DIỆ CHẨ HỌ N N C

Nhóm Diệ Chẩ AZ-CA xin chân thành cả tạ n n m Giáo Sư n Sĩ Quố Châu, Tiế Bùi c Lư ng Y Trầ Dũ Thắ tác giả ơ n ng ng, Hoàng Chu cùng các Họ GiảTác GiảBác sĩ c , , , Dư c sĩ Sư chủ ợ , Kỹ , nhân các trang nhà www.cimsi.org.vn, www.ungthu.org, http://vi.wikipedia.org đ cho chúng tôi “vay mư n” nhữ tư ở vĩ ạ cùng ã ợ ng tư ng đi, nhữ hình ả thậ rõ ràng, đ hoàn thành việ biên soạ tậ sách này. ng nh t ể c n p Tấ cả ng nghiên cứ kinh nghiệ lâm sàng, cùng nhữ tư ở đ y sáng tạ t nhữ u, m ng tư ng ầ o và thậtinh tư ng củ quý vịchỉ ư c chúng tôi sử ng cho việ giả dậ trong t ờ a , đợ dụ c ng y “nộ bộ chứ i ”, không đ ra in, ấ ”kinh doanh” và phát hành rộ rãi bên ngoài. em n ng Mộ lầ nữ xin thay mặ tấcả họ viên nhóm Diệ Chẩ AZ-CA xin chân t n a, t t các c n n thành cả tạ m . T.M. Ngô Hư Mai ng

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 1

LỜ NGỎ I
Mỗ quố gia đ u có mộ nề vă hóa, và mỗ mộ nề vă hóa lạ có mộ nề y họ riêng đ tựchẩ i c ề t n n i t n n i t n c ể n trị ng bị tậ nẩ sinh trong quố gia mình. Riêng đ i vớ nư c Việ Nam củ chúng ta, hiể nhữ nh t y c ố i ớ t a n nhiên chúng ta cũ có mộ nề y họ và nề y họ đ xem ra cũ thậ là “Đ c Đ . “ n Náu” ng t n c, n c ó ng t ộ áo” Ẩ trong nhữ bài Ca Dao, Tụ Ngữvà trong nề vă họ củ dân gian. Nề Y họ “ ộ Đ ng c n n c a n c Đ c áo” ó, đ cuố cùng đ đ ợ nhà nghiên cứ y họ dân tộ i ã ưc u c c-Giáo Sư n Sĩ Quố Châu-khám phá và -Tiế Bùi c “khai quậ trong mộ dị “tình cờđ y Chánh Niệ vào nă 1980, và ông đ đ t tên cho môn VIỆ t” t p ầ m” m ã ặ T Y Họ cổ mộ tên gọ mớ là: DIỆ CHẨ c , t i i N N-Đ U KHIỂ LIỆ PHÁP BÙI QUỐC CHÂU. IỀ N U Trả qua hơ ¼ thếkỷ “ ng Chẩ i n , Rừ n-Biể Pháp” y, càng ngày càng thêm phát triể rộ lớ càng n ấ n ng n, thêm phát triể tinh tư ng. Vì thế nên trong sựứ dụ trị u, ngày càng thêm “Thầ Kỳ “Vô n ờ , ng ng liệ n ”, KhảThuyế . Chính vì vậ mà nhữ ngư i sơcơ mớ bư c vào môn Diệ Chẩ hôm nay, đ t” y ng ờ , i ớ n n ã không khỏ ngỡngàng, bă khoă hoang mang, hoả sợ Vì đ ờ đ vào thì “mênh mông-nghìn i n n, ng . ư ng i lố mà đ ờ đ ra thì cũ “trùng đ p-vạ đ ờ . Từđ ngư i sơcơ đ n ẩ sinh ra tưtư ng i” ư ng i ng iệ n ư ng” ó, ờ , ã y ở chán nả buông xuôi, tạ thêm hi ể lầ và dễdàng đ n, o u m, ánh mấ niề tin nơ môn “Diệ Chẩ thầ t m i n n” n kỳnày. Thấ hiể nhữ nỗ bă khoă khó khă ban đ u đ chúng tôi, Nhóm Diệ Chẩ AZ-CA, đ u u ng i n n, n ầ ó, n n ã mạ muộ dùng hế kiế thứ hạ hẹ củ mình, đ biên soạ lạ tậ sách “ n Chẩ AZ-CA” o i t n c n p a ể n i p Diệ n này, không nhằ mụ đ khoa trư ng kiế thứ mà chỉmong sao, vớ cách trình bầ giả dị m c ích ơ n c, i y n chi tiế đ y đ -phân loạ rõ ràng, sẽgiúp cho nhữ ngư i sơcơ mớ bư c vào môn Diệ Chẩ t ầ ủ i ng ờ , i ớ n n, có thểnắ đ ợ chút că bả hầ tạ thêm “Niề Tin” m ưc n n, u o m vào môn Diệ Chẩ ngày mộ thêm “Tín n n, t Chắ vữ vàng. c” ng Trong tậ sách này chúng tôi chia ra làm 2 chư ng: p ơ Chư ng I: “DIỆ CHẨ ơ N N-Đ U KHIỂ LIỆ PHÁP BÙI QUỐC CHÂU” đ ợ khở đ u vớ nhữ IỀ N U ưc i ầ i ng bài viế củ tác giảHoàng Chu, nhằ tă thêm niề tin nơ ngư i sơcơvớ môn Diệ Chẩ t a m ng m i ờ i n n. Sau đ là toàn bộHọ Thuyế củ môn “Diệ Chẩ như 8 Thuyế Diệ Chẩ 8 Thuyế Đ u ó c t a n n” : t n n, t iề Khiể Liệ Pháp, 28 Đ n u ồHình, 8 bộĐ i Huyệ Kỹthuậ Đ ạ t, t oán và Trị nh, v.v… Bị Chư ng II: “CHÌ KHÓA VẠ NĂ ơ N NG” là phầ kinh nghiệ lâm sàng củ Lư ng Y Trầ Dũ n m a ơ n ng Thắ và các thếhệthầ trò trong hai mư i bả nă trình bầ nhữ cách chữ trị ng y ơ y m y ng a “Nhữ Că ng n Bị củ ThếKỷ nhưnhồ máu cơtim, cao máu, cao mỡ đ thầ kinh tọ tiể đ ờ viêm nh a ” i , au n a, u ư ng, gan siêu vi A, B, C, v.v… Vớ hơ 170 trang “trích góp” này, chúng tôi mong mỏ có thểgiúp các bạ mớ làm quen vớ i n i n i, i phư ng pháp Diệ Chẩ bớ ngỡngàng, và có thểhiể đ ợ phầ nào că b ả củ môn Diệ ơ n n, t u ưc n n n a n Chẩ hầ có thểứ dụ hai chữ“Tùy” và “Biế đ n vô cùng. n, u ng ng n” ế Dĩ nhiên, vớ “thờ gian eo hẹ kiế thứ chử tư ng”, tậ sách này không tránh khỏ nhữ sai i i p, n c a ờ p i ng lầ sơsót. Mong thay, các bậ Thiệ Tri Thứ củ môn Diên Chẩ luôn Khai Minh Chỉ m, c n c a n Giáo. Thậ mong thay! t

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 2

MỤ LỤ C C
CHƯ NG I-LÝ THUYẾ DIỆ CHẨ Ơ T N N
PHƯ NG PHÁP Y HỌ DÂN TỘ Ơ C C BỘMẶ VƯỜ THUỐ THIÊN NHIÊN T N C LƯ VÀ CON NGƯỜ NG I PHẦ MỞĐ U N Ầ CƠSỞLÝ THUYẾ CỦ DIỆ CHẨ T A N N GIẢ LƯ C TÁM THUYẾ CĂ BẢ N Ợ T N N CƠSỞLÝ THUYẾ CỦ DC Đ T A KLP BỐ BƯ C KHÁM BỊ & CÁC KỸTHUẬ KHÁM BỊ N Ớ NH T NH NHỮ BIỂ HIỆ BỊ LÝ HAY DẤ HIỆ BÁO BỆ TRÊN MẶ NG U N NH U U NH T MỘ SỐDẤ HIỆ CHẨ Đ T U U N OÁN NHÌN THẤ BẰ MẮ THƯ NG Y NG T Ờ MỘ SÔ HUYỆ GIÚP CHẨ Đ T T N OÁN VÀ CHỮ TRỊ NH A BỊ HUYỆ THƯ NG DÙNG (THẲ VÀ NGHIÊNG) T Ờ NG BẢ TÌM HUYỆ TRÊN MẶ NG T T NHỮ Đ HÌNH QUAN TRỌ NG Ồ NG NHỮ DỤ CỤCĂ BẢ DÙNG TRONG CHỮA BỆ NG NG N N NH TÁM BỘHUYỆ CĂ BẢ T N N BỘBỔẤ HUYẾ M T BỘTIÊU VIÊM, TIÊU Đ C Ộ BỘTIÊU U BƯ U Ớ BỘTHĂ NG BỘGIÁNG BỘĐ U CHỈ ÂM DƯ NG IỀ NH Ơ BỘTAN MÁU BẦ M BỘTRỪ Đ ÀM THẤ THỦ P Y BẢ PHÂN LOẠ HUYỆ NG I T BẢ PHÂN LOẠ THEO TÁC DỤ NG I NG BẢ PHÂN LOẠ THEO TRIỆ CHỨ CẢ GIÁC NG I U NG M CÁC Đ M PHẢ CHIẾ TỪ BỘPHẬ CƠTHỂ IỂ N U NG N CÁC HỆTHỐ PHẢ CHIẾ PHỤ NG N U Đ HÌNH PHẢ CHIẾ 12 CẶ DÂY THẦ KINH Ồ N U P N BẢ CHẨ Đ NG N OÁN ÂM DƯƠ CHỨNG NG CÁC KỸTHUẬ TRỊ NH T BỊ CÁCH CHỌ HUYỆ CƠBẢ N T N NHỮ NGUYÊN TẮ CĂ BẢ KHI Ứ NG C N N NG DỤ VÀ CHỮA TRỊ NG trang 6-7 trang 8-9 trang 10-12 trang 13 trang 14-16 trang 17-19 trang 20-23 trang 24-26 trang 27 trang 28-29 trang 30 trang 31-32 trang 33-38 trang 39-66 trang 67-68 trang 69 trang 70-75 trang 76-77 trang 78-80 trang 81-85 trang 86-89 trang 90-92 trang 93-96 trang 97-101 trang 102-105 trang 106-107 trang 108 trang 109-111 trang 112-118 trang 119 trang 120-121 trang 122-126 trang 127 trang 128-129

CHƯ NG II-KINH NGHIỆ LÂM SÀNG Ơ M
LỜ NGỎ I Đ U Ầ MẶ T Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c
http://www.ebook.edu.vn

trang 131 trang 132-133 trang 134 Page 3

ebook.MẮ T MŨ I MIỆ NG/LƯỠ I/RĂ NG/HÀM TAI HỌ NG CỔ /GÁY/VAI TAY NGỰ C/VÚ LƯ NG/MÔNG CỘ SỐ LƯNG T NG BỤ NG CHÂN/Đ ÙI/NHƯ NG CHÂN/BÀN CHÂN Ợ BỘPHẬ SINH DỤ N C TOÀN THÂN NỘ TẠ TRONG CƠTHỂ I NG PHÁC Đ TRỐ Ồ NG trang 135-137 trang 138-139 trang 140 trang 141 trang 142-144 trang 145-146 trang 147-148 trang 149-150 trang 151 trang 152 trang 153-154 trang 155-156 trang 157-160 trang 161-163 trang 164-172 trang 173-174 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 4 .edu.

ebook.Ư NG I Ơ DIỆ CHẨ N N Đ U KHIỂ IỀ N LIỆ PHÁP U BÙI QUỐC CHÂU Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.vn Page 5 .

t i.. sẹ nố ruồ tàn nào i u u t ờ t n t vế o... ng i ơ ng i ng ng vớ ng ng ngư c lạ cánh mũcó hình dạ tư ng tựnhưmông. ng ng. i t n u i ầ loa tai. ờ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. tay.cho biếnhữ gì đ và đ xả ra trong cơthể Tạsao ngưi ViệNam lạnói "ă gì bổ t ng ã ang y ? i ờ t i n nấ khi bị c cụ lạdán lá trầ vào ấ đờ có ý nghĩra sao? Nhữ đ u tưng nhưbình thưng y". triếhọ Ðông phư ng cộ vớ nhữ kiể chứ trên mặnhữ n. nh n đ u tạ ờ u ầ m "Trông mặmà bắhình dong".Kếquả ạđ ợ thư ng cao hơ thuố châm cứ c. m t. T. ồ i ng ị đợ m iể phả xạ ặ biệ(còn gọlà Sinh Huyệ trên Mặ n đc t i t) t.. t mạ chỉ ch. bấ huyệ xoa bóp thông thư ng. bệ lý. i phậ bệ ThuyếPhả Chiế t n u-thuyếcơbả củ phư ng pháp cho rằ mọtình trạ tâm sinh lý. n t thố n c ng c m ờ trạ thái tĩ và đng. tuầ t đt ư c ờ n c.nói lên mốliên hệ giữ t t m y". bàn chân.. Chính câu "đng thanh tư ng ứ ồ khí tư ng cầ trong Kinh Dị đ giúp tác giả ra thuyế ồ ơ ng-đng ơ u" ch ã tìm t Ðồ Ứ thuyếthứ củ phưng pháp. hệ hóa. a ờ ề ưc u n i mặ mặ tấ gư ng phả chiế ghi nhậ mộcách có hệ ng. ThuyếÐồ Ứng cho rằ nhữ gì giố nhau hay có hình dạ tư ng tự a o t ng ng ng ng ng ơ nhau thì có quan hệ i nhau.. không bắ n oán a nh T c.có mốquan hệ họ i như thế vớ nhau? Các dấ hiệ bấthư ng xuấhiệ trên da mặnhư t nám. bàn tay. dùng chủyế các dụ cụ khoa củ phư ng pháp nhưcây lă cây cào. Ví dụsố Mũtư ng ứ vớ số Lư nên có liên hệ i số Lư (và vớ .vn Page 6 . Hồ Minh do nhà nghiên cứ y họ dân tộ VN Bùi Quố Châu phát minh. sinh dụ hệ n hoàn. có chọ lọ nhữ gì thuộ phạ vi con ngư i ở ơ n u.. t hai a ơ t ã lý i ư c ng iề vừ khả sát trên. t a i gì a các bộ n trên mặvớ cơthể Số mũ số lư cổ phậ t i ? ng i. ờ t nă a ưc u ng nh c thầ tiêu hệ t niệ hệ mạ hệ tiế u. Phư ng pháp Diệ Chẩ không hình thành trự tiế từ ơ n n c p Ðông Y và Châm Cứ Trung Quố mà xuấphát u c t từ kinh nghiệ dân gian và vă hóa truyề khẩ VN qua sự m n n u nghiên cứ nhữ tinh hoa y họ dân gian u ng c VN. không dùng thuố không dùng kim.. gờ ợ i). Bộ t có vai trò như m m. i ng ơ mày có hình dạ tư ng tựnhư ng ơ cánh tay nên có liên quan đn cánh tay. lư ng.cùng vớ số ợ đ hình tư ng tự i lư ng ồ ơ nhưvậ đng thờ cũ đnh vịư c hàng tră đ m y.tác u ng y a ơ n. Ðây là phư ng pháp Chí u c c c ơ chẩ đ và chữ bệ qua da vùng MẶ và toàn thân.. tác đng vào số mũ thì có thể bệ ởsố chữ nh ộ ng i trị nh ng lư Diệ Chẩ ng. nhang. cổ chân... tình t n a ơ ng i ng nh cả tính cách củ con ngư i đu đợ biể hiệ nơ bộ t và toàn thân. đng lên các đ m và vùng tư ng ứ trên Ðồ ộ iể ơ ng Hình vớcác bộ n bị nh trên toàn thân. y họ cổ c truyề y họ hiệ đi.edu..DIỆ CHẨ Đ U KHIỂ LIỆ PHÁP N N IỀ N U Tác giảHoàng Chu PHƯƠ NG PHÁP Y HỌ DÂN TỘ VIỆ NAM HIỆ Đ I C C T N Ạ Diệ Chẩ n n-Ðiề Khiể Kiệ Pháp là phư ng pháp chữ bệ mớcủ ViệNam ra đ i vào nă 1980 tạ u n u ơ a nh i a t ờ m i TP. nấ c i u n ư ng. u. "Mồ sao ngao vậ "Ða mi tấđ mao" . búa gõ. cổ ng. que dò. c n ạ t c ơ ng i ng m ng t ng bệ nhân nghiệ ma túy do chính tác giả iề trị i trư ng cai ma túy Bình Triệ từđu nă 1980. Ụcằ có dạ tư ng tựbọ đ nên có liên quan đn bọ đ Từ ó suy ế m ng ơ ng ái ế ng ái. Nhờthuyếnày đ giúp tác giả giảđợ nhữ đ u ng ng. tim ch. ThuyếPhả Chiế ứ dụ vào Diệ Chẩ ng nh ộ t n u ng ng n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp đ tìm ra u n u ã và xác lậ hơ 20 Ðồ p n Hình trên vùng MẶ rồ từMặphả chiế qua lạtrên da đu. a ng iề ở ờ và đn giả ấ trong cuộ số đi vớ Bùi Quố Châu lạtrở ơ n y c ng ố i c i thành dữ n quý giá củ Diệ Chẩ kiệ a n nÐiề Khiể Liệ Pháp và củ chân lý khoa họ u n u a c. đ ra tác đng vào gờ ộ mày thì có thể a bệ ởcánh tay.ebook. n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp không chỉ giả đ hay chữ nhữ chứ bệ thông u n u làm m au a ng ng nh thư ng mà thậra nó còn có khả ng chữ đợ nhiề chứ bệ khó thuộ hệ n kinh.

ó n tuyệđi. i ộ áo t ơ c giớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. y ế n n-Ðiề Khiể Liệ u n u Pháp. không phảy họ cổ c t n ạ i c truyề Và vì vậ khi nói đn Diệ Chẩ n. ơ n đ (Multisystem of Reflexion) vì có nhiề đ hình u ồ khác vớ phả xạ c hiệ nay trên thế i thư ng gọ là Reflexologie hay Microsystèmes de i n họ n giớ ờ i L'acupuncture vố là phả xạ ơ hệ n n đn (như Nhĩ châm..vn Page 7 . ầ bàn chân. iể t n n giữ Diệ Chẩ a n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp vớ các phưng pháp y họ đ có trư c đ trên thế i. Vớ quan đ m này thì các vùng phả chiế củ cơ ở mặ da đu. Thủ châm chỉ t đ hình duy nhấ mộ ồ t).đu không cố ị Do đ mộ huyệ mộđ hình phả chiế có thể a ề đ nh. ó t t.ebook. lư ng. Hình và Sinh Huyệcho ta t rút ra bố đ m că bả củ Diệ Chẩ n iể n n a n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp khác vớcác phư ng pháp y họ đ có u n u i ơ c ã trên thế i sau đ giớ ây: 1/ Diệ Chẩ n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp không dự trên hệ u n u a Kinh Lạ củ châm cứ Trung Quố mà dự c a u c a trên hệ n Chiế (Reflexion) tứ là mộhệ ng nhiề Ðồ Phả u c t thố u Hình trên Mặvà Toàn Thân. loa tai. Ðây đợ xem là ơ "biế ờ nh ờ a nh ưc giảpháp đc đ nhấmà các phư ng pháp y họ trên thế i không có. ng c n ạ 2/ Diệ Chẩ n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp không phảlà phư ng pháp phả xạ u n u i ơ n theo nghĩthông thư ng củ a ờ a phả xạ c cổ iể Ðây là phư ng pháp phả xạ a hệ n họ đ n. ít tố kém khiế t ố n n cho phư ng pháp có thể n ngư i bệ thành ngưi chữ bệ cho chính mình". Từ thuyếPhả Chiế cho ta khẳ đnh Diệ Chẩ t n u ng ị n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp là phưng pháp y họ dân u n u ơ c tộ ViệNam hiệ đi.edu. ngư i ta chỉ n nhớ đ m că bả là Ðồ ờ cầ hai iể n n Hình và Sinh Huyệ Ðồ t. Các hệ t thố này không có trong y họ hiệ đi. Túc châm.. không dùng thuố không bắmạ khi u n u c. Nhĩ u i củ thố châm.Chính thuyếnày đ giúp tác giả ra hàng loạđ hình trên cơthể t cách nhanh chóng và chính t ã tìm t ồ mộ xác. t n i iể n u a thể da t. bàn tay. t ch chữ bệ nhưy họ cổ a nh c truyể hay châm cứ Do đ tính an toàn gầ như n u. Chính vì không có luậ t Ðồ Ứ nên họ ng ng không thể ra đợ hàng loạđ hình phả chiế tìm ưc t ồ n u. t ồ n u chữ nhiề bệ và ngư c lạnhiề huyệ nhiề đ hình chỉ a mộ bệ Ðây là đ m khác biệcă bả u nh ợ i u t. Tạ chí y họ Pháp Energie Santé số p c 19/1992 gọ Diệ Chẩ i n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp là Phả Xạ c u n u n Họ ViệNam (Reflexologie Vietnamese). u ồ chữ t nh. u n u i ơ c ã ớ ây giớ 4/ Diệ Chẩ n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp không dùng kim châm. t 3/ Diệ Chẩ n n-Ðiề Khiể Liệ Pháp đ ứ dụ tinh thầ biế dị củ Kinh Dị vào thự tế iề trị u n u ã ng ng n n ch a ch c đu cho nên rấbiế hóa. Ðiề này khác vớ tác giả a hệ ng Vi châm nhưTúc châm.

Y họ hiệ đi (Tây Y) cũ khẳ đ và cho rằ cơthể ngư i là mộnhà máy sả iề c n ạ ng ng ị nh ng con ờ t n xuấthuố kháng sinh.vn Page 8 . n. ờ nh t t thố ồ n u t. m ưc ộ ó i t t. tình cả tính cách củ con ngư i đu đ ợ biể a i ng nh m. Tổ số n 500 huyệtrên mặđợ nhà nghiên cứ t t ưc cây c ng hơ t t ưc u tìm ra và hệ ng hóa tạ thành mộ"vư n thuố tự thố o t ờ c nhiên" trên mặ Tác giả ư ra khái niệ "vư n t. ư thể Phảchă Diệ Chẩ bằ các thủ i ng n n ng pháp tác đng nhưcây lă cào. gõ. i áp i u ể n ờ c nhiên" trên mặthành các loạthuố chữ bệ t i c a nh cho cơ ? thể Lị sửy họ phư ng đ trong châm cứ cổ ch c ơ ông u truyề có Diệ Châm (trong Thể n n Châm Trung Quố c) gồ 24 huyệ Tỵ m t. đa m ờ thuố trên mặ vớ ý tư ng "biế bệ nhân thầ thuố và nhắ nhở i ngư i rằ không phảđ c t" i ở n nh y c" c mọ ờ ng i âu xa. m t. day ấ dán cạ hơ ộ n. a ờ ề ưc u hiệ trên bộ t. lư là giảđ tố ư đ biế "vư n thuố tự ng. bàn chân. c a Kinh" củ Mã Tề i vua Thuậ Trị Khang Hy nhà Thanh Trung Quố có mụ Ta Ðồ a (thờ n và c) c (xoa mặ đ t) ã dạ ngư i ta cách xoa bóp. Huyệtrên mặđ ợ ví như thuố tựnhiên.. Song y họ hiệ đi cũ chư biếbằ cách nào xử ng thuố kháng sinh do t c c n ạ ng a t ng dụ c cơ sả xuấđ phụ vụ cơ . c" a o Vấ đ đt ra là: con ngư i hiể "cây thuố trên mặmình nhưthế n ềặ ờ u c" t nào? Việ xử ng cây thuố ấ ra c dụ c y sao? Huyệđ ợ hiể theo lý thuyế"tựđ u chỉ củ cơ cùng vớ lý thuyềđ u khiể thông tin t ưc u t iề nh" a thể i t iề n sinh vậhọ Mỗ huyệtưng tự t c. ầ loa tai.BỘMẶ “ T VƯỜ THUỐ TỰ NHIÊN” N C Tác giảHoàng Chu Khoa họ hiệ đi ngày nay đ kếluậ cơ con ngư i là bộ c n ạ ã t n thể ờ máy sinh họ hoàn thiệ nhấcủ vũ . Cho nên mỗkhi cơ mắ bệ là các loạhóa dư c lạđợ thể n t ể c cho thể i thể c nh i ợ i ưc đa vào cơ . Châm vớ23 huyệđ đ ợ các lư ng y dùng kim châm vào các huyệấ đ trị nh. i t ơ nhưmộcây thuố thì chỉ că cứvào tính chấvà tác dụ củ t c có n t ng a huyệcùng vớ việ phố hợ giữ các huyệvớnhau đ đ u trị ng bệ cụ mớ thấ hếđợ t i c i p a t i ể iề chứ nh thể i y t ư c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. c n t a trụ Hoạđng sinh họ củ bộ t ộ c a máy này đợ nhà nghiên cứ y họ dân tộ Bùi Quố Châu giảthích bằ ưc u c c c i ng thuyếPhả Chiế trong phưng pháp chữ bệ củ ông có tên gọ "Diệ Chẩ t n u ơ a nh a i: n n-Ðiề Khiể Liệ u n u Pháp". i t ã ưc ơ t y ể bệ Xoa mặchữ bệ cũ ra đi từ t sớ khoả 3000 nă trởlạđ Trong sách "Lụ ÐịTiên t a nh ng ờ rấ m ng m i ây. bệ lý. sinh lý. Nghĩlà mọtình trạ tâm lý. y c nh cầ ộ t quan đn các bộ n bị nh giố nhưta bấ lên nốmáy tính đ giảcác bài toán.. Tuy nhiên trư c đ khái niệ "thuố trong cơthể con ngư i đ có từ t ể a nh ớ ó m c " ờ ã rấ sớ củ lị sửy họ cổ m a ch c truyề phư ng đ mà các phư ng pháp Châm Cứ Bấ Huyệ Xoa Bóp n ơ ông ơ u. ngay trên mặmỗngưi có hàng tră "cây thuố quý" mà chúng ta chư biếkhai thác và xửdụ t i ờ m c a t ng đ chữ bệ cho chính mình. Các nốbấ ế phậ bệ ng m t ể i t m chính là các "cây thuố mà ta vừ khả sát. o. bàn tay. Khi tác đng vào nhữ đ m phả xạ c nhữ vùng phả xạ n mặ ộ ng iể n hoặ ng n trên mặứ vớ t ng i chứ bệ nào đ củ cơ thì bộ ng nh ó a thể máy sinh họ hoạđng theo nguyên tắ tự iề chỉ đ đđn c t ộ c đ u nh ể i ế giả hoặ khỏbệ Ðiể đ ợ tác đng đ gọlà Huyệhay Sinh Huyệ m c i nh. Diệ Chẩ ra đ i (1980) tạViệNam thì việ xử ng bộ t đ chẩ đ (Diệ Chẩ và đ u trị n n ờ i t c dụ mặ ể n oán n n) iề (Ðiề Khiể Liệ Pháp) đ ợ các nhà nghiên cứ y họ chú ý nhiề hơ Và mặđợ coi như t u n u ưc u c u n.ebook. Khi chữ bệ thầ thuố hay bệ nhân chỉ n tác đng vào các sinh huyệcó liên ng a nh. day huyệđ trưng thọ y ờ t ể ờ . nóng. t ưc mộ bả máy tính. chư m lạ lên các huyệtheo mộhệ ng đ hình phả chiế vùng mặ da đu. cùng vớcác phư ng pháp chữ bệ dân gian trên khắ cơthể i ơ a nh p không phảdùng thuố đ chứ minh i c ã ng đ u này.edu.

ng c . ờ i p i c iề ơ n n ã thố đợ các huyệtrên mặ Mặlà tấ gư ng phả chiế nơ nhậ cả nhấcủ cơ và cũ là ng ư c t t.. i ơ a nh ề a nhấ đ đi vớ sứ khỏ củ con ngưi.. huyếáp thấ mắ cổnặ ngự khó thở c ó c n đ u ngấ u t p.ebook.. n làm n au ọ tiêu n ng mộphút.edu. hô hấ thă củ c t". hệ t niệ hệ đ u có t các ng nh c thầ tiêu tiế u. cơ đ thư ng vịsuy như c thầ kinh. búa gõ. quả u gai. Nhìn vào đ hình huyệtrên mặ nhiề ngư i nẩ ra thắ mắ liệ tấcả bệ có thể ồ t t. n. tim. trong khi huyệ19 chố t ng buồ ngủ ng rấhiệ quả n cũ t u . u ờ y c c u t các nh dùng các huyệ t trên mặđ chữ đợ không? Xin thư mỗphư ng pháp chữ bệ đu có ý nghĩvà giá trị t t ể a ưc a. : t ặ iề p p. loa tai.vn Page 9 .tư ng ứ thầ kinh giao cả liên hệ ơ ng n m. y? ng vào chứ bệ cụ . Hơ nữ phư ng pháp đ cho ra đi hàng loạdụ cụy ờ c a o n a ơ ã ờ t ng khoa như lă cây cào. cầ t p u t cây dò huyệhay mộ cây bút bi (đ hếmự bạ sẽ cho cơ đ thư ng vị biế trong khoả t t ã t c). tim mạ nhưcác phư ng pháp y họ khác. n ây n tin iề a trên và bàn tay "kỳ diệ củ mình rồ đ u" a i ó.. t c t c bệ ờ Câu trả i cho vấ đ nêu trên sẽ Diệ Chẩ vớ hàng tră huyệ(cây thuố trên mặthông qua các lờ n ề là n n i m t c) t đ hình phả chiế trên mặ rồtừmặphả chiế lên da đu. lư ồ n u t. Thí dụ trên cho thấ sựphong phú về y tính nă và tác dụ củ huyệtrong đ u trịnhư thậmáy ng ng a t iề . ợ i n p y thuố đ chữ bệ cho chính mình và cho nhữ ngư i xung quanh đ Chỉ n mộhộ dầ cù là.bạ có n thể iề trị kếquả chứ bệ thuộ hệ n kinh. suyễ cơ đ thư ng vị nhưc sinh dụ nhưhuyệ19 đ nói ở n. huyệvớtính nă vố có trong mộ cơ luôn luôn "đng" sẽ ng nh thể t i ng n t thể ộ khác vớ tính i nă củ thuố từbên ngoài cơthể ư vào. u đ ng. Song đ u chủ u chính là: ngưi bệ có thể ch ơ c iề yế ờ nh tham gia vào quá trình đ u trị mộ cách hữ hiệ iề này t u u. n au ợ . 196. hệ hóa. ruộ i. 300. sinh dụ hệ c..Huyệnày chủ các chứ bệ t trị ng nh mắ cổnặ ngự khó thở suyễ ngấxỉ kinh phong. Còn nhứ ră sư lợư Hãy lấ cụ nư c đ day vào huyệ188. ng t móc khi cho rằ mỗ huyệphảtưng ứ vớmộcây thuố nhấđ ng i t i ơ ng i t c t ị Vì sao vậ Vì khi áp dụ nh. cầ ã n c ộ lên huyệ(cây thuố tựnhiên) trên mặtrong việ phòng và trị nh cho con ngưi.giá trị a "cây thuố trên mặ Thí dụhuyệ19 có đc tính đ u hòa nhị tim. ng i ? y c ớ á t bạ sẽ y cơ nhứ ră dị dầ rồhếnhứ Nế bịau bụ bạ hãy xoa dầ vào vùng huyệ127. ợ n nhưc sinh dụ ợ c. Chẳ hạ bạ có mộloạthuố chố buồ ngủ loạ ng a c đa ng n n t i c ng n thì i thuố đ chắ chắ không thể iề trị t xỉkinh phong. Nên nhớ ng cơ con ngư i luôn biế dị nhưthiên nhiên và ị ố i c nh e a ờ rằ thể ờ n ch tạ vậ Do đ cùng mộthứ nh giố nhau. dầ t. i t n u ầ ng. que dò. n u t 63. suy c . ng khí. ờ lạứ vớ Châm Cứ ngư i thứba lạphù hợ vớthuố men... phổ dạ y. ngư i này chữ theo phư ng pháp Diệ Chẩ ngư i kia o t. mộ c ể a nh ng ờ i. suy ợ c t ã trên.. ng c . bàn chân.. làm ngư i ngấxỉ kinh phong hoặ buồ ngủ nh lạtrong 30 giây khi đu bút bi củ bạ ấ t ờ t u c n tỉ i ầ a n n mạ vào huyệ19. i y m t a thể ng "vư n thuố tựnhiên" mà ta vừ khả sát. 0 rồ day ấ mạ vào các huyệấ Ðế đ bạ có thể vào đ u vừ nói ở i n nh t y. bàn tay.đ làm phong phú hơ các hình thứ tác đng cây n. t m ơ n u. Có đ u phư ng pháp Diệ Chẩ đ hệ i ng i u. n thấ n c ng u n i t c. 180 nh t c ng. ó t bệ ng ờ a ơ n n. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Bạ có tin đợ đ u này không? Xin đ ng vộtin khi mình chư thấ Ngư c lạbạ hãy tậ làm thầ n ư c iề ừ i a y. t u n au ợ . c .

Mỹ t ờ ào o nắ nh t ng ể a nh (Chiropractic).ebook. Về châm cứ phầ Lư (trong Thể u: n ng Châm) có Ðố Mạ khở đu từchố xư ng cộsố cụchỗ i c ch i ầ t ơ t ng t Hộ Ấ ở m phía sau huyệTrư ng Cư ng theo xư ng số đ lên đn huyệPhong Phủ giữ chỗ t ờ ờ ơ ng i ế t ở a lõm xư ng ơ sau gáy rồđvào trong óc lạđ lên đnh đu theo trán xuố số mũ huyệNgân Giao (hợ thành i i i i ỉ ầ ng ng i t p Nhâm Mạ và kinh Túc Dư ng Minh-hai bên cộ số còn có Kinh Túc Thái Dư ng Bàng Quang hay ch ơ t ng ơ còn gọlà Kinh Bàng Quang). ã ơ n oán iề bằ nắ bóp. Bài này chúng tôi đ cậ Lư là con ngư i theo thuyếPhả Chiế mở ng củ phư ng pháp Diệ ề p ng ờ t n u rộ a ơ n Chẩ n-Ðiề Khiể Liệ Pháp. Bàn Chân. Tiế sĩ ch c t t ng c t n m n Adrew Taylor Still (Mỹ biếrõ tầ quan trọ củ xưng số ông đ tìm ra phưng pháp chẩ đ và đ u trị ng ) t m ng a ơ ng. Theo thuyếPhả Chiế mởrộ củ Diệ Chẩ thì con ngưi là mộtổ thể t n u ng a n n ờ t ng trong đ từ bộ n ó ng phậ như t. TạAnh "Cộsố họ đ vưt ra ngoài khuôn khổ a "phư ng pháp phụ và đợ i t ng c" ã ợ củ ơ " ưc Hoàng Gia Anh chấ thuậ (Osteopathy Getsroyal OK. i c ch nh u ơ ng ng ờ n Rõ ràng là các nhà "cộsố họ Tây y chỉ i hạ vào cấ trúc cơ họ thuầ túy và y họ phân t ng c" giớ n u thể c n c tích khi nghiên cứ về ng lư con ngư i. đng thờ n u ng là ờ ồ i tổ thể ngư i ấ cũ phả chiế từ bộ n củ cơ -phả chiế Tâm Sinh Lý. Viếtắlà Diệ Chẩ củ nhà nghiên cứ y họ dân tộ Bùi Quố Châu đ u n u t t n n a u c c c ể giảmã nhữ đ u y họ chư đ cậ tớ i ng iề c a ề p i. Ðề củ ông tậ trung vào các dây chằ cộ số các dây thầ kinh n m t tài a p ng t ng.phả chiế cái tổ thể Con Ngư i. Lư Mặ u. Bệ Lý.. nh t ng a.vn Page 10 .. Cái lư nói chung ng ồ a i t ng phậ ng c t a thể ờ ng và cộsố nói riêng đ ợ coi là đi tư ng nghiên cứ củ các nhà y họ xư nay. Ðầ Bàn Tay. ng. m ng a t ng i thể tác đng xấ tớ cộ số bệ cộsố và cách chữ ộ u i t ng. n dưi tủ số Ngày nay ở có mộtrư ng đ tạ các bác sĩ n và chỉ cộ số đ chữ bệ ớ y ng. Về họ các nhà "cộsố họ đ tậ trung vào phầ cấ trúc cơthể ơ và cơ y c: t ng c" ã p n u xư ng cùng mộsố n đ t vấ ề liên quan tớ phầ cấ trúc ấ i n u y. Ca dao ViệNam có câu: m.edu. t ng ưc ố ợ u a c a Trong lị sửy họ thuậngữcộsố họ (Osteopathys) xuấhiệ từnă 1870. i tậ t ng c". y ng bệ c chấ ơ c Ðông y đ tìm giảpháp đ u trị ã i iề không ngoài phạ vi cộ số và Kinh Mạ m t ng ch. Khi Ðố Mạ phát bệ thì chủyế xư ng số cứ đ uố ván. a ờ u ồ t t "Nhữ cô thắđ lư ong ng t áy ng Vừ khéo chiề chồ lạkhéo nuôi con" hay a u ng i "Giơlư chịđ hoặ ng u òn" c "Chìa lư cho ngư i ta đm" ng ờ ấ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Còn các nhà Châm Cứ cũ chư vưt ra khỏ hệ u số ng ờ u ng a ợ i Kinh Lạ củ Ðông Y Châm Cứ Vì vậ khi Lư bị nh hoặ bị n thư ng. Tháng 10/1991 tạPháp đ mởhộ p n i ã i nghị c tế Lư hộnghị p trung vào "cộ số họ tầ quan trọ củ cộsố vớ cơ -sự quố về ng. các nhà y họ Tây y và c a u.LƯ VÀ CON NGƯ I NG Ờ Tác giảHoàng Chu Lư đng nghĩvớ cộsố là bộ n quan trọ bậ nhấcủ cơ con ngư i. bấ huyệvà massage. Loa tai. "Bella"). Tình ng con ờ y ng n u ng phậ a thể n u nh Cả Tính Cách củ con ngư i qua nhiề đ hình và Sinh Huyệkhác nhau.

u ự t củ ng ờ Nhìn từ góc đ này rõ ràng Lư mang nhiề ý nghĩnhân vă "y họ vă hóa".ebook. ngư i Nam tư ng trư n u i thể ng: ờ ng ờ ợ ng cho Dư ng. rồ dùng đ u ngảcứ hơ i iế i u nóng các đ m tưng ứ vớ các ngón tay.Ngư i Pháp cũ nói: "Avoir bon dos" (chỉ lư tố ờ ng cái ng t) Lư vớ cái nhìn tinh tế ng i trong ca dao. tạ ế phậ i như ầ chân. sự phát họ trong ngôn ngữvà nét bao quát củ thuyếPhả a a t n Chiế mở ng phầ nào cho ta thấ hình dạ vẻ ẹ tâm sinh lý. mình. c chịđ ng và vai trò cộ trụ a sựsố con ngư i. các ngón tay co duỗbình thư ng (trư ng hợ này theo nguyên lý Ðồ Ứng). t ầ ủ ng iề a Ðồ hình phả chiế ngoạvi cơ trên lư có 2 hình ngưi chồ lên nhau. nh m. c n c n cách nhìn thông thư ng. t t c c ". ngư i Nữtư ng trư cho Ấ Cơ con ngư i là sự hợ Ấ Dư ng nằ gọ trên ơ ờ ợ ng m.vn Page 11 . tình cả tính cách. sứ u rộ n y ng. mỗđ m khoả mộphút tứ thì iể ơ ng i i iể ng t c bàn tay sẽ t tê. i…Chính xác đn mứ khi cơ bị t chứ bệ nào đ như bàn tay bị các ế c thể mộ ng nh ó : tê. thể ờ hòa p m ơ m n lư từ ng huyệÐạTrùy giữ đt xư ng số số t i a ố ơ ng (C7) và đt số Lư (D1) đn huyệTrư ng Cư ng ố ng ng ế t ờ ờ khoả giữ đt số cùng và hậ môn.edu. thì bàn hế i ờ ờ p ng tay trên cơ đ "đng" và "ứ vớbàn tay trên đ hình phả chiế ngoạvi cơthể thể ã ồ ng" i ồ n u i trên lư ng. ngón tay co quắ không ruỗra đ ợ ta có thể y dầ cù là xoa vào vùng A1 và A2 (bàn tay trên lư p i ư c. Trên đ cấ trúc toàn bộ ng a ố ng u ó u cơthể cấ trúc này đ ợ đnh vị và u ưc ị mộcách hếsứ chính xác từ"lụ phủ "ngũ ng" đn các bộ n ngoạvi cơthể : đu. Chỉ ng hai đ hình: “đ hình phả chiế ngoạvi cơ trên lư và “đ ờ bằ ồ ồ n u i thể ng” ồ hình phả chiế nộtạ cơthể n u i ng trên lư trong số n 20 đ hình phả chiế trên lư ta có thể n ng” hơ ồ n u ng nhậ biếkhá đy đ nhữ đ u vừ trình bày trên. "y họ tựnhiên" hơ ộ ng u a n. mắ mũ t. đp. lấ u ng). bệ lý. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. tay.

c ngư i ba i a ồ n u n ờ p nêu trên nế cầ còn phảkếhợ vớă uố khoa họ luyệ khí công hoặ phốhợ vớcác đ hình u n i t p i n ng c.. ngư i chữ ồ hình Mặ hoặ ở ờthứ lạchữ theo đ hình phả chiế Bàn chân hay Loa tai…Bố trư ng hợ t. m i c i.. Vì con ngư i là mộ sinh vậởthể ộ luôn luôn biế dị ờ t t đng. i. cụ nưc đ ể a nh a ong n n) iế i u. Toàn bộ ơ pháp đ u trị nh theo hệ n chiế trên Lư đu không có sựcan thiệ củ thuố phư ng iề bệ phả u ng ề p a c men và cũ không phảdùng đn kim châm. dùng cây lă lă vùng (C) rồdùng đ u ngảcứ hơ n. nóng (hơcách mặda khoả 1cm) bên đ nhiề hơ thậ chí day ấ hơ t ng ó u n. cây dò huyệ(là y cụ xử ng ng y n. chúng ta có ng i ế ng n u cơ con ờ thể dụ các dụ cụ khoa nhưcây lă cây cào.Trư ng hợ đ mắđ ta có thể dầ và dùng cây dò day ấ Sinh huyệở ờ p au t ỏ xoa u n t vùng B1 (sau bả vai) hoặ c vùng B2 (đ m tiế giáp giữ cổ lư iể p a và ng). day ấ đ m bên ngoài đ chữ "lụ phủ "ngũ ng" bên trong. chưm lạ ờ nh…trên lư vừ tiệ lợ và làm hư phấ các bộ n củ cơ ng a n i ng n phậ a thể giúp ta phòng và trị ng bệ thông thư ng mộ cách hiệ quả Chính vì vậ ta cầ phảbả vệ nhữ nh ờ t u . NG ng ờ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. m n. u i ưc ờ p tê t quắ các ngón tay ởngư i này chữ theo đ hình phả chiế Lư ở ờ khác có thể a theo đ p ờ a ồ n u ng. y n i o LƯ vì "Lư là Con Ngư i". Hai vùng B1 và B2 là mắcủ cơ đ ợ phả chiế lên t a thể ư c n u lư qua 2 đ hình ngư i Nam và ngư i Nữ Day ấ vài phút mắsẽ t đ. ã tác đng vào vùng phả chiế Phổvà Tim trên lư Khi tác đng cơ nhậ cả sẽ đ u chỉ ộ n u i ng. chà. nóng bên không đ đ chữ bên đ hơđ m bên trên (không đ chữ đ m bên dưi (đ hoặ hơ au ể a au. n a. ớ n ch a n n thể ngư i đ chữ bệ trong phạ vi lư Tuy nhiên nhữ trư ng hợ trên ta có thể nhiề con ờ ể a nh m ng. Ðó là ta đ áp dụ lý thuyế n iể ể a c ". i n n lạ t ộ ờ Bố trư ng hợ tê tay. Trư c-Sau.. n ch như thiên nhiên và tạ vậ cho nên chỉ mộ hệ n chiế duy nhấvà cố ị là không đ o t. co a ồ ng i t t. t t chữ bệ củ phư pháp Diệ Chẩ cùng đ u ngảcứ dầ cù là. ng ồ ờ ờ . m c nh t t) ng iể ể a i ang au ớ (mông). ộ thể y m tự iề nh cho phổvà tim dầ dầ trở i hoạđng bình thư ng. u i ưc n cho y nào đ nhiề thì day ấ hơ au u n..edu. n c i p i ồ phả chiế khác mớmong có kếquả n u i t cao. búa gõ (thấtinh châm).ebook. n t hế ỏ Trư ng hợ bị n kinh tọ ta có thể ờ p thầ a. chúng tôi xin trả i như lờ sau: Lư phả chiế tổ thể ngư i cũ phảđ ợ hiể theo thuyếPhả Chiế ng n u ng con ờ ng i ưc u t n u-nghĩlà các đ hình a ồ phả chiế trên lư bao giờ ng tư ng ứ vớ các đ hình phả chiế trên Mặ u-Bàn Tay-Bàn n u ng cũ ơ ng i ồ n u t-Ðầ Chân-Loa Tai. tạ ã ng t Ðồ Ứ ÐốXứ Trái-Phả Trong-Ngoài. i bị t ng nh ó i chứ bệ đ ứ vớ đ hình phả chiế nào trên cơ con ngư i (có ứ mớcó hiệ thì lúc đ ng nh ó ng i ồ n u thể ờ ng i n) ó chữ theo đ hình ứ vớ nó là tốnhấ Ðiề này lý giảđợ trư ng hợ cùng bị liệbàn tay. đ mắ thầ kinh tọ yế phổvà tim đ ợ dẫ ra làm thí dụ ta thấ bên n ờ p au t. Lư phả chiế toàn bộ thể ngư i. cao Salonpas. ta chỉ n xoa dầ vào vùng số (phổ và số (tim) rồdùng cây lă lă vài u yế i c cầ u 5 i) 4 i n. iể au) a iể ớ au) c nóng. n i iế i u nóng (nế u vùng này lạ hoặ dùng cụ nư c đ chưm lạ (nế vùng này nóng). có t phả u t đ nh úng. u c ớ á…đ xoa. hơ nóng. Sau đ lấ đ u ngảcứ hơ đ ó y iế i u nóng khoả 1 phút ngư i sẽ nh táo. i ng. ta sẽ đ m hút nóng hoặ nh). c c ớ á ờ nh u có iể c lạ buố Ðiể hút nóng hoặ lạ buố(Sinh huyệ này cũ là đ m đ chữ nơ đ nhói đ dư i nh t.củ Diệ Chẩ Mỗ khi cơthể mộ chứ bệ nào đ (thờ gian và không gian) a n n. n phút ở ó. Nế bị u phổhoặ tim. đu bớ nặ Ðó là ta đ ng ờ tỉ ầ t ng.trong phép biế dị củ Diệ Chẩ vào cơ ng ng. ng ờ p làm u lầ trong ngày (sáng-trư i) đ cho chu kỳ au không lậ lạvà làm nhiề ngày tùy theo bệ nặ n a-tố ể đ p i u nh ng hay nhẹlâu nă hay mớ mắ phả . dán. Có ngư i hỏtấcả bệ trong cơ con ngư i có chữ trên lư đ ợ không? Câu hỏthậthú vị ờ i t các nh thể ờ a ng ư c i t .vn Page 12 .

t p i ng ồ iề có u . a ồ ng đ đợ nhữ quy luậchi phốgiữ bộ t và cơ như LuậPhả Chiế LuậPhả Phụ LuậĐ ng ưc ng t i a mặ thể : t n u. i ồ Thậvậ trên cơ thừ kế n thứ củ nề Y Họ cổ t y. chúng tôi đ kếhợ vớ nhữ phát hiệ từ c tế sàng. mặcòn là nơ chứ nhiề khí Dư ng và là nơ hộ tụ xuấphát củ các khí Dư ng. có thố thậ U” Hãy “Thử nghiên cứ thự tậ rồ hãy phê phán. v. Tuy nhiên. vớ hệ ng c p. trên thự tế c không thấ ai dùng thuầ tuý 24 huyệ y n t này đ trị nh toàn thân. t i t y m i n . Vì đ chính là phư ng pháp họ tậ ” u. Mọ tình cả tâm lý. Từđ chúng tôi đ hệ ng hóa các loạdấ hiệ này. Lể m mặ u. Nế nhưbạ có đc tin mãnh liệvào khả ng “ Đ u Chỉ củ Cơ ” nế như n có dị u n ứ t nă Tự iề nh a Thể và u bạ p “thử qua phư ng pháp “Báo Bị Đ c Đ củ Diệ Chẩ chúng tôi tin rằ bạ cũ như ” ơ nh ộ áo” a n n. nó cũ là nơ có nhiề dây thầ kinh. ể bị Ngư c lạ Phư ng Pháp Diệ Chẩ iề Khiể Liệ Pháp. ơ n n-Đ u n u a sở i theo hệ ng kinh lạ nhưcác huyệởmặđ có củ thể thố c t t ã a châm. phậ t i n thể ó. Day Ấ bằ các dụ cụ huyệnhư cây lă cây cào.v… ng. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. chúng tôi tìm n oán i. u m ở i thố hóa này.vn Page 13 . i i ó ơ c p đy nghiêm túc và thậlà Khoa Họ ầ t c. n ng ng dò t : n. Theo Đ ông Y. Trong các tài liệ về này củ Trung Quố thấ có xuấhiệ Diệ Chẩ vớ 24 Huyệtrên mặđ ợ u sau a c y t n n n i t t ưc ghi là đ trị nh củ tạ phủ tứ ể bị a ng và chi. chúng tôi càng tin tư ng. không phả ợ i. và tìm ra đợ sựliên quan chặchẽ a ã t p i ng n thự lâm ưc t giữ các bộ n trên mặvớ các phầ trong cơ . sở a kiế c a n c truyề và hiệ đi. hoàn toàn dự trên cơ khác. Và cũ từ ó. trong phạ vi bộ t nhưChâm Cứ Chích. Phòng Bị và Trị nh mộ nh Bị t cách hữ hiệ và nhanh chóng nhấ u u t. cây dò … m. đc biệlà Châm Cứ n n ạ ặ t u. t ồ Ứ LuậĐ i Xứ LuậBấThố Đ m. t i a u ơ i i hay t a ơ Trong hệ ng Châm Cứ cũ n còn mộsố thố u vẫ t huyệtrên mặvà cũ đ đ ợ dùng đ chữ mộ số nh t t ng ã ư c ể a t bị chứ ng. sinh lý.ebook. ã thố i u u và xây dự thành mộbộ ng t môn chẩ đ mớ dự trên các Đ Hình. . nh ề n bộ mặ Mặcòn dính liề vớ đu là cơquan đ u khiể toàn thân. c p. ề t cách chữ bị chỉ a nh. rồhãy “Tin”. mà theo hệ ng mô hình phả chiế thố n u gọ là các Đ Hình. vì u bộ t i t n ề i ố i ớ n ng c ờ mặlà bộ n quan trọ đi vớ con ngư i.PHẦ MỞĐ U N Ầ GSTS Bùi Quố Châu c Nghiên cứ về mặkhông phảlà mộ vấ đ mớ đi vớ các nưc có truyề thố y họ lâu đi. Day Bấ Bôi Dầ Dán Cao. Vớ hệ ng hóa hơ 500 Huyệởmặ kếhợ vớ nhữ Phác Đ Đ u Trị Hiệ QuảChúng tôi đ i thố n t t. ã trịư c mộsố bị và chứ trên toàn thân. u. n ng chúng tôi chỉ thể t lên “quả t là KỲDIỆ . đợ t các nh ng Càng thự tậ càng nghiên cứ và qua kinh nghiệ lâm sàng. t ố ng. kếhợ cùng các Phác Đ Đ u Trị Hiệ Quảchúng ta có thể t p ồ iề có u . t t ng iể Qua đ chúng tôi đ ra mộsố ó. Do đ mặlà nơ rấnhậ cả so vớ các phầ khác trong cơthể ch c y ó. kinh lạ chạ qua. t. t n c. bị lý đu hiệ ra ở t phậ ng ố i ờ i m.edu. ng. t n i ầ iề n ng i u n mạ máu.

bị lý củ con ngư i. sinh lý. i ng c tâm lý. ề n u ng củ c ).v…) đu phả chiế cái tổ thể a nó (tứ là cơthể t. ng c phạ vi con ngư i. bàn tay. ư c i u n nh thông tin bị lý). loa tai. i.  Biể Hiệ Bị Lý: nhữ biể hiệ này (xuấhiệ dư i nhiề dạ khác nhau) đợ thể u n nh ng u n t n ớ u ng ưc hiệ trên mặmộcách có hệ ng và có chọ lọ đ ợ gọ là biể hiệ bị lý (hay n t t thố n c. Chúng có tính chấ2 chiề thuậ nghị và đc biệnơ có biể hiệ nh t u n ch ặ t i u n bị lý cũ là nơ đ u trị nh.ebook. ng c ng ng m phát hiệ nhữ biể hiệ về nh lý xuấ hiệ mộ cách có hệ ng trên khuôn mặ củ bị n ng u n bệ t n t thố t a nh nhân. nhữ gì bên dư i sẽ n lên trên. ư c ng ng nghiệ lâm sàng thự tiễ đ đ ợ kiể nghiệ rấnhiề lầ và đ ợ phân loạ theo 8 bộnhư m c n ã ưc m m t u n.CƠSỞLÝ THUYẾ CỦ DIỆ CHẨ T A N N GSTS Bùi Quố Châu c Đ NH NGHĨ Ị A Diệ chẩ (chẩ đ vùng mặ là phư ng pháp chẩ đ dự vào sựkhả sát b ằ nhiề hình n n n oán t) ơ n oán a o ng u thứ khác nhau như nhìn bằ mắ khám bằ tay. Mặ là mộ bộphậ tiêu biể đi diệ cho toàn cơthể Do đ mọ trạ thái thuộ về t t n u. -nhữ gì đ xẩ ra đu lư lạbiể hiệ ng ang y ề u i u n. ưc i sau: 1. Ví dụtàn nhang nơ mặlà biể hiệ củ bị lý và nh ng i iề bị : i t u n a nh cũ là nơ chữ bị ng i a nh. t. Thuyếnày đ ợ áp dụ vào khoa diệ chẩ m ờ ng nh ộ a t ưc ng n n nhưsau: Mỗ huyệ trên mặ là đ m phả chiế củ mộ hay nhiề huyệtrong cơ tư ng ứ vớ nó. THUYẾ BIỂ HIỆ T U N Thuyếbiể hiệ đợ biể hiệ qua 3 góc đ: t u n ưc u n ộ  Không gian: nhữ gì bên trong sẽ n ra bên ngoài. THUYẾ PHẢ CHIẾ T N U Vũtrụ xã hộ và con ngư i là mộ thể ng nhấ (vạ vậ đng nhấ thể Do đ con ngư i là sự . u t. i t t iể n u a t u t thể ơ ng i 2. mỗ bộphậ đc thù (ví dụ u ị ờ i n ặ như mặ bàn chân. có chọ lọ nhữ gì thuộ về m ơ n u. Ngoài ra mỗ dạ biể hiệ bị lý cho mỗý nghĩkhác nhau. ó. nhằ c : ng t. t n: t chính là tấ gư ng phả chiế ghi nhậ mộ cách có hệ ng. ạ n . n t thố n c. ng p y đợ ớ -nhữ gì đ xẩ ra đu lư lạdấ vế ng ã y ề u i u t. ởtrạ thái tĩ và đ ng củ nó. mũ mắ v.edu. ng hiệ ng ớ hiệ  Thờ gian: i -nhữ gì sắ xẩ ra sẽ ư c báo trư c. ờ phả chiế củ vũtrụ n u a (nhân thân tiể thiên đa). Nhữ thuyế củ diệ chẩ đ ợ trình bầ dư i đ hầ hế đ ợ xây dự từnhữ kinh ng t a n n ưc y ớ ây. hoặ bằ các dụ cụhay máy móc. đu đ ợ biể hiệ trên bộmặ Hay nói mộ cách khác hơ bộmặ nh a ờ ề ưc u n t.vn Page 14 . i ng u n nh i a Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. i ờ t thố t n t ồ t ). ó. Trong con ngư i.

t i. c ộ i xuấ n.edu. i nh t ang y thể n ợ ưc ng ớ từ thể mặbị i loạ hay tắ nghẽ Các trư ng hợ này thư ng ít có giá trị mặchẩ đ cơ lên t rố n c n. u c và hình thái tùy theo thờ gian. i nh. đợ ví nhưmạ lưi thông tin nh. THUYẾ Đ NG ỨNG T Ồ Nhữ gì giố nhau hay tư ng tựnhau thì có liên hệ t thiế tìm vềkếchặvà tác đng lẫ nhau. n t ờ p i như t i cạ nhân trung báo bị ở nh noãn sào. ng ng ơ mậ t. m t n t i bị t y 6. số ợ sắ đ. Hoặ số mũcó hình dáng tưng tự ó tớ c ng i ơ như ng lư do đ có liên hệ i số lư số ng. ). ó tớ ng ng. còn làm sáng mắ(vì ởgầ mắ t t n t). hay có quá ít. Hiệ tư ng này. u u nh t n lệ n i nh ng c khỏ củ cơthể Tuy nhiên. n ch t ờ p Có quá nhiề dấ vếhay đ m báo bị so vớ bị trong cơ . a i u nh trên mặvà bên dư i cơthể Tuy nhiên. Ví dụ da ở thể n mặ : vùng gan có tàn nhang. THUYẾ CỤ BỘ T C Khi mộcơ t quan hay mộbộ n nào trong cơthểcó sựbấổ tiề tàng. dụhuyệ188. THUYẾ BIẾ DẠ T N NG Các dấ hiệ báo bị trên mặkhông phảbấbiế mà trái lạ thư ng hay thay đi tính chấ mầ sắ u u nh t i t n. vẫ có mộvài trư ng hợ ngoạlệ : nố ruồở nh ó u t n. ơ 5. THUYẾ Đ NG BỘ T Ồ Có sựtư ng ứ về trí. thì vùng da đ có mầ nhạhơ Tuy nhiên. hay đ thờkỳ t phậ . mứ đ (nặ nhẹ tình trạ và diễ tiế bị tậcủ từ cá nhân. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. do đ liên hệ i mông. t ng ng i ơ n n ư c ng ng sau: Mỗ huyệngoài tác dụ ở (tớ các cơ i t ng xa i quan). t t ộ n  ThuyếĐ ng Hình Tư ng Tụ t ồ ơ Nhữ gì có hình dạ tư ng tựnhư ng ng ơ nhau. ng n n nh t a ng dụbị trạ đ diễ tiế thì tàn nhang hay vếnám nơ vùng da tư ng ứ vớcơ : nh ng ang n n t i ơ ng i quan hay bộ n phậ bị nh có mầ sắ đm hơ hoặ bóng hơ Ngư c lạ khi bị nơ cơ bị u c ậ n c n. THUYẾ PHẢ HIỆ T N N Theo luậ biể hiệ dấ hiệ bị xuấ hiệ theo tỷ thuậ vớ bị trạ hay sựsuy kém sứ t u n. liệ 4. đ khi cũ có ngoạlệcác dấ hiệ báo bị chỉ t hiệ t ớ . nh i quan đ thuyên giả hay bớđ ó m. t n m ang i diễ tiế thì DA tạvùng đ sẽ t hiệ nhữ dấ hiệ báo bị tư ng ứ Quy luậnày chi phố n n. i. i ó xuấ n ng u u nh ơ ng. Ví i c ộ ng.vn Page 15 . hình thái và thờ kỳ t hiệ giữ các loạdấ báo bị ơ ng vị lư ng. ôi ng i : u n nh xuấ n mộtrong hai nơ (hoặ trên mặhoặ bên dư i cơthể hoặ xuấhiệ không đng thờ vớnhau và có t i c t c ớ ). ờ p ờ về t n oán hay trị u. có sựphả nghị trong mộ sốtrư ng hợ nhưsau: e a .ebook. ngoài tác dụ làm giả đ ngón tay cái. ờ ổ t.3. mặ dù chữ hếbị tạnoãn sào thì nốruồvẫ không biế mấ c a t nh i t i n n t. ngoài tác dụ làm giả đ cổ và hạ : t ng m au gáy huyếáp. nốruồ(đ hay đ) hoặ tia máu t i en ỏ c có nghĩlà gan có bị Thuyếnày khi ứ dụ vớ phư ng pháp Diệ Chẩ còn đ ợ ứ dụ như a nh. hoặ không có dấ vế u u t iể nh i nh thể c u t nào báo bị so vớ bị tậđ xẩ ra trong cơ . ợ i. 7. . t i trên toàn cơ hơ là bộ t. thì có liên hệ t thiếvà tác đng lẫ nhau. c t n ồ i i khi không cùng lúc vớbị thậ chí xuấhiệ rấxa thờ kỳ nh tậxẩ ra. Ví dụcánh mậ t ộ n : mũcó hình dáng tư ng tự i ơ nhưmông. nó còn có tác dụ cụ bộ i chỗ và lân cậ nữ Ví ng c (tạ ) n a. còn có tác dụ làm giả đ vùng thái dư ng t ng m au ng m au ơ (vì ở vùng thái dư ng). Huyệ180.

ngư i áp dụ còn phảbiếlinh đng vậ dụ mộcách sáng tạ c m ng t n n ờ ng i t ộ n ng t o tùy theo từ ca bị ng nh. THUYẾ GIAO THOA T Thông thư ng thì các dấ hiệ chẩ đ hiệ ra ở ờ u u n oán n cùng bên vớcơ i quan hay bộ n bị nh. ngoài ây t n n a ơ n n. t a nh đ liên hệ i cánh tay). Hiệ tư ng này.ebook.edu. ể ạ ư c t tố việ nắ vữ 8 thuyếcă bả trên. bị trạ thư ng nặ hơ bình thư ng. Như có mộsố dấ hiệ chẩ đ (dấ hiệ báo bị ởvùng mắ tay. a ồ t nh ng ố i t bị nhân. Ví dụgờ phậ bị : mày bên mặcủ bị nhân có dấ hiệ báo bị thì cánh tay bên mặcủ bị nhân bị au (vì gờmày t a nh u u nh. ThuyếĐ ng Tính Tư ng Liên t ồ ơ Nhữ gì có tính chấtư ng tựnhau thì có liên hệ t thiế thu hút và tác đng lẫ nhau qua hình thứ ng t ơ mậ t. ờ ng c ộ y m i t c ng nh ố i phậ Ví dụchân mày bên phảcó tàn nhang. cũ thấ xẩ ra đi vớ các huyệở vùng và bộ n nói trên. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. buồ trứ và mông củ đ hình trên mặthỉ thoả có tính giao thoa đi vớ mộ số nh ng ng.vn Page 16 . thì cánh tay bên trái có bị Đ i vớ nhữ tình trạ giao thoa : i nh. nh ng ờ ng n ờ Trên đ là 8 thuyếcă bả củ phưng pháp Diệ Chẩ Đ đt đ ợ kếquả t trên lâm sàng. thư ng có sựgia tă mứ đ nhậ cả nơ huyệhoặ tình trạ bị đi vớ các bộ n nói trên. 8. Trư ng hợ n ợ ng y y ố i t các phậ ờ p này. ộ n c tă cư ng (sinh) hay hoá giảlẫ nhau (khắ ng ờ i n c). ố i ng ng này. chân. tớ ng t các u u n oán u u nh) t.

a Thuyế này ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ (nám. mọ tàn i ng u n nh i a ơ .v) xuấ hiệ trên vùng da mặ theo tỷlệ t n t thuậ vớ că bị Tuy nhiên. mụ v.ebook. thì cơquan hay bộ phậ phậ đ đ bị nh.vn Page 17 . ng t. mụ t ng ng ể n oán nh n ng u u n. THUYẾ PHẢ HIỆ T N N Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ (nám. thì mụ bọ ó c n c. THUYẾ BIỂ HIỆ T U N Biể hiệ bị lý (hay thông tin bị lý) có tính chấ2 chiề thuậ và nghị nghĩlà nơ có biể u n nh nh t u n ch. nghĩlà báo hiệ gan có bị Như nế trên da mặ : t t n a u nh. 4. Ví dụtrên da mặvùng gan xuấhiệ tàn nhang. n i quan hay bộ n nào. v. Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sự t ng ng ể n oán nh phát hiệ nhữ Sinh Huyệtrên vùng mặ Sinh huyệ n ng t t. ng u t vùng gan lạxuấhiệ thêm mụ bọ thì bị gan có mụ bọ và tàn nhang. n. t n. tạ vùng bị nh. i t t iể n u a t u t tư ng ng i Ví dụ như huyệ8 vừ là đ m phả chiế củ tim cũ là đ m phả chiế củ tuyế giáp trạ t a iể n u a ng iể n u a n ng. u c cơquan hay bộphậ đ n ó. đ khi khó ứ dụ vì n i n nh. m. nh n c nặ n nh có tàn nhang (mỗdạ biể hiệ bị lý cho mỗ ý nghĩkhác nhau). Đ c biệnhấcủ thuyếnày là: ặ t t a t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. p toàn thân. thì nơ đ cũ là nơ chữ trị nh. mụ t ng ng ể n oán nh n ng u u n. thuộ về ộ nh ng .GIẢ YẾ 8 THUYẾ CĂ BẢ N U T N N 1. Tư ng tựnhưthay vì. sẽ ng hơ là bị gan chỉ i t n n c. n ó ang bị 2. a. ờ ng t c đ bị nặ hay nhẹnhiề hay ít. n. t n a ng u u. c nhang thì vùng gan đ mọ mụ bọ Nế đ so thờ gian chữ trị n bọ vớtàn nhang. v. Thuyế này tư ng tự i bị u u u. Ngoài ra mỗ dạ biể hiệ bị lý cho mỗ ý n nh i ó ng i a bị i ng u n nh i nghĩ khác nhau. t (đ thố ngứ cứ mề v. tàn nhang. ôi ng ng. a i u hiệ bị lý. u em i a mụ c i n c trị mau hơ nên bị gan có mụ bọ nhẹ n.v…) phát hiệ nơ vùng cơ au. ề ng u u ể n oán. tàn nhang. c lạ u u t ơ nhưthuyế thứhai (thuyếbiế hiệ đu thông qua nhữ dấ hiệ đ chẩ đ t t n n).edu. t ng ng ể n oán nh n ng u u t i.v…) xuấ hiệ không nhữ trên vùng da mặ mà còn khắ cả n. ng. THUYẾ PHẢ CHIẾ N N U Mỗ huyệtrên mặlà đ m phả chiế củ mộhay nhiề huyệtrong cơthể ơ ứ vớ nó. THUYẾ CỤ BỘ T C Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ (nố ruồ tàn nhang. nh n c hơ 3. So vớ thuyếthứhai và thứba (thuyếbiể hiệ và thuyếphả hiệ thì thuyếnày ứ dụ rộ hơ i t t n n t n n) t ng ng ng n.v…) xuấ hiệ trên vùng da mặ Sựxuấ hiệ củ nhữ dấ hiệ cho ngư i áp dụ biế mứ t n t. có quá nhiề dấ hiệ hoặ giả i không có dấ hiệ nào.

vn Page 18 . n. nó còn có tác dụ cụ bộ i chỗ và lân cậ nữ ng c (tạ ) n a. n a ợ i. mứ đ (nặ nhẹ về i c ộ ng. Ví dụ số mũ có hình dáng tư ng tựnhưsố lư do đ có liên hệ i số lư (đ ng hình : ng i ơ ng ng ó tớ ng ng ồ tư ng tụ Hay huyệ34 liên hệ i Tim (hỏ thì tă cư ng hỗ ơ ).v…) cùng xuấhiệ không nhữ trên vùng da mặ mà còn xuấ hiệ nơ vùng bị nh. ) tình trạ và diễ tiế bị tậcủ từ cá nhân. THUYẾ BIẾ DẠ T N NG Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ báo bị trên mặ Dấ t ng ng ể n oán nh n ng u u nh t. t tớ a) ng ờ trợ(sinh) cho huyệ124 liên hệ i t tớ Tỳ(thổ và bị giảbở huyệ 300 liên hệ i thậ (thủ (đ ng tính tư ng liên).Mỗ huyệngoài tác dụ ở (tớ các cơ i t ng xa i quan). ờ ổ t. không có mụ ngứ và không có tàn nhang. n a t c mụ a ớ i mà không có mụ ngứ và ngư c lạ Hoặ nhiề khi.edu. còn làm sáng mắ(vì ởgầ mắ t t n t). u hiệ báo bị này không phảbấ biế mà trái lạ thư ng hay thay đi tính chấ mầ sắ và hình u nh i t n. ó có u t n. Hoặ có thể n ngứ có trư c. mụ v. ) hóa i i t tớ n y) ồ ơ 8. ng t. và có khi không cùng t. Ví dụhuyệ188 ngoài tác dụ làm giả đ cổ và hạ : t ng m au gáy huyếáp. và thuyế đng tính ng ơ mậ t ộ n t ồ tư ng liên (nhữ gì có tính chấtư ng tựnhau thì có liên hệ t thiế thu hút và tác đng lẫ ơ ng t ơ mậ t. ng i t i 6. c ớ ). t ng ng ể n oán nh n ng u u t i. rồ tàn nhang có sau. phậ bị Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. hay có tàn nhang.ebook. t i. thì vùng gan trên lư hay ngự có thể nố ruồ hay : t ng c. 7. c u n a như lạ có sinh huyệ tạvùng gan. m t n t i bị t y Ví dụ Trên vùng da mặ gan có tàn nhang. i. t n. i nh. nh i ó giả hay bớ đ thì vùng da đ sẽ mầ nhạ hơ Tuy nhiên vẫ có mộ vài trư ng hợ ngoạlệ m. ợ i. n t ờ p i như nố ruồ ởcạ nhân trung báo bị ởnoãn sào mặ dù chữ hế bị tạnoãn sào thì nố ruồ : t i nh nh c a t nh i t i vẫ không biế mấ n n t. THUYẾ Đ T ỒNG BỘ Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ (nố ruồ tàn nhang. ng n n nh t a ng Ví dụ bị trạ đ diễ tiế thì tàn nhang hay vếnám nơ vùng da tư ng ứ vớ cơquan hay : nh ng ang n n t i ơ ng i bộ n bị nh có mầ sắ đm hơ hoặ bóng hơ Ngư c lạ khi bị nơ cơquan đ thuyên phậ bị u c ậ n c n. THUYẾ GIAO THOA T Thuyếnày ứ dụ đ chẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hiệ hiệ ra ở t ng ng ể n oán nh n ng u u n cùng bên vớ cơ i quan hay bộ n bị nh. ộ n nhau qua hình thứ tă cư ng (sinh) hay hoá giả lẫ nhau (khắ c ng ờ i n c). có t i mụ ngứ cùng mộ lúc. đ khi cũ có ngoạ lệ các dấ hiệ báo bị chỉ t hiệ mộ trong hai nơ (hoặ ôi ng i : u n nh xuấ n t i c trên mặ hoặ bên dư i cơthể hoặ xuấ hiệ không đ ng thờ vớ nhau. t n i bị Tuy nhiên. u c thái tùy theo thờ gian. c t n ồ i i lúc vớ bị thậ chí xuấ hiệ rấxa thờ kỳ nh tậ xẩ ra. 5. THUYẾ Đ NG ỨNG T Ồ Thuyếnày ứ dụ đ chữ trị nh qua sựứ dụ thuyế đng hình tư ng tụ t ng ng ể a bị ng ng t ồ ơ (nhữ gì có ng hình dạ tư ng tựnhưnhau thì có liên hệ t thiếvà tác đng lẫ nhau).

thư ng có sựgia tă mứ đ ờ p ờ ng c ộnhậ cả nơ huyệ hoặ tình trạ y m i t c ng bị đ i vớ các bộphậ nói trên. u u nh) t. buồ trứ và mông củ đ ng ng. Hiệ tư ng này cũ thấ xẩ ra đ i vớ các huyệ ởcác vùng và bộphậ nói nh n ợ ng y y ố i t n trên.vn Page 19 . nh ố i n Ví dụchân mày bên phảcó tàn nhang thì cánh tay bên trái có bị Đ i vớ nhữ tình trạ giao thoa : i nh. nh ng ờ ng n ờ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.Ví dụgờ : mày bên mặcủ bị nhân có dấ hiệ báo bị thì cánh tay bên mặcủ bị nhân bị au (vì t a nh u u nh t a nh đ gờmày liên hệ i cánh tay).edu. tớ Như có mộ sốcác dấ hiệ chẩ đ ng t u u n oán (dấ hiệ báo bị ởvùng mắ tay. Trư ng hợ này. chân. a ồhình trên mặ thỉ thoả có tính giao thoa đ i vớ mộ số t nh ng ố i t bị nhân.ebook. ố i ng ng này bị trạ thư ng nặ hơ bình thư ng.

lểhơnóng. m. day. n iề nh CÁC THUYẾ TRONG Đ U KHIỂ LIỆ PHÁP T IỀ N U 1. chư m lạ xoa. nh ng m iể au m ó au nữ thì cũ có nghĩlà. ng m : au. phát. khi mộ cơquan hay bộ n nào trong cơ ơ t ồ Thố iể t phậ thể bị thì nơ vùng tư ng ứ vớ nó trên Mặ cũ sẽ t hiệ mộ hay nhiề đ m không có nh. i ơ ng i t.vn Page 20 . Vì bộ t nằ trong phạ vi đu não. n. hoặ có cả giác đ ít hơ so vớ đ m bên cạ Đ c biệ nhữ đ m au t ng iể c m au n i iể nh. ng xuấ n t u iể đ (bấ thố đ m). iể au ó ng. i ng iể au lệ n i c ộ trạ củ bị chứ đ xẩ ra. chúng ta cũ cầ y ồ i n nh ang y n oán bị ng n phả lư tâm đn. cả giác đ xuấ hiệ cùng mộ lúc (đng bộ vớ bị đ xẩ ra trong cơthể và cả t m au t n t ồ ) i nh ang y . Tư ng tựnhưThuyế Đ ng Bộ ng Đ m. i.ebook. Trên thự tế ngoài nhữ au ó. ng là t ng u n a nh c . thông tin củ cơthểđng thờ t c. ng iể Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. c. i t t t m a .CƠSỞLÝ THUYẾ CỦ Đ U KHIỂ LIỆ T A IỀ N U PHÁP GSTS Bùi Quố Châu c Đ NH NGHĨ Ị A Đ u Khiể Liệ Pháp là phư ng pháp PHÒNG và TRỊ NH bằ cách tác đng vớ nhiề hình thứ iề n u ơ BỊ ng ộ i u c khác nhau (châm.edu. v. ờ ờ nh. ồ i cũ là nơ đ tự iề Chỉ Xử thông tin. rát. i n 2. và u. cơ bị đ đ ợ dứ đ m hoàn toàn. Cho nên.v…tạnhữ đ m đ này. ng a n nh ã ư c t iể Thậ ra. nên phư ng pháp này gọ là Đ u Khiể Liệ Pháp. ThuyếĐ ng Bộ ng Đ m t ồ Thố iể Khi trong cơthể sựbấổ xẩ ra tạmộ cơquan hay bộphậ nào đ thì ngoài nhữ triệ có t n y i t n ó. m giác đ đ cũ chỉ mộ trong nhữ biể hiệ củ bị lý mà thôi. n. m. vừ là mộ bộ a t phậ Đ u Chỉ thông tin. Do đ khi đ m đ đ gia tă thì bị tình thêm nặ hoặ ng a nh ng ang y ó. luôn tỷ thuậ vớ mứ đ và tình c. v. t. Thuyế Bấ Thố Đ m t t ng iể ThuyếBấ Thố Đ m là thuyế nhằ mụ đ bổsung cho Thuyế Đ ng BộThố Đ m thêm t t ng iể t m c ích t ồ ng iể rõ ràng. Có thể mỗ huyệ vừ là mộ bộ ng i ể Đ u nh. Và khi đ m đ (hay cả giác) đ không còn đ iể au ó m.v…) vào nhữ Vùng và Phạ Vi Bộ t. ặ t. nh ng. Nế không thì sựchẩ đ bị sẽ i u ế u n oán nh kém đ phầ chính xác. ng u chứ như cả giác đ tạ chỗ(cụ bộ mà còn xuấ hiệ mộ hay nhiề chỗđ tư ng ứ (đ ng ng : m au i c ) t n t u au ơ ng ồ bộ ng đ m) tạ vùng phả chiế củ nó ởtrên Mặ Nhữ cả giác như đ thố cộ mỏ thố iể i n u a t. khi chẩ đ và trị nh. còn có rấ nhiề dạ biể hiệ khác thư ng và bấ thư ng khác cũ m au a t u ng u n ờ t ờ ng xẩ ra đng bộvớ că bị đ xẩ ra. tê. c đ m đ đ giả thì bị cũ giả theo. nhứ nóng. bấ ấ vuố bôi . ng cả giác đ vừ nêu trên. chư m nóng. iệ ng m Mặ mặ m m ầ vì nhữ huyệtrên mặcó tính cách đ u khiể các bộ n trong cơ (giúp cơ đ u chỉ từcơ ng t t iề n phậ thể thể iề nh quan đu não). chích. tứ nhói. Lý nói i t a t phậ Nhậ n nPhát thông tin. Nế xét trên lý thuyếĐ u khiể và ầ ơ i iề n u u t iề n Thông Tin Sinh Vậhọ thì mỗ huyệ trên Mặ là mộ trạ thu. dầ xung đ n. a. dán cao.

không đ này. cho ộ ng nh. bên dư i thuộ Âm (-) c ơ ớ c  TừDư i lên thuộ Dư ng-TừTrên xuố thuộ Âm ớ c ơ ng c  Bên Phả thuộ Dư ng-Bên Trái thuộ Âm i c ơ c  TừTrái qua Phảthuộ Dư ng-TừPhả qua Trái thuộ Âm i c ơ i c  TừNgoài vào Trong thuộ Dư ng-TừTrong ra Ngoài thuộ Âm c ơ c  Chiề Thẳ Đ ng thuộ Dư ng-Chiề Nằ Ngang thuộ Âm u ng ứ c ơ u m c  Âm Dư ng đ i xứ nhau qua mộ trụ hay mộ tâm đ m trung tính-Phi Âm Phi ơ ố ng t c t iể Dư ng ơ  Âm Dư ng vừ có tính Đ i Kháng vừ có tính Phù Trợnhau ơ a ố a  Âm Dư ng ởkhắ mọ nơ Nơ nào có Âm tấcó Dư ng hoặ ngư c lạ ơ p i i. thư ng tỷ thuậ vớ mứ m m i. Tóm lạ sốđ m không đ này. ó.ebook. y mặ i n u a c. thư ng nằ trong vùng đ tư ng ứ (phả chiế vớ bộ n có bị trong cơ au ờ m au ơ ng n u) i phậ nh thể (Âm trung hữ Dư ng că Dư ng trung hữ Âm că Cho nên. a u nh m đm au ng m đn khi hế bị thì nhữ đ m không đ cũ biế mấ ế t nh ng iể au ng n t. nhiề khi châm vào nhữ u ơ n. iể au ờ lệ n i c đ và tình trạ bị Nghĩlà. t c t n”: c ơ c ơ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Cự Dư ng Sinh Âm. Thuyế này cũ nhưthuyếĐ ng Bộ ng Đ m có giá trị ố vớ tấ cảcác huyệ trên toàn cơ t ng t ồ Thố iể đi i t t thể . Thuyế Thái Cự t c Vậ dụ thuyế Phả Chiế chúng tôi thấ bộ t còn là nơ phả chiế củ Thái Cự Ởđ nó n ng t n u. 3. ây t kiể nghiệ trên kinh nghiệ lâm sàng.edu. i t ơ c ợ i  Trong Âm có Dư ng-Trong Dư ng có Âm ơ ơ  Âm Dư ng biế hoá từsựthay đi củ không gian và thờ gian ơ n ổ a i  Cự Âm sinh Dư ng-Cự Dư ng sinh Âm c ơ c ơ  Dư ng Tụ ơ Âm Tán: Âm hàm Dư ng-Âm TụDư ng Tán: Dư ng hàm Âm ơ ơ ơ  Cô Âm bấ sinh-Đ c Dư ng bấ trư ng t ộ ơ t ở 4. lạmang đn kếquả t hơ là trên nhữ đ m đ Đ là kếquả m iể au i ế t tố n ng iể au. ơ u n). nế bị thuyên giả thì số iể không đ cũ giả theo.vn Page 21 . Thuyế Phả Phụ t n c “Vậcự tấ phả Cự Âm sinh Dư ng. u ng đ m không đ này. đợ thể n nhưsau: ưc hiệ  Thái Cự sinh Lư ng Nghi: Âm-Dư ng c ỡ ơ  Lư ng Nghi sinh TứTư ng: Thiế Dư ng-Thái Dư ng-Thiế Âm-Thái Âm ỡ ợ u ơ ơ u  Bên trên thuộ Dư ng (+).

u t oạ i n i y t iề nh i nhưtrên (mỗ lầ kích thích tạ nên mộ cung phả xạ i). ưc mộ lầ và sau đ đ yên kim cho đn khi có cả giác ngứ báo hiệ sựchấ dứ chu kỳđ u t n.edu. ờ ộvà thờ gian khích thích i nhấđnh. chỉ y ra đ vớ lý thuyế khi đ ợ kích thích xẩ úng i t. Hai huyệ này có tính tư ng tựnhau i ố ng i t ơ như cũ có tính đi kháng nhau nên có thể ng ng ố hóa giả nhau khi đ ợ tác dụ đ lúc. Thuyế Đ i Xứ t ố ng Mộ sốhuyệtrên cơthể nhấlà trên mặ có tính đi xứ ởnhiề chiề không gian. Do đ sẽ hai trư ng hợ i n o t n mớ ó. Mố quan hệ a ờ a nh nh i kiể i này bị chi phố bở luậ tư ng thông. Ví dụH. Nế vư t quá thờ hạ đ sẽ t ị u ợ i n ó gây ra sựphả tác dụ hoặ đ khi không còn tác dụ n ng. có ờ p: 1. Lư ý: Quá trình tựđ u chỉ vừ mô tả u iề nh a trên. Ví dụ ngư i thầ châm cứ sẽ c phả đ bị củ bị nhân mà mình chữ (nhấ là khi ngư i : ờ y u mắ i úng nh a nh a t ờ chữ bị kém sứ khỏ hơ ngư i bị a nh c e n ờ nh). i ưc ng úng 6. tư ng tác và phả hồ i i t ơ ơ n i. i t t ị c thờ n và ờ ộkích thích tư ng ứ vớ ơ ng i bị nh.8 qua H. đ n châm hay dán cao.Huyệ 26) c c n t Có 2 tâm đi xứ quan trọ trên mặlà H. c ầ 2.vn Page 22 . ta lạ kích thích lầ thứnhì thì lạ xẩ ra mộ chu kỳđ u chỉ mớ nh.là sựkích thích liên tụ ngay từđu.19 (giữ tuyế VIII và IX). Nhữ ố ng ng t n a n ng huyệ hay bộphậ đ i xứ nhau thì có tính tư ng tựhay kháng nhau. t t. Tóm lạ mỗ huyệcó mộ đnh mứ về i gian.26 (tuyế IV) và H. c ôi ng nữ Đ u này cũ có nghĩ là nế chư đt đ ợ mứ nhấ đnh nói trên thì kếquả ng sẽ a. Thuyế này có giá trị i các hình thứ tác đ ng vào huyệ nhưchâm kim.là sựlư kim qua nhiề chu kỳ iề chỉ trọ vẹ sẽ em lạkếquả liệ lâu bề hơ u u đu nh n n đ i t trị u n n. Do đ có thể ng cư ng t n ố ng ơ ó tă ờ hay hóa giảnhau. Thuyế “ t Bình Thông Nhau” Giữ ngư i chữ bị và bị nhân có mố quan hệ u “bình thông nhau”. t vớ c ộ t iệ Như rõ nét nhấ là hình thứ châm kim.Tùy theo tình trạ bị lý. ng t c 5. ố ng u u c ố xứ quan trọ trên mặ là: ng ng t  trụ dọ giữ mặ(tuyế O) c c a t n  trụ ngang giữ mắ (tuyế V-Huyệ8) c a t n t  trụ ngang qua gố chân mày (tuyế IV . Có 3 trụ đ i t t . Trư ng hợ này thư ng xẩ ra ởphạ vi đ u trị ng châm cứ hay án ma (xoa bóp) hơ là bằ ờ p ờ y m iề bằ u n ng thuố c.ebook.106 đ i xứ vớ H. tầ số cư ng đ i.26. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. mỗ huyệ thích nghi vớ mộ tầ số cư ng đ ng nh i t i t n . iề ng a u a ạ ưc c t ị t cũ không đt đ ợ trọ vẹ ạ ư c n n. ó ể ế m a u m t iề chỉ Nế hế giai đ n này.

