P. 1
Lý luận và thực tiễn

Lý luận và thực tiễn

|Views: 2,357|Likes:
Được xuất bản bởiCong Truong Huynh

More info:

Published by: Cong Truong Huynh on Feb 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

CHƯƠNG VII.

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Vận dụng quan điểm của triết học Mác-Lênin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nhận thức sâu sắc được tính tất yếu của công cuộc đổi mới, đồng thời thấy được phương hướng vận dụng nguyên tắc này trong quá trình đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin là sự đúc kết tri thức trên các lĩnh vực khác nhau của kho tàng tri thức nhân loại, đồng thời là sự khái quát kinh nghiệm thực tiễn cách mạng của phong trào công nhân đương thời và lịch sử phát triển của xã hội. Sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn xã hội tạo nên sức mạnh của lý luận mácxít và nhờ thực tiễn xã hội kiểm nghiệm, lý luận đó luôn được bổ sung và không ngừng phát triển. Vì vậy, "thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" (Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.8, tr.496). I. KHÁI NIỆM LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Khái niệm và các hình thức thực tiễn a. Khái niệm thực tiễn. - Lược sử vấn đề thực tiễn. - Khái niệm thực tiễn trong triết học Mác-Lênin. b. Chức năng của thực tiễn. - Chức năng cải tạo tự nhiên - Chức năng cải tạo xã hội và bản thân con người c. Các hình thức thực tiễn - Hoạt động sản xuất vật chất - Hoạt động chính trị-xã hội - Hoạt động thực nghiệm khoa học 2. Khái niệm và các cấp độ lý luận a. Khái niệm lý luận - Các trường độ nhận thức - Khái niệm lý luận b. Chức năng lý luận - Chức năng phản ánh khách quan - Chức năng phục vụ thực tiễn c. Các cấp độ lý luận - Triết học - Lý luận chuyên ngành II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức, của lý luận; lý luận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn a. Quá trình phát triển của thực tiễn đặt ra những vấn đề đòi hỏi lý luận phải giải đáp. b. Sự phát triển của lý luận phải giải đáp được những vấn đề đòi hỏi của thực tiễn. c. Lý luận phải khái quát hoá được những kinh nghiệm của thực tiễn. 2. Thực tiễn phải được chỉ đạo bởi lý luận khoa học; ngược lại, lý luận khoa học phải được vận dụng vào thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn, tiếp tục bổ sung và phát triển trong thực tiễn. a. Sự phát triển của thực tiễn đòi hỏi phải có lý luận khoa học soi đường: Lý luận đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực tiễn. b. Lý luận phải trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn và tiếp tục bổ sung, phát triển trong thực tiễn. III. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA. 1. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các tri thức khoa học mà nhân loại đã đạt được vào điều kiện cụ thể nước ta. a. Vận dụng sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. b. Vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học nhân loại đã đạt được vào điều kiện cụ thể ở nước ta. 2. Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. a. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội. b. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 3. Trong giáo dục và đào tạo phải kết hợp nhà trường với xã hội, lý luận với thực tiễn. a. Giáo dục, đào tạo phải đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội b. Giáo dục phải kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. 4. Khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. a. Bệnh kinh nghiệm, nguyên nhân và con đường khắc phục b. Bệnh giáo điều, nguyên nhân và con đường khắc phục. TRÌNH BÀY 1. Khái lược lịch sử khái niệm "Lý luận" trong triết học trước Mác. Lý luận, theo ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, nghĩa là tôi đang xem xét, đang nghiên cứu. Trong nghĩa rộng, lý luận là hệ thống các quan điểm, các tư tưởng, các khái niệm

hoàn toàn độc lập với thế giới cảm tính.Mác về nhận thức cũng có những hạn chế lớn. thực tiễn là hoạt động vật chất. Như vậy.193. Xét về cấu trúc. không mâu thuẫn của cái được phản ánh (là thế giới khách quan). cũng chỉ là những hoạt động đặc biệt. t. ngay cả khi họ thừa nhận con người có thể nhận thức được thế giới. Do tính siêu hình.tức là từ cơ sở xuất phát của lý luận theo các nguyên tắc lôgíc-phương pháp luận nhất định. .Quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước C. a. chủ nghĩa đó coi phản ánh chỉ là sự tái hiện.tr. V. Triết học Mác-Lênin nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong sự thống nhất biện chứng của chúng. Các quan niệm về bản chất của nhận thức trong lý luận nhận thức trước Mác. về nguyên tắc. nhận thức tồn tại trong dạng lý luận. thực tiễn sinh ra và quy định lý luận. tự đi sâu vào bản thân. đối với các triết gia duy tâm. Hêghen lại cho rằng nhận thức là hiện thân của các ý niệm tuyệt đối. không biến đổi. dựng lại đơn giản. theo họ. lý luận là thể hiện sự phân hoá tri thức bên trong. Trong nghĩa hẹp. Arítxtốt cho rằng nhận thức là quá trình lôgíc thuần tuý của tư duy tự vận động. còn lý luận là hoạt động tinh thần. Trước hết.I.Các nhà triết học duy tâm của thuyết bất khả tri (thuyết không thể biết. trong các mối quan hệ mọi mặt của nó” (Sđd. Béccơli coi nhận thức là quá trình tự sản sinh ra tri thức bởi chủ thể.Lênin viết. phân chia nội dung của lý luận từ tổng số của những khẳng định và khái niệm. chúng ta cần khảng định rằng. học thuyết “cần phải đưa lại khách thể trong sự tất yếu của nó. Do tính trực quan.hướng tới việc tiếp cận và giải thích một sự vật. hiện tượng nào đó. không vận động. Họ tuyệt đối hoá tính trực tiếp của cảm giác khi cho rằng con người.rus). thì nhận thức. Cantơ) lại không tin vào tính xác thực của các cảm giác được nảy sinh do sự tác động trực tiếp của thế giới khách quan lên các giác quan của con người. nhưng tổng hợp hệ thống tri thức có tính phụ thuộc lôgíc của những yếu tố này vào những yếu tố kia.Quan niệm về nhận thức của chủ nghĩa duy tâm được các nhà triết học duy tâm xây dựng từ những học thuyết khác nhau về nhận thức: Platôn cho rằng nhận thức là sự hồi tưởng lại của linh hồn bất tử và thế giới các ý niệm mà linh hồn bất tử đã từng chiêm ngưỡng nhưng đã bị lãng quyên đi. trong đó.thế kỷ XVII-XVIII như Hium. không thể vượt quá giới hạn của cảm giác để giải thích được điều xác thực về mối liên hệ giữa tri giác cảm tính với thế giới xung quanh. Vậy bản chất đó nằm ở chỗ nào? . chủ nghĩa đó coi phản ánh chỉ là kết quả . sự đối lập giữa lý luận duy vật và lý luận duy tâm về nhận thức được biểu hiện trước hết trong vấn đề bản chất của sự nhận thức. .29. lý luận là hình thức phát triển cao nhất của nhận thức khoa học mang lại những khái niệm tổng thể về những qui luật và những mối liên hệ của một phạm vi của hiện thực (tức là đối tượng của một học thuyết (lý luận)) nào đó.

1987. phải chỉ đạo thực tiễn và lý luận phải chuyển hoá thành hoạt động thực tiễn của quần chúng. còn con người chỉ tiếp nhận một cách thụ động các tác động của thế giới xung quanh. con người có khả năng nhận thức được thế giới. sâu sắc và hệ thống hơn kinh nghiệm và do đó. lý luận mang tính trừu tượng và khái quát cao do vậy. Lý luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi được vận dụng vào thực tiễn. Nhiệm vụ của lý luận lúc này là phải định hướng. Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng . Nxb Sự thật.tr. trí tuệ con người được phát triển. hiện tượng lên các giác quan của con người.789). lý luận quay lại phục vụ thực tiễn. vận động và giải quyết các mâu thuẫn. Hà Nội. nhưng từ tri thức kinh nghiệm đến tri thức lý luận là cả một quá trình biến đổi về chất thông qua tư duy lý luận. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng khẳng định rằng. nhưng lý luận không hình thành một cách tự phát từ kinh nghiệm và không phải mọi lý luận đều trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm. Nhưng lý luận ra đời không phải do nhu cầu của bản thân lý luận mà do nhu cầu chính và chủ yếu: lý luận cần cho hoạt động thực tiễn của con người. thực tiễn là mục đích của nhận thức. trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm. phạm vi ứng dụng của lý luận cũng phổ biến hơn. Như vậy.7. lý luận nhận thức của triết học Mác-Lênin cũng đồng thời khảng định rằng nhận thức không phải là sự phản ánh giản đơn.t. lý luận còn được hình thành từ sự kế thừa những thành quả của lý luận trước đó.tác động trực tiếp của sự vật. Lý luận nhận thức này được xây dựng trên cơ sở thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới và sự phản ánh của thế giới đó vào bộ não người. của lý luận. là sự tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích luỹ lại trong quá trình lịch sử" (Hồ Chí Minh: Toàn tập.Trong quá trình hoạt động thực tiễn. hiện tượng. lý luận là một hệ thống những tri thức được khái quát từ thực tiễn. Tuy hình thành từ kinh nghiệm. b. Sau khi ra đời.Lý luận được hình thành từ kinh nghiệm. Sự phát triển của nhận thức dẫn đến sự xuất hiện của lý luận và lý luận được hình thành trong mối liên hệ với thực tiễn. lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng khảng định nhận thức là sự phản ánh thế giới bên ngoài vào bộ óc con người. Thừa nhận bản chất phản ánh của nhận thức. chúng ta khẳng định rằng. . . những tính qui luật của thế giới khách quan. phản ánh những mối liên hệ bản chất. lý luận đem lại sự hiểu biết sâu sắc về bản chất. mà là một quá trình không có giới hạn của sự tự nảy sinh. Bản chất của lý luận nằm ở chỗ.Lý luận "là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người. được nâng cao dần để trở thành lý luận. cải tạo thực tiễn để phục vụ cho nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của con người. Như vậy. về tính qui luật của các sự vật. Khác với kinh nghiệm. lý luận thể hiện tính chân lý chính xác hơn. .

Nhận thức của con người là quá trình đi từ chưa biết đến biết. Cũng phải nhận thấy rằng.I. con người (chủ thể nhận thức) tự tách mình ra khỏi tự nhiên và coi thế giới bên ngoài là khách thể của nhận thức và của thực tiễn. Lịch sử đã từng cảnh báo con người khi họ vi phạm nguyên tắc này.. . Khả năng ấy càng tăng khi lý luận bị chi phối bởi những tư tưởng không khoa học và phản thực tiễn. Con người là chủ thể của nhận thức bởi vì con người là chủ thể trong hoạt động thực tiễn của mình. do đó vai trò của lý luận càng tăng. xã hội càng phát triển. Chủ thể của nhận thức (chủ thể nhận thức) không phải chỉ là một cá nhân mà còn là một cộng đồng xã hội.Nguyên tắc thứ tư: Nhận thức của con người có nguồn gốc từ thế giới vật chất. song với hoạt động có ý thức của mình. chỉ ra được những phương hướng mới cho sự phát triển của thực tiễn: "Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng" (V. Về nguyên tắc. 3. hiện tượng. Nhận thức là sự phản ánh thực tại khách quan vào bộ não người. 2. trừu tượng cao nên lý luận cũng có khả năng xa rời thực tiễn và trở thành ảo tưởng. Vì vậy.Lênin). .Nguyên tắc thứ hai: Thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. trở thành "kim chỉ nam" cho hành động. Tuy cũng là sản phẩm của tự nhiên.Nguyên tắc thứ ba: Nhận thức không phải là hành động tức thời. do sự phản ánh hiện thực của nhận thức lý luận mang tính gián tiếp. Do nắm được những qui luật khách quan. từ bản chất kém sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn v. trong đó cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức là thực tiễn. một bộ phận của hiện thực nằm trong phạm vi hoạt động thực tiễn. lý luận có thể dự kiến được sự biến đổi của sự vật trong tương lai. từ biết ít đến biết nhiều. Khách thể của nhận thức (khách thể nhận thức) không đồng nhất với thế giới vật chất tồn tại khách quan và độc lập với ý thức của con người mà chỉ là một sự vật. thụ động mà là cả một quá trình biện chứng. . . Đồng thời cũng phải nhận được rằng. không có cái gì là không thể biết mà chỉ là chưa biết được mà thôi. vai trò "kim chỉ nam cho hành động" của lý luận chỉ được thể hiện trong sự gắn bó của thực tiễn và lý luận. hoạt động nhận thức của chủ thể. Lý luận thống nhất với thực tiễn để sáng tạo và phát triển là nguyên tắc cơ bản làm cho lý luận có sức sống. Vì vậy.Nhờ có những ưu điểm trên đây mà lý luận có vai trò rất lớn đối với thực tiễn. có khả năng thực hiện nhiệm vụ định hướng đối với thực tiễn. chỉ đạo thực tiễn. nhịp điệu phát triển càng nhanh thì những dự báo khoa học có ý nghĩa định hướng càng quan trọng.v. Lý luận nhận thức của triết học Mác-Lênin được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản sau đây: . từ hiện tượng đến bản chất. những lý luận có tính khoa học và cách mạng cũng chỉ trở thành sức mạnh vật chất khi nó thâm nhập vào quần chúng. cả xã hội loài người.Nguyên tắc thứ nhất: Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất (tồn tại ở bên ngoài và độc lập) đối với ý thức.

Lý luận trở nên xa lạ. Mục đích của nhận thức là thực tiễn. Mặc dù lý luận bắt nguồn từ thực tiễn và phản ánh một cách khái quát những vấn đề của hiện thực. của mọi chủ nghĩa duy vật (kể cả chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc) là sự vật. chủ quan duy ý chí. 2004. con người tự làm ra lịch sử của mình bằng hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới hiện thực chứ không phải bắt đầu từ những lý luận . xơ cứng. sự thống nhất đó có nhiều hình thức và mức độ biểu hiện khác nhau. Quan điểm về thực tiễn trong triết học Mác: Thực tiễn là tính (cái) thứ nhất. Nxb.hoạt động cảm tính của con người. rơi vào chủ nghĩa thực dụng. chứ không được nhận thức là hoạt động cảm giác của con người. tr. cái có thể cảm giác được chỉ được nhận thức dưới hình thức khách thể hay hình thức trực quan.Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng.Ăngghen: Toàn tập. Tuy phân chia như vậy. giáo điều đối với cuộc sống hiện thực hàng ngày và thực tiễn cũng mất hoặc không có phương hướng phát triển. mà chỉ là những hoạt động vật chất. tuy nhiên trong các dạng thực tiễn cụ thể. Những nhận thức đó đã được sản sinh trong thực tiễn là cái "cơ sở chủ yếu nhất và trực tiếp nhất của tư duy của con người" và là động lực cho sự phát triển của nhận thức. là thực tiễn. “Lý luận không phải là việc bàn cãi giữa các nhà lý luận mà thực chất là giải quyết quan điểm và năng lực chỉ đạo thực tiễn” (Nguyễn Văn Linh: Tạp chí Giáo dục lý luận.9) b. "Khuyết điểm chủ yếu. số 6-1987. mặt năng động được chủ nghĩa duy tâm phát triển một cách trừu tượng vì chủ nghĩa duy tâm dĩ nhiên là không hiểu hoạt động hiện thực.Thực tiễn không phải là toàn bộ hoạt động của con người. Quan điểm về thực tiễn trong triết học trước Mác.Mác. Thực tiễn.(để phân biệt với hoạt động tinh thần). việc xác định mục tiêu và phương pháp đã có sự tham gia của nhận thức mà con người và loài người đã đạt được.Chính trị quốc gia. Theo C. hiện thực. không được nhận thức về mặt chủ quan.3. . tr.Mác/C. từ trước đến nay. khi khẳng định thực tiễn là tính thứ nhất so với nhận thức. Vì vậy. cảm giác được. nhưng thước đo tính thống nhất của lý luận với thực tiễn chỉ được thể hiện ở chỗ lý luận phải đi sâu nghiên cứu. a.Mác và Ph. t. chúng ta cũng nhận thấy sự chuyển hoá lẫn nhau giữa thực tiễn và nhận thức và sự phát triển không ngừng của nhận thức và thực tiễn diễn ra thông qua sự chuyển hoá đó. đúng như là hoạt động hiện thực cảm giác được" (C. . khám phá những vấn đề thuộc về lý luận do chính sự phát triển của thực tiễn làm nảy sinh ra để thúc đẩy. nhưng xét về tổng thể. con người cần nhận biết về nó. Như vậy. Thực tiễn (hoạt động vật chất) và nhận thức (hoạt động tinh thần) là hai dạng hoạt động khác nhau của con người. nhận thức là tính (cái) thứ hai. Hà Nội. 3. hướng dẫn thực tiễn phát triển đúng hướng.8) Tuy vậy. chúng không tách rời nhau mà luôn gắn bó với nhau trong mọi hoạt động của con người trong đời sống xã hội: Để chiếm lĩnh đối tượng.

c. + Dạng cơ bản đầu tiên của thực tiễn là hoạt động sản xuất vật chất.Vai trò của lý luận đối với thực tiễn. Đây là dạng cơ bản nhất của thực tiễn. Đây là dạng cơ bản có ý nghĩa trực tiếp trong việc cải tạo xã hội. thực tiễn bao giờ cũng là hoạt động mang tính lịch sử-xã hội. cải tạo xã hội. có tính lịch sử-xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên. thực tiễn là hoạt động khi con người sử dụng công cụ để tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng đó thay đổi theo mục đích của con người.nào đó. là phương thức tồn tại của con người và xã hội loài người. Lý luận khi thâm nhập vào quần chúng trở thành sức mạnh vật chất. Để hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức nói chung. là điểm xuất phát của lý luận duy vật biện chứng về nhận thức. vai trò của dạng thực tiễn này ngày càng to lớn. + Định nghĩa: thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất "cảm tính". nghệ thuật. Khác với hoạt động tư duy. thay đổi các chế độ xã hội. con người có khả năng tạo nên những gì không hiện diện trong tự nhiên và trong xã hội. nó không ngừng phát triển bởi các thế hệ của loài người. Đó cũng là cách hiểu về vai trò của hoạt động thực tiễn như là điểm xuất phát của quan niệm duy vật về lịch sử. Dựa vào những tri thức đã được tích luỹ trong lý luận và nhờ vào những phát minh của lý luận khi khám phá ra những qui luật khách quan. sự ra đời và phát triển của khoa học là cho dạng hoạt động này trở thành một dạng cơ bản của thực tiễn. trước hết cần phải thấy được thực tiễn là phương thức đầu tiên và chủ yếu của mối quan hệ giữa con người và thế giới xung quanh.v. ngày càng thêm đa dạng. pháp quyền.Đó là vai trò định hướng của lý luận. Với sự gia tăng vai trò khoa học trong sự phát triển xã hội. Dựa vào thực tiễn xã hội để đưa ra những tri thức tổng quát. + Thực tiễn là hoạt động đặc trưng của bản chất con người. lý luận là hình thức hoàn chỉnh nhất của luận chứng khoa học và của chương trình (hoạt động) thực tiễn. đạo đức v. . được mở rộng và có vai trò ngày càng tăng đối với sự phát triển của xã hội do đời sống xã hội ngày càng phát triển. cơ sở trực tiếp của nhận thức khoa học. các qui luật đang tồn tại của hiện thực. + Dạng thứ ba của thực tiễn là hoạt động thực nghiệm khoa học. + Dạng cơ bản thứ hai của thực tiễn là hoạt động chính trị-xã hội. Trên cơ sở thực tiễn sản xuất vật chất. . . vì vậy. hệ thống về các mối quan hệ. có mục đích.Các dạng (hình thức) cơ bản của thực tiễn. lý luận nói riêng. + Các dạng không cơ bản của thực tiễn như giáo dục. qui định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người cũng như các dạng khác của thực tiễn. Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

tr.. chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn. cũng như tránh khỏi chủ nghĩa tương đối. “từ sự đo đạc diện tích và sự đong lường sức chứa của những cái bình. vừa có tính tuyệt đối. tr.Lý luận khoa học làm cho hoạt động của con người trở nên chủ động. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức còn là vì nhờ thực tiễn (mà trước hết là thông qua lao động) các giác quan và bộ não của con người không ngừng được hoàn thiện và phát triển.Lênin: Sđd. .167).Ăngghen: Chống Đuy rinh. "Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không. đã giải quyết thành công một loạt những vấn đề phức tạp của lý luận về nhận thức.. Hànội. những thuộc tính khác nhau của chúng và trên cơ sở đó nhận thức của con người về thế giới. cũng giống như tất cả các ngành khoa học khác. Cũng thông qua lao động (sản xuất vật chất) thực tiễn cũng trang bị cho con người những công cụ. Ngay từ đầu. đồng thời mở rộng tầm bao quát những quá trình đang diễn ra trong giới tự nhiên và trong xã hội. là mục đích và là tiêu chuẩn. “.I. tự giác. Năng lực tư duy trừu tượng ngày càng phát triển trong quá trình con người cải biến thế giới. nhưng xét cho đến cùng. con người làm cho giới tự nhiên (và xã hội) bộc lộ ra những khía cạnh. về các quy luật tồn tại.tr. Việc quán triệt tính biện chứng của tiêu chuẩn này giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm giáo điều. Nxb Sự thật. lần đầu tiên trong lịch sử triết học. toán học. t. là thước đo tính chân thực của chân lý. t. nhận thức đã do thực tiễn qui định. Tiêu chuẩn này vừa có tính tương đối. + Thực tiễn là cơ sở. hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn" (C. hiện tượng. Thông qua thực tiễn cải tạo thế giới theo mục đích của mình.. hoàn bị hơn.quan điểm về đời sống.” (V.. tự phát. Chính quan niệm như trên về thực tiễn đã cho phép triết học duy vật biện chứng.18. từ sự tính toán thời gian và sự chế tạo cơ khí”. Tuy có nhiều phương pháp khác nhau để kiểm tra một nhận thức cụ thể. chúng giúp đỡ con người đẩy nhanh quá trình đi sâu tìm hiểu bản chất của sự vật.9-10). (Ph. . Thống nhất với thực tiễn để sáng tạo và phát triển là nguyên tắc cơ bản làm cho lý luận có sức sống.Mác và Ph.63). vận động và phát triển của thế giới ngày càng đầy đủ và ngày càng sâu sắc hơn.Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. về thực tiễn phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức. Thí dụ.. 1984. hạn chế tình trạng mò mẫm. phương tiện nhận thức ngày càng tinh vi. có khả năng thực hiện nhiệm vụ định hướng đối với thực tiễn. Chính nhu cầu của thực tiễn (của việc con người cải tạo thế giới mà trước hết là của sản xuất vật chất và đấu tranh cải tạo xã hội) đã buộc con người phải nhận thức cho được thế giới.3.Ăngghen: Sđd. là thước đo khách quan duy nhất của chân lý. cũng nẩy sinh ra từ nhu cầu thực tiễn của con người.

. C.. trong đó có chân lý. Kết luận.chân lý khách quan hay không.9-10). đó hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thuộc về thực tiễn. Lịch sử hình thành và phát triển của triết học Mác-Lênin chứng tỏ rằng: Triết học đó ra đời do nhu cầu của thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu lý luận để giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi. C. mà còn cải tạo thế giới thông qua vũ khí vật chất của mình là giai cấp vô sản. Khi đứng trên lập trường của giai cấp công nhân.Sự tranh luận về tính hiện thực hay không hiện thực của tư duy khi tách rời thực tiễn là một vấn đề kinh viện thuần tuý” (C. Thực tiễn.Sự gắn bó mật thiết của triết học Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân... Hà nội. thước đo tính chân thực của các kết quả của nhận thức.Angghen: Toàn tập.Từ đó. tính chân thật của các tri thức đã trở thành chân lý. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý.Mác coi thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan. thực tiễn có đặc tính phổ biến và tính hiện thực trực tiếp. với tư cách là tiêu chuẩn.+ Quan điểm mácxít về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. triết học Mác-Lênin không chỉ dừng lại ở chỗ giải thích thế giới. đầy đủ và sâu sắc hơn. + Sở dĩ thực tiễn có thể trở thành tiêu chuẩn. có nghĩa là. chống chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa giáo điều trong nhận thức khoa học cũng như trong thực tiễn cách mạng.1995. Nxb. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một quan điểm đúng đắn và khoa học. tr. phát triển của triết học Mác-Lênin và quá trình phát triển của phong trào công nhân diễn ra trong sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. sự hiểu biết của con người về khách thể nhận thức mới ngày càng trở nên chính xác. việc kiểm nghiệm chân lý cũng phải là một quá trình cần phải thực hiện nhiều lần. cũng tự thân vận động và phát triển.Ăngghen và V.I.Mác. Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của loài người.. đặc biệt là thực tiễn cách mạng của phong trào công nhân đặt ra. Do vậy.3. thì thực tiễn đó cũng vẫn chưa đủ “sức mạnh” để có thể xác nhận hoặc bác bỏ hoàn toàn chân lý đó. là thước đo của tính khách quan. quá trình hình thành. là thế giới quan và phương pháp luận của giai cấp công nhân. Người viết rằng “. duy nhất và là thước đo của chân lý.Chính trị quốc gia. và chỉ có như vậy. bởi vì: . Ph.để tìm hiểu xem tư duy (nhận thức) của con người có thể đạt tới. Đến lượt mình. . ngay cả khi thực tiễn đang chi phối việc kiểm nghiệm chân lý. bởi vì thực tiễn là hoạt động vật chất có tính lịch sử-xã hội của con người. t. Chỉ có thông qua thực tiễn thì tính khách quan và tính cụ thể của tri thức (bao gồm cả các qui luật và lý thuyết khoa học) mới được thể hiện trong hình thức trực tiếp và tính xác thực cảm tính-vật chất.Lênin đã trở thành những nhà tư tưởng xuất sắc đáp ứng được yêu cầu lý luận do thực tiễn đặt ra.Mác và Ph.. .

Lênin viết: "Trong tài liệu của Mác.Tiến bộ.Mác và Ph.Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực. a. Nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong phương pháp tiếp cận chủ nghĩa cộng sản của C. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Từ hai cống hiến xuất sắc cho lịch sử tư tưởng nhân loại là quan niệm duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. .Mác và Ph. phương pháp tiếp cận chủ nghĩa xã hội chưa thật khoa học. 4.Từ những đoạn trích kinh điển trên chúng ta nhận thấy những điểm quan trọng về nhận thức chủ nghĩa xã hội: Một là. chẳng hạn..3. một khi đã biết nguồn gốc của nó và định được rõ rệt hướng của những biến đổi của nó" (V.Lênin:Toàn tập. Trong một thời gian rất dài. con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước không những tuỳ thuộc vào những "tiền đề hiện thực". Hà Nội.104).tr. t. nó xoá bỏ trạng thái hiện nay. chủ nghĩa cộng sản không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra.Mác và Ph. Nhưng C. vấn đề tiến hoá của một giống sinh vật mới. mang tính chủ quan và siêu hình đậm nét: Biến mục tiêu. sự ra đời của chủ nghĩa xã hội phải có những tiền đề nhất định. Lý luận về chủ nghĩa xã hội do các ông xây dựng là chủ nghĩa xã hội khoa học và đó cũng là đóng góp của các ông vào lý luận về chủ nghĩa xã hội (làm cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học). không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo.I. Nxb.Mác và Ph. 1995.I. mà còn là quá trình tìm tòi sáng tạo trong các "phong trào hiện thực". C. trong đó sự phát triển cao của sức sản xuất là "tiền đề tuyệt đối cần thiết" (C. đặc biệt là thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản là cơ sở trực tiếp và chủ yếu nhất để bổ sung và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng. Nxb.Ăngghen không lấy lý tưởng về một xã hội tốt đẹp nào đó để tạo ra khuôn mẫu cho xã hội cộng sản chủ nghĩa: "Đối với chúng ta. . hợp qui luật và vạch ra con đường cách mạng và phương hướng xây dựng xã hội tương lai. Đổi mới là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Những điều kiện của phong trào ấy là kết quả của những tiền đề hiện đang tồn tại" (C.Ăngghen: Toàn tập. nhằm đặt ra những dự đoán vu vơ về những điều mà người ta không thể nào biết được.Ăngghen.Ăngghen không phải là những người đề xướng tư tưởng xã hội chủ nghĩa. t.51). Mátxcơva. sự thay thế xã hội tư bản bằng xã hội xã hội chủ nghĩa là quá trình tất yếu. Mác đặt vấn đề chủ nghĩa cộng sản giống như một nhà tự nhiên học đặt.Mác đã luận chứng một cách khoa học rằng.Ăngghen: Hệ tư tưởng Đức) Hai là. C.1976. Chính trị quốc gia. V.tr. người ta không thấy mảy may một ý định nào nhằm bịa ra những ảo tưởng.Mác và Ph. lý tưởng thành mô .

Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực. Lúc đầu. c. qui luật khách quan phải "tự mở đường đi cho mình" (Ph. thực hiện và sáng tạo. Sự thống nhất lý luận và thực tiễn trong quá trình hình thành đường lối đổi mới.v.I. thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi có sự soi sáng về lý luận.. trước hết là tư duy kinh tế cũng không phải là con đường thẳng và bằng phẳng. "Phát triển dân chủ đến cùng. đổi mới là những bước đi tất yếu hợp qui luật. Khi những thành quả do những nhân tố đó mang lại được lý giải về mặt lý luận. Sự lạc hậu về lý luận khiến cho việc phát hiện. Sự lạc hậu của nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội là một nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu của sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội.Lênin). mà là những nhân tố đổi mới ra đời từ thực tiễn (tạm gọi là tự phát) của quần chúng nhân dân. Vậy phải thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào trong hệ thống chính trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo? v. là tiêu chuẩn kiểm tra lý luận để lý luận phát triển mới tạo ra được động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp "đổi mới tư duy lý luận".. đó là một trong những nhiệm vụ cấu thành cuộc đấu tranh vì cách mạng xã hội " (V. Khi đó..Lênin thường nói. b. thậm chí phải "làm đi. qua đó lý luận về chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa cộng sản) không ngừng được bổ sung và phát triển. nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và . trong quá trình tìm tòi. không phải tư duy lý luận. Chỉ có đời sống thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều năm mới đủ điều kiện cho chúng ta thấy phải thay đổi cách nghĩ.. Đến lượt mình. như V. Không những thế. xác lập chế độ công hữu là một trong những quan điểm cơ bản mang tính nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học. Do vậy.. Đường lối Đổi mới do Đại hội VI (1986) đề ra không phải là sản phẩm lý luận thuần tuý mà được hình thành trong sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. làm lại nhiều lần" công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.I.Ăngghen). những cải cách. vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu. Thí dụ. cách làm xã hội chủ nghĩa. quá trình đổi mới mới được từng bước thực hiện một cách tự giác. sự lạc hậu của nhận thức lý luận về chủ nghĩa đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội.hình cứng nhắc rồi theo đó để thực hiện. Song phải xây dựng chế độ công hữu như thế nào với những hình thức và bước đi ra sao để tạo nên sự gắn bó giữa sở hữu xã hội và sở hữu cá nhân của người lao động là vấn đề mà cả thực tiễn và lý luận còn hạn chế. Kết quả của các quá trình trên là sản phẩm của sự kết hợp giữa thực tiễn với lý luận đã ra đời từ Đại hội VI. Cũng chỉ có thực tiễn vừa đóng vai trò là cơ sở kinh nghiệm. Quá trình đổi mới tư duy lý luận. giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra không được chúng ta tự giác thực hiện. Trong phong trào đó. Đây cũng là biểu hiện của bệnh giáo điều dẫn đến sự lạc hậu của nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội. tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy.

từ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá. từ đó xác định con đường và những nguyên tắc định hướng cho quá trình đổi mới: Đổi mới tư duy. phát triển lý luận trên cơ sở thực tiễn của công cuộc đổi mới. đó không thể là một phong trào tự phát. Bổ sung. Xa rời những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ làm cho công cuộc đổi mới hoàn toàn thất bại. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin. đưa chủ nghĩa xã hội từng bước vượt qua khủng hoảng. Đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Thành uỷ. . Ban cán sự Đảng. rõ ràng là một "phong trào hiện thực". Nhờ đó. Nhận thức được tầm quan trọng của lý luận đối với thực tế cách mạng. công cuộc đổi mới ở nước ta trong 15 năm qua đã đạt được nhiều những thành tích to lớn. do vậy. Tính tự giác của phong trào đó (công cuộc đổi mới) được bảo đảm bằng sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò của lý luận rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay còn bởi vì: Chỉ có nâng cao năng lực tư duy lý luận chúng ta mới có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp xuất hiện trong quá trình đổi mới. lý luận có vai trò hết sức quan trọng. hiện đại hoá mà các nhà kinh điển không làm thay được cho chúng ta. mới có thể tự mình tìm ra những lời giải đáp cho những vấn đề nẩy sinh từ thực tiễn của quá trình đổi mới. d. Hội đồng lý luận trung ương và các cơ quan nghiên cứu lý luận làm tốt những việc sau: Nhận thức rõ tổng kết một số vấn đề lý luận. Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (2001) khảng định. đ.2003 của Ban Bí thư về "Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới" Bộ Chính trị đã quyết định tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới. chỉ có đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng mới đảm bảo được tính đúng đắn của sự định hướng cho quá trình đổi mới. coi đây là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 12.con đường lên chủ nghĩa xã hội được đổi mới. nhất là quan niệm quá độ lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa" và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện hội nhập vào quá trình toàn cầu hoálà con đường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phát triển của nhân loại. tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. các ngành và là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận của nước ta. các Tỉnh uỷ. trước hết là tư duy kinh tế.thực tiễn qua 20 năm đổi mới là nhiệm vụ của toàn Đảng. các cấp. Ở đây. Tuy nhiên. . chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.5. Đảng đoàn. làm cho chủ nghĩa xã hội tiến bộ hơn với sức sống mới. là thực tiễn của đông đảo quần chúng. mới có thể "nhận thức lại" bản chất những quan niệm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Ban Bí thư yêu cầu các Ban Đảng. Công cuộc đổi mới. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Vai trò quan trọng của lý luận đối với công cuộc đổi mới.

các quan điểm. báo cáo trung thành. VIII. . đường lối của Đảng thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội VI. nhìn thẳng vào sự thật. kế thừa những thành quả nghiên cứu lý luận từ Đại hội VI tới nay. phải từ thực tiễn đổi mới của đất nước mà tổng kết lý luận. phát huy tự do tư tưởng. VII. cương lĩnh chính trị. Tổng kết phải có quan điểm biện chứng. đề xuất được những luận điểm mới có căn cứ khoa học và những giải pháp mới.Tổng kết phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. đúng đắn để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới ở nước ta tiến lên. đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài. khách quan. IX và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương các khoá nói trên./. lịch sử. thảo luận dân chủ.

hiện đại hoá ở nước ta hiện nay. thực tiễn là mục đích của nhận thức. 1. lý luận quay lại phục vụ thực tiễn. Trong quá trình hoạt động thực tiễn. Lý luận "là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin là sự đúc kết tri thức trên các lĩnh vực khác nhau của kho tàng tri thức nhân loại. Lý luận. những tính qui luật của thế giới khách quan. Nhiệm vụ của lý luận lúc này là phải định hướng. Sau khi ra đời. của lý luận. phải chỉ đạo thực tiễn và lý luận phải chuyển hoá thành hoạt động thực tiễn của quần chúng. lý luận đó luôn được bổ sung và không ngừng phát triển. cải tạo thực tiễn để phục vụ cho nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của con người. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng được xây dựng trên cơ sở thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới và sự phản ánh của thế giới đó vào bộ não người và khẳng định rằng. trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm. Sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn xã hội tạo nên sức mạnh của lý luận mácxít và nhờ thực tiễn xã hội kiểm nghiệm. lý luận là một hệ thống những tri thức được khái quát từ thực tiễn. con người có khả năng nhận thức được thế giới.Câu hỏi. Vận dụng quan điểm của triết học Mác-Lênin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để nhận thức một cách sâu sắc được tính tất yếu của công cuộc đổi mới. Bản chất của lý luận nằm ở chỗ. là sự tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích luỹ lại trong quá trình lịch sử" (Hồ Chí Minh). nhưng lý luận không hình thành một cách tự phát từ kinh nghiệm và không phải mọi lý luận đều trực tiếp xuất phát từ kinh nghiệm: lý luận còn được hình thành từ sự kế thừa những thành quả của lý luận trước đó. phản ánh những mối liên hệ bản chất. được nâng cao dần để trở thành lý luận. Lý luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi được vận dụng vào thực tiễn. Nhưng lý luận ra đời không phải do nhu cầu của bản thân lý luận mà do nhu cầu chính và chủ yếu: lý luận cần cho hoạt động thực tiễn của con người. đồng thời thấy được phương hướng vận dụng nguyên tắc này trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. đồng thời là sự khái quát kinh nghiệm thực tiễn cách mạng của phong trào công nhân đương thời và lịch sử phát triển của xã hội. trí tuệ con người được phát triển. . chúng ta khẳng định rằng. Vì vậy. Anh (Chị) hãy trình bày nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn của triết học Mác-Lênin? Trả lời. "thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" (Hồ Chí Minh). Sự phát triển của nhận thức dẫn đến sự xuất hiện của lý luận và lý luận được hình thành trong mối liên hệ với thực tiễn. Lý luận được hình thành từ kinh nghiệm.

Vì vậy.v. Thống nhất với thực tiễn để sáng tạo và phát triển là nguyên tắc cơ bản làm cho lý luận có sức sống. về tính qui luật của các sự vật.Như vậy. Lịch sử đã từng không chỉ một lần cảnh cáo con người khi họ vi phạm nguyên tắc này. hoạt động nhận thức của chủ thể. trong đó cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất của nhận thức là thực tiễn. từ bản chất kém sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn v. Mặc dù lý luận bắt nguồn từ thực tiễn và phản ánh một cách khái quát những vấn đề của hiện thực. hiện tượng. từ biết ít đến biết nhiều. vận động và giải quyết các mâu thuẫn. sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn có nhiều hình thức và mức độ biểu hiện khác nhau. Khả năng ấy càng tăng khi lý luận bị chi phối bởi những tư tưởng không khoa học và phản thực tiễn. Khác với kinh nghiệm. Thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. nhưng từ tri thức kinh nghiệm đến tri thức lý luận là cả một quá trình biến đổi về chất thông qua tư duy lý luận. phạm vi ứng dụng của lý luận cũng phổ biến hơn. Chủ thể của nhận thức (chủ thể nhận thức) không phải chỉ là một cá nhân mà còn là một cộng đồng xã hội. cả xã hội loài người. vai trò "kim chỉ nam cho hành động" của lý luận chỉ được thể hiện trong sự gắn bó của thực tiễn và lý luận. lý luận đem lại sự hiểu biết sâu sắc về bản chất. Thừa nhận bản chất phản ánh của nhận thức. không có cái gì là không thể biết mà chỉ là chưa biết được mà thôi. có khả năng thực hiện nhiệm vụ định hướng đối với thực tiễn. lý luận mang tính trừu tượng và khái quát cao do vậy. Tuy hình thành từ kinh nghiệm. Nhận thức là sự phản ánh thực tại khách quan vào bộ não người. nhưng thước đo tính thống nhất của lý luận với thực . sâu sắc và hệ thống hơn kinh nghiệm và do đó. mà là một quá trình không có giới hạn của sự nảy sinh. Cũng phải nhận thấy rằng. chủ động và sáng tạo. những lý luận có tính khoa học và cách mạng cũng chỉ trở thành sức mạnh vật chất khi nó thâm nhập vào quần chúng. hiện tượng. Nhận thức không phải là hành động tức thời. triết học Mác-Lênin cũng đồng thời khảng định rằng nhận thức không phải là sự phản ánh giản đơn. Khách thể của nhận thức (khách thể nhận thức) không đồng nhất với thế giới vật chất tồn tại khách quan và độc lập với ý thức của con người mà chỉ là một sự vật. thụ động mà là cả một quá trình biện chứng đi từ chưa biết đến biết. do sự phản ánh hiện thực của nhận thức lý luận mang tính gián tiếp. trừu tượng cao nên lý luận cũng có khả năng xa rời thực tiễn và trở thành ảo tưởng. Về nguyên tắc. một bộ phận của hiện thực nằm trong phạm vi hoạt động thực tiễn.. lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng khảng định nhận thức là sự phản ánh thế giới bên ngoài vào bộ óc con người một cách tích cực. Triết học Mác-Lênin xây dựng lý luận nhận thức của mình trên những nguyên tắc cơ bản: Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất (tồn tại ở bên ngoài và độc lập) đối với ý thức. Như vậy. Đồng thời cũng phải nhận được rằng. Tuy vậy. Nhận thức của con người có nguồn gốc từ thế giới vật chất. từ hiện tượng đến bản chất. lý luận thể hiện tính chân lý chính xác hơn. Con người là chủ thể của nhận thức bởi vì con người là chủ thể trong hoạt động thực tiễn của mình.

Người viết rằng “. Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của loài người. hướng dẫn thực tiễn phát triển đúng hướng.Sự tranh luận về tính hiện thực hay không hiện thực của tư duy khi tách rời thực tiễn là một vấn đề kinh viện thuần tuý” (C. tuy nhiên trong các dạng thực tiễn cụ thể. mà chỉ là những hoạt động vật chất. nhưng xét về tổng thể. duy nhất và là thước đo của chân lý.9-10)...Chính trị quốc gia. Thực tiễn (hoạt động vật chất) và nhận thức (hoạt động tinh thần) là hai dạng hoạt động khác nhau của con người.. t. có tính lịch sử-xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên. con người cần nhận biết về nó.để tìm hiểu xem tư duy (nhận thức) của con người có thể đạt tới. Thực tiễn không phải là toàn bộ hoạt động của con người.. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý. Nxb. chủ quan duy ý chí.3. chúng không tách rời nhau mà luôn gắn bó với nhau trong mọi hoạt động của con người trong đời sống xã hội: Để chiếm lĩnh đối tượng. Tuy phân chia như vậy. có mục đích. Thực tiễn là hoạt động khi con người sử dụng công cụ để tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng đó thay đổi theo mục đích của con người và thực tiễn là hoạt động đặc trưng của bản chất con người. nhận thức là tính (cái) thứ hai. rơi vào chủ nghĩa thực dụng. khám phá những vấn đề thuộc về lý luận do chính sự phát triển của thực tiễn làm nảy sinh ra để thúc đẩy. tr. Những nhận thức đó đã được sản sinh trong thực tiễn là cái "cơ sở chủ yếu nhất và trực tiếp nhất của tư duy của con người" và là động lực cho sự phát triển của nhận thức.1995.tiễn chỉ được thể hiện ở chỗ lý luận phải đi sâu nghiên cứu. .(để phân biệt với hoạt động tinh thần). C. Quan điểm về thực tiễn trong triết học Mác-Lênin: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất "cảm tính". Thực tiễn. giáo điều đối với cuộc sống hiện thực hàng ngày và thực tiễn cũng mất hoặc không có phương hướng phát triển. đó hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thuộc về thực tiễn..Mác và Ph. xơ cứng.. Thống nhất với thực tiễn để sáng tạo và phát triển là nguyên tắc cơ bản làm cho lý luận có sức sống. việc xác định mục tiêu và phương pháp đã có sự tham gia của nhận thức mà con người và loài người đã đạt được. có khả năng thực hiện nhiệm vụ định hướng đối với thực tiễn. thực tiễn bao giờ cũng là hoạt động mang tính lịch sử-xã hội.Mác coi thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan. Quan điểm về thực tiễn trong triết học trước Mác: Thực tiễn là tính (cái) thứ nhất.hoạt động cảm tính của con người. Hà nội.Angghen: Toàn tập. Mục đích của nhận thức là thực tiễn. Lý luận trở nên xa lạ. Lịch sử đã từng không chỉ một lần cảnh cáo con người khi họ vi phạm nguyên tắc này. cải tạo xã hội. “Lý luận không phải là việc bàn cãi giữa các nhà lý luận mà thực chất là giải quyết quan điểm và năng lực chỉ đạo thực tiễn” (Nguyễn Văn Linh) 2.chân lý khách quan hay không.

Đó cũng là cách hiểu về vai trò của hoạt động thực tiễn như là điểm xuất phát của quan niệm duy vật về lịch sử.Như vậy. được mở rộng và có vai trò ngày càng tăng đối với sự phát triển của xã hội do đời sống xã hội ngày càng phát triển. lý luận nói riêng. sự ra đời và phát triển của khoa học là cho dạng hoạt động này trở thành một dạng cơ bản của thực tiễn. thay đổi các chế độ xã hội. Dựa vào thực tiễn xã hội để đưa ra những tri thức tổng quát. các qui luật đang tồn tại của hiện thực.Đó là vai trò định hướng của lý luận. con người tự làm ra lịch sử của mình bằng hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới hiện thực chứ không phải bắt đầu từ những lý luận nào đó. Trên cơ sở thực tiễn sản xuất vật chất. Đây là dạng cơ bản có ý nghĩa trực tiếp trong việc cải tạo xã hội. + Dạng cơ bản đầu tiên của thực tiễn là hoạt động sản xuất vật chất. Dựa vào những tri thức đã được tích luỹ trong lý luận và nhờ vào những phát minh của lý luận khi khám phá ra những qui luật khách quan. vai trò của dạng thực tiễn này ngày càng to lớn. con người có khả năng tạo nên những gì không hiện diện trong tự nhiên và trong xã hội. hệ thống về các mối quan hệ. cơ sở trực tiếp của nhận thức khoa học. hạn chế tình trạng mò mẫm. + Các dạng không cơ bản của thực tiễn như giáo dục. Thống nhất với thực tiễn để sáng tạo và phát triển là nguyên . 3. là điểm xuất phát của lý luận duy vật biện chứng về nhận thức. nghệ thuật. khi khẳng định thực tiễn là tính thứ nhất so với nhận thức. Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng.Vai trò của lý luận đối với thực tiễn. pháp quyền. Đây là dạng cơ bản nhất của thực tiễn. tự phát.v. . Lý luận khi thâm nhập vào quần chúng trở thành sức mạnh vật chất. Với sự gia tăng vai trò khoa học trong sự phát triển xã hội. đạo đức v. lý luận là hình thức hoàn chỉnh nhất của luận chứng khoa học và của chương trình (hoạt động) thực tiễn. là phương thức tồn tại của con người và xã hội loài người. ngày càng thêm đa dạng. + Dạng cơ bản thứ hai của thực tiễn là hoạt động chính trị-xã hội. chúng ta cũng nhận thấy sự chuyển hoá lẫn nhau giữa thực tiễn và nhận thức và sự phát triển không ngừng của nhận thức và thực tiễn diễn ra thông qua sự chuyển hoá đó. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin . + Dạng thứ ba của thực tiễn là hoạt động thực nghiệm khoa học. tự giác. qui định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người cũng như các dạng khác của thực tiễn. Lý luận khoa học làm cho hoạt động của con người trở nên chủ động. trước hết cần phải thấy được thực tiễn là phương thức đầu tiên và chủ yếu của mối quan hệ giữa con người và thế giới xung quanh.Các dạng (hình thức) cơ bản của thực tiễn: Để hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức nói chung.

có nhiều phương pháp khác nhau để kiểm tra một nhận thức cụ thể. thì thực tiễn đó cũng . Thực tiễn là cơ sở của nhận thức còn là vì nhờ thực tiễn các giác quan và bộ não người không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Do vậy. cũng tự thân vận động và phát triển. Sở dĩ thực tiễn có thể trở thành tiêu chuẩn. hiện tượng. + Thực tiễn là cơ sở. vận động và phát triển của thế giới ngày càng đầy đủ và ngày càng sâu sắc hơn. thực tiễn có đặc tính phổ biến và tính hiện thực trực tiếp. Năng lực tư duy trừu tượng ngày càng phát triển. thước đo tính chân thực của các kết quả của nhận thức. Tất nhiên. Thực tiễn. những thuộc tính khác nhau của chúng và trên cơ sở đó nhận thức của con người về thế giới. . là thước đo tính chân thực của chân lý. vừa có tính tuyệt đối. phương tiện nhận thức ngày càng tinh vi. Quan điểm mác xít về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Thông qua thực tiễn cải tạo thế giới theo mục đích của mình. Việc quán triệt tính biện chứng của tiêu chuẩn này giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm giáo điều. chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn. thực tiễn cũng trang bị cho con người những công cụ. đã giải quyết thành công một loạt những vấn đề phức tạp của lý luận về nhận thức. có khả năng thực hiện nhiệm vụ định hướng đối với thực tiễn. Chính nhu cầu của thực tiễn (của việc con người cải tạo thế giới mà trước hết là của sản xuất vật chất (lao động) và đấu tranh cải tạo xã hội) đã buộc con người phải nhận thức cho được thế giới. đồng thời mở rộng tầm bao quát những quá trình đang diễn ra trong giới tự nhiên và trong xã hội. Chính quan niệm như trên về thực tiễn đã cho phép triết học duy vật biện chứng. Tiêu chuẩn này vừa có tính tương đối. lần đầu tiên trong lịch sử triết học. là thước đo của tính khách quan.tắc cơ bản làm cho lý luận có sức sống.Vai trò của thực tiễn đối với lý luận (nhận thức). về các quy luật tồn tại. Chỉ có thông qua thực tiễn thì tính khách quan và tính cụ thể của tri thức (bao gồm cả các qui luật và lý thuyết khoa học) mới được thể hiện trong hình thức trực tiếp và tính xác thực cảm tính-vật chất. ngay cả khi thực tiễn đang chi phối việc kiểm nghiệm chân lý. chống chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa giáo điều trong nhận thức khoa học cũng như trong thực tiễn cách mạng. cũng như tránh khỏi chủ nghĩa tương đối. con người làm cho giới tự nhiên (và xã hội) bộc lộ ra những khía cạnh. tính chân thật của các tri thức đã trở thành chân lý. hoàn bị hơn. nhưng xét cho đến cùng. là mục đích và là tiêu chuẩn. là thước đo khách quan duy nhất của chân lý. chúng giúp đỡ con người đẩy nhanh quá trình đi sâu tìm hiểu bản chất của sự vật. với tư cách là tiêu chuẩn. Cũng thông qua lao động. bởi vì thực tiễn là hoạt động vật chất có tính lịch sử-xã hội của con người. trong đó có chân lý.

có nghĩa là. "Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bảm của chủ nghĩa Mác-Lênin" (Hồ Chí Minh). Vì vậy. . triết học Mác-Lênin không chỉ dừng lại ở chỗ giải thích thế giới.Quan điểm của triết học Mác-Lênin về sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một quan điểm khoa học. và chỉ có như vậy. đặc biệt là thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản là cơ sở trực tiếp và chủ yếu nhất để bổ sung và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng. thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi có sự soi sáng về lý luận. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Đổi mới là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn xây dựng CNXH trong giai đoạn hiện nay. đồng thời khái quát kinh nghiệm thực tiễn cách mạng và lịch sử xã hội. bởi vì: + Sự gắn bó mật thiết của triết học Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân.Mác. đặc biệt là thực tiễn cách mạng của phong trào công nhân đặt ra. Đến lượt mình.Lênin thường nói.I. phát triển của triết học Mác-Lênin và quá trình phát triển của phong trào công nhân diễn ra trong sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 4. Do vậy. C. là thế giới quan và phương pháp luận của giai cấp công nhân. sự hiểu biết của con người về khách thể nhận thức mới ngày càng trở nên chính xác. như V. làm lại nhiều lần" công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong phong trào hiện thực đó. những cải cách. được kiểm nghiệm.Lênin đã trở thành những nhà tư tưởng xuất sắc đáp ứng được yêu cầu lý luận do thực tiễn đặt ra. qua đó lý luận về chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản) không ngừng được bổ sung và phát triển. Sự lạc hậu của nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu của sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực. Lịch sử hình thành và phát triển của triết học Mác-Lênin chứng tỏ rằng: Triết học đó ra đời do nhu cầu của thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu lý luận để giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi. đổi mới là những bước đi tất yếu hợp qui luật. + Từ đó. + Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Ph. a.vẫn chưa đủ “sức mạnh” để có thể xác nhận hoặc bác bỏ hoàn toàn chân lý đó. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin là sự đúc kết tri thức của các lĩnh vực khác nhau trong kho tàng tri thức nhân loại. thậm chí phải "làm đi. đầy đủ và sâu sắc hơn. trong quá trình tìm tòi. thực hiện và sáng tạo.Ăngghen và V. mà còn cải tạo thế giới thông qua vũ khí vật chất của mình là giai cấp vô sản. việc kiểm nghiệm chân lý cũng phải là một quá trình cần phải thực hiện nhiều lần. . Không những thế. quá trình hình thành. Sức mạnh của nó nằm ở sự gắn bó với thực tiễn xã hội.I. Khi đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. bổ sung và không ngừng phát triển.

Xa rời những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin làm cho công cuộc đổi mới hoàn toàn thất bại. mà là những nhân tố đổi mới ra đời từ thực tiễn (tạm gọi là tự phát) của quần chúng nhân dân. làm cho chủ nghĩa xã hội tiến bộ hơn với sức sống mới.Vai trò của lý luận rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay còn bởi vì: Chỉ có nâng cao năng lực tư duy lý luận chúng ta mới có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp xuất hiện trong quá trình đổi mới. trước hết là tư duy kinh tế. công cuộc đổi mới ở nước ta trong 15 năm qua đã đạt được nhiều những thành tích to lớn. Nhờ đó. giúp chúng ta có thể "nhận . sự lạc hậu của nhận thức lý luận về chủ nghĩa đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. lý luận có vai trò hết sức quan trọng. Đến lượt mình. Quá trình đổi mới tư duy lý luận. Vai trò quan trọng của lý luận đối với công cuộc đổi mới. trước hết là tư duy kinh tế cũng không phải là con đường thẳng và bằng phẳng. cách làm xã hội chủ nghĩa (đổi mới). chỉ có đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng mới đảm bảo được tính đúng đắn của sự định hướng cho quá trình đổi mới. . Khi đó. Công cuộc đổi mới không thể là một phong trào tự phát. Khi những thành quả do những nhân tố đổi mới mang lại được lý giải về mặt lý luận. Chỉ có đời sống thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều năm mới đủ điều kiện cho chúng ta thấy phải thay đổi cách nghĩ. tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. qui luật khách quan phải "tự mở đường đi cho mình" (Ph. Ở đây. giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra không được chúng ta tự giác thực hiện. quá trình đổi mới mới được từng bước thực hiện một cách tự giác. Cũng chỉ có thực tiễn vừa đóng vai trò là tiêu chuẩn kiểm tra lý luận. do vậy. Sự thống nhất lý luận và thực tiễn trong quá trình hình thành đường lối đổi mới. không phải tư duy lý luận. Lúc đầu.Ăngghen). Đường lối Đổi mới do Đại hội VI (12-1986) đề ra không phải là sản phẩm lý luận thuần tuý mà được hình thành trong sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. b. nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội được đổi mới. đưa chủ nghĩa xã hội từng bước vượt qua khủng hoảng. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin. Tính tự giác của phong trào được bảo đảm bằng sự lãnh đạo của Đảng. là cơ sở kinh nghiệm để phát triển lý luận mới tạo ra được động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp "đổi mới tư duy lý luận". tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Kết quả của các quá trình trên là sản phẩm của sự kết hợp giữa thực tiễn với lý luận đã ra đời tại Đại hội VI. từ đó xác định con đường và những nguyên tắc định hướng cho quá trình đổi mới: Đổi mới tư duy.Nhận thức được tầm quan trọng của lý luận đối với thực tế cách mạng.Sự lạc hậu về lý luận khiến cho việc phát hiện. c. . Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (2001) khảng định: chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

kế thừa những thành quả nghiên cứu lý luận từ Đại hội VI tới nay.thức lại" bản chất những quan niệm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. IX và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương các khoá nói trên. đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài. phát huy tự do tư tưởng. cương lĩnh chính trị. VII. thảo luận dân chủ. đề xuất được những luận điểm mới có căn cứ khoa học và những giải pháp mới. các Tỉnh uỷ. phát triển lý luận trên cơ sở thực tiễn của công cuộc đổi mới theo Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 12. đúng đắn để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới ở nước ta tiến lên.5. phải từ thực tiễn đổi mới của đất nước mà tổng kết lý luận. lịch sử. Ban cán sự Đảng. từ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá. Tổng kết phải có quan điểm biện chứng. . Tổng kết phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. các cấp. Bộ Chính trị coi đây là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng và yêu cầu các Ban Đảng. báo cáo trung thành. các quan điểm.Bổ sung. đường lối của Đảng thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội VI. nhất là quan niệm quá độ lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa" và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện hội nhập vào quá trình toàn cầu hoálà con đường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phát triển của nhân loại. Hội đồng lý luận trung ương và các cơ quan nghiên cứu lý luận làm tốt những việc sau: Nhận thức rõ tổng kết một số vấn đề lý luận. VIII. .thực tiễn qua 20 năm đổi mới là nhiệm vụ của toàn Đảng. nhìn thẳng vào sự thật.2003 của Ban Bí thư về "Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới". khách quan. Tự mình tìm ra những lời giải đáp cho những vấn đề nẩy sinh từ thực tiễn của quá trình đổi mới. Đảng đoàn. Thành uỷ. các ngành và là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận của nước ta./. Đảng uỷ trực thuộc Trung ương. hiện đại hoá mà các nhà kinh điển không làm thay được cho chúng ta.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->