P. 1
cong_thuc_don_gian_tinh_do_lun_cua_mong

cong_thuc_don_gian_tinh_do_lun_cua_mong

|Views: 562|Likes:
Được xuất bản bởibatgioi1609

More info:

Published by: batgioi1609 on Feb 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.

n 3 - 2010
Trang 25
CÔNG THwC ("N GIsN TÍNH TOÁN (S LÚN C+A MÓNG

GVC.ThS Lê Anh Hoàng
Khoa K. thu1t & Công ngh3 - Tr)*ng H M& TpHCM

I. (S LÚN MÓNG ("N:
Theo quy ph<m 45-78 +, lún móng +(Bc tính d'a trên giá tr9 mo+un bi#n d<ng E
o
c5a
+>t, chN tiêu này c7n +(Bc xác +9nh tJ bàn nén hi=n tr(0ng, m,t thí nghiêm ph4c t<p và khó
khGn do +ó quy ph<m cho phép +(Bc suy tJ thí nghi=m trong phòng c5a mVu +>t a
o
. theo công
th4c:
E
o
=m
k
.b
o
/a
o
. H7u h#t các tài li=u +9a ch>t +?u không +(a vào h= sK +i?u chNnh m
k

+*n gin l>y b
o
=0,8, +i?u này làn cho giá tr9 c5a E
o
nhX +i trên 2 l7n dVn +#n làm cho giá tr9
c5a +, lún tính toán tGng lên h*n 2 l7n quá l2 so v2i th'c t#.
Sai l=ch l=ch ch5 y#u trong tính toán là vi=c tính toán d'a trên 4ng su>t t<i tâm móng.
Thi#t k# c7n phi chia l2p và dùng bng tra +H xác d9nh 4ng su>t này.
Báo cáo này trình bày m,t công th4c +*n gin h*n nhLm giúp ng(0i thi#t k# tính
nhanh gía tr9 c5a +, lún S vVn d'a trên giá tr9 Eo hay Eo t(*ng +(*ng mà không c7n dùng +#n
bng tra

Công th4c th4c tính lún theo QP 45-78 là:
) h . ( .
E
8 , 0
s
i
gl
tbi
o

σ · trong +ó tEng sK ) h . (
i
gl
tbi

σ +(Bc xác d9nh tJ biHu +/ 4ng su>t t<i
tâm và gi2i h<n b;i chi?u sâu nén lún
bt
i
gl
tbi
. 2 , 0 σ ≤ σ . Tính toán này +(Bc +*n gin hoá bLng
cách l>y tích phân c5a
gl
tbi
σ theo chi?u sâu Z khi xP dMng ph7n m?m SAMCEF.
TJ bài toán cho móng bGng B=1mét , suy ra cho móng bGng B>1m sau +ó quy +Ei cho
móng chP nh.t LxB , rX rLng là s' n,i suy này +(Bc khgng +9nh do s' tính toán +, lún +Ut
trên c* s; tính di=n tích c5a +(0ng cong 4ng su>t thgng +4ng , bLng h= sK I
B
theo b? r,ng B
và I
(LB)
theo tR l= L/B , +i?u này hoàn toàn hBp lý .
Trong tính toán +, lún do cK k#t , +, sâu chôn móng h
m
nh h(;ng +#n tính nén tr(2c
và áp l'c hPu hi=u c5a ti tr8ng, không nh h(;ng nh( trong tính +, lún +àn h/i nên trong
công th4c này không xu>t hi=n h= sK I
D

