P. 1
De Cuong Thuc Tap Nganh Tai Chinh Ngan Hang

De Cuong Thuc Tap Nganh Tai Chinh Ngan Hang

|Views: 581|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thanh Hương

More info:

Published by: Nguyễn Thanh Hương on Feb 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ISO 9001 : 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2012

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 12

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
I. MỤC ĐÍCH 1. Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết của khoá học. 2. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động, sản xuất, có điều kiện so sánh, giải thích, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể. 3. Thực tập tốt nghiệp cũng giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Đồng thời thực tập tốt nghiệp cũng rèn luyện cho sinh viên khả năng biết liên kết, biết làm việc trong một cộng đồng, cùng vì một nhiệm vụ chung II. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP: Sinh viên phải tìm hiểu các họat động nghiệp vụ đang có tại cơ sở thực tập (Ngân hàng, các Công ty tài chính, Doanh nghiệp …), ghi chép đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm báo cáo thực tập theo nội dung các hoạt động nghiệp vụ mà sinh viên đã tìm hiểu, có so sánh đối chiếu với bài học trên lớp và có nhận xét về tính khoa học và tính thực tiễn của các hoạt động thực tiễn đã nghiên cứu. Bản báo cáo phải được kèm bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở, được giáo viên hướng dẫn thông qua, nộp về bộ môn. Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực tập trước bộ môn. Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ chưa được làm tốt nghiệp. III. NỘI DUNG THỰC TẬP: Phần 1. Một số nét khái quát về cơ sở thực tập (Ngân hàng, các công ty tài chính, doanh nghiệp,…) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận 1.3. Hoạt động nghiệp vụ đang có. 1.4. Những thuận lợi và khó khăn. Phần 2. Các hoạt động nghiệp vụ: A. PHẦN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG: (áp dụng cho ngân hàng thương mại) I. NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ (CỦA MỘT CHI NHÁNH HOẶC MỘT NGÂN HÀNG): 1. Tiền gửi:
1

ưu điểm. có thể đề xuất các giải pháp).3.v… • Cách thức tổ chức để tiếp nhận tiền gửi: Tổ chức trong nội bộ Ngân hàng? Ai ra quyết định? Quan hệ giữa Ngân hàng và khách hàng? • Các phí tổn tiền gửi trong định giá của Ngân hàng. loại tiền tệ.4. Chính sách của Ngân hàng. ngành nghề. Ở từng loại tín dụng liên quan tới nghiệp vụ cần nắm vững từ nội dung tới phương pháp thực hiện: 3. • Vay vốn trên thị trường Liên Ngân hàng. qui trình xét duyệt. Thời hạn cấp tín dụng tối đa đối với từng sản phẩm tín dụng 3. thời hạn và hướng sử dụng tiền vay. tìm hiểu các nội dung và phương pháp xét: • Tính pháp lý của người vay. Các nghiệp vụ tín dụng mà Ngân hàng đang thực hiện (liệt kê): như ứng trước. • Đảm bảo của khoản vay: hình thức đảm bảo phương thức định giá. Các thủ tục của từng loại vay cần có:  Các loại hồ sơ • Hồ sơ pháp lý • Hồ sơ kinh tế • Hồ sơ tài sản bảo đảm  Thực tế thu thập và hoàn thiện các thủ tục tại Ngân hàng • • 2 . Chính sách tín dụng của Ngân hàng 2.v. Phương pháp hạn chế rủi ro về thanh khoản của Ngân hàng. 2. số lượng. • Nguyên tắc và phương pháp sử dụng vốn: cho từng nguồn và tổng số. phân tích thông tin và lưu trữ thông tin để đánh giá.1.2. đồng tài trợ. 3. Đối tượng khách hàng 2. • Khả năng tài chính của khách hàng: phương pháp thu thập thông tin. tài sản bảo đảm. Các nghiệp vụ Liên Ngân hàng: Tìm hiểu nội dung.  Ở bước ra quyết định tín dụng. II. • Tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.3. tài trợ dự án.  Ở bước xét duyệt mức độ cụ thể của khoản tín dụng tìm hiểu các nội dung: • Phương pháp xác định hạn mức hoặc qui mô của từng món vay. chiết khấu. trình độ chuyên môn hóa … 3. tỷ lệ cho vay trên giá trị đảm bảo. 2. Phương thức tổ chức cho vay ở một Ngân hàng: tổ chức phòng ban. tiêu dùng. các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp. Danh mục cho vay và phương thức quản lý danh mục cho vay 2.2. • Uy tín. NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ (CỦA MỘT CHI NHÁNH HOẶC MỘT NGÂN HÀNG): 1. Tính pháp lý và thị trường của đảm bảo. Cơ sở vật chất. Điều kiện cấp tín đối với từng sản phẩm tín dụng 2. 3.1. nguyên nhân của những hạn chế. • Phương thức tổ chức cho vay đối với khoản vay. Quy trình xét duyệt cho vay:  Cách thức tìm kiếm khách hàng vay của ngân hàng  Thực tế việc thực hiện quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng (Thực trạng. hộ nông dân.Các loại tiền gửi: tổng số và tỷ trọng của mỗi loại tại thời điểm lập bảng cân đối. quy mô của từng loại được phân chia theo các tiêu thức khác nhau (Phân theo thời hạn cho vay. • Các yếu tố liên quan tới việc huy động tiền gửi của Ngân hàng: Lãi suất cạnh tranh. Cụ thể: Cách tổ chức tài khoản.v…. nhược điểm. Cơ cấu và mức độ dự trữ của Ngân hàng: dự trữ sơ cấp và thứ cấp (nếu có) cho tổng số và từng nguồn vốn.5. Các phương thức tìm kiếm tiền gửi: Có số liệu chứng minh cụ thể. • Sáng kiến kinh doanh.……). Các giới hạn tín dụng của Ngân hàng 2. kiểm soát mục đích. v.

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CỦA NGÂN HÀNG TRONG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN: Trong quan hệ với việc tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận tối đa của một Ngân hàng. chính sách tín dụng. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ: 1.v. V. dịch vụ nhập khẩu. bạc. 3 . II. • Lập lệnh chuyển tiền và quan sát cách gởi Lệnh chuyển tiền ra nước ngoài. 3. • Các nghiệp vụ ngoại bảng : Bảo lãnh. Nghiệp vụ chuyển tiền. Tìm hiểu hệ thống tài khoản Nostro. 3. tham gia thị trường Liên Ngân hàng … III. đảm bảo tín dụng. Phương thức định kỳ hạn nợ và tổ chức thu nợ: Định kỳ hạn nợ. • Quan điểm và phương pháp phân chia lợi nhuận. chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư quốc tế. Thực hành cách xử lý chứng từ chuyển đi và nhận về từ các Ngân hàng đại lý. Tín dụng dự phòng v. Phương pháp phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Tìm hiểu quy trình phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Thực trạng áp dụng quy trình phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Phân tích ưu. Nhân viên. Tìm hiểu hệ thống tổ chức Ngân hàng đại lý của Ngân hàng thương mại. B.6. quản trị thanh khoản v. Đối với từng loại chuyển tiền. 2. thực tế áp dụng) 4. bao gồm: a. • Đánh giá.v… IV. VI. phân tán rủi ro . ngoại tệ. • Nắm vững hình thức. • Doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận. xác định hạn mức chuyển tiền (nếu có). định cư. nội dung các chứng từ mà người chuyển tiền phải xuất trình khi chuyển tiền. • Tìm hiểu biểu phí chuyển tiền của Ngân hàng.. Chuyển vốn đầu tư. 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH: • Tìm hiểu chi phí kinh doanh và phương pháp định giá cho sản phẩm Ngân hàng. nguồn thu nợ. chuyển phần thừa kế v. Nghiên cứu hệ thống truyền tin Liên Ngân hàng toàn cầu.. kỹ thuật thu nợ và phương pháp xử lý các khoản nợ vay có vấn đề.TỰ PHÂN TÍCH VÀ ĐƯA Ý KIẾN CÁ NHÂN VỀ CÁC MẶT ĐÃ TÌM HIỂU: Những vấn đề đạt được. • Các dịch vụ yểm trợ :Dịch vụ thanh toán . b. PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ I. 4. Cách thức quản lý và lưu giữ hồ sơ tín dụng của Ngân hàng 3.5. thủ tục chuyển tiền. phương pháp quản lý tài sản có và nợ.v • Nghiệp vụ kinh doanh khác của Ngân hàng : Kinh doanh vàng. Các nghiệp vụ chuyển tiền một chiều khác như: kiều hối. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KINH DOANH VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG: • Đội ngũ Cán bộ. Tìm hiểu nhiệm vụ. quy trình tổ chức của phòng thanh toán quốc tế.cho thuê két sắt. Nghiệp vụ thanh toán nhờ thu: Gồm hai loại: nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. giữ hộ • Các phương pháp cụ thể trong hạn chế rủi ro : Phân tích khách hàng. chữa bệnh. Vostro của Ngân hàng. Chuyển tiền thanh toán hàng hóa. nguyên nhân và đề ra giải pháp để xử lý các khoản nợ có vấn đề (Quy trình. chức năng.4. dự trữ của Ngân hàng. tư vấn. du học. Sinh viên phải: • Nghiên cứu quy trình. 3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ: 1. c. Phương thức kiểm tra và đánh giá việc sử dụng vốn vay (tái xét) : Định kỳ và đột xuất – Nội dung và cách thức tiến hành. nhược điểm. Môi trường kinh doanh. những vấn đề đặt ra cho hiện tại và tương lai của Ngân hàng và các ý kiến đề xuất cụ thể. • Nghiệp vụ đầu tư. • Thực hành kỹ thuật hạch toán trong trường hợp chuyển tiền đi và nhận tiền về. Các nghiệp vụ tài sản có khác mà Ngân hàng thực hiện (nếu có). 2.

• Quan sát quá trình đàm phán với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán hay từ chối chi trả bộ chứng từ. L/C dự phòng v. 2. • Thực tập cách xử lý bộ chứng từ hoàn hảo.. 4 . • Nghiên cứu phương pháp thông báo L/C. • Học hỏi phương pháp thương lượng với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp bộ chứng từ bất hợp lệ. bản tu chỉnh L/C do Ngân hàng nước ngoài gởi đến. Tìm hiểu những sai sót phổ biến đối với từng loại chứng từ. Tín dụng chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu. • Lập bản thông báo và chuyển L/C gốc cho khách hàng (trường hợp có xác nhận và không xác nhận L/C). • Tìm hiểu cách hạch toán khi nhận được tiền của Ngân hàng phát hành. • Học tập cách xử lý bộ chứng từ do nhà xuất khẩu xuất trình. Tìm hiểu và thực hành nghiệp vụ tài trợ – bảo lãnh thông qua nghiệp vụ tín dụng chứng từ.b) III. • Lập “Chỉ thị nhờ thu”. • Quan sát và học hỏi cách xử lý bộ chứng từ gởi đến đối với từng loại nhờ thu.bảo lãnh ngoại thương. L/C giáp lưng.a và 4. Tìm hiểu nhiệm vụ. L/C tuần hoàn. • Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu về số lượng và loại chứng từ có phù hợp với quy định trong chỉ hị nhờ thu không. Tín dụng chứng từ thanh toán hàng xuất: • Quan sát cách kiểm tra tính xác thực của L/C. quyền hạn. • Lập được “Đơn yêu cầu mở L/C”. chức năng. 4. Thực tập nghiệp vụ tài trợ – bảo lãnh thông qua nghiệp vụ nhờ thu. b. 3. Sinh viên phải: • Nắm vững quy trình. thủ tục thanh toán L/C nhập. • Nghiên cứu cách xử lý bộ chứng từ trong trường hợp bị từ chối thanh toán. Đối với nghiệp vụ nhờ thu hàng xuất: (Khách hàng của ngân hàng là nhà xuất khẩu). Thực hành nghiệp vụ tài trợ ứng trước. c. • Nắm vững cách ghi có và báo có cho nhà xuất khẩu khi thu được tiền. • Hiểu rõ nội dung. • Nắm qui trình đàm phán với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp bộ chứng từ bị từ chối thanh toán. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ – BẢO LÃNH TRONG NGOẠI THƯƠNG: 1. • Thực hành cách gởi và thương lượng bộ chứng từ với Ngân hàng được chỉ định. Nghiệp vụ Tín dụng chứng từ: a. loại chứng từ mà nhà nhập khẩu phải xuất trình khi yêu cầu mở L/C. Thực hành các loại thư tín dụng đặc biệt như: L/C chuyển nhượng. cơ cấu tổ chức của bộ phận tài trợ. • Thực hành nghiệp vụ chuyển tiền cho người thụ hưởng ở nước ngoài. • Quan sát quá trình chuyển “Chỉ thị nhờ thu” cho Ngân hàng đại lý. thủ tục nhờ thu. • Thực hành phương pháp đánh giá khách hàng để xác định tỷ lệ ký qũy làm đảm bảo cho việc mở L/C. • Kiểm tra bộ chứng từ.v. 4. • Thực hành cách kiểm tra và xử lý “Chỉ thị nhờ thu” do Ngân hàng nước ngoài chuyển đến. • Soạn thảo L/C. bản tu chỉnh L/C cho các Ngân hàng đại lý. (thực tập theo các nội dung tương tự ở mục 4. • Thực hành nghiệp vụ tu chỉnh L/C.a. Đối với nghiệp vụ nhờ thu hàng nhập khẩu (khách hàng của Ngân hàng là nhà nhập khẩu). • Nắm vững quy trình. b.

b. Nguyên tắc tài trợ – bảo lãnh của Ngân hàng d.bảo lãnh của Ngân hàng. cá nhân) * Ngân hàng với Ngân hàng. II. 3. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG QUỐC TẾ: 1. PHẦN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (Nội dung này chỉ dành cho Sinh viên đi thực tập tại Công ty Chứng khoán) NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN I. . .Quy trình nhận và thông báo kết quả giao dịch.v.Các quy trình thủ tục. thời gian ân hạn. Xác định mối quan hệ giữa các Khối và các Bộ phận.Quy trình nhận và kiểm soát lệnh giao dịch. Đánh giá khái quát hiệu quả của nghiệp vụ tín dụng quốc tế.. 2. 6. Đánh giá. 5. thời hạn trả nợ. các hồ sơ biểu mẫu liên quan đến đóng và mở tài khoản đối với nhà đầu tư Cá nhân và Tổ chức.bảo lãnh. bảo lãnh phát hành. 5 . phân lọai khách hàng. Đối tượng được cấp tín dụng. tỷ giá kỳ hạn. mục đích xử dụng. lô hàng trước khi tài trợ . 6. IV.. Tìm hiểu hoạt động. 7.bảo lãnh. Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. Quy trình nghiệp vụ đóng mở tài khoản: . thu hồi nợ v.v. NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 1.Các quy định liên quan đến đóng và mở tài khoản. . Những điểm khác biệt giữa tài trợ cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Nguồn vốn tài trợ . . e.Quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài. cấp tín dụng. Quy trình giao dịch chứng khoán: . 2. Đối với từng loại tài trợ Sinh viên phải nắm được các vấn đề cơ bản sau: a.bảo lãnh của Ngân hàng. thẩm định khách hàng. nhiệm vụ của từng bộ phận như: Bộ phận môi giới và dịch vụ chứng khoán. 3. phí hoán đổi tiền tệ v. Nghiên cứu và thực hành các dạng tài trợ chuyên biệt. c. Các quy định liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 2. C. 3. Xác định cung . Quản trị rủi ro trong tài trợ . Tìm hiểu kỹ thuật xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của Ngân hàng bao gồm tỷ giá trao ngay.v. phân tích . NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ: 1. Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ tài trợ . Tìm hiểu chức năng. Vấn đề tài sản đảm bảo.Quy trình kiểm soát lệnh trong phiên giao dịch và sửa đổi lệnh sai. . Tìm hiểu quan hệ của Ngân hàng với các công ty thực hiện nghiệp vụ kiều hối trong và ngoài nước. hiệu quả kinh doanh của các bàn thu đổi ngoại tệ. Thực hành nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giữa : * Ngân hàng với khách hàng mua bán lẻ (Công ty. g. Quan sát đặc tính của nguồn vốn nước ngoài: nhà cung cấp. nhiệm vụ của phòng kinh doanh ngoại tệ. .cầu ngoại tệ trong Ngân hàng. giải ngân. 4.Quy trình nhập lệnh vào hệ thống DC term của Sở Giao dịch Chứng khoán.5. V. Tìm hiểu chức năng. Thực tập nghiệp vụ tín dụng quốc tế của Ngân hàng trong trường hợp: • Ngân hàng là người tìm dự án. đầu tư. lãi suất. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: 1. cách tính lãi v. Nghiên cứu tổng quát cơ cấu tổ chức của Công ty Chứng khoán: Khối nghiệp vụ (Front office) và Khối hỗ trợ (Back office). 3. tài chính Doanh nghiệp. • Ngân hàng chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân còn các khâu khác do bên cấp tín dụng trực tiếp thực hiện. . 4. f.) 2. Tìm hiểu các hình thức bảo lãnh ngoại thương và các dạng bảo lãnh khác của Ngân hàng.

3. trên cơ sở đó đối chiếu với các phương pháp phân tích đã được nghiên cứu ở tại Trường. Nghiên cứu các phương thức. 4. định giá chứng khoán. Phương pháp xác định phí bảo lãnh phát hành chứng khoán. phương pháp huy động và thành lập quỹ đầu tư chứng khoán. 3. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN: 1. khai thác và tìm kiếm cơ hội đầu tư. 3. 2. thủ tục và cách thức tái lưu ký chứng khoán vào TTLKCK. . Nghiên cứu cơ cấu tổ chức. V. Thực hành các phương pháp phân tích: • Phân tích cơ bản: Phân tích nền kinh tế. Hạch toán các giao dịch chứng khoán. Nắm được những kỹ năng cần thiết của người tư vấn: Truyền đạt. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch.Quy trình cầm cố chứng khoán. NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG: 1. tư vấn phát hành chứng khoán. 2. tư vấn niêm yết chứng khoán. 2. 2. tính chuyên nghiệp và những điều cần thiết trong quá trình tư vấn. 4. Phương pháp thu thập.Quy trình và phần mềm giao dịch trực tuyến (nếu có). Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và quỹ thành viên. Các tài liệu cụ thể và các thủ tục hồ sơ thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH: 1. rút chứng khoán. Quy trình. NGHIỆP VỤ TỰ DOANH: 1. các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty quản lý quỹ. 3. phân tích Công ty. Nghiên cứu các loại hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KẾ TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 1. Quy trình giao dịch tự doanh: Xây dựng mục tiêu và các chiến lược đầu tư. VII. NGHIỆP VỤ TƯ VẤN: 1. Quy trình nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: Tiếp nhận hồ sơ lưu ký. VIII. phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư. ứng dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật. 3. Nắm được những phương pháp phân tích chứng khoán được ứng dụng thực tiễn.Quy trình ứng trước tiền bán chứng khoán. 6 . . theo dõi và giám sát. thuyết phục và chăm sóc Khách hàng. 2. Các nghiệp vụ cụ thể trong lưu ký chứng khoán như: ký gửi chứng khoán. kiểm soát hoàn cảnh. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. tư vấn. lưu trữ thông tin. Quy trình nghiệp vụ quản lý sổ cổ đông. cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán. tư vấn M & A. IV. xử lý dữ liệu phân tích. phân tích ngành.. Các quy định chung của Công ty về kế toán giao dịch chứng khoán 3. Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ tư vấn tài chính Doanh nghiệp: tư vấn cổ phần hóa. Xử lý các lệnh tự doanh. thoái vốn. ra quyết định đầu tư. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. III. chuyển khoản mua bán chứng khoán. tư vấn tái cấu trúc Công ty. Điều kiện và quy trình thanh toán. Các Các vấn đề liên quan đến kỹ năng mềm trong môi giới chứng khoán: kỹ năng tìm kiếm. Các quy định về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. VI. ứng xử. 2. Phương pháp viết báo cáo phân tích. chuyển nhượng chứng khoán. D. 4. 2. cầm cố và giải tỏa cầm cố chứng khoán. • Phân tích kỹ thuật.

quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ. 4. Để có tư liệu viết báo cáo thực tập. . các văn bản về vấn đề có liên quan. Để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ thực tập. cùng làm việc với doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của DN: Vốn vay.3. 4. quy trình quản lý rủi ro. Quy trình phân tích đầu tư. Tài sản và nguồn vốn của DN 2. những nhận xét đánh giá.. 3. E. đi thực tế. tiếp cận với thực tế bằng nhiều hình thức: nghe báo cáo. Vốn ngắn hạn. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của DN Phần 3. 4. tư liệu thu thập được hàng ngày. Quản lý tài sản của nhà đầu tư ủy thác. Quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng là Tổ chức và Cá nhân: Xây dựng chiến lược đầu tư. sinh viên cần viết nhật ký thực tập. V. Vốn chủ sở hữu. Thực hiện đầu tư cho Hợp đồng quản lý đầu tư. Phân bổ tài sản giữa các Hợp đồng quản lý đầu tư. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP SXKD Nghiên cứu tình hình Tài chính doanh nghiệp 1. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP Thời gian thực tập tốt nghiệp: 6 tuần + Thực tập chung: 4 tuần + Làm tốt nghiệp theo chuyên đề: 2 tuần Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 đánh máy (không bao gồm các phụ lục) Bộ môn TCNH 7 . quy trình kiểm soát nội bộ. mỗi sinh viên tự xây dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của DN: TSCĐ và TSLĐ 3. những thắc mắc nảy sinh trong quá trình làm việc. Hợp đồng quản lý đầu tư. mỗi sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn một báo cáo thực tập và bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở. Trên cơ sở đề cương sơ bộ. Kết thúc đợt thực tập. PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP 1. Nghiên cứu tài liệu. Đánh giá và nhận xét chung IV. mọi sinh viên cần phải tận dụng thời gian để học hỏi.. vốn trung dài hạn. Nhật ký là những thông tin. 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->