P. 1
Cac Kieu Dan Khan Len

Cac Kieu Dan Khan Len

|Views: 7,216|Likes:
Được xuất bản bởimuathuphai

More info:

Published by: muathuphai on Feb 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

* Kiểu 1

Để đan khăn theo kiểu trên bạn hãy làm theo hướng dẫn sau nhé:
!" Đ#$: b%t &' m(i )ho*+ +hia h,t +ho -./
d0ng - )m*t 1h2i/ :3-m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 -.m(i
4u5ng
d0ng 3 )m*t tr8i/ :-.m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 3-m(i
lên
d0ng 7 :gi5ng d0ng -
d0ng ' )m*t tr8i/ :3-m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 -.m(i
4u5ng
d0ng & )m*t 1h2i/ :-.m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 3-m(i
lên
d0ng 9 :gi5ng d0ng '
l*1 lại 9 d0ng này 3 l:n ;;< t=ng +>ng là -3 d0ng?
d0ng -7 )m*t 1h2i/ :7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 3-m(i
4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6
d0ng -' )m*t tr8i/ :7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 3-m(i lên6 7m(i
4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên
d0ng -& :gi5ng d0ng -7
d0ng -9 )m*t 1h2i/ :7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 3-m(i
4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên
d0ng -@ )m*t tr8i/ :7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 3-m(i lên6 7m(i
4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên6 7m(i 4u5ng6 7m(i lên
d0ng -. :gi5ng d0ng -9
l*1 lại 9 d0ng này 3 l:n nAa ;;< t=ng +>ng là -3 d0ng?
như BCy - đoạn khăn này là 3' d0ng
* Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc
Nguyên liệu chính :
; Due đan s5 7?
; Een FGnh HhInh 3 sJi? )KLng len FGnh HhInh trMng sN mOm khăn hPn dLng len Hàu6 +ho dL đ>
bQng khMng bRng/?
Cách đan :
; FS len sJi nhT nên 1h2i b%t nhiOu m(i? Mng thU+ +hung để tVnh s5 m(i: &WXY3? Za mSnh là
X[-\ )tU+ s5 m(i sN bRng &3/6 +8+ bạn nên +h]n X[-3 )s5 m(i bRng 93/ sN đ^1 hPn?
; HhU t_: )trư`ng hJ1 &3 m(i/
Y a%t m(i bRng tay tr8i6 dLng - bue +ho +h*t?
Y "àng -: Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng 3: Đan 4u5ng m(i -c td m(i 3 đ,n m(i &- +(ng đan 4u5ng nhưng 1h2i B%t 7 B0ng ngưJ+
+hiOu kim đeng he +ho mfi m(ic đan 4u5ng m(i &3?
Y "àng 7: Đan 4u5ng m(i -c dLng bue 1h2i nhg+ & m(i )m(i 3;<m(i 9/ ra6 nhQm thành - nhQm6
+huyển sang bue tr8i6 rei đan 4u5ng bSnh thư`ng6 sau đQ B%t dhy td dưới lên trên6 đan 4u5ng -
l:n nAa6 B%t lại dhy td dưới lên trên6 l*1 lại Bii+ đan 4u5ng )ste1 này tạo ra & m(i mới thay th,
+ho & m(i +( bI nhQm lại j trên/c l*1 lại tưPng t_ Bới +8+ nhQm & m(i ti,1 theo6 đ,n h,t m(i &-
thS ta đưJ+ -\ nhQm m(ic đan 4u5ng m(i &3?
Y "àng ': Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng &: Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng 9: a%t đ:u lại td hàng 3
Mẫu khăn số 1
RE:
Kiểu này cực kì đơn giản.
Các bạn muốn đan nẹp hay ko thì tùy mỗi ng!i th"i
Các bạn #$y %& m'i.
()* % #+n, & -uống, % #+n , & -uống....cuối cùng #à % #+n
(.* % -uống, ) #+n, .....cuối cùng #à % -uống
/0p #ại 1 #2n . 34ng t5+n
6i7p th8o #ại đan % -uống , & #+n. (àng 9au đ: #à % #+n, ) -uống.
C; #0p #ại nh th7 #à đc 5<i.
Kiểu đan số 2
Cha5t nà
K* đan -uống
=* đan #+n
>?t %1 m'i, K % hàng
(1@&* K., AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n . m'i, k..
(B* K., =), AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n C m'i, K%, =., K..
(C* K1, A=%, K%A #0p #ại t5ong A đ7n cuối hàng
(D* K., =., AK%, =%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n B m'i, K%, =), K..
()E* K%, A=%, K%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n C m'i, =%, K1.
())@).* K., A=%, K%A, #0p #ại t5ong A đ7n khi c4n . m'i, K..
()%* nh ()E
()1* nh (D
()&* nh (F
()B* nh (C
()C@)F* nh (1
()D@.E* nh ()&@)B
(.)@..* nh ()%@)1
(.%@.1* nh ())@).
(.&@.B* nh (D@)E
(.C@.F* nh (C@F
/0p #ại (1G.F đ7n khi đc chìu 3ài mong mHn, 34ng cuối cIa J2n nKi đan nh (1. K .
34ng cuối, chi7t.
Đan xương cá
Gầy 3 !"i
(àng ) Lm0t phảiM* C; ) m'i th!ng , ) m'i m:c cho tNi h7t hàng
(àng . đ7n hàng 1* /0p #ại hàng )
>?t đ2u ph2n 58n
=h2n O8n*
(àng ) LP0t phảiM* Qan th!ng), đan m:c ), đan th!ng . m'i chung RNi nhau, đa
9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng ., đa 9Si Tua đUng t5Nc, 99k, đan th!ng B, đan .
m'i th!ng chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng ., đa 9Si Tua
đUng t5Nc, 99k, đan th!ng ), đan m:c ), đan th!ng ).
(àng . Rà t$t cả các hàng chVn* đan th!ng ), đan m:c cho tNi m'i cuối cùng thì
đan th!ng).
(àng %* đan th!ng ), đan m:c ), đan th!ng 1, đan th!ng ), đa 9Si Tua đUng
t5Nc, 99k, đan th!ng 1, đan th!ng . m'i chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc,
đan th!ng % , đan th!ng %, đan m:c ), đan th!ng ).
(àng &* đan th!ng ), đan m:c ), đan th!ng 1, đan th!ng ., đa 9Si Tua đUng
t5Nc, 99k, đan th!ng., đan . m'i th!ng chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc,
đan th!ng 1 , đan th!ng %, đan m:c ), đan th!ng).
(àng C* đan th!ng ),đan m:c ), đan th!ng 1, đan th!ng . m'i chung RNi nhau,
đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng), đa 9Si Tua đUng t5Nc, 99k, đan th!ng C ,
đan th!ng . m'i chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng ), đan m:c
), đan th!ng ).
(àng D* Qan th!ng ), đan m:c ), đan th!ng %, đan th!ng . m'i chung RNi nhau,
đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng%, đa 9Si Tua đUng t5Nc, 99k, đan th!ng & ,
đan th!ng . m'i chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng ., đan m:c
), đan th!ng).
(àng ))* Qan th!ng ), đan m:c ), đan th!ng ., đan th!ng . m'i chung RNi
nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng &, đa 9Si Tua đUng t5Nc, 99k, đan
th!ng %, , đan th!ng . m'i chung RNi nhau, đa 9Si Tua đUng t5Nc, đan th!ng%,
đan m:c ), đan th!ng ).
=h2n gạch chWn #àm . #2n.
C; th7 #0p #ại ph2n 58n này, c'ng mXt #?m. Y7u chZ 8m nào c: h;ng #àm m[u này,
Ch\ c2n #àm Rài 34ng #à 9] n?m đSc nguy+n t?c cIa n:, kh"ng c2n phải đ^c hNng
3[n 3ài ngoUng.(^a ti7t này bao g<m nh_ng hàng #ỗ nghi+ng R` b+n phải Rà t5ái.
(àng nghi8ng b+n phải c: ) đ!ng g! b+n phải, g! Rà #ỗ đSc tạo 5a bai ) #2n đan .
m'i th!ng chung RNi nhau Rà ) #2n đa 9Si Tua đUng t5Nc. (àng nghi+ng R` b+n
t5ái c: ) đ!ng g! b+n t5ái đSc tạo 5a bai ) #2n đa 9Si Tua đUng t5Nc Rà 99k. Pỗi
hàng c: C #ỗ, khi đSc % #ỗ 5<i thì chb8 #àm . t;c #à -u$t hiXn hàng nghi+ng ngSc
#ại.cOde(6fc>fYgu<ncg>f* hi8n3an.iRa.jncgOde(6f.
Học đan khăn: Mẫu đan ch !h"#
4a ra +hkt nhé:
Đhy là +hart m(i +hA thC1?
Đan bRng 3 màu # Bà a?
l:y m(i bRng màu # )t=ng s5 m(i [ +hia h,t +ho ' Y 7/
"àng - )màu #/: đan 4u5ng
H$ng 2 )màu a/: W7 4u5ng6 - m(i d`i 4u5ngW6 đan td W đ,n W +ho đ,n h,t hàng
H$ng % )màu a/: W7 4u5ng6 - m(i d`i lênW6 đan td W đ,n W +ho đ,n h,t hàng
H$ng & )màu #/: - 4u5ng6 W- m(i d`i 4u5ng6 7 4u5ngW6 đan td W đ,n W +ho đ,n khi +0n lại 3
m(i6 - d`i 4u5ng6 - 4u5ng?