34 sinh H. Thuyế này cũ giả thích tạsao khi cùng mộ huyệ mà có lúc lạ dẫ truyề ang ầ ớ t ng i i t t i n n ra cánh tay.edu. H.34 khi đ chung vớ nhau sẽ : c a i i phát huy tác dụ lớ hơ khi đ chung vớ các huyệ khác. iề nhậ nh t ng. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. c ơ ố n n c kỳ lự giữ các huyệvớ nhau. t cách khác hơ bị càng nặ thì đ ờ dẫ truyề càng rõ rệ Trái lạ đ ờ dẫ truyề càng n. giả đc.26 khắ H. Ví dụH. và phầ lớ tùy thuộ vào chu c t t.vn Page 23 . Hiệ tư ng này. thư ng thấ ởcác bị nhân nhậ cả khi châm trúng huyệ bị ờ y nh y m t. Nghĩ là hai H.124 và H. chứ n ợ ơ ớ chẩ ng ang u ớ không chẩ vào y chỗđ đy nư c. Chú thích: Đ ờ dẫ truyề là cả giác rầ nhẹ ư ng n n m n nhưkiế bò. cũ có sựsinh khắ giữ bị và ng n n i i t ng c a nh cơthể . ư ng n n yế kém thì bị trạ càng thuyên giả và đ ờ dẫ truyề sẽ n mấ khi că bị dứ hẳ u nh ng m. a i ang nh.ebook. Thuyế “ ớ Chẩ Về t Nư c y ChỗTrũ ng” Mỗ huyệ trên mặ khi bị đng sẽ i t t tác ộ chuyể “khí” về i cơquan hay bộphậ đ có bị chứ n nơ n ang nh không chuyể về i không có bị Đ u này có thể n ra rõ ràng khi bị thậ nặ Nói mộ n nơ nh.124. Ngoài ra. Hay gò má thuộ tim (sắ đ ) tựnhiên có mầ xanh đ (thuộ thủ thì tim có bị vì c c c ỏ u en c y) nh thủ khắ hỏ v. trong mộ thờ đ m nào đ khí c a t i t i iể ó.7. n c ng c a). Có thể các bị trên c nh y nh ng. tư ng tựnhưnư c chỉ y vào chỗtrũ (đ thiế nư c). i. nh ng ư ng n n t. ta cũ nên biế mỗ huyệ chỉ hệ ế mộ số âu.v … y c a.26 giảrư u. 8. u n oán ng nh Ví dụ bị nhân bị ng nấ cụ hay sư chân thì khó tránh khỏ tửvong. a khắ kim. ng t: i t liên đn t cơquan hay mộ bộ n mà t phậ thôi. Thuyế Sinh Khắ t c Có sựsinh khắ các huyệ trên Mặ Sựsinh khắ này là tư ng đi. Thuyế này cũ có giá trị các t t ng trong Diệ Chẩ có sựsinh hay kh ắ giữ các d ấ n n: c a u hiệ chẩ đ và tình trạ bị lý. Đ là tùy theo bị nhân đ bị nh ở i n ng : t ó nh ang bị đ Tuy nhiên. ư ng n n biế t n nh t n. Ví dụ H.127 khắ bị tiêu chẩ do lạ bụ H. có lúc lạtruyề ra phía lư (ví dụ huyệ0).6 . i ợ i ộ nói nh kỵ huyệtrên. dẫ đn cơquan hay bộphậ đ n n ế n ang bị nh. Hoặ vùng má thuộ : nh chứ c c ng i c c phế c trắ tựnhiên hiệ ra sắ hồ (thuộ hỏ thì có nghĩ là phổ đ có bị vì hỏ (sắ ng).

ứ m. hoàn cả sinh số nh ng củ bị nhân. ta làm sao biế chữ bị gì? ây c t c i u t a nh Nhiề ngư i. vấ đ khám bị đ chẩ đ ng n ề nh ể n oán. tím tái hay thâm xạ m. Vấ (hỏ Chẩ (chẩ đ n: ng n n i). ngõ hầ đ lạkế quả liệ mau u em i t trị u chóng và hữ hiệ u u. nằ ngồ củ bị ơ nh c t. Sờ Nắ Gõ. o ó. c nh t c ng u n t. nhân tế a bị nhân ra sao? củ nh Đ qua đ có thể u rõ hơ về nh trạ hầ có thể ư ra nhữ phư ng pháp đ u trị ể ó. n n oán). a u nh binh gì? Ởbộ phậ nào? Mứ đ bị ra sao? Đ thế n c ộ nh au nào? Đ bao lâu? Có chu kỳ au hay không? Đ là việ bắ buộ phả làm. ngư i khám bị mớ có thể t rõ bị ởcơquan. vì nế không. i áng. Da t nh t n). qua đ t n.v…Thêm vào đ ngư i khám bị còn nh n n. i. đnh xem bị ị nh nhân mắ phả bị gì? Và nguyên nhân ởđ là vấ đ trư c tiên phả đt ra củ việ chữ bị c i nh âu? n ề ớ i ặ a c a nh. gầ tạ tác ra sao. Nói mộ cách khác hơ việ khám bị là mộ công việ trọ yế và cầ thiế Bở vì. v. khó chị có ôm bụ rên la. Nế Đ u ông Y có tứchẩ Vọ (nhìn). cách cưxửcủ bị nhân đi vớ gia đ quan hệ a nh a nh ố i ình. trong nghành Y. ng ổmồhôi hộ có đ cà nhắ có mệ t. Nghe. Xư nay. tìm hiể xem bị nhân bị c ầ a a nh nh. hiể n bị ng. chúng ta cũ cầ ơ y.v…) mặmày có nhă nhó. i a nh nhân ra sao? Ví dụ sắ mặcủ bị nhân mầ gì (tái xanh. Đ a ông cũ nhưTây.BỐ BƯ C KHÁM BỊ VÀ CÁC KỸTHUẬ N Ớ NH T KHÁM BỊ NH GSTS Bùi Quố Châu c Việ đu tiên củ Chữ Bị là Khám Bị Nghĩlà. t nhằ c ích ểị nh ư c nh bị Mứ đ nh ra sao? Đ từđ mớ có cách xửlý thích đ c ộbị ể ó. t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. thì Tây Y cũ có: ng Nhìn. hoặ châm liề mà chẳ cầ khám bằ cách dò Sinh Huyệ (Ấ chẩ t nh c n. iệ . ng n ng t n n). u đa ng ơ iề thích hợ vớ từ tình trạ củ từ bị nhân. i ó. n c n ưc c ầ c p nhị ng n phả áp dụ bố bư c khám bị nhưsau: i ng n ớ nh  NHÌN  SỜ  DÒ SINH HUYỆ T  HỎ I 1. ỏtía.edu. Nhìn (Vọ chẩ ng n) là phư ng pháp quan sát bị nhân qua: sắ mặ dáng đ u. hễ nh nhân đn là cứ“nhắ mắnhắ mũ nhào vô lấ cây dò huyệ ấ day lung u ờ bị ế m t m i” y t n. tạ phủnào? Bị ra sao? Thờ gian mang ờ nh i biế nh ng nh i bị ngắ hay dài? Nguyên nhân xa. ờ nh phả lư tâm đn: tâm tư tình cả nguyệ vọ tưtư ng củ ngư i bị về i u ế . i nh nhân (Vấ chẩ đ xem họbị gì? Mứ đ sao? Nhưthế n n) ể nh c ộra làm sao có thể a đ bị đ ợ chữ úng nh ư c. tung trên mặ bị nhân. Tấ cả m mụ đ làm sao đ đ rõ đ ợ bị nhân bị nh gì? . p i ng ng a ng nh Tư ng tựnhưvậ muố thự hiệ đ ợ công việ đy phứ tạ và tế này. Vă (nghe). i c. n. v.ebook. n ng.vn Page 24 . hay Quan Sát Mặ ngư i bị (Diệ chẩ hay Sờ Mặ bị nhân (Thiế chẩ hay Hỏ Kỹbị t ờ nh n n). ở a ờ nh. trắ bệ đ : c t a nh u ng t. cửchỉđ đ ng. có đ t n u. m.

u m ư c. hoặ tổ hợ các dấ hiệ đ đu phả ả tình trạ sứ khỏ bị tậ củ bị nhân. ề n nh ng c e. chúng ta sẽ ra đ ợ nhữ bộphậ hay vùng. Hỏ (Vấ Chẩ i n n) Hỏ là việ cầ thiế đ tìm hiể Bị Tình (tình trạ bị Bị Nguyên (nguyên nhân bị mà i c n t ể u nh ng nh). nh nh) Đ hay Tây Y cũ thế Vì có nhiề vấ đ liên quan đn bị mà chỉ ông ng .mỏ v. cầ phả quan sát thậ kỹcàng. cơquan hô hấ củ bị nhân đ suy yế (cụ là ho. m. nh t a nh Cho nên. thấ bị nhân nhă mặkêu đ thì ta có thể : T t y nh n t au.edu.v…). Dò Sinh Huyệ t Ấ Chẩ ả n (gõ vào huyệ n n-Đ Chẩ t)-Nhiệ Chẩ (ngả cứ t n i u). t óng âu? c u p n không? Hay có bị nám không? Nế có thì nám ởđ v. ng i ng . đ ang. Ngoài ra. t ó au a. c c chữ trị t thờ gian. Ta phả nhớrằ mỗ dấ hiệ trên mặ cũ nhưmỗ trạ thái. không còn đ nhiề nhưtrư c. Theo lý thuyế “Đ ng BộThố Đ m”: khi các cơquan. nh nhân hay mắ chứ đ tiể nhiề tiể đ hay tiể không cầ đ ợ hoặ nhiệ đ c ng i u u. bộ n tư ng ứ đ có bị (thư ng do hàn). thông qua việ Hỏ Kỹ c i Bị Nhân mớ có thể u đ ợ tỏ ờ …Cho nên. đ IỂ Y M tìm ưc ng n ã.ebook. biế ư c nh Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. u êm. y. mị màng cũ đu phả ả tình trạ sứ khỏ hay bị tậcủ bị ộ n c. đ từđ mà tìm ra đ gố bị Có nhưvậ mớ chữ n i t ể ó. c các Đ M hay VÙNG NHẬ CẢ này. Ví dụ da thịởcằ mề nhão và lạ phả ánh cơquan Bàng Quang bị : t m m nh n nhão (suy yế nên bị u). t. n n ng ề n nh ng c e nh t a nh nhân. úng c nh. t ộcủ t ng đ să chắ trơ láng. và sắ có bị trong cơthể Đ ng thờ chúng ta còn có thể t đ ợ mứ đ ng nhẹtă p nh . t 3. biế ư c c ộnặ . ng giả thế m nào? Ví dụ dùng CÂY DÒ HUYỆ dò qua huyệ 3. qua việ Hỏ ta có thể t đ ợ bị nhân nh i hiể ư c tư ng c i. Sau khi n p a nh ang u thể m. thự n ng các dụ cụkhác. thì biếngay bị đ a mộ i i t au u ớ t nh ã giả Và khi huyệđ không còn đ nữ cũ có nghĩlà bị đ đ dứ hoàn toàn. i a đợ bị mộ cách có hiệ quả nhanh chóng. ra nh Cao Huyế Áp. ng a nh ó ã t Hoặ ta có thể c DÒ Sinh Huyệbằ Đ u NgảCứ Khi bắ gặ đ m nào Hút Nóng Nhiề Nhấ t ng iế i u. Đ là công tác thông d ụ nhấđ tìm hiể bị trạ củ bị nhân qua việ khám phá các ây ng t ể u nh ng a nh c Đ M NHẠ CẢ (sinh huyệ trên DA MẶ Có thể c hiệ bằ CÂY DÒ. ồ i. ộ a nh nhân. bộphậ nào trong ng t ồ ng iể n cơthể rố loạ chứ nă hay bị ơ tổ thì cơquan hay bộphậ đ sẽ i TÍN HIỆ bị i n c ng thư ng n. BÚA GÕ hay IỂ Y M t) T. DÒ lạ huyệ trên. n ó. c t ộgiữ trán a (nóng) và cằ (lạ khác nhau rõ rệ Đ u đ chỉ bị nhân bị m nh) t.v… u âu. t p iể u t. Do đ thông qua việ khám phá T t ơ ng i ó.vn Page 25 . cửchỉhành đng củ bị i ng: i u u t. gở U lên trên MẶ qua các vùng hay các huyệ tư ng ứ vớ nó. c ng p u u ó. Mạ Nhấ Sâu Nhấ thì biếngay là cơquan. cả tứ ngự v. iề ó. trên da mặ có tàn nhang không? Nó đ ởđ hoặ có nhiề nế nhă i. nh t. Sờ(Thiế Chẩ t n) là phư ng pháp chẩ đ bằ cách SỜDA hay SỜvào HUYỆ Nhiệ đ a da thịcũ như ơ n oán ng T. t phậ ơ ng ang nh ờ Đ cũ là cách DÒ Sinh Huyệ Nhậ Cả Nhấ và Chính Xác Nhấ ây ng t y m t t. ư c nh t u và 2. 4.v…). u n ề ế nh. suy luậ ra.

âu hệ vợchồ hay quan hệ i làm việ ng nơ c). i t u i nh ừ t i . ta phả Bình Tĩ TựTin. Ví dụ sau khi hỏ bị nhân. ó. cẩ thậ BỐ i. và tiế hành đy đ . Muố trị n gố că bị viêm họ này. t. ứ ớ nh i nh. n ầ ủ n n N BƯ C KHÁM BỊ đ Thự hiệ đ ợ “Bố Bư c” trên là ta đ nắ đ ợ hơ phân nử (50%) Ớ NH ó. ta khám phá ra bị nhân hay bị : i nh nh viêm họ là vì có thói quen hút ng thuố lá và uố nhiề nư c đ lạ trong ngày. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. chọ ơ p ể a bị nh. ng nh. n iề nhiề nh ng Nói mộ cách khác hơ rấ nhiề bị sẽ ư c chữ khỏ dễ t n: t u nh đ ợ a i dàng nế ta biế cách HỎ đ tìm u t I ể nguyên nhân gây ra bị Phảbiế chị khó hỏ bị nhân. Đ ng sợmấ Thờ Giờ nh.đ nhưthế au nào? Đ ởđ au âu? Cũ nhưnguyên nhân sâu kín củ bị đ do đ mà có (nhưquan ng a nh ó. chúng c ng u ớ á nh n tậ c n nh ng ta chỉ n khuyên bả bị nhân nên kiêng cữhay giả hẳ việ sửdụ hai món trên thì bị tự cầ o nh m n c ng nh nhiên bớ không cầ đ u trị u ngày mà bị tựnhiên cũ lành.ebook. Biế đt câu hỏ mộ cách KHOA HỌ và KHÉO LÉO thì ngư i chữ b ị sẽ m vữ đ ợ tình t ặ i t C ờ a nh nắ ng ư c trạ bị cũ nhưnguyên nhân gây ra bị Từđ có thể n ra phư ng án thích hợ đ chữ ng nh.vn Page 26 .edu. VÌ MẤ THỜI GIAN HỎI NHƯ T NG BỚT Đ ƯỢC THỜ GIAN TRỊ I LIỆ U. c n ưc n ớ ã m ưc n a kếquả bị rồ t trị nh i. Tóm lạ đ ng trư c bị nhân.

ố hổ ng. v. bỏ ngứ rát. ). tía. n.NHỮNG BIỂ HIỆ BỊ LÝ HAY DẤ HIỆ U N NH U U BÁO BỊ TRÊN MẶ NH T GSTS Bùi Quố Châu c Dấ hiệ báo bị thư ng biể hiệ trên bộmặ củ con ngư i. Do tính chính xác. hoặ nám đ nâu u c: u c a n c en. lông mă lỗ o. Đ m đc biệlà chúng xuấhiệ mộ cách có trậtựvà có hệ ng ng nh iể ặ t t n t t thố hẳ hoi. Nói mộ cách khác hơ nhữ biể hiệ này. ng .v… ng. phậ c ộ ng nh Có hai loạbiể hiệ bị lý: i u n nh 1. t. nặ nề ê ẩ nhộ cắ xé. t các loạ dụ cụnhưcây dò huyệ cây lă v. a ch i). nét mặ sắ mặ tóc u n n i u ế n ng : t. n.  Mầ Sắ mầ da. ng t i. a nh 2. a ng n.edu. t a t. trong các n t n. ngư i áp dụ phư ng pháp này.ebook. n. nằ trong nhữ vùng nhấđnh. tàn nhang.vn Page 27 . nố ruồ mụ thị mụ cơ bớ lang ben. thẹ nám. v. n. c t. u mỡ hình thái củ mạ máu (các loạ hình . lạ (dư i 37 đ ).  Nhiệ Đ t ộnơ vùng đ hay sinh huyệ ấ nóng. mứ đ và tình trạ bị ra sao? âu ng . đ m.Loạ không thấ đ ợ bằ mắ(ghi nhậ qua cả giác. Loạ Không Thể i Thấ Đ ợ (gồ 2 loạ y ưc m i)  Cả giác củ bị nhân: đ không đ tê. Loạ Thấ Đ ợ Bằ Mắ i y ưc ng t  Hình Thái: khung xư ng. tai củ bị nhân. buố nhói. chân lông. châm chích.v… ỏ m  Dấ Vế mụ trứ cá. ơ . ngắ lớ nhỏ vếcắ(ngắ dài).  Nế Nhă nế nhă (dài. ng. n t. p n: p n n. bị nhân đ bị nh hoặ chứ gì. bóng láng hay sầ sùi. lỗ ng. v. 1. i. a. bộ n đ đ ợ hệ ng ồ t ờ c ng ơ ng i phậ ã ư c thố hóa. t a ủđ biế nh ó bị c ng đ (tạ phủ kinh mạ bộ n nào).Loạ thấ đ ợ bằ mắ (qua quan sát trạ thái tĩ và đ ng củ bộ t) i y ư c ng t ng nh ộ a mặ 2. i au t: m.v… t Lư Ý: Khi Diệ chẩ phả lư ý đn phầ tổ quát như khuôn mặ vẻ t. cụthểchi tiếcủ các đ hình. thố mỏ cộ cứ phừ m a nh au. ch máu. n m. nh ớ ộ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. khi sắ sáng sủ hay u ám. t. các cơ đ să chắ củ da thị tính đ hồ củ các ơ . ng u n m ng t ị đ hình trên mặ ngư i. au. xanh. đ. c t. t a ồ ờ ng ơ cầ t nhữ biể hiệ củ bị lý (tứ là nhữ biể hiệ khác thư ng hay bấthư ng) nằ ởvị nào ng u n a nh c ng u n ờ t ờ m trí củ đ a ồhình. mặ t. t t n.v…) i ng t. hình thể hình dáng củ từ bộphậ khu vự trên mặ a . mát. ng nóng. chỉ n biế . hình dạ tính chấcủ nó ra sao là đ ể t. Mỗ loạbiể hiệ phả ả mộ u u nh ờ u n t a ờ i i u n n nh t tình trạ bị lý khác nhau. xúc giác nhưsờ ấ vuố hay dùng i y ư c ng t n m . m. các vế ban. các mô. ộ n c a t. thái củ da. xạ vàng. n. t. ch. àn i a mô các cơ sựco giậ củ da thị u xư ng. mạ u t: n. ở ng. lởloét. m. tứ là nhữ vùng tư ng ứ vớ các cơquan.

vẹ cổ hay bị o . 421 CUNG MÀY Biể Hiệ Bị Lý u n nh Tàn nhang. nố ruồ t i Bị MẮ nh T Bị sạ thậ bị vú. mấ ngủ iể ờ ớ t . n Bị LƯ I . nố rồ t i.98: đ khuỷ tay au u vùng H. sẩ thai. loạ c. 423.RĂ nh Ỡ NG Tàn nhang Tàn nhang. ung thư bư u tửcung ơ .97: đ vai. o. táo bón au vùng H. nố ruồ tàn t t i. hoàng đ m.ebook. 360. ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. vếnám. viêm mũ dị ng nh I i ứ Thẹ o Tàn nhang Đ LƯ kinh niên au NG Đ CỘ SỐ au T NG Bị nh nặ ởbộphậ sinh dụ liệ bị ng n c: t dư ng. nố ruồ t i Bị tim mạ :nhồ máu cơ nh ch i tim. p n tàn nhang. co thắ t đ ng mạ lớ tim ộ ch. 197 khu vự mắcủ Đ Hình c t a ồ Phả Chiế Ngoạ Vi (H1) n u i TRÁN-vùng H. đ khó. v. hiế muộ nh n n. nố ruồ t i Tàn nhang. c ầ vùng H. đ cánh tay y au Bị HO -SUYỄ nh N-LAO PHỔ I Bị MŨ : viêm xoang. nh ẻ m n. cả m Ấ Đ N ƯỜNG (giữ hai đu mày) a ầ MÍ MẮ TRÊN T NGOẠTẰ M (mí mắduớ t i) Giữ MŨ và GÒ MÁ a I CÁNH MŨ I (lệ ạ trên) đo SỐNG MŨ I (phía trên) SỐNG MŨ I VÙNG H.vn Page 28 . nhang Nố ruồ t i Thẹ n ế nhă sâu.HÀM .edu.Mộ Số u Hiệ Chẩ Đ Nhìn Thấ Bằ t Dấ u n oán y ng Mắ t KHU VỰC TRÁN-vùng H. cư m nư c.129: đ cổ au tay. nhãn áp. thẹ o Ý NGHĨ A Bị về t: cậ thị n sắ thoái hoá nh mắ n . tinh loãng.310.100.61 và Đ U MŨ Ầ I Tàn nhang. t nố ruồ t i Nhiề nế nhă ở2 u p n bên phầ trên số n ng mũ i vế nám.v… Bị tâm thầ nhứ đu kinh niên nh n.

n ng t khéo léo. 39 NHÂN TRUNG Tàn nhàng. nố ruồ t i Tàn nhang. rố loạ kinh nh ng ng ớ i n nguyệ đ vùng đ vếdị hoàn) t. ng. vếnám t Tàn Nhang Tàn Nhang Nố Ruồ t i Nố Ruồ t i Tàn Nhang Thẹ o Nố Ruồ t i Nố Ruồ t i Đ au/yế gan. rố ruồ t i. 233 VÙNG H. thẹ o Tàn nhang sát viề n môi trên-nám Các tia máu đ ỏ Các tia máu đ ỏ Tàn nhang. nố ruồ t i. nế nhă p n Tàn nhang.vn Page 29 . t ng .ebook. au Bị BAO TỬ-Đ Thầ Kinh Toạ nh au n Bị GAI CỘ SỐ T NG Bị MẮ nh T Đ ẺKHÓ Pholip CỔTỬCUNG Tiể Không Cầ Đ ợ u m ưc SỎ BÀNG QUANG I UNG THƯLƯ I-Bị LƯỠ Ỡ nh I-CỔGÁY Hai Bên NHÂN TRUNG VIỀ MÔI N BỌ NG MÁ VIỀ MŨ N I CẰ M GÒ MÁ Trư c DÁI TAI vùng ớ H. ung thưtử m n. 40. au ùi.41. nố ruồ t i Tàn nhang. i u m i đ ợ bạ chân. n ừ ể hiể m ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.37. dạdày au Bị về ư ng sinh dụ nữ đ khó. nố ruồ t i. yế sinh lý u Lạ chân. . ào sâu các biể hiệ bị lý khác mà các bạ sẽ p trên thự tế Mong các bạ áp dụ mộ cách u n nh n gặ c . bị tim.7 (bên trái) Đ U MŨ Ầ I CẰ M CẰ M SƠN CĂ N Trên đ là mộ số u hiệ “DIỆ CHẨ ây t dấ u N N”. ch Bị đ ờ ruộ huyế trắ hay bao tử nh ư ng t. dày. nố ruồ t i. gãy chân ư c. cung Bị buồ trứ (bư u. i au Bị vú. rố loạ thầ kinh tim nh nh i n n Hen suyễ viêm họ đ gáy n. nố ruồ t i. có tác dụ gợ ý.14.VÙNG H. viêm gan. tiể đ đ tiể không cầ lạ nh u êm. Viêm họ viêm dạ ng. ung thưgan u Đ lá lách. hổ Tàn nhang. hiế muộ tiêu ra máu. 50. 275 CÁNH MŨ I VIỀ TAI N Đ NH TAI Ỉ VÙNG H. dễ y nh đ ờ c : ẻ sẩ thai. đ chân. thẹ o Tàn nhang. táo bón Nhứ đ u gố sán lãi c ầ i. giúp cho các bạ nghiên cứ đ ng i n u. và cầ tránh đ ng đ bị u lầ là “Xem Tư ng”. thẹ lỗ ng nhỏ o.

61. 3 t H. 14. 74.edu.vn Page 30 .ebook. 275 (vùng tam giác) Huyệ 143 (vùng tam giác) t Chẩ Đ n oán “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Tiể Trư ng u ờ Viêm Xoang Gai Cộ Số t ng Huyế Áp Cao t Bao Tử Lá Lách Gan Mậ t Thậ n Tim Viêm Khí Quả n Táo Bón Viêm Họ ng Trĩ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.Mộ Số t HuyệGiúp Chuẩ Đ t n oán và Chữ Trị a Bị nh Huyệ 103 t Huyệ 290 t Huyệ 12 t Huyệ 15 t Huyệ 39 t Huyệ 37 t Huyệ 50 t Huyệ 41 t Huyệ 300 t Huyệ 269. 64 (vùng tam giác) Huyệ 38 (vùng tam giác) t H.

edu.ebook.vn Page 31 .HUYỆ THƯỜ DÙNG T NG Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

HUYỆ THƯỜ DÙNG T NG Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 32 .edu.ebook.

IX E-G Giao đ m củ nế nhă mũ má và đ ờ ngang chân cánh mũ iể a p n i ư ng i Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.VIII L-M 27 31 VI .ebook.edu.IX M mũ i 25 29 X E-G 26 30 VII .vn Page 33 .IV C-D Cách bờtrên đ u trong cung mày khoả 5mm ầ ng 31 35 VIII . nơ giáp vớ mũ m t a i i i 18 20 V A 19 21 VI-VII B Điể nố3/5 trên và 2/5 dư i củ đ n thẳ từhuyệ 127 đ n huyệ m i ớ a oạ ng t ế t 20 22 XI-XII O 87 21 23 VII-VIII O Trên tuyế VIII vài mili mét n 22 26 IV O Điể giữ đ n nốhai đ m cao nhấ củ đ u mày m a oạ i iể t a ầ 23 27 X L Trên đ ờ dọ qua chỗhỏ cuốgờxư ng mày-ngang chân cánh ư ng c m i ơ 24 28 VIII .BẢ TÌM HUYỆ TRÊN MẶ NG T T Hư ng dẫ ớ n: * Ô huyệ không gạ chéo chứ nhữ huyệ nhìn thấ đ ợ ởphía trư c mặ (đ hình chính diệ t ch a ng t y ưc ớ t ồ n) * Ô huyệ có gạ chéo và tô màu chứ nhữ huyệ nhìn thấ đ ợ khi nhìn ngang mặ (đ hình trắ diệ t ch a ng t y ưc t ồ c n) TỌA Đ Ộ CHÚ THÍCH HUYỆ T STT TUYẾ N TUYẾ N SỐ NGANG DỌC Trên đ ờ biên giữ bình tai và da mặ ư ng a t-ngang đnh dư i khuyế dư i ỉ ớ t ớ 1 0 VII P-Q bình tai 2 1 VII O Trên đ n nố hai huyệ 61 (hai bên 1mm) oạ i t Trên đ ờ dọ qua giữ c on ngư i-ngang qua đ u trên củ nế nhă ư ng c a ơ ầ a p n 3 3 VII-VIII G mũmá i 4 5 VIII D 5 6 X-XI G 6 7 IX B 7 8 V O 8 9 X-XI M 9 10 VIII-I N 10 12 V B 11 13 VI-VII G 12 14 VIII-IX P-Q Nơ tiế giáp giữ bờdư i trái tai và góc hàm i p a ớ Đỉ củ hỏ sâu nhấ giữ xư ng chũ và xư ng hàm dư i sau trái nh a m t a ơ m ơ ớ 13 15 VIII-IX P-Q tai (xem hình sau tai góc dư i bên phả ớ i) 14 16 V P-Q 15 17 IX E 16 18 V C 17 19 VIII-IX O Điể cao nhấ củ rãnh nhân trung.VIII M 30 34 III .VII G 28 32 VIII G Bên phả i 29 33 VII .IX B 32 36 VIII -IX E-G 33 37 VIII G Bên trái 34 38 IX G 35 39 VIII .

IX VI VIII VIII .VIII VIII VIII VIII . Ngang huyệ 61 trên đ ờ dọ tiế i t t ư ng c p xúc vớ bờngoài cánh mũ trái i i Giao đ m củ đ ờ dọ qua bờtrong khóe mắ và đ u trên củ nế iể a ư ng c t ầ a p nhă mũmá (sát bờdư i xư ng mũ n i ớ ơ i) Điể thấ nhấ chân cánh mũ m p t i Bên trái (Bên phảlà huyệ 50) i t Giao đ m củ đ ờ dọ qua giữ con ngư i (nhìn thẳ và bờdư i iể a ư ng c a ơ ng) ớ xư ng hố mắ ơ c t Điể giữ đ n biên giữ cánh mũvà da mặ m a oạ a i t Điể giữ củ đ n biên giữ mặ trư c dái tai và da mặ Đ m giữ m a a oạ a t ớ t.IV III .IX VIII .V XII H H O B E D-E E-G G D D-E O Bên trái Bên phả i Điể nố1/3 trên và 2/3 dư i củ đ n từhuyệ s ố1 đ n huyệ số23 m i ớ a oạ t ế t Bên phả i Bên phả(bên trái là 120) i Bên phả i Ngang chân cánh mũphả và tuyế dọ G bên phả i i n c i Bên phả bên trái là huyệ số58 i. t P-Q D-E L M D M O D C M.IV III .N M G D-E L G D-E D-E TAI A-B P-Q O N-P E C P-Q P.XI XII VI XI VIII X IX .vn Page 34 .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 40 41 43 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 79 80 85 87 88 89 91 94 95 96 97 98 99 100 101 VIII VIII -IX VII .X X III .VI VII .IX VII .Q N-P D-E H-K G-H L-M B Chỗlõm nhấ củ k huyế trên vành tai t a t (Bên trái-Bên phả là huyệ 52).iể a đ n nốhuyệ số0 và 14 oạ i t Giao đ m củ đ ờ thẳ dư i khóe miệ khoả 1cm và tiế iể a ư ng ng ớ ng ng p tuyế bờmôi dư i n ớ Điể lồnhấ củ ụcằ (đ m giữ ụcằ ) m i t a m iể a m Sát bờtrên cung mày. sát bờtrên cung mày ng iể t a Điể giữ huyệ 97 và 98 m a t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.VIII XII X .IX XII VII -VIII IX -X TAI TAI TAI V .VIII VI VI VII .IV IV .edu.IX VII . là đ m nố1/3 trong và 2/3 ngoài củ đ n từ iể i a oạ đ u mày đ n đnh mày ầ ế ỉ Thẳ trên đ m cao nhấ củ cung mày.IX IV VI VI VIII .VIII VIII .VIII XI IX VIII .VIII VII .

V VI II L-M O G H O B O O D E D-E K H G O O G L M L K K TAI Q O D-E D D E L O TAI D-E O B B M.X VI .V IX VIII VIII . ngay phia trên đnh củ vành tai) a n ỉ a Giao đ m củ đ ờ dọ giữ mũ và đ ờ tiế tuyế ngang bờtrên iể a ư ng c a i ư ng p n củ hai lỗmũ (mũngư c lên.VIII VIII VII .IV VIII IV .IX II II II .V IV IV VI .VII II .IV II XI XI III III III .XII XI .XII XI IX .XII II .N B-C O M.VII III . Nằ trên trụ đngang qua đ m giữ huyệ m c i iể a t 106 và 65 (chính giữ tuyế III-IV. hình nhỏgóc dư i bên phả a i i ớ ớ i) Giao đ m củ đ ờ dọ qua bờk hóe mắ và bờcong trên ụcằ iể a ư ng c t m Bên phả i Sát mí tóc thái dư ng.IX VII .III III .III O XI .VII VII .IV IV .vn Page 35 .edu.N Ngay chính giữ trán a Bên trái Bên trái Giao đ m củ đ ờ ngang giữ trán và đ ờ dọ qua bờngoài iể a ư ng a ư ng c tròng đ en Giao đ m củ đ ờ thẳ chính giữ mặ và mí tóc trán hoặ đ i iể a ư ng ng a t c ố xứ huyệ 173 qua huyệ 26 ng t t Trung đ m đ ờ cong phân cách bờmôi dư i và ụcằ iể ư ng ớ m Trong tóc.III IV .IX VI .ebook.VIII XI . Nằ trên trụ đngang qua đ m giữ huyệ ơ m c i iể a t 106 và 26 (chính giữ tuyế III-IV) a n Sát bờdư i xư ng mũ ớ ơ i Sát mí tóc thái dư ng. Nằ trên trụ đngang qua đ m giữ huyệ ơ m c i iể a t 103 và 106 (chính giữ tuyế III-IV) a n Điể nố1/3 trên và 2/3 dư i củ đ n từđ u mày đ n huyệ số8 m i ớ a oạ ầ ế t Sát mí tóc thái dư ng. phía trên tai.XII XI .IV VIII .IV V V VIII VIII .82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 102 103 104 105 106 107 108 109 113 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 138 139 143 145 156 157 159 162 163 170 171 173 174 175 177 178 179 180 183 184 185 188 189 191 III . Ngang huyệ 103 ơ t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.N B M.VIII II III .N B C-D M M.

edu.Q P.XI X .XII X . ư ng chính giữ tâm đ ng tửvà bờngoài tròng đ (nhìn thẳ a ồ en ng).IV IV .VI O-I III III .X VIII .128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 195 196 197 200 201 202 203 204 209 210 215 216 217 218 219 222 226 227 228 229 233 235 236 240 245 247 253 254 255 256 257 267 268 269 270 274 275 276 287 290 292 293 300 301 III IV . trên gò xư ng hàm dư i ơ ớ Ngang huyệ 22 t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.G G E H K P.IV III .IV VII .IX VII .vn Page 36 .V II TAI TAI TAI TAI TAI V .XI IV IX .VIII VIII .V III .IX XII XII XII XII III .XI IX -X X VIII XI .ebook.N A-B C Sát mí tóc thái dư ng.XII I I M.Q K B B G G-H E G Dư i huyệ 219 k hoả 5mm ớ t ng Trên đ ờ dọ tiế xúc vớ bờngoài xư ng hố mắ và giữ bềdày ư ng c p i ơ c t a củ mày a (Bên phả Giao đ m củ đ ờ ngang đ m giữ cánh mũ đ ờ i). Hợ vớ p i huyệ 41 và 50 thành tam giác đ u t ề Điể nố1/5 trên và 4/5 dư i củ đ n từhuyệ 127 đ n huyệ 87 m i ớ a oạ t ế t Điể cách đ ờ dọ giữ cằ 4mm và trên gò xư ng hàm dư i m ư ng c a m ơ ớ Điể nố1/4 trong và 3/4 ngoài củ đ n cong theo gò xư ng hàm m i a oạ ơ dư i từhuyệ 254 đ n huyệ 292 ớ t ế t Điể giữ củ đ n cong theo gò xư ng hàm dư i từhuyệ 254 đ n m a a oạ ơ ớ t ế huyệ 292 t Điể nố1/4 ngoài và 3/4 trong củ đ n cong theo gò xư ng hàm m i a oạ ơ dư i từhuyệ 254 đ n 292 ớ t ế Điể nằ trên đ ờ thẳ qua tâm con ngư i và chính giữ bềdày m m ư ng ng ờ a củ mày a Ngang huyệ số3 t Ngang huyệ 14 t Ngang huyệ số3 t Ngang huyệ số19 t Nghang huyệ số1 t Trên đ ờ dọ qua giữ c on ngư i-ngang đ m lồnhấ củ ụcằ ư ng c a ơ iể i t a m.IV O X X .XII XI .IX VII XI . Ngang huyệ 106 ơ t Điể nố2/3 trên và 1/3 dư i củ đ n từđ u mày đ n huyệ số8 m i ớ a oạ ầ ế t D D L-M H L K D G D-E B D-E H G-H O O B N-P O O-A A-B B-C D-E E.VIII X VII .IX VIII . iể a ư ng iể a i.VIII VIII .

vn Page 37 .VII III .XII XI .XII X .VIII VI .N L-M L-M L B O H E D H D-E K E O C B O C D E G E.VII VIII . 40 tạ thành tam giác đ u t p i t o ề Điể nố2/3 trên và 1/3 dư i củ đ n từđ u mặ đ n huyệ số6 m i ớ a oạ ầ t ế t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.III II II II VI .III V .VII V .VI IX .IV V .IV VII .XII XI .V III . m Điể giữ huyệ 126 và 342 m a t Bên phả i Nơ chẻđ củ ụcằ i ôi a m Điể giữ đ n nốhuyệ 197 và huyệ 310 m a oạ i t t Trung đ m tuyế E-G iể n Điể nố1/3 trư c và 2/3 sau củ đ n từhuyệ 130 đ n bờtrư c mí m i ớ a oạ t ế ớ tóc mai Trên đ ờ tiế tuyế v ớ bờmôi dư i ư ng p n i ớ Kế hợ vớ huyệ 61 và 491 thành tam giác đ u t p i t ề Điể nố2/4 trên và 1/3 dư i củ đ n thẳ từhuyệ 34 đ n huyệ 26 m i ớ a oạ ng t ế t Bên trái (kế hợ vớ huyệ 37.IX II .ebook.III I I I XI .IV III .172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 302 303 305 308 310 312 319 324 330 332 333 340 341 342 343 344 345 346 347 348 353 354 355 356 357 358 360 365 377 379 401 405 421 422 423 432 437 458 459 460 461 467 477 481 491 505 511 I I IX .XI O-I VI VI V .X IX III IV .N K D-E B-C G-H D C E Trung đ m đ ờ ngang nốhai đ m thấ nhấ củ đ u mày.N M.XI VI .G H H M.VI V X .XII XI .VI VIII VI VI III XII O O O-I II .edu.X H K G-H P. Ngay iể ư ng i iể p t a ầ dư i huyế 26 khoả 3-5 mm tùy bềdày củ cung mày ớ t ng a Trên gờxư ng hàm dư i ơ ớ Điể nố1/4 ngoài và 3/4 trong củ đ n cong theo gờxư ng hàm m i a oạ ơ dư i từhuyệ 343 đ n 293 ớ t ế Điể giữ củ đ n cong theo gờxư ng hàm dư i từhuyệ 343 đ n m a a oạ ơ ớ t ế huyệ 293 t Điể nố3/4 ngoài và 1/4 trong củ đ n cong theo gờxư ng hàm từ m i a oạ ơ huyệ 343 đ n huyệ 293 t ế t Trên đ ờ dọ qua giữ lỗmũ sát bờcong trên ụcằ ư ng c a i.Q C O L-M K C D H B C O M.VI III II .

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 521 555 556 557 558 559 560 561 564 565 567 630 XII V Trên tuyế 0 n Trên tuyế 0 n 0 0 0 III 0 VI II VIII .IX O N-P O O G H E G K D Q B-C Giữ mí tóc mai-ngang đ mắ a uôi t Trên huyệ 556 t Huyệ nằ sát mí tóc trán t m Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 38 .edu.ebook.

vn Page 39 .edu.NHỮNG Đ ỒHÌNH QUAN TRỌ NG Đ HÌNH SỐ 1 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.

vn Page 40 .Đ ỒHÌNH SỐ 2 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.ebook.

ebook.edu.Đ ỒHÌNH SỐ3 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 41 .

ebook.Đ HÌNH SỐ 4 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 42 .edu.

ebook.Đ HÌNH SỐ 5 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 43 .edu.

edu.vn Page 44 .Đ ỒHÌNH PHẢ CHIẾ NỘ TẠ TRÊN MẶ N U I NG T Đ ỒHÌNH SỐ6 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.

edu.Đ ỒHÌNH PHẢ CHIẾ NỘ TẠ N U I NG TRÊN MẶ VÀ TRÁN T Đ ỒHÌNH SỐ7 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 45 .ebook.

ebook.vn Page 46 .edu.Đ HÌNH SỐ8 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

edu.ebook.vn Page 47 .Đ ỒHÌNH SỐ9 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

Đ HÌNH SỐ10 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.vn Page 48 .ebook.

Đ HÌNH SỐ 11 Ồ

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 49

Đ HÌNH SỐ 12 Ồ

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 50

Đ HÌNH SỐ 13 Ồ

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 51

Đ HÌNH SỐ 14 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 52 .ebook.edu.

ebook.vn Page 53 .edu.Đ HÌNH SỐ 15 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

ebook.Đ HÌNH SỐ 16 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 54 .edu.

vn Page 55 .ebook.edu.Đ HÌNH SỐ 17 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

Đ HÌNH SỐ 18 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 56 .edu.ebook.

Đ HÌNH SỐ 19 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.edu.vn Page 57 .

ebook.edu.vn Page 58 .Đ HÌNH SỐ 20 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

ebook.Đ HÌNH SỐ 21 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.vn Page 59 .

Đ HÌNH SỐ 22 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.ebook.vn Page 60 .

edu.Đ HÌNH SỐ 23 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.vn Page 61 .

vn Page 62 .edu.Đ HÌNH SỐ 24 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.

Đ HÌNH SỐ 25 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.edu.vn Page 63 .

Đ HÌNH SỐ 26 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.vn Page 64 .edu.

vn Page 65 .edu.Đ HÌNH SỐ 27 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.

Đ HÌNH SỐ 28 Ồ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 66 .edu.ebook.

NHỮNG DỤ CỤCĂ BẢ DÙNG NG N N TRONG CHỮA BỆ NH CÂY DÒ HUYỆ T CÂY CÀO \ CÂY LĂ CẦ GAI Đ NHỎ N U ÔI CÂY LĂ CÀU GAI Đ LÓN N ÔI Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.ebook.vn Page 67 .

iệ i: c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.CÂY BÚA NHỎ CÂY BÚA LỚ N NGẢ CỨ I U DẦ U MASSAGE Nhữ dụ cụcă bả trên và nhữ dụ cụđ c biệ cho Viet ng ng n n ng ng ặ t Massage có thểđ t mua ởwebsite http://ngobenatural.ebook.com hay qua ặ đ n thoạ (623) 792-7449 hoặ (623) 444-0696.vn Page 68 .edu.

ebook.vn Page 69 .edu.TÁM BỘ HUYỆ CĂ T N BẢ N Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

nữ(progesteron. ơ liệ dư ng t ơ  Chóng mặ xây xẩ t m  Kinh phong  Cơ đ dạdày n au  Khô nư c miế ớ ng  Khô âm đ o ạ  Đ ng miệ ắ ng Page 70  63 (IX. 39. 7. O) liên hệđ tửcung. c. làm ấ bụ m ng (bổtrung ích khí)  Đ u hoà nhu đ ng ruộ iề ộ t  Hành khí  Tă lự ng c Mấ ngủ khó ngủ t . ng kinh  Cơ nghiệ ma túy. 64. u y n y ố hoặ muố lên cân thì dùng bộnày. ợ sinh dụ dư ng nuy. a 22. O) liên hệbao tử lá lách. estrogen)  Đ u hoà sựtiế dị ở iề t ch bộphậ sinh dụ nữ ở n c . 113. cung **Lư ý có thai không đ ợ u ư c châm hay day ấ n  Đ u hoà kích thích tố iề nam. gót áy chân. 1. 50. 127. 63. 0. Đ ổmồhôi chân tay Suy như c cơthể ợ Suy như c thầ kinh ợ n Suyễ số thuố n.edu. nh ng Huyế trắ dau bụ t ng. bạ đ i ch ớ Tiể khó u Đ ră hàm dư i au ng ớ  127 (XI. ruộ non ng ớ t  An thầ mạ n nh  Ôn trung. O) liên hệruộ non và bọ đ t ng ái TÁC DỤ NG  Bồ bổkhí lự i c  Giả đ bụ dư i m au ng ớ  Giả nhu đ ng ruộ m ộ t                CHỦTRỊ Suy như c cơthể ợ Đ bụ tiêu chả au ng y Kiế lỵ t Kinh không đ u ề Di tinh. đ thư ng vị au ợ Đ bụ lạ bụ au ng. tử . VỊ TRÍ HUYỆ T  22 (XI. kích ờ ơ http://www.vn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c . gầ ng ờ ợ i a i. 17. Ngoài ra bộnày còn dùng đ m c n ểchữ ung thưmáu. bụ dư i. miệ ng  Tă cư ng khảnă ng ờ ng sinh lý (nam và nữ )  Làm cư ng dư ng. 19.ebook.BỔÂM HUYẾ T Dùng cho nhữ ngư i suy như c cơthểởmọ lứ tuổ Nế thấ ă kém. n n thuố lá c  Lãnh cả suy như c m. 290. c c Khó tiêu. xanh xao.

nữ(progesteron. buồ trứ dị hoàn. estrogen)  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Hành khí (làm cho khí vậ hành. lư thông). khí  Đ u hoà kích thích tố iề nam. c sữ a  Suy như c sinh dụ ợ c. dạdày ng. n u hành huyế (làm cho t huyế lư thông mạ t u nh trong cơthể )  Làm ấ ngư i m ờ  Tiêu viêm. ng ng. i ứ  Đ đờ ái ư ng  Vẹ lư i. ch dùi  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Đ u hoà sựtiế dị ở iề t ch bộphậ sinh dụ nữvà n c ởmũ i  Tư ng ứ thầ kinh hạ ơ ng n hiệ (TK sốXII) t  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng buồ n ng ng trứ dị hoàn. tiêu đ c ộ  Trấ thố vùng bụ n ng ng.edu. chân)  Làm ấ Tỳ Vịthông m . 7 (IX. đ ng. . tay ơ t. đ o ỡ ơlư i. B) liên hệtuyế sinh d ụ và n c tuyế tụ n y thích tuyế vú n  Làm cư ng tính miễ ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cộ n ng t số tửcung. Chậ có con m  Lỗtai ra nư c trong ớ  Đ bụ sôi ruộ au ng t  Rong kinh  Kinh nguyệ không đ u t ề  Huyế trắ t ng  U nang buồ trứ ng ng  Viêm tuyế tiề liệ n n t  Đ đ vế au ùi  Đ tứ dị hoàn au c ch  Sổmũ viêm mũ dị ng i.  Đ u chỉ sựco cơ iề nh (dư ng vậ tửcung. n y thầ kinh phếvị sốX) n (tk           Đ buồ trứ au ng ng Đ dị hoàn au ch Đ đ au ùi Kém tiêu hóa Đ đờ ái ư ng Cơ đ do viêm Tụ n au y Đ thầ kinh tọ au n a Suyễ n Đ dạdày au Bư u cổ ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook. . ch ùi. D) liên hệtuyế Tụ (lá mía). tụ tạ y ng  Trợtiêu hóa        Huyế áp thấ t p Đ thầ kinh tam thoa au n Đ bụ kinh au ng Kinh nguyệ không đ u t ề Các bệ vềtửcung nh Đ đ ờ (diabetes) ái ư ng Ngự vú nhỏ tắ tia c.vn Page 71 . câm ỡ  Bư u cổ ớ  113 (IX.

 17 (IX, EG)  Chố dị ng ng ứ liên hệtuyế thư ng thậ  Tiêu viêm n ợ n  Làm ấ bổthậ thủ m, n y và tạ thậ ng n  Tiêu đ àm  Đ u hòa huyế áp iề t  Trấ thố vùng đ vế n ng ùi, , **Lư ý: tránh dùng huyệ u t thắ lư thậ ruộ già t ng, n, t này, nhấ là huyệ 17(-) trong t t  Cầ máu m trư ng hợ lởloét (nhưloét ờ p  Đ u hòa sựco cơ iề bao tử )  Tư ng tợthuố ơ c Corticoid  Đ u hoà tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t, nh táo  Thă khí, vư ng mạ ng ợ ch. **Lư ý: vùng nhân trung và u Cả thiệ hô hấ i n p vùng môi tuyệ đ i tránh châm  Làm ấ ngư i t ố m ờ khi có mụ bọ đ u xuấ hiệ n c ầ t n  Làm hư phấ tình dụ ng n c và khi có thai.  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t, sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói) và chố nôn ng  Tư ng ứ TK giao cả ơ ng m  Tư ng tợthuố ơ c Adrenalin  19 (VIII, O) liên hệtim, phổ bao tử i, , ruộ già t

         

Dị ng ứ Viêm nhiễ m Thấ khớ p p Suyễ n Đ vùng đ vế thắ au ùi, , t lư ng Suy như c cơthể ợ Huyế áp thấ t p Thậ hưnhiễ mỡ n m Tiêu chả kiế lỵ y, t Phỏ rát (chư lởloét) ng a

 Chế đ i t uố  Mă cổ(xư ng, hộ trái c ơ t cây, vậ lạ t )  Tiể đ u êm  Đ dầ ái m  Nặ ngự khó thở ng c  Suyễ n  Bệ tim mạ nh ch  Số thuố c c  Ngấ xỉ t u  Suy như c thầ kinh ợ n  Co giậ kinh phong t  Cơ đ thư ng vị n au ợ  Nôn nấ c  Không ói đ ợ ưc  Suy như c sinh dụ ợ c  Cơ đ thậ cấ n au n p  Nghẹ mũ bí trung tiệ t i, n (sau khi giả phẫ i u)  Cơ ghiề ma túy n n  Nghiệ thuố lá n c  Đ quanh khớ vai au p  Lừđ ừkhông tỉ táo nh  Buồ ngủ n  Đ ẻkhó (do cơtửcung co bóp yế hoặ cổtử u c cung mởchư trọ a n)  Trĩlòi dom, táo bón, , viêm đ i trư ng ạ ờ

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 72

 64 (VIII, D) Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n thiệ hầ (TK sốIX) t u

 Tiêu viêm, tiêu đ c ộ  Làm long đ m ờ  Trấ thố vùng bẹ n ng n (háng), dạdày

     

Đ khớ háng au p Đ thầ kinh tọ au n a Đ dạdày au Liệ chi dư i t ớ Đ lư i, đ họ au ỡ au ng Suyễ khó thở vư ng n , ớ đm ờ

 50 (VIII, G) liên hệgan và can kinh

**Chố chỉ ị ngư i có ng đnh: ờ
bệ huyế áp cao tránh dùng nh t huyệ này t

 Đ u chỉ gân, cơ iề nh  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  An thầ n  Trấ thố n ng  Tiêu viêm  Làm tă huyế áp ng t  Thă khí ng  Chố dị ng ng ứ  Đ u hoà khí huyế iề t  Giả đ c i ộ  Liễ hạ (cầ mồhôi) m n m  Trợtiêu hóa  Cầ máu m  Trấ thố vùng gan, n ng mậ t

 Bong gân (tay, chân, cổ gáy)  Dị ng, ngứ khắ ứ a p ngư i, nổ mềđ ờ i ay  Mấ ngủ t  Đ mỏ cổgáy, vẹ cổ au i o  Kinh phong  Đ hông sư n au ờ  Bệ gan, mậ xơgan nh t, cổtrư ng ớ  Nhứ đnh đ u, nhứ c ỉ ầ c đ u dữdộ ầ i  Huyế áp thấ t p  Phong thấ đ p, ổmồhôi tay chân  Tĩ mạ trư ng nh ch ớ  Khó tiêu, ợchua, no hơ i  Bón, tiêu chả trĩ y,  Mũ nghẹ do lạ i t nh  Đ thầ kinh tam thoa au n  Rong kinh, bă huyế ng t  Liệ mặ bệ vềmắ t t, nh t, mắ mờ t  Ho (do gan)  Bư u cổ viêm mũ dị ớ , i ứ ng  Thị c kém lự  Nghiệ thuố lá n c  Đ đ u do va chạ au ầ m chấ thư ng (nhẹ n ơ )  Sỏ mậ sỏ gan, viêm i t, i gan siêu vi  Cholesterol trong máu cao

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 73

 39 (VIII, E/G) liên hệbao tửvà vị kinh

 Trấ thố vùng dạdày n ng và ngón tay trỏ  Tiêu viêm, tiêu thự c  Kích thích ă uố n ng  Hạsố t  Hạhuyế áp t

 Đ ngón tay trỏ co au , duỗ khó khă i n  Đ thầ kinh tam thoa au n (TK số5)  Đ chân, đ vị au au kinh  Huyế áp cao t  Bệ vềmũ nghẹ mũ nh i, t i, sổmũ i  Mụ mặ liệ mặ môi n t, t t, sư đ sư vú, tắ ng au, ng c tia sữ a  Nhứ ră sư nư u c ng, ng ớ  Bư u cổ ớ  Biế ă ng n  Suy như c cơthể ợ  Suy như c thầ kinh ợ n  Đ cộ số (không au t ng cuố ngử đ ợ cụ i a ư c), p xư ng số ơ ng  Đ bụ do lạ au ng nh  Tiêu chả kiế lỵ y, t  Đ thầ kinh tọ au n a  Suy như c sinh dụ (liệ ợ c t dư ng, tả tinh, di mộ ơ o ng tinh)  Đ bụ kinh au ng  Trĩlòi dom ,  Rong kinh  Bạ đ i ch ớ  Sổmũ i  Rố loạ nhị tim, mệ i n p t khó thở  Suy như c cơthể ợ  Đ cơứ đ chùm, au c òn vẹ cổ o  Khó tiêu  Phù chân  Đ thắ lư au t ng

 1 (VII, O) liên hệtim

**Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao

 An thầ (làm dị thầ n u n kinh)  Đ u hòa nhị tim iề p  Giả tiế dị m t ch  Tă huyế áp ng t  Thă khí (đ a khí lên) ng ư  Tă lự (làm tă ng c ng cư ng sinh lự làm ờ c, khoẻngư i) ờ  Làm ấ ngư i m ờ  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Giả đ cộ số m au t ng

 290 (VII, B) liên hệvớ kinh tam tiêu i

 Trấ thố vùng thắ n ng t lư hai bên cổ ng,  Đ u hòa tân dị (mồ iề ch hôi, nư c tiể nư c ớ u, ớ bọ t)  Giãn cơ(đ u chỉ sự iề nh co cơ )

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 74

vn Page 75 . i  Huyế áp cao hoặ thấ t c p  Cơ đ bão thậ n au n  Các bệ ngoài da. giả tiế m m t dị (giả xuấ tiế các ch m t t chấ dị t ch)  Vư ng mạ cầ máu ợ ch. chân. i  Suy như c cơthể mệ ợ . ng ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. bổthậ thủ n n y)  Tă sứ đ ng c ềkháng cơ thể bồ bổnguyên khí . tay. c c  Thầ kinh tọ n a  Liệ dây thầ kinh số7 t n ngoạ biên i  Đ bao tửdo thậ au n  Huyế trắ t ng  Phỏ lởnư c sôi. P/Q) liên hệtuyế thư ng thậ n ợ n và nhiề vùng trong cơ u thể(nhưlư ng.…)  Ổn đnh thầ kinh ị n  Đ u hoà tim mạ iề ch. m  Làm ấ tă lự m. lở nh loét. bộphậ sinh dụ n c.ebook. 0 (VII. xuấ tinh sớ t m  Cả lạ sổmũ m nh. giả cơgiậ đ ng mạ m t ộ ch  Đ u hòa huyế áp iề t  Trấ thố (giả đ n ng m au)  Tiêu thự (làm tiêu hóa c thứ ă c n)  Cầ mồhôi. ng c  Làm co thắ tửcung t  Làm cư ng sinh dụ ờ c (bề tinh. chả nư c vàng y ớ  Ra mồhôi tay chân  Tim đ p nhanh ậ  Các bệ mắ nh t  Viêm mũ dị ng i ứ  Cơ nghiề ma túy n n  Nhứ ră hàm dư i c ng ớ  Khó tiêu  Tiể nhiề số thuố u u.edu. t mỏ i  Suy như c sinh dụ ợ c.

41. 19  41 (VIII. gót áy chân. 127. Táo bón.edu. TIÊU Đ C Ộ Dùng chữ nhữ nơ bị ng tấ lởloét a ng i sư y. O)  Nhuậ trư ng n ờ  Hạsố thanh nhiệ t.  Mờmắ nóng mắ t. hạáp  Giả đ vùng cổ gáy. m au . nử bên đ u. t  Trấ thố vùng xư ng n ng ơ cùng  Làm đ ổmồhôi  Hạhuyế áp t  127 (XI. t         Huyế áp cao t Đ vùng xư ng cùng au ơ Đ cộ số au t ng Đ thầ kinh tọ au n a Trĩlòi dom .ebook. O) liên hệđ tửcung. hông a ầ sư n ờ  Giả đ vùng gan. vai.BỘTIÊU VIÊM. ứ  Các bệ vềgan.  Đ ổmồhôi chân tay  Suy như c thầ kinh. nhứ c ầ c nử đ u (migraine) a ầ  Mấ ngủ t  Nhứ cổ gáy. bụ dư i. ruộ ng ớ t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c  An thầ mạ n nh  Ôn trung.      Huyế áp cao t  Ngứ dị ng a. m au mậ dạdày t. cơ ợ n thể Page 76 . n tiêu)  Đ hông sư n au ờ  Bệ hoàng đ n (vàng nh ả da)  Đ dạdày au  Miệ đ ng ng ắ  Thấ khớ p p  Táo bón  Đ chân dọ đ m kinh au c ở  Cholesterol trong máu cao  Nhứ hai bên đ u.vn  Mấ ngủ khó ngủ t . H) liên hệmậ và đ m kinh t ở Trấ thố n ng Đ u hoà sựtiế mậ iề t t Làm sáng mắ t Đ u hòa lư ng iề ợ cholesterol trong máu. làm ấ bụ m ng (bổtrung ích khí)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t http://www. 143. kiế lỵ t Số không ra mồhôi t Nóng trong ngư i ờ  143 (VIII. mậ nh t (nhưsỏ mậ ă không i t. vai c .

. O) liên hệtim. . hộ trái c ơ t cây.edu. không tỉ táo ừ nh Buồ ngủ n Đ ẻkhó (do cơtửcung co bóp yế hoặ cổtử u c cung mởchư trọ a n) Trĩlòi dom.non  Hành khí  Tă lự ng c           19 (VIII. vậ lạ t ) Tiể đ u êm Đ dầ ái m Nặ ngự khó thở ng c Suyễ n Bệ tim mạ nh ch Số thuố c c Ngấ xỉ t u Suy như c thầ kinh ợ n Co giậ kinh phong t Cơ đ thư ng vị n au ợ Nôn nấ c Không ói đ ợ ưc Suy như c sinh dụ ợ c Cơ đ thậ cấ n au n p Nghẹ mũ bí trung tiệ t i. n n thuố lá c Cơ run lậ cậ (2 hàm n p p ră đ ng ánh vào nhau) Nhứ ră hàm dư i c ng ớ Liệ mặ đ thầ kinh t t. và chố nôn ng  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n giao cả m  Tư ng tợthuố ơ c Adrelanin                        Suyễ số thuố n. đ thư ng vị au ợ Đ bụ lạ bụ au ng. thuố n n c lá Đ quanh khớ vai au p Lừđ . n (sau khi giả phẩ i u) Cơ ghiề ma túy. sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói). viêm đ i trư ng ạ ờ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.  Đ u hòa tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t.vn Page 77 . phổ bao tử i. Cả thiệ hô hấ i n p  Làm ấ ngư i m ờ  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t. táo bón. nh táo  Thă khí. ruộ già t ** Lư ý: vùng nhân trung và u môi tránh châm khi có mụ n bọ đ u xuấ hiệ và khi có c ầ t n thai.ebook. vư ng mạ ng ợ ch. c c Khó tiêu. nh ng Huyế trắ t ng Đ bụ kinh au ng Cơ nghiệ ma túy. au n tam thoa (thầ kinh số n 5) Chế đ i t uố Mắ cổ(xư ng.

m au .vn  Mấ ngủ khó ngủ t . nử bên đ u. hạáp  Giả đ vùng cổ gáy. 19.  Mờmắ nóng mắ t. Táo bón. 41. 38  41 (VIII.edu. vai c . vai. 127. 37. n tiêu)  Đ hông sư n au ờ  Bệ hoàng đ n (vàng nh ả da)  Đ dạdày au  Miệ đ ng ng ắ  Thấ khớ p p  Táo bón  Đ chân dọ đ m kinh au c ở  Cholesterol trong máu cao  Nhứ hai bên đ u.  Đ ổmồhôi chân tay Page 78 . t  Trấ thố vùng xư ng n ng ơ cùng  Làm đ ổmồhôi  Hạhuyế áp t  127 (XI. mậ nh t (nhưsỏ mậ ă không i t. làm ấ bụ m ng http://www. bư u ác hay còn gọ là ung các i i ớ ớ ớ i thư ởbộphậ nào trong cơthể ) n . 143. hông a ầ sư n ờ  Giả đ vùng gan. nhứ c ầ c nử đ u (migraine) a ầ  Mấ ngủ t  Nhứ cổ gáy. các loạ bư u (bư u lành.      Huyế áp cao t  Ngứ dị ng a. H) liên hệmậ và đ m kinh t ở Trấ thố n ng Đ u hoà sựtiế mậ iề t t Làm sáng mắ t Đ u hòa lư ng iề ợ cholesterol trong máu. ứ  Các bệ vềgan.ebook. t         Huyế áp cao t Đ vùng xư ng cùng au ơ Đ cộ số au t ng Đ thầ kinh tọ au n a Trĩlòi dom . gót áy Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c  An thầ mạ n nh  Ôn trung. kiế lỵ t Số không ra mồhôi t Nóng trong ngư i ờ  143 (VIII. O)  Nhuậ trư ng n ờ  Hạsố thanh nhiệ t.BỘTIÊU U BƯ U Ớ Dùng đ ểtrị khố u. O) liên hệđ tửcung. m au mậ dạdày t.

n (sau khi giả phẩ i u)  Cơ ghiề ma túy. táo bón. . Cả thiệ hô hấ i n p  Làm ấ ngư i m ờ  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t. đ thư ng vị au ợ  Đ bụ lạ bụ au ng. nh táo  Thă khí. phổ bao tử i. vậ lạ t )  Tiể đ u êm  Đ dầ ái m  Nặ ngự khó thở ng c  Suyễ n  Bệ tim mạ nh ch  Số thuố c c  Ngấ xỉ t u  Suy như c thầ kinh ợ n  Co giậ kinh phong t  Cơ đ thư ng vị n au ợ  Nôn nấ c  Không ói đ ợ ưc  Suy như c sinh dụ ợ c  Cơ đ thậ cấ n au n p  Nghẹ mũ bí trung tiệ t i.  Đ u hòa tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t. sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói). thuố n n c lá  Đ quanh khớ vai au p  Lừđ . c c  Khó tiêu. ruộ ng ớ t non (bổtrung ích khí)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t  Hành khí  Tă lự ng c  Suy như c thầ kinh. cơ ợ n thể  Suyễ số thuố n. au n tam thoa (thầ kinh số n 5)  Chế đ i t uố  Mắ cổ(xư ng. n n thuố lá c  Cơ run lậ cậ (2 hàm n p p ră đ ng ánh vào nhau)  Nhứ ră hàm dư i c ng ớ  Liệ mặ đ thầ kinh t t.edu. .ebook.chân. bụ dư i. O) liên hệtim. Page 79  19 (VIII. không tỉ táo ừ nh  Buồ ngủ n  Đ ẻkhó (do cơtửcung co bóp yế hoặ cổtử u c cung mởchư trọ a n)  Trĩlòi dom. nh ng  Huyế trắ t ng  Đ bụ kinh au ng  Cơ nghiệ ma túy. và chố nôn ng  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n giao cả m  Tư ng tợthuố ơ c Adrelanin Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. hộ trái c ơ t cây. vư ng mạ ng ợ ch.vn . ruộ già t ** Lư ý: vùng nhân trung và u môi tránh châm khi có mụ n bọ đ u xuấ hiệ và khi có c ầ t n thai.

thậ t n  Tă tiế dị ởbộphậ ng t ch n sinh dụ nữ ruộ và các c .vn Page 80 . phù  Nặ đ u ng ầ  Đ dây thầ kinh tam au n thoa  Nhiề đ nhớ u àm t  Suyễ do Tỳ n  Liệ dây thầ kinh số7 t n ngoạ biên (liệ mặ i t t)  Sư bầ (do té ngã va ng m chạ chấ thư ng) m. ngón tay giữ ờ a.edu. nhọ có mủ vế thư ng t. vùng thậ n  Làm thông khí đ i ạ trư ng. GH) liên hệruộ già. t t chả máu dạdày) y  Tê toàn thân  Tay chân nặ nề bạ ng . G) liên hệlá lách và tỳkinh       Cầ máu m Thông khí hành huyế t Trợtiêu hóa Giả đ vùng lá lách m au Tiêu đ nhớ àm t Đ u hòa sựbài tiế iề t nư c tiể ớ u  Suy như c cơthể ợ  Tiể ít. t ơ nhiễ trùng m Các bệ ngoài da nh Táo bón Bí trung tiệ (sau khi n giả phẫ i u) Đ lư vùng thậ au ng n Nóng số t Thiế chấ dị ởcác u t ch khớ (khô khớ p p) Thiế chấ dị ởruộ u t ch t già (táo bón) Thiế chấ dị ởâm u t ch đ o (khô âm đ o) ạ ạ  38 (IX. làm trung tiệ ờ n  Tư ng tợthuố kháng ơ c sinh Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook. . t khớ p  Tiêm viêm (giả sư m ng)  Tiêu đ c (giả mủ ộ m )  Nhuậ trư ng n ờ  Thanh nhiệ t  Trấ thố vùng đ và n ng ùi bờsư n.viêm đ i trư ng ạ ờ  37 (VIII. n ơ             Đ ngón tay giữ au a Đ vùng đ au ùi Đ bờsư n au ờ Các bệ viêm nhiễ u nh m. tiể u  Tiể nóng gắ u t  Đ vùng lá lách au  Xuấ huyế (rong kinh. tiể nhiề bí u u u. i.

189.  Đ ổmồhôi chân tay  Suy như c thầ kinh. viêm mũ v.vn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c . 127. 103. ngư i có bệ huyế áp ờ nh t cao tránh dùng huyệ này t  Đ u chỉ gân. đ trị m t ớ ể các chứ bệ cả lạ rét run. đ thư ng vị au ợ  Đ bụ lạ bụ au ng. 19. 73.v… i.ebook. ổmồhôi tay chân Page 81  50 (VIII. nh ng  Huyế trắ t ng  Đ bụ kinh au ng  Cơ nghiệ ma túy. cơ iề nh  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  An thầ n  Trấ thố n ng  Tiêu viêm  Làm tă huyế áp ng t  Thă khí ng  Chố dị ng ng ứ  Đ u hòa khí huyế iề t  Giả đ c i ộ  Liễ hạ (cầ mồhôi) m n m  Trợtiêu hóa  Cầ máu m  Trấ thố vùng gan. ngứ khắ ứ a p ngư i. cổ . mậ xơgan nh t. chân. cơ ợ n thể  Suyễ số thuố n. ruộ ng ớ t non  An thầ mạ n nh  Ôn trung. 0  127 (XI. t mỏ viêm xoang. 300. G) liên hệgan và can kinh **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao. 1. gáy)  Dị ng. mệ ng nh m nh. n ng http://www. nhứ c ỉ ầ c đ u dữdộ ầ i  Huyế áp thấ t p  Phong thấ đ p. cổtrư ng ớ  Nhứ đnh đ u. vẹ cổ au i o  Kinh phong  Đ hông sư n au ờ  Bệ gan. 37. i. bụ dư i. làm ấ bụ m ng (bổtrung ích khí)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t  Hành khí  Tă lự ng c  Mấ ngủ khó ngủ t . 50. gót áy chân. n n thuố lá c  Cơ run lậ cậ (2 hàm n p p ră đ ng ánh vào nhau)  Nhứ ră hàm dư i c ng ớ  Liệ mặ đ thầ kinh t t. nổ mềđ ờ i ay  Mấ ngủ t  Đ mỏ cổgáy.BỘTHĂ NG Bấ các huyệ theo thứtựtừdư i lên trên. c c  Khó tiêu. au n tam thoa (thầ kinh số n 5)  Bong gân (tay. O) liên hệđ tửcung.edu.

vậ lạ t )  Tiể đ u êm  Đ dầ ái m  Nặ ngự khó thở ng c  Suyễ n  Bệ tim mạ nh ch  Số thuố c c  Ngấ xỉ t u  Suy như c thầ kinh ợ n  Co giậ kinh phong t  Cơ đ thư ng vị n au ợ  Nôn nấ c  Không ói đ ợ ưc  Suy như c sinh dụ ợ c  Cơ đ thậ cấ n au n p  Nghẹ mũ bí trung tiệ t i. ruộ già t  ** Lư ý: vùng nhân trung u và môi tránh châm khi có mụ bọ đ u xuấ hiệ và n c ầ t n khi có thai. sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói). nh t. mắ mờ t Ho (do Gan) Bư u cổ viêm mũ dị ớ . n (sau khi giả phẩ i u)  Cơ ghiề ma túy.  Đ u hòa tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t.edu. ợchua.mậ t              Tĩ mạ trư ng nh ch ớ Khó tiêu. no hơ i Bón. nh táo  Thă khí.ebook. thuố n n c lá  Đ quanh khớ vai au p  Lừđ . O) liên hệtim. bă huyế ng t Liệ mặ bệ vềmắ t t. phổ bao tử i. Cả thiệ hô hấ i n p  Làm ấ ngư i m ờ  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t. viêm i t. và chố nôn ng  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n giao cả m  Tư ng tợthuố ơ c Adrelanin  Chế đ i t uố  Mắ cổ(xư ng. hộ trái c ơ t cây. không tỉ táo ừ nh  Buồ ngủ n  Đ ẻkhó (do cơtửcung Page 82 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Mũ nghẹ do lạ i t nh Rong kinh.vn . tiêu chả trĩ y. i gan siêu vi Cholesterol trong máu cao  19 (VIII. vư ng mạ ng ợ ch. . i ứ ng Thị c kém lự Nghiệ thuố lá n c Đ đ u do va chạ au ầ m chấ thư ng (nhẹ n ơ ) Sỏ mậ sỏ gan.

khoẻngư i) ờ  Làm ấ ngư i m ờ  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Giả đ cộ số m au t ng co bóp yế hoặ cổtử u c cung mởchư trọ a n) Trĩlòi dom. O) liên hệtim  An thầ (làm dị thầ n u n kinh)  Đ u hòa nhị tim iề p  Giả tiế dị m t ch  Tă huyế áp ng t  Thă khí (đ a khí lên) ng ư  Tă lự (làm tă ng c ng cư ng sinh lự làm ờ c.ebook.vn Page 83 . .  37 (VIII. t t chả máu dạdày) y Tê toàn thân Tay chân nặ nề bạ ng .edu. viêm đ i trư ng ạ ờ Suy như c cơthể ợ Tiể ít. G) liên hệlá lách và tỳkinh       Cầ máu m Thông khí hành huyế t Trợtiêu hóa Giả đ vùng lá lách m au Tiêu đ nhớ àm t Đ u hòa sựbài tiế iề t nư c tiể ớ u               1 (VII. p xư ng số ơ ng  Đ bụ do lạ au ng nh  Tiêu chả kiế lỵ y. tả tinh. t  Đ thầ kinh tọ au n a  Suy như c sinh dụ (liệ ợ c t dư ng. i. táo bón. phù Nặ đ u ng ầ Đ dây thầ kinh tam au n thoa Nhiề đ nhớ u àm t Suyễ do Tỳ n Liệ dây thầ kinh số7 t n ngoạ biên (liệ mặ i t t) Sư bầ (do té ngã va ng m chạ chấ thư ng) m. tiể u Tiể nóng gắ u t Đ vùng lá lách au Xuấ huyế (rong kinh.  Rong kinh  Bạ đ i ch ớ  Sổmũ i  Rố loạ nhị tim. mệ i n p t khó thở Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. n ơ **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao  Suy như c cơthể ợ  Suy như c thầ kinh ợ n  Đ cộ số (không au t ng cuố ngử đ ợ cụ i a ư c). di mộ ơ o ng tinh)  Đ bụ kinh au ng  Trĩlòi dom . tiể nhiề bí u u u.

ơ nuy  189 (VI. au thậ dị hoàn n. tim. O)  Tă cư ng trí nhớ trí ng ờ . chân. sáng suố nh t  Tư ng ứ đnh đ u ơ ng ỉ ầ  Tư ng ứ huyệ Bách ơ ng t hộ i  300 (I. lư ng. vùng vú. t Khó thở suyễ . ch  Tiể khó. vai. O) liên hệtim và cộ số t ng  103 (II.mắ vú. sựtậ trung p tưtư ng. thắ lư ngón tay trỏ t ng. Sa dạcon Thị c kém lự Nghiệ thuố lá n c Đ đ u do va chạ au ầ m.ebook. ờ dư ng (300+) ơ  Trấ thố vùng thậ n ng n. ng ng. cánh tay.edu. như c sinh dụ dư ng ợ c. n. thông minh. buồ trứ t. bọ đ ng ái  An thầ n  Trấ thố tiêu viêm n ng. cánh tay au p  Đ nhứ ổmắ kém au c t. u đ êm  Đ khớ vai. ngự mắ c. kém hă hái ộ ng Đ cộ số au t ng Trĩlòi dom . E) liên hệthậ n  Bổthậ làm hư phấ n. n Đ đnh đ u au ỉ ầ Suy như c cơthể ợ Suy như c thầ kinh ợ n Kinh phong Nhứ đnh đ u c ỉ ầ Kém trí nhớ kém nă . ng đ ng.vn Page 84 . sựhoạ đ ng ở t ộ  An thầ n  Thă khí ng  Giả đ đnh đ u m au ỉ ầ  Giả đ cộ số m au t ng  Làm tỉ táo. chấ thư ng n ơ Nghiệ thuố lá n c Đ lư vùng thậ au ng n Tiể đ u êm Suy như c cơthể suy ợ . 73 (VI. buồ trứ ng ng  Thă khí ng  Hành khí.  Đ buồ trứ đ au ng ng. t  Kích thích tuyế sữ n a. hành huyế t mạ nh  Làm nóng ngư i ờ  Tư ng ứ huyệ nhũ ơ ng t că n  Trấ thố vùng cộ n ng t số lư và giữ ngự ng ng a c  Đ u hòa khí iề  Chố co giậ ng t  Cơ đ ngự vùng tim n au c  Mấ ngủ ho khan t . ng n tình dụ làm cư ng c. G) liên hệphổ thậ i. tiể nhiề tiể u u u. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. ng                      Nhứ ră c ng Kinh phong Đ cộ số lư au t ng ng Nặ ngự mệ tim ng c. mắ t  Sạ thậ n n  Nặ đ u (do lạ đ u) ng ầ nh ầ  Tắ tia sữ sư vú c a.

tay. ng ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. bộphậ sinh dụ n c. bổthậ thủ n n y)  Tă sứ đ ng c ềkháng cơ thể bồ bổnguyên khí . t mỏ i  Suy như c sinh dụ ợ c.vn Page 85 . giả co giậ đ ng mạ m t ộ ch  Đ u hòa huyế áp iề t  Trấ thố (giả đ n ng m au)  Tiêu thự (làm tiêu hóa c thứ ă c n)  Cầ mồhôi. i  Huyế áp cao hoặ thấ t c p  Cơ đ bão thậ n au n  Các bệ ngoài da. chân. m  Làm ấ tă lự m. ng c  Làm co thắ tửcung t  Làm cư ng sinh dụ ờ c (bề tinh. i  Suy như c cơthể mệ ợ .…)  Ổn đnh thầ kinh ị n  Đ u hoà tim mạ iề ch. 0 (VII. lở nh loét. xuấ tinh sớ t m  Cả lạ sổmũ m nh. chả nư c vàng y ớ  Ra mồhôi tay chân  Tim đ p nhanh ậ  Các bệ mắ nh t  Viêm mũ dị ng i ứ  Cơ nghiề ma túy n n  Nhứ ră hàm dư i c ng ớ  Khó tiêu  Tiể nhiề số thuố u u. P/Q) liên hệtuyế thư ng thậ n ợ n và nhiề vùng trong cơ u thể(nhưlư ng. giả tiế m m t dị (giả xuấ tiế các ch m t t chấ dị t ch)  Vư ng mạ cầ máu ợ ch. c c  Thầ kinh tọ n a  Liệ dây thầ kinh số7 t n ngoạ biên i  Đ bao tửdo thậ au n  Huyế trắ t ng  Phỏ lởnư c sôi.edu.ebook.

222. 34. 61. 87  124 (II.vn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c .124) Nhứ đ u c ầ Suy như c thầ kinh ợ n Đ bàn chân. 3. 26. CD) liên hệtim        Ổn đnh thầ kinh ị n  Trấ thố n ng  Đ u thố iề ng  Đ u hoà nhị tim iề p  Tă thị c ng lự Chố co cơ ng  Tư ng ứ thầ kinh thị ơ ng n  giác (TK sốII)                 26 (IV. H) liên hệmậ (124+) và lá t lách (124-)     Ổn đnh thầ kinh ị n Trấ thố n ng Liễ hạ (cầ mồhôi) m n m Chố dị ng ng ứ          Đ lư au ng Cơ ghiề ma túy n n Suy như c thầ kinh ợ n Mấ ngủ t Nhứ đ u c ầ Đ ổmồhôi lạ nh Chả máu cam y Viêm mũ dị ng i ứ Vẩ nế (bệ ngoài da) y n nh Vọ bẻ(chuộ rút) p t Mấ ngủ(phố hợ vớ t i p i H. 143. cơvân)  An thầ n  Trấ thố n ng  Đ u hòa tim mạ iề ch  Hạnhiệ t  Hạhuyế áp mạ t nh  Chố co thắ co giậ ng t. Có thểkế hợ vớ chư m đ lạ đ t t p i ờ á nh ểhạcơ số n t. nấ c Vọ bẻ(chân) p Say rư u ợ Ngộđ c rư u ộ ợ Đ cộ số thắ lư au t ng t ng Mấ ngủ t Tâm thầ n Co giậ t Cả số m t Chóng mặ t Huyế áp cao t Page 86  34 (III. 124. 156.edu. 14. ngón au chân Nhứ mỏ bảvai c i Tim đ p nhanh ậ Đ dạdày au Mờmắ t Nhứ ră c ng Nôn.BỘGIÁNG Bấ các huyệ theo thứtựtừtrên xuố dư i đ m t ng ớ ểtrị chứ bệ số cao. t  Làm nởmạ máu ch http://www.ebook. co giậ hơ các ng nh t t. i thởrấ nóng. O) liên hệtim **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t thấ p  Làm giãn cơ(cơtrơ n.

t mũ i  Loét hành tá tràng  Cơ đ cuố bao tử n au ng  Eczema. tiêu đ c ộ (giả sư chố m ng. (đ u hòa sựco cơ iề ) Tiêu viêm. Tiể khó. t. suyễ n Nấ nôn c. số c ầ t  Khó thở(suyễ nghẹ n). D)  liên hệtim. bí tiể u u Tim đ p mạ nhanh ậ nh. giả rư u i ộ i ợ Ức chếtình dụ c Tư ng ứ tuyế yên ơ ng n Tư ng tợthuố hạ ơ c nhiệ giả đ Aspirin.vn . bao tử gan và  .ebook. a ng. nấ c  Đ thầ kinh liên sư n au n ờ  Ngứ (bụ đ chân. tay)  Cơ ghiề ma túy n n  Huyế áp cao t  Bư u cổ ớ  Nhứ đ u.edu. ngón tay cái Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n sinh ba (TK sốV) Tư ng tợthuố Veta ơ c Endorphine  Các bệ ngoài da. m au Paracétamone  Đ u hoà nhị tim iề p  Làm long đ m ờ                           Số rét t Hen. nh niêm mạ c  Nôn. ong. c ầ Phỏ lở nóng rát ng . thiế ôxy u Suyễ n Rố loạ nhị tim i n p Đ nhứ khuỷ tay au c u Đ vùng khoeo chân au Đ tứ nhói vùng hông au c  61 (VII. bò cạ chích p Viêm phếquả mãn tính n Nặ ngự khó thở ng c . Đ nặ quanh hố au ng c mắ t Tay co duỗ khó khă i n Say rư u. Ngứ a Nghẹ mũ nhứ đ u t i. ùi. rắ rít. phổ i     **Lư ý: cấ ấ sâu và mạ u m n nh. ợ n.Lợ tiể i u Hành khí Hạđ m ờ Tă tiế dị ng t ch Giả đ c. đ nhứ ngón au c cái  Viêm loét âm đ o ạ  Chả máu cam y  Đ thầ kinh tam thoa au n (TK sinh ba)  Lạ nổ da gà nh i  Bạ đ i ch ớ Page 87 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. nhấ là huyệ bên trái sẽlàm t t mệ tim t        Đ u tiế mồhôi iề t Trấ thố n ng Làm ấ ngư i m ờ Đ u hòa nhị tim iề p Hạhuyế áp t Làm giả mạ giãn cơ m ch. ng nhiễ trùng) m Thông khí Long đ m ờ Cầ máu (toàn thân) m Tư ng ứ thư ng vị ơ ng ợ .

c dư ng ơ Ho. O)  Nhuậ trư ng n ờ  Hạsố thanh nhiệ t.  Cả ho m  Đ cứ cơthành au ng bụ ng  Rố loạ nhị tim i n p  Nặ ngự khó thở ng c  Không ra mồhôi  Ra mồhôi tay  3 (VII. vùng thậ ngón tay áp n. ớ ng. táo bón.vn . phổ gan i. kiế lỵ t  Số không ra mồhôi t  Nóng trong ngư i ờ Đ thầ kinh tam thoa au n Đ vùng khoeo chân au Đ quanh rố au n Đ thậ đ ngón tay au n. G) liên hệtim. t Tứ ngự nhứ thái c c. huyế áp cao t Táo bón. t cứ ng Thị c kém lự Mắ nóng đ t ỏ **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t thấ p Huyế áp cao t Đ vùng xư ng cùng au ơ Đ cộ số au t ng Đ thầ kinh tọ au n a Trĩlòi dom.ebook. au áp út  Cao huyế áp t  Đ lư au ng  Đ bụ tiêu chả au ng y     Page 88  222 (X. vùng quanh rố n. ng Nhứ ră c ng Sư mặ ng t Liệ mặ cơmặ co t t. hôi Long đ m ờ Giả đ vùng ngự và m au c thái dư ng ơ                143 (VIII. út  Hạhuyế áp t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. . suyễ hơ thở n.         An thầ n Hạhuyế áp t Hạnhiệ t Giáng khí (đ khí em xuố ng). G)  Giả đ vùng khoeo m au chân. i nóng. thông phếkhí Lợ tiể i u Đ u chỉ sựxuấ nư c iề nh t ớ mũ nư c miế mồ i.edu. ít tiể u Nư c tiể vàng nóng ớ u Bệ ngoài da nh Nghẹ mũ viêm họ t i. t  Trấ thố vùng xư ng n ng ơ cùng  Làm đ ổmồhôi  Hạhuyế áp t      Đ ổmồhôi tay nhiề u Nhứ đ u c ầ Cả số mấ ngủ m t. Viêm họ viêm amidan ng.

 14 (VIII. cổ gáy. A)        An thầ n Trấ thố n ng Hạnhiệ t Tiêu viêm. đ dầ nh ái m Tiể nhiề đ đ u u. tiể ít. thông khí  Đ u hòa lư ng nư c iề ợ ớ tiể u Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. n Sạ bàng quang n Đ bụ dư i. đ đ u i au ầ Tiể khó. mặ t  Ă không tiêu.ebook. dị hoàn ch  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n gai (TK sốXI)  87 (XII.edu. mày. vai . chân au mày Liệ mặ t t Vẹ cổ o Đ cơứ đ chủ au c òn m Đ bụ dư i au ng ớ Đ bụ kinh au ng Đ buồ trứ au ng ng Thoát vị n bẹ Đ bàn chân au Đ thắ lư au t ng Tâm thầ n Số t Mỏ gáy. đ đ u au ng au ầ gố i Đ cung mày. O) liên hệbàng quang và cổ tửcung  Làm co bóp tửcung và bàng quang  Hạnhiệ t  Hạáp  Giáng khí. ái êm  156 (XI. nhứ ră c ầ c ng  Nuố nghẹ t n                                 Nghẹ mũ t i Đ ổmồhôi chân tay Huyế áp cao t Đ cẳ chân. đ u gố chân ầ i. biế ă n ng n  Nhứ đ u.  Đ u hòa sựco giãn cơ iề  Làm mạ gân chân nh  Đ u hòa khí huyế đ u iề t. ng.vn Page 89 . tiể u u u vàng Bí tiể bí trung tiệ u. t Cơ đ dạdày n au Huyế trắ t ng Viêm tai. tiêu thự c Hạhuyế áp t Làm tiế nư c bọ t ớ t Làm tă hồ cầ ng ng u Bư u cổ ớ Mấ ngủ t Huyế áp cao t Cả số số rét m t. viêm họ ng Ho Viêm vùng ră hàm. D) liên hệbuồ trứ ng ng  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cẳ n ng ng chân. đ au ng ớ au bụ kinh ng Lạ chân. iề hòa huyế áp t  Trấ thố vùng noãn n ng sào.

BỘĐ U CHỈ ÂM DƯƠ IỀ NH NG
Dùng đ iề hoà thân nhiệ cho nhữ bệ nhân lúc nóng, lúc lạ thấ thư ng, thay ểđ u t ng nh nh t ờ đ i rấ nhanh trong ngày. ổ t

34, 290, 156, 39, 19, 50

 34 (III, CD) liên hệtim

      

Ổn đnh thầ kinh ị n  Trấ thố n ng  Đ u thố iề ng  Đ u hoà nhị tim iề p  Tă thị c ng lự  Chố co cơ ng Tư ng ứ thầ kinh thị ơ ng n  giác (TK sốII)      

Vọ bẻ(chuộ rút) p t Mấ ngủ(phố hợ vớ t i p i H.124) Nhứ đ u c ầ Suy như c thầ kinh ợ n Đ bàn chân, ngón au chân Nhứ mỏ bảvai c i Tim đ p nhanh ậ Đ dạdày au Mờmắ t Nhứ ră c ng Nôn, nấ c Vọ bẻ(chân) p

 290 (VII, B) liên hệvớ kinh tam tiêu i

 156 (XI, D) liên hệbuồ trứ ng ng

 Trấ thố vùng thắ n ng t lư hai bên cổ ng,  Đ u hòa tân dị (mồ iề ch hôi, nư c tiể nư c ớ u, ớ bọ t)  Giãn cơ(đ u chỉ sự iề nh co cơ )  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cẳ n ng ng chân, đ u gố chân ầ i, mày, cổ gáy, vai ,  Đ u hòa sựco giãn cơ iề  Làm mạ gân chân nh  Đ u hòa khí huyế đ u iề t, iề hòa huyế áp t  Trấ thố vùng noãn n ng sào, dị hoàn ch  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n
http://www.ebook.edu.vn

 Suy như c cơthể ợ  Đ cơứ đ chùm, au c òn vẹ cổ o  Khó tiêu  Phù chân  Đ thắ lư au t ng           Nghẹ mũ t i Đ ổmồhôi chân tay Huyế áp cao t Đ cẳ chân, đ đ u au ng au ầ gố i Đ cung mày, chân au mày Liệ mặ t t Vẹ cổ o Đ cơứ đ chủ au c òn m Đ bụ dư i au ng ớ Đ bụ kinh au ng Page 90

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

gai (TK sốXI)  39 (VIII, E/G) liên hệbao tửvà vị kinh  Trấ thố vùng dạdày n ng và ngón tay trỏ  Tiêu viêm, tiêu thự c  Kích thích ă uố n ng  Hạsố t  Hạhuyế áp t

 Đ buồ trứ au ng ng  Thoát vị n bẹ  Đ ngón tay trỏ co au , duỗ khó khă i n  Đ thầ kinh tam thoa au n (TK số5)  Đ chân, đ vị au au kinh  Huyế áp cao t  Bệ vềmũ nghẹ mũ nh i, t i, sổmũ i  Mụ mặ liệ mặ môi n t, t t, sư đ sư vú, tắ ng au, ng c tia sữ a  Nhứ ră sư nư u c ng, ng ớ  Bư u cổ ớ  Biế ă ng n  Chế đ i t uố  Mắ cổ(xư ng, hộ trái c ơ t cây, vậ lạ t )  Tiể đ u êm  Đ dầ ái m  Nặ ngự khó thở ng c  Suyễ n  Bệ tim mạ nh ch  Số thuố c c  Ngấ xỉ t u  Suy như c thầ kinh ợ n  Co giậ kinh phong t  Cơ đ thư ng vị n au ợ  Nôn nấ c  Không ói đ ợ ưc  Suy như c sinh dụ ợ c  Cơ đ thậ cấ n au n p  Nghẹ mũ bí trung tiệ t i, n (sau khi giả phẩ i u)  Cơ ghiề ma túy, thuố n n c lá  Đ quanh khớ vai au p  Lừđ , không tỉ táo ừ nh  Buồ ngủ n  Đ ẻkhó (do cơtửcung co bóp yế hoặ cổtử u c Page 91

 19 (VIII, O) liên hệtim, phổ bao tử i, , ruộ già t

** Lư ý: vùng nhân trung và u
môi tránh châm khi có mụ n bọ đ u xuấ hiệ và khi có c ầ t n thai.

 Đ u hòa tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t, nh táo  Thă khí, vư ng mạ ng ợ ch. Cả thiệ hô hấ i n p  Làm ấ ngư i m ờ  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t, sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói), và chố nôn ng  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n giao cả m  Tư ng tợthuố ơ c Adrelanin

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

cung mởchư trọ a n)  Trĩlòi dom, táo bón, , viêm đ i trư ng ạ ờ  50 (VIII, G) liên hệgan và can kinh  Đ u chỉ gân, cơ iề nh  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  An thầ n  Trấ thố n ng  Tiêu viêm  Làm tă huyế áp ng t  Thă khí ng  Chố dị ng ng ứ  Đ u hòa khí huyế iề t  Giả đ c i ộ  Liễ hạ (cầ mồhôi) m n m  Trợtiêu hóa  Cầ máu m  Trấ thố vùng gan, n ng mậ t  Bong gân (tay, chân, cổ , gáy)  Dị ng, ngứ khắ ứ a p ngư i, nổ mềđ ờ i ay  Mấ ngủ t  Đ mỏ cổgáy, vẹ cổ au i o  Kinh phong  Đ hông sư n au ờ  Bệ gan, mậ xơgan nh t, cổtrư ng ớ  Nhứ đnh đ u, nhứ c ỉ ầ c đ u dữdộ ầ i  Huyế áp thấ t p  Phong thấ đ p, ổmồhôi tay chân  Tĩ mạ trư ng nh ch ớ  Khó tiêu, ợchua, no hơ i  Bón, tiêu chả trĩ y,  Mũ nghẹ do lạ i t nh  Rong kinh, bă huyế ng t  Liệ mặ bệ vềmắ t t, nh t, mắ mờ t  Ho (do Gan)  Bư u cổ viêm mũ dị ớ , i ứ ng  Thị c kém lự  Nghiệ thuố lá n c  Đ đ u do va chạ au ầ m chấ thư ng (nhẹ n ơ )  Sỏ mậ sỏ gan, viêm i t, i gan siêu vi  Cholesterol trong máu cao

**Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao, ngư i có bệ huyế áp ờ nh t cao tránh dùng huyệ này t

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 92

dị hoàn ch  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n gai (TK sốXI)             Nghẹ mũ t i Đ ổmồhôi chân tay Huyế áp cao t Đ cẳ chân. ng y p chỗsư ng. vai . nữ(progesteron.vn  Suy như c sinh dụ ợ c. lư thông). i ứ  Đ đờ ái ư ng  Vẹ lư i.BỘTAN MÁU BẦ M Chuyên trị ng nơ bị n thư ng do va đ p.edu. đ đ u au ng au ầ gố i Đ cung mày. estrogen)  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Hành khí (làm cho khí vậ hành. t ng t m. Bấ phác đ nhữ i chấ ơ ậ m ồdư i đ rồ hơphả ớ ây i n chiế nơ bầ sư u i m ng. 290+. iề hòa huyế áp t  Trấ thố vùng noãn n ng sào. 50. tiêu đ c ộ  Trấ thố vùng bụ n ng ng. đ u gố chân ầ i.ebook. 156+. chân au mày Liệ mặ t t Vẹ cổ o Đ cơứ đ chủ au c òn m Đ bụ dư i au ng ớ Đ bụ kinh au ng Đ buồ trứ au ng ng Thoát vị n bẹ  7 (IX. Chậ có con m  Lỗtai ra nư c trong ớ  Đ bụ sôi ruộ au ng t  Rong kinh  Kinh nguyệ không đ u t ề  Huyế trắ t ng  U nang buồ trứ ng ng  Viêm tuyế tiề liệ n n t  Đ đ vế au ùi  Đ tứ dị hoàn au c ch  Sổmũ viêm mũ dị ng i.  Đ u hòa sựco giãn cơ iề  Làm mạ gân chân nh  Đ u hòa khí huyế đ u iề t. mày. Máu bầ ởbấ cứbộphậ nào trong cơthểcũ tan không phả m t n ng i giả phẫ Bộhuyệ này có ba tác dụ rõ rệ làm tan máu bầ ngư chả máu và xẹ i u. 7+. cổ gáy. B) liên hệtuyế sinh d ụ và n c tuyế tụ n y  Đ u hoà kích thích tố iề nam. 3+. 61+. 16+. D) liên hệbuồ trứ ng ng  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cẳ n ng ng chân. buồ trứ dị hoàn. đ o ỡ ơlư i. ng ng. n u hành huyế (làm cho t huyế lư thông mạ t u nh trong cơthể )  Làm ấ ngư i m ờ  Tiêu viêm. ch dùi  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Đ u hoà sựtiế dị ở iề t ch http://www. 37  156 (XI. câm ỡ  Bư u cổ ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c Page 93 .

i gan siêu vi  Cholesterol trong máu cao     Đ ổmồhôi tay nhiề u Nhứ đ u c ầ Cả số mấ ngủ m t.ebook. i ứ ng  Thị c kém lự  Nghiệ thuố lá n c  Đ đ u do va chạ au ầ m chấ thư ng (nhẹ n ơ )  Sỏ mậ sỏ gan. vẹ cổ au i o  Kinh phong  Đ hông sư n au ờ  Bệ gan. mắ mờ t  Ho (do Gan)  Bư u cổ viêm mũ dị ớ . n ng mậ t  Bong gân (tay.vn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c .  Mũ nghẹ do lạ i t nh  Rong kinh.edu. nổ mềđ ờ i ay  Mấ ngủ t  Đ mỏ cổgáy. G) liên hệgan và can kinh  Đ u chỉ gân. cổtrư ng ớ  Nhứ đnh đ u. phổ gan i. thông phếkhí http://www. tiêu chả trĩ y. ợchua.     An thầ n Hạhuyế áp t Hạnhiệ t Giáng khí (đ khí em xuố ng). ổmồhôi tay chân  Tĩ mạ trư ng nh ch ớ  Khó tiêu. cổ .bộphậ sinh dụ nữvà n c ởmũ i  Tư ng ứ thầ kinh hạ ơ ng n thiệ (TK sốXII) t  50 (VIII. ngư i có bệ huyế áp ờ nh t cao tránh dùng huyệ này t  3 (VII. c dư ng ơ Page 94 **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao. chân. cơ iề nh  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  An thầ n  Trấ thố n ng  Tiêu viêm  Làm tă huyế áp ng t  Thă khí ng  Chố dị ng ng ứ  Đ u hòa khí huyế iề t  Giả đ c i ộ  Liễ hạ (cầ mồhôi) m n m  Trợtiêu hóa  Cầ máu m  Trấ thố vùng gan. bă huyế ng t  Liệ mặ bệ vềmắ t t. t Tứ ngự nhứ thái c c. viêm i t. mậ xơgan nh t. ngứ khắ ứ a p ngư i. G) liên hệtim. nh t. nhứ c ỉ ầ c đ u dữdộ ầ i  Huyế áp thấ t p  Phong thấ đ p. no hơ i  Bón. gáy)  Dị ng.

D)  liên hệtim. số c ầ t  Khó thở(suyễ nghẹ n). ùi. tay)  Cơ ghiề ma túy n n  Huyế áp cao t  Bư u cổ ớ  Nhứ đ u. suyễ hơ thở n. ng nhiễ trùng) m Thông khí Long đ m ờ Cầ máu (toàn thân) m Tư ng ứ thư ng vị ơ ng ợ .  phổ i    **Lư ý: cấ ấ sâu và mạ u m n nh. a ng. ít tiể u  Nư c tiể vàng nóng ớ u  Bệ ngoài da nh  Nghẹ mũ viêm họ t i. đ nhứ ngón au c cái  Viêm loét âm đ o ạ  Chả máu cam y  Đ thầ kinh tam thoa au n (TK sinh ba)  Lạ nổ da gà nh i  Bạ đ i ch ớ  Viêm họ viêm amidan ng. nh niêm mạ c  Nôn. (đ u hòa sựco cơ iề ) Tiêu viêm. bao tử gan và  . ớ ng.vn Page 95 .ebook. hôi  Long đ m ờ  Giả đ vùng ngự và m au c thái dư ng ơ  Ho.edu. ngón tay cái Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n sinh ba (TK sốV) Tư ng tợthuố Veta ơ c Endorphine Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. nhấ là huyệ bên trái sẽlàm t t mệ tim t        Đ u tiế mồhôi iề t Trấ thố n ng Làm ấ ngư i m ờ Đ u hòa nhị tim iề p Hạhuyế áp t Làm giả mạ giãn cơ m ch. t mũ i  Loét hành tá tràng  Cơ dau cuố bao tử n ng  Eczema.**Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t thấ p  Lợ tiể i u  Đ u chỉ sựxuấ nư c iề nh t ớ mũ nư c miế mồ i. i nóng. nấ c  Đ thầ kinh liên sư n au n ờ  Ngứ (bụ đ chân. t cứ ng  Thị c kém lự  Mắ nóng đ t ỏ  Các bệ ngoài da. ng  Nhứ ră c ng  Sư mặ ng t  Liệ mặ cơmặ co t t. tiêu đ c ộ (giả sư chố m ng.  Cả ho m  Đ cứ cơthành au ng bụ ng  Rố loạ nhị tim i n p  Nặ ngự khó thở ng c  Không ra mồhôi  Ra mồhôi tay  61 (VII. huyế áp cao t  Táo bón.

 Đ u hòa tân dị (mồ iề ch hôi. A) liên hệvớ kinh tam tiêu i  37 (VIII.vn Page 96 . tiể u  Tiể nóng gắ u t  Đ vùng lá lách au  Xuấ huyế (rong kinh. nư c tiể nư c ớ u. hành huyế t  Trợtiêu hóa  Giả đ vùng lá lách m au  Tiêu đ nhớ àm t  Đ u hòa sựbài tiế iề t nư c tiể ớ u  Suy như c cơthể ợ  Đ cơứ đ chùm.  Đ u hòa tân dị (mồ iề ch hôi. t t chả máu dạdày) y  Tê toàn thân  Tay chân nặ nề bạ ng . 290 (VII. n ơ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. phù  Nặ đ u ng ầ  Đ dây thầ kinh tam au n thoa  Nhiề đ nhớ u àm t  Suyễ (do tỳ n )  Liệ dây thầ kinh số7 t n ngoạ biên (liệ mặ i t t)  Sư bầ (do té ngã. G) liên hệlá lách và tỳkinh  Trấ thố vùng thắ n ng t lư hai bên cổ ng. B) liên hệvớ kinh tam tiêu i  16 (V. tiể nhiề bí u u u. ớ bọ t)  Giãn cơ(đ u chỉ sự iề nh co cơ )  Cầ máu m  Thông khí.ebook. nư c tiể nư c ớ u. ớ bọ t)  Giãn cơ(đ u chỉ sự iề nh co cơ )  Trấ thố vùng thắ n ng t lư hai bên cổ ng. au c òn vẹ cổ o  Khó tiêu  Phù chân  Đ thắ lư au t ng  Suy như c cơthể ợ  Đ cơứ đ chủ au c òn m. vẹ cổ o  Khó tiêu  Phù chân  Đ thắ lư au t ng  Suy như c cơthể ợ  Tiể ít. i.edu. ng m va chạ chấ thư ng) m.

85. O)  Tă cư ng trí nhớ trí ng ờ . 290. 22. 236. di mộ ơ o ng tinh)  Đ bụ kinh au ng  Trĩlòi dom . mệ i n p t khó thở Page 97 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 87  103 (II. O) liên hệtim **Chố chỉ ị huyế áp ng đnh: t cao  An thầ (làm dị thầ n u n kinh)  Đ u hòa nhị tim iề p  Giả tiế dị m t ch  Tă huyế áp ng t  Thă khí (đ a khí lên) ng ư  Tă lự (làm tă ng c ng cư ng sinh lự làm ờ c. sựtậ trung p tưtư ng. sựhoạ đ ng ở t ộ  An thầ n  Thă khí ng  Giả đ đnh đ u m au ỉ ầ  Giả đ cộ số m au t ng  Làm tỉ táo. 127.ebook.vn . m t i ng ộ p n. 63. tả tinh. từ loạ bị sau khi bấ huyệ phả có thêm nhữ đ ng tác thích hợ (lă hơ gõ … ng i nh.  Rong kinh  Bạ đ i ch ớ  Sổmũ i  Rố loạ nhị tim. 53. 64. Sa dạcon Thị c kém lự Nghiệ thuố lá n c Đ đ u do va chạ au ầ m. 39. p xư ng số ơ ng  Đ bụ do lạ au ng nh  Tiêu chả kiế lỵ y. kém hă hái ộ ng Đ cộ số au t ng Trĩlòi dom . thông minh. chấ thư ng n ơ  1 (VII. 1. khoẻngư i) ờ  Làm ấ ngư i m ờ  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Giả đ cộ số m au t ng  Suy như c cơthể ợ  Suy như c thầ kinh ợ n  Đ cộ số (không au t ng cuố ngử đ ợ cụ i a ư c). p. 222. 235.BỘTRỪĐ THẤ THỦ ÀM P Y Chuyên trị loạ bị hen suyễ các loạ thấ khớ các loạ phù nềphì mậ Tùy theo các i nh n i. phả chiề nơ có bệ thì kế quảmớ nhanh và bề n u i nh) t i n.edu. 103. sáng suố nh t  Tư ng ứ đnh đ u ơ ng ỉ ầ  Tư ng ứ huyệ Bách ơ ng t hộ i            Suy như c cơthể ợ Suy như c thầ kinh ợ n Kinh phong Nhứ đnh đ u c ỉ ầ Kém trí nhớ kém nă . t  Đ thầ kinh tọ au n a  Suy như c sinh dụ (liệ ợ c t dư ng. ng đ ng. p p i. .

au c òn vẹ cổ o  Khó tiêu  Phù chân  Đ thắ lư au t ng  Chế đ i t uố  Mắ cổ(xư ng. . nh táo  Thă khí. táo bón. sựco giãn cơtoàn thân  Gây nôn (làm ói). và chố nôn ng  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n giao cả m  Tư ng tợthuố ơ c Adrelanin  Suy như c cơthể ợ  Đ cơứ đ chùm. ruộ già t ** Lư ý: vùng nhân trung và u môi tránh châm khi có mụ n bọ đ u xuấ hiệ và khi có c ầ t n thai. nư c tiể nư c ớ u. B) liên hệvớ kinh tam tiêu i  19 (VIII. Cả thiệ hô hấ i n p  Làm ấ ngư i m ờ  Làm hư phấ tình dụ ng n c  Làm cư ng dư ng ờ ơ  Tă tiế dị đ ờ ng t ch ư ng ruộ và hô hấ (mũ t p i)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t. n (sau khi giả phẩ i u)  Cơ ghiề ma túy.ebook. thuố n n c lá  Đ quanh khớ vai au p  Lừđ .  Đ u hòa tân dị (mồ iề ch hôi. D)  Tiêu viêm.  Trấ thố vùng thắ n ng t lư hai bên cổ ng. . viêm đ i trư ng ạ ờ      Đ khớ háng au p Đ thầ kinh tọ au n a Liệ chi dư i t ớ Đ lư i. vậ lạ t )  Tiể đ u êm  Đ dầ ái m  Nặ ngự khó thở ng c  Suyễ n  Bệ tim mạ nh ch  Số thuố c c  Ngấ xỉ t u  Suy như c thầ kinh ợ n  Co giậ kinh phong t  Cơ đ thư ng vị n au ợ  Nôn nấ c  Không ói đ ợ ưc  Suy như c sinh dụ ợ c  Cơ đ thậ cấ n au n p  Nghẹ mũ bí trung tiệ t i. không tỉ táo ừ nh  Buồ ngủ n  Đ ẻkhó (do cơtửcung co bóp yế hoặ cổtử u c cung mởchư trọ a n)  Trĩlòi dom. tiêu đ c ộ  Làm long đ m ờ  Trấ thố vùng bẹ n ng n (háng). O) liên hệtim. 290 (VII. ớ đ àm  64 (VIII.edu. phổ bao tử i. hộ trái c ơ t cây. ớ bọ t)  Giãn cơ(đ u chỉ sự iề nh co cơ )  Đ u hòa tim mạ và iề ch huyế áp (thư ng làm t ờ tă huyế áp) ng t  Chố co giậ làm tỉ ng t. đ họ au ỡ au ng Suyễ khó thở vư ng n .vn Page 98 . vư ng mạ ng ợ ch. dạdày  Tư ng ứ thầ kinh ơ ng n thiệ hầ (TK sốIX) t u Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

t t. ơ liệ dư ng t ơ  Chóng mặ xây xẩ t m  Kinh phong  Cơ đ dạdày n au  Khô nư c miế ớ ng  Khô âm đ o ạ  Đ ng miệ ắ ng  Huyế áp thấ t p  Đ thầ kinh tam thoa au n Page 99  63 (IX. khí  Đ u hòa kích thích tố iề nam.vn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c . miệ ng  Tă cư ng khảnă ng ờ ng sinh lý (nam và nữ )  Làm cư ng dư ng. . 39 (VIII. sổmũ i  Mụ mặ liệ mặ môi n t. dạdày ng. kích ờ ơ thích tuyế vú n  Làm cư ng tính miễ ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cộ n ng t số tửcung. ợ sinh dụ dư ng nuy. tử .ebook. O) liên hệbao tử lá lách. sư đ sư vú. estrogen)  Đ u hòa sựtiế dị ở iề t ch bộphậ sinh dụ ở n c. c sữ a  Lãnh cả suy như c m. chân)  Làm ấ Tỳ Vịthông m . ợ sinh dụ dư ng nuy. duỗ khó khă i n  Đ thầ kinh tam thoa au n (TK số5)  Đ chân. ơ liệ dư ng t ơ  Chóng mặ xây xẩ t m  Kinh phong  Cơ đ dạdày n au  Khô nư c miế ớ ng  Khô âm đ o ạ  Đ ng miệ ắ ng  Huyế áp thấ t p  Đ thầ kinh tam thoa au n  Đ bụ kinh au ng  Kinh nguyệ không đ u t ề  Các bệ vềtửcung nh  Đ đ ờ (diabetes) ái ư ng  Ngự vú nhỏ tắ tia c. ng ớ  Bư u cổ ớ  Biế ă ng n  Lãnh cả suy như c m. c. nữ(progesteron. đ vị au au kinh  Huyế áp cao t  Bệ vềmũ nghẹ mũ nh i. nữ(progesteron. cung **Lư ý có thai không đ ợ u ư c châm hay day ấ n  53 (IX.  Đ u chỉ sựco cơ iề nh (dư ng vậ tửcung. tử . c. ng c tia sữ a  Nhứ ră sư nư u c ng. . O) liên hệbao tử lá lách. cung **Lư ý: cấ châm hay day u m ấ khi có thai n  Đ u hoà kích thích tố iề nam. t i. tắ ng au. tiêu thự c  Kích thích ă uố n ng  Hạsố t  Hạhuyế áp t  Đ ngón tay trỏ co au . estrogen)  Đ u hoà sựtiế dị ở iề t ch bộphậ sinh dụ nữ ở n c .edu. tay ơ t. miệ ng  Tă cư ng khảnă ng ờ ng sinh lý (nam và nữ )  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố vùng cộ n ng t http://www. E/G) liên hệbao tửvà vị kinh  Trấ thố vùng dạdày n ng và ngón tay trỏ  Tiêu viêm.

vn . út  Hạhuyế áp t  236 (X. vùng quanh rố n. làm ấ bụ m ng (bổtrung ích khí)  Đ u hòa nhu đ ng ruộ iề ộ t  Hành khí  Tă lự ng c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. O) liên hệtửcung  85 (X. đ thư ng vị au ợ  Đ bụ lạ bụ au ng.  222 (X. nữ(progesteron. n n thuố lá c  Cơ run lậ cậ (2 hàm n p p ră đ ng ánh vào nhau) Page 100  127 (XI. EG) liên hệbàng quang (niệ u quả n)  Đ u hòa kích thích tố iề nam. c c  Khó tiêu.  Đ ổmồhôi chân tay  Suy như c thầ kinh. gót áy chân. tiể đ c. au áp út  Cao huyế áp t  Đ lư au ng  Đ bụ tiêu chả au ng y           Khô âm đ o ạ Đ ng miệ ắ ng Đ thầ kinh tam thoa au n Đ bụ kinh au ng Kinh nguyệ không đ u t ề Các bệ vềtửcung nh  Giả đ vùng khoeo m au chân. G) số tửcung. nh ng  Huyế trắ t ng  Đ bụ kinh au ng  Cơ nghiệ ma túy. sỏ niệ u ụ i u quả n)  Ù tai  Nhứ bắ chân c p  Phỏ (nư c sôi…) bị ng ớ dộ nư c p ớ  Mấ ngủ khó ngủ t . dạdày ng.ebook. estrogen)  Đ u hòa sựtiế dị ở iề t ch bộphậ sinh dụ nữ ở n c . cơ ợ n thể  Suyễ số thuố n.  Đ bụ kinh au ng  Kinh nguyệ không đ u t ề  Các bệ vềtửcung nh Đ thầ kinh tam thoa au n Đ vùng khoeo chân au Đ quanh rố au n Đ thậ đ ngón tay au n. bụ dư i. vùng bàng quang  Trấ thố ngón tay út n ng  Lợ tiể i u  Hạhuyế áp t  Tư ng tợthuố lợ tiể ơ c i u  Huyêt áp cao  Đ ngón tay út au  Bệ bàng quang (tiể nh u ít. ruộ ng ớ t non  An thầ mạ n nh  Ôn trung. O) liên hệđ tửcung. vùng thậ ngón tay áp n.edu. miệ ng  Tă cư ng tính miễ ng ờ n nhiễ m  Trấ thố tiêu viêm n ng.

thông khí  Đ u hòa lư ng nư c iề ợ ớ tiể u Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. au n tam thoa (thầ kinh số n 5)  235 (XI. O) liên hệvớ bộphậ sinh i n dụ và kinh tam tiêu c Giả đ bụ dư i m au ng ớ Lợ tiể giáng khí i u. O) liên hệbàng quang và cổ tửcung  Làm co bóp tửcung và bàng quang  Hạnhiệ t  Hạáp  Giáng khí.edu. O) liên hệruộ non và bọ đ t ng ái  Bồ bổkhí lự i c  Giả đ bụ dư i m au ng ớ  Giả nhu đ ng ruộ m ộ t  87 (XII. đ c tai iế                   Suy như c cơthể ợ Đ bụ tiêu chả au ng y Kiế lỵ t Kinh không đ u ề Di tinh.vn Page 101 . đ au ng ớ au bụ kinh ng Lạ chân.ebook. ái êm **Lư ý: cấ châm khi có thai u m  22 (XI. Nhứ ră hàm dư i c ng ớ  Liệ mặ đ thầ kinh t t. n Sạ bàng quang n Đ bụ dư i. tiể ít. tiể u u u vàng Bí tiể bí trung tiệ u. bạ đ i ch ớ Tiể khó u Đ ră hàm dư i au ng ớ Đ bàn chân au Đ thắ lư au t ng Tâm thầ n Số t Mỏ gáy. đ dầ nh ái m Tiể nhiề đ đ u u. đ o (đ u chỉ cơ ạ iề nh vòng)  Ngừ thai a      Đ nơ huyệ Dư ng au i t ơ Trì (tam tiêu kinh)  Bạ đ i ch ớ  Đ tay dọ theo kinh au c tam tiêu (dọ giữ mặ c a t sau chi trên)  Số (cảtrong lẫ ngoài) t n  Đ tứ vùng bụ dư i au c ng ớ  Tiể ít u  Đ ng miệ ắ ng  Ù tai. đ đ u i au ầ Tiể khó. Đ u kinh iề Làm co thắ co nhỏâm t.

55) 3. i đ đ là Day Ấ hay Dán Cao hế các Huyệ trên cùng mộ lúc). 126. âu n t t t Chú Ý: các Huyệ in Đ m và trong Ngoặ Đ n là HUYỆ CHÍNH thư ng hay báo đ khi t ậ c ơ T ờ au có Bị nh. 175. 19.BẢ PHÂN LOẠ HUYỆ NG I T GSTS Bùi Quố Châu c Đ giúp các bạ họ viên đ mấ thì giờtrong việ tìm kiế các mố quan hệ a các huyệ vớ ể n c ỡ t c m i giữ t i mộ vùng hay cơquan nào đ (hoặ liên hệ ế mộ triệ chứ hay tác dụ cầ thiếnào đ t ó c đn t u ng ng n t ó). 106. 106. Ví dụ đi vớ bị nhân đ Đ nh Đ u ta có thể n : ố i nh au ỉ ầ nghĩ ế các Huyệsau (vố có liên hệ đn t n đn nó) 103-197-175-126-50-51-87-365 và sau đ lấ que dò đ xác đ trong số Huyệtrên. 184. 51. 197 (37. 103) 37. 87. 51. 189 (41. y ể ị nh các t nế Huyệ nào “đ thì sẽ u t au” Day Ấ hoặ Dán Cao hoặ Chấ Huyệ Chứkhông phả là hễ au n c c m t. 26. 100. 156) 8. 267. 51) 37. 196. 61. 437 (26. VÙNG CƠ QUAN Đ U Ầ Đnh Đ u ỉ ầ Nử Bên Đ u a ầ Sau Đ u Gáy ầ Trán Toàn Đ u ầ Tai GờMày Mắ t Mũ i Môi-Miệ ng (50. 103. 29. 60. 106. 103. 55. 103. 80. 50) 0. 127) 3. 290 (39. 227.vn HUYỆ T Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c Page 102 . 103 (41. 235. 138. 15. 126. 467 (37. 106. 188. 50. 12. 330 (19. 201. 65. 377. 365. 54. 65. 87. 100. 7. 3. 127. 39. 87. 421. 332 156. 379) 1.edu. 53. 145. ế ó. 8. 235. 100. 290. 236 http://www. 422) 6. 54. 184. 138. 39. 467 (16. 45. 61. 226. 102. 179. 188. 240. 57. 421) 0. y t ó ế ờ p nh ang iề thì chọ ra. 197. 26. 61. 180. 51. 61. 130. 106.ebook. chúng tôi soạ “Bả Phân Loạ Huyệ dư i đ n ng i t” ớ ây: Cách SửDụ ng Dò các bả dư i đ thấ Huyệnào đ liên quan đn trư ng hợ Bị mình đ đ u trị ng ớ ây.

61) 3. 7. 19. 180) 3 (39. 377 (74) 64. 312) 8. 99) 0. 421 (88.edu. 139. 19. 219. 360 (100) 0. 109. 107. 60 (61. 278. 22. 16. 14. 98. 100. 8. 267. 267. 191) 0. 70. 60. 277) 5. 106. 37. 459 (85. 360. 61. 275) 8. 60. 354) 65. 124. 120. 73. 26. 73. 3. 300 (37. 51. 319) 100. 38. 235 (400) 60. 58 (310. 57. 290 (14.Cổ Họ ng Lư i ỡ Ră ng Mặ t VAI-TAY BảVai Khớ Vai p Cánh Tay Trên Khuỷ Tay u CổTay Bàn Tay Các Khớ Ngón Tay p Ngón Tay Cái Ngón Tay Trỏ Ngón Tay Giữ a Ngón Tay Áp Út Ngón Tay Út (8.vn . 195 (29) 185. 91. 460) 130. 145 (17) 3. 127. 107. 34. 60 MÔNG-Đ ÙI-CHÂN Mông Háng Đ ùi Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c (210. 26. 38. 196 (188 . 360 (98. 222. 60. 113 Page 103 http://www. 312 (79. 57. 219. 26) 20. 564 (97. 12. 73. 130 (19.ebook. 559. 96. 50. 98) 0. 106. 51. 38. 177 (38. 131. 99. 60. 12. 97.196) 0. 39. 4. 109. 44) 50. 28. 26. 34. 180. 50. 41. 61. 60. 19. 130. 39. 477) 0. 13.

50. 219. 156. 17. 50. 96. 1. 559. 491 (12. 19. 300. 292. 235 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 60. 360. 293 (13.Khuỷ u-Như ng ợ Đ u Gố ầ i Cẳ Chân ng CổChân Bàn Chân Gót Chân Ngón Chân Cái Ngón Chân Trỏ Ngón Chân Giữ a Ngón Chân Áp Út Ngón Chân Út NGỰC-LƯNG-BỤ NG Ngự c Vú Cộ Số Lư t ng ng Thắ Lư t ng Giữ 2 BảVai a Quanh Rố (Bụ n ng) Trên Rố n Dư i Rố ớ n DA-NIÊM MẠ C NÃO-THẦ KINH N CƠ QUAN SINH DỤ C Dư ng Vậ ơ t (29) 222 (9. 34. 124. 63) 0. 45. 300) 8. 467. 565 (222) 0. 63) 7. 65. 26. 300 (310. 560 (310) 332. 37. 197) 39. 63. 39. 59. 96. 210. 73) 39. 461) 107.vn Page 104 . 127. 558. 19. 286. 342) 19. 477 (257) 240. 113 (22. 127 (53. 269. 29. 143. 61. 21. 85. 50. 491. 197 (19. 346 26. 60. 1. 19. 341. 113. 283 (1. 174. 347) 107 (51) 34 (127. 470. 63. 422 (156) 6. 37. 53. 227. 53. 290. 125. 62. 58. 189) 3. 235. 255. 347 (3. 73. 23. 560 (342) 0. 79 (1. 61) 13. 103. 156. 127. 26. 344 (65) 256.ebook. 236) 87. 126. 254) 343 34. 175. 179. 421.edu. 345. 43. 129. 310 (97. 561.

219. 481 (38. 365) 126. 510 (1. 61. 290. 235. 279. 28. 34. 59. 226. 53) 1. 113. 560 (22. 29. 29. 156 3. 55. 34. 50. 106. 156) 65. 103 (19. 132. 54. 45. 73. 127. 127. 61. 421. 287.vn Page 105 . 342. 125. 43. 310 (26.Dị Hoàn ch Âm Hộ -Âm Đ o ạ TửCung Buồ Trứ ng ng Hậ Môn u NỘ TẠ I NG Tim (Tâm-Tâm Bào) Ruộ Non t (Tiể Trư ng) u ờ Gan (Can) Mậ (Đ m) t ở Lá Lách (Tỳ ) Lá Miá (Tụ y-Pancreas) Bao Tử(Vị ) Phổ (Phế i ) Ruộ Già t (Đ i Trư ng) ạ ờ Thậ n Bọ Đ ng ái (Bàng Quang) (7. 491 (28) 9. 127. 143. 57. 233. 13. 73. 63. 301. 53. 121) 5. 279) 20. 423 (41. 55. 38. 61. 132. 70. 347 (19. 17. 26. 423. 58) 47. 19. 87) 3. 113. 276. 97. 269. 120. 275) 3. 63) 7.edu. 104. 23. 228 (50. 310. 73. 210. 300) 0. 303. 103. 356. 22. 74. 139 (37. 40) 124.ebook. 109. 287) 35. 236) 8. 60. 53 (19. 189. 17. 128. 55. 210. 63. 29. 107 (22. 87. 37. 19. 54. 127. 143 (8. 124. 89. 269. 43. 227. 197. 290 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 64. 19. 184) 54. 65. 12. 7. 50. 85. 60. 126. 73. 45. 105. 103. 113. 174 (7.

143. 39. 14. 287) 6. 29. 15. 103. 127. 50. 180. 9. 50. 29. 87. 189. 37.PHÂN LOẠ THEO TÁC DỤ I NG GSTS Bùi Quố Châu c TÁC DỤ NG HạHuyế Áp t Tă Huyế Áp ng t Giả Khí m Thă Khí ng HạNhiệ (Làm Mát) t Thă Nhiệ (Làm Ấ ng t m) Lợ Tiể i u Cầ Tiể m u Nhuậ Trư ng n ờ Giả Tiế Dị m t ch Tă Tiế Dị ng t ch Tiêu Viêm-Tiêu Đ c ộ Tiêu Bư u-Khố U ớ i Tiêu Đ àm-Long Đ àm Tiêu Hơ i-Thông Khí Giả Đ c i ộ Cầ Máu m HUYỆ T (3. 73. 26. 7. 55. 53. 21. 43.vn Page 106 . 143. 29. 287 (3. 15. 143. 50. 17. 87. 53. 491) 3. 14. 26. 97. 126. 22. 16. 61. 70. 235. 41. 19) 26. 28. 300 (19. 29. 61. 63.ebook. 100. 41. 260 (26. 16) 8. 0. 64. 61. 233 (132. 38. 184. 28. 6. 3. 50. 85 (104. 37. 6. 41. 22. 12. 222 (50. 38. 1. 143. 98 (0. 559 (26. 104. 73. 235. 39. 287) 1. 16. 222. 16. 126. 64 (104. 275 (26. 1. 26. 54. 85. 19. 85. 17. 103. 63. 23. 143. 15. 100. 3. 300 (51. 15. 85. 143. 235 ( 26. 103. 127. 126. 87. 7. 29. 29. 41. 14. 8. 23. 17) 6. 143. 38) 3. 8. 39) 1. 467. 3. 173. 38. 57. 87) 3. 37. 60. 61. 19. 26. 103. 7. 61.edu. 124. 50. 189) 1. 124 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 235 (0. 184. 61. 50. 7) 29. 14. 3. 16. 50. 290 (0. 275. 222. 63) 0. 85. 34. 17. 39. 19. 51. 14. 40) 37. 37. 180. 188. 15. 37) 1. 38) 0. 173 (19. 87. 50. 14. 3. 87) 3. 87) 12. 558. 5. 290 (16. 38. 15. 38.

477) 3. 19. 127.edu. 45. 45. 85. 127 (233. 43. 103.ebook. 267. 61. 1. 7. 53. 74. 210. 50. 113 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 300.Chố Co Cơ(Đ u Chỉ ng iề nh) Ổ Đnh Thầ Kinh n ị n Tă Lự ng c Tă Sứ Đ ng c ềKháng Tă Cư ng Tính Miễ ng ờ n Nhiễ m Tiêu Mỡ (16. 61. 0. 38. 156. 26. 37. 300 (6. 300 (0. 50. 64. 22. 135. 120. 50. 50) 7. 39. 37. 87. 113) 7. 34) 0. 41. 560 (124. 300. 106. 6. 103.vn Page 107 . 62. 22. 37. 38. 0. 19. 26. 38. 63. 17) 3. 127. 156 (7. 121. 1. 37. 50. 156. 19. 127) 1. 73. 290. 39.

300) 50. 6. 50 (37. 60. 34) 0. 6. 38. 19. 143. 17. 120. 1. 13. 156 (39. 300) 0. 37. 16) 0. 45. 38. 61) 3. 302. 39. 300. 127 (14. 50. 269. 421 (17. 301. 61. 85. 61. 124. 61) 3. 63. 275. 85. 124 (26. 50. 16. 113 (26. 3. 41. 60. 87. 63) 0. 40. 106. 58) 8. 26. 26. 14. 15. 130 (127. 50. 59 (8. 19) 26. 560 (50. 103) 26. 41. 7. 87. 124 (45. 312 (50. 127) 0. 125 (26. 87. 50. 60. 85. 73. 6. 113 Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 180) 3.PHÂN LOẠ HUYỆ THEO I T “TRIỆ CHỨNG CẢ GIÁC” U M GSTS Bùi Quố Châu c Triệ Chứ Cả u ng m Giác Đ au Nhứ c Tứ Tố c i Ngứ a Rát-Xót Nhộ t Tê Mấ Cả Giác t m Chóng Mặ t Nghẹ n-Nghẹ t Co Giậ t Run Rẩ y LờĐ -Mệ Mỏ ờ t i Nóng Lạ nh HUYỆ T (41. 15.edu. 28. 300 (127.vn Page 108 . 51. 189) 0. 87. 65. 19. 19. 38. 0) 37. 85. 63. 61. 3. 73. 43. 14. 184. 73. 19. 100. 60. 132.ebook. 50. 62. 39.

ể ó. ồ . 3.CÁC Đ M PHẢ CHIẾ TỪ BỘPHẬ IỂ N U NG N CƠTHỂ GSTS Bùi Quố Châu c Ngoài các phầ tư ng ứ vớmộbộ n nào đ củ cơ có trong các Đ Hình. ồ . Phầ trình bầ dư i đ nhằ mụ đ gợ ý cho các bạ mộ sốtrư ng hợ cụthể n y ớ ây. Đ ng Chấ Đ ng ThểĐ ng VịĐ ng Tự Đ ng Âm.v… Ầ 2. suy luậ và khám phá ra. n p làm quen vớ cách suy nghĩtư ng tư ng. Tự nh n. ố  Phầ quanh Cổ n Tay và CổChân. 1. ồ . Đ U: (Các bộ Ầ phậ liệ kê dư i đ đ u có tư ng ứ (liên hệ vớ bộphậ Đ u n t ớ ây ề ơ ng ) i n ầ  Các Đ U ngón tay (chân) Ầ  Đ U xưng cùng cụ Ầ ơ t  Đ U mắ cá tay (chân) Ầ t  Đnh Cằ ỉ m-ỤCằ m  Đ U cùi chỏ Ầ gố Ầ -Đ U i  Đ U mày-Đ mày Ầ uôi  Đ U mũ Ầ i  Đ U vú-Đ U dư ng vậ Ầ Ầ ơ t  Đ U các gu ngón tay (chân) Ầ  Đ U gót chân v. Đ ng Huyế Đ i Xứ Vị .vn Page 109 . Tị Tiế Tam Tài.edu. các mố liên hệ a bộphậ i . ồ ồ t. n. ồ ồ Khí. i giữ n này vớ bộ n (hay nhiề bộ n) khác nhau củ cơthể Từcă bả này. n n sau n tìm ra thêm nhiề cái khác nữ tư ng tựnhưvậ u a ơ y. CỔ (Luậ Lân Cậ ầ đ Cổ ó) : t n-Đ u âu đ  Phầ dưi củ đt thứ t các Ngón Tay và Chân (nơ các nế nhă n ớ a ố nhấ i p n)  Các đ t Ngón Tay và Ngón Chân. Đ ng n: ồ ồ ng. m c ích i n t ờ p (không có tính chấ thố kê và liệkê đy đ tấcả t ng t ầ ủ t bộphậ tư ng ứ vớ toàn bộcơthể đ qua đ các bạ tậ n ơ ng i ). Nghị Đ o … đ tìm ồ t). ố ng. về các bạ có thể i phậ u phậ a . Lân Cậ Giao Thoa. ch ả ể ra nhiề bộ n khác nhau củ cơ tư ng ứ vớmộsố phậ đ có bị (tấcả mộ và u phậ a thể ơ ng i t bộ n ang nh t là t).ebook. ở ợ n. chúng ta có thể n n ơ ng i t phậ ó a thể ồ vậ dụ thêm các Thuyếcủ Diệ Chẩ iề Khiể Liệ Pháp như LuậPhả Chiế Đ ng Ứ (Hệ ng t a n n-Đ u n u : t n u. ồ ng Luậ Đ ng Hình. TAI: (Luậ Lân Cậ t n-Mắ đ Tai đ t âu ó)  Vùng dư i Mắvà Mắcá ngoài ớ t t  Vùng dư i đt thứba Ngón Tay Trỏ ớ ố Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Đ ng Dạ Đ ng Tính. mộbộ n tư ng ứ vớ nhiề bộ n khác nhau (mộlà tấcả t phậ ơ ng i u phậ t t ).

edu.  Hai chỗ ở2 bên xư ng bánh chè. lún ơ  Hai lỗlún đ ng tiề ởhai bên bọ má v.v… ồ n ng 5.vn Page 110 .4.  Hai chỗ ng ởhai bên chẩ trũ m-gáy (hai phầ trũ đng sau đu trên gáy). n ng ằ ầ  Hai chỗ ởphía trên bờmông (khi nằ sấ lún m p). RĂ NG: (Luậ Lân Cậ t n-Miệ ng-Lư i đ Ră đ ỡ âu ng ó)  Từcơ sởnày các bạ có thể ra vị các ră n suy trí ng. BAO TỬ/VỊ (DẠDÀY):  Cả n loa tai trư c và sau phầ ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. ng ỡ  Vùng Sơ Că (giữ hai khoé mắ n n a t)  Ngón chân cái (ngử cong lên giố hình lưi) a ng ỡ  Vùng dư i khuỷ ớ u/nhưng chân ợ 8.ebook. 9. MẮ (Luậ Lân Cậ T: t n-Mắ đ Mày đ t âu ó)  Mắcá chân (tay) và cánh mũ (tư ng ứ Nhãn Cầ t i ơ ng u)  Các đ t ngón tay (chân)-Các nế nhă giữ các đt ngón tay (chân) ố p n a ố  Môi-Miệ (hai môi có hình giố hai mí mắ ng ng t). MIỆ NG:  Khuỷ Tay/Chân---Khuỷ còn gọ là Như ng u u i ợ  Rố n  Kẻ a các Ngón Tay/Chân Giữ 7. LƯ ỠI:  Vùng giữ đu mũvà môi trên (Nhân Trung-vùng này phả chiế “ mía-Tụ tạ mà a ầ i n u Lá y ng” lá mía thì giố hình cái lư i). MŨ I:  Mặtrư c cẳ chân (xư ng ố quyể phầ ngay dư i đu gốkéo dài xuố t ớ ng ơ ng n) n ớ ầ i ng  Gáy (cổ )  Nhân Trung  Viề Tai (luân-vành) n 6.

v… n t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.10. XƯƠ CHẬ NG U:  Xư ng hố mắ ơ c t  Viề mũ n i  Viề quanh mắ cá chân v.edu.ebook.vn Page 111 .

ebook.vn Page 112 .edu.CÁC HỆTHỐ PHẢ CHIẾ PHỤ NG N U GSTS Bùi Quố Châu c HỆTHỐNG 1 Nắ Tay lạ m i CổTay (mặ ngoài) t CổTay (mặ trong) t HổKhẩ u Cánh Tay (mặ ngoài) t Cánh Tay (mặ trong) t Tư ng Đ ơ ơ ư ng “ “ “ “ “ Đu ầ Gáy Hầ u-Họ ng Miệ ng Lư ng Bụ ng HỆTHỐNG 2: Khớ Vai p Khuỷ u/Như ng Tay ợ Trong CổTay Bàn Tay Các Ngón Tay Tư ng Đ ơ ơ ư ng “ “ “ “ Khớ Háng p Khuỷ u/Như ng Chân ợ CổChân Bàn Chân Các Ngón Chân HỆTHỐNG 3: Gót Chân Vùng Gân Gót Chân Mắ Cá Chân t Tư ng Đ ơ ơ ư ng “ “ Đnh Đ u ỉ ầ Gáy ỤXư ng sau tai ơ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

ebook.vn Page 113 .edu.Chỗlõm dư i mắ Cá ớ t Chân “ Mắ t HỆTHỐNG 4: Phả Chiế Quả n u Tim Nắ Tay (ngử m a) Các Ngón Tay (co lạ i) Phầ Còn Lạ n i Ngón Tay Cái (thẳ ng) Phả Chiế n u “ “ “ QuảTim Tâm Nhĩ Tâm Thấ t Đ ng Mạ Chủ ộ ch /Phổ i HỆTHỐNG 5: Phả Chiế Quả n u Thậ n Các Ngón Chân Lòng Bàn Chân Hông Bàn Chân (mặ trong) t Phả Chiế n u “ “ Tuyế Thư ng Thậ n ợ n QuảThậ n Bê Thậ n HỆTHỐNG 6: Phả Chiế Đ u-Nhìn Nghiêng n u ầ Đ u Ngón Tay Giữ ầ a Ngón Tay Cái Cạ Bàn Tay dư i nh ớ Ngón Út Phả Chiế n u “ “ Đnh Đ u ỉ ầ Mũ i Chẩ m-Gáy HỆTHỐNG 7: Phả Chiế Bán Cầ Đ i Não n u u ạ Bàn Tay Phả i Bàn Tay Trái Các Chỉ Tay Phả Chiế n u “ “ Bán Cầ Đ i Não Trái u ạ Bán Cầ Đ i Não Phả u ạ i Các Nế Nhă trên VỏNão p n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

vn Page 114 .edu.HỆTHỐNG 8: Phả Chiế Thanh Quả n u n-Khí Quả n-Phế Quả n Đ u Mũ (Cánh Mũ ầ i i) Số Mũ Sư n Mũ ng i/ ờ i GờMày Phả Chiế n u “ “ Thanh Quả n Khí Quả n PhếQuả n HỆTHỐNG 9: Phả Chiế Chân (từđ u gố xuố bàn chân) n u ầ i ng Cánh Mũ i Số Mũ ng i GờMày Đ u Mày ầ Đ Mày uôi Phả Chiế n u “ “ “ Đ u Gố ầ i Xư ng Ố Quyể ơ ng n Bàn Chân Gót Chân Các Ngón Chân HỆTHỐNG 10: Phả Chiế Âm Hộ n u Miệ ng Môi Lư i ỡ Phả Chiế n u “ “ Âm Hộ Âm Thầ n Âm Hạ ch HỆTHỐNG 11: Phả Chiế TửCung-Noãn Sào n u Mũ i Chân Mày ỔMắ t Đ u Mũ ầ i Miệ ng Phả Chiế n u “ “ “ TửCung Vòi Trứ ng Buồ Trứ ng ng CổTửCung Âm Môn Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.

edu.HỆTHỐNG 12: Phả Chiế Dư ng Vậ ch Hoàn n u ơ t-Dị Mũ i Mắ t Lông Mày Phả Chiế n u “ “ Dư ng Vậ ơ t Dị Hoàn ch Lông Mu HỆTHỐNG 13: Phả Chiế Âm Hộ n u (chi ti ế t) Mắ t Con Ngư i ơ ThịKhoé Mắ t t Hai Mi Mắ t Lông Mày Lông Mi Phả Chiế n u “ “ “ “ “ Âm Hộ Âm Đ o ạ Âm Hạ ch Âm Thầ n Lông Mu Lông Môi Lớ n HỆTHỐNG 14: Phả Chiế Bộ n u Phậ Hô Hấ n p Sơ Că n Đ ờ n n-Ấ ư ng Số Mũ ng i BờDư i Xư ng Gò ớ ơ Má Hai Bên Sư n Mũ ờ i (Hai Má) Phả Chiế n u “ “ “ Thanh Quả n Khí Quả n Đ Phổ áy i Hai Lá Phổ i HỆTHỐNG 15: Phả Chiế Bầ Vú n u u Con Ngư i ơ Tròng Đ en Mí Mắ Trên & Dư i t ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c Phả Chiế n u “ “ Núm vú Quầ đ quanh vú ng en Bầ vú u Page 115 http://www.vn .ebook.

ầ Cuố Rãnh Rolando i Thùy Trán HỆTHỐNG 18: Phả Chiế Quả n u Thậ n Dái Tai Loa Tai Phả Chiế n u “ Tuyế Th ư ng Thậ n ợ n QuảThậ n HỆTHỐNG 19: Phả Chiế Lư n u ng-Mông GờXư ng Mày ơ Mí Tóc Trán Vùng Giữ 2 vị trên a trí Phả Chiế n u “ “ Xư ng Vai ơ Vùng Mông Lư ng HỆTHỐNG 20: Phả Chiế Lồ Ngự n u ng c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c Page 116 http://www.edu.vn .HỆTHỐNG 16: Phả Chiế Chẩ n u m-Gáy Ấ Đ ờ n ư ng Sơ Că n n Phả Chiế n u “ Chẩ m Gáy HỆTHỐNG 17: Phả Chiế Bán Cầ Đ i Não n u u ạ Mặ (mộ bên) t t Vùng Cằ m Vùng Đ u Mũ ầ i Vùng Trư c + Sau Tai ớ Vùng Giữ Trán a Loa Tai (mộ bên) t Đ u Trên Bình Tai ầ Dái Tai “ “ Thùy Trán ThuỳChẩ m Phả Chiế n u “ “ “ ThuỳChẩ m Đ u Trên có rãnh R.ebook.

ebook.edu. Tỳ Tâm Phế Thậ n Bao Tử(Vị -DạDày) Đ i Trư ng ạ ờ Bàng Quang Tiể Trư ng u ờ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 117 .Xư ng Mày ơ Xư ng Gò Má ơ Miệ ng Cằ m Số Mũ ng i Nế Nhă Mũ p n i/Má Phả Chiế n u “ “ “ “ “ Xư ng Đ Gánh ơ òn Xư ng Sư n ơ ờ Rố n Bọ Đ ng ái Xư ng Ức ơ Hai BẹSư n ờ HỆTHỐNG 21: Phả Chiế Não Bộ n u Mí Tóc Trán Ấ Đ ờ n ư ng Nhân Trung Cằ m Phả Chiế n u “ “ “ Thùy Trán Tuyế Trên n Hành Tủ y Tiể Não u HỆTHỐNG 22: Phả Chiế Nộ Tạ và Não (phả chiế vỏ n u i ng n u Não. phầ Nộ Tạ n i ng) Vùng Huyệ 124-423 t Vùng Huyệ 123-124 t Vùng Huyệ 106-107 t Vùng Huyệ 125-128 t Vùng Huyệ 340-300 t Vùng Huyệ 422 t Vùng Huyệ 342 t Vùng Huyệ 126 t Vùng Huyệ 348 t Phả Chiế n u “ “ “ “ “ “ “ “ Mậ Gan t.

có 12 cặ dây thầ kinh. m y trên mặvà khắ ngư i.edu.ebook.HỆTHỐNG 23: 12 Cặ Dây Thầ Kinh p n Trong sọ não con ngư i. t p ờ Thầ kinh sọ n não liệkê theo thứtựnhư t sau: Huyệ197 t Huyệ34 t Huyệ184 t Huyệ491 t Huyệ61 t Huyệ45 t Huyệ5 t Huyệ74 t Huyệ64 t Huyệ113 t Huyệ511-156 t Huyệ7 t Tư ng Ứ ơ ng “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Dây thầ kinh số Khứ giác (olfactory nerve) n 1/I u Dây thầ kinh số /II Thị n 2 giác (optic nerve) Dây thầ kinh số n 3/III Vậ nhãn chung (oculomotor nerve) n Dây thầ kinh số n 4/IV Cơ Chéo to (trochlear nerve) Dây thầ kinh số n 5/V Phân ba (sinh ba) (trigeminal nerve) Dây thầ kinh số n 6/VI Vậ nhãn ngoài (abducens nerve) n Dây thầ kinh số n 7/VII Mặ(facial nerve) t Dây thầ kinh số n 8/VIII Thính giác (acoustic nerve) Dây thầ kinh số n 9/IX Thiệhầ (glossopharyngeal nerve) t u Dây thầ kinh số n 10/X Phế (vagus nerve) vị Dây thầ kinh số n 11/XI Gai số (accessory nerve) ng Dây thầ kinh số n 12/XII Hạ t (hypoglossal nerve) nhiệ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.vn Page 118 . m đ u hòa các cơ iề quan trên mặvà ghi nhậ tín hiệ từ giác quan: mũ t n u các i-ngử(khứ giác). tai-nghe (thính giác) và giác quan thứ 5-sờchạ cả thấ (xúc giác) có . m. mắ nhìn i u t(thị giác). lư i-nế (vị ỡ m giác). phân phốhai bên đ vậ chuyể bắ thị kiể soát ờ p n i ể n n p t.

ebook.Đ ỒHÌNH PHẢ CHIẾ 12 CẶ DÂY THẦ N U P N KINH Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.vn Page 119 .

edu. lỗchân lông nhỏ t m 4. không sợlạ thích ờ nh. sợlạ ớ nh. ứ ng Da cứ nóng (ấ hồ ng. ớ Thư ng ít khát nư c (hay uố nóng) ờ ớ ng Thư ng ngủsớ (dởthứ khuya) ờ m c Thư ng ngủnhiề (dễngủ ờ u ) Thư ng ă ít. bủ mỏ t t. ngư i. ít lông.ebook. siêng nă i. nh Mạ chậ yế chìm. Thư ng cả thấ nóng.Xư ng cố thư ng nhỏnhắ yế mề ơ t ờ n. Huyế áp thư ng thấ t ờ p Thư ng khát nư c (hay uố lạ ờ ớ ng nh) Thư ng thứ khuya (giỏ thứ khuya) ờ c i c Thư ng ngủít (khó ngủ ờ ) Thư ng ă nhiề ngon miệ ờ n u. m). nư c. xanh m. ng 2. không sợgió. kém ă ờ n n Thư ng chậ tiêu hóa ờ m Thư ng tiêu chả phân mề nư c tiể ờ y m.Da thịmề nhão. u ỏgắ đ t. ái vắ t Mạ vềtình dụ nh c Hay đ đ ng. i. u m 5-Tóc mề sợ nhỏ ôi khi quă m. n ng. hay bứ rứ trong ờ m y nh n nh.Da tái xanh. kiế tiể vàng/đ ờ t.vn Page 120 . Huyế áp thư ng cao t ờ DẤ HIỆ ÂM TẠ U U NG 1. ờ m y t t sợnư c. thích gió.Thân thểmát. tay chân lạ nh 3.BẢ CHUẨ Đ NG N OÁN ÂM DƯ NG CHỨ Ơ NG ÂM CHỨNG DƯƠ NG CHỨNG Thư ng cả thấ lạ hay ớ lạ sợgió. nhỏ ch m. ng Mạ nhanh. ng Thư ng mau tiêu hóa ờ Thư ng táo bón. ớ u trong và nhiề u Thư ng yế kém vềtình dụ ờ u c Hay nằ ngồ lư i biế m. ờ ng Da mề lạ (mát). u. i -đ n-mày lợ t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. nổ to ch i. nhợ nhạ mị màng.

i ứ m.6-Ánh mắ nhu hoà.Thân thểấ nóng. lộliễ t nh . ng c 5-Tóc cứ ng. chậ chạ nhỏnhẹ ng m p. I. nh 8.Cửđ u chậ đ đ ng chậ phả ứ chậ ă uố chậ iệ m. i ứ n ng n ng 9. y 2.vn Page 121 .Da thịchai cứ nhiề lông.Nhiệ tình. kém hă hái nhiệ tình ạ c.ebook. să chắ dầ ng m.edu. n ng m 9.      NHỨC thuộ THẬ c N NGỨA thuộ GAN c MỎ thuộ TỲ I c NHỘT thuộ PHỔ c I Đ thuộ MẬ PHỔ AU c T. n n c. lỗchân lông lớ t ng. ng Chẩ Đ n oán HÀN-NHIỆ T: Gạ bên TRÁI đ nhiề là HÀN-ngư c lạ là NHIỆ ch au u ợ i T. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. sậ sầ sùi. n ng m. 8. tích cự nă đ ng. phả ứ nhanh.Cửđ u lanh lẹ đ đ ng nhanh. hă hái t c. tiêu cự thụđ ng.Tiế nói rổ rả nhanh. Hă Số Nồ Mặ n c n: ng. ng ộ ng 10. Mặ Nồ Số n c n: n ng. u n 4-Xư ng cố thư ng to lớ cứ chắ ơ t ờ n.Ít ă các thứ ă Cay. tay chân ấ áp m m 3. áo 7-Tiế nói êm ái. ng.Hay ă các thứ ă Cay. mạ ng n ng. n DẤ HIỆ DƯƠNG TẠ U U NG 1. to sợ i-thư ng thẳ ờ ng-mày đ m ậ 6.Ánh mắ mạ mẽ sỗsàng. ng. êm dị kín đ t u. u 7.Lãnh đ m. ă uố nhanh iệ . ộ ng t 10.Da hồ hào.

i ch ng bằ n) ể nh ngoài da. 1. c i i ang nh. c i y m y. m y m i n iề . n. Bởvì. n i i ó ng nơ cầ tác đng đ trị nh (không nên né tránh nhữ nơ đ i n ộ ể bị ng i ó).v…) hơ so vớ chung quanh. Phầ dưi đ là giớ thiệ các thao tác kỹ n ớ ây i u thuậnhằ vào mụ đ khích thích các Huyệtrên Đ U.CÁC KỸTHUẬ TRỊ NH T BỊ GSTS Bùi Quố Châu c Đ chữ bị trư c tiên ta cầ phả hiể rằ thế ể a nh ớ n i u ng: nào là bị và thế nh nào là chữ bị a nh. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Hiể như . a nh t u t p i ơ Theo Tây Y. cây dò huyệ cao dán. ế nh chứ giả hẳ hoặ các nơ nhậ cả ấ giả nhậ cả trong mỗlầ đ u trịNế không muố tác ng m n. y. u ỡ o . nh. t m c ích t Ầ MẶ hoặ các bộ n khác trong TOÀN THÂN. ộ t.vn Page 122 .v… mà tạ thành. sứ đ tay vừ phả tùy theo ngư i bị (như nên biếnhẹ quá thì không có u i c è a i ờ nh ng t tay kếquả t ). a bị theo Tây Y. nóng. Bị là do Khí Huyế không thông và Âm Dư ng mấ quân bình. u y n t. LĂ N Cầ cây Lă cho thậthoảmái. đ chính là nhữ m au. Theo quan đ m củ Đ iể a ông Y. LỜI DẶ CHUNG: N Bấcứdùng kỹ t thuậhay dụ cụ t ng nào. n ầ ầ n thể t thể n ủ hai chiề tớ và lui. v. n ộ hơ ng i y m y. u . đ đ u chỉ các rố loạ chứ nă củ CơThể T c phậ ể iề nh i n c ng a .v… đ chữ trị . đu cầ phảtìm cho đ ợ nhữ vùng hay nhữ đ m nhạ ề n i ưc ng ng iể y cả (đ thố lõm.edu. tìm ng i y m Hệ n u a Diệ Chẩ iề Khiể Liệ Pháp”hoặ tạnơ đ có bị nế thấ cầ thiế n n-Đ u n u . nh t ơ t Vậ chữ bị là làm cho Khí Huyế lư thông và thiế lậ lạ Âm Dư ng quân bình. nóng. m. Nhưthếchữ ó. ể a . Lă đ nhanh theo n t t. u n đng toàn bộ ít thờgian chẳ hạ ta có thể ra nhữ nơ nhậ cả trong “ Phả Chiế củ ộ (vì i ng n). t. Trư c và sau khi dùng dụ cụ ể a bị phảlau sạ dụ cụ ng alcohol (cồ đ tránh lây bị ớ ng đ chữ nh. hoặ do tổ nh yế c i n thầ c n thư ng mộ cơ ơ t quan nào đ hay do thiế sinh tốthiế dinh dư ng. m n t i n n o i t ộ i t Lă mặthì theo da mặ Lă đu thì theo da đu. lạ v. Lă cơ thì theo mặda cơ . hơ n. búa gõ.ebook. Cây lă luôn tạ vớ mặda góc 45 đ (xéo góc vớ mặda). Sau khi tác đng toàn bộmộlầ cầ tác đng kỹ n vào nhữ nơ nhậ cả ấ cho đn khi bị ộ t n. là tìm ra nhữ phư ng thứ “ t trùng” (nhưtrụ nh ng ơ c diệ sinh) hoặ thuố an thầ hay thuố c c n c bổv. cộ rát. Bị chủ u là do vi trùng hoặ siêu vi trùng hay do rốloạ về n kinh. thuậ tay. chúng ta sẽ t thắ mắ và không ngạ nhiên khi thấ đ ợ tác dụ nhanh chóng củ u thế bớ c c c y ưc ng a cây lă cây cào. chư m lạ tác đng lên vùng và huyệ ờ nh.

n ế m a i đ giả hẳ hay cả giác bị giả hẳ thì ngư lă cây lă nhỏ ó m n m nh m n ng n. CÀO Cầ cán Cào chắ tay. thầ u t. c t a tay ộ a ng vào mặ da nơ nhậ cả Nế gõ mạ (hơ qúa sứ chị đ thì gõ chừ 5 cái rồ nghỉ t i y m. gõ thẳ góc : t. ùi c i u t. c.  Búa To: Dùng gõ vào Lư Vai. ầ i t vì làm trầ da) có tác dụ trong nhữ trư ng y ng ng ờ hợ khi bị gây că tê. vì làm cho máu ứđ ợ lư thông.ebook. u nh i c u au). o nên cả giác dễ u. i ng tắ huyế nhờ ó mà khí thông theo. tay. do đ chố đ nhứ că thẳ ng n u n ó ng au c. rồ lạ gõ tiế (tổ cộ chừ 20-30 cái). Cào dọ hay ngang tùy theo sự m c ng i ng i t c thuậ tay lúc cào. o Tác Dụ Búa nhỏcó đ u cao su có tác dụ cao trong nhữ trư ng hợ Co Cơ Bong Gân. đ nhứ vì tác dụ củ đu gai là TiếKhí và Tán Khí. lư thông khí huyế Có tác dụ trong ng: i n tuầ bạ t. Că Thẳ Thầ Kinh.v… n . n dùng lă trên cổgáy. lư ý nơ nhậ cả n c è ề u i y m. Tác Dụ Cả thiệ hệ n hoàn. Đ hoặ các nơ có nhiề thị Dùng búa to tạ ng. ng ng. p bế ng. iể au t iể au. 4. các ră Cào phảthẳ góc vớ mặda. đ ra. Ấ N Cầ que Dò thẳ góc vớ mặda. hệ ch huyế hệ n kinh. ch) t ng thay thế cho kim châm hay các kỹ thuậ dụ cụkhác mà vẫ có hiệ quảcao. chân v. Mạ vì Lạ Còn Đ u 7 gai (phả gõ thậ nhẹ dễ ch nh. thoả mái. n dùng lă trên mặ cây lă trung n t. chân v. . Ấ vào huyệ tìm đ ợ vừ sứ chị đng củ bị nhân. Không nên gõ quá mạ hay quá nhiề t i i p ng ng ng nh u. a c u ự a nh đn khi cả giác đ nơ đ ấ giả hẳ hoặ chứ bị giả hẳ thì ngư ấ ế m au i ang n m n.Lư Ý: Nơnhậ cả lă tớ lă lui nhiề lầ từ u i y m n i n u n nhẹ ế mạ dầ Lă cho đn khi cả giác củ nơ đn nh n. n n n ng. Co ng: ầ ng ng ờ p . Cách Dò tìm Sinh Huyệ t: Dùng cây dò huyệvạ trên da vớ lự đ mạ xem đ m nào đ nhấtrong các đ m đ đ chính t ch i c ủ nh. iể cao n oán iề bị Tác Dụ Tác dụ củ cây dò huyệ(day. MệMỏ u t ng nh bế c t : ng ầ ng ng n t i. ấ vạ rấ rộ có thể ng: ng a t n.v… Cây lă lớ dùng lă trên lư tay. Tê Nhứ v. GÕ Có 2 loạbúa: búa nhỏ búa to.v… c 2. ng hầ hếcác chứ bị do sự tắ khí huyếmà ra như Nặ Đ u. Mông. u thì gõ c ng c u n. có thể gây bầ Nế gõ nhè nhẹ có thể liên tụ chừ 20-30 cái hoặ nhiề hơ m. ng i mộ lát. i và  Búa Nhỏ Dùng gõ vào huyệ Dùng sứ bậ củ cổ và đ rung củ búa. Tác Dụ Làm huyếlư thông mạ giảtrừnhữ bế c về ng: t u nh.vn Page 123 . ng a ầ t 3. cho m ng i t n t ư c.edu. au. ó là đ m có giá trị trong chẩ đ và đ u trị nh. còn có tác dụ An Thầ (làm dị thầ kinh). Ngoài ra còn làm mề m chị i ưc u m cơ dẻ gân. c ng nh m n. Lự đ đu tay. t ng n u Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Ngoài t. ng n.

có thể ng làm nh t. GẠ (VẠ CH CH) Dùng que Dò gạ ch/vạ dọ hay ngang (theo các đ ờ cong đc biệnhư viề mũ bờcong ụ m. bị ng Tác Dụ Thủ ng: pháp này rấhiệ quả t u trong vị trị ng bị do Lạ gây ra như Cả Lạ Thấ ệ nhữ c nh nh : m nh.edu. Đ là thủ t ây pháp gây khích thích mạ hơ Day-Ấ nh n n. Đ Nhứ Tê v. nh rấ au ng ó. p Khớ Viêm Mũ Dị ng. è lên t iể a. giậmặnế hơ mặ hoặ kêu nóng quá. a. i. c t ó t n đ đ u trị nh. i a t khoả 1 cm. Rồtiế tụ Hơ i chỗ 3 lầ nữ Như là Đ (hơnhiề u iể a i p c lạ cũ n a. a tố các bị do nhiệgây ra như Cả Nóng. ng i n n. Trĩv. a bãi hay lạ dụ Chỉ dùng cách này “Mỗ Ngày MộLầ Vì cách này. i Ứ au.vn Page 124 . ng nh dị rấnhanh. c ầ t . u ng nh m n ng n t Lư Ý: nơ vùng trán không nên áp quá lâu dễ ra Nhứ Đ u. dễ phỏ và nế lạ m ng. o ưc t Đ ng” ề n thích “Tĩ nh”. v. gây ng u m dụ sẽ cho bị nhân Nóng Nhiệ Khô Ngư i. 6. ó i t n . gờ ch c ư ng ặ t : n i. v.v… Như phả cẩ thậ không nên dùng bừ p. hoặ nóng buốsâu vào u u nh thấ m ờ phỏ c t trong thị thì đ không phảlà huyệcầ hơ t. c. thế ủ u sẽ phỏ da). ch t. thì biếđ là huyệcầ hơ nh t u ở t t u ở t). HƠNÓNG Dùng đ u ngảcứ hay bấcứ ng cụ iế i u t dụ nào toả t như iế thuố nhang. chứkhông nóng như ng.v…) nhiề lầ nơ nhậ cả Bị nhân sẽ t đ như sau đ chứ bị sẽ u ơ u n i y m. trỏvà giữ dùng ngón tay út đ nhẹ mặda làm đ m tự Mồ lử cách mặda . di chuyể rấchậ (rà) đ u ngảcứ và đ ý xem đn chỗ ng n t m iế i u. Cách Hơ iề Trị Đ u : Sau khi đ tìm đ huyệ ta lậ tứ nhấđ u ngảcứ ra xa cách mặda khoả 2 cm. Bón. u i gây c ầ Tác Dụ Làm co rút cơ mạ máu. Mấ NgủTáo i t. Tác Dụ nhưkỹ ng: thuậẤ như tác đng mạ hơ gây đ cho bị nhân nhiề hơ t n ng ộ nh n. . i nh t ế i ó i hoặ ngư i bị không chịnổ hay triệ chứ bị giả hẳ thì ngư và chuyể qua huyệkhác. CHƯỜM LẠ NH Dùng cụ nư c đ áp sát và rà trên da mặ Nơ nào Lạ Buốthì áp vào cho đn khi nơđ Tê Dạ c ớ á t. DAY Sau khi tìm đợ đ m nhậ cả cầ tác đng (sinh huyệ bằ que Dò. p c t iế i u t ng hay Dầ Cù Là vào Đ m vừ Hút Nóng. Cầ đ u ngảcứ bằ 3 nhiệ đu c. m iế i u ng ngón tay: cái. c ờ nh u i.v… nh t : m ng. ng m ng au t. cằ xưng lông mày. ể iề bị Lư Ý: nế bị nhân chỉ y ấ bình thư ng. và bôi Vaseline ã úng t. ta Day tròn hay di đng tớ lui ư c iể y m n ộ t) ng ộ i đu bi củ que Dò quanh huyệ Tóm lạ là tạ đợ mộ khích thích “ ộ Đ u.5.v… 8. Viêm Xoang. ể ế nào bị nhân có phả xạ nh n mạ (nhưgiậtay nế hơ tay. au nh u n. ờ sinh ra nổNhọ Nhứ Đ u. hạnhiệ chố viêm nhiễ sư đ do nhiệ Chữ trị t ng: . nên i t n”. 7. còn Ấ là khích ầ a t. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook. Trúng Nắ Lòi Dom.

Tác Đ ng theo Nguyên Tắ Giao Thoa (Chéo) ộ c Có nghĩ là tác đng Chéo. Tác Đ ng Tạ Chỗ ộ i (theo nguyên tắ Cụ Bộ c c ) Đ nhứ ởđ dùng cây Lă hay cây Cào tác đng tạchỗ bị au c âu. Tuy nhiên. : au ộ t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Tác Đ ng Nơ Đ i Xứ vớ Bộ ộ i ố ng i Phậ hay ChỗĐ (Luậ Đ i Xứ n au t ố ng) Vì hai bên cơthể ề có liên quan chặ chẽ i nhau. Ví dụ Đ lư dùng cây lă lă ngay chỗđ ởlư : au ng n n au ng. i t ộ t ng ây c i p i trư ng hợ ờ p): 1. : ớ cổ 5. t c i ộ ở chung quanh gầ chỗđ Tuy không tác đ ng trự tiế vào chỗđ như nó vẫ có ả n au. a đợ bị làm cho cơthể ư c nh khoẻ nh. a ộ Ví dụ Đ cánh tay Trái thì tác đng ởchân Mặ(chéo). Do đ tựnhiên phòng và chữ t u ó. nên tác đ ng ởnơ đ i xứ vớ bộ n hay đu t vớ ộ i ố ng i phậ vị đ đ sẽ ạ kế quả trí ang au. Tác Đ ng theo Nguyên Tắ “Trư c Sau NhưMộ ộ c ớ t” Vì các bộphậ củ cơ ởvị đi nhau (trư c và sau) có liên quan mậthiếnên có ả hư ng n a thể trí ố ớ t t nh ở lẫ nhau. t u au nh). đ phát huy đ ợ tác dụ củ các dụ cụ ó c ể ưc ng a ng trong việ bả vệ c o sứ khoẻta phảbiếtác đ ng theo mộ trong nhữ cách sau đ (hoặ phố hợ vớ nhau-tùy c . ng n nh hư ng và làm cho giả Đ ở m au/Bị nh.vn Page 125 . Tác Đ ng Gầ Nơ Đ ộ n i ang Đ Nhứ Bị (Luậ Lân Cậ au. c. tác ộ i ang au/Bị thì ta bắbuộ phả tác đng nh. 2. nh t n) Vì mộ lý do nào đ mà ta không thể đ ng tạchỗđ Đ t ó. Các dụ cụ a môn Diệ Chẩ iề Khiể Liệ Pháp đu dự trên cơsởnày đ tác đ ng vào các ng củ n n-Đ u n u ề a ể ộ vùng và huyệ trên mặ và cơthể t t làm cho khí huyế lư thông. n p trí ố ng i ang au.ebook. mạ Đ là nguyên tắ chung. Ví dụ đ bắ chân bên phả lă bắ chân bên trái ởvị đi xứ nơ đ đ : au p i.Đ Y có câu: “Thố Tắ BấThông-Thông Tắ BấThố có nghĩ là: Đ (bị tứ là có sự ông ng c t c t ng” a au nh) c không lư thông (về huyế Khí Huyế mà lư thông thì Không Đ (bị u khí t). Cho nên. Ví dụ tác đ ng xung quanh mụ nhọ làm cho mụ nhọ bớ sư đ : ộ n t n t t ng au. n ộ i có nh ở i n ố Ví dụ Bư u ở thì hơởGáy.edu. tác đng nơ này sẽ ả hư ng nơ bộphậ đ i bên. đt t nhanh chóng. 4. 3. ộ c p au. n ộ i bị nh.

búa gõ. cây dò huyệ v.edu. Ví dụ Khi bị au Đ u ta có thể : đ ầ dùng cây lă nhỏlă trên mu trên củ bàn tay (đ nắ lạ hoặ n n a ang m i). ng.v… ng. t. v. Ví dụ Đ Lư dùng cây dò huyệgạ ởmang Tai hay ởSố Mũ vì hai nơ này phả chiế : au ng t ch ng i i n u Lư ng. u lầ trong ngày sẽ ạkế quả n đt t mau chóng và chắ chắ hơ c n n. rồ tác đng bằ dụ cụcủ Diệ Chẩ ng phậ ơ i ộ ng ng a n n. t ch ng ư ng a au ơ ứ trên chân đ trị ng ể cánh tay đ đ nhứ cùng bên. ng ng như n. Tác Đ ng theo Luậ Phả Chiế ộ t n u Tác đ ng theo các đ hình phả Chiế trên Mặhay các bộphậ khác trong cơthể : Da Đ u. c Đ u gố Vì Đ u gố và Nắ tay có hình dạ tư ng tựnhưĐ u.v… Nói khác đ nế rả thì làm.v… ầ i. Bàn Chân. ộ ồ n u t n như ầ Lư Ngự Bụ Bàn Tay. v. ầ i m ng ơ ầ 8.ebook. c. ang au c 7. Lư Ý: Muố cho mau khỏ Bị thì nên tác đ ng nhiề lầ lên chỗ au theo các nguyên tắ trên u n i nh ộ u n Đ c bằ các dụ cụ : cây lă cây cào. i.6. u nh Như mỗ lầ chỉ tác đ ng tạ mộ nơ khoả vài phút đ không bị y da và nên tác đ ng ng i n nên ộ i t i ng ể trầ ộ mỗ chỗ lầ cách khoả (mỗ lầ vài phút) sẽ kế quả t hơ là tác đ ng liên tụ Làm nhiề i 3 n ng i n có t tố n ộ c. Tác Đ ng theo Nguyên Tắ “ Trên Dư i Cùng Bên” ộ c ớ Cụ là dùng cây lă cây cào hay cây dò huyệ gạ từ đ ờ dài trên da củ vùng đ tư ng thể n.vn Page 126 . Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Tác Đ ng theo Luậ Đ ng Ứng ộ t ồ (Nhữ bộ n có hình dạ giố nhau hay tư ng tựnhau đu có mố quan hệ t thiếvớ ng phậ ng ng ơ ề i mậ t i nhau) Tìm nhữ bộ n nào có hình dáng tư ng tựnhau.

ebook. t i ưc i p i t đng bộ ể t vùng tư ng ứ mà chọ huyệ ồ đ biế ơ ng n t. Cách này dự trên cơsởcủ ThuyếĐ ng Bộvà Đ ng BộNhấĐ m. đ khi chỉ n mộ huyệlà đ giả quyế mộ chứ nào đ củ bị ôi cầ t t ủ i t t ng ó a nh. n ng iể y m t trên da mặ (không đ ít đ mà tiế hành chữ trị Tấ nhiên. ng E. Châm Theo Bấ Thố Đ m t ng iể Dự trên cơsởcủ thuyế BấThố Đ m. và các thuyếcủ Diệ Chẩ i n t n ng u t ng p Đ t a n nĐ u Khiể Liệ Pháp. Theo Sinh Huyệ t Là cách chọ huyệ că cứvào nhữ biể hiệ bị lý. giả t u chứ mà thôi. Theo Phác Đ Đ u Trị ồ iề hay Công Thứ Đ c Hiệ c ặ u Là lố chọ huyệvậ dụ sựhiể biếtổ hợ về ông. ngư i chữ bị chọ nhữ đ m ít nhậ cả nhấ a a t t ng iể ờ a nh. Qua quá trình nghiên cứ giả quyế iề n u cả m u.edu. hoặ d ư i sựtrợgiúp củ các dụ ờ ưc ng t ng c ớ a ng cụthông thư ng. Có thể sánh nó vớ lố châm theo Thiên Ứ huyệhay A Thị ờ so i i ng t huyệ củ t a thể châm. Cách này dự trên cơ ặ u a ố i t i nh ng a sởcủ thuyế Sinh Khắ a t c. c n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Các vị châm hay day bấ hoặ ấ vuố có thể m trong hay ra ngoài các ờ trí m c n t nằ huyệ vị t thông thư ng. t. B hay C và thư ng phảđ đn kếquả t nh ng i ế t n ng ồ ờ i i ế t chắ chắ trên lâm sàng. A. nó phả đ ợ phố hợ vớ thuyế t au. đ ợ khám phá bằ mắhay bằ tay không. D. ng đc hiệ củ nó đ i vớ mộ loạ bị chứ nào. Cách này. Theo Đ nh Huyệ ị t Là cách chọ huyệ theo các huyệ “Đ c Hiệ tứ là huyệ đ biếrõ vị tính chấ công dụ n t t ặ u” c t ã t trí.vn Page 127 . nhữ dạ dấ hiệ bấ thư ng n t n ng u n nh c ng ng u u t ờ hay khác thư ng. n tư ng ng t ớ a . kể cách kinh nghiệ trên lâm sàng.CÁCH CHỌ HUYỆ CƠBẢ N T N GSTS Bùi Quố Châu c Đ ểchữ bị có 5 cách chọ huyệ sau đ a nh n t ây. tứ là. Tư ng Ứ Bộ (theo Đ ơ ng Vị ồhình) Là cách chọ huyệ đ n giả că cứvào các bộvị ơ ứ trên mặ và bên dư i củ cơthể n t ơ n. C. đ đn kế luậ và sửdụ phác đ A. Tây Y. i t mộ bị và chứ gì. chỉ i quyếđ ợ mộ số nh đ n giả và mớ mắ bị hay chỉ i quyếtriệ giả t ưc t bị ơ n i c nh. a a t ồ ồ t iể B. au) n a .

t t đng bộ ng đ m.Luôn sáng tạ (kế hợ các Thuyế ồhình-Sinh Huyệ v. Đ NG TIẾ ơ ng ng Ồ Ồ Ồ NG.Dò sinh huyệ t 4.Nắ vữ đ m ng ồhình (28 đ hình). SỐ NG đu. o t p t-Đ t. Đ Trong thì chữ Ngoài. thuyế m ng t t n u.v… ầ a) Phư ng Pháp Đ i Xứ ơ ố ng Là phư ng pháp ứ dụ sựĐ I XỨNG trên các bộ n hay cơquan đ chữ trị ơ ng ng Ố phậ ể a . SỐ NG chân.v… Ồ Ví dụ chữ SỐ lư thì cứtìm trên cơthể ng bộ n nào có chữSỐ : a NG ng nhữ phậ NG (Đ ng Âm) thì có ồ liên hệvà đu có thể .v…hoặ muố làm ấ Thậ thì cứchà 2 Tai (Đ ng Hình) hay trị c Đ u thì có thể n ầ c n m n ồ Nhứ ầ nhấ các Đ u ngón Tay (Ngón giữ hay Ngón Chân (Ngón Cái) v. Đ ng Hình ơ ồ ồ Là phư ng pháp ứ dụ sựĐ NG THANH. v.Thậ linh hoạ (tùy theo bị nhân mà thay đi Sinh Huyệ hay Đ t t nh ổ t ồHình). Đ Trên thì chữ Dư i hay ngư c lạ i a au a au a ớ ợ i. t c -lân n. ồ 3. thuyế“nư c chả về ồ thố iể t t ng iể t ớ y chỗtrũ ng”. ề dùng đ chữ SỐ ể a NG lư như SỐ ng : NG mũ SỐ i.vn Page 128 . Có 5 cách chữ mà ngư i chữ bị nên dùng: a ờ a nh 12345Phư ng pháp Đ ơ ỒNG Ứ NG. Đ NG ÂM.edu.v…). Đ NG HÌNH.ebook.Nắ vữ lý thuyế (thuyế phả chiế thuyế cụ bộ cậ thuyế giao thoa. thuyế bấthố đ m. NG tay. Phư ng Pháp Đ Hình Phả Chiế ơ ồ n u Là phư ng pháp dự trên nhữ cơquan. bộphậ phác họ trên đ hình mà chữ bị ơ a ng n a ồ a nh. và thuyếsinh t khắ c).NHỮ NGUYÊN TẮ CĂ BẢ KHI Ứ NG C N N NG DỤ VÀ CHỮ TRỊ NG DIỆ CHẨ NG A BẰ N N GSTS Bùi Quố Châu c Có 5 phư ng pháp mà ngư i ứ dụ Diệ Chẩ cầ phả nhớ ơ ờ ng ng n n n i : 1. n i ố ng trụ dọ Hay đ tay Trái thì hơhay lă chân Trái (Đ i Xứ theo trụ ngang). Ví dụ Đ tay Trái thì hơhay lă tay Phả Đ chân Trái thì hơ lă chân Phả(Đ i Xứ theo : au n i. 2. au Phảthì chữ Trái. au n ố ng c i. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. v. Đ ỒNG HÌNH Phư ng pháp Đ XỨNG ơ ỐI Phư ng Pháp Đ ơ ỒHÌNH PHẢ CHIẾ N U Phư ng pháp PHÁC HÌNH Đ C TRỊ ơ Ặ (sửdụ huyệ ng t) Phư ng Pháp KHAI THÔNG HUYỆ Đ O ơ T Ạ Phư ng Pháp Đ ng Ứng. Tóm lạ đ c c). au . 5.

vn Page 129 . 143. 127. đ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.Phư ng Pháp Phác Hình Đ c Trị ơ ặ (sửdụ huyệ ng t) Là phư ng pháp ứ dụ nhữ BỘ“Đnh Huyệvớ Đ ơ ng ng ng ị t i ồHình” đ ợ tích lũ từkinh nghiệ lâm ưc y m sàng. Vì Đ chỗ : au n au n au nào là khí KHÔNG THÔNG chỗ ó. Ví dụ đ chân thì lă và hơngay chân. Ví dụ bộ : “Tiêu Bư u” gồ các huyệ41. Ó. ớ m t Phư ng Pháp Khai Thông Huyệ Đ o ơ t ạ Là phư ng pháp ứ dụ “GiảThông Bế c ngay Tạ Chỗ nghĩ là Đ ơ ng ng i Tắ i ” a AU Đ ÂU LĂ HƠĐ N.edu. đ ởtay thì lă hay hơngay ởtay. 38.ebook. 37. 19.

CHƯƠNG II Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.edu.ebook.vn Page 130 .

n tin nắ chắ CHÌA KHÓA VẠ NĂ m c N NG này trong tay. Ngô Hư Mai ng Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. m nh t n n. v.Cách viế ngắ gọ dễhiể hư ng dẫ cụthể dễ n.M.edu. Chúc các bạ thành công. ng p…Trân trọ giớ thiệ tài liệ bổích. không bị đ tạ lạ ư c i tái i i i…Vớ cái Tâm hư ng thiệ các bạ hãy tự i ớ n.CHÌA KHÓA VẠ NĂ GIẢ MÃ MỌ N NG I I BỆ TẬ NH T Chúng tôi xin ghi lạ “Lờ Giớ Thiệ củ lư ng y Trầ Dũ Thắ và lư ng y Phạ Vă i i i u” a ơ n ng ng ơ m n Nhâm nhưsau: “Đ là cuố sách gố đ u giư ng. n n ư ng n n c. nên khi chữ bệ n n n t i m c u i a nh cầ hư ng dẫ cho ngư i bệ biế cách sinh hoạ và ă uố cho phả phép đ n ớ n ờ nh t t n ng i ểbệ nh đ ợ khỏ nhanh chóng.vn Page 131 . u. n i u ng n nh. đ c đ củ Việ n n. Khi dùng chỉ n chọ mộ trong nhữ cách chữ trên đ m ầ cầ n t ng a ểáp dụ ng.” “…Nộ dung tậ sách hư ng dẫ cách phòng và chữ bệ bằ phư ng pháp Diệ i p ớ n a nh ng ơ n Chẩ Gồ 140 bệ khác nhau…. Trong phầ này mỗ bệ có nhiề cách chữ khác nhau đ ợ biể thị ng nhữ sốthứtự n i nh u a ưc u bằ ng hay chấ tròn ởđ u dòng. o c m c n đ ình. thự hiệ mang tính chấ đ kế tổ hợ c n t úc t.” n c m c ng ồ Cách loạ bệ đ ợ phân loạ theo thứtựngoạ vi cơthểcon ngư i (ví dụđ u. ớ n .v…) Ngoài ra còn có phầ phân loạ theo triệ chứ hay că bệ t. thiế ng i u u t thự c…đ ểcác bạ ứ dụ sáng tạ trong việ chă sóc sứ khoẻcho bả thân và gia n ng ng. ứ dụ giả mã nhữ bếtắ trong ng ng i ng c cơthểngư i bệ ờ nh. n T. góp phầ vào việ ch ă sóc sứ khoẻcộ đ ng. Rấ mong tậ sách nhỏnày giúp các bạ có thêm kiế thứ và vữ lòng tin đ t p n n c ng ểthự hành c và sáng tạ hơ tiế xa hơ trên con đ ờ Diệ Chẩ Họ o n. ơ a nh ặ ộ áo a t Nam…Diệ Chẩ gắ chặ vớ Ẩ thự liệ pháp nhưhình vớ bóng. mắ tai. trán. mặ i nh ư c i i ờ ầ t.ebook. chiế CHÌA KHÓA VẠ NĂ ây n i ầ ờ c N NG tậ hợ nhữ kinh p p ng nghiệ đ t giá. nhữ phác đ m ắ ng ồtâm huyế củ nhiề thếhệthầ và trò trong suố hai mư i t a u y t ơ nă qua đ m ểlàm nên Diệ Chẩ Phư ng pháp chữ bệ đ c thù.

278. ng a a a Nhứ cổgáy c 1. 50.103 hoặ H. 19. Hơgõ H. 180.ebook. Nhứ nử đ u bên phả hơnử mu bàn tay bên phả (bàn tay nắ lạ Hoặ hơ c a ầ i: a i m i). 39. 99. 1. 287. 41. 16. Mỏ cổ i gáy 1. c cạ phả đ t đ u ngón giữ nh i ố ầ a.34. 56. 2. 37. Day ấ H. 235. n 4. 0. 38.ĐU Ầ Chấ thư ng sọnão và hôn mê n ơ 1. 5. n 3. chấ ơ Nhứ đnh đ u c ỉ ầ 1. Lă các đ u ngón tay chụ lạ n ầ m i. Hơđ u ngón tay giữ (củ bàn tay trái).195. 156-. Lă đ u gờmày. 278. Day ấ H. 63. n 2. Nhứ đ u mộ bên c ầ t 1. 50. 6. n 2. 3. 87. Day ấ H. 127.126. 37 và thêm bộvị n thư ng. 61. Và hơcác huyệ n t. 61-.22. n 3. Day ấ H. n n ư ng n n. Hơlă vùng cổtay ngoài.320. 50. 290-.240 hoặ H. 19. Hơ lă vùng Ấ đ ờ và Sơ că .edu. 61. c 3. 127. 97. Day ấ H. Day ấ H. Day ấ H. n ầ 5. 131. 55. Hơđ u gu xư ng ngón giữ (củ bàn tay trái nắ lạ ầ ơ a a m i). Nhứ nử đ u bên trái: hơnử mu bàn tay bên trái (bàn tay nắ lạ Hoặ hơ c a ầ a m i).41. 235. hoặ xoa dầ cù là rồ vuố mạ nhiề lầ vùng cổtay n c u i t nh u n trái (dư i ngón tay cái) đ ớ ộvài phút. Hơkhoả giữ ngón tay giữ và ngón tay chỏ(củ bàn tay trái). 100. 103. 477. 3. 437. 7-. n 4. 63. Gõ và hơH.vn Page 132 .26.422. c cạ trái đ t đ u ngón giữ nh ố ầ a. c 2. 5. 184. 37.240. 3-. 61. 100. 19. Hơvà lă vùng H. n c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H.127.103. 87. 54. 51. 16-. Hơvùng H. ầ a a 4. n 2.26 hoặ hơcổtay ngoài bàn tay trái. 51. 130.139. 50. 106. 37. n 4. 98. 53. 126. Day ấ vùng H.

124. 191. 175. 51. 14. 34. 189. 106. 39. 63. Hoặ hơgóc móng tay giữ bên đ c a au. hơthái dư ng đ i xứ u c t ơ ố ng. Gõ H. n 3. 106. 34. 39. 127. 65. 37. Day ấ H.300+. 16. Nế nhứ mộ bên. 103. Nế nhứ hai bên hơcảhai bên. 107. c i Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 2. i i ớ i nên dùng đ u ngón tay giữ gõ vào H. Day ấ H. 180.103. 60. Day ấ H.127. Day ấ H.103 đ ầ a ộ2-30 cái. 1. n Rố loạ tiề đ i n n ình 1. Day ấ H. 60. 8. 0. 300.300. 19. 26. n Rèn trí nhớ 1. n 4. Dùng cây cầ gai đ nhỏlă hai cung mày rồ lă dài xuố H. Day ấ H.vn Page 133 . Day ấ H. 127. 1.50. 61. 103. 103. 3. n 2. 290. 0. 50. 2. 65. 185.ebook.127.156. 124. n 5. 258.60. Cào đ u còn giúp cho đ u hói t ng ầ ầ mọ lạ tóc. 195. n 2. 175. 39. 37. Cào đ u (rả là cào. n Tâm thầ phân liệ n t 1. Nhứ đ u nhưbúa bổ c ầ 1.edu. n Nhứ thái dư ng c ơ 1. Nế là ngư i lớ cầ gõ u ờ n n thêm H. 1. 106. 3. Đ ểrèn trí nhớvà luyệ trí thông minh cho các cháu nhỏ mỗ tố trư c khi đ ngủ n . Tóc rụ ng 1. đ ầ nh ộvài ngày là hế rụ tóc). 34. 126. Day ấ H. u c Nhứ đ u xây xẩ c ầ m 1.34. 145.8 sẽhế chóng mặ u ôi n i n ng t t. Gõ và hơH.Nhứ trán c 1. 50.103. 3.124. 103. 106. Day ấ H. 45.

vn Page 134 .8. 3.300. 14. 34. 235. 53. 100. 3. 63. n Hàm mặ đ cứ bên trái (dây thàn kinh số5) t au ng 1.ebook. 555. Day ấ n 3.34. 138. 156. Day ấ n 4.156. Viêm dây thầ kinh sinh ba n 1. Hơmặ ngoài ngón tay cái (cùng bên đ từđ u ngoài đ n giáp cổtay. 19. t au) ầ ế 4. Day ấ n 2. 276. 28.107. 113. 156. H. 61. 94 (bên đ và 3 (bên không đ n au) au). 12. Day ấ H.63. n 3. Gõ và hơH. 290. 131+. 60.17. 124. n 4. n 2. 143. 26. 3. 106. 63. 19. 1. Day ấ H. 61. 51. 300. 65. 15.8. H. 277. 0. 0.MẶ T Chóng mặ (bình thư ng không đ huyế áp cao) t ờ o t 1. 156. 73. 73. 16. H. 63.45. H. 103. 41. 8.34. 63. 156. 7.61. 20. Rồ hơvà lă trự tiế vùng n i n c p đ au. 38. Day ấ H. 17. Day ấ H. Day ấ “dọ cừ H. 188. 17. Day ấ H. 45.edu. Day ấ n H. 73. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.34. 127. 3. 2. 61. 0. Day ấ H. Mụ nám n. 61. 38. 61. 5. 61 (làm bên đ i xứ vớ bên đ n ng ” ố ng i au). 70. 19. 275. 196. 324+.103. 19.60. 275. Xây xẩ mặ mày m t Day ấ H. Day ấ n 5.

283. 184. 235. 100. 388.421 & H. Rồ n a i gạ các sinh huyệ theo đ ch t ồhình mắ t. Mắ đ t ỏgiả dầ cho đ n hế m n ế t.197). n 2.16. 199 (giữ H. Day ấ H. 130. Liệ mắ (không cửđ ng đ ợ vì liệ dây thầ kinh thị t t ộ ưc t n giác) 1. Day ấ H. Day ấ H. 38. 73. 127 và lă quanh mắ n n t. 195.98.ebook. Day ấ H. Dò sinh huyệ trên chân mày rồ dùng cây cầ gai lă nhiề lầ trong ngày.16. 131. Day ấ H.vn Page 135 . Mắ t i u n u n t cư m tan dầ và nư c mắ số cũ khỏ ờ n ớ t ng ng i. m ộvài giây là hế t bụ i. n Chả nư c mắ số y ớ t ng 1. 184. 2. 1. 180. 61. 215. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. 7. Cậ thị n 1.edu. 6 và lă các sinh huyệ quanh mắ n n t t. 41.38 trư c rồ day ấ ngay chân mụ lẹ n ớ i n n o.324. 290. 38. 34. 3. 87. n 3. n 2. n 3. Day ấ H.267.332. n Cư m mắ (cư m nư c. 50. u ầ đ ộvài phút. cư m khô) ờ t ờ ớ ờ 1. Day ấ H. 215. Day ấ H. 97. Lẹ mắ o t 1. Day ấ H. 2. Thè lư i ra liế khoé miệ chéo vớ bên mắ đ ỡ m ng i t ang có bụ Liế đ i.34.16. Day ấ H. 3. n 2.MẮ T Bụ vào mắ i t 1.34. 60. Đ mắ ỏ t 1. 437. 3. 51. 3. Gạ các sinh huyệ theo đ ch t ồhình mắ chủyế là lòng bàn tay và đ u ngón tay út t. 16. 3. 17. 50. Dùng cây cầ gai nhỏlă khắ mi mắ u n p t. Day ấ H.34.

4 (liề sát khoé mắ trong). 6. 19 rồ lă quanh mắ nhiề vòng. 127. Day ấ H. Mờmắ (vì giãn đ ng tử gầ nhưmù) t ồ . 130.65. 34. n 3. 100. 12. n 2. sau vài tuầ mớ hế hẳ n i t n. n 2. 113. Day ấ H. mộ mắ ng t 1. Hơmắ đ i xứ t ố ng.34. 21. Mủởmắ (mắ có mủ t t ) 1. 73. Vạ vùng xung quanh mắ giữ H.Màng.vn Page 136 . 98. c p Sụ mí mắ p t 1. 34. Gõ H. 143. 38-. Day ấ H.34. Lă gõ H. Gõ các vùng mắ theo đ t ồhình. Day ấ H. 99. n Mờmắ t 1. t n. 50. 197. 100. 16. 50. n 3. Day ấ H.0 đ n Nhân trung.179. 130. Day ấ H. 267. n i ế ế 2.97. 3. 16. Day ấ H. 65. Day ấ H. n 1. Rồ gạ các sinh huyệ theo đ t i ch t ồhình mắ t.197. 39. 102. 16. 34.87 và từH. 7. Chỗnào có sinh huyệ thì day nhẹ Mắ sẽsáng dầ t . 38. Day ấ H16. 179. n Nháy. 267. 102.6. n 2. 100.34. 102. 98.41. 17-.124.195.197. Hơtrự tiế chỗthâm.34. 3. giậ mắ t t 1. 2 (liề sát khoé n n t n mắ ngoài). các huyệ trên gờmày (97. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.188 & H. Day ấ H. 99). 195. 3. Day ấ H. n Quầ thâm ởmắ ng t 1.290. 130.131. 65. Nhứ mắ c t 1. 102. rồ hơtừH. n 2. 3-. n i n t u 2. 267.195. Day ấ H.edu. 50. ch t a t vùng H.ebook. 50.126 đ n H. 21 .

n 2.6. 34. 197.ebook.Thị c kém (mắ kém) lự t 1.50. Day ấ H. 130.vn Page 137 . 195. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H.edu.

sau đ day ấ H. 45. n 2. Day ấ H. Day ấ H. n c c 2.184. n 6. n 3. n Nghẹ mũ t i 1. Day ấ H. Lă và day ấ H. 423. 0. 50. 565. 12. Day ấ H. 290. 0.7. 61. 138. 100.34. n 5. 184. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. n 7. 0. 61. 275. 65. Lấ cây ráy tai chấ dầ cù là xoa vào lỗtai. 39 chừ vài phút sau mũ khô. 103 .184. Bôi đ u đ ầ ánh nóng vùng mang tai rồ day ấ H.360.219.138. n 5. 555.MŨ I Không ngử thấ mùi i y 1. 287. n 4.143 hay H. 127. 7. Day ấ H. 184.41. 23. 127.39. 37. 49. 7. 300. n n 2.287 xuố vài chụ cái là hế nh ng c t. Day ấ và hơH.287 hoặ H. hế hắ hơ t ng i t t i. y ch i i Nhả mũ y i Kéo mạ H. 287. 17. 8. 61.87. 6.197 ngư c lên ch ợ 3.61. 467. hơđ hơlạ chỗbắ nóng nhấ nh c i i t t. n 4. 87. Day gõ H. Hơcạ bàn tay hoặ vành tai. Day ấ H. 126. Hơđ ồhình mũ trên trán từH. n 4. 2. 61. 61.16. 65.vn Page 138 . Sổ i mũ 1. 7.127.ebook.0.edu. 156. n 3. n 6.0. 184. n 6. mũ thông ngay.34. Chà hai cung mày. 39. 138. 330.126 hoặ H. 45. 300. sau đ chấ cao deep heat vào các y m u ó m huyệ 61. Day ấ H. Day ấ H. i n Viêm mũ dị ng i ứ 1.126. n 5. 16. 233. 21. Hơlòng bàn tay thấ mao mạ ởmũ nởra. Gạ H. 287. Day ấ H.184. Day ấ H. ó n 7. 0.3. 61. Day ấ H. 37. Day ấ H. 184. Day ấ H.16.103 tớ H.26 đ i i ộvài chụ giây là hế nghẹ c t t.

0. Day ấ H. n: 9. 50. 73. 38. Day ấ H. 1. 56. Sau đ chà xát hai mang tai + hai cung mày + hai bên mũ môi ó i. 61. Nế viêm mũ dị ng do nhiệ day ấ 143. 287. u c ầ ỉ ầ thái dư ng. 360-. 97. 103. Rồ hơđ i ồhình mũ i (trên trán). 189. 39. 37. 0.38. 379. Viêm xoang mũ i 1. Day ấ H. n 5. 180-. 7. Day ấ H. 8. 0. m Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.12. 19. 37. Day ấ bộ“thă n ng”: 127. u i ứ n. n t. n: 189. 39. n 3. Day ấ H. 173. hơsố mũ + sư n mũ + cánh mũ Nế còn nhứ ởđ u (đnh đ u. 132.65.240. 38. 3. 184. và cằ m. 106.edu.8. ót) thì hơtiế theo đ ơ p ồhình phả chiế trên mu bàn tay nắ lạ n u m i. 49. 50. 300. 184. 103. u i ứ t. 39. n 6. 1. Day ấ H. Chấ kem deep heat 467-.12. 99.209 rồ hơ vài lầ là hế n i . ng i ờ i i. 3. 121. 17. 103. 19. 126. 184.vn Page 139 . 50.ebook. 300. 37. 48. Nế viêm mũ dị ng do hàn và kéo thành suyễ day ấ 127. 65. n 2. 73. n 4. 39. 61.

209. 79. n 7. 38. 227. Day ấ H. Day ấ H. Day ấ H. Day ấ H. .235. Ấ H. n 4. 8. n Lởmiệ ng 1. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. n 2. 57.13.edu. 179. 477.vn Page 140 . Day ấ H.39. 3 (đ bên nào day ấ bên đ n au n ó). 300. 61. 7. n a Ră nhứ sư ng c.0. n 2. n 2. 188. 60. n Quai bị 1.14 (bên đ rồ hơbên đ i xứ hoặ tạ chỗđ u đ ợ n au) i ố ng c i ề ư c. Day ấ H. 0.60. 180. 51. 79. 3.26. 0. n 3. i u sư 5. n Tê lư i. Day ấ H. n Co lư i ỡ Day ấ H. n 2. Day ấ sinh huyệ ngang 106 dọ trên đnh tai (trong óc). 275. 196. 3. Day ấ H. ng 1. 85. 196. n 2.26.ebook. 2. Hơ lă ngón tay cái củ bàn tay trái. Day ấ H. Hơngả cứ quanh vùng má bị ng. n t c ỉ 6. 14. 3. 8.79. cứ lư i ỡ ng ỡ 1.MIỆ NG/LƯ I/RĂ Ỡ NG/HÀM Đ ng miệ ắ ng 1.14 n Lởlư i ỡ 1. 235. 87. 3. 14. 39. 16. 38. Day ấ H. 188.282.188. Day ấ H. Day ấ và hơH.61 bên nhứ n c 3. 184. 38.34. 57. 51.63. 113. 61. Day ấ H. 8. Day ấ H.

ebook. sau đ thổ hơ nóng vào lỗtai có mủ n ó i i . n **Day ấ mộ trong nhữ phác đ n t ng ồtrên kế hợ vớ cào đ u phía trên đnh tai.3. 179. 14.65. 60.57. 0. sau tai. 38. Hơphả chiế tai ởmặ (đ n u t ồhình âm) và quanh mắ cá chân. Day ấ H. Day ấ H.43. 138. 0. 0. 1 . Hơvào lỗtai ù và day huyệ trên tai và hơsinh huyệ tai ởngón trỏ t t .14.vn Page 141 . 3.16. ng t ng n i. n 2. 3. 0. Day ấ H. 16. Day ấ H. Day ấ H.edu. 61. n 2. 54. 39.8.65. 15. 14. Day ấ H. 65. Day ấ H. n 4. 5. t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 45. 3. 1. 45. n 2. t p i ầ ỉ Mủtrong tai (tai giữ có mủ a ) 1. Day ấ H. 17. 567 và hơlằ chỉ n n thứba củ ngón tay trỏco a lạ i. 235. 0. 37.0. 132. 61. 300.TAI Đ c tai iế 1. Ù tai 1. n 3. 290. 16. 15. 189. 57. 17. 138. 138. 1. 15. n Nhứ tai (khi máy bay gầ hạ c n cánh) Bịmũ mởmiệ hít vào cốnuố xuố ba lầ là khỏ t i. Day ấ và hơH.15. 0. 16. 300.

12. 277. 196. 12. 8. 37. 74. 235. 7.8. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 3. n i 2. Nế tròng trắ mắ không có gân đ u ng t ỏlà ho hàn thì day ấ H.61. 8. 3. 12 và hơcổtay. 50.8. 57. 12+. 176+. 20-. 127 rồ hơcổtay và nơ có bư u. 2. 15. 12-. 2. 275 -. àm 1. 100. 8-. 3. n Bư u cổ ơ thuầ ớ đn n 1. Day ấ H. 87. 20+. n 3. 38. 61. Bư u cổ ớ các dạ ng 1. Rồ hơvà lă n i n nhưtrên. 467+. Day ấ H. 37 . Day ấ và gõ: 14-. 38. 20.8. 275. n i n Bư u đ c (basedow) ớ ộ 1. 12-.vn Page 142 . 156.ebook. Day ấ H.26. 51-. 38.edu. 12. t n 467-. 275 rồ hơvà lă như m t: i n trên. Day ấ H. Rồ hơvà lă như n i n trên. 64. 233.26. Day ấ H. 286. 113. 287.19. 39. Nế tròng trắ mắ có gân màu đ u ng t ỏlà ho nhiệ thì day ấ H. 60.14. i n c p ớ u n 2. 14. n i i ớ Cuố cùng có thểlă trự tiế cái bư u nhiề lầ trong ngày. Ho ngứ cổ a liên hồ không đ i. 39. Day ấ H. 14. 50. 14 và hơcổtay. 60. 87. Rồ hơvà lă như n i n trên. 17-. 64. Chà sát hai cổtay vào nhau nhiề lầ u n.HỌ NG Amiđ an 1. 74. 38 rồ gõ và hơvùng H. 308. 50. Day ấ H. n 275+. 100. 176-. 61. 19 rồ hơvà lă nhưtrên. 60. 34. 275. 61. Ho ngứ cổ a 1. 274. 87.26. 39.8. n 3. 64-. 113. 12. Day ấ và gõ: 39. Day ấ H. Chấ kem deep heat các huyệ 8.26. 14. 143.12. 51. 124. 3. n 2. 87. 50.

8. 60. 63. 2. Day ấ n 4. nh ớ u n 3.19 nhiề lầ m nh u n. Ho lâu ngày muố thành suyễ n n 1. 12. 3 rồ gõ H. Day ấ H.14. Day ấ H. 180. n Nấ cụ c t 1. 14. Day ấ H. Day ấ H.73. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 8. 275. t Ho đ àm 1. Chà xát vùng gáy cho nóng lên đ ộvài lầ là hế n t. 58. n i 4. n 2.vn Page 143 . n Hóc (các loạ xư ng và hộ trái cây) i ơ t 1. H. 3. 301. 156. Bấ mạ H. n i 3. 277 và hai bên sư n mũ cổtay.19.37. 0. 275.0 đ n H. H.17. 64.edu. 274. n. Day ấ n 3. Day ấ H. 61. H.300. 132. 312.Ho khan 1.19. Ấ H. Day ấ H. Chia hai lầ ng y c t) t ng ng n ă hế ho. 64.26. 61. Day ấ và hơH. Dùng ngón tay trỏgõ mạ vùng trư c dái tai nhiề lầ trong ngày. Day ấ H. 2. HơH.275 và tạ chỗ ế i . n i 2. n Họ đ ng au 1. n ờ i 5. 3. Ho khan lâu ngày 1.14. 3.ebook. Khan tiế ng 1. 20 rồ gõ nhưtrên. Day ấ n H. 2. 74. Day ấ n 2.61. 38. 276. 275. hai bên sư n mũ + 26. 275. 14. 64.275.26. Chư cách thủ 3 trái tắ (quấ + mộ củgừ bằ ngón tay cái. ờ i. 467. 74. 51. Bố cộ hành (lấ phầ rễvà thân trắ và bố lát gừ nấ riu riu mộ chén còn n ng y n ng) n ng u t nử chén uố hế đ a ng t àm. 127. 491 rồ gõ nhưtrên. Hơvùng mang tai từH.14.61. 14.

3. 38.38.edu. 491. 467. 14.138. 61. 275.565.5. 17. n 4. 4. 467. n 3. 6. 74.14. n 5. 3. Day ấ H. 12. 20.14. 50. n Viêm tuyế nư c bọ n ớ t 1. 2.8. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 8. Tắ tiế c ng 1. Gõ H. Day ấ H.14. 491. Ngoáy lỗtai bằ dầ khuynh diệ ng u p. 274. 312. n Day ấ H. Day ấ H. 61 bả lầ đ m thành tiế mỗ huyệ Hế nấ cụ liề n y n ế ng i t. Day ấ H.ebook. Day ấ H. Viêm họ hạ ng t 1.8. t c t n.vn Page 144 . 275. n 2. Day ấ H. 28. Vạ dọ giữ đ u 10 cái là hế ngay. 12.19. n Viêm phế n quả 1. 61.26.61.124. 61. 204. t ng nh i Ngứ cổ a 1. Day ấ H. Day ấ H. 5. 64. 34. 20. 70.26. ch c a ầ t Vuố xuố cạ chân mũ bên trái. 17. n 2. n Day ấ H. 277 nhiề lầ trong ngày (không có búa hoa mai thì dùng u n đ u ngón tay trỏgõ cũ đ ợ ầ ng ư c). Day ấ H. 61. 275. 64. 61.2. 38. 275. Gõ vùng H. n 3. 132. 74. 38. 467. 312. 61. Day ấ H.

Hơ gõ H.Lă đ u gờmày.edu. n 4. 100. Day ấ H. 99. ch Bả đ vai au 1. 290. 5. 7. Day ấ H. Day ấ H. . ch 9.Hơlă vùng cổtay ngoài. n 3.195. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 34. 98. 106. Day ấ H. 477. Day ấ H. 97. 98. 8. Vẹ cổ o 1.vn Page 145 . c 10. 34. n 2. n 12. n n ư ng n n. Ấ hơ lă H.Day ấ vùng H. n 4. Gạ và hơhai gân gót chân.CỔ /GÁY/VAI Cứ mỏ cổgáy ng i 1. 564. 12.Hơ lă vùng Ấ đ ờ và Sơ că . n.240 hoặ H. 156. n b.422.65. 97. 16. Lă vùng 73 xéo lên 330. ng a a Ngứ cổ a 1.7.477.332. Lă vùng H. 65. 97. 3. 360. n 2. 287.26. 88.188. Vạ viề mũ nhiề lầ ch n i u n.ebook.156. n 3. Hơvùng thái dư ng. n 2. n ầ 13.Hơkhoả giữ ngón tay giữ và ngón tay trỏ(bàn tay trái). Hơ gõ 240. . n 5. Gõ H. . hoặ xoa dầ cù là rồ vuố mạ nhiề lầ vùng cổtay n c u i t nh u n trái (dư i ngón tay cái) đ ớ ộvài phút. Day ấ H.64. 29.8. Nế đ khớ vai u au p a. 278. 8. 108. Day ấ H. 61. n c. Day ấ H.65. 87.26. 127. Ngoáy lỗtai bằ dầ khuynh diệ ng u p. Gạ vùng H. ơ 6. Bôi kem deep heat vào H.106. Gạ mí tóc trán sau đ hơ ch ó . 19. 14. 20. 11. 65. n 4.16. 99.

n 3. 278. Lă vùng phả chiế vai đ sau đ gõ H. ó Viêm cơ và cánh tay trên vai 1.65. Day ấ H.88. n n u au.edu. t n t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 564.26. 97.vn Page 146 .ebook.26. 34. Dò các sinh huyệ ởgờmày và day ấ các huyệ 50.Khớ vai đ p au 1. 19. 65. 88. Day ấ H. n 2.

179. c p Khuỷ tay (cùi chỏ đ u ) au 1. 0. Gõ H. 130. 100. Vê quảcầ gai mộ lúc là hế u t t.98. Hơkhuỷ tay đ i xứ hoặ gõ H.0. Gõ H.98. 19. 130.98. n 6. 88. 300. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. n Cánh tay và lư trên nhứ ng c 1. n 3. 97. 217. 180. Gõ vài chụ cái vào H. 97. 19.100. Lă sát chân tóc trán lă xuố thái dư ng (đ bên nào lă bên đ n n ng ơ au n ó).ebook. 10. 98. n 2. Day ấ H. Lă vùng gờmày (đ n ồhình phả chiế cánh tay trên mặ và day ấ H. Hơkẽmu bàn tay. u ố ng c Cổ tay đ au 1. 61. Day ấ H. n 2.TAY Tay run 1.65. 4. Day ấ và hơH. 28. n Tay không giơlên đ ợ ưc 1.0.thái dư ng). Cánh tay tê (hay bàn tay tê) 1. 131. Day ấ H.559. 130. 5. c 2. n 2.edu. sau đ lă n u t ơ ó n trự tiế bàn tay tê.60. 560. 50. Day ấ H. 99. Hơvà lă gờmày. 180. 3. 100.3. 124. Day ấ H.60. 127. 191. 39.vn Page 147 . 100. n u t) n 2. Hơvà gõ H. Hơvà lă đ n ồhình phả chiế bàn tay trên mặ (gờmày. n Cánh tay đ au 1. 100. n 3.278.219. Day ấ H. 98. 99. 4.45.

36. 19. Viêm đ u xư ng các ngón tay ầ ơ 1.50. n 2. 60. 19. 53.19. 300. 45. n 4. 73.19. 1. n ầ ơ U đ u xư ng các ngón tay (ngón chân) ầ ơ 1. ố ng c Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. Day ấ H. Hơngón tay bên bàn tay đ i xứ hoặ ngón chân cùng bên. 16. 130. 290. 17. i n u Khô dị các khớ tay (khi cửđ ng các khớ kêu lóc cóc) ch p ộ p 1. Day ấ bộ“tiêu viêm”: 41. Day ấ H. 0. n 2. Sau đ hơtạ chỗ Ngày làm nhiề lầ n ó i . 127. 106. 61. Khớ ngón tay khó co duỗ p i 1.103. 51.300. 17. Day ấ H. 127.103. 50. 19. 290. Day ấ H. 1.37.26. 87. 41. Day ấ H. n 5. 0. Hơvà lă các đ u xư ng ngón tay. 38 + bộvị n . 87. 61. 127. 48. Day ấ H. Sau đ hơ n ó và lă tạ chỗnhiề lầ sẽkhỏ n i u n i. n Bàn tay lởloét 1. 38.edu. 16.0.50. 61. Day ấ H. 460. n 3. n **Day ấ mộ trong nhữ phác đ n t ng ồtrên. 1. Day ấ H. 60. 2. 50. 60. 156. Day ấ H. 60.ebook.460. 61. Lởphao móng tay 1. 0.127. 127. Hơđ u xư ng các ngón tay rồ lă nhiề lầ ầ ơ i n u n. 22. 63. 103. 39. 17. n 2. 64. 61. 19 n 2.26. 127.Bàn tay đ au 1. n 3. n 6. 460.38 + bộvị n . 222. Day ấ H. rồ hơvùng phả chiế tay (chân). Day ấ H. 38. u n. 300.19. 3. 235. 143. 236. Mồ hôi tay (chân) 1. Day ấ H. Day ấ H. 0. 1. 87.vn Page 148 . 85. Day ấ H. n 3.

53 vài phút). Day ấ H. Day ấ H. n 3. ế Khó thở(do rố loạ tâm thấ i n t-tim đ p nhanh. n Khó thở(do nóng ngự c) 1.19. 3. n Khó thở(do mệ tim) t 1. 60-.0 đ n H. Ấ H. Vê đ u ngón tay giữ (bàn tay trái) mộ lúc. 28+.189. 127. 28. n 2.26. Hơlòng bàn tay và day ấ H.432-. 3). ớ 3. Hơvà lă đ n ồhình tim trên mũ i.61. 63. ch Khó thở(do tứ ngự c c) 1.edu.189. 235. Khó thở(do ngộ thởmuố xỉ p n u) 1. 19. Vạ và hơvùng tâm thấ trái (quanh H. Day ấ H. 2. ầ a t Khó thở(do nhói tim và thởgấ p) 1. ch t 2. 290.ebook.41.vn Page 149 . HơtừH. 61+.0. 73. n 2. mạ ậ nh) 1. 0.312.120. 60. 156. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.NGỰ C/VÚ Khó thở 1. 113. Vạ rãnh Nhân trung (vùng H. Day ấ H. 100. Day ấ H. n Đ thầ kinh liên sư n au n ờ 1.34. 28. n Khó thở(do thiể nă vành) u ng 1. 37. Hơgan bàn tay trái dư i ngón út và ngón áp út. HơH.28. Day ấ H.

ebook. Day ấ H. 3. n ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. n 2. 39. 19. 73. Day ấ H. Day ấ bộ“tiêu u bư u”: 41. 50. 73.26. 37. n Ung thưvú 1.edu.vn Page 150 . 143.Thiế sữ u a 1.73. 127. 38.

210.0.210.vn Page 151 . 219. 421. 14. 300. n 3. 210. 0.138 và tạ đ m đ n ó ớ i iể au. n 2. Day ấ H. 560. Lă hai gờmày.1. 34. 173. 197. 3. Dùng cây cào cào trên da đ u theo đ ầ ồhình số11 (đ ồhình dư ng) phả chiế phầ ơ n u n ngoạ vi cơthểtrên da đ u (đ bên trái cào bên phả và ngư c lạ i ầ au i ợ i). n Mông đ (đ thầ kinh tọ au au n a) 1.175 hay H. Hơsố tai (khoả 1/3) bên trái. 8.45. n 7. ng ng Đ lư vùng thậ au ng n 1.87. Day ấ H. 467. 15. n 4. Day ấ H. n 2. n 8.423.41. Gạ hơ lă trên trán theo đ ch. Sau đ hơtrư c tai vùng H. Không cúi đ ợ ưc 1. 174. 45. n 4. 16. 5. 3. . 6. 106.1 đ n H. n ng i ế 2.275+. n ồhình số2. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 210. 143. 5. 19. 143. Day ấ H.edu. 64.ebook. 99. Day ấ H. n Không ngử đ ợ a ưc 1. Hơlă số mũ từH. Day ấ H.127. Day ấ H. 74. 5. 5. 51. 38.8. 43. Day ấ H. Day ấ H. Cào đ u theo đ ầ ồhình số11. 189. Dùng cầ gai đ nhỏlă trên trán theo đ u ôi n ồhình 2 (đ ồhình phả chiế ngoạ vi cơ n u i thểtrên vỏnão). Day ấ H. n 3. 43. 5. 253. 300. n 3. 103. 15.1.LƯ NG/MÔNG Đ cơlư au ng 1.210. Day ấ H. Day ấ H. 9.1. 17. n Đ ngang thắ lư au t ng 1. 253.

Hơvà lă vùng H. Day ấ H.19 ế 2. 1. n n 2. Day ấ H.26. n Gai cộ số t ng 1. 19. 63. 300. n Đ đ t xư ng cùng (ngồ không đ ợ au ố ơ i ư c) 1.19.23. Hơvà lă mặ ngoài đ t giữ ngón tay giữ (bàn tay trái). 64. 19. Lấ búa cao su y to đ p vào chỗđ mau hế hơ lă ậ au. ố ng 4. 3. Hơvà lă dọ số mũ n c ng i. t n n.45. Gõ nhẹH. n 2. Day ấ H. Day ấ H.53 đ n H.19 và hai bên sát liề 19. 348 (trên trán).63.143. ó n c p i ng.edu.ebook. Day ấ H. 19.342. 143. n t ố a a Đ cộ số cùng cụ au t ng t 1.vn Page 152 . n Đ cộ số au t ng 1. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.CỘ SỐ LƯNG T NG Cụ cộ sông p t 1. n Đ cộ số cổ au t ng 1. Day ấ H. n 3. 8. 45. Hơvà lă sinh huyệ ởmặ sau đ lă trự tiế nơ có gai ởlư n t t. Hơđ t số cùng vùng H.

41. Day ấ H. Dùng cây cầ gai đ nhỏlă lòng 2 bàn tay. 132.vn Page 153 .63.365. 1. Day ấ H. 0. 63. n 4. 5. n 6. n 2. 61. 365. Giã mộ nắ bồngót lấ nư c cố uố hoặ bộ sắ dây. Đ bụ (do trùn lãi) au ng 1. y nh p) n 8. n Đ bụ (do tiêu chả au ng y) 1. 50. Vuố quanh môi từtrái sang phả nhiề lầ t i u n. t m y ớ t ng c t n Đ bụ kinh au ng 1. 19. Day ấ H. 2. Vài phút sau hế đ bụ u ôi n t au ng. 113. n 3.1. 37. 4. 63.61. 41. Hơngả cứ vào hai lòng bàn chân đ i u ộ10 phút. 143. 127. Day ấ H. Hơrố và lă quanh miệ đ n n ng ộvài phút. 38. 127. 6. u y t p) n 9. 365 vài phút. Có thểdùng toa tắ nghệvớ lư ng nghệnhiề hơ tắ (quấ ởbệ tiêu chả do c i ợ u n c t) nh y hàn.127.26. 127. Vuố môi trên đ t ộvài phút. Day ấ H.87. 7. 37. 22. 3. Day ấ và hơH. 7.63. 127. 22.edu. 63. 50. 38.ebook. Day ấ và hơH. n 3. Nế tiêu chả do nóng (nhiệ thấ thì day ấ và hơH. 127. 300+. 3. Day ấ H.127. Day ấ H. và ngư c lạ tắ nhiề hơ nghệởbệ tiêu chả do nhiệ ợ i c u n nh y t. n 2. 127 vài phút. 39.19. 22. 156. 3. 50. n 5. 19. 50. n 4. Nế bị u tiêu chả do lạ (hàn thấ thì day ấ và hơH. Hơhai bàn chân đ ộ10 phút.127 n 2. u ng ng. 7. n Đ bụ (do kiế lỵ au ng t ) 1. 143. 38. 28. 19.BỤ NG Đ bụ au ng 1.26. 143. 3. Nế cứ cơthành bụ day ấ thêm H. 22.127.365. 233. 3. Day ấ và hơH. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. 61.

vn Page 154 .Đ bụ sau khi tắ au ng m 1. Hơrố và quanh vùng rố n n. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 3.19. 17. Lă lòng bàn tay bằ quảcầ gai hay cây cầ gai đ mộ lúc. Sình bụ (ă không tiêu) ng n 1.ebook. n Đ y hơ ầ i 1. Day ấ H. hế đ y hơ n ng u u ôi t t ầ i. Lă bờmôi trên mộ lúc (trung tiệ nhiề hế sình bụ n t n u. t ng). n 2. Day ấ H.edu.0.

Hơvà gõ cổtay. Day ấ H.1. 38. 210. 74. 5. Hơphả chiế bên chân đ i xứ n u ố ng. Hơgót chân đ i xứ ố ng. Day ấ H. 107. 0.129. Đ gót chân (hoặ gai gót chân) au c 1.ebook. 38. Day ấ H. 100. Đ khớ gố au p i 1. 51. 253. 0. ầ Đ khớ háng au p 1. Day dò tạ chỗ i . 64. 253. n 2. n 3. Hơkheo tay. Day ấ H. 5. 210. 143. 43.vn Page 155 .CHÂN/Đ ÙI/NHƯỢ CHÂN/BÀN CHÂN NG Chai chân (tạ mắ cá trong lòng bàn chân) o t 1. 96. 9. 210.17.87. n 2. 3. 156. Đ cổ au chân 1. n 2. 222. Day ấ H. Day ấ H. n 4.461. 45. Gạ viề mũ (cánh mũ nhiề lầ ch n i i) u n. 5. 3. Hơcùi chỏ . Day ấ H. 14. 127.17. n 3. n 4. chai chân sẽhế n t.26. 197. 174. Day ấ H. 210.347. Day ấ H. n 3. 156. 127. n 2. 74. 39. 300. 15. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.64. 63.edu.9. Đ mông hay đ thầ kinh tọ au au n a 1. 45. Day ấ H. n 2. Gạ hơ lă đ ch. Cào đ u theo đ ầ ồhình chân trên da đ u. 16. 127. Hơvài lầ trong ngày. n ồhình chân trên trán. n 2. 51. 5.41. Day ấ H. n 2. . Đ kheo (như ng) chân au ợ 1. Day ấ H.29.

Thoát vị n (hernie) bẹ 1. 87.4. 1. n 2. 85. 19. 2. n Nhứ chân và lư dư i c ng ớ 1. 63. 197. Hơvà lă nhữ chỗnứ n ng t.342. 6. 22. Day ấ H. 38.34. 300. U đ u xư ng các ngón chân ầ ơ 1. 64. 53. n u ầ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 50. 341.ebook. 38. Day ấ H. 310. 19. Sau đ hơ n ó và lă tạ chỗđ nhiề lầ sẽkhỏ n i au u n i. n 2. Lă bắ tay bằ cây cầ gai đ n p ng u ôi. n 3. 4. n 2.132. 9. 98. 61. Day ấ H.39. 127. 290. 222. 143.edu. Cào theo đ ồhình phả chiế chân trên da đ u.34. n Vọ bẻ p (chuộ rút) t 1.vn Page 156 . Hơkẽmu bàn chân. n u t ầ 5.26. Day ấ H. 235. Day ấ H. 39. 104. 61. 19. 1. Mồ hôi chân Xin xem phầ mồhôi tay. 105. Day ấ H. 51. n Nứ chân (tổ ỉ t đa) 1. 156. 236.103. Lă và hơtheo đ n ồhình phả chiế chân trên mặ và da đ u. 85. 43. 45. Day dò tạ chỗ(trự tiế nơ đ i c p i au). 127. 17. Day ấ H. 561.

63. Gạ vùng rãnh nhân trung từH. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 3. Day ấ H. 287. Day ấ H. 3. Day ấ H. 87. Day ấ H. 51.16. Lă từ n u ôi n n ng ế ng n 3 tớ 5 ngày là ra. n 2.85. 8.19 đ n H. Kinh nguyệ không đ u t ề 1. 50. 275. n 5. Day ấ H. 16.au ng Xin xem phầ bụ n ng.127. 3. 37. 87.53. Dùng ngón tay trỏvà ngón tay giữ chà sát hai bờmôi trên và dư i 200-300 a ớ lầ n/ngày. n 6. 63. 127. 103. n 4. 22. 7. 1. 0.38. 63. 14. 63.127. 1.16. n Kinh nguyệ bị t rong (rong kinh) 1. 158. 7. 7. Dùng cây lă cầ gai đ lă từrố xuố hang cho đ n khi bụ nóng lên. Day ấ và gõ H.124. n Kinh nguyệ t-bế (mấ kinh) t 1. n 3. 37. 61. 61. n 2. 63. n 4.19. 127. 7.edu. 37. 7. ch 2.ebook. Day ấ H. 53.BỘPHẬ SINH DỤ N C Âm đ o (tửcung đ ạ au) 1. 287. Gõ H. i 3. n Huyế trắ t ng 1. 16. 0. 7. 247.7. n 3.26. 37. 26. 7. 63. 127. n 7. Chà môi trên 100 cái mỗ ngày. Day ấ H.26. 7. 87.vn Page 157 . 37. 17. Gạ 2 bờnhân trung và bờmôi trên. 1.0. 50. Day ấ H. n 2. Day ấ H. 156.53 nhiề lầ ch ế u n. 275. Day ấ H. Day ấ H. 156. 1.22. 38. 103.53. Day ấ H. i Kinh nguyệ đ bụ kinh t. 50. 2. 7. Day ấ H. 63.

63. Day ấ H. 287. Day ấ H. 87. Day ấ H. 7. 37. n u n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 127. 127. 37.16. 43. 0.87. 50. 0. 53. 50. n Tửcung (bị xơ u ) 1. 45. 53.87. 235.287. Dò sinh huyệ ởđ u mũ day ấ mãi sẽhế t ầ i. Vuố mũ từH. n 3. 15. 19. n 3. 63. 127. 180. Day ấ H.1. 127. 63. 1. t i ầ ó 6. 53. n 2. 63. 63. 1. n 2. 103. 143.103.26. Day ấ và hơH. 19. 19. 143. 37.64 lên đ u mày. Day ấ H. 38. 6. 19. 1. 58. Day ấ H. 87. 50. 61. 156.50. 39. 143. 7. n t. Day ấ H. 127. Day ấ nhiề lầ H. 143 và hơquanh mắ n t.41. 50. 7.edu. 103. 143. Day ấ H. n 7. 19. n Tửcung (có u bư u) ớ 1. 23.19. 126. 38 . 63. 7.26. 3. 37.26. Chà môi nhiề lầ u n. 173.16. 127. 127. 5. 16. n 4.557. 63. Day ấ H. 63. 50. 61. Day ấ H. 235. n 2. Day ấ H. t i ầ u n Tửcung (đ không do u bư u) au ớ 1. 63. Day ấ H. n Ngừ thai a 1.64 lên đ u chân mày nhiề lầ trong ngày. 19. 348.50. 63.26. 63. 63. n 4. 1. 16. 19. 39. 7.22. 127. n 3. 7. 127. Day ấ H. 267. n Kinh nguyệ trễ t 1. 1. 365. 17. 156. 51.106. 3. 17.127. n 2. n 3. Sau đ hơH.ebook. Day ấ H. 63. 103. 126.16. n 2. Sa tửcung 1.19. 36. Day ấ H. 65.vn Page 158 . Day ấ H. 37.5. n 5. 3. 287. Day ấ H. n 4. 7. 50. 26. Day ấ H. 37. Vuố mũ từH. 14.1.

50. 0. n 7. dùng ba đ u ngón tay vuố nhẹtừđ u mũ nhiề lầ (ngón trỏvà p t ầ t ầ i u n ngón giữ vuố xuôi xuố ngón cái vu ố vùng H. ch u n c n 2. 127. Day ấ H. 45. 1. t Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. 300. n 8. 127. Day ấ H. 8.edu.103. 0. 127. Day ấ H. 0. Day ấ n H. 60. 19. 103. 287. 1. 1. t p ng y t ớ u) óc heo (bỏchỉ ỏ +củsen + thụ đa. 1.143. 63. 127. n 6. 1. Ngồ ép hai đ vào phầ dư ng vậ (3 lầ i ùi n ơ t n/ngày. 0. n 2. 3. 37. 45. H. 39. 7. Tả tinh o 1. Day ấ H. Gạ nhiề lầ bờmôi trên hoặ lă môi. 103.1. 300+. Day ấ n 3.Bư u đ u dư ng vậ ớ ầ ơ t 1. n 3. 300+. 37. 64. Gạ nhiề lầ từH.184. Day ấ n 2. 19. Day ấ H.300+.43. i n Di mộ tinh ng 1. Day ấ H.126 xuố đnh cằ kế hợ chư cách thủ cậ heo (bỏvùng nư c tiể + bộ ng ỉ m. n 9. 7. 0. 1. Day ấ H.124. mỗ lầ 5 phút). chỉ đ) c ị bỏchút nư c mắ ớ m.ebook. 34. 45. n 2.143). 63. 60. 127. Lă gõ H. Dư ng nuy ơ 1. 50. 7. 26. Nhớkhông bỏtiêu. n 3.19. H.124. 61. ch u n 10.287. 19. 45. 19. 156. 290.Dùng cây cầ gai đ lă hai bên cánh mũ ra tớ mí tóc mai nhiề lầ Lă dọ từ u ôi n i i u n.63. Ă đ tuầ lễlà có kế quả n ộ1 n t . 127. n Liệ dư ng t ơ 1. 38.127. Lúc sắ xuấ tinh. 34.vn Page 159 . 7.19. 3. 1. n Cư ng dư ng (làm cư ng dư ng) ờ ơ ờ ơ 1. 34. 127. 1.124. n 4. 50.53 lên H. n 5. 103. 7. Day ấ H. 50. 57. 63. 39. H. a t ng. 63. Day ấ H. n c H. 290.19. 19. 26. 7.300. 0. 50. 50. 132. Day ấ n 4. Day ấ H.0. 45. 0.

Tố nhấ là dùng cây lă t ợ i n t t n nhỏlă ngư c lên. 127. 127. 36.0.124. n U xơtuyế tiề liệ n n t 1.ebook. 290.287. 17. n 2. 61. 87. 34. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 5. 7. n ợ Xuấ tinh t 1. Day ấ H. 21.vn Page 160 . Day ấ H. 17. 0. 45.Tinh hoàn đ nhứ au c 1. 29. 1. 1. 0. Day ấ H. 34. 50. 16. Day ấ H. Dùng ngón tay trỏvuố ngư c hai bên mũ lầ trong ngày.38. 7. n 2. 22.edu.

n Co giậ liên tụ t c 1. 19. 19. 63.61. 61. 1. 103. 0.127. 50. 60. 3. Day ấ H. 184. 3. ớ u n Cả lạ (rét run) m nh 1. 156-. 37. 0. Nế cầ cho uố thêm nư c gừ pha đ ờ (uố nóng). 61. 85. 156. 87.ebook. n 3. n 4. Day ấ H. 87. Day ấ H. n 2. 106. 60. 300. Sau đ lă khắ mặ nhiề lầ n ó n p t u n. 4-. Day ấ H. 61. Day ấ H. 2. hai n ng ng i ế m sư n mũ hai đ ờ pháp lệ (ởcạ chân mũ ờ i. 38-. 38. 1. 37. 34. n Dị ng nổ mề ay ứ i đ 1. 17. 64 và hơtrự tiế n c p. Lá mư p rử sạ nhai số đ p vào. Day ấ H. 50. 103. 189. n Dờ ă i n 1. 3. n t p ờ ớ á 2. 34. ng ắ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 50. 34. 26. 1. 37.41. 222-.26. Dùng cầ gai đ lă hai long bàn tay đ u ôi n ộ10 phút. 143. 3. 50. Day ấ bộ“giáng”: 124. **Cách lă nhưsau: n Lă từmí tóc trán xuố số mũ đ n ụcằ và hai bên mang tai. 61. Day ấ H. Day ấ H. u n ng ớ ng ư ng ng Cả nóng m 1. 73.vn Page 161 . 3. Làm nhiề lầ trong ngày. ớ a ch. 14.61. Day ấ H. Day ấ H. 38 + bộvị au.127. 26.124. 19. 4.63. 50. ư ng nh nh i). 127. 19.41. 143. Day ấ H. 8.edu. 1. 43. 73. 222. 50 và hơtrự tiế n c p. 50.127. n 2. Day ấ H. n 3. Sau đ hơphả chiế nơ có u n đ ó n u i bư u. 38. 7. 124. 34. 0.19. 39. 127. 300. hai bên quai hàm. 103. 87 kế hợ chư m nư c đ ởtrán.124.TOÀN THÂN Bư u các loạ trong cơthể ớ i 1.

38. Ớ lạ n nh 1. n 3. t 1. 184. 87. 3.61.vn Page 162 .61. 19. a Nóng số kinh giậ t. n 3. 61.26. Hơngả cứ tạ chỗ i u i . 87.17. 34. Gõ H. Xoa mậ ong nguyên ch ấ t t. 4. Day ấ H. 17. 14. n Phù toàn thân (bàng quang không nư c tiể ớ u) 1. 21. Day ấ H. 15. n 2.26. 17. n 5. 17. Day ấ H. Day ấ H. 87. 29. 17. 16. 61. 16. 50.51.61.Mề ay (nổ khắ ngư i) đ i p ờ 1. 50. n Phỏ ng 1. 127. 17. 184. 51. 29. 50. Hơvùng giữ trán và vùng tim. 5. 60. Day ấ H. 50. 38.61. 15 rồ lă cộ số n i n t ng. Day ấ H. 7. Xoa tinh dầ oả hư ng (lavender). 222. 106. 38. n 2. Mồ hôi toàn thân (bẩ sinh) m 1. 16. 3. 60. u i ơ 3. n 4. 85. 63. 143. 6.41. 17. Lă khắ mặ n p t. Day ấ 26. 61. 3. Day ấ H. n Nhứ mỏ toàn thân c i 1. Day ấ H. 38.ebook.0.16. Day ấ H.34. 1. 0.61. 127. Xoa long trắ trứ ng ng. n 3. Day ấ H. n 2. 61. 61. Day ấ H. n 2. 2. Day ấ H. 3. 63. n t 2. 50. Đ p con giấ lên chỗphỏ ắ m ng.edu. 7. 39. 290. Day ấ H. 3. 103 và hơcác sinh huyệ ởcung mày. 85. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 85. Ngứ a 1.

Day ấ H. 6. Day ấ H. 28. 290. 19. 3. 565. n ểổ ị ặ t a nh n Lă hai gờmày (chân mày) và gõ 65. 4. n Suy như c thầ kinh ợ n 1.127. 22. 156. 0. 37. Day ấ H. 1. 2. 106. 113. 26. 127. n 2. 19. 1. 7. n 4. n 3. 106. 19.vn Page 163 . 107. 127. 39. 300. 1. 62.60-. n 3. Day ấ H. u đ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 324. Cào đ u. 63. 162. 50. n 5. 100. 37. đ n u ểphụ hồ chân. Day ấ H.22. 19. 1.edu. 300. 290. ó n ồhình phả n chiế bộvị au. 103. 127. cổtaycác ngón tay. 312. 37. 85. 50. đ n ểphụ hồ tay. 50. 37. 460. 7. n 2. 14.ebook. 19. 97. Day ấ H. 127. 0. 300. cổchân-các ngón chân.61.22. 50. 41 đ n đnh não (đ c biệ chữ bệ nhũ não). khớ vai-cùi chỏ cùi chỏ n c p p p . n Suy như c cơ ợ thể 1. 143. 103. Day ấ H. -cổtay. 41. 432. 19. 8. ợ . 50. 17. ầ U toàn thân 1. 301. 73. Lă trự tiế chân xuôi từhông-đ u gố đ u gố n c p ầ i. 103. 45. 3. 1. 63.2. ầ i-cổchân.34. 64. Day ấ H.127. n Tê liệ nử ngư i t a ờ Thự hiệ tám đ ng tác cơbả sau (ngày làm 3 lầ hay hơ cho đ n khi khỏ bệ c n ộ n n n ế i nh). 39.41. 50. 5.0.41. 87. 100. 38 + bộvị Sau đ hơvà lă theo đ n . 19. ầ ơ Lă trự tiế tay xuôi từbảvai-khớ vai. 61. Day ấ H.37. c i Hơnhư ng tay. Day ấ H. Lă lư ngư c từxư ng cùng lên xư ng cổ n ng ợ ơ ơ . 477. 0. 61. c i Lă đ n ồhình phả chiế chân. 290. cùi chỏ đ u xư ng các ngón tay. Day ấ H. 103. 37. 37. 175. 1. 188. 0. 1. 19.

An thầ n 1. Day ấ H. Dành cho nhữ ngư i khó ngủ hoặ mấ ngủ Nế kế hợ vớ lă n ng ờ . 0. 1. 19.26. 3. Day ấ H. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Ngư i muố lên cân ngày làm 3 lầ có thểlên 8-9 ký/tháng. 3. Lă mặ 3 lầ cách quãng (chủyế là vùng trán. Hơphả c n u n n chiế nơ bầ sư u i m ng.22. 57. 357. Day ấ H. 87. Day ấ H. xanh xao. 17. Gõ hoặ day ấ nhiề lầ trong ngày H.ebook. n Bầ máu và sư do chấ thư ng m ng n ơ 1. 3+.156+. 37.126 đ n ộ10 phút. **Công dụ làm ngư chả máu. n 2. 85. 106. 127. 61+. 132. 63. 64. Day ấ H. rõ nhấ là trên mặ ng t ng t t. 113. 29. 7+.NỘ TẠ TRONG CƠTHỂ I NG Theo triệ chứ bệ u ng nh. 60.edu. Day ấ H. 50. 87. 39. 290+. n **Đ là bộbổâm huyế dùng cho mọ lứ tuổ Nế thấ ă kém. Hơvùng rố và lă quanh miệ vài chụ vòng. Bạ bì (hay bạ biế ch ch n) Là nhữ vệ trắ loang lổtrên da. n 2. 50. Day ấ H. u t p i n hai lòng bàn chân mỗ tố thì sẽngủngon.63. gầ ố thì ây t i a i. 290. n 3.26. c t . n n ng c 3.19. i i Ă kém n 1. làm tan máu bầ và xẹ chỗsư ng ng y m. Rấ cầ thiế cho t n t trư ng hợ bạ liệ do chấ thư ng sọnão hoặ tai biế mạ máu não có xuấ huyế ờ p i t n ơ c n ch t t.26. 51. Hế đ y hơ t ầ i cả thấ đ bụ m y ói ng. Bí tiể u 1. u y n y m nên dùng bộnày. vùng miệ và cằ n t n u ng m). ờ n n. p ng. 174. Ă không tiêu n 1. 1.vn Page 164 . 50. 29. 7.

5.126. Chàm lác 1. 4. n Nế khó thở nặ ngự day ấ thêm H. 7. 34. n t”: Dạ dày (bao tử đ ) au 1. 103.124. 64.16.26. 113. Day ấ H. 59. 39. Vuố quanh môi 60 lầ rồ hơvành môi trên. 189. 0. 347. Dùng ba đ u ngón tay—ngón cái (ởdư i). 1. n t ó n 50. 39. 39. 121. Chấ deep heat H. 37. 121. t n i 4.73. 51 rồ hơtrự tiế vào nơ đ n i c p i au.87) mỗ lầ 60 cái. 19. Day ấ và lă H. 39.124. n 3. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Day ấ H. 19. Cai thuố lá-rư u c ợ 1. Day ấ bộ“bổâm huyế 22.edu. 50. 0. t ế y ư c. 19. 1. 3. 143. 51. 120. Day ấ H. 162. Day ấ H. 17. m 2. Day ấ H. Day ấ H. Day ấ H. 42. n 3.vn Page 165 . 41.ebook. Lă và gõ hai bên mang tai và dái tai (vùng huyệ 275 -14) sau đ day ấ H. Bổ máu 1. m 3. Ngày làm 6 lầ i n n. 35. 19. 57.Bón (táo bón) 1.64 nằ trong mũ n t ố ng i m i).127. 38. Day ấ H. 39. 120. 64. ngón chỏvà ngón giữ chụ lạ (ởtrên) ầ ớ a m i vuố đ u mũ Vuố đ n khi nào thấ rùng mình là đ ợ t ầ i.61.3. u . 0. 300.61. Cầ máu m 1.16.41. Day ấ H. 630 rấ hiệ quả m t u .61. ng c n Nế khó ợ day ấ thêm: H. Day ấ H. n 2. 290. 37. u .127. 51 rồ hơtrự tiế vào nơ đ n i c p i au. n 2. 127. 290. 19. Chấ deep heat H. Chấ kem deep heat H. Day ấ H.235. n 3. 630 (huyệ đ i xứ vớ H. 19. n 2. 365. n 3. 61. 61. 127. 1. 50. 64. 38. 124. 106. 50. 61. 0. 37.50.16 cho đ n khi máu ngừ chả n n ế ng y. 62. 63. 61. n 2. Chà cung mày (chân mày) và vuố quanh môi từphả sang trái đ n giữ ụcằ t i ế a m (h. 38. 2.124.

63. 156.14).65 tớ n n n-Ấ ư ng i c i H. 390. Day ấ n 3.100) hoặ hai mang tai từ(H. 188. 34. 19. 1. Day ấ H. n 2. n 5.63. n Đ u chỉ âm dư ng (lúc nóng lúc lạ bấ thư ng) iề nh ơ nh t ờ 1.103 tớ H. 127. 113. 50.3. 87. 50. 1. 38.34. Lă vùng Sơ că n đ ờ (từH. 38 rồ hơtrự tiế vào nơ đ n i c p i au. 57. 26 rồ hơtrự tiế vào nơ đ n i c p i au. H.edu. 50. 23. Day ấ H. n Hắ hơ t i 1.vn Page 166 .124. 63.15. 37. 34.1.15 hoặ H.ebook. 88. 0. 41. n 3. Day ấ n 4. 63. Day ấ n H.127. 19. 16. Day ấ H. 104. 4. 70. H.209. Day ấ H. Day ấ H. 63. 65.16 tớ H. n 2.19.103. n 3. 19. 156. 127.106 tớ H. Day ấ H. 37.124. Day ấ H. Day ấ H.61.26. Day ấ H. H.14. i Hiế muộ m n 1. 50.19. n 4. c i 6. 0.62. Day ấ H. 0. 61. Day ấ H. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Chóng mặ t 1. 156.34. n 3. 127.285. Day ấ H. 0. Day ấ H. 3. 0. 51. Day ấ H. 127. 19. 1. 14. Day ấ n 2. 8. n Huyế áp cao t 1. 15. 0. Đ râu inh 1.7. 156. n c 2. HơtừH. 290. 39.8) hoặ 2 cung mày (từH.8. Day ấ H. 39. 0. n 2. 16. 39. 96.3.

19 nhiề lầ n u n. Day ấ H. 63. 19. n 7. 51. 50. Day ấ H. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. Mỡtrong máu (hoặ gan nhiễ mỡ c m ) 1. 37. Day ấ H.vn Page 167 . 233. n 5. 61. 19. 127.184.17.113. Day ấ H. Day ấ H.124. 9. Day ân H. Day ấ nhiề lầ H.124.127. 19. Day ấ H. 0. 34. n 2. Day ấ H. n u n 4. Huyế áp thấ t p 1. ng 3.19. 41. 127.127 kéo xuố ụcằ vài phút đ n ng m ểcho sốdư i nhỏdầ ớ n. 103. 11.26. n 8. Dùng cây cầ gai đ lă từchân lên hang. 14. 37. Day ấ bộ“thă n ng”. n a 2. Mấ ngủ t 1.Huyế áp kẹ t p Huyế áp kẹ là khoả cách giữ huyế áp tâm thu (sốtrên tố đ và huyế áp tâm t p ng a t i a) t trư ng (sốdư i tố thiể xích lạ gầ nhau. 34 khoả 30 cái.6. 34. Day ấ H. n 4.50. 7. 64. 51. 139. Day ấ H. n Lãi đ a ũ 1. 63. n 3. 38. 28. 1. Dùng cây cào cào đ u vài phút trư c khi ngủ ầ ớ . 0. Day ấ H. n 6. n 3. Day ấ H. ơ ớ i u) i n 1. Day ấ H. 39. 2. Day ấ H. u ôi n 10.edu. 217. 3. 312. 100.127. 38. 38.124. 85.Lă hai chân lên bàn lă chân đ n n ộ10 phút. 9.124. 0. 267. Day ấ H. 22. Gõ H. Day ấ H. 63. 365. n Lãi kim 1.16. Lá mía đ (pancreas) do uố rư u mạ au ng ợ nh 1.ebook.53. 41. 50. n 5.163 (giữ 63 và 53). 103.

Day ấ H.127.26. 16. n 2. Nôn. 50. Day ấ H. n 3.16. 29. 103. 41. kinh giả n 1.51. Day ấ H. n Phong xù. 45. n Mụ cóc n 1. 7. 14. n Ngứ do bị i leo a dờ 1. day ấ H. 0. 51.124. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 19. 29. 15 rồ lă cộ số n i n t ng. 85. Hơcác sinh huyệ giữ hai vú và quanh dư i vú.vn Page 168 . 50. 290. Ói 1. 50. 3.26. 85. 26. n 2. 38. Day ấ H.61. n u ớ 2. 127. 460. 143. Nôn.ebook. t a ớ Rố loạ tiêu hóa (đ cầ phân số i n i u ng) 1. 143. 0. 3. 0. 29. Gõ và hơH.51. Day ấ H. 290. ói khi vừ ă xong. 61. t 1. 51. 34. 50. 461. 173. 37. 1. 79. 113.edu. a n n 3. 50. 124. 103. 50. 50. Day ấ H. n No hơ (không ợđ ợ i ư c) 1. n 2. Day ấ H. 39. Hơvùng phả chiế gan ởbàn tay.300.2. Ngủhay giậ mình t 1. 50. 1. 3. 156. 106. 34. n Nóng số kinh giậ t. 290. Day ấ H. 34. Day ấ H. n Rố loạ nhị tim (ngoạ tâm thu) i n p i 1.0. 3. 19. 3. Day ấ H. 3. 98.124. Day ấ H. 19. 38.1. 106. 41. n u Nôn. 50.37. 129. 300. Dùng cây cầ gai đ lă đ u ôi n ồhình phả chiế tim ởvùng dư i ngón tay út (bên trái).26. 73. 106. ói khi có thai day ấ H.

Rụ tóc ng 1. Day ấ H.127, 145, 103. n 2. Day ấ H.50, 37, 39, 107, 175. n 3. Day ấ H.156, 258, 175, 39. n 4. Day ấ H.300, 1, 45, 3, 0. n 5. Dùng cây cào cào đ u vài phút mỗ ngày. ầ i Sa ruộ t 1. Day ấ H.103, 19, 50 rồ lă quanh miệ n i n ng. 2. Day ấ H.104, 222, 38, 63, 22, 127, 19, 1, 103. n Sạ (sỏ thậ n i) n 1. Day ấ H.113, 3, 106. n 2. Day ấ H.184, 290, 64, 3. n 3. Day ấ H.0, 275, 277, 87, 85, 3, 290, 26, 103, 300, 38, 64. n Say nắ ng 1. Day ấ H.143 đ n khi hế đ n ế t au. 2. Cắ 5 lát chanh mỏ đ t vào H.26, H.100, H.130. Sau 15 phút hế say. t ng ặ t Say rư u ợ 1. Day ấ H.57 hoặ 28. n c Say sóng 1. Day ấ H.63. n Say xe 1. Day ấ H.127. n 2. Dán salonpas vào giữ rố a n. 3. Ngậ hai lát gừ tư i. m ng ơ Số rét t 1. Day ấ H.50, 19, 39, 15. n 2. Số rét nặ (bụ chư ng) day ấ H.50, 19, 39, 15, 1, 26, 132. t ng ng ớ n 3. Nế chỉ nh ngư i và rét run, hơnóng các H.127, 156, 63, 3, 300. u lạ ờ

Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c

http://www.ebook.edu.vn

Page 169

Tiể dầ (đ dầ u m ái m) 1. Day ấ H.124, 34, 60, 87. n 2. Day ấ H.124, 34, 19, 37. n Tiể đ u êm 1. Day ấ n 2. Day ấ n 3. Day ấ n 4. Day ấ n

H.19, 37. H.124, 34, 21. H.0, 37, 45, 300. H.32, 19, 45, 100.

Tiể đ c u ụ 1. Day ấ H.85, 87. n 2. Day ấ H.29, 222, 85, 87, 300, 0. n Tiể đ ờ u ư ng 1. Day ấ n 2. Day ấ n 3. Day ấ n 4. Day ấ n Tiể gắ u t 1. Day ấ n 2. Day ấ n 3. Day ấ n 4. Day ấ n

H.73, 3, 37, 156. H.26, 113, 63, 100, 235, 0. H.127, 156, 63, 113, 143, 38, 50, 37, 1, 3, 73. H.63, 7, 113, 37, 40 khoả 40 cái cho mỗ huyệ ng i t.

H.26, 3, 38, 85, 87. H.342, 43, 87. H.37, 87. H.29, 85.

Tiể ít u 1. Day ấ H.26, 3, 85. n 2. Day ấ H.87, 235, 29. n Tiể liên tụ không kề đ ợ ( do giãn bàng quang) u c m ưc 1. Day ấ H.16, 37, 0 rồ vuố ụcằ n i t m. 2. Day ấ H.138, 16, 87, 0. n Tiể nhiề u u 1. Day ấ H.87, 19, 1. n 2. Day ấ H.0, 37, 103. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c
http://www.ebook.edu.vn

Page 170

3. Day ấ H.19, 37. n Tiể nhiề u u-tiể gắ u t 1. Day ấ H.87, 19, 37, 41, 103, rồ hơđ n i ồhình phả chiế bang quang ởtay. n u 2. Day ấ H.37, 19, 87, 300. n 3. Lă khắ mặ rồ gõ H.87. n p t i Tim lớ n 1. Day ấ H.34, 61, 269, 37, 88. n 2. Day ấ H.26, 174, 87, 51, 357, 29, 220, 60, 57, 50. n Thiế máu cơ u tim, hẹ van tim p 1. Lă và bóp quảcầ gai mộ lúc, tim khoẻliề n u t n. 2. Lă số mũ từH.189 đ n H.1 th ư ng xuyên. n ng i ế ờ Trĩ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gõ H.64, 74. Lă và gõ H.365, 7, 3, 37. n Day ấ H.19, 143, 23, 43, 103, 348, 0. n Chư m nư c đ vào H.365, 19, 1, 103, 38. ờ ớ á Day ấ H.143, 173, 23, 43, 103, 348, 126. n Hơngả cứ cách búi trĩ ộ10cm, vừ làm co trĩ a làm tă cư ng sinh lý. i u đ a vừ ng ờ Day ấ H.34, 124, 300, 103, 126. n Day ấ H.127, 38, 50, 143, 37. n

U mỡ 1. Day ấ bộ“tiêu u bư u” H.41, 143, 127, 19, 37, 38. n ớ 2. Hơquanh chân khố u rồ lă tạ chỗbằ cây cầ gai. i i n i ng u Vẩ nế y n 1. Day ấ H.50, 41, 17, 38, 85, 51. n 2. Day ấ H.124, 34, 26, 61, 3, 41, 87, 51. n 3. Day ấ H.124, 24, 26, 50, 41, 17, 38, 85, 51. n Viêm đ i tràng ạ 1. Day ấ nH.19, 22, 87, 34, 197, 37. 2. Day ấ và hơH.85, 104, 38, 29, 63. n Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c
http://www.ebook.edu.vn

Page 171

275. 233. 222.127. 467. 39. 61. 29.ebook. 41. n 2. Day ấ và hơH. n 2. 50. Hơvùng rố trên và hai bên rố (mỗ chỗcách rố đ n n i n ộ1cm) đ ểxẹ bụ p ng. 467. 50. Day ấ H. Day ấ H. 127. Day ấ H. n Viêm thậ n 1. 3. 87.50. Xơgan cổ ớ trư ng 1. 233.138. 50. Day ấ H.3.41. 143. 63.0. n 2. 37.50. 64. n Viêm phế n quả 1. Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www. 103. Day ấ H. 19. 61. 36. 127. 58. 17. 491. 58. n 4. 28.126. Day ấ H.38. 36.vn Page 172 . 17. 50. n 3.41. 61.126 bằ ngón tay trỏđ n ng ộ10 phút hoặ day ấ H. 85.edu. Day ấ H. 29. 38 và hơđ n ồhình phả chiế thậ trên mặ n u n t. Day ấ H.565. n 3. 300. Day ấ H. 19. Day ấ H. 233. 19. 233. n 2. 74. 37. 1. 1. 491. 132. 106. n Viêm gan mạ tính (các loạ n i) 1. 9.41. 41. 70. 37. 467. 41. 87 đ i c n ểlợ tiể u. 37. 45. 28. 19. Day ấ và hơH. 106. 127.50.

ebook.vn Page 173 .edu.Mũ nhìn từdư i lên i ớ Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.

edu.Giáo Trình Diệ Chẩ Họ n n c http://www.ebook.vn Page 174 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful