Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên

BÀI THU HOẠCH
THỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM THỨ HAI
TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN THỊ LIÊN KHÓA 7

PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH.
1.

Họ, tên sinh viên: Nam, nữ: Ngày, tháng, năm sinh: Chuyên ngành đào tạo: Lớp: 7B Hệ đào tạo: Khóa đào tạo: Thực tập tại nhóm/lớp: Đoàn Thị Liên Các nhiệm vụ được giao: Đại Học Thủ Dầu Một.

Đỗ Thị Thu Thảo Nữ. 19/2/1990 Giáo dục mầm non.Khoa: Sư phạm TH-MN Cao đẳng. khóa 7 nhóm II- lớp chồi 1

Trường: •
• •

Tại trường Mầm Non: 2.

 Tìm hiểu thực tế chăm sóc - giáo dục trẻ của trường mầm non  Nghe báo cáo của lãnh đạo trường về công tác tổ chức quản lí và các hoạt động của trường.  Nghe báo cáo của một giáo viên giỏi về công tác chủ nhiệm và kinh nghiệm giảng dạy  Dự giờ giảng mẫu nhà trẻ: + Nhận biết tập nói + Âm nhạc + Làm quen văn học
Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 1

Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên

+ Vận động  Dự giờ giảng mẫu mẫu giáo: +Tạo hình + Khám phá khoa học-xã hội + Thể dục giờ học +Làm quen văn học Soạn 4 kế hoạch hoạt động  Tập giảng 1 tiết nhà trẻ, 1 tiết mẫu giáo  Làm sổ nhật ký kiến thực tập ( ghi chép đầy đủ và nhận xét, rút kinh nghiệm)  Mỗi sinh viên viết một bài thu hoạch.

Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo

2

Coù laàn thaày hoûi toâi: “sau naøy con thích laøm gì”? Vaø toâi traû lôøi raèng : “ con öôùc mô sau naøy seõ trôû thaønh ngöôøi ñöa ñoø thaàm laëng gioáng nhö thaày ” Thaày luoân ñöùng phía sau ñoäng vieân vaø nhaéc nhôõ toâi. Vaø ñaëc bieät tröôøng maø toâi thöïc taäp : Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hoaøn thaønh toát 2 tuần thöïc taäp. kyõ naêng. Toâi khoâng theå naøo queân söï giuùp ñô õcuûa caùc thaày coâ ñaõ truyeàn kieán thöùc cho toâi vaøban laõnh ñaïo tröôøng Đại Học Thủ Dầu Một ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi ñöôïc ñi thöïc taäp sö phaïm ñeå coù theå môû roäng theâm kieán thöùc vaø thöïc haønh chuyeân moân . Baùn töï vi sö ”.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên ! Khoâng bieát töø luùc naøo hình aûnh ngöôøi thaày ñaõ in saâu trong loøng toâi.cuøng taát caû caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân cuûa hai tröôøng lôøi caûm ôn saâu saéc nhaát.Tröôøng Mấm Non Đoàn Thị Liên. tình caûm vaø caû kinh nghieäm soáng ñeå cho toâi coù ñöôïc ngaøy hoâm nay. Nhöõng ngöôøi ñöa ñoø thaàm laëng ñaõ truyeàn cho toâi nhöõng kieán thöùc. luoân nhaéc nhôõ toâi phaûi bieát kính troïng yeâu quí nhöõng ngöôøi ñaõ daãn daét chæ daïy toâi trong hoïc taäp cuõng nhö trong cuoäc soáng haèng ngaøy .Toâi xin gôûi ñeán caùc thaày coâ . “ Nhaát töï vi sö . Caâu noùi aáy ñaõ khaéc ghi trong toâi . Giuùp cho toâi coù nhöõng kinh nghieäm quyù baùu ñeå laøm haønh trang ñeå böôùc vaøo töông lai vöõng vaøng hôn . ban laõnh ñaïo tröôøng Đại học Thủ Dầu Một . Ñaëc bieät toâi chaân thaønh caûm ôn ñeán caùc coâ : Ngô Thị Kim Nhiên Huỳnh Thị Nhị Ñaõ taän tình chæ daãn vaø dìu daét toâi trong suoát quaù trình tieáp caän thöïc teá cuøng söï tham gia nhieät Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 3 .

nhóm 2 vaø caùc baïn trong nhoùm ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï thöïc taäp cuõng nhö hoaøn thaønh baøi baùo caùo thu hoaïch naøy . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 4 .Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên tình cuûa caùc chaùu lôùp chồi 1.

II.Viết báo cáo thu hoạch.Thực tập giảng dạy. 1. Kế hoạch dự giờ thao giảng: 2.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên PHẦN MỞ ĐẦU: I. PHẦN BA: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 5 .Thực tập chủ nhiệm. IV.Tìm hiểu thực tế giáo dục của trường 1/ Đặc điểm tình hình của trường 2/ Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm của cô Huỳnh Thị Cúc Em II. PHẦN HAI: TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO I.Lí do viết báo cáo thực tập sư phạm.Thực tập dạy học III.Kế hoạch dự giờ.

Bên cạnh đó. để đáp ứng được mục đích.toàn dân và toàn xã hội. Viết báo cáo thu hoạch là nhiệm vụ quan trọng của giáo sinh nhằm thể hiện những hiểu biết của mình sau đợt thực tập.tìm hiểu tâm lí tình cảm của các cháu đồng thời trải nghiệm việc thiết kế và thực hiện tiết dạy cũng như công tác chủ nhiệm.Xong người trực tiếp gánh vác trách nhiệm là đội ngũ giáo viên luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục. thể hiện hiểu biết của mình trong ngành. Trường Đại Học Thủ Dầu Một đã tổ chức đợt thực hành sư phạm cho các hệ bao gồm : năm 2. bổ sung những kiến thức còn thiếu để mình hiểu biết ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là ngành học mầm non nhằm : Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 6 .Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của toàn thể. Là một người giáo viên mần non tương lai.rút kinh nghiệm cũng như tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát huy tính chủ động sáng tạo trong bản thân mỗi sinh viên. bên cạnh đó viết báo cáo sẽ giúp sinh viên thực tập củng cố. Đây cũng là một văn bản để nhà trường đánh giá kết quả đạt được của mỗi sinh viên.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên PHẦN MỞ ĐẦU: I. năm 3 hệ Cao Đẳng. thực tập tốt nghiệp hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp.để có thể trao dồi những kinh nghiệm và thực hiện tốt những cong việc được giao một cách tốt hơn. yêu cầu của đợt thực tập sư phạm Cao Đẳng ngành học Mầm Non.LÍ DO VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM: Giáo dục mầm non là một bậc giáo dục mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. nắm được những kiến thức trong ngành và áp dụng khi ra trường.em nhận thấy nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng chính vì vậy mà thực tập sư phạm là thời gian quan trọng và quí báu để giáo sinh tiếp cận các cháu thâm nhập thực tế giáo dục. ngành học Mầm Non – Tiểu Học. Đặc biệt. giáo dục mầm non là nền tảng cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

phương pháp chăm sóc nuôi dạy trẻ ở trường Mầm Non theo chương trình chăm sóc giáo dục đổi mới. tiếp xúc với các cháu.  Tạo điều kiện giúp cho sinh viên sư phạm tiếp cận. thực tập vừa qua em đã hết sức nỗ lực cố gắng và đạt được một số kết quả như sau :  Trong thời gian thực tập và làm công tác chủ nhiệm bản thân em đã đạt được một số kết quả như sau:  Hoàn thành tốt tiết dạy của mình.quy chế chuyên môn và tác phong sư phạm. đó là những lí do mà em làm bài thu hoạch này. phát huy tài năng cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. tạo điều kiện sang năm III tham gia thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt hơn. tự rèn luyện theo yêu cầu nghề nghiệp. yêu cầu của đợt thực hành Sư Phạm. không ngừng phấn đấu.  Tạo mối quan hệ tốt giữa các giáo sinh với giáo viên trong trường thực tập.  Thực hiện đúng các qui định của nhà trường.  Và cuối cùng là để thực hiện mục đích. mến trẻ.tiếp xúc gần gũi thân thiết với trẻ. tác phong của bản thân.  Trách nhiệm của người giáo viên khi đứng lớp là chăm sóc giáo dục trẻ trở thành con ngoan trò giỏi luôn luôn lắng nghe mọi ý kiến và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên mầm non.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên  Giúp cho sinh viên sư phạm đi sâu vào tìm hiểu thực tế giáo dục. Qua đó tăng thêm lòng yêu nghề. Trong thời gian kiến. phụ huynh và các trường Mầm Non. thúc đẩy quá trình tự học. đối chiếu kiến thức về nội dung. cố gắng hơn nữa để hoàn thiện trình độ chuyên môn. Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 7 .

