200 BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ I

(Lũy thừa và logarit)
Mở rộng khái niệm luỹ thừa

1.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) ( )
– 10
.27
– 3
+ (0,2)
– 4
.25
– 2
d)
c) (a
– 4
– b
– 4
):(a
– 2
– b
– 2
) d) (x
3
+ y
– 6
):(x + )
e) – f)(x.a
–1
– a.x
–1
). –
2.Tính các biểu thức sau:
a)
2 : 2 2 . 2
5 3
b)
3 3
8 . 2 . 4
c) 16
11
a : a a a a

d) 2
1
3 3
a : a . a . a
e)
5 4 3 2
x . x . x
f)
5 3
b
a
.
a
b
g)
5 1 5 2
5 3
3 . 2
6
+ +
+
h)
1
2
1
2
1
2 3 ) 2 3 ( ) 2 3 ( 2 3

,
_

¸
¸
− + +

,
_

¸
¸
− − +
k) ()
– 0,75
+ ( )
– 4/3
l)
2 4 2 1 2 3
2 . 2 . 4
− − − +
m)
2 2 1 2 2 2 1
5 ). 5 25 (
− − +

3.Cho hai số a ,b > 0.Tính các biểu thức sau:
a)
2
4
3
4
3
) a 3 a 2 ( +

b)
) a a )( a a )( a a (
5
1
5
2
5
4
5
2
5
2
5
1
− − −
− + +

c) ) 1 a a )( 1 a a )( 1 a a (
4 4
+ − + + + −
d)
a 1
) a 1 )( a 1 (
a a
2
1
2
1
2
1
+
− −
+ +


e)
) a a ( a
) a a ( a
4
1
4
3
4
1
3
2
3
1
3
4


+
+
f)
6 6
3
1
3
1
b a
a b b a
+
+
g)
) ab b a )( b a (
3 3
2
3
2
3 3
− + +
h)

,
_

¸
¸
+ + +
3 3
3
1
3
1
a
b
b
a
2 : ) b a (

i)
1
3
1
1
2 2
2 2
4 3 3 4
) b a ( :
) b a ( a
) b a ( b 3
) b a (
b ab 2 a
a ab b a a+
1
]
1

¸+ +
+ +
+ + +
j)
ab 2 ) b a (
a ) )
b
a
( 1 (
2
2
1
2
1
2 2
+ −


k)
.
( 1 + )
.
(a + b + c)
– 2
4.Cho biết 4
x
+ 4
– x
= 23 ,hãy tính 2
x
+ 2
– x
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a) (a + b – ):() b)
2
3
1 1
2
2 2
) ab ( :
) b a (
) b a ( 2
) b a (
b a

− − − −

,
_

¸
¸
+
+
+
+
+

c)
2
3
1 1 2
a 1
a
.
a
2 2
) a 1 (
2 a


− −

,
_

¸
¸

+
d) (a
4
– b)
– 1
+ ( )
– 1

e)
1
2
2
2
2
3
1 2
a 1
a
:
a
2
) a 1 (
2− −

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
+

f)
.
g) [(a
– 1
+ b
– 1
– )(a + b + 2c)]:[a
– 2
+ b
– 2
+ ]
h)
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

+


+
+
b
1
1
b 1
) 1 b (
b a a
1
b a a
1
2
2
i)
2
2
1
2
1
b a :
a
b
a
b
2 1

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ − j)
2
1
2
1
2
3
2
1
4
5
4
1
4
9
4
1
b b
b b
a a
a a


+
5.Rút gọn các biểu thức sau:
a)A =
) 5 2 )( 25 10 4 (
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
+ + −
b) B =
2
1
2
1
2
1
2
1
y x
x . y y . x


c) C = ab
b a
) b a )( b a (
2
1
2
1
4
3
4
3
4
3
4
3


+ −
d) D =
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
a x
a x
. ) ax (
a x
a x
1
1
1
]
1

¸1
1
1
]
1

¸

+


e) E =
) b a ( :
b a
b a
b . a a
b a
4
1
4
1
4
1
4
1
2
1
2
1
4
1
2
1
4
3

1
1
1
]
1

¸

+


+

f) F =
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a a
a 3 4 a
a 3 a 2
a 9 a 4
1
1
]
1

¸


+ −
+


g) G =
1
1
]
1

¸

+
1
1
1
]
1

¸+


+
−1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
) b a ( b a :
b a
b
b a
a
b a
b a
h) H =
1
1
1
]
1

¸

+
1
1
1
]
1

¸

+

2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
2
3
1
2
1
2
1
b a
b a
b a a
b a
.
a 3
a b a 2

i) I =
3
5
2 4 4 2 4 4
3
a a .
ab a
) b a ( ) b a (
a
1
]
1

¸

+
− + +
j)J =
3
2 3
3
2
3
2
2
2 2 3
3
2
3
2
3
2
6 4 2 2 4 6
2
b 2 ) a b ( a
b a 2 ) a b (
) b b a 3 b a 3 a (
a
1

1
1
1
]
1

¸

+ − +
− − −
+ + + +
k) K = 2(a + b)
– 1
.
( )
1
2
2
1
2
1 a b
ab . 1
4 b a
1
¸ _
1
+ −


1
¸ ,
¸ ]
với a.b > 0
6.Cho 2 số a =
5 2 10 4 + +
và b =
5 2 10 4 + −
Tính a + b
6. Rút gọn biểu thức A = với x =
a b
b a
¸ _
+


¸ ,
a < 0 ;b < 0
7.Cho 1≤ x ≤ 2. Chứng minh rằng:
2 1 x 2 x 1 x 2 x · − − + − +
8.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
1
2
a a
a 1
a
2
a a
a a
+

− −


b)
:

c)
2
1
2
1
2
1
2
1
b a
b a
:
ab 2 b a
b a
− −
− −
+

,
_

¸
¸
+ +

d)
) a b .(
b a
b a
b a
b a
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
− −

1
1
1
]
1

¸

++
e)

,
_

¸
¸

+

+

,
_

¸
¸

1 a
1 a
1 a
1 a
.
a 2
1
2
a
2
f )
1
2
1
2
3
2
3
) b a (
) ab (
1
b a
b a
b a
b 2


,
_

¸
¸

+
+
+
+
g)
1
2
1
2
1
2
3
2
3
b a
b a
. ab
b a
b a
b a
b a

,
_

¸
¸

+

,
_

¸
¸
++

h)
3
1
3
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2
b a
b a
b b a a
b a
b b a a
b a+ +


+ −
+
9**.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a a
a 2 3 a
a 2 a
a 4 a
+
+ +
+
+

b)
3
2
3
4
3
4
3
2
2
3
2
3
2
3
4
3
4
a a
a 2 a 2 3 a 3
a 2 a 5
a 4 a 25

− + −c)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 2 a
a 2 5 a 2
a a
a a

+ −
+
+

d)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 9 a
a 5 a
a 10 3 a+
− +
e)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 15 2 a
a 5 a
a 25 a

− +
+
+

f)
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
a 3 a
a 12 1 a
a 4 a 3
a 16 a 9
+
− −
+


10.Cho ba số dương thoả a + b = c . Chứng minh rằng :
3
2
3
2
3
2
c b a > +

11.Cho a,b,c là độ dài các cạnh của một tam giác ,chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì :
4
3
4
3
4
3
c b a > +
12.Cho a ,b ≥ 0 và m ,n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n . Chứng minh rằng :
n
1
n n
m
1
m m
) b a ( ) b a ( + ≤ +
13.Cho f(x) =
a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1
b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f()
14.Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a) y = (x
2
– 4x + 3)
– 2
b) y = (x
3
– 3x
2
+ 2x)
1/4
c) y = (x
2
+ x – 6)
– 1/3

d) y = (x
3
– 8)
π
/3
15.So sánh các cặp số sau:
a)
2 / 5
2

,
_

¸
¸ π

3 / 10
2

,
_

¸
¸ π
b)
2
2

,
_

¸
¸ π

3
5

,
_

¸
¸ π
c)
4 / 10
5
3

,
_

¸
¸

2 / 5
7
4

,
_

¸
¸
d)
3
7
6

,
_

¸
¸

2
8
7

,
_

¸
¸
e)
5
6

,
_

¸
¸ π

2
5

,
_

¸
¸ π
f)
2
5
2

,
_

¸
¸

3
5
3

,
_

¸
¸
LOGARIT
1.Tính
a)
3
2
16 4 log b)
3
3
1
3 27 log
c)
5
2
32 8 log
d)
3
a
a a log e) log
3
(log
2
8)
2.Tính
a)
3 log
8
2 b)
2 log
7
49 c)
10 log 3
5
25 d)
7 log 2
2
64 e)
3 log 2
2
4
+
f)
8 log 3
10
10
g)(
5 log 3
2
) 25 , 0 (
h) 7 log
1
5 log
1
6 8
49 25 +
h)
4 log
2
1
3
9
1

,
_

¸
¸
3. Chứng minh rằng
5
1
3
1
5 log
3
·

,
_

¸
¸

2
b log
b a
a
·
4.Rút gọn các biểu thức sau:
a)
36 log . 3 log
3
6
b)
81 log . 8 log
4
3
c)
3
25 2
2 log .
5
1
log
d) e) lgtg1
o
+ lgtg2
o
+ …+ lgtg89
o
f)
3
3
1
3
1
3
1
45 log 3 400 log
2
1
6 log 2 + −
5.Cho log
2
3 = a ; log
2
5 = b .Tính các số sau : log
2
,log
2
3
135
, log
2
180
,log
3
37,5 ,log
3
, log
15
24 ,
30 log
10
6.a)Cho log
5
3 = a,tính log
25
15
b) Cho log
9
6 = a , tính log
18
32
7.Cho lg2 = a , log
2
7 = b,tính lg56
8.Cho log
6
15 = a ,log
12
18 = b , tính log
25
24
9.Cho log
25
7 = a ,log
2
5 = b hãy tính
8
49
log
3
5
10. Chứng minh rằng log
18
6 + log
2
6 = 2log
18
6.log
2
6
11.a)Cho lg5 = a ,lg3 = b tính log
30
8
b) Cho log
6
15 = a ,log
12
18 = b tính biểu thức A = log
25
24
c) Cho log
45
147 = a ,log
21
75 = b , tính biểu thức A = log
49
75
12. Cho log
27
5 = a , log
8
7 = b , log
2
3 = c .Tính log
6
35 theo a,b,c
13.Cho log
2
3 = a , log
3
5 = b , log
7
2 = c .Tính log
140
63 theo a,b,c
14.Cho a
2
+ b
2
= 7ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng : lg() = ( lga + lgb )
15.Cho a
2
+ 4b
2
= 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb )
16.a)Cho x
2
+ 4y
2
= 12xy x > 0,y > 0,
chứng minh rằng lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy)
b) Cho a,b > 0 thoả mãn 4a
2
+ 9b
2
= 4ab và số c > 0,≠ 1,chứng minh rằng :
log
c
=
17.Cho log
12
18 = a , log
24
54 = b ,chứng minh rằng ab + 5(a – b) = 1
18.Cho log
ab
a = 2 , tính biểu thức A = log
ab
18. Chứng minh rằng :
a)
a log b log
c c
b a ·
b) = 1 + log
a
b
c) log
a
d.log
b
d + log
b
d.log
c
d + log
c
d.log
a
d =
19.Cho a,b,c,N > 0,≠ 1 thoả mãn: b
2
= ac . Chứng minh rằng :

19.Cho
x lg 1
1
10 y

·
, y lg 1
1
10 z

·
. Chứng minh rằng : z lg 1
1
10 x

·

20.So sánh các cặp số sau:
a) log
4
3 và log
5
6 b)
5 log
2
1

3 log
5
1
c) log
5
4 và log
4
5
d) log
2
31 và log
5
27 e) log
5
9 và log
3
11 f) log
7
10 và log
5
12
g) log
5
6 và log
6
7 h) log
n
(n + 1) và log
(n + 1)
(n + 2)
20.Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a)y = log
6
b) y = c) y =
21.a) Cho a > 1. Chứng minh rằng : log
a
(a + 1) > log
a +1
(a + 2)
b)Từ đó suy ra log
17
19 > log
19
20
Phương trình mũ
1.Giải các phương trình sau:
a) 2
2x – 4
=
5 x 3 x
2
4
− +
b)3
x – 2
= 2 c)0,125.4
2x – 3
=
2
)
8
2
(

d)
2 x
2 x 4
1 x
1 x
81 .
9
1
27
+


+
· e) 2
x
.5
x – 1
= .10
2 – x
f) 2
x
.3
x – 1
.5
x – 2
= 12
g)
3 x
) 1 x (

+ = 1 h)
1 x 2
2
) 1 x x (

+ −
= 1 i) ()
x – 2
= 1
j)
2
x 4 2
) 2 x 2 x (

+ −
= 1
2.Giải các phương trình sau:
a)
500 8 . 5
x
1 x
x
·

b)
36 8 . 3
1 x
x
x
·
+
c) 9
x
– 2
x + 1
= 2
x + 2
– 3
2x – 1
d)
2 x
x
8
+
= 36.3
2 – x

3.Giải các phương trình sau:
a) 2
x
– 4
x – 1
= 1 b) 5
x – 1
+ 5
– x+3
= 26 c)9
2x
– 3
2x
– 6 = 0
c)4
x + 1
– 16
x
= 2log
4
8 d)2
x – 1
– 2
2 – x
= e)3
x + 1
+ 3
2 – x
= 28
f) = 5 g)8
x
+ 18
x
= 2.27
x
h)
0 12 2 8
x
3 x 3
x
2
· + −
+
i)
4 3 2 3 2
x x
· − + +
j)(7 + 4)
x
+ 3(2 – )
x
+ 2 = 0 k)
14 ) 48 7 ( ) 48 7 (
x x
· − + +
l)
6 2 . 5 4
2 x 1 x 2 x x
2 2
· −
− + − − +

m) 3
2x + 1
= 3
x + 2
+ n)
6 2 . 4 2
x cos x sin
2 2
· +
o) (26 + 15)
x
+ 2(7 + 4)
x
– 2(2 – )
x
= 1
4.Giải các phương trình sau:
a) 3.4
x
+2.9
x
= 5.6
x
b)6.9
x
– 13.6
x
+ 6.4
x
= 0 c)4.9
x
– 6
x
= 18.4
x

d) 5.36
x
= 3.16
x
+ 2.81
x
e) 3.2
2lnx
+ 4.6
lnx
– 4.3
2lnx
= 0

f)3
x + 1
+
x
– 2
x + 1
= 0 g)
x x 1 x x
2 . 3 4 4
+ +
· −
h)
1 2
2 10 25
+
· +
x x x

i)
2 2 2
2 1 2 1 2
15 . 34 9 25
x x x x x x − + − + −
· +
j) 5.3
2x – 1
– 7.3
x – 1
+ = 0
k) (3 + )
x
+ 16(3 – )
x
= 2
x + 3
5.Giải các phương trình sau:
a)3
x
= 13 – 2x b) 3
x
= – x + 11 c)4
x
– 3
x
= 1
d)2
x
= 3
x/2
+ 1 e)2
x
= 3
x
– 5 f)3
x
= 5
x/2
+ 4
g) 3
x–1
=34 – 5
x–1
h)5
2x
= 3
2x
+ 2.5
x
+ 2.3
x
i) 1 + 2
6x
+ 2
4x
= 3
4x

h) (2 – )
x
+ (2 + )
x
= 4
x

6.Giải các phương trình sau:
a) 3.4
x
+ (3x – 10).2
x
+ 3 – x = 0 b) 9
x
+ 2(x – 2).3
x
+ 2x – 5 = 0
c) 25
x
– 2(3 – x).5
x
+ 2x – 7 = 0 d) x
2
– (3 –2
x
)x + 2 – 2
x +1
= 0
e) 3.25
x– 2
+ (3x – 10).5
x– 2
+ 3 – x = 0 f) 2
x–1

x x
2
2

= (x – 1)
2

f) (4
x
– 1)
2
+ 2
x + 1
(4
x
– 1) = 8.4
x
7. a)Chứng minh rằng : – = 2
b)Từ đó giải phương trình :(cos72
0
)
x
– (cos36
0
)
x
= 2
– x
8.Tìm m để phương trình: m.2
x
+ 2
– x
– 5 = 0 có 1 nghiệm duy nhất
9.Tìm m để phương trình 4
x
– m.2
x+1
+ 2m = 0 có 2 nghiệm x
1
,x
2

thoả x
1
+ x
2
= 3
10.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm :
a) m.2
x
+ (m + 2)2
– x
+ m + 2 = 0 b) m.3
x
+ m.3
– x
= 8
c) (m – 1)4
x
+ 2(m – 3)2
x
+ m + 3 = 0 d) (m – 4).9
x
– 2(m – 2).3
x
+ m – 1 = 0
e) 0 3 3 ). 1 m ( 9 ) 1 m (
2 2
x x
· + + + + f)
0 m 3 . m 3
x cos x sin
2 2
· + +
11.Tìm m để phương trình : (m + 3)4
x
+ (2m – 1)2
x
+ m + 1 = 0
có 2 nghiệm trái dấu
12.Tìm tất cả các giá trị của m sao cho bất phương trình sau được nghiệm
đúng ∀ x ≤ 0 : m.2
x+1
+ (2m + 1)(3 – )
x
+ (3 + )
x
< 0
Bất phương trình mũ
1.Giải các bất phương trình sau:
a) ≤ 0 b) 1 x
1 x
1 x
) 2 5 ( ) 2 5 (
+


− ≥ +

c) 12 )
3
1
.( 3 )
3
1
(
1
x
1
x
2
> +
+
d)
2 x
3
1
+

,
_

¸
¸
> 3
– x
e)
2 x
6 x 5 x
3
1
3
1
2 +
− +
>


e)
x 5 2
x 5 6
5
2
+

,
_

¸
¸
< f)
3 x 2 2 x 2 x 4
4 4
2
− − −


g) 4
x
– 3.2
x
+ 2 <0
h) ()
x – 1
– ()
x
> 3 i) 4x
2
+
x 1 x
3 x . 3
+
+
< 2.
2 x
x . 3
+ 2x + 6
j) 4x
2
+ x
12 x 8 2 x 2 . 3 2
2 2 2
x 2 x 1 x
+ + > +
+
k)
4 x 4 x x x 2
9 . 9 3 . 8 3
+ + +
− −
> 0
l)
1
2 2
2 ) 1 5 (
+ + − + −
+ +
x x x x
<
x x + −

2
) 1 5 ( 3 m) ≤ 1
n) + 2
1+ x
> 5 o) 1 x
1 x
2
) 1 x 2 x (
+

+ −
≤ 1
p) ( )
x – 1
– ( )
x
> 2log
4
8
2.Cho bất phương trình : 4
x – 1
– m(2
x
+1) > 0
a)Giải bất phương trình khi m = 16/9
b)Xác định m để bất phương trình thoả mãn ∀ x ∈ R
3*.Tìm m để :
a)m.4
x
+ (m – 1)2
x + 2
+ m – 1 > 0 ∀x
b)m.9
x
– (2m + 1)6
x
– 4
x
< 0 ∀x ∈ [0;1]
c)4
x
- m2
x
+ m + 3 < 0 có nghiệm
d) (m – 1).4
x
+ 2(m - 3)2
x
+ m + 3 < 0 có nghiệm
4*.Cho 2 bất phương trình :
x
1
x
2
3
1
3
1

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
> 12 (1) và 2x
2
+ (m + 2)x + 2 – 3m <0 (2)
Tìm m để mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2)
Phương trình logrit
**Phương trình cơ bản:
log
a
f(x) = log
a
g(x) ⇔
¹
'
¹
> >
·
0 g(x) hay 0 f(x)
g(x) f(x)
log
a
f(x) = b ⇔ f(x) = a
b
**Các công thức logarit:
1) log
a
1 = 0 log
a
a = 1 2) b ·
b log
a
a 3) log
a
a
b
= b 4) b b
a
a
log log
α
β
β
α
· 5)
b
b
a a
log )
1
( log − ·
6) Với A>0,B>0 log
a
(A.B) = log
a
A + log
a
B log
a
(A/B) = log
a
A - log
a
B
7) công thức đổi cơ số : log
a
b = hay log
a
b = log
a
c.log
c
b
1.Giải các phương trình sau:
a) log
3
= log
3
(x + 1) b) lg(x
2
– 6x + 7) = lg(x –3)
c) log
2
(x
2
– x – 9) = log
2
(2x – 1) d)
) x 2 ( log ) 1 x ( log
2
2
1
− · +

e)
x log
2
1
4
x 8
log
2
1 2
·

f)log
3
(2x + 1)(x – 3) = 2
g) log
3
(2x + 1) + log
3
(x – 3) = 2 h) log
5
(x
2
– 11x + 43) = 2
i) log
5–x
(x
2
– 2x + 65) = 2 j) log
3
[log
2
(log
4
x)] = 0


k) log
2
{3 + log
6
[4 + log
2
(2 + log
3
x)]} = 2
l) log
4
{2log
3
[1 + log
2
(1 + 3log
2
x)]} =
m)
2 5 5
2 log x ) 2 log x ( 2
5 5
· −
+ +
n) 8
lgx
– 3.4
lgx
– 6.2
lgx
+ 8 = 0 o) log
2
(25
x+3
– 1) = 2 + log
2
(5
x+3
+ 1)

p) log
3
x + log
9
x + log
27
x = 11 q) = r)
) x 12 ( log . 3 log 2 1
x log
2 log 2 1
9 x
9
9
− · −
+
s) log
2
x + 2log
7
x = 2
+ log
2
x.log
7
x
t) log
2
(x – 1)
2
+
) 4 x ( log
2
1
+
= log
2
(3 – x) u)
) 3 2 ( log x ) 4 4 ( log
1 x
2
1
x
2
− − · +
+
v)log
2
(3x – 1) + = 2 +
log
2
(x + 1)
w) log
27
(x
2
– 5x + 6)
3
=
+

,
_

¸
¸ −
2
1 x
log
2
1
3
log
9
(x – 3)
2

.Giải các phương trình sau:
a) log
3
x + log
9
x + log
27
x = 11
b)log
8
x + log
64
x =
c) log
3
x + log
9
x + log
81
x =
d) log
2
x + log
4
x =
3 log
2
1
e) log
5
x + log
25
x = 3 log
2 , 0
f) log
4
(x + 3) – log
4
(x – 1) = 2 – log
4
8
g) lg(x + 10) + lg(2x – 1) – lg(21x – 20) = 1 – lg5
h) log
5
x = log
5
(x + 6) – log
5
(x + 2)
i) log
4
(log
2
x) + log
2
(log
4
x) = 2
j) log
2
x + log
3
x + log
4
x = log
20
x
.Giải các phương trình sau:
a) (log
2
x)
2
– 3log
2
x = log
2
x
2
– 4
b)
0 2 x log . 3 x log
3
1
3
1
· + −
c)
2 x log x log 3 ) x (log
2
1 2
2
2
· + +
d) 8
8
x
log ) x 4 ( log
2
2
2
2
1
· +
1
]
1

¸

e) log
2
(2
x
+ 1).log
2
(2
x+1
+ 2) = 6
2.Giải các phương trình sau:
a)
2
1
x log 3 log x log 3 log
3
x
3 x
+ + · + b)
2 x log ) x 2 ( log
x 2 x
2
· + +
+
b)
2 ) 7 x 3 ( log ) 3 x 5 ( log
3 x 5 7 x 3
· + + +
+ +
c)
3 64 log 16 log
x 2
x
2
· +
d)
0 4 log 3 4 log 2 4 log 3
x 16 x 4 x
· + +
e)
2
x x x
) 5 (log 25 , 2 ) x 5 ( log 5 log · − + f) 5
lnx
= 50 – x
ln5
g) 0 5 x . 2 x . 2
x log 3 x log
8 2
· − +

h) log
5
x.log
3
x = log
5
x + log
3
x
3.Giải các phương trình sau :
a) log
x
[log
4
(2
x
+ 6)] = 1 b) log
x
[log
9
(2.3
x
+ 3)] = 1
c) 8
8
x
log ) x 4 ( log
2
2
2
2
1
· +

,
_

¸
¸
d)
2 ) 2 2 ( log ) 6 4 ( log
2 x
5
x
5
· − − −
e) x log
2
1
)
3
x
( log x log ).
x
3
( log
2
3
3 2 3
+ · −
f)
2
1
) x x 2 1 3 ( log
2
3 x
· + − −
+
g)
2 log
x cos . x 2 sin
x sin 2 x 2 sin 3
log
2 2
x 7 x 7 − −
·

,
_

¸
¸ −
h)
0 ) x cos
2
x
(sin log ) x sin
2
x
(sin log
3
1 3
· + + −
3.Giải các phương trình sau:
a) x 2 6 x log ) 1 x ( x log
2
2
2
− · − + 0
b) 0 16 ) 1 x ( log ) 1 x ( 4 ) 1 x ( log ) 2 x (
3
2
3
· − + + + + +
c) x log ) x 1 ( log
3 2
· + d) x log ) 13 x 3 x ( log
2
2
3
· − −
e) 1 x log ) 8 x x ( log
3
2
4
+ · − − f)
) gx (cot log 2 ) x (cos log
3 2
·

g) ) x x 1 ( log 3 x log 2
3
3 2
+ + ·
4.Giải các bất phương trình sau:
a) 2 ) 3 8 5 ( log
2
> − − x x
x
b) 1 )
2
2 3
( log >
+
+
x
x
x
c)
1 ) 2 ( log
2
< + x
x

d)
1 4 log . 2 log . 2 log
2 2
> x
x x
e) 1 )] 72 9 ( [log log
3
≤ −
x
x

f)
12 6
6
2
6
log ) (log
≤ +
x x
x
g)
1 ) 5 ( log ) 1 ( log ) 1 ( log
3
3
1
3
1
< − + + + − x x x

h)
) 1 ( log
2
2
2
1

,
_

¸
¸
x
> 1 i)
) 3 ( log
2
x - 3x
x −
> 1
j)
1 3 2 log
1
2
3
1
+ − x x
>
) 1 ( log
1
3
1
+ x
k)
0
1 x
) 3 x ( log ) 3 x ( log
3
3
1
2
2
1
>
+
+ − +
l)
4
3
16
1 3
log ). 1 3 ( log
x
4
1
x
4.Tìm miền xác định của các hàm số
a) y = +
b) y = lg(5x
2
– 8x – 4) + (x + 3)
– 0,5
c) y = d) y =
17 x 6
3 x
29 x 18 x 3
2 4
2
+
+
+ +

e) y =

,
_

¸
¸
− + − 1 )
x
1
1 ( log log
4
2
1 2
5.Cho phương trình : 1 m 2 1 x log x log
2
3
2
3
+ · + +
a)Giải phương trình khi m = 2
b)Tìm để phương trình có nghiệm x∈[ ]
3
3 ; 1
6.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm duynhất :
a)
0 ) 1 m 2 x 2 ( log ) mx 4 x ( log
3
1
2
3
· − − + +
b) = 2

7.Tìm m để phương trình :
2 2 ) 2 ( ) 2 ( · − + +
m m
x x

hệ quả của phương trình :
3
) x 3 ( log
) x 9 ( log
2
3
2
·


8. Xác định m để tổng bình phương các nghiệm của phương trình :
2log
4
(2x
2
– x + 2m – 4m
2
) – log
2
(x
2
+ mx – 2m
2
) = 0 lớn hơn 1
9. Với giá trị nào của m thì bất phương trình log
2
(x
2
– 2x + m) < 3
Có nghiệm và mọi nghiệm của nó đều không thuộc miền xác định của hàm số
y =
10. Tìm x để phương trình : ) 1 x 3 ( log ) x 6 x a 5 x a ( log
2
a 2
2 2 3 2
2
− − · − + −
+
được thoả mãn với mọi a
11.Tìm y để bất phương trình sau đây được nghiệm đúng ∀ x:
(2 – log
2
)x
2
– 2(1 + log
2
)x – 2(1 + log
2
) > 0
12.a)Giải hệ bất phương trình
¹
'
¹
> +
+ < + + −
+
2 ) 2 x ( log
) 12 lg(7.2 ) 1 2 lg( 2 lg ) 1 x (
x
x 1 x
(1)
b)Tìm các giá trị của m để phương trình
m.2
–2x
– (2m + 1)2
- x
m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x
1
,x
2
(x
1
< x
2
)
sao cho x
1
nằm ngoài và x
2
nằm trong khoảng nghiệm của hệ (1)

13.a)Giải bất phương trình > 3 (1) a là tham số > 0; ≠ 1
b)Tìm các giá trị của m sao cho mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của bất phương trình : 1 +
log
5
(x
2
+ 1) – log
5
(x
2
+ 4x + m) > 0 (2)
14.Với giá trị nào của a thì bất phương trình
log
2a +1
(2x - 1) + log
a
(x + 3) > 0 được thoả mãn đồng thời tại x = 1 và x = 4
15.Giải bất phương trình:
(2 + )( – 1) ≤ (+ 2)log
x
16.Cho hệ phương trình
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· −
0 ay y x
0 y log x log
2
1
2 3
3
2
3
a là tham số
a)Giải hệ khi a = 2
b)Xác định a để hệ có nghiệm
.Giải các hệ phương trình :
a)
¹
¹
¹
'
¹
+ + · +
+ ·
6 y 3 x 3 y x
) xy ( 2 3 9
2 2
3 log ) xy ( log
2 2
b)
¹
'
¹
· +
· +
4 y log x log 2
5 ) y x ( log
2 4
2 2
2

b a + b4      −1 a − 4 + 3a −1   4a − 9a f) F = + 1 1 1  1  − − 2 2 a 2 −a 2   2a − 3a 2 3  3  1 1 1 1  a 2 + b2 a b   2 2 2  − 1 − 1 : a b (a + b 2 ) −1  g) G =  1 1  a −b     a 2 + b2 a 2 − b2     1 1   2a + b 2 a 2 h) H =  3a   3   3  . 1 1 ( b + 1) 2 + − h)   a + a b a − a b 1− b2  1 1   b b  2 +  : a − b2  i) 1 − 2   a a      2  1  1 −    b  1 9 j) a4 −a4 a −a 1 4 5 4 − b 2 − b2 b +b 1 −1 3 −1 2 1 2 5.b < 0 x + 2 x −1 + x − 2 x −1 = 2 1 1 1  1 a 2 + b 2 − a 2 − b 2 d)  1 1 1 1 a 2 − b 2 a 2 + b 2   1 1 . Rút gọn biểu thức A = với x =    b a   7.Cho 2 số a = 4 + 10 + 2 5 và b = 4 − 10 + 2 5 Tính a + b  a b + 6. 1 +  −   a   4 b     6. a a a + ab   3 5 j)J = 1 a2 2  2  ( b 3 − a 3 ) 3 − 2a 2 − b 2   6 4 2 2 4 (a + 3a b + 3a b + b ) +  2 2   a 2 + ( b 3 − a 3 ) 3 + 2b 2    2 6 3 1 −3 2 2 1  1 a b   với a. Chứng minh rằng: 8. 1   x −a x 2 − a 2         1 1   1 1 a−b a2 − b2   − 1 : (a 4 − b 4 ) e) E =  3 1 1 1  4 2 4 4  a + a .( b − 2 − a − 2 )    . a 2 − b 2 − a − b 1 1 1 1    a − a 2 b 2 a 2 + b 2   −1       (4 a + 4 b ) 2 + (4 a − 4 b ) 2  3 i) I = a   .Rút gọn các biểu thức sau: a)A = 1 (4 3 1 − 10 3 3 4 1 + 3 4 1 1 3 )( 2 3 25 + 1 53 ) b) B = x.b > 0 –1 k) K = 2(a + b) .x 2 x −y 1 2 1 2 2 c) C = (a − b )(a + b ) a −b 1 2 1 2 3 4 3 4 − ab 3 1 1  3 1 2 x2 −a2 x −a2 d) D =  1 + (ax ) 2 .y 2 − y. ( ab ) 2 .Cho 1≤ x ≤ 2.Rút gọn các biểu thức sau: a − a −2 2 1 − a −2 − 3 − 1 1 1 a) 1 b) : − − 2 2 2 2 2 a −a a a +a   a 2 −b 2 a −b : 1 c)    1 −  a + b + 2 ab  − 2 a +b 2 − 1 − 1 a < 0 .

Cho f(x) = a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1 b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f() 14.Tìm miền xác định của các hàm số sau: a) y = (x2 – 4x + 3)– 2 b) y = (x3 – 3x2 + 2x)1/4 c) y = (x2 + x – 6)– 1/3 π d) y = (x3 – 8) /3 15.  a−b     h) a+b a −a b +b a − 4a −1 a + 2a − 1 2 1 2 − 1 2 2 3 1 3 1 3 2 3 − a −b a +a b +b b) 2 3 1 3 1 3 2 3 − a −b a −b 1 3 2 3 2 3 1 3 9**.chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì : 3 3 3 2 a 4 + b4 > c4 12.Cho a.  a + 1 − a −1    3  3  a 2 + b2 2 b 1 + − f) 1 − a+ b  a+ b (ab ) 2    −1 (a − b)   3  3  a2 + b2 a−b − 1 g)  1  a−b a2 + b2  −1   a + b   ab .Tính a) 2 log 3 b) 49 log 8 7 2 c) 25 3 log 10 d) 64 2 log 5 2 7 3 f)10 3 log 10 8 .Tính 3 a) log 2 43 16 b) log 1 27 3 c) log 2 85 32 3 d) log a 3 a a e) log3(log28) e) 4 2+log 2 2.Rút gọn các biểu thức sau: a) + a + 3 + 2a −1 a +a 1 2 − 1 2 25a − 4a 5a − 2a 2 3 4 3 − 4 3 2 − 3 − 3a − 3 + 2a − 2a 2 4 2 3 − 4 3 a3 −a 1 2 − 2 3 c) a −1 − a a +a a − 25 a −1 1 2 + 2a − 5 + 2a −1 a − 2a a + 2 − 15 a −1 1 2 − 1 2 d) a + 3 − 10 a −1 a + 5a 9a − 16 a −1 3a − 4a 1 2 1 2 − − a − 9a −1 1 2 − 1 2 e) a + 5a 1 2 −1 2 + a − 3a 1 2 − 1 2 f) −1 2 + a − 3a a − 1 −12 a −1 a + 3a 2 1 2 − 1 2 2 10.So sánh các cặp số sau: π a)     2 6 d)     7 5/2 π và     2 2 10 / 3 π b)     2 5 2 π và     5 2 3 3 c)     5 2 10 / 4 4 và     7 3 5/2 3 7 và     8 π e)     6 2 π và   f)     5 5 3 và     5 LOGARIT 1.n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n .b ≥ 0 và m . a 1 e)   2 −2 a      2  a −1 a +1  .Cho ba số dương thoả a + b = c . Chứng minh rằng : a 3 + b 3 > c 3 11. Chứng minh rằng : (a + b ) m m 1 m ≤ (a + b ) n n 1 n 13.b.c là độ dài các cạnh của một tam giác .Cho a .

25) 3 log 2 5 h) 25 1 log 8 5 + 49 1 log 6 7 h)  1    9 1 5 1 log 3 4 2 3. log35 = b .lg3 = b tính log308 b) Cho log615 = a .log1218 = b .chứng minh rằng : logc = 17. Cho log275 = a .c 13. log 4 81 c) log 2 .Cho log23 = a . Chứng minh rằng log186 + log26 = 2log186.log3. z = 10 1−lg y . log25 = b . log27 = b.Cho log257 = a .≠ 1 thoả mãn: b2 = ac . tính log1832 7.N > 0.Cho log615 = a .So sánh các cặp số sau: a) log43 và log56 b) log 1 5 2 1 1 1 và log 1 3 5 c) log54 và log45 .y > 0.Cho a2 + 4b2 = 12ab a > 0.Cho log23 = a .b. log 3 36 o  1     3 log 3 5 = a log a b = b2 4.Cho y = 10 1−lg x .b > 0 thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab và số c > 0.log1218 = b tính biểu thức A = log2524 c) Cho log45147 = a . chứng minh rằng lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy) b) Cho a. b > 0.Tính các số sau : log2 . Chứng minh rằng   a) log 6 3. tính log2524 9. b > 0.5 . tính biểu thức A = log4975 12. log1524 .log2 135 . log23 = c .chứng minh rằng : lg() = ( lga + lgb ) 15.logad = 19. Chứng minh rằng : 19.a)Cho lg5 = a . log 25 3 2 5 o o d) e) lgtg1 + lgtg2 + …+ lgtg89 3 f) 2 log 1 6 − 2 log 1 400 + 3 log 1 45 3 3 3 1 3 5. log2454 = b .chứng minh rằng ab + 5(a – b) = 1 18.log26 11.tính lg56 8.c 14. log87 = b .Rút gọn các biểu thức sau: 1 b) log 3 8.Tính log14063 theo a.b.Cho a2 + b2 = 7ab a > 0.g)( (0.log337.≠ 1.log2175 = b . Chứng minh rằng : x = 10 1−lg z 20.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0.Cho lg2 = a .a)Cho log53 = a. tính biểu thức A = logab 18.log25 = b hãy tính log 3 5 49 8 10.Cho a. log72 = c . log 10 30 6. log2180 . Chứng minh rằng : a) a log c b = b log c a b) = 1 + logab c) logad.logbd + logbd.Cho logaba = 2 .Tính log635 theo a.c.Cho log1218 = a .logcd + logcd.tính log2515 b) Cho log96 = a .chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.b.

3 2lnx = 0 f)3x + 1 + x – 2x + 1 = 0 g) 4 x − 4 x +1 = 3.9x – 13.16x + 2.4x d) 5.4x = 0 c)4. Chứng minh rằng : loga(a + 1) > loga +1(a + 2) b)Từ đó suy ra log1719 > log1920 Phương trình mũ 1.4x + (3x – 10).2 x −1+ x −2 = 6 2 2 m) 32x + 1 = 3x + 2 + n) 2 sin x + 4.5x + 2x – 7 = 0 d) x2 – (3 –2x )x + 2 – 2x +1 = 0 2 e) 3.3x + 2x – 5 = 0 c) 25x – 2(3 – x).2 cos x = 6 o) (26 + 15)x + 2(7 + 4)x – 2(2 – )x = 1 4.Tìm miền xác định của các hàm số sau: a)y = log6 b) y = c) y = 21.2 2lnx + 4.25x– 2 + (3x – 10).4x 7.Giải các phương trình sau: a) 5 x .9x = 5.4x +2.42x – 3 = ( 2 −2 ) 8 1 d) 27 x −1 = .2 x + x h) 25 x + 10 x = 2 2 x +1 2 2 2 i) 25 2 x − x +1 + 9 2 x − x +1 = 34.5x + 2.81x e) 3.125.8 x x −1 x = 500 b) 3 x .8 x +1 = 36 x c) 9x – 2x + 1 = 2x + 2 – 32x – 1 d) 8 x + 2 = 36.Giải các phương trình sau: a) 3.2x + 3 – x = 0 b) 9x + 2(x – 2).3x – 1.32 – x 3.d) log231 và log527 e) log59 và log311 f) log710 và log512 g) log56 và log67 h) logn(n + 1) và log(n + 1)(n + 2) 20.Giải các phương trình sau: a) 22x – 4 = 4 x x +1 2 +3 x −5 4 x −2 b)3x – 2 = 2 e) 2x.Giải các phương trình sau: a) 3.5 x – 2 = 12 i) ()x – 2 = 1 2 −1 =1 j) ( x 2 − 2 x + 2) 4− x = 1 2.3x i) 1 + 26x + 24x = 34x h) (2 – )x + (2 + )x = 4x 6.3x – 1 + = 0 k) (3 + )x + 16(3 – )x = 2x + 3 5.27x x h) 8 x − 2 2 3 x +3 x + 12 = 0 l) i) 2 + 3 + 2 − 3 = 4 2 2 j)(7 + 4)x + 3(2 – )x + 2 = 0 k) ( 7 + 48 ) x + ( 7 − 48 ) x = 14 4 x + x − 2 − 5.9x – 6x = 18.Giải các phương trình sau: a)3x = 13 – 2x b) 3x = – x + 11 c)4x – 3x = 1 x x/2 x x d)2 = 3 + 1 e)2 = 3 – 5 f)3x = 5x/2 + 4 g) 3x–1 =34 – 5x–1 h)52x = 32x + 2.5x – 1 = .6lnx – 4.Giải các phương trình sau: a) 2x – 4x – 1 = 1 b) 5x – 1 + 5 – x+3 = 26 c)92x – 32x – 6 = 0 c)4x + 1 – 16x = 2log48 d)2x – 1 – 22 – x = e)3x + 1 + 32 – x = 28 f) = 5 x g)8x + 18x = 2.a) Cho a > 1.5x– 2 + 3 – x = 0 f) 2x–1 – 2 x − x = (x – 1)2 f) (4x – 1)2 + 2x + 1(4x – 1) = 8.15 2 x − x j) 5.32x – 1 – 7.81 x + 2 9 x −3 g) ( x + 1) =1 f) 2x. a)Chứng minh rằng : – = 2 .102 – x h) ( x 2 − x + 1) x 2 c)0.36x = 3.6x b)6.6x + 6.

x 2 + 2x + 6 2 2 2 j) 4x2 + x 2 x +1 + 3.Cho 2 bất phương trình :  1  x  1  x > 12 (1) và 2x2 + (m + 2)x + 2 – 3m <0 (2)   +   3 3 Tìm m để mọi nghiệm của (1) đều là nghiệm của (2) Phương trình logrit **Phương trình cơ bản: f(x) = g(x) logaf(x) = logag(x) ⇔  f(x) > 0 hay g(x) > 0 **Các công thức logarit: logaf(x) = b ⇔ f(x) = ab 2 1 .Tìm m để phương trình 4x – m.( ) x > 12 3 3 e)  2  <   5 h) ()x – 1 – ()x > 3 6 −5 x 2+5 x 1 d)      3 2 x+2 > 3– x e) 1 3 x +5 x −6 2 > 1 3 x+2 f) 4 4 x −2 x −2 ≤ 4 2 x −3 x g) 4x – 3.Giải các bất phương trình sau: a) ≤ 0 2 b) ( 5 + 2) x −1 ≥ ( 5 − 2) x +1 1 x −1 1 1 +1 c) ( ) x + 3.Cho bất phương trình : 4x – 1 – m(2x +1) > 0 a)Giải bất phương trình khi m = 16/9 b)Xác định m để bất phương trình thoả mãn ∀ x ∈ R 3*.3 x + 3 = 0 f) 3sin x + m.Tìm m để phương trình: m.m2x + m + 3 < 0 có nghiệm d) (m – 1).3 x + x + 4 − 9.9x – (2m + 1)6x – 4x < 0 ∀x ∈ [0.1] c)4x .9x – 2(m – 2).2x + 2– x – 5 = 0 có 1 nghiệm duy nhất 9.2x+1 + (2m + 1)(3 – )x + (3 + )x < 0 Bất phương trình mũ 1.3– x = 8 c) (m – 1)4x + 2(m – 3)2x + m + 3 = 0 d) (m – 4).Tìm m để phương trình : (m + 3)4x + (2m – 1)2x + m + 1 = 0 có 2 nghiệm trái dấu 12.Tìm tất cả các giá trị của m sao cho bất phương trình sau được nghiệm đúng ∀ x ≤ 0 : m.3)2x + m + 3 < 0 có nghiệm 4*.3x + m.2 x > x 2 2 x + 8x + 12 k) 3 2 x − 8.2x + (m + 2)2– x + m + 2 = 0 b) m.4x + (m – 1)2x + 2 + m – 1 > 0 ∀x b)m. 3 x .9 2 2 2 l) ( 5 + 1) − x + x + 2 − x + x +1 < 3( 5 − 1) − x + x m) ≤ 1 n) + 21+ x > 5 x −1 i) 4x2 + 3 x .2x + 2 <0 < 2.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm : a) m.x2 thoả x1 + x2 = 3 10.3x + m – 1 = 0 2 2 2 2 e) (m + 1)9 x + (m + 1).x + 31+ x+4 >0 o) ( x 2 − 2 x + 1) x +1 ≤ 1 p) ( )x – 1 – ( )x > 2log48 2.3cos x + m = 0 11.Tìm m để : a)m.2x+1 + 2m = 0 có 2 nghiệm x1.4x + 2(m .b)Từ đó giải phương trình :(cos720)x – (cos360)x = 2– x 8.

logaB 7) công thức đổi cơ số : logab = hay logab = logac.2lgx + 8 = 0 o) log2(25x+3 – 1) = 2 + log2(5x+3 + 1) 1 + 2 log 9 2 − 1 = 2 log x 3.4lgx – 6.B>0 loga(A. log 9 (12 − x ) s) log2x + 2log7x = 2 p) log3x + log9x + log27x = 11 q) = r) log 9 x + log2x.Giải các phương trình sau: a) log3x + log9x + log27x = 11 b)log8x + log64x = c) log3x + log9x + log81x = d) log x + log x = log 1 3 w) log27(x2 – 5x + 6)3 = 2 4 2 e) log5x + log25x = log 0. log 1 x + 2 = 0 3 3 c) (log 2 x ) + 3 log 2 x + log 1 x = 2 2 2 2   x2 =8 d) log 1 (4 x ) + log 2 8  2  .logcb 1.1) loga1 = 0 logaa = 1 2) a log a b = b 3) logaab = b 4) log aα b β = 1 log a ( ) = −log a b b 6) Với A>0. 2 3 f) log4(x + 3) – log4(x – 1) = 2 – log48 g) lg(x + 10) + lg(2x – 1) – lg(21x – 20) = 1 – lg5 h) log5x = log5(x + 6) – log5(x + 2) i) log4(log2x) + log2(log4x) = 2 j) log2x + log3x + log4x = log20x .Giải các phương trình sau: a) (log2x)2 – 3log2x = log2x2 – 4 b) log 1 x − 3.Giải các phương trình sau: a) log3= log3(x + 1) b) lg(x2 – 6x + 7) = lg(x –3) log 1 ( x + 1) = log 2 (2 − x ) c) log2(x2 – x – 9) = log2(2x – 1) d) 2 β log a b α 5) 8− x 1 = log 1 x f)log3(2x + 1)(x – 3) = 2 4 2 2 g) log3(2x + 1) + log3(x – 3) = 2 h) log5(x2 – 11x + 43) = 2 2 i) log5–x(x – 2x + 65) = 2 j) log3[log2(log4x)] = 0 k) log2{3 + log6[4 + log2 (2 + log3x)]} = 2 l) log4{2log3[1 + log2(1 + 3log2x)]} = m) 5 2 ( x +log 5 2 ) − 5 x +log 5 2 = 2 n) 8lgx – 3.log7x x x +1 log 1 ( x + 4) t) log (x – 1)2 + = log (3 – x) u) log 2 (4 + 4) = x − log 1 ( 2 − 3) v)log (3x – 1) + = 2 + e) log 2 2 2 2 2 2 log2(x + 1) 1  x −1 log 3   + log9(x – 3)2 2  2  .B) = logaA + logaB loga(A/B) = logaA .

x 2 (3 − x) > 1 k) log 1 ( x + 3) 2 − log 1 ( x + 3) 3 2 3 1 2 x 2 − 3x + 1 > log 1 ( x + 1) 3 1 x +1 >0 3x − 1 3 ≤ 16 4 4 . log 2 4 x > 1 e) log x [log 3 (9 − 72)] ≤ 1 2 log 1 ( x − 1) + log 1 ( x + 1) + log 3 (5 − x) < 1 f) 6 (log 6 x ) + x log 6 x ≤ 12 g) 3 3 1 h)     2 j) log 1 3 log 2 ( x 2 −1) > 1 i) log 3x .Giải các phương trình sau: a) log 2 x + ( x − 1) log 2 x = 6 − 2 x 0 2 2 b) ( x + 2) log 3 ( x + 1) + 4( x + 1) log 3 ( x + 1) − 16 = 0 c) log 2 (1 + x ) = log 3 x 2 d) log 3 ( x − 3x − 13) = log 2 x 2 e) log 4 ( x − x − 8) = log 3 x + 1 2 1 b) log x 2 (2 + x ) + log 2 2+ x x=2 f) log 2 (cos x ) = 2 log 3 (cot gx ) g) 2 log 2 x = 3 log 3 (1 + x + 3 x ) 4.Giải các bất phương trình sau: 3x + 2 2 ) >1 a) log x (5 x − 8 x − 3) > 2 b) log x ( c) log x 2 ( x + 2) < 1 x+2 x d) log x 2.Giải các phương trình sau : a) logx[log4(2x + 6)] = 1 b) logx[log9(2.log3x = log5x + log3x 3.e) log2(2x + 1).log2(2x+1 + 2) = 6 2.3x + 3)] = 1   x2 x x 2 = 8 d) log 5 (4 − 6) − log 5 (2 − 2) = 2 c)  log 1 (4 x )  + log 2   8  2  3 x3 1 e) log 3 ( ). log 1 c) y = d) y = 4 3 x 2 +18 x +29 x +3 − 2 6 x +17 .Giải các phương trình sau: a) log x 3 + log 3 x = log x 3 + log 3 x + b) log 3x + 7 (5x + 3) + log 5 x +3 (3x + 7) = 2 c) log x 2 16 + log 2 x 64 = 3 d) 3 log x 4 + 2 log 4 x 4 + 3 log 16 x 4 = 0 e) log x 5 + log x (5x ) − 2. cos x  x x h) log 3 (sin − sin x ) + log 1 (sin + cos x ) = 0 2 2 3 3.Tìm miền xác định của các hàm số a) y = + b) y = lg(5x2 – 8x – 4) + (x + 3)– 0.25 = (log x 5 ) 2 f) 5lnx = 50 – xln5 g) 2. log 2 x − log 3 ( ) = + log 2 x x 2 3 1  3 sin 2 x − 2 sin x  2  = log 7 − x 2 2 f) log x + 3 (3 − 1 − 2x + x ) = g) log 7 − x 2  2  sin 2 x.x log 2 x + 2.x −3 log8 x − 5 = 0 h) log5x. log 2 x 2.5 x l) log 4 (3 − 1).

Xác định m để tổng bình phương các nghiệm của phương trình : 2log4(2x2 – x + 2m – 4m2) – log2(x2 + mx – 2m2) = 0 lớn hơn 1 9.3 3 6.2 x + 12) 12.Tìm m để phương trình : log 2 (9 − x 3 ) =3 hệ quả của phương trình : log 2 (3 − x ) 8. ≠ 1 b)Tìm các giá trị của m sao cho mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của bất phương trình : 1 + log5(x2 + 1) – log5(x2 + 4x + m) > 0 (2) 14.Giải bất phương trình: (2 + )( – 1) ≤ (+ 2)logx 1 2  2 log 3 x − log 3 y = 0 16.x m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1. Tìm x để phương trình : log 2 (a x − 5a x + 6 − x ) = log 2 +a 2 (3 − x − 1) được thoả mãn với mọi a 11.Giải các hệ phương trình : 9 log 2 ( xy ) = 3 + 2( xy) log 2 3 log 2 ( x 2 + y 2 ) = 5  a)  2 b)  x + y 2 = 3x + 3y + 6 2 log 4 x + log 2 y = 4  . Với giá trị nào của m thì bất phương trình log2(x2 – 2x + m) < 3 Có nghiệm và mọi nghiệm của nó đều không thuộc miền xác định của hàm số y= 2 3 2 2 10.Cho hệ phương trình  a là tham số  x 3 + y 2 − ay = 0  a)Giải hệ khi a = 2 b)Xác định a để hệ có nghiệm .1) + loga(x + 3) > 0 được thoả mãn đồng thời tại x = 1 và x = 4 15.Với giá trị nào của a thì bất phương trình log2a +1(2x .a)Giải bất phương trình > 3 (1) a là tham số > 0.Cho phương trình : 2 2 log 3 x + log 3 x + 1 = 2m + 1 a)Giải phương trình khi m = 2 b)Tìm để phương trình có nghiệm x∈ 1.  1 log 2  − log 1 (1 + 4 ) − 1   x 2   e) y = 5.Tìm y để bất phương trình sau đây được nghiệm đúng ∀ x: (2 – log2)x2 – 2(1 + log2)x – 2(1 + log2) > 0 ( x − 1) lg 2 + lg(2 x +1 + 1) < lg(7.a)Giải hệ bất phương trình  (1) log x ( x + 2) > 2 b)Tìm các giá trị của m để phương trình m.2–2x – (2m + 1)2.x2 (x1 < x2 ) sao cho x1 nằm ngoài và x2 nằm trong khoảng nghiệm của hệ (1) 13.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm duynhất : 2 a) log 3 ( x + 4mx ) + log 1 ( 2x − 2m − 1) = 0 [ ] 3 b) =2 ( 2 + x) m + ( 2 − x) m = 2 2 là 7.