!" # 
$"%
&'()*+,---,.")/.-0-+0,123()+*,---,.

c c

.

    c !"#!"$% Cám ơn quí Công Ty đã quan tâm đӃn chúng tôi ! Chúng tôi xin gӱi bҧng báo giá văn phòng phҭm như sau: á  à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à4 à5 à6 à 2 3 4 5 6 7 à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à4 à5 à6 à7 à8 à9 20 2à 22 à 2 3 iҩy A4 Bãi Bҵng 70x90 iҩy A4 Bãi Bҵng 60x84 iҩy A4 Paper one 70 iҩy A4 Paper one 80 iҩy A4 Decal iҩy A4 Plus 70 iҩy A4 Nguyên Huy iҩy A4 Lucky iҩy A4 vi tính àLàD iҩy A4 vi tính àL2D iҩy A3 vi tính àL iҩy A3 Bãi Bҵng 70x90 iҩy A3 Plus iҩy Fax iҩy Palia (niêm phong) iҩy than Mӻ NOTE STCK iҩy stick 3x2 iҩy stick 3x3 iҩy stick 3x4 iҩy stick 3x5 iҩy stick nhiӅu màu 3x2 iҩy stick nhiӅu màu 3x3 iҩy stick nhiӅu màu 3x4 BÚT Bút bҧng Momami Bút bҧng TL Bút chì kim Nhұt Bút chì TiӋp 2B Bút dҥ quang M Bút lông dҫu TL Bút dҥ quang TL LV Bút SP-0à Bút SP-02 Bút TL 025 Bút TL 027 Bút TL 03à Bút TL 034 Bút TL 036 Bút UB à50 Bút gel 0.5 Bút Penten Bút Duly BN (D20) Bút xoá kéo Bút xoá nưӟc TL cp-02 Bút xoá nưӟc TL cp-05 ACCO PHÂN TRAN Acco nhӵa Acco sҳt Phân trang nhӵa à0 sӕ .8 Bút gel Tizo 0.

. . ram ram ram ram xҩp ram ram ram thùng thùng thùng ram ram cuӝn xҩp tұp 5à500 42500 6à000 69000 67000 56000 42500 49000 à75000 à75000 299000 à05000 àà5000 20000 à3000 46000 tұp tұp tұp tұp tұp tұp tұp 3500 4700 5700 7700 9000 à0000 à7000 cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây 6700 6000 22000 2200 7900 6500 5500 7000 à0000 2800 2200 4500 à700 6000 26500 3500 3000 à9500 4500 à4500 à5500 àà000 hӝp hӝp tұp à5000 22000 8000  .

4 5 6 à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à4 à5 à6 à7 à8 à9 à 2 3 4 5 6 7 8 à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à4 à5 à6 à7 à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à 2 3 4 5 6 à 2 3 Phân trang nhӵa à2 sӕ Phân trang nhӵa 24 sӕ Phân trang nhӵa 3à sӕ BM KM ĐNH BM Bҩm à0 SD tӕt Bҩm lӛ 837 Bҩm lӛ 9à2 Bҩm lӛ 978 Bҩm lӟn LA 50 Bҩm lӟn SA 50 Bҩm trung xoay 9627 Bҩm trung xoay tӕt Đinh bҩm à0 ViӋt Đӭc Đinh bҩm à0 Plus Đinh bҩm 24/6 ViӋt Đӭc Đinh bҩm 23/8 ViӋt Đӭc Đinh bҩm 23/à0 ViӋt Đӭc Đinh bҩm 23/à2 VĐ Đinh bҩm 23/à5 VĐ Đinh bҩm 23/à7 VĐ Đinh bҩm 23/20 KW Đinh bҩm 23/23 KW him kҽp chӭng tӯ C62 BĂN KEO Băng keo 2 mһt à2F Băng keo 2mһt 24 F Băng keo Simily 5F Băng keo Simily 35F Băng keo trong 5F Băng keo đөc 5F Băng keo VP à2F Băng keo VP 24F BÌA Bì Acco Bì hӗ sơ ko chӳ Bì nút A4 Clear Bì nút F4 Clear Bì nút A4 mӅm Bì Plastic A4 Bì Plastic F4 Bìa A3 pho à80 Bìa A3 pho 80 Bìa A4 pho à80 (loҥi tӕt) Bìa A4 pho à80 (loҥi trung bình) Bìa A4 pho80 Bìa A4 thơm dày Bìa A4 thơm mӓng Bìa gương A3 Bìa gương A4 (tӕt) Bìa gương A4 (trung bình) KҼP LƯU HӖ SƠ Còng cua 2F Kҽp còng 3F da Kҽp còng 3F nhӵa Kҽp trình ký F4 NT Kҽp 3 dây da Kҽp 3 dây da dán Kҽp 3dây giҩy Kҽp 3 dây S Kҽp còng A3 ABBA/DK Kҽp còng A4 koyuko (à0F) Kҽp còng A4 koyuko (5F7F) Kҽp còng A4 DK(à0F) Kҽp còng A4 DK (5F7F) DAO KÉO Dao rӑc giҩy SD < Dao rӑc giҩy SD > Dao rӑc giҩy TQ > Kéo Fà02 Kéo lӟn Kéo trung ĐĨA V TÍNH Đĩa CD maxell Đĩa CD rҿ Đĩa CD Sony tұp tұp tұp 8500 à7000 22000 cái cái cái cái cái cái cái cái hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp lӟn 24000 33000 47000 76000 3à0000 260000 50000 50000 2400 2500 5700 9500 à0500 à3600 à6000 20000 20à00 22700 à8500 cuӝn cuӝn cuӝn cuӝn cuӝn cuӝn cuӝn cuӝn 3000 5000 à0000 9000 à5000 à5000 2à00 6000 cái cái cái cái cái cái cái xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp xҩp 4600 900 3000 3000 2000 à900 2à00 79000 35000 44500 4à000 20000 69000 68000 à38000 67000 63000 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái à2000 à7500 à6500 à3500 à2000 à7000 3900 7500 4à500 60000 35000 42000 23à00 cái cái cái cái cái cái 22500 33800 à0000 à5000 23000 à5000 cái cái cái 9500 3500 àà000 .

4 à 2 3 4 5 à 2 3 à 2 3 4 5 6 7 à 2 3 4 à 2 3 4 5 6 à 2 3 4 5 6 7 8 à 2 3 4 5 6 7 8 9 à0 àà à2 à3 à 2 3 4 5 6 7 Đĩa DVD maxell MÁ TÍNH Máy tính casio CA9àà Máy tính casio M28 Máy tính Ax à2V Máy tính DJà20 Máy tính casio JS-à20L HӖ DÁN Hӗ dán Queen Hӗ dán TL Hӗ khô TL HӜP ĐӴN HӖ SƠ HӜP BÚT Hӝc vuông 5F Hӝc vuông à0F Hӝc vuông à5F Hӝc vuông 20F Hӝp đӵng bút tháp xoay Hӝp đӵng bút VP< Hӝp đӵng bút VP> Kӊ HӖ SƠ KӋ 2 tҫng KӋ 3 tҫng Rá xéo à ngăn Rá xéo 3 ngăn KҼP BƯӞM Kҽp đen à5mm Kҽp đen à9mm Kҽp đen 25mm Kҽp đen 32mm Kҽp đen 4àmm Kҽp đen 5àmm MӴC DU Mӵc dҩu Shiny ghim ӑt chì SD Sáp đӃm tiӅn Tҭy Pentel Dҩu nhҧy 6 sӕ Thưӟc kҿ TQ 30cm Thưӟc kҿ TQ 50cm SӘ PHU PhiӃu thu chi tài chính PhiӃu xuҩt nhұp tài chính PhiӃu nhұp xuҩt 2 liên Sә CK7 dày Sә CK7 mӓng Sә CK8 dày Sә CK8 mӓng Sә CK9 dày Sә CK9 mӓng Sә công nӧ Sә Công văn đi đӃn Sә kҿ ngang 4 manh Sә quӻ tiӅn mһt VӢ Vӣ à00T à2 con giáp Vӣ à00T ABC Vӣ à00T con heo Vӣ à00T HTX Vӣ 200T Hoa Xuân Vӣ 200T HTXH Vӣ 200T RW cái à4000 cái cái cái cái cái à00000 à00000 à75000 275000 àà0000 lӑ lӑ lӑ 2500 2500 7000 cái cái cái cái hӝp hӝp hӝp à5500 22000 26000 33000 37000 23000 38000 cái cái cái cái 82000 àà0000 à7000 27500 hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp hӝp 3000 3500 5500 8200 à3200 à7200 lӑ cái cái cái viên cái cây cây 34000 7000 4500 6000 5600 à36364 5000 à4500 quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn 8500 9500 àà000 à7500 à4500 20500 à7500 23500 20500 7900 à4000 à8000 8500 quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn quyӇn 5300 6500 5700 4500 6000 8000 8200 * hi chú :-Bҧng giá trên chưa bao gӗm thuӃ VAT -Bҧng giá này thay đәi theo biӃn đӝng giá cӫa thӏ trưӡng tҥi tӯng thӡi điӇm. !  .

O &''(O)*' .   Đà Nҹng3à ngày tháng 0à năm 20à2.