quả chuối Nghe hát: Con chim non Thơ : Quả chuối Đi trong đường hẹp.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên II. KẾ HOẠCH DỰ GIỜ: THỜI GIAN THỨ HAI 14/3/2011 8h – 9h HOẠT ĐỘNG Nghe báo cáo của BGH Nghe báo cáo của GV Tìm hiểu thực tế NBTN (Tiết 1) GDÂN (Tiết 1) LQVH VĐ TH ĐỀ TÀI Công tác tổ chức quản lý các hoạt động của trường Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm Tìm hiểu công việc.8h45 9h .Ném bóng qua dây Vẽ vườn cây ăn quả NGƯỜI THỰC HIỆN Hiệu trưởng Huỳnh Thị Cúc Em Tại nhóm lớp Nguyễn Ngọc Ý (Nhóm 2) Huỳnh Thị Nhị ( Nhóm 2) Nguyễn Ngọc Ý( Nhóm 2) Huỳnh Thị Nhị ( Nhóm 2) Ngô Thị Kim Nhiên ( Chồi 1) Ngô Thị Kim Nhiên ( Chồi 1 Ngô Thị Kim Nhiên ( Chồi 1 Ngô Thị Kim Nhiên ( Chồi 1 THỨ BA 15/3/2011 8h30 .9h15 THỨ TƯ 16/3/2011 8h30’-8h45’ 9h-9h15’ THỨ NĂM 17/3/2011 8h30’-8h50 9h-9h20’ KPKH-XH TDGH LQVH ( Loại 2) Tìm hiểu một số loại hoa Đi trên ghế băng đầu đội túi cát Thơ : Hoa kết trái THỨ SÁU 18/3/2011 8h30’-8h50’ 9h-9h20’ Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 8 . hồ sơ sổ sách ở lớp Quả cam.

tổ chức cho giáo viên họp các buổi họp chuyên môn. 1 phòng y tế . các sản phẩm hoạt động tổ chức dạy học. 1 phòng âm nhạc . phát triển ngôn ngữ với các mô hình đồ chơi. kiểm tra công tác giảng dạy. nhắc nhở. 1 phòng hành chánh . phòng công đoàn . 1phòng phó Hiệu Trưởng . phòng thư viện Chất lượng: biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. đồ chơi. 1 phòng Hiệu Trưởng . phát động thi đua làm đồ dung dạy học. dự giờ. 1phòng hội trường + Phòng làm việc: . Thường xuyên đôn đốc. Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 9 . Đặc điểm tình hình của trường: Toàn trường có 50 giáo viên. trao đổi các vấn đề và hoạt động chính trị.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên PHẦN II TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO I/ THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG THỰC TẬP 1. Về cơ sở vật chất: trường có 16 phòng học + Phòng chức năng gồm: . Từ đầu năm tới nay trường đã thực hiện được các chuyên đề: hoạt động vui chơi. thi hát dân ca và các hoạt động giảng dạy khác. hang tháng nhà trường có tổ chức thao giảng.

xếp loại là 31tốt. phát triển ngôn ngữ. Dùng các biện pháp và tuyên truyền chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng. 8 khá. Hiện nay tôi được phân công dạy lớp 1A. Mức độ thi giáo viên giỏi vòng sơ khảo: đạt được 12 cô và có tham gia thi giáo viên giỏi vòng thị. Cho cháu ăn đủ chất tăng cường lượng ăn uống các chất giàu vitamin c. 8 khá. về biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. 3 khá. 12 đạt. 6 khá. đồ uống có ga. Kết quả: 96 tiết đạt 31 tiết khá. kiểm tra toàn diện 1 lần 6 giáo viên xếp loại: 2 tốt. dự giờ là 634 tiết. trình độ chuyên môn là 9+1. tích lũy trong những năm vừa qua thì đạt dược chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong 10 năm liền. loại tốt là 91 tiết. các mô hình đồ chơi làm được 60 món. trò chơi dân gian gồm 32 trò chơi. Đối với trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng phải theo dõi cân nặng. nhờ có sự hỗ trợ của BGH và sự cố gắng phấn đấu. phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh phải báo với phụ huynh để đưa con về nhà chăm sóc. thao giảng dạy tốt. 1 đạt Về công tác chăm sóc. 1 đạt. đồ chơi. dự giờ. nuôi dưỡng: tổ chức khám định kì cho cháu. phải cho trẻ uống thêm sữa. đi giảng dạy từ năm 1985 cho tới nay. béo phì. Đối với trẻ tăng cân:tuyên truyền và vận động phụ huynh không cho các cháu ăn uống nhiều đồ ngọt. đồ dùng.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên Về kết quả: thực hiện được các phong trào như: làm đồ dung đồ chơi. Kiểm tra chuyên đề 19 tiết kết quả: 10 tốt. học sinh tích cực được thực hiện rất tốt. 2.Nghe báo cáo công tác chủ nhiệm của cô Huỳnh Thị Cúc Em Tôi tên là Huỳnh Thị Cúc Em. phong trào thi đua xây dựng trường học than thiện. 21 đạt. Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 10 . dự giờ đột xuất 100 tiết kết quả đạt được: 81 tốt.

mạnh dạn trao đổi những vướng mắc về chuyên môn. Qua quá trình dạy 25 năm giúp tôi rút ra được những kinh nghiệm quý giá trong công tác giảng dạy. cô theo dõi từ 12. bàn ghế. Nhóm lớp thì có đủ giáo viên giảng dạy.Về nhiệm vụ của giáo viên: chuẩn bị phòng.Về công tác chuyên môn: thì có một đợt công tác của BGH.15 trẻ Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 11 .Phân nhóm: trẻ được phân nhóm theo cô. vệ sinh phòng lớp. . đồ chơi ngăn nắp. nhờ có sự giúp đỡ của BGH. giờ giấc học tập của các cháu: nói chung buổi sáng tới lớp các cháu biết chào cô. ca. khăn của cháu.Về nề nếp. ngoài ra trong công tác giảng dạy thì thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau. sắp xếp đồ dung. . có 1 số cháu hay khóc nhè vào buổi sáng do đó cháu còn nhút nhát và ít tiếp xúc với bạn. lớp. chòa ba mẹ cũng như khi ra về.Thường xuyên cập nhật được công tác chuyên môn qua các đợt: bồi dưỡng chuyên môn hè cũng như là học chương trình bồi dưỡng mục tiêu học kì 2. sự phối hợp của tập thể thì nhóm lớp có đủ đồ dung học tập và giúp trẻ tiếp thu tốt các hoạt động giảng dạy. . có mặt ở lớ lúc 6h. Trong công tác: .Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên - Tổng số cháu: 39 cháu + Nam: 22cháu + Nữ : 17cháu Sức khỏe của cháu: + Bình thường: 34 cháu + Béo phì: 3 cháu + Suy dinh dưỡng: 1 cháu + Thấp còi: 1 cháu . kệ dồ dung.Về cơ sở vật chất: thực hiện các chương trình đổi mới thì hiệu quả của công tác giảng dạy cũng chưa cao .

giao1 viên phải biết công việc trong nhóm. . các cháu cũng ít nhường bạn trong khi chơi. gần gũi. gia đình của trẻ.Hàng tháng thông báo tình hình sức khỏe của trẻ cho phụ huynh.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên Về chăm sóc các cháu: giờ ra về từ 16h30.17h15. .Giáo viên phải thật sự chú ý trong việc đảm bảo an toàn. 1 ngày ở trường các cháu được cho ăn. nếu cháu không tăng cân phải tìm hiểu lí do tại sao vhau1 không tăng cân. đồ chơi cho trẻ hoạt động . ngủ. cô chú ý đến trẻ nhiều hơn.Giáo viên phải nắm vững nội dung. vệ sinh.Nhóm lớp phải có đầy đủ đồ dung hoạt động. đồ dung học tập. thường xuyên nói chuyện với trẻ và tạo cho trẻ cảm giác vui và ấm áp giống như ở trong gia đình. tham gia các hoạt động vui chơi. các hoạt động. biết phối hợp với các giáo viên cùng lớp trong việc rèn luyện các thói quen trong ăn uống.Cô phải thật sự yêu thương. Do vậy giáo viên cần phải rèn cho cháu khi chơi cùng bạn. . vui chơi. phòng tránh tai nạn cho trẻ. nghỉ. phụ huynh và nhà trường . đảm bảo an toàn. những vật nhỏ trang trí trên tường. học tập và chơi cùng các bạn . đặc biệt quan tâm tới các cháu suy dinh dưỡng. Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 12 . mức độ quan tâm của các con.Nói tóm lại 1 nhóm lớp tốt về nề nếp. vệ sinh cá nhân. khen trẻ để trẻ quen. không cho trẻ cầm những cọng thung. học tập của trẻ trong giờ học. chương trình giảng dạy nắm vững các đặc điểm tâm lý của trẻ . Do đó giáo viên cần phải trao đổi với phụ huynh để biết được hoàn cảnh . quan tâm. . hầu hết phụ huynh ít quan tâm đến con mình.Về công tác chăm sóc giáo dục trẻ cá biệt thì các cháu tới lớp thì cô phải trò chuyện với trẻ. . dạo chơi ngoài trời.Cô luôn nhiệt tình chăm sóc trò chuyện với trẻ.Về hoàn cảnh gia đình các cháu.

Luôn luôn chấp hành và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên II/ THỰC TẬP GIẢNG DẠY: 1. Kế hoạch dự giờ thao giảng: .Làm đúng theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. .Quá trình điều chỉnh và bổ sung kế hoạch: sau khi lên tất cả các kế hoạch.Thực tập dạy học  Lịch thi dạy NGAØY DAÏY 21/03/201 Thứ 0 9h9h15 9h9h20 Nhóm 2 NBTN Qủa chuối – Qủa cam Vẽ vườn hoa Đỗ Thị Thu Thảo THÔ ØI GIAN LỚP DẠY MOÂ N ÑEÀ TAØI GIAÙO SINH hai Thứ 23/3/2011 tư Chồi 1 TH  Rút kinh nghiệm: Nhờ được cô hướng dẫn tận tình trao dồi những kinh nghiệm quý báu . . xem xét nếu có sai xót hoặc kế hoạch của giáo viên có sự thay đổi thì điều chỉnh và bổ sung thêm. bạn bè nhiệt tình nhận xét góp ý kiến đã giúp em rút ra được một số điều sau: + Kieán thöùc ñoäng taùc laøm maãu + Phöông phaùp giaûng daïy + Tình huoáng öùng xöû + Troïng taâm kieán thöùc + Bieän phaùp truyeàn thuï + Toå chöùc sö phaïm  Về việc soạn giáo án : . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 13 . 2.Thực hiện đúng thời hạn đúng chất lượng.

Nộp đúng thời gian quy định để giáo viên hướng dẫn duyệt . dễ hiểu.Chuẩn bị đồ dùng. giaùo duïc nhaéc nhôõ treû trong giôø aên . đúng tiến trình giảng dạy. trò chơi phù hợp.Tieáp xuùc lôùp laøm chuû nhieäm Theo doõi vaø ghi nhaän söùc khoeû .  Ý thức lên lớp : .động. đồ chơi đầy đủ cho mỗi tiết . III. sửa sai . .Đi đúng giờ.Có tinh thần trách nhiệm về chuyên môn và công việc học tập vui chơi của trẻ  Nội dung bài giảng . .bổ sung .Tìm hieåu lyù lòch cuûa treû Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 14 . chưa thật sự hoàn chỉnh .Hình thức phù hợp. bản thân chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như xử lý tình huống nên còn có nhiều thiếu sót . lung túng. .  Những thuận lợi và khó khăn của bản thân trong quá trình thực tập : + Thuận lợi : Nhờ được học tập ở trường Đại Học Thủ Dầu Một bản thân em đã tích luỹ được những kiến thức căn bản về những phương pháp giảng dạy và áp dụng vào việc giảng dạy trong đợt thực tập này . câu hỏi đặt ra phù hợp với trình độ nhận thức của trẻ.Có nội dung tích hợp phù hợp và hứng thú trẻ. .caân naëng ñaït hay khoâng ñaït .THỰC TẬP CHỦ NHIỆM . .Phù hợp với từng độ tuổi. chỉ bảo để nhóm chúng em hoàn thành tốt công tác thực tập. .Nội dung bài soạn đi sát trọng tâm .Theo doõi tình hình hoïc taäp .gây sự hứng thú ở trẻ . + Khó khăn : Do mới đứng lớp nên còn bỡ ngỡ. đồ dùng đẹp mắt.Trang phục nghiêm chỉnh . gây hứng với trẻ kết hợp tĩnh. Đặc biệt các cô hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ .giôø nguû .giôø chôi … . phương pháp dạy . gọn gàng .Laøm toát coâng taùc coâng taùc giaùo duïc tö töôûng . đúng theo quy định .Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên .

Sau khi hoàn thành bài báo cáo thu hoạch thông qua nhóm xem xét và góp ý . .Gặp gỡ giáo viên mẫu giáo và nhà trẻ . .Tìm hiểu lịch sinh hoạt .tinh thaàn Tieáp xuùc vôùi phuï huynh IV. . . Viết báo cáo theo đề cương đã hướng dẫn . Chuẩn bị sổ sách ghi chép thu thập thông tin . 2. sổ theo dõi sức khoẻ . ban giám hiệu để thu thập thông tin về đặc điểm tình hình trường và địa phương nơi trường đóng .Tìm hiểu các tài liệu có liên quan .caân naëng . Quá trình đầu tư chuẩn bị viết báo cáo thu hoạch .VIẾT BÁO CÁO THU HOẠCH . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 15 .Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên . Báo cáo thông qua nhóm . có nhận xét của nhóm thực tập . .Ñaûm baûo söùc khoeû . 1. Ghi nhận những đóng góp ý kiến của từng thành viên trong nhóm .Sau khi nhóm đã nhận xét đánh giá xong trình lên giáo viên hướng dẫn đóng góp ý kiến .Cuøng vôùi treû hoaøn thaønh coâng vieäc tröôøng ñeà ra . của giáo viên hướng dẫn đóng góp ý kiến . Cuối cùng điều chỉnh và bổ sung những thiếu xót và chưa chính xác .

Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 16 . Về việc thực hiện các nhiệm vụ như giáo viên của trường thực tập . quy chế thực tập sư phạm. 2. tuân theo sự chỉ đạo của ban giám hiệu và giáo viên hướng dẫn . gương mẫu đối với trẻ luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi và tôn trọng ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn . luôn nhã nhặn với trẻ. Là một sinh viên sư phạm từ khi chọn nghề này em đã nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của bản thân trong tương lai là đào tạo những chồi non cho đất nước. Luôn tuân thủ sự hướng dẫn của giáo viên và đoàn kết với bạn bè trong đợt thực tập để hoàn thành tốt kế hoạch được giao . kính trọng đối với giáo viên. Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp sau này nên tự bản thân đã cố gắng khắc phục những khuyết điểm. là một công việc vô cùng khó khăn đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ tay nghề thật vững và đặc biệt phải có lòng yêu nghề mến trẻ . Về ý thức tổ chức kỷ luật . tiến trình thực tập . Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đảm bảo đúng thời gian quy định. Nghề giáo viên là nghề trồng người . hồ sơ . ĐÁNH GIÁ CHUNG : 1. Thực hiện tốt tác phong sư phạm . hạn chế để có được những mối quan hệ tốt với bạn bè trong đoàn. Trong suốt thời gian thực tập em luôn có mặt đầy đủ và đúng giờ theo quy định và có hành vi đúng đắn của người giáo viên . Luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy. Vì vậy em đã không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân và trong đợt thực tập này em đã thực hiện tốt những quy định về sinh hoạt chuyên môn . nhân viên trong trường.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên Phần III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU I . giữ thái độ lễ phép. Luôn tôn trọng. cán bộ giáo viên. 3 Thực hiện xử lý các quan hệ . Với không khí hoà đồng vui vẻ làm cho em cảm thấy tự tin hơn .

từ đó làm cho em cảm thấy yêu mến và quý trọng nghề giáo hơn. kỹ năng giao tiếp ứng xử khá hơn. lễ phép với giáo viên hướng dẫn và các giáo viên ở Trường Mầm Non cũng như trường Sư Phạm. các cô phải tự tay làm từng đồ dùng dạy học. Tuy nhiên phải nghiêm khắc không chiều chuộng để trẻ không mất đi thói quen vốn có của trẻ . Thời gian thực tập trong Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên tuy ngắn nhưng em đã học được nhiều điều bổ ích và quan trọng hơn là em đã thấu hiểu được công việc vất vả của các cô cũng như những khó khăn trong công tác nuôi dạy trẻ. kính trọng. II.Luôn chân thành học hỏi từ các cô hướng dẫn để trang bị kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Nâng cao nhận thức và giáo dục và dạy học trong gia đoạn mới . lắng nghe sự hướng dẫn chỉ bảo của các cô để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian thực tập cũng như trong thời gian giảng dạy sau này . nhận thức về chuyên ngành có nhiều Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 17 . nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong nhóm trong đoàn.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên Quan hệ với giáo viên : Luôn gần gũi thân thiện.CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG SƯ PHẠM CỦA MÌNH: 1. Quan hệ với bạn bè : Hòa đồng. Quan hệ với trẻ : thương yêu gần gũi có thái độ diệu dàng. đối xử công bằng với trẻ. phải bỏ nhiều công sức nhưng các cô không nản lòng mà ngược lại còn gắn bó yêu nghề hơn. cùng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn và cùng đóng góp ý kiến để hoàn thành tiết dạy . Vốn sống và vốn kinh nghiệm của em được trang bị thêm nhiêù tri thức quý giá . văn minh làm cho phụ huynh cảm thấy an tâm khi gửi trẻ đến lớp. Quan hệ với phụ huynh : Luôn tôn trọng qua lời ăn tiếng nói. ân cần chăm sóc để tạo tình cảm thương mến đối với trẻ. cử chỉ hành vi lịch thiệp. Lúc trao đổi ý kiến với phụ huynh phải ân cẩn lắng nghe những lời động viên và đóng góp ý kiến để ngày càng tiến bộ trong công tác của mình .

Tóm lại tuy trải qua thời gian thực tập khá mệt mỏi nhưng em cảm thấy rất vui và học được nhiều điều bổ ích. Dần dần qua từng tiết dạy. III. Em hiểu rõ hơn về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi mầm non và đã đưa ra những biện pháp để giúp đỡ các em tiến bô ̣. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẤN ĐẤU . Vì thế mà em nhận thấy rằng mình còn nhiều thiếu sót về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp . Bản thân em được nhìn. Qua đợt thực tập em cũng tự rút ra cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá rất cần thiết từ phong cách lên lớp đến kiến thức chuyên môn làm như thế nào để tổ chức một tiết học sinh động . tuy nhiên vẫn còn mắc một số sai sót cần phải khắc phục để có thể hoàn thiện bản thân hơn . Áp dụng được những kiến thức đã học ở Trường ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT trong đợt thực tập . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 18 . được nghe. được thấy và hiểu biết hơn về mọi mặt. khả năng vận dụng kiến thức đã học và kỹ năng giáo dục ngày càng nâng cao và hoàn thiện hơn .Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên chuyền biến rõ rệt theo hướng tích cực hơn .Tuy mỗi kỹ năng giáo dục của bản thân chưa được hiệu quả cao nhưng cũng đã hình thành những nét cơ bản . Đối với bản thân . 1. kỹ năng giáo dục và dạy học . Tục ngữ có câu “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn ” những điều chúng ta mới biết thì quá ít so với những gì có trong xã hội .Qua đợt thực tập đã cho em được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân mình . phương pháp đến tình huống sư phạm . việc hình thành kỹ năng sư phạm . 2. biết xử lý các tình huống sư phạm khác nhau một cách tế nhị mà có hiệu quả nhất . Khả năng áp dụng kiến thức đã học . đặc biệt là về chuyên môn và đó chính là hành trang vô cùng quý báu giúp em vững vàng hơn khi ra trường và em đã tiếp thu được nhiều điều bổ ích từ những kiến thức.

phối hợp nhiều phương pháp . bạn bè .Phải sáng tạo nhạy bén trong tiết dạy .Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ . . 2. khen thưởng kịp thời nhằm tạo sự khích lệ cho trẻ . kết hợp với đồ dùng đúng lúc đúng nơi giúp trẻ hiểu bài dễ dàng . . phát âm chuẩn dứt khoát . . có những hình thức trách phạt. Cần thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định của nhà trường về hồ sơ giáo viên.Nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ . ý thức kỷ luật và khả năng lắng nghe chú ý của trẻ .Nắm kiến thức xây dựng nội dung bài giảng chính xác . giáo viên.Luôn giữ mối quan hệ tốt với cán bộ.Phong cách giảng dạy chững chạc nghiêm túc.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên - Khi đứng lớp phải bình tĩnh tự tin. đồng nghiệp. . Đối với chủ nhiệm : Cần quan tâm trực tiếp tới lớp chủ nhiệm. khơi dậy tính tự giác và tinh thần thi đua của từng thành viên trong lớp chủ nhiệm . . Đối với công việc và nghề nghiệp trong tương lai . lịch sự nơi đông người . . Đồng thời cũng phải nghiêm khắc với trẻ để hình thành nề nếp học tập.Thu thập tài liệu .Cần bám sát theo dõi mức độ tiếp thu của trẻ để có sự điều chỉnh phù hợp . khoa học .Không ngừng trao đổi học hỏi kinh nghiệm của cô . diễn cảm thu hút trẻ . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 19 . một cách linh hoạt sáng tạo . nắm rõ mục đích yêu cầu của từng đề tài .Áp dụng kiến thức . . nhân dân địa phương . và không ngừng tiếp thu những phương pháp giao dục mới . gương mẫu với trẻ. . . . Qua thực tế giáo dục mới thấy được công tác giáo dục vất vả như thế nào và cần phải học tập nâng cao trình độ để đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo dục ngày càng cao .Lời nói rõ ràng .

phong trào của trường và nỗ lực rèn luyện trong học tập . Chúng ta biết rằng xã hội sẽ không tồn tại nếu mọi người sống cô lập không giao tiếp với nhau . Đồng thời tích cực trong các hoạt động . tham khảo tri thức liên quan đến chuyên ngành từ mọi nguồn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội . điều chỉnh và sửa đổi những khiếm khuyết của bản thân để hoàn thiện . tạo sự ủng hộ của phụ huynh . Để trở thành . trong lao động . vì thế ngoài việc giao tiếp với mọi người xung quanh . nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên Đối với trẻ : Yêu thương trẻ . nuôi dưỡng trẻ . đảm bảo an toàn cho trẻ chăm sóc giáo dục luôn đi đôi. học trò yêu mến em hiểu rằng mình còn phải học hỏi . Chú ý đến trẻ cá biệt để có biện pháp giáo dục kịp thời . rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng . vẫn còn chờ một ý chí cầu tiến . Đối với mọi người nhà trường . qui chế của trường đưa ra . còn phải tu dưỡng đạo đức cho xứng đáng là tấm gương sáng vì thế em cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tuân theo nội qui . Cần giữ mối quan hệ tốt với bạn bè . đồi xử công bằng với trẻ. Đặc biệt cần tạo mối quan hệ tốt với phụ huynh để tuyên truyền về công tác chăm sóc . hòa nhập với mọi người . một tình yêu nhiệt huyết với nghề và một tấm lòng thật sự quý mến đối với trẻ. mọi người xung quanh . Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 20 . những mầm xanh của xã hội của đất nước .một giáo viên tốt được mọi người tin tưởng . không ngừng học tập nâng cao trình độ tay nghề. Tự khắc phục và bổ sung những kiến thức chuyên môn còn hạn chế. Luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người . Tất cả còn ở phía trước . lòng kiên trì và ý thức kỷ luật và phải luôn phấn đấu trong công tác giảng dạy.

trẻ em góp phần không nhỏ trong việc tiếp nối. tröôøng Maàm Non Đoàn Thị Liên lôøi caûm ôn chaân thaønh vaø saâu saéc nhaát. trẻ em như một tờ giấy trắng. ñaùng traân troïng. biết ngủ. Em xin kính chuùc quí thaày coâ söùc khoeû doài daøo vaø luoân thaønh ñaït trong cuoäc soáng. “trẻ em như búp trên cành biết ăn. Xin moät laàn nöõa gôûi lôøi caûm ôn ñeán Ban Giaùm Hieäu vaø taát caû quí thaày coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Thuû Daàu Moät. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Giáo Sinh: Đỗ Thị Thu Thảo 21 . trong trắng nếu ta viết lên đó những điều tốt thì trẻ sẽ tốt. vui veû vaø hoïc gioûi. Từ những điều trên em đã thấy được trách nhiệm của bản thân những người giáo viên mầm non tương lai sẽ tạo ra cho cuộc đời những mầm non tươi tốt. Em xin höùa seõ laøm hết söùc mình ñeå phuïc vuï cho ngaønh giaùo duïc coøn non treû vaø seõ vöõng maïnh trong töông lai. Chuùc taát caû caùc chaùu cuûa tröôøng luoân chaêm ngoan. lãnh hội những tri thức mới là nền tảng của sự phát triển của đất nước sau này. nhưng khi ta viết lên đó những điều xấu thì tương lai của các em sẽ không tốt đẹp. ngây thơ.Trường Mầm Non Đoàn Thị Liên LÔØI KEÁT Trong cuộc sống chúng ta chắc vẫn thường nghe hay bắt gặp ở đâu đó những câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng nó chứa đựng một ý nghĩa hết sức to lớn như: “trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. sẽ là những thế hệ có ích cho xã hội ngày nay. biết học hành là ngoan”. Ngheà giaùo laø moät ngheà ñaùng quí.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful