P. 1
Slide Bai Giang Marketing FTU

Slide Bai Giang Marketing FTU

|Views: 148|Likes:
Được xuất bản bởiGà Vịt

More info:

Published by: Gà Vịt on Feb 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

THÔNG TIN GI NG VIÊN

Ph m Văn Chi n
Gi ng viên Marketing Qu c t Khoa Kinh t & Kinh doanh qu c t Hand phone: 0945 6666 75 Email: chienpv@ftu.edu.vn

Bài gi ng

Marketing căn b n
Basic Marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Tài li u tham kh o
Giáo trình
1. TRƯ NG ĐHNT, [2000], Giáo trình marketing lý thuy t, NXB Giáo d c

N i dung môn h c
Chương 1: Khái quát chung về marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Chương 3: Nghiên c u th trư ng Chương 4: Chính sách s n ph m Chương 5: Chính sách giá Chương 6: Chính sách phân ph i Chương 7: Chính sách xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Chương 8: Kế hoạch hóa marketing

Tài li u tham kh o
2. PHILIP KOTLER, [2007], Marketing căn b n, NXB Lao đ ng - xã h i

Tài li u tham kh o thêm
3. TRƯ NG ĐHNT, [2008], Giáo trình marketing qu c t , NXB LĐ-XH 4. T p chí marketing (Hi p h i marketing Vi t Nam).

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Chương 1: Khái quát chung v marketing căn b n

I- Khái ni m marketing
Đ nh nghĩa marketing

Khái ni m marketing

1

Quá trình phát tri n c a marketing

2

B n ch t c a marketing

M c tiêu và ch c năng c a marketing

3

Các khái ni m cơ b n trong marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 1
(Hi p h i marketing M – AMA, 1960)

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

“Marketing là ho t đ ng c a doanh nghi p nh m hư ng các lu ng hàng hóa từ ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng”.

Gi i h n: Trong tiêu thụ sản ph m.

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)
• Khái ni m s n ph m đư c mở r ng Hàng hóa, D ch v , Ý tư ng • Bao trùm toàn bộ hoạt đ ng - Xác đ nh s n ph m - Xác đ nh giá - Phân ph i - Xúc ti n

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.
Basic Marketing

“Marketing

m t

d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)

“Marketing là m t d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

• Không gi i h n lĩnh v c áp d ng Kinh doanh, Chính tr , Qu c phòng, Giáo d c... • Nh n m nh vi c nghiên c u nhu c u c a con ngư i trư c khi s n xu t (Quan đi m marketing hi n đ i)

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

2

1.

nh nghĩa marketing

2. B n ch t c a marketing
Là quá trình có đi m b t đ u nhưng không có đi m k t thúc.

Tóm l i, marketing là t ng th các ho t đ ng c a doanh nghi p hư ng t i th a mãn, g i mở nh ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng trên th trư ng đ đ t đư c các m c tiêu kinh doanh c a mình.

Mô hình IPAC

I

Information

Control

C

Marketing

P

Planning

A
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

Action
Pham Van Chien, 2010

2. B n ch t c a marketing
Marketing b t đ u b ng vi c nghiên c u th trư ng, phát hi n nhu c u và cung c p hàng hóa th a mãn nh ng nhu c u đó Marketing giúp doanh nghi p theo đu i l i nhu n t i ưu chứ không ph i l i nhu n t i đa. L i nhu n t i ưu: Là m c l i nhu n cao nh t đ t đư c trong khi v n thõa mãn các m c tiêu kinh doanh khác. Là s tác đ ng tương h nh t. gi a hai m t c a m t quá trình th ng

3. Các khái ni m cơ b n trong marketing
Giao d ch Nhu c u

Trao đ i

Th trư ng

Ư c mu n

- Th a mãn nhu c u hi n t i. - G i mở nhu c u ti m năng
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

S n ph m

Lư ng c u
Pham Van Chien, 2010

3.1 Nhu c u (Needs)
Nhu c u là gì? Theo Philip Kotler: “Nhu c u là c m giác thi u h t m t cái gì đó mà con ngư i c m nh n đư c”. Nhu c u là khó n m b t, vi c nghiên c u nhu c u cũng khá khó khăn.

3.1 Nhu c u (Needs)
Phân lo i nhu c u Nhu c u

Nhu c u hi n t i
Là nhu c u thi t y u đã và đang đư c đáp ng trong hi n t i

Nhu c u ti m tàng
ã xu t hi n Xu t hi n r i nhưng do nhi u nguyên nhân mà chưa đư c đáp ng Chưa xu t hi n B n thân ngư i tiêu dùng cũng chưa bi t đ n

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3

3.1 Nhu c u (Needs)
Mô hình tháp nhu c u c a Maslow
Tự kh ng đ nh ư c tôn tr ng Tình c m xã h i An toàn Tâm sinh lý

3.1 Nhu c u (Needs)
K t lu n: H c thuy t nhu c u c a Maslow

5 4 3 2 1
Pham Van Chien, 2010

Nhu c u c a con ngư i phát tri n từ th p đ n cao, từ đơn gi n đ n ph c t p. Khi các nhu c u cơ b n đư c th a mãn, thì m i n y sinh các nhu c u c p b c cao hơn. Sự phân đ nh nhu c u vào các c p b c còn tùy thu c vào b i c nh xã h i. M c độ thỏa mãn nhu c u c a m i ngư i là khác nhau.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

3.2 Ư c mu n (Wants)
Ư c mu n là gì? Theo Philip Kotler: “Ư c mu n là m t nhu c u có d ng đ c thù,
tương ng v i trình độ văn hóa và nhân cách c a cá th ”.

3.2 Ư c mu n (Wants)
Nhu c u đã đa d ng d ng hơn. Ư c mu n càng đa

Các y u tố ảnh hư ng đ n ư c mu n:
- Văn hóa - Cá tính c a ngư i tiêu dùng - Trình độ của ngư i tiêu dùng - Thói quen tiêu dùng…
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Khi con ngư i g n nhu c u v i m t s n ph m c th ,khi đó ngư i ta có ư c mu n
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

3.3 Lư ng c u (Demands)
Lư ng c u là gì? “Lư ng c u là ư c mu n b gi i h n b i khả năng thanh toán”. R t hay nh m l n: NHU C U LƯ NG C U - Lư ng c u là k/n kinh t , lư ng hóa đư c - Nhu c u là k/n tâm sinh lý

3.4 S n ph m (Products)
S n ph m là gì? “S n ph m là t t c nh ng gì có th th a mãn
đư c nhu c u c a ngư i tiêu dùng”.

Không ch gi i h n trong v t th v t ch t - S n ph m h u hình - S n ph m vô hình

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

4

3.4 S n ph m (Products)
Các m c độ thỏa mãn nhu c u c a s n ph m
Nhu c u Nhu c u S n ph m S n ph m S n ph m Nhu c u

3.5 Trao đ i (Exchange)
Khái ni m
“Trao đ i là hành vi nh n đư c m t cái gì đó và cung c p m t v t gì đó đ thay th ”.

Trao đ i là cơ sở t n t i c a marketing Marketing ch t n t i khi mà con ngư i quy t đ nh đáp ng nhu c u c a mình thông qua trao đ i.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Không th a mãn
Basic Marketing

Th a mãn m t ph n

Th a mãn hoàn toàn
Pham Van Chien, 2010

3.5 Trao đ i (Exchange)

3.5 Trao đ i (Exchange)
i u ki n đ trao đ i

1
Tự bảo đ m

2
Ăn xin

3
Chi m đo t

4
Trao đ i

1. Ít nh t ph i có hai bên. 2. M i bên ph i có m t thứ gì đó có giá tr đ i v i bên kia. 3. M i bên ph i có khả năng th c hi n vi c lưu thông và cung c p hàng hóa c a mình. 4. M i bên ph i hoàn toàn đư c tự do trong vi c ch p nh n hay khư c từ l i đ ngh c a bên kia. 5. M i bên ph i tin tư ng vào tính h p lý hay h p ý mu n trong vi c quan hệ v i phía bên kia.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3.6 Giao d ch (Transaction)
Khái ni m
“Giao d ch là m t cu c trao đ i nh ng v t có giá tr gi a hai bên”.

3.6 Giao d ch (Transaction)
i u ki n đ có giao d ch
1. Ít nh t ph i có hai v t có giá tr . 2. Nh ng đi u ki n giao d ch đã đư c th a thu n. 3. Th i gian giao d ch đã đư c n đ nh.

Giao d ch là đơn v đo lư ng cơ b n c a trao đ i.

4.

a đi m th c hi n giao d ch đã đư c th a thu n.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

5

đ i tên thành AMA 1973 Tổ ch c marketing thương m i đ u tiên đư c thành l p M Basic Marketing Pham Van Chien. các ho t đ ng này ph i d a trên cơ sở hi u bi t về số c u c a ngư i tiêu dùng. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2. 1908 Hi p h i marketing và qu ng cáo đư c thành l p t i M . 1928 Hi n đ i: Mang tính ch t tri t lý kinh doanh. Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2. 1953-1954. về sự thay đ i c a nó trong tương lai g n và xa. II. 2010 1.7 Th trư ng (Market) Khái ni m “Thị trư ng là nơi có nh ng nhu c u c n đư c đáp ng”. 1929-1933. 1957-1958 Basic Marketing Pham Van Chien.3.Quá trình phát tri n c a marketing 1 Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2 Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Th trư ng không nh t thi t ph i là m t đ a đi m c th . 2010 6 . 1937-1938. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Tri t lý marketing Pham Van Chien. 3 Các quan đi m kinh doanh trong marketing 4 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Marketing truy n th ng u Th kỷ 20 Cu i nh ng năm 1950 Marketing hi n đ i u nh ng năm 1960 M c tiêu: Tiêu thụ b t kỳ lo i s n ph m nào mà doanh nghi p có kh năng s n xu t. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Xét v n i dung thu t ngữ marketing: 1970 1905 Phát tri n sang các nư c XHCN Môn marketing l n đ u tiên đư c đưa vào gi ng d y trên thế gi i (Harvard University) Truy n th ng: Có tính ch t ch c năng tiêu thụ. Khi th trư ng bão hòa: Không còn phù h p M t cân đ i cung c u Kh ng ho ng th a Marketing hi n đ i là t t c các ho t đ ng c a công ty. M c tiêu: Phát hi n ra nh ng nhu c u chưa đư c đáp ng và đ nh hư ng s n xu t vào vi c đáp ng nh ng nhu c u đó.

Không nghiên c u s n ph m c a đ i th c nh tranh. Gi m chi phí Basic Marketing Pham Van Chien. có tính năng sử d ng t t nh t. vì v y doanh nghi p ph i t p trung vào vi c thư ng xuyên hoàn thi n s n ph m”. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 3. vì th mà nh ng ngư i lãnh đ o doanh nghi p ph i t p trung n l c vào hoàn thi n s n xu t và nâng cao hi u qu c a hệ th ng phân ph i”. S n ph m chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng Basic Marketing Pham Van Chien. S n xu t nhi u hơn S n xu t t t hơn S n xu t theo nhu c u thị trư ng Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m bán hàng Quan đi m marketing Quan đi m Marketing mang tính đ o đ c xã h i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 3. 3. 2010 3.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n xu t kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s có thi n c m v i nh ng s n ph m đư c bán r ng rãi và giá cả phải chăng. 2010 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n ph m Ít tính đ n ý ki n khách hàng khi thi t kế sản ph m.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n xu t Tình hu ng 1: C U > CUNG DN s cố g ng s n xu t càng nhi u càng t t.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n ph m kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s ưa thích nh ng hàng hóa có ch t lư ng cao nh t. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Tình hu ng 2: C U < CUNG DN tìm cách gi m giá thành: Tăng NS. 2010 7 .2. bây giờ c n ph i t o ra m t …(3)… cho m t …(4)… đã đư c nghiên c u trư c. thay vì tìm m t …(1)… đ tiêu thụ m t …(2)…. Các quan đi m kinh doanh trong marketing Quan đi m hoàn thi n s n xu t Như v y. ó chính là quá trình phát tri n từ marketing truy n th ng đ n marketing hi n đ i.

Tiêu thụ chı̉ là ph n n i c a núi băng marketing Marketing Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3.3 Quan đi m bán hàng 3/2006: Ra đ i “M c đích c a marketing không nh t thi t là đ y m nh tiêu thụ.3. 2010 9/2006: Hơn 100 CH 8 . (Peter Drucker) Cu i 2007: Đóng c a Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? 1990: Khai sinh Saturn 1998: Hư ng t i dòng xe h ng sang Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m 2007: Saturn Aura Saturn Aura Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m General Motors – Hãng xe hàng đ u th gi i su t 78 năm li n 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.3 Quan đi m bán hàng Quan đi m “Quan đi m bán hàng (quan đi m tăng cư ng n l c thương m i) kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s không mua nhi u hàng hóa c a doanh nghi p n u như doanh nghi p không có nh ng n l c đáng k trong các lĩnh v c tiêu thụ và khuy n mãi”.3 Quan đi m bán hàng K t qu c a quan đi m bán hàng Mang đ n nh ng thành công đáng kể cho DN Sai l m khi đ ng nh t marketing v i bán hàng và qu ng cáo. M c đích c a nó là nh n bi t và hi u khách hàng k đ n m c độ sản ph m làm ra s đáp ng V n đ u tư: 1000 t VND đúng th hi u c a khách hàng và tự nó đư c tiêu thụ”. 3.3 Quan đi m bán hàng 3.

Basic Marketing Tương tác nh n th c Ngày nay S c ép Trư c 1970 Trư c th chi n II Ngư i tiêu dùng (Th a mãn mong mu n) Basic Marketing S c ép Doanh nghi p (L i nhu n) Pham Van Chien. 2010 9 .xã h i 3. 2010 3.Quan đi m marketing 3.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3.xã h i kh ng đ nh r ng nhi m v c a doanh nghi p là xác đ nh nhu c u. 2010 Pham Van Chien.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c .xã h i Xã h i (M c sung túc c a m i ngư i) Quan đi m “Quan đi m marketing mang tính đ o đ c .4 Quan đi m marketing Phân bi t Quan đi m bán hàng .4 Quan đi m marketing i tư ng quan tâm chủ y u Các phương ti n đ đ t t i m c tiêu M c tiêu cu i cùng Quan đi m bán hàng: T p trung vào nhu c u ngư i bán Hàng hóa N l c thương m i và các PP kích thích Thu l i nhu n nhờ tăng KL hàng bán ra Quan đi m bán hàng bán hàng Quan đi m marketing: T p trung vào nhu c u ngư i mua Nhu c u c a khách hàng m c tiêu Nh ng n ̉ l c t ng h p c a marketing Thu l i nhu n nhờ đ m b o nhu c u NTD Quan đi m marketing Basic Marketing Pham Van Chien. đáp ng các mong mu n y b ng nh ng phương th c có hi u qu m nh m hơn so v i đ i thủ cạnh tranh” Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien. mong mu n và l i ích c a các th trư ng m c tiêu và thỏa mãn chúng b ng nh ng phương th c có hi u qu hơn (so v i đ i thủ cạnh tranh) đ ng th i giữ nguyên hay c ng c m c sung túc cho ngư i tiêu dùng và cho toàn xã h i”.4 Quan đi m marketing T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? Quan đi m “Quan đi m marketing kh ng đ nh đi u ki n ban đ u đ đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p là xác đ nh đư c nhu c u và mong mu n c a các thị trư ng m c tiêu.3.

h n chế rủi ro. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. bi t ngư i. M c tiêu c a marketing L i nhu n Là thư c đo hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. hi u nhu c u c a h và sau đó là cung ng nh ng s n ph m phù h p v i mong mu n c a h . Tri t lý marketing Các doanh nghi p s luôn ph i thích ng v i m t th gi i luôn thay đ i.4. M c tiêu c a marketing 1 L i th c nh tranh L i nhu n 2 Ch c năng c a marketing M c tiêu 3 Các thành ph n cơ b n trong marketing 4 Basic Marketing Cơ c u tổ ch c b ph n marketing An toàn trong kinh doanh Pham Van Chien. bi t phát huy đi m m nh c a mình. T o ra l i nhu n b ng cách đ m b o th a mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. 1. • Đa d ng hóa th trư ng • Đa d ng hóa s n ph m. Do v y c n ph i có s c sáng t o. Bài toán chia ph n chi c bánh! Cty A Cty E Công ty D Cty B Cty C Basic Marketing Pham Van Chien. Bi t l ng nghe khách hàng. sự m m d o.M c tiêu và ch c năng c a marketing M c tiêu c a marketing 1. 2010 1. An toàn nhờ vào vi c phân chia r i ro b ng cách đa d ng hóa. Basic Marketing Pham Van Chien. Tri t lý marketing 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. hi u h . linh ho t và năng đ ng nh m đáp ng t t nh ng nhu c u luôn thay đ i c a khách hàng. L i th c nh tranh Đư c t o ra trên cơ sở bi t mình. M c tiêu c a marketing An toàn trong kinh doanh Marketing giúp doanh nghi p phân tích và phán đoán nh ng bi n đ i trên thị trư ng N m b t cơ h i. 2010 10 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 III.

2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing 1 2 3 4 S n ph m Product Nghiên c u t ng h p về th trư ng Ho ch đ nh chi n lư c kinh doanh Tổ ch c th c hi n chi n lư c Ki m tra. Ch c năng c a marketing 3. ng đư c Price List price Discounts Allowances Payment period Credit terms Promotion Sales promotion Advertising Public relations .. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing Là t p h p s n ph m mà công ty cung ng cho th trư ng m c tiêu 3. 2010 3.. 2010 11 . hi u ch nh Xúc ti n Promotion Giá c Price Phân ph i Place Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing h n h p (Marketing – mix) 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing 7P trong marketing d ch v Product Promotion Place People Phisical Evidence Process Price Product Promotion Place Price Là t ng s ti n mà ngư i tiêu dùng ph i chi trả đ có đư c s n ph m Là m i ho t đ ng đ s n ph m d đ n tay khách hàng m c tiêu dàng Là m i ho t truy n bá nh s n ph m và m c tiêu mua Basic Marketing đ ng c a công ty nh m ng thông tin v ưu đi m thuy t ph c khách hàng s n ph m đó Pham Van Chien. đánh giá.2. Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing Mix th các Marketing h n h p là sự k t h p c Product Product variety Quality Design Features Brand name Packaging Sizes Services Warranties Place Target market Channels Coverage Assortments Locations Transport thành ph n cơ b n c a marketing nh m đ t đư c nh ng m c tiêu đã đ t ra và đáp đòi h i c a th trư ng m c tiêu.

s n ph m. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing M i m t công ty v i nh ng đ c đi m v trư ng và chi n lư c kinh doanh riêng s ch c bộ ph n marketing riêng. Kém hi u qu khi s n ph m và thị trư ng gia tăng Khu v c A Khu v c B Khu v c C Mô hình này áp d ng cho các công ty tiêu thụ sản ph m trên ph m vi r ng Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ch c năng TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. các s n ph m có nhi u khác bi t.Ưu đi m: .4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. ki m tra. Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo th trư ng TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr s n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr Thị trư ng Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Thị trư ng tiêu dùng Thị trư ng các tổ ch c Thị trư ng thế gi i Mô hình này thích h p cho các doanh nghi p có cơ c u s n ph m r ng. Basic Marketing Pham Van Chien. th có cách th c t Có 5 mô hình sau thư ng đư c sử dụng: Marketing S n xu t Tài chính Nhân sự Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Mô hình này thích h p v i các doanh nghi p cung c p s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau.Như c đi m: Dễ quản lý. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Quá trình phát tri n quan đi m v vai trò của marketing trong công ty 4. dễ phân công. 2010 12 . 2010 Mô hình tổ ch c theo ch c năng Mô hình tổ ch c theo đ a lý Khách hàng Mô hình tổ ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u Mô hình tổ ch c theo th trư ng Mô hình tổ ch c theo d ng ma tr n 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo đ a lý TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo và khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ Bộ ph n Ng / c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ toàn qu c Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i .

4. Thị trư ng Y Thị trư ng Z Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 13 .Quy mô l n . 2010.Cung c p nhi u lo i s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau Hanoi. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ma tr n TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr thị trư ng Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr S n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n s n ph m m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Áp d ng cho DN Thị trư ng X .

I. Nghiên c u MTBN giúp DN nh n ra nh ng ………………………… trong quá trình ho t đ ng kinh doanh.Khái quát chung v môi trư ng marketing 1. Phân lo i Căn cứ vào biên gi i doanh nghi p Môi trư ng bên trong Môi trư ng bên ngoài Căn cứ vào ph m vi tác đ ng Môi trư ng vĩ mô Môi trư ng vi mô Căn cứ vào khả năng ki m soát c a DN Môi trư ng qu c gia Môi trư ng qu c tế Basic Marketing Pham Van Chien.Khái quát chung v môi trư ng marketing 2. M i quan hệ gi a các y u tố môi trư ng marketing Môi trư ng bên ngoài giữ vai trò quan tr ng nh t và ảnh hư ng l n đ n DN.Chương 2: Môi trư ng marketing Khái quát chung về môi trư ng marketing Bài gi ng Các y u tố môi trư ng bên trong Marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Các y u tố môi trư ng bên ngoài Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.vn Basic Marketing Pham Van Chien.Khái quát chung v môi trư ng marketing 3. MTBN là đi u ki n khách quan. MTBT là khả năng chủ quan Thích nghi và đi u ti t các y u tố MTBT phù h p v i đ c đi m và bi n đ ng c a MTBN Các y u tố MTBT. 2010 1 . MTBN >< MTBN Basic Marketing Pham Van Chien. MTBT >< MTBN .edu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. 2010 I. Khái ni m Môi trư ng Marketing là t p h p các y u t có thể ảnh hư ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trên thị trư ng.Khái quát chung v môi trư ng marketing 4. ……………………………………… luôn thay đ i Ph i nghiên c u đ thích ng v i nh ng thay đ i đó I. MTBN luôn có sự tác đ ng qua l i và ảnh hư ng l n nhau MTBT >< MTBT . th y đư c ………………………………………c a mình. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u môi trư ng marketing Nghiên c u MTBT giúp DN nhìn rõ cơ c u n i t i.

NV chia theo đ tu i. Các y u t thu c môi trư ng bên trong • Môi trư ng Tài chính doanh nghi p • Môi trư ng Nhân s • Môi trư ng Công ngh • Môi trư ng Văn hóa doanh nghi p Là kh năng tài chính c a DN. • hi u qu s d ng v n… Basic Marketing Pham Van Chien. chi phí giành cho đào t o nhân viên… Đánh giá môi trư ng nhân s • ……………………………………… • ……………………………………… căn cứ vào: Basic Marketing Pham Van Chien.Các y u t môi trư ng bên trong 1.Các y u t môi trư ng bên trong Môi trư ng bên trong II. • kh năng huy đ ng v n. 2010 II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. trình đ h c v n. thư ng…) Ngân sách dành cho ho t đ ng đào t o và tái đào t o ngư i lao đ ng Môi trư ng nhân s là đ i ngũ cán b .Các y u t môi trư ng bên trong 2. gi i tính. NV trong DN T l CB. ph n ánh quy mô. 2010 MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH V N KH MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH NĂNG HUY NG V N DN có th huy đ ng v n t nh ng ngu n sau: • Bên trong: – ……………………………………… – ……………………………………… • Bên ngoài: – ……………………………………… – ……………………………………… – ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.II. s c m nh c a DN trên th trư ng. công nhân viên c a DN th hi n c th b ng s lư ng cán b . hư ng phát tri n nhân l c.NV (lương. Môi trư ng tài chính doanh nghi p Môi trư ng bên trong là nh ng y u t thu c n i b doanh nghi p. trình đ h c v n… Ch đ đãi ng cho CB. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Doanh nghi p ki m soát đư c các y u t này. 2010 2 . Môi trư ng nhân sự MÔI TRƯ NG NHÂN S Quy mô và cơ c u nhân sự T ng s CB. Đánh giá kh năng tài chính c a DN thông qua ch tiêu gì? • v n. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng văn hóa doanh nghi p Georges de saite marie: Văn hoá doanh nghi p là t ng h p các giá tr . các đi u c m k .Các y u t môi trư ng bên trong 4.Schein: VHDN (hay văn hóa công ty) là t ng h p nh ng quan ni m chung mà các thành viên trong công ty h c đư c trong quá trình gi i quy t các v n đ n i b và x lý các v n đ môi trư ng xung quanh Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng công nghệ Môi trư ng công ngh là kh năng v công ngh c a doanh nghi p Y u t ph n ánh trình đ công ngh c a DN: • S lư ng b ng phát minh sáng ch . 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Có 3 lo i tri t lý kinh doanh: • Tri t lý áp d ng cho các cá nhân kinh doanh • Tri t lý cho các t ch c kinh doanh (ch y u là tri t lý v qu n lý c a doanh nghi p) • Tri t lý v a có th áp d ng cho các cá nhân l i v a có th áp d ng cho các t ch c kinh doanh. MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Hình th c: • m t văn b n. nghi th c. 2010 II. kh u hi u. đ o đ c t o thành n n móng sâu xa c a doanh nghi p Chuyên gia nghiên c u các t ch c Edgar H. huy n tho i. • nh ng giá tr ni m tin trong các thành viên DN Basic Marketing Pham Van Chien. các nghi l . các bi u tư ng. các quan đi m tri t h c. ki n trúc doanh nghi p. • m t câu kh u hi u • m t bài hát..Các y u t môi trư ng bên trong 3.MÔI TRƯ NG NHÂN S Chi n lư c nhân sự của DN Chi n lư c tuy n d ng ngu n nhân l c Chi n lư c xây d ng và phát tri n nhân s II. bi u tư ng. ) Basic Marketing Pham Van Chien. bí quy t k thu t… • Trình đ CN chung c a DN (CN mà DN đang s d ng) • Chi n lư c phát tri n CN • Năng l c c a DN trong ho t đ ng nghiên c u và phát tri n (R&D) • Ngân sách c a DN dành cho ho t đ ng R&D Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3 . 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Các nhân t c u thành văn hoá DN: Tri t lý kinh doanh Đ o đ c kinh doanh Văn hoá doanh nhân Các hình th c văn hoá khác (m u mã s n ph m. n ph m.

