Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện

Biên

MỤC LỤC
Trang

MỤC LỤC..................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................6
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN..........................................................................................6
2.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7
2.1. Cơ sở tài liệu pháp lý.........................................................................................7
2.2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật........................................................................................8
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM................................10
* Phương pháp tham vấn cộng đồng.....................................................................10
* Phương pháp thống kê: ......................................................................................11
* Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm
theo các quy định của TCVN: ...................................................................11
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM............................................................................11
4.1. Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.........................11
4.2. Tổ chức thực hiện............................................................................................12

CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..............................................14
1.1. TÊN DỰ ÁN........................................................................................................14
1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN...........................................................................14
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ..................................................................................................14
1.4. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN...................................................................................15
1.4.1. Loại hình hệ thống thoát nước ....................................................................15
1.4.2. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa............................................................17
1.4.2.1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa..............................................................17
1.4.2.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa.......................................................17
1.4.2.3. Tính toán mạng lưới nước mưa............................................................18
1.4.2.4. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa...........................................19
1.4.3. Xây dựng hệ thống thoát nước thải............................................................19
1.4.3.1 Sơ đồ thoát nước thải.............................................................................19
1.4.3.2. Lưu vực thoát nước thải........................................................................20
1.4.3.3. Lưu lượng nước thải.............................................................................20
1.4.3.4. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải............................23
1.4.4. C¸c loại m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô dù ¸n....................................................30
LAVIC 2009

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

-1-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

1.4.5 Kế hoạch thực hiện........................................................................................31
1.4.6. Tổng mức đầu tư.........................................................................................32
1.4.7. Mục tiêu của dự án......................................................................................32
1.4.8. Ý nghĩa của dự án........................................................................................33

CHƯƠNG II:
...................................................................................................................34
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI...34
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...................................................34
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.........................................................................34
2.1.1.1.V ị trí địa lý..............................................................................................34
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình..................................................................................34
2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:...............................................................34
2.1.2. Khí tượng .....................................................................................................34
2.1.3. Địa chất thủy văn..........................................................................................35
2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên.................................................................................36
2.1.4.1. Tài nguyên nước:...................................................................................36
2.1.4.2. Tài nguyên rừng và đất rừng:................................................................36
2.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản:.........................................................................36
2.1.5. Tài nguyên du lịch.........................................................................................37
2.1.5.1. Tài nguyên du lịch lịch sử:....................................................................37
2.1.5.2. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên:..................................................37
2.1.5.3. Tài nguyên du lịch văn hóa:..................................................................37
2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI .........................................................................................37
2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế.........................................................................37
2.2.1.1. Thương mại – dịch vụ - du lịch:............................................................38
2.2.1.2. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:...............................38
2.2.1.3. Phát triển Nông – Lâm nghiệp..............................................................38
2.2.1.4. Giao thông vận tải..................................................................................39
2.2.2 Tình hình phát triển xã hội...........................................................................40
2.2.2.1. Dân số....................................................................................................40
2.2.2.2. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập........................................................40
2.2.2.3. Y tế..........................................................................................................40
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường

- 2-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

2.2.2.4. Giáo dục.................................................................................................41
2.2.2.5 An ninh trật tự........................................................................................41
2.3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC.........................................................42
2.4. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC...................................................43
2.4.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:.........................................................43
2.4.2. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải:..........................................................44
2.5. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:............................44
2.6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG.............................45
2.6.1. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án................................46
2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt...............................................................49
2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm..............................................................53
2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải.................................................................55
2.6.5. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất:................................................56
KẾT LUẬN CHUNG.............................................................................................59

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.............................................61
3.1. NGUỒN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG....................................61
3.1.1. Nguồn gây tác động.....................................................................................61
3.1.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công
xây dựng .............................................................................................................61
3.1.1.2. Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước...61
3.1.2. Đối tượng gây tác động................................................................................62
3.1.3. Quy mô bị tác động của dự án:....................................................................64
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN ...................................64
3.2.1. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải..................................................64
3.2.2. Trạm bơm nước thải.................................................................................65
3.2.3. Trạm xử lý nước thải................................................................................65
3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG .....68
3.3.1. Tác động đến môi trường không khí........................................................75
3.3.2. Tác động đến môi trường nước................................................................84
3.3.3. Tác động đến môi trường đất...................................................................88
3.3.4. Tác động của chất thải rắn- CTR.............................................................90
3.3.5. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan.....................................................92
3.3.6. Tác động đến đời sống kinh tế- xã hội.....................................................95
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường

- 3-

.. Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công ...................113 4................................... PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG........2...........2...............4..........................1...............................112 4..........2.....................................................101 4..............1....... BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.......................................................................105 4.....7........... NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT ................. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ......3....... PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI .....1................112 4.................. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn................106 4..........2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường .2..........109 4...1.118 4.....111 4..........................................3........................................... BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH .......................................2... Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội...3....3...........................2.......................4- .......xã hội .....3.....................118 4.......98 CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU.113 4.............. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải ............107 4.........................................1.........103 4.101 4............2.................Hệ thống thoát nước..3................2......................................... Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.................. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: . Các biện pháp chung ......................2.................. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom .....4..... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn ............118 4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG .........103 4.....................................................2.....3......................1................................2... Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất .... Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi........6.....2......................... CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH.......... Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan ...........................4.......................... thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3..............2...........3............................................... Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.........3......3......105 4.....................2.........................109 4...3...........119 LAVIC ....2....4........................2.....4....................109 4........2....................................................... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn ...2.........1................................... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất...................................................107 4.. Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công: ...............2................114 4..108 4..3..................1................4. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật........2.117 4...... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước .......8..................... Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế...1..............5.

........3........................................2............................1... Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh .........133 6................ Biện pháp phòng chống cháy nổ...... MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ..................... Giám sát chất lượng nước ..140 I.........................6...........1...................... Giai đoạn vận hành.......................... TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.................137 6........................ thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4.........................6..4. Biện pháp phòng chống thiên tai......................................................138 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................3..1........1..............6...133 6.......3...............123 5...........119 4.......... Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng.........1............6. KIẾN NGHỊ..3...2..138 6....1........ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.....123 5......119 4...........................3.......2.120 4.................................6..............3........... Giai đoạn xây dựng...................................2....................141 II.....................1.....130 CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG................137 6.......... Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn ....................................3.............127 5.............5.....4.................1.......................................135 6.................1................................................123 5................................2...............1.................1........................138 6. Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án : ..... BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC...........................2..... Kết luận... Giai đoạn chuẩn bị............ Sự cần thiết của dự án: ..........120 CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG... CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT).............................6.......Hệ thống thoát nước.............5........... KẾT LUẬN...124 5..........135 6............................. PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG................................................. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG............................ KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG....................6.1..........127 5............................................5- ..........................................2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ........143 PHỤ LỤC.....................126 5.. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG...137 6...............1.... VỆ SINH............ AN TOÀN LAO ĐỘNG................................................... Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn : .........................123 6...........................137 6..3.......................... CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ ..4.......................144 LAVIC ........129 5.........................................133 6........2.....................................................................................................

Tỉnh mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. HÖ thèng tho¸t níc chung hiÖn nay ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1997 vµ 2000. Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Điện Biên ở Tây Bắc Việt Nam. khi mà vấn đề môi trường đang là mối LAVIC .107 km2. môi trường tự nhiên và ảnh hưởng không nhỏ tới vẻ đẹp cảnh quan của thành phố vốn được coi là trong lành. không được nạo vét thường xuyên nên hệ thống thoát nước hiện không đáp ứng được khả năng tiêu thoát nước. khử trùng gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng đồng thời nước sông Nậm Rốm đã bị ô nhiễm. các phía còn lại giáp huyện Điện Biên. khó chịu cho khu vực xung quanh đặc biệt là khi không có mưa hoặc khi không được thau rửa từ nước của các sông nhánh đổ vào. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 6 và 279. là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh Điên Biên. nước mưa và nước thải thoát chung vào cùng một mạng lưới cống. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Chính vì điều này mà có khi nó còn được gọi là "lòng chảo Điện Biên".554. mất vệ sinh xảy ra trên địa bàn thành phố.6- . Thành phố Điện Biên Phủ có sông Nậm Rốm chảy qua. có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. thu gom nước thải để xử lý. ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên MỞ ĐẦU 1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . thu gom và xử lý nước thải hiện chưa được đầu tư xây dựng gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân trong khu vực dự án. Theo điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố cần đáp ứng các yêu cầu phát triển là Đô thị loại II trong tương lai điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung của cả nước và chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh Điện Biên Tuy nhiên các công trình về thoát nước. Thành phố nằm trong khu thung lũng Mường Thanh với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 6 km. Hiện thành phố đang là đô thị loại III đang phấn đấu là đô thị loại II trong tương lai. Thành phố Điện Biên Phủ là thành phố thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi. Ô nhiễm môi trường do nước thải tại thành phố Điên Biên Phủ đã và đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. xả trực tiếp xuống sông Nậm Rốm. Hệ thống thoát nước chung. Với diện tích tự nhiên là: 9. Thành phố còn là đầu mối giao thông quan trọng của 2 tuyến quốc lộ : Quốc lộ 279 nối Thành phố Điện Biên với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua Cửa khẩu Tây Trang.Hệ thống thoát nước. đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. gây mùi hôi thối. Do không có hệ thống tách nước thải. Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông. Vào mùa mưa xuất hiện tình trạng ngập úng. Điện Biên Phủ được xem là một thành phố nằm ở biên giới vì chỉ cách biên giới với Lào khoảng 35 km.

cải tạo.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường .7- . nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố.Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 về thoát nước Đô thị và khu công nghiệp.Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường.1. nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường. . các ngành.Chỉ thị số 487/TTg ngày 30/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với nguồn nước. . đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường . .Thông tư 05/TT/BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn chi tiết hệ thống một số nội dung về đánh giá tác động môi trường chiến lược. nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Điện Biên Phủ nói riêng. để tương xứng với vị trí chiến lược của mình. .Nghị định số 80 /2006/NĐ. .Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. LAVIC . Cơ sở tài liệu pháp lý . Vì các lý do trên. Trong tương lai thành phố Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên quan tâm của toàn nhân loại. Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Nghị định số: 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi. và khu vực Tây Bắc nói chung.Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng . . bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường.CƠ SỞ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2. .CP ngày 09/06/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường. 2.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ sẽ đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của nhân dân địa phương cùng tất các các nghành các cấp. .Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN08:2008/BTNMTvề chất lượng nước. .8- .giới hạn ô nhiễm cho phép.Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3 ban hành theo quyết định số 682/BXD. .Nghị định số 148/NDD-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc cấp phép thăm dò khai thác.Hệ thống thoát nước.Quyết định số 18/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.Quyết định số 1751/2005/BXD. . . sử dụng tài nguyên nước và xả nước vào nguồn nước.Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945.2005: Nước thải công nghiệp và tiêu chuẩn thải. .CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. .Căn cứ thông báo số 869/TTg-QHQT ngày 02/7/2007 của TT Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Phần Lan. . 2. LAVIC .Nước thải sinh hoạt. .Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222: 2002: Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường . . .Nghị định chính phủ số 197/2004/NDD-CP ngày 03/12/2004 về việc “ Bồi thường.Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập 1.Quyết định số 19/2007/QDD-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. . .2 Cơ sở tài liệu kỹ thuật .Nghị định số 04/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/CP ngày 03/06/2003 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải.Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . . .Tiêu chuẩn ngành 20 TCN-51-84: Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới bên ngoài công trình.Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 20/5/1998 và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố vào ngày 1/6/1998. 2.VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.2000: Chất lượng nước.chất lượng nước mặt.Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772. hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

điện lực và các vấn đề liên quan do địa phương cung cấp.Báo cáo kinh tế xã hội của UBND thành phố Điện Biên Phủ và các tài liệu về dân số. LAVIC . tình trạng y tế.Các tài liệu về điều kiện tự nhiên thành phố Điện Biên Phủ và khu vực nghiên cứu . số liệu điều tra hiện trạng mới nhất về: Cấp nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . bưu điện.9- .Các văn bản.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường .Hệ thống thoát nước. tài liệu. . . sức khoẻ trong khu vực dự án.

 Thu thập ý kiến của cộng đồng: . kinh tế và những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng i. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc xây dựng và trong quá trình vận hành dự án sau này. 3.000 m3 Lập bản cam kết Bảo nước/ngày đêm.000 m3 Lập ĐTM nước mặt nước/ngày đêm trở lên. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để đánh giá một cách tổng quát những tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và đời sống xã hội của nhân dân Thành phố. vệ môi trường. nước thải sinh hoạt tập trung. . LAVIC . STT Loại dự án Quy mô Điều kiện bắt buộc 1. Căn cứ Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 05/TT/BTNMT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường thì dự án Xây dựng hệ thống thoát nước. Công suất thiết kế nhỏ 1.Về mức độ quan tâm và sự ủng hộ của cộng đồng đối với việc thực hiện dự án cũng như các phương án kỹ thuật được sử dụng.000 m3 hệ thống xử lý nước/ngày đêm trở lên Lập ĐTM.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 10- . Dự án khai thác Công suất khai thác từ 50.000 Lập bản cam kết Bảo m3 /ngđ vệ môi trường. từ đó có những biện pháp giảm thiểu trong từng giai đoạn khi dự án được thực thi. Công suất khai thác dưới 50. Dự án khai thác Công suất khai thác từ 10.000 Lập bản cam kết Bảo m3 nước/ngày vệ môi trường. Dự án xây dựng Công suất thiết kế 1. Danh mục các dự án phải lập báo cáo ĐTM hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường. 3.Hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm phổ biến các thông tin có liên quan đến dự án cho cộng đồng khu vực thực hiện dự án. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM * Phương pháp tham vấn cộng đồng  Phổ biến thông tin: . 2.Lắng nghe ý kiến của người dân về những tác động gây ra do dự án: Tác động đến môi trường.Hệ thống thoát nước.000 Lập ĐTM nước dưới đất m3 nước/ngày đêm trở lên Công suất khai thác dưới 10.

* Phương pháp thống kê: . . thuỷ văn).Nhằm thu thập tài liệu. .Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN). 4.Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh.Hệ thống thoát nước.Khảo sát môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án. * Phương pháp so sánh . Cơ quan tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư.Được sử dụng trong quá trình phỏng vấn các cấp Chính quyền. địa chất. các lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện dự án. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên .vn LAVIC . độ rung tại khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh.Thu thập tài liệu.Ghi nhận những đề xuất từ phía cộng đồng và lãnh đạo địa phương trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường và lợi ích cho nhân dân khu vực thực hiện dự án và những người bị ảnh hưởng trực tiếp. thông tin và xử lý số liệu đã có về điều kiện tự nhiên (khí hậu. * Phương pháp điều tra kinh tế . Quận Hoàn Kiếm.Khảo sát chất lượng nước. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 11- . HN Điện thoại: (043) 8288952 Email: LAVIC@vnn. thành phần nước của khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. * Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các quy định của TCVN: . Khảo sát mức ồn.xã hội . thông tin kỹ thuật và xử lý số liệu về hiện trạng khu vực triển khai dự án. .Khảo sát chất lượng không khí tại khu vực thực hiện dự án và môi trường xung quanh. Công nghệ Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Lạc Việt ( LAVIC): Người đại diện: Ông Nguyễn Phản Ánh Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 9 – Đường Thành. kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án. .1.

trước mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án đối với môi trường vật lý (không khí. đánh giá tác động của dự án đến môi trường trong các quá trình: chuẩn bị thi công. Trong quá trình lập Báo cáo. đối với môi trường kinh tế . dự báo những tác động có lợi và có hại. 4 Ks. Tổ chức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “ Đầu tư Xây dựng hệ thống thoát nước.nguồn nước.Nghiên cứu. Tỉnh Điện Biên”.Phân tích. được thực hiện với sự chủ trì của các cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư. đánh giá tác động môi trường của Dự án.. quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án cũng như trong quá trình vận hành dự án sau này. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ. Đây là số liệu “nền” để so sánh.Xây dựng chương trình kiểm soát và Quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình vận hành Dự án. tiếng ồn). Bảng ii.2. Nguyễn Phản Ánh Giám đốc dự án LAVIC 2 Ks. đất. tài nguyên đất.Hệ thống thoát nước. đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. 2. sinh hoạt. đo đạc.xã hội (sức khoẻ cộng đồng hoạt động kinh tế. Danh sách cán bộ trực tiếp tham gia lập Báo cáo ĐTM STT Họ và tên I Phần công việc Nơi công tác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ. đề xuất các biện pháp kỹ thuật để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng bất lợi và tìm ra phương án tối ưu. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4.) 3. 4.. nước. đối với tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước . vừa hạn chế tác động có hại.động vật và thực vật). CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT LẠC VIỆT (LAVIC) 1 Ths. tài nguyên sinh vật . Phan Hoành Sơn Chủ nhiệm công trình LAVIC 3 Ths.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 12- . Nội dung chủ yếu như sau: 1. vừa phát huy cao nhất các lợi ích của Dự án khi đi vào hoạt động. Đỗ Thị Kim Xuân Chủ trì thực hiện – Tổng hợp LAVIC báo cáo cuối cùng. Công nghệ Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt ( LAVIC). có sự phối hợp của các cán bộ thuộc trung tâm công nghệ xử lý môi trường Bộ Quốc phòng. trực tiếp và gián tiếp.Khảo sát. Nguyễn Công Minh Chuyên gia môi trường nước – LAVIC Đánh giá chất lượng môi trường nước 5 Ks. Lê Anh Tuấn Chuyên gia môi trường không LAVIC khí – Đánh giá chất lượng môi trường không khí LAVIC .

Trung tâm công nghệ xử phân tích chất lượng không khí lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 2 Ks. Trung tâm công nghệ xử phân tích chất lượng không khí lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 3 Ks.Lấy mẫu. Đào Trang Nhung Kỹ sư cấp thoát nước – Đánh LAVIC giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước 9 Cn. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6 Ks.Hệ thống thoát nước. Nguyễn Đức Toàn Kiểm định viên – Lấy mẫu. Nguyễn Thị Phương Cán bộ phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ xử lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội 4 Nguyễn Thị Nụ Cán bộ phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ xử lý Môi trường – 282 – Lạc Long Quân – Hà Nội LAVIC . Lê Viết Thành Chuyên gia phân tích công LAVIC nghệ thoát nước – Phân tích.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 13- . Đào Như Ý Chuyên gia chất thải rắn – LAVIC Đánh giá hiện trạng chất thải rắn 8 Ks. Nguyễn Văn Hà Kiểm định viên . Vũ Trường Sơn Kỹ sư cấp thoát nước – Dự LAVIC toán kinh phí môi trường II TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỘ QUỐC PHÒNG 1 Ks. Đoàn Mạnh Hùng Chuyên gia phân tích công LAVIC nghệ cấp nước – Đánh giá công nghệ cấp nước 7 Ks. Nguyễn Tiến Dũng Cử nhân môi trường – Tổng LAVIC hợp điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội 10 Ths. Hà Ngọc Minh Kỹ sư cấp thoát nước – Tham LAVIC vấn cộng đồng 13 Ks. đánh giá công nghệ xử lý nước 11 Ks. Vũ Văn Nam Kỹ sư cấp thoát nước – Tham LAVIC vấn cộng đồng 12 Ks.

554.Giám đốc Ban quản lý Dự án + Địa chỉ liên lạc: Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên + Điện thoại: 0913. có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông. Với diện tích tự nhiên là: 9.Chủ đầu tư: BQL Dự án Chuyên nghành xây dựng tỉnh Điện Biên. phường Nam Thanh.1. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474 km theo quốc lộ 6 và 279. Thanh Bình. Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi. Tỉnh mới được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI. 1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 14- . LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG I. các phía còn lại giáp huyện Điện Biên. Thành phố Điện Biên Phủ có sông Nậm Rốm chảy qua.Đại diện chủ đầu tư: Ông Nguyễn Đức Trung . . VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam.107 km2. Phạm vi nghiên cứu theo nội dung của dự án sẽ bao gồm: - Thu gom. Mường Thanh ở khu trung tâm thành phố. Điện Biên Phủ được xem là một thành phố nằm ở biên giới vì chỉ cách biên giới với Lào khoảng 35 km.3. TÊN DỰ ÁN Dự án “ Đầu tư Xây dựng hệ thống thoát nước.2. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên”. Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông. Noong Bua. phường Him Lam. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN .Hệ thống thoát nước.253223 Fax: 0230. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. vận chuyển lưu lượng nước thải sinh hoạt: Xây dựng mới các tuyến cống thu gom nước thải bằng HDPE kích thước từ DN200-DN500 dọc theo các tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ.Cơ quan Chủ quản: Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) Tỉnh Điện Biên . Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được nghiên cứu cho Thành phố Điện Biên Phủ cụ thể theo phạm vi thiết kế hợp phần thoát nước thải được giới hạn trong 6 phường nội thành của thành phố và một số vùng lân cận: Phường Tân Thanh. Điện Biên là đầu mối giao thông quan trọng của 2 tuyến quốc lộ: Quốc lộ 279 nối thành phố Điện Biên với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua Cửa khẩu Tây Trang.810584 1.

+ Quản lý phức tạp và chi phí cao. độ dốc nhỏ. .1. . nạo vét toàn bộ hệ thống thoát nước mưa hiện có bao gồm các tuyến đường Trường Chinh.Ưu điểm: + Cả mùa khô và mùa mưa hệ thống đều được khai thác. Loại hình hệ thống thoát nước Các phương án thoát nước: • Phương án 1: Hệ thống thoát nước riêng. tuyến đường Cầu Trắng. tuyến đường sân vận động. + Lưu lượng nước bẩn nhỏ ( khoảng 0. - Trạm xử lý nước thải sinh hoạt được đặt tại vị trí ngoại thành thuộc xã Bản Ten B. + Không thu được nước mưa đợt đầu ( 5 – 10 phút đầu của trận mưa) để xử lý.Hệ thống thoát nước. độ sâu đặt cống lớn. độ sâu đặt cống giảm. + Kinh phí nhỏ nhất trong 3 phương án. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên - Kè một số kênh mương chính bao gồm: Kênh 1 kênh chạy qua khu trung tâm phường Nam Thanh qua cầu Bản Ten ra cửa xả số 12.4. sản xuất và nước mưa đề chảy vào chung một hệ thống cống. 1.ha). .Hệ thống thoát nước thải: nước thải sinh hoạt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 15- . nước thải sản xuất cùng chảy vào một hệ thống cống sau đó được làm sạch ở trạm xử lý.4.Hệ thống thoát nước mưa và nước thải hoàn toàn tách rời nhau. phải có nhiều trạm bơm chuyển tiếp. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 1. .Hệ thống thoát nước mưa: nước mưa được thu vào hệ thống cống riêng. đường kính cống nhỏ. Do lượng nước mưa rất lớn so với nước thải nên hệ thống cống chỉ cần xây dựng như hệ thống thoát nước mưa như ở phương án thoát nước riêng là đủ. . dưới chân cầu C4.Toàn bộ nước thải sinh hoạt.Nhược điểm: + Mùa khô mạng lưới cống thoát nước mưa không hoạt động nên lãng phí. độ dốc đặt cống lớn. Lưu lượng nước thoát lớn nên đường kính cống lớn. . tuyến kênh chạy dọc phường Thanh Bình ra cửa xả số 13 và cải tạo. tuyến kênh từ bệnh viện đa khoa đến Cầu Trắng ra cửa xả số 9. đường 279.Ưu điểm: Đảm bảo vệ sinh tốt nhất trong 3 phương án vì toàn bộ nước thải được làm sạch ở các trạm xử lý trước khi xả ra nguồn nước. tuyến cống ngắn. + Quản lý đơn giản LAVIC .5 l/s. • Phương án 2: . đổ thẳng vào sông suối không cần xử lý.

Nhược điểm: + Mùa mưa nếu thu gom về xử lý thì lưu lượng trạm xử lý rất lớn không thể xử lý được. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . Cần phải thường xuyên nạo vét. về mùa khô do lưu lượng nước thải nhỏ. + Giảm chi phí đền bù giải tỏa. tắc nghẽn cống.Ưu điểm: + Về mặt vệ sinh là tương đối tốt vì toàn bộ nươ thải bẩn được làm sạch ( mùa khô và khi mưa nhỏ) hoặc được pha loãng với nước mưa ( khi mưa lớn) trước khi đổ ra sông.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 16- . cải tạo LAVIC .Hệ thống thoát nước. + Chế độ làm việc của cống không ổn định.khu từ khách sạn Mường Thanh đến chợ trung tâm. Tư vấn đề nghị chọn phương án 3 hệ thống thoát nước nửa riêng xây dựng HTTN cho thị xã. .Toàn bộ nước thải sinh hoạt. sông suối gây ô nhiễm môi trường. sông nước thải được hệ thống cống bao. + Mùa khô nước thải không được xử lý sẽ xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là các hồ. do ở cuối các tuyến cống chính nên cũng cần trạm bơm chuyển tiếp. + Thu được nước mưa đượt đầu (5 – 10 phút đầu của trận mưa ) + Tận dụng được hệ thống cống chung hiện có + Giảm chi phí xây dựng ban đầu. khu đường Trường Chinh. giếng tách dẫn về trạm xử lý còn nước có lẫn nước thải đã được pha loãng sẽ chảy vào sông suối.Nhược điểm: + Các tuyến cống bao nước bẩn từ các giếng tách đến trạm xử lý phải đặt khá sâu. Nội dung của phương án 3 như sau: Khu vực nội thị. khi không có mưa. * Lựa chọn hệ thống thoát nước. • Phương án 3: . + Các cửa xả phải xây dựng các cửa chắn đóng mở tự động để không cho nước chảy vào cống thoát trong mùa khô. Đối với các khu dân cư mới. . suối. Đặc biệt là tình hình hiện trạng hệ thống thoát nước và thói quen vận hành hệ thống của công ty quản lý địa phương. sản xuất và nước mưa đều chảy vào chung một hệ thống cống như phương án 2 nhưng tại các điểm xả trước khi chảy ra hồ. + Quản lý hệ thống cần có chuyên môn. các khu có vị trí đặt ống dễ dàng thì xây dựng mạng lưới ống thoát nước thải riêng thu gom về trạm xử lý. sân vận động hiện nay đã có hệ thống thoát nước chung do đó. Dựa trên cơ sở phân tích các ưu nhược điểm của từng phương án dự kiến sẽ áp dụng cho việc xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Điện Biên Phủ. vần tốc nước nhỏ dễ gây lắng cặn.

trong đó mạng lưới đường cống được phân thành 2 cấp. 1.Hệ thống thoát nước. Việc phân cấp các tuyến cống không chỉ phụ thuộc vào kích thước cống mà còn phụ thuộc vào vị trí và chức năng của nó trong mạng hệ thống thoát nước. Định nghĩa về các cấp của hệ thống cấp nước thể hiện trên bảng và hình vẽ dưới đây.2.2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 17- . LAVIC .1. kênh thoát nước chính tự nhiên Tuyến cống trục chính vận chuyển nước mưa/nước thải tới trạm xử lý hoặc xả vào mương (mương và cống thoát nước mưa D>500. Hướng chảy từ Đông Bắc sang Tây Nam.2 Phân chia lưu vực thoát nước mưa Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Bắc được bao bọc bởi các dãy núi và các con sông. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 1. cống ngõ. mương. Hố ga thu nước MĐ Sơ đồ phân cấp hệ thống cống (xem hình vẽ) Hố ga thu Cống tiểu nước MĐ khu Cống tiểu khu Hố ga thu nước MĐ Cống tiểu khu Hố ga thu nước MĐ Cống tiểu khu Sông.4. thành phố Điện Biên Phủ chia thành 07 lưu vực thoát nước như sau: Lưu vực 1: Phạm vi phục vụ: khu dân cư mới trong phường Him Lam.2.4. cống trên phố Cống cấp II: Cống trục thoát nước chính của Đô thị Bảng 2: Bảng phân cấp hệ thống cống thoát nước Phân loại Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Định nghĩa Sông.4. cống nước thải tới trạm xử lý) Tuyến cống và mương tiểu khu tiếp nhận nước mưa và nước thải (Cống thoát nước D≤500) 1. Còn các khu vực khác thì xây dựng hệ thống công thu gom nước thải riêng. kênh thoát nước chính Cống cấp III: Cống thoát nước tiểu khu. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nạo vét các tuyến cống hiện có và xây dựng các giếng tách nước tại các điểm xả tập trung nước thải bẩn vào hệ thống cống bao và dẫn nước về trạm xử lý nước thải. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa Hệ thống cống thoát nước được phân thành 3 cấp. Các dãy núi cao ở phía đông và các con sông suối ở phía tây nam.

Mặt khác đây là khu vực có dân cư tập trung đông đúc. chính vì vậy việc tiêu thoát nước tương đối tốt Lưu vực 7: Phạm vi phục vụ: khu vực gần sân bay thuộc phường Thanh Bình. Tuy nhiên do chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lưu vực 6: Phạm vi phục vụ: phường Tân Thanh. Tính toán mạng lưới nước mưa Tính toán lưu lượng thoát nước mưa dựa trên công thức: Q = q × Ψ × T (l/s) Trong đó: Q: Lưu lượng nước mưa tính toán (l/s) q: Cường độ mưa tính toán (l/s) Ψ : Hệ số mặt phủ T: Thời gian nước mưa chảy từ tiểu khu đến điểm tiếp theo trong cống (h) Cường độ mưa q được tính toán dựa trên các thông số khí hậu tại trạm quan trắc Điện Biên Phủ. b=11. Nam Thanh và trạm xử lý. 1. n=0. Đây là khu vực mới được xây dựng nên có hệ thống thoát nước mưa tương đối tốt.2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 18- . đây là khu vực tập trung rất lớn lượng nước thải của thành phố Điện Biên Phủ. vì vậy lưu lượng nước thải là rất ít.4.2186 q20: Cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa 20 phút.5: Phạm vi phục vụ: phường Mường Thanh. Khu vực này nhất thiết phải xây dựng hệ thống cống thu gom nước bẩn. Vì vây tiêu thoát nước ở đây chủ yếu là nước mưa. C=0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Đây là khu vực có dân cư thưa thớt. q20= 225.Hệ thống thoát nước. Hướng thoát nước chính: nước mưa đổ ra sông Nậm Rốm thông qua cửa xả số 3 Lưu vực 3 .4 LAVIC . Lưu vực 2: Phạm vi phục vụ: phường TânThanh.7446 t: Thời gian mưa C: Hệ số có tính đến đặc tính riêng của từng vùng.64 n: Chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian t. cụ thể như sau: q=((20+b)^n*q20*(1+C*lgP))/(t+b)^n (Công thức của Trần Việt Liễn) Trong đó: b: Tham số hiệu chỉnh. Đây là khu vực có địa hình tương đối phức tạp chính vì vậy việc tiêu thoát nước ở đây là tương đối khó khăn. Đây khu vực có các tuyến cống hiện trạng tương đối đầy đủ với rất nhiều cửa xả.3. Khu vực phường Thanh Trường hiện đang thoát nước tự do ra kênh hiện có.4.

2.tốc độ trung bình dòng chảy (m/s) n .4.Bán kính thuỷ lực (m) S .Hệ thống thoát nước. công cộng Hố ga thu gom nước thải Cống thoát nước thải tiểu khu Cống thoát nước thải đường phố Cống chính thu gom nước thải Trạm bơm tăng nước thải Cống thoát nước chung Trạm xử lý nước thải LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên P: Tần xuất mưa.diện tích mặt cắt ngang dòng chảy (m2) V . Chọn P=5 năm cho tính toán các kênh.lưu lượng tính toán (m3/s) A . Xây dựng hệ thống thoát nước thải 1.1 Sơ đồ thoát nước thải Nước thải sinh hoạt. chu kỳ lặp lại một trận mưa (chu kỳ tràn cống). mương thoát nước cấp 1. chọn P=2 năm cho tính toán các cống thoát nước cấp 2. dịch vụ. Tính toán thuỷ lực mạng lưới tuyến cống thoát nước mưa (công thức Manning): Q =AxV (m 3 /s) V= Trong đó: 1 R n 2/3 x S1/2 (m/s) Q .3.4.3. cấp 3.Độ dốc thuỷ lực/độ dốc đường năng (m/m) 1. Với các đặc thù của một đô thị loại III như thành phố Điện Biên Phủ và các điều kiện về kinh tế.4.2009 ra nguồn tiếp nhận Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 19- . dịch vụ.4. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa Kích thước đường cống BTCT (mm) D800 Khối lượng thi công (m) D1000 D1700 4071 444 1314 1.hệ số nhám phụ thuộc tính chất bề mặt lòng dẫn R . công cộng Cống thoát nước chung Giếng tách nước thải Nước thải sinh hoạt.

Vì hệ thống thoát nước thải là hệ thống tự chảy. dự án sẽ nghiên cứu trên phạm vi khu vực nội thị gồm các phường: Tân Thanh. . do đó nghiên cứu lưu vực thoát nước là một trong các yếu tố rất quan trọng.Hệ số không điều hoà ngày max: Kng-max = 1. dịch vụ lấy bằng 16% lượng nước thải sinh hoạt.3. .3. Nam Thanh.Lượng nước thải từ các hoạt động thương mại. Đây là khu vực có địa hình tương đối phức tạp trừ khu vực phường Nam Thanh chính vì vậy việc tiêu thoát nước ở đây là tương đối khó khăn.4. Lưu lượng nước thải Trong giai đoạn 1 đến năm 2015. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 1. Dân số phục vụ trong giai đoạn 1 là 57.4. Về cơ bản.Hệ thống thoát nước. . Mặt khác đây là khu vực có dân cư tập trung đông đúc.6: Được giới hạn chủ yếu là phường Mường Thanh và Nam Thanh. hệ thống thoát nước được lựa chọn là hệ thống thoát nước nửa riêng. Đây là khu vực có dân cư thưa thớt. Thanh Bình.3 LAVIC . lưu vực thoát nước thải giống như lưu vực thoát nước mưa với các yếu tố đường phân thuỷ.Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: 108 l/ng.474 người (Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến 2020). thuận tiện cho công tác vạch tuyến có thể lợi dụng địa hình nhằm giảm độ sâu chôn cống tối đa nhất. tụ thuỷ giống nhau. Noong Bua.Lượng nước thải từ các công trình công cộng. địa hình lưu vực phức tạp nên sẽ thu gom trong giai đoạn sau. Lưu vực 7: Được giới hạn chủ yếu là phường Thanh Bình.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 20- .2. Đây là cơ sở cho việc tính toán lưu lượng nước thải thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 1 (đến 2015). Phân chia lưu vực: Lưu vực 1: Được giới hạn bởi chủ yếu là phường Him Lam đến đầu đường Trường Chinh Lưu vực 2: Được giới hạn bởi khu dân cư phường Him Lam và khu dân cư đầu Kênh Tả. tiểu thủ công nghiệp lấy bằng 20% lượng nước thải sinh hoạt. Lưu vực 3: Được giới hạn bởi chủ yếu là phường Tân Thanh Lưu vực 4. Lưu vực thoát nước thải Trong giai đoạn nghiên cứu của dự án đến 2015.ngđ. phần khu vực phường Thanh Trường sẽ được đấu nối trong giai đoạn II.3. Mường Thanh. 1. .5. Trong lưu vực này có cả khu dân cư mới Noong Bua được định cư từ công trình thủy điện Sơn La về sẽ được đấu nối giai đoạn sau. đây là khu vực tập trung rất lớn lượng nước thải của thành phố Điện Biên Phủ.

920 Bảng 3: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Mường Thanh GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.530 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.230 LAVIC .013 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 11.đ) Kng-max (m3/ng.đ) Kng-max (m3/ng.3 306 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 188 1.107 108 1.923 6 LÀM TRÒN 1.Hệ thống thoát nước.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 12.3 153 5 TỔNG CỘNG : 1.317 Tiêu chuẩn thải nước thương mại. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 1: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Him Lam GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.426 108 1.đ) Kng-max (m3/ng. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 235 1.718 2.234 6 LÀM TRÒN 2.đ) (m /ng.3 245 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 118 1.480 1.3 1.3 157 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 96 1.ng.3 125 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 60 1.177 1.162 108 603 1.đ) (m /ng.đ) (m /ng.3 132 5 TỔNG CỘNG : 1.ng.3 211 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 101 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 10.140 Bảng 2: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Tân ThanhGĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.144 6 LÀM TRÒN 1.3 1. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 203 1.ng. tiểu thủ 2 CN Qtm=%Qsh 20% 121 1.3 78 5 TỔNG CỘNG : 880 1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 21- .3 263 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 162 1.3 784 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.

3 66 5 TỔNG CỘNG : 740 962 6 LÀM TRÒN 960 Bảng 5: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Nam Thanh GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.3 132 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 81 1. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 128 1.đ) Kng-max (m3/ng.ng.579 108 639 1. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 101 1.3 121 5 TỔNG CỘNG : 1.214 8 LÀM TRÒN 1. tiểu thủ 3 CN Qtm=%Qsh 20% 187 1.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 6.3 194 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 93 1.214 108 507 1.3 1.200 LAVIC .800 6 LÀM TRÒN Bảng 6: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Thanh Bình GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.ng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 4: Bảng tính toán lưu lượng nước thải phường Noong Bua GĐI đến năm 2015 Tiêu Lưu lượng Lưu lượng Số Nhu cầu dùng nước Dân số chuẩn TB max TT 3 (người) (l/ng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 22- .3 831 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.214 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.đ) (m /ng.605 108 934 1.3 166 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 102 1.đ) (m /ng.772 1.3 133 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 64 1.3 105 Lưu lượng nước thấm 4 Qtc=%Qsh 10% 51 1.đ) (m /ng.Hệ thống thoát nước.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 9.ng.đ) Tiêu chuẩn thải nước 1 sinh hoạt Qsh 5.3 243 Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng 3 Qcc=%Qsh 16% 149 1.3 83 7 TỔNG CỘNG : 934 1.đ) Kng-max (m3/ng.3 659 Tiêu chuẩn thải nước thương mại.363 1.đ) Kng-max (m3/ng.

Trạm bơm nước thải Các trạm bơm nước thải được xây dựng nhằm giảm độ sâu chôn cống thu gom nước thải.Hệ thống thoát nước. LAVIC . Số lượng trạm bơm được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.3 6.355 1.đ) Lưu lượng TB 3 (m /ng.749 3.800 1.3.114 10% 536 7. Mạng lưới cống thu gom nước thải Một hệ thống thu gom nước thải sẽ được xây dựng dọc theo các tuyến đường phố của Điện Biên Phủ. đưa nước thải về trạm xử lý. tiểu thủ CN Qtm=%Qsh Tiêu chuẩn thải nước các dịch vụ công cộng Qcc=%Qsh Lưu lượng nước thấmQtc=%Qsh TỔNG CỘNG : LÀM TRÒN Dân số (người) Tiêu chuẩn (l/ng.000 Lưu lượng nước thải theo tính toán được chọn là Q=10.093 108 5.071 1. Lưu lượng này sẽ là thông số cho công tác tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước thải. có thể giảm tối đa số lượng trạm bơm mà vẫn đảm bảo đưa nước thải về trạm xử lý với phương án tối ưu nhất. 1.3 1.đ) 55.ng.392 16% 857 1.962 20% 1.966 4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 23- .818 7.3 1. Các hạng mục đầu tư cho hệ thống thoát nước thải a.257 1009 1750 Tuyến cống thu gom nước thải HDPE 1 2 3 4 5 6 7 Cống DN200 Cống DN250 Cống DN315 Cống DN355 Cống DN400 Cống DN450 Cống DN500 b.000 m3/ngđ.164 10.4. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 7: Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải giai đoạn I đến năm 2015 Số TT 1 3 3 4 5 6 Nhu cầu dùng nước Tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt Qsh Tiêu chuẩn thải nước thương mại.3 696 10.đ) Kngmax Lưu lượng max (m3/ng.382 225 3.4. cụ thể trong bảng sau: Bảng 8: Khối lượng cống thoát nước thải đề xuất cho giai đoạn I (2015) STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng m m m m m m m 15. trạm bơm và trạm xử lý.

1 bơm dự phòng với thông số: 6 01 bơm làm việc.208 m3/ngày 2.5m=6.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 24- . Đảo bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn loại B trước khi xả thải nguồn tiếp nhận.5mx2.040 m3/ngày 2. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=78m3/h.5Kw Trạm bơm TB5 3. Trạm xử lý nằm gần sông Nậm Rốm. N= 5Kw Trạm bơm TB4 2. H= 11m. H= 10m N= 6.428 m3/ngày 2.5m=6. LAVIC . N= 5.0m = 4m2 Trạm bơm TB2 2. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=52m3/h.5mx2.25m2 01 bơm làm việc. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Bảng 9: Bảng tổng hợp các trạm bơm nước thải Hạng Mục Công suất Diện tích Máy bơm chìm Trạm bơm TB1 1. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=65m3/h.25m2 02 bơm làm việc.5m=6.25m2 01 bơm làm việc.5mx2.  Vị trí trạm xử lý đảm bảo khoảng cách với khu dân cư theo tiêu chuẩn. N= 5Kw Q=92m3/h. * Vị trí trạm xử lý:  Vị trí trạm xử lý đã được chọn tại khu đất ngoại thành thuộc xã Bản Ten B  Diện tích chiếm đất của trạm xử lý là 3 ha.120 m3/ngày 2.872 m3/ngày 2.Hệ thống thoát nước. H= 10m N= 5Kw c) Trạm xử lý nước thải.5m=6.25m2 01 bơm làm việc. H= 10m. 1 bơm dự phòng với thông số: Q=85m3/h. H= 10m.5mx2.5Kw Trạm bơm TB3 1.0mx2.

Hệ thống thoát nước. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý bùn cặn: Bùn hoạt tính ⇒ Bể lắng bùn trọng lực ⇒ Bơm bùn ⇒ Máy ép cặn băng tải ⇒ Vận chuyển chôn lấp hoặc làm phân hoá học. được gối lên thành của mương đặt song chắn rác • Chiều rộng 600 mm • Chiều cao 1000 mm Song chắn cơ giới • Công suất song chắn rác • Khoảng cách giữa các thanh • Chiều rộng • Kênh đặt song chắn rác chiều rộng chiều sâu • Tổn thất qua song chắn rác với lưu lượng max • Vật liệu • Công suất động cơ LAVIC . Công suất lắp đặt của song chắn rác tinh: • q max = 420 m3/h Cửa file • Cửa file được điều khiển bằng tay. Song ch¾n r¸c: Nước thải được bơm lên kênh dẫn nước đầu vào.average = 420 m3/h 325m3/h Máy bơm: 2 bơm hoạt động + 1 bơm dự phòng. đảm bảo các tiêu chuẩn và quy định về khoảng cách tối thiểu là ≥ 300 m. Hè thu níc vµ tr¹m b¬m níc th¶i ®Çu vµo. cách xa khu dân cư. • • q max = q day. qua song chắn rác gồm 1 song chắn rác thủ công và một song chắn rác cơ giới.2009 520 m3/h 6 mm 600 mm 700 mm 1000 mm 200 mm Thép không rỉ 1. * Giải pháp công nghệ Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải: Song chắn rác ⇒ Ngăn tiếp nhận ⇒ Bể lắng cát ⇒ Bể xử lý sinh học ⇒ Bể lắng thứ cấp ⇒ trộn Clo hoạt tính ⇒ Bể tiếp xúc ⇒ Máng đo lưu lượng⇒ Xả ra sông Nậm Rốm. cuối hướng gió. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên  Vị trí rất thuận lợi vì cuối khu dân cư. Thông số kỹ thuật của mỗi bơm: • q max = 210 m3/h • H = 9.1 kW Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 25- .5 m • Công suất động cơ 13 kW mỗi máy 2. * Thiết kế trạm xử lý nước thải: 1.

Hệ thống thoát nước.max Bể lắng cát • Dung tích • Kích thước • Thời gian lưu nước Chiều dài Chiều rộng Chiều cao qh. max Cầu công tác phục vụ cho quá trình vận hành.37 kW Bơm nước thải chìm 10l/s x 6. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Song chắn rác thủ công • Công suất song chắn rác • Khoảng cách giữa các thanh • Chiều rộng • Vật liệu • Kênh đặt song chắn rác Chiều rộng Chiều sâu 1250 m3/h 30 mm 700 mm Thép không rỉ 700 mm 1000 mm Băng tải • • Băng tải chuyển động quay Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ 1.0 m 4.55 kW 325 m3/h 420 m3/h qh.5 m3/h Thép không rỉ 1.5 ml Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 26- .0 m 2. • Kết cấu cứng đảm bảo tải trọng bơm cát • Vật liệu • Cáp treo đảm bảo cấp điện đặt phía trên bể • Công suất động cơ Máy bơm cát • Kiểu • Công suất LAVIC .5 kW 10 l/s Thép không rỉ 0.5 m3/h Thép không rỉ 1.5 kW Máy ép rác • • • Rác được chuyển động xoay tròn Được đóng trong các bao tải Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ Máy tách cát • Máy tách cát thiết bị vận chuyển cát • Công suất • Vật liệu • Công suất động cơ Thùng chứa rác.trung bình qh. average qh. 1 m3 3.2009 80 m3 10.0 m 11 phút 8 phút thép Carbon 0. BÓ l¾ng c¸t thu håi chÊt næi • • 1.

8 % TS 250…500 m3/d 3. trung bình qh. 1 m3 Tách chất nổi Cung cấp khí cho bể aroten qa • ∆ h • Công suất động cơ 4.Hệ thống thoát nước.86 kg BOD/m3xd 15 °C 0.biol 325 m3/h 420 m3/h 890 kg/d 1101 kg/d 0.max BOD5-Tải trọng bùn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 27- .21kg BOD/kgMLSS 4.5…7 d 11. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Công suất động cơ 2.0 kg/m3 1.3 m 2x 3425 m3/h = 6850 m3/h 2088 đĩa = 6552 m3 Máy nén khí • 3 máy • Công suất • Công suất động cơ 2 làm việc.5 m3/min 350 mbar 3 kW qh.9kW Thùng chứa rác. BÓ ph¶n øng sinh häc 150 m3/h 2. với lưu lượng max Tải trọng bể Nhiệt độ nhỏ nhất Tải trọng bùn Bùn hoạt tính Lượng bùn sinh ra Sản xuất bùn hoạt tính. 1 dự phòng 4300 m3/h x 600 bar 50kw mỗi máy Máy trộn cơ học • Kích thước hố thu • Số máy trộn • Công suất máy trộn • Tốc độ bxh =5x3m 2 x 4 pcs 4 kW 1450v/phút Cửa file LAVIC . với lưu lượng làm việc BOD5-Tải trọng bùn.9 h 8h AOR SOTR 7080 kgO2/d 596 kgO2/h max max Chiều sâu bể Công suất máy nén khí Đường kính đĩa Dung tích bể qair d=300 mm 2 x 3276 m3 6. trung bình Dao động trong khoảng Lượng bùn hoạt tính Tổng lượng bùn hoạt tính dư Tuổi bùn HRT qave qmax.0 kg TS / kgBOD5 3000 kg TS / d 2000…4000 kg TS / d 0.

Mỗi máy bơm cho mỗi bể. BÓ l¾ng 2 x 350 m2 Diện tích bề mặt Đường kính Chiều sâu Thể tích Tải trọng bề mặt Tải lượng bùn.29 m3MLSS/m2h 0.7 h 50…200 % 210…1250 m3/h qave qmax Thời gian lưu bùn.60 m/h 0. 6.3 kW Bùn hoạt tính sẽ được bơm từ bể lắng đợt 2 đến bể aroten. Để duy trì hoạt động bơm được liên khi có một máy bơm ngừng hoạt động. biol Liều lượng bùn .Hệ thống thoát nước. SVI Tải trọng bùn 120 ml/g 0.4 kgSS/m2h 3. BÓ nÐn bïn • Bể nén bùn đứng trọng lực • d = 13 m h = 3.7 m 4m 2800 m3 qave qmax. Hai bơm làm việc đồng thời và một bơm dự phòng Bơm bùn dư • • • 2 máy bơm Công suất 40 m3/h.5kW Bùn hoạt tính dư sẽ được bơm từ bể lắng đợt 2 đến bể nén bùn.2 kW Bơm bùn tuần hoàn 3 máy bơm (2+1) Công suất 180 m3/h.6 kgSS/m2h qave qmax. qave Tỷ lệ bùn tuần hoàn Lưu lượng bùn tuần hoàn Thanh gạt cặn • • • • • • Cấu trúc bằng thép cacbon cứng Thanh gạt nằm ở dưới đáy Công suất động cơ 2. biol. sẽ có một máy bơm hoạt động và bơm cho cả hai bể.5 m • Thanh quay LAVIC .43 m3MLSS/m2h 6.2009 A = 133m2 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 28- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Năm cửa file điều khiển bằng tay o Hai cửa chứa kênh dẫn nước vào o Ba cửa còn lại để phân phối nước trước bể lắng lần hai • Chiều rộng 400 mm • Chiều cao 600 mm 5. Cạnh tường Trung bình 2 x 1400 m3 700 m2 21 m 3. 0. h = 24 m Công suất động cơ 7. h = 5 m Công suất động cơ 14.89 m/h 2.

75 kW 30 kg DS/ m2/d 4000 kg DS/d Kênh đo lưu lượng: l = 5000 mm b = 500 mm h = 800 mm 7. h = 20m 5.Hệ thống thoát nước.2 kW Trạm polymer • Bình chứa dung dịch polymer (delivered by the polymer supplier) • Quá trình hoà trộn được điều khiển (dùng phao) • Xảy ra sự hoà trộn tĩnh giữa dung dịch polymer và nước mới Bơm định lượng polymer LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 29- . Nhµ lµm kh« bïn Băng tải quay trong bể nén bùn sẽ hoạt động trong 8h một ngày mỗi ngày một lần Các thông số kích thước • Công suất: tải trọng thuỷ lực trung bình 12. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Làm bằng thép cacbon cứng • Thanh gạt nằm dưới đáy bể • Trung tâm hình tròn • Công suất động cơ • Tải trọng bùn max • Công suất 0.5 kW Thùng chứa bánh bùn sau khi ép. • 2 máy với các thông số sau • Đường kính • Chiều dài • Công suất • Công suất đông cơ 300 mm 4m 3 m3/h 2.1 kW • • • Máy bơm bùn ly tâm Công suất Công suất động cơ Máy bơm bùn 10-40 m3/h.5 m3/h max 25 m3/h • Công suất: sinh khối trung bình 375 kg/h max 500 kg/h • Lượng bùn khô 2…3 % DS • Lượng nước tách khỏi bùn khô 17…20 % DS Qúa trình làm khô bùn tuỳ thuộc vào tải trọng trung bình • Lượng bùn ép trung bình 18 m3/d Băng tải • • • • Thiết bị trộn tĩnh polyme và bùn đầu vào Tang trống tiền khử nước Băng tải đôi rộng 2300 mm Công suất động cơ 1.

10 kg/h 2 m3 (Tuỳ thuộc vào 1kW * Các công trình phụ trợ • Tho¸t níc • S©n ®êng néi bé • Cæng têng rµo • Nhµ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh 1.75 kW Thùng chứa bùn • 2 x 10 m3 Dung tích Tr¹m khö trïng Chất khử trùng Liều lượng khí clo 5….200 kg/d 2…. C¸c loại m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô dù ¸n Do ®Æc thï c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh nªn c¸c thiÕt bÞ..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 30- . LAVIC .20 g/m3 50…..Hệ thống thoát nước. m¸y mãc sÏ tham gia thi c«ng chñ yÕu lµ: B¶ng 1. Danh môc c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh ST T M« t¶ thiÕt bÞ Sè lîng N¨m s¶n suÊt C«ng suÊt ho¹t ®éng M¸y Ðp cäc YZJ 120 1 2005 Lùc Ðp lín nhÊt 120 tÊn M¸y Ðp cäc YZJ 120 1 1998 Lùc Ðp lín nhÊt 120 tÊn M¸y cÈu phôc vô 8 2008 Søc n©ng 10 tÊn.7 phút 3. 20m (2 máy làm 0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên • Máy bơm ly tâm • Công suất việc) • Công suất động cơ 1-8 l/h.4 phút 2.4.4.10 kg/h Bể tiếp xúc • Dung tích • Thời gian tiếp xúc Lưu lượng trung bình Lưu lượng max Lưu lượng max đến năm 2010 Định lượng và cung cấp clo • Công suất • Thể tích bể dự phòng nhà cung cấp) • Công suất động cơ 70 m3 10 phút 6.

+ Tổng thời gian chuẩn bị đầu tư. thiết kế bản vẽ thi công Mua sắm và xây lắp Chạy thử. nghiệm thu + Hoàn thành bước dự án trong tháng 07 năm 2009 và phê duyệt quý IV năm 2009 + Hoàn thành bước đền bù giải phóng mặt bằng trước tháng 12 năm 2009 + Tổ chức đấu thầu tháng 10 /2009 đến tháng 02 /2010 + Thời gian thiết kế và thi công tất cả các hạng mục công trình dự tính bắt đầu từ tháng 06/2009 và hoàn thành toàn bộ trước 31/12/2012. LAVIC .Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 31- IV .63 tÊn/lÇn giËt M¸y ®Çm bª t«ng 5 2006 Lùc ®Ëp 9. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T M« t¶ thiÕt bÞ Sè lîng N¨m s¶n suÊt C«ng suÊt ho¹t ®éng M¸y cÈu phôc vô SUMITOMO 4 Søc n©ng 10 tÊn.5 Kế hoạch thực hiện Tiến độ thực hiện dự án được trình bày ở bảng sau: 2009 2010 Năm /Quý III IV I II III-IV 2011 I II III-IV 2012 I II III Phê duyệt và thẩm định dự án Đấu thầu và ký kết hợp đồng Khảo sát. thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng là 48 tháng.4.8kN ¤ t« chë vËt liÖu 5 2005 Dung tÝch 6-9 m3 M¸y b¬m níc 3 2007 30 m3/h Vµ mét sè thiÕt bÞ phô trî kh¸c 1. GÇu ®µo 4 2005 C¹p réng 600 GÇu ®µo 4 2005 C¹p réng 1000 M¸y trén bª t«ng 3 2006 50 m3/h M¸y ®Çm dïi 8 2008 280 W M¸y ®Çm bµn 10 2004 Lùc dËp 1.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

1.4.6. Tổng mức đầu tư
+ Tổng mức đầu tư của dự án là: 274.335.000.000 VNĐ
+ Tương đương: 11.673.800 EURO
+ Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn như sau:
235.235.000.000 VNĐ
 Vốn vay tín dụng ưu đãi của chính
Tương đương: 10.010.000 EURO
phủ Phần Lan
Tỷ lệ
: 85,75%
39.100.000.000 VNĐ
 Vốn đối ứng của Chính phủ Việt
Tương đương : 1.663.800 EURO
Nam
Tỷ lệ
: 14,25%
Nguồn vốn đầu tư được phân chia như sau:
1. Mạng lưới thoát nước thải:

63.389.930.000 đồng

2. Trạm bơm tăng áp:

4.213.112.000 đồng

3. Trạm xử lý nước thải:

101.383.175.000 đồng

4. Phần thoát nước mưa:

13.875.662.000 đồng

5. Chi phí ban quản lý:

2.413.777.000 đồng

6. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng:

3.000.000.000 đồng

7. Chi phí khác:

50.276.626.000 đồng

8. Dự phòng phí:

35.782.843.000 đồng

1.4.7. Mục tiêu của dự án
Trên cơ sở được sự chấp thuận của Chính phủ và các Bộ ngành, Thành phố Điện Biên
Phủ đã đăng ký sử dụng vốn tín dụng ưu đãi (nguồn vốn ODA) của Chính phủ Phần
Lan đầu tư cho các công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý
nước thải ở Thành phố Điện Biên Phủ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm
nguồn nước, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư góp
phần thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài với các mục tiêu như sau:
Mục tiêu lâu dài của dự án nhằm đóng góp cho các quá trình:

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân tại thành phố;

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế;

Giảm di cư lao động ra các thành phố lớn.

Các mục tiêu cụ thể của dự án:

Cải thiện điều kiện môi trường tại thành phố Điện Biên Phủ, thông qua
xây dựng các công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thông qua các
hoạt động giáo dục và quan hệ cộng đồng;

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

32-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên


Tăng cường tính lâu bền của cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thành phố
Điện Biên Phủ bằng việc hỗ trợ đơn vị quản lý và vận hành hệ thống thoát
nước và vệ sinh thành phố Điện Biên Phủ, đưa ra cơ chế hoạt động cho công ty
cũng như giúp đỡ về mặt kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành hệ thống
thoát nước, thu gom và xử lý nước thải.
1.4.8. Ý nghĩa của dự án
- Góp phần vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy quá trình phát triển kinh
tế- xã hội cho Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hiện tại và trong tương lai
gần;
- Bảo vệ và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên nước của quốc gia;
- Giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cục bộ về mùa mưa cho Thành phố, thu
gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt trên địa bàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do nước thải bị ứ đọng và không được xử lý, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi
trường, nâng cao điều kiện sống cho người dân thành phố;
- Góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn, sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên của quốc gia, bảo vệ môi trường sống còn khá trong lành.
Tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là đầu tư
vào nghành công nghiệp không khói – du lịch sinh thái, thế mạnh của Thành phố Điện
Biên Phủ

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

33-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

CHƯƠNG II:
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
2.1.1.1.V ị trí địa lý
Thành phố Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược về Quốc phòng an ninh của vùng
Tây Bắc; có sân bay quốc tế và quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ; cảnh quan thiên
nhiên tươi đẹp và giầu bản sắc văn hóa các dân tộc. Thành phố Điện Biên Phủ đã và
đang trở thành một trung tâm du lịch của khu vực Tây bắc, là đầu mối giao thông quan
trọng với các nước ASEAN và tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Tỉnh mới
được chia tách ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa
XI. Với diện tích tự nhiên là: 9.554,107 km2, có tọa độ địa lý 20 o54’ – 22o33’ vĩ độ
Bắc và 102o10’ – 103o36’ kinh độ Đông.
Thành phố Điện Biên Phủ phía đông nam giáp huyện Điện Biên Đông, các
phía còn lại giáp huyện Điện Biên.
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình
Thành phố Điện Biên Phủ nằm trong lòng chảo Điện Biên, có cao độ biến thiên
từ +473 m đến +563m
- Khu vực Điện Biên Phủ có cao độ nền tự nhiên trung bình khoảng 483m
- Cao độ nền trung bình quanh các chân đồi khoảng +490m
- Cao độ đỉnh các đồi A1, C1, C2, Điện Biên Phủ trong khoảng ± 5%-536m
Nhìn chung vùng thị trấn cũ và cánh đồng Mường Thanh có nền địa hình bằng phẳng
(độ dốc <1%). Riêng các chân đồi cố độ dốc trung bình từ 10-20%
Địa hình thềm đồi phía Bắc nền sông Nậm Rốm có cao độ nền từ 410 đến 450m, có
đỉnh cao tới 537m.
2.1.1.3. Đặc điểm địa chất công trình:
Đặc điểm chủ yếu trong lớp đất đá đệ tứ có thành tạo chu vi chiếm ưu thế. Về bề dầy
và bề rộng có thành phần chủ yếu là sét pha lẫn cuội sỏi, sét pha lẫn dăm sạn.
2.1.2. Khí tượng
Trạm khí tượng Điện Biên đại diện cho điều kiện khí tượng-khí hậu của thành phố.
Đặc điểm tài nguyên nước của sông Nậm Rốm có ảnh hưởng đến khả năng cấp, thoát
nước của thành phố.
Chế độ gió:
Hướng gió chủ yếu là Bắc Nam
Gió Bắc thịnh hành từ tháng 11 đến tháng 4
Gió Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 10
Tốc độ gió trung bình
LAVIC - 2009

:

0,9 m/s
Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

34-

Nguồn nước suối Nậm Khẩu Hu được dẫn về cấp nước cho tưới ruộng khu vực Điện Biên Phủ qua kênh chính thuỷ lợi Thanh Minh .000m3/ngđ. Chế độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình là : 83% Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối trung bình là : 56% Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm Lượng mưa ngày lớn nhất : : 1583.73 m3/s.7.01 m3/ s.4 triệu m3 . Các hiện tượng thời tiết khác: Nắng: Số giờ nắng trung bình năm : 2002 giờ Bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm : 889.3mm (1/9/1975) Mùa mưa ở Điện Biên kéo dài trong 5 tháng từ tháng V đến tháng IX nhưng có tổng lượng mưa chiếm gần 80% tổng lượng mưa năm. Q85%= 1.W hữu ích = 2.5 km2.W chết = 0.F lưu vực = 15km2 . Q95%= 1. lưu lượng đo được ngày 05/04/2002 là 1.1 mm 229.1 m3/s.1. * Suối Nậm Khẩu Hu .Q90%= 1.0. dòng chảy các tháng kiệt trong năm Qmin= 0. thường là tháng 10. Giông thường xuất hiện nhiều nhất vào tháng 5 kèm theo gió xoáy. Địa chất thủy văn Địa chất thuỷ văn: * Hồ Huổi Phạ Hồ Huổi Phạ được xây dựng xong năm 1959 để tưới cho 60 ha ruộng. Giông: thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 9.4 năm có 1 trận sương muối nhẹ. tổng số ngày có giông trong năm là 110 ngày.29 m3/s. Qo= 1.5 triệu m3 Hồ có nguồn bổ cập là suối Tắc Pạ và Thẩm Mày với lưu lượng Qmin = 5l/s.Suối Nậm Khẩu Hu có các thông số sau :Diện tích lưu vực F = 66.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 35- .11. * Hồ Nậm Khẩu Hu LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Tốc độ gió lớn nhất : 40 m/s Chế độ nhiệt: Do tác động của bức xạ mặt trời với cán cân bức xạ luôn dương đã dẫn đến nền nhiệt độ khá cao trong thành phố. Năm 1974 xuất hiện 1 trận sương muối rất nặng. Hồ có các số liệu : . 20-30 năm có một trận sương muối nặng.Hệ thống thoát nước.3. từ năm 19982004 hồ được sử dụng để làm nguồn cấp cho nhà máy nước Điện Biên Phủ giai đoạn I công suất 8. Lưu lượng nước ổn định chưa bị thiếu.12 nhiều nhất là tháng 12 2.6 m Sương muối: Thông thường cứ 2. thể hiện rõ nét chế độ nhiệt của vùng nhiệt đới. Sương mù: trung bình năm có 103 ngày.8m3/s.17 m3/ s.

4. 14 điểm mỏ than. đá granit. cây mầu ∑W = 877. đá vôi. Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản ở Điện Biên chưa được thăm dò đánh giá kỹ. chì. Hầu hết rừng ở Điện Biên hiện nay là rừng phòng hộ.210.398 ha. chủ yếu tập trung về mùa mưa và ở những vùng trũng thấp. than mỡ. từ các khu dân cư tập trung.2. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xác định được 32 điểm quặng sắt và kim loại. những năm gần đây.186.3% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.4. một trong những nguyên nhân là do rừng đang bị giảm dần độ che phủ 2. chiếm 79.4. Tài nguyên rừng và đất rừng: Là tỉnh miền núi nên Điện Biên có tiềm năng rừng và đất rừng rất lớn. Năm 2004. xã Thanh Minh 35 ha) ∑W = 6. thực phẩm. Tuần Giáo và Mường Chà với quy mô nhỏ. nước khoáng.3. nước mặt đang dần bị ô nhiễm bởi nước thải từ các nhà máy chế biến nông sản. chiếm 48. nhưng chưa được thăm dò đánh giá sâu về trữ lượng và chất lượng. quặng sắt và kim loại màu. nguồn nước ngầm bị giảm đáng kể .9% đất có rừng. Sơ bộ cho thấy.1.989 ha 2. Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng về chủng loại. chiếm 96.1.225 ha.1...Bộ NN&PTNT thực hiên 2/2002 (hiện nay đang lập dự án đầu tư để thi công công trình vào cuối năm 2005) Nhiệm vụ của công trình cần đạt : + Cấp nước tưới cho 333 ha lúa (trong đó xã Thanh Nưa 298 ha. . nhôm. nhưng trữ lượng thấp và nằm rải rác trong tỉnh. tổng diện tích đất có rừng của Điện Biên chỉ có 367..4. trong đó rừng tự nhiên là 356. Toàn tỉnh có tới 757.225 ha chiếm 3. chì . Trong số hơn 466 ngàn ha đất chưa sử dụng thì diện tích đất đã quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp của tỉnh là 397.100 m3 + Kết hợp phát điện với công suất 1500kw/h 2.. LAVIC . Vấn đề này sẽ được đề cập trở lại trong chương đánh giá tác động môi trường. rừng trồng là 11. Tài nguyên thiên nhiên 2.1%. Nguồn nước mặt tuy dồi dào nhưng phân bố không đều theo thời gian và không gian. một số giêngs đào bị cạn về mùa khô.1. Tuy nhiên. các khoáng sản chính ở Điện Biên gồm có: * Về khoáng sản kim loại: có sắt. đá đen. gồm các loại chính như: nước khoáng. Tài nguyên nước: Tài nguyên nước mặt: Là nguồn nước được lấy từ các con suối để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thời gian gần đây.000 m3 + Cấp nước tưới cho 500 ha cây công nghiệp. thủy ngân.400 m3 + Cấp nước sinh hoạt cho thành phố Điện Biên Phủ ∑W = 10.5%. chỉ ở mức điểm quặng và chưa xác định được trữ lượng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 36- .kẽm. trong đó có 2 điểm đã được đánh giá trữ lượng cấp C1 và nhiều điểm khoáng sản VLXD.5% tiềm năng đất rừng và đạt tỷ lệ che phủ 38.937ha rừng và đất rừng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Theo báo cáo CNTKT do Công ty tư vấn thuỷ lợi I...274.1.700 m3 + Tổng lượng nước yêu cầu ∑W = 17.Sắt có phân bố rải rác ở các huyện Điện Biên. Tài nguyên nước ngầm: Nhân dân địa phương đang sử dụng cả nước mặt và nước ngầm vào mục đích sản xuất và sinh hoạt. Qua tra cứu các tài liệu lịch sử liên quan cho thấy..Hệ thống thoát nước. đồng.

Tình hình phát triển kinh tế Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc: Kinh tế phát triển nhanh..1.3. Tài nguyên du lịch sinh thái tự nhiên: Điện Biên là tỉnh có nhiều hang động. Tài nguyên du lịch lịch sử: Điện Biên có vị trí chiến lược rất quan trọng. D1. C1. An ninh chính trị. với 21 dân tộc anh em chung sống. nhiều hồ nước lớn.sắt có triển vọng ở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo với trữ lượng cấp P khoảng 40 . Thẩm Púa (Tuần Giáo).kẽm phân bố tập trung quanh huyện Điện Biên. Pe Luông (25 ha). Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá không những có giá trị trong phát triển du lịch mà còn rất thuận lợi trong việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng và chữa bệnh..1. các lễ hội truyền thống. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở LAVIC . Các đồi A1. hiện nay có điểm quặng chì kẽm ở khu vực Tuần Giáo đang hoạt động. dân tộc H' Mông. Độc lập. Bản kéo. nhiều nguồn nước khoáng. đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng. năm sau cao hơn năm trước.5. .Chì . Điện Biên còn có tiềm năng phong phú về văn hóa phi vật thể. Điện Biên Đông. 2.Hệ thống thoát nước. văn hóa thu hút khách du lịch.. 2.. các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên).1.Nhôm và nhôm .5. qua nhiều thời kỳ lịch sử còn để lại những di tích có giá trị nhân văn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 37- ..1.1. Về văn hóa dân gian có kho tàng ca dao dân ca.Đồng qua khảo sát sơ bộ phát hiện mỏ đồng ở khu vực Chà Tở huyện Mường Chà với trữ lượng khá lơn nhưng chưa được thăm dò đánh giá cụ thể.Mường Phăng. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 2. truyện cổ tích của các dân tộc. trong đó nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ . các cứ điểm Him Lam. Đó cũng là tài nguyên du lịch phong phú để phát triển các loại hình du lịch. bộ mặt đô thị đổi thay nhanh chóng. Kết cấu hạ tầng kinh tế .2.2..an ninh được tăng cường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . trong đó phải kể đến: Rừng nguyên sinh Mường Nhé. trong đó điển hình là dân tộc Thái. E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm của Pháp (Khu hầm Đờ cát) Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch không những của tỉnh Điện Biên. 2. các hồ Pá Khoang (600 ha).50 triệu tấn. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. . trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.2.5.xã hội được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. các di chỉ khảo cổ. hợp thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú. Tài nguyên du lịch 2. cơ cấu kinh tế có sự điều chỉnh hợp lý chuyển dịch đúng hướng đã xác định. Tài nguyên du lịch văn hóa: Bên cạnh các loại hình văn hóa vật thể. của Tây Bắc mà còn của cả nước. 2. Tất cả hợp thành sắc thái văn hóa riêng của các dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam.5. U Va. Huổi Phạ (30ha). các suối khoáng nóng Hua Pe.1. tiềm lực quốc phòng .

nông.5 ngàn lượt so với năm 2007. GDP bình quân đầu người tăng nhanh. xây dựng cơ bản .5 tỷ đồng .5 tỷ đồng.Hệ thống thoát nước. 2. giải quyết việc làm cho gần 3000 lao động . tăng 7. năm 2006 đạt 790 USD. bảo hiểm … được mở rộng.2. chất lượng ngày càng tốt hơn như : Dịch vụ bưu điện. chiếm 56. doanh thu năm sau cao hơn năm trước. ăn uống . ngân hàng. Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực. năm 2008 đạt 19. năm sau cao hơn năm trước.389 USD. dịch vụ vận tải .5 ngày lượt khách đến địa bàn tham qua du lịch. dịch vụ . do đó kinh tế thành phố phát triển nhanh.tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn Thành phố phát triển ổn định. Doanh thu từ du lịch và dịch vụ năm 2008 ước đạt 81. lâm nghiệp. tốc độ tăng trưởng hàng năm 18%.1. 89 doanh nghiệp tư nhân. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thường xuyên được củng cố. phát huy hiệu quả. vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. giá trị sản xuất CN – TTCN năm 2006 đạt 247 tỷ đồng. Năm 2008 có 148. 2.công nghiệp. năm 2007 đạt 16%. chăn nuôi gia súc và sản xuất gạch ngói.7%. 2. Đảng bộ Điện Biên Phủ xác định cơ cấu kinh tế là: Công nghiệp .3. Năm 2006 đạt 15. lâm nghiệp và dịch vụ. Với việc xác định đúng và kịp thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp trong từng giai đoạn nên đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của thành phố. tiểu thủ công nghiệp. viễn thông .du lịch: Trong những năm qua. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của thành phố đều tăng. đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân và khách du lịch. Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2005 . Dịch vụ phát triển đa dạng. đồng thời tập trung đầu tư phát triển.1. chất lượng dịch vụ được nâng lên. 2. lượng khách đến tham quan du lịch hàng năm đều tăng. Thương mại – dịch vụ . cát sỏi. khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại – dịch vụ – du lịch. Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ năm 2008 đạt 993 tỷ đồng.2.1. toàn thành phố có 13 doanh nghiệp nhà nước.2.510 hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn. năm 2007 đạt 282 tỷ đồng .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 38- . Một số loại hình dịch vụ phát triển nhanh về số lượng.1. năm 2008 đạt 327.2010 đó khẳng định cơ cấu kinh tế của Thành phố là: Thương mại.2. tín dụng. thành phố đã thực hiện khá tốt việc thu hút vốn đầu tư. Phát triển Nông – Lâm nghiệp Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp bằng các giải pháp tích cực LAVIC . nền kinh tế của thị xã đơn thuần là sản xuất lúa. kiện toàn. đến năm 2008 thì GDP bình quân đầu người của thành phố đã đạt 1.3% tỷ trong GDP. du lịch.nông. dịch vụ tài chính. Đến hết năm 2008. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Sản xuất Công nghiệp .1%. quy mô được mở rộng.

5 m. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên như đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi. khắc phục kịp thời và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. chiếm 36%.4. Thành phố Điện Biên Phủ là đầu mối giao thông của 2 tuyến quốc lộ: Quốc lộ 279 nối thành phố Điện Biên Phủ với thị trấn Tuần Giáo ở phía Đông và nối với nước Lào phía Tây qua cửa khẩu Tây Trang. Tuyến Huổi Phạ đi Điện Biên Đông mới được xây dựng dọc triền núi phía Đông thành phố. Cảng hàng không phục vụ nhu cầu giao thông từ 2 – 3 chuyến/ ngày. Nhận xét: Thành phố miền núi mới được đầu tư xây dựng lại hệ thống đường tương đối hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu giao lưu của nhân dân. bề rộng đạt đường cấp V-IV.1 km.5m – nền 7.5 – 15 m. Đoạn thành phố dài 8.5 – 7. trong đó có 22 km đường nhựa chiếm 64%.5m Tổng chiều dài 34. chất lượng cao và đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học. Công tác quản lý . xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình cây trồng. LAVIC . nền 6.1km là đường cấp phối. sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá.1. chăm sóc và bảo vệ rừng kinh tế với các dự án trồng tre lấy măng và mô hình vườn rừng trồng cây ăn quả. mặt đường 5. 2. kỹ thuật vào sản xuất. thâm canh tăng vụ.6 km đã được cải tạo mở rộng đoạn qua trung tâm dài gần 5 km. . triển khai dự án khai hoang ruộng nước và nương cố định . Giao thông nội thị: Mạng lưới đường nội thị đã được cải tạo xây dựng lại tương đối hoàn chỉnh đặc biệt khu vực trung tâm.2 km vừa mới được cải tạo xây dựng lại đường bằng bê tông rộng 40 m dài 1800m.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 39- . Còn lại 12. Cảng hàng không đã được cải tạo nâng cấp. vật nuôi có năng suất. Giao thông vận tải Giao thông đối ngoại -Đường bộ: Thành phố Điện Biên Phủ quan hệ giao lưu với quốc tế và các tỉnh trong cả nước chủ yếu bằng đường bộ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 10%/năm.2. mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất nông – lâm kết hợp.Hệ thống thoát nước. tiếp nhận loại máy bay thân nhỏ tầm bay trung bình 500-700 km. Mặt đường nhựa rộng 10. Bến xe liên tỉnh nội tỉnh nằm gần khu vực đồi Him Lam cách chợ trung tâm 200m. Các tuyến khác đã được cải tạo mở rộng mặt đường rộng trung bình 7-10.5x2 = 21 m Dải phân cách trung tâm là 1m Lề hè đường (3-5)x2 = (6-10) (m) Quốc lộ 12 nối Thành phố Điện Biên Phủ với thị xã Lai Châu đường cấp 4 miền núi.5 m Đoạn từ đồi Độc Lập qua sân bay nối ngã ba trung tâm chợ mới được cải tạo xây dựng lại mặt đường bê tông nhựa rộng 10.Đường hàng không: Cảng hàng không Điện Biên nằm phía Tây thành phố cách trung tâm 1.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 40- .3. Mật độ: 217 người/ha. 2. tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm: Năm 2005 là 3. chương trình phòng LAVIC .2 Tình hình phát triển xã hội 2. 2.Hệ thống thoát nước. Các vấn đề nghèo đói và thu nhập Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Ngêi Th¸i TP §iÖn Biªn Phñ 11.2. 3.54 259 2.2.4% 1. 8. 5.Phường Tân Thanh : 7305 người.Phường Mường Thanh : 8765 người.02 201 2004 2005 49. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Khu vực trung tâm các tuyến đã và đang được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.77 228.99%. năm 2007 còn 147 hộ nghèo chiếm 1.3 8.2.8 7. Dân số Tính đến cuối tháng 11/2007 dân số của TP Điện Biên Phủ gồm : 1.Xã Thanh Minh : 1789 người .39% 11.48 121 2.64% 19.62 14. Y tế Thành phố triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.04 2007 87. 6.88%.8% 81.09 185.10 3. Mật độ: 242 người/ha. năm 2008 chỉ còn 188 hộ chiếm 0.Phường Nam Thanh : 6944 người.50 3.2.7 135.36 47.0 2 156.2. Còn lại các khu vực khác đường còn hẹp. Mật độ: 76 người/ha.67 38.48 23. Mật độ: 216 người/ha.57 11.63 379.25%.18% tØnh §iÖn Biªn 40.Phường Noong Bua : 3653 người. năm 2006 giảm xuống còn 1. Mật độ: 230người/ha.72 308.Phường Him Lam : 8035 người. Mật độ : 213 người/ha.1.2.Phường Thanh Bình : 4696 người.Phường Thanh Trường : 4775 người .04 56.3 25. 7.16 224 4.11 2006 68.7% 5. 4.2.21 5. Phường Noong Bua mật độ tăng do tính đến khoảng 400 hộ tái định cư từ thuỷ điện Sơn La về. Mật độ : 42 người/ha.2.81 32.000VND) Năm Lương Sản xuất nông lâm thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Nghành khác Tổng cộng 2003 44. hệ thống hè đường thoát nước chưa được xây dựng.1% Ngêi H'M«ng Ngêi Kinh D©n téc kh¸c 2. Mật độ: 230 người/ha.79% 28. có tới 21 dân tộc.79%. Thu nhập bình quân đầu người (Đơn vị: 1. Tỉnh Điện Biên là một trong những tỉnh có rất nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.84 9.

2. bại liệt. Phường Thanh Trường 52 61 8.Hệ thống thoát nước. hoÆc cíp ®o¹t tµi s¶n. % số trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Phường Mường Thanh 85 102 4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 41- . Phường Nam Thanh 47 53 6. 2. ®oµn kÕt t¬ng trî lÉn nhau. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chống dịch bệnh.2. chăm sóc sức khỏe cộng đồng. mét hiÖn tîng ®Æc biÖt ë n¬i ®©y lµ ma tuý. giữ vững được kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở.4. rÊt hiÕm khi x¶y ra ®¸nh nhau. ngêi nghiÖn l¹i lµ tÇng líp thanh niªn ë ®é tuæi 20 -40. khám chữa bệnh. LAVIC .2.2. Tuy vËy. hiện nay đang thực hiện phổ cập bậc trung học. Dịch vụ y tế cộng đồng Hạng mục Bệnh viện đa khoa Trạm y tế phường Khu phẫu thuật Bác sĩ Y tá Bác sĩ chuyên môn Trung cấp dược Dược tá Dược sĩ Số lượng 1 Bệnh viện với 300 giường 8 trạm với 24 giường 2 với 35 giường 188 171 92 17 41 5 Số người mắc bệnh liên quan đến nước và môi trường 1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được tăng cường. Phường Noong Bua 38 40 5. tÖ n¹n nghiÖn hót ë ®©y vÉn cha ®îc kiÓm so¸t. Sự nghiệp giáo dục của Thành phố phát triển. Phường Tân Thanh 79 93 3. quy mô giáo dục dần đi vào ổn định. Đã thanh toán xong bệnh phong. thành phố đã xây dựng được 14 trường đạt chuẩn quốc gia. Giáo dục UBND Thành phố đã ban hành Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 – 2010 và đang tích cực để triển khai thực hiện. Phường Thanh Bình 29 21 7. Xã Thanh Minh 12 14 2. Tính đến hết năm 2008.5 An ninh trật tự Ngêi d©n thµnh phè §iªn Biªn Phñ hiÒn lµnh. phòng chống sốt rét. Phường Him Lam 2006 61 2007 75 2. loại trừ uốn ván sơ sinh.

4% dân số thành phố được sử dụng nước sạch.Hệ thống thoát nước.415/12.5 m + Ống thép đen DN 150 -L= 397. Bể trộn cơ khí sử dụng phèn nhôm và chất trợ keo tụ. ngoài ra có 267 LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 42- .L= 6. Bể lắng lamen.558. với 8. tổng các loại ống như sau : + Ống gang dẻo DN 150 . do lắp đặt bằng phương pháp thủ công đến nay đã bị hư hỏng nặng gây thất thoát nghiêm trọng. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Thành phố Điện Biên Phủ hiện nay đã có một hệ thống cấp nước tập trung công suất 8. do thi công mang tính chất tạm.185m + Ống gang dẻo DN 200 . Tổng chiều dài mạng phân phối: 31. thị trấn nên tỷ lệ được cấp nước còn thấp chỉ đạt trên 66.216m + Ống gang dẻo DN 400 .5m + Ống gang xám DN 200 -L= 854.0m Và 23.3.371.863m.980.980m ống DN100-250mm: + Ống gang xám DN 100 .697m Σ = 23.130 hộ thuê bao qua đồng hồ (tính đến tháng 11/2007). Bể phản ứng tạo bông cơ khí .508. Công nghệ xử lý sử dụng công nghệ Pháp bao gồm: Công trình thu và trạm bơm I đặt ở hồ Huổi Phạ hiện đã không sử dụng. nhưng mạng ống phân phối chính chưa bao trùm hết các khu dân cư hiện có trong thành phố.5m + Ống thép đen DN 250 . Đặc biệt sau động đất năm 2001 mạng ống cũ này càng hỏng hóc nghiêm trọng hơn.290.L= 1.L= 1.L= 2.L= 1.L= 581m + Ống gang dẻo DN 300 . nguồn nước sử dụng nước mặt suối Nậm Khẩu Hu từ năm 2004 ( thời gian đầu mới xây dựng là hồ Huổi Phạ). Bể lọc cát thạch anh.L= 4.883. Nhà máy nước Điện Biên Phủ đặt trên đồi cao có cao độ san nền 529m và 525m so với mực nước biển. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 2.533m + Ống gang dẻo DN 250 . Bể chứa và khử trùng bằng clo lỏng ở tại bể chứa. Nước được cấp vào mạng phân phối bằng đường ống tự chảy. Đây là công trình sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp và vốn ngân sách của chính phủ Việt Nam cấp. dùng mối nối mềm nên động đất với cường độ mạnh cũng ít bị hư hỏng.0m ống gang dẻo DN100-400mm của dự án ODA cộng hoà Pháp.5m + Ống gang xám DN 250 . Hệ thống ống truyền dẫn và phân phối bằng gang dẻo và gang xám.0m Σ = 7. thực hiện giai đoạn 1 và hoàn thành vào năm 1998. Mạng lưới đường ống bằng gang dẻo ODA Pháp mới được lắp.L= 1. trong đó có 7.L= 3.883m Mạng lưới đường ống cũ bằng gang xám và thép đen.000m3/ngđ.0 m + Ống gang xám DN 150 .

2. mương có tiết diện BxH = 600x600. Ngoài ra trên hầu hết các tuyến đường đều đã đặt các tuyến cống thoát nước mưa. gây mùi hôi thối khó chịu.4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 43- . HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 2.4.D1700. và lòng sông rộng có khả năng vận chuyển lớn. Các tuyến kênh suối nhỏ chảy trong địa bàn thành phố là những tuyến chính thu nước trong địa bàn thành phố. nhưng chủ yếu tập trung ở các tuyến phố chính gồm hệ thống cống ngầm. sông Nậm Rốm có độ dốc lớn. nước mưa. Toàn thành phố Điện Biên Phủ có khoảng 15km đường cống và mương xây hở cống tiết diện từ D600. Thành phố đã có hệ thống thoát nước. đường 279. xung quanh là núi bao bọc. Một số tuyến phố không có hệ thống thoát nước hoặc có nhưng đã bị hư hỏng không có khả năng phục vụ việc tiêu thoát nước cũng cần được cải tạo lại bằng cách thay thế mới hoặc tu sửa. ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân xung quanh. do vậy khu vực này có khả năng tiêu thoát nước là khá tốt. nạo vét và kè mới các tuyến kênh này nhằm tăng công suất và năng lực vận chuyển của các tuyến kênh này là hết sức cần thiết LAVIC . đặc biệt là trên các tuyến phố mới nên khả năng tiêu thoát nước của các tuyến đường này là khá tốt. Lưu vực thoát nước chủ yếu tập trung ra sông Nậm Rốm. Đây là một vấn đề lớn tồn tại cho môi trường thành phố và cần phải giải quyết. sâu. khả năng tự làm sạch cao. Khi có mưa. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa: * Hiện trạng hệ thống mương. nước mưa và nước thải xả chung vào mương thoát nước rồi đổ ra sông. đổ vào mương thoát nước chung với nước thải hoặc chảy tràn trên mặt đường rồi đổ vào các ruộng. Hệ thống thoát nước của Điện Biên Phủ là hệ thống thoát nước chung. các hộ này đang sử dụng nước chưa qua xử lý nên không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho nước ăn uống và sinh hoạt. mực nước trong các sông xuống thấp. cống thoát nước.Hệ thống thoát nước. Như vậy nước mưa và nước thải được thu gom vào chung một hệ thống các mương thoát nước đặt hai bên vỉa hè rồi đổ vào các nhánh sông suối tại các vị trí có cửa xả. đặc biệt là khi có mưa to.1. lượng nước thải được pha loãng bởi nước mưa rồi đổ ra sông đã giảm đáng kể sự ô nhiễm cho các con sông và cho môi trường xung quanh. lượng nước thải đổ ra sông gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường. nạo vét. Tuy nhiên khi không có mưa. ao và sông thoát nước xung quanh. việc cải tạo. nước sông. nhìn chung việc tiêu thoát nước khá tốt. Hệ thống này thoát chung cho cả nước bẩn và nước mưa. Đặc biệt là hai khu vực chính là khu chợ trung tâm và khuc vực quanh sân vận động. BxH 800x800 Thành phố Điện Biên Phủ nằm trong khu vực lòng chảo. Số hộ còn lại sử dụng nước giếng khơi mạch nông. hệ thống thoát nước thành phố Điện Biên Phủ được tổ chức dưới dạng thoát nước chung. 800x800mm. Tóm lại. Hệ thống thoát nước do không được nạo vét nên khi mưa hiện tượng ngập úng dọc các vỉa hè và nước chảy tự nhiên trên lòng đường. mương nắp đan có kích thước D500-D1000 mm. BxH = 600x600 mm. vì vậy khi đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải. giếng khoan nhỏ. Phía Tây có sông Nậm Rốm chảy qua và là nơi tiêu thoát chính của thành phố. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cơ quan và các hộ sử dụng nước công cộng được cấp nước. suối. Một số tuyến đường trong thành phố đã được đặt cống là: Đường Trường Chinh. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống hố ga thu nước mặt đường.

4-4. Khu vực này có cao độ khá thấp. Nước thải từ các hộ gia đình đổ ra cống thoát nước tiểu khu. vận chuyển: . Hiện nay. HIỆN TRẠNG RÁC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: Đơn vị quản lý. các thùng rác được đặt sẵn( xây dựng bằng gạch hoặc các thùng sắt).Hệ thống thoát nước. vận hành hệ thống thu gom và xử lý rác thải Hiện tại. trạm xử lý nước thải.6m3) và vận chuyển đến bãi rác. Mạng lưới thoát nước được cấu tạo bởi các tuyến cống ngắn. Không loại trừ các hộ gia đình sống dọc hai bên đường chính xả nước thải trực tiếp xuống mạng lưới cống cấp 1. rồi chảy vào mạng lưới cống cấp 2. Tình trạng ngập lụt thỉnh thoảng xảy ra ở khu vực chợ trung tâm và khu vực quanh sân vận động. cơ sở sản xuất.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 44- . hiện đang bị cát làm co hẹp diện tích do không được nạo vét không đảm bảo khả năng vận chuyển. Năng lực vận chuyển của các tuyến cống này không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thoát nước và thường xảy ra ngập lụt nhất là khu có mưa lớn xảy ra. nhà hàng trên địa bàn đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. nên hàng năm khu vực này thỉnh thoảng bị ngập úng.Nhìn chung. tiêu thoát nước. cống thu gom và vận chuyển thu gom cả nước mưa và nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên * Hiện trạng ngập lụt. Một vấn đề khác về nước thải ở thành phố Điện Biên Phủ cần đề cập đến: Tất cả các nhà máy. Xử lý: Toàn bộ rác thải đã thu gom được đổ vào bãi rác đặt ở phía cuối thành phố. cấp 2.Dọc theo quốc lộ và các tuyến phố. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải: * Hiện trạng mạng lưới tuyến cống thoát nước thải. Với tất cả những lý do đó. Nơi tiếp nhận rác thải Chất thải rắn hiện đang được chuyển về khu đổ rác ở phía cuối thành phố. Phương thức thu gom. - Hai lần trong ngày ( 8-9 giờ sáng và 3-5 giò chiều) xe rác đi thu gom ( xe ben tự do. nước thải sau khi từ hộ gia đình đổ vào cống được dẫn ngay xả ra sông. Đây là vấn đề mà chủ dự án cần quan tâm khi đưa hợp phần thoát nước vào hoạt động. 2. khách sạn. 2. đổ trực tiếp ra sông thoát nước qua các cửa xả. LAVIC .4. Do đó.2. công ty Môi trường Đô thị thành phố Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm về rác thải và vệ sinh môi trường tại địa phương. Nước thải được thải xả thẳng ra suối hoặc đổng ruộng không qua một quá trình xử lý nào gây ảnh hưởng đến chất lượng nước. Điều này có thể làm ô nhiễm thêm không khí và nguồn nước sinh hoạt.5. trong khu vực thành phố do có địa hình dốc nên khả năng tiêu thoát nước tốt. các trạm bơm phục vụ cho mục đích nông nghiệp. cấp 1. * Hiện trạng trạm bơm. Ngoài ra. Nước thải hiện đang được chảy tràn hoặc tự thấm ra xung quanh. Hệ thống sông thoát nước khá dày đặc và bản thân các vị trí trong thành phố không có điểm nào có cao độ quá thấp cần phải dùng trạm bơm tiêu úng. tưới tiêu đều đã được xây dựng từ lâu và đang hoạt động có hiệu quả. Điện Biên Phủ không có trạm bơm nước thải. nhân dân đem rác đến đổ bất cứ giờ nào trong ngày. người dân cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Các thành phần môi trường cần nghiên cứu bao gồm • Môi trường không khí • Môi trường nước: . mỗi hộ gia đình xử lý rác của mình bằng cách chôn lấp . Cần phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan hữu quan. Ngoài lượng rác thu gom được. Do phương tiện còn thiếu nên lượng chất thải rắn còn tồn đọng nhiều hoặc có rất nhiều thùng rác được đặt tại nơi rất thuận tiện nhưng bà con thường đổ ra ngoài. 2.Nước thải Các mẫu được lấy trên thực địa và phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành tại phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia của TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỘ TƯ LỆNH HÓA HỌC. Hiện tại thành phố Điện Biên Phủ chưa có một bãi xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh do đó gây ra ô nhiễm tại các khu vực đổ chất rắn tạm thời. xuống ao.Hệ thống thoát nước. hoặc vứt ra những khu đất trống. Sở Y tế đảm nhận việc thu gom và xử lý chất thải rắn mang mầm bệnh dễ lây nhiễm do tất cả các có sở chăm sóc y tế thải ra. Các số liệu đo đạc phân tích được coi là “ nền “ môi trường trước khi thực hiện dự án.Nước mặt . KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Để đánh giá tác động môi trường của dự án.Nước ngầm . cần có các số liệu đô đạc và kết quả phân tích các thành phần môi trường ở thời điểm hiện tại để từ đó đưa ra các đánh giá về chất lượng môi trường hiện nay cũng như đưa ra các đánh giá tác động của dự án đến môi trường trong tương lai.6. Việc này liên quan đến nhận thức và không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Chát thải này được thiêu hủy bằng hệ thống thiêu hủy chất thải rắn hai ngăn nhiệt độ cao được lắp đặt tại bệnh viện thành phố Ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường Dù đã có sự cố gắng rất nhiều của Công ty Môi trường Đô thị thành phố Điện Biên Phủ nhưng kết quả chưa được như mong muốn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 45- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Không có bất cứ một biện pháp nào được áp dụng như phân loại rác hay phun thuốc diệt chuột cũng như không có bãi rác được thiết kế hợp vệ sinh. Khối lượng rác được thu gom Khối lượng rác được thu gom mỗi ngày ước khoảng 25m3/ng® ( khoảng 60% lượng rác toàn thành phố). LAVIC . kênh hoặc sông.

Đây là những vị trí điển hình cho việc đánh giá chất lượng không khí nền và phản ánh tương đối chính xác hiện trạng khu vực chuẩn bị thi công dự án.5m và đặt ở các vị trí cách vị trí xác định là 1.03 0.1.. NO2. môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi các nguồn khí thải từ các hoạt động dân cư.2: Bảng 2.1.05 0. H2S.10 0.1 và 2.07 0.04 0..45 1.08 0.947 0. 15.45 1. nơi tập trung dân cư đông đúc.10 0. Các kết quả này được sử dụng để làm căn cứ trong việc đánh giá các ảnh hưởng của dự án đến môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Các tác nhân chủ yếu là hàm lượng bụi lơ lửng.6. THC.18 0.08 0.26 0. khu bệnh viện. 60m sao cho đảm bảo tính đặc trưng của vị trí đó và lấy giá trị trung bình.2009 dBA 62 57 60 66 57 70 54 1.04 0.15 0. nhất là bụi PM10.145 0.1.129 1.12 0.26 0.04 0.04 0. khí thải do sản xuất công nghiệp.947 8 Tiếng ồn LAVIC .06 0. giao thông vận tải và một số khu vực tập trung dân cư đông đúc. thi công và khi dự án đi vào vận hành.14 0.892 1. Trong những năm gần đây. 30.2 mg/m3 0.06 0. khí thải từ hoạt động xây dựng. Các thông số môi trường được tiến hành đo đạc tại các vị trí ở ngã tư.06 0. Máy đo được đặt ở vị trí 1.15 Bụi lơ lửng TSP Bụi PM10 Bụi Chì (TB 24h) 4 CO mg/m3 1.75 1. xây dựng.05 0.12 0.06 0.16 0.04 0.09 0.95 0.22 0.25 0.2 . Các chất khí từ các khu công nghiệp (CO. Kết quả đo đạc được thể hiện ở bảng 2. giao thông.14 0.4 6 SO2 mg/m3 0. SO 2. Đây là những số liệu để đánh giá chất lượng không khí nền tại thời điểm đo.Hệ thống thoát nước..125 7 Tổng Hydro cacbon mg/m3 1.12 0. khu công nghiệp..463 1. Các nguồn ô nhiễm này gây ra những tác động đối với đời sống kinh tế.15 0.29 0. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án Hiện trạng môi trường không khí trong khu vực dự án đã tiến hành đo đạc để xác định một số chỉ tiêu cơ bản về chất lượng hiện trạng môi trường không khí.03 0. bụi Pb).376 0.5. Các mẫu được tiến hành lấy trong 1h liên tục.75 40 5 NO2 mg/m3 0.12 0. 7.95 1. Kết quả phân tích hàm lượng thành phần không khí xung quanh TT 1 2 3 CHỈ TIÊU Đơn vị KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 TCVN 5937-2005 5938-1995 mg/m3 0.28 0.15 µg/m3 0.26 0.5 75 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 46- . xã hội và các tác động xấu đến sức khỏe con người cũng như hệ sinh thái khu vực. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 2.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

Ghi chú 2.1.
STT

Ký hiệu

Vị trí lấy mẫu không khí

1

KK1

Vị trí cửa xả số 3, đầu cầu Thanh Bình, Km 194+312, QL12

2

KK2

Vị trí đối diện Chi cục thuế TP Điện Biên Phủ, đoạn cuối đường sân bay

3

KK3

Phố 10, P. Thanh Trường, lối vào Cty XD và QL đường bộ tỉnh Điện Biên

4

KK4

Cảng hàng không quốc tế Điện Biên, đối diện KS Asean & bưu điện

5

KK5

Đường Nguyễn Hữu Thọ ( đối diện nhà số 120, tổ dân phố 04)

6

KK6

Ngã ba, đối diện KS Điện Biên Phủ – Hà Nội, tổ dân phố 08

7

KK7

Chân cầu A1, phía Cửa xả

8

KK8

Vị trí cửa xả số 5, số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh

Bảng 2.2. Kết quả phân tích hàm lượng thành phần không khí
xung quanh
T
T
1
2
3

CHỈ
TIÊU
Bụi lơ
lửng
Bụi
PM10
Bụi
Chì
(TB
24h)

KK12

KK13

KK14

TCVN
5937-2005
5938-1995

0,27

0,16

0,18

0,24

0,2

0,01

0,09

0,02

0,04

0,07

0,15

0,09

0,01

0,07

0,02

0,02

0,05

0,15

1,15

1,95

0,45

1,75

0,45

1,15

1,45

40

mg/m3

0,10

0,16

0,04

0,18

0,08

0,09

0,14

0,4

mg/m3

0,08

0,18

0,03

0,16

0,06

0,12

0,16

0,125

0,838 1,597

0,184

1,962

0,674

0,936

1,044

1,5

54

70

68

62

65

75

Đơn vị

KK8

KK9

mg/m3

0,23

0,29

0,12

mg/m3

0,44

0,08

µg/m3

0,04

mg/m3

4

CO

5

NO2

6

SO2

7

Tổng
Hydro
cacbon

mg/m3

8

Tiếng
ồn

dBA

60

54

KK10 KK11

Ghi chú 2.2.
STT
8
9
10
11

Ký hiệu

Vị trí lấy mẫu không khí

KK8

Vị trí cửa xả số 5, số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh

KK9

Cầu trắng Km 81+117.9 QL 279, khu vực tổ dân phố số 1, P. Mường
Thanh

KK10

Vị trí đặt trạm xử lý WWTP

KK11

Đối diện phòng khám nội tổng hợp tư nhân, số 72 tổ dân phố số 9, P.
Nam Thanh

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

47-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

12

KK12

Bệnh viện đa khoa thành phố Điện Biên Phủ

13

KK13

Số 277 phố 6, phường Noong Bua

14

KK14

Vị trí khách sạn Mường thanh, số 514 Him Lam

Tiêu chuẩn so sánh các thông số đo đạc môi trường không khí:
 TCVN 5937- 2005: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí

xung quanh (trung bình 1 giờ).
 TCVN 5938- 2005: Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép

của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 Quyết định của Bộ Y Tế 3733/2002/BYT- QĐ về các yếu tố vi khí

hậu và các chất khí độc hại.
 TCVN 5949- 1998: Âm học- tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

mức ồn tối đa cho phép.
 TCVN 5962- 2001: Rung động và chấn động- Rung động do các

hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp – Mức ồn tối đa cho phép
đối với môi trường khu công cộng và dân cư;
 TCVN 7378- 2004: Rung động- chấn động- rung động đối với công

trình- mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá.
Giá trị cuối cùng được đánh giá theo giá trị trung bình sau 24h. Theo tiêu chuẩn
chất lượng không khí xung quanh TCVN 5937: 2005 với các thông số cơ bản SO2,
CO2, NOx, bụi lơ lửng, bụi PM10 (hàm lượng bụi có kích thước ≤ 10µ m), bụi Pb
trong thành phần của không khí xung quanh. Dựa vào giá trị các thông số này để đánh
giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng biến động hàm lượng các
thông số không khí trong quá trình quan trắc và giám sát.
Từ bảng kết quả trên cho thấy, mức ồn theo tiêu chuẩn về giới hạn tối đa về độ
ồn cho phép đối với khu vực xung quanh TCVN 5949- 1998. Các thông số đo đạc về
tiếng ồn và độ rung được đo đạc với các vị trí tương ứng với 14 vị trí trên để đảm bảo
các kết quả phản ánh tổng thể về các tác động của tiếng ồn và rung chấn trong khu vực
nghiên cứu và khu dân cư. Các chỉ tiêu này hầu hết nằm trong giới hạn cho phép về độ
ồn tại các khu dân cư, hành chính, khách sạn, thương mại, dịch vụ… xen kẽ trong
khoảng thời gian 6h - 18h.
Hàm lượng bụi lơ lửng (TPS) dao động trong khoảng 0,16- 0,29 mg/m 3 cao hơn
so với tiêu chuẩn (0,2 mg/m3) ở hầu hết các mẫu đo đạc, nồng độ bụi PM10 có giá trị
dao động trong khoảng 0,01- 0,09 mg/m3 không khí, nhỏ hơn nhiều so với giá trị cho
phép trong tiêu chuẩn (0,15mg/m3). Như vậy, hàm lượng bụi trong thành phần không
khí tại các vị trí có dấu hiệu ô nhiễm. Lượng bụi TPS cao hơn so với tiêu chuẩn do mật
độ đi lại và giao thông vận tải của người dân xung quanh. Độ ẩm thấp cũng là tác nhân
tích hợp làm bụi phát tán đi xa. Nếu xem xét về mặt môi trường thì đây lại là dấu hiệu
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

48-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

tốt. Hàm lượng bụi được phát tán đi xa làm cho nồng độ bụi cục bộ giảm. Từ đó, giảm
nhẹ các ảnh hưởng do bụi. Cần có những kế hoạch giảm thiểu cần thiết ngay khi chưa
bắt đầu dự án để hàm lượng bụi “nền” trong giới hạn cho phép.
Nồng độ bụi Pb dao động trong khoảng 0,01- 0,09 µ g/m3, nồng độ các vị trí
khảo sát này thấp hơn so với tiêu chuẩn (0,15µg/m3) trong khoảng 1,6- 15 lần. Nồng
độ NO2 trong khoảng 0,1 – 0,18mg/m3 thấp hơn hơn so với tiêu chuẩn cho phép 1,5 - 5
lần. Lượng CO ở tất cả các mẫu đo đạc đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Nồng
độ SO2 nằm trong khoảng 0,03- 0,18mg/m3 cho thấy một số vị trí đo đạc cao hơn so
với tiêu chuẩn từ 1,12 – 1,44 lần, đặc biệt là các mẫu KK1, KK3, KK6, KK9, KK11,
KK14, cao hơn so với tiêu chuẩn (0,125mg/m3) thuộc khu vực ngã tư đường có giao
thông nhộn nhịp hoặc dân cư tập trung đông.
Nhận xét chung:
T¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®o, nång ®é c¸c khÝ ®éc trong kh«ng khÝ
xung quanh (CO, NO2) ®Òu nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp (TCCP):
- Nång ®é CO nhá h¬n TCCP hµng chôc lÇn (20 ®Õn 88 lÇn).
- Nång ®é SO2 cao h¬n TCCP tõ 1,12 ®Õn 1,44 lÇn.
- Nång ®é NO2 nhá h¬n tõ 1.5 ®Õn 5 lÇn.
Điều đó chứng tỏ rằng, thành phố Điện Biên Phủ chưa bị ô nhiễm bới các khí thải
công nghiệp hoặc khí thải ô tô xe máy. Thực tế khảo sát cũng cho thấy, mật độ xe cộ
trên các tuyến phố không lớn.
2.6.2. Hiện trạng môi trường nước mặt
Hiện trạng môi trường nước mặt- môi trường nước mặt ban đầu, được đánh giá thông
qua các mẫu được lấy tại các vị trí khác nhau trên hệ thống sông Nậm Rốm, vị trí cửa xả. Kết
quả thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực nghiên
cứu
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHỈ TIÊU
Nhiệt độ
pH
Độ dẫn điện
Độ đục
Chất rắn lơ lửng
Độ Oxy hoá (COD)
Tổng P
BOD5
Zn
Pb
Tổng Fe
LAVIC - 2009

ĐƠN VỊ
o

C
-

NTU
mg/l
mg/l 02
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NM1

NM2

NM3

NM4

26
6,6
238
14
102
54
2,237
35
1,835
0,024
2,739

28
6,2
342
16
115
62
2,966
40
1,782
0,045
2,443

27
6,5
316
16
123
64
2,713
45
1,749
0,0061
2,151

27
6,4
222
12
108
72
3,469
40
1,706
0,082
2,812

TCVN
5942:1995- B
5,5 đến 9
10- 50
80
<35
< 25
2
0,1
2

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

49-

5 đến 9 3 Độ dẫn điện - 216 287 335 329 - 4 Độ đục NTU 10 12 10 10 10.3 10.460 TCVN 5942:1995.56 412 2.1 11 Tổng Fe mg/l 2. phía cửa xả 6 3 4 Bảng 2.952 1.814 1.126 0.092 15.025 0.093 1.05 0.41 287 1.B C 27 26 27 27 - o 1 Nhiệt độ 2 pH - 6.1182 0.082 19. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM5 NM6 NM7 NM8 TCVN 5942:1995.3.174 2. mỡ Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100 ml 422.087 13.500 427.122 2.B >2 1 0.028 0.7 6.50 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 98 91 125 117 80 6 Độ Oxy hoá (COD) mg/l 02 48 50 44 42 <35 7 Tổng P mg/l 2.1198 0.52 440 1. vị trí chảy qua cầu Thanh Bình 2 NM2 Nước ruộng đoạn cuối đường sân bay NM3 Nước ruộng đoạn đầu đường Nguyễn Hữu Thọ. STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 1 NM1 Sông Nậm Rốm.05 15 0.6 1. phường Thanh Bình NM4 Sông Nậm Rốm.4.377 0.168 - 8 BOD5 mg/l 32 34 37 39 < 25 9 Zn mg/l 1.964 0.238 1.408 0.000 Ghi chú 2.105 2.897 2 12 Clorua (Cl-) mg/l 398.13 403.126 2.72 - 13 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 395 378 279 302 - LAVIC .309 2.141 0.34 396 1.906 2 10 Pb mg/l 0.66 434.156 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 50- .617 2.8 1.031 0.2 1.46 404.759 1.1267 0.083 12. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM1 NM2 NM3 NM4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Clorua (Cl-) Tổng chất rắn hòa tan DO NH4 NO2 NO3 Dư lượng Clo hữu cơ Dầu.200 443.087 1. tổ dân phố 04.5 5.0646 0.6 6.966 0. đối diện nhà số 118. vị trí chảy qua cầu A1.894 1.Hệ thống thoát nước.400 481.9 1.032 0.4 6.482 0.

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng các thông số môi trường.700 1.9 1.05 17 NO3 mg/l 15. Hàm lượng các thông số chất lượng nước được so sánh với giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm với tiêu chuẩn TCVN 5942.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 51- .1995 tương ứng với giá trị trong cột B.172 0.8 2.0367 0. độ dẫn điện.447 12.400 1.0864 0. Kết quả phân tích cho thấy: Các thông số lý học: được đo đạc là pH.BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế về Tiêu chuẩn vệ sinh nước mặt.067 0. Nhiệt độ trong thời gian phân tích khá cao.05 19 Dầu.154 1 16 NO2 mg/l 0.463 15 18 Dư lượng Clo hữu cơ mg/l 0.105 1.113 0.062 0. đoạn chảy qua vị trí dự kiến đặt Trạm xử lý Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng   TCVN 5942-1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt.8 >2 15 NH4 mg/l 1. gió nhẹ nên nhiệt độ dao động trung bình khoảng 200C.Hệ thống thoát nước. đặc biệt là trong môi trường nước mặt. số nhà 262 đường Nguyễn Chí Thanh 2 NM6 Nước mặt. với thời điểm đo lúc thời tiết nắng nóng.072 0. Quyết định số 09/ 2005/ QĐ. đoạn chảy qua cầu Trắng Km81+117. Các mẫu nước này được lấy tại hiện trường và được bảo quản trong thùng bảo quản mẫu linh động trước khi được đem về phân tích tại Phòng thí nghiệm. gần cầu C4 4 NM8 Sông Nậm Rốm. độ đục. Giá trị pH rất quan trọng và đây là một trong những thông số đánh giá nhanh tính chất của nước mặt và có thể thích LAVIC .9 QL279 3 NM7 Sông Nậm Rốm.000 Ghi chú 2.0757 0. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NM5 NM6 NM7 NM8 TCVN 5942:1995. STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 1 NM5 Vị trí cửa xả số 5. mỡ mg/l 0.950 1. khả năng khoáng hóa cao.3 20 Coliform MPN/1 00ml 1.B 14 DO mg/l 1.4.823 12.124 0.122 1.giảm ảnh hưởng đến hoạt động chuyển hóa các hợp chất ô nhiễm trong nước.076 0.166 1.132 0.1 1. nhiệt độ. Nhiệt độ thay đổi tăng .650 10. tác động thúc đẩy sự tham gia phân hủy của các vi sinh vật trong môi trường nước hay sự giảm nhẹ nồng độ các chất ô nhiễm tăng.235 13. từ đó ảnh hưởng đến khả năng phân hủy các chất độc của các chất có khả năng gây ô nhiễm. Giá trị nhiệt độ tại các mẫu thay đổi theo mùa và vị trí lấy mẫu.0325 0. đoạn chảy qua vị trí cửa xả 11.

Cl-. COD. TSS để có biện pháp quản lý và điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng nước mặt theo tiêu chuẩn chất lượng nước mặt đã được quy định trong TCVN 5942.đo nhanh tại hiện trường và đánh giá cụ thể dựa trên các giá trị BOD5 và COD.281. cao nhất là NM4nước mặt trên sông Nậm Rốm tại vị trí chảy qua cầu A1. Ở vị trí lấy mẫu độ đục nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn cột B. BOD5. đối với các chỉ tiêu hóa học. NO3-. Hầu hết ở các mẫu chỉ tiêu Fe đều xấp xỉ bằng hoặc vượt tiêu chuẩn từ 1. các hợp chất N. NH .Nước mặt sông Nậm Rốm.3 lần. phù hợp với loại cây trồng hay vật nuôi gì. COD. Hàm lượng chỉ tiêu ô nhiễm NO3.riêng mẫu NM4 – nước lấy trên sông Nậm Rốm vị trí chảy qua cầu A1 vượt tiêu chuẩn 1. cần chú ý đến hàm lượng oxy hòa tan BOD5. Theo kết quả phân tích ở bảng Nồng độ BOD5 ở các mẫu gấp 1.105. một số chỉ tiêu cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều. các ngành liên quan. Sự tăng hay giảm của nồng độ các chất ô nhiễm còn được thể hiện ở mật độ vi sinh vật trong nước và sự xuất hiện LAVIC . Giá trị pH đo đạc tại các vị trí đều nằm trong khoảng cho phép. T-P.1995. đối với chỉ tiêu NH4+ bước đầu biểu hiện của ô nhiễm nước mặt về thông số này. có thể được đánh giá theo DO . thấp nhất là mẫu NM6. + 4 Hàm lượng các KLN: ở hầu hết các mẫu đều thấp hơn so với tiêu chuẩn: Pb2+.1 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Độ dẫn điện ở tất cả các mẫu tương đương với giá trị trung bình.24 – 1.966 mg/l vượt tiêu chuẩn từ 1.1 đến 1.8 lần và hàm lượng COD ở các vị trí gấp hơn 1.Hệ thống thoát nước. thông số được đề cập đến là nồng độ O 2 hòa tan. phù hợp với môi trường cho hoạt động sống của các loài sinh vật thủy sinh.đều thấp hơn so với tiêu chuẩn. Các chỉ tiêu hóa học môi trường nước: được đo đạc là DO.cao hơn tiêu chuẩn từ 1. Zn2+. Vấn đề đặt ra là có sự quan trắc. Các chỉ tiêu này có xu hướng tăng cao trong những năm tới cùng sự tăng trưởng kinh tế.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 52- .2.2. Hàm lượng NH4+ ở các mẫu dao động trong khoảng là 1. Các thông số lý học này không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của động thực vật thủy sinh mà đôi khi còn có tác động thúc đẩy quá trình khoáng hóa. Các chỉ tiêu phân tích khác như T. T-N. TSS.1. Thường thì ở các con sông. giá trị này hình thành do quá trình rửa trôi và hòa tan lượng phù sa trong dòng nước. đo đạc định kỳ để có đánh giá đúng đắn trước khi chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của các cấp.4 lần. Như vậy. đoạn chảy qua cầu Trắng.84 lần.P ở các mẫu phân tích thấp hoặc chỉ xấp xỉ tiêu chuẩn cho phép. NO2-. Như vậy. Các chỉ tiêu này phản ánh cơ bản nhất hiện trạng chất lượng về mặt hóa học môi trường nước. nó đánh giá chất lượng nước về chỉ tiêu vi sinh hay mật độ của một số loại vi sinh dễ gây các tác động đến đời sống động vật và con người. loại B. mức độ xáo động của dòng chảy thường lớn hơn so với các dòng suối nên độ đục và độ dẫn điện có các giá trị như trên cũng là điều phản ánh theo quy luật. Cl-. Để đánh giá mức độ ô nhiễm hay khả năng tự làm sạch của nguồn nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ứng. thúc đẩy quá trình phân hủy các chất ô nhiễm trong môi trường nước nên tác động theo hướng có lợi trong việc giảm thiểu ô nhiễm.1 – 2 lần.xã hội cũng như những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ tiêu về mặt vi sinh: trong môi trường nước mặt: chỉ tiêu này rất quan trọng. Hầu hết mẫu có hàm lượng NO2. hiện tại.

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

của một số vi sinh chỉ thị ô nhiễm. Chỉ tiêu vi sinh được đề cập là Coliform. Đây là chỉ
thị ô nhiễm cơ bản nhất và phản ánh tương đối xác thực chất lượng về ô nhiễm. Mật độ
Coliform phân tích được đều thấp hơn so với tiêu chuẩn từ 4 - 8 lần. Chất lượng nước
mặt ở khu vực này tương đối sạch về chỉ tiêu vi sinh. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ
tiêu vi sinh của các nguồn nước mặt nghiên cứu - nói riêng và của nguồn nước mặt
nói chung - được coi là sạch vi sinh và chưa có những dấu hiệu của ô nhiễm về mặt vi
sinh.
Nhận xét chung:
Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa, lý, sinh ở trên cho thấy hầu hết các thông số
môi trường nước và các chất gây ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép, chỉ trừ chỉ tiêu
BOD5 và COD, NH4+ cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều. Nước mặt khu
vực dự án đã và đang bị ô nhiễm bởi con người đồng thời có hàm lượng Fe khá lớn .
Không thể dùng nguồn nước mặt này làm nước dùng cho sinh hoạt ( ăn uống và tắm
giặt), như bà con địa phương đang sử dụng.
2.6.3 Hiện trạng môi trường nước ngầm
Qua nghiên cứu báo cáo khảo sát địa chất thủy văn và đánh giá về xã hội học
cho thấy người dân trong địa bàn thành phố một số sử dụng nước giếng, các hộ khác
chủ yếu là nước mưa và nước sạch. Do vậy, việc lấy mẫu các vị trí ở các hộ trong khu
vực nghiên cứu của dự án để đánh giá chất lượng nước ngầm.
Bảng 2.5 Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực
nghiên cứu
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CHỈ TIÊU
Nhiệt độ
pH
Độ cứng
(CaCO3)
Mằu Sắc
Cặn tổng số
As
Hg
Zn
CNCrom (VI)
Cu tổng
Cd
NO3
SO4
Pb
Colifom
Fe

LAVIC - 2009

ĐƠN
VỊ

TCVN
5944-1995
(B)

NN1

NN2

NN3

NN4

C
-

20,3
7,0

20,1
6,8

20,2
6,8

20,3
6,9

6,5 - 8,5

mg/l

84

99

92

90

300 - 500

NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/l
mg/l

10
314
0,002
<0,001
2,526
<0,002
0,002
1,624
0,002
34
125
0,003
0
2

16
375
0,004
<0,001
3,805
<0,002
0,006
1,718
0,003
42
175
0,005
0
2,3

8
322
0,003
<0,001
1,916
<0,002
0,002
1,734
0,006
31
137
0,002
0
3,12

6
315
0,002
<0,001
1,975
<0,002
0,004
1,688
0,005
32
158
0,002
0
2,47

5 - 50
750 - 1500
0,05
0,001
5,0
0,01
0,05
1,0
0,01
45
200 - 400
0,05
3
1-5

o

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

53-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

18
19
20

Mn
Phenol
Selen
Ghi chú 2.5.

STT
1
2
3
4

Ký hiệu
NN1
NN2
NN3
NN4

mg/l
mg/l
mg/l

0,286
<0,002
0,003

0,232
0,004
0,002

0,289
<0,002
0,002

0,246
0,002
0,003

0,1 - 0,5
0,001
0,01

Vị trí lấy mẫu
Nhà bà Đào, lối vào công ty XD và QL đường bộ tỉnh Điện Biên
Nhf ông Thằng – Bà Chối, góc chân cầu A1, phía cửa xả
Nhà bà Thê, tổ dân phố số 1, p. Mường Thanh
Quán ăn nhà anh Thịnh, lối vào chợ vị trí dự kiến đặt trạm xử lý

Các tiêu chuẩn áp dụng trong đánh giá chất lượng nước ngầm
- TCVN5944- 1995: Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước ngầm;.
- Quyết định 1329/ 2002/ BYT-QĐ: Tiêu chuẩn Bộ Y tế về chất lượng nước

uống và sinh hoạt.
Mẫu nước ngầm được phân tích với các chỉ tiêu: pH, màu, độ cứng, TDS,
clorua, Sulfat, nitrat, cadmi, asen, sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, phenol,
selen, coliform để có những đánh giá về chất lượng các nguồn nước chính mà người
dân hiện đang sử dụng và những đánh giá về chất lượng cuộc sống của người dân
thông qua các chất lượng nguồn nước họ sử dụng. Theo kết quả bảng 2.5, các thông số
được tiến hành đo đạc là các chỉ tiêu lý - hóa - sinh để giám sát, đánh giá chất lượng
nguồn nước ngầm.
Các thông số về lý học nước ngầm: Nhiệt độ trung bình 200C. Giá trị pH của
các mẫu thuộc nước trung tính- hơi kiềm, dao động trong khoảng 6,8 – 7; Độ màu thấp
6- 16 NTU nằm trong khoảng cho phép từ 5 - 50 NTU; Độ cứng của nước đánh giá
hàm lượng các khoáng trong nước và đánh giá nước đó thuộc loại nước cứng hay nước
mềm. Cặn tổng số dao động trong khoảng nồng độ 314- 375 mg/l thấp hơn nhiều so
với tiêu chuẩn cho phép. Từ đó có những ứng dụng trong quá trình cấp nước cho các
mục đích khác nhau như ăn uống, công nghiệp, tưới tiêu trong nông nghiệp… Độ cứng
ở các mẫu đều thấp hơn so với tiêu chuẩn, hàm lượng dao động trung bình khoảng
90mg/l; Đối với chỉ tiêu này, nước phù hợp cho tất cả các mục đích sử dụng. Như vậy,
các thông số lý học trong nước ngầm hiện còn khá tốt đối với nước cấp cho mục đích
ăn uống cũng như các mục đích sử dụng khác.
Các thông số hóa học và chỉ tiêu KLN: đo đạc các thông số Sulfat, nitrat,
cadimi, asen, sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, phenol, selen với nồng độ tương
ứng như sau: Nồng độ sunfat dao động trong khoảng 125- 175 mg/l thấp hơn nhiều so
với dải tiêu chuẩn 200- 400mg SO42-/l, hàm lượng Cu2+ dao động trong khoảng 1,6241,734 mgCu2+/l cao hơn so với tiêu chuẩn (1,0mg/l). Hầu hết các chỉ tiêu về KLN thấp
hơn rất nhiều lần, hàm lượng Hg thấp hơn so với TCCP về hàm lượng Hg
(0,001mg/lHg); Nồng độ CN-, Pb2+, Cd, Mn, Se thấp hơn so với TCCP; Nồng độ Zn 2+
nhỏ hơn tiêu chuẩn (5,0 mg/l Zn) từ 1,3 – 2,6 lần; Nồng độ các chỉ tiêu Fe nằm trong
LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

54-

Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên

giới hạn cho phép hoặc nhỏ hơn 2 lần so với tiêu chuẩn. Nói chung, hàm lượng của các
thông số về kim loại nặng đo đạc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép và cách khá xa
tiêu chuẩn cho phép.
Chỉ tiêu sinh học: Chỉ tiêu được xem xét và đánh giá tiêu biểu là mật độ
Coliform. Các mẫu nước ngầm phân tích đều có chất lượng tốt về mặt vi sinh, các giá
trị đều thấp dưới tiêu chuẩn giá trị cho phép về chỉ tiêu vi sinh. Mật độ vi sinh ở các
mẫu không phát hiện. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu rõ ràng hơn để có thể dự
tính các hướng tiến triển thỏa đáng chỉ tiêu nhạy cảm này.
Nhận xét chung:
T¹i Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ, vÊn ®Ò mµ c¸n bé vµ nh©n d©n ®Þa
ph¬ng quan t©m lµ níc cøng. Theo ý kiÕn ph¶n ¸nh, níc cøng trong
nguån níc ®ang sö dông cho sinh ho¹t hiÖn nay ®· g©y bÊt lîi cho
ngêi sö dông: ®ãng cÆn nåi h¬i, b×nh ®un níc nãng... hoÆc g©y
c¸c bÖnh bíu cæ, sái thËn... Nhng c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy,
®é cøng lu«n nhá h¬n TCCP (kÕt qu¶ ®o 84 ®Õn 90 mg/l; TCCP
300 mg/l). §©y lµ nguån níc dù kiÕn sÏ ®îc sö dông cho c¸c tr¹m xö
lý níc cÊp. Nh vËy tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng mÉu níc ngÇm
cho thÊy, tuy trong níc ngÇm cã §ång nhng cha ®Õn møc ph¶i xö lý.
2.6.4 Hiện trạng môi trường nước thải
Nh ®· tr×nh bµy, níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ hiÖn kh«ng
®îc thu gom vµ xö lý, níc th¶i nhµ d©n, c¬ quan, xÝ nghiÖp, trêng
häc... tù tho¸t ra c¸c khu ®Êt trèng hoÆc cèng r·nh xung quanh.
Nguån tiÕp nhËn cuèi cïng lµ c¸c con suèi (Nậm Rèm... ).
( Xem phiÕu kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu kÌm theo )
Tiêu chuẩn so sánh:
 Tiêu chuẩn TCVN 5945- 2005: Nước thải công nghiệp- Tiêu chuẩn thải.

NhËn xÐt:
KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, hÇu hÕt t¹i c¸c ®iÓm ®o, ®Òu
cã nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm h÷u c¬ vît tiªu chuÈn cho phÐp tõ :
1,2 – 3,4 lÇn
-

Nång ®é BOD tõ 139 ®Õn 174, vît TCCP 2,78 ®Õn 3,48 lÇn.

-

Nång ®é COD tõ 216 ®Õn 305, vît TCCP 2,16 ®Õn 3,05 lÇn.

-

ChÊt r¾n l¬ löng tõ 174 ®Õn 213, vît TCCP 1,74 ®Õn 2,13 lÇn.

-

Coli form tõ 11330 ®Õn 12540; vît TCCP 1,13 ®Õn 1,25 lÇn.

-

Tæng Phosphorus tõ 6,10 ®Õn 6,89: xÊp xØ hoÆc vît TCCP
1,2 lÇn

LAVIC - 2009

Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường -

55-

182 9 Pb mg/kg 1.840 1.5 20.5 9.7 39.49 46. thành phần cơ giới. SO42-. sắc ký lỏng cao áp.4 27.182 8. sắc ký iôn.4 45.300 1.96 13 Tổng muối mg/kg 87.518 1.0148 0. hai bên bờ sông hoặc ở các khu vực cống.65 6.95 6.45 97.6.8 40.12 12 Tổng P mg/kg 35.15 6.0214 0.113 1.7 28. Pb2+.2 42.446 4.2 Limon.3 47.158 1.2 46.923 5.25 77.% 46. T-N.1 23.Tiêu chuẩn thải.68 62.58 71.75 6.186 3.57 47.3 5 TP cơ giới Sét.452 1.92 41.85 6.0146 0.235 1. Tiêu chuẩn so sánh:  Tiêu chuẩn TCVN 5945.723 3.1 32.4 30.8 32.4 42.65 6.0175 16 Tổng Coliform Vi khuẩn/ 1. độ ẩm.964 5.77 38.273 4.46 46.89 91.56 52.7 48.0134 0.54 82.15 51.538 10 Zn mg/kg 5.4 14. Các thông số đánh giá cho thấy mức độ lắng đọng của các chất thải phát sinh từ nước thải và chất thải rắn dưới tác động sinh hủy của các vi sinh vật trong nước và trong đất.1 47.0 22.2 484.6 8 Cu mg/kg 3.554 3.2009 2.862 7. Mẫu sau khi lấy mẫu được bảo quản trực tiếp tại hiện trường lấy mẫu.68 67.43 94.0147 0. tổng muối.05 7 SO42- mg/kg 245.050 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 56- .1 32.8 357.44 37.5 40.37 31.28 53.200 3.704 7. rãnh thoát nước có lắng đọng lại.6 32. T-P.7 286.2 42.Hệ thống thoát nước.7 233.726 11 Tổng N mg/kg 43. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên KÕt luËn: Níc th¶i t¹i thµnh phè §iªn Biªn Phñ ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tríc khi qu¸ muén.164 4.6 228.0284 0.46 29.02 15 Dư lượng thuốc BVTV mg/kg 0.7 22.6.% 42.% 10. Cu2+. Kết quả như sau: Bảng 2.6 4 Độ xốp % 34.8 35. tổng hữu cơ.1 36.5.0162 0.2 24. Các chỉ tiêu phân tích được tiến hành là pH KCl.26 14 Tổng hữu cơ mg/kg 44.5 22.54 42.5 Cát.9 35.100 960 LAVIC .4 14.773 6.75 56.600 2.8 21. Hiện trạng phân tích thành phần bùn đất: Mẫu bùn đất được lấy mẫu bùn đất ở ruộng.804 6.75 6.57 40.1 38.4 225. Zn2+.412 5.6 41.12 83.200 1.2 212. dư lượng thuốc BVTV (trừ DDT).55 72. 2. Với phương pháp phân tích hoá học. Kết quả phân tích mẫu bùn đất ở lưu vực nghiên cứu 1 CHỈ TIÊU pHKCl 2 Độ ẩm % 26.5 TT ĐƠN VỊ Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ6 Đ7 Đ8 6.2005: Nước thải công nghiệp.368 2.26 62.14 66.67 38.7 19.3 35.93 51.437 2.

ven hàng rào phía ngoài BV Đa khoa thành phố Tiêu chuẩn áp dụng trong đánh giá chất lượng bùn đất:  Tiêu chuẩn chất lượng đất ô nhiễm TCVN 7209 2002: Tiêu chuẩn về giới hạn tối đa của một số kim loại nặng trong đất.9 QL279 Bùn đất ven bờ sông Nậm Rốm. Giá trị pHKCl cho thấy ở tất cả các mẫu pHKCl đều thuộc loại chua nhẹ. động vật hấp thu và đi vào cơ thể người. Chẳng hạn như Dioxin là chất độc mạnh và có khả năng tích tụ sinh học và một trong những cách thức nó đi vào cơ thể người để gây tác hại về di truyền là do nó được thực vật. Yêu cầu chung. ở mẫu dao động khoảng 9. thành phần bùn ở các mẫu này chủ yếu là thành phần các chất hữu cơ do đó là các vị trí gần nơi xả thải chất thải rắn sinh hoạt của người dân. Như vậy. giá trị trung bình trong khoảng 6.05 .. Đặc biệt là chất ô nhiễm trong đất có thể di chuyển vào chuỗi.6.  Tiêu chuẩn chất lượng đất: TCVN 5297 . giá trị để đánh giá độ chua của bùn đất được đề nghị xem xét là pHKCl. Tiêu chuẩn chất lượng đất nhằm bảo vệ chất lượng đất và hệ sinh vật sống trong đất.1995: Tiêu chuẩn chất lượng đất. từ đó thấy được độ chua trao đổi trong bùn đất và có thể dự đoán được các thành phần chất thải xuống hệ thống các con sông. Độ ẩm của các mẫu có khác nhau. phù sa của các con sông để bổ sung hàm lượng các chất hữu cơ. Từ đó gây nên những tác hại khó lường trước về sức khỏe và giống nòi của loài người nói riêng và sinh vật nói chung. Đối với mẫu bùn đất. Lấy mẫu. mùn và dinh dưỡng cho LAVIC . Đây là lĩnh vực quan trọng vì chất lượng đất ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nước ngầm. dao động trong khoảng 6. phía cửa xả Đất tại vị trí cửa xả 5 Bùn đất ven bờ sông Nậm Rốm. cao hơn rất nhiều so với giá trị thường thấy ở đất phù sa. người dân vẫn sử dụng nguồn nước thải và bùn cống. hàm lượng các chất xả thải ra sông với hàm lượng chất hữu lớn nhưng trong hàm lượng bùn thải lại không lớn. vị trí cửa xả số 3 Bùn đất ruộng đoạn cuối đường sân bay Bùn đất ruộng đoạn đầu đường Nguyễn Hữu Thọ Bùn đất tại ven sông bờ sông Nậm Rốm. chất lượng lương thực.Hệ thống thoát nước.95. chân cầu Trắng Km 81+117.60. đất gần sông.7%.coli g Ghi chú 2. chân cầu A1. bùn đất khu dân cư) Bùn đất tại ven sông Nậm Rốm.32.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 57- . vị trí dự kiến đặt trạm xử lý Bùn đất Đất mặt. điều đó cho thấy hàm lượng chất hữu cơ này bị cuốn trôi theo dòng nước hoặc khó phân hủy. STT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 7 8 Đ7 Đ8 Đ6 Vị trí lấy mẫu (đất bùn cống. Do vậy việc đánh giá bùn đất dựa trên bộ tiêu chuẩn chất lượng đất là điều rất cần thiết.10. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên và E.6. Thường trong nông nghiệp. lưới thức ăn của động vật và con người..

200. khó thở. 40% limon và 15% sét. chỉ tiêu này được xem xét và đề cập đến như những chỉ tiêu không thể thiếu.Đ8 cho thấy các chỉ tiêu về kim loại nặng thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.57 mg/kg và hàm lượng tổng Phốtpho dao động trong khoảng 29. những đánh giá sơ bộ đó cũng tỏ ra khá hiệu quả để họ có thể lựa chọn cây trồng hay phương thức trong canh tác.92 – 77. Ngoài ra còn có thể đánh giá đất ô nhiễm theo các chỉ tiêu hóa học. Các chỉ tiêu này cho đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu của sự ô nhiễm hay tích lũy các kim loại nặng trong môi trường bùn đất ở các lòng sông suối khu vực nghiên cứu. vê hình trụ và cuộn tròn để kiểm tra sơ bộ tính mịn của thành phần cấp hạt. viêm họng.Hệ thống thoát nước. đất và các hóa chất sử dụng trong sinh hoạt và canh tác của người dân cùng dự án.8 . cải thiện đáng kể về thành phần các chất dinh dưỡng cho đất trong canh tác nông nghiệp.67 mg/kg. người nông dân không thể sử dụng các phương pháp như trong phòng thí nghiệm để đánh giá thành phần cơ giới đất mà chỉ có thể đánh giá nhanh dựa vào màu sắc hay những kinh nghiệm dân gian như làm đất ướt.27% điển hình cho đất thịt mang chất phù sa. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cây trồng. Cụ thể là dựa vào hàm lượng của các hợp chất nitơ sinh ra trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa đạm. Đất sét:25% cát. nhìn mờ.N dao động trong khoảng 40. Chỉ tiêu về ô nhiễm hóa chất BVTV. Fe. so với hàm lượng các chỉ tiêu này trong đất là thấp. Theo cách phân loại chung của các loại đất: Đất cát: 85% cát. T.1 – 47. khoảng giao động từ 30. từ mẫu Đ1. Mặc dù vậy. Zn tương ứng với các giá trị cho phép 100. Các giá trị phân tích trong bảng 2. Có thể kể thêm hàng loạt triệu chứng của việc nhiễm độc hoá chất BVTV: run tay. chóng mặt. viêm phế quản. Do đó. mệt mỏi. nhất là các chất đạm động vật và đạm tồn dư trong quá trình canh tác nông nghiệp.96 – 56. 30% limon và 45% sét.. Những người nhiễm độc hóa chất BVTV thường bị đau đầu. nếu các chỉ tiêu về kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép thì có thể sử dụng rất hữu hiệu để bổ sung. rối loạn tiêu hóa. buồn nôn. cấp hạt sét dao động khoảng 10.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 58- . Đối với loại bùn đất này. Các cấp hạt ở 08 mẫu bùn đất cho thấy % của cấp hạt cát và limon là tương đương nhau. Trong thực tế. rối loạn giấc ngủ. tê tay.6. Đất thịt:45% cát. đau xương khớp. 300 mg/kg hay ppm. Và thành phần cơ giới cũng là một trong những chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn của người dân.5%. 10% limon và 5% sét. Nồng độ tổng Nitơ. vi sinh vật cũng được đề cập đến như những chỉ thị ô nhiễm tiêu biểu cho nguồn nước. ngứa da. Độ ẩm của thành phần bùn càng cao hay thành phần hữu cơ càng lớn thì việc sử dụng nguồn bùn thải này như một biện pháp thông dụng để bổ sung chất dinh dưỡng và cải thiện thành phần cơ giới trong canh tác nông nghiệp.. Các chỉ tiêu quy định trong tiêu chuẩn về giới hạn tối đa của một số kim loại nặng trong đất thấp hơn nhiều so với giá trị cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 7209 1995 quy định cho hàm lượng Cu. cay mắt. Bùn đất ở các vị trí này chưa có biểu hiện ô nhiễm chất hữu cơ. đau bụng. LAVIC .

giảm hiệu quả chứa nước và năng lực thoát nước của các tuyến cống. - Một số khu vực của thành phố hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp. gây ngập lụt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Trong các mẫu phân tích.cao hơn TCCP 1.Hệ thống thoát nước. nước.hóa của bùn đất ở các lòng sông và bùn thải ở các cống thoát hầu như chưa có dấu hiệu ô nhiễm tại thời điểm hiện tại. nhất là các loại hóa chất BVTV có nguồn gốc từ Trung Quốc. rác thải và chất thải rắn sinh hoạt tuỳ tiện gây tắc nghẽn dòng chảy trong cống thoát nước. việc xả nước. cấp nước được xây dựng. Các hóa chất BVTV tại các vị trí nghiên cứu chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Nhận xét Chất lượng bùn đất khu vực dự án có các thông số điển hình của loại đất phù sa về thành phần cơ giới.2 lần). không đáp ứng được yêu cầu. - Chất lượng nước sông tuy hiện nay chỉ bị ô nhiễm hữu cơ nhẹ (giá trị BOD5. có thể cho rằng. động. Do vậy. dẫn đến tình trạng chồng chéo gây cản trở lẫn nhau. hệ số mặt phủ tăng. chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. bùn đất bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm đối với chỉ tiêu hóa chất BVTV này. hóa học và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. hàm lượng một số kim loại nặng đạt tiêu chuẩn cho phép trong quy đinh của tiêu chuẩn giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất TCVN 7209 . công tác quản lý hệ thống thoát nước còn chưa đồng bộ. trong khi đó hệ thống thoát nước còn chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 59- . COD. hầu hết các có hàm lượng dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật xấp xỉ hoặc cao hơn không nhiều so với giới hạn cho phép.1. - Công tác đấu nối của cống thoát nước trong nhà vào hệ thống cống thoát nước chung chưa được quan tâm đúng mức. Như vậy. nâng cấp. xử lý sơ bộ và thu gom xử lý theo chỉ đạo chung của Thành phố thì chất lượng LAVIC . KẾT LUẬN CHUNG - Thành phố Điện Biên Phủ đang trên đà phát triển. Tuy nhiên. Nếu có biện pháp phòng ngừa. đất. các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở. NO2. NH4+ . lâm nghiệp nên những ảnh hưởng lâu dài đến con người và môi trường(không khí. các chỉ tiêu lý học. thậm chí có cơ quan không chuyên ngành vẫn thiết kế cống thoát nước. hầu như các chỉ tiêu lý. lưu lượng dòng chảy tăng. - Dân trí và nhận thức của người dân chưa cao.thực vật) luôn tiềm tàng. cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết dẫn đến việc quá tải của đường ống hiện có. hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ngày càng phổ biến trong sản xuất nông. - Hệ thống đường giao thông được mở rộng và phát triển. kim loại nặng của đất không cao. dẫn đến một số cống không thu gom được nước thải từ các hộ dân.2002 đối với đất sử dụng cho mục đích công nghiệp. dẫn đến những hạn chế và bất hợp lý của một số tuyến cống thoát nước. - Trong quá trình đô thị hoá.

Môi trường có dấu hiệu ô nhiễm: không khí. Từ đó. SO2. khi quá trình đô thị hóa phát triển mạnh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nước sông sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới. công nghiệp. dự án thoát nước thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ rất cần thiết và cấp bách. COD. đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố. tiềm tàng các nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.Hệ thống thoát nước. BOD5. sinh hoạt. Đồng thời trong tương lai Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại II. của tỉnh cũng như của khu vực LAVIC . gây ô nhiễm môi trường.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 60- . giao thông vận tải. thành phố cần được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. T-P. chợ. chất thải. nhất là những khu vực dân cư. bệnh viện gây ảnh hưởng đến nước mặt và nước ngầm. nước thải. nông nghiệp cũng như các hoạt động xây dựng hạ tầng cơ sở… Hiện trạng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải còn hạn chế làm ứ đọng nước thải. tổng hydrocacbon do các hoạt động đi lại. coliform. do đó. - Môi trường không khí hiện đang có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số như bụi lơ lửng. nạo vét và kè mới một số mương thoát nước chính của thành phố. để tương xứng với vị trí chiến lược của mình. đáp ứng nhu cầu và sự mong mỏi của người dân cũng như lãnh đạo thành phố nhằm cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường. - Nước thải chưa được xử lý xả trực tiếp vào môi trường đã và đang gây ô nhiễm môi trường với các chỉ tiêu TSS. cải tạo. nước mặt. Như vậy.

Nguồn gây tác động trong quá trình vận hành hệ thống thoát nước - C¸c chÊt th¶i r¾n (cÆn bïn tõ qu¸ tr×nh xö lý níc th¶i.1.2. §Æc biÖt.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sÏ kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi. t¹o lªn mét bé mÆt ®« thÞ míi khang trang.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 61- . 3. NGUỒN. th× viÖc ®Çu t dù ¸n nµy cµng cã ý nghÜa. gãp phÇn n©ng cao møc sèng. r¸c sinh LAVIC .1. thu gom vµ xö lý níc th¶i t¬ng ®èi hoµn chØnh. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cña nh©n d©n. ®¾p ®Êt phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i & c¸c tr¹m b¬m trung chuyÓn. nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸.1. QUY MÔ GÂY TÁC ĐỘNG 3. sù ®Çu t cho dù ¸n nµy lµ bíc ®i ®óng híng cña §iÖn Biªn. T¸c ®éng chung cña toµn bé dù ¸n lµ tÝch cùc vµ sÏ lµ mét bíc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua hÖ thèng tho¸t níc. Níc th¶i ®îc thu gom vµ xö lý tríc khi x¶ ra m«i trêng sÏ gãp phÇn tr¶ l¹i cho m«i trêng níc. ®Ó l¾p ®Æt ®êng cèng tho¸t níc.1. ®µo s©n nhµ. Nguồn gây tác động 3.1. víi thµnh phè §iªn Biªn Phñ.1. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iªn Biªn Phñ. - C¸c t¸c ®éng do viÖc ®µo lßng ®êng. s¹ch ®Ñp. vÊn ®Ò m«i trêng ngµy cµng ®îc quan t©m. Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. 3.1. n¬i cã khÝ hËu trong lµnh vµ c¶nh quan thiªn nhiªn v« cïng t¬i ®Ñp. sù trong s¹ch vèn cã cña nã. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ trªn toµn thÕ giíi. vØa hÌ. thu gom vµ xö lý níc th¶i. ĐỐI TƯỢNG. tù th©n nã ®· lµ mét dù ¸n c¶i t¹o m«i trêng. Nguồn gây tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng - C¸c t¸c ®éng tõ viÖc chÆt bá c©y cèi trªn phÇn ®Êt dù kiÕn x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i - C¸c t¸c ®éng do viÖc ®µo.

. .Gây ô nhiễm môi trường. nước.Nguy cơ dò rỉ.Khí thải.Cản trở giao thông. nhiên vật liệu cho quá trình thi công. .Ngập lụt cục bộ. sinh . . bụi.Phát sinh chất thải rắn . khÝ th¶i tõ s©n chøa bïn). xây dựng các trạm bơm. cộng đồng dân cư.2. không khí. môi trường đất.Hệ thống thoát nước. đến nơi đổ thải . II .Giải phóng mặt bằng . Bảng 3. . . cháy nổ… . Nguồn và đối tượng chịu tác động của dự án.1.Chuyên chở các loại bùn đất.Các tuyến đường đang hoạt của cư dân dọc các thi công.. Đối tượng gây tác động Đối tượng chịu tác động của dự án được xác định là các thành phần môi trường trong khu vực dự án: môi trường đất.Tác động đến không chuyển VLXD. nhân dân xung quanh khu vực dự án. .Tai nạn giao thông. - Nguy c¬ gÉy vì. khí bởi khói bụi. gạch. ST T I Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động Xây dựng mới hệ thống thoát riêng nước mưa và nước thải . đặt đường ống thoát nước. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 62- .Các hộ kinh doanh dịch vụ.Công nhân trực tiếp thi công.Thu hồi đất đai để xây .Đời sống của nhân dân xây dựng và của công nhân trong và quanh khu vực . chÊt th¶i láng (níc th¶i sau qu¸ tr×nh xö lý. - Nguy c¬ cã sù cè háng hãc kü thuËt cña c¸c tr¹m xö lý dÉn ®Õn chÊt lîng níc th¶i kh«ng ®¹t yªu cÇu.Hệ sinh thái khu vực dựng khu xử lý. thi công. không khí. tuyến đường thi công. tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận . khí thải của các phương tiện vận chuyển.1. vi sinh vật. Xây dựng trạm bơm nước thải .Tập kết nguyên.Đào đường.2009 . 3.Tập kết nguyên. . LAVIC .Người tham gia giao thông khu vực thi công . . rß rØ ®êng cèng tho¸t níc. nhiên vật liệu đến khu vực thi công..Giải phóng mặt bằng. nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ho¹t cña c«ng nh©n vËn hµnh tr¹m xö lý ). xây dựng các trạm bơm nước thải. thi công.

khí thải của các phương tiện vận chuyển. . tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. V Công nghệ xử lý nước thải .Môi trường không khí bị tác động bởi khói bụi. tiếng ồn phát .Khí thải. các thành phần môi trường. vận hành.Tập kết nguyên. . .Có thể xảy ra các nguy cơ về xung đột trong các cộng LAVIC .Môi trường nước. - Hệ sinh thái.Môi trường đất. kỹ sư thi công.Thu hồi đất đai để xây dựng khu xử lý. . . bụi. VI - Nguồn tiếp nhận sau khi xử lý. . chuyển chất thải. không khí.Sinh hoạt của Cán bộ và nhân viên tại khu thi công và xây dựng. vận hành. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động . .Hoạt động vận vật liệu cho quá trình thi công. - Đời sống của cộng đồng dân cư.Cộng đồng dân cư trong khu vực dự án.Chất lượng nước sau xử lý. Các hạng mục công trình phụ trợ khác . nước thải. .Nguy cơ phát tán bệnh dịch lạ. dân cư xung quanh khu vực dự án. .Hoạt động vận hành trạm xử lý.Sức khoẻ của công nhân trực tiếp thi công. không khí.Hệ thống thoát nước. . nước. .Giải phóng mặt bằng .Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 63- .Hệ sinh thái khu vực xây dựng trạm xử lý. kỹ sư thi công IV Xây dựng trạm xử lý nước thải . nhiên sinh trong quá trình vận chuyển.Sức khoẻ của công nhân trực tiếp thi công.

Công nghệ đề cập đến trong lựa chọn hệ thống thoát nước và công nghệ xử lý trong trạm xử lý nước thải. tøc lµ ph¹m vi ¶nh hëng khi bÞ t¾c nghÏn kh«ng bao trïm toµn bé thµnh phè. 3. hoÆc mét kh©u nµo ®ã trong qu¸ tr×nh xö lý cha ®¹t yªu cÇu. Trªn diÖn tÝch ®Êt hiÖn h÷u kh«ng cã d©n c. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN Giống như tâm điểm của một công trình. n¬i tiÕp nhËn cuèi cïng cña hÖ thèng xö lý níc th¶i thµnh phè §iªn Biªn Phñ. khi ®ã níc th¶i bÞ ø ®äng toµn bé.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 64- . ®Õn tr¹m b¬m trung chuyÓn råi vÒ tr¹m xö lý níc th¶i).2. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ST T Nguồn tác động Các tác động cụ thể Đối tượng chịu tác động đồng dân cư. khi ®ã chÊt lîng níc th¶i sau xö lý kh«ng ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. trµn ngËp cèng r·nh ë mét sè khu vùc côc bé. ∗ Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng: Quy m« t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc t¬ng ®èi réng. các Ngành chức năng. C¸c t¸c ®éng tõ viÖc lÊy ®Êt còng kh«ng ®¸ng kÓ do diÖn tÝch ®Êt cÇn thu håi Ýt ( kho¶ng h¬n 3 ha). v× trong qu¸ tr×nh nµy ph¶i ®µo ®¾p ®Ó l¾p ®Æt ®êng cèng tho¸t g©y ¶nh hëng ®Õn giao th«ng & c¸c sinh ho¹t kh¸c cña hÇu hÕt d©n c thµnh phè §iªn Biªn Phñ ( ®êng cèng tho¸t níc ®îc ®Êu nèi tõ tõng nhµ d©n ra hÖ thèng tho¸t níc tiÓu khu. Quy m« t¸c ®éng sÏ ë ph¹m vi réng nÕu tr¹m xö lý níc th¶i x¶y ra sù cè.1. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải Ngîc l¹i víi qu¸ tr×nh ph©n phèi níc s¹ch. 3. việc lựa chọn công nghệ là một trong những điểm mấu chốt khi dự án được đệ trình lên các Cấp.2.1. ∗ Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh: Khi hÖ thèng thu gom níc th¶i gÆp sù cè. Do đó. 3. lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng níc mÆt s«ng NËm Rèm .3. Quy mô bị tác động của dự án: ∗ Trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng: Quy m« t¸c ®éng trong giai ®o¹n nµy kh«ng lín do chØ thu håi ®Êt ®Ó x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i. đây là yếu tố có thể nói là quyết định đến thành công của dự án. t¸c ®éng trùc tiÕp lµm níc th¶i trµn ngîc vÒ n¬i xuÊt ph¸t g©y mïi h«i thèi hoÆc t¾c nghÏn. c¸c sù cè nµy cã thÓ lµ háng hãc m¸y mãc vËn hµnh. hÖ thèng thu gom níc LAVIC .

Hệ thống thoát nước. Khi bÞ t¾c nghÏn. CÇn lu ý r»ng. VÞ trÝ x©y dùng kh«ng cã nhiÒu lùa chän v× ph¶i phô thuéc vµo tuyÕn cèng thu gom. Tr¹m xö lý cã nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm nh sau: - ¦u ®iÓm:  Tháa m·n c¸c tiªu chÝ vÒ kho¶ng c¸ch ly víi c¸c khu d©n c. C¶ 5 tr¹m b¬m ®Òu chuyÓn tiÕp ®Òu cã vÞ trÝ t¬ng ®èi gÇn khu d©n c. C¸c t¸c ®éng m«i trêng xã thÓ x¶y ra lµ tiÕng ån vµ mïi h«i. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên th¶i sÏ ®a níc th¶i tõ c¸c hé d©n vÒ tr¹m xö lý. trµn ngîc dßng vµ g©y « nhiÔm m«i trêng. §êng èng dÉn níc th¶i còng cã nguy c¬ bÞ vì bëi c¸c t¸c ®éng c¬ häc (®µo ®êng hay x©y dùng nhµ cöa). cïng víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi n÷a lµ tr¹m xö lý n»m gi÷a khu ruéng trèng. Xung quanh khu vùc dù ®Þnh x©y dùng tr¹m xö lý kh«ng cã d©n c.000 m3/ng®.2. - Tr¹m xö lý níc th¶i ®Æt t¹i khu ®Êt ngo¹i thµnh thuéc x· B¶n Ten B. T¸c ®éng m«i trêng ®Æc thï cña hÖ thèng thu gom níc th¶i lµ ®êng èng dÉn rÊt dÔ bÞ t¾c khi níc th¶i cã chøa r¸c hoÆc c¸c t¹p chÊt c¬ häc kÝch thíc lín.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 65- . níc th¶i sÏ ø ®äng. VÞ trÝ nµy. phÇn lín n»m díi lßng ®Êt nªn viÖc t×m ra n¬i cã sù cè kh«ng dÔ dµng.3. Tuy nhiªn c¸c t¸c ®éng nµy kh«ng lín vµ cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸c gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n. kho¶ng c¸ch ®Õn nhµ d©n gÇn nhÊt trªn 500 m. Trạm xử lý nước thải  Vị trí trạm xử lý - Tæng c«ng suÊt xö lý níc th¶i dù kiÕn cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ giai ®o¹n 1 (®Õn n¨m 2015) lµ: 10. 3. nªn mïi tõ LAVIC .C¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng xÊu. Khi ®ã. 3.2. VÊn ®Ò nµy cÇn hÕt søc lu ý c¶ trong giai ®o¹n x©y dùng còng nh khi vËn hµnh hÖ thèng.  Tháa m·n tiªu chÝ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý: N»m ë cuèi híng giã so víi khu d©n c. phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i trêng. Tr¹m xö lý kh«ng n»m trong khu d©n c tËp trung. níc th¶i sÏ trµn ra vµ lµm « nhiÔm m«i trêng xung quanh. Trạm bơm nước thải - §Ó ®a níc th¶i tõ c¸c khu d©n c vÒ tr¹m xö lý: 5 tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp ®îc x©y dùng t¹i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. C¸c gi¶i ph¸p nµy sÏ ®îc ®Ò cËp ®Õn trong ch¬ng 4 .2. tæng chiÒu dµi cña hÖ thèng thu gom lªn ®Õn hµng chôc km.

C¸c kh¶o s¸t thùc tÕ (nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng hiÖn tr¹ng m«i trêng) còng cho thÊy. Sau ®ã ®îc ®a qua bÓ l¾ng ngang.Hệ thống thoát nước.  Công nghệ xử lý C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c cho thÊy níc th¶i sinh ho¹t thµnh phè §iÖn Biªn Phñ ®ang bÞ « nhiÔm chÊt h÷u c¬ víi nång ®é kh¸ cao. dÉn ®Õn kinh phÝ x©y dùng vµ vËn hµnh t¨ng. NhiÖm vô ®Æt ra lµ ph¶i xö lý níc th¶i ®¹t tiªu chuÈn (TCVN 5945 – 2005.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 66- . Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ: Song ch¾n r¸c Ng¨n tiÕp nhËn M« t¶ c«ng nghÖ: BÓ l¾ng c¸t ngang M­¬ng xử lý sinh häc BÓ l¾ng thø cÊp X¶ ra s«ng NËm Rèm Trén Clo ho¹t tÝnh BÓ tiÕp xóc §Çu tiªn.  Kinh phÝ x©y dùng tuyÕn ®êng trung chuyÓn níc th¶i t¨ng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên qu¸ tr×nh xö lý níc th¶i sÏ ®îc khuÕch t¸n nhanh chãng. cét B) tríc khi x¶ ra m«i trêng. C¸c ¶nh hëng ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ sÏ ®îc h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt. C¸c khã kh¨n nµy kh«ng chØ n¶y sinh khi x©y dùng mµ cßn x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh.  DÔ t¾c ®êng èng. ®Êt sÏ LAVIC . T¹i ®©y. níc th¶i ®îc ®a qua song ch¾n r¸c ®Ó lo¹i bá c¸c t¹p chÊt th«. khã ph¸t hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ. c¸t.  Khi cã sù cè t¾c nghÏn hay vì ®êng èng. vÊn ®Ò « nhiÔm níc th¶i sinh ho¹t ®· trë nªn ®¸ng b¸o ®éng ë thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. ChØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh níc th¶i sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp lµ BOD5 nhá h¬n 50 mg/l. cô thÓ lµ:  Ph¶i x©y dùng c¸c tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp. - Nhîc ®iÓm: Tr¹m xö lý n»m xa khu d©n c tËp trung nªn viÖc ®a níc th¶i tõ khu d©n c ®Õn tr¹m xö lý gÆp khã kh¨n khi qu·ng ®êng vËn chuyÓn kh¸ dµi.  Kinh phÝ b¶o hµnh cao.

TCVN 5945-2005. LAVIC . lîng bïn ho¹t tÝnh sÏ lu«n ®îc duy tr× ë møc võa ®ñ ®Ó xö lý níc th¶i. - Qu¸ tr×nh xö lý níc b»ng biÖn ph¸p sinh häc kh«ng bao giê diÔn ra hoµn toµn. Sau khi ra khái m¬ng xö lý sinh häc.Hệ thống thoát nước. c¸c vi sinh vËt hiÕu khÝ ho¹t ®éng. do ®ã níc th¶i kh«ng thÓ s¹ch triÖt ®Ó. - Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ lµ n¬i ®Êt cßn t¬ng ®èi réng nªn viÖc x©y dùng chuçi hå sinh häc kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn quü ®Êt x©y dùng cña thµnh phè. Nhîc ®iÓm cña c«ng nghÖ xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ: - Do qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cña vi sinh vËt yÕm khÝ. kh«ng ®ßi hái c¸n bé vËn hµnh ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. c¸c hîp chÊt H2S. §©y lµ n¬i quan träng nhÊt ®Ó xö lý níc th¶i. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña m¬ng sinh häc nh sau: - PhÝa trªn m¬ng sinh häc. - Vi khuÈn cung cÊp cho qu¸ tr×nh xö lý lµ bïn ho¹t tÝnh. CH4 ®îc sinh ra cã thÓ g©y mïi khã chÞu cho khu vùc xung quanh nÕu kho¶ng c¸ch ly kh«ng ®ñ lín.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 67- . thÝch hîp ®Ó xö lý níc th¶i sinh ho¹t. dÔ vËn hµnh vµ dÔ b¶o dìng. lµ sù ho¹t ®éng cña c¸c vi khuÈn yÕm khÝ. níc th¶i ®îc ®a sang hå l¾ng thø cÊp ®Ó lo¹i bá bïn d. cµng nhêng chç cho ho¹t ®éng cña vi sinh vËt yÕm khÝ. lo¹i bá coliform vµ c¸c vi khuÈn g©y bÖnh tríc khi th¶i ra m«i trêng. Mét lîng Clo thÝch hîp sÏ ®îc ®a vµo níc th¶ ®Ó khö trïng. Níc ®· trong ®îc ®a sang bÓ khö trïng. - PhÝa díi hå. - T¸c nh©n chñ yÕu trong qu¸ tr×nh xö lý lµ vi sinh vËt. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ®îc l¾ng xuèng ®¸y vµ lo¹i bá. - Khi dßng ch¶y ®i qua hå sinh häc. n¬i cã nång ®é «xy t¬ng ®èi thÊp. dïng c¸c chÊt h÷u c¬ trong níc th¶i lµm nguån dinh dìng. còng dïng c¸c chÊt h÷u c¬ trong níc th¶i lµm nguån dinh dìng. Níc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn lo¹i B. ¦u ®iÓm cña c«ng nghÖ xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ - §©y lµ c«ng nghÖ xö lý thuéc lo¹i ®¬n gi¶n nhÊt. c¸c ho¹t ®éng cña vi sinh vËt hiÕm khÝ lóc ®Çu lín h¬n. Níc th¶i tiÕp tôc ®îc ®a sang m¬ng xö lý sinh häc. cµng vÒ sau.

3. Dự án là một hoạt động cải thiện môi trường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3. Trong quá trình hội nhập như ngày nay. Dự án này được triển khai là một bước đúng đắn và thiết thực. Đây là một trong những bước nền móng trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa và nước thải. phù hợp với xu thế phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 68- .  Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường sẽ đánh giá theo từng giai đoạn của dự án để có cái nhìn chung nhất các tác động tổng hợp đối với các đối tượng chịu tác động trước khi dự án được xét duyệt trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.  Phương pháp đánh giá nhanh: Nhằm tính toán tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án.  Phương pháp so sánh nhằm đánh giá các tác động trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn môi trường do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành. vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm. Nó không chỉ là trong quan niệm mà nó còn được thể hiện ở hiệu quả thực tế. cải thiện sức khoẻ cộng đồng và nâng cao năng lực. Công tác giáo dục truyền thông thông qua các Hội phụ nữ. tìm hiểu nguyên nhân và dự báo diễn biến của tác động cũng như khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp để có thể giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đó đến môi trường và đời sống cư dân vùng dự án. Đây là công đoạn đầu tiên và thiết yếu của tất cả các công trình. Giai đoạn này góp phần thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến độ thi công của các hạng mục công trình. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG Phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này dựa trên các phương pháp sau:  Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý số liệu khí tượng.Hệ thống thoát nước. xã nhằm thay đổi hành vi. thói quen vệ sinh. Điều này sẽ góp phần phát huy tốt nhất lợi ích của dự án và đảm bảo dự án được thực hiện bền vững. LAVIC . các tác động chủ yếu của toàn bộ dự án là các tác động tích cực. giai đoạn thi công và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn vận hành. xã hội vùng thực hiện dự án. từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện điều kiện vệ sinh nông thôn trong thời gian tới. Giai đoạn 1 : Giai đoạn giải phóng mặt bằng Bước khởi đầu của một công trình đều được các Chủ đầu tư chú ý trước tiên. khả năng của cộng động và các cơ quan địa phương khu vực dự án là điều rất cần thiết. kinh tế. xây dựng trạm xử lý nước thải cho khu vực thành phố. Mục đích của bước này là chỉ ra các tác động tiềm tàng mà việc thực thi dự án có thể mang lại. thuỷ văn. Từ các đánh giá trên có thể xác định các tác động có thể xảy ra khi dự án đi vào thực thi. thanh niên… tại các phường .

Đối với công tác giải phóng mặt bằng.  Vận chuyển vật liệu. Chính vì vậy. hệ thống thoát nước thải  Đất đào bới. Ô nhiễm không bụi. Cải tạo và xây dựng mới hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải Cải tạo và xây mới hệ thống thoát nước mưa. các tác động môi trường chỉ là những tác động vật lý.2. kết quả công trình sau khi thi công khẳng định sự đẳng cấp của chủ đầu tư. số lượng và chất lượng công trình trong từng hạng mục công trình đó.. đó không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là vấn đề thay đổi thói quen sinh hoạt. Các hạng mục công trình chính là hệ thống thoát nước mưa. Giai đoạn 2 : Giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đây là giai đoạn đáng quan tâm nhất của hầu hết tất cả các công trình.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 69- .Hệ thống thoát nước. kinh nghiệm của nhà thầu thi công và cái thể hiện quan trọng nhất đó là sự hoàn thiện của công trình về thời gian. vật liệu xây dựng và vật liệu phủ lấp trên các tuyến đường thi công. ủng hộ của người dân khu vực dự án.  Các khí thải từ các phương tiện vận LAVIC . hiểu biết của chuyên gia thiết kế. trạm xử lý nước thải và các hạng mục công trình phụ trợ. công tác này không gặp nhiều khó khăn và nhận được sự đồng tình. Mỹ quan  Tập kết vật liệu và đậu xe trên các tuyến đường thi công. thúc đẩy tiến độ công việc và động lực cũng như tiết kiệm thời gian. phá dỡ vỉa hè. phương thức kiếm sống. tạo điều kiện cho các hộ nằm trong diện phải di chuyển có các cơ hội tạo ra thu nhập và mức sản xuất trước khi có dự án là những vấn đề không nhỏ đối với việc thực thi các dự án. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Giải quyết thoả đáng yêu cầu cho dân cư địa phương tại khu vực bị thu hồi đất (thu hồi tạm thời hoặc thu hồi vĩnh viễn). Thế nên. Bảng 3. nước thải. chất độc hại  Hoạt động giải toả mặt bằng.. hạn chế tối đa các tác động đến sức khỏe và chất lượng môi trường xung quanh cũng như người dân. nên cần có phương án hạn chế thấp nhất số hộ phải di chuyển và cần tính toán hợp lý đến khả năng tái định cư. Những diện tích đất thu hồi tạm thời cho việc tập kết các nguyên vật liệu hoặc thu hồi vĩnh viễn cho thi công các hạng mục công trình cũng cần quan tâm và quan tâm triệt để. công sức cho các giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động tiềm ẩn trong giai đoạn thi công Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng 1. giai đoạn này có những tác động mạnh mẽ nhất đến môi trường và con người. hệ sinh thái trong khu vực thi công. đặc biệt là công nhân trực tiếp thi công và những người dân trong khu vực dự án. Việc đánh giá các tác động này giúp cho nhà thầu thi công có những biện pháp giảm thiểu và hạn chế các tác động tiêu cực.

Ô nhiễm nước mặt  Đất cát trong quá trình thi công xâm nhập vào hệ thống thoát nước. CO.. CO2)  Hoạt động đào mương. máy ủi.)  Cắt đường.  Hoạt động của các phương tiện thi công (máy xúc. đào đất trong phương pháp đào.  Nước ngập tháo ra từ các đường cống đào. Các sự cố tiềm ẩn LAVIC . dầu mỡ rò rỉ từ các phương tiện thi công.  Bùn đất và vật liệu đào đắp bị rửa trôi.2009  Tai nạn giao thông trên đường bộ. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 70- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng chuyển và thi công (SOx.  Gây tắc nghẽn giao thông. đường ống. Ô nhiễm tiếng ồn Rung  Hoạt động phá dỡ vỉa hè.  Sử dụng một phần đường để VLXD. Giao thông  Công trường đang thi công.  Kích ống trên một đoạn đường dài..Hệ thống thoát nước. Ngập lụt  Trong quá trình thi công có thể gây ra ngập lụt cục bộ khi không bố trí hợp lý các tuyến thoát nước kịp thời. rãnh lắp đặt ống nước gây bụi  Chất trữ đất và các vật liệu xây dựng phát sinh bụi. cống. NOx. An toàn và sức khoẻ cộng đồng  Khói bụi và tiếng ồn phát tán có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt trên các tuyến đường thi công.  Tăng mật độ giao thông trên các tuyến thi công các hạng mục công trình.  Nguy hiểm cho công nhân khi đào hố ga. cắt và đào lòng đường.

bùn thải bị đẩy ra sông. vận chuyển và đổ thải.2009  Khí phát sinh từ khu vực nấu ăn. Nạo vét và cải tạo hệ thống cống.  Khí thải từ các nguồn ô nhiễm . Xã hội  Phát sinh các nhu cầu về điện. thông tin) Phát quang LAVIC . Đất  Chất thải rắn của công nhân. Nước  Nước thải sinh hoạt của công nhân. rạch.  An ninh và các vấn đề xã hội khác. rãnh hiện có  Ảnh hưởng đến cản quan khu vực. Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 71- .  Bệnh nghề nghiệp.  Tai nạn lao động. Hệ sinh thái động. Ô nhiễm môi trường đất  Chất hữu cơ. Cảnh quan  Gây ngập lụt cục bộ.Hệ thống thoát nước. An toàn lao động  Quá trình lưu trữ. nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Kiểu tác động đặc trưng  Sự cố khi lắp đặt đường ống.  Các khí độc thoát ra từ cống thoát. Xây dựng trạm bơm chuyển tiếp nước thải và trạm xử lý nước thải Tập kết công nhân tại các lán trại  Gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường. Không khí Chuẩn bị các tiện ích phục vụ quá trình thi công (điện. Ô nhiễm không khí  Mùi phát sinh từ nước thải và bùn thải. Xã hội  Kích cầu về thị trường hàng hoá tại địa phương. nước.  Cây cối bị chặt phá.  Các KLN (nếu có). 2. các cơ sở hạ tầng khác. Ô nhiễm môi trường nước  Nước thải.  Ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

 Tăng mật độ giao thông. Cảnh quan  Phá vỡ cảnh quan. tràn vật liệu. Các sự cố tiềm ẩn  Tai nạn giao thông đường bộ.). Không khí  Bụi nguyên vật liệu phát tán trong quá trình tập kết nguyên vật liệu.. Hệ sinh thái.  Biến động giá cả hàng hoá. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản chuẩn bị mặt bằng cho trạm bơm nước thải Môi trường bị ảnh hưởng thực vật  Tài nguyên sinh vật bị huỷ diệt trong phạm vi phát quang. nổ. Tiếng ồn Các sự cố Tập kết vật liệu xây dựng và các phương tiện thi công đến môi trường.  Đổ đống nguyên vật liệu. lún..)  Vật liệu bị chảy. Kiểu tác động đặc trưng  Hoạt động của phương tiện phát quang. trôi vùng tiếp giáp với nước. rủi ro trên đường thuỷ (tràn dầu. Đất  Hư hỏng đường xá.  Tai nạn trong phát quang.. va chạm. Nước  Sự cố..  Các sự cố rủi ro (Cháy. Tiếng ồn LAVIC . Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 72- .  Huỷ diệt tài nguyên sinh vật trong phạm vi tập kết vật liệu. Xã hội  Thúc đẩy lưu thông và tiêu thụ hàng hóa.  Hoạt động của phương tiện vận chuyển.  Khí thải từ các phương tiện vận chuyển.2009  Hoạt động của các phương tiện vận chuyển. độngthực vật  Bụi phủ thực vật làm giảm khả năng quang hợp.Hệ thống thoát nước..

 Thay đổi mục đích sử dụng. LAVIC .  Vật liệu và đất đá bị rửa trôi Nước  Lan truyền nước bẩn  Nước sử dụng và nước thải trong quá trình thi công nền móng. Tiếng ồn  Vận chuyển của các phương tiện vận tải. máy xúc. Nước  Nguyên vật liệu bị rửa trôi và lan truyền nước bẩn.  Khí thải từ các phương tiện thi công nền móng. bụi nguyên liệu bị phát tán. dầm.  Đổ đống vật liệu. nén.  Bụi đất đào đắp.  Đổ đống nguyên.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 73- .  Khí thải từ các phương tiện vận chuyển. nén đất. vật liệu. Đất  Cấu trúc nền đất bị thay đổi.Hệ thống thoát nước. vật liệu bị phát tán trong quá trình san lấp.  Thay đổi cấu trúc bề mặt. Không khí  Bụi nguyên.  Lắng đọng bùn cát. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản San lấp mặt bằng Môi trường bị ảnh hưởng Cảnh quan Các sự cố tiềm ẩn Hệ sinh thái.. đất đá. Tiếng ồn Chuẩn bị nền móng Không khí  Hoạt động của các phương tiện vận chuyển. đầm. độngthực vật Đất Kiểu tác động đặc trưng  Cảnh quan bị phá vỡ.  Tai nạn lao động.  Huỷ diệt tài nguyên sinh vật do quá trình san lấp mặt bằng. cẩu..  Hoạt động của các phương tiện thi công đắp.  Tai nạn giao thông.

Đánh giá thấy được vấn đề. vận chuyển nước thải và trạm xử lý nước thải Sau khi dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động. hệ thống thu gom. nhựa. suy luận để giải thích cho các nguyên nhân của vấn đề đó và lựa chọn hướng giải quyết hữu hiệu và thân thiện nhất đối với môi trường và người dân.  Bao bì các loại sắt.  Vật liệu và đất đá bị rửa trôi Nước  Lan truyền nước bẩn  Nước sử dụng và nước thải trong quá trình thi công các công trình. công đoạn vận hành cần được đề ra với các biện pháp giảm thiểu khi vận hành trạm xử lý.  Bao bì các loại sắt. cống. bụi nguyên liệu bị phát tán từ quá trình lắp đặt đường ống. Tiếng ồn  Hoạt động của các phương tiện thi công xây dựng các hạng mục công trình. Giai đoạn 3 : Giai đoạn vận hành trạm bơm.  Tai nạn giao thông Các sự cố tiềm ẩn  Các khả năng gây cháy nổ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Các hoạt động cơ bản Môi trường bị ảnh hưởng Chất thải rắn xây dựng Các sự cố tiềm ẩn Xây dựng các hạng mục công trình chính tại trạm bơm tăng áp và trạm xử lý nước thải Kiểu tác động đặc trưng  Chất thải rắn nguy hại.  Khí thải từ các phương tiện thi công đóng cọc. Chất thải rắn xây dựng  Chất thải rắn nguy hại (Dầu nhớt... nhựa. thép.người mà được LAVIC .  Tai nạn giao thông  Các khả năng gây cháy nổ.. Không khí  Bụi đất đào đắp. các loại hoá chất). bơm.. thép.Hệ thống thoát nước. đổ cọc bêtông. xây lắp các hạng mục công trình.. Đất  Cấu trúc nền đất bị thay đổi.  Sự cố lắp đặt các đường ống..  Vận chuyển của các phương tiện vận tải.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 74- .

ống thoát và khu trạm xử lý nước thải. vì vậy. sinh thái… trong quá trình giải phóng mặt bằng. thực thi dự án và khi trạm xử lý đi vào hoạt động đến con người và môi trường. tạo mặt bằng nhanh chóng cho quá trình thi công. Cây cối rậm rạp. Không có cây xanh. Phần xây mới là chính.1. ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí. bồn hoa. việc sử dụng các máy ủi. Giai đoạn giải phóng mặt bằng Đối với giai đoạn giải phóng mặt bằng. sửa chữa lại và bổ sung thêm phần thiếu thì quá trình chuẩn bị không có những tác động đáng kể đến hàm lượng bụi phát sinh. Phần diện tích này chủ yếu là ruộng đang hoa màu nên không cần thực thi công tác giải phóng. diện tích sử dụng là 3. công việc phát quang sẽ được tiến hành giải tỏa. Các hạng mục này sẽ được hoàn trả cùng với mặt đường như trước khi thi công.Hệ thống thoát nước. hàng rào. hạng mục kiến trúc công trình.0 ha thuộc xã Bản Ten. Tác động đến môi trường không khí 3.3. thi công và khi dự án đi vào vận hành. đào đắp để tạo mặt bằng với cốt nền theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế. Vấn đề không chỉ là vận hành tốt. miếu mạo… bị ảnh hưởng hay di dời trong phạm vi thi công.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 75- . Để đánh giá các ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị. cắt cây công nghiệp có thể gây ra khí thải từ các động cơ. các chất khí độc hại từ các phương tiện tham gia thi công. thường được tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước được thi công trên vỉa hè ở các tuyến đường . Nếu không có biện pháp xử lý. Đây cũng là mục tiêu của các công trình khác và là mục tiêu phát triển và phát triển bền vững như xu thế phát triển ngày nay trên toàn thế giới. Ở những hạng mục xây mới tuyến cống. cần tạo mặt bằng trước khi tiến hành thi công. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hưởng lợi từ dự án. Tuy LAVIC . ảnh hưởng cảnh quan khu vực. Ở khu vực trạm xử lý nước thải và các công trình phụ trợ. chỉ tiến hành đền bù đất ruộng theo quy định về khung đền bù chung của Tỉnh Điên Biên hiện hành. chủ yếu thành phần là chất hữu cơ. bụi sinh ra chủ yếu do quá trình phát quang cây cỏ. 3. một số tuyến cống sẵn có khu vực nội thị cũ được tận dụng. Tại giai đoạn thi công sẽ tiến hành quá trình san lấp. bụi rậm… Các tác động chính đến môi trường bởi các tác nhân như bụi.Các tuyến thi công đều nằm trong khu vực nội thị. Quá trình này sẽ phát sinh một khối lượng chất thải rắn. tiếng ồn. các ảnh hưởng trong giai đoạn này coi như không đáng kể. không có các ảnh hưởng đến cây xanh hai bên đường. cần đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng các thành phần môi trường cũng như các yếu tố kinh tế xã hội. Do đó. nước và đất và sức khỏe công nhân… Ngoài ra.1. các hộ kinh doanh. chù chiền. Việc chuẩn bị mặt bằng cho thi công các hạng mục này hầu như không gặp khó khăn.1.3. thuận tiện hay đơn giản tối đa các công đoạn đối với những kỹ sư và nhân viên điều hành trạm xử lý mà nó cần đạt tới mục tiêu là phát triển bền vững và trong khi vận hành thì công trình cần đạt được tính thân môi trường. sự phân hủy nhanh của các chất hữu cơ do vi sinh vật phân hủy gây mùi xú uế.

1. Cần có những biện pháp giảm thiểu và xử lý triệt để lượng chất thải rắn này không gây những ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các hạng mục công trình thi công tiếp theo.3. Các trạm bơm nước thải được thi công 05 đơn vị trạm bơm được đặt rải rác tại các vị trí trên tuyến đường thi công để đảm bảo bơm nước đủ công suất về trạm xử lý và giảm độ sâu chôn cống. (3) bụi đất từ mặt đường khi vận chuyển. vật tư trong thi công các hạng mục công trình và đất đá cho san lấp. hàm lượng bụi tạo ra LAVIC . Giai đoạn này cần đặc biệt quan tâm của chủ đầu tư. xây dựng và sửa chữa các tuyến ống. Giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đây là giai đoạn mà có những tác động lớn và mạnh mẽ nhất đến thành phần chất lượng không khí nền khu vực thi công. tập kết. (4) Việc phát thải khí độc từ các động cơ tham gia thi công. thời gian thực thi ngắn. chủ yếu là lượng bụi phát sinh khi phát quang và chất thải rắn hữu cơ. ảnh hưởng đến môi trường không khí. (1) Bụi phát sinh do thi công san lấp. quá trình đào đắp. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nhiên. Các ảnh hưởng về bụi này đến môi trường và con người là không lớn.0 ha với công nghệ xử lý nước thải là Mương xử lý sinh học.Hệ thống thoát nước. cống. lượng bụi phát sinh chủ yếu trong quá trình chuẩn bị mặt bằng tại khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải dự kiến. tiếng ồn và rung chấn được xem xét trong quá trình (1) san lấp. hệ thống thoát nước thải và trạm bơm nước thải. Những ảnh hưởng không tác động dài và liên tục mà nó chỉ gây những tác động trong từng khu vực. các ảnh hưởng của bụi là không đáng kể. chất thải rắn lớn có thể gây ra mùi khó chịu (H2S. đây là giai đoạn gây những tác động chính. axit hữu cơ bay hơi). nước thải tạo ra lượng bụi nhất định. Như vậy khối lượng đất đá đào đắp là khá lớn nên các ảnh hưởng đến môi trường không khí là khá lớn Đối với phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước mưa. hố ga. các tác động này chấm dứt khi hoàn công. tại các thời điểm thi công từng hạng mục công trình và sau đó không có những tác động tương tự kế tiếp. (2) Bụi phát sinh trong quá trình tập kết nguyên vật liệu thi công trong các hạng mục. lưu trữ nguyên vật liệu. máy móc công suất nhỏ nên các ảnh hưởng đến không khí là không đáng kể. san nền theo cốt nền đúng thiết kế kỹ thuật. từ những đánh giá để có thể yêu cầu nhà thầu thi công có những biện pháp phù hợp để hạn chế những tác nhân gây ô nhiễm không khí này. Đối với trạm xử lý nước thải và các công trình phụ trợ với diện tích thi công khoảng 3. 3.2. đào đắp các hạng mục công trình: Khối lượng đào đắp thi công hệ thống thoát nước mưa. lượng bụi phát thải khi thi công trạm xử lý và các hạng mục công trình phụ trợ. Các tác động đến môi trường không khí về chất lượng môi trường nền với bụi và các chất khí độc hại. Như vậy.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 76- .

Cần có biện pháp để hạn chế các tác động này đến người tham gia giao thông. Biện pháp giảm thiểu cần được xem xét để có thể giảm nhẹ những tác động không lớn nhưng lại có những tác động tích lũy trong một thời gian dài sau đó. việc lưu thông các phương tiện trên các tuyến giao động tấp nập. (2) Bụi phát sinh do quá trình tập kết nguyên vật liệu trong công trường: Khối lượng nguyên vật liệu (VLXD) thi công có những ảnh hưởng đáng kể trong quá trình thực thi các hạng mục công trình. trạm bơm và trạm xử lý nước thải có những đóng góp nhất định vào thành phần bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công. Bình thường. Và khi đó. tập kết VLXD đã đóng góp thêm vào mật độ giao thông chung. hàm lượng bụi phát thải được giảm xuống. Việc vận chuyển. đối tượng chịu tác động vẫn chính là những người công nhân thi công trực tiếp và kết quả của cả một quá trình phơi nhiễm là các bệnh liên quan đến phổi. các tuyến thi công trên là đường nội thị. Trong giai đoạn này. LAVIC . tập kết. người dân địa phương quanh khu thi công và môi trường cảnh quan. tiếng ồn và những rung chấn có những tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân vùng dự án. Cảnh sát giao thông… về phương án điều phối tốt giao thông trong thời gian thi công các hạng mục công trình đó. các ảnh hưởng của nó đến môi trường và con người được hạn chế. khu thi công nằm giữa khu ruộng lúa nên các tác động này được phát tán nhanh chóng. tải lượng bụi có thể vượt từ 30-50 lần nhưng tại khu vực thi công. việc vận chuyển. Các tiếng ồn và tác động của rung chấn ở khu xây dựng trạm xử lý hầu như không có tác động đến khu dân cư nhưng tiềm ẩn các nguy cơ về tai trong thời gian tiếp nhận tác động đối với công nhân thi công trực tiếp.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 77- . Nếu thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu thì có thể hạn chế các tác động đến môi trường không khí mà nhất là người dân vì quá trình thi công hệ thống đấu nối hộ gia đình này còn cần sự trợ giúp và hợp tác rất lớn của người dân vùng dự án. Đồng thời có sự phối hợp giữa Chủ thầu xây dựng và các cơ quan liên quan như Sở Giao thông vận tải. phổi…. nơi hoạt động mạnh. lưu trữ các nguyên vật liệu trong khu vực thi công là vấn đề cần được quan tâm với những tải lượng phát sinh bụi khá cao đối với chất lượng môi trường không khí nền. Các đường ống đấu nối với hệ thống chung từ các hộ gia đình thì không gây những ảnh hưởng đáng kể cho môi trường không khí. Quá trình thi công hệ thống đấu nối không có những tác động đáng kể đến thành phần không khí nền. đặc biệt là hàm lượng bụi lơ lửng. Mặc dù công việc nhiều nhưng lại được tiến hành trong một thời gian tương đối dài và các tác động đó chỉ mang tính chất cục bộ trong phạm vi nhỏ (<5m) nên những tác động của công việc này nói chung không lớn. Việc thi công hệ thống thoát nước mưa. tai… hiện đang phổ biến đối với các đối tượng phơi nhiễm này. Nhất là trong những giờ đi làm và khi họ trở về nhà. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên lớn hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Những đóp góp này gây ra những ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và người dân xung quanh với các bệnh liên quan đến giác mạc. hệ thống thoát nước thải. mắt.Hệ thống thoát nước.

Từ đó. số chuyến vận chuyển cho các hạng mục công trình thi công. tổng Hydrocacbon (THC). SO2. tập kết.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 78- . mỗi km vận chuyển xe 10 tấn tiêu tốn khoảng 0. các chất khí độc NO2. Những khí thải này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến thành phần các chất trong không khí. thiết bị. Những chất khí này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và những công nhân trực tiếp tham gia thi công và người dân trong vùng dự án. Nếu tính mỗi đoạn đường vận chuyển là 1km/chuyến. vật tư trong thi công các hạng mục công trình và đất đá cho san lấp Quá trình vận chuyển đất đá và nguyên vật liệu trong thi công sửa chữa các tuyến ống hiện có và xây mới các tuyến đường ống thoát nước mưa và thoát nước thảicông đoạn thi công chủ yếu. Từ khối lượng dầu DO sử dụng ta tính hàm lượng bụi và các chất khí độc phát thải theo các hệ số ô nhiễm tương ứng. Thải lượng bụi này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh. cụ thể cho các tuyến thi công hệ thống nước mưa.hệ thống thoát nước thải. làm tăng đáng kể lượng bụi đối với chất lượng không khí xung quanh. trạm xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng bụi đất từ bề mặt đường. tính toán thải lượng và lên kế hoạch cho các biện pháp để hạn chế và những ứng phó đối với các tác động không tốt đó. Tùy theo chất lượng của đường giao thông và điều kiện khí hậu mà có những tác động đáng kể đến cảnh quan và chất lượng thành phần bụi lơ lửng trong không khí. trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải. mắt và tiềm tàng các nguy cơ gây ung thư… Đối với bụi thì ảnh hưởng đến hệ hô hấp và giác mạc. CO độc đối với hệ hô hấp do không thể cung cấp đủ oxy cho tuần hoàn máu…Việc đánh giá những thành phần và thải lượng của các chất khí thải này góp phần phát hiện sớm. trạm bơm và trạm xử lý nước thải. lưu trữ nguyên vật liệu. CO. Tiêu biểu là hàm lượng bụi. (4)Sự phát thải khí độc từ các động cơ tham gia thi công Khí thải độc hại được phát thải trong quá trình vận hành các máy móc. tầm nhìn của người tham gia giao thông và những người trong vùng thi công các hạng mục đó. cung cấp dịch vụ…. thải lượng của chúng được đánh giá nhanh theo phương pháp đánh giá nhanh môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới .3 lít dầu DO (dDO= 0.Hệ thống thoát nước.789 chuyến. Hàm lượng bụi đất từ bề mặt đường phát sinh trong quá trình vận chuyển góp phần đáng kể vào hàm lượng bụi trong khu vực thi công và những khu liên đới. hệ thống đấu nối với các hộ gia đình là 22.và vận chuyển tại khu xây dựng trạm bơm nước thải.89 kg/l). hệ thống nước thải. và những ảnh hưởng đến hoa màu của các khu ruộng xung quanh. Những tác động chủ yếu là các bệnh liên quan đến phổi. ta có thể tạm tính khối lượng dầu DO dùng đối với các LAVIC .WHO. Tính toán được số km vận chuyển. Các biện pháp giảm thiểu bụi bề mặt đường được cho là cần thiết được thực hiện đối với nhà thầu tiếp nhận các hạng mục thi công công trình này. Để có cái nhìn tổng quan hơn về các tác động của những chất thải độc hại này. Nhất là trong những ngày nắng nóng. Lượng dầu sử dụng trong thi công là dầu Diesel (DO). xây dựng hệ thống thoát nước mưa. phương tiện vận chuyển trong thi công các công việc đề xuất. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên (3) Bụi đất từ bề mặt đường do quá trình vận chuyển.

Các tuyến đường thi công hệ thống thoát nước mưa được thi công trên các tuyến đường nội thị.4.12.5.13 4.54 19. Vì sự phát thải khí thải độc hại chỉ có tính chất cục bộ.86 g/ngày tương ứng với 5. Những biện pháp giảm thiểu để hạn chế ảnh hưởng đến công nhân. thi công chủ yếu trên vỉa hè và dưới lòng đường nên phát thải tại khu vực thi công. 5. Hàm lượng phát thải các chất khí SO 2. 1.60 NO2 14.8 8. thiếu máu… đến con người và các ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. các thông số CO.2000 và tiêu chuẩn nồng độ ô nhiễm của các chất khí độc hại TCVN 5938. 8. THC thấp hơn so với tiêu chuẩn 6 – 30 lần.13.9 32. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hạng mục công trình thi công ở trên tương ứng là 6.Hệ thống thoát nước.98 5.73 0. NO2.005 THC 0.8 0.97 1.9 0.15 45.35 SO2 4.4 159. Việc phát thải các chất độc hại tạo ra những nguy cơ gây các bệnh như ung thư.9 0. 32.15 0. bề rộng lớn.60. lâm.9 9. Khi đó.02 0.94.04 0. Thải lượng chất khí độc hại trong thi công hệ thống thoát nước mưa Thị xã Cao Bằng. Bảng 3.11g/h và 1. CO.002 SO2 4.025 CO 2.02.21 0.97 g/ngày. HC có thải lượng 45.15 0. Những đóng góp không thiện chí của các chất độc vào môi trường nền là điều cảnh báo đối với những nhà thầu thi công với những biện pháp giảm thiểu hợp lý.05 0. 0. 0.001 LAVIC .75.02 1. hàm lượng phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước mưa là 9.4. người dân và sản xuất nông.94 5.98. ngư nghiệp vùng là cần thiết.75 1.08 tấn DO.01 0. 1.31 mg/s.86 1.25 0.31 Từ bảng 3. có những lúc có thể cao hơn vài chục lần so với TCCP. 4. sinh trưởng của cây cối trong khu vực thi công. So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư TCVN 5937. nồng độ bụi cao hơn 4 lần TCCP.09 0.12 THC 0.54 CO 2. bảng tạm tính thải lượng đối với từng hạng mục công trình cụ thể sẽ cho thấy thải lượng phát thải của các chất khí độc. 159. nồng độ SO2 co hơn khoảng 15 lần và thông số NO2 cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 79- . Thải lượng chất khí độc hại trong thi công hệ thống thoát nước thải Thị xã Cao Bằng.35 mg bụi/s. Đối với thi công hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải: Bảng 3. 1.4 0. 19.54.11 0.25 g bụi/h. ảnh hưởng trong thời gian thi công.03 0.01 0.1995. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi 0. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi 0.54.007 NO2 14. trên cho thấy.

So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư TCVN 5937.34 0. Và trạm xử lý nước thải và các hạng mục công trình trong khu vực trạm. NO2. các thông số phân tích bụi. 0. Thi công trạm bơm tại các ngã ba các tuyến đường. Tuy nhiên.04 0.15 0.007.04 1.22. 0. lắp đặt các trạm bơm cũng có những tác động nhất định. địa điểm hạn chế tốt nhất ảnh hưởng bất lợi này. SO 2.01 mg/s.38 1. Đối với các công việc xây dựng trạm bơm nước thải (5 trạm bơm) có diện tích thi công tổng là khoảng 47m2 và sâu xuống 6m dưới lòng đất.04 tấn DO.15.Hệ thống thoát nước. THC thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn. 0. CO.01 0. 0.05 0. NO2.06.9 4.02. NO2.73. 1.7. 0. việc thêm vào không khí bụi và các chất khí độc hại dù ở tải lượng và thải lượng nhỏ nhưng chúng có thể tích lũy và ảnh hưởng theo thời gian.6.22.7.22 0.76.01 g/h và 0. các thông số phân tích bụi. dưới đây: Bảng 3. Thải lượng bụi và các chất khí độc hại khi thi công các trạm bơm nước thải Thị xã Cao Bằng.38 g/ngày. HC có thải lượng 0.4 2. người tham gia thi công. CO. Phát thải bụi và các chất khí độc hại khi tiêu thụ khoảng 0.001mg/s. 0. NO2.21. 6. Do vậy. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Hàm lượng phát thải bụi khi thi công hệ thống thoát nước thải là 0.04. THC thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn. SO2.04 0. 0. Để tránh các tác động đến con người và môi trường. Thải lượng bụi và các chất khí độc hại khi thi công các trạm bơm và trạm xử lý nước thải Thị xã Cao Bằng.21.04 g/ngày tương ứng với 0. Vậy. Nồng độ các chất khí độc hại đối với công việc thi công các hạng mục công trình đối với hệ thống thoát nước thải là hầu như không có.002 mg bụi/s.05 g/ngày.8 0. Do đó. được trình bày trong bảng sau: Bảng 3.01 Tải lượng phát thải bụi 0.04 g/h và 0.68 tấn DO hoàn tất quá trình xây dựng.34 g/ngày tương ứng với 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 80- .06 0. 0.04. 0. 0. Hàm lượng phát thải các chất khí SO2. 0. 0.22 0.09. 0. 0. thi công trong khu vực nội thị nên ảnh hưởng nhanh và phơi nhiễm đối với nhiều đối tượng xung quanh như nhà dân. HC có tải lượng 1. người tham gia giao thông. Các biện pháp giảm thiểu phát thải bụi trong quá trình thi công cần đề cập và có phương án phù hợp.03. cửa hàng.76 0. Tỉnh Cao Bằng Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0. CO.21 0. các tác nhân này có thể có những tác động cộng gộp trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình thoát nước mưa.1995. 0. So với tiêu chuẩn cho phép đối với nồng độ khí đối với khu vực dân cư và tiêu chuẩn phát thải đối với các chất khí độc hại TCVN 5938.01 mg bụi/s.01 g bụi/h.15 14.74 6.1995. các tác động này đến môi trường và khu dân cư coi như không có tác động đáng kể. 0.15. Tỉnh Cao Bằng LAVIC . Việc thi công.9 0.05 g bụi/h.005.2000 và chất khí độc hại TCVN 5938. 0. 0. cần có kế hoạch thi công và bố trí thời gian. 0. 0.025. CO. khối lượng DO sử dụng khoảng 0.74. Hàm lượng phát thải các chất khí SO2. lượng phát thải của bụi và các chất khí độc được tạm tính như trong bảng 3.

Hàm lượng phát thải các chất khí SO2.32 1.56 g/ngày tương ứng với 0. Hàm lượng phát thải các chất độc hại trong quá trình thực thi hệ thống đấu nối với hộ gia đình Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0. 2. tải lượng phát thải sẽ giảm.1995. 0.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 81- .89 10. 0. 5. 10.019 Việc thi công hệ thống đấu nối hộ gia đình phát thải không lớn.27 g/ngày.36.03 0.348. 1.9 4.08 Các thông số thải lượng cho thấy hàm lượng bụi và các chất khí độc hại cao hơn nhiều so với các hạng mục công trình thi công hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải.25 0. tải lượng SO 2 cao hơn tiêu chuẩn 4 lần và phát thải NO2 cao hơn 25 lần so với tiêu chuẩn.55 11. Nồng độ các chất khí độc hại trên so với tiêu chuẩn cho phép TCVN 5937.4 2.02 0. 2.06 mg/s.75 40.47. LAVIC . 0.2000 và các chất khí độc hại đối với con người và môi trường TCVN 5938. Đối với các chất khí độc hại. Các thông số phát thải CO và THC nhỏ hơn từ 6. Nồng độ phát thải khí NO2 cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng không nhiều. 40.25. theo tiêu chuẩn cho phép đối với hàm lượng các chất khí và bụi trong khu dân cư TCVN 5937-1995.15 14.10 1. Nồng độ SO2 xấp xỉ TCCP. 0.30 lần so với TCCP.09 mg/s.63 2.28 0.070 0. NO2. Đối với các hạng mục thi công trong khu vực trạm xử lý nước thải.89. Do đó.08 0. Hàm lượng bụi phát thải 2. CO và THC nằm dưới TCCP rất nhiều. hạn chế các ảnh hưởng bất lợi đến người dân khu vực dự án và công nhân thi công trực tiếp. 0.6 hệ thống đấu nối. 0.07 0. 0. 0.41 1.10.1.07 g/h và 0.8 2.75. từ đó.78.36 1. CO.47 5. Các giá trị phát thải các chất khí độc SO2. Hàm lượng phát thải càng lớn.08 mg/s.27 0.42.Hệ thống thoát nước.9 4.022 mg bụi/s. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Thông số Hệ số ô nhiễm (kg/tấn DO) Tải lượng (g/ngày) Tải lượng (g/h) Tải lượng (mg/s) Bụi SO2 NO2 CO THC 0.09 0.29 0. tải lượng phát thải bụi nằm trong giới hạn TCCP.8. hàm lượng bụi phát thải tạm tính là 0.63 g/ngày.070.55 g/ngày. NO2. 0. 1.348 0.03.02 2.02. CO.25 0.022 0. 0.28 g/h và 0. 1.100 0.42 lần so với thi công hệ thống thoát và 8.8 0.08 g bụi/h.29. 1.25. 0.02. Tải lượng phát thải trên cho thấy. nồng độ phát thải bụi.9 0.78 8.15 14. Thời điểm và thời gian thi công cũng là một trong những giải pháp cần được nhà thầu thi công cân nhắc khi thi công các công việc kỹ thuật này. HC có tải lượng tương ứng là 2.32 g/h và 0.42 0. 8. THC tương ứng là 11.21.9 0. Bảng 3.56 0.21 2.41. nồng độ cao nhất tính toán được cao hơn 6 lần so với TCCP. thời gian thi công khoảng 8 tháng.4 2. hạng mục công trình lớn nhưng được tiến hành thi công tại chỗ và vị trí lựa chọn cho trạm xử lý là đất ruộng nên thành phần phát thải trong quá trình thi công từng hạng mục. 0. thời gian phát thải càng ngắn thì những ảnh hưởng đó đến công nhân và môi trường càng lớn. hàm lượng cao hơn khoảng 3.

Tác hại lớn nhất gây ra cho con người là bệnh bụi phổi. nồng độ lớn nhất tính toán được đối với thông số NO 2 này có thể cao hơn 3 lần so với TCCP.1995 không nhiều.99 LAVIC . Mức ồn các thiết bị thi công. đặc biệt những người công nhân trực tiếp thi công và người dân sống bên cạnh hoặc xung quanh khu vực thi công sẽ phải đối mặt hàng ngày.87 5 Búa chèn và khoan 76 . khoan. trạm xử lý nước thải và hệ thống đấu nối. Đối với phát thải bụi và khí độc do các phương tiện máy móc thì cần có những biện pháp dứt điểm và triệt để.. hạn chế tầm nhìn đối với lưu thông trên các tuyến đường và gần trạm xử lý dự kiến. Tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn xây dựng trạm xử lý nước thải.2000 và TCVN 5938. khí quản. hạn chế tối đa và có hiệu quả đối với các tác động phát thải này. Việc đánh giá nhanh chỉ mang tính chất tương đối và đánh giá sơ bộ về thành phần chất ô nhiễm và tải lượng phát thải của chúng theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và so với bộ tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành. bệnh về mắt (viêm niêm mạc.Hệ thống thoát nước.. hệ thống thoát nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Nếu tính tổng hợp hàm lượng phát thải bụi và khí độc hại trong thi công các hạng mục công trình này. Các rung chấn này là không đáng kể..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 82- .88 4 Cần trục (Di động) 76 .2000. họng. hạn chế tối đa và có hiệu quả đối với các tác động phát thải này.1995 và các tiêu chuẩn áp dụng cho các thông số không khí trong môi trường xung quanh TCVN 5937. Thải lượng của các thông số ô nhiễm này cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép về các khí độc TCVN 5938. lượng phát thải của bụi và các chất khí đó thấp hơn hoặc xấp xỉ tiêu chuẩn. trừ tải lượng phát sinh của khí NO2. cần cẩu. phế quản.). thiết bị thi công (máy đào. trạm bơm nước thải. TCVN 5938.74 3 Xe trộn bêtông 75 . Hàm lượng bụi trong không khí tăng cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của con người.1995. Bảng 3.9. Đối với phát thải bụi và khí độc do các phương tiện máy móc thì cần có những biện pháp dứt điểm và triệt để. kích ứng màng tiếp hợp. Cần có kế hoạch thi công và các biện pháp thi công để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến môi trường và sức khỏe con người. phương tiện vận tải..). STT Phương tiện thi công Mức ồn (dBA) 1 Xe ủi 93 2 Xe lu 72 .. tiếng ồn phát sinh do sử dụng máy đóng cọc. Rung chấn từ các máy móc thiết bị thi công cũng có những ảnh hưởng đến môi trường đất khu thi công và những ảnh hưởng lan truyền trên các tuyến đường gần khu vực thi công. máy nén. bệnh về đường hô hấp (mũi. nồng độ phát thải cao hơn so với TCVN 5937. hàng giờ.. các bệnh về da (Viêm da.). xe xúc trộn bê tông…). Tiếng ồn cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường không khí trong quá trình thi công của hệ thống thoát nước mưa. nhiễm trùng da.

làm năng suất lao động của con người giảm đi từ 20 .40%.Hệ thống thoát nước. nhất là khi có sự cộng hưởng tiếng ồn từ các thiết bị tham gia thi công trong cùng một thời gian.95 dBA.60 dBA khoảng 1. việc thi công thường sử dụng các loại máy nhỏ nên độ ồn sẽ không lớn. gây rối loạn sinh lý và bệnh lý như bệnh thần kinh. Với các hạng mục thuộc hệ thống thoát nước nước mưa.  Ở mức âm thấp hơn 55 dB thì chưa gây ảnh hưởng đến trao đổi thông tin. Tiếng ồn có thể gây bệnh tâm thần. Mức ồn này có thể thay đổi tùy theo khoảng cách tiếp xúc. Những ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người là rất lớn. Tiếng ồn có mức âm lớn hơn 70 dB sẽ ảnh hưởng xấu tới việc trao đổi thông tin công cộng. Khi có dự án. liên tục.  Nếu cường độ âm thanh quá cao sẽ tác động mạnh đến thính giác. tim mạch. Tiếng ồn gây cảm giác khó chịu cho người nghe. nội tiết.  Với mức ồn bắt đầu từ 90dB trở lên.58 lần.45.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 83- . làm tổn hại đến sức khoẻ con người đặc biệt là bộ phận thính giác.104 7 Máy phát điện 82 . Tuy nhiên. điên. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên STT Phương tiện thi công Mức ồn (dBA) 6 Máy đóng cọc 90 . hệ thống thoát nước thải.1. mức ồn có thể đo được ở mức 87. làm gia tăng tai nạn trong lao động. mức ồn cao. mức ồn gia tăng.  Tiếng ồn cũng ảnh hưởng tới các bộ phận của cơ thể. trạm bơm nước thải và các công trình trong hệ thống đấu nối. khu vực thi công hệ thống thoát và các trạm bơm nằm trong khu vực nội thị. thiết bị sử dụng thường có công suất lớn. Các tạm tính mức ồn trong khu vực thi công được đưa ra dựa trên bảng quy định về mức ồn đối với khu vực thi công. Đối với khu vực trạm xử lý nằm xa dân cư nên không ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư. nhà dân ở ngay sát lề đường hoặc gần đó nên tiếng ồn có thể tác động trực tiếp đến họ. hạn chế khả năng làm việc và nghỉ ngơi.92 8 Cộng hưởng các mức độ ồn 78 . mức độ ảnh hưởng không nhiều còn việc xây dựng trạm xử lý ở quy mô lớn hơn nên các loại máy móc. Mức ồn đo được ở trạng thái bình thường khoảng 50-62 dBA.100 Cường độ và mức độ phát thải tiếng ồn sẽ tăng lên khi các phương tiện hoạt động nhiều. mất trí. Thông thường thính giác bắt đầu ảnh hưởng từ mức độ âm thanh 90dB trở lên. thiết bị. nhưng có ảnh hưởng trực LAVIC . cao hơn so với tiêu chuẩn cho phép về mức ồn đối với khu dân cư. Mức ồn 100dB tác động trong khoảng thời gian ngắn gây ảnh hưởng xấu đối với phần tai trong. cường độ làm việc của máy móc.

tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống của con người là rất lớn. Môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và rung chấn khi vận hành các thiết bị. Các tác động nói trên không lớn và gây ra những ảnh hưởng không đáng kể. Nhìn chung. không có những tác động đến môi trường nước. Tóm lại. LAVIC . không có những tác động hóa nước. 3.3. Tiếng ồn cũng phát sinh từ việc vận hành hệ thống này nên cần có kế hoạch vận hành với các thời điểm và thời lượng vận hành hạn chế vào giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh khu trạm xử lý. Biện pháp giảm thiểu sẽ được đề cập cụ thể trong chương sau để có thể giảm thiểu tác động này đối với môi trường không khí nền. SO2…). chỉ ảnh hưởng đến một phần nhà ở hoặc kết cấu khác như hàng rào. sân… Giai đoạn này không có tác động đáng kể đến môi trường nước.1.2.3. Tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn vận hành Đối với quá trình vận hành. nước thải. Như vậy. Vì vậy. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tiếp đến người lao động tham gia thi công tại công trường.Hệ thống thoát nước. Các tác động đến môi trường không khí về hàm lượng các chất khí độc phát thải chủ yếu. Từ những đánh giá về thông số và tải lượng tạm tính trên để có những biện pháp giảm thiểu và thân môi trường. sinh lý. tường bao. 3. sử dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và biện pháp che chắn để tiếng ồn không lan truyền đi xa là cần thiết.3. làm ảnh hưởng đến thính giác và hệ thần kinh.1.3. giảm hiệu suất lao động. tăng một số các chất do quá trình rửa trôi… Các tác động này chỉ mang tính chất vật lý. Các chất ô nhiễm khác hầu như không phát sinh và do đó. Nó che lấp âm thanh cân nghe.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 84- .2. NO2. Tác động đến môi trường nước 3. bùn…) và từ quá trình vận hành máy ở các động cơ đốt trong (các khí CO. là nguy cơ dẫn đến các biểu hiện xấu về tâm lý. di dời nhà ở của dân. những ảnh hưởng đến môi trường không khí chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và tại chỗ. Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Mặt bằng cho hệ thống thoát nước mưa. trạm bơm và trạm xử lý nước thải không phải giải tỏa. bệnh lý. Các chất khí phát sinh có thể gây ra mùi khó chịu trong khu vực trạm xử lý và các chất khí độc có thể ảnh hưởng đến công nhân vận hành trực tiếp nhưng nồng độ chất khí độc này không cao và chỉ ảnh hưởng ở phạm vi nhỏ. máy móc và một số các khí phát thải từ các chất thải rắn thu được từ các song chắn rác (chất hữu cơ. hầu hết chỉ là những tác động mang tính chất vật lý như làm tăng hàm lượng các chất rắn lơ lửng trong môi trường nước. trong khi thi công hầu như ở tất cả các hạng mục đều có những tác động đáng kể đối với môi trường xung quanh và con người. tác động của giai đoạn vận hành này đối với chất lượng không khí là không đáng kể và có thể kiểm soát được phụ thuộc vào công nhân và nhân viên vận hành trạm.

da… Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà nhất là trong vấn đề về vệ sinh dịch tễ thì sẽ rất nguy hiểm và có nguy cơ lan truyền trên diện rộng. Cần thiết kế và có những biện pháp để đảm bảo mỹ quan và hạn chế các bệnh dịch cho người và gia súc cũng như giải quyết vấn đề ngập lụt cục bộ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3. Tác động đến môi trường nước giai đoạn thi công các hạng mục công trình Đối với quá trình thi công. Như vậy. ta sẽ có tải lượng nước thải đó.35 202.2.1. Việc thải ra một lượng lớn nước thải. nước chảy tràn kéo theo các loại đất đá. Ngoài ra.5 2 Hệ thống thoát nước mưa 12 40 3. giấy… Mặc dù đó là những chất thải rất dễ phân hủy nhưng nếu không có vị trí và thời điểm phân hủy thích hợp sẽ tạo ra những nguyên nhân cho việc phát triển và phát tán các bệnh tật đối với con người và động vật. Khi đó. Từ đó có thể đánh giá được lượng nước thải của công nhân xả ra môi trường. Lượng nước cấp hàng ngày chính là lượng nước thải. lượng nước mưa chảy tràn còn kéo theo các chất thải rắn sinh hoạt như rau. vấn đề nước được coi là rất cần thiết. Lượng nước mưa chảy tràn sẽ gây ra những tác động đến môi trường nước mặt thông qua quá trình rửa trôi bề mặt.3. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường nước thông qua lượng nước tiêu thụ của công nhân thi công liên tục ở các lán trại tạm (lượng nước thải được tính bằng 90% lượng nước sạch) và lượng nước mưa chảy tràn. chỉ cần tính lượng nước cấp.Hệ thống thoát nước. Từ đó ta tạm tính lượng nước thải mỗi ngày của công nhân là a*b ( lít/ngày) và tải lượng tính chung cho toàn bộ quá trình thi công là: Thải lượng nước thải sinh hoạt của công nhân ( m3) = a*b*c/1000. giảm năng lực thoát nước cục bộ tại khu vực và có thể gây những ngập lụt cục bộ tại khu vực thi công.6 1296 3 Hệ thống thoát nước thải 12 30 2. chứa chất những mầm mống các tác nhân gây bệnh như các vi sinh gây bệnh về mắt. cần có những hướng dẫn và chỉ đạo để có thể hạn chế ảnh hưởng bất lợi này. tiêu hóa. Lượng nước thải của công nhân thi công Lượng nước thải của công nhân tại các lán trại được tính dựa trên lượng nước cấp sinh hoạt hàng ngày của các công nhân tại khu lán trại tạm trong thời gian thi công các hạng mục công trình.7 972 4 Trạm bơm nước thải 5 15 1. Nếu tính trung bình nước sử dụng cho mỗi công nhân là a-l/ngày/người. số người công nhân tham gia thi công là b-người và thời gian thi công các hạng mục công trình đó là c-ngày.5 LAVIC .35 40. hạn chế ách tắc và tai nạn giao thông. Các giai đoạn thi công và tải lượng nước thải của công nhân tương ứng được tạm tính như trong bảng sau: STT Hạng mục thi công Thời lượng Số công Tải lượng Thải lượng thi công nhân nước thải nước thải 3 ( tháng) ( người) ( m /ngày) (m3) 1 Giải phóng mặt bằng 1 15 1.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 85- . bùn đất khi đào đắp xuống lưu vực sông nên hạn chế dòng chảy ở các rãnh thoát tạm.

thời gian thi công tương đối dài. Đối với trạm xử lý nước thải. số lượng công nhân tham gia trong giai đoạn này ước tính khoảng 15 người.632. cần có biện pháp thỏa đáng.3 2430 702 5643 Đối với giai đoạn giải phóng mặt bằng Giai đoạn này tạm tính thời lượng tiến hành là 1 tháng do chỉ giải phóng mặt bằng ở hạng mục thi công trạm xử lý và các công trình phụ trợ. Với những tác động không nhỏ và có các tác động trực tiếp đến các giác quan của cơ thể như viêm nhiễm. bảng trên đã chỉ ra thải lượng và tải lượng nước thải để hoàn thành các hạng mục công trình này. đau… mắt và xuất hiện các bệnh ngoài da… ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công và người dân trong và xung quanh vùng dự án. giảm ngập úng. tải lượng nước thải là 1.5 m3/ngày và thải lượng nước thải tương ứng là 2.268 m3 nước thải.5m3 nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 5 6 7 Trạm xử lý nước thải Hệ thống đấu nối hộ gia đình Tổng cộng 18 13 50 20 170 4. tải lượng nước thải sinh hoạt của công nhân là 4. Lượng nước thải tạm tính cho quá trình thi công hệ thống thoát nước mưa.5 m3. Từ số công nhân tham gia thi công và lượng nước thải tạm tính cho mỗi người là 90l/người/ngày. Các tác động từ nước thải không được thu gom và xử lý hiệu quả sẽ có thể tạo ra những tác động tương đối phức tạp. Khối lượng nước xả thải khá lớn. Đối với hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải Hai hệ thống thoát nước mưa và nước thải này được thi công trong thời gian tạm tính khoảng 12 tháng cho mỗi hạng mục ở hệ thống thoát nước mưa và nước thải. khu vực trạm xử lý dự LAVIC . nước thải là 2.35m3/ngày và thải ra môi trường khoảng 202. Thải lượng nước không lớn nhưng nếu không có kế hoạch thu gom và xử lý triệt để sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường. Khu vực thi cồng khu vực thi công không nằm gần khu dân cư nhưng đối với các khu vực thi công trạm bơm nước thải được thi công ở các ngã ba đường nên có ảnh hưởng lan rộng. Lượng nước tạm tính cho mỗi công nhân là 90 l/người/ngày.8 15. Lượng nước thải tạo ra tương đương với lượng nước cấp cho công nhân trong thời gian thi công các hạng mục công trình.430 m3. Vậy tổng thải lượng trong quá trình thi công trạm xử lý nước thải và trạm bơm nước thải là 2. ách tắc giao và tai nạn giao thông hy hữu khi thực thi dự án. Do đó.5 1. Đối với hệ thống trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải Khối lượng công việc ở các trạm bơm tăng áp cần 5 tháng với 15 công nhân thi công liên tục và tiến hành thi công ở trạm xử lý nước thải cần thời lượng là 18 tháng thi công và sử dụng tới 50 công nhân thi công trực tiếp. Tải lượng nước thải của công nhân trong giai đoạn này rất lớn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 86- . thải lượng nước mỗi ngày là 90l/ngày/người.5m3. Số công nhân sử dụng liên tục trong khoảng 70 người hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Tạm tính lượng nước thải trong giai đoạn này là khoảng 40. Đối với trạm bơm nước thải.Hệ thống thoát nước.

Số người được bố trí để vận hành trạm là 26 người (1 trạm trưởng. 3 cán bộ kỹ thuật.Hệ thống thoát nước.1. Cần quan tâm đến các biện pháp can thiệp về kỹ thuật.34 m3 và tương đương với thải lượng nước thải sinh hoạt là 2. Do vậy. lịch trình thi công và thu gom hợp lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tốt nhất các ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. 9 công nhân vận hành cho trạm xử lý và trạm bơm.34 x 90% = 2. đảm bảo thi công đúng tiến độ.106 m3 nước thải. 8 công nhân vận hành. Biện pháp thu gom. Thời gian thi công khối lượng công trình này là khoảng 13 tháng. có thể tự bảo vệ mình trước bệnh tật và môi trường lán trại tạm xung quanh cũng như khu vực thi công. Quá trình thi công hạng mục công trình này gắn liền với hoạt động của các hộ dân. Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn vận hành Trong giai đoạn vận hành. nước thải sinh hoạt của công nhân. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên kiến nằm trên khu đất tại xã Bản Ten B nên không có dân cư. Việc áp dụng các phương pháp. Khối lượng nước sinh hoạt sử dụng là 90l/người/ngày nên mỗi ngày trạm cần 26 x 90/ 1000 = 2. do các công nhân được tập kết tại các lán trại tạm trong thời gian thi công nên những ảnh hưởng chủ yếu tác động đến chính các công nhân đó. thải lượng nước thải được tạm tính dựa trên số công nhân và kỹ sư vận hành trạm xử lý. vận chuyển và xử lý hợp vệ sinh sẽ có những tác động bất lợi đối với môi trường và nhân viên vận hành trạm. Lượng nước thải tạm tính cho giai đoạn thi công theo bảng tạm tính trên là 702 m3 nước thải với tải lượng là 1. xử lý cần được quan tâm để đảm bảo sức khỏe công nhân. Đối với hệ thống đấu nối hộ gia đình Hệ thống đấu nối hộ gia đình sử dụng số lượng công nhân thi công là 20 người. các tác động của nước thải sinh hoạt chỉ ảnh hưởng đến công nhân thi công tại các lán trại tạm. Việc thi công hạng mục công trình không tập trung tại một điểm nhất định nên tùy theo tiến độ công việc mà chủ thầu thi công có các kế hoạch rõ ràng để thu gom và xử lý tốt nguồn nước thải. LAVIC . thi công và ý thức của người công nhân tham gia thi công và những hỗ trợ về mặt vệ sinh để người công nhân có đủ kiến thức thông dụng nhất. nước ngầm tại khu vực thi công. Tuy nhiên. nhân viên vận hành trạm là vấn đề cần được xem xét.2. hạn chế các ảnh hưởng đến môi trường và từ đó. Giai đoạn này sử dụng số công nhân ít hơn so với thi công trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải nhưng thời gian thi công giãn ra dài hơn nên tải lượng nước thải mỗi ngày ít hơn nhưng tải lượng cho toàn bộ quá trình thi công khá lớn. Thải lượng nước thải trong khi vận hành trạm xử lý nói chung không lớn nhưng nếu không có kế hoạch thu gom.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 87- .3. góp phần giải quyết vấn đề ngập úng và đảm bảo sức khỏe cũng như những điều kiện về vệ sinh môi trường cho công nhân ở các lán trại và dân cư lân cận. Hệ thống thoát nước ở khu vực trạm xử lý được thiết kế và có thể dảm bảo năng lực thu gom và thoát nước mưa.đối với trạm bơm và sức khỏe của công nhân thi công tại các lán trại cũng như môi trường nước mặt.8m3/ngày. 5 người cho bộ phận hành chính kế toán). 3.

hệ thống thoát nước thải. Tuy nhiên. ách tắc cục bộ và ảnh hưởng đến môi trường nước mặt khi kéo theo các chất thải rắn và các chất tạp khác. Quá trình thi công các hạng mục công trình trong hệ thống thoát nước mưa. san lấp. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 3. hóa sinh trong một thời gian ngắn. ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Công tác chuẩn bị cho thi công các tuyến cống thoát nước mưa.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 88- .3. Để tránh nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp và tranh chấp không đáng có. một khối lượng đất đá sẽ được chuyển đến và tạo ra mặt bằng phù hợp với thiết kế. lớp phủ thực vật bị loại bỏ và tạo mặt bằng trơn chuẩn bị cho thi công nên bề mặt đất bị thay đổi. Trong quá trình thi công cần có những biện pháp để hạn chế quá trình rửa trôi bề mặt. hố ga và trạm xử lý. giải tỏa là không cần thực hiện. Tác động đến môi trường đất 3. Giai đoạn giải phóng mặt bằng chỉ có những tác động làm thay đổi bề mặt đất nhanh chóng nhưng những tác động đó chỉ là tầng trên cùng của đất nên nó sẽ chưa có những ảnh hưởng lớn đối với môi trường đất. Tác động đến môi trường đất trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Việc chuẩn bị mặt bằng cho công tác thi công có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường đất. Giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng lợi ích của người dân theo đúng khung đền bù. nước thải. cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương. địa hình thổ nhưỡng bị thay đổi các tính chất cơ. lý.2. Đối với các diện tích sử dụng cho công tác thi công các tuyến ống. đời sống của công nhân tại các lán trại. việc giải phóng mặt bằng tập trung ở quá trình phát quang. trạm bơm nước thải có ảnh hưởng trước tiên đến lớp phủ thực LAVIC .3. Tổng diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn để xây dựng trạm xử lý nước thải đều là đất nông nghiệp đang trồng lúa và hoa màu ở xã Bản Ten nên vấn đề đền bù.3. Do vậy. có chính sách ưu tiên và đảm bảo thu nhập cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp. hiện tượng rửa trôi bề mặt và ảnh hưởng đến môi trường nước mặt… Mặc dù đất được đào lên và sau đó cũng được hoàn trả hiện trạng bề mặt. đào đắp theo cốt địa hình nền như trong thiết kế. là nguyên nhân của các quá trình ngập lụt. do cốt nền thấp hơn nên trong giai đoạn thi công.3. Cần có sự quan tâm sâu sắc của chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương để người dân có thể ổn định cuộc sống và ổn định về kinh tế.Hệ thống thoát nước. các công việc có thể tiến hành ngay khi thực thi hạng mục thi công này. Tác động đến môi trường đất giai đoạn thi công các hạng mục công trình Lớp phủ thực vật mất sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh như mất lớp bảo vệ. Đối với khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải dự kiến. Phần đánh giá tác động này sẽ được đề cập cụ thể trong phần thi công các hạng mục công trình dưới đây. trạm bơm tăng áp không cần giải phóng. có thể thấy được các ảnh hưởng như nhiệt độ tăng cao trong khu vực thi công. Và khi đó. cống. công tác đền bù. cần chú ý đến việc tạo lập việc làm.3.1. 3. chuẩn bị. giải toả không khó khăn. các ảnh hưởng của thi công đối với đất sẽ rất rõ ràng. Nếu đất có cốt nền phù hợp thì quá trình thi công sẽ có thể bắt đầu tiến hành các hạng mục công trình.3. tái định cư chung của Tỉnh và điều này cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

thiết bị thi công làm tăng sự xâm nhập của các chất độc vào môi trường đất. chủng loại. Các tác động đối với đất xảy ra chủ yếu ở trạm xử lý nước thải.Hệ thống thoát nước. Nguyên nhân là lượng xăng. tại các song chắn rác trước khi xử lý ở trạm xử lý nước thải. đường giao thông trong trạm xử lý. tạo ra những xung yếu ở lớp đất phía dưới và các công trình trên đó… Những đánh giá. Khối lượng chất thải rắn từ việc đào đắp ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường đất vì chúng sẽ được sử dụng để san nền và một phần được vận chuyển đến các khu vực cho việc trồng cây xanh. có thể xuất hiện những ảnh hưởng về sau như gây ra hiện tượng sụt lún.3. rạn bề mặt. hệ thống thoát nước thải. xe máy… Thế nhưng. Tác động đến môi trường đất trong giai đoạn vận hành Một trong những ảnh hưởng đến môi trường đất trong giai đoạn này là khối lượng bùn đất thu được trong quá trình nạo vét định kỳ các hệ thống thoát nước mưa. là điều cơ sở và cần thiết để có thể đối ứng nhanh và dự báo trước với những tác động sau này đối với các tầng đất và các công trình nằm trên đất.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 89- . LAVIC . các hoạt động các phương tiện vận chuyển đất đá với khối lượng lớn ảnh hưởng đến môi trường không khí. theo dõi và khảo sát địa hình. dầm để có cao độ nền theo đúng thiết kế kỹ thuật nên các tác động đối với đất ở khu vực này rất lớn. dầu. đo đạc. rò rỉ của nguyên liệu vận hành máy móc. quá trình đào đắp.3. các tác động nói chung không đáng kể. tập kết và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý để có thể hạn chế các tác động đến môi trường và đặc biệt là thuận tiện cho người thi công. các tác động đối với môi trường đất đều có những theo dõi và tính toán dựa trên các bộ báo cáo khảo sát địa hình. Nói chung. băng cây xanh… Các tác động đối với tầng đất mặt có thể tạo ra những xung động đối với các tầng đất bên dưới. tiết kiệm cho chủ thầu thi công trong vấn đề tồn đọng vốn trả trước cho các hàng hóa về VLXD. Các tác động chính được tập trung ở giai đoạn thi công trạm xử lý nước thải. môi trường nước và môi trường đất trong khu vực thi công và các khu lân cận. Do đó. máy móc. Kế hoạch vận chuyển. Như vậy. địa chất chi tiết để hạn chế lún sụt công trình và các tác động cộng hưởng đến các khu đất lân cận. Các tác động này không lớn và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian không dài và thay đổi theo từng thời kỳ thi công với vị trí. số lượng các loại nguyên vật liệu khác nhau. hàng rào tường bao. xây dựng trạm bơm. Bên cạnh đó. vỡ. nhất là độ lún công trình. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên vật tầng đất mặt nhưng coi như là không có tác động không lớn. Những thay đổi về cấu trúc. 3. nhớt rò rỉ từ các thiết bị thi công. Hàm lượng của các chất độc đó không lớn nên dễ dàng bị phân hủy bởi khả năng tự làm sạch bởi các vi sinh vật trong đất nên tác động này có thể coi là không đáng kể. đặc điểm của đất khu vực thi công các hạng mục công trình là điều tất yếu. Các tác động dễ nhận thấy nhất đó là cấu trúc đất bị thay đổi từ công đoạn hoàn thiện các công trình trong khu vực trạm xử lý nước thải đối với nền móng. nén. Việc tập kết các loại VLXD trong các công trường thi công cũng có những tác động đến môi trường đất. tần suất các chuyến được tính toán trong một ngày là không cao nên các ảnh hưởng này được xem là có thể kiểm soát được. Sự gia tăng của các độc tố và sự gia tăng của hàm lượng kim loại nặng trong đất trong quá trình thi công cũng là yếu tố cần xem được xem xét.3. địa chất. Các tác động chính là do vật liệu rơi vãi.

túi bóng. Các chất thải rắn này dễ dàng được xử lý với các công đoạn thu gom. trạm xử lý nước thải có tác động đến đất. Như vậy. Nguồn thứ hai đó là chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia công việc này. Cần có những kế hoạch triển khai để hạn chế tối đa các tác động của nguồn gây ô nhiễm này. Các hệ thống thu gom và vận chuyển tải lượng nước trong hệ thống thoát nước mưa. (1) Rác thải sinh hoạt tại các lán trại: LAVIC . (3) Chất thải rắn xây dựng. Các hiện tượng này có thể xảy ra trong thời gian vận hành trạm xử lý nên có kế hoạch theo dõi.1. cỏ… được chất đống đốt hoặc được gom thành đống ủ cho người dân canh tác nông nghiệp lân cận sử dụng. nhặt rác của một số người thu. cỏ dại và các vật liệu khác (rác thải. vật nuôi. đối với không khí và những người dân xung quanh trạm xử lý. Vì vậy. các chất thải rắn hữu cơ như cây cối.4. Tác động của CTR trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là cây cối. các tác động về chất thải rắn trong giai đoạn này nói chung là không đáng kể và có thể kiểm soát dễ dàng. nhựa…) trong vùng giải phóng mặt bằng. Tác động của chất thải rắn.WHO.5kg và tương ứng với thải lượng chất thải rắn cho cả giai đoạn giải phóng mặt bằng này là 225kg.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 90- . Vấn đề này cũng cần được lưu ý tính toán khi trạm xử lý đi vào hoạt động. Tùy thuộc thời gian để lưu bùn mà những tác nhân này có thể ảnh hưởng đến đất nếu không đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật vận hành. (2) Chất thải rắn sinh hoạt. biện pháp kiểm soát và xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm này để đảm bảo các tác động đến môi trường đất và gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân viên vận hành trạm và hạn chế quá trình phát tán bệnh theo các nguồn lây nhiễm khác nhau đến môi trường nước mặt. tái sử dụng các vật liệu có thể. khối lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày là 0.3. Khối lượng xả thải được đánh giá nhanh theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Lượng bùn thải này sẽ được thu gom. hệ thống thoát nước thải.4. 3. 3. qua máy ép bùn và lưu trữ tại sân để bùn đã ép.2.4. có thể gây ra hiện tượng lún. vận chuyển và tập kết tại sân phơi bùn. Ảnh hưởng của CTR trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình CTR thải ra trong giai đoạn thi công bao gồm các loại sau: (1) Rác thải sinh hoạt tại các lán trại. sụt tại chỗ và các đường đứt gãy trên bề mặt đất.3.3. ô nhiễm nguồn nước mặt và tạo tiền đề cho hàng loạt các loại bệnh dịch liên quan đến tiêu hóa cho người và gia súc. nhặt rác và chuyển đến các cơ sở tái chế. Khối lượng chất thải rắn không lớn về khối lượng nhưng tác hại của chúng nếu xả thải bừa bãi có thể là nguyên nhân của các nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của công nhân tại các lán trại. trạm bơm nước thải. đo đạc hàng năm để có phương án và cách ứng phó tốt nhất khi sự cố xảy ra.CTR 3.

đánh giá để có những nhận định và có biện pháp thu gom.35 Tải lượng chất thải rắn tính cho mỗi người là 0.5 5. Để nhìn nhận về những ảnh hưởng của CTR hay CTR sinh hoạt này. Những chất thải rắn chứa các tác nhân gây bệnh nếu không có kế hoạch thu gom. bao bì… có thể tái sử dụng được sẽ được thu gom bởi những người thu mua phế liệu.5 0. xử lý thích hợp và từ đó có thể hạn chế các tác động bất lợi này. khi đó. hệ thống thoát nước thải (12. một phần khác được sử dụng lại cho việc san lấp tại chỗ và thường khối lượng còn dư không lớn. Những ảnh hưởng nếu không thu gom và xử lý hợp vệ sinh sẽ gây ra những tác động không tốt đối với môi trường và sức khỏe công nhân và người dân xung quanh.35 tấn CTR.Hệ thống thoát nước. vận chuyển và xử lý hợp lý sẽ tạo các nguy cơ lớn đối với môi trường nước.225 0. trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải (14. thải lượng CTR tính cho thi công hạng mục công trình thoát nước mưa . bao bì… những chất thải rắn là kim loại.2 0. gỗ.5 1.6 tấn CTR).9 31. LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Ảnh hưởng của chất thải rắn từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại các lán tạm do rác thải sinh hoạt.5 3. gây cản trở lưu thông khi vận chuyển các nguyên vật liệu thi công đến công trường và hoạt động thi công của công nhân.625 tấn CTR). tải lượng chất thải rắn trong bảng sau có thể dễ dàng nhận thấy những tính chất nguy hại và có biện pháp hợp lý: Bảng 3. Các biện pháp giảm thiểu tác hại này sẽ được trình bày cụ thể trong chương sau về các biện pháp giảm thiểu. các ảnh hưởng của chất thải rắn đối với cuộc sống con người và các động vật nuôi có ảnh hưởng lớn nên cần được xem xét. phần dư của sắt thép. người dân và động vật nuôi xung quanh khu thi công.5 7. Nếu chất thải rắn không được thu gom và xử lý hợp lý thì có thể cản trở dòng chảy trong quá trình thi công các công trình xây dựng. tạo tiền đề cho quá trình ngập lụt. không khí và gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống của công nhân. (3) Chất thải rắn xây dựng: Khối lượng vật liệu xây dựng thải ra như đất đá.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 91- . dây buộc. tổng cộng là 31. vận chuyển.5 0. (2) Chất thải rắn sinh hoạt: CTR sinh hoạt là lượng thải tại khu tập kếtcủa công nhân. ách tắc dòng chảy. một số khác có thể tận dụng trong đun nấu được công nhân thi công tận dụng làm nguyên liệu đốt. Tải lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân STT 1 2 3 4 5 6 7 Hạng mục thi công Giải phóng mặt bằng Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống thoát nước thải Trạm bơm nước thải Trạm xử lý nước thải Đấu nối hộ gia đình Tổng cộng Thời lượng thi công (tháng) 1 12 12 5 18 13 Số công nhân (người) 15 40 30 15 50 20 170 Tải lượng Thải lượng CTR CTR (tấn) (kg/ngày) 0. Như vậy.5 kg/ngày. đấu nối hộ gia đình (3.9 tấn CTR).5 13. chất thải rắn từ các vật liệu thừa khi thi công các hạng mục công trình.125 0.4 0.12.

túi nilon.1.5. Các ảnh hưởng đến hệ sinh thái giai đoạn này đối với khu vực trạm xử lý là chính. Khi đó. cắt… Nhưng hiện trạng cảnh quan này nhanh chóng được Chủ thầu xây dựng cải thiện để tạo mặt bằng cho quá trình thi công. tạo mặt bằng. tác động đến môi trường và nhân viên tại các cống.0 ha nên việc phát quang sẽ làm mất đi lớp phủ và tạo nên những đống. các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến người lao động và môi trường là điều cần thiết. vận chuyển. xử lý các nguồn chất thải rắn hoặc được xử lý tại khu vực trạm để tránh những tác động không tích cực đến sức khỏe của công nhân vận hành cũng như các kỹ sư điều hành trạm xử lý nước thải. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Từ những khối lượng chất thải rắn nêu trên. khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tạo ra chính là thải lượng chất thải của các nhân viên tham gia vận hành và kiểm soát tại khu vực trạm xử lý và một phần thải lượng từ các song chắn rác của hệ thống xử lý trước khi được đưa vào quy trình xử lý.5kg/người/ngày. hố ga và trạm xử lý là không đáng kể. tải lượng chất thải rắn trong giai đoạn này là 13kg/ngày.3. Tổng số nhân viên vận hành trạm xử lý là 26 người. (1)Chất thải rắn từ song chắn rác Tại các song chắn rác. Việc phát sinh khối lượng chất thải sinh hoạt trong quá trình vận hành trạm là điều tất yếu.3. cảnh quan 3. Do vậy. Hầu hết các chất thải rắn này dễ dàng phân hủy và có thể thu gom cùng với khối lượng bùn thải sau xử lý. hệ thống thoát nước thải và khu vực thi công các trạm bơm nước thải nằm chủ yếu trên vỉa hè và dưới lòng đường. hố ga cũng là nơi tích lũy một lượng chất thải rắn như bùn đọng có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ đang trong giai đoạn phân hủy. khối lượng thu được các chất thải rắn chủ yếu vẫn là các chất hữu cơ. Đối với trạm xử lý.3.4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 92- . Các biện pháp cần được thực hiện đúng và đủ trong công tác thu gom.Hệ thống thoát nước. Tuy nhiên. Tại các ống thu. cảnh quan ban đầu bị thay đổi hoàn toàn. Diện tích cần sử dụng là 3. Tác động của CTR trong giai đoạn vận hành Đối với giai đoạn này. (2) Chất thải rắn của công nhân viên vận hành trạm xử lý Nguồn chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên có tải lượng tính theo ngày cho mỗi nhân viên là 0. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. 3. không mất thời gian cho giải tỏa. Các diện tích cho thi công hệ thống thoát nước mưa. Tác động đến hệ sinh thái. diện tích LAVIC .5.3. đối với khu vực trạm xử lý. Do vậy. 3. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái giai đoạn giải phóng mặt bằng Cảnh quan hầu như không bị ảnh hưởng đối với các hạng mục thi công hệ thống thoát và trạm bơm tăng áp. giấy… với khối lượng tạm tính là khoảng 250 kg/ngày. khối thực vật bị chặt.

khu di tích… các tác động của giai đoạn này chỉ mang tính cục bộ và trong một thời gian không dài. tập thể liên quan khu vực thi công . Khi thi công các tuyến cống dưới lòng đường. VLXD nhưng cũng được thu dọn nhanh chóng. quá trình thi công có tác động lớn đến hệ sinh thái và cảnh quan. sự đồng tình ủng hộ của người dân. Và do đó. Hệ sinh thái bị thay đổi và thay thế bằng một hệ sinh thái khác. Tuy nhiên. sử dụng hết đến đó. thi công làm thay đổi môi trường sống của một số loài. Khi thi công các công trình phụ trợ. đó là những thay đổi không lớn. Vì vậy. chỉ thi công theo từng đoạn nên cảnh quan khu vực không bị ngổn ngang. Tác động đến cảnh quan. Việc tập kết VLXD. hệ sinh thái và ngập lụt trong giai đoạn thi công * Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái Thi công hệ thống thoát nước (nước mưa và nước thải) không gây những tác động đáng kể đến môi trường cảnh quan ở mức độ nghiêm trọng. hệ sinh thái trong khi thi công có thể coi bị xáo trộn hoàn toàn do các tác động nhân tạo của con người đến môi trường. hệ sinh thái nghèo nên các ảnh hưởng đến loài có thể được khắc phục. 3. việc giải phóng mặt bằng cần đến sự hợp tác của Chính quyền địa phương. khu vực này là đồng ruộng lúa.2. Quá trình này mặc dù không kéo dài nhưng nó ảnh hưởng tới một bộ phận các cá thể và các quần thể sinh vật trong hệ sinh thái và cảnh quan khu vực. Các diện tích thu hồi vĩnh viễn khu vực trạm xử lý dự kiến là ruộng đất cho canh tác nông nghiệp như trồng lúa.Hệ thống thoát nước. Tuy nhiên. Do không nằm trong các khu bảo tồn. trong quá trình giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến hệ sinh thái trạm xử lý dự kiến.3. Khu vực trạm xử lý ảnh hưởng mạnh mẽ. khoảng 1/3 diện tích đường bị chặn lại để đảm bảo an toàn thi công và giao thông. Và kế hoạch về khai thông mặt bằng cũng cần được thông báo cho người dân và các cá nhân.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 93- . đất và VLXD thi công được xếp trên vỉa hè nhưng khối lượng không lớn và làm đến đâu. Chúng sẽ di chuyển đến các hệ sinh thái gần đó hoặc vùng đệm nên không có những ảnh hưởng lớn về loài. một số cột điên bị ảnh hưởng. quy mô thi công không lớn và các cá thể đó có thể di chuyển đến vùng đệm hoặc môi trường xung quanh (có đặc điểm tương tự LAVIC . Thời gian thi công diễn ra trong thời điểm nhất định nên đó chỉ là những tác động mang tính cục bộ và một bộ phận của hệ sinh thái đó có thể bị thay đổi hoàn toàn sau khi tiến trình thi công kết thúc.5. bừa bãi và hạn chế được ảnh hưởng đến người dân khu vực thi công. Tác động đến cảnh quan được xem như là không đáng kể. đất. hoa màu… Ở giai đoạn này. Với quá trình thi công trên vỉa hè. Các công đoạn của quá trình thi công được tiến hành thi công theo từng giai đoạn và thi công theo kế hoạch làm xong đến đâu thu gom đến đó nên giai đoạn thi công chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan trong một thời gian ngắn. Cảnh quan và môi trường chỉ bị ảnh hưởng bởi các đống gạch. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thu hồi lớn và mất một khoảng thời gian nhất định cho giải phóng mặt bằng. việc khai phá các phần đất trong dự án để tạo mặt bằng phục vụ cho công tác thi công nên được tiến hành đầu tiên. tác động đến hệ sinh thái khu vực.

khi dự án đi vào hoạt động. hoạt động thi công và các phương tiện vận chuyển nên tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh sống của người dân. các tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái nói chung không đáng kể. Phần công trình này rất quan trọng vì góp phần đáng kể cho việc vận hành và giảm thiểu các tác động từ trạm xử lý. băng cây xanh. việc trồng thêm các dải cây xanh hai bên đường sau hoàn tất thi công góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường. Ngoài ra.5. Như vậy. một số tuyến đường có thể được tăng cường thêm các băng cây xanh để đảm bảo thẩm mỹ cho Thành Phố.3. Mặc dù vậy. Về cơ bản..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 94- . tạo nên những điểm ngập lụt cục bộ. các trạm bơm trên các tuyến đường có thể không thay đổi nhiều cảnh quan mà chỉ có những thay đổi trong thời gian ngắn và mang tính tạm thời. trả nguyên hiện trạng ban đầu trên các tuyến đường.Hệ thống thoát nước. tạo nên những hố. Thêm vào đó là xin ý kiến và có sự ủng hộ đồng tình của người dân để thúc đấy tiến độ thi công nhanh và thuận lợi hơn. Và. cảnh quan được khôi phục lại. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái trong giai đoạn vận hành Trong giai đoạn vận hành. hệ sinh thái khu vực bị thay đổi hoàn toàn về tính chất và quy mô. Diện tích cho phần đường giao thông và băng cây xanh chiếm diện tích chủ yếu trong khu xử lý.3. 3. thể hiện bởi hệ thống trạm xử lý. khi các hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. trạm bơm tăng áp.vật liệu. giao thông của người dân quanh khu vực và nhất là ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình. hạn chế đi lại. hiện trạng các đoạn đường sẽ được hoàn trả ngay sau khi hoàn tất quá trình thi công và các đoạn qua trước mặt nhà dân. Như vậy. Do vậy. Nhưng những tác động này LAVIC . khu ruộng ban đầu được thay thế bằng khu xử lý với quy mô và khung cảnh hiện đại. lượng đất đá này có thể cản trở dòng thoát nước thải ra từ các nhà dân xung quanh khu thi công. Khi mưa đến. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên môi trường ban đầu của các cá thể đó) và có thể dễ dàng thích nghi theo đặc tính vốn có của quá trình đấu tranh và chọn lọc trong tự nhiên. có thể coi các tác động khi thi công hệ thống thoát. Tiếng ồn cũng có ảnh hưởng đến trong giai đoạn này do tập kết nguyên . tác động của việc xây dựng trạm xử lý là rõ ràng nhất. Cần sắp xếp phương án thi công hợp lý. sau khi hoàn thiện công trình. * Nguy cơ ngập lụt trong giai đoạn thi công Khi thi công các tuyến cống thoát nước mưa và nước thải. Do đó. các công trình phụ trợ và hàng rào. Diện tích khoảng được phân bổ như trong bản thiết kế mặt bằng chi tiết. ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái xung quanh coi như không có tác động lớn. nhất là thời gian và tiền trình thi công để có hiệu quả thi công cao nhất mà giảm thiểu tối đa những tác động đến người dân và giảm thiểu nguy cơ gây ngập úng cục bộ.. trạm bơm tăng áp sử dụng đến 30% mặt đường và một phần vỉa hè. Trong thời điểm không có mưa. Đặc biệt là việc xen cẽ các hành lang cây xanh như một lớp áo choàng ngăn chặn bụi và giảm tiếng ồn sinh ra từ trạm bơm cấp 2 trong trạm xử lý cũng như các thiết bị vận hành khác. trạm bơm đi vào hoạt động. rãnh… đào trong thi công cống thoát.

với nguồn kinh phí hạn hẹp.6. khối đất đá và vật liệu bên trên có thể nặng tới cả tấn. Cần có các biện pháp mạnh. Tác động đến đời sống kinh tế.xã hội trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Những tác động đến đời sống kinh tế . ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 95- . Từ đó. Các tác động tích cực đến đời sống kinh tế . Chủ Đầu tư và các cấp chính quyền địa phương cần có các biện pháp. hành động không lành mạnh của một số thanh niên gây mất ổn định khi giải phóng mặt bằng. 3. xem xét về mặt tích cực thì cảnh quan thay đổi nhưng thể hiện vẻ đẹp. làm mất hệ sinh thái hiện tại nhưng thay vào đó. các tác động đến đời sống sinh vật là hầu như không có. việc lựa chọn chất lượng nước đầu ra đạt loại B là hợp lý. 3.xã hội từ việc thu hồi đất canh tác của các hộ trong khu vực thi công các hạng mục công trình. đầy đủ các quy định.có thể tự làm sạch trong thời gian và khoảng cách nhất định từ nguồn xả… Do vậy. Hầu hết nguyên nhân của các tai nạn này là do ý thức chấp hành về an toàn lao động của công nhân tham gia thi công chưa cao.3.Hệ thống thoát nước. cơ chế và chính sách phù hợp để có thể giải quyết tốt nhất vấn đề đền bù và tránh những ảnh hưởng về mặt xã hội không mong muốn. nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua sự phát triển và hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng nói chung. Các công trình khác hầu như không ảnh hưởng lớn. các biện pháp LAVIC . diện mạo của cuộc sống văn minh.thực vật được xem là không đáng kể. Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945.3. Hậu quả của các tai nạn này có thể dẫn đến phá huỷ tài sản.2005.xã hội 3.2. Từ đó tác động lớn đến đời sống và sự ổn định gia đình của những công nhân này. Cảnh quan thay đổi theo hướng tích cực. ưu điểm của công nghệ Mương xử lý sinh học và đặc tính tự nhiên của sông Nậm Rốm. Những thao tác không an toàn và các điều kiện lao động không đảm bảo là những nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn và các sự cố. thể hiện sự phát triển của cơ sở hạ tầng. gây thương tật không đáng có. Tác động đến kinh tế. Tác động đến kinh tế. Những tác động được cho là đáng kể từ việc giải phóng mặt bằng là một số hộ dân xung quanh khu vực có thể buôn bán. điều này vượt quá sức chống đỡ của những người tham gia thi công ở bên dưới. bắt buộc phải thực hiện đúng.3. Các tác động trên nếu được xem xét một cách cục bộ thì có ảnh hưởng. cung cấp một số hàng hóa. loại B trước khi thải ra sông Nậm Rốm. dịch vụ… nhưng cũng có thể xuất hiện các ảnh hưởng xấu do ý thức.6.6. Từ việc thu hồi đất này họ sẽ có thêm một khoản tiền phục vụ cho cuộc sống trong giai đoạn hiện tại.1. hư hỏng thiết bị. Tuy nhiên.xã hội trong giai đoạn thi công Các tai nạn hy hữu đối với công nhân và kỹ sư khu vực thi công Nguy cơ xảy ra đáng quan tâm nhất là sập cống thoát. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên đến hệ sinh thái đối với các loại động.xã hội khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng hầu như không có những tác động tiêu cực mà nổi bật lên là các tác động mang tính chất tích cực.

Không gian chật hẹp dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. đèn báo. luôn tiềm tàng các tai nạn giao thông xung quanh khu vực thi công. thời lượng thi công với các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo hạn chế tốt nhất sự tắc nghẽn giao thông và giảm thiểu các tai nạn giao thông không đáng có trong suốt thời gian thi công. trạm bơm và trạm xử lý nước thải được thi công trên các trục đường chính. trạm xử lý nước thải và quá trình đấu nối về phương diện thi công và kỹ thuật. hàng rào. Tác động đến đời sống kinh tế và xã hội chỉ mang tính chất tạm thời và cục bộ nhưng phần nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với việc tăng thu nhập cho người dân khi được thu nhận trong đội ngũ công nhân tham gia thi công và nhận thức của người dân thông qua hiểu biết thêm về công việc cho hệ thống thoát nước. nhất là các hộ sản xuất kinh doanh.Hệ thống thoát nước. Các đường ống. nhất là vào ban đêm. hạn chế lưu thông sẽ phần nào ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của người dân. Đây là các tác động không thể tránh khỏi. bảng chỉ dẫn hoặc người chỉ dẫn khu vực thi công và sự không chú ý của người tham gia giao thông. chiếm dụng diện tích lòng đường khoảng 30%. rủi ro. Cảnh quan cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn sau khi thi công nên các tác động này được xem là không đáng kể. thời gian thi công trong giai đoạn này không kéo dài nên những ảnh hưởng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên bảo hộ trong lao động nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra tai nạn. Ảnh hưởng đến đời sống kinh tế. Do đó mà phần nào làm tăng mức thu nhập của dân địa phương khi tham gia hoạt động kinh doanh trong thời gian này. nhất là đối với các kỹ sư. nếu không có biển báo. Cần có các biện pháp cho tiến độ. Thêm vào đó. đặc biệt ùn tắc trong giờ cao điểm là điều khó tránh khỏi. nước thải. phế liệu cho tái sử dụng… phần nào tăng thu nhập. bề rộng khoảng 4. Quá trình thi công các hạng mục công trình cũng ảnh hưởng kích cầu nên ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của người dân. Hầu hết các tuyến đường có chiều dài ngắn. LAVIC . xã hội của người dân khu vực dự án: Khi dự án đi vào thi công. theo từng công đoạn thi công. nhiều phương tiện tham gia giao thông nên hoạt động của các xe vận chuyển vật liệu và quá trình thi công trên đoạn đường này phần nào bị hạn chế. các công việc phát sinh như cung cấp các trang thiết bị. công nhân tham gia chỉ đạo và thi công trực tiếp tại công trường. ăn uống…) thúc đẩy sự gia tăng các dịch vụ và mức tiêu thụ của vùng. Bên cạnh đó. thu nhập của người dân khi tham gia một số phần việc phụ hay mua bán các loại vật liệu. Những ảnh hưởng như các tệ nạn xã hội khác. mương đào đắp ngổn ngang cùng các bãi tập kết vật liệu. Việc tăng nhân khẩu trong một thời gian với các nhu cầu thiết yếu (quần áo. cũng xuất hiện nhiều vấn đề xã hội với sự du nhập của nhiều người.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 96- . trạm bơm nước thải.5. các hoạt động như ngăn đường. Để có lối sống tốt và lành mạnh. cống.8m nhưng thi công theo từng đoạn. Giao thông và nguy cơ các tai nạn tiềm ẩn : Đối với hệ thống thoát nước mưa. Tuy vậy.

chỉ đạo của chính quyền địa phương. viêm cuống phổi. NOx. Các tác động khi thực thi dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.4ppm làm yếu cơ bắp và có thể gây tử vong ở mức 0. Đó là các tác động của tiếng ồn.8ppm. CO gây ảnh hưởng đến con người thông qua việc kết hợp với Hb. 0. ở nồng độ 0.1. Từ đó. người dân ở trong khu thi công và một số người tham gia giao thông trên các tuyến đường đang thi công. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên điều đặt ra là cần có sự phối hợp và phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân cùng sự giúp đỡ. viêm cơ phổi. Các ô nhiễm dạng hạt gây những tác động đến con người. những tác động này cần được khắc phục bằng các biện pháp cụ thể.3. hệ thống đấu nối sẽ tác động trực tiếp lên công nhân thi công và người dân vùng lân cận. một số tổ hợp các Hydrocacbon có thể tạo nguy cơ gây ung thư... Hàm lượng bụi cao gây các bệnh về phổi. làm thay đổi cuộc sống của một số dân cư xung quanh trạm trong việc cung cấp nguồn lương thực phẩm và các dịch vụ cần thiết cho các nhân viên trong trạm xử lý.. khói). khu vực thi công trạm xử lý nước thải. Ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng: Các hoạt động cải tạo và thi công các hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. và cản trở tầm nhìn. thu hẹp ống phổi và làm sưng tấy mắt. ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông đường bộ. Khi công nhân tham gia thi công là người dân địa phương thì có một số tác động tích cực đến thu nhập và một số hộ lân cận cũng có thêm thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ trong khu vực thi công mang tính tạm thời.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 97- .0.0. thay thế O2 và làm giảm hồng cầu trong máu dẫn đến việc thiếu O2 cho các hoạt động sống. Hydrocacbon làm sưng tấy màng nhầy của phổi. ô nhiễm dạng hạt (bụi.2ppm gây khó thở. sẽ trình bày trong phần các biện pháp giảm thiểu ở chương sau. Như vậy. SO2. có cầu nên kích cung phát triển theo và đây cũng là một trong những hướng tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng nói chung. NOx tiếp xúc ở nồng độ 0.6. các trạm bơm nước thải. khí thũng. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là các công nhân.. . ở ngưỡng HbCO: 0. Các LAVIC . Tác động của tiếng ồn và bụi là hai tác động rõ nét nhất. Tác động đến kinh tế.xã hội trong giai đoạn vận hành Việc xây dựng trạm xử lý nước thải tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một số nhân viên tham gia vận hành trạm xử lý. hydrocacbon. bụi. gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.01mg/m3 có thể gây cản trở tầm nhìn.3.06ppm có thể gây ra các bệnh trầm trọng về phổi. hen suyễn. 3. Ở nồng độ thấp cũng gây ảnh hưởng xấu đến bộ máy hô hấp của con người và động vật. ở nồng độ bụi nhỏ có thể gây bệnh hen suyễn. khí thải.Hệ thống thoát nước. ở nồng độ cao gây ra sự biến đổi bệnh lý về bộ máy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.3 .. Do đó. mũi. thi công và giai đoạn vận hành gây những ảnh hưởng lớn đối với môi trường và con người. Đời sống xã hội có thể có những ảnh hưởng nhưng không lớn và chỉ mang tính chất ngắn hạn và trong phạm vi nhỏ lẻ. mắt. Các khí thải khác chủ yếu là CO. tai.

3. các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong chương sau về các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ Dù ¸n §Çu t X©y dùng c«ng tr×nh HÖ thèng tho¸t níc. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT .APHA-USA X¸c ®Þnh S¾c kÝ khÝ GC 14 A No-133.Vis) khÝ . c¸c t¸c ®éng tiªu cùc sÏ lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi toµn bé c¸c t¸c ®éng tÝch cùc.Vis) ph©n tÝch khÝ APHA-USA X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ – Ph¬ng ph¸p lÊy KIMOTO NhËt B¶n. Tuy nhiªn.APHAUSA X¸c ®Þnh M¸y ph©n tÝch CO Ph©n tÝch trùc CO trong CO 11M .633 . phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường.897 France tiÕp t¹i hiÖn trêng kh«ng khÝ X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ No-701. 6. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ vµ c¶i t¹o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i trêng th«ng qua hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sinh ho¹t. 5. C¸c ph¬ng ph¸p lÊy mÉu.Hệ thống thoát nước. NH3 trong mÉu vµ ph©n tÝch kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV. Dù ¸n sÏ t¹o ra c¸c t¸c ®éng tÝch cùc vÒ m«i trêng ®èi víi mçi h¹ng môc. 4.4. ph©n tÝch vµ thiÕt bÞ sö dông ®o ®¹c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ ®îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: TT 1. Ph¬ng KIMOTO – NhËt B¶n H2S trong ph¸p lÊy mÉu vµ kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV.1: C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ph©n tÝch Th«ng sè ThiÕt bÞ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch X¸c ®Þnh M¸y ph©n tÝch SO2 trùc SO2 trong SA .Vis) tÝch khÝ . Các tác động cần được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 98- . B¶ng 9.KIMOTO – NhËt Ph©n tÝch tiÕp t¹i hiÖn trêng. 2. Như vậy. 3. Ph¬ng LAVIC . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tác động này chỉ diễn ra trong giai đoạn thi công và sẽ được trả lại hiện trạng môi trường ban đầu khi dự án kết thúc. c¸c t¸c ®éng tiªu cùc vÒ m«i trêng vÉn cø x¶y ra ë mét sè h¹ng môc. B¸o c¸o nµy tËp trung vµo nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n chø kh«ng tËp trung th¶o luËn vÒ lîi Ých cña dù ¸n hay c¸c t¸c ®éng tÝch cùc trong mçi gãi thÇu. kh«ng khÝ B¶n X¸c ®Þnh M¸y lÊy mÉu khÝ No-406 Ph¬ng ph¸p NOx trong KIMOTO – NhËt B¶n lÊy mÉu vµ ph©n kh«ng khÝ M¸y quang phæ (UV.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường - 99- . 8. mức độ tin cậy của đánh giá thể hiện: .Hệ thống thoát nước. .2005. thông tin.BTNMT ngày 08/9/2006. tác nhân chịu tác động về tính chất.So sánh với tiêu chuẩn môi trường hiện hành về môi trường không khí. kh«ng khÝ 7.1995 ). . . đất…. Khả năng.Các tác động được đánh giá khi thực thi dự án trong các giai đoạn giải phóng mặt bằng. khả năng phát thải.Mü.Tính tin cậy: So sánh theo các thông số môi trường trong bộ tiêu chuẩn về môi trường quy định (TCVN5937.Tính chính xác. thi công và vận hành lần lượt được đánh giá tác nhân gây tác động. TCVN 5938. nước.Tính trung thực và chính xác: Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn Việt nam hiện hành. TCVN 5942. nguyên nhân hình thành. TCVN 5941.1995. C©n ph©n tÝch BP 220 (Mettler Tolendo -Thôy sü). .Tính hợp lệ: Tuân thủ theo các quy định chung về ĐTM cho dự án theo thông tư số 08/2006/TT.Tính hiện thực và phổ dụng: các ý kiến thu thập thực thế từ người dân vùng dự án. đồng bộ của số liệu: các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin về khu vực dự án. các đánh giá công nghệ áp dụng.Hiện trạng môi trường nền được đánh giá cụ thể dựa trên các đo đạc môi trường tại các vị trí cụ thể trong khu vực thực hiện dự án. . đặc trưng.1995. Møc ån Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ph¸p lÊy mÉu vµ ph©n tÝch khÝ APHA-USA TCVN 5067-1995 TCVN 5965-1995 Mức độ chi tiết: Trong báo cáo ĐTM. phát thải.Công nghệ lựa chọn cho từng hạng mục công trình được trình bày chi tiết và rõ ràng.1995.NhËt B¶n. tính chất ảnh hưởng. TCVN 72092002. Bôi tæng sè M¸y lÊy mÉu khÝ dung tÝch lín (Sibata-NhËt (TSP) B¶n). số liệu. đánh giá môi trường được thể hiện ở các đánh giá về: . TCVN 5944. dữ liệu… cung cấp và tính toán. nghị định LAVIC . Độ tin cậy: Độ tin cậy của báo cáo được đánh giá trên các dữ liệu. ước tính định lượng… . TCVN 5945.1995. M¸y ®o ån Quest . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên TT Th«ng sè ThiÕt bÞ CH4 trong SHIMADZU . .

Cơ quan Môi trường ở địa phương điều chỉnh và quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường. Nghị định 21/2008/NĐ. bổ sung cho Nghị định 21/2008/NĐ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 100- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 80/2006/NĐ. Do vậy. báo cáo có độ tin cậy cao và hợp lệ về mặt pháp lý. thông tin liên quan và phương pháp đánh giá.CP ngày 28/02/2008 bổ sung cho nghị định 80 và Thông tư 05/2008/TT/BTNMT ngày 08/12/2008 sửa đổi. LAVIC . Vậy có thể đánh giá báo cáo Đánh giá tác động môi trường trên là đầy đủ. Nó là cơ sở để Chủ đầu tư.CP. hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh và con người. đặc trưng. chính xác về số liệu.CP ngày 09/08/2006.Hệ thống thoát nước.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 101- . §iÒu nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh l·ng phÝ cho d©n. tiÕn tr×nh thùc hiÖn tu©n thñ ®óng Quy tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo qui ®Þnh cña UBND LAVIC . tr¸nh ¸ch t¾c giao th«ng. - Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n hoÆc trªn b¶n tin hoÆc th«ng qua c¸c cuéc häp ®Õn tõng hé d©n c kÕ ho¹ch dÒn bï. Các biện pháp giảm thiểu lần lượt được trình bày như sau: - Giai đoạn giải phóng mặt bằng. gi¶i phãng mÆt b»ng hîp lý. - Gi¶i to¶ tõng phÇn. 4. Với các tác động tiêu cực và bất lợi. thêi gian.Hệ thống thoát nước. cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n møc gi¸ ®Òn bï. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU.xã hội đã được phân tích qua các đánh giá cụ thể trong từng giai đoạn dự án và các hạng mục công trình ở chương III. thñ tôc tiÕn hµnh ®Òn bï theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG Các tác động của dự án đến tự nhiên. C¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh sau: - Cã c¸c cuéc häp gi÷a c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng víi tõng côm d©n c. gi¶i to¶. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c khèi lîng ®Òn bï vµ cã chÝnh s¸ch ®Òn bï tho¶ ®¸ng vÒ hoa mµu. kinh tế . thi c«ng ®Õn ®©u.1. môi trường. - Giai đoạn vận hành. trong quá trình thiết lập và xây dựng dự án. ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt mäi th¾c m¾c cho d©n tríc khi tiÕn hµnh ®Òn bï. - Giai đoạn thi công các hạng mục công trình. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MÆc dï viÖc thu håi ®Êt ®· ®îc sù ®ång thuËn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng nhng ®Ó mäi viÖc diÔn ra thuËn lîi. gi¶i to¶ ®Õn ®ã. - C«ng viÖc gi¶i to¶ cÇn thùc hiÖn sau vô thu ho¹ch nh»m tr¸nh g©y ¶nh hëng cho viÖc sö dông ®Êt ®ai vµ canh t¸c cña ngêi d©n vµ h¹n chÕ chi phÝ ®Òn bï. Chủ đầu tư đã phối hợp cùng các chuyên gia tham vấn dự án hết sức chú trọng đến việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực theo từng giai đoạn của dự án. - LËp kÕ ho¹ch ®Òn bï.

§Ó gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c t¸c ®éng tiªu cùc tíi m«i trêng trong giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ gi¶i phãng mÆt b»ng.000. Cung cÊp th«ng tin cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n cho mäi ®èi tîng trong khu vùc cÇn gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc biÕt. x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 102- . LuËt nªu lªn c¬ cÊu qu¶n lý hµnh chÝnh ®Êt ®ai. LAVIC . tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông v. yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu lµ sö dông mét khung ph¸p lý phï hîp vµ lËp kÕ ho¹ch còng nh c¬ chÕ gi¶i phãng mÆt b»ng theo ®óng tiÕn tr×nh. KÕ ho¹ch ®Òn bï ®Êt ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 197/N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh th¸ng 12 n¨m 2004 vµ Quy ®Þnh cô thÓ cña ñy ban nh©n d©n tØnh §iÖn Biªn.600m2 ) ∗ T¹m tÝnh gi¸ ®Òn bï Tæng kinh phÝ cÇn ®Òn bï khi x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. níc L = 71918m (359. l¹c 4 TuyÕn èng tho¸t D110 – D500.v. thèng kª ®Çy ®ñ sè lîng c¸c chñng lo¹i tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i vµ tho¶ thuËn víi tõng ®èi tîng (tõng hé d©n). thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên tØnh §iÖn Biªn. ñy ban nh©n d©n thµnh phè §iÖn Biªn Phñ t¹i thêi ®iÓm thu håi ®Êt. quyÒn sö dông ®Êt. C¬ së ph¸p lý vÒ sö dông ®Êt ®îc thÓ hiÖn trong luËt ®Êt ®ai ban hµnh n¨m 1993 vµ bæ sung n¨m 2003.000 ®ång. - §iÒu tra. lo¹i ®Êt cÇn thu håi: DiÖn tÝch ®Êt thu håi cho viÖc x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc TT H¹ng môc 1 Tr¹m xö lý níc 3 ha th¶i 2 Tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp níc th¶i 3 Lo¹i hoa mµu Ng«.Hệ thống thoát nước. ®ång thêi ph¶i nhËn ®îc sù nhÊt trÝ cña 100% hé d©n.000. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ: 3. - TÝnh to¸n chi phÝ ®Òn bï tho¶ ®¸ng theo khung ®¬n gi¸ cña UBND tØnh §iªn Biªn vµ c¸c chÝnh s¸ch u tiªn kh¸c dµnh cho ngêi bÞ thiÖt h¹i do gi¶i phãng mÆt b»ng. DiÖn tÝch ®Êt.

kÝnh b¶o hiÓm. hệ thống thoát nước thải. thi công xong đến đâu tiến hành tiếp đến đó để hạn chế các tác động bất lợi đến môi trường và các hoạt động sống của người dân trong khu vực dự án.Hệ thống thoát nước. khối lượng công việc lớn và tác động trên phạm vi tương đối rộng.1. - C«ng nh©n ®îc tuyÓn chän tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n ph¶i lµ nh÷ng ngêi ®ñ søc khoÎ. d©y an toµn. khi thi c«ng sÏ thùc hiÖn theo kiÓu cuèn chiÕu (®é dµi cña mçi khóc ®êng cÇn thi c«ng phô thuéc vµo ®Þa h×nh thùc tÕ. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Đối với việc thi công. lắp đặt các hạng mục công trình hệ thống thoát nước mưa.2. - Thi c«ng døt ®iÓm tõng khu vùc. các trạm bơm nước thải.2. - H¹n chÕ tèi ®a ph¸t quang c©y cèi trong c¸c khu vùc thi c«ng cña dù ¸n. trạm xử lý nước thải và hệ thống đấu nối. - §iÒu kiÖn sinh ho¹t ¨n ë cña c«ng nh©n tham gia thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o th«ng tho¸ng. - Bè trÝ hîp lý lé tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu. gọn theo kế hoạch đã định. thực thi theo đúng tiến độ thi công mà Chủ đầu tư đưa ra. Phương án đưa ra cho thời lượng thi công các hạng mục công trình là tiến hành nhanh. cã chiÕu s¸ng. - Trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n nh: quÇn ¸o. 4.. giÇy.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 103- . đảm bảo vệ sinh môi trường. - Trong tõng giai ®o¹n. ®ñ níc s¹ch sinh ho¹t vµ khu vÖ sinh cã c«ng tr×nh tù ho¹i ®Ó xö lý chÊt th¶i sinh ho¹t. trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Vì vậy. trung b×nh kho¶ng 2 km cho mét ®ît). g¨ng tay. ñng. Các biện pháp chung C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu sau ®©y ®îc ®Ò xuÊt cho c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n thi c«ng thùc hiÖn dù ¸n. hạn chế ách tắc và an toàn giao thông. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. các biện pháp giảm thiểu chủ yếu được chú trọng để giảm thiểu trong giai đoạn này.. đồng thời cũng xác định rõ những biện pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành nếu vi phạm hợp đồng. cã chuyªn m«n vµ tay nghÒ phï hîp cho tõng lo¹i c«ng viÖc. hiÓu biÕt c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ am hiÓu vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n lao ®éng. Điều này cũng được quy định rõ trong giai đoạn đấu thầu và ký hợp đồng hoàn thành theo đúng tiến độ. LËp kÕ ho¹ch vËn LAVIC .

bôi thÊp vµ cá cã thÓ gi÷ l¹i ®îc khi ®µo m¬ng ®Æt cèng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 104- . tiªu. §èi víi c¸c xe vËn t¶i nguyªn vËt liÖu qu¸ khæ qu¸ t¶i ph¶i xin giÊy phÐp ho¹t ®éng cña Së giao th«ng theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c«ng t¸c kh«i phôc th¶m thùc vËt ngay sau khi x©y dùng xong.  LËp lÞch tr×nh ho¹t ®éng hîp lý cho c¸c lo¹i xe t¶i. cÇn trång l¹i ngay th¶m thùc vËt b»ng c¸c lo¹i c©y ®· sèng ë khu vùc ®ã. c¸c thiÕt bÞ x©y dùng ®Ó gi¶m tèi ®a khãi th¶i ®éng c¬.  Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c x©y l¾p.  Dïng nh÷ng tÊm phñ cho c¸c lo¹i xe chuyªn chë vËt liÖu x©y dùng ®Õn c«ng trêng vµ ®Êt ®Õn n¬i cÇn san lÊp mÆt b»ng. LÊp m¬ng ®Æt cèng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt do t vÊn thiÕt kÕ chØ ®Þnh cô thÓ cho tõng ®o¹n. tuy nhiªn cÇn ®îc nÐn chÆt ®Ó tr¸nh bÞ xãi mßn. - H¹n chÕ ¶nh hëng tíi hÖ thùc vËt trªn c¹n trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt c¸c tuyÕn cèng: -  Chõa l¹i nh÷ng c©y nhá. ®Êt ®µo (n¹o vÐt ®¸y hå. X©y dùng ®êng èng hoÆc kªnh dÉn níc t¹m thêi nÕu qu¸ tr×nh x©y dùng ¶nh hëng tíi hÖ thèng tíi. ®¸ykªnh. trõ c¸c lo¹i c©y rÔ s©u kh«ng cho phÐp cã thÓ thay thÕ b»ng lo¹i c©y thÝch hîp kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn ®é an toµn cña c«ng tr×nh. sö dông c¸c lo¹i xe phï hîp ®Ó tr¸nh t¾c nghÏn giao th«ng vµ g©y h háng ®êng s¸. - H¹n chÕ sù gia t¨ng bôi trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng b»ng nh÷ng c¸ch sau: Kh«ng ®æ vµ lµm r¬i v·i bïn. m¬ng.  KiÓm so¸t tèc ®é cña c¸c lo¹i xe chuyªn chë. - H¹n chÕ xãi mßn ®Êt b»ng c¸ch r¶i sái ®¸ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt. líp ®Êt bÒ  - mÆt (líp ®Êt trªn cïng dµy 250mm) sÏ ®îc t¸ch riªng khái líp ®Êt s©u vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ®Ó cã thÓ sö dông t¸i lÊp phñ vÒ sau t¹o m«i trêng sèng cña hÖ ®éng vËt. ®Æc biÖt khi qua c¸c khu d©n c cÇn ph¶i h¹n chÕ tèi ®a ®Ó tr¸nh g©y bôi.Hệ thống thoát nước. Khi ®µo m¬ng ®Æt cèng trong khu vùc trång trät. tho¸t níc cña LAVIC .  Che ch¾n c¸c khu vùc ph¸t sinh bôi vµ phun níc vµo c¸c khu vùc cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bôi. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chuyÓn phï hîp nh»m h¹n chÕ sù di chuyÓn xe cé vµo giê cao ®iÓm. hè mãng c«ng tr×nh. m¬nghµo ®Æt cèng) ra phÝa ®êng phècã xe t¶i lu th«ng.

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi - §èi víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng (®Æc biÖt c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trªn cao) vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng vµ bïn cÆn nªn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p che. ch¾n ®Ó tr¸nh bôi ph¸t t¸n ra xa. - Xem xÐt ¸p dông kü thuËt x©y dùng.1. - Gi¶m tèi ®a thêi gian x©y dùng. y tÕ vµ vÖ sinh . an toµn lao ®éng vµ søc kháe c«ng nh©n vµ ngêi d©n trong khu vùc triÓn khai dù ¸n. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ®Þa ph¬ng vµ phôc håi l¹i hÖ thèng bÞ ¶nh hëng ngay sau khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh x©y dùng. Nh÷ng biÖn ph¸p nªu trªn lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó b¶o  vÖ m«i trêng.. 4. tiªu huû hoÆc th¶i bá t¹i c¸c b·i th¶i ®· ®îc qui ®Þnh.1. Sau khi lµm viÖc xong c¸c ph¬ng tiÖn nµy ph¶i trë vÒ ®óng n¬i qui ®Þnh... Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn 4.. xe chuyªn dông ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu phôc vô thi c«ng san lÊp mÆt b»ng còng nh thi c«ng l¾p ®Æt c¸c tuyÕn cèng tho¸t níc qua ®êng vµ däc ®- LAVIC . l¾p ®Æt hiÖn ®¹i vµ thÝch hîp ®Ó tr¸nh g©y ¶nh hëng tíi c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi t¹i c¸c khu vùc nh¹y c¶m. - §Æc biÖt viÖc s¾p xÕp vµ bè trÝ t¹i mÆt b»ng thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o: C¸c c¬ së vËt chÊt phôc vô cho thi c«ng x©y dùng nh nhµ ¨n.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 105- . - Sö dông c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn. l¾p ®Æt ®Ó gi¶m bít ¶nh hëng tíi cuéc sèng cña d©n c trong khu vùc. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng tïy theo c¸c t¸c ®éng vµ ¶nh hëng tíi c¸c thµnh phÇn m«i trêng kh¸c nhau sÏ ®a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ h¬n ®Ó h¹n chÕ møc ®é ¶nh hëng ®Õn møc tèi ®a. - Nguyªn liÖu. vËt liÖu th¶i bá tõ c¸c ho¹t ®éng trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt ph¶i ®îc tæ chøc thu gom kÞp thêi vµ triÖt ®Ó tõ nguån th¶i ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc t¸i sö dông. t¸i chÕ.2.2.Hệ thống thoát nước.  ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng phôc vô cho viÖc thi c«ng ë nh÷ng khu vùc cÇn thi c«ng vµo ban ®ªm.. ®Æc biÖt t¹i c¸c vÞ trÝ ®êng cèng ®i qua khu d©n c vµ c¾t ngang ®êng giao th«ng.1. nghØ ng¬i. biÓn b¸o .  Ph¶i lËp hµng rµo che ch¾n c¸ch ly.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên êng giao th«ng. ®µo m¬ng ®Æt cèng däc theo c¸c tuyÕn phè sÏ sö dông c¸c xe chuyªn dïng tíi níc röa ®êng vµ hót bôi trªn c¸c tuyÕn vËn chuyÓn gÇn khu vùc d©n c xung quanh dù ¸n. - §èi víi c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nguyªn.2. sö dông c¸c biÖn ph¸p c¸ch ly. c¸t . giã kh«ng cuèn theo ®Êt ®¸. ngêi híng dÉn giao th«ng. - Ng¨n ngõa vµ gi¶m bôi trong qu¸ tr×nh thi c«ng b»ng c¸ch tíi níc hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú c¸c tuyÕn ®êng phôc vô cho thi c«ng..2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 106- . C¸c lo¹i xe sö dông ph¶i ®îc kiÓm tra chÊt lîng theo tiªu chuÈn an toµn giao th«ng vµ m«i trêng hiÖn hµnh bëi c¬ quan chøc n¨ng tríc khi ®a vµo vËn hµnh. - §Êt d sau khi thi c«ng ph¶i vËn chuyÓn ngay ®Õn n¬i quy ®Þnh khi ®o¹n ®ã thi c«ng xong. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng hiÖn ®¹i. - Trong qu¸ tr×nh c¾t ®êng. vËn hµnh vµ tèi u ho¸ c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. nhiªn. qu¹t hót chèng bôi: ®Ó ®¶m b¶o chèng bôi trong qu¸ tr×nh c¾t ®êng.. ®µo m¬ng ®Æt cèng tho¸t níc qua ®êng. che ch¾n h¹n chÕ møc ®é ph¸t th¶i hµm lîng bôi ph¸t t¸n ra m«i trêng khu vùc d©n c l©n cËn.1. LAVIC . Kiểm soát và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí sinh ra trong thi công: BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu « nhiÔm do khÝ th¶i b»ng c¸ch: - Kh«ng sö dông xe.2. m¸y thi c«ng qu¸ cò do lîng khÝ th¶i sÏ vît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. §iÒu nµy h¹n chÕ ®îc kh¶ n¨ng ph¸t sinh ra bôi còng nh gi¶m kh¶ n¨ng thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng. kh«ng ®îc phÐp ïn t¾c g©y « nhiÔm kh«ng khÝ do khÝ th¶i ®éng c¬ còng nh g©y ïn t¾c giao giao th«ng. - B¶o dìng m¸y thêng xuyªn ®Ó gi¶m lîng khÝ th¶i ph¸t sinh. nÕu g©y r¬i v·i ra ®êng lµm ¶nh hëng ®Õn vÖ sinh chung sÏ ph¶i tæ chøc ngêi thu gom kÞp thêi. c¬ giíi ho¸.. däc ®êng giao th«ng ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu. - C¸c khu tËp kÕt vËt liÖu ph¶i cã m¸i che hoÆc b¹t che ch¾n kh«ng ®Ó níc ma röa tr«i. ho¹t ®éng theo ®óng giÊy phÐp cña Së giao th«ng cÊp.Hệ thống thoát nước. 4. - Ngoµi ra cßn ph¶i thêng xuyªn tíi níc röa ®êng. vËt liÖu cã träng t¶i lín ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p tæ chøc xe vµo ra hîp lý.

tuyÖt ®èi kh«ng lµm viÖc tõ 0. hµm lîng cÆn l¬ löng cao. r¬i v·i khi ®a lªn c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë. Kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung sinh ra trong thi công: BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶m thiÓu « nhiÔm tiÕng ån b»ng c¸ch: - Qui ®Þnh tèc ®é xe. cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm níc nh chØ tiªu ®é mÇu. s«ng hå vµ ®ång ruéng.2. - Kh«ng sö dông c¸c m¸y thi c«ng qu¸ cò bëi v× chóng sÏ g©y ra tiÕng ån rÊt lín.1. - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ gi¶m ån t¹i c¸c khu vùc g©y ra møc ån cao (tr¹m b¬m. dÇu mì vµ phÕ th¶i dÇu mì tõ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸y mãc ph¶i thu gom vµ th¶i bá ®óng qui ®Þnh ®Ó tr¸nh lµm « nhiÔm nguån níc. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. c¸c m¸y nÐn khÝ).2. T¹i c¸c khu kh«ng b»ng ph¼ng c¸c ph¬ng tiÖn xe cé ph¶i gi¶m tèc ®é ®Ó gi¶m rung vµ ®¶m b¶o an toµn. cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Sö dông c¸c lo¹i xe chuyªn chë cã thïng xe kÝn ®Ó tr¸nh níc bïn ®Êt rß rØ.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 107- . 4. ®Ó gi¶m lîng bïn ®Êt r¬i v·i do vËn chuyÓn vµ rót ng¾n thêi gian thi c«ng. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước §Ó gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh thi c«ng ®Õn nguån níc cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Gi¶m thiÓu « nhiÔm níc mÆt trong qu¸ tr×nh thi c«ng Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êt sÏ t¹o ra lîng bïn ®Êt thõa.3.00h ®Õn 5. - Trong khi thi c«ng c¸c ph¬ng tiÖn lín ho¹t ®éng thËn träng ®Ó khái lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c khu vùc d©n c xung quanh. VÒ mÆt kü thuËt. r¬i v·i trªn ®êng vËn chuyÓn. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng.00 giê s¸ng. - ViÖc thi c«ng sÏ tiÕn hµnh vµo mïa kh« ®Ó ®ång thêi dÔ thi c«ng vµ kiÓm so¸t viÖc ®Êt bÞ röa tr«i xuèng kªnh m¬ng.Hệ thống thoát nước.3. - Sö dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi khi ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng cho phÐp. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p ®Æt tuyÕn cèng c¾t ngang ®- LAVIC . - Nh÷ng m¸y mãc g©y ra tiÕng ån vµ rung chØ lµm viÖc ban ngµy. m¸y mãc khi ho¹t ®éng trong khu vùc ®ang thi c«ng vµ khu d©n c. ®Ó gi¶m thiÓu nguån g©y « nhiÔm nµy.

Xử lý 100% lượng đất đá thải ra tại chỗ. tỷ trọng và sức bền vật liệu sử dụng trong thi công để có các biện pháp dự phòng cần thiết. tho¸t níc. bÓ chøa níc sinh ho¹t cña d©n c däc theo tuyÕn èng thi c«ng ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó bôi. ph¶i ®îc b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 108- .2.v. cống thoát nước và thi công trạm xử lý. ®Þnh vÞ c¸c c«ng tr×nh ngÇm cña ngêi d©n nh ®êng èng cÊp níc. ®êng ®iÖn. Có kế hoạch cho giám sát độ lún công trình: 1 lần/ tổng thời lượng thi công cho các tuyến ống.Khi đào đắp thi công các tuyến mương. ®¶m b¶o sinh ho¹t b×nh thêng cña nh©n d©n trong khu vùc dù ¸n. . ®¬n vÞ tróng thÇu sÏ ph¶i x©y dùng hoÆc l¾p ®Æt c¸c lo¹i nhµ vÖ sinh c«ng céng. cã thÓ di ®éng ®îc th× tèt nhÊt. §èi víi c¸c giÕng níc.. ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đất và sức khỏe người dơn và người công nhân trực tiếp thi công. vËt liÖu x©y dùng. các biện pháp giảm thiểu là điều không thể bỏ qua và cần được nhà thi công áp dụng chặt chẽ và nghiêm ngặt theo đúng cam kết thi công về bảo vệ môi trường. - Níc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n: §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng lµm viÖc cho c«ng nh©n còng nh d©n c cho khu vùc thi c«ng. 4.. 1-2lần/ tổng thời gian thi công các LAVIC . nhiªn liÖu ®èt. ®iÖn tho¹i v. một khối lượng đất khá lớn được phát sinh. . Các hạng mục công trình với khối lượng thi công lớn. Các biện pháp giảm thiểu tác động được đề cập bao gồm: . Lo¹i chÊt th¶i nµy ph¶i ®îc thu gom xö lý tríc khi x¶ vµo nguån. phá huỷ kết cấu tự nhiên. níc bÈn x©m nhËp vµo c¸c nguån níc nµy. Việc giảm thiểu đối với trạm xử lý nước thải có vai trò quan trọng trong các hạng mục công trình thi công của toàn bộ dự án. cần có các tính toán cụ thể tải lực. phần còn lại được tập kết và vận chuyển đến san nền trạm xử lý. - Ho¸ chÊt.Bùn thải khi nạo vét mương khi tập kết cần có kế hoạch rắc vôi để ngăn ngừa bệnh tật lan truyền cho công nhân.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên êng vµ däc theo c¸c tuyÕn phè cÇn kh¶o s¸t.4. Xử lý triệt để 100% lượng bùn thải ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân thi công trực tiếp.Với các sự cố đất bị lún. ®Ó tr¸nh kh«ng lµm háng c¸c c«ng tr×nh nµy. nguồn đất tiếp nhận và cần được vận chuyển đến bãi thải hợp vệ sinh xử lý an toàn. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường đất Các tác động cần chú ý nhất là đảm bảo sau khi thi công không xảy ra các sự cố về sụt lún vừa không đảm bảo mỹ quan vừa không đáp ứng được năng lực thoát nước. khối lượng đất đá này cần được tận dụng san lấp tại chỗ trong hoàn trả hiện trạng bề mặt. Do vậy.

trạm bơm. 4. vật liệu xây dựng. có đèn báo hiệu ban đêm. - LËp c¸c néi qui vÒ vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i trêng trong tËp thÓ c«ng nh©n vµ l¸n tr¹i trong ®ã cã c¸c chÕ ®é thëng ph¹t. - Thµnh lËp c¸c tæ thu gom hoÆc ký hîp ®ång víi c«ng ty vÖ sinh m«i trêng ®Ó tæ chøc thu gom r¸c th¶i vµ ®æ bá vµo n¬i qui ®Þnh.6. . việc ảnh hưởng đến giao thông là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả các công trình nên cần tổ chức phân luồng giao thông hợp lý. Giảm thiểu tác động đến giao thông và ngập lụt trong quá trình thi công * Giảm thiểu tác động đến giao thông . Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu c¸c chÊt th¶i r¾n: - §æ bá ®Êt thõa.Việc tập kết vật liệu và đậu đỗ xe cũng là vấn đề không nhỏ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Áp dụng hàng rào chắn sát đường thi công hoặc băng tải cây xanh di động để đảm bảo mỹ quan cho Thành phố. . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên hạng mục công trình trạm xử lý. Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan .Áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu để sử dụng hiệu quả thời gian và nhân lực trong thi công cũng như hạn chế các ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 109- . trạm xử lý nước thải) sẽ tạo ra một lượng lớn đất đá. 4. Cần bố trí thích hợp các khu chứa tạm thời để đảm bảo diện tích cho việc tập kết vật liệu và đậu đỗ xe hợp lý.2. - TËp huÊn cho c«ng nh©n c¸c qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng.5. cần yêu cầu nhà thầu thi công cắm biển báo thi công. các biển chỉ dẫn cụ thể theo các quy định hiện hành về an toàn giao thông. .Tập kết công nhân thi công tại các lán trại tạm khu thi công nên cần bố trí hợp lý để hạn chế các tác động từ sinh hoạt đến cảnh quan. 4. đo đạc độ lún sẽ giảm theo từng năm khi dự án đi vào hoạt động và tùy thuộc vào tình hình thực tế khu thi công. có người hướng dẫn phân luồng giao thông.Khi tiến hành thi công.2.Khi tiến hành thi công cải tạo và xây dựng mới các tuyến thoát (cho hệ thống thoát nước mưa. Tuy nhiên.2.Thu gom r¸c th¶i vµ ®æ bá vµo n¬i qui ®Þnh. nước thải. Do vậy. các vật liệu phủ lấp ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. bïn vµ cÆn tõ qu¸ tr×nh thi c«ng hoµn chØnh tõng h¹ng môc vµ ®¬n vÞ c«ng tr×nh t¹o ra ®óng qui ®Þnh. tần xuất giám sát. luôn chủ động trong việc giám sát chất lượng công trình thi công.7. LAVIC .

Khi việc đặt cống chưa xong.Nhà thầu phải lập kế hoạch chi tiết để thời gian cấm đường là ít nhất hoặc vào giờ thấp điểm về giao thông. có biển báo. bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở quá trình giao thông hàng ngày. cần lưu ý đến biện pháp chống trượt cho các xe tải chở vật liệu có tải trọng lớn. mặt bằng chưa trả về nguyên trạng. Trong khi khoan cắt mặt đường. . cần phải rào lại hoặc được chiếu sáng về ban đêm tránh hiện tượng người tham gia giao thông bị ngã. biển báo ở các khu vực nguy hiểm. tính mạng của những người trực tiếp thi công mà còn ảnh hưởng rất lớn đế tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đường giao thông bộ cần phải được xem xét để bố trí hợp lý. va chạm của các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . Cộng đồng dân cư và các đơn vị kinh doanh trong khu vực cần được thông báo trước lịch trình thi công trước 2 tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh. LAVIC . tránh sự ùn tắc. địa chỉ và điện thoại của người liên lạc cụ thể trong các trường hợp khiếu nại hoặc phản ánh các vấn đề nảy sinh. Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan phối hơp thực hiện.Công nhân khi vận hành các loại máy móc thi công phải được huấn luyện và thực hành các thao tác kiểm tra.Biển báo công trình phải có tên đơn vị thi công. trách nhiệm của người thực hiện các biện pháp đó.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 110- . vận hành đúng kỹ thuật.Công tác này sẽ được phối hợp với Cảnh sát giao thông. * An toàn lao động và biện pháp giảm thiểu sự cố trong quá trình thi công An toàn trong lao động là vấn đề rất quan trọng. ở những chỗ nguy hiểm hơn phải có người hướng dẫn giao thông. tuy nhiên để các biện pháp có hiệu quả thật sự thì cần ý thức. bố trí các tuyến thi công hợp lý hạn chế sự di chuyển. lối ra và lối vào đều được chỉ dẫn bằng biển báo. Cán bộ và công nhân trong công trường phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về an toàn lao động đã được xây dựng: . phải có hệ thống cọc tiêu. Để đảm bảo an toàn trong quá trình đào đắp cần xây dựng một chương trình cụ thể về thời gian và trình tự thi công đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình. thụt xuống các hố. loa phóng thanh tại các phường thi công). đào sâu xuống để đặt được cống thoát nước cần phải khoanh vùng. đơn vị chủ quản. Đặc biệt ở các khu vực thi công có độ dốc cao. trơn khi mưa xuống. Trên đây là một số biện pháp chung nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động tại khu vực thi công. không chỉ liên quan đến sức khoẻ. truyền hình. . rãnh sâu… Tuy nhiên cũng phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho cán bộ và công nhân đang thi công trong công trường.

đúng tiến độ. lưu trữ vật liệu thải và vật liệu xây dựng.Tham khảo và hỏi ý kiến người dân nơi tập kết. .Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định.. . nhất là tại các nút nhạy cảm. Các tác động này ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng đối với người dân trong hoặc xung quanh khu vực dự án. .Thi công nhanh chóng.Tiến hành thi công theo tiến trình cuốn chiếu và sắp xếp thời lượng thi công hợp lý để hạn chế tối đa các tác động đến người dân quanh khu vực thi công các cống thoát. tại công trường cũng phải có cán bộ phụ trách về an toàn. . .Công nhân phải được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . . .Chuẩn bị chương trình điều phối giao thông trên tuyến thi công. tránh ách tắc giao thông. vì vậy chiếu sáng đủ là điều kiện để công nhân có thể thực hiện tốt công việc và đảm bảo an toàn. Thiết kế diện tích hợp lý cho các dải và các băng cây xanh xung quanh khu vực trạm xử lý để tạo cảnh quan đồng thời góp phần giảm thiểu các tác động đến không khí. .Đóng các họng ống sau khi thi công mỗi ngày và rào hố hở cùng các biển báo. LAVIC .Do công việc thi công thường phải thực hiện cả vào buổi tối.xã hội Các ảnh hưởng này cần được chú ý đặc biệt vì tính chất của nó khá nhạy cảm. Nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý sẽ ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng. cảnh sát địa phương.2.Công nhân cũng được làm quen với việc sơ cứu khi tai nạn xảy ra. mũ kính.. tuân thủ các quy định về đổ thải.Trang bị các bảo hộ lao động cần thiết cho người trực tiếp thi công. đèn báo cần thiết. đảm bảo qúa trình vận hành được tốt. cải thiện bầu không khí cho nhân viên vận hành dự án. . giúp đỡ và ủng hộ của người dân khi thực thi dự án. tránh xảy ra cháy nổ.Máy móc thi công phải có lý lịch rõ ràng để theo dõi và kiểm tra các thông số kỹ thuật thường xuyên. phải được cất giữ an toàn.8. và công nhân có trách nhiệm mang các phương tiện bảo hộ đó khi làm việc như: Quần áo bảo hộ. găng tay. có trang bị các phương tiện sơ cứu đơn giản.Các loại nhiên liệu phục vụ cho máy móc thi công. tránh hiện tượng trì trệ ảnh hưởng đến giao thông đi lại. tối đa là 100m.Cần có biện pháp chế tài đối với nhà thầu nếu không thực thi đúng hợp đồng. 4. . Kết hợp với cơ quan chức năng như sở Giao thông vận tải.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 111- . . Vì vậy. chúng tôi đưa ra các phương án sau để giảm thiểu tác động: . Giảm thiểu tác động đến sức khoẻ và đời sống kinh tế. nhất là các hộ sản xuất kinh doanh.Hệ thống thoát nước.

mµ níc th¶i tõ nhµ t¾m. - Níc th¶i tõ nhµ d©n cÇn ®îc xö lý s¬ bé tríc khi ®a vÒ hÖ thèng xö lý tËp trung. lµm viÖc qu¸ møc. tr¹m b¬m níc th¶i. hệ thống thoát nước mưa. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc bao gåm: - B¶o tr× vµ b¶o dìng theo ®Þnh kú hÖ thèng cèng.3. do ®ã nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ ý thøc ngêi d©n. rÊt dÔ bÞ t¾c nghÏn bëi nhiÒu nguyªn nh©n. tõ nhµ bÕp còng cÇn ph¶i ®îc lo¹i bá s¬ bé r¸c vµ c¸c chÊt th¶i r¾n b»ng c¸ch ®Æt c¸c líi ch¾n r¸c t¹i tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ cã thÓ (bån röa b¸t. néi dung cña gi¸o dôc cång ®ång bao gåm: LAVIC . BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Đối với giai đoạn vận hành. Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu cho quá trình vận hành trạm bơm và trạm xử lý nhằm hạn chế các tác động đến môi sinh. trạm bơm tăng áp việc phát sinh tiếng ồn do vận hành máy bơm. chuång tr¹i.1. đảm bảo công suất vận hành theo thiết kế. mét mÆt gi¶m kinh phÝ xö lý cuèi nguån. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. vµ cuèi cïng lµ líi ch¾n tríc ®iÓm ®Êu nèi tõ hé gia ®×nh vµo hÖ thèng thu gom cña khu phè) - Gi¸o dôc céng ®ång: ViÖc x©y dùng vµ vËn hµnh hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i lµ mét viÖc lµm hoµn toµn míi. V× vËy. Biện pháp giảm thiểu được đề cập đối với từng môi trường chịu tác động như sau: 4. Kh«ng riªng níc th¶i tõ nhµ vÖ sinh. ®êng èng tho¸t níc. biÖn ph¸p gi¸o dôc céng ®ång cÇn ®îc ®Æt ra ngay tõ khi hÖ thèng b¾t ®Çu ®îc x©y dùng vµ kÐo dµi trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. trạm xử lý và các chất ô nhiễm khác được phát sinh khi vận hành máy móc.3.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 112- . nước thải không gây ra tác động nào đáng kể. VÒ c¬ b¶n. Níc th¶i tõ c¸c hé gia ®×nh nÕu lÉn r¸c sinh ho¹t th× vÊn ®Ò nµy ch¾c ch¾n x¶y ra. mét mÆt gi¶m nguy c¬ t¾c nghÏn ®êng èng vËn chuyÓn. nhµ t¾m. khi hÖ thèng thu gom níc th¶i ho¹t ®éng. các ô nhiễm bụi và các khí độc hại từ việc sử dụng DO nhưng nói chung không đáng kể. thiết bị từ trạm bơm và chất thải rắn phát sinh do bùn tại các song chắn rác và chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên vận hành trạm xử lý. c¸c ngµnh vµ ®¬n vÞ qu¶n lý... hướng dẫn và giám sát thực hiện cụ thể.môi trường là mục tiêu đề ra cần được chỉ đạo. máy phát điện dự phòng được tính toán và đưa vào nhằm phòng ngừa khi có sự cố cúp điện. kh«ng nh÷ng víi ngêi d©n ®Þa ph¬ng mµ cßn víi c¶ c¸c cÊp. Trong thiết kế các trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải. tr¸nh hiÖn tîng kÑt.Hệ thống thoát nước. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hệ thống thu gom Nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i trêng.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống thoát nước gặp sự cố kỹ thuật C¸c kh¶ n¨ng sù cè cã thÓ x¶y ra: - T¾c nghÏn.  Møc khen thëng cô thÓ víi nh÷ng ngêi cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng (ch¼ng h¹n nh viÖc ph¸t hiÖn sù cè m«i trêng hoÆc tù gi¸c chÊp hµnh c¸c ®iÒu lÖ. ®Æc biÖt lµ b¶o vÖ sù trong s¹ch cña nguån níc.. Chñng lo¹i èng ph¶i ®ñ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó kh«ng bÞ g·y.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 113- .1.  C¸c h×nh thøc xö ph¹t víi hµnh ®éng g©y « nhiÔm m«i trêng. rß rØ.2.Hệ thống thoát nước.). Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khu vực trạm xử lý nước thải 4. §é s©u ch«n cèng ph¶i ®ñ lín ®Ó tr¸nh t¸c ®éng träng lùc. m¸y b¬m ho¸ chÊt..3. mÊt ®iÖn - Sù cè t¹i c¸c tr¹m xö lý níc th¶i: M¸y mãc háng (m¸y b¬m. - T¹i c¸c ®iÓm ®Êu nèi vµo nhµ d©n: líi ch¾n r¸c ph¶i ®Æt dµy ®Ó ®¶m b¶o r»ng chØ níc th¶i míi cã kh¶ n¨ng ®i qua (bïn cÆn. ∗ T¾c nghÏn. - Khi cã sù cè ph¶i cö ngay ngêi ®Õn hiÖn trêng ®Ó t×m nguyªn nh©n hoÆc kh¾c phôc t¹m thêi.  C¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ngêi d©n cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng. nÐn ®øng.2. Nhµ ®Çu t cÇn qu¸n triÖt ngay tõ tríc khi x©y dùng. + ý thøc ngêi sö dông: §©y lµ vÊn ®Ò kh«ng cña chñ ®Çu t mµ LAVIC . m¸y khuÊy. r¸c ®Òu ®îc gi÷ l¹i). rß rØ.3. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên ý nghÜa sèng cßn cña viÖc B¶o vÖ M«i trêng. c«ng t¸c gi¸m s¸t khi l¾p ®Æt ®êng èng ph¶i hÕt søc nghiªm ngÆt. mÊt ®iÖn. - §Ò nghÞ ngêi sö dông b¸o ngay cho c¬ quan qu¶n lý gÇn nhÊt khi ph¸t hiÖn sù cè.. vì ®êng èng thu gom níc th¶i - Sù cè t¹i c¸c tr¹m b¬m: m¸y b¬m háng. vì ®êng èng thu gom níc th¶i: §©y lµ hiÖn tîng rÊt dÔ x¶y ra do 2 nguyªn nh©n: • Nguyªn nh©n kü thuËt • ý thøc ngêi sö dông + Nguyªn nh©n kü thuËt: §êng èng thu gom kh«ng ®îc x©y dùng b»ng vËt liÖu tèt hoÆc kh«ng ®îc ®Æt ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. m¸y m¸y nÐn bïn. c¸c cöa ch¾n r¸c cha ®ñ dµy. nøt khi cã lùc nÐn ngang.)  4...

Bªn c¹nh ®ã. c¸c ngµnh vµ nh©n d©n thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. m¸y mãc ph¶i ®îc b¶o dìng. trong mäi trêng hîp hÖ thèng xö lý níc th¶i vÉn ho¹t ®éng tèt. ∗ Sù cè t¹i c¸c tr¹m xö lý níc th¶i: C¸c sù cè cã thÓ x¶y ra t¹i tr¹m xö lý níc th¶i: + M¸y mãc háng (m¸y b¬m níc th¶i. nghÒ nghiÖp ®Òu cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. kiÓm tra ®Þnh kú vµ thay thÕ phô tïng khi cÇn thiÕt. ®iÖn ®îc lÊy tõ Ýt nhÊt 2 nguån. réng kh¾p tõ c¸c c¬ quan. trêng häc ®Õn tæ d©n phè vµ c¸c hé gia ®×nh ®Ó ®¶m b¶o r»ng: mäi tÇng líp trong céng ®ång d©n c thµnh phè kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh. Trong trêng hîp t¹i khu vùc tr¹m b¬m chØ cã 1 nguån ®iÖn th× ph¶i ®Æt c¸c m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng. ®Æc biÖt lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng... §Ó kh¾c phôc.2. 4. tuæi t¸c. §iÒu nµy ®¶m b¶o r»ng.§Ó kh¾c phôc hiÖn tîng mïi h«i tõ tr¹m xö lý níc th¶i cã thÓ ph¸t t¸n ®Õn khu d©n c. m¸y b¬m bïn. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Xö lý mïi gåm 3 biÖn ph¸p sau:  Lùa chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i  ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt  Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn Gi¶i ph¸p lùa chän vÞ trÝ tr¹m xö lý: . + MÊt ®iÖn: T¹i tr¹m xö lý ph¶i cã Ýt nhÊt 2 nguån ®iÖn vµ ph¶i cã m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng víi c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó cung cÊp ®ñ cho c¸c thiÕt bÞ quan träng nhÊt cña hÖ thèng xö lý níc th¶i nh: m¸y b¬m níc th¶i.Hệ thống thoát nước. ∗ Sù cè t¹i c¸c tr¹m b¬m chuyÓn tiÕp níc th¶i: C¸c sù cè thêng xuÊt hiÖn lµ m¸y b¬m háng hoÆc mÊt ®iÖn. trong ®ã cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i cña ®Þa ph¬ng mµ hä sinh sèng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy.. m¸y khuÊy.). m¸y b¬m ho¸ chÊt. C«ng t¸c gi¸o dôc tuyªn truyÒn cÇn ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên cña c¸c cÊp. t¹i c¸c tr¹m b¬m ph¶i lu«n l¾p ®Æt m¸y b¬m dù phßng (tuú tr¹m b¬m cã ®é tin cËy møc nµo vµ c«ng suÊt bao nhiªu mµ ®Æt sè lîng m¸y b¬m dù phßng).vÞ trÝ lùa LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 114- . ®ång thêi cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó söa ch÷a kÞp thêi. m¸y khuÊy. t¹i tr¹m xö lý ph¶i lu«n cã m¸y dù phßng. gi¶i ph¸p lùa chän lµ vÞ trÝ ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i kh«ng n»m trong khu d©n c tËp trung.3.2.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 115- . ®ñ ®Ó khuÕch t¸n mïi tõ tr¹m xö lý (nÕu cã) tríc khi ®Õn nhµ d©n. phßng ngõa vµ ng¨n chÆn ®îc sù cè). cô thÓ lµ: - Xung quanh khu vùc tr¹m xö lý kh«ng cã khu d©n c tËp trung - DiÖn tÝch dµnh cho toµn bé hÖ thèng tr¹m xö lý rÊt réng (kho¶ng 3 ha) cho nªn kh¶ n¨ng ¶nh hëng ®Õn m«i trêng xung quanh kh«ng ®¸ng kÓ - Kho¶ng c¸ch ®Õn nhµ d©n gÇn nhÊt > 500m. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chän ®Òu ®¹t yªu cÇu vÒ m«i trêng. víi kho¶ng c¸ch nµy.Hệ thống thoát nước. tr¹m xö lý níc th¶i chñ yÕu do qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong níc th¶i vµ mét phÇn r¸c th¶i tõ song ch¾n r¸c. níc th¶i sinh ho¹t cña céng ®ång d©n c trong ®iÒu kiÖn kþ khÝ bÞ ph©n huû sinh ra mïi h«i thèi lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ l©u dµi trong suèt qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng. trång hµng rµo c©y xanh xung quanh khu vùc têng rµo tr¹m xö lý níc th¶i ®Ó gi¶m LAVIC . mét mÆt lµm ®Ñp c¶nh quan m«i trêng. - Trång c©y xanh còng lµ mét gi¶i ph¸p tÝch cùc. trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. Lîng khÝ nµy kh«ng tËp trung. viÖc thu dän ph©n tõ c¸c bÓ tù ho¹i vµ c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh c«ng céng trong khu vùc. biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng trong khu vùc nµy ®Ó tr¸nh ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng nh©n qu¶n lý. vËn hµnh c«ng tr×nh còng nh d©n c ë xung quanh. Do ®ã. Do vËy. - Lîng khÝ th¶i sinh ra tõ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. BiÖn ph¸p kü thuËt . vËn chuyÓn vµ xö lý bïn cÆn vµ n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc ®óng kú h¹n vµ quy tr×nh lµ phÇn viÖc nhÊt thiÕt ph¶i lµm. - Cã thÓ dïng biÖn ph¸p thiÕt kÕ th«ng h¬i cho ®êng cèng tho¸t níc hay qu¹t giã bªn trong c«ng tr×nh. cïng víi kh«ng gian réng lµ ®iÒu kiÖn tèt. kü thuËt x©y dùng vµ sö dông vËt liÖu x©y dùng) - BiÖn ph¸p qu¶n lý vµ gi¸m s¸t (mang tÝnh bæ trî.BiÖn ph¸p kü thuËt (¸p dông ngay trong b¶n th©n c«ng nghÖ xö lý mïi cña d©y chuyÒn xö lý. khã thu gom ®Ó xö lý. Mïi h«i cña tr¹m xö lý chñ yÕu ph¸t sinh ë khu vùc chøa bïn nªn c¸c hè bïn cÇn ®îc bè trÝ ë phÝa cuèi híng giã chñ ®¹o. trÇm tÝch tån t¹i l©u ngµy díi ®¸y cèng. - Thµnh phÇn chÊt h÷u c¬ cã trong bïn. mét mÆt gióp cho m«i trêng kh«ng khÝ trë nªn s¹ch h¬n.

ch¶y vµo m¬ng dÉn tíi ng¨n thu cña tr¹m b¬m. th«ng t¾c c¸c ®êng èng. ngõng vËn hµnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c qu¸ tr×nh ph©n hñy níc th¶i sinh khÝ H2S g©y ra « nhiÔm mïi khu vùc Tr¹m xö lý. - Bïn th¶i ph¶i ®îc ph¬i kh« vµ vËn chuyÓn ®Þnh kú. - Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c b¶o hé lao ®éng nh trang bÞ cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng h¬i ®éc.Hệ thống thoát nước. léng giã. kh«ng ®Ó hÖ thèng xö lý gi¸n ®o¹n. ñng. Chu kú vËn chuyÓn tíi b·i ch«n lÊp quy ®Þnh kh«ng qu¸ 2 ngµy. tr¸nh l¾ng cÆn vµ thèi r÷a. cã n¾p kÝn. sôc röa. Tr¹m xö lý níc th¶i ®îc quy ho¹ch ë khu vùc b»ng ph¼ng. cã ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng tèt. - R¸c thu gom tõ song ch¾n r¸c ®îc ®ùng trong thïng chuyªn dông. thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng h¬i. sinh mïi. cÇn thiÕt ph¶i cã hÖ thèng che ®Ëy kÝn toµn bé ®êng cèng dÉn níc th¶i tr¸nh viÖc ph¸t sinh mïi tù do vµo m«i trêng. gi¶m tèi ®a ¶nh hëng tíi m«i trêng kh«ng khÝ khu vùc dù ¸n.. Thêng xuyªn kiÓm tra. c¸c c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ n¾p che vµ xö lý qua vËt liÖu hÊp phô b»ng than ho¹t tÝnh. tr¸nh tho¸t mïi vµ ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng níc ngÇm. tr¹m xö lý níc th¶i ®Ó tr¸nh bôi. nh thêng xuyªn lµm s¹ch. Tr¶i nhùa ®êng ë c¸c ®êng dÉn tíi tr¹m b¬m. - Tr¹m xö lý níc th¶i cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy tr×nh kü thuËt vËn hµnh hÖ thèng. hót khÝ vµ xö lý khÝ th¶i. tr¸nh ph©n hñy sinh ra mïi. tr¸ch t¾c ®êng èng sôc cÆn. - ThiÕt kÕ ®êng èng sôc cÆn ®¸y ng¨n thu tr¹m b¬m.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 116- . TËp huÊn vµ thêng xuyªn kiÓm tra vÒ kü thuËt an toµn lao ®éng vµ xö lý t×nh huèng sù cè cho c«ng nh©n. BiÖn ph¸p qu¶n lý: . - Bª t«ng hãa hoÆc sö dông c¸c èng nhùa kÝn cho qu¸ tr×nh dÉn vµ tho¸t níc th¶i. kh«ng ®Ó lu c÷u. LAVIC . Trong trêng hîp cha kÞp vËn chuyÓn ®i.. Tr¹m xö lý ph¶i ®îc vËn hµnh thêng xuyªn.. c¸c lo¹i khÝ ®éc.. ph¶i r¾c v«i bét ®Ó tr¸nh c«n trïng x©m nhËp vµ ®Ëy n¾p kÝn. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thiÓu sù lan to¶ c¸c khÝ ®éc h¹i ra khu vùc xung quanh.. cã thu níc rß rØ.VËn chuyÓn vµ n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc ®óng kú h¹n vµ quy tr×nh. g¨ng. Bªn c¹nh ®ã ph¶i thêng xuyªn vÖ sinh.

TCVN 5945 . Khi ®· ®¶m b¶o r»ng níc th¶i ®îc dÉn ®Õn tr¹m xö lý chØ bao gåm níc th¶i cã thµnh phÇn t¬ng tù níc th¶i sinh ho¹t. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước VÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi tr¹m xö lý níc th¶i lµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng níc th¶i theo ®óng TCVN 5945 . V× vËy. Sù cè cã thÓ x¶y ra lµ næ b×nh chøa Clo. P trong trêng hîp cÇn thiÕt. r¹ch tho¸t níc.2. dÉn ®Õn kh¶ n¨ng lµm s¹ch níc gi¶m. níc th¶i ®a ®Õn tr¹m xö lý chØ bao gåm níc th¶i sinh ho¹t tõ nhµ d©n vµ c«ng së (lo¹i níc th¶i cã thµnh phÇn c¸c chÊt « nhiÔm dÔ bÞ ph©n hñy sinh häc). ®iÒu quan träng ®Ó ®¶m b¶o níc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn lµ m¬ng «xy hãa ph¶i ho¹t ®éng tèt. buéc c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph¶i x©y dùng c«ng tr×nh xö lý níc th¶i. ph¶i ®¶m b¶o r»ng. Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m xö lý ®Õn s«ng NËm Rèm kho¶ng 100m. C¸c cèng. ®Æc biÖt lµ ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng. Clo ®îc dïng ®Ó khö trïng cho tr¹m xö lý níc th¶i. Víi dù ¸n tho¸t níc.3. Kho chøa b×nh Clo cÇn ®îc ®Æt c¸ch xa khu v¨n phßng hoÆc n¬i c«ng nh©n thao t¸c.2005 Nguån tiÕp nhËn níc th¶i ®Çu tiªn cña tr¹m xö lý ë thµnh phè §iªn Biªn Phñ lµ c¸c s«ng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. Nªn viÖc lùa chän cét B lµ ®óng theo quy ®Þnh ph¸p lý hiÖn hµnh vÒ m«i trêng.Hệ thống thoát nước. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng níc th¶i: Tríc hÕt. lîng bïn ho¹t tÝnh ph¶i ®îc cung cÊp ®Òu ®Æn vµ cã thÓ ph¶i bæ sung N. cét B qui ®Þnh vÒ chÊt lîng níc th¶i tríc khi x¶ ra m«i trêng.2005.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 117- .3.vµ nguån tiÕp nhËn cuèi lµ s«ng NËm Rèm. Lý do lùa chän cét B lµm c¨n cø. Nh vËy cÇn ph¶i cã sù can thiÖp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. LAVIC . r¹ch tho¸t níc t¹i thµnh phè §iªn Biªn Phñ kh«ng ph¶i lµ nguån níc dïng cho môc ®Ých sinh ho¹t. NÕu trong níc th¶i cã c¸c chÊt ®éc h¹i (tõ nguån th¶i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ch¼ng h¹n nh m¹ kim lo¹i) sÏ lµm v« hiÖu hãa hoÆc gi¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña vi khuÈn. s«ng NËm Rèm còng kh«ng ph¶i lµ nguån níc dïng cho môc ®Ých sinh ho¹t. thu gom vµ xö lý níc th¶i. cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn b»ng c¸ch kiÓm tra ®é an toµn cña b×nh chøa Clo b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông. vµ cuèi cïng níc th¶i ph¶i ®îc khö trïng b»ng Clo tríc khi x¶ ra m«i trêng ChÊt lîng níc ph¶i ®îc kiÓm tra ®Þnh kú 1 tuÇn 1 lÇn t¹i cöa x¶ ra suèi.

®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. bïn d tõ c¸c tr¹m xö lý.. - Quy ho¹ch. tr¸nh th¶i bá l·ng phÝ. 4.2. Tạo băng và các dải cây xanh xung quanh khu vực trạm xử lý. ®¸) cã thÓ dïng san lÊp mÆt b»ng. nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t vµ thu gom mét c¸ch hîp lý sÏ sinh ra mïi h«i thèi g©y « nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ vµ l©y lan bÖnh tËt. Giảm các tác động đến hệ sinh thái và kinh tế xã hội - Trả lại quang cảnh xanh quanh khu vực trạm xử lý nước thải.4. Quy ho¹ch viÖc th¶i bá bïn. theo dâi c¸c hiÖn tîng nøt vì. Th«ng thêng. tr¹m xö lý níc th¶i. th«ng röa. C¸c khu ®Êt trèng hay vên c©y.2.. tr¹m xö lý níc th¶i.. ®· t¸ch níc chê xe ®Õn chuyªn chë cã m¸i che ®Æt ë cuèi híng giã vµ cã r·nh thu níc ma xung quanh. tr¸nh g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt vµ níc ngÇm.3. 4. - Thêng xuyªn kiÓm tra.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 118- . Bïn d tõ tr¹m xö lý níc th¶i. CÆn (®Êt. níc ma. Do vËy cÇn ph¶i t¸ch vµ vËn chuyÓn ra b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n chung cña ®Þa ph¬ng hoÆc Ðp kh« lµm ph©n bãn. - MÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i ®îc bª t«ng ho¸ hay l¸t g¹ch..4. khu nhà ở và khu vận hành của công nhân. bïn n¹o vÐt tõ viÖc duy tu hÖ thèng tho¸t níc chøa c¸c chÊt h÷u c¬ víi hµm lîng kho¶ng 70 – 80% theo chÊt kh«. theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. tr¹m b¬m. bïn n¹o vÐt tõ hÖ thèng kªnh. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 4. x©y dùng kÕ ho¹ch thu gom vµ xö lý r¸c th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ nh: Song ch¾n r¸c cña tr¹m b¬m. thèi r÷a vµ c¸c vi khuÈn g©y bÖnh.Hệ thống thoát nước. - Khu tËp kÕt bïn cÆn kh«. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bùn và chất thải rắn Bïn cÆn sinh ra tõ tr¹m xö lý níc thêng chøa c¸c chÊt h÷u c¬ dÔ bÞ ph©n hñy. rß rØ hÖ thèng cèng dÉn níc th¶i. th«ng t¾c. cèng tho¸t níc chøa hµm lîng phèt pho kh¸ cao. - LAVIC . vên hoa ph¶i cã r·nh tho¸t níc xung quanh. cÆn v« c¬ tõ bÓ l¾ng c¸t..4.. còng nh c¸c c«ng tr×nh trªn hÖ thèng nh tr¹m b¬m.3. cÆn ®· t¸ch níc tõ c«ng tr×nh lµm kh« bïn vµ c¸t. Bïn cã thÓ tËn dông lµm ph©n bãn. cã hÖ thèng thu gom níc ch¶y trµn. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất - Thêng xuyªn b¶o dìng.3. n¹o vÐt ®êng cèng tho¸t níc thu gom r¸c. v× vËy nÕu lµm kh« cã thÓ sö dông bïn nµy lµm ph©n bãn. m¬ng.

Bảo vệ và đội cứu hỏa phải trực 24h/ngày. - Lắp đặt hệ thống chống sét trên các khu vực có độ cao lớn. - Xây dựng các phương án phòng chống. nhắc nhở các quy định về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. chống tích điện từ. tiến tới hoàn thiện dự án trong giai đoạn tiếp theo. đặc biệt là các quy định an toàn. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Có kế hoạch giáo dục cộng đồng.Hệ thống thoát nước. - Tổ chức một số hội thảo. Biện pháp phòng chống cháy nổ Để đề phòng cháy nổ. rò rỉ hoá chất.4. Các thiết bị điện phải được duy trì ở điều kiện an toàn. ngăn ngừa khả năng phát ra tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm. - - Lắp đặt hệ thống báo cháy. hội nghị khoa học và học hỏi kinh nghiệm xung quanh khu vực dự án. trình cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện. sự cố các công trình xử lý môi trường (xử lý nước thải.3 độ richter vào ngày 19/2/2001 đến nay. 4. nâng cao ý thức môi trường cho người dân không chỉ trong vùng dự án để có thể vận hành hiệu quả cùng với sự ủng hộ của người dân. sự quản lý của chính quyền địa phương để vận hành hiệu quả và xử lý triệt để. còn đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam có thể xảy ra động đất yếu và rất yếu. Biện pháp phòng chống thiên tai Căn cứ bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý Địa cầu lập thì ở nước ta chỉ có một số vùng thuộc khu vực phía Bắc được dự báo là có khả năng xảy ra động đất cấp 8 (theo thang MSK). phòng cháy chữa cháy. tất cả các công nhân trực tiếp vậnh hành. - Nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ công nhân vận hành. - Phối hợp với các chuyên gia.2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 119- . 4.4. được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm nhặt chế độ kiểm tra định kỳ. đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại. Thường xuyên kiểm tra. hệ thống thông tin báo động. khí thải). trung bình mỗi năm ở tỉnh Điện Biên LAVIC . PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 4. chấn động do động đất gây ra tại một số địa điểm vùng Tây Bắc có thể đạt tới cấp 9. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. khắc phục sự cố môi trường: cháy nổ. kỹ sư điều hành ở trạm xử lý phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng. Thống kê từ khi xẩy ra trận động đất mạnh với cường độ 5.1.4. - Các máy móc dùng điện phải được nối đất chống điện rò.

- Có chương trình kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động tại khu vực sản xuất (quần áo bảo hộ lao động.6.5 đến 3. . - Tổ chức các buổi tuyên truyền. - Định kỳ kiểm tra và giám sát sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên. …) trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình và khi vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ cho cán bộ. xử lý chất thải. nước thải sinh hoạt. Các công trình trong khu vực được thiết kế phải xét đến tác động của động đất và các biện pháp thiết kế kháng chấn cho công trình xây dựng. phòng chống cháy nổ. không cho xây dựng những công trình làm cản trở dòng chảy để tránh tình trạng nước mưa về nhiều. có thể kiểm soát được hành vi và thái độ của cộng đồng và điều chỉnh các hành vi. nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường (thu gom. tiêu chí về kết cấu gỗ. các quy định về nền móng. tránh tiếp xúc trực tiếp với nước thải và bùn lắng. AN TOÀN LAO ĐỘNG Ngoài các phương án khống chế ô nhiễm trên. thép đều được tính nghiêm ngặt theo những thông số kỹ thuật riêng tùy địa hình. BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC Nâng cao nhận thức của công nhân về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các chương trình truyền thông (Panô. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thường xẩy ra từ 3-4 trận động đất có cường độ từ 2.5 độ richter. các chế độ bảo hiểm… ). Gửi cán bộ chuyên trách đi đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường. VỆ SINH. quy định về an toàn lao động. kịp thời phát hiện các bệnh do nghề nghiệp. Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. áp thấp nhiệt đới như sau: . bê tông. vệ sinh …).. 4. suối. Đó là tuân thủ đúng các quy định sau: Tuân thủ triệt để các điều khoản về vệ sinh an toàn lao động đối với công nhân viên.Thiết lập phương án phòng chống bão lũ. - LAVIC . không có chỗ thoát ứ lại rồi vỡ ra tạo thành lũ quét. đối với những khu vực cảnh báo thường có lũ quét thì trước mỗi mùa mưa lũ phải tiến hành dọn dẹp dòng sông. khảo sát thí nghiệm đất. áp phích. - Giáo dục ý thức về vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho cán bộ. lốc. vận hành. công nhân viên thi công. Một số biện pháp chính phòng chống thiên tai bão lũ. thái độ theo hướng thân thiện với môi trường.Hệ thống thoát nước. an toàn lao động (tuân thủ các quy chế . Vì vậy đối với những vùng thường bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất. lốc cho các công trình và tập luyện phương án này thường xuyên vào mùa mưa bão. công nhân viên. trạm xử lý cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến người lao động. tường chắn.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 120- ..5. 4.).Ngoài ra.

Như vậy. an toàn lao động. PCCC cho Trạm xử lý trong đó bao gồm các nội dung sau: Quy định chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban. + Đối với cán bộ. hệ thống xử lý nước thải được xây dựng với các biện pháp giảm thiểu cho từng giai đoạn thi công.Hệ thống thoát nước. * * Quy định mức cảnh cáo. không đáp ứng được năng lực thoát nước cũng như chất lượng nước trước khi xả thải vào nguồn chung là sông Nậm Rốm (đạt TCVN . cụ thể: + Đối với Ban quản lý dự án: Đào tạo nâng cao về giám sát công tác quan trắc môi trường và lập báo cáo. Xuất phát từ thực tế. kỷ luật đối với hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến sự cố môi trường. + Đối với cộng đồng: các đại diện của cộng đồng là những người chịu trách nhiệm về theo dõi môi trường sẽ được đào tạo để quan sát theo dõi các tác động đối với môi trường. * Quy định về quyền hạn của các cán bộ quản lý môi trường trong thực thi nhiệm vụ. các tác động bất lợi đến đời sống. tính cấp thiết về sự xuống cấp. công trình nghiên cứu có giá trị tăng năng suất. Đào tạo. PCCC. cá nhân có các sáng kiến giảm thiểu mức độ ô nhiễm của Trạm. sinh hoạt của người dân. vận hành: được đào tạo. nhất trí của UBND Tỉnh Điện Biên. LAVIC . + Đối với các nhà thầu: đào tạo về áp dụng kế hoạch quản lý môi trường trên công trường. giảm các tác động đến môi trường nền. tiết kiệm nguyên nhiên liệu góp phần bảo vệ môi trường và giảm giá thành sản phẩm. cung cấp thông tin về vệ sinh. công nhân thi công. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trường. trên đây là toàn bộ những khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu được đề xuất nhằm giảm thiểu các tác động khi dự án đi vào thực thi. tổ sản xuất trong bảo vệ môi trường. tấp huấn. đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải. tập huấn về môi trường và an toàn lao động sẽ góp phần tăng cường năng lực cho các nhóm mục tiêu khác nhau của dự án để đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường xấu của nhà thầu xây dựng. giúp đỡ của người dân và sự nhiệt tình. Cần có các quy định và chế tài cho việc thực thi các biện pháp giảm thiểu để có thể tiếp tục đón nhận được sự đồng tình ủng hộ. sự cố cháy nổ. được tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và được tập huấn về công tác duy tu bảo dưỡng các công trình trong quá trình sử dụng. thực hiện các biện pháp giảm thiểu và lập báo cáo quan trắc. tập huấn về môi trường và an toàn lao động Việc đào tạo.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 121- . * Quy định các mức khen thưởng đối với tập thể.cột B). thiếu đồng bộ của các hệ thống thoát nước. giai đoạn vận hành và từng đối tượng tác động. Khuyến khích kịp thời các sáng kiến kỹ thuật.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 122- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên UBND Thành phố Điện Biên Phủ và các ban ngành liên quan trong quá trình thi công các hạng mục công trình và khi dự án đi vào hoạt động.Hệ thống thoát nước. LAVIC .

trong các giai đoạn xây dựng và vận hành BQL Dự án cùng với các đơn vị trúng thầu xây dựng và vận hành phải thực hiện kế hoạch quản lý môi trường (QLMT). - S¾p xÕp thêi gian thi c«ng hîp lý ë c¸c khu d©n c. Giai đoạn xây dựng C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i trêng sau ®îc ®Ò xuÊt trong giai ®o¹n thi c«ng: - S¾p xÕp lé tr×nh giao th«ng hîp lý. theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. 6. thi công xây dựng cho tới vận hành và bảo dưỡng các hạng mục công trình thoát nước và xử lý nước thải của dự án.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 123- . - Tíi níc ë c¸c c«ng trêng ®Ó gi¶m bôi.1. 5.Hệ thống thoát nước. khÝ th¶i vµ tiÕng ån trong c«ng t¸c thi c«ng b»ng c¸ch tíi níc vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ x©y dùng tiÕng ån thÊp. Ban qu¶n lý dù ¸n chuyªn nghµnh x©y dựng tØnh §iÖn Biªn cÇn xem xÐt nh÷ng ®iÓm sau: - GÆp gì trao ®æi th©n mËt víi nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng bëi dù ¸n vÒ vÊn ®Ò gi¶i phãng mÆt b»ng th«ng qua c¸c cuéc kh¶o s¸t vµ héi th¶o. Mặt khác. Giai đoạn chuẩn bị Nh»m qu¶n lý m«i trêng cã hiÖu qu¶. từ lập dự án đầu tư xây dựng. - Thu gom triÖt ®Ó phÕ th¶i x©y dùng s¶n sinh ra tõ c¸c c«ng LAVIC .1. - ¸p dông c¸c biÖn ph¸p che phñ ®èi víi ho¹t ®éng vËn chuyÓn ®Êt ®¸ ®îc ®µo lªn vµ h¹n chÕ tèc ®é xe c¬ giíi thÝch hîp ë c¸c khu d©n c.1. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5. Kế hoạch QLMT bao gồm chương trình giám sát và báo cáo để giảm thiểu tác động môi trường.1. - Gi÷ ®Êt h÷u c¬ ë c¸c khu trång trät ®Ó hoµn nguyªn mÆt ®Êt nh tríc ®ã. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Để đảm bảo an toàn môi trường đối với dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thoát nước. Cơ cấu tổ chức thực hiện kế hoạch QLMT và những biện pháp ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra. - Tr¸nh g©y bôi bÆm. Việc thực hiện này còn nhằm đảm bảo rằng các nội dung của Kế hoạch QLMT được tuân thủ đảm bảo an toàn môi trường. thu gom và xử lý nước thải Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh ĐiệnBiên” cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong tất cả các giai đoạn của dự án.2.

- §êng èng thu gom cÇn ®îc lµm s¹ch thêng xuyªn ®Ó r¸c kh«ng g©y t¾c nghÏn hay lµm c¶n trë dßng níc.1: Vai trò và chức năng về QLMT của các đơn vị tham gia dự án Vai trò Chức năng Các cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh Điện Biên Điều phối và quản lý thực hiện dự án.Có trách nhiệm thực hiện các công việc hàng ngày của dự án. ®¬n vÞ cã liªn quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh qu¶n lý m«i trêng ®îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: Bảng 5. bao gồm hướng dẫn và giám sát dự án... thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên trêng vµ th¶i ë ®óng n¬i ®· ®Þnh. 5. giám sát thực hiện kế hoạch QLMT dự án (khi được giao) .3. níc tiÓu. UBND Thành phố Điện Biên Phủ (Chủ đầu tư) Có trách nhiệm thực hiện toàn diện về quản lý.Hệ thống thoát nước.2009 Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động đến Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 124- . - ChÊt th¶i cña c«ng nh©n c«ng trêng x©y dùng (ph©n. - C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô ®o lêng cña tr¹m xö lý níc th¶i cÇn ®îc b¶o dìng theo ®Þnh kú. triển khai kế hoạch QLMT Ban Quản lý dự án chuyên nghành xây dựng Tỉnh Điện Biên . Giai đoạn vận hành - Níc ®· xö lý tõ tr¹m xö lý níc th¶i cÇn ®îc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ thêng xuyªn tríc khi x¶ ra c¸c vùc níc.Có trách nhiệm tập huấn và hỗ trợ cho Nhà thầu xây dựng về các vấn đề môi trường cũng như kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ và thích hợp các quy trình đề ra. r¸c.1. Tư vấn môi trường Chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường Nhà thầu xây dựng Thi công theo các biện pháp - LAVIC . trong có việc kiểm tra. ) ph¶i ®îc thu gom vµ xö lý triÖt ®Ó. Tæ chøc thùc hiÖn Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc. - ChÊt th¶i r¾n tõ tr¹m xö lý vµ c«ng trêng x©y dùng cÇn ®îc xö lý hîp lý.

sẽ được kiểm soát hàng ngày trong quá trình vận hành Trạm xử lý. giám sát môi trường và báo cáo kết quả định kỳ lên đơn vị quản lý. Sở Tài Nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường) . Giám sát nội bộ . Các cơ quan giám sát .Đối với dự án thoát nước và xử lý nước thải cho Thành phố Điện Biên Phủ.Giám sát nhà thầu trong suốt quá trình xây dựng. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Vai trò Chức năng môi trường trong xây dựng. tiêu chuẩn về ngăng ngừa và khắc phục việc xuống cấp môi trường do ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác trong quá trình thực hiện.Hệ thống thoát nước.Phòng kiểm nghiệm nước thải thuộc đơn vị vận Đơn vị vận hành dự án hành (Trạm XLNT) sẽ được trang bị đủ các thiết bị để kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu trong nước thải trước và sau xử lý như BOD5. .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 125- . - Đảm bảo các biện pháp án toàn cho công nhân và người dân địa phương trong quá trình thi công. .Thanh tra việc thực hiện các quy định. Giám sát độc lập Độc lập giám sát việc thực hiện kế hoạch QLMT. Coliform. . .Tuân thủ các chính sách của Việt Nam phù hợp với yêu cầu của Nhà tài trợ.Có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ của việc quản lý và bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường. Nghị định 21/CPNĐ của Chính phủ và Thông tư 05/TT-BTN&MT.Đảm bảo rằng ĐTM và Kế hoạch QLMT phù hợp với các quy định về môi trường. các Báo cáo giám sát và thực hiện kế hoạch QLMT sẽ được Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá và phê duyệt theo đúng khung thể chế về quản lý và bảo vệ môi trường.NĐ. LAVIC . tỉnh Điên Biên là dự án nhóm II. . COD. Nghị định 80/CP. bao gồm thực hiện các hoạt động quản lý môi trường trong kế hoạch hành động môi trường.Vận hành dự án và thực hiện các biện pháp quản lý.

. điều chỉnh các kế hoạch sản xuất và giảm nhẹ các tác động.2.Góp ý về ĐTM và Kế hoạch QLMT thong qua các đại diện của cộng đồng. góp phần đánh giá mức độ chính xác của các dự báo tác động môi trường được đề cập đến trong báo cáo ĐTM của dự án. an ninh trật tự cho công trường trên khu vực phường/xã mình.Bảo đảm an toàn.Theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu thông qua Ban giám sát cộng đồng (nếu có). .Hỗ trợ PMU trong quan hệ với cộng đồng và trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. GSMT còn giúp kiểm soát được các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. điều phối chi phí cho khắc phục. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG (GSMT) Giám sát môi trường là một trong những công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý môi trường. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Vai trò Chức năng Các cơ quan địa phương có thẩm quyền. theo dõi một cách chặt chẽ và có hệ thống các khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường. nhất trí về các kế hoạch nâng cấp cộng đồng thong qua các đại diện của cộng đồng. kỹ thuật. .Đóng vai trò cầu nối giữa UBND phường và cộng đồng.Hệ thống thoát nước. LAVIC . . GSMT là một phức hợp các biện pháp khoa học. . Các tổ chức xã hội cấp phường/xã .Cung cấp các thông tin về các vấn đề liên quan cho Chủ đầu tư trong thiết kế và thực thi dự án. Cộng đồng . . các tổ chức xã hội và cộng đồng . công nghệ và tổ chức nhằm kiểm soát.Góp ý về các tác động môi trường. UBND các phường/ xã khu vực dự án . giám sát việc thực hiện dự án. 5.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 126- . xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất.Tham gia lựa chọn và đánh giá tính khả thi của các tiểu dự án.Hỗ trợ PMU và UBND phường huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.Cung cấp các thông tin cần thiết về dự án để dân có thể tiếp cận và đóng góp ý kiến cho hiện trạng khu vực dự án và khi dự án đi vào thực thi.

tiếng ồn: + Thông số giám sát trong giai đoạn thi công: − Khí tượng: Nhiệt độ.3. giảm thiểu ô nhiễm. khu vực dân cư xung quanh. chương trình GSMT nhừm mục tiêu kịp thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa. * Vị trí các điểm giám sát CLKK. ở khu vực trong và ngoài của Trạm xử lý nước thải khi vận hành. quan tr¾c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ. giám sát chất lượng môi trường còn đảm bảo cho vận hành an toàn Trạm xử lý nước thải... − Bụi lơ lửng. tiếng ồn trong các khu vực thi công. Đối với chương trình giám sát môi trường. −Trong giai ®o¹n vËn hµnh cÇn gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ t¹i c¸c vÞ trÝ trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý cã ph¸t sinh khÝ ®éc vµ c¸c vÞ trÝ ph¸t sinh tiÕng ån. Nhà thầu cần phải đo và quan trắc chất lượng môi trường không khí. Mặt khác.. vận tốc gió. các thông tin thu được phải bảo đảm các thuộc tính cơ bản sau đây: − Độ chính xác của số liệu − Tính đặc trưng của số liệu − Tính đồng nhất của số liệu − Tính đồng bộ của số liệu: − Khả năng theo dõi liên tục và ổn định theo thời gian − Nội dung giám sát 5. * Các thông số môi trường cần giám sát CLKK. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Đối với dự án. độ ẩm.1. tiÕng ån trong khu vùc d©n c xung quanh.. gi¸m s¸t. tiếng ồn từ các nguồn thải để có những biện pháp giảm thiểu. Giám sát chât lượng không khí ( CLKK) và tiếng ồn * Mục tiêu của giám sát CLKK và tiếng ồn: − Quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ các hoạt động thi công các hạng mục công trình. tiếng ồn: − Trong giai đọan thi công cần tập trung vào các vấn đề an toàn. LAVIC . − Nhận biết sớm sự gia tăng lượng thải các chất ô nhiễm không khí.3. hướng gió.Hệ thống thoát nước. CẤC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỤ THỂ 5.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 127- .

H2S. NO2. SO2. . * Tần xuất giám sát CLKK. APHA-USA. CH4. (4) Lấy mẫu và Phân tích Bụi lơ lửng theo tiêu chuẩn TCVN-50671995 (nhưng kiến nghị bằng thiết bị Hi-Vol chuyên dùng cho lấy mẫu bụi lơ lửng trong không khí) hoặc theo tiêu chuẩn No.Second edition. Method of Air Sampling and Analysis .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 128- .Second edition. vận tốc gió. độ ẩm. (1) Lấy mẫu và Phân tích CO theo tiêu chuẩn No-128. trong thêi gian thi c«ng x©y dùng vµ trong thêi gian vËn hµnh thö:  §èi víi m«i trêng kh«ng khÝ. (5) LAVIC . NH3.  §èi víi m«i trêng kh«ng khÝ.Second edition.Second edition. (3) Lấy mẫu và Phân tích H2S theo tiêu chuẩn No-701. Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/ pararosanilin. hướng gió.Hệ thống thoát nước. * Quy định phân tích mẫu: Các thông số CLKK cụ thể kiến nghị được tiến hành như sau: Lấy mẫu và Phân tích SO2 theo tiêu chuẩn TCVN 5971-1995. tõ 8h-16h vµ tríc 8h-sau 16h): 2 vÞ trÝ (2 mÉu/vÞ trÝ) x 3 lÇn/n¨m.TÇn xuÊt gi¸m s¸t trong giai ®o¹n thi c«ng: Gi¸m s¸t vµ quan tr¾c trong thêi gian chuÈn bÞ mÆt b»ng. NO2. quan tr¾c : 10 vÞ trÝ (3 mÉu/vÞ trÝ) x 1 lÇn/th¸ng. − Các khí độc hại : CO. SO2. − Bụi lơ lửng.  §èi víi tiÕng ån (®o theo giê. − Tiếng ồn(dBA): ồn tức thời và ồn theo dải Octa. APHA-USA. Method of Air Sampling and Analysis .501 (Hi-Vol)Method of Air Sampling and Analysis . − Tiếng ồn (dAB): Ồn tức thời và ồn theo dải Octa. (2) Lấy mẫu và Phân tích NO2 theo tiêu chuẩn No-406 (phương pháp Saltzmann). quan tr¾c : 2 vÞ trÝ (1 mÉu/vÞ trÝ) x 3 lÇn/n¨m. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên − Các khí độc hại : CO. + Thông số giám sát trong giai đoạn dự án đi vào vận hành: − Khí tượng: Nhiệt độ. Method of Air Sampling and Analysis . tiếng ồn : . tõ 8h-16h vµ tríc 8h-sau 16h): 10 vÞ trÝ (3 mÉu/vÞ trÝ) x 1 lÇn/th¸ng. APHA-USA.  §èi víi tiÕng ån (®o theo giê.USA. APHA.TÇn xuÊt gi¸m s¸t trong giai ®o¹n vËn hµnh.

pH.Hệ thống thoát nước. Các chỉ tiêu này được phân tích theo các tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế. sunfat. Fe.  Níc ngÇm: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 1 lÇn/Quý. Giám sát chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước sau xử lý của Trạm xử lý nước thải trong khu vực (nước sông Nậm Rốm) * Các thông số môi trường cần giám sát: - Các chỉ tiêu cần phân tích đối với nước mặt: Nhiệt độ.  Níc mÆt t¹i s«ng NËm Rèm: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 4 lÇn/n¨m. SS. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 5. Mn. Coliform. NO3. Giám sát chất lượng nước * Mục tiêu của giám sát CLN Mục tiêu chính của hệ thống giám sát chất lượng nước cho khu vực này là giám sát thành phần nước thải và theo dõi ảnh hưởng của quá trình thải nước sau khi xử lý tới môi trường nước mặt sông Nậm Rốm – Thành phố Điện Biên Phủ..2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 129- . tổng phốt pho. - Trong giai đoạn vận hành: Nước thải đầu ra từ trạm xử lý. pH. nước ngầm của dân cư xung quanh khu vực triển khai dự án. sunfat. + Tần xuất giám sát trong giai đoạn vận hành:  Níc sau xö lý: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 4 lÇn/n¨m. SS.Giới hạn ô nhiễm cho LAVIC . Coliform. - Các chỉ tiêu cần phân tích đối với nước ngầm: Nhiệt độ. DO. Giám sát CLN được chia thành 2 loại: Giám sát chất lượng nước thải sau xử lý và Giám sát CLN nguồn tiếp nhận nước thải để có thay đổi trong quá trình vận hành. độ đục. * Quy định phân tích mẫu: Các thông số chất lượng nước thải đầu ra trạm xử lý được lấy mẫu. DO. − TCVN 5945-2005: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải. tổng nitơ. BOD5. - Trong giai đoạn thi công thực hiện dự án: Trong giai đoạn thi công cần quan trắc và giám sát môi trường nước mặt tại khu vực xây dựng trạm xử lý. − TCVN 6772-2000: Nước thải sinh hoạt. độ mầu. fecal Coliform. * Vị trí các điểm giám sát CLN Giám sát CLN được tiến hành đối với tất cả các nguồn thải trong khu vực Trạm xử lý nước thải và nguồn nước khu vực dân cư xung quanh.3. tổng phốt pho. − TCVN 5942-1995: Tiêu chuẩn về chất lượng nước mặt. COD. TDS. * Tần xuất giám sát: + Tần xuất giám sát trong giai đoạn thi công:  Níc mÆt: 2 vÞ trÝ x 1 mÉu/vÞ trÝ x 1 lÇn/Quý.

công trình thu. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên phép. tổng phốt pho.3.Second edition do APHAUSA (American Public Health Association). công nhân viên làm việc trực tiếp tại khu vực dự án. − Methods of Air Sampling and Analysis .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 130- . bể lắng. amoni. (2) Tần xuất giám sát Bùn thải được giám sát: 2 lần/năm. chủ yếu là do sinh hoạt của cán bộ.Hệ thống thoát nước. (1) Các thông số môi trường cần giám sát (Chủ yếu đối với bùn cặn) Các chỉ tiêu cần phân tích: pHKCl. Nguån kinh phÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng sÏ do ng©n s¸ch tØnh cÊp vµ do Së Tµi nguyªn M«i trêng qu¶n lý. Giám sát chất lượng rác thải và bùn phát sinh Trong giai đoạn thi công Lượng rác thải và bùn phát sinh là không lớn. − TCVN-1995 và TCVN-2005 và nếu TCVN kiến nghị được tiến hành tuân theo Tiêu chuẩn Mỹ (Hiệp hội Sức khoẻ Cộng đồng Mỹ). tổng nitơ.Second edition do APHAUSA (American Public Health Association). − Methods of Air Sampling and Analysis . Chi phí giám sát môi trường Tæng kinh phÝ dù to¸n íc tÝnh cho mét n¨m gi¸m s¸t CLMT lµ 13. sunfat.. hµng n¨m Së Tµi LAVIC . Kinh phÝ chi tiÕt cho gi¸m s¸t m«i trêng ®îc lËp theo th«ng t 83/TTKH-TC liªn bé Tµi chÝnh vµ Bé KHCNMT.840.2005 quy định về tiêu chuẩn nước thải. vi sinh vật. Zn. Cr6+.. 5. khu tập kết rác trong trạm xử lý. Pb. − TCVN 5945. hoặc TCVN 5944-1995 quy đinh Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. − Quyết định 1329/2002/ BYT/QĐ quy định Tiêu chuẩn nước ăn uống. Trong giai đoạn vận hành Theo tính toán tại phần đánh giá lượng rác thải.000 ®ång (mêi ba triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i ngh×n ®ång) chia lµm 2 h¹ng môc: gi¸m s¸t m«i trêng kh«ng khÝ vµ níc.3. cát. bùn. Lập Hợp đồng kinh tế với Công ty Môi trường đô thị thành phố Điện Biên Phủ để thu gom định kỳ. đều đặn rác thải từ các song chắn rác. Độ ẩm. cặn phát sinh tại các song chắn rác. là tương đối lớn do đó cần phải có chương trình giám sát hàng ngày khối lượng phát sinh để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố qúa tải. Lượng rác thải này hàng ngày được thu gom và vận chuyển bởi Công ty môi trường đô thị. lọc. tổng hữu cơ.

Hệ thống thoát nước.. B¶ng 5.2 Néi dung c«ng viÖc Gi¸m s¸t m«i trêng kh«ng khÝ C«ng lÊy mÉu 2 ngêi/®iÓm x 2 ®iÓm x 1 ngµy/®ît x 3 ®ît/n¨m Thuª m¸y phôc vô lÊy mÉu: 3m¸y/®iÓm x 2 ®iÓm x 3 ®ît Ph©n tÝch mÉu khÝ H2S: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît NH3: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît SO2: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît Bôi: 2 mÉu/®iÓm ngµy/ ®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît NhiÖt ®é kh«ng khÝ: 1 m¸y/®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît §o tèc ®é giã: 1 m¸y/®ît x 2 ®iÓm x 3 ®ît Gi¸m s¸t m«i trêng níc Gi¸m s¸t chÊt lîng nguån níc tiÕp nhËn níc th¶i C«ng lÊy mÉu: 2ngêi x 4 ®ît/n¨m Ph©n tÝch chÊt lîng níc mÆt ChÊt r¾n l¬ löng (TSS) DO BOD5 COD Tæng Nitrat (NO3) Tæng Nitrit (NO2) Tæng P Amoni (tÝnh theo Nit¬) LAVIC .1 II.2 I. 2: Dù to¸n chi phÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng hµng n¨m STT I I.1 I.1 II. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên nguyªn M«i trêng lËp kÕ ho¹ch gi¸m s¸t theo yªu cÇu cña B¸o c¸o §TM ®· ®îc phª duyÖt.2009 (1000 ®) T.1. gi¸ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 131- .3 II II. tiÒn (100 0 ®) 12 50 600 ngµy/m ¸y 18 30 540 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 mÉu 12 60 720 ngµy 6 40 240 ngµy 6 50 300 c«ng 8 50 400 mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 8 8 30 40 50 40 30 30 30 30 240 320 400 320 240 240 240 240 §.1. vÞ Sè Lg C«ng §.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 132- . LAVIC .2.8 Tæng kinh phÝ 40 B»ng ch÷: Mêi ba triÖu t¸m tr¨m bèn m¬i ngh×n ®ång.1 II.2.2 II. Ghi chú: VÞ trÝ gi¸m c¸c ®iÓm s¸t chÊt lîng m«i trêng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh dù ¸n ph¶i trïng víi c¸c vÞ trÝ ®· lÊy mÉu x¸c ®Þnh chÊt lîng m«i trêng “nÒn “ tríc khi thùc hiÖn dù ¸n.2 Gi¸m s¸t thµnh phÇn níc th¶i C«ng lÊy mÉu: 2ngêi x 3 ®ît/n¨m Ph©n tÝch thµnh phÇn níc th¶i NhiÖt ®é (0C) pH Mµu s¾c Mïi ChÊt r¾n l¬ löng (SS) BOD5 COD Sunfua Tæng N Tæng P As Hg Cr (VI) Fe Mn Coliform mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 30 50 45 45 45 45 240 400 360 360 360 360 c«ng 8 50 400 mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu mÉu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 10 10 10 30 50 40 30 30 30 45 45 45 45 45 50 40 80 80 80 240 400 320 240 240 240 360 360 360 360 360 400 13.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Sunfua Tæng Coliform Fe Mn Zn Cu II.

c¸c tæ chøc liªn quan vµ céng ®ång khu vùc dù ¸n (gåm c¶ ®èi tîng ®îc hëng vµ ®èi tîng bÞ ¶nh hëng) vµo dù ¸n. Kết quả tham vấn sẽ được sử dụng để đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường. C¸c môc tiªu cña ch¬ng tr×nh th«ng tin vµ tham vÊn céng ®ång nh sau: - §Ó ®¶m b¶o r»ng. Tham vÊn céng ®ång còng cho phÐp ®¸nh gi¸ ®ù¬c ®Çy ®ñ nh÷ng t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n vµ ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch qu¶n lý m«i trêng phï hîp (bao gåm ®¸nh gi¸ t¸c ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i trêng). TÍNH CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Việc tham vấn ý kiến của cộng đồng là một phần quan trọng trong đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định của luật BVMT. phát triển kinh tế xã hội và môi trường tại địa bàn dự án. Tham vÊn c¸c vÊn ®Ò m«i trêng cña dù ¸n víi céng ®ång vµ ®¶m b¶o cho hä tham gia tÝch cùc sÏ gi¶m ph¸t sinh m©u thuÉn vµ gi¶m thiÓu mét sè rñi ro. nhằm thỏa mãn các nhu cầu và sự ủng hộ của cộng đồng trong quá trình thực thi dự án và khi dự án hoàn thành đi vào vận hành.Hệ thống thoát nước. sự giúp đỡ. Cộng đồng chính là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp và cũng là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ dự án. Phæ biÕn th«ng tin ®Õn nh÷ng khu vùc triÓn khai dù ¸n vµ nh÷ng c¬ quan tham gia lµ mét phÇn quan träng trong c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên CHƯƠNG VI THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6.1. Thông qua các buổi tham vấn. 6. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Ho¹t ®éng phæ biÕn th«ng tin vµ tham vÊn m«i trêng nh»m ®¶m b¶o sù tham gia cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. chia sẻ được ghi nhận trong kết quả tham vấn cộng đồng. Từ đó. các tác động và những biện pháp giảm thiểu tương ứng để cộng đồng có thể nắm bắt tình hình.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 133- . Tư vấn Môi trường tổ chức các cuộc họp với cộng đồng dân cư nơi dự án được thực thi. ủng hộ và đồng tình hưởng ứng của người dân và chính quyền địa phương thông qua các ý kiến đóng góp. c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph¬ng còng nh ®¹i diÖn ngêi d©n khu vùc dù ¸n ®îc tham gia vµo qu¸ tr×nh LAVIC . sÏ gióp dù ¸n ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ thuËn lîi. Chủ đầu tư giới thiệu về dự án cũng như bên tư vấn Thiết kế và Môi trường trình bày các phương án. do vậy việc tham vấn ý kiến cộng đồng là một cách tiếp cận bền vững. Tư vấn Thiết kế.2. hiểu về các lợi ích cũng như các hạn chế khi triển khai dự án đời sống của người dân. Để thực hiện công việc này. nhận được sự phản hồi. Chủ đầu tư phối hợp với UBND Thành phố Điện Biên Phủ.

®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng trùc tiÕp bëi viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh dù ¸n. - L¾ng nghe ý kiÕn céng ®ång vµ mèi quan t©m cña hä ®èi víi dù ¸n. nh÷ng mèi quan t©m ®ã cã thÓ ®îc gi¶i quyÕt hîp lý trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n. - X¸c nhËn tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®¸p øng c¸c yªu cÇu hîp ph¸p cña ngêi d©n. - Nh»m hiÓu biÕt ®îc ý kiÕn vµ mèi quan t©m cña céng ®ång vÒ dù ¸n. - §¹t ®îc sù phèi hîp vµ tham gia cña nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng vµ céng ®ång trong c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c. UBND c¸c Phêng. - Thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ c¸c ®Ò xuÊt cña ngêi d©n ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi bÞ ¶nh hëng. Ban QLDA kÕt hîp chÆt chÏ víi ñy ban nh©n d©n. Sù tham gia cña céng ®ång ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c buæi lµm viÖc trùc tiÕp (häp céng ®ång) hoÆc th«ng tin c«ng khai t¹i c¸c ®iÓm trung t©m th«ng tin ®Þa ph¬ng hoÆc c«ng v¨n cña Chñ ®Çu t xin ý kiÕn cña UBMTTQ. ñy ban mÆt trËn tæ quèc. Ban qu¶n lý mÆt b»ng. x· vÒ tiÕn tr×nh lËp dù ¸n vµ B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cho dù ¸n.Hệ thống thoát nước. - C¸c ho¹t ®éng phæ biÕn th«ng tin. chÝnh quyÒn c¸c phêng thuéc ph¹m vi dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. tham vÊn vÒ m«i trêng vµ c¸c chÝnh s¸ch ®Òn bï . - Chia sÎ th«ng tin vÒ c¸c h¹ng môc vµ ho¹t ®éng dù kiÕn cña dù ¸n vµ c¸c bªn liªn quan. ®Æc biÖt lµ c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña céng ®ång. - Gi¶i quyÕt c¸c xung ®ét trong c¸c ®Ò xuÊt tõ phÝa céng ®ång víi c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i trêng vµ sù tr× ho·n trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch thi c«ng cña chÝnh quyÒn. lùa chän gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên thiÕt lËp kÕ ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh. Trªn c¬ së nµy. xem xÐt c¸c ®Ò xuÊt cña céng ®ång vµ chÝnh quyÒn.t¸i ®Þnh c còng nh c¸c ho¹t ®éng liªn quan kh¸c sÏ ®îc thùc hiÖn ®ång thêi. - HiÓu ®îc c¸c khã kh¨n chÝnh mµ ngêi d©n khu vùc dù ¸n ®ang lu t©m. còng nh nhËn th«ng tin vÒ ph¶n øng cña hä vÒ chÝnh s¸ch vµ ho¹t ®éng dù kiÕn. LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 134- .

thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ chØ ®îc hoµn chØnh sau khi ®· ®îc sù tham vÊn cña céng ®ång.Xử lý dữ liệu thông tin của các văn bản tham gia ý kiến của chính quyền địa phương. ®îc sù ®ång ý cña c¸c cÊp LAVIC . sö dông c¸c kü thuËt tham vÊn hé gia ®×nh vµ nh÷ng n¬i bÞ ¶nh hëng. Ngay trong giai ®o¹n b¾t ®Çu chuÈn bÞ dù ¸n. khã kh¨n còng nh c¸c ¶nh hëng cña m«i trêng vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng tõ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc ghi nhËn ®Ó hiÖu chØnh vµ chän läc thiÕt kÕ phï hîp. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG . §ång thêi c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi.Hệ thống thoát nước. có 2 đối tượng cần tham vấn xin ý kiến khi lập báo cáo ĐTM là: (1) UBND cấp xã/phường (2) UB Mặt trận Tổ quốc cấp xã/phường. tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. häp céng ®ång. . vÒ môc tiªu vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n. häp nhãm vµ th¶o luËn nhãm tËp trung. Theo quy định tại Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TNMT về “Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 135- .Tổng hợp các dữ liệu và phân tích các ý kiến và báo cáo kết quả. 6. UBMTTQ và UBND các phường trong khu vực dự án. . đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường”. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. cïng ®iÒu tra kinh tÕ x· héi. chÝnh quyÒn tØnh vµ nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¸c cÊp chÝnh quyÒn khu vùc dù ¸n triÓn khai ®îc th«ng b¸o vÒ dù ¸n. gửi tới UBND.Xây dựng nội dung công văn tham vấn cộng đồng.4. . PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan vµ céng ®ång sÏ tham gia vµo tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau tõ viÖc chuÈn bÞ dù ¸n ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6. Tõ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008.Tóm tắt các nội dung chính của dự án. Ph¬ng ph¸p phæ biÕn th«ng tin vµ tham vÊn céng ®ång cã thÓ gåm ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh cã sù tham gia vµ tham vÊn c¸c bªn cã liªn quan. Hä ®îc tham kh¶o ý kiÕn vµ tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo c¸c cuéc th¶o luËn vÒ nhu cÇu ph¸t triÓn vµ u tiªn cña ®Þa ph¬ng.3.

. tr¹m xö lý níc th¶i vµ biÖn ph¸p phßng ngõa. C¸c buæi häp tham vÊn céng ®ång ®· ®îc tæ chøc t¹i c¸c phêng n»m trong khu vùc triÓn khai dù ¸n. hç trî t vÊn kü thuËt. trong c«ng t¸c ®iÒu tra hiÖn trêng. C¸c ph¬ng ¸n kü thuËt ®îc ®Ò xuÊt trªn c¬ së ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña céng ®ång th«ng qua: . thùc hiÖn c¸c mÉu ®iÒu tra kinh tÕ x· héi. c¬ chÕ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ lîi Ých. c¸n bé ®Þa ph¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hç trî t vÊn x· héi trong viÖc bè trÝ vµ tæ chøc c¸c cuéc häp víi céng ®ång.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 136- . nh÷ng t¸c ®éng m«i trêng vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ¶nh hëng tíi céng ®ång. T¹i c¸c buæi häp nµy. LAVIC .Møc ®é ¶nh hëng do thu håi ®Êt. §iÒu nµy còng thÓ hiÖn sù quan t©m vµ ®ång t×nh trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. ngêi d©n khu vùc ®· ®îc giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ tham gia ®ãng gãp. . c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ. .Sù thi c«ng c«ng tr×nh trªn c¸c tuyÕn quèc lé trong thêi gian dµi sÏ ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng sinh ho¹t vµ bu«n b¸n hµng ngµy cña nh©n d©n.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên chÝnh quyÒn vµ sù hç trî cña Ban qu¶n lý dù ¸n. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t kinh tÕ – x· héi cho thÊy cã 87 % sè ngêi ®îc hái thuéc khu vùc dù ¸n s½n sµng tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc chuÈn bÞ dù ¸n.Rñi ro trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng tho¸t níc. c¸c c¬ quan vµ ®¬n vÞ chøc n¨ng phª duyÖt. PhÇn lín c¸c ý kiÕn quan t©m vÒ m«i trêng cña ngêi d©n tËp trung vµo c¸c néi dung sau: .Nh÷ng ¶nh hëng m«i trêng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng dù kiÕn ®îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng. .Nh÷ng ph¬ng ¸n ®Ò xuÊt ®îc göi cho céng ®ång ®Ó lÊy ý kiÕn cña céng ®ång nh»m chuÈn bÞ nh÷ng cuéc héi th¶o. c¸c nguyªn t¾c cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng cña céng ®ång. . cung cÊp b¶n ®å vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c.Nh÷ng ®Ò xuÊt nµy ph¶i ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n.Nghiªn cøu nhu cÇu cña céng ®ång råi so s¸nh víi qui ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ cña thµnh phè.

nhËn ®Þnh nªu bËt lªn sù cÊp thiÕt ph¶i triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n còng nh ®ãng gãp ý kiÕn tham gia vµo c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng trong giai ®o¹n thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n.C¸c hé d©n c cã ®Êt ®ai sÏ bÞ thu håi . Ban QLDA vµ t vÊn m«i trêng ®· nhËn ®îc ®îc ®Çy ®ñ v¨n b¶n c¸c phêng.6. 6.Ban qu¶n lý dù ¸n .6. ®¹i diÖn chÝnh quyÒn B¶n Ten B. 6.C¸c hé d©n c sÏ ®îc hëng lîi tõ dù ¸n. t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t.6.5. Ban qu¶n lý dù ¸n. céng ®ång d©n c vÒ viÖc thùc hiÖn dù ¸n sÏ g©y ra nh÷ng t¸c ®éng g× ®èi víi m«i trêng vµ sù ph¸t triÓn x· héi? .ý kiÕn cña ChÝnh quyÒn.Dù ¸n cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò g× ®Ó b¶o vÖ m«i trêng trong giai ®o¹n x©y dùng vµ vËn hµnh? . KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Néi dung v¨n b¶n xin ý kiÕn tham vÊn céng ®ång bao gåm: . C¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®îc tãm t¾t nh sau: 6. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 6. Sự cần thiết của dự án: ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n ®Òu cã ý kiÕn cho r»ng thµnh phè §iÖn Biªn Phñ cha cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý níc LAVIC .C¸c hé d©n xung quanh khu vùc tr¹m xö lý níc th¶i .Nhãm chuyªn gia lËp b¸o c¸o §TM .1. Tổng hợp các ý kiến tham vấn cộng đồng §· tiÕn hµnh ph¸t v¨n b¶n tham vÊn ý kiÕn céng ®ång ®Õn B¶n Ten B n¬i dù kiÕn ®Æt tr¹m xö lý níc th¶i víi sù tham gia cña nhãm ®¸nh gi¸ m«i trêng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 137- .1.Cã ®Ò xuÊt vµ yªu cÇu g× ®èi víi dù ¸n? .NhÊt trÝ hay ph¶n ®èi dù ¸n? Sè lîng c¸c cuéc häp tham vÊn céng ®ång: §· tiÕn hµnh 03 cuéc häp víi sù tham gia cña: .§¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng . UBMT tæ quèc. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Ban Quản Lý Dự án chuyên ngành xây dựng tỉnh Điện Biên (Chủ đầu tư) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghệ Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt (LAVIC) – đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM tổ chức tham vấn cộng đồng. x· ®· cã nh÷ng ®ãng gãp.Hệ thống thoát nước.1. n¬i sÏ bÞ trùc tiÕp ¶nh hëng bëi dù ¸n.

®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó khi thùc hiÖn dù ¸n ®îc chñ ®éng. níc th¶i sinh ho¹t cña c«ng nh©n c«ng trêng CÇn chó ý c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm kh«ng khÝ.6. xö lý níc th¶i hîp vÖ sinh.3. mang tÝnh thùc tiÔn vµ kh¸ chi tiÕt ®Çy ®ñ.2. bôi vµ tiÕng ån. Tóm tắt kết quả các cuộc họp và phỏng vấn : 100% ý kiÕn cho r»ng viÖc ®Çu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên th¶i. 6.6. v× vËy ®Ò nghÞ chñ ®Çu t vµ nghiªn cøu kü h¬n. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sÏ ®em ®Õn cho d©n c ®Þa ph¬ng mét cuéc sèng tèt h¬n. c¸c ý kiÕn ®Òu ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng chung cña dù ¸n ®Ò ra võa ®¶m b¶o tÝnh khoa häc.1. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. Kết luận ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n trong vïng dù ¸n ®Òu nhÊt trÝ : LAVIC . kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña nh©n d©n vµ m«i trêng khu vùc dù ¸n. C¸c ý kiÕn ®ång ý ®èi víi c¸c vÊn ®Ò m«i trêng chñ yÕu trong giai ®o¹n thi c«ng dù ¸n vµ giai ®o¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n lµ do « nhiÔm bôi.Hệ thống thoát nước. KiÕn nghÞ: Chñ ®Çu t tiÕn hµnh x¸c ®Þnh mèc chØ giíi cô thÓ cña c¸c vÞ trÝ ®Êt thu håi vÜnh viÔn.6. PhÇn lín sè ngêi ®îc hái ®ång t×nh víi viÖc x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. SÏ cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh khi thùc thi dù ¸n. 6.1. khÝ th¶i vµ tiÕng ån. c¸c vÞ trÝ ®Êt thu håi t¹m thêi ®Ó d©n chóng yªn t©m trong c«ng viÖc ®Òn bï vµ gi¶i táa mÆt b»ng.2. 6. Về các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án : ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n trong vïng dù ¸n ®Òu nhÊt trÝ víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ cam kÕt gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. 100% nh÷ng ngêi sÏ bÞ thu håi ®Êt ®ång ý nhËn båi thêng phôc vô c«ng tr×nh tho¸t níc.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 138- . 85% ý kiÕn cho r»ng vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng do níc th¶i sinh ho¹t ë thµnh phè §iÖn Biªn Phñ kh¸ nghiªm träng vµ cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng thu gom.

. còng nh hoµn chØnh ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 139- .Hệ thống thoát nước. LAVIC . nhÊt trÝ víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ cam kÕt gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh hÖ thèng tho¸t níc.NhÊt trÝ víi ph¬ng ¸n ®Çu t x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc.NhÊt trÝ víi nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. thu gom vµ xö lý níc th¶i cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . ®¸p øng quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ®« thÞ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. dù ¸n sÏ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ m«i trêng sinh th¸i.

Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 140- .

thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ lµ mét dù ¸n th©n thiÖn víi m«i trêng.Đền Hoàng Công Chất. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ. HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i sÏ kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi. t¹o lªn mét bé mÆt ®« thÞ míi khang trang. thu gom vµ xö lý níc th¶i ®ång bé. n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cña nh©n d©n. th× viÖc ®Çu t dù ¸n nµy cµng cã ý nghÜa. và nổi bật là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. sù trong s¹ch vèn cã cña nã. Thành Bản Phủ . Dù ¸n nµy ®em ®Õn cho d©n c thµnh phè §iÖn Biªn Phñ mét c«ng tr×nh tho¸t níc.Hệ thống thoát nước. KẾT LUẬN 1. 3. Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. ch¾c ch¾n sÏ trë thµnh ®iÓm du lÞch nghØ dìng ®éc ®¸o cho du kh¸ch trong vµ ngoµi níc. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ trªn toµn thÕ giíi. có nguồn nước khoáng với những rừng cây xanh thẳm. Dùa trªn c¸c c¨n cø khoa häc ®· ph©n tÝch trong b¸o c¸o nµy.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 141- . Mét Điện Biên còn lưu giữ những di tích có giá trị nhân văn như thành Tam Vạn. gãp phÇn n©ng cao møc sèng. C¸c vÊn ®Ò m«i trêng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng: . nguån tµi nguyªn v« cïng quý gi¸. vÊn ®Ò m«i trêng ngµy cµng ®îc quan t©m. 4. Thiên nhiên đã ban tặng cho Điện Biên một hệ sinh thái liên hoàn gồm những hồ nước mênh mông. sù ®Çu t cho dù ¸n nµy lµ bíc ®i ®óng híng cña thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên I. kh¼ng ®Þnh: VÞ trÝ x©y dùng tr¹m xö lý níc th¶i ¸p dông cho thµnh phè §iÖn Biªn Phñ ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. thu gom vµ xö lý níc th¶i t¬ng ®èi hoµn chØnh.Lµm mÊt ®i mét phÇn diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ( 3ha) LAVIC . 2. T¸c ®éng chung cña toµn bé dù ¸n lµ tÝch cùc vµ sÏ lµ mét bíc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng th«ng qua hÖ thèng tho¸t níc. §Æc biÖt. s¹ch ®Ñp. nhiều hang động kỳ ảo. Níc th¶i ®îc thu gom vµ xö lý tríc khi x¶ ra m«i trêng sÏ gãp phÇn tr¶ l¹i cho m«i trêng níc.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên . kiÓm tra b¶o dìng thêng xuyªn tr¹m xö lý. 7. còng kh«ng cã l¨ng mé. 6. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng sÏ ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc bëi ®¬n vÞ qu¶n lý vµ vËn hµnh dù ¸n cïng víi sù hîp t¸c vµ híng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý m«i trêng ®Þa ph¬ng. Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh nµy lµ: Qu¶n lý chÆt chÏ vµ h¹n chÕ sù thay ®æi m«i trêng theo chiÒu híng xÊu. LAVIC . bëi c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p hÖ thèng ®êng èng dÉn níc th¶i. 5. C¸c t¸c ®éng trªn ®©y chØ x¶y ra trong thêi gian thi c«ng vµ hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu nh ®· tr×nh bµy trong ch¬ng 4.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 142- .Hệ thống thoát nước. c¸c tuyÕn cèng níc th¶i. Khi ®ã. C¸c t¸c ®éng m«i trêng khi dù ¸n ho¹t ®éng gåm: ChÊt lîng níc th¶i sau xö lý cã thÓ kh«ng ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng bëi c¸c nguyªn nh©n: Trong níc th¶i cã c¸c chÊt ®éc h¹i hoÆc qu¸ tr×nh xö lý cha triÖt ®Ó. Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng cña tr¹m xö lý níc th¶i cßn cã thÓ ¶nh hëng ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ xung quanh bëi mïi h«i tõ m¬ng xö lý sinh häc vµ tõ khu xö lý bïn. Tuy nhiªn c¸c t¸c ®éng m«i trêng trªn ®©y ®Òu cã thÓ kh¾c phôc ®îc b»ng c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu: Gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ xö lý. C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng gåm: • KhÝ th¶i. MÆt kh¸c. níc th¶i tõ c¸c tr¹m xö lý sÏ lµm « nhiÔm nguån níc mÆt s«ng NËm Rèm. §ång thêi ®¶m b¶o r»ng chÊt lîng níc th¶i lu«n ®¹t tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hµnh. kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc quan träng. gi¸m s¸t ®Þnh kú chÊt lîng níc th¶i.Lµm gi¶m thu nhËp cña c¸c hé d©n bÞ mÊt ®Êt. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho dù ¸n. ®×nh chïa. • Níc th¶i vµ chÊt th¶i r¾n cña c«ng nh©n x©y dùng trªn c«ng trêng. trªn diÖn tÝch ®Êt hiÖn h÷u. khãi bôi vµ tiÕng ån g©y ra bëi c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi vËn chuyÓn vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Khu vùc ®Êt bÞ thu håi lµ kh«ng ph¶i lµ nguån thu nhËp chÝnh nªn kh«ng g©y x¸o trén cuéc sèng cña d©n c ®Þa ph¬ng.

LAVIC . §Ò nghÞ Së Tµi nguyªn M«i trêng tØnh §iÖn Biªn tæ chøc thÈm ®Þnh. 2.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 143- . KIẾN NGHỊ 1. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sím ®îc thùc hiÖn.m«i trêng. Víi sù tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ m«i trêng vµ c¸c ®Ò xuÊt gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i trêng trong b¸o c¸o nµy. phª duyÖt b¸o c¸o §¸nh gi¸ T¸c ®éng M«i trêng vµ cÊp GiÊy phÐp ThÈm ®Þnh ®Ó Dù ¸n X©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. II.Hệ thống thoát nước. dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc. lµm c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i trêng khi Dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. thu gom vµ xö lý níc th¶i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ sÏ ho¹t ®éng tèt. b¶o vÖ nguån níc cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. §Ò nghÞ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm. C¸c ®¬n vÞ cã ph¸t sinh níc th¶i s¶n xuÊt ph¶i xö lý s¬ bé tríc khi ®a vµo hÖ thèng tho¸t níc chung cña thµnh phè §iÖn Biªn Phñ. ch¾c ch¾n. c«ng nh©n tr¹m xö lý níc th¶i. §ång thêi. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng t¹i thµnh phè §iÖn Biªn Phñ hç trî chñ dù ¸n tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é cña ®é ngò c¸n bé.x· héi . 3. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên 8. tæ chøc c¸c buæi gi¸o dôc céng ®ång ®Ó n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. ®em l¹i hiÖu qu¶ tÝch cùc vÒ kinh tÕ .

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1.2009 C¸c kÕt qu¶ ®o m«i trêng.Hệ thống thoát nước. 3. S¬ ®å mÆt b»ng vÞ trÝ lÊy mÉu. 2. S¬ ®å mÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i. 4. S¬ ®å vÞ trÝ gi¸m s¸t m«i trêng Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 144- . LAVIC .

2.KÕt qu¶ quan tr¾c chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ.KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng níc mÆt. ®é rung. 5.KÕt qu¶ ph©n tÝch níc th¶i.KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng níc ngÇm. 6.KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu bïn ®Êt ven s«ng.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 145- .KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt lîng m«i trêng tiÕng ån. 1. 4. ®Êt ruéng. 3.Hệ thống thoát nước. thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 1: C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c hiÖn tr¹ng m«i trêng khu vùc. LAVIC .

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 2: S¬ ®å mÆt b»ng vÞ trÝ lÊy mÉu LAVIC .2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 146- .Hệ thống thoát nước.

2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 147- . thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 3: S¬ ®å mÆt b»ng tr¹m xö lý níc th¶i LAVIC .Hệ thống thoát nước.

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 4: S¬ ®å vÞ trÝ gi¸m s¸t chÊt lîng m«i trêng LAVIC .Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 148- .

thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ –Tỉnh Điện Biên Phô lôc 5: C¸c tiªu chuÈn m«i trêng LAVIC .Hệ thống thoát nước.2009 Báo cáo Đánh giá tác động Môi trườn-g 149- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful