PHÒNG GIÁO D C & ÀO T O HUY N GI NG RI NG

Môn: T p làm v n L p:2

B n cho em m n cây bút.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n KI M TRA BÀI C : 1. c l i o n vi t v mùa hè tu n tr c? . Nói l i c m n trong các tr . . ch c ng h p sau? 2.B n cho em i chung áo m a.

c l i l i các nhân v t trong tranh d i ây: t thái l ch s .Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n S/30 áp l i c m n ± T ng n v loài chim 1. samsung . Thì cùng th y tìm hi u -Không có gì . giúp chúng ta làm qua bài: c i u ó. khiêm t n trong giao ti p khi ng i nào ó nói l i c m n v i chúng ta. n ó nh th nào? Và chúng ta t p vi t m t o n v n ng n k v m t loài chim mà em thích. -C mchúng ta c n áp l i l i c m thì n cháu.

. -Không có gì . c l i l i nhân v t trong tranh d i ây: M i hai em xung phong óng vai: Bà c và c u bé C u bé áp l i bà c th hi n thái gì? Th hi n thái l ch s . l phép trong giao ti p. -C m n cháu.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 1. khiêm t n.

Em áp l i l i c m n trong các tr ng h p sau nh th nào? a. Em n th m b n m.´ (Nhóm 2) c.´ (Nhóm 1 và 4) b. Tu n sau mình s tr . Mình s p kh i r i. Em rót n c m i khách n nhà.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2. Em cho b n m n quy n truy n. B n em nói: ³C m n b n. Cháu ngoan quá!´ (Nhóm 3) HO T NG NHÓM (kho ng 2 phút) H t 120 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 119 118 117 116 115 114 113 112 110 111 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gi . B n em nói: ³C m n b n. Khách nói: ³C m n cháu.

´ . Tu n sau mình s tr . Em cho b n m n quy n truy n. Em áp l i l i c m n trong các tr ng h p sau nh th nào? a.Mình cho b n m n quy n truy n này. . B n em nói: ³C m n b n. Tu n sau mình s tr .Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2. Khi nào xong tr c ng c.Ho c: B n gi mà c.B n không ph i v i. Mình ch a c n ngay âu. ? . C m n b n. Hay l m y! .

B n em nói: ³C m n b n.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 2. Mình là b n c a nhau mà. . ng h p sau nh th nào? ? b. Mình s p kh i r i. Em n th m b n m. Mình là b n bè mà. xem b n kh i ch a. Mình s p kh i r i.´ .Mình n th m b n. . Em áp l i l i c m n trong các tr .Không có gì âu.Ho c: Có gì âu. .C m n b n.

Cháu ngoan quá! c . Cháu ngoan quá!´ ng h p sau nh th nào? n nhà. Em rót n c m i khách cháu. B n nh :« Không có gì âu .Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n 2. Khách nói: ³C m n B n nh :« Cháu m i chú« u ng n Khách: C m n cháu. Cháu c m n chú« . Em áp l i l i c m n trong các tr c.

Th mà hai cái chân t m y r t nhanh nh n. c vi c. m y u. Hai chi c cánh nh xíu. Cánh nh mà xo i nhanh vun vút. C p m tí hon y g p sâu trên lá nhanh tho n tho t. Chích bông xinh p ch ng nh ng là b n c a tr em mà còn là b n c a bà con nông dân. nh y c liên li n. Theo TÔ HOÀI . C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m. c bài v n sau và làm bài t p: Chim chích bông Chích bông là m t con chim bé xinh p trong th gi i loài chim. Nó khéo bi t moi nh ng con sâu c ác n m bí m t trong nh ng thân cây m nh d .Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 3. Th mà quý l m y.

Nó khéo bi t moi nh ng con sâu c ác n m bí m t trong nh ng thân cây m nh d . c bài v n sau và làm bài t p: Chim chích bông p trong th gi i loài chim. Cánh nh mà xo i nhanh vun vút. p ch ng nh ng là b n c a tr em mà còn là b n c a bà a) Tìm nh ng câu t hình dáng c a chích bông. c ác n m bí Nh y c liên li n. b) Tìm nh ng câu t ho t ng c a chích bông. c vi c.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 3. Hai chi c cánh nh xíu. Th mà quý l m y. Th mà hai cái chân t m y r t nhanh nh n. Nó khéo bi t moi nh ng con sâu m t trong nh ng thân cây. Hai chi c cánh nh xíu. . C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. C p m chích bông tí t o b ng hai m nh v tr u ch p l i. Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m. Chích bông xinh con nông dân. m y u. nh y c liên li n. Chích bông là m t con chim bé xinh Hai chân chích bông xinh xinh b ng hai chi c t m. Là m t con chim bé xinh p. xo i nhanh vun vút. C p m tí hon y g p sâu trên lá nhanh tho n tho t.

Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 3. Chim cánh c t p tr ng d i chân.Tình c m c a em Em r t thích xem ch ng trình ti vi gi i thi u chim cánh c t. ôi chân.« . ki m n. ó là m t loài chim r t to.C n gi i thi u tên loài chim ó: . s ng bi n. v a i v a mang theo tr ng. b t sâu. dáng i l n c n trông r t ng ngh nh. . . ti ng hót. m . . 3 câu v m t loài chim em thích. nh y.Hình dáng: B lông.« i v i nó.Ho t H t 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 211 119 118 117 116 115 114 113 112 110 111 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gi0 ng: Bay. c bài v n sau và làm bài t p: c) Vi t 2. ôi cánh.

. m . . ôi chân.Tình c m c a em c) Vi t 2. ki m n. 3 câu v m t loài chim em thích.Hình dáng: B lông. ôi cánh. c bài v n sau và làm bài t p: .Ho t ng: Bay.« i v i nó. ti ng hót. b t sâu.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim 3.« . . nh y.C n gi i thi u tên loài chim t .

Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim áp l i c m n trong tr ng h p sau: -Em n i -C m n anh .

.Th b y ngày 04 tháng 02 n m 2012 T p làm v n áp l i c m n ± T ng n v loài chim Trong cu c s ng h ng ngày n u ai ó nói l i c m n v i chúng ta. C nb ov ng v t hoang dã. thì c n áp l i l i c m n ó th hi n thái l ch s và khiêm t n.

Chúc các em ch m ngoan. h c gi i! .BÀI H C N ÂY LÀ K T THÚC Chúc quý th y cô c nhi u s c kh e.