P. 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

|Views: 983|Likes:
Được xuất bản bởiBut Nguyen Duy

More info:

Published by: But Nguyen Duy on Feb 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN N!N "#C T$I CÔNG TY
C% &'N T( )*N Đ'U T( )À +!Y D#NG
ĐỀ C(,NG CI TI-T
".I N/I Đ'U:
C(,NG I: C, 01 "2 "U3N C45 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN "#C
C45 D65N NGI7&
8989 :;t <ố =hậ= th>c ch?=g @A cB=g tác t?CD= EF=g
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tuyển mộ và tuyển chon
nhân viêc
1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ và tuyển chọn
1.1.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc của công tác tuyển dụng
1.1.1.3. Nhng nh!n t" #nh h$%ng &'n tuyển dụng
1.1.2. vai trò của công tác tuyển dung nguồn nhân lực
1.2. N;i E?=g cGH I?á tJK=h t?CD= EF=g
1.2.1. Xác đnh nhu c!u tuyển "ụng
1.2.2. #gu$n tuyển "ụng
1.2.2.1. Ngu(n tuyển t) *ên t+,ng nội *ộ d,anh nghiệ-
1.2.2.2. Ngu(n tuyển dụng t) *ên ng,ài d,anh nghiệ-
1.2.3. Nội dung của tuyển dụng nhân sự
1.2.3.1. .hu/n *0 tuyển dụng
1.2.3.2. 1hông *á, tuyển dụng
1.2.3.3. 1hu nh2n nghiên c3u h( 45
1.2.3.6. 17 ch3c -h8ng v9n: t+ắc nghiệm và 4át h,;ch các 3ng viên
1.2.3.<. Kiểm t+a 43c =h8>
1.2.3.?. @ánh giá 3ng viên và +a Auy't &0nh
1.2.6. %& t'( và đnh h)*ng công việc cho nhân viên
1.2.<. +ánh giá công tác tuyển "ụng
1.3. 0L MNOc tK=h hK=h t?CD= EF=g MHo P;=g Q =NRc tH hiệ= =HC
C(,NG II: &!N T2C TSN SN 6$T ĐTNG 0UN +U*T VIN
D65N )À T#C TW$NG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN N!N
"#C T$I CÔNG TY C% &'N T( )*N Đ'U T( )À +!Y D#NG
X989 TY=g I?H= @A cB=g tC cY phZ= tN @[= PZ? tN @\ ]^C Eự=g
2.1.1. ,i*i thiệu v- công ty
2.1.2. .uá t'/nh h/nh thành và 0hát t'iển
2.1.3. 1h2c n3ng nghiệm vụ và 4uy-n h5n của công ty
2.1.3.1. .h3c nBng
2.1.3.2. Nhiệm vụ
2.1.3.3. CuyDn h;n
2.1.6. 16 c7u t8 ch2c và ch2c n3ng nhiệm vụ của các 0h9ng :an
2.1.6.1. E5 &( c5 c9u t7 ch3c
2.1.6.2. .h3c nBng nhiệm vụ các -hFng *an
0)T: Ng?C_= ThH=h Ng?C_= ` aT b9X
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
2.1.<. ;h<c t'5ng =>n ?u7t ho5t động @inh "oanh
2.1.<.1. 1Gnh hGnh c5 4H v2t ch9t =I thu2t
2.1.<.2. 1Gnh tài chJnh t;i công ty
2.1.<.3. 1Gnh hGnh ngu(n nh!n KLc t;i công ty
2.1.<.6. 1Gnh hGnh 4#n -h/m và th0 t+$Mng
2.1.<.<. 1Gnh hGnh h,;t &ộng =inh d,anh của công ty
2.1.<.?. Nhng ='t Au# &;t &$Nc và nhng mOt cFn t(n t;i
2.2. TK=h hK=h t?CD= EF=g cGH cB=g tC
2.2.1. ;h<c t'5ng ngu$n nhân A<c của công ty
2.2.1.1. .ông tác chu/n *0 tuyển dụng
2.2.1.2. 1hông *á, tuyển dụng
2.2.1.3. Ngu(n 3ng viên và các tiêu chu/n tuyển dụng
2.2.2. ;/nh h/nh tuyển "ụng của công ty t'ong thBi gian 4ua
2.2.2.1. .ông tác chu/n *0 tuyển dụng
2.2.2.2. 1hông *á, tuyển dụng
2.2.2.3. 1hu th2- h( 45
2.2.2.6. 1hLc hiện các nội dung tuyển dụng
2.2.C. +ánh giá công tác tuyển "ụng của công ty t'ong thBi gian 4ua
2.2.3.1. Nhng ='t Au# &;t &$Nc
2.2.3.2. Nhng h;n ch' của công tác tuyển dụng
C(,NG III: :TT 0c GIUI &Á& Nd: 6ÀN TI7N CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG C45 CÔNG TY C% &'N T( )*N )À +!Y D#NG
3.1. &hNL=g hNR=g e?c tif? cGH cB=g tác t?CD= EF=g cGH cB=g tC tg =he Xi88 j
Xi8k
3.1.1. Dh)6ng h)*ng mục tiêu chiEn A)Fc @inh "oanh của công ty tG n3m 2H11 I
2H1J
3.1.2. 0h)6ng h)*ng mục tiêu công tác tuyển "ụng t'ong những n3m t*i
3.2. Các gili pháp =hme ho\= hiệ= cB=g tác t?CD= EF=g tni cB=g tC
C.2.1. Xác đnh nội "ung công việc
C.2.2. ;h<c hiện t&t h6n công tác chuKn :, thong :áo và thu thL0 h$ =6
C.2.C. ;h<c hiện t&t các :)*c và nội "ung tuyển "ụng
3.2.3.1. P,àn hiện -h$5ng -há- -h8ng v9n
3.2.3.2. Qh$5ng -há- t+ắc nghiệm
3.2.3.3. E!u t+a KR Kich
3.2.3.6. Sa Auy't &inh tuyển dụng
3.2.6. M9an thiện công tác @E hoach tuyển "ụng
3.2.6.1. *" t+J c5 c9u nh!n 4L tuyển dụng
3.2.6.2. &0nh h$Tng ch, nh!n viên
3.2.6.3. =inh -hJ -hục vụ tuyển dụng
C.2.N. Moàn thiên công tác đào t5o và :& t'( nhân =< =au @hi tuyển "ụng
C.2.O. Moàn thiện công tác huy ho5ch nhân =<
!" #$%N&
0)T: Ng?C_= ThH=h Ng?C_= ` aT b9X

Hoàn hiện phương pháp phỏng vấn 3.2.2.3.1.5.2.2. Tình hình cơ sỡ vật chất kỹ thuật 2. Những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại 2.2.2.4.1. Tình hình sản phẩm và thị trường 2.1.2.3.5.1.1.6.2.1.3. định hướng cho nhân viên 3.5.2.3. Thông báo tuyển dụng 2.2.2.3.2. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 2.5.4.2.1. bố trí cơ cấu nhân sự tuyển dụng 3.2. Thông báo tuyển dụng 2. kinh phí phục vụ tuyển dụng 3.2.2. Phương pháp trắc nghiệm 3. Những kết quả đạt được 2. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 2.1.2.2.2.1.3. Hòan thiện công tác kế hoach tuyển dụng 3. Thực hiện các nội dung tuyển dụng 2.2. Các giải pháp nhằm hoàn hiện công tác tuyển dụng tại công ty 3.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty 2.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 2.2.2.1.3.4. Nguồn ứng viên và các tiêu chuẩn tuyển dụng 2.2.3. Sâu tra lý lich 3.2.1. Phương hướng muc tiêu của công tác tuyển dụng của công ty từ năm 2011 – 2014 3.2.2.5.3.2.2.1. Xác định nội dung công việc 3. Hoàn thiên công tác đào tạo và bố trí nhân sự sau khi tuyển dụng 3.5.1.1.2 . Tình tài chính tại công ty 2.2.1.1. Thu thập hồ sơ 2.1. Tình hình tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2.4.4.2.6.2. Thực hiện tốt các bước và nội dung tuyển dụng 3.2. Tình hình tuyển dụng của công ty 2.3.2.3. Hoàn thiện công tác huy hoạch nhân sự KẾT LUẬN: SVTH: Nguyễn Thanh Nguyễn _ QT 3.2.2. Phương hướng mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty từ năm 2011 2014 3. thong báo và thu thập hồ sơ 3. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 2.2.4.5.2. phương hướng mục tiêu công tác tuyển dụng trong những năm tới 3.4.2.1.2.2.1.3.1. Thực trạng sản xuất hoạt động kinh doanh 2. Thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị.1. Những hạn chế của công tác tuyển dụng CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 3. Tình hình nguồn nhân lực tại công ty 2.5. Ra quyết đinh tuyển dụng 3.5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->