2010 4 . 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Văn hóa doanh nhân Năng l c c a doanh nhân T ch t c a doanh nhân Đ o đ c doanh nhân Phong cách doanh nhân III. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. gi m phát T giá h i đoái và cán cân thanh toán qu c t Cơ c u kinh t qu c gia. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng Kinh t T l ti t ki m/thu nh p: Nh t b n: 18% M : 6% ……………………………………… ………………………………………. nhưng lãi su t r t cao ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. T l n /thu nh p: M : Vay tín d ng r t d . 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. giao ti p Nh ng đóng góp. Các y u t thu c môi trư ng bên ngoài • Môi trư ng Kinh t • Môi trư ng Chính tr .MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh N i dung: • s m nh c a doanh nghi p. chính sách kinh tế qu c gia… Basic Marketing Pham Van Chien.Các y u t môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài là nh ng y u t doanh nghi p ………………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Pháp lu t • Môi trư ng Tự nhiên (Môi trư ng đ a lý – khí h u) • Môi trư ng Nhân kh u h c • Môi trư ng Văn hóa xã h i • Môi trư ng Công nghệ • Môi trư ng C nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. MÔI TRƯ NG VHDN o đ c kinh doanh Đ o đ c trong qu n tr ngu n nhân l c Đ o đ c trong Marketing Đ o đ c trong h at đ ng k toán tài chính • các phương th c hành đ ng S c nh tranh lành m nh c a doanh nghi p v i đ i th • các nguyên t c t o ra m t phong cách đ c thù cho doanh nghi p ng x . Môi trư ng Kinh t M c thu nh p Phân b thu nh p theo các t ng l p xã h i Phân b chi phí trong thu nh p T c đ phát tri n kinh t c a qu c gia T l l m phát. c ng hi n c a doanh nghi p cho xã h i Basic Marketing Pham Van Chien.

h th ng các văn b n pháp quy. Đ tu i. Môi trư ng Chính tr . 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Nhân kh u h c Môi trư ng nhân kh u h c mô t nh ng đ c trưng cơ b n nh t liên quan đ n con ngư i m i qu c gia Dân s : S dân. T c đ phát tri n. Khí h u) Bao g m các y u t t nhiên nh hư ng đ n ngu n l c đ u vào và các ho t đ ng kinh doanh c a nhi u ngành công nghi p Tài nguyên. b lu t và các quy đ nh. Marketer ph i n m v ng nh ng đ o lu t ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng Chính tr . chính sách c a chính ph . 2010 M c thay đ i c a các nhóm dân cư M giai đo n 1980-1990 28% 20% 3% -2% -17% Thanh niên m il n (13-19) Thanh niên trư ng thành (20-34) Trung niên (35-54) Chu n b v hưu (55-64) V hưu T 65 5 . hệ th ng cơ quan qu n lý các c p. hệ th ng đư ng bi n Th i ti t Ô nhi m môi trư ng • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.Pháp lu t Y u tố pháp lu t Lu t trong kinh doanh dùng đ : • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… – Ngăn ch n nh ng hành vi gian d i đ i v i NTD MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng T nhiên ( a lý.MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. M t đ . Chính sách chính tr c a qu c gia nh hư ng như th nào đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a công ty? • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Gi i tính ……………………………………… ………………………… Quy mô và cơ c u hộ gia đình ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… • M : 50% các cu c HÔN NHÂN k t thúc b ng LY HÔN Basic Marketing Pham Van Chien.Pháp lu t Bao g m các th ch chính tr . các đ o lu t. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. 2010 • ……………………………………… ………………………… – Bu c DN ph i gánh vác nh ng chi phí xã h i do quá trình s n xu t hay tiêu dùng s n ph m c a h gây ra. Môi trư ng Chính tr . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. khoáng s n: • Thi u h t nguyên li u Đ t đai.Pháp lu t Y u tố chính tr Hệ th ng chính tr . hư ng d n thi hành MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2.

m t th gi i quan xác đ nh m i quan h c a h v i chính b n thân mình.……………………………………………… Pham Van Chien. v i t nhiên và v i vũ tr . 2010 6 . 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Giáo d c: chính sách phát tri n giáo d c.MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Xã h i mà con ngư i l n lên trong đó đã đ nh hình ni m tin cơ b n. doanh nghi p. v i ngư i khác. h u như m t cách không ý th c. HĐ c nh tranh gi a các qu c gia… …………. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng C nh tranh Đ c trưng c a môi trư ng c nh tranh chung: quy đ nh liên quan đ n c nh tranh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. tôn giáo. l i s ng..……………………………………………… Nghiên c u m c đ c nh tranh: c nh tranh v nhu c u. ……………………………………… …………. Nh ng giá tr văn hóa th y u bi n đ i theo th i gian • Nh ng giá tr c t lõi: VD: L p gia đình • Nh ng giá tr th y u: VD: L p gia đình s m ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. c ng c thêm.……………………………………………… ……………………………………… …………... như nhà trư ng. Tôn giáo và m c đ nh hư ng đ n xã h i. c nh tranh gi a các s n ph m cùng lo i… Nghiên c u đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien.……………………………………………… Áp l c t phía nhà cung ng …………. 2010 Basic Marketing MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 5 áp l c c nh tranh Đ i th c nh tranh hi n t i trong cùng m t ngành DN s gia nh p ngành …………. nhà nư c. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Nh ng giá tr văn hóa c t lõi b n v ng Nh ng ni m tin và giá tr c t lõi đư c truy n t b m sang con cái và đư c các đ nh ch xã h i. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Công ngh Ngư i làm marketing c n theo dõi các xu hư ng sau: S tăng t c c a vi c thay đ i công ngh S thay đ i ngân sách R&D Nh ng ngư i làm Marketing c n hi u rõ là môi trư ng công ngh luôn thay đ i. giá tr và các chu n m c c ah ..……………………………………………… Ph i c nh giác nh ng h u qu không mong mu n c a m i đ i m i có th gây thi t h i cho ngư i s d ng và t o ra s m t tín nhi m cùng thái đ ch ng đ i c a ngư i tiêu dùng. Phong t c t p quán: nh hư ng đ n thói quen và t p tính mua hàng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Quan đi m v đ o đ c th m m .. Con ngư i h p th . h th ng đào t o. trình đ h c v n c a ngư i dân. Basic Marketing Pham Van Chien.

dÞch vô ®i kÌm… -Nh©n viªn MKT cßn Ýt -Sù kh«ng kh¸c biÖt ho¸ vÒ SP -Ph©n phèi ch−a tiÖn lîi… -ThÞ tr−êng n−íc ngoµi míi -Sù ra ®êi cña mét ®¹o luËt .Mét ®o¹n thÞ tr−êng cßn trèng do ®èi thñ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶… Basic Marketing -§èi thñ c¹nh tranh míi -BiÓu thuÕ míi ¸p cho SP -ChiÕn tranh gi¸ c¶ víi ®èi thñ… Hanoi. 2010 7 . Pham Van Chien. 2010. c¸ch t©n -ChÊt l−îng SP.Ma tr n SWOT -Cã nh÷ng chuyªn gia MKT -Cã SP míi.

2010 Theo quan đi m truy n th ng “Th trư ng là nơi di n ra trao đ i. nh nghĩa thị trư ng 2. 2010 1 . nh nghĩa thị trư ng Sự hình thành trao đ i t p trung 1 Thợ săn Ngư dân Thợ săn Ngư dân Thợ săn 2 Phân lo i thị trư ng TH TRƯ NG 3 M i quan hệ gi a DN và thị trư ng Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Basic Marketing Pham Van Chien. Trong marketing.Chương 3: Nghiên c u thị trư ng Khái ni m N i dung nghiên c u thị trư ng Bài gi ng Marketing căn b n Chương 3: Nghiên c u th trư ng Quy trình nghiên c u thị trư ng Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. 2010 1.Khái ni m Đ nh nghĩa thị trư ng Ngư dân 1. Philip Kotler đ/n “Th trư ng là t p h p nh ng ngư i mua s n ph m c a doanh nghi p.……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. i v i doanh nghi p ……………………………………… ………….vn Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. Phân lo i thị trư ng Căn c vào v trí c a s n ph m trong tái s n xu t: Th trư ng tiêu dùng & th trư ng doanh nghi p.. Căn c vào quan h cung c u: Th trư ng ngư i bán & th trư ng ngư i mua Basic Marketing Pham Van Chien. Căn c vào t m quan tr ng c a th trư ng: Th trư ng chính & th trư ng ph . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. là nơi ti n hành các ho t đ ng mua bán”.edu. g m nh ng ngư i mua hi n t i và nh ng ngư i mua ti m năng”. Căn c vào tính ch t kinh doanh: Th trư ng bán buôn & th trư ng bán l .

2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i thị trư ng Trong quá trình ho t đ ng marketing. Căn c vào ph m vi lưu thông: Th trư ng dân t c..……………………………………………… • …………. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Xác đ nh khách hàng Khách hàng c a DN là t p h p nh ng ngư i mua (đã. Phân lo i thị trư ng Căn c vào lĩnh v c kinh doanh: Th trư ng hàng hoá.2. • Ngư i tiêu dùng cu i cùng.……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.N i dung nghiên c u TT Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1 2 Nghiên c u hàng hóa 3 Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. nhà sản xu t. th trư ng s c lao đ ng. chính phủ và các cơ quan thu c bộ máy nhà nư c… Nghiên c u hành vi mua hàng DN c n bi t đư c khách hàng s ph n ng như thế nào đ i v i các bi n pháp marketing mà DN áp d ng. 3. ………….. 2010 1...……………………………………………… • ………….……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2 . th trư ng d ch v . Th trư ng ti m năng: …………………………………………………………. đang ho c s mua) s n ph m c a DN. Tìm hi u hành vi mua hàng c a KH: • Là ngư i tiêu dùng cá nhân • Là tổ ch c Nhìn chung. nhà nh p kh u nư c ngoài. 2010 II. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. M i quan hệ gi a DN v i TT Doanh nghi p Thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2. thị trư ng tài chính… Căn c vào đ i tư ng lưu thông: Th trư ng t ng m t hàng c th & th trư ng nhóm hàng/ngành hàng. th trư ng khu v c. th trư ng th gi i. doanh nghi p còn c n ph i hi u về m t số dạng thị trư ng sau: TT lý thuy t = ……………………………………… Trong đó Th trư ng hi n t i: th ph n c a doanh nghi p trong t ng dung lư ng th trư ng.. các nhà buôn. có thể coi khách hàng là ngư i: • ………….

Basic Marketing Pham Van Chien. nhân cách. 2010 3 . ti n bộ khoa h c kỹ thu t. ………………………………………………………………………… Thể hi n nhi u công d ng khác nhau c a hàng hóa. ngoài ch t lư ng. ho t đ ng c a đ i thủ cạnh tranh. Nghiên c u hàng hóa ………………………………………………………………………… Đây là y u tố quy t đ nh sự s ng còn ch t DN Ch t lư ng hàng hóa ph i đ m b o các tính năng kỹ thu t.……………………………………………… …………. Basic Marketing Pham Van Chien. l i s ng. Công th c tính dung lư ng thị trư ng: • DLTT = ……………………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. trên cơ sở nhu c u c a khách hàng.. hàng hóa ph i bao g m các ch tiêu khác như d ch v đi kèm.. Basic Marketing Pham Van Chien. tình tr ng kinh tế. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Khách hàng là tổ ch c Các y u tố ảnh hư ng đ n quy t đ nh mua hàng Nh ng y u tố môi trư ng xung quanh: Tình tr ng kinh tế hi n t i và tương lai. 2010 Khách hàng là tổ ch c Ý th c về nhu c u Mô tả khái quát nhu c u ánh giá sản ph m Tìm hi u nh ng ngư i cung c p Yêu c u chào hàng L a ch n ngư i cung c p Làm các thủ tục đ t hàng ánh giá công vi c c a ngư i cung ng. các quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân c a ngư i mua hàng. làm cơ sở cho vi c đánh giá khả năng bán hàng c a DN. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh quy mô thị trư ng Là vi c xác đ nh lư ng c u c a TT về m t hàng hóa c thể. nhãn hi u. nghề nghi p. công d ng.……………………………………………… Quy t đ nh mua Hành đ ng mua ………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Giúp DN tăng lư ng c u và mở r ng thị trư ng. cơ c u và hệ th ng tổ ch c riêng. phương pháp riêng. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. nhà cung c p. 2010 2.L a ch n mua hàng.… Xu t hi n nhu c u …………. Lư ng c u c a thị trư ng (dung lư ng thị trư ng): • “Dung lư ng thị trư ng là kh i lư ng hàng hóa có thể bán đư c trên m t ph m vi thị trư ng trong m t th i kỳ nh t đ nh. đi u ki n sử dụng… đ m b o l i ích c a ngư i tiêu dùng và l i ích xã h i. các sự ki n chính tr . ………………………………………………………………………… Để cạnh tranh t t. thư ng là 1 năm”. tu i tác. phương pháp đánh giá… Nh ng y u tố quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân: Các đ c đi m c a tổ ch c. đ a v xã h i. kh i lư ng mua. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Ngư i tiêu dùng cá nhân Các y u tố kích thích c a marketing Các tác nhân kích thích khác “H p đen” ý th c c a ngư i mua Nh ng ph n ng c a ngư i mua Ngư i tiêu dùng cá nhân Các đ c tính c a ngư i mua: Văn hóa.1. 2010 3. gia đình. Nh ng y u tố đ c đi m c a tổ ch c: M i khách hàng là tổ ch c đ u có nh ng m c tiêu riêng. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. thái độ… Quá trình thông qua quy t đ nh mua hàng: . Ai quy t đ nh mua.

Giúp DN l a ch n đư c thị trư ng m c tiêu thích h p. Giúp DN phát hi n ra nh ng khe hở của thị trư ng. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh đ c đi m thị trư ng Tiêu th c Cơ c u thị trư ng Lư ng ngư i mua hàng C nh tranh Ch ng lo i hàng hóa Đ i tư ng sử dụn g Quy t đ nh mua hàng Yêu c u về dich v ̣ Tương đ i đơn gi n Cá nhân ho c gia đình Cá nhân Hàng hóa ph c t p hơn Xí nghi p. Qu c gia. Giúp DN th y rõ cơ c u ngư i tiêu dùng trên thị trư ng trên các khía c nh khác nhau. Không phân đo n B.Quy trình nghiên c u thị trư ng Xác đ nh v n đề nghiên c u Thu th p thông tin thứ c p Thu th p thông tin sơ c p Xử lý và di n gi i thông tin Gi i thi u k t qu nghiên c u Sử dụng k t qu nghiên c u. VD: COFFE Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 4 .Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu 1. Phân đo n hoàn toàn Phân đo n thị trư ng là ……………………. ………………………. thành các nhóm trên cơ sở nh ng đi m khác bi t về nhu c u. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing C. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng tiêu dùng 1. môi gi i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. mong mu n và các đ c tính. Phân đo n theo m c thu nh p (1.1 Khái ni m IV. từ đó t n d ng đư c nh ng l i thế cạnh tranh. 1 1 1 3 2 a a b 3 b a b C..3) Basic Marketing Pham Van Chien.2.3 Các tiêu th c phân đo n a. Vùng. 2010 1. T nh… Quy t đ nh marketing • Trong 1 hay nhi u vùng đ a lý • Trong t t c các vùng nhưng có chú ý đế n đi m khác bi t về nhu c u và sở thı́ch c a t ng vùng. nh hư ng c a qu ng cáo Kênh phân ph i Ngu n thông tin Niêm y t Đơn chào hàng. Phân đo n theo nhóm tu i (a. Theo y u tố đ a lý.1. tổ ch c… T p thể TT Ngư i tiêu dùng Nhu c u phân tán Đa số TT Doanh nghi p Nhu c u t p trung Số lư ng không nhi u III.b) C.3. Basic Marketing Pham Van Chien. Phân đo n đ ng th i theo m c thu nh p và nhóm tu i Pham Van Chien.Phân đo n thị trư ng A. 2010 IV. Giúp DN t i đa hóa l i nhu n trên m t đơn v s n ph m. Đòi h i ph i chia thị trư ng thành nh ng đơn v đ a lý khác nhau: Khu v c.2 M c đích phân đo n Giúp DN ti p c n dễ dàng và hi u qu hơn d a trên nh ng đo n thị trư ng đ ng nh t. Phân đo n thị trư ng 1.

Đ c đi m • …………………………: Xe cộ.3 Các tiêu th c phân đo n 3. h c v n. Theo y u tố tâm lý. nhân cách. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien..: Giúp cty nâng cao m c sử dụng hàng hóa • ………………….3 Các tiêu th c phân đo n L i ích tìm ki m Kinh tế Nhân kh u h c Đàn ông Hành vi Tâm lý Nhãn hi u NTD tích c c Tính đ c l p cao. qu n áo.: Cổ hũ. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Yêu c u đ i v i vi c phân đo n thị trư ng Ngành kinh tế Quy mô Kh i lư ng đơn đ t hàng Quy n sở h u M i phân đo n ph i th t rõ rãng M i phân đo n ph i đ m b o tính khả thi Thích h p v i vi c sử dụng các bi n pháp marketing Phân đo n ph i theo trình tự h p lý Basic Marketing Pham Van Chien. cách nghỉ ngơi… • ………………. Theo y u tố nhân kh u h c Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo tu i. 2010 5 .3 Các tiêu th c phân đo n 4.3 Các tiêu th c phân đo n 2. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm căn cứ vào lý do mua hàng. 2010 1. thu nh p.1. tôn giáo… Đ c đi m • …………………………………………………………………… 1. Theo y u tố hành vi. hư ng váo giá trị Ch a b nh (ng a sâu răng) Th m m (răng tr ng) Mùi v Gia đình đông NTD tích c c B o thủ Thanh thi u niên Tr em Hút thu c C i mở và ho t bát Thích k o Hăng hái. 2010 1.. b c hà yêu đ i Basic Marketing Pham Van Chien.3 Các tiêu th c phân đo n b. đ c đoán… Basic Marketing Pham Van Chien. thích cái đ p. l i s ng. cư ng độ tiêu dùng. yêu đ i. l i ích tìm ki m. gi i tính. năng đ ng • ……………….3 Các tiêu th c phân đo n c. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng công nghi p 1. m c độ trung thành… Đ c đi m • …………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.: Nhi t tình. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo các đ c đi m t ng l p xã h i.: Cty ph i phát hi n đư c nh ng l i ích chính mà m i ngư i trông đ i 1. gôm.

D a vào k t qu c a phân đo n th trư ng DN ch ch n m t phân đo n t t nh t làm TT m c tiêu Basic Marketing Pham Van Chien...Vi c thâm nh p th trư ng là kh thi ....... phân tích ti m l c c a đ i th L a ch n m t vài phân đo n làm TT m c tiêu 3...... ……………...........................2 Yêu c u đ i v i thị trư ng m c tiêu ........ D a vào k t qu phân đo n TT.......3 Các chi n lư c marketing để l a ch n thị trư ng m c tiêu 1..................... Coi toàn b ngư i ngư i tiêu dùng trên TT là TT m c tiêu DN không chú ý đ n vi c phân đo n TT 2............... 2010 6 ........ L a ch n thị trư ng m c tiêu 2......... 2010 V.......Công ty có kh năng đáp ng t t ................... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. l i nhu n ......L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.... V.......................................... ……………......1 Khái ni m thị trư ng m c tiêu Th trư ng m c tiêu là m t ho c vài đo n th trư ng mà DN l a ch n và hư ng t i t p trung n l c marketing vào đó nh m đ t đư c m c tiêu kinh doanh c a mình......L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.................Đ m b o m c tiêu doanh s .......... ……………..Môi trư ng c nh tranh ít kh c li t Basic Marketing Pham Van Chien.........................Có tri n v ng trong tương lai .......T p trung l n nhu c u và c u ......Lư ng c u c a th trư ng m c tiêu tương đ i phù h p v i kh i lư ng s n ph m mà công ty có kh năng cung c p .2..

Khái ni m về sản ph m 1.vn Basic Marketing Pham Van Chien. Khái ni m I.TT Bao bì. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 2. 2010 I.Chương 4: Chính sách s n ph m trong marketing căn b n Khái ni m s n ph m Vòng đ i s n ph m Bài gi ng Marketing căn b n Chương 4: Chính sách s n ph m Các chi n lư c liên k t SP . 2010 1 . 2010 I. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. nhãn hi u và thương hi u Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.Khái ni m về sản ph m Khái ni m theo quan đi m marketing Khái ni m truy n th ng • S n ph m là nh ng th xu t t o ra do ngư i s n • S n ph m là k t qu đ u ra c a quá trình s n xu t Basic Marketing Pham Van Chien.edu. C u t o s n ph m • L i ích c t lõi (Core Benefit) • S n ph m hi n th c (Generic Product) • S n ph m mong đ i (Expected Product) • S n ph m b sung (Augmented Product) • S n ph m ti m năng (Potential Product) I.Khái ni m về sản ph m L i ích c t lõi S n ph m hi n th c S n ph m mong đ i S n ph m b sung S n ph m ti m năng Basic Marketing Pham Van Chien.

S n ph m mong đ i d. k c nhãn hi u. 2010 2. có th đ t đư c m c cao nh t trong tương lai. bao bì SP. Là đi u mà khách hàng quan tâm và đòi h i nh m thõa mãn t t nh t nhu c u Là m c tiêu mà khách hàng theo đu i …………………………………………………… C n đư c c i ti n và b sung thư ng xuyên. S n ph m hi n th c c. Là nơi đ doanh nghi p tìm ki m phương pháp m i th a mãn nhu c u khách hàng.2. S n ph m b sung Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………… d ch v hay l i ích khác đ phân bi t m c ưu vi t v s n ph m mà doanh nghi p cung c p so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh. ……………………………………………… Nư c đang phát tri n: C nh tranh = SP mong đ i. Là nh ng gì mà khách hàng mong đư c s d ng t t s n ph m. C u t o s n ph m S n ph m b sung Là ……………………………………………………. C u t o s n ph m L i ích c t lõi 2. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2 . C u t o s n ph m S n ph m ti m năng Là ………………………………………………………. Thư ng th hi n dư i d ng v t ch t th c t . C u t o s n ph m Câu h i C p nào trong 5 c p s n ph m nói rõ ch t lư ng và do đó quy t đ nh s n ph m ý tư ng hay l i ích c t lõi? a. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. màu s c. 2. Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m S n ph m hi n th c Là nh ng đ c đi m chung v k t c u các b ph n SP đư c th hi n dư i d ng v t ch t th c t như: hình d ng. 2010 2. S n ph m c t lõi b. kích thư c. M c đích th a mãn t t hơn nhu c u và mong mu n c a khách hàng. 2010 2. Đòi h i hoàn thi n s n ph m cao hơn. C u t o s n ph m S n ph m mong đ i Là t p h p nh ng thu c tính và nh ng đi u ki n mà ngư i mua ………………………………………….

ngân hàng.. 2010 3 . Phân lo i s n ph m Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng thi t y u Hàng tiêu dùng lâu b n Hàng xa x Hàng công nghi p Nguyên.) D ch v s n xu t (tư v n.I. 2010 3. Phân lo i s n ph m S n ph m tiên phong …………………………………………………… ……. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Là s n ph m tiêu th có hi u qu C ng c thương hi u và l i th c nh tranh cho doanh nghi p …………………………………………………………. 2010 Basic Marketing 3. s a ch a. Phân lo i s n ph m S n ph m ch đ o 3. b o hi m. Thu hút đư c nhi u khách hàng nh t Đ m b o m c l i nhu n cao nh t T o ra bư c đ t phá m i trong kinh doanh T o nên tên tu i. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i s n ph m Phân lo i s n ph m khái quát Theo đ c tính chung nh t c a s n ph m • S n ph m h u hình (hàng hóa) • S n ph m vô hình (d ch v ) Phân lo i s n ph m khái quát Các lo i s n ph m trong DN s n xu t Theo lĩnh v c ho t đ ng • Hàng tiêu dùng • Hàng tư li u s n xu t • D ch v Basic Marketing Pham Van Chien.. nhiên.Khái ni m về sản ph m 3. đi l i. v t li u (hàng CN nh ) Máy móc thi t b (hàng CN n ng) D ch v D ch v hàng tiêu dùng (Y t . l p đ t…) Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i s n ph m Các lo i s n ph m trong DN s n xu t S n ph m ch đ o (Leader Product) S n ph m tiên phong (Locomotive Product) S n ph m kêu g i (Appeal Product) S n ph m chi n lư c (Tactic Product) Pham Van Chien. nhà …) D ch v thương m i (tài chính. 2010 3.. hình nh và danh ti ng cho DN Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i s n ph m 3.

cho đ n khi ……………………………….3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. I. Có th là s n ph m có ch t lư ng t t và giá r . Phân lo i s n ph m S n ph m chi n lư c Đóng vai trò h tr cho vi c m r ng khách hàng Góp ph n tăng doanh s và l i nhu n T n d ng nguyên li u. mùa v th i trang… trên th trư ng) Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 4. máy móc… Doanh s và l i nhu n thu đư c thư ng không l n Basic Marketing Pham Van Chien. Khái ni m: II. doanh s .. M c đích nghiên c u chính sách s n ph m 5.) • Giúp DN xây d ng m t danh m c s n ph m cân b ng • Giúp DN có chính sách s n ph m phù h p v i thói quen và t p tính tiêu dùng • Xây d ng m t chi n lư c s n ph n năng đ ng (là chi n lư c phù h p v i nhu c u.Khái ni m về sản ph m nh v s n ph m Khái ni m Đ nh v s n ph m là vi c xác đ nh v th s n ph m c a doanh nghi p trên th trư ng so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh N i dung đ nh v s n ph m Đánh giá SP theo 5 c p Đánh giá các chi n lư c marketing-mix mà DN áp d ng So sánh tương quan gi a DN và đ i th c nh tranh (th ph n. Nhu c u c a ngư i tiêu dùng B n thân s n ph m đó Các y u t môi trư ng Công d ng c a SP thay th Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 3.. l i nhu n…. Vòng đ i s n ph m trong marketing căn b n 1.. nhà xư ng. 2010 I.. Vòng đ i s n ph m Vòng đ i s n ph m dài hay ng n ph vào các y u t sau: thu c • Vòng đ i s n ph m là kho ng th i gian t n t i c a s n ph m trên th trư ng k t khi …………………………………………. 2010 CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH S N PH M II. Phân lo i s n ph m S n ph m kêu g i …………………………………………………… ……. 2010 4 .

Basic Marketing Pham Van Chien.. Vòng đ i s n ph m Chín mu i Kh i lư ng SP đư c tiêu th ngày càng tăng lên Giá thành SP t ng bư c gi m xu ng do…(1)…. ……………………………………………………. 2010 5 . Vòng đ i s n ph m Suy tàn II. Các giai đo n c a vòng đ i s n ph m: II. quy mô…(2)…. 2010 Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia. Basic Marketing Pham Van Chien. Chín mu i d. Vòng đ i s n ph m Thâm nh p Giai đo n thâm nh p (Introduction) Giai đo n tăng trư ng (Growth) Giai đo n chín mu i (Maturity) Giai đo n suy tàn (Decline) Kh i lư ng s n ph m bán ra hay doanh s c a s n ph m m c th p ………………………………………. Vòng đ i s n ph m 2. Suy tàn e. đư c c t gi m. Vòng đ i s n ph m Tăng trư ng II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ……………………………………………………. doanh nghi p ph i t m th i ch p nh n l v n M c tiêu chính c a giai đo n này: …………. sau khi đ t c c đ i. Thâm nh p b.c a DN đư c m r ng Chi phí qu ng cáo gi m so v i giai đo n 1 ……………………………………………………. Tăng trư ng c. 2010 II. ……………………………………………………. 2010 II.II.r t cao L i nhu n h u như chưa có. Basic Marketing Pham Van Chien. . Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m Câu h i: Doanh s bán ngày càng gi m m nh L i nhu n gi m Chi phí tăng lên Gi i pháp tình thế ……………………………………………………. 2010 Doanh s tăng m nh và đ t m c cao nh t L i nhu n đ t max Cu i giai đo n. doanh s và l i nhu n ……………………………… ……………………………………………………. c c và d Pham Van Chien. doanh s b t đ u gi m xu ng: • • • • • Basic Marketing a.

TT m i 4.Các chi n lư c liên k t c p SP . a. Vòng đ i s n ph m 3. N m đư c bi n đ ng v chi phí.TT 3. Chi n lư c SP m i .TT hi n h u 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Chi n lư c SP hi n h u . Vòng đ i s n ph m Câu h i: II. t n d ng đư c th i cơ kinh doanh. Chín mu i d.TT m i III. Chi n lư c SP hi n h u .TT hi n h u 2. 2010 III. 2010 6 . Tăng trư ng c.TT Ma tr n Ansoff 1.Các chi n lư c liên k t c p SP . III. • ……………………………………………………. Ch đ ng trong kinh doanh. • …………………………………………………….TT 2. doanh s có m c tăng m nh nh t • • • • • Basic Marketing DN hi u rõ đư c quy lu t v n đ ng c a vòng đ i SP qua t ng giai đo n đ có th ph i h p có hi u qu Marketing-mix. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Pham Van Chien.Các chi n lư c liên k t c p SP . Chi n lư c SP m i – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. Chi n lư c SP hi n h u – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. Thâm nh p b. M c đích: • Duy trì v trí c a DN trên TT hi n h u • T n d ng s am hi u TT hi n h u M c đích: • Kéo dài vòng đ i s n ph m • Gi m b t nh ng t n h i v kinh t khi SP không còn đư c tiêu th t i TT hi n h u • V n ti p t c khai thác đư c LN c a SP Basic Marketing Basic Marketing Pham Van Chien. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u vòng đ i SP Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia. K p th i b sung s n ph m m i trên cơ s chi n lư c phát tri n SP. Chi n lư c SP m i . Chi n lư c SP hi n h u – TT m i Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. 2010 CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M III. doanh s và l i nhu n trong t ng giai đo n. b và c Pham Van Chien.TT 1.Các chi n lư c liên k t c p SP . Suy tàn e. M c đích: • Khai thác khách hàng đ c quy n • M r ng khách hàng h n h p • T n công vào nhóm KH c a đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien.II.

d ch v c a ch th khác”. Tân Cương (chè). 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. • ……………………………………………………. đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c. Ch ào (g o).Bao bì và nhãn hi u s n ph m Ch c năng c a bao bì Nhóm ch c năng n i t i: • • • • • B ov Duy trì ………………………. Phú Qu c (nư c m m).Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (Lu t SHTT 2005) “Nhãn hi u hàng hóa là nh ng d u hi u nhìn th y đư c dư i d ng ………………… …………………………………………………. máy tính thương hi u Vi t Nam"). ho c s k t h p các y u t đó. Chi n lư c SP m i – TT m i Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. 2010 ??? Basic Marketing Pham Van Chien. IV. Trung Nguyên (cà phê).Bao bì và nhãn hi u s n ph m VINATABA (thu c lá). Made in Viet Nam ("xe máy.Các chi n lư c liên k t c p SP . Basic Marketing Pham Van Chien.III. 2010 7 .. g m bao bì bên trong và bao bì bên ngoài. 2010 IV. PETRO VIETNAM (d u khí). PETRO VIETNAM. d ch v c a ch s h u nhãn hi u v i hàng hóa. • Khi có cơ h i t t v TT và công ngh SP CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M IV. Bao bì và nhãn hi u s n ph m Bao bì s n ph m Nhãn hi u s n ph m Thương hi u M c đích: • Mang l i hi u qu và LN cao • M r ng và chi m lĩnh TT • Nâng cao đ a v trên TT Basic Marketing Pham Van Chien. S n sàng Nhóm ch c năng Marketing: • Gi i thi u • ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 1. VNPT IV. VINAMILK (S a). ………………………. Bao bì s n ph m Khái ni m Bao bì là t t c nh ng v t li u ch a đ ng và bao b c SP.TT 4. 2010 IV.. có kh năng phân bi t hàng hóa. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

www.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Giá tr : • Nhãn hi u: có th đư c th hi n qua h th ng s sách k toán • Thương hi u: chưa đư c công nh n trong s sách k toán Tính h u hình • Nhãn hi u: có th nhìn th y. hình nh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Thu t ng : • Trademark: ……………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2. IV. ……………………….vn Basic Marketing Pham Van Chien. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (ti p) Là nh ng d u hi u dùng đ phân bi t hhdv cùng lo i c a các cơ s sx. ………………………. 2010 Nhãn hi u và Thương hi u L ch s : Lu t s 13/57 ngày 01/8/1957 mi n Nam: “Nhãn hi u s n xu t” dùng cho các s n ph m k ngh ho c canh nông “thương hi u” dùng cho các thương ph m. T đi n Vi t Nam Ban Tu thư Khai Trí: “Thương hi u” là “tên hi u c a nhà buôn” “Nhãn hi u” là “gi y dán ngoài đ làm hi u” Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 IV. Thương hi u Khái ni m ………………………. ………………………. • Brand: ………………………. IV.IV. 2010 IV.com.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Yêu c u đ i v i nhãn hi u Tên nhãn hi u d đ c d nh Th hi n tính ch t c a SP ………………………………………. Ti p c n • Nhãn hi u: Dư i góc đ pháp lu t • Thương hi u: ………………………………………. ho c s k t h p các y u t trên đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c. kd khác nhau Có th là t ng . 2010 8 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Vai trò: Nâng cao uy tín Thu hút khách hàng m i Giúp phân ph i s n ph m hiê qu hơn T o d ng hình nh DN L i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien.nhanhieu.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 3. nghe th y • Thương hi u: ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.

Đ c p đ n quy n tác gi . bi u tư ng. 2010. ………………………. đư c b o h thông qua các y u t c u thành IV.…) ………………………. … đư c m t DN coi đó là ký hi u nh n bi t …………………………………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m Registered ® Ch đư c đ t c nh m t ký hi u (có th bao g m tên. Hanoi. hình nh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.. ………………………. 2010 IV. 2010 IV. ………………………. hình nh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U B oh • Nhãn hi u: Đư c lu t pháp ch ng nh n và b o h • Thương hi u: Ngư i tiêu dùng ch ng nh n.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Copyright © Copyright Registered Trademark © ® ™ ………………………. màu s c.. • Ch có ………………… nhãn hi u đã đư c đăng ký. cơ quan ch c năng công nh n • DN ………………………………………………. hay “quy n sao chép” (right to copy) Trademark ™ Là t p h p các bi u tư ng.000 doanh nghi p. tin c y và trung thành. 2010 9 . màu s c. Hình thành • DN đăng kí.IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Năm 2008: Vi t Nam có 400. Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien.

M c tiêu th ph n Th ph n (hay th ph n tuy t đ i – MS) là t l ph n trăm gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i t ng doanh s (hay lư ng bán) trên toàn b th trư ng. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1 .M c tiêu doanh số.M c tiêu c a chính sách giá 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.edu. 2010 I.CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH GIÁ 1 M c tiêu c a chính sách giá 2 Các căn c đ nh giá Bài gi ng Marketing qu c tế Chương 5: Chính sách giá 3 Các bư c đ nh giá t i ưu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.vn 4 Basic Marketing M t số chi n lư c giá đi n hình Pham Van Chien.Các m c tiêu c a chính sách giá 2.Các m c tiêu c a chính sách giá 2.M c tiêu th ph n Th ph n tương đ i (RMS) là t l gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i doanh s (hay lư ng bán) c a ………………………………….. l i nhu n M c tiêu l i nhu n: L i nhu n tuy t đ i = T ng thu – T ng chi π = TR – TC L i nhu n tương đ i = LN tuy t đ i / T ng v n π / I ( ơn v : %) I. MS = Doanh s c a DN / T ng doanh s c a TT ho c MS = S SP bán ra c a DN / T ng s SP tiêu th c a TT I. ho c RMS = S SP bán ra c a DN / S SP bán c a ……………………. 2010 I. RMS = Doanh s c a DN / Doanh s c a ……………………….Các m c tiêu c a chính sách giá M c tiêu doanh s Doanh s = Giá bán x S TR = P x Q Doanh s không hoàn toàn t l v i l i nhu n s n ph m bán đư c Basic Marketing Pham Van Chien.

Phân tích đi m hòa v n 3ộ co giãn c u – giá 4.th trư ng hi n h u DN gi m giá v a đ m r ng DS • Đ i v i nhóm khách hàng hi n h u • Đ i v i nhóm khách hàng h n h p • Thu hút nhóm khách hàng c a đ i th Basic Marketing Pham Van Chien.Giá thị trư ng 5. DN có th s d ng 2 chính sách giá: • Chính sách giá h t váng: • Chính sách giá t n công: 3. DN có th áp d ng nh ng chính sách giá sau: • Duy trì CS giá n đ nh k t h p v i chính sách khác c a marketing . B o v và chi m lĩnh th trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.Các m c tiêu tình th a. Thư ng áp d ng v i chi n lư c SP hi n h u – TT m i Th i gian đ u: đ nh giá th p hơn đ i th c nh tranh đ thâm nh p TT Th i gian sau: DN có th nâng giá bán theo các phương án sau: Nâng giá nhưng v n th p hơn giá c a đ i th Nâng giá b ng m c giá c a đ i th Nâng giá cao hơn m c giá c a đ i th trong kinh doanh c. Tung s n ph m m i vào th trư ng.Các căn c đ nh giá 1. gi m giá m nh…. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. b. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các m c tiêu tình thế trong KD d. II. Thâm nh p th trư ng. Các m c tiêu tình thế trong KD b. 2010 3.Phân tích chi phí và giá thành 2. B o vệ và chi m lĩnh th trư ng.Các m c tiêu c a chính sách giá 3. 2010 3.Giá theo vòng đ i s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien. Thâm nh p th trư ng.I. Mở r ng th trư ng.mix • S d ng chi n lư c gi m giá khi xu t hi n đ i th c nh tranh • S d ng chi n tranh giá c : gi m giá đ t ng t. Các m c tiêu tình thế trong KD a. M r ng th trư ng d. Tung s n ph m m i ra th trư ng • Chính sách giá h t váng • Chính sách giá t n công 3. 2010 2 . Các m c tiêu tình thế trong KD c. Áp d ng trong chính sách s n ph m hi n h u . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

2010 II. Marketing Chi phí bán l : V n chuy n. 11 b. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2. 5 Tính s n lư ng hòa v n bi t giá bán là 15 đơn v và g p 3. Lưu kho… Chi phí s n xu t: Kh u hao.. 1100 c. chi phí c đ nh là 44000 đơn v ? a. Lãi ti n g i… Basic Marketing Pham Van Chien. B o qu n.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point . Basic Marketing Pham Van Chien.000.Các căn c đ nh giá II.Các căn c đ nh giá ……………………….. Giá bán s n ph m s là: a.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point . ………………………. Lương NV Giá bán = 2.Các căn c đ nh giá II. Ti n lương công nhân… Chi phí bán buôn: Giao d ch. 3500 Basic Marketing Pham Van Chien.75 l n chi phí bi n đ i trên 1 đơn v s n ph m. 2010 II. % L i nhu n d ki n tính theo: Giá thành. 6 d.Phân tích chi phí và giá thành Các lo i chi phí Chi phí mua nguyên v t li u: Giá mua. 4000 d. V n chuy n. ………………………. V n chuy n.BP) Mi n gi m giá t i ưu S n lư ng hòa v n: BP = Trong đó: F: Chi phí c đ nh v<M<P v: là chi phí bi n đ i / 1 đơn v s n ph m P: là giá bán s n ph m trư c khi gi m giá P: Giá V: Chi phí bi n đ i Doanh thu hòa v n = ………………………. Chi phí bi n đ i. T ng chi phí. 1066. 2010 3 .II. chi phí bi n đ i trên m t đơn v s n ph m = 6. 12 c. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing. Chi phí c đ nh. chi phí c đ nh = 25.BP) Khái ni m: i m hòa v n là đi m xác đ nh ………….Các căn c đ nh giá 1.67 b.Các căn c Bài t p 1: đ nh giá Bài t p 2: II.Các căn c đ nh giá Cho s n lư ng hoà v n = 5000. S n lư ng hoà v n là s s n ph m đư c s n xu t ra c n ph i bán đ bù đ p s v n mà DN đã đ u tư Doanh thu hoà v n là giá tr ti n hàng c a s n lư ng hoà v n mà DN thu v ………………………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Kho hàng.

Các căn c Xét 3 trư ng h p TH3: Ed = 1 • C u co giãn đơn v đ nh giá • C u ít co giãn trư c s bi n đ i c a giá • ……………………….giá: Khái ni m: đ nh giá Tình hình cung c p (s lư ng.Các căn c Xét 3 trư ng h p TH2: Ed < 1 đ nh giá II. ch t lư ng SP) Ho t đ ng marketing M c đ c p thi t c a s n ph m Môi trư ng kinh doanh M c thu nh p c a ngư i tiêu dùng ………………………………………….Các căn c 3ộ co giãn C u . trong đó đ co giãn c a c u là k t qu co giãn c a giá. Basic Marketing Pham Van Chien. Ed = Basic Marketing Pham Van Chien. Ý nghĩa: • Giúp DN nh n bi t đư c lư ng c u s thay đ i như th nào khi m c giá thay đ i Basic Marketing Pham Van Chien.Giá C u ph thu c vào: đ nh giá II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 • Là t l so sánh gi a ………………………………………… ……………………………. 2010 II. ………………………..Các căn c ộ co giãn c u . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các căn c Xét 3 trư ng h p TH1: Ed > 1: đ nh giá Công th c: % thay đ i c a c u Ed = % thay đ i c a giá • C u co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá • ………………………. 2010 II. • ……………………….giá: đ nh giá II..Các căn c H s co giãn c u . ……………………….. ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 4 .II.

Không có đáp án đúng DN duy trì m c giá th p. đ c đáo Đ nh giá cao đem l i n tư ng s n ph m có ch t lư ng DN đ c quy n đư c công nghệ. khó b t chư c S n ph m m i l ..Các căn c Câu h i 1: đ xác đ nh giá II. ……………………………………… do ngư i tiêu dùng đã quen v i m c giá th p: CÁI B Y GI M GIÁ Basic Marketing Pham Van Chien. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………. dễ b t chư c.Các bư c đ nh giá t i ưu Bư c 1: Xác đ nh m c tiêu c a chính sách giá Bư c 2: Xác đ nh chi phí Bư c 3: D đoán lư ng bán IV. Bư c 4: Xác đ nh giá c nh tranh Bư c 5: Quy t đ nh m c giá t i ưu Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.II. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. Ít co giãn trư c s bi n đ ng c a giá b..Các căn c đ nh giá 4. k t c u ph c t p. Như v y. sau 6 tháng lư ng thuê bao c a công ty đã tăng lên 10%. ……………………………………………… Khi đã bán v i m c giá th p. c u d ch v vi n thông c a công ty: a. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1.2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Là ……………………………. t p trung vào m c tiêu thâm nh p th trư ng thành công Giai đo n tăng trư ng: DN tăng giá d n d n m c h p lý và tương ng v i doanh s đ t ng bư c thu l i nhu n Giai đo n chín mu i: Giá đư c duy trì Giai đo n suy tàn: DN th c hi n gi m giá đ thu hút khách hàng m c cao và n đ nh Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 5 . Co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá c. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 IV. Không co giãn trư c s bi n đ ng c a giá d.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. 2010 III.Phân tích giá theo các giai đo n c a vòng đ i s n ph m Giai đo n thâm nh p: Công ty vi n thông quân đ i Viettel áp d ng chi n lư c gi m giá cư c đi n tho i di đ ng 2% so v i đ i th c nh tranh.1 Chính sách giá h t váng (Skimming Pricing) Là ……………………. chưa đ t ra m c tiêu l i nhu n. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………………… i u ki n th c hi n: SP có k t c u đơn gi n.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. Khi thị trư ng xu t hi n đ i thủ cạnh tranh Khi DN c n mở r ng thị trư ng IV.2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Lưu ý ……………………….có hàm lư ng CN cao.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. i u ki n th c hi n: SP hoàn toàn m i v i thị trư ng.

CIF…) Basic Marketing Pham Van Chien.. Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng Theo nguyên t c đ a lý Theo đi u ki n giao hàng (FOB. • Tăng khả năng khai thác t ng đo n thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………………. ……………………………………….IV. • ……………………….M t số chi n lư c giá đi n hình 2. dự trữ… gi m • Làm cho giá của DN r hơn giá của đ i thủ Đ nh giá theo con số ch n Basic Marketing • ………………………. thuế quan. 2010 IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo đi u ki n giao hàng • FCA • FAS • FOB • DES • DEQ • DDP Theo tính ch t hàng hóa • Các m c giá khác nhau không hoàn toàn phụ thu c vào chênh l ch về chi phí s n xu t. 2010 6 . • VD: ……………………….. bán hàng. b o hi m.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Chi t giá • Là ho t đ ng gi m giá khi NTD th a mãn các đi u ki n đ t ra – Thanh toán b ng ti n m t.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nguyên t c đ a lý • D a trên sự khác bi t về chi phí v n t i. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.000 đ ng… • ………………………. thanh toán nhanh – Chi t kh u theo số lư ng • Kích thích NTD mua nhi u hơn khi chi t kh u theo số lư ng • Chi phí SX.. mà phụ thu c vào …………… ……………………………………. • T o ra l i nhu n cao cho DN. Chi n lư c giá trong giai đo n tăng trư ng và chín mu i IV. tăng khả năng th a mãn KH.990.… IV. ………………………………………. Pham Van Chien. ……………………….M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng • ………………………. ……………………………………….. IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá theo tâm lý khách hàng Đ nh giá theo con số lẻ • Wave Alpha: 11. 2010 IV.

2010 IV. chi phí s n xu t tăng… • DN nên khéo léo tăng giá – Tách r i s n ph m kh i d ch v kèm theo.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Tăng giá • Do thuế tăng. Basic Marketing Pham Van Chien. các d ch v cho KH Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình M t số chi n lư c giá đ c bi t Đ nh giá theo mùa v Chi n lư c giá theo giá tri ̣ cảm nh n c a ngư i mua Đ nh giá hủy di t Hanoi.IV. c t gi m d ch v – Gi m chi t kh u – Gi m ch t lư ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Gi m giá • Nguyên nhân ti n hành gi m giá – S n xu t dư th a – Thị ph n suy gi m – Mu n th ng tr thị trư ng nhờ Chi phí th p IV. 2010. l m phát. 2010 7 . tính năng s n ph m – Thay đ i bao gói s n ph m • Gi m giá ẩ n hình – Tăng thêm các ưu đãi.

. 2010 I.. Right ……. Xây d ng hình nh c a doanh nghi p. 2010 Basic Marketing • ………………………. 1 2 3 4 4R – Right …………. M c đích 2. Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH PHÂN PH I I II M c đích và yêu c u c a chính sách phân ph i Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Các trung gian trong kênh phân ph i Chi n lư c phân ph i Bài gi ng III IV Marketing qu c tế Chương 6: Chính sách phân ph i Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. 2010 1. Ch c năng Basic Marketing Pham Van Chien... Right …………………… Basic Marketing Pham Van Chien. M c đích Khái ni m M c đích c a chính sách phân ph i Yêu c u c a chính sách phân ph i Phân ph i hàng hóa là toàn b các ho t đ ng đ đưa s n ph m t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng ho c ngư i s d ng. Cung c p thông tin và nh n ph n h i. Right …… . Chuy n giao quy n s h u t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng.. Các ho t đ ng Marketing liên quan đ n quá trình phân ph i bao g m: • ……………………….………………………… …….c u. • chia s r i ro. Yêu c u M c đích Cân b ng cung . 2010 1 .edu.………………………… …….M c đích và yêu c u 1.vn Basic Marketing Pham Van Chien.

Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là kênh phân ph i ch bao g m …………. …………... Chien.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Phương th c phân ph i và kênh phân ph i 1. trên website c a nhà phân ph i… 2.. Basic Marketing Pham Van Chien.. • Bán hàng qua h th ng c a hàng c a nhà s n xu t Pham Van Chien.... …………... v th i gian. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van …………..Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Phương th c phân ph i Kênh phân ph i Basic Marketing Pham Van Chien... …………. …………. 2010 1. • VD: hàng bán qua c a hàng t p hóa. Phương th c • Bán hàng đ n t n h gia đình • Bán hàng qua thư đ t hàng • Bán hàng qua h th ng vi n thông Basic Marketing Ưu đi m • Không ph i đ u tư ngu n l c vào ho t đ ng phân ph i Basic Marketing Pham Van • …………. …………. …………. …………. 2010 …………. …………. …………. ………….. Ch c năng C t gi m và ki m soát chi phí m t cách t i ưu T o ra các giá tr /ti n ích/l i ích (utilities): v không gian. Chien. ………….. Kênh phân ph i là ………………………………………………………… tham gia lưu chuy n lu ng hàng hóa t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng. ………….... ………….. h th ng các siêu th .. 2010 II. • …………. các đ i lý. ………….. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là ho t đ ng phân ph i hàng hóa tr c ti p t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng …………………………… • VD: Bán t i c a hàng gi i thi u SP c a công ty.. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i gián ti p Khái ni m: • Phương th c phân ph i gián ti p là phân ph i hàng hóa ………….3. website c a NSX… Phương th c phân ph i là …………………………………………… t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng. 2010 2 . Ưu đi m • Ch đ ng quy t đ nh lư ng hàng hóa phân ph i • …………. máy bán hàng t đ ng.. II. v thông tin & xúc ti n và v giao d ch. ………….. ………….

– Ho t đ ng qu n lý ph c t p III. Kênh phân ph i i v i hàng tiêu dùng Kênh 0: NSX ► NTD K. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. c p 3: NSX ► Đ i lý/Môi gi i ►NBB ► NBL ► NTD i v i hàng công nghi p Kênh 0: NSX ► Doanh nghi p mua K. …………. Các trung gian trong kênh phân ph i III. …………... c p 2: NSX ► Đ i di n ► Nhà phân ph i CN ► DNM Basic Marketing Pham Van Chien. • DN không ph i chia s l i nhu n 2. ………….. Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p Kênh ng n • Khái ni m: – Kênh ng n hay còn g i là kênh phân ph i c p m t bao g m ho t đ ng bán hàng …………. c p 1: NSX ► Đ i di n ho c Nhà phân ph i CN ► DNM K. …………. …………... …………. • DN ch đ ng trong ho t đ ng phân ph i • DN quan h tr c ti p v i khách hàng • …………. • Ưu đi m – V n t n d ng đư c nh ng ưu đi m c a ………….. …………. …………. c p 2: NSX ► NBB ► NBL ► NTD K. gi m b t nhân Pham Van Chien. ………….. 2010 3 .. – Gi m b t m t ph n ch c năng lưu thông... ………….. …………... v n đ u tư vào phân ph i 2. Đ i lý Agent Xúc ti n mua bán hàng hóa... Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p (ti p) Ưu đi m • …………..Pham Van Chien.. …………. …………. …………. ………….... Bán buôn Wholesaler W Bán l Retailer Bán cho …………... Basic Marketing Như c đi m Basic Marketing • Qu n lý r t ph c t p... 2. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien. ………….... ………….. ………….. ………….... 2010 • Ưu đi m – …………. …………. …………... …………... …………. ………………….. – Ho t đ ng phân ph i linh ho t – Kh năng th a mãn nhu c u c a th trư ng cao • Như c đi m Basic Marketing – Nhà s n xu t không ti p xúc tr c ti p v i khách hàng nên ………….2. …………. …………... Các trung gian trong kênh phân ph i …………. …………. …………. …………. Môi gi i Broker B A R i di n cho …………. …………... …………. c p 1: NSX ► NBL ► NTD K. …………. 2010 l c. 2010 …………... …………. Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p (ti p) Kênh dài • Khái ni m: – Là kênh phân ph i bao g m ………….... đ u tư nhi u v n Pham Van Chien. …………. ………….... l2010 và nhân c • …………. ………….

. nhưng Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. Ngư i bán l Ưu đi m • Có …………. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i đ i lý Đ c đi m • Th c hi n ch c năng …………. l i nhu n là hoa h ng do bên mua ho c bên bán tr • …………... • Nh y bén v i nh ng bi n đ ng c a th trư ng • Kh năng an toàn trong kinh doanh cao hơn so v i …………... đ i v i nhà s n xu t.. quy n s h u đ i v i hàng hóa • …………. 2010 Chi n lư c phân ph i đ c quy n Chi n lư c phân ph i ch n l c Chi n lư c phân ph i t p trung 4 . Các trung gian trong kênh phân ph i III. Các trung gian trong kênh phân ph i III. Basic Marketing Pham Van Chien.. • ………….. quy n s h u đ i v i hàng hóa • Quy mô kinh doanh nh . 2010 III.. a. …………. quy n quy t đ nh giá bán ho c mua s n ph m Basic Marketing Ngư i môi gi i Đ c đi m • …………. Basic Marketing Pham Van Chien... 2010 III. 2010 …………. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i bán buôn Ưu đi m • Đư c tr giúp v m t tài chính • Thu đư c hi u qu cao do ………….Chi n lư c phân ph i Câu h i: M t c a hàng ti n l i có bán các s n ph m c a Vinamilk và hư ng hoa h ng trên doanh s bán. …………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. không quy t đ nh t i giá bán s n ph m. …………...III.. Như c đi m • Nhà bán buôn thư ng có xu hư ng …………... là ……. C a hàng c a Công ty b.. …………. ………….. ………….... Như c đi m • DN không th t n d ng đư c …………. ………….. • Ít ti p c n v i ngư i tiêu dùng cu i cùng nên …………. Đ i lý c a Công ty c. Nhà bán l c a Công ty d. …………. tham gia c nh tranh mua bán trên th trư ng • …………. quy n đ nh đo t hàng hóa • L i nhu n là ti n hoa h ng môi gi i NSX ph i gánh ch u r i ro thương m i. …………. …………... …………. …………. Đáp án b và c Basic Marketing Pham Van Chien... …………. …………. Các trung gian trong kênh phân ph i IV.

...... • Áp d ng khi nhà s n xu t mu n duy trì ph n l n …………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien... sang chi n lư c phân ph i ……….. m t hay nhi u kênh.IV. Ngư i bán l c. công ty c g ng đưa ………….. …………. ………….... …………. doanh nghi p s …………. ………….. 2010 Đ c đi m • Thư ng áp d ng đ i v i …………. Đ c đi m • Thư ng đi kèm v i ho t đ ng …………. 2010 IV..Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i đ c quy n Khái ni m • Là chi n lư c phân ph i trong đó doanh nghi p l a ch n …………. Ngư i bán buôn d. …………. • Chi n lư c này giúp tôn t o hình nh c a doanh nghi p • Áp d ng ph bi n trong các ngành …………... Ngư i đ i lý b. …………. quy mô và tính ch t h th ng phân ph i mà nhà s n xu t s d ng đ lưu chuy n s n ph m c a mình đ n tay ngư i tiêu dùng cu i cùng.. …………. …………. …….. Ngư i môi gi i e. • M c đ ki m soát th trư ng cao hơn trong khi ti t ki m chi phí hơn …………. …………. Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i Câu h i: Ch c năng ch y u c a …… là xúc ti n vi c mua bán hàng hóa trên th trư ng. ………….. • Thư ng sử dụng đ i v i …………. ………….. s lư ng đi m bán và lo i trung gian s d ng. các thành ph n trung gian trên th trư ng tham gia phân ph i.. Đáp án a và d Basic Marketing Pham Van Chien.. ph c v cho ho t đ ng phân ph i hàng hóa trên th trư ng... IV.Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i t p trung Khái ni m • Còn g i là chi n lư c phân ph i m nh. a.. ………….... ………….. Đ c đi m • Giúp doanh nghi p phát tri n m i quan h v i …………... ……… m t s trung gian phù h p nh t. …………. IV. …………. Cũng có th coi chi n lư c phân ph i là các quy t đ nh v phương th c và kênh phân ph i: tr c ti p hay gián ti p. …………. …………. …………. ………… • Trung gian đ c quy n không đư c phép bán hàng …………. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien.. IV. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. làm cho cung c u trên th trư ng g p nhau. …………. đ dài m i kênh.Chi n lư c phân ph i Câu h i: Các nhà s n xu t thư ng có xu hư ng chuy n t phân ph i…………và phân ph i ……….. ………….Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i ch n l c Khái ni m • Là phương th c phân ph i trong đó.. 2010 5 . b ng cách s d ng ………….Chi n lư c phân ph i Khái ni m Chi n lư c phân ph i là t p h p các quy t đ nh v cơ c u. 2010 IV. Basic Marketing Pham Van Chien..

6 .Chi n lư c phân ph i ánh giá tài chính các ho t đ ng phân ph i IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i ánh giá các phương ti n v n chuy n Phương ti n Th i gian T ns Đ tin c y Đa d ng hàng hóa Đa d ng đ a đi m Cư c phí 6% 10% V n chuy n ra ngoài khu v c Bao gói ư ng s t Đư ng th y Chi phí hành chính 46% 26% X lý đơn hàng Đư ng b Lưu kho Duy trì hàng d 3%4% 5% tr Đư ng ng Ti p nh n và b c x p hàng Đư ng không Basic Marketing Pham Van Chien. 2010. 2010 Hanoi.IV.

.CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH XÚC TI N VÀ H TR KINH DOANH I M c đích c a chính sách xúc ti n Bài gi ng II Các chi n lư c xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Marketing căn b n Chương 7: Chính sách xúc ti n và h trợ kinh doanh III Các công c th c hi n Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.. c đi m Khách hàng m c tiêu c a chi n lư c kéo là ………….. Công c ch y u là: …………... Chi n lư c kéo Khái ni m Chi n lư c kéo là chi n lư c …………. …………. …………. …………. ………………. ………….vn Basic Marketing Pham Van Chien.Các chi n lư c xúc ti n Chi n lư c kéo T o l i th c nh tranh cho doanh nghi p Chi n lư c đ y Truy n đ t thông tin v DN và SP đ n KH Basic Marketing Pham Van Chien... …………. …………. 2. 2010 ………….. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien.. ………….. M c tiêu c a chi n lư c này là tác đ ng tr c ti p đ n ngư i tiêu dùng khi n cho h ………….. 2010 1 . ………… DN ph i s d ng các công c Marketing như: …………. Chi n lư c đ y Khái ni m Là chi n lư c xúc ti n trong đó DN s d ng …………...edu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 1. ………….. …………. 2010 I. ………….. đ bán s n ph m c a DN mình c đi m M c đích c a chi n lư c đ y là xúc ti n kinh doanh đ i v i ………….…... ………….... ………….M c đích Đ y m nh tiêu thụ hàng hóa II.. Basic Marketing Pham Van Chien. …………. …………...

Qu ng cáo Khái ni m (d th o lu t QC) Phương án 1: Qu ng cáo là gi i thi u đ n công chúng v ho t đ ng kinh doanh hàng hoá. So sánh chi n lư c kéo và chi n lư c đ y Gi ng nhau Đ u là chi n lư c xúc ti n kinh doanh Khác nhau Đ i tư ng mà …………. 2010 2 . Qu ng cáo thư ng đưa thông tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng như truy n hình. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. tin tư ng r i ti n t i mua s n ph m đó Qu ng cáo giúp xây d ng hình nh doanh nghi p 1. Phương án 2: Qu ng cáo là ho t đ ng xúc ti n thương m i c a thương nhân đ gi i thi u v i khách hàng v ho t đ ng kinh doanh hàng hóa. Đ i tư ng c a …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Qu ng cáo là vi c s d ng các phương ti n không gian và th i gian đ truy n tin đ nh trư c v s n ph m hay th trư ng cho ngư i bán l hay ngư i tiêu th Basic Marketing Pham Van Chien.. thuy t ph c ngư i tiêu dùng v s n ph m đ h quan tâm.3.. ti p th … Công c c a …………. • Phát thanh • Internet Basic Marketing Pham Van Chien. hư ng t i là ngư i tiêu dùng cu i cùng. là trung gian phân ph i Công c …………. d ch v ( bao g m d ch v có m c đích sinh l i và d ch v không có m c đích sinh l i). Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n nghe nhìn • Truy n hình.. 2010 III. 2010 1. báo chí… M c đích c a qu ng cáo là thông báo. 2010 III.Các công c th c hi n 1 2 3 4 Basic Marketing Pham Van Chien.Các công c 5 6 7 1.. s d ng ch y u là qu ng cáo. Qu ng cáo M c đích Qu ng cáo là m t thông đi p đư c đáp l i. ch y u thông qua nh ng ưu đãi dành cho nhà phân ph i. d ch v c a mình. Basic Marketing Pham Van Chien.

l ch qu ng cáo 1. và CH NG CÓ NÉT KHÁC BI T Basic Marketing Pham Van Chien.Quan h công chúng 2. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo khác • B ng các s ki n kỳ l • Trên các s n ph m khác Basic Marketing Pham Van Chien. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo di đ ng • Qu ng cáo trên phương ti n giao thông • Qu ng cáo trên các đ v t: Áo. PR . Mũ… 1. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n in n • Báo chí • Catalogue. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. PR . 2010 2. nhưng có nét KHÁC BI T ! N u s n ph m c a b n KHÔNG TIÊN PHONG. 2010 1. t rơi. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.1.Quan h công chúng N u s n ph m c a b n là TIÊN PHONG trong ngành ! N u s n ph m c a b n không tiên phong. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo ngoài tr i • H p đèn qu ng cáo • Đèn màu • Bi n qu ng cáo đi n t • Pa-nô qu ng cáo • … Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3 .

2010 Câu h i L a ch n y u t không ph i là công c c a ho t đ ng quan h công chúng: a. Quan h công chúng là nh ng bi n pháp kích thích nhu c u c a ngư i tiêu dùng …………. Phi u mua hàng gi m giá c... Qu ng cáo b. T ch c t t các s ki n.. Quan h công chúng Các công c Các s trong PR 2. Khuy n mãi c. 2010 2. Không có đáp án Basic Marketing Pham Van Chien.. Quan h công chúng d. ………….. Quan h công chúng Các n i dung cơ b n c a ho t đ ng PR …………. c ng đ ng. Quan h công chúng Vai trò c a PR Tr giúp DN tung ra s n ph m m i H tr cho vi c đ nh v l i s n ph m đo n chín mu i giai Gây nh hư ng t i m t nhóm khách hàng m c tiêu c th B o v nh ng s n ph m đang g p r c r i v i công chúng trên th trư ng Xây d ng nh ng hình nh v DN Basic Marketing Pham Van Chien.cola Vi t Nam đang b nghi ng v lô s n ph m nư c cam Fan-ta không đ m b o ch t lư ng. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các lo i n ph m ki n văn hóa – th thao Các bài phát bi u T ch c h i ngh khách hàng …………. Các bài phát bi u e. Khuy n mãi k t h p h i ch tri n lãm e. ………….2.. Quan h công chúng Khái ni m Công chúng là b t c nhóm ngư i nào có m i quan tâm hay nh hư ng hi n t i ho c ti m năng đ n kh năng đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p. Các s ki n văn hoá-th thao d. H i ngh khách hàng f. doanh nghi p nên s d ng công c nào đ l y l i lòng tin v i khách hàng? a.. Không có đáp án đúng Câu h i Trư ng h p doanh nghi p Coca. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. 2.. …………. ………….. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các lo i n ph m b. …………. Các ho t đ ng tài tr Các ho t đ ng phi thương m i tr c ti p v i khách hàng. ………….. …………. 2010 4 . …………..

2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Pham Van Chien. H i ch tri n lãm thương m i Phân lo i H i ch tri n lãm t ng h p H i ch tri n lãm chuyên ngành H i ch tri n lãm đ nh kỳ H i ch tri n lãm không đ nh kỳ Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 5. d ch v nh m m c đích thúc đ y. 2010 3. kích thích mua bán hàng hóa nh m tăng nhanh nhu c u v s n ph m. Bán hàng cá nhân Khái ni m Bán hàng cá nhân là công c c a chi n lư c xúc ti n trong đó nhân viên bán hàng s tr c ti p g p g . (Lu t thương m i năm 2005. tài li u Đ a đi m c a hàng… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing 6. Văn minh thương m i Khái ni m Văn minh thương m i th hi n qua t t c các ho t đ ng c a doanh nghi p nh m tho mãn ngày càng t t hơn nhu c u đa d ng c a khách hàng Th hi n: Tr s làm vi c Phong thái làm vi c c a nhân viên Hình th c văn b n. tri n lãm thương m i là ho t đ ng xúc ti n thương m i đư c th c hi n t p trung trong m t th i gian và t i m t đ a đi m nh t đ nh đ thương nhân trưng bày. Xúc ti n mua bán Khái ni m Xúc ti n mua bán là nhóm công c truy n thông s d ng h n h p các công c c đ ng. thuy t ph c khách hàng mua s n ph m c a DN Quy trình bán hàng cá nhân Bư c 1: Đi u tra và đánh giá Bư c 2: Chu n b Bư c 3: Ti p c n khách hàng Bư c 4: Trình bày và gi i thi u s n ph m Bư c 5: X lý các th c m c c a khách hàng Bư c 6: K t thúc Bư c 7: Ki m tra Basic Marketing Pham Van Chien. gi i thi u hàng hoá. H i ch tri n lãm thương m i Khái ni m H i ch . h p đ ng d ch v .3. 2010 5 . m c 4) c đi m Quy t đư c m t lư ng khách hàng l n Đánh giá nhanh ph n ng c a ngư i tiêu dùng Trưng bày và gi i thi u s n ph m Đánh giá đ i th c nh tranh 3. tìm ki m cơ h i giao k t h p đ ng mua bán hàng hoá. H i ch tri n lãm thương m i Quy trình tham gia h i chợ tri n lãm TM 4. 2010 Bư c 1: Xác đ nh và đánh giá các h i ch tri n lãm Bư c 2: Quy t đ nh h i ch s tham gia Bư c 3: Xác đ nh m c tiêu khi tham gia h i ch tri n lãm qu c t đó Bư c 4: Nghiên c u v khách tham quan Bư c 5: Nghiên c u d li u v h i ch Bư c 6: L p k ho ch tham gia h i ch Basic Marketing Pham Van Chien. đi u 129.

C nh tranh lành m nh • 7. 30% do không đáp ng đư c nhu c u và mong đ i c a ngư i tiêu dùng. 2010 6. công khai.. …………... 6 . …………. Basic Marketing Pham Van Chien. xúc ti n mua bán và bán hàng cá nhân đ đi đ n bán hàng tr c ti p không qua trung gian.6. …………. Các công c Catalog Thư tr c ti p Marketing qua đi n tho i Marketing tr c ti p trên truy n hình Marketing tr c ti p trên truy n thanh.. …………. Không l m d ng lòng tin • 6. Các chương trình may r i • 7. Hỗ trợ khách hàng • 4.. khi phân tích nh ng nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a các s n ph m m i tung ra trên th trư ng. 2010. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 M c gi m giá • Quy đ nh: <= 50% m c giá ngay trư c khi gi m DN: …………. minh b ch • 2. T ng quà • 3.. Không đư c khuy n mãi thu c ch a b nh Pham Van Chien. Dùng th hàng m u mi n phí • 2. Chương trình văn hóa.. NHÀ NƯ C – DOANH NGHI P Th i h n gi m giá • Quy đ nh: < 90 ngày/năm... ………….. Gi m giá • 4. T ng phi u mua hàng • 5. gi i trí. …………. t p chí. Phi u d thi • 6. …………. 30% do không có đ chương trình qu ng cáo và khuy n m i phù h p.. 2010 Hanoi. ………….. T ch c chương trình khách hàng thư ng xuyên • 8. ngh thu t. Xúc ti n mua bán Nguyên t c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1. Ch t lư ng s n ph m • 5.. …………. Xúc ti n mua bán Các hình th c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1.. Marketing tr c ti p Khái ni m Marketing tr c ti p c g ng k t h p c 3 y u t là qu ng cáo. Không phân bi t đ i xử • 3. 7. con s th ng kê đã ch ra: 30% do đ nh v th trư ng sai.. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. Xúc ti n mua bán Khuy n mãi. 2010 Basic Marketing 6. E-marketing Basic Marketing Pham Van Chien. 45 ngày/đ t DN: …………. 10% do kênh phân ph i y u. …………. 2010 T i M và Tây Âu. Giá tri ̣ hàng khuy n mãi • Quy đ nh: <=50% giá tri ̣ hàng hóa Gi i thư ng “ o” • …………. …………. Trung th c.

Ph i h p hành đ ng gi a các bộ ph n ch c năng trong doanh nghi p m c t t nh t.vn Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 2. Nh n th c đ y đủ và kịp th i đi m m nh và đi m y u c a mình I. 2010 I. khả năng và ngu n l c c a doanh nghi p nh m đ t hi u qu kinh doanh cao nh t.Khái quát chung I. Basic Marketing Pham Van Chien. tài chính. T m quan tr ng Giúp doanh nghi p nh n bi t nhanh chóng và t n d ng các cơ h i kinh doanh.edu. nhân l c) cho các m c tiêu và theo ti n độ đã xác đ nh. chủ đ ng có phương án đ i phó v i nh ng tác đ ng b t l i từ môi trư ng. 2010 I. Khái quát chung 2.Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Khái quát chung Trình tự kế hoạch hóa Bài gi ng Marketing căn b n Chương 8: K ho ch hóa chi n lư c marketing N i dung chính c a m t b n kế hoạch marketing Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. 2010 1 . Khái ni m 1 Khái ni m 2 T m quan tr ng 3 Phân lo i Kế hoạch hóa chi n lư c marketing là toàn bộ hoạt đ ng xây d ng và th c hi n kế ho ch d a trên sự k t h p hài hòa gi a tình hình thị trư ng và môi trư ng kinh doanh v i m c tiêu. T m quan tr ng Phân bổ có hi u qu các ngu n l c (s n xu t.

. 2010 II. ô bò s a hay ti n m t. Trình tự kế hoạch hóa Quy trình IPAC I Information Kế hoạch hóa trung h n: Từ 1 đ n 4 năm (Kế hoạch năm. …………. báo di n bi n c a môi trư ng kinh doanh L p b ng t ng h p đ đánh giá các y u t môi trư ng kinh doanh Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i Kế hoạch hóa dài h n: Từ 5 năm trở lên (Kế hoạch 5 năm.. L p kế hoạch (Planning) 4 tr ng thái khác nhau đ i v i m i SBU: Ô d u h i. II.. Trình tự kế hoạch hóa 2.I. …………. 2010 II.. 2010 2 . tháng…) A Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. S d ng mô hình BCG (Ma tr n tăng trư ngth ph n). m c tiêu đ n năm 20xx…) II. ………….... Trình tự kế hoạch hóa 1. ………….. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ô chú chó. hay đơn v kinh doanh chi n lư c (Strategic Business Unit) (SBU là ………….. …………. Ho t đ ng KD có tri n v ng l n v l i nhu n và tăng trư ng …………. 2010 Basic Marketing Control C K ho ch hóa P Planning Action Pham Van Chien. …………. …………. …………. L p kế hoạch (Planning) Căn c vào vi c đánh giá và l a ch n tr ng đi m kinh doanh... …………... DN thâm nhâp TT khi trên TT ………….... Ho t đ ng kinh doanh đòi h i nhi u v n đ u tư: nhà xư ng. mà doanh nghi p nên t p trung ngu n l c đ đ u tư.. Trình tự kế hoạch hóa Ô d u h i: Ho t đ ng kinh doanh trên TT …………. Thu th p thông tin (Information) Xác đ nh nhu c u thông tin Xây d ng h th ng thu th p và x D lý thông tin II. …………. d a vào 2 tiêu chí: …………. Trình tự kế hoạch hóa 2.. …………. Khái quát chung 3. máy móc. ô ngôi sao. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. thi t b …. phát tri n và khai thác). ch tiêu 2 năm…) Kế hoạch hóa ng n h n (dư i 1 năm) (Kế hoạch quý.

Ki m tra và đi u ch nh (Control) ánh giá di n bi n trên th trư ng. …………. 2010 II.. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. đ i v i m i SBU. …………. Là lĩnh v c KD ………….II. Trình tự kế hoạch hóa 4.. òi h i ít v n đ u tư nhưng l i nhu n không cao vì v y DN nên ………….. giá. nhưng ho t đ ng này đòi h i ít v n đ u tư và ti p t c s n sinh ra nhi u l i nhu n 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. II. k p th i và tăng kh năng thích nghi c a doanh nghi p đ i v i môi trư ng kinh doanh c a mình. 2010 ………….. Duy trì liên t c h vi c thu th p thông tin đ n m đư c m t cách h th ng nh ng ph n h i cùng các thông tin m i nh t t th trư ng.. ………….. lĩnh v c hay ngành ngh kinh doanh c a mình. đ i chi u k t qu đ t đư c v i m c tiêu đ ra. Tổ ch c th c hi n (Action) Phân b các ngu n l c m t cách t i ưu theo khu v c th trư ng. xúc ti n) đã đ ra trong k ho ch. Trình tự kế hoạch hóa II.. 2010 3 . cho t ng th i kỳ. K t h p gi a ki m tra đ nh kỳ và ki m tra đ t xu t đ ng phó linh ho t. Trình tự kế hoạch hóa II. ………….. trên cơ s các m c tiêu và có nh ng đ nh hư ng ưu tiên rõ ràng. phân ph i. t đó đi u ch nh l i k ho ch ban đ u cho phù h p v i kh năng và ngu n l c th c t c a doanh nghi p. Ô chú chó: Là lĩnh v c KD …………. Basic Marketing Pham Van Chien. Xây d ng chương trình hành đ ng th ng nh t và k ho ch th c hi n chi ti t. Th c hi n các chính sách (s n ph m.. …………. Trình tự kế hoạch hóa 2. c th . L p kế hoạch (Planning) DN c n có đánh giá đ y đ và k p th i cân đ i l i danh m c s n ph m. nhưng th ph n ………….. th ph n l n DN có l i th v c nh tranh và cơ h i phát tri n Ho t đ ng KD này có Ô bò s a hay ti n m t: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành ……. II. Basic Marketing Pham Van Chien. T o s ph i h p đ ng b gi a các b ph n trong DN.. Trình tự kế hoạch hóa Ô ngôi sao: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành cao. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. cũng như gi a doanh nghi p v i các đ i tác c a mình. Trình tự kế hoạch hóa 3.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

N i dung chính c a m t kế hoạch marketing G m 8 ph n cơ b n: Tóm lư c chung G m 8 ph n cơ b n: Chi n lư c Marketing (…………. 2010. ………….. phân đ nh trách nhi m.. ………….(môi trư ng. …………. tình hình kinh doanh c a DN) …………. 2010 Hanoi..III. 2010 …………. 2010 Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Nh ng lưu ý Tình hình bi n đ ng c a môi trư ng nh hư ng đ n t t c các bư c KHH Marketing v i nh ng m c đ khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p... 4 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.... …………. ………….) Chương trình hành đ ng c th (t ch c. ………….. th ph n. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien. Nh ng lưu ý Thích nghi v i môi trư ng và th c s hư ng t i khách hàng – nh ng ngư i tr c ti p quy t đ nh s thành b i c a DN. và là nh ng giám kh o công b ng nh t ch m đi m “bài thi” Marketing c a các DN – chính là chìa khóa đưa DN t i thành công trong kinh doanh... ti n đ và th i h n) D toán l i l …………. ph i h p ho t đ ng. l i nhu n…) Basic Marketing Pham Van Chien. Các m c tiêu đ ra (doanh s . …………... …………. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien. …………. …………. th trư ng. Không t n t i m u k ho ch Marketing hoàn h o mà khi xây d ng KH Marketing. …………. c nh tranh.. các DN đ u ph i căn c vào tính kh thi và m c đ phù h p v i môi trư ng và th trư ng. N i dung chính c a m t kế hoạch marketing III..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->