DANH M C M U BI U

(Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 c a B Tài chính h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu , h ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 và Ngh nh s 106/2010/N -CP ngày 28/10/2010 c a Chính ph )

S TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M us

Tên m u bi u

S trang 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

11 10 12 11 13 12 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 1 2 3 4

1. Khai b sung h s khai thu 01/KHBS B n gi i trình khai b sung, i u ch nh 2. Khai thu GTGT 01/GTGT T khai thu GTGT 01-1/GTGT B ng kê hóa n, ch ng t hàng hóa, d ch v bán ra 01-2/GTGT B ng kê hóa n, ch ng t hàng hóa, d ch v mua vào 01-3/GTGT B ng kê s l ng xe ô tô, xe hai bánh g n máy bán ra B ng phân b s thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào 01-4A/GTGT c kh u tr trong k B ng kê khai i u ch nh thu GTGT u vào phân b c kh u 01-4B/GTGT tr n m B ng kê s thu GTGT ã n p c a doanh thu kinh doanh xây 01-5/GTGT d ng, l p t, bán hàng vãng lai ngo i t nh B ng phân b thu GTGT cho a ph ng n i óng tr s chính 01-6/GTGT và cho các a ph ng n i có c s s n xu t tr c thu c không th c hi n h ch toán k toán 02/GTGT T khai thu GTGT dành cho d án u t T khai thu GTGT dành cho NNT tính thu theo ph ng pháp 03/GTGT tr c ti p trên GTGT và c s mua bán vàng b c, ã quý và ngo i T khai thu GTGT dành cho NNT tính thu theo ph ng pháp 04/GTGT tr c ti p trên doanh thu T khai thu GTGT t m n p trên doanh s i v i kinh doanh 05/GTGT ngo i t nh 06/GTGT ng ký áp d ng ph ng pháp tính thu GTGT 3. Khai thu TNDN T khai thu TNDN t m tính dành cho ng i n p thu khai theo 01A/TNDN thu nh p th c t phát sinh T khai thu TNDN t m tính dành cho ng i n p thu khai theo 01B/TNDN t l thu nh p ch u thu trên doanh thu T khai thu TNDN dùng cho doanh nghi p kê khai thu TNDN 02/TNDN t chuy n nh ng b t ng s n 03/TNDN T khai quy t toán thu TNDN Ph l c k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh dành cho ng i 03-1A/TNDN n p thu thu c các ngành s n xu t, th ng m i, d ch vu. Ph l c k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh dành cho ng i 03-1B/TNDN n p thu thu c các ngành ngân hàng, tín d ng Ph l c k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh dành cho ng i ut 03-1C/TNDN n p thu là Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý qu ch ng khoán 03-2/TNDN Ph l c chuy n l Ph l c thu TNDN c u ãi i v i c s kinh doanh thành 03-3A/TNDN l p m i t d án u t và c s kinh doanh di chuy n a i m Ph l c thu TNDN c u ãi i v i c s kinh doanh có d 03-3B/TNDN án u t m r ng Ph l c thu TNDN c u ãi i v i doanh nghi p s d ng 03-3C/TNDN lao ng là ng i dân t c thi u s , lao ng n Ph l c thu TNDN ã n p n c ngoài c tr trong k tính 03-4/TNDN thu 03-5/TNDN Ph l c thu TNDN i v i ho t ng chuy n nh ng b t ng 04/TNDN T khai thu TNDN dùng cho n v s nghi p Ph l c tính n p thu TNDN c a doanh nghi p có các c s s n 05/TNDN xu t h ch toán ph thu c 06/TNDN T khai thu TNDN i v i thu nh p t chuy n nh ng v n 4. Khai thu TT B 01/TT B T khai thu TT B 01-1/TT B B ng kê hóa n hàng hóa, d ch v bán ra ch u thu TT B 01-2/TT B B ng kê hóa n hàng hóa mua vào ch u thu TT B 5. Khai thu tài nguyên 01/TAIN T khai thu tài nguyên 02/TAIN T khai quy t toán thu tài nguyên 01/TAIN-DK T khai thu tài nguyên t m tính 02/TAIN-DK T khai quy t toán thu tài nguyên Page 1 of 5

thu nh p t nh n th a k và nh n quà t ng là b t ng s n 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 60 21 11-1/TB-TNCN Thông báo n p thu TNCN 61 22 12/KK-TNCN 62 23 12-1/TB-TNCN 63 24 13/KK-TNCN 64 25 13/BK-TNCN 65 26 14/KK-TNCN 66 67 68 69 70 27 28 29 30 31 14-1/TB-TNCN 15/ K-TNCN 16/ K-TNCN 17/TNCN 18/MGT-TNCN T khai thu TNCN dành cho cá nhân có thu nh p t chuy n nh ng v n Thông báo n p thu TNCN T khai quy t toán thu TNCN dành cho cá nhân có thu nh p t chuy n nh ng ch ng khoán Ph l c b ng kê chi ti t ch ng khoán ã chuy n nh ng trong T khai thu TNCN dành cho cá nhân nh n th a k . ti n công c a cá nhân c trú có ký h p ng Ph l c b ng kê thu nh p ch u thu và thu TNCN ã kh u tr i v i thu nh p t ti n l ng. nh ng quy n th ng m i. t 06/KK-TNCN b n quy n. quà t ng không ph i là b t ng s n Thông báo n p thu TNCN ng ký áp d ng n p thu i v i chuy n nh ng ch ng khoán M u ng ký ng i ph thu c gi m tr gia c nh n ngh c p ch ng t kh u tr thu TNCN V n b n ngh gi m thu TNCN Page 2 of 5 . t kinh doanh khai tr c ti p v i c quan thu T khai t m n p thu TNCN dành cho cá nhân kinh doanh th c 08/KK-TNCN hi n n p thu theo kê khai T khai t m n p thu TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh 08A/KK-TNCN th c hi n n p thu theo kê khai T khai quy t toán thu TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh 08B/KK-TNCN doanh th c hi n n p thu theo kê khai T khai quy t toán thu TNCN dành cho cá nhân có thu nh p t 09/KK-TNCN ti n l ng. T khai thu TNCN dành cho cá nhân có thu nh p t kinh doanh 10/KK-TNCN n p thu theo ph ng pháp khoán T khai thu TNCN dành cho nhóm cá nhân có thu nh p t kinh 10A/KK-TNCN doanh n p thu theo ph ng pháp khoán 10-1/TB-TNCN Thông báo n p thu TNCN T khai thu TNCN dành cho cá nhân có thu nh p t chuy n 11/KK-TNCN nh ng b t ng s n. nh ng quy n th ng m i. ti n công. ti n công c a cá nhân c trú 05B/BK-TNCN không ký h p ng lao ng ho c có h p ng lao ng d i 3 tháng và cá nhân không c trú T khai quy t toán thu TNCN dành cho cho t ch c. ti n công và cá nhân có thu nh p t kinh doanh Ph l c Thu nh p t ti n l ng ti n công kèm theo t khai quy t 09A/PL-TNCN toán thu m u s 09/KK-TNCN n m «. cá nhân tr thu 05/KK-TNCN nh p ch u thu t ti n l ng. t b n 03/KK-TNCN quy n. t trúng th ng cho cá nhân và tr thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không c trú Ph l c b ng kê chi ti t giá tr chuy n nh ng và thu TNCN ã i v i thu nh p t chuy n nh ng ch ng khoán (Kèm 06/BK-TNCN kh u tr theo T khai quy t toán thu m u s 06/KK-TNCN) T khai thu TNCN dành cho cá nhân c trú có thu nh p t ti n 07/KK-TNCN l ng. cá nhân tr thu nh p t u t v n. t chuy n nh ng ch ng khoán.S TT 38 39 M us Tên m u bi u S trang 1 1 2 2 1 2 2 5 02-1/TAIN-DK 6 40 1 41 42 2 3 43 4 44 5 45 6 46 7 47 8 48 9 49 10 50 11 51 12 52 13 53 14 54 15 55 16 56 17 57 18 58 19 59 20 B ng kê s n l ng và doanh thu bán d u thô ho c khí thiên nhiên khai thác 02-2/TAIN-DK B ng kê s ti n thu tài nguyên t m tính 6. t chuy n nh ng ch ng khoán. Khai thu TNCN 02/KK-TNCN T khai kh u tr thu TNCN dành cho t ch c. Ph l c Thu nh p t kinh doanh kèm theo t khai quy t toán 09B/PL-TNCN thu m u s 09/KK-TNCN n m «. ti n công và cá nhân không c trú có thu nh p t ti n l ng. cá nhân tr thu nh p t u t v n. t trúng th ng cho cá nhân và tr thu nh p t kinh doanh cho cá nhân không c trú 04-2/TNCN Gi y u quy n quy t toán thu TNCN T khai quy t toán thu TNCN dành cho t ch c. Ph l c Gi m tr gia c nh cho ng i ph thu c kèm theo t 09C/PL-TNCN khai quy t toán thu 09/KK-TNCN n m «. ti n công cho cá nhân Ph l c b ng kê thu nh p ch u thu và thu TNCN i v i thu 05A/BK-TNCN nh p t ti n l ng. cá nhân tr các T khai kh u tr thu TNCN dành cho t ch c.

01/XNCG d án ODA t i VN 02/XNMT Xác nh n mi n thu TNCN 7. t 02/LPTB T khai l phí tr c b 01-1/LPTB Thông báo n p l phí tr c b nhà. 01-2/HKNN chia ch trong v n t i hàng không qu c t ) 01/VTNN T khai thu i v i hãng v n t i n c ngoài B ng kê thu nh p v n t i qu c t (dành cho tr ng h p doanh 01-1/VTNN nghi p tr c ti p i u hành ph ng ti n v n t i) B ng kê thu nh p v n t i qu c t (dành cho tr ng h p hoán 01-2/VTNN i/chia ch ) 01-3/VTNN B ng kê doanh thu l u công-ten-n 01/TBH T khai thu i v i t ch c nh n tái b o hi m n c ngoài Page 3 of 5 21a/XN-TNCN 21b/XN-TNCN 22/XN-TNCN 23/CK-TNCN 77 38 78 39 79 40 80 41 81 42 82 43 83 44 84 45 85 46 86 87 88 89 90 91 1 1 2 3 4 5 92 6 93 7 94 8 95 9 96 10 97 11 98 99 100 101 102 103 104 105 1 2 3 4 5 6 7 8 106 1 107 2 108 3 109 4 110 5 111 6 112 7 113 8 114 9 115 10 . trúng th ng t n c ngoài 72 33 20/TXN-TNCN Th xác nh n thu nh p n m 73 74 75 76 34 35 36 37 B n kê khai v ng i ph i tr c ti p nuôi d ng B n kê khai v ng i ph i tr c ti p nuôi d ng B n kê khai v ng i tàn t t không có kh n ng lao ng B n cam k t T khai thu TNCN dành cho cá nhân nh n c t c b ng c 24/KK-TNCN phi u. Khai phí. l phí 01/LPTB T khai l phí tr c b nhà. nh ng quy n th ng m i. Khai thu môn bài 01/MBAI T khai thu môn bài 8.S TT M us Tên m u bi u S trang 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T khai thu TNCN dành cho cá nhân c trú có thu nh p t u 71 32 19/KK-TNCN t v n. t 10. trái phi u 01/HKNN T khai thu i v i hãng Hàng không n c ngoài B ng kê thu nh p v n t i qu c t (dành cho v n t i hàng không 01-1/HKNN qu c t ) B ng kê thu nh p v n t i qu c t (dành cho tr ng h p hoán i. cá nhân) 03/N AT Thông báo n p thu nhà t T khai thu s d ng t nông nghi p (dùng cho t ch c có t 01/SDNN ch u thu ) T khai thu s d ng t nông nghi p (dùng cho h gia ình. Khai thu liên quan n s d ng t ai 01/NDAT T khai thu nhà t (áp d ng cho t ch c) 02/N AT T khai thu nhà. cá 02/SDNN nhân có t ch u thu ) T khai thu s d ng t nông nghi p 03/SDNN 04/SDNN Thông báo n p thu s d ng t nông nghi p 01/TSD T khai ti n s d ng t 02/TSD Thông báo n p ti n s d ng t 01/TM N T khai ti n thuê t. c phi u th ng. Khai thu i v i nhà th u n c ngoài T khai thu nhà th u n c ngoài (dành cho tr ng h p bên Vi t 01/NTNN Nam kh u tr và n p thu thay cho nhà th u n c ngoài) 01/TNKDCK Gi y ch ng nh n tài kho n l u ký c phi u. thuê m t n c 02/TM N Thông báo n p ti n thuê t 9. l phí T khai phí b o v môi tru ng 01/BVMT 02/BVMT T khai quy t toán phí b o v môi tr ng 01/PHXD T khai phí x ng d u 01/PHLP T khai phí. l i t c ghi t ng v n khi chuy n nh ng T khai kh u tr thu TNCN dành cho c s giao i lý b o 01/KK-BH hi m tr thu nh p cho i lý b o hi m T khai quy t toán thu TNCN dành cho c s giao i lý b o 02/KK-BH hi m tr thu nh p cho i lý b o hi m Ph l c b ng kê thu nh p ch u thu và thu thu nh p cá nhân ã 02/BK-BH kh u tr i v i thu nh p c a i lý b o hi m T khai kh u tr thu TNCN dành cho c s giao i lý x s 01/KK-XS tr thu nh p cho i lý x s T khai quy t toán thu TNCN dành cho c s giao i lý x s 02/KK-XS tr thu nh p cho i lý x s Ph l c b ng kê thu nh p ch u thu và thu thu nh p cá nhân ã 02/BK-XS kh u tr i v i thu nh p c a i lý x s T khai xác nh n chuyên gia n c ngoài th c hi n ch ng trình. b n quy n. t (áp d ng cho h gia ình. l phí 02/PHLP T khai quy t toán phí.

gi m thu theo Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Vi t nam và.(tên n c.. cá nhân kinh doanh T khai thu khoán dành cho h gia ình. Page 4 of 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 3 3 2 . gi m thu theo Hi p nh gi a Vi t 01/HTQT Nam và. U nhi m thu thu 01/UNTH H p ng u nhi m thu thu 02/UNTH Biên b n thanh lý h p ng u nhi m thu thu 03/UNTH Báo cáo tình hình thu n p thu theo h p ng y nhi m thu 04/UNTH Báo cáo quy t toán s d ng biên lai thu 16.. N p thu 01/LT L nh thu ngân sách nhà n c Thông báo v vi c h ch toán l i các kho n ti n thu . cá nhân n p thu 03/THKH theo ph ng pháp khoán 12. lãnh th ký k t) 11. Khai thu khoán 01/THKH T khai thu khoán dành cho h kinh doanh. cá nhân là i t ng c trú n c ngoài 04/HTQT Gi y xác nh n thu thu nh p ã n p t i Vi t Nam Gi y xác nh n thu thu nh p ã n p t i Vi t Nam i v i thu 05/HTQT nh p t ti n lãi c ph n.. lãi ti n cho vay.(tên vùng. 02/TBH-TB lãnh th ký k t) i v i các t ch c nh n tái b o hi m n c ngoài có thu nh p t kinh doanh không th c hi n ch k toán 02-1/TBH-TB Vi t Nam h p ng tái b o hi m Danh m c T khai quy t toán thu nhà th u n c ngoài dành cho tr ng 02/NTNN h p Bên Vi t Nam kh u tr và n p thu thay cho nhà th u n c 02-1/NTNN B ng kê các nhà th u n c ngoài 02-2/NTNN B ng kê các nhà th u ph Vi t Nam tham gia h p ng nhà th u T khai thu nhà th u n c ngoài (dành cho nhà th u n c ngoài 03/NTNN tr c ti p n p thu TNDN theo t l % trên doanh thu tính thu ) T khai quy t toán thu nhà th u n c ngoài (dành cho nhà th u n c ngoài tr c ti p n p thu TNDN theo t l % trên doanh thu 04/NTNN tính thu ) Thông báo áp d ng mi n. n nh thu 01/A TH Quy t nh v vi c n nh s thu ph i n p 14. ti n b n quy n ho c phí d ch v k thu t.(tên vùng..S TT M us Tên m u bi u S trang 116 11 117 12 118 13 119 14 120 15 121 16 122 17 123 18 124 19 125 20 126 1 127 2 128 3 129 1 130 2 131 3 132 4 133 5 134 6 135 1 136 1 137 2 138 3 139 4 140 5 141 142 143 144 1 2 3 4 145 1 146 2 147 3 148 4 Thông báo d ki n: Thông báo áp d ng mi n. ti n ph t 03/NOPT Thông báo v vi c ch p nh n h s gia h n n p thu 04/NOPT Thông báo v vi c b sung/không ch p nh n h s gia h n n p 15. vùng.. Xác nh n ngh a v thu Gi y ngh kh u tr thu n c ngoài vào thu ph i n p t i Vi t Nam theo Hi p nh gi a Vi t Nam và«(tên n c ký k t) áp 02/HTQT d ng cho các t ch c. ti n ph t 01/NOPT n p ngân sách nhà n c 02/NOPT V n b n ngh gia h n n p ti n thu .. gi m thu theo Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Vi t nam và . cá nhân là i t ng c trú c a Vi t Nam Gi y ngh xác nh n s thu ã n p t i Vi t Nam theo Hi p 03/HTQT nh gi a Vi t Nam và«(tên n c ký k t) dành cho các t ch c.. 01/TBH-TB lãnh th ký k t) i v i các t ch c nh n tái b o hi m n c ngoài có thu nh p t kinh doanh không th c hi n ch k toán Vi ngNam h p ng tái b o hi m ã ho c d ki n ký k t trong B t kê các 01-1/TBH-TB n m Thông báo chính th c: Thông báo áp d ng mi n. cá nhân khai thác tài 02/THKH nguyên khoáng s n Thông báo n p thu áp d ng v i h gia ình. Khai thu i v i thu i n T khai thu GTGT dành cho các c s s n xu t thu i n h ch 01/T -GTGT toán ph thu c EVN B ng phân b s thu GTGT ph i n p c a c s s n xu t thu 01-1/T -GTGT i n cho các a ph ng Bi u thu TNDN tính n p c a doanh nghi p có các n v thu 02/T -TNDN i n h ch toán ph thu c B ng phân b s thu TNDN ph i n p c a c s s n xu t thu 02-1/T -TNDN i n cho các a ph ng 03/T -TAIN T khai thu tài nguyên dành cho c s s n xu t thu i n B ng phân b s thu tài nguyên ph i n p c a c s s n xu t 03-1/T -TAIN thu i n cho các d a ph ng 13.

tang v t b t m gi 13/KTTT Biên b n tr l i tài li u. Thanh tra. tang v t liên quan 14/KTTT n hành vi tr n thu . hoàn thu sau 02/HT-TB Thông báo v vi c không c hoàn thu 01/Q HT Quy t nh v vi c hoàn thu 02/Q HT Quy t nh v vi c hoàn thu kiêm bù tr thu ngân sách nhà 01/LHT L nh hoàn tr kho n thu ngân sách nhà n c 20. d ch v mua vào dùng cho 01-6/ NHT viên ch c ngo i giao Vi t Nam Gi y ngh hoàn thu theo Hi p nh gi a Vi t Nam và«(tên 02/ NHT vùng. ki m tra thu 01/KTTT Thông báo v vi c gi i trình.S TT 149 5 150 6 M us 06/HTQT Tên m u bi u Gi y ngh xác nh n c trú c a Vi t Nam dành cho các t ch c. Xoá n ti 155 1 01/XNTH 156 2 157 3 158 4 159 160 161 162 163 1 2 3 4 5 02/XNTH 03/XNTH 04/XNTH 19. d ch v mua vào dùng cho c 01-5/ NHT quan i di n ngo i giao B ng kê thu GTGT c a hàng hoá. gian l n thu 12/KTTT Quy t nh v vi c x lý tài li u. tang v t b t m gi Quy t nh v vi c khám n i c t gi u tài li u. giá tr thi t h i v tài s n Quy t nh v vi c mi n (gi m) thu Thông báo v vi c ng i n p thu không thu c di n c mi n thu (gi m thu ) n thu . ti n ph t Công v n thông báo b sung h s ngh xoá n ti n thu . gi m thu V n b n ngh mi n (gi m) thu Biên b n xác nh m c . ti n ph t Quy t nh v vi c xoá n ti n thu . gian l n thu Biên b n khám n i c t gi u tài li u. lãnh th ký k t) áp d ng i v i các t ch c. Gi y ch ng nh n c trú . tài li u ph c v công tác 07/KTTT thanh tra thu Thông báo v vi c cung c p thông tin b ng tr l i tr c ti p ph c 08/KTTT v công tác thanh tra thu 09/KTTT Biên b n làm vi c v vi c cung c p thông tin Quy t nh v vi c t m gi tài li u. tang v t liên quan n hành 15/KTTT vi tr n thu . Hoàn thu 01/ NHT 01-1/ NHT 01-2/ NHT 01-3/ NHT 01-4/ NHT 164 6 165 7 166 8 167 9 168 10 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 179 7 180 8 181 9 182 10 183 11 184 12 185 13 186 14 187 15 188 16 189 17 190 18 Gi y ngh hoàn tr kho n thu ngân sách nhà n c B ng kê hoá n ch ng t hàng hoá d ch v mua vào B ng t ng h p phí x ng d u B ng kê h s xu t nh p kh u hàng hoá. gian l n thu Biên b n t m gi tài li u. ti n ph t Công v n ngh xóa n ti n thu . cá nhân là i t ng c trú c a Vi t Nam. b sung thông tin. gian l n thu 16/KTTT Quy t nh v vi c bãi b quy t nh ki m tra thu Quy t nh v vi c x lý v thu . tang v t liên quan n hành vi tr n 11/KTTT thu . b sung thông tin. tài li u 02/KTTT Biên b n làm vi c v vi c gi i trình. lãnh th ký k t) áp d ng cho các t ch c. Gi y ngh hoàn thu theo Hi p nh gi a Vi t Nam và «(tên 03/ NHT vùng. tài li u 03/KTTT Quy t nh v vi c thanh tra (ki m tra) thu 04/KTTT Biên b n thanh tra (ki m tra) 05/KTTT Biên b n công b quy t nh thanh tra (ki m tra) 06/KTTT K t lu n thanh tra thu Thông báo v vi c cung c p thông tin. ti n ph t S trang 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 07/HTQT 17. x ph t vi ph m hành chính 17/KTTT qua thanh tra (ki m tra) vi c ch p hành pháp lu t thu 18/KTTT Quy t nh v vi c gia h n th i h n thanh tra (ki m tra) thu 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Page 5 of 5 . Mi n thu 151 1 01/MGTH 152 2 02/MGTH 153 3 03/MGTH 154 4 04/MGTH 18. cá nhân là i t ng c trú c a n c ngoài. Thông báo v vi c chuy n h s hoàn thu sang di n ki m tra 01/HT-TB tr c. d ch v B ng kê h s xu t kh u hàng hoá u t ra n c ngoài B ng kê thu GTGT c a hàng hoá. tang v t liên quan n hành 10/KTTT vi tr n thu . ti n ph t cho ng i n p Thông báo tr ng h p không thu c di n c xoá n ti n thu . cá nhân là i t ng c trú c a Vi t Nam.