TÊN

Giaùm Ñoác: OÂng Haø Duy Thieän Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Anh Tuaàn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoaøng Dung Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ngaân Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Thanh Taâm Quaûn Lyù: OÂng Leâ Quyù Höng Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quoác Döï Giaùm Ñoác: Baø Ñinh Thò Tröôøng Giang Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoàng Nngoc0901@yahoo.com h Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ñình Haï Giaùm Ñoác: Baø Ngoâ Thò Thi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haäu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Taân Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Chieán Giaùm Ñoác: Baø Phuøng Kim Vy phamchien89@gmail.com sales@seahorseresortvn.com ngocphatgroup@gmail.com coinguonco@hcm.vnn.vn

EMAIL

TÊN CÔNG TY
Cty Coäi Nguoàn TNHH Vaên Hoùa Cty Ngoïc Tín TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Taøi Lôïi - Cty TNHH-Cn Cty Taân Laïc Vieân TNHH Nhaø Haøng Ñoâng Phöông Cty Ngoïc Phaùt TNHH Vaøng Baïc Ñaù Quyù-Cn Cty Haûi Höông TNHH Cty Ñaïi Tröôøng Thoï TNHH Cty Taân Vónh Saùng TNHH Beppin - Nhaø Haøng-Cty TNHH Ñình Haï Cty Thy Thy TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Vaïn Haïnh TNHH Cty Taân Hoaøng Phuùc TNHH Cty Meâ Koâng TNHH Khu Nghæ Maùt Seahorse-Cty TNHH Du Lòch Thieân Phuù Cty Thieân Sôn TNHH Cty Thaéng Lôïi TNHH Nhaø Haøng Khaùch Saïn Khaùch Saïn Empress Cty TNHH Saøi Goøn Superbowl Cty Long Cöôøng TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Vieät-Chen TNHH Cty Nhaïc Treû TNHH Cty Thanh Bình TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thieân Kim TNHH Cty Ngoïc Phaùt TNHH Vaøng Baïc Ñaù Quyù-Cn Cty Hoaøng Yeán TNHH Nhaø Haøng Cty Linh Döông TNHH Cty Laäp Phöông Phong TNHH Nhaø Haøng Traøng Thi-Cty TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Dòch Vuï Traøng Thi Khaùch Saïn Nhaø Haøng Haøn Chaâu Nhaø Haøng Baûo Chaâu-Cty TNHH Baûo Chaâu

Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Phöông Mai thiensonco@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Lôïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Tuaán Huy empresdl@hcm.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Philip Chua hominhhuyen@gmail.com; philipchua@superbowlvn.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Cao Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ngoïc Chaâu info@chen-restaurant.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Thieân Giaùm Ñoác: OÂng Döông Hoaøng Vieät Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Tröông Quang Quyù Quaûn Lyù: OÂng Nguyeãn Troïng Ngoïc gocphatgroup@gmail.com n Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Khaùnh Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Tuyeân Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Thò Lan Phöông Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vieát Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Duõng hanchau@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Bích Chaâu Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Möôøi Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Kim Kín nhatnguyetresport@hcm.vnn.vn k-cafe@hcm.vnn.vn

Cty Nhaät Nguyeät TNHH Cty Kim TNHH Khaùch Saïn Hoaøng Töû Nhaø Haøng Hueá Nhaø Haøng Caàu Môùi DNTN Caây Tre DNTN Nhaø Haøng Khaùch Saïn Dìn Kyù-Cn Nhaø Haøng Ñoài Xanh 2000 Nhaø Haøng Ngoïc Anh Nhaø Haøng Nuùi Ngöï Nhaø Haøng Thieän Trang Khaùch Saïn Ngoïc Tieân Nhaø Haøng An Phuù Nhaø Haøng Tung Chi

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thanh Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Phongrestauranthue19@dng.vnn.vn Chuû Nhaø Haøng: OÂng Laâm Ngoïc Thaïnh Chuû Doanh Nghieäp: Baø Giang Minh Thuøy Vaân Chuû Doanh Nghieäp: Baø Ñinh Thò AÂn dinky@hcm.vnn.vn Chuû Nhaø Haøng: OÂng Ñaøo Ngoïc La dx2000@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Ñöùc Xöông Giaùm Ñoác: Baø Hoà Thò Mai Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Thieän ngoctienhotel@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hieàn Chi

Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Thaïnh Quaûn Lyù: OÂng Phaïm Ñình Anh

lananh6A@dng.vnn.vn

Nhaø Haøng Laïc Thaïnh Nhaø Haøng Ciao Cafe Nhaø Haøng Rivoli Cafe Nhaø Haøng Noåi Soâng Höông Nhaø Haøng Ñoà Nöôùng Moâng Coå Nhaø Haøng Christie's Cool Spot Cty Trieàu Nhaät TNHH Cty Hoaøng Long TNHH Thöông Maïi Toång Hôïp Nhaø Haøng Texmex - Cty TNHH Ngoâi Sao Baéc AÂu Brothers Cafe Hoäi An-Cty TNHH Hoaøi Phoá Nhaø Haøng Leâ Baù Truyeàn Cty Jeongsan Vina TNHH Cty Khang Thònh Caây Döøa TNHH Nhaø Haøng Tænh Gia Vieân Cty Boán Phöông TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï

Quaûn Lyù: Baø Trònh Hieáu Khaùnh Va ofsgn-fb@hcm.fpt.vn s Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ngoïc Sôn nhsonghuong@pmail.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Thaùi Vaên Khaùnhhnmarina-rest@yahoo.com Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Xuaâ christies112@yahoo.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chính Nghóa Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Chöông Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Nhaät Leä Toång Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Moän brothercafe@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Baù Truyeàn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chung Sung Young Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh T caydua@caydua.com.vn Giaùm Ñoác: Baø Toân Nöõ Thò Haø Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Hoaøi Nam Giaùm Ñoác: Baø Trònh Dieãm Vy targoclub@hoianhospitality.com

Nhaø Haøng White Lantern Nhaø Haøng Annie's Pizza Nhaø Haøng Bu Ña Nguyeân Thuûy Cty Haïnh Döông TNHH Nhaø Haøng Khazaana Indian

Chuû Doanh Nghieäp: Baø Traàn Thò Hoàng Anh Lieân Heä: Baø Tuyeát bodhitree1995@hotmail.com

Giaùm Ñoác: Baø Döông Thò Hoàng Haïnh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Gopi Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Vaên Quôùi Lieân Heä: Baø Tuyeát info@longhoa.vn bodhitree1995@hotmail.com

Cty Long Hoa Coå Phaàn Thöïc Nghieäp Nhaø Haøng Bu Ña Nguyeân Thuûy DNTN Sapa Saøi Goøn Nhaø Haøng Tung Chi

Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Ngoïc Haø

Quaûn Lyù: OÂng Ñaïi Vinh Hueâ Chuû Doanh Nghieäp: Baø Taï Toá Nhö Quaûn Ñoác: OÂng Traàn Vaên Caån Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Taán Thaønh ent@hcm.vnn.vn Chuû Nhaø Haøng: OÂng Laâm Ngoïc Thaïnh

Nhaø Haøng Hueâ Anh DNTN Naêm Ri Laåu Toâm Nhaø Haøng Seafood Nhaø Haøng Loäc AÁn-Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï E.N.T Nhaø Haøng Caàu Môùi

Quaûn Lyù: Baø Trònh Hieáu Khaùnh Va ofsgn-fb@hcm.fpt.vn s Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Höõu Tuøng Chuû Nhaø Haøng: Baø Quaùch Myõ Mai Chuû Doanh Nghieäp: Baø Ñinh Thò AÂn dinky@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Toân Nöõ Thò Haø Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Thanh Taâm Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Phöông Mai thiensonco@hcm.vnn.vn Quaûn Lyù: Baø Haø Bích Chi Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Höõu Tuøng Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Dieäu Hieàn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thanh Tín Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chính Nghóa Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ñình Haï Quaûn Lyù: Baø Traàn Thò Ngoïc Chi Chuû Nhaø Haøng: OÂng Tabo Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Kim Kín k-cafe@hcm.vnn.vn

Nhaø Haøng Rivoli Cafe Nhaø Haøng Di Böûu Nhaø Haøng Baøu Sen Phuøng Nguyeân-Cty Coå Phaàn Phuù Thaïnh DNTN Nhaø Haøng Khaùch Saïn Dìn Kyù-Cn Nhaø Haøng Tænh Gia Vieân Nhaø Haøng Ñoâng Phöông Cty Thieân Sôn TNHH Nhaø Haøng Red Dot Nhaø Haøng Di Böûu Ateya - Nhaø Haøng-DNTN Nhaø Haøng Dieäu Hieàn DNTN E Ñeán Cty Trieàu Nhaät TNHH Beppin - Nhaø Haøng-Cty TNHH Ñình Haï Hiziri - Nhaø Haøng Yamaneko - Nhaø Haøng Cty Kim TNHH Nhaø Haøng Le Caprice Cty Laäp Phöông Phong TNHH

Toång Quaûn Lyù: OÂng Carolyn Mattick lecaprice@hcm.vn.vn Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Thò Lan Phöông Giaùm Ñoác: Baø Trònh Dieãm Vy targoclub@hoianhospitality.com

Nhaø Haøng White Lantern Cty Bochang Donatours TNHH Khu Nghæ Maùt Seahorse-Cty TNHH Du Lòch Thieân Phuù Nhaø Haøng Epub-Cty Coå Phaàn Phaïm Dieäp-Cn Khaùch Saïn Chaân Lyù Saøi Goøn Nhaø Haøng Annie's Pizza Brothers Cafe Hoäi An-Cty TNHH Hoaøi Phoá Nhaø Haøng Christie's Cool Spot Cty Vaïn Haïnh TNHH Nhaø Haøng Tell Saøi Goøn Nhaø Haøng Vieät Nga Nhaø Haøng Sakeâ Thöôïng Haûi-DNTN Tieán Phaùt DNTN Hoaøng Gia Thaùi Nhaø Haøng Annie's Pizza Cty Laäp Phöông Phong TNHH Nhaø Haøng Traøng Thi-Cty TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Dòch Vuï Traøng Thi Cty Hoaøng Yeán TNHH Nhaø Haøng Khaùch Saïn Nam Haûi-Cty TNHH Khaùch Saïn Bieån Ñoâng Nhaø Haøng Baûo Chaâu-Cty TNHH Baûo Chaâu Cty Thaéng Lôïi TNHH Nhaø Haøng Khaùch Saïn Cty Thanh Bình TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Nhaät Nguyeät TNHH Cty Song Kyû Coå Phaàn Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thanh Thanh TNHH Cty Quen TNHH Nhaø Haøng Vónh Höng Cty Thy Thy TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Vaïn Haïnh TNHH Nhaø Haøng Leâ Baù Truyeàn Brothers Cafe Hoäi An-Cty TNHH Hoaøi Phoá Cty Haûi Höông TNHH Cty Ñaïi Tröôøng Thoï TNHH Cty Taân Vónh Saùng TNHH Nhaø Haøng Ñoâng Phöông

Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wang Jui Tun bochang@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Phuøng Kim Vy sales@seahorseresortvn.com

Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Tieán Trung le.epub.saigon@gmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Theá Cöôø chancery@hcm.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Traàn Thò Hoàng Anh Toång Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Moän brothercafe@dng.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Xuaâ christies112@yahoo.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haäu Chuû Nhaø Haøng: Baø Hoà Thò Mai Phellsaigon@vnn.vn t Quaûn Lyù: Baø Döông Thò Tuù Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Vaên Ñöùcfatsake@hcm.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Löu Kim Quay Chuû Doanh Nghieäp: Baø Traàn Thò Hoàng Anh Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Thò Lan Phöông Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vieát Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Khaùnh Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Vónh Thaønh Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Bích Chaâu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Lôïi Giaùm Ñoác: OÂng Döông Hoaøng Vieät Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Möôøi Giaùm Ñoác: Baø Thaïch Thò Kyû Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh Mai Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Ñieànuenres@hcm.vnn.vn q Giaùm Ñoác: Baø Trieäu Hoaøng Vy Giaùm Ñoác: Baø Ngoâ Thò Thi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haäu Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Baù Truyeàn Toång Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Moän brothercafe@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quoác Döï Giaùm Ñoác: Baø Ñinh Thò Tröôøng Giang Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoàng Nngoc0901@yahoo.com h Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Thanh Taâm Giaùm Ñoác: OÂng Haø Duy Thieän Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Anh Tuaàn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Thuùy Haèng Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò ales@huonghuyen.com s Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thieän Xua indochine-sg@hcm.fpt.vn Chuû Nhaø Haøng: OÂng Tröông Quang Vuõ Chuû Nhaø Haøng: Baø Maïch Thò Hoaøi Phöông Chuû Doanh Nghieäp: Baø Huyønh Thò Myõ Quaûn Lyù: OÂng Huyønh Chí Coâng lemongrass.rest@bongsencorp.com.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Coâng huongbienhotel_pq@yahoo.com Quaûn Lyù: Baø Nguyeãn Phi Yeán templeclub@hcm.vnn.vn coinguonco@hcm.vnn.vn vinhhunghotel@dng.vnn.vn nhatnguyetresport@hcm.vnn.vn

Cty Coäi Nguoàn TNHH Vaên Hoùa Cty Ngoïc Tín TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï DNTN Thuùy Haèng Nhaø Haøng Höông Huyeàn Nhaø Haøng Indochine Nhaø Haøng Hoa Vieân Nam Boä Nhaø Haøng Phöông Trang DNTN Thanh Caûnh Nhaø Haøng Lemongrass-Cty CP Khaùch Saïn Boâng Sen Cty Coå Phaàn Du Lòch Phuù Quoác Nhaø Haøng Temple Club Nhaø Haøng Hueá DNTN Caây Tre Nhaø Haøng Ñoài Xanh 2000 Nhaø Haøng Nhaân Ñoâi-Cty Coå Phaàn Phöôùc Sang Nhaø Haøng An Phuù Nhaø Haøng Noåi Soâng Höông Nhaø Haøng Laïc Thaïnh Nhaø Haøng Ngoïc Anh Quaùn AÊn Nam Giao Khaùch Saïn Ngoïc Tieân Nhaø Haøng Thieän Trang Nhaø Haøng Nuùi Ngöï

Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Phongrestauranthue19@dng.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Giang Minh Thuøy Vaân Chuû Nhaø Haøng: OÂng Ñaøo Ngoïc La dx2000@hcm.vnn.vn Quaûn Lyù: OÂng Löông Thieän Haäu info@phuocsang.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hieàn Chi Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ngoïc Sôn nhsonghuong@pmail.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Thaïnh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Ñöùc Xöông Chuû Quaùn: Baø Nguyeãn Thò Leä Thanh ngoctienhotel@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Thieän Giaùm Ñoác: Baø Hoà Thò Mai lananh6A@dng.vnn.vn

Quaûn Lyù: OÂng Nguyeãn Vónh Quoác Chuû Cô Sôû: Baø Leâ Thò Thu Höông Giaùm Ñoác: Baø Margagete Riever liferesort-quynhon@dng.vnn.vn

Ttaâm Tieäc Cöôùi Quoác Vieät Cô Sôû Ñoâng Ba Buùn Boø Hueá Life Wellnesss Resorts Quy Nhôn Cty Phuù Thoï TNHH Moät Thaønh Vieân Dòch Vuï Du Lòch Quaùn AÊn A Hoå Cty Dòch Vuï Thöông Maïi Caø Mau Nhaø Haøng Thuûy Taï Xuaân Höông Nhaø Haøng Ñieåm Vang-Cty Du Lòch Beán Thaønh Cty Nam Tieán Coå Phaàn Nhaø Haøng Haûi Phöông Nhaø Haøng Ciao Cafe

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chaùnh Loä phuthotourist@hcm.vnn.vn Chuû Quaùn: OÂng Döông Thaùi Bình ahoquan@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Mai Thaønh Coâng Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Thanh Haø Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Traàn Troïng Tieán Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Kim natico@hcm.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Ñöùc Laïc Quaûn Lyù: OÂng Phaïm Ñình Anh Giaùm Ñoác: OÂng Subhash subhash@hcm.fpt.vn

Nhaø Haøng Tandoor Cty Luna Coå Phaàn Cty Ninh Giang TNHH Cty Phuù Caùt Töôøng TNHH Thöông Maïi Quaûng Caùo In Bao Bì DNTN Long Thaéng Cô Sôû Phong & Linh Cô Sôû Vónh Cöôøng Quaûng Caùo Cty Gia Lôïi TNHH Cty Yuen Foong Yu TNHH Giaáy Cty Chin Kong TNHH Myõ Thuaät Cty Uni Impex Vieät Nam TNHH Cty Junmay TNHH Deät Nhaõn DNTN Phuø Ñoång Vaên Phoøng Phaåm Cty Yeán Phöông TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát In Bao Bì Cty Taân Nguyeân Vuõ TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Cty Asi Coå Phaàn Ñaàu Tö Thöông Maïi Quoác Teá Cty An Laïc Coå Phaàn In Nhaõn Haøng Cty Thaûo Nhaân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thieän Toaøn TNHH Bao Bì Cty Vieät Trieån TNHH Haéc Böûu - Cty TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ngoïc Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Phospin TNHH-Nhaø Maùy Cty Vieät Hoa TNHH Quoác Teá Nhöïa Cty Yong Mei TNHH Nhaõn Maùc Cty Thieân Löông Coå Phaàn Coâng Ngheä Cty Nam Long TNHH Saûn Xuaát Deät May-Nhaø Maùy Cty Ñeà Can TNHH Xuaát Nhaäp Khaåu Bao Bì & Thöông Maïi Cty Ravak Vieät Nam Coå Phaàn Cty Gold Fai Machinery TNHH-Vpñd Cty Kim Thö Bình TNHH Thöông Maïi & Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Höng Long TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Xaây Döïng Cty Ñöùc Tieán TNHH Xaây Döïng & Thöông Maïi Cty Ñaïi Nhaät Tieán TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Hoaøng Quoác TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Xaây Döïng DNTN Thaùi Xuaân Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ngaân Tuaán Quaûng TNHH DNTN Long Vuõ DNTN Hoaøng Tuaán DNTN Nhöùt Quang Nhoâm Cao Caáp DNTN Bình An DNTN Tieán Phaùt B.P Nhoâm DNTN Toâ Phöôùc Cöôøng Cty Canh Taân TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát (Moùc AÙo) Cty Xuaân Kyø TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Saûn Xuaát Cty Hoøa Bình TNHH Kính Trang Trí Noäi Thaát Cty Taán Nguyeân TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Xaây Döïng Dòch Vuï Cty Chí Höng TNHH Cty An Vuõ TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Phi Kha TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï & Saûn Xuaát Cty Nam Haûi TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Phaïm Kim Laân TNHH Cty Hoaøng Trung Hieáu TNHH Cty Theá Maïc TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Hoaøng Lam TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thanh Vaân TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Caty - Cty TNHH Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Thaùi Sôn Cty Minh Anh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Toång Hôïp DNTN Sanh Kyù Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï DNTN Tieán Cöôøng Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Kieán Phaùt TNHH Coâng Nghieäp Cty Tröôøng Phuù TNHH Cô Sôû Vinh Phaùt Nhoâm

Giaùm Ñoác: Baø Buøi Thò Thu Haèng luna.jsc@hcm.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Lieân Ninh Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Anh Ñaøo phucattuong@vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Baønh Thò Leä Lieân Heä: OÂng Phan Phong cosofonglinh@yahoo.com

Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Kh vinhcuongadv@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quang Baûo gialoidata@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Zang Qing San Toång Giaùm Ñoác: OÂng Cheng Stungchinkong@vnn.vn M Chuû Tòch HÑQT: OÂng Sam Cho Giaùm Ñoác: OÂng Kuo Shun Te uniimpexvn@vnn.vn bomaylabel@hcm.vnn.vn

Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Phöông Thaûo Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Lieâm Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Minh Quang focus2@hcm.vnn.vn

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Nam Giang Chuû Tòch HÑQT: Baø Huyønh Thò Thu anlaclabels@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Thanh Thaûo thaonhandecal@yahoo.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Höông bbthientoan@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Taï Myõ Böûu viettrien@hcm.fpt.vn

Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thò Ngoïc Thuù ctytnhhhacbuu@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Löông Thò Ngoïc Tuyeàn Giaùm Ñoác: OÂng Kim Jo Young phospin@vnn.vn

Toång Giaùm Ñoác: OÂng Yang Shun Hs yehhua@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Chao Cheng Chungyongmei@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Lan Anh Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Caåm Thanh namlongltd@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Hoaøi Thanh decan@fpt.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Leâ Chaâu Ngu ravak.vn@gmail.com Tröôûng Ñaïi Dieän: Baø Huyønh Phôùi ivy_goldfai@yahoo.com T Giaùm Ñoác: Baø Phuø Thò Thu Nguyeätbco@vnn.vn k Giaùm Ñoác: Baø Traàn Kim Mai Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vieát Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Nhung Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Chöông Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Kim Xuaân Chuû Doanh Nghieäp: Baø Huyønh Thò Quaûng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Vaên Long Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Buøi Anh Tuaán Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Thanh Xuaân Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Hoàng Voõ Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Leâ Vaên Tieân Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Toâ Phöôùc Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Gia hoanggiap@hcm.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Xuaân Kyø Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quang Bình sales@hoabinhglass.com Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Ngoâ Quoác Trung Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Taâm Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Trinh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Phi Kha phikha@hcm.vnn.vn

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Long lacan@inbox.com; duclong77@gmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Kim Laân Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Vaên Thuû Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Hieàn themaccnd@yahoo.com.hk Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Ñình Lam Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñaït Taøi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Quaân info@caty.com.vn Giaùm Ñoác: Baø Thaùi Thò Töù thaisonglass@gmail.com vuminhduong@gmail.com

Giaùm Ñoác: Baø Ngoâ Thò Minh Thuùy minhanhcty@yahoo.com Chuû Doanh Nghieäp: Baø Quan Hueä Anh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñoaøn Vaên tiencuongal@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Chaâu Phöôùc kienphatbinhduong@yahoo.com

Giaùm Ñoác: OÂng Cheá Ngoïc Phong truongphual@fpt.vn Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Thuûy Khoân

Chuû Cô Sôû: OÂng Löu Vaên Tyû

laly20102004@yahoo.com

Cô Sôû Ñaïi Phaùt Nhoâm Cô Sôû Thaønh Höng Cô Sôû Taâm Höng Cöûa Haøng Trí Minh Cô Sôû Taân Thieân Sôn DNTN Höng Khaùnh Gia Khöông - Toå Saûn Xuaát Nhoâm Cô Sôû Ñöùc Cao Nhoâm Kieáng Cao Caáp Cô Sôû Lieân Phaùt Saûn Xuaát Nhoâm Cô Sôû Thuaän Phong

Chuû Cô Sôû: Baø Laâm Phuïng Chaâu Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Quang Taân Chuû Cöûa Haøng: Baø Traàn Ngoïc Quyønh Nhö Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Chu Ngoïc Sôn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñinh Vaên Khang Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Minh Tuaán Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thanh Sôn Chuû Cô Sôû: OÂng Ngoâ Ña Thoï Chuû Cô Sôû: OÂng Lyù Phöôùc Giaùm Ñoác: OÂng Oh Dae Kyun Giaùm Ñoác: OÂng Lee Chun Shing miri5151@yahoo.co.kr shengbang.vn@yahoo.com.tw

Cty Choong Ang Vina TNHH Aluminium Cty Sheng Bang Höõu Haïn Kim Loaïi Cty Vinh Long TNHH Moät Thaønh Vieân Cty Phöôùc Thònh Lôïi TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Phuù Thònh An TNHH Moät Thaønh Vieân Cô Sôû Thanh Hieàn Saûn Xuaát Nhoâm Gia Duïng

Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Vaên Khang Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Phuùc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thònh Chuû Cô Sôû: OÂng Leâ Taán Sanh Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Kim Taøi Chuû Cô Sôû: OÂng Tuøng Toång Giaùm Ñoác: OÂng Kuo Jung Hua info_vn@ynghua.com Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Phi Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Höõu Vinh huuviet_saigon@yahoo.com nhomphatdat@gmail.com

Phaùt Ñaït - Cô Sôû Cöûa Nhoâm Cao Caáp Cô Sôû Ngoïc Taân Cty Yng Hua Vieät Nam TNHH Xn Quoác Doanh Nhoâm Vieät Nam Cty Höõu Vieät TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Quaân Ñaït TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi Cty Phi Khaùnh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Leâ Khaùnh TNHH Thöông Maïi Cty Linh Thy TNHH Cty Hoaøng Kim TNHH Cty Lyù Minh Hoàng TNHH Cty Vieät Ñöùc Anh TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Nhoâm-Inox Cty Hoàng Kyø TNHH Thöông Maïi Quoác Teá Cty Thaønh Ñaït TNHH Saûn Xuaát - Thöông Maïi - Dòch Vuï

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Ñaït quandat1@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Phi Khaùnhhicuong30@hotmail.com p Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Höõu Ñænh lekhanhco.ltd@fpt.com

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Tuaá linhthy_ltd@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Huy Hoaøn oangkimdecor@hcm.vnn.vn h Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Vaên Minh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Vieät ietducanhni@hcm.vnn.vn v Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Hoaøi Trung hoaitrung@exparcom.net Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Thaønh Quoác Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Duy Tröôïng Giaùm Ñoác: OÂng Phan Coâng Hai Giaùm Ñoác: Baø Ñaïi Leä Linh Phoù Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Ph adsllienhoa@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Ngoïc ngoc@nqc-ltd.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Ninh cuanhomnamphuong@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Coâng Khanh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Duõn viethongalum@hn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Quyù Giaùm Ñoác Cn: OÂng Taï Duy Sôn thanhlongstcfo@hn.vnn.vn pcd@tantrungphanaluminium.com

Cty Quang Tröôøng TNHH Xaây Döïng Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhoâm Kieán Cty Taân Trung Phan TNHH Nhoâm Kính DNTN Thöôïng Ñieàn Cty Lieân Hoøa TNHH Cheá Bieán Nhoâm Cty N.Q.C TNHH Xaây Döïng & Thöông Maïi Cty Sieâu Khieâm TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Nam Phöông N.P TNHH Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Saét Theùp Saøi Goøn Cty Vieät Hoàng TNHH Thöông Maïi Cty Thuaän Thieân Thaønh TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty Thaønh Long TNHH Coâng Nghieäp Nhoâm-Cn Cty ELIN TNHH DNTN Theá Maïnh Cty Coå Phaàn XD & KD Ñòa OÁc Hoøa Bình Cty Coå Phaàn Ñoâng Quang Cty Coå Phaàn Xaây Döïng & Saûn Xuaát Nhoâm DNTN Taâm Ñaïi Thaéng DNTN Quang Höng Cô Khí Nhoâm Kính Lôïi Loäc - DNTN Thöông Maïi Dòch Vuï Saûn Xuaát Cty Sieâu Sieâu Vieät TNHH Cty Coå Phaàn Xaây Döïng & Tö Vaán Quaûn Lyù Döï AÙn Haø Noäi Cty Gia Nghieâm Coå Phaàn Hôïp Kim Nhoâm Cty Long Phaùt Coå Phaàn Xaây Döïng Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thieân Nam Coå Phaàn Cty Nam Vieät Coå Phaàn Thöông Maïi & Giaûi Phaùp Hôïp Kim Nhoâm Cty Hieäp Thaønh Ñaït Coå Phaàn Cty Coå Phaàn Chuoâng Vaøng Cty Coå Phaàn Thöông Maïi Ñaàu Tö & Xaây Döïng 424-Cn Cty Huøng Vinh Coå Phaàn Nhoâm Kieáng Cty Ñaït Gia Coå Phaàn Cty Saøi Goøn Nhôn Long TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï Cty Saøi Goøn Nhôn Long TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï DNTN Chaâu AÂu Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cô Sôû Phöông Dung Cty Taân Vieät Haøn TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Vieät Tinh TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Caån Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Theá Maïnh Toång Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vieát Haûoabinh@hcm.vnn.vn h Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Trang Thaønhhochiminh@dongquang.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Anh Tuaán nhomcosevco@dng.vnn.vn

Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ngoâ Ñöùctandaithang@gmail.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Buøi Vaên Caûi Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thaønh Lieâm Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Hoàng sviet@hcm.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Taï Vuõ Toaøn Giaùm Ñoác: OÂng Thaïch Hoàng pkd@hopkimgianghiem.com

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ðình Hieäu Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Coâng Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Mai Ñình Chí Quoácchiquoc@nalucorp.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ngoïc Hieäp Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thuïy Truùcgobeco@hcm.fpt.vn, linhlantrading@vietel.com.vn L Giaùm Ñoác Cn: OÂng Nguyeãn Thaønh xnkna@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Vieát Huøng nhomkinhhungvinh@vnn.vn

Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Möøn datgiahn@yahoo.com Lieân Heä: OÂng Nhôn Lieân Heä: OÂng Chí Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Baønh Quan dntnchauau@vnn.vn Chuû Cô Sôû: Baø Traàn Thò Phöông Dung Giaùm Ñoác: OÂng Ho Jong Park vnho334@hcm.vnn.vn

Giaùm Ñoác: Baø Nhan Thò Boäi Linh viettinh@hcm.vnn.vn, sales@viettinh.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wanchai Sophonsakulrat acesale1@vnn.vn; ace-vn@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ñaêng Sôn son@sing-viet.com.vn

Cty TNHH ACE (Vieät Nam) Cty Sing-Vieät Coå Phaàn Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Taân Phöôùc Khaùnh TNHH Sôïi Thuûy Tinh Cty Trieäu Phöôùc TNHH Cty Vieät Xanh TNHH TM Hoùa Chaát Cty Sieâu Vieät AÙ TNHH Cty TNHH SX-TM Ñaëng AÂn

Giaùm Ñoác: Baø Ñaëng Ngoïc Töôøng tpkfiberglass@hcm.vnn.vn V Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chí Coângtrieuphuocvn@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Toân Hoaøng Hu vietxanh.co@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Hoaøng Tuøngsivatech@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng AÂn dangan79@vnn.vn

vnn.vn t Giaùm Ñoác: OÂng Phan Huøng Minh phanminhcoltd@yahoo.vnn.N TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi XNK Cty Tröôøng Phuùc TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi Cty Thaùi Döông TNHH Bao Bì Nhöïa Cty Taân Hieäp Lôïi TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty Minh Phaùt TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Bao Bì .vn haidangvinh@hcm.com Chuû Doanh Nghieäp: Baø La Kim Thanh Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Tröôøng Taøi hudaco@hcm.vn Cty Huy Duy Huy TNHH Cty Nhaät Minh TNHH Thöông Maïi Cty Kieân Giang Composite TNHH Cty Tuøng Laâm TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï & Saûn Xuaát-Vpñd Cty Vieät Tinh TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Cty Hoaøng Anh TNHH Nhöïa Cty Taân Vieät Haøn TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Haûi Ñaêng TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät acesale1@vnn.tw Chuû Doanh Nghieäp: Baø Tröông Myõ Thanh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Loâi Vieãn Thaùi Chuû Doanh Nghieäp: Baø Mai Thò Xuaâ sanghieplastic@yahoo.vnn.vn Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Taán Taøi Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñoã Thanh Trí Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Hoaøng Anh Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Xuaân Döông Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Hoàng leduccuong@yahoo.com Cty TNHH ACE (Vieät Nam) Cô Sôû Ñöùc Ngaân Cöûa Haøng Composite (Sôïi Thuûy Tinh) Vaïn Thaønh Cô Sôû Hoaøng Anh Composite-Arts Cty Huy Duy Huy TNHH Cty Vaân Phuùc TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi DNTN Song Phuù Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Hoaøng Anhvhoanganh@fpt.vn Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thu Haèng phuan_pe@gmail.com Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Toáaa_4x4@yahoo.com Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Vaên Long Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Thieân Toánty_lienphat@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Hieáu Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Ngoïc Nga Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Taán Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Khaé vnplast@hcm.vn t Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Phöông H Giaùm Ñoác: OÂng Döông Thanh Sôn thlnewhoplee@hcm.vnn.vnn.com d Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Chính Chuû Cô Sôû: OÂng Leâ Trung Taâm Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Thanh Bình thanhbinh56c@yahoo.In . ace-vn@vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Theá Longthaihoaco@dng.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phan Huøng Loäc Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Vaên Hoàng Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Ñöùc Bình thaibinhplastics@yahoo.Cty TNHH Bao Bì Cty King Jim TNHH Cty Nhaân Thaønh Coâng TNHH Bao Bì Cty Ñoâng Huy TNHH Cty Huyeàn Nhö TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Lucky Star Plast TNHH Cty Thaùi Hoøa Saûn Xuaát Kinh Doanh XNK Cô Sôû Duy Khang Bao Bì Nhöïa Chuû Doanh Nghieäp: Baø Huyønh Thò Thu Thuûy Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Ñöùc Haûi Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Hieàn thiennam1@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quang Phuù Giaùm Ñoác: Baø Tröông Kim Tuyeát Toång Giaùm Ñoác: OÂng Goro Iijima Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Quang Trí Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Ñoâng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Chính Toång Giaùm Ñoác: OÂng Tawit Trikasem luckystarplast@hcm.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Lieâu Thaïch Sôn mppolybag@hcm.vn cnachemical@vnn.vn Cty Ñaïi Huy Hoaøng TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát In Bao Bì Nhöïa Cty Tröôøng Thaønh V.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Ngoïc Söông hunaco@hcm.vn Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Phaùt Giaùm Ñoác: OÂng Lee Hang Hoo Giaùm Ñoác: OÂng In Sool Cho tmvvina@vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Nguyeãn Vaân Khanh Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Maïnh Tröôønongtytruongthanh@yahoo.vnn.vnn.com c Giaùm Ñoác: OÂng Phan Quoác Cöôøng Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Hieàn Löôngkimduc@hcm.com c Giaùm Ñoác: OÂng Thaùi Phöôùc Nguyeutruong@hcm.vn Cty TMV Vina TNHH Cty CNA Chemical TNHH DNTN Tam Hôïp Thaønh DNTN Ñöùc Loäc DNTN Ñaïi Hoàng Cô Sôû Anh Taâm Bao Bì Nhöïa Cô Sôû Thaéng Lôïi Cô Sôû Caøn Phaùt Bao Bì Cty Huyønh Caåm Chaâu TNHH Moät Thaønh Vieân Cty Lieân Phaùt TNHH Nhöïa Thöông Maïi Cty Kim Quang TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Kim Ñöùc TNHH Thöông Maïi-Xöôûng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Leâ Coâng Toaøn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Thanucloccompany@yahoo. sales@viettinh.vn.com Giaùm Ñoác: OÂng Löông Chaùnh Giaùm Ñoác: Baø Hin Ñaït Myõ Dinh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Mi hoangnhatthinh@gmail.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Tröanquanghuy@vnn.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaùi Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Ho Jong Park Giaùm Ñoác: OÂng Löu Vaên Vónh Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wanchai Sophonsakulrat vnho334@hcm.vn s Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Coâng Laâm info@tunglamcompany.com DN Tö Nhaân Hoaøng Giang Cty Shell Vieät Nam TNHH DNTN Taâm Nga Cty Taán Thaønh TNHH Coâng Nghieäp Cty Coå Phaàn Nhöïa Vieät Nam Cty TNHH Höông Nga DNTN Ñoâng Höõu Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa DNTN Taân Höng Nhöïa DNTN Xuaân Leâ Dòch Vuï Tin Hoïc DNTN Nguyeãn Haäu Cô Sôû Phöôùc Thaïnh Cô Sôû Coâng Nha Cty Tín An TNHH Cty Ñöùc Vieät TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Döông Vieät TNHH DNTN Hoaøng Nhaät Thònh DNTN Vónh Thaønh Cty Höng Ñaït TNHH Cty Phuù An TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi DNTN Thieân Long DNTN Haûi Oanh DNTN Thieân Nam DNTN Taân Tuaán Loäc DNTN Taân Toaøn Höng DNTN Nhöïa Thaùi Bình DNTN Hoàng Thaønh DNTN Hôïp Thaønh Saûn Xuaát Thöông Maïi DNTN Traán Phaùt Nhöïa DNTN Saùng Nghieäp DNTN Taân Quang Huy Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Phan Minh TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty Toaøn Caàu TNHH Bao Bì Nhöïa Toaøn Caàu Phan Tuaân .com.fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Töø Ngoïc Ñöùc Pau ales@kgc.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Lö Thuùy Haèng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Quôùi Taân Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Xuaân Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Ñaøi Trang Chuû Cô Sôû: Baø Traàn Ngoïc Anh Chuû Cô Sôû: OÂng Ñinh Vaên Chöông Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Tröôøngvantancnc@yahoo.com Chuû Cô Sôû: OÂng Ngoâ Vaên Quang canphatplastic@yahoo.vn.Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Xuaân Döông Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Phöôngnhatminh45@yahoo.com Giaùm Ñoác: Baø Nhan Thò Boäi Linh viettinh@hcm.

com Cty Cöôøng Vieät TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty TNHH Bao Bì Nhöïa 99 Cty TNHH Höông Nga Cty Hoaøng Long TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi-Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Phuù Minh Phuù TNHH Saûn Xuaát Nhöïa Cty Baûo Maõ TNHH Saûn Xuaát Bao Bì Nhöïa Cty TNHH Saûn Xuaát In AÁn Bao Bì Tröôøng Nghóa Giaùm Ñoác: Baø Traàn Ngoïc Söông hunaco@hcm.com tapaco@hcm.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Tuaán Minh qhplastic@hcm.vnn.vnn.com.Giaùm Ñoác: OÂng Thang Quoác Quang uongvietpacking@vnn.vn c Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Vieãn Minh baobi99_camloi@yahoo.P TNHH Nhöïa Cty Lam Sôn Saûn Xuaát Thöông Maïi Bao Bì Cty Anh Leâ TNHH Cty Taân Hoùa Coå Phaàn Nhöïa Cty Taân Ñaïi Höng Coå Phaàn Nhöïa Cty Coå Phaàn Nhöïa Nha Trang Cty Vónh Töôøng Coå Phaàn Bao Bì Coâng Ngheä Cao Cty Taân Phong TNHH Dòch Vuï Kyõ Thuaät Thöông Maïi Thieát Bò Bao Bì Nhöïa Cty Hoaøng Nam TNHH Saûn Xuaát Cty Boâng Sen TNHH Coâng Ngheä Hoùa Nhöïa Cty Thaùi Chaâu Thaønh TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Khieá vinh-phat-pp@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Nhö Kim hoangnam.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Long Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ngoïc tuongvuplastic@saigonnet.vnn.S TNHH Cty Haûi Vöông TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Bao Bì Giaáy Nhöïa Cty Vónh Sanh TNHH Nhöïa Cty Vieät Long TNHH Saûn Xuaát & Kinh Doanh Nhöïa Thöông Maïi Toång Hôïp Cty Töôøng Vuõ TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa Cty Ñaéc Tieán TNHH Thöông Maïi Cty Tín Thaønh TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát In Traùng Bao Bì Cty Thieân Phong TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Taân Thaønh Höng TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi Cty Taân Höông TNHH Thöông Maïi-Saûn Xuaát Bao Bì Cty Döông Minh Lôïi TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Chaâu Böûu TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Ñai P.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Baù Luaân Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Trí Khoa Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Thaïnh Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Leâ Bích Huyeàn Giaùm Ñoác: Baø Hoà Thu Trang Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñình Hoøa Giaùm Ñoác: OÂng Mai Phuù Haäu Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Haøo Toång Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên V vuvtran@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Trí Thöùc Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Vöôïng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Baùch thinhsonhung@tsh-vn.vn tulap@hcm.vn Cty Coå Phaàn Bao Bì Ñaïi Luïc Cty Traø Phí Coå Phaàn Cty Ngoâi Sao Vieät Coå Phaàn Cty Thònh Vöôïng TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thònh Sôn Höng TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Kim Ñöùc TNHH Thöông Maïi Cty Gia Phaùt TNHH Bao Bì Nhöïa Cty Nguyeân Long TNHH Cty Phan Gia TNHH Thöông Maïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Camtraphi@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Trungdaihungplastic@hcm.com Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Ñoã Thu Haø minhphuplastic@yahoo.vn Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Kim Lieâng Giaùm Ñoác: Baø Chaâu Ngoïc AÅn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vónh Höng tanhuongco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Taán Lôïi minhloi_bb@yahoo.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Taán Nghóa Giaùm Ñoác: Baø Laàu Thò AÙi Minh minhhungvn@email.vnn.vn quangtrico@hcm.vn trandinhhoa@anthaiplastic.vn C Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøi Nam nhuanhatrang@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Thu Haèng quynhphuong@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Nhö Khueâ lotusoffice@hcm.vnn.vnn.vnn.vnn.com Cty Laäp Tín TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Bao Bì Cty Kha Ñaïi Phuùc TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Mai Traân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Saûn Xuaát Cty A.com Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Hieàn Löông Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Tuøn giaphatplastic@vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quang Tieánmophoanglong@yahoo.A.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Chí Minh Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Vieát Ñôùi nhuadachung@vnn.com Cty Minh Höng TNHH Coâng Thöông Nghieäp Cty Vónh Phaùt P.netnam.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Thoï Giaùm Ñoác: OÂng Toâ Haù Töû Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Taù thaduyco@dng.vnn.com b Giaùm Ñoác: OÂng Haø Quang Huøng visaplastic@saigonnet.com.C TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty TNHH SX-TM Vinh Hieäp Cty Töï Laäp TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi Cty Ñöùc Huy TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Phuù Gia TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Giaáy .vnn.co@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quang Tieánmophoanglong@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Hy Hoaøng Long business@vinhtuongvipaco.fpt.M.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Chaâu Böûu chaubuu@chaubuu.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Huy Ñieàninfo@mithanco.fpt.Nhöïa-Cn Cty Haï Phong TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thaønh Phaùt TNHH Nhöïa Noâng Saûn-Cn Cty An Thaùi TNHH Cty Tröôøng Haäu TNHH Cty Haøo Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï & Saûn Xuaát Cty Xuyeân Chaâu Luïc TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Ñaéc Höng TNHH Nhöïa Cty Quaûng Trí TNHH Nhöïa Cty Sôn Haø TNHH Saûn Xuaát Nhöïa Cty Sôn Vieät TNHH Nhöïa Cty Tieân Thaønh Coâng TNHH Cty Taân Huøng Cô TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Phöông Ñoâng TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Phöôùc Thaønh TNHH Nhöïa Cty Tai Yuan Bình Döông TNHH Nhöïa Cty Nhaät Tieán TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Quaûng Höng TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Minh Thaønh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Quaûng Caùo Cty Phöôïng Hoaøng TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Hoaøng Long TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi-Xuaát Nhaäp Khaåu Cty TNHH Phaùt Trieån Ñaàu Tö Coâng Ngheä Kính Vieät Nam Cty Traàn Boài TNHH Saûn Xuaát Cty Thaønh Duy TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Quyønh Phöông TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thaùi Hieäp TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Khatk2007@hcm.I.fpt.vnn.vn Cty Vaên Leâ TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Bích Anh TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Nhöïa Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Anh Luaân lluan@saigonnet.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Meán phuonghoangltd@gmail.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Cöôøngtanphongpack@viettel.vn .fpt.vnn.fpt.vn haphongcoltd@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Nhuaän Taø info@pomaplastic.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Ñoã Thò Vieâng Thaûo Giaùm Ñoác: OÂng Tieàn Kieán Quyeàn taiyuanvn@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Minh Ch tanhoaplastic@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Jeel Tsai Giaùm Ñoác: OÂng Tieân Böûu Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Quoác Böûu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Duy Ñoâng p_dong@hcm.vn vietnamglasstech@fpt.com.com.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thuyø Dungsonha-plastic@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Phöôùc Nhaát Sa anhleco@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Coâng Haäubhaivuong@gmail.vn Giaùm Ñoác: OÂng Dö Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Hieån vanle_resin@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ngoïc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Troïng Thöô amisgpa@hcm.com vinhhiep@hcmc.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Thaùi Kim Yeán Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Löïc info@cpc.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñaéc Toáng Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Quang Huøng batico@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ñöùc Thaéng Giaùm Ñoác: OÂng Phan Böûu Thoï Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Trí Cao laptincao@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Toâ Hoàng Thaém lamsonhanpack@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Duy Vieät nhattien@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh Li daipac@vietel.

com Cty Khaùnh Höng TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi-Dòch Vuï Cty Toaøn Thònh TNHH Saûn Xuaát Nhöïa Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ñaïi Thuaän Thaønh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty AÙ Chaâu TNHH Thöông Maïi Cty Töôøng Hoàng TNHH Nhöïa Cty Thònh Baûo TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Long Ñaèng TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty Ñeä Nhaát Lieân Doanh Hoùa Nhöïa-Vpñd Cty Watson Lieân Doanh Nhöïa TNHH Cty TPC Vina TNHH Nhöïa & Hoùa Chaát Cty Ñaït Hoøa TNHH Nhöïa Cty Taân Thuaän Phaùt TNHH Nhöïa Cty I.vn Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Phöôùc Haùn Giaùm Ñoác: OÂng Lieân Chieâu Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Phöôinhphat@vinhphatvn.vn Giaùm Ñoác: Baø Mai Thò Xuaân Höông Giaùm Ñoác: OÂng Löu Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Döông Ngoïc Hieäp Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Taøi Giaùm Ñoác: OÂng Lo Min Chuan Giaùm Ñoác: OÂng Maõ Vaên Kieät thonghung@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Nhan Thuûy Nguyeät ngthuynhan@hcm.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vieát Haûoabinh@hcm.vn n Toång Quaûn Lyù: OÂng Tan Chee Ewehcmc@ngaimee.fpt.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thuùy thuyvtvn@gmail.co@bdvn.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Pravit Pornbhipatkul Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñöùc Hoøa dathoa@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Phöôùc Toáng duykhanh.S.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Phuïcemacodanang@vnn.com hoptiencompany@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Tónh Giaùm Ñoác: OÂng Haø Quang Huøng visaplastic@saigonnet.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Gia hoanggiap@hcm.vnn.vn tanyplastic@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Laäp contact@chithanhvn.vnn.vn nhua-hd@hungdongplastic.vn Cty Lyù Xuaân Lan TNHH Saûn Xuaát Nhöïa & Thöông Maïi Cty Phaùt Thaønh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Xaây Döïng Cty Canh Taân TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát (Moùc AÙo) Cty Tröôøng Oanh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa Cty Vó Höng TNHH Nhöïa Cty Vinh Lôïi TNHH Nhöïa Cty Trieâu Taán TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thuaän Xöông TNHH Coâng Nghieäp Giaùm Ñoác: OÂng Chaâu Vaên Phaùt phatthanh@vnn.vn taiwei@saigonnet.co@hcm.vnn.vn.com.net Giaùm Ñoác: OÂng Hoaéc Thaønh Uy htuy@saigonnet. sales@viettinh.vn Cty Thoâng Höng TNHH Saûn Xuaát Nhöïa-Thöông Maïi Cty Töôøng Vuõ TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa Cty Vieãn Ñoâng TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Nhöïa Cty Hoaøng Nam TNHH Saûn Xuaát Cty Vónh Lôïi TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Taân Thaønh TNHH Cty Nam Phong TNHH Cty Vónh Sanh TNHH Nhöïa Cty Vinh Phuù TNHH Thöông Maïi Cty Coå Phaàn Hoùa Chaát Vaät Lieäu Ñieän Ñaø Naüng Cty Lieân Anh Coå Phaàn Nhöïa Cô Khí Khuoân Maãu Cty Taàm Nhìn Chuyeân Nghieäp Coå Phaàn Ñaïi Höõu .com Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Traàn Thieänvpdddanang@nhuadenhat.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Tröôøng Sôn haiduc@fmail.vn c Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Töû Khang lienanh@lienanh.bdg@vnn.com.vn Phoù Toång Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Q khanh@upe-watson.vn h Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Höõu Taâm datico@hcm.vnd.com.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Tröông Thò Tuù Phöông Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Hieån Vinh minhtruongcam@yahoo.Cty Coå Phaàn Cty Ñeä Nhaát Lieân Doanh Hoùa Nhöïa Cty Vónh Töôøng Coå Phaàn Coâng Ngheä Cao-Vpñd Cty Coå Phaàn Hoùa Nhöïa Bình Döông Cty Vieät Phöôùc Coå Phaàn Nhöïa Cty Ñoâng Phöông Coå Phaàn Nhöïa Cty Ngai Mee Coå Phaàn Coâng Nghieäp Bao Bì Cty Coå Phaàn XD & KD Ñòa OÁc Hoøa Bình Cty Ñaøo Tieân Coå Phaàn Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Huøng Anh Coå Phaàn Saûn Xuaát Nhöïa Cty Vónh Khaùnh Coå Phaàn Caùp-Nhöïa-Cn Cty Coå Phaàn Cöûa Soå Nhöïa Chaâu AÂu (Eurowindow)-Cn Cty Ñoâng AÙ Coå Phaàn Taäp Ñoaøn Nhöïa Cty Taân Hoùa Coå Phaàn Nhöïa Cty Giai Phaùt TNHH Cty Haûi Ñöùc TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cty Giang Hieäp Thaêng TNHH Nhöïa Cty Thanh Bình TNHH Cao Su Nhöïa Cty Duy Khanh TNHH Cô Khí Cty Ñöùc Thaønh Ñaït TNHH Cty Lieân Höng 99 TNHH Cty Chaâu Lieân Hieàn TNHH SX & TM Vónh Phaùt .vn tmtrinh@hcm.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng La Gia Hính thppack@hcm.com.com Cty Thaùi Hoa TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Trung Huy .T Vieät Nam TNHH Cty Myung Shin Vieät Nam TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñoã Kính info.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Minh Cöô perubco@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Quoác Giaictytruongthanh@hcm.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Tuyeát minhhungplast@hcm.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Nhö Kim Giaùm Ñoác: Baø Töø Hueä Traân Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Sôn Hoàng hoangnam.Cty TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Kim Quang TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Vieät Tinh TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Cty Höøng Ñoâng TNHH Nhöïa Cty Hôïp Tieán TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Taân Ñoâ Thaønh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ngoïc tuongvuplastic@saigonnet.fpt.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Chaâu Böûu chaubuu@chaubuu.vnn.com v Giaùm Ñoác: OÂng Phan Quoác Cöôøng Giaùm Ñoác: Baø Nhan Thò Boäi Linh viettinh@hcm.vnn.N TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa Cty Chaâu Böûu TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Tuyeàn Höng Phuù TNHH SX & TM Cty Vieät Thaùi Vina TNHH Thöông Maïi Cty Taân Dieäu Phaùt TNHH Nhöïa Cty Thuaän Ñaït TNHH Nhöïa Cty Taân Huy Phuù TNHH Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Traø My hanhnv@hcm. dihinh@hcm.vn k Giaùm Ñoác: Baø Löông Baïch Vaân Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Hoùa Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Minh Taâm bvnet@hcm.vn vlq11hcm@hcm.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Myung Ho Jong .vnn.vnn.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Lyù Thò Kieàu Nga info@provision.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaøo Duy Kha tamnhua.com.fpt.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Thaùi Quoác Duy Toång Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Quy Ch vcom@vcom.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Dieäc Ban Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Thuaän Giaùm Ñoác: OÂng Löu Gia Thanh Giaùm Ñoác: Baø Lyù Xuaân Lan lxlplasco@hcm.Cty TNHH Cty Thaùi Bình TNHH Coâng Ngheä Cao Cty Thieäu Trinh TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Taân YÙ TNHH Nhöïa & Khuoân Maãu Cty Minh Huøng TNHH Nhöïa Cty Chí Thaønh V.vn Giaùm Ñoác: OÂng Chaâu Hueä Sanh ttuyetmai@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Leâ Haûi Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Minh Ch tanhoaplastic@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Caûn eurowindow@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Ngoïc Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Töù Ñeä Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Coâng Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Di Hinh cty_khanhhung@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Huy Hoøang Long Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Vaên Xinh ctycphnbd@biplas.vn Giaùm Ñoác: Baø La Dieäu Lôïi Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh: OÂng Hans V ist@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Phöông Hoàn dongphuong@hcm.vnn.fpt.Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñeä hcc_nthn@yahoo.dept@apsplastic.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Taêng Dieäu Huy giaiphat@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Thuaä dtt@hcm.fpt.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Vaên Phöôùc viendongplastic@yahoo.vn.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Nhuaän Toång Giaùm Ñoác: OÂng Liu Hung Yang denhat_kd@viettel.vn Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Thanh asimex@hcm.vnn.

vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Quoác Cöôøng Giaùm Ñoác: Baø Ñoã Thò Thu Vaân Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Xuaân Huøngmylienviet@yahoo.vnn.com n Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Baûo Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Thanucloccompany@yahoo.vn Cty Huøng Tröôøng Phaùt TNHH Cty Caùt Thaùi TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Laäp Phuùc TNHH Cô Sôû Vaïn Thaønh Cô Sôû Vinh Quang Cô Sôû Thuaän Thaønh Daây Chæ Nhöïa DNTN Traàn Thöùc Cô Sôû Bình Minh Saûn Xuaát Boàn Nhöïa & Inox Cô Sôû Vaïn Thaønh Nhöïa Cô Sôû Minh Lôïi EÙp Nhöïa Cô Sôû Coâng Nha Cô Sôû Nam Kyù Nhöïa Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Trí lapphuc@hcm.com d Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Tröông Thaønh Nghieäp Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Laâm Tieân Vaân Chuû Cô Sôû: OÂng Löu Dieäu Phaùt Chuû Cô Sôû: OÂng Löu Ñình Hieàn Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Quyeàn Chuû Cô Sôû: OÂng Döông Nghi Dieäu Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Höõu Duyeân Chuû Cô Sôû: OÂng Huyønh Khöông Ninh Chuû Cô Sôû: OÂng Ñoã Theá Cöôøng Chuû Cô Sôû: OÂng Ñinh Vaên Höng my@hcm.fpt.com vtpacking@vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Vöông Duy Nhöôøng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Hoàng Phong Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Hoaø hoangthangsh_px@yahoo.vnn.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Patrick Lim emico@hcm.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Yukio Saito thomas@hcm.fpt.com Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thò Ngoïc Anh Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñình Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Thanh Giaùm Ñoác: OÂng Phan Maïnh Ñoàng vietpet@bdvn.com.vn Giaùm Ñoác: Baø Hoaøng Minh Haèng hoanghaplast@hn.com cathaco@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Ñöùc Bình thaibinhplastics@yahoo.vn S Giaùm Ñoác: OÂng Quang Hyû Hieàn fonliplastic@yahoo.Cty TNHH Cty TNHH Hoùa Nhöïa Quoác Teá Cty Myõ Lieân Vieät TNHH Cty YÙ Tröôøng TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Vieät Thaønh TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Nhöïa Nam AÙ TNHH Cty Vieät Pet TNHH Cty Phöông Nguyeân TNHH Thöông Maïi Cty Vónh Cöôøng Khang TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu DNTN Nhöïa Thaùi Bình Cty Höng Ñaït TNHH DNTN Tích Öu DNTN Nhöïa Chôï Lôùn DNTN Böûu Truyeàn Nhöïa DNTN Bình An Minh Quaân .vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: Baø Ñoã Leä Kim Chuû Cô Sôû: OÂng Chö Caåm Vinh Chuû Cô Sôû: OÂng Huyønh Chí Duõng Chuû Cô Sôû: OÂng Traàn Vaên Thöùc Chuû Cô Sôû: OÂng Ñinh Phuù Quoác Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Tröông Coân La Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Toâ Vónh Xöông Chuû Cô Sôû: OÂng Ñinh Vaên Chöông Chuû Cô Sôû: Baø Ñaëng Toá Nöõ Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Christain customer@ampacet.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Löông Ngoïc Ñaøm Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Khaéc Bình Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Maïnh Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Quaâ huaquanson@yahoo.vn L Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Tuaán Huøng .vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thguyenthanhson@daidongtien.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wang Ching dailymany@hcm.com Giaùm Ñoác: Baø Phan Thò Thanh Traâm vinhcuongkhangpolywood@yahoo.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Tsutomu Hashimoto Vieän Tröôûng: OÂng Handy Lee machico@hcm.Giaùm Ñoác: OÂng Vöu Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Tuaán Anh htpvuu@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Phuùc Toaøn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Hoàng Voõ Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vaên Minh minhquanrubber@yahoo.fpt.com.vnn.vnnews.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Sakgu Mjion srithaivn@hcm.vn Cô Sôû An Khang Cty Jin Hung Vina TNHH Cty Dae Myung Chemical TNHH Cty Mica TNHH Saûn Xuaát Cty Showpla Vieät Nam TNHH Cty Srithai Vieät Nam TNHH Cty Vieät Haân Thaùi TNHH Cty Daily Many Intl (Vietnam) TNHH Cty Phong Lôïi TNHH Moät Thaønh Vieân Saûn Xuaát Thöông Maïi Cô Sôû Minh Huøng Saûn Xuaát Nhöïa Cty Chin Li TNHH Nhöïa Cty Daiwa (Vieät Nam) TNHH Nhöïa Cty Machi (Vieät Nam) TNHH Cty Emico Vieät Nam TNHH Cty Cô Khí Xaây Laép Ñieän & Phaùt Trieån Haï Taàng-Cn Cty Lieân Thaønh TNHH Nhöïa Cty Trí Thaønh TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Cty Töông Lai TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi Cao Su Nhöïa-Cn Cty Quang Thanh TNHH Thaéng Vinh .vnn.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Khaéc Höng Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Taøi Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thu Haèng phuan_pe@gmail.com.Nhöïa Kyõ Thuaät Minh Quaân DNTN Ñaïi Kim Thanh Saûn Xuaát Thöông Maïi DNTN Phuù Gia Cty Phuù An TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi DNTN Baûo Ngaân DNTN Taân Thaønh DNTN Hoaøng Thaéng Cty Haûi Hoaøn TNHH Thöông Maïi Cty Hoaøng Haø TNHH Nhöïa Cty Nguõ Long TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty TNHH Hoàng Nhung Cty Ñaïi Huøng TNHH Thöông Maïi & Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Quaân Sôn TNHH Nhöïa Cty Vieät Nam AÙ TNHH Nhöïa-Cn Haø Noäi Cty TNHH Nhöïa & Cô Khí Hoàng Haûi Toång Giaùm Ñoác: OÂng Gill Tae Sik jinhungvina@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Byun Tae Kim daemyung@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Tröôøng Taøi hudaco@hcm.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Kieán tichuu@hcm.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Vaên Ñ cholonplastic@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chang Chin Y mica@unet.vnn.vnd.net Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Quye phuongnguyen@ybabrvt.vn Quaûn Lyù: OÂng Löông Theá Kieät Toång Giaùm Ñoác: OÂng Taï Minh Huychinli@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Hoïc haihoan@viettel.th Cty Ampacet (Thaùi Lan) TNHH-Vpñd Cty Ciba Specialty Chemical-Vpñd DNTN Quoác Lôïi DNTN Long Baûo DNTN Ñöùc Loäc DNTN Thaân Trieån DNTN Myõ Quang Xuaát Nhaäp Khaåu Cô Sôû Hieàn Höng Nhöïa Cô Sôû Hieäp Lôïi Nhöïa Cô Sôû Ñoàng Lôïi Cô Sôû Hoàng Phong Cô Sôû Nguyeân Phaùt Cô Sôû Lieân Thaønh Cô Sôû AÙo Möa Kim Hoaøng Tröôûng Ñaïi Dieän: Baø Leâ Thò Kim Lo ltkl@hcm.com n Giaùm Ñoác Cn: OÂng Nguyeãn Thanh hanoi@naaco.DNTN TM SX Cao Su .vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chen Tien Shu viethanthai@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác Cn: OÂng Phaïm Ngoïc Höõu Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Taán Veïn Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Caåm Thaønh Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Tröông Quoác Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Mai Vaên Thaân quangthanh_dng@vnn.com.

co@vnn.Cty TNHH Coâng Ngheä & Thöông Maïi Cty Chaán Huøng TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Chaán Huøng TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï-Cn Cty Thaéng Hoa TNHH Thöông Maïi Cty Taân Duy Phaùt TNHH Giaùm Ñoác Cn: Baø Nguyeãn Thò Hoàniemhung-60@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Trieàu Kim Giaùm Ñoác: OÂng Chaâu Giang Giaùm Ñoác: OÂng Luaân Baù Hy Giaùm Ñoác: OÂng Nhieâu Traân Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Löu Vaän Giaùm Ñoác: Baø Löông Baïch Vaân Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Ngoïc Giaùm Ñoác: OÂng Trì Khaûi Maäu tanhuythinh@email.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Laâm lv_plasco@vnn. cong.vnn.Cty TNHH-Vpñd DNTN Vónh Thaønh Cty Vieät Hoa Myõ TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Rim Polymers-Vpñd Cty Maãn Ñaït TNHH Cty Changzhou Plastic Modification TNHH-Vpñd Cty Peja Vieät Nam-Vpñd Cty LMS Technologies-Vpñd Tcty Jampoo-Vpñd Cty Cannon Far East Vieät Nam-Vpñd Cty Wanco TNHH-Vpñd Cty Lieân Phaùt TNHH Thöông Maïi Thieát Bò Maùy Moùc Cty Taân Kyû Nguyeân TNHH Thöông Maïi Kyõ Thuaät Cty TNHH Vó Ñoâng Kinh Cty Haäu Thaùi TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï Cty Caùt Thaùi TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Boâng Sen TNHH Coâng Ngheä Hoùa Nhöïa Cty Taân Long Huy TNHH Cô Khí Cty Tröôøng Phaùt Coå Phaàn Nhöïa Cty Tröôøng Phaùt Coå Phaàn Nhöïa-Xöôûng Cty Minh Tuù TNHH-Cn Cty TNHH Kyõ Thuaät Vieät Nam Cty Taân Phong TNHH Dòch Vuï Kyõ Thuaät Thöông Maïi Thieát Bò Bao Bì Nhöïa Cty Quoác Teá Kieät Caùch TNHH Cty Huøng Kieät TNHH Cheá Taïo Cô Khí Thöông Maïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Vöông Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuye ntuyen@fpt.vnn.vnn.com.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Huø sales@dongkinh.com.vnn.vnn.vn Cty Lyù Xuaân Lan TNHH Saûn Xuaát Nhöïa & Thöông Maïi Cty Taân Lieân Minh TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Taân Huøng Cô TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Thaønh Phong TNHH Cty Höông Nga TNHH Thöông Maïi Cty TNHH Höông Nga Cty Caldic-Vpñd Cty Jin Hung Vina TNHH Cty Giwang Vieät Nam TNHH Cty Clariant Vieät Nam TNHH Cty Nagase Singapore DNTN Thaùi Sinh Taøi Thöông Maïi Dòch Vuï DNTN Taân Höng Nhöïa DNTN Vaên Höng Thöông Maïi Cty Cyma Vina TNHH Cty Kumo Vina TNHH Cty Intraco-Vpñd Jampoo Ñaøi Loan-Vpñd Cty L.vn talimico@hcm.fpt.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Quyønh dnhungphuoc@hcm. techforce@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Cöôøngtanphongpack@viettel.vn chiamingvn@hcm.com.vn.sg Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Ñöùc vietech@dng.Toång Giaùm Ñoác: Baø Phan Thò Minh nhatminhist.vn.vnn.vn lyenbinh@nguyenhiep.vnn. sales@alpha-3d.com h Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Ñoaøn Minh B bay@vn.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Ngoïc Söông hunaco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Dieäp Baûo Caùnh info@tknvn.vn Tröôûng Vaên Phoøng: Baø Leâ Chaâu rimviet@hcm.vnn.vnn.tw Chuû Doanh Nghieäp: Baø La Kim Thanh Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh X thanhxuan@viethoamy.vn Giaùm Ñoác: Baø Lyù Ngoïc Hueä Trang Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Khatk2007@hcm.vnn.vnn.vn Cty Lan Traàn TNHH Deät May .com.vn Giaùm Ñoác: Baø Nhan Thuûy Nguyeät ngthuynhan@hcm.vnn.vn Cty TNHH Thöông Maïi Taân Hoàng Phaùt Cty Vimin TNHH Coâng Nghieäp Hoùa Chaát DNTN Taäp Phong Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty TNHH Thaêng Vuõ Cty Höng Phöôùc TNHH Cty Sôn Haûi TNHH Thöông Maïi & Kyõ Thuaät Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chu Hsin Hua imin@hcm.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Hoaøng Anh dung@nagase.com.fashion@yahoo.vn n Toång Giaùm Ñoác: OÂng Lin Yi Chung Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Chen Po Jui kailien_hcm@yahoo.vnn.com kiemhunghcm@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Kim Tröôøngchoimygia@yahoo.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Hieán Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Tuyeán info@tanhongphat.com m Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Michael Tan S anco_vietnam@hcm.vn cathaco@hcm.com Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Lim Wee Kian lmsvietnam@vnn.vnn.vn asimex@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Haø Thieáu Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Tuaán Anh hauthai@hcm.viettel.vnn.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Tsai Chung En tuhoa.com.vnn. httrading@hcm.tvp@gmail.vnn.vn w Giaùm Ñoác: Baø Thaùi Thò Phöôïng ctylipa@yahoo.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Gill Tae Sik jinhungvina@vnn.vn thangvu@vnn.vn v Giaùm Ñoác: Baø Laâm Thò Phöôïng Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Thanh Vuõ tapphong@hcm.fpt.fpt.ho@clariant.fpt.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haûo khachhang@tanlonghuy.vn Giaùm Ñoác: OÂng Chou Zun Ching Toång Giaùm Ñoác: Baø Soh Sock Lan tuyen.vn D Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Hoaøng Troïng tstpteco@unet. leduc-viettech@vnn.com.com.vn service@alpha-3d.vn Cty Taân Huy Thònh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thaønh Ñaït TNHH Kinh Doanh Maùy Moùc Thieát Bò Cty An Laïc Phaùt TNHH (Alphaco) Cty Thaùi Bình TNHH Coâng Ngheä Cao Tam Vieät Phong .fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Phi Haûi Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Thanh Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Yeán Bình Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Toâ Haø Giaùm Ñoác: Baø Löông Baïch Vaân tinmyplastic@vnn.vn H Giaùm Ñoác: Baø Döông Thò Minh Hieàn mandaco@vnn.vnn.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Trung Sôn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Lan lantranknit@hcm.V TNHH Cty Huøng Nga TNHH Saûn Xuaát Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Thònh Vöôïng Coå Phaàn Thöông Maïi Cty Nam Ngaân TNHH Cty Her Chang TNHH Coâng Nghieäp Nhöïa Quoác Teá Kai Lien .vnnews.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: Baø Haø Hueä Loan raincte@yahoo.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Yang Chi Hen cmoffice@jaboocorp.com bvnet@hcm.vn tanvinhthaico@hcm.vn d Toång Giaùm Ñoác: OÂng Kim Tae Whan Toång Giaùm Ñoác: OÂng Lee Deok Hee Giaùm Ñoác Khu Vöïc: OÂng Lim Tao Bo intraco@intraco.com.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Quôùi Taân Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñoã Vaên Hn-van-hung@hcm.com.vnn.jampoo@hn.vn ngoc.com Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Ñoaøn Nam info@pejavietnam.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Kim Tröôøngtruongphatplastic@gmail.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Edwin Ebrahim caldic@caldic.vn Giaùm Ñoác Cn: OÂng Nguyeãn Anh Tua agtuan2003@yahoo.vn bvnet@hcm.com.com lxlplasco@hcm.com.com.tvp@gmail.cannonfareast.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Huøng hungnga.vnn. truongphatplastic@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Mu Vónh Cöôøng Giaùm Ñoác: Baø Lyù Xuaân Lan Giaùm Ñoác: OÂng Phan Ñieät Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Quoác Böûu Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ñöùc Thaønh Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu hunaca@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Nhö Khueâ lotusoffice@hcm.vn k Giaùm Ñoác: OÂng Peter Chan (Hoøa) thanghoa@hcm.vn Cty Nhaät Minh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Coâng Nghieäp Cty Hieäp Ngaân TNHH Thöông Maïi Cty Kha Ñaïi Phuùc TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Tín Myõ TNHH Nhöïa Cty AÙ Chaâu TNHH Thöông Maïi Cty Nguyeân Hieäp TNHH Nhöïa Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Taân Vinh Thaùi TNHH Thöông Maïi Cty Thaùi Bình TNHH Coâng Ngheä Cao Cty TPC Vina TNHH Nhöïa & Hoùa Chaát Cty Vinh Phuù TNHH Thöông Maïi Cty Vónh Cöôøng TNHH Thöông Maïi Toång Giaùm Ñoác: OÂng Pravit Pornbhi tpcvina@hcm.

vnn.vnn.L TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Cty Recom TNHH Kyõ Thuaät Laïnh Cty AL TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty P.vnn.vn d Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Vuõ thanglongmodel@gmail.vn n Giaùm Ñoác: Baø Nguïy Kim Hía Giaùm Ñoác: OÂng Kha Ñöùc phathungco@saigonnet.vn.vn Giaùm Ñoác: Baø Löông Duy Maãn khonlinhvn@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Tình inhtinh@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Tuaán tuando@hcm.vnn.vnn.vnn. actec@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quoác Hoa quochoacdl@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Thuùc Haûi C info@actec.Ñieän Laïnh Cty Höông Hoaøng TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thieân An Loäc TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Phaùt Cöôøng Coå Phaàn-Cn Cty Hoaøng Haø Coå Phaàn Thöông Maïi Cty Huy Baùch Khoa TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Coâng SG TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Töù Nguyeân TNHH Ñieän Töû Cty Phaùt Tröôøng Thònh TNHH Cty Tuaán Anh TNHH Cty Khoân Linh TNHH Ñoâng Laïnh & Ñieàu Hoøa Khoâng Khí Cty Hoaøng Linh TNHH Cty Quoác Vieät TNHH Cty Coå Phaàn Coâng Ngheä Phaåm Ñaø Naüng Cty Vi Nam TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Sieâu Sieâu Vieät TNHH Cty Ñoaøn Keát TNHH Kyõ Ngheä Laïnh Cty Hoaøng Minh Uy TNHH Coâng Ngheä Kyõ Thuaät Cty Phöông Gia TNHH Thieát Bò Gia Duïng Cty Taâm Thieän Sôn TNHH Cty Phöôùc Minh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh Cty Vaên Lang G TNHH Thöông Maïi Cty Taân Phöông Taây TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh Cty Traàn Theá TNHH Thöông Maïi Cty Thuaän Phaùt TNHH Thöông Maïi & Kyõ Thuaät Laïnh Cty G. thuan@mmc-video.vnn.vn khonlinhvn@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thieän Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh: OÂng Döông maiminh@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Nam Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Nam Ly Giaùm Ñoác: Baø Laïi Thò Khaùnh Ly Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Minh Ngoïc Toång Giaùm Ñoác: Baø Ñoã Thò Phaán Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ngoïc Bình Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Trung Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quang Trí sales@mmc-video.vn t Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Phi Yeán info@pg-home.com.vnn.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Chieàu chieuxuan@fpt. HCM Ttaâm Phaùt Haønh Phim & Chieáu Boùng Cty Trí Vieät Coå Phaàn Truyeàn Thoâng Cty May Maén TNHH Cty Vinh Quang TNHH Ñieän Töû Cty Giai Ñieäu Xanh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Vaên Hoùa Cty Vöông Minh TNHH Theá Giôùi Kyõ Thuaät Soá Cty 24H TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Phong Phuù TNHH Dòch Vuï & Thöông Maïi Cty Thanh Tuøng TNHH Thöông Maïi Cöûa Haøng Huyeàn Tieân Ñieän Laïnh Cô Sôû Minh Thieäu Ñieän Laïnh Cô Sôû Böøng Saùng Ñieän Laïnh DNTN Khaùnh My DNTN Ngoïc An Bình DNTN Traàn Nguyeân Haûo DNTN Hueä Thaønh Tín DNTN Höõu Thaønh Cty Tröôøng Thaønh TNHH Cty Höõu Ñaïi TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Bình Lieân TNHH Thöông Maïi Cty Vieät Nhaät TNHH Ñieän Töû .vn Giaùm Ñoác: OÂng Hieáu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Minhechsyneng@hcm.vnn.vn X Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Minh Tuøng Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Coâng Danh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieät Huøn tfs@htv.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Leâ Vinh Haïnh Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quoác Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Baïch Thanh Tuøng Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Phöông Long Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Minh Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Bình Phuùc Huy Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Lieâu Tuaán Ngoïc Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ngoâ Xuaân Duõng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Nguyeân Haûo Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Ñöùc Hueä Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Vaên Naêm Chuû Tòch HÑQT: OÂng Phaïm Ngoïc Th truong-thanh@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Ngoïc Taây Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Theá tanphuongtay@yahoo.com.vnn.P TNHH Cty Vinh Phöôùc TNHH Cty Hôïp Löïc TNHH Kyõ Thuaät Cty Hoøa Bình TNHH Cô Ñieän Laïnh & Thöông Maïi Cty Hoàng Baûo TNHH Xaây Döïng Cty Khoân Linh TNHH Ñoâng Laïnh & Ñieàu Hoøa Khoâng Khí Cty AÂu Chaâu TNHH Kyõ Ngheä Laïnh Cty Quoác Hoa TNHH Kinh Doanh Xaây Laép Cô Ñieän Laïnh & Vieãn Thoâng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Vieänhat-tri@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Höõu Thuaán huudaicompany@hcm.com.fpt.com.vn midaco@hcm.P.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Hoaøng Phong hp@hcm.com .Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Ngoïc Hieàn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chaùnh ctydetdn@dng.vnn.com.com.com Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Nhaät Bình hoabinhhee@hcm.vnn.vnn.vn Cty Taân Hoàng Ngoïc TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Coå Phaàn Deät Hoøa Khaùnh-Ñaø Naüng Cty Nhaát Trí TNHH Saûn Xuaät Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Phaùt Höng TNHH Thöông Maïi Cty Minh Ñaït TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Coå Phaàn Nhuoäm Haø Noäi Cty Trung Thö TNHH Deät Nhuoäm DNTN Phöôùc Long Deät May DNTN Ñaïi Khaùnh Minh Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thaêng Long Phim TNHH Cty Vieät Nöõ Coå Phaàn Ñieän AÛnh Vaø Saân Khaáu Ttaâm Phaùt Haønh Phim & Chieáu Boùng Bình Thuaän Cty TNHH Haõng Phim Chôï Lôùn Haõng Phim Truyeàn Hình TFS Tp.vn m Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Phong Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Haø Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Phöôùc Huy Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Coân congsg_bh@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Duõn hongbao-ge@vnn.fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Phong Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñình Quoác Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Nguyeãn Coâng Tuaán Giaùm Ñoác: Baø Löông Duy Maãn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Neân Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quan Troïng Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Taán Loäc trimexco@dng.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Ñaêng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Thanh trungthu@hn.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Bích Lieân Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Quoác Vieät Giaùm Ñoác: OÂng Trieäu Vaên Hoaøng sphonehuonghoang@yahoo.vn hoang_linhco@vnn.com tranthe@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Chaâu Ngoïc Haïnh Giaùm Ñoác: OÂng Vöông Vaên Haäu vuongminh@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Kyø Anh alco@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Löông Khaûi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoàng Phö recomco@vnn.vnn. HCM Haõng Phim Truyeän Vieät Nam Cty Kim Moân TNHH Cty Thieân An Coå Phaàn Ñaàu Tö & Truyeàn Thoâng Cty Phim Thieân Ngaân Coå Phaàn Cty Coå Phaàn Ñieän AÛnh Tp.vnn.com. hotro@mm kimmonfilm@yahoo.vn p Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quang Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Baûo Loäcalone160162@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Vaên Sôn tpreco@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Dieäp Thieän Taùnhvanlang-g@hcm.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Leâ Vaên Thònh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phan Thanhaikhanhminh@yahoo.H.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Hoàng sviet@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Ngoïc Mai vinamgroup@hcm.

vnn.vnn.com.fpt.vnn.vn.vnn.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Thanh vietkim@viekimco.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Vaên Minh Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Leâ Vaên Minh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Ñoàng Hieäp hiepcoltd@hcmc.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ngoïc Taâm Giaùm Ñoác: OÂng Taân Lieät Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Nam Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Bôn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Hieáu Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Anh Chöông Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Ñình Huy sales@duree.V.vn Cty B.com.F TNHH Kyõ Ngheä Laïnh-Vpgd Cty Phaùt Danh TNHH Cty Phuù Só TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh Cty Haûi Thònh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Vinh Quang TNHH Kyõ Thuaät Cô Nhieät Cty Nhò Haûi TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Cty Tam Thuaän Phaùt TNHH Cty TNHH TM .vnn.vn ttkhcm2003@yahoo.com Giaùm Ñoác Cn: OÂng Leâ Minh Nhaâm minhnham@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Haûi phamnguyenltd@hcm.Cty Lieân Doanh Quoác Teá Cty Höng Thònh TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Ñöùc Thuaän TNHH Thöông Maïi & Kyõ Thuaät Laïnh Cty Taân Toaøn Khoa TNHH Kyõ Thuaät Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Baùch Khoa TNHH Cô Nhieät Ñieän Laïnh Cty Hoàng Vuõ TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Nagakawa Vieät Nam Lieân Doanh-Cn Cty Liang Chi II (Vieät Nam) TNHH Coâng Nghieäp Cty Leâ Quoác TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Lyù Minh Hoàng TNHH Cty LG Electronics Vieät Nam TNHH-Cn Cty Ñoàng Hieäp TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Ñaïi Baùch Khoa TNHH Kyõ Ngheä Cty Ñaïi Loäc Phaùt TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi DNTN Vónh Lôïi DNTN Ñaït Minh DNTN Vuõ Quang Thöông Maïi Dòch Vuï DNTN Ngoïc Hieäp DNTN TM Kyõ Ngheä Ñieän Laïnh Hieäp Taân DNTN Caåm Phaùt Cty 24H TNHH Cô Ñieän Laïnh DNTN Ñaøo Coâng DNTN Thaéng Phaùt Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh DNTN Tröông Laâm Thöông Maïi Cty Nam Thaéng TNHH Ñaàu Tö & Thöông Maïi Cty Hon TNHH Ñieän Laïnh Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Thieän Quoác sanyo_vietsan@yahoo.vnn.DV Vieät San Cty Phuùc An TNHH-Cn Cty CP Kyõ Thuaät ÖÙng Duïng Queá Thanh Cty Thieân Phong Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cty Tadico Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cô Ñieän Laïnh Cty Thieân Nam Coå Phaàn Thöông Maïi Cty D.fpt.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Phuïng Tha fujico@hcm.vn tienphongdvkt@vnn.vn.netnam.vn Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Nguyeãn Qu earee@dng.fpt.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Leâ Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Xuaân Maïnh Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Cao Vieát Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Nhó Toång Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Quy hoasang@vnn.vn Cty AÂu Vieät TNHH Cty Phuù Höng TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Laïnh Cty Vaïn Thieân Kim TNHH T.vnn.vnn.com dienlanhbk@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Haäu Danh thinhphatree@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Hieåu seatech@dng.vn s Giaùm Ñoác: OÂng Trang Quoác Duõngdong_a@hcm. nvloc@tadicodn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Vaên Haûi Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Troïng Löông vts@tsg.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Vaên Naêm Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Minh Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vaên Phöôùc Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Nguyeân Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieát Tuaán Giaùm Ñoác: Baø Thi Thò Beù Naêm Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Taán Huy panelbinhchanh@hcm.Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Minh Duõng southeree@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Baù Minh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vuõ Maïnh hung-vnp@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Ñaêng Linh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Ñöùc Thaéng dlp1@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quoác Taâm sales@lequoc.vnn. minhcuongvts@tsg.S.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thoan thiennamjsc@hn.vn tspco@s.vn haithinh@hcm.vnn.vn Cty TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Vaän Haønh Baûo Trì Dòch Vuï Kyõ Thuaät Ñieän Saøi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Baù Leã bvf@hcm.vnn.Q TNHH Thöông Maïi-Dòch Vuï Cty TST TNHH Thieát Bò Laïnh & Caùch Nhieät Cty Tieân Phong Dòch Vuï Kyõ Thuaät Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Tuøn dptcorp@vnn.vnn.vn H Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chiang Hsien liangchi@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Hoàng Haûi Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Nhò Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Troïng Tín tamthuanphat@hcm.vn.com.vn tstcoltd@hcm.vnn.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Baûoquan@tsnair-cond.vn saeco@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Vaên Thieänthienphong@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ngoïc Tuøng hongtung@hcm. namtrinh@hcm.vnn.com. seecom@hcm.M&E Contractor Cty Coå Phaàn Kyõ Thuaät Thuûy Saûn Ñaø Naüng Cty Hoa Saùng Coå Phaàn Kyõ Ngheä Laïnh Cty Cô Ñieän Laïnh Ñaø Naüng Cty Ñoâng AÙ Coå Phaàn Xuaát Nhaäp Khaåu Cô Ñieän Laïnh Cty Y Ha Sa Coå Phaàn Cty Vieät Tieán Tung Shing Hôïp Taùc Kinh Doanh Cty Töø Lieâm Coå Phaàn Saûn Xuaát Dòch Vuï Xuaát Nhaäp Khaåu-Cn Cty Vieät Kim Coå Phaàn Cty Vi An Coå Phaàn Cô Ñieän Laïnh Coâng Nghieäp Cty Coå Phaàn Kinh Doanh Maùy & Thieát Bò Phuï Tuøng Cty Maïnh Baûo Coå Phaàn Thieát Bò Ñieän Cty Nam Thònh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Kyõ Thuaät Cô Ñieän Laïnh auvietltd@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Thaøn tultracohcm@hcm.dvthien_tpt@dng.vnn.com .vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên tadico@tadicodn.T .vnn.vn glory@hcm.com seatecco@dng.fpt.vnn.fpt.V Coå Phaàn Cty Ñaïi Vieät Coå Phaàn Cô Ñieän Laïnh mereetech@gmail.vnn.vn Cty TNHH Kyõ Thuaät Laïnh Phöông Nam Cty TNHH Ñieän Laïnh OÂ Toâ Taân Sôn Nhaát Cty Loäc Minh TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Vieät Nguyeân Phong TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Hieäp Löïc TNHH Kyõ Thuaät Cty Phaïm Nguyeãn TNHH Cty Ña Phuùc TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Laïnh Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Thaønh Lôïi TNHH Thöông Maïi & Kyõ Thuaät Cty T. reco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Ngoïc Huøng hlco@hcm.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Leâ Vinh Haïnh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñaøo Coâng Minh Luaân Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thaønh Thaéng Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Mai Giaùm Ñoác: OÂng Taï Hoàng Thaùi Giaùm Ñoác: OÂng OÂng Taán Hon congty_namthang@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Thanh Quang vianco@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Nhaät Hoan info@seecom.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Va camphat@yahoo.vnn.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Thanh Hoaøi Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Phuù Minh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Thieàu Quang Vuõ Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Vaên Hieäp Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Va nguyenminh@hieptan.vn mqco@vnn.M.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñöùc Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Taêng Töû Bình Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Minh Giaùm Ñoác: OÂng Döông Vaên Sinh Giaùm Ñoác: OÂng Mai Vaên AÙn thanhloi117@hcm.vn Giaùm Ñoác Cn: OÂng Nguyeãn Troïng nagakawa@hn.vnn.vnn.vn Cty Mereetech Coå Phaàn Xaây Laép Cô Ñieän Laïnh .vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Phuù qtta@quethanh.B TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty M.Cty TNHH Thieát Bò Cô Nhieät Cty Hieäp Taân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Ngheä Laïnh Cty Taân Gia Nguyeân TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Nam Xuaân Phong TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Minh Phong TNHH HH Vieät Nam .V.fpt.

vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Long Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Quoác Thaùi quocthaifec@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Thaønh Giaùm Ñoác Cn: OÂng Tröông Kieán Quoác Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thò Leä ctco@pmail.fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Höng Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Ngoïc Taâm Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Bích Ngoïc Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quoác Thanhhoanghiepphultd@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Phi Anh danhim_pmb@hcm.vn.vn .vn Lieân Heä: OÂng Ñaøo Gia Dzuõng (Trun trungyao@yahoo.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Chieántienthanh@yahoo.vn Giaùm Ñoác: Baø Huyønh Baù Thanh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Taâm tamdqkyquan@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Xuaân Vöông Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Baéc Sôn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Na haivan@dng.ld@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Phuù Tuøng tayaco_ltd@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Minh Löôïm truong.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Quoác Theá tamthienminh@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Phuù Thònh vista-ree@vnn.Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Ñöùc Löøng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Minh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Haø agrovietnam@fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Khoång Höõu Trình info@phuphumy.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Troïng Haûi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieát Toaøn vanthangphat@yahoo.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Ngoïc Thaûo Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Quang Vinhvhtcop@gmail.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Xuaân Thaéngductaivietnam@fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Hoaø truchaelectrical@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Vaên Raéc Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Sôn tbhc@thubon.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Vaên Minh Giaùm Ñoác: Baø Phan Leâ Nhò Mai alphanamdn@dng.omron.vn Cty Höng Vieät TNHH Coâng Ngheä Ñieän Töû & Thöông Maïi Cty Taâm Long Coå Phaàn Ñaàu Tö Phaùt Trieån Noâng Nghieäp Cty Nam Ñoâng TNHH Thöông Maïi Cty Kyù Quaân TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Ñaëng Gia TNHH Cty Taây AÙ TNHH Phaùt Trieån Coâng Ngheä & Thöông Maïi Cty Tieán Thaønh TNHH Thöông Maïi Cty Loäc Thaønh TNHH Cty Nam Phöôùc TNHH Cty Duy Nhöùt TNHH Cty Mai Tieán TNHH-Cn Cty Taâm Thieän Minh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Hoaøng AÙnh TNHH Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Phan Anh Duõ seatech-hcm@vol.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tr ông Coâng Giôùi Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Hoaøi Nguyeâ khoanguyenco@yahoo.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Hoaøng Tueä sales@alo.com Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thò AÙi Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Minh Huøng maitien_co@yahoo.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Taêng Nhöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Thanh Huøng Thanhhungle70@yahoo.vnn.H.K Coå Phaàn Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh Cty TNHH Cô Ñieän Laïnh Sao Vieät Cty Nguyeãn Hoaøng TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Khí Cty Thu Ngaân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï & Xaây Döïng Cty Ñaïi Phuù Höng TNHH Cty Taân Long TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Queá Thanh TNHH Cty Xuaân Thieân TNHH Cheá Taïo Ñieän Laïnh-Cn Cty Chí Thaønh TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Phöông Taán Ñaït TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Tuøng Döông TNHH Thöông Maïi & Kyõ Thuaät Cty TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Chaâu Hieäp Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty V.vn Cty Taân Long TNHH Ñieän Laïnh Cty Voõ Haø Leâ TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Nhaät Long Giang Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Ñöùc Phuùc TNHH Thöông Maïi Ñieän Laïnh Cty Ñöùc Taøi TNHH Thöông Maïi Cty Baûo Nga TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Thanh Huøng TNHH Cty Liang Chi (Vieät Nam) TNHH Coâng Nghieäp Cty Huyønh Nguyeãn TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Pointer TNHH Kyõ Ngheä Ñieän Laïnh-Vpñd Cty Yantai Moon (Vieät Nam) TNHH-Vpñd Cty Vietserve Technology-Vpñd Cty Marel Carnitech (Thaùi Lan)-Vpñd Cty Yantai Ebara Vieät Nam-Vpñd Cô Sôû Khang Minh Cô Ñieän Laïnh Cty CP Alphanam-Vpñd Cty Coå Phaàn Kyõ Thuaät Thuûy Saûn-Vpñd DNTN STI Cô Ñieän Laïnh Cô Sôû Taân Phaùt Cô Ñieän Laïnh Cöûa Haøng National Panasonic Cô Sôû Mai Phöông Ñieän Laïnh Cty T.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaø dtkt@hcm.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Thanh Minh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Coâng Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Quoác Baûo dienlucdn@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Tri Phöông phuongtandat@vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Vaên Nöông Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Ngoïc Linh Chuû Doanh Nghieäp: Baø Chaâu Bích hangpanasonic@vnn.vnn.vnn.L.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ngoïc An Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Ko Chao Yang pointer@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Kim Phuùc Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Traàn Duõnghn_enquiry@ap.com. info@truongvaliendoanh. Toång Giaùm Ñoác: OÂng Liu Yan Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Quoác Hoäi kvietserve@hcm.vnn.com.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Coâng Tuaá info@tanlongvn.vnn.vn Chuû Cô Sôû: OÂng Mai Ngoïc Tuaán Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên duan@tlk-vn.vnn.com.schneider-electric.com Giaùm Ñoác: Baø Tröông Thò Thu Loäc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Töôûn namphuocht@yahoo.vn.vn Giaùm Ñoác: Baø Trònh Thò Bích Ngaân Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Baù Trung admin@binggo.com Giaùm Ñoác: OÂng Taân Xuaân Hieán Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Haø Ñoâng ttd2@evn.vn Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Lieân Nhungtandac2010@yahoo.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ðöùc Hieáu Giaùm Ñoác: OÂng Danh Thanh Lieâm Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Anh Tuaán tmhnguyen2117@yahoo.T TNHH Cô Nhieät Ñieän Laïnh Cty Trung Haûi TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cô Ñieän Laïnh Cty Vaïn Thaéng Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Xuaân Vöông TNHH Cty Minh Tröôøng TNHH Ñieän Laïnh Cty Haûi Vaân TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Toång Hôïp Cty Ngaân Gia TNHH Cty Nguoàn Phöôùc TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï-Vpñd Cty Phuù Phuù Myõ TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï PCCC Cty Höng Linh TNHH Cô Ñieän Laïnh Cty Phöông Taâm TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Baûo Huynh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Hieäp Phuù TNHH Thöông Maïi Cty Tröông & Lieân Doanh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Cty Ñieän Gia Lai Cty Truyeàn Taûi Ñieän 2-Tcty Ñieän Löïc Vieät Nam Cty Thuûy Ñieän Trò An Cty Omron Asia Pacific-Vpñd Cty Schneider Electric Vieät Nam-Vpdd Nhaø Maùy Ña Nhim-Haøm Thuaän-Ña Mi Thuûy Ñieän Cty Vieät Nam Coå Phaàn Phong Ñieän Cty Baûo Tín TNHH Xaây Döïng Ñieän Cty Thu Boàn Coå Phaàn Thuûy Ñieän Cty Coå Phaàn Thuûy Ñieän Mieàn Trung Cty Khoa Nguyeân TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Xaây Döïng Thöông Maïi Cty Truùc Haï TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Xaây Döïng Ñieän Cty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñieän Löïc Ñaø Naüng Cty TNHH Xaây Döïng Ñieän Mieàn Nam vqb@hn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Chiang Hsien liangchi@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Quang Ngaân vwp@hn.vnn.com.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Leonardus Lum customercare@vn.vnn.fpt.vn t Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Nguyeãn Vaên carnitechvn@hcm.

vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñoã Phuù Long Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phan Phuù Duõng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuaán Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñoã Vaên Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Ngoïc Tuaán thanhquynh39hn@yahoo.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Coâng Quyù Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Hoaøng Duõng linhvietco@yahoo.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Coâng Ñöùcvietphone@hcm.Q.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Kieân Ñònh luckyht_dn@luckyco.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Coâng Haûi Quaûn Lyù: OÂng Trung Höõu Trí Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Hoøa vinamobi@vietnammobi.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Hai Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Thò Bích Daàn patelg@yahoo.Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim AÙnh Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thu Thaûo Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Anh Tuaán kimson.ht@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Vieät Thöông support@vienthonga.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Thuaän Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Höõu Vieân Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñieàn Ngoï xp-net@hcm.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Trieäu Vaên Hoaøng sphonehuonghoang@yahoo.vn d Chuû Doanh Nghieäp: Baø Hoà Thò Ngo billhoian@yahoo.vn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Hu sales@vitechcom.vn .vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim AÙnh Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Huyeàn Traânktel@vnn.co. viscodn@vnn.com.fpt. sangdoan@ham.Q.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Vaên Sang doantelecom@hcm.T DNTN Ngoâi Sao H.T DNTN Phuù Hoaøng Thöông Maïi & Dòch Vuï DNTN Tuøng Long DNTN Phuù Duõng Ñieän Thoaïi Di Ñoäng DNTN Danh Minh DNTN Laâm Vieät Thaønh DNTN Thanh Quyønh Thaûo Nga .com Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Phöôùc Yeán Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vuõ Ñaêng Khoa Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Trung Giaùm Ñoác: Baø Mai Thò Bích Haø Giaùm Ñoác: OÂng Löu Ñaêng Khoa Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Thaøguyendathtmobile@yahoo.vnn.vnn.vnn.vn.com s Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Ngaø Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Nguyeãn Sôn lamns@dkdhitech.vn.com.com Cty Kim AÙnh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty May Maén TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Kim Sôn TNHH Cty Vieãn Thoâng A TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Thaønh Vieãn TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Cty Theá Giôùi Di Ñoäng Coå Phaàn-Cn Bieân Hoøa Cty Vina Mobi Coå Phaàn Cty Phieân Baûn Môùi Coå Phaàn Cty Minh Cuùc TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñaéc Cöôø hoangtrung48@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Hoàng Minh Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Ñöùc Sinh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Phuù Tuøng sinh@email.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Phong Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Lan Anh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Leâ Trung Tín Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Myõ Phöôïng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Huøno2hungvuongdv@yahoo.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng David Chua visco@hcm.com s Chuû Doanh Nghieäp: Baø Leâ Thò Myõ Phöôïng Giaùm Ñoác: Baø Huyønh Xuaân Ñaøo Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Nhaâ angkhoa_htmobile@yahoo.T-Cn DNTN Phöông Anh Cty EA Tech-Vpñd DNTN Kim Gia Phuùc Cöûa Haøng Hoaøng Phaùt DNTN Hoàng Khoa DNTN Myõ Hoàng Cöûa Haøng Ñöùc Thoï Ñieän Thoaïi Di Ñoäng Cô Sôû Traàn Gia Vi Tính Cty Vinh Hoa TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty FPT Mobile Coâng Ngheä Di Ñoäng-Cn Chuû Cöûa Haøng: OÂng Phaïm Quang AÙnh Chuû Doanh Nghieäp: Baø Tröông Thò Hoøa Chuû Cöûa Haøng: OÂng Taï Quang Thònh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Taán Löïc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Huøno2hungvuongdv@yahoo.DNTN Cty Tieán Thaønh TNHH Thöông Maïi Cty Töù Nguyeân TNHH Ñieän Töû Cty Vaïn An Thònh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ñoaøn Vieãn TNHH Cty Phoàn Vinh TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Lan Anh TNHH DNTN Leâ Trung Tín DNTN Höõu Cöôøng Ttaâm Baûo Haønh Thieát Bò Voâ Tuyeán Vieãn Thoâng Cty Ñaïi Höõu TNHH Thöông Maïi Cty DKD TNHH Coâng Ngheä Cao-Cn Cty Nhaät Huy TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty ITCOM Coå Phaàn Truyeàn Thoâng Cty Xuaân Phong TNHH Cty Voõ Höõu Tuyeán Coå Phaàn Tö Vaán & Xaây Laép Ñieän Thoaïi Cty Thaùi Bình Döông TNHH Vieãn Thoâng Cty Vónh Sôn Coå Phaàn Cty AÙ Chaâu Coå Phaàn Vieãn Thoâng Cty Coå Phaàn Coâng Ngheä Vieãn Thoâng Vieät Cty Kim AÙnh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Khang Höõu TNHH Chuû Doanh Nghieäp: Baø Tröông Thò Beù Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Chieántienthanh@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Long Thònh Chuû Doanh Nghieäp: Baø Phaïm Thò AÙnh Loan Chuû Doanh Nghieäp: Baø Phaïm Thò AÙnh Loan Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Höõu Phöôùc Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Tan Teow Koon Chuû Doanh Nghieäp: Baø Ngoâ Thò Kieàu Trang Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Traàn Anh Duõng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Vuõ Vaên Thanh Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Höõu Traûi Chuû Cöûa Haøng: OÂng Leâ Ñöùc Thoï ductho@yahoo.com Cty May Maén TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & XNK Taïi Ñaø Naüng-Cn Cty Höông Hoaøng TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty TNHH Ñieän Thoaïi Vieät Nam Cty Ñoaøn Vieãn TNHH Cty Baûo Traâm TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï DNTN Ngoâi Sao H.vn qh_ltd@dng.vnn.com tayaco_ltd@yahoo.com Cty Moät Giaây TNHH Ñieän Töû Vieãn Thoâng Cty Taây AÙ TNHH Phaùt Trieån Coâng Ngheä & Thöông Maïi Cty Mai Nguyeân TNHH Cty Toaøn Thaïch TNHH Cty Nguyeân Phong TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty T & Vui TNHH Moät Thaønh Vieân Coâng Ngheä & Dòch Vuï Cty Höng Haø TNHH Cty Löu Ñaêng Khoa TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Nguyeân Ñaït TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Quoác Huøng TNHH Cty Quoác Huøng TNHH Cty Sam Thoâng TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Linh Vieät TNHH Vieãn Thoâng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Long lcdtdd@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Phong Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Vaên Sang doantelecom@hcm.com Cöûa Haøng Tröôøng Huy Ñieän Thoaïi Di Ñoäng Cöûa Haøng Troïng Nhaân Cöûa Haøng Thöïc Ñaït Cty Höõu Thaønh 2 TNHH Thöông Maïi Ttaâm Baûo Haønh Thieát Bò Voâ Tuyeán Vieãn Thoâng DNTN Höõu Cöôøng Cty Gia Phuù TNHH Thieát Bò Coâng Ngheä Môùi DNTN Ñaêng Khoa N.uk n Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Anh Toaøn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Anh Toaøn qh_ltd@dng.com Chuû Cô Sôû: OÂng Dieäp Ngoïc Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Huøng Vinh hoakhanh2202@yahoo. sangdoan@ham.vnn. ducvp@hcm.vnn.fpt.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Suù Say Soài info@sieuthivienthong.

vn D Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Choi Woo Sun lloy9557@never.vn daiminhluan@vnn.net Giaùm Ñoác: Baø Ñoã Thò Thanh edh@fmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Toátmaihung.com Giaùm Ñoác: OÂng No Chang Wei Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Kieät heydod@hotmail.vnn.C TNHH Cty ICE TNHH Tö Vaán Coâng Ngheä Ñieän Töû Giaùm Ñoác: OÂng Chiu Chuang Liang kimhuasheng@vnn.com Chuû Cöûa Haøng: OÂng Phaïm Thanh thanhthanh16g@hcmpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Vaên Ngoïcelmaco@hn.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Kim natico@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Phan Thaønh congtythanhthanh@gmail.vn.com.vnn.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Quang Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Coâng Khaùng vo3000@gmail.com kiet.com.com.vn d Giaùm Ñoác: Baø Lyù Myõ Hoa giaxuan@hcm. sangdoan@ham.Cty Coå Phaàn Cty Baùch Tinh Ngheä Coå Phaàn Cty Sao Baéc Ñaåu Coå Phaàn Coâng Ngheä Cty Saùng Taïo TNHH Laép Raùp Ñieän Töû Thöông Maïi Kyõ Thuaät Cty Thanh Thaønh TNHH Thöông Maïi Cty Mai Höng TNHH Moät Thaønh Vieân Maïch In Cty Daân Xuaân TNHH Dòch Vuï Kyõ Thuaät Thöông Maïi Cty Gia Xuaân TNHH Thöông Maïi Cty MDM TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty TNHH Ñieän Töû Vieät Tín Cty TNHH ÖÙng Duïng Giaûi Phaùp Coâng Ngheä Cty Ñaïi Minh Luaân TNHH Cty Gem MFG Vieät Nam TNHH DNTN La Quang Thöông Maïi DNTN Vuõ Quang Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ngaân Anh Phaùt TNHH Cty Khaûi Thaéng TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Queá Thanh TNHH Cty Minh Hieàn T.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Haø cnthanhha@vnn.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quyeát Thaénggiaphu@vnn.com.tran@freelux.vnn.Giaùm Ñoác: OÂng Dieäp Phuù Thuaándhgco@toshibatec.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Ñöùc Thieänducthien@thegioiso.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Toâ Toaøn Hieäp Hie mdm@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Khaûi Thaéng Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Cao Minh minhkiofa@yahoo.vn.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Trang Nh sales@namkiet.fpt.fpt.Taïo Maãu Thònh Minh Thieân .vnn.fpt.vnn.com Giaùm Ñoác: Baø Hoaøng Thuøy Moäng Linh Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Vaên Sang doantelecom@hcm.vnn.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wang Ching dailymany@hcm.fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vónh Phuù Giaùm Ñoác: OÂng La Phaïm Minh astec@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng La Quang Trí info@emuasam.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim Traâm Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Theá tranthe@hcm.M.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Ngoïc anxuan@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Phuïng thienhoacamera@gmail.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Thanh Bìn gemmanufacturing_bd@yahoo.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh T phumyhcm@hcmc.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình An Giaùm Ñoác: OÂng Mai Phöôùc Duõng dungmp@kvn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Nhaät Taân siscom@saigonnet.vnn.vn Cty Ñaïi Hoaøng Gia TNHH Thöông Maïi Cty TNHH Coâng Ngheä Phaàn Meàm Doanh Nghieäp DNTN Phuù Cöôøng Hoaøng Gia Cty Traêng Vieät TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty T.vnn.vn D Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Tieàu Chuû Cöûa Haøng: Baø Phaïm Thò Ñieäp Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Vaên Tuaán Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñaøo Coâng Minh Luaân Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Hoaøng Anh dung@nagase.com.vn S Giaùm Ñoác: OÂng Löu Quoác Trung tng25B@hcm.pcb@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Troïng Loäc .Cty TNHH Phaùt Trieån Coâng Ngheä Tin Hoïc Cty TNHH Coâng Ngheä & Dòch Vuï Tin Hoïc Saøi Goøn Cty Vónh Loäc TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cô Ñieän Cty Thieân Xöùng TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï Cty Linh Vieät TNHH Thöông Maïi Cty Thanh Haø TNHH Thöông Maïi Ñieän Töû & Tin Hoïc Cty Thaùi Höng TNHH Ñieän Töû Cty An Phuù Coå Phaàn Theùp Cty Anh-Vieät Coå Phaàn Dòch Vuï Tin Hoïc & Xaây Döïng Cty Tri Thöùc Vieät Nam Coå Phaàn Cty Nam Tieán Coå Phaàn Gia Phuù .vn Cty Quoác Teá Ñoâng Döông TNHH Coâng Ngheä Ñieän Töû Vieãn Thoâng Cty Nam Long TNHH Cty Am My TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Ñieän Töû Cty Töù Nguyeân TNHH Ñieän Töû Cty Hueâ Döông TNHH Thöông Maïi Cty L. dungkvn@gmail.vnn.C TNHH Thöông Maïi Cty Vinh Nam TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Xuaát Nhaäp Khaåu Cty Ñoaøn Vieãn TNHH Cty Thieân Hoøa Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Coâng Ngheä Cöûa Haøng Thanh Thanh Ttaâm Dòch Vuï Kyõ Thuaät Thöông Maïi Saøi Goøn Cöûa Haøng Thanh Lieâm Ñieän Töû Cöûa Haøng Hoaøng Tuaán Ñieän Töû DNTN Ñaøo Coâng Cty Nagase Singapore Cty Clean Electronics-Vpñd Cty Jing Gong Vieät Nam TNHH Ñieän Töû Cty Phi Tuyeán TNHH Cty Nguõ Kim Hua Sheng TNHH Cty Daily Many Intl (Vietnam) TNHH Cty Tröôøng Nghieäp TNHH Thöông Maïi Cty Minh Hoøa TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Minh Anh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Ñieän Töû Cty Vinh Quang TNHH Ñieän Töû Cty Röïc Nhaät TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Minh Trí Duõng TNHH Thieát Keá .fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Trung Vinh Quan contact-mac@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Toáng Thaùi Höng thaihungaudio@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Cöôøng Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Nhö Thieát Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Khaéc haihuycorp@haihuy.netnam.vnn.V TNHH Cty Nam Kieät TNHH Ñieän Töû Cty Cöïu Kim Sôn TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Maïnh Baûo Coå Phaàn Thieát Bò Ñieän Cty Optimats Coå Phaàn Ñieän Töû Haûi Huy .com.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thanh T thinhminhthien@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Khaùnh Hoøa minhhoa74@email.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Tín Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Thöùc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Long Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Phan Thaéng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Phong Giaùm Ñoác: Baø Ngoâ Nguyeãn Ngoïc Tuyeát Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Laâm lv_plasco@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Tuaán tuando@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Phöôngphuongmai@bachtinhnghe.vn Giaùm Ñoác: OÂng Quaûn Xuaân Hieáulinhvietco@vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quoác Khaùnhviettinhn@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Röïc Giaùm Ñoác: OÂng Ñaøo Vieät Duõng cheban@mtdvn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Thaùi Hoaøng Anh V viki@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thuyeát Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Phaïm Traâm thienxung@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Ñang Hoå thanhcks@dng.vnn.vn Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Tieán Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Anh Vuõ Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Tieán Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Quoác Giang sales@tcvietnam.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Thieàu Quang Vuõ Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Chieán info@ngananhphat.Cty Coå Phaàn Ñieän-Ñieän Töû Cty EDH Coå Phaàn Phaùt Trieån Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Cty Minh Anh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Ñieän Töû Cty Hoaøng Ñaïo TNHH Cty Traàn Theá TNHH Thöông Maïi Cty Phuù Myõ TNHH Ñieän Töû Cty Theá Giôùi Soá TNHH Moät Thaønh Vieân Cty Elmaco TNHH Moät Thaønh Vieân Ñieän Maùy Cty Thuûy Loäc TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Ñieän Töû Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Trung Vinh Quan contact-mac@hcm.

vn Giaùm Ñoác: OÂng Xiahuo Xhenj Giaùm Ñoác: OÂng Cao Vaên Keá Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Vuõ Trung Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Khaùnh Hu mschn@fpt.net Giaùm Ñoác: Baø Ngoâ Thò Song Anh anh-sapai@hcm.com.S.Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thuaän sales@khaian.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thò Minh Chính Giaùm Ñoác: Baø Traàn Moäng Thieân T info@t2esupply.Cty TNHH Tin Hoïc Cty KAF TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cöûa Haøng Thaønh Linh Thieát Bò Töï Ñoäng Cty Nguõ Kim Hua Sheng TNHH Cty Mi .vnn.vn T Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Minh Huøng vuminhhung2004@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Duïng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Taán Huy vietkhoa297@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vaên Quyù info@eqdesign.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Phuùc Thaønh info@microweb.com manon_xls@yahoo.com Giaùm Ñoác: Baø Trang Thò Thu Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Minh Trí tht_eng@hcm.com Giaùm Ñoác: Baø Lyù Myõ Hoa giaxuan@hcm.com Cty Mieàn Nam Coå Phaàn Ðieän Töû Vieãn Thoâng Cty Nguyeân Thaønh Ñaït Coå Phaàn Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Cao Cty An Giaùp TNHH Cty Thieân Minh TNHH Giaûi Phaùp Ñieän Töû Cty Quoác Teá Naêm Sao TNHH Thöông Maïi Cty Duy Anh TNHH Cty Vieät Khoa TNHH Kyõ Thuaät Cty Quang Döông TNHH Thieát Bò Coâng Nghieäp & Thöông Maïi Cty Toaøn Ñaïi Long TNHH Cty Thanh Thuùy TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Trung Tröïc TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Hoaøng Ñaïo TNHH Cty Chaâu Tuaán Coå Phaàn Cty Ñoâng Nam Döông TNHH Cty Vieät Nhaät TNHH Ñieän Töû .com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Haûi Ngo kaftrdisculpture@hn.fpt.com petech@hcm.vnn.vnn.vnn.vnn.Sôû Coâng Thöông Haø Noäi Cty EQ Coå Phaàn Phaùt Trieån Coâng Ngheä & Truyeàn Thoâng Cty Sapai TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minhhanoi.H.vnn.automation@gmail.vn alex.vnn.vn Cty P.vn.vnn.ngian@philips.Ñieän Laïnh Cty Trí Löïc TNHH Ñieän Töû Vieãn Thoâng Cty Quoác Teá Ñoâng Döông TNHH Coâng Ngheä Ñieän Töû Vieãn Thoâng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Taân trade@hypertech.hk Cty AÙ Nam Nhaát TNHH TM-KT Cty Daewoo Hanel TNHH Ñieän Töû-Cn Cty Huy Ñöùc TNHH Coâng Nghieäp Cty Nam Moân TNHH Ñieän Töû Cty Gia Xuaân TNHH Thöông Maïi Cty Minh Quang TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi & Saûn Xuaát Ñieän Maùy Cty LG Electronics Vieät Nam TNHH-Cn Cty Linh Maäu TNHH Cty Sao Vieät Coå Phaàn Saûn Xuaát Thieát Bò Cty Ñoâng AÙ Coå Phaàn Quaûn Lyù: OÂng Buøi Hoaøng Ñöùc Phong Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Anh hdi@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Quoác Baûo vqb@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Phuùc hapham77@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Syõ Duõng Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ñöùc Tieán Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Duy An Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Pratt Hsu andung@hn.vn Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Thaø thanhlinh.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Troïng Sang sales@an-giap.vnn.com o Giaùm Ñoác: OÂng Iwamoto Yoshikaru bachmai-dmvh@vnn.ecc@gmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Taâm aptronics@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Qua quangnt@thacmo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Tuaán Anh minhquangaudio@hcm.T TNHH Kyõ Thuaät Thöông Maïi Dòch Vuï Cty TNHH DV-TM Giang Kieàu Giaùm Ñoác: Baø Quaùch Chaâu Gianghleng@hcm.S TNHH Cty Tieán Phuù TNHH Cty Ngoïc Khaùnh TNHH Cty P.vn .vn Giaùm Ñoác Cn: OÂng Thaùi Höõu Cô Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Sôn Phuù atechvn@gmail.vnn.com Cty Höng Gia TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi & Ñaàu Tö Ttaâm Söûa Chöõa Ñieän Laïnh 30/4 Cty Ñieän Töû Bieân Hoøa-Traïm Baûo Haønh Ttaâm Söûa Chöõa Ñieän Laïnh 30/4-Cn Ttaâm Toaøn Phaùt Ñieän Laïnh Cöûa Haøng Hoaøng Tuaán Ñieän Töû Dòch Vuï Quang Minh Söõa Chöõa Ñieän Töû Taïi Nhaø ATP .com Cty Khaûi An TNHH Cty Gem MFG Vieät Nam TNHH Cty Höng Vieät TNHH Coâng Ngheä Ñieän Töû & Thöông Maïi Cty Xuaân Phöông TNHH Ñieän Töû Cty T2 TNHH Cung ÖÙng Thieát Bò Ñieän Töû Thaùc Mô .vn v Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Saâm Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Duy Linh dungqm990@gmail.vn tsung-chen@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haûo fivestarsintertrade@yahoo.vnn.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Nhuaän Ñaêng quang@dongnamduong.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Va van-huong@hcm.Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty ÑH TNHH Ñieän Töû Tin Hoïc Ttaâm VCASC-Cty CP Viettronics Ñoáng Ña Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Duy Hieáu Giaùm Ñoác: Baø Trònh Thò Myõ Nhung Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Duy Hieáu Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Vieát Toaøn Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Vaên Tuaán Quaûn Lyù: OÂng Traàn Quang Minh Giaùm Ñoác: OÂng Cao Traâm Anh Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thuaän Hoaøn thuan-hoang@dng.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Chiu Chuang Liang kimhuasheng@vnn.fpt.vnn.vnn.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Quan Ngoïc nes2011@yahoo.T TNHH Cty T.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Haûi Vónh Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Taán Bình Giaùm Ñoác: OÂng Feng Yu Long psmvn@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Thöùc Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ñình Hôïp hungia_contacts@yahoo.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Tuaán qdcompany@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Cöôø anhthu-jsc@hcm. trivan@hcm.vn Cty Vieät Koâng TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Ñieän Trôû Ñoát Noùng Duøng Trong Co Cty Kim Long V.com Giaùm Ñoác: OÂng Traø Taán Minh tminh@tme.fpt.com.com Q Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Quoác Vieät Giaùm Ñoác: OÂng Phan Höõu Toaøn tlc@dng.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phan Minh dongminhmotobike@dng.com.Cro Web TNHH DNTN Ñoàng Minh Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty A.com Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Nhö Lietstar-loc@vnn. catnhat-loc@hcm.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Kieàu Phöôùc Khaùnh Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Cô Giaùm Ñoác: OÂng Phan Trí Duõng info@alisa-nk.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Thaé info@nammon.vn Tröôûng Phoøng Kinh Doanh: OÂng Ngu nguyenviko@yahoo.vn Tröôûng Chi Nhaùnh: OÂng Leâ Vaên Minh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Ngoïc Maäu linhmau@linhmau.vnn.vnn.M TNHH Cty Tsung-Chen Vieät Nam TNHH Moät Thaønh Vieân Coâng Nghieäp Trung Taâm Tieát Kieäm Naêng Löôïng Haø Noäi .com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Phuùc sales@trungtruc.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim Traâm Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Minh Chaâu chautuan898@dng.E Coå Phaàn Khoa Hoïc Coâng Ngheä Cty Anh Thö Coå Phaàn Cty TNHH Giaûi Phaùp Töø Xa Cty Industronics TNHH Cty Ñieän Töû Coâng Nghieäp Cty Philips Electronics Singapore-Vpñd DNTN Baûo Toaøn Saûn Xuaát DNTN Vaên Höông DNTN Ngaân Long Thöông Maïi Cty Denshi Maruwa Vieät Nam TNHH Cty Manon Electric Appliances TNHH Cty Cao Keá TNHH Cty Ñieän Töû Tin Hoïc Hoùa Chaát-Cn Cty Ñieän Töû Sao Mai-Boä Quoác Phoøng Cty Daewoo Hanel TNHH Ñieän Töû-Cn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Thanh Bìn gemmanufacturing_bd@yahoo.

com.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Vaên T vovantuong2000@yahoo.fpt.vnn.vn h Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Taán Thanh nguyenhae@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Ñình Quoác thaibinhtan@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Ngoïc Ñaêng dangquangltd@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Xuaân Hoä seas@hcm.B.vn H Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Tuøng dt@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Suùy Giaùm Ñoác Cn: OÂng Traàn Vaên Hieáu elecohcm@yahoo.com.vnn.vn v Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Buøisangtaocn@hcm.C Coå Phaàn Cty Tieán Leân Coå Phaàn Xaây Laép Ñieän Cty Kim Tieán Phaùt Coå Phaàn Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Ñieän Chieáu Saùng Vieät Nam Cty DKNEC Coå Phaàn Cô Ñieän Ño Löôøng Töï Ñoäng Hoùa Cty Vinashin Coå Phaàn Coâng Trình Giao Thoâng Cty Coå Phaàn Beâ Toâng Ly Taâm Nha Trang Cty Coå Phaàn Ñieän Tp.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Haø Ñoâng ttd2@evn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Nam Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Vaên Tuù Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Vaên Chính Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Coâng Maäu ct@vneco6.vn Cty TNHH Thieát Bò Ñoùng Ngaét Maïch Ñieän Sunlight (Vieät Nam) Cty M.com.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Ph anhtamphucquang@gmail.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Theá Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Höõu Phöôùc Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kieàu Thu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Nhaé miendong04@yahoo.Cty TNHH Thöông Maïi & Xaây Döïng Ñieän-Cn Cty Xaây Laép Ñieän Quaûng Nam Cty Truyeàn Taûi Ñieän 2-Tcty Ñieän Löïc Vieät Nam Cty Hoã Trôï Phaùt Trieån Naêng Löôïng-Cn Cty Xaây Laép Ñieän 1-Tcty Ñieän Löïc Vieät Nam Cô Sôû Thaùi Linh Cty Xaây Laép & Coâng Ngheä Taây Nguyeân Cty Xaây Laép Ñieän Caø Mau Cty Xaây Laép & Coâng Nghieäp Taøu Thuûy Mieàn Trung Xn Xaây Laép Soá 5-Cty TNHH Moät Thaønh Vieân Xaây Laép Ñieän 4 Cty Thuûy Ñieän Trò An Cty TNHH Nhaø Nöôùc MTV Cô Ñieän Coâng Trình Cty Tröôøng Giang Xaây Laép Coâng Ngheä Thöông Maïi Cty TaiKisha Vieät Nam TNHH Kyõ Thuaät Cty Bình Minh TNHH Xaây Laép Ñieän Cty Thònh Caùt TNHH Cty Thaønh Thaùi TNHH Tö Vaán Xaây Döïng Ñieän Cty Mieàn Ñoâng TNHH Beâ Toâng Ly Taâm DNTN Phuùc Quang DNTN Thöông Maïi & Xaây Laép Ñieän VVT DNTN Ñöùc Sôn Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Intraco-Vpñd DNTN Hoaøng Höông Giang Cty Taân Höng TNHH Xaây Laép Ñieän Coâng Nghieäp & Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Toaøn Phöông Nam TNHH DNTN May Thöông Maïi Dòch Vuï Cty An Sôn Chu Lai Coå Phaàn Cty Laäp Thoáng Lieân Doanh Xaây Döïng Ñieän Coâng Nghieäp Cty VNECO 8 Coå Phaàn Xaây Döïng Ñieän Cty Ñaïi Minh Coå Phaàn Kyõ Thuaät Xaây Döïng Cô Ñieän Cty VNECO 1 Coå Phaàn Xaây Döïng Ñieän Cty VNECO 6 Coå Phaàn Xaây Döïng Ñieän Cty VNECO 11 Coå Phaàn Xaây Döïng Ñieän Cty E.vn Giaùm Ñoác: OÂng Masahiko Shiraishi taikisha-vn@fpt.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Quoác Thaùinfo@hoangnhatindustries.vnn. Haø Noäi-Cn Cty Coå Phaàn Xaây Laép An Nhôn Cty Coå Phaàn Xaây Laép Coâng Nghieäp Bình Ñònh Cty Coå Phaàn Tö Vaán Thieát Keá & Xaây Döïng Coâng Nghieäp Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Nhö Lietstar-loc@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Man Ngoïc Thieát Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Sônsontvcn@yahoo.com.com Giaùm Ñoác: OÂng Löông Sôn Hieân litechjsc@hn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Vaên Ñaøo ecico@vnn.vnn.com Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Ñöùc Sôn Giaùm Ñoác Khu Vöïc: OÂng Lim Tao Bo intraco@intraco.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Ñoaøn Minh Tua thiennhatminh@vnn.vn Cty Phöông Ñoâng TNHH Xaây Laép Ñieän Cty Coâng Nhôn TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Nam Phöông TNHH Tö Vaán Thieát Keá Ñieän Cty Höõu Long TNHH Nguyeãn Haø .fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Coäng Hoaø Chuû Cô Sôû: Baø Leâ Thò Nam Hieàn Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Ñaéc Theâm Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Laäp Phöông Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quang Tuaándalico@dng.com . asiastarco@yahoo.vn Giaùm Ñoác Cn: OÂng Traàn Vaên Hieáu htptnl@vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñaéc Linhnguyendaclinh@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Hoàng Thònh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Dinh Giaùm Ñoác: OÂng Phan Taán Quyù Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Quyeát kimtienphat_@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Thanh Sôn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Yin Sung Te superpanel@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Vaên Hie dknec@fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Vaên Hoøa qnamelco@dng. catnhat-loc@hcm.com.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Hoaøng Vaên Haø Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Töôøng Vy Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Taâm Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Phöôùc saomai@hcm.vnn.K TNHH Cty Sao Vieät Coå Phaàn Saûn Xuaát Thieát Bò Cty Saùng Taïo Coâng Nghieäp Coå Phaàn Cty D.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Hoøa Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Thanh Ch aquyda@yahoo.vn m Giaùm Ñoác: Baø Toân Nöõ Tuù Anh tgc@dng.vnn.com.com.D.com.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoøa Quang Ñính Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Kim Phuùc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Ñaû escvn@hn.vnn.vn i Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Minh Cöôøng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Duy Höng Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Coâng Nhôn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoa Giaùm Ñoác: OÂng Ñoàng Coâng Quoác uulong@huulong.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ñoâng Giaùm Ñoác: OÂng Ñaøo Ngoïc Saùng Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Höông Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thanh Quang Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñoâng Phö dongphuongelectric@yahoo.vn.Toång Giaùm Ñoác: OÂng Tan Ken Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Anh Duõng mdk@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Vaên Thaûo tamhiepcoltd@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Minh Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Döông Taøi Giaùm Ñoác: OÂng Haø Vaên Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Minh Trung Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Khaùnh Dieãm qtri@dng.com K Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Hoaøng Laân xuyenviet@hcm.T TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Thaùi Bình Taân TNHH Cty Vaân Döông TNHH Cty Nhaät Saùng TNHH Kyõ Thuaät Cty Hieáu Hoaøng TNHH Xaây Döïng Ñieän Cty Vy Khaùnh TNHH Xaây Laép Coâng Nghieäp & Thöông Maïi Cty Ñoâng Phöông TNHH Ñieän Coâng Nghieäp Cty Ñaêng Quang TNHH Cty Xuyeân Vieät TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Xaây Döïng Ñieän Cty Hieäp Thaønh TNHH Xaây Laép Ñieän Cty Sieâu Ngheä TNHH Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Vieät Ñöùc TNHH Cô Giôùi & Xaây Laép Cty Lyù Gia Phaùt TNHH Saûn Xuaát Xaây Döïng Thöông Maïi Cty Naêng Löïc TNHH Cty Thanh Nieân TNHH Cty Ñaïi Döông TNHH Tö Vaán Giaùm Saùt Thieát Keá Coâng Trình Cô Ñieän Cty Thieân Nhaät Minh TNHH Cty Tam Hieäp TNHH Cty TNHH Cô Ñieän Baùch Khoa Ñaø Naüng Cty Sa Quy Ña TNHH Cty Sao AÙ TNHH Ñaàu Tö Phaùt Trieån Coâng Ngheä Cty Hoaøng Nhaät TNHH Coâng Nghieäp Cty Trí Xöông TNHH Coâng Trình phucanpd@yahoo.vn.vn s Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Anh Tuaán asiastar@vnn.com.

fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quang Hoøtd@engineer.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Höõu Phuù truonghuuphu@gmail.com.Cty TNHH Thöông Maïi & Xaây Laép Ñieän Coâng Nghieäp Cty TNHH Laép Ñaët Thieát Bò Ñieän Xaây Döïng 115 Cty Thanh Truùc TNHH Tö Vaán Ñaàu Tö Xaây Döïng Cô Ñieän Laïnh Cty Soâng Beù TNHH Xaây Laép Ñieän Cty Laïc Thaønh TNHH Cty Vieät Nguyeân Phong TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Long Döông TNHH Xaây Döïng Ñieän-Thöông Maïi Cty A & E TNHH Kyõ Thuaät Ñieän-Töï Ñoäng Hoùa Cty Phuù Trung TNHH Tö Vaán Ñieän Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Lieân info@ae-vn.N TNHH Coâng Nghieäp Ñieän Trung Hoa .com .vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Thanh Lieâmachkhoa_power@yahoo.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Taùm alpha@hcm.com b Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quoác Tuaán minhthuco@hcm.vn H Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaø sales@nhonhuu.com fpowervn@hcm.fpt.fpt. nvloc@tadicodn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Hoàn minhtienco@hcm.vn Cty Vieät Nhaät TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Ñieän Cty D.vn pihoan@fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng John Tran John.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Laønh uiddn@dng.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Anh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Tuaán cnhcm@vinakip.com Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Xuaân Sinh Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Phuù qtta@quethanh.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Theá An Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Vaên Höng Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Phong Giaùm Ñoác: OÂng Chen Li Hsun songba2007@gmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Quang Vónh Thuaän ktddn@hcm.vnn.com.vn Cty Coå Phaàn Phaùt Trieån Ñoâ Thò & Khu Coâng Nghieäp Quaûng Nam Ñaø Naüng Cty Vieät Nguyeân Coå Phaàn Coâng Trình Cty Thaùi Bình Döông Coå Phaàn Cty Soâng Ba Coå Phaàn Cty Full Power Coå Phaàn Cty Coå Phaàn Ñieän Cô Cty Quang Phuù Coå Phaàn Ñieän Töû Vieãn Thoâng Cty Coå Phaàn Tö Vaán Xaây Döïng Ñieän Löïc Haø Noäi Cty CP Kyõ Thuaät ÖÙng Duïng Queá Thanh Cty Waco Coå Phaàn Nöôùc & Moâi Tröôøng Cty Soùng Thaàn Coå Phaàn Ñieän Cty Nhaõn Vieät Coå Phaàn Cty Tadico Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cô Ñieän Laïnh Cty Vi An Coå Phaàn Cô Ñieän Laïnh Coâng Nghieäp Cty Vinh Nam Coå Phaàn Cty TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Cty Ñaït Thanh TNHH Saûn Xuaát-Thöông Maïi-Dòch Vuï Ñieän Cty Taâm Thieän Sôn TNHH Cty Thònh Cöôøng TNHH Xaây Döïng Ñieän Nöôùc & Thöông Maïi Cty Vónh Huy TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Cty Xuaân Thaønh TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Cty M.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thieän Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thoâng ctythinhcuong@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Ngoïc Phaùt hiepphattm@hcm.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Tö Haõn dathaco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Bình Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Anh Boä Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Haïnh Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Sa Sanh tanthaiduong@hcm.vn Cty Höng Long TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Vaên Hoa TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Thieát Bò Ñieän Cty Quang Hieån TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Duy Khoâi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuùquanghien_72@yahoo.com Giaùm Ñoác Cn: OÂng Ñinh Coâng Sônvihemmn@yahoo.vn trungthanhcoltd@hopthu.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vuõ Sôn namviet@saigonnet.vnn.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaø sales@nhonhuu.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vyõ Huøng vinhhuy@tlnet.Toång Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Kim cuulong_house@yahoo.fpt.vnn.com congty115@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Thanh Nguyeân tmthibidi@hcm.vn trunghoadana@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Tieán Ñöùc info@binhson.com e Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Nghóa hnelec@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phí Vaên Hoan Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên Trung Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoàng Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Xuaân Höng hunglong66@vnn.Tran-Dung@vn.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Tö ctylongduong7@yahoo.com Cty Coå Phaàn Xaây Döïng & Kinh Doanh Nhaø Cöûu Long Tcty Coå Phaàn Xaây Döïng Ñieän Vieät Nam Cty Coå Phaàn Coâng Ngheä Nhôn Höõu Toång Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Ñöùc vinacovneco@dng.vn dkndaiviet@yahoo.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên tadico@tadicodn.com dcn@hcm.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Duy Vuõ Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Vöôïng Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Minh Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên Thònh Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Anh Vinh pav@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Tieán Nam bumen@vnn.Q TNHH Thöông Maïi-Dòch Vuï Cty Baùch Khoa TNHH Tö Vaán Xaây Döïng Ñieän Cty Minh Thö TNHH Kyõ Thuaät Ñieän & Xaây Döïng Cty QMQ TNHH Cty TNHH Tö Vaán Khaûo Saùt Thieát Keá Ñieän Phuù Yeân Cty TNHH Ñieän Nöôùc Coâng Nghieäp Cty Taân Thaùi Döông TNHH Ñieän Thöông Maïi Cty Thaùi Döông TNHH Xaây Döïng Ñieän Cty TNHH Xaây Laép Ñieän Quang Huy Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Kim dienco@emec.vnn.vnn.com.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoàng Thaù dienthaiduong@hcm.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Traø waco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoaøng Na iensongthan.C.Vtec Hôïp Taùc Kinh Doanh Cty Coå Phaàn Thieát Bò Ñieän Cty TNHH Phaùt Trieån Kyõ Thuaät Naêng Löôïng Cty TNHH Ñieän Maùy Haø Noäi Cty Gia Phuùc TNHH Cty TNHH Ñieän Töû Vieät Tín Cty Ngaân Giang TNHH Cty Phuù Haûi TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Haø Taây TNHH Xaây Laép Ñaàu Tö Thöông Maïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Baù Loäc eliss@hn. potapov@vam-net.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vaên Tö Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Thò Baøn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Vaên Nam Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Haøtvhungphong@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Long Haûi Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quang Minh xuanthanh@hcm.schneider-electric.vn d Toång Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Minh Tröù alaska@hcm.vnn.vnn.com.com nnc-electric@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Thanh Quang vianco@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Xuaân Nghóa giaphuc@giaphuc.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Quoác Khaùnhviettinhn@hn.vn mqco@vnn.bdg@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quang Khöông Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên An Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Thanh Dung Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Vaên Nam Giaùm Ñoác: OÂng Döông Taán Loäc Giaùm Ñoác: OÂng Sa Coâng Danh Giaùm Ñoác: OÂng Döông Quang Minh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vuõ Maïnh hung-vnp@hcm.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Thaùi Coâng Hu info@vam-net.fpt.vn/tvhung1984@hcm.com Cty Trung Thaønh TNHH Cty Phöông Nam TNHH Cty Höng Phong TNHH Tö Vaán & Phaùt Trieån Ñieän Cty Bình Sôn TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Ñieän Cty Taân An Pha TNHH Thieát Keá Laép Ñaët Ñieän Cty Minh Tieán TNHH Saûn Xuaát Kinh Doanh Xaây Döïng Ñieän Cty Bình Minh TNHH Xaây Döïng Cty Hieäp Phaùt TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Xaây Döïng Cty Nguyeân Nguyeân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thanh Bình TNHH Xaây Döïng Ñieän Thöông Maïi Cty Ñaïi Vieät TNHH Ñieän Kyõ Ngheä Cty Phöông Ñoâng TNHH Xaây Döïng Ñieän-Thöông Maïi Cty Hoäi An TNHH Kyõ Thuaät Cty TNHH Heä Thoáng Ñieän Coâng Nghieäp Cty Nam Vieät TNHH Tö Vaán Ñaàu Tö Xaây Döïng Ñieän Cty Coå Phaàn Coâng Ngheä Nhôn Höõu Cty Vieät Nam-Hungary Coå Phaàn Cheá Taïo Maùy Ñieän-Cn Xn Kinh Doanh Cheá Bieán Haøng Xuaát Khaåu Cty Coå Phaàn Khí Cuï Ñieän 1 Cty Clipsal .vnn.

co@netnam.vnn.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Vaên Traùng Giaùm Ñoác: OÂng Döông Höõu Hieáu ctyduonghieu@fpt.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Thaønh Coâng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Huyønh Hie ghiminh@hcm.schneider-electric.com u Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Ñình Quoác thaibinhtan@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Höõu Hoaøng Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Töôùc Giaùm Ñoác: Baø Vuõ Nhö YÙ Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Vaên Thuûy italia139179@yahoo.com Chuû Cöûa Haøng: OÂng Vöông Vaên Thuaän Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Chí Huøng Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Nguyeãn Toaûn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phaïm Ngoïc Löông Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Thaø thanhlinh.vn Cty Haäu Thaùi TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï Cty Hieäp Phong TNHH Thöông Maïi .vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Thoân hasa@hn.com Chuû Doanh Nghieäp: Baø Nguyeãn Thò Ngoïc Yeán Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Thoâ eihcm@hcm.vn.fpt.vnn. info@minhlongii.vn Cty Trung Haø TNHH Quoác Teá Cty Taøi Loäc TNHH Cty Töôøng Minh TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Thaønh Thaùi TNHH Tö Vaán Xaây Döïng Ñieän Cty Vieät Ñöùc TNHH Ñieän Maùy Coâng Nghieäp.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Truhuthinhhung@vnn.vnn.VPÑD Cöûa Haøng Ngoïc Löông Ñeøn Trang Trí Cöûa Haøng Thaønh Linh Thieát Bò Töï Ñoäng Cty Gali Coå Phaàn-Cn Cty Hieäp Thaønh TNHH Moät Thaønh Vieân Cty Schneider Electric Vieät Nam-Vpdd Cty TNHH Thieát Bò Ñoùng Ngaét Maïch Ñieän Sunlight (Vieät Nam) Cty TCL (Vieät Nam) Ñieän & Ñieän Töû-Cn Cty Yuh Cheng Vieät Nam TNHH Daây & Caùp Ñieän Cty Vaxa TNHH Cô Ñieän Töû Cty Nguyeãn Vieät TNHH Cty Song Nguyeãn TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Minh YÙ TNHH Cty Kieân Ñònh TNHH Cty Toaøn Phöông Nam TNHH Cty Hôïp Nhaát TNHH Thöông Maïi DNTN Q.com Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Doaõn Thieän ctythientam@vnn.vn kd@kiendinh.vnn.T Thaønh Coâng Ñieän-Ñieän Töû-Trang Trí Noäi Thaát DNTN Nghi Minh Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Ñoàng Minh TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï DNTN Long Quaân DNTN Minh Hieáu .fpt.vn hiepphongtmkt@hcm.vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Leonardus Lum customercare@vn.I Thaùi Döông TNHH Cty Thaùi Bình Taân TNHH Cty Thieän Taâm TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Duy Thaéng TNHH Cty Hasa TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Huy Vöôïng TNHH Cty Linh Trung TNHH Cty Minh Long 2 TNHH Söù Kyõ Thuaät-Vpñd Cty Vinh Quang TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Thieát Bò Ñieän Cty Vuõ Cöông TNHH Thöông Maïi Cty Maïnh Phöông TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Ñieän Cty Minh Long 2 TNHH Söù Kyõ Thuaät Cty Minh Taâm TNHH Thöông Maïi Cty Taân Nguyeãn Giang TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Vinh Höng TNHH Ñieän Töû Coâng Ngheä Cty Tri Giang TNHH Thöông Maïi Cty Döông Hieáu TNHH Thöông Maïi-Cn Haø Noäi Cty Döông Hieáu TNHH Thöông Maïi Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Dieäu dieu@saigonnet.T TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty U.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Löôïng atcorp@vnn.vnn.vn n Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Phan Minh dongminhmotobike@dng.vnn.com.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tsai Cheng Ting Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Troïng Sôn vaxae@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Hoà Anh Ta Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoàng Haûhaisonnam@hcm.Kyõ Thuaät Cty Hoøa Phuù TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Dòch Vuï Cty Cao Anh Cöôøng TNHH Kyõ Thuaät Thöông Maïi Cty D.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Thieän Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Só iT ntechco@hcm.vn p Giaùm Ñoác: Baø Voõ Thò Kim Tuyeán mitratech@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Vaân vttjsc@vnn. Cty Tuøng Döông TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï & Saûn Xuaát Cô Sôû Soùng Hoàng Cöûa Haøng Höõu Ñöùc Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp Cöûa Haøng Thuaän Phaùt Thieát Bò Ñieän Cöûa Haøng Quang Huøng AÊng Ten Cty Thuû Ñöùc Coå Phaàn Cô Khí .com Giaùm Ñoác: OÂng Haø Minh Taâm Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Nhung Giaùm Ñoác: OÂng Chung Traán Haøo vinhhung@cvm-e.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Ñình Hieån Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Tuaán Ñònh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Taâm Maïn pe@manhphuong.vnn.vnn. unisun@unisunco.vn Giaùm Ñoác: Baø Traàn Thanh Traân weisheng@vnn.com m Giaùm Ñoác: OÂng Döông Vaên Long minhlong2@hcm.vn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Tuøng dt@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Phuùc Huy Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Hoàng Trunglinhtrung@fpt.fpt. nguyenthanhvan.vnn.vn T Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Ñaëng Vaên Duõng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Trung Hieáu Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Vaên T vovantuong2000@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Taâm Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Ñinh Höôngsales@indeco.vnn.vietech@vnn.vn vinhquang Cty Phan Anh TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Kyõ Thuaät Ñieän Cty Trung Sôn Coå Phaàn Saûn Xuaát & Ñaàu Tö Cty Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cô Ñieän Haø Noäi Cty Sôn Tröôøng Sôn Coå Phaàn Cty Coå Phaàn Kyõ Thuaät Coâng Nghieäp Cty Coå Phaàn Kyõ Ngheä Töï Ñoäng Cty Nam Vieät Coå Phaàn Ñaàu Tö & Saûn Xuaát Cty Vieät Toaøn Taâm Coå Phaàn Thöông Maïi Vaø Kyõ Thuaät Cty Phuù Thònh Höng Coå Phaàn Cty Minh Trang Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cty Nhaø Saùng Coå Phaàn Saûn Xuaát Thöông Maïi Ñeøn & Thieát Bò Ñieän Cty Minh Ta Coå Phaàn Dòch Vuï Thöông Maïi Cty Thaùi Sôn Nam TNHH Thöông Maïi Cty Nam Thaønh Coå Phaàn Maùy & Thieát Bò Cty Haø Phöông Coå Phaàn Cty Nguyeãn Ñình TNHH Thöông Maïi Cty Taân Thaønh Leã TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaùi Sônts.com.com Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Baù Ñònh gdgalihanoi@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Thaùi Phaïm Vaên H info@nhasangvn.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thu Ngo ni-sun@hcm.vn t Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Ñình Ñaïo Giaùm Ñoác: OÂng Cao Minh Thaéng haphuong06@vnn.com@vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieät Trung info@cacvn.automation@gmail.vnn.Nhaät Haøo Saûn Xuaát Thöông Maïi Nhöïa DNTN Thöông Maïi & Xaây Laép Ñieän VVT DNTN Nhaát Linh Nhi Cty EI TNHH Thöông Maïi Ñieän Töû Tin Hoïc Cty Xanh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Töôøng Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Xuaân Hieån Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kieàu Thu Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vieät Anh Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Minh Hieàn Chuû Cô Sôû: OÂng Ñaøo An Chuû Cöûa Haøng: OÂng Phaïm Höõu Ñ huuduc2003@yahoo.vn Tröôûng Ñaïi Dieän: Baø Ñinh Lan Höông minhlong2@hcm.N.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Ñaéc Thieännamviet.vn.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Tan Ken Toång Giaùm Ñoác: OÂng Deng Wei We gmtcl@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Döông Höõu Hieáu Giaùm Ñoác: OÂng Phan Ngoïc Anh phana@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quoác Duõng lequocdung@hcm. hue@nhasangvn.vn Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Yeán Trang Giaùm Ñoác: OÂng Haø Thieáu Vinh : hauthai@hcm.com.vn minhtamitc@dng.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Ñình Thuùy Linh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Taân .Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Khaéc Trung trungha44@vnn.

com Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Quoác Cöôøngguyenthi.vn Giaùm Ñoác: OÂng Trònh Tuaán Anh Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Quoác Vieät Giaùm Ñoác: OÂng Tieâu Ho# ng Vieät Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Pheát Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Tuaán Anh seco-ac@hcm.vn.vn u Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quang Haûi orientco@hcm.vn fpowervn@hcm.com n Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Anh Trí Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Quang Nhaõ yuehong@vnn.Cty TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Vaän Taûi Cty Taân Long Giang TNHH Trang Bò Ñieän Cty TNHH DV-TM Giang Kieàu Cty Thaønh Long TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Cty Thònh Cöôøng TNHH Xaây Döïng Ñieän Nöôùc & Thöông Maïi Cty Phuùc Loäc TNHH Thöông Maïi Cty Ñöùc Vieät TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Nguyeân Nguyeân TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty An Phuùc TNHH Thieát Bò Ñieän Cty AÂn Lan TNHH Vaät Tö Thieát Bò Ñieän Cty Hoaøng Tín TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Thieát Bò Ñieän Cty D.vn c Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Trí Quang triquang@hcm.vn Cty Thònh Phaùt Coå Phaàn Ñòa OÁc-Caùp Ñieän Cty Thieân Nghi TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Taùi Phaùt TNHH Saûn Xuaát Daây & Caùp Ñieän Cty Taân Cöôøng Thaønh TNHH Daây & Caùp Ñieän Thuaän Phaùt .com qh_ewire@hcm.fpt. hoatonvn@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Bìnhvte@hcm.B TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ñoâng Giang TNHH Daây & Caùp Ñieän Cty Thuaän Phong TNHH Saûn Xuaát-Cn Cty Gia Haân TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï DNTN Mieàn Taây Caùp Ñieän-Cöûa Haøng Caùp Ñieän Micadi Phuù Ñaïi .vn Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Taïo Hieàn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Huy Cöôøng Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Nguyeãn Vaên Ñeïp Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Vó Ñaït Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Quang mnqco@hcm.vn Chuû Cöûa Haøng: OÂng Phaïm Höõu Ñ huuduc2003@yahoo.com Cty TNHH Seco Cty Töù Höng TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Töï Ñoäng Kim Baûo .fpt.com Cty Phan Phuùc Vinh TNHH Xaây Döïng & Thieát Bò Ñieän Cty AÙ Ra TNHH Cty Vöông Höng TNHH Phaùt Trieån Coâng Ngheä Cty Hoàng Baûo TNHH Xaây Döïng Cty Long Minh Haûi TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Long Phuù TNHH Thöông Maïi Kyõ Thuaät Coâng Nghieäp Cty Phöôùc Khang TNHH Cty Leâ Phöôùc TNHH Cty Taân Thaùi TNHH Xaây Laép Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Baûo Cöôøng TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Traâm Tieân TNHH Thöông Maïi & Dich Vuï Cty Vieät Hoàng TNHH Ñieän Maùy Cty Ni Kha TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Nam Trang .vn tannghenam@vnn.Cty TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Thuaän Phong TNHH Saûn Xuaát Cty Taân Ngheä Nam TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Hoaøng Sôn TNHH Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim Tho thiennghi@hcm.vn.com Giaùm Ñoác: Baø Leâ Huyeàn Hieáu Tha lucky-star@hcm.com.vnn.Cty Coå Phaàn Thöông Maïi Vaø Ñaàu Tö Cty Full Power Coå Phaàn Xn Long Bieân-Cty CP Daây & Caùp Ñieän Vieät Nam Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Hoaùn Thoâng tranhoanthong@tuhung.vn tuananh_29_218@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Phöôùc Chín Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Cöôøng phuocchin@dng.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoàng Sôn info@ducvietelectric.fpt.vnn.Cty TNHH Kyõ Thuaät Töï Ñoäng Cty Kim Long V.Cty TNHH Kyõ Thuaät Cty Chaâu An TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Taân Nhaät AÙnh TNHH Cty Thaùi Thaønh TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Thieát Bò Ñieän-Cöûa Haøng Cty Hoaøng Vieät TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Nam Trung TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Hieäu litechco@viettel.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Ngoâ Taïo Hieàn Giaùm Ñoác: OÂng Chaâu Hoøa Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Sôn Ñoùa Giaùm Ñoác: Baø Löông Thò Xuaân gkco@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Dö AÂn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Hoaøng Duõng ctyhoang-tin@hcm.N TNHH Coâng Nghieäp Ñieän Cty VTE TNHH Kyõ Thuaät & Thöông Maïi Cty Long Thaønh Long TNHH Cty Xuaân Thaønh TNHH Kyõ Thuaät Ñieän Cty Kim Minh Trung TNHH E.com.vnn.vnn.com G Chuû Cöûa Haøng: Baø Nguyeãn Thò Thu Nguyeät Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Toân Ñöùc Hoøa sales@tithaco.vn tancuongthanhcables@yahoo.Cty TNHH Coâng Ngheä Cao-Vpñd Cty Taya (Vieät Nam) Coå Phaàn Daây & Caùp Ñieän Nhaät Hoaøng .tw y Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Huy Giaùm Ñoác: OÂng Chen Li Hsun Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Quang Ñònh Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Taán Thònh thiphaco@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Trang Thò Thu Giaùm Ñoác: OÂng Taêng Sieâu Thaønh Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Phan Höõu Hieá kihuho@hcmc.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phuø Chí Duõng longminhhaidn@gmail.vnn.fpt.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Tri Phuùc phuc_loc@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Trang Muûi Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Vó Kieán taiphaco@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Döông Thò Thu Haèng info@anphucco.vnn.Giaùm Ñoác: Baø Phan Thò Hoàng Nhunty_ppv@yahoo.T TNHH Thôøi Gian .vn Toång Giaùm Ñoác: OÂng Wang Yen Hu enn@mail.vnn.vnn.vnn.C.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Long Giaùm Ñoác: OÂng Döông Long Haûi Giaùm Ñoác: Baø Mai Thò Tuyeát Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieát Toaøn etec@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaân AÂnchauanco@hcm.Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Minh Nguyeân Quang .vnn.vnn.vn xuanthanh@hcm.vn ngotaohien@hcm. info@luckystar2005.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Long Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Thoâng thanhlong_co@hcm.Cty TNHH Ñieàu Khieån Nhieät Ñoä & Ñieän Töû Cty Kim Huy Hoaøng TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Cty Phöông Nam TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Ñoâng Phöông T.taya.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Hoàng Cöông vuongtdk@gmail.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ninh Giaùm Ñoác: Baø Vó Thò Hoa namtrangtech@vnn.com Phoù Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chaâu Tröïc Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Anh Tuaán Giaùm Ñoác: Baø Quaùch Chaâu Gianghleng@hcm.fpt.netnam.com.com Giaùm Ñoác: Baø Phaïm Ñaëng Höông ctyvienthanh@yahoo. nkpressuretech@saigonnet.com.vn H Giaùm Ñoác: OÂng Ñoã Taán Giaùm Ñoác: OÂng Tsai Cheng Ting dienthang.vnn. tuhung@tuhung.vn tanthaidn@gmail.T.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vaên vanhongmaster_tec@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh ÖÙng-ngthanh@hcm.E.Cty TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cöûa Haøng Höõu Ñöùc Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp Cty Vieãn Thaønh TNHH Cöûa Haøng Quang Nguyeät Cty Tín Thaønh TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát Cöûa Haøng Caåm Tuù Daây Ñoàng ÖÙc Thaùi .vnn.vn nhathoang@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Duõn hongbao-ge@vnn.loc@gmail.vnn.vn ngotaohien@hcm.vn h Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Troïng Tín Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Caåu Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieät Thaøn thifaco@yahoo.com.vn ctythinhcuong@yahoo.vn Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Phöôùc Hoa phuockhangct@gmail.com Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Duy Vuõ nnc-electric@vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vaên An dcn@hcm.Cty TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Daây Caùp Ñieän Cty Thieân Phaùt TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Vaên Hoàng TNHH Moät Thaønh Vieân Daây & Caùp Ñieän Coâng Ngheä Cao Cty Ñieän Thaéng TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi Cty Yuh Cheng Vieät Nam TNHH Daây & Caùp Ñieän Giaùm Ñoác: Baø Voõ Phan Dieäu AÙnh ieptin@hcm.com.kimnhung@yahoo.vn Cty Gia Khöông TNHH Thöông Maïi Cty Hieäp Tín TNHH Ñieän Thöông Maïi Cty TNHH SX & TM Quang Hoa Tröôøng Phong .C .vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Quang Tuaán donggiangjsc@hn.fpt.vn .com Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Thöôïng Haûi Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Traàn Vinh Ha vinhhai-evertop-hcm@yahoo.

P TNHH Coâng Nghieäp-(Tuû Ñieän) Cty Vónh Thanh TNHH Thöïc Phaåm & Coâng Ngheä Cty Nam Tieán TNHH Cty Taùi Phaùt TNHH Saûn Xuaát Daây & Caùp Ñieän Cty Hoàng Thònh Anpha TNHH Ñieän Cty Thanh Quyù TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Ñieän sunlight@hcm.vn Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Hoàng Queáhp-auto@hcm.vnn.vnn.vn H Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Theá Nghóa Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Huy Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Minh Kim dienco@emec.com.vn t Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Vuõ Quoác Tu bienhoalighting@yahoo.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quang Khöông Giaùm Ñoác: OÂng Hoàng Chaùnh Chí hp@hungphong.fpt. Vong Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Kim Tho thiennghi@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Minh Tuaán bttconcetti@fpt.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Quoác Khaù ldico@email.vn Cty Ña Phaùt TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Cty Hoøa Hoäi TNHH Cty Baûo Taán TNHH Thieát Keá Thi Coâng & Thöông Maïi Ñieän Cty Haïo Phöông TNHH Cty Trieäu Quang TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Vaïn Vieät TNHH Kyõ Thuaät Ñieän DNTN May Thöông Maïi Dòch Vuï Cty TNHH Cheá Taïo Cô Ñieän & Vaät Lieäu Caùch Ñieän Omega Cty Ñoâng AÙ Coå Phaàn Xuaát Nhaäp Khaåu Cô Ñieän Laïnh Cty Sigma Coå Phaàn Kyõ Thuaät Cty Kim Tieán Phaùt Coå Phaàn Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ñaïi Vieät TNHH Ñieän Kyõ Ngheä Cty Vinh Phöôùc TNHH Cty P.com Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Hoaøi Th shooter@vnn.fpt.Cty TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Kyû Nguyeân TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cô Sôû Tieán Duõng Söûa Chöõa Ñieän Töû Cöûa Haøng Ñieän Töû Tuaán Anh Ttaâm Duïng Cuï Ñieän Maùy Haûi Ngoïc Cty Kim Long V.T.vn Giaùm Ñoác: OÂng Trang Quoác Duõngdong_a@hcm.vn.vn .Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Troïng Thi Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Ñöùc Hoäi liondaphaco@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Hoàng Haûhaisonnam@hcm. shooter@saigonnet.vnn.fpt.com Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phuøng Buøisangtaocn@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Hoàng Phöôùchongthinh@hcm.fpt.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Ñöùc tsp@hcm.vnn.vn tinquang_co@yahoo.vnn.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Thaé sales@haophuong.vn Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ngoïc AÂn miendonge@gmail.T TNHH Cty Mieàn Ñoâng TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Vieät Nhaät TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Ñieän Cty Huøng Phong TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Ñaïi Vieät TNHH Ñieän Töû & Thöông Maïi Cty Quoác Cöôøng Vieät TNHH Ñieän Cty Hieàn Vinh TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Long Thaønh Long TNHH Cty Haïo Phöông TNHH Cty Thanh Phöôùc TNHH Cty Höng Phuù TNHH Kyõ Thuaät Töï Ñoäng Cty Hoaøng Nguyeãn TNHH Thöông Maïi-Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän-Ñieän Töû Cty Anh Kim TNHH Thöông Maïi Cty Höng Giang TNHH Cty TNHH Kyõ Thuaät Töï Ñoäng Beán Thaønh Cty T.vnn. info@phuongdat.vn Cty TNHH Thöông Maïi Xaây Döïng Vaän Haønh Baûo Trì Dòch Vuï Kyõ Thuaät Ñieän Saøi Giaùm Ñoác: Baø Phuøng Thò Thanh Th ynguyensg20@yahoo.P TNHH Cty Haùn Ñænh TNHH Saûn Xuaát & Gia Coâng Ñieän Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Baûo info@baotuan-ltd.vn Giaùm Ñoác: Baø Vöông Thò Ngoïc Haïnh Giaùm Ñoác: Baø Trang Muûi taiphaco@hcm. seecom@hcm. catnhat-loc@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Chí Syõ duchanco@yahoo.vnn.P TNHH Thöông Maïi Vaät Tö Thieát Bò Ñieän Nöôùc Cty Ñeä Nhaát An Khang TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vuõ Trangbenthanh-sales@hcm.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñình Tuøng dt@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Haøn Sinh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Haûi Nam varie@vnn.S.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Thu Trinh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaønh Long Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quoác Thaé sales@haophuong.electric@hcm.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thanh Lieâ thalielectric@hcm.vn Chuû Doanh Nghieäp: OÂng Voõ Phöôùc saomai@hcm.vn anhat0503@yahoo.fpt. namtrinh@hcm.vnn.vn.com e Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Vuõ Lynh Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Höõu Ñoâng Toång Giaùm Ñoác: OÂng Phan Vaên Hi hiepphatsilic@yahoo.vn a Giaùm Ñoác: OÂng Ñinh Vaên Höng my@hcm.com e Giaùm Ñoác: Baø Phuøng Thò Thanh Th ynguyen20@saigonnet.vn.vnn.vn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Voõ Anh Vuõ satech-vu@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Ñoaøn Vaên Huønghugan@hcm.vn k Chuû Cô Sôû: OÂng Nguyeãn Tieán Duõng Chuû Cöûa Haøng: OÂng Tuaán Anh Giaùm Ñoác: Baø Ñaøo Bích Ngoïc Giaùm Ñoác: Baø Trang Thò Thu Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Ngoïc AÂn miendonge@gmail.vn p Giaùm Ñoác: OÂng Khöu Ñöùc Thuaän Giaùm Ñoác: Baø Trang Muûi Giaùm Ñoác: Baø Mai Thò Tuyeát taiphaco@hcm.vnn.T TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Höõu Maäu TNHH Cô Khí Cty Bình Sôn TNHH Saûn Xuaát & Thöông Maïi Ñieän Cty Thaùi Sôn Nam TNHH Thöông Maïi Cty B.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Thanh Taânvtfotec2006@vnn.Cty TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Xuaân Vuõ TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Ñoàng Nhaân .vn Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Cöôøng Giaùm Ñoác: Baø Phan Thò Boâng Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Quy thuyhoang@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Vaên Quyeát kimtienphat_@yahoo.com.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Phöông Ñoâng phuongdatco@hcm.com.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Laâm Löông Baûo Ch davico.L TNHH Ñeøn Bieân Hoøa Cty TNHH Kyõ Thuaät Phöông Ñaït Cty A.com Cty Kyû Nguyeân TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Quoác Khaùnh .vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Doaõn Haûi trandoanhai@hcm.fpt.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Minh Ñöùc Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Quang Vinh Giaùm Ñoác: OÂng Phan Hoaøng Phong hp@hcm.vn v Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quo contact@namthinh.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Bích Quoác fulllightqcv@vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Ngoïc Minh anhkimco@hcm.com.vn k Giaùm Ñoác: OÂng Hoaøng Quoác Khaù ldico@email.vn Giaùm Ñoác: OÂng Vuõ Hoaøng Quyù Giaùm Ñoác: OÂng Sunny D.H.vn Chuû Tòch HÑQT: OÂng Nguyeãn Nhö Lietstar-loc@vnn.vn hongphu@dng.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñöùc Minhmct@vnn.vnn.Cty TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty TNHH Theùp Hieäp Phaùt Cty Saùng Taïo Coâng Nghieäp Coå Phaàn Cty Tuaán Nghóa Coå Phaàn Xaây Döïng & Thöông Maïi Cty Nam Haø Vieät Coå Phaàn-Cn Cty Coå Phaàn Ñieän Cô Cty Sao Vieät Coå Phaàn Saûn Xuaát Thieát Bò Cty Nam Thònh Coå Phaàn Ñieän Töï Ñoäng Cty Mieàn Ñoâng TNHH Thieát Bò Ñieän Cty Taân Ñöùc Haøn TNHH Kyõ Thuaät Ñieän & Thöông Maïi Cty D.vn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Tri Phuùc phuc_loc@hcm.vnn.H.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Traàn Tieán Ñöùc info@binhson.vnn.vnn.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Tieán man@hcm.vnn.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Chen Chung Hsiungyiomau58@hcm.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Xuaân Maïn sigmaeng@sigmaengineering.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ngoïc Hoaø hneec@yahoo.vn dkndaiviet@yahoo.vnn.com Cty Taùi Phaùt TNHH Saûn Xuaát Daây & Caùp Ñieän Cty Kim Minh Trung TNHH Giaùm Ñoác: OÂng Döông Nhaät Hoan info@seecom.vn Cty Döông Quang TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Thieân Nghi TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Phuùc Loäc TNHH Thöông Maïi Cty Taân Myõ Sôn TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Ñieän Cty Khang Thònh TNHH Ñieän Cty Thuûy Hoaøng TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát Xaây Döïng Cty Hoàng Phuù TNHH Cty Tín Quang TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Minh Cöôøng Thònh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Kyõ Thuaät Ñieän Cty Huøng AÂn TNHH Thöông Maïi Saûn Xuaát & Dòch Vuï Quoác Khaùnh . hgcom@hcm.

Công ty TNHH Xi Am Jolie Siam Công Ty TNHH Xi-Am Công ty TNHH XIAM Cong ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am CTY XIAM CTY TNHH XIAM cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long cong ty co phan xi mang Thang Long Lilama My Viet IDI Corp .Thöông Maïi .vnn.Kyõ Thuaät Cty Hoaøng Chaâu TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Ñieän Cty Cao Anh Cöôøng TNHH Kyõ Thuaät Thöông Maïi Cty C.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Ngoïc Bích Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Duy Ñöùc diencothongnhat@hn.com dennt@letranfurniture.truong@joliesiam.vnn.D TNHH Thieát Bò Cô Ñieän Cô Sôû Cao Hieåu Thöông Maïi Saûn Xuaát Phuï Kieän Löôùi Ñieän Cöûa Haøng Hieäp Phaùt Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Tieán Quaùtei@hcm.com lletranplastic@letranfurniture.vn : hiepphongtmkt@hcm.com Lieân Heä: OÂng Thaùi Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Phaïm Taân Scmhc@hanco.pham@joliesiam.Dòch Vuï Cty Lyù Minh Hoàng TNHH Cty Coå Phaàn Coâng Ngheä Nhôn Höõu Cty Ñan Anh TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Cty Ñoâng A TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Cty Duy Nghi TNHH Thöông Maïi Cty Minh Long 2 TNHH Söù Kyõ Thuaät Cty EI TNHH Thöông Maïi Ñieän Töû Tin Hoïc Cty Hieäp Phong TNHH Thöông Maïi .Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Minh Haûi anphuadc@hcm.com phuongthuy.vn canhvd.viettel.tlcc@geleximco.tlcc@geleximco.com tan.vn linhhn2010@yahoo.vn canhvd.com opm@letranfurniture.com an.Cty Coå Phaàn-Vpñd HTX Höng Phöôùc Thöông Maïi-Dòch Vuï Cöûa Haøng Vónh Thònh Cty Hung Ta Vieät Nam TNHH Cty TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi & Dòch Vuï Kieàu Hoái Lieân Ñoaøn Vuõ Phong .vn caovanhieu@yahoo.com lletranplastic@letranfurniture.vnn.vn Giaùm Ñoác: Baø Leâ Thò Hoàng Loan han-viet@hcm.com thom.hungphuoc@yahoo.tlcc@geleximco.com ha.nguyen@joliesiam.com.tlcc@geleximco.com yen.fpt.com ruaxanh09@yahoo.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vaên Lieân info@ae-vn.tlcc@geleximco.tlcc@geleximco.Bhd.vn canhvd.vn.nguyen@joliesiam.nguyen@joliesiam.com quynhthu.com hrd@letranfurniture.vnn.com anhdao0908@gmail.vn Giaùm Ñoác: OÂng Phan Hoàng Phuùc phucachau@yahoo.T.com Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Kieán Trung Chuû Cô Sôû: OÂng Cao Vaên Hieåu ctdelectric@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Löu Quaûng Sanh dphc_co@yahoo.E Multilin-Vpñd Cty Haøn Tp.E Consumer & Industrial-Vpñd Acrosemi .com lletranplastic@letranfurniture.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Buøi Haûi Nguyeân thuanthanhjsc@hn.nguyen@joliesiam.vn Cty G.com khanhhua@letranfurniture.com lletranplastic@letranfurniture.com.vnn.com ducnhon_dn@yahoo.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Tröông Thanh Lieâm Giaùm Ñoác: OÂng Phaïm Song Haøo Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Ñoâng Phö dongphuongelectric@yahoo.vn Chuû Cöûa Haøng: OÂng Nguyeãn Quoác Thònh Toång Giaùm Ñoác: OÂng Hung Chai Yihungta_dienco@yahoo.fpt.vn d Giaùm Ñoác: OÂng Maïnh Quoác Löông Giaùm Ñoác: OÂng Phan Minh Huøng Giaùm Ñoác: OÂng Döông Vaên Long minhlong2@hcm.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Maïnh Thoâ eihcm@hcm.com canhvd.vn canhvd.E TNHH Kyõ Thuaät Cty Thuaän Thaønh Coå Phaàn Cty Haøn Myõ Vieät TNHH Kyõ Thuaät Töï Ñoäng Cty Taân Nguyeãn Giang TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Cty Maïnh Phöông TNHH Thöông Maïi & Dòch Vuï Ñieän Cty Quoác AÂn TNHH Thöông Maïi Dòch Vuï Saûn Xuaát Bao Bì & Thieát Bò Ñieän Cty Phan Hoàng Phuùc TNHH Cty A & E TNHH Kyõ Thuaät Ñieän-Töï Ñoäng Hoùa Cty Ñaïi Phöôùc Höng TNHH Xaây Döïng .le@joliesiam.com phuongnguyenbusiness@gmail.Haø Noäi TNHH Thöông Maïi-Vpñd Cty G.com.vnn.vn Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Duy Long Giaùm Ñoác: OÂng Ñaëng Baù Nhaân fae@hcm.tlcc@geleximco.vn h Lieân Heä: Baø Huyønh Ngoïc Dieäp Tröôûng Ñaïi Dieän: OÂng Mai Anh Tuaán Giaùm Ñoác: OÂng Leâ Troïng Toaøn htx.com giang.vn@gmail.com thuy.vn canhvd.com van hoa danh nghiep van hoa danh nghiep V n hoá doanh nghi p Công ty Lê Tr n Công ty TNHH i C CTY LÊ TR N Lê Tr n Vita Share V n Hoá Doanh Nghi p Cty TNHH SX-TM&DV Lê Tr n Cty TNHH SX-TM&DV Lê Tr n V n Hoá Doanh Nghi p V n Hoá Doanh Nghi p Công ty TNHH XIAM joliesiam Bac Dau Bac Dau Công ty JolieSiam VMS Mobifone Filterfine Advanced Technology Sdn.com napoleon.com Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Quaûng Hu ananh@hcm.vn e Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Vieät Trung info@cacvn.tlcc@geleximco.vn canhvd.vnn.com thanhtruyen279@gmail.vn canhvd.com m Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Lam Kieàu quocan@fmail.com chi.com thanh_huong1401@yahoo.com luongthanh@myviet-idi.com hrd@letranfurniture.tran@joliesiam.com ruaxanh09@yahoo.A.com Giaùm Ñoác: OÂng Lyù Vaên Minh Toång Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Thaø sales@nhonhuu.vn Giaùm Ñoác: Baø Nguyeãn Thò Nhung Giaùm Ñoác: OÂng Nguyeãn Taâm Maïn pe@manhphuong.vnn. info@minhlongii.vn Cty An Phuù TNHH Kinh Doanh Thieát Bò Ñieän Cty P&P Vieät Nam Coå Phaàn Cty F.com.tran@joliesiam.bui@joliesiam.hk Giaùm Ñoác: OÂng Huyønh Haûi Minh ioewongphuocdong@email.Cty TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi Dòch Vuï & Kyõ Thuaät Cty Thoáng Nhaát TNHH Moât Thaønh Vieân Ñieän Cô Cty Song Hoaøng Long TNHH Cty Minh Phaùt TNHH Saûn Xuaát Thöông Maïi Cty Ñoâng Phöông TNHH Ñieän Coâng Nghieäp NGUY N TH N NGUY N TH N ng Hoàng Duy H a tu n Khanh Nguy n Th Anh ào LÊ TH THANH TRUY N Nguy n V n L i Nguyen Duc Nhon Tr n Anh S n Lê V n Tín Lê V n Tín Lê Chí Tâm Lê Chí Tâm Tr ng Linh Ân nguyen thi hai chi Rua Xanh Rua Xanh Bùi Th Thanh Hà Nguy n Trung Thu Nguy n Th Thu Ph ng Tr n th H ng Th m Nguy n Th Qu nh Th LE THI HAI YEN Nguy n Th Thu Thúy LÝ Thanh H ng Pham Thi Truc Giang Nguy n Th Ph ng Thúy TR N TH THANH TÂN vu duc canh vu duc canh vu duc canh vu duc canh vu duc canh vu duc canh vu duc canh vu duc canh Lê Thiên L nh luong tuan thanh dennt@letranfurniture.

com thimong@phanthanh.com.com phuonganh@gmail.com thanhnhanh@phanthanh.com nguyen.hongmo@yahoo.VT Phan Thành CtyTNhH-TM.com thimong@phanthanh.com truongtyem.com nguyenphamphuong136@gmail.vn matien241@gmail.com thanhthai1987@gmail.vn nguyenhang661252@yahoo.com vanmanh@phanthanh.vn chautrung79@gmail.Nguy n Ph m Ph ng Nguy n Ph m Ph ng Nguy n V n Thành nguyen van a Nguyen V n Th nh BÙI TH TRÚC ÀO Nguy n V n Th ch Cuonggia Cuonggia Cuonggia trinh huu tuan Châu Hoàng Trung Nguy n Th Thùy D ng B070107 Tran Nguyen Mai Cham Vo An Trinh Vo An Trinh Kh ng V n M nh Lê Ng c Bích Nguyen Truong giang T Duy Th nh Nguy n Th Thùy D ng Lê Minh Trung Tran Thi Kim Hien Nguyen Thi Phuong Ph m Th Ng c Di u D ng Th M ng D ng Th M ng phan thai ngoc nhan le thanh du Nguy n Thúy Em Nguy n B o Th y Nguy n Huy Pha HU{NH MINH TRÍ Võ An Trinh D ng Th M ng Võ Minh Kh ng Võ Minh Kh ng Tr n Y n Anh Th Tr n Th Ng c Ph ng VO THI PHI Nguy n Th Thùy Linh Nguy n Th Thùy Linh Nguy n Th Thùy Linh Võ Hoàng Phúc ào Th Ph ng Anh ào Th Ph ng Anh Tr ng Tý Em duong nguyen thanh thai Mã Thanh Nhanh Nguyen Hung NGUY N V N MINH KHA Nguy n Th Bé Ch Nguy n Th Bé Ch huynh thi kieu oanh lý qu c toàn Phú Vi t Khoa Hu nh Th Y n Xuân H Th Tuy n Tô H ng Dân H Th Tuy n Ph m V n Th Hoàng Minh Trang Võ Ngoc Tr ng S n Võ Ngoc Tr ng S n Nguyen T hi Hong Mo Nguyen T hi Hong Mo ào Th Ph ng Anh Nguy n B o Th y Mã Kim Ti n Tr n Y n Anh Th nguyen thi hang To Mong Nghi To Mong Nghi nguyenphamphuong136@gmail.com vatrinh7525@gmail.com phuonganh@gmail.Van Tai Phan Thanh Cong ty TNHH Xay dung .com kieuoanhpt2011@gmail.hongmo@yahoo.com tohongdanct@gmail.com tran_cham@yahoo.com nguyen.Thuong Mai .vn minhkhuong@phanthanh.vn phuvietkhoa@gmail.vn baothuy@phanthanh.vn kimhien_bt84@yahoo.com tduong24287@gmail.com truongsonhce@gmail.com nguyenvucnhh@gmail.vn taduythanhst@yahoo.Van Tai Phan Thanh cty tnhh ktks long son CTY Phan Thành Cty Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh CTy TNHH XD TM VT Phan Thanh Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh Công ty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT PHAN THÀNH Công ty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh CTy TNHH XD TM VT Phan Thanh Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD_TM_VT Phan Thành Cty TNHH XD_TM_VT Phan Thành Cty TNHH TM VT PHAN THANH CTY TNHH XD TM VT Phan Thanh Ch ng trình Vita Share Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh CTY TNHH-XD-TM-VT PHAN THANH CTY TNHH XD TM VT PHAN THÀNH Cty TNHH XD_TM_VT Phan Thành Công Ty TNHH-XD-TM-VT Phan Thành Công Ty TNHH-XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành CTY TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh CtyTNhH-TM.com mongnghi30004000@yahoo.vn ngocdieu.com.Van Tai Phan Thanh Cong ty TNHH Xay dung .com tduong24287@gmai.vn truongsonhce@gmail.VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thành Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thành cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH-XD-TM-VT Phan Thanh Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thanh HTC Công ty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh CTY TNHH XD TM VT PHAN THÀNH TNHH XD TM VT PHAN THÀNH Cty TNHH DX-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành công ty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành i h c kinh t hu i h c kinh t hu Cty TNHH XD TM VT PHAN THANH Cty TNHH XD TM VT PHAN THANH Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành CTY THHH-XD-TM_VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành cty TNHH XD_TM_VT PHAN THANH C«ng ty TNHH XD TM VT Phan Thanh C«ng ty TNHH XD TM VT Phan Thanh .pham1988@gmail.vn ho_tuyen@yahoo.com yenxuan@phanthanh.vn thimong@phanthanh.ct@gmail.bui@itt.com dao.com mbcuong@gmail.com bechi178@yahoo.com ho_tuyen@yahoo.VT Phan Thành CtyTNhH-TM.com mbcuong@gmail.linux@yahoo.com mongnghi30004000@yahoo.com linhnguyenpt_ct@yahoo.vn hung.com minhtrang@phanthanh.com mbcuong@gmail.Thuong Mai .com minhtrung@phanthanh.com linhnguyenpt_ct@yahoo.vn huypha84@gmail.com vatrinh7525@gmail.com Tuan_@yahoo.vn minhkhuong@phanthanh.vincom@gmail.vn phanthanhcskh@gmail.com linhnguyenpt_ct@yahoo.vn baothuy@phanthanh.vn anhthu@phanthanh.com.com phuonganh@phanthanh.vn ngocphuongkt89@gmail.com minhtri@phanthanh.vn bichdan68@gmail.vn thinhnv.com truonggiang@phanthanh.vn super_juniro80@yahoo.com.com thiphuong@phanthanh.vn thienthachmar8x@gmail.com nhóm nhóm Công Ty CP T XD & TM Gia Phúc abc VC ITT Viet nhat Cong ty TNHH Xay dung .vn ngocnhans78@gmail.com thanhdu@phanthanh.Thuong Mai .com bechi178@yahoo.com vophi2011@gmail.com quoctoan@phanthanh.com anhthu@phanthanh.vn nguyenthuyem79@yahoo.com hoangphucvo88@gmail.com nvminhkha@yahoo.com vanthanh051091@yahoo.com thopham213@gmail.

com.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Nguy n Hoàng Ph ng Th o thao_nguyen4439@yahoo.vn MBM bebongti@yahoo.com.com Phan Huynh Thien Khoi thienkhoi2010@gmail.vn phan thai ngoc nhan ngocnhans78@gmail.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn Mai Th Li u thilieu@phanthanh.com huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.com Nguy n Th Thanh Vân van.com.com Nguy n Thúy Em thuyem@phanthanh.vn NGO NHUT TRUNG NHUTTRUNG84@YAHOO.vn Ph m Th Kim Ph ng kimphuong@gmail.com Nguy n Th Thanh thanh.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com nguy n minh thanh dotrannhungoc@yahoo.vn huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com PHÚ VI T KHOA phuvietkhoa@gmail.com Nguy n Thúy Em thuyem@phanthanh.com.com.com.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com nguyen phan ngoan phanngoan@phanthanh.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn Nguyên Th Thùy thithuy@phanthanh.nguyen@pkgvn.com.com.com huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.vn Vo Tan Dung thienkhoi2010@gmail.com.com Tr n Th H ng hangtran152@yahoo.vn HO THAI HOANG NGUYEN hoangnguyen_07DM2@yahoo.com.com.com.com Nguy n L ng Ng c Loan nguyentranbaongoc@yahoo.com Võ Minh ng minhduong@phanthanh.NG V N NG dangvdangpro@gmail.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Nguy n Th Xuân Mai xuanmai8925@yahoo.com Kh ng V n M nh vanmanh@phanthanh.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Hoàng Minh Th niemtin4u@yahoo.com.vn xuan anh huynhlyly28@yahoo.com.com.com Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.COM Tran Thi Kim Hien kimhien_bt84@yahoo.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn Tr n Nh Ng c dotrannhungoc@yahoo.vn Nhan Tu Nghi nhantuenghi@gmail.com Tô M ng Nghi mongnghi@yahoo.com.nguyen@pkgvn.com cty TNHH TM XD VT PHAN THÀNH chuong trinh vita share Cty TNHH TM VT PHAN THANH Ch ng Trình Vita share Cty TNHH XD_TM_VT Phan Thành CTY TNHH XDTMVT PHAN THANH Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty Phan Thành cty TNHH XD TM VT Phan thanh Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Phan Thanh Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD-TM-VT Phan Thành cty PT Cty phan thanh Cty TNHH-XD-TM-VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành cty tnhh xd tm vt phan thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh cty TNHH-XD-TM-VT Phan Thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh cty tnhh xd tm vt phan thanh Cty TNHN XD-TM-VT-Phan Thành Cty TNHN XD-TM-VT-Phan Thành Công ty TNHH XD TM VT Phan Thành Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thành Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thanh Công Ty TNHH XD TM VT Phan Thanh Công Ty TNHH XD TM V n T i Phan Thành cty phan thanh cty phan thanh CTY TNHH XD TM VT PHAN THÀNH Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Cty TNHH XD TM VT Phan Thành Công Ty TNHH XD TM V n T i Phan Thành jolie siam Cty TNHH XD TM VT Phan Thanh Gameloft Gameloft Vita share Nam viet MInh nguyet Mepro co.com.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Dang thi my linh mylinh8vn@yahoo.com Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Tr nh D c Tú ductu@lgcare.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com.com.com huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.com.com.com Lê Th Út Tr ng lethiuttrung@gmail.nguyen@joliesiam.com Hu nh Th M Nhân huynhthimynhan1987@yahoo.com Linh Thach th_linh4656@yahoo.com kha minh hieu khahieu9999@yahoo.com Mai Quyen hoanhap@yahoo.com Nguy n Th Thanh Vân van.com Nguy n Th M Luông myluong@phanthanh.com huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.com.com Nguy n Th Anh theanhds@hotmail.com Nguy n Th Anh theanhds@hotmail.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com Nguy n Th Thanh Vân van.com huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.com MINH SINH sinh.do@pkgvn.vn Hu nh Th Xuân Ánh huynhlyly28@yahoo.vn huynh thi kieu oanh kieuoanhpt2011@gmail.com duy thong duythong264@yahoo.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.com lequangliem leliemct@gmail.vn Kh ng V n M nh vanmanh@phanthanh.nguyen@pkgvn. ltd Công ty M ph m LG VINA H ng Sen Hoa Nhap Công ty TNHH Thái Hân CTy TNHH XD TM VT PHAN THANH CTY PHANTHANH AQA VNM CÔNG TY C PH N PHÚ KHANG GIA công ty CP Phú Khang Gia công ty CP Phú Khang Gia công ty CP Phú Khang Gia .vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn Th ch Th Nguy t Y n phongtranny@yahoo.vn kha minh hieu khahieu9999@yahoo.com Hoàng Minh Th niemtin4u@yahoo.com QUÁCH THI U HI P hiepqth@yahoo.com.

vn dungnh1@bidv.com kimthuong3585@gmail.khainguyen@gmail.vn anhttn@bidv.com ha.org lammanh@gmail.com.nt@gmail.com quyendnd@yahoo.com QUYENDND@YAHOO.com tuyethan.com.com nhckc2@yahoo.com canhthanp@yahoo.vn uyvuvip@gmail.com hoangtu_bangia2008@yahoo.COM yennguyen2016@yahoo.nguyen@pkgvn.com giangc214@gmail.com LOANLE.com mimitimsun_15@yahoo.com lnhoa832003@yahoo.ho@pkgvn.khainguyen@gmail.com.com huuchau.com convitngoc_vn@yahoo.com lethinhtien89@yahoo.com hovietdung87@gmail.ttmt@gmail.net thuyennguyen@vmax.com thao.com hkhoa1984@yahoo.khainguyen@gmail.com lienhuong.com nthai.com maithibehai@yahoo.com.com dustintran721989@gmail.com thuong.vn ginta_sliver_angel@yahoo.vn catmy2042003@yahoo.pam@pkgvn.lng@vnn.com phuongyen2001@yahoo.com bachxa_0405@yahoo.com ktlove1401@yahoo.tran@kmcsoft.com.com ntnmai303@gmail.com nhu.BVND@YAHOO.com thao.com loanle.com phu khang gia phu khang gia Công ty CP PHÚ KHANG GIA Công ty CP Phú Khang Gia Công ty CP TVXD Khai Nguyên Công ty TNHH KT & TM Lê Nguy n Gia Công ty TNHH Tr ng Minh Cty Khai Nguyên Cty Phú Khang Gia Cong ty CP TVXD Khai Nguyen Cong ty CP TVXD Khai Nguyen CÔNG TY C PH N PHÚ KHANG GIA cong ty CP Phu Khang Gia B a benh vien nhi dong 1 BV NHI NG 1 BVnd1 BVnd1 BV NHI NG I BV NHI NG 1 cty tnhh thong tin nd1 nd1 ông Nghi nhi dong 1 bv nhi dong 1 BV 175 Công ty CP D ch V Ph n M m Công Thành CTY CP Com Pa Jolie Siam B NH VI N DA LI U bv nhi dong 1 TTYTDP TPHCM Bv Da Li u BV Nhi ng 1 B NH VI N DA LI U bv nhi dong1 bv nhi dong 1 tnhh cntt thuy sy KMCSoft M c In Vi t BIDV BIDV BIDV bvcc trung vuong BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV cvdsv .com thumt13@yahoo.com lekhanh_1610@yahoo.com trangltd@ctsoft.com bichnga187@yahoo.COM westliest82@yahoo.vn phamthanhdo@gmail.com.com yennguyen2016@yahoo.com nguyenminhnhut2004@yahoo.com khoa1984@yahoo.bvnd@yahoo.com phuong.com nhan.vn anhttn@bidv.com bichthao.com babe_quyen@yahoo.nguyen thi ngoc ha nguyen thi ngoc ha PH M V N TH O H Th Th ng Ph m Th Tuy t H n Lê Nguy n Thành Nhân Ph m Thành ô H u Châu H M nh Hùng Tran Thi Bich Thao Tran Thi Bich Thao NGUY N MINH PH NG pham van thao A a nguyen thi bich nga HOÀNG D NG nguyen thi kim thuong nguyen thi kim thuong lê th kim loan PH M TH THU HÀ tran quoc tien long Tr n ng Phát chu thi kim phung chu thi kim phung Nguy n Trát Trúc Quân Nguyen Thi Giang nguy n th hoàng y n Nguyen Thi Kim Yen le hoang kim khanh Lý Tú Quyên nguyên lê h u khoa nguyên lê h u khoa Ly Thi Bich Lien huu khoa Nguy n Minh Nh t Nguy n T ng V Nguy n ình Vinh PHUNG VAN VIET V Th M nh Nguy n ình Vinh Lê th Di m Trang Lam Van Manh Nguy n Thanh H i pham quynh anh NG NGUY N QUYÊN Nguyen Thi Kim Yen Võ Thùy Trinh Tr ng T n Phát ph m th thùy linh NG NGUY N QUYÊN le hoang kim khanh ly thi bich lien nguyen quynh nhu Nguyen Thi Ngoc Mai Tr n Công Th ng Nguy n Th Song Thuy n Ho Van An hoang thai thinh Le Thinh Tien Chu Phuong Huyen Le Thi Lien Huong Ph m Phúc H ng Nguyen Thi Minh Thu Le Thi Hoa Mai Th Bé Hai Ly Thi Mi Nguyen Thi Thu Trang Nguy n Hi n Dung L Hu nh Anh Duy Nguyen Hanh Trinh Thi Nguyet Anh Trinh Thi Nguyet Anh Trinh Thi Nguyet Anh tieu thanh ha.nguyen@pkgvn.com hovietdung@gmail.vn tieuthanh.com lekhanh_1610@yahoo.com bienchieu_mylove@yahoo.com vn_0101@yahoo.com kimthuong3585@gmail.vn hkhoa1984@yahoo.khainguyen@gmail.com thang.com hattpham@yahoo.nguyen@pkgvn.com anhttn@bidv.com Trangntt5@bidv.nguyen8x@yahoo.com vn_0101@yahoo.ho@pkgvn.com bichthao.28@gmail.COM vtmanhpl@yahoo.pham@pkgvn.com.com.com bachxa_0405@yahoo.com convitngoc_vn@yahoo.com hung.com sjnhan_hotvjtmuoj2@yahoo.com HATTPHAM@YAHOO.com phuchung_ncn@yahoo.vn vananshpy@gmail.com.com tanphat87vn@yahoo.

com.com lonelyhr0305@yahoo.com hoangnguyen148@yahoo.vn sophia.com camdanh.com huyenntt@gmail.com ithh.com tuyethoa0910@gmail.com phuongloan@giaiphaptinhhoa.com Xuantai811@gmail.vn tanbeoc1_fbi@yahoo.chanhuynh@gmail.com.com.com phuon2001@yahoo.com elegancepham@gmail.pro@gmail.com hoapa@bidv.vn damhongtham@gmail.com.edu.pt@bidv.com.vn anhch@bidv.com huyenntt19@bidv.com.com dinhcuong@giaiphaptinhhoa.com bichnga293@yahoo.vn duongdd@bidv.ctu.vn vinhntt@bidv.vn duongdtt@bidv.pth@bidv.com thile@giaiphaptinhhoa.com huynhngocanh89@gmail.com luuthekiet@gmail.VTC12 TNHH Xi Am TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty TNHH Xi Am Công ty c ph n gi i pháp Tinh Hoa Công Ty C Ph n Gi i Pháp Tinh Hoa Cinotec Cinotec Tinh Hoa Solutions Tinh Hoa Solutions BIDV CP Gi i Pháp Tinh Hoa BIDV BIDV BIDV Công ty C Ph n oàn V Fpt manulife IDC IDC IDC Sacombank BIDV CTCP t v n và ki m nh xây d ng Duy t BIDV dhct dai hoc can tho .com quangvinh_0072000@yahoo.com.vn tranthithu_0906@yahoo.com quangvinh_0072000@yahoo.com sophia.com.com camdanh.com quangvinh_0072000@yahoo.com mylinh.com linhlt@bidv.com.Lê Xuân Tài nguy n trung vinh Hoapa Hà Tú Lan Nguyen Thi Thanh Vinh Nguyen Thi Thanh Vinh nguyen minh nhat Ngo Thu Ha huy Nguy n Bích Nga àm H ng Th m Nguyen Thi Thu Huong i D ng Ly Tan Han nguyen hong le Nguyen Huy Hung Huynh Thi Tuyet Hoa Huynh Thi Tuyet Hoa Thi u Quang Vinh Thi u Quang Vinh Thi u Quang Vinh Thi u Quang Vinh Thi u Quang Vinh nguyen thi lan phuong hoang my linh Ngu n Hu nh Ng c Anh Ngu n Hu nh Ng c Anh Nguy n Th Lê Pham Thi Thuy Truc Nguy n Th Ph ng Loan Nguy n Th C m Nhung ng th Gia Loan ng th Gia Loan Ph m inh C ng Ph m inh C ng Ph m Th Trang Nhã Nguy n Th Thu Huy n Ngô c Toàn Ph m Th H ng Ng c vu thi le huyen Nguy n Th Thu Huy n Q D ng anhch vu thi khanh hien dung Hà Th ng Th ng V M nh Ti n hoang my linh Nguy n h ng Nga Hu nh Ng c Ph ng Chân Hu nh Ng c Ph ng Chân Bùi Th Hà tri u công tinh t ng lê Th Th o Nguy n Th C m Danh Nguy n Th C m Danh Nguy n Th C m Danh L u Th Ki t Ph m Minh Tu n inh Th Thùy D ng Nguyen Nguyen Do Thi Hong Hanh v thanh th y Hien Le Le thuy Linh Tr n Thanh Qu nh Tr n Th Thu Nguy n Hi u S n Nam Ph m Thu Hi n Huynh Phan Tuong Vi Bùi Thanh Mai kha mi phan th ph hienanh Xuantai811@gmail.vn dung8379@gmail.vn huyenntt19@bidv.com dinhcuong@giaiphaptinhhoa.hml@gmail.com.vn huyenvl@bidv.com tiendvland@dvbatdongsan.edu.vn hptvi05@student.com.com.com vickyha87@yahoo.nguyen@gmail.vn sisidodo1985@yahoo.com lonelyhr0305@yahoo.com hienvk@bidv.vn ductoan@giaiphaptinhhoa.vn BIDV BIDV Cty TNHH Truyen Thong Suc Song Moi .chanhuynh@gmail.com.com ngoc.edu.com Nganh@fpt.com.vn ptphi493@student.com hien.ntv187@gmail.hml@gmail.com hanhdth4@bidv.com vinhntt@bidv.vn thotrang20484@yahoo.vn dungilnvrm@yahoo.ctu.vn thuyvt3@bidv.com andinhco@vnn.com thuongthuong5190@gmail.vn huyenntt@gmail.com hongle0903@gmail.vn mai_bt@bidv.com.com.com bango_crash@yahoo.com hienanhpq@yahoo.com.com thuytruc3011@gmail.vn mylinh.com camchuong@ymail.nguyen@gmail.vn ha_tu_lan139@yahoo.com tuyethoa0910@gmail.edu.com trungvinh.com camdanh.com quangvinh_0072000@yahoo.com tcttuong@yahoo.nguyen@gmail.com.vn nkmi491@ctu.com.com quangvinh_0072000@yahoo.com tuanpm3@bidv.come huynhngocanh89@gmail.vn quynhtt2@bidv.

com hongnhungtuthi@gmail.com uyenvy_tran2002@yahoo.com.com pokemon89@gmail.com lethanhtu2412@yahoo.com shinichi02000@yahoo.vn dangthanhtung2402@gmail.vn trangnta@bidv.vn van.com.vn xuantruong0807@gmail.com nguyen_lan090989@yahoo.com aquarius_bb_89@yahoo.ttvina@gmail.hoanggiang82@yahoo.com catmy2042003@yahoo.com doanthibaoloc89@gmail.vn tunguyen1511@gmail.com.com dttai@sg.ctu.com lethicam66@gmail.vn bachkhoa_kt@yahoo.com phamminhtha@gmail.com ducnguyenhuynh@letranfurniture.com.com sweet_love608@yahoo.com.com truongrthinh11@yahoo.com.com.com bum_cr4zie@yahoo.vn tieu_thu_tinh_quai_vnn@yahoo.com jean.com hongnhungtuthi@gmail.com.com ducnguyenhuynh@letranfurniture.com thuyhn@tst.mya@gmail.bui@leanmedia.cmc.com hongnhungtuthi@gmail.vn hthao_mt4@yahoo.TM & DV Lê Tr n Cty TNHH SX-TM& DV LE tran Cty TNHH SX-TM& DV LE tran Cty TNHH SX-TM& DV LE tran công ty TTVINA California center .com hongnhungtuthi@gmail.com giang.com.vn huutai1908@gmail.nguyen@tet-arch.com saomai.com jeanbui@leanmedia.com.nguyen@tet-arch.com anhchangnokia_py2000@yahoo.com aquarius_bb_89@yahoo.com tieu_thu_tinh_quai_vnn@yahoo.com.com akaitaiyoo_otaku@yahoo.com anh104884@student.com pokemon89@gmail.com dangthanhtung2402@gmail.com hoatt@elcom.edu.com nguyenquyen1984@yahoo.com pokemon89@gmail.vn tieu_thu_tinh_quai_vnn@yahoo.com jean.com hoathuytien.ngovuphuong@gmail.anhch anhch Hu nh Phú Tân Hanh Nguyen Lê Tr n Th Ph ng truong Nguy n Th Kim Loan Nguy n Th Kim Loan Hà Ng c Th y Dang Kieu Trang Võ Ng c ông Ph ng Tang Thi Thuy ly Thi Mi lam cam Võ Di u Linh Võ Di u Linh Bùi H i Bùi H i Bùi H i Bùi H i Tr n Th Tú Anh Nguyen Thi Hoa Hong TRINH THI NGUYET ANH Nguyen Thu Trang Khoa Nguyen Thi Hoa Hong To Thi Thu Van Tr n Tu n Anh nguy n th ng c vy Ho Thi Hoang Yen Tr n Lê Uyên Vy hthao Lê Thanh Tú Mai H u Tài Tran Nguyen Tran Nguyen Tran Nguyen Tran Nguyen Tonyhoanh NG TH BÍCH PH NG H ng nguyen thuy bich chau oàn Th B o L c Nguy n Công H u NGUY N SAO MAI Võ th kim thoa Ph m Minh Thà Hà Th Thu Th o dinh dangkhoa T Th H ng Nhung T Th H ng Nhung T Th H ng Nhung T Th H ng Nhung ng Th Tài Uyen Le Nguy n D ng Ti n Nguy n Th Thùy Trang b ch gia th y mi n Tr n Th Hoa nguyen hoang giang Nguyen Thi Thu Quyen Lê V n Tín nguyen huynh duc nguyen huynh duc nguyen huynh duc Phung Anh Tu n Ngô V Ph ng Giang ph m tr n thanh vy Huynh Thi My Duyen tran thuy ngan Kinh Thinh ng Thanh Tùng ng Thanh Tùng anhch@bidv.vn hanhcan89@yahoo.com.com hongnth@bidv.vn nguyen.com hau.vn anhttn@bidv.vn anhch@bidv.com gia_hung46@yahoo.com.com.bui@leanmedia.com hathaobuh90@gmail.com.vn tonyhoanh@gmail.com elizabeth_e64@yahoo.vn thuyussh@yahoo.vn letrang8@gmail.com.com ngocnt52@gmail.com trananh259@yahoo.com nguyen_lan090989@yahoo.tothithu@gmail.com anhtuan.vn hongnth@bidv.vn ryo_ltr@yahoo.com pokemon89@gmail.vn trangkieu289@yahoo.com kirasaki_yoshitsune@yahoo.com duyenhtm47@gmail.com ducnguyenhuynh@letranfurniture.vn tieu_thu_tinh_quai_vnn@yahoo.com CT c ph n d ch v Vi n Thông TST USSH bvcc Trung Vuong BIDV FPT Media Lê Tr n TINH HOA SOLUTIONS x tet KI N TRÚC T T công ty ACS công ty ACS công ty ACS công ty ACS CMCSI Saigon H C n Th KMCsoft TNHH SX-TM-DV LE TRAN TNHH SX .com hrd@letranfurniture.com Phuongdang20@gmail.com.

com nhathien.nguyen191991@gmail.COM nguyenbichsen@yahoo.DV Le Tran CTY LÊ TR N Le Tran Le Tran Le Tran LE TRAN Le Tran Lê Tr n Le Tran LE TRAN Tân Trí Nguyên Lê Tr n Le tran Cty TNHH SX TM DV LE TRAN Lê Tr n Lê Tr n Lê Tr n LE TRAN Tân Trí Nguyên Không có N ng Sài Gòn coffee TM-DV-SX Lê Tr n Le Tran Le Tran bidv bidv .TM .com tran.com nguyenloi4682@gmail.com Cty TNHH SX TM & DV Lê Tr n CONG TY TNHH SX TM & DV LE TRAN Công ty TNHH ch bi n th c ph m ông ô Cty tnhh sx tm dv Le tran Công Ty Lê Tr n lê tr n Công ty CP Gia d ng Goldsun i h c K Thu t Công Nghi p Thái Nguyên CP Gia d ng Goldsun CP Gia d ng Goldsun Le Tran Cong ty TNHH SX .com linhcat03@yahoo.com lenguyen06021988@yahoo.dothi@goldsun.com thangcanh_luongtran@yahoo.com stinkyisme@zing.com thuoay01_04@yahoo.nguyen231@gmail.com truongson.vn linhcat03@yahoo.com chi.com trannamfinance@gmail.com phamdangsang@yahoo.com nguyenloi4682@gmail.com diemhang802003@yahoo.com nhattruong521@yahoo.com lephuong447@gmail.com HOALANTIM1312@YAHOO.com.com hoanghuuphuoc91@yahoo.nguyenphu@gmail.com tago.com toanafc@gmail.com cmo@letranfurniture.com thuyduuyennttd@gmail.com bocaudangyeu@gmail.com danghoangduy@yahoo.com hovanbesau@yahoo.com lletranplastic@letranfurniture.vn thuongnt@elcom.thietke@letranfurniture.com thanhtruyen279@gmail.com thuyduuyennttd@gmail.com ducnhon_dn@yahoo.com yukikomi0v@yahoo.com nguyenthanhqui1978@yahoo.com.com thuong.tran@gmail.au khanhhua2010@gmail.com phamdangsang@yahoo.com sshuong125@yahoo.com chimotmathoi3004@yahoo.com.com minhminh666@gmail.com.Nguy n H u Toàn NGUYEN THANH QUI Ph m Th Chuông nguyen tuan tu Lê Th Thanh H u nguy n th thuý li u Tran Van Huu Th Th ng ph m s n nam PHÙNG TH H NG Nguy n Hoàng Thiên Nh t Nguyen Thi Thuong Nguy n Th Thu Hi n Nguy n Th Thu Hi n Vo Duy Khanh tran huu thuan LÊ TH THANH TRUY N Pham Dang Sang Pham Dang Sang Pham Dang Sang NGUYEN THI DEN nguyen thi bich sen Lê Th Ph ng Ho Van Be Sau NGUYEN TRUONG SON Nguy n Th Thùy Duyên Lê Th Ph ng tran tago Le Do Hung Nguyn Phu Nhat Hien Nguy n V n L i Nguy n V n L i Nguy n V n L i Nguy n Th Li u Chi Tr n Hoài Nam NGUY N AN B O TRÂN Yukikokudo Yukikokudo Nguyen Duc Nhon Lê Th Ph ng Nguy n Th Thùy Duyên L ng Tr n Th ng C nh minh minh Thúc Khánh Lê Nguy n H a tu n Khanh Dang Hoang Duy Tran Anh Son Nguy n V Di m H ng Le Nguyen Ph m Nh t Tr ng pham thi phuong pham thi phuong hoang huu phuoc toanacc@gmail.vn chuongpt84@gmail.com phamdangsang@yahoo.com nguyentuantu@yahoo.com lletranplastic@letranfurniture.vn dimassage_uongcocacola_cuoihaha@yahoo.com ledohung@letranfurniture.com caonguyenkoyentinh@yahoo.com trananhson@yahoo.com nguyenloi4682@gmail.com yukikomi0v@yahoo.vn caonguyenkoyentinh@yahoo.com voduykhanh@yahoo.