P. 1
KeToan.org Mau 01 Khbs Ban Giai Trinh Khai Bo Sung Dieu Chinh Theo Thong Tu 28

KeToan.org Mau 01 Khbs Ban Giai Trinh Khai Bo Sung Dieu Chinh Theo Thong Tu 28

|Views: 125|Likes:
Được xuất bản bởiPavel Corsaghin

More info:

Published by: Pavel Corsaghin on Feb 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2012

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạn p!c
GI"I T#$NH %HAI &' ()NG* ĐI+) CH,NH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............
kỳ tính thuế.......... ng! ... tháng ... n"m ...#
-./0 T1n n2345 nộp 6789 c:n2 6; c< p=n >=7 63 ?@; dựn2 HAn2 ĐBc
-.C0 Mã số thuế: 0 1 0 2 0 6 8 4 0 9
-.D0 Địa chỉ: 23C, Nguyễn Đình Ch!u
-.E0 "u#n$huy%n: &a '( )*+ng -.F0 )ỉnh$th(nh ,hố: &( N-
-.G0 Đ%n th./:0439040901-.H0 2a3:0439040906-.I0 45a6:
-.J0 T1n >ạ5 lK 678 Ln87 cMN9
-/.0 Mã số thuế:
-//0 Địa chỉ:
-/C0 "u#n$huy%n: -/D0 )ỉnh$th(nh ,hố:
-/E0 Đ%n th./: -/F0 2a3: -/G0 45a6:
-/H0 &7, 89ng 8/ 6: thuế số ng(y
AO Nộ5 d7n2 P< Q7n2* >5R7 cSn 6:n2 65n >T U1 UV59
$%n &' tiền( $)ng *i+t ,am
(TT CS 6517 >5R7 cSn
MT QW
cS 6517
(W >T
U1 UV5
(W >5R7
cSn
C1n lXc 25YV QW
>5R7 cSn Z[5 QW >T
U1 UV5
;1< ;2< ;3< ;4< ;1< ;6<
= &(ng h>a, ?ịch @A 5ua @(.
t*.ng Bì
1 CCC
CCC CCC
==C Chỉ tDu 8Eu chỉnh gF5 số
thuế ,hF n-,
1 CCC
CCC CCC
=== )Gng h7, 8Eu chỉnh số thuế ,hF n-, ;tHng: IJ gF5: K<
&O T\n QW 65Rn pạ6 cậ] nộp9
1C Lố ng(y ch#5 n-,: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
2C Lố tEn ,h/t ch#5 n-, ;M số thuế 8Eu chỉnh tHng 3 số ng(y ch#5 n-, 3 0,01N<: CCCCCCCCC
CO Nộ5 d7n2 25^5 6\c Z_ 6_5 l5X7 >\n U`]9
1C )O Bha thuế CCCCCCCCCCCC5Pu số CCCCCCCC BQ tRnh thuếCCCCCCCCCC 8ã 8+7c SG sung, 8Eu chỉnhC
CCCCCCCCCCCCCCC
)T ca5 8.an số 6%u Bha t*Dn 6( 8Ung @( chịu t*Vch nh%5 t*+Wc ,hV, 6u#t @E
nhXng số 6%u 8ã BhaC$C
,g! .......tháng -....n"m -....
NHaN VIbN ĐcI de TH)f
NGghI NỘi TH)f ojc
ĐcI kIỆN Hli iHmi CỦA NGghI NỘi TH)f
&Y @( tDn:ZZC [:, gh *\ hY tDnJ ch]c @A @( 8>ng ?^u ;nếu c><
Ch]ng chỉ h(nh nghE số:CCCCCCC
MPu số: ./n%H&(
(Ban hnh k.m th/0 Thông
t1 số 23453364TT7BT8 ng!
9:4245336 c;a B< Ti chính
MPu số: ./n%H&(
(Ban hnh k.m th/0 Thông t1
số 5=453994TT7BT8 ng!
5=43545399 c;a B< Ti
chính#

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->