P. 1
BIEN BAN BAN GIAO HÓA ĐƠN

BIEN BAN BAN GIAO HÓA ĐƠN

|Views: 12,994|Likes:
Được xuất bản bởiThị Thủy Trương

More info:

Published by: Thị Thủy Trương on Feb 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

TæNG CôC HËU CÇN CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT

NAM
C¤NG TY CP ARMEPHACO §éc lËp - Tù d - H!"#
P#$c
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011
BIÊN BẢN BÀN GIAO
A- Bên giao: C¤NG TY C% PH&N ARMEPHACO
- Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
- Chức vụ: Nhân viên Tài chính Kế t!n
B- Bên nhận: C¤NG TY TNHH MéT TH'NH VI(N )*c l+Ö, -. / 0p#1-p#23425
- Họ và tên: Hàng "u#c Lng
- $# C%T: &''()**+, ngày c-.: /0101/&&( - T2i C3T4 Hà N5i
- Chức vụ: Nhân viên
Nội dung bàn giao:
6ên 3 gia ch 7ên 6 c!c h8a 9ơn :au ; ghi :ai 9ịa ch< C=ng ty>
$TT $# H8a 9ơn K? hi@u Ngày h8a 9ơn $# thaA chiếu
' &'B+B(/ 331''4 *1(1/&'' 00()+/+&
/ &'B+B(B 331''4 *1(1/&'' 00()+/+'
B &'B+B(* 331''4 *1(1/&'' 00()+/+/
* &'B+B(+ 331''4 *1(1/&'' 00()+/+B
+ &'+&&+/ 331''4 ',1(1/&'' 00)BB(&,
0 &'+,++* 331''4 /*1(1/&'' 00)++/+B
, &'0)+B0 331''4 01)1/&'' 00))''&0
( &'0)+B, 331''4 01)1/&'' 00))''&,
BÊN GIAO BÊN NHẬN

Lê Thị Lan Hưng Hoàng !u"# Long

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->