P. 1
Www.vntoanhoc.com-SKKN CUA THAY ANH -Ung Dung Phan Mem Geogebra Vao Viec Day Va Hoc Cac Phep Toan Vecto

Www.vntoanhoc.com-SKKN CUA THAY ANH -Ung Dung Phan Mem Geogebra Vao Viec Day Va Hoc Cac Phep Toan Vecto

|Views: 518|Likes:
Được xuất bản bởiRock Nguyễn

More info:

Published by: Rock Nguyễn on Feb 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2015

pdf

text

original

1. Tên đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA VÀO VIỆ D!

"
VÀ H# $ PH%P BI&N H'NH TRONG M(T PH)NG
*. +,t -.n đề
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận
thức của học sinh. Hin nay! các ph"n m#m ph$c %$ cho %ic dạy %& học m'n
(oán )há phong ph*. (+ong ,-! .eo.e/+a 0& m1t ph"n m#m toán học )2t
h3p h4nh học! ,ại s5 %& %i tích ph6n. 71t ,8c ,i9m :uan t+ọng nh;t của ph"n
m#m .eo.e/+a 0& đ/n0 012n3 40i5n 6174 489 :0;n <ề< nà=. .eo.e/+a
)h'ng ch< 0& ph"n m#m h4nh học ,1ng tương tự như nhi#u ph"n m#m )hác.
(+i2t 0= của .eo.e/+a 0& t>?n 0@4 đAn3. (heo tác gi> của ph"n m#m n&y
.eo.e/+a 0& ph"n m#m HBn0 0@4 đAn3! +Ci DE đAn3 %& TFn0 t>?n đAn3.
?ới ,@nh hướng n&y! ph"n m#m .eo.e/+a 0& ph"n m#m ,"u tiAn t+An th2 giới
hướng tới m$c tiAu của giáo d$c hin ,ạiB N0Gn3 3B 3i?> -iên 3iHn3 0@4 Din0
:0Hi đ174 n30I -à n0Bn t0.=. Đ6y 0& m1t t+i2t 0= mới Cu;t hin t+ong thDi
gian g"n ,6y như m1t ,@nh hướng +;t 0ớn cho các ph"n m#m hE t+3 giáo d$c.
Đi9m )hác /it cơ />n nh;t của .eo.e/+a %ới các ph"n m#m )hác cFng 0oạiB
GI>GIJK9 6à :0;n <ề< 0>àn t>àn <iLn :0F -2i <M n3NOn <P 0Q tK7
n0iềN n3Rn n3G tKên t05 3i2iS tK>n3 đT 4T Ti5n3 ViUt. Ghư %ậy .eo.e/+a
sH t+I th&nh m1t ph"n m#m giáo d$c của c1ng ,Jng cFng phát t+i9n. Đ6y 0&
m1t cơ h1i +;t t5t cho các c'ng ty ph"n m#m giáo d$c của ?it Gam mu5n
t4m hi9u %& tham gia %&o cFng phát t+i9n ph"n m#m n&y ho8c các ph"n m#m
tương tự. Đ8c ,i9m %Ka nAu 0&m cho ph"n m#m .eo.e/+a t+I nAn +;t ,8c
/it. ?& t+ong ,i#u )in của ?it Gam hin nay +L +&ng ch*ng ta +;t nAn ti2p
cận sM d$ng %& phát t+i9n ph"n m#m n&y.
?ới nhNng ưu ,i9m t+An! t'i Cin chọn ph"n m#m n&y ,9 ứng d$ng %&o
%ic dạy %& học /1 m'n toán. ?4 )i2n thức cOng như thDi gian c- hạn nAn t'i
chọn ,# t&iB PỨNG DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA VÀO VIỆ D!"
VÀ H# $ PH%P BI&N H'NH TRVN M(T PH)NGW.
X. Y DP 6Z 6N[n
Gg&y QRSQTSUQQV W1 .XYĐ( th'ng /áo )2t 0uận của Zh- (hủ tướng!
W1 t+ưIng W1 .XYĐ( Gguy[n (hin Gh6n tại cu1c họp Wan \h< ,ạo \'ng
ngh th'ng tin ]\G((^! W1 .XYĐ(. (heo ,-! N\< 0@4 *]]^_*]]` 6à n\<
0@4 NTT! n_m học c- = ngh`a th*c ,ay mạnh mH hoạt ,1ng \G(( t+ong
các cơ sI .XYĐ(.
Gg&y QTSQbSUQTQ W1 .XYĐ( ,c c- th'ng tư s5B QVSUQTQS((YW.XĐ(
%# %ic aN= đ/n0 Db cdn3 :0;n <ề< te c> <M n3NOn <P t+ong các cơ sI
giáo d$c.
T
Ứn3 cdn3 NTT -à -iU4 aN= đ/n0 Db cdn3 :0;n <ề< te c> <M
n3NOn <P t+ong các cơ sI giáo d$c %& ,&o tạo ,c ,ư3c ng&nh Các ,@nh! ,# t&i
n&y ch< ứng d$ng m1t n1i dung c- tính ch;t cơ />n như ,c n-i I t+An.
f. Y DP t0e4 tiLn
Hin nay! ph"n 0ớn giáo %iAn toán ngại ứng d$ng \G(( %&o dạy học!
)h'ng ph>i do ,8c thF /1 m'n m& g"n như do chưa t4m +a m1t ph"n m#m
thích h3p. WAn cạnh ,-! )h> n_ng chinh ph$c ph"n m#m cdn hạn ch2. ?4 %ậy!
%ic ứng d$ng \G(( %&o %ic dạy %& học 0& h2t sức )h- )h_n.
?ới ph"n m#m .eoge/+a! %ic ứng d$ng \G(( %&o dạy %& học toán
n-i chung! dạy %& học các phep /i2n h4nh t+ong m8t phfng n-i +iAng 0& h2t sức
,ơn gi>n /Ii tính d[ sM d$ng %ới nhi#u tính n_ng nổi /ật.
g. NAi cNn3 n30iên 4hN
i +j cC= đ/n0 n30k9 4?4 :0l: Ji5n 0Bn0 tK>n3 <,t :0mn3S đ;N tiên
t9 3i2i t0iUN 0Bn0 Hn0: :0l: Ji5n 0Bn0 đT Ji5n đij< M t0àn0 đij< MnS
ol> đij< M đ5n 4?4 -/ tKF o0?4 n09N 6à< 40> đij< Mn ci 40N=jn :0d
t0NA4 -à> MS D9N đT 40> 0@4 Din0 :0?t 0iUn K9 đ/n0 n30k9 po5t 07: D?40
3i?> o0>9qS 3i?> -iên 40Fn0 r?4 0>? nAi cNn3 đ/n0 n30k9 -à tT< tst 30i
6ên JHn3 t1Yn3 hn3 -2i 0Bn0 -t tKên <àn 0Bn0u +Ei -2i :0l: Ji5n 0Bn0
Ji5n <At 0Bn0 t0àn0 <At 0Bn0 t0B 3i?> -iên 3i2i t0iUN t0Rn3 aN9 0Bn0 -t
-à 40> 0@4 Din0 rI< D?40 3i?> o0>9S 4d t0j n01 D9N:
v +Ei -2i :0l: đEi rhn3 tKd4:
_ 0@n 4Rn3 4d wđij< <2iWS -t đij< M
_ 0@n 4Rn3 4d wđ1xn3 t0mn3 aN9 09i đij<WS -t đ1xn3 t0mn3 c
_ 0@n 4Rn3 4d w đEi rhn3 aN9 đ1xn3 t0mn3WS D9N đT n0?= 40NAt
-à> đij< M -à đ1xn3 t0mn3 cS t9 đ174 đij< Mn
_ yl> đij< M ci 40N=jn tKên <,t :0mn3 D9> 40> 4T 09i -/ tKF 6à M
nz< tKên c -à M nz< n3>ài c
U
_ {9N o0i 4T đ174 đ/n0 n30k9S t9 ti5: td4 c|n3 4Rn3 4d w đ9 3i?4W -t
t9< 3i?4 ABS 40@n 4Rn3 4d w đEi rhn3 aN9 đ1xn3 t0mn3WS n0?= 40NAt
-à> t9< 3i?4 AB -à đ1xn3 t0mn3 cS t9 đ174 t9< 3i?4 AnBnn 6à Hn0 489
t9< 3i?4 AB aN9 :0l: đEi rhn3 aN9 đ1xn3 t0mn3 cS D9N đT c|n3 40NAt
ci 40N=jn t9< 3i?4 AB đj Hn0 489 nT ci 40N=jn t0I> :0d t0NA4 -à> t9<
3i?4 AB
v +Ei -2i 4?4 :0l: Ji5n 0Bn0 o0?4:
?40 6à< t1Yn3 te n01 tKênS 40} o0?4 P 40Q: t09= đ1xn3 t0mn3 c
JPi <At đij< pđEi -2i :0l: đEi rhn3 t~<qS <At -I4tY pđEi -2i :0l: t/n0
ti5nq•-à t09= w đEi rhn3 aN9 đ1xn3 t0mn3W JPi 4?4 4Rn3 4d t1Yn3 hn3
D9N:
b
i +j cC= 4?4 tFn0 40.tS t9 t0e4 0iUn 6;n 617t 4?4 tFn0 40.t nêN tK>n3
tài 6iUN 40N€n oi5n t0h4 Jzn3 4?40 cen3 0Bn0 -à t09= đ•i -/ tKF 489 0Bn0
J9n đ;NS o0i đT tFn0 40.t đ174 3iG n3N=ên -à 40> 0@4 Din0 :0?t 0iUn K9
tFn0 40.tS 3i?> -iên 40Fn0 r?4 0>? nAi cNn3 tFn0 40.t -à tT< tst 30i 6ên
JHn3 t1Yn3 hn3 -2i 0Bn0 -t tKên <àn 0Bn0S 4d t0j n01 D9N:
v +Ei -2i :0l: đEi rhn3 t~<:
_ 0@n 4Rn3 4d wđij< <2iWS -t đij< M
_ 0@n 4Rn3 4d wđ>Cn t0mn3WS -t đ>Cn t0mn3 AB
_ 0@n 4Rn3 4d w đEi rhn3 aN9 đij<WS D9N đT n0?= 40NAt -à> đ>Cn
t0mn3 AB -à đij< MS t9 đ174 đ>Cn t0mn3 AnBn 6à Hn0 489 đ>Cn t0mn3 AB
aN9 :0l: đEi rhn3 t~< M.
_ yl> đij< AS B ci 40N=jn tKên <,t :0mn3 o0i đT đij< AnS Bn ci
40N=jn t0I> :0d t0NA4 AS B -à đ>Cn t0mn3 AnBn ci 40N=jn t0I> :0d
t0NA4 đ>Cn t0mn3 AB.
0> 0>4 Din0 n0[n rlt o0>Hn3 4?40 3iG9 A -à B D> -2i o0>Hn3 4?40
3iG9 AnS Bn.
H@4 Din0 Dt :0?t 0iUn tFn0 40.t: wBH> t>àn o0>Hn3 4?40 3iG9 09i
đij< J.t oBW.
?4 tFn0 40.t o0?4 6à< t1Yn3 te.
v +Ei -2i 4?4 :0l: Ji5n 0Bn0 o0?4:
?40 6à< t1Yn3 te n01 tKênS 40} o0?4 P 40Q: t09= đ1xn3 t0mn3 c
JPi <At đij< pđEi -2i :0l: đEi rhn3 t~<qS <At -I4tY pđEi -2i :0l: tin0
g
ti5nq•-à t09= w đEi rhn3 aN9 đ1xn3 t0mn3W JPi 4?4 4Rn3 4d t1Yn3 hn3
D9N:
i +j cC= JijN t0h4 t>C đAS đ;N tiên t9 3i2i t0iUN 0Bn0 Hn0: :0l:
Ji5n 0Bn0 đT Ji5n đij< M t0àn0 đij< MnS ol> đij< M đ5n 4?4 -/ tKF o0?4
n09N 6à< 40> đij< Mn ci 40N=jn :0d t0NA4 -à> MS D9N đT 40> 0@4 Din0
:0?t 0iUn K9 JijN t0h4 t>C đA 489 <At DE :0l: Ji5n 0Bn0 po5t 07: D?40
3i?> o0>9qS 3i?> -iên 40Fn0 r?4 0>? nAi cNn3 -à tT< tst 30i 6ên JHn3
t1Yn3 hn3 -2i 0Bn0 -t tKên <àn 0Bn0S 4d t0j n01 D9N:
v +Ei -2i :0l: t/n0 ti5n:
_ 0@n 4Rn3 4d wđij< <2iWS -t đij< A
_ 0@n 4Rn3 4d w-I4tY aN9 09i đij<WS -t -I4tY B
_ 0@n 4Rn3 4d w t/n0 ti5n t0I> -I4tYWS D9N đT n0?= 40NAt -à> đij<
A -à -I4tY BS t9 đ174 đij< An
_ yl> đij< ci 40N=jn tKên <,t :0mn3 đj t09= đ•i -I4tY BS 40>
0@4 Din0 n0[n rlt <Ei 6iên 0U 3iG9 t>C đA đij< An -à t>C đA -I4tY BS
đij< A.
_ yl> đij< A ci 40N=jn tKên <,t :0mn3S 40> 0@4 Din0 n0[n rlt <Ei
6iên 0U 3iG9 t>C đA đij< An -à t>C đA -I4tY BS đij< A.
v +Ei -2i 4?4 :0l: Ji5n 0Bn0 o0?4:
?40 6à< t1Yn3 te.
h
i +j cC= 4?4 -.n đề 6F t0N=5t 4‚n 6Ci 09= 3iHi Jài t[:S t9 4ƒn3 đi t„
tKe4 aN9n 0Bn0 -t đj oi5n tC> 09= t?i 0iUn oi5n t0h4 tK124 o0i 0Bn0 t0àn0
09= -[n cdn3•
…. y5t aNH n30iên 4hN
Y Đc c- m1t %&i giáo %iAn t+ong tổ chuy9n sang sM d$ng ph"n m#m n&y.
Y Đc thM nghim %ới U 0ớp TTST %& TTSg t+ong n_m học UQTQYUQTT! )2t
:u> như sauB
Hơn RQi học sinh nhớ ,ư3c tại 0ớp các ,@nh ngh`a %& tính ch;t của n-!
hơn jQi học sinh %ận d$ng ,ư3c các )i2n thức ,c học %&o %ic gi>i /&i tập.
(+ong )hi ,-! m1t 0ớp TT n_m học UQQkYUQTQ %ới sức học tương
,ương! )hi dạy %ới Pph;n t+lng! />ng ,enm th4 ch< nhớ /&i tại 0ớp )h'ng :uá
hQi.
†. y5t 6N[n
?ic dạy %& học c- sM d$ng \G(( n-i chung %& sM d$ng ph"n m#m
.eoge/+a ,9 dạy %& học các phep /i2n h4nh t+ong m8t phfng n-i +iAng gi*p
cho học sinh c- thAm m1t cách tư duy nhn nh&ng hơn %& ,8c /it 0& học sinh
tự tin hơn t+ong :uá t+4nh ti2p thu )i2n thức mới. ?ới ph"n m#m n&y c> giáo
%iAn %& học sinh ,#u ,ư3c hE t+3B dạy %& học nhn nh&ng hơn do tính t+ực
:uan! tương tác :ua 0ại giNa các c'ng c$ dựng h4nh cOng như các 0nh! tạo
,ư3c sự tự tin! ti2p thu )i2n thức mới m1t cách tự nhiAn. Học sinh c- th9 tự
)hám phá )i2n thức th'ng :ua các hướng don của giáo %iAn.
Ghư %ậy! ,# t&i n&y ,c g-p ph"n ,ay mạnh Ứn3 cdn3 NTT -à -iU4
Db cdn3 :0;n <ề< te c> <M n3NOn <P t+ong các cơ sI giáo d$c %& ,&o
tạo! g-p ph"n ,ổi mới phương pháp %& n6ng cao hiu :u> dạy học.
^. +ề n30/
Y Gh& t+ưDng c"n ,ưa %ic Ứn3 cdn3 NTT -à -iU4 Db cdn3 :0;n
<ề< te c> <M n3NOn <P %&o tiAu chí thi ,ua của tổ! cá nh6n.
Y Đ# t&i n&y cdn c- th9 mI +1ng phạm %i nghiAn cứu t+ong thDi gian tới!
,# ngh@ nh& t+ưDng tạo ,i#u )in thuận 03i cho t'i ,9 ti2p t$c phát t+i9n ,# t&i
t+An :uy m' +1ng hơn.
`. Tài 6iUN t09< o0H>
\ác /&i %i2t tK các pe/siteB
httpBSSppp.math%n.com
j
httpBSSppp.%ntoanhoc.com
R
MỤ ‡Ụ
(+ang
T. (An ,# t&i T
U. Đ8t %;n ,# T
b. \ơ sI 0= 0uận T
g.\ơ sI thực ti[n U
h. G1i dung nghiAn cứu U
j. q2t :u> nghiAn cứu j
R. q2t 0uận j
V. Đ# ngh@ j
k. (&i 0iu tham )h>o R
V
\rG. Hst uv Hrw \Hx G.Hyt ?wz( Gt7
Đ1c 0ập Y (ự do Y Hạnh ph*c
PHI&ˆ +$NH GI$S ‰&P ‡O!I {$NG yI&N yINH NGHIỆM
N\< 0@4: *]..... Š *]......
+?n0 3i? r5: 6>Ci 489 T• 40N=ên <Rn .........................................
T. (An ,# t&iB {{{{{{{.......................................................................
U. Họ %& tAn tác gi>B ........................................................................................
b. \hức %$B ......................................... (ổB .....................................................
g. Ghận Cet của (ổ %# ,# t&iB
a^ |u
,i9mB ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
/^ Hạn ch2B
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
h. Đánh giá! C2p 0oạiB
}au )hi tham ,@nh! ,ánh giá ,# t&i t+An! (ổ chuyAn m'n {{{{{{.
th5ng nh;t C2p 0oại B .....................

N0Gn3 n31xi t0€< đ/n0:
( ghi rõ họ tên)
k
\rG. Hst uv Hrw \Hx G.Hyt ?wz( Gt7
Đ1c 0ập Y (ự do Y Hạnh ph*c
PHI&ˆ +$NH GI$S ‰&P ‡O!I {$NG yI&N yINH NGHIỆM
N\< 0@4: *]..... Š *]......
I. +?n0 3i? r5: 6>Ci 489 H+yH TK1xn3 THPT .........................................
T. (An ,# t&iB {{{{{{{.......................................................................
U. Họ %& tAn tác gi>B ........................................................................................
b. \hức %$B ......................................... (ổB .....................................................
g. Ghận Cet của \hủ t@ch HĐqH %# ,# t&iB
a^ |u
,i9mB ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........
/^ Hạn ch2B
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
h. Đánh giá! C2p 0oạiB
}au )hi tham ,@nh! ,ánh giá ,# t&i t+An! HĐqH (+ưDng B
.............................................................................................................................
th5ng nh;t C2p 0oại B .....................
N0Gn3 n31xi t0€< đ/n0: 08 t/40 H+yH
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ
tên)
............................................................
............................................................
............................................................
II. +?n0 3i?S r5: 6>Ci 489 H+yH {P GD‹+T ŒNHn3 N9<
}au )hi tham ,@nh! ,ánh giá ,# t&i t+An! HĐqH }I .X~Đ( •u>ng
Gam th5ng nh;t C2p 0oạiB ...............
N0Gn3 n31xi t0€< đ/n0: 08 t/40 H+yH
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ
tên)
............................................................
............................................................
........................................................
TQ

việc ứng dụng CNTT vào việc dạy và học là hết sức khó khăn.2 Ứng dụng CNTT và việc quy định sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đã được ngành xác định. Bên cạnh đó. 4. Vì vậy. phần lớn giáo viên toán ngại ứng dụng CNTT vào dạy học. Cơ sở thực tiễn Hiện nay. ta được điểm M’ . kéo điểm M đến các vị trí khác nhau làm cho điểm M’ di chuyển phụ thuộc vào M. khả năng chinh phục phần mềm còn hạn chế. cụ thể như sau: + Đối với phép đối xứng trục: . đề tài này chỉ ứng dụng một nội dung có tính chất cơ bản như đã nói ở trên. Đối với phép biến hình biến một hình thành một hình thì giáo viên giới thiệu thông qua hình vẽ và cho học sinh xem sách giáo khoa. vẽ điểm M . sau đó cho học sinh phát hiện ra định nghĩa (kết hợp sách giáo khoa). sau đó nháy chuột vào điểm M và đường thẳng d. Với phần mềm Geogebra. dạy và học các phép biến hình trong mặt phẳng nói riêng là hết sức đơn giản bởi tính dễ sử dụng với nhiều tính năng nổi bật.Kéo điểm M di chuyển trên mặt phẳng sao cho có hai vị trí là M nằm trên d và M nằm ngoài d .Chọn công cụ “điểm mới”. việc ứng dụng CNTT vào dạy và học toán nói chung. vẽ đường thẳng d .Chọn công cụ “ đối xứng qua đường thẳng”. không phải do đặc thù bộ môn mà gần như do chưa tìm ra một phần mềm thích hợp.Chọn công cụ “đường thẳng qua hai điểm”. Nội dung nghiên cứu * Để dạy định nghĩa các phép biến hình trong mặt phẳng. đầu tiên ta giới thiệu hình ảnh: phép biến hình đó biến điểm M thành điểm M’. giáo viên chính xác hoá nội dung định nghĩa và tóm tắt ghi lên bảng tương ứng với hình vẽ trên màn hình. 5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->