H$ng ' )màu #/: - 4u5ng6 W- m(i d`i lên6 7 4u5ngW6 đan td W đ,n W +ho đ,n khi +0n lại 3 m(i6 -
d`i lên6 - 4u5ng?
E*1 lại td hàng 3 đ,n hàng & ???
lhi +hk: hướng dẫn m(i d`i 4u5ng )mli1 sti+h/ Bà m(i d`i lên )mli1 nurloise mtit+h/ bạn 4em j
đhy?
htt1:ppooo?danmo+?netpqorum;q3pto1i+;t7@;3\?htm
rhi đan m(i d`i lên 1h2i +huyển sJi len BO 1hVa trướ+6 đan 4ong lại +huyển BO 1hVa sau Bà ti,1
ts+ đan theo +hart?
Học đan khăn: Mẫu đan hoa cúc
triday6 -'? $oBember 3\\.6 -\:39:3\
s+arq knitting
Hd đ:u th8ng --6 tr`i trj giQ se se lạnh? uSnh buy,t đInh sN đan +ho +ưng iu - +8i khăn màu
+à 1hê6 nhưng BS +hưa tSm ra mẫu nào 1hL hJ1 nên đan trướ+ +ho mSnh đã he he?
uẫu hoa +k+ dành +ho khăn nA6 là vm5tv +Za năm nay )vm5tv +Za năm ngo8i là đan so le & lên &
4u5ng/? uSnh 1h2i ghi +8+h đan Bào đhy +ho sau này đw buên?
Nguyên liệu chính :
; Due đan s5 7?
; Een FGnh HhInh 3 sJi? )KLng len FGnh HhInh trMng sN mOm khăn hPn dLng len Hàu6 +ho dL đ>
bQng khMng bRng/?
Cách đan :
; FS len sJi nhT nên 1h2i b%t nhiOu m(i? Mng thU+ +hung để tVnh s5 m(i: &WXY3? Za mSnh là
X[-\ )tU+ s5 m(i sN bRng &3/6 +8+ bạn nên +h]n X[-3 )s5 m(i bRng 93/ sN đ^1 hPn?
; HhU t_: )trư`ng hJ1 &3 m(i/
Y a%t m(i bRng tay tr8i6 dLng - bue +ho +h*t?
Y "àng -: Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng 3: Đan 4u5ng m(i -c td m(i 3 đ,n m(i &- +(ng đan 4u5ng nhưng 1h2i B%t 7 B0ng ngưJ+
+hiOu kim đeng he +ho mfi m(ic đan 4u5ng m(i &3?
Y "àng 7: Đan 4u5ng m(i -c dLng bue 1h2i nhg+ & m(i )m(i 3;<m(i 9/ ra6 nhQm thành - nhQm6
+huyển sang bue tr8i6 rei đan 4u5ng bSnh thư`ng6 sau đQ B%t dhy td dưới lên trên6 đan 4u5ng -
l:n nAa6 B%t lại dhy td dưới lên trên6 l*1 lại Bii+ đan 4u5ng )ste1 này tạo ra & m(i mới thay th,
+ho & m(i +( bI nhQm lại j trên/c l*1 lại tưPng t_ Bới +8+ nhQm & m(i ti,1 theo6 đ,n h,t m(i &-
thS ta đưJ+ -\ nhQm m(ic đan 4u5ng m(i &3?
Y "àng ': Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng &: Đan 4u5ng +2 hàng?
Y "àng 9: a%t đ:u lại td hàng 3?
(h$nh #h)*:
3\\.-3\&: H8+ 1hxm dang dj sau ??? - th8ng rLa b0 +Za mSnh
uSnh tVnh sN mQ+ thêm - ho*+ 3 đư`ng BiOn Bào mé1 khăn6 rei làm dhy hoa ho*+ bu2 bMng j đ:u
khăn?
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
* kiểu 1:
l:y 7y m(i6 )t=ng s5 m(i +hia h,t +ho 7 Y 9/
"àng -;9: u(i 4u5ng
"àng @: 7 4u5ng6 W- 4u5ng6 - B0ng6 - m(i +hC1 36 l*1 lại td W +ho đ,n khi +0n 7 m(i6 7 4u5ng?
E*1 lại hàng @ +ho đ,n khi đưJ+ +hiOu dài như z? r,t thk+ bRng 9 hàng m(i 4u5ng? Đan k,t thk+
m(i?
*kiểu 2 :
Chú !hích:
- m(i +hC1 3 lên Bào sau [ 13tog tbl [ 1url 3 together through ba+k loo1s
- m(i gi2m tr8i [ - mrn{
- m(i d`i [ sli1 - knitoise [ đhm bue đan như đan m(i 4u5ng6 nhưng khMng đan mà +huyển
sang bue đan 1h2i?
- B0ng [ - |{?
l:y 7y m(i?
Đan BiOn
"àng -676&6@6y )u*t tr8i/: - lên6 đan 4u5ng đ,n khi +0n - m(i6 - lên
"àng 36'696. )m*t 1h2i/: - m(i d`i6 đan 4u5ng đ,n khi +0n - m(i6 - m(i d`i?
a%t đ:u đan hoa Băn:
"àng - )m*t 1h2i/: - m? d`i6 3 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 3 4u5ng6 3 lên6 @ 4u5ng6 - m?
+hC1 3 4u5ng6 - B0ng6 - 4u5ng6 - B0ng6 - lên6 - B0ng6 - 4u5ng6 - B0ng6 - m(i gi2m tr8i 6 @
4u5ng6 3 lên6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 ' 4u5ng6 - m? d`i )t=ng +>ng bạn sN đưJ+ '- m(i trên bue
đan sau khi đan +8+ hàng m*t 1h2i/?
"àng 3 )m*t tr8i/: - lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3 4u5ng6 9 lên6 - m(i +hC1 3 lên
Bào sau6 7 lên6 - 4u5ng6 7 lên6 - m? +hC1 3 lên6 9 lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3
4u5ng6 - lên )bạn sN đưJ+ 7y m(i trên bue đan sau khi đan +8+ hàng m*t tr8i/?
"àng 7 )m*t 1h2i/: - m? d`i6 3 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 3 4u5ng6 3 lên6 & 4u5ng6 - m?
+hC1 3 4u5ng6 - 4u5ng6 )- B0ng6 - 4u5ng/ 3 l:n6 - lên6 - 4u5ng6 )- B0ng6 - 4u5ng/ 3 l:n6 - m(i
gi2m tr8i 6 & 4u5ng6 3 lên6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 ' 4u5ng6 - m? d`i
"àng ' )m*t tr8i/: - lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3 4u5ng6 ' lên6 - m? +hC1 3 lên
Bào 1hVa sau6 & lên6 - 4u5ng6 & lên6 - m? +hC1 3 lên6 ' lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3
lên6 3 4u5ng6 - lên
"àng & )m*t 1h2i/: - m? d`i6 3 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 3 4u5ng6 3 lên6 7 4u5ng6 - m?
+hC1 3 4u5ng6 3 4u5ng6 - B0ng6 - 4u5ng6 - B0ng6 3 4u5ng6 - lên6 3 4u5ng6 - B0ng6 - 4u5ng6 -
B0ng6 3 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 7 4u5ng6 3 lên6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 ' 4u5ng6 - m? d`i
"àng 9 )m*t tr8i/: - lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3 4u5ng6 3 lên6 - m(i +hC1 3 lên
Bào sau6 @ lên6 - 4u5ng6 @ lên6 - m? +hC1 3 lên6 3 lên6 3 4u5ng - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3
4u5ng6 - lên
"àng @ )m*t 1h2i/: - m? d`i6 3 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 3 4u5ng6 3 lên6 - 4u5ng6 - m?
+hC1 3 4u5ng6 7 4u5ng6 - B0ng6 - 4u5ng6 - B0ng6 7 4u5ng6 - lên6 7 4u5ng6 - B0ng6 - 4u5ng6 -
B0ng6 7 4u5ng6 - m(i gi2m tr8i 6 - 4u5ng6 3 lên6 - m(i gi2m tr8i 6 - B0ng6 ' 4u5ng6 - m? d`i
"àng . )m*t tr8i/: - lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3 4u5ng6 - m(i +hC1 3 lên Bào
sau6 y lên6 - 4u5ng6 y lên6 - m? +hC1 3 lên6 3 4u5ng6 - m? +hC1 3 lên6 - B0ng6 3 lên6 3 4u5ng6 - lên
E*1 lại . hàng này +ho đ,n khi đưJ+ +hiOu dài như z?
Đan y hàng BiOn như khi b%t đ:u?
Đan k,t thk+ m(i?
* kiểu %:
uẫu đan là b>i s5 +Za -\Y-
l:y 9- m(i?
"àng - Bà tgt +2
+8+ hàng +Q s5 l} ) m*t tr8i / : Đan lên
"àng 3: 7 4u5ng 6 W u(i lên +hC1 3 ) gi2m m(i bên
1h2i / c m(i B0ng 6 - 4u5ng m(i B0ng 6
ssk ) d`i 3 m(i theo +hiOu td dưới lên td bue đan tr8i sang bue đan 1h2i 6 dLng
bue đan tr8i mQ+ 3 sJi len Bda +huyển theo +hiOu td trên 4u5ng sau đQ đan bt /
6 & 4u5ng E*1 lại td W 6 k,t thk+ Bới 7
m(i 4u5ng?
"àng ': 3 4u5ng 6 W u(i lên +hC1 3 6 - 4u5ng 6 m(i
B0ng 6 - 4u5ng 6 m(i B0ng 6 - 4u5ng 6 ssk 6 7 4u5ng c E*1 lại W 6 k,t thk+ Bới
3 m(i 4u5ng?
"àng 9: - 4u5ng 6 W u(i lên +hC1 3 6 3 4u5ng 6 m(i
B0ng 6 - 4u5ng 6 m(i B0ng 6 3 4u5ng 6 ssk 6 - 4u5ng ? E*1 lại W +ho đ,n h,t?
"àng .: u(i lên +hC1 3 6 W 7 4u5ng6 m(i B0ng 6 -
4u5ng 6 m(i B0ng 6 7 4u5ng 6 - m(i d`i 4u5ng 6 u(i lên +hC1 3 6 1sso ) d`i -
m(i td bue đan tr8i sang bue 1h2i 6 - lên 6 bT m(i d`i bua m(i lên Bda đan /?
E*1 lại W đ,n khi +0n y m(i +u5i 6 k,t
thk+ +hkng Bs 7 m(i 4u5ng 6 m(i B0ng 6- 4u5ng 6 m(i B0ng 6 7 4u5ng 6 ssk?
"àng -\: - 4u5ng 6 W u(i B0ng 6 ssk 6 & 4u5ng 6
u(i lên +hC1 3 6 u(i B0ng 6 - 4u5ng ? E*1 lại td W +ho đ,n h,t?
"àng -3: - 4u5ng 6 W u(i B0ng 6 - 4u5ng 6 ssk 6 7
4u5ng 6 u(i lên +hC1 3 6 - 4u5ng 6 m(i B0ng 6 - 4u5ng ? E*1 lại td W đ,n h,t?
"àng -': - 4u5ng 6 W u(i B0ng 6 3 4u5ng 6 ssk 6-
4u5ng 6u(i lên +hC1 36 3 4u5ng 6u(i B0ng 6 - 4u5ng? E*1 lại td W đ,n h,t?
"àng -9: - 4u5ng6 W u(i B0ng 6 7 4u5ng 6 - m(i d`i
4u5ng 6 u(i lên +hC1 3 6 1sso 6 7 4u5ng
6 u(i B0ng 6 - 4u5ng ? E*1 lại td W đ,n h,t?
E*1 lại td hàng - đ,n hàng -9 thêm & l:n nAa 6 ướ+ +hdng
kho2ng '\ +m td điểm g:y m(i đ,n mé1 đan 6 sau đQ :
"àng - ) m*t tr8i/ : Đan lên
"àng 3 )m*t 1h2i /: Đan 4u5ng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Q mẫu khăn này kh8 đ^16 nhưng trSnh mSnh +0n kém nên +hưa d8m th• làm? aạn nào làm đưJ+
thS +h€ gi8o Bới6 hihi? uSnh lgy bài này td hoitheuthua?net :/
Khăn +,n !h-ng #h.i */u
uẫu hoa Băn:
hart:
•m mạn 1hé1 dI+h +8i +hart ra +ho bạn nào lư`i đ]+ hSnh BCy
CO 9st with MC, then 12st with CC, then 9st with MC (use separate balls).
- Row 1 (WS): s1, p1, k1, p1, k2, p, (k1,p1)!2, k2, p, (k1,p1)!"
- Row 2: s1, k1, p1, k1, p2, k, (p1,k1)!2, p2, k, (p1,k1)!"
- Row ",#,$,9,11: repeat row 1.
- Row %: s1, k1, p1, k1, p2, CC st RC, (p1,k1)!2, p2, CC st &C, (p1,k1)!"
- Row ,',12: repeat row 2
- Row 1(: s1, k1, p1, k1, p2, MC st RC, (p1,k1)!2, p2, MC st &C, (p1,k1)!"
lhi +hk:
; u: main +olor )màu nOn +hVnh/
; : +ontrast +olor )màu tưPng 1h2n ; j giAa/
; 9st ‚: nhg+ 7 m(i u sang kim B*n thdng6 giA 1hVa sau khăn6 knit 7 m(i ti,1 theo6
buay lại knit 7 m(i u j kim B*n
; 9st E: nhg+ 7 m(i sang kim B*n6 giA 1hVa trướ+6 knit 7 m(i u6 buay lại knit 7 m(i
j kim B*n?
; u 9st ‚: nhg+ 7 m(i sang kim B*n6 giA 1hVa sau6 knit 7 u6 knit 7 ?
; u 9st E: nhg+ 7 m(i u sang kim B*n6 giA 1hVa trướ+6 k7 6 k7 u?
Đhy6 đan lên hoàn +h€nh nQ như th, này ạ )tLy thV+h thêm tua hay ko nhé ƒƒ/
Khăn 01 h2n nh34 Cái n$y !h5 ch6c l$ nhoáy nhoáy l$ 7ong í *$
a%t s5 m(i +hia h,t +ho 7Y3 )3 m(i này là để làm BiOn ƒƒ/? uẫu đan là:
; u(i đ:u tiên nhg+? u(i +u5i +Lng đan lên?
; 0n trong hàng thS đan )r36n-/ +U th, l*1 lại +ho h,t hàng?
Xong
Đan kiểu này khăn rgt mOm6 d:y6 lại đưJ+ 3 m*t gi5ng nhau nAa ? $hSn đPn gi2n nhưng
+(ng đ^1 1h,t
nm: mu5n t_ h]+ đan thS Bào đhy ; h] bày +ho +8+ bướ+ +P b2n để đan len6 nhưng ti,ng #nh nhé
ƒƒ
ugy kz hiiu 1hVa trên:
• r ; m(i knit6 g]i là đan lên hay đan thư`ng6 tU+ là khi đan thS đhm kim td dưới lên
• n ; m(i 1url6 g]i là đan 4u5ng hay đan mQ+6 tU+ là khi đan thS đhm kim td trên 4u5ng
Hạm th`i th, đã nhé6 mSnh m0 ti,1 đã
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
hart:
a%t 7. m(ic
K0ng - Bà d0ng 7 đan )k-6 1-/6 đan như )/ +ho đ,n h,t d0ngc
K0ng 3 Bà d0ng ' đan )1-6 k-/6 đan như )/ +ho đ,n h,t d0ngc
K0ng & đan )k-6 1-/ hai l:n6 đan )k96 19/ hai l:n6 k96 )k-6 1-/ hai l:nc
K0ng 9 đan )1-6 k-/ hai l:n6 đan )1967p7‚/ hai l:n6 k96 )1-6 k-/ hai l:nc
K0ng @ đan như d0ng &c
K0ng . đan )1-6 k-/ hai l:n6 đan )196 k9/ hai l:n6 196 )1-6 k-/ hai l:nc
K0ng y đan )k-6 1-/ hai l:n6 đan )7p7 ‚6 19/ hai l:n6 7p7 ‚6 )k-6 1-/ hai l:nc
K0ng -\ đan như d0ng .c
K0ng -- đan như d0ng &c
K0ng -3 đan như d0ng .c
Đan lại như d0ng & đ,n d0ng -3 kho2ng 7. l:nc
Đan lại như d0ng & đ,n d0ng -\ m>t l:nc
Đan lại như d0ng -đ,n d0ng ' m>t l:n?
lhi +hk:
W)196 7p7‚/: 19;đan 9 m(i 1 Bà 7p7‚;tưPng đưPng Bới 9 m(i k đưJ+ +hia làm 3 )7p7/ Bà đan
+héo thành B*n thdng?
$hưng
đ,n d0ng thU y thS lại +Q 7p7 ‚ j ngoài khMng +Q trong )/ như m(i
trướ+ đQ6 thS m(i 7p7 ‚ m>t mSnh đQ +(ng là tưPng đưPng Bới 9 m(i k
đưJ+ +hia làm 3 )7p7/ Bà đan +héo thành B*n thdng?
) link: htt1:ppooo?danmo+?netpt-.;to1i+/
[[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [
[[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [
[[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [[ [ [ [ [
hk+ thành +Mng„„„
Koonload mẫu đan này j đhy nhé?
http*ggkkk.li33u.comg3okn#oa3gFC)&&DFgcach3anhoa#aRa38p.5a5.htm#
Einr
htt1:ppooo?…iddu?+ompdoonloadp.@3.'.yprieudanlalll?rar?html
htt1:ppooo?missu1load?+omp3darybdylbagpmau~dan~"oa~la~Ba~de1~-~?rar
P[u m:c gang tay cho bạn t5m
/ink*
http*ggkkk.li33u.comg3okn#oa3gFCD1EE)ghangangtay.5a5.htm#
http*ggkkk.li33u.comg3okn#oa3gFFCC1)FgKi8u3an#a%.5a5.htm#
htt1:ppooo?…iddu?+ompdoonloadp..y\@.7puaudantatde1+hobe?rar?html
P[u này đẹp #?m nha cả nhà
im mNi nchopn đSc cái m[u khpn này, th$y 3uy+n 3áng Tua n+n phải 9ha58 cho cả
nhà ngay #qp t;c LQ0c biXt c4n #à gSi r cho bạn #an$hu%ng&'( t5+n topic Khăn)
!") găng 'ay) '*i xách&&& a t5ang C ạ, 8m th$y áp 3sng chutn nh$t cho các bạn
t5m thuch màu 5ực 5vM. (y R^ng chZ a3min 9Nm 3uyXt @ a33 R" cho 8m
QWy #à +,- G./ ạ
jà đWy #à bản 3Zch cIa 8m*
Đ% đ0' 1Gaug23 :
Lt5Nc đWy 8m ko coi t5^ng #?m ph2n này nhng mNi đWy 8m g0p phải tai nạn thực
t7,3o đ: ko tự nhi+n mà m^i tác giả cho cái ph2n này Rào, đ: #à để t5ánh khwi 5Ii 5o
đáng ti7c khi #+n khpn k đẹp nh m[u, c4n 3o ch$t #iXu #8n Rà kuch cv Tu8 đan GGx
5$t Tuan t5^ng đ$y ạM
)B m'i y )Ecm, thz t5+n m[u đan cơ bản L-uống m0t phải, #+n m0t t5áiM. ({y đảm
bảo #à m^i ng!i đ`u kiểm t5a kuch thNc t5+n m[u cIa mình nh|} Y7u m[u cIa bạn
đ{ khNp RNi kuch thNc t5+n m[u gốc, thì 9ản phtm cuối cùng mNi c: kuch thNc
đHng nh m[u Rà 9] đảm bảo ko bZ thi7u #8n. Y7u 9ố m'i Rà 9ố hàng bạn đan t5+n )
3iXn tuch )Ecm. ut hơn m[u gốc, h{y thz 3ùng m:c ho0c Tu8 đan nhw hơn~ ngSc #ại
thì h{y 3ùng Tu8 #Nn hơn.
4i5n gi6i !"i đan 1s'i'ch 2x$#ana'i%n3:
Trượt-2 xuống chung-luồn (sk2p): Cs thể nh 9au
). 65St m'i ti7p th8o t• Tu8 t5ái 9ang Tu8 phải, nh thể bạn đan nhng bw Tua Lcái
này #à t5St #+n, Tu8 ch^c #+n nh đan m'i -uống $y ạM
.. Qan ti7p . m'i -uống chung RNi nhau
%. Cái m'i R•a t5St $y ạ, 3ùng đ2u kim t5ái #u<n n: Tua m'i 9ố . R•a đan -ong GGx
nh Rqy ta R•a giảm . m'i
2 Trượt - 1 Đan (ssk) : 65St . m'i ti7p th8o nh thể 9?p đan, cùng #Hc 3ùng Tu8 t5ái
đan . m'i chung RNi nhau. Cho 3€ hiểu thì -8m c#ip này ạ
7%8 '% !ak2 99K
6hực 5a . #oại m'i này đ`u 5$t 3€ cho nh_ng ai đ{ đan Tu8n tay đ$y ạ
Yh_ng m'i t5ong A A t;c #à đan #0p #ại
Lưu ý: cái này ai c'ng bi7t 5<i nhng R[n ko th•a khi nh?c #ại đWu ạ, Rì th8o bản
npng đ^c Rà Tuy Nc cIa ta thì 5$t 3€ nh2m khi đan.6$t cả các m'i c: -uống đ`u #à
kim ch^c #+n L. -uống chung RNi nhau, ) -uống, . -uống R.R.M
Mẫu đan:
6hực hiXn t5+n .) m'i
(àng ) Lm0t t5áiM* đan #+n
(àng .* ) -uống, A(vòng sợi, 2 trượt-1đan)x2 1 xuống (2 xuống chung v!i
nhau,vòng sợi) x2 1 xuốngA #0p #ại AA ) #2n n_a
(àng %* đan #+n
(àng 1* . -uống, R4ng 9Si,
. t5StG)đan, R4ng 9Si,
65StG. -uống chung G#u<n, R4ng 9Si,
. -uống chung RNi nhau, R4ng 9Si,
% -uống, R4ng 9Si,
. t5StG) đan, R4ng 9Si,
65StG. -uống chungG#u<n, R4ng 9Si,
. -uống chung, R4ng 9Si,
. -uống
(àng &* đan #+n
/0p #ại t• hàng .G hàng & đ7n khi đSc đo 3ài khoảng )EB.& cm Lho0c tùy rM , k7t
thHc a hàng &. Chi7t khpn.
K:' 'h*c:
. đ2u khpn #Sn 9:ng
65"ng thì 3ài #oUng ngoUng nhng m[u này 3€ #?m ạ, #8R8# cIa n: ch\ a m;c 8a9y•
th"i. ChHc m^i ng!i thành c"ng nh|}
("m nay c: b| hwi mình cách đan . cái khpn này, mình c: Ri7t cha5t cho cả . khpn
n+n tiXn mình po9t #+n đWy chia 9m RNi m^i ng!i #u"n.
Đầu 'i;n #< khăn ca=>?
Cha5t cIa n: đWy
G chutn bZ #8n 9Si b"ng hơi to, . cuon đ8n, . cuon t5?ng
G #$y ). m'i
G toàn bo khpn #à đan k Lđan #+n h7t, cả . m0t đ`u đan nh Rqy #u"nM
G đan 1 hàng đ2u ti+n màu đ8n cho khpn nam, màu t5?ng cho khpn n_ Lmình #$y
màu nh t5ong m[u c4n bạn c: thể tự bi7n t$u cho phù hSpM
=h2n cải caG5"*
"iống như tr#ng h$nh(%&i đ'n %(u đ'n, %&i tr)ng %(u xanh)
h)* % m'i đ8n LmđM, % m'i t5?ng LmtM, % mđ, %mt
h.* %mt, %mđ, %mt, %mđ
h% giống h)
Lbạn đan 9ao mà khpn c: % hàng 1 9^c đ8n t5?ng đan -8nM
h1* ). mt
h&* giống h.
hB y h%
hC y h&
hF* ). mđ
t• hàng D t5a đi #0p #ại nh h ) tNi hàng F, chu k‚ #à F hàng.
Qan nh th7 đ7n khi đạt đo 3ài nza khpn thì Tuay 5a đan mot màu #8n Lnam đ8n, n_
t5?ngM
=h2n t5ái tim thì bạn 3ùng #8n 9Si bình th!ng, m:c Rà đunh Rào khpn tại RZ t5u mà
bạn muốn
Khăn @An 'hBng 2 C6i !<u 1xanh) '>Dng3
G chutn bZ . cuon #8n ) màu -anh L-M Rà ) màu t5?ng Lt5M
G #$y %& m'i
G h)* Fk -anh, ) p -anh, Fk -anh, )p t5?ng, Fk t5?ng, )p t5?ng, Fk t5?ng
G h.* Fp t5, )k t5, Fp t5, )k t5, Fp -, )k -, Fp -
G h%, & giống h)
G h1, B giống h.
G hC* R0n F m'i - đan k, )p -, R0n F m'i - đan k, )p t5, R0n F m'i t5?ng đan k, )p t5,
R0n F m'i t5?ng đan k
G hF* giống h.
G hD* giống h)
n:i chung #à các hàng chVn đan giống nhau, c4n các hàng #m đan giống nhau
a R0n th•ng đ2u ti+n thì tNi hàng C #à R0n, c4n a nh_ng #2n R0n ti7p th8o thì tNi
hàng D cIa R0n đ: mNi R0n ti7p, t$t cả các hàng đ`u R0n giống nhau.
cách tunh R0n ti7p th8o #à* t• R0n t5Nc #à hàng ), thì #2n R0n 9au #à hD
c4n a cuối khpn thì 9au khi R0n -ong đan th+m C hàng thì t5i7t.
jqy th"i. >ạn nào bi7t đ^c cha5t thì #àm thz nha. ChHc bạn đan thqt đẹp cho bản
thWn, t0ng bạn bƒ, Rà đ0c biXt #à t0ng ) nza 5$t tuyXt cIa bạn nha
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
6h8o y+u c2u cIa mot 9ố bạn, mình c: tìm đSc Rài kiểu khpn nƒ, po9t #+n các bạn
coi nha....ChZu kh: mot chHt 9] c: khpn đẹp cho ng $y đ:...
e2y 1E m'i. Y7u muốn khpn 5ong hơn thì tKng 9ố m'i bUng 1E • ) 9ố chia h7t cho
)1, Ru 3s &1, BF, F., ...
Qan C hàng m'i hạt gạo*
(àng ), %, &, C Lm0t t5áiM* A ) #+n, ) -uống A cho đ7n h7t hàng
(àng ., 1, B Lm0t phảiM* A ) -uống, ) #+n A cho đ7n h7t hàng
>?t đ2u đan hoa Rpn*
(àng ) Lm0t phảiM* >&, đan -uống cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng ., 1, @ B* >&, . #+n , A L) -uống, ) #+nM-., ) -uống, . #+n A, #0p #ại t• A đ7n A
cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng %, &, @ C* >&, % -uống, A ) #+n, ) -uống, ) #+n, 1 -uống A, #0p #ại t• A đ7n A cho
đ7n khi c4n )) m'i, ) #+n, ) -uống, ) #+n, % -uống, >&
(àng F* >&, . #+n , A ). -uống, . #+n A, #0p #ại t• A đ7n A cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng D* >&, . -uống, A ). #+n, . -uống A, #0p #ại t• A đ7n A cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng )E* >&, đan #+n cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng )), )%, @ )&* >&, . -uống, A L) #+n, ) -uốngM-., ) #+n, . -uống A, #0p #ại t• A
đ7n A cho đ7n khi c4n & m'i, >&
(àng )., )1, @ )B* >&, % #+n, A ) -uống, ) #+n, ) -uống, 1 #+n A, #0p #ại t• A đ7n A cho
đ7n khi c4n )) m'i, ) -uống, ) #+n, ) -uống, % #+n, >&
(àng )C* >&, C #+n, A . -uống, ). #+n A, #0p #ại t• A đ7n A cho đ7n khi c4n )1 m'i, .
-uống, C #+n, >&
(àng )F* >&, C -uống, A . #+n , ). -uống A , #0p #ại t• A đ7n A cho đ7n khi c4n )1
m'i, . #+n , C -uống, >&
/0p #ại t• hàng ) đ7n hàng )F cho đ7n khi đSc chi`u 3ài nh r. K7t thHc a hàng th;
)B.
Qan ti7p C hàng m'i hạt gạo*
(àng ), %, &, C Lm0t phảiM* A ) -uống, ) #+n A cho đ7n h7t hàng
(àng ., 1, B Lm0t t5áiM* A ) #+n, ) -uống A cho đ7n h7t hàng
Qan k7t thHc m'i.
ehi chH*
>& y & m'i đan nh 9au*
P0t phải* L) -uống, ) #+n, ) -uống, ) #+n, ) -uốngM n7u a đ2u hàng~ L) #+n, ) -uống,
) #+n, ) -uống, ) #+nM n7u a cuối hàng.
P0t t5ái* L) #+n, ) -uống, ) #+n, ) -uống, ) #+nM n7u a đ2u hàng~ L) -uống, ) #+n, )
-uống, ) #+n, ) -uốngM n7u a cuối hàng.
G3anmoc.n8tG
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Mẫu khăn M3E:
„nh này đ{ đSc thu nhw. >$m Rào đWy để -8m ảnh RNi kuch thNc chutn. Kuch
thNc thực #à CEE-D%..
/ách đan: e2y .B m'i.
(àng )…B* Qan -uống.
(àng C* Qan -uống %, AQan -uống ), Qan #+n )~ #0p #ại t• A cho đ7n khi c4n % m'i,
Qan -uống %.
(àng F* Qan -uống %, LQan -uống Rào m'i #+n Rà đan #+n Rào m'i -uốngM cho đ7n
khi c4n % m'i, Qan -uống %.
(àng D…..* /0p #ại (àng C Rà hàng F bảy #2n.
(àng .%….C* Qan -uống.
(àng .F* Qan -uống %, Qan -uống 1, AQan #+n 1, Qan -uống 1~ #0p #ại t• A cho đ7n
khi c4n % m'i, Qan -uống %.
(àng .D* Qan -uống %, Qan #+n 1, AQan -uống 1, Qan #+n 1~ #0p #ại t• A cho đ7n khi
c4n % m'i, Qan -uống %.
(àng %E Rà %)* /0p #ại (àng .F Rà .D.
(àng %.* Qan -uống.
(àng %%…%B* /0p #ại (àng .F Rà .D hai #2n.
(àng %C…1)* /0p #ại (àng %.…%B.
(àng 1.…1B* Qan -uống.
(àng 1C* Qan -uống %, AQan #+n ., Qan -uống )~ #0p #ại t• A cho đ7n khi c4n & m'i,
Qan #+n ., Qan -uống %.
(àng 1F* Qan -uống.
(àng 1D…B.* /0p #ại (àng 1C Rà 1F bảy #2n.
(àng B%…BB* Qan -uống.
†aRa9c5ipt*bb9ty#8LG)M
(àng BC* Qan -uống %, AQan -uống 1, Qan #+n B~ #0p #ại t• A cho đ7n khi c4n % m'i,
Qan -uống %.
(àng BF* Qan -uống %, Qan #+n .E, Qan -uống %.
(àng BD* Qan -uống.
(àng CE* Qan -uống %, Qan #+n .E, Qan -uống %.
(àng C)* Qan -uống %, AQan #+n &, Qan -uống 1, Qan #+n )~ #0p #ại t• A cho đ7n khi
c4n % m'i, Qan -uống %.
(àng C.…C1* /0p #ại (àng BF…CE.
(àng C&…CD* /0p #ại (àng BC…C).
(àng FE…F.* /0p #ại (àng BF…CE.
(àng F%…FB* Qan -uống.
(àng FC…%.B* /0p #ại (àng C…FB th+m % #2n.
(àng %.C…%%.* Qan -uống.
Qan k7t thHc m'i.
cOde(6fc>fYgu<ncg>f* hi8n3an.iRa.jncgOde(6f G3anmoc.n8tG.
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Khpn R0n th•ng . m0t =o9t th8o y+u c2u cIa chZ pan9y Rà chZ buam8 ‡‡
hi58ction9 *
ˆp8cia# ‰bb58Riation*
>5ioch8 Cab#8 ). Š5ont i9 abb58Riat83 >5C ).Š, it m8an9* 9# B 9t9 to cab#8 n3# an3
ho#3 to J5ont, Lyo, 9#), k. togM . tim89, 9# 9t9 J5om cab#8 n3# back to #8Jt n3#, Lyo, 9# ),
k. togM . tim89. 6hi9 9oun39 comp#icat83 at Ji59t, but it‹9 not ha53 onc8 you g8t th8
hang oJ it.
CΠ.B 9t9
ˆ8tGup 5ok* K), Ayo, 9# ), k)~ 58p8at J5om A to #a9t 9titch, k).
Ook9 )G)E* K), Ayo,9# ), k. tog~ 58p8at J5om A to #a9t 9titch, k).
Ook ))* K), >5C ).Š , Lyo, 9# ), k. togM 1 tim89, >5C ).Š, k).
Ook9 ).G..* ko5k a9 Jo5 5ok9 )G)E.
Ook .%* K), Lyo, 9# ), k. togM 1 tim89, >5C ).Š, Lyo, 9# ), k. togM 1 tim89, k).
•o5k 5ok9 )G.% unti# 9ca5J i9 389i583 #8ngth o5 unti# you 5un out oJ ya5n, 8n3ing on
5ok )C. >in3 oJJ in patt85n omitting ya5nGoR859.
ChHc cả nhà mình Rui Rm ‡‡
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Khpn ti7p nh|*
Cha5t*
Cab#8 =att85n d LoR85 .1 9t9M
Ook9 ), %, &, C, )), )% an3 )& LOˆM* K%, p&, kF, p&, k%.
Ook . an3 ‰## •ˆ Ook9* KF, pF, kF.
Ook D* K%, p&, 1g1 OC, p&, k%.
Ook )B* KF, pF, kF.
O8p Ook9 )G)B Jo5 Cab#8 =att85n d.
Cab#8 =att85n dd LoR85 .1 9t9M
Ook9 ), %, &, C, D, )%, )&, )C, )D an3 .) LOˆM* K%, p&, kF, p&, k%.
Ook9 ., 1, B, F, an3 )E* KF, p1, k)..
Ook9 )) an3 .%* K%, p&, 1g1 OC, p&, k%.
Ook9 )., )1, )B, )F, .E an3 ..* K)., p1, kF.
Ook .1* KF, p1, k)..
O8p Ook9 )G.1 Jo5 Cab#8 =att85n dd.
Cab#8 =att85n ddd LoR85 .1 9t9M
Ook9 ), % an3 ))* K%, pB, k., p., k., pB, k%.
Ook9 . an3 1* KD, p., k., p., kD.
Ook9 & an3 D* K%, pB, %g% OC, pB, k%.
Ook9 B, F an3 )E* KD, pB, kD.
Ook C* K%, pB, kB, pB, k%.
Ook ).* KD, p., k., p., kD.
O8p Ook9 )G). Jo5 Cab#8 =att85n ddd.
ˆC‰OŠ
Ca9t on .1 9t9.
Knit B 5ok9.
O8p Ook9 )G)B oJ Cab#8 =att85n d t8n tim89.
O8p Ook9 )G.1 oJ Cab#8 =att85n dd 9i- tim89.
O8p Ook9 )G). oJ Cab#8 =att85n ddd tk8#R8 tim89.
O8p Ook9 )G.1 oJ Cab#8 =att85n dd 9i- tim89.
O8p Ook9 )G)B oJ Cab#8 =att85n d t8n tim89.
Knit B 5ok9. >in3 oJJ.
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Pot cái khác. Khpn hình #á. (d- R[n kh"ng phải cái khpn mình mơ Nc
Cha5t*
=‰66iOY ˆ6d6C(
/ac8 =att85n Lmu#tip#8 oJ )C 9t9, 38c58a9ing to )& 9t9 on Ook9 .…CM
Ook ) L•ˆM* =u5# ac5o99.
Ook . LOˆM* AK), yo, k), k.tog tb#, p), k.tog, k), p), k., p), k.tog, k), p), k)~ 58p
J5om A.
Ook %* A=1, Lk), p.M tkic8, k), p1~ 58p J5om A.
Ook 1* ALK), yoM tkic8, Lk.tog tb#, p), k.togM, p), Lk.tog tb#, p), k.togM, Lyo, k)M
tkic8~ 58p J5om A.
Ook &* A=&, Lk), p)M tkic8, k), p&~ 58p J5om A.
Ook B* AK), yo, k%, yo, 9k.p, p), k%tog, yo, k%, yo, k)~ 58p J5om A.
Ook C* A=C, k), pC~ 58p J5om A.
Ook F* AK), yo, k&, yo, 9k.p, yo, k&, yo, k)~ 58p J5om A.
O8p Ook9 )GF Jo5 /ac8 =att85n.
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
6h+m mot khpn n_a Lc'ng mNi h^c Rà đ{ đan thành c"ngM*
Gˆố m'i chia h7t cho 1, 3 ..
G (àng )* m'i đ2u bw kh"ng đan, đan . k, R?t #8n 9ang, đan th+m . k yx nh Rqy
đSc . k, ) m'i giả, . k LtKng cong #à & m'i RNi m'i giả a gi_aMLkh"ng tunh đ7n m'i
đ2u bw kh"ng đanM. Žu8 đan b+n tay t5ái #$y m'i giả a gi_a R?t 9ang . k nh khi
t5i7t khpn R0y. Lhay chunh #à #$y m'i giả th; 1 R?t 9ang, Tua m'i th; &,BM
G (àng .* giống hàng ).
j[n #ại mong m^i ng!i hiểu Rà đan thành c"ng.
(ình m[u 3o 8m >uit5angFF đan thực nghiXm Rà bK 9ung. Cám ơn 8m
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
6h$y cái m[u này hay hay
hdOiC6dŒYˆ*
CΠ%) 9t9.
Yot8* ˆ#ip Ji59t 9t oJ 8R85y 5ok pu5#ki98, th8n b5ing ya5n b8tk88n n883#89 to back oJ
ko5k, 58a3y to knit th8 n8-t 9titch.
Ook )* K a## 9t9.
Ook .* ˆ#), k)%, 9#), k.tog, p99o, k)1. L.D 9t9M
Œ33 numb8583 Ook9 %G)C* ˆ#), k to 8n3.
Ook 1* ˆ#), k)., 9#), .tog, p99o, k)%. L.C 9t9M
Ook B* ˆ#), k)), 9#), k.tog, p99o, k).. L.& 9t9M
Ook F* ˆ#), k)E, 9#), k.tog, p99o, k)). L.% 9t9M
Ook )E* ˆ#), kD, 9#), k.tog, p99o, k)E. L.) 9t9M
Ook ).* ˆ#), kF, 9#), k.tog, p99o, kD. L)D 9t9M
Ook )1* ˆ#), kC, 9#), k.tog, p99o, kF. L)C 9t9M
Ook )B* ˆ#), kB, 9#), k.tog, p99o, kC. L)& 9t9M
Ook )F* ˆ#), k&, 9#), k.tog, p99o, kB, CŒ D 9t9. L.. 9t9M
Ook )D* ˆ#), k.), CŒ D 9t9. L%) 9t9M
•o5k Ook9 .G)D Fc)., )Cf tim89 mo58, th8n ko5k Ook9 .G)C onc8.
=5oc883 to in3 Ook9.
in3 Ook )* ˆ#), k&, 9#), k.tog, p99o, kB. L)% 9t9M
iR8n Yumb8583 in3 Ook9 .G)E* ˆ#), k to 8n3.
in3 Ook %* ˆ#), k1, 9#), k.tog, p99o, k&. L)) 9t9M
in3 Ook &* ˆ#), k%, 9#), k.tog, p99o, k1. LD 9t9M
in3 Ook C* ˆ#), k., 9#), k.tog, p99o, k%. LC 9t9M
in3 Ook D* ˆ#), k), 9#), k.tog, p99o, k.. L& 9t9M
in3 Ook ))* K), 9#), k.tog, p99o, k). L% 9t9M
in3 Ook ).* K%tog. >58ak ya5n. pu## th5ough 58m 9t an3 pu## tight.
Yot8*
9#)Gk.togGp99o* 9#ip on8 9titch knitki98, knit th8 n8-t tko 9titch89 tog8th85, pa99 th8
9#ipp83 9titch oR85
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Qan khpn này c2n . cv Tu8 khác nhau. 6h8o hNng 3[n #à Tu8 đan 9il8 1•ˆ
L%.&mmM Rà 9il8 C•ˆ L1.&mmM
(•‘Ye h’Y*
A •ith 9il8 C n883#89, ca9t on 1F 9titch89.
Ook ), %, &* Knit.
Ook ., 1, B* =u5#.
A Chang8 to 9il8 1 n883#89*
Ook C* AK.togA .1 tim89 Lyou“## 8n3 up kith .1 9titch89 on th8 n883#89M
Ook FG).* Knit.
A Chang8 to 9il8 C n883#89*
Ook )%* AKJbA .1 tim89 Lyou“## 8n3 up kith 1F 9titch89 againM.
O8p8at 5ok9 .G)% unti# you“R8 58ach83 th8 #8ngth you kant.
>in3 oJJ.
Yot8* KJb* knit ) 9titch in th8 J5ont, th8n in th8 back.
Yhà 8m cha đan thz nhng c: Rm đơn giản ‡‡ mà t5"ng c'ng đẹp. Ch^n m2u #8n
hSp #à t0ng mẹ ho0c mẹ ch<ng đSc đ$y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
ko phải khpn nhng c: tác 3sng giống khpn n+n 8m po9t #+n chZ 8m tham khảo*
”akka n8ckka5m85*
ˆupp#i89
ˆil8 )E n883#89
)EE• cotton 1 =/– ya5n
#a5g8 98king n883#8
button oJ you5 choic8
ˆK.= G ˆ#ip ), knit . tog8th85, pa99 9#ip 9titch oR85 k.tog
hi58ction9
Ca9t on )D 9titch89
Ook ) G =u5#
Ook . G K), Ayo, k), ˆK.=, k), yo, k)~ 58p8at J5om A to 8n3
O8p8at 5ok9 ) an3 . Jo5 389i583 #8ngth Ln8ck ka5m85 9hou#3 m8a9u58 no #ong85
than on8 inch #ong85 than n8ck ci5cumJ858nc8.
#a9t 5ok G =u5#
bin3 oJJ, #8aR8 a tai# to 98k button
ˆ8k th8 button to th8 8n3 that you bin383 oJJ.
6h8 8y8#8t9 in th8 patt85n c58at8 natu5a# button ho#89, 9o you 3on“t haR8 to a33
any.
A dJ u9ing cotton, 58m8mb85 it ki## 9t58tch out a #itt#8.
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Kiểu này đan 3€ ẹt, cực đơn giản Rà 5$t nhanh ‡‡. Các chZ t5ong này ch?c chả bu<n
đan kiểu này n_a nhng 8m c; po9t #+n cho các bạn mNi tqp đan bi7t nh|.
>?t 9ố m'i chia h7t cho %•. L. m'i này #à để #àm Ri`n ‡‡M. P[u đan #à*
G P'i đ2u ti+n nh$c. P'i cuối cùng đan #+n.
G C4n t5ong hàng thì đan LK.,=)M c; th7 #0p #ại cho h7t hàng.
—ong
Qan kiểu này khpn 5$t m`m, 32y, #ại đSc . m0t giống nhau n_a. Yhìn đơn giản
nhng c'ng đẹp ph7t
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Khpn R0n th•ng này L3ạo này 8m ch7t ngqp RNi cái thể #oại nàyM*
Lhình minh h^a 3o bạn 65ang đan n+n...M
e‰•ei*
D )g. 9t9 y 1 in. c)E cm oR85 ˆca5J =att85n ˆtitch.f >i ˆ•Oi 6Œ C(iCK –Œ•O
e‰•ei. •h8n you match th8 gaug8 in a patt85n, you5 p5o†8ct ki## b8 th8 9il8
9p8ciJi83 in th8 patt85n an3 th8 mat85ia#9 9p8ciJi83 in th8 patt85n ki## b8 9uJJici8nt.
dJ it tak89 you J8k85 9titch89 an3 5ok9 to mak8 a 1 in. c)E cmf 9Tua58, t5y u9ing a
9ma##85 9il8 hook o5 n883#89~ iJ mo58 9titch89 an3 5ok9, t5y a #a5g85 9il8 hook o5
n883#89.
ˆ6d6C( i—=/‰Y‰6dŒY*
C‰>/i ˆ6d6C( i—=/‰Y‰6dŒYˆ
6%> L6ki9t % >ackM ˆ#ip ) 9t to a cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 back oJ you5 ko5k, k
. 9t9 J5om you5 #8Jt n883#8, th8n p th8) 9t J5om cab#8 n883#8.
6%Š L6ki9t % Š5ontM ˆ#ip . 9t9 to a cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 J5ont oJ you5 ko5k, p
) 9t J5om you5 #8Jt n883#8, th8n k th8 . 9t9 J5om cab#8 n883#8.
C%> LCab#8 % >ackM ˆ#ip ) 9t to a cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 back oJ you5 ko5k, k
. 9t9 J5om you5 #8Jt n883#8, th8n k th8 ) 9t J5om cab#8 n883#8.
C%Š LCab#8 % Š5ontM ˆ#ip . 9t9 to a cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 J5ont oJ you5 ko5k,
k ) 9t J5om you5 #8Jt n883#8, th8n k . 9t9 J5om cab#8 n883#8.
ˆC‰OŠ
•ith ‰, ca9t on )D 9t9.
Ook ) LOight ˆi38M* K), Ap), k)~ 58p8at J5om A to 8n3 oJ 5ok.
Ook .* O8p8at Ook ).
Ook %* K), p), k), p., k., Lp), k)M tkic8, p), k., p., k), p), k).
Ook 1* K), p), k%, p%, k), p), k), p%, k%, p), k).
Ook &* K), p), k), p., 6%Š, k), p), k), 6%>, p., k), p), k).
Ook B* K), p), k1, p., k), p), k), p., k1, p), k).
Ook C* K), p), k), p%, 6%Š, p), 6%>, p%, k), p), k).
Ook F* K), p), k&, p&, k&, p), k).
Ook D* K), p), k), p1, 9# th8 n8-t % 9t9 to a cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 back oJ
you5 ko5k, k., 9# % 9t9 J5om cab#8 n883#8 back onto #8Jt n883#8, 9# . oJ th898 9t9 back
onto cab#8 n883#8 an3 #8aR8 at th8 back oJ you5 ko5k, p), k th8 . 9t9 that a58 on th8
cab#8 n883#8, p1, k), p), k).
Ook )E* K), p), k&, p&, k&, p), k).
Ook ))* K), p), k), p%, C%>, p), C%Š, p%, k), p), k).
Ook ).* K), p), k1, p., k), p), k), p., k1, p), k).
Ook )%* K), p), k), p., 6%>, k), p), k), 6%Š, p., k), p), k).
Ook )1* K), p), k%, p%, k), p), k), p%, k%, p), k).
O8p8at Ook9 %G)1 t8n mo58 tim89.
Chang8 to > an3 58p8at Ook9 %G)1 8#8R8n tim89.
6h8n ko5k Ook9 ) an3 . again. >in3 oJJ.
ŠdYdˆ(dYe
•8aR8 in 8n39.
‰>>Oijd‰6dŒYˆ g OiŠiOiYCiˆ
C#ick Jo5 8-p#anation an3 i##u9t5ation
k y knit p y pu5#
9# y 9#ip 9tL9M y 9titchL89M
Lehi chH* hNng 3[n cIa h^ #à đan . màu, nhng 65ang ch\ đan ) màu th"iM
/ink gốc* http*ggkkk.#ionb5an3.comgpatt85n9gFEBCF‰h.htm#M
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
im thuch m[u này Tuá các chZ ạ nhng R0n th•ng thì 8m bi7t 5<i mà . cái hàng #Sn
9:ng a hai b+n R0n th•ng thì 8m ngh˜ m{i kh"ng 5a . Các chZ c: cha5t thì cho 8m
-in RNi, hay c: ai bi7t hai hàng #Sn 9:ng đ: đan th7 nào thì bày 8m #àm RNi nh|.
Cảm ơn các chZ}
65ả #!i*
ChZ kh"ng đan m[u này n+n kh"ng bi7t chunh -ác đWu nh|. im đan thz nghiXm 5<i
đi`u ch\nh th+m.
Qan R0n th•ng bZ Tupn hai m|p ch?c #à 3o 8m kh"ng đan m'i bìa cho 9ản phtm.
Qối RNi khpn này c: #] 9] kh"ng bZ nh Rqy Rì h^ đan bốn m'i hạt gạo a hai cạnh
khpn.
>?t %F m'i.
>a hàng đ2u đan hạt gạo.
() Rà các hàng #m* 1 m'i hạt gạo, )k, 1p, )k, Bp, )k, 1p, )k, Bp, )k, 1p, )k, 1 m'i
gạo(), (., 1, B* 1 m'i hạt gạo, )p, 1k, )p, Bk, )p, 1k, )p, Bk. )p, 1k, )p, 1 m'i hạt
gạo.
(F* 1 m'i đ2u đan hạt gạo, )p, .g., )p, %g%, )p, .g., )p, %g%, )p, .g., )p, 1 m'i hạt
gạo
/0p #ại C hàng đ2u ti+n.
()B* 1 m'i hạt gạo, )p, .g., )p, %™%, )p, .g., )p, %™%, )p, .g., )p, 1 hạt gạo.
/0p #ại )B hàng.
/u r*
G Qối RNi các nh:m m'i 1k Lt;c #à R0n th•ng .g., c: thể thay bUng nh:m .k LR0n
th•ng )g) để đ!ng -o?n này nhw hơn.
G Chu k‚ R0n th•ng #à F hàng c: thể thay bUng chu k‚ B hàng n7u muốn R0n th•ng
9ut hơn.
G phWn biXt gi_a R0n th•ng .g. %g%LR0n th•ng t5áiM Rà %™% LR0n th•ng phảiM. Y7u ch\
R0n th•ng th8o mot chi`u thì . m'i 3Ni t5ong nh:m .g. 9] chìm -uống 3Ni khi7n
cho nh:m . m'i t5+n t5a thành đ!ng -o?n.
G Khi đan thành c"ng thì 83it #ại c"ng th;c Rà po9t #ại Rào ph2n m[u đan khpn giHp
chZ • up3at8 ảnh 9ản phtm cIa chunh 8m • nhN ghi ph2n ti+u đ` #à PE-y gì đ$y
th8o th; tự để các bạn tiXn th8o 3bi Rà hwi nh|. Cảm ơn 8m nhi`u
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
/ác kiểu đan khăn Fu<ng cG C<nh ch% các gi>#
Kiểu đan khpn th; nh$t
Qể hoàn thành 9ản phtm nh t5+n chHng ta c2n *
), hsng cs *
G . cuon #8n khác m2u L đw Rà đ8n M . /oại #8n #à #8n đ'a L 9Si to nh đ2u đIa
jNi m2u #8n thì n+n ch^n ) m2u 9áng Rà mot m2u tối. 6h8o Kim thì c: mot 9ố m2u
hSp nhau nh 9au * 65?ng đan cùng RNi * đ8n , đw , cam , h<ng, -anh #am đqm ,
nWu , h<ng , . m2u đ8n c: thể đan cùng RNi * t5?ng , Ràng , h<ng , đw , cam , h<ng ,
ghi -ám , ... c'ng c: thể đan . m2u g2n giống nhau nhng ) đqm Rà mot nhạt Ru 3s
h<ng nhạt Rà h<ng đqm , -anh 5+u Rà -anh #á , nWu đqm Rà g5 hi -ám ... cái này tùy
bạn ch^n .
Y7u đan cho con t5ai thì n+n 3ùng ) m2u #8n ho0c #à #oại #8n khoang RNi t"ng m2u
t52m nh ghi -ám , -ám , đ8n , t5àm , nWu đqm ,...L tuy nhi+n n7u bạn t5ai cIa bạn
muốn c: khpn m2u h<ng thì c'ng ko 9ao . M
G ti7p th8o đ: #à Tu8 đan * ) đ"i L t$t nhi+n M. cv kim đan khảng 1& G &&. L 9ố & ho0c
B M . thực 5a RiXc Tuy đZnh cv kim c'ng ko đSc thống nh$t cho #?m. bạn n+n ch^n
#oại kim to g2n bUng 9Si #8n. n7u ch^n Kim to Tuá đan 9] 5$t nhanh nhng m'i đan
9] Tuá #wng #mo nhìn ko đẹp , n7u ch^n kim đan Tuá nhw thì đan 9] #Wu Rà 9ản phtm
9] 32y Rà nhìn ko đSc m`m mại . 6ốt nh$t khi mua #8n thì bạn n+n nh! ng!i bán
#8n ch^n cho ) đ"i kim đan phù hSp.
., cách đan *
Kiểu đan t5+n 5$t #à 3€ n7u nhanh tay thì t5ong khoảng th!i gian t• chi`u đ7n tối #à
bạn c: thể đan -ong ) cái khpn 3ài.
Y7u #à #8n đ'a thì bạn c2n tạo m'i đ2u khoảng )B G )F m'i . nhng thqt 5a #8n đ'a
c'ng c: . #oại to Rà nhw , Rà c'ng c: ng!i thuch khpn to Rà khpn nhw n+n tốt hơn
h7t #à bạn n+n đan Nc ch•ng khoảng 1, & hàng 9au đ: n7u 5ong thì đan #ại RNi 9ố
m'i nhw hơn , n7u nhw thì đan #ại RNi nhi`u m'i hơn . Rqy ha.
9au khi #àm m'i đ2u thì bạn đan khoảng 1 ,& hàng g$u bUng cuon #8n m2u đw L n7u
thuch , nh npm ngoái thì khpn c: g$u #à n mốt n đ: . M nhu khpn t5+n m[u thì h^
đan khảng % ,1 hàng* ) #`n , ) -uống L RNi 9ố m'i #à chVn M
9au khi đan g$u Lko nh$t thi7t phải c: M bUng m2u đw thì đ7n ph2n đan thWn khpn *
hàng ) * đan m2u đ8n ,đan #+n cả hàng
hàng . * #8n đ8n, đan #+n đ7n cuối hàng
hàng % * 3ùng #8n đw b+n 3Ni #+n để đan . đan #+n đ7n cuối hàng
hàng 1 *#8n đw , đan #+n đ7n cuối hàng
hàng & *3ùng 9Si #8n đw b+n 3Ni để ti7o tsc đan, đan #+n
.........
jqy th"i, đ7n khi nào bạn cảm th$y 3ài R•a đI thì 3ùng #8n m2u đw để #àm g$u
L n7u #Hc đ2u #àm g$uM
Cuối cùng #à #àm hàng cuối t;c #à t5i7t đ: .
th7 #à -ong . tƒn t8n c: khpn mNi t5ong R4ng mot buKi tối.
Kiểu đan khpn th; hai
3Ni đWy #à hình ph:ng to m0t phải m0t phải c: . đ!ng R0n th•ng M
c4n m0t t5ái đWy nƒ * L c: % đ!ng R0n th•ng M
Cách đan khpn này nh 9au*
Kim đan bUng #8n m2u đ8n, #8n 6Ž bình th!ng th"i h7t khoảng .,& cuon
Q2u ti+n #à #àm %F m'i khai đ2u.
(àng )L m0t phải M* ) -uống, ) #+n, ) -uống, ) #+nL nẹp ngoài M. LB -uống, B #+n, B
-uống , B #+n, B -uốngM. ) #+n, ) -uống , ) #+n,) -uống L nẹp ngoài M
(àng . L m0t t5ái M* nẹp L giống nh t5+n M . B #+n, B -uống, B #+n, B -uống, B #+n.
nẹp L giống nh t5+n M t$t cả chỗ đan nẹp đ`u giống hàng ) t• gi! Kim ch\ n:i đ7n
ph2n gi_a th"i nh|.
hàng %* giống hàng )
hàng 1 giống hàng .
hàng &* giống hàng )
hàng B giống hàng .
hàng C * nẹp. B -uống, 9z 3sng kim th; % #à kim R0n th•ng L #à kim ng?n hơn Rà
nh^n cả . đ2u M nh$c % m'i đ2u ti+n cIa đoạn B -uống 9ang b+n kim R0n th•ng.
L chH r #à ch\ nh$c 9ang th8o chi`u hNng #+n th"i ch; ko đan đWu nh|M. đ0t kim R0n
th•ng c: % m'i đ: 5a m0t t5Nc 9ản phtm. đan % m'i #+n a kim b+n t5ái 9au đ: đan
% m'i #+n a kim R0n th•ng L chH r #Hc đ2u nh$c m'i #8n a đ2u nh^n b+n t5ái kim R0n
th•ng thì 9au đ: đan t• đ2u nh^n b+n phải cIa kim R0n th•ngM nh Rqy #à đSc mot
R0n th•ng th8o chi`u t• phải 9ang t5ái. L n7u để kim R0n th•ng a m0t 9au 9ản phtm
thì 9] đSc mot R0n th•ng th8o chi`u t• t5ái 9ang phải M. ti7p tsc đan B -uống, #àm
mot R0n th•ng n_a, B -uống. nẹp.
hàng F* nẹp, R0n th•ng, B -uống, R0n th•ng, B -uống, R0n th•ng
/qp #ại F hàng này 9] đSc khpn nh t5+n.
C4n Rài kiểu n_a h"m nào mình po9t ti7p,
Cái này mình th$y t5+n n8t t5ong #Hc 3ạo n8t
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Kiểu đan khpn khác*
Kiểu đan này đan RNi 9ố m'i chia h7t cho 1 • 1 L . m'i nẹp mỗi b+n M L9ố m'i chia
h7t cho 1 • 1 Ru 3s nh #à đan .E m'i L .E chia h7t cho 1 M cong th+m 1 m'i nẹp
n_a #à tKng cong phải đan .1 m'i. thqt 5a n:i chia h7t cho 1 #à đSc 5<i nhng mà
muốn n:i 5b #à n: c: 1 m'i nẹp . b+n n+n mNi #à Rqy. M
Qan 1 chung RNi nhau c: ngh˜a #à nh bình th!ng thì 8m ch^c Tu8 đan ) m'i th"i
thì a đWy 8m ch^c #i`n 1 m'i ) #2n Rà đan thành ) m'i. ko bi7t n:i Rqy 8m c: hiểu
ko š c; thz #àm đi #à bi7t ngay th"i 8m ạ.
(àng ) *. -uống , L R4ng 9Si Tuanh kim b+n phải ) R4ng, đan 1 -uống chung RNi
nhau M /0p #ại ph2n t5ong ngo0c đ7n . m'i cuối thì đan . -uống.
(àng .* . -uống , c) #+n, L ) #+n , ) -uống ) #+n M Rào m'i mà tạo 5a bUng cách R4ng
9Si a hàng t5Ncf #0p #ại ph2n t5ong ngo0c c...f đ7n . m'i cuối thì đan -uống.
(àng % * đan #+n h7t
/0p #ại % hàng này.
jqy #à -ong. .
C(› œ * (àng th; % n+n đan #wng #mo, 3ùng ) kim to hơn % đ7n 1 cv 9o RNi các hàng
c4n #ại. Chi`u cao cIa hàng % chunh #à chi`u cao cIa hình tam giác tạo đSc t5+n
9ản phtm. đan khpn này hàng th; % 5$t #wng Rà th!ng k|o cho m'i đan 5ong g$p
. ,% #2n bình th!ng, R•a đẹp mà R•a nhanh hơn 5$t nhi`u.
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
Kiểu này hSp các b| gái
>?t m'i tùy r..con gái c: thể #à .1G.B...con t5ai to hơn,c: thể #à %EG%B...
/8n to thì 3ùng Tu8 9ố %...
/8n nhw 3ùng Tu8 9ố .
G()* P'i ) bw k đan,m:c Tu8 9ang Tu8 phải #u"n,c4n #ại đan -uống h7t....
G(.* P'i ) bw k đan,m:c Tu8 9ang Tu8 phải #u"n,c4n #ạiđan -uống h7t
C• nh Rqy #0p #ại đan -uống h7t cho đ7n khi đạt chi`u 3ài mong muốn
ChHc thành c"ng
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y yy y y y y yy y
yy y y y y
>aì này 3o chZ Pẹ >| (ot Ri7t 8m copy t• R+ topic th?c m?c R` nguy+n Rqt ##Xu
t5ong khi 3^n 38p.
KhK khpn* 5ong )1.&cm, 3ài )EB.&cm
Qan thz*
>?t )1 m'i đan thz )F 34ng thì 3•ng #ại đo -8m c: đHng ti+u chutn mot mi7ng #8n
Ru"ng c: cạnh )Ecm hay kh"ng, n7u cha đHng ti+u chutn này thì ch^n #ại 9Si #8n
Lto ho0c nhw hơnM Rà #oại kim đan L9ố to ho0c nhw hơnM, 9ao cho mi7ng #8n đan thz
đHng ti+u chutn thì mNi c: thể đan th8o c"ng th;c này đSc. ChZu kh: k‚ c"ng mot
tu $y ạ, n7u kh"ng đan -ong n: to tK chảng ho0c b| tu con con thì t;c #?m}}} Kinh
nghiXm -ơng máu cIa tN đ$y}
Qan chunh th;c*
>?t .. m'i. Qan #+n 1 34ng.
h4ng ) an3 % Lm0t phảiM đan #+n %, đan -uống &, đan #+n B, đan -uống &, đan #+n %.
h4ng . an3 các 34ng m0t t5ái đan #+n F, đan -uống B, đan #+n F.
h4ng & LchH r cái 34ng này nha}M* đan #+n %, đan -uống &, nh$c % m'i ti7p th8o
Lkh"ng đan nh|M 9ang mot cái kim ng?n, bw 5a m0t t5ái cIa khpn, đan #+n % Lti7p
ngay th8o % m'i R•a nh$c $yM, 5<i mNi đan #+n % m'i t• cái kim đan ng?n mà mình
R•a nh$c % m'i Rào đ: Lđ7n đoạn này n: c; R0n Rẹo 9ao đ:, nhng kX n:, đ•ng #o
#?ng Roi, R0n mNi đHng kiểu R0n th•ng, hay c4n g^i #à ...bánh Tuty} M, đan -uống &,
đan #+n %.
h4ng C đan nh 34ng )
h4ng F đan nh 34ng ..
/0p #ại t• 34ng )G F nhi`u #2n cho tNi khi khpn đI 3ài, k7t thHc a 34ng F.
Cuối cùng đan #+n 1 34ng. Chi7t. (7t 5<i} ChHc thành c"ng}}}

dòng 15 :giống dòng 13 dòng 16 (mặt phải) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên dòng 17 (mặt trái) :3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên dòng 18 :giống dòng 16 lặp lại 6 dòng này 2 lần nữa --> tổng cộng là 12 dòng. như vậy 1 đoạn khăn này là 24 dòng

* Kiểu 2: Mẫu đan hoa cúc

Nguyên liệu chính: - Que đan số 3. - Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->