NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt

Nam (Áp dụng cho năm học 2011 - 2012) 1. Phân tích khái niệm đường lối và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam? 2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực? 3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta cần phải sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào? 6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sinh viên? 7. Hoàn cảnh lịch sử thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động như thế nào đối với chính trị, kinh tế, văn hoá? 9. Sự phân hoá giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp? 10. 11. 12. 13. Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước theo khuynh Vai trò của Nguyễn Ái quốc đối với sự phát triển của phong trào Vai trò của Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu hướng phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? yêu nước theo khuynh hướng vô sản như thế nào? chức cho việc thành lập Đảng? thế kỷ XX phát triển như thế nào?

Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam ra đời như thế nào? Ý nghĩa của Nội dung Hội nghị thành lập Đảng? Nội dung Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng? Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10-1930 và nội So sánh những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên Những nhận thức mới của Đảng ta về mối quan hệ giữa hai nội việc ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam? lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa? trị đầu tiên của Đảng? dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương? của Đảng với Luận cương chính trị tháng 10-1930? dung dân tộc và dân chủ. 22. giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Việt Nam được nêu trong Luận cương chính trị tháng 10-1930? 23. Nxb CTQG. tr. 20. Làm rõ nhận xét sau: “Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10-1930 đã không chấp nhận những quan điểm mới. Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. độc lập tự chủ của Nguyến Ái Quốc được nêu trong Đường Cách Mệnh. 17. sáng tạo. H. Nam? 19. 18.48) 24. 21. 15. 26. 16. 25.1930? những năm 1932-1935? . So sánh quan điểm về tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng ở Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng Chủ trương và nhận thức mới của Đảng trong thời kỳ 1936-1939? Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 .14.

1945? 38. 34. So sánh nhận thức về giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Nghị quyết hội nghị Ban chất hành trung ương tháng 5-1941? 33. 37. 36. 5-1941? 32. đòi tự do. chống phản động thuộc địa và tay sai. 35. Những căn cứ để Hội nghị Trung ương tháng 7-1936. tháng 5-1941? Đảng từ Hội nghị trung ương tháng 11-1939 đến Hội nghị Trung ương tháng . tháng 11-1940. dân chủ và cơm áo hòa bình? 28. Chủ trương của Đảng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến thời kỳ 1930-1945? Những tác động của hoàn cảnh trong nước và thế giới đến quyết Sự lãnh đạo của Đảng trong cao trào cách mạng giải phóng dân tộc Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Những thành công nổi bật của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng của Đảng thời kỳ 1930định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng thời kỳ 1939-1945? 1939-1945? Cách mạng tháng Tám của Đảng ta? Những nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng tại các hội Bước hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của dân tộc và dân chủ thời kỳ 1936-1939? nghị Trung ương tháng 11-1939.27. 30. chống chiến tranh đế quốc. 31. Tại sao nói nhận thức của Đảng tại Hội nghị Trung ương tháng 71936 phù hợp với tinh thần trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và bước đầu khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930? 29. Đảng ta đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là chống phát xít.

11.1975? đoạn 1965 .1976) và hành trung ương Đảng ra ngày 25. 43. nội dung đường lối cách mạng của Đảng giai Phân tích nguyên nhân thắng lợi. 52. 48. bài học kinh nghiệm của Đảng Quá trình hình thành. Trình bày hoàn cảnh lịch sử nước ta sau tháng Tám năm 1945? Trình bày nội dung Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Ban chấp Kết quả. nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử của Sau tháng 7 năm 1954 nước ta có hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Quá trình hình thành. 46.1945? Ý nghĩa của Chỉ thị? chính quyền cách mạng 1945.1964? giai đoạn cách mạng 1954 . 42.1975? trước đổi mới? Đảng toàn quốc lần thứ IV (12. 53. 47. 45.1976) và rút ra nhận xét? đường lối công nghiệp hoá của Đại hội V (3-1982)? .1951)? cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? đoạn 1954 .1946? thực dân Pháp của Đảng? Đảng ta thông qua tại Đại hội II (2. 51. 50.1964? đoạn 1965 . 49. ý nghĩa và kinh nghiệm của thời kỳ xây dựng và bảo vệ Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống Nội dung đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân được Kết quả. 40. ý nghĩa. 44. nội dung đường lối cách mạng của Đảng giai Kết quả và ý nghĩa lịch sử của đường lối cách mạng Việt Nam giai Phân tích nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử của giai đoạn Mục tiêu và phương hướng công nghiệp hoá của Đảng thời kỳ Phân tích đường lối công nghiệp hoá được thông qua tại Đại hội So sánh đường lối công nghiệp hoá của Đại hội IV (12. 41.1975? cách mạng 1965 .39.

56. 63. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức? lối CNH. HĐH có những Nội dung CNH. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức? Vì sao trong quá trình CNH. 66. Trong bối cảnh hiện nay Việt Nam tiến hành CNH. ý nghĩa. HĐH nông nghiệp. HĐH? Ý nghĩa? HĐH và từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế? nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay? Nội dung CNH. nông thôn là lợi thế gì? Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Mục tiêu. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới? . 65. hiện đại hoá của thời kỳ trước đổi mới? nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới? Đảng ta được nêu ra trong Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành trung ương 7 khoá VII (7/1994)? 57. 59. Phân tích những đặc trưng chủ yếu của đường lối công nghiệp hoá Kết quả. quan điểm CNH. 61. Vì sao Đảng ta xác định CNH. hoá? 58. nay? 60. HĐH nông nghiệp. HĐH hiện nay Đảng ta xác định phải Trình bày định hướng cơ bản phát triển các ngành và lĩnh vực kinh Trình bày những kết quả đặt được trong quá trình thực hiện đường Trình bày những hạn chế và nguyên nhân của quá trình CNH. nông thôn? 67. 62. hạn chế và nguyên nhân của quá trình công Nêu và phân tích khái niệm công nghiệp hoá. HĐH ở nước ta trong giai đoạn hiện Đại hội XI của Đảng? Tại sao Đảng ta xác định công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức? tế trong quá trình đẩy mạnh CNH. 55.54. 64.

Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị XHCN? Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay? . việc phát triển kinh tế thị trường Khái niệm Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuất đổi mới cơ chế quản lý kinh tế một cách bức thiết? tế hàng hoá và rút ra nhận xét? VIII có điểm gì nổi bật? là một tất yếu khách quan. Hãy chứng minh. chúng ta đã thu XHCN được thể hiện như thế nào? hướng XNCH là gì? XHCN của Đảng ta? trong những năm trước mắt cần đạt được là gì? trường định hướng XHCN? trường định hướng XHCN ở nước ta? được những kết quả gì? Còn tồn tại những hạn chế gì? Nguyên nhân của những hạn chế? 80. 78.68. 73. 77. Trong niền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 79. 76. 71. 70. Vì sao trước Đại hội VI (12/1986) của Đảng lại xuất hiện nhu cầu Thế nào là kinh tế thị trường? So sánh kinh tế thị trường với kinh Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội Trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 69. 75. tính định hướng Thể chế kinh tế thị trường là gì? Thể chế kinh tế thị trường định Mục tiêu cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Nêu quan điểm của Đảng ta về hoàn thiện thể chế kinh tế thị Nêu một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị Sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. hiệu lần đầu trong Văn kiện nào của Đảng? Nêu và phân tích khái niệm Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 72. 74.

chủ trương xây dựng nền văn hoá mới của Đảng trong Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây đựng và phát triển nền chính trị của Đảng từ (1986-2011)? nguyên tắc? những năm từ 1943 . 92. 89. 83. 94. Đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới xây dựng hệ thống Văn hoá là gì? Bản Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 có mấy Quan điểm. 1954? 82.1986? văn hoá từ Đại hội VI (12-1986) đến Đại hội XI (01/2011)? Phân tích nhận thức mới của Đảng về đấu tranh giai cấp. Đặc trưng của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân giai đoạn 1945Hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành dựa trên Chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta gồm Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới những cơ sở nào? những nội dung gì? kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị? như thế nào? . 84. 86. 93. về động Phân tích nhận thức mới của Đảng về cơ cấu và cơ chế vận hành Phân tích nhận thức mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ta Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ lực chủ yếu để phát triển đất nước trong giai đoạn mới? của hệ thống chính trị? quyền. 87. 91.81.1954? những năm từ 1955 . đổi mới? 90. chủ trương xây dựng nền văn hoá mới của Đảng trong Quan điểm. 88. nhận thức về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị? 85.

đổi mới? 104. trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng? phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài. 105. mục tiêu.95. 96. đậm đà bản sắc dân tộc? Phân tích tính thống nhất mà đa dạng của nền văn hoá trong cộng Tại sao nói xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn Hiểu như thế nào về văn hoá là một mặt trận? Tại sao xây dựng và tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế . vừa là mục Như thế nào là một nền văn hoá tiên tiến. Tại sao nói văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. 108. XX? 107. 102.xã hội? Biểu hiện của nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc? đồng các dân tộc Việt Nam? dân do Đảng lãnh đạo. phương châm đối Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam thập niên 70 của thế kỷ Đảng sau 25 năm đổi mới? ngoại của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà như thế nào? Quá trình đổi mới nhận thức giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng Trong thời kỳ đổi mới Đảng ta có quan điểm như thế nào để giải Chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội XI? quyết các vấn đề xã hội? Chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước . 99. đòi hỏi phải có ý chí.1985? Đánh giá việc thực hiện đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Sau tháng Tám năm 1945. 1985? Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời Những thành quả về đối ngoại Việt Nam đặt được thời kỳ 1975kỳ 1975. 98. đổi mới? 101. 106. 103. nguyên tắc. sự kiên trì và thận trọng? 100. 97.

hiệu quả các hoạt động đối ngoại. toàn diện.109. chính sách về mở rộng quan hệ đối ngoại. phát triển đường lối đối ngoại của Đảng Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 (khoá X) Đảng Cộng sản 1975. hội nhập kinh tế quốc tế như thế nào? 113. Hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới? . Thành tựu về đối ngoại Việt Nam đặt được trong thời kỳ đổi mới Làm rõ quan điểm đối ngoại của Đảng ta được thể hiện trong Văn như thế nào? kiện Đại hội XI của Đảng: “triển khai đồng bộ. 111. 114. tích cực và chủ động hội nhập quốc tế”? 115. 110. Những hạn chế và nguyên nhân của đường lối đối ngoại của Đảng Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX tác động đến Các giai đoạn hình thành.1986? đường lối đối ngoại của Đảng ta như thế nào? thời kỳ đổi mới? Việt Nam đã đề ra những chủ trương. 112.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful