CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------*--------

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ, DỤNG CỤ LĐ
Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC

Tôi là: Nguyễn Thế Nghĩa Chức vụ: Nhân viên Bộ phận: Phòng Kỹ thuật Lý do đề nghị: Sửa chữa dụng cụ làm việc theo bảng kê: STT 1 Tên thiết bị dụng cụ Máy tính xách tay Dell inspiron Đơn vị tính Cái Số lượng 01 Tình trạng thiết bị - Không lên màn hình

ngày …. tháng …. năm 2011 Người đề nghị

ngày …. tháng …. năm 2011 Phụ trách phòng

ngày …. tháng …. năm 2011 BGĐ Duyệt