P. 1
Nhung Nguoi Khon Kho

Nhung Nguoi Khon Kho

|Views: 30|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Nguyen The
by daubac402. http://facebook.com/daubac402
by daubac402. http://facebook.com/daubac402

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Anh Nguyen The on Feb 12, 2012
Bản quyền:Traditional Copyright: All rights reserved
Giá Niêm yết:$1.00 Mua Ngay

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/26/2015

$1.00

USD

pdf

Sections

 • Chương 1: M t con ngư i chính tr c
 • Chương 2: Ông Maleneine
 • Chương 3: Quán Thenardier
 • Chương 4: Cosette
 • Chương 5: Nhà ñ i tư s n
 • Chương 6: Ánh sáng và bóng t i
 • Chương 7: Mai ph c
 • Chương 8: L p ph tình t
 • Chương 9: ðư ng Chanvrerie
 • Chương 10: Phút h p h i c a cu c n i d y
 • Chương 11: Hôn l
 • Chương 12: H i h t cu c

Nhöõng ngöôøi khoán khoå

Victor Hugo

Nhöõng ngöôøi khoán khoå

Tên sách: Nh ng ngư i kh n kh Tác gi : Victor Hugo D ch gi : Huỳnh Phan Anh Biên t p và chuy n sang PDF: Ph m Mnh Tu n Ngày hoàn thành: 7/3/2007 http://esnips.com/web/minhtuan89

-1-

Ông mu n gì . ñang v a nói m t cách sôi n i v a dùng ngón tay ch v phía ông. Ngư i ñàn ông ñó m p m p và kh e m nh. phương. . Ngư i ñàn ông bư c v phía ñó. R i ông ta ti p l i. m t ngư i ñàn ông ñi b vào thành ph D. Nhưng ông không quay ñ u l i. tay c m m t cây g y to tư ng có nhi u m t. tu i kho ng t b n mươi sáu t i b n mươi tám.. Ông d ng bư c.. ông m c m t chi c áo sơ mi b ng v i thô màu vàng. . . ông b t ñ u tìm ki m m t quán rư u th t khiêm như ng.M t nhà tù ñâu ph i m t nhà tr . T i thành ph . Trong ánh sáng y u t c a ngày ñang t t. kho ng m t gi trư c khi m t tr i l n. Nơi c a treo m t dây xích s t bu c vào m t cái chuông. có m t ngư i bán cá trư c khi vào ñây ñã cho ng a vào chu ng t i quán tr Croix-de-colbas. Ngư i ñàn ông m mi ng ñ ñáp l i. Ông ra ñư ng l n.Ông ta h i gi ng x c xư c. Trông nh ng cái nhìn dè ch ng và s s t c a ñám ngư i.Ch khác! Ngư i ñàn ông c m lên cây g y và cái túi. nh ng ngư i trĩu xu ng dư i s c n ng thư ng không nhìn phía sau h . lư t sát qua các ngôi nhà.Ông mu n tôi ñi ñâu? . Ông hãy ñi kh i nơi ñây! Gi ng c a ông ta khi n ngư i ñi ñư ng rùng mình. Quán tr xinh ñ p ñã không ti p ông. T t c các lò ñ u ñ l a. M t cánh c a con m ra. Ông rung chuông.Ông hãy r i kh i nơi ñây! .Ông mu n gì ñây? Ch quán x ng gi ng h i ngư i ñàn ông c m g y và không ñ i ngư i này có thì gi tr l i. Ông ñi t i m t cách lo âu. ông ta ti p l i ngay : . th dài nh nhõm. ðêm ti p t c p xu ng. m t cái chòi g c a th p có v là nơi c a m t ngư i th s a ñư ng. h n ông ñoán bi t vi c ông t i s s m tr thành m t bi n c c a toàn thành ph .Ngư i gi c a nói gi ng khô kh c. ngư i ñàn ông trông th y trong m t khu vư n n m d c theo con ñư ng ông v a bư c t i.Ăn và ng . ðêm d n v . ông tìm m t ch trú khác.Ngư i ñàn ông v a nói v a kính c n d mũ lư i trai . Nhưng trong s nh ng ngư i khách ng i vào bàn. tóc c t ng n và râu dài. chân không v ñi giày ñ s t. Và cánh c a con ñóng l i. -2- .T t c các phòng ñ u ñã có ngư i mư n và tôi không có gì cho ông ăn c .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 1: M t con ngư i chính tr c Vào nh ng ngày ñ u tháng mư i năm 1815. Ngư i ta s m c a cho ông. Ông ch ñang ñi t lò l a t i ñám xoong ch o. Ông ta ng ng ñ u lên khi ngư i khách l bư c vào quán và ng o ngh nhìn ông v i v dè ch ng. . m t chi c áo b lu vá nơi khu u tay..Ông hãy làm gì ñ b b t ñi.Ông có vui lòng cho tôi trú ñ ñêm nay không? . gió l nh t dãy núi Alpes th i t i. m t chi c qu n dài ñã s n.. .Tôi có ti n ñây. canh ch ng b a ăn t i tuy t h o c a nh ng ngư i ñánh xe nói cư i râm ran nơi phòng bên. . .Ngư i ñàn ông v a nói v a móc ra b c ti n to t áo b lu c a mình. r i ông cúi ñ u nh t lên cái túi mà ông ñã ñ t xu ng ñ t và bư c ñi. r i bư c ông ñi qua trư c nhà tù. Ông gi c a .Ông l m b m. b y gi có m t quán tr xinh x n mang b ng hi u Croix-de-colbas là quán n i ti ng nh t t i ñ a. ch c ông ñã trông th y ông ch quán tr Croix-de colbas ñ ng nơi ngư ng c a vây quanh b i t t c nh ng ngư i khách trong quán ông và t t c nh ng ngư i ñi ñư ng. T ch ng i c a mình h n kín ñáo ra hi u cho ch quán và r vào tai ông ta m y ti ng. vác trên vai m t cái túi lính th t n ng. ông không th y gì v t t c hi n tư ng.Mình ñây ñư c ñ y . m t chi c mũ lư i trai che m t ph n khuôn m t s m n ng. . N u quay ñ u l i. T t c ñ u ñư c d n trư c. Ông vào quán ñ u tiên ông g p. Ông ch lư ng l m t h i.. gi ng gay g t hơn. m t chi c ca vát x c x ch nơi c .

Ch này cũng không! . Tôi m t l m. tôi ñã tr i qua mư i chín năm trong tù. mư i hai d m ñư ng ñi b . con chó ñã c n tôi và ñã ñu i tôi. ðêm không sao và tôi nghĩ tr i s mưa và không có phép thánh nào c n ñư c mưa c . Năm năm v t i phá ho i. táo t n.Hãy gõ vào ñó! Bà lão d i bư c. M t trăm l chín ñ ng mư i lăm xu mà tôi ki m ñư c trong nhà tù b ng s c lao ñ ng c a tôi trong mư i chín năm. Ông ñ n qu ng trư ng Nhà Th . M t v s ng s t b c l trong cái nhìn c a ông. ñ tôi ñ c cho ông nghe b i tôi bi t ñ c mà. d u dàng và tr m tr ng. dĩ nhiên ông ñang l nh và ñói. ðây là cái cũi c a m t con chó. Tôi ñã vào trong cái cũi c a m t con chó. . Chi u hôm nay tôi ñã vào m t quán tr r i m t quán khác.M t gi ng ñàn ông th t lên. Gi y thông hành c a tôi ñây. . ðây là ñâu v y? M t quán tr à? Tôi có ti n.Tôi tên là Jean Valjean.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Nhưng trong lúc ông cúi xu ng ñ lư t vào trong cái chòi. ngư i ñàn ông v a nh m d y v a càu nhàu và ti n ñ n cánh c a mà bà lão ñã ch cho ông. . . tù kh sai.Ông ñã gõ m i cánh c a r i à? Bà lão v a h i v a ch m vào cánh tay ngư i ñàn ông và ch bên kia qu ng trư ng. . Tôi ñã gõ.Chưa. Ông gõ c a. cây g y trong tay. m t ngôi nhà nh và th p bên c nh tòa giám m c. Tôi ñã n m trên m t cái gh ñá. . . ngư i ñàn ông có m t v thô tháp.Ông nói nh gi ng l i. ñã trong nhà tù mư i chín năm. tôi ñã h c trong tù.ðây là m t cái giư ng r t t . ð u m t con chó g c kh ng l hi n ra trong bóng t i. B y gi m t bà lão t nhà th bư c ra. . Tôi ñư c tr t do t b n ngày nay và ñang trên ñư ng t i Pontarlier.Vào ñi! . . .Ông có nghe không? .Th này ñây. Ông ñã ph i dùng t i cây g y m i ra kh i ra khu vư n b i con chó nhào t i ông v i nh ng ti ng s a ñiên cu ng.Trong su t mư i chín năm tôi có m t cái n m g .Bà nói. Ông hãy xem ñây. Bà trông th y ngư i ñàn ông n m dài trong bóng t i. Mư i b n năm v t i toan vư t -3- . . “Jean Valjean. v giáo sĩ v a nói v a quay sang m t trong hai ngư i ñàn bà ñ i m t cái mũ bông có n p ng vi n quanh khuôn m t tròn tr a. Màu vàng. r i b i ki t s c vì m t và không còn hi v ng gì n a.Ông không th qua ñêm như th này ñư c ñâu. Ông có mu n tôi l i không? Bà Magloire. Hôm nay tôi ñã ñi h t mư i hai d m ñư ng. M t ngư i ñàn bà ñã ch nhà ông cho tôi và nói: “Hãy gõ vào ñó?”.t lò sư i h t th ng vào m t ông và trông ông d s như ma qu hi n hình. ông ñưa n m tay ra trư c nhà th . Ngư i ñàn ông ñ y cánh c a m toang và bư c vào V i cái túi trên vai.Ngư i ñàn ông nói gi ng căm gi n . m t giáo sĩ và hai ngươi ñàn bà lu ng tu i.Tôi là m t tên tù kh sai. ch có hai ngư i ñàn bà kh rùng mình. ông nghe m t ti ng g m g d d n. sinh trư ng t i Pontarlier. Trong ba ngư i có m t trong phòng. Tôi r t ñói. Ánh l a . Nó khi n tôi b xua ñu i b t lu n nơi nào tôi ñ t bư c t i.Kh p nơi ngư i ta ñã xua ñu i tôi.B y gi ngư i ñàn ông lên ti ng b ng m t gi ng khàn ñ c và không ñ i ngư i ta nói v i mình . Ngư i ta có th cho ông t m trú vì lòng t thi n. nh ng gì ngư i ta ghi lên gi y thông hành c a tôi. tôi có m t cái n m ñá. ngư i ta ñã xua ñu i tôi.Hôm nay. bà hãy d n thêm m t b ñ ăn.Ngư i ñàn ông kêu lên cay ñ ng. Ông ngư c m t nhìn lên. m t m i và d d i trong ñôi m t. ông n m trên m t chi c gh ñá dài c nh ñó. V giáo sĩ nhìn ñăm ñăm vào ngư i ñàn ông b ng ñôi m t l ng l . tôi t c nh tù ñày v ñây.Nhưng ông ñã gõ cánh c a ñó chưa? . tôi s tr . Tôi ñi b t Toulon ñã b n hôm r i. như ông th y ñ y. . và ông l i bư c ñi m t cách c u âu qua các con ñư ng gõ vào vài cánh c a và l ng l dang xa m i l n b t ch i. . Ngư i ñàn ông bư c ba bư c ñ n g n cây ñèn trên bàn. ông b n . . ñư c tr t do.

bà Magloire. trong ch c lát chúng ta s ăn b a khuya. ông s u ng m t ly s a t b y bò cái c a chúng tôi. M t bu ng ng ñóng kín v i m t cái giư ng cu i nhà nguy n. m t chai rư u lâu năm c a vùng Mauves. gi ng khàn ñ c : -4- . Trong lúc ñó bà Magloire ñã d n ra b a ăn. . B y gi b t ch t ngư i ñàn ông kêu lên.Không.ðúng. bà d n ra b n b ñ ăn. Th ñ y.V giáo sĩ nói. ñó h có m t ngành công ngh mang tính gia trư ng v i nh ng xư ng phô mát.Ngư i ñàn ông nói gi ng run run . Trên l p khăn tr i bàn. Tôi bi t ñi u ñó trư c khi ông nói. Gió ñêm r t l nh t trong vùng núi Alpes.H có nhi u n i nh c nh n hơn tôi . . V giáo sĩ c m m t cây ñèn b c trên bàn và quay sang ngư i khách c a mình. ông tên là ngư i anh em c a tôi. Trong su t b a ăn câu chuy n xoay quanh ngành công ngh ñó c a Pontarlier. ông hãy ñ n g n l a. Ngư i giúp vi c già c i bi t ý ch . Còn ông. . và ngư i giúp vi c. V giáo sĩ và bà giúp vi c nhìn ông m t cách nhân t nhưng không có chút tò mò gây khó ch u. . phòng c a h trên t ng sâu ñ c nh t c a ngôi nhà. . trong m t góc khác có cánh c a m ra phòng c u nguy n. trái l i ông tìm cách khuây kh a Jean Valjean trong n i kh n cùng c a ông. Ông m i ngư i ñàn ông ng i bên ph i c a mình.Nhưng ông ñã nói là ông ñi Pontarlier. m t mi ng th t.Cánh c a này không h i ngư i nào bư c vào ñây có tên hay không.Ông p úng. Ông không b o tôi: “ði ñi ñ chó”. tôi s ñưa ông v phòng. ngư i em gái c a v giáo sĩ. Ngư i ñàn ông m m t kinh ng c. v n nói gi ng d u dàng .Ông g i tôi b ng ti ng “ông”. Bà ñi tìm hai cây ñèn b ng b c ch m tr ch dùng khi có khách m i. Ông hãy gi ti n c a ông. Ông là ai? Tôi s tr ti n cho ông. .Xin ông c t nhiên như nhà ông . m t mi ng phô mát tươi. Ông ñón nh n tôi. ðư c m t cái giư ng và n m và nh ng t m ra như m i ngư i. m t bánh mì to b ng lúa m ch. nh ng trái v . . mi ng ñ y th c ăn. ông linh m c à . . v i m t cái bàn và nhưng chi c gh màu tr ng.ðúng th sao? Ông bi t tên tôi à? . Ông là ch quán này ph i không? . Sáng mai trư c lúc lên ñư ng. cô Baptisfine.. . trong su t c nh này bà v n không nói gì và v n gi m t v m t bình l ng và d u dàng nơi ngư i ta b t g p nh ng ñư ng nét cùng nh ng bi u l c a khuôn m t v giáo sĩ. B a ăn k t thúc. cây ñèn này m quá. . ông tính cho tôi ăn u ng và ng nghê hay sao? ông có m t chu ng ng a không? . và bà mang chúng t i khi ñã th p sáng. còn ngư i ñàn bà thì ng i ñ i di n v i ông.V giáo sĩ ôn t n nói. m t cái giư ng s t có màn che b ng n màu l c chi m m t góc. làm cho ông tin r ng ông cũng là m t con ngư i như bao con ngư i khác. Khuôn m t ngư i ñàn ông toát ra v nghi ho c và s ng s t l thư ng.Ông ñ n ñây.V giáo sĩ v a nói v a ñ t cây ñèn trên m t cái bàn con nơi bu ng ng . b i nhà này là nhà c a Jésuschrist. T tay bà còn l y ra thêm.Ngư i ñàn ông nói. ông nói : .ðo n quay sang ngư i ñàn ông. . Bà Magloire. v ñ m ñáng ñ c nh t trong ngôi nhà r t ñ i gi n d này. theo l thư ng c a ch .Ông kêu lên. M i ngư i ñã ném tôi ra ngoài. . Ngư i ñàn ông b t ñ u ăn ngon lành. Th nhưng tôi ñã không d i ông là tôi t ñâu ñ n.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ng c b n l n. ông ñ t nh ng cây n n c a ông vì tôi. tôi là m t th y tu ñang ñây. Con ngư i này r t nguy hi m”. lên l u ng . m i ông. Trong lúc có ngư i làm giư ng cho ông. H ñi qua m t gian phòng cũng bày bi n ñơn sơ như phòng ngoài.bà hãy tr i nh ng t m ra tr ng lên chi c giư ng trong bu ng.. . V giáo sĩ ch m nh vào bàn tay ông. V giáo sĩ ñ c kinh trư c b a ăn.Ông th y tu.Nh ng ngư i ñánh xe ăn sang hơn ông.Bà Magloire . m t pho tư ng Jésus-christ v i hai cánh tay ñã tróc l p m vàng b ñóng ñinh trên m t cây th p t g n i b t trên b c tư ng quét vôi tr ng. Tôi l i ñư c ăn b a khuya. .M i ông ng i và sư i cho m.ông t t l m.Ông hãy ng ngon. m t món súp có d u và m .Ông gi tôi l i! . V giáo sĩ th y có nhi m v là không th t lên m t t nào có v thuy t giáo.

Ông ñã b t ñ u s nghi p giám m c c a mình t i D.. 250 frăng Dành cho tr l c.. nơi nh ng ngư i theo ñ ng Jacobins.Ông ñư c ch c a tôi và tôi ñư c c a ông.. cũng như trong nh ng thôn xa xôi thu c mi n núi. ông chuy n trò nhi u hơn thuy t gi ng.. ngư i nghèo. Hãy tr l i nhà tôi. lòng t thi n vô t n c a ông ñã khi n ông n i ti ng trong thành ph nh có v ñ o m o. . bi u quy t cho ông m t món ti n h ng năm ba nghìn... ông giám m c tr thành ngư i qu n lý tài chánh c a m i công vi c t thi n và ngư i th qu c a m i trư ng h p cùng kh . 3000 frăng ðó là qu chi thu c a ông Myriel... 1500 frăng Dành cho h i d c anh Aix...Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo .” Ông còn nói: “V i nh ng ngư i d t nát.. ch nhân ñón ti p ngư i c u tù kh sai. M t ông thánh là m t ngư i láng gi ng nguy hi m có th khi n chúng ta lây nhi m m t s nghèo khó không ch a tr ñư c.. Th t nhanh chóng.. th gi i gi ng như m t căn b nh tr m tr ng mà ông th tìm cách băng bó v t thương. Chi phí xe c và các chuy n ñi : ð ñưa canh th t cho ngư i b nh trong b nh vi n. ông ñã nói v i ông giám ñ c b nh vi n. nh ng ngư i theo ch nghĩa ñ ch và nh ng ngư i theo ch nghĩa b o hoàng xâu xé nhau b ng nh ng trò vu kh ng ng m ng m.. Lương b ng ông nh n ñư c c a nhà nư c trong tư cách giám m c ráng l m cũng ch ñ cho ông thanh toán ñi u ông g i là “nh ng kho n chi tiêu trong nhà”. b ng cách ñưa hai mươi sáu ngư i b nh trong b nh vi n vào tòa lâu ñài có nh ng khu vư n bao quanh nơi các t ng giám m c ñ a ph n Embrun ñã ñ n trư c ông t nhi u th k . t ng ti n cho các công cu c c u t và các h i ñoàn khác nhau trong giáo khu. K ph m t i không ph i là k làm nên t i l i mà là k làm nên bóng t i... Ch c a ông là ñây. 500 frăng Dành cho tr m côi. xong nh ng ni m vui ñó ñã chóng tàn b i ngay bu i chi u ñ c giám m c Bienvenu ñưa ra b n ghi chú này. Bà ñã khuyên ch nhân ñòi T nh ph i tr nh ng chi phí v xe c trong thành ph và v nh ng chuy n ñi trong giáo khu. ông làm cho nó tr nên sinh ñ ng b ng s kh n kh c a k khác. Hãy chú ý ñ n cách các con quay v phía ngư i ch t. ngư i kh n kh ñ d n v ông như v m t ngu n sinh khí... Ông không tìm cách xóa nhòa n i ñau b ng s quên lãng.” Ông bi t ng i im hàng gi bên ngư i ñàn ông v a m t v yêu d u... “ð ng nghĩ t i nh ng gì ñang th i r a. Quanh ông không có ban tham mưu g m nh ng tu sĩ tìm ki m tương lai. Dư i m t ông.” Ông bi n ñ i n i ñau thương ñang ng m nhìn m t cái h b ng cách ch cho nó th y n i ñau thương ñang ng m nhìn m t vì sao.. B n thân ông cùng v i ngư i em gái và ngư i giúp vi c v trong ngôi nhà nh có khu vư n con con mà hành ph v n dành cho vi c v sinh công c ng. 500 frăng T ng c ng.. không c n ñoán -5- . ông không k t án v i vã m t ñi u gì. giám m c Bienvenu ch gi l i m t nghìn ñ s ng và ông thư ng t trách mình ñã tư c ño t c a ngư i nghèo món ti n ñó. là giám m c t i D.. T nhi u năm nay. ông nói: “Chúng ta hãy th y con ñư ng mà l i l m ñã ñi qua. c a b thí cùng ch c v thu c nhà th làm tăng ti n k h u ngư i h b ng cách tăng ti n chính mình. Trong s mư i lăm nghìn cung c p cho ông..Ông ñ tôi ng g n bên ông! Như th này ñây! Ai b o v i ông r ng tôi không ph i là k gi t ngư i? Ông Myrial hay ñúng hơn là ñ c giám m c Bienvenu như d a phương m i ngư i v n g i.. mà không phóng to nó ra b ng hy v ng. 250 frăng Dành cho h i d c anh vùng Dragreignan. b i ông không có v gì là m t giám m c ñư c s ng ái v i mũ l to tư ng ñư c nhi u thánh l c. Xã h i trách nhi m v ñêm t i nó s n sinh. hãy d c lòng d y h nh ng gì các con có th .. bên ngư i m v a m t con... Nh ng kho n chi tiêu ñó g m vi c giúp ñ . Ngư i b nh. Nhưng s cô ñ c trong ñó tham v ng c a m t s ngư i ñã b m c ông.. Bà Magloire dù dè s n ti n c n cũng ph i v t v l m m i kham n i nh ng món chi tiêu trong nhà chưa k nh ng l n b thí b t ng . Và bà m ng r khi T ng h i ñ ng ch p thu n yêu c u c a ông giám m c. Ti ng tăm c a giám m c Bienvenu ch t o s cô ñ c cho chính ông.

m r ng tâm h n ñón nh n nh ng tư tư ng t cõi cao xa rơi xu ng. ðo n ngư c cái nhìn nghiêm ngh và d u dàng v phía ngư i qu n gia c a mình : . Trong phút ch c.Thưa ñ c ông! . ðã mư i chín năm nay. M i bu i chi u. tr m m c. tĩnh tâm. và ông t nh r ng ông có th s không ng ng ng i vào m t ngày nào ñó ñòi h i loài ngư i bi n gi i v d thi u cân b ng gi a s thi t h i ông gây ra và s tr ng ph t ông ph i gánh ch u. Ông ng i b t d y và ñ o m t nhìn quanh trong bóng t i. ngư ng v ng.m chén ñĩa b ng b c ñó có ñúng là c a chúng ta không nào? Chúng không ph i c a ngư i nghèo hay sao? Và ngư i ñàn ông ñó là gì.T i sao ông không mang theo luôn hai cây ñèn b ng b c ch ? Ông nói v i m t v m t khó di n t .Và trư c tiên . ông ra khu vư n c a mình trong m t hay hai ti ng ñ ng h . ông ñã trông th y s kh i c a mình kéo dài quá ñáng trong nh ng l n toan tính vư t ng c. Vào kho ng gi a ñêm Jean Valjean th c gi c. v l ng l y vô hình c a Thư ng ñ . nhưng ông lên án xã h i ñã tr ng ph t ông. tay chân run r y. vài phút sau t t c ñ u say ng trong ngôi nhà nh . Nh ng ý tư ng hung b o ñã lôi kéo ông ñ n c nh giư ng này ch t tan bi n. Ông lùi l i. Jean Valjean chưa bao gi nh m t gi t nư c m t. ph n nào theo cách c a loài mèo. Hôm sau trong lúc ñ c ông Myriel s n sàng ng i vào bàn v i ngư i em gái c a ông thì bà Magloire xu t hi n. ði u soi sáng con ngư i ñó chính là t m lòng. -6- . và ñó là t t c h c thuy t c a ông. bư c qua b c c a s m ra khu vư n. m t mày tái mét. trong v l ng l y h u hình c a nh ng chòm sao. Không ph i ông t xá t i cho mình. Bao nhiêu ý tư ng t t phác th o trong óc ông nhưng kh i ñi m và m c ñ n c a chúng ch là lòng thù h n. M t tia sáng trăng v qu ng trên khuôn m t bình yên c a ñ c ông Bienvenu và t o cho gi c ng c a ông m t v yên cao c và thánh thi n. Jean Valjean thoáng có ý ñ nh ng l i. trư c khi ñi ng . ð a ph n rào kín ch t h p ñó v i b u tr i làm tr n ñã quá ñ cho cu c ñi d o c a ông và cho m ng tư ng c a ông. và trong tâm h n ñen t i c a ông m t toà án ñư c thi t l p. con ngư i ñói kh . khi gió và mưa không c n bư c ông.Ông ti p l i . Ông còn ư c v ng ñi u chi hơn m t vài cánh hoa trên m t ñ t và t t c nh ng vì sao kia trong b u tr i? Chi u hôm ñó. Ông ñ ng d y. B k t án năm năm tù ñ y vì t i tr m m t bánh mì.À! Ông giám m c ch bu t mi ng có th . tâm h n bám ch t vào nh ng ñi u kỳ bí l n lao kia mà v ñêm Thư ng ñ v n ch cho nh ng ñôi m t còn bi t m to trông th y. Ông ta ñã tr m c a chúng ta! . Ông ñó m t mình m t bóng. H ñ y m nh ngư i tù t i trư c. S khôn ngoan c a ông ñư c hình thành b ng ánh sáng ñ n t ñó. ño n ông v i vàng tr vào phòng c u nguy n. c i giày ñ tránh gây ti ng ñ ng và bư c rón rén v phía c a phòng ông giám m c. m t v n nhìn ñăm ñăm ngư i ñang ng . G n như máy móc bàn tay ông ch p l y cái gi nơi m i bu i chi u bà Magloire c t m bát ñĩa b ng b c và ñang trên ñ u ông giám m c.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo bi t căn nguyên bí n c a nó. Tr i ñã khuya khi ông tr v căn h c a mình.Ngư i ñàn ông hôm qua ñã lên ñư ng và m chén ñĩa b ng b c cũng th .Bà kêu lên . ông giám m c ñi bách b có ph n lâu hơn trong khu vư n c a mình. nhưng không lâu. thù h n xã h i và loài ngư i th hi n b ng m t khát v ng thô b o và liên t c ñư c làm h i b t lu n ai. ông tuyên b ng n g n như th . . M t phút sau ông ch y tr n như m t con chó xuyên qua ñ ng ru ng b ng cách nh y qua nh ng tư ng rào và nh ng cái h . . Tư tư ng ông b ám nh b i m t hình nh: hình nh b ñ ăn b ng b c mà bà Magloire ñã ñ t trên bàn m y ti ng ñ ng h trư c ñây. Ông nh tay m c a và bư c vào. n u không ph i là m t ngư i nghèo? Bà Magloire s p s a tr l i thì c a m : ba viên sen ñ m ñang tóm c Jean Valjean bư c vào. Ngư i c u tù kh sai ng m nhìn ch nhân v i m t v kinh ng c d d n. “Hãy thương yêu nhau”. ð c ông Myriel ghìm l i m t c ch ng c nhiên và bư c nhanh v phía Jean Valjean.

ông không còn thu c v cái x u n a. Và ông ti p l i ñ ñ ngư i c u tù kh sai nghe. khi qu quy t r ng ñ c ông ñã bi u ông ta b chén ñĩa b ng b c này ph i không ? . D ch theo b n rút g n c a Gisèle Vallerey -7- . ñ ng bao gi quên r ng ông ñã h a v i tôi là s dùng món ti n này ñ tr thành ngư i lương thi n.Ông y không nói d i. hãy ñ ông y ñi. Ông l y hai cây ñèn b c mà ông v n thích dùng ñ trang hoàng bàn ông vào nh ng ngày ti p tân. ông nói. ông hãy l y và lên ñư ng bình yên. ngư i anh em c a tôi.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Như v y. .Xin ông ñ ng quên. s ng s . tôi ñã mua linh h n ông và tôi t ng cho Thư ng ñ . m t viên sen ñ m nói gi ng kính c n : . thưa ñ c ông.Hai cây ñèn c a ông ñây.Ngư i ñàn ông này ñã không nói d i. ngư i này ñang run b n b t và ñang nhìn ông v lơ láo. Jean Valjean. .

ông v n s ng cô ñơn... ñã tr thành ông th trư ng. lòng dũng c m. b y gi m t tr n h a ho n v a bùng lên trong tòa nhà th s nh. Nh thành tích ñó mà ngư i ta ñã không nghĩ t i vi c h i gi y thông hành c a ông. ngư i ñàn ông ñó ñã xông vào l a và li u c tính m nh mình ñ c u hai ñ a con c a viên ñ i úy s sen ñ m. ông ta tr thành m t con c p. lòng tôn kính ñ i v i ông Madeleine ñã tr thành nh t trí. Dáng v ông ta v a v ng vàng v a kh ng khi p v a kh c kh v a kiêu căng.. Ch có m t ngư i tránh ñư c s lây nhi m ñó. Trong ch bi n. ði u ñó t c thì khi n ông ñư c ngư ng m trong vùng ngo i Ô nh xíu Saint-germany thu c thành ph D. ông ñã thay th gôm cánh ki n b ng nh a thông và ông ñã nghĩ t i vi c thay th nh ng vòng gài dính li n nhau c a nh ng cái xuy n h t huy n b ng nh ng vòng gài n i nhau m t cách ñơn gi n.. và tài s n c a ông ch ñ vài trăm quan. Và “lão Madeleine” mà có ngư i còn nh ñã trông th y khi ông bư c vào thành ph vào bu i chi u tháng ch p. S tôn kính lan kh p vùng như m t s lây nhi m. khi tài s n c a ngư i ch xí nghi p ñã hình thành và khi “lão Madeleine” ñã tr thành ông Madeleine. ðó là m t viên thanh tra c nh sát tên Javert... m t vi n dư ng nhi. M i không ñ y năm năm. t o cho ông m t b m t chó g c. Ngư i ta ch k r ng ngày ông t i M.. s ch ng ñ i ng m ng m trong các phòng khách cũng gi m sút và tàn l i h n. m t cái ch t lành thánh tu i tám mươi hai. Thành ph M. ngôn ng c a ông là c a m t ngư i th gi n d . ngư i ta b o: “ðó là m t con ngư i quê mùa. ngư i ta ñ n th nh ý ông th trư ng. nh ng chòm râu r m r p ph ñ y ñôi má c a ông ta.. không thích giao du”. Nhưng ngay khi ông t i M. thưa bà .. các t báo ngày loan tin v cái ch t c a ông giám m c ñ a ph n D.. có v ưu tư và t t b ng... Cách ăn m c c a ông. tôi là ñ y t trong gia ñình c a ông y. ông v n gi n d như ngày ñ u.. v i m t băng tang trên mũ. túi trên lưng và cây g y co m t trong tay. nh ng qu c u tr . nhưng khi cư i.Không. tác gi c a phương th c ñó ñã tr nên giàu có và ñã làm giàu cho ñ a phương.Nhưng trong th i tr c a mình. ông ta s n sàng b t gi cha mình v i s th a mãn trong lòng do ñ c h nh mang l i. Hôm sau. Nhưng qu n chúng l i ngư ng m ông. m t con m t nghi ng và c ñoán. -8- . ông ñã s d ng v n li ng m ng manh ñó ñ ph c v m t ý tư ng khôn khéo. Th i tr ông ñã t ng là nhân viên trong các nhà tù mi n Nam.Ông th trư ng ch c là em h c a ñ c ông quá c ? . Dù có tài s n và ñ a v cao sang.. ðó là m t ngư i ñàn ông năm mươi tu i.. Trong nh ng phòng khách c u kỳ c a thành ph M. Ông hoàn t t ch c trách th trư ng c a mình. ông là ngư i l trong t nh. nói ít. b u v V th trư ng c a mình là m t trong nh ng nhà ch bi n h t huy n và pha lê gi ng c giàu nh t ñ a phương. Tr n cu c ñ i ông ta bám ch t vào hai t này: canh ch ng và theo dõi. ông Madeleine cu i cùng cũng nh n ra ñi u ñó nhưng ông không tìm cách l n tránh cái nhìn ñó và ông cư x v i Javert m t cách tho i mái và t t ñ p. và m t v n tu cao tu i trong th gi i bé b ng ñ y trang nghiêm ñó m t bu i chi u ñã ñánh li u h i ông : . B t h nh cho k nào rơi vào tay ông ta. B t k câu tr l i ñó. M i ngư i xem ông là m t quan tòa ñúng nghĩa. Ngư i ta không bi t gì v ngu n g c c a ông. và ông ta ch ñ n thành ph M. ð u năm 1821.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 2: Ông Maleneine Vài năm sau thành ph nh M. xa lánh nh ng l nghi thư ng tình. Nh tính th t thà.. lương tâm. m t ngôi trư ng. ch c nghi p. C p lông mày ông nhô lên trên ñôi m t âm u.. T các vùng lân c n cách hàng ch c d m. Qu th t Javert nghiêm ngh trông gi ng m t con chó g c. bi n thành m t trung tâm doanh nghi p quan tr ng. nhưng ngoài công vi c. Ngoài m t tri u ông chi cho thành ph và cho nh ng ngư i nghèo b ng cách l p m t b nh vi n. ông ñã l n lư t leo lên các b c thang ngh nghi p. S thay ñ i nh ñó ñã làm gi m thi u giá nguyên li u m t cách ñáng k và là m t cu c cách m ng..Ông Madeleine ôn t n ñáp . ông còn g i t i laffite m t món ti n là sáu trăm ba mươi nghìn frăng. Con ngư i ghê g m ñó gi ng như m t con m t lúc nào cũng nhìn ñăm ñăm vào ông Madeleine.. ông Madeleine xu t hi n trong y ph c màu ñen...

r i v i m t v tr nh tr ng bu n bã. s ng s t. M t bu i chi u n . Tôi ñ n. m t ngư i nông ñ n già. . Ông lão Fauchelevent ñã ñ nhi u nhưng m t trong hai ñ u g i c a ông b ch ng c ng li n kh p.Ông th trư ng h i. cu i cùng ông ta nói : . Còn ông. ông có v m t ñau ñ n và ñ y thánh thi n. không nói l i nào. Ông Madeleine ñ ng d y. M t phút yên l ng và ñ i ch ñáng s . . .C u tôi! Ông Madeleine ng ng ñ u nhìn nh ng ngư i nông dân ñang b t ñ ng. ông Madeleine ñang trong phòng làm vi c c a mình. M t ông Madeleine tái ñi.Tôi nghĩ tôi ñã nh n ra ông là m t ngư i tù kh sai mà tôi ñã trông th y cách ñây hai mươi năm khi tôi là thư ng sĩ cai tù Toulon. Quan ch c lãnh ñ o ñ a phương chính là ông. Cái ngã c a ngư i ñàn ông kh n kh ñ n n i chi c xe ch n ng ñè lên ng c lão. Chi c xe ñư c ñưa lên b ng hai mươi cánh tay.. Ông Madeleine kêu lên. Tôi xin bi u hai mươi ñ ng ti n vàng cho ai có s c kh e và t m lòng. m t ngư i tên -9- .M t hành vi ph m t i c a m t viên ch c ñ i v i m t quan ch c lãnh ñ o ñ a phương. . Ông còn nh tai n n c a ông lão Fauchelevent ch ? Tôi ñã t giác v i s C nh sát Paris r ng ông là m t c u tù kh sai. ông s p quì g i và trư c khi ñám ñông k p buông ra m t ti ng kêu. M t tháng ñã trôi qua.C u tôi v i! .Trong bao lâu m i có con ñ i . Ông Madeleine nh m d y trên chi c gh bành c a mình.Ph i m t con ngư i kh ng khi p m i dùng lưng nâng n i m t chi c xe như th . Còn Javert. Tôi ñ n th nh c u ông bãi ch c tôi.Javert nói. Ông Madeleine t i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Tuy nhiên m t ngày n . ông ta vi t m t lá thư t i Paris. V i ñ a ch ñ ngoài bì thư: “Kính g i ông Chabouillet. Javert nói. ñ tư ng trình s vi c lên ông. Chi c xe càng lún xu ng trong t ng phút m t.Lão Fauchelevent rên r . B ng ñâu ngư i ta trông th y chi c xe nhúc nhích. b i ñây là b n ph n c a tôi. Javert im l ng m t h i. Ông ñ m ñìa m hôi và dính ñ y bùn. h ông thanh tra? . Lão Fauchelevent ñã ñư c thoát n n. thái ñ l lùng c a viên c nh sát ch ng như gây n tư ng m nh m cho ông Madeleine. bánh xe ra kh i ch lún ñư c phân n a. ðó là m t ngư i tù kh sai c a nhà tù Toulon.Ông s hi u.. ông ta ti p l i : . Viên ch c có t i chính là tôi. C n m t ngư i thi n chí lu n dư i xe và dùng lưng ñ nó lên. lão Fauchelevent.Tôi nghĩ . M i ngư i kính c n dang ra. ông th trư ng .. m t ñ t còn sũng ư t. Ông Madeleine cho con ngư i ch t phác ñó vào n tu vi n thu c khu St-Antoine t i Paris v i tư cách ngư i làm vư n. Và m t ông bi n s c . lão buông nh ng ti ng rên th m h i. . ông ñã dư i chi c xe. lo gi i quy t m t vài công vi c c p bách c a tòa th chính thì Javert yêu c u ñư c nói chuy n v i ông.Ông Madeleine bu t mi ng. R i nhìn ñăm ñăm vào ông Madeleine.À! . . nhưng ông v n b t cư i. v a ngã dư i chi c xe mà con ng a ñã qu xu ng.Không th ñ i m t kh c ñ ng h ñư c. thư ký ông c nh sát trư ng”. M i ngư i ñ u khóc.Ông c n gì. Th r i. ông lão v a hôn lên hai ñ u g i c a ông v a khóc n c n .Tôi không hi u gì c . t t nh c lên.Ông nói. sau nhi u ngày nghi n ng m nh ng suy nghĩ ñen t i.Tôi bi t ch có m t ngư i làm ñư c ñi u ông v a yêu c u. . và ông ta cho ngư i ñi tìm m t con ñ i. m t nhìn xu ng m t cách nh n nh c . ông th trư ng . gi ng t t ngh n: “Nhanh lên! Giúp m t tay!”.M t kh c ñ ng h . Javert xu t hi n ñúng lúc x y ra tai n n.Ông Madeleine ôn t n h i. . . và trên m t con ñư ng h p lây l i c a thành ph M. . B y gi m i ngư i nhào t i. Ngư i ta ñã th kéo lão ra nhưng vô ích. ðó là hôm sau m t ngày mưa. và ông m m cư i bu n bã. và ông nhìn th ng vào Javert b ng con m t bình th n.

Javert nh nh ti p l i . T i ñây. ông ta mu n l n tr n b ng cách l y tên c a m . ngư i ta m t d u ông ta. . Ngư i ta ñi u tra t i Toulon. Ông ta ñ n Auvergne và cách phát âm c a ñ a phương bi n ông thành Champ Mathieu t ñó có tên Champmathieu.Ông ta ch i bai b i.Ông Madeleine h i. T i ngày mai s có b n án.R ng tôi ñiên..ð xem . Không gì t nhiên hơn khi ra kh i nhà tù. ngư i ta d n h ñ n.. Ngư i ta bi t ñư c r ng kho ng ba mươi năm trư c ông ta làm th t a cành cây t i nhi u ñ a phương. ñã hư ng ông v phía bóng t i và khuyên ông nh ng ñi u gi ng nhau. . r i chuy n ñi dài băng qua nư c Pháp như m t con v t b xua ñu i. . Ông ta gi trò c c súc nhưng ch ng có hi u qu gì v i ai. v cương quy t. ñó là m t c u tù kh sai. Ông ta s l y tên Jean Mathieu. nh ng l i l c a m t v giám m c già làm thay ñ i m t tâm h n. ñ i v i m t ñ a tr ñó là m t trò ngh ch ng m. Tôi cũng ñã nh n ra ông ta. Ông Madeliene. Trong b u tr i l nh l o c a mùa thu. Lão già vô l i s b k t án.Nhưng tôi xin nh c ông nh tôi ph i b bãi ch c. hai ý tư ng ñó ñã bi n ông thành con ngư i nhân t và t t b ng làm sao. Ngư i ta ñi u tra t i Faverrolles. kéo champmathieu ra kh i nhà tù. Th mà trư c khi vào tù vì t i danh ñánh c p. . nơi ông ñã t i. g n như b truy nã. Hi n t i. ñang bám l y hai ý tư ng ñó trong s b i r i kh s . Ng c tù. Bây gi thì ông hãy ti p t c công vi c c a ông. ñ c bi t là t i Faverolles. Valjean có tên thánh là Jean và m ông ta có tên h là Mathieu. r i t i Paris nơi ông ta b o mình làm th ñóng xe bò và có m t con gái làm th gi t i. Ngư i ta g i tôi t i Arras. Nh ng ch ng ñư ng khác nhau ñó c a m t ñ i ngư i ñang s ng l i trong trí nh ñau thương kia. Javert d i bư c. n p mình thay cho ông ta.Ông Madeleine nói. T tám năm nay ông ta ñã bi n m t. Ngư i ta ñưa Champmathieu ñ n g p tôi. . Lâu l m sau ñó. . Leo tư ng. . Tôi ra l nh cho ông ñ y. Còn s ki n khác. Cùng v i Brevet. và c hai không chút ng n ng i ñã nh n ra Jean Valjean ngay.Javert nói v i n cư i ñau kh . cu c s ng yên bình ch b ám nh b i hai ý tư ng : che gi u tên mình và thánh hóa cu c s ng c a mình. Tên Champmathieu ch i.T t .ðó là m t s xúc ph m mà ch có tôi là ngư i phán xét. b nhánh cây.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Jean Valjean khi ra kh i tù ñã ăn tr m t i nhà m t ông giám m c. Chính vào lúc ñó tôi ñã g i thư t giác. ðó ch là m t v thu c tòa ti u hình thôi. ðêm ñã p xu ng. Gia ñình Jean Valjean không còn ñó n a. mà là chung thân kh sai. nhưng ngay sau ñó ông ñã k p ngăn ch n ý ñ cao c ñó ông ñã lùi bư c trư c thái ñ anh hùng. V vi c ñư c xét x vào ngày mai.Ông Madeleine ch m rãi nói. nh ng vì sao l p lánh và trong ý th c con ngư i ñang mơ màng. Quá kh .10 - .Xin l i ông th trư ng . ngư i ta g p l i ông ta t i Auvergne. Tôi c ng cu i cùng tôi ñã t giác ông. .Và ngư i ta ñã tr l i ông th nào? . chúng bi n m t mà không ñ l i d u v t. Mùa thu năm nay t i Ailly-le-hautclocher ngư i ta ñã b t ñư c m t con ngư i quê mùa tên Champmathieu. Nhưng khi chuy n con ngư i bu n cư i ñó ñ n nhà tù Arras. Ông ta ñã trèo tư ng b m t cành táo v i nhi u trái táo. . Ông Madeleine t a vào bàn vi t c a mình. nh ng tia sáng chói l i cũng r c lên như nh ng vì sao. ñó là Jean Valjean! T i này cùng chung v i nhau t i Toulon mà!”. hay ñúng hơn ngư i c u tù kh sai Joan Valjean.Ông có ch c không? .. Nghe Javert nói trư c tiên ông ch mu n ch y ñi t thú. Ngư i ta ñưa h ra kh i nhà tù.Và ngư i ñàn ông ñó nói sao? . Jean Valjean là th t a cành cây t i Faverolles. nh ng năm tháng kh n kh và ph n n gi a nh ng tên cai ng c tàn b o và nh ng ngư i b n tù nh c nhã. ñưa tay bóp trán và ng m nghĩ r t lâu.khi n tâm h n ông chao ñ o. Không ph i m y ngày tù n a. tr m táo.. ch còn có hai ngư i tù kh sai t ng bi t Jean Valjean: Cochepaille và Chenildieu.. ðúng th . Jean Valjean ñích th c ñã ñư c tìm ra.. M t c u tù kh sai tên Brevet ñư c gi t i ñó ñã kêu lên khi trông th y ngư i tr m táo ñi qua : “Ê! Tôi bi t ngư i ñó. cu i cùng là thành ph M. Và ông khoát tay ra l nh cho Javert lui ra. . ñ i v i m t ngư i tù kh sai ñó là m t tr ng t i. T t nhiên r i! Ngư i ta ñi u tra sâu v ông ta..Ông Madeleine h i gi ng hoàn toàn d ng dưng. s khôn khéo trong công vi c làm ăn ngày phát ñ t.D ch c . Nh ng giai t ng kh n kh ñó như bùn sình ho c b i b m.

Và cái tên ñó v a vang d i bên tai tôi! Tôi ñang trên b m t v c th m. Ông ñ ng d y. ñã hoàn toàn m t d u. N u tôi không làm th . l ng l như m t cái bóng. còn tên Javert kia. ch ng như l ng nghe m t gi ng nói. Ông ñi ñâu? ð n Arras. ông ng ng ñ u lên. n u vì b n ph n mà tôi tr l i là tên tù kh sai Jean Valjean. ném vào l a m t x p gi y n c a nh ng ngư i buôn bán nh túng thi u. ng c t i. ông v n ñã trông th y tâm h n tôi. Trong khi n u tôi n p mình. Nh ng ti ng khóc n c n ngh n t t và não lòng làm tan nát lòng ông. s p x p l i m y quy n sách. b i tôi ñã thoát n n và m i vi c ñã k t thúc. Ông b t ra m t ti ng cư i kh y ñau ñ n nghe như m t ti ng n c n . ánh sáng c a nó khi n ông khó ch u. con chó săn d s v n ngây ngư i trư c tôi. roi v t c a lính coi tù. m t t m gương ñáng khích l . xiêng xích. ông c m th y ñ u óc tr ng hoác. ông ng i trên chi c xe ng a ch thư ch y nhanh trên ñư ng v hư ng B c. Ông nghĩ gì v trên tr n quãng ñư ng ñó? ông nhìn nh ng hàng cây. nh ng l n thay ng a không gây cho ông chút c m giác nào. Chính Thư ng ñ mu n tôi ph i ti p t c nh ng vi c tôi ñã kh i ñ u. nh ng cánh ñ ng ñư c tr ng tr t lư t qua trong m t s chiêm ngư ng mơ h bóng ñen c a nh ng cái c i xay ph v i ñ u càng b xung cho tâm h n n ng trĩu c a ông v bu n th m. ông khoác chi c rây ñanh g t. ñã th y m t m i v i s im l ng ñó và ch nhìn ngư i khách quá . m t bu i bình minh. G n như máy móc. ông ñã th i t t ng n ñèn. thì tr n cu c ñ i hi n t i c a tôi s vô ích. tr n s sám h i c a tôi cũng v t ñi. Hai ti ng ñ ng h sau. Không d o bư c n a trên ru ng ñ ng! Không nghe n a ti ng chim vào tháng năm! Không cho quà các cháu nh n a? Tôi s không ñ c. không là gì khác ngoài m t cái l tôi ñào ñ chôn vùi cái tên c a tôi trong ñó.11 - . ñóng và khóa l i c a như ñ ch ng trư c nguy hi m có th x y t i. Ông ng gi c ng n ng trĩu. áo vét ñ . Tôi s gì ch ? Ông ti p t c thì th m trong cơn rùng mình.. Và ông ôm trán trong hài bàn tay ñ ngăn ch n chúng l i. mu n phi n. Và trán ông ñ m ñìa m hôi. Ông l i quay qu t trư c s ch n l a ñau lòng: l i thiên ñư ng và tr thành qu d ñó. không vi t n a trên cái bàn này! Chúa ơi. ông thì th m. Th nh tho ng. H n lo b t Jean Valjean. m ñ c và giá l nh. ñích th c ñó là tôi hoàn t t cu c h i sinh c a mình. tôi s không có gì ñ lo s b i tôi cùng lúc có m t trong nhà tù trong con ngư i lão Champmathieu ñó và có m t trong xã h i dư i cái tên ông Madeleine. nh ng mái tranh. kh n kh làm sao! Ông g c ñ u vào ng c. tiêu ñi u Nh ng l n d ng xe. Và ông giám m c s nói gì ñây. và ông b t ng ñ t l i cây n n. sau nh ng l n th b t chuy n.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Và gi ñây ông xem xét tình hu ng và th y nó xa l quá ông ñã ñ ng d y. thay vào t t c nh ng ñi u ñó. Khi ông th c gi c. tôi vĩnh vi n ñóng ch t c a ñ a ng c t ñó tôi ñã bư c ra. ho c tr v v i ñ a ng c và tr thành thiên th n. như m t quan tòa. Ông ng m nghĩ trong bóng t i. Ngư i ñánh xe. c m lên chi c áo r ng. C th mà tâm h n kh n kh ñó gi y gi a trong lo l ng. M t lo t nh ng câu h i lư t qua trong ñ u ông. Ti p theo ông vi t cho ông ch nhà băng c a mình m t b c thư mà ông niêm l i và cho vào túi. r i bư c ra kh i nhà. ngư i n công nhân có th ñang ch t d n vì ñói nghèo và b nh t t ñó mà tôi ñã yêu c u ngư i ta nh n vào b nh vi n. ñã nhen lên y u t.. chi c nón r ng vành và bư c ra kh i phòng. và ñó có con ngư i l m t kia mà ñ nh m nh ng là tôi và ñ y xu ng v c thay cho tôi. là nhà tù. tôi ph i là b n c a ngư i nghèo kh và k b t h nh. ð làm gì? Ông không bi t n a. N u tôi ñ yên m i vi c. không m t ý tư ng. tôi t mình phê phán s v t. Ông t nh . và tôi ch ng can h gì trong chuy n ñó! Chính tr i ñã làm h t m i vi c. h a ñi tr i. ñào b i! ôi. T t c nh ng gì tôi ñã làm cho t i ngày hôm nay. V chăng tôi không có m t nhi m v c p bách là gì? Tôi ñã không h a v i ngư i ph n b t h nh ñó. tôi ph i làm ñi u thi n. R i kh i gian phòng bình yên này? Ông nh th m.. Ngư i ta là ai ñây? ðó là lương tâm c a ông. b m t th t c a tôi trong khi m i ngư i ch trông th y m t n c a tôi? Ông ng i tr l i. m t gi ng nói nghiêm kh c và ñ y thuy t ph c mà m i con ngư i ñ u cưu mang nơi b n thân mình. dư ng như ngư i ta có th trông th y ông.

Khi tôi còn là ñ a tr ngư i ta g i tôi là “c u bé” bây gi ngư i ta g i tôi là lão già. . Ch ng nó ñánh ñ p nó. ch trong m y kho ng kh c ông c m nh n g n như t t c nh ng xúc ñ ng có th có.Xong r i.. Nhưng khi bi t ông th trư ng thành ph M. . Ngư i ta m i ông ng i trong nhóm lu t sư. ông ñã t ng trông th y c nh tư ng này xưa kia. ông không th nói mình ñang hài lòng hay bu n ñau n a.Ông ta nói gi ng khàn ñ c.Nhưng mà.Ông Madeleine ti p l i m t cách r t rè.. . . Lúc ông bư c vào.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo tr m tư kia b ng m t con m t nham hi m.12 - .Kìa.Ông ta nói. Và ông ñòi m t b n án nghiêm kh c. . nh ng b m t hi u kỳ m t cách tàn nh n. nghĩa là chung thân kh sai ch y u d a trên t i ph m cũ t i nhà ông giám m c ñ a ph n D. . tôi ch ng bi t gì c . Tôi ñã năm mươi ba tu i r i ðã v y tôi còn có ñ a con gái làm th gi t i và ch ki m ñư c ít ti n. thưa ông? . ông không dám tranh lu n v lý l ch c a thân ch và ông gi i h n trong vi c yêu c u b i th m ñoàn tòa án không nên t ra thi u tình c m thương h i ñ i v i ngư i tù kh sai tái ph m. T i sao ngư i ta c truy ñu i tôi mãi th ? . Khi xe thư ch y vào dư i c a xe ra vào c a tòa nhà bưu ñi n t i Anas thì ñã g n tám gi rư i. Lu t sư bi n h ñã bênh v c khá t t. ông r i kh i khách s n và ñi v phía tòa án. hơn là vi c b cành táo ñã khi n cho b cáo b b t. ngư i ñàn bà ñó ñã gi t ngư i. m t viên l c s . ông h i thăm xem có cách nào tr v thành ph M.T i sao ông Madeleine l i ñi Arras? .V kia sao? . ho c con ngư i ñó c c kỳ khôn khéo ch có cách ch ng ñ là ch i bay t t c . ñám ñông ñã ch ng ki n m t con ngư i kh n kh c c kỳ ngây ngô trĩu xu ng dư i s c n ng c a m t v chân th c kh ng khi p. V vi c chưa xong. Trư c khi ñ n tòa án. Ông th y c a phòng x án ñang ñóng. b i ông ñang chìm ñ m trong m t th o giác. m i ngư i ñ u g i cho ông ta là Jean Valjean. mu n d phiên tòa. Nh ng ông th m phán.Xong r i à? Ông nh n gi ng khi l p l i t ñó khi n ông lu t sư kinh ng c. N u ngư i ta không tìm ra ông y ñư c n a. S chú ý c a m i ngư i ñư c kích thích t i cao ñi m. Khi t i ñó. . vi c k t án bà ta là ñi u ch c ch n. ngay t i nhà ông Baloup. tôi ñã Faverolles .Tôi là th ñóng xe ng a t i Paris. ngay ñêm nay không. ông không th y các c a s sáng ñèn kia sao? V ñó ñang ñư c xét x . .. . Tôi ñã Auvergne. lu t sư b cáo v a k t thúc ph n bi n h c a mình. Và do m t trò chơi bi ñát c a ñ nh m nh mà ngư i ñàn ông ngư i ta ñang xét x kia. ðó là nh ng tên thánh c a tôi. b ng l i l hoa m .Ch c ông là m t ngư i thân .. Ông ta cu n tròn m t chi c mũ v i b n th u trong hai bàn tay. ðã t i lúc khép l i các cu c tranh lu n. T ba ti ng ñ ng h r i.. Nó ch t.... Ông th y xu t hi n tr l i nh ng dáng v g m ghi c c a quá kh ông. ñi u ñó ch ng ph i l i t i tôi chút nào. Ông chư ng lý ñáp l i ngư i bi n h . .Ông h i m t ngư i trong b n h . t i tr m cũng như tư cách tù kh sai. Xong ñâu ñó. Ông chánh án ñ t câu h i theo thông l : “Anh có ñi u gì c n nói thêm ñ bi n h cho mình không?” Champmathieu ñưa m t nhìn quanh v m t ngây d i.. Ông Madeleine buông m t ti ng th dài. ông chánh án tòa ñ i hình cho m i ông vào ngay m t cách trân tr ng. Ông gi ch và tr ti n. Jean Mathieu à? Và còn chuy n gì lôi thôi n a. Ông t ra mãnh li t và ñ y văn v như các ông chư ng lý thư ng khi v n t ra. ông ch m m t m t nhóm lu t sư ñang bàn v phán quy t và vi c k t án.Pardi. Hãy c cho là v y ñi n u các ông thích. Các ông h i tôi sinh trư ng t i ñâu. Ông như không nh n ra nh ng s chào h i ngư i ta dành cho mình.Anh ta t h i. Nhưng trư c s ñ ng thanh c a nh ng l i th a nh n. Ông ñưa m t nhìn quanh. Các ông g i tôi là Jean Valjean. B ngư i ta không th Faverolles mà không ñi tù ñư c sao? Tôi ñã nói v i các ông là tôi không có ăn tr m và tôi là lão già Champmathieu.Ông mong ñi u gì ch .ð n ñâu r i. . nh ng viên sen ñ m.Tôi ph i nói ñi u này ..

Tôi ñã tr nên giàu có Tôi ñã tr thành th trư ng. Tôi ñã tr m nhà ñ c giám m c. Trong cái nhìn c a ông có v gì siêu phàm khi n muôn ngư i ph i lùi l i và ñ ng v m t bên trư c m t con ngư i. không m t cánh tay ñưa ra ñ c n ông.B cáo .Ông chánh án và ông chư ng lý. Hai mươi ngư i nh n ra ông và ñ ng thanh kêu lên. Javert. . tôi ñi ñâu.Anh còn nh nh ng cái v i ñeo qu n b ng v i dan k ô mà. . tôi là m t con ngư i c c kỳ b t h nh. . ðương nhiên là lão già ñã th t b i. Không m t gi ng nói c t lên. anh còn nh không. Ông ng ng nói. Ông v a d t l i v a ñưa tay ch ba ngư i tù kh sai m c áo tơi ñ ñ i mũ v i xanh ñang ng i nơi chi c gh dài dành cho nhân ch ng gi a hai viên sen ñ m. Ông chư ng lý. ông y ñã nh n ra tôi. . Dư ng như ñi u ñó không ñư c.Ông chư ng lý nói gi ng nghiêm kh c . Tuy nhiên. M i ngư i ñ u ng n ra.P. Chenildieu. M t ngư i ñàn ông v a ñ ng d y trong nhóm lu t sư ông c m chi c mũ trong bàn tay. ch trong m t ti ng ñ ng h .Brevet. M i con m t ñ u hư ng v ñi m xu t phát c a gi ng nói.B cáo. Không. ñ u ñã nh n ra anh. Tôi không mu n qu y r y c t a thêm n a.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo . tôi th y mình ñáng ñ k . T t c các ngư i ñây.Ông Madeleine! Còn ông thì ti n bư c v phía ba ngư i tù kh sai. . Ti ng xôn xao n i lên t phía công chúng và g n như v ng t i b i th m ñoàn. Ông ñi v phía c a.À! Th ñ y! Champmathieu v a nói v a nhìn ñám ngư i ch ng bu c t i v i v m t ng c ngh ch.Kìa. tôi bi t các ông nghĩ gì. Tôi ñi ñây b i ngư i ta không b t tôi. . t t hơn có l tôi nên mong r ng t t c chuy n này ñ ng x y ra. Cochepaille! Hãy nhìn v phía này. Hãy kéo tay áo lên xem? Cochepaille kéo tay áo lên. . Các ông bi t tôi là ai.ðúng th . B y gi m t gi ng nói bu n th m và ghê r n vang lên . Nhưng các ông không th nào hi u ñư c tôi luôn nói gì ñâu. Ông nh t nh t và hơi run. Tôi ñã làm h t s c mình. Tôi có nhi u vi c ph i làm.Champmathieu l p l i gi ng l m b m. Tôi mu n tr v v i nh ng con ngư i lương thi n. c u có khu u tay trái c a c u ngày Hoàng ñ ñ n Channes : m t tháng ba 1815. Ông không thuy t ph c ñư c ai ñâu. c u có vai trái ph ng n ng b i ngày n c u ñã n m trên m t cái lò ñ y than h ng ñ xóa ñi ba ch : I.Ông nói. tôi v n thu c quy n quy t ñ nh c a ông. Mái tóc c a ông hãy còn mu i tiêu lúc ông t i Anas ñã tr nên b c tr ng.13 - .Th a phát l i . .F. Chenildieu. lư ng l m t h i và h i ti p l i . chi c áo rây ñanh g t c a ông gài nút tươm t t.Còn c u. M i ñây các ông ñã nghĩ r ng tôi ñiên. Cochepaille. ð ng ch i n a. tôi ñã l n tránh trong m t cái tên. Brevet.Tôi nói: hay th t! . tôi thì nh n ra các anh cơ mà! Brevet. nh ng l i cãi ch i c a anh ch là m t th ño n t h i thôi. .Ông nói. Ông bư c ra ngoài. anh có ñư c trong tù không? Còn c u. Tôi s k t thúc m i cu c tranh bi n. Không ñ y m t ti ng ñ ng h sau.Các anh không nh n ra tôi hay sao? . Lòng t t c a ông y ñã c u tôi cũng như s nghiêm kh c ñã làm h ng tôi. ñúng th .Coi ch ng ñ y. t ñ t bi t danh là “Je-ni-dieu”.Hãy b o m i ngư i im l ng. ðúng là có ghi ngày ñó ông Madeleine quay v phía c t a và các th m phán v i m t n cư i v a ñ c th ng v a tuy t v ng. Cochepaille.Ông chánh án nói . M t viên sen ñ m mang m t mang m t cây ñèn t i. Nh ng ngư i b n tù cũ c a anh. các ngư i th y tôi ñáng thương xót ch ? Chúa ơi. ð n c a ông quay l i. . khi nghĩ t i ñi u tôi s p s a làm. Chenildieu. phán quy t c a tòa án minh gi i cho b cáo . L kỳ th t! Ông chánh án h i ông ta : .Chenildieu nói.M i ngư i ñ u th y tôi chính là Jean Valjean . anh nghe r i ch ? Anh còn gì ñ nói không? .

Ông ta bư c ñi trong s ng s . .14 - . và ông này ñư c tr t do t c kh c. ông ta nghĩ m i ngư i ñ u ñiên c r i và ông ch ng hi u ra làm sao c .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Champmathieu kh i m i l i bu c t i.

Jean Valjean không th ch u ñ ng s m nh c a mình quá lâu. Ngư i ta ñã không tìm ra xác ông ta. Jean Valjean ñã vư t ng c ñ làm tròn l i th ñó. ñã ch nhún vai v i m t v mi t th ñ c ác. Ông ñã l i d ng cơ h i ñ u tiên trong lúc làm lao d ch nơi m n m t chi c tàu ñang s a ch a trong c ng Toulon. v n ñ u kh p. Nhưng dáng ñi v ng chãi c a ông. cũ k và ñư c ch i g i c n th n. M t ngư i ñàn ông ñang s i bư c trong ñám cây cu i cùng c a khu r ng. ngư i th y th ñó ñã bám vào m t s i dây nhưng không th nào rút lên ñư c. Và Jean Valjean trong cơn tuy t v ng ñành ñưa hai c tay ch u còng. Ông d ng l i trong phút ch c bên con su i và u ng nư c trong lõm bàn tay mình r i ti p bư c v phía ngôi làng. tr i n ng chói chang nhưng bu i chi u khi ng n gió b c th i v ngư i ta có c m giác như ñang gi a mùa ñông nghi t ngã. ông ñã tr n kh i nhà tù nơi ngư i ta ñưa ông t i theo nguy n v ng c a ông t i tòa ñ i hình và k t án ông kh sai chung thân. ngư i mà ông c u th trư ng ng l i c u xin ân hu ñó. tránh kh i s kh n cùng và s ru ng r y ñã làm cho cu c s ng ngư i n công nhân ñáng thương ph i ki t qu nhanh chóng. Jean Valjean xin viên sĩ quan tr c cho phép ñi c u anh th y th coi bu m ñang ki t l c. T i nhà tù ông tr thành s 9430. l o ñ o r i rơi tõm xu ng bi n. ông buông mình xu ng t n con ngư i ñang ki t qu và ñưa anh ta tr lên b ng cách c p anh ta trong ñôi cánh tay c a mình. Ông ñã thì th m th v i Fantine ñang ng c ngo i r ng con gái c a ch . Trong ñáy m t c a ông có m t v tĩnh l ng bi th m. Trư c khi b giam c m vĩnh vi n ông ñã hoài công c u xin ñư c phép ñ n t n Montermeil ñ tìm m t ñ a bé mà ông mu n tr v cho ngư i m ñang h p h i. B ng m t nhát búa. Ông ñ i m t chi c mũ tròn.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 3: Quán Thenardier Trong khu r ng l n gi a Chelles và Montfermeil Tr i t i m t và l nh. hai b n tháng mư i hai 1823. Ông d ng bư c trong ñám cây cu i cùng c a khu r ng. M c dù v y. trong vi c thu thu . ch ñang h p h i.. cô bé Cosette mà ch v n mong ñ i xi t bao trong cơn b o b nh c a mình. B n thân nhà nư c. v ng trán nhăn nheo. Và nh có l i h a ñó mà Fantine ñã m m cư i mà ch t. làn môi nh t nh t c a ông. Ông ñã li u m ng c u m t th y th ñã trư t chân t lá bu m c a m t c t bu m l n và rơi xu ng. s ñư c h nh phúc. Nhưng trong lúc ông ch y trên m t tr c bu m th p. r i b ng s nhanh nh n c a m t con mèo r ng. Các xư ng ñ u ñóng c a. Bám ch t vào m t s i dây. Sau ñó trong lúc ñám ñông nh ng ngư i ñang ch ng ki n v a nhi t li t tán thư ng v a kêu lên: “Nh ơn ñ c c a ông này!”. Hai tháng trư c. ngư i ta ư c lư ng ông ph i ngoài sáu mươi. ngư i ñàn ông ñó có v là m t th ăn mày l ch s . Ông c m m t cây g y nơi bàn tay và dư i cánh tay ông c p m t cái gói nh bu c trong m t chi c khăn tay. bi n m t. v ch c kh e trong m i s v n ñ ng c a ông cho thay ông ch tr c năm mươi.15 - . Ngày hôm y. Ông ñã t n p mình ñ hoàn thành m t hành ñ ng công lý. Ngư i ta hoài công tìm xác ông ñ n chi u. Và Javert. th t nghi p tràn lan. nhưng ch v n không thoát kh i b nh t t và cái ch t. Ngư i ta ñoán ch ng ông ta rơi vào . ông lao vào ñám bu m ch o c a con tàu. Ông m c m t chi c áo rây ñanh g t b ng n màu vàng ñã s n s i ra. Lương b ng h . Th n công lý không b n tâm v i m t s ng u nhiên c n con ñ n th M t ngư i ñàn bà ñang ch t b i ñ a con ñang nơi cách xa ch ta. Trong gian phòng c a b nh vi n nơi Fantine. Nhìn vào mái tóc b c phơ. nh n ra có k nào ñã b ñè b p ñâu ñó. Trong lúc rơi. viên thanh tra c nh sát ñã tóm c con ngư i ñang cúi sát bên ch r t lâu. s th nh vư ng c a t nh M. Nhưng khi ông ñi r i. ông ñã ch t ñ t phăng s i xích li n v i vòng s t ñeo c chân ông. ngư i n công nhân ñáng thương mà lòng t t c a ông Madeleine ñã ñưa ra kh i c nh kh n cùng và ñói khát. ñi u ñó không th làm cho lu t pháp ph i d ng bư c ñư c. th thuy n phân tán kh p nơi. Nhưng m t nhi m v khác ñang ch ông. t t c ñ u tàn l i. ông lo tr xu ng ñ ti p t c vi c lao d ch c a mình. Qua l p trang ph c cũng như qua toàn b con ngư i. ngư i ta trông th y ông ng p ng ng.. và hôm sau t báo ngày Toulon ñăng m y dòng này : “Hôm qua m t tù nhân kh sai trong bu i lao d ch nơi m n tàu Orion khi c u m t th y th tr v ñã rơi xu ng bi n và ch t ñu i.

h ch chơi. Sau ñó. bà ch nhà tr . Cosette hư ng d n ngư i ñàn ông l m t trên các con ñư ng. Hãy ñưa cho ông thùng nư c. T i ñ n ông l i b t ñ u bơi và ñ n bãi bi n cách mũi Trun không xa. Còn cháu thì không bao gi có. Lá thư ông vi t cho Laffitte ch nhà băng trư c v án Arras cho phép ông l y l i ti n c a mình. Ngư i ñàn ông ñó mang s tù 9430 tên là Jean Valjean” Th t ra Jean Valjean không rơi xu ng bi n mà ông ñã nh y xu ng ñó. Ông cúi xu ng cô bé và nhìn cô b ng t t c tâm h n mình. Làng ñang kỳ h i ch .ðúng v y. .ðó là bà ch c a cháu. ..ai ñã sai cháu ñi tìm nư c trong r ng vào gi này? .D cách ñây m t kh c ñ ng h . H ñ n làng. thay qu n áo c a b n tù kh sai vư t ng c.. -D .Cháu tên gì? . . Ngư i ta tư ng ông ñã ch t.ðêm nay ông nh t ñ nh ñ n tr t i quán ñó. Jean Valjean gi t n y ngư i như ch m ph i ñi n. H có nh ng con búp bê xinh ñ p cùng nhi u ñ ñ c. Trong nhà không còn nư c.Còn cháu? . ðó là con c a bà Thenardier. Ông cúi xu ng trên m t b i r m và v ng trăng hi n ra gi a hai ñám mây cho ông th y hình d ng m nh kh nh mà m t thùng nư c ñ y làm cho trĩu xu ng như m t c già. thưa ông. M t khuôn m t g y gu c và xanh xao hi n ra m t cách mơ h trong ánh sáng m nh t c a b u tr i. Ông chôn gi u ph n l n s ti n ñó m t nơi ch có ông bi t và khâu dính nh ng t gi y b c còn l i trong l p lót c a chi c áo rây ñanh g t c a mình.M t gi ng tr con kêu lên trong hãi hùng và tuy t v ng. ông th y yên tâm v mình. ông không thi u ti n.Nh ng ngư i khác ñ u có m . t i nhà bà Thenardier không có ngư i giúp vi c nào khác ngoài cháu sao? . các c a hi u th p n n sáng choang. . . thưa ông.Bà Thenardier . . m t gi t l l p lánh trong ñôi m t xanh bi c r t to c a cô. ông nói.Cosette. l n theo m t l trình tăm t i và khúc khu u ông ñ n Paris. ông ñã lư t ñi dư i ru t con tàu ñang th neo ñ u và ñã tr n trong m t chi c xu ng con.Cháu không tin là có.Cháu thì cháu làm công vi c. . h ch ñùa. Nghĩa là có hai cô gái. ông vào m t quán rư u là nơi c t g i.Tám tu i.Cháu có xa không? . .Quá n ng ñ i v i cháu.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo nh ng cây c c thu c mũi ñ t xư ng ñóng tàu. áo qu n.C ngày? -D . Bơi gi a hai làn nư c. .Cháu bao nhiêu tu i? . B t ch t. Trong m t c a . Cháu hãy d n ông ñi. Ông bư c xu ng xe ng a t Chelles và ñi xuyên r ng ñ t i nhanh hơn. . Eponine và Azelma. Ông n m l y cái quai c a thùng nư c và nâng cô lên : . bày ra nh ng món ñ chơi tr con ñ thu hút khách.Ông ti p l i .Ôi l y Chúa.V y cháu không có m à? . m t ti ng rên r khi n ông d ng bư c.Th ra ai. Cô bé ng ng ñ u lên. Cô nhìn ngư i ñàn ông l m t v i m t v tin c y b t ng . cái thùng nư c mà cháu ph i mang ñ y.16 - . .Cô bé tr l i v i m t ti ng th dài.Cô bé nói và khi ñ c lên cái tên ñó cô th p gi ng trong m t cơn run r y.C ngày? Cô bé ngư c ñôi m t to nhìn lên và ñáp gi ng nh nh và bu n bã. l y Chúa! . ông ch còn có m i m t m c ñích: g p l i cô bé Cosette. Nhưng mà cháu hãy nói cho ông bi t. . . .

nhưng tôi báo trư c v i ông là tôi không còn ch ñâu nhé. hai khóe mi ng c a cô thì ñ y lo âu.Ông vào ñi. cô bé Cosetle ph i làm vi c ñ n h t hơi. m t con búp bê to tư ng cao g n hai piê (kho ng 60 cm) m c áo dài b ng nhi u màu h ng v i nh ng bông vàng trên ñ u. Jean Valjean móc m t ñ ng năm frăng t trong túi và ném nó lên bàn. tươi t n và kh e m nh trông khá . b m tr n c a bà Thenardier ñ i sang d u dàng. tâm trí ñâu ñâu Ông nhìn Cosette g y gò xanh xao trong b qu n áo rách bươm không che kín thân th cô run l p c p. Giai ño n này c a cu c ñ i ông ta cho phép ông ta ñư c nhi u l n ñóng vai trò m t ngư i anh hùng và m t ngư i c u n n. Gi a nh ng l th ng c a b qu n áo. Cosette ném v phía nó m t cái nhìn v ng tr m ñ y ngư ng m . Ng i co ro nơi chi c bàn to. m p m p. M t ñ ng năm frăng Bà Thenardier nghĩ th m v i m t s kính tr ng b t ng . Tóm l i. và h không ph i tr công cho cô bé giúp vi c. Năm năm trư c. Cosette e dè m c a. b ng cái nhìn bu n bã và thèm thu ng cô nhìn ñăm ñăm vào hai ñ a bé con nhà Thenardier. Bên bà.C a bà ñó.Bà h i. . T t c con ngư i c a cô bé này ch th hi n m t ý tư ng s s s t. Eponine và Azelma. Tuy nhiên khi bà xem xét trang ph c c a ngư i khách thì v m t d u dàng. Jean Valjean và cô bé d n ñư ng ñã ñ n trư c c a quán “Th y ñ i tr n Waterlo”. n u nư ng và lúc nào cũng quát tháo m ĩ. ñ s kh ng khi p. c hai d u lanh l i. ngư i ñàn ông nh thó tu i năm mươi. . .B n mươi xu và tr trư c! . . cư p gi t ñ u kia. xương x u. m t ông ch ñ c ñ a. M t ch p sau. ph i run s . Bà Thénárdier ñang canh ch ng m t cái n i. . s ch s . t t c a bà tan bi n ngay. d n giư ng. t t ngay. ngư i ta nh n rõ d u v t c a nh ng qu ñ m ho c ng n roi da mà bà Thenardier ñã giáng t i t p lên cô ch c n m t cơ h i c n con. n cư i luôn ñi m trên môi. Thenardier. Cosette gi ng như m t con chu t l t h u h m t con voi. T t c s chân thành c a bà d ng l i ñó Ngư i ñàn ông và ngư i ñàn ñó chính là s x o quy t và s hung ác k t h p v i nhau. chu ng ng a.Jean Valjean ñáp. xé tươm. gác trên cùng. và bà yêu con. m y ngư i ñánh xe ch hàng ñang ng i v i ông ch quán. trư c khi m cái quán t i tàn t i Monfermeil. ph i câm nín.Kìa! Con ranh b n th u. Bà h t m c kính tr ng ông ch ng luôn áp ñ t lên bà t t c âm mưu ñ c d a c a ông ta. . Nó có b tóc th t và ñôi m t b ng s . làm phòng. buôn bán ñ u này. v i cái nhìn tinh quái. Và bà r i kh i lò sư i ñ như ng ch cho ngư i khách sư i m. M t bà ch dã man. góc c nh. nó sáng r c trên m t n n v i tr ng toát.sao lâu th ? Mày có mu n tao ñ m v m t mày không? .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo hi u. ðó là m t ngư i ñàn bà tu i tr c b n mươi. Chúng ăn m c m t cách m áp và ñ m ñáng. ðôi m t sâu ho m c a cô g n như ñã l i t t vì mãi khóc. Và gi a hai con ngư i này. s móc n i ghê t m và kh ng khi p trong ñó Cosette c m th y mình b nghi n nát.17 - .Có m t ông ñ n tr ñây T c thì v m t cáu g t. m t con ngư i m t h ng hoàn toàn. Bà làm m i vi c trong nhà.Bà Thenardier nói gi ng ñi c tai. . g y gò xanh xao.Không sao bà mu n cho tôi ñâu cũng ñư c. v a bư c vào phòng và ñang ng i g n lò sư i v i con búp bê c a chúng.Bánh mì và phô mát. gi t giũ. tôi s tr ti n như m t phòng v y. . có râu ria.Cosette p úng . ch không nghĩ mình ñã giao ñ a con gái yêu cho b n ngư i vô nhân ñ o Th mà chưa t i sáu tu i Cosette ñã b ông Thenardier và v bu c ph i thay m t ngư i giúp vi c. khi Fantine ñáng thương giao con mình cho v ch ng ông ch quán này.Thưa bà! . Trong gian phòng mù m t khói ng t u. ñã ñi dò ñư ng sau các ñ o quân c a Napoléon. ðó là m t ngôi nhà m t t ng v i v ngoài bu n thiu. . bà là ngư i mà cô bé luôn hãi hùng khi ph i nói chuy n.Ông có dùng b a ăn khuya không ? . T t c ch có l i cho h : h moi ti n ngư i m v a làm cho ch tin r ng con mình ñư c chăm sóc chu ñáo. G n lò sư i. nh ng bím tóc dài c a chúng ñư c trang hoàng b ng nh ng dây băng. M t t m b ng hi u to tư ng th hi n m t bãi chi n trư ng nơi ñó ngư i ta có th mơ h nh n ra m t ngư i ñang vác m t ñ ng ñ i phía trên c a. .Bà Thenardier hét lên khi th y Cosette bư c vào .Bà nói .

Ph i n m sát ñ t trư c ngư i này. Cô quay sang bà Thenardier và b ng m t gi ng v a tuy t v ng. c t o gi ng d u dàng .Chuy n gì th ? . Thưa ông. Cosette run b n b t. Và ông ti p l i. m t ni m im l ng tr ng th bao trùm kh p quán. Jean Valjean ch g c g t ñ u ñáp l i. . ð i v i chúng.Bà Thenardier v a ti p l i v a th ng chân ñ p vào Cosette. Eponine và Azelma b y gi ng n ngư i ra như nh ng pho tư ng. Ba cô bé này c ng l i chưa t i hai mươi b n tu i nhưng h ñ i di n cho c xã h i loài ngư i : m t bên là s thèm mu n. Cháu hãy nh n.Ông không th y à? . Cosette trông th y ngư i ñàn ông ñó ñ n v i con búp bê kia như trông th y v ng thái dương. cô ñ t con búp bê xu ng ñ t v i m t v sùng m pha l n tuy t v ng. dư ng như cô cũng không dám th n a. . Hôm nay cháu ñã m t l m r i.Nó là c a cháu mà. nhưng nó v n c ph i ăn cơ mà.Bà ti p l i. nhưng m t cô ñã r ng r ni m vui. . Cosette ôm con búp bê ñi vào cái h c v n là giư ng ng c a cô dư i chân c u thang.Bà hét lên. . Bà Thenardier ñang ñi ñi l i l i trong phòng ch t nh n ra Cosette thay vì làm công vi c ñã ch nhìn hai con bà ñang nô ñùa.Con qu này. tôi s cho Cosette lên giư ng. v a lo s v a vui m ng. M t cô hãy còn ràn r a nư c m t. Jean Valjean chăm chú nhìn vào lò l a.Bà hét.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ñ p m t. Ông Thenardier l n lư t chiêm ngư ng con búp bê và ngư i khách.Ông h i bà Thenardier. Cosette không th nào cư ng l i ñư c ư c mu n ch m tay vào con búp bê kia. con m t ki p này t ti n ch m t i con búp bê c a con tôi v i hai bàn tay b n th u kh ng khi p c a nó. .À? Tao b t qu tang mày ñ y nhé! .18 - .T sáu tháng nay m nó không tr ti n cho chúng tôi n a. và cô m t nhi u th i gian m i d ñư c gi c ng b i h nh phúc c a cô mãnh li t quá. . R i cô ch p hai bàn tay l i và b t khóc n c n .Cháu Cosette. ông ñây cho cháu m t con búp bê. Ch ăn nói d i d t. Jean Valjean ñ ng b t d y : .Nó ph i làm m i có ăn.Bà Thenardier v a nói v a si t ch t hai n m tay trong cơn u t gi n. Bà Thenardier. Hai ñ a kia hãy ñi ng ñi! Bà nói v i hai ñ a con gái c a bà b y gi ñ n lư t chúng ñang nhìn Cosette m t cách thèm thu ng.Mày làm công vi c như th ñó h ? Tao s b t mày làm vi c b ng roi da ñây. và cô ch p l y nó.xin phép ông. . lên ti ng v v : . C nh ng khách ñang gi i khát cũng im ti ng.Thưa bà cháu ñư c nh n không ? . m t bên là lòng khinh mi t.Này bà. Cosette càng khóc nà. Ông ñánh hơi ngư i ñàn ông ñó như ñánh hơi m t túi ti n. . Nó thu c v cháu ñ y Cosette ñánh li u ñ n g n. Có l ch ta ñã ch t r i cũng nên. Ông còn ñang mơ m ng thì gi ng nói chát chúa khi p ñ m c a bà Thenardier kéo ông ra kh i s tr m tư c a mình. .Jean Valjean ôn t n nói .bà c ñ cháu nó chơi.ðư c ch ! . Ông ñ t nó ñ ng trư c Cosette và nói.Cosette? . . Eponine và Azelma không ngó ngàng gì t i Cosette. . m c a và ra ngoài. Hai ñ a con gái nhà Thenardier ñã b búp bê ñ chơi v i con mèo. .C a cháu ñ y. .ðã t i lúc ñi ng r i. M t phút chưa k p trôi qua ông ñã tr l i.Món ñ này tr giá ít l m cũng ba mươi frăng.Bà này l n ti ng . . ch ta b rơi con mình. . . CÔ không khóc n a. Ông ñ n bên v và nói v i bà th p gi ng. Ông c m trong hai bàn tay m t con búp bê xinh ñ p m c áo h ng mà m t ti ng ñ ng h trư c ñây ông ñã thoáng th y trong c a hàng h i ch . cô ch ng khác gì m t con chó. Cô ñang ru nó m t cách ngây ng t thì bà Thenardier ñã d ng bư c trư c m t cô trong cơn gi n sôi b t mép khi n bà khàn c gi ng. Ngư i m này ch ng ñáng gì c . Ngư i ñàn ông bư c th ng t i cánh c a m ra ñư ng.

..À! Thưa ông. .... . Thenardier bi n m t mà không dám nói l i chào v i ngư i mà ông ñ nh b ng s l t da t i nơi t i ch n ngày hôm sau.. Ch n ñang ñòi ñ y Ông ta bư c ra ngoài.....Bà Thenardier kh ng ñ nh... .Bà Thenardier nói..... Tôi xin d n nó ñi...Bà hãy nhìn ñây..... ... L a tí tách cháy trong lò sư i..... ông không ngh sao? ... Hai mươi ba frăng...ðây là phòng cư i c a chúng tôi ñ y! ... tôi không c n ph i nuôi con k khác. chúng tôi ch vào ñây ba hay b n l n..... Thenardier ñ t lên hai cây n n m i : .Ông y s th y tính th này là quá ñáng. ..ðúng ñ y.....Và ngay bây gi ... . . bà Thenardier th y ch ng ñang tính ti n cho ngư i khách m c áo rây ñanh g t vàng...Ông h i.. vào lúc r ng ñông......... ........ .23 frăng! . và ông ti p l i: ...R i s th y mà.... 1 frăng T ng c ng......4 frăng Ph c v ....... mang nó ñi cho r nh! Tôi không mu n th y m t con bé b n th u ñó n a! Và tôi mong ông ñư c hư ng phư c l n c a thánh th n..Xong r i....Tôi nh ngư i khi không còn th y con v t già ñó ñã mua cho m t con chó th búp bê b n mươi frăng thay vì b n mươi xu theo ý tôi....19 - ...Ông y s không b ng lòng tr ñâu. ..... Bà hãy g i con bé ra ñây. ðúng v y. . . gi nó.. ..Ông ñã ñi r i sao? .Jean Valjean ti p l i v a li c vào t gi y tính tiên...Bà hãy cho tôi bi t. thưa ông. ðúng lúc ñó Jean Valjean bư c vào. Chúng tôi ph i t n kém cho nó bi t bao... 5 frăng Lò sư i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Gi kh c trôi qua..Thưa ông.Tôi ñi ng ñây..Cosette! .Tôi s d n ông..... khi bư c vào phòng l n c a quán... .. thưa ông...... Jean Valjean ti p l i gi ng run run dù ông c t ra d ng dưng: ........Ông kêu lên... Tôi thì ñang n 15 quan....Ngư i ñàn bà hung ác nói gi ng th m thương.Jean Valjean nói.....Bà Thenardier nói nh v i ch ng................ . 10 frăng N n.. con bé Cosette ñó mà ñây ngư i v n g i là con Sơn Ca m c dù nó có v m t con dơi ñúng hơn là m t con chim Sơn Ca...Ông Thenardier nói.. xin ông c nh n nó........ Và ông ñưa ngư i khách tr c a mình lên t ng nh t vào m t gian phòng bày bi n ñ ñ c b ng g ñào hoa tâm........ ñ t Monfermeil bà làm ăn có khá không? -Th i th nghi t ngã l m! .. m t ñăm ñăm nhìn vào ng n l a..............Thenardier v a ñáp v i v a c m m t cây n n............ 3 frăng Phòng..Ông nói...Bà c ñưa gi y cho ông y. .. Còn l i m t mình Thenardier v i Jean Valjean.. .Bà h i gi ng ng t ngào m t cách gi d i....:....Jean Valjean nói.. Bà Thenardier ñưa cho ông gi y tính ti n v lúng túng.. .......... Sáng hôm sau. . .. .Chu ng ng a c a ông ñâu? ............. Chúng tôi dành nó cho khách quí.Trong năm...... ..Và chúng tôi ph i ch u bao gánh n ng n a ch ! Này nhé..À! . .Và n u bây gi ngư i ta tách nó ra kh i ông bà thì sao? Khuôn m t ñ r n và d d n c a bà ch quán sáng lên : .. Khi th y ñã bu n ng ông l t mũ và kính c n ñ n bên Jean Valjean............... bà ñã có ñ th i gi ñ chu n b cú s c này. ông nói : Hóa ñơn c a ông khách s 1 : Ăn khuya. Tôi h t ch u n i r i. . Khách ñã ra v . Jean Valjean v n tr m ngâm. quán ñã ñóng c a..Bà Thénarñier g i to. Tôi có con tôi ch .. ...... Jean Valjean v a ñưa m t h h ng ngó vào t gi y tính ti n mà không c n th y.Tôi n bà bao nhiêu? ....... 23 frăng .

Và quay ra nói v i v : . . ngư i dân Montfermeil b t ñ u m c a. ñ cho nó bi t ngư i cha ñã t n t y nuôi nó v n còn ñó. Khi còn l i hai ngư i. Thenardier chú ý t i v dình dàng c a cây g y và vóc ngư i cao to c a ngư i ñàn ông. ngư i mà tôi không bi t tên. tôi xin cho ông bi t là ñ a bé ñó. Chúng tôi s th y thi u nó. ngây ng t v i chi n th ng d dàng c a mình và t th y mình quá ñ i khiêm t n trong hoàn c nh c a mình. tôi c n nói chuy n v i ông m t chút.Này cháu.ðúng th ! . h trông th y m t ngư i ñàn ông ăn m c . .Ông nói v i ông ch quán ñang sáng m t ra. và l y trong ñó ra m t chi c áo dài len màu ñen và m t b qu n áo dành cho m t cô bé b y tu i. Tôi không th ch p nh n vi c ông d n con bé Cosette c a chúng tôi ñi.Jean Valjean nói. Nhưng nó không có c cha l n m .Ông con thi u hai mươi sáu xu. T lâu r i chúng tôi coi nó như con c a chúng tôi Tôi c n nghe nó nói chuy n líu lo trong nhà.Thưa ông. Jean Valjean nhìn ông ta ñăm ñăm. C ng thêm b n trăm quan ti n thu c men ch vì m t trong nh ng căn b nh c a nó. Tôi b t phăng s i dây nơi chân nó và nó lên ñư ng ông có ñ ng ý không? Có hay không? Thenardier thu c s ngư i thoáng nhìn qua ñã phán ñoán ngay ñư c tình hình. . Ông c m ch c trong tay cây g y gai m c a quán và bư c ra ñư ng. Tôi không bi t c tên ông.Thưa ông. Ông mu n gì ch ? ði u này không c n suy lu n dài dòng: tôi thương con bé ñó..Cháu hãy ñi m c ngay và tr l i ñây. . ông Thenardier léo gh m i Jean Valjean và v n ñ ng trư c ông.Ông nói. . ông ph i cho tôi th y m t m u gi y thông hành c a ông ch ? Jean Valjean nhìn ñăm ñăm vào ông ta.Ông ta nói . và ông n m bàn tay cô. Hai mươi xu ti n phòng và sáu xu ti n b a ăn khuya. .Thưa ông. Tôi ñã nuôi n ng nó. Ch p sau Cosette bư c vào : .Ông Thenardier. r i nhìn l i chính mình. ông còn thi u tôi nhi u ñi u nh nh t. Ông s không bi t tên tôi l n ch n c a tôi.Hãy g i Cosette t i! . Và.. N u tôi ph i d n Cosette ñi. Ông bi t không. .ph i có m t nghìn năm trăm quan cho tôi m i ñư c.Nhưng mà.Thenardier m l i. . V tôi thì nóng n y nhưng bà y cũng thương nó. ðúng vào ñó.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Jean Valjean ñ t lên bàn năm ñ ng năm frăng. Còn ñ a bé..Chúng tôi quy n luy n nhau. th thôi. . ông Thenardier bư c ñ n gi a gian phòng và nói gi ng l nh lùng : . Jean Valjean bình th n nói : . .Jean Valjean v a m cái gói mà ông ñã mang t i hôm trư c dư i cánh tay c a mình. Jean Valjean móc m t chi c ví cũ k b ng da ñen t trong túi. tôi mu n bi t nó ñi ñâu ñ th nh tho ng ñi thăm nó. Cosette. Ông b t th n b c l mưu chư c c a mình.Chúng ta ñi? . v n dõi m t trông ch ng nó. . Tôi có ñ bánh mì cho nó và cho tôi. v i ñôi cánh tay kh ng khiu và ñôi bàn tay m y u.. .Bà hãy ñ m c chúng tôi.Ông ti p l i gi ng ñ y tình c m. con bé ñó.. tôi s d n nó ñi. tay ôm ch t con búp bê. rút ra ba t gi y b c mà ông ñ t trên bàn và gi l i chúng dư i ngón tay tr to tư ng c a mình. . Ch ng m y ch c Cosette ñã tr l i. Ông s không bi t Cosette t i ñâu và ý ñ nh c a tôi là nó không g p l i ông trong ñ i. Khuôn m t ông ta l m t v ch t phác và gi n d ñ c bi t. . Và ông ta v a tr vào nhà v a mím môi t ih . ***** Ngày ló d ng.ði. Ông nh n ra m i quan h sâu xa c a Jean Valjean và ñ a bé. Và r i ngư i ta không th trao con mình cho m t ngư i qua ñư ng như th ñư c. ðúng là nó gây t n kém cho chúng tôi. Ông nói gi ng tr m tr ng cương quy t : . tôi quí nó l m.20 - . ông hãy l y l i nh ng ñ ng trăm xu.Bà hãy ñi tìm ñ a bé. ngư i ta không c n m t gi y thông hành ñ ñi kh i Paris năm d m.

. Cosette ñi v ñâu? V i ai? Cô không bi t nhưng th nh tho ng cô nhìn lên khuôn m t tr m ngâm c a ngư i ñàn ông và cô c m th y m t ni m tin th n thánh trong lòng mình.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo nghèo kh n m tay m t cô bé ñ tang và ôm m t con búp bê màu h ng ñang ñi qua trên ñư ng ph Paris.21 - .

ð ng tác ñó ch kéo dài trong kho ng th i gian m t tia ch p. Chính ñó là nơi hai con ngư i ñào t u ñ n . V i Cosette ñó là kh i ñ u c a cu c s ng khác thư ng. Cosette cư i nói huyên thuyên. Bà tin r ng ông ch c a bà là ngư i b khánh t n b i trái phi u x Tây Ban Nha và ñã ñ n ñây v i ñ a cháu gái. Ông lùi l i s ng s như hóa ñá trong vài giây trư c khi có th d ng dưng d i bư c. Ông cho ông ta ti n. cô g i ông là “cha” và không bi t ông có m t cái tên nào khác. vào bu i ch ng v ng. Ông v n ñ ng bên giư ng nơi cô ñang ng .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 4: Cosette Jean Valjean ñưa Cosette t i Earis. nói v i cô v m cô. M t tình c m m i m tràn vào tâm h n ông. Bây gi ngư i c u tù n m t n cư i phúc h u. mua s m ñ thi t d ng. V giám m c ñã mang ñ n tim ông m t bình minh ñ o h nh. không l i d a n t hãi hùng. Nó nhanh chóng k t h p hai cu c ñ i m t g c ñó. thư ng khi v i Cosette.22 - . Nh ng xúc ñ ng d u dàng c a tu i tr n u ông có ñư c thì cũng ñã rơi vào ñáy v c. Ông t nh thà m t tăm trong ñ i dương c a m t thành ph hơn là s ng trong m t t nh nh nơi cu c s ng m i ngư i luôn ch u s xét nét. phê phán c a ngư i bên c nh. ngư i c u tù kh sai ng m nghía cô m t cách trìu m n. Ông mư n m t gian phòng và m t bu ng nh ñư c soi sáng b i m t ô c a s trên mái nhà trong khu ph Salpétrière ñư ng Vignes-saint-marcel. Ông c m nh n t t c nh ng tình c m say sưa c a ngư i m và c a m t ngư i ông. ðó là l n th nhì ông g p g m t hình bóng tr ng trong. Và hôm sau ông tr i qua m t ngày trong lo l ng và b o Cosette gi im l ng ñ . Tuy nhiên cu c s ng c a nh ng ngư i trong ngôi nhà l i g i tính hi u kỳ c a nh ng k ăn không ng i r i trong khu ph . ca hát ngay t h ng ñông. Nhìn Cosette s ng.Jean Valjean m m cư i nói v i cô và trong lúc ñ a tr hoan h th s ng h nh phúc. ñ cho cô nô ñùa. Hai tâm h n k t h p nhau ñ s ng. Jean Valjean có s th n tr ng là không bao gi ra ngoài ban ngày. D y Cosette ñ c. say mê nơi ông ñ u ñ d n v cô bé ñó. không ñòn roi. Không công vi c ph i làm. Bà ñã c th h i chuy n Cosette nhưng cô bé vì tính kín ñáo t nhiên ñã không h môi. Cosette thì mang ñ n m t bình minh trìu m n. T t c nh ng gì th m thi t. M i bu i chi u. Căn nhà ông ch n có m t v ngoài b n th u và m ñ m g m nhi u gian phòng t i tàn có s n ñ ñ c cho nh ng ngư i nghèo kh thuê mư n. ông nghĩ chính v i ý nghĩ làm ñi u x u. Ban ñêm ông không ng . Nhưng lúc ông ñ t vào bàn tay ñưa ra m t ñ ng ti n. Th mà Jean Valjean v n gi t mình. ngư i ăn mày b t ng ng ng ñ u lên và nhìn ông ch m ch m. Bà lão ñó lo vi c trong nhà cho Jean Valjean làm b p. ông tìm nh ng ñư ng bên c a các ñ i l v ng v nh t và bư c vào các nhà th vào lúc s p t i ông thư ng ñ n Saintmédard là nhà th g n nh t. Còn cô. ñôi khi m t mình. Jean Valjean b t ñ u d y cô h c. . ông v n s ng cô ñ c. ð nh m nh ñã xóa nhòa s phân ly ñó. V chăng cô bi t r t ít ñi u và trong h nh phúc hi n t i. ký c v cu c s ng ñã qua c a cô v cu c s ng ñau kh cũ ñã xóa nhòa trong trí nh c a cô. ðôi khi trong lúc cô ñánh v n. và ông run lên vì sung sư ng. Ông chưa t ng yêu m t th gì trên cõi ñ i này. ông ñi d o m t hay hai ti ng ñ ng h . B n năng c a Cosette tìm ki m m t ngư i cha cũng như b n năng c a Jean Valjean tìm ki m m t ñ a con. ñó g n như là t t c cu c s ng c a Jean Valjean. tr thù s b t công c a xã h i mà ông ñã h c ñ c trong nhà tù. Dư ng như ông ñã nh n ra khuôn m t kh ng khi p c a Javert. Khi ông không d t Cosette theo thì cô l i v i m t bà lão tr trong m t gian phòng t i tàn c nh phòng h trong cùng ngôi nhà. ông th y lòng mình rung ñ ng. Nhi u tu n l trôi qua. T hai mươi lăm năm nay. ý nghĩ ñó ñưa t i vi c d y m t ñ a tr ñ c. khác bi t nhau v tu i tác tương ñ ng nhau trong s tang tóc. M t bu i chi u khi Jean Valjean tr v nhà ông trông th y g n như trư c c a phòng mình m t ngư i ăn mày ñang v a cúi ñ u v a ñưa bàn tay ra và l m b m.Cháu c chơi ñi? . Năm mươi năm cách bi t ñã ñ t ra m t s phân ly sâu s c gi a ngư i ñàn ông lu ng tu i ñó và ñ a tr kia.

ông ôm cô trong hai cánh tay ñ có th ñi nhanh hơn. nh ánh sáng m t ng n ñèn ñư ng. có m t pho tư ng ñen ñúa im lìm. . Ông t i b sông Seine. ông ñi qua nó trong bóng m t chi c xe bò cũng ñi như ông bên ph i. Jean Valjean lao v phía ch l ñó.. m t cái bóng ñang di ñ ng. Nhưng ông ñã quy t ñ nh không tr v ngôi nhà ñư ng Vignes n a. Ông ñi vào ñư ng Postes. . Jean Valjean lùi l i. Ông bư c tr lên phòng mình. ông l i thoáng th y nơi con ñư ng nh và con ñư ng l n nơi ông s p s a nh m hư ng ñi t i. Ông n m tay cô và h bư c ra ngoài. Ông vào m t con ñư ng nh bên hông và sau ñó ông d ng chân ch n ch : M t con ñư ng v t ngang t o thành cái n n c a con ñư ng nh này. chăm chú nhìn m i phía trên ñ i l . cái cây ñó. con ñư ng có hình d ng m t ch Y. h n ph i bao quanh m t khu vư n ba c nh kia. M t nhánh cây ñi n ma xu t hi n trên m t ch l c a b c tư ng. T ch c a mình. M t kho ng không ñ y m t kh c ñ ng h ngăn cách Jean Valjean v i v c sâu hãi hùng khi ñang m ra trư c m t ông l n th ba. Cu i ngõ c t ngư i ta th y hi n ra m t b c tư ng l n màu tr ng. Con ñư ng nh nơi Jean Valjean ñang ch n ch run r y. Khi băng qua ñư ng Pontoise. Dĩ nhiên ông ñang b bóng ma ñó rình r p.ð n ñây con. ba ngư i ñàn ông ñang bư c theo ông khá g n. còn Cosette thì hãi hùng mà không bi t t i sao. Ông nén hơi th . Ông v ch nh ng l i ñi ngo n ngoèo bi n hóa trong khu ph Mouttetard. nh ng con ñư ng có v v ng.N u tình c tìm ra d u v t c a mình. ch ñ i. nh ng kho ng ñ í không xây c t. M t ngã cho phép ông vư t lên trư c nh ng ngư i ñang ñu i theo ông. Ông th nh nhõm. Bên ph i nó n i dài thành m t ño n gi a nh ng nhà kho và nh ng nhà ch a lúa và t n cùng b ng m t ngõ c t. Ông nghe có ti ng bư c nh p nhàng c a nh ng ngư i lính. Cosette ñã th m m t. Hai ba l n quay l i nhìn phía sau ông không th y gì. Không có ai phía sau ông. ông th y c u Austerlitz trong su t chi u dài c a nó.Ông nh th m. Ông làm m t cu n m t trăm trong mà ông c t trong t và cho vào túi. ñó còn là Cosette m t ñi mãi mãi. con ñư ng nh ch y kho ng hai trăm bư c thì g p mti con ñư ng l n mà dư ng như nó là m t nhánh r . t nh th m r ng n u ông ñ n nh ng ch ñ than c i. m t ý ñ nào. Và nhà tù l n này không ch là nhà tù ñơn thu n. ði ñư c kho ng ba trăm bư c. ông không có m t k ho ch nào. ðó là m t ngư i ñàn ông ñang ch n ngang. ðó là giây phút kh ng khi p. l i thoái có l phía ñó. Th là ông b t ñ u ch y. .Ông b o Cosette. bư c xu ng.Và ông v i vàng r i kh i ñư ng Pontoise. cô im thin thít. . ph n nào yên tâm. H n ñã cho m t ngư i c a h n ch n l i thoát ñ c nh t trong lúc h n ñư c h tr và bám sát Jean Valjean m y trăm bư c phía sau. ông th n tr ng nhìn l i phía sau. Làm gì bây gi ? Javert có v như không bao gi m t d u v t và s p t i ñây h n s d n con m i c a h n vào mê cung c a nh ng con ñư ng nh thu c khu Petit-picpus mà h n quá rành. ông th y rõ. ðo n ông kh m hé cánh c a. nh ng kho ng ñ t tr ng tr t. Ông v i vàng ñi vào con ñư ng nh Chemin-Vert-st-antoine. Lúc s m t i. Nhưng trong lúc Jean Valjean suy nghĩ t i vi c r phía trái. Ông không th y m t bóng ngư i nào.23 - . Tr n ngày dài c trôi qua như th . B n bóng ngư i v a bư c lên ñó. và ông ti p t c bư c ñi. . Ông không bi t mình ñi ñâu. . Ông vào ñó theo nhánh bên ph i d n v phía ñ ng ru ng. Jean Valjean ñi t i m t quy t ñ nh. nhưng trư c khi bư c vào ñó. ông có th thoát thân. xa xa trong bóng t i. v phía khu vư n cây. C u Austerlitz trư c m t ông. Nhi u l n ông nh n ra m t bư c chân lén lút lư t qua. ngư i ta cũng l c m t thôi.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ông có th nghe t ng ti ng ñ ng nh trong nhà. m t trong ba ngư i ñó có dáng d p d s c a Javert. M ng lư i t t si t l i Jean Valjean nhìn b u tr i m t cách tuy t v ng. Nhưng khi quay l i l n n a dư ng như ông th y nơi ño n ñư ng ông v a ñi qua. B c tư ng trên ñó ngư i ta trông th y cây ñi n ma cao kho ng mư i tám piê nhưng nó ñã cũ k và có nhi u ch . R i ông ñi vào m t con ñư ng nh ch t h p và t i tăm. Bên trái.Ông b o Cosette. Jean Valjean rùng mình như m t con v t b truy ra d u v t.ð n ñây! . m t bên ñư c vi n b ng m i m t tòa nhà v i nh ng tư ng thành nghiêm ng t.

cúi xu ng. . s ñ n l nh ngư i. Ông ñ ng d y. h t ñ u lo s v i nh ng bư c chân ñi ñi l i l i ñó. Ngôi nhà g ch mà Jean Valjean nương theo cái mái ñ tu t xu ng. Và ông nhìn quanh. Jean Valjean th y Cosette ñang run r y. Tôi cho r ng ông ta ñang ngõ c t này. Bư c chân c a nh ng ngư i tu n thám do Javert hư ng d n ñang ti n l i g n. Ngư i ta nghe gi ng nói vang d y c a Javert. Ông lay m nh cô. Hãy ñ ta làm. Jean Valjean nín th . ðôi m t to c a cô ñã nh m nghi n.Cosette nói.Ph i chăng nó s p ch t? . Con ñ ng nói gì c . ngư i ta không th y có ánh sáng bên trong.Hãy l c soát ngõ c t này! ðư ng Droit-mur ñã có ngư i gi . các tư ng trên có nh ng mi ng lư i ng khói như các nhà tù. ðôi m t tuy t v ng c a ông b t g p ng n ñèn ñư ng c a ngõ c t. Cosette run r y nép sát vào ông.Ông cu ng quít nh th m. Tòa nhà l n ch y d c ñư ng Droit-mur và con ñư ng nh Picpus nhô hai m t ti n vuông góc ra khu vư n. N u con la lên. có v là m t nhà kho ñã hoang ph . n u con khóc thì bà ta ñang rình con ñ y Bà ta t i ñ cư p l i con. Cô bé ñã l nh cóng. m t n a c m c ñ y. ông bò trên b c tư ng. Và ñúng vào lúc ñó ông trông th y m t ngư i ñàn ông xu t hi n trong khu vư n. Cái gì ñang ñi t i ñó cha? . Cosette rùng mình. Nh ng ý ñ nh kh ng khi p băng qua ñ u ông m t cách h n ñ n. Jean Valjean c i giày và v ném qua b c tư ng. ngư i ta soi sáng các con ñư ng b ng nh ng ng n ñèn ñ t cách kho ng và có m t s i dây bu c vào ñư ng rãnh c a m t cái tr . Jean Valjean buông mình lư t ñi d c mái nhà v a ñ Cosette không bi t vì hãi hùng hay vì can ñ m mà cô bé nín c th . con ñư ng nh Picpus cũng th . Ngư i ta nghe ñám ngư i tu n thám ñang lùng s c kh p ngõ c t và con ñư ng. r i ch y vào nhà kho. Làm th nào v a ôm cô v a leo lên? . R i nh ng ti ng m ĩ cũng d n d n t t ng m. Ông t nh . Jean Valjean b c cô trong chi c áo rây ñanh g t c a mình.Jean Valjean nh th m.Bà Thenardier ñ y. M t n a phút chưa trôi qua ông ñã quỳ g i trên b c tư ng.Cha ơi! . Gió th i xào x c qua ñám c khô nơi ñ u tư ng t o thành m t ti ng ñ ng d u dàng. Cô không tr l i. con tôi s p ch t. .Su t! . li ng báng súng gõ vào ñá. T t c các c a s ñ u b ng song s t. Hơi th cô ñã y u l m r i và ch c t l ng m. Vi c ñ u tiên c a Jean Valjean là tìm l i ñôi giày và mang vào chân. d ng bư c v i nh ng c ñ ng nh p nhàng như ñang kéo m t cái gì trên m t ñ t. Hai bàn tay cô hơi b sư t.Ph i có m t s i dây. qu n m t ñ u quanh ngư i Cosette sao cho kh i không th gây thương tích cho cô bé ñ i v i ông là chuy n di n ra trong m t phút.Jean Valjean v a ñáp v a rà l i nh ng nút dây . v i ñây ñó nh ng l i ñi hai bên vi n nh ng cây nh th p bé âm u và nh ng chi c băng ñá ñen ñúa vì ph ñ y rêu.Con s quá. Ngư i này có v kh p khi ng và trong m i bư c ñi c a ông ta ngư i ta nghe có ti ng khua nho nh . Jean Valjean v a t i ñư c m t nghiêng c a mái nhà và chưa r i b c tư ng thì có ti ng bư c xôn xao báo hi u ñám tu n thám ñã t i.24 - . Ông ñ t Cosette n m trên m t ñám c i và rơm. Ông không còn nghĩ t i ni m im l ng ph i gi l n s dè d t. r i cùng Coscue ñi vào nhà kho. c n ch t ñ u dây bu c Cosette và nương theo nh ng ch l i lõm mà leo lên d c theo b c tư ng m t cách l ng l v i m t v thành th c tuy t v i. ñ u óc r i r m. . Dùng dao ch t s i dây. ti ng Javerl g i ơi i ñám công an. Nhưng cái khó là Cosette. B n lính và công an ñ xô t i. Sau ñó ông kéo cô bé lên. não ru t. tr l m là trong mư i lăm phút cô ph i có l a ñ sư i và n m trên m t chi c giư ng. Hai k ch y tr n ñang trong m t khu vư n có dáng v l thư ng.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ìôi lõm nơi m t ngư i tù kh sai ñáng b c th y trong ngh thu t vư t ng c có th tìm ra nh ng cái b c ñ leo lên. . . . T t c chìm vào im l ng. ñ n m t mái nhà áp vào ñó ñang ñ xu ng theo m t m t ph ng thoai tho i nghiêng v a lư t qua cây ñi n ma. cùng nh ng ti ng ch i r a l n v i nh ng l i l mà ngư i ta ch ng nghe ñư c gì. R i cõng cô trên lưng. Vào th i ñó.

Xin ông hãy hi u cho tôi. nhưng v i vi c ñó ông v n không ra kh i ch này ñư c. Jean Valjean lùi l i.Ông không nh tôi sao? Có ph i bây gi thánh th n ñã ñi c r i ch c? Tôi là ngư i t ng ñư c ông c u m ng. b i tôi bi t ông.Tôi có m t căn l u bi t l p ñ ng kia. trong m t xó không ai trông th y. Ông mong ñ i m i ñi u.. Chúng ta s ñi tìm ñ a bé. . ðúng th c tôi giúp vi c cho giáo h i. Th nhì. Ánh trăng soi rõ khuôn m t ho ng h t c a Jean Valjean.Qu v y! . Ông th y ñó. tôi ñã t ng t a cành cho cây. Còn cô bé thì còn d n a. nhưng v i các n tu thì ông c n ph i bư c vào qua cánh c a.. Ông rút bó gi y b c trong túi b c gi lê c a mình. Tôi s nói v i bà ông là em tôi.Lão Fauchelevent. ông Madeleine . ông ñ ng tìm hi u gì thêm. ðó là ñi u giúp tôi ñư c m b trên ch p thu n l i yêu c u c a tôi v “c u em c a tôi”.Fauchelevent v a nói v a gãi ñ u. tr ñi u ñó ông h i gi ng khàn ñ c. Ông h a ch ? Bây gi ông hãy ñi v i tôi. ñúng v y.lão có nghĩ r ng tôi s là m t ngư i làm vư n thích ñáng không. Lão không tin r ng ñi u ñó có th ñư c sao? .ðó là chuông báo t . Có ba phòng.Jean Valjean v a nói v a v nh tai nghe. . Và r i các bà có ñám h c sinh n i trú.Jean Valjean v a nói v a n m tay ông lão . Tôi có m t ngư i em ñã ch t t i châu M .Jean Valjean h i. . ông Madeleine? Cu i cùng có th ông t trên tr i rơi xu ng l m. Có th bà s b ng lòng nh n ông v i tư cách ph làm vư n..Ông có m t gian phòng không? . l n gi ng . Và ông th rn nghĩ : ðây là cơ h i t t ñ Cosette ñư c h c..Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Jean Valjean bư c th ng v phía ngư i ñàn ông. . .ðúng r i.Ông ti p l i.Ông th trư ng.. .Ti ng chuông ñó là gì? . trong nhà này. ..Ông mu n tôi làm gì ñây? . Ngư i ñàn ông nh y nh m và ngư c m t nhìn lên. viên y sĩ. Ngư i n tu m i ch t ñã yêu c u ñư c chôn c t trong ch hát kinh c a giáo ñư ng.M t trăm frăng? Ông ñư c m t trăm frăng n u ông cho tôi tr qua ñêm nay. . Tôi s g p nó m i ngày. H b o r ng ư c nguy n c a sinh linh ñáng ñư c tôn tr ng hơn lu t pháp.T t l m. . m t chai rư u và hai cái ly. trư c h t ông ph i ra ngoài ñư c .Lão Fauchelevent. sau m ñ nát c a tu vi n cũ. Th là m Th p t giá s an ngh nơi m mong mu n. . cha tuyên úy. V i tôi.Ông là ai và ngôi nhà này là gì? .Jean Valjean m l i .tôi ph i l i ñây. ông Madeleine có ph i? . và ñ l i trong nhà này. Ông không nh n ra lão Fauchelevent này sao? Ngư i làm vư n c a tu vi n Picpus.Ngư i ñàn ông kêu lên. Jean Valjean ñ n bên ông ta và nói l n : . Con bé Cosette c a tôi s tr thành h c sinh n i trú trong tu vi n. Ch có tôi.25 - . ðàn ông không ñư c vào ñây. Trong tu vi n này ch có nh ng n tu thu c dòng tu kín. xin ông tùy nghi sai b o lão già ch t phác này . tôi ph i ph kín nh ng trái dưa vì s tr i ñông giá. ông t trên tr i rơi xu ng. Th nh t ông ñ ng nói v i b t lu n ai v nh ngagì ông bi t v tôi. Hôm nay ông có th làm cho tôi ñi u tôi ñã làm cho ông không? M t ni m vui t m làm bi n d ng m t mày Fauchelevent.Bây gi tôi xin yêu c u ông hai ñi u.Jean Valjean nói. .Tôi r t ñư c m b trên thương. Có ñi u là ban qu n tr ñã g i ñ n m t .Kìa.Không ñư c ñâu. nh ng cô bé tu i t b n ñ n mư i sáu mà h lo vi c giáo d c. Jean Valjean m c l i chi c rây ñanh g t vào ngư i và ng i trư c m t lão Fauchelevent b y gi ñã ñ t lên bàn m t mi ng phô mát. ðây là d p cho c u y s ng l i.Này lão Fauchelevent.c a lão làm vư n. .Ngư i ñàn ông nói. kh e th t! . ..Ông b o có nh ng cô bé ñây à? . Nhưng các bà mu n ph t l nh ng quy ñ nh c a c nh sát. ông ñây mà. Cosette h ng hào tr l i nh ñư c sư i m. và ngôi nhà này là nơi ông ñưa tôi t i. . cô ng trên giư ng. bánh mì h m.Ông nói gi ng m i lòng. . .. ðó là ñi u b c m ñoán. Hôm nay m t n tu ñã ch t. Th i tr tôi ñã t ng làm vi c v i ru ng ñ ng. Su t ngày các bà lo c u nguy n. . Ngư i ñàn ông ñang cúi ñ u và không th y ông bư c t i. Nhưng mà nói cho cùng ông làm th nào ñ vào ñây. .xưa kia tôi ñã c u m ng ông. Non n a ti ng ñ ng h sau.Này! .

tôi s nói cho ông rõ. . sau cu c vi ng thăm c a viên y sĩ khám ngư i ch t. . kho ng ba kh c ñ ng h trư c gi nghĩa ñ a ñóng c a.Fauchelevent kêu lên trong cơn b i r i. Và gi ñây lão làm vư n ñã th y yên tâm vì trư c m t ông ch còn cái khó .ðúng. Sau ñó còn l i m t mình tôi v i lão Mestienne.Fauchelevent h i k l m t. ðó là tôi.Jean Valjean ôn t n nói . ông s d n ngư i em và cháu ông t i tôi. Cô ch c n l ng im. . ph i n p ph t.ði u ñ c nh t khi n tôi lo. B ng ñâu trong lúc ñoàn xe s p qua ngư ng c a nghĩa ñ a. .Mi n không có gì phi n hà. Th là tôi ñã có cách ñưa ông vào ñây. tôi ph i ñ ñ t cho ñ y ñ ngư i ta không th y nó r ng và tôi s ñưa nó ra nghĩa ñ a Vaugirard. .Sau vi c chôn c t. Bà ta ñi c. Cosette ñư c ñưa t i bà bán rau qu mà không g p tr ng i nào.Th t ra. Và Fauchelevent ñã ñưa Jean Valjean tr v mà không ai trông th y.trong cái áo quan c a ban qu n tr ông s không ñ ñ t vào.Ông nói. . Sau ñó cô bé s tr v v i ông. bên c nh Fauchelevent.là nh ng gì s x y ra t i nghĩa ñ a ñây? . trong m t gian phòng phía dư i c a giáo ñư ng nơi ñ t áo quan c a nhà ñòn. Tôi s l y cái th c a lão ta ñ tr vào nghĩa ñ a.không còn cách nào khác.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo cái áo quan. ông s làm cách nào ñ ra ngoài . . M b trên c a tu vi n ch p nh n giúp ñ ngư i làm vư n t n t y. . . V i cô bé thì không gì d hơn. Lão ñưa m t quanh qu t tìm lão Mestienne. Tôi có c a sau m ra kho ng sân. . T t c di n ra theo ñúng ý ñ c a Jean Valjean. m t l sinh.K ñào thoát thì không ho cũng không h t hơi bao gi .M i vi c s t t ñ p. . chi u dài cái áo quan là bao nhiêu? . Ai là ngư i ñóng ñinh nó? . ông s găm m t ngư i s ng trong ñó.Fauchelevent kêu lên. m t ñám tang v i áo quan ph m t t m ra tr ng theo sau là m t linh m c trong áo l tr ng. Thi th c a m Th p t giá ñư c ñ t trong h m m c a tu vi n. ph i quy t ñ nh thôi: ho c b b t nơi ñây ho c ch p nh n ñi ra ngoài b ng xe ñám tang. Cái áo quan ñó. Phu ñám ma s khiêng áo quan và ñưa ông xu ng huy t.Bà nói v i lão Fauchelevent. tôi gõ. Cô n m dư i t m v i b . . t i c a nghĩa ñ a Vaugirard. Linh m c s ñ c kinh.26 - . Tôi có cái gùi trên lưng (tôi thư ng mang rau ñ u ra ngoài). . . ho c lão s say bí t ho c lão không say. Ph i th m i ñư c Nhưng còn ông. Nhưng lão này chưa t i. Ch ng lâu la gì ñâu. Lão Fauchelevent. là m t b m say trong ñám b n tôi Chuy n này s qua thôi. . tôi s ñ rư u cho lão say nhè.Fauchelevent nghĩ th m.Tôi. Hôm sau. . hai phu ñám ma và lão Fauchelevent. Jean Valjean ñưa bàn tay ra cho Fauchelevent.ðư c r i.. . Tôi s ñ cô t i nhà m t bà lão bán rau qu mà tôi quen bi t t i ñư ng Chemin-vert.Và n u ông ph i ho hay h t hơi thì sao? . Tôi s d n lão t i quán Bon Coing. Cô bé thay ch rau ñ u.Anh là ai? . Ngư i ñào huy t c a th xã.. Ngư i ta s t i trư c sương mù m t chút.Ông à? . khi tr i s p t i. Chính nh nh ng công vi c ñó mà tôi nghĩ ông s ñư c ch p nh n như ngư i ph làm vư n t i ñây.Fauchelevent làu bàu . .Tôi ch c ch n s kéo ông ra kh i huy t.Sáu piê . lão Mestienne.N u chuy n này mà tr nên kh ng khi p.ðó l i là ñi u tôi không lo.Xong r i. . Nhưng làm sao ñưa ông ra kh i ñây ch ? Cái khó là ch này. và bà ta có m t cái giư ng nh . Và tôi s b i ông lên. Bà ta s gi nó cho t i ngày hôm sau.Lão Fauchelevent. Tôi s hét trong l tai bà ta là tôi d n t i bà ta m t ñ a cháu c a tôi. . Trong hai ñi u ph i có m t. m t ngư i có dáng d p m t tay th thuy n. Ngư i gi c a m . . c p trong mình m t cái cu c ñ n ñ ng sau xe tang.liên quan t i nghĩa ñ a.Ngư i ñào huy t.cũng quá d . .Jean Valjean ti p l i .Ông có m t mũi khoan ch ? Ông s khoan vài cái l nh quanh mi ng và ông s ñóng ñinh mà không c n ép ch t t m ván trên. B i tôi s ñưa ông tr v ñ nói chuy n v i m b trên. b i mu n ñi qua khi c a n o ñã ñóng ngư i ta ph i trình th n u không.

anh b n. T i quán Bon Coing.Gribier nói . nh ng t thu c nghi l tôn giáo vang d i trong tai lão làm vư n như ti ng chuông c p báo. Ý th c. ngư i gác nghĩa ñ a không bi t gì ñâu.À? Lão Mestienne ñã ch t! ðó là m t tay c có th cùng anh nh m nháp h t m t vò ñ y.ð sau ñã! . .Ngư i ñào huy t v a nói v a ném m t x ng ñ t th ba. . Xe tang d ng l i nơi góc nghĩa ñ a dành cho các n tu Phu ñào huy t ñang cho áo quan xu ng. Tôi bi t rõ nh ng mánh l i cùng ñư ng ñi nư c bư c ñây. Th ñ y. Gribier cong ngư i xu ng và túi áo vét h n m hé. .Có th anh không ph i n p mư i lăm frăng ti n ph t. Cái nhìn cu ng quít c a Fauchelevent vô tình rơi vào trong cái túi ñó và d ng l i ñó M t tr i v n chưa l n khu t nơi chân tr i. . . t i ngày ngư i ta ñào huy t cho mình thôi. tôi s gi ngư i ch t ñư c an toàn.Chúa ơi! . Mư i lăm frăng ti n ph t. .ðúng là lính m i! .Mình thua r i! . khi xúc ñ t. lão như ñang h i sinh. lão ch t r i.Ông Madeleine. . Fauchelevent nh th m.Trư c tiên là công vi c.Tôi tr ti n. lão p úng. Tôi ñã già. .ðúng. M t h n xanh như tàu lá.Gibrier nói. Fauchelevent b t cư i. Anh không có thì gi ñ l p ñ y cái huy t. nhưng mà n u u ng.Tôi n ông c cu c ñ i. lão ti n b i .Cái gì? .Tôi ch u ng bao gi . . . . K nào c n ly t c là t c là c n lòng mình ñ y. .H n kêu lên. . Tôi s cho anh m t l i khuyên c a bè b n. h n ngư i ta s có b m t c a Fauchelevent b y gi . Lão nhào xu ng huy t ñúng hơn là bư c xu ng. ñ u xu ng trư c. và h n co giò ch y.Tôi không có th . Khi xong vi c. lão th y h n ñang cúi xu ng và n sâu cái x ng vào ñ ng ñ t Bây gi lão kêu lên : .Này! . ðúng vào lúc y.27 - .Fauchelevent nói.Gribier ñáp. Ngư i gác c a s m cho anh. Anh hãy ch y bay v nhà. ánh sáng ban ngày hãy còn ñ ñ lão có th nh n ra m t v t màu tr ng trong ñáy túi hé m ñó. h n có x n không ñây? . Chúng ta s u ng. anh không ph i tuy t v ng? . Fauchelevent rùng mình.b i ông quy t cho b ng ñư c thì tôi ñ ng ý.Th nhưng ph i làm quen v i nhau ch ! .Ngư i ta không quen nhau n u không cùng u ng v i nhau.Này lão. Lão không hi u b ng cách nào nh ng vai ph c a v bi k ch b ng bi n ñâu m t. l t túi rày ñ n túi khác r i l n c túi trong lưng qu n.Fauchelevent nh th m. Trư c thì không bao gi . Ba ñ ng trăm xu! . ðó là t m th c a ngư i ñào huy t. Anh có bi t n u không có th ñ ra ngoài thì b ph t mư i lăm quan không? Gribier l c túi. . Fauchelevent nhanh tay ch p l y và b nó vào trong túi mình.Nhưng mà ñi ñi ch ! . Tôi tên là Gribier. Lão tái m t. . Nào. . hãi hùng tr l i v i lão khi còn l i m t mình lão v i ngư i ñào huy t c a thành ph . . ngư i ti n nhi m c a tôi m i ñào huy t chôn k khác. Nghĩa ñ a s ñóng c a trong năm phút n a. .Khi chúng ta ñã l p ñ t lên ngư i ch t ñã . Sau Napoléon có Luois XVIII. Fauchelevent l o ñ o. Nó trũng ñ n khi p ñ m. Ch c tôi ñã quên r i. . r t ñ i bi t ơn. Nhưng ngư i ñào huy t là lão Mestienne kia mà. l y th và tr l i ñây. Anh có th thì không ph i n p gì c . Còn tôi trong khi ch ñ i. ch c n a ta ñi u ng v i nhau nhé. m t ý th c ngây d i.Ông nói trong lúc Gribier ném m t x ng ñ t th tư vào huy t. . . Sau Mestienne có Gribier.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo N u ngư i ta còn s ng sót sau khi lãnh m t viên ñ n ñ i bác gi a ng c.Fauchelevent nôn nóng kêu lên.Fauchelevent p úng. v linh m c ñ c kinh.Anh có th không ñ y? M t tr i s p l n r i C a song s t c a nghĩa ñ a s p ñóng.Gribier v a nói v a ném m t x ng ñ t lên áo quan. H n l i ném m t x ng ñ t. ñ tư ng nh lão Mestienne.Rư u. Rư u Argenteuil. và lão kêu lên gi ng ho ng h t.

. T nay ông ñã tr nên chính th c. Ngay vào bu i chi u.Chúng ta hãy ra nhanh kh i ch này. B ng m t bàn tay run r y lão làm vư n làm b t n p áo quan. . Jean Valjean và Cosette ñư c ch p thu n trong tu vi n. xanh xao. cô ch y v phía căn l u c a nh ng ngư i làm vư n và cô làm cho nó tràn ng p ni m vui. Cosette l n d n. . Ông Madeleine! Ông Madeleine! Ông th trư ng! Ông y không nghe tôi nói gì. Tôi nói ñúng mà. T t c nh ng gì bao quanh Jean Valjean. Fauchelevent xu t trình cho ngư i gác c a th c a Gibrier và c a lão. luôn luôn ngư i ñi ra ngoài v n là ngư i anh trong anh em Fauchelevent.Jean Valjean v a nói v a ng i d y. ông th c d y nhìn các c a s phòng ng c a mình.Tôi ñã c u ông y như th này ñây. M i ngày vào gi chơi. C hai ngư i cùng chôn cái áo quan tr ng r ng. . . t t c d n d n t a vào tâm h n ông s im l ng. các bà s ñ ý th y r ng m i l n ph i mua hàng ngoài. . .Fauchelevent v a nói v a xoa tay. Ngày hôm sau ngư i ta trông th y cu i khu vư n. Khuôn m t c a Jean Valjean hi n ra trong bu i hoàng hôn. Lão ñ nh b ng ngay vào bu i chi u s báo cho ngư i ñào huy t c a thành ph bi t r ng lão ñã th y cái th c a h n dư i ñ t và ngư i gác c a gi nó cho h n. cô bé ñư c phép bên ông trong m t ti ng ñ ng h . Nhi u năm c th trôi qua. B i ông quá t t nên cô m t m c yêu kính ông.Fauchelevent kêu lên. ít nói. s gi n d . Ba phút sau h ñã ra kh i huy t.Cám ơn ông Madeleine.Jean Valjean nói.28 - . Jean Valjean ñã ñư c yên ch . hai m l nh m nghi n. Ý ki n c a ông tuy t di u. B n b c tư ng c a ông mai ñây tư ng trưng cho vũ tr ñ i v i ông. Trong tu vi n. ni m vui. Ông thư ng nghĩ ñó là hai ngôi nhà c a Thư ng ñ ñã l n lư t thu nh n ông vào hai kho ng kh c nguy kh n c a ñ i ông.Tôi ñang ng mà! .Các v n tu b o. Ông y không mu n tin lôi. Trái ñ t này ñã bóp ngh t ông y.À! ông Madeleine. Lão b t khóc n c n v a vò ñ u b t tóc. Ch t như th này ñây. nh ng ñ a tr nói cư i vui v . V chăng cũng may là Jean Valjean lúc nào cũng l ng l . tu vi n im ng. hương thơm. hai ngư i ñàn ông ñang c m cúi ñào x i bên nhau. B t ch t lão nh y nh m: Jean Valjean m m t và nhìn lão. . Tr n trái tim ông m m ñi trong tình c m bi t ơn và thân thương. Jean Valjean gi ng như m t hòn ñ o vây b c b i nh ng h sâu. ngư i kh p khi ng và không h là ngư i kia. và th y Cosette v a ñ ñ ñư c h nh phúc. dư i bóng cây. . . Ngư i ta g i ông là Ultime Fauchelevent. b i t hơn m t tháng nay Javert v n quan sát khu ph .Ông y ch t r i! . khu vư n im ñơm ñ y bông. Và lão s p quỳ xu ng g i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Không có ti ng tr l i.Tôi l nh quá. Jean Valjean nhìn các c a s l p h c c a cô. và ban ñêm. Nhưng h không chú ý ñ n chuy n ñó. Vào gi ñã ñ nh. ð n c a song s t. Gi ñây thì ch ng còn gì tr ng i n a. Gi chơi k t thúc. . R i h d i bư c. ñây ông th y b u tr i v a ñ ñ tâm h n ñư c thanh th n. Bây gi thì ông hãy ra kh i ch này.Ông nói nh gi ng như th . Tóc Fauchelevent d ng ngư c : .ðó là m t ngư i em c a lão Fauchelevent . khi Cosette tr l i tu vi n. m t con ngư i như ông y! Th là ñâu còn Chúa thi n phúc n a. nh ng ph n uy nghiêm và gi n d . N u các v n tu có v gì ñó như cái nhìn c a Javert.

d u dàng và ñ y t tin trên m t khuôn m t xinh ñ p. Ông ch g i ngư i con r ông là “tên cư p sông Loire?” Ngư i con r ông ñã t ng là m t trong nh ng ngư i anh hùng trong quân ñ i cách m ng và ñ ch . Sau nh ng năm trung h c. T i nh ng nơi ñó. . ñang canh th c. và ông kêu lên: “Con trai tôi không ñ n! Tôi ph i ñi ñón nó”. trông rõ. ñư ng Filles-du-calvaire s 6. Ngày c u v a ñư c mư i b y tu i. khi ngư i ta nói trái ý ông. c u ñư c m t bà giúp vi c già ti p trong nư c m t ràn rua. Gillenormand là m t lão già ng ng n. nói to. Ông còn ñ ba mươi hai cái răng và ch mang kính khi ph i ñ c ông còn m t l i t c kho ng mư i lăm nghìn ñ ng frăng. Nh ng lá thư vì b n ph n do dì c u ñ c cho c u vi t vào ngày m t tháng giêng và vào ngày Sinh Georges và ngư i ta b o là ñư c ghi trong t p công th c nào ñó. R i ông bư c ra kh i phòng và ông ñã ngã xu ng trút hơi th cu i cùng trên n n lát g ch vuông c a phòng ñ i. ñư ng hoàng và trong sáng ñ n nghi t ngã. ngư i cha ñành như ng b v i cõi lòng tan nát và còn ph i ch p nh n nh ng ñi u ki n nghi t ngã c a lão tư s n già nua cao ng o và c ng ñ u: ông ñã không bao gi tìm cách g p l i c u con trai Marius c a mình và làm cho c u yêu thương mình. ñ vô l i! v. Ông nói m t cách quy n uy: “Cu c cách m ng Pháp g m toàn b n vô l i”. Napoléon ñã g n huy chương cho ông t i Auterlitz. Dù sao c u v n là m t chàng trai cu ng nhi t và thanh cao. u ng rư u không pha nư c. . Vì quy n l i c a ñ a con. m t v linh m c già.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 5: Nhà ñ i tư s n Năm 1831.Ông Gillcnormand nói . Trong m i câu chuy n. ông bư c th ng. ñang ng m d u v t c a h trong tâm h n ñang r ng m kia. v trung tư ng quân ñ i nhà vua. ba que. Marius thư ng nghe nói t i “ch n tinh ñ o Corse” ho c “h u tư c Bonaparte”. ngư i b n ñ c nh t c a ông. ð i v i c u. Ngày mai cháu ñi Vernon. ông luôn l n ti ng quát tháo. Ông d n c u t i các phòng khách b o hoàng nơi ông v n lui t i. khi vào trư ng lu t. Nh ng ngư i theo ch nghĩa b o hoàng cu ng tín ñó ñòi xóa s ch nh ng trang ñ p nh t c a l ch s nư c Pháp. Ông Gillenormand ñòi nuôi dư ng ñ a cháu ngo i c a mình ñ ng th i hăm d a tru t quy n th a k c a nó n u ngư i ta không cho ông làm vi c ñó. Marius Pontmercy s ng g n ông ngo i. Ông r t cưng chi u cháu ngo i c a mình. Marius theo ch nghĩa quân ch và s ng kh c kh . ý tư ng v cha c u ch th hi n qua hai lá thư m i năm. ông Gillenormand ng t i khu ph Marais. Ông ñã quá tu i 90.Cha cháu b nh. . ðư c tin ñó Marius không xúc ñ ng l m.ð x lá. M t m i ác c m không kh c ph c ngăn cách ông Gillenormand và ngư i con r ông. Bên thi th c a ngư i lính già. qu ng ñ i và t hào.. ð n ñ i ngày sau. Ông Gillenormand ngư ng m dòng Bourbons và căm ghét cách m ng 1789. Ông s ng t i Vernon và vì không ñư c g n con. v. C u run r y trư c ông Gillenormand luôn nói chuy n v i c u b ng m t gi ng nghiêm kh c. và m i khi gi n. bu i chi u khi tr v nhà.cha cháu mong g p cháu. Do ñó mà c u không v i vã gì v i l i kêu g i c a ñ i tá Pontmercy..29 - . ông b t ñ u yêu hoa. Như th . ông v n thư ng th ng tay qu t roi lên cô con gái già: cô này cho ông cái c m giác cô m i tám tu i. c u th y ông ngo i c u c m m t lá thư trong tay. Ông Gillenormand mang ñ c tính tư s n cũ k c a mình b ng dáng v c a các h u tư c th k XVIII khi mang cái tư c h u c a h .ðây này nhóc tì. ông ñ i tá ñã ch t hai gi trư c ñó. ranh con! Tao ph i th y mày. như th i ñ i c a vua Jouis XIV. Marius . Ông s ng v i m t trong nh ng ngư i con gái c a ông ñã năm mươi tu i và chưa h l p gia ñình.Ông b o c u. . V i ông. Ngư i con gái khác c a ông ñã ch t khi sinh m t bé trai. ñ n ñây! Hãy tr l i ñi. s c phong cho ông c p b c ñ i tá và ph m tr t nam tư c trên chi n trư ng Waterlo. . ông giơ g y ñánh b a vào nh ng ngư i nhà c a ông. khi t i ch tr t i Vemon. C u không thích ông ngo i c u l m b i s vui v và tính vô liêm s c a ông khi n c u thương t n và c u cũng không vui gì ñ i v i cha c u. C u có ñôi m t to màu nâu s m. ông ñã ng i d y trên giư ng b nh dù ngư i làm ngăn c n.

Marius cho m nh gi y vào ví. Không còn th gì c a ông ñ i tá n a. M t c u v n khô kh c. ông không có d p nào khác ñ g p con mình. Ông ñ n vào gi kh c mà ông bi t ngư i ta d n ngư i con trai c a ông ñ n xem l mi sa.Marius nói trong cơn dao ñ ng . . Ngư i ta ngăn cách ông v i c u vì chính ki n! ðó là m t v ñ i tá c a Bonaparte. Marius ñưa cánh tay ra cho lão già n m và ñưa lão v ch tr .Hoàng ñ ñã phong tư c nam cho tôi trên chi n trư ng Waterloo. ông ñ i tá vi t thêm: “Cũng trong tr n Waterloo m t trung sĩ ñã c u m ng tôi. Trong t sách “Ngư i th y” c u ñ c t t c nhũng câu chuy n v n n c ng hòa và n n ñ ch . ba tháng tôi v n trông th y m t ngư i cha dũng c m tìm ñ n. t tay ông ñ i tá vi t : “Cho con trai tôi . Tôi ñã trông th y c nh ñó. c u có th nói r ng c u có m t ngư i cha r t ñ i yêu c u. N u con trai tôi g p ông y nó s làm t t c nh ng gì có th cho ông y”. m t lão già trông gi nhà th ñ n bên c u : . chính cha c u ñó V linh m c và ngư i t gái ñ u khóc. c u hào h ng v i nh ng trang báo cáo v quân ñ i vĩ ñ i trong ñó thư ng xu t hi n tên tu i Pontmercy. thư ng xuyên c trong kho ng hai. thân th nhi u nơi ñ y nh ng v t s o d c ngang ñó.Lão già trông gi nhà th kêu lên. C u yêu c u ñư c k l i t ng chi ti t nh nh t v ngày cu i ñ i c a ngư i ñàn ông quý hi m. Ông nhìn ñ a con và không c m ñư c gi t l . cao c và d u dàng ñã là cha c u. . ông ti p l i : . g n như không cho c u còn thì gi g p nh ng ngư i trong gia ñình Gillenormand. Marius ñang ngư ng v ng cha mình. Trên ñó có nh ng dòng này. th thôi. Th m chí có th c u cũng không bi t mình có m t ngư i cha. Ông có cái tên tương t là Pontmarie hay Pontmercy gì ñó. Sau ñám ma c u tr v Paris và ti p t c vi c h c lu t. Nh ng cu c dàn x p gia ñình ñã ngăn c n ông chuy n ñó. nó h c hành không ñư c nghiêm túc như trư c. Ch c ch n nó s x ng ñáng v i tư c hi u ñó”. ông ngo i và dì c u càu nhàu và nói v i nhau : . trung thành v i t p quán tôn giáo th i thơ u..30 - . Khuôn m t kh kính và uy nghi ñó. B i ch ñ vương chính ch ng ñ i tôi trong tư c hi u này mà tôi ñã ph i tr giá b ng máu. Ngư i cha ñó ñã hy sinh thân mình ñ có ngày ñ a con trai c a ông ñư c giàu có và h nh phúc. c u trai ngây thơ ñó! Còn ngư i cha thì v n l n khu t.. hai bàn tay ch p l i. không nghĩ gì t i cha c u n a. cha c u. và qua cha mình. . M t ngày n khi Marius ñi xem l mi sa t i Stsulpice.Th thì.Marius ñang b n tâm chuy n gì. trong hàng ch c năm tr i. Vi c nghiên c u ñó chi m h t thì gi cũng như tâm trí c u. C u ñã ng i trên gh tôi. Chính nơi g n cây c t này.ñó chính là cha tôi.À! C u là con c a ông y! . Th i gian sau này dư ng như ông có m t cái quán nh trong m t ngôi làng thu c vùng lân c n Paris. Khi c u xu t hi n trong gi ăn v i v m t xanh xao và lo l ng. C u th y t cu c cách m ng hi n ra khuôn m t vĩ ñ i c a nhân dân và t n n ñ ch . Ông Gillenormand sai ñem thanh ki m và b l ph c c a ông cho ngư i buôn ñ cũ. . Ti n bán m ñ ñ c ch x p x ñ trang tr i vi c chôn c t. Và khi ngư i thanh niên v i vàng ñ ng d y. Nhưng s lãng quên ñó ch kéo dài ñư c vài tháng. b i ông yêu quý c u. T hôm y cu c s ng chàng trai ñã thay ñ i sâu s c C u g p l i lão già trông gi nhà th và cha x Vernon. Trong thâm tâm c a mình.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo nhìn r t lâu ngư i ñàn ông. Ông ñ i tá không ñ l i gì. C u ch th y mình xúc ñ ng ñôi chút b i cha c u quá xa l v i c u.Xin l i c u. V i tôi ñây là nơi ch n ñã tr nên linh thiêng. mà c u trông th y l n ñ u và l n cu i. nó g i cho tôi nhi u k ni m. ngư i con ñáng thương. Cho t i b y gi n n c ng hòa và n n ñ ch ñ i v i c u ch là nh ng t quái l . Ngư i t gái tìm th y m t m nh gi y l n trong m t ngăn kéo và trao cho Marius. C u trai không ng cha mình ñang có m t ñó. nơi tôi có m t ngư i em là linh m c. con trai tôi s nh n nó và gi l y. t i Chelles hay t i Montèrmeil gì ñó. c u tuyên b t t c nh ng ñi u ñó ñ u t t ñ p.Thưa ông. . ông nói. C u tìm g p nh ng v tư ng mà cha c u t ng ph c v dư i quy n. c u b t ñ u ngư ng v ng ñ t nư c c u. Ông t i Vernon.Tôi r t g n bó v i ch này. Phía sau m nh gi y. Ngư i ñó tên là Thenardier. khuôn m t vĩ ñ i c a nư c Pháp. Marius ch còn l i mi ng băng tang nơi mũ. Vi c tìm hi u các giai ño n l ch s ñó c a nư c Pháp giúp c u t nh táo xem xét các cu c bi n ñ ng cùng các nhân v t.

Và Thenardier c chi m lĩnh v trí c a mình trong trái tim n ng nhi t c a chàng trai tr . Thenardier không ng giúp ông ñ i tá t nh l i. . ch k p c i chi c áo rây ñanh g t m c ñi ñư ng c a mình và ñi t m. V t ñ u tiên ông b t g p trên giư ng là chi c h p b c da l a màu ñen. C u ñ n m t ngư i th kh c và ñ t làm m t trăm cái th mang tên “h u tư c Marius Pontmercy”. Cô Gillenormand n n cái túi áo rây ñanh g t c a Marius. ông Gillenormand nói nh như nói v i chính mình : . Marius r t ñ i bu n phi n khi bi t ñư c t i Monttermeil r ng quán ñã ñóng c a. cu c s ng c a Marius ch t ñ i sang m t hư ng ñi khác v i hư ng ñi c a c u cho t i bây gi .ðây là m t m nh gi y thân thương.. Cô l y ra m t cái gói nh b c gi y xanh.Tu i tr ph i ñi qua thôi. . Ông m chi c h p và l y ra m t t gi y x p c n th n. .Ông ngo i c u b o. L i n a. . Th nh tho ng Marius v n v ng nhà nêu ly do tham d nh ng bu i ñi săn v i b n. M t m i sau hai ñêm h c t c.Ông nói v i cô Gillnormand mà ông ñã g i t i. Ông ta ñã l c l o m t cách tàn nh n trên ngư i ông ñ i tá tư ng ñâu ñã ch t nên b b l i nơi con l trũng Ohann t i Waterloo.Nó gi m nh gi y này trên trái tim ñó. Tr v sau chuy n ñi Vernon. v i ký c v ông và nh ng gì mà ông ñã chi n ñ u ñ b o v trong hai mươi lăm năm. C u âm th m v t b l p da b o hoàng cũ k c a mình. Th t ra ông ch quán ác ñ c không ph i là trung sĩ mà là k ñi tu t l i sau ñoàn quân và là k tr n l t xác ch t. Nh ng bu i ñi săn ñó có nghĩa là t i Vernon c u nguy n và khóc trên m ông ñ i tá. C u th y ông ngo i c u ñang c m trong tay m t t m th c a c u và khi trông th y c u. C u ñã c t trong chi c h p ñó lá thư cu i cùng c a ñ i tá Pontmercy. Chính lúc kéo ông ra t dư i m t ñ ng xác ch t ñ d dàng cư p ti n c a. . r ng Thenardier b phá s n và ngư i ta không bi t ông ra sao. Gi a h có t t c nh ng m i b t hòa c a chàng trai tr uy nghiêm ñ i v i lão già phù phi m.Và hai cha con l ng nhìn nhau trong m t ti ng ñ ng h .ði u ñó có nghĩa cháu là con c a cha cháu. Nhưng c Pontmercy l n Marius ñ u không th nào bi t ñư c r ng m t s tr trêu c a ñ nh m nh ñã bi n tên tr m ươn hèn ñó thành m t ngư i c u n n t n t y. vì nh ng ñ ng cơ ngu xu n. cháu c vui chơi! . . V chăng tính khí c a ông Gillenormand luôn gây thương t n cho c u. chàng trai tr th y c n l y l i s c sau nh ng gi thi u ng b ng cách ñi bơi.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo T t c nh ng s ñ o l n ñó di n ra trong c u và gia ñình c u không hay bi t v chuy n ñó.Cháu c vui chơi. không ai nói gì.”. C u tr nên cách m ng hoàn toàn và dân ch m t cách tri t ñ . M t l n Marius ñã t i t n Monttermeil và h i thăm ông c u trung sĩ Thenardier c a tr n Waterloo. . V i Marius. ñã tách c u kh i cha c u m t cách không thương ti c. Và h ñ c: “Cho con trai tôi . Cu i cùng Marius tr v . gi ng nh o báng : ..Nào! Bây gi cháu là h u tư c ñ y à? Ông xin chúc m ng cháu.Ngư i dì nói. À! Nh ng ngư i tr tu i. Nhưng trong cơn h i h c u ñã b l i trên giư ng mình m t chi c h p b c da l a màu ñen gi ng như m t mi ng m ñay mà c u v n bu c dây ñeo l ng l ng nơi c . c u v i vã lên phòng mình. Ông v i ch y vào phòng c u trên ñôi chân già y u c a ông. Th là cái quái gì? Marius hơi ñ m t. Càng ñ n g n cha c u. cha.31 - .Chúng ta hãy ñ c nó xem sao.Hoàng ñ ñã phong tư c nam cho tôi trên chi n trư ng Waterloo.ðây là ch vi t c a tên lính quê mùa ñó. ngư i mà cha c u ñã ch u m t cái ơn quá l n. .ð p l m! . ðó là nh ng t m th c a “h u tư c Marius Pontmercy”. Marius c m th y lòng mình dâng trào nh ng tình c m n i lo n không t h t ñư c khi nghĩ r ng chính ông Gillenormand. B i ch ñ vương chính. ông kêu lên. . Ông Gillnormand nghe ti ng ngư i cháu ngo i tr v r i l i ñi. Khi ñ c xong lá thư ñó. cái tên Thenardier sáng r c khí phách anh hùng và lòng t n t y. c u càng r i xa ông ngo i c u. ñ ñ c c a ông hơn. .Ngư i dì v a nói v a mang kính. c u ñáp : .

M t h u tư c như c u này ñây và m t ngư i tư s n như cha không th s ng dư i cùng m t mái nhà ñư c.Th ng bé ghê t m? . . R i b t ng ông ñ ng th ng. .c u hãy ch n ñi: ho c c u là Pontnlercy thì c u không .Anh ta nói v i Marius. Marius xúc ñ ng ñ n tái m t.32 - .“Này c u. . Ông quay v phía m t pho tư ng bán thân c a qu n công Berry ñ t trên lò sư i và kính c n chào nó v i m t v uy nghi khác thư ng. Tao nói t t c . Khi nghe g i ñ n tên tôi. . ñã b o v hai ng n c . .Cha c a cháu chính là ông ñây.Marius nói gi ng kinh ng c . Cha c u v a b lăng nh c trư c m t c u. C u có trong ngư i 30 frăng. v i cái mũi tinh ranh.-Miche m t cách ch m ch p như thi u d t khoát. b t ch t Marius nghe m t gi ng nói kêu lên : . ñã ch t trong quên lãng và trong s ru ng r y.Cha cháu.Tôi cũng th . ông nói v i cô. mi ng m m cư i bình th n : . M t ông Gillenormand tr nên tr ng b t như tóc c a ông. t t c ñ u là b n kh n ki p. và ch có m t ñi u ng nh n trong ñ u là ñã quá yêu hai th b t nghĩa.Ngư i sinh viên ti p l i. ông ta s p g ch tên m t chàng trai dũng c m ñây.Còn tôi thì b g ch tên! . . Nhưng nh ng cái mũ ñ ñó. Blondeau tràn tr hy v ng. ngư i run r y. Do ñó mà anh không b g ch tên.Tôi trông th y cái tên này trên túi xách c a anh. c u không nói l i nào và cũng không bi t mình ñi ñâu. m t nhìn xu ng. ti n ñ n g n. Ngày hôm sau ông Gillenormand nói v i con gái : . mày có nghe không? T t c b n ăn cư p ñ u ph c v Robespierre và Bonaparte.Cha mày là cái gi ng gì tao ch ng c n bi t. B ng ñâu ông ta g i “Marius Pontmercy”. Ông giáo sư ñang ñi m danh. Tôi nghĩ th m. Và tôi lên ti ng tr l i: “Có m t”. . M i l i nói c a Marius càng làm cho lão già theo ch nghĩa b o hoàng thêm ñ m t tía tai : . .Ngài Marius Pontmercy Xe d ng l i. . Hôm kia. m t tươi vui.Ông kêu lên. ? ðó ch là chuy n tình c thôi.M i sáu tháng con s g i sáu mươi ñ ng pixton cho k u ng máu ñó và ñ ng bao gi nói v i cha chuy n ñó Marius ra ñi trong ph n u t. Trong khi xe lăn bánh trên qu ng trư ng Si. Vi c ñi m danh cũng êm xuôi. . l p l i hy v ng gi ng to hơn: “Marius Pontmercy” và ông ta c m vi t. anh không vào trư ng. N u có th ng cha mày trong ñó cũng m c xác. b n sát nhân. C u bư c lên m t chi c xe ñ c mã và ñi c u âu v phía khu La tinh. nh y t ch P t i ch L. t t c nh ng tên ph n b i ñã ph n nhà vua h p pháp. m t ông tái ñi vì gi n d . . ông dang hai cánh tay v phía Marius và hét vào c u : .Marius ti p l i. Marius r i kh i nhà. Và lăng nh c b i ông ngo i c u! Làm sao tr thù cho ngư i này mà không t n h i t i ngư i kia? Trong giây phút c u l o ñ o như ñang có m t cơn l c trong ñ u mình. nhưng gi ng cương quy t. Th t là quá ñáng ñ i v i ông Gillenormand.Anh tìm tôi.Mày cút ñi. Anh bi t ông ta nham hi m như ng nào. Ông Blondeau y mà. không ai v ng m t. Tôi tên Lesgle. M t ngư i sinh viên tu i tr c hai mươi lăm ñ i mũ l ch. tôi hô “Có m t” . Blondeau có v bu n.Marius nói gi ng bi t ơn. .ð ñ o bè lũ Bourbons và con heo m p Louis XVIII Louis XVIII ñã ch t t b n năm trư c nhưng c u b t ch p ñi u ñó.B y gi Blondeau v a nói v i tôi v a m m cư i m t cách hung ác . coi ch ng. R i nghiêng v phía con gái.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Ông Gillenormand d t ti ng cư i và nói gi ng c ng c i : . Không ai lên li ng tr l i. Ông ta b t ñ u b ng ch P. th ng cha tôi t c a mày.nhưng tôi không bi t anh. tao căm gi n nó.ñó là m t con ngư i khiêm t n nhưng anh hùng ñã ph c v m t cách v vang n n c ng hòa và nư c Pháp. ñã nh n hai mươi v t thương. ñ t nư c c a ngư i và cháu.Thưa anh! . Tôi cũng là sinh viên lu t như anh và tôi có m t ñó. r i c u ngư c m t nhìn ñăm ñămvào ông ngo i c u và hét lên gi ng r n vang : .B i b t ng Blondeau. .

Sinh viên ph i tương tr nhau. . Th lãnh c a nhóm là Enjolras. .. Cho t i bây gi v n s ng cô ñ c vì thói quen và s thích. Có m c ñích giáo d c tr em. chi n sĩ ñích th c c a n n dân ch và giáo sĩ c a lý tư ng. m t lu t sư tương lai có m t l i t c chín nghìn frăng m i năm và có v không hài lòng v chuy n ñó.. ngư i sinh viên trư ng lu t luôn tr n h c ñ lê la qua các quán cà phê. .Ngư i theo ch nghĩa dân ch Bonaparte. M i ngư i khác ñ u nói Bonaparte. Ch có Jean Prouvaire th nh tho ng nói Napoléon. con c a m t gia ñình giàu có..D u hi u phong lưu ñ y. chính anh là ngư i mà tôi n cái h nh phúc ñó. . con ngư i hoài nghi và u ng rư u như hũ chìm. ki m s ng v t v v i ba frăng m i ngày và ch có m t tư tư ng là h c t p m t hoài bão là gi i phóng th gi i. “Ngư i tr tu i.. Jean Prouvaire. C u nghe nói v tri t h c. Nhóm cách m ng này ñáng chú ý nh tính sáng giá c a nh ng thành viên c a nó.ñi u này s giúp anh ñi vào cách m ng. . h c y khoa.Trong chi c xe ñ c mã này. Lesgle k t thúc m t câu nói c a Combeferre b ng cái ngày này khi n Marius rùng mình : ..18 tháng sáu 1815: Waterloo? . ñư c l i v i tư cách b nh nhân hơn là y sĩ. Coufeyrac gi i thi u Marius v i các b n c a mình m t cách gi n d . Marius rơi vào m t t ong trí tu .M t thư sinh. d ñ m t nhưng cũng r t dũng c m.33 - . tôn giáo m t cách hào h ng. Ngay bu i chi u..ñây s là bài h c cho c u. Các b n ñ ng t ch i. trong tương lai hãy ñúng m c”. T t c ñ u là con ñ c a cu c cách m ng Pháp. . chàng trai gan d v i v ngoài c a m t tư s n và trái tim c a m t hi p sĩ.văn chương. Tôi s gi i thi u anh v i h i A. Khi r i b nh ng quan ni m c a ông ngo i c u ñ ñ n v i nh ng quan ni m c a cha c u.C u ta th p gi ng . Nhưng tôi v a th y m t ngư i b n.Lesgle v a nói v a phá lên cư i. .xin hãy ñ n tôi t i khách s n Porte-st-jacques. Marius nói. Nói xong ông ta g ch tên tôi.B. Lesgle v i tính l c quan yêu ñ i b t t n.Chúng ta v n là b n thôi.C. Tôi mu n ñ n thăm anh m t cách tr nh tr ng ñ c m ơn. Courtèyrac. Joly. c ung ñâu mình ñã c ñ nh. m t nhà thơ d u dàng b n tâm t i nh ng áng mây không kém gì nh ng bi n ñ ng xã h i. Anh ñâu? . tri t gia ôn hòa và nghi t ngã thích t “công dân” nhưng l i thích t “con ngư i” hơn. . anh b n có m t khuôn m t c m tình. Ê Courfeyrac? ðây là Pontmercy. . Quanh c u. th c t là c i t o ngư i l n. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo là Lesgle”. L i n a.ð xám ñáng tin c y. . h i A. m t cách b n ch n lo l ng mà không dám thú th t. . như Antinoùs.B. . Grantaire. Ngư i sinh viên ñư c g i tên bư c v phía Marius và xi t ch t tay c u. ti p ñ n là Combetene. Enjolras thì phát âm: Buonaparte. m t thanh niên tu n tú. Feuilly. c u ph n nào e ng i ñám ngư i chung quanh c u. C u ph n nào kh tâm v ñi u ñó.Anh là ai? . nh o báng t t c nh ng hành ñ ng t n t y. M t ngày n trong m t câu chuy n n ào. s m tiêu t i ñ ng xu cu i cùng nhưng ti ng cư i thì không t t bao gi . h bí m t phác th o lý tư ng. Nh ng con ngư i h i h t nh t cũng tr nên tr nh tr ng khi th t lên cái năm ñó: 89? Là nh ng ngư i trong h i và nh ng ngư i am hi u.. l ch s . . ngư i th làm qu t. . hy sinh trong các ñ ng phái và nói : “Ch có m t ñi u ch c ch n là ly rư u ñ y c a tôi”.Các b n không bi t ñi ñâu. r ng c u chưa h n th .Tôi s không là lu t sư.Courfeyrac v a nói v a m m cư i. ngh thu t.Marius v a nói v a m m cư i bu n bã. Anh có m t chính ki n nào không? . không m t ai trong ñám ngư i tr ñó nói: “Hoàng ñ ”. Bahorel.Tôi r t bu n. T t c nh ng con ngư i tr tu i r t khác bi t nhau ñó có cùng m t tôn giáo: s ti n b .Còn tôi thì r t hoan h .C t i quán cà phê Musain. Courtèyrac d n Marius t i quán cà phê nơi m t s sinh viên và th thuy n h p m t ñ nói v chính tr ñ ng m ng m chu n b m t cu c n i d y ch ng l i nh ng ngư i b n c a chính quy n.Ông ta ti p l i . Góc ñ qua ñó c u nhìn m i v t l i b t ñ u di chuy n. b t ng .C u nói . Gi ñây c u nghi ng .

.ð o Corse.ðúng . hùng bi n.Chúng ta hãy gi i thích cho nhau nghe v Hoàng ñ . Nhưng nh ng phương di n nghiêm túc c a cu c s ng b t ch t tìm ñ n.Enjolras cho t i bây gi v n im l ng b ng tr nh tr ng nói.Án m ng và hình ph t. C u tr nên âm u. Bu i t i ñó ñ l i trong lòng Marius m t chuy n ñ ng sâu s c.Anh ta nói . . Nhưng Marius ñã g i tr l i ngư i dì s ti n ñó v i m t lá thư ñ y cung kính trong ñó c u tuyên b ñã có phương ti n ñ s ng và t h u ñã có th chu toàn m i nhu c u c a mình. Dư i uy l c c a ngài. t t c nh ng ngai vàng ph i lung lay. Chàng ñinh mình s ñ n phòng Couteyrac v n khá l ch s và là nơi có m t s sách lu t. t c là 600 ñ ng frăng b ng vàng. ðã có m t giai ño n trong ñ i Marius ph i mua m t xu phô mát Bric nơi bà bán hoa qu .Ngư i ta không làm nư c Pháp gi m sút chút nào khi k t h p nó v i Napoléon. Cái nghèo và cái s tìm ra nh ng ch gi ng nhau. l i thêm nh ng quy n ti u thuy t.ðư c t do. . thi ca. Tuy nhiên anh ngư ng v ng ai n u không ngư ng v ng con ngư ikh ng l ñó ñã có trong não mình s l p phương nh ng tài năng con ngư i? Lu t h c. chàng ñư c m t phòng l p x p không có lò sư i nên chàng ch bày bi n m ñ ñ c c n thi t nh t. khoa h c.m c a tôi là n n c ng hòa. C u càng th a nh n mình càng cô ñơn g p b i và không ñ n quán cà phê Musain n a. chinh ph c. Marius quay sang Enjolras và b ng m t gi ng rung vang : . Anh khi n tôi kinh ng c. Chàng tr ba frăng m i tháng cho ngư i tr chính ñ bà ñ n quét d n và sáng sáng mang ñ n cho chàng m t chút nư c nóng. M i ngư i im b t trong câu chuy n c a h . bu n bã. ñư c làm m t ñ t nư c vàng son ñ y vinh quang t i châu Âu gióng lên h i kèn c a nh ng con ngư i kh ng l qua l ch s chinh ph c th gi i. C u ñ ng d y. . Marius ñã tr thành lu t sư. ngài bi t t t c . . . Chàng u ng nư c. c u còn ba frăng.M t hòn ñ o nh ñã làm nên nư c Pháp vĩ ñ i làm sao. ph i ch ra ngoài vào bu i s p t i v i chi c áo ñ c nh t ñã hóa l c và vá víu nhi u m nh. m t ñĩa th t m t dĩa rau và m t món tráng mi ng.ðúng th . ð chi tr nh ng món chi tiêu t i khách s n Porte-St-jacques c u ñã ph i bán ñi chi c ñ ng h vàng c a c u cùng m qu n áo ñ thay.Này ngư i công dân. Chàng tr mư i sáu xu. nh c nh c u nh ng th c t i. Các anh hãy công b ng. Tìm ra ñ a ch c a c u. ñư ng St-Jacques. Hãy ñ t ngày 18 sương mù trư c Louis XVIII các anh có t t c ñ nh m nh c a con ngư i. l ch s . còn ñ nh m nh nào huy hoàng hơn cho m t dân t c! Chi n th ng. m i b t o thành m t thư vi n ñúng qui ñ nh. ðư c món ti n 30 frăng hàng năm. . th h i còn gì vĩ ñ i hơn.Coufeyrac kêu lên . . c a ông ngo i c u c p. n i s m sét. Marius cúi ñ u. Ngài làm ñ o l n châu Âu. Enjolras ñ t bàn tay lên vai c u : .Nư c Pháp không c n m t ñ o Corse nào m i vĩ ñ i Nư c Pháp vĩ ñ i b i nó là nư c Pháp. Câu nói như m t lu ng không khí giá băng. Lúc ñó. ph i ch p nh n m i công vi c mi n sao chúng lương thi n. Các t ñó xuyên qua l i l tuôn trào m t cách hùng tráng c a c u như m t lư i dao thép: c u c m th y nó t t ng m nơi c u. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo . Qua t t c nh ng n i nh c nh n ñó.34 - . ðư c làm ñ qu c c a m t v Hoàng ñ như th . Chàng biên thư t i Couteyrac.C u nói. m t qu tr ng tươi và m t bánh mì m t xu dùng làm b a ăn trưa c a chàng. Anh nói v ñi u ñó ng o m n như b n b o hoàng. .Combelerre nói. C u còn l i món ti n mư i frăng. bư c v phía m t t m b n ñ nư c Pháp trên tư ng và phía dư i ngư i ta trông th y m t hòn ñ o trong m t ngăn cách bi t.con s 18 là con s ñ nh m nh c a Bonaparte. dì Gillenormand c a c u ñã g i ñ n c u 60 ñ ng piston. ph i s ng ba ngày v i m t khúc xương sư n giá 7 xu. . T “án m ng” không th ch p nh n ñư c ñ i v i Marius. Enjolras ñáp gi ng ôn t n. . Nh ng tư tư ng m i m mà ngư i ta nh i nhét vào ñ u c u r i s ñưa c u v ñâu? Nh ng cái d c ñ ng dàn ra quanh c u. Ngư i thanh niên r i khách s n vì không mu n vư ng n . C u không ñ ng tình v i ông ngo i c u l n các b n c u. Chàng v n trong ngôi nhà t i tàn nơi chúng ta ñã trông th y Jeanvaljean và Cosette ñ n khi h t i Paris. Vào 6 gi chi u chàng ñi ăn t i ti m Rousseau.

Chàng ñã h c ti ng ð c và ti ng Anh. chàng nh n ra mình không n ai m t xu nào. . d ch nh ng t báo ngày. Chàng cương quy t không gia nh p t ch c do Enjolras ñ ng ñ u. nhân ñó chàng cho m t ngư i b n mư n mư i frăng. Chàng ch nghĩ v Gillenormand m t cách nh nhàng b i s kh n kh ñã tư c kh i chàng s cay ñ ng nhưng chàng quy t không nh n th gì c a ngư i ñã x t v i cha chàng. . chàng ñi d o và mơ m ng.35 - . nh ñó hàng năm chàng tr sáu trăm năm mươi frăng vi c ăn. Chàng v n gi m i giao h o t t ñ p. chàng không th tư ng tư ng r ng lão già ch nghĩ t i chàng. Chàng gìn gi lòng t hào c a mình m t cách ñ k . Chàng thích ñư c t do trong công vi c nh c nh n t i hi u sách hơn. mua s m qu n áo. nh lòng dũng c m. chàng v n không bi n h . s kiên trì và ý chí s t ñá. V chăng dù ñã là lu t sư. Khi nh l i nh ng năm tháng nghi t ngã mà chàng ñã s ng qua. Chàng c m th y mình giàu có. Khi s a xong nh ng b n in th c a nhà in. chú thích nh ng tác ph m xu t b n. s làm vi c nh c nh n. Chàng vi t nh ng gi y qu ng cáo. gi t giũ. nhưng chàng ch có m t ngư i b n là Coufeyrac.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Trong ba năm. chàng ñã bư c ra kh i ngõ ngách kh n cùng. Coufeyrac ñã gi i thi u chàng v i m t hi u sách nơi chàng ñ m trách m t công vi c khiêm t n. Chàng s ng cô ñ c. B i luôn b ông ngo i chàng ngư c ñãi.

Nh ng hôm ñó. Chàng chán ng t công vi c. Tuy nhiên nhi u l n h v n g p nhau trong ánh m t. và nh ng hôm ñó. Chàng có c m tư ng cô gái nhìn chàng v i v thích thích ch không d ng dưng l m. Nàng có v yêu mình. Hình nh c a nàng ñã nh nhàng bư c vào tâm h n chàng t bao gi chàng không hay bi t. cõi lòng d n v t. c b n ngư i . m t ñ r n. cô kia nh ngư i hơn. “Bà Balizard. Ngư i ñàn ông tu i kho ng 60. Chàng mu n bi t “nàng” ñâu và m t ngày n chàng ñã ñi theo h ñ n t n m t ngôi nhà ñư ng phía Tây. T i sao mình theo ñu i nàng. Con gái c a ông ñã mư i lăm tu i. tr n ngư i ông toát ra v tráng ki n và m i m t c a nh ng ngư i chi n binh ñã xong nhi m v . H không tóm ñư c tôi. M t bu i chi u khi tr v căn phòng l p x p c a mình. “Gentlot. Chàng tr v phòng và m cái gói h u tìm ra m t cái tên cho phép chàng hoàn tr m gi y t cho ngư i ñã ñánh m t chúng. vào th i b y gi ñã là m t thanh niên ñ p trai hai mươi tu i. Mình trông th y nàng.36 - . ñó là m t ñòn kh ng khi p. C m th y khó ch u. ñang ch y v i qua ngư ng c a. Chàng b t g p b n lá thư không niêmphong và cùng m t nét ch . tôi ñã thoát ñư c. nhưng m t vài chi ti t trong cách ăn m c cho th y nàng không có m . Khi ñi qua trư c chi c gh dài nơi cô gái và cha nàng ñang ng i.Fatanbon. ngày nào thiên nhiên r ng l n r c r s c màu và r n ràng âm thanh xi t bao gi ñây ñã tr nên tr ng r ng trư cm t chàng. Ông có mái tóc b c phơ. Trang ph c c a nàng thanh l ch m t cách gi n d và phong phú. có v bu n bã và ñ c ñ . T i sao mình còn mu n hơn th n a? Chàng ñ m sâu trong n i bu n. chú ý t i m t ngư i ñàn ông lu ng tu i và m t cô gái r t tr lúc nào cũng ng i bên nhau nơi l i ñi v ng v nh t. Marius tr n ra kh i khu vư n. Marius ñã b ñi. Mùa h và mùa thu trôi qua. Marius. Qua th ti ng lóng ñó. Chàng s p s a bư c ti p thì trông th y dư i chân chàng m t cái gói nh xam xám gi ng như m t phong bì ñ ng gi y t . Qu nhiên m chàng ñã t ng b o m t cô gái không nên m c m t chi c áo dài b ng nhi u. Chàng tìm ki m nó kh p nơi mà không th y. lòng tràn ng p chán chư ng và thương xót. Và d n d n chàng có thói quen ch ñ n vư n Luxembourg v i nh ng b qu n áo m i h p v i chàng và làm n i b t v duyên dáng c a vóc ngư i chàng. Trang ph c c a ông tươm t t và s ch s .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 6: Ánh sáng và bóng t i Trong nh ng chuy n ñi d o quanh các l i ñi v ng v trong vư n Luxembourg. ông lão lo ng i v s táo b o c a chàng nên d n ñi ch khác và không xu t hi n t i vư n Luxembourg n a. Chàng rơi th m vào m t n i bu n ñen t i. Nh ng cu c ñi d o h ng ngày ñó kéo dài ñư c hơn hai tháng thì ông lão cu i cùng nh n ra s lân la c a Marius nên không d n cô con gái ñ n chính xác như trư c n a. thay vì ñi d o trong nhi u gi li n. tr v n d t.Chàng t nh . chàng t nh . ñ i úy Tây Ban Nha t n n”. Trong ñ u chàng ch còn m t ý tư ng g p l i khuôn m t d u hi n và tuy t v i ñó. Mái tóc tuy t v i màu hung vàng vi n quanh m t khuôn m t v i nh ng nét thu n khi t. Marius ñ ng bư c m t h i. Chúng toát ra m t mùi thu c lá g m ghi c. chàng ph n nào b xô ñ y b i hai cô gái ăn m c rách rư i. chàng bi t r ng b n c nh sát thành ph suýt b t ñư c các cô gái này và h ñã ch y thoát. Nh ng ngư i ký tên “Don Alvares. thái dương lùng bùng. v i làn da m n màng. không bư c nhanh hơn hay bư c ch m hơn. Marius mơ tư ng nhi u ñ n cô gái ñó.“Ch c h n các cô gái b t h nh ñó ñánh rơi cái này” . . chàng bu n n n m i ñi u. B n c m t i. chàng c t o ra m t thái ñ t nhiên. Nàng nhìn mình. Nhưng chàng khó lòng vư t qua cơn b i r i l thư ng khi n tim chàng ñ p m nh và chàng ñi qua. di n viên bi k ch”. ð i v i Marius. tim ñ p m nh. m t không dám li c nhìn ngư i thi u n xinh ñ p. m t cô nói gi ng nh và khàn. m t ngư i m b n con”. nhà văn” và “P. m t cô cao l n và m nh kh nh. mình h nh phúc.

V i lòng kính tr ng ñ c bi t dành cho nh ng b c ân nhân c a nhân lo i.Marius nói. con gái l n c a tôi s nói v i ông r ng t hai ngày nay chúng tôi không có m t mi ng bánh mì. xê d ch nh ng cái gh . và c b n ngư i ñ u c u xin s c u tr c a nh ng con ngư i nhân ñ c mà h g i thư t i Marius cho các t gi y tr vào phong bì. “B n c m t i kia r i!”. ðó là m t gi ng tr m ñ c.M i vào! . Tôi hi v ng t m lòng nhân h u c a ông s xúc ñ ng trư c l i tr n tình này và thuy t ph c ñư c ông trong ư c mu n giúp tôi. h trong gian phòng t i tàn ti p c n v i phòng chàng. Và cô ñ c khá trôi ch y. cùng phong cách. cùng mùi thu c lá. Tôi s vi t m t câu th xem. trơ tráo.“Tư ng Bauduin ñư c l nh ñưa l ñoàn c a ông chi m lâu ñài Hougomont t a l c gi a ñ ng b ng Waterloo. . Có th lão s cho chúng tôi cái gì ñ ăn trưa nay ñây. Cái tên Jondrette khi n Marius nh l i m t câu chuy n g u c a ngư i ñàn bà lo vi c n i tr cho chàng. . Marius ñ c : . m t gi ng ñàn ông l n tu i khàn khàn vì rư u. ðó là tr n ñánh trư c ñây mà. chàng v a th c gi c và ăn sáng xong. T i gi r i. b n ngư i và v tôi ñang b nh. ðó là m t con ngư i xanh xao và g y gò.“Ngư i láng gi ng ñáng yêu. . . Jondrette”. Chàng quá bu n phi n ñ có th m m cư i trư c s l a d i nh m nhí mà chàng tìm th y. Cô ch p hai bàn tay vào nhau và kêu lên : . cùng th gi y. Cô châm ngòi bút vào bình m c và vi t trên m t t gi y tr ng gi a bàn. Cùng ch vi t. Bà ñã nói r ng gia ñình Jondrette.May quá? Chúng tôi ñã tìm nó kh p nơi. Câu nói khi n Marius s c nh ñi u cô gái b t h nh ñ n tìm t i phòng chàng. chàng cu i cùng gom ñư c năm frăng mư i sáu xu. chàng lên ti ng h i mà không r i m t kh i m b n th o trên bàn chàng. Ông ph c v trong quân ñ i.Này cô.Bà có chuy n gì c n không. . cùng th chính t .Tôi bi t chuy n này.tôi có m t cái gói ch kia mà tôi nghĩ là c a cô. . Tôi ñ c rành r ch h ? Tôi cũng bi t vi t n a. L c túi mãi. . .. Cha tôi ñã tham d tr n ñó. Kho ng b y gi sáng.Marius h i vào khuôn m t có v như không hoàn toàn xa l . Hai ngày r i chúng tôi ch ng ăn u ng gì c . Tuy nhiên v duyên dáng c a tu i mư i sáu nơi cô v n còn ch ng tr v i s già c i ñ n s m vì s trác táng và nghèo khó..Lá thư này có cùng ngu n g c v i b n lá thư kia. thưa ông Marius. Cô c m lên m t quy n sách ñang m ra trên bàn : .Cô nói . chàng ñã b t ñ u s t ru t vì s xâm nh p này .À! Waterloo! . Cô ch m c m t chi c áo sơ mi và m t chi c váy bu c vào ngư i b ng m t s i dây.” . Marius v i vàng quay l i và trông th y m t cô gái.Tôi bi t ñ c mà . Cô m ra m t trong nh ng b c thư g i “Con ngư i nhân ñ c nhà th Saint-jacques-du-haut-pas”. dáng v bơ ph . Chàng ném nó vào m t góc và ñi ng .Cô c n gì? .Xin l i ông.Cô nói.Marius nghĩ th m . Cô gái tr l i b ng gi ng ngư i tù kh sai nát rư u c a mình. . . r n và rè rè. bà Burgon? M t gi ng nói không ph i c a bà lão ñáp l i : .ñây là thư g i cho lão già n ñang ñi xem l mi sa.37 - . A! . Tôi s mang nó t i lão.Marius nói.Cô nói. Chàng gi l i mư i sáu xu cho b a ăn .M t lá thư cho ông. xáo tr n nh ng t gi y. nh ng con ngư i khá kh n kh và có nhi u “dáng v ”. Tư ng ñâu ñó là bà lão lo vi c n i tr c a mình. m t l ñ . Và cô ñưa ra cho chàng m t b c thư mà b t niêm phong v n còn ư t.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ñ u có cùng m t phong cách rư m rà và cùng th chính t sai sót.Này. và chàng th b t ñ u công vi c thì có ti ng ai kh gõ c a. Trong lúc Marius ñang nhìn cô gái b ng m t cái nhìn kinh ng c và bu n phi n thì cô ñi ñi l i l i trong phòng. ti ti n.

.Nhanh lên! R i kh i giư ng. sau ñó lão nói . Ông ta xé to c chi c áo sơ mi mà bà v ñang m c trên ngư i và l y m t m nh v i qu n quanh c tay ñ y máu c a cô con gái. là m t cái pa nô b ng g l t ngư c. B t ch t chàng thanh niên chú ý th y g n tr n nhà nơi b c vách ngăn có m t cái l hình tam giác do ba cái nan t o nên m t kho ng tr ng gi a. cái lão nhân t nhà th St-jacques! Lão ñ n b ng xe ng a v i cô con gái! Con ñã ñ i lão xem l mi sa ra. .R t l nh. Ông ta ñang vi t và hút thu c. Marius nghĩ . ngư i cha v i v nhanh nh n c a m t ngư i làm trò xi c. Cũng th thôi.ðư c r i. ñ p nó ñi. Cô hét lên ñ n h t hơi. M t ngư i ñàn ông kho ng 60 tu i. . B t ch t c a phòng m toang. Ngư i cha quay sang cô gái nh . M t i nh ñâu. có tuy t mà. Con ph i ch y v báo cho cha bi t. m t h ng ngư i ñê ti n g m ghi c. ñôi m t hung ác. m t cái bàn thi u chân. . tu i có th b n mươi ho c m t trăm. ñã ñ nư c vào m y que c i ñang cháy và ch p chi c gh dùng gót chân tháo tung l p rơm ñ n c a nó. m t. M t cô bé cao l n ñang n m trên m t cái giư ng. hét : .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo t i trong ngày và cho cô gái năm frăng. d c theo b c vách.lò sư i trên ñó có m t cái lò. tôi s ñi g p lão già c a tôi. ñang ng i x m c nh lò sư i trên hai gót chân tr n c a mình. nư c da xanh tái. m t cái gh nh i rơm. Chàng mu n bư c tr xu ng t t . Khi ñ ng trên cái t có ngăn kéo ngư i ta có th qua ñó nhìn th y gian phòng c a gia ñình Jondrette.Nhưng th chưa ñ . Ngư i v nh m d y và kêu lên. ñang ng i vào bàn. nh ng t m ván g y. Cô b thương khi ñ p v kính c as . . gian phòng ñư c gi gìn r t ñ i s ch s c a chàng có v sung túc.38 - . Hãy ñ p m t t m kính. Cô con gái nh ñang ng i co ro trong bóng t i. Con là m t cô gái khôn lanh. . Tuy nhiên ngư i ta nghe có m t ti ng khóc n c n trong góc : .Ngư i cha hét lên. Chào! Và cô ñi ra.Càng t t. ghé m t vào ch h và nhìn. ñ ăn h i. nh ng m nh nóc vào ñinh. . Chàng leo lên cái t ngăn kéo. ði u Marius trông th y là m t gian phòng t i tàn. Hai cái giư ng t i tàn không th t .Chuy n gì th ? . m. vài m nh sành. ông ta m c m t chi c áo sơ mi ñàn bà và m t cái qu n dài nhem nhu c. Nơi này trông chưa kh n kh l m.Ông th y nh ng trò b y b ông làm chưa? Khi ñ p v t m kính c a ông nó ñã ñ t tay. Tôi s v a ăn v a ñi. ðúng. Cô con gái l n xu t hi n trên ngư ng c a. . ..Cô nói. Tao mu n th . hãy tháo rơm ñ n ra kh i gh . m t cái n i. lão ñã ñ c thư. Dư i ñ t. m t c a s trên mái nhà v i b n t m kính ph ñ y m ng nh n.Ngư i ñàn ông nói. M t ngư i ñàn bà m p b . . ð a tr l m lét vâng l i. Marius quan sát c nh tư ng ñó v i m t s kinh ng c chán chư ng.Lão già ñ n. tro và có c chút l a v i que c i cháy d nh m t làn khói m ñ m. Cô ta ch p ngay : .ðã tính trư c h t r i. Trong lúc ñó.T t l m. Có ánh sáng m t tr i r i ñây.“Mình hãy ngó qua m t chút xem nh ng con ngư i ñó ra sao”. vung tay ñ m m t t m kính c a s v tan và rơi xu ng ñ t. so v i nó. con ñã ñưa thư cho lão.Ngư i cha nói.Bà lên giư ng ñi! Ông ta ra l nh cho bà v gi ng sang s ng khi n bà ta ríu ríu vâng l i và n ng n gieo mình trên m t trong hai cái giư ng. Tr i có l nh không?. lão s ñ n.. B c vách này là m t l p th ch cao m ng ch ng ñ b ng nh ng cái nan xuyên qua ñó ti ng nói có th nghe trót l t. ñưa ra n m tay b t máu. t t l a ñi! Còn con. Bây gi thì chúng ta có th ti p lão già nhân t ñư c r i. Marius v a ng m b c vách ngăn cách chàng v i gia ñình Jondrette v a nghĩ ng i. Ban ñ u lão có v ng p ng ng.

Nàng! Jondrette v i vã tr v phòng.Ông Fatanbon. cái gh ñ c nh t c a tôi ñã tháo rơm. chàng run lên trên cơn nôn nóng khi ph i l n tránh. v tôi b nh li t giư ng. Tao c n ñ n chúng mày. R i ñây có th chúng tôi bu c ph i cưa cánh tay c a nó. nhưng chàng b khu y ñ ng không yên. Nhưng tôi s có m t t i ñây vào lúc sáu gi và tôi s mang ñ n ông sáu mươi frăng. Cô bé hét vang. b y gi chàng s thu x p ñ theo ông ñ n t n nhà ông ñ g p l i nàng.Jondrette nói nh v i cô Cùng lúc. như ñ ch ñ i m t ñi u gì ñó khó tin x y ra.39 - . . ch hơi xanh xao m t chút. không bánh mì.ðúng th sao? . M t ông ta sáng qu c như m t thú r ng. . Th là chàng t b ý ñ nh.Jondrette thì th m v i bà v . th thôi. . Jondrette b t chéo tay và kêu lên.. và chàng suýt kêu lên m t ti ng. Nàng l i xu t hi n? Dư ng như Marius v a m i g p l i linh h n th t l c c a mình. .Ông lão nói gi ng ho ng h t.Bà có nh n ra h n không? Ông ta h i v . Còn l i m t mình v i v .Ch có nh ng manh áo t tơi này! R i ngày mai là h n chót ông ch tôi bu c tôi ph i tr món ti n theo kỳ h n.Khóc ñi ch ! La hét ñi ch ! .V ân nhân m u nhi m c a tôi.Ngư i khách nói v i Jondrette. . Còn cô gái. Tr n cu c ñ i c a Marius ñ u d n vào ñôi tai c a chàng. . cũng vóc ngư i cao to ñó. nhưng ăn m c l ch s hơn.H c trò cũ c a Talma. v ân nhân thánh thi n c a tôi. Ông lão móc năm frăng t trong túi và ném chúng lên bàn. Chàng nh th m r ng ngư i cha s tr l i lúc sáu gi . nhưng hãy có m t t i ñây vào lúc năm gi .tôi ch còn món ti n này trong ngư i.Cô nương hãy xem c tay c a nó. b t ñ u ng m “cô nương” và ñã im ti ng khóc. b i lúc b y gi c a phòng Jondrette ch t m trư c m t ông lão và m t cô gái. . Sau ñó ông c i chi c áo rây ñanh g t r ng màu nâu ông m c bên trên chi c rây ñanh g t màu xanh c a ông và ñ t nó trên gh : . ðó chính là nàng. Và ông ta cúi sát vào tai bà. ðó là nàng. . . Ông hãy cho phép tôi ñưa ông Marius suýt nh y kh i cái t ñ theo ngư i con gái ñáng yêu. . Tôi th y ông phàn nàn là ñúng.Tôi ñang a nư c m t ñây.Xưa kia th i v n ñã m m cư i v i tôi. m t t m kính c a s ñã v vì th i ti t. ông ta b o hai cô gái. . Chính con ngư i xa v ng d u hi n ñó. thì cũng chính là con nh ñó. không c i l a. . Tôi s ñưa con gái tôi v nhà. Nàng v n th . . .Jondrette kêu lên b ng gi ng ngư i lái ñò ch phiên. ông Fatanbon . gi ñây ñ n lư t s b t h nh.C hai ñ a.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ngăn kéo nhưng m t n i tò mò bí n gi chàng l i. Nàng bư c vào gian phòng và ñ t m t cái gói khá to lên bàn.Jondrette nói v i cô khách tr . N u chi u nay tôi không tr sáu mươi frăng thi u m t năm c gia ñình b n ngư i chúng tôi s b t ng ra ngoài c a.m t tai n n ñã ñ n v i nó khi nó làm vi c dư i m t c máy ñ lãnh sáu xu m i ngày. .Ông s tìm th y trong cái gói này m qu n áo cũ còn t t. nhưng chàng nghĩ ngư i cha ho c Jondrette có th trông th y chàng và cu i cùng chàng s s m b b l i b i c xe ng a ch y nhanh. . Marius ch thoáng nh n ra nàng xuyên qua lu ng hơi l p lánh ch t t a ra trư c m t chàng. con tôi thì b thương. ông ta véo m nh bàn tay ñau c a cô m t cách nhanh g n như làm qu thu t. .Chính h n. .Này ông. v và m n len.Jondrette kêu lên.. con Sơn Ca. Hãy ra ngoài c ñi. o nh l ng l ng khu t lánh ñó.Ông nói . Cô bé ñư c khuây kh a vì có nh ng ngư i l m t.Hãy nhìn lão ta kìa? . Marius càng thêm chú ý. cũng gi ng nói ñó. .Gi a mùa ñông giá rét! . S bùng n c a cơn ph n n nơi bà Jondrette sau nh ng l i l ñó c a ch ng bà khi n chàng càng kinh h n ho ng vía khi gi ng nói ngư i ñàn bà tr nên g m ghi c : .Ông ta ti p l i l n gi ng . Ông th y ñ y.

Chàng t i ñư ng Pontoise và khi bư c vào ñ n c nh sát chàng xin ñư c nói chuy n v i ông c nh sát trư ng.Ông thanh tra v a h i v a nhìn ñăm ñăm vào Marius nhưng v i . và ngư i có râu là Demi-liard . lư n qua ñó không? M t tên to l n ñ s trông như m t con voi trong th o c m viên? M t tên ác ôn mũi l ch? . Tư ng khá th p.40 - . ðây là m t v h p d n. H n ta s t i ñây chi u nay vào lúc sáu gi . Ông gây cho ngư i khác c m giác s s t l n tin c y. N u h n không th c hi n thì sao? .Chúng ta s gi t h n...Có ph i trong cái phòng cu i hành lang không? . Marius k ông nghe câu chuy n.Ch c Patron-minette có liên quan ít nhi u t i câu chuy n ph i không? . Chàng ñi ch m l i. M t ngư i có râu m c áo b lu.Ông thanh tra nói sau phút nghĩ ng i. Anh hãy theo tôi. có l tôi không th ra ñư ng ñư c và m i vi c có th h ng bét! Th m i ñư c vi c ñ y. R i sao ch . R i chàng bư c v i v phía ñ n c nh sát g n nh t. Lúc ñang ñi trên ñư ng Petit-banquier chàng nghe có ti ng nói v ng ra t nh ng khu ñ t tr ng ven con ñư ng.Còn lão Chose dư ng như tôi ñã trông th y lão.Anh có chìa khóa ngôi nhà không? . Bà hãy lo gi nhà. Ông y không có ñây. B y gi chuông m t gi ñã ñ t i St-Médard. Anh có trông th y m t tên ăn m c sang. ðó là gi mà tên bên c nh ñi ăn t i. Chưa tính c xe ng a c a lão Chose. .Marius nói . t t c nh ng gì chàng bi t v âm mưu. Ph i báo c nh sát. v này không th th t b i ñư c. Tôi mu n thành tri u phú như m i ngư i. . chòm râu c m xinh x n lãng m n c a tôi. Chàng th y câu chuy n c a hai ngư i ñàn ông ñang ng i trên tuy t kia có ph n liên quan ñ n nh ng ý ñ ghê t m c a Jondrette.D không. tôi mu n dùng gu c mà ñ p cho b b ng nó ra.. Ph n m i ngư i là năm trăm frăng ñ y. nhưng có m t thanh tra thay ông y. . Bây gi tôi ra ngoài ñây. Tôi chán c nh ñói khát l m r i. Nhưng hãy mang v ti n l cho tôi ñ y. Tôi c n g p m y ngư i b n.Ngư i ñàn bà h i. Ph i c u nàng.. H n ñã ñ l i chi c áo khoác c a h n cho tôi.Ông thanh tra h i b ng m t gi ng ch ng t r ng ông bi t rõ ngôi nhà. chàng nghiêng ngư i và trông th y hai ngư i ñàn ông có v là dân lang thang. bà hãy mua hai ñ u thanh ñ ñ t lò. ñư ng Pontoise. con bé xinh ñ p ghê t m ñó nhìn chúng v thương h i l i chính là con bé kh n kh ñó à? . .nh ng ngư i ñó là ai? .Không s hơn ông ñâu! Marius ñáp gi ng hơi gay g t vì chàng b t ñ u ñ ý th y viên c nh sát v n chưa g i chàng b ng “ngài”.ðúng là tôi có nghe nh c t i cái tên kỳ d ñó m i ñây. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo . . Jondrette ti p l i gi ng ông ta th p xu ng nhưng nghe còn ghê r n hơn nh ng ti ng hò hét c a v ông ta. Hôm khác chúng ta s ñi ăn. mư i năm là cùng.Khi tôi nghĩ hai ñ a con gái tôi ph i ñi chân tr n và không có m t chi c áo dài ñ m c. Bà có bi t r ng h n h nh phúc ñ n n i ñã không nh n ra tôi? Chính chòm râu ñã c u tôi ñ y. . Marius v a ti p bư c v a nghĩ ng i. Jondrette n m t n cư i ghê s và nói : . .Là th i v n tôi ñã t i r i. Và bà mu n nghe ñi u này không.Anh có s nh ng ngư i ñó không? ... Tôi c n mua m y th ti m bán ñ l t son ñư ng Mouffetard. Bà s giúp chúng tôi. Ph i chân b n ngư i kh n n n này l i. và trong trư ng h p r i ro thì năm năm.. Và chàng k l i m u chuy n trao ñ i gi a hai k lang thang trên ñư ng Petit-banquier. . H n s th c hi n thôi. Marius l ng l r i kh i phòng. Marius nghĩ th m trong cơn khi p ñ m.Ông thanh tra h i thay vì tr l i. Ông thanh tra c nh sát là m t con ngư i cao l n. Hãy l y ñ ng trăm xu c a con ngư i nhân ñ c. tuy t làm cho bư c chân chàng b t gây ti ng ñ ng. m t th y ñ i nói. Hôm nay còn nhi u ñi u c n ph i làm hơn. Chàng trai nói.. ngư i kia tóc tai b m x m ăn m c rách rư i. và cha nàng n a.. Không có ngư i nào trong nhà: Hai ñ a nh thì lo rình. Không có nó..Ngư i tóc tai b m x m ch c h n là Brujon. Râu dày và xám vi n m t khuôn m t vuông v i ñôi m t sáng qu c. À quên. tên già ng c y.V i atron-minette. Sau ñó Marius nghe ti ng Jondrette khu t d n trong hành lang và v i vã bư c xu ng c u thang.

Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo m t v ngư ng v ng.. B n ñó s ñ n. . P ng! M t phát súng. H n sáu gi nhé? Tôi có ñ thì gi .Marius ñáp. ông thanh tra g i chàng : Nhân ti n. anh hãy b n m t phát ch thiên. Khi phán ñoán tình hình ñã ñúng lúc. Và khi chàng trai ñ t tay lên ch t c a ñ bư c ra ngoài. Anh c h i thanh tra Javert. Hãy c ñ cho chúng vào.T t. Anh hãy quay v ñi m quan sát c a anh. Tôi và m i ngư i s có m t t i ñó.Ông hãy yên tâm . . . Anh ñ ng quên ñ y. t ñây ñ n lúc ñó có c n gì tôi. Còn anh hãy gi l i hai kh u súng này. hãy ñưa nó cho tôi.41 - .. anh hãy ñ n ho c cho ngư i ñ n ñây. Chúng ñã n p ñ n.

ñã c m lên m t kh u súng và lên cò. Marius nghe ti ng hai cô con gái bư c xu ng c u thang. Chàng ghé m t nhìn. . ông ta ti p l i : .Xin vào ñi. Marius nghe ti ng cánh c a ñóng l i. .ðó là ti ng kêu r c c a b c vách ngăn. . bà Burgon. Ông ta l ng nghe m t h i r i b t cư i.Không sao.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 7: Mai ph c Marius l ng l tr v phòng mà không g p ai. Con gái. Hãy l y hai cái gh c a anh ta. Marius s p xu ng trên hai bàn tay và hai ñ u g i. Trong nháy m t. . R i ti ng m c a phía dư i cho bi t hai cô ñã ra ngoài. . . b ng s d o dai c a tu i tr . Tuy nhiên chàng v n không nao núng. m t cây n n ñang cháy trên lò sư i. Ông ñ t trên bàn b n ñ ng ti n vàng. Jondrette v a hút thu c v a nghĩ ng i.Ngày mai t i mày s ñi giày có c b ng xoa màu b hung.Không có ai phòng bên c nh à? . . Ông ta nói. Trong m t góc c nh c a. v ân nhân hào hi p c a tôi. Ông có m t dáng v thanh th n ñáng kính.Ai ñ y? . . r i th p gi ng v i v .Bà v ñáp. . Cánh c a ngôi nhà ñóng l i.Không có ai c . ân nhân . hãy l y cây n n và ñ n ñó xem. Chàng ch ñánh li u bò ra khi nghe cô con gái c a Jondrette càu nhàu ti p theo m t cái l nh c a cha cô. . T i phòng c a gia ñình Jondrette. . . M t cái kéo to ñư c nung ñ trong than.Jondrette gi t mình kêu lên và nh m d y trên chi c gh c a ông ta.Ngư i cha nói .Jondrette h i.ði canh b ng chân tr n trong tuy t. Tr n gian phòng c a gia ñình Jondrette ñư c soi b ng ánh sáng c a m t lò l a khá to b ng tôn ñ y than ñang cháy r c. B y gi kho ng năm gi rư i. s s t. Con ngư i nhân ñ c xu t hi n. t o thành m t ti ng ñ ng khô khan. Trăng ñã ra kh i sương mù và t o cho m iv t m t dáng v ma quái.Ngư i khách h i.Cô bé b thương th nào r i .Chúa tr l i nó cho ông.Ông Fabanton. Marius ñã ñ n bên cái l nơi vách ngăn. M t ch p sau bà ta tr v Tuy t rơi liên t c t sáng ñã tr nên dày ñ c ñ n ñ i ngư i ta không nghe ti ng c xe ng a t i và cũng không nghe nó ñi. . m t gi ng nói vang lên. . Chán th t! . m t ch p sau chàng nghe ti ng ngư i ch thuê chính. Nhưng chàng không dám ra kh ich n p c a mình. chàng trai nghe ñ ng m ch mình ñ p như ngư i ta nghe ti ng ñ p c a m t chi c ñ ng h nh trong bóng t i. có ti ng gõ nh nơi cánh c a. . Khi h i chuông l i St-Médard ñ sáu gi . ra ngoài.Cô gái kêu lên.Ông nói .Hãy ñu i c xe ng a ñi! Bà v chu n l trong lúc ch ng bà không ng t tuôn ra nh ng l i thăm h i và cám ơn. . Ng i trên giư ng. có hai ñ ng dư ng như là m t ñư ng s t v n và m t ñ ng dây.Không. Marius gi kh u súng l c trong bàn tay. .ñây không ph i là lúc ñùa gi n. C gia ñình ñang có m t. . và l ng l bò dư i g m giư ng.Anh ta chưa v và ñây là gi ăn chi u c a anh ta. Tuy t không còn rơi n a. Jondrette v i vàng bư c ra.Ông ta nói.42 - . Trong ánh sáng màu ñ ñó.Mình ng c th t. . v m t c a ông ta trông như qu d ñ n ñ i Marlus mu n ñư c s n sàng trư c m i b t ng .ông hãy dùng món ti n này ñ tr ti n nhà và các nhu c u quan y u c a ông. .Ông ta nói.Th thì hãy tr l i ñây. Chàng l y hơi.

Xin ông ñ ng b n tâm. Ngoài ra t t c ñ u s n sàng.Jondrette nói.Nhưng bà y can ñ m làm sao! ðó không ph i là m t ngư i ñàn bà. có t m lòng.Jondrette h i và ti p theo ñó c t lên m t ti ng cư i khi p ñ m.Ta không ph i là Fanbanton l n Jondrette. l i là m t tên cư p. . Cánh tay chàng s n sàng n súng ñã t t h xu ng.Nh ng ngư i này là ai? . Ông có nh n ra tôi không? C a phòng ch t m toang. ngư i th nh t vũ trang b ng m t cây g y b ts t.Ông ư c lư ng nó bao nhiêu ti n? . .Tôi th y bà Fabanton có v kh e hơn. Jondrette hét lên b ng m t gi ng r n ràng : . Marius th y m t ngư i r i ba ngư i n a m t mày bôi ñen bư c vào r t êm ñ n n i ngư i ta không nghe ti ng b n l c a chuy n ñ ng. . Jondrette . Chúng tôi luôn luôn h nh phúc. . Jondrette d u gi ng : . . ông . . Ngư i c u m ng cha chàng.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo .T . Mi nghe rõ chưa? Thenardier. m t b c tranh mà tôi quy t gi nhưng bu c ph i bán ñì b i ph i s ng..Jondrette nói. không chút run r y.B y gi tên cư p m i hét lên. Marius không nghe câu tr l i ñó.C xe ñã th ng ng a chưa? Nó có ch ñúng nơi tao b o không? Có m t xe ng a thuê phía dư i ch ? Montparnasse ñâu r i? .Mình lúc nào cũng quá t t v i tôi. Mi ñã nh n ra ta chưa? Trán ông lão thoáng ñ . nhưng không có công ăn vi c làm? Th i kỳ sung túc c a chúng tôi ch ng còn l i gì.T t c s n sàng chưa? .Ngư i khách ng c nhiên h i. gi ng kinh ng c.Nhưng mà. . . Trong lúc Jondrette ñang nói luôn m m. Chàng ñang n m trong tay mình s . m t con qu d ! Marius run lên tê tái. . Ông lão ñ ng d y t a lưng vào b c thành.Không. . ngư i yêu d u ñáng thương này và tôi. Bi t danh ngh sĩ mà v tôi ñã ñ t cho tôi vì thương c m.Ngư i khách v a nói v a nhìn th ng vào m t Jondrette như m t con ngư i b t ñ u ñ phòng. . ông bi n cái bàn thành m t lá ch n và n m tay ch c kh e c a ông ch ng trên lưng chi c gh ông ñang ng i trong m t c ch ñáng s . m t tên kh ng l . Bên trái ông là Jondrette v phía c a s và bên ph i ông là v c a Jondrette cùng b n ngư i ñàn ông phía c a ra vào. ñang nóng lòng x thân báo ñáp. Xúc ñ ng vì l i khen.Nh ng ngư i hàng xóm. mang m t n b ng gi y màu ñen. Con ngư i nhân ñ c xanh m t. . B n ngư i ñàn ông v n ng i trên giư ng.Th là ông không nh n ra tôi à? .Jondrette h i ngư i c m g y . ân nhân . bà Jondrette kêu lên gi ng nũng n u c a k x u như ma ñư c tán t nh. Marius. Chàng h t ho ng s ng s . nhưng ông v n tr l i m t cách bình tĩnh.Ông hãy mua giùm tôi b c tranh này. ngư i ta th y xu t hi n ba ngư i ñàn ông m c áo b lu. ngư i th ba n m ch t m t cái khóa to tư ng. .H l m lem b i h làm ngh than. Ta là ngư i ch quán Monfelmeil. ñó là m t con bò.Ch nó ñã ñưa nó ñi nhà thương ñ băng bó. . . Ông chú tâm nhìn quanh. Ch còn m i m t món ñ .Fabanton t c là Jondrette. H ng i trên m t cái giư ng.Ta là Thenardier.Jondrette! .Không ph i chuy n ñó ñâu. m t cái búa gi t bò. Hãy nhìn vào b c tranh c a tôi.Jondrette ñáp v i n cư i ñau kh và bi t ơn. ..ðây là m t b ng hi u bán rư u. Nhưng ông không có v gì s hãi. . B t ch t. ngư i th nhì.Bà y ñang ng c ngo i. . .Ông có mang theo ví không? Tôi b ng lòng v i ba nghìn frăng. .Ngư i khách nói.43 - . và gi i thi u nó cho ngư i khách b y gi ñang nhìn ra c a. Thenardier! Ngư i ch quán Montelmeil! Cu icùng chàng ñã g p ông ta! Và trong hoàn c nh tr trêu làm sao.Không. ngư i mà chàng.Jondrette nói gi ng van v . . Nó ñáng ba frăng. Chúng tôi s còn gì n u không có ñi u ñó? Chúng tôi kh quá Chúng tôi có ñôi tay. Ông ta ñ n b c thành nơi phía dư i chân có m t t m pa nô mà chúng ta ñã nói. . . .H n ñã d ng l i ñ nói chuy n v i con gái ñ i ca.

. . Tuy nhiên m t ti ng g i v n là ñi u t nhiên ch . càng tr nên quái d hơn sau c nh d d i v a qua.Ông ta nói v i m t v d u dàng tr m tĩnh. v i m t v nhanh nh n th n kỳ. B n cư p ñã trói ch t ông lão và c t ông vào m t thanh giư ng. Th i ti t x u. ông ñã ñ n c a s . M t ngón tay c a Marius tìm cò súng. Ông l m tôi v i m t ai khác ñ y. Chàng c m th y tâm h n ñiên lo n. Khi bàn tay ph i c a ông lão ñư c t do. tên tri u phú xơ xác.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ph n nh ng con ngư i ñang nh n nháo dư i m t chàng kia trong Khi h v n không hay bi t. .Ngài . Tôi ch ñòi ngài hai trăm nghìn frăng thôi. .. Phát súng s p s a b n ñi khi gi ng Thenardier vang lên : . Thenardier v a ti p l i v a li c nhìn v phía lò l a.ð ng làm h n ñau! M t cu c chi n quy t li t b t ñâu. Hãy vi t ñi! Ông ta v a nói v a xô cái bàn t i trư c ông lão và ñ t trư c ông m t bình m c. .ðúng. Ông lão không nhíu mày. Tôi không ñòi h i ñi u ñó. Bà Thénadier v n chưa buông tóc ông ra. M t tên cư p tuân theo l nh c a Thenardier.m c a s . ch ng ai nghe ñư c gì c . ðó là lúc mà ngư i l m t tóc b c phơ ch ñ i. .À! Ông ta l n gi ng . Bà Thenardier túm l y tóc ông. . m t tên cư p nói ti ng b ng. Ông ch có m t túi da ñ ng sáu frăng và m t chi c khăn tay. Chúng ñã qu t ông ngã trên cái giư ng ñó. ngài ñã có th gãy m t chân r i ñ y. nhưng tôi không mu n vơ vét h t c a ngài. Ngài bu c ph i nói thôi? Ông ta quay l i v a cư i kh y v i b n cư p ñang ñ ng im g n c a.Tôi ch ng h là tri u phú.Babet.Tôi ñang b trói. M t tên giơ lên ñ u ông m t cây g y b t s t. R i quay sang tên c m g y . Ông dùng chân xô chi c gh và cái bàn.Thenardier nói.Ngài s b o v i tôi là ngài không có hai trăm nghìn frăng trong ngư i.Hãy c t h n vào chân giư ng. Ông ñã m t n a ngư i bên ngoài khi sáu n m tay l c lư ng ch p l y ông và cương quy t ñưa ông tr vào phòng. leo lên b c a. À. Tôi có l i khi m i ñây ñã n i gi n. Tôi không bi t tình tr ng tài s n c a ngài ra sao. tên già t thi n ! V i cái v hi n lành c a mi.Mi có ñi u gì c n nói trư c khi b n ta cho mi ñư c say sưa? Ph i không. m i ñây mi ñã sa vào s ñê ti n c a ta! Ta thích thú v i ñi u ñó Ta nghĩ th m: tên ng c! Ta ñã fóm ñư c mi! Ta ñã li m chân mi sáng nay. Thenardier v n ñi ñi l i l i v ñ c th ng : . Chúng ta có th ñ ng ý v i nhau. Tôi không quá ñáng l m ñâu. bư c qua ñó ñ i v i ông ch là công vi c c a m t giây.Ông mu n tôi vi t th nào ñây? . ta s làm tan nát tim gan mi chi u nay! . Tôi k t lu n r ng n u ngài không kêu la chính vì ngài cũng ng i công lý và c nh sát như b n này. m t ngòi bút và m t t gi y. nhưng b n tên khác ñã n m ch t tay và gáy ông. Tôi không ph i là h ng ngư i l i d ng s th ng th c a mình.Cu i cùng cũng g p l i mi. . mi ñã nh o báng ta b ng cách tr cho ta m t ngàn năm trăm frăng ñ l y ñi m t ñ a con gái ch c ch n thu c b n có ti n và ñã mang v cho ta nhi u ti n.Ngư i tù h i. Thenardier c m m t chi c gh và ñ n ng i trư c m t n n nhân : .44 - . hãy c i trói cho ngài. .. k mua t ng búp bê? N u mi không nh n ra ta thì ta cũng nh n ra mi dù không có cái áo tơi vàng c a mi. t i sao mày ñưa ñ n l m th ng th ? .Ngài ñã l m tư ng khi th nh y qua c a s . tên cư p nhúng . Và trư c tiên tôi có nh n xét này.Ông lão nói khi Thenardier ng ng ñ l y hơi. .Thenardier ñáp tr . là ngài v n chưa c t lên m t ti ng la nào. .Ông ta b o. . . và b ng m t cú nh y. B n này cũng không c n nhét gi vào mi ng ngài b i phòng này r t kín. Ch n cái gì ñây? Cu c s ng ngư i cha c a ngư i anh yêu d u hay t do c a Thénarder? C hai phía ñ u ñem l i ni m ân h n. hai ñ u g i c a chàng khuy xu ng.Bi t sao bây gi ? T t c ñ u mu n ñ n.Nh m? . Bây gi chúng ta s nói chuy n m t cách nh nh hơn. Chúng ta có cùng quy n l i. Chúng l c l o trên ngư i ông. các b n. Dù sao. ñây cũng là m t lão già gan d . Ông lão kh e m nh ñã qu t ngã ba tên xông vào t n công ông. Chúng nó treo mõm c . Tôi ch nói v i ngài m t ñi u: hãy vui lòng vi t ñi u tôi s ñ c cho ngài.Tôi không bi t ông mu n nói ñi u gì.

Tôi báo trư c ñ ngài hi u. Và b n này s tr cô y v cho ngài ngay khi ngài trao hai trăm nghìn frăng.Ngài tên gì? . . “N u ngài làm gì ñ tôi b b t. Hãy c yên tâm mà ñ n. . B n tôi s lên ñó v i cô gái.Tôi không bi t ông mu n nói gì.” Vì nó có th gây ng v c.Ai? .. Marius c m th y tim mình ng ng ñ p. Không ai làm h i cô y c . Tên cư p ñi theo bà ta xu t hi n phía sau bà ta và ñi l y l i cái búa b bò: . vì s nguy k ch c a ngư i chàng yêu. hơn bao gi h t chàng th y khó s d ng ñư c nó. ngư i tù cúi ñ u. . .Bà ñâu! . . Cha tuy t ñ i c n ñ n con. A! Hãy xóa câu “Hãy c yên tâm mà ñ n. . có m t c xe v i hai con ng a th t t t. V tôi s tr v .Thư ñây. . mà còn vì chính tình yêu c a chàng. N u ngài làm gì ñ tôi b b t.Như m i ñây tôi ñã nói v i ngài chuy n gì s x y ra. .Hãy c vi t! Thenardier nói và ông ta l i b t ñ u ñ c : . Ngư i tù có v nghĩ ng i m t h i r i c m ngòi bút “Cô Fabre. C hai ngư i s bư c lên c xe ng a v i b n tôi phía sau. M t kho nh kh c im l ng trong gian phòng nh p nhúa. tuy nhiên t ng ch p Marius nghe ch ng như có m t ti ng ñ ng ng m bên ông. Không ai bi t gì. ngài ñ ng s t ru t.Thenardier kêu lên gi ng nóng n y. M t phút chưa k p trôi qua ngư i ta ñã nghe ti ng qu t roi nh d n và t t h n. . Ông lão xóa câu ñó. Bà bi t ph i làm gì r i. ph i không? .Bây gi hãy ký vào.”. m t ñ l a. Cha ñang ñ i con. . . Mày bi t ñã ñ c xe ng a ñâu ch .Ngài xưng cha con v i cô y. .Thenardier ti p l i. R i. Nh n ñư c thư ngài.Cô bé. b n tôi s bóp c Sơn Ca”. . . Th ñ y. Ngài hãy ký vào ñi. nhà ông Urbain Fabre. .“Con gái yêu c a cha.. b n tôi s th ngài ra và ngài s ñư c t do v ng t i nhà ngài. mi ng th d c.B t ng Thenardier nói.“Hãy ñ n ngay. m t mày ñ r n. . Thenardier sư i m ñôi chân.C n nh t ñ ng ñ m t lá thư.Tên cư p nói. Gueulemer. ông th y không? Tôi . s 17” . Ngư i trao cho con m nh gi y này có trách nhi m ñưa con ñ n v i cha. Ngay khi v tôi tr v và b o tôi “Sơn Ca ñang trên ñư ng”. không có Urbain Fabre nào c .ð a ch gi ! .U F.Ông lão h i.D . Bà Thenardier bư c vào. Th mà lão già này b t ông ph i ñ i. b n tôi s bóp c Sơn Ca.Bà ta kêu lên.45 - . Ngài hãy ghi ñ a ch . s 17. Sơn Ca y mà.Bà ta l p l i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ngòi bút vào bình m c và ñ t nó vào các ngón tay ông.. .Ch ng có ai c ! ðư ng St-dominique-enfer. Thenardier c m lên chi c khăn tay t ch thu trên ngư i ông lão và nhìn m y con ch ñ u. .Thenardier nói. Ông không ñ ng ñ y.Ngài Fabre. vì l i d n dò c a ông ñ i v i Thenardier. ñ a ch gi . . Ngài ñã không nói d i tên mình thì s không nói d i ñ a ch c a ngài. con gái ngài s theo bà y không chút khó khăn.. ñi theo bà y.Urbain Fabre .ðúng. T t l m. Thenardier l ng thinh. hãy ñ n ngay. M y tên cư p im thin thít. Gi ñây chàng c m th y mình kìm ch không ch vì chúc thư c a ông ñ i tá. Thenardier b t ñ u ñ c. ñư ng SiDominique-enfer. . Hãy l y xe ñi và tr l i ngay. ñâu ñó bên ngoài hàng rào. S náo ñ ng trong tư tư ng c a Marius ñ i ngh ch v i ni m im l ng bi th m c a gian phòng. ông quá t t. Ông ta nói. Kh u súng mà bàn tay y u t c a chàng ñang c m m t cách kh s . Ngư i ta s ñưa con gái ngài lên ñó. N a ti ng ñ ng h ñã trôi qua như th . Còn mày.Ngư i tù nói.ðúng r i.” Ông ta ch t ng ng ñ c. hãy qu t roi ñi tên ñánh xe! Ngư i ta s ñưa cô y t i nơi an toàn.

s ng s trong cơn khi p ñ m. ông ném nó qua c a s v n m toang. . u n gi ng ch m rãi và d d n : . . chân ñong ñưa và m t nhìn vào lò l a v như ñang trong cơn m ng tư ng ñ y mang r .nhưng ñ i tao không ñáng ñư c b o v ñ n th .Không c t c lão ta à? . ði u ñó gi ng như m t m t hi u báo ñ ng trong m t nhóm ngư i. Marius ñưa m t dào dác nhìn quanh trong cơn tuy t v ng. m ngăn kéo và l y ra m t con dao.Sao ñây? . Thenardier ng i trên bàn không nói ti ng nào. ñi m nhiên. Chàng v a trông th y trên bàn m t t gi y trên ñó cô con gái l n c a Thenardier ñã vi t sáng nay “B n c m t i!” Chàng c m t gi y. Chúng s p s a xông vào khi ngư i tù c t cao ti ng nói. Thenardier t t bư c v phía cái bàn.M t ñ a ch gi à? Th là mi hi v ng cái gì ñây? . . trong nháy m t thang dây ñư c ném ngoài c a s và c t ch t vào b c a b ng hai móc s t. giơ cao hai cánh tay.Bà Thenardier kêu lên.Ông nói . Và trong lúc s t ñ n sâu trong v t thương. lư m m th ch cao v n và t gi y ñưa cho ch ng : . Ngư i ñàn bà xông t i. Khi nghĩ b n bây bu c tao ph i nói ho c vi t nhưng ñi u tao không mu n! Hãy nhìn ñây! Ông vén tay áo nơi cánh tay trái c a mình và ñ t lên da th t tr n cái kéo nóng ñ mà ông c m nơi cái cán g .ñ ng quá s tao hơn tao s b n bây?. B ng ñâu chàng gi t mình. .46 - . Hãy chu n qua c a s . Thenardier bư c v phía ngư i tù. không nao núng.B n kh n kh . ông ñưa nó lên kh i ñ u trong m t ñ ng tác d d n ñáng s .Ngư i ch ng h i.Qua c a s .. Và n u lão ta hung hăng tôi s lu c s ng lão ta t i ch n? Lão ta bu c ph i nói. và nói con gái lão ta ñâu và nói ti n gi u ñâu? Marius th ra nh nhõm: nàng ñã thoát n n. .ðây là nét ch c a Eponine.Hãy túm l y nó! Thenardier hét lên. Trư c khi b y ngư i ñàn ông k p ñ nh th n l i và xông vào ông ñã cúi xu ng lò l a và ch p cái kéo ñang ñ r c trong than. . Marius nghe câu chuy n thì th m : .Bà Thenardier nói. . Cu c ñi u tra tư pháp ti p theo sau tr n mai ph c ñã khám phá trong phòng m t ñ ng xu l n b c t ñ t và ñ o g t th t công phu trong nhà tù. B n cư p ñã tr l i v i s kinh ng c ban ñ u c a chúng. Ngư i ta nghe ti ng xèo xèo c a th t cháy. Và khi gi t cái kéo ra kh i v t thương. B y gi . b n cư p cũng rùng mình: Khuôn m t c a ông lão ch hơi co rút. không nói ti ng nào. ông gi t m nh nh ng dây trói. Trong lúc v ông ta gi n như ñiên. Ném qua ch n gi a phòng.Có cái gì rơi xu ng kìa! . gói m t m th ch cao v n tróc ra t vách ngăn. Ông ch còn m t chân b c t vào giư ng. Marius l o ñ o. Cùng lúc. la l i om sòm. Cu i cùng ông ta nói v i ngư i tù. xòe và n m hai bàn tay ba l n. . . chúng ñã ñ t phăng. Cùng lúc ñó.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo thì ñ b t ñ u có l tôi ph i c t mõm lão ta làm b n.Chúng ta không có thì gi . . ông nhìn ñăm ñăm vào Thenardier b ng cái nhìn sáng ñ p không vương chút h n thù.B n bây là nh ng k kh n kh . M t tên cư p ñeo m t n ñ t cái khóa to xu ng ñ t.Cái này t ñâu ñ n? . Ngư i ta còn tìm ra m t cây cưa nh b ng thép xanh có th ñư c gi u trong ñ ng xu. Hai tên cư p ñ t bàn tay lên vai ông. Nh ng tên cư p ñang gi ch t ông lão ñành buông ra.Hãy c làm gì tao theo ý mu n b n bây ñi. .Ch có m t vi c ñ làm là chém phăng lão ta ñi.Ông nói .Kéo dài thì gi ! Ông già hét lên gi ng sang s ng. Qu th n ơi? Nhanh lên? Cái thang ñâu? Hãy b lão l i cho c nh sát và chu n ngay thôi. .

. bàn tay kia lên ñ u ngư i ch ng. Khi ñã vi t xong nh ng dòng ñ u v n ch là nh ng công th c quen thu c. chào Blujou.tao bi t b n bây và nh n ra t t c b n bây. chào Babet. gi ng l nh lùng.Tên cư p ngư i ta v n g i là Babet ti p l i .Chúng tôi cũng th . chào Gueulemer. nhưng c a . cây g y c p trong nách. .B n bây là ñ con nít? . Vào lúc tr i s p t i.các ngư i s không qua ngã c a s .Còn các anh thì sao? . . ông rút m t t gi y có ñóng d u t trong túi và b t ñ u l p biên b n. hãy ñi ñi! . bà ta v a ngã xu ng ñ t v a khóc. Bà ta giơ cao kh i ñ u m t t m ñá lát và ném v phía Javert.Hãy gi m t n b n bây l i. chào Claquesous! B y gi ông trông th y ngư i tù c a b n cư p v n ng i cúi ñ u không nói gì t lúc các nhân viên c nh sát xông vào. . phát súng h ng th t.Bà ñ n ñây! .. ðám c nh sát nhìn quanh. Ngư i tù c a b n cư p ñã bi n m t. . tin ch c h t tr n t chim. ông quy t ñ nh bư c lên: ông ñã t i lúc ñúng lúc. Ông hãy b n ñi! Thenardier ñón kh u súng và nh m vào Javert.Ông ti p l i . .Ông nói . . chúng tôi mư i lăm. lão h à! Sau t i này m i ñư c! . . Còn Eponine vì không có m t ch c a cô ta nên ông không tóm cô ta ñư công v nh tai nghe ngóng và ch m t hi u.Javert h i nh ng tên cư p khác. M t bàn tay to kh e c a ông ch p lên vai ngư i ñàn bà.Ch m t thì gi thôi. .Bà Thénardler kêu lên m ĩ. . .Hai ñ a con gái tôi! . M i ngư i quay ñ u l i. Ông c m chi c mũ trong tay và ñưa nó ra m m cư i.T t c ñ ng yên. Chào Brigrenaille. . Tôi không dám b n ông ta.B n bây có ñiên không? .. .Javert v a nói v a nhìn ông ta ñăm ñăm. M t ti u ñ i c nh sát vũ trang b ng chùy xông vào nhà theo l nh c a Javert.Các ngư i có c n mũ c a tôi không? . Các ngư i b y.47 - . C a chính ñư c canh gác.Nào. Vi c ñ u tiên là ông b t nh t Azelma. tay n m ch t c áo ông ta.chúng ta hãy rút thăm xem ai qua trư c. sau t i này m i ñư c! . . . .Javert hét. Hãy ngoan ngoãn. .M t tên cư p nói. bao gi cũng gi ng nhau. ông ngư c m t nhìn lên. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo .Javert ñ y.Nh ng tên khác hét lên.Babet nói v i Javert. Vi c ñi ñi l i l i c a c xe ñã khi n ông dao ñ ng không ít. ð ng ch ng c vô ích.B n chúng ñáp. Các ngư i s ñi qua c a chính như th ñ nguy hi m hơn.Thenardier kêu lên.Hãy ñ n ñây m t chút xem nào! . Javert ñ i l i mũ và ti n hai bư c trong phòng.Ông là vua c a loài qu d .ð ng b n. hai cánh tay khoanh. . . . . .ðưa ngư i b b n cư p trói ñ n ñây . .Không ñư c.Hãy xích t t c l i! .ðúng là m t lũ kh ! Rút thăm h ? Thì vi t tên ra? B vào m t cái mũ. Nh ng tên cư p trong cơn h t ho ng ñã nhào vào m khí gi i mà chúng b l i trong lúc l n tr n. R i quay sang sáu tên cư p ñã b trói c ng . Bà ta ñã ñ ng trư c ch ng và dùng thân mình che ch ông ta.Hãy m trói cho ông kia? . chào Deux-Milliaids. ông ng i m t cách oai v trư c bàn nơi v n còn cây n n và bình m c cùng ngòi bút.Ông nói.Bà Thenardier hét lên. Cu i cùng m t m i vì mãi ch ñ i. . Balet ñưa cho Thenardier m t kh u súng l c mà h n gi u trong l p áo b lu c a h n và h n nói vào tai ông ta : .ðúng r i. T m ñá lát bay qua trên ñ u ông và rơi xu ng lăn trong hành lang.M t gi ng nói vang lên t ngư ng c a.Thenardier nói.Chúng nó ñang trong bóng mát.Tôi xin ñ u hàng. Cùng lúc ñó Javert ñã t i bên v ch ng Thenardier. Ông này cu i mình xu ng tránh.Và không ai ñư c ra kh i ñây! Nói xong.Phát súng c a ông s h ng thôi! Thenardier bóp cò. ðó là Javert. Javert cùng ngư i c a ông ta ñã mai ph c sau nh ng thân cây ñ i di n v i ngôi nhà.Thenardier kêu lên trong cơn h i h .Javert ti p l i. .Javert nói. B n c nh sát ñã t i bên gót chân chúng ta r i. .

48 - .Qu tha ma b t? . . ngư i tù ñã l i d ng s l n x n. Cái thang dây hãy còn lay ñ ng.ðó ph i là tên n i c m nh t. V a ñư c c i trói xong. . . M t nhân viên ch y lên c a s trên mái nhà và nhìn quanh. và trong lúc ông Javert l p biên b n. bóng t i và kho nh kh c m i ngư i không chú ý t i ông ñ phóng mình qua c a s . s b b n. Không có ai bên ngoài.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo s thì không.Javert rít qua k răng.

G p l i nàng.À. trong bóng t i kia. Anh không còn ñó à? . T i sao ông tr n lánh V i Marius.Tôi ñã ăn xin t i c ng c a nhi u giáo ñư ng ñ g p l i h . Eponine bi n m t. .Anh bi t tôi tên là Eponine à? .Bi t ch .Khách s n Porte St-Jacques.Tôi ñã b giam h t mư i lăm ngày.Ngư i c u ch quán th c m c.Cô gái ng c nhiên h i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 8: L p ph tình t Marius ñã ch ng ki n ph n k t c c b t ng c a các bi n c . . H ñã th tôi ra. chàng ngư c m t và nh n ra Eponine. ngư i con gái mà chàng yêu và ông lão ch ng như là cha nàng. t ngăn kéo.. Eponine.Cô nói.Cô nói. ð i chàng l i chìm ñ m vào ni m bí n trong ñó chàng lang thang dò d m.Eponine. mình ch c n g p l i nàng r i ch t cũng ñư c! Chàng ra ph m i ngày. Marius ñã d n ñ n v i Couteyrac. Marius bi t Thenardier b giam vào ng c kín.Tôi ñã có ñ a ch ? .Món ti n này t ñâu ñ n v y kìa? . cô gái l n c a ông Thenardier .Chàng nói. Còn thi u hai tháng.Cô nói. nhưng chàng không hy v ng gì n a.. t t c nh ng câu hôi ñó v n không tư c b chút nào v quy n rũ thiên th n c a cô gái nơi vư n Luxembourg. tôi hi u.Ho c c a ông y. ..Anh mu n bi t ñ a ch c a cô nàng xinh ñ p ch gì? . tôi chưa ñ n tu i trư ng thành. . ông ch g p ngư i thuê nhà chính.Không. Chàng m i mê ñưa m ng tư ng d o kh p các con ñư ng.Cu i cùng tôi cũng g p anh! . ðã có lúc chàng ñư c nhìn l i sát k . . Nhưng anh có . Marius phó m c cho m i ám nh tuy t v ng ñó xâm chi m tâm h n chàng.Cô nói trong khi Marius th n ñ m t. Qua m t lu t sư t p s . Th nhưng m t ngày n . Eponine nhìn Marius ñăm ñăm. Chàng không ra ngoài n a vì s cô s gi ñ n mà không g p. Th t khó ch u. Cô còn nh ch ? Này. Hôm sau ngay vào lúc b y gi sáng. Marius nh mang ñ n phòng l c s Force năm frăng cho Thenardier. .ðúng ch ng quan h gì. lòng ch a chan hy v ng. Ngư i ñi ñư ng xô ñ y chàng. Ph i nghĩ sao v ông lão ñây? Có ph i ông th c s l n tr n c nh sát! ông có nh ng phương di n anh hùng và nh ng phương di n ñáng ng . Trong ñêm chàng tr n tr c suy nghĩ.. . thưa ngài Marius.T t l m.. anh ñâu? .. Vì chuy n ñó. bà Burgon. M i sáng th hai. Marius r t ñ i chán ngán. Javert tin r ng chàng trai mà ông không gi l i tên ñã s hãi và th m chí không dám tr v phòng trong lúc mai ph c. ñ n n i khi Javert tr l i trong bu i sáng ñ h i Marius v s b cu c hôm trư c. . . nh ng ngư i mà cô d n v phòng cha cô. Hai tháng trôi qua. giư ng.ðã d n ñi! . .. . Cô nàng cũng không ñ chàng ñ i lâu. chàng tr ti n phòng còn thi u. Công vi c chàng gián ño n khi chàng mãi ñ m h n trong m ng tư ng d u dàng c a chàng vì không gì nguy hi m hơn s ñ t kho ng c a công vi c b i mơ m ng thái quá ch nh n chìm con ngư i thôi. Marius ch t n y ra m t ý nghĩ : .49 - . M t tu n l chưa trôi qua cô ñã gõ c a nhà Coufeyrac. . tôi mu n bi t ñ a ch c a h . cái bàn cùng hai chi c gh c a chàng và lên ñư ng không ñ l i ñ a ch . . Ông th tìm cách g p l i chàng nhưng không thành công. cho ch t lên chi c xe ñ y tay sách v . chàng cũng không hay bi t. R i m t làn gió ñã cu n ñi t t c nh ng cái bóng ñó.. Ch ng quan h gì.Còn anh.. nh ng v ra oai ñó! Ngài có v bu n.Bà ñáp g n khi ñư c h i v chàng trai. Chàng c m th y ñ i mình cùn nh t ñi và chàng t nh . Chàng v n mong m i ñi u ñó. nhanh như m t con ma trơi và Marius tr v phòng. . chàng c m th y m t bàn tay ñ t lên cánh tay c a chàng m t cách kh n kho n. . ñúng r i.

Nàng c m nh n trong m y dòng ch ñó nh ng tia sáng và nh ng ng n l a.Tôi h a v i cô.Này cô bé. khi hoàng hôn b t ñ u ph m m i v t. chàng không dám ñ n g n. Nhưng hai ngư i ñó vào ra b ng m t c a khác cách ñó r t xa trên ñư ng Babylone. Nơi t ng m t c a ngôi nhà nh ng ng n ñèn ñã th p sáng. Và cô bư c ñi.Tôi xin th . N i e p c a nh ng trái tim yêu ñã l n lư t tính táo b o c a tu i tr chàng. ðó là chàng. Tuy nhiên tôi cũng mu n xin cô m t l i h a. Hoàng hôn càng làm tái thêm v ng trán ñ p c a chàng và ph bóng t i lên ñôi m t chàng.Marius n ng nhi t nói. trán áp vào các thanh s t l nh. H ñó v i m t ngư i giúp vi c già. . nàng cũng mơ tư ng t i nh ng l n g p g t i vư n Luxembourg. ông y ñang b giam vào ng c kín. Nhưng anh hãy gi l y ti n. Cô hãy th v i tôi r ng cô s không nói ñ a ch này v i cha cô cũng như b t lu n ai trong gia ñình cô. lòng m ng kh p kh i. Nàng bư c xu ng khu vư n và ñ n chi c gh dài. M t ngôi nhà m t t ng v i m t khu vư n l n ph n nào b b hoang. Ngay trong ngày. m t ñăm ñăm nhìn lên các khung c a s ngôi nhà. hãy c m cái này và chàng ñưa cho Eponine m t ñ ng năm frăng. .Cám ơn. Nàng nh nhàng ñ t bàn tay tr ng nõn c a nàng lên ñó như mu n cám ơn nó b ng cái vu t ve. Nàng có mu n ra ngoài không? Hay nàng ch ñ i m t cu c vi ng thăm? Không. Khi bư c ñi. Chàng v n tr l i nhưng chàng ñã quy t ñ nh mình ph i th n tr ng. B i ñư ng v ng và ñêm t i m t. Tôi không thích. T nhi u tháng nay. Chàng có v xanh xao và m ñi. t i chàng trai tr ñ p kia. chàng yêu. Nàng quay ñ u l i và ñ ng th ng ngư i. s m ngày hôm sau. Chàng ngư ng v ng. . Nàng m i ch m bi t suy nghĩ. V iMarius. v bu n bã. Cô gái b t g p lá thư. Tr n bu i t i anh v n n n ná ñó. m nh kh nh và bu n bu n. . Chàng v a ñ t trên lá thư c a mình m t hòn ñá v a nh th m r ng hòn ñá này. m i vi c x y ra như Marius ñã mong ñ i. Có m t c a song s t. .Chàng nói. S 18 ñư ng Plumet. chúng ñã bi n thành nh ng vì sao. ưu tư và ngây ng t. chàng ch c n m nh tay m t chút ñ g t nó sang m t bên. Th là t i hôm ñó chàng ñã dám ñ n g n chi c gh dài b ng ñá nơi chàng ñã trông th y cô gái ng i chàng ñã l i ñó h t m t ph n ñêm.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo h a s cho tôi ñi u tôi thích ñ thư ng tôi không? . Hòn ñá v n còn ñó. Chi u ñ n. Và qu nhiên.Chàng thì th m v i cô gái ñang kh run lên . m t thanh c a hàng rào song s t tróc kh i l chôn. Th ñ y. chàng th a s c chui qua. Nàng dành tr n ngày ñ ñ c l i nh ng câu tình t ñó. không nên gây s ng v c c a ông lão l n s tò mò c a láng gi ng. Tôi ñã . V chăng tôi không quan tâm ñ n cha tôi. . Hai ho c ba l n chàng ñã trông th y bóng dáng ngư i chàng yêu.Xin l i cô. chàng không s ai trông th y. B t ch t nàng có cái c m tư ng không th gi i thích ñư c mà ngư i ta nh n ra khi có ai ñ ng phía sau mình. chàng ñ t trên chi c gh dài m t lá thư l i l d u dàng và c m ñ ng b c b ch nh ng tinh c m tha thi t t trái tim chàng. Marius xúc ñ ng ñ n n i chàng suýt b c l s hi n di n c a mình. Marius ñã d ng l i trư c c a song s t ñư ng Plumet và cái nhìn c a chàng háo h c r o kh p khu vư nnơi nàng ñang . t i nơi này s thu hút cái nhìn c a ngư i ñi d o xinh ñ p. Nhi u ngày liên ti p. Chàng m nh kh nh. Chàng không ñ i nón. Nàng hy v ng gì? Nh ng ñi u mơ h nàng th y dáng như có lúc nàng s ng trong mơ. M t l n nàng ñã ñ n ng i trên m t chi c gh dài ph ñ y rêu cách hàng rào song s t không xa.50 - . v n ng m nàng hàng gi m t cách ngư ng m . . nàng ăn m c chu ñáo. Tuy nhiên m t bu i chi u chàng tr nên b o d n. và trái tim thơ ngây c a nàng cháy lên t ñó. m t ñi nh ng ni m vui l thư ng và tuy t v i do cái nhìn d u dàng xi t bao kia mang l i. Nàng cũng bu n kh vì m t ñi nh ng bu i ñi d o ñó. ñ c và nh th m : “Ch có m t ngư i ñ c nh t m i có th vi t lá thư này.tôi không th s ng mãi như th ñư c. ñó là chàng”.

nh ng gì ñáng nói và ñáng nghe nh t.Anh im ñi! Anh bi t r i mà? H không còn l i l n a. ông Fauchelevent. Cô gái th t th n trong cơn xúc ñ ng.Bao gi em lên ñư ng? . Nàng ñã khóc.Em làm sao th ? . Vào t t c nh ng ñêm tháng năm năm 1832 trong khu vư n hoang d i ñó. em nh em r t kh .Anh tên Marius. vô vàn s dao ñ ng mênh mông c a nh ng thiên th giăng l p ñ y cõi vô h n. Có th tôi làm phi n cô khi tôi nói v i cô t t c nh ng ñi u ñó. B ng m t s thân thi t tuy t v i. Cô có ñ c nh ng gì tôi ñ l i nơi ñó. .Cosette nói. và m t ngư i giúp vi c già tên là Toussaint. Th r i h nói v i nhau t t c m i ñi u. Nh ng vì sao b t ñ u t a r ng. ông bu c ph i th c hi n m t chuy n ñi. cùng chim chóc và hoa lá. T t c nh ng loài hoa n r quanh h và g i ñ n h nh ng mùi hương thơm ngát c a chúng. Còn em! .Marius lo l ng h i..Cô yêu tôi ch ? Nàng ñáp b ng m t gi ng nh nh ñ n n i ngư i ta h u như không nghe. t t c các bà ñ u t t v i em. Khi em còn nh xíu. Trong ngày thì không bao gi . ðêm ñêm. nh ng gì kín ñáo nh t và r t ñ i bí n trong tâm h n h . ñ n nh ng vùng ven Paris. nh ng câu truy n tr con.. nh ng gì mà m i ngư i chưa h th l v i m t ai. H s ng trong s trào dâng r c r c a tâm h n h . h thì th m. có m t ngư i ñàn bà tàn ác luôn ñánh ñ p em. Phòng c a cha quét nư c vôi tr ng. nh ng ti ng cư i c a h lư n l trên các cành lá như ñi cánh thiên th n. cha con em s lên ñư ng. Nh ng câu nói. nhưng cha con em không ñ n ñó n a. Cái ñ u d thương c a cô t a vào vai Marius. . Cha em làm vư n. H không nh n ra cái mát c a ñêm l n cái l nh c a ñá. em ñư c phép g p ông m i ngày. Tôi nghĩ r ng tôi s p ch t m t.Nhưng em bu c ph i gi n d i n u em mu n cha chia s s xa hoa mà cha dành cho em. h nhìn nhau ñ m ñu i và tâm h n tràn ng p bao ý tư ng.Cha không h t ch i v i em ñi u gì c và còn lo trư c nh ng ñi u em mong mu n n a. cô là m t thiên th n. r ng cha nàng làm ñư c nhi u ñi u t t cho m i ngư i nhưng ch ch p nh n v mình ph n t i thi u nghiêm ng t. m t cái bàn g . Cha con em có m t căn h ñư ng Homme-armé và m t căn h khác ñư ng Ouest. Em r t h nh phúc.Cha em không nói bao gi ñi. ðôi l a tình nhân xinh ñ p ñó n mình trong hoàng hôn. H trao nhau m t n hôn. h g i g m cho nhau nh ng gi c mơ c a h . Hai trái tim ñó tuôn ch y vào nhau và r c lên trong hân hoan. Chàng p úng. hai tâm h n tr bi t t i nh ng kho nh kh c thiêng liêng nh t v i t t c nh ng di m phúc c a tr i. .Chàng h i gi ng y u t. cha con em v n ra kh i nhà trư c bình minh. . nh ng cơn ngây ng t c a h .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ñ n. trên chi c gh dài kia? Cô có nh n ra tôi không? Xin cô ñ ng s tôi.Em tên Clossne. tôi v n ñ n ñây. Nàng c m m t bàn tay c a chàng và ñ t nó lên tim mình. H ñ m ñu i nhau v i cõi lòng trào dâng nơi ánh m t. R i sau ñó trong tu vi n. và trong lúcñó. Nhưng bây gi .. H th th . Chàng nh n ra b c thư nàng gi u trong áo lót c a nàng. Xin cô hãy cho tôi ñ n g n m t chút. . có m t cái giư ng ñai v i. dư i b i r m ngày m t r m r p và s c n c mùi hương ñó.. m t cái gh . Marius ñ nàng trong ñôi cánh tay c a mình. nh ng ti ng cư i vì nh ng chuy n không ñâu. nh ng ñi u nh c ñi nh c l i.Anh tên gì . nàng v i cha. . Tình yêu c a h bi n nơi ñây thành m t ngôi ñ n. T khi cha con em không ñ n vư n Luxembourg n a. C hai rùng mình và nhìn nhau trong bóng t i v i ñôi m t sáng r c. Cô bi t không. .Sáng nay cha em b o em hãy s n sàng ông s ñưa qu n áo c a ông ñ em x p vào rương. có th s ñi Anh. Marius th y Cosette bu n. Nhưng m t bu i t i. Marius ñư c bi t r ng Cosette ñư c nuôi dư ng trong nhà tu. .51 - . . . nh ng gì cao c và sâu xa nh t trên ñ i này. . Tôi r t h nh phúc. nhìn sát vào các khung c a s c a cô ðêm n tôi ñã nghe cô hát..

Cosette h i.Cosette.Anh nghèo l m. Anh s g p ông ngo i anh.Chúng ta hãy hy v ng.Cosette d u dàng l p l i. say ñ m nhau c trong kh ñau. r i nhìn Cosette m t cách trìu m n : .Không th ñư c. Em ph i bi t ñ a ch c a anh.. anh s nghĩ t i chuy n ñó.Nhưng t i sao anh không cùng ñi v i cha con em? . . . Chàng l c túi l y m t con dao nhíp r i dùng mũi dao vi t ñ a ch lên l p th ch cao c a b c thành. . Bi t ñâu ông s không ñ n ñ i vô tâm.. h ôm ch m l y nhau.Marius p úng. . H p nh t v i nhau trong tư tư ng. em s cho anh m t ñ ng xu b i áo qu n anh r t t i tàn...N u cha con em lên ñư ng. H n em ngày mai. tim như ng ng ñ p .Chàng trai nói. . Em s ch g p anh vào bu i t i và em trao cho anh tình yêu c a em. . Anh ñang nơi m t ngư i b n tên là Cluileyrac ñ ng La Verrerie. trong lúc m t h ngây ng t và ñ m l ñang ngư c nhìn nh ng vì sao.Anh s th . s .52 - . . em s cho anh bi t bao gi cha con ñi.S c m nh nào còn có th chia r chúng ta ñư c khi Thư ng ñ ñã k t h p chúng ta l i? Anh s yêu em mãi mãi. anh s ch t m t. Anh không có ti n dù ñ tr cho m t t h chi u.n u em ñi. . . n u em g p anh ban ngày.Ông không nói bao gi v . ..Và bao gi em tr v . ..Th thì làm gì bây gi ? .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo .Mãi mãi. m t tái xanh. Anh s g p cha con em. Anh không bi t chuy n gì có th x y ra ñây. .Chàng nói. .

M t bu i sáng ông d y s m và tình c d o bư c trong vư n trư c khi nh ng cánh c a c a phòng Cosette m . trên cái gh dài ph ñ y rêu. d u dàng c a cô. b i h nh phúc ñã k t thúc. Marius gõ các c a b n. Nghĩ ng i mông lung. Cu c cách m ng tháng b y năm 1830 v n ít ñư c ch p nh n ngoài nư c Pháp. tháng năm và nh ng bu i t i tuy t v i ñã làm s ng l i n cư i c a Cosette. k thù c a ông. Nhưng m y lúc sau này nhi u m i lo l ng khác ñã ñ n v i ông.Cosette? Chàng g i m t cách tuy t v ng. và ch quan tâm t i v n ñ h nh phúc. m t s ki n không th gi i thích ñư c v a ñ p vào m t ông. Nh ng cánh c a b n ñóng kín và không m t tia sáng nào xuyên qua các khe h . Vào bu i chi u. B i Cosette ñã b ñi. các nhà tư tư ng cách m ng như ng cho các ñ ng phái lo v v n ñ quy n. Ông Madeleine ñã h c và h c nhi u. Ti p ñ n. Chàng trai ng i ph ch xu ng b c th m. gõ c a chính. Jean Valjean quy t ñ nh r i nư c Pháp. ñi u hi n nhiên là khu vư n ñã b xâm ph m và nh ng con ngư i l m t ñã vào ñây. Ông m t gi y ra và ñ c m y t này : “Hãy d n ñi nơi khác!”. rút ra t nh ng gì ông ñã ñ c. Phúc l i c a con ngư i. ñã ñư c di n ñ t theo nhi u cách khác nhau t i Pháp. H trò chuy n v i nhau. Javert là m t tai h a. ð th n tr ng hơn. M t t gi y ñư c cu n tròn nơi ñó. ñư ng Verrerie”. nh hơn m t ngư i l n. Nh ng b t n chính tr ñang h a h n n bùng. Trong nh ng l n ñ i di n v i Cosette.Cosette! Không ai lên ti ng tr l i. Ông ngư c m t v phía hàng rào song s t. . ông và “con gái” ông. ñ c gi ñã nh n ra ngư i thuê nhà ngôi nhà Plumet. Jean Valjean tr vào nhà. chàng tư ng ñâu mình ñã phát ñiên. Do ñó mà ông căm ghét chàng trai tóc nâu vư n Luxembourg ñã t cho phép mình nhìn con gái c a ông b ng ñôi m t quá ñ i d u dàng. Qu th c Jean Valjean. lo l ng khôn xi t. Louis-Philipp Và dư i chiêu bài chính tr ñó. Ông bi t ñư c nh ng kho ng kh c h nh phúc hoàn h o khi Cosette ñ n bên ông làm cho ông vui v i nh ng câu nói li n tho ng. chàng ch còn cách là ch t thôi! . Ngoài ra Paris ñang không yên tĩnh. Jean Valjean l i ti p n i.53 - . Thenardier. là c nh sát tr nên ña nghi c c kỳ và trong lúc truy t m d u v t m t k làm lo n. h r t có th khám phá m t c u tù kh sai. là Cosette yêu ông. b t ch t ông trông th y dòng ch kh c trên b c thành : “16. Cosette không có m t nơi quen thu c. càng khi n ông thêm c nh giác. khi r i kh i tu vi n ñã cho h nương náu trong b y năm. ông còn bư c thêm m y bư c trong vư n và ñ n bên hàng rào song s t. ông ñã gi ng gi i v t t c m i ñi u. m t bóng ngư i ñang l n tr n trông l n hơn m t ñ a bé. ông ñã ch m d t nh ng cu c ñi d o ñó. Hơn n a. Ông cũng bi t r ng Thenardier cu i cùng ñã tr n kh i La Force. M t hôm n lúc d o bư c trên ñ i l . S vi c m i x y ra. . ñã ch n ch n này v i hai cái l i vào cách xa nhau t o m t v an toàn. M t quy t ñ nh tàn kh c n y ra trong lòng chàng. Ông ch mong m t ñi u trên ñ i này. khi Marius bư c và khu vư n ñư ng Plumel khi tr i s p t i. ñó là ñi u h mu n rút ra t xã h i. Nh ng ñ ng theo ch chươngchính th ng già c i cũng như nh ng ngư i c ng hòa ñ u t n công vào nhà vua tư s n. Và ngay khi nh n ra v kh n kho n c a k si tình. t c nh ng gì ông ñã ch u ñ ng. ông mu n lên ñư ng trư c tám ngày. Cosette không ph n ñ i nhưng t ch vui tươi cô tr nên bu n thiu và Jean Valjean ñã ph i ch u ñ ng n i bu n c a cô gái d i l i. Nhưng s g p g ñó cũng ñ ñ ông ñi t i m t quy t ñ nh. Và l n này Jean Valjean l i có th nh th m r ng mình h nh phúc. ông ñã trông th y Javert trong khi Javert không chút nh n ra ông nh ông luôn c i trang trong nh ng l n ñi d o m t mình.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 9: ðư ng Chanvrerie Qua Cosette. ðây là cái gì? M t ñ a ch ? M t m t hi u cho nh ng ngư i khác? M t l i c nh cáo dành cho ông? Trong m i trư ng h p. nh ng v t kh c màu tr ng trong l p h ñen. T t c nh ng cu c n i lo n ñó t o nên ñi u b t l i cho nh ng ai có ñi u gì c n che gi u trong ñ i mình. m c m t chi c áo b lu và m t chi c qu n dài b ng nhung bông màu b i. ông không bao gi ñ t chân t i khu vư n men theo ñư ng Babylone.

Con ñư ng này ng n. sinh viên và th thuy n ñã d ng lên 27 v t chư ng ng i ch riêng trong khu ph Halles. t t c nh ng ngư i “b n c a h i A. tháo g xe c .C u bé h i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo B ng ñâu chàng nghe m t gi ng nói dư ng như xu t phát t con ñư ng và ñang thét lên qua nh ng hàng cây . Tr con cũng vào tr n. Paris chìm ñ m trong khói l a ñ u tranh. Mình ñang h nh phúc. xô v c a nh ng ngôi nhà. Marius ch y v phòng. Nhi u chuy n b t ng ñã x y ra: qu n công Fitz-james. C u huơ trên ñ u c u m t kh u súng l c không có cò mà c u ñã mư n t m c a m t c a hi u ñ c .B. Couícyrac ñã h i mình : “B n ñi d l mai táng tư ng Lamarque không?”. khác thư ng. ñ p phá ñèn ñư ng. ñã nh n m t tr n mưa ñá.. nó ñưa t i hai con ñư ng nh ch t h p. Và sáng nay t i phòng Couteyrac. m t th y ñ i trong thành ph ñã b thương vì m t nhát gươm t i c a St-Martin.. Combeèrre. ăn m c rách rư i nhưng có ñôi m t sáng qu c và luôn tươi cư i. . Cái ch t c a tư ng Lamarque. cu i . ñoàn ngư i ñã t i ñư ng St-Denis. . có m t c u bé mư i hai tu i m y u. cu c chi n ñ u ñã n ra mãnh li t. ñã gây xúc ñ ng sâu s c trong nhân dân. càng lúc càng thu h p.Ch ng bi t. Gi ng không xa l nó gi ng gi ng nói khàn và g t c a Eponine. Mình ch ng nghe gì. Qu n chúng xông vào cư p phá các c a hàng vũ khí và ñáp tr nh ng phát súng.”.C. và ñư ng kia. L mai táng tr ng th c a ông kéo theo m t s ñông ñ o qu n chúng náo ñ ng. Trong lúc bư c ñi. Feuilly và Courbeerre ñã tranh lu n nhau sôi n i. nh ng tr n ném ñá c a ñoàn ngư i bi u tình ñã t o thành m t cơn bão.ðúng r i ñang có lo n Paris.M t v t chư ng ng i! .Marius nghĩ. Lo t súng c a quân ñ i. Hai ti ng ñ ng h sau. Ngư i ta g i tôi là Gavroche. Enjolras. có ph i ngài ñ y không? Các b n ngài ñang ñ i ngài t i v t chư ng ng i ñư ng Chanvrerie? Marius ch y t i hàng rào song s t. ñang t bao lơn c a mình nhìn ñám tang ñi qua. m t trong nh ng viên tư ng dũng c m nh t c a ñ ch tr thành m t trong nh ng nhà hùng bi n vĩ ñ i nh t trong cánh t th i vương chính trùng hưng. Trong không ñ y m t ti ng ñ ng h . Nhi u ngư i ñàn ông hò hét: “Ti n lên?”. ñã hô to: “Tôi là ngư i c ng hòa!”. mũ trên ñ u. d ñá lát ñư ng. nh ng k hèn nhát tìm ñư ng l n tr n. nh ng ñ i tu n ti u l c soát khách ñi ñư ng và b t gi nh ng k tình nghi. lăn nh ng thùng tô nô. Nh p vào ñoàn ngư i n i d y do Enjolras.V y thì tôi cũng ñi. Nh ng v binh qu c gia. trong nhà. Vào lúc năm gi chi u. . Cu c n i lo n m i lúc m t d d i l thư ng. m t sĩ quan c a ñoàn 12 khinh binh. cho vào túi hai kh u súng mà Javert ñã giao cho chàng trong cu c mai ph c mà chàng v n còn gi .54 - . M t v t chư ng ng i? Cái ch t kia thì cũng như cái ch t khác thôi. nh ng ñoàn quân t vùng ngo i ô h i h ñ v .Ngài Marius. Và c u bư c lên phía trư c ñoàn ngư i ñ ng th i c t ti ng hát vang : Trăng ñã xu t hi n Bao gi chúng ta vào r ng? Charlot h i Chalolte. T ng ch p cho ñ n ñêm.Chúng ta ñi ñâu ñây? . Nh ng ngư i dũng c m t vũ trang. nh ng phát súng ñ u tiên ñư c b n ñi. Nh ng m t ti n nhà c a khu ph này ñ u ít nhi u b trúng ñ n và ñư c ch ng ñ b ng nh ng t m ñà. V a hát v a reo hò. . g n ñư ng Hanverie. t o nên nh ng v t chư ng ng i. T c thì chàng bư c ra ngoài và trông th y m t bóng dáng trai tr ñang ch y và m t hút trong hoàng hôn. nh ng kh u súng ñ i bác t Vincences kéo xu ng. V m i m t. . r i chàng ñi v ñư ng Chanvrerie. nh ng ngư i n i d y ñã làm ch tình hình m t ph n ba thành ph Palis. Courfeyrac. ti ng ñ n chi n tranh n ra lan kh p Paris. ñư ng Mondétour mà m t ñ u ti p n i ñư ng Precheurs. Ngư i ta d ng v t chư ng ng i. chàng g p nh ng nhóm ngư i mà nh ng m u chuy n trao ñ i giúp chàng bi t qua nh ng bi n c trong ngày. ñư ng Petite lruanderie.

Enjolras ñ cánh c a s p c a h m rư u. M t ngư i ñàn ông cao l n mà Coutèyrac. m t ngôi nhà hai t ng l o thành m t cái mũi. Nh ng tình c nh nguy hi m ñ p ch chúng ñưa ra ánh sáng tình huynh ñ c a con ngư i. Còn cái thùng tròn thì ñ t trên m t cái bân bi t l p g n c a. nh ng ñi m gác ñã ñư c ch ñ nh. ðó là m t quán rư u c a bà Hucheloup có tên g i là “Quán trái nho Corinthe”.M t ngư i nói. Bà Hucheloup và nh ng ngư i giúp vi c c a bà ñã vư t qua n i kinh hoàng c a h ñ bi n m gi cũ thành v i băng v t thương. mư i thư c ñá lát ñã ñư c c y lên. c con ñư ng chìm ñ m trong kinh hoàng. .Nào.Joyley kêu lên. bư c t i lang thang trên ñư ng Mondétlur. ch này t t ñây. V i s ñ t nh p ñó. H cũng ñi u ñ ng vi c d ng lên cùng lúc hai v t chư ng ng i. T t c công vi c ñó di n ra êm xuôi trong kho ng th i gian không ñ y n a ti ng ñ ng h . nh ng ti ng thét “Ti n lên!” Joly ghé m t nhìn: ñ u ñư ng Chanvrerie. M i ngư i ñ u h i h và giúp ñ nhau trong công vi c. Enjolras phân phát ñ n. và vào cái ngày mùa xuân y. H không bi t tên nhau nhưng h thân thi t v i nhau như anh em. B t ch t Enjolras nghe có ai dùng khu u tay ñ y mình. ngư i ta ñ dành nó. Dư ng như c m t trung ñoàn ñã giơ súng ñ u hàng. Ti p ñ n. và t t c nh ng thùng rư u r ng c a bà góa Hucheloup ñ u ñư c mang ra ñ t bên nh ng thùng vôi. Lesgle và Joyly. ñôi m t . M t vài ngư i trong s nh ng ngư i b n c a h i A. nh ng ngư i gác ñã ñư c c t ñ t.Ph i ñ ng v ng ñ n ba gi sáng. M t ch p sau hai con ng a ñư c tháo kh i xe. c a lá sách.B.Các anh ñi ñâu ñ y? . h trông th y m t c nh h n lo n. M i ngư i nh n ñư c b n mươi viên. và ngư i ta ch ng ñ b ng hai ñ ng ñá cu i không bi t l y ñâu ra. Anh ra hi u và c nhóm ngư i ñ xô vào ñư ng Chanvrerie.D ng m t v t chư ng ng i. . ñang ti p tay m t cách ñ c l c trong vi c d ng lên m t v t chư ng ng i nh . khi v t chư ng ng i ñã d ng xong. Enjolras và nhóm ngư i n i d y c a anh ñang v a ñi qua v a giương cao khí gi i. . . Ch trong vài phút hai mươi thanh s t ñã ñư c tháo ra t m t ti n quán rư u. thư ng h p t i ñó.ðúng th . Ngư i ta th y không nên l p v t chư ng ng i t i khúc ñư ng Mondétour tr ra khu Halles b ng ñư ng Précheus ñ gi liên l c v i th gi i bên ngoài. . nh i vào bàn trư c nh ng chai rư u vang vùng Suresmes mà Grataire u ng ngon lành. h có m t t i ñó. m i ngư i v a bình tĩnh ch ñ i v a ca hát. H nói v i nhau v nh ng cơ may có th . bu c hành khách xu ng xe. M t bà lão phát khi p bu c ch t m t t m n m trư c c a s c a mình ñ làm y u ñi lo t ñ n súng h a mai. c hai t a vào nhà Corinthc và vuông góc v i nhau. ñu i ngư i ñánh xe ñi r i tr l i d t theo xe l n ng a.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ñư ng Chanvrerie. ðó là Gavroche ñang ñ ng bên anh. . Nhi u công nhân mang ñ n nh ng h p thu c súng dư i l p áo b lu c a lính và nh ng kh u súng trư ng b i trên ñư ng h ñã mư n c gói t i m t c a hi u bán vũ khí.Courteyrac nói. h l t nhào nó xu ng ñ t nó dư i nh ng ch ng ñá lát. M t vài ngư i ch nh ng viên ñ n khác b ng thu c súng và v ñ n n u ch y. Hãy d ng v t chư ng ng i t i ñây ñi! .Enjolras! Courteyrac! . Khách ñi ñư ng v i vã tìm nơi l n tránh. và chi c xe n m nghiêng b sung cho cái rào ch n ngang ñư ng. c a. B ng ñâu qua c a s m toang. ðó là Grataire. Combertèrre và Coutèyrac ñi u khi n nh ng công vi c phòng th . . M t chi c xe khách có hai con ng a tr ng ñang ch y qua ñ u ñư ng. Có kho ng ba mươi ngư i ñư c vũ trang. Gavroche và Bahorel ñã ch n m t chi c xe ng a ch ba cái thùng l n ch a ñá vôi.Courfeyrac ñáp . Enjhrls. c a b n m i m i kích c ñ u ñóng kín t t ng tr t t i mái nhà. Joly ch y t i d ng ngư i ñánh xe. và nhóm ngư i gan d không th y xu t hi n m t chi c mũ g n lông hay m t lư i lê nào.55 - . Combeterre và Enjolras chú ý lúc ông ta trà tr n vào ñoàn ngư i nơi góc ñư ng Billettes. m t n a con ñư ng ñư c ngăn ch n b ng m t thành lũy cao hơn ñ u ngư i. Nhi u ngư i m i gia nh p kéo t i.Chúng ta s có nhi u quân c u vi n. nh ng bư c chân r m r p.C. C Paris s n i d y. Trong nháy m t. M t lá c ñ ñư c giương lên trên m t cái g ng c a chi c xe ch khách.

Anh h i ông ta. b ng m t s ki m tra ñ c bi t. m y ñ ng ti n vàng. ði u hi n nhiên sau cu c t n công d d i này là ngư i ta ph i ñương ñ u v i c m t trung ñoàn. . . Nghe câu h i này.Javert.Ông là ai? . Chàng không còn vũ khí. Ngư i ta tìm th y trong ngư i ông ta ngoài cái ñ ng h qu quít.Javert nói v i m t v bình th n gan lì. T t c nh ng n l c c a cu c t n công ñ u t p trung vào m t ñ u c a v t chư ng ng i. .“Ngay khi s m ng hoàn t t. Nào.Tôi ñang xem có chuy n gì. M t ti ng n kinh h n vang d y trên v t chư ng ng i.Gi ng nói l i thét. . Hai tu n trư c ông ta ñã véo tai tôi và nh c tôi kh i cái g c a tòa Port-rtyal nơi tôi ñang hóng gió.M t kh u súng! B n chúng ñây r i! Anh nhìn lên phía trên v t chư ng ng i và th y nh ng chi c mũ lính và nh ng lư i lê th p thoáng trong bóng t i.Anh th y tên to l n kia không? .Enjolras nói v i ông ta. tên v binh thành ph ñã ngã nhào vì trúng ph i m t viên ñ n nơi trán.T i sao không ngay bây gi ! . .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo sáng qu c trên khuôn m t ch n ñèn c a c u.Ông tên gì? .” Vi c l c soát k t thúc. thanh tra Javert. M t viên ñ n th nhì ghim vào gi a ng c tên v binh khác ñang xông vào Coufeyrac và ném h n xu ng ñư ng. . .B n? . .ð n lư t Enjolras thét lên.Ông s b b n trư c khi v t chư ng ng i b chi m. g n c u Iéna không. Nh ng ngư i n i d y l m l n khi t p trung t t c vào ñi m này.Ai? . b y gi chàng th y thùng thu c súng nơi phòng khách g n c a. trói gô và l c soát. M t ti ng thét c a Gavroche giúp h sáng m t v i ñi u ñó. còn có m t t gi y v i nh ng dòng ch do ông c nh sát trư ng t tay vi t : .Hãy coi ch ng! Chúng ñang leo lên xe ch khách! Ngư i ta trông th y trên chi c xe b l t nhào. ngư i ta c t Javert vào m t cái c t gi a phòng dư i c a quán rư u. Couteyrac và Combetrre quỳ xu ng sau v t chư ng ng i l n: sáu ngư i dư i quán ch u s ch huy c a Feuilly. Nh ng viên ñ n gây thương tích cho nhi u ngư i. Tên to con nh t. ñã ñ n các c a s t ng hai nhà Corinthe.Cách m ng Pháp! . . th thanh tra c a ông ta. M t tên khác qu t ngã Coueyrac. ðó là Marius v a xông vào v t chư ng ng i. Và nh ng ti ng kêu la ñau ñ n xu t phát t nh ng k t n công vây hãm cho th y ñoàn ngư i b o v v t chư ng ng i là nh ng tay súng c khôi.56 - . B n mươi ba ngư i n i d y dư i quy n ch huy c a Enjolras. . . Tôi là viên ch c chính quy n. Enjolras v i vàng d i bư c kh i c u bé và ñi tìm b n anh công nhân b c x p vai u th t b p r i cùng nhau ñ n trư c ông ta.ðó là m t tên m t thám. nh ng lư i lê l p lánh. Nhưng trư c khi lư i lê ch m t i c u bé. Enjolras v a d t l i thì Gavroche kêu lên : . Ti ng súng gia tăng d n d p t hai phía. m t th ngư i kh ng l . ñúng th . súng trư ng trong tư th s n sàng. . chàng ñã ném hai kh u súng sáu h t ñ n c a mình. giơ cao lư i lê trư c Javroche. Trong nháy m t.B n! . Bahorel xông vào m t tên v binh thành ph th nh t ñang bư c qua chi c xe ch khách. C u ch vào ngư i ñàn ông cao l n nơi ñư ng Billettes.C u nói. . ph i n m ch c xem có ñúng là b n x u ñã có nh ng cu c ñi u ñ ng bên h u ng n sông Seine.M t gi ng nói nơi ñ u ñương thét lên. . M i ngư i ñ u vào v trí chi n ñ u c a mình.Enjolras ñáp l i.Chúng tôi ñang chu n b thu c súng. Tên th nhì gi t Bahorel b ng m t phát lư i lê. Javert b qu t ngã. . gi ng rung vang. Enjolras ra hi u cho bên anh công nhân b c x p. B i ñó là m t ñòn nh c a ñ i phương. M t giây sau v t chư ng ng i ñã b chi m. ngư i ñàn ông nh y nh m r i ñáp v i m t v tr m tr ng ñ y ng o m n.

m t công nhân tr tu i m t qu n nhung. cô bé? ...Marius kêu lên trong cơn xúc ñ ng. Anh hãy nghe ñây. nh tôi mang ra bưu ñi n g i.Chúng ñã gi t anh y! . Jean Prouvraire ñã b b t làm tù binh. M t hình d ng ñang bò trong t i. . tay c m ñu c.Ngài Manus. ðúng.Enjolras v a nói v a ñ t bàn tay lên cánh tay c a Combelerre..Cô có b thương không? Cô hãy ñ i chút! Tôi s mang cô vào phòng. Chàng y l i. Ngư i ta không ch t vì m t bàn tay th ng l ñâu.Cô làm gì ñ y. b n này ñã ch t.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Trong lúc chàng ñang ngo nh nhìn v phía ñó. nơi l p lánh m t gi t m hôi giá l nh. b i anh ngã nhào. m t tên lính ñang vươn lên quá n a ngư i trên v t chư ng ng i. . R i chàng nh nhàng ñ t cô bé ñáng thương xu ng ñ t và tr vào phòng dư i c a quán rư u. Tôi ng c th t! Nhưng tôi có m t lá thư cho anh ñây. v t chư ng ng i ñã ñư c gi i t a. Nhưng m i ñây.T ñây chính anh là th lãnh. khuôn m t ñ y t hào và quy t li t.Không có anh. Chàng nhìn m i phía mà không th y gì r i chàng ñưa m t nhìn xu ng. Bây gi anh hãy h a v i tôi.Hoan hô nư c Pháp! Hoan hô tương lai? .. Các anh thua r i. Tôi mu n nói v i anh. Nh ng ngư i n i d y kinh ng c nhưng không khi p s h t p h p quanh Enjolras và t a lưng vào các ngôi nhà trong cùng. . Tôi mu n ch t trư c anh. .Cô nói. .Viên ñ n ñã xuyên qua bàn tay tôi.57 - . nh m b n chàng. m t lá thư mà cô nương ñã trao cho tôi. Cô l i ñ ñ u cô rơi trên hai ñ u g i c a Marius.. Trong lúc ñó Marius quan sát con ñư ng nh Mondétour. th mà chính tôi là ngư i ch nhà cho anh. tôi ñã lao t i trư c. c gư ng m m cư i và h t hơi th cu i cùng. V t chư ng ng i nho nh ngư i ta d ng lên nơi ñó ñã tr nên v ng tanh và ch có ng n ñèn chai leo lét Chàng trai d m bư c rút lui thì ch t nghe có ai g i tên mình m t cách y u t. Nhưng trên v t chư ng ng i ñã không còn m t bóng ngư i nào. M i ngư i r i s ch t..Gi ng nói c a Prouvraire vang lên. m t bàn tay ñ t vào h ng súng và b t nó l i..ngài không nh n ra Eponine sao? .Hãy bi n ñi ho c tôi cho n v t chư ng ng i. . B l i ñ ng b n ch t và b thương. ðưa tôi ñi kh i ch này ch vô ích thôi. Nhưng trong lúc tên lính ñang nh m ñúng vào chàng. ! Bàn tay cô có m t cái l ! Và máu n a! T i nghi p cô bé.. lá thư ñây.. .. Tôi s c m nh n ñi u ñó. B ng ñâu ngư i ta nghe m t gi ng nói thét vang : .. Anh hãy ng i g n tôi trên t ng ñá này. Không ai r i kh i v t chư ng ng i này ñư c. Marius cúi xu ng. . Ngư i ta ñ t nh ng t m n m trong phòng dư i cho nh ng ngư i b thương. ngài Marius . Chàng ñ n bên m t ng n n n ñ t d u niêm c a lá thư làm b ng hai ngón tay c a chàng.. Ánh sáng l m c a ng n ñèn giúp chàng nh n ra m t cái áo b lu.. Nhưng ñ . Nhưng viên ñ n không trúng Marius. Ôi Tôi r t h nh phúc..! ð quá . B y gi m t cơn xúc ñ ng ñau thương ñ n làm cho ni m vui c a v t chư ng ng i ñư c gi i t a rơi vào m ñ m. . m t cái qu n nhung rách. và có th xuyên qua ngư i th .. . xuyên qua bàn tay..B n ông v a m i b n ông ñ y. ti p theo. khi trông th y kh u súng kia nh m vào anh. ñôi bàn chân tr n. và ñ c : . làm gì khi anh cũng ch t? Hãy c m l y.. anh nói . Ngư i ta s săn sóc cô. Viên ñ n b n ñi. ñ u ñư ng có m t ti ng lách cách c a vũ khí ñ y ý nghĩa. ñ t m t n hôn lên vâng trán tái xanh ñó.Tôi không còn ñau ñ n n a nhưng tôi mu n nói v i anh ñi u này. ðó là m t ngư i ñang lao t i. Tôi t c gi n vì anh vào khu vư n ñó. T hai phía m i ngư i ñ u trong tư th s n sàng x súng b n.Hãy l ng nghe xem? . ..Gi ng nói y u t l i th t lên . Nh ng ngư i này ñư c băng bó b i ba thành viên c a l c lư ng n i d y v n là sinh viên y khoa. s hôn tôi lên trán khi tôi ch t. Và nhìn Javert.Enjolras nói.Eponine thì th m. .Nhưng nó l i ra lưng. . nh ng ngư i t n công tháo ch y v phía cu i ñư ng và l i bi n m t trong bóng ñêm. Tôi tin như th . Cô t a ñ u trên hai ñ u g i c a chàng. chàng ñã hét lên câu nói ghê r n ñó.. Marius ñã mang thùng chu t súng ñ n dư i chân v t chư ng ng i và dùng chân tháo ñáy nó.. ñ i di n v i nh ng hàng lính và v binh ñang vây quanh v t chư ng ng i. Nhưng cô hãy yên tâm. .Enjolras kêu lên.. Tôi không mu n anh nh n lá thư này.

V y thì t t.Marius v a nói v a nhìn c u bé dũng c m. cha em không mu n lên ñư ng ngay. Cosette”.“Hôn l c a chúng ta là ñi u không th th c hi n ñư c Anh không có tài s n và em cũng không.Chàng h i c u. T i nay cha con em t i ñư ng HommeArmé.Anh hãy ñưa thư cho em. mình thì nghèo. nàng lên ñư ng. Anh ñang ch t. Hãy ñưa xác tôi t i ông ngo i tôi. . r ng ñư ng Homme-armé cách ñây không xa. cha con em s ñ n anh.V y thì em hãy c m thư này. ti c thay.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo . Chàng xé m t t gi y t quy n s tay và vi t m y dòng này b ng bút chì : .” Không có gì ñ niêm phong b c thư chàng ñành x p nó làm tư và ghi ñ a ch lên ñó. Trong tám ngày n a. Marius hôn kh p lá thư c a ngư i con gái. v c m ñ ng. nhưng trong lúc ñó chúng ta s chi m v t chư ng ng i và em s không có m t. . Anh ñã ch y ñ n em nhưng không g p em.Em có mu n giúp tôi không? . ñư ng Filles-duCalvaire. R i chàng nghĩ.“Anh yêu. Anh yêu em. .“Tôi tên là Marius Pontmercy. Không có anh em ñã ch t lâu r i. Em còn nh ñi u anh ñã nói v i em. . Anh v n gi l i. Ti p ñ n sau phút giây nghĩ ng i. .ðương nhiên. ch ng có gì thay ñ i trong ñ nh m nh c . Em hãy r i kh i v t chư ng ng i. .Gavroche nói.V t chư ng ng i s ch b t n công vào h ng ñông. Khi em ñ c m y dòng này. chàng vi t lên trang ñ u quy n s tay c a mình m y dòng này : . ngài Gillenormand.ðư c r i. . c u s tr v k p lúc ñ tham gia nh ng tr n ñánh sau cùng. . Trong giây phút chàng n y ra ý nghĩ r ng mình không nên ch t n a. và khi mang thư ñi ngay. linh h n anh s bên em và m m cư i v i em.58 - . s 7. s 6.” Chàng g i Gavroche : . và sáng ngày mai em s mang nó t i ñ a ch này. . C u v a nghĩ r ng b y gi m i n a ñêm.

Ông ñã rơi xu ng ñáy m t v c th m mà ông không hay bi t. Jean Valjean ng ng ñ c trong cơn t c b c.Có ñánh nhau? .Ông không ph i là m t ph n . nh ng dòng ch này mà chúng ta ñã bi t : . và l n ñ u tiên. Có c n ph i mang thư tr l i t i St-Merry không? . ông v n tư ng mãi mãi trông th y ánh m t tr i. Khi m i t i. ð ng h nhà th St-Paul gõ mư i m t gi . . . T i căn h nh ñư ng Hommearmé. s 7”. Nàng l ng l và bu n bã. ng n gió chi u hiu hiu th i trên trán ông nhưng ông không th y mát. . Và ông căm ghét con ngư i ñó. . tráp. .Ông y à? . Ông ăn t i m t cách ngon lành r i b t ñ u d o quanh trong phòng ăn. Jean Valjean nóng n y ñ c l i nh ng t ñó r i ông bư c l o ñ o và buông mình xu ng m t chi c gh bành. . là t t c ñ i v i tôi! M t k khác ñang là ư c nguy n c a nó. con ñư ng nh yên tĩnh gi a thành ph huyên náo. . Cosette.Cosette.Xin l i ông .Cosette ñã thoát kh i tay tôi.M t gi ng nói lanh l nh và ch gi u lên ti ng bên c nh ông.Không. Ông bư c ra ñư ng.Trong trư ng h p này ông c n hi u r ng cháu t v t chư ng ng i ñư c g i t i. Chính ông là ngư i chuy n cho cô . . Cosette ch l y ba m c n thi t ñ vi t và t gi y th m c a nàng. . trong t m gương nghiêng ñ t trên t buýp phê. m c tiêu c a ñ i nó! N i ñau ñ n ông c m nh n ñư c là ñi u không th ch u ñ ng n i.Có ph i cháu mang ñ n ông lá thư mà ông ñang ñ i không? . ngư i d o bư c l m t trong vư n Luxembourg. Ông ñ ñ u tr n.“Anh yêu.. ñôi khăn v i và m t vài ñ dùng t m gi t. Và cháu ph i tr l i ñó. cha em không mu n lên ñư ng ngay.Có ph i ông ñ ng này không! Ông ch giùm cháu nhà s 7. trư c t m gương. . luôn luôn d u dàng và ngoan ngoãn. Ông ñau kh vô cùng. Cosctte và Toussaint ñã lên ñư ng ban ñêm mà không mang theo rương. ông ñã nghĩ t i Marius. Ph i khó nh c l m Toussaint m i ñư c phép gói m t ít qu n áo. Jean Valjean th y yên tâm.Ông thì th m. ti c thay.Jean Valjean nghĩ.Gavroche h i. và ñúng lúc ñó m t ti ng n b t ng r i ti p theo m t ti ng n th nhì d d i hơn phát ra t phía khu Halles. Ngay trong c ñoán ñ u tiên.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 10: Phút h p h i c a cu c n i d y V i Jean Valjean vi c r i ñư ng Plumet gi ng như m t cu c ch y tr n. nhưng ông nh n ra chàng ngay. Ông không bi t tên. M t ý nghĩ thoáng qua ñ u Jean Valjean. T i nay cha con em t i ñư ng HommeArmé. k mù lòa ñáng t i nghi p.ðúng.Ông h i.. Ông. Cosette ñã ñ t t gi y th m c a nàng trên t buýp phê. con tôi. ng ngàng. . Và nó ph n chi u nh ng dòng nàng ñã vi t trư c phút r i ñư ng Plumet. . B t ch t ông thoáng th y trư c m t mình. ng i xu ng m t chi c gh dài. Nhưng không gì có th khi n Jean Valjean xèt l i quy t ñ nh c a mình.Thư g i cho cô Cosette ñúng không? ðúng à? Th thì cháu hãy ñưa ñây. Tuy nhiên b n năng c a ông không chút lư ng l . ñã th ch ng l i. Ông không tra h i nàng chuy n ñó vì nghĩ nàng bu n là do tính nũng n u c a con gái. T t c ánh sáng ñ i ông ñã bi n m t trong lúc ông. Ngư i ta có cách nào ñ tìm ra ông ñây ch Cosette chào ông và nh t mình trong phòng.59 - . Xin chào. Thư này t v t chư ng ng i ñư ng Chanvrerie.

.Em ñã ñưa thư c a tôi chưa? . Có ñi u chàng nghĩ t i Cosette v i cõi lòng se th t. r ng trư c m t là ph n ch l c c a quân ñ i. Enjolras ñưa kh u cacbin c a mình cho jean Valjean. T t c ch còn là o tư ng mơ h .Tôi s b n rơi t m n m kia. Enjolras cho d ng v t chư ng ng i t i con ñư ng h m thu c con ñư ng nh Mondétour cho ñ n b y gi hãy còn tr ng tr i. pháo th ? . Cosette s không bao gi bi t con ngư i ñó như th nào.Có ai cho tôi mư n m t kh u cacbin hai phát không? . B n! Enjolras thét lên. . v t chư ng ng i s không c th ñư c n a.Hãy cho chúng m t tr n tàn t . Cu c n súng li u s gây thi t h i gì không? ðó m i là v n ñ .Enjolras nói. Th là xong. . Jean Valjean tr v nhà. Vài phút sau ông bư c v phía khu Halles. Ông tìm cách thoát kh i các tr m gác c a v binh thành ph và bư c vào v t chư ng ng i b ng ñư ng Mondétour. Dòng ch “linh h n anh s bên em” gây cho ông m t cơn lóa m t ghê g m. C v t chư ng ng i n súng. nghe d d i còn hơn m t viên ñ n rơi vào m ñ nát h n ñ n và ch làm gãy m t cái bánh xe ch ñ y khách. Viên c nh sát v a nhìn xu ng v a thì th m qua k răng c a mình: “ði u này cũng ñơn gi n thôi”. Jean Valjean nghĩ. Ti ng n vang d y. Và cùng lúc v i viên ñ n ñ i bác trên v t chư ng ng i. ngư i ta th y ngòi pháo ñ t lên nghi ngút khói. N u tình tr ng này ti p di n. . Ông ch c n gi m nh gi y này trong túi.Gavroche ti p l i sau nh ng thông tin ñó. B n pháo th ngã xu ng. Ngư i ta bao quanh Gavroche ñang báo cáo “ñ ng chí” theo cách g i c a c u. Enjolras v a m i hét lên : . Gavroche ngã nhào vào trong. chàng không có v gì kinh ng c l m. Marius th y ông len l i trong ñám ngư i n i d y.Marius h i c u bé. nh ng tên khác theo sau v i xe quân nhu. m m nh gi y c a Marius và ñ c.Jean Valjean h i.T t c quỳ xu ng g i d c theo v t chư ng ng i. b n tên nơi bánh xe. c a m t kh i n ng n ñang t i g n: m t kh u ñ i bác xu t hi n.Khá l m. Ngư i ta không ph i ñ i lâu. nhưng nh ng tên khác v n ti n bư c m t cách tr m tĩnh.Ph i có m t t m n m! . . Súng ñ i bác s p b n hàng lo t ñ y! Nhưng trư c khi l nh ñư c thi hành. Ông nh m và b n hai l n. Và ông ñưa tay ch t m n m mà m t bà lão ñang bu c vào c a s vì s ñ n. trái l i ñi u ñó ñã khi n cho khuôn m t ñi m nhiên c a Javert ph i run lên. Có ti ng ñ ng c a dây xích. nhưng cách ñó không xa. . lo t ñ n ñã vang r n nghe ñinh tai nh c óc. Chàng có c m tư ng ông ñã bư c xu ng n m m .Lesgle nói. Ngày t r ng r t nhanh. Sau ñó m i ngư i vào v trí chi n ñ u c a mình. r ng m t ñ i ñ i phòng tuy n ñang quan sát phía ñư ng Cygne. nêu vào lúc này h n v n chưa ch t thì r i ñây ch c ch n h n ph i ch t. r ng v binh thành ph ñang chi m lĩnh ñư ng Prêcheurs. Lo t ñ n rơi vào ch lõm c a công s khi n hai ngư i ch t và ba ngư i b thương. C u bé g t ñ u. May thay! Ông th y lòng mình sa s m trong ý nghĩ ñó. T m n m rơi xu ng ñư ng. Các pháo th ñ y nó.do ñó ñi u h p lý ñ i v i Marius là m i ngư i r i cũng ch t h t thôi. v i nh ng ngư i b thương ñang rên xi t. ông nghe như có ti ng reo vui t m trong lòng ông.M t gi ng nói kêu lên h n h . Jean Valjean bư c ra . ðư ng Chanvrerie v ng bóng các ñoàn quân.Chúng ta s b lay ñ ng th t s .Có m t! . V chăng tình c m tuy t v ng có ñi u ñ c bi t là nó vây b c k khác cũng như chính b n thân chúng ta.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Nói xong Gavroche ch y bi n. . K làm cho ñ nh m nh ông ph i vư ng m c s bi n m t trên ñ i này. . r ng v t chư ng ng i ñang b vây hãm. ch ng t s hi n di n c a ngư i c u tù kh sai qu ñúng ch vào nh ng gi phút r i lo n xã h i này. Ông ñi như trong mơ. . v i nh ng ngư i ch t.60 - . trên các con ñư ng lân c n có m t cu c ñ ng binh âm th m. N u như s hi n di n c a Jean Valjean g n như không ñư c Marius ñ ý t i. Ông bư c xu ng và ñánh th c ngư i gác c ng. và c nh tư ng quán rư u c a Corinthe v i nh ng ngư i phòng th g y gò m t sáng r c nhi t tình. t t c c m gi ông trong b u không khí ác m ng.

Gavroche nghe nh ng l i ñó. Sau ñó ông ch lo t ñ n. tay ch ng ngang hông. Gavroche v n ñùa gi n v i súng ñ n. . . xu t hi n tr l i. và c u c t ti ng hát : Ngư i ta x u xí Nanterre. T tay ông ñ t t m n m vào ch lõm và ép ch t nó vào trong. Nhưng c u bé ch ngã xu ng ch ñ nh m d y. nh ng chi n binh g n như không trông th y nhau. c u ñ n m t nơi mà màn sương c a lo t súng n tr nên trong su t ñ n ñ i nh ng tên lính ñang t p trung cu i con ñư ng b t ng ch cho nhau th y m t v t gì ñang c ñ ng trong l p khói. ðó là l i Rousseau. Gavroche ñ ng th ng ngư i. ngư i ta th y Gavroche l oñ o r i qu xu ng. máu ch y thành m t ñư ng dài trên m t c u. C u n m xu ng. tr l i nh ng viên ñ n b ng ngón tay ñ t lên mũi m t cách ng o ngh trong khi v n trút nh ng túi ñ n vào gi .C u bé! . Ngư i ta không ng ng nh m vào c u mà b n. Nh ng ngư i n i d y ñáp tr b ng m i h a l c chính xác. Gavroche v a nói v a ti n sâu vào con ñư ng. băng qua m t cơn mưa ñ n ñúng nghĩa. Ch c n a. M i ngư i run lên. R i c u th n nhiên trút vào gi các túi ñ n ñ y ñ n c a b n v binh qu c gia ch t trên b d c công s .Lão công dân. Con ñư ng ñ y khói mù m t không ch u bay ñi gi a hai dãy nhà cao.n n c ng hòa cám ơn ông. T ñ u ñ n cu i con ñư ng. M t viên ñ n th tư v n không trúng c u. ðó là l i Voltaire và ng c ngh ch Palfiseau. Tình tr ng ñó ti p di n h i lâu. c u v n hát. Không ñ y m t ti ng ñ ng h n a chúng ta s h t ñ n. m t viên ñ n b n vào xác ch t.Couteyrac thét lên kinh hoàng.Enjolras nói v i Jean Valjean . Trong b c màn khói ñó và nh thân hình nh thó c a mình. Súng ñ i bác kh c lo t ñ n nh c a nó nhưng không d i. C u l y m t cái gi ñ ng chai trong quán rư u và bư c ra ngoài qua ch lõm. và c u ng i ñó. Gavroche có th ti n bư c khá xa trên con ñư ng mà không ai th y c u. . Lo t ñ n b thui ch t trên t m n m. Kho ng hai mươi xác ch t n m ñây ñó. lo l ng ñ n h t hơi. Nhưng mãi bư c t i trư c.ðúng. vác nó trên lưng và tr l i v t chư ng ng i. tóc ph p ph i trong gió. . nhìn v phía phát ra ti ng súng và b t ñ u hát : Tôi ngã xu ng ñ t ðó là l i c a Voltaire . m t ñăm ñăm hư ng v b n v binh ñang n súng. nh y v t lên. . .Chúng gi t nh ng ngư i ch t c a tôi.Combeferre nói . ðói kh ðó là l i Rousseau. Và ngư i ta v n b n h t c u. Nó không ch m tr chút nào.L th t! . .nhưng ác h i thay ñi u ñó không cho chúng ta ñ n.61 - . nh t t m n m. C u giơ th ng hai cánh tay lên tr i. Câu thu lư m ñư c b y ho c tám túi ñ n mà không g p s nguy hi m nào ñáng k . C u ñang chơi m t trò ú tim hãi hùng v i cái ch t.C u làm gì ñ y? C u không th y súng n sao? Hãy tr vào ngay t c kh c. Trong lúc Gavroche ñang tư c nh ng viên ñ n c a m t tên ñ i n m ch t bên m t c t m c. R i m t viên ñ n th năm ch rút ñư c c a c u m t câu hát th nhì : Tôi là ngư i vui tính ðó là l i Voltaire. C u có v thích thú l m.C u nói. và v a bư c v phía có ti ng súng v a l c l o m t túi ñ n khác. cho vào ñó nh ng viên ñ n ñã rơi ra. Th r i m t viên ñ n nh m k hơn ñã b n trúng c u. V t chư ng ng iñư c an toàn. m t viên th ba h t tung cái gi c a c u. còn c u. Nh ng ngư i n i d y dõi m t theo c u. R i c u nh t cái gi . M i ngư i kêu thét lên. . núp trong m t xó c a.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ngoài qua ch lõm. M t viên ñ n th nhì làm m t ñư ng tóe l a bên c nh c u.

ðây là m t tai h a.Javert.Mi hãy tr thù ñi. .Javert kêu lên. . Linh h n cao ñ p bé b ng ñó v a m i bay lên. .Ông nói. C u không k t thúc ñư c. . Javert ng ng ñ u. . Jean Valjean c p kh u súng l c trong cánh tay và nhìn ñăm ñăm vào Javert b ng m t cái nhìn không c n l i ñ nói : . ph i không? . Gavroche ñã ch t. Javert không kinh ng c m t cách d dàng. L n này c u ngã xu ng m t úp lên m t ñư ng và không th y ñ ng ñ y n a. anh quay sang Javert và b o h n : . . Và t i ñó ông hãy x t h n. trông th y Jean Valjean và nói nho nh : .62 - .Xong r i.. Jean Valjean c t nh ng s i dây trói c a Javert và nói : .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Mũi p trong su i ðó là l i . lính kèn ñi ñ u. tôi v n t i ñư ng Homme-armé. Cái ñó h p v i mi hơn.. ñư c t tay tôi b n tên này. Marius rùng mình. .M i ñây anh ñã cám ơn tôi. quay l i và nói l n v phía Jean Valjean. . .Tuy nhiên n u may m n r i kh i ch này. b t tréo hai cánh tay và b t ñ u ñi v hư ng khu Halles. r i v i kh u súng l c trong tay và v i Javert theo sau. Javert bư c ra xa. ñang xông th ng vào v t chư ng . jean Valjean b n lên không. Combefenc mang gi ñ n tr v . và không nao núng trư c l a ñ n. . . Jean Valjean c m s i dây gi hai bàn tay b trói c a Javert.Mi có lý. Marius nhào ra kh i v t chư ng ng i. . Marius mang c u bé.M t con dao găm! .B n lính c u h a ñã xu t hi n cu i ñư ng v i búa trên vai.Anh là ngư i ch huy.Ông h i Enjolras. ông bư c qua v t chư ng ng i c a con ñư ng nh Mondétour. tôi ñây. s 7 dư i cái tên Fauchelevent. M t viên ñ n th nhì c a cùng ngư i b n ñã ch n l i c u. M t ñơn v b binh hùng h u ti n vào con ñư ng trên nh ng bư c ch y nhanh. Jean Valjean móc t túi lưng qu n m t con dao và m nó ra. Nhưng ñã quá tr . Javert gài l i nút áo rây ñanh g t.V y thì tôi yêu c u ñi u này.Ta không quên mi ñâu. Nhưng ông ta không tránh ñư c m t cơn ch n ñ ng. Ngư i cu i cùng ra kh i ch này s b n mi vo s .ðúng thôi. m m há h c.Enjolras nói.Jean Valjeun ti p l i. Ông ta b t ñ ng.. .ðương nhiên. Chúng s ñ n trư c b n lính ñ tri t h v t chư ng ng i trư c m t chúng. Các b n hãy leo vào nhà! Hãy phòng th các b c a s và các r m thư ng! Hãy ñóng ch t c a nhà b p ñ b o v anh em b thương Hãy c m búa s n sàng t ng nh t ñ phá c u thang! Hai mươi ngư i b o v v t chư ng ng i và còn l i nơi các l châu mai r m thư ng và c a s . B y gi Jean Valjean bư c ñ n.Ông hãy cút ñi. .Ông hãy ñưa tên c m này ñ n v t chư ng ng i nh c a con ñư ng Mondétour. Anh có nghĩ r ng tôi ñáng ñư c m t ph n thư ng không? . R i ông tr v trong v t chư ng ng i. Ch ngo t c a nh ng ngôi nhà che khu t h trong t m m t nh ng ngư i n i d y. L nh ñã ñư c thi hành.Jean Valjean nói. .Ông ñư c t do. r i b t ch t ông ta d ng bư c. Hãy gi t tôi thì hơn.Ông làm phi n tôi. . .ðúng. B ng ñâu tr ng gi c xung phong n i lên.Tôi không tin mình r i kh i ch này.Chúng tôi ñ ng ý. B y gi gi ng Enjolras vang lên.Javert nói. c p thi t. . . .

Combeferre ñã ch t. G t m ñá lát sang bên. T m lư i s t ông trông th y dư i nh ng t m ñá lát có th b n lính cũng trông th y nó. h xông vào quán rư u. trong kho ng không ñ y m t kh c ñ ng h ông s t i m t cái mi ng m ra sông Seine gi a Pont au Change và Pont-neuf. Chàng c m th y mình ng t ñi và chàng ngã xu ng. Nh ng ngư i n i d y n súng d d i. C m giác Jean Valjean có ñư c xưa kia khi rơi xu ng dư ng polonceau trong tu vi n l i tr v v i ông. d t m lư i s t lên. Và chàng không hay bi t gì n a. Ông không bi t rõ ngư i mình ñang mang theo là m t k s ng hay m t ngư i ch t.63 - . Và b t ch t ông trông th y cách ông m y bư c m ñ nát c a nh ng t m ñá lát. Hơn ch c l n. ñ cái b y s p n ng n b ng s t rơi tr xu ng v i m ñá lát l i ñ s p lên trên. mà là Marius. tuy t v ng như th ôngmu n ñào nên m t l ñó b ng ñôi m t c a mình. bàn chân ông lư t trên t m ñá lát ư t ñ m. Marius ñang cùng Enjolras y m tr cu c ñ kháng cu i cùng c a phe n i d y. Lúc ñó cơn l c c a cu c t n công ñang t p trung ác li t vào Enjolras và vào c a quán rư u ñ n ñ i không ai th y Jean Valjean ñang x c Marius b t t nh trong ñôi cánh tay c a mình băng qua kho ng ñư ng ñã b d . t ng ch p nh ti ng ñ ng c a vài cánh c a t ng h m t xa. Nhóm n i d y còn s ng sót tháo ch y tán lo n. t t c ñi u ñó ñã ñư c th c hi n như trong cơn mê s ng. Cu i cùng v t chư ng ng i ñành thúc th trư c tr n ñ t kích cu i cùng. t c là m t s xu t hi n gi a ban ngày t i m t ñ a ñi m ñông dân cư nh t c a Paris. Jean Valjean ñã ch p ngư i thanh niên như m t con m i và ñã mang chàng ñi. ráng h t s c ñ bư c th t nhanh. n u l n theo ñư ng d c. Duy có ñi u là con ngư i mà gi ñây mang theo không ph i là Coselte n a. ti ng súng k t li u cu c ñ i nh ng ngư i n i d y cu i cùng. Qua nh ng thanh s t. ñá lát c a v t chư ng ng i và bi n m t sau góc quán rư u c a Corinthe. Joly ñã ch t. M t t m lư i s t c a c ng nư c! Jean Valjean lao t i. . Nh ng ngư i n i d y ph i chi n ñ u m t ch i sáu mươi. Mình m y ñ y thương tích. trong c nh lui t ng bư c m t. t t c như m t ti ng thì th m mơ h . Ph i ñi ngã nào ñây? ông t nh mình ñang trong ñư ng c ng khu Halles. Lesgle ñã ch t. trong t i tăm. ði ñư c năm mươi bư c. Marius còn l i bên ngoài v i xương quai xanh b v vì m t viên ñ n. Không ñư c ch m tr phút giây nào. Ông nghe trên ñ u ti ng xôn xao c a quán rư u b ñánh chi m. Ông h i h . Nơi ñây có hai ngã. Xác ch t n m r i rác trên ñư ng. trong th gi ng may thay không sâu l m kia. Gò mà b t máu c a Marius dán ch t vào gò má ông. v i m t s c m nh và m t s nhanh nh n không th tư ng tư ng n i. Courtèyrac ñã ch t. ông thoáng th y m t cái l t i tăm gi ng như ng d n c a m t lò sư i. m t t m lư i s t kho ng hai piê vuông. c a s ch còn là m t cái l không hình thù.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ng i. vác trên vai m t Marius b t ñ ng như m t xác ch t. M l ti n quán rư u b phá h y m t n a. Mình s b b n. Ông ñi ngư c con d c và r sang ph i. ông ph i d ng l i. ðúng lúc ñó m t bàn tay r n r i ch p l y chàng. Hai cánh tay c a Marius choàng qua c ông và hai bàn chân c a chàng l ng l ng sau lưng ông. Làm sao ra kh i cu c tàn sát này ñây? Bên trái ông là m t toà nhà sáu t ng dư ng như không có ngư i . Ông bư c t i m t cách th n tr ng vì s h sâu. Ông dùng m t bàn tay gi ch t hai cánh tay c a Marius. Chàng ch còn ñ thì gi ñ n y ra ý nghĩ l n l n v i k ni m tuy t v i v Cossette: mình b b t làm tù binh. Tuy th . m nh l nh ñưa ra th t d t khoát. ð n ñó c m th y khu t nh ng t m nhìn. M hi u bi t cùng kinh nghi m cũ c a nh ng l n vư t ng cthoáng qua ñ u ông như m t lu ng ánh sáng. Ông c ñi như th . Ph i làm gì ñây Jean Valjean nhìn xu ng ñ t trong cơn r i trí. Nhưng l c lư ng t n công thì ñông và h mu n k t thúc nhanh. tìm cách v ng chân trên m t b m t lát ñá ba mét dư i m t ñ t. bên ph i là v t chư ng ng i khá th p khép kín ñư ng Petite-Truanderie nhưng vư t qua nó t c là tìm ñ n h ng súng c a phân ñ i ñóng t i ñó. xa v ng. Enjolras ñóng s m c a l i. b ñ y lùi h v n tr l i t n công. và s lên b c tư ng b ng bàn tay kia. Jean Valjean ñ Marius n m xu ng ñ t và nhìn quanh. Ngư i ta ñánh xáp lá cà. Jean Valjean dư ng như theo dõi chàng t ng bư c m t trong cơn nguy kh n mà không nghĩ ñ n chuy n t v . v n d ng khu u tay và ñ u g i ñ l n l i xu ng v i gánh n ng kia trên th t lưng.

64 - . M t ñi u có v kỳ l ñ i v i Jean Valjean. Ông ñã th y ñư c l i ra. Tuy nhiên Jean Valjean ch l i c t bư c khi im l ng ñã tr l i hoàn toàn quanh ông. ông kh ng l i: vòm c u ñóng kín b ng m t cánh c a lư i s t v i ng khóa kiên c . Thenardier nghiêng ñ u v phía ông. Thenardier móc ra m t cái chìa khóa to t bên trong l p áo b lu c a mình. Hai k tr n tránh ñã thoát n n. ð i tu n sau khi bàn b c v con ñư ng ph i ñi. Jean Valjean ch t hi u. Thenardier tư ng ông là m t tên sát nhân. n u ông th y rõ ng n ñèn ông thì ng n ñèn ng l i không th y ông rõ. ðó là ánh sáng ban ngày. ông r r m các góc. May thay. thì m t bàn tay ñ t lên vai ông và m t gi ng nói quen thu c c a Thenardier. ñã r sang trái v phía tri n sông Seine. B t ch t ông trông th y bóng hình phía trư c. Ngoài ra tôi còn cho ông s i dây còn hòn ñá. . ðó là m t ñ i tu n tra c a c nh sát. M i l n g p m t ch ñư ng phân nhánh. th nh n ra ông. B y gi có th ñã tám gi t i. còn tôi tôi có chìa khóa. Jean Valjean dùng ñ u ngón tay vén nh ng l p qu n áo c a Marius ñang c xát vào nh ng v t ñ t há mi ng c a da th t chàng. Ch có ti ng bư c c a ông có th ti t l ông mà thôi.Ông c u ch quán ti p l i. Ông ñã gi t ngư i. Ông t h i mình s tìm ñư c l i ra nào ñây. ông d ng chân t m ngh và ñ t Manus trên cái c a ñư ng c ng.Ông không th m ng khóa ñư c. ông ta nó.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ông g n như ñoán bi t ñư c tình tr ng cũ k c a b c thành mà ông ch m tay vào. Sau ñó ông l i vác lên gánh n ng và c t bư c. Bây gi chúng ta hãy k t lu n ñi. M t lu ng ánh sáng xuyên qua bóng t i dày ñ c ñang ti n ñ n trong ph n hành lang mà ông v a ñi qua. s c m nh c a ông dù th n kỳ và r t ít gi m sút b i tu i tác. M t l n. ñ u óc trĩu n ng. Jean Valjean c m th y ñói và khát. và n u ông không bi t nó m ra m t l i ñi ch t h p hơn hành lang nơi ông ñang có m t. nhưng vì Jean Valjean quay lưng v phía ánh sáng nên Thenardier không nh n ra ông. Cu i cùng c hai không l c l i nơi này. Gi ñây ông m t m i ñ n ñ i c ba ho c b n bư c. vào gi này.Chia hai? Quá quen thu c v i nh ng cu c báo ñ ng. th t lên : . tuy th ñã b t ñ u y u ñi. Jean Valjean ñ t Manus n m d c theo b c tư ng r i th lay chuy n nh ng thanh s t c a cánh c a lư i s t. V i Jean Valjean ñó là m t phút giây khó t . Dáng ñi u c a Thenardier không ñơn gi n. ðó là cái h chôn ñúng nghĩa ñây. ông g n như ch y v phía cái vòm c u hình vuông cung m ra b u tr i r ng kia. . Trong lúc ông ñang nghĩ ng i. hãy cho tôi th y ti n c a ông. m t c a s t ng h m t a ra lu ng sáng khá chói chang. Phía trên h . Ông hãy là b n tôi. Chuy n ñi càng lúc càng tr nên khó khăn. Ông xé áo sơ mi c a mình băng bó các v t thương và c m l i máu ñang ch y. Cơn m t ñ n. Ông ñã th y chìa khóa c a tôi. ñang trên ñ u ông. Ông không th y m t n a. ông s tìm ra bên ngoài. Vì th mà tôi ñã b o ông: “Chia hai”. ông ta nói nh . Jean Valjean s m l y l i s nhanh nh y c a mình. B y ho c tám hình d ng ñen ñúa ñang c ñ ng m t cách mơ h sau lu ng ánh sáng ñó. Ông b t g p trong túi chàng trai m t quy n s tay. R i ông s ném tên ñó xu ng sông. R i s ra sao ñây? Ông th y mình không th nào tr lui ñư c. ông bu c ph i l y l i hơi th và t a vào tư ng. ông không bư c vào ñó vì cho r ng m i l i ñi ch t h p hơn ñ u ñưa t i ngõ c t và ch có th ñưa ông ñi xa kh i l i thoát.Làm sao ông ra kh i ch này ñư c? . Nhưng khi ñ n nơi. không tr thành hai b xương trong m t xó k t c a ñêm dài này ch ? Dù sao v n ph i bư c t i. ông ngư c m t nhìn lên và thoáng th y m t tia sáng th t xa phía trư c. và ông tìm cách tư ng tư ng xem con ñư ng nào. m c ñ c a nh ng cái vòm thư ng thay ñ i. Tôi không bi t ông nhưng tôi mu n giúp ông. Trái tim v n còn ñ p. Vô ích. ðây là chìa khóa. Trong bóng t i ông áp sát vào m t v t tư ng. Chu t ch y r n r n dư i chân ông. Trong m t trong nh ng l n d ng chân ngh cu i cùng. nơi trang ñ u có b n dòng t tay Marius vi t.

.Là ai? . ði u d th y là cánh c a lư i s t này và nh ng cái b n l ñư c vô d u m c n th n.Sau ñó ông làm gì tôi cũng ñư c. . . Ngư i ta ñưa Manus lên t ng nh t. hai ñ ng năm frăng và năm ho c sáu ñ ng xu to. Javert không nh n ra Jean Valjean ngay. . trên b sông Seine.Tôi. Ông quay l i M t ngư i ñàn ông dáng d p cao.Ông ta nói gi ng khàn khàn như kinh ng c v s như ng b c a mình. .Javert nói.Jean Valjean yêu c u.Thanh tra Javert. Javert im l ng m t h i. ð n t ng nh t.ði nào! . Ông ta ñ t chìa khóa vào khóa và cánh c a m ra không gây ti ng ñ ng. Jean Valjean nh n ra Javert. m c m t chi c áo rây ñanh g t dài.Ông là ai? . Nh ng ti ng g i c a Javert ñánh th c m i ngư i trong nhà ñã ng .Ông gi t h n không ñư c cao giá l m. t i ñây ông ta ñã bi n b ch v nhi m v c a mình. không mhư ngư i ta tư ng. c m rút vào c áo rây ñanh g t. Jean Valjean ñã ra ngoài. Món l i kép. Tôi ch yêu c u ông có th . . ông t nhiên thò ñ u qua c a s m ra ñư ng. M t ti ng ñ ng h sau. ñang ñ ng cáchông m y bư c. m t c xe d ng l i trư c nhà Gillenormand. R i ông ta cho ba mươi frăng vào túi. . . R i ông quỳ xu ng bên chàng. B t ch t ông c m th y có ngư i phía sau.Jean Valjean nói mà không tìm cách thoát ra.Thenardier bĩu môi nói. không kh i kinh ng c v s tin c y b t ng ñó c a Javert. .Tôi ñ i ông ñây. ông ta tr ti n xe và t ng kh ngư i ñánh xe. ông ta xé m t m nh v i áo rách c a Marius mà ông ta gi u bên trong tay áo b lu c a ông ta v i ý nghĩ r ng sau này m nh v i y có th giúp ông ta nh n ra k gi t ngư i và ngư i b gi t.65 - .Ông hãy lên ñi! . Thenardier ñã tr v v i bóng ñêm.Thenardier ti p l i. T i ñây ông ta ñã thoáng th y Thenardier và ñã theo dõi ông này. Thenardier ñã treo m t mi ng m i cho c nh sát và khi n c nh sát buông b vi c theo d u ông ta. trong lúc ông Gillenormand cúi xu ng ñ a cháu ngo i khóc n c n vì thương m n và vì ñau ñ n. Javert ñã ñ n s c nh sát. Ông ta cong ngư i l i. . r i trao ñ a ch cho ngư i ñánh xe. Nét m t c a Javert co l i trông th t ñáng s . Ông ta h i : . Và khi Jean Valjean gõ c a nhà s 7 : . v n thư ng ñư c m ra. ông ta v n l i rình r p. và ông sung sư ng nhìn lên b u tr i l p lánh sao. xé v i chu n b băng ñ r t v t thương.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo như s có ai nghe th y. ông ta bư c v phíat m lư i s t và th n tr ng nhìn ra bên ngoài. Sau khi r i v t chư ng ng i trong tuy t v ng. Ch c ch n ñư ng c ng cũng ñ ng lõa v i băng ñ ng bí m t nào ñó. sau ñó ñã nh n l i ngay công tác ñòi h i ông ta ph i canh ch ng t t ng n sông Seine ñ n Champs-Élysées. . Ông ta giúp Jean Valjean ñ t l i Marius trên vai.Chúng ta hãy k t thúc ñi. Ông móc ra m t ñ ng ti n vàng. Javert ñã .Jean Valjean. Jean Valjean l c l o trong túi.Hãy cho tôi tr v nhà m t ch c lát! . Javert và Jean Valjean bư c tr lên xe. . hai cánh tay b t chéo.Tên ñó có bao nhiêu ti n. Javert ñ t hai bàn tay kh e m nh lên vai Jean Valjean. Ông ta nói câu ñó v i v m t kỳ l như th ông ta ph i c g ng l m ñ nói ñư c như th . Sau ñó th y Thenardier vào ñư ng c ng nh m t cái chìa khóa ñánh c p. Và trong lúc gi v n n túi Marius. ð n nơi. . Hãy b t tôi.Ông ñã tóm ñư c tôi. Jean Valjean ñ t Marius n m trên b sông. Tôi ñã mang ngư i này t v t chư ng ng i t i ñây. trong lúc nh ng ngư i giúp vi c h t ho ng tìm y sĩ. B ng cách ñưa Jean Valjean ra ngoài. Jean Valjean bư c lên. Nhưng hãy ch p thu n cho tôi m t ñi u. Hãy mang c u y tr v nhà giùm tôi. Khuôn m t h g n ch m vào nhau. Ông r t ñ i s ng s t vì trư c nhà không còn ai n a.

Và Javert bư c qua lan can c u. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo b ñi.66 - . Javert. Javert nhìn ñăm ñăm xu ng dòng nư c sông Seine âm u. Javert! Và ñi u còn khó tin hơn là ông ta.. Ch ng khu u tay lên lan can c u.. Chuông nhà th ð c Bà v a gõ m t gi . ñã c u ngư i tù kh sai ñó! ðó là ñi u có th ch u ñ ng ñư c không? Không. Ngư i tù kh sai ñó ñã c u ông ta.

. tr nh tr ng tuy v n tươi cư i. . cháu th y cháu có th thăm cô y. . và ông v i ti p l i : .C t c không ph i là t ñúng. . ñó là “ông Fauchelevent”. và c hai ông cháu cùng khóc trong h nh phúc.. .Thưa ông Fauchelevent. ngài lu t sư c a ngo i . Cosette ñ m ñu i. . r i quay sang Marius và Cosette . . Ngo i bi t cháu có m t âm mưu nho nh . Marius bư c vào th i dư ng b nh và vi c ñ u tiên c a chàng là tuyên b v i ông ngo i chàng v i m t v cương quy t d t n (b i chàng mong ñ i nh ng l i ph n ñ i.Con ph i nói v i ngo i m t ñi u. Ông c p trong tay m t cái gói khá gi ng m t quy n sách kh tám b c trong t gi y.. cháu không ng chuy n ñó ñâu. N u cháu ch t thì chúng ta g m ba ngư i. nh t nh t và ñ b ng. Con mu n l y v .Ông lão nói. . ông Gillenormand nói : . m t s t ch i). . dư i d ng m t ông lão. ðó là ph n k t bài câu ca “Ngư i b nh tr ” c a André Chénier. nam tư c Marius Pontmercy. .. cháu yêu quí c a ngo i! Ông lão b t khóc n c n .Marius d u dàng nói . t c là nh ng con ngư i vĩ ñ i ñó. h là nh ng b c anh hùng ñã th y André Chénier có ph n gây nhi u phi n ph c cho h và h ñã ñưa ông lên máy chém.Cha cháu. .. Ngo i s lo chuy n ñó. Ngo i nh th m: “Mình s cư i cô bé Cosette cho nó. Theo sau Cosette có ngư i ñàn ông tóc b c phơ. ñó là ñi u không th ch i cãi ñư c. Cô y yêu cháu.Ngư i ông nói. ðã li u trư c r i. th t ra chàng ñang nghĩ t i Cosette nhi u hơn là năm 1793. nh ng l i trách c . Câu nói ngh n c h ng.Marius kêu lên.Ông Gillenormand ti p l i . Nàng p úng. n m c áo ngư i giúp vi c và hét vào m t ngư i này. Marius s ng s ñ n run r y c tay chân. ði u ñó không c n ph i nói hai l n.Tôi hân h nh yêu c u ông cho phép cháu ngo i tôi. Ông Fauchelevent kh nghiêng mình. Cháu không bi t r ng ngo i là m t lão già hèn nhát. H nh nh chuy n trò m t cách say ñ m. Cô y ñ p l m. S th t là nh ng ñ u óc cách m ng vĩ ñ i v n không ñ c ác. Ngo i ñã thăm dò tin t c. Ngo i ch làm ñi u con thích. Hãy h nh phúc. Cháu th t b i v i bài di n văn cháu ñ nh ñ c cho ngo i nghe r i. André Chénier ñã b c t c b i nh ng tên gian. à! Cháu thích cô y ch ? Th thì cháu s ñư c cô y. .Nh ng tên cư p ñó ñã gi t ông y. H ngh n ngào. Ngo i th y cháu không yêu ngo i.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 11: Hôn l B n tháng sau.Con th y ngo i hung d th ñ y. Ông ôm ñ u Marius vào ng c mình. Nh ng ti ng th th b t ñ u. H không nói nên l i.Cha cháu? .ð ng ý. Ông ch y v i ra kh i phòng Marius.Cô y ñ n m i ngày. v y thì nó ph i yêu mình m t chút ch ”. b i nh ng ngư i kh ng l c a năm 93. Áo quan c a cô y s ñư c áo quan c a ngo i ñi cùng. Ông ngo i c a cháu còn ng c ngh ch hơn cháu. ñ bi t tin t c v cháu.Cháu s ñư c cô y.ðúng.À. . cháu ñã yêu ngo i .Ông Gillenormand nói sau l i chào.Ông ti p l i.Th là xong. ngây ng t.hi n gi cháu ñã kh e. . .Cho phép hai cháu yêu nhau . Ông lão Gillenormand tư ng Marius ñang kh nhíu mày. Có m t kho ng kh c không th nào t xi t. Ngay trong ngày Cosette và Marius ñã g p l i nhau. Ngài hãy ch u khó l y v ñi. cô bé c a cháu. cháu s ñư c cô y.. vì quy n l i chung ñã yêu c u André Chénier.67 - . ông không th ti p l i. s s t. gi ng nói cu ng n : . cháu trông c y vào s tranh cãi. ñư c c u hôn cô nương. Hôm nay cháu s ñi thăm cô y.

. h g n như không ñ ý t i chi ti t ñó. Ông cho nàng r t nhi u quà. Còn Marius và Cosette trong lúc ñó ch nhìn nhau. không h bi t ñúng ra cô bé Cosette là con gái c a ai trong hai ông Fauchelevent ñó. Jean Valjean san b ng t t c và bi t m i th tr nên d dàng. . ði u ñư c th a thu n là ñôi l a s t i nhà ông ngo i Marius. và c ngư i l m t ñã mang chàng. ðó là m t ch ng gi y b c. hai cháu s s ng ch t v t l m.68 - . ông chăm nom ñ sính l . phương cách ch c ch n ñ kh i chu c l y m t s khi u n i nào. ñúng là ñi u ngo i ñang nghĩ t i. Cosette bi t ñư c cô không ph i là con gái c a ông lão mà t lâu l m cô v n g i b ng cha. và ông ñ t trên bàn cái gói c p trong tay mình. Có t t c năm trăm chín mươi nghìn frăng. m côi c cha l n m . v nhà ông Gillenormand. Hãy yêu nhau ñ n ñiên d i. Ông dàn x p cho cô m t gia ñình g m nh ng ngư i ñã ch t. theo nh ng gì thu lư m ñư c t m t ngư i ñánh xe và t ngư i gác c ng. ði u bí n ñó là áng mây ñ c nh t trong h nh phúc c a Marius. Cô không ph i là con gái c a ông mà c a m t ngư i khác thu c dòng h Fauchelevent.Ông bi t rõ con ñư ng ñó ch ? Chàng h i ông. Chàng còn ñi ñ n ch ng r ng cu c n i d y ñã mang h ñ n v i nhau có hi n h u hay không n a. trong hai mươi năm n a. Ngư i ta ñ m chúng. . M y tu n h nh phúc tuy t v i trôi qua.Ch c ch n r i.Ông Gillenomland nói. M t b n lý l ch ñư c l p ra. Dì Gillenormand m to m t s ng s trư c tài s n b t ng c a ngư i cháu. Marius ñã có m t cách th . . ñ ñăng ten. Còn ngư i l m t. ñã làm d u lòng hăng hái c a viên c nh sát trư ng.Tôi không có ý nghĩ nào v nó c .H nh phúc ñ p làm sao! ... trong v n ñ truy ñu i nh ng k s ng sót.Marius ñáng ghét? . Ngư i ta chu n b m i th cho l cư i. Ch có m t l n ñ c nh t. gi ng t nhiên nh t trên ñ i. Ông Gillenormand tuy t ñ i mu n cho h phòng mình. gian phòng ñ p nh t nhà.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo . Ngư i ít h nh phúc hơn không ph i là ông ngo i Marius. ñ n trang.Marius nghĩ. T t c nh ng gì ngo i ñang có ñ u ñ i l y niên kim tr n ñ i. Thiên th n làm vi c ñư c hơn Rothschild. Marius ñã tìm m i cách ñ g p l i Thenardier.Ông Fauchelevent ñáp. Ông chiêm nghi m hàng gi trư c Cosette.Ông Fauchelevent không có m t v t chư ng ng i. . . và sau khi ngo ich t. Ông m gói. Hai anh em Fauchelevent ñã t ng là nh ng ngư i làm vư n t i tu vi n Petit-picpus. Thư vi n c a ông tr thành văn phòng lu t sư mà Marius ñang c n. ông bi t cách gi i quy t v n ñ h t ch t nh c a Cosette. Fauchelevent là con ngư i hào hi p và l nh nh t. . .Jean Valjean nói. Cô bé th t tuy t di u! R t bé b ng con gái và r t ñư ng hoàng m nh ph ? C hai ch n ñúng ñ y. Trư c pháp lu t Cosette tr thành Cosette Fauchelevent. Ông y ñã tìm trong cây m ng tư ng m t cô gái tri u phú cho cháu. tên là Fauchelevent. Ni m vui c a chàng quá l n. B i ông ñã t ng là th trư ng. H nói t t c nh ng gì ngư i ta mu n bi t. Hãy yêu nhau. Trong lúc nào khác ñi u ñó ñã khi n nàng ñau kh . Các n tu v n ít khi thăm dò v các v n ñ quan h cha con. Chàng ñ c lên tên ñư ng Chanvrerie r i quay v phía Fauchelevent : . . mình ñã n m mơ. Jean Valjean là ngư i giám h c a Cosette. nhưng nàng ñang có l m ñi u vui trong lòng nên áng mây ñó ch thoáng qua. Ông g p gáp v i h nh phúc c a Cosette v i s h t h và ni m vui như chính Cosette.Cô nương Cosette Fauchelevent có sáu trăm nghìn frăng. kh tâm làm sao. Duy có ñi u. Nhưng Thenardier thì vô phương tìm ra. V ph n mình. ð i v i Marius. chàng cũng không th nào khám phá ñư c gì.000 trong ñó là c a di t ng c a m t ngư i ñã ch t mu n n danh.Ông Gillenormand kêu lên.À! s p t i s có m t l cư i nho nh d thương. V chăng chàng cũng không c n ph i lo l ng m t khi nhà vua. ðó là m t con ngư i nào khác gi ng ông y. . Cosette là t t c nh ng gì còn l i c a m t gia ñình ñã tuy t tích. Còn s ti n 597. Marius.

. vào bu i chi u. Nhưng gi ñây vì tôi. . Tôi tên là Jean Valjean. ông xin cáo l i. Tôi ñã chi n ñ u v i lương tâm tôi.Cha là cha c a Cosette à? . . tôi th y nó h nh phúc v i ngư i mà nó yêu m n. Tôi không là gì ñ i v i Cosette c C u hãy yên tâm. Marius chưa h t r ng r i.Marius th ng th t kêu lên. Tôi ñã t cho mình m i lý do t t ñ p ñ t ch ng minh r ng tôi n a. . .Chàng nói. . . ðêm qua. nó ngó ra vư n. . sáng hôm sau ông cho ngư i báo v i Marius bi t ông ñ n thăm: Marius ñ n g p ông trong văn phòng c a mình nơi ngư i ta ñưa ngư i khách vào.c u hãy nhìn ngón cái c a tôi. tôi ñã t nh : “Tôi ñã ph i nói d i vì nó. . h u tư c Pontmercy . c Cosette. Jean Valjean lánh m t trong gian phòng mãi mãi thi u v ng bóng hình “con gái” ông. Tôi ñã nh nhõm. gi ng th nh c u : . tôi r t kh s . vì t i tr m. Và trong lúc ông Gillenormand v i c c sâm banh trong tay vui v chúc m ng ñôi l a h nh phúc.t i con c n có cha. Chính vì tôi sa sút dư i m t h u tư c mà tôi cao lên dư i m t tôi. Marius ñ n bên ông và ñưa bàn tay ra cho ông. Ông không mu n ai quan tâm t i cơn ñau c a ông.000 frăng.Nhưng tôi yêu c u c u ñ ng ñ Cosette bi t gì c . Vài hôm trư c ngày l cư i ñư c n ñ nh.. ñ s ng. .con s gi k bí m t c a cha. và Cosette hơi bu n vì s v ng m t c a cha cô nhưng cũng tìm ñư c s an i s trìu m n c a Marius.Cha s ñư c ân hu . .Ông ngo i con có nhi u b n.Không. cũng không b theo dõi. nhưng n cư i ông ñư m v ñau xót. Nó s kh s vì ñi u ñó. Ngày tôi g con bé mà tôi yêu d u. huyên náo dư i m t b u tr i m áp xanh trong. Tôi ñã tr l i nó l i.C u . Tôi ñã b nơi bi t x mà tr v . Fauchelevent có t ng tôi cái tên c a ông y cũng b ng th a. . ñang khóc n c n . M t n i kinh hoàng s ñè n ng tr n cu c ñ i nó. . . . Sau ñó tôi b k t án chung thân vì tái ph m.Này.T i sao tôi t ch i h nh phúc gia ñình? ðó là vì lương thi n.Marius nói .Jean Valjean nói gi ng ñau kh nhưng cương quy t. Ông Gillenormand ph n kh i. tôi không thu c m t gia ñình nào c . Cosette s s p x p cho cha nh ng quy n sách ñó. ngay t hôm nay.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Ngày 16 tháng hai ñ n. Ông b d p ngón cái c a bàn tay ph i. vi n lý do v t thương tr nên ñau nh c hơn.Marius kêu lên . T i con tuy t ñ i quy t s ng h nh phúc.Mư i năm trư c tôi không bi t có Cosette trên ñ i này. . tôi không có quy n s d ng nó. th cũng ñ . Tuy nhiên. Còn s ti n 600. Nhưng làm sao b t ph i im ñư c ti ng nói kia v n th m thì v i tôi khi tôi m t mình? Tôi ch c n gi im l ng và s ng bên hai ngư i là ñư c nhưng tôi l i là con ngư i gian d i ñáng ghê t m. m t tai n n ñã ñ n v i Jean Valjean.Cha yên tâm. Ngư i ta không có gì ñ ñòi tôi n a c . Jean Valjean ti p l i. ð n b a ti c cư i.Jean Valjean nói v i m t v uy nghi và m t quy n uy t i thư ng khi n ngư i ta không th ng v c l i nói c a ông.Ông ti p l i trong lúc Marius tr m t ra nhìn ông . . trong lúc Cosette và Marius nhìn nhau ngây ng t. Nhưng cha tránh g p cô y. .tôi có m t ñi u mu n nói v i c u: tôi là m t c u tù kh sai.69 - . . ðôi v ch ng r ng r hân hoan. tôi cũng có ñư c quy n s ng h nh phúc.Chính tôi truy nã tôi và theo dõi tôi.Nhưng mà. Cha ñ ng ý ch ? . cha hãy v ñây v i t i con. ñi u này không .À cha.. Tôi là m t nông dân Faverolles. Phòng cha sát bên phòng t i con. ñó là m t món ti n g i ngư i ta ñ t vào tay tôi. bàn tay tôi ch ng sao c .Jean Valjean nói . tôi không ñư c nói d i”.Marius nói gi ng thương yêu . L cư i c a Cosette và Marius ñư c c hành tr ng th trong b u không khí r n ràng. . Jean Valjean tươi cư i. Tôi là m t ngư i trung th c. vì tôi. Cha s ñưa Cosette ñi d o vào nh ng ngày con ñ n tòa án.. Cái ch t cũng gi ng như ân hu . ông bu c ph i ñeo băng tréo qua vai ñ gi cánh tay và ông không th ký gì ñư c. Tôi ñã tr i qua mư i chín năm trong tù. M i ngư i chúng ta s ng chung v i nhau.t i sao cha nói v i con t t c nh ng ñi u ñó? Cha không b truy nã. hôm nay ñ s ng tôi không mu n ăn tr m m t cái tên. tôi ñã ăn tr m bánh mì. Tôi bày ra v t thương này ñ kh i ñưa ñi u vô giá tr vào t hôn thú. Ông im l ng m t h i. Cha ñã chinh ph c ñư c ông ngo i con. Gi ñây tôi ñã nói t t c . Ngày xưa. .Ngư i ta tư ng tôi ñã ch t.

ði u ñó ñã kéo dài hơn chín năm. . Nó s không g i tôi là “cha” n a. khi tr i ch ng v ng.Jean Valjean nói nh .Cám ơn.Không th nào. ð ng tr ng ph t tôi vì ñã trung th c.Ông p úng. Tôi là cha nó và nó là con tôi. .. nó s ch ti p tôi trong phòng th p c a t ng tr t. .và Cosette s ñ i cha. Nó s g i ông Jean.Marius nói gi ng xúc ñ ng . Jean Valjean nhìn th ng vào Manus m t nh n nhác. L i n a c u hãy lưu ý ñi u này.70 - . N u c u mu n. .Cha s ñ n m i bu i chi u. n u tôi không bao gi ñ n n a.. Ng c ông run lên trong nh ng ti ng n c n . . C u . ..Không g p nó. Nó là t t c cu c ñ i tôi Chúng tôi ñã không r i nhau bao gi . ngư i ta s th y ñi u ñó khác thư ng. . C u hãy t ñ t mình vào ñ a v tôi. .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ch c s t t hơn cho cô y. Khôngph i m i ngày.. Tôi s ñ n vào bu i chi u. tôi v n tha thi t mong th nh tho ng g p Cosette. tôi ch c n ñi u ñó.

Jean Valjean không gi t Javert mà xác ñư c tìm th y . Thenardier ti p l i. ông Thenardier? . . ñã b n ch thiên. Thenardier móc t trong túi áo m t m nh v i rách bươm ñ y nh ng v t ñen s m. T lúc Jean Valjean bày t ư c nguy n c a mình và chàng có cu c v n ñ ng nơi Laffitte. hơi th khó khăn. tôi có m t trong ñư ng c ng c a thành ph Paris. Tuy nhiên tôi ñã ph i bàn cãi ñ có thì gi quan sát ngư i ch t ñó v n còn r t tr ... tôi ñã tìm cách xé m t m nh v i áo c a k b gi t.m t cu c t t . M nh v i rách thích ng m t cách hoàn h o và b . .ðúng th .B i tôi ñã ñư c nh n ra. v i chính t . chàng không dám ñ ng ñ n món ti n ñó vì nghĩ ñó là ñ ăn c p. .Ông c n gì.. và tôi. m t con ngư i chính tr c và t t b ng ñã làm giàu cho c m t thành ph .Tôi có chìa khóa c a song s t. . b i chính ông ta. ông ta nói.Thenardier nói v a nhún như ng v a ñ c th ng.71 - . . Ông ta ñã t giác ngài y b i xưa kia ngài y ñã b m t hình ph t mà Jean Valjean n m ñư c bí m t. Marius chăm chú ñ c.Ông hãy nói ti p ñi.. . thưa ngài nam tư c. và tôi ñang ñi lang thang trong bóng t i c a ñư ng h m thì trông th y m t ngư i ñang vác m t ngư i khác ti n v tôi. Ông ta cư i và v a g bó tóc gi và cái mũi gi c a mình : . Kho ng m t năm trư c ñây trong th i kỳ n i d y. Ông bi t r ng tôi ñư c thông tin mà. Có th ch . Còn t i tr m thì ñương nhiên r i. Marius ñ ng d y. Tôi bi t câu chuy n t chính ngư i th qu c a Laffitte. vì nh ng lý do không liên quan gì ñ n chính tr . ngài l m r i .dư i m t chi c tàu Pontau. .ðó là m t tên sát nhân và là m t tên tr m. chúng ta hãy t nhiên..Ngư i lu t sư tr lên ti ng h i. Không ai gi t ngư i mà không tư c ño t gì Tên sát nhân nói v i tôi: “Ông th y cái gì trên lưng tôi ch . ðây là hai t báo ngày s ch ng minh cho ngài th y ñi u tôi nói. m t tên tr m và m t tên sát nhân. Ông có chìa khóa thì hãy ñưa cho tôi.. không th b ñánh l a b i trang ph c và v b ngoài c a con ngư i ñang ñ ng trư c chàng. .Không. Tôi ph i vâng l i thôi. ðúng là t i gi t ngư i qu tang. có v giàu có. m t m i nghi ng kh ng khi p ñã ñ n v i chàng v món ti n 600. Jean Valjean. Còn chuy n gi t ngư i. . m t mày tái mét.” ðó là Jean Valjean.. ông cũng không c n cho tôi bi t làm gì: Jean Valjean ñã gi t thanh tra Javert b ng m t phát ñ n súng l c. ñ ng lõa. Marius rùng mình. H n tên là. là ông Madeleine. Chàng m ng r : . và m t s báo Moniteur ngày 15 tháng sáu 1832 xác nh n cu c t t c a Javert và nói thêm r ng theo m t báo cáo mi ng c a nhân viên c nh sát ông ta b b t t i v t chư ng ng i ñư ng Chanvrene và ông ta thoát ch t nh lòng khoan dung c a m t ngư i n i d y thay vì b n vào ñ u ông ta.Ngài nam tư c. T t c nh ng tin t c chàng thu lư m ñư c trư c ñây ñ u không chính xác. tôi ph i ra kh i ch này. Ngài hãy nghe tôi. .Jean Valjean ñã không ăn tr m c a ông Madeleine.Tôi bi t bí m t kh ng khi p c a ông r i . Thư gi i thi u c a ông ta. ngài có trong gia ñình c a ngài.Th thì k b t h nh ñó là con ngư i tuy t v i! ðó là m t anh hùng! ðó là m t ông thánh! . Ông ta ñã ăn tr m c a ông Madeleine. Jean Valjean. tôi bi t. ăn m t tươm t t.Thenardier ng t l i . gi a c u Invalides và c u Léna. Chàng rút ra t t n m trong tư ng m t chi c áo cũ màu ñen dính ñ y máu mà chàng ñã gìn gi như m t k v t ñau bu n.Chàng kêu lên. Tôi có m t bí m t khác thư ng mu n bán cho ngài.Chàng l nh lùng nói. Và ông ta ñưa ra cho Marius m t s báo c a t Drapeau blanc ngày 25 tháng b y 1823 l p nên lý l ch c a ông Madeleine. l i vi t và mùi thu c lá c a nó ñã thông báo t c kh c cho Marius v lai l ch ông. và ông ta l i ăn tr m c a ngài y hơn n a tri u trông nh m t ch ký gi m o.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo Chương 12: H i h t cu c Vài tháng sau câu chuy n trao ñ i v i Jean Valjean.Marius nói gi ng h n h n. do. Marius ñang trong văn phòng c a mình thì ñư c báo có khách: ông Thenardier.000 frăng. ði u ñó liên quan ñ n tài s n c a h u tư c phu nhân Pontmercy.. Trong lúc nói chuy n. m t mày b t máu.

Cosette. Bàn tay cha l nh ng t th này.Ông v a bu c t i con ngư i ñó nhưng ông ch làm v vang cho ông y mà thôi. nhưng không còn s ôm p n a. Marius r t ñ i nóng lòng. không nghe ñư c gi ng nói c a nó. Cha d ng bư c nơi góc ñư ng. v a th t v ng v a m ng r . Này. Em th y không.Ông nói trong cơn ngây ng t. . con ngư i kh n kh b n ti n. Chính ngư i. Ch có th ! H gõ c a nhà Jean Valjean.. chính cha em ñã c u m ng anh. Trong lúc c xe ñang ch y. Mình s không g p l i con n a.Cha . . Ông hãy ñi nơi khác mà treo c ? Trong lúc Thenardier bư c ñi trong s ng s t l n hoan h . em ñã nói v i anh là em không h nh n ñư c lá thư anh nh Gavroche trao cho em.Cha . Không ph i l i t i tr con khi chúng có ph n b i b c Thiên nhiên luôn “nhìn t i trư c”.Nàng nói.Con ñ y à! .Anh là m t con ngư i b t h nh .Và cha ñưa m t nhìn. . tôi s cho ngư i trao ông hai mươi nghìn frăng. . và Cosette h n h bư c vào: Cha nàng kia r i? Cha nàng ñã tr v sau chuy n ñi du l ch? Jean Valjean g n như ng i d y th ng ngư i.M t k vô ơn ñáng ghê t m. Ngư i ñ n quay v phía ánh sáng. Nàng sai ngư i ñi l y tin t c v ông. Jean Valjean ñã già ñi hai mươi tu i. Anh s s ng nh ng năm tháng còn l i c a ñ i anh ñ sùng kính ngư i. ông ñã c u m ng m t v ñ i tá.Nàng nói. do ñó mà tôi không g i ngư i b t ông. . . Cosette ñã không còn g p Jean Valjean n a.Chàng kêu lên . . Hãy nh n m y nghìn frăng này ñi. ph i chăng ñi u ñó l i gây t n h i cho ai. . R i cha không ra kh i phòng n a. Ông ñã không ch u ñ ng n i cu c chia cách v i Cosette. hai cánh tay dang r ng và run run. . Nhưng nàng ñang ch nh choáng v i h nh phúc c a nàng. s chia cách ph n nào theo ý mu n nhưng tr nên tr m tr ng ñau ñ n vì trái tim ñó ñã mang ñi t t c tình yêu c a ông theo nó. Ngư i ta không lãng quên nhau.. . Chúng ta s ñưa ngư i v ñây v i chúng ta.Cosette v a d u dàng nói v a ôm c cha. Marius ch y ra vư n nơi Cosette ñang d o bư c. M t ông xanh xao và hõm sâu. m t nhu c u trên ñ i này. T nhi u tháng nay chàng ñã gây cho Jean Valjean cái n tư ng là chàng không thích ông ñ n thăm Cosette ñó sao? Chàng ñã d n d n tách Cosette kh i nh hư ng c a ngư i mà t lâu nàng v n g i b ng cha. Nó ñã rơi vào tay ngư i.Cha? Sao cha xanh mét th này? . ráo khô nư c m t b i ñã khóc nhi u.Cha l nh làm sao. m t ni m vui mênh mông lung ánh m t.Cha yêu! . N u nó m m cư i v i mình. Cha không có quy n g p con n a.Marius p úng trong ti ng khóc n c n .Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo sung v a v n chi c áo. Ch trong vài tháng. Tuy nhiên l i l c a Marius v n khi n nàng hoan h . ! Không. và m i l n như th . cha ñ u ñ n t n ñư ng Filles-du-Calvaire. Em hi u không? Cosette không hi u t giáp gì. Cosette v a ngã v t lên ng c ông v a khóc. Ông hãy ñi ñi! Hãy ñi bi t x . nàng v n không quên ngư i ñ ng hành già lão c a nàng ngày nào. n u nó trò chuy n v i mình. . ñã c u Javert.Ô? Con ñ y à Ph i chi con bi t ñư c? M i ngày khi cha kh e. Ngư i ñi quay v phía bóng t i. Cha t nh : “Th là h t.” Và con kia r i. Mình s bư c vào ñêm t i dày ñ c mà không g p l i con.Ông là k vu kh ng b n ti n! . Ngư i ñã ñ n v t chư ng ng i ñ c u anh. Ngày ông lên ñư ng ñi châu M . con ngư i kh n kh . m t tái xanh.... Ch ng con s gi i thích cho con bi t. ñôi m t ông ñã m . r i cha không ra kh i giư ng n a.72 - .Cha ác làm sao khi b con như th mà không nói m t ti ng nào! . Cosette cu i cùng cũng quen v i cu c s ng không có cha nàng. Cha ñau kh bi t bao? R i ngày l i ngày cha càng ñi ít l i. Nàng ch có m t ý tư ng. ðó là n cư i ñã lư t qua ñ i mình.Cha b nh mà t i con ch ng hay bi t gì. s không .. . Và Cosette c th n nhiên như không hay bi t gì. Con không th nào hi u ñư c ñâu. ñó. ñó là Marius. Tr n Waterloo che ch ông.Anh có lý . M i chuy n ñ u sáng t .Marius kêu lên.Marius v a nói v a si t ch t hai bàn tay c a ông lão trong hai bàn tay c a chàng. ngư i ta ñ u tr l i nàng: “Ông ñang ñi du l ch”.

Cha quên nói v i hai con là nh ng cái khóa cài không có ñinh s t ñem l i nhi u ti n hơn m i th khác. Ông y sĩ bư c vào. h n nhiên ñây là phút cu i c a gi cu i. Jean Valjean ñáp.C u Pontmercy . .Bà gác c ng nhìn qua cánh c a m hé. cha nghe ch ? Jean ng ng ñ u nhìn v phía nàng v i t t c trìu m n. Cha th y rõ m i s ñã k t thúc. gi ng nh l i: . ðó là quà t ng c a m t ông thánh. . Cha r t yêu hai con. Chúng ta c n ph i bi t ñi u m t chút. . . . Và con húp bê c a con n a! Con ti c .73 - . Các con ph i vui lên.Chào và vĩnh bi t bác sĩ .. Và quay sang Cosette. cha s s ng. ñúng là c a Cosette. cha ph i thú th t là ñã không luôn luôn yêu con. Cha s s ng v i t i con. Chúng con s ñưa cha v . Khi m t ngư i thân yêu c a chúng ta s p ch t.Fermeil không? Con ñang trong r ng. Con mu n cha s ng.Ông nói. h i nh . Chàng ch th t lên ñư c ti ng này: “Thưa ông. Cha là cha c a Cosette và là cha c a con.Ch t không gì c . .Cha s không bao gi r i xa t i con n a. Nhưng gi ñây Cosette và con ch là m t ñ i v i cha. Và ông ti p l i. Cosette v a ñ hai vai ông v a khóc n c n ... Hơi th c a ông tr nên ñ t ño n b i nh ng ti ng khò khè. Ông y sĩ thì th m v i Marius và Cosette trong khi v n b t m ch cho ông lão. V y ñ ng ng c nhiên v món ti n 600. Ông m m cư i v i nàng. Ngài Pontmercy tôi cám ơn ngài ñã có m t t i ñây.Xin cha ñ ng nói như th ! . Pontmercy. Cosette. . ñó là ñi u sung sư ng.Jean Valjean nói m t cách ôn t n và bu n bã. Tôi nói rõ nh ng chi ti t ñó ñ c u yên tâm.B i cơ s không ñư c ưng ý .000 frăng. là tôi th y c u không mu n ñ ng ñ n món ti n. lòng t n t y c a cha ñ i v i con. s n sàng ñưa ông t nơi t m trú s u th m v phía ánh sáng. Và ông ñưa ngón tay như mu n ch vào m t ñi m trên ñ u ông. . . Nhưng t t c qua r i. Ông ra hi u cho Cosette ñ n g n. ông b t ñ u ng m nàng như mu n thu gi hình bóng nàng ñ n vô t n. chúng ta nhìn ngư i ñó v i bao n i ni m cay ñ ng như th chúng ta mu n gi ngư i ñó l i. và quỳ xu ng mà xin l i.. Tuy nhiên nó ñúng là c a tôi. . Jean Valjean y u d n.” ông y sĩ ñáp l i b ng m t cái nhìn bu n bã. Con r t ñ i s s t khi cha c m l y cái quai c a thùng nư c. Cosette th t lên m t ti ng kêu ñau ñ n.ðã mu n r i! Jean Valjean nhìn ông y sĩ.ðó không phái là lý do ñ b t công v i Thư ng ñ . Cosette.Chính con ph i xin l i cha. .. con s khóc cha m t chút ch ? ð ng nhi u l m.Có r i. ðư c chào h i nhau. cho m i ngư i.Ông có c n m t linh m c không? ..À! Chính hai v mà ông y c nh c mãi ñây. ñư c g i nhau khi d o bư c trong vư n. Ánh sáng c a th gi i xa l ñã thoáng hi n trong con ngư i ông. m t cái bóng huy n di u s n sàng ñón nh n ông nơi th gi i bên kia như ñã t ng ñón nh n ông nơi tr n gian này.ði u khi n tôi kh tâm . Có th cha s nghe theo thôi! Bi t ñâu! Nhưng Thư ng ñ bi t rõ hơn nh ng ñi u t t y u ñ i v i chúng ta. .Hai con ñ n ñây. không nói nên l i. v thanh th n. r i t i Marius. Cha ñâu có quy n im l ng mãi! Cha t mình vu oan cho cha. Th t kh ng khi p. . là cha s p ch t. . Bàn tay nh nh n c a con l nh ng t. ðó là món ti n lương thi n.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo còn chia cách n a. c a ngài Madeleine.. . Con bi t lòng thương h i c a cha ñ i v i Javert.Cha. b i cha c m th y con ñem l i h nh phúc cho Cosette. Con ñã bi t ñư c nh ng nghĩa c c a cha.ðáng ti c .ðây là các con c a tôi. M t ti ng ñ ng nh phát ra. cha truy n l i con hai cây ñèn ñ t trên lò sư i. con hãy c m cha không ñư c ch t. t t hơn và r hơn.Jean Valjean nói .Không ñư c s ng m i là ñi u kh ng khi p.Jean Valiean nói. Cosette! Con còn nh Mong .. Marius nhìn ông lão trân trân như hóa ñá. Marius ñ n bên ông y sĩ. Tôi s gi i thích cho c u rõ. ? Ch t như th này thì t t quá.. Duy có ñi u..S ng chung v i nhau là ñi u tuy t v i. . nơi ch ng như ông trông th y m t ai ñó.Ông nói . Tôi ñã sáng ch nh ng lo i vòng gài b ng tôn. Jean Valjean ng ng ñ u nhìn lên.Marius kêu lên. Con ñoán bi t lòng t t c a cha dành cho Cosette. Pontmercy . .ðúng th . xinh hơn.

Ánh sáng hai ng n ñèn n n soi sáng ông. Hai con hãy xích l i g n cha n a. Phi n ñá ñó không g n con ñư ng mòn nào. Cha còn nhi u ñi u ñ nói. c a mùa xuân. Hai con là nh ng con ngư i ñư c phúc lành. m i ngư i trên m t bàn tay c a Jean Valjean. Cha không bi t cha ñang ra làm sao ñây. Cha ch t trong h nh phúc. Hãy ñưa cho cha mái ñ u yêu quý c a hai con ñ cha ñ t hai bàn tay cha lên ñó. nh ng con r n m i thư ng ñ n ñó Chung quanh. Cosette và Marius ngã q y xu ng. cha trông th y ánh sáng.. ông ñ Cosette và Marius m c tình hôn lên hai bàn tay c a ông. Ông ñã ch t.74 - . Dĩ nhiên trong bóng t i. c a tu i tr ?. thiên th n ngoan ngoãn c a cha . nh ng cây lúa m ch hoang d i nghiêng ng trong gió. ðêm không sao và t i thăm th m. m t thiên th n hùng vĩ ñang dang ñôi cánh. t nhi u năm r i. Cha không còn trông th y rõ n a. ðôi bàn tay uy nghi ñó không ñ ng ñ y n a. g n cái huy t chung. Ông ngã b t ra phía sau. Vào mùa xuân trên cây ríu rít ti ng chim bông lau. ***** T i nghĩa trang Père . nhưng ch ng h gì. Ngư i v n s ng và ngư i ñã ch t khi v ng bóng thiên th n Và ñi u ñơn gi n ñó Như bóng ñêm p xu ng cu c ñ i.. Duy có ñi u ñáng nói là. m t bàn tay ñã vi t lên ñó b ng bút chì b n câu thơ này ñã d n dà tr nên nh t nhòa trong mưa gió và b i b m. Phi n ñá trơ tr i. Trên ñ i này ch ñi u ñó là ñáng k : yêu thương nhau. Hãy nghĩ ñ n cha m t chút. cay nghi t. Trên ñó ngư i ta không ñ c th y m t cái tên nào. Khi có chút ánh sáng m t tr i. cách xa khu m sang tr ng. có m t phi n ñá dư i chân m t cây th y tùng l n bám ñ y bìm bìm.Nhöõng ngöôøi khoán khoå Victor Hugo ñã không mang nó theo vào tu vi n. cu ng cu ng.Lachaise. Hai con hãy luôn luôn yêu thương nhau. heát . và ngày hôm nay có th ñã b xóa ñi h n : Ngư i ñang an ngh s ph n ñã tr trêu. ñón ñ i linh h n ông. ngh n ngào. Bao l n con ñã khi n cha b t cư i. Khuôn m t tr ng b ch c a ông nhìn lên tr i.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->