TæNG CôC HËU CÇN

NAM
C¤NG TY CP ARMEPHACO

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT
§éc lËp - Tù do - H¹nh

Phóc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011

BIÊN BẢN BÀN GIAO
A- Bên giao: C¤NG TY Cæ PHÇN ARMEPHACO
- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Chức vụ: Nhân viên Tài chính Kế toán
B- Bên nhận: C¤NG TY TNHH MéT THµNH VI£N Dîc liÖu tw 2 (phytopharma)
- Họ và tên: Hoàng Quốc Long
- Số CMT: 011894457 ngày cấp: 26/6/2008 - Tại CATP Hà Nội
- Chức vụ: Nhân viên
Nội dung bàn giao:
Bên A giao cho bên B các hóa đơn sau do ghi sai địa chỉ Công ty.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Số Hóa đơn
0135382
0135383
0135384
0135385
0150052
0157554
0169536
0169537

Ký hiệu
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P
AA/11P

Ngày hóa đơn
4/8/2011
4/8/2011
4/8/2011
4/8/2011
17/8/2011
24/8/2011
6/9/2011
6/9/2011

Số tham chiếu
66895250
66895251
66895252
66895253
66933807
66955253
66991106
66991107

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Lê Thị Lan Hương

Hoàng Quốc Long

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful