CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------*--------

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ, DỤNG CỤ LĐ
Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC

Tôi là: Nguyễn Thế Nghĩa Chức vụ: Nhân viên Bộ phận: Phòng Kỹ thuật Lý do đề nghị: Sửa chữa dụng cụ làm việc theo bảng kê: STT 1 Tên thiết bị dụng cụ Máy tính xách tay Dell inspiron Đơn vị tính Cái Số lượng 01 Tình trạng thiết bị - Không lên màn hình

ngày …. tháng …. năm 2011 Người đề nghị

ngày …. tháng …. năm 2011 Phụ trách phòng

ngày …. tháng …. năm 2011 BGĐ Duyệt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful