P. 1
Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15

Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15

|Views: 8,937|Likes:
Được xuất bản bởiAvatarJQK
Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15
Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: AvatarJQK on Feb 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

Đơn vị: ............................

Bộ phận: .........................
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ...... năm ...........
STT Họ và tên
Ngày trong thng
!"y r# $%ng
& ' ( ) * + , - . &/ && &' &( &) &* &+ &, &- &. '/ '& '' '( ') '* '+ ', '- '. (/ (&
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Cộng / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
01 h23" $h45 $%ng
- Lương sản phẩm: SP - Thai sản: TS - Nghi bù: NB
- Lương thòi gian: + - Tai nan: TS - Nghi không lương: KL
- Óm, diêu dưõng: Ô - Nghi phép: P - Ngùng viêc: NB
- Con ôm:: Cô - Hôi nghj, hoc tâp: H - Lao dông nghïa vu: LÐ
Ngày ............. tháng .............. năm ...............
Ng672 $h45 $%ng 8h9 tr$h :ộ phận Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ng<$h :ậ$
=6ơng ho>$ $4p
:ậ$ $h?$ v9
S@ $%ng
h6Ang
=6ơng
BCn
phD5
S@ $%ng
h6Ang
=6ơng
th72
g2#n
S@ $%ng
nghE
v23$F
ngGng
v23$
h6Ang
&//H
=6ơng
S@ $%ng
nghE
v23$F
ngGng
v23$
h6Ang .
...H
=6ơng
MI" B@: /&#JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ...... năm ...........
!"y r# $%ng
36
/
Ngày ............. tháng .............. năm ...............
Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên)
S@ $%ng
h6Ang
BHLH
MI" B@: /&#JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................
BẢNG CHẤM CÔNG KMM THNM G2O
Tháng ...... năm ...........
STT Họ và tên
Ngày trong thng Cộng g27 =à5 thê5
& ' ( ) * + , - . &/ && &' &( &) &* &+ &, &- &. '/ '& '' '( ') '* '+ ', '- '. (/ (&
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Cộng / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
01 h23" $h45 $%ng
Ngày ............. tháng .............. năm ................
Ng672 $h45 $%ng Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
=à5 v23$
Ngày
th? :CyF
$hP
nhật
Ngày =QF
tRt
NT: Làm thêm ngày làm viêc (Tù .......... giò .......... dên ........... giò ...........)
NN: Làm thêm ngày thú bày, chú nhât (Tù .......... giò .......... dên ........... giò ...........)
NK: Làm thêm ngày lê, têt (Tù .......... giò .......... dên ........... giò ...........)
Đ: Làm thêm buôi dêm (Tù .......... giò .......... dên ........... giò ...........)
L$ nhận $P# :ộ phận SphTng :#nU $V
ng672 =à5 thê5U
MI" B@: /&:JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
BẢNG CHẤM CÔNG KMM THNM G2O
Tháng ...... năm ...........
Cộng g27 =à5 thê5
35
/
Ngày ............. tháng .............. năm ................
Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên)
Kà5
Wê5
MI" B@: /&:JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................
Số:.............../BTTL-MEX
BẢNG THXNH TYZN T[\N K]^NG
Tháng ...... năm ...........
STT Họ và tên Bậ$ =6ơng H3 B@
K6ơng BCn phD5 K6ơng th72 g2#n
8h9 $4p _h$ T`ng B@ T<5 ?ng _a [
C$ _hoCn phC2 _h4" trG vào =6ơng 0a [[ W6b$ =cnh
S@ S8 S@ t2dn S@ $%ng S@ t2dn S@ $%ng S@ t2dn S@ $%ng S@ t2dn BHLH ......... Cộng S@ t2dn 01 nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C
Cộng
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): .................................................................................................................................................................................................................................
Ngày ......... tháng.......... năm.............
Ng672 =ập :2e" 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
NghE v23$F ngGng v23$
h6Ang &//H =6ơng
NghE v23$F ngGng v23$
h6Ang ......H =6ơng
8h9 $4p
th"ộ$ f"g
=6ơng
Th"R TNCN
phC2 nộp
MI" B@: /'JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày
2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................
BẢNG THXNH TYZN T[\N TH]hNG
Tháng ...... năm ...........
STT Họ và tên Ch?$ v9 Bậ$ =6ơng
M?$ th6Ang
S@ t2dn 01 nhận
A B C 1 2 3 D
Cộng
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): .........................................................................................................................................
Ng672 =ập :2e" 0R ton tr6Ang Ngày ......... tháng.......... năm.............
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) G25 W@$
LRp =o<2
th6Ang
MI" B@: /(JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
(Ký, họ tên)
Số:.............../BTTL-MEX
BẢNG THXNH TYZN T[\N TH]hNG
Tháng ...... năm ...........
Gh2 $hi
E
Ngày ......... tháng.......... năm.............
G25 W@$
MI" B@: /(JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày 2/%/2!
&'a B( t)*+ng B#$)
(Ký, họ tên)
Đơn vị: ............................ CjNG HYM Lk Hj[ CHl NGHmX n[oT NXM
Bộ phận: ......................... Độ$ =ập J Tp ;o J H<nh phi$
G[Ấq Đ[ Đ]ONG
Châp cho: ..................................................................................................................................................................................................
Chúc vu: ....................................................................................................................................................................................................
Ðưoc cú di công tác tai: ............................................................................................................................................................................
Theo công lênh (hoãc giây giói thiêu) sô ............ ngày ........... tháng ............ năm ..................................................................................
Tù ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm ................... Ðên ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm .................................
Ngày ........ tháng ........ năm .............
Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tê, ,-ng ./0)
T2dn ?ng tr6r$
Lương: ............................................ dông
Công tác phí: ................................... dông
Cộng: .............................................. Wsng
Nơ2 W2F nơ2 WRn Ngày 8h6ơng t23n Bt ;9ng K1 ;o =6" tri
1 2 3 4 5 6
Nơi di: ...............................................................
Nơi dên: ............................................................
Nơi di: ...............................................................
Nơi dên: ............................................................
Nơi di: ...............................................................
Nơi dên: ............................................................
Vé ngưòi: .......................................................... vé x ................................................... dông = ................................................. dông
Vé cưóc: ........................................................... vé x ................................................... dông = ................................................. dông
Phu phí lây vé bãng diên thoai ......................... vé x ................................................... dông = ................................................. dông
Phòng nghi: ...................................................... vé x ................................................... dông = ................................................. dông
1. Phu câp di dưòng: công: ................................................................................ dông
2. Phu câp lưu trú: Tông công ngày công tác: ................................................... dông
Ngày ........ tháng ........ năm .............
u"y3t B@ t2dn W6b$ th#nh ton =à: .............................................................. Wsng
(Số tiền bằng chữ: ...............................................................................................................................................................................................................)
Ng672 W2 $%ng t$ 8h9 tr$h :ộ phận G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Độ ;à2 $h>ng
W67ng
S@ ngày
$%ng t$
MI" B@: /)JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Số:......................
G[Ấq Đ[ Đ]ONG
Châp cho: ..................................................................................................................................................................................................
Chúc vu: ....................................................................................................................................................................................................
Ðưoc cú di công tác tai: ............................................................................................................................................................................
Theo công lênh (hoãc giây giói thiêu) sô ............ ngày ........... tháng ............ năm ..................................................................................
Tù ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm ................... Ðên ngày ............. tháng .......... tháng .......... năm .................................
Ngày ........ tháng ........ năm .............
Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tê, ,-ng ./0)
7
................................................. dông
................................................. dông
................................................. dông
................................................. dông
Ngày ........ tháng ........ năm .............
(Số tiền bằng chữ: ...............................................................................................................................................................................................................)
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ch?ng nhận $P# $ơ f"#n
SKý tn! "#ng $%&)
MI" B@: /)JKĐTK
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Ðơn vj ..........
Bô phân ..........
BẢNG THXNH TYZN T[\N THvN NGYM[
Suwng $ho th"ê nhxn $%ngF th"ê _hon v23$U
S@ ....................
Ho và tên ngưòi thuê: ........................................................................................
Bô phân (hoãc dja chi): ......................................................................................
A B C D 1 2 3 4 5 = 3 - 4
Cộng
Sô tiên (Viêt bãng chü) .........................................................................................................
(Kèm theo ................................... Chúng tù kê toán khác)
Ng672 Wd nghị th#nh ton 0R ton tr6Ang Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ðã thuê nhüng công viêc sau dê: ........... tai dja diêm ........... tù ngày ............... dên
ngày ...........................
S@
TT
Họ và tên ng672
W6b$ th"ê
Đị# $hE ho>$
B@ CMT
Nộ2 ;"ng
ho>$ tên
$%ng v23$
th"ê
S@ $%ng
ho>$ _h@2
=6bng
$%ng v23$
Wy th"ê
Đơn g2
thành
t2dn
Thành
t2dn
T2dn th"R
_h4" trG
S@ t2dn
$Tn =<2
W6b$
nhận
Ðê nghj ....................................... cho thanh toán sô
tiên: ............................................................................................................................
BẢNG THXNH TYZN T[\N THvN NGYM[
Suwng $ho th"ê nhxn $%ngF th"ê _hon v23$U
01 nhận
E
Đơn vị ...............
Bộ phận ...............
BẢNG THXNH TYZN T[\N KMM THNM G[O
Thng ............ nz5 ...............
Họ và tên
G27
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng { { { { { { { { { { {
Tông sô tiên (Viêt bãng chü) ...........................................................................................................................................
(Kèm theo ...................... chúng tù gôc: Bảng châm công làm thêm ngoài giò tháng ..................... Năm ...........................)
Ngày .......... tháng ........ năm .........
0R ton tr6Ang Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@
TT
H3 B@
=6ơng
H3 B@
ph9 $4p
$h?$ v9
Cộng
h3 B@
M?$
=6ơng
Kà5 thê5
ngày =à5
v23$
Kà5 thê5
ngày th?
:CyF $hP
nhật
Kà5 thê5
ngày =QF ngày
tRt
Kà5 thê5
:"`2 Wê5
T`ng
$ộng
t2dn
S@ ngày
nghE :w
S@
t2dn
thp$
W6b$
th#nh
ton
Ng672
nhận
t2dn _1
tên
Ngày
S@
g27
Thành
t2dn
S@
g27
thành
t2dn
S@
t2dn
Thành
t2dn
S@
g27
Thành
t2dn
S@
g27
Thành
t2dn
Ng672 Wd nghị
th#nh ton
Đơn vị ........
Bộ phận ......
8H[|v LZC NH}N SẢN 8H~M HY•C CÔNG n[oC HYMN THMNH
Ngày ......... #háng ......... năm
Tên dơn vj (hoãc cá nhân): .......................
Theo Hop dông sô: .................... ngày ......... tháng ........... năm .............
S@ TT Tên BCn phD5 S$%ng v23$U Đơn vị t€nh S@ =6bng Đơn g2 Thành t2dn Gh2 $hi
X B C & ' ( u
Cộng
Tông sô tiên (viêt bãng chü): ..................................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ............
Ng672 g2#o v23$ Ng672 nhận v23$ Ng672 _2e5 tr# $h4t =6bng Ng672 ;"y3t
(Ký, họ tên) (Ký họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
MI" B@: /* J KĐTK
(Ban hành theo QÐ sô 15/2006/QÐ - BTC
ngày 20/03/2006 cúa Bô trưóng BTC)
Đơn vị: .............
Bộ phận: .............
BẢNG 0N T•‚CH Nj8 CZC 0HYẢN THƒY K]^NG
Tháng ................. năm ................
Đ1n 23 t4nh5 ................
S@ TT
BCo h2e5 {y hộ2F :Co h2e5 y tR 02nh ph€ $%ng Woàn
T`ng B@
Trong WV
T@ng B@
Trong WV
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Cộng
Ngày ......... tháng ..... năm ........
Ng672 =ập :Cng 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@ thng
tr€$h
BHLHF
BHqTF
08CĐ
S@ phC2
nộp $%ng
Woàn $4p
trên
S@ W6b$ We
=<2 gh2 t<2
Wơn vị
Tr€$h vào
$h2 ph€
TrG vào
=6ơng
Tr€$h vào
$h2 ph€
TrG vào
=6ơng
Ðơn vj: ................................
Ðja chi: ................................
8H[|v THv
Quyên sô: ..............................
Sô: ..............................
Ngày ........ tháng ......... năm .................. No: ..............................
Có: ..............................
Ho tên ngưòi nôp tiên: ...........................................................................................................................................
Ðja chi: ...................................................................................................................................................................
Lý do nôp: ..............................................................................................................................................................
Sô tiên: ...................................................................................................................................................................
(Viêt bãng chü): ....................................................................................................................................................
Kèm theo: ......................................................................................................................... chúng tù gôc.
Ðã nhân dú sô tiên (Viêt bãng chü): ...................................................................................................................
+ Tý giá ngoai tê (vàng, bac, dá quý): ................................................................................................................
+ Sô tiên quy dôi: ................................................................................................................................................
Ðơn vj: ................................
Ðja chi: ................................
8H[|v THv
Quyên sô: ..............................
Sô: ..............................
Ngày ........ tháng ......... năm .................. No: ..............................
Có: ..............................
Ho tên ngưòi nôp tiên: ...........................................................................................................................................
Ðja chi: ...................................................................................................................................................................
Lý do nôp: ..............................................................................................................................................................
Sô tiên: ...................................................................................................................................................................
(Viêt bãng chü): ....................................................................................................................................................
Kèm theo: ......................................................................................................................... chúng tù gôc.
Ðã nhân dú sô tiên (Viêt bãng chü): ...................................................................................................................
+ Tý giá ngoai tê (vàng, bac, dá quý): ................................................................................................................
MI" B@ /&JTT
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
0R ton tr6Ang
(Ký, ,-ng ./0)
Ng672 nộp t2dn
(Ký, ,-ng ./0)
Ng672 =ập ph2R"
(Ký, họ tên)
ThP f"g
(Ký, họ tên)
MI" B@ /&JTT
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
0R ton tr6Ang
(Ký, ,-ng ./0)
Ng672 nộp t2dn
(Ký, ,-ng ./0)
Ng672 =ập ph2R"
(Ký, họ tên)
ThP f"g
(Ký, họ tên)
+ Sô tiên quy dôi: ................................................................................................................................................
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Tà2 _hoCn &&& Tà2 _hoCn &*'
S@ h23" Ngày thng Nb CV Nb CV Nb
X B C u ƒ & „ G ' ( )
S@ ;6 W…" nz5
S@ pht B2nh trong thng
Cộng B@ pht B2nh thng
S@ ;6 $"@2 thng
Cộng ="g _R tG W…" f"1
Th?
tp
;Tng
Ngày thng
gh2 B`
S@ t2dn pht
B2nh
S@ h23" tà2
_hoCn W@2 ?ng
Tà2 _hoCn &*'
CV
*
6ố5 1 Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Tr€$h yR"
S@ h23" tà2 _hoCn
S@ t2dn SnNĐU
Nb CV
X B C &
Cộng J
Kèm theo: ................. chúng tù gôc
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Gh2 $hi
u
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ch?ng tG gh2 B`
S@ t2dn
Ch?ng tG gh2 B`
S@ h23" Ngày thng S@ h23" Ngày thng
X B & X B
Cộng thng: Cộng thng:
Cộng ="g _R tG W…" f"1: Cộng ="g _R tG W…" f"1:
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ðơn vj: VNÐ
S@ t2dn SnNĐU
&
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Sô hiêu tài khoản: Tên tài khoản:
Ch?ng tG gh2 B`
u2Qn g2C2
S@ t2dn
S@ h23" Ngày thng Nb CV
X B C u ƒ & '
S@ ;6 W…" nz5
S@ pht B2nh trong thng
Cộng B@ pht B2nh thng
S@ ;6 $"@2 thng
Cộng ="g _R tG W…" f"1
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
S@ h23"
tà2 _hoCn
W@2 ?ng
Ðơn vj: VNÐ
Gh2 $hi
G
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Sô hiêu tài khoản: Tên tài khoản:
Ch?ng tG gh2 B`
u2Qn g2C2
S@ t2dn Tà2 _hoCn $4p '
S@ h23" Ngày thng Nb CV
Tà2 _hoCn ....... Tà2 _hoCn .......
Nb CV Nb
X B C u ƒ & ' ( ) (
S@ ;6 W…" nz5
S@ pht B2nh trong thng
Cộng B@ pht B2nh thng
S@ ;6 $"@2 thng
Cộng ="g _R tG W…" f"1
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
S@ h23"
tà2 _hoCn
W@2 ?ng
Ðơn vj tính VNÐ
Tà2 _hoCn $4p '
Tà2 _hoCn .......
CV
)
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ðơn vj tính: VNÐ
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh
S@ Nb
X B C u ƒ G H &
S@ tr#ng tr6r$ $h"yen B#ng
Cộng $h"yen B#ng tr#ng B#"
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
thng gh2
B`
Đy gh2
B` $2
S@ th?
tp
;Tng
S@ h23"
tà2 _hoCn
W@2 ?ng
Ngày
thng
Ðơn vj tính: VNÐ
S@ pht B2nh
CV
'
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ðơn vj tính: VNÐ
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 $V $$ tà2 _hoCn
S@
Tà2 _hoCn _h$
S@ t2dn
X B C u & ' * + , -
S@ tr#ng tr6r$ $h"yen B#ng
Cộng $h"yen B#ng tr#ng B#"
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
thng gh2
B`
Gh2 nb tà2
_hoCn
Ngày
thng
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 $V $$ tà2 _hoCn
Tà2 _hoCn _h$
ƒ
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
S@
h23"
Ðơn vj tính: VNÐ
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 Nb $$ tà2 _hoCn
S@
Tà2 _hoCn _h$
S@ t2dn
X B C u & ' ( ) * +
S@ tr#ng tr6r$ $h"yen B#ng
Cộng $h"yen B#ng tr#ng B#"
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
thng gh2
B`
Gh2 CV tà2
_hoCn
Ngày
thng
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 Nb $$ tà2 _hoCn
Tà2 _hoCn _h$
ƒ
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
S@
h23"
Ðơn vj tính: VNÐ
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 Nb $$ tà2 _hoCn
S@ Ngày thng Hàng ho
Tà2 _hoCn _h$
S@ t2dn S@ h23"
X B C u & ' ( ƒ )
S@ tr#ng tr6r$ $h"yen B#ng
Cộng $h"yen B#ng tr#ng B#"
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B` Ng"yên =23"F
vật =23"
Ðơn vj tính: VNÐ
*
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
8hC2 trC ng672
:n Sgh2 CVU
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 Nb $$ tà2 _hoCn ;o#nh th"
S@ Ngày thng Hàng ho Thành phD5
X B C u & ' (
S@ tr#ng tr6r$ $h"yen B#ng
Cộng $h"yen B#ng tr#ng B#"
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
8hC2 th" tG
ng672 5"# Sgh2
NbU
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 Nb $$ tà2 _hoCn ;o#nh th"
uị$h v9
)
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Sô hiêu tài khoản: Tên tài khoản:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Nhật _1 $h"ng S@ t2dn
S@ Ngày thng Tr#ng B` Nb
X B C u ƒ „ G &
S@ ;6 W…" nz5
S@ pht B2nh trong thng
Cộng B@ pht B2nh thng
S@ ;6 $"@2 thng
Cộng ="g _R tG W…" f"1
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
S@ h23" tà2
_hoCn W@2
?ng
S@ th? tp
;Tng
Ðơn vj tính: VNÐ
S@ t2dn
CV
'
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ðơn vj: ..............................
Ðja chi: .............................
BẢNG C†N Ї[ S‡ 8HZT S[NH
Tháng ....... năm .........
Tên tà2 _hoCn _R ton
S@ ;6 W…" thng S@ ;6 W…" thng S@ ;6 W…" thng
Nb CV Nb CV Nb
X B & ' ( ) *
T`ng $ộng
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@ h23" tà2
_hoCn
MI" B@ S/+JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
BẢNG C†N Ї[ S‡ 8HZT S[NH
Tháng ....... năm .........
Ðơn vj: VNÐ
S@ ;6 W…" thng
CV
+
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
MI" B@ S/+JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Loai quÿ:
S@ h23" $h?ng tG
u2Qn g2C2
S@ t2dn
Th" Ch2 Th" Ch2 Tsn
X B C u ƒ & ' (
S@ tsn W…" _a
Cộng pht B2nh trong _a
S@ tsn $"@2 _a
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Ngày
$h?ng tG
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 $hi

Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Tài khoản: Loai quÿ:
S@ h23" $h?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh
S@ tsn
Th" Ch2 Nb CV
X B C u ƒ „ & ' (
S@ tsn W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng pht B2nh trong _a
S@ tsn $"@2 _a
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Ngày
$h?ng tG
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 $hi
G
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Nơi mó tài khoản giao djch: Sô hiêu tài khoản tai nơi gúi:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh
S@ h23" Ngày thng Th" Sgt2 vàoU Ch2 Srit r#U CTn =<2
X B C u ƒ & ' (
S@ tsn W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng pht B2nh trong _a
S@ tsn $"@2 _a
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 $hi

Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Tài khoản: Tên kho: Tên, quy cách:
Ðơn vj tính: VNÐ
Ch?ng tG
u2Qn g2C2 Đơn g2
Nhập Nhập Nhập
S@ h23" Ngày thng S@ =6bng Thành t2dn S@ =6bng Thành t2dn S@ =6bng Thành t2dn
X B C u & ' S( ˆ & { 'U ) S* ˆ & { )U + S, ˆ & { +U
S@ tsn W…" _a
Cộng trong thng
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
Ðơn vj tính: VNÐ
Gh2 $hi
ƒ
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ðơn vj: ..............................
Ðja chi: .............................
BẢNG T‰NG HŠ8 CH[ T[|T n†T K[ov
Tháng ....... năm .........
Ðơn vj: VNÐ
S@ t2dn
Tsn W…" _a Nhập trong _a L"4t trong _a Tsn $"@2 _a
X B & ' ( )
T`ng $ộng
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@ th?
tp
TênF f"y $$h vật =23"F ;9ng $9F
BCn phD5F hàng ho
MI" B@ S&&JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Mã sô: Tên, nhãn hiêu, quy cách vât tư: Ðơn vj:
S@ th? tp
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ =6bng
Nhập L"4t Nhập L"4t Tsn
X B C u ƒ „ & ' (
S@ tsn W…" _a
Cộng trong thng
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
NgàyF thng
$h?ng tG
Ngày nhậpF
{"4t
G
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
01 {$ nhận $P#
_R ton
Loai tài sản:
Gh2 tzng TSCĐ 0h4" h#o TSCĐ Gh2 g2C5 TSCĐ
Ch?ng tG
TênF W>$ W2e5F _1 h23" TSCĐ N6r$ BCn {"4t S@ h23" TSCĐ
0h4" h#o Ch?ng tG
S@ h23" Ngày thng M?$ _h4" h#o S@ h23"
X B C u ƒ „ G & ' ( ) H [
Cộng
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@ th?
tp
ThngF nz5
W6# vào Bt
;9ng
Ng"yên g2
TSCĐ
0h4" h#o Wy
t€nh WRn _h2
gh2 g2C5
TSCĐ
T‹ =3 SHU _h4"
h#o
NgàyF thngF
nz5
Gh2 g2C5 TSCĐ
0
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
K1 ;o g2C5
TSCĐ
Tên dơn vj (phòng, ban hoãc ngưòi sú dung):
Gh2 tzng tà2 BCn $@ Wịnh và $%ng $9F ;9ng $9 Gh2 g2C5 tà2 BCn $@ Wịnh và $%ng $9 ;9ng $9
Ch?ng tG
S@ =6bng Đơn g2 S@ t2dn
Ch?ng tG
K1 ;o S@ =6bng S@ t2dn
S@ h23" Ngày thng S@ h23" Ngày thng
X B C u & ' S( ˆ & { 'U ƒ „ G ) *
Sô này có ............. trang, dánh sô tù trang sô 01 dên trang ................
Ngày mó sô: .............................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
TênF nhyn h23"F f"y $$h tà2 BCn
$@ Wịnh và $%ng $9F ;9ng $9
Đơn vị
t€nh
Gh2 $hi
H
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
Ðơn vj: ..............................
Ðja chi: .............................
THŒ TM[ SẢN C‡ Đ•NH
Sô: .............................
Ngày ....... tháng ........ năm ............. lâp thé...................
Căn cú vào Biên bản giao nhân TSCÐ sô ........................................ ngày ........... tháng ........... năm .......................
Tên, mã ký hiêu, quy cách (câp hang) TSCÐ: ....................................................... Sô hiêu TSCÐ .............................
Nưóc sản xuât (xây dung) .................................................... Năm sản xuât ..............................................................
Bô phân quản lý, sú dung ....................................................................... Năm dưa vào sú dung ...............................
Công suât (diên tích thiêt kê) ........................................................................................................................................
Ðình chi sú dung TSCÐ ngày .............. tháng ............. năm .........................................................................................
Lý do dình chi: ...............................................................................................................................................................
Ng"yên g2 tà2 BCn $@ Wịnh G2 trị h#o 5Tn tà2 BCn $@ Wịnh
u2Qn g2C2 Ng"yên g2 Nz5 G2 trị h#o 5Tn
X B C & ' (
uŽNG CŽF 8HŽ T•NG 0•M THƒY
S@ th? tp TênF f"y $$h ;9ng $9F ph9 twng Đơn vị S@ =6bng
X B C &
Ghi giảm TSCÐ chúng tù sô .................................................. ngày ........... tháng ........... năm ..............................
Lý do giảm: ..............................................................................................................................................................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Ng672 =ập 0R ton tr6Ang G25 W@$
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
S@ h23"
$h?ng tG
NgàyF
thngF nz5
MI" B@ S'(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
THŒ TM[ SẢN C‡ Đ•NH
Sô: .............................
Ngày ....... tháng ........ năm ............. lâp thé...................
Căn cú vào Biên bản giao nhân TSCÐ sô ........................................ ngày ........... tháng ........... năm .......................
Tên, mã ký hiêu, quy cách (câp hang) TSCÐ: ....................................................... Sô hiêu TSCÐ .............................
Nưóc sản xuât (xây dung) .................................................... Năm sản xuât ..............................................................
Bô phân quản lý, sú dung ....................................................................... Năm dưa vào sú dung ...............................
Công suât (diên tích thiêt kê) ........................................................................................................................................
Ðình chi sú dung TSCÐ ngày .............. tháng ............. năm .........................................................................................
Lý do dình chi: ...............................................................................................................................................................
G2 trị h#o 5Tn tà2 BCn $@ Wịnh
Cộng ;sn
)
uŽNG CŽF 8HŽ T•NG 0•M THƒY
G2 trị
'
Ghi giảm TSCÐ chúng tù sô .................................................. ngày ........... tháng ........... năm ..............................
Lý do giảm: ..............................................................................................................................................................
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
G25 W@$
(Ký, họ tên)
MI" B@ S'(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Tài khoản: Tên tài khoản:
Ðôi tưong:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" NgàyF thng Nb CV Nb
X B C u ƒ & ' ( )
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" NgàyF thng Nb CV Nb
X B C u ƒ & ' ( )
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
S@ ;6
CV
*
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ ;6
CV
*
Tài khoản: Tên tài khoản:
Ðôi tưong: Loai ngoai tê:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb CV Nb CV
Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3
X B C u ƒ & ' ( )
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
NgàyF
thng
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb CV Nb CV
Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3
X B C u ƒ & ' ( )
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
NgàyF
thng
S@ ;6
CV
!"y r# nNĐ
*
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ ;6
CV
!"y r# nNĐ
*
Tài khoản: Tên tài khoản:
Ðôi tưong: Loai ngoai tê:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb CV Nb CV
Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3
X B C u ƒ & ' ( )
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
NgàyF
thng
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb CV Nb CV
Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3 !"y r# nNĐ Ngo<2 t3
X B C u ƒ & ' ( )
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng
Th72 h<n
W6b$ $h2Rt
_h4"
NgàyF
thng
S@ ;6
CV
!"y r# nNĐ
*
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ ;6
CV
!"y r# nNĐ
*
Tài khoản: Tên tài khoản: Tý lê lãi vay:
Ðôi tưong cho vay: Khê ưóc vay: .............................. Sô ........................... ngày .......... tháng ........... năm ..............
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ t2dn
S@ h23" NgàyF thng Nb
X B C u ƒ & '
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
S@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng gh2
B`
T0 W@2
?ng
Ngày thng
WRn h<n th#nh
ton
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ t2dn
S@ h23" NgàyF thng Nb
X B C u ƒ & '
Ngày thng gh2
B`
T0 W@2
?ng
Ngày thng
WRn h<n th#nh
ton
Khê ưóc vay: .............................. Sô ........................... ngày .......... tháng ........... năm ..............
S@ t2dn
CV
(
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ t2dn
CV
(
Tên sản phẩm (hàng hoá, djch vu, bât dông sản):
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
uo#nh th" C$ _hoCn t€nh trG
S@ h23" S@ =6bng Đơn g2 Thành t2dn Th"R
X B C u ƒ & ' S( ˆ ' { &U )
Cộng B@ pht B2nh
uo#nh th" th"…n
G2 v@n hàng :n
Ky2 gộp
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
uo#nh th" C$ _hoCn t€nh trG
S@ h23" S@ =6bng Đơn g2 Thành t2dn Th"R
X B C u ƒ & ' S( ˆ ' { &U )
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
C$ _hoCn t€nh trG
*
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
0h$ S*'&F *(&
*('U
C$ _hoCn t€nh trG
*
0h$ S*'&F *(&
*('U
Tài khoản: Tên tài khoản:
Phân xưóng: Tên sản phẩm, djch vu:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 Nb tà2 _hoCn
S@ h23" T`ng t2dn
Ch2# r#
........ ......... .........
X B C u ƒ & ' S( ˆ ' { &U )
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Gh2 Nb tà2 _hoCn
S@ h23" T`ng t2dn
Ch2# r#
........ ......... .........
X B C u ƒ & ' S( ˆ ' { &U )
Ngày thng
gh2 B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
Gh2 Nb tà2 _hoCn
Ch2# r#
..........
*
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Gh2 Nb tà2 _hoCn
Ch2# r#
..........
*
Ðơn vj: ....................................
Ðja chi: ....................................
THŒ T‚NH G[Z THMNH SẢN 8H~MF u•CH nŽ
Tháng ........ năm ............
Tên sản phẩm, djch vu:
Ðơn vj sản phẩm, djch vu:
Ðơn vj tính:
ChE t2ê" T`ng B@ t2dn
Ch2# r# th‘o _hoCn 59$
...... ...... ...... ...... ......
X & ' ( ) * + ,
1. Chi phí SXKD dó dang dâu ky
2. Chi phí SXKD phát sinh trong ky
3. Giá thành sản phẩm, djch vu trong ky
4. Chi phí SXKD dó dang cuôi ky
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ng"yên =23"F
vật =23"
MI" B@ S(,JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
THŒ T‚NH G[Z THMNH SẢN 8H~MF u•CH nŽ
Tháng ........ năm ............
VNÐ
Ch2# r# th‘o _hoCn 59$
......
-
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
MI" B@ S(,JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Tài khoản: Tên tài khoản:
Ðôi tưong:
Ðơn vj tính:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" NgàyF thng Nb CV Nb
X B C u ƒ & ' (
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" NgàyF thng Nb CV Nb
X B C u ƒ & ' (
Ngày thng
gh2 B`
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
VNÐ
S@ ;6
CV
)
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ ;6
CV
)
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
C$ _hoCn W6b$ W2d" $hEnh tzng Sg2C5U g2 trị gh2 B` $P# _hoCn W…" t6
S@ h23" Ngày thng
X B C & ' ( ) *
Công ty liên kêt ........
..................
..................
Công ty liên kêt ........
..................
..................
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
G2 trị gh2 B`
_hoCn W…" t6 vào
$%ng ty =2ên _Rt
W…" _a
0hoCn W2d" $hEnh
t6ơng ?ng vr2
ph…n BA h’" $P#
nhà W…" t6 trong
=b2 nh"ận ho>$ =“
$P# C%ng ty =2ên
_Rt trong _a
0hoCn W2d" $hEnh
;o :o $o tà2
$h€nh $P# nhà W…"
t6 và C%ng ty =2ên
_Rt W6b$ =ập _h$
ngày
0hoCn W2d" $hEnh
;o nhà W…" t6 và
$%ng ty =2ên _Rt
_h%ng p ;9ng
th@ng nh4t $h€nh
B$h _R ton
8h…n W2d" $hEnh
tzng Sg2C5U _hoCn
W…" t6 $P# v@n
$hP BA h’" $P#
$%ng ty =2ên _Rt
nh6ng _h%ng
W6b$ phCn nh
vào :o $o _Rt
f"C _2nh ;o#nh
$P# $%ng ty =2ên
_Rt
+
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
G2 trị gh2 B`
_hoCn W…" t6 vào
$%ng ty =2ên _Rt
$"@2 _a
S‰ THƒY u”[ 8H†N B‰ CZC 0HYẢN CHNNH KoCH 8HZT S[NH 0H[ MvX 0HYẢN Đ•v T] nMY CÔNG Tq K[NN 0|T
STT Nộ2 ;"ng phxn :` Nz5 ...... Nz5 ...... Nz5 ...... Nz5 ......
X B & ' ( ) * +
1
Công ty liên kêt ........
- Chênh lêch giüa giá trj hop lý và giá trj ghi sô cúa TSCÐ
- Loi thê thương mai
Cộng B@ phxn :` hàng nz5
2
Công ty liên kêt ........
- Chênh lêch giüa giá trj hop lý và giá trj ghi sô cúa TSCÐ
- Loi thê thương mai
Cộng B@ phxn :` hàng nz5
3
Công ty liên kêt ........
- Chênh lêch giüa giá trj hop lý và giá trj ghi sô cúa TSCÐ
- Loi thê thương mai
Cộng B@ phxn :` hàng nz5
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
T`ng B@ t2dn
$hênh =3$h
Th72 g2#n
_h4" h#o
Sphxn :`U
S‰ THƒY u”[ 8H†N B‰ CZC 0HYẢN CHNNH KoCH 8HZT S[NH 0H[ MvX 0HYẢN Đ•v T] nMY CÔNG Tq K[NN 0|T
Nz5 ......
,
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Đzng _1 pht hành 8ht hành thp$ tR
G24y ph–p pht hành
Ko<2 $` ph2R" S@ =6bng M3nh g2
Ch?ng tG
S@ =6bng Thành t2dn S@ =6bng
S@ h23" Ngày thng S@ h23" Ngày thng
X B C & ' u ƒ G ( ) * + ,
Cộng
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................ Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
Ng672 gh2 B` (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
S@ $` ph2R" Wy Wzng _1
pht hành nh6ng $h6#
:n
Ko<2 $`
ph2R"
G2 trị th‘o
53nh g2
G2 thp$ tR
pht hành
M3nh g2
-
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ $` ph2R" Wy Wzng _1
pht hành nh6ng $h6#
:n
Loai cô phiêu: Mã sô:
Ðơn vj tính:
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" Ngày thng
Tzng G2C5
S@ =6bng
S@ =6bng S@ =6bng
X B C u ƒ & ' ( ) * + , - .
Cộng
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................ Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
Ng672 gh2 B` (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
G2 thp$ tR
5"#F t2
pht hành
G2 trị th‘o
53nh g2 G2 trị th‘o
53nh g2
G2 5"#
thp$ tR
G2 trị th‘o
53nh g2
G2 5"#
thp$ tR
VNÐ
S@ ;6
&/
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
G2 5"#
thp$ tR
Loai chúng khoán: Ðơn vj phát hành:
Mênh giá: Lãi suât: Thòi han thanh toán:
Đ1n 23 t4nh5
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23" Ngày thng
M"# vào L"4t r#
S@ =6bng
S@ =6bng Thành t2dn S@ =6bng Thành t2dn
X B C u ƒ & ' ( ) *
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có .............. trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang .................
Ngày mó sô: ........................................ Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
Ng672 gh2 B` (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Ngày thng
gh2 B`
Tà2
_hoCn
W@2 ?ng
7NĐ
S@ ;6
Thành t2dn
+
Ngày ........ tháng ........ năm ...........
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb Sg2C5U CV StzngU
n@n gVp
n@n gVp n@n _h$ n@n gVp n@n _h$
X B C u ƒ & ' ( ) * + , -
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có ......... trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang ..............
Ngày mó sô: .................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
thng gh2
B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
Th>ng ;6
v@n Th>ng ;6
v@n
Th>ng ;6
v@n
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ pht B2nh S@ ;6
S@ h23"
Nb Sg2C5U CV StzngU
n@n gVp
n@n gVp n@n _h$ n@n gVp n@n _h$
X B C u ƒ & ' ( ) * + , -
Ngày
thng gh2
B`
T0 W@2
?ng NgàyF
thng
Th>ng ;6
v@n Th>ng ;6
v@n
Th>ng ;6
v@n
S@ ;6
n@n _h$
.
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
S@ ;6
n@n _h$
.
Du án: ................................................................ Công trình:...............................................
Khói công: ......................................................... Hoàn thành: ........................................... Tông du toán: ...................................
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Nộ2 ;"ng $h2 ph€
S@ h23" Lxy =—p
Th2Rt :ị
T`ng B@ TB $…n =—p 0h$
X B C u ƒ & ' ( ) * + ,
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Cộng ="g _R pht B2nh f"1
Cộng ="g _R pht B2nh tG W…" nz5
Cộng ="g _R pht B2nh tG ngày _hA2 $%ng
Sô này có ........... trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang ............
Ngày mó sô: ................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ngày
thng gh2
B`
T0 W@2
?ng
T`ng B@
pht B2nh NgàyF
thng TB _h%ng
$…n =—p
C%ng $9
;9ng $9
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
Nộ2 ;"ng $h2 ph€
S@ h23" Lxy =—p
Th2Rt :ị
T`ng B@ TB $…n =—p 0h$
X B C u ƒ & ' ( ) * + ,
Ngày
thng gh2
B`
T0 W@2
?ng
T`ng B@
pht B2nh NgàyF
thng TB _h%ng
$…n =—p
C%ng $9
;9ng $9
Gh2 $hi
-
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Gh2 $hi
-
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ h23" NgàyF thng
X B C &
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có ......... trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang ..............
Ngày mó sô: .................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
'hi ch(: 68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ t2dn th"R GTGT
Wy nộp
'
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ t2dn th"R GTGT
phC2 nộp
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ h23" NgàyF thng
X B C &
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có ......... trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang ..............
Ngày mó sô: .................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
'hi ch(: 68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ th"R GTGT
W6b$ hoàn =<2
'
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ th"R GTGT Wy
hoàn =<2
Ch?ng tG
u2Qn g2C2
S@ h23" NgàyF thng
X B C &
S@ ;6 W…" _a
S@ pht B2nh trong _a
Cộng B@ pht B2nh trong _a
S@ ;6 $"@2 _a
Sô này có ......... trang, dánh sô thú tu tù sô 01 dên trang ..............
Ngày mó sô: .................................................
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
Ng672 gh2 B` 0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
'hi ch(: 68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ th"R GTGT
W6b$ 52Qn g2C5
'
Ngày ....... tháng ........ năm ...............
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
68 này á9 .:ng &ho &á& .oanh ngh;<9 t4nh th0= >#># 9h?; n(9 theo 9h*1ng 9há9 t)@& t;=9.
S@ th"R GTGT Wy
52Qn g2C5
Ðơn vj báo cáo: ...................
Ðja chi: ...............................
BẢNG C†N Ї[ 0| TYZN
Tai ngày......... tháng ....... năm........
Ðơn vj tính: VNÐ
Nj[ uvNG My B@ S@ $"@2 nz5
& ' ( )
TM[ SẢN
X. TM[ SẢN NG˜N H™N S&// ˆ &&/ š &'/ š &(/ š &)/ š &*/U &//
[. T2dn và $$ _hoCn t6ơng W6ơng t2dn
&&/
1. Tiên 111 V.01
2. Các khoản tương dương tiên 112
[[. C$ _hoCn W…" t6 tà2 $h€nh ng—n h<n &'/ V.02
1. Ðâu tư ngãn han 121
2. Du phòng giảm giá dâu tư ngãn han (*) 129
[[[. C$ _hoCn phC2 th" ng—n h<n &(/
1. Phải thu cúa khách hàng 131
2. Trả trưóc cho ngưòi bán 132
3. Phải thu nôi bô ngãn han 133
4. Phải thu theo tiên dô kê hoach hop dông xây dung 134
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03
6. Du phòng phải thu ngãn han khó dòi (*) 139
[n. Hàng tsn _ho &)/
1. Hàng tôn kho 141 V.04
2. Du phòng giảm giá hàng tôn kho (*) 149
n. Tà2 BCn ng—n h<n _h$ &*/
1. Chi phí trả trưóc ngãn han 151
2. Thuê GTGT dưoc khâu trù 152
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nưóc 154 V.05
4. Tài sản ngãn han khác 158
B.TM[ SẢN uM[ H™N S'// ˆ '&/ š ''/ š ')/ š '*/ š '+/U '//
[. C$ _hoCn phC2 th" ;à2 h<n '&/
1. Phải thu dài han cúa khách hàng 211
2. Vôn kinh doanh cúa dơn vj truc thuôc 212
3. Phải thu dài han nôi bô ngãn han 213 V.06
4. Phải thu dài han khác 218 V.07
5. Du phòng phải thu dài han khó dòi (*) 219
[[. Tà2 BCn $@ Wịnh ''/
1. Tài sản cô djnh hüu hình 221 V.08
- Nguyên giá 222
Th"yRt
52nh
MI" B@ B/&JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Nj[ uvNG My B@ S@ $"@2 nz5
& ' ( )
Th"yRt
52nh
- Giá trj hao mòn luÿ kê (*) 223
2. Tài sản cô djnh thuê tài chính 224 V.09
- Nguyên giá 225
- Giá trj hao mòn luÿ kê (*) 226
3. Tài sản cô djnh vô hình 227 V.10
- Nguyên giá 228
- Giá trj hao mòn luÿ kê (*) 229
4. Chi phí xây dung cơ bản dó dang 230 V.11
[[[. B4t Wộng BCn W…" t6 ')/ V.12
- Nguyên giá 241
- Giá trj hao mòn luÿ kê (*) 242
[n. C$ _hoCn W…" t6 tà2 $h€nh ;à2 h<n '*/
1. Ðâu tư vào công ty con 251
2. Ðâu tư vào công ty liên kêt, liên doanh 252
3. Ðâu tư dài han khác 258 V.13
4. Du phòng giảm giá dâu tư tài chính dài han (*) 259
n. Tà2 BCn ;à2 h<n _h$ '+/
1. Chi phí trả trưóc dài han 261 V.14
2. Tài sản thuê thu nhâp hoãn laj 262 V.21
3. Tài sản dài han khác 268
T‰NG CjNG TM[ SẢN S',/ ˆ &// š '//U ',/
NGv›N n‡N
X. NŠ 8HẢ[ T•Ả S(// ˆ (&/ š ((/U (//
[. Nb ng—n h<n (&/
1. Vay và no ngãn han 311 V.15
2. Phải trả ngưòi bán 312
3. Ngưòi mua trả tiên trưóc 313
4. Thuê và các khoản phải nôp Nhà nưóc 314 V.16
5. Phải trả ngưòi lao dông 315
6. Chi phí phải trả 316 V.17
7. Phải trả nôi bô 317
8. Phải trả theo tiên dô kê hoach hop dông xây dung 318
9. Các khoản phải trả, phải nôp ngãn han khác 319 V.18
10. Du phòng phải trả ngãn han 320
[[. Nb ;à2 h<n ((/
1. Phải trả dài han ngưòi bán 331
2. Phải trả dài han nôi bô 332 V.19
3. Phải trả dài han khác 333
4. Vay và no dài han 334 V.20
5. Thuê thu nhâp hoãn lai phải trả 335 V.21
6. Du phòng tro câp mât viêc làm 336
Nj[ uvNG My B@ S@ $"@2 nz5
& ' ( )
Th"yRt
52nh
7. Du phòng phải trả dài han 337
B. n‡N CHl Sh Hœv S)// ˆ )&/ š )(/U )//
[. n@n $hP BA h’" )&/ V.22
1. Vôn dâu tư cúa chú só hüu 411
2. Thãng dư vôn cô phân 412
3. Vôn khác cúa chú só hüu 413
4. Cô phiêu quÿ (*) 414
5. Chênh lêch dánh giá lai tài sản 415
6. Chênh lêch tý giá hôi dôi 416
7. Quÿ dâu tư phát triên 417
8. Quÿ du phòng tài chính 418
9. Quÿ khác thuôc vôn chú só hüu 419
10. Loi nhuân sau thuê chưa phân phôi 420
11. Nguôn vôn dâu tư XDCB 421
[[. Ng"sn _2nh ph€ và f"g _h$ )(/
1. Quÿ khen thưóng, phúc loi 431
2. Nguôn kinh phí 432 V.23
3. Nguôn kinh phí dã hình thành TSCÐ 433
T‰NG CjNG NGv›N n‡N S))/ ˆ (// š )//U ))/
CZC CH• T[Nv NGYM[ BẢNG C†N Ї[ 0| TYZN
ChE t2ê" Th"yRt 52nh S@ $"@2 nz5
1. Tài sản thuê ngoài V.24
2. Vât tư, hàng hoá nhân giü hô, nhân gia công
3. Hàng hoá nhân bán hô, nhân ký gúi, ký cưoc
4. No khó dòi dã xú lý
5. Ngoai tê các loai
6. Du toán chi su nghiêp, du án
Ng672 =ập
(Ký, họ tên)
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
BẢNG C†N Ї[ 0| TYZN
Tai ngày......... tháng ....... năm........
Ðơn vj tính: VNÐ
S@ W…" nz5
*
MI" B@ B/&JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
S@ W…" nz5
*
S@ W…" nz5
*
CZC CH• T[Nv NGYM[ BẢNG C†N Ї[ 0| TYZN
S@ W…" nz5
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
Ðơn vj báo cáo: .....................
Ðja chi: ...............................
BZY CZY 0|T !vẢ HY™T ĐjNG 0[NH uYXNH
Năm:.......
Ðơn vj tính: VNÐ
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
1. Doanh thu bán hàng và cung câp djch vu 01 VÌ.25
2. Các khoản giảm trù doanh thu 02 VÌ.26
10 VÌ.27
4. Giá vôn hàng bán 11 VÌ.28
20
6. Doanh thu hoat dông tài chính 21 VÌ.29
7. Chi phí hoat dông tài chính 22 VÌ.30
#)ong ,-5 $h; 9h4 AB; 2ay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiêp 25
30
11. Thu nhâp khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Loi nhuân khác (40 = 31 - 32) 40
14. Tông loi nhuân kê toán trưóc thuê (50 = 30 + 40) 50
15. Chi phí thuê TNDN hiên hành 51 VÌ.31
16. Chi phí thuê TNDN hoãn lai 52 VÌ.32
17. Loi nhuân sau thuê TNDN (60 = 50 - 51 - 52) 60
18. Lãi cơ bản trên cô phiêu (*) 70
Th"yRt
52nh
3. Doanh thu thuân vê bán hàng và cung câp djch vu
(10 = 01 - 02)
5. Loi nhuân gôp vê bán hàng và cung câp djch vu
(20 = 10 - 11)
10. Loi nhuân thuân tù hoat dông kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
MI" B@ B/'JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Ng672 =ập
(Ký, họ tên)
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
BZY CZY 0|T !vẢ HY™T ĐjNG 0[NH uYXNH
Năm:.......
Ðơn vj tính: VNÐ
Nz5 tr6r$
*
MI" B@ B/'JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
Ðơn vj báo cáo: .....................
Ðja chi: ...............................
BZY CZY K]v CHvqžN T[\N To
(Th)* +h,-ng +h.+ gi.n tiế+)
Năm: ...................
Ðơn vj tính: VNÐ
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng _2nh ;o#nh
&. Kb2 nh"ận tr6r$ th"R /&
'. Đ2d" $hEnh $ho $$ _hoCn
- Khâu hao TSCÐ 02
- Các khoản du phòng 03
- Lãi, lô chênh lêch tý giá hôi doái chưa thuc hiên 04
- Lãi, lô tù hoat dông dâu tư 05
- Chi phí lãi vay 06
/-
- Tăng giảm các khoản phải thu 09
- Tăng giảm hàng tôn kho 10
11
- Tăng giảm chi phí trả trưóc 12
- Tiên lãi vay dã trả 13
- Thuê thu nhâp doanh nghiêp dã nôp 14
- Tiên thu khác tù hoat dông kinh doanh 15
- Tiên chi khác cho hoat dông kinh doanh 16
K6" $h"yen t2dn th"…n tG ho<t Wộng _2nh ;o#nh '/
[[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng W…" t6
21
22
3. Tiên chi cho vay, mua các công cu no cúa dơn vj khác 23
4. Tiên thu hôi cho vay, bán lai các công cu no cúa dơn vj khác 24
5. Tiên chi dâu tư góp vôn vào dơn vj khác 25
6. Tiên thu hôi dâu tư góp vôn vào dơn vj khác 26
7. Thu tiên lãi cho vay, cô túc và loi nhuân dưoc chia 27
K6" $h"yen t2dn th"…n tG ho<t Wộng W…" t6 (/
[[[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng tà2 $h€nh
1. Tiên thu tù phát hành cô phiêu, nhân vôn góp cúa chú só hüu 31
Th"yRt
52nh
(. Kb2 nh"ận tG ho<t Wộng _2nh ;o#nh tr6r$ th#y W`2 v@n
=6" Wộng
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê
TNDN phải nôp)
1. Tiên chi dê mua sãm, xây dung TSCÐ và các tài sản dài han
khác
2. Tiên thu tù thanh lý, nhưong bán TSCÐ và các tài sản dài han
khác
MI" B@ B/(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
Th"yRt
52nh
32
3. Tiên vay ngãn han, dài han nhân dưoc 33
4. Tiên chi trả no gôc vay 34
5. Tiên chi trả no thuê tài chính 35
6, Cô túc, loi nhuân dã trả cho chú só hüu 36
K6" $h"yen t2dn th"…n tG ho<t Wộng tà2 $h€nh )/
K6" $h"yen t2dn th"…n trong _a S*/ ˆ '/ š (/ š )/U */
T2dn và t6ơng W6ơng t2dn W…" _a +/
Ành hưóng cúa thay dôi tý giá hôi doái quy dôi ngoai tê 61
T2dn và t6ơng W6ơng t2dn $"@2 _a S,/ ˆ */ š +/ š +&U ,/ 31
2. Tiên chi trả vôn góp cho các chú só hüu, mua lai cô phiêu cúa
doanh nghiêp dã phát hành
Ng672 =ập
(Ký, họ tên)
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
Th"yRt
52nh
BZY CZY K]v CHvqžN T[\N To
(Th)* +h,-ng +h.+ gi.n tiế+)
Năm: ...................
Ðơn vj tính: VNÐ
Nz5 tr6r$
*
MI" B@ B/(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Nz5 tr6r$
*
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
Nz5 tr6r$
*
Ðơn vj báo cáo: .....................
Ðja chi: ...............................
BZY CZY K]v CHvqžN T[\N To
(Th)* +h,-ng +h.+ t/0c tiế+)
Năm: ...................
Ðơn vj tính: VNÐ
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng _2nh ;o#nh
1. Tiên thu tù bán hàng, cung câp djch vu và doanh thu khác 01
2. Tiên chi trả cho ngưòi cung câp hàng hoá và djch vu 02
3. Tiên chi trả cho ngưòi lao dông 03
4. Tiên chi trả lãi vay 04
5. Tiên chi nôp thuê thu nhâp doanh nghiêp 05
6. Tiên thu khác tù hoat dông kinh doanh 06
7. Tiên chi khác cho hoat dông kinh doanh 07
L,& ch&12n tiền th&3n t4 h*5t "6ng 7inh $*8nh 9:
[[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng W…" t6
21
22
3. Tiên chi cho vay, mua các công cu no cúa dơn vj khác 23
4. Tiên thu hôi cho vay, bán lai các công cu no cúa dơn vj khác 24
5. Tiên chi dâu tư góp vôn vào dơn vj khác 25
6. Tiên thu hôi dâu tư góp vôn vào dơn vj khác 26
7. Tiên thu lãi cho vay, cô túc và loi nhuân dưoc chia 27
- Tiên chi khác cho hoat dông kinh doanh 16
L,& ch&12n tiền th&3n t4 h*5t "6ng "3& t, ;:
[[[. K6" $h"yen t2dn tG ho<t Wộng tà2 $h€nh
1. Tiên thu tù phát hành cô phiêu, nhân vôn góp cúa chú só hüu 31
Th"yRt
52nh
1. Tiên chi dê mua sãm, xây dung TSCÐ và các tài sản dài han
khác
2. Tiên thu tù thanh lý, nhưong bán TSCÐ và các tài sản dài han
khác
MI" B@ B/(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
Th"yRt
52nh
32
3. Tiên vay ngãn han, dài han nhân dưoc 33
4. Tiên chi trả no gôc vay 34
5. Tiên chi trả no thuê tài chính 35
6, Cô túc, loi nhuân dã trả cho chú só hüu 36
L,& ch&12n tiền th&3n t4 h*5t "6ng t<i ch=nh >:
K6" $h"yen t2dn th"…n trong _a S*/ ˆ '/ š (/ š )/U */
T2dn và t6ơng W6ơng t2dn W…" _a +/
Ành hưóng cúa thay dôi tý giá hôi doái quy dôi ngoai tê 61
T2dn và t6ơng W6ơng t2dn $"@2 _a S,/ ˆ */ š +/ š +&U ,/ 31
2. Tiên chi trả vôn góp cho các chú só hüu, mua lai cô phiêu cúa
doanh nghiêp dã phát hành
Ng672 =ập
(Ký, họ tên)
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
ChE t2ê" My B@ Nz5 n#y
& ' ( )
Th"yRt
52nh
BZY CZY K]v CHvqžN T[\N To
(Th)* +h,-ng +h.+ t/0c tiế+)
Năm: ...................
Ðơn vj tính: VNÐ
Nz5 tr6r$
*
MI" B@ B/(JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$
ngày 2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
Nz5 tr6r$
*
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
Nz5 tr6r$
*
Ðơn vj báo cáo: ........................
Ðja chi: ...................................
BẢN THvq|T M[NH BZY CZY TM[ CH‚NH
Năm:.....
[. Đ>$ W2e5 ho<t Wộng $P# ;o#nh ngh23p
1. Hình thúc só hüu vôn
2. Lïnh vuc kinh doanh
3. Ngành nghê kinh doanh
4. Ðãc diêm hoat dông cúa doanh nghiêp trong năm tài chính có ảnh hưóng dên báo cáo tài chính.
[[. 0a _R tonF Wơn vị t2dn t3 Bt ;9ng trong _R ton
1. Ky kê toán năm (bãt dâu tù ngày........./........./............ Kêt thúc vào ngày ........./........./.............)
2. Ðơn vj tiên tê sú dung trong kê toán.
[[[. Ch"Dn 5p$ và $hR Wộ _R ton p ;9ng
1. Chê dô kê toán áp dung
2. Tuyên bô vê viêc tuân thú Chuẩn muc kê toán và Chê dô kê toán
3. Hình thúc kê toán áp dung
[n. C$ $h€nh B$h _R ton p ;9ng
2. Nguyên tãc ghi nhân hàng tôn kho:
- Nguyên tãc ghi nhân hàng tôn kho
- Phương pháp tính giá trj hàng tôn kho
- Phương pháp hach toán hàng tôn kho
- Phương pháp lâp du phòng giảm giá hàng tôn kho
3. Nguyên tãc ghi nhân và khâu hao TSCÐ và bât dông sản dâu tư:
- Nguyên tãc ghi nhân TSCÐ (hüu hình, vô hình, thuê tài chính)
- Phương pháp khâu hao TSCÐ (hüu hình, vô hình, thuê tài chính)
4. Nguyên tãc ghi nhân và khâu hao bât dông sản dâu tư
- Nguyên tãc ghi nhân bât dông sản dâu tư
- Phương pháp khâu hao bât dông sản dâu tư
5. Nguyên tãc ghi nhân các khoản dâu tư tài chính:
- Các khoản dâu tư vào công ty con, công ty liên kêt, vôn góp vào cơ só kinh doanh dông kiêm soát
- Các khoản dâu tư chúng khoán ngãn han
- Các khoản dâu tư ngãn han, dài han khác
- Phương pháp lâp du phòng giảm giá dâu tư ngãn han, dài han.
6. Nguyên tãc ghi nhân và vôn hoá các khoản chi phí di vay:
- Nguyên tãc ghi nhân chi phí lãi vay
- Tý lê vôn hoá dưoc sú dung dê xác djnh chi phí di vay dưoc vôn hoá tron ky.
1. Nguyên tãc ghi nhân các khoản tiên và các khoản tương dương tiên. Phương pháp chuyên dôi các dông tiên khác ra dông tiên sú
dung trong kê toán.
MI" B@ B/.JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày
2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
7. Nguyên tãc ghi nhân và vôn hoá các khoản chi phí khác
- Chi phí trả trưóc
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bô chi phí trả trưóc
- Phương pháp và thòi gian phân bô loi thê thương mai
8. Nguyên tãc ghi nhân chi phí phải trả
9. Nguyên tãc và phương pháp ghi nhân các khoản du phòng phải trả
10. Nguyên tãc ghi nhân vôn chú só hüu:
- Nguyên tãc ghi nhân vôn dâu tư cúa chú só hüu, thãng dư vôn cô phân, vôn khác cúa chú só hüu
- Nguyên tãc ghi nhân chênh lêch dánh giá lai tài sản
- Nguyên tãc ghi nhân chênh lêch tý giá
- Nguyên tãc ghi nhân loi nhuân chưa phân phôi
11. Nguyên tãc và phương pháp ghi nhân doanh thu:
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung câp djch vu
- Doanh thu hoat dông tài chính
- Doanh thu hơp dông xây dung
12. Nguyên tãc và phương pháp ghi nhân chi phí tài chính
13. Nguyên tãc và phương pháp ghi nhân chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành, chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn lai
14. Các nghiêp vu du phòng rúi ro hôi doái
15. Các nguyên tãc và phương pháp kê toán khác
n. Th%ng t2n :` B"ng $ho $$ _hoCn 59$ trŸnh :ày trong BCng $xn W@2 _R ton
:?. Tiền Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Tiên mãt
- Tiên gúi ngân hàng
- Tiên dang chuyên
Cộng
/'. C$ _hoCn W…" t6 tà2 $h€nh ng—n h<n Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Ðâu năm Cuôi năm
- Chúng khoán dâu tư ngãn han
- Ðâu tư ngãn han khác
- Du phòng giảm giá dâu tư ngãn han
Cộng
:;. @.c 7h*An +hAi th& ngBn h5n 7h.c Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Ðâu năm Cuôi năm
- Phải thu vê cô phân hoá
- Phải thu vê cô túc và loi nhuân dưoc chia
- Phải thu ngưòi lao dông
- Phải thu khác
Cộng
:>. C<ng tDn 7h* Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Hàng mua dang di dưòng
- Nguyên liêu, vât liêu
- Công cu, dung cu
- Chi phí SX, KD dó dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gúi bán
- Hàng hoá kho bảo thuê
- Hàng hoá bât dông sản
Cộng g2 g@$ hàng tsn _ho
* Giá trj ghi sô cúa hàng tôn kho dùng dê thê châp, câm cô dảm bảo các khoản no phải trả:
?
* Giá trj hoàn nhâp du phòng giảm giá hàng tôn kho trong năm: ?
?
/*. Th"R và $$ _hoCn phC2 th" Nhà n6r$ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Thuê thu nhâp doanh nghiêp nôp thùa
- ................................
- Các khoản khác phải thu Nhà nưóc
Cộng
:E. FhAi th& $<i h5n n6i b6 Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Cho vay dài han nôi bô
- .....................................
- Phải thu dài han nôi bô khác
Cộng
/,. 8hC2 th" ;à2 h<n _h$ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Ký quÿ, ký cưoc dài han khác
- Các khoản tiên nhân uý thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài han khác
Cộng
:G. THng giAI t<i sAn cố "Jnh hữ& hKnh: Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
* Các trưòng hop hoãc su kiên d•n dên phải trích thêm hoãc hoàn nhâp du phòng giảm
giá hàng tôn kho:
Khoản muc ....
Ng"yên g2 TSCĐ h’" hŸnh
Số $, "3& nHI
- Mua trong năm
- Ðâu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyên sang bât dông sản dâu tư
- Thanh lý, nhưong bán
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị h#o 5Tn ="g _R
Số $, "3& nHI
- Khâu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyên sang bât dông sản dâu tư
- Thanh lý, nhưong bán
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị $Tn =<2 $P# TSCĐ h’" hŸnh
- Tai ngày dâu năm
- Tai ngày cuôi năm
- Giá trj còn lai cuôi năm cúa TSCÐ hüu hình dã dùng dê thê châp, câm cô dảm bảo các khoản vay: ?
- Nguyên giá TSCÐ cuôi năm dã khâu hao hêt nhưng v•n còn sú dung: ?
- Nguyên giá TSCÐ cuôi năm chò thanh lý: ?
- Các cam kêt vê viêc mua, bán TSCÐ hüu hình có giá trj lón trong tương lai: ?
- Các thay dôi khác vê TSCÐ hüu hình: ?
.. TzngF g2C5 tà2 BCn $@ Wịnh th"ê tà2 $h€nh: Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Khoản muc .... ....
Ng"yên g2 TSCĐ th"ê tà2 $h€nh
Số $, "3& nHI
- Thuê tài chính trong năm
- Mua lai TSCÐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lai TSCÐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị h#o 5Tn ="g _R
Số $, "3& nHI
- Khâu hao trong năm
Nhà cúa,
vât kiên
trúc
Máy
móc, thiêt
bj
Phương
tiên vân
tải truyên
d•n
TSCÐ
hüu hình
khác
Tông
công
Nhà cúa,
vât kiên
trúc
Máy
móc, thiêt
bj
Phương
tiên vân
tải truyên
d•n
TSCÐ
hüu hình
khác
TSCÐ vô
hình
- Mua lai TSCÐ thuê tài chính
- Tăng khác
- Trả lai TSCÐ thuê tài chính
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị $Tn =<2 $P# TSCĐ th"ê tà2 $h€nh
- Tai ngày dâu năm
- Tai ngày cuôi năm
&/. TzngF g2C5 TSCĐ v% hŸnh Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Khoản muc .....
Ng"yên g2 TSCĐ v% hŸnh
Số $, "3& nHI
- Mua trong năm
- Tao ra tù nôi bô doanh nghiêp
- Tăng do hop nhât doanh nghiêp
- Tăng khác
- Thanh lý, nhưong bán
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị h#o 5Tn ="g _R
Số $, "3& nHI
- Khâu hao trong năm
- Tăng khác
- Thanh lý, nhưong bán
- Giảm khác
Số $, c&ối nHI
G2 trị $Tn =<2 $P# TSCĐ v% hŸnh
- Tai ngày dâu năm
- Tai ngày cuôi năm
&&. Ch2 ph€ {xy ;png $ơ :Cn ;A ;#ng Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Tông sô chi phí XDCB dó dang:
Trong dó (Nhüng công trình lón)
+ Công trình ...............
+ Công trình ...............
&'. Tzng g2C5 :4t Wộng BCn W…" t6:
Khoản muc
Ng"yên g2 :4t Wộng BCn W…" t6
Quyên
sú dung
dât
Quyên
phát hành
Bản
quyên
bãng
sáng chê
TSCÐ vô
hình khác
Tông
công
Sô dâu
năm
Tăng
trong năm
Giảm
trong năm
Sô cuôi
năm
- Quyên sú dung dât
- Nhà
- Nhà và quyên sú dung dât
- Cơ só ha tâng
G2 trị h#o 5Tn ="g _R
- Quyên sú dung dât
- Nhà
- Nhà và quyên sú dung dât
- Cơ só ha tâng
G2 trị $Tn =<2 $P# :4t Wộng BCn W…" t6
- Quyên sú dung dât
- Nhà
- Nhà và quyên sú dung dât
- Cơ só ha tâng
&(. Đ…" t6 ;à2 h<n _h$: Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Ðâu năm Cuôi năm
- Ðâu tư cô phiêu
- Ðâu tư trái phiêu
- Ðâu tư tín phiêu, ky phiêu
- Cho vay dài han
- Ðâu tư dài han khác
Cộng
&). Ch2 ph€ trC tr6r$ ;à2 h<n Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Chi phí trả trưóc vê Thuê hoat dông TSCÐ
- Chi phí thành lâp doanh nghiêp
- Chi phí nghiên cúu có giá trj lón
Cộng
&*. n#y và nb ng—n h<n Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Cuôi năm Ðâu năm
- Vay ngãn han
- No dài han dên han trả
Cộng
&+. Th"R và $$ _hoCn phC2 nộp nhà n6r$ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Thuê gia trj gia tăng
- Thuê tiêu thu dãc biêt
- Thuê xuât, nhâp khẩu
- Chi phí cho giai doan triên khai không dú tiêu
chuẩn ghi nhân là TSCÐ vô hình
- Thuê thu nhâp doanh nghiêp
- Thuê thu nhâp cá nhân
- Thuê tài nguyên
- Thuê nhà dât và tiên thuê dât
- Các loai thuê khác
Cộng
&,. Ch2 ph€ phC2 trC Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Chi phí súa chüa lón TSCÐ
- Chi phí trong thòi gian ngùng kinh doanh
Cộng
&-. C$ _hoCn phC2 trCF phC2 nộp ng—n h<n _h$ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Tài sản thùa chò giải quyêt
- Kinh phí công doàn
- Bảo hiêm xã hôi
- Bảo hiêm y tê
- Phải trả vê cô phân hoá
- Nhân ký quÿ, ký cưoc ngãn han
- Doanh thu chưa thuc hiên
- Các khoản phải trả, phải nôp khác
Cộng
&.. 8hC2 trC ;à2 h<n nộ2 :ộ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Vay dài han nôi bô
- .................................
- Phải trả dài han nôi bô khác
Cộng
'/. n#y và nb ;à2 h<n Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
8. V81 $<i h5n
- Vay ngân hàng
- Vay dôi tưong khác
- Trái phiêu phát hành
b. LM $<i h5n
- Thuê tài chính
- Các khoản phí, lê phí và các khoản phải nôp
khác
- Trích trưóc tiên lương trong thòi gian nghi
phép
- No dài han khác
Cộng
- @.c 7h*An nM th& t<i ch=nh Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Thòi han
Năm nay Năm trưóc
Tù 1 năm tró xuông
Trên 1 năm dên 5 năm
Trên 5 năm
'&. Tà2 BCn th"R th" nhập hoyn =<2 và th"R th" nhập hoyn =<2 phC2 trC
8. T<i sAn th&ế th& nhN+ h*On P5i: Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
Cộng
8. T<i sAn th&ế th& nhN+ h*On P5i +hAi t/A: Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Thuê thu nhâp hoãn lai phải trả
Cộng
''. n@n $hP BA h’"
8. BAng "ối chiế& biến "6ng cQ8 Rốn chQ sS hữ& Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
A 1 2 3 4 5 7 8
S@ ;6 W…" nz5 tr6r$
- Tăng vôn trong năm trưóc
- Lãi trong năm trưóc
- Tăng khác
- Giảm vôn trong năm trưóc
Tông
khoản
thanh
toán tiên
thuê tài
chính
Trả tiên
lãi thuê
Trả no
gôc
Tông
khoản
thanh
toán tiên
thuê tài
chính
Trả tiên
lãi thuê
Trả no
gôc
- Tài sản thuê thu nhâp hoãn lai liên quan dên
khoản chênh lêch tam thòi dưoc khâu trù
- Tài sản thuê thu nhâp hoãn lai liên quan dên
khoản lô tính thuê chưa sú dung
- Tài sản thuê thu nhâp hoãn lai liên quan dên
khoản ưu dãi tính thuê chưa sú dung
- Khoản hoàn nhâp tài sản thuê thu nhâp hoãn
lai dã dưoc ghi nhân tù các năm trưóc
- Tài sản thuê thu nhâp hoãn lai phải trả phát
sinh tù các khoản chênh lêch tam thòi chju
thuê
- Khoản hoàn nhâp thuê thu nhâp hoãn lai
phải trả dã dưoc ghi nhân tù các năm trưóc
Vôn dâu
tư cúa
chú só
hüu
Thãng
dư vôn cô
phân
Vôn khác
cúa chú
só hüu
Cô phiêu
quÿ
Chênh
lêch dánh
giá lai tài
sản
Chênh
lêch tý giá
hôi doái
Nguôn
vôn dâu
tư XDCB
- Lô trong năm trưóc
- Giảm khác
S@ ;6 $"@2 nz5 tr6r$ B@ ;6 W4" nz5 n#y
- Tăng vôn trong năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vôn trong năm nay
- Lô trong năm nay
- Giảm khác
S@ ;6 $"@2 nz5 n#y
b. @hi tiết Rốn "3& t, cQ8 chQ sS hữ& Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Vôn góp cúa Nhà nưóc
- ................
- Vôn góp cúa các dôi tưong khác
Cộng
* Giá trj trái phiêu dã chuyên thành cô phiêu trong năm:
* Sô lưong cô phiêu quÿ:
c. @.c gi8* $Jch Rề Rốn RTi c.c chQ sS hữ& R< +hUn +hối cổ tVc! chi8 PMi nh&Nn
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Vôn dâu tư cúa chú só hüu
+ Vôn góp dâu năm
+ Vôn góp tăng trong năm
+ Vôn góp giảm trong năm
+ Vôn góp cuôi năm
- Cô túc, loi nhuân dã chia
Cộng
$. @ổ tVc
- Cô túc dã công bô sau ngày kêt thúc ky kê toán năm: ?
+ Cô túc dã công bô trên cô phiêu phô thông: ?
+ Cô túc dã công bô trên cô phiêu ưu dãi: ?
- Cô túc cúa cô phiêu ưu dãi luÿ kê chưa dưoc ghi nhân: ?
". @ổ +hiế& Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Cuôi năm Ðâu năm
- Sô lưong cô phiêu dăng ký phát hành
- Sô lưong cô phiêu dã bán ra công chúng
+ Cô phiêu phô thông
+ Cô phiêu ưu dãi
- Sô lưong cô phiêu dưoc mua lai
+ Cô phiêu phô thông
+ Cô phiêu ưu dãi
- Sô lưong cô phiêu dang lưu hành
+ Cô phiêu phô thông
+ Cô phiêu ưu dãi
Cộng
* Mênh giá cô phiêu dang lưu hành: ?
). @.c W&X cQ8 $*8nh nghiY+:
- Quÿ dâu tư phát triên ?
- Quÿ du phòng tài chính ?
- Quÿ khác thuôc vôn chú só hüu ?
* Muc dích trích lâp và sú dung các quÿ cúa doanh nghiêp
- ........................... ?
- ........................... ?
- ........................... ?
'(. Ng"sn _2nh ph€ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Nguôn kinh phí dưoc câp trong năm
- Chi su nghiêp
- Nguôn kinh phí còn lai cuôi năm
Cộng
'). Tà2 BCn th"ê ngoà2
?. 'i. t/J t<i sAn th& ng*<i Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- TSCÐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
Cộng
9. Tổng số tiền th& tối thi2& t/*ng t,-ng P8i cQ8 hM+ "Dng th& h*5t "6ng t<i sAn 7hZng h&[ ng8ng th)* c.c th\i h5n
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Tù 1 năm tró xuông
- Trên 1 năm dên 5 năm
- Trên 5 năm
Cộng
n[. Th%ng t2n :` B"ng $ho $$ _hoCn 59$ trŸnh :ày trong :o $o _Rt f"C ho<t Wộng _2nh ;o#nh
'*. uo#nh th" :n hàng và $"ng $4p ;ị$h v9 SMy B@ /&U
#)ong ,-5 Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung câp djch vu
g. Th& nhN+ R< chi +h=! POi h*]c P^ ",Mc ghi nhNn t/0c tiế+ R<* Rốn chQ sS hữ& th)* W&1 "Jnh cQ8 c.c ch&_n I0c 7ế t*.n c`
th2
- Doanh thu hop dông xây dung (Ðôi vói
doanh nghiêp có hoat dông xây lãp)
Cộng
'+. C$ _hoCn g2C5 trG ;o#nh th" SMy B@ /'U
#)ong ,-5 Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Chiêt khâu thương mai
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bj trả lai
- Thuê tiêu thu dãc biêt
- Thuê xuât khẩu
Cộng
',. uo#nh th" th"…n vd :n hàng và $"ng $4p ;ị$h v9 SMy B@ &/U
#)ong ,-5 Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Doanh thu thuân trao dôi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuân trao dôi djch vu
Cộng
'-. G2 v@n hàng :n SMy B@ &&U Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Giá vôn cúa hàng hoá dã bán
- Giá vôn cúa thành phẩm dã bán
- Giá vôn cúa djch vu dã cung câp
- Chi phí kinh doanh bât dông sản dâu tư
- Hao hut, mât mát hàng tôn kho
- Các khoản chi phí vưot múc bình thưòng
- Du phòng giảm giá hàng tôn kho
Cộng
'.. uo#nh th" ho<t Wộng tà2 $h€nh SMy B@ '&U Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Lãi tiên gúi, tiên cho vay
- Lãi dâu tư trái phiêu, ky phiêu, tín phiêu
- Cô túc, loi nhuân dưoc chia
- Lãi bán ngoai tê
+ Doanh thu cúa hop dông xây dung dưoc ghi
nhân trong ky
+ Tông doanh thu luÿ kê cúa hop dông xây
dung dưoc ghi nhân dên thòi diêm lâp báo cáo
tài chính
- Thuê GTGT phải nôp (Phương pháp truc
tiêp)
- Giá trj còn lai, chi phí nhưong bán, thanh lý
cúa BÐS dâu tư dã bán
- Lãi chênh lêch tý giá dã thuc hiên
- Lãi chênh lêch tý giá chưa thuc hiên
- Lãi bán hàng trả châm
- Doanh thu hoat dông tài chính khác
Cộng
(/. Ch2 ph€ tà2 $h€nh SMy B@ ''U Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Lãi tiên vay
- Chiêt khâu thanh toán, lãi bán hàng trả châm
- Lô bán ngoai tê
- Lô chênh lêch tý giá dã thuc hiên
- Lô chênh lêch tý giá chưa thuc hiên
- Chi phí tài chính khác
Cộng
(&. Ch2 ph€ th"R th" nhập ;o#nh ngh23p h23n hành SMS*&U Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
('. Ch2 ph€ th"R th" nhập ;o#nh ngh23p hoyn =<2 SMS*'U Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Lô do thanh lý các khoản dâu tư ngãn han,
dài han
- Du phòng giảm giá các khoản dâu tư ngãn
han, dài han
- Chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp tính trên
thu nhâp chju thuê năm hiên hành
- Ðiêu chinh thuê thu nhâp doanh nghiêp cúa
các năm trưóc vào chi phí thuê thu nhâp hiên
hành năm nay
- Tông chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên
hành
- Chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn lai
phát sinh tù các khoản chênh lêch tam thòi
phải chju thuê
- Chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn lai
phát sinh tù viêc hoàn nhâp tài sản thuê thu
nhâp hoãn lai
- Thu nhâp thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn
lai phát sinh tù các khoản chênh lêch tam thòi
dưoc khâu trù
- Thu nhâp thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn
lai phát sinh tù các khoản lô tính thuê và ưu dãi
thuê chưa sú dung
- Thu nhâp thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn
lai phát sinh tù viêc hoàn nhâp thuê thu nhâp
hoãn lai phải trả
- Tông chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp
hoãn lai
((. Ch2 ph€ BCn {"4tF _2nh ;o#nh th‘o yR" t@ Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Chi phí nguyên liêu, vât liêu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khâu hao tài sản cô djnh
- Chi phí djch vu mua ngoài
- Chi phí bãng tiên khác
Cộng
n[[. Th%ng t2n :` B"ng $ho $$ _hoCn 59$ trŸnh :ày trong :o $o =6" $h"yen t2dn t3
8. M&8 t<i sAn bằng c.ch nhNn c.c 7h*An nM Pin W&8n t/0c tiế+ h*]c thZng W&8 nghiY+ R` ch* th& t<i ch=nh:
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Chuyên no thành vôn chú só hüu
b. M&8 R< th8nh Pý cZng t1 c*n h*]c "-n RJ 7inh $*8nh 7h.ct/*ng 7a b.* c.*.
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- Tông giá trj mua hoãc thanh lý
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Nôi dung Năm nay Năm trưóc
- .........................
- .........................
- .........................
n[[[. Nh’ng th%ng t2n _h$
1. Nhüng khoản no tiêm tàng, khoản cam kêt và nhüng thông tin tài chính khác:
2. Nhüng su kiên phát sinh sau ngày kêt thúc ky kê toán năm:
3. Thông tin vê các bên liên quan:
5. Thông tin so sánh (nhüng thay dôi vê thông tin trong báo cáo tài chính cúa các niên dô kê toán trưóc):
(). C$ g2#o ;ị$h _h%ng :ng t2dn Cnh h6Ang WRn :o $o =6" $h"yen t2dn t3 và $$ _hoCn t2dn ;o ;o#nh ngh23p n—5 g2’
nh6ng _h%ng W6b$ Bt ;9ng.
- Mua doanh nghiêp thông qua phát hành cô
phiêu
- Phân giá trj mua hoãc thanh lý dưoc thanh
toán bãng tiên hoãc các khoản tương dương
tiên
- Sô tiên và các khoản tương dương tiên thuc
có trong công ty con hoãc dơn vj kinh doanh
khác dưoc mua hoãc thanh lý
- Phân giá trj tài sản (Tông hop theo tùng loai
tài sản) và no phải trả không phải là tiên và các
khoản tương dương tiên trong công ty con
hoãc dơn vj kinh doanh khác dưoc mua hoãc
thanh lý trong ky
c. T/Knh b<1 gi. t/J R< Pý $* cQ8 c.c 7h*An tiền R< t,-ng ",-ng tiền PTn $* $*8nh nghiY+ nHI giữ nh,ng 7hZng ",Mc sb
$`ng $* c# s0 h5n chế cQ8 +h.+ P&Nt h*]c c.c /<ng b&6c 7h.c I< $*8nh nghiY+ +hAi th0c hiYn
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kêt quả kinh doanh theo bô phân (theo lïnh vuc kinh doanh hoãc khu vuc dja lý) theo quy djnh cúa
Chuẩn muc kê toán sô 28 €Báo cáo bô phân€
6. Thông tin vê hoat dông liên tuc:
7. Nhüng thông tin khác:
Ng672 =ập
(Ký, họ tên)
0R ton tr6Ang
(Ký, họ tên)
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)
BẢN THvq|T M[NH BZY CZY TM[ CH‚NH
1. Nguyên tãc ghi nhân các khoản tiên và các khoản tương dương tiên. Phương pháp chuyên dôi các dông tiên khác ra dông tiên sú
MI" B@ B/.JuN
(Ban hành theo QĐ số 15/2!/QĐ"B#$ ngày
2/%/2! &'a B( t)*+ng B#$)
13. Nguyên tãc và phương pháp ghi nhân chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành, chi phí thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn lai
?
?
?
?
?
?
?
?
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Tông
công
Đ1n 23 t4nh5 7NĐ
Công
9
9. Tổng số tiền th& tối thi2& t/*ng t,-ng P8i cQ8 hM+ "Dng th& h*5t "6ng t<i sAn 7hZng h&[ ng8ng th)* c.c th\i h5n
g. Th& nhN+ R< chi +h=! POi h*]c P^ ",Mc ghi nhNn t/0c tiế+ R<* Rốn chQ sS hữ& th)* W&1 "Jnh cQ8 c.c ch&_n I0c 7ế t*.n c`
8. M&8 t<i sAn bằng c.ch nhNn c.c 7h*An nM Pin W&8n t/0c tiế+ h*]c thZng W&8 nghiY+ R` ch* th& t<i ch=nh:
b. M&8 R< th8nh Pý cZng t1 c*n h*]c "-n RJ 7inh $*8nh 7h.ct/*ng 7a b.* c.*.
(). C$ g2#o ;ị$h _h%ng :ng t2dn Cnh h6Ang WRn :o $o =6" $h"yen t2dn t3 và $$ _hoCn t2dn ;o ;o#nh ngh23p n—5 g2’
c. T/Knh b<1 gi. t/J R< Pý $* cQ8 c.c 7h*An tiền R< t,-ng ",-ng tiền PTn $* $*8nh nghiY+ nHI giữ nh,ng 7hZng ",Mc sb
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kêt quả kinh doanh theo bô phân (theo lïnh vuc kinh doanh hoãc khu vuc dja lý) theo quy djnh cúa
Ngày .......... tháng ......... năm ...............
G25 W@$
(Ký, ,-ng ./0)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->