Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện

Biên

MỤC LỤC
Trang

MỤC LỤC..................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................6
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN..........................................................................................6
2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7
2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý.........................................................................................7
2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật........................................................................................8
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM................................10
* Phương pháp tham vấn cộng đồng.....................................................................10
* Phương pháp thống kê: ......................................................................................11
* Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
theo các quy định của TCVN: ...................................................................11
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM............................................................................11
4.1. Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.........................11
4.2. Tổ chức thực hiện............................................................................................12

CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..............................................14
1.1. TÊN DỰ ÁN........................................................................................................14
1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN...........................................................................14
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ..................................................................................................14
1.4. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN...................................................................................15
1.4.1. Loại hình hệ thống thoát nước ....................................................................15
1.4.2. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa............................................................17
1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa..............................................................17
1.4.2.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa.......................................................17
1.4.2.3. Tính toán mạng lưới nước mưa............................................................18
1.4.2.4. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa...........................................19
1.4.3. Xây dựng hệ thống thoát nước thải............................................................19
1.4.3.1 Sơ đồ thoát nước thải.............................................................................19
1.4.3.2. Lưu vực thoát nước thải........................................................................20
1.4.3.3. Lưu lượng nước thải.............................................................................20
1.4.3.4. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải............................23
1.4.4. C¸c loại m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô dù ¸n....................................................30
LAVIC 2009

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

-1-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

1.4.5 Kế hoạch thực hiện........................................................................................31
1.4.6. Tổng mức đầu tư.........................................................................................32
1.4.7. Mục tiêu của dự án......................................................................................32
1.4.8. Ý nghĩa của dự án........................................................................................33

CHƯƠNG II:
...................................................................................................................34
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI...34
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...................................................34
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.........................................................................34
2.1.1.1.V ị trí địa lý..............................................................................................34
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình..................................................................................34
2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:...............................................................34
2.1.2. Khí tượng .....................................................................................................34
2.1.3. Địa chất thủy văn..........................................................................................35
2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên.................................................................................36
2.1.4.1. Tài nguyên nước:...................................................................................36
2.1.4.2. Tài nguyên rừng và đất rừng:................................................................36
2.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản:.........................................................................36
2.1.5. Tài nguyên du lịch.........................................................................................37
2.1.5.1. Tài nguyên du lịch lịch sử:....................................................................37
2.1.5.2. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên:..................................................37
2.1.5.3. Tài nguyên du lịch văn hóa:..................................................................37
2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI .........................................................................................37
2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế.........................................................................37
2.2.1.1. Thương mại – dịch vụ - du lịch:............................................................38
2.2.1.2. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:...............................38
2.2.1.3. Phát triển Nông – Lâm nghiệp..............................................................38
2.2.1.4. Giao thông vận tải..................................................................................39
2.2.2 Tình hình phát triển xã hội...........................................................................40
2.2.2.1. Dân số....................................................................................................40
2.2.2.2. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập........................................................40
2.2.2.3. Y tế..........................................................................................................40
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường

- 2-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

2.2.2.4. Giáo dục.................................................................................................41
2.2.2.5 An ninh trật tự........................................................................................41
2.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC.........................................................42
2.4. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC...................................................43
2.4.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:.........................................................43
2.4.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải:..........................................................44
2.5. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:............................44
2.6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG.............................45
2.6.1. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án................................46
2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt...............................................................49
2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm..............................................................53
2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải.................................................................55
2.6.5. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất:................................................56
KẾT LUẬN CHUNG.............................................................................................59

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.............................................61
3.1. NGUỒN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG....................................61
3.1.1. Nguồn gây tác động.....................................................................................61
3.1.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công
xây dựng .............................................................................................................61
3.1.1.2. Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước...61
3.1.2. Đối tượng gây tác động................................................................................62
3.1.3. Quy mô bị tác động của dự án:....................................................................64
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN ...................................64
3.2.1. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải..................................................64
3.2.2. Trạm bơm nước thải.................................................................................65
3.2.3. Trạm xử lý nước thải................................................................................65
3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG .....68
3.3.1. Tác động đến môi trường không khí........................................................75
3.3.2. Tác động đến môi trường nước................................................................84
3.3.3. Tác động đến môi trường đất...................................................................88
3.3.4. Tác động của chất thải rắn- CTR.............................................................90
3.3.5. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan.....................................................92
3.3.6. Tác động đến đời sống kinh tế- xã hội.....................................................95
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường

- 3-

....................117 4............ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG......114 4............... Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất .....105 4... CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG .. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước ...............106 4...... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn ........... Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công: .....1.....................119 LAVIC ......................2.......3...........4.......................................................1.............................2..3..........118 4....................107 4..............................103 4..2....1...................98 CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU..........1................................. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất....2............112 4.............................................3................2........................1......6.............3........ thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3.... BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH . Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước...........2....... Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.........3................... Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi...........................3................... Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công ............. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: .101 4........... CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH........................1......................................... Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật...............109 4......................xã hội ...2....105 4.........111 4.............2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải .....4..3......................................3......3..............................107 4................ Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan .109 4...4..... Các biện pháp chung ............ Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn ......................... ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ.................. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ..2.............108 4.................2.....Hệ thống thoát nước...................2......2..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường .....4................5................................................2..........113 4.............1................................................101 4...........112 4.......4................. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ..........8....3.............................................3...........................2...............................................................118 4.........2...........................4- ......................4..................3...... Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế............. Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội.......... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn......113 4............118 4........109 4..103 4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT ........................7................1..........2.....2......... Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom ......................................................................2......1...2............................................2...........

..129 5..6....... Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án : ....3..............................................1.... Giai đoạn chuẩn bị........................ Sự cần thiết của dự án: ...............................3................................. Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn : .....140 I.......... NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.............................................2..4..................................1.127 5..138 6.......... KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG..............1................ Kết luận............119 4................2.......................................3.............................................................. VỆ SINH........4.............................................................................130 CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG................................143 PHỤ LỤC.......... Giai đoạn vận hành................................5- ..............................137 6........................... CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT)............144 LAVIC ......................... AN TOÀN LAO ĐỘNG..................................................................133 6.............6............1.5................... BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC................ KẾT LUẬN.....3.................5............124 5...119 4...3..............................1...1..133 6...........120 4.......................................126 5...2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường .....2..4.........................................................137 6..................... PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.......................2..........6............ Giai đoạn xây dựng.................1........... TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.................................... Biện pháp phòng chống thiên tai.......6.....................1..............138 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..... Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh .....................123 6........................ MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .... Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4........138 6.......120 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG......123 5....................................................135 6...1.........................................2..................... Biện pháp phòng chống cháy nổ...137 6............123 5..................6...141 II...................3..... KIẾN NGHỊ..1..............................1..................... CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ .....1...........6.....................3.....2......137 6........................... CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG..................123 5...3....1.............6................................ Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng..............127 5.... Giám sát chất lượng nước ..2..........135 6........Hệ thống thoát nước........................ TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.....................133 6...

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên MỞ ĐẦU 1.6- . Theo điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố cần đáp ứng các yêu cầu phát triển là Đô thị loại II trong tương lai điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung của cả nước và chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh Điện Biên Tuy nhiên các công trình về thoát nước. nước mưa và nước thải thoát chung vào cùng một mạng lưới cống. Hệ thống thoát nước chung. Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông. Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Điện Biên ở Tây Bắc Việt Nam. Vào mùa mưa xuất hiện tình trạng ngập úng. Thành phố nằm trong khu thung lũng Mường Thanh với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 6 km. khó chịu cho khu vực xung quanh đặc biệt là khi không có mưa hoặc khi không được thau rửa từ nước của các sông nhánh đổ vào. là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh Điên Biên. Thành phố còn là đầu mối giao thông quan trọng của 2 tuyến quốc lộ : Quốc lộ 279 nối Thành phố Điện Biên với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua Cửa khẩu Tây Trang. Tỉnh mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 6 và 279. gây mùi hôi thối. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Hiện thành phố đang là đô thị loại III đang phấn đấu là đô thị loại II trong tương lai. Chính vì điều này mà có khi nó còn được gọi là "lòng chảo Điện Biên". đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. các phía còn lại giáp huyện Điện Biên. khử trùng gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng đồng thời nước sông Nậm Rốm đã bị ô nhiễm. thu gom và xử lý nước thải hiện chưa được đầu tư xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân trong khu vực dự án. Thành phố Điện Biên Phủ có sông Nậm Rốm chảy qua. có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. HÖ thèng tho¸t níc chung hiÖn nay ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1997 vµ 2000. Thành phố Điện Biên Phủ là thành phố thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Ô nhiễm môi trường do nước thải tại thành phố Điên Biên Phủ đã và đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Với diện tích tự nhiên là: 9. Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi.554. khi mà vấn đề môi trường đang là mối LAVIC . xả trực tiếp xuống sông Nậm Rốm. ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Điện Biên Phủ được xem là một thành phố nằm ở biên giới vì chỉ cách biên giới với Lào khoảng 35 km.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . môi trường tự nhiên và ảnh hưởng không nhỏ tới vẻ đẹp cảnh quan của thành phố vốn được coi là trong lành. Do không có hệ thống tách nước thải. mất vệ sinh xảy ra trên địa bàn thành phố. thu gom nước thải để xử lý.Hệ thống thoát nước. không được nạo vét thường xuyên nên hệ thống thoát nước hiện không đáp ứng được khả năng tiêu thoát nước.107 km2.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước. đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Điện Biên Phủ nói riêng.Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 về thoát nước Đô thị và khu công nghiệp.Thông tư 05/TT/BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn chi tiết hệ thống một số nội dung về đánh giá tác động môi trường chiến lược. thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Vì các lý do trên.Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường. 2. cải tạo. . để tương xứng với vị trí chiến lược của mình. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sẽ đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của nhân dân địa phương cùng tất các các nghành các cấp.Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng . . các ngành. nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . Cơ sở tài liệu pháp lý . .CP ngày 09/06/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường. . . . nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường. đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường . LAVIC .1. nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố.Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Nghị định số: 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi.7- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên quan tâm của toàn nhân loại. . .Hệ thống thoát nước.Chỉ thị số 487/TTg ngày 30/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với nguồn nước.Nghị định số 80 /2006/NĐ.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2. Trong tương lai thành phố Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II. và khu vực Tây Bắc nói chung. bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường.

.Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 20/5/1998 và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố vào ngày 1/6/1998.Quyết định số 19/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. .Tiêu chuẩn ngành 20 TCN-51-84: Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới bên ngoài công trình.2005: Nước thải công nghiệp và tiêu chuẩn thải. . . 3 ban hành theo quyết định số 682/BXD.Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945. hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.giới hạn ô nhiễm cho phép. .Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quyết định số 1751/2005/BXD.8- .Hệ thống thoát nước. . . .Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772.Quy chuẩn Việt Nam QCVN08:2008/BTNMTvề chất lượng nước.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật . .Nghị định số 04/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/CP ngày 03/06/2003 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải. 2. LAVIC . sử dụng tài nguyên nước và xả nước vào nguồn nước.CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. .VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . .Căn cứ thông báo số 869/TTg-QHQT ngày 02/7/2007 của TT Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Phần Lan.Nghị định số 148/NDD-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc cấp phép thăm dò khai thác.Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004.Nghị định chính phủ số 197/2004/NDD-CP ngày 03/12/2004 về việc “ Bồi thường. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên .Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1.2000: Chất lượng nước.Nước thải sinh hoạt.Quyết định số 18/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 2. . .Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222: 2002: Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.chất lượng nước mặt.

điện lực và các vấn đề liên quan do địa phương cung cấp.Các văn bản.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . bưu điện.Các tài liệu về điều kiện tự nhiên thành phố Điện Biên Phủ và khu vực nghiên cứu .9- . số liệu điều tra hiện trạng mới nhất về: Cấp nước. sức khoẻ trong khu vực dự án. tình trạng y tế. LAVIC .Báo cáo kinh tế xã hội của UBND thành phố Điện Biên Phủ và các tài liệu về dân số. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . . tài liệu.

000 Lập ĐTM nước dưới đất m3 nước/ngày đêm trở lên Công suất khai thác dưới 10.Hệ thống thoát nước. Căn cứ Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 05/TT/BTNMT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường thì dự án Xây dựng hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để đánh giá một cách tổng quát những tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và đời sống xã hội của nhân dân Thành phố. 2.Hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm phổ biến các thông tin có liên quan đến dự án cho cộng đồng khu vực thực hiện dự án.Lắng nghe ý kiến của người dân về những tác động gây ra do dự án: Tác động đến môi trường. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM * Phương pháp tham vấn cộng đồng  Phổ biến thông tin: . . LAVIC . Dự án xây dựng Công suất thiết kế 1. nước thải sinh hoạt tập trung.Về mức độ quan tâm và sự ủng hộ của cộng đồng đối với việc thực hiện dự án cũng như các phương án kỹ thuật được sử dụng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 10- . 3.  Thu thập ý kiến của cộng đồng: . vệ môi trường.000 Lập bản cam kết Bảo m3 /ngđ vệ môi trường. kinh tế và những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống.000 Lập bản cam kết Bảo m3 nước/ngày vệ môi trường. Dự án khai thác Công suất khai thác từ 10. STT Loại dự án Quy mô Điều kiện bắt buộc 1. 3. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc xây dựng và trong quá trình vận hành dự án sau này.000 m3 hệ thống xử lý nước/ngày đêm trở lên Lập ĐTM. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng i. Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường.000 m3 Lập ĐTM nước mặt nước/ngày đêm trở lên. Dự án khai thác Công suất khai thác từ 50. từ đó có những biện pháp giảm thiểu trong từng giai đoạn khi dự án được thực thi. Công suất thiết kế nhỏ 1.000 m3 Lập bản cam kết Bảo nước/ngày đêm. Công suất khai thác dưới 50.

xã hội . kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.Ghi nhận những đề xuất từ phía cộng đồng và lãnh đạo địa phương trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường và lợi ích cho nhân dân khu vực thực hiện dự án và những người bị ảnh hưởng trực tiếp.Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. . thông tin kỹ thuật và xử lý số liệu về hiện trạng khu vực triển khai dự án.vn LAVIC . Công nghệ Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Lạc Việt ( LAVIC): Người đại diện: Ông Nguyễn Phản Ánh Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 9 – Đường Thành.Nhằm thu thập tài liệu. * Phương pháp thống kê: .Khảo sát môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 11- .Thu thập tài liệu. HN Điện thoại: (043) 8288952 Email: LAVIC@vnn.Khảo sát chất lượng nước.Được sử dụng trong quá trình phỏng vấn các cấp Chính quyền. Khảo sát mức ồn. * Phương pháp so sánh . thuỷ văn). . các lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện dự án. thông tin và xử lý số liệu đã có về điều kiện tự nhiên (khí hậu. địa chất. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 4. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . thành phần nước của khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. 4. * Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các quy định của TCVN: . * Phương pháp điều tra kinh tế .Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN). .Hệ thống thoát nước. độ rung tại khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. .1. Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư.Khảo sát chất lượng không khí tại khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. Quận Hoàn Kiếm.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. Đỗ Thị Kim Xuân Chủ trì thực hiện – Tổng hợp LAVIC báo cáo cuối cùng. đối với môi trường kinh tế . vừa phát huy cao nhất các lợi ích của Dự án khi đi vào hoạt động. đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.Nghiên cứu. đề xuất các biện pháp kỹ thuật để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi và tìm ra phương án tối ưu.nguồn nước. Công nghệ Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt ( LAVIC). Lê Anh Tuấn Chuyên gia môi trường không LAVIC khí – Đánh giá chất lượng môi trường không khí LAVIC . Danh sách cán bộ trực tiếp tham gia lập Báo cáo ĐTM STT Họ và tên I Phần công việc Nơi công tác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ. Nguyễn Phản Ánh Giám đốc dự án LAVIC 2 Ks. sinh hoạt. tiếng ồn).2. đánh giá tác động môi trường của Dự án. có sự phối hợp của các cán bộ thuộc trung tâm công nghệ xử lý môi trường Bộ Quốc phòng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 12- .Phân tích.) 3. tài nguyên sinh vật . Tỉnh Điện Biên”. 4 Ks. trực tiếp và gián tiếp..xã hội (sức khoẻ cộng đồng hoạt động kinh tế. trước mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án đối với môi trường vật lý (không khí. Nguyễn Công Minh Chuyên gia môi trường nước – LAVIC Đánh giá chất lượng môi trường nước 5 Ks. Trong quá trình lập Báo cáo. quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án cũng như trong quá trình vận hành dự án sau này. được thực hiện với sự chủ trì của các cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư. Nội dung chủ yếu như sau: 1.. đo đạc.Khảo sát. đánh giá tác động của dự án đến môi trường trong các quá trình: chuẩn bị thi công. đất. nước. Phan Hoành Sơn Chủ nhiệm công trình LAVIC 3 Ths.Hệ thống thoát nước. 4. Tổ chức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “ Đầu tư Xây dựng hệ thống thoát nước. dự báo những tác động có lợi và có hại. Bảng ii. CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT LẠC VIỆT (LAVIC) 1 Ths. đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ. tài nguyên đất.động vật và thực vật).Xây dựng chương trình kiểm soát và Quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình vận hành Dự án. vừa hạn chế tác động có hại. 2. Đây là số liệu “nền” để so sánh.

Nguyễn Thị Phương Cán bộ phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ xử lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 4 Nguyễn Thị Nụ Cán bộ phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ xử lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội LAVIC .Lấy mẫu. Vũ Văn Nam Kỹ sư cấp thoát nước – Tham LAVIC vấn cộng đồng 12 Ks. đánh giá công nghệ xử lý nước 11 Ks. Nguyễn Văn Hà Kiểm định viên . Vũ Trường Sơn Kỹ sư cấp thoát nước – Dự LAVIC toán kinh phí môi trường II TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỘ QUỐC PHÒNG 1 Ks. Hà Ngọc Minh Kỹ sư cấp thoát nước – Tham LAVIC vấn cộng đồng 13 Ks.Hệ thống thoát nước. Đào Trang Nhung Kỹ sư cấp thoát nước – Đánh LAVIC giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước 9 Cn. Lê Viết Thành Chuyên gia phân tích công LAVIC nghệ thoát nước – Phân tích. Nguyễn Tiến Dũng Cử nhân môi trường – Tổng LAVIC hợp điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội 10 Ths. Trung tâm công nghệ xử phân tích chất lượng không khí lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 2 Ks. Nguyễn Đức Toàn Kiểm định viên – Lấy mẫu. Đào Như Ý Chuyên gia chất thải rắn – LAVIC Đánh giá hiện trạng chất thải rắn 8 Ks.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 13- . Đoàn Mạnh Hùng Chuyên gia phân tích công LAVIC nghệ cấp nước – Đánh giá công nghệ cấp nước 7 Ks. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6 Ks. Trung tâm công nghệ xử phân tích chất lượng không khí lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 3 Ks.

107 km2. Mường Thanh ở khu trung tâm thành phố.Đại diện chủ đầu tư: Ông Nguyễn Đức Trung . các phía còn lại giáp huyện Điện Biên.Cơ quan Chủ quản: Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) Tỉnh Điện Biên .1. Với diện tích tự nhiên là: 9.810584 1. Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông.Chủ đầu tư: BQL Dự án Chuyên nghành xây dựng tỉnh Điện Biên. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được nghiên cứu cho Thành phố Điện Biên Phủ cụ thể theo phạm vi thiết kế hợp phần thoát nước thải được giới hạn trong 6 phường nội thành của thành phố và một số vùng lân cận: Phường Tân Thanh. Điện Biên là đầu mối giao thông quan trọng của 2 tuyến quốc lộ: Quốc lộ 279 nối thành phố Điện Biên với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua Cửa khẩu Tây Trang.554.Hệ thống thoát nước.Giám đốc Ban quản lý Dự án + Địa chỉ liên lạc: Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên + Điện thoại: 0913. Thanh Bình. Thành phố Điện Biên Phủ có sông Nậm Rốm chảy qua. Phạm vi nghiên cứu theo nội dung của dự án sẽ bao gồm: - Thu gom. Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi. Điện Biên Phủ được xem là một thành phố nằm ở biên giới vì chỉ cách biên giới với Lào khoảng 35 km. . 1.3. vận chuyển lưu lượng nước thải sinh hoạt: Xây dựng mới các tuyến cống thu gom nước thải bằng HDPE kích thước từ DN200-DN500 dọc theo các tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 14- . TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN .2. Noong Bua. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. LAVIC . phường Nam Thanh. Tỉnh mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. phường Him Lam. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 6 và 279. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên”. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG I.253223 Fax: 0230. TÊN DỰ ÁN Dự án “ Đầu tư Xây dựng hệ thống thoát nước.

+ Lưu lượng nước bẩn nhỏ ( khoảng 0.ha). phải có nhiều trạm bơm chuyển tiếp. • Phương án 2: . NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 1. + Quản lý phức tạp và chi phí cao. tuyến đường sân vận động.Nhược điểm: + Mùa khô mạng lưới cống thoát nước mưa không hoạt động nên lãng phí. độ sâu đặt cống giảm. Lưu lượng nước thoát lớn nên đường kính cống lớn. độ dốc đặt cống lớn. .Ưu điểm: + Cả mùa khô và mùa mưa hệ thống đều được khai thác. nước thải sản xuất cùng chảy vào một hệ thống cống sau đó được làm sạch ở trạm xử lý.1. + Quản lý đơn giản LAVIC . đường kính cống nhỏ. độ sâu đặt cống lớn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 15- .4. . Do lượng nước mưa rất lớn so với nước thải nên hệ thống cống chỉ cần xây dựng như hệ thống thoát nước mưa như ở phương án thoát nước riêng là đủ. đường 279. + Kinh phí nhỏ nhất trong 3 phương án. tuyến kênh chạy dọc phường Thanh Bình ra cửa xả số 13 và cải tạo. - Trạm xử lý nước thải sinh hoạt được đặt tại vị trí ngoại thành thuộc xã Bản Ten B. . tuyến kênh từ bệnh viện đa khoa đến Cầu Trắng ra cửa xả số 9. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên - Kè một số kênh mương chính bao gồm: Kênh 1 kênh chạy qua khu trung tâm phường Nam Thanh qua cầu Bản Ten ra cửa xả số 12.Hệ thống thoát nước thải: nước thải sinh hoạt.4. tuyến đường Cầu Trắng. 1.Ưu điểm: Đảm bảo vệ sinh tốt nhất trong 3 phương án vì toàn bộ nước thải được làm sạch ở các trạm xử lý trước khi xả ra nguồn nước. .Hệ thống thoát nước mưa và nước thải hoàn toàn tách rời nhau. độ dốc nhỏ. nạo vét toàn bộ hệ thống thoát nước mưa hiện có bao gồm các tuyến đường Trường Chinh. Loại hình hệ thống thoát nước Các phương án thoát nước: • Phương án 1: Hệ thống thoát nước riêng. .Hệ thống thoát nước mưa: nước mưa được thu vào hệ thống cống riêng.5 l/s. đổ thẳng vào sông suối không cần xử lý. sản xuất và nước mưa đề chảy vào chung một hệ thống cống. tuyến cống ngắn.Toàn bộ nước thải sinh hoạt. + Không thu được nước mưa đợt đầu ( 5 – 10 phút đầu của trận mưa) để xử lý. dưới chân cầu C4.Hệ thống thoát nước.

Tư vấn đề nghị chọn phương án 3 hệ thống thoát nước nửa riêng xây dựng HTTN cho thị xã. + Chế độ làm việc của cống không ổn định. + Giảm chi phí đền bù giải tỏa. . sông suối gây ô nhiễm môi trường.khu từ khách sạn Mường Thanh đến chợ trung tâm. sông nước thải được hệ thống cống bao.Nhược điểm: + Các tuyến cống bao nước bẩn từ các giếng tách đến trạm xử lý phải đặt khá sâu. suối.Hệ thống thoát nước. các khu có vị trí đặt ống dễ dàng thì xây dựng mạng lưới ống thoát nước thải riêng thu gom về trạm xử lý. giếng tách dẫn về trạm xử lý còn nước có lẫn nước thải đã được pha loãng sẽ chảy vào sông suối. • Phương án 3: . khi không có mưa. vần tốc nước nhỏ dễ gây lắng cặn. sân vận động hiện nay đã có hệ thống thoát nước chung do đó. Dựa trên cơ sở phân tích các ưu nhược điểm của từng phương án dự kiến sẽ áp dụng cho việc xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Điện Biên Phủ. .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 16- .Ưu điểm: + Về mặt vệ sinh là tương đối tốt vì toàn bộ nươ thải bẩn được làm sạch ( mùa khô và khi mưa nhỏ) hoặc được pha loãng với nước mưa ( khi mưa lớn) trước khi đổ ra sông. + Quản lý hệ thống cần có chuyên môn. Cần phải thường xuyên nạo vét. + Thu được nước mưa đượt đầu (5 – 10 phút đầu của trận mưa ) + Tận dụng được hệ thống cống chung hiện có + Giảm chi phí xây dựng ban đầu.Nhược điểm: + Mùa mưa nếu thu gom về xử lý thì lưu lượng trạm xử lý rất lớn không thể xử lý được. về mùa khô do lưu lượng nước thải nhỏ. cải tạo LAVIC . * Lựa chọn hệ thống thoát nước. do ở cuối các tuyến cống chính nên cũng cần trạm bơm chuyển tiếp. Đối với các khu dân cư mới. + Các cửa xả phải xây dựng các cửa chắn đóng mở tự động để không cho nước chảy vào cống thoát trong mùa khô. + Mùa khô nước thải không được xử lý sẽ xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là các hồ.Toàn bộ nước thải sinh hoạt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . khu đường Trường Chinh. tắc nghẽn cống. Nội dung của phương án 3 như sau: Khu vực nội thị. Đặc biệt là tình hình hiện trạng hệ thống thoát nước và thói quen vận hành hệ thống của công ty quản lý địa phương. sản xuất và nước mưa đều chảy vào chung một hệ thống cống như phương án 2 nhưng tại các điểm xả trước khi chảy ra hồ.

4.4. 1. cống trên phố Cống cấp II: Cống trục thoát nước chính của Đô thị Bảng 2: Bảng phân cấp hệ thống cống thoát nước Phân loại Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Định nghĩa Sông. Các dãy núi cao ở phía đông và các con sông suối ở phía tây nam. kênh thoát nước chính Cống cấp III: Cống thoát nước tiểu khu.2. Hướng chảy từ Đông Bắc sang Tây Nam.Hệ thống thoát nước. mương.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Bắc được bao bọc bởi các dãy núi và các con sông. cống nước thải tới trạm xử lý) Tuyến cống và mương tiểu khu tiếp nhận nước mưa và nước thải (Cống thoát nước D≤500) 1. Hố ga thu nước MĐ Sơ đồ phân cấp hệ thống cống (xem hình vẽ) Hố ga thu Cống tiểu nước MĐ khu Cống tiểu khu Hố ga thu nước MĐ Cống tiểu khu Hố ga thu nước MĐ Cống tiểu khu Sông.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 17- . thành phố Điện Biên Phủ chia thành 07 lưu vực thoát nước như sau: Lưu vực 1: Phạm vi phục vụ: khu dân cư mới trong phường Him Lam.2.2. Việc phân cấp các tuyến cống không chỉ phụ thuộc vào kích thước cống mà còn phụ thuộc vào vị trí và chức năng của nó trong mạng hệ thống thoát nước.4. trong đó mạng lưới đường cống được phân thành 2 cấp. LAVIC . Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 1. Còn các khu vực khác thì xây dựng hệ thống công thu gom nước thải riêng. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa Hệ thống cống thoát nước được phân thành 3 cấp. cống ngõ. Định nghĩa về các cấp của hệ thống cấp nước thể hiện trên bảng và hình vẽ dưới đây. kênh thoát nước chính tự nhiên Tuyến cống trục chính vận chuyển nước mưa/nước thải tới trạm xử lý hoặc xả vào mương (mương và cống thoát nước mưa D>500.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nạo vét các tuyến cống hiện có và xây dựng các giếng tách nước tại các điểm xả tập trung nước thải bẩn vào hệ thống cống bao và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

cụ thể như sau: q=((20+b)^n*q20*(1+C*lgP))/(t+b)^n (Công thức của Trần Việt Liễn) Trong đó: b: Tham số hiệu chỉnh. Khu vực này nhất thiết phải xây dựng hệ thống cống thu gom nước bẩn. đây là khu vực tập trung rất lớn lượng nước thải của thành phố Điện Biên Phủ. n=0. Tính toán mạng lưới nước mưa Tính toán lưu lượng thoát nước mưa dựa trên công thức: Q = q × Ψ × T (l/s) Trong đó: Q: Lưu lượng nước mưa tính toán (l/s) q: Cường độ mưa tính toán (l/s) Ψ : Hệ số mặt phủ T: Thời gian nước mưa chảy từ tiểu khu đến điểm tiếp theo trong cống (h) Cường độ mưa q được tính toán dựa trên các thông số khí hậu tại trạm quan trắc Điện Biên Phủ. Vì vây tiêu thoát nước ở đây chủ yếu là nước mưa.3.2186 q20: Cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa 20 phút.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 18- .2.64 n: Chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian t. b=11. Đây là khu vực có địa hình tương đối phức tạp chính vì vậy việc tiêu thoát nước ở đây là tương đối khó khăn.7446 t: Thời gian mưa C: Hệ số có tính đến đặc tính riêng của từng vùng. C=0. 1. Lưu vực 2: Phạm vi phục vụ: phường TânThanh. Đây là khu vực mới được xây dựng nên có hệ thống thoát nước mưa tương đối tốt. vì vậy lưu lượng nước thải là rất ít.Hệ thống thoát nước. Khu vực phường Thanh Trường hiện đang thoát nước tự do ra kênh hiện có.5: Phạm vi phục vụ: phường Mường Thanh. chính vì vậy việc tiêu thoát nước tương đối tốt Lưu vực 7: Phạm vi phục vụ: khu vực gần sân bay thuộc phường Thanh Bình.4. Mặt khác đây là khu vực có dân cư tập trung đông đúc. Tuy nhiên do chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm nghiêm trọng.4 LAVIC . q20= 225.4. Hướng thoát nước chính: nước mưa đổ ra sông Nậm Rốm thông qua cửa xả số 3 Lưu vực 3 . Đây khu vực có các tuyến cống hiện trạng tương đối đầy đủ với rất nhiều cửa xả. Lưu vực 6: Phạm vi phục vụ: phường Tân Thanh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Đây là khu vực có dân cư thưa thớt. Nam Thanh và trạm xử lý.

4.3. dịch vụ.tốc độ trung bình dòng chảy (m/s) n . công cộng Cống thoát nước chung Giếng tách nước thải Nước thải sinh hoạt.3. chọn P=2 năm cho tính toán các cống thoát nước cấp 2.4. Tính toán thuỷ lực mạng lưới tuyến cống thoát nước mưa (công thức Manning): Q =AxV (m 3 /s) V= Trong đó: 1 R n 2/3 x S1/2 (m/s) Q . dịch vụ.hệ số nhám phụ thuộc tính chất bề mặt lòng dẫn R . chu kỳ lặp lại một trận mưa (chu kỳ tràn cống). công cộng Hố ga thu gom nước thải Cống thoát nước thải tiểu khu Cống thoát nước thải đường phố Cống chính thu gom nước thải Trạm bơm tăng nước thải Cống thoát nước chung Trạm xử lý nước thải LAVIC .4.Hệ thống thoát nước.1 Sơ đồ thoát nước thải Nước thải sinh hoạt.lưu lượng tính toán (m3/s) A . Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa Kích thước đường cống BTCT (mm) D800 Khối lượng thi công (m) D1000 D1700 4071 444 1314 1. mương thoát nước cấp 1. Xây dựng hệ thống thoát nước thải 1.Độ dốc thuỷ lực/độ dốc đường năng (m/m) 1.4.2009 ra nguồn tiếp nhận Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 19- .2.Bán kính thuỷ lực (m) S . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên P: Tần xuất mưa.diện tích mặt cắt ngang dòng chảy (m2) V . cấp 3. Chọn P=5 năm cho tính toán các kênh. Với các đặc thù của một đô thị loại III như thành phố Điện Biên Phủ và các điều kiện về kinh tế.

Noong Bua.Hệ số không điều hoà ngày max: Kng-max = 1. Lưu vực 3: Được giới hạn bởi chủ yếu là phường Tân Thanh Lưu vực 4.6: Được giới hạn chủ yếu là phường Mường Thanh và Nam Thanh.3. dự án sẽ nghiên cứu trên phạm vi khu vực nội thị gồm các phường: Tân Thanh. .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 20- . Trong lưu vực này có cả khu dân cư mới Noong Bua được định cư từ công trình thủy điện Sơn La về sẽ được đấu nối giai đoạn sau. 1. .4. phần khu vực phường Thanh Trường sẽ được đấu nối trong giai đoạn II. Đây là khu vực có dân cư thưa thớt.3.Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: 108 l/ng. Mường Thanh. lưu vực thoát nước thải giống như lưu vực thoát nước mưa với các yếu tố đường phân thuỷ. đây là khu vực tập trung rất lớn lượng nước thải của thành phố Điện Biên Phủ. .Hệ thống thoát nước. do đó nghiên cứu lưu vực thoát nước là một trong các yếu tố rất quan trọng.4. hệ thống thoát nước được lựa chọn là hệ thống thoát nước nửa riêng.Lượng nước thải từ các công trình công cộng. Phân chia lưu vực: Lưu vực 1: Được giới hạn bởi chủ yếu là phường Him Lam đến đầu đường Trường Chinh Lưu vực 2: Được giới hạn bởi khu dân cư phường Him Lam và khu dân cư đầu Kênh Tả. Lưu lượng nước thải Trong giai đoạn 1 đến năm 2015. Đây là khu vực có địa hình tương đối phức tạp trừ khu vực phường Nam Thanh chính vì vậy việc tiêu thoát nước ở đây là tương đối khó khăn. Vì hệ thống thoát nước thải là hệ thống tự chảy. . Dân số phục vụ trong giai đoạn 1 là 57. Về cơ bản. Lưu vực 7: Được giới hạn chủ yếu là phường Thanh Bình.5.3 LAVIC . Đây là cơ sở cho việc tính toán lưu lượng nước thải thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 1 (đến 2015).ngđ. tiểu thủ công nghiệp lấy bằng 20% lượng nước thải sinh hoạt. dịch vụ lấy bằng 16% lượng nước thải sinh hoạt.Lượng nước thải từ các hoạt động thương mại. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 1. Lưu vực thoát nước thải Trong giai đoạn nghiên cứu của dự án đến 2015.474 người (Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến 2020). Nam Thanh. Thanh Bình.3. Mặt khác đây là khu vực có dân cư tập trung đông đúc.2. địa hình lưu vực phức tạp nên sẽ thu gom trong giai đoạn sau. thuận tiện cho công tác vạch tuyến có thể lợi dụng địa hình nhằm giảm độ sâu chôn cống tối đa nhất. tụ thuỷ giống nhau.

đ) (m /ng.đ) (m /ng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 21- .3 245 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 118 1.107 108 1.3 153 5 TỔNG CỘNG : 1.3 211 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 101 1.ng.923 6 LÀM TRÒN 1.3 132 5 TỔNG CỘNG : 1.3 1.3 157 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 96 1.Hệ thống thoát nước.3 125 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 60 1.3 306 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 188 1.3 263 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 162 1.144 6 LÀM TRÒN 1.177 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 10.013 1.3 784 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.230 LAVIC .đ) Kng-max (m3/ng.đ) Kng-max (m3/ng.ng.530 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.234 6 LÀM TRÒN 2.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 12.3 78 5 TỔNG CỘNG : 880 1.317 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.3 1.920 Bảng 3: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Mường Thanh GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.718 2. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 203 1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 1: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Him Lam GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.đ) Kng-max (m3/ng.426 108 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 11. tiểu thủ 2 CN Qtm=%Qsh 20% 121 1.đ) (m /ng.ng. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 235 1.162 108 603 1.480 1.140 Bảng 2: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Tân ThanhGĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.

3 105 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 51 1.đ) Kng-max (m3/ng.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 5.3 133 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 64 1.605 108 934 1.214 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.3 194 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 93 1.đ) (m /ng.363 1.3 243 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 149 1.3 83 7 TỔNG CỘNG : 934 1.3 1.đ) (m /ng.3 66 5 TỔNG CỘNG : 740 962 6 LÀM TRÒN 960 Bảng 5: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Nam Thanh GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.ng.200 LAVIC .3 831 Tiêu chuẩn thải nước thương mại. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 128 1.đ) Kng-max (m3/ng.đ) (m /ng.214 8 LÀM TRÒN 1.214 108 507 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 9.800 6 LÀM TRÒN Bảng 6: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Thanh Bình GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.579 108 639 1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 4: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Noong Bua GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 22- .đ) Kng-max (m3/ng.3 121 5 TỔNG CỘNG : 1.3 659 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.772 1.Hệ thống thoát nước.ng. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 187 1.3 132 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 81 1. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 101 1.ng.3 166 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 102 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 6.

3 1.966 4.3 696 10. Trạm bơm nước thải Các trạm bơm nước thải được xây dựng nhằm giảm độ sâu chôn cống thu gom nước thải. 1. cụ thể trong bảng sau: Bảng 8: Khối lượng cống thoát nước thải đề xuất cho giai đoạn I (2015) STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng m m m m m m m 15.4.000 Lưu lượng nước thải theo tính toán được chọn là Q=10.3. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải a.ng. có thể giảm tối đa số lượng trạm bơm mà vẫn đảm bảo đưa nước thải về trạm xử lý với phương án tối ưu nhất.800 1.đ) 55. trạm bơm và trạm xử lý.257 1009 1750 Tuyến cống thu gom nước thải HDPE 1 2 3 4 5 6 7 Cống DN200 Cống DN250 Cống DN315 Cống DN355 Cống DN400 Cống DN450 Cống DN500 b.đ) Lưu lượng TB 3 (m /ng.114 10% 536 7.Hệ thống thoát nước. đưa nước thải về trạm xử lý.4.000 m3/ngđ.093 108 5. Lưu lượng này sẽ là thông số cho công tác tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước thải.392 16% 857 1.3 1.382 225 3.164 10. Số lượng trạm bơm được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế. tiểu thủ CN Qtm=%Qsh Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng Qcc=%Qsh Lưu lượng nước thấmQtc=%Qsh TỔNG CỘNG : LÀM TRÒN Dân số (người) Tiêu chuẩn (l/ng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 7: Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải giai đoạn I đến năm 2015 Số TT 1 3 3 4 5 6 Nhu cầu dùng nước Tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt Qsh Tiêu chuẩn thải nước thương mại. LAVIC . Mạng lưới cống thu gom nước thải Một hệ thống thu gom nước thải sẽ được xây dựng dọc theo các tuyến đường phố của Điện Biên Phủ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 23- .3 6.818 7.749 3.đ) Kngmax Lưu lượng max (m3/ng.355 1.071 1.962 20% 1.

1 bơm dự phòng với thông số: Q=52m3/h. Trạm xử lý nằm gần sông Nậm Rốm. N= 5. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=65m3/h.5m=6.5m=6. N= 5Kw Q=92m3/h.5m=6. Đảo bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn loại B trước khi xả thải nguồn tiếp nhận. * Vị trí trạm xử lý:  Vị trí trạm xử lý đã được chọn tại khu đất ngoại thành thuộc xã Bản Ten B  Diện tích chiếm đất của trạm xử lý là 3 ha.120 m3/ngày 2.25m2 01 bơm làm việc. N= 5Kw Trạm bơm TB4 2.208 m3/ngày 2.25m2 02 bơm làm việc.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 24- . H= 10m N= 6. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=78m3/h.5mx2.  Vị trí trạm xử lý đảm bảo khoảng cách với khu dân cư theo tiêu chuẩn.5Kw Trạm bơm TB3 1.5Kw Trạm bơm TB5 3. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 9: Bảng tổng hợp các trạm bơm nước thải Hạng Mục Công suất Diện tích Máy bơm chìm Trạm bơm TB1 1.872 m3/ngày 2. H= 10m. H= 10m N= 5Kw c) Trạm xử lý nước thải. 1 bơm dự phòng với thông số: 6 01 bơm làm việc.5mx2.0mx2. H= 10m.25m2 01 bơm làm việc.428 m3/ngày 2. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=85m3/h.25m2 01 bơm làm việc.5mx2.5mx2.Hệ thống thoát nước.040 m3/ngày 2.5m=6. LAVIC .0m = 4m2 Trạm bơm TB2 2. H= 11m.

Hè thu níc vµ tr¹m b¬m níc th¶i ®Çu vµo. Song ch¾n r¸c: Nước thải được bơm lên kênh dẫn nước đầu vào. * Thiết kế trạm xử lý nước thải: 1.5 m • Công suất động cơ 13 kW mỗi máy 2. đảm bảo các tiêu chuẩn và quy định về khoảng cách tối thiểu là ≥ 300 m.average = 420 m3/h 325m3/h Máy bơm: 2 bơm hoạt động + 1 bơm dự phòng.Hệ thống thoát nước. Công suất lắp đặt của song chắn rác tinh: • q max = 420 m3/h Cửa file • Cửa file được điều khiển bằng tay. cách xa khu dân cư. được gối lên thành của mương đặt song chắn rác • Chiều rộng 600 mm • Chiều cao 1000 mm Song chắn cơ giới • Công suất song chắn rác • Khoảng cách giữa các thanh • Chiều rộng • Kênh đặt song chắn rác chiều rộng chiều sâu • Tổn thất qua song chắn rác với lưu lượng max • Vật liệu • Công suất động cơ LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên  Vị trí rất thuận lợi vì cuối khu dân cư. qua song chắn rác gồm 1 song chắn rác thủ công và một song chắn rác cơ giới. cuối hướng gió. • • q max = q day.2009 520 m3/h 6 mm 600 mm 700 mm 1000 mm 200 mm Thép không rỉ 1. * Giải pháp công nghệ Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải: Song chắn rác ⇒ Ngăn tiếp nhận ⇒ Bể lắng cát ⇒ Bể xử lý sinh học ⇒ Bể lắng thứ cấp ⇒ trộn Clo hoạt tính ⇒ Bể tiếp xúc ⇒ Máng đo lưu lượng⇒ Xả ra sông Nậm Rốm. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý bùn cặn: Bùn hoạt tính ⇒ Bể lắng bùn trọng lực ⇒ Bơm bùn ⇒ Máy ép cặn băng tải ⇒ Vận chuyển chôn lấp hoặc làm phân hoá học. Thông số kỹ thuật của mỗi bơm: • q max = 210 m3/h • H = 9.1 kW Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 25- .

5 ml Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 26- .2009 80 m3 10.max Bể lắng cát • Dung tích • Kích thước • Thời gian lưu nước Chiều dài Chiều rộng Chiều cao qh. 1 m3 3.5 kW Máy ép rác • • • Rác được chuyển động xoay tròn Được đóng trong các bao tải Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ Máy tách cát • Máy tách cát thiết bị vận chuyển cát • Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ Thùng chứa rác. average qh.55 kW 325 m3/h 420 m3/h qh.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Song chắn rác thủ công • Công suất song chắn rác • Khoảng cách giữa các thanh • Chiều rộng • Vật liệu • Kênh đặt song chắn rác Chiều rộng Chiều sâu 1250 m3/h 30 mm 700 mm Thép không rỉ 700 mm 1000 mm Băng tải • • Băng tải chuyển động quay Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ 1.0 m 4.5 kW 10 l/s Thép không rỉ 0.5 m3/h Thép không rỉ 1. max Cầu công tác phục vụ cho quá trình vận hành.0 m 11 phút 8 phút thép Carbon 0.37 kW Bơm nước thải chìm 10l/s x 6.5 m3/h Thép không rỉ 1. BÓ l¾ng c¸t thu håi chÊt næi • • 1.trung bình qh.0 m 2. • Kết cấu cứng đảm bảo tải trọng bơm cát • Vật liệu • Cáp treo đảm bảo cấp điện đặt phía trên bể • Công suất động cơ Máy bơm cát • Kiểu • Công suất LAVIC .

9kW Thùng chứa rác.biol 325 m3/h 420 m3/h 890 kg/d 1101 kg/d 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 27- .5…7 d 11.8 % TS 250…500 m3/d 3.3 m 2x 3425 m3/h = 6850 m3/h 2088 đĩa = 6552 m3 Máy nén khí • 3 máy • Công suất • Công suất động cơ 2 làm việc.21kg BOD/kgMLSS 4.9 h 8h AOR SOTR 7080 kgO2/d 596 kgO2/h max max Chiều sâu bể Công suất máy nén khí Đường kính đĩa Dung tích bể qair d=300 mm 2 x 3276 m3 6.0 kg/m3 1. 1 dự phòng 4300 m3/h x 600 bar 50kw mỗi máy Máy trộn cơ học • Kích thước hố thu • Số máy trộn • Công suất máy trộn • Tốc độ bxh =5x3m 2 x 4 pcs 4 kW 1450v/phút Cửa file LAVIC .86 kg BOD/m3xd 15 °C 0. 1 m3 Tách chất nổi Cung cấp khí cho bể aroten qa • ∆ h • Công suất động cơ 4. với lưu lượng làm việc BOD5-Tải trọng bùn.0 kg TS / kgBOD5 3000 kg TS / d 2000…4000 kg TS / d 0.max BOD5-Tải trọng bùn.5 m3/min 350 mbar 3 kW qh. BÓ ph¶n øng sinh häc 150 m3/h 2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Công suất động cơ 2. trung bình Dao động trong khoảng Lượng bùn hoạt tính Tổng lượng bùn hoạt tính dư Tuổi bùn HRT qave qmax. trung bình qh. với lưu lượng max Tải trọng bể Nhiệt độ nhỏ nhất Tải trọng bùn Bùn hoạt tính Lượng bùn sinh ra Sản xuất bùn hoạt tính.Hệ thống thoát nước.

h = 5 m Công suất động cơ 14.43 m3MLSS/m2h 6. Mỗi máy bơm cho mỗi bể.2 kW Bơm bùn tuần hoàn 3 máy bơm (2+1) Công suất 180 m3/h. SVI Tải trọng bùn 120 ml/g 0.Hệ thống thoát nước. BÓ nÐn bïn • Bể nén bùn đứng trọng lực • d = 13 m h = 3. Cạnh tường Trung bình 2 x 1400 m3 700 m2 21 m 3.5 m • Thanh quay LAVIC . 6.89 m/h 2. sẽ có một máy bơm hoạt động và bơm cho cả hai bể. biol.3 kW Bùn hoạt tính sẽ được bơm từ bể lắng đợt 2 đến bể aroten.5kW Bùn hoạt tính dư sẽ được bơm từ bể lắng đợt 2 đến bể nén bùn. qave Tỷ lệ bùn tuần hoàn Lưu lượng bùn tuần hoàn Thanh gạt cặn • • • • • • Cấu trúc bằng thép cacbon cứng Thanh gạt nằm ở dưới đáy Công suất động cơ 2.7 m 4m 2800 m3 qave qmax. h = 24 m Công suất động cơ 7. Để duy trì hoạt động bơm được liên khi có một máy bơm ngừng hoạt động.7 h 50…200 % 210…1250 m3/h qave qmax Thời gian lưu bùn. BÓ l¾ng 2 x 350 m2 Diện tích bề mặt Đường kính Chiều sâu Thể tích Tải trọng bề mặt Tải lượng bùn.6 kgSS/m2h qave qmax.60 m/h 0. biol Liều lượng bùn . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Năm cửa file điều khiển bằng tay o Hai cửa chứa kênh dẫn nước vào o Ba cửa còn lại để phân phối nước trước bể lắng lần hai • Chiều rộng 400 mm • Chiều cao 600 mm 5.4 kgSS/m2h 3. Hai bơm làm việc đồng thời và một bơm dự phòng Bơm bùn dư • • • 2 máy bơm Công suất 40 m3/h.2009 A = 133m2 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 28- .29 m3MLSS/m2h 0. 0.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Làm bằng thép cacbon cứng • Thanh gạt nằm dưới đáy bể • Trung tâm hình tròn • Công suất động cơ • Tải trọng bùn max • Công suất 0.5 m3/h max 25 m3/h • Công suất: sinh khối trung bình 375 kg/h max 500 kg/h • Lượng bùn khô 2…3 % DS • Lượng nước tách khỏi bùn khô 17…20 % DS Qúa trình làm khô bùn tuỳ thuộc vào tải trọng trung bình • Lượng bùn ép trung bình 18 m3/d Băng tải • • • • Thiết bị trộn tĩnh polyme và bùn đầu vào Tang trống tiền khử nước Băng tải đôi rộng 2300 mm Công suất động cơ 1. • 2 máy với các thông số sau • Đường kính • Chiều dài • Công suất • Công suất đông cơ 300 mm 4m 3 m3/h 2.5 kW Thùng chứa bánh bùn sau khi ép.75 kW 30 kg DS/ m2/d 4000 kg DS/d Kênh đo lưu lượng: l = 5000 mm b = 500 mm h = 800 mm 7.Hệ thống thoát nước.1 kW • • • Máy bơm bùn ly tâm Công suất Công suất động cơ Máy bơm bùn 10-40 m3/h.2 kW Trạm polymer • Bình chứa dung dịch polymer (delivered by the polymer supplier) • Quá trình hoà trộn được điều khiển (dùng phao) • Xảy ra sự hoà trộn tĩnh giữa dung dịch polymer và nước mới Bơm định lượng polymer LAVIC . Nhµ lµm kh« bïn Băng tải quay trong bể nén bùn sẽ hoạt động trong 8h một ngày mỗi ngày một lần Các thông số kích thước • Công suất: tải trọng thuỷ lực trung bình 12. h = 20m 5.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 29- .

LAVIC .200 kg/d 2….2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 30- ..7 phút 3.4.Hệ thống thoát nước.4.75 kW Thùng chứa bùn • 2 x 10 m3 Dung tích Tr¹m khö trïng Chất khử trùng Liều lượng khí clo 5….10 kg/h 2 m3 (Tuỳ thuộc vào 1kW * Các công trình phụ trợ • Tho¸t níc • S©n ®êng néi bé • Cæng têng rµo • Nhµ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh 1. Danh môc c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh ST T M« t¶ thiÕt bÞ Sè lîng N¨m s¶n suÊt C«ng suÊt ho¹t ®éng M¸y Ðp cäc YZJ 120 1 2005 Lùc Ðp lín nhÊt 120 tÊn M¸y Ðp cäc YZJ 120 1 1998 Lùc Ðp lín nhÊt 120 tÊn M¸y cÈu phôc vô 8 2008 Søc n©ng 10 tÊn. 20m (2 máy làm 0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Máy bơm ly tâm • Công suất việc) • Công suất động cơ 1-8 l/h. m¸y mãc sÏ tham gia thi c«ng chñ yÕu lµ: B¶ng 1.4 phút 2.20 g/m3 50….10 kg/h Bể tiếp xúc • Dung tích • Thời gian tiếp xúc Lưu lượng trung bình Lưu lượng max Lưu lượng max đến năm 2010 Định lượng và cung cấp clo • Công suất • Thể tích bể dự phòng nhà cung cấp) • Công suất động cơ 70 m3 10 phút 6. C¸c loại m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô dù ¸n Do ®Æc thï c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh nªn c¸c thiÕt bÞ..

5 Kế hoạch thực hiện Tiến độ thực hiện dự án được trình bày ở bảng sau: 2009 2010 Năm /Quý III IV I II III-IV 2011 I II III-IV 2012 I II III Phê duyệt và thẩm định dự án Đấu thầu và ký kết hợp đồng Khảo sát.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 31- IV . thiết kế bản vẽ thi công Mua sắm và xây lắp Chạy thử.Hệ thống thoát nước. + Tổng thời gian chuẩn bị đầu tư.4.8kN ¤ t« chë vËt liÖu 5 2005 Dung tÝch 6-9 m3 M¸y b¬m níc 3 2007 30 m3/h Vµ mét sè thiÕt bÞ phô trî kh¸c 1. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T M« t¶ thiÕt bÞ Sè lîng N¨m s¶n suÊt C«ng suÊt ho¹t ®éng M¸y cÈu phôc vô SUMITOMO 4 Søc n©ng 10 tÊn. GÇu ®µo 4 2005 C¹p réng 600 GÇu ®µo 4 2005 C¹p réng 1000 M¸y trén bª t«ng 3 2006 50 m3/h M¸y ®Çm dïi 8 2008 280 W M¸y ®Çm bµn 10 2004 Lùc dËp 1. thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng là 48 tháng. nghiệm thu + Hoàn thành bước dự án trong tháng 07 năm 2009 và phê duyệt quý IV năm 2009 + Hoàn thành bước đền bù giải phóng mặt bằng trước tháng 12 năm 2009 + Tổ chức đấu thầu tháng 10 /2009 đến tháng 02 /2010 + Thời gian thiết kế và thi công tất cả các hạng mục công trình dự tính bắt đầu từ tháng 06/2009 và hoàn thành toàn bộ trước 31/12/2012.63 tÊn/lÇn giËt M¸y ®Çm bª t«ng 5 2006 Lùc ®Ëp 9.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

1.4.6. Tổng mức đầu tư
+ Tổng mức đầu tư của dự án là: 274.335.000.000 VNĐ
+ Tương đương: 11.673.800 EURO
+ Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn như sau:
235.235.000.000 VNĐ
 Vốn vay tín dụng ưu đãi của chính
Tương đương: 10.010.000 EURO
phủ Phần Lan
Tỷ lệ
: 85,75%
39.100.000.000 VNĐ
 Vốn đối ứng của Chính phủ Việt
Tương đương : 1.663.800 EURO
Nam
Tỷ lệ
: 14,25%
Nguồn vốn đầu tư được phân chia như sau:
1. Mạng lưới thoát nước thải:

63.389.930.000 đồng

2. Trạm bơm tăng áp:

4.213.112.000 đồng

3. Trạm xử lý nước thải:

101.383.175.000 đồng

4. Phần thoát nước mưa:

13.875.662.000 đồng

5. Chi phí ban quản lý:

2.413.777.000 đồng

6. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng:

3.000.000.000 đồng

7. Chi phí khác:

50.276.626.000 đồng

8. Dự phòng phí:

35.782.843.000 đồng

1.4.7. Mục tiêu của dự án
Trên cơ sở được sự chấp thuận của Chính phủ và các Bộ ngành, Thành phố Điện Biên
Phủ đã đăng ký sử dụng vốn tín dụng ưu đãi (nguồn vốn ODA) của Chính phủ Phần
Lan đầu tư cho các công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý
nước thải ở Thành phố Điện Biên Phủ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm
nguồn nước, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư góp
phần thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài với các mục tiêu như sau:
Mục tiêu lâu dài của dự án nhằm đóng góp cho các quá trình:

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tại thành phố;

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế;

Giảm di cư lao động ra các thành phố lớn.

Các mục tiêu cụ thể của dự án:

Cải thiện điều kiện môi trường tại thành phố Điện Biên Phủ, thông qua
xây dựng các công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thông qua các
hoạt động giáo dục và quan hệ cộng đồng;

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

32-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên


Tăng cường tính lâu bền của cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thành phố
Điện Biên Phủ bằng việc hỗ trợ đơn vị quản lý và vận hành hệ thống thoát
nước và vệ sinh thành phố Điện Biên Phủ, đưa ra cơ chế hoạt động cho công ty
cũng như giúp đỡ về mặt kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành hệ thống
thoát nước, thu gom và xử lý nước thải.
1.4.8. Ý nghĩa của dự án
- Góp phần vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh
tế- xã hội cho Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hiện tại và trong tương lai
gần;
- Bảo vệ và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên nước của quốc gia;
- Giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cục bộ về mùa mưa cho Thành phố, thu
gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt trên địa bàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do nước thải bị ứ đọng và không được xử lý, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi
trường, nâng cao điều kiện sống cho người dân thành phố;
- Góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn, sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên của quốc gia, bảo vệ môi trường sống còn khá trong lành.
Tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là đầu tư
vào nghành công nghiệp không khói – du lịch sinh thái, thế mạnh của Thành phố Điện
Biên Phủ

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

33-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

CHƯƠNG II:
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
2.1.1.1.V ị trí địa lý
Thành phố Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược về Quốc phòng an ninh của vùng
Tây Bắc; có sân bay quốc tế và quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ; cảnh quan thiên
nhiên tươi đẹp và giầu bản sắc văn hóa các dân tộc. Thành phố Điện Biên Phủ đã và
đang trở thành một trung tâm du lịch của khu vực Tây bắc, là đầu mối giao thông quan
trọng với các nước ASEAN và tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới
được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa
XI. Với diện tích tự nhiên là: 9.554,107 km2, có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ
Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông.
Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông, các
phía còn lại giáp huyện Điện Biên.
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình
Thành phố Điện Biên Phủ nằm trong lòng chảo Điện Biên, có cao độ biến thiên
từ +473 m đến +563m
- Khu vực Điện Biên Phủ có cao độ nền tự nhiên trung bình khoảng 483m
- Cao độ nền trung bình quanh các chân đồi khoảng +490m
- Cao độ đỉnh các đồi A1, C1, C2, Điện Biên Phủ trong khoảng ± 5%-536m
Nhìn chung vùng thị trấn cũ và cánh đồng Mường Thanh có nền địa hình bằng phẳng
(độ dốc <1%). Riêng các chân đồi cố độ dốc trung bình từ 10-20%
Địa hình thềm đồi phía Bắc nền sông Nậm Rốm có cao độ nền từ 410 đến 450m, có
đỉnh cao tới 537m.
2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:
Đặc điểm chủ yếu trong lớp đất đá đệ tứ có thành tạo chu vi chiếm ưu thế. Về bề dầy
và bề rộng có thành phần chủ yếu là sét pha lẫn cuội sỏi, sét pha lẫn dăm sạn.
2.1.2. Khí tượng
Trạm khí tượng Điện Biên đại diện cho điều kiện khí tượng-khí hậu của thành phố.
Đặc điểm tài nguyên nước của sông Nậm Rốm có ảnh hưởng đến khả năng cấp, thoát
nước của thành phố.
Chế độ gió:
Hướng gió chủ yếu là Bắc Nam
Gió Bắc thịnh hành từ tháng 11 đến tháng 4
Gió Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 10
Tốc độ gió trung bình
LAVIC - 2009

:

0,9 m/s
Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

34-

W chết = 0. Sương mù: trung bình năm có 103 ngày.01 m3/ s. * Suối Nậm Khẩu Hu . lưu lượng đo được ngày 05/04/2002 là 1. Các hiện tượng thời tiết khác: Nắng: Số giờ nắng trung bình năm : 2002 giờ Bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm : 889. thể hiện rõ nét chế độ nhiệt của vùng nhiệt đới.8m3/s.73 m3/s. Hồ có các số liệu : . Giông: thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 9.5 km2. Q95%= 1. Năm 1974 xuất hiện 1 trận sương muối rất nặng.17 m3/ s. Qo= 1. 20-30 năm có một trận sương muối nặng.Q90%= 1.W hữu ích = 2.11. Chế độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình là : 83% Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối trung bình là : 56% Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm Lượng mưa ngày lớn nhất : : 1583. tổng số ngày có giông trong năm là 110 ngày. thường là tháng 10.Nguồn nước suối Nậm Khẩu Hu được dẫn về cấp nước cho tưới ruộng khu vực Điện Biên Phủ qua kênh chính thuỷ lợi Thanh Minh . Lưu lượng nước ổn định chưa bị thiếu. Q85%= 1. từ năm 19982004 hồ được sử dụng để làm nguồn cấp cho nhà máy nước Điện Biên Phủ giai đoạn I công suất 8.000m3/ngđ.12 nhiều nhất là tháng 12 2.0.4 năm có 1 trận sương muối nhẹ.Hệ thống thoát nước. dòng chảy các tháng kiệt trong năm Qmin= 0.3.5 triệu m3 Hồ có nguồn bổ cập là suối Tắc Pạ và Thẩm Mày với lưu lượng Qmin = 5l/s.4 triệu m3 .29 m3/s. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Tốc độ gió lớn nhất : 40 m/s Chế độ nhiệt: Do tác động của bức xạ mặt trời với cán cân bức xạ luôn dương đã dẫn đến nền nhiệt độ khá cao trong thành phố.7. Giông thường xuất hiện nhiều nhất vào tháng 5 kèm theo gió xoáy.Suối Nậm Khẩu Hu có các thông số sau :Diện tích lưu vực F = 66. * Hồ Nậm Khẩu Hu LAVIC .F lưu vực = 15km2 . Địa chất thủy văn Địa chất thuỷ văn: * Hồ Huổi Phạ Hồ Huổi Phạ được xây dựng xong năm 1959 để tưới cho 60 ha ruộng.6 m Sương muối: Thông thường cứ 2.1.1 m3/s.1 mm 229.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 35- .3mm (1/9/1975) Mùa mưa ở Điện Biên kéo dài trong 5 tháng từ tháng V đến tháng IX nhưng có tổng lượng mưa chiếm gần 80% tổng lượng mưa năm.

Toàn tỉnh có tới 757. Tài nguyên nước ngầm: Nhân dân địa phương đang sử dụng cả nước mặt và nước ngầm vào mục đích sản xuất và sinh hoạt. chủ yếu tập trung về mùa mưa và ở những vùng trũng thấp.100 m3 + Kết hợp phát điện với công suất 1500kw/h 2. chiếm 48.1. quặng sắt và kim loại màu. Tài nguyên nước: Tài nguyên nước mặt: Là nguồn nước được lấy từ các con suối để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. nước khoáng. chiếm 79. chì .1. đá vôi. Vấn đề này sẽ được đề cập trở lại trong chương đánh giá tác động môi trường. Năm 2004. xã Thanh Minh 35 ha) ∑W = 6.4.1.. LAVIC . Sơ bộ cho thấy. Tài nguyên thiên nhiên 2. 14 điểm mỏ than.186. Trong số hơn 466 ngàn ha đất chưa sử dụng thì diện tích đất đã quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp của tỉnh là 397.4.225 ha chiếm 3.700 m3 + Tổng lượng nước yêu cầu ∑W = 17.225 ha.1.274. Tuần Giáo và Mường Chà với quy mô nhỏ.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Theo báo cáo CNTKT do Công ty tư vấn thuỷ lợi I.3. rừng trồng là 11. than mỡ.5% tiềm năng đất rừng và đạt tỷ lệ che phủ 38. nhưng trữ lượng thấp và nằm rải rác trong tỉnh. Tuy nhiên. chỉ ở mức điểm quặng và chưa xác định được trữ lượng. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xác định được 32 điểm quặng sắt và kim loại. Nguồn nước mặt tuy dồi dào nhưng phân bố không đều theo thời gian và không gian. Hầu hết rừng ở Điện Biên hiện nay là rừng phòng hộ.Bộ NN&PTNT thực hiên 2/2002 (hiện nay đang lập dự án đầu tư để thi công công trình vào cuối năm 2005) Nhiệm vụ của công trình cần đạt : + Cấp nước tưới cho 333 ha lúa (trong đó xã Thanh Nưa 298 ha.5%.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 36- . một số giêngs đào bị cạn về mùa khô. Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng về chủng loại. đá granit.Sắt có phân bố rải rác ở các huyện Điện Biên. các khoáng sản chính ở Điện Biên gồm có: * Về khoáng sản kim loại: có sắt. chiếm 96. nguồn nước ngầm bị giảm đáng kể . một trong những nguyên nhân là do rừng đang bị giảm dần độ che phủ 2..1%. thủy ngân. chì. Qua tra cứu các tài liệu lịch sử liên quan cho thấy..3% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.400 m3 + Cấp nước sinh hoạt cho thành phố Điện Biên Phủ ∑W = 10.2.210.989 ha 2. Thời gian gần đây.kẽm.000 m3 + Cấp nước tưới cho 500 ha cây công nghiệp. nhôm. từ các khu dân cư tập trung. nhưng chưa được thăm dò đánh giá sâu về trữ lượng và chất lượng.. tổng diện tích đất có rừng của Điện Biên chỉ có 367.398 ha.9% đất có rừng. trong đó rừng tự nhiên là 356. trong đó có 2 điểm đã được đánh giá trữ lượng cấp C1 và nhiều điểm khoáng sản VLXD. nước mặt đang dần bị ô nhiễm bởi nước thải từ các nhà máy chế biến nông sản.. gồm các loại chính như: nước khoáng. Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản ở Điện Biên chưa được thăm dò đánh giá kỹ. thực phẩm. cây mầu ∑W = 877.937ha rừng và đất rừng. những năm gần đây.. đá đen. .Hệ thống thoát nước. Tài nguyên rừng và đất rừng: Là tỉnh miền núi nên Điện Biên có tiềm năng rừng và đất rừng rất lớn.4. đồng..4.

Tài nguyên du lịch 2.50 triệu tấn. tiềm lực quốc phòng . Tất cả hợp thành sắc thái văn hóa riêng của các dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam.1. văn hóa thu hút khách du lịch. Các đồi A1. Thẩm Púa (Tuần Giáo). Đó cũng là tài nguyên du lịch phong phú để phát triển các loại hình du lịch. Tài nguyên du lịch lịch sử: Điện Biên có vị trí chiến lược rất quan trọng. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 2. trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. các di chỉ khảo cổ. 2. Huổi Phạ (30ha).xã hội được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả.3.5.sắt có triển vọng ở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo với trữ lượng cấp P khoảng 40 . An ninh chính trị. các cứ điểm Him Lam. cơ cấu kinh tế có sự điều chỉnh hợp lý chuyển dịch đúng hướng đã xác định.kẽm phân bố tập trung quanh huyện Điện Biên. 2.5.Chì . các hồ Pá Khoang (600 ha). Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá không những có giá trị trong phát triển du lịch mà còn rất thuận lợi trong việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng và chữa bệnh. truyện cổ tích của các dân tộc.. E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm của Pháp (Khu hầm Đờ cát) Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch không những của tỉnh Điện Biên. đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. của Tây Bắc mà còn của cả nước.. bộ mặt đô thị đổi thay nhanh chóng. năm sau cao hơn năm trước. nhiều hồ nước lớn.. .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 37- . Về văn hóa dân gian có kho tàng ca dao dân ca.. C1. hiện nay có điểm quặng chì kẽm ở khu vực Tuần Giáo đang hoạt động. Điện Biên còn có tiềm năng phong phú về văn hóa phi vật thể. D1. các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên).Hệ thống thoát nước.Mường Phăng. qua nhiều thời kỳ lịch sử còn để lại những di tích có giá trị nhân văn.Đồng qua khảo sát sơ bộ phát hiện mỏ đồng ở khu vực Chà Tở huyện Mường Chà với trữ lượng khá lơn nhưng chưa được thăm dò đánh giá cụ thể.5. trong đó nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ .1.1.5. dân tộc H' Mông. . Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên: Điện Biên là tỉnh có nhiều hang động. Kết cấu hạ tầng kinh tế .1. với 21 dân tộc anh em chung sống. Tình hình phát triển kinh tế Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc: Kinh tế phát triển nhanh. mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng.Nhôm và nhôm .1. Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở LAVIC . U Va.2. 2..2.an ninh được tăng cường. các lễ hội truyền thống.1. Tài nguyên du lịch văn hóa: Bên cạnh các loại hình văn hóa vật thể. 2. Điện Biên Đông. trong đó phải kể đến: Rừng nguyên sinh Mường Nhé.. Pe Luông (25 ha). các suối khoáng nóng Hua Pe. hợp thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú.2. Độc lập. Bản kéo. trong đó điển hình là dân tộc Thái. nhiều nguồn nước khoáng.

2.1. phát huy hiệu quả. Đảng bộ Điện Biên Phủ xác định cơ cấu kinh tế là: Công nghiệp . giá trị sản xuất CN – TTCN năm 2006 đạt 247 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người tăng nhanh. đồng thời tập trung đầu tư phát triển. viễn thông . Doanh thu từ du lịch và dịch vụ năm 2008 ước đạt 81. 2.Hệ thống thoát nước.du lịch: Trong những năm qua.2.5 ngàn lượt so với năm 2007. Dịch vụ phát triển đa dạng.5 tỷ đồng. Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ năm 2008 đạt 993 tỷ đồng. tín dụng.1. Phát triển Nông – Lâm nghiệp Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp bằng các giải pháp tích cực LAVIC . lâm nghiệp. quy mô được mở rộng. 2.389 USD.7%. lượng khách đến tham quan du lịch hàng năm đều tăng. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Sản xuất Công nghiệp .nông. do đó kinh tế thành phố phát triển nhanh.5 ngày lượt khách đến địa bàn tham qua du lịch. khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại – dịch vụ – du lịch. xây dựng cơ bản . thành phố đã thực hiện khá tốt việc thu hút vốn đầu tư. doanh thu năm sau cao hơn năm trước. đến năm 2008 thì GDP bình quân đầu người của thành phố đã đạt 1. năm sau cao hơn năm trước. năm 2007 đạt 16%.2. Với việc xác định đúng và kịp thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp trong từng giai đoạn nên đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của thành phố.1. tăng 7.3. 2.2010 đó khẳng định cơ cấu kinh tế của Thành phố là: Thương mại. Năm 2006 đạt 15.nông. chiếm 56. năm 2008 đạt 19.3% tỷ trong GDP. đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân và khách du lịch. chất lượng dịch vụ được nâng lên. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thường xuyên được củng cố. chăn nuôi gia súc và sản xuất gạch ngói. vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. tốc độ tăng trưởng hàng năm 18%. Năm 2008 có 148. 89 doanh nghiệp tư nhân.5 tỷ đồng . Thương mại – dịch vụ . dịch vụ vận tải . năm 2007 đạt 282 tỷ đồng . dịch vụ tài chính. tiểu thủ công nghiệp. Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2005 . dịch vụ . 2. ngân hàng. giải quyết việc làm cho gần 3000 lao động . Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của thành phố đều tăng.công nghiệp. năm 2006 đạt 790 USD. năm 2008 đạt 327. Một số loại hình dịch vụ phát triển nhanh về số lượng.tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn Thành phố phát triển ổn định.1. du lịch. nền kinh tế của thị xã đơn thuần là sản xuất lúa. cát sỏi.510 hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 38- . Đến hết năm 2008.1%.2. bảo hiểm … được mở rộng. lâm nghiệp và dịch vụ. toàn thành phố có 13 doanh nghiệp nhà nước. kiện toàn. ăn uống . chất lượng ngày càng tốt hơn như : Dịch vụ bưu điện.

Còn lại 12. Các tuyến khác đã được cải tạo mở rộng mặt đường rộng trung bình 7-10. khắc phục kịp thời và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Đoạn thành phố dài 8. xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình cây trồng. kỹ thuật vào sản xuất.5x2 = 21 m Dải phân cách trung tâm là 1m Lề hè đường (3-5)x2 = (6-10) (m) Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi. Giao thông vận tải Giao thông đối ngoại -Đường bộ: Thành phố Điện Biên Phủ quan hệ giao lưu với quốc tế và các tỉnh trong cả nước chủ yếu bằng đường bộ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 39- . Cảng hàng không đã được cải tạo nâng cấp. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên như đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi. Cảng hàng không phục vụ nhu cầu giao thông từ 2 – 3 chuyến/ ngày.Hệ thống thoát nước.5 – 15 m.2. Bến xe liên tỉnh nội tỉnh nằm gần khu vực đồi Him Lam cách chợ trung tâm 200m. triển khai dự án khai hoang ruộng nước và nương cố định .2 km vừa mới được cải tạo xây dựng lại đường bằng bê tông rộng 40 m dài 1800m.Đường hàng không: Cảng hàng không Điện Biên nằm phía Tây thành phố cách trung tâm 1. Nhận xét: Thành phố miền núi mới được đầu tư xây dựng lại hệ thống đường tương đối hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu giao lưu của nhân dân.5 m. Thành phố Điện Biên Phủ là đầu mối giao thông của 2 tuyến quốc lộ: Quốc lộ 279 nối thành phố Điện Biên Phủ với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua cửa khẩu Tây Trang. Tuyến Huổi Phạ đi Điện Biên Đông mới được xây dựng dọc triền núi phía Đông thành phố.4. sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá.5m – nền 7. . mặt đường 5. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 10%/năm. vật nuôi có năng suất.5 – 7.1km là đường cấp phối. bề rộng đạt đường cấp V-IV.5 m Đoạn từ đồi Độc Lập qua sân bay nối ngã ba trung tâm chợ mới được cải tạo xây dựng lại mặt đường bê tông nhựa rộng 10. mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất nông – lâm kết hợp. chất lượng cao và đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học. nền 6. trong đó có 22 km đường nhựa chiếm 64%.1 km. chiếm 36%. thâm canh tăng vụ. chăm sóc và bảo vệ rừng kinh tế với các dự án trồng tre lấy măng và mô hình vườn rừng trồng cây ăn quả. 2.5m Tổng chiều dài 34.6 km đã được cải tạo mở rộng đoạn qua trung tâm dài gần 5 km. tiếp nhận loại máy bay thân nhỏ tầm bay trung bình 500-700 km. Mặt đường nhựa rộng 10. LAVIC . Công tác quản lý . Giao thông nội thị: Mạng lưới đường nội thị đã được cải tạo xây dựng lại tương đối hoàn chỉnh đặc biệt khu vực trung tâm.1.

Phường Noong Bua mật độ tăng do tính đến khoảng 400 hộ tái định cư từ thuỷ điện Sơn La về.Xã Thanh Minh : 1789 người . 7.18% tØnh §iÖn Biªn 40.Hệ thống thoát nước.72 308.11 2006 68. 8.Phường Noong Bua : 3653 người.62 14.84 9. hệ thống hè đường thoát nước chưa được xây dựng. 3.7 135.Phường Thanh Trường : 4775 người . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Khu vực trung tâm các tuyến đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Dân số Tính đến cuối tháng 11/2007 dân số của TP Điện Biên Phủ gồm : 1.2. Mật độ: 216 người/ha.Phường Mường Thanh : 8765 người.77 228.4% 1.25%.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 40- .Phường Tân Thanh : 7305 người. 6.3 8.16 224 4.2.02 201 2004 2005 49.04 56. năm 2008 chỉ còn 188 hộ chiếm 0. Mật độ: 76 người/ha.48 121 2. Mật độ: 230 người/ha.2.79%.2.1% Ngêi H'M«ng Ngêi Kinh D©n téc kh¸c 2.0 2 156.36 47. Ngêi Th¸i TP §iÖn Biªn Phñ 11.48 23.Phường Him Lam : 8035 người. Còn lại các khu vực khác đường còn hẹp.Phường Nam Thanh : 6944 người.Phường Thanh Bình : 4696 người.21 5.99%.57 11.54 259 2.67 38. Thu nhập bình quân đầu người (Đơn vị: 1.1.2. Mật độ: 217 người/ha. năm 2006 giảm xuống còn 1.8 7.000VND) Năm Lương Sản xuất nông lâm thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Nghành khác Tổng cộng 2003 44. Mật độ : 213 người/ha. tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm: Năm 2005 là 3.79% 28. Mật độ : 42 người/ha. chương trình phòng LAVIC .10 3. năm 2007 còn 147 hộ nghèo chiếm 1. Tỉnh Điện Biên là một trong những tỉnh có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.7% 5.50 3. 2.09 185.39% 11. Mật độ: 230người/ha.63 379. 4.3 25.3.2.88%. 5. Y tế Thành phố triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.81 32.2. có tới 21 dân tộc. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực.64% 19. 2. Mật độ: 242 người/ha.2 Tình hình phát triển xã hội 2.04 2007 87.2.8% 81.

rÊt hiÕm khi x¶y ra ®¸nh nhau. giữ vững được kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở.2. hoÆc cíp ®o¹t tµi s¶n. Phường Thanh Bình 29 21 7. LAVIC . ®oµn kÕt t¬ng trî lÉn nhau. Phường Tân Thanh 79 93 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được tăng cường. Tính đến hết năm 2008. 2. Sự nghiệp giáo dục của Thành phố phát triển. Phường Him Lam 2006 61 2007 75 2. Đã thanh toán xong bệnh phong.5 An ninh trật tự Ngêi d©n thµnh phè §iªn Biªn Phñ hiÒn lµnh. quy mô giáo dục dần đi vào ổn định. khám chữa bệnh. Dịch vụ y tế cộng đồng Hạng mục Bệnh viện đa khoa Trạm y tế phường Khu phẫu thuật Bác sĩ Y tá Bác sĩ chuyên môn Trung cấp dược Dược tá Dược sĩ Số lượng 1 Bệnh viện với 300 giường 8 trạm với 24 giường 2 với 35 giường 188 171 92 17 41 5 Số người mắc bệnh liên quan đến nước và môi trường 1. thành phố đã xây dựng được 14 trường đạt chuẩn quốc gia. hiện nay đang thực hiện phổ cập bậc trung học. % số trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Phường Thanh Trường 52 61 8.Hệ thống thoát nước.2. loại trừ uốn ván sơ sinh. chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phường Nam Thanh 47 53 6. bại liệt. Phường Noong Bua 38 40 5.2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 41- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chống dịch bệnh. Xã Thanh Minh 12 14 2.4. Phường Mường Thanh 85 102 4. Giáo dục UBND Thành phố đã ban hành Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 – 2010 và đang tích cực để triển khai thực hiện. phòng chống sốt rét. Tuy vËy. tÖ n¹n nghiÖn hót ë ®©y vÉn cha ®îc kiÓm so¸t. mét hiÖn tîng ®Æc biÖt ë n¬i ®©y lµ ma tuý. ngêi nghiÖn l¹i lµ tÇng líp thanh niªn ë ®é tuæi 20 -40.2.

Đây là công trình sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp và vốn ngân sách của chính phủ Việt Nam cấp. ngoài ra có 267 LAVIC .533m + Ống gang dẻo DN 250 . Bể trộn cơ khí sử dụng phèn nhôm và chất trợ keo tụ.371.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 42- . thị trấn nên tỷ lệ được cấp nước còn thấp chỉ đạt trên 66. do thi công mang tính chất tạm.185m + Ống gang dẻo DN 200 .883m Mạng lưới đường ống cũ bằng gang xám và thép đen. Hệ thống ống truyền dẫn và phân phối bằng gang dẻo và gang xám.415/12.L= 4.3. thực hiện giai đoạn 1 và hoàn thành vào năm 1998.000m3/ngđ.L= 1.5m + Ống gang xám DN 200 -L= 854.L= 1.4% dân số thành phố được sử dụng nước sạch.Hệ thống thoát nước. nhưng mạng ống phân phối chính chưa bao trùm hết các khu dân cư hiện có trong thành phố. do lắp đặt bằng phương pháp thủ công đến nay đã bị hư hỏng nặng gây thất thoát nghiêm trọng. Mạng lưới đường ống bằng gang dẻo ODA Pháp mới được lắp.0m Và 23.5m + Ống gang xám DN 250 . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 2.L= 3. Nước được cấp vào mạng phân phối bằng đường ống tự chảy.980m ống DN100-250mm: + Ống gang xám DN 100 . Nhà máy nước Điện Biên Phủ đặt trên đồi cao có cao độ san nền 529m và 525m so với mực nước biển.L= 1. Bể chứa và khử trùng bằng clo lỏng ở tại bể chứa. Công nghệ xử lý sử dụng công nghệ Pháp bao gồm: Công trình thu và trạm bơm I đặt ở hồ Huổi Phạ hiện đã không sử dụng. Đặc biệt sau động đất năm 2001 mạng ống cũ này càng hỏng hóc nghiêm trọng hơn.508. với 8.0m ống gang dẻo DN100-400mm của dự án ODA cộng hoà Pháp. Bể lắng lamen. Bể phản ứng tạo bông cơ khí . dùng mối nối mềm nên động đất với cường độ mạnh cũng ít bị hư hỏng.697m Σ = 23.L= 6.5m + Ống thép đen DN 250 .558.980.883.863m. Tổng chiều dài mạng phân phối: 31. nguồn nước sử dụng nước mặt suối Nậm Khẩu Hu từ năm 2004 ( thời gian đầu mới xây dựng là hồ Huổi Phạ).5 m + Ống thép đen DN 150 -L= 397. tổng các loại ống như sau : + Ống gang dẻo DN 150 .290.0 m + Ống gang xám DN 150 . trong đó có 7. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Thành phố Điện Biên Phủ hiện nay đã có một hệ thống cấp nước tập trung công suất 8.L= 581m + Ống gang dẻo DN 300 .130 hộ thuê bao qua đồng hồ (tính đến tháng 11/2007).L= 1.0m Σ = 7. Bể lọc cát thạch anh.L= 2.216m + Ống gang dẻo DN 400 .

nạo vét. lượng nước thải đổ ra sông gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cơ quan và các hộ sử dụng nước công cộng được cấp nước. sông Nậm Rốm có độ dốc lớn. mương có tiết diện BxH = 600x600. Thành phố đã có hệ thống thoát nước. gây mùi hôi thối khó chịu.D1700. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống hố ga thu nước mặt đường. sâu. Một số tuyến đường trong thành phố đã được đặt cống là: Đường Trường Chinh. nước mưa. việc cải tạo. Các tuyến kênh suối nhỏ chảy trong địa bàn thành phố là những tuyến chính thu nước trong địa bàn thành phố.1. mực nước trong các sông xuống thấp.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 43- . hệ thống thoát nước thành phố Điện Biên Phủ được tổ chức dưới dạng thoát nước chung. và lòng sông rộng có khả năng vận chuyển lớn. lượng nước thải được pha loãng bởi nước mưa rồi đổ ra sông đã giảm đáng kể sự ô nhiễm cho các con sông và cho môi trường xung quanh. nước sông. Hệ thống thoát nước do không được nạo vét nên khi mưa hiện tượng ngập úng dọc các vỉa hè và nước chảy tự nhiên trên lòng đường. Đây là một vấn đề lớn tồn tại cho môi trường thành phố và cần phải giải quyết.4. đặc biệt là khi có mưa to. Phía Tây có sông Nậm Rốm chảy qua và là nơi tiêu thoát chính của thành phố. 2. BxH = 600x600 mm. đổ vào mương thoát nước chung với nước thải hoặc chảy tràn trên mặt đường rồi đổ vào các ruộng. các hộ này đang sử dụng nước chưa qua xử lý nên không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho nước ăn uống và sinh hoạt. Ngoài ra trên hầu hết các tuyến đường đều đã đặt các tuyến cống thoát nước mưa. giếng khoan nhỏ. Lưu vực thoát nước chủ yếu tập trung ra sông Nậm Rốm. Tuy nhiên khi không có mưa. Tóm lại. Số hộ còn lại sử dụng nước giếng khơi mạch nông. mương nắp đan có kích thước D500-D1000 mm. Một số tuyến phố không có hệ thống thoát nước hoặc có nhưng đã bị hư hỏng không có khả năng phục vụ việc tiêu thoát nước cũng cần được cải tạo lại bằng cách thay thế mới hoặc tu sửa. vì vậy khi đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải. nạo vét và kè mới các tuyến kênh này nhằm tăng công suất và năng lực vận chuyển của các tuyến kênh này là hết sức cần thiết LAVIC . HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 2. suối. Khi có mưa. xung quanh là núi bao bọc. BxH 800x800 Thành phố Điện Biên Phủ nằm trong khu vực lòng chảo. đặc biệt là trên các tuyến phố mới nên khả năng tiêu thoát nước của các tuyến đường này là khá tốt. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa: * Hiện trạng hệ thống mương. nhìn chung việc tiêu thoát nước khá tốt. Như vậy nước mưa và nước thải được thu gom vào chung một hệ thống các mương thoát nước đặt hai bên vỉa hè rồi đổ vào các nhánh sông suối tại các vị trí có cửa xả.Hệ thống thoát nước. 800x800mm. Hệ thống này thoát chung cho cả nước bẩn và nước mưa. khả năng tự làm sạch cao. đường 279. nhưng chủ yếu tập trung ở các tuyến phố chính gồm hệ thống cống ngầm. Toàn thành phố Điện Biên Phủ có khoảng 15km đường cống và mương xây hở cống tiết diện từ D600. nước mưa và nước thải xả chung vào mương thoát nước rồi đổ ra sông. Hệ thống thoát nước của Điện Biên Phủ là hệ thống thoát nước chung. ao và sông thoát nước xung quanh. do vậy khu vực này có khả năng tiêu thoát nước là khá tốt.4. ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân xung quanh. cống thoát nước. Đặc biệt là hai khu vực chính là khu chợ trung tâm và khuc vực quanh sân vận động.

Không loại trừ các hộ gia đình sống dọc hai bên đường chính xả nước thải trực tiếp xuống mạng lưới cống cấp 1. người dân cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. rồi chảy vào mạng lưới cống cấp 2. nên hàng năm khu vực này thỉnh thoảng bị ngập úng. công ty Môi trường Đô thị thành phố Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm về rác thải và vệ sinh môi trường tại địa phương. Một vấn đề khác về nước thải ở thành phố Điện Biên Phủ cần đề cập đến: Tất cả các nhà máy. 4-4. Đây là vấn đề mà chủ dự án cần quan tâm khi đưa hợp phần thoát nước vào hoạt động. Ngoài ra. 2. cấp 2. Hiện nay. tưới tiêu đều đã được xây dựng từ lâu và đang hoạt động có hiệu quả. Điều này có thể làm ô nhiễm thêm không khí và nguồn nước sinh hoạt. nhà hàng trên địa bàn đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. các trạm bơm phục vụ cho mục đích nông nghiệp. Nước thải từ các hộ gia đình đổ ra cống thoát nước tiểu khu. các thùng rác được đặt sẵn( xây dựng bằng gạch hoặc các thùng sắt). Hiện trạng hệ thống thoát nước thải: * Hiện trạng mạng lưới tuyến cống thoát nước thải. Hệ thống sông thoát nước khá dày đặc và bản thân các vị trí trong thành phố không có điểm nào có cao độ quá thấp cần phải dùng trạm bơm tiêu úng. Điện Biên Phủ không có trạm bơm nước thải.Hệ thống thoát nước. 2. tiêu thoát nước. trạm xử lý nước thải. Khu vực này có cao độ khá thấp.5. Do đó. Năng lực vận chuyển của các tuyến cống này không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thoát nước và thường xảy ra ngập lụt nhất là khu có mưa lớn xảy ra.Dọc theo quốc lộ và các tuyến phố. Xử lý: Toàn bộ rác thải đã thu gom được đổ vào bãi rác đặt ở phía cuối thành phố. trong khu vực thành phố do có địa hình dốc nên khả năng tiêu thoát nước tốt. Tình trạng ngập lụt thỉnh thoảng xảy ra ở khu vực chợ trung tâm và khu vực quanh sân vận động. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên * Hiện trạng ngập lụt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 44- .Nhìn chung. Nước thải hiện đang được chảy tràn hoặc tự thấm ra xung quanh. cống thu gom và vận chuyển thu gom cả nước mưa và nước thải. Phương thức thu gom. khách sạn. hiện đang bị cát làm co hẹp diện tích do không được nạo vét không đảm bảo khả năng vận chuyển. - Hai lần trong ngày ( 8-9 giờ sáng và 3-5 giò chiều) xe rác đi thu gom ( xe ben tự do. vận chuyển: . nhân dân đem rác đến đổ bất cứ giờ nào trong ngày. nước thải sau khi từ hộ gia đình đổ vào cống được dẫn ngay xả ra sông.4. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: Đơn vị quản lý. cơ sở sản xuất. Nơi tiếp nhận rác thải Chất thải rắn hiện đang được chuyển về khu đổ rác ở phía cuối thành phố. * Hiện trạng trạm bơm. Mạng lưới thoát nước được cấu tạo bởi các tuyến cống ngắn. vận hành hệ thống thu gom và xử lý rác thải Hiện tại. cấp 1. Nước thải được thải xả thẳng ra suối hoặc đổng ruộng không qua một quá trình xử lý nào gây ảnh hưởng đến chất lượng nước. đổ trực tiếp ra sông thoát nước qua các cửa xả.6m3) và vận chuyển đến bãi rác. Với tất cả những lý do đó.2.

Nước mặt . Hiện tại thành phố Điện Biên Phủ chưa có một bãi xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh do đó gây ra ô nhiễm tại các khu vực đổ chất rắn tạm thời. Chát thải này được thiêu hủy bằng hệ thống thiêu hủy chất thải rắn hai ngăn nhiệt độ cao được lắp đặt tại bệnh viện thành phố Ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường Dù đã có sự cố gắng rất nhiều của Công ty Môi trường Đô thị thành phố Điện Biên Phủ nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Các thành phần môi trường cần nghiên cứu bao gồm • Môi trường không khí • Môi trường nước: . Cần phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan hữu quan. Ngoài lượng rác thu gom được.Nước ngầm . xuống ao.Hệ thống thoát nước.Nước thải Các mẫu được lấy trên thực địa và phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành tại phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia của TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỘ TƯ LỆNH HÓA HỌC. cần có các số liệu đô đạc và kết quả phân tích các thành phần môi trường ở thời điểm hiện tại để từ đó đưa ra các đánh giá về chất lượng môi trường hiện nay cũng như đưa ra các đánh giá tác động của dự án đến môi trường trong tương lai. Các số liệu đo đạc phân tích được coi là “ nền “ môi trường trước khi thực hiện dự án.6. Do phương tiện còn thiếu nên lượng chất thải rắn còn tồn đọng nhiều hoặc có rất nhiều thùng rác được đặt tại nơi rất thuận tiện nhưng bà con thường đổ ra ngoài. kênh hoặc sông. 2. Việc này liên quan đến nhận thức và không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. mỗi hộ gia đình xử lý rác của mình bằng cách chôn lấp . LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Không có bất cứ một biện pháp nào được áp dụng như phân loại rác hay phun thuốc diệt chuột cũng như không có bãi rác được thiết kế hợp vệ sinh. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Để đánh giá tác động môi trường của dự án. Sở Y tế đảm nhận việc thu gom và xử lý chất thải rắn mang mầm bệnh dễ lây nhiễm do tất cả các có sở chăm sóc y tế thải ra. Khối lượng rác được thu gom Khối lượng rác được thu gom mỗi ngày ước khoảng 25m3/ng® ( khoảng 60% lượng rác toàn thành phố).2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 45- . hoặc vứt ra những khu đất trống.

04 0.4 6 SO2 mg/m3 0.14 0. môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi các nguồn khí thải từ các hoạt động dân cư.25 0. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án Hiện trạng môi trường không khí trong khu vực dự án đã tiến hành đo đạc để xác định một số chỉ tiêu cơ bản về chất lượng hiện trạng môi trường không khí.06 0. giao thông. Đây là những vị trí điển hình cho việc đánh giá chất lượng không khí nền và phản ánh tương đối chính xác hiện trạng khu vực chuẩn bị thi công dự án. 30. Các tác nhân chủ yếu là hàm lượng bụi lơ lửng.03 0.04 0. NO2..947 0. 15. 60m sao cho đảm bảo tính đặc trưng của vị trí đó và lấy giá trị trung bình.145 0.15 0.15 Bụi lơ lửng TSP Bụi PM10 Bụi Chì (TB 24h) 4 CO mg/m3 1.18 0.12 0.. Các nguồn ô nhiễm này gây ra những tác động đối với đời sống kinh tế.03 0. khu bệnh viện. Máy đo được đặt ở vị trí 1. SO 2.45 1. Các chất khí từ các khu công nghiệp (CO.95 0.1.12 0.129 1.09 0. 7. khí thải do sản xuất công nghiệp. giao thông vận tải và một số khu vực tập trung dân cư đông đúc.95 1. Kết quả phân tích hàm lượng thành phần không khí xung quanh TT 1 2 3 CHỈ TIÊU Đơn vị KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 TCVN 5937-2005 5938-1995 mg/m3 0.892 1. bụi Pb).06 0.10 0.16 0.125 7 Tổng Hydro cacbon mg/m3 1. Các mẫu được tiến hành lấy trong 1h liên tục. H2S.15 0.26 0. Các kết quả này được sử dụng để làm căn cứ trong việc đánh giá các ảnh hưởng của dự án đến môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.06 0.06 0.2009 dBA 62 57 60 66 57 70 54 1.05 0.75 1. xây dựng.5 75 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 46- .08 0. THC. nhất là bụi PM10. khí thải từ hoạt động xây dựng.04 0.2 .22 0.1.04 0.29 0. Kết quả đo đạc được thể hiện ở bảng 2.947 8 Tiếng ồn LAVIC .05 0.12 0. Các thông số môi trường được tiến hành đo đạc tại các vị trí ở ngã tư.1.14 0.75 40 5 NO2 mg/m3 0.2 mg/m3 0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 2.07 0.10 0.463 1. nơi tập trung dân cư đông đúc.28 0.. thi công và khi dự án đi vào vận hành.5. Trong những năm gần đây.12 0.26 0.5m và đặt ở các vị trí cách vị trí xác định là 1.15 µg/m3 0.1 và 2.6.26 0.04 0.45 1.376 0.. Đây là những số liệu để đánh giá chất lượng không khí nền tại thời điểm đo. khu công nghiệp. xã hội và các tác động xấu đến sức khỏe con người cũng như hệ sinh thái khu vực.2: Bảng 2.Hệ thống thoát nước.08 0.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

Ghi chú 2.1.
STT

Ký hiệu

Vị trí lấy mẫu không khí

1

KK1

Vị trí cửa xả số 3, đầu cầu Thanh Bình, Km 194+312, QL12

2

KK2

Vị trí đối diện Chi cục thuế TP Điện Biên Phủ, đoạn cuối đường sân bay

3

KK3

Phố 10, P. Thanh Trường, lối vào Cty XD và QL đường bộ tỉnh Điện Biên

4

KK4

Cảng hàng không quốc tế Điện Biên, đối diện KS Asean & bưu điện

5

KK5

Đường Nguyễn Hữu Thọ ( đối diện nhà số 120, tổ dân phố 04)

6

KK6

Ngã ba, đối diện KS Điện Biên Phủ – Hà Nội, tổ dân phố 08

7

KK7

Chân cầu A1, phía Cửa xả

8

KK8

Vị trí cửa xả số 5, số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh

Bảng 2.2. Kết quả phân tích hàm lượng thành phần không khí
xung quanh
T
T
1
2
3

CHỈ
TIÊU
Bụi lơ
lửng
Bụi
PM10
Bụi
Chì
(TB
24h)

KK12

KK13

KK14

TCVN
5937-2005
5938-1995

0,27

0,16

0,18

0,24

0,2

0,01

0,09

0,02

0,04

0,07

0,15

0,09

0,01

0,07

0,02

0,02

0,05

0,15

1,15

1,95

0,45

1,75

0,45

1,15

1,45

40

mg/m3

0,10

0,16

0,04

0,18

0,08

0,09

0,14

0,4

mg/m3

0,08

0,18

0,03

0,16

0,06

0,12

0,16

0,125

0,838 1,597

0,184

1,962

0,674

0,936

1,044

1,5

54

70

68

62

65

75

Đơn vị

KK8

KK9

mg/m3

0,23

0,29

0,12

mg/m3

0,44

0,08

µg/m3

0,04

mg/m3

4

CO

5

NO2

6

SO2

7

Tổng
Hydro
cacbon

mg/m3

8

Tiếng
ồn

dBA

60

54

KK10 KK11

Ghi chú 2.2.
STT
8
9
10
11

Ký hiệu

Vị trí lấy mẫu không khí

KK8

Vị trí cửa xả số 5, số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh

KK9

Cầu trắng Km 81+117.9 QL 279, khu vực tổ dân phố số 1, P. Mường
Thanh

KK10

Vị trí đặt trạm xử lý WWTP

KK11

Đối diện phòng khám nội tổng hợp tư nhân, số 72 tổ dân phố số 9, P.
Nam Thanh

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

47-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

12

KK12

Bệnh viện đa khoa thành phố Điện Biên Phủ

13

KK13

Số 277 phố 6, phường Noong Bua

14

KK14

Vị trí khách sạn Mường thanh, số 514 Him Lam

Tiêu chuẩn so sánh các thông số đo đạc môi trường không khí:
 TCVN 5937- 2005: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí

xung quanh (trung bình 1 giờ).
 TCVN 5938- 2005: Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép

của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 Quyết định của Bộ Y Tế 3733/2002/BYT- QĐ về các yếu tố vi khí

hậu và các chất khí độc hại.
 TCVN 5949- 1998: Âm học- tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

mức ồn tối đa cho phép.
 TCVN 5962- 2001: Rung động và chấn động- Rung động do các

hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Mức ồn tối đa cho phép
đối với môi trường khu công cộng và dân cư;
 TCVN 7378- 2004: Rung động- chấn động- rung động đối với công

trình- mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá.
Giá trị cuối cùng được đánh giá theo giá trị trung bình sau 24h. Theo tiêu chuẩn
chất lượng không khí xung quanh TCVN 5937: 2005 với các thông số cơ bản SO2,
CO2, NOx, bụi lơ lửng, bụi PM10 (hàm lượng bụi có kích thước ≤ 10µ m), bụi Pb
trong thành phần của không khí xung quanh. Dựa vào giá trị các thông số này để đánh
giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng biến động hàm lượng các
thông số không khí trong quá trình quan trắc và giám sát.
Từ bảng kết quả trên cho thấy, mức ồn theo tiêu chuẩn về giới hạn tối đa về độ
ồn cho phép đối với khu vực xung quanh TCVN 5949- 1998. Các thông số đo đạc về
tiếng ồn và độ rung được đo đạc với các vị trí tương ứng với 14 vị trí trên để đảm bảo
các kết quả phản ánh tổng thể về các tác động của tiếng ồn và rung chấn trong khu vực
nghiên cứu và khu dân cư. Các chỉ tiêu này hầu hết nằm trong giới hạn cho phép về độ
ồn tại các khu dân cư, hành chính, khách sạn, thương mại, dịch vụ… xen kẽ trong
khoảng thời gian 6h - 18h.
Hàm lượng bụi lơ lửng (TPS) dao động trong khoảng 0,16- 0,29 mg/m 3 cao hơn
so với tiêu chuẩn (0,2 mg/m3) ở hầu hết các mẫu đo đạc, nồng độ bụi PM10 có giá trị
dao động trong khoảng 0,01- 0,09 mg/m3 không khí, nhỏ hơn nhiều so với giá trị cho
phép trong tiêu chuẩn (0,15mg/m3). Như vậy, hàm lượng bụi trong thành phần không
khí tại các vị trí có dấu hiệu ô nhiễm. Lượng bụi TPS cao hơn so với tiêu chuẩn do mật
độ đi lại và giao thông vận tải của người dân xung quanh. Độ ẩm thấp cũng là tác nhân
tích hợp làm bụi phát tán đi xa. Nếu xem xét về mặt môi trường thì đây lại là dấu hiệu
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

48-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

tốt. Hàm lượng bụi được phát tán đi xa làm cho nồng độ bụi cục bộ giảm. Từ đó, giảm
nhẹ các ảnh hưởng do bụi. Cần có những kế hoạch giảm thiểu cần thiết ngay khi chưa
bắt đầu dự án để hàm lượng bụi “nền” trong giới hạn cho phép.
Nồng độ bụi Pb dao động trong khoảng 0,01- 0,09 µ g/m3, nồng độ các vị trí
khảo sát này thấp hơn so với tiêu chuẩn (0,15µg/m3) trong khoảng 1,6- 15 lần. Nồng
độ NO2 trong khoảng 0,1 – 0,18mg/m3 thấp hơn hơn so với tiêu chuẩn cho phép 1,5 - 5
lần. Lượng CO ở tất cả các mẫu đo đạc đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Nồng
độ SO2 nằm trong khoảng 0,03- 0,18mg/m3 cho thấy một số vị trí đo đạc cao hơn so
với tiêu chuẩn từ 1,12 – 1,44 lần, đặc biệt là các mẫu KK1, KK3, KK6, KK9, KK11,
KK14, cao hơn so với tiêu chuẩn (0,125mg/m3) thuộc khu vực ngã tư đường có giao
thông nhộn nhịp hoặc dân cư tập trung đông.
Nhận xét chung:
T¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o, nång ®é c¸c khÝ ®éc trong kh«ng khÝ
xung quanh (CO, NO2) ®Òu nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp (TCCP):
- Nång ®é CO nhá h¬n TCCP hµng chôc lÇn (20 ®Õn 88 lÇn).
- Nång ®é SO2 cao h¬n TCCP tõ 1,12 ®Õn 1,44 lÇn.
- Nång ®é NO2 nhá h¬n tõ 1.5 ®Õn 5 lÇn.
Điều đó chứng tỏ rằng, thành phố Điện Biên Phủ chưa bị ô nhiễm bới các khí thải
công nghiệp hoặc khí thải ô tô xe máy. Thực tế khảo sát cũng cho thấy, mật độ xe cộ
trên các tuyến phố không lớn.
2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt
Hiện trạng môi trường nước mặt- môi trường nước mặt ban đầu, được đánh giá thông
qua các mẫu được lấy tại các vị trí khác nhau trên hệ thống sông Nậm Rốm, vị trí cửa xả. Kết
quả thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực nghiên
cứu
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHỈ TIÊU
Nhiệt độ
pH
Độ dẫn điện
Độ đục
Chất rắn lơ lửng
Độ Oxy hoá (COD)
Tổng P
BOD5
Zn
Pb
Tổng Fe
LAVIC - 2009

ĐƠN VỊ
o

C
-

NTU
mg/l
mg/l 02
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NM1

NM2

NM3

NM4

26
6,6
238
14
102
54
2,237
35
1,835
0,024
2,739

28
6,2
342
16
115
62
2,966
40
1,782
0,045
2,443

27
6,5
316
16
123
64
2,713
45
1,749
0,0061
2,151

27
6,4
222
12
108
72
3,469
40
1,706
0,082
2,812

TCVN
5942:1995- B
5,5 đến 9
10- 50
80
<35
< 25
2
0,1
2

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

49-

vị trí chảy qua cầu Thanh Bình 2 NM2 Nước ruộng đoạn cuối đường sân bay NM3 Nước ruộng đoạn đầu đường Nguyễn Hữu Thọ.1198 0.B >2 1 0.1182 0.083 12.105 2. vị trí chảy qua cầu A1.814 1.9 1.906 2 10 Pb mg/l 0.617 2.05 0.4 6.093 1.964 0.897 2 12 Clorua (Cl-) mg/l 398.05 15 0.141 0.400 481.13 403.2 1.031 0.126 0.482 0.092 15.Hệ thống thoát nước.309 2.4.408 0. tổ dân phố 04.8 1.122 2.5 đến 9 3 Độ dẫn điện - 216 287 335 329 - 4 Độ đục NTU 10 12 10 10 10.759 1.66 434.032 0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM1 NM2 NM3 NM4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Clorua (Cl-) Tổng chất rắn hòa tan DO NH4 NO2 NO3 Dư lượng Clo hữu cơ Dầu. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM5 NM6 NM7 NM8 TCVN 5942:1995.7 6.156 0. mỡ Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml 422.126 2. STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 1 NM1 Sông Nậm Rốm.377 0.6 1.5 5. phía cửa xả 6 3 4 Bảng 2. phường Thanh Bình NM4 Sông Nậm Rốm.000 Ghi chú 2.50 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 98 91 125 117 80 6 Độ Oxy hoá (COD) mg/l 02 48 50 44 42 <35 7 Tổng P mg/l 2.56 412 2.1267 0.1 11 Tổng Fe mg/l 2.028 0.087 13.34 396 1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 50- .B C 27 26 27 27 - o 1 Nhiệt độ 2 pH - 6.72 - 13 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 395 378 279 302 - LAVIC .3.087 1.082 19.0646 0.46 404.200 443.238 1.025 0.41 287 1.174 2.6 6.500 427.460 TCVN 5942:1995.894 1.966 0.52 440 1.168 - 8 BOD5 mg/l 32 34 37 39 < 25 9 Zn mg/l 1.952 1. đối diện nhà số 118.3 10.

với thời điểm đo lúc thời tiết nắng nóng.8 2.3 20 Coliform MPN/1 00ml 1. độ đục. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM5 NM6 NM7 NM8 TCVN 5942:1995.154 1 16 NO2 mg/l 0.9 1. mỡ mg/l 0. tác động thúc đẩy sự tham gia phân hủy của các vi sinh vật trong môi trường nước hay sự giảm nhẹ nồng độ các chất ô nhiễm tăng. gần cầu C4 4 NM8 Sông Nậm Rốm. đặc biệt là trong môi trường nước mặt.113 0.650 10. Nhiệt độ trong thời gian phân tích khá cao.0757 0.105 1.B 14 DO mg/l 1. đoạn chảy qua vị trí dự kiến đặt Trạm xử lý Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng   TCVN 5942-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt.400 1.1995 tương ứng với giá trị trong cột B.950 1.1 1.0367 0.05 17 NO3 mg/l 15.172 0.062 0.8 >2 15 NH4 mg/l 1.000 Ghi chú 2. Kết quả phân tích cho thấy: Các thông số lý học: được đo đạc là pH.463 15 18 Dư lượng Clo hữu cơ mg/l 0. STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 1 NM5 Vị trí cửa xả số 5.0864 0. độ dẫn điện.700 1.447 12.823 12. gió nhẹ nên nhiệt độ dao động trung bình khoảng 200C.122 1.9 QL279 3 NM7 Sông Nậm Rốm. từ đó ảnh hưởng đến khả năng phân hủy các chất độc của các chất có khả năng gây ô nhiễm.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 51- . Hàm lượng các thông số chất lượng nước được so sánh với giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm với tiêu chuẩn TCVN 5942. Các mẫu nước này được lấy tại hiện trường và được bảo quản trong thùng bảo quản mẫu linh động trước khi được đem về phân tích tại Phòng thí nghiệm.4. đoạn chảy qua vị trí cửa xả 11. khả năng khoáng hóa cao. Nhiệt độ thay đổi tăng .giảm ảnh hưởng đến hoạt động chuyển hóa các hợp chất ô nhiễm trong nước.166 1.Hệ thống thoát nước. Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng các thông số môi trường.0325 0.05 19 Dầu.076 0.124 0. Giá trị pH rất quan trọng và đây là một trong những thông số đánh giá nhanh tính chất của nước mặt và có thể thích LAVIC .072 0. Quyết định số 09/ 2005/ QĐ. nhiệt độ. đoạn chảy qua cầu Trắng Km81+117.BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế về Tiêu chuẩn vệ sinh nước mặt. số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh 2 NM6 Nước mặt.235 13.132 0.067 0. Giá trị nhiệt độ tại các mẫu thay đổi theo mùa và vị trí lấy mẫu.

NH . BOD5. đối với các chỉ tiêu hóa học.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 52- .1. giá trị này hình thành do quá trình rửa trôi và hòa tan lượng phù sa trong dòng nước. thông số được đề cập đến là nồng độ O 2 hòa tan. mức độ xáo động của dòng chảy thường lớn hơn so với các dòng suối nên độ đục và độ dẫn điện có các giá trị như trên cũng là điều phản ánh theo quy luật. Hầu hết ở các mẫu chỉ tiêu Fe đều xấp xỉ bằng hoặc vượt tiêu chuẩn từ 1. NO3-.đo nhanh tại hiện trường và đánh giá cụ thể dựa trên các giá trị BOD5 và COD.1995. T-N. Các chỉ tiêu này có xu hướng tăng cao trong những năm tới cùng sự tăng trưởng kinh tế. Hàm lượng NH4+ ở các mẫu dao động trong khoảng là 1. Giá trị pH đo đạc tại các vị trí đều nằm trong khoảng cho phép. Các chỉ tiêu hóa học môi trường nước: được đo đạc là DO.8 lần và hàm lượng COD ở các vị trí gấp hơn 1. đối với chỉ tiêu NH4+ bước đầu biểu hiện của ô nhiễm nước mặt về thông số này. TSS để có biện pháp quản lý và điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng nước mặt theo tiêu chuẩn chất lượng nước mặt đã được quy định trong TCVN 5942.281. T-P.24 – 1. thúc đẩy quá trình phân hủy các chất ô nhiễm trong môi trường nước nên tác động theo hướng có lợi trong việc giảm thiểu ô nhiễm. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ứng.84 lần. Cl-. Như vậy. Các thông số lý học này không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của động thực vật thủy sinh mà đôi khi còn có tác động thúc đẩy quá trình khoáng hóa.1 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Cl-.cao hơn tiêu chuẩn từ 1. Chỉ tiêu về mặt vi sinh: trong môi trường nước mặt: chỉ tiêu này rất quan trọng. COD.1 – 2 lần.966 mg/l vượt tiêu chuẩn từ 1. Vấn đề đặt ra là có sự quan trắc.riêng mẫu NM4 – nước lấy trên sông Nậm Rốm vị trí chảy qua cầu A1 vượt tiêu chuẩn 1.Hệ thống thoát nước. Như vậy. các ngành liên quan. Các chỉ tiêu phân tích khác như T.2.105.3 lần. đo đạc định kỳ để có đánh giá đúng đắn trước khi chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của các cấp. đoạn chảy qua cầu Trắng. Sự tăng hay giảm của nồng độ các chất ô nhiễm còn được thể hiện ở mật độ vi sinh vật trong nước và sự xuất hiện LAVIC . nó đánh giá chất lượng nước về chỉ tiêu vi sinh hay mật độ của một số loại vi sinh dễ gây các tác động đến đời sống động vật và con người. COD.P ở các mẫu phân tích thấp hoặc chỉ xấp xỉ tiêu chuẩn cho phép. hiện tại. loại B.xã hội cũng như những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.đều thấp hơn so với tiêu chuẩn. Các chỉ tiêu này phản ánh cơ bản nhất hiện trạng chất lượng về mặt hóa học môi trường nước. phù hợp với loại cây trồng hay vật nuôi gì.Nước mặt sông Nậm Rốm. Ở vị trí lấy mẫu độ đục nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn cột B. NO2-.4 lần. một số chỉ tiêu cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều. TSS.2. + 4 Hàm lượng các KLN: ở hầu hết các mẫu đều thấp hơn so với tiêu chuẩn: Pb2+. Hầu hết mẫu có hàm lượng NO2. Zn2+. có thể được đánh giá theo DO . Theo kết quả phân tích ở bảng Nồng độ BOD5 ở các mẫu gấp 1.1 đến 1. thấp nhất là mẫu NM6. các hợp chất N. Để đánh giá mức độ ô nhiễm hay khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Độ dẫn điện ở tất cả các mẫu tương đương với giá trị trung bình. phù hợp với môi trường cho hoạt động sống của các loài sinh vật thủy sinh. cao nhất là NM4nước mặt trên sông Nậm Rốm tại vị trí chảy qua cầu A1. cần chú ý đến hàm lượng oxy hòa tan BOD5. Thường thì ở các con sông. Hàm lượng chỉ tiêu ô nhiễm NO3.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

của một số vi sinh chỉ thị ô nhiễm. Chỉ tiêu vi sinh được đề cập là Coliform. Đây là chỉ
thị ô nhiễm cơ bản nhất và phản ánh tương đối xác thực chất lượng về ô nhiễm. Mật độ
Coliform phân tích được đều thấp hơn so với tiêu chuẩn từ 4 - 8 lần. Chất lượng nước
mặt ở khu vực này tương đối sạch về chỉ tiêu vi sinh. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ
tiêu vi sinh của các nguồn nước mặt nghiên cứu - nói riêng và của nguồn nước mặt
nói chung - được coi là sạch vi sinh và chưa có những dấu hiệu của ô nhiễm về mặt vi
sinh.
Nhận xét chung:
Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, sinh ở trên cho thấy hầu hết các thông số
môi trường nước và các chất gây ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép, chỉ trừ chỉ tiêu
BOD5 và COD, NH4+ cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều. Nước mặt khu
vực dự án đã và đang bị ô nhiễm bởi con người đồng thời có hàm lượng Fe khá lớn .
Không thể dùng nguồn nước mặt này làm nước dùng cho sinh hoạt ( ăn uống và tắm
giặt), như bà con địa phương đang sử dụng.
2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm
Qua nghiên cứu báo cáo khảo sát địa chất thủy văn và đánh giá về xã hội học
cho thấy người dân trong địa bàn thành phố một số sử dụng nước giếng, các hộ khác
chủ yếu là nước mưa và nước sạch. Do vậy, việc lấy mẫu các vị trí ở các hộ trong khu
vực nghiên cứu của dự án để đánh giá chất lượng nước ngầm.
Bảng 2.5 Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực
nghiên cứu
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CHỈ TIÊU
Nhiệt độ
pH
Độ cứng
(CaCO3)
Mằu Sắc
Cặn tổng số
As
Hg
Zn
CNCrom (VI)
Cu tổng
Cd
NO3
SO4
Pb
Colifom
Fe

LAVIC - 2009

ĐƠN
VỊ

TCVN
5944-1995
(B)

NN1

NN2

NN3

NN4

C
-

20,3
7,0

20,1
6,8

20,2
6,8

20,3
6,9

6,5 - 8,5

mg/l

84

99

92

90

300 - 500

NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/l
mg/l

10
314
0,002
<0,001
2,526
<0,002
0,002
1,624
0,002
34
125
0,003
0
2

16
375
0,004
<0,001
3,805
<0,002
0,006
1,718
0,003
42
175
0,005
0
2,3

8
322
0,003
<0,001
1,916
<0,002
0,002
1,734
0,006
31
137
0,002
0
3,12

6
315
0,002
<0,001
1,975
<0,002
0,004
1,688
0,005
32
158
0,002
0
2,47

5 - 50
750 - 1500
0,05
0,001
5,0
0,01
0,05
1,0
0,01
45
200 - 400
0,05
3
1-5

o

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

53-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

18
19
20

Mn
Phenol
Selen
Ghi chú 2.5.

STT
1
2
3
4

Ký hiệu
NN1
NN2
NN3
NN4

mg/l
mg/l
mg/l

0,286
<0,002
0,003

0,232
0,004
0,002

0,289
<0,002
0,002

0,246
0,002
0,003

0,1 - 0,5
0,001
0,01

Vị trí lấy mẫu
Nhà bà Đào, lối vào công ty XD và QL đường bộ tỉnh Điện Biên
Nhf ông Thằng – Bà Chối, góc chân cầu A1, phía cửa xả
Nhà bà Thê, tổ dân phố số 1, p. Mường Thanh
Quán ăn nhà anh Thịnh, lối vào chợ vị trí dự kiến đặt trạm xử lý

Các tiêu chuẩn áp dụng trong đánh giá chất lượng nước ngầm
- TCVN5944- 1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước ngầm;.
- Quyết định 1329/ 2002/ BYT-QĐ: Tiêu chuẩn Bộ Y tế về chất lượng nước

uống và sinh hoạt.
Mẫu nước ngầm được phân tích với các chỉ tiêu: pH, màu, độ cứng, TDS,
clorua, Sulfat, nitrat, cadmi, asen, sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, phenol,
selen, coliform để có những đánh giá về chất lượng các nguồn nước chính mà người
dân hiện đang sử dụng và những đánh giá về chất lượng cuộc sống của người dân
thông qua các chất lượng nguồn nước họ sử dụng. Theo kết quả bảng 2.5, các thông số
được tiến hành đo đạc là các chỉ tiêu lý - hóa - sinh để giám sát, đánh giá chất lượng
nguồn nước ngầm.
Các thông số về lý học nước ngầm: Nhiệt độ trung bình 200C. Giá trị pH của
các mẫu thuộc nước trung tính- hơi kiềm, dao động trong khoảng 6,8 – 7; Độ màu thấp
6- 16 NTU nằm trong khoảng cho phép từ 5 - 50 NTU; Độ cứng của nước đánh giá
hàm lượng các khoáng trong nước và đánh giá nước đó thuộc loại nước cứng hay nước
mềm. Cặn tổng số dao động trong khoảng nồng độ 314- 375 mg/l thấp hơn nhiều so
với tiêu chuẩn cho phép. Từ đó có những ứng dụng trong quá trình cấp nước cho các
mục đích khác nhau như ăn uống, công nghiệp, tưới tiêu trong nông nghiệp… Độ cứng
ở các mẫu đều thấp hơn so với tiêu chuẩn, hàm lượng dao động trung bình khoảng
90mg/l; Đối với chỉ tiêu này, nước phù hợp cho tất cả các mục đích sử dụng. Như vậy,
các thông số lý học trong nước ngầm hiện còn khá tốt đối với nước cấp cho mục đích
ăn uống cũng như các mục đích sử dụng khác.
Các thông số hóa học và chỉ tiêu KLN: đo đạc các thông số Sulfat, nitrat,
cadimi, asen, sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, phenol, selen với nồng độ tương
ứng như sau: Nồng độ sunfat dao động trong khoảng 125- 175 mg/l thấp hơn nhiều so
với dải tiêu chuẩn 200- 400mg SO42-/l, hàm lượng Cu2+ dao động trong khoảng 1,6241,734 mgCu2+/l cao hơn so với tiêu chuẩn (1,0mg/l). Hầu hết các chỉ tiêu về KLN thấp
hơn rất nhiều lần, hàm lượng Hg thấp hơn so với TCCP về hàm lượng Hg
(0,001mg/lHg); Nồng độ CN-, Pb2+, Cd, Mn, Se thấp hơn so với TCCP; Nồng độ Zn 2+
nhỏ hơn tiêu chuẩn (5,0 mg/l Zn) từ 1,3 – 2,6 lần; Nồng độ các chỉ tiêu Fe nằm trong
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

54-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

giới hạn cho phép hoặc nhỏ hơn 2 lần so với tiêu chuẩn. Nói chung, hàm lượng của các
thông số về kim loại nặng đo đạc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép và cách khá xa
tiêu chuẩn cho phép.
Chỉ tiêu sinh học: Chỉ tiêu được xem xét và đánh giá tiêu biểu là mật độ
Coliform. Các mẫu nước ngầm phân tích đều có chất lượng tốt về mặt vi sinh, các giá
trị đều thấp dưới tiêu chuẩn giá trị cho phép về chỉ tiêu vi sinh. Mật độ vi sinh ở các
mẫu không phát hiện. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu rõ ràng hơn để có thể dự
tính các hướng tiến triển thỏa đáng chỉ tiêu nhạy cảm này.
Nhận xét chung:
T¹i Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ, vÊn ®Ò mµ c¸n bé vµ nh©n d©n ®Þa
ph¬ng quan t©m lµ níc cøng. Theo ý kiÕn ph¶n ¸nh, níc cøng trong
nguån níc ®ang sö dông cho sinh ho¹t hiÖn nay ®· g©y bÊt lîi cho
ngêi sö dông: ®ãng cÆn nåi h¬i, b×nh ®un níc nãng... hoÆc g©y
c¸c bÖnh bíu cæ, sái thËn... Nhng c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy,
®é cøng lu«n nhá h¬n TCCP (kÕt qu¶ ®o 84 ®Õn 90 mg/l; TCCP
300 mg/l). §©y lµ nguån níc dù kiÕn sÏ ®îc sö dông cho c¸c tr¹m xö
lý níc cÊp. Nh vËy tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng mÉu níc ngÇm
cho thÊy, tuy trong níc ngÇm cã §ång nhng cha ®Õn møc ph¶i xö lý.
2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải
Nh ®· tr×nh bµy, níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ hiÖn kh«ng
®îc thu gom vµ xö lý, níc th¶i nhµ d©n, c¬ quan, xÝ nghiÖp, trêng
häc... tù tho¸t ra c¸c khu ®Êt trèng hoÆc cèng r·nh xung quanh.
Nguån tiÕp nhËn cuèi cïng lµ c¸c con suèi (Nậm Rèm... ).
( Xem phiÕu kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu kÌm theo )
Tiêu chuẩn so sánh:
 Tiêu chuẩn TCVN 5945- 2005: Nước thải công nghiệp- Tiêu chuẩn thải.

NhËn xÐt:
KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, hÇu hÕt t¹i c¸c ®iÓm ®o, ®Òu
cã nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm h÷u c¬ vît tiªu chuÈn cho phÐp tõ :
1,2 – 3,4 lÇn
-

Nång ®é BOD tõ 139 ®Õn 174, vît TCCP 2,78 ®Õn 3,48 lÇn.

-

Nång ®é COD tõ 216 ®Õn 305, vît TCCP 2,16 ®Õn 3,05 lÇn.

-

ChÊt r¾n l¬ löng tõ 174 ®Õn 213, vît TCCP 1,74 ®Õn 2,13 lÇn.

-

Coli form tõ 11330 ®Õn 12540; vît TCCP 1,13 ®Õn 1,25 lÇn.

-

Tæng Phosphorus tõ 6,10 ®Õn 6,89: xÊp xØ hoÆc vît TCCP
1,2 lÇn

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

55-

4 14.368 2.8 32.6 4 Độ xốp % 34. Tiêu chuẩn so sánh:  Tiêu chuẩn TCVN 5945.95 6.15 51.2 24. Với phương pháp phân tích hoá học.182 9 Pb mg/kg 1.4 27.14 66.554 3.Hệ thống thoát nước. Kết quả phân tích mẫu bùn đất ở lưu vực nghiên cứu 1 CHỈ TIÊU pHKCl 2 Độ ẩm % 26.518 1.9 35.75 6.7 39.4 45.65 6.57 47.923 5.0 22.2005: Nước thải công nghiệp.96 13 Tổng muối mg/kg 87. T-N.45 97.0284 0.92 41.75 6.89 91.55 72.8 21. tổng hữu cơ.6 32.412 5.% 10.2 212. thành phần cơ giới.65 6.58 71. Zn2+. sắc ký iôn.7 28.6. tổng muối.0148 0.2 484.05 7 SO42- mg/kg 245.4 42. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên KÕt luËn: Níc th¶i t¹i thµnh phè §iªn Biªn Phñ ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tríc khi qu¸ muén.1 32.46 46.68 67.7 233.75 56.300 1.3 47. sắc ký lỏng cao áp.804 6.4 14.0134 0.7 286.Tiêu chuẩn thải.6 228.44 37.2 Limon.726 11 Tổng N mg/kg 43.0175 16 Tổng Coliform Vi khuẩn/ 1.54 42.5 40. Kết quả như sau: Bảng 2.2 42.54 82.6 8 Cu mg/kg 3.67 38.235 1.538 10 Zn mg/kg 5.200 1.15 6.1 47.28 53.26 62.200 3.8 40. Các chỉ tiêu phân tích được tiến hành là pH KCl.7 48.050 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 56- .1 23.4 225.0214 0.85 6.452 1.5 9.5 22. Các thông số đánh giá cho thấy mức độ lắng đọng của các chất thải phát sinh từ nước thải và chất thải rắn dưới tác động sinh hủy của các vi sinh vật trong nước và trong đất.46 29.1 38.862 7. hai bên bờ sông hoặc ở các khu vực cống.840 1.5 20.6 41.57 40.2 46.5 Cát.8 35.964 5.1 36. 2.5 TT ĐƠN VỊ Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ6 Đ7 Đ8 6.3 5 TP cơ giới Sét.2 42.25 77.723 3.02 15 Dư lượng thuốc BVTV mg/kg 0.4 30.446 4.158 1.100 960 LAVIC .49 46.113 1.% 42.2009 2.7 22.704 7.5.0162 0. T-P.1 32.93 51.3 35. Mẫu sau khi lấy mẫu được bảo quản trực tiếp tại hiện trường lấy mẫu. Cu2+.273 4. Pb2+.182 8.773 6.68 62.12 12 Tổng P mg/kg 35.7 19.56 52. SO42-. rãnh thoát nước có lắng đọng lại.186 3.26 14 Tổng hữu cơ mg/kg 44.0146 0. dư lượng thuốc BVTV (trừ DDT).37 31.77 38. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất: Mẫu bùn đất được lấy mẫu bùn đất ở ruộng.0147 0.437 2.% 46.6.600 2.8 357.12 83.164 4. độ ẩm.43 94.

Do vậy việc đánh giá bùn đất dựa trên bộ tiêu chuẩn chất lượng đất là điều rất cần thiết. chân cầu Trắng Km 81+117. chân cầu A1.  Tiêu chuẩn chất lượng đất: TCVN 5297 .9 QL279 Bùn đất ven bờ sông Nậm Rốm. phía cửa xả Đất tại vị trí cửa xả 5 Bùn đất ven bờ sông Nậm Rốm. Đối với mẫu bùn đất.Hệ thống thoát nước. phù sa của các con sông để bổ sung hàm lượng các chất hữu cơ. Tiêu chuẩn chất lượng đất nhằm bảo vệ chất lượng đất và hệ sinh vật sống trong đất. Độ ẩm của các mẫu có khác nhau..coli g Ghi chú 2. Từ đó gây nên những tác hại khó lường trước về sức khỏe và giống nòi của loài người nói riêng và sinh vật nói chung. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên và E. giá trị để đánh giá độ chua của bùn đất được đề nghị xem xét là pHKCl. thành phần bùn ở các mẫu này chủ yếu là thành phần các chất hữu cơ do đó là các vị trí gần nơi xả thải chất thải rắn sinh hoạt của người dân. dao động trong khoảng 6. lưới thức ăn của động vật và con người.60. điều đó cho thấy hàm lượng chất hữu cơ này bị cuốn trôi theo dòng nước hoặc khó phân hủy. vị trí cửa xả số 3 Bùn đất ruộng đoạn cuối đường sân bay Bùn đất ruộng đoạn đầu đường Nguyễn Hữu Thọ Bùn đất tại ven sông bờ sông Nậm Rốm. Như vậy.32. cao hơn rất nhiều so với giá trị thường thấy ở đất phù sa.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 57- . ven hàng rào phía ngoài BV Đa khoa thành phố Tiêu chuẩn áp dụng trong đánh giá chất lượng bùn đất:  Tiêu chuẩn chất lượng đất ô nhiễm TCVN 7209 2002: Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa của một số kim loại nặng trong đất.1995: Tiêu chuẩn chất lượng đất. giá trị trung bình trong khoảng 6. vị trí dự kiến đặt trạm xử lý Bùn đất Đất mặt.6. động vật hấp thu và đi vào cơ thể người.7%. bùn đất khu dân cư) Bùn đất tại ven sông Nậm Rốm. hàm lượng các chất xả thải ra sông với hàm lượng chất hữu lớn nhưng trong hàm lượng bùn thải lại không lớn. Đặc biệt là chất ô nhiễm trong đất có thể di chuyển vào chuỗi.95. Giá trị pHKCl cho thấy ở tất cả các mẫu pHKCl đều thuộc loại chua nhẹ. Thường trong nông nghiệp. Yêu cầu chung. Đây là lĩnh vực quan trọng vì chất lượng đất ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nước ngầm. từ đó thấy được độ chua trao đổi trong bùn đất và có thể dự đoán được các thành phần chất thải xuống hệ thống các con sông. STT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 7 8 Đ7 Đ8 Đ6 Vị trí lấy mẫu (đất bùn cống. đất gần sông.6. mùn và dinh dưỡng cho LAVIC . người dân vẫn sử dụng nguồn nước thải và bùn cống. Chẳng hạn như Dioxin là chất độc mạnh và có khả năng tích tụ sinh học và một trong những cách thức nó đi vào cơ thể người để gây tác hại về di truyền là do nó được thực vật.. Lấy mẫu.05 . chất lượng lương thực.10. ở mẫu dao động khoảng 9.

rối loạn giấc ngủ.Đ8 cho thấy các chỉ tiêu về kim loại nặng thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn. mệt mỏi. Có thể kể thêm hàng loạt triệu chứng của việc nhiễm độc hoá chất BVTV: run tay. 40% limon và 15% sét.8 . khó thở. đất và các hóa chất sử dụng trong sinh hoạt và canh tác của người dân cùng dự án. Fe. Chỉ tiêu về ô nhiễm hóa chất BVTV. buồn nôn. viêm họng. Những người nhiễm độc hóa chất BVTV thường bị đau đầu.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 58- . 200. Các giá trị phân tích trong bảng 2. nếu các chỉ tiêu về kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép thì có thể sử dụng rất hữu hiệu để bổ sung. tê tay. Theo cách phân loại chung của các loại đất: Đất cát: 85% cát. cải thiện đáng kể về thành phần các chất dinh dưỡng cho đất trong canh tác nông nghiệp. đau bụng. Đất thịt:45% cát. ngứa da.92 – 77. Bùn đất ở các vị trí này chưa có biểu hiện ô nhiễm chất hữu cơ. viêm phế quản. chóng mặt. Zn tương ứng với các giá trị cho phép 100. cay mắt. Và thành phần cơ giới cũng là một trong những chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn của người dân.96 – 56..6.67 mg/kg.. Ngoài ra còn có thể đánh giá đất ô nhiễm theo các chỉ tiêu hóa học. 300 mg/kg hay ppm. so với hàm lượng các chỉ tiêu này trong đất là thấp. chỉ tiêu này được xem xét và đề cập đến như những chỉ tiêu không thể thiếu. 30% limon và 45% sét. người nông dân không thể sử dụng các phương pháp như trong phòng thí nghiệm để đánh giá thành phần cơ giới đất mà chỉ có thể đánh giá nhanh dựa vào màu sắc hay những kinh nghiệm dân gian như làm đất ướt. những đánh giá sơ bộ đó cũng tỏ ra khá hiệu quả để họ có thể lựa chọn cây trồng hay phương thức trong canh tác. Các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn về giới hạn tối đa của một số kim loại nặng trong đất thấp hơn nhiều so với giá trị cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 7209 1995 quy định cho hàm lượng Cu. Đối với loại bùn đất này.57 mg/kg và hàm lượng tổng Phốtpho dao động trong khoảng 29. Cụ thể là dựa vào hàm lượng của các hợp chất nitơ sinh ra trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa đạm. Nồng độ tổng Nitơ. nhìn mờ. từ mẫu Đ1. vê hình trụ và cuộn tròn để kiểm tra sơ bộ tính mịn của thành phần cấp hạt. Trong thực tế. Do đó. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cây trồng. LAVIC . Đất sét:25% cát. cấp hạt sét dao động khoảng 10. nhất là các chất đạm động vật và đạm tồn dư trong quá trình canh tác nông nghiệp. Độ ẩm của thành phần bùn càng cao hay thành phần hữu cơ càng lớn thì việc sử dụng nguồn bùn thải này như một biện pháp thông dụng để bổ sung chất dinh dưỡng và cải thiện thành phần cơ giới trong canh tác nông nghiệp.5%. 10% limon và 5% sét.27% điển hình cho đất thịt mang chất phù sa. Các cấp hạt ở 08 mẫu bùn đất cho thấy % của cấp hạt cát và limon là tương đương nhau.Hệ thống thoát nước. Các chỉ tiêu này cho đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu của sự ô nhiễm hay tích lũy các kim loại nặng trong môi trường bùn đất ở các lòng sông suối khu vực nghiên cứu.1 – 47. rối loạn tiêu hóa. T. vi sinh vật cũng được đề cập đến như những chỉ thị ô nhiễm tiêu biểu cho nguồn nước. khoảng giao động từ 30.N dao động trong khoảng 40. Mặc dù vậy. đau xương khớp.

cao hơn TCCP 1.2 lần). Tuy nhiên. NH4+ . COD. đất. hóa học và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. động. - Hệ thống đường giao thông được mở rộng và phát triển. xử lý sơ bộ và thu gom xử lý theo chỉ đạo chung của Thành phố thì chất lượng LAVIC . không đáp ứng được yêu cầu. hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ngày càng phổ biến trong sản xuất nông. hầu hết các có hàm lượng dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật xấp xỉ hoặc cao hơn không nhiều so với giới hạn cho phép. gây ngập lụt. dẫn đến những hạn chế và bất hợp lý của một số tuyến cống thoát nước. lưu lượng dòng chảy tăng. giảm hiệu quả chứa nước và năng lực thoát nước của các tuyến cống. kim loại nặng của đất không cao. - Dân trí và nhận thức của người dân chưa cao. trong khi đó hệ thống thoát nước còn chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức.Hệ thống thoát nước. Như vậy. việc xả nước. cấp nước được xây dựng. - Công tác đấu nối của cống thoát nước trong nhà vào hệ thống cống thoát nước chung chưa được quan tâm đúng mức.hóa của bùn đất ở các lòng sông và bùn thải ở các cống thoát hầu như chưa có dấu hiệu ô nhiễm tại thời điểm hiện tại. dẫn đến tình trạng chồng chéo gây cản trở lẫn nhau. - Một số khu vực của thành phố hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp. dẫn đến một số cống không thu gom được nước thải từ các hộ dân.2002 đối với đất sử dụng cho mục đích công nghiệp. nâng cấp.thực vật) luôn tiềm tàng. NO2. KẾT LUẬN CHUNG - Thành phố Điện Biên Phủ đang trên đà phát triển.1. hàm lượng một số kim loại nặng đạt tiêu chuẩn cho phép trong quy đinh của tiêu chuẩn giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất TCVN 7209 . cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết dẫn đến việc quá tải của đường ống hiện có. nhất là các loại hóa chất BVTV có nguồn gốc từ Trung Quốc. - Chất lượng nước sông tuy hiện nay chỉ bị ô nhiễm hữu cơ nhẹ (giá trị BOD5. Các hóa chất BVTV tại các vị trí nghiên cứu chưa có dấu hiệu ô nhiễm. hệ số mặt phủ tăng. hầu như các chỉ tiêu lý. chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. Nếu có biện pháp phòng ngừa. lâm nghiệp nên những ảnh hưởng lâu dài đến con người và môi trường(không khí. rác thải và chất thải rắn sinh hoạt tuỳ tiện gây tắc nghẽn dòng chảy trong cống thoát nước. các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Trong các mẫu phân tích. các chỉ tiêu lý học. Nhận xét Chất lượng bùn đất khu vực dự án có các thông số điển hình của loại đất phù sa về thành phần cơ giới. thậm chí có cơ quan không chuyên ngành vẫn thiết kế cống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 59- . bùn đất bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm đối với chỉ tiêu hóa chất BVTV này. có thể cho rằng. - Trong quá trình đô thị hoá. Do vậy. công tác quản lý hệ thống thoát nước còn chưa đồng bộ. nước.

thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. gây ô nhiễm môi trường. khi quá trình đô thị hóa phát triển mạnh. công nghiệp. SO2. - Nước thải chưa được xử lý xả trực tiếp vào môi trường đã và đang gây ô nhiễm môi trường với các chỉ tiêu TSS. tiềm tàng các nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. bệnh viện gây ảnh hưởng đến nước mặt và nước ngầm.Hệ thống thoát nước. để tương xứng với vị trí chiến lược của mình. chợ. đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của người dân cũng như lãnh đạo thành phố nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường. coliform. sinh hoạt. Như vậy. nông nghiệp cũng như các hoạt động xây dựng hạ tầng cơ sở… Hiện trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải còn hạn chế làm ứ đọng nước thải. nhất là những khu vực dân cư. đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố. - Môi trường không khí hiện đang có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số như bụi lơ lửng. Đồng thời trong tương lai Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II. Môi trường có dấu hiệu ô nhiễm: không khí. Từ đó. nước mặt. do đó. tổng hydrocacbon do các hoạt động đi lại. COD. dự án thoát nước thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ rất cần thiết và cấp bách. của tỉnh cũng như của khu vực LAVIC . giao thông vận tải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nước sông sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới. cải tạo. chất thải. nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 60- . nước thải. T-P. BOD5.

th× viÖc ®Çu t dù ¸n nµy cµng cã ý nghÜa.1. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iªn Biªn Phñ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. s¹ch ®Ñp. ®¾p ®Êt phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i & c¸c tr¹m b¬m trung chuyÓn.1. n¬i cã khÝ hËu trong lµnh vµ c¶nh quan thiªn nhiªn v« cïng t¬i ®Ñp. vÊn ®Ò m«i trêng ngµy cµng ®îc quan t©m. tù th©n nã ®· lµ mét dù ¸n c¶i t¹o m«i trêng. thu gom vµ xö lý níc th¶i. víi thµnh phè §iªn Biªn Phñ.1. Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc.1. n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cña nh©n d©n. Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước - C¸c chÊt th¶i r¾n (cÆn bïn tõ qu¸ tr×nh xö lý níc th¶i. ĐỐI TƯỢNG.1.1.Hệ thống thoát nước. HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sÏ kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi.1. QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG 3. thu gom vµ xö lý níc th¶i t¬ng ®èi hoµn chØnh. r¸c sinh LAVIC . sù trong s¹ch vèn cã cña nã. 3. t¹o lªn mét bé mÆt ®« thÞ míi khang trang. vØa hÌ. NGUỒN.2. §Æc biÖt. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ trªn toµn thÕ giíi. - C¸c t¸c ®éng do viÖc ®µo lßng ®êng. 3. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng - C¸c t¸c ®éng tõ viÖc chÆt bá c©y cèi trªn phÇn ®Êt dù kiÕn x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i - C¸c t¸c ®éng do viÖc ®µo. Nguồn gây tác động 3. nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸. T¸c ®éng chung cña toµn bé dù ¸n lµ tÝch cùc vµ sÏ lµ mét bíc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua hÖ thèng tho¸t níc. sù ®Çu t cho dù ¸n nµy lµ bíc ®i ®óng híng cña §iÖn Biªn.1. Níc th¶i ®îc thu gom vµ xö lý tríc khi x¶ ra m«i trêng sÏ gãp phÇn tr¶ l¹i cho m«i trêng níc. gãp phÇn n©ng cao møc sèng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 61- . Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. ®µo s©n nhµ. ®Ó l¾p ®Æt ®êng cèng tho¸t níc.

xây dựng các trạm bơm.Tai nạn giao thông. nhiên vật liệu đến khu vực thi công. nước. rß rØ ®êng cèng tho¸t níc. II . không khí. 3..Cản trở giao thông. sinh . . nước.Tập kết nguyên.. cháy nổ… . nhiên vật liệu cho quá trình thi công.Giải phóng mặt bằng .Tác động đến không chuyển VLXD.Đời sống của nhân dân xây dựng và của công nhân trong và quanh khu vực . môi trường đất. .Hệ sinh thái khu vực dựng khu xử lý. ST T I Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động Xây dựng mới hệ thống thoát riêng nước mưa và nước thải .Các hộ kinh doanh dịch vụ. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 62- .Người tham gia giao thông khu vực thi công .1.2009 .Thu hồi đất đai để xây .Tập kết nguyên. gạch. không khí.Công nhân trực tiếp thi công. - Nguy c¬ gÉy vì.Nguy cơ dò rỉ. . . Xây dựng trạm bơm nước thải . nhân dân xung quanh khu vực dự án. đến nơi đổ thải . chÊt th¶i láng (níc th¶i sau qu¸ tr×nh xö lý.Khí thải. . . Bảng 3.Các tuyến đường đang hoạt của cư dân dọc các thi công.Ngập lụt cục bộ.Gây ô nhiễm môi trường. thi công. cộng đồng dân cư.Đào đường. bụi.2. thi công.Phát sinh chất thải rắn . Đối tượng gây tác động Đối tượng chịu tác động của dự án được xác định là các thành phần môi trường trong khu vực dự án: môi trường đất. . đặt đường ống thoát nước.Hệ thống thoát nước. khÝ th¶i tõ s©n chøa bïn). . khí thải của các phương tiện vận chuyển.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ho¹t cña c«ng nh©n vËn hµnh tr¹m xö lý ).Giải phóng mặt bằng. tuyến đường thi công. tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận . . - Nguy c¬ cã sù cè háng hãc kü thuËt cña c¸c tr¹m xö lý dÉn ®Õn chÊt lîng níc th¶i kh«ng ®¹t yªu cÇu. vi sinh vật. xây dựng các trạm bơm nước thải. khí bởi khói bụi. LAVIC .Chuyên chở các loại bùn đất. Nguồn và đối tượng chịu tác động của dự án.

vận hành.Hoạt động vận vật liệu cho quá trình thi công.Hệ sinh thái khu vực xây dựng trạm xử lý.Cộng đồng dân cư trong khu vực dự án. kỹ sư thi công IV Xây dựng trạm xử lý nước thải . bụi. - Đời sống của cộng đồng dân cư.Thu hồi đất đai để xây dựng khu xử lý.Hệ thống thoát nước.Sức khoẻ của công nhân trực tiếp thi công.Có thể xảy ra các nguy cơ về xung đột trong các cộng LAVIC .Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. chuyển chất thải. khí thải của các phương tiện vận chuyển. . nước thải. .Môi trường đất. dân cư xung quanh khu vực dự án.Khí thải.Sinh hoạt của Cán bộ và nhân viên tại khu thi công và xây dựng. nước.Hoạt động vận hành trạm xử lý. . - Hệ sinh thái. . các thành phần môi trường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động .Chất lượng nước sau xử lý. . . V Công nghệ xử lý nước thải . kỹ sư thi công. . tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Các hạng mục công trình phụ trợ khác . .Nguy cơ phát tán bệnh dịch lạ. không khí.Môi trường không khí bị tác động bởi khói bụi. không khí.Tập kết nguyên. . vận hành. tiếng ồn phát . .Sức khoẻ của công nhân trực tiếp thi công. . VI - Nguồn tiếp nhận sau khi xử lý.Giải phóng mặt bằng . nhiên sinh trong quá trình vận chuyển.Môi trường nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 63- . .

C¸c t¸c ®éng tõ viÖc lÊy ®Êt còng kh«ng ®¸ng kÓ do diÖn tÝch ®Êt cÇn thu håi Ýt ( kho¶ng h¬n 3 ha).1. Công nghệ đề cập đến trong lựa chọn hệ thống thoát nước và công nghệ xử lý trong trạm xử lý nước thải. Trªn diÖn tÝch ®Êt hiÖn h÷u kh«ng cã d©n c. đây là yếu tố có thể nói là quyết định đến thành công của dự án. các Ngành chức năng. trµn ngËp cèng r·nh ë mét sè khu vùc côc bé. khi ®ã chÊt lîng níc th¶i sau xö lý kh«ng ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng níc mÆt s«ng NËm Rèm . v× trong qu¸ tr×nh nµy ph¶i ®µo ®¾p ®Ó l¾p ®Æt ®êng cèng tho¸t g©y ¶nh hëng ®Õn giao th«ng & c¸c sinh ho¹t kh¸c cña hÇu hÕt d©n c thµnh phè §iªn Biªn Phñ ( ®êng cèng tho¸t níc ®îc ®Êu nèi tõ tõng nhµ d©n ra hÖ thèng tho¸t níc tiÓu khu. 3.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 64- . tøc lµ ph¹m vi ¶nh hëng khi bÞ t¾c nghÏn kh«ng bao trïm toµn bé thµnh phè. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải Ngîc l¹i víi qu¸ tr×nh ph©n phèi níc s¹ch. Quy mô bị tác động của dự án: ∗ Trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng: Quy m« t¸c ®éng trong giai ®o¹n nµy kh«ng lín do chØ thu håi ®Êt ®Ó x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i. Do đó. c¸c sù cè nµy cã thÓ lµ háng hãc m¸y mãc vËn hµnh. khi ®ã níc th¶i bÞ ø ®äng toµn bé.3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN Giống như tâm điểm của một công trình. ∗ Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng: Quy m« t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc t¬ng ®èi réng.2. n¬i tiÕp nhËn cuèi cïng cña hÖ thèng xö lý níc th¶i thµnh phè §iªn Biªn Phñ. 3. việc lựa chọn công nghệ là một trong những điểm mấu chốt khi dự án được đệ trình lên các Cấp. ®Õn tr¹m b¬m trung chuyÓn råi vÒ tr¹m xö lý níc th¶i). 3. t¸c ®éng trùc tiÕp lµm níc th¶i trµn ngîc vÒ n¬i xuÊt ph¸t g©y mïi h«i thèi hoÆc t¾c nghÏn.Hệ thống thoát nước. Quy m« t¸c ®éng sÏ ë ph¹m vi réng nÕu tr¹m xö lý níc th¶i x¶y ra sù cè. hÖ thèng thu gom níc LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động đồng dân cư. ∗ Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh: Khi hÖ thèng thu gom níc th¶i gÆp sù cè.2. hoÆc mét kh©u nµo ®ã trong qu¸ tr×nh xö lý cha ®¹t yªu cÇu.

phÇn lín n»m díi lßng ®Êt nªn viÖc t×m ra n¬i cã sù cè kh«ng dÔ dµng. tæng chiÒu dµi cña hÖ thèng thu gom lªn ®Õn hµng chôc km. níc th¶i sÏ trµn ra vµ lµm « nhiÔm m«i trêng xung quanh.Hệ thống thoát nước. Khi ®ã. níc th¶i sÏ ø ®äng. Tr¹m xö lý cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm nh sau: - ¦u ®iÓm:  Tháa m·n c¸c tiªu chÝ vÒ kho¶ng c¸ch ly víi c¸c khu d©n c. Khi bÞ t¾c nghÏn.000 m3/ng®. Trạm xử lý nước thải  Vị trí trạm xử lý - Tæng c«ng suÊt xö lý níc th¶i dù kiÕn cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ giai ®o¹n 1 (®Õn n¨m 2015) lµ: 10. §êng èng dÉn níc th¶i còng cã nguy c¬ bÞ vì bëi c¸c t¸c ®éng c¬ häc (®µo ®êng hay x©y dùng nhµ cöa). C¶ 5 tr¹m b¬m ®Òu chuyÓn tiÕp ®Òu cã vÞ trÝ t¬ng ®èi gÇn khu d©n c. Trạm bơm nước thải - §Ó ®a níc th¶i tõ c¸c khu d©n c vÒ tr¹m xö lý: 5 tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp ®îc x©y dùng t¹i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. Tuy nhiªn c¸c t¸c ®éng nµy kh«ng lín vµ cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸c gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n. T¸c ®éng m«i trêng ®Æc thï cña hÖ thèng thu gom níc th¶i lµ ®êng èng dÉn rÊt dÔ bÞ t¾c khi níc th¶i cã chøa r¸c hoÆc c¸c t¹p chÊt c¬ häc kÝch thíc lín. kho¶ng c¸ch ®Õn nhµ d©n gÇn nhÊt trªn 500 m.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 65- . trµn ngîc dßng vµ g©y « nhiÔm m«i trêng.2. VÊn ®Ò nµy cÇn hÕt søc lu ý c¶ trong giai ®o¹n x©y dùng còng nh khi vËn hµnh hÖ thèng.2. Tr¹m xö lý kh«ng n»m trong khu d©n c tËp trung. nªn mïi tõ LAVIC .C¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu. C¸c t¸c ®éng m«i trêng xã thÓ x¶y ra lµ tiÕng ån vµ mïi h«i. - Tr¹m xö lý níc th¶i ®Æt t¹i khu ®Êt ngo¹i thµnh thuéc x· B¶n Ten B. phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i trêng. VÞ trÝ nµy. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên th¶i sÏ ®a níc th¶i tõ c¸c hé d©n vÒ tr¹m xö lý. VÞ trÝ x©y dùng kh«ng cã nhiÒu lùa chän v× ph¶i phô thuéc vµo tuyÕn cèng thu gom. 3. CÇn lu ý r»ng. cïng víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi n÷a lµ tr¹m xö lý n»m gi÷a khu ruéng trèng.  Tháa m·n tiªu chÝ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý: N»m ë cuèi híng giã so víi khu d©n c.3. C¸c gi¶i ph¸p nµy sÏ ®îc ®Ò cËp ®Õn trong ch¬ng 4 . 3. Xung quanh khu vùc dù ®Þnh x©y dùng tr¹m xö lý kh«ng cã d©n c.2.

T¹i ®©y. dÉn ®Õn kinh phÝ x©y dùng vµ vËn hµnh t¨ng. NhiÖm vô ®Æt ra lµ ph¶i xö lý níc th¶i ®¹t tiªu chuÈn (TCVN 5945 – 2005.Hệ thống thoát nước. C¸c kh¶o s¸t thùc tÕ (nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng hiÖn tr¹ng m«i trêng) còng cho thÊy.  Công nghệ xử lý C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c cho thÊy níc th¶i sinh ho¹t thµnh phè §iÖn Biªn Phñ ®ang bÞ « nhiÔm chÊt h÷u c¬ víi nång ®é kh¸ cao. c¸t. Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ: Song ch¾n r¸c Ng¨n tiÕp nhËn M« t¶ c«ng nghÖ: BÓ l¾ng c¸t ngang M­¬ng xử lý sinh häc BÓ l¾ng thø cÊp X¶ ra s«ng NËm Rèm Trén Clo ho¹t tÝnh BÓ tiÕp xóc §Çu tiªn. khã ph¸t hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ. C¸c khã kh¨n nµy kh«ng chØ n¶y sinh khi x©y dùng mµ cßn x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. Sau ®ã ®îc ®a qua bÓ l¾ng ngang.  Khi cã sù cè t¾c nghÏn hay vì ®êng èng.  Kinh phÝ b¶o hµnh cao. cô thÓ lµ:  Ph¶i x©y dùng c¸c tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp.  DÔ t¾c ®êng èng. ®Êt sÏ LAVIC . C¸c ¶nh hëng ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ sÏ ®îc h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt.  Kinh phÝ x©y dùng tuyÕn ®êng trung chuyÓn níc th¶i t¨ng. ChØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh níc th¶i sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp lµ BOD5 nhá h¬n 50 mg/l. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên qu¸ tr×nh xö lý níc th¶i sÏ ®îc khuÕch t¸n nhanh chãng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 66- . - Nhîc ®iÓm: Tr¹m xö lý n»m xa khu d©n c tËp trung nªn viÖc ®a níc th¶i tõ khu d©n c ®Õn tr¹m xö lý gÆp khã kh¨n khi qu·ng ®êng vËn chuyÓn kh¸ dµi. vÊn ®Ò « nhiÔm níc th¶i sinh ho¹t ®· trë nªn ®¸ng b¸o ®éng ë thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. níc th¶i ®îc ®a qua song ch¾n r¸c ®Ó lo¹i bá c¸c t¹p chÊt th«. cét B) tríc khi x¶ ra m«i trêng.

- Vi khuÈn cung cÊp cho qu¸ tr×nh xö lý lµ bïn ho¹t tÝnh. Sau khi ra khái m¬ng xö lý sinh häc. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ®îc l¾ng xuèng ®¸y vµ lo¹i bá. thÝch hîp ®Ó xö lý níc th¶i sinh ho¹t. c¸c ho¹t ®éng cña vi sinh vËt hiÕm khÝ lóc ®Çu lín h¬n. Níc ®· trong ®îc ®a sang bÓ khö trïng. dïng c¸c chÊt h÷u c¬ trong níc th¶i lµm nguån dinh dìng. dÔ vËn hµnh vµ dÔ b¶o dìng. - Khi dßng ch¶y ®i qua hå sinh häc. Nhîc ®iÓm cña c«ng nghÖ xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ: - Do qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cña vi sinh vËt yÕm khÝ. cµng nhêng chç cho ho¹t ®éng cña vi sinh vËt yÕm khÝ. §©y lµ n¬i quan träng nhÊt ®Ó xö lý níc th¶i. ¦u ®iÓm cña c«ng nghÖ xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ - §©y lµ c«ng nghÖ xö lý thuéc lo¹i ®¬n gi¶n nhÊt. lîng bïn ho¹t tÝnh sÏ lu«n ®îc duy tr× ë møc võa ®ñ ®Ó xö lý níc th¶i.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 67- . còng dïng c¸c chÊt h÷u c¬ trong níc th¶i lµm nguån dinh dìng. lµ sù ho¹t ®éng cña c¸c vi khuÈn yÕm khÝ. Níc th¶i tiÕp tôc ®îc ®a sang m¬ng xö lý sinh häc. lo¹i bá coliform vµ c¸c vi khuÈn g©y bÖnh tríc khi th¶i ra m«i trêng. Níc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn lo¹i B. - Qu¸ tr×nh xö lý níc b»ng biÖn ph¸p sinh häc kh«ng bao giê diÔn ra hoµn toµn. - PhÝa díi hå. Mét lîng Clo thÝch hîp sÏ ®îc ®a vµo níc th¶ ®Ó khö trïng. cµng vÒ sau. do ®ã níc th¶i kh«ng thÓ s¹ch triÖt ®Ó. CH4 ®îc sinh ra cã thÓ g©y mïi khã chÞu cho khu vùc xung quanh nÕu kho¶ng c¸ch ly kh«ng ®ñ lín. LAVIC . n¬i cã nång ®é «xy t¬ng ®èi thÊp. c¸c vi sinh vËt hiÕu khÝ ho¹t ®éng. TCVN 5945-2005.Hệ thống thoát nước. níc th¶i ®îc ®a sang hå l¾ng thø cÊp ®Ó lo¹i bá bïn d. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña m¬ng sinh häc nh sau: - PhÝa trªn m¬ng sinh häc. kh«ng ®ßi hái c¸n bé vËn hµnh ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ lµ n¬i ®Êt cßn t¬ng ®èi réng nªn viÖc x©y dùng chuçi hå sinh häc kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn quü ®Êt x©y dùng cña thµnh phè. - T¸c nh©n chñ yÕu trong qu¸ tr×nh xö lý lµ vi sinh vËt. c¸c hîp chÊt H2S.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 68- . xã hội vùng thực hiện dự án. Nó không chỉ là trong quan niệm mà nó còn được thể hiện ở hiệu quả thực tế. thuỷ văn. các tác động chủ yếu của toàn bộ dự án là các tác động tích cực. tìm hiểu nguyên nhân và dự báo diễn biến của tác động cũng như khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp để có thể giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đó đến môi trường và đời sống cư dân vùng dự án. Giai đoạn này góp phần thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến độ thi công của các hạng mục công trình. Dự án là một hoạt động cải thiện môi trường. kinh tế.  Phương pháp so sánh nhằm đánh giá các tác động trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành.Hệ thống thoát nước.3. Việc đánh giá tác động môi trường sẽ đánh giá theo từng giai đoạn của dự án để có cái nhìn chung nhất các tác động tổng hợp đối với các đối tượng chịu tác động trước khi dự án được xét duyệt trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. khả năng của cộng động và các cơ quan địa phương khu vực dự án là điều rất cần thiết. Dự án này được triển khai là một bước đúng đắn và thiết thực. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3. Đây là một trong những bước nền móng trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Đây là công đoạn đầu tiên và thiết yếu của tất cả các công trình. LAVIC .  Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng môi trường. xã nhằm thay đổi hành vi. thói quen vệ sinh. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG Phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này dựa trên các phương pháp sau:  Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý số liệu khí tượng. vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm. thanh niên… tại các phường . Mục đích của bước này là chỉ ra các tác động tiềm tàng mà việc thực thi dự án có thể mang lại. phù hợp với xu thế phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Công tác giáo dục truyền thông thông qua các Hội phụ nữ. giai đoạn thi công và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn vận hành.  Phương pháp đánh giá nhanh: Nhằm tính toán tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án. Giai đoạn 1 : Giai đoạn giải phóng mặt bằng Bước khởi đầu của một công trình đều được các Chủ đầu tư chú ý trước tiên. Trong quá trình hội nhập như ngày nay. xây dựng trạm xử lý nước thải cho khu vực thành phố. cải thiện sức khoẻ cộng đồng và nâng cao năng lực. Từ các đánh giá trên có thể xác định các tác động có thể xảy ra khi dự án đi vào thực thi. từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện điều kiện vệ sinh nông thôn trong thời gian tới. Điều này sẽ góp phần phát huy tốt nhất lợi ích của dự án và đảm bảo dự án được thực hiện bền vững.

nước thải. đặc biệt là công nhân trực tiếp thi công và những người dân trong khu vực dự án. tạo điều kiện cho các hộ nằm trong diện phải di chuyển có các cơ hội tạo ra thu nhập và mức sản xuất trước khi có dự án là những vấn đề không nhỏ đối với việc thực thi các dự án. giai đoạn này có những tác động mạnh mẽ nhất đến môi trường và con người.  Vận chuyển vật liệu. hiểu biết của chuyên gia thiết kế. hạn chế tối đa các tác động đến sức khỏe và chất lượng môi trường xung quanh cũng như người dân. trạm xử lý nước thải và các hạng mục công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 : Giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đây là giai đoạn đáng quan tâm nhất của hầu hết tất cả các công trình. nên cần có phương án hạn chế thấp nhất số hộ phải di chuyển và cần tính toán hợp lý đến khả năng tái định cư. Cải tạo và xây dựng mới hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải Cải tạo và xây mới hệ thống thoát nước mưa. phương thức kiếm sống. Các hoạt động tiềm ẩn trong giai đoạn thi công Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng 1. kết quả công trình sau khi thi công khẳng định sự đẳng cấp của chủ đầu tư. Những diện tích đất thu hồi tạm thời cho việc tập kết các nguyên vật liệu hoặc thu hồi vĩnh viễn cho thi công các hạng mục công trình cũng cần quan tâm và quan tâm triệt để.. đó không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là vấn đề thay đổi thói quen sinh hoạt. công sức cho các giai đoạn tiếp theo.  Các khí thải từ các phương tiện vận LAVIC . kinh nghiệm của nhà thầu thi công và cái thể hiện quan trọng nhất đó là sự hoàn thiện của công trình về thời gian. hệ thống thoát nước thải  Đất đào bới. Việc đánh giá các tác động này giúp cho nhà thầu thi công có những biện pháp giảm thiểu và hạn chế các tác động tiêu cực. vật liệu xây dựng và vật liệu phủ lấp trên các tuyến đường thi công. thúc đẩy tiến độ công việc và động lực cũng như tiết kiệm thời gian. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Giải quyết thoả đáng yêu cầu cho dân cư địa phương tại khu vực bị thu hồi đất (thu hồi tạm thời hoặc thu hồi vĩnh viễn). Ô nhiễm không bụi.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 69- .Đối với công tác giải phóng mặt bằng.. chất độc hại  Hoạt động giải toả mặt bằng. Các hạng mục công trình chính là hệ thống thoát nước mưa. các tác động môi trường chỉ là những tác động vật lý. Bảng 3.2. ủng hộ của người dân khu vực dự án. hệ sinh thái trong khu vực thi công. Mỹ quan  Tập kết vật liệu và đậu xe trên các tuyến đường thi công. Chính vì vậy. số lượng và chất lượng công trình trong từng hạng mục công trình đó. Thế nên. phá dỡ vỉa hè. công tác này không gặp nhiều khó khăn và nhận được sự đồng tình.

CO2)  Hoạt động đào mương. đường ống. CO. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 70- . Các sự cố tiềm ẩn LAVIC .  Sử dụng một phần đường để VLXD. cắt và đào lòng đường.  Bùn đất và vật liệu đào đắp bị rửa trôi. Ô nhiễm tiếng ồn Rung  Hoạt động phá dỡ vỉa hè. Ô nhiễm nước mặt  Đất cát trong quá trình thi công xâm nhập vào hệ thống thoát nước.  Kích ống trên một đoạn đường dài.  Gây tắc nghẽn giao thông.  Tăng mật độ giao thông trên các tuyến thi công các hạng mục công trình.  Nước ngập tháo ra từ các đường cống đào. NOx.2009  Tai nạn giao thông trên đường bộ. máy ủi.  Nguy hiểm cho công nhân khi đào hố ga.. đào đất trong phương pháp đào. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng chuyển và thi công (SOx.)  Cắt đường.  Hoạt động của các phương tiện thi công (máy xúc. An toàn và sức khoẻ cộng đồng  Khói bụi và tiếng ồn phát tán có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt trên các tuyến đường thi công. Giao thông  Công trường đang thi công. Ngập lụt  Trong quá trình thi công có thể gây ra ngập lụt cục bộ khi không bố trí hợp lý các tuyến thoát nước kịp thời.Hệ thống thoát nước.. rãnh lắp đặt ống nước gây bụi  Chất trữ đất và các vật liệu xây dựng phát sinh bụi. dầu mỡ rò rỉ từ các phương tiện thi công. cống.

các cơ sở hạ tầng khác. rạch. Hệ sinh thái động. Xã hội  Phát sinh các nhu cầu về điện. Xây dựng trạm bơm chuyển tiếp nước thải và trạm xử lý nước thải Tập kết công nhân tại các lán trại  Gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường.Hệ thống thoát nước. 2. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 71- . An toàn lao động  Quá trình lưu trữ.  An ninh và các vấn đề xã hội khác. Nước  Nước thải sinh hoạt của công nhân. Ô nhiễm không khí  Mùi phát sinh từ nước thải và bùn thải.  Khí thải từ các nguồn ô nhiễm .  Ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Nạo vét và cải tạo hệ thống cống. Cảnh quan  Gây ngập lụt cục bộ.  Cây cối bị chặt phá.  Bệnh nghề nghiệp.  Các khí độc thoát ra từ cống thoát. thông tin) Phát quang LAVIC .  Các KLN (nếu có). nước.2009  Khí phát sinh từ khu vực nấu ăn. rãnh hiện có  Ảnh hưởng đến cản quan khu vực. bùn thải bị đẩy ra sông. Xã hội  Kích cầu về thị trường hàng hoá tại địa phương. Ô nhiễm môi trường nước  Nước thải. vận chuyển và đổ thải. Không khí Chuẩn bị các tiện ích phục vụ quá trình thi công (điện. Đất  Chất thải rắn của công nhân. Ô nhiễm môi trường đất  Chất hữu cơ.  Tai nạn lao động. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng  Sự cố khi lắp đặt đường ống. nước.

. Tiếng ồn LAVIC .. rủi ro trên đường thuỷ (tràn dầu. Kiểu tác động đặc trưng  Hoạt động của phương tiện phát quang. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 72- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản chuẩn bị mặt bằng cho trạm bơm nước thải Môi trường bị ảnh hưởng thực vật  Tài nguyên sinh vật bị huỷ diệt trong phạm vi phát quang. Xã hội  Thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ hàng hóa. Tiếng ồn Các sự cố Tập kết vật liệu xây dựng và các phương tiện thi công đến môi trường.  Khí thải từ các phương tiện vận chuyển..  Tăng mật độ giao thông. Đất  Hư hỏng đường xá. Nước  Sự cố.  Tai nạn trong phát quang.)  Vật liệu bị chảy. độngthực vật  Bụi phủ thực vật làm giảm khả năng quang hợp..2009  Hoạt động của các phương tiện vận chuyển.Hệ thống thoát nước. trôi vùng tiếp giáp với nước. va chạm.).  Đổ đống nguyên vật liệu. lún.  Biến động giá cả hàng hoá. Cảnh quan  Phá vỡ cảnh quan. Hệ sinh thái. Không khí  Bụi nguyên vật liệu phát tán trong quá trình tập kết nguyên vật liệu. nổ. Các sự cố tiềm ẩn  Tai nạn giao thông đường bộ..  Các sự cố rủi ro (Cháy.  Hoạt động của phương tiện vận chuyển. tràn vật liệu.  Huỷ diệt tài nguyên sinh vật trong phạm vi tập kết vật liệu.

bụi nguyên liệu bị phát tán.  Hoạt động của các phương tiện thi công đắp. cẩu. nén.  Huỷ diệt tài nguyên sinh vật do quá trình san lấp mặt bằng. Không khí  Bụi nguyên. vật liệu. dầm.  Tai nạn lao động. Nước  Nguyên vật liệu bị rửa trôi và lan truyền nước bẩn.  Vật liệu và đất đá bị rửa trôi Nước  Lan truyền nước bẩn  Nước sử dụng và nước thải trong quá trình thi công nền móng. Tiếng ồn Chuẩn bị nền móng Không khí  Hoạt động của các phương tiện vận chuyển. độngthực vật Đất Kiểu tác động đặc trưng  Cảnh quan bị phá vỡ.  Tai nạn giao thông.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 73- . Đất  Cấu trúc nền đất bị thay đổi.. LAVIC . Tiếng ồn  Vận chuyển của các phương tiện vận tải.  Thay đổi mục đích sử dụng. nén đất.  Đổ đống nguyên. máy xúc.  Khí thải từ các phương tiện thi công nền móng. đất đá.  Khí thải từ các phương tiện vận chuyển.Hệ thống thoát nước.  Thay đổi cấu trúc bề mặt.  Lắng đọng bùn cát.  Đổ đống vật liệu. đầm. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản San lấp mặt bằng Môi trường bị ảnh hưởng Cảnh quan Các sự cố tiềm ẩn Hệ sinh thái. vật liệu bị phát tán trong quá trình san lấp..  Bụi đất đào đắp.

Đánh giá thấy được vấn đề.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 74- . bơm. suy luận để giải thích cho các nguyên nhân của vấn đề đó và lựa chọn hướng giải quyết hữu hiệu và thân thiện nhất đối với môi trường và người dân. cống. bụi nguyên liệu bị phát tán từ quá trình lắp đặt đường ống. Không khí  Bụi đất đào đắp. Giai đoạn 3 : Giai đoạn vận hành trạm bơm.  Sự cố lắp đặt các đường ống. thép..Hệ thống thoát nước. Chất thải rắn xây dựng  Chất thải rắn nguy hại (Dầu nhớt.  Tai nạn giao thông  Các khả năng gây cháy nổ. nhựa.  Vận chuyển của các phương tiện vận tải...  Tai nạn giao thông Các sự cố tiềm ẩn  Các khả năng gây cháy nổ.  Bao bì các loại sắt. công đoạn vận hành cần được đề ra với các biện pháp giảm thiểu khi vận hành trạm xử lý.  Bao bì các loại sắt. đổ cọc bêtông. các loại hoá chất).  Khí thải từ các phương tiện thi công đóng cọc.. nhựa. vận chuyển nước thải và trạm xử lý nước thải Sau khi dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đất  Cấu trúc nền đất bị thay đổi.. Tiếng ồn  Hoạt động của các phương tiện thi công xây dựng các hạng mục công trình.. thép. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Chất thải rắn xây dựng Các sự cố tiềm ẩn Xây dựng các hạng mục công trình chính tại trạm bơm tăng áp và trạm xử lý nước thải Kiểu tác động đặc trưng  Chất thải rắn nguy hại. xây lắp các hạng mục công trình.  Vật liệu và đất đá bị rửa trôi Nước  Lan truyền nước bẩn  Nước sử dụng và nước thải trong quá trình thi công các công trình. hệ thống thu gom.người mà được LAVIC .

Không có cây xanh. ảnh hưởng cảnh quan khu vực. các ảnh hưởng trong giai đoạn này coi như không đáng kể. chỉ tiến hành đền bù đất ruộng theo quy định về khung đền bù chung của Tỉnh Điên Biên hiện hành. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hưởng lợi từ dự án. Tại giai đoạn thi công sẽ tiến hành quá trình san lấp. Quá trình này sẽ phát sinh một khối lượng chất thải rắn.3. đào đắp để tạo mặt bằng với cốt nền theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế. bồn hoa. không có các ảnh hưởng đến cây xanh hai bên đường. cắt cây công nghiệp có thể gây ra khí thải từ các động cơ. Phần xây mới là chính. thi công và khi dự án đi vào vận hành. sửa chữa lại và bổ sung thêm phần thiếu thì quá trình chuẩn bị không có những tác động đáng kể đến hàm lượng bụi phát sinh. chù chiền. diện tích sử dụng là 3. nước và đất và sức khỏe công nhân… Ngoài ra.0 ha thuộc xã Bản Ten. Vấn đề không chỉ là vận hành tốt. Phần diện tích này chủ yếu là ruộng đang hoa màu nên không cần thực thi công tác giải phóng. miếu mạo… bị ảnh hưởng hay di dời trong phạm vi thi công.3. Để đánh giá các ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị. hạng mục kiến trúc công trình. Nếu không có biện pháp xử lý. một số tuyến cống sẵn có khu vực nội thị cũ được tận dụng. cần đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng các thành phần môi trường cũng như các yếu tố kinh tế xã hội. việc sử dụng các máy ủi. các hộ kinh doanh. Ở những hạng mục xây mới tuyến cống.Các tuyến thi công đều nằm trong khu vực nội thị. thuận tiện hay đơn giản tối đa các công đoạn đối với những kỹ sư và nhân viên điều hành trạm xử lý mà nó cần đạt tới mục tiêu là phát triển bền vững và trong khi vận hành thì công trình cần đạt được tính thân môi trường. chủ yếu thành phần là chất hữu cơ. Việc chuẩn bị mặt bằng cho thi công các hạng mục này hầu như không gặp khó khăn. ống thoát và khu trạm xử lý nước thải.1. Đây cũng là mục tiêu của các công trình khác và là mục tiêu phát triển và phát triển bền vững như xu thế phát triển ngày nay trên toàn thế giới. Cây cối rậm rạp. Ở khu vực trạm xử lý nước thải và các công trình phụ trợ.1. bụi sinh ra chủ yếu do quá trình phát quang cây cỏ.Hệ thống thoát nước. thực thi dự án và khi trạm xử lý đi vào hoạt động đến con người và môi trường. sự phân hủy nhanh của các chất hữu cơ do vi sinh vật phân hủy gây mùi xú uế. ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. hàng rào. sinh thái… trong quá trình giải phóng mặt bằng. 3.1. vì vậy. Tuy LAVIC . Tác động đến môi trường không khí 3.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 75- . tiếng ồn. các chất khí độc hại từ các phương tiện tham gia thi công. Giai đoạn giải phóng mặt bằng Đối với giai đoạn giải phóng mặt bằng. cần tạo mặt bằng trước khi tiến hành thi công. tạo mặt bằng nhanh chóng cho quá trình thi công. công việc phát quang sẽ được tiến hành giải tỏa. Do đó. thường được tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước được thi công trên vỉa hè ở các tuyến đường . Các hạng mục này sẽ được hoàn trả cùng với mặt đường như trước khi thi công. bụi rậm… Các tác động chính đến môi trường bởi các tác nhân như bụi.

0 ha với công nghệ xử lý nước thải là Mương xử lý sinh học. Như vậy. lượng bụi phát sinh chủ yếu trong quá trình chuẩn bị mặt bằng tại khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải dự kiến.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 76- . vật tư trong thi công các hạng mục công trình và đất đá cho san lấp. axit hữu cơ bay hơi). xây dựng và sửa chữa các tuyến ống. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nhiên. Như vậy khối lượng đất đá đào đắp là khá lớn nên các ảnh hưởng đến môi trường không khí là khá lớn Đối với phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước mưa. (4) Việc phát thải khí độc từ các động cơ tham gia thi công. (1) Bụi phát sinh do thi công san lấp. thời gian thực thi ngắn. chất thải rắn lớn có thể gây ra mùi khó chịu (H2S. các ảnh hưởng của bụi là không đáng kể. Cần có những biện pháp giảm thiểu và xử lý triệt để lượng chất thải rắn này không gây những ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các hạng mục công trình thi công tiếp theo. Các tác động đến môi trường không khí về chất lượng môi trường nền với bụi và các chất khí độc hại. hệ thống thoát nước thải và trạm bơm nước thải. 3. nước thải tạo ra lượng bụi nhất định. Những ảnh hưởng không tác động dài và liên tục mà nó chỉ gây những tác động trong từng khu vực. Các trạm bơm nước thải được thi công 05 đơn vị trạm bơm được đặt rải rác tại các vị trí trên tuyến đường thi công để đảm bảo bơm nước đủ công suất về trạm xử lý và giảm độ sâu chôn cống. (2) Bụi phát sinh trong quá trình tập kết nguyên vật liệu thi công trong các hạng mục. cống. san nền theo cốt nền đúng thiết kế kỹ thuật. đây là giai đoạn gây những tác động chính. lưu trữ nguyên vật liệu.2. Giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đây là giai đoạn mà có những tác động lớn và mạnh mẽ nhất đến thành phần chất lượng không khí nền khu vực thi công.3. quá trình đào đắp. chủ yếu là lượng bụi phát sinh khi phát quang và chất thải rắn hữu cơ. tại các thời điểm thi công từng hạng mục công trình và sau đó không có những tác động tương tự kế tiếp. ảnh hưởng đến môi trường không khí. lượng bụi phát thải khi thi công trạm xử lý và các hạng mục công trình phụ trợ. máy móc công suất nhỏ nên các ảnh hưởng đến không khí là không đáng kể. tập kết. từ những đánh giá để có thể yêu cầu nhà thầu thi công có những biện pháp phù hợp để hạn chế những tác nhân gây ô nhiễm không khí này. các tác động này chấm dứt khi hoàn công. hố ga. Đối với trạm xử lý nước thải và các công trình phụ trợ với diện tích thi công khoảng 3. tiếng ồn và rung chấn được xem xét trong quá trình (1) san lấp. Các ảnh hưởng về bụi này đến môi trường và con người là không lớn. Giai đoạn này cần đặc biệt quan tâm của chủ đầu tư.1. hàm lượng bụi tạo ra LAVIC . (3) bụi đất từ mặt đường khi vận chuyển. đào đắp các hạng mục công trình: Khối lượng đào đắp thi công hệ thống thoát nước mưa.Hệ thống thoát nước.

Biện pháp giảm thiểu cần được xem xét để có thể giảm nhẹ những tác động không lớn nhưng lại có những tác động tích lũy trong một thời gian dài sau đó. trạm bơm và trạm xử lý nước thải có những đóng góp nhất định vào thành phần bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công. Trong giai đoạn này. hàm lượng bụi phát thải được giảm xuống. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên lớn hơn so với tiêu chuẩn cho phép. việc lưu thông các phương tiện trên các tuyến giao động tấp nập. tải lượng bụi có thể vượt từ 30-50 lần nhưng tại khu vực thi công. Và khi đó. Bình thường. LAVIC . Các đường ống đấu nối với hệ thống chung từ các hộ gia đình thì không gây những ảnh hưởng đáng kể cho môi trường không khí.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 77- . Cần có biện pháp để hạn chế các tác động này đến người tham gia giao thông. các ảnh hưởng của nó đến môi trường và con người được hạn chế. tập kết VLXD đã đóng góp thêm vào mật độ giao thông chung. Cảnh sát giao thông… về phương án điều phối tốt giao thông trong thời gian thi công các hạng mục công trình đó. Những đóp góp này gây ra những ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và người dân xung quanh với các bệnh liên quan đến giác mạc. lưu trữ các nguyên vật liệu trong khu vực thi công là vấn đề cần được quan tâm với những tải lượng phát sinh bụi khá cao đối với chất lượng môi trường không khí nền. Quá trình thi công hệ thống đấu nối không có những tác động đáng kể đến thành phần không khí nền. Mặc dù công việc nhiều nhưng lại được tiến hành trong một thời gian tương đối dài và các tác động đó chỉ mang tính chất cục bộ trong phạm vi nhỏ (<5m) nên những tác động của công việc này nói chung không lớn. Nhất là trong những giờ đi làm và khi họ trở về nhà. phổi…. mắt. người dân địa phương quanh khu thi công và môi trường cảnh quan. tai… hiện đang phổ biến đối với các đối tượng phơi nhiễm này. (2) Bụi phát sinh do quá trình tập kết nguyên vật liệu trong công trường: Khối lượng nguyên vật liệu (VLXD) thi công có những ảnh hưởng đáng kể trong quá trình thực thi các hạng mục công trình. nơi hoạt động mạnh. tiếng ồn và những rung chấn có những tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân vùng dự án. Việc vận chuyển. Việc thi công hệ thống thoát nước mưa. các tuyến thi công trên là đường nội thị.Hệ thống thoát nước. Nếu thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu thì có thể hạn chế các tác động đến môi trường không khí mà nhất là người dân vì quá trình thi công hệ thống đấu nối hộ gia đình này còn cần sự trợ giúp và hợp tác rất lớn của người dân vùng dự án. đối tượng chịu tác động vẫn chính là những người công nhân thi công trực tiếp và kết quả của cả một quá trình phơi nhiễm là các bệnh liên quan đến phổi. đặc biệt là hàm lượng bụi lơ lửng. hệ thống thoát nước thải. tập kết. Đồng thời có sự phối hợp giữa Chủ thầu xây dựng và các cơ quan liên quan như Sở Giao thông vận tải. khu thi công nằm giữa khu ruộng lúa nên các tác động này được phát tán nhanh chóng. việc vận chuyển. Các tiếng ồn và tác động của rung chấn ở khu xây dựng trạm xử lý hầu như không có tác động đến khu dân cư nhưng tiềm ẩn các nguy cơ về tai trong thời gian tiếp nhận tác động đối với công nhân thi công trực tiếp.

Lượng dầu sử dụng trong thi công là dầu Diesel (DO).Hệ thống thoát nước. Tùy theo chất lượng của đường giao thông và điều kiện khí hậu mà có những tác động đáng kể đến cảnh quan và chất lượng thành phần bụi lơ lửng trong không khí. hệ thống nước thải. xây dựng hệ thống thoát nước mưa. tập kết. làm tăng đáng kể lượng bụi đối với chất lượng không khí xung quanh. phương tiện vận chuyển trong thi công các công việc đề xuất. Những chất khí này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và những công nhân trực tiếp tham gia thi công và người dân trong vùng dự án. mắt và tiềm tàng các nguy cơ gây ung thư… Đối với bụi thì ảnh hưởng đến hệ hô hấp và giác mạc. Thải lượng bụi này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh. thải lượng của chúng được đánh giá nhanh theo phương pháp đánh giá nhanh môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới . Từ khối lượng dầu DO sử dụng ta tính hàm lượng bụi và các chất khí độc phát thải theo các hệ số ô nhiễm tương ứng. trạm bơm và trạm xử lý nước thải. Những khí thải này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến thành phần các chất trong không khí. ta có thể tạm tính khối lượng dầu DO dùng đối với các LAVIC . mỗi km vận chuyển xe 10 tấn tiêu tốn khoảng 0. các chất khí độc NO2.89 kg/l). Các biện pháp giảm thiểu bụi bề mặt đường được cho là cần thiết được thực hiện đối với nhà thầu tiếp nhận các hạng mục thi công công trình này. tính toán thải lượng và lên kế hoạch cho các biện pháp để hạn chế và những ứng phó đối với các tác động không tốt đó. tổng Hydrocacbon (THC). Tiêu biểu là hàm lượng bụi. tầm nhìn của người tham gia giao thông và những người trong vùng thi công các hạng mục đó. CO.hệ thống thoát nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên (3) Bụi đất từ bề mặt đường do quá trình vận chuyển. Hàm lượng bụi đất từ bề mặt đường phát sinh trong quá trình vận chuyển góp phần đáng kể vào hàm lượng bụi trong khu vực thi công và những khu liên đới.3 lít dầu DO (dDO= 0. SO2. Nếu tính mỗi đoạn đường vận chuyển là 1km/chuyến. trạm xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng bụi đất từ bề mặt đường. lưu trữ nguyên vật liệu. Để có cái nhìn tổng quan hơn về các tác động của những chất thải độc hại này. thiết bị. cung cấp dịch vụ…. vật tư trong thi công các hạng mục công trình và đất đá cho san lấp Quá trình vận chuyển đất đá và nguyên vật liệu trong thi công sửa chữa các tuyến ống hiện có và xây mới các tuyến đường ống thoát nước mưa và thoát nước thảicông đoạn thi công chủ yếu. hệ thống đấu nối với các hộ gia đình là 22. số chuyến vận chuyển cho các hạng mục công trình thi công. và những ảnh hưởng đến hoa màu của các khu ruộng xung quanh. cụ thể cho các tuyến thi công hệ thống nước mưa. (4)Sự phát thải khí độc từ các động cơ tham gia thi công Khí thải độc hại được phát thải trong quá trình vận hành các máy móc. trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải. Nhất là trong những ngày nắng nóng. Tính toán được số km vận chuyển.WHO. Từ đó.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 78- .và vận chuyển tại khu xây dựng trạm bơm nước thải.789 chuyến. CO độc đối với hệ hô hấp do không thể cung cấp đủ oxy cho tuần hoàn máu…Việc đánh giá những thành phần và thải lượng của các chất khí thải này góp phần phát hiện sớm. Những tác động chủ yếu là các bệnh liên quan đến phổi.

54 CO 2.15 0.01 0. 0. Các tuyến đường thi công hệ thống thoát nước mưa được thi công trên các tuyến đường nội thị.94. bảng tạm tính thải lượng đối với từng hạng mục công trình cụ thể sẽ cho thấy thải lượng phát thải của các chất khí độc.007 NO2 14. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi 0. sinh trưởng của cây cối trong khu vực thi công.31 Từ bảng 3.001 LAVIC .12 THC 0. Khi đó.97 g/ngày.03 0. NO2. 32. thi công chủ yếu trên vỉa hè và dưới lòng đường nên phát thải tại khu vực thi công. 0.12.025 CO 2. Những biện pháp giảm thiểu để hạn chế ảnh hưởng đến công nhân.35 mg bụi/s.Hệ thống thoát nước.4.35 SO2 4.94 5.98. 1.02. có những lúc có thể cao hơn vài chục lần so với TCCP.21 0. người dân và sản xuất nông.9 0.13. ngư nghiệp vùng là cần thiết.15 0.60 NO2 14. Đối với thi công hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải: Bảng 3.09 0.54 19. Thải lượng chất khí độc hại trong thi công hệ thống thoát nước mưa Thị xã Cao Bằng. Những đóng góp không thiện chí của các chất độc vào môi trường nền là điều cảnh báo đối với những nhà thầu thi công với những biện pháp giảm thiểu hợp lý.02 1.9 9.60. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi 0.4 159. 1.8 0.4.54. So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư TCVN 5937. Hàm lượng phát thải các chất khí SO 2.2000 và tiêu chuẩn nồng độ ô nhiễm của các chất khí độc hại TCVN 5938.75. nồng độ bụi cao hơn 4 lần TCCP. THC thấp hơn so với tiêu chuẩn 6 – 30 lần. 159.04 0. 19. lâm. Thải lượng chất khí độc hại trong thi công hệ thống thoát nước thải Thị xã Cao Bằng.005 THC 0. ảnh hưởng trong thời gian thi công.02 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 79- .8 8. các thông số CO.25 0.15 45. trên cho thấy.86 g/ngày tương ứng với 5.13 4. HC có thải lượng 45. bề rộng lớn.01 0.86 1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hạng mục công trình thi công ở trên tương ứng là 6. nồng độ SO2 co hơn khoảng 15 lần và thông số NO2 cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.08 tấn DO. Bảng 3. thiếu máu… đến con người và các ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.54. CO.1995. 1.002 SO2 4.73 0. Vì sự phát thải khí thải độc hại chỉ có tính chất cục bộ.05 0.4 0.11g/h và 1.75 1. 8.25 g bụi/h.31 mg/s.5. 5.9 32.98 5.9 0. hàm lượng phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước mưa là 9.11 0. Việc phát thải các chất độc hại tạo ra những nguy cơ gây các bệnh như ung thư.97 1. 4.

0.04 g/ngày tương ứng với 0. 0.02. THC thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.04 1.04 tấn DO. dưới đây: Bảng 3. CO.76 0.38 1. các tác động này đến môi trường và khu dân cư coi như không có tác động đáng kể. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0. 0.05 g/ngày.001mg/s.06.04 0.04.05 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 80- . CO. 0. 0.15.68 tấn DO hoàn tất quá trình xây dựng. lượng phát thải của bụi và các chất khí độc được tạm tính như trong bảng 3.01 0.9 0.1995.15 0.025. 0.74.Hệ thống thoát nước.01 g/h và 0.73.22. CO. Để tránh các tác động đến con người và môi trường.01 mg bụi/s. 0. 0.7. cần có kế hoạch thi công và bố trí thời gian.03.6. 1. 0.04 0. lắp đặt các trạm bơm cũng có những tác động nhất định. SO 2. Thải lượng bụi và các chất khí độc hại khi thi công các trạm bơm nước thải Thị xã Cao Bằng. 6.4 2. các thông số phân tích bụi. 0. 0.007. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Hàm lượng phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước thải là 0.15. HC có thải lượng 0.22 0.76.34 0. việc thêm vào không khí bụi và các chất khí độc hại dù ở tải lượng và thải lượng nhỏ nhưng chúng có thể tích lũy và ảnh hưởng theo thời gian.06 0.8 0. Các biện pháp giảm thiểu phát thải bụi trong quá trình thi công cần đề cập và có phương án phù hợp.04 g/h và 0. SO2. 0.34 g/ngày tương ứng với 0.9 4. Hàm lượng phát thải các chất khí SO2.04. các thông số phân tích bụi. Tuy nhiên. người tham gia thi công. Đối với các công việc xây dựng trạm bơm nước thải (5 trạm bơm) có diện tích thi công tổng là khoảng 47m2 và sâu xuống 6m dưới lòng đất. NO2.15 14.005.01 mg/s. HC có tải lượng 1. THC thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.21. 0.21 0. NO2. Do đó. 0. cửa hàng.002 mg bụi/s. thi công trong khu vực nội thị nên ảnh hưởng nhanh và phơi nhiễm đối với nhiều đối tượng xung quanh như nhà dân. Hàm lượng phát thải các chất khí SO2.2000 và chất khí độc hại TCVN 5938. 0. So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư và tiêu chuẩn phát thải đối với các chất khí độc hại TCVN 5938. địa điểm hạn chế tốt nhất ảnh hưởng bất lợi này.7. người tham gia giao thông. Thi công trạm bơm tại các ngã ba các tuyến đường.38 g/ngày. Vậy.05 g bụi/h. Do vậy. NO2.22 0. 0.21.01 Tải lượng phát thải bụi 0. khối lượng DO sử dụng khoảng 0.74 6. 0. Nồng độ các chất khí độc hại đối với công việc thi công các hạng mục công trình đối với hệ thống thoát nước thải là hầu như không có. So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư TCVN 5937. Việc thi công. Tỉnh Cao Bằng LAVIC . 0.1995. Thải lượng bụi và các chất khí độc hại khi thi công các trạm bơm và trạm xử lý nước thải Thị xã Cao Bằng. Và trạm xử lý nước thải và các hạng mục công trình trong khu vực trạm. 0. CO. NO2. 0.09. Phát thải bụi và các chất khí độc hại khi tiêu thụ khoảng 0.01 g bụi/h.22. được trình bày trong bảng sau: Bảng 3. các tác nhân này có thể có những tác động cộng gộp trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình thoát nước mưa.

thời gian phát thải càng ngắn thì những ảnh hưởng đó đến công nhân và môi trường càng lớn. 0. 1. Tải lượng phát thải trên cho thấy. Do đó. hàm lượng cao hơn khoảng 3.348 0.9 4. NO2.4 2. 10.4 2.Hệ thống thoát nước.89 10. 0. 2.08 g bụi/h.1995. Nồng độ phát thải khí NO2 cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều.36 1.8. LAVIC .56 g/ngày tương ứng với 0.02. 0.42 lần so với thi công hệ thống thoát và 8. Hàm lượng phát thải các chất khí SO2.42. 0. Các giá trị phát thải các chất khí độc SO2.55 g/ngày.63 2.25. theo tiêu chuẩn cho phép đối với hàm lượng các chất khí và bụi trong khu dân cư TCVN 5937-1995.1. Nồng độ các chất khí độc hại trên so với tiêu chuẩn cho phép TCVN 5937. từ đó. 0.08 0. 0. 0.07 g/h và 0.42 0. Hàm lượng phát thải các chất độc hại trong quá trình thực thi hệ thống đấu nối với hộ gia đình Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0. Đối với các hạng mục thi công trong khu vực trạm xử lý nước thải.9 0.21.25. tải lượng phát thải sẽ giảm. 40. Nồng độ SO2 xấp xỉ TCCP.29 0.36.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 81- .9 4. 0.75.02 2.08 Các thông số thải lượng cho thấy hàm lượng bụi và các chất khí độc hại cao hơn nhiều so với các hạng mục công trình thi công hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.27 g/ngày.022 mg bụi/s. 0.32 g/h và 0. Bảng 3.30 lần so với TCCP.10.47 5. Các thông số phát thải CO và THC nhỏ hơn từ 6. hàm lượng bụi phát thải tạm tính là 0. 2.89. HC có tải lượng tương ứng là 2.02. 0.28 0. nồng độ cao nhất tính toán được cao hơn 6 lần so với TCCP.6 hệ thống đấu nối.78. NO2.25 0.8 0.78 8.07 0.41 1.21 2. 5.63 g/ngày. 1. 1.100 0.32 1. nồng độ phát thải bụi.75 40.022 0.55 11. THC tương ứng là 11.10 1.06 mg/s. CO và THC nằm dưới TCCP rất nhiều.29.47.27 0.9 0.15 14. tải lượng SO 2 cao hơn tiêu chuẩn 4 lần và phát thải NO2 cao hơn 25 lần so với tiêu chuẩn. Hàm lượng phát thải càng lớn.25 0.348.019 Việc thi công hệ thống đấu nối hộ gia đình phát thải không lớn.08 mg/s.09 0. Thời điểm và thời gian thi công cũng là một trong những giải pháp cần được nhà thầu thi công cân nhắc khi thi công các công việc kỹ thuật này. 0.070 0.03 0. thời gian thi công khoảng 8 tháng. hạn chế các ảnh hưởng bất lợi đến người dân khu vực dự án và công nhân thi công trực tiếp. CO. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0. 1. Đối với các chất khí độc hại.02 0.09 mg/s. CO.56 0.2000 và các chất khí độc hại đối với con người và môi trường TCVN 5938. Hàm lượng bụi phát thải 2.070. 0. hạng mục công trình lớn nhưng được tiến hành thi công tại chỗ và vị trí lựa chọn cho trạm xử lý là đất ruộng nên thành phần phát thải trong quá trình thi công từng hạng mục.28 g/h và 0.03.15 14.41. tải lượng phát thải bụi nằm trong giới hạn TCCP. 8.8 2.

).. khoan.2000 và TCVN 5938. máy nén. họng. tiếng ồn phát sinh do sử dụng máy đóng cọc. nồng độ lớn nhất tính toán được đối với thông số NO 2 này có thể cao hơn 3 lần so với TCCP. trạm bơm nước thải. Các rung chấn này là không đáng kể. thiết bị thi công (máy đào.).87 5 Búa chèn và khoan 76 . bệnh về đường hô hấp (mũi. lượng phát thải của bụi và các chất khí đó thấp hơn hoặc xấp xỉ tiêu chuẩn. khí quản.1995 và các tiêu chuẩn áp dụng cho các thông số không khí trong môi trường xung quanh TCVN 5937. các bệnh về da (Viêm da. nhiễm trùng da. Tiếng ồn cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường không khí trong quá trình thi công của hệ thống thoát nước mưa.. Mức ồn các thiết bị thi công..74 3 Xe trộn bêtông 75 . Việc đánh giá nhanh chỉ mang tính chất tương đối và đánh giá sơ bộ về thành phần chất ô nhiễm và tải lượng phát thải của chúng theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và so với bộ tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành. hàng giờ.9. Cần có kế hoạch thi công và các biện pháp thi công để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến môi trường và sức khỏe con người. hệ thống thoát nước thải.1995. Hàm lượng bụi trong không khí tăng cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của con người.2000. trạm xử lý nước thải và hệ thống đấu nối. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Nếu tính tổng hợp hàm lượng phát thải bụi và khí độc hại trong thi công các hạng mục công trình này.1995 không nhiều. TCVN 5938.99 LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 82- . kích ứng màng tiếp hợp. nồng độ phát thải cao hơn so với TCVN 5937.. phương tiện vận tải. hạn chế tối đa và có hiệu quả đối với các tác động phát thải này. Tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn xây dựng trạm xử lý nước thải.. phế quản.. STT Phương tiện thi công Mức ồn (dBA) 1 Xe ủi 93 2 Xe lu 72 . hạn chế tầm nhìn đối với lưu thông trên các tuyến đường và gần trạm xử lý dự kiến. trừ tải lượng phát sinh của khí NO2. Đối với phát thải bụi và khí độc do các phương tiện máy móc thì cần có những biện pháp dứt điểm và triệt để. Bảng 3. Tác hại lớn nhất gây ra cho con người là bệnh bụi phổi. Thải lượng của các thông số ô nhiễm này cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép về các khí độc TCVN 5938. cần cẩu. bệnh về mắt (viêm niêm mạc.). đặc biệt những người công nhân trực tiếp thi công và người dân sống bên cạnh hoặc xung quanh khu vực thi công sẽ phải đối mặt hàng ngày.88 4 Cần trục (Di động) 76 . hạn chế tối đa và có hiệu quả đối với các tác động phát thải này.Hệ thống thoát nước. Đối với phát thải bụi và khí độc do các phương tiện máy móc thì cần có những biện pháp dứt điểm và triệt để. Rung chấn từ các máy móc thiết bị thi công cũng có những ảnh hưởng đến môi trường đất khu thi công và những ảnh hưởng lan truyền trên các tuyến đường gần khu vực thi công. xe xúc trộn bê tông…).

58 lần. làm gia tăng tai nạn trong lao động. mức ồn có thể đo được ở mức 87. Thông thường thính giác bắt đầu ảnh hưởng từ mức độ âm thanh 90dB trở lên. cường độ làm việc của máy móc.40%. khu vực thi công hệ thống thoát và các trạm bơm nằm trong khu vực nội thị.100 Cường độ và mức độ phát thải tiếng ồn sẽ tăng lên khi các phương tiện hoạt động nhiều. Mức ồn đo được ở trạng thái bình thường khoảng 50-62 dBA. làm tổn hại đến sức khoẻ con người đặc biệt là bộ phận thính giác. điên. Những ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người là rất lớn.  Ở mức âm thấp hơn 55 dB thì chưa gây ảnh hưởng đến trao đổi thông tin. thiết bị sử dụng thường có công suất lớn. Tiếng ồn gây cảm giác khó chịu cho người nghe. Tiếng ồn có thể gây bệnh tâm thần. Với các hạng mục thuộc hệ thống thoát nước nước mưa. cao hơn so với tiêu chuẩn cho phép về mức ồn đối với khu dân cư. nhà dân ở ngay sát lề đường hoặc gần đó nên tiếng ồn có thể tác động trực tiếp đến họ.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 83- . Mức ồn này có thể thay đổi tùy theo khoảng cách tiếp xúc. mất trí.60 dBA khoảng 1. Tuy nhiên. trạm bơm nước thải và các công trình trong hệ thống đấu nối. Mức ồn 100dB tác động trong khoảng thời gian ngắn gây ảnh hưởng xấu đối với phần tai trong. thiết bị. Đối với khu vực trạm xử lý nằm xa dân cư nên không ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư.92 8 Cộng hưởng các mức độ ồn 78 . nhất là khi có sự cộng hưởng tiếng ồn từ các thiết bị tham gia thi công trong cùng một thời gian. việc thi công thường sử dụng các loại máy nhỏ nên độ ồn sẽ không lớn.1. liên tục.95 dBA.45. Khi có dự án.104 7 Máy phát điện 82 .  Tiếng ồn cũng ảnh hưởng tới các bộ phận của cơ thể. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên STT Phương tiện thi công Mức ồn (dBA) 6 Máy đóng cọc 90 . nhưng có ảnh hưởng trực LAVIC . hạn chế khả năng làm việc và nghỉ ngơi. mức ồn cao. hệ thống thoát nước thải. gây rối loạn sinh lý và bệnh lý như bệnh thần kinh. Các tạm tính mức ồn trong khu vực thi công được đưa ra dựa trên bảng quy định về mức ồn đối với khu vực thi công. làm năng suất lao động của con người giảm đi từ 20 . Tiếng ồn có mức âm lớn hơn 70 dB sẽ ảnh hưởng xấu tới việc trao đổi thông tin công cộng. tim mạch. mức ồn gia tăng. mức độ ảnh hưởng không nhiều còn việc xây dựng trạm xử lý ở quy mô lớn hơn nên các loại máy móc.  Nếu cường độ âm thanh quá cao sẽ tác động mạnh đến thính giác. nội tiết.  Với mức ồn bắt đầu từ 90dB trở lên.

máy móc và một số các khí phát thải từ các chất thải rắn thu được từ các song chắn rác (chất hữu cơ.3. Nó che lấp âm thanh cân nghe. Môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và rung chấn khi vận hành các thiết bị. LAVIC . bùn…) và từ quá trình vận hành máy ở các động cơ đốt trong (các khí CO. SO2…). Biện pháp giảm thiểu sẽ được đề cập cụ thể trong chương sau để có thể giảm thiểu tác động này đối với môi trường không khí nền. tường bao. tăng một số các chất do quá trình rửa trôi… Các tác động này chỉ mang tính chất vật lý.Hệ thống thoát nước.1. di dời nhà ở của dân.3. chỉ ảnh hưởng đến một phần nhà ở hoặc kết cấu khác như hàng rào. Các tác động nói trên không lớn và gây ra những ảnh hưởng không đáng kể. trạm bơm và trạm xử lý nước thải không phải giải tỏa. những ảnh hưởng đến môi trường không khí chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và tại chỗ. làm ảnh hưởng đến thính giác và hệ thần kinh. nước thải. sân… Giai đoạn này không có tác động đáng kể đến môi trường nước. NO2. hầu hết chỉ là những tác động mang tính chất vật lý như làm tăng hàm lượng các chất rắn lơ lửng trong môi trường nước. sinh lý. Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Mặt bằng cho hệ thống thoát nước mưa. không có những tác động đến môi trường nước. Tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn vận hành Đối với quá trình vận hành. giảm hiệu suất lao động. Từ những đánh giá về thông số và tải lượng tạm tính trên để có những biện pháp giảm thiểu và thân môi trường.3. là nguy cơ dẫn đến các biểu hiện xấu về tâm lý. không có những tác động hóa nước. trong khi thi công hầu như ở tất cả các hạng mục đều có những tác động đáng kể đối với môi trường xung quanh và con người. Các tác động đến môi trường không khí về hàm lượng các chất khí độc phát thải chủ yếu. 3. 3.2. Vì vậy.3. Như vậy. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tiếp đến người lao động tham gia thi công tại công trường. bệnh lý. Tiếng ồn cũng phát sinh từ việc vận hành hệ thống này nên cần có kế hoạch vận hành với các thời điểm và thời lượng vận hành hạn chế vào giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh khu trạm xử lý. sử dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và biện pháp che chắn để tiếng ồn không lan truyền đi xa là cần thiết. Tóm lại. tác động của giai đoạn vận hành này đối với chất lượng không khí là không đáng kể và có thể kiểm soát được phụ thuộc vào công nhân và nhân viên vận hành trạm. Nhìn chung.2. Các chất ô nhiễm khác hầu như không phát sinh và do đó. Tác động đến môi trường nước 3. Các chất khí phát sinh có thể gây ra mùi khó chịu trong khu vực trạm xử lý và các chất khí độc có thể ảnh hưởng đến công nhân vận hành trực tiếp nhưng nồng độ chất khí độc này không cao và chỉ ảnh hưởng ở phạm vi nhỏ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 84- .1. tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống của con người là rất lớn.

Tác động đến môi trường nước giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đối với quá trình thi công. lượng nước mưa chảy tràn còn kéo theo các chất thải rắn sinh hoạt như rau. Từ đó ta tạm tính lượng nước thải mỗi ngày của công nhân là a*b ( lít/ngày) và tải lượng tính chung cho toàn bộ quá trình thi công là: Thải lượng nước thải sinh hoạt của công nhân ( m3) = a*b*c/1000. giấy… Mặc dù đó là những chất thải rất dễ phân hủy nhưng nếu không có vị trí và thời điểm phân hủy thích hợp sẽ tạo ra những nguyên nhân cho việc phát triển và phát tán các bệnh tật đối với con người và động vật. Lượng nước cấp hàng ngày chính là lượng nước thải. chứa chất những mầm mống các tác nhân gây bệnh như các vi sinh gây bệnh về mắt.1. cần có những hướng dẫn và chỉ đạo để có thể hạn chế ảnh hưởng bất lợi này. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường nước thông qua lượng nước tiêu thụ của công nhân thi công liên tục ở các lán trại tạm (lượng nước thải được tính bằng 90% lượng nước sạch) và lượng nước mưa chảy tràn. da… Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà nhất là trong vấn đề về vệ sinh dịch tễ thì sẽ rất nguy hiểm và có nguy cơ lan truyền trên diện rộng. Từ đó có thể đánh giá được lượng nước thải của công nhân xả ra môi trường. vấn đề nước được coi là rất cần thiết.5 LAVIC .3.35 202. Khi đó. tiêu hóa. ta sẽ có tải lượng nước thải đó. hạn chế ách tắc và tai nạn giao thông. chỉ cần tính lượng nước cấp.5 2 Hệ thống thoát nước mưa 12 40 3. Lượng nước thải của công nhân thi công Lượng nước thải của công nhân tại các lán trại được tính dựa trên lượng nước cấp sinh hoạt hàng ngày của các công nhân tại khu lán trại tạm trong thời gian thi công các hạng mục công trình. số người công nhân tham gia thi công là b-người và thời gian thi công các hạng mục công trình đó là c-ngày. Các giai đoạn thi công và tải lượng nước thải của công nhân tương ứng được tạm tính như trong bảng sau: STT Hạng mục thi công Thời lượng Số công Tải lượng Thải lượng thi công nhân nước thải nước thải 3 ( tháng) ( người) ( m /ngày) (m3) 1 Giải phóng mặt bằng 1 15 1.35 40.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 85- . Việc thải ra một lượng lớn nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3.7 972 4 Trạm bơm nước thải 5 15 1. giảm năng lực thoát nước cục bộ tại khu vực và có thể gây những ngập lụt cục bộ tại khu vực thi công.6 1296 3 Hệ thống thoát nước thải 12 30 2. nước chảy tràn kéo theo các loại đất đá. bùn đất khi đào đắp xuống lưu vực sông nên hạn chế dòng chảy ở các rãnh thoát tạm. Như vậy. Lượng nước mưa chảy tràn sẽ gây ra những tác động đến môi trường nước mặt thông qua quá trình rửa trôi bề mặt. Cần thiết kế và có những biện pháp để đảm bảo mỹ quan và hạn chế các bệnh dịch cho người và gia súc cũng như giải quyết vấn đề ngập lụt cục bộ. Ngoài ra.Hệ thống thoát nước. Nếu tính trung bình nước sử dụng cho mỗi công nhân là a-l/ngày/người.2.

đau… mắt và xuất hiện các bệnh ngoài da… ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công và người dân trong và xung quanh vùng dự án. tải lượng nước thải sinh hoạt của công nhân là 4. Lượng nước tạm tính cho mỗi công nhân là 90 l/người/ngày. nước thải là 2.3 2430 702 5643 Đối với giai đoạn giải phóng mặt bằng Giai đoạn này tạm tính thời lượng tiến hành là 1 tháng do chỉ giải phóng mặt bằng ở hạng mục thi công trạm xử lý và các công trình phụ trợ.8 15. Tạm tính lượng nước thải trong giai đoạn này là khoảng 40. Từ số công nhân tham gia thi công và lượng nước thải tạm tính cho mỗi người là 90l/người/ngày. Đối với trạm xử lý nước thải. số lượng công nhân tham gia trong giai đoạn này ước tính khoảng 15 người. thời gian thi công tương đối dài. Thải lượng nước không lớn nhưng nếu không có kế hoạch thu gom và xử lý triệt để sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường. Đối với hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải Hai hệ thống thoát nước mưa và nước thải này được thi công trong thời gian tạm tính khoảng 12 tháng cho mỗi hạng mục ở hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Do đó. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 5 6 7 Trạm xử lý nước thải Hệ thống đấu nối hộ gia đình Tổng cộng 18 13 50 20 170 4. giảm ngập úng. Số công nhân sử dụng liên tục trong khoảng 70 người hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải. thải lượng nước mỗi ngày là 90l/ngày/người. Các tác động từ nước thải không được thu gom và xử lý hiệu quả sẽ có thể tạo ra những tác động tương đối phức tạp.632. khu vực trạm xử lý dự LAVIC .5 m3. Khối lượng nước xả thải khá lớn. Đối với trạm bơm nước thải.5 1. Khu vực thi cồng khu vực thi công không nằm gần khu dân cư nhưng đối với các khu vực thi công trạm bơm nước thải được thi công ở các ngã ba đường nên có ảnh hưởng lan rộng.5m3 nước thải.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 86- .5 m3/ngày và thải lượng nước thải tương ứng là 2.430 m3. Với những tác động không nhỏ và có các tác động trực tiếp đến các giác quan của cơ thể như viêm nhiễm. Tải lượng nước thải của công nhân trong giai đoạn này rất lớn.268 m3 nước thải. ách tắc giao và tai nạn giao thông hy hữu khi thực thi dự án.35m3/ngày và thải ra môi trường khoảng 202. Lượng nước thải tạm tính cho quá trình thi công hệ thống thoát nước mưa.Hệ thống thoát nước. bảng trên đã chỉ ra thải lượng và tải lượng nước thải để hoàn thành các hạng mục công trình này. Đối với hệ thống trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải Khối lượng công việc ở các trạm bơm tăng áp cần 5 tháng với 15 công nhân thi công liên tục và tiến hành thi công ở trạm xử lý nước thải cần thời lượng là 18 tháng thi công và sử dụng tới 50 công nhân thi công trực tiếp. tải lượng nước thải là 1.5m3. cần có biện pháp thỏa đáng. Vậy tổng thải lượng trong quá trình thi công trạm xử lý nước thải và trạm bơm nước thải là 2. Lượng nước thải tạo ra tương đương với lượng nước cấp cho công nhân trong thời gian thi công các hạng mục công trình.

Hệ thống thoát nước ở khu vực trạm xử lý được thiết kế và có thể dảm bảo năng lực thu gom và thoát nước mưa. thải lượng nước thải được tạm tính dựa trên số công nhân và kỹ sư vận hành trạm xử lý. Tuy nhiên.1. Việc thi công hạng mục công trình không tập trung tại một điểm nhất định nên tùy theo tiến độ công việc mà chủ thầu thi công có các kế hoạch rõ ràng để thu gom và xử lý tốt nguồn nước thải. nước ngầm tại khu vực thi công.8m3/ngày.Hệ thống thoát nước. Cần quan tâm đến các biện pháp can thiệp về kỹ thuật.34 m3 và tương đương với thải lượng nước thải sinh hoạt là 2. 3. thi công và ý thức của người công nhân tham gia thi công và những hỗ trợ về mặt vệ sinh để người công nhân có đủ kiến thức thông dụng nhất. có thể tự bảo vệ mình trước bệnh tật và môi trường lán trại tạm xung quanh cũng như khu vực thi công. Biện pháp thu gom. do các công nhân được tập kết tại các lán trại tạm trong thời gian thi công nên những ảnh hưởng chủ yếu tác động đến chính các công nhân đó. hạn chế các ảnh hưởng đến môi trường và từ đó. Việc áp dụng các phương pháp.34 x 90% = 2. Do vậy. Quá trình thi công hạng mục công trình này gắn liền với hoạt động của các hộ dân.đối với trạm bơm và sức khỏe của công nhân thi công tại các lán trại cũng như môi trường nước mặt. đảm bảo thi công đúng tiến độ.2. nước thải sinh hoạt của công nhân. Khối lượng nước sinh hoạt sử dụng là 90l/người/ngày nên mỗi ngày trạm cần 26 x 90/ 1000 = 2. Thải lượng nước thải trong khi vận hành trạm xử lý nói chung không lớn nhưng nếu không có kế hoạch thu gom. các tác động của nước thải sinh hoạt chỉ ảnh hưởng đến công nhân thi công tại các lán trại tạm. 9 công nhân vận hành cho trạm xử lý và trạm bơm.106 m3 nước thải. 5 người cho bộ phận hành chính kế toán). Số người được bố trí để vận hành trạm là 26 người (1 trạm trưởng. LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 87- . lịch trình thi công và thu gom hợp lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tốt nhất các ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. Lượng nước thải tạm tính cho giai đoạn thi công theo bảng tạm tính trên là 702 m3 nước thải với tải lượng là 1. Thời gian thi công khối lượng công trình này là khoảng 13 tháng.3. Đối với hệ thống đấu nối hộ gia đình Hệ thống đấu nối hộ gia đình sử dụng số lượng công nhân thi công là 20 người. vận chuyển và xử lý hợp vệ sinh sẽ có những tác động bất lợi đối với môi trường và nhân viên vận hành trạm. xử lý cần được quan tâm để đảm bảo sức khỏe công nhân. Giai đoạn này sử dụng số công nhân ít hơn so với thi công trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải nhưng thời gian thi công giãn ra dài hơn nên tải lượng nước thải mỗi ngày ít hơn nhưng tải lượng cho toàn bộ quá trình thi công khá lớn. Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn vận hành Trong giai đoạn vận hành. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên kiến nằm trên khu đất tại xã Bản Ten B nên không có dân cư. 8 công nhân vận hành. nhân viên vận hành trạm là vấn đề cần được xem xét. 3 cán bộ kỹ thuật. góp phần giải quyết vấn đề ngập úng và đảm bảo sức khỏe cũng như những điều kiện về vệ sinh môi trường cho công nhân ở các lán trại và dân cư lân cận.

Quá trình thi công các hạng mục công trình trong hệ thống thoát nước mưa. hiện tượng rửa trôi bề mặt và ảnh hưởng đến môi trường nước mặt… Mặc dù đất được đào lên và sau đó cũng được hoàn trả hiện trạng bề mặt. tái định cư chung của Tỉnh và điều này cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.Hệ thống thoát nước. Phần đánh giá tác động này sẽ được đề cập cụ thể trong phần thi công các hạng mục công trình dưới đây. Nếu đất có cốt nền phù hợp thì quá trình thi công sẽ có thể bắt đầu tiến hành các hạng mục công trình. lý. Giai đoạn giải phóng mặt bằng chỉ có những tác động làm thay đổi bề mặt đất nhanh chóng nhưng những tác động đó chỉ là tầng trên cùng của đất nên nó sẽ chưa có những ảnh hưởng lớn đối với môi trường đất. Để tránh nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp và tranh chấp không đáng có. địa hình thổ nhưỡng bị thay đổi các tính chất cơ.1. một khối lượng đất đá sẽ được chuyển đến và tạo ra mặt bằng phù hợp với thiết kế. hệ thống thoát nước thải. Do vậy. nước thải. các công việc có thể tiến hành ngay khi thực thi hạng mục thi công này. các ảnh hưởng của thi công đối với đất sẽ rất rõ ràng. cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương. trạm bơm tăng áp không cần giải phóng. 3. Đối với khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải dự kiến. trạm bơm nước thải có ảnh hưởng trước tiên đến lớp phủ thực LAVIC . giải toả không khó khăn. Tác động đến môi trường đất giai đoạn thi công các hạng mục công trình Lớp phủ thực vật mất sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh như mất lớp bảo vệ. giải tỏa là không cần thực hiện. công tác đền bù. là nguyên nhân của các quá trình ngập lụt. đời sống của công nhân tại các lán trại. lớp phủ thực vật bị loại bỏ và tạo mặt bằng trơn chuẩn bị cho thi công nên bề mặt đất bị thay đổi. hố ga và trạm xử lý. ách tắc cục bộ và ảnh hưởng đến môi trường nước mặt khi kéo theo các chất thải rắn và các chất tạp khác.2. cống. việc giải phóng mặt bằng tập trung ở quá trình phát quang.3. Cần có sự quan tâm sâu sắc của chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương để người dân có thể ổn định cuộc sống và ổn định về kinh tế. có chính sách ưu tiên và đảm bảo thu nhập cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Và khi đó. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3. Tác động đến môi trường đất 3. Giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng lợi ích của người dân theo đúng khung đền bù.3. Trong quá trình thi công cần có những biện pháp để hạn chế quá trình rửa trôi bề mặt. Đối với các diện tích sử dụng cho công tác thi công các tuyến ống.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 88- . cần chú ý đến việc tạo lập việc làm. có thể thấy được các ảnh hưởng như nhiệt độ tăng cao trong khu vực thi công. Tác động đến môi trường đất trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Việc chuẩn bị mặt bằng cho công tác thi công có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường đất. ảnh hưởng đến tiến độ thi công. chuẩn bị.3. đào đắp theo cốt địa hình nền như trong thiết kế. Tuy nhiên. hóa sinh trong một thời gian ngắn.3. Công tác chuẩn bị cho thi công các tuyến cống thoát nước mưa.3. san lấp. Tổng diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn để xây dựng trạm xử lý nước thải đều là đất nông nghiệp đang trồng lúa và hoa màu ở xã Bản Ten nên vấn đề đền bù. do cốt nền thấp hơn nên trong giai đoạn thi công.3.

tần suất các chuyến được tính toán trong một ngày là không cao nên các ảnh hưởng này được xem là có thể kiểm soát được. Nói chung. địa chất chi tiết để hạn chế lún sụt công trình và các tác động cộng hưởng đến các khu đất lân cận.3. Do đó.3. Như vậy. Các tác động chính được tập trung ở giai đoạn thi công trạm xử lý nước thải. rạn bề mặt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên vật tầng đất mặt nhưng coi như là không có tác động không lớn. quá trình đào đắp. xe máy… Thế nhưng.Hệ thống thoát nước. băng cây xanh… Các tác động đối với tầng đất mặt có thể tạo ra những xung động đối với các tầng đất bên dưới. đo đạc. Kế hoạch vận chuyển. các tác động nói chung không đáng kể. nhớt rò rỉ từ các thiết bị thi công. các hoạt động các phương tiện vận chuyển đất đá với khối lượng lớn ảnh hưởng đến môi trường không khí. tập kết và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý để có thể hạn chế các tác động đến môi trường và đặc biệt là thuận tiện cho người thi công. hệ thống thoát nước thải. tại các song chắn rác trước khi xử lý ở trạm xử lý nước thải. là điều cơ sở và cần thiết để có thể đối ứng nhanh và dự báo trước với những tác động sau này đối với các tầng đất và các công trình nằm trên đất. dầu. có thể xuất hiện những ảnh hưởng về sau như gây ra hiện tượng sụt lún. địa chất. Bên cạnh đó. thiết bị thi công làm tăng sự xâm nhập của các chất độc vào môi trường đất. môi trường nước và môi trường đất trong khu vực thi công và các khu lân cận. Nguyên nhân là lượng xăng.3. Hàm lượng của các chất độc đó không lớn nên dễ dàng bị phân hủy bởi khả năng tự làm sạch bởi các vi sinh vật trong đất nên tác động này có thể coi là không đáng kể. hàng rào tường bao. dầm để có cao độ nền theo đúng thiết kế kỹ thuật nên các tác động đối với đất ở khu vực này rất lớn. Khối lượng chất thải rắn từ việc đào đắp ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường đất vì chúng sẽ được sử dụng để san nền và một phần được vận chuyển đến các khu vực cho việc trồng cây xanh. Tác động đến môi trường đất trong giai đoạn vận hành Một trong những ảnh hưởng đến môi trường đất trong giai đoạn này là khối lượng bùn đất thu được trong quá trình nạo vét định kỳ các hệ thống thoát nước mưa. Các tác động này không lớn và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian không dài và thay đổi theo từng thời kỳ thi công với vị trí. tạo ra những xung yếu ở lớp đất phía dưới và các công trình trên đó… Những đánh giá. đặc điểm của đất khu vực thi công các hạng mục công trình là điều tất yếu. máy móc. Những thay đổi về cấu trúc. Các tác động dễ nhận thấy nhất đó là cấu trúc đất bị thay đổi từ công đoạn hoàn thiện các công trình trong khu vực trạm xử lý nước thải đối với nền móng. theo dõi và khảo sát địa hình. vỡ. Việc tập kết các loại VLXD trong các công trường thi công cũng có những tác động đến môi trường đất. tiết kiệm cho chủ thầu thi công trong vấn đề tồn đọng vốn trả trước cho các hàng hóa về VLXD. 3. rò rỉ của nguyên liệu vận hành máy móc. Các tác động chính là do vật liệu rơi vãi. đường giao thông trong trạm xử lý. các tác động đối với môi trường đất đều có những theo dõi và tính toán dựa trên các bộ báo cáo khảo sát địa hình. Sự gia tăng của các độc tố và sự gia tăng của hàm lượng kim loại nặng trong đất trong quá trình thi công cũng là yếu tố cần xem được xem xét. nhất là độ lún công trình. LAVIC . chủng loại.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 89- . xây dựng trạm bơm. Các tác động đối với đất xảy ra chủ yếu ở trạm xử lý nước thải. số lượng các loại nguyên vật liệu khác nhau. nén.

Các hiện tượng này có thể xảy ra trong thời gian vận hành trạm xử lý nên có kế hoạch theo dõi.5kg và tương ứng với thải lượng chất thải rắn cho cả giai đoạn giải phóng mặt bằng này là 225kg. trạm bơm nước thải. (1) Rác thải sinh hoạt tại các lán trại: LAVIC . Khối lượng chất thải rắn không lớn về khối lượng nhưng tác hại của chúng nếu xả thải bừa bãi có thể là nguyên nhân của các nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của công nhân tại các lán trại. Cần có những kế hoạch triển khai để hạn chế tối đa các tác động của nguồn gây ô nhiễm này. (3) Chất thải rắn xây dựng. khối lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày là 0. Vấn đề này cũng cần được lưu ý tính toán khi trạm xử lý đi vào hoạt động.3. Ảnh hưởng của CTR trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình CTR thải ra trong giai đoạn thi công bao gồm các loại sau: (1) Rác thải sinh hoạt tại các lán trại. 3. Như vậy. Khối lượng xả thải được đánh giá nhanh theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới.Hệ thống thoát nước.3. tái sử dụng các vật liệu có thể. ô nhiễm nguồn nước mặt và tạo tiền đề cho hàng loạt các loại bệnh dịch liên quan đến tiêu hóa cho người và gia súc.4.3. cỏ… được chất đống đốt hoặc được gom thành đống ủ cho người dân canh tác nông nghiệp lân cận sử dụng. Tùy thuộc thời gian để lưu bùn mà những tác nhân này có thể ảnh hưởng đến đất nếu không đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật vận hành. trạm xử lý nước thải có tác động đến đất.4. các chất thải rắn hữu cơ như cây cối. Vì vậy. qua máy ép bùn và lưu trữ tại sân để bùn đã ép.WHO. Các chất thải rắn này dễ dàng được xử lý với các công đoạn thu gom. Các hệ thống thu gom và vận chuyển tải lượng nước trong hệ thống thoát nước mưa. nhựa…) trong vùng giải phóng mặt bằng. Tác động của CTR trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là cây cối. các tác động về chất thải rắn trong giai đoạn này nói chung là không đáng kể và có thể kiểm soát dễ dàng.CTR 3. sụt tại chỗ và các đường đứt gãy trên bề mặt đất. có thể gây ra hiện tượng lún. vận chuyển và tập kết tại sân phơi bùn. 3. hệ thống thoát nước thải.4. đo đạc hàng năm để có phương án và cách ứng phó tốt nhất khi sự cố xảy ra. vật nuôi. nhặt rác của một số người thu. nhặt rác và chuyển đến các cơ sở tái chế. đối với không khí và những người dân xung quanh trạm xử lý. biện pháp kiểm soát và xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm này để đảm bảo các tác động đến môi trường đất và gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân viên vận hành trạm và hạn chế quá trình phát tán bệnh theo các nguồn lây nhiễm khác nhau đến môi trường nước mặt.1.2. túi bóng. Nguồn thứ hai đó là chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia công việc này. Tác động của chất thải rắn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 90- . (2) Chất thải rắn sinh hoạt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Lượng bùn thải này sẽ được thu gom. cỏ dại và các vật liệu khác (rác thải.

tổng cộng là 31.5 0. Nếu chất thải rắn không được thu gom và xử lý hợp lý thì có thể cản trở dòng chảy trong quá trình thi công các công trình xây dựng. tải lượng chất thải rắn trong bảng sau có thể dễ dàng nhận thấy những tính chất nguy hại và có biện pháp hợp lý: Bảng 3.2 0. Như vậy. Để nhìn nhận về những ảnh hưởng của CTR hay CTR sinh hoạt này. xử lý thích hợp và từ đó có thể hạn chế các tác động bất lợi này. (2) Chất thải rắn sinh hoạt: CTR sinh hoạt là lượng thải tại khu tập kếtcủa công nhân. bao bì… những chất thải rắn là kim loại.9 tấn CTR). chất thải rắn từ các vật liệu thừa khi thi công các hạng mục công trình. hệ thống thoát nước thải (12.225 0. dây buộc. (3) Chất thải rắn xây dựng: Khối lượng vật liệu xây dựng thải ra như đất đá.5 13. một phần khác được sử dụng lại cho việc san lấp tại chỗ và thường khối lượng còn dư không lớn. gây cản trở lưu thông khi vận chuyển các nguyên vật liệu thi công đến công trường và hoạt động thi công của công nhân. vận chuyển và xử lý hợp lý sẽ tạo các nguy cơ lớn đối với môi trường nước.125 0. Tải lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân STT 1 2 3 4 5 6 7 Hạng mục thi công Giải phóng mặt bằng Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống thoát nước thải Trạm bơm nước thải Trạm xử lý nước thải Đấu nối hộ gia đình Tổng cộng Thời lượng thi công (tháng) 1 12 12 5 18 13 Số công nhân (người) 15 40 30 15 50 20 170 Tải lượng Thải lượng CTR CTR (tấn) (kg/ngày) 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 91- . không khí và gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.4 0. Những chất thải rắn chứa các tác nhân gây bệnh nếu không có kế hoạch thu gom. đánh giá để có những nhận định và có biện pháp thu gom.6 tấn CTR).5 7. thải lượng CTR tính cho thi công hạng mục công trình thoát nước mưa . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Ảnh hưởng của chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại các lán tạm do rác thải sinh hoạt. phần dư của sắt thép.5 1. khi đó. LAVIC . bao bì… có thể tái sử dụng được sẽ được thu gom bởi những người thu mua phế liệu. tạo tiền đề cho quá trình ngập lụt. Những ảnh hưởng nếu không thu gom và xử lý hợp vệ sinh sẽ gây ra những tác động không tốt đối với môi trường và sức khỏe công nhân và người dân xung quanh. các ảnh hưởng của chất thải rắn đối với cuộc sống con người và các động vật nuôi có ảnh hưởng lớn nên cần được xem xét. Các biện pháp giảm thiểu tác hại này sẽ được trình bày cụ thể trong chương sau về các biện pháp giảm thiểu. gỗ.5 kg/ngày.35 tấn CTR.625 tấn CTR). một số khác có thể tận dụng trong đun nấu được công nhân thi công tận dụng làm nguyên liệu đốt.9 31. người dân và động vật nuôi xung quanh khu thi công. ách tắc dòng chảy.5 3.5 0. vận chuyển.35 Tải lượng chất thải rắn tính cho mỗi người là 0.12. đấu nối hộ gia đình (3.5 5. trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải (14.Hệ thống thoát nước.

Tuy nhiên. Tổng số nhân viên vận hành trạm xử lý là 26 người. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. tải lượng chất thải rắn trong giai đoạn này là 13kg/ngày. 3. đối với khu vực trạm xử lý. tạo mặt bằng. Tác động của CTR trong giai đoạn vận hành Đối với giai đoạn này. hố ga cũng là nơi tích lũy một lượng chất thải rắn như bùn đọng có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ đang trong giai đoạn phân hủy. Các ảnh hưởng đến hệ sinh thái giai đoạn này đối với khu vực trạm xử lý là chính. vận chuyển. không mất thời gian cho giải tỏa. (2) Chất thải rắn của công nhân viên vận hành trạm xử lý Nguồn chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên có tải lượng tính theo ngày cho mỗi nhân viên là 0.3. khối thực vật bị chặt. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái giai đoạn giải phóng mặt bằng Cảnh quan hầu như không bị ảnh hưởng đối với các hạng mục thi công hệ thống thoát và trạm bơm tăng áp. cắt… Nhưng hiện trạng cảnh quan này nhanh chóng được Chủ thầu xây dựng cải thiện để tạo mặt bằng cho quá trình thi công. khối lượng thu được các chất thải rắn chủ yếu vẫn là các chất hữu cơ. 3. khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tạo ra chính là thải lượng chất thải của các nhân viên tham gia vận hành và kiểm soát tại khu vực trạm xử lý và một phần thải lượng từ các song chắn rác của hệ thống xử lý trước khi được đưa vào quy trình xử lý. Các biện pháp cần được thực hiện đúng và đủ trong công tác thu gom. túi nilon.5.5. hệ thống thoát nước thải và khu vực thi công các trạm bơm nước thải nằm chủ yếu trên vỉa hè và dưới lòng đường. giấy… với khối lượng tạm tính là khoảng 250 kg/ngày. Do vậy.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 92- . diện tích LAVIC .5kg/người/ngày. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Từ những khối lượng chất thải rắn nêu trên. Khi đó. Hầu hết các chất thải rắn này dễ dàng phân hủy và có thể thu gom cùng với khối lượng bùn thải sau xử lý. (1)Chất thải rắn từ song chắn rác Tại các song chắn rác. cảnh quan ban đầu bị thay đổi hoàn toàn.1. tác động đến môi trường và nhân viên tại các cống. Diện tích cần sử dụng là 3.Hệ thống thoát nước.4. Tác động đến hệ sinh thái. Do vậy. Việc phát sinh khối lượng chất thải sinh hoạt trong quá trình vận hành trạm là điều tất yếu. Các diện tích cho thi công hệ thống thoát nước mưa. hố ga và trạm xử lý là không đáng kể.3. cảnh quan 3.3.0 ha nên việc phát quang sẽ làm mất đi lớp phủ và tạo nên những đống. các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến người lao động và môi trường là điều cần thiết. xử lý các nguồn chất thải rắn hoặc được xử lý tại khu vực trạm để tránh những tác động không tích cực đến sức khỏe của công nhân vận hành cũng như các kỹ sư điều hành trạm xử lý nước thải. Đối với trạm xử lý. Tại các ống thu.3.

Các diện tích thu hồi vĩnh viễn khu vực trạm xử lý dự kiến là ruộng đất cho canh tác nông nghiệp như trồng lúa. đó là những thay đổi không lớn.2. khoảng 1/3 diện tích đường bị chặn lại để đảm bảo an toàn thi công và giao thông. hệ sinh thái và ngập lụt trong giai đoạn thi công * Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái Thi công hệ thống thoát nước (nước mưa và nước thải) không gây những tác động đáng kể đến môi trường cảnh quan ở mức độ nghiêm trọng. Tác động đến cảnh quan. sự đồng tình ủng hộ của người dân.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 93- . tập thể liên quan khu vực thi công . Khu vực trạm xử lý ảnh hưởng mạnh mẽ.3. hệ sinh thái nghèo nên các ảnh hưởng đến loài có thể được khắc phục. một số cột điên bị ảnh hưởng. bừa bãi và hạn chế được ảnh hưởng đến người dân khu vực thi công. Với quá trình thi công trên vỉa hè. khu di tích… các tác động của giai đoạn này chỉ mang tính cục bộ và trong một thời gian không dài. đất và VLXD thi công được xếp trên vỉa hè nhưng khối lượng không lớn và làm đến đâu. đất. Khi thi công các tuyến cống dưới lòng đường. Vì vậy. tác động đến hệ sinh thái khu vực. việc giải phóng mặt bằng cần đến sự hợp tác của Chính quyền địa phương. 3. Việc tập kết VLXD. khu vực này là đồng ruộng lúa. hệ sinh thái trong khi thi công có thể coi bị xáo trộn hoàn toàn do các tác động nhân tạo của con người đến môi trường. VLXD nhưng cũng được thu dọn nhanh chóng. thi công làm thay đổi môi trường sống của một số loài.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thu hồi lớn và mất một khoảng thời gian nhất định cho giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên.5. Cảnh quan và môi trường chỉ bị ảnh hưởng bởi các đống gạch. Do không nằm trong các khu bảo tồn. trong quá trình giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến hệ sinh thái trạm xử lý dự kiến. Hệ sinh thái bị thay đổi và thay thế bằng một hệ sinh thái khác. Quá trình này mặc dù không kéo dài nhưng nó ảnh hưởng tới một bộ phận các cá thể và các quần thể sinh vật trong hệ sinh thái và cảnh quan khu vực. Thời gian thi công diễn ra trong thời điểm nhất định nên đó chỉ là những tác động mang tính cục bộ và một bộ phận của hệ sinh thái đó có thể bị thay đổi hoàn toàn sau khi tiến trình thi công kết thúc. Tác động đến cảnh quan được xem như là không đáng kể. sử dụng hết đến đó. Tuy nhiên. việc khai phá các phần đất trong dự án để tạo mặt bằng phục vụ cho công tác thi công nên được tiến hành đầu tiên. chỉ thi công theo từng đoạn nên cảnh quan khu vực không bị ngổn ngang. quá trình thi công có tác động lớn đến hệ sinh thái và cảnh quan. quy mô thi công không lớn và các cá thể đó có thể di chuyển đến vùng đệm hoặc môi trường xung quanh (có đặc điểm tương tự LAVIC . Các công đoạn của quá trình thi công được tiến hành thi công theo từng giai đoạn và thi công theo kế hoạch làm xong đến đâu thu gom đến đó nên giai đoạn thi công chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan trong một thời gian ngắn. Và do đó. Và kế hoạch về khai thông mặt bằng cũng cần được thông báo cho người dân và các cá nhân. Khi thi công các công trình phụ trợ. hoa màu… Ở giai đoạn này. Chúng sẽ di chuyển đến các hệ sinh thái gần đó hoặc vùng đệm nên không có những ảnh hưởng lớn về loài.

Tiếng ồn cũng có ảnh hưởng đến trong giai đoạn này do tập kết nguyên . các trạm bơm trên các tuyến đường có thể không thay đổi nhiều cảnh quan mà chỉ có những thay đổi trong thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Trong thời điểm không có mưa. khu ruộng ban đầu được thay thế bằng khu xử lý với quy mô và khung cảnh hiện đại.vật liệu. giao thông của người dân quanh khu vực và nhất là ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình. Diện tích cho phần đường giao thông và băng cây xanh chiếm diện tích chủ yếu trong khu xử lý. Nhưng những tác động này LAVIC . Do đó. nhất là thời gian và tiền trình thi công để có hiệu quả thi công cao nhất mà giảm thiểu tối đa những tác động đến người dân và giảm thiểu nguy cơ gây ngập úng cục bộ. thể hiện bởi hệ thống trạm xử lý. sau khi hoàn thiện công trình. trạm bơm đi vào hoạt động. tác động của việc xây dựng trạm xử lý là rõ ràng nhất. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái trong giai đoạn vận hành Trong giai đoạn vận hành. khi dự án đi vào hoạt động. trả nguyên hiện trạng ban đầu trên các tuyến đường. các tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái nói chung không đáng kể. Như vậy. * Nguy cơ ngập lụt trong giai đoạn thi công Khi thi công các tuyến cống thoát nước mưa và nước thải. trạm bơm tăng áp sử dụng đến 30% mặt đường và một phần vỉa hè. Phần công trình này rất quan trọng vì góp phần đáng kể cho việc vận hành và giảm thiểu các tác động từ trạm xử lý. cảnh quan được khôi phục lại. có thể coi các tác động khi thi công hệ thống thoát. ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái xung quanh coi như không có tác động lớn. một số tuyến đường có thể được tăng cường thêm các băng cây xanh để đảm bảo thẩm mỹ cho Thành Phố. Cần sắp xếp phương án thi công hợp lý. Đặc biệt là việc xen cẽ các hành lang cây xanh như một lớp áo choàng ngăn chặn bụi và giảm tiếng ồn sinh ra từ trạm bơm cấp 2 trong trạm xử lý cũng như các thiết bị vận hành khác. hạn chế đi lại. tạo nên những điểm ngập lụt cục bộ. các công trình phụ trợ và hàng rào.. Khi mưa đến.3. Ngoài ra. việc trồng thêm các dải cây xanh hai bên đường sau hoàn tất thi công góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường. khi các hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. Mặc dù vậy.. Thêm vào đó là xin ý kiến và có sự ủng hộ đồng tình của người dân để thúc đấy tiến độ thi công nhanh và thuận lợi hơn. rãnh… đào trong thi công cống thoát. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên môi trường ban đầu của các cá thể đó) và có thể dễ dàng thích nghi theo đặc tính vốn có của quá trình đấu tranh và chọn lọc trong tự nhiên. trạm bơm tăng áp.5. hệ sinh thái khu vực bị thay đổi hoàn toàn về tính chất và quy mô.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 94- .3.Hệ thống thoát nước. hoạt động thi công và các phương tiện vận chuyển nên tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh sống của người dân. 3. tạo nên những hố. băng cây xanh. hiện trạng các đoạn đường sẽ được hoàn trả ngay sau khi hoàn tất quá trình thi công và các đoạn qua trước mặt nhà dân. Do vậy. Về cơ bản. Như vậy. Và. Diện tích khoảng được phân bổ như trong bản thiết kế mặt bằng chi tiết. lượng đất đá này có thể cản trở dòng thoát nước thải ra từ các nhà dân xung quanh khu thi công.

các biện pháp LAVIC . Cần có các biện pháp mạnh. thể hiện sự phát triển của cơ sở hạ tầng. 3. ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng. Tuy nhiên. Tác động đến đời sống kinh tế. Từ đó tác động lớn đến đời sống và sự ổn định gia đình của những công nhân này.có thể tự làm sạch trong thời gian và khoảng cách nhất định từ nguồn xả… Do vậy. cơ chế và chính sách phù hợp để có thể giải quyết tốt nhất vấn đề đền bù và tránh những ảnh hưởng về mặt xã hội không mong muốn.thực vật được xem là không đáng kể. bắt buộc phải thực hiện đúng.3. Những thao tác không an toàn và các điều kiện lao động không đảm bảo là những nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn và các sự cố. việc lựa chọn chất lượng nước đầu ra đạt loại B là hợp lý. khối đất đá và vật liệu bên trên có thể nặng tới cả tấn. loại B trước khi thải ra sông Nậm Rốm. Hậu quả của các tai nạn này có thể dẫn đến phá huỷ tài sản. Chủ Đầu tư và các cấp chính quyền địa phương cần có các biện pháp.1. diện mạo của cuộc sống văn minh.3. xem xét về mặt tích cực thì cảnh quan thay đổi nhưng thể hiện vẻ đẹp. gây thương tật không đáng có.6. làm mất hệ sinh thái hiện tại nhưng thay vào đó.xã hội trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Những tác động đến đời sống kinh tế . Các tác động tích cực đến đời sống kinh tế . 3.xã hội từ việc thu hồi đất canh tác của các hộ trong khu vực thi công các hạng mục công trình.2. nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua sự phát triển và hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng nói chung. đầy đủ các quy định.6. Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên đến hệ sinh thái đối với các loại động.xã hội 3. với nguồn kinh phí hạn hẹp. Những tác động được cho là đáng kể từ việc giải phóng mặt bằng là một số hộ dân xung quanh khu vực có thể buôn bán. Tác động đến kinh tế. ưu điểm của công nghệ Mương xử lý sinh học và đặc tính tự nhiên của sông Nậm Rốm. Tác động đến kinh tế. cung cấp một số hàng hóa. dịch vụ… nhưng cũng có thể xuất hiện các ảnh hưởng xấu do ý thức. Từ đó.3.6. Các tác động trên nếu được xem xét một cách cục bộ thì có ảnh hưởng. các tác động đến đời sống sinh vật là hầu như không có. điều này vượt quá sức chống đỡ của những người tham gia thi công ở bên dưới. hành động không lành mạnh của một số thanh niên gây mất ổn định khi giải phóng mặt bằng.2005.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 95- . Từ việc thu hồi đất này họ sẽ có thêm một khoản tiền phục vụ cho cuộc sống trong giai đoạn hiện tại. Cảnh quan thay đổi theo hướng tích cực. Hầu hết nguyên nhân của các tai nạn này là do ý thức chấp hành về an toàn lao động của công nhân tham gia thi công chưa cao. hư hỏng thiết bị. Các công trình khác hầu như không ảnh hưởng lớn.Hệ thống thoát nước.xã hội khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng hầu như không có những tác động tiêu cực mà nổi bật lên là các tác động mang tính chất tích cực.xã hội trong giai đoạn thi công Các tai nạn hy hữu đối với công nhân và kỹ sư khu vực thi công Nguy cơ xảy ra đáng quan tâm nhất là sập cống thoát.

rủi ro. nếu không có biển báo. hạn chế lưu thông sẽ phần nào ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của người dân. nhất là đối với các kỹ sư. Quá trình thi công các hạng mục công trình cũng ảnh hưởng kích cầu nên ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của người dân. nước thải.5. ăn uống…) thúc đẩy sự gia tăng các dịch vụ và mức tiêu thụ của vùng. thời lượng thi công với các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo hạn chế tốt nhất sự tắc nghẽn giao thông và giảm thiểu các tai nạn giao thông không đáng có trong suốt thời gian thi công. đặc biệt ùn tắc trong giờ cao điểm là điều khó tránh khỏi. bảng chỉ dẫn hoặc người chỉ dẫn khu vực thi công và sự không chú ý của người tham gia giao thông. cũng xuất hiện nhiều vấn đề xã hội với sự du nhập của nhiều người. LAVIC . Việc tăng nhân khẩu trong một thời gian với các nhu cầu thiết yếu (quần áo. Những ảnh hưởng như các tệ nạn xã hội khác.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 96- . thu nhập của người dân khi tham gia một số phần việc phụ hay mua bán các loại vật liệu. Thêm vào đó. Không gian chật hẹp dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.Hệ thống thoát nước. trạm bơm và trạm xử lý nước thải được thi công trên các trục đường chính. bề rộng khoảng 4. trạm bơm nước thải. nhất là các hộ sản xuất kinh doanh. đèn báo. Hầu hết các tuyến đường có chiều dài ngắn. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên bảo hộ trong lao động nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra tai nạn. Để có lối sống tốt và lành mạnh. nhiều phương tiện tham gia giao thông nên hoạt động của các xe vận chuyển vật liệu và quá trình thi công trên đoạn đường này phần nào bị hạn chế. nhất là vào ban đêm. Cảnh quan cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn sau khi thi công nên các tác động này được xem là không đáng kể. luôn tiềm tàng các tai nạn giao thông xung quanh khu vực thi công. phế liệu cho tái sử dụng… phần nào tăng thu nhập. mương đào đắp ngổn ngang cùng các bãi tập kết vật liệu. Cần có các biện pháp cho tiến độ. các hoạt động như ngăn đường. cống. hàng rào. chiếm dụng diện tích lòng đường khoảng 30%. Các đường ống. Ảnh hưởng đến đời sống kinh tế.8m nhưng thi công theo từng đoạn. các công việc phát sinh như cung cấp các trang thiết bị. Tuy vậy. Bên cạnh đó. Giao thông và nguy cơ các tai nạn tiềm ẩn : Đối với hệ thống thoát nước mưa. theo từng công đoạn thi công. xã hội của người dân khu vực dự án: Khi dự án đi vào thi công. Đây là các tác động không thể tránh khỏi. trạm xử lý nước thải và quá trình đấu nối về phương diện thi công và kỹ thuật. Do đó mà phần nào làm tăng mức thu nhập của dân địa phương khi tham gia hoạt động kinh doanh trong thời gian này. Tác động đến đời sống kinh tế và xã hội chỉ mang tính chất tạm thời và cục bộ nhưng phần nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với việc tăng thu nhập cho người dân khi được thu nhận trong đội ngũ công nhân tham gia thi công và nhận thức của người dân thông qua hiểu biết thêm về công việc cho hệ thống thoát nước. thời gian thi công trong giai đoạn này không kéo dài nên những ảnh hưởng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. công nhân tham gia chỉ đạo và thi công trực tiếp tại công trường.

chỉ đạo của chính quyền địa phương. mắt..0. Do đó. khí thải. NOx tiếp xúc ở nồng độ 0. mũi. Từ đó. người dân ở trong khu thi công và một số người tham gia giao thông trên các tuyến đường đang thi công. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là các công nhân. ở ngưỡng HbCO: 0.xã hội trong giai đoạn vận hành Việc xây dựng trạm xử lý nước thải tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một số nhân viên tham gia vận hành trạm xử lý. CO gây ảnh hưởng đến con người thông qua việc kết hợp với Hb. ở nồng độ bụi nhỏ có thể gây bệnh hen suyễn. Tác động đến kinh tế. Tác động của tiếng ồn và bụi là hai tác động rõ nét nhất. thu hẹp ống phổi và làm sưng tấy mắt.3. thay thế O2 và làm giảm hồng cầu trong máu dẫn đến việc thiếu O2 cho các hoạt động sống. NOx. một số tổ hợp các Hydrocacbon có thể tạo nguy cơ gây ung thư.1. ở nồng độ cao gây ra sự biến đổi bệnh lý về bộ máy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Các tác động khi thực thi dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. tai. viêm cuống phổi. Các khí thải khác chủ yếu là CO. khu vực thi công trạm xử lý nước thải.. Hydrocacbon làm sưng tấy màng nhầy của phổi. Đó là các tác động của tiếng ồn. 3. các trạm bơm nước thải. và cản trở tầm nhìn. khí thũng. Khi công nhân tham gia thi công là người dân địa phương thì có một số tác động tích cực đến thu nhập và một số hộ lân cận cũng có thêm thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ trong khu vực thi công mang tính tạm thời. bụi. Như vậy. những tác động này cần được khắc phục bằng các biện pháp cụ thể. 0. ở nồng độ 0.3. Đời sống xã hội có thể có những ảnh hưởng nhưng không lớn và chỉ mang tính chất ngắn hạn và trong phạm vi nhỏ lẻ.0.4ppm làm yếu cơ bắp và có thể gây tử vong ở mức 0. hen suyễn.. ô nhiễm dạng hạt (bụi. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên điều đặt ra là cần có sự phối hợp và phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân cùng sự giúp đỡ. có cầu nên kích cung phát triển theo và đây cũng là một trong những hướng tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng nói chung. gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.8ppm. thi công và giai đoạn vận hành gây những ảnh hưởng lớn đối với môi trường và con người. Các LAVIC . Hàm lượng bụi cao gây các bệnh về phổi.01mg/m3 có thể gây cản trở tầm nhìn.06ppm có thể gây ra các bệnh trầm trọng về phổi.Hệ thống thoát nước. Các ô nhiễm dạng hạt gây những tác động đến con người.2ppm gây khó thở. ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông đường bộ..3 .6. viêm cơ phổi. SO2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 97- . hydrocacbon. Ở nồng độ thấp cũng gây ảnh hưởng xấu đến bộ máy hô hấp của con người và động vật. hệ thống đấu nối sẽ tác động trực tiếp lên công nhân thi công và người dân vùng lân cận. Ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng: Các hoạt động cải tạo và thi công các hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.. sẽ trình bày trong phần các biện pháp giảm thiểu ở chương sau. khói). . làm thay đổi cuộc sống của một số dân cư xung quanh trạm trong việc cung cấp nguồn lương thực phẩm và các dịch vụ cần thiết cho các nhân viên trong trạm xử lý.

c¸c t¸c ®éng tiªu cùc vÒ m«i trêng vÉn cø x¶y ra ë mét sè h¹ng môc. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT .1: C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ph©n tÝch Th«ng sè ThiÕt bÞ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch X¸c ®Þnh M¸y ph©n tÝch SO2 trùc SO2 trong SA . Tuy nhiªn. 4. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ Dù ¸n §Çu t X©y dùng c«ng tr×nh HÖ thèng tho¸t níc. B¸o c¸o nµy tËp trung vµo nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n chø kh«ng tËp trung th¶o luËn vÒ lîi Ých cña dù ¸n hay c¸c t¸c ®éng tÝch cùc trong mçi gãi thÇu.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 98- .Vis) ph©n tÝch khÝ APHA-USA X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ – Ph¬ng ph¸p lÊy KIMOTO NhËt B¶n. kh«ng khÝ B¶n X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ No-406 Ph¬ng ph¸p NOx trong KIMOTO – NhËt B¶n lÊy mÉu vµ ph©n kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV.APHA-USA X¸c ®Þnh S¾c kÝ khÝ GC 14 A No-133. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ vµ c¶i t¹o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng th«ng qua hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sinh ho¹t. các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong chương sau về các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. B¶ng 9. ph©n tÝch vµ thiÕt bÞ sö dông ®o ®¹c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ ®îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: TT 1. c¸c t¸c ®éng tiªu cùc sÏ lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi toµn bé c¸c t¸c ®éng tÝch cùc.Vis) khÝ . phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường. 6.KIMOTO – NhËt Ph©n tÝch tiÕp t¹i hiÖn trêng.633 . C¸c ph¬ng ph¸p lÊy mÉu. 3. 5. 3. Ph¬ng LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tác động này chỉ diễn ra trong giai đoạn thi công và sẽ được trả lại hiện trạng môi trường ban đầu khi dự án kết thúc.897 France tiÕp t¹i hiÖn trêng kh«ng khÝ X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ No-701.Hệ thống thoát nước.APHAUSA X¸c ®Þnh M¸y ph©n tÝch CO Ph©n tÝch trùc CO trong CO 11M . NH3 trong mÉu vµ ph©n tÝch kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV. Các tác động cần được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường. Như vậy. Ph¬ng KIMOTO – NhËt B¶n H2S trong ph¸p lÊy mÉu vµ kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV.4.Vis) tÝch khÝ . 2. Dù ¸n sÏ t¹o ra c¸c t¸c ®éng tÝch cùc vÒ m«i trêng ®èi víi mçi h¹ng môc.

C©n ph©n tÝch BP 220 (Mettler Tolendo -Thôy sü).2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 99- . tính chất ảnh hưởng. nước.Tính trung thực và chính xác: Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn Việt nam hiện hành. Độ tin cậy: Độ tin cậy của báo cáo được đánh giá trên các dữ liệu.Tính tin cậy: So sánh theo các thông số môi trường trong bộ tiêu chuẩn về môi trường quy định (TCVN5937. đánh giá môi trường được thể hiện ở các đánh giá về: . M¸y ®o ån Quest . TCVN 5941. . . số liệu. . dữ liệu… cung cấp và tính toán.Tính hợp lệ: Tuân thủ theo các quy định chung về ĐTM cho dự án theo thông tư số 08/2006/TT. Møc ån Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¸p lÊy mÉu vµ ph©n tÝch khÝ APHA-USA TCVN 5067-1995 TCVN 5965-1995 Mức độ chi tiết: Trong báo cáo ĐTM. Bôi tæng sè M¸y lÊy mÉu khÝ dung tÝch lín (Sibata-NhËt (TSP) B¶n). các đánh giá công nghệ áp dụng. đồng bộ của số liệu: các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin về khu vực dự án.BTNMT ngày 08/9/2006.NhËt B¶n. đặc trưng. TCVN 5942.1995. tác nhân chịu tác động về tính chất. . đất….Hệ thống thoát nước. TCVN 5945. nghị định LAVIC .1995. 8. Khả năng.So sánh với tiêu chuẩn môi trường hiện hành về môi trường không khí. TCVN 72092002. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT Th«ng sè ThiÕt bÞ CH4 trong SHIMADZU . TCVN 5938. kh«ng khÝ 7.Tính chính xác.Mü. nguyên nhân hình thành. mức độ tin cậy của đánh giá thể hiện: . .Tính hiện thực và phổ dụng: các ý kiến thu thập thực thế từ người dân vùng dự án.1995. ước tính định lượng… .2005.Các tác động được đánh giá khi thực thi dự án trong các giai đoạn giải phóng mặt bằng. phát thải.Hiện trạng môi trường nền được đánh giá cụ thể dựa trên các đo đạc môi trường tại các vị trí cụ thể trong khu vực thực hiện dự án. thi công và vận hành lần lượt được đánh giá tác nhân gây tác động. .1995. khả năng phát thải.Công nghệ lựa chọn cho từng hạng mục công trình được trình bày chi tiết và rõ ràng. TCVN 5944. thông tin.1995 ).

bổ sung cho Nghị định 21/2008/NĐ.CP. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 80/2006/NĐ.Hệ thống thoát nước. Cơ quan Môi trường ở địa phương điều chỉnh và quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường. Nó là cơ sở để Chủ đầu tư.CP ngày 09/08/2006. Vậy có thể đánh giá báo cáo Đánh giá tác động môi trường trên là đầy đủ. chính xác về số liệu.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 100- . thông tin liên quan và phương pháp đánh giá. báo cáo có độ tin cậy cao và hợp lệ về mặt pháp lý. hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh và con người. LAVIC . đặc trưng. Do vậy.CP ngày 28/02/2008 bổ sung cho nghị định 80 và Thông tư 05/2008/TT/BTNMT ngày 08/12/2008 sửa đổi. Nghị định 21/2008/NĐ.

thêi gian. - LËp kÕ ho¹ch ®Òn bï. - Giai đoạn thi công các hạng mục công trình. tiÕn tr×nh thùc hiÖn tu©n thñ ®óng Quy tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo qui ®Þnh cña UBND LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU. Các biện pháp giảm thiểu lần lượt được trình bày như sau: - Giai đoạn giải phóng mặt bằng. trong quá trình thiết lập và xây dựng dự án.Hệ thống thoát nước. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG Các tác động của dự án đến tự nhiên. gi¶i phãng mÆt b»ng hîp lý.1. - Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n hoÆc trªn b¶n tin hoÆc th«ng qua c¸c cuéc häp ®Õn tõng hé d©n c kÕ ho¹ch dÒn bï. Chủ đầu tư đã phối hợp cùng các chuyên gia tham vấn dự án hết sức chú trọng đến việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực theo từng giai đoạn của dự án. tr¸nh ¸ch t¾c giao th«ng. §iÒu nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh l·ng phÝ cho d©n. môi trường. gi¶i to¶.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 101- . thi c«ng ®Õn ®©u. thñ tôc tiÕn hµnh ®Òn bï theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. - Gi¶i to¶ tõng phÇn. gi¶i to¶ ®Õn ®ã. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MÆc dï viÖc thu håi ®Êt ®· ®îc sù ®ång thuËn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng nhng ®Ó mäi viÖc diÔn ra thuËn lîi.xã hội đã được phân tích qua các đánh giá cụ thể trong từng giai đoạn dự án và các hạng mục công trình ở chương III. 4. - Giai đoạn vận hành. cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n møc gi¸ ®Òn bï. - C«ng viÖc gi¶i to¶ cÇn thùc hiÖn sau vô thu ho¹ch nh»m tr¸nh g©y ¶nh hëng cho viÖc sö dông ®Êt ®ai vµ canh t¸c cña ngêi d©n vµ h¹n chÕ chi phÝ ®Òn bï. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh sau: - Cã c¸c cuéc häp gi÷a c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng víi tõng côm d©n c. kinh tế . ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt mäi th¾c m¾c cho d©n tríc khi tiÕn hµnh ®Òn bï. Với các tác động tiêu cực và bất lợi. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c khèi lîng ®Òn bï vµ cã chÝnh s¸ch ®Òn bï tho¶ ®¸ng vÒ hoa mµu.

x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt.v.000. ñy ban nh©n d©n thµnh phè §iÖn Biªn Phñ t¹i thêi ®iÓm thu håi ®Êt. lo¹i ®Êt cÇn thu håi: DiÖn tÝch ®Êt thu håi cho viÖc x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc TT H¹ng môc 1 Tr¹m xö lý níc 3 ha th¶i 2 Tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp níc th¶i 3 Lo¹i hoa mµu Ng«. - §iÒu tra.Hệ thống thoát nước. DiÖn tÝch ®Êt. - TÝnh to¸n chi phÝ ®Òn bï tho¶ ®¸ng theo khung ®¬n gi¸ cña UBND tØnh §iªn Biªn vµ c¸c chÝnh s¸ch u tiªn kh¸c dµnh cho ngêi bÞ thiÖt h¹i do gi¶i phãng mÆt b»ng. yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu lµ sö dông mét khung ph¸p lý phï hîp vµ lËp kÕ ho¹ch còng nh c¬ chÕ gi¶i phãng mÆt b»ng theo ®óng tiÕn tr×nh.600m2 ) ∗ T¹m tÝnh gi¸ ®Òn bï Tæng kinh phÝ cÇn ®Òn bï khi x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. §Ó gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c t¸c ®éng tiªu cùc tíi m«i trêng trong giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ: 3. LuËt nªu lªn c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh ®Êt ®ai.000 ®ång. Cung cÊp th«ng tin cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n cho mäi ®èi tîng trong khu vùc cÇn gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc biÕt.000. ®ång thêi ph¶i nhËn ®îc sù nhÊt trÝ cña 100% hé d©n. níc L = 71918m (359. C¬ së ph¸p lý vÒ sö dông ®Êt ®îc thÓ hiÖn trong luËt ®Êt ®ai ban hµnh n¨m 1993 vµ bæ sung n¨m 2003. quyÒn sö dông ®Êt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tØnh §iÖn Biªn. tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông v. LAVIC . l¹c 4 TuyÕn èng tho¸t D110 – D500.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 102- . KÕ ho¹ch ®Òn bï ®Êt ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 197/N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh th¸ng 12 n¨m 2004 vµ Quy ®Þnh cô thÓ cña ñy ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn. thèng kª ®Çy ®ñ sè lîng c¸c chñng lo¹i tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i vµ tho¶ thuËn víi tõng ®èi tîng (tõng hé d©n).

các biện pháp giảm thiểu chủ yếu được chú trọng để giảm thiểu trong giai đoạn này.1. hạn chế ách tắc và an toàn giao thông. g¨ng tay. đồng thời cũng xác định rõ những biện pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành nếu vi phạm hợp đồng. cã chiÕu s¸ng. kÝnh b¶o hiÓm. khối lượng công việc lớn và tác động trên phạm vi tương đối rộng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 103- .2. ®ñ níc s¹ch sinh ho¹t vµ khu vÖ sinh cã c«ng tr×nh tù ho¹i ®Ó xö lý chÊt th¶i sinh ho¹t. hệ thống thoát nước thải... thực thi theo đúng tiến độ thi công mà Chủ đầu tư đưa ra. trung b×nh kho¶ng 2 km cho mét ®ît). cã chuyªn m«n vµ tay nghÒ phï hîp cho tõng lo¹i c«ng viÖc. Vì vậy.2. d©y an toµn. Phương án đưa ra cho thời lượng thi công các hạng mục công trình là tiến hành nhanh. - Trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n nh: quÇn ¸o. LËp kÕ ho¹ch vËn LAVIC . gọn theo kế hoạch đã định. - C«ng nh©n ®îc tuyÓn chän tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n ph¶i lµ nh÷ng ngêi ®ñ søc khoÎ. Các biện pháp chung C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu sau ®©y ®îc ®Ò xuÊt cho c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n thi c«ng thùc hiÖn dù ¸n. 4. Điều này cũng được quy định rõ trong giai đoạn đấu thầu và ký hợp đồng hoàn thành theo đúng tiến độ. - Thi c«ng døt ®iÓm tõng khu vùc. - §iÒu kiÖn sinh ho¹t ¨n ë cña c«ng nh©n tham gia thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o th«ng tho¸ng. giÇy. đảm bảo vệ sinh môi trường. trạm xử lý nước thải và hệ thống đấu nối. ñng. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đối với việc thi công. hiÓu biÕt c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ am hiÓu vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n lao ®éng. lắp đặt các hạng mục công trình hệ thống thoát nước mưa. - Trong tõng giai ®o¹n. - H¹n chÕ tèi ®a ph¸t quang c©y cèi trong c¸c khu vùc thi c«ng cña dù ¸n. các trạm bơm nước thải. - Bè trÝ hîp lý lé tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu. trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. khi thi c«ng sÏ thùc hiÖn theo kiÓu cuèn chiÕu (®é dµi cña mçi khóc ®êng cÇn thi c«ng phô thuéc vµo ®Þa h×nh thùc tÕ.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. thi công xong đến đâu tiến hành tiếp đến đó để hạn chế các tác động bất lợi đến môi trường và các hoạt động sống của người dân trong khu vực dự án.

X©y dùng ®êng èng hoÆc kªnh dÉn níc t¹m thêi nÕu qu¸ tr×nh x©y dùng ¶nh hëng tíi hÖ thèng tíi.  LËp lÞch tr×nh ho¹t ®éng hîp lý cho c¸c lo¹i xe t¶i.  Che ch¾n c¸c khu vùc ph¸t sinh bôi vµ phun níc vµo c¸c khu vùc cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bôi. trõ c¸c lo¹i c©y rÔ s©u kh«ng cho phÐp cã thÓ thay thÕ b»ng lo¹i c©y thÝch hîp kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn ®é an toµn cña c«ng tr×nh. tho¸t níc cña LAVIC . sö dông c¸c lo¹i xe phï hîp ®Ó tr¸nh t¾c nghÏn giao th«ng vµ g©y h háng ®êng s¸. ®¸ykªnh. LÊp m¬ng ®Æt cèng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt do t vÊn thiÕt kÕ chØ ®Þnh cô thÓ cho tõng ®o¹n. bôi thÊp vµ cá cã thÓ gi÷ l¹i ®îc khi ®µo m¬ng ®Æt cèng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chuyÓn phï hîp nh»m h¹n chÕ sù di chuyÓn xe cé vµo giê cao ®iÓm. m¬nghµo ®Æt cèng) ra phÝa ®êng phècã xe t¶i lu th«ng. m¬ng.  Dïng nh÷ng tÊm phñ cho c¸c lo¹i xe chuyªn chë vËt liÖu x©y dùng ®Õn c«ng trêng vµ ®Êt ®Õn n¬i cÇn san lÊp mÆt b»ng.Hệ thống thoát nước. cÇn trång l¹i ngay th¶m thùc vËt b»ng c¸c lo¹i c©y ®· sèng ë khu vùc ®ã. tiªu. hè mãng c«ng tr×nh.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 104- . Thùc hiÖn c«ng t¸c kh«i phôc th¶m thùc vËt ngay sau khi x©y dùng xong. - H¹n chÕ xãi mßn ®Êt b»ng c¸ch r¶i sái ®¸ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt. ®Æc biÖt khi qua c¸c khu d©n c cÇn ph¶i h¹n chÕ tèi ®a ®Ó tr¸nh g©y bôi. tuy nhiªn cÇn ®îc nÐn chÆt ®Ó tr¸nh bÞ xãi mßn.  Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c x©y l¾p. líp ®Êt bÒ  - mÆt (líp ®Êt trªn cïng dµy 250mm) sÏ ®îc t¸ch riªng khái líp ®Êt s©u vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ®Ó cã thÓ sö dông t¸i lÊp phñ vÒ sau t¹o m«i trêng sèng cña hÖ ®éng vËt. ®Êt ®µo (n¹o vÐt ®¸y hå. c¸c thiÕt bÞ x©y dùng ®Ó gi¶m tèi ®a khãi th¶i ®éng c¬.  KiÓm so¸t tèc ®é cña c¸c lo¹i xe chuyªn chë. - H¹n chÕ sù gia t¨ng bôi trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng b»ng nh÷ng c¸ch sau: Kh«ng ®æ vµ lµm r¬i v·i bïn. Khi ®µo m¬ng ®Æt cèng trong khu vùc trång trät. §èi víi c¸c xe vËn t¶i nguyªn vËt liÖu qu¸ khæ qu¸ t¶i ph¶i xin giÊy phÐp ho¹t ®éng cña Së giao th«ng theo quy ®Þnh. - H¹n chÕ ¶nh hëng tíi hÖ thùc vËt trªn c¹n trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt c¸c tuyÕn cèng: -  Chõa l¹i nh÷ng c©y nhá.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ®Þa ph¬ng vµ phôc håi l¹i hÖ thèng bÞ ¶nh hëng ngay sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh x©y dùng.  ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng phôc vô cho viÖc thi c«ng ë nh÷ng khu vùc cÇn thi c«ng vµo ban ®ªm. ®Æc biÖt t¹i c¸c vÞ trÝ ®êng cèng ®i qua khu d©n c vµ c¾t ngang ®êng giao th«ng.. nghØ ng¬i. ch¾n ®Ó tr¸nh bôi ph¸t t¸n ra xa. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng tïy theo c¸c t¸c ®éng vµ ¶nh hëng tíi c¸c thµnh phÇn m«i trêng kh¸c nhau sÏ ®a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ h¬n ®Ó h¹n chÕ møc ®é ¶nh hëng ®Õn møc tèi ®a. t¸i chÕ.Hệ thống thoát nước..1. tiªu huû hoÆc th¶i bá t¹i c¸c b·i th¶i ®· ®îc qui ®Þnh.1. y tÕ vµ vÖ sinh . Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn 4.. - Xem xÐt ¸p dông kü thuËt x©y dùng. - §Æc biÖt viÖc s¾p xÕp vµ bè trÝ t¹i mÆt b»ng thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o: C¸c c¬ së vËt chÊt phôc vô cho thi c«ng x©y dùng nh nhµ ¨n. an toµn lao ®éng vµ søc kháe c«ng nh©n vµ ngêi d©n trong khu vùc triÓn khai dù ¸n.2.. Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi - §èi víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng (®Æc biÖt c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trªn cao) vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng vµ bïn cÆn nªn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p che. 4. - Sö dông c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn. Sau khi lµm viÖc xong c¸c ph¬ng tiÖn nµy ph¶i trë vÒ ®óng n¬i qui ®Þnh.1. xe chuyªn dông ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu phôc vô thi c«ng san lÊp mÆt b»ng còng nh thi c«ng l¾p ®Æt c¸c tuyÕn cèng tho¸t níc qua ®êng vµ däc ®- LAVIC . - Gi¶m tèi ®a thêi gian x©y dùng.2. l¾p ®Æt hiÖn ®¹i vµ thÝch hîp ®Ó tr¸nh g©y ¶nh hëng tíi c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi t¹i c¸c khu vùc nh¹y c¶m. - Nguyªn liÖu. biÓn b¸o ..  Ph¶i lËp hµng rµo che ch¾n c¸ch ly.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 105- . Nh÷ng biÖn ph¸p nªu trªn lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó b¶o  vÖ m«i trêng. l¾p ®Æt ®Ó gi¶m bít ¶nh hëng tíi cuéc sèng cña d©n c trong khu vùc. vËt liÖu th¶i bá tõ c¸c ho¹t ®éng trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt ph¶i ®îc tæ chøc thu gom kÞp thêi vµ triÖt ®Ó tõ nguån th¶i ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc t¸i sö dông.

- Trong qu¸ tr×nh c¾t ®êng. nhiªn. §iÒu nµy h¹n chÕ ®îc kh¶ n¨ng ph¸t sinh ra bôi còng nh gi¶m kh¶ n¨ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng. ngêi híng dÉn giao th«ng. ®µo m¬ng ®Æt cèng tho¸t níc qua ®êng.. giã kh«ng cuèn theo ®Êt ®¸. ho¹t ®éng theo ®óng giÊy phÐp cña Së giao th«ng cÊp.1.2. - B¶o dìng m¸y thêng xuyªn ®Ó gi¶m lîng khÝ th¶i ph¸t sinh.Hệ thống thoát nước. ®µo m¬ng ®Æt cèng däc theo c¸c tuyÕn phè sÏ sö dông c¸c xe chuyªn dïng tíi níc röa ®êng vµ hót bôi trªn c¸c tuyÕn vËn chuyÓn gÇn khu vùc d©n c xung quanh dù ¸n. 4. vËn hµnh vµ tèi u ho¸ c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. däc ®êng giao th«ng ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên êng giao th«ng.. vËt liÖu cã träng t¶i lín ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p tæ chøc xe vµo ra hîp lý. c¬ giíi ho¸. qu¹t hót chèng bôi: ®Ó ®¶m b¶o chèng bôi trong qu¸ tr×nh c¾t ®êng. Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công: BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu « nhiÔm do khÝ th¶i b»ng c¸ch: - Kh«ng sö dông xe.2. - Ng¨n ngõa vµ gi¶m bôi trong qu¸ tr×nh thi c«ng b»ng c¸ch tíi níc hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú c¸c tuyÕn ®êng phôc vô cho thi c«ng. - Ngoµi ra cßn ph¶i thêng xuyªn tíi níc röa ®êng. - §èi víi c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nguyªn. - §Êt d sau khi thi c«ng ph¶i vËn chuyÓn ngay ®Õn n¬i quy ®Þnh khi ®o¹n ®ã thi c«ng xong. che ch¾n h¹n chÕ møc ®é ph¸t th¶i hµm lîng bôi ph¸t t¸n ra m«i trêng khu vùc d©n c l©n cËn. c¸t . sö dông c¸c biÖn ph¸p c¸ch ly. C¸c lo¹i xe sö dông ph¶i ®îc kiÓm tra chÊt lîng theo tiªu chuÈn an toµn giao th«ng vµ m«i trêng hiÖn hµnh bëi c¬ quan chøc n¨ng tríc khi ®a vµo vËn hµnh.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 106- . LAVIC . nÕu g©y r¬i v·i ra ®êng lµm ¶nh hëng ®Õn vÖ sinh chung sÏ ph¶i tæ chøc ngêi thu gom kÞp thêi. m¸y thi c«ng qu¸ cò do lîng khÝ th¶i sÏ vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp.. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng hiÖn ®¹i. - C¸c khu tËp kÕt vËt liÖu ph¶i cã m¸i che hoÆc b¹t che ch¾n kh«ng ®Ó níc ma röa tr«i. kh«ng ®îc phÐp ïn t¾c g©y « nhiÔm kh«ng khÝ do khÝ th¶i ®éng c¬ còng nh g©y ïn t¾c giao giao th«ng.

2. - Nh÷ng m¸y mãc g©y ra tiÕng ån vµ rung chØ lµm viÖc ban ngµy. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước §Ó gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh thi c«ng ®Õn nguån níc cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Gi¶m thiÓu « nhiÔm níc mÆt trong qu¸ tr×nh thi c«ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êt sÏ t¹o ra lîng bïn ®Êt thõa. T¹i c¸c khu kh«ng b»ng ph¼ng c¸c ph¬ng tiÖn xe cé ph¶i gi¶m tèc ®é ®Ó gi¶m rung vµ ®¶m b¶o an toµn. cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm níc nh chØ tiªu ®é mÇu. - Sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi khi ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng cho phÐp. ®Ó gi¶m thiÓu nguån g©y « nhiÔm nµy. - Trong khi thi c«ng c¸c ph¬ng tiÖn lín ho¹t ®éng thËn träng ®Ó khái lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c khu vùc d©n c xung quanh.00h ®Õn 5. 4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 107- . - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p ®Æt tuyÕn cèng c¾t ngang ®- LAVIC . c¸c m¸y nÐn khÝ). VÒ mÆt kü thuËt.1. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu « nhiÔm tiÕng ån b»ng c¸ch: - Qui ®Þnh tèc ®é xe. - ViÖc thi c«ng sÏ tiÕn hµnh vµo mïa kh« ®Ó ®ång thêi dÔ thi c«ng vµ kiÓm so¸t viÖc ®Êt bÞ röa tr«i xuèng kªnh m¬ng. s«ng hå vµ ®ång ruéng.2.00 giê s¸ng.3. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng. m¸y mãc khi ho¹t ®éng trong khu vùc ®ang thi c«ng vµ khu d©n c. cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Sö dông c¸c lo¹i xe chuyªn chë cã thïng xe kÝn ®Ó tr¸nh níc bïn ®Êt rß rØ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4.Hệ thống thoát nước. r¬i v·i khi ®a lªn c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë. - Kh«ng sö dông c¸c m¸y thi c«ng qu¸ cò bëi v× chóng sÏ g©y ra tiÕng ån rÊt lín. tuyÖt ®èi kh«ng lµm viÖc tõ 0. - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ gi¶m ån t¹i c¸c khu vùc g©y ra møc ån cao (tr¹m b¬m. r¬i v·i trªn ®êng vËn chuyÓn. ®Ó gi¶m lîng bïn ®Êt r¬i v·i do vËn chuyÓn vµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng.3. hµm lîng cÆn l¬ löng cao. dÇu mì vµ phÕ th¶i dÇu mì tõ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸y mãc ph¶i thu gom vµ th¶i bá ®óng qui ®Þnh ®Ó tr¸nh lµm « nhiÔm nguån níc.

Lo¹i chÊt th¶i nµy ph¶i ®îc thu gom xö lý tríc khi x¶ vµo nguån. §èi víi c¸c giÕng níc. cã thÓ di ®éng ®îc th× tèt nhÊt. - Níc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n: §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng lµm viÖc cho c«ng nh©n còng nh d©n c cho khu vùc thi c«ng. ®iÖn tho¹i v. - Ho¸ chÊt. cần có các tính toán cụ thể tải lực.. phá huỷ kết cấu tự nhiên. Do vậy. tho¸t níc.. phần còn lại được tập kết và vận chuyển đến san nền trạm xử lý. 1-2lần/ tổng thời gian thi công các LAVIC . ph¶i ®îc b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên êng vµ däc theo c¸c tuyÕn phè cÇn kh¶o s¸t. ®Þnh vÞ c¸c c«ng tr×nh ngÇm cña ngêi d©n nh ®êng èng cÊp níc. .4. bÓ chøa níc sinh ho¹t cña d©n c däc theo tuyÕn èng thi c«ng ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó bôi. ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đất và sức khỏe người dơn và người công nhân trực tiếp thi công. Việc giảm thiểu đối với trạm xử lý nước thải có vai trò quan trọng trong các hạng mục công trình thi công của toàn bộ dự án. ®êng ®iÖn. một khối lượng đất khá lớn được phát sinh. các biện pháp giảm thiểu là điều không thể bỏ qua và cần được nhà thi công áp dụng chặt chẽ và nghiêm ngặt theo đúng cam kết thi công về bảo vệ môi trường. Xử lý triệt để 100% lượng bùn thải ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân thi công trực tiếp. Các hạng mục công trình với khối lượng thi công lớn. ®¶m b¶o sinh ho¹t b×nh thêng cña nh©n d©n trong khu vùc dù ¸n. Có kế hoạch cho giám sát độ lún công trình: 1 lần/ tổng thời lượng thi công cho các tuyến ống. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất Các tác động cần chú ý nhất là đảm bảo sau khi thi công không xảy ra các sự cố về sụt lún vừa không đảm bảo mỹ quan vừa không đáp ứng được năng lực thoát nước. Các biện pháp giảm thiểu tác động được đề cập bao gồm: . níc bÈn x©m nhËp vµo c¸c nguån níc nµy.Bùn thải khi nạo vét mương khi tập kết cần có kế hoạch rắc vôi để ngăn ngừa bệnh tật lan truyền cho công nhân. Xử lý 100% lượng đất đá thải ra tại chỗ. nguồn đất tiếp nhận và cần được vận chuyển đến bãi thải hợp vệ sinh xử lý an toàn. ®Ó tr¸nh kh«ng lµm háng c¸c c«ng tr×nh nµy.Khi đào đắp thi công các tuyến mương.Với các sự cố đất bị lún.v. khối lượng đất đá này cần được tận dụng san lấp tại chỗ trong hoàn trả hiện trạng bề mặt. tỷ trọng và sức bền vật liệu sử dụng trong thi công để có các biện pháp dự phòng cần thiết. vËt liÖu x©y dùng.Hệ thống thoát nước. 4. cống thoát nước và thi công trạm xử lý. . nhiªn liÖu ®èt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 108- .2. ®¬n vÞ tróng thÇu sÏ ph¶i x©y dùng hoÆc l¾p ®Æt c¸c lo¹i nhµ vÖ sinh c«ng céng.

Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan . đo đạc độ lún sẽ giảm theo từng năm khi dự án đi vào hoạt động và tùy thuộc vào tình hình thực tế khu thi công.2.2. trạm xử lý nước thải) sẽ tạo ra một lượng lớn đất đá. trạm bơm.5. . có đèn báo hiệu ban đêm. cần yêu cầu nhà thầu thi công cắm biển báo thi công. 4. nước thải.7. việc ảnh hưởng đến giao thông là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả các công trình nên cần tổ chức phân luồng giao thông hợp lý. Áp dụng hàng rào chắn sát đường thi công hoặc băng tải cây xanh di động để đảm bảo mỹ quan cho Thành phố. bïn vµ cÆn tõ qu¸ tr×nh thi c«ng hoµn chØnh tõng h¹ng môc vµ ®¬n vÞ c«ng tr×nh t¹o ra ®óng qui ®Þnh. - Thµnh lËp c¸c tæ thu gom hoÆc ký hîp ®ång víi c«ng ty vÖ sinh m«i trêng ®Ó tæ chøc thu gom r¸c th¶i vµ ®æ bá vµo n¬i qui ®Þnh.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 109- . các vật liệu phủ lấp ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.6.2. luôn chủ động trong việc giám sát chất lượng công trình thi công. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c chÊt th¶i r¾n: - §æ bá ®Êt thõa. có người hướng dẫn phân luồng giao thông. Cần bố trí thích hợp các khu chứa tạm thời để đảm bảo diện tích cho việc tập kết vật liệu và đậu đỗ xe hợp lý. .Hệ thống thoát nước.Tập kết công nhân thi công tại các lán trại tạm khu thi công nên cần bố trí hợp lý để hạn chế các tác động từ sinh hoạt đến cảnh quan. . Do vậy. - TËp huÊn cho c«ng nh©n c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng. Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công * Giảm thiểu tác động đến giao thông .Khi tiến hành thi công cải tạo và xây dựng mới các tuyến thoát (cho hệ thống thoát nước mưa. vật liệu xây dựng.Việc tập kết vật liệu và đậu đỗ xe cũng là vấn đề không nhỏ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hạng mục công trình trạm xử lý.Áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu để sử dụng hiệu quả thời gian và nhân lực trong thi công cũng như hạn chế các ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. 4. các biển chỉ dẫn cụ thể theo các quy định hiện hành về an toàn giao thông. 4. - LËp c¸c néi qui vÒ vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng trong tËp thÓ c«ng nh©n vµ l¸n tr¹i trong ®ã cã c¸c chÕ ®é thëng ph¹t. tần xuất giám sát. Tuy nhiên.Thu gom r¸c th¶i vµ ®æ bá vµo n¬i qui ®Þnh.Khi tiến hành thi công.

Khi việc đặt cống chưa xong. Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan phối hơp thực hiện.Biển báo công trình phải có tên đơn vị thi công. biển báo ở các khu vực nguy hiểm. tuy nhiên để các biện pháp có hiệu quả thật sự thì cần ý thức. trách nhiệm của người thực hiện các biện pháp đó. Trong khi khoan cắt mặt đường. cần phải rào lại hoặc được chiếu sáng về ban đêm tránh hiện tượng người tham gia giao thông bị ngã. tránh sự ùn tắc. loa phóng thanh tại các phường thi công). truyền hình. có biển báo. Trên đây là một số biện pháp chung nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động tại khu vực thi công. địa chỉ và điện thoại của người liên lạc cụ thể trong các trường hợp khiếu nại hoặc phản ánh các vấn đề nảy sinh. rãnh sâu… Tuy nhiên cũng phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho cán bộ và công nhân đang thi công trong công trường.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 110- . . Cán bộ và công nhân trong công trường phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về an toàn lao động đã được xây dựng: . bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở quá trình giao thông hàng ngày.Công nhân khi vận hành các loại máy móc thi công phải được huấn luyện và thực hành các thao tác kiểm tra. bố trí các tuyến thi công hợp lý hạn chế sự di chuyển. va chạm của các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu. * An toàn lao động và biện pháp giảm thiểu sự cố trong quá trình thi công An toàn trong lao động là vấn đề rất quan trọng. mặt bằng chưa trả về nguyên trạng.Nhà thầu phải lập kế hoạch chi tiết để thời gian cấm đường là ít nhất hoặc vào giờ thấp điểm về giao thông.Hệ thống thoát nước. đào sâu xuống để đặt được cống thoát nước cần phải khoanh vùng. không chỉ liên quan đến sức khoẻ. thụt xuống các hố. cần lưu ý đến biện pháp chống trượt cho các xe tải chở vật liệu có tải trọng lớn. . vận hành đúng kỹ thuật. tính mạng của những người trực tiếp thi công mà còn ảnh hưởng rất lớn đế tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đặc biệt ở các khu vực thi công có độ dốc cao. đơn vị chủ quản. trơn khi mưa xuống. lối ra và lối vào đều được chỉ dẫn bằng biển báo. LAVIC .Công tác này sẽ được phối hợp với Cảnh sát giao thông. Đường giao thông bộ cần phải được xem xét để bố trí hợp lý. phải có hệ thống cọc tiêu. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . ở những chỗ nguy hiểm hơn phải có người hướng dẫn giao thông. Cộng đồng dân cư và các đơn vị kinh doanh trong khu vực cần được thông báo trước lịch trình thi công trước 2 tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh. Để đảm bảo an toàn trong quá trình đào đắp cần xây dựng một chương trình cụ thể về thời gian và trình tự thi công đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình.

4. . nhất là các hộ sản xuất kinh doanh. tối đa là 100m.Tiến hành thi công theo tiến trình cuốn chiếu và sắp xếp thời lượng thi công hợp lý để hạn chế tối đa các tác động đến người dân quanh khu vực thi công các cống thoát.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 111- . cải thiện bầu không khí cho nhân viên vận hành dự án. Vì vậy.Máy móc thi công phải có lý lịch rõ ràng để theo dõi và kiểm tra các thông số kỹ thuật thường xuyên.Chuẩn bị chương trình điều phối giao thông trên tuyến thi công. . tránh ách tắc giao thông. .. mũ kính. phải được cất giữ an toàn. nhất là tại các nút nhạy cảm.Hệ thống thoát nước. Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng đối với người dân trong hoặc xung quanh khu vực dự án. tránh xảy ra cháy nổ.. giúp đỡ và ủng hộ của người dân khi thực thi dự án. tại công trường cũng phải có cán bộ phụ trách về an toàn.Đóng các họng ống sau khi thi công mỗi ngày và rào hố hở cùng các biển báo.Cần có biện pháp chế tài đối với nhà thầu nếu không thực thi đúng hợp đồng. chúng tôi đưa ra các phương án sau để giảm thiểu tác động: .Thi công nhanh chóng.Công nhân cũng được làm quen với việc sơ cứu khi tai nạn xảy ra.Các loại nhiên liệu phục vụ cho máy móc thi công. tuân thủ các quy định về đổ thải. . tránh hiện tượng trì trệ ảnh hưởng đến giao thông đi lại. . Nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý sẽ ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng. và công nhân có trách nhiệm mang các phương tiện bảo hộ đó khi làm việc như: Quần áo bảo hộ.Công nhân phải được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân.2.Trang bị các bảo hộ lao động cần thiết cho người trực tiếp thi công.Tham khảo và hỏi ý kiến người dân nơi tập kết. cảnh sát địa phương. đèn báo cần thiết.Do công việc thi công thường phải thực hiện cả vào buổi tối. . LAVIC . . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên .Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định.xã hội Các ảnh hưởng này cần được chú ý đặc biệt vì tính chất của nó khá nhạy cảm. . Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế.8. Kết hợp với cơ quan chức năng như sở Giao thông vận tải. đảm bảo qúa trình vận hành được tốt. . lưu trữ vật liệu thải và vật liệu xây dựng. găng tay. có trang bị các phương tiện sơ cứu đơn giản. . . Thiết kế diện tích hợp lý cho các dải và các băng cây xanh xung quanh khu vực trạm xử lý để tạo cảnh quan đồng thời góp phần giảm thiểu các tác động đến không khí. đúng tiến độ. vì vậy chiếu sáng đủ là điều kiện để công nhân có thể thực hiện tốt công việc và đảm bảo an toàn.

Hệ thống thoát nước.3.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 112- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4.môi trường là mục tiêu đề ra cần được chỉ đạo. chuång tr¹i. Níc th¶i tõ c¸c hé gia ®×nh nÕu lÉn r¸c sinh ho¹t th× vÊn ®Ò nµy ch¾c ch¾n x¶y ra. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom Nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i trêng. đảm bảo công suất vận hành theo thiết kế. hướng dẫn và giám sát thực hiện cụ thể.. hệ thống thoát nước mưa.1. - Níc th¶i tõ nhµ d©n cÇn ®îc xö lý s¬ bé tríc khi ®a vÒ hÖ thèng xö lý tËp trung. Trong thiết kế các trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải. nhµ t¾m. néi dung cña gi¸o dôc cång ®ång bao gåm: LAVIC . các ô nhiễm bụi và các khí độc hại từ việc sử dụng DO nhưng nói chung không đáng kể. vµ cuèi cïng lµ líi ch¾n tríc ®iÓm ®Êu nèi tõ hé gia ®×nh vµo hÖ thèng thu gom cña khu phè) - Gi¸o dôc céng ®ång: ViÖc x©y dùng vµ vËn hµnh hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i lµ mét viÖc lµm hoµn toµn míi. tõ nhµ bÕp còng cÇn ph¶i ®îc lo¹i bá s¬ bé r¸c vµ c¸c chÊt th¶i r¾n b»ng c¸ch ®Æt c¸c líi ch¾n r¸c t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ cã thÓ (bån röa b¸t. VÒ c¬ b¶n. khi hÖ thèng thu gom níc th¶i ho¹t ®éng. c¸c ngµnh vµ ®¬n vÞ qu¶n lý. ®êng èng tho¸t níc. mµ níc th¶i tõ nhµ t¾m. trạm bơm tăng áp việc phát sinh tiếng ồn do vận hành máy bơm.3. Kh«ng riªng níc th¶i tõ nhµ vÖ sinh. biÖn ph¸p gi¸o dôc céng ®ång cÇn ®îc ®Æt ra ngay tõ khi hÖ thèng b¾t ®Çu ®îc x©y dùng vµ kÐo dµi trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.. Biện pháp giảm thiểu được đề cập đối với từng môi trường chịu tác động như sau: 4. mét mÆt gi¶m kinh phÝ xö lý cuèi nguån. tr¹m b¬m níc th¶i. thiết bị từ trạm bơm và chất thải rắn phát sinh do bùn tại các song chắn rác và chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên vận hành trạm xử lý. mét mÆt gi¶m nguy c¬ t¾c nghÏn ®êng èng vËn chuyÓn. rÊt dÔ bÞ t¾c nghÏn bëi nhiÒu nguyªn nh©n. Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu cho quá trình vận hành trạm bơm và trạm xử lý nhằm hạn chế các tác động đến môi sinh. do ®ã nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ ý thøc ngêi d©n. nước thải không gây ra tác động nào đáng kể. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc bao gåm: - B¶o tr× vµ b¶o dìng theo ®Þnh kú hÖ thèng cèng. máy phát điện dự phòng được tính toán và đưa vào nhằm phòng ngừa khi có sự cố cúp điện. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Đối với giai đoạn vận hành. tr¸nh hiÖn tîng kÑt. trạm xử lý và các chất ô nhiễm khác được phát sinh khi vận hành máy móc. V× vËy. lµm viÖc qu¸ møc. kh«ng nh÷ng víi ngêi d©n ®Þa ph¬ng mµ cßn víi c¶ c¸c cÊp.

∗ T¾c nghÏn.. rß rØ. - Khi cã sù cè ph¶i cö ngay ngêi ®Õn hiÖn trêng ®Ó t×m nguyªn nh©n hoÆc kh¾c phôc t¹m thêi...2.  C¸c h×nh thøc xö ph¹t víi hµnh ®éng g©y « nhiÔm m«i trêng.Hệ thống thoát nước. r¸c ®Òu ®îc gi÷ l¹i). m¸y m¸y nÐn bïn. nÐn ®øng.3. + ý thøc ngêi sö dông: §©y lµ vÊn ®Ò kh«ng cña chñ ®Çu t mµ LAVIC .). §é s©u ch«n cèng ph¶i ®ñ lín ®Ó tr¸nh t¸c ®éng träng lùc.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 113- .  C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ngêi d©n cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng. c¸c cöa ch¾n r¸c cha ®ñ dµy. c«ng t¸c gi¸m s¸t khi l¾p ®Æt ®êng èng ph¶i hÕt søc nghiªm ngÆt. mÊt ®iÖn - Sù cè t¹i c¸c tr¹m xö lý níc th¶i: M¸y mãc háng (m¸y b¬m. Chñng lo¹i èng ph¶i ®ñ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó kh«ng bÞ g·y.3. rß rØ. m¸y khuÊy. m¸y b¬m ho¸ chÊt.)  4.2.. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ý nghÜa sèng cßn cña viÖc B¶o vÖ M«i trêng. - T¹i c¸c ®iÓm ®Êu nèi vµo nhµ d©n: líi ch¾n r¸c ph¶i ®Æt dµy ®Ó ®¶m b¶o r»ng chØ níc th¶i míi cã kh¶ n¨ng ®i qua (bïn cÆn. vì ®êng èng thu gom níc th¶i: §©y lµ hiÖn tîng rÊt dÔ x¶y ra do 2 nguyªn nh©n: • Nguyªn nh©n kü thuËt • ý thøc ngêi sö dông + Nguyªn nh©n kü thuËt: §êng èng thu gom kh«ng ®îc x©y dùng b»ng vËt liÖu tèt hoÆc kh«ng ®îc ®Æt ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. - §Ò nghÞ ngêi sö dông b¸o ngay cho c¬ quan qu¶n lý gÇn nhÊt khi ph¸t hiÖn sù cè. nøt khi cã lùc nÐn ngang..1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật C¸c kh¶ n¨ng sù cè cã thÓ x¶y ra: - T¾c nghÏn. mÊt ®iÖn.  Møc khen thëng cô thÓ víi nh÷ng ngêi cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng (ch¼ng h¹n nh viÖc ph¸t hiÖn sù cè m«i trêng hoÆc tù gi¸c chÊp hµnh c¸c ®iÒu lÖ. Nhµ ®Çu t cÇn qu¸n triÖt ngay tõ tríc khi x©y dùng. ®Æc biÖt lµ b¶o vÖ sù trong s¹ch cña nguån níc. vì ®êng èng thu gom níc th¶i - Sù cè t¹i c¸c tr¹m b¬m: m¸y b¬m háng. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải 4.

c¸c ngµnh vµ nh©n d©n thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. kiÓm tra ®Þnh kú vµ thay thÕ phô tïng khi cÇn thiÕt.Hệ thống thoát nước.. t¹i tr¹m xö lý ph¶i lu«n cã m¸y dù phßng.2. m¸y b¬m bïn.. gi¶i ph¸p lùa chän lµ vÞ trÝ ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i kh«ng n»m trong khu d©n c tËp trung. §Ó kh¾c phôc.§Ó kh¾c phôc hiÖn tîng mïi h«i tõ tr¹m xö lý níc th¶i cã thÓ ph¸t t¸n ®Õn khu d©n c. §iÒu nµy ®¶m b¶o r»ng. ®Æc biÖt lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy.2. réng kh¾p tõ c¸c c¬ quan.). Bªn c¹nh ®ã. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Xö lý mïi gåm 3 biÖn ph¸p sau:  Lùa chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i  ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt  Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn Gi¶i ph¸p lùa chän vÞ trÝ tr¹m xö lý: .3. ®iÖn ®îc lÊy tõ Ýt nhÊt 2 nguån.vÞ trÝ lùa LAVIC . Trong trêng hîp t¹i khu vùc tr¹m b¬m chØ cã 1 nguån ®iÖn th× ph¶i ®Æt c¸c m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng. m¸y khuÊy. ∗ Sù cè t¹i c¸c tr¹m xö lý níc th¶i: C¸c sù cè cã thÓ x¶y ra t¹i tr¹m xö lý níc th¶i: + M¸y mãc háng (m¸y b¬m níc th¶i. m¸y khuÊy. + MÊt ®iÖn: T¹i tr¹m xö lý ph¶i cã Ýt nhÊt 2 nguån ®iÖn vµ ph¶i cã m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng víi c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó cung cÊp ®ñ cho c¸c thiÕt bÞ quan träng nhÊt cña hÖ thèng xö lý níc th¶i nh: m¸y b¬m níc th¶i. trêng häc ®Õn tæ d©n phè vµ c¸c hé gia ®×nh ®Ó ®¶m b¶o r»ng: mäi tÇng líp trong céng ®ång d©n c thµnh phè kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 114- . trong ®ã cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i cña ®Þa ph¬ng mµ hä sinh sèng. C«ng t¸c gi¸o dôc tuyªn truyÒn cÇn ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. tuæi t¸c. ∗ Sù cè t¹i c¸c tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp níc th¶i: C¸c sù cè thêng xuÊt hiÖn lµ m¸y b¬m háng hoÆc mÊt ®iÖn. m¸y b¬m ho¸ chÊt. ®ång thêi cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó söa ch÷a kÞp thêi. m¸y mãc ph¶i ®îc b¶o dìng. 4. trong mäi trêng hîp hÖ thèng xö lý níc th¶i vÉn ho¹t ®éng tèt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cña c¸c cÊp. nghÒ nghiÖp ®Òu cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. t¹i c¸c tr¹m b¬m ph¶i lu«n l¾p ®Æt m¸y b¬m dù phßng (tuú tr¹m b¬m cã ®é tin cËy møc nµo vµ c«ng suÊt bao nhiªu mµ ®Æt sè lîng m¸y b¬m dù phßng).

mét mÆt gióp cho m«i trêng kh«ng khÝ trë nªn s¹ch h¬n. trÇm tÝch tån t¹i l©u ngµy díi ®¸y cèng. - Trång c©y xanh còng lµ mét gi¶i ph¸p tÝch cùc. viÖc thu dän ph©n tõ c¸c bÓ tù ho¹i vµ c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh c«ng céng trong khu vùc.Hệ thống thoát nước. phßng ngõa vµ ng¨n chÆn ®îc sù cè). khã thu gom ®Ó xö lý. níc th¶i sinh ho¹t cña céng ®ång d©n c trong ®iÒu kiÖn kþ khÝ bÞ ph©n huû sinh ra mïi h«i thèi lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. mét mÆt lµm ®Ñp c¶nh quan m«i trêng.BiÖn ph¸p kü thuËt (¸p dông ngay trong b¶n th©n c«ng nghÖ xö lý mïi cña d©y chuyÒn xö lý. trång hµng rµo c©y xanh xung quanh khu vùc têng rµo tr¹m xö lý níc th¶i ®Ó gi¶m LAVIC . kü thuËt x©y dùng vµ sö dông vËt liÖu x©y dùng) - BiÖn ph¸p qu¶n lý vµ gi¸m s¸t (mang tÝnh bæ trî. Mïi h«i cña tr¹m xö lý chñ yÕu ph¸t sinh ë khu vùc chøa bïn nªn c¸c hè bïn cÇn ®îc bè trÝ ë phÝa cuèi híng giã chñ ®¹o. biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng trong khu vùc nµy ®Ó tr¸nh ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng nh©n qu¶n lý. cïng víi kh«ng gian réng lµ ®iÒu kiÖn tèt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 115- . ®ñ ®Ó khuÕch t¸n mïi tõ tr¹m xö lý (nÕu cã) tríc khi ®Õn nhµ d©n. BiÖn ph¸p kü thuËt . trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. - Lîng khÝ th¶i sinh ra tõ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. - Thµnh phÇn chÊt h÷u c¬ cã trong bïn. cô thÓ lµ: - Xung quanh khu vùc tr¹m xö lý kh«ng cã khu d©n c tËp trung - DiÖn tÝch dµnh cho toµn bé hÖ thèng tr¹m xö lý rÊt réng (kho¶ng 3 ha) cho nªn kh¶ n¨ng ¶nh hëng ®Õn m«i trêng xung quanh kh«ng ®¸ng kÓ - Kho¶ng c¸ch ®Õn nhµ d©n gÇn nhÊt > 500m. Do vËy. víi kho¶ng c¸ch nµy. Lîng khÝ nµy kh«ng tËp trung. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chän ®Òu ®¹t yªu cÇu vÒ m«i trêng. vËn chuyÓn vµ xö lý bïn cÆn vµ n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc ®óng kú h¹n vµ quy tr×nh lµ phÇn viÖc nhÊt thiÕt ph¶i lµm. ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ l©u dµi trong suèt qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng. vËn hµnh c«ng tr×nh còng nh d©n c ë xung quanh. tr¹m xö lý níc th¶i chñ yÕu do qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong níc th¶i vµ mét phÇn r¸c th¶i tõ song ch¾n r¸c. - Cã thÓ dïng biÖn ph¸p thiÕt kÕ th«ng h¬i cho ®êng cèng tho¸t níc hay qu¹t giã bªn trong c«ng tr×nh. Do ®ã.

Bªn c¹nh ®ã ph¶i thêng xuyªn vÖ sinh.Hệ thống thoát nước. - Bïn th¶i ph¶i ®îc ph¬i kh« vµ vËn chuyÓn ®Þnh kú. Chu kú vËn chuyÓn tíi b·i ch«n lÊp quy ®Þnh kh«ng qu¸ 2 ngµy. ch¶y vµo m¬ng dÉn tíi ng¨n thu cña tr¹m b¬m. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thiÓu sù lan to¶ c¸c khÝ ®éc h¹i ra khu vùc xung quanh.. kh«ng ®Ó hÖ thèng xö lý gi¸n ®o¹n. tr¸nh ph©n hñy sinh ra mïi. gi¶m tèi ®a ¶nh hëng tíi m«i trêng kh«ng khÝ khu vùc dù ¸n. léng giã. ñng. thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng h¬i. BiÖn ph¸p qu¶n lý: . - Tr¹m xö lý níc th¶i cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy tr×nh kü thuËt vËn hµnh hÖ thèng. tr¸ch t¾c ®êng èng sôc cÆn. Thêng xuyªn kiÓm tra. sôc röa.. sinh mïi.. ph¶i r¾c v«i bét ®Ó tr¸nh c«n trïng x©m nhËp vµ ®Ëy n¾p kÝn. - Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c b¶o hé lao ®éng nh trang bÞ cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng h¬i ®éc. hót khÝ vµ xö lý khÝ th¶i. tr¸nh l¾ng cÆn vµ thèi r÷a. Tr¶i nhùa ®êng ë c¸c ®êng dÉn tíi tr¹m b¬m. c¸c c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ n¾p che vµ xö lý qua vËt liÖu hÊp phô b»ng than ho¹t tÝnh.. g¨ng. cã thu níc rß rØ. cÇn thiÕt ph¶i cã hÖ thèng che ®Ëy kÝn toµn bé ®êng cèng dÉn níc th¶i tr¸nh viÖc ph¸t sinh mïi tù do vµo m«i trêng. Tr¹m xö lý ph¶i ®îc vËn hµnh thêng xuyªn. - ThiÕt kÕ ®êng èng sôc cÆn ®¸y ng¨n thu tr¹m b¬m. TËp huÊn vµ thêng xuyªn kiÓm tra vÒ kü thuËt an toµn lao ®éng vµ xö lý t×nh huèng sù cè cho c«ng nh©n. ngõng vËn hµnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c qu¸ tr×nh ph©n hñy níc th¶i sinh khÝ H2S g©y ra « nhiÔm mïi khu vùc Tr¹m xö lý. th«ng t¾c c¸c ®êng èng. kh«ng ®Ó lu c÷u. Trong trêng hîp cha kÞp vËn chuyÓn ®i. - R¸c thu gom tõ song ch¾n r¸c ®îc ®ùng trong thïng chuyªn dông. Tr¹m xö lý níc th¶i ®îc quy ho¹ch ë khu vùc b»ng ph¼ng.. nh thêng xuyªn lµm s¹ch. cã n¾p kÝn.VËn chuyÓn vµ n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc ®óng kú h¹n vµ quy tr×nh. cã ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng tèt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 116- . LAVIC . c¸c lo¹i khÝ ®éc. tr¹m xö lý níc th¶i ®Ó tr¸nh bôi. - Bª t«ng hãa hoÆc sö dông c¸c èng nhùa kÝn cho qu¸ tr×nh dÉn vµ tho¸t níc th¶i. tr¸nh tho¸t mïi vµ ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng níc ngÇm.

Hệ thống thoát nước. P trong trêng hîp cÇn thiÕt. vµ cuèi cïng níc th¶i ph¶i ®îc khö trïng b»ng Clo tríc khi x¶ ra m«i trêng ChÊt lîng níc ph¶i ®îc kiÓm tra ®Þnh kú 1 tuÇn 1 lÇn t¹i cöa x¶ ra suèi. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước VÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi tr¹m xö lý níc th¶i lµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng níc th¶i theo ®óng TCVN 5945 .2005. Víi dù ¸n tho¸t níc.vµ nguån tiÕp nhËn cuèi lµ s«ng NËm Rèm. lîng bïn ho¹t tÝnh ph¶i ®îc cung cÊp ®Òu ®Æn vµ cã thÓ ph¶i bæ sung N. Khi ®· ®¶m b¶o r»ng níc th¶i ®îc dÉn ®Õn tr¹m xö lý chØ bao gåm níc th¶i cã thµnh phÇn t¬ng tù níc th¶i sinh ho¹t.2005 Nguån tiÕp nhËn níc th¶i ®Çu tiªn cña tr¹m xö lý ë thµnh phè §iªn Biªn Phñ lµ c¸c s«ng. Lý do lùa chän cét B lµm c¨n cø. cét B qui ®Þnh vÒ chÊt lîng níc th¶i tríc khi x¶ ra m«i trêng. V× vËy. Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m xö lý ®Õn s«ng NËm Rèm kho¶ng 100m. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. níc th¶i ®a ®Õn tr¹m xö lý chØ bao gåm níc th¶i sinh ho¹t tõ nhµ d©n vµ c«ng së (lo¹i níc th¶i cã thµnh phÇn c¸c chÊt « nhiÔm dÔ bÞ ph©n hñy sinh häc). ph¶i ®¶m b¶o r»ng. ®Æc biÖt lµ ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng. ®iÒu quan träng ®Ó ®¶m b¶o níc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn lµ m¬ng «xy hãa ph¶i ho¹t ®éng tèt. Clo ®îc dïng ®Ó khö trïng cho tr¹m xö lý níc th¶i.3. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng níc th¶i: Tríc hÕt. thu gom vµ xö lý níc th¶i. r¹ch tho¸t níc. NÕu trong níc th¶i cã c¸c chÊt ®éc h¹i (tõ nguån th¶i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ch¼ng h¹n nh m¹ kim lo¹i) sÏ lµm v« hiÖu hãa hoÆc gi¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña vi khuÈn. Sù cè cã thÓ x¶y ra lµ næ b×nh chøa Clo.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 117- . r¹ch tho¸t níc t¹i thµnh phè §iªn Biªn Phñ kh«ng ph¶i lµ nguån níc dïng cho môc ®Ých sinh ho¹t. LAVIC . Kho chøa b×nh Clo cÇn ®îc ®Æt c¸ch xa khu v¨n phßng hoÆc n¬i c«ng nh©n thao t¸c.3. cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn b»ng c¸ch kiÓm tra ®é an toµn cña b×nh chøa Clo b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông. s«ng NËm Rèm còng kh«ng ph¶i lµ nguån níc dïng cho môc ®Ých sinh ho¹t. TCVN 5945 . Nªn viÖc lùa chän cét B lµ ®óng theo quy ®Þnh ph¸p lý hiÖn hµnh vÒ m«i trêng.2. dÉn ®Õn kh¶ n¨ng lµm s¹ch níc gi¶m. Nh vËy cÇn ph¶i cã sù can thiÖp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. buéc c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph¶i x©y dùng c«ng tr×nh xö lý níc th¶i. C¸c cèng.

v× vËy nÕu lµm kh« cã thÓ sö dông bïn nµy lµm ph©n bãn. ®¸) cã thÓ dïng san lÊp mÆt b»ng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 118- . Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội - Trả lại quang cảnh xanh quanh khu vực trạm xử lý nước thải. níc ma. còng nh c¸c c«ng tr×nh trªn hÖ thèng nh tr¹m b¬m.4.3.. cÆn ®· t¸ch níc tõ c«ng tr×nh lµm kh« bïn vµ c¸t.Hệ thống thoát nước.. Bïn cã thÓ tËn dông lµm ph©n bãn.2.. theo dâi c¸c hiÖn tîng nøt vì. - Thêng xuyªn kiÓm tra. bïn n¹o vÐt tõ viÖc duy tu hÖ thèng tho¸t níc chøa c¸c chÊt h÷u c¬ víi hµm lîng kho¶ng 70 – 80% theo chÊt kh«. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. vên hoa ph¶i cã r·nh tho¸t níc xung quanh.3.2. ®· t¸ch níc chê xe ®Õn chuyªn chë cã m¸i che ®Æt ë cuèi híng giã vµ cã r·nh thu níc ma xung quanh. bïn d tõ c¸c tr¹m xö lý. - Quy ho¹ch. ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. CÆn (®Êt.4.. thèi r÷a vµ c¸c vi khuÈn g©y bÖnh. 4.. Tạo băng và các dải cây xanh xung quanh khu vực trạm xử lý. - LAVIC . th«ng t¾c. - Khu tËp kÕt bïn cÆn kh«. Quy ho¹ch viÖc th¶i bá bïn. tr¹m b¬m. C¸c khu ®Êt trèng hay vên c©y. tr¸nh g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt vµ níc ngÇm. cã hÖ thèng thu gom níc ch¶y trµn. bïn n¹o vÐt tõ hÖ thèng kªnh. cÆn v« c¬ tõ bÓ l¾ng c¸t. m¬ng. tr¹m xö lý níc th¶i. nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t vµ thu gom mét c¸ch hîp lý sÏ sinh ra mïi h«i thèi g©y « nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ vµ l©y lan bÖnh tËt.4. cèng tho¸t níc chøa hµm lîng phèt pho kh¸ cao. Bïn d tõ tr¹m xö lý níc th¶i. n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc thu gom r¸c. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn Bïn cÆn sinh ra tõ tr¹m xö lý níc thêng chøa c¸c chÊt h÷u c¬ dÔ bÞ ph©n hñy. tr¸nh th¶i bá l·ng phÝ. 4. rß rØ hÖ thèng cèng dÉn níc th¶i. theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. tr¹m xö lý níc th¶i. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất - Thêng xuyªn b¶o dìng.3. th«ng röa.. Do vËy cÇn ph¶i t¸ch vµ vËn chuyÓn ra b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n chung cña ®Þa ph¬ng hoÆc Ðp kh« lµm ph©n bãn. x©y dùng kÕ ho¹ch thu gom vµ xö lý r¸c th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ nh: Song ch¾n r¸c cña tr¹m b¬m. khu nhà ở và khu vận hành của công nhân. - MÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i ®îc bª t«ng ho¸ hay l¸t g¹ch. Th«ng thêng.

- Tổ chức một số hội thảo.4. hội nghị khoa học và học hỏi kinh nghiệm xung quanh khu vực dự án. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 4. phòng cháy chữa cháy. chấn động do động đất gây ra tại một số địa điểm vùng Tây Bắc có thể đạt tới cấp 9. nhắc nhở các quy định về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. trung bình mỗi năm ở tỉnh Điện Biên LAVIC . trình cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện. Biện pháp phòng chống thiên tai Căn cứ bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý Địa cầu lập thì ở nước ta chỉ có một số vùng thuộc khu vực phía Bắc được dự báo là có khả năng xảy ra động đất cấp 8 (theo thang MSK).1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Có kế hoạch giáo dục cộng đồng. ngăn ngừa khả năng phát ra tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm. tiến tới hoàn thiện dự án trong giai đoạn tiếp theo. Thường xuyên kiểm tra. đặc biệt là các quy định an toàn. nâng cao ý thức môi trường cho người dân không chỉ trong vùng dự án để có thể vận hành hiệu quả cùng với sự ủng hộ của người dân. được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm nhặt chế độ kiểm tra định kỳ. kỹ sư điều hành ở trạm xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng. Thống kê từ khi xẩy ra trận động đất mạnh với cường độ 5. sự cố các công trình xử lý môi trường (xử lý nước thải. khí thải). đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại.Hệ thống thoát nước. - Các máy móc dùng điện phải được nối đất chống điện rò. rò rỉ hoá chất. còn đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam có thể xảy ra động đất yếu và rất yếu. chống tích điện từ. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. - Xây dựng các phương án phòng chống.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 119- . Bảo vệ và đội cứu hỏa phải trực 24h/ngày. khắc phục sự cố môi trường: cháy nổ.4.2. - - Lắp đặt hệ thống báo cháy. 4. sự quản lý của chính quyền địa phương để vận hành hiệu quả và xử lý triệt để. tất cả các công nhân trực tiếp vậnh hành. - Nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ công nhân vận hành.3 độ richter vào ngày 19/2/2001 đến nay. - Lắp đặt hệ thống chống sét trên các khu vực có độ cao lớn. Biện pháp phòng chống cháy nổ Để đề phòng cháy nổ. Các thiết bị điện phải được duy trì ở điều kiện an toàn.4. hệ thống thông tin báo động. 4. - Phối hợp với các chuyên gia.

áp thấp nhiệt đới như sau: . BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC Nâng cao nhận thức của công nhân về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các chương trình truyền thông (Panô. lốc.6. 4. suối. quy định về an toàn lao động. Vì vậy đối với những vùng thường bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất. vệ sinh …). xử lý chất thải. tiêu chí về kết cấu gỗ.Hệ thống thoát nước. thái độ theo hướng thân thiện với môi trường. bê tông.5 đến 3. các chế độ bảo hiểm… ). có thể kiểm soát được hành vi và thái độ của cộng đồng và điều chỉnh các hành vi.Thiết lập phương án phòng chống bão lũ. lốc cho các công trình và tập luyện phương án này thường xuyên vào mùa mưa bão. tường chắn.5 độ richter.). không có chỗ thoát ứ lại rồi vỡ ra tạo thành lũ quét. công nhân viên..5. kịp thời phát hiện các bệnh do nghề nghiệp. không cho xây dựng những công trình làm cản trở dòng chảy để tránh tình trạng nước mưa về nhiều. an toàn lao động (tuân thủ các quy chế . Gửi cán bộ chuyên trách đi đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường. . tránh tiếp xúc trực tiếp với nước thải và bùn lắng. Một số biện pháp chính phòng chống thiên tai bão lũ. khảo sát thí nghiệm đất. áp phích. Đó là tuân thủ đúng các quy định sau: Tuân thủ triệt để các điều khoản về vệ sinh an toàn lao động đối với công nhân viên. - Tổ chức các buổi tuyên truyền. - LAVIC . phòng chống cháy nổ. nước thải sinh hoạt. - Định kỳ kiểm tra và giám sát sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 120- . - Giáo dục ý thức về vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho cán bộ. …) trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình và khi vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ cho cán bộ. Các công trình trong khu vực được thiết kế phải xét đến tác động của động đất và các biện pháp thiết kế kháng chấn cho công trình xây dựng. công nhân viên thi công. VỆ SINH.. 4. trạm xử lý cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến người lao động. Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thường xẩy ra từ 3-4 trận động đất có cường độ từ 2. thép đều được tính nghiêm ngặt theo những thông số kỹ thuật riêng tùy địa hình. các quy định về nền móng. nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường (thu gom. - Có chương trình kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động tại khu vực sản xuất (quần áo bảo hộ lao động. đối với những khu vực cảnh báo thường có lũ quét thì trước mỗi mùa mưa lũ phải tiến hành dọn dẹp dòng sông.Ngoài ra. vận hành. AN TOÀN LAO ĐỘNG Ngoài các phương án khống chế ô nhiễm trên.

LAVIC . Cần có các quy định và chế tài cho việc thực thi các biện pháp giảm thiểu để có thể tiếp tục đón nhận được sự đồng tình ủng hộ. * Quy định về quyền hạn của các cán bộ quản lý môi trường trong thực thi nhiệm vụ. sự cố cháy nổ. tập huấn về môi trường và an toàn lao động Việc đào tạo. tấp huấn. giảm các tác động đến môi trường nền. + Đối với các nhà thầu: đào tạo về áp dụng kế hoạch quản lý môi trường trên công trường. trên đây là toàn bộ những khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu được đề xuất nhằm giảm thiểu các tác động khi dự án đi vào thực thi. * * Quy định mức cảnh cáo. PCCC. + Đối với cán bộ. công trình nghiên cứu có giá trị tăng năng suất. cung cấp thông tin về vệ sinh. công nhân thi công. không đáp ứng được năng lực thoát nước cũng như chất lượng nước trước khi xả thải vào nguồn chung là sông Nậm Rốm (đạt TCVN . tính cấp thiết về sự xuống cấp. giai đoạn vận hành và từng đối tượng tác động. kỷ luật đối với hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến sự cố môi trường. cá nhân có các sáng kiến giảm thiểu mức độ ô nhiễm của Trạm. được tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và được tập huấn về công tác duy tu bảo dưỡng các công trình trong quá trình sử dụng. tổ sản xuất trong bảo vệ môi trường. đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải. thực hiện các biện pháp giảm thiểu và lập báo cáo quan trắc. Khuyến khích kịp thời các sáng kiến kỹ thuật.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 121- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trường. tập huấn về môi trường và an toàn lao động sẽ góp phần tăng cường năng lực cho các nhóm mục tiêu khác nhau của dự án để đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xấu của nhà thầu xây dựng. an toàn lao động. thiếu đồng bộ của các hệ thống thoát nước. Xuất phát từ thực tế. vận hành: được đào tạo.cột B). * Quy định các mức khen thưởng đối với tập thể. nhất trí của UBND Tỉnh Điện Biên. Như vậy. + Đối với cộng đồng: các đại diện của cộng đồng là những người chịu trách nhiệm về theo dõi môi trường sẽ được đào tạo để quan sát theo dõi các tác động đối với môi trường. Đào tạo. giúp đỡ của người dân và sự nhiệt tình.Hệ thống thoát nước. các tác động bất lợi đến đời sống. PCCC cho Trạm xử lý trong đó bao gồm các nội dung sau: Quy định chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban. cụ thể: + Đối với Ban quản lý dự án: Đào tạo nâng cao về giám sát công tác quan trắc môi trường và lập báo cáo. sinh hoạt của người dân. tiết kiệm nguyên nhiên liệu góp phần bảo vệ môi trường và giảm giá thành sản phẩm. hệ thống xử lý nước thải được xây dựng với các biện pháp giảm thiểu cho từng giai đoạn thi công.

LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên UBND Thành phố Điện Biên Phủ và các ban ngành liên quan trong quá trình thi công các hạng mục công trình và khi dự án đi vào hoạt động.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 122- .Hệ thống thoát nước.

- S¾p xÕp thêi gian thi c«ng hîp lý ë c¸c khu d©n c. từ lập dự án đầu tư xây dựng. Mặt khác.Hệ thống thoát nước.1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 123- .2. - Tíi níc ë c¸c c«ng trêng ®Ó gi¶m bôi. - ¸p dông c¸c biÖn ph¸p che phñ ®èi víi ho¹t ®éng vËn chuyÓn ®Êt ®¸ ®îc ®µo lªn vµ h¹n chÕ tèc ®é xe c¬ giíi thÝch hîp ë c¸c khu d©n c. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5. 6. 5. - Thu gom triÖt ®Ó phÕ th¶i x©y dùng s¶n sinh ra tõ c¸c c«ng LAVIC . theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. - Tr¸nh g©y bôi bÆm. khÝ th¶i vµ tiÕng ån trong c«ng t¸c thi c«ng b»ng c¸ch tíi níc vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ x©y dùng tiÕng ån thÊp.1.1. Việc thực hiện này còn nhằm đảm bảo rằng các nội dung của Kế hoạch QLMT được tuân thủ đảm bảo an toàn môi trường. Kế hoạch QLMT bao gồm chương trình giám sát và báo cáo để giảm thiểu tác động môi trường. thi công xây dựng cho tới vận hành và bảo dưỡng các hạng mục công trình thoát nước và xử lý nước thải của dự án. Giai đoạn xây dựng C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i trêng sau ®îc ®Ò xuÊt trong giai ®o¹n thi c«ng: - S¾p xÕp lé tr×nh giao th«ng hîp lý. - Gi÷ ®Êt h÷u c¬ ë c¸c khu trång trät ®Ó hoµn nguyªn mÆt ®Êt nh tríc ®ã. trong các giai đoạn xây dựng và vận hành BQL Dự án cùng với các đơn vị trúng thầu xây dựng và vận hành phải thực hiện kế hoạch quản lý môi trường (QLMT). Ban qu¶n lý dù ¸n chuyªn nghµnh x©y dựng tØnh §iÖn Biªn cÇn xem xÐt nh÷ng ®iÓm sau: - GÆp gì trao ®æi th©n mËt víi nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng bëi dù ¸n vÒ vÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng th«ng qua c¸c cuéc kh¶o s¸t vµ héi th¶o. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh ĐiệnBiên” cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong tất cả các giai đoạn của dự án. Cơ cấu tổ chức thực hiện kế hoạch QLMT và những biện pháp ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Để đảm bảo an toàn môi trường đối với dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thoát nước. Giai đoạn chuẩn bị Nh»m qu¶n lý m«i trêng cã hiÖu qu¶.1.

- C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô ®o lêng cña tr¹m xö lý níc th¶i cÇn ®îc b¶o dìng theo ®Þnh kú.Có trách nhiệm tập huấn và hỗ trợ cho Nhà thầu xây dựng về các vấn đề môi trường cũng như kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ và thích hợp các quy trình đề ra. níc tiÓu. UBND Thành phố Điện Biên Phủ (Chủ đầu tư) Có trách nhiệm thực hiện toàn diện về quản lý.2009 Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động đến Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 124- . Giai đoạn vận hành - Níc ®· xö lý tõ tr¹m xö lý níc th¶i cÇn ®îc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ thêng xuyªn tríc khi x¶ ra c¸c vùc níc. bao gồm hướng dẫn và giám sát dự án. Tư vấn môi trường Chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường Nhà thầu xây dựng Thi công theo các biện pháp - LAVIC . ) ph¶i ®îc thu gom vµ xö lý triÖt ®Ó.3.Hệ thống thoát nước. Tæ chøc thùc hiÖn Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc. - ChÊt th¶i r¾n tõ tr¹m xö lý vµ c«ng trêng x©y dùng cÇn ®îc xö lý hîp lý. trong có việc kiểm tra. triển khai kế hoạch QLMT Ban Quản lý dự án chuyên nghành xây dựng Tỉnh Điện Biên . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên trêng vµ th¶i ë ®óng n¬i ®· ®Þnh. 5. giám sát thực hiện kế hoạch QLMT dự án (khi được giao) .1: Vai trò và chức năng về QLMT của các đơn vị tham gia dự án Vai trò Chức năng Các cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh Điện Biên Điều phối và quản lý thực hiện dự án..Có trách nhiệm thực hiện các công việc hàng ngày của dự án. - ChÊt th¶i cña c«ng nh©n c«ng trêng x©y dùng (ph©n. r¸c.1. - §êng èng thu gom cÇn ®îc lµm s¹ch thêng xuyªn ®Ó r¸c kh«ng g©y t¾c nghÏn hay lµm c¶n trë dßng níc. ®¬n vÞ cã liªn quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh qu¶n lý m«i trêng ®îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: Bảng 5..

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 125- . sẽ được kiểm soát hàng ngày trong quá trình vận hành Trạm xử lý. - Đảm bảo các biện pháp án toàn cho công nhân và người dân địa phương trong quá trình thi công.Thanh tra việc thực hiện các quy định. Nghị định 21/CPNĐ của Chính phủ và Thông tư 05/TT-BTN&MT. .Đảm bảo rằng ĐTM và Kế hoạch QLMT phù hợp với các quy định về môi trường. tỉnh Điên Biên là dự án nhóm II.Vận hành dự án và thực hiện các biện pháp quản lý. Coliform. tiêu chuẩn về ngăng ngừa và khắc phục việc xuống cấp môi trường do ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác trong quá trình thực hiện. giám sát môi trường và báo cáo kết quả định kỳ lên đơn vị quản lý. Giám sát độc lập Độc lập giám sát việc thực hiện kế hoạch QLMT. .Phòng kiểm nghiệm nước thải thuộc đơn vị vận Đơn vị vận hành dự án hành (Trạm XLNT) sẽ được trang bị đủ các thiết bị để kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu trong nước thải trước và sau xử lý như BOD5. COD.Hệ thống thoát nước. Sở Tài Nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường) .NĐ.Có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ của việc quản lý và bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường. . . Các cơ quan giám sát .Đối với dự án thoát nước và xử lý nước thải cho Thành phố Điện Biên Phủ.Tuân thủ các chính sách của Việt Nam phù hợp với yêu cầu của Nhà tài trợ. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Vai trò Chức năng môi trường trong xây dựng. các Báo cáo giám sát và thực hiện kế hoạch QLMT sẽ được Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá và phê duyệt theo đúng khung thể chế về quản lý và bảo vệ môi trường. bao gồm thực hiện các hoạt động quản lý môi trường trong kế hoạch hành động môi trường. .Giám sát nhà thầu trong suốt quá trình xây dựng. Nghị định 80/CP. Giám sát nội bộ .

Các tổ chức xã hội cấp phường/xã .Cung cấp các thông tin cần thiết về dự án để dân có thể tiếp cận và đóng góp ý kiến cho hiện trạng khu vực dự án và khi dự án đi vào thực thi. an ninh trật tự cho công trường trên khu vực phường/xã mình.Tham gia lựa chọn và đánh giá tính khả thi của các tiểu dự án. LAVIC . GSMT còn giúp kiểm soát được các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. Cộng đồng . giám sát việc thực hiện dự án. điều phối chi phí cho khắc phục.Hệ thống thoát nước.Theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu thông qua Ban giám sát cộng đồng (nếu có).Góp ý về các tác động môi trường. 5.Góp ý về ĐTM và Kế hoạch QLMT thong qua các đại diện của cộng đồng. . điều chỉnh các kế hoạch sản xuất và giảm nhẹ các tác động.2. góp phần đánh giá mức độ chính xác của các dự báo tác động môi trường được đề cập đến trong báo cáo ĐTM của dự án.Hỗ trợ PMU trong quan hệ với cộng đồng và trong việc đền bù giải phóng mặt bằng.Bảo đảm an toàn. . nhất trí về các kế hoạch nâng cấp cộng đồng thong qua các đại diện của cộng đồng. công nghệ và tổ chức nhằm kiểm soát.Đóng vai trò cầu nối giữa UBND phường và cộng đồng. xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất. kỹ thuật. UBND các phường/ xã khu vực dự án . GSMT là một phức hợp các biện pháp khoa học. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Vai trò Chức năng Các cơ quan địa phương có thẩm quyền. theo dõi một cách chặt chẽ và có hệ thống các khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 126- . CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT) Giám sát môi trường là một trong những công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý môi trường. các tổ chức xã hội và cộng đồng .Cung cấp các thông tin về các vấn đề liên quan cho Chủ đầu tư trong thiết kế và thực thi dự án. . . .Hỗ trợ PMU và UBND phường huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với chương trình giám sát môi trường. giám sát chất lượng môi trường còn đảm bảo cho vận hành an toàn Trạm xử lý nước thải. gi¸m s¸t. tiÕng ån trong khu vùc d©n c xung quanh.. tiếng ồn: − Trong giai đọan thi công cần tập trung vào các vấn đề an toàn.1.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Đối với dự án. −Trong giai ®o¹n vËn hµnh cÇn gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ t¹i c¸c vÞ trÝ trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý cã ph¸t sinh khÝ ®éc vµ c¸c vÞ trÝ ph¸t sinh tiÕng ån. LAVIC . độ ẩm. * Vị trí các điểm giám sát CLKK. * Các thông số môi trường cần giám sát CLKK. − Nhận biết sớm sự gia tăng lượng thải các chất ô nhiễm không khí. CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 5. tiếng ồn: + Thông số giám sát trong giai đoạn thi công: − Khí tượng: Nhiệt độ.. − Bụi lơ lửng.3. vận tốc gió. ở khu vực trong và ngoài của Trạm xử lý nước thải khi vận hành. quan tr¾c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 127- . khu vực dân cư xung quanh.3. giảm thiểu ô nhiễm. tiếng ồn trong các khu vực thi công. các thông tin thu được phải bảo đảm các thuộc tính cơ bản sau đây: − Độ chính xác của số liệu − Tính đặc trưng của số liệu − Tính đồng nhất của số liệu − Tính đồng bộ của số liệu: − Khả năng theo dõi liên tục và ổn định theo thời gian − Nội dung giám sát 5. Nhà thầu cần phải đo và quan trắc chất lượng môi trường không khí.. Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn * Mục tiêu của giám sát CLKK và tiếng ồn: − Quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ các hoạt động thi công các hạng mục công trình. tiếng ồn từ các nguồn thải để có những biện pháp giảm thiểu. hướng gió.. chương trình GSMT nhừm mục tiêu kịp thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa. Mặt khác.

APHA. (3) Lấy mẫu và Phân tích H2S theo tiêu chuẩn No-701. NO2. APHA-USA. Method of Air Sampling and Analysis . − Tiếng ồn (dAB): Ồn tức thời và ồn theo dải Octa.Hệ thống thoát nước. tiếng ồn : .Second edition. SO2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên − Các khí độc hại : CO.Second edition.TÇn xuÊt gi¸m s¸t trong giai ®o¹n vËn hµnh. APHA-USA. * Quy định phân tích mẫu: Các thông số CLKK cụ thể kiến nghị được tiến hành như sau: Lấy mẫu và Phân tích SO2 theo tiêu chuẩn TCVN 5971-1995. hướng gió. Method of Air Sampling and Analysis . (1) Lấy mẫu và Phân tích CO theo tiêu chuẩn No-128. quan tr¾c : 10 vÞ trÝ (3 mÉu/vÞ trÝ) x 1 lÇn/th¸ng. − Tiếng ồn(dBA): ồn tức thời và ồn theo dải Octa. CH4. + Thông số giám sát trong giai đoạn dự án đi vào vận hành: − Khí tượng: Nhiệt độ.501 (Hi-Vol)Method of Air Sampling and Analysis . tõ 8h-16h vµ tríc 8h-sau 16h): 10 vÞ trÝ (3 mÉu/vÞ trÝ) x 1 lÇn/th¸ng.TÇn xuÊt gi¸m s¸t trong giai ®o¹n thi c«ng: Gi¸m s¸t vµ quan tr¾c trong thêi gian chuÈn bÞ mÆt b»ng. H2S. (2) Lấy mẫu và Phân tích NO2 theo tiêu chuẩn No-406 (phương pháp Saltzmann). NO2. vận tốc gió. APHA-USA. (4) Lấy mẫu và Phân tích Bụi lơ lửng theo tiêu chuẩn TCVN-50671995 (nhưng kiến nghị bằng thiết bị Hi-Vol chuyên dùng cho lấy mẫu bụi lơ lửng trong không khí) hoặc theo tiêu chuẩn No. quan tr¾c : 2 vÞ trÝ (1 mÉu/vÞ trÝ) x 3 lÇn/n¨m.USA.Second edition.  §èi víi tiÕng ån (®o theo giê. − Bụi lơ lửng.  §èi víi tiÕng ån (®o theo giê.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 128- . − Các khí độc hại : CO. Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/ pararosanilin. SO2. Method of Air Sampling and Analysis .  §èi víi m«i trêng kh«ng khÝ. (5) LAVIC . tõ 8h-16h vµ tríc 8h-sau 16h): 2 vÞ trÝ (2 mÉu/vÞ trÝ) x 3 lÇn/n¨m. . * Tần xuất giám sát CLKK. trong thêi gian thi c«ng x©y dùng vµ trong thêi gian vËn hµnh thö:  §èi víi m«i trêng kh«ng khÝ. NH3. độ ẩm.Second edition.

DO. * Vị trí các điểm giám sát CLN Giám sát CLN được tiến hành đối với tất cả các nguồn thải trong khu vực Trạm xử lý nước thải và nguồn nước khu vực dân cư xung quanh. Mn. SS.. nước ngầm của dân cư xung quanh khu vực triển khai dự án. tổng phốt pho.Giới hạn ô nhiễm cho LAVIC . Fe. BOD5. tổng nitơ. − TCVN 5945-2005: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.2. Giám sát chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước sau xử lý của Trạm xử lý nước thải trong khu vực (nước sông Nậm Rốm) * Các thông số môi trường cần giám sát: - Các chỉ tiêu cần phân tích đối với nước mặt: Nhiệt độ. độ mầu. độ đục. sunfat.  Níc ngÇm: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 1 lÇn/Quý. * Tần xuất giám sát: + Tần xuất giám sát trong giai đoạn thi công:  Níc mÆt: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 1 lÇn/Quý.Hệ thống thoát nước.  Níc mÆt t¹i s«ng NËm Rèm: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 4 lÇn/n¨m. SS. fecal Coliform.3. + Tần xuất giám sát trong giai đoạn vận hành:  Níc sau xö lý: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 4 lÇn/n¨m. Coliform. tổng phốt pho. sunfat. Các chỉ tiêu này được phân tích theo các tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế. - Trong giai đoạn thi công thực hiện dự án: Trong giai đoạn thi công cần quan trắc và giám sát môi trường nước mặt tại khu vực xây dựng trạm xử lý. NO3. Coliform. DO. * Quy định phân tích mẫu: Các thông số chất lượng nước thải đầu ra trạm xử lý được lấy mẫu.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 129- . pH. − TCVN 5942-1995: Tiêu chuẩn về chất lượng nước mặt. - Các chỉ tiêu cần phân tích đối với nước ngầm: Nhiệt độ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 5. Giám sát CLN được chia thành 2 loại: Giám sát chất lượng nước thải sau xử lý và Giám sát CLN nguồn tiếp nhận nước thải để có thay đổi trong quá trình vận hành. TDS. COD. pH. - Trong giai đoạn vận hành: Nước thải đầu ra từ trạm xử lý. − TCVN 6772-2000: Nước thải sinh hoạt. Giám sát chất lượng nước * Mục tiêu của giám sát CLN Mục tiêu chính của hệ thống giám sát chất lượng nước cho khu vực này là giám sát thành phần nước thải và theo dõi ảnh hưởng của quá trình thải nước sau khi xử lý tới môi trường nước mặt sông Nậm Rốm – Thành phố Điện Biên Phủ.

(1) Các thông số môi trường cần giám sát (Chủ yếu đối với bùn cặn) Các chỉ tiêu cần phân tích: pHKCl. Lập Hợp đồng kinh tế với Công ty Môi trường đô thị thành phố Điện Biên Phủ để thu gom định kỳ.. tổng hữu cơ.Second edition do APHAUSA (American Public Health Association).3. khu tập kết rác trong trạm xử lý. tổng phốt pho. Chi phí giám sát môi trường Tæng kinh phÝ dù to¸n íc tÝnh cho mét n¨m gi¸m s¸t CLMT lµ 13. − TCVN 5945. − TCVN-1995 và TCVN-2005 và nếu TCVN kiến nghị được tiến hành tuân theo Tiêu chuẩn Mỹ (Hiệp hội Sức khoẻ Cộng đồng Mỹ). amoni. bể lắng. tổng nitơ. Lượng rác thải này hàng ngày được thu gom và vận chuyển bởi Công ty môi trường đô thị.2005 quy định về tiêu chuẩn nước thải. − Methods of Air Sampling and Analysis .000 ®ång (mêi ba triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i ngh×n ®ång) chia lµm 2 h¹ng môc: gi¸m s¸t m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc. Trong giai đoạn vận hành Theo tính toán tại phần đánh giá lượng rác thải. Độ ẩm.. Kinh phÝ chi tiÕt cho gi¸m s¸t m«i trêng ®îc lËp theo th«ng t 83/TTKH-TC liªn bé Tµi chÝnh vµ Bé KHCNMT. công nhân viên làm việc trực tiếp tại khu vực dự án. hoặc TCVN 5944-1995 quy đinh Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. − Quyết định 1329/2002/ BYT/QĐ quy định Tiêu chuẩn nước ăn uống. là tương đối lớn do đó cần phải có chương trình giám sát hàng ngày khối lượng phát sinh để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố qúa tải. đều đặn rác thải từ các song chắn rác. bùn. (2) Tần xuất giám sát Bùn thải được giám sát: 2 lần/năm. 5. cặn phát sinh tại các song chắn rác. Pb. Cr6+. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên phép.840. Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh Trong giai đoạn thi công Lượng rác thải và bùn phát sinh là không lớn. công trình thu. − Methods of Air Sampling and Analysis . Nguån kinh phÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng sÏ do ng©n s¸ch tØnh cÊp vµ do Së Tµi nguyªn M«i trêng qu¶n lý.3. lọc.Hệ thống thoát nước. cát. Zn. hµng n¨m Së Tµi LAVIC . vi sinh vật.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 130- .Second edition do APHAUSA (American Public Health Association). chủ yếu là do sinh hoạt của cán bộ. sunfat.

3 II II.Hệ thống thoát nước.2 I.2 Néi dung c«ng viÖc Gi¸m s¸t m«i trêng kh«ng khÝ C«ng lÊy mÉu 2 ngêi/®iÓm x 2 ®iÓm x 1 ngµy/®ît x 3 ®ît/n¨m Thuª m¸y phôc vô lÊy mÉu: 3m¸y/®iÓm x 2 ®iÓm x 3 ®ît Ph©n tÝch mÉu khÝ H2S: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît NH3: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît SO2: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît Bôi: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît NhiÖt ®é kh«ng khÝ: 1 m¸y/®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît §o tèc ®é giã: 1 m¸y/®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît Gi¸m s¸t m«i trêng níc Gi¸m s¸t chÊt lîng nguån níc tiÕp nhËn níc th¶i C«ng lÊy mÉu: 2ngêi x 4 ®ît/n¨m Ph©n tÝch chÊt lîng níc mÆt ChÊt r¾n l¬ löng (TSS) DO BOD5 COD Tæng Nitrat (NO3) Tæng Nitrit (NO2) Tæng P Amoni (tÝnh theo Nit¬) LAVIC . tiÒn (100 0 ®) 12 50 600 ngµy/m ¸y 18 30 540 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 ngµy 6 40 240 ngµy 6 50 300 c«ng 8 50 400 mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 8 8 30 40 50 40 30 30 30 30 240 320 400 320 240 240 240 240 §. 2: Dù to¸n chi phÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng hµng n¨m STT I I. vÞ Sè Lg C«ng §. B¶ng 5.1.1 I.2009 (1000 ®) T.1 II. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nguyªn M«i trêng lËp kÕ ho¹ch gi¸m s¸t theo yªu cÇu cña B¸o c¸o §TM ®· ®îc phª duyÖt.. gi¸ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 131- .1.1 II.

2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Sunfua Tæng Coliform Fe Mn Zn Cu II.2 Gi¸m s¸t thµnh phÇn níc th¶i C«ng lÊy mÉu: 2ngêi x 3 ®ît/n¨m Ph©n tÝch thµnh phÇn níc th¶i NhiÖt ®é (0C) pH Mµu s¾c Mïi ChÊt r¾n l¬ löng (SS) BOD5 COD Sunfua Tæng N Tæng P As Hg Cr (VI) Fe Mn Coliform mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 30 50 45 45 45 45 240 400 360 360 360 360 c«ng 8 50 400 mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 10 10 10 30 50 40 30 30 30 45 45 45 45 45 50 40 80 80 80 240 400 320 240 240 240 360 360 360 360 360 400 13.Hệ thống thoát nước. Ghi chú: VÞ trÝ gi¸m c¸c ®iÓm s¸t chÊt lîng m«i trêng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh dù ¸n ph¶i trïng víi c¸c vÞ trÝ ®· lÊy mÉu x¸c ®Þnh chÊt lîng m«i trêng “nÒn “ tríc khi thùc hiÖn dù ¸n.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 132- .8 Tæng kinh phÝ 40 B»ng ch÷: Mêi ba triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i ngh×n ®ång. LAVIC .2 II.1 II.2.

Từ đó. Cộng đồng chính là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp và cũng là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ dự án. do vậy việc tham vấn ý kiến cộng đồng là một cách tiếp cận bền vững. phát triển kinh tế xã hội và môi trường tại địa bàn dự án. TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Việc tham vấn ý kiến của cộng đồng là một phần quan trọng trong đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định của luật BVMT.2. nhằm thỏa mãn các nhu cầu và sự ủng hộ của cộng đồng trong quá trình thực thi dự án và khi dự án hoàn thành đi vào vận hành. sÏ gióp dù ¸n ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ thuËn lîi.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 133- . c¸c tæ chøc liªn quan vµ céng ®ång khu vùc dù ¸n (gåm c¶ ®èi tîng ®îc hëng vµ ®èi tîng bÞ ¶nh hëng) vµo dù ¸n. sự giúp đỡ. ủng hộ và đồng tình hưởng ứng của người dân và chính quyền địa phương thông qua các ý kiến đóng góp. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Ho¹t ®éng phæ biÕn th«ng tin vµ tham vÊn m«i trêng nh»m ®¶m b¶o sù tham gia cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 6. Để thực hiện công việc này. Tham vÊn c¸c vÊn ®Ò m«i trêng cña dù ¸n víi céng ®ång vµ ®¶m b¶o cho hä tham gia tÝch cùc sÏ gi¶m ph¸t sinh m©u thuÉn vµ gi¶m thiÓu mét sè rñi ro.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6. Thông qua các buổi tham vấn. nhận được sự phản hồi. Kết quả tham vấn sẽ được sử dụng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường. c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph¬ng còng nh ®¹i diÖn ngêi d©n khu vùc dù ¸n ®îc tham gia vµo qu¸ tr×nh LAVIC . Tham vÊn céng ®ång còng cho phÐp ®¸nh gi¸ ®ù¬c ®Çy ®ñ nh÷ng t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n vµ ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch qu¶n lý m«i trêng phï hîp (bao gåm ®¸nh gi¸ t¸c ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i trêng). chia sẻ được ghi nhận trong kết quả tham vấn cộng đồng. C¸c môc tiªu cña ch¬ng tr×nh th«ng tin vµ tham vÊn céng ®ång nh sau: - §Ó ®¶m b¶o r»ng. Tư vấn Thiết kế. Chủ đầu tư giới thiệu về dự án cũng như bên tư vấn Thiết kế và Môi trường trình bày các phương án. Phæ biÕn th«ng tin ®Õn nh÷ng khu vùc triÓn khai dù ¸n vµ nh÷ng c¬ quan tham gia lµ mét phÇn quan träng trong c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. các tác động và những biện pháp giảm thiểu tương ứng để cộng đồng có thể nắm bắt tình hình. Tư vấn Môi trường tổ chức các cuộc họp với cộng đồng dân cư nơi dự án được thực thi. hiểu về các lợi ích cũng như các hạn chế khi triển khai dự án đời sống của người dân.Hệ thống thoát nước. Chủ đầu tư phối hợp với UBND Thành phố Điện Biên Phủ.

LAVIC . Sù tham gia cña céng ®ång ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c buæi lµm viÖc trùc tiÕp (häp céng ®ång) hoÆc th«ng tin c«ng khai t¹i c¸c ®iÓm trung t©m th«ng tin ®Þa ph¬ng hoÆc c«ng v¨n cña Chñ ®Çu t xin ý kiÕn cña UBMTTQ. - L¾ng nghe ý kiÕn céng ®ång vµ mèi quan t©m cña hä ®èi víi dù ¸n. lùa chän gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. x· vÒ tiÕn tr×nh lËp dù ¸n vµ B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cho dù ¸n. - §¹t ®îc sù phèi hîp vµ tham gia cña nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng vµ céng ®ång trong c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c. Ban qu¶n lý mÆt b»ng. ®Æc biÖt lµ c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña céng ®ång. nh÷ng mèi quan t©m ®ã cã thÓ ®îc gi¶i quyÕt hîp lý trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n.t¸i ®Þnh c còng nh c¸c ho¹t ®éng liªn quan kh¸c sÏ ®îc thùc hiÖn ®ång thêi. tham vÊn vÒ m«i trêng vµ c¸c chÝnh s¸ch ®Òn bï . - C¸c ho¹t ®éng phæ biÕn th«ng tin. UBND c¸c Phêng. ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng trùc tiÕp bëi viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh dù ¸n.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 134- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thiÕt lËp kÕ ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh. - Gi¶i quyÕt c¸c xung ®ét trong c¸c ®Ò xuÊt tõ phÝa céng ®ång víi c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i trêng vµ sù tr× ho·n trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch thi c«ng cña chÝnh quyÒn. - X¸c nhËn tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®¸p øng c¸c yªu cÇu hîp ph¸p cña ngêi d©n. xem xÐt c¸c ®Ò xuÊt cña céng ®ång vµ chÝnh quyÒn. - Chia sÎ th«ng tin vÒ c¸c h¹ng môc vµ ho¹t ®éng dù kiÕn cña dù ¸n vµ c¸c bªn liªn quan. - HiÓu ®îc c¸c khã kh¨n chÝnh mµ ngêi d©n khu vùc dù ¸n ®ang lu t©m. ñy ban mÆt trËn tæ quèc. còng nh nhËn th«ng tin vÒ ph¶n øng cña hä vÒ chÝnh s¸ch vµ ho¹t ®éng dù kiÕn. Trªn c¬ së nµy. - Nh»m hiÓu biÕt ®îc ý kiÕn vµ mèi quan t©m cña céng ®ång vÒ dù ¸n.Hệ thống thoát nước. - Thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ c¸c ®Ò xuÊt cña ngêi d©n ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng. chÝnh quyÒn c¸c phêng thuéc ph¹m vi dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Ban QLDA kÕt hîp chÆt chÏ víi ñy ban nh©n d©n.

3. Ph¬ng ph¸p phæ biÕn th«ng tin vµ tham vÊn céng ®ång cã thÓ gåm ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh cã sù tham gia vµ tham vÊn c¸c bªn cã liªn quan.4. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG . Ngay trong giai ®o¹n b¾t ®Çu chuÈn bÞ dù ¸n. . PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan vµ céng ®ång sÏ tham gia vµo tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau tõ viÖc chuÈn bÞ dù ¸n ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n. häp céng ®ång. vÒ môc tiªu vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n. Hä ®îc tham kh¶o ý kiÕn vµ tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo c¸c cuéc th¶o luËn vÒ nhu cÇu ph¸t triÓn vµ u tiªn cña ®Þa ph¬ng. ®îc sù ®ång ý cña c¸c cÊp LAVIC .Xây dựng nội dung công văn tham vấn cộng đồng. cïng ®iÒu tra kinh tÕ x· héi. sö dông c¸c kü thuËt tham vÊn hé gia ®×nh vµ nh÷ng n¬i bÞ ¶nh hëng.Hệ thống thoát nước. . chÝnh quyÒn tØnh vµ nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¸c cÊp chÝnh quyÒn khu vùc dù ¸n triÓn khai ®îc th«ng b¸o vÒ dù ¸n. häp nhãm vµ th¶o luËn nhãm tËp trung.Xử lý dữ liệu thông tin của các văn bản tham gia ý kiến của chính quyền địa phương. UBMTTQ và UBND các phường trong khu vực dự án. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. 6. đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường”.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 135- . . §ång thêi c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi.Tóm tắt các nội dung chính của dự án. Theo quy định tại Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TNMT về “Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược. có 2 đối tượng cần tham vấn xin ý kiến khi lập báo cáo ĐTM là: (1) UBND cấp xã/phường (2) UB Mặt trận Tổ quốc cấp xã/phường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6. tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.Tổng hợp các dữ liệu và phân tích các ý kiến và báo cáo kết quả. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ chØ ®îc hoµn chØnh sau khi ®· ®îc sù tham vÊn cña céng ®ång. gửi tới UBND. Tõ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008. khã kh¨n còng nh c¸c ¶nh hëng cña m«i trêng vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng tõ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc ghi nhËn ®Ó hiÖu chØnh vµ chän läc thiÕt kÕ phï hîp.

c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ. . T¹i c¸c buæi häp nµy.Sù thi c«ng c«ng tr×nh trªn c¸c tuyÕn quèc lé trong thêi gian dµi sÏ ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng sinh ho¹t vµ bu«n b¸n hµng ngµy cña nh©n d©n. hç trî t vÊn kü thuËt. .Rñi ro trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng tho¸t níc.Nghiªn cøu nhu cÇu cña céng ®ång råi so s¸nh víi qui ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ cña thµnh phè.Møc ®é ¶nh hëng do thu håi ®Êt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 136- . ngêi d©n khu vùc ®· ®îc giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ tham gia ®ãng gãp. . PhÇn lín c¸c ý kiÕn quan t©m vÒ m«i trêng cña ngêi d©n tËp trung vµo c¸c néi dung sau: . .Nh÷ng ¶nh hëng m«i trêng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng dù kiÕn ®îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chÝnh quyÒn vµ sù hç trî cña Ban qu¶n lý dù ¸n. c¸n bé ®Þa ph¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hç trî t vÊn x· héi trong viÖc bè trÝ vµ tæ chøc c¸c cuéc häp víi céng ®ång. C¸c buæi häp tham vÊn céng ®ång ®· ®îc tæ chøc t¹i c¸c phêng n»m trong khu vùc triÓn khai dù ¸n.Nh÷ng ®Ò xuÊt nµy ph¶i ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n. c¬ chÕ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. nh÷ng t¸c ®éng m«i trêng vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ¶nh hëng tíi céng ®ång. . trong c«ng t¸c ®iÒu tra hiÖn trêng. c¸c c¬ quan vµ ®¬n vÞ chøc n¨ng phª duyÖt. thùc hiÖn c¸c mÉu ®iÒu tra kinh tÕ x· héi. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t kinh tÕ – x· héi cho thÊy cã 87 % sè ngêi ®îc hái thuéc khu vùc dù ¸n s½n sµng tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc chuÈn bÞ dù ¸n.Nh÷ng ph¬ng ¸n ®Ò xuÊt ®îc göi cho céng ®ång ®Ó lÊy ý kiÕn cña céng ®ång nh»m chuÈn bÞ nh÷ng cuéc héi th¶o. §iÒu nµy còng thÓ hiÖn sù quan t©m vµ ®ång t×nh trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. C¸c ph¬ng ¸n kü thuËt ®îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña céng ®ång th«ng qua: . c¸c nguyªn t¾c cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng cña céng ®ång. cung cÊp b¶n ®å vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. tr¹m xö lý níc th¶i vµ biÖn ph¸p phßng ngõa.Hệ thống thoát nước. ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ lîi Ých.

6. x· ®· cã nh÷ng ®ãng gãp.Hệ thống thoát nước.ý kiÕn cña ChÝnh quyÒn. Ban qu¶n lý dù ¸n. t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t.Ban qu¶n lý dù ¸n . 6.C¸c hé d©n c sÏ ®îc hëng lîi tõ dù ¸n.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 137- . ®¹i diÖn chÝnh quyÒn B¶n Ten B. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Néi dung v¨n b¶n xin ý kiÕn tham vÊn céng ®ång bao gåm: .Dù ¸n cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò g× ®Ó b¶o vÖ m«i trêng trong giai ®o¹n x©y dùng vµ vËn hµnh? .§¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng .6.Nhãm chuyªn gia lËp b¸o c¸o §TM . céng ®ång d©n c vÒ viÖc thùc hiÖn dù ¸n sÏ g©y ra nh÷ng t¸c ®éng g× ®èi víi m«i trêng vµ sù ph¸t triÓn x· héi? .C¸c hé d©n xung quanh khu vùc tr¹m xö lý níc th¶i .Cã ®Ò xuÊt vµ yªu cÇu g× ®èi víi dù ¸n? . 6. nhËn ®Þnh nªu bËt lªn sù cÊp thiÕt ph¶i triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n còng nh ®ãng gãp ý kiÕn tham gia vµo c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng trong giai ®o¹n thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Ban Quản Lý Dự án chuyên ngành xây dựng tỉnh Điện Biên (Chủ đầu tư) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghệ Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt (LAVIC) – đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM tổ chức tham vấn cộng đồng.C¸c hé d©n c cã ®Êt ®ai sÏ bÞ thu håi . Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng §· tiÕn hµnh ph¸t v¨n b¶n tham vÊn ý kiÕn céng ®ång ®Õn B¶n Ten B n¬i dù kiÕn ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i víi sù tham gia cña nhãm ®¸nh gi¸ m«i trêng. Ban QLDA vµ t vÊn m«i trêng ®· nhËn ®îc ®îc ®Çy ®ñ v¨n b¶n c¸c phêng.NhÊt trÝ hay ph¶n ®èi dù ¸n? Sè lîng c¸c cuéc häp tham vÊn céng ®ång: §· tiÕn hµnh 03 cuéc häp víi sù tham gia cña: .1. n¬i sÏ bÞ trùc tiÕp ¶nh hëng bëi dù ¸n. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6. UBMT tæ quèc.1.6.1. Sự cần thiết của dự án: ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n ®Òu cã ý kiÕn cho r»ng thµnh phè §iÖn Biªn Phñ cha cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc LAVIC . C¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®îc tãm t¾t nh sau: 6.5.

6. kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña nh©n d©n vµ m«i trêng khu vùc dù ¸n.6. C¸c ý kiÕn ®ång ý ®èi víi c¸c vÊn ®Ò m«i trêng chñ yÕu trong giai ®o¹n thi c«ng dù ¸n vµ giai ®o¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n lµ do « nhiÔm bôi. 6.1.2. 6. níc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n c«ng trêng CÇn chó ý c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm kh«ng khÝ. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sÏ ®em ®Õn cho d©n c ®Þa ph¬ng mét cuéc sèng tèt h¬n. SÏ cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh khi thùc thi dù ¸n. c¸c ý kiÕn ®Òu ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng chung cña dù ¸n ®Ò ra võa ®¶m b¶o tÝnh khoa häc.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 138- . 6. Kết luận ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n trong vïng dù ¸n ®Òu nhÊt trÝ : LAVIC .3. bôi vµ tiÕng ån. ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó khi thùc hiÖn dù ¸n ®îc chñ ®éng.Hệ thống thoát nước.2. xö lý níc th¶i hîp vÖ sinh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên th¶i. Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án : ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n trong vïng dù ¸n ®Òu nhÊt trÝ víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ cam kÕt gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. PhÇn lín sè ngêi ®îc hái ®ång t×nh víi viÖc x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. khÝ th¶i vµ tiÕng ån.6. 100% nh÷ng ngêi sÏ bÞ thu håi ®Êt ®ång ý nhËn båi thêng phôc vô c«ng tr×nh tho¸t níc. c¸c vÞ trÝ ®Êt thu håi t¹m thêi ®Ó d©n chóng yªn t©m trong c«ng viÖc ®Òn bï vµ gi¶i táa mÆt b»ng. Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn : 100% ý kiÕn cho r»ng viÖc ®Çu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. v× vËy ®Ò nghÞ chñ ®Çu t vµ nghiªn cøu kü h¬n.1. mang tÝnh thùc tiÔn vµ kh¸ chi tiÕt ®Çy ®ñ. 85% ý kiÕn cho r»ng vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng do níc th¶i sinh ho¹t ë thµnh phè §iÖn Biªn Phñ kh¸ nghiªm träng vµ cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng thu gom. KiÕn nghÞ: Chñ ®Çu t tiÕn hµnh x¸c ®Þnh mèc chØ giíi cô thÓ cña c¸c vÞ trÝ ®Êt thu håi vÜnh viÔn.

còng nh hoµn chØnh ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. nhÊt trÝ víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ cam kÕt gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh hÖ thèng tho¸t níc. dù ¸n sÏ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ m«i trêng sinh th¸i.NhÊt trÝ víi nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 139- . thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. LAVIC .NhÊt trÝ víi ph¬ng ¸n ®Çu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. ®¸p øng quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ®« thÞ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.Hệ thống thoát nước.

Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 140- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LAVIC .

2. gãp phÇn n©ng cao møc sèng. ch¾c ch¾n sÏ trë thµnh ®iÓm du lÞch nghØ dìng ®éc ®¸o cho du kh¸ch trong vµ ngoµi níc. s¹ch ®Ñp. nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸. kh¼ng ®Þnh: VÞ trÝ x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. 4. HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sÏ kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi. §Æc biÖt. Dù ¸n nµy ®em ®Õn cho d©n c thµnh phè §iÖn Biªn Phñ mét c«ng tr×nh tho¸t níc. th× viÖc ®Çu t dù ¸n nµy cµng cã ý nghÜa. Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. có nguồn nước khoáng với những rừng cây xanh thẳm. C¸c vÊn ®Ò m«i trêng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng: .Lµm mÊt ®i mét phÇn diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ( 3ha) LAVIC .Hệ thống thoát nước. Thiên nhiên đã ban tặng cho Điện Biên một hệ sinh thái liên hoàn gồm những hồ nước mênh mông. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ trªn toµn thÕ giíi. KẾT LUẬN 1. nhiều hang động kỳ ảo. Dùa trªn c¸c c¨n cø khoa häc ®· ph©n tÝch trong b¸o c¸o nµy. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. thu gom vµ xö lý níc th¶i ®ång bé. 3. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên I. và nổi bật là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Mét Điện Biên còn lưu giữ những di tích có giá trị nhân văn như thành Tam Vạn. sù trong s¹ch vèn cã cña nã. t¹o lªn mét bé mÆt ®« thÞ míi khang trang. sù ®Çu t cho dù ¸n nµy lµ bíc ®i ®óng híng cña thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cña nh©n d©n. T¸c ®éng chung cña toµn bé dù ¸n lµ tÝch cùc vµ sÏ lµ mét bíc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua hÖ thèng tho¸t níc. thu gom vµ xö lý níc th¶i t¬ng ®èi hoµn chØnh. vÊn ®Ò m«i trêng ngµy cµng ®îc quan t©m.Đền Hoàng Công Chất. Thành Bản Phủ .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 141- . thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ lµ mét dù ¸n th©n thiÖn víi m«i trêng. Níc th¶i ®îc thu gom vµ xö lý tríc khi x¶ ra m«i trêng sÏ gãp phÇn tr¶ l¹i cho m«i trêng níc.

Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng cña tr¹m xö lý níc th¶i cßn cã thÓ ¶nh hëng ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ xung quanh bëi mïi h«i tõ m¬ng xö lý sinh häc vµ tõ khu xö lý bïn. c¸c tuyÕn cèng níc th¶i. • Níc th¶i vµ chÊt th¶i r¾n cña c«ng nh©n x©y dùng trªn c«ng trêng. ®×nh chïa. bëi c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p hÖ thèng ®êng èng dÉn níc th¶i. C¸c t¸c ®éng trªn ®©y chØ x¶y ra trong thêi gian thi c«ng vµ hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng 4. kiÓm tra b¶o dìng thêng xuyªn tr¹m xö lý. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho dù ¸n. trªn diÖn tÝch ®Êt hiÖn h÷u. gi¸m s¸t ®Þnh kú chÊt lîng níc th¶i.Lµm gi¶m thu nhËp cña c¸c hé d©n bÞ mÊt ®Êt. §ång thêi ®¶m b¶o r»ng chÊt lîng níc th¶i lu«n ®¹t tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng sÏ ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc bëi ®¬n vÞ qu¶n lý vµ vËn hµnh dù ¸n cïng víi sù hîp t¸c vµ híng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý m«i trêng ®Þa ph¬ng. 5. LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 142- . kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc quan träng.Hệ thống thoát nước. 7. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . MÆt kh¸c. Khi ®ã. Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh nµy lµ: Qu¶n lý chÆt chÏ vµ h¹n chÕ sù thay ®æi m«i trêng theo chiÒu híng xÊu. còng kh«ng cã l¨ng mé. 6. níc th¶i tõ c¸c tr¹m xö lý sÏ lµm « nhiÔm nguån níc mÆt s«ng NËm Rèm. Khu vùc ®Êt bÞ thu håi lµ kh«ng ph¶i lµ nguån thu nhËp chÝnh nªn kh«ng g©y x¸o trén cuéc sèng cña d©n c ®Þa ph¬ng. Tuy nhiªn c¸c t¸c ®éng m«i trêng trªn ®©y ®Òu cã thÓ kh¾c phôc ®îc b»ng c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu: Gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ xö lý. C¸c t¸c ®éng m«i trêng khi dù ¸n ho¹t ®éng gåm: ChÊt lîng níc th¶i sau xö lý cã thÓ kh«ng ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng bëi c¸c nguyªn nh©n: Trong níc th¶i cã c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc qu¸ tr×nh xö lý cha triÖt ®Ó. C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng gåm: • KhÝ th¶i. khãi bôi vµ tiÕng ån g©y ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi vËn chuyÓn vµ thi c«ng c«ng tr×nh.

KIẾN NGHỊ 1. lµm c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i trêng khi Dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. LAVIC .Hệ thống thoát nước. §Ò nghÞ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 143- . C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng t¹i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ hç trî chñ dù ¸n tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é cña ®é ngò c¸n bé. C¸c ®¬n vÞ cã ph¸t sinh níc th¶i s¶n xuÊt ph¶i xö lý s¬ bé tríc khi ®a vµo hÖ thèng tho¸t níc chung cña thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sÏ ho¹t ®éng tèt. c«ng nh©n tr¹m xö lý níc th¶i. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sím ®îc thùc hiÖn.m«i trêng. §Ò nghÞ Së Tµi nguyªn M«i trêng tØnh §iÖn Biªn tæ chøc thÈm ®Þnh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 8. ch¾c ch¾n. b¶o vÖ nguån níc cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. II. §ång thêi. tæ chøc c¸c buæi gi¸o dôc céng ®ång ®Ó n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. phª duyÖt b¸o c¸o §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i trêng vµ cÊp GiÊy phÐp ThÈm ®Þnh ®Ó Dù ¸n X©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. 3. 2. ®em l¹i hiÖu qu¶ tÝch cùc vÒ kinh tÕ . Víi sù tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ m«i trêng vµ c¸c ®Ò xuÊt gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i trêng trong b¸o c¸o nµy.x· héi .

LAVIC . S¬ ®å mÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i. 4. 2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1.2009 C¸c kÕt qu¶ ®o m«i trêng. 3.Hệ thống thoát nước. S¬ ®å mÆt b»ng vÞ trÝ lÊy mÉu. S¬ ®å vÞ trÝ gi¸m s¸t m«i trêng Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 144- .

LAVIC .KÕt qu¶ ph©n tÝch níc th¶i.KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng níc ngÇm. 1.KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng níc mÆt. 3.Hệ thống thoát nước. 4.KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng m«i trêng tiÕng ån.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 145- . ®Êt ruéng. 5. 6.KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu bïn ®Êt ven s«ng.KÕt qu¶ quan tr¾c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ. 2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 1: C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c hiÖn tr¹ng m«i trêng khu vùc. ®é rung.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 2: S¬ ®å mÆt b»ng vÞ trÝ lÊy mÉu LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 146- .Hệ thống thoát nước.

Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 3: S¬ ®å mÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 147- .

Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 148- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 4: S¬ ®å vÞ trÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng LAVIC .

Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 5: C¸c tiªu chuÈn m«i trêng LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 149- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful