THÔNG TIN GI NG VIÊN

Ph m Văn Chi n
Gi ng viên Marketing Qu c t Khoa Kinh t & Kinh doanh qu c t Hand phone: 0945 6666 75 Email: chienpv@ftu.edu.vn

Bài gi ng

Marketing căn b n
Basic Marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Tài li u tham kh o
Giáo trình
1. TRƯ NG ĐHNT, [2000], Giáo trình marketing lý thuy t, NXB Giáo d c

N i dung môn h c
Chương 1: Khái quát chung về marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Chương 3: Nghiên c u th trư ng Chương 4: Chính sách s n ph m Chương 5: Chính sách giá Chương 6: Chính sách phân ph i Chương 7: Chính sách xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Chương 8: Kế hoạch hóa marketing

Tài li u tham kh o
2. PHILIP KOTLER, [2007], Marketing căn b n, NXB Lao đ ng - xã h i

Tài li u tham kh o thêm
3. TRƯ NG ĐHNT, [2008], Giáo trình marketing qu c t , NXB LĐ-XH 4. T p chí marketing (Hi p h i marketing Vi t Nam).

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Chương 1: Khái quát chung v marketing căn b n

I- Khái ni m marketing
Đ nh nghĩa marketing

Khái ni m marketing

1

Quá trình phát tri n c a marketing

2

B n ch t c a marketing

M c tiêu và ch c năng c a marketing

3

Các khái ni m cơ b n trong marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 1
(Hi p h i marketing M – AMA, 1960)

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

“Marketing là ho t đ ng c a doanh nghi p nh m hư ng các lu ng hàng hóa từ ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng”.

Gi i h n: Trong tiêu thụ sản ph m.

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)
• Khái ni m s n ph m đư c mở r ng Hàng hóa, D ch v , Ý tư ng • Bao trùm toàn bộ hoạt đ ng - Xác đ nh s n ph m - Xác đ nh giá - Phân ph i - Xúc ti n

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.
Basic Marketing

“Marketing

m t

d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)

“Marketing là m t d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

• Không gi i h n lĩnh v c áp d ng Kinh doanh, Chính tr , Qu c phòng, Giáo d c... • Nh n m nh vi c nghiên c u nhu c u c a con ngư i trư c khi s n xu t (Quan đi m marketing hi n đ i)

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

2

1.

nh nghĩa marketing

2. B n ch t c a marketing
Là quá trình có đi m b t đ u nhưng không có đi m k t thúc.

Tóm l i, marketing là t ng th các ho t đ ng c a doanh nghi p hư ng t i th a mãn, g i mở nh ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng trên th trư ng đ đ t đư c các m c tiêu kinh doanh c a mình.

Mô hình IPAC

I

Information

Control

C

Marketing

P

Planning

A
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

Action
Pham Van Chien, 2010

2. B n ch t c a marketing
Marketing b t đ u b ng vi c nghiên c u th trư ng, phát hi n nhu c u và cung c p hàng hóa th a mãn nh ng nhu c u đó Marketing giúp doanh nghi p theo đu i l i nhu n t i ưu chứ không ph i l i nhu n t i đa. L i nhu n t i ưu: Là m c l i nhu n cao nh t đ t đư c trong khi v n thõa mãn các m c tiêu kinh doanh khác. Là s tác đ ng tương h nh t. gi a hai m t c a m t quá trình th ng

3. Các khái ni m cơ b n trong marketing
Giao d ch Nhu c u

Trao đ i

Th trư ng

Ư c mu n

- Th a mãn nhu c u hi n t i. - G i mở nhu c u ti m năng
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

S n ph m

Lư ng c u
Pham Van Chien, 2010

3.1 Nhu c u (Needs)
Nhu c u là gì? Theo Philip Kotler: “Nhu c u là c m giác thi u h t m t cái gì đó mà con ngư i c m nh n đư c”. Nhu c u là khó n m b t, vi c nghiên c u nhu c u cũng khá khó khăn.

3.1 Nhu c u (Needs)
Phân lo i nhu c u Nhu c u

Nhu c u hi n t i
Là nhu c u thi t y u đã và đang đư c đáp ng trong hi n t i

Nhu c u ti m tàng
ã xu t hi n Xu t hi n r i nhưng do nhi u nguyên nhân mà chưa đư c đáp ng Chưa xu t hi n B n thân ngư i tiêu dùng cũng chưa bi t đ n

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3

3.1 Nhu c u (Needs)
Mô hình tháp nhu c u c a Maslow
Tự kh ng đ nh ư c tôn tr ng Tình c m xã h i An toàn Tâm sinh lý

3.1 Nhu c u (Needs)
K t lu n: H c thuy t nhu c u c a Maslow

5 4 3 2 1
Pham Van Chien, 2010

Nhu c u c a con ngư i phát tri n từ th p đ n cao, từ đơn gi n đ n ph c t p. Khi các nhu c u cơ b n đư c th a mãn, thì m i n y sinh các nhu c u c p b c cao hơn. Sự phân đ nh nhu c u vào các c p b c còn tùy thu c vào b i c nh xã h i. M c độ thỏa mãn nhu c u c a m i ngư i là khác nhau.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

3.2 Ư c mu n (Wants)
Ư c mu n là gì? Theo Philip Kotler: “Ư c mu n là m t nhu c u có d ng đ c thù,
tương ng v i trình độ văn hóa và nhân cách c a cá th ”.

3.2 Ư c mu n (Wants)
Nhu c u đã đa d ng d ng hơn. Ư c mu n càng đa

Các y u tố ảnh hư ng đ n ư c mu n:
- Văn hóa - Cá tính c a ngư i tiêu dùng - Trình độ của ngư i tiêu dùng - Thói quen tiêu dùng…
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Khi con ngư i g n nhu c u v i m t s n ph m c th ,khi đó ngư i ta có ư c mu n
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

3.3 Lư ng c u (Demands)
Lư ng c u là gì? “Lư ng c u là ư c mu n b gi i h n b i khả năng thanh toán”. R t hay nh m l n: NHU C U LƯ NG C U - Lư ng c u là k/n kinh t , lư ng hóa đư c - Nhu c u là k/n tâm sinh lý

3.4 S n ph m (Products)
S n ph m là gì? “S n ph m là t t c nh ng gì có th th a mãn
đư c nhu c u c a ngư i tiêu dùng”.

Không ch gi i h n trong v t th v t ch t - S n ph m h u hình - S n ph m vô hình

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

4

3.4 S n ph m (Products)
Các m c độ thỏa mãn nhu c u c a s n ph m
Nhu c u Nhu c u S n ph m S n ph m S n ph m Nhu c u

3.5 Trao đ i (Exchange)
Khái ni m
“Trao đ i là hành vi nh n đư c m t cái gì đó và cung c p m t v t gì đó đ thay th ”.

Trao đ i là cơ sở t n t i c a marketing Marketing ch t n t i khi mà con ngư i quy t đ nh đáp ng nhu c u c a mình thông qua trao đ i.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Không th a mãn
Basic Marketing

Th a mãn m t ph n

Th a mãn hoàn toàn
Pham Van Chien, 2010

3.5 Trao đ i (Exchange)

3.5 Trao đ i (Exchange)
i u ki n đ trao đ i

1
Tự bảo đ m

2
Ăn xin

3
Chi m đo t

4
Trao đ i

1. Ít nh t ph i có hai bên. 2. M i bên ph i có m t thứ gì đó có giá tr đ i v i bên kia. 3. M i bên ph i có khả năng th c hi n vi c lưu thông và cung c p hàng hóa c a mình. 4. M i bên ph i hoàn toàn đư c tự do trong vi c ch p nh n hay khư c từ l i đ ngh c a bên kia. 5. M i bên ph i tin tư ng vào tính h p lý hay h p ý mu n trong vi c quan hệ v i phía bên kia.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3.6 Giao d ch (Transaction)
Khái ni m
“Giao d ch là m t cu c trao đ i nh ng v t có giá tr gi a hai bên”.

3.6 Giao d ch (Transaction)
i u ki n đ có giao d ch
1. Ít nh t ph i có hai v t có giá tr . 2. Nh ng đi u ki n giao d ch đã đư c th a thu n. 3. Th i gian giao d ch đã đư c n đ nh.

Giao d ch là đơn v đo lư ng cơ b n c a trao đ i.

4.

a đi m th c hi n giao d ch đã đư c th a thu n.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

5

Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Xét v n i dung thu t ngữ marketing: 1970 1905 Phát tri n sang các nư c XHCN Môn marketing l n đ u tiên đư c đưa vào gi ng d y trên thế gi i (Harvard University) Truy n th ng: Có tính ch t ch c năng tiêu thụ. 1957-1958 Basic Marketing Pham Van Chien. Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2. 1908 Hi p h i marketing và qu ng cáo đư c thành l p t i M . 2010 1.Quá trình phát tri n c a marketing 1 Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2 Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Th trư ng không nh t thi t ph i là m t đ a đi m c th . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.3. 1953-1954.7 Th trư ng (Market) Khái ni m “Thị trư ng là nơi có nh ng nhu c u c n đư c đáp ng”. Khi th trư ng bão hòa: Không còn phù h p M t cân đ i cung c u Kh ng ho ng th a Marketing hi n đ i là t t c các ho t đ ng c a công ty. 2010 6 . 1929-1933. về sự thay đ i c a nó trong tương lai g n và xa. 1928 Hi n đ i: Mang tính ch t tri t lý kinh doanh. M c tiêu: Phát hi n ra nh ng nhu c u chưa đư c đáp ng và đ nh hư ng s n xu t vào vi c đáp ng nh ng nhu c u đó. 2010 2. các ho t đ ng này ph i d a trên cơ sở hi u bi t về số c u c a ngư i tiêu dùng. 3 Các quan đi m kinh doanh trong marketing 4 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Marketing truy n th ng u Th kỷ 20 Cu i nh ng năm 1950 Marketing hi n đ i u nh ng năm 1960 M c tiêu: Tiêu thụ b t kỳ lo i s n ph m nào mà doanh nghi p có kh năng s n xu t. II. 2010 Basic Marketing Tri t lý marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 1937-1938. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 2. đ i tên thành AMA 1973 Tổ ch c marketing thương m i đ u tiên đư c thành l p M Basic Marketing Pham Van Chien.

3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n xu t kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s có thi n c m v i nh ng s n ph m đư c bán r ng rãi và giá cả phải chăng. bây giờ c n ph i t o ra m t …(3)… cho m t …(4)… đã đư c nghiên c u trư c. thay vì tìm m t …(1)… đ tiêu thụ m t …(2)….2. vì th mà nh ng ngư i lãnh đ o doanh nghi p ph i t p trung n l c vào hoàn thi n s n xu t và nâng cao hi u qu c a hệ th ng phân ph i”. Gi m chi phí Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n ph m kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s ưa thích nh ng hàng hóa có ch t lư ng cao nh t. S n ph m chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng Basic Marketing Pham Van Chien. Các quan đi m kinh doanh trong marketing Quan đi m hoàn thi n s n xu t Như v y.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n xu t Tình hu ng 1: C U > CUNG DN s cố g ng s n xu t càng nhi u càng t t. S n xu t nhi u hơn S n xu t t t hơn S n xu t theo nhu c u thị trư ng Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m bán hàng Quan đi m marketing Quan đi m Marketing mang tính đ o đ c xã h i Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 3. vì v y doanh nghi p ph i t p trung vào vi c thư ng xuyên hoàn thi n s n ph m”. 2010 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. có tính năng sử d ng t t nh t. 2010 7 . 2010 3. 3. Không nghiên c u s n ph m c a đ i th c nh tranh. Tình hu ng 2: C U < CUNG DN tìm cách gi m giá thành: Tăng NS. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n ph m Ít tính đ n ý ki n khách hàng khi thi t kế sản ph m. ó chính là quá trình phát tri n từ marketing truy n th ng đ n marketing hi n đ i.

3.3 Quan đi m bán hàng 3/2006: Ra đ i “M c đích c a marketing không nh t thi t là đ y m nh tiêu thụ. 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.3 Quan đi m bán hàng 3.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? 1990: Khai sinh Saturn 1998: Hư ng t i dòng xe h ng sang Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m 2007: Saturn Aura Saturn Aura Basic Marketing Pham Van Chien. (Peter Drucker) Cu i 2007: Đóng c a Basic Marketing Pham Van Chien.3 Quan đi m bán hàng K t qu c a quan đi m bán hàng Mang đ n nh ng thành công đáng kể cho DN Sai l m khi đ ng nh t marketing v i bán hàng và qu ng cáo. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. M c đích c a nó là nh n bi t và hi u khách hàng k đ n m c độ sản ph m làm ra s đáp ng V n đ u tư: 1000 t VND đúng th hi u c a khách hàng và tự nó đư c tiêu thụ”.3 Quan đi m bán hàng Quan đi m “Quan đi m bán hàng (quan đi m tăng cư ng n l c thương m i) kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s không mua nhi u hàng hóa c a doanh nghi p n u như doanh nghi p không có nh ng n l c đáng k trong các lĩnh v c tiêu thụ và khuy n mãi”. 2010 3. 2010 9/2006: Hơn 100 CH 8 .2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m General Motors – Hãng xe hàng đ u th gi i su t 78 năm li n 3. Tiêu thụ chı̉ là ph n n i c a núi băng marketing Marketing Basic Marketing Pham Van Chien.

xã h i 3.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.4 Quan đi m marketing T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? Quan đi m “Quan đi m marketing kh ng đ nh đi u ki n ban đ u đ đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p là xác đ nh đư c nhu c u và mong mu n c a các thị trư ng m c tiêu. 2010 3. đáp ng các mong mu n y b ng nh ng phương th c có hi u qu m nh m hơn so v i đ i thủ cạnh tranh” Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien.Quan đi m marketing 3. Basic Marketing Tương tác nh n th c Ngày nay S c ép Trư c 1970 Trư c th chi n II Ngư i tiêu dùng (Th a mãn mong mu n) Basic Marketing S c ép Doanh nghi p (L i nhu n) Pham Van Chien. mong mu n và l i ích c a các th trư ng m c tiêu và thỏa mãn chúng b ng nh ng phương th c có hi u qu hơn (so v i đ i thủ cạnh tranh) đ ng th i giữ nguyên hay c ng c m c sung túc cho ngư i tiêu dùng và cho toàn xã h i”. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.3.4 Quan đi m marketing Phân bi t Quan đi m bán hàng .4 Quan đi m marketing i tư ng quan tâm chủ y u Các phương ti n đ đ t t i m c tiêu M c tiêu cu i cùng Quan đi m bán hàng: T p trung vào nhu c u ngư i bán Hàng hóa N l c thương m i và các PP kích thích Thu l i nhu n nhờ tăng KL hàng bán ra Quan đi m bán hàng bán hàng Quan đi m marketing: T p trung vào nhu c u ngư i mua Nhu c u c a khách hàng m c tiêu Nh ng n ̉ l c t ng h p c a marketing Thu l i nhu n nhờ đ m b o nhu c u NTD Quan đi m marketing Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Pham Van Chien.xã h i kh ng đ nh r ng nhi m v c a doanh nghi p là xác đ nh nhu c u.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c .xã h i Xã h i (M c sung túc c a m i ngư i) Quan đi m “Quan đi m marketing mang tính đ o đ c . 2010 9 . 2010 3.

bi t ngư i.4.M c tiêu và ch c năng c a marketing M c tiêu c a marketing 1. • Đa d ng hóa th trư ng • Đa d ng hóa s n ph m. 2010 10 . hi u h . M c tiêu c a marketing 1 L i th c nh tranh L i nhu n 2 Ch c năng c a marketing M c tiêu 3 Các thành ph n cơ b n trong marketing 4 Basic Marketing Cơ c u tổ ch c b ph n marketing An toàn trong kinh doanh Pham Van Chien. T o ra l i nhu n b ng cách đ m b o th a mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. linh ho t và năng đ ng nh m đáp ng t t nh ng nhu c u luôn thay đ i c a khách hàng. h n chế rủi ro. 1. M c tiêu c a marketing L i nhu n Là thư c đo hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. An toàn nhờ vào vi c phân chia r i ro b ng cách đa d ng hóa. L i th c nh tranh Đư c t o ra trên cơ sở bi t mình. Tri t lý marketing 4. hi u nhu c u c a h và sau đó là cung ng nh ng s n ph m phù h p v i mong mu n c a h . Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. M c tiêu c a marketing An toàn trong kinh doanh Marketing giúp doanh nghi p phân tích và phán đoán nh ng bi n đ i trên thị trư ng N m b t cơ h i. Bài toán chia ph n chi c bánh! Cty A Cty E Công ty D Cty B Cty C Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. Do v y c n ph i có s c sáng t o. Bi t l ng nghe khách hàng. sự m m d o. bi t phát huy đi m m nh c a mình. Tri t lý marketing Các doanh nghi p s luôn ph i thích ng v i m t th gi i luôn thay đ i. 2010 III.

hi u ch nh Xúc ti n Promotion Giá c Price Phân ph i Place Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing 7P trong marketing d ch v Product Promotion Place People Phisical Evidence Process Price Product Promotion Place Price Là t ng s ti n mà ngư i tiêu dùng ph i chi trả đ có đư c s n ph m Là m i ho t đ ng đ s n ph m d đ n tay khách hàng m c tiêu dàng Là m i ho t truy n bá nh s n ph m và m c tiêu mua Basic Marketing đ ng c a công ty nh m ng thông tin v ưu đi m thuy t ph c khách hàng s n ph m đó Pham Van Chien.2. 2010 11 . 2010 3... Ch c năng c a marketing 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing h n h p (Marketing – mix) 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing Là t p h p s n ph m mà công ty cung ng cho th trư ng m c tiêu 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing 1 2 3 4 S n ph m Product Nghiên c u t ng h p về th trư ng Ho ch đ nh chi n lư c kinh doanh Tổ ch c th c hi n chi n lư c Ki m tra. 2010 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing Mix th các Marketing h n h p là sự k t h p c Product Product variety Quality Design Features Brand name Packaging Sizes Services Warranties Place Target market Channels Coverage Assortments Locations Transport thành ph n cơ b n c a marketing nh m đ t đư c nh ng m c tiêu đã đ t ra và đáp đòi h i c a th trư ng m c tiêu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ng đư c Price List price Discounts Allowances Payment period Credit terms Promotion Sales promotion Advertising Public relations . Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. đánh giá.

dễ phân công.Như c đi m: Dễ quản lý. 2010 Mô hình này thích h p v i các doanh nghi p cung c p s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau. s n ph m. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Quá trình phát tri n quan đi m v vai trò của marketing trong công ty 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing M i m t công ty v i nh ng đ c đi m v trư ng và chi n lư c kinh doanh riêng s ch c bộ ph n marketing riêng. 2010 12 . th có cách th c t Có 5 mô hình sau thư ng đư c sử dụng: Marketing S n xu t Tài chính Nhân sự Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo đ a lý TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo và khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ Bộ ph n Ng / c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ toàn qu c Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i . 2010 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ch c năng TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. Kém hi u qu khi s n ph m và thị trư ng gia tăng Khu v c A Khu v c B Khu v c C Mô hình này áp d ng cho các công ty tiêu thụ sản ph m trên ph m vi r ng Basic Marketing Pham Van Chien. ki m tra. các s n ph m có nhi u khác bi t. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo th trư ng TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr s n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr Thị trư ng Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Thị trư ng tiêu dùng Thị trư ng các tổ ch c Thị trư ng thế gi i Mô hình này thích h p cho các doanh nghi p có cơ c u s n ph m r ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien.Ưu đi m: . Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Mô hình tổ ch c theo ch c năng Mô hình tổ ch c theo đ a lý Khách hàng Mô hình tổ ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u Mô hình tổ ch c theo th trư ng Mô hình tổ ch c theo d ng ma tr n 4.4.

Quy mô l n .4. 2010. 2010 13 .Cung c p nhi u lo i s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau Hanoi. Thị trư ng Y Thị trư ng Z Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ma tr n TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr thị trư ng Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr S n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n s n ph m m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Áp d ng cho DN Thị trư ng X .

MTBN >< MTBN Basic Marketing Pham Van Chien. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u môi trư ng marketing Nghiên c u MTBT giúp DN nhìn rõ cơ c u n i t i. 2010 I. I. 2010 I. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Chương 2: Môi trư ng marketing Khái quát chung về môi trư ng marketing Bài gi ng Các y u tố môi trư ng bên trong Marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Các y u tố môi trư ng bên ngoài Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. MTBT là khả năng chủ quan Thích nghi và đi u ti t các y u tố MTBT phù h p v i đ c đi m và bi n đ ng c a MTBN Các y u tố MTBT.edu. Nghiên c u MTBN giúp DN nh n ra nh ng ………………………… trong quá trình ho t đ ng kinh doanh. MTBN luôn có sự tác đ ng qua l i và ảnh hư ng l n nhau MTBT >< MTBT . ……………………………………… luôn thay đ i Ph i nghiên c u đ thích ng v i nh ng thay đ i đó I.Khái quát chung v môi trư ng marketing 3. MTBT >< MTBN . 2010 1 . Phân lo i Căn cứ vào biên gi i doanh nghi p Môi trư ng bên trong Môi trư ng bên ngoài Căn cứ vào ph m vi tác đ ng Môi trư ng vĩ mô Môi trư ng vi mô Căn cứ vào khả năng ki m soát c a DN Môi trư ng qu c gia Môi trư ng qu c tế Basic Marketing Pham Van Chien.Khái quát chung v môi trư ng marketing 4.Khái quát chung v môi trư ng marketing 2. M i quan hệ gi a các y u tố môi trư ng marketing Môi trư ng bên ngoài giữ vai trò quan tr ng nh t và ảnh hư ng l n đ n DN. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. MTBN là đi u ki n khách quan. Khái ni m Môi trư ng Marketing là t p h p các y u t có thể ảnh hư ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trên thị trư ng.vn Basic Marketing Pham Van Chien.Khái quát chung v môi trư ng marketing 1. th y đư c ………………………………………c a mình.

2010 MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH V N KH MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH NĂNG HUY NG V N DN có th huy đ ng v n t nh ng ngu n sau: • Bên trong: – ……………………………………… – ……………………………………… • Bên ngoài: – ……………………………………… – ……………………………………… – ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.NV (lương. công nhân viên c a DN th hi n c th b ng s lư ng cán b . hư ng phát tri n nhân l c. chi phí giành cho đào t o nhân viên… Đánh giá môi trư ng nhân s • ……………………………………… • ……………………………………… căn cứ vào: Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các y u t môi trư ng bên trong Môi trư ng bên trong II. s c m nh c a DN trên th trư ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các y u t môi trư ng bên trong 1. trình đ h c v n. thư ng…) Ngân sách dành cho ho t đ ng đào t o và tái đào t o ngư i lao đ ng Môi trư ng nhân s là đ i ngũ cán b .II. • kh năng huy đ ng v n. Môi trư ng tài chính doanh nghi p Môi trư ng bên trong là nh ng y u t thu c n i b doanh nghi p. NV chia theo đ tu i. NV trong DN T l CB. gi i tính.Các y u t môi trư ng bên trong 2. ph n ánh quy mô. 2010 II. Môi trư ng nhân sự MÔI TRƯ NG NHÂN S Quy mô và cơ c u nhân sự T ng s CB. Doanh nghi p ki m soát đư c các y u t này. Đánh giá kh năng tài chính c a DN thông qua ch tiêu gì? • v n. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2 . trình đ h c v n… Ch đ đãi ng cho CB. Các y u t thu c môi trư ng bên trong • Môi trư ng Tài chính doanh nghi p • Môi trư ng Nhân s • Môi trư ng Công ngh • Môi trư ng Văn hóa doanh nghi p Là kh năng tài chính c a DN. • hi u qu s d ng v n… Basic Marketing Pham Van Chien.

Các y u t môi trư ng bên trong 4. n ph m. Môi trư ng văn hóa doanh nghi p Georges de saite marie: Văn hoá doanh nghi p là t ng h p các giá tr . bí quy t k thu t… • Trình đ CN chung c a DN (CN mà DN đang s d ng) • Chi n lư c phát tri n CN • Năng l c c a DN trong ho t đ ng nghiên c u và phát tri n (R&D) • Ngân sách c a DN dành cho ho t đ ng R&D Basic Marketing Pham Van Chien. ki n trúc doanh nghi p. • nh ng giá tr ni m tin trong các thành viên DN Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Schein: VHDN (hay văn hóa công ty) là t ng h p nh ng quan ni m chung mà các thành viên trong công ty h c đư c trong quá trình gi i quy t các v n đ n i b và x lý các v n đ môi trư ng xung quanh Basic Marketing Pham Van Chien. huy n tho i. các quan đi m tri t h c. nghi th c.. các đi u c m k .Các y u t môi trư ng bên trong 3. 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Có 3 lo i tri t lý kinh doanh: • Tri t lý áp d ng cho các cá nhân kinh doanh • Tri t lý cho các t ch c kinh doanh (ch y u là tri t lý v qu n lý c a doanh nghi p) • Tri t lý v a có th áp d ng cho các cá nhân l i v a có th áp d ng cho các t ch c kinh doanh. các nghi l . các bi u tư ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. kh u hi u. MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Hình th c: • m t văn b n. bi u tư ng. Môi trư ng công nghệ Môi trư ng công ngh là kh năng v công ngh c a doanh nghi p Y u t ph n ánh trình đ công ngh c a DN: • S lư ng b ng phát minh sáng ch . 2010 3 . 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Các nhân t c u thành văn hoá DN: Tri t lý kinh doanh Đ o đ c kinh doanh Văn hoá doanh nhân Các hình th c văn hoá khác (m u mã s n ph m. ) Basic Marketing Pham Van Chien. đ o đ c t o thành n n móng sâu xa c a doanh nghi p Chuyên gia nghiên c u các t ch c Edgar H. 2010 II. • m t câu kh u hi u • m t bài hát.MÔI TRƯ NG NHÂN S Chi n lư c nhân sự của DN Chi n lư c tuy n d ng ngu n nhân l c Chi n lư c xây d ng và phát tri n nhân s II..

2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. gi m phát T giá h i đoái và cán cân thanh toán qu c t Cơ c u kinh t qu c gia. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. chính sách kinh tế qu c gia… Basic Marketing Pham Van Chien. MÔI TRƯ NG VHDN o đ c kinh doanh Đ o đ c trong qu n tr ngu n nhân l c Đ o đ c trong Marketing Đ o đ c trong h at đ ng k toán tài chính • các phương th c hành đ ng S c nh tranh lành m nh c a doanh nghi p v i đ i th • các nguyên t c t o ra m t phong cách đ c thù cho doanh nghi p ng x . nhưng lãi su t r t cao ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. giao ti p Nh ng đóng góp. Môi trư ng Kinh t M c thu nh p Phân b thu nh p theo các t ng l p xã h i Phân b chi phí trong thu nh p T c đ phát tri n kinh t c a qu c gia T l l m phát. T l n /thu nh p: M : Vay tín d ng r t d . 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Văn hóa doanh nhân Năng l c c a doanh nhân T ch t c a doanh nhân Đ o đ c doanh nhân Phong cách doanh nhân III. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh N i dung: • s m nh c a doanh nghi p. c ng hi n c a doanh nghi p cho xã h i Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng Kinh t T l ti t ki m/thu nh p: Nh t b n: 18% M : 6% ……………………………………… ……………………………………….Các y u t môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài là nh ng y u t doanh nghi p ………………………………………. Các y u t thu c môi trư ng bên ngoài • Môi trư ng Kinh t • Môi trư ng Chính tr .Pháp lu t • Môi trư ng Tự nhiên (Môi trư ng đ a lý – khí h u) • Môi trư ng Nhân kh u h c • Môi trư ng Văn hóa xã h i • Môi trư ng Công nghệ • Môi trư ng C nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. 2010 4 .

2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Nhân kh u h c Môi trư ng nhân kh u h c mô t nh ng đ c trưng cơ b n nh t liên quan đ n con ngư i m i qu c gia Dân s : S dân. h th ng các văn b n pháp quy. b lu t và các quy đ nh. Khí h u) Bao g m các y u t t nhiên nh hư ng đ n ngu n l c đ u vào và các ho t đ ng kinh doanh c a nhi u ngành công nghi p Tài nguyên.Pháp lu t Bao g m các th ch chính tr . Marketer ph i n m v ng nh ng đ o lu t ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 M c thay đ i c a các nhóm dân cư M giai đo n 1980-1990 28% 20% 3% -2% -17% Thanh niên m il n (13-19) Thanh niên trư ng thành (20-34) Trung niên (35-54) Chu n b v hưu (55-64) V hưu T 65 5 . Môi trư ng Chính tr . Môi trư ng Chính tr . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. chính sách c a chính ph . các đ o lu t. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng Chính tr . T c đ phát tri n.MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. Gi i tính ……………………………………… ………………………… Quy mô và cơ c u hộ gia đình ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… • M : 50% các cu c HÔN NHÂN k t thúc b ng LY HÔN Basic Marketing Pham Van Chien.Pháp lu t Y u tố chính tr Hệ th ng chính tr .Pháp lu t Y u tố pháp lu t Lu t trong kinh doanh dùng đ : • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… – Ngăn ch n nh ng hành vi gian d i đ i v i NTD MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng T nhiên ( a lý. hệ th ng đư ng bi n Th i ti t Ô nhi m môi trư ng • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Đ tu i. hệ th ng cơ quan qu n lý các c p. khoáng s n: • Thi u h t nguyên li u Đ t đai. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. M t đ . Chính sách chính tr c a qu c gia nh hư ng như th nào đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a công ty? • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. hư ng d n thi hành MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. 2010 • ……………………………………… ………………………… – Bu c DN ph i gánh vác nh ng chi phí xã h i do quá trình s n xu t hay tiêu dùng s n ph m c a h gây ra.

……………………………………………… Ph i c nh giác nh ng h u qu không mong mu n c a m i đ i m i có th gây thi t h i cho ngư i s d ng và t o ra s m t tín nhi m cùng thái đ ch ng đ i c a ngư i tiêu dùng. Basic Marketing Pham Van Chien. c ng c thêm..……………………………………………… Áp l c t phía nhà cung ng …………. h u như m t cách không ý th c. v i t nhiên và v i vũ tr . Phong t c t p quán: nh hư ng đ n thói quen và t p tính mua hàng Basic Marketing Pham Van Chien. c nh tranh gi a các s n ph m cùng lo i… Nghiên c u đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 6 . 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Giáo d c: chính sách phát tri n giáo d c.. Tôn giáo và m c đ nh hư ng đ n xã h i.. như nhà trư ng. doanh nghi p. v i ngư i khác. tôn giáo. 2010 Quan đi m v đ o đ c th m m . trình đ h c v n c a ngư i dân. m t th gi i quan xác đ nh m i quan h c a h v i chính b n thân mình. 2010 Basic Marketing MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 5 áp l c c nh tranh Đ i th c nh tranh hi n t i trong cùng m t ngành DN s gia nh p ngành …………. Con ngư i h p th . h th ng đào t o. nhà nư c.……………………………………………… Pham Van Chien.……………………………………………… ……………………………………… ………….……………………………………………… Nghiên c u m c đ c nh tranh: c nh tranh v nhu c u.MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Xã h i mà con ngư i l n lên trong đó đã đ nh hình ni m tin cơ b n.. ……………………………………… …………. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Công ngh Ngư i làm marketing c n theo dõi các xu hư ng sau: S tăng t c c a vi c thay đ i công ngh S thay đ i ngân sách R&D Nh ng ngư i làm Marketing c n hi u rõ là môi trư ng công ngh luôn thay đ i.. giá tr và các chu n m c c ah . HĐ c nh tranh gi a các qu c gia… …………. Nh ng giá tr văn hóa th y u bi n đ i theo th i gian • Nh ng giá tr c t lõi: VD: L p gia đình • Nh ng giá tr th y u: VD: L p gia đình s m ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Nh ng giá tr văn hóa c t lõi b n v ng Nh ng ni m tin và giá tr c t lõi đư c truy n t b m sang con cái và đư c các đ nh ch xã h i. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng C nh tranh Đ c trưng c a môi trư ng c nh tranh chung: quy đ nh liên quan đ n c nh tranh. l i s ng.

2010 7 .Mét ®o¹n thÞ tr−êng cßn trèng do ®èi thñ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶… Basic Marketing -§èi thñ c¹nh tranh míi -BiÓu thuÕ míi ¸p cho SP -ChiÕn tranh gi¸ c¶ víi ®èi thñ… Hanoi. dÞch vô ®i kÌm… -Nh©n viªn MKT cßn Ýt -Sù kh«ng kh¸c biÖt ho¸ vÒ SP -Ph©n phèi ch−a tiÖn lîi… -ThÞ tr−êng n−íc ngoµi míi -Sù ra ®êi cña mét ®¹o luËt . c¸ch t©n -ChÊt l−îng SP. 2010. Pham Van Chien.Ma tr n SWOT -Cã nh÷ng chuyªn gia MKT -Cã SP míi.

Khái ni m Đ nh nghĩa thị trư ng Ngư dân 1. 2010 1.vn Basic Marketing Pham Van Chien. Philip Kotler đ/n “Th trư ng là t p h p nh ng ngư i mua s n ph m c a doanh nghi p.……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. Trong marketing. là nơi ti n hành các ho t đ ng mua bán”. Căn c vào tính ch t kinh doanh: Th trư ng bán buôn & th trư ng bán l . 2010 Theo quan đi m truy n th ng “Th trư ng là nơi di n ra trao đ i. Căn c vào quan h cung c u: Th trư ng ngư i bán & th trư ng ngư i mua Basic Marketing Pham Van Chien. nh nghĩa thị trư ng 2.. Phân lo i thị trư ng Căn c vào v trí c a s n ph m trong tái s n xu t: Th trư ng tiêu dùng & th trư ng doanh nghi p.Chương 3: Nghiên c u thị trư ng Khái ni m N i dung nghiên c u thị trư ng Bài gi ng Marketing căn b n Chương 3: Nghiên c u th trư ng Quy trình nghiên c u thị trư ng Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. Căn c vào t m quan tr ng c a th trư ng: Th trư ng chính & th trư ng ph . 2010 1 . g m nh ng ngư i mua hi n t i và nh ng ngư i mua ti m năng”. nh nghĩa thị trư ng Sự hình thành trao đ i t p trung 1 Thợ săn Ngư dân Thợ săn Ngư dân Thợ săn 2 Phân lo i thị trư ng TH TRƯ NG 3 M i quan hệ gi a DN và thị trư ng Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Basic Marketing Pham Van Chien.edu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. i v i doanh nghi p ……………………………………… ………….

• Ngư i tiêu dùng cu i cùng.N i dung nghiên c u TT Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1 2 Nghiên c u hàng hóa 3 Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2 . Căn c vào ph m vi lưu thông: Th trư ng dân t c. …………. th trư ng d ch v . Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Xác đ nh khách hàng Khách hàng c a DN là t p h p nh ng ngư i mua (đã. Phân lo i thị trư ng Trong quá trình ho t đ ng marketing..……………………………………………… • ………….2. nhà nh p kh u nư c ngoài. có thể coi khách hàng là ngư i: • …………. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. đang ho c s mua) s n ph m c a DN. 2010 II. Tìm hi u hành vi mua hàng c a KH: • Là ngư i tiêu dùng cá nhân • Là tổ ch c Nhìn chung. th trư ng khu v c. nhà sản xu t. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Phân lo i thị trư ng Căn c vào lĩnh v c kinh doanh: Th trư ng hàng hoá.……………………………………………… • ………….……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. doanh nghi p còn c n ph i hi u về m t số dạng thị trư ng sau: TT lý thuy t = ……………………………………… Trong đó Th trư ng hi n t i: th ph n c a doanh nghi p trong t ng dung lư ng th trư ng.. th trư ng th gi i. thị trư ng tài chính… Căn c vào đ i tư ng lưu thông: Th trư ng t ng m t hàng c th & th trư ng nhóm hàng/ngành hàng.……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien... M i quan hệ gi a DN v i TT Doanh nghi p Thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. 3. 2010 1. Th trư ng ti m năng: ………………………………………………………….. các nhà buôn. chính phủ và các cơ quan thu c bộ máy nhà nư c… Nghiên c u hành vi mua hàng DN c n bi t đư c khách hàng s ph n ng như thế nào đ i v i các bi n pháp marketing mà DN áp d ng. th trư ng s c lao đ ng. 2010 2.

ngoài ch t lư ng. 2010 3 . Công th c tính dung lư ng thị trư ng: • DLTT = ……………………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. đi u ki n sử dụng… đ m b o l i ích c a ngư i tiêu dùng và l i ích xã h i. nhà cung c p. tu i tác. Nh ng y u tố đ c đi m c a tổ ch c: M i khách hàng là tổ ch c đ u có nh ng m c tiêu riêng. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Ngư i tiêu dùng cá nhân Các y u tố kích thích c a marketing Các tác nhân kích thích khác “H p đen” ý th c c a ngư i mua Nh ng ph n ng c a ngư i mua Ngư i tiêu dùng cá nhân Các đ c tính c a ngư i mua: Văn hóa. nhãn hi u. phương pháp riêng.. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. Lư ng c u c a thị trư ng (dung lư ng thị trư ng): • “Dung lư ng thị trư ng là kh i lư ng hàng hóa có thể bán đư c trên m t ph m vi thị trư ng trong m t th i kỳ nh t đ nh.1. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Khách hàng là tổ ch c Ý th c về nhu c u Mô tả khái quát nhu c u ánh giá sản ph m Tìm hi u nh ng ngư i cung c p Yêu c u chào hàng L a ch n ngư i cung c p Làm các thủ tục đ t hàng ánh giá công vi c c a ngư i cung ng. Ai quy t đ nh mua. các quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân c a ngư i mua hàng. Basic Marketing Pham Van Chien. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh quy mô thị trư ng Là vi c xác đ nh lư ng c u c a TT về m t hàng hóa c thể. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Khách hàng là tổ ch c Các y u tố ảnh hư ng đ n quy t đ nh mua hàng Nh ng y u tố môi trư ng xung quanh: Tình tr ng kinh tế hi n t i và tương lai. 2010 3. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. nghề nghi p. các sự ki n chính tr . kh i lư ng mua. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.L a ch n mua hàng. cơ c u và hệ th ng tổ ch c riêng.……………………………………………… …………. ………………………………………………………………………… Thể hi n nhi u công d ng khác nhau c a hàng hóa. hàng hóa ph i bao g m các ch tiêu khác như d ch v đi kèm. ho t đ ng c a đ i thủ cạnh tranh. 2010 2. làm cơ sở cho vi c đánh giá khả năng bán hàng c a DN. ………………………………………………………………………… Để cạnh tranh t t. 2010 1. thư ng là 1 năm”. Basic Marketing Pham Van Chien.… Xu t hi n nhu c u ………….. l i s ng. nhân cách. thái độ… Quá trình thông qua quy t đ nh mua hàng: . gia đình. phương pháp đánh giá… Nh ng y u tố quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân: Các đ c đi m c a tổ ch c. Giúp DN tăng lư ng c u và mở r ng thị trư ng.……………………………………………… Quy t đ nh mua Hành đ ng mua ………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Nghiên c u hàng hóa ………………………………………………………………………… Đây là y u tố quy t đ nh sự s ng còn ch t DN Ch t lư ng hàng hóa ph i đ m b o các tính năng kỹ thu t. đ a v xã h i. trên cơ sở nhu c u c a khách hàng. ti n bộ khoa h c kỹ thu t. tình tr ng kinh tế. công d ng.

3. 2010 1. Đòi h i ph i chia thị trư ng thành nh ng đơn v đ a lý khác nhau: Khu v c. Qu c gia. Vùng. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng tiêu dùng 1. từ đó t n d ng đư c nh ng l i thế cạnh tranh. Giúp DN th y rõ cơ c u ngư i tiêu dùng trên thị trư ng trên các khía c nh khác nhau. VD: COFFE Basic Marketing Pham Van Chien. Phân đo n hoàn toàn Phân đo n thị trư ng là ……………………. Phân đo n theo m c thu nh p (1. nh hư ng c a qu ng cáo Kênh phân ph i Ngu n thông tin Niêm y t Đơn chào hàng. 2010 IV. Phân đo n theo nhóm tu i (a. Giúp DN phát hi n ra nh ng khe hở của thị trư ng.. 1 1 1 3 2 a a b 3 b a b C.3) Basic Marketing Pham Van Chien.2.2 M c đích phân đo n Giúp DN ti p c n dễ dàng và hi u qu hơn d a trên nh ng đo n thị trư ng đ ng nh t.b) C. 2010 1.1.Quy trình nghiên c u thị trư ng Xác đ nh v n đề nghiên c u Thu th p thông tin thứ c p Thu th p thông tin sơ c p Xử lý và di n gi i thông tin Gi i thi u k t qu nghiên c u Sử dụng k t qu nghiên c u.Phân đo n thị trư ng A. Theo y u tố đ a lý. T nh… Quy t đ nh marketing • Trong 1 hay nhi u vùng đ a lý • Trong t t c các vùng nhưng có chú ý đế n đi m khác bi t về nhu c u và sở thı́ch c a t ng vùng. 2010 4 . thành các nhóm trên cơ sở nh ng đi m khác bi t về nhu c u.1 Khái ni m IV.3 Các tiêu th c phân đo n a. Phân đo n đ ng th i theo m c thu nh p và nhóm tu i Pham Van Chien. Phân đo n thị trư ng 1. ………………………. Giúp DN l a ch n đư c thị trư ng m c tiêu thích h p. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh đ c đi m thị trư ng Tiêu th c Cơ c u thị trư ng Lư ng ngư i mua hàng C nh tranh Ch ng lo i hàng hóa Đ i tư ng sử dụn g Quy t đ nh mua hàng Yêu c u về dich v ̣ Tương đ i đơn gi n Cá nhân ho c gia đình Cá nhân Hàng hóa ph c t p hơn Xí nghi p. Basic Marketing Pham Van Chien. môi gi i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing C.Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu 1. Giúp DN t i đa hóa l i nhu n trên m t đơn v s n ph m. Không phân đo n B. tổ ch c… T p thể TT Ngư i tiêu dùng Nhu c u phân tán Đa số TT Doanh nghi p Nhu c u t p trung Số lư ng không nhi u III. mong mu n và các đ c tính.

: Cổ hũ. tôn giáo… Đ c đi m • …………………………………………………………………… 1.: Giúp cty nâng cao m c sử dụng hàng hóa • …………………. nhân cách. qu n áo. Theo y u tố hành vi. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. l i s ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm căn cứ vào lý do mua hàng. hư ng váo giá trị Ch a b nh (ng a sâu răng) Th m m (răng tr ng) Mùi v Gia đình đông NTD tích c c B o thủ Thanh thi u niên Tr em Hút thu c C i mở và ho t bát Thích k o Hăng hái. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. h c v n. năng đ ng • ………………. đ c đoán… Basic Marketing Pham Van Chien. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo các đ c đi m t ng l p xã h i. cư ng độ tiêu dùng.3 Các tiêu th c phân đo n 4.1. thích cái đ p. 2010 5 . 2010 1. gi i tính. gôm. thu nh p.3 Các tiêu th c phân đo n 3. Theo y u tố nhân kh u h c Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo tu i. b c hà yêu đ i Basic Marketing Pham Van Chien.3 Các tiêu th c phân đo n b. Đ c đi m • …………………………: Xe cộ. 2010 1. l i ích tìm ki m. cách nghỉ ngơi… • ……………….3 Các tiêu th c phân đo n c..3 Các tiêu th c phân đo n 2. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng công nghi p 1. Yêu c u đ i v i vi c phân đo n thị trư ng Ngành kinh tế Quy mô Kh i lư ng đơn đ t hàng Quy n sở h u M i phân đo n ph i th t rõ rãng M i phân đo n ph i đ m b o tính khả thi Thích h p v i vi c sử dụng các bi n pháp marketing Phân đo n ph i theo trình tự h p lý Basic Marketing Pham Van Chien. Theo y u tố tâm lý.3 Các tiêu th c phân đo n L i ích tìm ki m Kinh tế Nhân kh u h c Đàn ông Hành vi Tâm lý Nhãn hi u NTD tích c c Tính đ c l p cao. m c độ trung thành… Đ c đi m • ………………….: Nhi t tình. yêu đ i.: Cty ph i phát hi n đư c nh ng l i ích chính mà m i ngư i trông đ i 1.

...................Có tri n v ng trong tương lai ....Công ty có kh năng đáp ng t t . phân tích ti m l c c a đ i th L a ch n m t vài phân đo n làm TT m c tiêu 3.............Đ m b o m c tiêu doanh s .................... V.L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.1 Khái ni m thị trư ng m c tiêu Th trư ng m c tiêu là m t ho c vài đo n th trư ng mà DN l a ch n và hư ng t i t p trung n l c marketing vào đó nh m đ t đư c m c tiêu kinh doanh c a mình.2 Yêu c u đ i v i thị trư ng m c tiêu ................................. ……………................ D a vào k t qu c a phân đo n th trư ng DN ch ch n m t phân đo n t t nh t làm TT m c tiêu Basic Marketing Pham Van Chien.......Lư ng c u c a th trư ng m c tiêu tương đ i phù h p v i kh i lư ng s n ph m mà công ty có kh năng cung c p ...T p trung l n nhu c u và c u .....Vi c thâm nh p th trư ng là kh thi ......... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.......... Coi toàn b ngư i ngư i tiêu dùng trên TT là TT m c tiêu DN không chú ý đ n vi c phân đo n TT 2........L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.......... D a vào k t qu phân đo n TT.................... l i nhu n .........3 Các chi n lư c marketing để l a ch n thị trư ng m c tiêu 1....Môi trư ng c nh tranh ít kh c li t Basic Marketing Pham Van Chien................... ……………......... L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.... 2010 6 . 2010 V...........................2.......... ……………........

Khái ni m về sản ph m Khái ni m theo quan đi m marketing Khái ni m truy n th ng • S n ph m là nh ng th xu t t o ra do ngư i s n • S n ph m là k t qu đ u ra c a quá trình s n xu t Basic Marketing Pham Van Chien.TT Bao bì.edu. 2010 I. Khái ni m I.Khái ni m về sản ph m 2. nhãn hi u và thương hi u Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.vn Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Chương 4: Chính sách s n ph m trong marketing căn b n Khái ni m s n ph m Vòng đ i s n ph m Bài gi ng Marketing căn b n Chương 4: Chính sách s n ph m Các chi n lư c liên k t SP . C u t o s n ph m • L i ích c t lõi (Core Benefit) • S n ph m hi n th c (Generic Product) • S n ph m mong đ i (Expected Product) • S n ph m b sung (Augmented Product) • S n ph m ti m năng (Potential Product) I. 2010 1 .Khái ni m về sản ph m L i ích c t lõi S n ph m hi n th c S n ph m mong đ i S n ph m b sung S n ph m ti m năng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I.

2010 2. có th đ t đư c m c cao nh t trong tương lai. ………………………… d ch v hay l i ích khác đ phân bi t m c ưu vi t v s n ph m mà doanh nghi p cung c p so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Là đi u mà khách hàng quan tâm và đòi h i nh m thõa mãn t t nh t nhu c u Là m c tiêu mà khách hàng theo đu i …………………………………………………… C n đư c c i ti n và b sung thư ng xuyên. 2. bao bì SP. 2010 2.2. M c đích th a mãn t t hơn nhu c u và mong mu n c a khách hàng. Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m L i ích c t lõi 2. S n ph m b sung Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m S n ph m ti m năng Là ………………………………………………………. S n ph m hi n th c c. C u t o s n ph m S n ph m b sung Là ……………………………………………………. Thư ng th hi n dư i d ng v t ch t th c t . Là nơi đ doanh nghi p tìm ki m phương pháp m i th a mãn nhu c u khách hàng. S n ph m c t lõi b. C u t o s n ph m Câu h i C p nào trong 5 c p s n ph m nói rõ ch t lư ng và do đó quy t đ nh s n ph m ý tư ng hay l i ích c t lõi? a. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2. k c nhãn hi u. màu s c. kích thư c. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Là nh ng gì mà khách hàng mong đư c s d ng t t s n ph m. Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m S n ph m hi n th c Là nh ng đ c đi m chung v k t c u các b ph n SP đư c th hi n dư i d ng v t ch t th c t như: hình d ng. 2010 2 . S n ph m mong đ i d. ……………………………………………… Nư c đang phát tri n: C nh tranh = SP mong đ i. Đòi h i hoàn thi n s n ph m cao hơn. C u t o s n ph m S n ph m mong đ i Là t p h p nh ng thu c tính và nh ng đi u ki n mà ngư i mua ………………………………………….

I. Phân lo i s n ph m Phân lo i s n ph m khái quát Theo đ c tính chung nh t c a s n ph m • S n ph m h u hình (hàng hóa) • S n ph m vô hình (d ch v ) Phân lo i s n ph m khái quát Các lo i s n ph m trong DN s n xu t Theo lĩnh v c ho t đ ng • Hàng tiêu dùng • Hàng tư li u s n xu t • D ch v Basic Marketing Pham Van Chien. nhà …) D ch v thương m i (tài chính. Thu hút đư c nhi u khách hàng nh t Đ m b o m c l i nhu n cao nh t T o ra bư c đ t phá m i trong kinh doanh T o nên tên tu i. nhiên. v t li u (hàng CN nh ) Máy móc thi t b (hàng CN n ng) D ch v D ch v hàng tiêu dùng (Y t . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.) D ch v s n xu t (tư v n. Phân lo i s n ph m S n ph m tiên phong …………………………………………………… ……. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 Basic Marketing 3. s a ch a.. 2010 3.. Phân lo i s n ph m 3. 2010 3 . Phân lo i s n ph m Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng thi t y u Hàng tiêu dùng lâu b n Hàng xa x Hàng công nghi p Nguyên. 2010 3. Phân lo i s n ph m Các lo i s n ph m trong DN s n xu t S n ph m ch đ o (Leader Product) S n ph m tiên phong (Locomotive Product) S n ph m kêu g i (Appeal Product) S n ph m chi n lư c (Tactic Product) Pham Van Chien. l p đ t…) Basic Marketing Pham Van Chien. ngân hàng. đi l i. hình nh và danh ti ng cho DN Basic Marketing Pham Van Chien. b o hi m. Là s n ph m tiêu th có hi u qu C ng c thương hi u và l i th c nh tranh cho doanh nghi p ………………………………………………………….Khái ni m về sản ph m 3. Phân lo i s n ph m S n ph m ch đ o 3.

Vòng đ i s n ph m Vòng đ i s n ph m dài hay ng n ph vào các y u t sau: thu c • Vòng đ i s n ph m là kho ng th i gian t n t i c a s n ph m trên th trư ng k t khi ………………………………………….) • Giúp DN xây d ng m t danh m c s n ph m cân b ng • Giúp DN có chính sách s n ph m phù h p v i thói quen và t p tính tiêu dùng • Xây d ng m t chi n lư c s n ph n năng đ ng (là chi n lư c phù h p v i nhu c u. doanh s . Phân lo i s n ph m S n ph m chi n lư c Đóng vai trò h tr cho vi c m r ng khách hàng Góp ph n tăng doanh s và l i nhu n T n d ng nguyên li u... M c đích nghiên c u chính sách s n ph m 5. Khái ni m: II. nhà xư ng.3. cho đ n khi ………………………………. 2010 CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH S N PH M II. máy móc… Doanh s và l i nhu n thu đư c thư ng không l n Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m trong marketing căn b n 1. 2010 4 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. mùa v th i trang… trên th trư ng) Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. 3.. l i nhu n…. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. Phân lo i s n ph m S n ph m kêu g i …………………………………………………… ……. Nhu c u c a ngư i tiêu dùng B n thân s n ph m đó Các y u t môi trư ng Công d ng c a SP thay th Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Có th là s n ph m có ch t lư ng t t và giá r . I.Khái ni m về sản ph m nh v s n ph m Khái ni m Đ nh v s n ph m là vi c xác đ nh v th s n ph m c a doanh nghi p trên th trư ng so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh N i dung đ nh v s n ph m Đánh giá SP theo 5 c p Đánh giá các chi n lư c marketing-mix mà DN áp d ng So sánh tương quan gi a DN và đ i th c nh tranh (th ph n.

. ……………………………………………………. Tăng trư ng c. Các giai đo n c a vòng đ i s n ph m: II. doanh s và l i nhu n ……………………………… ……………………………………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 5 .r t cao L i nhu n h u như chưa có. doanh s b t đ u gi m xu ng: • • • • • Basic Marketing a. quy mô…(2)…. Vòng đ i s n ph m Câu h i: Doanh s bán ngày càng gi m m nh L i nhu n gi m Chi phí tăng lên Gi i pháp tình thế ……………………………………………………. ……………………………………………………. Thâm nh p b. Vòng đ i s n ph m Suy tàn II. đư c c t gi m. c c và d Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Doanh s tăng m nh và đ t m c cao nh t L i nhu n đ t max Cu i giai đo n. Vòng đ i s n ph m 2. sau khi đ t c c đ i. Chín mu i d.II. Vòng đ i s n ph m Tăng trư ng II. 2010 II. Vòng đ i s n ph m Chín mu i Kh i lư ng SP đư c tiêu th ngày càng tăng lên Giá thành SP t ng bư c gi m xu ng do…(1)…. doanh nghi p ph i t m th i ch p nh n l v n M c tiêu chính c a giai đo n này: …………. Suy tàn e. Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m Thâm nh p Giai đo n thâm nh p (Introduction) Giai đo n tăng trư ng (Growth) Giai đo n chín mu i (Maturity) Giai đo n suy tàn (Decline) Kh i lư ng s n ph m bán ra hay doanh s c a s n ph m m c th p ………………………………………. 2010 II. Basic Marketing Pham Van Chien. …………………………………………………….c a DN đư c m r ng Chi phí qu ng cáo gi m so v i giai đo n 1 ……………………………………………………. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia.

doanh s có m c tăng m nh nh t • • • • • Basic Marketing DN hi u rõ đư c quy lu t v n đ ng c a vòng đ i SP qua t ng giai đo n đ có th ph i h p có hi u qu Marketing-mix. M c đích: • Duy trì v trí c a DN trên TT hi n h u • T n d ng s am hi u TT hi n h u M c đích: • Kéo dài vòng đ i s n ph m • Gi m b t nh ng t n h i v kinh t khi SP không còn đư c tiêu th t i TT hi n h u • V n ti p t c khai thác đư c LN c a SP Basic Marketing Basic Marketing Pham Van Chien. Tăng trư ng c.TT 3. Chi n lư c SP hi n h u – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. b và c Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m 3. Thâm nh p b.TT hi n h u 3.TT m i 4.Các chi n lư c liên k t c p SP . M c đích: • Khai thác khách hàng đ c quy n • M r ng khách hàng h n h p • T n công vào nhóm KH c a đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m Câu h i: II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.TT hi n h u 2. K p th i b sung s n ph m m i trên cơ s chi n lư c phát tri n SP. Chi n lư c SP m i . t n d ng đư c th i cơ kinh doanh.Các chi n lư c liên k t c p SP . N m đư c bi n đ ng v chi phí. Chi n lư c SP hi n h u . • ……………………………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các chi n lư c liên k t c p SP . a. 2010 Pham Van Chien.Các chi n lư c liên k t c p SP .TT m i III. Chi n lư c SP m i . • ……………………………………………………. Chi n lư c SP hi n h u – TT m i Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. doanh s và l i nhu n trong t ng giai đo n. Chi n lư c SP m i – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • …………………………………………………….II. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u vòng đ i SP Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia.TT 2. Suy tàn e. Chín mu i d. 2010 CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M III. Ch đ ng trong kinh doanh. Chi n lư c SP hi n h u .TT Ma tr n Ansoff 1. 2010 6 . III. 2010 III.TT 1.

Made in Viet Nam ("xe máy.III. có kh năng phân bi t hàng hóa. Phú Qu c (nư c m m). Chi n lư c SP m i – TT m i Đi u ki n áp d ng: • …………………………………………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2. Bao bì và nhãn hi u s n ph m Bao bì s n ph m Nhãn hi u s n ph m Thương hi u M c đích: • Mang l i hi u qu và LN cao • M r ng và chi m lĩnh TT • Nâng cao đ a v trên TT Basic Marketing Pham Van Chien. PETRO VIETNAM.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Ch c năng c a bao bì Nhóm ch c năng n i t i: • • • • • B ov Duy trì ……………………….Các chi n lư c liên k t c p SP . ho c s k t h p các y u t đó. Basic Marketing Pham Van Chien. máy tính thương hi u Vi t Nam"). 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 1. Bao bì s n ph m Khái ni m Bao bì là t t c nh ng v t li u ch a đ ng và bao b c SP. 2010 IV. S n sàng Nhóm ch c năng Marketing: • Gi i thi u • ………………………. Trung Nguyên (cà phê). • Khi có cơ h i t t v TT và công ngh SP CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M IV. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (Lu t SHTT 2005) “Nhãn hi u hàng hóa là nh ng d u hi u nhìn th y đư c dư i d ng ………………… …………………………………………………. g m bao bì bên trong và bao bì bên ngoài. VINAMILK (S a).TT 4. d ch v c a ch th khác”.. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 ??? Basic Marketing Pham Van Chien. IV. ………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 7 . PETRO VIETNAM (d u khí). Tân Cương (chè). VNPT IV. • …………………………………………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m VINATABA (thu c lá). d ch v c a ch s h u nhãn hi u v i hàng hóa.. đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c. Ch ào (g o).

nhanhieu.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2. 2010 8 . IV. ………………………. Thương hi u Khái ni m ………………………. www. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. hình nh. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (ti p) Là nh ng d u hi u dùng đ phân bi t hhdv cùng lo i c a các cơ s sx.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 3.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Giá tr : • Nhãn hi u: có th đư c th hi n qua h th ng s sách k toán • Thương hi u: chưa đư c công nh n trong s sách k toán Tính h u hình • Nhãn hi u: có th nhìn th y. ho c s k t h p các y u t trên đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c. kd khác nhau Có th là t ng . IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien. • Brand: ……………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m Yêu c u đ i v i nhãn hi u Tên nhãn hi u d đ c d nh Th hi n tính ch t c a SP ………………………………………. nghe th y • Thương hi u: ………………………. 2010 Nhãn hi u và Thương hi u L ch s : Lu t s 13/57 ngày 01/8/1957 mi n Nam: “Nhãn hi u s n xu t” dùng cho các s n ph m k ngh ho c canh nông “thương hi u” dùng cho các thương ph m.IV. T đi n Vi t Nam Ban Tu thư Khai Trí: “Thương hi u” là “tên hi u c a nhà buôn” “Nhãn hi u” là “gi y dán ngoài đ làm hi u” Basic Marketing Pham Van Chien.com. ………………………. 2010 IV. ……………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Thu t ng : • Trademark: ……………………….vn Basic Marketing Pham Van Chien. Vai trò: Nâng cao uy tín Thu hút khách hàng m i Giúp phân ph i s n ph m hiê qu hơn T o d ng hình nh DN L i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. Ti p c n • Nhãn hi u: Dư i góc đ pháp lu t • Thương hi u: ………………………………………. 2010 IV.

2010 IV. màu s c. Hình thành • DN đăng kí. 2010 9 . màu s c. • Ch có ………………… nhãn hi u đã đư c đăng ký. tin c y và trung thành.…) ………………………. cơ quan ch c năng công nh n • DN ………………………………………………. hay “quy n sao chép” (right to copy) Trademark ™ Là t p h p các bi u tư ng. Basic Marketing Pham Van Chien. ……………………….IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U B oh • Nhãn hi u: Đư c lu t pháp ch ng nh n và b o h • Thương hi u: Ngư i tiêu dùng ch ng nh n. 2010 IV. Hanoi. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. … đư c m t DN coi đó là ký hi u nh n bi t …………………………………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m Năm 2008: Vi t Nam có 400..Bao bì và nhãn hi u s n ph m Copyright © Copyright Registered Trademark © ® ™ ………………………. ………………………. 2010. Basic Marketing Pham Van Chien.000 doanh nghi p. Đ c p đ n quy n tác gi . hình nh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………. hình nh. ………………………. đư c b o h thông qua các y u t c u thành IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Registered ® Ch đư c đ t c nh m t ký hi u (có th bao g m tên.. bi u tư ng.

2010 I.edu.M c tiêu doanh số.M c tiêu th ph n Th ph n (hay th ph n tuy t đ i – MS) là t l ph n trăm gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i t ng doanh s (hay lư ng bán) trên toàn b th trư ng. ho c RMS = S SP bán ra c a DN / S SP bán c a ……………………. 2010 I. 2010 1 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. l i nhu n M c tiêu l i nhu n: L i nhu n tuy t đ i = T ng thu – T ng chi π = TR – TC L i nhu n tương đ i = LN tuy t đ i / T ng v n π / I ( ơn v : %) I.Các m c tiêu c a chính sách giá 2. RMS = Doanh s c a DN / Doanh s c a ……………………….Các m c tiêu c a chính sách giá 2.M c tiêu c a chính sách giá 1.CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH GIÁ 1 M c tiêu c a chính sách giá 2 Các căn c đ nh giá Bài gi ng Marketing qu c tế Chương 5: Chính sách giá 3 Các bư c đ nh giá t i ưu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.vn 4 Basic Marketing M t số chi n lư c giá đi n hình Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien..M c tiêu th ph n Th ph n tương đ i (RMS) là t l gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i doanh s (hay lư ng bán) c a ………………………………….Các m c tiêu c a chính sách giá M c tiêu doanh s Doanh s = Giá bán x S TR = P x Q Doanh s không hoàn toàn t l v i l i nhu n s n ph m bán đư c Basic Marketing Pham Van Chien. MS = Doanh s c a DN / T ng doanh s c a TT ho c MS = S SP bán ra c a DN / T ng s SP tiêu th c a TT I.

gi m giá m nh…. II.Phân tích đi m hòa v n 3ộ co giãn c u – giá 4. Các m c tiêu tình thế trong KD b. Thâm nh p th trư ng. 2010 2 . Tung s n ph m m i ra th trư ng • Chính sách giá h t váng • Chính sách giá t n công 3. B o vệ và chi m lĩnh th trư ng.Các căn c đ nh giá 1. DN có th s d ng 2 chính sách giá: • Chính sách giá h t váng: • Chính sách giá t n công: 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các m c tiêu tình thế trong KD c. DN có th áp d ng nh ng chính sách giá sau: • Duy trì CS giá n đ nh k t h p v i chính sách khác c a marketing . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các m c tiêu tình thế trong KD d. M r ng th trư ng d.mix • S d ng chi n lư c gi m giá khi xu t hi n đ i th c nh tranh • S d ng chi n tranh giá c : gi m giá đ t ng t. Thư ng áp d ng v i chi n lư c SP hi n h u – TT m i Th i gian đ u: đ nh giá th p hơn đ i th c nh tranh đ thâm nh p TT Th i gian sau: DN có th nâng giá bán theo các phương án sau: Nâng giá nhưng v n th p hơn giá c a đ i th Nâng giá b ng m c giá c a đ i th Nâng giá cao hơn m c giá c a đ i th trong kinh doanh c.Giá theo vòng đ i s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien. Các m c tiêu tình thế trong KD a. 2010 3.th trư ng hi n h u DN gi m giá v a đ m r ng DS • Đ i v i nhóm khách hàng hi n h u • Đ i v i nhóm khách hàng h n h p • Thu hút nhóm khách hàng c a đ i th Basic Marketing Pham Van Chien.Giá thị trư ng 5. Áp d ng trong chính sách s n ph m hi n h u . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. B o v và chi m lĩnh th trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.I. b.Các m c tiêu c a chính sách giá 3.Phân tích chi phí và giá thành 2. Tung s n ph m m i vào th trư ng.Các m c tiêu tình th a. Thâm nh p th trư ng. Mở r ng th trư ng.

Các căn c đ nh giá Cho s n lư ng hoà v n = 5000.Các căn c Bài t p 1: đ nh giá Bài t p 2: II. Chi phí c đ nh.BP) Mi n gi m giá t i ưu S n lư ng hòa v n: BP = Trong đó: F: Chi phí c đ nh v<M<P v: là chi phí bi n đ i / 1 đơn v s n ph m P: là giá bán s n ph m trư c khi gi m giá P: Giá V: Chi phí bi n đ i Doanh thu hòa v n = ………………………. Giá bán s n ph m s là: a.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 II. % L i nhu n d ki n tính theo: Giá thành. Lương NV Giá bán = 2.. 1100 c. Chi phí bi n đ i. V n chuy n. 5 Tính s n lư ng hòa v n bi t giá bán là 15 đơn v và g p 3. Marketing Chi phí bán l : V n chuy n. 2010 II.Các căn c đ nh giá II. chi phí c đ nh là 44000 đơn v ? a. Ti n lương công nhân… Chi phí bán buôn: Giao d ch. 4000 d. S n lư ng hoà v n là s s n ph m đư c s n xu t ra c n ph i bán đ bù đ p s v n mà DN đã đ u tư Doanh thu hoà v n là giá tr ti n hàng c a s n lư ng hoà v n mà DN thu v ……………………………………………….BP) Khái ni m: i m hòa v n là đi m xác đ nh …………. T ng chi phí. 6 d. Kho hàng.000.Phân tích chi phí và giá thành Các lo i chi phí Chi phí mua nguyên v t li u: Giá mua. ………………………. 12 c. V n chuy n.75 l n chi phí bi n đ i trên 1 đơn v s n ph m.Các căn c đ nh giá ………………………. chi phí bi n đ i trên m t đơn v s n ph m = 6. 2. 1066. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.II. B o qu n. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Lãi ti n g i… Basic Marketing Pham Van Chien.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point . Basic Marketing Pham Van Chien. ……………………….Các căn c đ nh giá II. chi phí c đ nh = 25.67 b. 2010 3 . Marketing. 3500 Basic Marketing Pham Van Chien. Lưu kho… Chi phí s n xu t: Kh u hao.Các căn c đ nh giá 1. 11 b.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point .

Các căn c Xét 3 trư ng h p TH1: Ed > 1: đ nh giá Công th c: % thay đ i c a c u Ed = % thay đ i c a giá • C u co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá • ………………………. ………………………. 2010 4 .Các căn c Xét 3 trư ng h p TH3: Ed = 1 • C u co giãn đơn v đ nh giá • C u ít co giãn trư c s bi n đ i c a giá • ……………………….Các căn c ộ co giãn c u .giá: Khái ni m: đ nh giá Tình hình cung c p (s lư ng.Các căn c H s co giãn c u ... Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 II. ch t lư ng SP) Ho t đ ng marketing M c đ c p thi t c a s n ph m Môi trư ng kinh doanh M c thu nh p c a ngư i tiêu dùng ………………………………………….II.giá: đ nh giá II. Ý nghĩa: • Giúp DN nh n bi t đư c lư ng c u s thay đ i như th nào khi m c giá thay đ i Basic Marketing Pham Van Chien.Giá C u ph thu c vào: đ nh giá II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………. trong đó đ co giãn c a c u là k t qu co giãn c a giá. 2010 II. ……………………….. • ………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các căn c 3ộ co giãn C u . Basic Marketing Pham Van Chien. Ed = Basic Marketing Pham Van Chien.Các căn c Xét 3 trư ng h p TH2: Ed < 1 đ nh giá II. 2010 • Là t l so sánh gi a ………………………………………… …………………………….

2010 Basic Marketing Pham Van Chien.2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Lưu ý ………………………. chưa đ t ra m c tiêu l i nhu n. Không co giãn trư c s bi n đ ng c a giá d.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. Khi thị trư ng xu t hi n đ i thủ cạnh tranh Khi DN c n mở r ng thị trư ng IV. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. ……………………………………… do ngư i tiêu dùng đã quen v i m c giá th p: CÁI B Y GI M GIÁ Basic Marketing Pham Van Chien.Các căn c Câu h i 1: đ xác đ nh giá II. c u d ch v vi n thông c a công ty: a.Phân tích giá theo các giai đo n c a vòng đ i s n ph m Giai đo n thâm nh p: Công ty vi n thông quân đ i Viettel áp d ng chi n lư c gi m giá cư c đi n tho i di đ ng 2% so v i đ i th c nh tranh. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. khó b t chư c S n ph m m i l . sau 6 tháng lư ng thuê bao c a công ty đã tăng lên 10%. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1.Các bư c đ nh giá t i ưu Bư c 1: Xác đ nh m c tiêu c a chính sách giá Bư c 2: Xác đ nh chi phí Bư c 3: D đoán lư ng bán IV. Không có đáp án đúng DN duy trì m c giá th p. Bư c 4: Xác đ nh giá c nh tranh Bư c 5: Quy t đ nh m c giá t i ưu Basic Marketing Pham Van Chien.1 Chính sách giá h t váng (Skimming Pricing) Là ……………………. k t c u ph c t p.M t số chi n lư c giá đi n hình 1.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các căn c đ nh giá 4.. 2010 IV. Ít co giãn trư c s bi n đ ng c a giá b. dễ b t chư c.2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Là ……………………………. ……………………………………………… Khi đã bán v i m c giá th p. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………………… i u ki n th c hi n: SP có k t c u đơn gi n..II. t p trung vào m c tiêu thâm nh p th trư ng thành công Giai đo n tăng trư ng: DN tăng giá d n d n m c h p lý và tương ng v i doanh s đ t ng bư c thu l i nhu n Giai đo n chín mu i: Giá đư c duy trì Giai đo n suy tàn: DN th c hi n gi m giá đ thu hút khách hàng m c cao và n đ nh Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 III. Như v y. đ c đáo Đ nh giá cao đem l i n tư ng s n ph m có ch t lư ng DN đ c quy n đư c công nghệ.có hàm lư ng CN cao. i u ki n th c hi n: SP hoàn toàn m i v i thị trư ng.. 2010 5 . Co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá c.

………………………. Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng Theo nguyên t c đ a lý Theo đi u ki n giao hàng (FOB. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nguyên t c đ a lý • D a trên sự khác bi t về chi phí v n t i. • ……………………….M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo đi u ki n giao hàng • FCA • FAS • FOB • DES • DEQ • DDP Theo tính ch t hàng hóa • Các m c giá khác nhau không hoàn toàn phụ thu c vào chênh l ch về chi phí s n xu t. Pham Van Chien. b o hi m.. thuế quan.000 đ ng… • ………………………. • Tăng khả năng khai thác t ng đo n thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng • ………………………. • VD: ………………………. 2010 IV. ………………………………………. 2010 6 . 2010 IV. IV.990. • T o ra l i nhu n cao cho DN.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Chi t giá • Là ho t đ ng gi m giá khi NTD th a mãn các đi u ki n đ t ra – Thanh toán b ng ti n m t..IV. dự trữ… gi m • Làm cho giá của DN r hơn giá của đ i thủ Đ nh giá theo con số ch n Basic Marketing • ………………………. CIF…) Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. Chi n lư c giá trong giai đo n tăng trư ng và chín mu i IV.… IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. mà phụ thu c vào …………… ……………………………………. ………………………………. thanh toán nhanh – Chi t kh u theo số lư ng • Kích thích NTD mua nhi u hơn khi chi t kh u theo số lư ng • Chi phí SX. ………………………………………. ………………………………………. tăng khả năng th a mãn KH.. bán hàng.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá theo tâm lý khách hàng Đ nh giá theo con số lẻ • Wave Alpha: 11.

chi phí s n xu t tăng… • DN nên khéo léo tăng giá – Tách r i s n ph m kh i d ch v kèm theo. c t gi m d ch v – Gi m chi t kh u – Gi m ch t lư ng. Basic Marketing Pham Van Chien. l m phát. 2010. tính năng s n ph m – Thay đ i bao gói s n ph m • Gi m giá ẩ n hình – Tăng thêm các ưu đãi.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Gi m giá • Nguyên nhân ti n hành gi m giá – S n xu t dư th a – Thị ph n suy gi m – Mu n th ng tr thị trư ng nhờ Chi phí th p IV.IV.M t số chi n lư c giá đi n hình M t số chi n lư c giá đ c bi t Đ nh giá theo mùa v Chi n lư c giá theo giá tri ̣ cảm nh n c a ngư i mua Đ nh giá hủy di t Hanoi. 2010 7 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Tăng giá • Do thuế tăng. 2010 IV. các d ch v cho KH Basic Marketing Pham Van Chien.

. M c đích 2. Right ……. Xây d ng hình nh c a doanh nghi p.. Cung c p thông tin và nh n ph n h i..M c đích và yêu c u 1. 2010 Basic Marketing • ……………………….edu. Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.………………………… ……. Right …………………… Basic Marketing Pham Van Chien.c u. 2010 1 .. 2010 1. 1 2 3 4 4R – Right ………….CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH PHÂN PH I I II M c đích và yêu c u c a chính sách phân ph i Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Các trung gian trong kênh phân ph i Chi n lư c phân ph i Bài gi ng III IV Marketing qu c tế Chương 6: Chính sách phân ph i Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. Right …… . Các ho t đ ng Marketing liên quan đ n quá trình phân ph i bao g m: • ………………………. 2010 I..vn Basic Marketing Pham Van Chien. Ch c năng Basic Marketing Pham Van Chien. Yêu c u M c đích Cân b ng cung . • chia s r i ro. Chuy n giao quy n s h u t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng. M c đích Khái ni m M c đích c a chính sách phân ph i Yêu c u c a chính sách phân ph i Phân ph i hàng hóa là toàn b các ho t đ ng đ đưa s n ph m t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng ho c ngư i s d ng.………………………… …….

Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Phương th c phân ph i Kênh phân ph i Basic Marketing Pham Van Chien. Chien. II. …………. …………. ………….. ………….. ………….. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là ho t đ ng phân ph i hàng hóa tr c ti p t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng …………………………… • VD: Bán t i c a hàng gi i thi u SP c a công ty. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i gián ti p Khái ni m: • Phương th c phân ph i gián ti p là phân ph i hàng hóa ………….. …………... ………….. 2010 1.. 2010 …………. …………. v thông tin & xúc ti n và v giao d ch.. • Bán hàng qua h th ng c a hàng c a nhà s n xu t Pham Van Chien. h th ng các siêu th .... Phương th c • Bán hàng đ n t n h gia đình • Bán hàng qua thư đ t hàng • Bán hàng qua h th ng vi n thông Basic Marketing Ưu đi m • Không ph i đ u tư ngu n l c vào ho t đ ng phân ph i Basic Marketing Pham Van • …………. Chien...3.. Kênh phân ph i là ………………………………………………………… tham gia lưu chuy n lu ng hàng hóa t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………….. • VD: hàng bán qua c a hàng t p hóa. 2010 Basic Marketing Pham Van …………. Ch c năng C t gi m và ki m soát chi phí m t cách t i ưu T o ra các giá tr /ti n ích/l i ích (utilities): v không gian.Phương th c phân ph i và kênh phân ph i 1... v th i gian... …………. …………. trên website c a nhà phân ph i… 2. Ưu đi m • Ch đ ng quy t đ nh lư ng hàng hóa phân ph i • …………. …………. • …………. …………. 2010 II. các đ i lý. website c a NSX… Phương th c phân ph i là …………………………………………… t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng. Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là kênh phân ph i ch bao g m …………..... Basic Marketing Pham Van Chien. máy bán hàng t đ ng. 2010 2 . …………. …………. …………. ………….

. Các trung gian trong kênh phân ph i ………….. Bán buôn Wholesaler W Bán l Retailer Bán cho …………. …………....... Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p (ti p) Ưu đi m • …………. – Ho t đ ng qu n lý ph c t p III. …………. …………... …………. …………. …………. c p 1: NSX ► NBL ► NTD K... …………. c p 1: NSX ► Đ i di n ho c Nhà phân ph i CN ► DNM K.... …………. v n đ u tư vào phân ph i 2. …………. …………. Các trung gian trong kênh phân ph i III.2. 2010 …………. …………..... ………….. …………. – Ho t đ ng phân ph i linh ho t – Kh năng th a mãn nhu c u c a th trư ng cao • Như c đi m Basic Marketing – Nhà s n xu t không ti p xúc tr c ti p v i khách hàng nên …………. ………….. 2010 3 ... gi m b t nhân Pham Van Chien. …………...... …………. c p 2: NSX ► NBB ► NBL ► NTD K... ………….. ………….. c p 3: NSX ► Đ i lý/Môi gi i ►NBB ► NBL ► NTD i v i hàng công nghi p Kênh 0: NSX ► Doanh nghi p mua K. • DN không ph i chia s l i nhu n 2.. 2. …………... ………….. Đ i lý Agent Xúc ti n mua bán hàng hóa.. …………. – Gi m b t m t ph n ch c năng lưu thông.. • DN ch đ ng trong ho t đ ng phân ph i • DN quan h tr c ti p v i khách hàng • …………. Kênh phân ph i i v i hàng tiêu dùng Kênh 0: NSX ► NTD K.... Môi gi i Broker B A R i di n cho ………….. …………. …………. …………. 2010 l c.. Basic Marketing Pham Van Chien. đ u tư nhi u v n Pham Van Chien.Pham Van Chien... …………... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. Basic Marketing Như c đi m Basic Marketing • Qu n lý r t ph c t p.. …………. Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p (ti p) Kênh dài • Khái ni m: – Là kênh phân ph i bao g m …………. …………. 2010 • Ưu đi m – …………. Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p Kênh ng n • Khái ni m: – Kênh ng n hay còn g i là kênh phân ph i c p m t bao g m ho t đ ng bán hàng …………. c p 2: NSX ► Đ i di n ► Nhà phân ph i CN ► DNM Basic Marketing Pham Van Chien. …………. …………. ………….. …………………. l2010 và nhân c • ………….. • Ưu đi m – V n t n d ng đư c nh ng ưu đi m c a ………….

. …………. quy n s h u đ i v i hàng hóa • …………. ………….. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i đ i lý Đ c đi m • Th c hi n ch c năng …………..... Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. quy n quy t đ nh giá bán ho c mua s n ph m Basic Marketing Ngư i môi gi i Đ c đi m • …………. đ i v i nhà s n xu t. nhưng Pham Van Chien.. ………….. 2010 …………. quy n s h u đ i v i hàng hóa • Quy mô kinh doanh nh . Ngư i bán l Ưu đi m • Có ………….Chi n lư c phân ph i Câu h i: M t c a hàng ti n l i có bán các s n ph m c a Vinamilk và hư ng hoa h ng trên doanh s bán. • Ít ti p c n v i ngư i tiêu dùng cu i cùng nên …………. ………….... l i nhu n là hoa h ng do bên mua ho c bên bán tr • …………. Đáp án b và c Basic Marketing Pham Van Chien. ………….. ………….. …………. tham gia c nh tranh mua bán trên th trư ng • …………. là ……. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien... ………….. C a hàng c a Công ty b.. • …………. 2010 Chi n lư c phân ph i đ c quy n Chi n lư c phân ph i ch n l c Chi n lư c phân ph i t p trung 4 . Các trung gian trong kênh phân ph i III. …………. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i bán buôn Ưu đi m • Đư c tr giúp v m t tài chính • Thu đư c hi u qu cao do …………. …………. Như c đi m • DN không th t n d ng đư c ………….... 2010 III. • Nh y bén v i nh ng bi n đ ng c a th trư ng • Kh năng an toàn trong kinh doanh cao hơn so v i …………. Các trung gian trong kênh phân ph i III. ………….... Đ i lý c a Công ty c. 2010 III.III. quy n đ nh đo t hàng hóa • L i nhu n là ti n hoa h ng môi gi i NSX ph i gánh ch u r i ro thương m i. Nhà bán l c a Công ty d.. ………….. không quy t đ nh t i giá bán s n ph m. Các trung gian trong kênh phân ph i IV. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. a. Như c đi m • Nhà bán buôn thư ng có xu hư ng ………….. ………….

a. …………. m t hay nhi u kênh. quy mô và tính ch t h th ng phân ph i mà nhà s n xu t s d ng đ lưu chuy n s n ph m c a mình đ n tay ngư i tiêu dùng cu i cùng... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien... công ty c g ng đưa ………….. • M c đ ki m soát th trư ng cao hơn trong khi ti t ki m chi phí hơn …………. sang chi n lư c phân ph i ………. …………. IV. IV. Ngư i môi gi i e. …………... 2010 IV.. ………… • Trung gian đ c quy n không đư c phép bán hàng …………. IV.. ………….Chi n lư c phân ph i Câu h i: Ch c năng ch y u c a …… là xúc ti n vi c mua bán hàng hóa trên th trư ng. …………. Đáp án a và d Basic Marketing Pham Van Chien.. Cũng có th coi chi n lư c phân ph i là các quy t đ nh v phương th c và kênh phân ph i: tr c ti p hay gián ti p.. Ngư i bán buôn d..IV.. 2010 Đ c đi m • Thư ng áp d ng đ i v i ………….Chi n lư c phân ph i Khái ni m Chi n lư c phân ph i là t p h p các quy t đ nh v cơ c u. b ng cách s d ng …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien... …………. Basic Marketing Pham Van Chien. doanh nghi p s ………….Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i t p trung Khái ni m • Còn g i là chi n lư c phân ph i m nh. Đ c đi m • Giúp doanh nghi p phát tri n m i quan h v i …………. các thành ph n trung gian trên th trư ng tham gia phân ph i. Ngư i bán l c.... …………. …………... …………. ……. …………. 2010 5 . • Thư ng sử dụng đ i v i ………….... 2010 IV. ………….Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i ch n l c Khái ni m • Là phương th c phân ph i trong đó. Basic Marketing Pham Van Chien. ph c v cho ho t đ ng phân ph i hàng hóa trên th trư ng.. • Chi n lư c này giúp tôn t o hình nh c a doanh nghi p • Áp d ng ph bi n trong các ngành …………... …………... đ dài m i kênh.. …………. ………….. Đ c đi m • Thư ng đi kèm v i ho t đ ng …………. ……… m t s trung gian phù h p nh t.. …………. …………. …………..Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i đ c quy n Khái ni m • Là chi n lư c phân ph i trong đó doanh nghi p l a ch n …………. …………. • Áp d ng khi nhà s n xu t mu n duy trì ph n l n ………….... …………. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. làm cho cung c u trên th trư ng g p nhau. …………. Ngư i đ i lý b. s lư ng đi m bán và lo i trung gian s d ng. …………. …………...Chi n lư c phân ph i Câu h i: Các nhà s n xu t thư ng có xu hư ng chuy n t phân ph i…………và phân ph i ……….

IV. 2010.Chi n lư c phân ph i ánh giá các phương ti n v n chuy n Phương ti n Th i gian T ns Đ tin c y Đa d ng hàng hóa Đa d ng đ a đi m Cư c phí 6% 10% V n chuy n ra ngoài khu v c Bao gói ư ng s t Đư ng th y Chi phí hành chính 46% 26% X lý đơn hàng Đư ng b Lưu kho Duy trì hàng d 3%4% 5% tr Đư ng ng Ti p nh n và b c x p hàng Đư ng không Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i ánh giá tài chính các ho t đ ng phân ph i IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Hanoi. 6 .

2010 1 . ………………. Chi n lư c đ y Khái ni m Là chi n lư c xúc ti n trong đó DN s d ng …………... ………… DN ph i s d ng các công c Marketing như: …………..CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH XÚC TI N VÀ H TR KINH DOANH I M c đích c a chính sách xúc ti n Bài gi ng II Các chi n lư c xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Marketing căn b n Chương 7: Chính sách xúc ti n và h trợ kinh doanh III Các công c th c hi n Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu....…. ………….. …………..... 2010 1.. …………. …………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………….. …………... 2. Công c ch y u là: …………. ………….. c đi m Khách hàng m c tiêu c a chi n lư c kéo là …………. 2010 …………. …………. ………….... Basic Marketing Pham Van Chien. …………. …………... ………….edu. Basic Marketing Pham Van Chien.. Chi n lư c kéo Khái ni m Chi n lư c kéo là chi n lư c …………. đ bán s n ph m c a DN mình c đi m M c đích c a chi n lư c đ y là xúc ti n kinh doanh đ i v i …………..vn Basic Marketing Pham Van Chien.M c đích Đ y m nh tiêu thụ hàng hóa II. ………….Các chi n lư c xúc ti n Chi n lư c kéo T o l i th c nh tranh cho doanh nghi p Chi n lư c đ y Truy n đ t thông tin v DN và SP đ n KH Basic Marketing Pham Van Chien. M c tiêu c a chi n lư c này là tác đ ng tr c ti p đ n ngư i tiêu dùng khi n cho h …………. 2010 I.. …………..

ti p th … Công c c a …………. 2010 III. d ch v c a mình. Qu ng cáo Khái ni m (d th o lu t QC) Phương án 1: Qu ng cáo là gi i thi u đ n công chúng v ho t đ ng kinh doanh hàng hoá. Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Đ i tư ng c a …………. ch y u thông qua nh ng ưu đãi dành cho nhà phân ph i.. tin tư ng r i ti n t i mua s n ph m đó Qu ng cáo giúp xây d ng hình nh doanh nghi p 1. 2010 III. Qu ng cáo thư ng đưa thông tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng như truy n hình. hư ng t i là ngư i tiêu dùng cu i cùng. 2010 1. Qu ng cáo là vi c s d ng các phương ti n không gian và th i gian đ truy n tin đ nh trư c v s n ph m hay th trư ng cho ngư i bán l hay ngư i tiêu th Basic Marketing Pham Van Chien. là trung gian phân ph i Công c …………. So sánh chi n lư c kéo và chi n lư c đ y Gi ng nhau Đ u là chi n lư c xúc ti n kinh doanh Khác nhau Đ i tư ng mà …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Qu ng cáo M c đích Qu ng cáo là m t thông đi p đư c đáp l i. d ch v ( bao g m d ch v có m c đích sinh l i và d ch v không có m c đích sinh l i).3. • Phát thanh • Internet Basic Marketing Pham Van Chien. Phương án 2: Qu ng cáo là ho t đ ng xúc ti n thương m i c a thương nhân đ gi i thi u v i khách hàng v ho t đ ng kinh doanh hàng hóa. 2010 2 .Các công c th c hi n 1 2 3 4 Basic Marketing Pham Van Chien.Các công c 5 6 7 1.. s d ng ch y u là qu ng cáo.. báo chí… M c đích c a qu ng cáo là thông báo. thuy t ph c ngư i tiêu dùng v s n ph m đ h quan tâm. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n nghe nhìn • Truy n hình.

l ch qu ng cáo 1. t rơi. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo di đ ng • Qu ng cáo trên phương ti n giao thông • Qu ng cáo trên các đ v t: Áo. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.1. và CH NG CÓ NÉT KHÁC BI T Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo khác • B ng các s ki n kỳ l • Trên các s n ph m khác Basic Marketing Pham Van Chien. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo ngoài tr i • H p đèn qu ng cáo • Đèn màu • Bi n qu ng cáo đi n t • Pa-nô qu ng cáo • … Basic Marketing Pham Van Chien. PR . 2010 2. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n in n • Báo chí • Catalogue.Quan h công chúng 2.Quan h công chúng N u s n ph m c a b n là TIÊN PHONG trong ngành ! N u s n ph m c a b n không tiên phong. 2010 3 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Mũ… 1. nhưng có nét KHÁC BI T ! N u s n ph m c a b n KHÔNG TIÊN PHONG. 2010 1. PR .

…………. Quan h công chúng d... ………….. 2010 2... c ng đ ng. Khuy n mãi k t h p h i ch tri n lãm e. Các lo i n ph m ki n văn hóa – th thao Các bài phát bi u T ch c h i ngh khách hàng ………….. doanh nghi p nên s d ng công c nào đ l y l i lòng tin v i khách hàng? a. Khuy n mãi c. Qu ng cáo b. 2010 Câu h i L a ch n y u t không ph i là công c c a ho t đ ng quan h công chúng: a. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien.. Không có đáp án Basic Marketing Pham Van Chien. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.cola Vi t Nam đang b nghi ng v lô s n ph m nư c cam Fan-ta không đ m b o ch t lư ng. 2010 4 . H i ngh khách hàng f.. …………. Phi u mua hàng gi m giá c.. …………. …………. …………. …………. Các ho t đ ng tài tr Các ho t đ ng phi thương m i tr c ti p v i khách hàng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Quan h công chúng Vai trò c a PR Tr giúp DN tung ra s n ph m m i H tr cho vi c đ nh v l i s n ph m đo n chín mu i giai Gây nh hư ng t i m t nhóm khách hàng m c tiêu c th B o v nh ng s n ph m đang g p r c r i v i công chúng trên th trư ng Xây d ng nh ng hình nh v DN Basic Marketing Pham Van Chien.2. Quan h công chúng Các công c Các s trong PR 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Quan h công chúng Các n i dung cơ b n c a ho t đ ng PR …………. Quan h công chúng là nh ng bi n pháp kích thích nhu c u c a ngư i tiêu dùng …………. Các s ki n văn hoá-th thao d. 2. T ch c t t các s ki n.. Quan h công chúng Khái ni m Công chúng là b t c nhóm ngư i nào có m i quan tâm hay nh hư ng hi n t i ho c ti m năng đ n kh năng đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p. Không có đáp án đúng Câu h i Trư ng h p doanh nghi p Coca. Các bài phát bi u e. Các lo i n ph m b..

2010 5. Xúc ti n mua bán Khái ni m Xúc ti n mua bán là nhóm công c truy n thông s d ng h n h p các công c c đ ng. d ch v nh m m c đích thúc đ y. H i ch tri n lãm thương m i Khái ni m H i ch .3. h p đ ng d ch v . thuy t ph c khách hàng mua s n ph m c a DN Quy trình bán hàng cá nhân Bư c 1: Đi u tra và đánh giá Bư c 2: Chu n b Bư c 3: Ti p c n khách hàng Bư c 4: Trình bày và gi i thi u s n ph m Bư c 5: X lý các th c m c c a khách hàng Bư c 6: K t thúc Bư c 7: Ki m tra Basic Marketing Pham Van Chien. tìm ki m cơ h i giao k t h p đ ng mua bán hàng hoá. Pham Van Chien. 2010 5 . (Lu t thương m i năm 2005. Bán hàng cá nhân Khái ni m Bán hàng cá nhân là công c c a chi n lư c xúc ti n trong đó nhân viên bán hàng s tr c ti p g p g . Văn minh thương m i Khái ni m Văn minh thương m i th hi n qua t t c các ho t đ ng c a doanh nghi p nh m tho mãn ngày càng t t hơn nhu c u đa d ng c a khách hàng Th hi n: Tr s làm vi c Phong thái làm vi c c a nhân viên Hình th c văn b n. gi i thi u hàng hoá. tri n lãm thương m i là ho t đ ng xúc ti n thương m i đư c th c hi n t p trung trong m t th i gian và t i m t đ a đi m nh t đ nh đ thương nhân trưng bày. H i ch tri n lãm thương m i Quy trình tham gia h i chợ tri n lãm TM 4. kích thích mua bán hàng hóa nh m tăng nhanh nhu c u v s n ph m. m c 4) c đi m Quy t đư c m t lư ng khách hàng l n Đánh giá nhanh ph n ng c a ngư i tiêu dùng Trưng bày và gi i thi u s n ph m Đánh giá đ i th c nh tranh 3. 2010 3. đi u 129. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. tài li u Đ a đi m c a hàng… Basic Marketing Pham Van Chien. H i ch tri n lãm thương m i Phân lo i H i ch tri n lãm t ng h p H i ch tri n lãm chuyên ngành H i ch tri n lãm đ nh kỳ H i ch tri n lãm không đ nh kỳ Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing 6. 2010 Bư c 1: Xác đ nh và đánh giá các h i ch tri n lãm Bư c 2: Quy t đ nh h i ch s tham gia Bư c 3: Xác đ nh m c tiêu khi tham gia h i ch tri n lãm qu c t đó Bư c 4: Nghiên c u v khách tham quan Bư c 5: Nghiên c u d li u v h i ch Bư c 6: L p k ho ch tham gia h i ch Basic Marketing Pham Van Chien.

Các chương trình may r i • 7.6. Hỗ trợ khách hàng • 4. …………. Các công c Catalog Thư tr c ti p Marketing qua đi n tho i Marketing tr c ti p trên truy n hình Marketing tr c ti p trên truy n thanh. …………. Trung th c. minh b ch • 2. ………….. xúc ti n mua bán và bán hàng cá nhân đ đi đ n bán hàng tr c ti p không qua trung gian. …………. 10% do kênh phân ph i y u. 30% do không đáp ng đư c nhu c u và mong đ i c a ngư i tiêu dùng. …………. T ng phi u mua hàng • 5. …………. T ng quà • 3. ………….. Xúc ti n mua bán Nguyên t c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1. …………. công khai. Không đư c khuy n mãi thu c ch a b nh Pham Van Chien. Chương trình văn hóa. NHÀ NƯ C – DOANH NGHI P Th i h n gi m giá • Quy đ nh: < 90 ngày/năm. 2010 M c gi m giá • Quy đ nh: <= 50% m c giá ngay trư c khi gi m DN: …………. Basic Marketing Pham Van Chien. gi i trí. Basic Marketing Pham Van Chien.. 30% do không có đ chương trình qu ng cáo và khuy n m i phù h p. …………. t p chí. 2010 T i M và Tây Âu... Phi u d thi • 6... con s th ng kê đã ch ra: 30% do đ nh v th trư ng sai. 2010. khi phân tích nh ng nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a các s n ph m m i tung ra trên th trư ng. ………….. …………. 2010 Hanoi.. Basic Marketing Pham Van Chien. Không l m d ng lòng tin • 6. E-marketing Basic Marketing Pham Van Chien.. Xúc ti n mua bán Khuy n mãi. Xúc ti n mua bán Các hình th c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1. 7. Giá tri ̣ hàng khuy n mãi • Quy đ nh: <=50% giá tri ̣ hàng hóa Gi i thư ng “ o” • ………….. C nh tranh lành m nh • 7. T ch c chương trình khách hàng thư ng xuyên • 8. Gi m giá • 4. …………. 45 ngày/đ t DN: …………. Marketing tr c ti p Khái ni m Marketing tr c ti p c g ng k t h p c 3 y u t là qu ng cáo. 2010 Basic Marketing 6. 2010 6.. Không phân bi t đ i xử • 3. 6 ... ngh thu t. Dùng th hàng m u mi n phí • 2. Ch t lư ng s n ph m • 5..

Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Khái quát chung Trình tự kế hoạch hóa Bài gi ng Marketing căn b n Chương 8: K ho ch hóa chi n lư c marketing N i dung chính c a m t b n kế hoạch marketing Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. 2010 I. 2010 I. chủ đ ng có phương án đ i phó v i nh ng tác đ ng b t l i từ môi trư ng. Khái ni m 1 Khái ni m 2 T m quan tr ng 3 Phân lo i Kế hoạch hóa chi n lư c marketing là toàn bộ hoạt đ ng xây d ng và th c hi n kế ho ch d a trên sự k t h p hài hòa gi a tình hình thị trư ng và môi trư ng kinh doanh v i m c tiêu. T m quan tr ng Phân bổ có hi u qu các ngu n l c (s n xu t. T m quan tr ng Giúp doanh nghi p nh n bi t nhanh chóng và t n d ng các cơ h i kinh doanh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Nh n th c đ y đủ và kịp th i đi m m nh và đi m y u c a mình I. Ph i h p hành đ ng gi a các bộ ph n ch c năng trong doanh nghi p m c t t nh t. Khái quát chung 2. tài chính. Basic Marketing Pham Van Chien.edu. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1 .Khái quát chung I. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 2. Khái quát chung 1. khả năng và ngu n l c c a doanh nghi p nh m đ t hi u qu kinh doanh cao nh t. nhân l c) cho các m c tiêu và theo ti n độ đã xác đ nh.vn Basic Marketing Pham Van Chien.

…………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Control C K ho ch hóa P Planning Action Pham Van Chien.. ô chú chó. ………….. ch tiêu 2 năm…) Kế hoạch hóa ng n h n (dư i 1 năm) (Kế hoạch quý. hay đơn v kinh doanh chi n lư c (Strategic Business Unit) (SBU là ………….. Trình tự kế hoạch hóa Quy trình IPAC I Information Kế hoạch hóa trung h n: Từ 1 đ n 4 năm (Kế hoạch năm. …………. Trình tự kế hoạch hóa 1. S d ng mô hình BCG (Ma tr n tăng trư ngth ph n).. ………….. ………….. 2010 2 . ô ngôi sao. …………. …………. Trình tự kế hoạch hóa Ô d u h i: Ho t đ ng kinh doanh trên TT …………. phát tri n và khai thác). …………. …………. …………. báo di n bi n c a môi trư ng kinh doanh L p b ng t ng h p đ đánh giá các y u t môi trư ng kinh doanh Basic Marketing Pham Van Chien. …………. DN thâm nhâp TT khi trên TT …………. Trình tự kế hoạch hóa 2.. Phân lo i Kế hoạch hóa dài h n: Từ 5 năm trở lên (Kế hoạch 5 năm.. …………. Khái quát chung 3. …………. II.. 2010 II. máy móc. 2010 II. tháng…) A Basic Marketing Pham Van Chien. thi t b ….... ô bò s a hay ti n m t. Ho t đ ng KD có tri n v ng l n v l i nhu n và tăng trư ng ………….. Trình tự kế hoạch hóa 2. m c tiêu đ n năm 20xx…) II. mà doanh nghi p nên t p trung ngu n l c đ đ u tư.... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. L p kế hoạch (Planning) 4 tr ng thái khác nhau đ i v i m i SBU: Ô d u h i. L p kế hoạch (Planning) Căn c vào vi c đánh giá và l a ch n tr ng đi m kinh doanh. Thu th p thông tin (Information) Xác đ nh nhu c u thông tin Xây d ng h th ng thu th p và x D lý thông tin II. d a vào 2 tiêu chí: ………….. Ho t đ ng kinh doanh đòi h i nhi u v n đ u tư: nhà xư ng..I.. Basic Marketing Pham Van Chien.

. II.. òi h i ít v n đ u tư nhưng l i nhu n không cao vì v y DN nên …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.II.. Trình tự kế hoạch hóa 2. Trình tự kế hoạch hóa 4. Trình tự kế hoạch hóa II.. Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. ………….. Trình tự kế hoạch hóa Ô ngôi sao: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành cao. Ô chú chó: Là lĩnh v c KD …………. đ i v i m i SBU. Duy trì liên t c h vi c thu th p thông tin đ n m đư c m t cách h th ng nh ng ph n h i cùng các thông tin m i nh t t th trư ng. k p th i và tăng kh năng thích nghi c a doanh nghi p đ i v i môi trư ng kinh doanh c a mình. Trình tự kế hoạch hóa II. Th c hi n các chính sách (s n ph m. giá. đ i chi u k t qu đ t đư c v i m c tiêu đ ra. Basic Marketing Pham Van Chien.. t đó đi u ch nh l i k ho ch ban đ u cho phù h p v i kh năng và ngu n l c th c t c a doanh nghi p. 2010 ………….. 2010 3 .. …………. cũng như gi a doanh nghi p v i các đ i tác c a mình.. …………. Trình tự kế hoạch hóa 3. L p kế hoạch (Planning) DN c n có đánh giá đ y đ và k p th i cân đ i l i danh m c s n ph m. …………. T o s ph i h p đ ng b gi a các b ph n trong DN. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Ki m tra và đi u ch nh (Control) ánh giá di n bi n trên th trư ng. 2010 II. th ph n l n DN có l i th v c nh tranh và cơ h i phát tri n Ho t đ ng KD này có Ô bò s a hay ti n m t: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành …….. phân ph i. II.. lĩnh v c hay ngành ngh kinh doanh c a mình. Xây d ng chương trình hành đ ng th ng nh t và k ho ch th c hi n chi ti t. …………. Tổ ch c th c hi n (Action) Phân b các ngu n l c m t cách t i ưu theo khu v c th trư ng. nhưng th ph n …………. nhưng ho t đ ng này đòi h i ít v n đ u tư và ti p t c s n sinh ra nhi u l i nhu n 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. xúc ti n) đã đ ra trong k ho ch. Là lĩnh v c KD …………. c th . cho t ng th i kỳ. trên cơ s các m c tiêu và có nh ng đ nh hư ng ưu tiên rõ ràng. K t h p gi a ki m tra đ nh kỳ và ki m tra đ t xu t đ ng phó linh ho t. Basic Marketing Pham Van Chien..

và là nh ng giám kh o công b ng nh t ch m đi m “bài thi” Marketing c a các DN – chính là chìa khóa đưa DN t i thành công trong kinh doanh. 4 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. …………. th trư ng. 2010 …………. 2010 Hanoi. ti n đ và th i h n) D toán l i l ………….. 2010 Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Nh ng lưu ý Tình hình bi n đ ng c a môi trư ng nh hư ng đ n t t c các bư c KHH Marketing v i nh ng m c đ khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p. ph i h p ho t đ ng... th ph n.. ………….III. N i dung chính c a m t kế hoạch marketing G m 8 ph n cơ b n: Tóm lư c chung G m 8 ph n cơ b n: Chi n lư c Marketing (…………. …………. Nh ng lưu ý Thích nghi v i môi trư ng và th c s hư ng t i khách hàng – nh ng ngư i tr c ti p quy t đ nh s thành b i c a DN...(môi trư ng. …………. l i nhu n…) Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. ………….. phân đ nh trách nhi m. …………. Không t n t i m u k ho ch Marketing hoàn h o mà khi xây d ng KH Marketing.. tình hình kinh doanh c a DN) …………. ………….. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010. Các m c tiêu đ ra (doanh s . Basic Marketing Pham Van Chien. các DN đ u ph i căn c vào tính kh thi và m c đ phù h p v i môi trư ng và th trư ng... ………….. ………….) Chương trình hành đ ng c th (t ch c.. …………. N i dung chính c a m t kế hoạch marketing III. …………. c nh tranh...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful