THÔNG TIN GI NG VIÊN

Ph m Văn Chi n
Gi ng viên Marketing Qu c t Khoa Kinh t & Kinh doanh qu c t Hand phone: 0945 6666 75 Email: chienpv@ftu.edu.vn

Bài gi ng

Marketing căn b n
Basic Marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Tài li u tham kh o
Giáo trình
1. TRƯ NG ĐHNT, [2000], Giáo trình marketing lý thuy t, NXB Giáo d c

N i dung môn h c
Chương 1: Khái quát chung về marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Chương 3: Nghiên c u th trư ng Chương 4: Chính sách s n ph m Chương 5: Chính sách giá Chương 6: Chính sách phân ph i Chương 7: Chính sách xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Chương 8: Kế hoạch hóa marketing

Tài li u tham kh o
2. PHILIP KOTLER, [2007], Marketing căn b n, NXB Lao đ ng - xã h i

Tài li u tham kh o thêm
3. TRƯ NG ĐHNT, [2008], Giáo trình marketing qu c t , NXB LĐ-XH 4. T p chí marketing (Hi p h i marketing Vi t Nam).

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Chương 1: Khái quát chung v marketing căn b n

I- Khái ni m marketing
Đ nh nghĩa marketing

Khái ni m marketing

1

Quá trình phát tri n c a marketing

2

B n ch t c a marketing

M c tiêu và ch c năng c a marketing

3

Các khái ni m cơ b n trong marketing

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 1
(Hi p h i marketing M – AMA, 1960)

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

“Marketing là ho t đ ng c a doanh nghi p nh m hư ng các lu ng hàng hóa từ ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng”.

Gi i h n: Trong tiêu thụ sản ph m.

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 2
(Hi p h i marketing M – AMA, 1985)

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)
• Khái ni m s n ph m đư c mở r ng Hàng hóa, D ch v , Ý tư ng • Bao trùm toàn bộ hoạt đ ng - Xác đ nh s n ph m - Xác đ nh giá - Phân ph i - Xúc ti n

“Marketing là quá trình lên k ho ch, tri n khai vi c th c hi n k ho ch, xác đ nh s n ph m, giá c , y m tr , truy n bá ý tư ng, phân ph i hàng hóa, cung c p d ch v hư ng t i trao đ i nh m th a mãn m c tiêu c a các cá nhân và các t ch c”.
Basic Marketing

“Marketing

m t

d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

1.

nh nghĩa marketing

nh nghĩa 3
(Giáo sư M – Philip Kotler)

“Marketing là m t d ng ho t đ ng c a con ngư i nh m th a mãn nh ng nhu c u và mong mu n c a h thông qua trao đ i”.

• Không gi i h n lĩnh v c áp d ng Kinh doanh, Chính tr , Qu c phòng, Giáo d c... • Nh n m nh vi c nghiên c u nhu c u c a con ngư i trư c khi s n xu t (Quan đi m marketing hi n đ i)

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

2

1.

nh nghĩa marketing

2. B n ch t c a marketing
Là quá trình có đi m b t đ u nhưng không có đi m k t thúc.

Tóm l i, marketing là t ng th các ho t đ ng c a doanh nghi p hư ng t i th a mãn, g i mở nh ng nhu c u c a ngư i tiêu dùng trên th trư ng đ đ t đư c các m c tiêu kinh doanh c a mình.

Mô hình IPAC

I

Information

Control

C

Marketing

P

Planning

A
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

Action
Pham Van Chien, 2010

2. B n ch t c a marketing
Marketing b t đ u b ng vi c nghiên c u th trư ng, phát hi n nhu c u và cung c p hàng hóa th a mãn nh ng nhu c u đó Marketing giúp doanh nghi p theo đu i l i nhu n t i ưu chứ không ph i l i nhu n t i đa. L i nhu n t i ưu: Là m c l i nhu n cao nh t đ t đư c trong khi v n thõa mãn các m c tiêu kinh doanh khác. Là s tác đ ng tương h nh t. gi a hai m t c a m t quá trình th ng

3. Các khái ni m cơ b n trong marketing
Giao d ch Nhu c u

Trao đ i

Th trư ng

Ư c mu n

- Th a mãn nhu c u hi n t i. - G i mở nhu c u ti m năng
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010 Basic Marketing

S n ph m

Lư ng c u
Pham Van Chien, 2010

3.1 Nhu c u (Needs)
Nhu c u là gì? Theo Philip Kotler: “Nhu c u là c m giác thi u h t m t cái gì đó mà con ngư i c m nh n đư c”. Nhu c u là khó n m b t, vi c nghiên c u nhu c u cũng khá khó khăn.

3.1 Nhu c u (Needs)
Phân lo i nhu c u Nhu c u

Nhu c u hi n t i
Là nhu c u thi t y u đã và đang đư c đáp ng trong hi n t i

Nhu c u ti m tàng
ã xu t hi n Xu t hi n r i nhưng do nhi u nguyên nhân mà chưa đư c đáp ng Chưa xu t hi n B n thân ngư i tiêu dùng cũng chưa bi t đ n

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3

3.1 Nhu c u (Needs)
Mô hình tháp nhu c u c a Maslow
Tự kh ng đ nh ư c tôn tr ng Tình c m xã h i An toàn Tâm sinh lý

3.1 Nhu c u (Needs)
K t lu n: H c thuy t nhu c u c a Maslow

5 4 3 2 1
Pham Van Chien, 2010

Nhu c u c a con ngư i phát tri n từ th p đ n cao, từ đơn gi n đ n ph c t p. Khi các nhu c u cơ b n đư c th a mãn, thì m i n y sinh các nhu c u c p b c cao hơn. Sự phân đ nh nhu c u vào các c p b c còn tùy thu c vào b i c nh xã h i. M c độ thỏa mãn nhu c u c a m i ngư i là khác nhau.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

3.2 Ư c mu n (Wants)
Ư c mu n là gì? Theo Philip Kotler: “Ư c mu n là m t nhu c u có d ng đ c thù,
tương ng v i trình độ văn hóa và nhân cách c a cá th ”.

3.2 Ư c mu n (Wants)
Nhu c u đã đa d ng d ng hơn. Ư c mu n càng đa

Các y u tố ảnh hư ng đ n ư c mu n:
- Văn hóa - Cá tính c a ngư i tiêu dùng - Trình độ của ngư i tiêu dùng - Thói quen tiêu dùng…
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Khi con ngư i g n nhu c u v i m t s n ph m c th ,khi đó ngư i ta có ư c mu n
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

3.3 Lư ng c u (Demands)
Lư ng c u là gì? “Lư ng c u là ư c mu n b gi i h n b i khả năng thanh toán”. R t hay nh m l n: NHU C U LƯ NG C U - Lư ng c u là k/n kinh t , lư ng hóa đư c - Nhu c u là k/n tâm sinh lý

3.4 S n ph m (Products)
S n ph m là gì? “S n ph m là t t c nh ng gì có th th a mãn
đư c nhu c u c a ngư i tiêu dùng”.

Không ch gi i h n trong v t th v t ch t - S n ph m h u hình - S n ph m vô hình

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

4

3.4 S n ph m (Products)
Các m c độ thỏa mãn nhu c u c a s n ph m
Nhu c u Nhu c u S n ph m S n ph m S n ph m Nhu c u

3.5 Trao đ i (Exchange)
Khái ni m
“Trao đ i là hành vi nh n đư c m t cái gì đó và cung c p m t v t gì đó đ thay th ”.

Trao đ i là cơ sở t n t i c a marketing Marketing ch t n t i khi mà con ngư i quy t đ nh đáp ng nhu c u c a mình thông qua trao đ i.
Basic Marketing Pham Van Chien, 2010

Không th a mãn
Basic Marketing

Th a mãn m t ph n

Th a mãn hoàn toàn
Pham Van Chien, 2010

3.5 Trao đ i (Exchange)

3.5 Trao đ i (Exchange)
i u ki n đ trao đ i

1
Tự bảo đ m

2
Ăn xin

3
Chi m đo t

4
Trao đ i

1. Ít nh t ph i có hai bên. 2. M i bên ph i có m t thứ gì đó có giá tr đ i v i bên kia. 3. M i bên ph i có khả năng th c hi n vi c lưu thông và cung c p hàng hóa c a mình. 4. M i bên ph i hoàn toàn đư c tự do trong vi c ch p nh n hay khư c từ l i đ ngh c a bên kia. 5. M i bên ph i tin tư ng vào tính h p lý hay h p ý mu n trong vi c quan hệ v i phía bên kia.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

3.6 Giao d ch (Transaction)
Khái ni m
“Giao d ch là m t cu c trao đ i nh ng v t có giá tr gi a hai bên”.

3.6 Giao d ch (Transaction)
i u ki n đ có giao d ch
1. Ít nh t ph i có hai v t có giá tr . 2. Nh ng đi u ki n giao d ch đã đư c th a thu n. 3. Th i gian giao d ch đã đư c n đ nh.

Giao d ch là đơn v đo lư ng cơ b n c a trao đ i.

4.

a đi m th c hi n giao d ch đã đư c th a thu n.

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

Basic Marketing

Pham Van Chien, 2010

5

Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 1928 Hi n đ i: Mang tính ch t tri t lý kinh doanh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Xét v n i dung thu t ngữ marketing: 1970 1905 Phát tri n sang các nư c XHCN Môn marketing l n đ u tiên đư c đưa vào gi ng d y trên thế gi i (Harvard University) Truy n th ng: Có tính ch t ch c năng tiêu thụ. M c tiêu: Phát hi n ra nh ng nhu c u chưa đư c đáp ng và đ nh hư ng s n xu t vào vi c đáp ng nh ng nhu c u đó. 1953-1954. 1957-1958 Basic Marketing Pham Van Chien.3. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Marketing truy n th ng u Th kỷ 20 Cu i nh ng năm 1950 Marketing hi n đ i u nh ng năm 1960 M c tiêu: Tiêu thụ b t kỳ lo i s n ph m nào mà doanh nghi p có kh năng s n xu t. 1908 Hi p h i marketing và qu ng cáo đư c thành l p t i M . 1929-1933. 2010 6 . 3 Các quan đi m kinh doanh trong marketing 4 Basic Marketing Pham Van Chien.Quá trình phát tri n c a marketing 1 Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2 Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i Th trư ng không nh t thi t ph i là m t đ a đi m c th . II. Từ hi n tư ng đ n khoa h c 2. đ i tên thành AMA 1973 Tổ ch c marketing thương m i đ u tiên đư c thành l p M Basic Marketing Pham Van Chien. 1937-1938. 2010 Basic Marketing Tri t lý marketing Pham Van Chien. 2010 1. về sự thay đ i c a nó trong tương lai g n và xa. 2010 2. các ho t đ ng này ph i d a trên cơ sở hi u bi t về số c u c a ngư i tiêu dùng.7 Th trư ng (Market) Khái ni m “Thị trư ng là nơi có nh ng nhu c u c n đư c đáp ng”. Khi th trư ng bão hòa: Không còn phù h p M t cân đ i cung c u Kh ng ho ng th a Marketing hi n đ i là t t c các ho t đ ng c a công ty.

bây giờ c n ph i t o ra m t …(3)… cho m t …(4)… đã đư c nghiên c u trư c. Gi m chi phí Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 7 . vì th mà nh ng ngư i lãnh đ o doanh nghi p ph i t p trung n l c vào hoàn thi n s n xu t và nâng cao hi u qu c a hệ th ng phân ph i”.2. Marketing truy n th ng và marketing hi n đ i 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. S n xu t nhi u hơn S n xu t t t hơn S n xu t theo nhu c u thị trư ng Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m bán hàng Quan đi m marketing Quan đi m Marketing mang tính đ o đ c xã h i Basic Marketing Pham Van Chien. S n ph m chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng Basic Marketing Pham Van Chien. 3. vì v y doanh nghi p ph i t p trung vào vi c thư ng xuyên hoàn thi n s n ph m”. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n xu t Tình hu ng 1: C U > CUNG DN s cố g ng s n xu t càng nhi u càng t t. thay vì tìm m t …(1)… đ tiêu thụ m t …(2)…. Các quan đi m kinh doanh trong marketing Quan đi m hoàn thi n s n xu t Như v y. 2010 3.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m K t qu c a quan đi m hoàn thi n s n ph m Ít tính đ n ý ki n khách hàng khi thi t kế sản ph m.1 Quan đi m hoàn thi n s n xu t Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n xu t kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s có thi n c m v i nh ng s n ph m đư c bán r ng rãi và giá cả phải chăng. 3. có tính năng sử d ng t t nh t. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ó chính là quá trình phát tri n từ marketing truy n th ng đ n marketing hi n đ i. Tình hu ng 2: C U < CUNG DN tìm cách gi m giá thành: Tăng NS. Không nghiên c u s n ph m c a đ i th c nh tranh. 2010 3.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m Quan đi m “Quan đi m hoàn thi n s n ph m kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s ưa thích nh ng hàng hóa có ch t lư ng cao nh t.

(Peter Drucker) Cu i 2007: Đóng c a Basic Marketing Pham Van Chien.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m General Motors – Hãng xe hàng đ u th gi i su t 78 năm li n 3. 3.2 Quan đi m hoàn thi n s n ph m T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? 1990: Khai sinh Saturn 1998: Hư ng t i dòng xe h ng sang Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m 2007: Saturn Aura Saturn Aura Basic Marketing Pham Van Chien.3 Quan đi m bán hàng 3. 2010 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. M c đích c a nó là nh n bi t và hi u khách hàng k đ n m c độ sản ph m làm ra s đáp ng V n đ u tư: 1000 t VND đúng th hi u c a khách hàng và tự nó đư c tiêu thụ”.3 Quan đi m bán hàng 3/2006: Ra đ i “M c đích c a marketing không nh t thi t là đ y m nh tiêu thụ. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.3 Quan đi m bán hàng K t qu c a quan đi m bán hàng Mang đ n nh ng thành công đáng kể cho DN Sai l m khi đ ng nh t marketing v i bán hàng và qu ng cáo. 2010 9/2006: Hơn 100 CH 8 .3. 2010 3.3 Quan đi m bán hàng Quan đi m “Quan đi m bán hàng (quan đi m tăng cư ng n l c thương m i) kh ng đ nh r ng ngư i tiêu dùng s không mua nhi u hàng hóa c a doanh nghi p n u như doanh nghi p không có nh ng n l c đáng k trong các lĩnh v c tiêu thụ và khuy n mãi”. Tiêu thụ chı̉ là ph n n i c a núi băng marketing Marketing Basic Marketing Pham Van Chien.

2010 9 .xã h i 3.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c . đáp ng các mong mu n y b ng nh ng phương th c có hi u qu m nh m hơn so v i đ i thủ cạnh tranh” Tiêu thụ và qu ng cáo B n thân s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien.3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.xã h i kh ng đ nh r ng nhi m v c a doanh nghi p là xác đ nh nhu c u.4 Quan đi m marketing Phân bi t Quan đi m bán hàng . 2010 Pham Van Chien. 2010 3.Quan đi m marketing 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. mong mu n và l i ích c a các th trư ng m c tiêu và thỏa mãn chúng b ng nh ng phương th c có hi u qu hơn (so v i đ i thủ cạnh tranh) đ ng th i giữ nguyên hay c ng c m c sung túc cho ngư i tiêu dùng và cho toàn xã h i”.5 Quan đi m marketing mang tính đ o đ c .4 Quan đi m marketing i tư ng quan tâm chủ y u Các phương ti n đ đ t t i m c tiêu M c tiêu cu i cùng Quan đi m bán hàng: T p trung vào nhu c u ngư i bán Hàng hóa N l c thương m i và các PP kích thích Thu l i nhu n nhờ tăng KL hàng bán ra Quan đi m bán hàng bán hàng Quan đi m marketing: T p trung vào nhu c u ngư i mua Nhu c u c a khách hàng m c tiêu Nh ng n ̉ l c t ng h p c a marketing Thu l i nhu n nhờ đ m b o nhu c u NTD Quan đi m marketing Basic Marketing Pham Van Chien.xã h i Xã h i (M c sung túc c a m i ngư i) Quan đi m “Quan đi m marketing mang tính đ o đ c .4 Quan đi m marketing T i sao m t s n ph m có ch t lư ng t t v n chưa thuy t ph c đư c ngư i tiêu dùng??? Quan đi m “Quan đi m marketing kh ng đ nh đi u ki n ban đ u đ đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p là xác đ nh đư c nhu c u và mong mu n c a các thị trư ng m c tiêu. Basic Marketing Tương tác nh n th c Ngày nay S c ép Trư c 1970 Trư c th chi n II Ngư i tiêu dùng (Th a mãn mong mu n) Basic Marketing S c ép Doanh nghi p (L i nhu n) Pham Van Chien. 2010 3.

2010 Basic Marketing Pham Van Chien. hi u nhu c u c a h và sau đó là cung ng nh ng s n ph m phù h p v i mong mu n c a h .M c tiêu và ch c năng c a marketing M c tiêu c a marketing 1. 2010 1. Bài toán chia ph n chi c bánh! Cty A Cty E Công ty D Cty B Cty C Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 III. linh ho t và năng đ ng nh m đáp ng t t nh ng nhu c u luôn thay đ i c a khách hàng. L i th c nh tranh Đư c t o ra trên cơ sở bi t mình. M c tiêu c a marketing 1 L i th c nh tranh L i nhu n 2 Ch c năng c a marketing M c tiêu 3 Các thành ph n cơ b n trong marketing 4 Basic Marketing Cơ c u tổ ch c b ph n marketing An toàn trong kinh doanh Pham Van Chien. Do v y c n ph i có s c sáng t o. Basic Marketing Pham Van Chien. M c tiêu c a marketing L i nhu n Là thư c đo hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. M c tiêu c a marketing An toàn trong kinh doanh Marketing giúp doanh nghi p phân tích và phán đoán nh ng bi n đ i trên thị trư ng N m b t cơ h i. T o ra l i nhu n b ng cách đ m b o th a mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. bi t ngư i. sự m m d o. bi t phát huy đi m m nh c a mình. hi u h . • Đa d ng hóa th trư ng • Đa d ng hóa s n ph m. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Tri t lý marketing Các doanh nghi p s luôn ph i thích ng v i m t th gi i luôn thay đ i. 1. Bi t l ng nghe khách hàng.4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. An toàn nhờ vào vi c phân chia r i ro b ng cách đa d ng hóa. h n chế rủi ro. 2010 10 . Tri t lý marketing 4.

2. ng đư c Price List price Discounts Allowances Payment period Credit terms Promotion Sales promotion Advertising Public relations . Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 11 . Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing h n h p (Marketing – mix) 3.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing 1 2 3 4 S n ph m Product Nghiên c u t ng h p về th trư ng Ho ch đ nh chi n lư c kinh doanh Tổ ch c th c hi n chi n lư c Ki m tra. Ch c năng c a marketing 3. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Các thành ph n cơ b n trong marketing Marketing Mix th các Marketing h n h p là sự k t h p c Product Product variety Quality Design Features Brand name Packaging Sizes Services Warranties Place Target market Channels Coverage Assortments Locations Transport thành ph n cơ b n c a marketing nh m đ t đư c nh ng m c tiêu đã đ t ra và đáp đòi h i c a th trư ng m c tiêu. đánh giá. hi u ch nh Xúc ti n Promotion Giá c Price Phân ph i Place Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing 7P trong marketing d ch v Product Promotion Place People Phisical Evidence Process Price Product Promotion Place Price Là t ng s ti n mà ngư i tiêu dùng ph i chi trả đ có đư c s n ph m Là m i ho t đ ng đ s n ph m d đ n tay khách hàng m c tiêu dàng Là m i ho t truy n bá nh s n ph m và m c tiêu mua Basic Marketing đ ng c a công ty nh m ng thông tin v ưu đi m thuy t ph c khách hàng s n ph m đó Pham Van Chien.. 2010 3. Các thành ph n cơ b n trong marketing Các thành ph n cơ b n c a marketing Là t p h p s n ph m mà công ty cung ng cho th trư ng m c tiêu 3.

s n ph m. 2010 Mô hình này thích h p v i các doanh nghi p cung c p s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau.Như c đi m: Dễ quản lý. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo đ a lý TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo và khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ Bộ ph n Ng / c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Tiêu thụ toàn qu c Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i .4. Kém hi u qu khi s n ph m và thị trư ng gia tăng Khu v c A Khu v c B Khu v c C Mô hình này áp d ng cho các công ty tiêu thụ sản ph m trên ph m vi r ng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. dễ phân công.Ưu đi m: . Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo th trư ng TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr s n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i Bộ ph n Qu n tr marketing Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr Thị trư ng Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n SP m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Thị trư ng tiêu dùng Thị trư ng các tổ ch c Thị trư ng thế gi i Mô hình này thích h p cho các doanh nghi p có cơ c u s n ph m r ng. 2010 Mô hình tổ ch c theo ch c năng Mô hình tổ ch c theo đ a lý Khách hàng Mô hình tổ ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u Mô hình tổ ch c theo th trư ng Mô hình tổ ch c theo d ng ma tr n 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo s n ph m ho c nhãn hi u TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing M i m t công ty v i nh ng đ c đi m v trư ng và chi n lư c kinh doanh riêng s ch c bộ ph n marketing riêng. ki m tra. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 12 . Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 4. các s n ph m có nhi u khác bi t. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Quá trình phát tri n quan đi m v vai trò của marketing trong công ty 4. th có cách th c t Có 5 mô hình sau thư ng đư c sử dụng: Marketing S n xu t Tài chính Nhân sự Basic Marketing Pham Van Chien. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ch c năng TRƯ NG PHÒNG MARKETING 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

2010.Quy mô l n .Cung c p nhi u lo i s n ph m cho nhi u lo i thị trư ng khác nhau Hanoi. 2010 13 .4. Cơ c u t ch c bộ ph n marketing Mô hình t ch c theo ma tr n TRƯ NG PHÒNG MARKETING Bộ ph n Qu n tr thị trư ng Bộ ph n Qu ng cáo khuy n mãi Bộ ph n Qu n tr S n ph m Bộ ph n Nghiên c u marketing Bộ ph n Phát tri n s n ph m m i S n ph m A S n ph m B S n ph m C Áp d ng cho DN Thị trư ng X . Thị trư ng Y Thị trư ng Z Basic Marketing Pham Van Chien.

Ý nghĩa c a vi c nghiên c u môi trư ng marketing Nghiên c u MTBT giúp DN nhìn rõ cơ c u n i t i. MTBN >< MTBN Basic Marketing Pham Van Chien. Nghiên c u MTBN giúp DN nh n ra nh ng ………………………… trong quá trình ho t đ ng kinh doanh. 2010 1 . th y đư c ………………………………………c a mình.Khái quát chung v môi trư ng marketing 2. ……………………………………… luôn thay đ i Ph i nghiên c u đ thích ng v i nh ng thay đ i đó I.edu. 2010 I.Chương 2: Môi trư ng marketing Khái quát chung về môi trư ng marketing Bài gi ng Các y u tố môi trư ng bên trong Marketing căn b n Chương 2: Môi trư ng marketing Các y u tố môi trư ng bên ngoài Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.Khái quát chung v môi trư ng marketing 1. MTBT là khả năng chủ quan Thích nghi và đi u ti t các y u tố MTBT phù h p v i đ c đi m và bi n đ ng c a MTBN Các y u tố MTBT. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. M i quan hệ gi a các y u tố môi trư ng marketing Môi trư ng bên ngoài giữ vai trò quan tr ng nh t và ảnh hư ng l n đ n DN.vn Basic Marketing Pham Van Chien. MTBN là đi u ki n khách quan. Khái ni m Môi trư ng Marketing là t p h p các y u t có thể ảnh hư ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p trên thị trư ng.Khái quát chung v môi trư ng marketing 3. Phân lo i Căn cứ vào biên gi i doanh nghi p Môi trư ng bên trong Môi trư ng bên ngoài Căn cứ vào ph m vi tác đ ng Môi trư ng vĩ mô Môi trư ng vi mô Căn cứ vào khả năng ki m soát c a DN Môi trư ng qu c gia Môi trư ng qu c tế Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. MTBT >< MTBN .Khái quát chung v môi trư ng marketing 4. I. MTBN luôn có sự tác đ ng qua l i và ảnh hư ng l n nhau MTBT >< MTBT .

chi phí giành cho đào t o nhân viên… Đánh giá môi trư ng nhân s • ……………………………………… • ……………………………………… căn cứ vào: Basic Marketing Pham Van Chien.NV (lương. hư ng phát tri n nhân l c. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. • hi u qu s d ng v n… Basic Marketing Pham Van Chien.Các y u t môi trư ng bên trong 2. 2010 2 .II. • kh năng huy đ ng v n. trình đ h c v n. NV chia theo đ tu i. 2010 II. Doanh nghi p ki m soát đư c các y u t này.Các y u t môi trư ng bên trong Môi trư ng bên trong II.Các y u t môi trư ng bên trong 1. Đánh giá kh năng tài chính c a DN thông qua ch tiêu gì? • v n. s c m nh c a DN trên th trư ng. ph n ánh quy mô. thư ng…) Ngân sách dành cho ho t đ ng đào t o và tái đào t o ngư i lao đ ng Môi trư ng nhân s là đ i ngũ cán b . Môi trư ng tài chính doanh nghi p Môi trư ng bên trong là nh ng y u t thu c n i b doanh nghi p. gi i tính. Môi trư ng nhân sự MÔI TRƯ NG NHÂN S Quy mô và cơ c u nhân sự T ng s CB. Các y u t thu c môi trư ng bên trong • Môi trư ng Tài chính doanh nghi p • Môi trư ng Nhân s • Môi trư ng Công ngh • Môi trư ng Văn hóa doanh nghi p Là kh năng tài chính c a DN. NV trong DN T l CB. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH V N KH MÔI TRƯ NG TÀI CHÍNH NĂNG HUY NG V N DN có th huy đ ng v n t nh ng ngu n sau: • Bên trong: – ……………………………………… – ……………………………………… • Bên ngoài: – ……………………………………… – ……………………………………… – ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. công nhân viên c a DN th hi n c th b ng s lư ng cán b . trình đ h c v n… Ch đ đãi ng cho CB.

. MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Hình th c: • m t văn b n. • m t câu kh u hi u • m t bài hát. kh u hi u. các quan đi m tri t h c. nghi th c.Các y u t môi trư ng bên trong 3. Môi trư ng công nghệ Môi trư ng công ngh là kh năng v công ngh c a doanh nghi p Y u t ph n ánh trình đ công ngh c a DN: • S lư ng b ng phát minh sáng ch . Môi trư ng văn hóa doanh nghi p Georges de saite marie: Văn hoá doanh nghi p là t ng h p các giá tr . các đi u c m k . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 II. bí quy t k thu t… • Trình đ CN chung c a DN (CN mà DN đang s d ng) • Chi n lư c phát tri n CN • Năng l c c a DN trong ho t đ ng nghiên c u và phát tri n (R&D) • Ngân sách c a DN dành cho ho t đ ng R&D Basic Marketing Pham Van Chien. ) Basic Marketing Pham Van Chien. ki n trúc doanh nghi p.MÔI TRƯ NG NHÂN S Chi n lư c nhân sự của DN Chi n lư c tuy n d ng ngu n nhân l c Chi n lư c xây d ng và phát tri n nhân s II.Schein: VHDN (hay văn hóa công ty) là t ng h p nh ng quan ni m chung mà các thành viên trong công ty h c đư c trong quá trình gi i quy t các v n đ n i b và x lý các v n đ môi trư ng xung quanh Basic Marketing Pham Van Chien. đ o đ c t o thành n n móng sâu xa c a doanh nghi p Chuyên gia nghiên c u các t ch c Edgar H. các bi u tư ng. 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Các nhân t c u thành văn hoá DN: Tri t lý kinh doanh Đ o đ c kinh doanh Văn hoá doanh nhân Các hình th c văn hoá khác (m u mã s n ph m. • nh ng giá tr ni m tin trong các thành viên DN Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3 .Các y u t môi trư ng bên trong 4. n ph m. bi u tư ng.. huy n tho i. 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh Có 3 lo i tri t lý kinh doanh: • Tri t lý áp d ng cho các cá nhân kinh doanh • Tri t lý cho các t ch c kinh doanh (ch y u là tri t lý v qu n lý c a doanh nghi p) • Tri t lý v a có th áp d ng cho các cá nhân l i v a có th áp d ng cho các t ch c kinh doanh. các nghi l . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

Môi trư ng Kinh t M c thu nh p Phân b thu nh p theo các t ng l p xã h i Phân b chi phí trong thu nh p T c đ phát tri n kinh t c a qu c gia T l l m phát. 2010 MÔI TRƯ NG VHDN Văn hóa doanh nhân Năng l c c a doanh nhân T ch t c a doanh nhân Đ o đ c doanh nhân Phong cách doanh nhân III. 2010 4 . Môi trư ng Kinh t T l ti t ki m/thu nh p: Nh t b n: 18% M : 6% ……………………………………… ……………………………………….Pháp lu t • Môi trư ng Tự nhiên (Môi trư ng đ a lý – khí h u) • Môi trư ng Nhân kh u h c • Môi trư ng Văn hóa xã h i • Môi trư ng Công nghệ • Môi trư ng C nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. gi m phát T giá h i đoái và cán cân thanh toán qu c t Cơ c u kinh t qu c gia. nhưng lãi su t r t cao ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. giao ti p Nh ng đóng góp. Các y u t thu c môi trư ng bên ngoài • Môi trư ng Kinh t • Môi trư ng Chính tr . T l n /thu nh p: M : Vay tín d ng r t d . MÔI TRƯ NG VHDN o đ c kinh doanh Đ o đ c trong qu n tr ngu n nhân l c Đ o đ c trong Marketing Đ o đ c trong h at đ ng k toán tài chính • các phương th c hành đ ng S c nh tranh lành m nh c a doanh nghi p v i đ i th • các nguyên t c t o ra m t phong cách đ c thù cho doanh nghi p ng x . c ng hi n c a doanh nghi p cho xã h i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 1. chính sách kinh tế qu c gia… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.MÔI TRƯ NG VHDN Tri t lý kinh doanh N i dung: • s m nh c a doanh nghi p.Các y u t môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên ngoài là nh ng y u t doanh nghi p ……………………………………….

Pháp lu t Y u tố pháp lu t Lu t trong kinh doanh dùng đ : • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… – Ngăn ch n nh ng hành vi gian d i đ i v i NTD MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng T nhiên ( a lý. Đ tu i. Khí h u) Bao g m các y u t t nhiên nh hư ng đ n ngu n l c đ u vào và các ho t đ ng kinh doanh c a nhi u ngành công nghi p Tài nguyên. Môi trư ng Chính tr .Pháp lu t Bao g m các th ch chính tr . Môi trư ng Chính tr . hệ th ng đư ng bi n Th i ti t Ô nhi m môi trư ng • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Chính sách chính tr c a qu c gia nh hư ng như th nào đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a công ty? • ……………………………………… ………………………… • ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Môi trư ng Chính tr . 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. khoáng s n: • Thi u h t nguyên li u Đ t đai. b lu t và các quy đ nh. Gi i tính ……………………………………… ………………………… Quy mô và cơ c u hộ gia đình ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… • M : 50% các cu c HÔN NHÂN k t thúc b ng LY HÔN Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketer ph i n m v ng nh ng đ o lu t ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. chính sách c a chính ph . h th ng các văn b n pháp quy. hệ th ng cơ quan qu n lý các c p. T c đ phát tri n.Pháp lu t Y u tố chính tr Hệ th ng chính tr . các đ o lu t. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Nhân kh u h c Môi trư ng nhân kh u h c mô t nh ng đ c trưng cơ b n nh t liên quan đ n con ngư i m i qu c gia Dân s : S dân. 2010 • ……………………………………… ………………………… – Bu c DN ph i gánh vác nh ng chi phí xã h i do quá trình s n xu t hay tiêu dùng s n ph m c a h gây ra. 2010 M c thay đ i c a các nhóm dân cư M giai đo n 1980-1990 28% 20% 3% -2% -17% Thanh niên m il n (13-19) Thanh niên trư ng thành (20-34) Trung niên (35-54) Chu n b v hưu (55-64) V hưu T 65 5 . M t đ .MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2. hư ng d n thi hành MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 2.

2010 Basic Marketing Pham Van Chien.……………………………………………… Nghiên c u m c đ c nh tranh: c nh tranh v nhu c u. v i ngư i khác.. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Công ngh Ngư i làm marketing c n theo dõi các xu hư ng sau: S tăng t c c a vi c thay đ i công ngh S thay đ i ngân sách R&D Nh ng ngư i làm Marketing c n hi u rõ là môi trư ng công ngh luôn thay đ i. c nh tranh gi a các s n ph m cùng lo i… Nghiên c u đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. c ng c thêm. MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Nh ng giá tr văn hóa c t lõi b n v ng Nh ng ni m tin và giá tr c t lõi đư c truy n t b m sang con cái và đư c các đ nh ch xã h i.MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Xã h i mà con ngư i l n lên trong đó đã đ nh hình ni m tin cơ b n.. m t th gi i quan xác đ nh m i quan h c a h v i chính b n thân mình. HĐ c nh tranh gi a các qu c gia… …………. ……………………………………… ………….. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng Văn hóa xã h i Giáo d c: chính sách phát tri n giáo d c. h u như m t cách không ý th c. l i s ng.. giá tr và các chu n m c c ah . như nhà trư ng. v i t nhiên và v i vũ tr . Con ngư i h p th . 2010 6 . Nh ng giá tr văn hóa th y u bi n đ i theo th i gian • Nh ng giá tr c t lõi: VD: L p gia đình • Nh ng giá tr th y u: VD: L p gia đình s m ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.……………………………………………… ……………………………………… …………. tôn giáo. Tôn giáo và m c đ nh hư ng đ n xã h i. 2010 Basic Marketing MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 5 áp l c c nh tranh Đ i th c nh tranh hi n t i trong cùng m t ngành DN s gia nh p ngành ………….……………………………………………… Áp l c t phía nhà cung ng …………. 2010 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI Môi trư ng C nh tranh Đ c trưng c a môi trư ng c nh tranh chung: quy đ nh liên quan đ n c nh tranh.……………………………………………… Pham Van Chien. h th ng đào t o. Phong t c t p quán: nh hư ng đ n thói quen và t p tính mua hàng Basic Marketing Pham Van Chien. trình đ h c v n c a ngư i dân. doanh nghi p. 2010 Quan đi m v đ o đ c th m m . nhà nư c. Basic Marketing Pham Van Chien.……………………………………………… Ph i c nh giác nh ng h u qu không mong mu n c a m i đ i m i có th gây thi t h i cho ngư i s d ng và t o ra s m t tín nhi m cùng thái đ ch ng đ i c a ngư i tiêu dùng..

2010. Pham Van Chien.Ma tr n SWOT -Cã nh÷ng chuyªn gia MKT -Cã SP míi. c¸ch t©n -ChÊt l−îng SP.Mét ®o¹n thÞ tr−êng cßn trèng do ®èi thñ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶… Basic Marketing -§èi thñ c¹nh tranh míi -BiÓu thuÕ míi ¸p cho SP -ChiÕn tranh gi¸ c¶ víi ®èi thñ… Hanoi. dÞch vô ®i kÌm… -Nh©n viªn MKT cßn Ýt -Sù kh«ng kh¸c biÖt ho¸ vÒ SP -Ph©n phèi ch−a tiÖn lîi… -ThÞ tr−êng n−íc ngoµi míi -Sù ra ®êi cña mét ®¹o luËt . 2010 7 .

Căn c vào tính ch t kinh doanh: Th trư ng bán buôn & th trư ng bán l .……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. là nơi ti n hành các ho t đ ng mua bán”. 2010 1 .. nh nghĩa thị trư ng 2. g m nh ng ngư i mua hi n t i và nh ng ngư i mua ti m năng”. Căn c vào quan h cung c u: Th trư ng ngư i bán & th trư ng ngư i mua Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m Đ nh nghĩa thị trư ng Ngư dân 1. 2010 I. nh nghĩa thị trư ng Sự hình thành trao đ i t p trung 1 Thợ săn Ngư dân Thợ săn Ngư dân Thợ săn 2 Phân lo i thị trư ng TH TRƯ NG 3 M i quan hệ gi a DN và thị trư ng Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Thợ g m Nông dân Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1.vn Basic Marketing Pham Van Chien. Trong marketing. Philip Kotler đ/n “Th trư ng là t p h p nh ng ngư i mua s n ph m c a doanh nghi p. Phân lo i thị trư ng Căn c vào v trí c a s n ph m trong tái s n xu t: Th trư ng tiêu dùng & th trư ng doanh nghi p.Chương 3: Nghiên c u thị trư ng Khái ni m N i dung nghiên c u thị trư ng Bài gi ng Marketing căn b n Chương 3: Nghiên c u th trư ng Quy trình nghiên c u thị trư ng Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. i v i doanh nghi p ……………………………………… ………….edu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Theo quan đi m truy n th ng “Th trư ng là nơi di n ra trao đ i. Căn c vào t m quan tr ng c a th trư ng: Th trư ng chính & th trư ng ph .

Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. th trư ng khu v c. M i quan hệ gi a DN v i TT Doanh nghi p Thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.N i dung nghiên c u TT Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1 2 Nghiên c u hàng hóa 3 Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2. th trư ng d ch v . 2010 2 . Căn c vào ph m vi lưu thông: Th trư ng dân t c. Phân lo i thị trư ng Trong quá trình ho t đ ng marketing. đang ho c s mua) s n ph m c a DN. có thể coi khách hàng là ngư i: • ………….……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Th trư ng ti m năng: ………………………………………………………….. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Xác đ nh khách hàng Khách hàng c a DN là t p h p nh ng ngư i mua (đã. 2010 II... nhà sản xu t. th trư ng th gi i. …………. th trư ng s c lao đ ng.……………………………………………… • ………….2.. 2010 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. thị trư ng tài chính… Căn c vào đ i tư ng lưu thông: Th trư ng t ng m t hàng c th & th trư ng nhóm hàng/ngành hàng. nhà nh p kh u nư c ngoài. Tìm hi u hành vi mua hàng c a KH: • Là ngư i tiêu dùng cá nhân • Là tổ ch c Nhìn chung. chính phủ và các cơ quan thu c bộ máy nhà nư c… Nghiên c u hành vi mua hàng DN c n bi t đư c khách hàng s ph n ng như thế nào đ i v i các bi n pháp marketing mà DN áp d ng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.……………………………………………… • ………….. • Ngư i tiêu dùng cu i cùng. Phân lo i thị trư ng Căn c vào lĩnh v c kinh doanh: Th trư ng hàng hoá. doanh nghi p còn c n ph i hi u về m t số dạng thị trư ng sau: TT lý thuy t = ……………………………………… Trong đó Th trư ng hi n t i: th ph n c a doanh nghi p trong t ng dung lư ng th trư ng. các nhà buôn. 3.……………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien.

Nghiên c u hàng hóa ………………………………………………………………………… Đây là y u tố quy t đ nh sự s ng còn ch t DN Ch t lư ng hàng hóa ph i đ m b o các tính năng kỹ thu t. Lư ng c u c a thị trư ng (dung lư ng thị trư ng): • “Dung lư ng thị trư ng là kh i lư ng hàng hóa có thể bán đư c trên m t ph m vi thị trư ng trong m t th i kỳ nh t đ nh.……………………………………………… …………. phương pháp riêng. ………………………………………………………………………… Để cạnh tranh t t. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. phương pháp đánh giá… Nh ng y u tố quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân: Các đ c đi m c a tổ ch c. Basic Marketing Pham Van Chien. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng 1. l i s ng. các sự ki n chính tr . Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Khách hàng là tổ ch c Các y u tố ảnh hư ng đ n quy t đ nh mua hàng Nh ng y u tố môi trư ng xung quanh: Tình tr ng kinh tế hi n t i và tương lai. ti n bộ khoa h c kỹ thu t. Nh ng y u tố đ c đi m c a tổ ch c: M i khách hàng là tổ ch c đ u có nh ng m c tiêu riêng. 2010 2. 2010 Khách hàng là tổ ch c Ý th c về nhu c u Mô tả khái quát nhu c u ánh giá sản ph m Tìm hi u nh ng ngư i cung c p Yêu c u chào hàng L a ch n ngư i cung c p Làm các thủ tục đ t hàng ánh giá công vi c c a ngư i cung ng. Giúp DN tăng lư ng c u và mở r ng thị trư ng. trên cơ sở nhu c u c a khách hàng.L a ch n mua hàng. nhân cách. làm cơ sở cho vi c đánh giá khả năng bán hàng c a DN. 2010 3 . gia đình.. ngoài ch t lư ng. công d ng. đi u ki n sử dụng… đ m b o l i ích c a ngư i tiêu dùng và l i ích xã h i. đ a v xã h i.… Xu t hi n nhu c u …………. nghề nghi p. nhà cung c p. hàng hóa ph i bao g m các ch tiêu khác như d ch v đi kèm. 2010 1. thư ng là 1 năm”. Ai quy t đ nh mua. các quan hệ cá nhân và đ c đi m cá nhân c a ngư i mua hàng.1. tu i tác. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh quy mô thị trư ng Là vi c xác đ nh lư ng c u c a TT về m t hàng hóa c thể. Basic Marketing Pham Van Chien. ho t đ ng c a đ i thủ cạnh tranh.……………………………………………… Quy t đ nh mua Hành đ ng mua ………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. thái độ… Quá trình thông qua quy t đ nh mua hàng: . ………………………………………………………………………… Thể hi n nhi u công d ng khác nhau c a hàng hóa. Công th c tính dung lư ng thị trư ng: • DLTT = ……………………………………………………… Basic Marketing Pham Van Chien. Nghiên c u khách hàng và hành vi mua hàng Ngư i tiêu dùng cá nhân Các y u tố kích thích c a marketing Các tác nhân kích thích khác “H p đen” ý th c c a ngư i mua Nh ng ph n ng c a ngư i mua Ngư i tiêu dùng cá nhân Các đ c tính c a ngư i mua: Văn hóa. tình tr ng kinh tế. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 3. nhãn hi u. kh i lư ng mua. cơ c u và hệ th ng tổ ch c riêng..

Không phân đo n B. mong mu n và các đ c tính. Basic Marketing Pham Van Chien. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng tiêu dùng 1.2 M c đích phân đo n Giúp DN ti p c n dễ dàng và hi u qu hơn d a trên nh ng đo n thị trư ng đ ng nh t.. Qu c gia. Phân đo n theo m c thu nh p (1. 2010 1. Đòi h i ph i chia thị trư ng thành nh ng đơn v đ a lý khác nhau: Khu v c. Giúp DN phát hi n ra nh ng khe hở của thị trư ng. Phân đo n thị trư ng 1.Phân đo n thị trư ng A. Phân đo n theo nhóm tu i (a. Giúp DN l a ch n đư c thị trư ng m c tiêu thích h p.1. nh hư ng c a qu ng cáo Kênh phân ph i Ngu n thông tin Niêm y t Đơn chào hàng. từ đó t n d ng đư c nh ng l i thế cạnh tranh. VD: COFFE Basic Marketing Pham Van Chien. T nh… Quy t đ nh marketing • Trong 1 hay nhi u vùng đ a lý • Trong t t c các vùng nhưng có chú ý đế n đi m khác bi t về nhu c u và sở thı́ch c a t ng vùng. Xác đ nh quy mô và đ c đi m thị trư ng Xác đ nh đ c đi m thị trư ng Tiêu th c Cơ c u thị trư ng Lư ng ngư i mua hàng C nh tranh Ch ng lo i hàng hóa Đ i tư ng sử dụn g Quy t đ nh mua hàng Yêu c u về dich v ̣ Tương đ i đơn gi n Cá nhân ho c gia đình Cá nhân Hàng hóa ph c t p hơn Xí nghi p. Phân đo n đ ng th i theo m c thu nh p và nhóm tu i Pham Van Chien. 2010 4 .3. thành các nhóm trên cơ sở nh ng đi m khác bi t về nhu c u.2.1 Khái ni m IV.b) C. môi gi i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. Vùng.Phân đo n TT và l a ch n TT m c tiêu 1. tổ ch c… T p thể TT Ngư i tiêu dùng Nhu c u phân tán Đa số TT Doanh nghi p Nhu c u t p trung Số lư ng không nhi u III. 2010 Basic Marketing C.Quy trình nghiên c u thị trư ng Xác đ nh v n đề nghiên c u Thu th p thông tin thứ c p Thu th p thông tin sơ c p Xử lý và di n gi i thông tin Gi i thi u k t qu nghiên c u Sử dụng k t qu nghiên c u. Theo y u tố đ a lý. Phân đo n hoàn toàn Phân đo n thị trư ng là …………………….3 Các tiêu th c phân đo n a. Giúp DN t i đa hóa l i nhu n trên m t đơn v s n ph m. Giúp DN th y rõ cơ c u ngư i tiêu dùng trên thị trư ng trên các khía c nh khác nhau. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 IV.3) Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………. 1 1 1 3 2 a a b 3 b a b C.

3 Các tiêu th c phân đo n b. b c hà yêu đ i Basic Marketing Pham Van Chien.: Cổ hũ. Các nguyên t c phân đo n thị trư ng công nghi p 1.3 Các tiêu th c phân đo n 3.: Nhi t tình. h c v n.3 Các tiêu th c phân đo n L i ích tìm ki m Kinh tế Nhân kh u h c Đàn ông Hành vi Tâm lý Nhãn hi u NTD tích c c Tính đ c l p cao. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo các đ c đi m t ng l p xã h i. yêu đ i.3 Các tiêu th c phân đo n c.3 Các tiêu th c phân đo n 2. nhân cách. Ngư i mua đư c phân thành các nhóm căn cứ vào lý do mua hàng. Theo y u tố hành vi. thích cái đ p. cách nghỉ ngơi… • ………………. tôn giáo… Đ c đi m • …………………………………………………………………… 1.. đ c đoán… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. qu n áo. l i s ng. gi i tính.1. thu nh p.. Đ c đi m • …………………………: Xe cộ. 2010 1. gôm. l i ích tìm ki m. 2010 5 . Theo y u tố nhân kh u h c Ngư i mua đư c phân thành các nhóm theo tu i. cư ng độ tiêu dùng. năng đ ng • ……………….3 Các tiêu th c phân đo n 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. m c độ trung thành… Đ c đi m • ………………….: Cty ph i phát hi n đư c nh ng l i ích chính mà m i ngư i trông đ i 1. hư ng váo giá trị Ch a b nh (ng a sâu răng) Th m m (răng tr ng) Mùi v Gia đình đông NTD tích c c B o thủ Thanh thi u niên Tr em Hút thu c C i mở và ho t bát Thích k o Hăng hái. Yêu c u đ i v i vi c phân đo n thị trư ng Ngành kinh tế Quy mô Kh i lư ng đơn đ t hàng Quy n sở h u M i phân đo n ph i th t rõ rãng M i phân đo n ph i đ m b o tính khả thi Thích h p v i vi c sử dụng các bi n pháp marketing Phân đo n ph i theo trình tự h p lý Basic Marketing Pham Van Chien.: Giúp cty nâng cao m c sử dụng hàng hóa • …………………. Theo y u tố tâm lý. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

...Có tri n v ng trong tương lai .................................L a ch n thị trư ng m c tiêu 2...........................3 Các chi n lư c marketing để l a ch n thị trư ng m c tiêu 1........T p trung l n nhu c u và c u ..........1 Khái ni m thị trư ng m c tiêu Th trư ng m c tiêu là m t ho c vài đo n th trư ng mà DN l a ch n và hư ng t i t p trung n l c marketing vào đó nh m đ t đư c m c tiêu kinh doanh c a mình. V. l i nhu n .. 2010 6 ..Vi c thâm nh p th trư ng là kh thi ..........Công ty có kh năng đáp ng t t .....Đ m b o m c tiêu doanh s ........ 2010 V..... 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.................. D a vào k t qu phân đo n TT.......................Môi trư ng c nh tranh ít kh c li t Basic Marketing Pham Van Chien. ……………..... D a vào k t qu c a phân đo n th trư ng DN ch ch n m t phân đo n t t nh t làm TT m c tiêu Basic Marketing Pham Van Chien... phân tích ti m l c c a đ i th L a ch n m t vài phân đo n làm TT m c tiêu 3...... Coi toàn b ngư i ngư i tiêu dùng trên TT là TT m c tiêu DN không chú ý đ n vi c phân đo n TT 2... ……………......... ……………................................Lư ng c u c a th trư ng m c tiêu tương đ i phù h p v i kh i lư ng s n ph m mà công ty có kh năng cung c p ......L a ch n thị trư ng m c tiêu 2......2 Yêu c u đ i v i thị trư ng m c tiêu ....................................2........ L a ch n thị trư ng m c tiêu 2.

Khái ni m về sản ph m L i ích c t lõi S n ph m hi n th c S n ph m mong đ i S n ph m b sung S n ph m ti m năng Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m • L i ích c t lõi (Core Benefit) • S n ph m hi n th c (Generic Product) • S n ph m mong đ i (Expected Product) • S n ph m b sung (Augmented Product) • S n ph m ti m năng (Potential Product) I.Khái ni m về sản ph m 2.Chương 4: Chính sách s n ph m trong marketing căn b n Khái ni m s n ph m Vòng đ i s n ph m Bài gi ng Marketing căn b n Chương 4: Chính sách s n ph m Các chi n lư c liên k t SP . 2010 I. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1 .vn Basic Marketing Pham Van Chien. Khái ni m I.Khái ni m về sản ph m Khái ni m theo quan đi m marketing Khái ni m truy n th ng • S n ph m là nh ng th xu t t o ra do ngư i s n • S n ph m là k t qu đ u ra c a quá trình s n xu t Basic Marketing Pham Van Chien.TT Bao bì. 2010 I. nhãn hi u và thương hi u Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 1.edu.

màu s c. 2010 2 . k c nhãn hi u. kích thư c. C u t o s n ph m S n ph m ti m năng Là ………………………………………………………. ……………………………………………… Nư c đang phát tri n: C nh tranh = SP mong đ i. ………………………… d ch v hay l i ích khác đ phân bi t m c ưu vi t v s n ph m mà doanh nghi p cung c p so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh. C u t o s n ph m S n ph m mong đ i Là t p h p nh ng thu c tính và nh ng đi u ki n mà ngư i mua …………………………………………. C u t o s n ph m Câu h i C p nào trong 5 c p s n ph m nói rõ ch t lư ng và do đó quy t đ nh s n ph m ý tư ng hay l i ích c t lõi? a. C u t o s n ph m S n ph m hi n th c Là nh ng đ c đi m chung v k t c u các b ph n SP đư c th hi n dư i d ng v t ch t th c t như: hình d ng. S n ph m b sung Basic Marketing Pham Van Chien.2. 2. bao bì SP. Là đi u mà khách hàng quan tâm và đòi h i nh m thõa mãn t t nh t nhu c u Là m c tiêu mà khách hàng theo đu i …………………………………………………… C n đư c c i ti n và b sung thư ng xuyên. Là nơi đ doanh nghi p tìm ki m phương pháp m i th a mãn nhu c u khách hàng. M c đích th a mãn t t hơn nhu c u và mong mu n c a khách hàng. 2010 2. có th đ t đư c m c cao nh t trong tương lai. 2010 2. S n ph m c t lõi b. C u t o s n ph m S n ph m b sung Là ……………………………………………………. Thư ng th hi n dư i d ng v t ch t th c t . Basic Marketing Pham Van Chien. Đòi h i hoàn thi n s n ph m cao hơn. S n ph m hi n th c c. Basic Marketing Pham Van Chien. C u t o s n ph m L i ích c t lõi 2. Là nh ng gì mà khách hàng mong đư c s d ng t t s n ph m. 2010 2. S n ph m mong đ i d. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

) D ch v s n xu t (tư v n. s a ch a. l p đ t…) Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing 3. đi l i. nhà …) D ch v thương m i (tài chính. 2010 3.. 2010 3. Phân lo i s n ph m Các lo i s n ph m trong DN s n xu t S n ph m ch đ o (Leader Product) S n ph m tiên phong (Locomotive Product) S n ph m kêu g i (Appeal Product) S n ph m chi n lư c (Tactic Product) Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ngân hàng. hình nh và danh ti ng cho DN Basic Marketing Pham Van Chien.. Thu hút đư c nhi u khách hàng nh t Đ m b o m c l i nhu n cao nh t T o ra bư c đ t phá m i trong kinh doanh T o nên tên tu i. Phân lo i s n ph m Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng thi t y u Hàng tiêu dùng lâu b n Hàng xa x Hàng công nghi p Nguyên. Phân lo i s n ph m Phân lo i s n ph m khái quát Theo đ c tính chung nh t c a s n ph m • S n ph m h u hình (hàng hóa) • S n ph m vô hình (d ch v ) Phân lo i s n ph m khái quát Các lo i s n ph m trong DN s n xu t Theo lĩnh v c ho t đ ng • Hàng tiêu dùng • Hàng tư li u s n xu t • D ch v Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m 3. Phân lo i s n ph m 3.I. b o hi m. v t li u (hàng CN nh ) Máy móc thi t b (hàng CN n ng) D ch v D ch v hàng tiêu dùng (Y t . nhiên. Là s n ph m tiêu th có hi u qu C ng c thương hi u và l i th c nh tranh cho doanh nghi p …………………………………………………………. Phân lo i s n ph m S n ph m ch đ o 3. 2010 3 . Phân lo i s n ph m S n ph m tiên phong …………………………………………………… ……..

. Vòng đ i s n ph m trong marketing căn b n 1. 2010 4 .3. Phân lo i s n ph m S n ph m chi n lư c Đóng vai trò h tr cho vi c m r ng khách hàng Góp ph n tăng doanh s và l i nhu n T n d ng nguyên li u. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Khái ni m: II. Phân lo i s n ph m S n ph m kêu g i …………………………………………………… ……. cho đ n khi ………………………………. mùa v th i trang… trên th trư ng) Basic Marketing Pham Van Chien. 3. Nhu c u c a ngư i tiêu dùng B n thân s n ph m đó Các y u t môi trư ng Công d ng c a SP thay th Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. 2010 CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH S N PH M II..Khái ni m về sản ph m 4.. doanh s .. Có th là s n ph m có ch t lư ng t t và giá r .) • Giúp DN xây d ng m t danh m c s n ph m cân b ng • Giúp DN có chính sách s n ph m phù h p v i thói quen và t p tính tiêu dùng • Xây d ng m t chi n lư c s n ph n năng đ ng (là chi n lư c phù h p v i nhu c u. l i nhu n…. I. nhà xư ng. máy móc… Doanh s và l i nhu n thu đư c thư ng không l n Basic Marketing Pham Van Chien.Khái ni m về sản ph m nh v s n ph m Khái ni m Đ nh v s n ph m là vi c xác đ nh v th s n ph m c a doanh nghi p trên th trư ng so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh N i dung đ nh v s n ph m Đánh giá SP theo 5 c p Đánh giá các chi n lư c marketing-mix mà DN áp d ng So sánh tương quan gi a DN và đ i th c nh tranh (th ph n. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m Vòng đ i s n ph m dài hay ng n ph vào các y u t sau: thu c • Vòng đ i s n ph m là kho ng th i gian t n t i c a s n ph m trên th trư ng k t khi …………………………………………. M c đích nghiên c u chính sách s n ph m 5.

Thâm nh p b.. 2010 Doanh s tăng m nh và đ t m c cao nh t L i nhu n đ t max Cu i giai đo n. doanh s và l i nhu n ……………………………… ……………………………………………………. c c và d Pham Van Chien. 2010 Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia. ……………………………………………………. doanh s b t đ u gi m xu ng: • • • • • Basic Marketing a. Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien. Chín mu i d. Các giai đo n c a vòng đ i s n ph m: II. Vòng đ i s n ph m Câu h i: Doanh s bán ngày càng gi m m nh L i nhu n gi m Chi phí tăng lên Gi i pháp tình thế ……………………………………………………. Basic Marketing Pham Van Chien. Tăng trư ng c. 2010 II. 2010 5 . Basic Marketing Pham Van Chien.c a DN đư c m r ng Chi phí qu ng cáo gi m so v i giai đo n 1 ……………………………………………………. Vòng đ i s n ph m 2. 2010 II. đư c c t gi m. ……………………………………………………. doanh nghi p ph i t m th i ch p nh n l v n M c tiêu chính c a giai đo n này: ………….II. ……………………………………………………. Vòng đ i s n ph m Chín mu i Kh i lư ng SP đư c tiêu th ngày càng tăng lên Giá thành SP t ng bư c gi m xu ng do…(1)…. sau khi đ t c c đ i. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m Thâm nh p Giai đo n thâm nh p (Introduction) Giai đo n tăng trư ng (Growth) Giai đo n chín mu i (Maturity) Giai đo n suy tàn (Decline) Kh i lư ng s n ph m bán ra hay doanh s c a s n ph m m c th p ………………………………………. . quy mô…(2)…. Vòng đ i s n ph m Tăng trư ng II. Vòng đ i s n ph m Suy tàn II. Suy tàn e.r t cao L i nhu n h u như chưa có.

II. 2010 CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M III.TT 3. III. Vòng đ i s n ph m Câu h i: II. M c đích: • Duy trì v trí c a DN trên TT hi n h u • T n d ng s am hi u TT hi n h u M c đích: • Kéo dài vòng đ i s n ph m • Gi m b t nh ng t n h i v kinh t khi SP không còn đư c tiêu th t i TT hi n h u • V n ti p t c khai thác đư c LN c a SP Basic Marketing Basic Marketing Pham Van Chien. Chi n lư c SP m i . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Ch đ ng trong kinh doanh. Suy tàn e.TT m i III. doanh s và l i nhu n trong t ng giai đo n. Chín mu i d. K p th i b sung s n ph m m i trên cơ s chi n lư c phát tri n SP. • ……………………………………………………. doanh s có m c tăng m nh nh t • • • • • Basic Marketing DN hi u rõ đư c quy lu t v n đ ng c a vòng đ i SP qua t ng giai đo n đ có th ph i h p có hi u qu Marketing-mix. M c đích: • Khai thác khách hàng đ c quy n • M r ng khách hàng h n h p • T n công vào nhóm KH c a đ i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien. Vòng đ i s n ph m 3. • ……………………………………………………. 2010 6 . t n d ng đư c th i cơ kinh doanh. Chi n lư c SP hi n h u . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các chi n lư c liên k t c p SP .TT Ma tr n Ansoff 1. Chi n lư c SP hi n h u . Tăng trư ng c. Chi n lư c SP m i .TT m i 4. b và c Pham Van Chien. 2010 Pham Van Chien.TT hi n h u 2. Thâm nh p b.Các chi n lư c liên k t c p SP .TT hi n h u 3. Chi n lư c SP hi n h u – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • …………………………………………………….TT 2.Các chi n lư c liên k t c p SP . Ý nghĩa c a vi c nghiên c u vòng đ i SP Trong giai đo n nào c a vòng đ i s n ph m qu c gia. 2010 III.TT 1. a. Chi n lư c SP m i – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. Chi n lư c SP hi n h u – TT m i Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. N m đư c bi n đ ng v chi phí.Các chi n lư c liên k t c p SP .

Ch ào (g o). VINAMILK (S a). Basic Marketing Pham Van Chien. d ch v c a ch th khác”. VNPT IV. 2010 IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien..III. 2010 7 . đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c.. d ch v c a ch s h u nhãn hi u v i hàng hóa. PETRO VIETNAM (d u khí). PETRO VIETNAM. Trung Nguyên (cà phê).Bao bì và nhãn hi u s n ph m Ch c năng c a bao bì Nhóm ch c năng n i t i: • • • • • B ov Duy trì ………………………. ………………………. Chi n lư c SP m i – TT m i Đi u ki n áp d ng: • ……………………………………………………. Phú Qu c (nư c m m). IV. S n sàng Nhóm ch c năng Marketing: • Gi i thi u • ………………………. Tân Cương (chè).Bao bì và nhãn hi u s n ph m 1. ho c s k t h p các y u t đó. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. • Khi có cơ h i t t v TT và công ngh SP CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH S N PH M IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m VINATABA (thu c lá).TT 4. Made in Viet Nam ("xe máy. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (Lu t SHTT 2005) “Nhãn hi u hàng hóa là nh ng d u hi u nhìn th y đư c dư i d ng ………………… …………………………………………………. Bao bì s n ph m Khái ni m Bao bì là t t c nh ng v t li u ch a đ ng và bao b c SP. có kh năng phân bi t hàng hóa. 2010 IV. g m bao bì bên trong và bao bì bên ngoài. Bao bì và nhãn hi u s n ph m Bao bì s n ph m Nhãn hi u s n ph m Thương hi u M c đích: • Mang l i hi u qu và LN cao • M r ng và chi m lĩnh TT • Nâng cao đ a v trên TT Basic Marketing Pham Van Chien.Các chi n lư c liên k t c p SP . • ……………………………………………………. 2010 ??? Basic Marketing Pham Van Chien. máy tính thương hi u Vi t Nam"). Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2.

Vai trò: Nâng cao uy tín Thu hút khách hàng m i Giúp phân ph i s n ph m hiê qu hơn T o d ng hình nh DN L i th c nh tranh Basic Marketing Pham Van Chien.nhanhieu. ………………………. IV. ………………………. T đi n Vi t Nam Ban Tu thư Khai Trí: “Thương hi u” là “tên hi u c a nhà buôn” “Nhãn hi u” là “gi y dán ngoài đ làm hi u” Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 3. Ti p c n • Nhãn hi u: Dư i góc đ pháp lu t • Thương hi u: ……………………………………….vn Basic Marketing Pham Van Chien.IV. hình nh. 2010 IV. IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ho c s k t h p các y u t trên đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu s c. 2010 8 . 2010 Nhãn hi u và Thương hi u L ch s : Lu t s 13/57 ngày 01/8/1957 mi n Nam: “Nhãn hi u s n xu t” dùng cho các s n ph m k ngh ho c canh nông “thương hi u” dùng cho các thương ph m.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Giá tr : • Nhãn hi u: có th đư c th hi n qua h th ng s sách k toán • Thương hi u: chưa đư c công nh n trong s sách k toán Tính h u hình • Nhãn hi u: có th nhìn th y. • Brand: ………………………. Thương hi u Khái ni m ………………………. Nhãn hi u hàng hóa Khái ni m (ti p) Là nh ng d u hi u dùng đ phân bi t hhdv cùng lo i c a các cơ s sx.com. ……………………….Bao bì và nhãn hi u s n ph m Yêu c u đ i v i nhãn hi u Tên nhãn hi u d đ c d nh Th hi n tính ch t c a SP ………………………………………. www. Basic Marketing Pham Van Chien. kd khác nhau Có th là t ng . 2010 IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Bao bì và nhãn hi u s n ph m 2.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U Thu t ng : • Trademark: ………………………. nghe th y • Thương hi u: ……………………….

. ………………………. Hình thành • DN đăng kí.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Registered ® Ch đư c đ t c nh m t ký hi u (có th bao g m tên. 2010 9 .Bao bì và nhãn hi u s n ph m Copyright © Copyright Registered Trademark © ® ™ ………………………. hình nh.Bao bì và nhãn hi u s n ph m So sánh NHÃN HI U và THƯƠNG HI U B oh • Nhãn hi u: Đư c lu t pháp ch ng nh n và b o h • Thương hi u: Ngư i tiêu dùng ch ng nh n. hay “quy n sao chép” (right to copy) Trademark ™ Là t p h p các bi u tư ng. 2010 IV.Bao bì và nhãn hi u s n ph m Năm 2008: Vi t Nam có 400. hình nh. … đư c m t DN coi đó là ký hi u nh n bi t ……………………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. màu s c. Basic Marketing Pham Van Chien. tin c y và trung thành. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. màu s c. bi u tư ng. Hanoi. 2010 IV. 2010. • Ch có ………………… nhãn hi u đã đư c đăng ký..IV. Basic Marketing Pham Van Chien. đư c b o h thông qua các y u t c u thành IV. ………………………. ……………………….000 doanh nghi p. cơ quan ch c năng công nh n • DN ………………………………………………. ………………………. Đ c p đ n quy n tác gi .…) ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.

2010 I.Các m c tiêu c a chính sách giá 2.M c tiêu th ph n Th ph n tương đ i (RMS) là t l gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i doanh s (hay lư ng bán) c a ………………………………….Các m c tiêu c a chính sách giá 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien.M c tiêu c a chính sách giá 1.CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH GIÁ 1 M c tiêu c a chính sách giá 2 Các căn c đ nh giá Bài gi ng Marketing qu c tế Chương 5: Chính sách giá 3 Các bư c đ nh giá t i ưu Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.vn 4 Basic Marketing M t số chi n lư c giá đi n hình Pham Van Chien. 2010 1 .Các m c tiêu c a chính sách giá M c tiêu doanh s Doanh s = Giá bán x S TR = P x Q Doanh s không hoàn toàn t l v i l i nhu n s n ph m bán đư c Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. l i nhu n M c tiêu l i nhu n: L i nhu n tuy t đ i = T ng thu – T ng chi π = TR – TC L i nhu n tương đ i = LN tuy t đ i / T ng v n π / I ( ơn v : %) I. MS = Doanh s c a DN / T ng doanh s c a TT ho c MS = S SP bán ra c a DN / T ng s SP tiêu th c a TT I.M c tiêu th ph n Th ph n (hay th ph n tuy t đ i – MS) là t l ph n trăm gi a doanh s (hay lư ng bán) c a doanh nghi p so v i t ng doanh s (hay lư ng bán) trên toàn b th trư ng. RMS = Doanh s c a DN / Doanh s c a ……………………….. ho c RMS = S SP bán ra c a DN / S SP bán c a …………………….M c tiêu doanh số. 2010 I.edu.

DN có th áp d ng nh ng chính sách giá sau: • Duy trì CS giá n đ nh k t h p v i chính sách khác c a marketing . DN có th s d ng 2 chính sách giá: • Chính sách giá h t váng: • Chính sách giá t n công: 3. 2010 3. B o vệ và chi m lĩnh th trư ng. 2010 2 . 2010 3.Các m c tiêu c a chính sách giá 3. b. II.Các m c tiêu tình th a. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Phân tích chi phí và giá thành 2. Các m c tiêu tình thế trong KD b.Các căn c đ nh giá 1. Các m c tiêu tình thế trong KD c. Mở r ng th trư ng. Áp d ng trong chính sách s n ph m hi n h u .Phân tích đi m hòa v n 3ộ co giãn c u – giá 4. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. gi m giá m nh…. B o v và chi m lĩnh th trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.Giá thị trư ng 5. Thư ng áp d ng v i chi n lư c SP hi n h u – TT m i Th i gian đ u: đ nh giá th p hơn đ i th c nh tranh đ thâm nh p TT Th i gian sau: DN có th nâng giá bán theo các phương án sau: Nâng giá nhưng v n th p hơn giá c a đ i th Nâng giá b ng m c giá c a đ i th Nâng giá cao hơn m c giá c a đ i th trong kinh doanh c. Các m c tiêu tình thế trong KD d. Tung s n ph m m i ra th trư ng • Chính sách giá h t váng • Chính sách giá t n công 3. Thâm nh p th trư ng.Giá theo vòng đ i s n ph m Basic Marketing Pham Van Chien.th trư ng hi n h u DN gi m giá v a đ m r ng DS • Đ i v i nhóm khách hàng hi n h u • Đ i v i nhóm khách hàng h n h p • Thu hút nhóm khách hàng c a đ i th Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Tung s n ph m m i vào th trư ng. Thâm nh p th trư ng.mix • S d ng chi n lư c gi m giá khi xu t hi n đ i th c nh tranh • S d ng chi n tranh giá c : gi m giá đ t ng t. M r ng th trư ng d.I. Các m c tiêu tình thế trong KD a.

Lãi ti n g i… Basic Marketing Pham Van Chien. Ti n lương công nhân… Chi phí bán buôn: Giao d ch. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Giá bán s n ph m s là: a.75 l n chi phí bi n đ i trên 1 đơn v s n ph m. chi phí c đ nh = 25.Các căn c đ nh giá Cho s n lư ng hoà v n = 5000. Lưu kho… Chi phí s n xu t: Kh u hao. 1066. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. T ng chi phí. 6 d. 4000 d. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Marketing Chi phí bán l : V n chuy n. ………………………. ……………………….Các căn c đ nh giá II.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point . 2010 II.. Lương NV Giá bán = 2. 2010 3 . 11 b. V n chuy n. Basic Marketing Pham Van Chien.Phân tích đi m hòa v n (Breakeven Point . V n chuy n. Kho hàng.BP) Khái ni m: i m hòa v n là đi m xác đ nh ………….. 2.67 b. chi phí bi n đ i trên m t đơn v s n ph m = 6. 12 c. S n lư ng hoà v n là s s n ph m đư c s n xu t ra c n ph i bán đ bù đ p s v n mà DN đã đ u tư Doanh thu hoà v n là giá tr ti n hàng c a s n lư ng hoà v n mà DN thu v ……………………………………………….Các căn c Bài t p 1: đ nh giá Bài t p 2: II. Marketing.Các căn c đ nh giá ……………………….II.Các căn c đ nh giá 1. 3500 Basic Marketing Pham Van Chien. 5 Tính s n lư ng hòa v n bi t giá bán là 15 đơn v và g p 3.Các căn c đ nh giá II.Phân tích chi phí và giá thành Các lo i chi phí Chi phí mua nguyên v t li u: Giá mua. 2010 II. % L i nhu n d ki n tính theo: Giá thành. B o qu n. Chi phí bi n đ i.000. 1100 c. Chi phí c đ nh.BP) Mi n gi m giá t i ưu S n lư ng hòa v n: BP = Trong đó: F: Chi phí c đ nh v<M<P v: là chi phí bi n đ i / 1 đơn v s n ph m P: là giá bán s n ph m trư c khi gi m giá P: Giá V: Chi phí bi n đ i Doanh thu hòa v n = ………………………. chi phí c đ nh là 44000 đơn v ? a.

Các căn c 3ộ co giãn C u .giá: đ nh giá II.Các căn c Xét 3 trư ng h p TH3: Ed = 1 • C u co giãn đơn v đ nh giá • C u ít co giãn trư c s bi n đ i c a giá • ……………………….Các căn c Xét 3 trư ng h p TH2: Ed < 1 đ nh giá II. 2010 II. ………………………. Basic Marketing Pham Van Chien.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. ………………………. ch t lư ng SP) Ho t đ ng marketing M c đ c p thi t c a s n ph m Môi trư ng kinh doanh M c thu nh p c a ngư i tiêu dùng …………………………………………. trong đó đ co giãn c a c u là k t qu co giãn c a giá. Ed = Basic Marketing Pham Van Chien.Giá C u ph thu c vào: đ nh giá II. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.II. 2010 • Là t l so sánh gi a ………………………………………… ……………………………. • ………………………. ……………………….Các căn c ộ co giãn c u . 2010 4 ..Các căn c Xét 3 trư ng h p TH1: Ed > 1: đ nh giá Công th c: % thay đ i c a c u Ed = % thay đ i c a giá • C u co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá • ……………………….Các căn c H s co giãn c u .giá: Khái ni m: đ nh giá Tình hình cung c p (s lư ng. Ý nghĩa: • Giúp DN nh n bi t đư c lư ng c u s thay đ i như th nào khi m c giá thay đ i Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 II.. Basic Marketing Pham Van Chien.

Không có đáp án đúng DN duy trì m c giá th p.Các căn c đ nh giá 4. Co giãn cao trư c s bi n đ ng c a giá c. k t c u ph c t p. t p trung vào m c tiêu thâm nh p th trư ng thành công Giai đo n tăng trư ng: DN tăng giá d n d n m c h p lý và tương ng v i doanh s đ t ng bư c thu l i nhu n Giai đo n chín mu i: Giá đư c duy trì Giai đo n suy tàn: DN th c hi n gi m giá đ thu hút khách hàng m c cao và n đ nh Basic Marketing Pham Van Chien. Bư c 4: Xác đ nh giá c nh tranh Bư c 5: Quy t đ nh m c giá t i ưu Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. chưa đ t ra m c tiêu l i nhu n. Ít co giãn trư c s bi n đ ng c a giá b. i u ki n th c hi n: SP hoàn toàn m i v i thị trư ng. đ c đáo Đ nh giá cao đem l i n tư ng s n ph m có ch t lư ng DN đ c quy n đư c công nghệ.. 2010 IV.1 Chính sách giá h t váng (Skimming Pricing) Là …………………….Các bư c đ nh giá t i ưu Bư c 1: Xác đ nh m c tiêu c a chính sách giá Bư c 2: Xác đ nh chi phí Bư c 3: D đoán lư ng bán IV. dễ b t chư c.. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. ngay t khi tung s n ph m ra thị trư ng nh m m c tiêu ………………………………………… i u ki n th c hi n: SP có k t c u đơn gi n. 2010 III. ……………………………………… do ngư i tiêu dùng đã quen v i m c giá th p: CÁI B Y GI M GIÁ Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 5 .2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Lưu ý ………………………. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. Không co giãn trư c s bi n đ ng c a giá d. Chi n lư c giá trong giai đo n thâm nh p 1. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình 1. sau 6 tháng lư ng thuê bao c a công ty đã tăng lên 10%. ……………………………………………… Khi đã bán v i m c giá th p.M t số chi n lư c giá đi n hình 1.II.2 Chính sách giá t n công (Penetration Pricing) Là ……………………………. Như v y.có hàm lư ng CN cao.Phân tích giá theo các giai đo n c a vòng đ i s n ph m Giai đo n thâm nh p: Công ty vi n thông quân đ i Viettel áp d ng chi n lư c gi m giá cư c đi n tho i di đ ng 2% so v i đ i th c nh tranh. khó b t chư c S n ph m m i l . c u d ch v vi n thông c a công ty: a. Khi thị trư ng xu t hi n đ i thủ cạnh tranh Khi DN c n mở r ng thị trư ng IV.M t số chi n lư c giá đi n hình 1.Các căn c Câu h i 1: đ xác đ nh giá II.

• VD: ………………………. mà phụ thu c vào …………… ……………………………………. Chi n lư c giá trong giai đo n tăng trư ng và chín mu i IV..M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Chi t giá • Là ho t đ ng gi m giá khi NTD th a mãn các đi u ki n đ t ra – Thanh toán b ng ti n m t. IV. ………………………………………. CIF…) Basic Marketing Pham Van Chien. tăng khả năng th a mãn KH..IV.000 đ ng… • ………………………. ………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 IV..M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá theo tâm lý khách hàng Đ nh giá theo con số lẻ • Wave Alpha: 11. • ………………………. 2010 IV.M t số chi n lư c giá đi n hình 2. ………………………………. Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng Theo nguyên t c đ a lý Theo đi u ki n giao hàng (FOB. • T o ra l i nhu n cao cho DN. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. dự trữ… gi m • Làm cho giá của DN r hơn giá của đ i thủ Đ nh giá theo con số ch n Basic Marketing • ………………………. thuế quan.990.… IV.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nguyên t c đ a lý • D a trên sự khác bi t về chi phí v n t i. bán hàng.. b o hi m.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo đi u ki n giao hàng • FCA • FAS • FOB • DES • DEQ • DDP Theo tính ch t hàng hóa • Các m c giá khác nhau không hoàn toàn phụ thu c vào chênh l ch về chi phí s n xu t. 2010 6 . • Tăng khả năng khai thác t ng đo n thị trư ng Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình Chi n lư c giá phân bi t Theo nhóm khách hàng • ………………………. Pham Van Chien. thanh toán nhanh – Chi t kh u theo số lư ng • Kích thích NTD mua nhi u hơn khi chi t kh u theo số lư ng • Chi phí SX. ………………………………………. ………………………………………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

c t gi m d ch v – Gi m chi t kh u – Gi m ch t lư ng.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Tăng giá • Do thuế tăng.M t số chi n lư c giá đi n hình Các chi n lư c duy trì thị trư ng Gi m giá • Nguyên nhân ti n hành gi m giá – S n xu t dư th a – Thị ph n suy gi m – Mu n th ng tr thị trư ng nhờ Chi phí th p IV. 2010 7 . tính năng s n ph m – Thay đ i bao gói s n ph m • Gi m giá ẩ n hình – Tăng thêm các ưu đãi. l m phát. Basic Marketing Pham Van Chien. các d ch v cho KH Basic Marketing Pham Van Chien.M t số chi n lư c giá đi n hình M t số chi n lư c giá đ c bi t Đ nh giá theo mùa v Chi n lư c giá theo giá tri ̣ cảm nh n c a ngư i mua Đ nh giá hủy di t Hanoi.IV. 2010. chi phí s n xu t tăng… • DN nên khéo léo tăng giá – Tách r i s n ph m kh i d ch v kèm theo. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 IV.

CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH PHÂN PH I I II M c đích và yêu c u c a chính sách phân ph i Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Các trung gian trong kênh phân ph i Chi n lư c phân ph i Bài gi ng III IV Marketing qu c tế Chương 6: Chính sách phân ph i Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.M c đích và yêu c u 1. Right ……. Ch c năng Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing • ………………………. Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I.………………………… …….c u. M c đích 2.. 2010 1. Các ho t đ ng Marketing liên quan đ n quá trình phân ph i bao g m: • ……………………….………………………… ……. Xây d ng hình nh c a doanh nghi p.. Cung c p thông tin và nh n ph n h i. Yêu c u M c đích Cân b ng cung . Right …… . . Right …………………… Basic Marketing Pham Van Chien. M c đích Khái ni m M c đích c a chính sách phân ph i Yêu c u c a chính sách phân ph i Phân ph i hàng hóa là toàn b các ho t đ ng đ đưa s n ph m t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng ho c ngư i s d ng. • chia s r i ro. 2010 1 . 1 2 3 4 4R – Right ………….edu... Chuy n giao quy n s h u t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng.vn Basic Marketing Pham Van Chien.

2010 II.. …………. h th ng các siêu th . …………. Chien.. …………. …………. 2010 1. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i gián ti p Khái ni m: • Phương th c phân ph i gián ti p là phân ph i hàng hóa …………. • ………….3. …………. …………. Phương th c phân ph i Phương th c phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là ho t đ ng phân ph i hàng hóa tr c ti p t ngư i s n xu t đ n ngư i tiêu dùng …………………………… • VD: Bán t i c a hàng gi i thi u SP c a công ty. 2010 Basic Marketing Pham Van ………….... các đ i lý. …………. ………….. 2010 …………. ………….. • VD: hàng bán qua c a hàng t p hóa. máy bán hàng t đ ng... 2010 2 .. Kênh phân ph i là ………………………………………………………… tham gia lưu chuy n lu ng hàng hóa t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng.Phương th c phân ph i và kênh phân ph i 1.. Ch c năng C t gi m và ki m soát chi phí m t cách t i ưu T o ra các giá tr /ti n ích/l i ích (utilities): v không gian. Phương th c • Bán hàng đ n t n h gia đình • Bán hàng qua thư đ t hàng • Bán hàng qua h th ng vi n thông Basic Marketing Ưu đi m • Không ph i đ u tư ngu n l c vào ho t đ ng phân ph i Basic Marketing Pham Van • ………….. …………. v thông tin & xúc ti n và v giao d ch. • Bán hàng qua h th ng c a hàng c a nhà s n xu t Pham Van Chien. Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. website c a NSX… Phương th c phân ph i là …………………………………………… t nhà s n xu t đ n ngư i tiêu dùng cu i cùng.. Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p Khái ni m: • Là kênh phân ph i ch bao g m …………. …………... II. …………... …………. Ưu đi m • Ch đ ng quy t đ nh lư ng hàng hóa phân ph i • …………. trên website c a nhà phân ph i… 2... …………. v th i gian. Chien.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………... …………..Phương th c phân ph i và kênh phân ph i Phương th c phân ph i Kênh phân ph i Basic Marketing Pham Van Chien.

... …………. …………... …………. …………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. c p 2: NSX ► Đ i di n ► Nhà phân ph i CN ► DNM Basic Marketing Pham Van Chien. • DN không ph i chia s l i nhu n 2. …………………. đ u tư nhi u v n Pham Van Chien. …………. …………..... …………. Bán buôn Wholesaler W Bán l Retailer Bán cho …………. 2010 ………….. Đ i lý Agent Xúc ti n mua bán hàng hóa.. …………. ………….... ………….. …………. ………….. ………….. …………. c p 1: NSX ► Đ i di n ho c Nhà phân ph i CN ► DNM K. …………. 2.... Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p (ti p) Kênh dài • Khái ni m: – Là kênh phân ph i bao g m ………….Pham Van Chien. 2010 3 .. …………. • Ưu đi m – V n t n d ng đư c nh ng ưu đi m c a …………. …………... ………….. Các trung gian trong kênh phân ph i …………. …………. …………. Kênh phân ph i Kênh phân ph i tr c ti p (ti p) Ưu đi m • …………. – Ho t đ ng qu n lý ph c t p III. …………. ………….. • DN ch đ ng trong ho t đ ng phân ph i • DN quan h tr c ti p v i khách hàng • …………. …………. …………. …………. …………..... 2010 l c. v n đ u tư vào phân ph i 2...... ………….. Kênh phân ph i i v i hàng tiêu dùng Kênh 0: NSX ► NTD K. …………. – Gi m b t m t ph n ch c năng lưu thông.. c p 3: NSX ► Đ i lý/Môi gi i ►NBB ► NBL ► NTD i v i hàng công nghi p Kênh 0: NSX ► Doanh nghi p mua K.. ………….2. Môi gi i Broker B A R i di n cho …………... Basic Marketing Như c đi m Basic Marketing • Qu n lý r t ph c t p...... …………. l2010 và nhân c • ………….. …………. c p 1: NSX ► NBL ► NTD K.. …………... …………. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. …………. – Ho t đ ng phân ph i linh ho t – Kh năng th a mãn nhu c u c a th trư ng cao • Như c đi m Basic Marketing – Nhà s n xu t không ti p xúc tr c ti p v i khách hàng nên …………. Kênh phân ph i Kênh phân ph i gián ti p Kênh ng n • Khái ni m: – Kênh ng n hay còn g i là kênh phân ph i c p m t bao g m ho t đ ng bán hàng ………….. 2010 • Ưu đi m – …………. c p 2: NSX ► NBB ► NBL ► NTD K. gi m b t nhân Pham Van Chien. Các trung gian trong kênh phân ph i III..

…………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Chi n lư c phân ph i đ c quy n Chi n lư c phân ph i ch n l c Chi n lư c phân ph i t p trung 4 .. Ngư i bán l Ưu đi m • Có …………. Các trung gian trong kênh phân ph i III... 2010 …………. l i nhu n là hoa h ng do bên mua ho c bên bán tr • ………….. quy n đ nh đo t hàng hóa • L i nhu n là ti n hoa h ng môi gi i NSX ph i gánh ch u r i ro thương m i. Như c đi m • DN không th t n d ng đư c …………. …………. …………. • Ít ti p c n v i ngư i tiêu dùng cu i cùng nên …………... quy n quy t đ nh giá bán ho c mua s n ph m Basic Marketing Ngư i môi gi i Đ c đi m • ………….III.. Nhà bán l c a Công ty d.. …………. nhưng Pham Van Chien. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i bán buôn Ưu đi m • Đư c tr giúp v m t tài chính • Thu đư c hi u qu cao do …………... ………….. Basic Marketing Pham Van Chien. không quy t đ nh t i giá bán s n ph m. ………….. Như c đi m • Nhà bán buôn thư ng có xu hư ng …………. ………….. • …………. Đ i lý c a Công ty c. …………. …………. C a hàng c a Công ty b.. …………. …………. là ……. quy n s h u đ i v i hàng hóa • Quy mô kinh doanh nh .... …………. Đáp án b và c Basic Marketing Pham Van Chien. …………. 2010 III. …………... Các trung gian trong kênh phân ph i III. • Nh y bén v i nh ng bi n đ ng c a th trư ng • Kh năng an toàn trong kinh doanh cao hơn so v i …………. đ i v i nhà s n xu t. Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i Câu h i: M t c a hàng ti n l i có bán các s n ph m c a Vinamilk và hư ng hoa h ng trên doanh s bán.... Các trung gian trong kênh phân ph i IV. tham gia c nh tranh mua bán trên th trư ng • …………. a... quy n s h u đ i v i hàng hóa • …………. Các trung gian trong kênh phân ph i Ngư i đ i lý Đ c đi m • Th c hi n ch c năng …………. ………….. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 III...

đ dài m i kênh.. quy mô và tính ch t h th ng phân ph i mà nhà s n xu t s d ng đ lưu chuy n s n ph m c a mình đ n tay ngư i tiêu dùng cu i cùng. ……… m t s trung gian phù h p nh t.... b ng cách s d ng …………. • M c đ ki m soát th trư ng cao hơn trong khi ti t ki m chi phí hơn …………. 2010 5 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien... …………. Basic Marketing Pham Van Chien. Ngư i đ i lý b.. doanh nghi p s ………….. 2010 IV. Cũng có th coi chi n lư c phân ph i là các quy t đ nh v phương th c và kênh phân ph i: tr c ti p hay gián ti p. ………….. các thành ph n trung gian trên th trư ng tham gia phân ph i.. …………. Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i Khái ni m Chi n lư c phân ph i là t p h p các quy t đ nh v cơ c u. ………….. • Áp d ng khi nhà s n xu t mu n duy trì ph n l n …………. ………… • Trung gian đ c quy n không đư c phép bán hàng …………. …………. • Thư ng sử dụng đ i v i …………. Đáp án a và d Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. …………. Đ c đi m • Thư ng đi kèm v i ho t đ ng …………. Ngư i bán l c.IV... IV.. …………. ………….Chi n lư c phân ph i Câu h i: Ch c năng ch y u c a …… là xúc ti n vi c mua bán hàng hóa trên th trư ng. …………... …………. Basic Marketing Pham Van Chien.. ………….. m t hay nhi u kênh. IV.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. công ty c g ng đưa ………….. …………. ………….. 2010 IV... ………….. IV. s lư ng đi m bán và lo i trung gian s d ng. …………... 2010 Đ c đi m • Thư ng áp d ng đ i v i ………….. …………. …………..Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i ch n l c Khái ni m • Là phương th c phân ph i trong đó. • Chi n lư c này giúp tôn t o hình nh c a doanh nghi p • Áp d ng ph bi n trong các ngành ………….. làm cho cung c u trên th trư ng g p nhau.Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i đ c quy n Khái ni m • Là chi n lư c phân ph i trong đó doanh nghi p l a ch n …………. ………….... Ngư i môi gi i e. ph c v cho ho t đ ng phân ph i hàng hóa trên th trư ng. Đ c đi m • Giúp doanh nghi p phát tri n m i quan h v i ………….. …………. ………….Chi n lư c phân ph i Chi n lư c phân ph i t p trung Khái ni m • Còn g i là chi n lư c phân ph i m nh.. a... Ngư i bán buôn d.Chi n lư c phân ph i Câu h i: Các nhà s n xu t thư ng có xu hư ng chuy n t phân ph i…………và phân ph i ………. ……. …………. sang chi n lư c phân ph i ………. ………….

2010.Chi n lư c phân ph i ánh giá tài chính các ho t đ ng phân ph i IV. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Chi n lư c phân ph i ánh giá các phương ti n v n chuy n Phương ti n Th i gian T ns Đ tin c y Đa d ng hàng hóa Đa d ng đ a đi m Cư c phí 6% 10% V n chuy n ra ngoài khu v c Bao gói ư ng s t Đư ng th y Chi phí hành chính 46% 26% X lý đơn hàng Đư ng b Lưu kho Duy trì hàng d 3%4% 5% tr Đư ng ng Ti p nh n và b c x p hàng Đư ng không Basic Marketing Pham Van Chien.IV. 6 . 2010 Hanoi.

…………. 2010 I.. …………...... …………. ……………….. 2. ………… DN ph i s d ng các công c Marketing như: …………. …………. c đi m Khách hàng m c tiêu c a chi n lư c kéo là …………. …………...….. ………….... 2010 1. ………….. Công c ch y u là: ………….. …………. …………. đ bán s n ph m c a DN mình c đi m M c đích c a chi n lư c đ y là xúc ti n kinh doanh đ i v i ………….... 2010 1 . Chi n lư c đ y Khái ni m Là chi n lư c xúc ti n trong đó DN s d ng ………….edu.M c đích Đ y m nh tiêu thụ hàng hóa II.. M c tiêu c a chi n lư c này là tác đ ng tr c ti p đ n ngư i tiêu dùng khi n cho h ………….. ………….. …………. 2010 …………... ………….Các chi n lư c xúc ti n Chi n lư c kéo T o l i th c nh tranh cho doanh nghi p Chi n lư c đ y Truy n đ t thông tin v DN và SP đ n KH Basic Marketing Pham Van Chien.. Basic Marketing Pham Van Chien. ………….CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH XÚC TI N VÀ H TR KINH DOANH I M c đích c a chính sách xúc ti n Bài gi ng II Các chi n lư c xúc ti n và hỗ trợ kinh doanh Marketing căn b n Chương 7: Chính sách xúc ti n và h trợ kinh doanh III Các công c th c hi n Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.. ………….vn Basic Marketing Pham Van Chien. Chi n lư c kéo Khái ni m Chi n lư c kéo là chi n lư c …………. Basic Marketing Pham Van Chien. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.

. Đ i tư ng c a …………. Phương án 2: Qu ng cáo là ho t đ ng xúc ti n thương m i c a thương nhân đ gi i thi u v i khách hàng v ho t đ ng kinh doanh hàng hóa. là trung gian phân ph i Công c ………….Các công c th c hi n 1 2 3 4 Basic Marketing Pham Van Chien. tin tư ng r i ti n t i mua s n ph m đó Qu ng cáo giúp xây d ng hình nh doanh nghi p 1.3. hư ng t i là ngư i tiêu dùng cu i cùng. 2010 III. thuy t ph c ngư i tiêu dùng v s n ph m đ h quan tâm. Qu ng cáo Khái ni m (d th o lu t QC) Phương án 1: Qu ng cáo là gi i thi u đ n công chúng v ho t đ ng kinh doanh hàng hoá. ch y u thông qua nh ng ưu đãi dành cho nhà phân ph i. Qu ng cáo M c đích Qu ng cáo là m t thông đi p đư c đáp l i. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n nghe nhìn • Truy n hình. s d ng ch y u là qu ng cáo. • Phát thanh • Internet Basic Marketing Pham Van Chien. báo chí… M c đích c a qu ng cáo là thông báo. Qu ng cáo là vi c s d ng các phương ti n không gian và th i gian đ truy n tin đ nh trư c v s n ph m hay th trư ng cho ngư i bán l hay ngư i tiêu th Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 1. 2010 2 .. Qu ng cáo thư ng đưa thông tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng như truy n hình. So sánh chi n lư c kéo và chi n lư c đ y Gi ng nhau Đ u là chi n lư c xúc ti n kinh doanh Khác nhau Đ i tư ng mà …………. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.Các công c 5 6 7 1.. 2010 III. d ch v ( bao g m d ch v có m c đích sinh l i và d ch v không có m c đích sinh l i).. ti p th … Công c c a …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. d ch v c a mình.

nhưng có nét KHÁC BI T ! N u s n ph m c a b n KHÔNG TIÊN PHONG. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Mũ… 1. PR . Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo khác • B ng các s ki n kỳ l • Trên các s n ph m khác Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.1. 2010 3 . 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 2. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo di đ ng • Qu ng cáo trên phương ti n giao thông • Qu ng cáo trên các đ v t: Áo. PR . Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n in n • Báo chí • Catalogue. và CH NG CÓ NÉT KHÁC BI T Basic Marketing Pham Van Chien.Quan h công chúng 2. l ch qu ng cáo 1.Quan h công chúng N u s n ph m c a b n là TIÊN PHONG trong ngành ! N u s n ph m c a b n không tiên phong. Qu ng cáo Các phương ti n qu ng cáo Nhóm phương ti n qu ng cáo ngoài tr i • H p đèn qu ng cáo • Đèn màu • Bi n qu ng cáo đi n t • Pa-nô qu ng cáo • … Basic Marketing Pham Van Chien. t rơi. 2010 1.

. …………. Không có đáp án đúng Câu h i Trư ng h p doanh nghi p Coca.. Quan h công chúng Các n i dung cơ b n c a ho t đ ng PR …………. Quan h công chúng Các công c Các s trong PR 2. …………. Quan h công chúng là nh ng bi n pháp kích thích nhu c u c a ngư i tiêu dùng …………. 2010 2.. Quan h công chúng Vai trò c a PR Tr giúp DN tung ra s n ph m m i H tr cho vi c đ nh v l i s n ph m đo n chín mu i giai Gây nh hư ng t i m t nhóm khách hàng m c tiêu c th B o v nh ng s n ph m đang g p r c r i v i công chúng trên th trư ng Xây d ng nh ng hình nh v DN Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Câu h i L a ch n y u t không ph i là công c c a ho t đ ng quan h công chúng: a. 2. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. c ng đ ng.. H i ngh khách hàng f. Qu ng cáo b. T ch c t t các s ki n.... Quan h công chúng Khái ni m Công chúng là b t c nhóm ngư i nào có m i quan tâm hay nh hư ng hi n t i ho c ti m năng đ n kh năng đ t đư c nh ng m c tiêu c a doanh nghi p. Phi u mua hàng gi m giá c. …………. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. Không có đáp án Basic Marketing Pham Van Chien. doanh nghi p nên s d ng công c nào đ l y l i lòng tin v i khách hàng? a. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Quan h công chúng d. Các ho t đ ng tài tr Các ho t đ ng phi thương m i tr c ti p v i khách hàng.cola Vi t Nam đang b nghi ng v lô s n ph m nư c cam Fan-ta không đ m b o ch t lư ng. ………….. …………. Khuy n mãi c. Các lo i n ph m b. ………….2.. 2010 4 . Các lo i n ph m ki n văn hóa – th thao Các bài phát bi u T ch c h i ngh khách hàng …………. Các bài phát bi u e.. Khuy n mãi k t h p h i ch tri n lãm e. ………….. Các s ki n văn hoá-th thao d.

2010 5. Bán hàng cá nhân Khái ni m Bán hàng cá nhân là công c c a chi n lư c xúc ti n trong đó nhân viên bán hàng s tr c ti p g p g . gi i thi u hàng hoá. Văn minh thương m i Khái ni m Văn minh thương m i th hi n qua t t c các ho t đ ng c a doanh nghi p nh m tho mãn ngày càng t t hơn nhu c u đa d ng c a khách hàng Th hi n: Tr s làm vi c Phong thái làm vi c c a nhân viên Hình th c văn b n. H i ch tri n lãm thương m i Phân lo i H i ch tri n lãm t ng h p H i ch tri n lãm chuyên ngành H i ch tri n lãm đ nh kỳ H i ch tri n lãm không đ nh kỳ Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. (Lu t thương m i năm 2005. m c 4) c đi m Quy t đư c m t lư ng khách hàng l n Đánh giá nhanh ph n ng c a ngư i tiêu dùng Trưng bày và gi i thi u s n ph m Đánh giá đ i th c nh tranh 3. 2010 Bư c 1: Xác đ nh và đánh giá các h i ch tri n lãm Bư c 2: Quy t đ nh h i ch s tham gia Bư c 3: Xác đ nh m c tiêu khi tham gia h i ch tri n lãm qu c t đó Bư c 4: Nghiên c u v khách tham quan Bư c 5: Nghiên c u d li u v h i ch Bư c 6: L p k ho ch tham gia h i ch Basic Marketing Pham Van Chien. tìm ki m cơ h i giao k t h p đ ng mua bán hàng hoá. 2010 5 . 2010 3. tri n lãm thương m i là ho t đ ng xúc ti n thương m i đư c th c hi n t p trung trong m t th i gian và t i m t đ a đi m nh t đ nh đ thương nhân trưng bày. kích thích mua bán hàng hóa nh m tăng nhanh nhu c u v s n ph m. H i ch tri n lãm thương m i Khái ni m H i ch . Xúc ti n mua bán Khái ni m Xúc ti n mua bán là nhóm công c truy n thông s d ng h n h p các công c c đ ng. tài li u Đ a đi m c a hàng… Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 Basic Marketing 6. Pham Van Chien. H i ch tri n lãm thương m i Quy trình tham gia h i chợ tri n lãm TM 4. d ch v nh m m c đích thúc đ y. h p đ ng d ch v . thuy t ph c khách hàng mua s n ph m c a DN Quy trình bán hàng cá nhân Bư c 1: Đi u tra và đánh giá Bư c 2: Chu n b Bư c 3: Ti p c n khách hàng Bư c 4: Trình bày và gi i thi u s n ph m Bư c 5: X lý các th c m c c a khách hàng Bư c 6: K t thúc Bư c 7: Ki m tra Basic Marketing Pham Van Chien. đi u 129.3.

. C nh tranh lành m nh • 7. Giá tri ̣ hàng khuy n mãi • Quy đ nh: <=50% giá tri ̣ hàng hóa Gi i thư ng “ o” • …………. NHÀ NƯ C – DOANH NGHI P Th i h n gi m giá • Quy đ nh: < 90 ngày/năm. …………. con s th ng kê đã ch ra: 30% do đ nh v th trư ng sai.. gi i trí. Xúc ti n mua bán Khuy n mãi. Không l m d ng lòng tin • 6. Phi u d thi • 6. t p chí. 45 ngày/đ t DN: …………. 2010 M c gi m giá • Quy đ nh: <= 50% m c giá ngay trư c khi gi m DN: …………. 2010 6.. Basic Marketing Pham Van Chien.6. Marketing tr c ti p Khái ni m Marketing tr c ti p c g ng k t h p c 3 y u t là qu ng cáo. Các công c Catalog Thư tr c ti p Marketing qua đi n tho i Marketing tr c ti p trên truy n hình Marketing tr c ti p trên truy n thanh. …………. T ch c chương trình khách hàng thư ng xuyên • 8. …………. ………….. T ng phi u mua hàng • 5. công khai. …………. Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. …………. Xúc ti n mua bán Nguyên t c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1.. Hỗ trợ khách hàng • 4. 7. 10% do kênh phân ph i y u.. Ch t lư ng s n ph m • 5.. ………….. khi phân tích nh ng nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a các s n ph m m i tung ra trên th trư ng. Dùng th hàng m u mi n phí • 2. Không phân bi t đ i xử • 3. Basic Marketing Pham Van Chien. Không đư c khuy n mãi thu c ch a b nh Pham Van Chien. 2010. E-marketing Basic Marketing Pham Van Chien. minh b ch • 2. 2010 Hanoi. …………. T ng quà • 3. 30% do không có đ chương trình qu ng cáo và khuy n m i phù h p... Chương trình văn hóa.. Gi m giá • 4. …………. Các chương trình may r i • 7.. xúc ti n mua bán và bán hàng cá nhân đ đi đ n bán hàng tr c ti p không qua trung gian. 2010 T i M và Tây Âu. 6 .. Trung th c. 30% do không đáp ng đư c nhu c u và mong đ i c a ngư i tiêu dùng.. Xúc ti n mua bán Các hình th c khuy n mãi Theo Lu t thương m i Vi t Nam 2005 • 1. …………. …………. 2010 Basic Marketing 6. ngh thu t.

2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Ph i h p hành đ ng gi a các bộ ph n ch c năng trong doanh nghi p m c t t nh t. Nh n th c đ y đủ và kịp th i đi m m nh và đi m y u c a mình I. khả năng và ngu n l c c a doanh nghi p nh m đ t hi u qu kinh doanh cao nh t. Basic Marketing Pham Van Chien.vn Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 1. T m quan tr ng Phân bổ có hi u qu các ngu n l c (s n xu t.Khái quát chung I. nhân l c) cho các m c tiêu và theo ti n độ đã xác đ nh. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 I. tài chính. 2010 I. Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 2. chủ đ ng có phương án đ i phó v i nh ng tác đ ng b t l i từ môi trư ng.Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Khái quát chung Trình tự kế hoạch hóa Bài gi ng Marketing căn b n Chương 8: K ho ch hóa chi n lư c marketing N i dung chính c a m t b n kế hoạch marketing Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.edu. T m quan tr ng Giúp doanh nghi p nh n bi t nhanh chóng và t n d ng các cơ h i kinh doanh. 2010 1 . Khái ni m 1 Khái ni m 2 T m quan tr ng 3 Phân lo i Kế hoạch hóa chi n lư c marketing là toàn bộ hoạt đ ng xây d ng và th c hi n kế ho ch d a trên sự k t h p hài hòa gi a tình hình thị trư ng và môi trư ng kinh doanh v i m c tiêu. Khái quát chung 2.

. …………. Trình tự kế hoạch hóa 2.. 2010 II... L p kế hoạch (Planning) Căn c vào vi c đánh giá và l a ch n tr ng đi m kinh doanh. 2010 Basic Marketing Control C K ho ch hóa P Planning Action Pham Van Chien. ô ngôi sao. Trình tự kế hoạch hóa Quy trình IPAC I Information Kế hoạch hóa trung h n: Từ 1 đ n 4 năm (Kế hoạch năm. …………. 2010 2 .. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.I. S d ng mô hình BCG (Ma tr n tăng trư ngth ph n). mà doanh nghi p nên t p trung ngu n l c đ đ u tư.. …………. II. d a vào 2 tiêu chí: …………. Basic Marketing Pham Van Chien. ô bò s a hay ti n m t. ………….. ch tiêu 2 năm…) Kế hoạch hóa ng n h n (dư i 1 năm) (Kế hoạch quý. Ho t đ ng KD có tri n v ng l n v l i nhu n và tăng trư ng …………. hay đơn v kinh doanh chi n lư c (Strategic Business Unit) (SBU là …………. …………... phát tri n và khai thác).. Trình tự kế hoạch hóa 1. …………. Trình tự kế hoạch hóa Ô d u h i: Ho t đ ng kinh doanh trên TT …………. …………. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. Khái quát chung 3. L p kế hoạch (Planning) 4 tr ng thái khác nhau đ i v i m i SBU: Ô d u h i. …………. …………. máy móc. 2010 II.. …………. m c tiêu đ n năm 20xx…) II. …………... ………….. Ho t đ ng kinh doanh đòi h i nhi u v n đ u tư: nhà xư ng.... Phân lo i Kế hoạch hóa dài h n: Từ 5 năm trở lên (Kế hoạch 5 năm. …………. báo di n bi n c a môi trư ng kinh doanh L p b ng t ng h p đ đánh giá các y u t môi trư ng kinh doanh Basic Marketing Pham Van Chien.. tháng…) A Basic Marketing Pham Van Chien. thi t b ….. DN thâm nhâp TT khi trên TT …………. Trình tự kế hoạch hóa 2. …………. Thu th p thông tin (Information) Xác đ nh nhu c u thông tin Xây d ng h th ng thu th p và x D lý thông tin II. ô chú chó.

…………. L p kế hoạch (Planning) DN c n có đánh giá đ y đ và k p th i cân đ i l i danh m c s n ph m. Trình tự kế hoạch hóa Ô ngôi sao: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành cao.. lĩnh v c hay ngành ngh kinh doanh c a mình. 2010 …………. Basic Marketing Pham Van Chien. 2010 II. Trình tự kế hoạch hóa 2.. nhưng ho t đ ng này đòi h i ít v n đ u tư và ti p t c s n sinh ra nhi u l i nhu n 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.. …………... giá. cho t ng th i kỳ. nhưng th ph n …………. Xây d ng chương trình hành đ ng th ng nh t và k ho ch th c hi n chi ti t.. …………. Trình tự kế hoạch hóa 4. đ i chi u k t qu đ t đư c v i m c tiêu đ ra. Ki m tra và đi u ch nh (Control) ánh giá di n bi n trên th trư ng. Basic Marketing Pham Van Chien. Là lĩnh v c KD …………. ………….. òi h i ít v n đ u tư nhưng l i nhu n không cao vì v y DN nên …………. Trình tự kế hoạch hóa II.... c th . Duy trì liên t c h vi c thu th p thông tin đ n m đư c m t cách h th ng nh ng ph n h i cùng các thông tin m i nh t t th trư ng. Th c hi n các chính sách (s n ph m. k p th i và tăng kh năng thích nghi c a doanh nghi p đ i v i môi trư ng kinh doanh c a mình. T o s ph i h p đ ng b gi a các b ph n trong DN. xúc ti n) đã đ ra trong k ho ch. t đó đi u ch nh l i k ho ch ban đ u cho phù h p v i kh năng và ngu n l c th c t c a doanh nghi p. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. đ i v i m i SBU.. Basic Marketing Pham Van Chien.. …………. Tổ ch c th c hi n (Action) Phân b các ngu n l c m t cách t i ưu theo khu v c th trư ng. II. Ô chú chó: Là lĩnh v c KD …………. K t h p gi a ki m tra đ nh kỳ và ki m tra đ t xu t đ ng phó linh ho t. II. trên cơ s các m c tiêu và có nh ng đ nh hư ng ưu tiên rõ ràng. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien. …………. Trình tự kế hoạch hóa II. th ph n l n DN có l i th v c nh tranh và cơ h i phát tri n Ho t đ ng KD này có Ô bò s a hay ti n m t: Ho t đ ng KD có m c tăng trư ng ngành ……. cũng như gi a doanh nghi p v i các đ i tác c a mình.II.. Trình tự kế hoạch hóa 3. phân ph i. 2010 3 .

2010 …………. Nh ng lưu ý Thích nghi v i môi trư ng và th c s hư ng t i khách hàng – nh ng ngư i tr c ti p quy t đ nh s thành b i c a DN. ti n đ và th i h n) D toán l i l …………. …………. và là nh ng giám kh o công b ng nh t ch m đi m “bài thi” Marketing c a các DN – chính là chìa khóa đưa DN t i thành công trong kinh doanh.. 2010 Hanoi.. …………... l i nhu n…) Basic Marketing Pham Van Chien. ………….) Chương trình hành đ ng c th (t ch c... th ph n. Basic Marketing Pham Van Chien. N i dung chính c a m t kế hoạch marketing G m 8 ph n cơ b n: Tóm lư c chung G m 8 ph n cơ b n: Chi n lư c Marketing (…………. …………. …………. 2010 Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Chương 8: Kế hoạch hóa chi n lư c marketing Nh ng lưu ý Tình hình bi n đ ng c a môi trư ng nh hư ng đ n t t c các bư c KHH Marketing v i nh ng m c đ khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p. 2010.III. ………….. Các m c tiêu đ ra (doanh s .. các DN đ u ph i căn c vào tính kh thi và m c đ phù h p v i môi trư ng và th trư ng.. …………. Không t n t i m u k ho ch Marketing hoàn h o mà khi xây d ng KH Marketing.. 2010 Basic Marketing Pham Van Chien.(môi trư ng... …………. N i dung chính c a m t kế hoạch marketing III. 4 . c nh tranh... ph i h p ho t đ ng. …………. …………. phân đ nh trách nhi m. …………. th trư ng.. ………….. …………. tình hình kinh doanh c a DN) ………….. Basic Marketing Pham Van Chien.