P. 1
cnh, hdh nền kinh tế quốc dân

cnh, hdh nền kinh tế quốc dân

4.78

|Views: 10,193|Likes:
Được xuất bản bởiphi

More info:

Published by: phi on Dec 06, 2007
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

KHOA MÁC-LÊNIN
BỘ MÔN: CHỦ NGHĨ A XÃ HÔI KHOA HỌC
———
oOo
———
TIỂU LUẬN:
Nó! "#̣$ %&̣': Nó! (
L)́*: +HOT,- Ko. C) /%́
Kó. ọ$: ,
G0 #)́'1 23̃': N145&̃' N.! T.' Ho.̀'1
+.' 6.́$ 'ó!:
Hoàng Công Bình
Phú Cư
Huỳnh Cường
Phạm Mạnh Cường
Nguyễn Hoài Nhân
Phùng Bá Phi
Trần Phạm Anh Quốc
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn im Thành
TP Hồ Chí Minh, Tháng 10/2007
MỤC LỤC
M!̣C "!̣C ############################################################################################################# $
"%̀& M%' ()̀! ######################################################################################################## *
PH)̀N M%' ()̀! #################################################################################################### +
$# (,̣T -)́N (.̀ ################################################################################# ####################### +
*# M!̣C (&́CH/ 0.! C)̀! ##################################################################### #################### 1
*#$# Mục 2í ch ############################################################################## ############################ 1
*#*# 0êu cầ u ############################################################################ ################################ 3
+# (4́& T5%̣N6 N6H&.N C5́! ################################################## ############################## 3
1# PH5%N6 PHÁP N6H&.N C5́! ################################################################## ######### 3
3# PHẠM -& N6H&.N C5́! ########################################################################## ############ 3
7# .́ T Q!A' N6H&.N C5́! ############################################################## ####################### 3
PH)̀N N4̣& 8!N6 ################################################################################################ 3
$# C% 9%' "0́ "!)̣N ############################################################################################## ##### 7
$#$# hái niệm :ề công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ######################################## ############ 7
$#*# Tính <ấ< yếu/ =hách >uan cu'a công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ################## ########## ?
$#+# Tá c @ụng cu' a công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ############################ ######################## A
$#1# Chiến Bược :à chính Cách ;há< <riê'n công nghiệ; ######################## ##################### D
$#3# Mục <iêu/ >uan 2iê'm công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ơ' -iệ< Nam #################### $$
$#3#$# Mục <iêu ############################################################################################################### $$
$#3#*# Quan 2iê'm ########################################################################################################### $*
*# N4̣& 8!N6 CH!' 0.́! ############################################################# ########################### $+
*#$# Thực <rạng nền =inh <ế -iệ< Nam #################################################################### $+
*#$#$# Mộ< nền cơ cấu =inh <ế nEng 2ộng ###################################################################### $+
*#$#*# Tiến hành ;hân công Bại Bao 2ộng Fã hội ############################################################ $3
*#$#+# Phá< <riê'n Bực Bượng Ca'n Fuấ</ Fây @ựng cơ Cơ' :ậ< chấ< =ỹ <huậ< cu'a chu' nghĩa Fã
hội G <rên cơ Cơ' <hực hiện cơ =hí hóa nền Ca'n Fuấ< Fã hội chu' nghĩa ############################ $7
*#*# Tình hình ;há< <riê'n công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa ơ' -iệ< Nam ##################### $?
*#*#$# Thành <ích/ <hÉng Bợi :à những <ồn <ại ################################################################# $?
*#*#*# Trình 2ộ công cụ/ công nghệ cu'a công nghiệ; hóa ############################################## $A
*#*#+# Coi <rọng công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa nông nghiệ; nông <hôn ####################### *H
*#*#1# Tình hình <hực hiện công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ơ' <i'nh 9óc TrEng ################ *+
*#+# (ịnh hướng ######################################################################## ############################ *7
*#+#$# (ịnh hướng chính Cách =hoa học công nghệ ###################################################### *7
*#+#*# ỹ nEng công nghiệ; ########################################################################################### *7
*#+#+# Thu hú< 2ầu <ư nước ngoài ################################################################################### *?
*#+#1# (ịnh hướng ;há< <riê'n công nghiệ; nông <hôn 2ến nEm *H$H ############################ *?
*#1# 6ia'i ;há; ########################################################################################## ############## *A
PH)̀N .́T "!)̣N ############################################################################################## +H
LỜI MỞ ĐẦU
*
Nhóm 7/ Bớ; 8HIT* Fin chân <hành ca'm ơnJ
Ban giám hiệu Trường (H Công Nghiệ; TPHCM :à các ;hòng Kan 2ã <ạo mọ i 2iều =iện
cho chúng Lm hoàn <hành Kài <iê'u Buận này#
hoa MácM"ênin :à <hầy Nguyễn Nam Thanh HoàngMKộ môn chu' nghĩa Fã hội =hoa họcM
2ã <ận <ình hướng @ẫn chúng Lm <rong Cuố< >uá <rình <hực hiện Kài <iê'u Buận#
Các <hầy cô cùng các anh chị <rong <hư :iện 2ã giú; chúng Lm <rong :iệc <ìm hiê'u :à <ham
=ha'o các <ài Biệu Biên >uan#
Tuy nhiên/ :ới =ha' nEng :à <ầm nhìn hạn chế/ <rong Cuố< >uá <rình <hực hiện Kài <iê'u Buận/
chÉc chÉn =hông <ránh =ho'i những <hiếu Có<# Chúng Lm rấ< mong nhận 2ược ý =iến 2óng gó;
cu'a giáo :iên#
TP Hồ Chí Minh/ <háng $HN*HH?
Thay mẸ< nhóm
Nhóm <rươ'ng
Huỳ nh Cường
PHẦN MỞ ĐẦU
7- Đ8̣ T 0ẤN ĐỀ
Hiện nay <rên <hế giới 2ang @iễn ra cuộc chạy 2ua ;há< <riê'n =inh <ế rấ< Côi 2ộng/
các nước nhanh chóng <hực hiện cá c chính Cách =inh <ế nhÈm 2ưa =inh <ế ;há< <riê'n
<rong 2ó con người Bà :ị <rí <rung <âm# Muốn :ậ y/ các nước =hông còn con 2ường nào
+
=hác Bà ;ha'i <hực hiện công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hó a# 8o :ậy :ấn 2ề công nghiệ; hó a
Bà :ấn 2ề chung mang <ính <oàn cầu =hiến mọi người 2ều ;ha'i >uan <âm nghiên cứu nó#
Từ 2ại hội (a'ng Bần <hứ &&&/ (a'ng <a Buôn coi công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa Bà
nhiệm :ụ <rung <âm cu' a <hời =ỳ >uá 2ộ / (a'ng <a 2ã Fác 2ịnh <hực chấ< cu'a công nghiệ;
hó a Fã hội chu' nghĩa Bà OQuyế< <âm <hực hiện cách mạng =ỹ <huậ</ <hực hiện mới :ề
;hân công Fã hội/ Bà >uá <rình <ích Bũy Fã hội chu' nghĩ a 2ê' =hông ngừng <hực hiện <ái
Ca'n Fuấ< mơ' rộngP# Thực <iễn Bịch Cư' 2ã chi' rõ/ 2ê' <hoá< =ho'i <ình <rạng Bạc hậu :ề =inh
<ế Fã hội/ =hai <hác <ối ưu cá c nguồn Bực :à Bợi <hế/ Ka'o 2a'm <Eng <rươ'ng nhanh :à ô'n
2ịnh/ nước <a ;ha'i Fác 2ịnh rõ cơ cấu =inh <ế <ế hợ; Bý / <rang <hiế< Kị ngày càng hiện 2ại
cho ngành =inh <ế# MẸ< =hác/ nước <a Bà nướ c 2ang ;há< <riê'n/ :ì :ậ y >uá <rình ấy gÉn
Biền :ới >uá <rình công nghiệ; hóa cu'a nước <a mà <rước 2ây @o nhiều nguyên nhân/
<rong 2ó có nguyên nhân nóng :ội/ chúng <a 2ã mÉ c ;ha'i mộ< Cố Cai Bầm =huyế< 2iê'm
mà 2ại hội (a'ng Bần <hứ -& :à -&& 2ã :ạch ra# -ì :ậ y :iệc Fây @ựng 2úng 2Én những
>uan 2iê'm công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa ơ' -iệ< Nam hiện nay có :ị <rí rấ< >uan <rọng
2ối :ới >uá <rình công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa# Qây @ựng 2ầ y 2u' các >uan 2iê'm công
nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa CL̃ Bà cơ Cơ' 2úng 2Én cho :iệ c 2ịnh hướng/ 2ịnh Bượng chi' 2ạo
:à <ô' chức <hực hiện cá c nội @ung :à cá c Kước 2i cu' a công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a
;hù hợ; :ới Kối ca'nh Fã hội chu' nghĩa ơ' nước <a#
Tậ; <hê' nhóm 7/ Bớ; 8HIT* chọn 2ề <àiJ OCông nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh
tế quốc dn t!ong th"̀i k#̀ quá độ đi $ên C%&H "' n("́c ta#P Thông >ua 2ề <ài này/ chúng
Lm CL̃ =hái >uá< Bại >uá <rình 2ô'i mới mà nước <a 2ã :à 2ang <hực hiện/ chứng minh >ua
các Cố Biệu cụ <hê' / nêu Bên những mẸ< <ích cực/ hạn chế/ 2ồng <hời 2ề Fuấ< ;hương
hướng/ gia'i ;há; cũng như ý =iến riêng cu' a nhóm# (ây Bà mộ< 2ề <ài =há hay/ nó mang
Bại mộ< cái nhìn <ô'ng >uá</ giú; cho những Cinh :iên <rL' chúng Lm nÉm KÉ< 2ược <ình
hình ;há< <riê'n công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa nền =inh <ế <ế >uốc @ân <rong <hời =ỳ >uá
2ộ 2i Bên CNQH cu' a 2ấ< nước#
,- MỤC ĐÍCH9 :ÊU CẦU
,-7- M4̣ $ ;%́$
MTạ o 2iều =iện/ giú; Cinh :iên hệ <hống Bại hệ <hống =iến <hức 2ã 2ượ c học/ ứng
@ụng :ào cuộc Cống <hực <iễn# Tậ; Bàm :iệc <hLo nhóm/ nghiên cứu <ình hình ;há< <riê'n
1
công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa nền =inh <ế >uốc @ân <rong <hời =ỳ >uá 2ộ 2i Bên CNQH
ơ' nước <a#
MPhương hướng gợi mơ' <ư @uy Cá ng <ạo >ua :iệc 2ề Fuấ< ý =iến cu'a mỗi Cinh :iên#
,-,- :&4 $3̀4
MNÉm :ững Bý <huyế</ Bý Buận# Tậ; hợ; Cức mạnh cu'a ca' nhóm#
<- ĐỐ I TƯỢNG NGHIÊN CỨU
-Nền =inh <ế >uốc @ân <rong <hời =ỳ 2ô'i mới#
=- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MPhương ;há; <ô'ng hợ;/ Co Cánh/ 2ánh giá / <hống =ê/ Bô gích/ Bị ch Cư' ###(ây Bà
;hương ;há; ;hù hợ; :ới <rình 2ộ/ 2iều =iện nghiên cứu <hực <ại#
>- PHẠM 0I NGHIÊN CỨU
Những nEm 2ầu <hế =y' QQ&/ ơ' -iệ< Nam#
(- KẾ T ?UẢ NGHIÊN CỨU
HiRu rS hơn :T >uU <rVnh <hWc hiXn công nghiX; hYa/ hiXn 2Zi hYa/ 2ây B[ Kư\c 2i
>uan <r]ng 2^< nư\c <rên con 2ư_ng >uU 2` <ian <\i CNQH#
PHẦN NỘI +UNG
3
7- CƠ @Ở L:́ LUẬN
7-7- K.́% '%&̣! A&̀ $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó.
Cho 2ến nay/ có nhiều cách @iễn 2ạ< =há c nhau :ề công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a#
NEm $D7+/ <ô' chức ;há< <riê'n công nghiệ; cu'a "iên hợ; >uốc b!N&8c 2ã 2ưa ra 2ịnh
nghĩa Cau 2âyJ OCông nghiệ; hóa Bà >uá <rình ;há< <riê'n =inh <ế/ <rong >uá <rình nà y
mộ< Kộ ;hận ngày càng <Eng cá c nguồn cu'a ca'i >uốc @ân 2ược 2ộng :iên 2ê' ;há< <riê'n
cơ cấu =inh <ế nhiều ngành ơ' <rong nước :ới =ỹ <huậ< hiện 2ại# (Ẹc 2iê'm cu'a cơ cấu
=inh <ế này Bà mộ< Kộ ;hận chế Kiến Buôn <hay 2ô'i 2ê' Ca'n Fuấ< ra những <ư Biệu Ca'n Fuấ<
:à hàng <iêu @ùng/ có =ha' nEng 2a'm Ka'o cho <oàn Kộ nền =inh <ế :à Fã hội#P
%' nước <a/ <hLo :En =iện (ại hội 2ại Kiê'u <oàn >uốc Bần <hứ &&& cu' a (a'ng Bao 2ộng
-iệ< Nam <hì công nghiệ; hóa Fã hội chu' nghĩa Bà nhiệm :ụ <rung <âm cu'a <hời =ỳ >uá
2ộ # (a'ng <a 2ã Fác 2ịnh <hực chấ< cu'a công nghiệ; hó a Fã hội chu' nghĩ a Bà O>uá <rình
<hực <iễn cách mạng =hoa họ c =ỹ <huậ</ <hực Cự ;hân công mới :ề Bao 2ộng Fã hội :à
>uá <rình <ích Bũy Fã hội chu' nghĩa 2ê' =hông ngừng <hực hiện <ái Ca' n Fuấ< mơ' rộngP
Tại Hội nghị Ban chấ; hành Trung ương Bần <hứ ? =hó a -& :à (ại hội 2ại Kiê'u <oàn
>uố c Bần <hứ -&&/ (a'ng Cộng Ca'n -iệ< Nam mộ< Bần nữa 2ã Fác 2ịnhJ OCông nghiệ;
hó a/ hiện 2ại hóa Bà >uá <rình chuyê'n 2ô'i cEn Ka'n <oàn @iện cá c hoạ< 2ộng Ca'n Fuấ</
=inh @oanh/ @ịch :ụ >ua'n Bý =inh @oanh/ @ịch :ụ :à >ua'n Bý =inh <ế G Fã hội <ừ Cư' @ụng
Cức Bao 2ộng <hu' công Bà chính Cang Cư' @ụng mộ< cách ;hô' Kiến Cức Bao 2ộng cùng :ới
công nghệ/ ;hương <iện :à ;hương ;há; <iên <iến/ hiện 2ại @ựa <rên Cự ;há< <riê'n cu'a
công nghiệ; :à <iến Kộ =hoa học G công nghệ <ạo ra nEng Cuấ< Bao 2ộng Fã hội cao#P
(ây cũng Bà >uá <rình Fây @ựng mộ< Fã hội @ựa <rên nền :En minh Fã hội# Ca' i Kiến =ỹ
<huậ</ <ạo @ựng nền công nghiệ; <hLo hướng hiện 2ại b=hía cạ nh :ậ< chấ< :à =ỹ <huậ<c
:à ;há< <riê'n =inh <ế <hị <rường b=hía cạ nh cơ chế :à <hê' chếc Bà hai mẸ< cu' a >uá <rình
công nghiệ; hóa @uy nhấ<#
Ngoài ra/ công nghiệ; hóa cũng Bà >uá <rình ca' i Kiến hệ <hống <hê' chế :à cơ chế
=inh <ế/ <ừ nền =inh <ế hiện :ậ< M =hĹ; =ín/ <ự <úc Cang nền =inh <ế <hị <rường @ựa <rên Cự
;hân công Bao 2ộng Fã hội ;há< <riê'n mạnh mL̃#
7
7-,- T%́' "3́" 5&́ 49 /.́$ C4.' $4̉. $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó.
Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa Bà <ấ< yếu 2ối :ới hầu hế< các nước chưa ;há< <riê'n#
-ới mỗi nước/ mụ c <iêu :á <ính chấ< >uá <rình công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hó a có <hê'
=hác nhau# -iệ< Nam Bà mộ< nước có nền =inh <ế <ế nho' / 2i Bên Fã hội chu' nghĩa <ừ mộ<
nước nông nghiệ; Bạ c hậu/ cơ Cơ' :ậ< chấ< =ỹ <huậ< Bạc hậu/ Bực Bượng Ca'n Fuấ< còn non
nớ</ >uan hệ Ca'n Fuấ< Fã hội chu' nghĩa mới 2ượ c <hiế< Bậ;/ chưa hoàn <hiện/ chưa ;hù
hợ; :ới >uan hệ Ca'n Fuấ< cu'a Fã hội chu' nghĩa# (ê' có cơ Cơ' =ỹ <huậ< cu'a nền Ca'n Fuấ<
Bớn/ =hông còn con 2ường nào =hác Bà công nghiệ; hóa/ cơ =hí hó a cân 2ối :à hiện 2ại
hó a <rên <rình 2ộ =hoa học =ỹ <huậ< ;há< <riê'n cao# Muốn :ậ y/ công nghiệ; hóa/ hiện 2ại
hó a cần ;há< <riê'n <uần <ự :à ;há< <riê'n nha'y :ọ</ cùng mộ< Bú c <hực hiện hai cuộc cách
mạng/ 2ó Bà chuyê'n Bao 2ộng <hô Cơ Cang Bao 2ộng KÈng má y móc/ :à chuyê'n Bao 2ộng
má y móc Cang Bao 2ộng <ự 2ộng @ưới Cự chi' 2ạo cu'a Nhà nước <hLo 2inh hướng Fã hội
Fã hội chu' nghĩ a#
Nền =inh <ế cu'a nướ c <a <rong >uá <rình ;há< <riê'n gẸ; rấ< nhiều =hó =hEn/ chịu Cự
<àn ;há nẸng nề cu'a chiến <ranh/ Cự chu' >uan y' Bại cu' a Bãnh 2ạo <rong =hôi ;hục =inh <ế
Cau chiến <ranh KÈng má y móc @ậ; =huôn mô hình =inh <ế "iên Qô bcũc# Bơ'i :ậ y/ <rong
mộ< <hời gian nền =inh <ế nước <a Bâm :ào <ình <rạng <rì <rệ :à Bạ c hậu# 9ự nghiệ; công
nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa Bại 2ược <iến hành Cau mộ< Boạ< cá c nước <rong =hu :ực :à
<rên <hế giới# (ó Bà mộ< =hó =hEn :à mộ< <hiệ< <hòi Bớn/ nhưng 2ồng <hời nó cũng <ạo ra
cho chúng <a những <huận Bợi nhâ< 2ịnh# hó =hEn Bà <rang <hiế< Kị cu'a chúng <a 2ã Bạc
hậu 2ến 1H/ 3H nEm Co :ới cá c nước <iên <iến <rên <hế giới# Còn những <huận Bợi 2ượ c
<hê' hiện <rước hế< ơ' chỗ <hông >ua những =inh nghiệm <hành công :à =hông <hành
công cu'a các nước <rong =hu :ực :à <rên <hế giới/ chúng <a có <hê' rú< ra những Kài họ c
Kô' ích cho Cự nghiệ; công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa 2ấ< nướ c#
Thực <iễn Bịch Cư' 2ã chi' rõ/ 2ê' =hÉ c ;hụ c <ình <rạng Bạc hậu :ề =inh <ế Fã hội/ =hai
<há c <ối ưu các nguồn Bực :à Bợi <hế/ Ka'o 2a'm nhị; 2ộ <Eng <rươ'ng ô'n 2ịnh/ nước <a ;ha'i
Fác 2ịnh cơ cấu =inh <ế hợ; Bý/ <rang <hiế< Kị ngà y càng hiện 2ại cho cá c ngành =inh <ế /
>uá <rình ấ y gÉn Biền :ới >uá <rình công nghiệ; hó a# (ê' rú< ngÉn =hoa'ng cá ch <ụ< hậu/
-iệ< Nam ;ha'i <ìm cho mình mộ< con 2ường 2Ẹc <hù / :ừa ;hù hợ; :ới 2Ẹ c 2iê'm <ình
hình =inh <ế Fã hội :ừa 2a'm Ka'o Fu <hế ;há< <riê'n chung cu'a <hế giới# ThLo @ự <ha'o Káo
?
cáo chính <rị cu'a 2ại hội -&& <rình Bên 2ại hội -&&& cu'a (a'ng/ @ự =iến <ừ nay 2ến nEm
*H*H/ ;hấn 2ấu 2ưa nước <a cơ Ka'n <rơ' <hành mộ< nước công nghiệ;# (ây Bà Bối <hoá<
@uy nhấ< cho nền =inh <ế -iệ< Nam Cong cũng Bà <hách <hức mới# Tuy nhiên/ 2iê'm Fuấ<
;há< công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a ơ' nước <a hiện nay Bà <iền công nghiệ; :ới những
2Ẹc 2iê'm chu' yếu Bà nền =inh <ế @ựa :ào cá c hoạ< 2ộng <hương mại =hai <há c <ài
nguyên Bao 2ộng/ >ua'n Bý còn nẸng :ề =inh nghiệm# MẸ< =hác/ nước <a Bà mộ< nước
nông nghiệ;/ Ca' n Fuấ< nông nghiệ; Bà Kộ ;hận cu'a =inh <ế nông <hôn# inh <ế nông
<hôn nước <a chu' yếu Bà =inh <ế <huần nông# Nhìn mộ< cách <ô'ng >uá</ nếu FĹ< :ề chi'
<iêu =inh <ế như <y' <rọng giữa công nghiệ; :à nông nghiệ;/ <rình 2ộ ;há< <riê'n cu'a Bực
Bượng Ca'n Fuấ< / 2Ẹc Kiệ< Bà =hoa học =ỹ <huậ< :à công nghệ/ mức Cống cu' a nhân @ân/
<hì -iệ< Nam :ẫn Bà mộ< nước nghL̀o nàn/ =hó =hEn :à Bạ c hậu/ 2ang ơ' <rình 2ộ :En
minh nông nghiệ;#
7-<- T.́ $ 24̣'1 $4̉. $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó.
Công nghiệ; hóa Bà mộ< giai 2oạn ;há< <riê'n <ấ< yếu cu'a mỗi >uốc gia# Nước <a <ừ
mộ< nền =inh <ế nông nghiệ; =Ĺm ;há< <riê'n/ muốn :ươn <ới <rình 2ộ ;há< <riê'n cao/
nhấ< <hiế< ;ha'i <ra'i >ua công nghiệ; hóa# Thực hiện <ố< công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hó a
có ý nghĩa 2Ẹc Kiệ< <o Bớn :à có <ác @ụng Bên nhiều mẸ<J
M Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa Bàm ;há< <riê'n Bực Bượng Ca'n Fuấ</ <Eng nEng Cuấ<
Bao 2ộng/ <Eng Cức chế ngự cu'a con người 2ối :ới <ự nhiên/ <Eng <rươ'ng =inh <ế / @o 2ó
gó; ;hần ô'n 2ịnh :à nâng cao 2ời Cống nhân @ân# 9ơ' @ĩ nó có <á c @ụng như :ậ y :ì công
nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa Bà mộ< cách chung nhấ</ Bà mộ< cuộc cách mạng :ề Bực Bượng
Ca'n Fuấ</ Bàm <hay 2ô'i cEn Ka'n =ỹ <huậ</ công nghệ Ca' n Fuấ</ Bàm <Eng nEng Cuấ< Bao
2ộng#
M Tiền 2ề :ề :ậ< chấ< 2ê' =hông ngừng cũng cố :à <Eng cường :ai <rò =inh <ế nhà
nước/ nâng cao nEng Bực <ích Bũ y/ <Eng công En :iệc Bàm/ nhờ 2ó Bàm <Eng Cự ;há< <riê'n
<ự @o :à <oàn @iện <rong mọi hoạ< 2ộng =inh <ế cu'a con người M nhân <ố <rung <âm cu'a
nền Ca'n Fuấ< Fã hội# Từ 2ó/ con người có <hê' ;há< huy :ai <rò cu' a mình 2ối :ới nền Ca' n
Fuấ< Fã hội# O(ê' <ạo ra những người ;há< <riê'n <oàn @iện/ cần ;ha'i có mộ< nền =inh <ế
;há< <riê'n cao/ mộ< nền =hoa học =ỹ <huậ< ;há< <riê'n hiện 2ại/ mộ< nền :En hóa <iên <iến/
mộ< nền giáo @ục ;há< <riê'nP# BÈng Cự ;há< <riê'n <oàn @iện/ con người CL̃ <húc 2â'y Bực
A
Bượng Ca'n Fuấ< ;há< <riê'n# Muốn 2ạ< 2ược 2iều 2ó ;ha'i <hực hiện <ố< công nghiệ; hóa/
hiện 2ại hóa mới có =ha' nEng <hực <ế 2ê' >uan <âm 2ầ y 2u' 2ến Cự ;há< <riê'n <ự @o :à
<oàn @iện nhân <ố con người#
M Công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa gó; ;hần ;há< <riê'n =inh <ế Fã hội# inh <ế có ;há<
<riê'n <hì mới có 2u' 2iều =iện :ậ< chấ< cho <Eng cường cũng cố an ninh >uố c ;hòng/ 2u'
Cức chống <hù <rong giẸc ngoài# Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a còn <á c 2ộng 2ến 2a'm
Ka'o =ỹ <huậ</ giữ gìn/ Ka'o >ua'n :à <ừng Kướ c ca'i <iến :ũ =hí / <rang <hiế< Kị hiện có cho
Bực Bượng :ũ <rang#
M Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa gó; ;hần <Eng nhanh >uy mô <hị <rường# Bên cạnh
<hị <rường hàng hóa còn Fuấ< hiện cá c <hị <rường :ốn / <hị <rường Bao 2ộng/ <hị <rường
công nghệ ### -ì :ậ y/ :iệc Cư' @ụng <ín @ụng/ ngân hàng :à cá c @ịch :ụ <ài chính =hác
<Eng mạnh# Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa cũng <ạo 2iều =iện :ậ< chấ< cho :iệ c Fây
@ựng nền =inh <ế 2ộ c Bậ; <ự chu'/ 2u' Cức <ham gia mộ< cá ch có hiệu >ua' :ào Cự ;hân
công :à hợ; <ác >uốc <ế#
Thành <ựu công nghiệ; hó a <ạo ra <iền 2ề =inh <ế cho Cự ;há< <riê'n 2ồng Kộ =inh <ế M
chính <rị/ :En hóa M Fã hội/ >uốc ;hòng M an ninh# Thành công cu' a Cự nghiệ; công
nghiệ; hó a nền =inh <ế >uố c @ân Bà nhân <ố >uyế< 2ịnh Cự <hÉng Bợi cu' a con 2ường Fã
hội chu' nghĩ a mà (a'ng :à nhân @ân <a 2ã chọn# Chính :ì :ậy mà công nghiệ; hóa nền
=inh <ế 2ược coi Bà nhiệm :ụ <rọng <âm Cuố< <hời =ỳ >uá 2ộ Bên chu' nghĩa Fã hội#
7-=- C%&́' D#)̣ $ A.̀ $%́' 6.́$ *.́" "E%&̉' $B'1 '1%&̣*
(a'ng <a Fá c 2ịnh chiến Bượ c $H nEm cu'a 2ầu <hế =y' QQ& Bà 2â' y mạnh >uá <rình
công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa/ <ạo nền <a'ng hình <hành mộ< nền công nghiệ; hiện 2ại#
Bên cạnh 2ó / (a'ng cũng Fác 2ịnh những nội @ung cơ Ka'n nhÈm 2ô'i mới công <á c =ế
hoạch hóa nâng cao chấ< Bượng công <ác Fây @ựng/ chiến Bược :à ;há< <riê'n =inh <ế/ Fã
hội <ại các :ùng Bãnh <hô'/ 2Ẹ c Kiệ< Bà cá c :ùng =inh <ế <rọng 2iê'm#
Nội @ung cơ Ka'n cu'a chiến Bược ;há< <riê'n công nghiệ;J
M Qác 2ịnh các cEn cứ hoạ ch 2ịnh chiến Bược :à @ự Káo ;há< <riê'n/ Fu hướng ;há<
<riê'n cu'a =inh <ế >uốc <ế :à >uố c @ân#
M (ánh giá <hực <rạng :à những =hó =hEn / <hách <hức cu'a ngành công nghiệ;#
D
M Cá c >uan 2iê'm cu'a chiến Bượ c ;há< <riê'n công nghiệ; gÉn Biền :ới ;há< <riê'n =inh
<ế M Fã hội cu'a 2ấ< nước# Cá c >uan 2iê'm này Bà <ư <ươ'ng chu' 2ạo Fuyên Cuố< các nội
@ung cu'a chiến Bược/ 2ược <hê' hiện <rong >uá <rình Fây @ựng chiến Bược#
M Mụ c <iêu ;há< <riê'n chiến Bược ;há< <riê'n Kao gồm chuyê'n @ị ch cơ cấu công
nghiệ;/ <ố c 2ộ <Eng <rươ'ng/ mối >uan hệ giữa các ngành công nghiệ; <rong cơ cấu công
nghiệ;#
M (ịnh hướng :à gia'i ;há; :ề cơ cấu các ngành công nghiệ;/ ;hân công :à Kố <rí
:ùng Bãnh <hô' công nghiệ;/ gia'i ;há; :ề cơ chế hoạ< 2ộng cu'a cá c ngành công nghiệ;#
M Các chính Cá ch ;há< <riê'n công nghiệ;#
M Các 2ịnh chế <ô' chức <hực hiện/ =iê'm <ra :à 2ánh giá chiến Bượ c công nghiệ;#
Trong <hực <ế / mục <iêu chung cu'a nền =inh <ế Bà 2ến nEm *H*H/ nước <a cơ Ka'n CL̃
<rơ' <hành mộ< nước công nghiệ;# 8o 2ó/ <ốc 2ộ ;há< <riê'n công nghiệ; ;ha'i 2ạ< cao <rên
$+d <rong nhiều nEm :à nEm *H*H công nghiệ; ;ha'i chiếm 13d 68P#
Chính Cách công nghiệ; Bà công cụ cu' a Chính ;hu' nhÈm 2ạ< 2ược mụ c <iêu ;há<
<riê'n cụ <hê' cu' a ngành công nghiệ; :à cu'a <oàn Kộ nền =inh <ế # Chính Cách công nghiệ;
2Ẹ< <rong Kối ca'nh <oàn cầu hóa =inh <ế Bà <ậ; hợ; hàng Boạ< công cụ chính Cá ch nhÈm
<húc 2â' y nEng Cuấ< Bao 2ộng/ hiệu >ua' hoạ< 2ộng cu'a ngành công nghiệ;/ cu'a nền =inh
<ế :à <ạo ra nhiều :iệc Bàm) Chính *ách công nghiệp +ao gồ, ,ọi hoạt động nh-̀, thú c
đ' # ngành công nghiệp phát t!iê'n, ."́i hai hình thái c" +a'n/ *(̣ can thiệp ch(́c n-ng .à
can thiệp có t!ọng điê' ,) 9ự can <hiệ; chức nEng nhÈm =hÉc ;hục những nhược 2iê'm
cu'a cơ chế <hị <rường nhưng =hông <ạo ra những ưu <hế cho chu' <hê' =inh <ế =há c# 9ự
can <hiệ; có <rọng 2iê'm 2ược <hiế< =ế 2ê' <ạo 2iều =iện <huận Bợi cho những hoạ< 2ộng
cụ <hê'/ nhÈm =hÉc ;hụ c những =huyế< 2iê'm <rong ;hân Kố nguồn Bực cu' a nền =inh <ế #
Trong <hực <iễn/ chính Cách công nghiệ; CL̃ <ác 2ộng :à a'nh hươ'ng <rực <iế; 2ến cơ cấu
:à hiệu >ua' cu'a nền =inh <ế >uốc @ân#
Chính Cá ch ;há< <riê'n công nghiệ; có <hê' Kao gồm/ nhưng =hông nhấ< <hiế< ;ha'i giới
hạn <hLo những nội @ung cơ Ka'n CauJ
M (ánh giá :à 2iều chi'nh mụ c <iêu ;há< <riê'n ngành :à cơ cấu công nghiệ;#
M Phân <ích <ình hình cu'a ngành công nghiệ; :à <ác 2ộng cu'a nó 2ối :ới nền =inh <ế#
(Ẹc 2iê'm môi <rường cạnh <ranh/ nguồn nhân Bực :à hoạ< 2ộng =inh @oanh#
$H
M Qác 2ịnh Fu hướng <hay 2ô'i cu' a nền =inh <ế#
M (ịnh :ị nguồn nhân Bực/ =inh @oanh :à cộng 2ồng <rong môi <rường >uốc <ế #
M (ánh giá 2iê'm mạnh/ 2iê'm yếu cu'a ngành :à các ngành công nghiệ; cơ Ka'n#
Thiế< =ế các chương <rình :à công cụ 2ê' nâng cao nEng Bực cạ nh <ranh cu'a <oàn
ngành b;há< <riê'n nguồn nhân Bực >ua 2ào <ạo/ hoàn <hiện cơ Cơ' hạ <ầng/ chính Cá ch :ề
:ốn :à công nghệc#
9ơ 2ồ chuyê'n @ị ch cơ cấu =inh <ế <rong >uá <rình ;há< <riê'n =inh <ế <hị <rường :à 2â'y
mạnh công nghiệ; hóa#
7->- M4̣ $ "%&49 C4.' ;%&̉! $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó. )̉ 0%&̣" N.!
7->-7- M4̣ $ "%&4
Mục <iêu <ô'ng >uá< cu'a Cự nghiệ; công nghiệ; hóa cu'a nước <a 2ược (a'ng cộng Ca'n
-iệ< Nam Fác 2ịnh <ại (ại hội Bần <hứ -&&& :à <iế; <ục 2ược =hE'ng 2ịnh <ại (ại hội Bần
<hứ &Q BàJ OQây @ựng nước <a <rơ' <hành mộ< nước công nông nghiệ; có cơ Cơ' :ậ< chấ<
=ỹ <huậ< hiện 2ại/ cơ cấu =inh <ế hợ; Bý/ >uan hệ Ca'n Fuấ< <iến Kộ/ ;hù hợ; :ới >uá <rình
;há< <riê'n cu'a Bực Bượng Ca'n Fuấ</ 2ời Cống :ậ< chấ< <inh <hần cao/ >uốc ;hòng M an ninh
:ững chÉc/ @ân giàu nước mạnh/ Fã hội công KÈng / @ân chu'/ :En minhP#
ThLo <inh <hần :En =iện cu'a 2ại hội 2ại Kiê'u <oàn >uốc Bần <hứ -&&& (a'ng Cộng
Ca'n -iệ< Nam/ chúng <a ;ha'i ra Cức ;hấn 2ấu 2ê' 2ến nEm *H*H/ :ề cơ Ka'n/ nước <a <rơ'
<hành nướ c công nghiệ; :ới ;hương hướng hiện nay Bà công nghiệ; hó a rú< ngÉn# Mô
inh <ế <hị <rường
2ơn gia'n
inh <ế <hị <rường <ự
@o
inh <ế <hị <rường
hiện 2ại
Cơ cấu =inh <ế côngM
nông nghiệ;e =ỹ
<huậ< cơ =hí#
Cơ cấu =inh <ế côngM
nông nghiệ;e =ỹ
<huậ<#
Cơ cấu =inh <ế @ịch
:ụMcông nghiệ;M
nông nghiệ;e =ỹ
<huậ< 2iện <ư'e công
nghệ <hông <ine Cinh
học :à :ậ< Biệu mới/
<ừng Kước chuyê'n
Cang nền =inh <ế <hị
<rường#
$$
hình này <hừa =ế <ấ< ca' ưu :iệ< cu' a mô hình công nghiệ; hóa ơ' các nước <rên <hế giới/
2ồng <hời <ính 2ến 2Ẹc 2iê'm cụ <hê' <hiên nhiên/ con người -iệ< Nam#
Mục <iêu nà y cho <hấ y Cự nghiệ; 2ó Bà mộ< cuộc cá ch mạng <oàn @iện Câu CÉ c <rong
<ấ< ca' các Bĩnh :ực cu'a 2ời Cống Fã hội# (ó <rước hế< Bà :ì con người/ @o con người#
7->-,- ?4.' ;%&̉!
Quan 2iê'm cu'a (a'ngJ OPhát hu# cao độ nội $(̣c, đồng th"̀i t!anh thu' nguồn $(̣ c +ên
ngoài .à chu' động hội nḥp kinh tế quố c tế đê' phát t!iê'n nhanh0) Quan 2iê'm này hoàn
<oàn <ương <hích :ới 2Ẹc <rưng :ới mô hình công nghiệ; hó a hướng :ào Fuấ< =hâ'u# (Ẹc
<rưng rõ rệ< nhấ< cu' a mô hình này Bà ;há< huy Bợi <hế Co Cánh cu' a <iềm nEng >uốc gia
<rong ;hân công Bao 2ộng :à hợ; <ác >uốc <ế # (iều này hoàn <oàn ;hù hợ; :ới Fu <hế
<hay 2ô'i cu'a <hời 2ại <oàn cầu hó a 2ời Cống =inh <ế >uố c <ế# (ê' á; @ụng <hành công mô
hình này 2òi ho'i có Cự Bãnh 2ạo cu' a Chính ;hu' :à có <ầm nhìn @ài hạn :ề Fu hướng
;há< <riê'n cu'a =inh <ế <hế giới 2ê' Fác 2ịnh Bợi <hế Co Cánh cầ n <ậ; <rung# 8o :ậ y/ :ai <rò
cu'a (a'ng :ề 2ường Bối công nghiệ; hóa cần 2ược =hE'ng 2ịnh :à hoàn <hiện <hông >ua
:ai <rò >ua'n Bý =inh <ế cu'a Chính ;hu' #
Mộ< >uan 2iê'm nữa Bà >uan 2iê'mJ O:ừa ;há< <riê'n <uần <ự/ :ừa Bựa chọn 2i <É< 2ón
2ầuP# (ây Bà >uan 2iê'm ;hù hợ; :ới những 2iê'm nhấn cu' a mô hình hướng :ào Fuấ<
=hâ'u >ua :iệc Bựa chọn cá c ngành công nghiệ; cần ;há< <riê'n# Trong 2iều =iện nướ c <a
hiện nay/ cần <ận @ụng cá c Bợi <hế Co Cánh <ĩnh/ <rước mÉ< Bà =hai <hác hế< <iềm nEng
hiện có cu'a 2ấ< nước 2ê' 2a'm Ka'o :à @uy <rì <ốc 2ộ <Eng <rươ'ng cu' a nền =inh <ế# (ánh
giá cá c Bợi <hế Co Cánh 2ộng nhÈm Fác 2ịnh cá c ngành mũi nhọn cầ n ;há< <riê'n :à nâng
cao =ha' nEng cạnh <ranh cu'a công nghiệ; -iệ< Nam <rên <hị <rường <hế giới# Có <hê'
<hấ y rÈng/ :ới >uan 2iê'm nà y/ cơ cấ u công nghiệ; -iệ< Nam hiện nay Bà hợ; Bý nhưng
các Kiện ;há; chuâ'n Kị hình <hành các ngành công nghiệ; mũi nhọn :ẫn rấ< chậm chạ;#
$*
,- NỘ I +UNG CHỦ :ẾU
,-7- T#̣$ "E.̣'1 '&̀' /%' "&́ 0%&̣" N.!
,-7-7- MḄ" '&̀' $) $3́4 /%' "&́ 'F'1 ;Ḅ'1
BUo cUo :T =a< >uf =inh <a Fg h`i $H <háng 2ầu nEm *HH?/ Thh <ư\ng Nguyễn Tấn
8ũng nêu rSJ Oinh <a 2^< nư\c 2Z< nhiTu <ian 2`/ 2_i Cing nhân @ân cfi <hiXn# NTn
=inh <a 2Z< mjc <Eng <rưkng cao nh^< <rong :lng $H nEm >ua bA/3dc/ <Zo =hf nEng
ho[n <h[nh nhiTu chm <iêu chh yau cha =a hoZch 3 nEm *HH7 M *H$H ngay <rong nEm
*HHAP# "nn 2nu <iên <rong nhiTu nEm/ <ic 2` <Eng <rưkng =hu @och :p cao hơn <ic 2`
<Eng <rưkng chung cha 68P# =im ngZch Fu^< =hqu crng <Eng =hU cao b*H/3dc/ cUc chm
Ci =hUc như giU <ro ng[nh @och :p/ <sng <hu ngân CUch### crng :ưt< =a hoZch 2T ra# 8W
<ru ngoZi <X <Eng <v gnn $* <unn nhw; =hqu cuii nEm *HH7 Bên gnn *H <unn nhw; =hqu
:[o cuii nEm *HH?/ 2U; jng cUc nhu cnu :T ngoZi <X :[ KVnh sn <ho <rư_ng ngoZi hii#
Tsng @ư nt nư\c ngo[i cha Quic gia :xn k mjc an <o[n/ Kyng +H/+d 68P/ <rong =hi
gi\i hZn cho ;hz; B[ 3Hdc# CUc cân 2ii =inh <a :{ mô cơ Kfn 2ưtc Kfo 2fm/ 2nu <ư
;hU< <riRn cha nTn =inh <a <Eng mZnh/ nhiTu công <rVnh hZ <nng :[ cơ Ck Cfn Fu^< 2ưtc
2ưa :[o C| @png/ <Zo <iTn 2T >uan <r]ng 2R ;hU< <riRn 2^< nư\c <rong cUc nEm <ia; <hLo#
CUc B{nh :Wc :En hYaMFg h`i cY nhung chuyRn Kian <ian K`#
ThLo Cụ c (ầu <ư nước ngoài/ $H <háng 2ầu nEm *HH?/ ca' nướ c <a 2ã <hu hú< 2ược
$$/*7 <y' !98 :ốn 2ầu <ư nước ngoài/ <Eng +7/1d Co :ới cùng =ì nEm ngoái# Trong 2ó /
Cố :ốn <hu hú< 2ượ c <ừ những @ự án mới Bà D/?3 <y' !98 b<rên $$HH @ự á n mớic/ Cố :ốn
<Eng <hêm <ừ các Cự án cũ Bà $/3 <y' !98# Công nghiệ; :à @ị ch :ụ <iế; <ục Bà * Bĩnh :ực
<hu hú< mạnh :ốn 2ầu <ư <rực <iế; nước ngoài# Có 2ến 3/++ <y' !98 2ầu <ư :ào công
nghiệ; bchiếm 31/7d <ô'ng :ốn 2Eng =ýc/ :à 1/*3 <y' !98 :ào @ịch :ụ bchiếm 1+/7dc#
Tô'ng :ốn 2ược <riê'n =hai <hực hiện <rong $H <háng >ua 2ạ< +/? <y' !98/ <Eng <rên $Ad
Co :ới cùng =ỳ nEm <rướ c#
$+
7++
3*
+7H
1/$?D/+H+/3HD
$7+/?D+/7+7
+/D1?/?3H/$?3
$/D*A/H$A/H*+
D+/A3$/+A*
$/++1/?++/$AA
Hd
$Hd
*Hd
+Hd
1Hd
3Hd
7Hd
?Hd
AHd
DHd
$HHd
9i @W Un Tsng :in 2nu <ư
b!98c
-in 2iTu BX
b!98c
BiRu 2} cUc @W Un 2nu <ư <rWc <ia; nư\c ngo[i cha cf nư\c 2g
2ưtc c^; gi^y ;hz; <rong D <hUng 2nu nEm *HH?
8och :p
NôngMBâmMngư nghiX;
Công nghiX;
ThLo B` Công <hương/ <rong <hUng $HM*HH?/ =im ngZch Fu^< =hqu cf nư\c ư\c 2Z<
1/* <~ !98/ nâng <sng =im ngZch Fu^< =hqu $H <hUng Bên +D/H3D <~ !98# T•nh 2an ha<
<hUng $HM*HH?/ cf ch•n nhYm h[ng cha câu BZc K` m`< <~ !98 2Tu 2g :T 2•ch/ g}m
<hhy Cfn hơn + <~ !98/ c[M;hê $/33 <~ !98/ gZo $/+7 <~ !98/ @nu <hô 7/3 <~ !98/ @X<
may 7/1$ <~ !98/ gi[y @z; +/$D <~ !98/ 2} g€ $/D <~ !98/ 2iXn <| :[ Binh =iXn mUy
<•nh $/?+ <~ !98/ caoMCu $/HAA <~ !98# M•< h[ng c[M;hê :xn <ia; <pc @xn 2nu :T <Eng
<rưkng <•nh <rên giU <ro/ <ia; 2an B[ Cfn ;hqm nhWa/ @X<Mmay/ hZ< <iêu/ nhân 2iTu/ @ây :[
cU; 2iXn###
M`< Ci yau =zm cha nTn =inh <a crng như nhung hZn cha <rong công <Uc 2iTu h[nhJ
nEng Cu^</ ch^< Bưtng :[ Cjc cZnh <ranh cha Cfn ;hqm :[ cha cf nTn =inh <a <uy 2g cY
Kư\c <ian K` nhưng :xn cln <h^;e hiXu >uf 2nu <ư cln =zm/ chi ;h• Cfn Fu^< cln cao#
M`< Ci cân 2ii :{ mô chưa <hw< :ung ch‚c# B`i chi ngân CUch nh[ nư\c <uy :xn <rong
gi\i hZn cho ;hz;/ nhưng <~ BX n[y cln =hU cao# hf nEng h^; <hp :in 2nu <ư cha nTn
=inh <a <uy 2g 2ưtc cfi <hiXn nhưng :xn chưa <wn @png 2ưtc cơ h`i m\i 2R huy 2`ng :[
C| @png cY hiXu >uf cUc ngu}n :in 2nu <ư#
$1
NhiTu :^n 2T Fg h`i Kjc Fƒc =h‚c ;hpc cln chwm như công <Uc Kfo 2fm an <o[n Bao
2`ng/ <ai nZn giao <hông :[ „n <‚c giao <hông/ B[m hZn cha CW ;hU< <riRn cha <o[n Fg
h`i# (_i Cing cha m`< K` ;hwn nông @ân/ 2•c KiX< B[ 2}ng K[o k :„ng nƒi cao/ :„ng
Câu/ :„ng Kiên gi\i/ hfi 2fo cln nhiTu =hY =hEne <~ BX h` ngh…o <rong 2}ng K[o @ân <`c
<hiRu Ci cao g^; 1 Bnn <~ BX h` ngh…o chung cha cf nư\c#
Công <Uc Kfo :X môi <rư_ng cln nhiTu yau =zme công <Uc ;hlng ching <ham nhrng
:[ <hWc h[nh <ia< =iXm/ ching Bgng ;h• 2g cY nhung =a< >uf Kư\c 2nu nhưng hiXn <rZng
:^n 2T n[y :xn cln nghiêm <r]ng#
-T cUc chm <iêu ;hU< <riRn <rong nEm *HHA/ KUo cUo 2•< mpc <iêu <sng Cfn ;hqm
<rong nư\c b68Pc <Eng A/3MDd Co :\i nEm *HH?e 68P KVnh >uân <hLo 2nu ngư_i
=hofng D7H !98# 8uy <rV mjc gifm <~ BX Cinh nEm *HHA B[ H/+† :[ @ân Ci A7/+ <riXu
ngư_i# Cung c^; nư\c CZch cho ?3d @ân Ci nông <hôn :[ cho A3d @ân Ci 2ô <ho/ nâng
<~ BX chL ;hh rvng 2an cuii nEm *HHA 2Z< 1Hd#
,-7-,- T%&́' .̀' *3' $B'1 D.̣% D.o ;Ḅ'1 G.̃ Ḅ%
(ối :ới nước <a/ 2i <ừ Ca'n Fuấ< nho' Bên Ca'n Fuấ< Bớn Fã hội chu' nghĩa =hông >ua giai
2oạn <ư Ka'n chu' nghĩa <hì <ấ< yếu ;ha'i có ;hân công Bao 2ộng Fã hội hội# Phân công Bao
2ộng Fã hội Bà Cự chuyên môn hó a Ca'n Fuấ< giữa các ngành <rong nội Kộ <ừng ngành :à
giữa các :ùng <rong nền =inh <ế >uốc @ân#
-iệ c ;hân công Bại Bao 2ộng Fã hội có <ác @ụng <o Bớn# Nó Bà 2òn Kâ' y cu'a Cự ;há<
<riê'n công nghệ :à nEng Cuấ< Bao 2ộng/ cùng :ới cách mạng =hoa họ c =ỹ <huậ</ nó gó;
;hần hình <hành :à ;há< <riê'n cơ cấu =inh <ế hợ; Bý# 9ự ;hân công Bại Bao 2ộng Fã hội
<rong >uá <rình công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa ơ' nước <a hiện nay <uân <hLo cá c >ua
<rình có <ính >uy Buậ<J
M Ty' <rọng :à Cố <uyệ< 2ối Bao 2ộng nông nghiệ; gia'm @ần/ <y' <rọng :à Cố <uyệ<
2ối Bao 2ộng công nghiệ; ngà y mộ< <Eng Bên#
M Ty' <rọng Bao 2ộng <rí <uệ ngà y mộ< <Eng :à chiếm ưu <hế Co :ới Bao 2ộng gia'n
2ơn <rong <ô'ng Bao 2ộng Fã hội#
M Tố c 2ộ <Eng Bao 2ộng <rong cá c ngành ;hi Ca'n Fuấ< :ậ< chấ< <Eng nhanh hơn
<ốc 2ộ <Eng Bao 2ộng <rong các ngành Ca'n Fuấ< :ậ< chấ<#
$3
%' nước <a/ ;hương hướng ;hân công Bao 2ộng Fã hội hiện nay <riê'n =hai <rên ca' hai
2ịa KànJ <ại chỗ :à nơi =hác 2ê' ;há< <riê'n chiều rộng =ế< hợ; ;há< <riê'n <hLo chiều Câu#
(i 2ôi :ới >uá <rình ;hân công Bao 2ộng Fã hội/ mộ< cơ cấu =inh <ế mới cũng @ần 2ược
hình <hành#
,-7-<- P.́" "E%&̉' D#̣$ D#)̣'1 6.̉' G43́"9 G35 2#̣'1 $) 6)̉ A3̣" $3́" /5̃ "43̣" $4̉. $4̉
'1%̃. G.̃ Ḅ% H "E&' $) 6)̉ "#̣$ %&̣' $) /%́ ó. '&̀' 6.̉' G43́" G.̃ Ḅ% $4̉ '1%̃.
(ê' <riê'n =hai những ý <ươ'ng :ề công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa/ <rước mÉ< cũng như
Bâu @ài/ ;ha'i <ính 2ến yếu <ố Bâu @ài cu' a nguồn nhân Bực# %' 2ây :ấn 2ề Bà giáo @ục Bà cái
nền cu' a chấ< Bượng nhân Bực/ =hông ;ha'i nhân Bực chung mà Bà nhân Bực cu'a mộ< nền
Ca'n Fuấ< Bớn Fã hội chu' nghĩa# (ây Bà mộ< <rong những hạ< nhân cu' a Bực Bượng Ca'n
Fuấ<# Thực <ế ơ' các nước 2ã <iến hành công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa cho <hấ y :iệc Fác
Bậ; mộ< cơ cấu nguồn nhân Bực <hích hợ;/ 2ầu <ư <ài chính 2u' cho giáo @ụ c :à y <ế/ <hực
hiện cơ chế <hị <rường <rong :iệc Cư' @ụng nhân Bực =ế< hợ; :ới chính Cá ch ưu 2ãi Bà
nguồn gố c cơ Ka'n cu'a <hành công# (ối :ới -iệ< Nam =hông còn con 2ường nào =há c Bà
hợ; <ác <rung <âm =ỹ <huậ</ có nguồn nhân Bực chấ< Bượng cao 2ồng <hời 2â' y mạnh giáo
@ụ c 2ào <ạo#
Trong >uá <rình công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa/ người Bao 2ộng Bà Bực Bượng Ca'n
Fuấ< <hứ nhấ</ =hông những ;ha'i 2ược nâng cao <rình 2ộ :En hó a còn ;ha'i 2ược <rang
Kị cơ Cơ' :ậ< chấ< =ỹ <huậ< <iên <iến# 9au 2ây Bà Ka'n Cơ Bược :ề <rình 2ộ cơ =hí hóa cu'a
mộ< Cố ngành Ca'n Fuấ< :ậ< chấ<J
M Trong nông nghiệ;J nội @ung Ca'n Fuấ< nông nghiệ; chu' yế u Bà Bao 2ộng <hu'
công/ Cư' @ụng Cứ c Bao 2ộng @ư <hừa ơ' nông <hôn/ <y' Bệ cơ =hí hóa <hấ;/ Ca'n
Fuấ< nông nghiệ; :ẫn Bà <hu' công <rong hầu hế< các =hâuJ Bàm 2ấ</ giLo
giống/ chEm Kón :à <hu hoạ ch# Mấy nEm gần 2ây/ @o cơ chế mơ' nhiều :ùng
nông <hôn 2ã ;há< <riê'n mạnh nhiều ngành nghề <iê'u <hu' công nghiệ;/ công
nghiệ; nho' Kán cơ =hí/ Cong Cố Bao 2ộng <rong Bĩnh :ực công nghiệ; Kình
>uân <oàn >uố c =hông >uá 3d <ô'ng Cố Bao 2ộng nông <hôn#
M Trong công nghiệ;J công nghiệ; cơ =hí 2ược á ; @ụng rộng rãi <rong cá c 2ơn
:ị Ca'n Fuấ< công nghiệ; >uố c @oanh# Tuy nhiên/ Bao 2ộng <hu' công :ẫn cần
nhiều <rong =hâu :ận chuyê'n nội Kộ/ Kao gói/ cung ứng @ịch :ụ công cộng :à
$7
Ca'n Fuấ< ;hụ có <ính chấ< gia công# "ao 2ộng <rong các =hâu này <hường
chiếm 1HM3Hd <rong <ô'ng Cố Bao 2ộng >uố c @oanh# hu :ực công nghiệ;
ngoài >uố c @oanh chu' yếu :ẫn Cư' @ụng Bao 2ộng <hu' công :à <ay nghề <ruyền
<hống :ới công cụ cơ =hí nho'/ Kán cơ =hí b<rừ mộ< Cố @oanh nghiệ; <ư nhân
>uy mô <ương 2ối Bớn mới 2ượ c 2ầu <ư <rong những nEm gần 2âyc#
M Trong Fây @ựng cơ Ka'n/ <y' Bệ cơ =hí hóa <rên các công <rường Fây @ựng Bớn
<hường cao hơn cá c công <rườn Fây @ựng nho'#
Nói <óm Bại/ cơ =hí hó a <rong các ngành Ca'n Fuấ< :ậ< chấ< Fã hội còn <hấ;/ ;hương
<iện cơ =hí hó a cũ =ỹ/ Bạc hậu/ nEng Cuấ< Bao 2ộng chưa cao/ chi ;hí :ậ< chấ< còn Bớn/
giá <hành Ca'n ;hâ'nm cao/ chấ< Bượng nhiều mẸ< hàng chưa 2a'm Ka'o# Trong mấy nEm
gần 2ây/ @o 2ô'i mới cơ chế :à có Kô' Cung nhiều <hiế< Kị mới/ công nghệ mới nên 2ã có
<á c 2ộng 2ến Cự <Eng <rươ'ng :à ;há< <riê'n Ca'n Fuấ< Fã hội/ Ca'n ;hâ'm/ mẫu mã hàng hóa
2a @ạng/ chấ< Bượng Ca'n ;hâ'm có <ố< hơn <rước# Nhưng :ề cơ Ka'n/ <rình 2ộ cơ =hí hóa
Ca'n Fuấ< chưa 2ược cao#
,-,- T%̀' %̀' *.́" "E%&̉' $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó. )̉ 0%&̣" N.!
,-,-7- T.̀' "%́$9 "F́'1 D)̣% A.̀ '#̃'1 "B̀' ".̣%
T-ng *a'n ph', quốc dn/
hác hE'n :ới <ình hình =inh <ế Fã hội cu'a <hời =ỳ =ế hoạch hó a <ậ; <rung/ @ưới ánh
Cáng 2ô'i mới <oàn @iện nề =inh <ế cu' a (a'ng/ công cuộ c công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a
2ấ< nước <rong <hời gian hơn $H nEm >ua/ nước <a 2ã <hu 2ược mộ< Cố <hành <ựu có ý
nghĩa Kước ngoẸ<#
Trong Bĩnh :ực =inh <ế/ mức <Eng <rươ'ng 68P Kình >uân hơn AdNnEm# Trong <ấ< ca'
các =hu :ực Ca'n Fuấ< nông nghiệ;/ công nghiệ; :à @ịch :ụ 2ề <Eng <rươ'ng cao/ Bương
<hực =hông chi' 2u' En mà còn 2u' gạo Fuấ< =hâ'u/ 2ứng <hứ * <hế giới# Ngoại <hương <Eng
<rươ'ng mạnh/ Bạm ;há< 2ược =ềm chế###
1"̀i *ống kinh tế 2a3 hội đ("̣c ca'i thiện, u# tín quốc tế t-ng $ên/
9ự =ế< hợ; giữa nguồn Bực Kên <rong :à nguồn Bực Kên ngoài <rong >uá <rình công
nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa/ 2iều =iện >uốc <ế :à =hu :ực có nhiều Kiến 2ô'i# Cùng :ới >uá
<rình chuyê'n Cang =inh <ế <hị <rường/ công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa còn gÉn Biền :ới
:iệ c mơ' cư'a/ hội nhậ; >uốc <ế :à =hu :ực# 9ự hiện @iện cu'a các nguồn :ốn nước ngoài/
$?
Kao gồm các nguồn :ốn 2ầu <ư b:ốn I8A/ ‡8&/ ‡&&c/ công nghệ =ỹ <huậ</ =ỹ nEng >ua'n
Bý :à =inh @oanh/ <hị <rường <iêu <hụ hàng hóa Ca'n ;hâ'm hàng hó a/ @ịch :ụ### 2ã chE'ng
những gó; ;hần >uan <rọng :à mức <Eng <rươ'ng 68P mà còn <ạo ra Cự nEng 2ộng <rong
2ời Cống Fã hội :ốn <rước 2ây rấ< <rì <rệ#
Trên cơ Cơ' <Eng <rươ'ng =inh <ế / 2ời Cống Fã hội còn nhiều chuyê'n Kiến <ích cự c/
mức Cống cu'a nhân @ân <Eng Bên rõ rệ<# Tình hình an ninh chính <rị ô'n 2ịnh/ >uan hệ 2ối
ngoại 2ượ c mơ' rộng/ uy <ín cu'a -iệ< Nam <rên <rường >uố c <ế <ừng Kước 2ượ c nâng
Bên# Niềm <in cu' a nhân @ân :ào Cự Bãnh 2ại cu' a (a'ng :à >ua'n Bý cu'a Nhà nước ngà y
càng 2ược cũng cố# MẸ< =hác/ Cự <hay 2ô'i cơ chế =inh <ế 2ánh @ấu Cự 2ô'i mới <ư @uy Bý
Buận cu'a (a'ng <a :ề con 2ường Fây @ựng Fã hội chu' nghĩa 2ã 2ược <hực <iễn cuộc Cống
:à =ế< >ua' nêu <rên =iê'm chứng Bà 2úng 2Én/ công cuộc 2ô'i mới Bà hợ; Bòng @ân/ Bà
2úng Fu <hế ;há< <riê'n =hách >uan cu'a <hời 2ại :à hò a nhậ; :ào cộng 2ồng >uố c <ế#
9ự ;há< <riê'n cơ cấu =inh <ế nông <hôn <hLo hướng <ích cựcJ <ô'ng Ca' n ;hâ'm/ <ức giá
<rị <uyệ< 2ối cu'a Ca'n ;hâ'm nông nghiệ; =hông ngừng 2ược <Eng Bên/ nhưng <y' <rọng
68P gia'm @ần# Nông <hôn ca'u nước <a CL̃ @ần 2ược ca'i <hiện :à nâng cao/ rú< ngÉn
=hoa'ng cách <ối 2a :ới 2ô <hị#
%h(3ng tồn tại chu' #ếu
Bên cạnh những <hành <ựu :à <hÉng Bợi 2ạ< 2ược/ Cự nghiê; công nghiệ; hóa/ hiện
2ại hóa o' nước <a còn có những hạn chế# (iều này 2ượ c <hê' hiện ơ' các mẸ< chu' yế uJ
M Công nghiệ; hó a chưa <ạo 2iều =iện cho =inh <ế Fã hội ;há< <riê'n nhanh/ Kền
:ững :à có hiệu >ua'#
M Công nghiệ; hóa <ác 2ộng rấ< yếu 2ến >uá <rình chuyê'n @ị ch cơ cấu =inh <ế
<hLo hướng <iến Kộ :à có hiêu >ua' #
M Công nghiệ; hóa chưa 2â'y nhanh :à có hiệu >ua' <rong >uá <rình nâng cao <rình
2ộ =ỹ <huậ< :à 2ô'i mới công nghệ <rong Ca'n Fuấ< =inh @oanh/ 2ời Cống#
,-,-,- TE%̀' ;Ḅ $B'1 $4̣9 $B'1 '1&̣ $4̉. $B'1 '1%&̣* ó.
Thế giới 2ã <rãi >ua * cuộc cá ch mạng =ỹ <huậ<# Cuộc cá ch mạng Bần <hứ nhấ< nô' ra
:ào những nEm +H cu'a <hế =y' Q-&&& :ới nội @ung chu' yếu Bà chuyê'n <ừ Bao 2ộng <hu'
công Cang cơ =hí hóa# Cuộc cách mạng Bần <hứ * :ới <ên gọi Bà cuôc cách mạng =hoa
họ c công nghệ hiện 2ại#
$A
Trong mấ y chục nEm gần 2ây/ <hế giới 2ã @iễn ra những Kiến 2ô'i cự c =ỳ <o Bớn
<rong <ấ< ca' các Bĩnh :ực cu'a 2ời Cống =inh <ế/ chính <rị/ Fã hội# Nội @ung cu'a cuộc cách
mạng =hoa học =ỹ <huậ< Bần <hứ * nà y =hông chi' @ừng Bại ơ' <ính chấ< hiện 2ại cu'a cá c
yế u <ố <ư Biệu Ca'n Fuấ</ mà còn ơ' =ỹ <huậ< công nghệ hiện 2ại/ ;hương ;há; Ca'n Fuấ<
<iên <iến# (iều nà y <hê' hiện ơ' những 2iê'm cơ Ka'n CauJ
4ề c" khí hóa/ chuyê'n Cang cơ chế <hị <rường/ ngành cơ =hí @ã =hÉc ;hục 2ược
những =hó =hEn Kan 2ầu :à <ừng Kước ô'n 2ịnh Ca'n Fuấ</ ca' i <iến công nghệ/ ca' i <iến
mẫu mã / mơ' rộng mẸ< hàng/ nâng cao chấ< Bượng Ca'n ;hâ'm### Hiện nay/ ngành cơ =hí
2ã Ca'n Fuấ< 2ược mộ< Cố mẸ< hàng 2a'm Ka'o chấ< Bượng/ =hông <hua =Ĺm hàng nhậ;
ngoại nên <iêu <hụ =há nhanh/ 2á; ứng nhu cầu <hị <rường <rong nước :à Fuấ< =hâ'u/
nhưng Cố Bượng còn hạn chế/ chi' giới hạn <rong mộ< Cố Boại Ca'n ;hâ'm# Ngành cơ =hí 2ã
Ca'n Fuấ< 2ược nhiều <hiế< Kị ;hụ <ùng <hay <hế hàng nhậ; ngoại/ chấ< Bương =hông <hua
=Ĺm gì hàng nhậ; ngoại#
4ề t(̣ động hóa/ <rong công nghiệ;/ :iệc <ự 2ộng hóa <hường 2ược á ; @ụng ơ' mức
cao <rong các @ây chuyền công nghệ có <ính Biên hợ; >uy mô Bớn# Trừ những nhà má y
mới 2ược 2ầu <ư cu' a cá c nước =inh <ế ;há< <riê'n/ hầu hế< @ây chuyền <ự 2ộng cu'a "iên
Qô bcũc/ Trung Quố c :à các nướ c (ông )u 2ều Bạ c hậu/ nhiều Kộ ;hận Kị hư ho'ng ;ha'i
<hay <hế KÈng cá c <hiế< Kị nhậ; ngoại ơ' các nước =inh <ế ;há< <riê'n# Trong Fây @ựng cơ
Ka'n/ <y' Bệ <ư 2ộng hóa =hông cao/ =hoa'ng $/3M*d <rong công <á c Fây @ựng cơ Ka'n#
Trong Ca'n Fuấ< nông nghiệ;/ <ự 2ộng hó a chưa 2ược á; @ụng/ =ê' ca' các Fí nghiệ; <rung
ương :à Fí nghiệ; 2ị a ;hương#
Tóm Bại/ <rình 2ộ <ự 2ộng hó a còn <hấ; Bà 2Ẹc <rưng nô'i Kậ< cu'a nền Ca'n Fuấ< nước
<a# (iều 2ó cũng ;hù hợ; :à có nguyên nhânJ Bao 2ộng <rong nướ c còn @ư <hừa/ cần <ạo
công En :iệc Bàm 2ang Bà nhu cầu cấ ; Ká ch hiện nay :à nhiều nEm Cau#
4ề hóa học hóa/ nhìn chung/ công nghiệ; hóa họ c hó a -iệ< Nam 2ã 2ược ;há< <riê'n
<rong nhiều ngành Ca' n Fuấ</ <ạo ra nhiều Ca'n ;hâ'm cung cấ; cho công nghiệ;/ nông
nghiệ;/ cho <iêu @ùng Fã hội :à có Cự <Eng <rươ'ng =há <rong các nEm gần 2âyJ ;hân
Kón hó a học/ >uẸng a;a<í</ <huốc <rừ Câu/ Cơn hóa họ c/ CEm Bố; cá c Boại#### 9a'n ;hâ'm
cu'a hóa họ c hóa còn 2ược ứng @ụng <rong nhiều ngành chấ< @L'o/ công nghiệ; Ca' n Fuấ<
;hụ gia/ cá c chấ< hóa họ c/ Fúc <ác### Hó a học hóa ngà y càng giữ :ai <rò >uan <rọng <ác
$D
2ộng 2ến nEng Cuấ</ chấ< Bượng :à hiệu >ua' Ca'n Fuấ< =inh @oanh# Tuy :ậ y/ :iệc 2ầu <ư
2ê' ;há< <riê'n cho ngành hó a chấ< còn í<# Hóa họ c chưa <hành nhân <ố mũi nhọn cho Cự
;há< <riê'n =inh <ế# (ây Bà nhược 2iê'm cu' a nền =inh <ế ;há< <riê'n <hiếu 2ồng Kộ <rong
<hời gian >ua#
4ề *inh họ c hóa/ có mộ< Cố ngành 2ang á ; @ụng công nghệ Cinh học như Ca'n Fuấ<
rượu Kia/ nước gia'i =há</ ;hân Kón/ chEn nuôi/ Bai <ạo giống/ :i Cinh họ c/ <uy có =ế< >ua'
2áng =ê'/ <ạo ra nhiều Boại giống mới cho cây <rồng :à :ậ< nuôi/ có =ha' nEng chống
2ược Kệnh <ậ</ ;hù hợ; :ới <hời <iế< =hí hậu -iệ< Nam :à có nEng Cuấ< cao/ nhưng <y' Bệ
á ; @ụng chưa cao# (ây Bà ngành Ca' n Fuấ< non <rL' mới 2ược á; @ụng :ào -iệ< Nam
<rong những nEm gần 2ây :à 2ang có nhiều <iềm nEng <rong <ương Bai#
4ề tin học hóa/ ngành <in học 2ã 2ược ;há< <riê'n =há nhanh <rong <hời =ỳ <ừ 2ô'i mới
=inh <ế 2ến nay# Tin học 2ang <rơ' <hành mộ< ngành mũi nhọn/ ;há< <riê'n mạnh mL̃ gÉn
=ế< <hông <in <hị <rường <rong nước :ới <hị <rường =hu :ực :à <hị <rường <hế giới mộ<
cách nhanh nhạ y# (ồng <hời/ Ca'n Fuấ< =inh @oanh/ nghiên cưu =hoa học/ gia'ng @ạ y/
<hiế< =ế / ;hục :ụ công <ác Bãnh 2ạo cá c cấ;/ an ninh :à >uố c ;hòng###
Qua ;hân <ích <hực <rạng <rình 2ộ công cụ/ công nghệ cu' a công nghiệ; hó a <rong
<hời gian >ua/ chúng <a <hấ y rÈngJ <rình 2ộ cơ =hí / hóa <ự 2ộng hó a còn <hấ;/ hóa học
hó a chưa <hực Cự 2ược 2â'y mạnhe Cinh họ c hóa mới @u nhậ; :ào -iệ< Nam/ chưa 2ược
ứng @ụng nhiềue <in học hóa <uy có ;há< <riê'n nhưng chưa cơ Ka'ne Bao 2ộng <hu' công
:ẫn còn chiếm <y' <rọng chu' yế ue công cụ / <hiế< Kị/ công nghệ cũ =ỹ/ Bạ c hậu/ <hiếu 2ồng
Kộ :à hiệu >ua' =inh <ế <hấ;#
,-,-<- Co% "Eọ'1 $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó. 'B'1 '1%&̣* 'B'1 "B'
Công nghiệ; hóa cho ;hĹ; công nghiệ; nông <hôn <ồn <ại :à ;há< <riê'n :ới <ốc 2ộ
<Eng <rươ'ng cao#
Nông <hôn -iệ< Nam chiếm AHd @ân Cố/ ?*d nguồn Bao 2ộng Fã hội/ nhưng mới
<ạo ra =hoa'ng $N+ <ô'ng Ca'n ;hâ'm >uốc @ân b$DD7c# 8o :ậy/ công nghiệ; hóa/ hiện 2ại
hó a nông <hôn =hông những Bà >uan <rọng/ mà còn có ý nghĩa >uyế< 2ịnh 2ối :ới >uy
mô :à <ố c 2ộ công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa 2â< nước# -ấn 2ề nêu <rên =hông ;ha'i Bà
2Ẹc <hù cu'a -iệ< Nam mà 2ượ c rú< ra <ừ <hực <ế =inh nghiệm <ừ các nước <rong =hu :ực
châu Á# inh nghiệm nhiều nước cho <hấy hiện 2ại hóa =hông nhấ< <hiế< ;ha'i 2ược
*H
=hơ'i 2ầu hoẸc 2ược @uy <rì Kơ'i Cự ;há< <riê'n nhanh cu' a công nghiệ; nẸng ơ' mộ< Cố í<
<rung <âm công nghiệ;/ <ại các 2ô <hị Bớn mà có <hê' 2ược =hơ'i 2ầu ơ' nông <hôn :à ;hụ
<huộc :ào =hu :ụ c này#
%' -iệ< Nam/ (a'ng :à Nhà nước <a rấ< coi <rọng :ấn 2ề cu' a nông <hôn/ nông nghiệ;
<rong Cự nghiệ; công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa# Nghị >uyế< (ại hội Bần <hứ -&&& cu'a
(a'ng chi' rõJ O(Ẹc Kiệ< coi <rọng công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hó a nông nghiệ; nông <hône
;há< <riê'n <oàn @iện nông/ Bâm/ ngư nghiệ; gÉn :ới công nghiệ; chế Kiến nông M Bâm M
<hu' y Ca'ne ;há< <riê'n công nghiệ; Ca'n Fuấ< hàng <iêu @ùng :à hàng Fuấ< =hâ'uP# Nhờ >uán
<riệ< những chu' <rương/ chính Cách cu' a (a'ng :à Nhà nước/ Cự ;há< <riê'n cu'a công
nghiệ; nông <hôn <rong <hời gian >ua 2ược 2ánh giá <ô'ng >uá< như CauJ
M -ề cơ Ka'n/ công nghiệ; =ê' ca' @ịch :ụ nông <hôn/ chi' 2ược FLm như những ngành
;hụ 2ê' gia'i >uyế< <hời gian nông nhàn :à Bao 2ộng @ư <hừa ơ' nông <hôn# Tuy :ậy/ <rong
mấ y nEm gần 2ây/ công nghiệ; :à @ịch :ụ nông <hôn 2ã KÉ< 2ầu ;há< <riê'n#
M Công nghiệ; nông <hôn 2ã có Cự chuyê'n Kiến <ích cự c <hực Cự # 9ự >ua'n Bý cứng/
gò Kó <rước 2ây 2ã 2ược Fóa Ko' cơ Ka'n# Những chu' <rương/ chính Cách :ề 2ời Cống
=inh <ế 2ã @ần <hấm :ào mỗi người @ân/ cơ cấu :ốn 2ầu <ư ơ' nông <hôn 2ã chuyê'n <hLo
hướng @ành cho Ca'n Fuấ< công nghiệ; :à <iê'u <hu' công nghiệ; nhiều hơn#
M Cơ cấu công nghiệ; nông <hôn 2ã <hay 2ô'i <hLo hướng <hích ứng :ới cơ chế =inh
<ế mới <rong 2iều =iện mới# 9ự <hay 2ô'i rõ nhấ< <rong cơ cấu <hành ;hần =inh <ế# inh
<ế hộ :à các @oanh nghiệ; <ư nhân/ <rách nhiệm hữu hạn <Eng Bên mộ< cá ch nhanh
chóng/ <rong =hi các hợ; <ác Fã :à =inh <ế Nhà nước gia'm 2i rõ rệ<#
M Nhiều ngành nghề/ Ca'n ;hâ'm <ruyền <hống <ừng Kị mai mộ< 2ã @ần @ần 2ược =hôi
;hụ c Bại @o yêu cầu =hách >uan cu'a nền =inh <ế/ cu'a <hị <rường <rong nước :à >uố c <ế#
9ự =hôi ;hụ c này <hường gÉn Biền :ới Cự 2ô'i mới/ hiện 2ại hóa 2ại hó a các Ca'n ;hâ'm :à
công nghệ <ruyền <hống# MẸ< =há c/ nhiều Bàng <ruyền <hống 2ược =hôi ;hụ c Bại có Cức
Ban <o'a =há mạnh Cang cá c =hu :ực Bân cận#
M Tuy nhiên/ 2ến nay công nghiệ; nông <hôn còn gẸ; nhiều =hó =hEn# Trước hế< Bà
<ình <rạng =inh <ế <huần nông/ cây Búa chiếm <y' Bệ <uyệ< 2ối/ Cức mua còn râ'< nho'/ <rình
2ộ =ỹ <huậ< cu' a công nghiệ; nông <hôn còn <hấ; ca' :ề Ca'n ;hâ'm/ <hiế< Kị Bẫn công nghệ#
Trừ mộ< Cố mẸ< hàng <hu' công mỹ nghệ/ Ca' n ;hâ'm cu' a công nghiệ; nông <hôn có chấ<
*$
Bượng <hấ;/ mẫu mã / =iê'u @áng chậm <hay 2ô'i/ <ốn nhiều nguyên :ậ< Biệu/ nEng Bượng#
Phần Bớn <hiế< Kị :à công nghệ Ca'n Fuấ< cu'a công nghiệ; nông <hôn Bà công cụ <hu' công
ca'i <iến hoẸ c <hiế< Kị <ha'i Boại cu' a các cơ Cơ' công nghiệ; 2ô <hị # Công nghiệ; nông <hôn
nước <a ;há< <riê'n =hông 2ồng 2ều/ mới chi' <ậ; <rung ơ' những 2ị a ;hương có ngành
nghề <ruyền <hống/ ơ' :Ln 2ô <hị / 2ầu mối giao <hông >uan <rọng#
M Cho 2ến nay/ =inh nghiệm =inh @oanh cu' a người @ân nông <hôn <rên cá c Bĩnh :ực
;hi nông nghiệ; còn hạn chế/ @o 2ó họ chưa @ám chấ; nhận ru'i ro :à mạnh @ạn =inh
@oanh# Hơn nữa/ họ cũng <hiếu những =iến <hức :ề =inh @oanh b=inh nghiệm :à =iến
<hức :ề nghiên cứu <hị <rường/ mar=L<ing###c# (iều nà y có <hê' <hấy =há rõ =hi >uan Cá<
Cự =hó =hEn/ chậm chạ; cu'a :iệc <riê'n =hai các ngành nghề :ào cùng chi' >uLn Ca'n Fuấ<
nông nghiệ;/ <rước hế< Bà <rồng <rọ< <huần <ú y#
Những yếu =Ĺm <rên Bà mộ< <rong những nguyên nhân Bàm cho Cau nhiều <hậ; niên/
công nghiệ; hóa :ề cơ Ka'n/ -iệ< Nam hiện nay :ẫn Bà mộ< >uốc gia nông nghiệ; :ới
mộ< nông <hôn rộng Bớn <huần nông/ mang nẸng <ính <ự cấ ;/ <ự <ú c# -ấn 2ề 2Ẹ< ra Bà 2ê'
có <hê' nhanh chóng công nghiệ; hóa nông <hôn M mộ< <rong những :ấn 2ề cu' a :iệ c Fây
@ựng cơ Cơ' hạ <ầng cho nền =inh <ế nước <a#
**
H
*HH
1HH
7HH
AHH
$HHH
$*HH
$1HH
$7HH
$AHH
Thu
hoZch
Bƒa h…
<hu cf
nư\c
6iLo
c^y Bƒa
m„a
6iLo
<r}ng
ngô
6iLo
<r}ng
cây ch^<
K`< cY
ch
6iLo
<r}ng
cây
công
nghiX;
6iLo
<r}ng
rau 2wu
@I' G4J" 'B'1 '1%K* ;L' '1M5 7>NON,PPQ
ThWc hiXn c„ng
=ˆ nEm <rư\c
bNghVn hac
ThWc hiXn
=ˆ n[y
bNghVn hac
,-,-=- T%̀' %̀' "#̣$ %&̣' $B'1 '1%&̣* ó.9 %&̣' ;.̣% ó. )̉ "%̉' @ó$ TEF'1
9Yc TrEng B[ <mnh <hu`c :„ng châu <hs Công C|u "ong/ :„ng cung c^; 3Hd Cfn
Bưtng <hYc cha cf nư\c/ nơi cY Cfn ;hqm Fu^< =hqu @}i @[o :[ 2a @Zng/ 2•c KiX< B[ gZo
:[ h[ng <hhy Cfn/ nông Cfn <hWc ;hqm cha Kian# (ây B[ :„ng cY nhiTu <iTm nEng =inh
<a 2R ;hU< <riRn Cfn Fu^</ 2}ng <h_i crng B[ nơi <iêu <hp h[ng hYa :[ cung c^; @och :p
B\n cho cf nư\c# Tmnh 9Yc TrEng nym cuii Công Hwu/ <ia; giU; BiRn (ông :\i ?* =m
K_ KiRne @iXn <•ch <W nhiên +#**+/+ =m*/ g}m A huyXn :[ $ <ho Fg :\i $H3 Fg/ ;hư_ng/
<ho <r^n/ @ân Ci $#*1+#DA* ngư_i bnEm *HH+c/ <rong 2Y cY =hofng *Ad @ân <`c hmLr/
:[ gnn $Hd @ân <`c Hoa/ <h[nh <ho chiam $A/11d/ nông <hôn A$/37d/ nu chiam
3$/*Dd# Mw< 2` @ân Ci <rung KVnh cha <mnh B[ +A7 ngưkiN=m
*
/ <h^; hơn mjc <rung KVnh
k (}ng Kyng Công C|u "ong b1H$ ngư_iN=m
*
c#
NEm *HH7/ cơ cấu <rong 68P cu'a <i'nh gồmJ =hi :ực & chiếm 37/?+d/ =hu :ưc &&
chiếm **/A1d/ =hu :ực &&& chiếm *H/1+d# -ì :ậy/ Cự <Eng <rươ'ng <rong =hu :ực & có
<ính >uyế< 2ịnh 2ối :ới mức <Eng <rươ'ng chung cu' a =inh <ế nhà # Qua các nEm/ <ốc 2ộ
<Eng <rươ'ng cu'a <inh cao/ chu' yếu nhờ gia <Eng Ca'n Fuấ< Búa gạo :à <hu'y ha'i Ca'n# Cơ cấu
*+
nông M Bâm M ngư nghiệ; Kướ c 2ầu chuyê'n @ịch <hLo huớng Ca'n Fuấ< 2a @ạng hóa/ <rong
2ó giá <rị gia <Eng <hu'y ha'i Ca'n chiếm <rên +1d#
Những công <rình <hu'y Bợi chính 2ã hoàn <hành :ới hơn 1HH=m 2ê ngEn mẸn/ 2i 2ôi
Bà hệ <hống cống :à <hu' y Bợi nội 2ồng 2ang hoàn chi'nh @ần# ế< >ua' 2ãn ngEn mẸn
2ược $7H#HHH ha @iện <í ch 2ấ< canh <ác/ Kô' Cung nguồn nước ;hục :ụ nuôi <rồng <hu'y
Ca'n chuyên canh <rên 7#3HH ha/ :à Buân canh/ FLn canh $H#HHHM$*#HHH ha#
9óc TrEng có *1D#HAA ha 2ấ< nông nghiệ;/ <rong 2ó chu' yếu Bà 2ấ< <rồng Bú a :ới
@iện <í ch $AA#H7? ha / chiếm <y' <rọng ?3/3d/ 2ấ< <rồng cây Bâu nEm Bà 1H#*H7 ha/ riêng
@iện <í ch cây En <rái 2Ẹc Ca'n chiếm 3#HHH ha/ @iện <ích 2ấ< Bâm nghiệ; $1#H7$ ha# Các
nEm >ua/ Ca'n Fuấ< nông nghiệ; cu'a <i'nh ;há< <riê'n =há nhanh <hLo hướng <hâm canh
<Eng :ụ / <Eng nEng Cuấ< Ca'n ;hâ'm# 9a'n Bượng Bương <hực nEm *HH+ 2ạ< $#7$?#AHH <ấn/
riêng Búa hàng hóa chiếm =hoa'ng 7HH#HHHMAHH#HHH <ấn/ <rong 2ó Búa có =ha' nEng Fuấ<
=hâ'u Ba 3HH#HHH <ấn# 9a'n Bượng Búa <rong <oàn <i'nh cân 2ối/ =ê' ca' ;hần @ự <rữ 2ê' ;há<
<riê'n chEn nuôi#
8iện <ích mía/ cây En <rái ;há< <riê'n nhanh ơ' cá c Fã :Ln Công Hậu# Ngoài ra 9óc
TrEng còn có $3#HHH ha 2ấ< <rồng <hích hợ; <rồng cá c Boại hoa màu <ừ <hông <hường 2ến
cao cấ;# (Ẹc Kiệ< có +#HHH ha cu' hành <ím :ới Ca'n Bượng 3#HHH <ấnNnEm# ChEn nuôi ;há<
<riê'n chậm/ hình <hức ;hô' Kiến Bà chEn nuôi <ự ;há< ơ' <ứng hộ gia 2ình/ >uy mô nho'/
chưa 2ược >uan <âm :à 2ầu <ư 2úng mức# Tuy :ây/ giống hLo Ba Quyên cu'a 2ịa
;hương Bai <ạo :ới @òng hLo ngoại nhậ; có <riê'n :ọng ;há< <riê'n <ố<#
-ới Kờ Kiê'n <ự nhiên @ài ?*=m/ Ca'n ;hâ'm =hai <hác <ừ Kiê'n :à :Ln Kiê'n Bà <iềm nEng
:à nguồn Bợi <o Bớn cu'a các nhà 2ầu <ư# Hiện ;há< <riê'n <hu'y Ca'n Bà mũi nhọn =inh <ế cu'a
<i'nh# Hiện nay @iện <ích nuôi <ôm 2ạ< 3H#+1$ ha/ <rong 2ó có 3#*1H ha nuôi <hLo ;hương
<hức công nghiệ; :à Kán công nghiệ;# (Ẹ c Kiệ</ huyện -ĩnh Châu còn có $3H ha
Ar<Lmia nuôi <rên ruộng/ Cinh =hối Ar<Lmia Fuấ< =hâ'u Cang Mĩ :à Bi' 2ược <hị <rường
2ánh giá 2ạ< chấ< Bượng cao#
Hoạ< 2ộng <hương mại/ @ich :ụ <iế; <ụ c ;há< <riê'n nhanh <rong <ô'ng mức hàng hóa
Kán BL'/ <rên DAd Bà hoạ< 2ộng <hương mại# Mộ< <rong những <hành <ựu =inh <ế nô'i Kậ<
cu'a <i'nh Bà Cự gia <Eng =im ngạch Fuấ< =hâ'u <ừ *3 <riệu !98 nEm $DD* Bên *A* <riệu
!98 nEm *HH+/ gấ; <rên $$ Bần :à 2ang có chiều hướng <Eng nhanh hơn nữa <rong
*1
những nEm <iế; <hLo# Thu'y ha'i Ca'n/ mà 2Ẹc Kiệ< Bà <ôm 2ông Bà mẸ< hàng Fuấ< =hâ'u chu'
Bực/ mỗi nEm Fuấ< <ừ +H#HHHM+3#HHH <ấn# Thêm :ào 2ó <i'nh còn Fuấ< mộ< Cố mẸ< hàng
=hác như nấm rơm muối/ @a <râu muối/ hộ< :ị< muối/ cu' hành Cấ y###
ế< cấu hạ <ầng như giao <hông/ <hu'y Bợi/ Kưu chính :iễn <hông/ 2iện 2ang <ừng
Kước 2ược 2ầu <ư nâng cấ ;/ cơ Ka'n 2ã 2á; ứng 2ược nhu cầu cu'a cá c nhà 2ầu <ư =hi
2ến hợ; <ác :ới 9óc TrEng#
Các <uyến 2ường huyế< mạch 2ã 2ược 2ầu <ư :à 2ưa :ào Cư' @ụng# Hơn 1HH=m 2ê
Công :à 2ê Kiê'n 2ược 2ào 2É; <rong cá c nEm >ua 2ã nâng cao hiệu >ua' cu'a hệ <hống
<hu' y Bợi <rong Ca' n Fuấ< :à giao <hông# Hiện <oàn <i'nh có $HHd Fã 2ấ< Biền có 2iện <rung
<hế / Cố hộ Cư' @ụng 2iện 2ạ< <rên ?Hd <ô'ng Cố hộ @ân# Mạng Bưới @ịch :ụ Kưu chính M
:iễn <hông =hông ngừng ;há< <riê'n :ới các <rang <hiế< Kị hiện 2ại/ 2á; ứng nhu cầ u
<hông <in <hông Cuố< <rong :à ngoài nước# Mỗi Fã 2ều có Kưu cục/ Cố má y 2iện <hoại 2ạ<
+/7 má yN$HH @ân# (Ẹc Kiệ</ mạng Bưới 2iện <hoại @i 2ộng cũng 2ã 2ượ c ;hu' Cóng rộng
=hÉ;#
(ầu <ư <rực <iế; nước ngoài cu' a 9óc TrEng <ừ $DAAM*HH? b<ính <ới ngày **NDN*HH?
:à chi' <ính cá c @ự án còn hiệu Bựcc có 3 @ự á n / :ốn 2ầu <ư *1#3A+#HHH !98/ :ốn 2iều
Bệ $$#+H+#HHH !98/ 2ầu <ư <hực hiện +#H33#7$? !98# Trong D <háng 2ầu nEm *HH?
b<ính <ới ngà y **NDN*HH?c/ <i'nh 9óc TrEng 2ã cấ ; mới cho * @ự á n :ới <ô'ng :ốn 2ầu <ư
Bà $3#1D?#HHH !98/ :ốn 2iều Bệ Bà 3#1D?#HHH !98# 5%guồn/ Cục 1̀u t( n("́c ngoài 6
7ộ 8ế hoạ ch .à 1̀u t(9)
(ịnh hướng ;há< <riê'n <rọng <âm cu'a 9óc TrEng 2ến nEm *HHA :à những nEm <iế;
<hLo Bà <iế; <ụ c Fây @ựng cơ Cơ' :ậ< chấ< =ỹ <huậ</ hạ <ầng =inh <ế Fã hội/ ;hụ c :ụ ;há<
<riê'n <oàn @iện/ 2â' y mạnh công nghiệ; hó a/ hiện 2ại hóa nông nghiệ; :à =inh <ế nông
<hôn :ới <hế mạnh Bà nông nghiệ; :à công nghiệ; chế Kiến nông M Bâm M <hu'y Ca'ne ;há<
<riê'n @ịch :ụ @u Bịch/ <ạo 2iều =iện ;há< <riê'n =inh <ế :à :En hóa 2ồng Kộ# (ê' 2ạ< 2ược
mục <iêu :à 2â'y nhanh <ốc 2ộ <Eng <rươ'ng/ cần <ậ; <rung Fây @ựng/ <ranh <hu' mọi nguồn
:ốn 2ầu <ư <rong :à ngoài nước#
*3
,-<- Đ%̣' #)́'1
,-<-7- Đ%̣' #)́'1 $%́' 6.́$ /o. ọ$ $B'1 '1&̣
Ch•nh CUch =hoa h]c <rong >uU <rVnh công nghiX; hYa/ hiXn 2Zi hYa cha nư\c <a
<rong <h_i gian 2an nên <w; <rung :[o h]c <w;/ ;hs Kian :[ cfi <ian công nghX/ =‰ <huw<
<iên <ian cha nư\c ngo[i hơn B[ <Vm =iam 2si m\i# -\i =hf nEng <hu hƒ< 2nu <ư nư\c
ngo[i hiXn nay/ chƒng <a nhw; =hqu r^< nhiTu công nghX 2a @Zng :[ ;hjc <Z;/ @o :wy
2iTu cnn <hia< B[ cnn ;hfi h^; <hp :[ ;hs Kian công nghX 2ang :wn h[nh <rong nư\c 2R
gifm <hiRu chi ;h• nhw; =hqu công nghX# B` =hoa h]c công nghX nên <h[nh Bw; <iRu Kan
jng @png công nghX 2R <hWc hiXn chương <rVnh 2si m\i công nghX ng[nh công nghiX;#
Chjc nEng cha <iRu Kan n[y B[ <ư :^n cho cUc nh[ hoZch 2onh ch•nh CUch :[ @oanh
nghiX; cUc Fu hư\ng :[ ;hương ;hU; jng @png cUc công nghX cơ Kfn :[ hiXn 2Zi :[o
Cfn Fu^< :[ =hf nEng cZnh <ranh cha công nghX jng @png#
Ban h[nh cUc ch•nh CUch ưu 2gi cp <hR :T 2si m\i :[ jng @png công nghX 2ii :\i
cUc chh <hR <rong nTn =inh <a/ Fây @Wng :[ chng ci cUc nTn <fng hZ <nng :T =hoa h]c M
công nghX/ 2•c KiX< B[ <s chjc BZi cUc :iXn nghiên cju/ hX <hing <rư_ng 2Zi h]c =‰
<huw<# Cnn cY ch•nh CUch =huyan =h•ch mii Biên hX ht; <Uc giua cơ >uan nghiên cju :[
@oanh nghiX;#
Qây @Wng <iêu chuqn 2Unh giU <rVnh 2` chuqn >uic gia :T công nghX @Wa <hLo <iêu
chuqn cha =hu :Wc :[ <ha gi\i 2R ;hân BoZi @oanh nghiX; <hLo <rVnh 2` công nghX# Tv
2Y/ cY ch•nh CUch h€ <rt :[ 2nu <ư cho cUc @oanh nghiX; ;hU< <riRn#
,-<-,- K5̃ 'F'1 $B'1 '1%&̣*
Mộ< <rong những <há ch <hức cu'a >uá <rình công nghiệ; hóa Bà =ha' nEng cung cấ;
nguồn nhân Bực 2u' <rình 2ộ =iến <hức :à =ỹ nEng 2ê' 2a'm nhận <rình 2ộ công nghệ ngày
càng cao hơn# Hệ <hống giáo @ục cu'a chúng <a hiện <ại chưa 2u' Cức <ho'a mãn nhu cầu
công nghiệ; hóa/ 2Ẹ c Kiệ< Bà Bĩnh :ực công nghệ cao :à các ngành cạnh <ranh <ương Bai#
8o :ậ y/ :ới =ha' nEng 2ầu <ư cho giáo @ục nên <ậ; <rung cho <rọng 2iê'm :ào cá c <rường
2ại học >uốc gia :à các <rường có <ruyền <hống 2ào <ạo công nghệ :à =ỹ <huậ< cho nền
=inh <ế# (ịnh hướng chiến Bược ;há< <riê'n cu'a các cơ Cơ' 2ào <ạo nà y Bà chuâ'n công nghệ
2ào <ạo cu'a >uố c gia :à 2ầu <ư <ương ứng :ề ngân Cá ch 2ê' các <rường nà y 2ạ< 2ược =ỹ
*7
nEng yêu cầ u# Chuâ'n >uốc gia :ề 2ào <ạo cần 2ịnh hướng ngang KÈng hay cao hơn các
>uố c gia cạnh <ranh 2ối :ới các ngành công nghệ chiến Bượ c#
,-<-<- T4 4́" ;3̀4 "# '#)́$ '1o.̀%
6iai 2oạn *HH$M*HH3/ -iệ< Nam 2ã <hu hú< 2ược $* <y' !98 :ốn 2Eng =ý cấ; ;hĹ;
mới/ $$ <y' !98 :ốn <hực hiện# Cần =huyến =hích 2ầu <ư ‡8& :ào cá c ngành công
nghiệ; chế Kiến/ Ca' n Fuấ< hàng Fuấ< =hâ'u/ công nghiệ; ;hục :ụ nông nghiệ;/ @ầu =hí
2iện <ư'/ ;há< <riê'n =ế< cấu hạ <ầng :ào các ngành -iệ< Nam có nhiều Bợi <hế gÉn :ới
công nghiệ; hiện 2ại/ <ạo nhiều :iệc Bàm# Thu hú< ‡8& :ào những 2ịa Kàn có nhiều Bợi
<hế 2ê' ;há< huy :ai <rò cu' a cá c :ùng 2ộng Bực/ <ạo 2iều =iện 2ê' Biên =ế< ;há< <riê'n các
:ùng# -ận 2ộng các nhà 2ầu <ư có <iềm nEng Bớn :ề <ài chính :à công nghệ <ừ các nước
;há< <riê'n# huyến =hích các công <y có >uy mô :ừa nho' / nhưng công nghệ hiện 2ại
2ầu <ư :ào -iệ< Nam/ <ạo <huận Bợi cho người -iệ < Nam 2ịnh cư ơ' nước ngoài 2ầu <ư :ề
nước#
Thực <iễn 2ầu <ư nước ngoài <ại -iệ< Nam <rong hơn mộ< <hậ; =y' >ua 2ã =ha'ng 2ịnh
:ai <rò <ích cực cu'a ‡8& 2ối :ới Cự ;há< <riê'n =inh <ế M Fã hội 2ấ< nước# -ì <hế / 2ê' <Eng
cường =ha' nEng <hu hú< 2ầu <ư nước ngoài/ Chính ;hu' nước <a 2ã <ạo Bậ; mộ< môi
<rường 2ầu <ư minh Kạ ch/ hấ; @ẫn :à <hực <hi mộ< chương <rình Fúc <iến 2ầu <ư @ài hạn
<rong Cự hợ; <á c có hiệu >ua' giữa chính >uyền :à @oanh nghiệ;/ 2ó Bà 2iều =iện <iên
>uyế< <rong nỗ Bực huy 2ộng cá c nguồn Bực 2ầu <ư cho Cự nghiệ; công nghiệ; hó a/ hiện
2ại hóa 2ấ< nước#
,-<-=- Đ%̣' #)́'1 *.́" "E%&̉' $B'1 '1%&̣* 'B'1 "B' ;&́' 'F! ,P7P
-ới những hạn chế :à <ồn <ại <rên/ giai 2oạn <ừ *HH7M*H$H/ Kộ Công nghiệ; 2ã Fây
@ựng (ề án ;há< <riê'n cá c ngành công nghiệ; 2ến nEm *H$H ;hục :ụ công nghiệ; hóa/
hiện 2ại hóa nông nghiệ; :à nông <hôn :ới mộ< Cố 2ịnh hướng CauJ
M Tậ; <rung ;há< <riê'n nhóm ngành có <ính chấ< ;hục :ụ công nghiệ; hóa/ hiện 2ại
hó a nông nghiệ; nông <hôn gồm cá c ngành (iện/ Cơ =hí / Hó a chấ<# ThLo 2ó 2ến nEm
*H$H/ ngành 2iện ;hấn 2ấu 2ạ< D3d Cố hộ @ân nông <hôn có 2iện :à 2ến nEm *H*H 2ạ<
$HHde ngành Cơ =hí ;há< <riê'n <ậ; <rung/ có chọn Bọc mộ< Cố ;hân ngành/ :à cá c Ca'n
;hâ'm cơ =hí như máy 2ộng Bực/ <hiế< Kị ;hụ c :ụ cơ giới hó a =hâu Bàm 2ấ</ <hu hoạch/
*?
Ka'o >ua'n Cau <hu hoạch/ <hiế< Kị chế Kiến###e ngành Hó a chấ< cung cấ; những Ca'n ;hâ'm
hó a chấ< cơ Ka'n cho <rồng <rọ</ chEn nuôi/ <hu'y Ca' n :à Ka'o :ệ môi <rường#
M -ới nhóm ngành công nghiệ; ;há< <riê'n/ <hì ngành công nghiệ; chế Kiến nông/
Bâm/ <hu'y Ca' n ;hấn 2ấu 2ến *H$H 2ạ< =im ngạch Fuấ< =hâ'u hơn D <y' 2ồng/ <y' <rọng
chiếm =hoa'ng hơn +Hd <ô'ng Cố =im ngạ ch Fuấ< =hâ'u hàng công nghiệ; ca' nước#
Ngành Ca'n Fuấ< :ậ< Biệu Fây @ựng ;há< <riê'n Ca'n Fuấ< :ề ca' Cố Bượng/ chấ< Bượng/ chu'ng
Boại <ho'a mãn nhu cầ u <iêu @ùng <rong nước# Ngành công nghiệ; =hai <hác/ chế Kiến
=hoáng Ca'n ;hấn 2ấu 2ạ< <ốc 2ộ <Eng <rươ'ng giá <rị Ca' n Fuấ< công nghiệ; Kình >uân Bà
AMDdNnEm b<ừ nEm *HH$M*H$Hc#
M -ề <iê'u <hu' công nghiệ;/ <ậ; <rung ;há< <riê'n những ngành nghề <hu' công có nhiều
<iềm nEng/ Bựa chọn công nghệ :à <hiế< Kị ;hù hợ;/ =ế< hợ; giữa công nghệ <ruyền
<hống :à công nghệ <iên <iến/ ;há< <riê'n các mẸ< hàng mới/ chú <rọng Fây @ựng <hương
hiệu/ mơ' rộng <hị <rường Fuấ< =hâ'u###
Phá< <riê'n công nghiệ; nông <hôn giai 2oạn *HH7M*H$H 2ược <hực hiện <hLo :ùng
=inh <ế # Tù y <hLo cá c :ùng/ các ngành nghề CL̃ 2ược ;há< <riê'n <rên cơ Cơ' cá c ưu <iên
CauJ
M 6Én :ới :ùng nguyên Biệu <ại chỗ#
M 6ó; ;hần Bàm <Eng giá <rị cu' a các Boại nông/ Bâm/ <hu'y Ca' n#
M Trực <iế; ;hục :ụ cho nông nghiệ; nông <hôn/ ;hụ c :ụ Fuấ< =hâ'u hoẸc <hay <hế
hàng nhậ; =hâ'u#
M Thu hú< nhiều Bao 2ộng/ Cư' @ụng Bao 2ộng gia'n 2ơn hoẸc 2ào <ạo nghề <rong <hời
gian ngÉn#
,-=- G%.̉% *.́*
Cần =hÉc ;hụ c <ình <rạng <ự ;há< <rong ;há< <riê'n <hi <rường/ 2a'm Ka'o Kình 2E'ng :ề
cơ hội :à mơ' rộng :ề cơ hội <ham gia <hị <rường cu'a các chu' <hê' =inh <ế #
Cần ;há< <riê'n mạnh <hị <rường Bao 2ộng <rong <oàn Kộ nền =inh <ế/ 2Ẹc Kiệ< <rong
=hu :ực @oanh nghiệ; nhà nướ c# MẸ< =hác/ 2ê' gia'm <ình <rạng cEng <hE'ng :ề cầu Bao
2ộng/ cần =huyến =hích ;há< <riê'n mạnh cá c @oang nghiệ; <ư nhân/ <iê'u <hu'/ <rang <rại
:à các hộ gia 2ình#
*A
Phá< <riê'n mạnh <hị <rường =hoa học công nghệ 2ê' gÉn =ế< Ca'n Fuấ< :ới nghiên cứu
<riê'n =hai :à 2ào <ạo/ <húc 2â' y :iệc ứng @ụng những <hành <ựu cu'a =hoa học :à công
nghệ <rong các @oanh nghiệ;/ <rước nhấ< Bà @oanh nghiệ; nhà nước#
(ô'i mới chức nEng cu'a nhà nước ;hù hợ; :ới <hê' chế =inh <ế <hị <rường 2ịnh hướng
QHCN#
Ca'i <hiện môi <rường ;há; Bý / <ạo Bậ; Cân chơi Kình 2E'ng cho cá c @oanh nghiệ;/
=hông ;hân Kiệ< hình <hức Cơ' hữu/ <hành ;hần =inh <ế# Hoàn <hiện =hung =hô' ;há; Bý
cu'a nền =inh <ế <hị <rường 2ịnh hướng QHCN#
Các @oanh nghiệ; ;ha'i <ự chu' / <ự chịu <rách nhiệm :ề các >uyế< 2ịnh 2ầu <ư =inh
@oanh <rên nguyên <Éc <hị <rường/ OBời En/ Bỗ chịuP#
*D
PHẦN KẾT LUẬN
Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa nước <a 2ã 2ạ< 2ược mộ< Cố <hành <ựu nhấ< 2ịnh/ ca' i
<hiện cơ Ka'n Kộ mẸ< Nhà nước/ <ác 2ộng rõ rệ< 2ến Cự ;há< <riê'n =inh <ế cu' a ca' nướ c/
gó; ;hần :ào :iệc Fó a 2ói gia'm nghL̀o/ nâng cao chấ< Bượng 2ời Cống cu'a nhân @ân#
Công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa Bà nhiệm :ụ cu'a chiến Bượ c <rọng <âm <rông Cuố< <hời =ỳ
>uá 2ộ 2i Bên chu' nghĩa Fã hội ơ' -iệ< Nam# NÉm KÉ< 2ược cá c <hành <ựu =hoa học M
công nghệ M =ỹ <huậ</ chuyê'n 2ô'i cơ cấu =inh <ế nông nghiệ; Cang công nghiệ;/ mới ca'i
<hiện <ình <rạng Bạ c hậu cu' a nước <a/ <ừ 2ó :ươn Bên Cá nh ngang :ới các nước ;há< <riê'n
=hác# Trong Fu <hế =hu :ực hóa :à <oàn cầu hó a :ề =inh <ế 2ang ;há< <riê'n mạnh mL̃ /
<rong 2iều =iện cách mạng =hoa học =ỹ <huậ< :à công nghệ hiện 2ại ;há< <riê'n rấ<
nhanh chóng/ những <huận Bợi/ =hó =hEn :ề =hách >uan :à chu' >uan/ có nhiều <hời cơ
:à có nhiều nguy cơ/ :ừa <ạo ra :ận hội/ :ừa ca' n <rơ'/ <hách <hức nền =inh <ế cu'a chúng
<a/ 2an FLn :ới nhau/ <ác 2ộng Bẫn nhau# -ì :ậy/ 2ấ< nước ;ha'i chu' 2ộng Cáng <ạo/ nÉm
Bấ y <hời cơ/ ;há< huy những <huận Bợi 2ê' 2â' y nhanh >uá <rình công nghiệ; hóa/ hiện 2ại
hó a <ạo ra <hế :à Bực mới 2ê' :ượ< >ua những <hư' <hách/ 2â' y Bùi nguy cơ/ 2ưa nền =inh
<ế ;há< <riê'n Kền :ững#
(ịnh hướng công nghiệ; hóa/ hiện 2ại hóa/ nÉm KÉ< các cơ hội ;há< <riê'n/ <iềm nEng
nhấ< Bà @ịch :ụ @u Bị ch/ cùng :ới 2ội ngũ Bực Bượng Ca'n Fuấ< @ồi @ào/ chính Cá ch ;há<
<riê'n =inh <ế hợ; Bý/ 2ến nEm *H*H/ nước <a cơ Ka'n CL̃ Bà mộ< nước công nghiệ;#
Nhiệm :ụ cu'a chúng <a/ các Cinh :iên hiện <ại :à Bà Bực Bượng Bao 2ộng <rong <ương
Bai/ cần ra Cức học <â;/ <rang Kị cho mình mộ< nền <a'ng =iến <hức :ững chÉ c/ CẼ n Càng
<iế; nhận cá c công nghệ mới 2ê' Fây @ựng/ ;há< <riê'n >uá <rình công nghiệ; hóa/ hiện
2ại hóa nền =inh <ế >uốc @ân <rong <hời =ỳ >uá 2ộ 2i Bên CNQH ơ' nước <a# ThLo chƒng
Lm/ >uU <rVnh ;hU< <riRn =inh <a M Fg h`i k nư\c <a @o công nghiX; hYa 2Lm BZi ;hfi @iŠn
ra <hLo m`< <rw< <W :[ <hLo 2onh hư\ng QHCN# inh <a M Fg h`i =hông ;hfi B[ hai m•<
<Uch r_i cha >uU <rVnh công nghiX; hYa/ hiXn 2Zi hYa m[ ;hfi 2ưtc coi B[ hai m•< cha
m`< >ua <rVnh# Công nghiX; hYa cnn 2ưtc <riRn =hai k m`< mjc 2` cnn <hia<# Chƒng <a
cnn >uan <âm hơn nua <\i công <Uc giUo @pc 2R <Zo ra ngu}n BWc @}i @[o/ cY ch^< Bưtng
cho 2^< nư\c#
+H
TÀI TIỆU THAM KHẢO
$c 6iáo <rình Chu' nghĩa Fã hội =hoa học/ NFK Chính <rị >uốc gia/ *HH7
*c 6iáo <rình &nh <ế chính <rị/ NFK Chính <rị >uốc gia/ *HH7
+c -iXn Nghiên cju Chian Bưtc/ ch•nh CUch công nghiX;/ Chi:n $(;c, ch<nh
*=ch công nghi>p/ *HH*#
1c "ê Tha 6i\i/ &# d?ng chi:n $(;c ph=t t!i@n công nghi>p nhA, đB# nhanh
qu= t!Cnh công nghi>p hDa, hi>n đEi hDa F 4i>t %a,) (Zi h]c ([ N‹ng/ *HH7
+$
NHẬN XŔT
###########################################################################################
###########################################################################################
###########################################################################################
###########################################################################################
###########################################################################################
###########################################################################################
###########################################################################################
TP HCM/ ngà y ### <háng ### nEm#
6iáo :iên
8ANH 9ÁCH NHÍM 7 G "%́P 8HIT*
9TT Họ Œ Tên M99- Nhiệm -ụ (iê'm
$ HIÀ N6 C4N6 B&̀NH TVm <[i BiXu
* PH!́ C5
TVm <[i BiXu
+ H!0̀ NH C5%̀N6 TVm <[i BiXu
1 PHẠM MẠ NH C5%̀N6 TVm <[i BiXu
3 N6!0.̃N HIÀ& NH)N TVm <[i BiXu/ 2Unh mUy
7 PH!̀N6 BÁ PH& TVm <[i BiXu/ 2Unh mUy
? T•)̀N PHẠM ANH Q!4́C TVm <[i BiXu/ 2Unh mUy
A N6!0.̃N T•!N6 Q!)N TVm <[i BiXu
D N6!0.̃N &M THÀNH TVm <[i BiXu
+*

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->