P. 1
Bai Tap Day So Cap So Cong Cap So Nhan

Bai Tap Day So Cap So Cong Cap So Nhan

|Views: 591|Likes:
Được xuất bản bởiNam Tuan

More info:

Published by: Nam Tuan on Feb 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Bài tập dãy số – lớp TK2

BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ
Bài 1: Viết 5 số hạng đầu tiên của các dãy số sau :
a/
1
1
2
5
n n
u
u u
+
= 

= +

b/
1
1
3
5 1
n n
u
u u n
+
= 

= + −

c/
1 2
2 1
1
n n n
u u
u u u
+ +
= = 

= +

d/
1 2
2 1
2
2 3
n n n
u u
u u u n
+ +
= = 

= + +

Bài 3: cho dãy s!
1
1
2
1
2
n
n
u
u
u
+
= 


= −


a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh:
1
n
n
u
n
+
=
Bài 4: cho dãy s!
1
1
)
2 3
n n
u
u u n
+
= 

= + −

a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh:
2
* 3
n
u n n = − +
Bài 5: cho dãy s!
1
1
2
1
n n
u
u u
+
= 

= −

a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh:
3
n
u n = −
Bài 6: cho dãy s!
1
1
1
+
n n
u
u u
+
= 

= +

a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh:
+ ,
n
u n = −
Bài 7: cho dãy s!
1
1
2
5
n n
u
u u
+
= 

=

a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh:
1
2-5
n
n
u

=
Bài 7: cho dãy s!
1
1
2
3 2 1
n n
u
u u n
+
= 

= + −

a/ "iê!t 5 s! ha#ng đ$%u cu&a dãy
b/ ch'!ng (inh: 3
n
n
u n = −
BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ CỘNG
Bài 1: ti%( ./. biê!t
a/
3 + *
2 ,
1)
0
u u u
u u
+ − =


+ =

b/
+ 3
2 +
0
- +5
u u
u u
− =


=

c1
2 5 3
* ,
1)
2,
u u u
u u
+ − =


+ =

d1
1+ 2)
2 2
1+ 2)
2
153
u u
u u
− = 


+ =


Bài 2: hãy ti!nh ca!c t&ng sau:
a/ t&ng t$!t ca& ca!c s! ha#ng cu&a 1 c$!3 s! c#ng co! s! ha#ng đ$%u b4%ng 1)25 s! th'! 2 b4%ng 1)55 s! cu!i b4%ng 222
1
Bài tập dãy số – lớp TK2
a/ t&ng t$!t ca& ca!c s! ha#ng cu&a 1 c$!3 s! c#ng co! s! ha#ng đ$%u b4%ng 1/35 s! th'! 2 b4%ng 61/35 s! cu!i b4%ng 62))+
Bài 3: cho csc co! d 7 ): "a% co!
3 3
1 15
3)2)2* u u + = "a% t&ng 15 s! ha#ng đ$%u b4%ng 505- ti%( csc đo!
Bài 4: 89( bốn số hạng :iên tiế3 của (;t c<3 số c;ng biết t=ng của ch>ng b?ng 2) "@ t=ng b9nh 3h'Ang của
ch>ng b?ng 12)-
Bài 5: 89( 5 số hạng :iên tiế3 của (;t c<3 số c;ng biết t=ng của ch>ng b?ng 25 "@ t=ng b9nh 3h'Ang của
ch>ng b?ng 1,5-
Bài 6: .ho (;t c<3 số c;ng ( )
n
u
cB u
5
C u
12
D 2)- Eãy tFnh t=ng 23 số hạng đầu tiên của ( )
n
u

Bài 7: .ho (;t c<3 số c;ng ( )
n
u
cB u
2
C u
5
D *2 "@ u
*
C u
2
D ,,- Eãy tFnh t=ng 3*, số hạng đầu tiên của c<3
số c;ng đB-
BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ N!N
Bài 1: 8i%( ./G biê!t
a1
* 2
5 3
,)
10)
u u
u u
+ = 

+ =b1
+ 1
1 3 5
+20
21
u u
u u u
− =


+ + =

c1
+ 1
1 3
1*,)
2)
u u
u u
+ =


+ =

d1
+ 1
1 3 5
325
,5
u u
u u u
+ =


− + =

Bài 2: Hác đInh số hạng đầu "@ cng b;i của các c<3 số nh$n sau:
a1
5
2
2,
122
u
u
=


=

b1
3 5
2 ,
2)
2*)
u u
u u
+ =


− =

c1
2) 1+
3 5
0
2+2
u u
u u
=


+ =

d1
2 5
3 *
, 1
3 2 1
u u
u u
+ =


+ = −

Bài 3: .ho 5 số :J3 th@nh (;t c<3 số nh$n- Kiết cng b;i b?ng L số hạng đầu tiên "@ t=ng 2 số hạng đầu
b?ng 25-
Bài 4" .ho tM giác NK.O cB * gBc tạo th@nh 1 c<3 số nh$n cB cng b;i b?ng 2 - 89( * gBc <y
Bài 5" P;t c<3 số nh$n cB số hạng đầu :@ 2 số hạng cuối :@ 210+5 cng b;i Q D 3 ERi c<3 số nh$n <y cB
(<y số hạng
Bài 6" Hác đInh c<3 số nh$n cB cng b;i Q D 35 số hạng cuối :@ *0, "@ t=ng các số hạng :@ +20
Bài 7" 89( c<3 số nh$n cB , số hạng5 biết S?ng t=ng của 5 số hạng đầu b?ng 31 "@ t=ng của 5 số hạng sau
b?ng ,2
Bài #" 89( c<3 số nh$n cB * số hạng5 biết S?ng t=ng của số hạng đầu "@ số hạng cuối b?ng 2+ "@ tFch của hai
số hạng cTn :ại b?ng +2
Bài $: cho 3 s! U5 y5 V5 thWo th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./G5 đ%ng thA%i chu!ng :a% s! ha#ng đ$%u5 s! ha#ng th'! 3 "a% th'! 2
cu&a 1 ./.- 8i!( 3 s! đo!5 biê!t t&ng cu&a chu!ng b4!ng 13-
Bài 1%: cho 3 s! U5y5V5 thWo th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./G "A!i cng b#i Q Xha!c 15 đ%ng thA%i ca!c s! U5 2y5 3V thWo
th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./. "A!i cng sai Xha!c )- 8i%( Q-
Bài 11: cho 3 s! U5y5V5 thWo th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./G5 3 s! U5 y6*5 V thWo th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./G5 "a% ca!c s! U5
y6*5 V62 thWo th'! t'# :$#3 tha%nh 1 ./.- 8i%( U5y5V
2

Hãy tính tổng 346 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. số hạng thứ 3 và thứ 9 của 1 CSC. biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và tổng của 5 số hạng sau bằng 62 Bài 8. theo thứ tự lập thành 1 CSN với công bội q khác 1. 3z theo thứ tự lập thành 1 CSC với công sai khác 0. Tìm x. biết tổng của chúng bắng 13. z. biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của hai số hạng còn lại bằng 72 Bài 9: cho 3 số x. Bài 5: Tìm 5 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương của chúng bằng 165.z. Bài 11: cho 3 số x. Biết công bội bằng ¼ số hạng đầu tiên và tổng 2 số hạng đầu bằng 25. số hạng cuối là 486 và tổng các số hạng là 728 Bài 7. 2y.y.z x. Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có công bội bằng 2 . tìm csc đó Bài 4: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương của chúng bằng 120. y-4. 3 số x. Tìm cấp số nhân có 4 số hạng. Bài 10: cho 3 số x.Bài tập dãy số – lớp TK2 a/ tổng tất cả các số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu bằng 1/3. theo thứ tự lập thành 1 CSN. Tìm 4 góc ấy Bài 5. 2 . Một cấp số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là 2187. số thứ 2 bằng -1/3. Tìm q.z. Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của ( un ) Bài 7: Cho một cấp số cộng ( un ) có u2 + u5 = 42 và u4 + u9 = 66. công bội q = 3 Hỏi cấp số nhân ấy có mấy số hạng Bài 6. z theo thứ tự lập thành 1 CSN. Bài 6: Cho một cấp số cộng ( un ) có u5 + u19 = 90. đồng thời các số x. Xác định cấp số nhân có công bội q = 3. theo thứ tự lập thành 1 CSN.y. đồng thời chúng là số hạng đầu. và các số y-4. BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ NHÂN Bài 1: Tìm CSN biết u4 + u2 = 60 u7 − u1 = 728 a)  b)  u5 + u3 = 180 u1 + u3 + u5 = 91 u7 + u1 = 1460 u7 + u1 = 325 c)  d)  u1 + u3 = 20 u1 − u3 + u5 = 65 Bài 2: Xác định số hạng đầu và công bội của các cấp số nhân sau: u5 = 96 a)  u9 = 192 b)  u3 + u5 = 90 u2 − u6 = 240 c)  u20 = 8u17 u3 + u5 = 272 d)  6u2 + u5 = 1 3u3 + 2u4 = −1 Bài 3: Cho 5 số lập thành một cấp số nhân. z-9 theo thứ tự lập thành 1 CSC. số cuối bằng -2007 3 3 Bài 3: cho csc có d > 0: và có u1 + u15 = 302094 và tổng 15 số hạng đầu bằng 585. Tìm cấp số nhân có 6 số hạng. y.y. Bài 4. Tím 3 số đó.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->