TæNG CôC HËU CÇN

NAM
C¤NG TY CP ARMEPHACO

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT
§éc lËp - Tù do - H¹nh

Phóc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011

BIÊN BẢN BÀN GIAO
A- Bên giao: C¤NG TY Cæ PHÇN ARMEPHACO
- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Chức vụ: Nhân viên Tài chính Kế toán
B- Bên nhận: C¤NG TY TNHH MéT THµNH VI£N Dîc liÖu tw 2 (phytopharma)
- Họ và tên: Hoàng Quốc Long
- Số CMT: 011894457 ngày cấp: 26/6/2008 - Tại CATP Hà Nội
- Chức vụ: Nhân viên
Nội dung bàn giao:
Bên A giao cho bên B các hóa đơn sau do ghi sai địa chỉ Công ty.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Số Hóa đơn
0135382
0135383
0135384
0135385
0150052
0157554
0169536
0169537

Ký hiệu
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P

Ngày hóa đơn
4/8/2011
4/8/2011
4/8/2011
4/8/2011
17/8/2011
24/8/2011
6/9/2011
6/9/2011

Số tham chiếu
66895250
66895251
66895252
66895253
66933807
66955253
66991106
66991107

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Lê Thị Lan Hương

Hoàng Quốc Long