TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ISO 9001 : 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2012

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 12

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
I. MỤC ĐÍCH 1. Thực tập tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi sinh viên sau khi hoàn thành chương trình lý thuyết của khoá học. 2. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học vào thực tế hoạt động, sản xuất, có điều kiện so sánh, giải thích, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc cụ thể. 3. Thực tập tốt nghiệp cũng giúp cho sinh viên rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Đồng thời thực tập tốt nghiệp cũng rèn luyện cho sinh viên khả năng biết liên kết, biết làm việc trong một cộng đồng, cùng vì một nhiệm vụ chung II. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP: Sinh viên phải tìm hiểu các họat động nghiệp vụ đang có tại cơ sở thực tập (Ngân hàng, các Công ty tài chính, Doanh nghiệp …), ghi chép đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm báo cáo thực tập theo nội dung các hoạt động nghiệp vụ mà sinh viên đã tìm hiểu, có so sánh đối chiếu với bài học trên lớp và có nhận xét về tính khoa học và tính thực tiễn của các hoạt động thực tiễn đã nghiên cứu. Bản báo cáo phải được kèm bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở, được giáo viên hướng dẫn thông qua, nộp về bộ môn. Mỗi sinh viên có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực tập trước bộ môn. Nếu báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ chưa được làm tốt nghiệp. III. NỘI DUNG THỰC TẬP: Phần 1. Một số nét khái quát về cơ sở thực tập (Ngân hàng, các công ty tài chính, doanh nghiệp,…) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận 1.3. Hoạt động nghiệp vụ đang có. 1.4. Những thuận lợi và khó khăn. Phần 2. Các hoạt động nghiệp vụ: A. PHẦN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG: (áp dụng cho ngân hàng thương mại) I. NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ (CỦA MỘT CHI NHÁNH HOẶC MỘT NGÂN HÀNG): 1. Tiền gửi:
1

đồng tài trợ. • Vay vốn trên thị trường Liên Ngân hàng. ưu điểm. Chính sách của Ngân hàng. ngành nghề. Cụ thể: Cách tổ chức tài khoản. qui trình xét duyệt. phân tích thông tin và lưu trữ thông tin để đánh giá. có thể đề xuất các giải pháp). loại tiền tệ.  Ở bước xét duyệt mức độ cụ thể của khoản tín dụng tìm hiểu các nội dung: • Phương pháp xác định hạn mức hoặc qui mô của từng món vay.5. Ở từng loại tín dụng liên quan tới nghiệp vụ cần nắm vững từ nội dung tới phương pháp thực hiện: 3.1. NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CÓ (CỦA MỘT CHI NHÁNH HOẶC MỘT NGÂN HÀNG): 1. 3. • Sáng kiến kinh doanh.Các loại tiền gửi: tổng số và tỷ trọng của mỗi loại tại thời điểm lập bảng cân đối. Quy trình xét duyệt cho vay:  Cách thức tìm kiếm khách hàng vay của ngân hàng  Thực tế việc thực hiện quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng (Thực trạng. tìm hiểu các nội dung và phương pháp xét: • Tính pháp lý của người vay. Cơ sở vật chất. Phương pháp hạn chế rủi ro về thanh khoản của Ngân hàng. Các nghiệp vụ Liên Ngân hàng: Tìm hiểu nội dung. • Nguyên tắc và phương pháp sử dụng vốn: cho từng nguồn và tổng số. thời hạn và hướng sử dụng tiền vay. tiêu dùng. Cơ cấu và mức độ dự trữ của Ngân hàng: dự trữ sơ cấp và thứ cấp (nếu có) cho tổng số và từng nguồn vốn. • Uy tín.3. số lượng. Đối tượng khách hàng 2. nhược điểm. trình độ chuyên môn hóa … 3. quy mô của từng loại được phân chia theo các tiêu thức khác nhau (Phân theo thời hạn cho vay. Phương thức tổ chức cho vay ở một Ngân hàng: tổ chức phòng ban.v. Các phương thức tìm kiếm tiền gửi: Có số liệu chứng minh cụ thể. • Phương thức tổ chức cho vay đối với khoản vay. v. hộ nông dân. • Khả năng tài chính của khách hàng: phương pháp thu thập thông tin. Danh mục cho vay và phương thức quản lý danh mục cho vay 2. Chính sách tín dụng của Ngân hàng 2. • Đảm bảo của khoản vay: hình thức đảm bảo phương thức định giá. 2.  Ở bước ra quyết định tín dụng.v…. Các nghiệp vụ tín dụng mà Ngân hàng đang thực hiện (liệt kê): như ứng trước.3. • Tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. nguyên nhân của những hạn chế.2. 2.……). tài sản bảo đảm. Tính pháp lý và thị trường của đảm bảo. tài trợ dự án. Các thủ tục của từng loại vay cần có:  Các loại hồ sơ • Hồ sơ pháp lý • Hồ sơ kinh tế • Hồ sơ tài sản bảo đảm  Thực tế thu thập và hoàn thiện các thủ tục tại Ngân hàng • • 2 . • Các yếu tố liên quan tới việc huy động tiền gửi của Ngân hàng: Lãi suất cạnh tranh. tỷ lệ cho vay trên giá trị đảm bảo. các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp.2.4. Điều kiện cấp tín đối với từng sản phẩm tín dụng 2. chiết khấu.1.v… • Cách thức tổ chức để tiếp nhận tiền gửi: Tổ chức trong nội bộ Ngân hàng? Ai ra quyết định? Quan hệ giữa Ngân hàng và khách hàng? • Các phí tổn tiền gửi trong định giá của Ngân hàng. 3. Thời hạn cấp tín dụng tối đa đối với từng sản phẩm tín dụng 3. kiểm soát mục đích. II. Các giới hạn tín dụng của Ngân hàng 2.

định cư. tư vấn. Vostro của Ngân hàng. 3. nhược điểm. PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ I.6. dự trữ của Ngân hàng. quản trị thanh khoản v. giữ hộ • Các phương pháp cụ thể trong hạn chế rủi ro : Phân tích khách hàng.v.5. 3 . du học. VI. • Các nghiệp vụ ngoại bảng : Bảo lãnh. chính sách tín dụng. ngoại tệ. Nghiên cứu hệ thống truyền tin Liên Ngân hàng toàn cầu. Cách thức quản lý và lưu giữ hồ sơ tín dụng của Ngân hàng 3. Tìm hiểu hệ thống tài khoản Nostro.. • Tìm hiểu biểu phí chuyển tiền của Ngân hàng. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CỦA NGÂN HÀNG TRONG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN: Trong quan hệ với việc tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận tối đa của một Ngân hàng.v • Nghiệp vụ kinh doanh khác của Ngân hàng : Kinh doanh vàng. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ: 1. Nghiệp vụ thanh toán nhờ thu: Gồm hai loại: nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. chuyển phần thừa kế v. những vấn đề đặt ra cho hiện tại và tương lai của Ngân hàng và các ý kiến đề xuất cụ thể. II. b. nội dung các chứng từ mà người chuyển tiền phải xuất trình khi chuyển tiền. đảm bảo tín dụng. Tín dụng dự phòng v. thủ tục chuyển tiền.4. Nhân viên. Chuyển tiền thanh toán hàng hóa. • Lập lệnh chuyển tiền và quan sát cách gởi Lệnh chuyển tiền ra nước ngoài. xác định hạn mức chuyển tiền (nếu có).cho thuê két sắt.v… IV. Phương thức kiểm tra và đánh giá việc sử dụng vốn vay (tái xét) : Định kỳ và đột xuất – Nội dung và cách thức tiến hành. • Nắm vững hình thức. chữa bệnh. Thực hành cách xử lý chứng từ chuyển đi và nhận về từ các Ngân hàng đại lý. Chuyển vốn đầu tư. • Doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận. phương pháp quản lý tài sản có và nợ. Đối với từng loại chuyển tiền. • Đánh giá. 3. Các nghiệp vụ chuyển tiền một chiều khác như: kiều hối. nguồn thu nợ. 2. Sinh viên phải: • Nghiên cứu quy trình. chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư quốc tế. tham gia thị trường Liên Ngân hàng … III. Phương pháp phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Tìm hiểu quy trình phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Thực trạng áp dụng quy trình phòng ngừa và xử lý nợ có vấn đề  Phân tích ưu. Nghiệp vụ chuyển tiền. thực tế áp dụng) 4. dịch vụ nhập khẩu. 4. Tìm hiểu nhiệm vụ. bạc. bao gồm: a. 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KINH DOANH VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG: • Đội ngũ Cán bộ.TỰ PHÂN TÍCH VÀ ĐƯA Ý KIẾN CÁ NHÂN VỀ CÁC MẶT ĐÃ TÌM HIỂU: Những vấn đề đạt được. B. V. kỹ thuật thu nợ và phương pháp xử lý các khoản nợ vay có vấn đề. chức năng. • Các dịch vụ yểm trợ :Dịch vụ thanh toán . nguyên nhân và đề ra giải pháp để xử lý các khoản nợ có vấn đề (Quy trình. • Nghiệp vụ đầu tư. 2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH: • Tìm hiểu chi phí kinh doanh và phương pháp định giá cho sản phẩm Ngân hàng. • Quan điểm và phương pháp phân chia lợi nhuận. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ: 1. Các nghiệp vụ tài sản có khác mà Ngân hàng thực hiện (nếu có). • Thực hành kỹ thuật hạch toán trong trường hợp chuyển tiền đi và nhận tiền về. Tìm hiểu hệ thống tổ chức Ngân hàng đại lý của Ngân hàng thương mại. c. phân tán rủi ro . Môi trường kinh doanh. 3.. Phương thức định kỳ hạn nợ và tổ chức thu nợ: Định kỳ hạn nợ. quy trình tổ chức của phòng thanh toán quốc tế.

bản tu chỉnh L/C do Ngân hàng nước ngoài gởi đến. • Thực hành cách gởi và thương lượng bộ chứng từ với Ngân hàng được chỉ định. • Nắm vững quy trình. Thực hành nghiệp vụ tài trợ ứng trước.v. • Quan sát và học hỏi cách xử lý bộ chứng từ gởi đến đối với từng loại nhờ thu. quyền hạn. • Kiểm tra bộ chứng từ. b. L/C dự phòng v. • Học hỏi phương pháp thương lượng với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp bộ chứng từ bất hợp lệ. • Tìm hiểu cách hạch toán khi nhận được tiền của Ngân hàng phát hành. L/C tuần hoàn. b. cơ cấu tổ chức của bộ phận tài trợ. Thực tập nghiệp vụ tài trợ – bảo lãnh thông qua nghiệp vụ nhờ thu. 4. thủ tục nhờ thu. • Nghiên cứu cách xử lý bộ chứng từ trong trường hợp bị từ chối thanh toán. • Thực hành phương pháp đánh giá khách hàng để xác định tỷ lệ ký qũy làm đảm bảo cho việc mở L/C. Tìm hiểu nhiệm vụ. • Hiểu rõ nội dung. chức năng. • Lập bản thông báo và chuyển L/C gốc cho khách hàng (trường hợp có xác nhận và không xác nhận L/C). • Quan sát quá trình đàm phán với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán hay từ chối chi trả bộ chứng từ. 4. • Lập “Chỉ thị nhờ thu”. Đối với nghiệp vụ nhờ thu hàng xuất: (Khách hàng của ngân hàng là nhà xuất khẩu). loại chứng từ mà nhà nhập khẩu phải xuất trình khi yêu cầu mở L/C. • Lập được “Đơn yêu cầu mở L/C”. • Thực hành nghiệp vụ tu chỉnh L/C. Tìm hiểu những sai sót phổ biến đối với từng loại chứng từ. bản tu chỉnh L/C cho các Ngân hàng đại lý. Tín dụng chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu. • Quan sát quá trình chuyển “Chỉ thị nhờ thu” cho Ngân hàng đại lý. Nghiệp vụ Tín dụng chứng từ: a. L/C giáp lưng. Tìm hiểu và thực hành nghiệp vụ tài trợ – bảo lãnh thông qua nghiệp vụ tín dụng chứng từ. • Thực tập cách xử lý bộ chứng từ hoàn hảo. 2. • Nắm qui trình đàm phán với Ngân hàng nước ngoài trong trường hợp bộ chứng từ bị từ chối thanh toán. (thực tập theo các nội dung tương tự ở mục 4. Thực hành các loại thư tín dụng đặc biệt như: L/C chuyển nhượng. 4 . • Học tập cách xử lý bộ chứng từ do nhà xuất khẩu xuất trình. Đối với nghiệp vụ nhờ thu hàng nhập khẩu (khách hàng của Ngân hàng là nhà nhập khẩu)..a và 4. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ – BẢO LÃNH TRONG NGOẠI THƯƠNG: 1.a. • Thực hành nghiệp vụ chuyển tiền cho người thụ hưởng ở nước ngoài.bảo lãnh ngoại thương. • Soạn thảo L/C.b) III. 3. • Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu về số lượng và loại chứng từ có phù hợp với quy định trong chỉ hị nhờ thu không. c. Sinh viên phải: • Nắm vững quy trình. thủ tục thanh toán L/C nhập. • Nghiên cứu phương pháp thông báo L/C. • Thực hành cách kiểm tra và xử lý “Chỉ thị nhờ thu” do Ngân hàng nước ngoài chuyển đến. Tín dụng chứng từ thanh toán hàng xuất: • Quan sát cách kiểm tra tính xác thực của L/C. • Nắm vững cách ghi có và báo có cho nhà xuất khẩu khi thu được tiền.

. . thời gian ân hạn. Nghiên cứu tổng quát cơ cấu tổ chức của Công ty Chứng khoán: Khối nghiệp vụ (Front office) và Khối hỗ trợ (Back office). Tìm hiểu chức năng.v. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG QUỐC TẾ: 1. Những điểm khác biệt giữa tài trợ cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. thẩm định khách hàng. nhiệm vụ của phòng kinh doanh ngoại tệ. tỷ giá kỳ hạn. các hồ sơ biểu mẫu liên quan đến đóng và mở tài khoản đối với nhà đầu tư Cá nhân và Tổ chức. 2.5. Thực hành nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ giữa : * Ngân hàng với khách hàng mua bán lẻ (Công ty. g.Quy trình nhận và thông báo kết quả giao dịch. . Đối tượng được cấp tín dụng. phân lọai khách hàng. NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ: 1. cách tính lãi v.bảo lãnh của Ngân hàng. hiệu quả kinh doanh của các bàn thu đổi ngoại tệ. 5 . C. Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ tài trợ . Quy trình giao dịch chứng khoán: . Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.. 7.Các quy trình thủ tục. lô hàng trước khi tài trợ . 3. b.. phí hoán đổi tiền tệ v. bảo lãnh phát hành. mục đích xử dụng. PHẦN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (Nội dung này chỉ dành cho Sinh viên đi thực tập tại Công ty Chứng khoán) NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN I. . Các quy định liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 2.bảo lãnh. • Ngân hàng chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân còn các khâu khác do bên cấp tín dụng trực tiếp thực hiện. Thực tập nghiệp vụ tín dụng quốc tế của Ngân hàng trong trường hợp: • Ngân hàng là người tìm dự án. . NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 1. giải ngân. Tìm hiểu các hình thức bảo lãnh ngoại thương và các dạng bảo lãnh khác của Ngân hàng. Tìm hiểu hoạt động. Đánh giá.bảo lãnh của Ngân hàng. Đối với từng loại tài trợ Sinh viên phải nắm được các vấn đề cơ bản sau: a. nhiệm vụ của từng bộ phận như: Bộ phận môi giới và dịch vụ chứng khoán. c. Quy trình nghiệp vụ đóng mở tài khoản: . Tìm hiểu kỹ thuật xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của Ngân hàng bao gồm tỷ giá trao ngay. Quan sát đặc tính của nguồn vốn nước ngoài: nhà cung cấp. 6. Đánh giá khái quát hiệu quả của nghiệp vụ tín dụng quốc tế. 4. thu hồi nợ v.Các quy định liên quan đến đóng và mở tài khoản. 3.Quy trình nhận và kiểm soát lệnh giao dịch. Tìm hiểu quan hệ của Ngân hàng với các công ty thực hiện nghiệp vụ kiều hối trong và ngoài nước. 6. cấp tín dụng. 2. V. 3.bảo lãnh. f.cầu ngoại tệ trong Ngân hàng. thời hạn trả nợ. Nguồn vốn tài trợ . Xác định cung .v. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: 1. lãi suất. Quản trị rủi ro trong tài trợ . IV. cá nhân) * Ngân hàng với Ngân hàng. đầu tư. phân tích . tài chính Doanh nghiệp.Quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.Quy trình nhập lệnh vào hệ thống DC term của Sở Giao dịch Chứng khoán. 3. 5. Xác định mối quan hệ giữa các Khối và các Bộ phận. .Quy trình kiểm soát lệnh trong phiên giao dịch và sửa đổi lệnh sai. . II. Tìm hiểu chức năng. Nghiên cứu và thực hành các dạng tài trợ chuyên biệt. 4. Nguyên tắc tài trợ – bảo lãnh của Ngân hàng d.v.) 2. Vấn đề tài sản đảm bảo. e.

tư vấn niêm yết chứng khoán. theo dõi và giám sát. III. thuyết phục và chăm sóc Khách hàng. IV. . Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. rút chứng khoán. 6 . Các Các vấn đề liên quan đến kỹ năng mềm trong môi giới chứng khoán: kỹ năng tìm kiếm. Quy trình nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: Tiếp nhận hồ sơ lưu ký.. Nghiên cứu các loại hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán. 4. Nghiên cứu các phương thức. 2. ứng xử. NGHIỆP VỤ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH: 1. Các quy định chung của Công ty về kế toán giao dịch chứng khoán 3. phương pháp huy động và thành lập quỹ đầu tư chứng khoán. 2. 3. Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ tư vấn tài chính Doanh nghiệp: tư vấn cổ phần hóa. ra quyết định đầu tư. phân tích ngành. Phương pháp xác định phí bảo lãnh phát hành chứng khoán. khai thác và tìm kiếm cơ hội đầu tư. 2. • Phân tích kỹ thuật. tư vấn M & A. 2. Phương pháp thu thập. 2. tư vấn tái cấu trúc Công ty.Quy trình cầm cố chứng khoán. Phương pháp viết báo cáo phân tích. Quy trình giao dịch tự doanh: Xây dựng mục tiêu và các chiến lược đầu tư. kiểm soát hoàn cảnh. NGHIỆP VỤ TƯ VẤN: 1. phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư. 3. Điều kiện và quy trình thanh toán. cầm cố và giải tỏa cầm cố chứng khoán. 3. VIII. Các nghiệp vụ cụ thể trong lưu ký chứng khoán như: ký gửi chứng khoán. thủ tục và cách thức tái lưu ký chứng khoán vào TTLKCK. lưu trữ thông tin. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch. 4. trên cơ sở đó đối chiếu với các phương pháp phân tích đã được nghiên cứu ở tại Trường. các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty quản lý quỹ. 3. Nắm được những kỹ năng cần thiết của người tư vấn: Truyền đạt. . chuyển khoản mua bán chứng khoán. Nghiên cứu cơ cấu tổ chức. phân tích Công ty. 3. NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG: 1. Xử lý các lệnh tự doanh. V. định giá chứng khoán. ứng dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật. tư vấn phát hành chứng khoán. tính chuyên nghiệp và những điều cần thiết trong quá trình tư vấn. 2.Quy trình và phần mềm giao dịch trực tuyến (nếu có). Quy trình nghiệp vụ quản lý sổ cổ đông. Thực hành các phương pháp phân tích: • Phân tích cơ bản: Phân tích nền kinh tế. VII. 2. Quy trình. chuyển nhượng chứng khoán. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hạch toán các giao dịch chứng khoán. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN: 1. thoái vốn. Các quy định về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Các tài liệu cụ thể và các thủ tục hồ sơ thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.Quy trình ứng trước tiền bán chứng khoán. D. NGHIỆP VỤ TỰ DOANH: 1. tư vấn. 4. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KẾ TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 1. VI. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và quỹ thành viên. Nắm được những phương pháp phân tích chứng khoán được ứng dụng thực tiễn. xử lý dữ liệu phân tích.

Để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ thực tập. PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP 1. Vốn ngắn hạn. Hợp đồng quản lý đầu tư. . 4. Quản lý tài sản của nhà đầu tư ủy thác. tư liệu thu thập được hàng ngày. Tài sản và nguồn vốn của DN 2. Thực hiện đầu tư cho Hợp đồng quản lý đầu tư. mọi sinh viên cần phải tận dụng thời gian để học hỏi. E. quy trình kiểm soát nội bộ. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của DN: Vốn vay. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP Thời gian thực tập tốt nghiệp: 6 tuần + Thực tập chung: 4 tuần + Làm tốt nghiệp theo chuyên đề: 2 tuần Kết thúc thực tập sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 30 trang A4 đánh máy (không bao gồm các phụ lục) Bộ môn TCNH 7 . 3. mỗi sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng dẫn một báo cáo thực tập và bản nhận xét đánh giá thực tập tại cơ sở. Vốn chủ sở hữu. các văn bản về vấn đề có liên quan.. 4. Để có tư liệu viết báo cáo thực tập. Nhật ký là những thông tin. quy trình quản lý rủi ro.. Quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng là Tổ chức và Cá nhân: Xây dựng chiến lược đầu tư. cùng làm việc với doanh nghiệp. sinh viên cần viết nhật ký thực tập. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của DN: TSCĐ và TSLĐ 3. đi thực tế. Phân bổ tài sản giữa các Hợp đồng quản lý đầu tư. Đánh giá và nhận xét chung IV. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP SXKD Nghiên cứu tình hình Tài chính doanh nghiệp 1. những thắc mắc nảy sinh trong quá trình làm việc.3. Trên cơ sở đề cương sơ bộ. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của DN Phần 3. 2. V. mỗi sinh viên tự xây dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập. những nhận xét đánh giá. quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ. tiếp cận với thực tế bằng nhiều hình thức: nghe báo cáo. Quy trình phân tích đầu tư. vốn trung dài hạn. 4. Kết thúc đợt thực tập. Nghiên cứu tài liệu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful