công suât dộng co 14.3 kš
Bun hoat tinh sŽ duoc bom tu bê lắng dot 2 dên bê aroten. Hai bom lam việc dông thoi
va một bom du phong
Bom bun du
• 2 may bom
• Công suât 40 m
3
/h, h ” 24 m
• Công suât dộng co 7.5kš
Bun hoat tinh du sŽ duoc bom tu bê lắng dot 2 dên bê nen bun. M™i may bom cho m™i
bê. Đê duy tri hoat dộng bom duoc liên khi co một may bom ngung hoat dộng, sŽ co
một may bom hoat dộng va bom cho ca hai bê.
*. BÓ n+n b,n
• Bê nen bun dung trong luc
• d ” 13 m h ” 3.5 m † ” 133m
2
• Thanh quay
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
• Lam bằng thep cacbon cung
• Thanh gat nằm duới day bê
• Trung tâm hinh tron
• Công suât dộng co 0.75 kš
• Tai trong bun max 30 kg DS/ m
2
/d
• Công suât 4000 kg DS/d
„ênh do luu luong:
l ” 5000 mm
b ” 500 mm
h ” 800 mm
-. .hµ µm /h0 b,n
Báng tai quay trong bê nen bun sŽ hoat dộng trong 8h một ngay m™i ngay một lân
Cac thông sô kich thuớc
• Công suât: tai trong thuƒ luc trung binh 12.5 m
3
/h
max 25 m
3
/h
• Công suât: sinh khôi trung binh 375 kg/h
max 500 kg/h

• Luong bun khô 2œ3 – DS
• Luong nuớc tach khoi bun khô 17œ20 – DS
Qua trinh lam khô bun tuy thuộc vao tai trong trung binh
• Luong bun ep trung binh 18 m
3
/d
Báng tai
• Thiêt bi trộn tinh polyme va bun dâu vao
• Tang trông tiền khu nuớc
• Báng tai dôi rộng 2300 mm
• Công suât dộng co 1,1 kš
May b om bun
• May bom bun ly tâm
• Công suât 10-40 m
3
/h, h ” 20m
• Công suât dộng co 5,5 kš
Thung chua banh bun sau khi ep.
• 2 may với cac thông sô sau
• Đuong kinh 300 mm
• Chiều dai 4 m
• Công suât 3 m
3
/h
• Công suât dông co 2,2 kš
Tram polymer
• Binh chua dung dich polymer (delivered by the polymer supplier)
• Qua trinh hoa trộn duoc diều khiên (dung phao)
• Xay ra su hoa trộn tinh gi•a dung dich polymer va nuớc mới
Bom dinh luong polymer
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 2!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
• May bom ly tâm
• Công suât 1-8 l/h, 20m (2 may lam
việc)
• Công suât dộng co 0.75 kš
Thung chu a bun
• Dung tich 2 x 10 m
3
1r¹m /h2 tr,ng
Chât khu trung khi clo
Liều luong 5œ.20 g/m
3
50œ.200 kg/d
2œ.10 kg/h
Bê tiêp xuc
• Dung tich 70 m
3
• Thoi gian tiêp xuc
Luu luong trung binh 10 phut
Luu luong max 6,7 phut
Luu luong max dên nám 2010 3,4 phut
Đinh luong va cung câp clo
• Công suât 2...10 kg/h
• Thê tich bê du phong 2 m
3
(Tuy thuộc vao
nha cung câp)
• Công suât dộng co 1kš
= C3E E\?@ +Oh?2 12v +O•
• 1ho¸t níc
• S3n ®4ng n5i b5
• 6#ng t4ng rµo
• .hµ 7u¶n 8 vµ ®i9u hµnh
1.Y.Y. ;<c lo3i m<= m>c thi?t b@ phôc vô dA <n
0o ®1c th2 c¸c h3ng 4c c5a c6ng t78nh n9n c¸c thi:t ;<& ¸y
=c >? tha gia thi c6ng ch5 y:u @$A
B¶ng 1. Danh môc c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh
ST
T
M« t¶ thiÕt bÞ Sè l-
îng
N¨m
s¶n
s!t
"«ng s!t h#$t
%&ng
B¸y CD cEc FGH 12% 1 2%%5 *ùc CD @ín nhIt 12%
tIn
B¸y CD cEc FGH 12% 1 1!!) *ùc CD @ín nhIt 12%
tIn
B¸y cJu Dh4c #4 ) 2%%) KLc n©ng 1% tIn'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ST
T
M« t¶ thiÕt bÞ Sè l-
îng
N¨m
s¶n
s!t
"«ng s!t h#$t
%&ng
B¸y cJu Dh4c #4
KMB-NOBO
4 KLc n©ng 1% tIn'
PQu ®$o 4 2%%5 .3D 7Rng (%%
PQu ®$o 4 2%%5 .3D 7Rng 1%%%
B¸y t7Rn ;9 t6ng 3 2%%( 5%
3
Sh
B¸y ®Q d2i ) 2%%) 2)% T
B¸y ®Q ;$n 1% 2%%4 *ùc dUD 1&(3 tInS@Qn
giUt
B¸y ®Q ;9 t6ng 5 2%%( *ùc ®UD !&)VW
X t6 chY #Ut @iÖu 5 2%%5 0ung tZch (-!
3
B¸y ;[ níc 3 2%%" 3%
3
Sh
,$ Rt >è thi:t ;< Dh4
t7î Vh¸c
1.Y.f st 2NgE2 +2_E 2-/?
Tiên dộ thuc hiện du an duoc trinh bay ở bang sau:
RIm opuḰ
2<<l 2<1< 2<11 2<12
!!! !X ! !! !!!|!X ! !! !!!|!X ! !! !!! !X
Phê duyêt va thâm dinh
du a n
Đâu thâu va ky kêt hop
dông
„hao sat, thiêt kê ban ve
thi công
Mua sám va xây láp
Chay thu, nghiêm thu
Œ Hoan thanh buoc du an trong thang 07 nám 2009 va phê duyêt quy IV nám 2009
Œ Hoan thanh buoc dên bu giai phong mát báng truoc thang 12 nám 2009
Œ Tô chuc dâu thâu thang 10 /2009 dên thang 02 /2010
Œ Thoi gian thiêt kê va thi công tât ca ca c hang muc công trinh du tinh bát dâu tu
thang 06/2009 va hoan thanh toan bô truoc 31/12/2012.
Œ Tông thoi gian chuân bi dâu tu, thuc hiên dâu tu va kêt thuc xây dung la 48 thang.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 31-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
1.Y.6. T]?@ B^E Gu0 +>
Œ Tông muc dâu tu cua du an la: 2'Y.99f.<<<.<<< XNĐ
ΠTuong duong: 11.6'9.8<< U$O
Œ Ty lê phân bô nguôn vôn nhu sau:
 Vôn vay tin dung uu dai cua chinh
phu Phân Lan
29f.29f.<<<.<<< VNĐ
Tuong duong: 1<.<1<.<<< …UR‹
Ty lê : 85,75–
 Vôn dôi ung cua Chinh phu Viêt
Nam
9l.1<<.<<<.<<< VNĐ
Tuong duong K 1.669.8<< …UR‹
Ty lê : 14,25–
N@0\•? C\†? GQ•0 +> G>(‚E 12Q? E2-A ?2> )A0K
1. Mang luoi thoat nuoc thai: 63.389.930.000 dông
2. Tram bom táng ap: 4.213.112.000 dông
3. Tram xu ly nuoc thai: 101.383.175.000 dông
4. Phân thoat nuoc mua: 13.875.662.000 dông
5. Chi phi ban quan ly: 2.413.777.000 dông
6. Chi phi dên bu , giai phong mát báng: 3.000.000.000 dông
7. Chi phi khac: 50.276.626.000 dông
8. Du phong phi: 35.782.843.000 dông
1.Y.'. MvE +-J0 EWA j_ 3?
Trên co sở duoc su châp thuân cua Chinh phu va cac Bộ nganh, Thanh phô Điên Biên
Phu dã dáng ky su dung vôn tin dung uu dãi (nguôn vôn ‹D†) cua Chinh phu Phân
Lan dâu tu cho cac công tac xây dung hệ thông thoat nuớc mua, thu gom va xu ly
nuớc thai ở Thanh phô Điên Biên Phu nhằm giam thiêu ô nhiêm môi truong, ô nhiêm
nguôn nuớc, nâng cao chât luong sông cua nhân dân, cai thiện môi truong dâu tu gop
phân thu hut dâu tu, dác biệt la dâu tu nuớc ngoai với cac muc tiêu nhu sau:
Muc tiêu lâu dai cua du an nhằm dong gop cho cac qua trinh:
• Cai thiện chât luong cuộc sông cho nguoi dân tai thanh phô;
• Thuc dây su phat triên kinh tê;
• Giam di cu lao dộng ra cac thanh phô lớn.
Cac muc tiêu cu thê cua du an:
• Cai thiện diều kiện môi truong tai thanh phô Điện Biên Phu, thông qua
xây dung cac công trinh thoat nuớc, thu gom va xu ly nuớc thai thông qua cac
hoat dộng giao duc va quan hệ cộng dông;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 32-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
• Táng cuong tinh lâu bền cua co sở ha tâng va cac dich vu thanh phô
Điện Biên Phu bằng việc h™ tro don vi quan ly va vân hanh hệ thông thoat
nuớc va vệ sinh thanh phô Điện Biên Phu, dua ra co chê hoat dộng cho công ty
cung nhu giup d• về mát k‚ thuât trong công tac quan ly vân hanh hệ thông
thoat nuớc, thu gom va xu ly nuớc thai.
1.Y.8. Ý ?@2wA EWA j_ 3?
- Gop phân vao việc hoan thiện co sở ha tâng, thuc dây qua trinh phat triên kinh
tê- xã hội cho Thanh phô Điên Biên Phu , tinh Điên Biên hiện tai va trong tuong lai
gân;
- Bao vệ va su dung hop ly, bền v•ng nguôn tai nguyên nuớc cua quôc gia;
- Giai quyêt co ban tinh trang ngâp ung cuc bộ về mua mua cho Thanh phô , thu
gom va xu ly toan bộ nuớc thai sinh hoat trên dia ban, giam thiêu ô nhiêm môi truong
do nuớc thai bi u dong va không duoc xu ly, gop phân cai thiện diều kiện vệ sinh môi
truong, nâng cao diều kiện sông cho nguoi dân thanh phô;
- Gop phân nâng cao y thuc cua nhân dân trong việc bao vệ, gi• gin, su dung
hop ly nguôn tai nguyên cua quôc gia, bao vệ môi truong sông con kha trong lanh.
Tao diêu kiên dê thu hut cac nha dâu tu san xuât kinh doanh, va dá c biêt la dâu tu
vao nghanh công nghiêp không khoi du li ch sinh thai, thê manh cu a Thanh phô Điên
Biên Phu
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 33-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN !!K
Đ!xU s![N TỰ NH!cNy M#! T$%&N Xz s!NH T{| X} H"!
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2.1.1. Đ-~0 5-/? C~ GVA .4y GVA E2D+
:&8&8&8&K L tr? đLa )ý
Thanh phô Điên Biên Phu co vi tri chiên luoc vê Quôc phong an ninh cua vung
Tây Bá c; co sân bay quô c tê va quân thê di tich lich su Điên Biên Phu; canh quan thiên
nhiên tuoi dep va giâu ban sác ván hoa ca c dân tôc. Thanh phô Điên Biên Phu da va
dang tro thanh môt trung tâm du lich cua khu vuc Tây bác, la dâu môi giao thông quan
trong voi ca c nuo c †S…†N va tinh Vân Nam Trung Quôc.
Điện Biên la một tỉnh miền nui biên giới nằm ở phia Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới
duoc chia tach ngay 01/01/2004 theo Nghi quyêt sô 22 ky hop thu IV Quôc hội khoa
XI. Với diện tich tu nhiên la: 9.554,107 km2, co toa dộ dia ly 20
o
54` 22
o
33` vi dộ
Bắc va 102
o
10` 103
o
36` kinh dộ Đông.
Thanh phô Điện Biên Phu phia dông nam giap huyện Điện Biên Đông, cac
phia con lai giap huyện Điện Biên.
:&8&8&:& 'Mc điNm đLa hOnh
Thanh phô Điện Biên Phu nằm trong long chao Điện Biên, co cao dộ biên thiên
tu Œ473 m dên Œ563m
- „hu vuc Điện Biên Phu co cao dộ nền tu nhiên trung binh khoang 483m
- Cao dộ nền trung binh quanh cac chân dôi khoang Œ490m
- Cao dộ dỉnh cac dôi †1, C1, C2, Điện Biên Phu trong khoang
±
5–-536m
Nhin chung vung thi trân cu va canh dông Muong Thanh co nền dia hinh bằng phžng
(dộ dôc Ÿ1–). Riêng cac chân dôi cô dộ dôc trung binh tu 10-20–
Đia hinh thềm dôi phia Bắc nền sông Nâm Rôm co cao dộ nền tu 410 dên 450m, co
dỉnh cao tới 537m.
:&8&8&>& ',"c đi+m đi"a ch(#t công tri%nh:
Đác diêm chu yêu trong lớp dât da dệ tu co thanh tao chu vi chiêm uu thê. Về bề dây
va bề rộng co thanh phân chu yêu la set pha lân cuội soi, set pha lân dám san.
2.1.2. s2R +>•?@
Tram khi tuong Điện Biên dai diện cho diều kiện khi tuong-khi hâu cua thanh phô.
Đác diêm tai nguyên nuớc cua sông Nâm Rôm co anh huởng dên kha náng câp, thoat
nuớc cua thanh phô.
<hZ *? giqJ
Huớng gio chu yêu la Bắc Nam
Gio Bắc thinh hanh tu thang 11 dên thang 4
Gio Nam thinh hanh tu thang 5 dên thang 10
Tôc dộ gio trung binh : 0,9 m/s
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 34-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Tôc dộ gio lớn nhât : 40 m/s
<hZ *? nhi>tJ
Do tac dộng cua buc xa mát troi với can cân buc xa luôn duong dã dân dên nền
nhiệt dộ kha cao trong thanh phô, thê hiện r“ net chê dộ nhiệt cua vung nhiệt dới.
<hZ *? rmJ
Độ âm tuong dôi trung binh la : 83–
Độ âm thâp nhât tuyệt dôi trung binh la : 56–
<hZ *? mưaJ
Luong mua trung binh nám : 1583.1 mm
Luong mua ngay lớn nhât : 229.3mm (1/9/1975)
Mua mua ở Điện Biên keo dai trong 5 thang tu thang V dên thang IX nhung co
tông luong mua chiêm gân 80– tông luong mua nám.
<ác hi>n t ư7ng thBi tiZt MhácJ
Nắng: Sô gio nắng trung binh nám : 2002 gio
Bôc hoi: Luong bôc hoi trung binh nám : 889.6 m
Suong muôi: Thông thuong cu 2- 4 nám co 1 trân suong muôi nhe, 20-30 nám co một
trân suong muôi náng. Nám 1974 xuât hiện 1 trân suong muôi rât náng.
Giông: thuong xuât hiện tu thang 3 dên thang 9, tông sô ngay co giông trong nám la
110 ngay. Giông thuong xuât hiện nhiều nhât vao thang 5 k•m theo gio xoay.
Suong mu: trung binh nám co 103 ngay, thuong la thang 10,11,12 nhiều nhât la thang
12
2.1.9. ĐVA E2D+ +2WL C€?
ĐEa ch[t thus vInJ
J Fồ Fuổi Ph5
Hô Huôi Pha duoc xây dung xong nám 1959 dê tuới cho 60 ha ruộng, tu nám 1998-
2004 hô duoc su dung dê lam nguôn câp cho nha may nuớc Điện Biên Phu giai doan I
công suât 8.000m
3
/ngd. Luu luong nuớc ôn dinh chua bi thiêu. Hô co cac sô liệu :
- • luu vuc ” 15km
2
- š h•u ich ” 2,4 triệu m
3
- š chêt ” 0,5 triệu m
3
Hô co nguôn bô câp la suôi Tắc Pa va Thâm May với luu luong Qmin ” 5l/s.
J ;uối Pậm AhQu Fu
- Nguôn nuớc suôi Nâm „hâu Hu duoc dân về câp nuớc cho tuới ruộng khu vuc Điện
Biên Phu qua kênh chinh thuƒ loi Thanh Minh
- Suôi Nâm „hâu Hu co cac thông sô sau :Diện tich luu vuc • ” 66,5 km
2
, Q
o
” 1,73
m
3
/s, Q
85–
” 1,29 m
3
/s,Q
90–
” 1,17 m
3
/ s, Q
95–
” 1,01 m
3
/ s, dong chay cac thang kiệt
trong nám Q
min
” 0,7- 0,8m
3
/s, luu luong do duoc ngay 05/04/2002 la 1,1 m
3
/s.
J Fồ Pậm AhQu Fu
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 35-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Theo bao cao CNT„T do Công ty tu vân thuƒ loi I- Bộ NN&PTNT thuc hiên 2/2002
(hiện nay dang lâp du an dâu tu dê thi công công trinh vao cuôi nám 2005)
Phi7m 0C của công trOnh c4n đ5t :
\ Câp nuớc tuới cho 333 ha lua (trong do xã Thanh Nua 298 ha, xã Thanh
Minh 35 ha) ∑š ” 6.186.000 m
3
\ Câp nuớc tuới cho 500 ha cây công nghiệp, cây mâu ∑š ” 877.400 m
3
\ Câp nuớc sinh hoat cho thanh phô Điện Biên Phu ∑š ” 10.210.700 m
3
\ Tông luong nuớc yêu câu ∑š ” 17.274.100 m
3
\ „êt hop phat diện với công suât 1500k—/h
2.1.Y. TA•- ?@0LJ? +2-J? ?2-J?
:&8&9&8& Ta%i ngu/+n n*!#c:
Ta%i ngu/+n n*!#c m,"t:
La nguôn nuoc duoc lây tu ca c con suôi dê phuc vu cho san xuât va sinh hoat
cua nhân dân. Nguôn nuoc mát tuy dôi dao nhung phân bô không dêu theo thoi gian
va không gian, chu yêu tâp trung vê mua mua va o nhung vung trung thâp.
Thoi gian gân dây, nuoc mát dang dân bi ô nhiêm boi nuoc thai tu cac nha may
chê biên nông san, thuc phâm, tu ca c khu dân cu tâp trung. Vân dê nay se duoc dê câp
tro lai trong chuong danh gia tac dông môi truong.
Ta%i ngu/+n n*!#c ng(%m:
Nhân dân dia phuong dang su dung ca nuoc mát va nuo c ngâm vao muc di ch
san xuât va sinh hoat. Tuy nhiên, nhung nám gân dây, nguôn nuoc ngâm bi giam dang
kê , môt sô giêngs dao bi can vê mua khô, môt trong nhung nguyên nhân la do rung
dang bi giam dân dô che phu
:&8&9&:& Ta%i ngu/+n r*%ng 0a% đ(#t r*%ng:
La tỉnh miền nui nên Điện Biên co tiềm náng rung va dât rung rât lớn. Toan
tỉnh co tới 757.937ha rung va dât rung, chiêm 79,3– tông diện tich tu nhiên cua tỉnh.
Nám 2004, tông diện tich dât co rung cua Điện Biên chỉ co 367.398 ha, chiêm 48,5–
tiềm náng dât rung va dat tƒ lệ che phu 38,5–, trong do rung tu nhiên la 356.225 ha,
chiêm 96,9– dât co rung; rung trông la 11.225 ha chiêm 3,1–. Hâu hêt rung ở Điện
Biên hiện nay la rung phong hộ. Trong sô hon 466 ngan ha dât chua su dung thi diện
tich dât dã quy hoach cho phat triên lâm nghiệp cua tỉnh la 397.989 ha
:&8&9&>& Ta%i ngu/+n kh$a#ng Ran:
Tai nguyên khoang san ở Điện Biên chua duoc thám do danh gia k‚. Qua tra
cuu cac tai liệu lich su liên quan cho thây, Điện Biên co nguôn tai nguyên khoang san
da dang về chung loai, gôm cac loai chinh nhu: nuớc khoang, than m•, da vôi, da den,
da granit, quáng sắt va kim loai mau,... nhung tr• luong thâp va nằm rai rac trong tỉnh.
Đên nay trên dia ban tỉnh dã xac dinh duoc 32 diêm quáng sắt va kim loai, 14 diêm mo
than, trong do co 2 diêm dã duoc danh gia tr• luong câp C1 va nhiều diêm khoang san
VLXD, nuớc khoang... nhung chua duoc thám do danh gia sâu về tr• luong va chât
luong. So bộ cho thây, cac khoang san chinh ở Điện Biên gôm co:
• Về khoang san kim loai: co sắt, chi, chi - kŽm, nhôm, dông, thuy ngân...
- Sắt co phân bô rai rac ở cac huyện Điện Biên, Tuân Giao va Muong Cha với quy mô
nho, chỉ ở muc diêm quáng va chua xac dinh duoc tr• luong.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Chi - kŽm phân bô tâp trung quanh huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tua Chua va
thanh phô Điện Biên Phu. hiện nay co diêm quáng chi kŽm ở khu vuc Tuân Giao dang
hoat dộng.
- Đông qua khao sat so bộ phat hiện mo dông ở khu vuc Cha Tở huyện Muong Cha
với tr• luong kha lon nhung chua duoc thám do danh gia cu thê.
- Nhôm va nhôm - sắt co triên vong ở xã Phinh Sang huyện Tuân Giao với tr• luong
câp P khoang 40 - 50 triệu tân.
2.1.f. TA•- ?@0LJ? j0 .-‚E2
:&8&S&8& Ta%i ngu/+n 6u )i" ch )i"ch R*:
Điện Biên co vi tri chiên luoc rât quan trong, qua nhiều thoi ky lich su con dê lai
nh•ng di tich co gia tri nhân ván, trong do nôi bât nhât la hệ thông di tich lich su chiên
thắng Điện Biên Phu gôm: Sở chỉ huy chiên dich Điện Biên Phu - Muong Pháng; cac
cu diêm Him Lam, Ban keo, Độc lâp; Cac dôi †1, C1, D1, …1 va khu trung tâm tâp
doan cu diêm cua Phap („hu hâm Đo cat)
Quân thê di tich nay la nguôn tai nguyên vô cung quy gia dê phat triên du lich không
nh•ng cua tỉnh Điện Biên, cua Tây Bắc ma con cua ca nuớc.
:&8&S&:& Ta%i ngu/+n 6u )i" ch Rinh tha#i t*" nhi+n:
Điện Biên la tỉnh co nhiều hang dộng, nhiều nguôn nuớc khoang, nhiều hô nuớc lớn...
hop thanh nguôn tai nguyên du lich thiên nhiên phong phu, trong do phai kê dên: Rung
nguyên sinh Muong Nhe; cac hang dộng tai Pa Thom (Điện Biên), Thâm Pua (Tuân
Giao); cac suôi khoang nong Hua Pe, U Va; cac hô Pa „hoang (600 ha), Pe Luông (25
ha), Huôi Pha (30ha)...
Đây la nguôn tai nguyên thiên nhiên quy gia không nh•ng co gia tri trong phat triên du
lich ma con rât thuân loi trong việc xây dung cac khu nghỉ du•ng va ch•a bệnh.
:&8&S&>& Ta%i ngu/+n 6u )i" ch 0,n h$#a:
Bên canh cac loai hinh ván hoa vât thê, Điện Biên con co tiềm náng phong phu về ván
hoa phi vât thê, với 21 dân tộc anh em chung sông, m™i dân tộc co sắc thai ván hoa
riêng rât da dang, trong do diên hinh la dân tộc Thai, dân tộc H' Mông.
Về ván hoa dân gian co kho tang ca dao dân ca, truyện cô tich cua cac dân tộc, cac lê
hội truyền thông, cac di chỉ khao cô... Tât ca hop thanh sắc thai ván hoa riêng cua cac
dân tộc vung Tây Bắc Việt Nam. Đo cung la tai nguyên du lich phong phu dê phat
triên cac loai hinh du lich, ván hoa thu hut khach du lich.
2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI
2.2.1. T-•?2 2-•?2 12A†+ +O-J„? 5-?2 +J†
Thanh phô Điện Biên Phu hôm nay dã co buớc phat triên vuot bâc: „inh tê phat
triên nhanh, nám sau cao hon nám truớc, co câu kinh tê co su diều chỉnh hop ly
chuyên dich dung huớng dã xac dinh. „êt câu ha tâng kinh tê - xã hội duoc dâu tu
xây dung va phat huy hiệu qua; bộ mát dô thi dôi thay nhanh chong. Ván hoa xã
hội co nhiều tiên bộ, doi sông vât chât va tinh thân cua nhân dân duoc nâng lên. †n
ninh chinh tri, trât tu an toan xã hội luôn duoc gi• v•ng ôn dinh, tiềm luc quôc
phong - an ninh duoc táng cuong. Hệ thông chinh tri tu thanh phô dên co sở
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thuong xuyên duoc cung cô, kiện toan, phat huy hiệu qua; vai tro lãnh dao va suc
chiên dâu cua cac tô chuc Đang duoc nâng lên.
Đang bộ Điện Biên Phu xac dinh co câu kinh tê la: Công nghiệp - nông, lâm
nghiệp va dich vu; nền kinh tê cua thi xã don thuân la san xuât lua, chán nuôi gia
suc va san xuât gach ngoi, cat soi. Đai hội lân thu IX Đang bộ Thanh phô nhiệm ky
2005 - 2010 do khžng dinh co câu kinh tê cua Thanh phô la: Thuong mai, du lich,
dich vu - công nghiệp, tiêu thu công nghiệp, xây dung co ban - nông, lâm nghiệp.
Với việc xac dinh dung va kip thoi diều chỉnh co câu kinh tê phu hop trong tung
giai doan nên dã phat huy duoc tiềm náng thê manh cua thanh phô, dông thoi tâp
trung dâu tu phat triên, do do kinh tê thanh phô phat triên nhanh. Tôc dô táng
truong GDP hang nám cu a thanh phô dêu táng. Nám 2006 dat 15,7–, nám 2007
dat 16–, nám 2008 dat 19,1–. GDP binh quân dâu nguoi táng nhanh, nám 2006
dat 790 USD, dên nám 2008 thi GDP binh quân dâu nguoi cua thanh phô da dat
1.389 USD.
:&:&8&8& Th*!ng ma"i T 6i"ch 0u" U 6u )i"ch:
Trong nhung nám qua, thanh phô da thuc hiên kha tôt viêc thu hut vôn dâu tu,
khuyên khich va tao diêu kiên thuân loi cho cac thanh phân kinh tê tham gia kinh
doanh thuong mai di ch vu du lich. Đên hêt nám 2008, toan thanh phô co 13
doanh nghiêp nha nuoc, 89 doanh nghiêp tu nhân, 2.510 hô ca thê kinh doanh trên
dia ban. Tông gia tri luu chuyên hang hoa va dich vu nám 2008 dat 993 ty dông,
chiêm 56,3– ty trong GDP.
Di ch vu phat triên da dang, quy mô duoc mo rông, chât luong dich vu duoc nâng
lên, tôc dô táng truong hang nám 18–. Môt sô loai hinh di ch vu phat triên nhanh
vê sô luong, chât luong ngay cang tôt hon nhu : Dich vu buu diên, viên thông ; án
uông ; dich vu vân tai ; dich vu tai chinh, tin dung, ngân hang, bao hiêm œ duoc
mo rông, dap ung tôt hon nhu câ u san xuât va doi sông nhân dân va kha ch du lich.
Hoat dông du lich chuyên biên tich cuc, luong khach dên tham quan du lich hang
nám dêu táng, doanh thu nám sau cao hon nám truoc. Nám 2008 co 148,5 ngay
luot khach dên di a ban tham qua du lich, táng 7,5 ngan luot so voi nám 2007.
Doanh thu tu du lich va di ch vu nám 2008 uoc dat 81,5 ty dông.
:&:&8&:& 1ông nghi+"p T ti+u thu công nghi+"p 0a% .(/ 6*"ng:
San xuât Công nghiêp - tiêu thu công nghiêp va xây dung trên di a ban Thanh phô phat
triên ôn dinh, nám sau cao hon nám truoc; gia tri san xuât CN TTCN nám 2006 dat
247 ty dông, nám 2007 dat 282 ty dông , nám 2008 dat 327,5 ty dông ; giai quyêt viêc
lam cho gân 3000 lao dông .
:&:&8&>& Pha#t tri+n Pông T D(m nghi+"p
Đây manh chuyên dich co câu kinh tê nông nghiêp báng ca c giai phap tich cu c
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
nhu dâu tu hê thông kênh muong thuy loi, triên khai du an khai hoang ruông nuoc
va nuong cô dinh , xây dung thi diêm va nhân rông mô hinh cây trông, vât nuôi co
náng suât, chât luong cao va dây manh viêc ap dung cac tiên bô khoa hoc, ky thuât
vao san xuât, thâm canh táng vu , khá c phu c kip thoi va lam tôt công tac phong
chông dich bênh, san xuât nông nghiêp tiêp tuc phat triên kha . Gia tri san xuât nông
nghiêp táng binh quân 10–/nám. Công tac quan ly , chám soc va bao vê rung kinh
tê voi ca c du an trông tre lây máng va mô hinh vuon rung trông cây án qua, mô
hinh kinh tê trang trai theo huong san xuât nông lâm kêt hop.
:&:&8&9& Gia$ thông 0("n tai
-AN +2\?@ GI- ?@Ng-
-Đuong bộ: Thanh phô Điện Biên Phu quan hệ giao luu với quôc tê va cac tỉnh trong
ca nuớc chu yêu bằng duong bộ. Thanh phô Điện Biên Phu la dâu môi giao thông cua
2 tuyên quôc lộ:
Quôc lộ 279 nôi thanh phô Điện Biên Phu với thi trân Tuân Giao ở phia Đông va nôi
với nuớc Lao phia Tây qua cua khâu Tây Trang.
Đoan thanh phô dai 8.6 km dã duoc cai tao mở rộng doan qua trung tâm dai gân 5 km.
Mát duong nhua rộng 10.5x2 ” 21 m
Dai phân cach trung tâm la 1m
Lề h• duong (3-5)x2 ” (6-10) (m)
Quôc lộ 12 nôi Thanh phô Điện Biên Phu với thi xã Lai Châu duong câp 4 miền nui,
mát duong 5.5m nền 7.5 m
Đoan tu dôi Độc Lâp qua sân bay nôi ngã ba trung tâm cho mới duoc cai tao xây dung
lai mát duong bê tông nhua rộng 10,5 15 m.
Tuyên Huôi Pha di Điện Biên Đông mới duoc xây dung doc triền nui phia Đông thanh
phô, bề rộng dat duong câp V-IV, nền 6,5 7,5 m.
Bên xe liên tỉnh nội tỉnh nằm gân khu vuc dôi Him Lam cach cho trung tâm 200m.
- Đuong hang không: Ca ng hang không Điện Biên nằm phia Tây thanh phô cach trung
tâm 1,2 km vua mới duoc cai tao xây dung lai duong bằng bê tông rộng 40 m dai
1800m. Cang hang không dã duoc cai tao nâng câp, tiêp nhân loai may bay thân nho
tâm bay trung binh 500-700 km. Cang hang không phu c vu nhu câu giao thông tu 2
3 chuyên/ ngay.
-AN +2\?@ ?F- +2VK
Mang luới duong nội thi dã duoc cai tao xây dung lai tuong dôi hoan chỉnh dác biệt
khu vuc trung tâm.
Cac tuyên khac dã duoc cai tao mở rộng mát duong rộng trung binh 7-10,5m
Tông chiều dai 34,1 km, trong do co 22 km duong nhua chiêm 64–. Con lai 12,1km la
duong câp phôi, chiêm 36–.
N27? ‡Ÿ+K
Thanh phô miền nui mới duoc dâu tu xây dung lai hệ thông duong tuong dôi hoan
chỉnh dap ung nhu câu giao luu cua nhân dân.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 3!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
„hu vuc trung tâm cac tuyên dã va dang duoc dâu tu xây dung hoan chỉnh. Con lai cac
khu vuc khac duong con hep, hệ thông h• duong thoat nuớc chua duoc xây dung.
2.2.2 T-•?2 2-•?2 12A†+ +O-J„? ‡A… 2\‚-
:&:&:&8& D(n Rô#
Tinh dên cuôi thang 11/2007 dân sô cua TP Điện Biên Phu gôm :
1- Phuong Him Lam : 8035 nguoi; Mât dộ: 76 nguoi/ha.
2- Phuong Tân Thanh : 7305 nguoi; Mât dộ: 242 nguoi/ha.
3- Phuong Muong Thanh : 8765 nguoi; Mât dộ: 230nguoi/ha.
4- Phuong Noong Bua : 3653 nguoi; Mât dộ: 230 nguoi/ha.
5- Phuong Nam Thanh : 6944 nguoi; Mât dộ: 217 nguoi/ha.
6- Phuong Thanh Binh : 4696 nguoi; Mât dộ: 216 nguoi/ha.
7- Phuong Thanh Truong : 4775 nguoi ; Mât dộ : 213 nguoi/ha.
8- Xã Thanh Minh : 1789 nguoi ; Mât dộ : 42 nguoi/ha.
Phuong Noong Bua mât dộ táng do tinh dên khoang 400 hộ tai dinh cu tu thuƒ diện
Son La về.
Tỉnh Điện Biên la một trong nh•ng tỉnh co rât nhiều dông bao dân tộc sinh sông, co tới
21 dân tộc.
N] ^iÖn _i9n ]h5 t`nh ^iÖn _i9n
Wgai Nh¸i 11'1)b 4%'4b
Wgai HcB6ng 1'"!b 2)')b
Wgai dinh )1'(4b 1!'"b
0©n tRc Vh¸c 5'3!b 11'1b
:&:&:&:& 1a#c 0(#n đ+% nghV%$ đ$#i 0a% thu nh("p
Công ta c xoa doi giam ngheo dat kêt qua tich cuc; ty lê hô ngheo liên tuc giam:
Nám 2005 la 3,88–, nám 2006 giam xuông con 1,79–, nám 2007 con 147 hô ngheo
chiêm 1,25–, nám 2008 chi con 188 hô chiêm 0,99–.
Thu nhcp YHnh Xu/n *=u ngưBi
(Đon vi: 1.000VND)
N€B 2<<9 2<<Y 2<<f 2<<6 2<<'
Luong 44.48 49.04 56.7 68.04 87.09
San xuât nông lâm
thuy san 121
135.0
2 156.11 185.77 228.50
Công nghiêp va xây
dung 2.8 3.3 3.84 4.57 5.62
Dich vu 7.3 8.48 9.81 11.67 14.36
Nghanh khac 25.02 23.16 32.54 38.72 47.63
Tông công 201 224 259 308.21 379.10
:&:&:&>& W t+#
Thanh phô triên khai thuc hiên tôt ca c chuong trinh y tê quôc gia, chuong trinh phong
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
chông dich bênh, kham chua bênh, chám soc suc kho e công dông. Đa thanh toan xong
bênh phong, bai liêt, phong chông sôt ret, loai tru uôn van so sinh. – sô tre em duoi 6
tuôi duoc tiêm chung dây du . Co so vât chât va trang thiêt bi y tê duoc táng cuong.
TEch v8 K tZ c?ng *+ng
HA‚?@ B0‚E S\† .>(‚?@
Bênh viên da khoa 1 Bênh viên voi 300 giuong
Tram y tê phuong 8 tram voi 24 giuong
„hu phâu thuât 2 voi 35 giuong
Ba c si 188
€ ta 171
Ba c si chuyên môn 92
Trung câp duoc 17
Duoc ta 41
Duoc si 5
(6 ngưBi m]c Y>nh liên Xuan *Zn nước và môi tAưBng
2006 2007
1. Phuong Him Lam 61 75
2. Phuong Tân Thanh 79 93
3. Phuong Muong Thanh 85 102
4. Phuong Noong Bua 38 40
5. Phuong Nam Thanh 47 53
6. Phuong Thanh Binh 29 21
7. Phuong Thanh Truong 52 61
8. Xa Thanh Minh 12 14
:&:&:&9& Gia#$ 6u" c
UBND Thanh phô da ban hanh Đê an phat triên giao du c va dao tao giai doan
2006 2010 va dang tich cuc dê triên khai thuc hiên. Su nghiêp giao duc cua Thanh
phô phat triên, quy mô giao du c dân di vao ôn dinh, giu vung duoc kêt qua phô câp
giao du c tiêu hoc dung dô tuôi va phô câp trung hoc co so , hiên nay dang thuc hiên
phô câp bâc trung hoc. Tinh dên hêt nám 2008, thanh phô da xây dung duoc 14
truong dat chuân quô c gia.
:&:&:&S Xn ninh tr("t t*"
Wgai d©n th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5 hien @$nh& ®o$n V:t t[ng t7î
@fn nhau& 7It hi: Vhi xgy 7a ®¸nh nhau& ho1c cíD ®o3t t$i >gn' Nuy
#Uy& Rt hiÖn tîng ®1c ;iÖt Y n[i ®©y @$ a tuh& tÖ n3n nghiÖn
hit Y ®©y #fn cha ®îc Vij >o¸t& ngai nghiÖn @3i @$ tQng @íD thanh
ni9n Y ®R tuki 2% -4%'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 41-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
2.3. HIỆ N TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
Thanh phô Điện Biên Phu hiện nay dã co một hệ thông câp nuớc tâp trung công suât
8.000m3/ngd, nguôn nuớc su dung nuớc mát suôi Nâm „hâu Hu tu nám 2004 ( thoi
gian dâu mới xây dung la hô Huôi Pha). Nha may nuớc Điện Biên Phu dát trên dôi cao
co cao dộ san nền 529m va 525m so với muc nuớc biên. Đây la công trinh su dung
nguôn vôn ‹D† cua chinh phu Phap va vôn ngân sach cua chinh phu Việt Nam câp,
thuc hiện giai doan 1 va hoan thanh vao nám 1998. Công nghệ xu ly su dung công
nghệ Phap bao gôm:
Công trinh thu va tram bom I dát ở hô Huôi Pha hiện dã không su dung.
Bê trộn co khi su dung ph•n nhôm va chât tro keo tu,
Bê phan ung tao bông co khi ,
Bê lắng lamen, Bê loc cat thach anh,
Bê chua va khu trung bằng clo long ở tai bê chua,
Nuớc duoc câp vao mang phân phôi bằng duong ông tu chay. Hệ thông ông truyền
dân va phân phôi bằng gang deo va gang xam.
Tông chiều dai mang phân phôi: 31.863m, trong do co 7.980m ông DN100-250mm:
Œ Ong gang xam DN 100 - L” 1.290,0 m
Œ Ong gang xam DN 150 - L” 1.508,5 m
Œ Ong thep den DN 150 -L” 397,5m
Œ Ong gang xam DN 200 -L” 854,5m
Œ Ong gang xam DN 250 - L” 2.371,5m
Œ Ong thep den DN 250 - L” 1.558,0m
Σ ” 7.980,0m
Va 23.883,0m ông gang deo DN100-400mm cua du an ‹D† cộng hoa Phap, tông cac
loai ông nhu sau :
Œ Ong gang deo DN 150 - L” 6.185m
Œ Ong gang deo DN 200 - L” 4.533m
Œ Ong gang deo DN 250 - L” 581m
Œ Ong gang deo DN 300 - L” 1.216m
Œ Ong gang deo DN 400 - L” 3.697m
Σ ” 23.883m
Mang luới duong ông cu bằng gang xam va thep den, do thi công mang tinh chât tam,
do lắp dát bằng phuong phap thu công dên nay dã bi hu hong náng gây thât thoat
nghiêm trong. Đác biệt sau dộng dât nám 2001 mang ông cu nay cang hong hoc
nghiêm trong hon.
Mang luới duong ông bằng gang deo ‹D† Phap mới duoc lắp, dung môi nôi
mềm nên dộng dât với cuong dộ manh cung it bi hu hong, nhung mang ông phân phôi
chinh chua bao trum hêt cac khu dân cu hiện co trong thanh phô, thi trân nên tƒ lệ
duoc câp nuớc con thâp chỉ dat trên 66,4– dân sô thanh phô duoc su dung nuớc sach,
với 8.415/12.130 hộ thuê bao qua dông hô (tinh dên thang 11/2007), ngoai ra co 267
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 42-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
co quan va cac hộ su dung nuớc công cộng duoc câp nuớc. Sô hộ con lai su dung
nuớc giêng khoi mach nông, giêng khoan nho, nuớc mua, nuớc sông, suôi, cac hộ nay
dang su dung nuớc chua qua xu ly nên không dam bao tiêu chuân vệ sinh cho nuớc án
uông va sinh hoat.
2.4. HIỆ N TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
2.Y.1. H-J‚? +OA‚?@ 2J‚ +2\†?@ +2NA†+ ?>(†E B>AK
t Hi>n tA3ng h> th6ng mư)ng, c6ng thoát nước%
Hệ thông thoat nuớc cua Điện Biên Phu la hệ thông thoat nuớc chung. Toan
thanh phô Điện Biên Phu co khoang 15km duong công va muong xây hở công tiêt
diện tu D600- D1700, muong co tiêt diện BxH ” 600x600; BxH 800x800
Thanh phô Điện Biên Phu nằm trong khu vuc long chao, xung quanh la nui bao
boc. Phia Tây co sông Nâm Rôm chay qua va la noi tiêu thoat chinh cua thanh phô.
Thanh phô dã co hệ thông thoat nuớc, nhung chu yêu tâp trung ở cac tuyên phô chinh
gôm hệ thông công ngâm, muong nắp dan co kich thuớc D500-D1000 mm, BxH ”
600x600 mm; 800x800mm. Hệ thông nay thoat chung cho ca nuớc bân va nuớc mua.
Nuớc mua duoc thu gom bằng hệ thông hô ga thu nuớc mát duong, dô vao
muong thoat nuớc chung với nuớc thai hoác chay tran trên mát duong rôi dô vao cac
ruộng, ao va sông thoat nuớc xung quanh. Nhu vây nuớc mua va nuớc thai duoc thu
gom vao chung một hệ thông cac muong thoat nuớc dát hai bên vỉa h• rôi dô vao cac
nhanh sông suôi tai cac vi tri co cua xa. „hi co mua, luong nuớc thai duoc pha loãng
bởi nuớc mua rôi dô ra sông dã giam dang kê su ô nhiêm cho cac con sông va cho môi
truong xung quanh. Tuy nhiên khi không co mua, muc nuớc trong cac sông xuông
thâp, luong nuớc thai dô ra sông gây ô nhiêm nghiêm trong cho môi truong, gây mui
hôi thôi kho chiu, anh huởng rât lớn dên cuộc sông nguoi dân xung quanh.
Tom lai, hệ thông thoat nuớc thanh phô Điện Biên Phu duoc tô chuc duới dang
thoat nuớc chung, nuớc mua va nuớc thai xa chung vao muong thoat nuớc rôi dô ra
sông. Đây la một vân dề lớn tôn tai cho môi truong thanh phô va cân phai giai quyêt.
Hệ thông thoat nuớc do không duoc nao vet nên khi mua hiện tuong ngâp ung doc cac
vỉa h• va nuớc chay tu nhiên trên long duong. Đác biệt la hai khu vuc chinh la khu
cho trung tâm va khuc vuc quanh sân vân dộng.
Một sô tuyên duong trong thanh phô dã duoc dát công la: Đuong Truong Chinh,
duong 279. do vây khu vuc nay co kha náng tiêu thoat nuớc la kha tôt, dác biệt la khi
co mua to. Ngoai ra trên hâu hêt cac tuyên duong dều dã dát cac tuyên công thoat
nuớc mua, dác biệt la trên cac tuyên phô mới nên kha náng tiêu thoat nuớc cua cac
tuyên duong nay la kha tôt. Một sô tuyên phô không co hệ thông thoat nuớc hoác co
nhung dã bi hu hong không co kha náng phuc vu việc tiêu thoat nuớc cung cân duoc
cai tao lai bằng cach thay thê mới hoác tu sua, nao vet.
Luu vuc thoat nuớc chu yêu tâp trung ra sông Nâm Rôm, nhin chung việc tiêu thoat
nuớc kha tôt, sông Nâm Rôm co dộ dôc lớn, sâu, va long sông rộng co kha náng vân
chuyên lớn, kha náng tu lam sach cao.
Cac tuyên kênh suôi nho chay trong dia ban thanh phô la nh•ng tuyên chinh thu nuớc
trong dia ban thanh phô, vi vây khi dã xây dung hệ thông thu gom nuớc thai, việc cai
tao, nao vet va k• mới cac tuyên kênh nay nhằm táng công suât va náng luc vân
chuyên cua cac tuyên kênh nay la hêt suc cân thiêt
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 43-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
t Hi>n tA3ng ngcp l8t%
Tinh trang ngâp lut thỉnh thoang xay ra ở khu vuc cho trung tâm va khu vuc quanh sân
vân dộng. „hu vuc nay co cao dộ kha thâp, công thu gom va vân chuyên thu gom ca
nuớc mua va nuớc thai, hiện dang bi cat lam co hep diện tich do không duoc nao vet
không dam bao kha náng vân chuyên, tiêu thoat nuớc. Náng luc vân chuyên cua cac
tuyên công nay không dap ung du nhu câu tiêu thoat nuớc va thuong xay ra ngâp lut
nhât la khu co mua lớn xay ra. Với tât ca nh•ng ly do do, nên hang nám khu vuc nay
thỉnh thoang bi ngâp ung, nguoi dân cung gáp kho khán trong sinh hoat hang
ngay.Nhin chung, trong khu vuc thanh phô do co dia hinh dôc nên kha náng tiêu thoat
nuớc tôt.
2.Y.2. H-J‚? +OA‚?@ 2J‚ +2\†?@ +2NA†+ ?>(†E +2A„-K
t Hi>n tA3ng m3ng lưới tuKZn c6ng thoát nước thải%
Nuớc thai tu cac hộ gia dinh dô ra công thoat nuớc tiêu khu, rôi chay vao mang
luới công câp 2, câp 1. „hông loai tru cac hộ gia dinh sông doc hai bên duong chinh
xa nuớc thai truc tiêp xuông mang luới công câp 1, câp 2. Mang luới thoat nuớc duoc
câu tao bởi cac tuyên công ngắn, dô truc tiêp ra sông thoat nuớc qua cac cua xa. Do
do, nuớc thai sau khi tu hộ gia dinh dô vao công duoc dân ngay xa ra sông.
Nuoc thai duoc thai xa tháng ra suôi hoác dông ruông không qua môt qua trinh
xu ly nao gây a nh huong dên chât luong nuo c. Điêu nay co thê lam ô nhiêm thêm
không khi va nguôn nuo c sinh hoat. Môt vân dê khac vê nuoc thai o thanh phô Điên
Biên Phu cân dê câp dên: Tât ca ca c nha may, co so san xuât, khach san, nha hang trên
dia ban dêu chua co hê thông xu ly nuoc thai. Nuoc thai hiên dang duo c chay tran
hoác tu thâm ra xung quanh. Đây la vân dê ma chu du an cân quan tâm khi dua hop
phân thoat nuoc vao hoat dông.
t Hi>n tA3ng tA3m Y)m, tA3m xử lý nước thải%
Hiện nay, Điện Biên Phu không co tram bom nuớc thai. Hệ thông sông thoat nuớc kha
day dác va ban thân cac vi tri trong thanh phô không co diêm nao co cao dộ qua thâp
cân phai dung tram bom tiêu ung. Ngoai ra, cac tram bom phuc vu cho muc dich nông
nghiệp, tuới tiêu dều dã duoc xây dung tu lâu va dang hoat dộng co hiệu qua.
2.5. HIỆ N TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ INH MÔI TRƯỜNG!
'!n 0i" 2uan )/#- 0("n ha%nh h+" thô#ng thu g$m 0a% .* )/# ra# c thai
Hiên tai, công ty Môi truong Đô thi thanh phô Điên Biên Phu chiu trach nhiêm vê rac
thai va vê sinh môi truong tai dia phuong.
P!i ti+#p nh("n ra#c thai
Chât thai rán hiên dang duoc chuyên vê khu dô rac o phia cuôi thanh phô .
Ph*!ng th*#c thu g$m- 0("n chu/+n:
- Do c theo quôc lô va cac tuyên phô, cac thung rac duo c dát sá n( xây dung báng
gach hoác ca c thung sát), nhân dân dem ra c dên dô bât cu gio nao trong ngay.
- Hai lân trong ngay ( 8-9 gio sang va 3-5 gio chiêu) xe ra c di thu gom ( xe ben
tu do, 4-4,6m3) va vân chuyên dên bai rac.
Y* )/#:
Toan bô rac thai da thu gom duoc dô vao bai rac dát o phi a cuôi thanh phô.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 44-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
„hông co bât cu môt biên phap nao duo c ap dung nhu phân loai rac hay phun thuôc
diêt chuôt cung nhu không co bai rac duoc thiêt kê hop vê sinh.
Ahô#i )*!"ng ra# c đ*!"c thu g$m
„hôi luong rac duoc thu gom môi ngay uoc khoang 25
3
Sng® ( khoang
60– luong rac toan thanh phô). Ngoai luong rac thu gom duoc, môi hô gia dinh xu ly
ra c cua minh báng cach chôn lâp ; hoá c vut ra nhung khu dât trông, xuông ao, kênh
hoác sông.
So € tê dam nhân viê c thu gom va xu ly chât thai rán mang mâm bênh dê lây
nhiêm do tât ca cac co so chám so c y tê thai ra. Chat thai nay duo c thiêu huy báng hê
thông thiêu huy chât thai rán hai ngán nhiêt dô cao duo c láp dát tai bênh viên thanh
phô
W# th*# c cua cô"ng đô%ng 0+% ba$ 0+" môi tr*!%ng
Du da co su cô gáng rât nhiêu cua Công ty Môi truong Đô thi thanh phô Điên
Biên Phu nhung kêt qua chua duoc nhu mong muôn. Do phuong tiên con thiêu nên
luong chât thai rán con tôn dong nhiêu hoá c co rât nhiêu thung rac duoc dát tai noi rât
thuân tiên nhung ba con thuong dô ra ngoai.
Hiên tai thanh phô Điên Biên Phu chua co môt bai xu ly chât thai rán hop vê
sinh do do gây ra ô nhiêm tai cac khu vuc dô chât rán tam thoi.
Viêc nay liên quan dên nhân thuc va không phai môt som môt chiêu co thê thay
dôi duoc. Cân phai co su vao cuôc cua nhiêu co quan huu quan.
2.". #$T %&' PHÂN T(CH CH)T *Ư+NG MÔI TRƯ,NG
Đê danh gia ta c dông môi truong cu a du an, câ n co ca c sô liêu dô dac va kêt
qua phân tich cac thanh phân môi truong o thoi diêm hiên tai dê tu do dua ra cac danh
gia vê chât luong môi truong hiên nay cung nhu dua ra cac danh gia ta c dông cua du
a n dên môi truong trong tuong lai. Cac sô liêu do da c phân tich duoc coi la Z n+%n Z
môi truong truoc khi thuc hiên du an.
Cac thanh phân môi truong cân nghiên cuu bao gôm
• Môi truong không khi
• Môi truong nuoc:
- Nuoc mát
- Nuoc ngâm
- Nuoc thai
Cac mâu duoc lây trên thuc di a va phân tich theo tiêu chuân Viêt Nam hiên
hanh tai phong thi nghiêm chuân quô c gia cu a T$UN TˆM C#N NHc‚ X%„ LŒ†
M#! T$%Ơ•N B#‚ T% Lc‚NH HO†A HO‚C.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 45-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
2.6.1. H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ 52\?@ 52R +g- 520 C_E j_ 3?
Hiện trang môi truong không khi trong khu vuc du an dã tiên hanh do dac dê
xac dinh một sô chỉ tiêu co ban về chât luong hiện trang môi truong không khi. Đây la
nh•ng sô liệu dê danh gia chât luong không khi nền tai thoi diêm do. Cac kêt qua nay
duoc su dung dê lam cán cu trong việc danh gia cac anh huởng cua du an dên môi
truong trong giai doan giai phong mát bằng, thi công va khi du an di vao vân hanh.
Trong nh•ng nám gân dây, môi truong không khi bi anh huởng bởi cac nguôn
khi thai tu cac hoat dộng dân cu, khi thai do san xuât công nghiệp, xây dung, giao
thông... Cac tac nhân chu yêu la ham luong bui lo lung, nhât la bui PM10, khi thai tu
hoat dộng xây dung, giao thông vân tai va một sô khu vuc tâp trung dân cu dông duc;
Cac chât khi tu cac khu công nghiệp (C‹, S‹
2
, N‹
2,
H
2
S, THC, bui Pb). Cac nguôn ô
nhiêm nay gây ra nh•ng tac dộng dôi với doi sông kinh tê, xã hội va cac tac dộng xâu
dên suc khoe con nguoi cung nhu hệ sinh thai khu vuc.
Cac thông sô môi truong duoc tiên hanh do dac tai cac vi tri ở ngã tu, noi tâp
trung dân cu dông duc, khu công nghiệp, khu bệnh viện. Đây la nh•ng vi tri diên hinh
cho việc danh gia chât luong không khi nền va phan anh tuong dôi chinh xac hiện
trang khu vuc chuân bi thi công du an. Cac mâu duoc tiên hanh lây trong 1h liên tuc.
May do duoc dát ở vi tri 1,2 - 1,5m va dát ở cac vi tri cach vi tri xac dinh la 1; 7,5; 15;
30; 60m sao cho dam bao tinh dác trung cua vi tri do va lây gia tri trung binh.
„êt qua do dac duoc thê hiên o bang 2..1 va 2..2:
Bảng 3.5. 'ết B.ả phCn tDch hEm l!)ng thEnh phFn không khD
-.ng B.anh
TT
CH¡
T!cU
Đ(? CV
ss1 ss2 ss9 ssY ssf ss6 ss'
TCXN
fl9'|2<<f
fl98|1llf
8
Bui lo
lung TSP
mg/m
3
0,28 0,26 0,25 0,29 0,26 0,22 0,26 <y2
2
Bui
PM10
mg/m
3
0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,06 0,04 <y1f
3
Bui Chi
(TB 24h)
µg/m
3
0,09 0,04 0,03 0,07 0,06 0,05 0,04 <y1f
4 C‹ mg/m
3
1,95 1,45 1,45 1,75 1,15 0,95 0,75 Y<
5 N‹
2
mg/m
3
0,12 0,10 0,16 0,18 0,08 0,10 0,08 <yY
6 S‹
2
mg/m
3
0,14 0,12 0,15 0,12 0,12 0,14 0,06 <y12f
7
Tông
Hydro
cacbon
mg/m
3
1,376 0,947 0,892 1,463 1,129 1,145 0,947 1yf
8 Tiêng ôn dB† 62 57 60 66 57 70 54 'f
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
2- E2¢ 2.1.
STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0 52\?@ 52R
1 „„1 Vi tri cua xa sô 3, dâu câu Thanh Binh, „m 194Œ312, QL12
2 „„2 Vi tri dôi diên Chi cuc thuê TP Điên Biên Phu, doan cuôi duong sân bay
3 „„3 Phô 10, P. Thanh Truong, lôi vao Cty XD va QL duong bô tinh Điên Biên
4 „„4 Cang hang không quôc tê Điên Biên, dôi diên „S †sean & buu diên
5 „„5 Đuong Nguyên Huu Tho ( dôi diên nha sô 120, tô dân phô 04)
6 „„6 Nga ba, dôi diên „S Điên Biên Phu Ha Nôi, tô dân phô 08
7 „„7 Chân câu †1, phia Cua xa
8 „„8 Vi tri cua xa sô 5, sô nha 262 duong Nguyên Chi Thanh
Bảng 3.3. 'ết B.ả phCn tDch hEm l!)ng thEnh phFn không khD
-.ng B.anh
T
T
CH¡
T!cU
Đ(? CV
ss8 ssl ss1< ss11 ss12 ss19 ss1Y
TCXN
fl9'|2<<f
fl98|1llf
8
Bui lo
lung
mg/m
3
0,23 0,29 0,12 0,27 0,16 0,18 0,24 <y2
2
Bui
PM10
mg/m
3
0,44 0,08 0,01 0,09 0,02 0,04 0,07 <y1f
3
Bui
Chi
(TB
24h)
µg/m
3
0,04 0,09 0,01 0,07 0,02 0,02 0,05 <y1f
4 C‹ mg/m
3
1,15 1,95 0,45 1,75 0,45 1,15 1,45 Y<
5 N‹
2

mg/m
3
0,10 0,16 0,04 0,18 0,08 0,09 0,14 <yY
6 S‹
2
mg/m
3
0,08 0,18 0,03 0,16 0,06 0,12 0,16 <y12f
7
Tông
Hydro
cacbon
mg/m
3
0,838 1,597 0,184 1,962 0,674 0,936 1,044 1yf
8
Tiêng
ôn
dB† 60 54 54 70 68 62 65 'f
2- E2¢ 2.2.
STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0 52\?@ 52R
8 „„8 Vi tri cua xa sô 5, sô nha 262 duong Nguyên Chi Thanh
9
„„9
Câu tráng „m 81Œ117.9 QL 279, khu vuc tô dân phô sô 1, P. Muong
Thanh
10 „„10 Vi tri dát tram xu ly ššTP
11
„„11
Đôi diên phong kham nôi tông hop tu nhân, sô 72 tô dân phô sô 9, P.
Nam Thanh
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
12 „„12 Bênh viên da khoa thanh phô Điên Biên Phu
13 „„13 Sô 277 phô 6, phuong Noong Bua
14 „„14 Vi tri khach san Muong thanh, sô 514 Him Lam
T-J0 E20•? )N )3?2 E3E +2\?@ )I GN GgE B\- +O>P?@ 52\?@ 52RK
 TCVN 5937- 2005: Ti+u chuQn Ki7t Pam 0[ ch\t )*Bng không kh?
.ung 2uanh (trung binh 1 gio).
 TCVN 5938- 2005: 1h\t )*Bng không kh? T Pồng độ tối đa ch$ ph]p
của một Rố ch\t độc h5i tr$ng không kh? .ung 2uanh.
 Quyêt dinh cua Bộ € Tê 3733/2002/B€T- QĐ 0[ các /ếu tố 0i kh?
hậu 0^ các ch\t kh? độc h5i&
 TCVN 5949- 1998: _m h`cU tiếng ồn khu 0ực công cộng 0^ 6(n c*
m<c ồn tối đa ch$ ph]p&
 TCVN 5962- 2001: aung động 0^ ch\n độngU aung động 6$ các
h$5t động .(/ 6ựng 0^ R3n .u\t công nghi7p T E<c ồn tối đa ch$ ph]p
đối 0=i môi tr*bng khu công cộng 0^ 6(n c*c
 TCVN 7378- :dd9: aung độngU ch\n độngU rung động đối 0=i công
trOnhU m<c rung gi=i h5n 0^ ph*!ng pháp đánh giá&
Gia tri cuôi cung duoc danh gia theo gia tri trung binh sau 24h. Theo tiêu chuân
chât luong không khi xung quanh TCVN 5937: 2005 với cac thông sô co ban S‹
2
,
C‹
2
, N‹
x
, bui lo lung, bui PM10 (ham luong bui co kich thuớc ’ 10µ m), bui Pb
trong thanh phân cua không khi xung quanh. Dua vao gia tri cac thông sô nay dê danh
gia chât luong không khi xung quanh va giam sat tinh trang biên dộng ham luong cac
thông sô không khi trong qua trinh quan trắc va giam sat.
Tu bang kêt qua trên cho thây, muc ôn theo tiêu chuân về giới han tôi da về dộ
ôn cho phep dôi với khu vuc xung quanh TCVN 5949- 1998. Cac thông sô do dac về
tiêng ôn va dộ rung duoc do dac với cac vi tri tuong ung với 14 vi tri trên dê dam bao
cac kêt qua phan anh tông thê về cac tac dộng cua tiêng ôn va rung chân trong khu vuc
nghiên cuu va khu dân cu. Cac chỉ tiêu nay hâu hêt nằm trong giới han cho phep về dộ
ôn tai cac khu dân cu, hanh chinh, khach san, thuong mai, dich vuœ xen kŽ trong
khoang thoi gian 6h - 18h.
Ham luong bui lo lung (TPS) dao dộng trong khoang 0,16- 0,29 mg/m
3
cao hon
so với tiêu chuân (0,2 mg/m
3
) ở hâu hêt cac mâu do dac, nông dộ bui PM10 co gia tri
dao dộng trong khoang 0,01- 0,09 mg/m
3
không khi, nho hon nhiều so với gia tri cho
phep trong tiêu chuân (0,15mg/m
3
). Nhu vây, ham luong bui trong thanh phân không
khi tai cac vi tri co dâu hiệu ô nhiêm. Luong bui TPS cao hon so với tiêu chuân do mât
dộ di lai va giao thông vân tai cua nguoi dân xung quanh. Độ âm thâp cung la tac nhân
tich hop lam bui phat tan di xa. Nêu xem xet về mát môi truong thi dây lai la dâu hiệu
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
tôt. Ham luong bui duoc phat tan di xa lam cho nông dộ bui cuc bộ giam. Tu do, giam
nhe cac anh huởng do bui. Cân co nh•ng kê hoach giam thiêu cân thiêt ngay khi chua
bắt dâu du an dê ham luong bui Zn[ne trong giới han cho phep.
Nông dộ bui Pb dao dộng trong khoang 0,01- 0,09 µ g/m
3
, nông dộ cac vi tri
khao sat nay thâp hon so với tiêu chuân (0,15µg/m
3
) trong khoang 1,6- 15 lân. Nông
dộ N‹
2
trong khoang 0,1 0,18mg/m
3
thâp hon hon so với tiêu chuân cho phep 1,5 - 5
lân. Luong C‹ ở tât ca cac mâu do dac dều thâp hon so với tiêu chuân cho phep. Nông
dộ S‹
2
nằm trong khoang 0,03- 0,18mg/m
3
cho thây môt sô vi tri do dac cao hon so
với tiêu chuân tu 1,12 1,44 lân, dác biệt la cac mâu „„1, „„3, „„6, „„9, „„11,
„„14, cao hon so với tiêu chuân (0,125mg/m
3
) thuộc khu vuc ngã tu duong co giao
thông nhộn nhip hoác dân cu tâp trung dông.
N27? ‡Ÿ+ E20?@K
N3i tIt cg c¸c ®ij ®o& nlng ®R c¸c VhZ ®Rc t7ong Vh6ng VhZ
xung muanh n.O& WO
2
o ®eu nhp h[n ti9u chuJn cho DhCD nN..]oA
- Wlng ®R .O nhp h[n N..] h$ng ch4c @Qn n2% ®:n )) @Qno'
- Wlng ®R KO
2
cao h[n N..] tõ 1&12 ®:n 1&44 @Qn'
- Wlng ®R WO
2
nhp h[n tõ 1'5 ®:n 5 @Qn'
Điêu do chung to ráng, thanh phô Điên Biên Phu chua bi ô nhiêm boi ca c khi thai
công nghiêp hoác khi thai ô tô xe may. Thuc tê khao sat cung cho thây, mât dô xe cô
trên ca c tuyên phô không lon.
2.6.2. H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>(†E B€‚+
Hiện trang môi truong nuớc mát- môi truong nuớc mát ban đ4u, duoc danh gia thông
qua cac mâu duoc lây tai cac vi tri khac nhau trên hệ thông sông Nâm Rôm, vi tri cua xa. „êt
qua thê hiện ở bang sau:
Bảng 3.G. 'ết B.ả phCn tDch ch/t l!)ng n!*c mặt kh. vực nghiHn
cI.
TT CH¡ T!cU ĐƠN Xd NM1 NM2 NM9 NMY
TCXN
flY2K1llf| B
1 Nhiệt dộ
o
C 26 28 27 27 -
2 pH
-
6,6 6,2 6,5 6,4 5,5 dên 9
3 Độ dân diện
-
238 342 316 222 -
4 Độ duc NTU 14 16 16 12 10- 50
S Chât rắn lo lung mg/l 102 115 123 108 80
6 Độ ‹xy hoa (C‹D) mg/l 0
2
54 62 64 72 Ÿ35
7 Tông P mg/l 2,237 2,966 2,713 3,469 -
8 B‹D
5
mg/l 35 40 45 40 Ÿ 25
9 Zn mg/l 1,835 1,782 1,749 1,706 2
10 Pb mg/l 0,024 0,045 0,0061 0,082 0,1
11 Tông •e mg/l 2,739 2,443 2,151 2,812 2
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 4!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
TT CH¡ T!cU ĐƠN Xd NM1 NM2 NM9 NMY
TCXN
flY2K1llf| B
12 Clorua (Cl
-
) mg/l 422,56 481,34 427,41 443,52 -
13 Tông chât rán hoa tan mg/l 412 396 287 440 -
14 D‹ mg/l 2,2 1,8 1,9 1,6 ‘ 2
15 NH
4
mg/l 1,141 1,377 1,156 1,966 1
16 N‹
2
mg/l 0,092 0,087 0,083 0,082 0,05
17 N‹
3
mg/l 15,126 13,408 12,964 19,482 15
18 Du luong Clo huu co mg/l 0,1198 0,1267 0,1182 0,0646 0,05
19 Dâu, mo mg/l 0,105 0,087 0,093 0,122 0,3
20 Coli›orm MPN/100
ml
2.400 1.500 1.200 2.460 10.000
2- E2¢ 2.9.

STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0
1 NM1 Sông Nâm Rôm, vi tri chay qua câu Thanh Binh
2 NM2 Nuoc ruông doan cuôi duong sân bay
3
NM3
Nuớc ruông doan dâu duong Nguyên Huu Tho, dôi diên nha sô 118, tô dân
phô 04, phuong Thanh Binh
4 NM4 Sông Nâm Rôm, vi tri chay qua câu †1, phia cua xa 6
Bảng 3.J. 'ết B.ả phCn tDch ch/t l!)ng n!*c mặt kh. vực nghiHn
cI.
TT CH¡ T!cU
ĐƠN
Xd
NMf NM6 NM' NM8
TCXN
flY2K1llf| B
1 Nhiệt dộ
o
C 27 26 27 27 -
2 pH
-
6,7 6,4 6,6 6,5 5,5 dên 9
3 Độ dân diện
-
216 287 335 329 -
4 Độ duc NTU 10 12 10 10 10- 50
S Chât rắn lo lung mg/l 98 91 125 117 80
6 Độ ‹xy hoa (C‹D) mg/l 0
2
48 50 44 42 Ÿ35
7 Tông P mg/l 2,174 2,617 2,126 2,168 -
8 B‹D
5
mg/l 32 34 37 39 Ÿ 25
9 Zn mg/l 1,759 1,814 1,894 1,906 2
10 Pb mg/l 0,025 0,028 0,031 0,032 0,1
11 Tông •e mg/l 2,309 2,238 1,952 1,897 2
12 Clorua (Cl
-
) mg/l 398,66 434,46 404,13 403,72 -
13 Tông chât rán hoa tan mg/l 395 378 279 302 -
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
TT CH¡ T!cU
ĐƠN
Xd
NMf NM6 NM' NM8
TCXN
flY2K1llf| B
14 D‹ mg/l 1,8 2,1 1,9 1,8 ‘ 2
15 NH
4
mg/l 1,122 1,105 1,166 1,154 1
16 N‹
2
mg/l 0,076 0,072 0,067 0,062 0,05
17 N‹
3
mg/l 15,235 13,823 12,447 12,463 15
18 Du luong Clo huu co mg/l 0,0864 0,0757 0,0325 0,0367 0,05
19 Dâu, mo mg/l 0,113 0,172 0,132 0,124 0,3
20 Coli›orm MPN/1
00ml
1.700 1.950 1.400 1.650 10.000
2- E2¢ 2.Y.

STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0
1 NM5 Vi tri cua xa sô 5, sô nha 262 duong Nguyên Chi Thanh
2 NM6 Nuoc mát, doan chay qua câu Tráng „m81Œ117,9 QL279
3 NM7 Sông Nâm Rôm, doan chay qua vi tri cua xa 11, gân câu C4
4 NM8 Sông Nâm Rôm, doan chay qua vi tri du kiên dát Tram xu ly
C3E +-J0 E20•? B\- +O>P?@ 31 jv?@
 TCVN 5942-1995: Ti+u chuQn Ki7t Pam 0[ ch\t )*Bng n*=c mMtc
 Quyêt dinh sô 09/ 2005/ QĐ- B€T cua Bộ truởng Bộ € Tê về Ti+u chuQn 07
Rinh n*=c mMt&
Cac mâu nuớc nay duoc lây tai hiện truong va duoc bao quan trong thung bao
quan mâu linh dộng truớc khi duoc dem về phân tich tai Phong thi nghiệm. Ham
luong cac thông sô chât luong nuớc duoc so sanh với gia tri giới han cho phep cua cac
thông sô va nông dộ cac chât ô nhiêm với tiêu chuân TCVN 5942- 1995 tuong ung với
gia tri trong cột B. „êt qua phân tich cho thây:
<ác thông N6 lý hjcJ duoc do dac la pH, nhiệt dộ, dộ duc, dộ dân diện. Gia tri
nhiệt dộ tai cac mâu thay dôi theo mua va vi tri lây mâu, với thoi diêm do luc thoi tiêt
nắng nong, gio nhe nên nhiệt dộ dao dộng trung binh khoang 20
0
C. Nhiệt dộ co anh
huởng lớn dên chât luong cac thông sô môi truong, dác biệt la trong môi truong nuớc
mát. Nhiệt dộ thay dôi táng - giam anh huởng dên hoat dộng chuyên hoa cac hop chât
ô nhiêm trong nuớc, tu do anh huởng dên kha náng phân huy cac chât dộc cua cac chât
co kha náng gây ô nhiêm. Nhiệt dộ trong thoi gian phân tich kha cao, kha náng khoang
hoa cao, tac dộng thuc dây su tham gia phân huy cua cac vi sinh vât trong môi truong
nuớc hay su giam nhe nông dộ cac chât ô nhiêm táng. Gia tri pH rât quan trong va dây
la một trong nh•ng thông sô danh gia nhanh tinh chât cua nuớc mát va co thê thich
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 51-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ung, phu hop với loai cây trông hay vât nuôi gi. Gia tri pH do dac tai cac vi tri dều
nằm trong khoang cho phep, phu hop với môi truong cho hoat dộng sông cua cac loai
sinh vât thuy sinh. O vi tri lây mâu dộ duc nằm trong giới han cho phep theo tiêu
chuân cột B, gia tri nay hinh thanh do qua trinh rua trôi va hoa tan luong phu sa trong
dong nuớc. Độ dân diện ở tât ca cac mâu tuong duong với gia tri trung binh. Thuong
thi ở cac con sông, muc dộ xao dộng cua dong chay thuong lớn hon so với cac dong
suôi nên dộ duc va dộ dân diện co cac gia tri nhu trên cung la diều phan anh theo quy
luât. Cac thông sô ly hoc nay không anh huởng nhiều dên doi sông cua dộng thuc vât
thuy sinh ma dôi khi con co tac dộng thuc dây qua trinh khoang hoa, thuc dây qua
trinh phân huy cac chât ô nhiêm trong môi truong nuớc nên tac dộng theo huớng co loi
trong việc giam thiêu ô nhiêm.
<ác chC tiêu hqa hjc môi tAưBng nước: duoc do dac la D‹, TSS, B‹D
5
, C‹D,
NH
4
Œ
, N‹
2
-
, N‹
3
-
, Cl
-
, T-N, T-P. Cac chỉ tiêu nay phan anh co ban nhât hiện trang chât
luong về mát hoa hoc môi truong nuớc. Đê danh gia muc dộ ô nhiêm hay kha náng tu
lam sach cua nguôn nuớc, thông sô duoc dề câp dên la nông dộ ‹
2
hoa tan, co thê
duoc danh gia theo D‹ - do nhanh tai hiện truong va danh gia cu thê dua trên cac gia
tri B‹D
5
va C‹D. Theo kêt qua phân tich ở bang Nông dộ B‹D
5
ở cac mâu gâp 1,28-
1,8 lân va ham luong C‹D ở cac vi tri gâp hon 1,2- 2,1 lân so với tiêu chuân cho phep.
Ham luong NH
4
Œ
ở cac mâu dao dộng trong khoang la 1,105- 1,966 mg/l vuot tiêu
chuân tu 1,1 2 lân, cao nhât la NM4nuớc mát trên sông Nâm Rôm tai vi tri chay qua
câu †1, thâp nhât la mâu NM6- Nuoc mát sông Nâm Rôm, doan chay qua câu Tráng.
Nhu vây, dôi với chỉ tiêu NH
4
Œ
buớc dâu biêu hiện cua ô nhiêm nuớc mát về thông sô
nay. Ham luong chỉ tiêu ô nhiêm N‹
3
-
dều thâp hon so với tiêu chuân;riêng mâu NM4
nuoc lây trên sông Nâm Rôm vi tri chay qua câu †1 vuot tiêu chuân 1,3 lân. Hâu hêt
mâu co ham luong N‹
2
-
cao hon tiêu chuân tu 1,24 1,84 lân. Cac chỉ tiêu phân tich
khac nhu T- P ở cac mâu phân tich thâp hoác chỉ xâp xỉ tiêu chuân cho phep. Nhu vây,
dôi với cac chỉ tiêu hoa hoc, hiện tai, một sô chỉ tiêu cao hon so với tiêu chuân nhung
không nhiều, cân chu y dên ham luong oxy hoa tan B‹D
5
, C‹D, cac hop chât N, TSS
dê co biện phap quan ly va diều chỉnh phu hop với tiêu chuân chât luong nuớc mát
theo tiêu chuân chât luong nuớc mát dã duoc quy dinh trong TCVN 5942- 1995, loai
B.
Hàm lư7ng các 5:RJ ở hâu hêt cac mâu dều thâp hon so với tiêu chuân:

Pb

,
Zn

, Cl
-
. Hâu hêt o ca c mâu chi tiêu •e dêu xâp xi báng hoác vuot tiêu chuân tu 1,1
dên 1,4 lân. Cac chỉ tiêu nay co xu huớng táng cao trong nh•ng nám tới cung su táng
truởng kinh tê- xã hội cung nhu nh•ng nhu câu thiêt yêu trong cuộc sông. Vân dề dát
ra la co su quan trắc, do dac dinh ky dê co danh gia dung dắn truớc khi chỉ dao va
huớng dân thuc hiện cua cac câp, cac nganh liên quan.
<hC tiêu vu mFt vi NinhJ trong môi truong nuớc mát: chỉ tiêu nay rât quan trong,
no danh gia chât luong nuớc về chỉ tiêu vi sinh hay mât dộ cua một sô loai vi sinh dê
gây cac tac dộng dên doi sông dộng vât va con nguoi. Su táng hay giam cua nông dộ
cac chât ô nhiêm con duoc thê hiện ở mât dộ vi sinh vât trong nuớc va su xuât hiện
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 52-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
cua một sô vi sinh chỉ thi ô nhiêm. Chỉ tiêu vi sinh duoc dề câp la Coli›orm. Đây la chỉ
thi ô nhiêm co ban nhât va phan anh tuong dôi xac thuc chât luong về ô nhiêm. Mât dộ
Coli›orm phân tich duoc dều thâp hon so với tiêu chuân tu 4 - 8 lân. Chât luong nuớc
mát ở khu vuc nay tuong dôi sach về chỉ tiêu vi sinh. Cho dên thoi diêm hiện tai, chỉ
tiêu vi sinh cua cac nguôn nuớc mát nghiên cuu - noi riêng va cua nguôn nuớc mát
noi chung - duoc coi la sach 0i Rinh va chua co nh•ng dâu hiệu cua ô nhiêm về mát vi
sinh.
N27? ‡Ÿ+ E20?@K
„êt qua phân tich cac chỉ tiêu hoa, ly, sinh ở trên cho thây hâu hêt cac thông sô
môi truong nuớc va cac chât gây ô nhiêm nằm trong giới han cho phep, chỉ tru chỉ tiêu
B‹D
5
va C‹D, NH
4
Œ
cao hon so với tiêu chuân nhung không nhiều. Nuoc mát khu
vuc du an da va dang bi ô nhiêm boi con nguoi dông thoi co ham luong •e kha lon .
„hông thê dung nguôn nuoc mát nay lam nuoc dung cho sinh hoat ( án uông va tám
giát), nhu ba con dia phuong dang su dung.
2.6.9 H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>iE ?@uB
Qua nghiên cuu bao cao khao sat dia chât thuy ván va danh gia về xã hội hoc
cho thây nguoi dân trong dia ban thanh phô một sô su dung nuớc giêng, cac hộ khac
chu yêu la nuớc mua va nuớc sach. Do vây, việc lây mâu cac vi tri ở cac hộ trong khu
vuc nghiên cuu cua du an dê danh gia chât luong nuớc ngâm.
Bảng 3.6 'ết B.ả phCn tDch ch/t l!)ng n!*c ngFm kh. vực
nghiHn cI.
TT CH¡ T!cU
ĐƠN
Xd
NN1 NN2 NN9 NNY
TCXN
flYY|1llf
˜B™
1 Nhiệt dộ
o
C 20,3 20,1 20,2 20,3
2 pH - 7,0 6,8 6,8 6,9 6,5 - 8,5
3 Độ cung
(CaC‹
3
)
mg/l 84 99 92 90 300 - 500
4 Mằu Sắc NTU 10 16 8 6 5 - 50
S Cán tông sô mg/l 314 375 322 315 750 - 1500
6 †s mg/l 0,002 0,004 0,003 0,002 0,05
7 Hg mg/l Ÿ0,001 Ÿ0,001 Ÿ0,001 Ÿ0,001 0,001
8 Zn mg/l 2,526 3,805 1,916 1,975 5,0
9 CN- mg/l Ÿ0,002 Ÿ0,002 Ÿ0,002 Ÿ0,002 0,01
10 Crom (VI) mg/l 0,002 0,006 0,002 0,004 0,05
11 Cu tông mg/l 1,624 1,718 1,734 1,688 1,0
12 Cd mg/l 0,002 0,003 0,006 0,005 0,01
13 N‹
3
mg/l 34 42 31 32 45
14 S‹
4
mg/l 125 175 137 158 200 - 400
15 Pb mg/l 0,003 0,005 0,002 0,002 0,05
16 Coli›om MPN/l 0 0 0 0 3
17 •e mg/l 2 2,3 3,12 2,47 1 - 5
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 53-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
18 Mn mg/l 0,286 0,232 0,289 0,246 0,1 - 0,5
19 Phenol mg/l Ÿ0,002 0,004 Ÿ0,002 0,002 0,001
20 Selen mg/l 0,003 0,002 0,002 0,003 0,01
2- E2¢ 2.f.
STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0
1 NN1 Nha ba Đao, lôi vao công ty XD va QL duong bô tinh Điên Biên
2 NN2 Nh› ông Tháng Ba Chôi, goc chân câu †1, phia cua xa
3 NN3 Nha ba Thê, tô dân phô sô 1, p. Muong Thanh
4 NN4 Quan án nha anh Thinh, lôi vao cho vi tri du kiên dát tram xu ly
C3E +-J0 E20•? 31 jv?@ +ON?@ G3?2 @-3 E2D+ .>•?@ ?>iE ?@uB
- TCVN5944- 1995: Ti+u chuQn Ki7t Pam 0[ ch\t )*Bng n*=c ng4mc&
- Quyêt dinh 1329/ 2002/ B€T-QĐ: Ti+u chuQn fộ W tế 0[ ch\t )*Bng n*=c
uống 0^ Rinh h$5t&
Mâu nuớc ngâm duoc phân tich với cac chỉ tiêu: pH, mau, dộ cung, TDS,
clorua, Sul›at, nitrat, cadmi, asen, sắt, mangan, dông, chi, kŽm, thuƒ ngân, phenol,
selen, coli›orm dê co nh•ng danh gia về chât luong cac nguôn nuớc chinh ma nguoi
dân hiện dang su dung va nh•ng danh gia về chât luong cuộc sông cua nguoi dân
thông qua cac chât luong nguôn nuớc ho su dung. Theo kêt qua bang 2.5, cac thông sô
duoc tiên hanh do dac la cac chỉ tiêu ly - hoa - sinh dê giam sat, danh gia chât luong
nguôn nuớc ngâm.
<ác thông N6 vu lý hjc nước ng=mK Nhiệt dộ trung binh 20
0
C. Gia tri pH cua
cac mâu thuộc nuớc trung tinh- hoi kiềm, dao dộng trong khoang 6,8 7; Độ mau thâp
6- 16 NTU nằm trong khoang cho phep tu 5 - 50 NTU; Độ cung cua nuớc danh gia
ham luong cac khoang trong nuớc va danh gia nuớc do thuộc loai nuớc cung hay nuớc
mềm. Cán tông sô dao dộng trong khoang nông dộ 314- 375 mg/l thâp hon nhiều so
với tiêu chuân cho phep. Tu do co nh•ng ung dung trong qua trinh câp nuớc cho cac
muc dich khac nhau nhu án uông, công nghiệp, tuới tiêu trong nông nghiệpœ Độ cung
ở cac mâu dều thâp hon so với tiêu chuân, ham luong dao dộng trung binh khoang
90mg/l; Đôi với chỉ tiêu nay, nuớc phu hop cho tât ca cac muc dich su dung. Nhu vây,
cac thông sô ly hoc trong nuớc ngâm hiện con kha tôt dôi với nuớc câp cho muc dich
án uông cung nhu cac muc dich su dung khac.
<ác thông N6 hqa hjc và chC tiêu 5:RK do dac cac thông sô Sul›at, nitrat,
cadimi, asen, sắt, mangan, dông, chi, kŽm, thuƒ ngân, phenol, selen với nông dộ tuong
ung nhu sau: Nông dộ sun›at dao dộng trong khoang 125- 175 mg/l thâp hon nhiều so
với dai tiêu chuân 200- 400mg S‹
4
2-
/l, ham luong Cu

dao dộng trong khoang 1,624-
1,734 mgCu

/l cao hon so với tiêu chuân (1,0mg/l). Hâu hêt cac chỉ tiêu về „LN thâp
hon rât nhiều lân, ham luong Hg thâp hon so với TCCP về ham luong Hg
(0,001mg/lHg); Nông dộ CN
-
, Pb

, Cd, Mn, Se thâp hon so với TCCP; Nông dộ Zn

nho hon tiêu chuân (5,0 mg/l Zn) tu 1,3 2,6 lân; Nông dộ cac chỉ tiêu •e nằm trong
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 54-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
giới han cho phep hoác nho hon 2 lân so với tiêu chuân. Noi chung, ham luong cua cac
thông sô về kim loai náng do dac hâu hêt nằm trong giới han cho phep va cach kha xa
tiêu chuân cho phep.
<hC tiêu Ninh hjcK Chỉ tiêu duoc xem xet va danh gia tiêu biêu la mât dộ
Coli›orm. Cac mâu nuớc ngâm phân tich dều co chât luong tôt về mát vi sinh, cac gia
tri dều thâp duới tiêu chuân gia tri cho phep về chỉ tiêu vi sinh. Mât dộ vi sinh ở cac
mâu không phat hiện. Tuy nhiên, cân co nh•ng nghiên cuu r“ rang hon dê co thê du
tinh cac huớng tiên triên thoa dang chỉ tiêu nhay cam nay.
N27? ‡Ÿ+ E20?@K
N3i Nh$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5& #In ®e $ c¸n ;R #$ nh©n d©n ®<a
Dh[ng muan t© @$ níc cLng' Nhqo h Vi:n Dhgn ¸nh& níc cLng t7ong
nguln níc ®ang >r d4ng cho >inh ho3t hiÖn nay ®s g©y ;It @îi cho
ngai >r d4ngA ®=ng c1n nli h[i& ;8nh ®un níc n=ng''' ho1c g©y
c¸c ;Önh ;íu ck& >pi thUn''' Whng c¸c V:t mug Dh©n tZch cho thIy&
®R cLng @u6n nhp h[n N..] nV:t mug ®o )4 ®:n !% gS@t N..]
3%% gS@o' ^©y @$ nguln níc dù Vi:n >? ®îc >r d4ng cho c¸c t73 xr
@h níc cID' Wh #Uy tõ c¸c V:t mug Dh©n tZch chIt @îng fu níc ngQ
cho thIy& tuy t7ong níc ngQ c= ^lng nhng cha ®:n Lc Dhgi xr @h'
2.6.Y H-/? +Og?@ B\- +O>P?@ ?>iE +2k-
Wh ®s t78nh ;$y& níc thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 hiÖn Vh6ng
®îc thu go #$ xr @h& níc thgi nh$ d©n& c[ muan& xZ nghiÖD& t7ang
hEc''' tù tho¸t 7a c¸c Vhu ®It t7èng ho1c cèng 7snh xung muanh'
Wguln ti:D nhUn cuèi c2ng @$ c¸c con >uèi nNâm uè''' o'
n vq Dhi:u V:t mug Dh©n tZch fu Vw thqo o
T-J0 E20•? )N )3?2K
 Tiêu chuân TCVN 5945- 2005: P*=c th3i công nghi7pU Ti+u chuQn th3i&
KhLn -Mt&
d:t mug Dh©n tZch cho thIy& hQu h:t t3i c¸c ®ij ®o& ®eu
c= nlng ®R c¸c chIt 6 nhix h÷u c[ #ît ti9u chuJn cho DhCD tõ A
1&2 y 3&4 @Qn
- Wlng ®R _O0 tõ 13! ®:n 1"4& #ît N..] 2&") ®:n 3&4) @Qn'
- Wlng ®R .O0 tõ 21( ®:n 3%5& #ît N..] 2&1( ®:n 3&%5 @Qn'
- .hIt 7zn @[ @rng tõ 1"4 ®:n 213& #ît N..] 1&"4 ®:n 2&13 @Qn'
- .o@i {o7 tõ 1133% ®:n 1254%t #ît N..] 1&13 ®:n 1&25 @Qn'
- Nkng ]ho>Dho7u> tõ (&1% ®:n (&)!A xID x` ho1c #ît N..]
1&2 @Qn
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 55-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
'Õt l(n) Wíc thgi t3i th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5 ®s #$ ®ang @$
#In ®e cQn Dhgi gigi muy:t t7íc Vhi mu¸ uRn'
T-J0 E20•? )N )3?2K
 Tiêu chuân TCVN 5945- 2005: P*=c th3i công nghi7pU Ti+u chuQn th3i&
2.6.f. H-/? +Og?@ 12Q? +RE2 +2,?2 12u? pr? GD+K
Mâu bun dât duoc lây mâu bun dât ở ruông, hai bên bo sông hoác ở cac khu
vuc công, rãnh thoat nuớc co lắng dong lai. Cac thông sô danh gia cho thây muc dộ
lắng dong cua cac chât thai phat sinh tu nuớc thai va chât thai rắn duới tac dộng sinh
huy cua cac vi sinh vât trong nuớc va trong dât. Mâu sau khi lây mâu duoc bao quan
truc tiêp tai hiện truong lây mâu. Cac chỉ tiêu phân tich duoc tiên hanh la pH
„Cl
, dộ
âm, thanh phân co giới, S‹
4
2-
, Cu

, Pb

, Zn

, T-N, T-P, tông muôi, tông h•u co, du
luong thuôc BVTV (tru DDT). Với phuong phap phân tich hoa hoc, sắc ky iôn, sắc ky
long cao ap. „êt qua nhu sau:
Bảng 3.N. 'ết B.ả phCn tDch mO. bAn +/t P l!. vực nghiHn
cI.
TT
CH¡
T!cU
ĐƠN
Xd
Đ1 Đ2 Đ9 ĐY Đf Đ6 Đ' Đ8
1 pH
„Cl
6,85 6,65 6,75 6,65 6,75 6,95 6,15 6,05
2 Độ âm

26,4 14,5 9,1 32,7 28,2 24,7 22,4 14,6
4 Độ xôp

34,2 46,7 48,9 35,1 36,4 42,3 47,6 32,5
S
TP co
giới
Cat- –
42,4 45,8 40,1 38,6 41,4 30,1 32,8 35,3
Set- –
10,8 21,5 20,7 19,1 23,5 22,4 27,0 22,2
Limon- –
46,8 32,7 39,2 42,3 35,1 47,5 40,2 42,5
7 S‹
4
2-
mg/kg 245,6 228,7 233,4 225,7 286,2 212,8 357,2 484,6
8 Cu mg/kg 3,446 4,554 3,186 3,164 4,723 3,804 6,862 7,182
9 Pb mg/kg 1,235 1,452 1,113 1,158 1,518 1,437 2,368 2,538
10 Zn mg/kg 5,412 5,773 6,273 4,923 5,964 5,704 7,182 8,726
11 Tông N mg/kg 43,25 77,57 40,92 41,55 72,49 46,28 53,68 67,12
12 Tông P mg/kg 35,54 42,75 56,67 38,46 46,93 51,77 38,46 29,96
13 Tông
muôi
mg/kg 87,43 94,14 66,54 82,89 91,26 62,45 97,12 83,26
14 Tông h•u
co
mg/kg 44,15 51,37 31,57 47,56 52,44 37,68 62,58 71,02
15 Du luong
thuôc
BVTV
mg/kg 0,0134 0,0214 0,0284 0,0148 0,0146 0,0162 0,0147 0,0175
16 Tông
Coli›orm
Vi
khuân/
1.200 2.600 2.840 1.050 3.300 1.200 1.100 960
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
va ….coli g
2- E2¢ 2.6.
STT s4 2-/0 XV +OR .DL BM0 ˜GD+ pr? EI?@y GD+ @u? )\?@y pr? GD+ 520 jQ? E>™
1 Đ1 Bun dât tai ven sông Nâm Rôm, vi tri cua xa sô 3
2 Đ2 Bun dât ruông doan cuôi duong sân bay
3 Đ3 Bun dât ruông doan dâu duong Nguyên Huu Tho
4 Đ4 Bun dât tai ven sông bo sông Nâm Rôm, chân câ u †1, phia cua xa
5 Đ5 Đât tai vi tri cua xa 5
6
Đ6
Bun dât ven bo sông Nâm Rôm, chân câu Tráng „m 81Œ117.9
QL279
7 Đ7 Bun dât ven bo sông Nâm Rôm, vi tri du kiên dát tram xu ly
8 Đ8 Bun dât Đât mát, ven hang rao phia ngoai BV Đa khoa thanh phô
T-J0 E20•? 31 jv?@ +ON?@ G3?2 @-3 E2D+ .>•?@ pr? GD+K
 Tiêu chuân chât luong dât ô nhiêm TCVN 7209 -
2002: Ti+u chuQn 0[ gi=i h5n tối đa của một Rố kim )$5i nMng tr$ng đ\t&
 Tiêu chuân chât luong dât: TCVN 5297 - 1995:
Ti+u chuQn ch\t )*Bng đ\t& D\/ mgu& W+u c4u chung&
Tiêu chuân chât luong dât nhằm bao vệ chât luong dât va hệ sinh vât sông
trong dât. Đây la linh vuc quan trong vi chât luong dât anh huởng nhiều dên chât
luong nuớc ngâm, chât luong luong thuc... Đác biệt la chât ô nhiêm trong dât co thê
di chuyên vao chu™i, luới thuc án cua dộng vât va con nguoi. Tu do gây nên nh•ng
tac hai kho luong truớc về suc khoe va giông noi cua loai nguoi noi riêng va sinh vât
noi chung. Chžng han nhu Dioxin la chât dộc manh va co kha náng tich tu sinh hoc
va một trong nh•ng cach thuc no di vao co thê nguoi dê gây tac hai về di truyền la do
no duoc thuc vât, dộng vât hâp thu va di vao co thê nguoi. Do vây việc danh gia bun
dât dua trên bộ tiêu chuân chât luong dât la diều rât cân thiêt.
Đôi với mâu bun dât, gia tri dê danh gia dộ chua cua bun dât duoc dề nghi xem
xet la pH
„Cl
, tu do thây duoc dộ chua trao dôi trong bun dât va co thê du doan duoc
cac thanh phân chât thai xuông hệ thông cac con sông. Gia tri pH
„Cl
cho thây ở tât ca
cac mâu pH
„Cl
dều thuộc loai chua nhe, dao dộng trong khoang 6,05 - 6,95, cao hon rât
nhiều so với gia tri thuong thây ở dât phu sa, gia tri trung binh trong khoang 6,60. Nhu
vây, ham luong cac chât xa thai ra sông với ham luong chât h•u lớn nhung trong ham
luong bun thai lai không lớn, diều do cho thây ham luong chât h•u co nay bi cuôn trôi
theo dong nuớc hoác kho phân huy. Độ âm cua cac mâu co khac nhau, ở mâu dao
dộng khoang 9,10- 32,7–; thanh phân bun ở cac mâu nay chu yêu la thanh phân cac
chât h•u co do do la cac vi tri gân noi xa thai chât thai rắn sinh hoat cua nguoi dân.
Thuong trong nông nghiệp, nguoi dân vân su dung nguôn nuớc thai va bun công, phu
sa cua cac con sông dê bô sung ham luong cac chât h•u co, mun va dinh du•ng cho
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
cây trông. Độ âm cua thanh phân bun cang cao hay thanh phân h•u co cang lớn thi
việc su dung nguôn bun thai nay nhu một biện phap thông dung dê bô sung chât dinh
du•ng va cai thiện thanh phân co giới trong canh tac nông nghiệp.
Va thanh phân co giới cung la một trong nh•ng chỉ tiêu danh gia va lua chon
cua nguoi dân. Trong thuc tê, nguoi nông dân không thê su dung cac phuong phap
nhu trong phong thi nghiệm dê danh gia thanh phân co giới dât ma chỉ co thê danh gia
nhanh dua vao mau sắc hay nh•ng kinh nghiệm dân gian nhu lam dât uớt, vê hinh tru
va cuộn tron dê kiêm tra so bộ tinh min cua thanh phân câp hat. Mác du vây, nh•ng
danh gia so bộ do cung to ra kha hiệu qua dê ho co thê lua chon cây trông hay phuong
thuc trong canh tac. Theo cach phân loai chung cua cac loai dât: ĐD+ E3+: 85– cat,
10– limon va 5– set; ĐD+ +2V+:45– cat, 40– limon va 15– set; ĐD+ )Ÿ+:25– cat, 30–
limon va 45– set. Cac câp hat ở 08 mâu bun dât cho thây – cua câp hat cat va limon
la tuong duong nhau, khoang giao dộng tu 30,1 47,5–, câp hat set dao dộng khoang
10,8 - 27– diên hinh cho đ\t thLt mang ch\t phh Ra. Đôi với loai bun dât nay, nêu cac
chỉ tiêu về kim loai náng nằm trong giới han cho phep thi co thê su dung rât h•u hiệu
dê bô sung, cai thiện dang kê về thanh phân cac chât dinh du•ng cho dât trong canh
tac nông nghiệp.
Cac chỉ tiêu quy dinh trong tiêu chuân về giới han tôi da cua một sô kim loai
náng trong dât thâp hon nhiều so với gia tri cho phep theo tiêu chuân TCVN 7209 -
1995 quy dinh cho ham luong Cu, •e, Zn tuong ung với cac gia tri cho phep 100, 200,
300 mg/kg hay ppm. Cac gia tri phân tich trong bang 2.6, tu mâu Đ1- Đ8 cho thây cac
chỉ tiêu về kim loai náng thâp hon nhiều so với tiêu chuân. Cac chỉ tiêu nay cho dên
thoi diêm hiện tai chua co dâu hiệu cua su ô nhiêm hay tich luy cac kim loai náng
trong môi truong bun dât ở cac long sông suôi khu vuc nghiên cuu.
Ngoai ra con co thê danh gia dât ô nhiêm theo cac chỉ tiêu hoa hoc. Cu thê la
dua vao ham luong cua cac hop chât nito sinh ra trong qua trinh phân huy cac hop chât
h•u co chua dam. Nông dộ tông Nito, T- N dao dộng trong khoang 40,92 77,57
mg/kg va ham luong tông Phôtpho dao dộng trong khoang 29,96 56,67 mg/kg, so
với ham luong cac chỉ tiêu nay trong dât la thâp. Bun dât ở cac vi tri nay chua co biêu
hiện ô nhiêm chât h•u co, nhât la cac chât dam dộng vât va dam tôn du trong qua trinh
canh tac nông nghiệp.
Chỉ tiêu về ô nhiêm hoa chât BVTV, vi sinh vât cung duoc dề câp dên nhu
nh•ng chỉ thi ô nhiêm tiêu biêu cho nguôn nuớc, dât va cac hoa chât su dung trong
sinh hoat va canh tac cua nguoi dân cung du an. Nh•ng nguoi nhiêm dộc hoa chât
BVTV thuong bi dau dâu, chong mát, ngua da, cay mắt, mệt moi... Co thê kê thêm
hang loat triệu chung cua việc nhiêm dộc hoa chât BVTV: run tay, tê tay, dau bung,
buôn nôn, rôi loan tiêu hoa, rôi loan giâc ngu, dau xuong khớp, viêm hong, kho thở,
viêm phê quan, nhin mo. Do do, chỉ tiêu nay duoc xem xet va dề câp dên nhu nh•ng
chỉ tiêu không thê thiêu.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Trong cac mâu phân tich, hâu hêt cac co ham luong du luong hoa chât bao vệ
thuc vât xâp xỉ hoác cao hon không nhiều so với giới han cho phep. Do vây, co thê cho
rằng, bun dât bắt dâu co dâu hiệu bi ô nhiêm dôi với chỉ tiêu hoa chât BVTV nay.
N27? ‡Ÿ+
Chât luong bun dât khu vuc du an co cac thông sô diên hinh cua loai dât phu sa
về thanh phân co giới, cac chỉ tiêu ly hoc, hoa hoc va du luong thuôc bao vệ thuc vât,
kim loai náng cua dât không cao, ham luong một sô kim loai náng dat tiêu chuân cho
phep trong quy dinh cua tiêu chuân giới han cho phep cua một sô kim loai náng trong
dât TCVN 7209 - 2002 dôi với dât su dung cho muc dich công nghiệp; Cac hoa chât
BVTV tai cac vi tri nghiên cuu chua co dâu hiệu ô nhiêm. Tuy nhiên, hiện trang su
dung thuôc bao vệ thuc vât duoc su dung ngay cang phô biên trong san xuât nông, lâm
nghiệp nên nh•ng anh huởng lâu dai dên con nguoi va môi truong(không khi, dât,
nuớc, dộng- thuc vât) luôn tiềm tang, nhât la cac loai hoa chât BVTV co nguôn gôc tu
Trung Quôc. Nhu vây, hâu nhu cac chỉ tiêu ly- hoa cua bun dât ở cac long sông va
bun thai ở cac công thoat hâu nhu chua co dâu hiệu ô nhiêm tai thoi diêm hiện tai.
s{T LUẬN CHUN
- Thanh phô Điên Biên Phu dang trên da phat triên, hệ sô mát phu táng, luu
luong dong chay táng, cung với diên biên phuc tap cua thoi tiêt dân dên việc
qua tai cua duong ông hiện co, gây ngâp lut;
- Hệ thông duong giao thông duoc mở rộng va phat triên, cac công trinh xây
dung ha tâng co sở, câp nuớc duoc xây dung, nâng câp, trong khi do hệ thông
thoat nuớc con chua duoc dâu tu va quan tâm dung muc;
- Trong qua trinh dô thi hoa, công tac quan ly hệ thông thoat nuớc con chua dông
bộ, chua co su phôi hop chát chŽ gi•a cac ban nganh, dân dên tinh trang chông
cheo gây can trở lân nhau, thâm chi co co quan không chuyên nganh vân thiêt
kê công thoat nuớc, dân dên nh•ng han chê va bât hop ly cua một sô tuyên
công thoat nuớc;
- Một sô khu vuc cua thanh phô hệ thông công thoat nuớc dã xuông câp, không
dap ung duoc yêu câu;
- Công tac dâu nôi cua công thoat nuớc trong nha vao hệ thông công thoat nuớc
chung chua duoc quan tâm dung muc, dân dên một sô công không thu gom
duoc nuớc thai tu cac hộ dân;
- Dân tri va nhân thuc cua nguoi dân chua cao, việc xa nuớc, rac thai va chât thai
rắn sinh hoat tuy tiện gây tắc nghŽn dong chay trong công thoat nuớc, giam
hiệu qua chua nuớc va náng luc thoat nuớc cua cac tuyên công.
- Chât luong nuớc sông tuy hiện nay chỉ bi ô nhiêm h•u co nhe (gia tri B‹D
5
,
C‹D, NH
4
Œ
, N‹
2
-
cao hon TCCP 1,1- 2 lân). Nêu co biện phap phong ngua, xu
ly so bộ va thu gom xu ly theo chỉ dao chung cua Thanh phô thi chât luong
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 5!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
nuớc sông sŽ giam dang kê trong thoi gian tới, khi qua trinh dô thi hoa phat
triên manh.
- Nuớc thai chua duoc xu ly xa truc tiêp vao môi truong dã va dang gây ô nhiêm
môi truong với cac chỉ tiêu TSS, B‹D
5
, C‹D, T-P, coli›orm, nhât la nh•ng khu
vuc dân cu, cho, bệnh viện gây anh huởng dên nuớc mát va nuớc ngâm.
- Môi truong không khi hiện dang co dâu hiệu ô nhiêm bởi cac thông sô nhu bui
lo lung, S‹
2
, tông hydrocacbon do cac hoat dộng di lai, giao thông vân tai, sinh
hoat, công nghiệp, nông nghiệp cung nhu cac hoat dộng xây dung ha tâng co
sởœ
Hiện trang hệ thông thoat nuớc va xu ly nuớc thai con han chê lam u dong nuớc
thai, chât thai, do do, gây ô nhiêm môi truong. Môi truong co dâu hiệu ô nhiêm: không
khi, nuớc mát, nuớc thai; Tu do, tiềm tang cac nguy co dôi với môi truong va suc khoe
cộng dông. Đông thoi trong tuong lai Điện Biên Phu duoc công nhân la dô thi loai II,
dê tuong xung với vi tri chiên luoc cua minh, thanh phô cân duoc xây dung hệ thông
thu gom va xu ly nuớc thai, cai tao, nao vet va k• mới một sô muong thoat nuớc chinh
cua thanh phô. Nhu vây, du an thoat nuớc thu gom va xu ly nuớc thai thanh phô Điện
Biên Phu rât cân thiêt va câp bach, dap ung nhu câu va su mong moi cua nguoi dân
cung nhu lãnh dao thanh phô nhằm cai thiện cac diều kiện vệ sinh môi truong, dam
bao cho su phat triên bền v•ng cua thanh phô, cua tỉnh cung nhu cua khu vuc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN !!!
ĐÁNH !Á TÁC Đ"N M#! T$%&N
0ù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi
th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5& tù th©n n= ®s @$ Rt dù ¸n cgi t3o 6i t7-
ang' N¸c ®Rng chung c5a to$n ;R dù ¸n @$ tZch cùc #$ >? @$ Rt ;íc
®Rt Dh¸ t7ong c6ng t¸c ;go #Ö 6i t7ang th6ng mua hÖ thèng tho¸t
níc& thu go #$ xr @h níc thgi t[ng ®èi ho$n ch`nh'
HÖ thèng thu go #$ xr @h níc thgi >? Vhzc Dh4c t8nh t73ng 6
nhix 6i t7ang ®s #$ ®ang @$ #In ®e nhLc nhèi& t3o @9n Rt ;R
1t ®6 th< íi Vhang t7ang& >3ch ®|D'
Wíc thgi ®îc thu go #$ xr @h t7íc Vhi xg 7a 6i t7ang >? g=D
DhQn t7g @3i cho 6i t7ang níc& nguln t$i nguy9n #6 c2ng muh gi¸& >ù
t7ong >3ch #èn c= c5a n='
0ù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi&
g=D DhQn n©ng cao Lc >èng& n©ng cao h thLc ;go #Ö 6i t7ang
c5a nh©n d©n' ^1c ;iÖt& #íi th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5& n[i c= VhZ
hUu t7ong @$nh #$ cgnh muan thi9n nhi9n #6 c2ng t[i ®|D& th8 #iÖc
®Qu t dù ¸n n$y c$ng c= h ngh}a'
N7ong mu¸ t78nh hRi nhUD Vinh t:& #In ®e 6i t7ang ng$y
c$ng ®îc muan t©& >ù ®Qu t cho dù ¸n n$y @$ ;íc ®i ®ing híng
c5a ^iÖn _i9n& Dh2 hîD #íi xu th: Dh¸t t7ijn ;en #÷ng Y ,iÖt Wa #$
t79n to$n th: giíi'
9.1. NUŠNy Đ‹! T%‰Ny :UŒ M# ˆŒ TÁC Đ"N
1%$%$% Rguồn g/K tá c *ộng
>&8&8&8& Pguô%n g(/ ta# c đô"ng tr$ng 2ua# tri%nh giai ph$#ng m,"t b,%ng 0a% thi công .(/
6*"ng
- .¸c t¸c ®Rng tõ #iÖc ch1t ;p c©y cèi t79n DhQn ®It dù Vi:n
x©y dùng t73 xr @h níc thgi
- .¸c t¸c ®Rng do #iÖc ®$o& ®zD ®It Dh4c #4 mu¸ t78nh thi
c6ng x©y dùng t73 xr @h níc thgi ~ c¸c t73 ;[ t7ung
chuyjn'
- .¸c t¸c ®Rng do #iÖc ®$o @•ng ®ang& ®$o >©n nh$& #`a hw&
®j @zD ®1t ®ang cèng tho¸t níc'
>&8&8&:& Pguô%n g(/ ta# c đô"ng tr$ng 2ua# tri%nh 0("n ha%nh h+" thô#ng th$a#t n*!#c
- .¸c chIt thgi 7zn nc1n ;2n tõ mu¸ t78nh xr @h níc thgi& 7¸c >inh
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (1-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ho3t c5a c6ng nh©n #Un h$nh t73 xr @h ot chIt thgi @png nníc
thgi >au mu¸ t78nh xr @h& VhZ thgi tõ >©n chLa ;2no'
- Wguy c[ gfy #€& 7• 7` ®ang cèng tho¸t níc'
- Wguy c[ c= >ù cè hpng h=c V• thuUt c5a c¸c t73 xr @h dfn
®:n chIt @îng níc thgi Vh6ng ®3t y9u cQu'
.
1%$%'% Đ6i tư7ng g/K tác *?ng
Đôi tuong chiu tac dộng cua du an duoc xac dinh la cac thanh phân môi truong
trong khu vuc du an: môi truong dât, nuớc, không khi, vi sinh vât, cộng dông dân cu.
Bảng G.5. Kg.Qn vE +(i t!)ng chR. tác +$ng cSa dự án.
(T
T
Rgu+n tác *?ng <ác tác *?ng c8 thG Đ6i tư7ng chEu tác *?ng
I XQL j_?@ Bi- 2/ +2I?@ +2N3+ O-J?@ ?>iE B>A C, ?>iE +2k-
- Giai phong mát bằng
- Đao duong, dát
duong ông thoat nuớc,
xây dung cac tram
bom.
- Chuyên chở cac loai
bun dât, gach... dên noi
dô thai
- Tâp kêt nguyên, nhiên
vât liệu dên khu vuc thi
công.
- Phat sinh chât thai rắn
xây dung va cua công nhân
- Gây ô nhiêm môi truong;
- Can trở giao thông, sinh
hoat cua cu dân doc cac
tuyên duong thi công.
- Ngâp lut cuc bộ;
- Tai nan giao thông;
- Nguy co do rỉ, chay nôœ
- Đoi sông cua nhân dân
trong va quanh khu vuc
thi công.
- Cac tuyên duong dang
thi công;
- Cac hộ kinh doanh -
dich vu;
- Nguoi tham gia giao
thông khu vuc thi công
- Công nhân truc tiêp thi
công, môi truong dât,
nuớc, không khi, nhân
dân xung quanh khu vuc
du an.
II XQL j_?@ +OgB p(B ?>iE +2k-
- Giai phong mát bằng;
- Tâp kêt nguyên, nhiên
vât liệu cho qua trinh
thi công;
- Thu hôi dât dai dê xây
dung khu xu ly;
- „hi thai, bui, tiêng ôn phat
sinh trong qua trinh vân
chuyên VLXD, thi công;
- Hệ sinh thai khu vuc
xây dung cac tram
bom nuớc thai.
- Tac dộng dên không
khi bởi khoi bui, khi
thai cua cac phuong
tiện vân chuyên.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
(T
T
Rgu+n tác *?ng <ác tác *?ng c8 thG Đ6i tư7ng chEu tác *?ng
- Suc khoe cua công
nhân truc tiêp thi
công, vân hanh, k‚ su
thi công
IV XQL j_?@ +OgB ࣠.4 ?>iE +2k-
- Giai phong mát bằng
- Hoat dộng vân
chuyên chât thai;
- Tâp kêt nguyên, nhiên
vât liệu cho qua trinh
thi công;
- Thu hôi dât dai dê xây
dung khu xu ly;
- „hi thai, bui, tiêng ôn phat
sinh trong qua trinh vân
chuyên;
- Hệ sinh thai khu vuc
xây dung tram xu ly;
- Môi truong không khi
bi tac dộng bởi khoi bui,
khi thai cua cac phuong
tiện vân chuyên;
- Suc khoe cua công
nhân truc tiêp thi công,
vân hanh, k‚ su thi công;
- Môi truong dât, nuớc,
không khi, dân cu xung
quanh khu vuc du an;
V C\?@ ?@2/ ࣠.4 ?>iE +2k-
- Chât luong nuớc sau xu ly; - Nguôn tiêp nhân sau
khi xu ly;
- Đoi sông cua cộng
dông dân cu;
- Hệ sinh thai, cac
thanh phân môi
truong;
VI C3E 2g?@ BvE E\?@ +Oh?2 12v +O• 523E
- Sinh hoat cua Can bộ
va nhân viên tai khu thi
công va xây dung;
- Hoat dộng vân hanh
tram xu ly;
- Phat sinh chât thai rắn sinh
hoat, nuớc thai;
- Nguy co phat tan bệnh
dich la, tệ nan xã hội trong
cộng dông dân cu;
- Co thê xay ra cac nguy co
về xung dột trong cac cộng
- Môi truong nuớc,
không khi;
- Cộng dông dân cu
trong khu vuc du an;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
(T
T
Rgu+n tác *?ng <ác tác *?ng c8 thG Đ6i tư7ng chEu tác *?ng
dông dân cu;
1%$%1% puK mô YE tác *?ng c\a P0 ánJ
∗ 1rong 7u¸ tr:nh gi¶i %h;ng m<t b=ng:
‚uy 6 t¸c ®Rng t7ong giai ®o3n n$y Vh6ng @ín do ch` thu hli
®It ®j x©y dùng t73 xr @h níc thgi' .¸c t¸c ®Rng tõ #iÖc @Iy ®It
cƒng Vh6ng ®¸ng Vj do diÖn tZch ®It cQn thu hli Zt n Vhogng h[n
3 hao' N79n diÖn tZch ®It hiÖn h÷u Vh6ng c= d©n c'
∗ 1rong 7u¸ tr:nh thi c0ng >3? @Ang:
‚uy 6 t¸c ®Rng t7ong mu¸ t78nh x©y dùng hÖ thèng tho¸t n-
íc t[ng ®èi 7Rng& #8 t7ong mu¸ t78nh n$y Dhgi ®$o ®zD ®j @zD
®1t ®ang cèng tho¸t g©y gnh hYng ®:n giao th6ng ~ c¸c >inh
ho3t Vh¸c c5a hQu h:t d©n c th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5 n ®ang cèng
tho¸t níc ®îc ®Iu nèi tõ tõng nh$ d©n 7a hÖ thèng tho¸t níc tiju
Vhu& ®:n t73 ;[ t7ung chuyjn 7li #e t73 xr @h níc thgio'
∗ 1rong 7u¸ tr:nh vBn hµnh:
dhi hÖ thèng thu go níc thgi g1D >ù cè& t¸c ®Rng t7ùc ti:D
@$ níc thgi t7$n ngîc #e n[i xuIt Dh¸t g©y 2i h6i thèi ho1c tzc
ngh?n& t7$n ngUD cèng 7snh Y Rt >è Vhu #ùc c4c ;R& tLc @$ Dh3 #i
gnh hYng Vhi ;< tzc ngh?n Vh6ng ;ao t72 to$n ;R th$nh Dhè'
‚uy 6 t¸c ®Rng >? Y Dh3 #i 7Rng n:u t73 xr @h níc thgi xgy
7a >ù cè& Vhi ®= níc thgi ;< L ®Eng to$n ;R& c¸c >ù cè n$y c= thj @$
hpng h=c ¸y =c #Un h$nh& ho1c Rt Vh©u n$o ®= t7ong mu¸
t78nh xr @h cha ®3t y9u cQu& Vhi ®= chIt @îng níc thgi >au xr @h
Vh6ng ®3t ti9u chuJn 6i t7ang& @$ gnh hYng ®:n chIt @îng níc
1t >6ng WU uè & n[i ti:D nhUn cuèi c2ng c5a hÖ thèng xr @h níc
thgi th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5'
9.2. ĐÁNH !Á TÁC Đ"N C#N NH[ LỰA CH•N
Giông nhu tâm diêm cua một công trinh, việc lua chon công nghệ la một trong
nh•ng diêm mâu chôt khi du an duoc dệ trinh lên cac Câp, cac Nganh chuc náng. Do
do, dây la yêu tô co thê noi la quyêt dinh dên thanh công cua du an. Công nghệ dề câp
dên trong lua chon hệ thông thoat nuớc va công nghệ xu ly trong tram xu ly nuớc thai.
1%'%$% H> th6ng thoát nước mưa và nước thải
Wgîc @3i #íi mu¸ t78nh Dh©n Dhèi níc >3ch& hÖ thèng thu go níc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thgi >? ®a níc thgi tõ c¸c hR d©n #e t73 xr @h' N¸c ®Rng 6i t7ang
®1c th2 c5a hÖ thèng thu go níc thgi @$ ®ang èng dfn 7It dx ;<
tzc Vhi níc thgi c= chLa 7¸c ho1c c¸c t3D chIt c[ hEc VZch thíc @ín'
.Qn @u h 7„ng& tkng chieu d$i c5a hÖ thèng thu go @9n ®:n
h$ng ch4c V& DhQn @ín n„ díi @•ng ®It n9n #iÖc t8 7a n[i c= >ù
cè Vh6ng dx d$ng' dhi ;< tzc ngh?n& níc thgi >? L ®Eng& t7$n ngîc
d•ng #$ g©y 6 nhix 6i t7ang'
^ang èng dfn níc thgi cƒng c= nguy c[ ;< #€ ;Yi c¸c t¸c ®Rng
c[ hEc n®$o ®ang hay x©y dùng nh$ crao' dhi ®=& níc thgi >? t7$n
7a #$ @$ 6 nhix 6i t7ang xung muanh' ,In ®e n$y cQn h:t >Lc
@u h cg t7ong giai ®o3n x©y dùng cƒng nh Vhi #Un h$nh hÖ thèng'
1%'%'% TA3m Y)m nước thải
- ^j ®a níc thgi tõ c¸c Vhu d©n c #e t73 xr @hA 5 t73 ;[
chuyjn ti:D ®îc x©y dùng t3i th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5'
.g 5 t73 ;[ ®eu chuyjn ti:D ®eu c= #< t7Z t[ng ®èi gQn
Vhu d©n c' ,< t7Z x©y dùng Vh6ng c= nhieu @ùa chEn #8 Dhgi Dh4
thuRc #$o tuy:n cèng thu go' .¸c t¸c ®Rng 6i t7ang x= thj xgy
7a @$ ti:ng ln #$ 2i h6i' Nuy nhi9n c¸c t¸c ®Rng n$y Vh6ng @ín #$ c=
thj Vhzc Dh4c ;„ng c¸c gigi Dh¸D ®[n gign' .¸c gigi Dh¸D n$y >? ®-
îc ®e cUD ®:n t7ong ch[ng 4 - .¸c gigi Dh¸D gig thiju c¸c t¸c
®Rng xIu& Dh•ng ngõa #$ Lng Dh= >ù cè 6i t7ang'
1%'%1% TA3m xử lý nước thải
 KL tr? tr5m .I )ý
- Nkng c6ng >uIt xr @h níc thgi dù Vi:n cho th$nh Dhè ^iÖn _i9n
]h5 giai ®o3n 1 n®:n n¨ 2%15o @$A 1%'%%% 3Sng®'
- N73 xr @h níc thgi ®1t t3i Vhu ®It ngo3i th$nh thuRc xs _gn
Nqn _'
N73 xr @h c= nh÷ng u ®ij #$ nhîc ®ij nh >auA
- …u ®ijA
 Nhpa sn c¸c ti9u chZ #e Vhogng c¸ch @y #íi c¸c Vhu d©n
c' N73 xr @h Vh6ng n„ t7ong Vhu d©n c tUD t7ung' vung
muanh Vhu #ùc dù ®<nh x©y dùng t73 xr @h Vh6ng c=
d©n c& Vhogng c¸ch ®:n nh$ d©n gQn nhIt t79n 5%% '
 Nhpa sn ti9u chZ #e #< t7Z ®<a @hA W„ Y cuèi híng gi=
>o #íi Vhu d©n c' ,< t7Z n$y& c2ng #íi ®ieu ViÖn thuUn @îi
n÷a @$ t73 xr @h n„ gi÷a Vhu 7uRng t7èng& n9n 2i tõ
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
mu¸ t78nh xr @h níc thgi >? ®îc Vhu:ch t¸n nhanh ch=ng'
.¸c gnh hYng ®:n 6i t7ang Vh6ng VhZ >? ®îc h3n ch:
®:n Lc thID nhIt'
- Whîc ®ijA
N73 xr @h n„ xa Vhu d©n c tUD t7ung n9n #iÖc ®a níc thgi tõ
Vhu d©n c ®:n t73 xr @h g1D Vh= Vh¨n Vhi musng ®ang #Un
chuyjn Vh¸ d$i' .¸c Vh= Vh¨n n$y Vh6ng ch` ngy >inh Vhi x©y dùng
$ c•n xgy 7a t7ong mu¸ t78nh #Un h$nh& c4 thj @$A
 ]hgi x©y dùng c¸c t73 ;[ chuyjn ti:D& dfn ®:n Vinh
DhZ x©y dùng #$ #Un h$nh t¨ng'
 dinh DhZ x©y dùng tuy:n ®ang t7ung chuyjn níc thgi
t¨ng'
 0x tzc ®ang èng'
 dinh DhZ ;go h$nh cao'
 dhi c= >ù cè tzc ngh?n hay #€ ®ang èng& Vh= Dh¸t hiÖn
chZnh x¸c #< t7Z'
 1ông ngh7 .I )ý
.¸c V:t mug ®o ®3c cho thIy níc thgi >inh ho3t th$nh Dhè ^iÖn
_i9n ]h5 ®ang ;< 6 nhix chIt h÷u c[ #íi nlng ®R Vh¸ cao' .¸c
Vhgo >¸t thùc t: nnh ®s t78nh ;$y t7ong ch[ng hiÖn t73ng 6i t7ango
cƒng cho thIy& #In ®e 6 nhix níc thgi >inh ho3t ®s t7Y n9n ®¸ng
;¸o ®Rng Y th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5'
WhiÖ #4 ®1t 7a @$ Dhgi xr @h níc thgi ®3t ti9u chuJn nN.,W
5!45 y 2%%5& cRt _o t7íc Vhi xg 7a 6i t7ang' .h` ti9u muan t7Eng
nhIt ®j x¸c ®<nh níc thgi >au xr @h ®3t ti9u chuJn cho DhCD @$
_O0
5
nhp h[n 5% gS@'
DQL E20LJ•? E\?@ ?@2J‚ ‡>„ .L† ?>(†E +2A„- +2A•?2 12\† Đ-J‚? B-J? P20„)
MT tU cTng nghV&
^Qu ti9n& níc thgi ®îc ®a mua >ong chzn 7¸c ®j @o3i ;p c¸c t3D
chIt th6' Kau ®= ®îc ®a mua ;j @zng ngang' N3i ®©y& c¸t& ®It >?
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
_j
ti:D
xic
N7Rn
.@o
ho3t
tZnh
_j
@zng
thL cID
vg 7a
>6ng
WU

Wg¨n
ti:D
nhUn
Kong
chzn
7¸c
_j
@zng
c¸t
ngang
B†[ng
x‡ˆ @y‰
>inh hEc
- ((-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
®îc @zng xuèng ®¸y #$ @o3i ;p' Wíc thgi ti:D t4c ®îc ®a >ang [ng
xr @h >inh hEc' ^©y @$ n[i muan t7Eng nhIt ®j xr @h níc thgi' .[ ch:
ho3t ®Rng c5a [ng >inh hEc nh >auA
- ]hZa t79n [ng >inh hEc& c¸c #i >inh #Ut hi:u VhZ ho3t ®Rng&
d2ng c¸c chIt h÷u c[ t7ong níc thgi @$ nguln dinh d€ng'
- ]hZa díi hl& n[i c= nlng ®R 6xy t[ng ®èi thID& @$ >ù ho3t
®Rng c5a c¸c #i VhuJn y: VhZ& cƒng d2ng c¸c chIt h÷u c[
t7ong níc thgi @$ nguln dinh d€ng'
- dhi d•ng chgy ®i mua hl >inh hEc& c¸c ho3t ®Rng c5a #i >inh
#Ut hi: VhZ @ic ®Qu @ín h[n& c$ng #e >au& c$ng nhang chŠ
cho ho3t ®Rng c5a #i >inh #Ut y: VhZ'
- ,i VhuJn cung cID cho mu¸ t78nh xr @h @$ ;2n ho3t tZnh& @îng ;2n
ho3t tZnh >? @u6n ®îc duy t78 Y Lc #õa ®5 ®j xr @h níc thgi'
Kau Vhi 7a Vhpi [ng xr @h >inh hEc& níc thgi ®îc ®a >ang hl
@zng thL cID ®j @o3i ;p ;2n d' Wíc ®s t7ong ®îc ®a >ang ;j Vhr
t72ng' BRt @îng .@o thZch hîD >? ®îc ®a #$o níc thg ®j Vhr t72ng& @o3i
;p co@i{o7 #$ c¸c #i VhuJn g©y ;Önh t7íc Vhi thgi 7a 6i t7ang' Wíc
>au xr @h ®3t ti9u chuJn @o3i _& N.,W 5!45-2%%5'
W. XiYm cZa cTng nghV -[ l\ nDc thUi <p dông cho th]nh ph^
_iVn Bi`n ahZ
- ^©y @$ c6ng nghÖ xr @h thuRc @o3i ®[n gign nhIt& dx #Un h$nh
#$ dx ;go d€ng& Vh6ng ®•i hpi c¸n ;R #Un h$nh Dhgi c= t78nh
®R chuy9n 6n cao'
- N¸c nh©n ch5 y:u t7ong mu¸ t78nh xr @h @$ #i >inh #Ut& thZch
hîD ®j xr @h níc thgi >inh ho3t'
- Nh$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 @$ n[i ®It c•n t[ng ®èi 7Rng n9n
#iÖc x©y dùng chuŠi hl >inh hEc Vh6ng @$ gnh hYng ®:n
mu• ®It x©y dùng c5a th$nh Dhè'
Khbc XiYm cZa cTng nghV -[ l\ nDc thUi <p dông cho th]nh
ph^ _iVn Bi`n ahZ&
- 0o mu¸ t78nh Dh©n hu‹ c¸c chIt h÷u c[ c5a #i >inh #Ut y:
VhZ& c¸c hîD chIt H
2
K& .H
4
®îc >inh 7a c= thj g©y 2i Vh= ch<u
cho Vhu #ùc xung muanh n:u Vhogng c¸ch @y Vh6ng ®5 @ín'
- ‚u¸ t78nh xr @h níc ;„ng ;iÖn Dh¸D >inh hEc Vh6ng ;ao gia
dixn 7a ho$n to$n& do ®= níc thgi Vh6ng thj >3ch t7iÖt ®j'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- ("-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
9.9. ĐÁNH !Á TÁC Đ"N Đ{N CÁC THzNH PHẦN M#! T$%&N
Phuong phap danh gia tac dộng môi truong duoc su dung trong bao cao nay
dua trên cac phuong phap sau:
 Ph*!ng pháp thống k+: Thu thâp va xu ly sô liệu khi tuong, thuƒ ván, kinh
tê, xã hội vung thuc hiện du an.
 Ph*!ng pháp đánh giá nhanh: Nhằm tinh toan tai luong cac chât ô nhiêm
tu cac hoat dộng cua du an.
 Ph*!ng pháp )\/ mgu ng$^i hi7n tr*bng 0^ ph(n t?ch tr$ng phing th?
nghi7m nhằm xac dinh cac thông sô về hiện trang môi truong.
 Ph*!ng pháp R$ Ránh nhằm danh gia cac tac dộng trên co sở hệ thông tiêu
chuân môi truong do Bộ Tai Nguyên va Môi truong ban hanh.
Tu cac danh gia trên co thê xac dinh cac tac dộng co thê xay ra khi du an di vao
thuc thi. Muc dich cua buớc nay la chỉ ra cac tac dộng tiềm tang ma việc thuc thi du an
co thê mang lai, tim hiêu nguyên nhân va du bao diên biên cua tac dộng cung nhu
khuyên nghi cac biện phap phong ngua va xu ly thich hop dê co thê giam thiêu tôi da
cac tac dộng bât loi do dên môi truong va doi sông cu dân vung du an.
Du an la một hoat dộng cai thiện môi truong, cac tac dộng chu yêu cua toan bộ
du an la cac tac dộng tich cuc. Đây la một trong nh•ng buớc nền mong trong công tac
bao vệ môi truong thông qua việc hoan chỉnh hệ thông thoat nuớc mua va nuớc thai,
xây dung tram xu ly nuớc thai cho khu vuc thanh phô , tung buớc nâng cao nhân thuc
cộng dông va cai thiện diều kiện vệ sinh nông thôn trong thoi gian tới.
Công tac giao duc truyền thông thông qua cac Hội phu n•, thanh niênœ tai cac
phuong , xa nhằm thay dôi hanh vi, thoi quen vệ sinh, cai thiện suc khoe cộng dông va
nâng cao náng luc, kha náng cua cộng dộng va cac co quan dia phuong khu vuc du an
la diều rât cân thiêt. Điều nay sŽ gop phân phat huy tôt nhât loi ich cua du an va dam
bao du an duoc thuc hiện bền v•ng. Trong qua trinh hội nhâp nhu ngay nay, vân dề
môi truong ngay cang duoc quan tâm. Du an nay duoc triên khai la một buớc dung
dắn va thiêt thuc, phu hop với xu thê phat triên bền v•ng ở Việt Nam cung nhu trên
toan thê giới.
Việc danh gia tac dộng môi truong sŽ danh gia theo tung giai doan cua du an dê
co cai nhin chung nhât cac tac dộng tông hop dôi với cac dôi tuong chiu tac dộng
truớc khi du an duoc xet duyệt trong giai doan giai phong mát bằng, giai doan thi công
va chuyên giao công nghệ trong giai doan vân hanh.
-A- GNg? 1 K -A- GNg? @-k- 12¤?@ B¥+ p¦?@
Buớc khởi dâu cua một công trinh dều duoc cac Chu dâu tu chu y truớc tiên.
No không chỉ la trong quan niệm ma no con duoc thê hiện ở hiệu qua thuc tê. Đây la
công doan dâu tiên va thiêt yêu cua tât ca cac công trinh. Giai doan nay gop phân thuc
dây hoác kim hãm tiên dộ thi công cua cac hang muc công trinh.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- ()-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Giai quyêt thoa dang yêu câu cho dân cu dia phuong tai khu vuc bi thu hôi dât
(thu hồi t5m thbi h$Mc thu hồi 0jnh 0ikn), do không chỉ la vân dề tai chinh ma con la
vân dề thay dôi thoi quen sinh hoat, phuong thuc kiêm sông... nên cân co phuong an
han chê thâp nhât sô hộ phai di chuyên va cân tinh toan hop ly dên kha náng tai dinh
cu, tao diều kiện cho cac hộ nằm trong diện phai di chuyên co cac co hội tao ra thu
nhâp va muc san xuât truớc khi co du an la nh•ng vân dề không nho dôi với việc thuc
thi cac du an.
Cac hang muc công trinh chinh la hệ thông thoat nuớc mua, nuớc thai, tram xu
ly nuớc thai va cac hang muc công trinh phu tro. Nh•ng diện tich dât thu hôi tam thoi
cho việc tâp kêt cac nguyên vât liệu hoác thu hôi vinh viên cho thi công cac hang muc
công trinh cung cân quan tâm va quan tâm triệt dê, thuc dây tiên dộ công việc va dộng
luc cung nhu tiêt kiệm thoi gian, công suc cho cac giai doan tiêp theo.Đôi với công tac
giai phong mát bằng, cac tac dộng môi truong chỉ la nh•ng tac dộng vât ly. Thê nên,
công tac nay không gáp nhiều kho khán va nhân duoc su dông tinh, ung hộ cua nguoi
dân khu vuc du an.
-A- GNg? 2 K -A- GNg? +2- E\?@ E3E 2g?@ BvE E\?@ +Oh?2
Đây la giai doan dang quan tâm nhât cua hâu hêt tât ca cac công trinh, kêt qua
công trinh sau khi thi công khžng dinh su đlng c\p cua chu dâu tu, hiNu biết cua
chuyên gia thiêt kê, kinh nghi7m cua nha thâu thi công va cai thê hiện quan trong nhât
do la su h$^n thi7n cua công trinh về thoi gian, sô luong va chât luong công trinh
trong tung hang muc công trinh do. Chinh vi vây, giai doan nay co nh•ng tac dộng
manh mŽ nhât dên môi truong va con nguoi, dác biệt la công nhân truc tiêp thi công va
nh•ng nguoi dân trong khu vuc du an. Việc danh gia cac tac dộng nay giup cho nha
thâu thi công co nh•ng biện phap giam thiêu va han chê cac tac dộng tiêu cuc, han chê
tôi da cac tac dộng dên suc khoe va chât luong môi truong xung quanh cung nhu
nguoi dân, hệ sinh thai trong khu vuc thi công.
Bảng G.3. ;ác ho0t +$ng ti,m cn tong giai +o0n thi công
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
1. Ck- +gN C, ‡QL j_?@ Bi- 2/ +2I?@ EI?@ +2N3+ ?>iE B>A C, ?>iE +2k-
<ải t3o và x/K
mới h> th6ng
thoát nước mưa,
h> th6ng thoát
nước thải
M‚ quan
 Đât dao bới, vât liệu xây dung va vât
liệu phu lâp trên cac tuyên duong thi công.
 Tâp kêt vât liệu va dâu xe trên cac tuyên
duong thi công.
 Vân chuyên vât liệu.
Ô nhiêm không
bui, chât dộc hai
 Hoat dộng giai toa mát bằng, pha d• vỉa
h•.
 Cac khi thai tu cac phuong tiện vân
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- (!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
chuyên va thi công (S‹
x
, N‹
x
, C‹, C‹
2
)
 Hoat dộng dao muong, rãnh lắp dát ông
nuớc gây bui
 Chât tr• dât va cac vât liệu xây dung
phat sinh bui.
Ô nhiêm tiêng ôn
Hoat dộng pha d• vỉa h•, cắt va dao long
duong.
Hoat dộng cua cac phuong tiện thi công
(may xuc, may ui...)
Rung
Cắt duong, dao dât trong phuong phap dao.
„ich ông trên một doan duong dai.
Ô nhiêm nuớc mát
Bun dât va vât liệu dao dắp bi rua trôi, dâu
m• ro rỉ tu cac phuong tiện thi công.
Đât cat trong qua trinh thi công xâm nhâp
vao hệ thông thoat nuớc.
Nuớc ngâp thao ra tu cac duong công dao.
Ngâp lut
Trong qua trinh thi công co thê gây ra ngâp
lut cuc bộ khi không bô tri hop ly cac tuyên
thoat nuớc kip thoi.
Giao thông
Su dung một phân duong dê VLXD;
Công truong dang thi công;
Táng mât dộ giao thông trên cac tuyên thi
công cac hang muc công trinh;
†n toan va suc
khoe cộng dông
Nguy hiêm cho công nhân khi dao hô ga,
công, duong ông.
„hoi bui va tiêng ôn phat tan co thê anh
huởng dên sinh hoat trên cac tuyên duong
thi công.
Gây tắc nghŽn giao thông.
Cac su cô tiềm ân
Tai nan giao thông trên duong bộ.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
Su cô khi lắp dát duong ông.
R3o vmt và cải
t3o h> th6ng
c6ng, A_nh hi>n
cq
Canh quan
Anh huởng dên can quan khu vuc;
Gây ngâp lut cuc bộ;
Anh huởng dên sinh hoat va kinh doanh cua
nguoi dân;
Ô nhiêm không khi
Mui phat sinh tu nuớc thai va bun thai;
Cac khi dộc thoat ra tu công thoat;
Ô nhiêm môi
truong nuớc
Nuớc thai, bun thai bi dây ra sông, rach;
Qua trinh luu tr•, vân chuyên va dô thai;
Ô nhiêm môi
truong dât
Chât h•u co;
Cac „LN (nêu co);
†n toan lao dộng
Tai nan lao dộng;
Bệnh nghề nghiệp;
2. XQL j_?@ +OgB p(B E20L•? +-t1 ?>iE +2k- C, +OgB ‡£ .4 ?>iE +2k-
Tcp MZt công
nh/n t3i các lán
tA3i
Xã hội
Gia táng mât dộ giao thông trên cac tuyên
duong.
„ich câu về thi truong hang hoa tai dia
phuong.
†n ninh va cac vân dề xã hội khac.
Nuớc Nuớc thai sinh hoat cua công nhân.
Đât Chât thai rắn cua công nhân.
„hông khi
„hi phat sinh tu khu vuc nâu án.
„hi thai tu cac nguôn ô nhiêm .
<hurn YE các
ti>n 2ch ph8c v8
Xuá tAHnh thi
công e*i>n,
nước, thông ting
Xã hội
Phat sinh cac nhu câu về diện, nuớc, cac co
sở ha tâng khac.
!hát Xuang Hệ sinh thai dộng,
Cây côi bi chát pha.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "1-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
churn YE mFt
Yvng cho tA3m
Y)m nước thải
thuc vât
Tai nguyên sinh vât bi huƒ diệt trong pham
vi phat quang.
Canh quan Pha v• canh quan.
Tiêng ôn
Hoat dộng cua phuong tiện phat quang.
Hoat dộng cua phuong tiện vân chuyên.
Cac su cô
Tai nan trong phat quang.
Cac su cô rui ro (Chay, nô, lun...).
Tcp MZt vct li>u
x/K P0ng và các
phư)ng ti>n thi
công *Zn môi
tAưBng%
Xã hội
Biên dộng gia ca hang hoa;
Thuc dây luu thông va tiêu thu hang hoa;.
Táng mât dộ giao thông;
Hệ sinh thai, dộng-
thuc vât
Bui phu thuc vât lam giam kha náng quang
hop.
Huƒ diệt tai nguyên sinh vât trong pham vi
tâp kêt vât liệu.
Cac su cô tiềm ân Tai nan giao thông duong bộ.
Đât Hu hong duong xa.
Nuớc
Su cô, rui ro trên duong thuƒ (tran dâu, tran
vât liệu, va cham...)
Vât liệu bi chay, trôi vung tiêp giap với
nuớc.
„hông khi
„hi thai tu cac phuong tiện vân chuyên.
Bui nguyên vât liệu phat tan trong qua trinh
tâp kêt nguyên vât liệu.
Tiêng ôn
Đô dông nguyên vât liệu.
Hoat dộng cua cac phuong tiện vân
chuyên.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
(an l[p mFt
Yvng
Canh quan Canh quan bi pha v•.
Cac su cô tiềm ân
Tai nan lao dộng;
Tai nan giao thông;
Hệ sinh thai, dộng-
thuc vât
Huƒ diệt tai nguyên sinh vât do qua trinh san
lâp mát bằng.
Đât
Thay dôi câu truc bề mát;
Thay dôi muc dich su dung;
„hông khi
„hi thai tu cac phuong tiện vân chuyên;
Bui nguyên, vât liệu bi phat tan trong qua
trinh san lâp;
Nuớc
Lắng dong bun cat;
Nguyên vât liệu bi rua trôi va lan truyền
nuớc bân;
Tiêng ôn
Đô dông nguyên, vât liệu.
Hoat dộng cua cac phuong tiện vân chuyên,
câu, dâm, nen, may xuc... dât da.
<hurn YE nun
mqng
„hông khi
„hi thai tu cac phuong tiện thi công nền
mong.
Bui dât dao dắp, bui nguyên liệu bi phat tan.
Tiêng ôn
Đô dông vât liệu.
Vân chuyên cua cac phuong tiện vân tai.
Hoat dộng cua cac phuong tiện thi công dắp,
dâm, nen dât.
Đât Câu truc nền dât bi thay dôi.
Nuớc
Vât liệu va dât da bi rua trôi
Lan truyền nuớc bân
Nuớc su dung va nuớc thai trong qua trinh
thi công nền mong.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
C3E 2Ng+ GF?@
E( pk?
M\- +O>P?@ pV
k?2 2>*?@
s-•0 +3E GF?@ G¥E +O>?@
Chât thai rắn xây
dung
Chât thai rắn nguy hai.
Bao bi cac loai sắt, thep, nhua...
Cac su cô tiềm ân
Tai nan giao thông
Cac kha náng gây chay nô.
d/K P0ng các
h3ng m8c công
tAHnh ch2nh t3i
tA3m Y)m tIng
áp và tA3m xử lý
nước thải
„hông khi
„hi thai tu cac phuong tiện thi công dong
coc, dô coc bêtông.
Bui dât dao dắp, bui nguyên liệu bi phat tan
tu qua trinh lắp dát duong ông, công, xây lắp
cac hang muc công trinh.
Tiêng ôn
Vân chuyên cua cac phuong tiện vân tai.
Hoat dộng cua cac phuong tiện thi công xây
dung cac hang muc công trinh.
Đât Câu truc nền dât bi thay dôi.
Nuớc
Vât liệu va dât da bi rua trôi
Lan truyền nuớc bân
Nuớc su dung va nuớc thai trong qua trinh
thi công cac công trinh.
Chât thai rắn xây
dung
Chât thai rắn nguy hai (Dâu nhớt, cac loai
hoa chât).
Bao bi cac loai sắt, thep, nhua...
Cac su cô tiềm ân
Tai nan giao thông
Cac kha náng gây chay nô.
Su cô lắp dát cac duong ông, bom...
-A- GNg? 9 K -A- GNg? C7? 2,?2 +OgB p(By 2/ +2I?@ +20 @NBy C7? E20L•?
?>iE +2k- C, +OgB ࣠.4 ?>iE +2k-
Sau khi du an hoan thiện va di vao hoat dộng, công doan vân hanh cân duoc dề
ra với cac biện phap giam thiêu khi vân hanh tram xu ly. Đanh gia thây duoc vân dề,
suy luân dê giai thich cho cac nguyên nhân cua vân dề do va lua chon huớng giai
quyêt h•u hiệu va thân thiện nhât dôi với môi truong va nguoi dân- nguoi ma duoc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
huởng loi tu du an. Vân dề không chỉ la vân hanh tôt, thuân tiện hay don gian tôi da
cac công doan dôi với nh•ng k‚ su va nhân viên diều hanh tram xu ly ma no cân dat
tới muc tiêu la phat triên bền v•ng va trong khi vân hanh thi công trinh cân dat duoc
tinh th(n môi tr*bng. Đây cung la muc tiêu cua cac công trinh khac va la muc tiêu
phat triên va phat triên bền v•ng nhu xu thê phat triên ngay nay trên toan thê giới.
Đ• G3?2 @-3 E3E k?2 2>*?@ EWA U03 +Oh?2 E20•? pVy +2_E +2- j_ 3? C, 52-
+OgB ࣠.4 G- C,N 2Ng+ GF?@ Gt? EN? ?@>P- C, B\- +O>P?@y Eu? G3?2 @-3 k?2
2>*?@ Gt? E2D+ .>•?@ E3E +2,?2 12u? B\- +O>P?@ E§?@ ?2> E3E Lt0 +I 5-?2 +t |
‡n 2F-y )-?2 +23-¨ +ON?@ U03 +Oh?2 @-k- 12¤?@ B¥+ p¦?@y +2- E\?@ C, 52- j_ 3? G-
C,N C7? 2,?2.
1%1%$% Tác *?ng *Zn môi tAưBng Mhông Mh2
>&>&8&8& Giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Đôi với giai doan giai phong mát bằng, bui sinh ra chu yêu do qua trinh phat
quang cây co, bui râmœ Cac tac dộng chinh dên môi truong bởi cac tac nhân nhu bui,
tiêng ôn, cac chât khi dộc hai tu cac phuong tiện tham gia thi công.
O nh•ng hang muc xây mới tuyên công, ông thoat va khu tram xu ly nuớc thai,
một sô tuyên công sán co khu vuc nội thi cu duoc tân dung, sua ch•a lai va bô sung
thêm phân thiêu thi qua trinh chuân bi không co nh•ng tac dộng dang kê dên ham
luong bui phat sinh. Phân xây mới la chinh, thuong duoc tiên hanh xây dung hệ thông
thoat nuớc duoc thi công trên vỉa h• ở cac tuyên duong .Cac tuyên thi công dều nằm
trong khu vuc nội thi. Việc chuân bi mát bằng cho thi công cac hang muc nay hâu nhu
không gáp kho khán, không co cac anh huởng dên cây xanh hai bên duong, hang rao,
bôn hoa, cac hộ kinh doanh. „hông co cây xanh, hang muc kiên truc công trinh, chu
chiền, miêu maoœ bi anh huởng hay di doi trong pham vi thi công. Cac hang muc nay
sŽ duoc hoan tra cung với mát duong nhu truớc khi thi công. Do do, cac anh huởng
trong giai doan nay coi nhu không dang kê.
O khu vuc tram xu ly nuớc thai va cac công trinh phu tro, diện tich su dung la
3,0 ha thuộc xa Ban Ten. Phân diện tich nay chu yêu la ruộng dang hoa mau nên
không cân thuc thi công tac giai phong, chỉ tiên hanh dền bu dât ruộng theo quy dinh
về khung dền bu chung cua Tỉnh Điên Biên hiện hanh. Tai giai doan thi công sŽ tiên
hanh qua trinh san lâp, dao dắp dê tao mát bằng với côt nền theo yêu câu k‚ thuât va
thiêt kê, vi vây, cân tao mát bằng truớc khi tiên hanh thi công. Cây côi râm rap, công
việc phat quang sŽ duoc tiên hanh giai toa, tao mát bằng nhanh chong cho qua trinh thi
công. Qua trinh nay sŽ phat sinh một khôi luong chât thai rắn, chu yêu thanh phân la
chât h•u co. Nêu không co biện phap xu ly, anh huởng canh quan khu vuc, su phân
huy nhanh cua cac chât h•u co do vi sinh vât phân huy gây mui xu uê, anh huởng dên
chât luong môi truong không khi, nuớc va dât va suc khoe công nhânœ Ngoai ra, việc
su dung cac may ui, cắt cây công nghiệp co thê gây ra khi thai tu cac dộng co. Tuy
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
nhiên, thoi gian thuc thi ngắn, may moc công suât nho nên cac anh huởng dên không
khi la không dang kê.
Nhu vây, luong bui phat sinh chu yêu trong qua trinh chuân bi mát bằng tai khu
vuc xây dung tram xu ly nuớc thai du kiên, chu yêu la luong bui phat sinh khi phat
quang va chât thai rắn h•u co. Cac anh huởng về bui nay dên môi truong va con nguoi
la không lớn; chât thai rắn lớn co thê gây ra mui kho chiu (H
2
S, axit h•u co bay hoi),
anh huởng dên môi truong không khi. Cân co nh•ng biện phap giam thiêu va xu ly
triệt dê luong chât thai rắn nay không gây nh•ng anh huởng dên môi truong xung
quanh va cac hang muc công trinh thi công tiêp theo.
>&>&8&:& Giai đ$5n thi công các h5ng mCc công trOnh
Đây la giai doan ma co nh•ng tac dộng lớn va manh mŽ nhât dên thanh phân
chât luong không khi nền khu vuc thi công. Nh•ng anh huởng không tac dộng dai va
liên tuc ma no chỉ gây nh•ng tac dộng trong tung khu vuc, tai cac thoi diêm thi công
tung hang muc công trinh va sau do không co nh•ng tac dộng tuong tu kê tiêp, cac tac
dộng nay châm dut khi hoan công. Giai doan nay cân dác biệt quan tâm cua chu dâu
tu, dây la giai doan gây nh•ng tac dộng chinh, tu nh•ng danh gia dê co thê yêu câu
nha thâu thi công co nh•ng biện phap phu hop dê han chê nh•ng tac nhân gây ô nhiêm
không khi nay.
Cac tac dộng dên môi truong không khi về chât luong môi truong nền với bui
va cac chât khi dộc hai, tiêng ôn va rung chân duoc xem xet trong qua trinh (1) san
lâp, xây dung va sua ch•a cac tuyên ông, công, hô ga; qua trinh dao dắp, san nền theo
côt nền dung thiêt kê k‚ thuât; (2) Bui phat sinh trong qua trinh tâp kêt nguyên vât liệu
thi công trong cac hang muc, (3) bui dât tu mát duong khi vân chuyên, tâp kêt, luu tr•
nguyên vât liệu, vât tu trong thi công cac hang muc công trinh va dât da cho san lâp;
(4) Việc phat thai khi dộc tu cac dộng co tham gia thi công.
(1) Bui phat sinh do thi công san lâp, dao dắp cac hang muc công trinh:
„hôi luong dao dắp thi công hệ thông thoat nuớc mua, nuo c thai tao ra luong
bui nhât dinh.
1ác tr5m b!m n*=c th3i duoc thi công 05 don vi tram bom duoc dát rai rac tai
cac vi tri trên tuyên duong thi công dê dam bao bom nuớc du công suât về tram xu ly
va giam dô sâu chôn công.
Đôi với tr5m .I )ý n*=c th3i 0^ các công trOnh phC trB với diện tich thi công
khoang 3,0 ha với công nghệ xu ly nuớc thai la Muong xu ly sinh hoc.
Nhu vây khôi luong dât da dao dáp la kha lớn nên cac anh huởng dên môi
truong không khi la kha lớn
Đôi với phat thai bui khi thi công hệ thông thoat nuớc mua, hệ thông thoat nuớc
thai va tram bom nuớc thai, cac anh huởng cua bui la không dang kê, luong bui phat
thai khi thi công tram xu ly va cac hang muc công trinh phu tro, ham luong bui tao ra
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
lớn hon so với tiêu chuân cho phep, noi hoat dộng manh, tai luong bui co thê vuot tu
30-50 lân nhung tai khu vuc thi công, khu thi công nằm gi•a khu ruộng lua nên cac tac
dộng nay duoc phat tan nhanh chong, ham luong bui phat thai duoc giam xuông, cac
anh huởng cua no dên môi truong va con nguoi duoc han chê.
Cac duong ông dâu nôi với hệ thông chung tu cac hộ gia dinh thi không gây
nh•ng anh huởng dang kê cho môi truong không khi. Mác du công việc nhiều nhung
lai duoc tiên hanh trong một thoi gian tuong dôi dai va cac tac dộng do chỉ mang tinh
chât cuc bộ trong pham vi nho (Ÿ5m) nên nh•ng tac dộng cua công việc nay noi chung
không lớn. Va khi do, dôi tuong chiu tac dộng vân chinh la nh•ng nguoi công nhân thi
công truc tiêp va kêt qua cua ca một qua trinh phoi nhiêm la cac bệnh liên quan dên
phôi, mắt, taiœ hiện dang phô biên dôi với cac dôi tuong phoi nhiêm nay. Nêu thuc
hiện tôt cac biện phap giam thiêu thi co thê han chê cac tac dộng dên môi truong
không khi ma nhât la nguoi dân vi qua trinh thi công hệ thông dâu nôi hộ gia dinh nay
con cân su tro giup va hop tac rât lớn cua nguoi dân vung du an.
Trong giai doan nay, tiêng ôn va nh•ng rung chân co nh•ng tac dộng không
nho dên cuộc sông cua nguoi dân vung du an. Nhât la trong nh•ng gio di lam va khi
ho trở về nha. Cac tiêng ôn va tac dộng cua rung chân ở khu xây dung tram xu ly hâu
nhu không co tac dộng dên khu dân cu nhung tiềm ân cac nguy co về tai trong thoi
gian tiêp nhân tac dộng dôi với công nhân thi công truc tiêp.
Biện phap giam thiêu cân duoc xem xet dê co thê giam nhe nh•ng tac dộng
không lớn nhung lai co nh•ng tac dộng tich luy trong một thoi gian dai sau do.
(2) Bui phat sinh do qua trinh tâp kêt nguyên vât liệu trong công truong:
„hôi luong nguyên vât liệu (VLXD) thi công co nh•ng anh huởng dang kê
trong qua trinh thuc thi cac hang muc công trinh. Việc vân chuyên, tâp kêt, luu tr• cac
nguyên vât liệu trong khu vuc thi công la vân dề cân duoc quan tâm với nh•ng tai
luong phat sinh bui kha cao dôi với chât luong môi truong không khi nền, dác biệt la
ham luong bui lo lung.
Qua trinh thi công hệ thông dâu nôi không co nh•ng tac dộng dang kê dên
thanh phân không khi nền. Việc thi công hệ thông thoat nuớc mua, hệ thông thoat
nuớc thai, tram bom va tram xu ly nuớc thai co nh•ng dong gop nhât dinh vao thanh
phân bui tu qua trinh vân chuyên nguyên vât liệu thi công. Nh•ng dop gop nay gây ra
nh•ng anh huởng cho nguoi tham gia giao thông va nguoi dân xung quanh với cac
bệnh liên quan dên giac mac, phôiœ. Binh thuong, cac tuyên thi công trên la duong
nội thi, việc luu thông cac phuong tiện trên cac tuyên giao dộng tâp nâp, việc vân
chuyên, tâp kêt VLXD dã dong gop thêm vao mât dộ giao thông chung.
Cân co biện phap dê han chê cac tac dộng nay dên nguoi tham gia giao thông,
nguoi dân dia phuong quanh khu thi công va môi truong canh quan. Đông thoi co su
phôi hop gi•a Chu thâu xây dung va cac co quan liên quan nhu Sở Giao thông vân tai,
Canh sat giao thôngœ về phuong an diều phôi tôt giao thông trong thoi gian thi công
cac hang muc công trinh do.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- ""-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
(3) Bui dât tu bề mát duong do qua trinh vân chuyên, tâp kêt, luu tr• nguyên
vât liệu, vât tu trong thi công cac hang muc công trinh va dât da cho san lâp
Qua trinh vân chuyên dât da va nguyên vât liệu trong thi công sua ch•a cac
tuyên ông hiện co va xây mới cac tuyên duong ông thoat nuớc mua va thoat nuớc thai-
công doan thi công chu yêu- va vân chuyên tai khu xây dung tram bom nuớc thai, tram
xu ly nuớc thai sŽ phat sinh một )*Bng bCi đ\t tn b[ mMt đ*bng. Tuy theo chât luong
cua duong giao thông va diều kiện khi hâu ma co nh•ng tac dộng dang kê dên canh
quan va chât luong thanh phân bui lo lung trong không khi. Nhât la trong nh•ng ngay
nắng nong, lam táng dang kê luong bui dôi với chât luong không khi xung quanh.
Ham luong bui dât tu bề mát duong phat sinh trong qua trinh vân chuyên gop
phân dang kê vao ham luong bui trong khu vuc thi công va nh•ng khu liên dới. Thai
luong bui nay anh huởng dên hoat dộng san xuât kinh doanh cua cac co sở kinh doanh,
cung câp dich vuœ. va nh•ng anh huởng dên hoa mau cua cac khu ruộng xung quanh,
tâm nhin cua nguoi tham gia giao thông va nh•ng nguoi trong vung thi công cac hang
muc do.
Cac biện phap giam thiêu bui bề mát duong duoc cho la cân thiêt duoc thuc
hiện dôi với nha thâu tiêp nhân cac hang muc thi công công trinh nay.
(4)Su phat thai khi dộc tu cac dộng co tham gia thi công
„hi thai dộc hai duoc phat thai trong qua trinh vân hanh cac may moc, thiêt bi,
phuong tiện vân chuyên trong thi công cac công việc dề xuât. Nh•ng khi thai nay gây
ra nh•ng anh huởng không nho dên thanh phân cac chât trong không khi. Tiêu biêu la
ham luong bui, cac chât khi dộc N‹
2
, S‹
2
, C‹, tông Hydrocacbon (THC). Nh•ng chât
khi nay gây anh huởng truc tiêp dên môi truong va nh•ng công nhân truc tiêp tham
gia thi công va nguoi dân trong vung du an. Nh•ng tac dộng chu yêu la cac bệnh liên
quan dên phôi, mắt va tiềm tang cac nguy co gây ung thuœ Đôi với bui thi anh huởng
dên hệ hô hâp va giac mac, C‹ dộc dôi với hệ hô hâp do không thê cung câp du oxy
cho tuân hoan mauœViệc danh gia nh•ng thanh phân va thai luong cua cac chât khi
thai nay gop phân phat hiện sớm, tinh toan thai luong va lên kê hoach cho cac biện
phap dê han chê va nh•ng ung pho dôi với cac tac dộng không tôt do.
Đê co cai nhin tông quan hon về cac tac dộng cua nh•ng chât thai dộc hai nay,
thai luong cua chung duoc danh gia nhanh theo phuong phap danh gia nhanh môi
truong cua Tô chuc € tê Thê giới - šH‹. Luong dâu su dung trong thi công la dâu
Diesel (D‹). Tu khôi luong dâu D‹ su dung ta tinh ham luong bui va cac chât khi dộc
phat thai theo cac hệ sô ô nhiêm tuong ung. Nêu tinh m™i doan duong vân chuyên la
1km/chuyên, sô chuyên vân chuyên cho cac hang muc công trinh thi công, xây dung
hệ thông thoat nuớc mua- hệ thông thoat nuớc thai; tram bom nuớc thai va tram xu ly
nuớc thai; hệ thông dâu nôi với cac hộ gia dinh la 22.789 chuyên, cu thê cho cac tuyên
thi công hệ thông nuớc mua, hệ thông nuớc thai, tram bom va tram xu ly nuớc thai.
Tinh toan duoc sô km vân chuyên, m™i km vân chuyên xe 10 tân tiêu tôn khoang 0,3
lit dâu D‹ (d
D‹
” 0,89 kg/l). Tu do, ta co thê tam tinh khôi luong dâu D‹ dung dôi với cac
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- ")-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
hang muc công trinh thi công ở trên tuong ung la 6,08 tân D‹. „hi do, bang tam tinh thai
luong dôi với tung hang muc công trinh cu thê sŽ cho thây thai luong phat thai cua cac chât
khi dộc. Nh•ng dong gop không thiện chi cua cac chât dộc vao môi truong nền la diều canh
bao dôi với nh•ng nha thâu thi công với nh•ng biện phap giam thiêu hop ly.
Đôi với thi công hệ thông thoat nuớc mua va xu ly nuớc thai:
Bảng G.J. Thải l!)ng ch/t khD +$c h0i tong thi công hệ th(ng
thoát n!*c m!a ThR -> ;ao Bdnge Tfnh ;ao Bdng
T2\?@ )I
H/ )I \ ?2-©B
˜5@ž+D? DO™
Tk- .>•?@
˜@ž?@,L™
Tk- .>•?@
˜@ž2™
Tk- .>•?@
˜B@ž)™
Bui 0,9 9,97 1,25 0,35
S‹
2
4,15 45,98 5,75 1,60
N‹
2
14,4 159,54 19,94 5,54
C‹ 2,9 32,13 4,02 1,12
THC 0,8 8,86 1,11 0,31
Tu bang 3.4. trên cho thây, ham luong phat thai bui khi thi công hệ thông thoat nuớc
mua la 9,97 g/ngay; 1,25 g bui/h; 0,35 mg bui/s. Ham luong phat thai cac chât khi S‹
2
, N‹
2
,
C‹, HC co thai luong 45,98; 159,54; 32,13; 8,86 g/ngay tuong ung với 5,75; 19,94; 4,02;
1,11g/h va 1,60; 5,54; 1,12; 0,31 mg/s. So với tiêu chuân cho phep dôi với nông dộ khi dôi
với khu vuc dân cu TCVN 5937- 2000 va tiêu chuân nông dộ ô nhiêm cua cac chât khi dộc
hai TCVN 5938- 1995, cac thông sô C‹, THC thâp hon so với tiêu chuân 6 30 lân; nông dộ
bui cao hon 4 lân TCCP, nông dộ S‹
2
co hon khoang 15 lân va thông sô N‹
2
cao hon rât
nhiều lân so với tiêu chuân cho phep, co nh•ng luc co thê cao hon vai chuc lân so với TCCP.
Việc phat thai cac chât dộc hai tao ra nh•ng nguy co gây cac bệnh nhu ung thu, thiêu
mauœ dên con nguoi va cac anh huởng dên san xuât nông nghiệp, sinh truởng cua cây côi
trong khu vuc thi công. Cac tuyên duong thi công hệ thông thoat nuớc mua duoc thi công trên
cac tuyên duong nội thi, bề rộng lớn, thi công chu yêu trên vỉa h• va duới long duong nên
phat thai tai khu vuc thi công. Vi su phat thai khi thai dộc hai chỉ co tinh chât cuc bộ, anh
huởng trong thoi gian thi công. Nh•ng biện phap giam thiêu dê han chê anh huởng dên công
nhân, nguoi dân va san xuât nông, lâm, ngu nghiệp vung la cân thiêt.
Bảng G.6. Thải l!)ng ch/t khD +$c h0i tong thi công hệ th(ng
thoát n!*c thải ThR -> ;ao Bdnge Tfnh ;ao Bdng
T2\?@ )I
H/ )I \ ?2-©B
˜5@ž+D? DO™
Tk- .>•?@
˜@ž?@,L™
Tk- .>•?@
˜@ž2™
Tk- .>•?@
˜B@ž)™
Bui 0,9 0,05 0,01 0,002
S‹
2
4,15 0,21 0,03 0,007
N‹
2
14,4 0,73 0,09 0,025
C‹ 2,9 0,15 0,02 0,005
THC 0,8 0,04 0,01 0,001
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- "!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Ham luong phat thai bui khi thi công hệ thông thoat nuớc thai la 0,05 g/ngay; 0,01 g
bui/h; 0,002 mg bui/s. Ham luong phat thai cac chât khi S‹
2
, N‹
2
, C‹, HC co thai luong
0,21; 0,73; 0,15; 0,04 g/ngay tuong ung với 0,03; 0,09; 0,02; 0,01 g/h va 0,007; 0,025; 0,005;
0,001mg/s. So với tiêu chuân cho phep dôi với nông dộ khi dôi với khu vuc dân cu TCVN
5937- 2000 va chât khi dộc hai TCVN 5938- 1995, cac thông sô phân tich bui, S‹
2
, N‹
2
, C‹,
THC thâp hon nhiều so với tiêu chuân; Nông dộ cac chât khi dộc hai dôi với công việc thi
công cac hang muc công trinh dôi với hệ thông thoat nuớc thai la hâu nhu không co. Do do,
cac tac dộng nay dên môi truong va khu dân cu coi nhu không co tac dộng dang kê. Tuy
nhiên, cac tac nhân nay co thê co nh•ng tac dộng cộng gộp trong giai doan thi công cac hang
muc công trinh thoat nuớc mua. Cac biện phap giam thiêu phat thai bui trong qua trinh thi
công cân dề câp va co phuong an phu hop.
Đôi với cac công việc xây dung tram bom nuớc thai (5 tram bom) co diện tich thi
công tông la khoang 47m
2
va sâu xuông 6m duới long dât. Việc thi công, lắp dát cac tram
bom cung co nh•ng tac dộng nhât dinh. Phat thai bui va cac chât khi dộc hai khi tiêu thu
khoang 0,04 tân D‹, duoc trinh bay trong bang sau:
Bảng G.N. Thải l!)ng bụi vE các ch/t khD +$c h0i khi thi công các
t0m b:m n!*c thải ThR -> ;ao Bdnge Tfnh ;ao Bdng
T2\?@ )I
H/ )I \ ?2-©B
˜5@ž+D? DO™
Tk- .>•?@
˜@ž?@,L™
Tk- .>•?@
˜@ž2™
Tk- .>•?@
˜B@ž)™
Bui 0,9 0,38 0,05 0,01
S‹
2
4,15 1,74 0,22 0,06
N‹
2
14,4 6,04 0,76 0,21
C‹ 2,9 1,22 0,15 0,04
THC 0,8 0,34 0,04 0,01
Tai luong phat thai bui 0,38 g/ngay; 0,05 g bui/h; 0,01 mg bui/s. Ham luong phat thai
cac chât khi S‹
2
, N‹
2
, C‹, HC co tai luong 1,74; 6,04; 1,22; 0,34 g/ngay tuong ung với 0,22;
0,76; 0,15; 0,04 g/h va 0,06; 0,21; 0,04; 0,01 mg/s. So với tiêu chuân cho phep dôi với nông
dộ khi dôi với khu vuc dân cu va tiêu chuân phat thai dôi với cac chât khi dộc hai TCVN
5938- 1995, cac thông sô phân tich bui, S‹
2
, N‹
2
, C‹, THC thâp hon nhiều so với tiêu
chuân. Thi công tram bom tai cac ngã ba cac tuyên duong, thi công trong khu vuc nội thi nên
anh huởng nhanh va phoi nhiêm dôi với nhiều dôi tuong xung quanh nhu nha dân, cua hang,
nguoi tham gia thi công, nguoi tham gia giao thông. Đê tranh cac tac dộng dên con nguoi va
môi truong, việc thêm vao không khi bui va cac chât khi dộc hai du ở tai luong va thai luong
nho nhung chung co thê tich luy va anh huởng theo thoi gian. Do vây, cân co kê hoach thi
công va bô tri thoi gian, dia diêm han chê tôt nhât anh huởng bât loi nay.
Va tram xu ly nuớc thai va cac hang muc công trinh trong khu vuc tram, khôi luong
D‹ su dung khoang 0,68 tân D‹ hoan tât qua trinh xây dung. Vây, luong phat thai cua bui va
cac chât khi dộc duoc tam tinh nhu trong bang 3.7. duới dây:
Bảng G.g. Thải l!)ng bụi vE các ch/t khD +$c h0i khi thi công các
t0m b:m vE t0m -h l\ n!*c thải ThR -> ;ao Bdnge Tfnh ;ao Bdng
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
T2\?@ )I
H/ )I \ ?2-©B
˜5@ž+D? DO™
Tk- .>•?@
˜@ž?@,L™
Tk- .>•?@
˜@ž2™
Tk- .>•?@
˜B@ž)™
Bui 0,9 2,55 0,32 0,09
S‹
2
4,15 11,75 1,47 0,41
N‹
2
14,4 40,78 5,10 1,42
C‹ 2,9 8,21 1,03 0,29
THC 0,8 2,27 0,28 0,08
Cac thông sô thai luong cho thây ham luong bui va cac chât khi dộc hai cao hon nhiều
so với cac hang muc công trinh thi công hệ thông thoat nuớc mua va hệ thông thoat nuớc thai.
Ham luong bui phat thai 2,55 g/ngay, 0,32 g/h va 0,09 mg/s. Đôi với cac chât khi dộc hai,
ham luong cao hon khoang 3,42 lân so với thi công hệ thông thoat va 8,6 hệ thông dâu nôi.
Cac gia tri phat thai cac chât khi dộc S‹
2
, N‹
2
, C‹, THC tuong ung la 11,75; 40,78; 8,21;
2,27 g/ngay; 1,47; 5,10; 1,03; 0,28 g/h va 0,41; 1,42; 0,29; 0,08 mg/s. Tai luong phat thai trên
cho thây, theo tiêu chuân cho phep dôi với ham luong cac chât khi va bui trong khu dân cu
TCVN 5937-1995, tai luong phat thai bui nằm trong giới han TCCP, tai luong S‹
2
cao hon
tiêu chuân 4 lân va phat thai N‹
2
cao hon 25 lân so với tiêu chuân. Cac thông sô phat thai C‹
va THC nho hon tu 6- 30 lân so với TCCP.
Ham luong phat thai cang lớn, thoi gian phat thai cang ngắn thi nh•ng anh huởng do
dên công nhân va môi truong cang lớn. Đôi với cac hang muc thi công trong khu vuc tram xu
ly nuớc thai, thoi gian thi công khoang 8 thang, hang muc công trinh lớn nhung duoc tiên
hanh thi công tai ch™ va vi tri lua chon cho tram xu ly la dât ruộng nên thanh phân phat thai
trong qua trinh thi công tung hang muc. Do do, tai luong phat thai sŽ giam; tu do, han chê cac
anh huởng bât loi dên nguoi dân khu vuc du an va công nhân thi công truc tiêp. Thoi diêm va
thoi gian thi công cung la một trong nh•ng giai phap cân duoc nha thâu thi công cân nhắc khi
thi công cac công việc k‚ thuât nay.
Bảng G.%. iEm l!)ng phát thải các ch/t +$c h0i tong B.á tjnh
thực thi hệ th(ng +/. n(i v*i h$ gia +jnh
T2\?@ )I
H/ )I \ ?2-©B
˜5@ž+D? DO™
Tk- .>•?@
˜@ž?@,L™
Tk- .>•?@
˜@ž2™
Tk- .>•?@
˜B@ž)™
Bui 0,9 0,63 0,08 0,022
S‹
2
4,15 2,89 0,36 0,100
N‹
2
14,4 10,02 1,25 0,348
C‹ 2,9 2,02 0,25 0,070
THC 0,8 0,56 0,07 0,019
Việc thi công hệ thông dâu nôi hộ gia dinh phat thai không lớn, ham luong bui phat
thai tam tinh la 0,63 g/ngay; 0,08 g bui/h; 0,022 mg bui/s. Ham luong phat thai cac chât khi
S‹
2
, N‹
2
, C‹, HC co tai luong tuong ung la 2,89; 10,02; 2,02; 0,56 g/ngay tuong ung với
0,36; 1,25; 0,25; 0,07 g/h va 0,1; 0,348; 0,070; 0,06 mg/s. Nông dộ cac chât khi dộc hai trên
so với tiêu chuân cho phep TCVN 5937- 2000 va cac chât khi dộc hai dôi với con nguoi va
môi truong TCVN 5938- 1995, nông dộ phat thai bui, C‹ va THC nằm duới TCCP rât nhiều.
Nông dộ S‹
2
xâp xỉ TCCP. Nông dộ phat thai khi N‹
2
cao hon so với tiêu chuân nhung
không nhiều, nông dộ cao nhât tinh toan duoc cao hon 6 lân so với TCCP.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )1-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Nêu tinh tông hop ham luong phat thai bui va khi dộc hai trong thi công cac hang muc
công trinh nay, luong phat thai cua bui va cac chât khi do thâp hon hoác xâp xỉ tiêu chuân, tru
tai luong phat sinh cua khi N‹
2
, nông dộ phat thai cao hon so với TCVN 5937- 2000 va
TCVN 5938- 1995 không nhiều, nông dộ lớn nhât tinh toan duoc dôi với thông sô N‹
2
nay co
thê cao hon 3 lân so với TCCP. Cân co kê hoach thi công va cac biện phap thi công dê han
chê anh huởng cua bui dên môi truong va suc khoe con nguoi, han chê tâm nhin dôi với luu
thông trên cac tuyên duong va gân tram xu ly du kiên.
Việc danh gia nhanh chỉ mang tinh chât tuong dôi va danh gia so bộ về thanh phân
chât ô nhiêm va tai luong phat thai cua chung theo phuong phap danh gia nhanh cua Tô chuc
€ tê Thê giới šH‹ va so với bộ tiêu chuân cua Việt Nam hiện hanh. Ham luong bui trong
không khi táng cao sŽ anh huởng không nho dên suc khoe cua con nguoi, dác biệt nh•ng
nguoi công nhân truc tiêp thi công va nguoi dân sông bên canh hoác xung quanh khu vuc thi
công sŽ phai dôi mát hang ngay, hang gio. Tac hai lớn nhât gây ra cho con nguoi la bệnh bui
phôi, bệnh về duong hô hâp (moi- h`ng- phế 2u3n- kh? 2u3n&&&), bệnh về mắt (0i+m ni+m m5c-
k?ch <ng m^ng tiếp hBp&&&), cac bệnh về da (Ki+m 6a- nhikm trhng 6a&&&).
Thai luong cua cac thông sô ô nhiêm nay cao hon rât nhiều so với tiêu chuân cho phep
về cac khi dộc TCVN 5938- 1995 va cac tiêu chuân ap dung cho cac thông sô không khi trong
môi truong xung quanh TCVN 5937- 2000, TCVN 5938- 1995. Đôi với phat thai bui va khi
dộc do cac phuong tiện may moc thi cân co nh•ng biện phap dut diêm va triệt dê, han chê tôi
da va co hiệu qua dôi với cac tac dộng phat thai nay.
Đôi với phat thai bui va khi dộc do cac phuong tiện may moc thi cân co nh•ng
biện phap dut diêm va triệt dê, han chê tôi da va co hiệu qua dôi với cac tac dộng phat
thai nay.
Tiếng ồn cung la nh•ng yêu tô anh huởng dên môi truong không khi trong qua
trinh thi công cua hệ thông thoat nuớc mua, hệ thông thoat nuớc thai, tram bom nuớc
thai, tram xu ly nuớc thai va hệ thông dâu nôi, tiêng ôn phat sinh do su dung may dong
coc, may nen, phuong tiện vân tai, thiêt bi thi công (may dao, cân câu, khoan, xe xuc
trộn bê tôngœ). Tiêng ôn chu yêu trong giai doan xây dung tram xu ly nuớc thai.
aung ch\n tu cac may moc thiêt bi thi công cung co nh•ng anh huởng dên môi
truong dât khu thi công va nh•ng anh huởng lan truyền trên cac tuyên duong gân khu
vuc thi công. Cac rung chân nay la không dang kê.
Bảng G.8. MIc Qn các thiết bR thi công.
STT P2>(?@ +-/? +2- E\?@ M^E H? ˜jBA™
1 Xe ui 93
2 Xe lu 72 - 74
3 Xe trộn bêtông 75 - 88
4 Cân truc (Di động) 76 - 87
5 Bua ch•n va khoan 76 - 99
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
STT P2>(?@ +-/? +2- E\?@ M^E H? ˜jBA™
6 May dong coc 90 - 104
7 May phat diện 82 - 92
8 CF?@ 2>*?@ E3E B^E GF H? '8 | 1<<
Cuong dộ va muc dộ phat thai tiêng ôn sŽ táng lên khi cac phuong tiện
hoat dộng nhiều, liên tuc, nhât la khi co su cộng huởng tiêng ôn tu cac thiêt bi
tham gia thi công trong cung một thoi gian.
Nh•ng anh huởng cua tiêng ôn dôi với con nguoi la rât lớn. Tiêng ôn gây
cam giac kho chiu cho nguoi nghe, han chê kha náng lam việc va nghỉ ngoi,
lam tôn hai dên suc khoe con nguoi dác biệt la bộ phân thinh giac.
 Nêu cuong dộ âm thanh qua cao sŽ tac dộng manh dên thinh giac.
Muc ôn 100dB tac dộng trong khoang thoi gian ngắn gây anh
huởng xâu dôi với phân tai trong. Thông thuong thinh giac bắt
dâu anh huởng tu muc dộ âm thanh 90dB trở lên;
 Tiêng ôn cung anh huởng tới cac bộ phân cua co thê, gây rôi loan
sinh ly va bệnh ly nhu bệnh thân kinh, tim mach, nội tiêt. Tiêng
ôn co thê gây bệnh tâm thân, mât tri, diên;
 Với muc ôn bắt dâu tu 90dB trở lên, lam náng suât lao dộng cua
con nguoi giam di tu 20 - 40–, lam gia táng tai nan trong lao
dộng;
 O muc âm thâp hon 55 dB thi chua gây anh huởng dên trao dôi
thông tin. Tiêng ôn co muc âm lớn hon 70 dB sŽ anh huởng xâu
tới việc trao dôi thông tin công cộng.
Với cac hang muc thuộc hệ thông thoat nuớc nuớc mua, hệ thông thoat nuớc
thai, tram bom nuớc thai va cac công trinh trong hệ thông dâu nôi, việc thi công
thuong su dung cac loai may nho nên dộ ôn sŽ không lớn, muc dộ anh huởng không
nhiều con việc xây dung tram xu ly ở quy mô lớn hon nên cac loai may moc, thiêt bi
su dung thuong co công suât lớn, muc ôn cao.
Cac tam tinh muc ôn trong khu vuc thi công duoc dua ra dua trên bang quy dinh
về muc ôn dôi với khu vuc thi công. Muc ôn do duoc ở trang thai binh thuong khoang
50-62 dB†. „hi co du an, muc ôn gia táng, muc ôn co thê do duoc ở muc 87- 95 dB†,
cao hon so với tiêu chuân cho phep về muc ôn dôi với khu dân cu- 60 dB† khoang
1,45- 1,58 lân. Muc ôn nay co thê thay dôi tuy theo khoang cach tiêp xuc, cuong dộ
lam việc cua may moc, thiêt bi. Tuy nhiên, khu vuc thi công hệ thông thoat va cac
tram bom nằm trong khu vuc nội thi, nha dân ở ngay sat lề duong hoác gân do nên
tiêng ôn co thê tac dộng truc tiêp dên ho; Đôi với khu vuc tram xu ly nằm xa dân cu
nên không anh huởng dên doi sông cua cộng dông dân cu, nhung co anh huởng truc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
tiêp dên nguoi lao dộng tham gia thi công tai công truong. Vi vây, su dung cac biện
phap giam thiêu tiêng ôn va biện phap che chắn dê tiêng ôn không lan truyền di xa la
cân thiêt.
Tom lai, tac dộng cua tiêng ôn dôi với cuộc sông cua con nguoi la rât lớn. No
che lâp âm thanh cân nghe, lam anh huởng dên thinh giac va hệ thân kinh, giam hiệu
suât lao dộng, la nguy co dân dên cac biêu hiện xâu về tâm ly, sinh ly, bệnh ly.
Tu nh•ng danh gia về thông sô va tai luong tam tinh trên dê co nh•ng biện
phap giam thiêu va thân môi truong. Nhin chung, trong khi thi công hâu nhu ở tât ca
cac hang muc dều co nh•ng tac dộng dang kê dôi với môi truong xung quanh va con
nguoi. Biện phap giam thiêu sŽ duoc dề câp cu thê trong chuong sau dê co thê giam
thiêu tac dộng nay dôi với môi truong không khi nền.
>&>&8&>& Tác động đến môi tr*bng không kh? tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Đôi với qua trinh vân hanh, nh•ng anh huởng dên môi truong không khi chỉ
mang tinh chât nho le va tai ch™. Cac tac dộng dên môi truong không khi về ham
luong cac chât khi dộc phat thai chu yêu. Môi truong không khi bi anh huởng bởi
tiêng ôn va rung chân khi vân hanh cac thiêt bi, may moc va một sô cac khi phat thai
tu cac chât thai rắn thu duoc tu cac song chắn rac (chât h•u co, bunœ) va tu qua trinh
vân hanh may ở cac dộng co dôt trong (cac khi C‹, N‹
2
, S‹
2
œ).
Cac chât khi phat sinh co thê gây ra mui kho chiu trong khu vuc tram xu ly va
cac chât khi dộc co thê anh huởng dên công nhân vân hanh truc tiêp nhung nông dộ
chât khi dộc nay không cao va chỉ anh huởng ở pham vi nho.
Tiêng ôn cung phat sinh tu việc vân hanh hệ thông nay nên cân co kê hoach vân
hanh với cac thoi diêm va thoi luong vân hanh han chê vao gio nghỉ ngoi cua nguoi
dân xung quanh khu tram xu ly.
Nhu vây, tac dộng cua giai doan vân hanh nay dôi với chât luong không khi la
không dang kê va co thê kiêm soat duoc phu thuộc vao công nhân va nhân viên vân
hanh tram.
1%1%'% Tác *?ng *Zn môi tAưBng nước
>&>&:&8& Tác động đến môi tr*bng n*=c tr$ng giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Mát bằng cho hệ thông thoat nuớc mua, nuớc thai, tram bom va tram xu ly
nuớc thai không phai giai toa, di doi nha ở cua dân, chỉ anh huởng dên một phân nha ở
hoác kêt câu khac nhu hang rao, tuong bao, sânœ
Giai doan nay không co tac dộng dang kê dên môi truong nuớc, hâu hêt chỉ la
nh•ng tac dộng mang tinh chât vât ly nhu lam táng ham luong cac chât rắn lo lung
trong môi truong nuớc, táng một sô cac chât do qua trinh rua trôiœ Cac tac dộng nay
chỉ mang tinh chât vât ly, không co nh•ng tac dộng hoa nuớc. Cac chât ô nhiêm khac
hâu nhu không phat sinh va do do, không co nh•ng tac dộng dên môi truong nuớc.
Cac tac dộng noi trên không lớn va gây ra nh•ng anh huởng không dang kê.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
>&>&:&8& Tác động đến môi tr*bng n*=c giai đ$5n thi công các h5ng mCc công
trOnh
Đôi với qua trinh thi công, vân dề nuớc duoc coi la rât cân thiêt. Đanh gia anh
huởng dên môi truong nuớc thông qua luong nuớc tiêu thu cua công nhân thi công
liên tuc ở cac lan trai tam (luong nuớc thai duoc tinh bằng 90– luong nuớc sach) va
luong nuớc mua chay tran. Tu do co thê danh gia duoc luong nuớc thai cua công nhân
xa ra môi truong.
Luong nuớc mua chay tran sŽ gây ra nh•ng tac dộng dên môi truong nuớc mát
thông qua qua trinh rua trôi bề mát, nuớc chay tran keo theo cac loai dât da, bun dât
khi dao dắp xuông luu vuc sông nên han chê dong chay ở cac rãnh thoat tam, giam
náng luc thoat nuớc cuc bộ tai khu vuc va co thê gây nh•ng ngâp lut cuc bộ tai khu
vuc thi công. Ngoai ra, luong nuớc mua chay tran con keo theo cac chât thai rắn sinh
hoat nhu rau, giâyœ Mác du do la nh•ng chât thai rât dê phân huy nhung nêu không
co vi tri va thoi diêm phân huy thich hop sŽ tao ra nh•ng nguyên nhân cho việc phat
triên va phat tan cac bệnh tât dôi với con nguoi va dộng vât.
Việc thai ra một luong lớn nuớc thai, chua chât nh•ng mâm mông cac tac nhân
gây bệnh nhu cac vi sinh gây bệnh về mắt, tiêu hoa, daœ Anh huởng dên suc khoe cua
con nguoi ma nhât la trong vân dề về vệ sinh dich tê thi sŽ rât nguy hiêm va co nguy
co lan truyền trên diện rộng. Nhu vây, cân co nh•ng huớng dân va chỉ dao dê co thê
han chê anh huởng bât loi nay.
Cân thiêt kê va co nh•ng biện phap dê dam bao m‚ quan va han chê cac bệnh
dich cho nguoi va gia suc cung nhu giai quyêt vân dề ngâp lut cuc bộ, han chê ach tắc
va tai nan giao thông.
D*Bng n*=c th3i của công nh(n thi công
Luong nuoc thai cua công nhân tai cac lan trai duoc tinh dua trên luong nuoc
câp sinh hoat hang ngay cua ca c công nhân tai khu lan trai tam trong thoi gian thi công
cac hang muc công trinh. Luong nuo c câp hang ngay chinh la luong nuoc thai. „hi do,
chi câ n tinh luong nuoc câp, ta se co tai luong nuoc thai do.
Nêu tinh trung binh nuoc su dung cho môi công nhân la a-l/ngay/nguoi, sô
nguoi công nhân tham gia thi công la b-nguoi va thoi gian thi công ca c hang muc công
trinh do la c-ngay. Tu do ta tam tinh luong nuoc thai môi ngay cua công nhân la a•b
( lit/ngay) va tai luong tinh chung cho toan bô qua trinh thi công la:
Thai luong nuoc thai sinh hoat cua công nhân ( m
3
) ” a•b•c/1000;
Cac giai doan thi công va tai luong nuoc thai cua công nhân tuong ung duoc
tam tinh nhu trong bang sau:
STT Hang muc thi công Thoi luong
thi công
( thang)
Sô công
nhân
( nguoi)
Tai luong
nuoc thai
( m
3
/ngay)
Thai luong
nuoc thai
(m
3
)
1 Giai phong mát báng 1 15 1,35 40,5
2 Hê thông thoat nuoc mua 12 40 3,6 1296
3 Hê thông thoat nuoc thai 12 30 2,7 972
4 Tram bom nuoc thai 5 15 1,35 202,5
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
5 Tram xu ly nuoc thai 18 50 4,5 2430
6 Hê thông dâu nôi hô gia dinh 13 20 1,8 702
7 Tông công 170 15,3 5643
Đôi với giai doan giai phong mát bằng
Giai doan nay tam tinh thoi luong tiên hanh la 1 thang do chỉ giai phong mát
bằng ở hang muc thi công tram xu ly va cac công trinh phu tro. Do do, sô luong công
nhân tham gia trong giai doan nay uớc tinh khoang 15 nguoi, thai luong nuớc m™i
ngay la 90l/ngay/nguoi. Tam tinh luong nuớc thai trong giai doan nay la khoang
40,5m
3
. Thai luong nuớc không lớn nhung nêu không co kê hoach thu gom va xu ly
triệt dê sŽ gây ra nh•ng anh huởng dên suc khoe công nhân thi công trên công truong.
Đôi với hệ thông thoat nuớc mua va hệ thông thoat nuớc thai
Hai hệ thông thoat nuớc mua va nuớc thai nay duoc thi công trong thoi gian
tam tinh khoang 12 thang cho m™i hang muc ở hệ thông thoat nuớc mua va nuớc thai.
Sô công nhân su dung liên tuc trong khoang 70 nguoi hoan thiện hệ thông thoat nuớc
mua va nuớc thai. Luong nuớc tam tinh cho m™i công nhân la 90 l/nguoi/ngay. Luong
nuớc thai tao ra tuong duong với luong nuớc câp cho công nhân trong thoi gian thi
công cac hang muc công trinh. Luong nuớc thai tam tinh cho qua trinh thi công hệ
thông thoat nuớc mua, nuớc thai la 2.268 m
3
nuớc thai. „hôi luong nuớc xa thai kha
lớn, cân co biện phap thoa dang, giam ngâp ung, ach tắc giao va tai nan giao thông hy
h•u khi thuc thi du an. Với nh•ng tac dộng không nho va co cac tac dộng truc tiêp dên
cac giac quan cua co thê nhu viêm nhiêm, dauœ mắt va xuât hiện cac bệnh ngoai daœ
anh huởng truc tiêp dên công nhân thi công va nguoi dân trong va xung quanh vung
du an.
Đôi với hệ thông tram bom nuớc thai va tram xu ly nuớc thai
„hôi luong công việc ở cac tram bom táng ap cân 5 thang với 15 công nhân thi
công liên tuc va tiên hanh thi công ở tram xu ly nuớc thai cân thoi luong la 18 thang
thi công va su dung tới 50 công nhân thi công truc tiêp. Tai luong nuớc thai cua công
nhân trong giai doan nay rât lớn, thoi gian thi công tuong dôi dai; Cac tac dộng tu
nuớc thai không duoc thu gom va xu ly hiệu qua sŽ co thê tao ra nh•ng tac dộng tuong
dôi phuc tap.
Tu sô công nhân tham gia thi công va luong nuớc thai tam tinh cho m™i nguoi
la 90l/nguoi/ngay, bang trên dã chỉ ra thai luong va tai luong nuớc thai dê hoan thanh
cac hang muc công trinh nay. Đôi với tram bom nuớc thai, tai luong nuớc thai la
1,35m
3
/ngay va thai ra môi truong khoang 202,5m
3
nuớc thai; Đôi với tram xu ly nuớc
thai, tai luong nuớc thai sinh hoat cua công nhân la 4,5 m
3
/ngay va thai luong nuớc
thai tuong ung la 2.430 m
3
. Vây tông thai luong trong qua trinh thi công tram xu ly
nuớc thai va tram bom nuớc thai la 2.632,5 m
3
. „hu vuc thi công khu vuc thi công
không nằm gân khu dân cu nhung dôi với cac khu vuc thi công tram bom nuớc thai
duoc thi công ở cac ngã ba duong nên co anh huởng lan rộng; khu vuc tram xu ly du
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
kiên nằm trên khu dât tai xa Ban Ten B nên không co dân cu, cac tac dộng cua nuớc
thai sinh hoat chỉ anh huởng dên công nhân thi công tai cac lan trai tam.
Việc ap dung cac phuong phap, lich trinh thi công va thu gom hop ly nuớc thai
sinh hoat dê han chê tôt nhât cac anh huởng dên suc khoe nguoi dân xung quanh- dôi
với tram bom va suc khoe cua công nhân thi công tai cac lan trai cung nhu môi truong
nuớc mát, nuớc ngâm tai khu vuc thi công. Cân quan tâm dên cac biện phap can thiệp
về k‚ thuât, thi công va y thuc cua nguoi công nhân tham gia thi công va nh•ng h™ tro
về mát vệ sinh dê nguoi công nhân co du kiên thuc thông dung nhât, co thê tu bao vệ
minh truớc bệnh tât va môi truong lan trai tam xung quanh cung nhu khu vuc thi công.
Đôi với hệ thông dâu nôi hộ gia dinh
Hệ thông dâu nôi hộ gia dinh su dung sô luong công nhân thi công la 20 nguoi.
Thoi gian thi công khôi luong công trinh nay la khoang 13 thang. Luong nuớc thai tam
tinh cho giai doan thi công theo bang tam tinh trên la 702 m
3
nuớc thai với tai luong la
1,8m
3
/ngay.
Giai doan nay su dung sô công nhân it hon so với thi công tram bom nuớc thai
va tram xu ly nuớc thai nhung thoi gian thi công giãn ra dai hon nên tai luong nuớc
thai m™i ngay it hon nhung tai luong cho toan bộ qua trinh thi công kha lớn. Qua trinh
thi công hang muc công trinh nay gắn liền với hoat dộng cua cac hộ dân. Tuy nhiên,
do cac công nhân duoc tâp kêt tai cac lan trai tam trong thoi gian thi công nên nh•ng
anh huởng chu yêu tac dộng dên chinh cac công nhân do. Biện phap thu gom, xu ly
cân duoc quan tâm dê dam bao suc khoe công nhân, han chê cac anh huởng dên môi
truong va tu do, dam bao thi công dung tiên dộ.
Việc thi công hang muc công trinh không tâp trung tai một diêm nhât dinh nên
tuy theo tiên dộ công việc ma chu thâu thi công co cac kê hoach r“ rang dê thu gom va
xu ly tôt nguôn nuớc thai, gop phân giai quyêt vân dề ngâp ung va dam bao suc khoe
cung nhu nh•ng diều kiện về vệ sinh môi truong cho công nhân ở cac lan trai va dân
cu lân cân.
>&>&:&8& Tác động đến môi tr*bng n*=c tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Trong giai doan vân hanh, thai luong nuớc thai duoc tam tinh dua trên sô công
nhân va k‚ su vân hanh tram xu ly. Sô nguoi duoc bô tri dê vân hanh tram la 26 nguoi
(1 tram truởng, 3 can bô ky thuât, 9 công nhân vân hanh cho tram xu ly va tram bom,
8 công nhân vân hanh, 5 nguoi cho bô phân hanh chinh kê toan). „hôi luong nuớc
sinh hoat su dung la 90l/nguoi/ngay nên m™i ngay tram cân 26 x 90/ 1000 ” 2,34 m
3
va tuong duong với thai luong nuớc thai sinh hoat la 2,34 x 90– ” 2,106 m
3
nuớc thai.
Hệ thông thoat nuớc ở khu vuc tram xu ly duoc thiêt kê va co thê dam bao náng luc
thu gom va thoat nuớc mua. Do vây, nuớc thai sinh hoat cua công nhân, nhân viên vân
hanh tram la vân dề cân duoc xem xet.
Thai luong nuớc thai trong khi vân hanh tram xu ly noi chung không lớn nhung
nêu không co kê hoach thu gom, vân chuyên va xu ly hop vệ sinh sŽ co nh•ng tac
dộng bât loi dôi với môi truong va nhân viên vân hanh tram.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
1%1%1% Tác *?ng *Zn môi tAưBng *[t
>&>&>&8& Tác động đến môi tr*bng đ\t tr$ng giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Việc chuân bi mát bằng cho công tac thi công co nh•ng anh huởng nhât dinh
dên môi truong dât. Đôi với cac diện tich su dung cho công tac thi công cac tuyên ông,
công, hô ga va tram xu ly, lớp phu thuc vât bi loai bo va tao mát bằng tron chuân bi
cho thi công nên bề mát dât bi thay dôi. Công tac chuân bi cho thi công cac tuyên công
thoat nuớc mua, nuớc thai, tram bom táng ap không cân giai phong, chuân bi, cac
công việc co thê tiên hanh ngay khi thuc thi hang muc thi công nay. Đôi với khu vuc
xây dung tram xu ly nuớc thai du kiên, công tac dền bu, giai toa la không cân thuc
hiện, việc giai phong mát bằng tâp trung ở qua trinh phat quang, san lâp, dao dắp theo
côt dia hinh nền nhu trong thiêt kê. Do vây, dia hinh thô nhu•ng bi thay dôi cac tinh
chât co, ly, hoa sinh trong một thoi gian ngắn. Nêu dât co côt nền phu hop thi qua trinh
thi công sŽ co thê bắt dâu tiên hanh cac hang muc công trinh, do côt nền thâp hon nên
trong giai doan thi công, một khôi luong dât da sŽ duoc chuyên dên va tao ra mát bằng
phu hop với thiêt kê. Va khi do, cac anh huởng cua thi công dôi với dât sŽ rât r“ rang.
Phân danh gia tac dộng nay sŽ duoc dề câp cu thê trong phân thi công cac hang muc
công trinh duới dây. Giai doan giai phong mát bằng chỉ co nh•ng tac dộng lam thay
dôi bề mát dât nhanh chong nhung nh•ng tac dộng do chỉ la tâng trên cung cua dât nên
no sŽ chua co nh•ng anh huởng lớn dôi với môi truong dât.
Tông diện tich dât bi thu hôi vinh viên dê xây dung tram xu ly nuớc thai dều la
dât nông nghiệp dang trông lua va hoa mau ở xa Ban Ten nên vân dề dền bu, giai toa
không kho khán. Đê tranh nay sinh cac vân dề xã hội phuc tap va tranh châp không
dang co, cân co su phôi hop chát chŽ gi•a chu dâu tu va chinh quyền dia phuong. Giai
quyêt nhanh chong va thoa dang loi ich cua nguoi dân theo dung khung dền bu, tai
dinh cu chung cua Tỉnh va diều nay cung gop phân dây nhanh tiên dộ du an. Tuy
nhiên, cân chu y dên việc tao lâp việc lam, co chinh sach uu tiên va dam bao thu nhâp
cho cac hộ dân bi thu hôi dât nông nghiệp. Cân co su quan tâm sâu sắc cua chu dâu tu
cung nhu chinh quyền dia phuong dê nguoi dân co thê ôn dinh cuộc sông va ôn dinh
về kinh tê.
>&>&>&:& Tác động đến môi tr*bng đ\t giai đ$5n thi công các h5ng mCc công trOnh
Lớp phu thuc vât mât sŽ co nh•ng tac dộng dên môi truong xung quanh nhu
mât lớp bao vệ, co thê thây duoc cac anh huởng nhu nhiệt dộ táng cao trong khu vuc
thi công, hiện tuong rua trôi bề mát va anh huởng dên môi truong nuớc mátœ Mác du
dât duoc dao lên va sau do cung duoc hoan tra hiện trang bề mát. Trong qua trinh thi
công cân co nh•ng biện phap dê han chê qua trinh rua trôi bề mát, anh huởng dên tiên
dộ thi công, doi sông cua công nhân tai cac lan trai, la nguyên nhân cua cac qua trinh
ngâp lut, ach tắc cuc bộ va anh huởng dên môi truong nuớc mát khi keo theo cac chât
thai rắn va cac chât tap khac.
Qua trinh thi công cac hang muc công trinh trong hệ thông thoat nuớc mua, hệ
thông thoat nuớc thai, tram bom nuớc thai co anh huởng truớc tiên dên lớp phu thuc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- ))-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
vât tâng dât mát nhung coi nhu la không co tac dộng không lớn. Cac tac dộng chinh
duoc tâp trung ở giai doan thi công tram xu ly nuớc thai. Cac tac dộng dôi với dât xay
ra chu yêu ở tram xu ly nuớc thai, qua trinh dao dắp, nen, dâm dê co cao dộ nền theo
dung thiêt kê k‚ thuât nên cac tac dộng dôi với dât ở khu vuc nay rât lớn. Nh•ng thay
dôi về câu truc, dác diêm cua dât khu vuc thi công cac hang muc công trinh la diều tât
yêu. Cac tac dộng dê nhân thây nhât do la câu truc dât bi thay dôi tu công doan hoan
thiện cac công trinh trong khu vuc tram xu ly nuớc thai dôi với nền mong, xây dung
tram bom, duong giao thông trong tram xu ly, hang rao tuong bao, báng cây xanhœ
Cac tac dộng dôi với tâng dât mát co thê tao ra nh•ng xung dộng dôi với cac tâng dât
bên duới. Do do, co thê xuât hiện nh•ng anh huởng về sau nhu gây ra hiện tuong sut
lun, v•, ran bề mát, tao ra nh•ng xung yêu ở lớp dât phia duới va cac công trinh trên
doœ Nh•ng danh gia, do dac, theo d“i va khao sat dia hinh, dia chât, nhât la dộ lun
công trinh, la diều co sở va cân thiêt dê co thê dôi ung nhanh va du bao truớc với
nh•ng tac dộng sau nay dôi với cac tâng dât va cac công trinh nằm trên dât.
Bên canh do, cac hoat dộng cac phuong tiện vân chuyên dât da với khôi luong
lớn anh huởng dên môi truong không khi, môi truong nuớc va môi truong dât trong
khu vuc thi công va cac khu lân cân. Su gia táng cua cac dộc tô va su gia táng cua ham
luong kim loai náng trong dât trong qua trinh thi công cung la yêu tô cân xem duoc
xem xet. Nguyên nhân la luong xáng, dâu, nhớt ro rỉ tu cac thiêt bi thi công, may moc,
xe mayœ Thê nhung, tân suât cac chuyên duoc tinh toan trong một ngay la không cao
nên cac anh huởng nay duoc xem la co thê kiêm soat duoc.
Việc tâp kêt cac loai VLXD trong cac công truong thi công cung co nh•ng tac
dộng dên môi truong dât. Cac tac dộng nay không lớn va chỉ xay ra trong khoang thoi
gian không dai va thay dôi theo tung thoi ky thi công với vi tri, chung loai, sô luong
cac loai nguyên vât liệu khac nhau. „ê hoach vân chuyên, tâp kêt va su dung nguyên
vât liệu hop ly dê co thê han chê cac tac dộng dên môi truong va dác biệt la thuân tiện
cho nguoi thi công, tiêt kiệm cho chu thâu thi công trong vân dề tôn dong vôn tra
truớc cho cac hang hoa về VLXD. Nhu vây, cac tac dộng noi chung không dang kê.
Noi chung, cac tac dộng dôi với môi truong dât dều co nh•ng theo d“i va tinh
toan dua trên cac bộ bao cao khao sat dia hinh, dia chât chi tiêt dê han chê lun sut công
trinh va cac tac dộng cộng huởng dên cac khu dât lân cân. „hôi luong chât thai rắn tu
việc dao dắp anh huởng không dang kê dên môi truong dât vi chung sŽ duoc su dung
dê san nền va một phân duoc vân chuyên dên cac khu vuc cho việc trông cây xanh.
Cac tac dộng chinh la do vât liệu roi vãi, ro rỉ cua nguyên liệu vân hanh may moc, thiêt
bi thi công lam táng su xâm nhâp cua cac chât dộc vao môi truong dât. Ham luong cua
cac chât dộc do không lớn nên dê dang bi phân huy bởi kha náng tu lam sach bởi cac
vi sinh vât trong dât nên tac dộng nay co thê coi la không dang kê.
>&>&>&>& Tác động đến môi tr*bng đ\t tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Một trong nh•ng anh huởng dên môi truong dât trong giai doan nay la khôi
luong bun dât thu duoc trong qua trinh nao vet dinh ky cac hệ thông thoat nuớc mua,
hệ thông thoat nuớc thai, tai cac song chắn rac truớc khi xu ly ở tram xu ly nuớc thai.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- )!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Luong bun thai nay sŽ duoc thu gom, vân chuyên va tâp kêt tai sân phoi bun, qua may
ep bun va luu tr• tai sân dê bun dã ep. Tuy thuộc thoi gian dê luu bun ma nh•ng tac
nhân nay co thê anh huởng dên dât nêu không dam bao dung quy cach k‚ thuât vân
hanh. Vân dề nay cung cân duoc luu y tinh toan khi tram xu ly di vao hoat dộng.
Cac hệ thông thu gom va vân chuyên tai luong nuớc trong hệ thông thoat nuớc
mua, hệ thông thoat nuớc thai, tram bom nuớc thai, tram xu ly nuớc thai co tac dộng
dên dât, co thê gây ra hiện tuong lun, sut tai ch™ va cac duong dut gãy trên bề mát dât.
Cac hiện tuong nay co thê xay ra trong thoi gian vân hanh tram xu ly nên co kê hoach
theo d“i, do dac hang nám dê co phuong an va cach ung pho tôt nhât khi su cô xay ra.
Vi vây, biện phap kiêm soat va xu ly cac nguôn thai gây ô nhiêm nay dê dam
bao cac tac dộng dên môi truong dât va gian tiêp anh huởng dên cuộc sông cua nhân
viên vân hanh tram va han chê qua trinh phat tan bệnh theo cac nguôn lây nhiêm khac
nhau dên môi truong nuớc mát, dôi với không khi va nh•ng nguoi dân xung quanh
tram xu ly.
1%1%&% Tác *?ng c\a ch[t thải A]nQ <T^
>&>&9&8& Tác động của 1Ta tr$ng giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Tac dộng cua chât thai rắn trong giai doan nay chu yêu la cây côi, co dai va cac
vât liệu khac (rac thai, tui bong, nhuaœ) trong vung giai phong mát bằng. Cac chât
thai rắn nay dê dang duoc xu ly với cac công doan thu gom, nhát rac cua một sô nguoi
thu, nhát rac va chuyên dên cac co sở tai chê, tai su dung cac vât liệu co thê, cac chât
thai rắn h•u co nhu cây côi, coœ duoc chât dông dôt hoác duoc gom thanh dông u
cho nguoi dân canh tac nông nghiệp lân cân su dung.
Nguôn thu hai do la chât thai rắn sinh hoat cua công nhân tham gia công việc
nay. „hôi luong xa thai duoc danh gia nhanh theo phuong phap danh gia nhanh cua
Tô chuc € tê Thê giới- šH‹, khôi luong chât thai rắn thai ra m™i ngay la 0,5kg va
tuong ung với thai luong chât thai rắn cho ca giai doan giai phong mát bằng nay la
225kg. „hôi luong chât thai rắn không lớn về khôi luong nhung tac hai cua chung nêu
xa thai bua bãi co thê la nguyên nhân cua cac nguy co về ô nhiêm nguôn nuớc sinh
hoat cua công nhân tai cac lan trai, ô nhiêm nguôn nuớc mát va tao tiền dề cho hang
loat cac loai bệnh dich liên quan dên tiêu hoa cho nguoi va gia suc, vât nuôi. Cân co
nh•ng kê hoach triên khai dê han chê tôi da cac tac dộng cua nguôn gây ô nhiêm nay.
Nhu vây, cac tac dộng về chât thai rắn trong giai doan nay noi chung la không
dang kê va co thê kiêm soat dê dang.
>&>&9&:& pnh h*qng của 1Ta tr$ng giai đ$5n thi công các h5ng mCc công trOnh
CTR thai ra trong giai doan thi công bao gôm cac loai sau:
(1) Rac thai sinh hoat tai cac lan trai;
(2) Chât thai rắn sinh hoat;
(3) Chât thai rắn xây dung;
r8H aác th3i Rinh h$5t t5i các )án tr5i:
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Anh huởng cua chât thai rắn tu qua trinh sinh hoat cua công nhân tai cac lan
tam do rac thai sinh hoat, chât thai rắn tu cac vât liệu thua khi thi công cac hang muc
công trinh. Nêu chât thai rắn không duoc thu gom va xu ly hop ly thi co thê can trở
dong chay trong qua trinh thi công cac công trinh xây dung, tao tiền dề cho qua trinh
ngâp lut, ach tắc dong chay, gây can trở luu thông khi vân chuyên cac nguyên vât liệu
thi công dên công truong va hoat dộng thi công cua công nhân. Nh•ng chât thai rắn
chua cac tac nhân gây bệnh nêu không co kê hoach thu gom, vân chuyên va xu ly hop
ly sŽ tao cac nguy co lớn dôi với môi truong nuớc, không khi va gian tiêp anh huởng
dên doi sông cua công nhân, nguoi dân va dộng vât nuôi xung quanh khu thi công.
Nhu vây, cac anh huởng cua chât thai rắn dôi với cuộc sông con nguoi va cac
dộng vât nuôi co anh huởng lớn nên cân duoc xem xet, danh gia dê co nh•ng nhân
dinh va co biện phap thu gom, vân chuyên, xu ly thich hop va tu do co thê han chê cac
tac dộng bât loi nay.
r:H 1h\t th3i rsn Rinh h$5t:
CTR sinh hoat la luong thai tai khu tâp kêtcua công nhân. Đê nhin nhân về
nh•ng anh huởng cua CTR hay CTR sinh hoat nay, tai luong chât thai rắn trong bang
sau co thê dê dang nhân thây nh•ng tinh chât nguy hai va co biện phap hop ly:
Bảng G.53. Tải l!)ng ch/t thải kn #inh ho0t cSa công nhCn
STT Hg?@ BvE +2- E\?@
T2P- .>•?@
+2- E\?@
˜+23?@™
SI E\?@
?2Q?
˜?@>P-™
Tk- .>•?@
CT$
˜5@ž?@,L™
T2k- .>•?@
CT$ ˜+D?™
1 Giai phong mát bằng 1 15 0,5 0,225
2 Hệ thông thoat nuớc mua 12 40 0,5 7,2
3 Hệ thông thoat nuớc thai 12 30 0,5 5,4
4 Tram bom nuớc thai 5 15 0,5 1,125
5 Tram xu ly nuớc thai 18 50 0,5 13,5
6 Đâu nôi hộ gia dinh 13 20 0,5 3,9
7 T]?@ EF?@ 1'< 91y9f
Tai luong chât thai rắn tinh cho m™i nguoi la 0,5 kg/ngay, khi do, thai luong
CTR tinh cho thi công hang muc công trinh thoat nuớc mua , hệ thông thoat nuớc thai
(12,6 tân CTR), tram bom nuớc thai va tram xu ly nuớc thai (14,625 tân CTR); dâu
nôi hộ gia dinh (3,9 tân CTR), tông cộng la 31,35 tân CTR. Nh•ng anh huởng nêu
không thu gom va xu ly hop vệ sinh sŽ gây ra nh•ng tac dộng không tôt dôi với môi
truong va suc khoe công nhân va nguoi dân xung quanh. Cac biện phap giam thiêu tac
hai nay sŽ duoc trinh bay cu thê trong chuong sau về cac biện phap giam thiêu.
r>H 1h\t th3i rsn .(/ 6ựng:
„hôi luong vât liệu xây dung thai ra nhu dât da, g™, phân du cua sắt thep, dây
buộc, bao biœ nh•ng chât thai rắn la kim loai, bao biœ co thê tai su dung duoc sŽ
duoc thu gom bởi nh•ng nguoi thu mua phê liệu, một sô khac co thê tân dung trong
dun nâu duoc công nhân thi công tân dung lam nguyên liệu dôt. một phân khac duoc
su dung lai cho việc san lâp tai ch™ va thuong khôi luong con du không lớn.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !1-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Tu nh•ng khôi luong chât thai rắn nêu trên, cac biện phap xu ly va huớng dân
cu thê dê giam cac tac dộng dên nguoi lao dộng va môi truong la diều cân thiêt. Điều
nay sŽ duoc trinh bay cu thê trong cac biện phap giam thiêu ô nhiêm.
>&>&9&>& Tác động của 1Ta tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Đôi với giai doan nay, khôi luong chât thai rắn sinh hoat duoc tao ra chinh la
thai luong chât thai cua cac nhân viên tham gia vân hanh va kiêm soat tai khu vuc tram
xu ly va một phân thai luong tu cac song chắn rac cua hệ thông xu ly truớc khi duoc
dua vao quy trinh xu ly.
r8H1h\t th3i rsn tn R$ng chsn rác
Tai cac song chắn rac, khôi luong thu duoc cac chât thai rắn chu yêu vân la cac
chât h•u co, tui nilon, giâyœ với khôi luong tam tinh la khoang 250 kg/ngay. Tai cac
ông thu, hô ga cung la noi tich luy một luong chât thai rắn nhu bun dong co thanh
phân chu yêu la cac chât h•u co dang trong giai doan phân huy. Hâu hêt cac chât thai
rắn nay dê dang phân huy va co thê thu gom cung với khôi luong bun thai sau xu ly.
Do vây, tac dộng dên môi truong va nhân viên tai cac công, hô ga va tram xu ly la
không dang kê.
r:H 1h\t th3i rsn của công nh(n 0i+n 0ận h^nh tr5m .I )ý
Nguôn chât thai rắn sinh hoat cua nhân viên co tai luong tinh theo ngay cho
m™i nhân viên la 0,5kg/nguoi/ngay. Tông sô nhân viên vân hanh tram xu ly la 26
nguoi. „hi do, tai luong chât thai rắn trong giai doan nay la 13kg/ngay. Việc phat sinh
khôi luong chât thai sinh hoat trong qua trinh vân hanh tram la diều tât yêu.
Cac biện phap cân duoc thuc hiện dung va du trong công tac thu gom, vân
chuyên, xu ly cac nguôn chât thai rắn hoác duoc xu ly tai khu vuc tram dê tranh nh•ng
tac dộng không tich cuc dên suc khoe cua công nhân vân hanh cung nhu cac k‚ su
diều hanh tram xu ly nuớc thai.
1%1%O% Tác *?ng *Zn h> Ninh thái, cảnh Xuan
>&>&S&8& Tác động đến c3nh 2uan 0^ h7 Rinh thái giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Canh quan hâu nhu không bi anh huởng dôi với cac hang muc thi công hệ
thông thoat va tram bom táng ap. Tuy nhiên, dôi với khu vuc tram xu ly, canh quan
ban dâu bi thay dôi hoan toan. Diện tich cân su dung la 3,0 ha nên việc phat quang sŽ
lam mât di lớp phu va tao nên nh•ng dông, khôi thuc vât bi chát, cắtœ Nhung hiện
trang canh quan nay nhanh chong duoc Chu thâu xây dung cai thiện dê tao mát bằng
cho qua trinh thi công.
Cac anh huởng dên hệ sinh thai giai doan nay dôi với khu vuc tram xu ly la
chinh. Cac diện tich cho thi công hệ thông thoat nuớc mua, hệ thông thoat nuớc thai va
khu vuc thi công cac tram bom nuớc thai nằm chu yêu trên vỉa h• va duới long duong;
Do vây, không mât thoi gian cho giai toa, tao mát bằng. Đôi với tram xu ly, diện tich
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thu hôi lớn va mât một khoang thoi gian nhât dinh cho giai phong mát bằng. Vi vây,
trong qua trinh giai phong mát bằng co anh huởng dên hệ sinh thai tram xu ly du kiên.
Cac diện tich thu hôi vinh viên khu vuc tram xu ly du kiên la ruộng dât cho
canh tac nông nghiệp nhu trông lua, hoa mauœ O giai doan nay, việc khai pha cac
phân dât trong du an dê tao mát bằng phuc vu cho công tac thi công nên duoc tiên
hanh dâu tiên, tac dộng dên hệ sinh thai khu vuc. Hệ sinh thai bi thay dôi va thay thê
bằng một hệ sinh thai khac. Va kê hoach về khai thông mát bằng cung cân duoc thông
bao cho nguoi dân va cac ca nhân, tâp thê liên quan khu vuc thi công .
Do không nằm trong cac khu bao tôn, khu di tichœ cac tac dộng cua giai doan
nay chỉ mang tinh cuc bộ va trong một thoi gian không dai; Tac dộng dên canh quan
duoc xem nhu la không dang kê. Va do do, việc giai phong mát bằng cân dên su hop
tac cua Chinh quyền dia phuong, su dông tinh ung hộ cua nguoi dân.
>&>&S&:& Tác động đến c3nh 2uan- h7 Rinh thái 0^ ngập )Ct tr$ng giai đ$5n thi công
• Tac dộng dên canh quan va hệ sinh thai
Thi công hệ thông thoat nuớc (nuớc mua va nuớc thai) không gây nh•ng tac
dộng dang kê dên môi truong canh quan ở muc dộ nghiêm trong. Cac công doan cua
qua trinh thi công duoc tiên hanh thi công theo tung giai doan va thi công theo kê
hoach lam xong dên dâu thu gom dên do nên giai doan thi công chỉ anh huởng dên
canh quan trong một thoi gian ngắn.
Với qua trinh thi công trên vỉa h•, một sô cột diên bi anh huởng, dât va VLXD
thi công duoc xêp trên vỉa h• nhung khôi luong không lớn va lam dên dâu, su dung
hêt dên do. Canh quan va môi truong chỉ bi anh huởng bởi cac dông gach, dât, VLXD
nhung cung duoc thu don nhanh chong.
„hi thi công cac tuyên công duới long duong, khoang 1/3 diện tich duong bi
chán lai dê dam bao an toan thi công va giao thông, chỉ thi công theo tung doan nên
canh quan khu vuc không bi ngôn ngang, bua bãi va han chê duoc anh huởng dên
nguoi dân khu vuc thi công.
„hu vuc tram xu ly anh huởng manh mŽ, qua trinh thi công co tac dộng lớn dên
hệ sinh thai va canh quan. Việc tâp kêt VLXD, thi công lam thay dôi môi truong sông
cua một sô loai. Tuy nhiên, khu vuc nay la dông ruộng lua, hệ sinh thai ngh•o nên cac
anh huởng dên loai co thê duoc khắc phuc. Chung sŽ di chuyên dên cac hệ sinh thai
gân do hoác vung dệm nên không co nh•ng anh huởng lớn về loai.
„hi thi công cac công trinh phu tro, hệ sinh thai trong khi thi công co thê coi bi
xao trộn hoan toan do cac tac dộng nhân tao cua con nguoi dên môi truong. Qua trinh
nay mác du không keo dai nhung no anh huởng tới một bộ phân cac ca thê va cac quân
thê sinh vât trong hệ sinh thai va canh quan khu vuc. Thoi gian thi công diên ra trong
thoi diêm nhât dinh nên do chỉ la nh•ng tac dộng mang tinh cuc bộ va một bộ phân
cua hệ sinh thai do co thê bi thay dôi hoan toan sau khi tiên trinh thi công kêt thuc.
Tuy nhiên, do la nh•ng thay dôi không lớn, quy mô thi công không lớn va cac ca thê
do co thê di chuyên dên vung dệm hoác môi truong xung quanh (co dác diêm tuong tu
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
môi truong ban dâu cua cac ca thê do) va co thê dê dang thich nghi theo dác tinh vôn
co cua qua trinh dâu tranh va chon loc trong tu nhiên. Nhu vây, cac tac dộng dên canh
quan va hệ sinh thai noi chung không dang kê.
Va, sau khi hoan thiện công trinh, canh quan duoc khôi phuc lai, tra nguyên
hiện trang ban dâu trên cac tuyên duong, một sô tuyên duong co thê duoc táng cuong
thêm cac báng cây xanh dê dam bao thâm m‚ cho Thanh Phô. Do do, co thê coi cac
tac dộng khi thi công hệ thông thoat, cac tram bom trên cac tuyên duong co thê không
thay dôi nhiều canh quan ma chỉ co nh•ng thay dôi trong thoi gian ngắn va mang tinh
tam thoi.
Tiêng ôn cung co anh huởng dên trong giai doan nay do tâp kêt nguyên - vât
liệu, hoat dộng thi công va cac phuong tiện vân chuyên nên tiêng ôn anh huởng truc
tiêp dên hoat dộng sinh sông cua nguoi dân.
• Nguy co ngâp lut trong giai doan thi công
„hi thi công cac tuyên công thoat nuớc mua va nuớc thai, tram bom táng ap su
dung dên 30– mát duong va một phân vỉa h•. Trong thoi diêm không co mua, luong
dât da nay co thê can trở dong thoat nuớc thai ra tu cac nha dân xung quanh khu thi
công; „hi mua dên, tao nên nh•ng hô, rãnhœ dao trong thi công công thoat, tram bom
táng ap, tao nên nh•ng diêm ngâp lut cuc bộ, han chê di lai, giao thông cua nguoi dân
quanh khu vuc va nhât la anh huởng dên tiên dộ va chât luong cac công trinh.
Cân sắp xêp phuong an thi công hop ly, nhât la thoi gian va tiền trinh thi công
dê co hiệu qua thi công cao nhât ma giam thiêu tôi da nh•ng tac dộng dên nguoi dân
va giam thiêu nguy co gây ngâp ung cuc bộ. Thêm vao do la xin y kiên va co su ung
hộ dông tinh cua nguoi dân dê thuc dây tiên dộ thi công nhanh va thuân loi hon.
>&>&S&>& Tác động đến c3nh 2uan 0^ h7 Rinh thái tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Trong giai doan vân hanh, khi cac hệ thông thoat nuớc mua va hệ thông thoat
nuớc thai, tram bom di vao hoat dộng, hiện trang cac doan duong sŽ duoc hoan tra
ngay sau khi hoan tât qua trinh thi công va cac doan qua truớc mát nha dân. Nhu vây,
anh huởng dên canh quan va hệ sinh thai xung quanh coi nhu không co tac dộng lớn.
Ngoai ra, việc trông thêm cac dai cây xanh hai bên duong sau hoan tât thi công gop
phân cai thiện canh quan va môi truong.
Về co ban, tac dộng cua việc xây dung tram xu ly la r“ rang nhât. Mác du vây,
khi du an di vao hoat dộng, khu ruộng ban dâu duoc thay thê bằng khu xu ly với quy
mô va khung canh hiện dai, thê hiện bởi hệ thông tram xu ly, cac công trinh phu tro va
hang rao, báng cây xanh... Diện tich cho phân duong giao thông va báng cây xanh
chiêm diện tich chu yêu trong khu xu ly. Diện tich khoang duoc phân bô nhu trong
ban thiêt kê mát bằng chi tiêt. Phân công trinh nay rât quan trong vi gop phân dang kê
cho việc vân hanh va giam thiêu cac tac dộng tu tram xu ly. Đác biệt la việc xen cŽ cac
hanh lang cây xanh nhu một lớp á$ ch$^ng ngán chán bui va giam tiêng ôn sinh ra tu
tram bom câp 2 trong tram xu ly cung nhu cac thiêt bi vân hanh khac. Do vây, hệ sinh
thai khu vuc bi thay dôi hoan toan về tinh chât va quy mô. Nhung nh•ng tac dộng nay
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
dên hệ sinh thai dôi với cac loai dộng- thuc vât duoc xem la không dang kê. Chât
luong nuớc thai dat tiêu chuân TCVN 5945- 2005, loai B truớc khi thai ra sông Nâm
Rôm. Tuy nhiên, với nguôn kinh phi han hep, uu diêm cua công nghệ Muong xu ly
sinh hoc va dác tinh tu nhiên cua sông Nâm Rôm- co thê tu lam sach trong thoi gian
va khoang cach nhât dinh tu nguôn xaœ Do vây, việc lua chon chât luong nuớc dâu ra
dat loai B la hop ly, cac tac dộng dên doi sông sinh vât la hâu nhu không co.
Canh quan thay dôi theo huớng tich cuc, thê hiện su phat triên cua co sở ha
tâng. Tu do, nâng cao chât luong cuộc sông thông qua su phat triên va hoan thiện cua
cac co sở ha tâng noi chung. Cac tac dộng trên nêu duoc xem xet một cach cuc bộ thi
co anh huởng, lam mât hệ sinh thai hiện tai nhung thay vao do, xem xet về mát tich
cuc thi canh quan thay dôi nhung thê hiện ve dep, diện mao cua cuộc sông ván minh.
1%1%L% Tác *?ng *Zn *Bi N6ng Minh tZQ x_ h?i
>&>&t&8& Tác động đến kinh tếU .u hội tr$ng giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmng
Nh•ng tac dộng dên doi sông kinh tê - xã hội khi tiên hanh công tac giai phong
mát bằng hâu nhu không co nh•ng tac dộng tiêu cuc ma nôi bât lên la cac tac dộng
mang tinh chât tich cuc.
Cac tac dộng tich cuc dên doi sông kinh tê - xã hội tu việc thu hôi dât canh tac
cua cac hộ trong khu vuc thi công cac hang muc công trinh; Tu việc thu hôi dât nay ho
sŽ co thêm một khoan tiền phuc vu cho cuộc sông trong giai doan hiện tai. Cac công
trinh khac hâu nhu không anh huởng lớn. Nh•ng tac dộng duoc cho la dang kê tu việc
giai phong mát bằng la một sô hộ dân xung quanh khu vuc co thê buôn ban, cung câp
một sô hang hoa, dich vuœ nhung cung co thê xuât hiện cac anh huởng xâu do y thuc,
hanh dộng không lanh manh cua một sô thanh niên gây mât ôn dinh khi giai phong
mát bằng.
Chu Đâu tu va cac câp chinh quyền dia phuong cân co cac biện phap, co chê va
chinh sach phu hop dê co thê giai quyêt tôt nhât vân dề dền bu va tranh nh•ng anh
huởng về mát xã hội không mong muôn.
>&>&t&:& Tác động đến kinh tếU .u hội tr$ng giai đ$5n thi công
1ác tai n5n h/ hvu đối 0=i công nh(n 0^ kw R* khu 0ực thi công
Nguy co xay ra dang quan tâm nhât la sâp công thoat, khôi dât da va vât liệu
bên trên co thê náng tới ca tân, diều nay vuot qua suc chông d• cua nh•ng nguoi tham
gia thi công ở bên duới. Hâu hêt nguyên nhân cua cac tai nan nay la do y thuc châp
hanh về an toan lao dộng cua công nhân tham gia thi công chua cao. Nh•ng thao tac
không an toan va cac diều kiện lao dộng không dam bao la nh•ng nguyên nhân gian
tiêp gây ra tai nan va cac su cô.
Hâu qua cua cac tai nan nay co thê dân dên pha huƒ tai san, hu hong thiêt bi,
gây thuong tât không dang co, anh huởng truc tiêp dên suc khoe va tinh mang. Tu do
tac dộng lớn dên doi sông va su ôn dinh gia dinh cua nh•ng công nhân nay. Cân co
cac biện phap manh, bắt buộc phai thuc hiện dung, dây du cac quy dinh, cac biện phap
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
bao hộ trong lao dộng nhằm han chê tôi da kha náng xay ra tai nan, rui ro, nhât la dôi
với cac k‚ su, công nhân tham gia chỉ dao va thi công truc tiêp tai công truong.
Gia$ thông 0^ ngu/ c! các tai n5n ti[m Qn :
Đôi với hệ thông thoat nuớc mua, nuớc thai, tram bom va tram xu ly nuớc thai
duoc thi công trên cac truc duong chinh. Hâu hêt cac tuyên duong co chiều dai ngắn,
bề rộng khoang 4,5- 8m nhung thi công theo tung doan, chiêm dung diện tich long
duong khoang 30–, nhiều phuong tiện tham gia giao thông nên hoat dộng cua cac xe
vân chuyên vât liệu va qua trinh thi công trên doan duong nay phân nao bi han chê.
„hông gian chât hep dê gây ra tinh trang un tắc giao thông, dác biệt un tắc trong gio
cao diêm la diều kho tranh khoi.
Cac duong ông, công, muong dao dắp ngôn ngang cung cac bãi tâp kêt vât liệu,
nêu không co biên bao, hang rao, d•n bao, bang chỉ dân hoác nguoi chỉ dân khu vuc
thi công va su không chu y cua nguoi tham gia giao thông, nhât la vao ban dêm, luôn
tiềm tang cac tai nan giao thông xung quanh khu vuc thi công.
Cân co cac biện phap cho tiên dộ, thoi luong thi công với cac biện phap phong
ngua cân thiêt dê dam bao han chê tôt nhât su tắc nghŽn giao thông va giam thiêu cac
tai nan giao thông không dang co trong suôt thoi gian thi công.
pnh h*qng đến đbi Rống kinh tế- .u hội của ng*bi 6(n khu 0ực 6ự án:
„hi du an di vao thi công, cac hoat dộng nhu ngán duong, han chê luu thông sŽ
phân nao anh huởng dên hoat dộng hang ngay cua nguoi dân, nhât la cac hộ san xuât
kinh doanh. Đây la cac tac dộng không thê tranh khoi. Tuy vây, thoi gian thi công
trong giai doan nay không keo dai nên nh•ng anh huởng chỉ diên ra trong thoi gian
ngắn, theo tung công doan thi công. Canh quan cung sŽ duoc khôi phuc hoan toan sau
khi thi công nên cac tac dộng nay duoc xem la không dang kê.
Tac dộng dên doi sông kinh tê va xã hội chỉ mang tinh chât tam thoi va cuc bộ
nhung phân nao thuc dây táng truởng kinh tê với việc táng thu nhâp cho nguoi dân khi
duoc thu nhân trong dội ngu công nhân tham gia thi công va nhân thuc cua nguoi dân
thông qua hiêu biêt thêm về công việc cho hệ thông thoat nuớc, tram bom nuớc thai,
tram xu ly nuớc thai va qua trinh dâu nôi về phuong diện thi công va k‚ thuât.
Qua trinh thi công cac hang muc công trinh cung anh huởng kich câu nên anh
huởng tới doi sông kinh tê cua nguoi dân. Việc táng nhân khâu trong một thoi gian với
cac nhu câu thiêt yêu (quân ao, án uôngœ) thuc dây su gia táng cac dich vu va muc
tiêu thu cua vung. Do do ma phân nao lam táng muc thu nhâp cua dân dia phuong khi
tham gia hoat dộng kinh doanh trong thoi gian nay. Thêm vao do, cac công việc phat
sinh nhu cung câp cac trang thiêt bi, thu nhâp cua nguoi dân khi tham gia một sô phân
việc phu hay mua ban cac loai vât liệu, phê liệu cho tai su dungœ phân nao táng thu
nhâp. Bên canh do, cung xuât hiện nhiều vân dề xã hội với su du nhâp cua nhiều
nguoi. Nh•ng anh huởng nhu cac tệ nan xã hội khac. Đê co lôi sông tôt va lanh manh,
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
diều dát ra la cân co su phôi hop va phu thuộc vao y thuc cua m™i nguoi dân cung su
giup d•, chỉ dao cua chinh quyền dia phuong.
Đoi sông xã hội co thê co nh•ng anh huởng nhung không lớn va chỉ mang tinh
chât ngắn han va trong pham vi nho le. „hi công nhân tham gia thi công la nguoi dân
dia phuong thi co một sô tac dộng tich cuc dên thu nhâp va một sô hộ lân cân cung co
thêm thu nhâp tu việc cung câp dich vu trong khu vuc thi công mang tinh tam thoi.
pnh h*qng đến R<c kh$x cộng đồng:
Cac hoat dộng cai tao va thi công cac hệ thông thoat nuớc mua va hệ thông
thoat nuớc thai, cac tram bom nuớc thai, khu vuc thi công tram xu ly nuớc thai, hệ
thông dâu nôi sŽ tac dộng truc tiêp lên công nhân thi công va nguoi dân vung lân cân.
Đo la cac tac dộng cua tiêng ôn, bui, khi thai.. .
Tac dộng cua tiêng ôn va bui la hai tac dộng r“ net nhât. Đôi tuong chiu tac
dộng truc tiêp la cac công nhân, nguoi dân ở trong khu thi công va một sô nguoi tham
gia giao thông trên cac tuyên duong dang thi công. Ham luong bui cao gây cac bệnh
về phôi, hen suyên, tai, mui, mắt... va can trở tâm nhin, anh huởng dên nh•ng nguoi
tham gia giao thông duong bộ.
Cac khi thai khac chu yêu la C‹, S‹
2
, N‹
x
, hydrocacbon, ô nhiêm dang hat
(bui, khoi). C‹ gây anh huởng dên con nguoi thông qua việc kêt hop với Hb, thay thê

2
va lam giam hông câu trong mau dân dên việc thiêu ‹
2
cho cac hoat dộng sông, ở
ngu•ng HbC‹: 0,1- 0,2ppm gây kho thở; 0,3 - 0,4ppm lam yêu co bắp va co thê gây
tu vong ở muc 0,8ppm. O nông dộ thâp cung gây anh huởng xâu dên bộ may hô hâp
cua con nguoi va dộng vât; ở nông dộ cao gây ra su biên dôi bệnh ly về bộ may hô hâp
va co thê dân dên tu vong. N‹
x
tiêp xuc ở nông dộ 0,06ppm co thê gây ra cac bệnh
trâm trong về phôi. Hydrocacbon lam sung tây mang nhây cua phôi, thu hep ông phôi
va lam sung tây mắt, một sô tô hop cac Hydrocacbon co thê tao nguy co gây ung thu.
Cac ô nhiêm dang hat gây nh•ng tac dộng dên con nguoi, ở nông dộ 0,01mg/m
3
co thê
gây can trở tâm nhin, gây nguy hiêm cho cac phuong tiện tham gia giao thông, ở nông
dộ bui nho co thê gây bệnh hen suyên, viêm cuông phôi, khi thung, viêm co phôi...
Nhu vây, nh•ng tac dộng nay cân duoc khắc phuc bằng cac biện phap cu thê, sŽ
trinh bay trong phân cac biện phap giam thiêu ở chuong sau.
>&>&t&>& Tác động đến kinh tếU .u hội tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Việc xây dung tram xu ly nuớc thai tao ra công án việc lam va thu nhâp ôn dinh
cho một sô nhân viên tham gia vân hanh tram xu ly. Tu do, lam thay dôi cuộc sông cua
một sô dân cu xung quanh tram trong việc cung câp nguôn luong thuc phâm va cac
dich vu cân thiêt cho cac nhân viên trong tram xu ly.
Do do, co câu nên kich cung phat triên theo va dây cung la một trong nh•ng
huớng táng thu nhâp cho nguoi dân va thuc dây táng truởng kinh tê vung noi chung.
Cac tac dộng khi thuc thi du an trong giai doan giai phong mát bằng, thi công
va giai doan vân hanh gây nh•ng anh huởng lớn dôi với môi truong va con nguoi. Cac
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
tac dộng nay chỉ diên ra trong giai doan thi công va sŽ duoc tra lai hiện trang môi
truong ban dâu khi du an kêt thuc. Cac tac dộng cân duoc xu ly triệt dê truớc khi thai
ra môi truong. Nhu vây, cac biện phap giam thiêu duoc dề xuât trong chuong sau về
cac biện phap giam thiêu tac dộng xâu, phong ngua va ung pho với cac su cô môi
truong.
9.Y. NHẬN XŽT Xx MỨC Đ" CH! T!{T y Đ" T!N CẬŒ CỦA CÁC ĐÁNH !Á
0ù ¸n ^Qu t v©y dùng c6ng t78nh HÖ thèng tho¸t níc& thu go
#$ xr @h níc thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 #$ cgi t3o ®ieu ViÖn #Ö
>inh 6i t7ang th6ng mua hÖ thèng thu go #$ xr @h níc thgi >inh
ho3t' 0ù ¸n >? t3o 7a c¸c t¸c ®Rng tZch cùc #e 6i t7ang ®èi #íi Ši
h3ng 4c& c¸c t¸c ®Rng ti9u cùc >? @$ Vh6ng ®¸ng Vj >o #íi to$n ;R
c¸c t¸c ®Rng tZch cùc' Nuy nhi9n& c¸c t¸c ®Rng ti9u cùc #e 6i t7ang
#fn cL xgy 7a Y Rt >è h3ng 4c' _¸o c¸o n$y tUD t7ung #$o nh÷ng
t¸c ®Rng ti9u cùc t7ong mu¸ t78nh thùc hiÖn dù ¸n chL Vh6ng tUD
t7ung thgo @uUn #e @îi Zch c5a dù ¸n hay c¸c t¸c ®Rng tZch cùc t7ong
Ši g=i thQu'
.¸c Dh[ng Dh¸D @Iy fu& Dh©n tZch #$ thi:t ;< >r d4ng ®o
®3c chIt @îng 6i t7ang Vh6ng VhZ ®îc t78nh ;$y t7ong ;gng >auA
B¶ng *.1) "¸c +h,ng +h¸+ -. thiÕt bÞ +h/n tÝch
TT ThTng #^ Thi?t b@
ahlng ph<p
phmn tnch
1.
v¸c ®<nh
KO
2
t7ong
Vh6ng VhZ
B¸y Dh©n tZch KO
2
K+ - (33 - d-BONO y WhUt
_gn
]h©n tZch t7ùc
ti:D t3i hiÖn t7ang'
2' v¸c ®<nh
WO
x
t7ong
Vh6ng VhZ
B¸y @Iy fu VhZ -
d-BONO y WhUt _gn
B¸y muang Dhk nM,- ,i>o
Wo-4%( ]h[ng Dh¸D
@Iy fu #$ Dh©n
tZch VhZ - +]H+-
MK+
3' v¸c ®<nh
.O t7ong
Vh6ng VhZ
B¸y Dh©n tZch .O
.O 11B - )!" Œ7ancq
]h©n tZch t7ùc
ti:D t3i hiÖn t7ang
4' v¸c ®<nh
H
2
K t7ong
Vh6ng VhZ
B¸y @Iy fu VhZ -
d-BONO y WhUt _gn
B¸y muang Dhk nM,- ,i>o
Wo-"%1' ]h[ng
Dh¸D @Iy fu #$
Dh©n tZch VhZ -
+]H+-MK+
5' v¸c ®<nh
WH
3
t7ong
Vh6ng VhZ
B¸y @Iy fu VhZ y
d-BONO - WhUt _gn'
B¸y muang Dhk nM,- ,i>o
]h[ng Dh¸D @Iy
fu #$ Dh©n tZch
VhZ - +]H+-MK+
(' v¸c ®<nh Kzc VZ VhZ P. 14 + - Wo-133' ]h[ng
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
TT ThTng #^ Thi?t b@
ahlng ph<p
phmn tnch
.H
4
t7ong
Vh6ng VhZ
KH-B+0GM - WhUt _gn' Dh¸D @Iy fu #$
Dh©n tZch VhZ -
+]H+-MK+
"' _4i tkng >è
nNK]o
B¸y @Iy fu VhZ dung
tZch @ín nKi;ata-WhUt
_gno'
.©n Dh©n tZch _] 22%
nBqtt@q7 No@qndo -Nh4y
>•o'
N.,W 5%("-1!!5
)' BLc ln
B¸y ®o ln ‚uq>t - B•'
N.,W 5!(5-1!!5
E<c độ chi tiết: Trong bao cao ĐTM, cac danh gia công nghệ ap dung, danh
gia môi truong duoc thê hiện ở cac danh gia về:
- Hiện trang môi truong nền duoc danh gia cu thê dua trên cac do
dac môi truong tai cac vi tri cu thê trong khu vuc thuc hiện du an;
- Công nghệ lua chon cho tung hang muc công trinh duoc trinh bay
chi tiêt va r“ rang;
- Cac tac dộng duoc danh gia khi thuc thi du an trong cac giai doan
giai phong mát bằng, thi công va vân hanh lân luot duoc danh gia tac nhân
gây tac dộng, tac nhân chiu tac dộng về tinh chât, nguyên nhân hinh thanh,
tinh chât anh huởng, kha náng phat thai, phat thai, uớc tinh dinh luongœ
- So sanh với tiêu chuân môi truong hiện hanh về môi truong
không khi, nuớc, dâtœ;
'ộ tin cậ/: Độ tin cây cua bao cao duoc danh gia trên cac d• liệu, thông tin, sô
liệu, d• liệuœ cung câp va tinh toan. „ha náng, muc dộ tin cây cua danh gia
thê hiện:
- Tinh hiện thuc va phô dung: cac y kiên thu thâp thuc thê tu nguoi
dân vung du an;
- Tinh chinh xac, dác trung, dông bộ cua sô liệu: cac sô liệu về hiện
trang môi truong nền va thông tin về khu vuc du an;
- Tinh trung thuc va chinh xac: Phuong phap lây mâu hiện truong
va phân tich trong phong thi nghiệm tuân thu theo cac quy dinh về lây mâu
va phân tich cac chỉ tiêu trong bộ tiêu chuân Việt nam hiện hanh;
- Tinh tin cây: So sanh theo cac thông sô môi truong trong bộ tiêu
chuân về môi truong quy dinh (T1KPSy>zU :ddSc T1KP Sy>{U 8yySc
T1KP Sy9:U 8yySc T1KP Sy99U 8yySc T1KP Sy9SU 8yySc T1KP z:dyU
:dd:c T1KP Sy98U 8yyS );
- Tinh hop lệ: Tuân thu theo cac quy dinh chung về ĐTM cho du
an theo thông tu sô 08/2006/TT- BTNMT ngay 08/9/2006; nghi dinh
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- !!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
80/2006/NĐ- CP ngay 09/08/2006; Nghi dinh 21/2008/NĐ- CP ngay
28/02/2008 bô sung cho nghi dinh 80 va Thông tu 05/2008/TT/BTNMT
ngay 08/12/2008 sua dôi, bô sung cho Nghi dinh 21/2008/NĐ- CP.
Vây co thê danh gia bao cao Đanh gia tac dộng môi truong trên la dây du, dác
trung, chinh xac về sô liệu, thông tin liên quan va phuong phap danh gia; Do vây, bao
cao co dộ tin cây cao va hop lệ về mát phap ly. No la co sở dê Chu dâu tu, Co quan
Môi truong ở dia phuong diều chỉnh va quan ly khi thuc thi du an theo dung cac quy
dinh về môi truong, han chê tac dộng xâu dên môi truong xung quanh va con nguoi.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN !X
B![N PHÁP !`M TH!•U TÁC Đ"N XẤUy PH•N N‘A Xz ỨN PHa SỰ
C‹ M#! T$%ƠN
Cac tac dộng cua du an dên tu nhiên, môi truong, kinh tê - xã hội dã duoc phân
tich qua cac danh gia cu thê trong tung giai doan du an va cac hang muc công trinh ở
chuong III. Với cac tac dộng tiêu cuc va bât loi, trong qua trinh thiêt lâp va xây dung
du an, Chu dâu tu dã phôi hop cung cac chuyên gia tham vân du an hêt suc chu trong
dên việc dề xuât cac biện phap giam thiêu va khắc phuc cac tac dộng tiêu cuc theo
tung giai doan cua du an.
Cac biện phap giam thiêu lân luot duoc trinh bay nhu sau:
- Giai đ$5n gi3i ph@ng mMt bmngc
- Giai đ$5n thi công các h5ng mCc công trOnhc
- Giai đ$5n 0ận h^nh&
Y.1. CÁC B![N PHÁP !`M TH!•U !A! ĐO’N !`! PHaN M“T B”N
B1c d2 #iÖc thu hli ®It ®s ®îc >ù ®lng thuUn c5a c¸c cID
chZnh muyen #$ nh©n d©n ®<a Dh[ng nhng ®j Ei #iÖc dixn 7a
thuUn @îi& cQn Dhgi c= >ù thèng nhIt ;„ng #¨n ;gn Lc gi¸ ®en ;2&
thai gian& th5 t4c ti:n h$nh ®en ;2 thqo ®ing muy ®<nh c5a Dh¸D
@uUt #$ Dh2 hîD #íi ®ieu ViÖn thùc t:' .¸c ;iÖn Dh¸D c4 thj nh >auA
- .= c¸c cuRc hED gi÷a c¸c cID @snh ®3o ®<a Dh[ng #íi tõng c4
d©n c& Dh©n tZch #$ gigi muy:t Ei thzc zc cho d©n t7íc
Vhi ti:n h$nh ®en ;2'
- Nh6ng ;¸o ;„ng #¨n ;gn ho1c t79n ;gn tin ho1c th6ng mua c¸c
cuRc hED ®:n tõng hR d©n c V: ho3ch den ;2& gigi tog'
- .6ng #iÖc gigi tog cQn thùc hiÖn >au #4 thu ho3ch nh„ t7¸nh
g©y gnh hYng cho #iÖc >r d4ng ®It ®ai #$ canh t¸c c5a ngai
d©n #$ h3n ch: chi DhZ ®en ;2'
- NZnh to¸n chZnh x¸c Vhèi @îng ®en ;2 #$ c= chZnh >¸ch ®en ;2
thog ®¸ng #e hoa $u'
- Pigi tog tõng DhQn& thi c6ng ®:n ®©u& gigi tog ®:n ®=' ^ieu
n$y 7It cQn thi:t ®j t7¸nh @sng DhZ cho d©n& t7¸nh ¸ch tzc
giao th6ng'
- *UD V: ho3ch ®en ;2& gigi Dh=ng 1t ;„ng hîD @ht ti:n t78nh
thùc hiÖn tu©n th5 ®ing ‚uy t78nh thùc hiÖn c6ng t¸c ®en
;2 thiÖt h3i gigi Dh=ng 1t ;„ng thqo mui ®<nh c5a M_W0
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%1-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
t`nh ^iÖn _i9n' .ung cID th6ng tin c= @i9n muan ®:n mu¸ t78nh
thùc hiÖn dù ¸n cho Ei ®èi tîng t7ong Vhu #ùc cQn gigi Dh=ng
1t ;„ng ®îc ;i:t'
- ^ieu t7a& thèng V9 ®Qy ®5 >è @îng c¸c ch5ng @o3i t$i >gn ;<
thiÖt h3i #$ thog thuUn #íi tõng ®èi tîng ntõng hR d©no'
- NZnh to¸n chi DhZ ®en ;2 thog ®¸ng thqo Vhung ®[n gi¸ c5a
M_W0 t`nh ^i9n _i9n #$ c¸c chZnh >¸ch u ti9n Vh¸c d$nh cho
ngai ;< thiÖt h3i do gigi Dh=ng 1t ;„ng'
^j gig thiju tèi ®a c¸c t¸c ®Rng ti9u cùc tíi 6i t7ang t7ong
giai ®o3n chuJn ;< #$ gigi Dh=ng 1t ;„ng& y:u tè Vh6ng thj
thi:u @$ >r d4ng Rt Vhung Dh¸D @h Dh2 hîD #$ @UD V: ho3ch cƒng nh
c[ ch: gigi Dh=ng 1t ;„ng thqo ®ing ti:n t78nh'
.[ >Y Dh¸D @h #e >r d4ng ®It ®îc thj hiÖn t7ong @uUt ®It ®ai
;an h$nh n¨ 1!!3 #$ ;k >ung n¨ 2%%3' *uUt n9u @9n c[ cIu mugn
@h h$nh chZnh ®It ®ai& x¸c ®<nh @o3i ®It& muyen >r d4ng ®It&
t7¸ch nhiÖ c5a ngai >r d4ng #'#'
d: ho3ch ®en ;2 ®It ®îc thùc hiÖn thqo Wgh< ®<nh >è
1!"SW^-.] c5a .hZnh Dh5 ;an h$nh th¸ng 12 n¨ 2%%4 #$ ‚uy
®<nh c4 thj c5a 5y ;an nh©n d©n t`nh ^iÖn _i9n& 5y ;an nh©n
d©n th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 t3i thai ®ij thu hli ®It& ®lng thai
Dhgi nhUn ®îc >ù nhIt t7Z c5a 1%%b hR d©n'
0iÖn tZch ®It& @o3i ®It cQn thu hliA
Di0n tÝch %!t th h1i ch# -i0c 2/3 45ng h0 thèng th#¸t
n6c
TT iong môc
1 N73 xr @h níc
thgi
3 ha
2 N73 ;[
chuyjn ti:D níc
thgi
-
3 *o3i hoa $u Wg6& @3c
4 Nuy:n èng tho¸t
níc
011% y 05%%t
* • "1!1)
n35!'(%%
2
o
∗ T$m tÝnh gi¸ %7n b8
Tpng kinh phn cqn Xrn bs khi -m= dAng hV th^ng tho<t nt
Dce th. gom v] -[ l\ nDc thUi th]nh ph^ _iVn Bi`n ahZ&
G.444.444.444 Xung.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%2-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Y.2. CÁC B![N PHÁP !`M TH!•U T$ON :UÁ T$;NH TH! C#N CÁC
H’N MỤC C#N T$;NH
Đôi với việc thi công, lắp dát cac hang muc công trinh hệ thông thoat nuớc mua,
hệ thông thoat nuớc thai, cac tram bom nuớc thai, tram xu ly nuớc thai va hệ thông
dâu nôi, khôi luong công việc lớn va tac dộng trên pham vi tuong dôi rộng, trong toan
bộ qua trinh thuc hiện du an. Vi vây, cac biện phap giam thiêu chu yêu duoc chu trong
dê giam thiêu trong giai doan nay.
Phuong an dua ra cho thoi luong thi công cac hang muc công trinh la tiên hanh
nhanh, gon theo kê hoach dã dinh, thuc thi theo dung tiên dộ thi công ma Chu dâu tu
dua ra, thi công xong dên dâu tiên hanh tiêp dên do dê han chê cac tac dộng bât loi dên
môi truong va cac hoat dộng sông cua nguoi dân trong khu vuc du an.
Điều nay cung duoc quy dinh r“ trong giai doan dâu thâu va ky hop dông hoan
thanh theo dung tiên dộ, han chê ach tắc va an toan giao thông, dam bao vệ sinh môi
truong, dông thoi cung xac dinh r“ nh•ng biện phap xu ly theo dung quy dinh hiện
hanh nêu vi pham hop dông.
Y.2.1. CA† E p-J‚? 12A†1 E20?@
.¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju >au ®©y ®îc ®e xuIt cho c¸c ho3t
®Rng t7ong giai ®o3n thi c6ng thùc hiÖn dù ¸n'
- Nhi c6ng dLt ®ij tõng Vhu #ùc'
- N7ong tõng giai ®o3n& Vhi thi c6ng >? thùc hiÖn thqo Viju cuèn
chi:u n®R d$i c5a Ši Vhic ®ang cQn thi c6ng Dh4 thuRc #$o
®<a h8nh thùc t:& t7ung ;8nh Vhogng 2 V cho Rt ®îto'
- .6ng nh©n ®îc tuyjn chEn tha gia thi c6ng c¸c c6ng t78nh
c5a dù ¸n Dhgi @$ nh÷ng ngai ®5 >Lc VhoŽ& c= chuy9n 6n #$
tay nghe Dh2 hîD cho tõng @o3i c6ng #iÖct hiju ;i:t c¸c mui
®<nh #e an to$n @ao ®Rng #$ a hiju #e c¸c ;iÖn Dh¸D
Dh•ng ngõa tai n3n @ao ®Rng'
- N7ang ;< ®Qy ®5 d4ng c4 ;go hR @ao ®Rng cho c6ng nh©n
nhA muQn ¸o& giQy& 5ng& g¨ng tay& VZnh ;go hij& d©y an
to$n'''
- H3n ch: tèi ®a Dh¸t muang c©y cèi t7ong c¸c Vhu #ùc thi c6ng
c5a dù ¸n'
- ^ieu ViÖn >inh ho3t ¨n Y c5a c6ng nh©n tha gia thi c6ng Dhgi
®g ;go th6ng tho¸ng& c= chi:u >¸ng& ®5 níc >3ch >inh ho3t
#$ Vhu #Ö >inh c= c6ng t78nh tù ho3i ®j xr @h chIt thgi >inh
ho3t'
- _è t7Z hîD @h @R t78nh #Un chuyjn #Ut @iÖu' *UD V: ho3ch #Un
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%3-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
chuyjn Dh2 hîD nh„ h3n ch: >ù di chuyjn xq cR #$o gia cao
®ij& >r d4ng c¸c @o3i xq Dh2 hîD ®j t7¸nh tzc ngh?n giao
th6ng #$ g©y h hpng ®ang >¸' ^èi #íi c¸c xq #Un tgi nguy9n #Ut
@iÖu mu¸ Vhk mu¸ tgi Dhgi xin giIy DhCD ho3t ®Rng c5a KY giao
th6ng thqo muy ®<nh'
- H3n ch: >ù gia t¨ng ;4i t7ong >uèt mu¸ t78nh thi c6ng ;„ng
nh÷ng c¸ch >auA
 dh6ng ®k #$ @$ 7[i #si ;2n& ®It ®$o nn3o #Ct ®¸y hl&
®¸yV9nh& [ng& hè =ng c6ng t78nh& [ngh$o ®1t
cèngo 7a DhZa ®ang Dhèc= xq tgi @u th6ng'
 02ng nh÷ng tI Dh5 cho c¸c @o3i xq chuy9n chY #Ut @iÖu
x©y dùng ®:n c6ng t7ang #$ ®It ®:n n[i cQn >an @ID
1t ;„ng'
 *UD @<ch t78nh ho3t ®Rng hîD @h cho c¸c @o3i xq tgi& c¸c
thi:t ;< x©y dùng ®j gig tèi ®a Vh=i thgi ®Rng c['
 dij >o¸t tèc ®R c5a c¸c @o3i xq chuy9n chY& ®1c ;iÖt
Vhi mua c¸c Vhu d©n c cQn Dhgi h3n ch: tèi ®a ®j t7¸nh
g©y ;4i'
 .hq chzn c¸c Vhu #ùc Dh¸t >inh ;4i #$ Dhun níc #$o c¸c
Vhu #ùc cQn thi:t ®j gig ;4i'
- dhi ®$o [ng ®1t cèng t7ong Vhu #ùc t7lng t7Et& @íD ®It ;e
1t n@íD ®It t79n c2ng d$y 25%o >? ®îc t¸ch 7i9ng Vhpi @íD
®It >©u #$ c¸c #Ut @iÖu Vh¸c ®j c= thj >r d4ng t¸i @ID Dh5 #e
>au t3o 6i t7ang >èng c5a hÖ ®Rng #Ut' *ID [ng ®1t cèng
Dhgi ®g ;go ®ing y9u cQu V• thuUt do t #In thi:t V: ch`
®<nh c4 thj cho tõng ®o3n& tuy nhi9n cQn ®îc nCn ch1t ®j
t7¸nh ;< x=i •n'
- H3n ch: x=i •n ®It ;„ng c¸ch 7gi >pi ®¸ Y nh÷ng n[i cQn
thi:t' Nhùc hiÖn c6ng t¸c Vh6i Dh4c thg thùc #Ut ngay >au Vhi
x©y dùng xong'
- H3n ch: gnh hYng tíi hÖ thùc #Ut t79n c3n t7ong mu¸ t78nh @zD
®1t c¸c tuy:n cèngA
 .hõa @3i nh÷ng c©y nhp& ;4i thID #$ cp c= thj gi÷ @3i ®îc
Vhi ®$o [ng ®1t cèngt
 Kau Vhi ho$n th$nh c6ng t¸c x©y @zD& cQn t7lng @3i ngay
thg thùc #Ut ;„ng c¸c @o3i c©y ®s >èng Y Vhu #ùc ®=&
t7õ c¸c @o3i c©y 7x >©u Vh6ng cho DhCD c= thj thay th:
;„ng @o3i c©y thZch hîD Vh6ng g©y gnh hYng ®:n ®R an
to$n c5a c6ng t78nh'
- v©y dùng ®ang èng ho1c V9nh dfn níc t3 thai n:u mu¸
t78nh x©y dùng gnh hYng tíi hÖ thèng tíi& ti9u& tho¸t níc c5a
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%4-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
®<a Dh[ng #$ Dh4c hli @3i hÖ thèng ;< gnh hYng ngay >au Vhi
ho$n th$nh mu¸ t78nh x©y dùng'
- Pig tèi ®a thai gian x©y dùng& @zD ®1t ®j gig ;ít gnh h-
Yng tíi cuRc >èng c5a d©n c t7ong Vhu #ùc& ®1c ;iÖt t3i c¸c #<
t7Z ®ang cèng ®i mua Vhu d©n c #$ czt ngang ®ang giao
th6ng'
- vq xCt ¸D d4ng V• thuUt x©y dùng& @zD ®1t hiÖn ®3i #$
thZch hîD ®j t7¸nh g©y gnh hYng tíi c¸c ho3t ®Rng c5a con
ngai t3i c¸c Vhu #ùc nh3y cg'
- Wguy9n @iÖu& #Ut @iÖu thgi ;p tõ c¸c ho3t ®Rng t7ong >uèt mu¸
t78nh x©y dùng #$ @zD ®1t Dhgi ®îc tk chLc thu go V<D
thai #$ t7iÖt ®j tõ nguln thgi ®j thuUn tiÖn cho #iÖc t¸i >r
d4ng& t¸i ch:& ti9u hu‹ ho1c thgi ;p t3i c¸c ;si thgi ®s ®îc mui
®<nh'
- ^1c ;iÖt #iÖc >zD x:D #$ ;è t7Z t3i 1t ;„ng thi c6ng Dhgi
®g ;goA
 .¸c c[ >Y #Ut chIt Dh4c #4 cho thi c6ng x©y dùng nh
nh$ ¨n& ngh` ng[i& y t: #$ #Ö >inh '''
 ]hgi @UD h$ng 7$o chq chzn c¸ch @y& ;ijn ;¸o ''''
 Nhi:t V: chi:u >¸ng Dh4c #4 cho #iÖc thi c6ng Y nh÷ng
Vhu #ùc cQn thi c6ng #$o ;an ®9'
Wh÷ng ;iÖn Dh¸D n9u t79n @$ nh÷ng ;iÖn Dh¸D c[ ;gn ®j ;go
#Ö 6i t7ang& an to$n @ao ®Rng #$ >Lc Vhpq c6ng nh©n #$ ngai
d©n t7ong Vhu #ùc t7ijn Vhai dù ¸n' Wgo$i 7a t7ong mu¸ t78nh thi
c6ng t2y thqo c¸c t¸c ®Rng #$ gnh hYng tíi c¸c th$nh DhQn 6i t7ang
Vh¸c nhau >? ®a 7a c¸c ;iÖn Dh¸D c4 thj h[n ®j h3n ch: Lc ®R
gnh hYng ®:n Lc tèi ®a'
Y.2.1. CA† E p-J‚? 12A†1 @-A„B +2-J„0 \ ?2-J…B 52\?@ 52-† CA• +-J†?@ \•?
9&:&8&8& 1a#c bi+"n pha#p ng,n ng*%a 0a% gi3m thiNu ô nhi+|m bu"i
- ^èi #íi c¸c c6ng t78nh thi c6ng n®1c ;iÖt c¸c c6ng t78nh thi
c6ng t79n caoo #$ c¸c Dh[ng tiÖn #Un chuyjn c¸c @o3i #Ut @iÖu
Dh4c #4 cho thi c6ng #$ ;2n c1n n9n ¸D d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D
chq& chzn ®j t7¸nh ;4i Dh¸t t¸n 7a xa' Kau Vhi @$ #iÖc xong
c¸c Dh[ng tiÖn n$y Dhgi t7Y #e ®ing n[i mui ®<nh'
- Kr d4ng c¸c @o3i Dh[ng tiÖn& xq chuy9n d4ng ®j #Un chuyjn
nguy9n #Ut @iÖu Dh4c #4 thi c6ng >an @ID 1t ;„ng cƒng nh thi
c6ng @zD ®1t c¸c tuy:n cèng tho¸t níc mua ®ang #$ dEc ®-
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%5-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ang giao th6ng' .¸c @o3i xq >r d4ng Dhgi ®îc Vij t7a chIt @îng
thqo ti9u chuJn an to$n giao th6ng #$ 6i t7ang hiÖn h$nh ;Yi
c[ muan chLc n¨ng t7íc Vhi ®a #$o #Un h$nh'
- .¸c Vhu tUD V:t #Ut @iÖu Dhgi c= ¸i chq ho1c ;3t chq chzn
Vh6ng ®j níc a 7ra t76i& gi= Vh6ng cuèn thqo ®It ®¸& c¸t ''''
^ieu n$y h3n ch: ®îc Vhg n¨ng Dh¸t >inh 7a ;4i cƒng nh gig
Vhg n¨ng thIt tho¸t nguy9n #Ut @iÖu t7ong mu¸ t78nh thi c6ng'
- N7ong mu¸ t78nh czt ®ang& ®$o [ng ®1t cèng tho¸t níc
mua ®ang& dEc ®ang giao th6ng Dhgi c= ;ijn ;¸o hiÖu& ngai h-
íng dfn giao th6ng& >r d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D c¸ch @y& chq chzn
h3n ch: Lc ®R Dh¸t thgi h$ @îng ;4i Dh¸t t¸n 7a 6i t7ang
Vhu #ùc d©n c @©n cUn'
- Wgo$i 7a c•n Dhgi thang xuy9n tíi níc 7ra ®ang& mu3t hit chèng
;4iA ®j ®g ;go chèng ;4i t7ong mu¸ t78nh czt ®ang& ®$o
[ng ®1t cèng dEc thqo c¸c tuy:n Dhè >? >r d4ng c¸c xq
chuy9n d2ng tíi níc 7ra ®ang #$ hit ;4i t79n c¸c tuy:n #Un
chuyjn gQn Vhu #ùc d©n c xung muanh dù ¸n'
- Wg¨n ngõa #$ gig ;4i t7ong mu¸ t78nh thi c6ng ;„ng c¸ch tíi
níc h$ng ng$y ho1c ®<nh V• c¸c tuy:n ®ang Dh4c #4 cho thi
c6ng'
- ^It d >au Vhi thi c6ng Dhgi #Un chuyjn ngay ®:n n[i muy
®<nh Vhi ®o3n ®= thi c6ng xong& n:u g©y 7[i #si 7a ®ang @$
gnh hYng ®:n #Ö >inh chung >? Dhgi tk chLc ngai thu go V<D
thai'
9&:&8&:& Ai+m R$a#t 0a% bi+"n pha#p giam thi+u ô nhi+|m khi# Rinh ra tr$ng thi công:
_iÖn Dh¸D ng¨n ngõa #$ gig thiju 6 nhix do VhZ thgi ;„ng
c¸chA
- dh6ng >r d4ng xq& ¸y thi c6ng mu¸ cƒ do @îng VhZ thgi >? #ît
mu¸ ti9u chuJn cho DhCD' ¸D d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D thi c6ng hiÖn
®3i& c[ giíi ho¸& #Un h$nh #$ tèi u ho¸ c¸c mu¸ t78nh thi c6ng'
- ^èi #íi c¸c Dh[ng tiÖn #Un chuyjn nguy9n& nhi9n& #Ut @iÖu c=
t7Eng tgi @ín Dhgi c= V: ho3ch #$ ;iÖn Dh¸D tk chLc xq #$o 7a
hîD @h& ho3t ®Rng thqo ®ing giIy DhCD c5a KY giao th6ng cID&
Vh6ng ®îc DhCD 2n tzc g©y 6 nhix Vh6ng VhZ do VhZ thgi
®Rng c[ cƒng nh g©y 2n tzc giao giao th6ng'
- _go d€ng ¸y thang xuy9n ®j gig @îng VhZ thgi Dh¸t >inh'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
9&:&8&>& Ai+m R$a#t 0a% ca#c bi+"n pha#p giam thi+u ô nhi+|m ti+#ng ô%n 0a% rung Rinh ra
tr$ng thi công:
_iÖn Dh¸D ng¨n ngõa #$ gig thiju 6 nhix ti:ng ln ;„ng
c¸chA
- ‚ui ®<nh tèc ®R xq& ¸y =c Vhi ho3t ®Rng t7ong Vhu #ùc
®ang thi c6ng #$ Vhu d©n c'
- N7ong Vhi thi c6ng c¸c Dh[ng tiÖn @ín ho3t ®Rng thUn t7Eng ®j
Vhpi @$ gnh hYng ®:n c¸c Vhu #ùc d©n c xung muanh' N3i c¸c
Vhu Vh6ng ;„ng Dh•ng c¸c Dh[ng tiÖn xq cR Dhgi gig tèc ®R
®j gig 7ung #$ ®g ;go an to$n'
- Wh÷ng ¸y =c g©y 7a ti:ng ln #$ 7ung ch` @$ #iÖc ;an
ng$y& tuyÖt ®èi Vh6ng @$ #iÖc tõ %'%%h ®:n 5'%% gia >¸ng'
- dh6ng >r d4ng c¸c ¸y thi c6ng mu¸ cƒ ;Yi #8 ching >? g©y 7a
ti:ng ln 7It @ín'
- *zD ®1t c¸c thi:t ;< gig ln t3i c¸c Vhu #ùc g©y 7a Lc ln
cao nt73 ;[& c¸c ¸y nCn VhZo'
Y.2.9. CA† E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 \ ?2-J…B ?>(†E
^j gig thiju c¸c t¸c ®Rng ti9u cùc c5a mu¸ t78nh thi c6ng
®:n nguln níc cQn ¸D d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D >auA
- Pig thiju 6 nhix níc 1t t7ong mu¸ t78nh thi c6ng
N7ong mu¸ t78nh thùc hiÖn c6ng t¸c ®It >? t3o 7a @îng ;2n ®It
thõa& 7[i #si Vhi ®a @9n c¸c Dh[ng tiÖn chuy9n chY& c= Vhg n¨ng g©y
6 nhix níc nh ch` ti9u ®R Qu& h$ @îng c1n @[ @rng cao' ,e 1t
V• thuUt& ®j gig thiju nguln g©y 6 nhix n$y& c= thj ¸D d4ng
c¸c ;iÖn Dh¸D >auA
- Kr d4ng c¸c @o3i xq chuy9n chY c= th2ng xq VZn ®j t7¸nh níc ;2n
®It 7• 7`& 7[i #si t79n ®ang #Un chuyjn'
- ,iÖc thi c6ng >? ti:n h$nh #$o 2a Vh6 ®j ®lng thai dx thi
c6ng #$ Vij >o¸t #iÖc ®It ;< 7ra t76i xuèng V9nh [ng&
>6ng hl #$ ®lng 7uRng'
- Kr d4ng tèi ®a Vhg n¨ng c5a c¸c Dh[ng tiÖn thi c6ng c[ giíi
Vhi ®ieu ViÖn 1t ;„ng thi c6ng cho DhCD& ®j gig @îng ;2n
®It 7[i #si do #Un chuyjn #$ 7it ngzn thai gian thi c6ng'
- N7ong mu¸ t78nh thi c6ng& dQu € #$ Dh: thgi dQu € tõ c¸c Dh-
[ng tiÖn #Un tgi #$ ¸y =c Dhgi thu go #$ thgi ;p ®ing
mui ®<nh ®j t7¸nh @$ 6 nhix nguln níc'
- N7ong mu¸ t78nh thi c6ng @zD ®1t tuy:n cèng czt ngang ®-
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
ang #$ dEc thqo c¸c tuy:n Dhè cQn Vhgo >¸t& ®<nh #< c¸c c6ng
t78nh ngQ c5a ngai d©n nh ®ang èng cID níc& tho¸t níc& ®-
ang ®iÖn& ®iÖn tho3i #'#''' ®j t7¸nh Vh6ng @$ hpng c¸c c6ng
t78nh n$y' ^èi #íi c¸c gi:ng níc& ;j chLa níc >inh ho3t c5a d©n
c dEc thqo tuy:n èng thi c6ng Dhgi >r d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D chq
chzn Vh6ng ®j ;4i& níc ;Jn x© nhUD #$o c¸c nguln níc n$y&
®g ;go >inh ho3t ;8nh thang c5a nh©n d©n t7ong Vhu #ùc
dù ¸n'
- Wíc thgi >inh ho3t c5a c6ng nh©nA ^j ®g ;go #Ö >inh 6i t7-
ang @$ #iÖc cho c6ng nh©n cƒng nh d©n c cho Vhu #ùc thi
c6ng& ®[n #< t7ing thQu >? Dhgi x©y dùng ho1c @zD ®1t c¸c
@o3i nh$ #Ö >inh c6ng cRng& c= thj di ®Rng ®îc th8 tèt nhIt'
*o3i chIt thgi n$y Dhgi ®îc thu go xr @h t7íc Vhi xg #$o nguln'
- Ho¸ chIt& #Ut @iÖu x©y dùng& nhi9n @iÖu ®èt& Dhgi ®îc ;go
mugn ®ing muy ®<nh'
Y.2.Y. CA† E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 E3E +3E GF?@ Gt? B\- +O>P?@ GD+
Cac tac dộng cân chu y nhât la dam bao sau khi thi công không xay ra cac su cô
về sut lun vua không dam bao m‚ quan vua không dap ung duoc náng luc thoat nuớc.
Việc giam thiêu dôi với tram xu ly nuớc thai co vai tro quan trong trong cac hang muc
công trinh thi công cua toan bộ du an.
Cac hang muc công trinh với khôi luong thi công lớn, anh huởng không nho
dên môi truong dât va suc khoe nguoi don va nguoi công nhân truc tiêp thi công. Do
vây, cac biện phap giam thiêu la diều không thê bo qua va cân duoc nha thi công ap
dung chát chŽ va nghiêm ngát theo dung cam kêt thi công về bao vệ môi truong.
Cac biện phap giam thiêu tac dộng duoc dề câp bao gôm:
- „hi dao dắp thi công cac tuyên muong, công thoat nuớc va thi công tram xu
ly, một khôi luong dât kha lớn duoc phat sinh. khôi luong dât da nay cân duoc
tân dung san lâp tai ch™ trong hoan tra hiện trang bề mát, phân con lai duoc
tâp kêt va vân chuyên dên san nền tram xu ly. Xu ly 100– luong dât da thai ra
tai ch™;
- Bun thai khi nao vet muong khi tâp kêt cân co kê hoach rắc vôi dê ngán
ngua bệnh tât lan truyền cho công nhân, nguôn dât tiêp nhân va cân duoc vân
chuyên dên bãi thai hop vệ sinh xu ly an toan. Xu ly triệt dê 100– luong bun
thai anh huởng dên môi truong va suc khoe công nhân thi công truc tiêp;
- Với cac su cô dât bi lun, pha huƒ kêt câu tu nhiên, cân co cac tinh toan cu
thê tai luc, tƒ trong va suc bền vât liệu su dung trong thi công dê co cac biện
phap du phong cân thiêt. Co kê hoach cho giam sat dộ lun công trinh: 1 lân/
tông thoi luong thi công cho cac tuyên ông; 1-2lân/ tông thoi gian thi công cac
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
hang muc công trinh tram xu ly. Tuy nhiên, tân xuât giam sat, do dac dộ lun sŽ
giam theo tung nám khi du an di vao hoat dộng va tuy thuộc vao tinh hinh
thuc tê khu thi công. Do vây, luôn chu dộng trong việc giam sat chât luong
công trinh thi công.
Y.2.f. CA† E p-J‚? 12A†1 @-kB +2-•0 \ ?2-J…B E2Q†+ +2A„- O€†?
.¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju c¸c chIt thgi 7znA
- ^k ;p ®It thõa& ;2n #$ c1n tõ mu¸ t78nh thi c6ng ho$n ch`nh
tõng h3ng 4c #$ ®[n #< c6ng t78nh t3o 7a ®ing mui ®<nh'
- *UD c¸c nRi mui #e #Ö >inh #$ ;go #Ö 6i t7ang t7ong tUD thj
c6ng nh©n #$ @¸n t73i t7ong ®= c= c¸c ch: ®R thYng Dh3t'
- NUD huIn cho c6ng nh©n c¸c mui ®<nh #e ;go #Ö 6i t7ang'
- Nh$nh @UD c¸c tk thu go ho1c Vh hîD ®lng #íi c6ng ty #Ö
>inh 6i t7ang ®j tk chLc thu go 7¸c thgi #$ ®k ;p #$o n[i
mui ®<nh'Nhu go 7¸c thgi #$ ®k ;p #$o n[i mui ®<nh'
Y.2.6. -kB +2-•0 E3E +3E GF?@ Gt? Ek?2 U0A?
- „hi tiên hanh thi công cai tao va xây dung mới cac tuyên thoat (cho hệ
thông thoat nuớc mua, nuớc thai, tram bom, tram xu ly nuớc thai) sŽ tao ra
một luong lớn dât da, vât liệu xây dung, cac vât liệu phu lâp anh huởng dên
môi truong xung quanh; Ap dung hang rao chắn sat duong thi công hoác báng
tai cây xanh di dộng dê dam bao m‚ quan cho Thanh phô;
- Việc tâp kêt vât liệu va dâu d™ xe cung la vân dề không nho anh huởng dên
m‚ quan khu vuc. Cân bô tri thich hop cac khu chua tam thoi dê dam bao diện
tich cho việc tâp kêt vât liệu va dâu d™ xe hop ly.
- Tâp kêt công nhân thi công tai cac lan trai tam khu thi công nên cân bô tri
hop ly dê han chê cac tac dộng tu sinh hoat dên canh quan.
- Ap dung phuong phap thi công cuôn chiêu dê su dung hiệu qua thoi gian va
nhân luc trong thi công cung nhu han chê cac anh huởng dên canh quan khu
vuc.
Y.2.'. -kB +2-•0 +3E GF?@ Gt? @-AN +2\?@ C, ?@71 .v+ +ON?@ U03 +Oh?2 +2- E\?@
• Giam thiêu tac dộng dên giao thông
- „hi tiên hanh thi công, việc anh huởng dên giao thông la diều không thê
tranh khoi dôi với tât ca cac công trinh nên cân tô chuc phân luông giao thông
hop ly, cân yêu câu nha thâu thi công cắm biên bao thi công, co nguoi huớng
dân phân luông giao thông, co d•n bao hiệu ban dêm, cac biên chỉ dân cu thê
theo cac quy dinh hiện hanh về an toan giao thông;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 1%!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Biên bao công trinh phai co tên don vi thi công, don vi chu quan, dia chỉ va
diện thoai cua nguoi liên lac cu thê trong cac truong hop khiêu nai hoác phan
anh cac vân dề nay sinh;
- Nha thâu phai lâp kê hoach chi tiêt dê thoi gian câm duong la it nhât hoác
vao gio thâp diêm về giao thông. Cộng dông dân cu va cac don vi kinh doanh
trong khu vuc cân duoc thông bao truớc lich trinh thi công truớc 2 tuân trên
cac phuong tiện thông tin dai chung (dai phat thanh, truyền hinh, loa phong
thanh tai cac phuong thi công);
- Công tac nay sŽ duoc phôi hop với Canh sat giao thông, Sở Giao thông Vân
tai va cac co quan liên quan phôi hop thuc hiện.
• †n toan lao dộng va biện phap giam thiêu su cô trong qua trinh thi công
†n toan trong lao dộng la vân dề rât quan trong, không chỉ liên quan dên
suc khoe, tinh mang cua nh•ng nguoi truc tiêp thi công ma con anh huởng rât
lớn dê tiên dộ cung nhu chât luong công trinh.
Đê dam bao an toan trong qua trinh dao dắp cân xây dung một chuong
trinh cu thê về thoi gian va trinh tu thi công dam bao su ôn dinh cua cac bộ phân
công trinh, bô tri cac tuyên thi công hop ly han chê su di chuyên, bô tri mát bằng
thi công hop ly dê không gây can trở qua trinh giao thông hang ngay. Trong khi
khoan cắt mát duong, dao sâu xuông dê dát duoc công thoat nuớc cân phai
khoanh vung, co biên bao, ở nh•ng ch™ nguy hiêm hon phai co nguoi huớng dân
giao thông. „hi việc dát công chua xong, mát bằng chua tra về nguyên trang, cân
phai rao lai hoác duoc chiêu sang về ban dêm tranh hiện tuong nguoi tham gia
giao thông bi ngã, thut xuông cac hô, rãnh sâuœ
Tuy nhiên cung phai co biện phap dê dam bao an toan cho can bộ va công
nhân dang thi công trong công truong. Đuong giao thông bộ cân phai duoc xem
xet dê bô tri hop ly, tranh su un tắc, va cham cua cac phuong tiện chuyên chở
nguyên vât liệu, phai co hệ thông coc tiêu, biên bao ở cac khu vuc nguy hiêm, lôi
ra va lôi vao dều duoc chỉ dân bằng biên bao. Đác biệt ở cac khu vuc thi công co
dộ dôc cao, tron khi mua xuông, cân luu y dên biện phap chông truot cho cac xe
tai chở vât liệu co tai trong lớn.
Trên dây la một sô biện phap chung nhằm dam bao an toan cho nguoi lao
dộng tai khu vuc thi công, tuy nhiên dê cac biện phap co hiệu qua thât su thi cân
y thuc, trach nhiệm cua nguoi thuc hiện cac biện phap do. Can bộ va công nhân
trong công truong phai tuyệt dôi châp hanh cac nội quy về an toan lao dộng dã
duoc xây dung:
- Công nhân khi vân hanh cac loai may moc thi công phai duoc huân luyện va
thuc hanh cac thao tac kiêm tra, vân hanh dung k‚ thuât;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Công nhân phai duoc trang bi cac phuong tiện bao hộ ca nhân, va công nhân
co trach nhiệm mang cac phuong tiện bao hộ do khi lam việc nhu: Quân ao
bao hộ, mu kinh, gáng tay;
- May moc thi công phai co ly lich r“ rang dê theo d“i va kiêm tra cac thông
sô k‚ thuât thuong xuyên, dam bao qua trinh vân hanh duoc tôt;
- Do công việc thi công thuong phai thuc hiện ca vao buôi tôi, vi vây chiêu
sang du la diều kiện dê công nhân co thê thuc hiện tôt công việc va dam bao
an toan;
- Công nhân cung duoc lam quen với việc so cuu khi tai nan xay ra, tai công
truong cung phai co can bộ phu trach về an toan, co trang bi cac phuong tiện
so cuu don gian;
- Cac loai nhiên liệu phuc vu cho may moc thi công, phai duoc cât gi• an
toan, tranh xay ra chay nô.
Y.2.8. -kB +2-•0 +3E GF?@ Gt? )^E 52N– C, GP- )I?@ 5-?2 +t| ‡n 2F-
Cac anh huởng nay cân duoc chu y dác biệt vi tinh chât cua no kha nhay cam.
Cac tac dộng nay anh huởng truc tiêp va nhanh chong dôi với nguoi dân trong hoác
xung quanh khu vuc du an. Nêu không co biện phap giam thiêu hop ly sŽ anh huởng
dên muc dộ dap ung, giup d• va ung hộ cua nguoi dân khi thuc thi du an. Vi vây,
chung tôi dua ra cac phuong an sau dê giam thiêu tac dộng:
- Chuân bi chuong trinh diều phôi giao thông trên tuyên thi công, tôi da la
100m; „êt hop với co quan chuc náng nhu sở Giao thông vân tai, canh sat dia
phuong... tranh ach tắc giao thông, nhât la tai cac nut nhay cam;
- Đong cac hong ông sau khi thi công m™i ngay va rao hô hở cung cac biên
bao, d•n bao cân thiêt;
- Thai bo chât thai dung noi quy dinh, tuân thu cac quy dinh về dô thai;
- Trang bi cac bao hộ lao dộng cân thiêt cho nguoi truc tiêp thi công;
- Tiên hanh thi công theo tiên trinh cuôn chiêu va sắp xêp thoi luong thi công
hop ly dê han chê tôi da cac tac dộng dên nguoi dân quanh khu vuc thi công
cac công thoat;
- Tham khao va hoi y kiên nguoi dân noi tâp kêt, luu tr• vât liệu thai va vât
liệu xây dung;
- Thi công nhanh chong, dung tiên dộ, tranh hiện tuong tri trệ anh huởng dên
giao thông di lai, nhât la cac hộ san xuât kinh doanh.
- Cân co biện phap chê tai dôi với nha thâu nêu không thuc thi dung hop
dông. Thiêt kê diện tich hop ly cho cac dai va cac báng cây xanh xung quanh
khu vuc tram xu ly dê tao canh quan dông thoi gop phân giam thiêu cac tac
dộng dên không khi, cai thiện bâu không khi cho nhân viên vân hanh du an.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 111-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Y.9. B![N PHÁP !`M TH!•U # NH!—M T$ON !A! ĐO’N XẬN HzNH
Đôi với giai doan vân hanh, hệ thông thoat nuớc mua, nuớc thai không gây ra
tac dộng nao dang kê; tram bom táng ap việc phat sinh tiêng ôn do vân hanh may bom,
cac ô nhiêm bui va cac khi dộc hai tu việc su dung D‹ nhung noi chung không dang
kê; tram xu ly va cac chât ô nhiêm khac duoc phat sinh khi vân hanh may moc, thiêt bi
tu tram bom va chât thai rắn phat sinh do bun tai cac song chắn rac va chât thai rắn
sinh hoat cua công nhân viên vân hanh tram xu ly. Trong thiêt kê cac tram bom nuớc
thai va tram xu ly nuớc thai, may phat diện du phong duoc tinh toan va dua vao nhằm
phong ngua khi co su cô cup diện, dam bao công suât vân hanh theo thiêt kê.
Việc ap dung cac biện phap giam thiêu cho qua trinh vân hanh tram bom va
tram xu ly nhằm han chê cac tac dộng dên môi sinh- môi truong la muc tiêu dề ra cân
duoc chỉ dao, huớng dân va giam sat thuc hiện cu thê. Biện phap giam thiêu duoc dề
câp dôi với tung môi truong chiu tac dộng nhu sau:
Y.9.1. -kB +2-•0 \ ?2-J…B B\- +O>P?@ +>• 2J‚ +2\†?@ +20 @NB
Wh ®s t78nh ;$y t7ong ch[ng ^¸nh gi¸ N¸c ®Rng B6i t7ang& Vhi
hÖ thèng thu go níc thgi ho3t ®Rng& 7It dx ;< tzc ngh?n ;Yi nhieu
nguy9n nh©n& do ®= nguy9n nh©n muan t7Eng nhIt @$ h thLc ngai
d©n' Wíc thgi tõ c¸c hR gia ®8nh n:u @fn 7¸c >inh ho3t th8 #In ®e
n$y chzc chzn xgy 7a' Pigi Dh¸D Vhzc Dh4c ;ao glA
- _go t78 #$ ;go d€ng thqo ®<nh V• hÖ thèng cèng& ®ang èng
tho¸t níc& t73 ;[ níc thgi& t7¸nh hiÖn tîng V|t& @$ #iÖc mu¸
Lc'
- Wíc thgi tõ nh$ d©n cQn ®îc xr @h >[ ;R t7íc Vhi ®a #e hÖ
thèng xr @h tUD t7ung& Rt 1t gig Vinh DhZ xr @h cuèi
nguln& Rt 1t gig nguy c[ tzc ngh?n ®ang èng #Un
chuyjn' dh6ng 7i9ng níc thgi tõ nh$ #Ö >inh& $ níc thgi tõ nh$
tz& tõ nh$ ;:D cƒng cQn Dhgi ®îc @o3i ;p >[ ;R 7¸c #$ c¸c
chIt thgi 7zn ;„ng c¸ch ®1t c¸c @íi chzn 7¸c t3i tIt cg c¸c #<
t7Z c= thj n;ln 7ra ;¸t& nh$ tz& chulng t73i''' #$ cuèi c2ng @$
@íi chzn t7íc ®ij ®Iu nèi tõ hR gia ®8nh #$o hÖ thèng thu
go c5a Vhu Dhèo
- Pi¸o d4c cRng ®lngA ,iÖc x©y dùng #$ #Un h$nh hÖ thèng thu
go #$ xr @h níc thgi @$ Rt #iÖc @$ ho$n to$n íi& Vh6ng
nh÷ng #íi ngai d©n ®<a Dh[ng $ c•n #íi cg c¸c cID& c¸c
ng$nh #$ ®[n #< mugn @h' ,8 #Uy& ;iÖn Dh¸D gi¸o d4c cRng
®lng cQn ®îc ®1t 7a ngay tõ Vhi hÖ thèng ;zt ®Qu ®îc x©y
dùng #$ VCo d$i t7ong >uèt mu¸ t78nh ho3t ®Rng' ,e c[ ;gn&
nRi dung c5a gi¸o d4c clng ®lng ;ao glA
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 112-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
 h ngh}a >èng c•n c5a #iÖc _go #Ö B6i t7ang& ®1c ;iÖt
@$ ;go #Ö >ù t7ong >3ch c5a nguln níc'
 .¸c ;iÖn Dh¸D c4 thj ®j ngai d©n c= thj thùc hiÖn dx
d$ng'
 .¸c h8nh thLc xr Dh3t #íi h$nh ®Rng g©y 6 nhix 6i
t7ang'
 BLc Vhqn thYng c4 thj #íi nh÷ng ngai c= h thLc ;go #Ö
6i t7ang nch•ng h3n nh #iÖc Dh¸t hiÖn >ù cè 6i t7ang
ho1c tù gi¸c chID h$nh c¸c ®ieu @Ö'''o
Y.9.2. -kB +2-•0 \ ?2-J…B B\- +O>P?@ +>• 520 C>‚E +OA‚B ‡>„ .L† ?>(†E +2A„-
9&>&:&8& Giam thi+u ô nhi+|m môi tr*!%ng tr$ng tr*!%ng h!"p h+" thô#ng th$a#t n*!#c g,"p
R*" cô# k/| thu("t
.¸c Vhg n¨ng >ù cè c= thj xgy 7aA
- Nzc ngh?n& 7• 7`& #€ ®ang èng thu go níc thgi
- Kù cè t3i c¸c t73 ;[A ¸y ;[ hpng& It ®iÖn
- Kù cè t3i c¸c t73 xr @h níc thgiA B¸y =c hpng n¸y ;[& ¸y
VhuIy& ¸y ¸y nCn ;2n& ¸y ;[ ho¸ chIt&'''o& It ®iÖn'
∗ 1¾c nghCnD rE rFD vG ® 4ng èng thu gom n íc th¶i:
^©y @$ hiÖn tîng 7It dx xgy 7a do 2 nguy9n nh©nA
• Wguy9n nh©n V• thuUt
• h thLc ngai >r d4ng
+ Wguy9n nh©n V• thuUtA ^ang èng thu go Vh6ng ®îc x©y
dùng ;„ng #Ut @iÖu tèt ho1c Vh6ng ®îc ®1t ®:n ®R >©u cQn
thi:tt c¸c cra chzn 7¸c cha ®5 d$y' Wh$ ®Qu t cQn mu¸n t7iÖt
ngay tõ t7íc Vhi x©y dùng& c6ng t¸c gi¸ >¸t Vhi @zD ®1t ®ang
èng Dhgi h:t >Lc nghi9 ng1t' .h5ng @o3i èng Dhgi ®5 c¸c ti9u
chuJn V• thuUt ®j Vh6ng ;< gsy& nLt Vhi c= @ùc nCn ngang&
nCn ®Lng' ^R >©u ch6n cèng Dhgi ®5 @ín ®j t7¸nh t¸c ®Rng
t7Eng @ùc'
- N3i c¸c ®ij ®Iu nèi #$o nh$ d©nA @íi chzn 7¸c Dhgi ®1t d$y
®j ®g ;go 7„ng ch` níc thgi íi c= Vhg n¨ng ®i mua n;2n
c1n& 7¸c ®eu ®îc gi÷ @3io'
- dhi c= >ù cè Dhgi cr ngay ngai ®:n hiÖn t7ang ®j t8
nguy9n nh©n ho1c Vhzc Dh4c t3 thai'
- ^e ngh< ngai >r d4ng ;¸o ngay cho c[ muan mugn @h gQn nhIt
Vhi Dh¸t hiÖn >ù cè'
+ h thLc ngai >r d4ngA ^©y @$ #In ®e Vh6ng c5a ch5 ®Qu t $
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 113-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
c5a c¸c cID& c¸c ng$nh #$ nh©n d©n th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5&
®1c ;iÖt @$ c[ muan mugn @h nh$ níc #e 6i t7ang' .6ng t¸c
gi¸o d4c tuy9n t7uyen cQn ®îc ti:n h$nh @i9n t4c& 7Rng VhzD tõ
c¸c c[ muan& t7ang hEc ®:n tk d©n Dhè #$ c¸c hR gia ®8nh
®j ®g ;go 7„ngA Ei tQng @íD t7ong cRng ®lng d©n c th$nh
Dhè Vh6ng Dh©n ;iÖt giíi tZnh& tuki t¸c& nghe nghiÖD ®eu c=
h thLc ;go #Ö 6i t7ang& t7ong ®= c= hÖ thèng thu go #$ xr
@h níc thgi c5a ®<a Dh[ng $ hE >inh >èng'
∗ SA cè t¹i c¸c tr¹m b¬m chu?Ón tiH% n íc th¶i:
.¸c >ù cè thang xuIt hiÖn @$ ¸y ;[ hpng ho1c It ®iÖn'
^j Vhzc Dh4c t8nh t73ng n$y& t3i c¸c t73 ;[ Dhgi @u6n @zD ®1t
¸y ;[ dù Dh•ng ntu• t73 ;[ c= ®R tin cUy Lc n$o #$ c6ng
>uIt ;ao nhi9u $ ®1t >è @îng ¸y ;[ dù Dh•ngo& ®iÖn ®îc @Iy tõ
Zt nhIt 2 nguln' N7ong t7ang hîD t3i Vhu #ùc t73 ;[ ch` c= 1
nguln ®iÖn th8 Dhgi ®1t c¸c ¸y Dh¸t ®iÖn dù Dh•ng'
∗ SA cè t¹i c¸c tr¹m >2 8 n íc th¶i:
.¸c >ù cè c= thj xgy 7a t3i t73 xr @h níc thgiA
+ B¸y =c hpng n¸y ;[ níc thgi& ¸y VhuIy& ¸y ;[
;2n&'''o' ^j Vhzc Dh4c& t3i t73 xr @h Dhgi @u6n c= ¸y dù Dh•ng&
®lng thai c= ®Ri ngƒ c6ng nh©n @$nh nghe ®j >ra ch÷a V<D
thai' _9n c3nh ®=& ¸y =c Dhgi ®îc ;go d€ng& Vij t7a ®<nh
V• #$ thay th: Dh4 t2ng Vhi cQn thi:t'
+ BIt ®iÖnA N3i t73 xr @h Dhgi c= Zt nhIt 2 nguln ®iÖn #$ Dhgi
c= ¸y Dh¸t ®iÖn dù Dh•ng #íi c6ng >uIt ®5 @ín ®j cung cID
®5 cho c¸c thi:t ;< muan t7Eng nhIt c5a hÖ thèng xr @h níc
thgi nhA ¸y ;[ níc thgi& ¸y VhuIy& ¸y ;[ ho¸ chIt' ^ieu
n$y ®g ;go 7„ng& t7ong Ei t7ang hîD hÖ thèng xr @h níc thgi
#fn ho3t ®Rng tèt'
9&>&:&:& Giam thi+u ô nhi+|m môi tr*!%ng không khi#
vr @h 2i gl 3 ;iÖn Dh¸D >auA
 *ùa chEn #< t7Z ®1t t73 xr @h níc thgi
 ¸D d4ng c¸c gigi Dh¸D V• thuUt
 ‚ugn @h #$ gi¸ >¸t thang xuy9n
Ii¶i %h¸% AJ ch(n vK trL tr¹m >2 8:
- ^j Vhzc Dh4c hiÖn tîng 2i h6i tõ t73 xr @h níc thgi c= thj
Dh¸t t¸n ®:n Vhu d©n c& gigi Dh¸D @ùa chEn @$ #< t7Z ®1t t73
xr @h níc thgi Vh6ng n„ t7ong Vhu d©n c tUD t7ung&#< t7Z @ùa
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 114-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
chEn ®eu ®3t y9u cQu #e 6i t7ang& c4 thj @$A
- vung muanh Vhu #ùc t73 xr @h Vh6ng c= Vhu d©n c tUD t7ung
- 0iÖn tZch d$nh cho to$n ;R hÖ thèng t73 xr @h 7It 7Rng
nVhogng 3 hao cho n9n Vhg n¨ng gnh hYng ®:n 6i t7ang xung
muanh Vh6ng ®¸ng Vj
- dhogng c¸ch ®:n nh$ d©n gQn nhIt ‘ 5%%& #íi Vhogng c¸ch
n$y& c2ng #íi Vh6ng gian 7Rng @$ ®ieu ViÖn tèt& ®5 ®j Vhu:ch
t¸n 2i tõ t73 xr @h nn:u c=o t7íc Vhi ®:n nh$ d©n'
- N7lng c©y xanh cƒng @$ Rt gigi Dh¸D tZch cùc& Rt 1t @$
®|D cgnh muan 6i t7ang& Rt 1t giiD cho 6i t7ang Vh6ng
VhZ t7Y n9n >3ch h[n' B2i h6i c5a t73 xr @h ch5 y:u Dh¸t >inh Y
Vhu #ùc chLa ;2n n9n c¸c hè ;2n cQn ®îc ;è t7Z Y DhZa cuèi h-
íng gi= ch5 ®3o'
BiMn %h¸% /N thuBt
- _iÖn Dh¸D V• thuUt n¸D d4ng ngay t7ong ;gn th©n c6ng nghÖ
xr @h 2i c5a d©y chuyen xr @h& t7ong mu¸ t78nh @zD ®1t& V•
thuUt x©y dùng #$ >r d4ng #Ut @iÖu x©y dùngo
- _iÖn Dh¸D mugn @h #$ gi¸ >¸t nang tZnh ;k t7î& Dh•ng ngõa
#$ ng¨n ch1n ®îc >ù cèo& Dhgi ti:n h$nh thang xuy9n #$ @©u
d$i t7ong >uèt mu¸ t78nh #Un h$nh hÖ thèng'
- Nh$nh DhQn chIt h÷u c[ c= t7ong ;2n& t7Q tZch tln t3i @©u
ng$y díi ®¸y cèng& níc thgi >inh ho3t c5a cRng ®lng d©n c
t7ong ®ieu ViÖn V’ VhZ ;< Dh©n hu‹ >inh 7a 2i h6i thèi @$
®ieu Vh6ng t7¸nh Vhpi' 0o #Uy& #iÖc thu dEn Dh©n tõ c¸c ;j
tù ho3i #$ c¸c c6ng t78nh #Ö >inh c6ng cRng t7ong Vhu #ùc& #Un
chuyjn #$ xr @h ;2n c1n #$ n3o #Ct ®ang cèng tho¸t níc ®ing
V• h3n #$ muy t78nh @$ DhQn #iÖc nhIt thi:t Dhgi @$'
- *îng VhZ thgi >inh 7a tõ t73 ;[ t¨ng ¸D& t73 xr @h níc thgi
ch5 y:u do mu¸ t78nh Dh©n hu‹ c¸c chIt h÷u c[ c= t7ong níc
thgi #$ Rt DhQn 7¸c thgi tõ >ong chzn 7¸c' *îng VhZ n$y
Vh6ng tUD t7ung& Vh= thu go ®j xr @h' 0o ®=& ;iÖn Dh¸D tèt
nhIt @$ t3o ®ieu ViÖn th6ng tho¸ng t7ong Vhu #ùc n$y ®j
t7¸nh gnh hYng t7ùc ti:D ®:n c6ng nh©n mugn @h& #Un h$nh
c6ng t78nh cƒng nh d©n c Y xung muanh'
- .= thj d2ng ;iÖn Dh¸D thi:t V: th6ng h[i cho ®ang cèng tho¸t
níc hay mu3t gi= ;9n t7ong c6ng t78nh& t7lng h$ng 7$o c©y
xanh xung muanh Vhu #ùc tang 7$o t73 xr @h níc thgi ®j gig
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 115-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thiju >ù @an tog c¸c VhZ ®Rc h3i 7a Vhu #ùc xung muanh' N73
xr @h níc thgi ®îc muy ho3ch Y Vhu #ùc ;„ng Dh•ng& @Rng gi=&
c= ®ieu ViÖn th6ng tho¸ng tèt& gig tèi ®a gnh hYng tíi 6i
t7ang Vh6ng VhZ Vhu #ùc dù ¸n'
- Nhi:t V: ®ang èng >4c c1n ®¸y ng¨n thu t73 ;[& t7¸nh
@zng c1n #$ thèi 7÷a& >inh 2i' Nhang xuy9n Vij t7a& >4c 7ra&
t7¸ch tzc ®ang èng >4c c1n'
- u¸c thu go tõ >ong chzn 7¸c ®îc ®ùng t7ong th2ng chuy9n
d4ng& c= nzD VZn& c= thu níc 7• 7`& chgy #$o [ng dfn tíi
ng¨n thu c5a t73 ;[' .hu V• #Un chuyjn tíi ;si ch6n @ID muy
®<nh Vh6ng mu¸ 2 ng$y' N7ong t7ang hîD cha V<D #Un chuyjn
®i& Dhgi 7zc #6i ;Rt ®j t7¸nh c6n t72ng x© nhUD #$ ®Uy
nzD VZn'
- N73 xr @h níc thgi cQn tu©n th5 nghi9 ng1t c¸c muy t78nh V•
thuUt #Un h$nh hÖ thèng& N73 xr @h Dhgi ®îc #Un h$nh thang
xuy9n& Vh6ng ®j hÖ thèng xr @h gi¸n ®o3n& ngõng #Un h$nh >?
t3o ®ieu ViÖn cho c¸c mu¸ t78nh Dh©n h5y níc thgi >inh VhZ
H
2
K g©y 7a 6 nhix 2i Vhu #ùc N73 xr @h' _9n c3nh ®= Dhgi
thang xuy9n #Ö >inh& nh thang xuy9n @$ >3ch& th6ng tzc c¸c
®ang èng& thi:t V: hÖ thèng th6ng h[i& hit VhZ #$ xr @h VhZ
thgi& c¸c c6ng t78nh c= thi:t V: nzD chq #$ xr @h mua #Ut @iÖu
hID Dh4 ;„ng than ho3t tZnh&'''
- _2n thgi Dhgi ®îc Dh[i Vh6 #$ #Un chuyjn ®<nh V•& Vh6ng ®j
@u c÷u& t7¸nh Dh©n h5y >inh 7a 2i& c¸c @o3i VhZ ®Rc'
- _9 t6ng h=a ho1c >r d4ng c¸c èng nhùa VZn cho mu¸ t78nh dfn
#$ tho¸t níc thgi& t7¸nh tho¸t 2i #$ gnh hYng ®:n hÖ thèng níc
ngQ'
- Nu©n th5 c¸c nguy9n tzc ;go hR @ao ®Rng nh t7ang ;< cho
c6ng nh©n 1t n3 Dh•ng h[i ®Rc& 5ng& g¨ng''' NUD huIn #$
thang xuy9n Vij t7a #e V• thuUt an to$n @ao ®Rng #$ xr @h
t8nh huèng >ù cè cho c6ng nh©n' N7gi nhùa ®ang Y c¸c ®ang
dfn tíi t73 ;[& t73 xr @h níc thgi ®j t7¸nh ;4i'
BiMn %h¸% 7u¶n 8:
- ,Un chuyjn #$ n3o #Ct ®ang cèng tho¸t níc ®ing V• h3n #$
muy t78nh& cQn thi:t Dhgi c= hÖ thèng chq ®Uy VZn to$n ;R ®-
ang cèng dfn níc thgi t7¸nh #iÖc Dh¸t >inh 2i tù do #$o 6i t7-
ang'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
9&>&:&>& Giam thi+u ô nhi+|m môi tr*!%ng n*!#c
,In ®e muan t7Eng nhIt ®èi #íi t73 xr @h níc thgi @$ Dhgi ®g
;go chIt @îng níc thgi thqo ®ing N.,W 5!45 - 2%%5& cRt _ mui ®<nh
#e chIt @îng níc thgi t7íc Vhi xg 7a 6i t7ang'
O8 @o AJ ch(n c5t B µm cPn c&D 16Q. )R$) S 2TT)
Wguln ti:D nhUn níc thgi ®Qu ti9n c5a t73 xr @h Y th$nh Dhè
^i9n _i9n ]h5 @$ c¸c >6ng& 73ch tho¸t níc&#$ nguln ti:D nhUn cuèi @$
>6ng WU uè' dhogng c¸ch tõ t73 xr @h ®:n >6ng WU uè
Vhogng 1%%' .¸c cèng& 73ch tho¸t níc t3i th$nh Dhè ^i9n _i9n ]h5
Vh6ng Dhgi @$ nguln níc d2ng cho 4c ®Zch >inh ho3t& >6ng WU
uè cƒng Vh6ng Dhgi @$ nguln níc d2ng cho 4c ®Zch >inh ho3t' W9n
#iÖc @ùa chEn cRt _ @$ ®ing thqo muy ®<nh Dh¸D @h hiÖn h$nh #e
6i t7ang'
6¸c biMn %h¸% ®¶m b¶o tiUu chuVn ch"t Wng níc th¶i:
N7íc h:t& Dhgi ®g ;go 7„ng& níc thgi ®a ®:n t73 xr @h ch`
;ao gl níc thgi >inh ho3t tõ nh$ d©n #$ c6ng >Y n@o3i níc thgi c=
th$nh DhQn c¸c chIt 6 nhix dx ;< Dh©n h5y >inh hEco' W:u t7ong
níc thgi c= c¸c chIt ®Rc h3i ntõ nguln thgi c5a c¸c c[ >Y >gn xuIt
ch•ng h3n nh 3 Vi @o3io >? @$ #6 hiÖu h=a ho1c gig Vhg n¨ng
ho3t ®Rng c5a #i VhuJn& dfn ®:n Vhg n¨ng @$ >3ch níc gig' Wh
#Uy cQn Dhgi c= >ù can thiÖD c5a chZnh muyen ®<a Dh[ng& ®1c
;iÖt @$ ®[n #< mugn @h nh$ níc #e 6i t7ang& ;uRc c¸c c[ >Y >gn
xuIt Dhgi x©y dùng c6ng t78nh xr @h níc thgi'
dhi ®s ®g ;go 7„ng níc thgi ®îc dfn ®:n t73 xr @h ch` ;ao
gl níc thgi c= th$nh DhQn t[ng tù níc thgi >inh ho3t& ®ieu muan
t7Eng ®j ®g ;go níc >au xr @h ®3t ti9u chuJn @$ [ng 6xy h=a
Dhgi ho3t ®Rng tèt& @îng ;2n ho3t tZnh Dhgi ®îc cung cID ®eu ®1n
#$ c= thj Dhgi ;k >ung W& ] t7ong t7ang hîD cQn thi:t& #$ cuèi c2ng
níc thgi Dhgi ®îc Vhr t72ng ;„ng .@o t7íc Vhi xg 7a 6i t7ang
.hIt @îng níc Dhgi ®îc Vij t7a ®<nh V• 1 tuQn 1 @Qn t3i cra xg
7a >uèi' ,íi dù ¸n tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi& .@o ®îc d2ng
®j Vhr t72ng cho t73 xr @h níc thgi' Kù cè c= thj xgy 7a @$ nk
;8nh chLa .@o' ,8 #Uy& cQn Dhgi ®g ;go >ù an to$n ;„ng c¸ch
Vij t7a ®R an to$n c5a ;8nh chLa .@o ;„ng c¸c thi:t ;< chuy9n
d4ng' dho chLa ;8nh .@o cQn ®îc ®1t c¸ch xa Vhu #¨n Dh•ng ho1c
n[i c6ng nh©n thao t¸c'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
9&>&:&9& 1a#c bi+"n pha#p giam thi+u ô nhi+|m môi tr*!%ng đ(#t
- Nhang xuy9n ;go d€ng& th6ng 7ra& n3o #Ct ®ang cèng tho¸t níc
thu go 7¸c& th6ng tzc&''' thqo ®ing muy t78nh V• thuUt'
- Nhang xuy9n Vij t7a& thqo d“i c¸c hiÖn tîng nLt #€& 7• 7` hÖ
thèng cèng dfn níc thgi& cƒng nh c¸c c6ng t78nh t79n hÖ thèng
nh t73 ;[& t73 xr @h níc thgi&''' ®j c= ;iÖn Dh¸D xr @h V<D
thai& t7¸nh g©y 6 nhix 6i t7ang ®It #$ níc ngQ'
- ‚uy ho3ch& x©y dùng V: ho3ch thu go #$ xr @h 7¸c thgi tõ c¸c
thi:t ;< nhA Kong chzn 7¸c c5a t73 ;[& t73 xr @h níc thgi'
‚uy ho3ch #iÖc thgi ;p ;2n& c1n ®s t¸ch níc tõ c6ng t78nh @$
Vh6 ;2n #$ c¸t& c1n #6 c[ tõ ;j @zng c¸t' _2n c= thj tUn d4ng
@$ Dh©n ;=n' .1n n®It& ®¸o c= thj d2ng >an @ID 1t ;„ng'
- B1t ;„ng t73 xr @h níc thgi ®îc ;9 t6ng ho¸ hay @¸t g3ch& c=
hÖ thèng thu go níc chgy t7$n& níc a' .¸c Vhu ®It t7èng
hay #an c©y& #an hoa Dhgi c= 7snh tho¸t níc xung muanh'
- dhu tUD V:t ;2n c1n Vh6& ®s t¸ch níc cha xq ®:n chuy9n chY
c= ¸i chq ®1t Y cuèi híng gi= #$ c= 7snh thu níc a xung
muanh'
9&>&:&9& 1a#c bi+"n pha#p giam thi+u ô nhi+|m 6$ bu%n 0a% ch(#t thai r,#n
_2n c1n >inh 7a tõ t73 xr @h níc thang chLa c¸c chIt h÷u c[
dx ;< Dh©n h5y& thèi 7÷a #$ c¸c #i VhuJn g©y ;Önh& n:u Vh6ng c=
c¸c ;iÖn Dh¸D Vij >o¸t #$ thu go Rt c¸ch hîD @h >? >inh 7a 2i h6i
thèi g©y 6 nhix 6i t7ang Vh6ng VhZ #$ @©y @an ;Önh tUt' 0o #Uy
cQn Dhgi t¸ch #$ #Un chuyjn 7a ;si ch6n @ID chIt thgi 7zn chung c5a
®<a Dh[ng ho1c CD Vh6 @$ Dh©n ;=n'
Nh6ng thang& ;2n d tõ c¸c t73 xr @h& ;2n n3o #Ct tõ #iÖc duy tu
hÖ thèng tho¸t níc chLa c¸c chIt h÷u c[ #íi h$ @îng Vhogng "% y
)%b thqo chIt Vh6'
_2n d tõ t73 xr @h níc thgi& t73 ;[& ;2n n3o #Ct tõ hÖ thèng
V9nh& [ng& cèng tho¸t níc chLa h$ @îng Dhèt Dho Vh¸ cao& #8 #Uy
n:u @$ Vh6 c= thj >r d4ng ;2n n$y @$ Dh©n ;=n& t7¸nh thgi ;p
@sng DhZ'
Y.9.Y. -kB E3E +3E GF?@ Gt? 2/ )-?2 +23- C, 5-?2 +t ‡n 2F-
- Tra lai quang canh xanh quanh khu vuc tram xu ly nuớc thai;
- Tao báng va cac dai cây xanh xung quanh khu vuc tram xu ly,
khu nha ở va khu vân hanh cua công nhân;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Co kê hoach giao duc cộng dông, nâng cao y thuc môi truong cho
nguoi dân không chỉ trong vung du an dê co thê vân hanh hiệu qua cung
với su ung hộ cua nguoi dân;
- Tô chuc một sô hội thao, hội nghi khoa hoc va hoc hoi kinh
nghiệm xung quanh khu vuc du an;
- Phôi hop với cac chuyên gia, su quan ly cua chinh quyền dia
phuong dê vân hanh hiệu qua va xu ly triệt dê, dap ung nh•ng nhu câu
trong hiện tai, tiên tới hoan thiện du an trong giai doan tiêp theo.
Y.Y. B![N PHÁP PH•N CH‹N CHA†Œ N#„y PHO•N CH#†N TH!cN TA!
Y.Y.1. B-J‚? 12A†1 12N•?@ E2\†?@ E2A†L ?\„
Đê dề phong chay nô, tât ca cac công nhân truc tiêp vânh hanh, k‚ su diều hanh
ở tram xu ly phai tuân thu nghiêm ngát cac qui dinh về cac biện phap phong chông
chay nô nhu sau:
- Cac may moc thiêt bi lam việc ở ap suât cao phai co hô so ly lich
r“ rang, duoc trang bi dây du cac dông hô do ap suât va thuc hiện
nghiêm nhát chê dộ kiêm tra dinh ky;
- Lắp dát hệ thông bao chay, hệ thông thông tin bao dộng;
- Lắp dát hệ thông chông set trên cac khu vuc co dộ cao lớn;
- Cac thiêt bi diện phai duoc duy tri ở diều kiện an toan, ngán ngua
kha náng phat ra tia lua diện ở cac khu vuc nguy hiêm;
- Cac may moc dung diện phai duoc nôi dât chông diện ro, chông
tich diện tu;
- Nâng cao trinh dộ k‚ thuât cho dội ngu công nhân vân hanh, dác
biệt la cac quy dinh an toan, phong chay ch•a chay. Thuong xuyên kiêm
tra, nhắc nhở cac quy dinh về an toan môi truong va phong chay ch•a
chay. Bao vệ va dội cuu hoa phai truc 24h/ngay;
- Xây dung cac phuong an phong chông, khắc phuc su cô môi
truong: chay nô, ro rỉ hoa chât, su cô cac công trinh xu ly môi truong
(xu ly nuớc thai, khi thai), trinh co quan quan ly Nha nuớc phê duyệt va
tô chuc thuc hiện.
Y.Y.2. B-J‚? 12A†1 12N•?@ E2\†?@ +2-J? +A-
Cán cu ban dô phân vung dộng dât lãnh thô Việt Nam do Viện Vât ly Đia câu
lâp thi ở nuớc ta chỉ co một sô vung thuộc khu vuc phia Bắc duoc du bao la co kha
náng xay ra dộng dât câp 8 (theo thang MS„), chân dộng do dộng dât gây ra tai một sô
dia diêm vung Tây Bắc co thê dat tới câp 9, con dai bộ phân lãnh thô Việt Nam co thê
xay ra dộng dât yêu va rât yêu. Thông kê tu khi xây ra trân dộng dât manh với cuong
dộ 5,3 dộ richter vao ngay 19/2/2001 dên nay, trung binh m™i nám ở tỉnh Điện Biên
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 11!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thuong xây ra tu 3-4 trân dộng dât co cuong dộ tu 2,5 dên 3,5 dộ richter.
Vi vây dôi với nh•ng vung thuong bi anh huởng bởi du chân dộng dât, cac quy
dinh về nền mong, tuong chắn, khao sat thi nghiệm dât, tiêu chi về kêt câu g™, bê tông,
thep dều duoc tinh nghiêm ngát theo nh•ng thông sô k‚ thuât riêng tuy dia hinh.
Cac công trinh trong khu vuc duoc thiêt kê phai xet dên tac dông cua dông dât
va cac biên phap thiêt kê khang chân cho công trinh xây dung.
Một sô biện phap chinh phong chông thiên tai bão lu, lôc, ap thâp nhiệt dới nhu
sau:
- Thiêt lâp phuong an phong chông bão lu, lôc cho cac công trinh va tâp luyện
phuong an nay thuong xuyên vao mua mua bão.
- Ngoai ra, dôi với nh•ng khu vuc canh bao thuong co lu quet thi truớc m™i mua
mua lu phai tiên hanh don dep dong sông, suôi, không cho xây dung nh•ng
công trinh lam can trở dong chay dê tranh tinh trang nuớc mua về nhiều, không
co ch™ thoat u lai rôi v• ra tao thanh lu quet.
Y.f. X[ S!NHy AN TOzN LAO Đ"N
Ngoai cac phuong an không chê ô nhiêm trên, tram xu ly cung dã thuc hiện cac
biện phap nhằm giam thiêu anh huởng cua cac tac nhân ô nhiêm dên nguoi lao dộng.
Đo la tuân thu dung cac quy dinh sau:
- Tuân thu triệt dê cac diều khoan về vệ sinh an toan lao dộng dôi
với công nhân viên, tranh tiêp xuc truc tiêp với nuớc thai va bun lắng;
- Co chuong trinh kiêm tra việc thuc hiện an toan lao dộng tai khu
vuc san xuât (quân ao bao hộ lao dộng, cac chê dộ bao hiêmœ );
- Đinh ky kiêm tra va giam sat suc khoe cho can bộ công nhân
viên, kip thoi phat hiện cac bệnh do nghề nghiệp;
- Giao duc y thuc về vệ sinh môi truong va an toan lao dộng cho
can bộ, công nhân viên.
Y.6. B![N PHÁP TUŒcN T$UŒxN !ÁO DỤC
NQ?@ EAN ?27? +2^E EWA E\?@ ?2Q? về y thuc bao vệ môi truong thông qua
cac chuong trinh truyền thông (Panô, ap phich...). Đây la một trong nh•ng biện phap
hiệu qua nhât, co thê kiêm soat duoc hanh vi va thai dộ cua cộng dông va diều chỉnh
cac hanh vi, thai dộ theo huớng thân thiện với môi truong.
- Gui can bộ chuyên trach di dao tao về nghiệp vu bao vệ môi
truong, phong chông chay nô;
- Tô chuc cac buôi tuyên truyền, nâng cao nhân thuc về vân dề bao
vệ môi truong (thu gom, xu ly chât thai, nuớc thai sinh hoat, vệ sinh œ),
an toan lao dộng (tuân thu cac quy chê , quy dinh về an toan lao dộng,
œ) trong qua trinh thi công xây dung cac hang muc công trinh va khi
vân hanh hệ thông thoat nuớc va xu ly nuớc thai Thanh phô Điên Biên
Phu cho can bộ, công nhân viên thi công, vân hanh;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- Xây dung cac quy dinh về bao vệ môi truong, PCCC cho Tram
xu ly trong do bao gôm cac nội dung sau:
• Quy dinh chuc náng va nhiệm vu cua tung phong ban, tô san
xuât trong bao vệ môi truong, PCCC;
• Quy dinh về quyền han cua cac can bộ quan ly môi truong
trong thuc thi nhiệm vu;
• Quy dinh cac muc khen thuởng dôi với tâp thê, ca nhân co cac
sang kiên giam thiêu muc dộ ô nhiêm cua Tram;
• Quy dinh muc canh cao, kƒ luât dôi với hanh vi thiêu trach
nhiệm dân dên su cô môi truong, su cô chay nô.
- „huyên khich kip thoi cac sang kiên k‚ thuât, công trinh nghiên
cuu co gia tri táng náng suât, tiêt kiệm nguyên nhiên liệu gop phân bao
vệ môi truong va giam gia thanh san phâm.
Đ,N +gNy +71 20D? C~ B\- +O>P?@ C, A? +N,? .AN GF?@
Việc dao tao, tâp huân về môi truong va an toan lao dộng sŽ gop phân táng
cuong náng luc cho cac nhom muc tiêu khac nhau cua du an dê dam bao cho việc thuc
hiện cac biện phap giam thiêu tac dộng môi truong xâu cua nha thâu xây dung, don vi
vân hanh tram xu ly nuớc thai, cu thê:
Œ 'ối 0=i fan 2u3n )ý 6ự án: Đao tao nâng cao về giam sat công tac quan trắc
môi truong va lâp bao cao.
Œ 'ối 0=i các nh^ th4u: dao tao về ap dung kê hoach quan ly môi truong trên
công truong, thuc hiện cac biện phap giam thiêu va lâp bao cao quan trắc.
Œ 'ối 0=i cộng đồng: cac dai diện cua cộng dông la nh•ng nguoi chiu trach
nhiệm về theo d“i môi truong sŽ duoc dao tao dê quan sat theo d“i cac tac
dộng dôi với môi truong; duoc tuyên truyền nâng cao nhân thuc về môi
truong va duoc tâp huân về công tac duy tu bao du•ng cac công trinh trong
qua trinh su dung.
Œ 'ối 0=i cán bộ- công nh(n thi công- 0ận h^nh: duoc dao tao, tâp huân, cung
câp thông tin về vệ sinh, an toan lao dộng.
Nhu vây, trên dây la toan bộ nh•ng khuyên nghi về cac biện phap giam thiêu
duoc dề xuât nhằm giam thiêu cac tac dộng khi du an di vao thuc thi, giam cac tac
dộng dên môi truong nền, cac tac dộng bât loi dên doi sông, sinh hoat cua nguoi dân.
Xuât phat tu thuc tê, tinh câp thiêt về su xuông câp, thiêu dông bộ cua cac hệ thông
thoat nuớc, không dap ung duoc náng luc thoat nuớc cung nhu chât luong nuớc truớc
khi xa thai vao nguôn chung la sông Nâm Rôm (dat TCVN - cột B), hệ thông xu ly
nuớc thai duoc xây dung với cac biện phap giam thiêu cho tung giai doan thi công,
giai doan vân hanh va tung dôi tuong tac dộng. Cân co cac quy dinh va chê tai cho
việc thuc thi cac biện phap giam thiêu dê co thê tiêp tuc don nhân duoc su dông tinh
ung hộ, giup d• cua nguoi dân va su nhiệt tinh, nhât tri cua UBND Tỉnh Điên Biên,
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 121-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
UBND Thanh phô Điên Biên Phu va cac ban nganh liên quan trong qua trinh thi công
cac hang muc công trinh va khi du an di vao hoat dộng.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 122-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN X
CH%ƠN T$;NH :U`N LÝ Xz !ÁM SÁT M#! T$%&N
f.1. CH%ƠN T$;NH :U`N LÝ M#! T$%&N
Đê dam bao an toan môi truong dôi với du an dâu tu hd/K P0ng h> th6ng thoát
nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện iên !hu" # Ti"nh Điệniêni cân
co su tham gia cua tât ca cac bên liên quan trong tât ca cac giai doan cua du an, tu lâp
du an dâu tu xây dung, thi công xây dung cho tới vân hanh va bao du•ng cac hang
muc công trinh thoat nuớc va xu ly nuớc thai cua du an.
Mát khac, theo luât bao vệ môi truong cua Việt Nam, trong cac giai doan xây
dung va vân hanh BQL Du an cung với cac don vi trung thâu xây dung va vân hanh
phai thuc hiện kê hoach quan ly môi truong (QLMT). Việc thuc hiện nay con nhằm
dam bao rằng cac nội dung cua „ê hoach QLMT duoc tuân thu dam bao an toan môi
truong. „ê hoach QLMT bao gôm chuong trinh giam sat va bao cao dê giam thiêu tac
dộng môi truong; Co câu tô chuc thuc hiện kê hoach QLMT va nh•ng biện phap ung
cuu khân câp cac su cô co thê xay ra.
f.1.1. -A- GNA‚? E20Q„? p-‚
Wh„ mugn @h 6i t7ang c= hiÖu mug& _an mugn @h dù ¸n chuy9n
ngh$nh x©y d‡”ng t`nh ^iÖn _i9n cQn xq xCt nh÷ng ®ij >auA
- P1D g€ t7ao ®ki th©n Ut #íi nh÷ng ngai ;< gnh hYng ;Yi dù
¸n #e #In ®e gigi Dh=ng 1t ;„ng th6ng mua c¸c cuRc Vhgo
>¸t #$ hRi thgo&
- N7¸nh g©y ;4i ;1& VhZ thgi #$ ti:ng ln t7ong c6ng t¸c thi
c6ng ;„ng c¸ch tíi níc #$ >r d4ng c¸c thi:t ;< x©y dùng ti:ng
ln thID'
6.1.2. -A- GNA‚? ‡QL j>‚?@
.¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju t¸c ®Rng 6i t7ang >au ®îc ®e xuIt
t7ong giai ®o3n thi c6ngA
- KzD x:D @R t78nh giao th6ng hîD @h&
- ¸D d4ng c¸c ;iÖn Dh¸D chq Dh5 ®èi #íi ho3t ®Rng #Un chuyjn
®It ®¸ ®îc ®$o @9n #$ h3n ch: tèc ®R xq c[ giíi thZch hîD Y
c¸c Vhu d©n c&
- Níi níc Y c¸c c6ng t7ang ®j gig ;4i'
- Pi÷ ®It h÷u c[ Y c¸c Vhu t7lng t7Et ®j ho$n nguy9n 1t
®It nh t7íc ®='
- KzD x:D thai gian thi c6ng hîD @h Y c¸c Vhu d©n c&
- Nhu go t7iÖt ®j Dh: thgi x©y dùng >gn >inh 7a tõ c¸c c6ng
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 123-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
t7ang #$ thgi Y ®ing n[i ®s ®<nh'
- .hIt thgi c5a c6ng nh©n c6ng t7ang x©y dùng nDh©n& 7¸c& níc
tiju''' o Dhgi ®îc thu go #$ xr @h t7iÖt ®j'
f.1.9. -A- GNA‚? CQ‚? 2A•?2
- Wíc ®s xr @h tõ t73 xr @h níc thgi cQn ®îc Vij t7a #$ ®¸nh gi¸
thang xuy9n t7íc Vhi xg 7a c¸c #ùc níc'
- .¸c thi:t ;< #$ d4ng c4 ®o @ang c5a t73 xr @h níc thgi cQn ®îc
;go d€ng thqo ®<nh V•'
- .hIt thgi 7zn tõ t73 xr @h #$ c6ng t7ang x©y dùng cQn ®îc xr
@h hîD @h'
- ^ang èng thu go cQn ®îc @$ >3ch thang xuy9n ®j 7¸c Vh6ng
g©y tzc ngh?n hay @$ cgn t7Y d•ng níc'
1# ch&c thAc hiMn
N7¸ch nhiÖ c5a c¸c tk chLc& ®[n #< c= @i9n muan t7ong mu¸
t78nh thùc hiÖn .h[ng t78nh mugn @h 6i t7ang ®îc t78nh ;$y t7ong
;gng >auA
Bảng 6.5& vai tw vE chIc nxng v, yzMT cSa các +:n vR tham
gia dự án
Dai tAw <h-c nIng
C3E E( U0A? +2_E 2-/?K
UBND Tinh Điên Biên
Điều phôi va quan ly thuc hiện du an, bao gôm huớng
dân va giam sat du an.
UBND Thanh phô Điên Biên
Phu r1hủ đ4u t*H
Co trach nhiệm thuc hiện toan diện về quan ly, triên
khai kê hoach QLMT
Ban Quan ly du an chuyên
nghanh xây dung Tinh Điên
Biên
- Co trach nhiệm thuc hiện cac công việc hang ngay
cua du an, trong co việc kiêm tra, giam sat thuc hiện kê
hoach QLMT du an (khi duoc giao)
- Co trach nhiệm tâp huân va h™ tro cho Nha thâu xây
dung về cac vân dề môi truong cung nhu kiêm tra va
giam sat qua trinh thuc hiện du an nhằm dam bao việc
tuân thu dây du va thich hop cac quy trinh dề ra.
Tu vân môi truong Chuân bi kê hoach quan ly môi truong
Nha thâu xây dung T2- E\?@ +2TN E3E p-/? 1231
- Ap dung cac biện phap giam thiêu tac dộng dên
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 124-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Dai tAw <h-c nIng
môi truong trong xây dung;
- Đam bao cac biện phap an toan cho công nhân va
nguoi dân dia phuong trong qua trinh thi công;
- Tuân thu cac chinh sach cua Việt Nam phu hop với
yêu câu cua Nha tai tro.
Đon vi vân hanh du an
- Vân hanh du an va thuc hiện cac biện phap quan
ly, giam sat môi truong va bao cao kêt qua dinh ky
lên don vi quan ly;
- Phong kiêm nghiệm nuớc thai thuộc don vi vân
hanh (Tram XLNT) sŽ duoc trang bi du cac thiêt bi
dê kiêm tra nhanh một sô chỉ tiêu trong nuớc thai
truớc va sau xu ly nhu B‹D
5
, C‹D, Coli›orm, sŽ
duoc kiêm soat hang ngay trong qua trinh vân hanh
Tram xu ly.
C3E E( U0A? @-3B )3+
Sở Tai Nguyên va Môi
truong
(1hi cu" c fa$ 0+" môi tr*!%ngH
- Co trach nhiệm dam bao su tuân thu cua việc quan
ly va bao vệ môi truong theo Luât Bao vệ Môi
truong, Nghi dinh 80/CP- NĐ, Nghi dinh 21/CP-
NĐ cua Chinh phu va Thông tu 05/TT-BTN&MT.
- Đôi với du an thoat nuớc va xu ly nuớc thai cho
Thanh phô Điên Biên Phu , tinh Điên Biên la du an
nhom II, cac Bao cao giam sat va thuc hiện kê
hoach QLMT sŽ duoc Chi cuc Bao vê môi truong
danh gia va phê duyệt theo dung khung thê chê về
quan ly va bao vệ môi truong.
- Đam bao rằng ĐTM va „ê hoach QLMT phu hop
với cac quy dinh về môi truong.
- Thanh tra việc thuc hiện cac quy dinh, tiêu chuân về
ngáng ngua va khắc phuc việc xuông câp môi
truong do ô nhiêm va cac vân dề môi truong khac
trong qua trinh thuc hiện.
Giam sat nội bộ
- Giam sat nha thâu trong suôt qua trinh xây dung,
bao gôm thuc hiện cac hoat dộng quan ly môi
truong trong kê hoach hanh dộng môi truong.
Giam sat dộc lâp Độc lâp giam sat việc thuc hiện kê hoach QLMT.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 125-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Dai tAw <h-c nIng
C3E E( U0A? GVA 12>(?@ E¤ +2•B U0L~?y E3E +] E2^E ‡n 2F- C, EF?@ GH?@
UBND cac phuong/ xã khu
vuc du an
- H™ tro PMU trong quan hệ với cộng dông va trong
việc dền bu giai phong mát bằng;
- Cung câp cac thông tin về cac vân dề liên quan cho
Chu dâu tu trong thiêt kê va thuc thi du an;
- Bao dam an toan, an ninh trât tu cho công truong
trên khu vuc phuong/xã minh, giam sat việc thuc
hiện du an.
Cac tô chuc xã hội câp
phuong/xã
- Đong vai tro câu nôi gi•a UBND phuong va cộng
dông;
- H™ tro PMU va UBND phuong huy dộng su tham
gia cua cộng dông trong qua trinh thuc hiện du an;
- Cung câp cac thông tin cân thiêt về du an dê dân co
thê tiêp cân va dong gop y kiên cho hiện trang khu
vuc du an va khi du an di vao thuc thi;
Cộng dông
- Tham gia lua chon va danh gia tinh kha thi cua cac
tiêu du an.
- Gop y về cac tac dộng môi truong, nhât tri về cac kê
hoach nâng câp cộng dông thong qua cac dai diện
cua cộng dông.
- Gop y về ĐTM va „ê hoach QLMT thong qua cac
dai diện cua cộng dông.
- Theo d“i va giam sat việc thuc hiện cac biện phap
giam thiêu tac dộng xâu thông qua Ban giam sat
cộng dông (nêu co).
f.2. CH%ƠN T$;NH !ÁM SÁT M#! T$%&N ˜SMT™
Giam sat môi truong la một trong nh•ng công cu không thê thiêu duoc trong
công tac quan ly môi truong. GSMT la một phuc hop cac biện phap khoa hoc, k‚
thuât, công nghệ va tô chuc nhằm kiêm soat, theo d“i một cach chát chŽ va co hệ
thông cac khuynh huớng biên dôi chât luong môi truong. GSMT con giup kiêm soat
duoc cac nguôn thai gây ô nhiêm môi truong, diều chỉnh cac kê hoach san xuât va
giam nhe cac tac dộng, diều phôi chi phi cho khắc phuc, xu ly ô nhiêm va bao vệ môi
truong một cach h•u hiệu nhât, gop phân danh gia muc dộ chinh xac cua cac du bao tac
dộng môi truong duoc dề câp dên trong bao cao ĐTM cua du an.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Đôi với du an, chuong trinh GSMT nhum muc tiêu kip thoi phat hiện nh•ng tac
dộng xâu dên môi truong va dề xuât cac biện phap ngán ngua, giam thiêu ô nhiêm. Mát
khac, giam sat chât luong môi truong con dam bao cho vân hanh an toan Tram xu ly
nuớc thai.
Đôi với chuong trinh giam sat môi truong, cac thông tin thu duoc phai bao dam
cac thuộc tinh co ban sau dây:
− 'ộ ch?nh .ác của Rố )i7u
− T?nh đMc tr*ng của Rố )i7u
− T?nh đồng nh\t của Rố )i7u
− T?nh đồng bộ của Rố )i7u:
− Ah3 n,ng thV$ 6}i )i+n tCc 0^ ổn đLnh thV$ thbi gian
− Pội 6ung giám Rát
f.9. Cˆ†C CH!„ T!cU !ÁM SÁT M#! T$%&N CU‚ THc„
f.9.1. -A†B )A†+ E2Q+ .>(‚?@ 52\?@ 52-† ˜ CLss™ CA• +-J†?@ \•?
J ECc ti+u của giám Rát 1DAA 0^ tiếng ồn:
− Quan trắc nông dộ cac chât ô nhiêm không khi co nguôn gôc tu cac hoat
dộng thi công cac hang muc công trinh; ở khu vuc trong va ngoai cua Tram
xu ly nuớc thai khi vân hanh;
− Nhân biêt sớm su gia táng luong thai cac chât ô nhiêm không khi; tiêng ôn
tu cac nguôn thai dê co nh•ng biện phap giam thiêu.
J KL tr? các điNm giám Rát 1DAA- tiếng ồn:
− Trong giai doan thi công cân tâp trung vao cac vân dề an toan. Nha thâu cân
phai do va quan trắc chât luong môi truong không khi, tiêng ôn trong cac
khu vuc thi công, khu vuc dân cu xung quanh...
−N7ong giai ®o3n #Un h$nh cQn gi¸ >¸t chIt @îng 6i t7ang
Vh6ng VhZ t3i c¸c #< t7Z t7ong d©y chuyen c6ng nghÖ xr @h c=
Dh¸t >inh VhZ ®Rc #$ c¸c #< t7Z Dh¸t >inh ti:ng ln& gi¸ >¸t&
muan t7zc chIt @îng 6i t7ang Vh6ng VhZ& ti:ng ln t7ong Vhu
#ùc d©n c xung muanh'''
J 1ác thông Rố môi tr*bng c4n giám Rát 1DAA- tiếng ồn:
Œ Thông sô giam sat trong giai doan thi công:
− „hi tuong: Nhiệt dộ, dộ âm, vân tôc gio, huớng gio;
− Bui lo lung;
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
− Cac khi dộc hai : C‹, S‹
2
, N‹
2
;
− Tiêng ôn(dB†): ôn tuc thoi va ôn theo dai ‹cta.
Œ Thông sô giam sat trong giai doan du an di vao vân hanh:
− „hi tuong: Nhiệt dộ, dộ âm, vân tôc gio, huớng gio;
− Cac khi dộc hai : C‹, S‹
2
, N‹
2
, H
2
S, CH
4
, NH
3
;
− Bui lo lung;
− Tiêng ôn (d†B): On tuc thoi va ôn theo dai ‹cta.
J T4n .u\t giám Rát 1DAA- tiếng ồn :
- NQn xuIt gi¸ >¸t t7ong giai ®o3n thi c6ngA Pi¸ >¸t #$ muan
t7zc t7ong thai gian chuJn ;< 1t ;„ng& t7ong thai gian thi
c6ng x©y dùng #$ t7ong thai gian #Un h$nh thrA
 ^èi #íi 6i t7ang Vh6ng VhZ& muan t7zc A 1% #< t7Z n3
fuS#< t7Zo x 1 @QnSth¸ng'
 ^èi #íi ti:ng ln n®o thqo gia& tõ )h-1(h #$ t7íc )h->au
1(hoA 1% #< t7Z n3 fuS#< t7Zo x 1 @QnSth¸ng'
- NQn xuIt gi¸ >¸t t7ong giai ®o3n #Un h$nh'
 ^èi #íi 6i t7ang Vh6ng VhZ& muan t7zc A 2 #< t7Z n1
fuS#< t7Zo x 3 @QnSn¨'
 ^èi #íi ti:ng ln n®o thqo gia& tõ )h-1(h #$ t7íc )h->au
1(hoA 2 #< t7Z n2 fuS#< t7Zo x 3 @QnSn¨'
J ~u/ đLnh ph(n t?ch mgu:
Cac thông sô CL„„ cu thê kiên nghi duoc tiên hanh nhu sau:
(1) Lây mâu va Phân tich S‹
2
theo tiêu chuân TCVN 5971-1995.
Phuong phap Tetracloromercurat (TCM)/ pararosanilin.
(2) Lây mâu va Phân tich C‹ theo tiêu chuân No-128. Method o› †ir
Sampling and †nalysis - Second edition. †PH†-US†.
(3) Lây mâu va Phân tich N‹
2
theo tiêu chuân No-406 (phuong phap
;a)t•mann). Method o› †ir Sampling and †nalysis - Second edition.
†PH†-US†.
(4) Lây mâu va Phân tich H
2
S theo tiêu chuân No-701. Method o› †ir
Sampling and †nalysis - Second edition. †PH†-US†.
(5) Lây mâu va Phân tich Bui lo lung theo tiêu chuân TCVN-5067-
1995 (nhung kiên nghi bằng thiêt bi Hi-Vol chuyên dung cho lây mâu
bui lo lung trong không khi) hoác theo tiêu chuân No.501 (Hi-Vol)-
Method o› †ir Sampling and †nalysis - Second edition. †PH†- US†.
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
f.9.2. -A†B )A†+ E2Q†+ .>(‚?@ ?>(†E
J ECc ti+u của giám Rát 1DP
Muc tiêu chinh cua hệ thông giam sat chât luong nuớc cho khu vuc nay la giam
sat thanh phân nuớc thai va theo d“i anh huởng cua qua trinh thai nuớc sau khi xu ly
tới môi truong nuớc mát sông Nâm Rôm Thanh phô Điên Biên Phu.
J KL tr? các điNm giám Rát 1DP
Giam sat CLN duoc tiên hanh dôi với tât ca cac nguôn thai trong khu vuc Tram
xu ly nuớc thai va nguôn nuớc khu vuc dân cu xung quanh. Giam sat CLN duoc chia
thanh 2 loai: Giam sat chât luong nuớc thai sau xu ly va Giam sat CLN nguôn tiêp
nhân nuớc thai dê co thay dôi trong qua trinh vân hanh..
- Trong giai doan thi công thuc hiện du an: Trong giai doan thi công cân
quan trắc va giam sat môi truong nuớc mát tai khu vuc xây dung tram xu
ly, nuớc ngâm cua dân cu xung quanh khu vuc triên khai du an.
- Trong giai doan vân hanh: Nuớc thai dâu ra tu tram xu ly; Giam sat chât
luong nuớc mát tai nguôn tiêp nhân nuớc sau xu ly cua Tram xu ly nuớc
thai trong khu vuc (nuớc sông Nâm Rôm)
J 1ác thông Rố môi tr*bng c4n giám Rát:
- Cac chỉ tiêu cân phân tich dôi với nuớc mát: Nhiệt dộ, pH, TDS, SS,
D‹, C‹D, B‹D
5
, tông nito, tông phôt pho, sun›at, Coli›orm.
- Cac chỉ tiêu cân phân tich dôi với nuớc ngâm: Nhiệt dộ, pH, dộ duc,
dộ mâu, SS, D‹, N‹
3
, tông phôt pho, sun›at, Mn, •e, Coli›orm, ›ecal
Coli›orm.
J T4n .u\t giám Rát:
Œ Tân xuât giam sat trong giai doan thi công:
 Wíc 1tA 2 #< t7Z x 1 fuS#< t7Z x 1 @QnS‚uh'
 Wíc ngQA 2 #< t7Z x 1 fuS#< t7Z x 1 @QnS‚uh'
Œ Tân xuât giam sat trong giai doan vân hanh:
 Wíc >au xr @hA 2 #< t7Z x 1 fuS#< t7Z x 4 @QnSn¨'
 Wíc 1t t3i >6ng WU uèA 2 #< t7Z x 1 fuS#< t7Z x 4
@QnSn¨.
J ~u/ đLnh ph(n t?ch mgu:
Cac thông sô chât luong nuớc thai dâu ra tram xu ly duoc lây mâu. Cac chỉ tiêu
nay duoc phân tich theo cac tiêu chuân Việt nam va Quôc tê.
− TCVN 5945-2005: Nuớc thai công nghiệp Tiêu chuân thai;
− TCVN 5942-1995: Tiêu chuân về chât luong nuớc mát;
− TCVN 6772-2000: Nuớc thai sinh hoat- Giới han ô nhiêm cho
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 12!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
phep.
− Quyêt dinh 1329/2002/ B€T/QĐ quy dinh Tiêu chuân nuớc án
uông; hoác TCVN 5944-1995 quy dinh Tiêu chuân chât luong
nuớc ngâm;
− TCVN 5945- 2005 quy dinh về tiêu chuân nuớc thai.
− Methods o› †ir Sampling and †nalysis - Second edition do †PH†-
US† (†merican Public Health †ssociation).
− TCVN-1995 va TCVN-2005 va nêu TCVN kiên nghi duoc tiên
hanh tuân theo Tiêu chuân M‚ (Fi7p hội ;<c kh$x 1ộng đồng Ew);
− Methods o› †ir Sampling and †nalysis - Second edition do †PH†-
US† (†merican Public Health †ssociation).
f.9.9. -A†B )A†+ E2D+ .>(‚?@ OA† E +2A„- CA• p0•? 12A†+ )-?2
Tr$ng giai đ$5n thi công
Luong rac thai va bun phat sinh la không lớn, chu yêu la do sinh hoat cua can bộ,
công nhân viên lam việc truc tiêp tai khu vuc du an. Luong rac thai nay hang ngay
duoc thu gom va vân chuyên bởi Công ty môi truong dô thi.
Tr$ng giai đ$5n 0ận h^nh
Theo tinh toan tai phân danh gia luong rac thai, cat, bun, cán phat sinh tai cac
song chắn rac, công trinh thu, bê lắng, loc... la tuong dôi lớn do do cân phai co chuong
trinh giam sat hang ngay khôi luong phat sinh dê phat hiện va xu ly kip thoi cac su cô
qua tai. Lâp Hop dông kinh tê với Công ty Môi truong dô thi thanh phô Điên Biên Phu
dê thu gom dinh ky, dều dán rac thai tu cac song chắn rac, khu tâp kêt rac trong tram
xu ly.
r8H 1ác thông Rố môi tr*bng c4n giám Rát r1hủ /ếu đối 0=i bhn cMnH
Cac chỉ tiêu cân phân tich: pH
„Cl,
Độ âm, tông nito, tông phôt pho,
amoni, sun›at, Cr

, Pb, Zn, vi sinh vât, tông h•u co.
r:H T4n .u\t giám Rát
Bun thai duoc giam sat: 2 lân/nám.
<hi phí giám Nát môi tAư)̀ng
Nkng Vinh DhZ dù to¸n íc tZnh cho Rt n¨ gi¸ >¸t .*BN @$
13')4%'%%% ®lng nai ;a t7iÖu t¸ t7¨ ;èn [i ngh8n ®lngo
chia @$ 2 h3ng 4cA gi¸ >¸t 6i t7ang Vh6ng VhZ #$ níc' dinh DhZ
chi ti:t cho gi¸ >¸t 6i t7ang ®îc @UD thqo th6ng t )3SNNdH-N. @i9n
;R N$i chZnh #$ _R dH.WBN'
Wguln Vinh DhZ gi¸ >¸t chIt @îng 6i t7ang >? do ng©n >¸ch
t`nh cID #$ do KY N$i nguy9n B6i t7ang mugn @h& h$ng n¨ KY N$i
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
nguy9n B6i t7ang @UD V: ho3ch gi¸ >¸t thqo y9u cQu c5a _¸o c¸o
^NB ®s ®îc Dh9 duyÖt'
B¶ng 9. :) D5 t#¸n chi +hÝ gi¸m s¸t ch!t lîng m«i t;<ng h.ng
n¨m
STT WRi dung c6ng #iÖc =. -Þ

>g
=. gi¸
T.
ti7n
?1@@@
%A
?1@@
@ %A
B Ci¸m s¸t m«i t;<ng
Dh«ng DhÝ
-'1 .6ng @Iy fu
2 ngaiS®ij x 2 ®ij x 1
ng$yS®ît x 3 ®îtSn¨
.6ng 12 5% (%%
-'2
Nhu9 ¸y Dh4c #4 @Iy fuA
3¸yS®ij x 2 ®ij x 3
®ît
ng$yS
¸y
1) 3% 54%
-''3 ]h©n tZch fu VhZ
H
2
KA 2 fuS®ij ng$yS
®ît x 2 ®ij x 3 ®ît
fu 12 (% "2%
WH
3
A 2 fuS®ij ng$yS
®ît x 2 ®ij x 3 ®ît
fu 12 (% "2%
KO
2
A 2 fuS®ij ng$yS
®ît x 2 ®ij x 3 ®ît
fu 12 (% "2%
_4iA 2 fuS®ij ng$yS ®ît
x 2 ®ij x 3 ®ît
fu 12 (% "2%
WhiÖt ®R Vh6ng VhZA 1
¸yS®ît x 2 ®ij x 3 ®ît
ng$y ( 4% 24%
^o tèc ®R gi=A 1 ¸yS®ît x
2 ®ij x 3 ®ît
ng$y ( 5% 3%%
BB Ci¸m s¸t m«i t;<ng n6c
11.5 {i<m #<t ch|t lbng ng.un
nDc ti?p nhLn nDc thUi
--'1'1 .6ng @Iy fuA 2ngai x 4
®îtSn¨
c6ng ) 5% 4%%
--'1'2 ]h©n tZch chIt @îng níc
1t
.hIt 7zn @[ @rng nNKKo fu ) 3% 24%
0O fu ) 4% 32%
_O0
5
fu ) 5% 4%%
.O0 fu ) 4% 32%
Nkng Wit7at nWO
3
o fu ) 3% 24%
Nkng Wit7it nWO
2
o fu ) 3% 24%
Nkng ] fu ) 3% 24%
+oni ntZnh thqo Wit[o fu ) 3% 24%
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 131-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
Kun{ua fu ) 3% 24%
Nkng .o@i{o7 fu ) 5% 4%%
Œq fu ) 45 3(%
Bn fu ) 45 3(%
Gn fu ) 45 3(%
.u fu ) 45 3(%
11.3 {i<m #<t th]nh phqn nDc
thUi
--'2'1 .6ng @Iy fuA 2ngai x 3
®îtSn¨
c6ng ) 5% 4%%
--'2'2 ]h©n tZch th$nh DhQn níc
thgi
WhiÖt ®R n
%
.o fu ) 5 4%
DH fu ) 1% )%
B$u >zc fu ) 1% )%
B2i fu ) 1% )%
.hIt 7zn @[ @rng nKKo fu ) 3% 24%
_O0
5
fu ) 5% 4%%
.O0 fu ) 4% 32%
Kun{ua fu ) 3% 24%
Nkng W fu ) 3% 24%
Nkng ] fu ) 3% 24%
+> fu ) 45 3(%
Hg fu ) 45 3(%
.7 n,-o fu ) 45 3(%
Œq fu ) 45 3(%
Bn fu ) 45 3(%
.o@i{o7 fu ) 5% 4%%
TEng Dinh +hÝ
1F.G
H@
BIng chJ) Bai ;a t7iÖu t¸ t7¨ ;èn [i ngh8n ®lng.
2- E2¢K
,< t7Z gi¸ c¸c ®ij >¸t chIt @îng 6i t7ang t7ong mu¸ t78nh
#Un h$nh dù ¸n Dhgi t72ng #íi c¸c #< t7Z ®s @Iy fu x¸c ®<nh chIt @-
îng 6i t7ang •n9n • t7íc Vhi thùc hiÖn dù ¸n'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 132-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
CH%ƠN X!
THAM XẤN Ý s!{N C"N ĐŠN
6.1. TeNH CẦN TH!{T CỦA X![C THAM XẤN C"N ĐŠN
Việc tham vân y kiên cua cộng dông la một phân quan trong trong danh gia tac
dộng môi truong duoc thuc hiện theo quy dinh cua luât BVMT. Cộng dông chinh la
nh•ng dôi tuong huởng loi truc tiêp va cung la dôi tuong chiu tac dộng truc tiêp tu du
an, do vây việc tham vân y kiên cộng dông la một cach tiêp cân bền v•ng. „êt qua
tham vân sŽ duoc su dung dê dề xuât cac biện phap giam thiêu tac dộng cua du an dên
môi truong, nhằm thoa mãn cac nhu câu va su ung hộ cua cộng dông trong qua trinh
thuc thi du an va khi du an hoan thanh di vao vân hanh.
Đê thuc hiện công việc nay, Chu dâu tu phôi hop với UBND Thanh phô Điên
Biên Phu, Tu vân Thiêt kê, Tu vân Môi truong tô chuc cac cuộc hop với cộng dông
dân cu noi du an duoc thuc thi. Thông qua cac buôi tham vân, Chu dâu tu giới thiệu về
du an cung nhu bên tu vân Thiêt kê va Môi truong trinh bay cac phuong an, cac tac
dộng va nh•ng biện phap giam thiêu tuong ung dê cộng dông co thê nắm bắt tinh hinh,
hiêu về cac loi ich cung nhu cac han chê khi triên khai du an doi sông cua nguoi dân,
phat triên kinh tê xã hội va môi truong tai dia ban du an. Tu do, nhân duoc su phan
hôi, su giup d•, ung hộ va dông tinh huởng ung cua nguoi dân va chinh quyền dia
phuong thông qua cac y kiên dong gop, chia se duoc ghi nhân trong kêt qua tham vân
cộng dông.
6.2. MỤC T!cU CỦA THAM XẤN C"N ĐŠN
Ho3t ®Rng Dhk ;i:n th6ng tin #$ tha #In 6i t7ang nh„
®g ;go >ù tha gia c5a chZnh muyen ®<a Dh[ng& c¸c tk chLc
@i9n muan #$ cRng ®lng Vhu #ùc dù ¸n ngl cg ®èi tîng ®îc hYng #$
®èi tîng ;< gnh hYngo #$o dù ¸n& >? giiD dù ¸n Dh¸t t7ijn ;en #÷ng
#$ thuUn @îi' ]hk ;i:n th6ng tin ®:n nh÷ng Vhu #ùc t7ijn Vhai dù
¸n #$ nh÷ng c[ muan tha gia @$ Rt DhQn muan t7Eng t7ong c6ng
t¸c chuJn ;< #$ thùc hiÖn dù ¸n' Nha #In c¸c #In ®e 6i t7ang
c5a dù ¸n #íi cRng ®lng #$ ®g ;go cho hE tha gia tZch cùc >?
gig Dh¸t >inh ©u thufn #$ gig thiju Rt >è 75i 7o' Nha #In
cRng ®lng cƒng cho DhCD ®¸nh gi¸ ®ù[c ®Qy ®5 nh÷ng t¸c ®Rng
6i t7ang c5a dù ¸n #$ ®e xuIt V: ho3ch mugn @h 6i t7ang Dh2 hîD
n;ao gl ®¸nh gi¸ t¸c ®Rng #$ c¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju t¸c ®Rng
6i t7ango' .¸c 4c ti9u c5a ch[ng t78nh th6ng tin #$ tha #In
cRng ®lng nh >auA
- ^j ®g ;go 7„ng& c¸c cID c= thJ muyen Y ®<a Dh[ng cƒng nh
®3i diÖn ngai d©n Vhu #ùc dù ¸n ®îc tha gia #$o mu¸ t78nh
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 133-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thi:t @UD V: ho3ch #$ 7a muy:t ®<nh' _an ‚*0+ V:t hîD ch1t ch?
#íi 5y ;an nh©n d©n& _an mugn @h 1t ;„ng& 5y ;an 1t t7Un
tk muèc& chZnh muyen c¸c Dhang thuRc Dh3 #i dù ¸n t7ong mu¸
t78nh thùc hiÖn' Kù tha gia c5a cRng ®lng ®îc thj hiÖn th6ng
mua c¸c ;uki @$ #iÖc t7ùc ti:D nhED cRng ®lngo ho1c th6ng tin
c6ng Vhai t3i c¸c ®ij t7ung t© th6ng tin ®<a Dh[ng ho1c
c6ng #¨n c5a .h5 ®Qu t xin h Vi:n c5a M_BNN‚& M_W0 c¸c ]h-
ang& xs #e ti:n t78nh @UD dù ¸n #$ _¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®Rng 6i
t7ang cho dù ¸n'
- .hia >Ž th6ng tin #e c¸c h3ng 4c #$ ho3t ®Rng dù Vi:n c5a dù ¸n
#$ c¸c ;9n @i9n muan'
- Nhu thUD th6ng tin #e nhu cQu #$ c¸c ®e xuIt c5a ngai d©n
®1c ;iÖt @$ nh÷ng ngai ;< gnh hYng& cƒng nh nhUn th6ng tin #e
Dhgn Lng c5a hE #e chZnh >¸ch #$ ho3t ®Rng dù Vi:n'
- ^3t ®îc >ù Dhèi hîD #$ tha gia c5a nh÷ng ngai ;< gnh hYng #$
cRng ®lng t7ong c¸c ho3t ®Rng cQn thi:t cho @UD V: ho3ch #$
thùc hiÖn t¸i ®<nh c'
- .¸c ho3t ®Rng Dhk ;i:n th6ng tin& tha #In #e 6i t7ang #$ c¸c
chZnh >¸ch ®en ;2 - t¸i ®<nh c cƒng nh c¸c ho3t ®Rng @i9n muan
Vh¸c >? ®îc thùc hiÖn ®lng thai'
- Wh„ hiju ;i:t ®îc h Vi:n #$ èi muan t© c5a cRng ®lng #e
dù ¸n& ®1c ;iÖt @$ nh÷ng ngai ;< gnh hYng t7ùc ti:D ;Yi #iÖc
x©y dùng #$ #Un h$nh dù ¸n' N79n c[ >Y n$y& nh÷ng èi muan
t© ®= c= thj ®îc gigi muy:t hîD @h t7ong mu¸ t78nh @UD dù ¸n&
@ùa chEn gigi Dh¸D thi:t V:'
- *zng nghq h Vi:n cRng ®lng #$ èi muan t© c5a hE ®èi #íi dù
¸n& ®1c ;iÖt @$ c¸c t¸c ®Rng t7ùc ti:D ®:n cuRc >èng c5a cRng
®lng'
- Pigi muy:t c¸c xung ®Rt t7ong c¸c ®e xuIt tõ DhZa cRng ®lng
#íi c¸c #In ®e #e 6i t7ang #$ >ù t78 hosn t7ong thùc hiÖn V:
ho3ch thi c6ng c5a chZnh muyen'
- v¸c nhUn tZnh hîD @h #$ hîD Dh¸D ®èi #íi c¸c muy:t ®<nh c5a
chZnh muyen ®¸D Lng c¸c y9u cQu hîD Dh¸D c5a ngai d©n& xq
xCt c¸c ®e xuIt c5a cRng ®lng #$ chZnh muyen'
- Hiju ®îc c¸c Vh= Vh¨n chZnh $ ngai d©n Vhu #ùc dù ¸n ®ang @u
t©'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 134-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
6.9. N"! DUN CỤ TH• CỦA THAM XẤN Ý s!{N C"N ĐŠN
- Tom tắt cac nội dung chinh cua du an, tom tắt bao cao danh gia tac dộng môi
truong cua du an;
- Xây dung nội dung công ván tham vân cộng dông, gui tới UBND, UBMTTQ va
UBND cac phuong trong khu vuc du an;
- Xu ly d• liệu thông tin cua cac ván ban tham gia y kiên cua chinh quyền dia
phuong;
- Tông hop cac d• liệu va phân tich cac y kiên va bao cao kêt qua.
6.Y. PH%ƠN THỨC Xz PH%ƠN PHÁP THAM XẤN C"N ĐŠN
.hZnh muyen ®<a Dh[ng #$ c¸c tk chLc c= @i9n muan #$ cRng
®lng >? tha gia #$o tIt cg c¸c giai ®o3n Vh¸c nhau tõ #iÖc chuJn
;< dù ¸n ®:n #iÖc thùc hiÖn dù ¸n'
]h[ng Dh¸D Dhk ;i:n th6ng tin #$ tha #In cRng ®lng c=
thj gl Dh[ng Dh¸D ®¸nh gi¸ nhanh c= >ù tha gia #$ tha #In
c¸c ;9n c= @i9n muan& >r d4ng c¸c V• thuUt tha #In hR gia ®8nh #$
nh÷ng n[i ;< gnh hYng& hED cRng ®lng& hED nh= #$ thgo @uUn
nh= tUD t7ung& c2ng ®ieu t7a Vinh t: xs hRi'
Theo quy dinh tai Thông tu 05/2008/TT-BTNMT ngay 08/12/2008 cua Bộ
TNMT về 'Huớng dân về danh gia môi truong chiên luoc, danh gia tac dộng môi
truong va cam kêt bao vệ môi truong•, co 2 dôi tuong cân tham vân xin y kiên khi lâp
bao cao ĐTM la:
(1) UBND câp xã/phuong
(2) UB Mát trân Tô quôc câp xã/phuong.
Wgay t7ong giai ®o3n ;zt ®Qu chuJn ;< dù ¸n& chZnh muyen
t`nh #$ nh÷ng ngai ®Lng ®Qu c¸c cID chZnh muyen Vhu #ùc dù ¸n
t7ijn Vhai ®îc th6ng ;¸o #e dù ¸n& #e 4c ti9u #$ ho3t ®Rng c5a dù
¸n' HE ®îc tha Vhgo h Vi:n #$ tha gia Rt c¸ch tZch cùc #$o c¸c
cuRc thgo @uUn #e nhu cQu Dh¸t t7ijn #$ u ti9n c5a ®<a Dh[ng' ^lng
thai c¸c h Vi:n ®¸nh gi¸ nh÷ng thuUn @îi& Vh= Vh¨n cƒng nh c¸c gnh
hYng c5a 6i t7ang #$ ®e xuIt c¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju t¸c ®Rng
tõ c¸c cID chZnh muyen ®<a Dh[ng ®îc ghi nhUn ®j hiÖu ch`nh
#$ chEn @Ec thi:t V: Dh2 hîD' _¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®Rng 6i t7ang
dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi th$nh
Dhè ^iÖn _i9n ]h5 ch` ®îc ho$n ch`nh >au Vhi ®s ®îc >ù tha #In
c5a cRng ®lng'
Nõ nh÷ng th¸ng ®Qu n¨ 2%%)& ®îc >ù ®lng h c5a c¸c cID
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 135-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
chZnh muyen #$ >ù hŠ t7î c5a _an mugn @h dù ¸n& c¸n ;R ®<a Dh[ng
®s t3o ®ieu ViÖn thuUn @îi ®j hŠ t7î t #In xs hRi t7ong #iÖc ;è t7Z #$
tk chLc c¸c cuRc hED #íi cRng ®lng& thùc hiÖn c¸c fu ®ieu t7a
Vinh t: xs hRi& hŠ t7î t #In V• thuUt& t7ong c6ng t¸c ®ieu t7a hiÖn t7-
ang& cung cID ;gn ®l #$ c¸c th6ng tin cQn thi:t Vh¸c'
.¸c Dh[ng ¸n V• thuUt ®îc ®e xuIt t79n c[ >Y ®j ®¸D Lng
nhu cQu c5a cRng ®lng th6ng muaA
- Wghi9n cLu nhu cQu c5a cRng ®lng 7li >o >¸nh #íi mui ho3ch
Dh¸t t7ijn tkng thj c5a th$nh Dhè& c¸c ti9u chuJn thi:t V:& c¸c
nguy9n tzc c5a dù ¸n #$ Vhg n¨ng c5a cRng ®lng'
- Wh÷ng ®e xuIt n$y Dhgi ®îc _an mugn @h dù ¸n& c¸c c[
muan #$ ®[n #< chLc n¨ng Dh9 duyÖt'
- Wh÷ng Dh[ng ¸n ®e xuIt ®îc gri cho cRng ®lng ®j @Iy h
Vi:n c5a cRng ®lng nh„ chuJn ;< nh÷ng cuRc hRi thgo'
Nhqo V:t mug Vhgo >¸t Vinh t: y xs hRi cho thIy c= )" b >è ngai
®îc hpi thuRc Vhu #ùc dù ¸n >–n >$ng tha gia ®=ng g=D h Vi:n
cho #iÖc chuJn ;< dù ¸n' ^ieu n$y cƒng thj hiÖn >ù muan t© #$
®lng t8nh t7ong #iÖc t7ijn Vhai thùc hiÖn dù ¸n'
.¸c ;uki hED tha #In cRng ®lng ®s ®îc tk chLc t3i c¸c Dh-
ang n„ t7ong Vhu #ùc t7ijn Vhai dù ¸n' N3i c¸c ;uki hED n$y& ngai
d©n Vhu #ùc ®s ®îc giíi thiÖu #e #< t7Z #$ c¸c ho3t ®Rng c5a dù ¸n
#$ tha gia ®=ng g=D& ®e xuIt c¸c h Vi:n #e @îi Zch& nh÷ng t¸c
®Rng 6i t7ang #$ c¸c ;iÖn Dh¸D h3n ch: gnh hYng tíi cRng ®lng'
]hQn @ín c¸c h Vi:n muan t© #e 6i t7ang c5a ngai d©n tUD
t7ung #$o c¸c nRi dung >auA
- BLc ®R gnh hYng do thu hli ®It& c[ ch: ®en ;2 gigi Dh=ng
1t ;„ng'
- Wh÷ng gnh hYng 6i t7ang #$ c¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju t¸c
®Rng dù Vi:n ®îc ¸D d4ng t7ong mu¸ t78nh thi c6ng'
- Kù thi c6ng c6ng t78nh t79n c¸c tuy:n muèc @R t7ong thai
gian d$i >? gnh hYng ®:n cuRc >èng >inh ho3t #$ ;u6n ;¸n
h$ng ng$y c5a nh©n d©n'
- u5i 7o t7ong mu¸ t78nh #Un h$nh hÖ thèng tho¸t níct t73 xr
@h níc thgi #$ ;iÖn Dh¸D Dh•ng ngõa'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
6.f. TZ CHỨC THỰC H![N THAM XẤN C"N ĐŠN
Ban Quan Ly Du an chuyên nganh xây dung tỉnh Điện Biên (Chu dâu tu) dã
phôi hop với Công ty Cô phân Đâu tu Công Nghê Môi truong va Ha tâng ky thuât
Lac Viêt (L†VIC) don vi tu vân lâp bao cao ĐTM tô chuc tham vân cộng dông.
6.6. s{T :U` THAM XẤN C"N ĐŠN
WRi dung #¨n ;gn xin h Vi:n tha #In cRng ®lng ;ao glA
- h Vi:n c5a .hZnh muyen& M_BN tk muèc& cRng ®lng d©n c
#e #iÖc thùc hiÖn dù ¸n >? g©y 7a nh÷ng t¸c ®Rng g8 ®èi #íi
6i t7ang #$ >ù Dh¸t t7ijn xs hRi—
- 0ù ¸n cQn chi h c¸c #In ®e g8 ®j ;go #Ö 6i t7ang t7ong
giai ®o3n x©y dùng #$ #Un h$nh—
- .= ®e xuIt #$ y9u cQu g8 ®èi #íi dù ¸n—
- WhIt t7Z hay Dhgn ®èi dù ¸n—
Kè @îng c¸c cuRc hED tha #In cRng ®lngA ^s ti:n h$nh %3
cuRc hED #íi >ù tha gia c5aA
- _an mugn @h dù ¸n
- Wh= chuy9n gia @UD ;¸o c¸o ^NB
- ^3i diÖn chZnh muyen ®<a Dh[ng
- .¸c hR d©n c c= ®It ®ai >? ;< thu hli
- .¸c hR d©n xung muanh Vhu #ùc t73 xr @h níc thgi
- .¸c hR d©n c >? ®îc hYng @îi tõ dù ¸n'
6.6.1. T\„?@ 2(‚1 EA†E L† 5-J†? +2AB CQ†? E\‚?@ G\•?@
^s ti:n h$nh Dh¸t #¨n ;gn tha #In h Vi:n cRng ®lng ®:n
_gn Nqn _ n[i dù Vi:n ®1t t73 xr @h níc thgi #íi >ù tha gia c5a
nh= ®¸nh gi¸ 6i t7ang& _an mugn @h dù ¸n& t #In @UD dù ¸n ®Qu t&
®3i diÖn chZnh muyen _gn Nqn _& n[i >? ;< t7ùc ti:D gnh hYng ;Yi
dù ¸n'
_an ‚*0+ #$ t #In 6i t7ang ®s nhUn ®îc ®îc ®Qy ®5 #¨n
;gn c¸c Dhang& xs ®s c= nh÷ng ®=ng g=D& nhUn ®<nh n9u ;Ut @9n >ù
cID thi:t Dhgi t7ijn Vhai thùc hiÖn dù ¸n cƒng nh ®=ng g=D h Vi:n
tha gia #$o c¸c ;iÖn Dh¸D ;go #Ö 6i t7ang t7ong giai ®o3n thi
c6ng #$ #Un h$nh dù ¸n' .¸c h Vi:n ®=ng g=D ®îc t= tzt nh >auA
t&t&8&8& ;*" c(%n thi+#t cua 6*" a#n:
.hZnh muyen ®<a Dh[ng #$ nh©n d©n ®eu c= h Vi:n cho
7„ng th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 cha c= hÖ thèng thu go #$ xr @h níc
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
thgi'
]hQn @ín >è ngai ®îc hpi ®lng t8nh #íi #iÖc x©y dùng hÖ
thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi cho th$nh Dhè ^iÖn _i9n
]h5'
t&t&8&:& K+% ca# c bi+"n pha#p ba$ 0+" môi tr*!%ng cua 6*" a#n :
.hZnh muyen ®<a Dh[ng #$ nh©n d©n t7ong #2ng dù ¸n ®eu
nhIt t7Z #íi nh÷ng ;iÖn Dh¸D #$ ca V:t gig thiju c¸c t¸c ®Rng
6i t7ang t7ong mu¸ t78nh thi c6ng #$ #Un h$nh dù ¸n& c¸c h Vi:n
®eu ®¸nh gi¸ c¸c ;iÖn Dh¸D ;go #Ö 6i t7ang chung c5a dù ¸n ®e
7a #õa ®g ;go tZnh Vhoa hEc& ang tZnh thùc tixn #$ Vh¸ chi ti:t
®Qy ®5'
.¸c h Vi:n ®lng h ®èi #íi c¸c #In ®e 6i t7ang ch5 y:u t7ong
giai ®o3n thi c6ng dù ¸n #$ giai ®o3n ho3t ®Rng c5a dù ¸n @$ do 6
nhix ;4i& VhZ thgi #$ ti:ng ln& níc thgi >inh ho3t c5a c6ng nh©n
c6ng t7ang
.Qn chi h c¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju 6 nhix Vh6ng VhZ& ;4i #$
ti:ng ln' K? c= nhieu #In ®e Dh¸t >inh Vhi thùc thi dù ¸n& #8 #Uy
®e ngh< ch5 ®Qu t #$ nghi9n cLu V• h[n& ®e 7a c¸c ;iÖn Dh¸D
Dh•ng ngõa ®j Vhi thùc hiÖn dù ¸n ®îc ch5 ®Rng& Vh6ng g©y gnh
hYng ®:n cuRc >èng c5a nh©n d©n #$ 6i t7ang Vhu #ùc dù ¸n'
t&t&8&>& T$#m t,#t k+#t 2ua ca# c cuô" c h$"p 0a% ph$ng 0(#n :
1%%b h Vi:n cho 7„ng #iÖc ®Qu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t n-
íc& thu go #$ xr @h níc thgi cho th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 >? ®q
®:n cho d©n c ®<a Dh[ng Rt cuRc >èng tèt h[n'
1%%b nh÷ng ngai >? ;< thu hli ®It ®lng h nhUn ;li thang
Dh4c #4 c6ng t78nh tho¸t níc'
)5b h Vi:n cho 7„ng #In ®e 6 nhix 6i t7ang do níc thgi
>inh ho3t Y th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 Vh¸ nghi9 t7Eng #$ cQn Dhgi
x©y dùng Rt hÖ thèng thu go& xr @h níc thgi hîD #Ö >inh'
XiHn nghKA .h5 ®Qu t ti:n h$nh x¸c ®<nh èc ch` giíi c4 thj
c5a c¸c #< t7Z ®It thu hli #}nh #ixn& c¸c #< t7Z ®It thu hli t3 thai
®j d©n ching y9n t© t7ong c6ng #iÖc ®en ;2 #$ gigi tpa 1t
;„ng'
6.6.2. sJ†+ .0Q‚?
.hZnh muyen ®<a Dh[ng #$ nh©n d©n t7ong #2ng dù ¸n ®eu
nhIt t7Z A
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- WhIt t7Z #íi Dh[ng ¸n ®Qu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc&
thu go #$ xr @h níc thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5& dù ¸n >? cgi
thiÖn ®¸ng Vj 6i t7ang >inh th¸i& cƒng nh ho$n ch`nh ®ieu
ViÖn c[ >Y h3 tQng& ®¸D Lng muy ho3ch Dh¸t t7ijn c5a ®6 th<
hiÖn t3i #$ t[ng @ai'
- WhIt t7Z #íi nh÷ng ®¸nh gi¸ #e t¸c ®Rng 6i t7ang c5a dù
¸n t7ong mu¸ t78nh thi c6ng #$ #Un h$nh dù ¸n& nhIt t7Z #íi
nh÷ng ;iÖn Dh¸D #$ ca V:t gig thiju c¸c t¸c ®Rng 6i t7-
ang t7ong mu¸ t78nh thi c6ng #$ #Un h$nh hÖ thèng tho¸t níc&
thu go #$ xr @h níc thgi cho th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 13!-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
s{T LUẬN Xz s!{N NHd
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14%-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
!. s{T LUẬN
1' 0ù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc
thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 @$ Rt dù ¸n th©n thiÖn #íi 6i
t7ang' N¸c ®Rng chung c5a to$n ;R dù ¸n @$ tZch cùc #$ >? @$
Rt ;íc ®Rt Dh¸ t7ong c6ng t¸c ;go #Ö 6i t7ang th6ng mua hÖ
thèng tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi t[ng ®èi ho$n
ch`nh'
HÖ thèng thu go #$ xr @h níc thgi >? Vhzc Dh4c t8nh t73ng 6
nhix 6i t7ang ®s #$ ®ang @$ #In ®e nhLc nhèi& t3o @9n Rt
;R 1t ®6 th< íi Vhang t7ang& >3ch ®|D' Wíc thgi ®îc thu
go #$ xr @h t7íc Vhi xg 7a 6i t7ang >? g=D DhQn t7g @3i cho 6i
t7ang níc& nguln t$i nguy9n #6 c2ng muh gi¸& >ù t7ong >3ch #èn
c= c5a n='
2' 0ù ¸n n$y ®q ®:n cho d©n c th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5
Rt c6ng t78nh tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi ®lng ;R&
g=D DhQn n©ng cao Lc >èng& n©ng cao h thLc ;go #Ö 6i t7-
ang c5a nh©n d©n'
^1c ;iÖt& Thiên nhiên dã ban táng cho Điện Biên một hệ sinh thai liên hoan
gôm nh•ng hô nuớc mênh mông, co nguôn nuớc khoang với nh•ng rung cây
xanh thžm, nhiều hang dộng ky ao& th8 #iÖc ®Qu t dù ¸n n$y c$ng c=
h ngh}a' BRt Điện Biên con luu gi• nh•ng di tich co gia tri nhân ván nhu
thanh Tam Van, Thanh Ban Phu - Đền Hoang Công Chât, va nôi bât la hệ thông
di tich lich su chiên thắng Điện Biên Phu& chzc chzn >? t7Y th$nh
®ij du @<ch ngh` d€ng ®Rc ®¸o cho du Vh¸ch t7ong #$ ngo$i
níc'
N7ong mu¸ t78nh hRi nhUD Vinh t:& #In ®e 6i t7ang ng$y
c$ng ®îc muan t©& >ù ®Qu t cho dù ¸n n$y @$ ;íc ®i ®ing h-
íng c5a th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5& Dh2 hîD #íi xu th: Dh¸t t7ijn
;en #÷ng Y ,iÖt Wa #$ t79n to$n th: giíi'
3' 0ùa t79n c¸c c¨n cL Vhoa hEc ®s Dh©n tZch t7ong ;¸o c¸o
n$y& Vh•ng ®<nhA ,< t7Z x©y dùng t73 xr @h níc thgi ¸D d4ng
cho th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 ®3t ti9u chuJn 6i t7ang'
4' .¸c #In ®e 6i t7ang Dh¸t >inh t7ong mu¸ t78nh gigi Dh=ng
1t ;„ngA
- *$ It ®i Rt DhQn diÖn tZch ®It n6ng nghiÖD n 3hao
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 141-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
- *$ gig thu nhUD c5a c¸c hR d©n ;< It ®It'
dhu #ùc ®It ;< thu hli @$ Vh6ng Dhgi @$ nguln thu nhUD
chZnh n9n Vh6ng g©y x¸o t7Rn cuRc >èng c5a d©n c ®<a Dh-
[ng' B1t Vh¸c& t79n diÖn tZch ®It hiÖn h÷u& Vh6ng c= c¸c
c6ng t78nh Vi:n t7ic muan t7Eng& cƒng Vh6ng c= @¨ng R&
®8nh ch2a' ^©y @$ nh÷ng ®ieu ViÖn 7It thuUn @îi cho dù ¸n'
5' .¸c #In ®e Dh¸t >inh t7ong mu¸ t78nh thi c6ng x©y dùng
glA
• dhZ thgi& Vh=i ;4i #$ ti:ng ln g©y 7a ;Yi c¸c Dh[ng tiÖn c[
giíi #Un chuyjn #$ thi c6ng c6ng t78nht ;Yi c¸c ho3t ®Rng
x©y @zD hÖ thèng ®ang èng dfn níc thgi'
• Wíc thgi #$ chIt thgi 7zn c5a c6ng nh©n x©y dùng t79n
c6ng t7ang'
.¸c t¸c ®Rng t79n ®©y ch` xgy 7a t7ong thai gian thi c6ng #$
ho$n to$n c= thj Vhzc Dh4c ;„ng c¸c ;iÖn Dh¸D gig thiju
nh ®s t78nh ;$y t7ong ch[ng 4'
(' .¸c t¸c ®Rng 6i t7ang Vhi dù ¸n ho3t ®Rng glA
.hIt @îng níc thgi >au xr @h c= thj Vh6ng ®3t ti9u chuJn 6i t7-
ang ;Yi c¸c nguy9n nh©nA N7ong níc thgi c= c¸c chIt ®Rc h3i
ho1c mu¸ t78nh xr @h cha t7iÖt ®j' dhi ®=& níc thgi tõ c¸c t73
xr @h >? @$ 6 nhix nguln níc 1t >6ng WU uè'
_9n c3nh ®= ho3t ®Rng c5a t73 xr @h níc thgi c•n c= thj gnh
hYng ®:n 6i t7ang Vh6ng VhZ xung muanh ;Yi 2i h6i tõ -
[ng xr @h >inh hEc #$ tõ Vhu xr @h ;2n'
Nuy nhi9n c¸c t¸c ®Rng 6i t7ang t79n ®©y ®eu c= thj Vhzc
Dh4c ®îc ;„ng c¸c gigi Dh¸D h÷u hiÖuA Pi¸ >¸t muy t78nh
c6ng nghÖ xr @ht gi¸ >¸t ®<nh V• chIt @îng níc thgit Vij t7a
;go d€ng thang xuy9n t73 xr @h& c¸c tuy:n cèng níc thgi'
"' .h[ng t78nh gi¸ >¸t chIt @îng 6i t7ang >? ®îc thùc hiÖn
nghi9 tic ;Yi ®[n #< mugn @h #$ #Un h$nh dù ¸n c2ng #íi >ù
hîD t¸c #$ híng dfn c5a c[ muan mugn @h 6i t7ang ®<a Dh[ng'
B4c ti9u c5a ch[ng t78nh n$y @$A ‚ugn @h ch1t ch? #$ h3n ch:
>ù thay ®ki 6i t7ang thqo chieu híng xIu' ^lng thai ®g
;go 7„ng chIt @îng níc thgi @u6n ®3t ti9u chuJn ,iÖt Wa hiÖn
h$nh'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 142-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
)' ,íi >ù tu©n th5 nghi9 ng1t c¸c muy ®<nh Dh¸D @uUt #e 6i
t7ang #$ c¸c ®e xuIt gig thiju 6 nhix 6i t7ang t7ong ;¸o
c¸o n$y& chzc chzn& dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc& thu
go #$ xr @h níc thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 >? ho3t ®Rng tèt&
®q @3i hiÖu mug tZch cùc #e Vinh t: - xs hRi - 6i t7ang'
!!. s!{N NHd
1' .[ muan mugn @h nh$ níc #e 6i t7ang t3i th$nh Dhè ^iÖn
_i9n ]h5 hŠ t7î ch5 dù ¸n tUD huIn n©ng cao t78nh ®R c5a ®R
ngƒ c¸n ;R& c6ng nh©n t73 xr @h níc thgit tk chLc c¸c ;uki
gi¸o d4c cRng ®lng ®j n©ng cao h thLc ;go #Ö 6i t7ang&
;go #Ö nguln níc c5a nh©n d©n ®<a Dh[ng'
2' .¸c ®[n #< c= Dh¸t >inh níc thgi >gn xuIt Dhgi xr @h >[ ;R
t7íc Vhi ®a #$o hÖ thèng tho¸t níc chung c5a th$nh Dhè ^iÖn
_i9n ]h5' ^e ngh< c[ muan mugn @h nh$ níc #e 6i t7ang mugn
@h ch1t ch? #$ c= ;iÖn Dh¸D xr @h nghi9'
3' ^e ngh< KY N$i nguy9n B6i t7ang t`nh ^iÖn _i9n tk chLc
thJ ®<nh& Dh9 duyÖt ;¸o c¸o ^¸nh gi¸ N¸c ®Rng B6i t7ang #$
cID PiIy DhCD NhJ ®<nh ®j 0ù ¸n v©y dùng hÖ thèng
tho¸t níc& thu go #$ xr @h níc thgi th$nh Dhè ^iÖn _i9n ]h5 >í
®îc thùc hiÖn' ^lng thai& @$ c[ >Y cho c6ng t¸c mugn @h #$
;go #Ö 6i t7ang Vhi 0ù ¸n ®i #$o ho3t ®Rng'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 143-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
PHỤ LỤC
B†‹ C† ‹ ІNH GI† T†C ĐÔNG MÔI TR‰ŠNG
1' .¸c V:t mug ®o 6i t7ang'
2' K[ ®l 1t ;„ng #< t7Z @Iy fu'
3' K[ ®l 1t ;„ng t73 xr @h níc thgi'
4' K[ ®l #< t7Z gi¸ >¸t 6i t7ang

LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 144-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
]h4 @4c 1A
"¸c DÕt K¶ %# %$c hi0n t;$ng
m«i t;<ng Dh -5c.
1- d:t mug muan t7zc chIt @îng 6i t7ang Vh6ng VhZ'
2- d:t mug Dh©n tZch chIt @îng 6i t7ang ti:ng ln& ®R 7ung'
3- d:t mug Dh©n tZch chIt @îng níc 1t'
4- d:t mug Dh©n tZch chIt @îng níc ngQ'
5- d:t mug Dh©n tZch fu ;2n ®It #qn >6ng& ®It 7uRng'
(- d:t mug Dh©n tZch níc thgi'
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 145-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
]h4 @4c 2A
S, %1 mLt bIng -Þ t;Ý l!3 mM
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14(-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
]h4 @4c 3A
S, %1 mLt bIng t;$m 2N lO n6c th¶i
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14"-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
]h4 @4c 4A
S, %1 -Þ t;Ý gi¸m s¸t ch!t lîng m«i t;<ng
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14)-
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện iên !hu" #TCnh Điện iên
]h4 @4c 5A
"¸c tiP chQn m«i t;<ng
LAX!C | 2<<l Báo cáo Đánh giá tá c động Môi trường
- 14!-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

1.4.5 Kế hoạch thực hiện........................................................................................31 1.4.6. Tổng mức đầu tư.........................................................................................32 1.4.7. Mục tiêu của dự án......................................................................................32 1.4.8. Ý nghĩa của dự án........................................................................................33

CHƯƠNG II: ...................................................................................................................34 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI...34
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...................................................34 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.........................................................................34 2.1.1.1.V ị trí địa lý..............................................................................................34 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình..................................................................................34 2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:...............................................................34 2.1.2. Khí tượng .....................................................................................................34 2.1.3. Địa chất thủy văn..........................................................................................35 2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên.................................................................................36 2.1.4.1. Tài nguyên nước:...................................................................................36 2.1.4.2. Tài nguyên rừng và đất rừng:................................................................36 2.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản:.........................................................................36 2.1.5. Tài nguyên du lịch.........................................................................................37 2.1.5.1. Tài nguyên du lịch lịch sử:....................................................................37 2.1.5.2. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên:..................................................37 2.1.5.3. Tài nguyên du lịch văn hóa:..................................................................37 2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI .........................................................................................37 2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế.........................................................................37 2.2.1.1. Thương mại – dịch vụ - du lịch:............................................................38 2.2.1.2. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:...............................38 2.2.1.3. Phát triển Nông – Lâm nghiệp..............................................................38 2.2.1.4. Giao thông vận tải..................................................................................39 2.2.2 Tình hình phát triển xã hội...........................................................................40 2.2.2.1. Dân số....................................................................................................40 2.2.2.2. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập........................................................40 2.2.2.3. Y tế..........................................................................................................40
LAVIC - 2009
Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường

- 2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->