P. 1
Mot So Bai Toan Hinh Hoc Kho Lop 7

Mot So Bai Toan Hinh Hoc Kho Lop 7

|Views: 960|Likes:
Được xuất bản bởiphamvanquycqt

More info:

Published by: phamvanquycqt on Feb 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

1

CÁC BÀI TOÁN KHÓ HÌNH HỌC LỚP 7
BÀI 1: Cho hình chữ nhật ABCD với AB = 2AD ,M là trung điểm của đoạn AB.Trên AB lấy H sao cho Ð ADH = 150.Hai đường thẳng CH và DM cắt nhau tại K.Hãy so sánh độ các đoạn thẳng DH và DK LỜI GIẢI :

Trên nửa mặt phẳng chứa C bờ là đường thẳng DH dựng tam giác đều DHN .Gọi Q là trung điểmDC ta có : AD = DQ = QC ÐADH = ÐQDN = 150 DH = HN ( ∆DHN đều ) Þ D ADH = D QDN (c. g .c ) Þ ÐNQD =ÐHAD = 900 Þ ÐNQC = 900 Þ D NQD = D NQC (c. g .c ) Þ ÐNCQ = ÐNDQ = 150 Þ ÐDNC = 1800 - (150 +150 ) = 1500 Từ đó suy ra
∠HNC = 360 0 − (60 0 +150 0 ) = 150 0 ⇒ ∆HNC = ∆DNC (c.g .c ) ⇒ CH = CD

Tức là ∆CHD cân tại C .Mà ∠HDC = 90 0 − 15 0 = 75 0 nên ∠DHC = 75 0 (1) Do tam giác ADM vuông cân tại A nên ∠ADM = 45 0 Suyra ∠HDM = 45 0 −15 0 = 30 0 (2) Xét tam giác DHK từ (1) và (2) suy ra ∠HKD = 75 0 (3) Từ (1) và(3) suy ra tam giác DHK cân tại D Tức là DH = DK BÀI2 :Cho tam giác ABC cân tại A lấy điểm O trong tam giác sao cho ∠AOB < ∠AOC So sánh độ dài của OB và OC

Mặt khác BA ^ DC . LỜI GIẢI : Trên tia CA lấy điểm D’ sao cho Alà trung đểm của CD’ thì 2 đường trung tuyến BAvà D’M cắt nhau tại G với 3AG = AB do đó điểm D’ º D .(ÐAC 0 +ÐCAO ) =ÐAOC . nếu điểm O thuộc AH Thì dễ thấy OB =OC và ÐAOB =ÐAOC Trái giả thiết .Lập luận tương tự ta có OB> OC và ÐAOB <ÐAOC Vậy ÐAOB <ÐAOC Û OB > OC BÀI3 : cho tam giác ABC vuông cân tại A .Các đường thẳng MG và AC cắt nhau tại D.2 Kẻ đường cao AH.ÐOCB >ÐABC .So sánh độ dài DE và BC.(ÐABO +ÐBAO ) >1800 .Gọi M là trung điểm BC .G là điểm thuộc cạnh AB sao cho AB = 3AG.ta có OC = OM + MC = OM + MB > OB từ đó suy ra ÐOCB <ÐOBC suy ra : ÐACO =ÐACB .Elà chân đường vuông góc hạ từ M xuống CG. Vậy tia AO phải nằm trong góc CAH . Gỉa sử tia AO nằm trong góc BAH và CO cắt AH tại M nối BM .ÐOBC =ÐABO (1) Ta có ÐCAO >ÐCAH =ÐBAH >ÐBAO (2) Từ (1) và (2) ta có : ÐAOB = 1800 . Điều này trái giả thiết .

Hai tam giác BKDvà CEB Có ÐDBK = ÐBCE Và BK = CE . g .Do ÐBCD = 450 Þ D BDCvuông cân tại B.Vì G trọng tâm D BDC Nên N là trung điểm của BD Từ đó BN = CM = BM .c ) Þ CN = DN Þ D NCD Cân tại N lại có : ÐNCD =ÐBCD . ÐABC = 1150 .ÐBCN = 720 .Vì 1800 . Tính số đo góc BMC .Hãy so sánh độ dài của CN và CA LỜI GIẢI : Trên tia BA lấy điểm Dsao cho BD = BC Ta có tam giác BCD cân tại B .c ) Þ DB = DE (4) Từ (1) và (4) suy ra DB = DE BÀI 4 : Cho tam giác ABC với ÐABC =ÐACB = 360 Trên tia phân giác của góc ABC lấy điểm N sao cho ÐBCN = 120 .Trên tia phân giác của góc ACB lấy điểm M sao cho ÐMAC = 250 . Do đó BD = BC (1) Gọi N là giao đểm của CG và BD . Hạ BK ^ NC Thì KM =BM = CM vì D KCM cân tại M nên KE = CE (2) Lại có ÐBNK =ÐCME ( Cùng phụ với ÐBCN ) Suy ra D BNK = D CME Þ ÐNBK =ÐMCE Và BK = CE (3) Từ (2) và (3) suy ra KE = KB Nên D BKE là tam giác vuông cân tại K do đó ÐBEK = ÐBEM = 450 . Xét 2 tam giác BDN và BCN có : BN chung BD= BC Và ÐCBN =ÐDBN Nên suy ra D BDN = D BCN (c. BD = CB do đó D BKD = D CEB Þ ÐDKB =ÐBEC = 1350 Suy ra D DKB = D DKE ( c. g . 2 Ta lại có ÐDAC =ÐABC +ÐACB = 360 + 360 = 720 (Tính chất của góc ngoài ) Þ ÐBDC =ÐDAC (= 720 ) Suy ra tam giác ACD cân tại C dó CA = CD (1).3 nên D BDC vuông cân tại B .120 = 600 Þ D NCD là tam giác đều Þ CN = CD (2) Từ (1) và (2) ta có CA = CN BÀI 5: Cho tam giác ABC với ÐBAC = 550 .360 ÐABC = 360 nênÐBCD = ÐBDC = = 720 .

4 LỜI GIẢI : Ta có ÐC = 1800 .ÐDAE = 1800 .g . MA = ME ∠AMC = ∠EMD Nên DE = AC Và ∠ 3 = ∠ Mặt khác ∠D1 > ∠ (tính chất góc ngoài của tam giác ) do A E B ∠B = ∠C ⇒ ∠D1 > ∠C ⇒ AC > AD ⇒ DE > DA ⇒ ∠A2 > ∠E ⇒ ∠A2 > ∠A3 Vì ∠A3 = ∠A1 ( do ∆ABD = ∆ACM (c. g . Kẻ DE ^ AM (E ∈ AC) Ta có ÐDAM =ÐDMA = 300 Þ D DAM cân tại D từ đó suy ra ÐADM = 1200 Và DE là đường phân giác của góc ADM nên ÐEDM =ÐBDM = 600 do đó D EDC = D BDC (c .Ta có ∆AMC = ∆EMD Vì có MD = MC . So 1 sánh số đo 2 góc ÐBAD Và Ð CAD 2 LỜI GIẢI : Gọi M là trung điểm của DC .c) ⇒ ∠A2 + ∠A3 > ∠A1 + ∠A3 ⇒ 2∠A1 < ∠A2 + ∠A3 1 Suy ra ∠BAD < ∠DAC 2 . Xét 2 tam giác BMC và EMC có BC = EC ÐMCB = ÐMCE = 50 . g .ÐDME = 1800 .550 = 1250 BÀI 6: Cho tam giác ABC cân trên cạnh đáy BC lấy đểm D sao cho CD = 2 BD.c ) Þ ÐBMC = ÐEMC = 1800 .(550 +1150 ) = 100 . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA . MC chung Do đó D BMC = D EMC 9c .c ) .

vì ∠AIN + ∠BIN = 180 0 ⇒ ∠BIN > 90 0 Trong tam giác BIN góc là góc tù ∆AMC = ∆ANI suy ra BN > IN (2) . ∠DAE = ∠B ' AC ⇒ ∆DAE = ∆B ' AC ⇒ S DAE = S ABC (1) .5 BÀI 7: Cho tamgiác ABC lấy điểm D thuộc nửa mf không chứa C bờ AB sao cho DA ⊥ DB và AD = AB .Hãy so sánh độ dài của KB và KC . Lấy điểm E thuộc nửa mf không chứa B bờ AC sao cho AE ⊥ AC và AE = AC . cùng đường cao hạ từ đỉnh C do đó SB’AC = SABC (2) Từ (1) và (2) suy ra SADE = SABC BÀI 8: Cho tam giác ABC có AB> AC .suy ra AD = AB’ và AD ⊥ AB’. LỜI GIẢI : Trên đoạn AB lấy điểm I sao cho AI = AC khi đó ∆AMC = ∆ANI (c.c) ⇒ NI = MC (1) vì tam giác AIC cân tại A suy ra ∠AIC < 90 0 ( Tia IN nằm giữa 2 tia IA.g.IC ) . LỜI GIẢI : Ký hiệu SABC là diện tích tam giác ABC . So sánh diện tích 2 tam giác ADE và ABC. cũng do nên .Trên tia đối của tia AB lấy B’ sao cho AB = AB’.ta có ∆ADB ' vuông cân .Mặt khác 2 tam giác B’AC và ABC có AB’ = AB . AC lấy các điểm M. AE = AC . Xét 2 tam giác DAE và B’AC có AD = AB’ .Trên các cạnh AB . Từ (1)và (2) ta có BN > CM (3) .N sao cho AM = AN gọi K là giao điểm của BN và CN .

Chứng minh tam giác ABH cân và HM là tia phân giác góc BHE LỜI GIẢI : . Kết hợp với giả thiết BC là tia phân giác của góc ABH suy ra HC là phân giác góc AHD Do góc AHD = 900 Nên suy ra góc CHD = 450.Gọi M.Kẻ tia BD cắt tia đối của tia CA tại D sao cho góc CBD = góc ABC kẻ AH vuông góc với BD tại H tính số đo góc CHD. AC . LỜI GIẢI : Gọi tia đối của tia AB là tia Ax . BÀI 10 Cho tam giác ABC vuông cân đáy BC . Xét tam giác ABC ta có : ∠A2 = ∠C1 + ∠B1 = 45 0 + ∠B1 = 1 ∠HAx 2 suy ra AC là tia phân giác của góc Hax.> CM – KM ⇒ BK > CK Từ (3) và (4) ta có BN+KM > CM+KN BÀI 9: Cho tam giác ABC có góc ACB = 450 và góc A tù .Kẻ NH ⊥ CM tại H kẻ HE ⊥ AB tại E .N là trung điểm của AB .6 ∠AMC = ∠ANI ∠INM < ∠KNM Vì ∠AMN = ∠ANM ⇒ ∠KMN = INM ta lại có (do I nằm giữa Mvà B ) do đó ∠KMN < ∠KNM ⇒ KM > KN (4) ⇒ BN –KN .Xét tam giác ABH ta có : ∠HAx = ∠AHB + ∠ABH = 90 0 + 2∠B1 ..

∠ANQ = ∠CNH ⇒ ∆ANQ = ∆CNH ⇒ AQ = CH (2) Từ (1) và (2) suy ra AK = AQ ⇒ AH là tia phân giác của góc KHQ ⇒ ∠AHQ = 45 0 ⇒ ∠AHC = 135 0 ⇒ ∠BKA = 135 0 Từ ∠BKA + ∠BKH + ∠AKH = 360 0 ⇒ ∠BKH = 135 0 Tam giác AKH có ∠KHA = 45 0 Nên nó vuông cân tại K suy ra KA = KH .g . LỜI GIẢI : . ta có ∠ 1 = ∠ 1 theo (1) mà HE // CA ⇒ ∠H 2 = ∠C1 (góc đồng vị) vì ∠A1 = ∠C1 ⇒ ∠H 1 = ∠H 2 hay HM là tia phân giác góc BHE BÀI 11: Cho tam giác ABC với góc A khác 900 và góc B KHÁC 1350.g . ∠ 1 = ∠ 1 (cùng phụ với góc AMC ) 2 ⇒ ∆MAK = ∆NCH ⇒ AK = HC (1) Dễ thấy ∆BAK = ∆ACH (c.Hai tam giác vuông MAK và NCH có MC = NC (= 1 A C AB ) .7 a. Gọi M là trung điểm của BC. 2 Tam giác vuông AQN và CHN có AN = NC . A H b.c) ⇒ BA = BH hay tam giác ABH cân tại B . Từ A kẻ AK ⊥ MC tại K và AQ ⊥ HN tại Q .c) ⇒∠BKA = ∠AHC . KA = KH ⇒ ∆BKA = ∆BKH (c.Đường thẳng qua A vuông góc với AB cắt CE tại P và cắt DM tại Q chứng minh rằng Q là trungđiểm của BP.Về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ABD vuông cân đáy AB . Xét 2tam giác BKA và BKH có BK chung . ∠BKA = ∠BKH = 135 0 .

8 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->