[ +ây không nói +#n tính chính xác c5a công th4c vì hi=n nay ch(a có công th4c tính
lún nào +(Bc khgng +9nh là chính xác , ngoài ra vì còn tui thu,c vào các y#u tK t' nhiên khác.
V>n +? là nó phù hBp v2i công th4c tính do Tiêu ChYn Xây D'ng VN +? ra . N#u so v2i công
th4c c5a Terzaghi sT có khác bi=t , b;i vì công th4c Terzaghi trên c* s; quan h= tuy#n tính
c5a ε và log(p) không dùng Eo nh( tiêu chuYn VN, Trong công th4c tính lún chúng ta c@ng
+(Bc bi#t +#n công th4c l2p t(*ng +(*ng c5a TSaTÔVIT (Nga) công th4c c@ng +(Bc chính
tác gi minh ch4ng phù hBp v2i th'c t#. Tuy nhiên tính teo công th4c này chúng ta c@ng phi
dùng bn tra suy ra h= sK A
w
trong công th4c B . A . .
E
8 , 0
s
gl
o
o
ω
σ · d'a vào h= sK n; hông m
o

c5a +>t và tR sK c<nh móng a=L/B
K#t q5a tác gi tính toán +(Bc vi#t thành công th4c:
( ) ) . 6 log( . 3 B 8
p
12 . 0 s
E
0
α + × ·
Trong +ó:
p – là áp l'c gây lún t<i +áy móng còn kí hi=u
gl
o
σ (kPa)
E
o
– Mo+un bi#n d<ng c5a +>t hay t(*ng +(*ng (kPa). I, lún +(Bc tính v2i +, sâu
tính lún là H
Z
=L+1,5.B

Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.n 3 - 2010
Trang 26
Iánh giá công th4c trên v? mUt ti=n lBi cho th>y ta có thH tính tr'c ti#p không c7n
dùng +#n bng tra. N#u so sánh v2i ph(*ng pháp l2p t(*ng +(*ng v2i giá tri khi µ
o
=0,25 +#n
0,.30, và nhX h*n khi µ
o
=0,35 (Sét dho). Lâu nay chúng ta c@ng bi#t rLng dùng công th4c c5a
STaTÔVIT th(0ng cho k#t qu l2n h*n tính theo quy ph<m b;i vì TSaTÔVIT vVn xem +,
lún tR l= 1 theo B.

!
"
#
$
#
%
&
"
!
' ( ) ' * + , ' µ. / 0 # &
' ( ) ' * + , ' µ. / 0 # /
' ( ) ' * + , ' µ. / 0 " &
( ) 1 1 2 ( ( , * 3 4 * 5 6 ) 7 8 (
t C o n g t h o c d o n g h í )

Hình 1
Nh v!y công th4c này nhLm mMc +ích tính nhanh khi c7n phi u2c tính +, lún c5a
móng, khi không c7n phi tra bng k(L/B ,Z/B) +i?u mà h7u h#t các kc s( khi tính toán
thJ*ng cm th>y không thoi mái khi phi dùng +#n bng tra này. Ngoài ra +i?u quan tr8ng là
nó có thH tính cho nhi?u kích th(2c móng khác nhau c5a LxB mà h7u nh( trong t>t c các
công trình xây d'ng +?u có nhi?u kích th(2c móng khác nhau, và c@ng tJ +ó có thH suy ra
+(Bc s' chênh l=ch lún c5a các móng này.
Ph<m vi xP dMng thích hBp là khi n?n t(*ng
+Ki +/ng nh>t hay chênh l=ch không l2n , vì ta phi
quy ra h= sK t(*ng +(*ng c5a E
o
, v2i chi?u sâu nén
lún d(2i +áy móng l>y= L+1,5B.
Thí dM: Móng L=1,9m, B=1,5m, 9 !
O
P
· · α ;
p=263 kPa
Chi?u dày tính lún : m 15 , 4 B . 5 , 1 L
H
z
· + ≥
Module bi#n d<ng t(*ng +(*ng:
kPa 15180
2 5 . 2 5 . 0 5 . 1
2 10200 5 . 2 9500 5 . 0 4000 5 . 1 35000
E
0
·
+ + +
× + × + × + ×
·
I, lún :
mm 7 . 26 857 . 0 15
15180
263
12 . 0 s · × × × ·
Hình 2
N#u tính theo quy ph<m 45 – 78:
!
/ 0 9 : 9
/ 0 % ! & :
/ 0 " ; !
/ 0 ! < :
/ 0 ! % #
/ ! " /
/ 0 / ; :
/ 0 / : ;
/ 0 / & &
/ 0 / % 9
/ 0 / # <
/ 0 / # &
2 = . # & / / /
2 = . % / / /
2 = . < & / /
2 = . ! / " / /
! 0 &
# 0 /
# 0 &
: 0 /
; 0 /
Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.n 3 - 2010
Trang 27
mm 8 . 25
10200
5 . 0
2
035 . 0
039 . 0 047 . 0 055 . 0
2
068 . 0
10200
5 . 0
2
068 . 0
086 . 0 12 . 0 143 . 0 196 . 0
2
281 . 0
4000
5 . 0
2
281 . 0 416 . 0
35000
5 . 1
2
416 . 0
767 . 0
2
1
263 8 . 0 S ·
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+ + + +
+
,
_

¸
¸
+ + + + +
+
,
_

¸
¸ +
+
,
_

¸
¸
+ +
× ·
II. (S LÚN MÓNG CxC :
Quy ph<m TCXD 205 – 1998 h(2ng dVn tính toán +, lún c5a móng c8c d'a trên
móng khKi quy (2c +(Bc xác +9nh bLng 2 cách (PhM lMc H-2).
Cách1
o
: Theo Quy ph<m c@ d'a theo QP Liên Xô
là móng khKi quy (2c +(Bc xác +9nh tJ góc xiên ϕ
tb
/4,
Theo cách này thì ti tr8ng N
o
tc
+(Bc truy?n xuKng t2i
m5i c8c c,ng thêm tr-ng l25ng móng kh3i quy 29c W
q2
,
+ã dVn +#n r>t nhi?u khó khGn th.m chí khi tính luôn luôn
là không tho nh>t là khi c8c +Ut trong +>t sét bùn nhão
(B>>1).
Thí d8: I>t n?n lo<i Bùn sét (B > 1) v2i các +Uc tr(ng
nh( sau:
ϕ = 2
o
≅ 0
o
; c =6kPa; γ =15.5 kNm
3
; γ’ =5.5 kNm
3

a
o
=0.00045m
2
/kN (+(Bc chia cho h= sK +i?u
chNnh m
k
= 4.5)

C8c +(Bc dùng là 20×20cm dài 18mét m@i c8c
+Ut t<i +, sâu 20mét kh nGng ch9u ti là P
a
= 60kN v2i
h= sK an toàn K
at
= 2. Ti tr8ng c,t là N
o
tc
= 200kN (Hình
1).
Theo quy ph<m ti tr8ng truy?n +#n m@i c8c là:
H . ' . F N W N N
tb m
tc
0 qu
tc
0 tc
γ + · + ·
Ap l'c t<i m@i c8c:
H . '
F
N
p
tb
m
tc
0
m
γ + · , trong +ó; γ’
tb
= (22-10) = 12kN/m
3

`ng su>t phM thêm (gây lún):
H 5 , 6
F
N
H ). ' (
F
N
H '. p
m
tc
0 '
tb
m
tc
0
m
gl
0
× + · γ − γ + · γ − · σ

Ii?u này dVn +#n m,t ngh9ch lý là “chiCu sâu H
càng lHn thì 6ng suEt ph8 thêm càng lHn h'n ban =bu”
và trong +i?u ki=n nh( trên khi kiHm tra 4ng su>t t<i m@i
c8c sT không tho +(Bc +i?u ki=n p
m
<R
tc
, +/ng th0i tính ra +, lún S sT l2n h*n S
gh

V2i A
m
= 0.8×0.8 = 0.64m
2
; H = 20m;
p
m
= 552kPa > R
tc
= 150kPa
σ
o
gl
= 443kPa, tính phân bK cho chi?u sâu 2,5mét (Hình 1) ta +(Bc +, lún:
m 186 , 0 5 , 0 .
2
31
49 80 150 310
2
443
00045 , 0 h . a S
i i o
·
,
_

¸
¸
+ + + + + · σ × ·


v(Bt quá gi2i h<n 8cm
Th'c t# cho th>y sP dMng v2i ti tr8ng trên móng g7n nh( không b@ lún.
2m
l8m
)
5
:;
$%&&()
)
:;
$%&&<=
>?

@
0
,
6
m
0,6m
0,8m
0,8m
HlNH l
3l0
l50
80
49
3l
443
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
0.5m
Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.n 3 - 2010
Trang 28
PhM lMc H.2 còn chN dVn xác +9nh ranh gi2i móng quy (2c
theo cách 2
o
trong +i?u ki=n +>t +/ng nh>t d'a trên ph(*ng pháp
c5a TERZAGHI. Theo cách này thì ti tr8ng t<i chân c,t N
o
tc
sT
+(Bc truy?n xuKng tr'c ti#p t<i +, sâu 2/3 chi?u dài c8c +/ng
thUi không c)ng thêm tr-ng l25ng m
óng kh3i quy u9c. Có ngh]a là t<i +, sâu này áp l'c sT
xem là phân +?u theo gíá tr9:
m
tc
o
m
F
N
p · , +/ng th0i phân bK theo
góc α =30
o
hay +*n gin h*n theo +, dKc ½. Ii?u c7n l(u ý
thêm là theo quan +iHm tính lún c5a TERZAGHI, vi=c tính lún
d'a trên chN tiêu là chc sG nén C
c
(Compression Index) và tính
theo công th4c:
)
p
p p
( log )
1
h
.( C 3 , 2 S
o
o
10
o
c
∆ +
ε +
× ·
[ +ây n#u ta áp dMng quan +iHm c5a TERZAGHI và
dùng công th4c tr(2c +ó thì k#t qu cho ra nh( sau (v2i góc
truy?n l'c là ½) :
Ap l'c t<i móng khKi quy (2c: kPa 321
64 , 0
200
p
m
· ·
`ng su>t phM thêm: σ
gl
= 312 – 14×5.5 = 235kPa
Phân bK t<i v9 trí a: kPa 47 235
) 8 , 0 1 (
) 8 , 0 (
2
2
gl
a
· ×
+
· σ
Phân bK t<i v9 trí b: kPa 7 235
) 8 , 0 4 (
) 8 , 0 (
2
2
gl
a
· ×
+
· σ
I, lún: S = 0.00045×(47×2+7×4) = 0.06mét [OK].
Ghi chú: Do 4ng su>t phM thêm truy?n +#n m@i c8c còn quá nhX nên chi?u d7y l2p
ch9u nén lún chN tính cho 6mét = 1/3 chi?u dài c8c

NHaN XÉT:
1. Vi=c truy?n ti tr8ng N
o
tc
+#n v9 trí 2/3 chi?u dài c8c nhLm bX +i cái ngh9ch lý là
“chiCu sâu H càng lHn thì 6ng suEt ph8 thêm càng lHn h'n ban =bu” Th'c ch>t +ây là c8c
ma sát (c8c treo) v2i s4c mang h7u h#t là do bám dính xung quanh
c8c do +ó ti tr8ng +(Bc cân bLng v2i tEng ma sát này và vì v.y
khi +#n m@i c8c 4ng su>t sT g7n nh( không còn. V2i ti tr8ng N =
200kN, l'c bám dính c = 6kPa, tính c8c nh( là 1 “bó” (nhóm),
c@ng theo chN dYn cách tính c5a TERZAGHI nh( sau: chu vi bó U
= 4×0,8 = 3.2m, di=n tích xung quanh S
xq
= 3,2×18 = 57,6m
2
, tEng
l'c bám dính xung quanh là F
xq
= 57,6×6 = 345kN > N = 200kN,
khi +ó áp l'c t<i m@i c8c g7n nh( không còn.
2. Quan +iHm c5a TERZAGHI khi xem nhóm c8c lún
trong ph<m vi 1/3 chi?u dài c8c và tr; xuKng bên l2p +>t d(2i có
thH hiHu là do 4ng su>t t.p trung l2n t<i vùng d(2i m5i c8c (HÌNH
3) là vùng c@ng cK l'c bám dính ; m@i c8c tui thu,c vào ma sát
ϕ
o
. Ngoài ra xem góc truy?n l'c bLng 30
o
hay +, dKc ½có thH là
khá l2n cho lo<i +>t bùn sét này, nên chGng có thH l>y th>p hBn là
(15 – 18)
o
hay +, dKc 1/3.


2m
l2m
)$%&&()
0,8m
6m
2m
4m
A
B
%,/
47
7
L
O
l

D
A
1

ß
í

N
L
N
HlNH 2
2
/
3

L
l
/
3

L
HlNH 3
Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.n 3 - 2010
Trang 29
K_T LUaN:
H7u nh( ít nhi?u chúng ta +?u gUp tr(0ng hBp này do +9a ch>t c5a khu v'c +/ng bLng
Nam b, +?u có chN tiêu nh( trên, do +ó +H thu.n lBi chúng ta 4ng dMng theo chN dVn cách 2
o

v2i góc truy?n l'c +*n gin là ½ và tính lún bCt +7u trong ph<m vi 1/3 chi?u dài c8c tr;
xuKng. V2i cách tính này n#u l>y tích phân ta sT +(Bc k#t qu sau:
1. Qài móng vuông ( 1
B
L
· · α ):
Ap l'c phM thêm t<i +, sâu h:
2 2
tc
o
2
tc
o
gl
i
) 1 ( B
N
) h B (
N
λ +
·
+
· σ ; v2i h = λ×B
I, lún +(Bc l>y tích phân +#n +, sâu h = λ×B là:
B
N
) 1 (
. a dh . . a S
tc
o
o
gl
i
o
λ +
λ
· σ ·B Jai uoc quy rong Bc
b /un tinb cbac, ncn oung Jay Cbicu
= λ . Khi tính ta có thH l>y λ = (2à 3)
V2i thí dM trên thì ta có:
m 084 , 0
8 , 0
200
3 1
3
00045 , 0 S ·
+
· [OK]
V? mUt toán h8c công th4c trên tính toán +*n gin và hBp lý h*n là khi ta chia chi?u
d7y ch9u nén thành nhi?u l2p +H tính.
2. Qài móng hình ch[ nh#t ( 1
B
L
> · α ):
Ap l'c phM thêm t<i d, sâu h:
) )( 1 ( B
N
) h L )( h B (
N
2
tc
o
tc
o gl
i
λ + α λ +
·
+ +
· σ
I, lún +(Bc l>y tích phân +#n +, sâu h = λ×B là:
B
N
) 1 (
)
) 1 (
( Ln
. a dh . . a S
tc
o
o
gl
i
o
− α
λ + α
λ + α
· σ ·


L.p tR sK: ) 1 (
). 1 (
)
) 1 (
( Ln
) vuong ( S
) nhat chu ( S
F
B
λ +
λ − α
λ + α
λ + α
· · , tR sK này thay +Ei r>t ít so v2i λ, có thH
l>y theo bng tra sau theo h= sK a và l:
l→
a ↓

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.5

3

3.5

4

5
1.1 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95
1.2 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90
1.4 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82
1.5 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78
1.6 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75
1.8 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69
2 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65
2.2 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.61
2.4 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57
2.6 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.54
2.8 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51
3 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49
3.2 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46
Khoa K thu#t & Công ngh' H)i th+o Khoa h-c l.n 3 - 2010
Trang 30
3.4 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44
3.6 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.43
3.8 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41
4 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39
Bieu =: F
B
theo α và λ
Do h= sK F
B
thay +Ei r>t ít so v2i λ, có thH bX qua, khi +ó hàm sK trên có thH l>y g7n +úng là:
75 . 0
B
1
F
α
·
TEng hBp l<i cho công th4c sau:
B
N
). 1 (
. a S
tc
o
75 , 0
o
α λ +
λ
· trong +ó
B
h
;
B
L
· λ · α
Trong tr(0ng hBp l2p +>t ch9u nén g/m nhi?u l2p ta c@ng có thH sP dMng công th4c
trên nh( sau:

α λ + λ +
λ
× ·

75 , 0
1 i i
i
i
o
tc
o
). 1 )( 1 (
. a
B
N
S
trong +ó:
B
h
i
i
· λ ; h
i
: là chi?u d7y l2p ch9u nén th4 i (h
o
=0)
y =α
-0.75
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9 9.4 9.8 10.2 10.6
@CD EFG α
@
C
D
E
F
G
H

3 0 S U G G E S SIO N F O R M U L A S ( C o ân g t h ö ùc ñ e à n g h ò ) T S U T O V IT µ = 0 .5B.0 8 6 Độ lún : 6 .3 5 T S U T O V IT µ = 0 . khi không cần phải tra bảng k(L/B ..15m Es= 40 00 3 .35 (Sét dẻo). B=1. với chiều sâu nén lún dưới đáy móng lấy= L+1. Ngoài ra điều quan trọng là nó có thể tính cho nhiều kích thước móng khác nhau của LxB mà hầu như trong tất cả các công trình xây dựng đều có nhiều kích thước móng khác nhau.0 0 .5 + 0.5m.2 .7 6 7 Trang 26 .0 3 9 Nếu tính theo quy phạm 45 – 78: 8 .0 0 .5 + 2 0120 = 15180 kPa 0 .2 5 1 2 m 3 5 4 3 B 2 1 Hình 1 Như vậy công thức này nhằm mục đích tính nhanh khi cần phải uớc tính độ lún của móng.4 1 5 6 Chiều dày tính lún : H z ≥ L + 1.5 + 9500 × 2.1 4 3 E s= 95 0 0 1.9m. α = = 1.B = 4.5. 1 .30.Z/B) điều mà hầu hết các kỹ sư khi tính toán thừơng cảm thấy không thoải mái khi phải dùng đến bảng tra này.1 9 6 35000 × 1. Nếu so sánh với phương pháp lớp tương đương với giá tri khi µo=0.0 0 .5 + 4000 × 0. T S U T O V IT µ = 0 .5 0 .5 + 2. vì ta phải quy ra hệ số tương đương của Eo.Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Hội thảo Khoa học lần 3 .0 3 5 1 0 .2 8 1 Module biến dạng tương đương: 0 . và cũng từ đó có thể suy ra được sự chênh lệch lún của các móng này.0 5 5 15180 Es= 102 00 0 . Phạm vi xử dụng thích hợp là khi nền tương đối đồng nhất hay chênh lệch không lớn .25 đến 0.0 4 7 Hình 2 0 .5 + 10200 × 2 E0 = 0 .857 = 26.2010 Đánh giá công thức trên về mặt tiện lợi cho thấy ta có thể tính trực tiếp không cần dùng đến bảng tra.5 L Thí dụ: Móng L=1.0 6 8 263 s = 0.7mm 0 .12 × × 15 × 0. B Es= 35 000 p=263 kPa 3 . và nhỏ hơn khi µo=0. Lâu nay chúng ta cũng biết rằng dùng công thức của STƯTÔVIT thường cho kết quả lớn hơn tính theo quy phạm bởi vì TSƯTÔVIT vẫn xem độ lún tỷ lệ 1 theo B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->