P. 1
Cho Vay Ngan Han Ho CA the Gia Dinh

Cho Vay Ngan Han Ho CA the Gia Dinh

|Views: 194|Likes:
Được xuất bản bởiNấm Xù

More info:

Published by: Nấm Xù on Feb 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2012

pdf

text

original

Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
.................................................................................................................................
5
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
.................................................................................................................................
6
LỜI MỞ ĐẦU
.................................................................................................................................
7
CHƯƠNG ! CƠ "Ở L# LU$N CHUNG V% T&N DỤNG NG'N H(NG
V( T&N DỤNG Đ)I V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH
D1ANH
.................................................................................................................................
2
1.1 . N3456 785 9: ;< =>5 ;?@ AB5 CD56 56E5 3F56
....................................................................................................................
2
1.1.1. Khái niệm tín dụng
.................................................................................................................
9
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
.................................................................................................................
9
1.1.3. Nguyên tắc cơ bn của tín dụng
.................................................................................................................
9
1.1.4. !h"c n#ng của tín dụng ngân hàng
.................................................................................................................
$%
1.1.5. &hân '()i tín dụng ngân hàng
.................................................................................................................
$%
1.1.5.1. &hân '()i th*( th+i h)n tín dụng
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
.........................................................................................................
$%
1.1.5.2. &hân '()i th*( mục đích tín dụng
.........................................................................................................
$$
1.1.5.3. &hân '()i th*( h,nh th"c đm b(
.........................................................................................................
$$
.G. HH 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53 7F 9Q; 9IRS ;3P 7@T 56U5
3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53

$.-.$. Khái niệm h. gia đinh/ cá nhân 0n 1u2t 3inh d(anh
$$
$.-.$.$. 4. gia đ,nh
$$
$.-.$.-. !á nhân 0n 1u2t 3inh d(anh
$$
$.-.-. Đặc điểm ch( 5ay ngắn h)n đ6i 57i h. gia đ,nh/ cá nhân 0n 1u2t 3inh
d(anh.
$-
$.-.-.$. Đi8u 3iện 5ay 56n
$-
$.-.-.-. Đ6i t9:ng ch( 5ay
$-
$.-.-.;. Ngu<n t= n:
$-
$.-.-.> ?h+i h)n ch( 5ay
$-
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
$.-.-.@ A"c ch( 5ay
$;
$.-.-.B CDi 0u2t ch( 5ay
$;
$.-.-.E &h9ơng th"c ch( 5ay
$>
$.-.-.F !ách th"c t= n: g6c 5à 'Di 56n 5ay
$>
$.-.-.9 Đi8u chGnh 3H h)n t= n: g6c 5à 'Di/ gia h)n n: g6c 5à 'Di
$@
$.-.-.$% AiIn gim 'Di
$B
$.-.-.$$ !huyển n: Juá h)n
$B
.Y. V@I AZ[ ;?@ AB5 CD56 56U5 3V5 9WI 7XI 7I\; ]3KA AZIR5 L>5 MN8A OI53
CP@53)
(*
(.;.$ Đ6i 57i n8n 3inh tK
$E
$.;.- Đ6i 57i ngân hàng
$E
CHƯƠNG G! ^H'N T&CH H1_T Đ+NG CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I
V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH T_I CHI
NHÁNH NG'N H(NG THƯƠNG M_I Ca ^HẦN NAM VIbT NcM
Gdd2eGdd
f
G.. GIXI A3I\N 7: ;3I 53K53 NHTMC^ N@S VI\A
f
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
-.$.$. Luá t=,nh h,nh thành 5à Mhát t=iển của N4?A Nam Niệt
$F
-.$.$.$. Ngân hàng th9ơng m)i cO MhPn Nam Niệt QNRNSTRNKU
$F
-.$.$.-. Ngân hàng ?A!& Nam Niệt V !hi nhánh Đà NWng
$F
-.$.-. !h"c n#ng/ nhiệm 5ụ của chi nhánh N4?A Nam Niệt
$9
-.$.;. !ơ c2u tO ch"c 5à b. máy Jun 'X
$9
G.G. C3B53 LK;3 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A
OI53 CP@53
GG
-.-.$. T. h< 0ơ ch( 5ay đ6i 57i h. gia đ,nh/ cá nhân 0n 1u2t 3inh d(anh
--
-.-.$.$ 4< 0ơ d( ngân hàng 'YM
--
-.-.$.- 4< 0ơ d( ngân hàng 5à 3hách hàng cZng 'YM
--
-.-.$.; 4< 0ơ d( 3hách hàng 'YM
--
G.Y. gNT AZJ53 MhA CNT\A ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5
MN8A OI53 CP@53
GY
-.;.$. Luy t=,nh 1[t duyệt ch( 5ay
-;
-.;.-. !ách th"c 1\ 'X m.t 3h(n n: 5ay 12u
-;
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
G.i. TJ53 3J53 3PVA 9H56 OI53 CP@53 N@7I=@5O C3I 53K53 ĐF Nj56
G5
-.>.$. ?,nh h,nh huy đ.ng 56n của !hi nhánh n#m -%%9]-%$%
-@
-.>.-. ?,nh h,nh h()t đ.ng ch( 5ay chung !hi nhánh n#m -%%9]-%$%
-F
-.>.;. KKt Ju h()t đ.ng 3inh d(anh của !hi nhánh n#m -%%9]-%$%
;%
G.5. Tk56 lN@5 7: 3PVA 9H56 ;3P 7@T 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A
OI53 CP@53 ;?@ C3I 53K53 5mS Gdd2eGdd
Y
-.@.$. &hân tích h()t đ.ng ch( 5ay ngắn h)n đ6i 57i h. gia đ,nh/ cá nhân
0n 1u2t 3inh d(anh của !hi nhánh n#m -%%9]-%$%
;$
-.@.-. &hân tích h()t đ.ng ch( 5ay ngắn h)n d6i 57i h. 0n 1u2t th*( ngành
ngh8 n#m -%%9]-%$%
;>
-.@.-.$. TiKn đ.ng th*( ngành ngh8
;>
-.@.-.-. TiKn đ.ng th*( đ6i t9:ng 3hách hàng
;9
-.@.;. Đánh giá h()t đ.ng ch( 5ay ngắn h)n đ6i 57i h. gia đ,nh/ cá nhân 0n
1u2t 3inh d(anh t)i Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng
>-
-.@.;.$ Nh^ng thành t_u đ)t đ9:c
>-
-.@.;.- Nh^ng h)n chK c`n t<n t)i 5à nguyên nhân
>;
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
CHƯƠNG III! M+T ") 0IẾN NGHn V( GIẢI ^HÁ^ NHoM MỞ p+NG
V( N'NG CA1 HIbU gUẢ H1_T Đ+NG CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I
V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH T_I CHI
NHÁNH NHTM NAM VIbT
ii
Y.. ^3q<56 3qX56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5
MN8A OI53 CP@53 AZP56 53456 5mS AXI
ii
Y.G. N3456 A3Nr5 stI 7F O3u O3m5 AZP56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@
9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53
i5
;.-.$. Nh^ng thuYn ':i
>@
;.-.-. Nh^ng 3ha 3h#n
>B
Y.Y. MHA LW 6I>I ]3K] 53vS Sw ZH56 7F 5E56 ;@P 3I\N lN> 3PVA 9H56 ;3P
7@T 56U5 3V5 9uI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53
i7
;.;.$. !ác gii MháM nhbm mc =.ng thd MhPn
>E
;.;.$.$. ?#ng c9+ng ngu<n 56n huy đ.ng để ch( 5ay
>E
;.;.$.- Đa d)ng haa các h()t đ.ng ch( 5ay
>E
;.;.$.;. Nâng ca( ch2t '9:ng ddch 5ụ
>F
3.3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cho vay ngắn hạn đối
vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh
4*
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng .
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
;.;.-.$. Càm t6t ceng tác thfm đdnh t=97c 3hi ch( 5ay
>F
;.;.-.-. Nâng ca( ch2t '9:ng nhân 5iên ngân hàng
>9
;.;.-.;. !eng tác th*( dgi thu n:
@%
;.;.-.>. N2n đ8 1\ 'X n: Juá h)n
@%
;.;.-.@. hii MháM ng#n ngia h)n chK =ủi =( 3hách Juan
@$
;.;.-.B. 4()t đ.ng Aa=3*ting
@$
3.3.3. +!' $ố (i,n ngh- đối vi ch.nh ph/# c0 quan 1an ng2nh v2 ch.nh quy3n
đ-a ph40ng
52
;.;.;.$ Đ6i 57i !hính Mhủ
@;
;.;.;.- Đ6i 57i ngân hàng nhà n97c
@;
;.;.;.; Đ6i 57i ngân hàng ?A!& Nam Niệt
@;
LỜI 0ẾT
55
T(I LIbU THAM 0HẢ1
56
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng *
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
NH$N .xT CyA ĐƠN Vn THzC T$^
57
NH$N .xT CyA GIÁ1 VI{N HƯ*NG D|N
5f
NH$N .xT CyA GIÁ1 VI{N ^HẢN BIbN
52
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng &
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
567+C89 5gân h2ng 'h40ng mại c: ph;n
565o9 5gân h2ng nh2 n4c
5<6=<9 5> quá hạn 1"nh quân
?5=<9 ?4 n> 1"nh quân
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng /
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
@ =ảng 19 7"nh h"nh huy đ!ng vốn c/a Chi nhánh nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng 29 7"nh h"nh chung v3 hoạ' đ!ng cho vay 'ại Chi nhánh 2BBC@2B1B
@ =ảng 39 D,' quả hoạ' đ!ng (inh )oanh chung c/a Chi nhánh nAm 2BBC@
2B1B
@ =ảng 49 7"nh h"nh hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá
nhân $ản %u&' (inh )oanhc/a Chi nhánh nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng 59 ?oanh $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'hEo ng2nh ngh3 nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng F9 ?oanh $ố 'hu n> ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'hEo ng2nh ngh3 nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng G9 ?4 n> v2 n> quá hạn ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )oanh 'hEo ng2nh ngh3 nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng *9 ?oanh $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'hEo đối '4>ng (hách h2ng nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng C9 ?oanh $ố 'hu n> ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'hEo đối '4>ng (hách h2ng nAm 2BBC@2B1B
@ =ảng 1B9 ?4 n> v2 n> quá hạn ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )anh 'hEo đối '4>ng (hách h2ng nAm 2BBC@2B1B
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
"01 23 456
Nghiệp vụ cho vay v2 đ;u '4 H2 nghiệp vụ quan 'IJng nh&'# quy,' đ-nh đ,n
(hả nAng 'Kn 'ại v2 hoạ' đ!ng đối vi m!' ngân h2ng. L2 m!' 'Iong nhMng mục
đ.ch ch.nh c/a hoạ' đ!ng ngân h2ng H2 'ối đa hNa H>i nhuOn v2 giảm 'hiPu I/i Io.
L" vOy đP đạ' đ4>c mục 'iQu n2y ngân h2ng HuRn 'hSc hiện đa )ạng hNa các h"nh
'hTc hoạ' đ!ng (inh )oanh v2 mJi h"nh 'hTc hoạ' đ!ng 'ố' đ3u gNp ph;n v2o
việc 'Ang 'hu nhOp cho ngân h2ng.
7Iong đN hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh H2 m!' 'Iong nhMng h"nh 'hTc '.n )ụng m2 ngân h2ng đang 'hSc hiện
giải quy,' đ;u Ia cho ngân h2ng# 1Qn cạnh đN cUn đP 'hSc hiện ch/ 'I40ng (.ch
c;u cho n3n (inh ', )o Ch.nh ph/ đ4a Ia. L" vOy c;n phải đ4>c phá' huy v2
quan 'âm đVng mTc. 7Iong n3n (inh ', hiện nay (hi đWi $ống c/a ng4Wi )ân
ng2y c2ng cao nQn %u h4ng đi vay đP $ản %u&' (inh )oanh ng2y c2ng nhi3u 'h"
h"nh 'hTc cho vay $ản %u&' (inh )oanh ng2y c2ng cN nhi3u 'IiPn vJng. X2m 'h,
n2o đP 'hSc hiện 'ố' nghiệp vụ n2y# h0n nMa đEm Hại hiệu quả 'ối đa H2m 'Ang H>i
nhuOn cho hoạ' đ!ng (inh )oanh c/a ngân h2ng.
Yu&' phá' 'Z [ '4\ng 'IQn v2 qua 'hWi gian 'hSc 'Op 'ại chi nhánh 567+
5am Liệ'# Em %in chJn đ3 '2i9 ]7hân t8ch ho9t đ:ng cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i
h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt Dinh Eo'nh t9i chi nhánh NH T2C7 N'F ViGt
nHF $%%/!$%(%I)
N.i dung của đ8 tài g<m j
@ C3q<56 I! C< Lw s} sNr5 7: AB5 CN56 56E5 3F56 7F AB5 CD56 9WI 7XI 3H
6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53.
e C3q<56 II! ^3E5 AB;3 3PVA 9H56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53-
;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53.
e C3q<56 III! MHA LW OI~5 563• 7F 6I>I ]3K] 53vS Sw ZH56 5E56 ;@P
3I\N lN> ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53
CP@53.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ((
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
?o 'hWi gian 'hSc 'Op v2 (i,n 'hTc cUn hạn ch, nQn đ3 '2i (hRng 'Iánh (h^i $S
'hi,u $N'. L2 Em I&' mong đ4>c $S đNng gNp [ (i,n c/a 'h;y cR# 1ạn 1_# cR chV#
anh ch- 'Iong ngân h2ng đP đ3 '2i c/a Em ho2n 'h2nh 'ố' h0n. `m %in chân 'h2nh
cảm 0n $S h4ng )an nhiệ' '"nh c/a 'h;y 5guybn Lân v2 Em %in cảm 0n =an
Hcnh đạo cdng cán 1! cRng nhân viQn c/a chi nhánh 567+C8 5am Liệ' nNi
chung v2 đec 1iệ' H2 anh ch- phUng 7.n )ụng nNi IiQng đc nhiệ' '"nh h4ng )an#
giVp đf Em ho2n 'h2nh đ3 '2i n2y.
g2 5hng# ng2y 3B 'háng 4 nAm 2B11
iinh viQn
5guybn Li,' 7IJng
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ($
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
CHƯƠNG !
CƠ "Ở L# LU$N CHUNG V% T&N DỤNG NG'N H(NG V(
T&N DỤNG Đ)I V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T
0INH D1ANH
.. NH€NG V/N Đ% CƠ BẢN V% T&N DỤNG NG'N H(NG
()()() Jhái niGF T8n EKng:
?h*( Juan điểm của Aa=3j
7.n )ụng H2 $S chuyPn nh4>ng m!' H4>ng giá 'I- 'Z ng4Wi $\ hMu $ang ng4Wi
$j )ụng đP $au m!' (hoảng 'hWi gian nh&' đ-nh phải 'hu v3 m!' H4>ng giá 'I- Hn
h0n H4>ng giá 'I- 1an đ;u.
 Khái niệm 58 tín dụng ngân hàngj
7.n )ụng 5gân h2ng H2 quan hệ '.n )ụng giMa m!' 1Qn ch/ 'hP H2 5gân h2ng
v2 m!' 1Qn ch/ 'hP H2 )oanh nghiệp v2 )ân c4.
()()$) 4Lc điMF cN' t8n EKng ngân hOng:
 ?ín dụng ngân hàng ca ; đặc điểm 0auj
@ 6uy đ!ng vốn v2 cho vay đ3u đ4>c 'hSc hiện )4i h"nh 'hTc 'i3n 'ệ. 5guKn
vốn '.n )ụng m2 ngân h2ng cho vay đ4>c h"nh 'h2nh 'Z nhMng (hoản 'i3n nh2n
Iki 'Iong %c h!i m2 ngân h2ng huy đ!ng đ4>c.
@ Các ngân h2ng đNng vai 'IU 'Iung gian 'Iong quá 'I"nh huy đ!ng vốn v2 cho
vay. Dhi huy đ!ng vốn c/a %c h!i# ngân h2ng H2 ng4Wi đi vay. Dhi c&p '.n )ụng
cho các pháp nhân v2 'hP nhân 'Iong n3n (inh ', ngân h2ng H2 ng4Wi cho vay.
@ <uá 'I"nh vOn đ!ng v2 phá' 'IiPn c/a '.n )ụng ngân h2ng (hRng ho2n 'o2n
phd h>p vi qui mR phá' 'IiPn c/a $ản %u&' v2 H4u 'hRng h2ng hoá.
()()+) Nguyên t<c cP bAn cN' t8n EKng:
@ 8hải ho2n 'Iả n> gốc v2 Hci 'i3n vay đ;y đ/ v2 đVng hạn đc 'hoả 'huOn 'Iong
h>p đKng '.n )ụng.
5guyQn 'ắc n2y đ3 Ia nhằm đảm 1ảo cho các ngân h2ng 'Kn 'ại v2 hoạ' đ!ng
m!' cách 1"nh 'h4Wng 1\i v" nguKn vốn cho vay c/a ngân h2ng ch/ y,u H2 nguKn
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (+
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
vốn huy đ!ng 'Z cRng chVng nQn phải đảm 1ảo việc 'hu hKi đVng hạn đP cUn
'hanh 'oán n>.
@ ij )ụng vốn vay đVng mục đ.ch đc 'hoả 'huOn 'Iong h>p đKng '.n )ụng.
7.n )ụng cung Tng cho n3n (inh ', phải hung đ,n mục 'iQu v2 yQu c;u v3
phá' 'IiPn (inh ', %c h!i 'Iong 'Zng giai đoạn. gối vi đ0n v- (inh ',# '.n )ụng
phải đáp Tng các mục đ.ch cụ 'hP 'Iong quá 'I"nh hoạ' đ!ng $ản %u&' (inh )oanh
đP 'hVc đly các đ0n v- ho2n 'h2nh nhiệm vụ $ản %u&' (inh )oanh c/a m"nh. 5h4
vOy đ0n v- mi H2m An cN hiệu quả v2 cN 'hP 'Iả n> cho ngân h2ng.
@ Lốn vay phải cN đảm 1ảo 1ằng '2i $ản hoec cN ng4Wi 1ảo Hcnh (hi ng4Wi
vay (hRng 'Iả đ4>c hoec phải cN 1ản cam (,' 'Iả n> vay 'Z 'i3n H40ng h2ng
'háng.
5guyQn 'ắc n2y nhằm đảm 1ảo cho ngân h2ng (hi I/i Io %ảy Ia
()(),) ChQc nHng cN' t8n EKng Ngân hOng:
@ 7Op 'Iung v2 phân phối nguKn 'i3n nh2n Iki c/a n3n (inh ',.
@ ChTc nAng $inh H>i.
@ ChTc nAng 'ạo 'i3n.
()()-) 7hân Ro9i t8n EKng ngân hOng:
()()-)( 7hân Ro9i thSo thTi h9n t8n EKng:
@ ?ín dụng ngắn h)n9 X2 Hoại h"nh '.n )ụng cN 'hWi hạn 'Z 1 nAm 'I\ Hại. +ục
đ.ch c/a (hoản '.n )ụng n2y H2 1: $ung nhu c;u vốn H4u đ!ng phá' $inh 'Iong
quá 'I"nh $ản %u&' (inh )oanh c/a các ': chTc# cá nhân.
@ ?ín dụng t=ung h)n9 X2 '.n )ụng cN 'hWi hạn Hn h0n 1 nAm đ,n 5 nAm
@ ?ín dụng dài h)n9 X2 '.n )ụng cN 'hWi hạn Hn h0n 5 nAm.
+ục đ.ch c/a '.n )ụng 'Iung v2 )2i hạn H2 đP đ;u '4 %ây )Sng mi# nâng c&p# m\
I!ng# (hRi phục# 'hay 'h, '2i $ản cố đ-nh# cải 'i,n (m 'huO'# h>p H[ hoá $ản %u&'.

SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (,
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
()()-)$ 7hân Ro9i thSo FKc đ8ch t8n EKng:
@ ?ín dụng đPu t99 gN H2 Hoại '.n )ụng phục vụ cho nhu c;u $ản %u&' (inh
)oanh c/a )oanh nghiệp vi mục đ.ch nhằm 'Ang 'hQm $ản H4>ng# 'Ang 'hu nhOp
cho n3n (inh ', v2 '"m (i,m (hả nAng $inh HWi c/a đKng vốn.
@ ?ín dụng tiêu dZng9 X2 Hoại '.n )ụng nhằm '2i 'I> cho nhu c;u đWi $ống $inh
hoạ' c/a ng4Wi 'iQu )dng 1ao gKm cả cá nhân v2 gia đ"nh.
@ ?ín dụng đPu cơ9 X2 (hoản '.n )ụng '"m (i,m H>i nhuOn 'Z chQnh Hệch giá
'hRng qua hoạ' đ!ng )S 'IM.
()()-)+) 7hân Ro9i thSo h>nh thQc đAF bAo:
@ ?ín dụng đm b( đ6i nhân9 X2 Hoại '.n )ụng 'Iong đN ng4Wi đi vay chn H&y
uy '.n c/a m"nh hay ': chTc n2o đN cN 'hlm quy3n H2m đảm 1ảo.
@ ?ín dụng đm b( bbng tài 0n9 X2 (hoản '.n )ụng 'Iong đN ng4Wi vay phải
H&y '2i $ản c/a m"nh Ia đP 'h, ch&p# c;m cố cho ngân h2ng.
.G. H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH V( Đ•C
ĐIỂM CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN
.U/T 0INH D1ANH.
()$)() Jhái niGF h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt Dinh Eo'nh
()$)()() H: gi' đ>nh: 7hEo đi3u 11F 1! HuO' )ân $S
6! gia đ"nh H2 nhMng h! m2 các 'h2nh viQn cN '2i $ản chung đP hoạ' đ!ng
(inh ', chung 'Iong quan hệ $j )ụng đ&'# 'Iong hoạ' đ!ng $ản %u&'# nRng Hâm#
ng4 nghiệp# v2 m!' $ố Honh vSc $ản %u&' (inh )oanh (hác )o pháp HuO' qui đ-nh#
H2 ch/ 'hP 'Iong các quan hệ )ân $S đN.
()$)()$) Cá nhân @An BuCt Dinh Eo'nh:
X2 cRng )ân Liệ' 5am đ/ 1* 'u:i# cN vốn# cN $Tc (h^E# cN (m 'huO' chuyQn
mRn# cN đ-a điPm (inh )oanh# (hRng 1- pháp HuO' c&m (inh )oanh .
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (-
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
()$)$) 4Lc điMF cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt
Dinh Eo'nh)
()$)$)() 4iều DiGn ;'y ;=n:
7: chTc '.n )ụng %Em %p' v2 quy,' đ-nh cho vay (hi (hách h2ng cN đ;y đ/
các đi3u (iện $au9
@ CN nAng HSc pháp H[ v2 nAng HSc h2nh vi )ân $S9
q Cá nhân# h! gia đ"nh c4 'IV 'ại đ-a 12n n0i m2 56 cho vay đNng 'Iụ $\.
q gại )iện cho h! gia đ"nh rch/ h! hoec ng4Wi đại )iện ch/ h!s giao )-ch
vi ngân h2ng phải cN nAng HSc pháp H[ v2 nAng HSc )ân $S.
@ +ục đ.ch $j )ụng vốn vay phải h>p pháp.
@ CN (hả nAng '2i ch.nh đP đảm 1ảo 'Iả n> 'Iong 'hWi hạn cam (,'.
@ CN )S án# ph40ng án (inh )oanh (hả 'hi phd h>p vi qui đ-nh c/a pháp
HuO'.
@ 7hSc hiện các qui đ-nh v3 đảm 1ảo 'i3n vay 'hEo qui đ-nh c/a pháp HuO'.
()$)$)$) 4=i tUVng cho ;'y:
@ X2 các vO' '4 h2ng hNa# máy mNc# 'hi,' 1- 1ao gKm cả 'hu, giá 'I- gia 'Ang
nằm 'Iong ':ng giá 'I- HR h2ng v2 các (hoản chi ph. đP (hách h2ng 'hSc hiện các
)S án đ;u '4# ph40ng án $ản %u&' (inh )oanh.
()$)$)+) NguWn trA nV:
@ X2 'hu nhOp c/a h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh 'Z (,' quả hoạ'
đ!ng $ản %u&' (inh )oanh đN.
()$)$),) ThTi h9n cho ;'y:
@ DhRng quá 1 nAm# 'hWi hạn cụ 'hP 'h" )o ngân h2ng v2 (hách h2ng 'h^a
'huOn# v3 'hWi hạn cho vay đ4>c cAn cT v2o đi3u (iện $au9
q Chu (t $ản %u&' (inh )oanh
q 7hWi hạn 'hu hKi vốn đ;u '4
q Dhả nAng 'Iả n> c/a (hách h2ng

SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (.
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
()$)$)-) 2Qc cho ;'y:
@ 7: chTc '.n )ụng cAn cT v2o nhu c;u vay vốn v2 (hả nAng ho2n 'Iả n> c/a
(hách h2ng# (hả nAng nguKn vốn c/a m"nh đP quy,' đ-nh mTc cho vay.
@ CAn cT v2o vốn 'S cN '.nh cho nhu c;u $ản %u&' (inh )oanh c/a (hách h2ng9
q gối vi cho vay ngắn hạn (hách h2ng phải cN vốn 'S cN 'ối 'hiPu 1Bu
'Iong ':ng nhu c;u vốn.
q 7I4Wng h>p (hách h2ng cN '.n nhiệm# (hách h2ng (hRng phải đảm 1ảo
1ằng '2i $ản# n,u vốn 'S cN 'h&p h0n qui đ-nh 'IQn# giao cho giám đốc 56 n0i
cho vay quy,' đ-nh.
()$)$).) "Xi @uCt cho ;'y:
@ +Tc Hci $u&' cho vay )o ngân h2ng v2 (hách h2ng 'h^a 'huOn phd h>p vi
qui đ-nh c/a 565o Liệ' 5am.
@ +Tc Hci $u&' áp )ụng đối vi các (hoản n> gốc quá hạn H2 (hRng quá 15Bu
Hci $u&' 'IQn h>p đKng.
()$)$)*) 7hUPng thQc cho ;'y:
@ ?Sa v2o đec điPm $j )ụng vốn v2 đec điPm nguKn 'Iả n> c/a (hách h2ng
m2 cN các ph40ng 'hTc cho vay $au9
 Cho ;'y tYng RZn:
vp )ụng đối vi (hách h2ng cN nhu c;u vay vốn 'Zng H;n. +ki H;n vay (hách
h2ng v2 ngân h2ng HOp 'h/ 'ục vay vốn 'hEo qui đ-nh pháp HuO' v2 ([ (,' h>p
đKng '.n )ụng.
 Cho ;'y thSo h9n FQc t8n EKng:
7: chTc '.n )ụng v2 (hách h2ng %ác đ-nh 'h^a 'huOn m!' hạn mTc '.n )ụng
)uy 'I" 'Iong m!' (hoản 'hWi gian nh&' đ-nh. 8h40ng 'hTc n2y áp )ụng đối vi
(hách h2ng vay ngắn hạn cN nhu c;u vay vốn 'h4Wng %uyQn# (inh )oanh :n đ-nh
đ4>c %,p Hoại (hách h2ng cN '.n nhiệm vi ngân h2ng.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (*
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
 Cho ;'y thSo Eự án đZu tUj
7: chTc '.n )ụng cho (hách h2ng vay vốn đP 'hSc hiện các )S án đ;u '4
phá' 'IiPn $ản %u&' (inh )oanh# )-ch vụ v2 các )S án đ;u '4 phục vụ đWi $ống.
ngân h2ng 'h^a 'huOn mTc vốn đ;u '4 )uy 'I" cho cả 'hWi gian đ;u '4 c/a )S án.
 Cho ;'y trA g[p:
Dhi vay vốn# ': chTc '.n )ụng v2 (hách h2ng %ác đ-nh v2 'h^a 'huOn $ố Hci
vốn vay phải 'Iả c!ng vi $ố n> gốc đ4>c chia Ia đP 'Iả n> 'hEo nhi3u (t hạn
'Iong 'hWi hạn cho vay.
 Cho ;'y thSo h9n FQc thCu chi:
X2 việc cho vay m2 ': chTc '.n )ụng 'h^a 'huOn 1ằng vAn 1ản ch&p 'huOn cho
(hách h2ng chi v4>' $ố 'i3n 'IQn '2i (hoản (, 'oán c/a (hách h2ng phd h>p vi
qui đ-nh c/a Ch.nh ph/ v2 565o Liệ' 5am v3 hoạ' đ!ng 'hanh 'oán qua các ':
chTc cung Tng )-ch vụ 'hanh 'oán.
 Cho ;'y Uu đXi:
56 'hSc hiện cho vay đối vi đối '4>ng đ4>c h4\ng ch.nh $ách 4u đci 'hEo
qui đ-nh c/a Ch.nh ph/# h4ng )an 565o Liệ' 5am.
 Các phUPng thQc cho ;'y Dhác:
Các ph40ng 'hTc m2 pháp HuO' (hRng c&m phd h>p vi qui đ-nh c/a pháp
HuO' v2 đi3u (iện hoạ' đ!ng (inh )oanh c/a ': chTc '.n )ụng v2 đec điPm c/a
(hách h2ng cho vay.
()$)$)&) Cách thQc trA nV g=c ;O RXi ;=n ;'y:
\ 7: chTc '.n )ụng v2 (hách h2ng 'h^a 'huOn v3 việc 'Iả n> gốc v2 Hci vốn vay
nh4 $au9
@ Các (t hạn 'Iả n> gốc.
@ Các (t hạn 'Iả Hci vốn vay cdng vi (t hạn 'Iả n> gốc hoec 'hEo (t hạn
IiQng.
@ gKng 'i3n 'Iả n> v2 việc 1ảo 'o2n giá 'I- n> gốc 1ằng các h"nh 'hTc 'h.ch
h>p# phd h>p vi qui đ-nh c/a pháp HuO'.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (&
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
q Dhi đ,n (t hạn 'Iả n> gốc hoec Hci n,u (hách h2ng (hRng 'Iả n> đVng hạn#
v2 (hRng đ4>c đi3u chnnh (t hạn 'Iả n> gốc hoec Hci# hoec (hRng đ4>c gia hạn
n> hoec Hci 'h" ': chTc '.n )ụng chuyPn 'o2n 1! $ố )4 n> $ang n> quá hạn.
q 7: chTc '.n )ụng v2 (hách h2ng cN 'hP 'h^a 'huOn v3 đi3u (iện $ố Hci vốn
vay# ph. phải 'Iả# 'Iong 'I4Wng h>p (hách h2ng 'Iả n> 'I4c hạn# $ố Hci phải 'Iả
chn '.nh 'Z ng2y vay đ,n ng2y 'Iả n>.
q 7Iả n> vay 1ằng ngoại 'ệ9 Dhoản cho vay 1ằng ngoại 'ệ n2o 'h" phải 'Iả n>
gốc v2 Hci vốn vay 1ằng ngoại 'ệ đN. 7I4Wng h>p 'Iả n> 1ằng ngoại 'ệ (hác 'h"
'hSc hiện 'hEo 'h^a 'huOn giMa ': chTc '.n )ụng v2 (hách h2ng phd h>p vi qui
đ-nh quản H[ ngoại hối c/a Ch.nh ph/ v2 h4ng )an c/a 565o Liệ' 5am.
()$)$)/) 4iều ch]nh D^ h9n trA nV g=c ;O RXi? gi' h9n nV g=c ;O RXi:
 4iều ch]nh D^ h9n trA nV g=c ;O gi' h9n nV g=c:
@ 7I4Wng h>p (hách h2ng (hRng 'Iả đ4>c n> gốc đVng (t hạn đc 'h^a 'huOn
'Iong h>p đKng '.n )ụng v2 cN vAn 1ản đ3 ngh- 'h" ': chTc '.n )ụng %Em %p' cho
đi3u chnnh (t hạn 'Iả n>.
@ 7I4Wng h>p (hách h2ng (hRng 'Iả n> h,' n> gốc 'Iong 'hWi hạn cho vay v2
cN vAn 1ản đ3 ngh- gia hạn n># 'h" ': chTc '.n )ụng %Em %p' cho gia hạn n>. 7hWi
hạn gia hạn n> đối vi cho vay ngắn hạn 'ối đa H2 12 'háng. 5,u (hách h2ng đ3
ngh- gia hạn n> quá 'hWi hạn n2y )o nguyQn nhân (hách quan v2 'ạo đi3u (iện
cho (hách h2ng cN (hả nAng 'Iả n> 'h" Ch/ '-ch 6!i gKng <uản 7I- hoec 7:ng
wiám gốc ': chTc '.n )ụng %Em %p' quy,' đ-nh v2 1áo ngay cho 565o Liệ'
5am $au (hi 'hục hiện.
 4iều ch]nh D^ h9n trA nV RXi ;' gi' h9n nV RXi:
@ 7I4Wng h>p (hách h2ng (hRng 'Iả n> Hci đVng hạn đc 'h^a 'huOn 'Iong h>p
đKng '.n )ụng v2 cN vAn 1ản đ3 ngh- gia hạn n> Hci 'h" ': chTc '.n )ụng %Em %p'
quy,' đ-nh đi3u chnnh (t hạn 'Iả n> Hci.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng (/
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
@ 7I4Wng h>p (hách h2ng (hRng 'Iả h,' n> Hci 'Iong 'hWi hạn cho vay đc 'h^a
'huOn 'Iong h>p đKng '.n )ụng v2 cN vAn 1ản đ3 ngh- gia hạn n> Hci# 'h" ': chTc
'.n )ụng %Em %p' quy,' đ-nh 'hWi hạn gia hạn n> Hci.
()$)$)(% 2iễn giAF RXi:
?O ch"c tín dụng c#n cT 5à( các đi8u 3iện 0auj
@ Dhách h2ng 1- ':n 'h&' v3 '2i $ản cN HiQn quan đ,n vốn vay đc )an đ,n (hN
(hAn v3 '2i ch.nh.
@ +Tc đ! mibn giảm Hci vốn vay phd h>p vi (hả nAng '2i ch.nh c/a ': chTc
'.n )ụng.
()$)$)(( ChuyMn nV _uá h9n:
@ g,n 'hWi điPm cuối cdng c/a 'hWi hạn cho vay đc 'h^a 'huOn 'Iong h>p đKng
'.n )ụng# n,u (hách h2ng (hRng 'Iả h,' $ố n> gốc hoec Hci đVng hạn v2 (hRng
đ4>c 56 n0i cho vay ch&p 'huOn gia hạn n> gốc hoec Hci# 56 n0i cho vay
chuyPn 'o2n 1! $ố )4 n> gốc c/a h>p đKng '.n )ụng đN $ang n> quá hạn.
@ Các 'I4Wng h>p (hách h2ng $j )ụng vốn $ai mục đ.ch# 1- ch&m )T' cho vay#
56 n0i cho vay phải 'hSc hiện 'hu hKi n> 'I4c hạn đc cam (,' hoec chuyPn
ngay $ang n> quá hạn 'o2n 1! $ố )4 n> gốc.
@ Xci $u&' n> quá hạn đ4>c áp )ụng H29 1#5 % Hci $u&' 'IQn h>p đKng.
` V8 EKj wiả $j (hách h2ng vay $ố 'i3n 1B.BBB.BBBđ Hci $u&' 1u % 1 'háng 'h"
$ố Hci h2ng 'háng (hách h2ng phải n!p \ ngân h2ng H29
1B.BBB.BBB % 1u % 1 'háng x 1BB.BBB đ
5h4ng (hi (hách h2ng đP n> quá hạn 'h" $ố Hci (hách h2ng phải n!p \ ngân
h2ng h2ng 'háng H29
1B.BBB.BBBđ % 1#5 u % 1 'háng x15B.BBBđ.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
()+) Va1 Tbc Cda TeN DfNG NGgN HhN 4i1 Vj1 V1kC 7HlT Tb1mN
SnN o6pT J1NH DqaNH Cda Cl NHrN? Hs G1a 4tNH)
()+)() 4=i ;#i nền Dinh tế n[i chung:
@ 7hRng qua '.n )ụng ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh
)oanh H2m cho $ản phlm %c h!i 'Ang HQn# vốn đ;u '4 đ4>c m\ I!ng# 'Z đN gNp
ph;n đáng (P v2o việc phân cRng Hại Hao đ!ng# 'ạo việc H2m mi# 'Ang 'hu nhOp
cho h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh# đi3u chnnh chuyPn đ:i c0 c&u
ng2nh.
@ 7h.ch Tng vi 'h- 'I4Wng# $j )ụng hiệu quả Hao đ!ng# 'i3n vốn# Tng )ụng
đ4>c (hoa hJc (m 'huO' v2o $ản %u&'# 'hVc đly n3n (inh ', phá' 'IiPn 'hEo h4ng
cRng nghiệp hNa hiện đại hNa.
()+)$) 4=i ;#i Ngân hOng:
@ 7ạo đi3u (iện cho ngân h2ng m\ I!ng v2 'Ang 'I4\ng '.n )ụng cN hiệu quả#
phá' 'IiPn mối quan hệ giMa (hách h2ng v2 ngân h2ng# 'hRng qua đN đEm Hại 'hu
nhOp cho ngân h2ng.
@ 7.n )ụng ngắn hạn .' I/i Io h0n cho nQn đây cyng H2 đi3u (iện đP ngân h2ng
'i,p 'ục m\ I!ng v2 phá' 'IiPn hoạ' đ!ng cho vay# đa )ạng hNa các )-ch vụ (inh
)oanh c/a ngân h2ng.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $(
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
CHƯƠNG G!
^H'N T&CH H1_T Đ+NG CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I V*I
H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH T_I CHI
NHÁNH NG'N H(NG TMC^ NAM VIbT
G.. GI*I THIbU V% CHI NHÁNH NG'N H(NG TMC^ NAM VIbT
$)()() uuá tr>nh h>nh thOnh ;O phát triMn cN' NHT2C7 N'F ViGt:
$)()()() Ngân hOng thUPng F9i cv phZn N'F ViGt wNaV1xaNJy:
@ 5gân h2ng 5am Liệ' r5zL{=z5Ds đ4>c 'h2nh HOp v2o ng2y 1* 'háng C
nAm 1CC5 vi vốn đi3u Hệ 1an đ;u H2 g;n 3B 'm đKng. <ua g;n 15 nAm hoạ' đ!ng
5zL{=z5D đc (h|ng đ-nh H2 m!' 'Iong nhMng ngân h2ng c: ph;n phá' 'IiPn
h2ng đ;u Liệ' 5am
@ 7Iụ $\ ch.nh9 343 8hạm 5gy Xco@ <uOn 1 } 7h2nh phố 6K Ch. +inh
@ Lốn đi3u Hệ r '.nh đ,n 'háng 12 nAm 2BBC s H29 1.BBB 'm đKng
@ +ạng H4i hoạ' đ!ng9
 6!i $\# 1 $\ giao )-ch# 14 chi nhánh v2 h0n FB phUng giao )-ch v2 'IQn FB
máy z7+ 'Iong hệ 'hống
 6ệ 'hống quản H[ ch&' H4>ng9 hoạ' đ!ng c/a quy 'I"nh nghiệp vụ ch.nh
đ4>c chuln hNa 'hEo 'iQu chuln {i~ CBB19 2BB1
 5gân h2ng Liệ' 5am 'h2nh HOp ng2y 1* 'háng C nAm 1CC5
$)()()$) Ngân hOng T2C7 N'F ViGt z Chi nhánh 4O N{ng:
@ 5gân h2ng 7+C8 5am Liệ' } Chi nhánh g2 5hng H2 Hoại Chi nhánh c&p 1
đ4>c h"nh 'h2nh 'hEo quy,' đ-nh $ố B21G•<g@5655 ng2y 25•1B•2BBF c/a ngân
h2ng 5h2 n4c v3 việc 1an h2nh quy ch, ': chTc hoạ' đ!ng c/a chi nhánh c&p 1.
5gân h2ng 5am Liệ' } Chi nhánh g2 5hng ch.nh 'hTc 'h2nh HOp v2 hoạ' đ!ng
'hEo quy,' đ-nh $ố 3Cz•2BBF•<g@6g<7 ng2y 1•11•2BBF c/a 6!i đKng quản 'I-.
@ Liệc Ia đWi c/a Chi nhánh c&p 1# ngân h2ng 5am Liệ' g2 5hng đc đáp Tng
nhu c;u m\ I!ng mạng H4i hoạ' đ!ng c/a ngân h2ng 'ại (hu vSc +i3n 'Iung
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $$
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
đKng 'hWi đáp Tng nhu c;u c/a (hách h2ng. 7Iu $\ ch.nh đe' 'ại 441 XQ ?uln#
quOn 6ải Châu# 'h2nh phố g2 5hng.
@ <uá 'I"nh hoạ' đ!ng (inh )oanh cho đ,n nay đc Hn mạnh v3 nhi3u me'#
nh"n chung các hoạ' đ!ng c/a ngân h2ng 'Iong các nAm qua đ3u \ mTc 'Ang
'I4\ng (há.
@ CRng 'ác quảng 1á 'h40ng hiệu đc v2 đang phá' huy hiệu quả 'hRng qua
hi3u hoạ' đ!ng ma(EI'ing. 5avi =an( g2 5hng đang cN m!' $S Hang '^a mạnh v2
'I\ 'h2nh m!' 'h40ng hiệu Hn.
$)()$) ChQc nHng? nhiGF ;K cN' chi nhánh NHT2C7 N'F ViGt:
5hiệm vụ ch/ y,u c/a ngân h2ng H2 1ao gKm huy đ!ng vốn 'Z mJi 'h2nh
ph;n (inh ',# v2 cung c&p các h"nh 'hTc '.n )ụng đối vi các ': chTc (inh ',# cá
nhân# h! gia đ"nh 'hu!c mJi 'h2nh ph;n (inh ', 'IQn đ-a 12n. 5hOn 'i3n gji 'hanh
'oán# 'i,' (iệm v2 các )-ch vụ 'iện .ch cho (hách h2ng.
$)()+) CP cCu tv chQc ;O b: Fáy _uAn R|:
e 6oạ' đ!ng (inh )oanh c/a 5gân h2ng cN hiệu quả hay (hRng phụ 'hu!c v2o
c0 c&u ': chTc 1! máy cán 1! cRng nhân viQn. Cách 1ố 'I. v2 $ắp %,p nhân viQn
đVng chTc nAng v2 'I"nh đ! chuyQn mRn H2 m!' v&n đ3 quan 'IJng.
e 5avi =an( g2 5hng ': chTc 1! máy 'hEo mR h"nh 'ISc 'uy,n 'ham m4u#
giám đốc H2 ng4Wi đi3u h2nh 'ISc 'i,p vi c&p )4i v2 mJi hoạ' đ!ng c/a chi
nhánh. iau giám đốc H2 các phN giám đốc v2 các phUng 1an chTc nAng. 6iện nay
ngân h2ng cN F phUng chTc nAng ch.nh v2 5 phUng giao )-ch 'ISc 'hu!c.
 8hUng (hách h2ng cá nhân rD6C5s9 ': chTc v2 'IiPn (hai các $ản phlm
)-ch vụ )2nh cho (hách h2ng cá nhân 'hRng qua các (Qnh giao )-ch c/a
ngân h2ng nh4 huy đ!ng# '.n )ụng 'iQu )dng# 'hanh 'oán# 'h€.
 8hUng (hách h2ng )oanh nghiệp rD6?5s9 ': chTc v2 'IiPn (hai các hoạ'
đ!ng huy đ!ng vốn v2 cho vay đối vi các đ0n v-# )oanh nghiệp.
 8hUng (, 'oán9 'hSc hiện 'o2n 1! cRng 'ác (, 'oán# (iPm $oá' các nghiệp
vụ phá' $inh# 'hEo )•i# hạch 'oán ghi chpp đ;y đ/ (-p 'hWi# ch.nh %ác mJi
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $+
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
hoạ' đ!ng phá' $inh 'ại chi nhánh. 6oạch 'oán các giao )-ch 'IQn 'Iung 'âm
giao )-ch 'S đ!ng9 z7~# 8i~ v2 ':ng h>p $ố Hiệu (, 'oán c/a chi nhánh.
 8hUng ngân qu‚9 quản H[ v2 'hEo )•i 'o2n 1! 'i3n me' v2 chTng 'Z cN giá#
'hSc hiện việc 'hSc hiện 'hu } chi 'i3n me'# 'hSc hiện )-ch vụ 'hu @ chi
'i3n h!. DiPm đ,m nạp 'i3n v2 'hu hKi 'i3n z7+.
 8hUng cRng nghệ 'hRng 'in r{7s9 cOp nhO'# 'hEo )•i 'h4Wng %uyQn các hoạ'
đ!ng (inh )oanh 'IQn máy '.nh# đRng 'hWi H4u 'IM các '2i Hiệu# 'hRng 'in
c;n 'hi,'# $j )ụng ph;n m3m 'Iong việc quản H[ )M Hiệu# 'hSc hiQn $ya
chMa 1ảo 'I" máy cho các phUng 1an.
 8hUng h2nh ch.nh nhân $S9 quản H[ gi&y 'W# $: $ách# 1iQn 1ản h!i hJp#
'hSc hiện các v&n đ3 v3 h2nh ch.nh $S nghiệp v2 các hoạ' đ!ng phụ 'I> v3
me' h2nh ch.nh# 'ạo đi3u (iện đP các phUng nghiệp vụ 'hSc hiện 'ố' nhiệm
vụ. 7: chTc $ắp %,p các cu!c hJp h!i ngh-.
 8hUng giao )-ch9 hạch 'oán đ!c HOp )4i $S quản H[ c/a chi nhánh nh4
cho vay (inh )oanh ngoại 'ệ# )-ch vụ 'h€.
 8hUng (iPm $oá' n!i 1! r'ISc 'hu!c h!i $\s9 (iPm 'Ia# giám $á' hoạ' đ!ng
h2ng ng2y c/a chi nhánh# đec 1iệ' H2 các nghiệp vụ nh4 '.n )ụng# (, 'oán#
'hanh 'oánƒ đP đảm 1ảo 'uân 'hEo quy đ-nh# quy 'I"nh đN )o ngân h2ng
nh2 n4c# ngân h2ng Liệ' 5am v2 các đ0n v- hMu quan 1an h2nh. whi
nhOn# ':ng h>p# phân '.ch các phạm vi v2 1áo cáo cho 'I4\ng phUng (iPm
$oá' n!i 1! v3 '"nh h"nh 'hSc hiện c/ chi nhánh v2 đ3 %u&' h4ng giải
quy,' (-p 'hWi cho Chi nhánh.
@ iau đây H2 $0 đK ': chTc 1! máy 'ại Chi nhánh 567+C8 5am Liệ' g2
5hng9
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $,
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
"Ơ Đ‚ B+ MÁ` Ta CHƒC
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $-
GIÁM Đ)C „ CN Đ( N…NG
0Ế T1ÁN TpƯỞNG CN
^H† GIÁM Đ)C
^GD
"<5
TZF
^GD
H‡56
Vq<5
6
^GD
NˆI
T3F53
^GD
N6.
Vm5
LI53
^GD
H[@
03K5
3
^3[56
IT
^3[56
N6E5
lN‰
^3[56
HCN"
^3[56
0~
APK5
D,
'oán
7:ng
h>p
D,
'oán
5!i 1!
D,
'oán
7h€
^3[56
0HC
N
^3[56
0HD
N
D7
z7+
DiPm
ngân
6: 'I>
ph;n
cTng
<uản
H[
z7+
Xb
'ân
62nh
ch.nh
nhân
$S
=ảo vệ
Xái
%E
7ạp vụ
7i3n
gji
'hanh
'oán
7.n
)ụng
)oanh
nghiệp
7i3n
gji
1Oc
'hang
7i3n
gji 'i,'
(iệm
7i3n
gji
'.ch
Hyy giá
'I-
7i3n
gji
hoạ'
(t
7hanh
'oán
'Iong
n4c
7hanh
'oán
ngo2i
n4c
<uan hệ chn đạo quản H[
<uan hệ phối h>p# hk 'I>
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
G.G. CH&NH "ÁCH CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I V*I H+ GIA Đ,NH-
CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH.
$)$)() x: hW @P cho ;'y đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt Dinh Eo'nh:
$)$)()() HW @P Eo ngân hOng Rập:
@ =áo cáo 'hlm đ-nh v2 'ái 'hlm đ-nh.
@ =iQn 1ản hJp h!i đKng '.n )ụng r'I4Wng h>p phải qua h!i đKng '.n )ụngs.
@ Các Hoại 'hRng 1áo9 7hRng 1áo 'Z chối cho vay# 'hRng 1áo gia hạn n># 'hRng
1áo n> quá hạn...
@ i: 'hEo )•i cho vay 'hu n> r)dng cho cán 1! '.n )ụngs.
$)$)()$) HW @P Eo ngân hOng ;O Dhách hOng c}ng Rập:
@ 6>p đKng '.n )ụng.
@ wi&y nhOn n>.
@ 6>p đKng đảm 1ảo 'i3n vay.
@ =iQn 1ản (iPm 'Ia $au (hi cho vay.
@ =iQn 1ản %ác đ-nh I/i Io 1&' (hả (háng r đối vi 'I4Wng h>p n> I/i Ios.
$)$)()+) HW @P Eo Dhách hOng Rập:
 HW @P pháp R|:
@ Các '2i Hiệu chTng minh nAng HSc pháp HSc )ân $S# h2nh vi )ân $S9 7h€
chTng minh 'h4# h! (hlu# gi&y /y quy3n cho ng4Wi đại )iện rn,u cNs# các gi&y 'W
n2y đ4>c %u&' 'I"nh (hi H2m 'h/ 'ục vay vốn.
@ Yác đ-nh h! (hlu đối vi h! gia đ"nh# cá nhân \ nRng 'hRn.
@ i: h! (hlu đối vi h! gia đ"nh# cá nhân \ 'h2nh 'h-
@ wi&y phpp (inh )oanh )o c0 quan cN 'hlm quy3n c&p.
@ wi&y 'W h>p pháp# h>p Hệ đ4>c giao# cho 'huQ# chuyPn quy3n $j )ụng đ&'#
me' n4c rđối vi h! nRng Hâm ng4 nghiQps.
@ wi&y chTng nhOn quy3n $j )ụng đ&'# nh2 cja rn,u 'h, ch&p 1ằng '2i $ảns.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $.
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
@ wi&y phpp đánh 1ắ' 'h/y $ản# hải $ản# đAng (iPm '2u 'huy3n rđối vi h!
đánh 1ắ' 'h/y $ảns.
@ 6K $0 )S án đối vi cho vay ngắn hạn.
@ Các gi&y 'W 'hEo qui đ-nh c/a pháp HuO'.
 HW @P ;'y:
@ gối vi h! gia đ"nh# cá nhân (hRng phải 'hSc hiện 'h, ch&p c;m cố 1ảo
Hcnh9
 wi&y đ3 ngh- vay vốn.
 8h40ng án $ản %u&' (inh )oanh.
@ gối vi h! gia đ"nh# cá nhân c;n 'hSc hiện 'h, ch&p c;m cố 1ảo Hcnh9
 wi&y đ3 ngh- vay vốn.
 ?S án ph40ng án $ản %u&' (inh )oanh.
 6K $0 đảm 1ảo 'i3n vay 'hEo quy đ-nh c/a pháp HuO'.
G.Y. gU` Tp,NH .xT DU`bT CH1 VA` NGẮN H_N Đ)I V*I H+ GIA
Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH
$)+)() uui tr>nh B~t EuyGt cho ;'y:
r1s r2s
r3s
r5s r4s

r1s Cán 1! '.n )ụng đ4>c phân cRng giao )-ch vi (hách h2ng cN nhu c;u vay
vốn cN 'Iách nhiệm h4ng )an (hách h2ng HOp hK $0 vay vốn v2 'i,n h2nh 'hlm
đ-nh các đi3u (iện vay vốn 'hEo qui đ-nh v2 'I"nh 'I4\ng phUng '.n )ụng.
r2s 7I4\ng phUng '.n )ụng hoec ': chTc '.n )ụng cN 'Iách nhiệm (iPm 'Ia
'.nh h>p Hệ# h>p pháp c/a hK $0 v2 1áo cáo 'hlm đ-nh )o cán 1! '.n )ụng HOp#
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $*
D6vC6
6„5w
Cv5 =…
7†5 ?‡5w
Dˆ 7~v5
5w‰5 <Š‹
w{v+ gŒC 6~•C
86Ž w{v+ gŒC
7••‘5w 86’5w
7†5 ?‡5w
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
'i,n h2nh %Em %p'# 'ái 'hlm đ-nh rn,u c;n 'hi,'s hoec 'ISc 'i,p 'hlm đ-nh 'Iong
'I4Wng h>p (iQm H2m cán 1! '.n )ụng# ghi [ (i,n v2o 1áo cáo 'hlm đ-nh# 'ái
'hlm đ-nh rn,u cNs v2 'I"nh giám đốc quy,' đ-nh.
r3s wiám đốc 56 n0i cho vay cAn cT 1áo cáo 'hlm đ-nh# 'ái 'hlm đ-nh rn,u
cNs )o cán 1! '.n )ụng 'I"nh# quy,' đ-nh cho vay hoec (hRng cho vay.
@ 5,u cho vay 'h" 56 n0i cho vay cdng (hách h2ng HOp h>p đKng '.n )ụng#
h>p đKng 1ảo đảm 'i3n vay r'I4Wng h>p cho vay cN đảm 1ảo 1ằng '2i $ảns.
@ 5,u (hRng cho vay 'h" 'hRng 1áo cho (hách h2ng 1i,'.
r4s 6K $0 (hoản vay đ4>c giám đốc ([ )uyệ' cho vay đ4>c chuyPn cho (,
'oán 'hSc hiện nghiệp vụ hạch 'oán (, 'oán# 'hanh 'oán.
r5s D, 'oán chuyPn cho 'h/ qu‚ đP 'i,n h2nh giải ngân cho (hách h2ng.
$)+)$) Cách thQc B• R| F:t DhoAn nV ;'y BCu:
@ 5,u ng4Wi vay 1- ch,'# m&' '.ch 'h" ng4Wi 'hZa (, rcN ghi 'IQn h>p đKng '.n
)ụngs# cN 'Iách nhiệm 'i,p 'ục 'Iả n> cho ngân h2ng v2 quản H[ '2i $ản h"nh
'h2nh 'Z vốn vay đN.
@ gối vi các (hoản vay cN đảm 1ảo 1ằng '2i $ản# n,u gep I/i Io 'h" phải )dng
'2i $ản đN đP 'Iả n> cho ngân h2ng.
@ 5,u ng4Wi vay (hRng may mắn gep I/i Io gây (hN (hAn v3 (hả nAng '2i
ch.nh r 'hiQn 'ai# h^a hoạn# m&' cắp# c4p giO' ...s 'h" ngân h2ng %Em %p' cho gia
hạn n> hoec giảm n>.
@ 5,u (hi đ,n hạn m2 (hách h2ng ch4a 'Iả đ4>c n> v2 (hRng đ4>c ngân h2ng
cho phpp gia hạn n> 'h" (hoản n> đN đ4>c chuyPn $ang n> quá hạn vi mTc Hci
%u&' phạ' quá hạn H2 1#5 % Hci $u&' 'IQn h>p đKng.
@ 5,u (hách h2ng $j )ụng vốn vay (hRng đVng mục đ.ch ghi 'IQn h>p đKng
'.n )ụng 'h" ngân h2ng cN quy3n 'hu hKi vốn vay 'I4c hạn m2 (hRng c;n đ,n $S
đKng [ c/a ng4Wi vay.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $&
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
@ 5,u $au (hi 'hSc hiện các 1iện pháp 'IQn m2 (hách h2ng van (hRng ch-u 'Iả
n> cho ngân h2ng 'h" ngân h2ng cN quy3n chuyPn hK $0 $ang 'Ua án cN 'hlm
quy3n giải quy,'.
G.i. T,NH H,NH H1_T Đ+NG 0INH D1ANH CyA NAVIBAN0 CHI
NHÁNH Đ( N…NG.
$),)() T>nh h>nh huy đ:ng ;=n cN' Chi nhánh nHF $%%/!$%(%:
5guKn vốn huy đ!ng c/a ngân h2ng H2 y,u 'ố quy,' đ-nh quy mR (inh )oanh
v2 H2 m!' 'Iong nhMng nhân 'ố quy,' đ-nh (,' quả (inh )oanh v2 hiệu quả (inh
)oanh c/a ngân h2ng .7uy vOy đP 'ạo HOp nguKn )Ki )2o Chi nhánh đc (hRng
ngZng đa )ạng hoá các h"nh 'hTc huy đ!ng# nQn nguKn vốn huy đ!ng đ4>c 'Iong
các nAm qua (hRng ngZng 'Ang. <ua phân '.ch $ố Hiệu $au đây 'a $“ 'h&y I• đi3u
n2y.
xAng (: T>nh h>nh huy đ:ng ;=n cN' Chi nhánh nHF $%%/!$%(%
ĐN?j ?=iệu đ<ng
QNgu<nj Tá( cá( tOng 3Kt cu6i n#m của Na5iban3 Đà NWng -%%9 V -%$%U
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng $/
"TT C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd C3‹53 s\;3
"W AI:5

AZ•56
"W AI:5

AZ•56
"W AI:5
Ž
;3‹53
s\;3
Tk56 56N•5 7W5 3NT 9H56
7i2.65 ddŽ
255.iG
i
ddŽ
Gd5.77
Y
G7-iŽ
I
7hân Ro9i thSo D^ h9n g•i
1
5guKn vốn (hRng (t hạn
54.*FG G#3u 3*.353 4#Bu @1F.514 @3B#1u
2
5guKn vốn ngắn hạn
F42.GGC
*5#G
u
**5.B1
1
C2#F
u
242.23
2
3G#Gu
3
5guKn vốn 'Iung v2 )2i hạn
52.BB5 F#Cu 32.BFB 3#4u @1C.C45 @3*#4u
II
7hân thSo Ro9i tiền huy
đ:ng
1
7i3n gji 1ằng L5?
F5F.5*4
*G#F
u
*32.B1
3
*G#1
u
1G5.42
C
2F#Gu
2
7i3n gji 1ằng ngoại 'ệ v2
v2ng
C3.BFG
12#4
u
123.41
1
12#C
u
3B.344 32#Fu
III
7hân thSo đ=i tUVng Dhách
hOng
1
6uy đ!ng 'Z cá nhân
5BG.G21
FG#G
u
54F.55
*
5G#2
u
3*.*3G G#Fu
2
6uy đ!ng 'Z 7C7?
*2.F4B
11#B
u
51.G*G 5#4u @3B.*53 @3G#3u
3
6uy đ!ng 'Z các 7CD7
15C.2CB
21#2
u
35G.BG
C
3G#4
u
1CG.G*
C
124#2u
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
<ua 1ảng 1áo cáo v3 '"nh h"nh huy đ!ng vốn c/a chi nhánh 5avi1an( g2 5hng
'Iong hai nAm 2BBC v2 2B1B 'a 'h&y đ4>c $S gia 'Ang v3 nguKn vốn huy đ!ng.
5Am 2BBC ':ng nguKn vốn huy đ!ng đ4>c H2 G4C#F51'Iiệu đKng 'Iong đN9
8hân Hoại 'hEo 'hWi hạn huy đ!ng 'h" nguKn vốn (hRng (t hạn H2 54#*FG 'Iiệu
đKng 'IQn ':ng nguKn vốn huy đ!ng. 7Iong ':ng nguKn vốn huy đ!ng c/a chi
nhánh nguKn vốn cN (t hạn chi,m 'h- ph;n Hn nh&' đạ' F5F#5*G 'Iiệu đKng
chi,m *5#Gu 'IQn ':ng nguKn vốn huy đ!ng. 5guKn vốn 'Iung v2 )2i hạn chn đạ'
52#BB5 'Iiệu đKng chi,m F#Cu 'IQn ':ng nguKn vốn huy đ!ng.
<ua nAm 2B1B nguKn vốn huy đ!ng 'Ang HQn I&' nhanh cụ 'hP9 ':ng nguKn
vốn huy đ!ng đ,n ng2y 31•12•2B1B đạ' C55#424 'Iiệu đKng 'Ang 2G#4u $o vi
nAm 2BBC 'Iong đN nguốn vốn huy đ!ng ch/ y,u H2 nguKn vốn ngắn hạn. 5Am
2B1B nguKn vốn cN (t hạn đạ' **5#B11 'Iiệu đKng chi,m C2#Fu 'IQn ':ng nguKn
vốn huy đ!ng 'Ang HQn $o vi nAm 2BBC H2 3G#Gu '40ng Tng m!' H4>ng H2
242#232 'Iiệu đKng. 5guKn vốn (hRng (t hạn đạ' 35 'Iiệu đKng giảm $o vi
nAm 2BBC H2 3B#1u '40ng Tng giảm m!' H4>ng H2 1F#514 'Iiệu đKng# 5guyQn
nhân H2 )o nhi3u 7: chTc# )oanh nghiệp chuyPn 'i3n gji 'hanh 'oán (hRng (t
hạn $ang 'i3n gji 'hanh 'oán cN (t hạn nhằm (i,m 'hQm 'hu nhOp v2 )o $ố H4>ng
(hách h2ng gji 'i3n v2o ngân h2ng 'Ang. 7Iong (hi đN nguKn vốn 'Iung v2 )2i
hạn cN %u h4ng giảm %uống# nguKn vốn n2y 'h4Wng chi,m 'm 'IJng 'h&p nh&'
'Iong c0 c&u nguKn vốn huy đ!ng phân 'hEo 'hWi hạn# 5Am 2B1B huy đ!ng đ4>c
32#BFB 'Iiệu đKng chi,m 'm 'IJng H2 3#4u nguốn vốn huy đ!ng giảm $o vi nAm
2BBC H2 3*#4u '40ng Tng 1C#C45 'Iiệu đKng. 5guKn vốn huy đ!ng )2i hạn nAm
2B1B giảm $o vi nAm 2BBC )o $S 'ác đ!ng c/a nhi3u nguyQn nhân# )o Hci $u&'
huy đ!ng )2i hạn ch4a 'hSc $S h&p )an vi (hách h2ng# )o n3n (inh ', đang Hạm
phá' nhi3u (hách h2ng Ho $> n,u gji (t hạn )2i $“ )b 1- I/i Io# đKng 'hWi mTc
$inh HWi 'Iong đ;u '4 (inh )oanh đang h&p )an nQn (hách h2ng muốn )dng $ố
'i3n nh2n Iki đP đ;u '4 cho (inh )oanh.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
8hân Hoại 'hEo Hoại 'i3n huy đ!ng 'h" nguKn vốn huy đ!ng 1ằng L5? HuRn
chi,m 'm 'IJng cao $o vi nguKn vốn huy đ!ng 1ằng ngoại 'ệ v2 v2ng r':ng
nguKn vốn huy đ!ng 1ằng L5? nAm 2B1B H2 *32.B13 'Iiệu đKng chi,m 'm 'IJng
H2 *G#1u# ':ng nguKn vốn huy đ!ng 1ằng ngoại 'ệ v2 v2ng nAm 2B1B H2 123.411
'Iiệu đKng chi,m 'm 'IJng H2 12#Cu $o vi ':ng nguKn vốn huy đ!ngs. 5guyQn
nhân H2 )o ngân h2ng 5am Liệ' m\ các chi nhánh chn hoạ' đ!ng 'Iong n4c# )o
đN H4>ng (hách h2ng gji 'i3n v2o ngân h2ng ch/ y,u H2 L5?. 5Am 2B1B 'h"
H4>ng 'i3n huy đ!ng 1ằng L5?# ngoại 'ệ v2 v2ng đ3u 'Ang mạnh $o vi nAm
2BBC# nguKn vốn huy đ!ng 1ằng L5? 'Ang 2F#Gu '40ng Tng vi $ố 'i3n 'Ang H2
1G5.42C 'Iiệu đKng# nguKn vốn huy đ!ng 1ằng ngoại 'ệ v2 v2ng 'Ang 32#Fu
'40ng Tng vi $ố 'i3n 'Ang H2 3B.344 'Iiệu đKng.
8hân Hoại 'hEo đối '4>ng huy đ!ng 'h" nguKn vốn huy đ!ng 'Z (hách h2ng
cá nhân chi,m 'm 'IJng cao 'Iong c0 c&u nguKn vốn huy đ!ng phân 'hEo đối
'4>ng (hách h2ng nAm 2BBC chi,m 'm 'IJng H2 FG#Gu# nAm 2B1B chi,m 'm 'IJng
H2 5G#2u. 5Am 2B1B nguKn vốn huy đ!ng 'Z (hách h2ng cá nhân H2 54F.55*
'Iiệu đKng 'Ang G#Fu $o vi nAm 2BBC. 5guyQn nhân nguKn vốn huy đ!ng 'Z đối
'4>ng (hách h2ng cá nhân chi,m 'm 'IJng cao H2 )o 5avi1an( g2 5hng %ác đ-nh
đối '4>ng (hách h2ng 'i3m nAng ch.nh c/a ngân h2ng H2 (hách h2ng cá nhân# )o
đN ngân h2ng đc đ4a Ia các ch.nh $ách v3 Hci $u&' h&p )an# các ch40ng 'I"nh
(huy,n mci đec 1iệ'# ch40ng 'I"nh 1ốc 'hAm 'IVng 'h4\ng nhằm (huy,n (h.ch
v2 'hu hV' đối '4>ng (hách h2ng cá nhân gji 'i3n v2o ngân h2ng. 5guKn vốn
huy đ!ng 'Z các 7: chTc '.n )ụng chi,m 'm 'IJng (há 'h&p nAm 2BBC chi,m 'm
'IJng H2 11u# nAm 2B1B chi,m 5#4u# ch/ y,u H2 huy đ!ng 'hRng qua phá' h2nh
các gi&y 'W cN giá. 5guKn vốn huy đ!ng 'Z các 7: chTc (inh ', nAm 2B1B cN $S
gia 'Ang# ':ng nguKn vốn huy đ!ng 'Z 7CD7 nAm 2BBC H2 15C.2CB 'Iiệu đKng#
nAm 2B1B H2 35G.BGC 'Iiệu đKng# 'Ang 124#2u $o vi nAm 2BBC. gKng 'hWi 'm
'IJng c/a nguKn vốn huy đ!ng 'Z 7CD7 n2y cN $S gia 'Ang# nAm 2BBC 'm 'IJng
chn chi,m 21#2u $o vi ':ng nguKn vốn huy đ!ng phân 'hEo đối '4>ng (hách
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +(
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
h2ng# nAm 2B1B 'm 'IJng 'Ang HQn chi,m 3G#4u 'Iong ':ng $ố nguKn vốn huy
đ!ng.
5h"n chung nAm 2B1B cRng 'ác huy đ!ng vốn c/a ngân h2ng đc đạ' đ4>c
hiệu quả 'Ang h0n $o vi nAm 2BBC# nh4 vOy đc đEm Hại nguKn vốn đáng (P cho
ngân h2ng# 'Z đN H2m 'Ang 'I4\ng hoạ' đ!ng '.n )ụng c/a ngân h2ng.
$),)$) T>nh h>nh ho9t đ:ng cho ;'y chung cN' Chi nhánh nHF $%%/!$%(%:
Cyng nh4 các ngân h2ng (hác# 56 7+C8 5am Liệ' ch/ y,u huy đ!ng vốn
'Z cRng chVng# các ': chTc (inh ', đP 'hSc hiện nghiệp vụ cho vay.
7Iong hai nAm hoạ' đ!ng 2BBC@2B1B ngân h2ng đc m\ I!ng hoạ' đ!ng cho
vay c/a m"nh )4i nhi3u h"nh 'hTc nh4 cho vay 'h, ch&p nh2 đ&'# 'Iái phi,u# '2i
$ản . <ua việc phân '.ch hoạ' đ!ng cho vay c/a Chi nhánh 'a $“ 'h&y I• đi3u n2y.
xAng $: T>nh h>nh chung ;ề ho9t đ:ng cho ;'y t9i Chi nhánh $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng
Chn 'iQu
5Am 2BBC 5Am 2B1B ChQnh Hệch
i7 i7 i7 77 rus
?oanh $ố cho vay 3#22G#BG5 1#1G1#*32 @2#B55#243 @F3#FC
?oanh $ố 'hu n> 3#B2F#B13 1#2F3#*B3 @1#GF2#21B @5*#24
?4 n> 1"nh quân *1C#5B3 G32#4GC @*G#B24 @1B#F2
5> %&u 2#F25 1#BB1 @1#F24 @F1.*G
5> quá hạn F#5*1 1#334 @5#24G @GC.G3
QNgu<nj Tá( cá( tOng 3Kt cu6i n#m Na5iban3 !hi nhánh Đà NWngU
?oanh $ố cho vay nAm 2B1B giảm 2#B55#243 'Iiệu đKng $o vi nAm 2BBC
giảm F3#FCu. <ua chn 'iQu n2y# 'a 'h&y hoạ' đ!ng '.n )ụng c/a ngân h2ng cN
chi3u h4ng giảm. ?oanh $ố cho vay cN %u h4ng giảm. gi3u n2y chTng '^
ph40ng án (inh )oanh '.n )ụng c/a ngân h2ng nAm 2B1B ch4a cN hiệu quả.
?o c0 $\ vO' ch&' cUn hạn h”p 'Iong (hi đN Hại phải cạnh 'Ianh gay gắ' vi
nhi3u ngân h2ng (hác 'IQn cdng đ-a 12n nQn ngân h2ng ch4a cN nhi3u (hách
h2ng. Liệc 'hu hV' (hách h2ng H2 ph40ng châm hiện nay c/a ngân h2ng đc v2
đang 'IiPn (hai.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +$
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
gP m\ I!ng cho vay# ngân h2ng ch/ đ!ng '"m đ,n (hách h2ng đP cho vay#
m\ I!ng quan hệ đ,n nhi3u (hách h2ng# cN ch.nh $ách hoạ' đ!ng phd h>p đối
vi 'Zng đối '4>ng (hách h2ng# quan 'âm đ,n nhu c;u vay vốn c/a (hách h2ng
(-p 'hWi v2 c0 ch, cho vay cN ph;n 'hRng 'hoáng h0n. 5hanh chNng 'ạo HOp mối
quan hệ mO' 'hi,' vi nhMng (hách h2ng cN ph40ng án (hả quan v2 đN $“ H2
nhMng (hách h2ng 'Iuy3n 'hống $au n2y.
6oạ' đ!ng '.n )ụng cN hiệu quả 'h" việc 'Ang HQn v3 )oanh $ố cho vay van
ch4a đ/ m2 cUn phải '.nh đ,n ch&' H4>ng '.n )ụng# cN nghoa H2 phải %Em %p' đ,n
các chn 'iQu (hác nMa nh49 )oanh $ố 'hu n># )4 n># n> quá hạn# 'm Hệ n> quá hạn.
?oanh $ố 'hu n> HuRn đNng vai 'IU quy,' đ-nh đ,n hiệu quả hoạ' đ!ng (inh
)oanh c/a m!' ngân h2ng. ?o đN ngân h2ng HuRn chV 'IJng đ,n cRng 'ác 'hu hKi
n># 'hu hKi n> đVng hạn đối vi m!' ngân h2ng H2 I&' quan 'IJng v" nguKn vốn
c/a m!' ngân h2ng ch/ y,u H2 nguKn vốn đi vay. Liệc 'hu hKi n> đVng hạn giVp
ngân h2ng (hRng 1- T đJng vốn# hạn ch, đ4>c I/i Io đP 'Kn 'ại v2 hoạ' đ!ng m!'
cách cN hiệu quả.
?oanh $ố 'hu n> c/a ngân h2ng nAm 2B1B giảm $o vi nAm 2BBC H2
1#GF2#21B 'Iiệu đKng giảm 5*#24u. ?oanh $ố 'hu n> c/a ngân h2ng nh4 vOy cN
chi3u h4ng (hRng (hả quan.
Chn 'iQu )4 n> \ ngân h2ng giảm# nAm 2B1B chn 'iQu n2y chn đạ' G32#4GC
'Iiệu đKng giảm h0n nAm 2BBC H2 *G#B24 'Iiệu đKng giảm 1B#F2. 5guyQn nhân
ch.nh H2m cho )oanh $ố cho vay cyng nh4 )4 n> '.n )ụng giảm H2 )o Ch.nh ph/
nâng cao Hci $u&' c0 1ản nhằm đi3u chnnh Hạm phá'# Hci $u&' huy đ!ng cao cho
nQn (hách h2ng gji 'i3n nhi3u H2m cho )oanh $ố huy đ!ng vốn 'Ang# đKng 'hWi
)o Hci $u&' cho vay cao nQn (hách h2ng hạn ch, đi vay. CRng 'ác 'hu n> 'Iong
cho vay c/a m!' ngân h2ng H2 I&' quan 'IJng# v" vOy ngân h2ng HuRn chV 'IJng
v2 cN nhi3u 1iện pháp đP đRn đốc 'hu hKi n> đVng hạn. Các 1iện pháp 'hu hKi n>
nh49 'hEo )•i n> che' ch“ c/a 'Zng (hách h2ng# đRn đốc (hách h2ng 'Iả n> đVng
hạn# cN 'hP gia hạn cho nhMng (hách h2ng cUn cN (hả nAng 'Iả n># 'Ang c4Wng
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ++
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
cRng 'ác 'hlm đ-nh 'I4c# 'Iong v2 $au (hi cho vay...hạn ch, đ,n mTc 'ối đa )4
n> quá hạn.
$),)$) Jết _uA tY ho9t đ:ng Dinh Eo'nh cN' N';ib'nD Chi nhánh 4O N{ng
nHF $%%/!$%(%:
Dhi (inh )oanh ng4Wi 'a 'h4Wng quan 'âm đ,n (,' quả m2 hoạ' đ!ng (inh
)oanh đN mang Hại. gối vi ngân h2ng n2o cyng vOy# (,' quả c/a hoạ' đ!ng (inh
)oanh nN $“ ảnh h4\ng I&' Hn đ,n quá 'I"nh hoạ' đ!ng cyng nh4 $S 13n vMng
c/a nN. ?o đN việc đánh giá (,' quả hoạ' đ!ng (inh )oanh H2 đi3u c;n 'hi,' đP cN
'hP đánh giá đ4>c '"nh h"nh hoạ' đ!ng c/a ngân h2ng v2 'Z đN cN 'hP đ4a Ia
nhMng 1iện pháp (hắc phục nhMng mec cUn y,u (pm.
xAng +: Jết _uA ho9t đ:ng Dinh Eo'nh cN' N';ib'nD Chi nhánh 4O N{ng
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng.
C3Š AI‹N
NmS
Gdd2
NmS
Gdd
C3‹53 s\;3
"W
AI:5 TT
()Tvng thu nhập ((,)$** (+&),,. $,)(./ $(?(
7hu nhOp Hci v2 các (hoản 'hu nhOp '40ng 'S 112.3B1 135.33G 23.B3F 2B#5
7hu nhOp 'Z hoạ' đ!ng )-ch vụ 1.33B 2.34B 1.B1B G5#C
7hu nhOp 'Z 6gD? ngoại hối @44 @FB @1F 3F#4
7hu nhOp 'Z hoạ' đ!ng (hác FCB *2C 13C 2B#1
$)Tvng chi ph8 (%+)*++ ((*)&.* (,)(+, (+?.
Chi ph. Hci v2 các (hoản chi ph. '40ng 'S *B.CC* C3.55F 12.55* 15#5
Chi ph. cho hoạ' đ!ng )-ch vụ 555 55C 4 B#G
Chi ph. hoạ' đ!ng (hác *1 4 @GG @C5#1
Chi ph. hoạ' đ!ng 22.BCC 23.G4* 1.F4C G#5
+) "Vi nhận thuZn tY H4JD trU#c chi ph8
Eự ph€ng rNi ro t8n EKng (%)-,, $%)-*/ (%)%+- /-?$
Chi ph. )S phUng I/i Io '.n )ụng 33B 3F4 34 1B#3
,) Tvng RVi nhuận trU#c thuế (%)$(, $%)$(- (%)%%( /*?/
QNgu<nj Tá( cá( 3Kt Ju h()t đ.ng 3inh d(anh của Na5iban3 !hi nhánh Đà
NWng n#m -%%9]-%$%U
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +,
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
<ua các nAm )4i $S cố gắng# n: HSc c/a cán 1! cRng nhân viQn 5gân h2ng
v2 $S chn đạo $áng $uố' c/a 1an Hcnh đạo nQn hoạ' đ!ng (inh )oanh c/a 5gân
h2ng đc đạ' (,' quả $au9
<ua 1ảng 'IQn 'a 'h&y9 7:ng H>i nhuOn 'I4c 'hu, nAm 2B1B 'Ang $o vi nAm
2BBC H2 CG#Gu '40ng Tng 'Ang m!' H4>ng H2 1B#BB1 'Iiệu đKng. 7:ng 'hu nhOp
nAm 2B1B H2 13*#44F 'Iiệu đKng 'Ang $o vi nAm 2BBC H2 21#1u '40ng Tng vi
'i3n 'Ang H2 24.1FC 'Iiệu đKng. 7Iong đN 'hu nhOp 'Z hoạ' đ!ng cho vay 'Ang
2B#5u# đec 1iệ' 'hu nhOp 'Z hoạ' đ!ng )-ch vụ 'Ang mạnh 'Ang G5#Cu $o vi nAm
2BBC. 7:ng chi ph. nAm 2B1B H211G#*FG 'Ang $o vi nAm 2BBC H2 13#Fu '40ng
Tng vi $ố 'i3n H2 14#134 'Iiệu đKng. gáng chV [ H2 chi ph. cho hoạ' đ!ng (hác
giảm C5#1u# 'Iong (hi 'hu nhOp 'Z hoạ' đ!ng (hác Hại 'Ang 'hQm 2B#1u đc H2m
cho quá 'I"nh hoạ' đ!ng (inh )oanh 'Iong nAm c/a Chi nhánh mang Hại H>i
nhuOn.
gạ' đ4>c (,' quả 'IQn H2 )o $S n: HSc c/a 'o2n Chi nhánh. 7uy nhiQn muốn
hoạ' đ!ng cN H>i nhuOn (hRng phải H2 )b )2ng# nh&' H2 'Iong mRi 'I4Wng cạnh
'Ianh gay gắ' nh4 hiện nay# đUi h^i mki cán 1! cRng nhân viQn chTc c/a 'o2n chi
nhánh phải n: HSc ph&n đ&u nhi3u h0n nMa đP đEm Hại H>i nhuOn cao h0n.
G.5. Tk56 lN@5 7: 3PVA 9H56 ;3P 7@T 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5
MN8A OI53 CP@53 ;?@ C3I 53K53 5mS Gdd2eGdd.
$)-)() 7hân t8ch ho9t đ:ng cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân
@An BuCt Dinh Eo'nh cN' Chi nhánh nHF $%%/!$%(%:
io vi các nghiệp vụ cho vay 'Iuy3n 'hống 'h" nghiệp vụ cho vay đối vi h!
gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh cyng (hRng (pm ph;n 'Ang HQn. 5g2y nay
%u h4ng c/a ng4Wi )ân cN 'hay đ:i# $S hiPu 1i,' c/a con ng4Wi ng2y c2ng 'i,n
1!# v" vOy việc đi vay đP đáp Tng nhu c;u vốn cho $ản %u&' (inh )oanh H2 ng2y
c2ng 'Ang.
gây H2 m!' 'Iong nhMng 'ác đ!ng Hn đ,n hoạ' đ!ng cho vay phục vụ $ản
%u&' (inh )oanh c/a ngân h2ng. 6oạ' đ!ng cho vay đối vi h! gia đ"nh# cá nhân
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +-
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
$ản %u&' (inh )oanh cN hiệu quả hay (hRng $“ gNp ph;n v2o 'Ang 'hu nhOp cho
ngân h2ng.
<ua đánh giá chung v3 hoạ' đ!ng cho vay đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )oanh c/a Ch nhánh 56 7+C8 5am Liệ' cho 'h&y '"nh h"nh ':ng
quan v3 hoạ' đ!ng cho vay 'Iong Honh vSc n2y. 7uy nhiQn# muốn '"m hiPu v3
hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh 'h"
c;n phải đi $âu v2o v&n đ3 n2y mi 'h&y đ4>c qui mR c/a hoạ' đ!ng n2y.
xAng ,j T>nh h>nh ho9t đ:ng cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá
nhân @An BuCt Dinh Eo'nhcN' Chi nhánh nHF $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng
Chn 'iQu
5Am 2BBC 5Am 2B1B ChQnh Hệch
iố 'i3n
77
rus iố 'i3n
77
rus iố 'i3n 77 rus
DP@53 LW ;3P 7@T Y-GG7-d75 1BB
-7-fY
G 1BB eG-d55-GiY @F3.FC
7Iong đN9 6wg# cá
nhân 1#2CB#*3B 4B 4F*#G33 4B @*22#BCG F3.FC
DP@53 LW A3N 5t Y-dG6-dY 1BB
-G6Y-fd
Y 1BB e-76G-Gd @5*.24
7Iong đN9 6wg# cá
nhân 1#FF4#3BG 55 FC5#BC1 F5 @CFC#21C @5*.24
Dq 5t f2-5dY 1BB 7YG-i72 1BB ef7-dGi @1B.F2
7Iong đN9 6wg# cá
nhân 2*F#*2F 35 25F#3FG 45 @3B#45C @1B.F2
Nt lNK 3V5 6-5f 1BB -YYi 1BB e5-Gi7 @GC.G3
7Iong đN9 6wg# cá
nhân 2#3B3 34.CC 4FG 35 @1#*F3 @GC.G3
TΠs\ 5t lNK 3V5 B.*B B.1*
7Iong đN9 6wg# cá
nhân B.*B B.1*
Nt M8N G-6G5 1BB -dd 1BB e-6Gi @F1.*G
7Iong đN9 6wg# cá
nhân C1* 34.CG 35B 34.CG @5F* @F1.*G
TΠs\ 5t M8N B.32 B.14
7Iong đN9 6wg# cá
nhân B.32 B.14
QNgu<nj bá( cá( ch( 5ay chung của Na5iban3 !hi nhánh Đà NWngU
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +.
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
7:ng )oanh $ố cho vay ngắn hạn 'Iong nAm 2B1B H2 1#1G1#*32 'Iiệu đKng
giảm $o vi nAm 2BBC H2 F3#FCu '40ng Tng giảm 2#B55#243 'Iiệu đKng. 7Iong
đN )oanh $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh cá nhân $ản %u&' (inh )oanh
nAm 2BBC đạ' 1#2CB#*3B 'Iiệu đKng chi,m 4Bu )oanh $ố cho vay. iang nAm
2B1B con $ố n2y đc giảm %uống H2 4F*#G33 'Iiệu đKng chi,m 4Bu )oanh $ố cho
vay. 5guyQn nhân ch.nh H2m H2 )o Ch.nh ph/ nâng cao Hci $u&' nhằm đi3u chnnh
Hạm phá'# Hci $u&' huy đ!ng cao cho nQn (hách h2ng gji 'i3n nhi3u# đKng 'hWi )o
Hci $u&' cho vay cao nQn (hách h2ng hạn ch, đi vay.
5h"n chung hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )oanh \ Chi nhánh ch4a cao. ?o vOy ngân h2ng c;n phải cố gắng H2m
'ố' cRng 'ác 'i,p 'h- đP 'hu hV' 'hQm (hách h2ng đ,n vi ngân h2ng.
6oạ' đ!ng cho vay ngắn hạn .' gep I/i Io h0n $o vi cho vay 'Iung v2 )2i hạn
nQn c;n cố gắng m\ I!ng hoạ' đ!ng cho vay n2y đP 'Ang 'hQm 'hu nhOp cho
ngân h2ng v2 giVp ngân h2ng ng2y c2ng đTng vMng 'IQn 'h- 'I4Wng.
CRng 'ác 'hu n> v3 hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân
$ản %u&' (inh )oanh c/a Chi nhánh giảm 5*#24u c/a nAm 2B1B $o vi nAm
2BBC '40ng Tng giảm 1#GF2#21B 'Iiệu đKng . 5Am 2BBC chn 'iQu n2y H2 55u# nAm
2B1B H2 F5u. ?o (hách h2ng 'h4Wng cN nhu c;u vay $ản %u&' (inh )oanh H2 vay
'Iung v2 )2i hạn nQn việc 'hu n> c/a ngân h2ng phải 'hEo 'hWi hạn.
?4 n> c/a nghiệp vụ cho vay n2y giảm 1B#F2u c/a nAm 2B1B $o vi nAm
2BBC. 7Iong đN )4 n> ngắn hạn nAm 2BBC H2 2*F#*2F 'Iiệu đKng chi,m 35u.
iang nAm 2B1B con $ố n2y đc giảm %uống H2 25F#3FG 'Iiệu đKng chi,m 45u
7a 'h&y chn 'iQu n> quá hạn v3 hoạ' đ!ng '.n )ụng chung đối vi h! gia đ"nh#
cá nhân $ản %u&' (inh )oanh c/a Chi nhánh giảm vi 'ốc đ! H2 GC#C3u nh4ng
'Iong đN hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn )4 n> quá hạn giảm vi 'ốc đ! H2 GC#C3u
c/a nAm 2B1B $o vi nAm 2BBC. 5> quá hạn m2 đec 1iệ' H2 n> quá ngắn hạn $“
ảnh h4\ng I&' Hn đ,n 'ốc đ! vUng quay vốn '.n )ụng chung c/a ngân h2ng v2
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +*
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
nN $“ quy,' đ-nh đ,n ch&' H4>ng '.n )ụng đối vi hoạ' đ!ng cho vay. gây H2 c0
$\ đP ngân h2ng chV 'IJng đ,n cRng 'ác 'hu n>.
5Am 2BBC 'm Hệ n> quá hạn H2 B#*Bu $ang nAm 2B1B cUn B#1*u. 7Iong chn
'iQu n2y n> quá hạn ch/ y,u H2 cho vay h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh
nh4ng đối vi hoạ' đ!ng cho vay n2y c/a ngân h2ng cyng cN ph;n giảm %uống#
nAm 2B1B n> quá hạn giảm $o vi nAm 2BBC H2 1#*F3 'Iiệu đKng. 5h4 vOy n>
quá hạn đối vi đối '4>ng n2y van cUn cao. 5guyQn nhân c/a n> quá hạn H2 )o
đối '4>ng h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh cN $ố H4>ng (hách h2ng
đRng gây (hN (hAn cho cRng 'ác 'hEo )•i 'hu hKi n> c/a ngân h2ng m2 cán 1!
'.n )ụng vốn Hại .'.
<ua phân '.ch đánh giá chung v3 hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia
đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh 'ại Chi nhánh 'a 'h&y đ4>c '"nh h"nh ':ng
quan 'Iong Honh vSc n2y. 5h4ng đP 'h&y đ4>c nhMng me' 'huOn H>i v2 (hN (hAn
'Iong cRng 'ác cho vay \ Honh vSc n2y đP 'Z đN cN h4ng (hắc phục v2 '"m Ia
1iện pháp nhằm đ4a nghiệp vụ n2y 'I\ 'h2nh hoạ' đ!ng gNp ph;n 'Ang 'hu nhOp
cho ngân h2ng
$)-)$) 7hân t8ch ho9t đ:ng cho ;'y ng<n h9n E=i ;#i h: @An BuCt thSo
ngOnh nghề nHF $%%/!$%(%)
$)-)$)( xiến đ:ng thSo ngOnh nghề:
 Do'nh @= cho ;'y:
8hân '.ch )oanh $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'hEo ng2nh ngh3 đP 'h&y đ4>c nhu c;u vay vốn c/a ng4Wi )ân nhằm
v2o Honh vSc n2o# v2 'Z đN cN ph40ng án '2i 'I># cho vay phd h>p vi '"nh h"nh
c/a ngân h2ng. 5g2y nay ng4Wi )ân đi vay 'h4Wng đ;u '4 v2o ng2nh ngh3 cN
'hWi hạn ngắn đP 'hu hKi vốn nhanh nh4 ng2nh9 CRng 5ghiệp# 5Rng 5ghiệp#
7h40ng +ại ?-ch Lụ# 7h/y 6ải iản....
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +&
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
xAng -: Do'nh @= cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt
Dinh Eo'nh thSo ngOnh nghề nHF $%%/!$%(%:
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng.
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmSGdd C3‹53 s\;3
iố 'i3n 77 iố 'i3n 77 iố 'i3n 77rus
1. C!ng 5ghiệp
2. 7h40ng +ại ?-ch Lụ
3. 7h/y 6ải iản
4. 5Rng nghiệp
3CC#*F4
5*4#534
3BF#432
B
3B#C*
45#2*
23#G4
B
1B1#55G
25G#*B2
1BC#3G4
B
21#FG
55
23#33
B
@2C*#3BG
@32F#G32
@1CG#B5*
B
@G4#FB
@55#CB
@F4#31
B
Tk56 ;H56 -G2d-fYd dd i6f-7YY dd efGG-d27 e6Y-62
QNgu<nj Tá( cá( ch( 5ay Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]-%$%U
<ua $ố Hiệu 'IQn 'a 'h&y nhu c;u vay vốn c/a (hách h2ng 'hEo ng2nh ngh3 cN
%u h4ng giảm# nAm 2B1B )oanh $ố cho vay ng2nh 7h40ng +ại ?-ch Lụ# 7h/y
6ải iản# CRng nghiệp đ3u giảm $o vi nAm 2BBC.
7Iong đN )oanh $ố cho vay đối vi ng2nh 7h40ng +ại ?-ch Lụ H2 chi,m 'm
'IJng cao nh&' 'Iong nAm 2BBC $o vi các ng2nh (hác# )o ng2nh 7h40ng +ại
?-ch Lụ đEm Hại 'hu nhOp cao h0n $o vi các ng2nh (hác nQn ng4Wi )ân 'h4Wng
đ;u '4 v2o Honh vSc n2y. 5Am 2BBC )oanh $ố cho vay 'hEo ng2nh 7h40ng +ại
?-ch Lụ H2 5*4#534 'Iiệu đKng chi,m 45#2*u. iang nAm 2B1B con $ố n2y đc
giảm %uống H2 32F#G32 'Iiệu đKng chi,m 55#CBu )o '"nh h"nh (inh ', cN nhi3u
$S 1i,n đ!ng
?oanh $ố cho vay ng2nh 7h/y 6ải iản cyng giảm# nAm 2B1B giảm $o vi
2BBC vi 'm 'IJng F4#31u. gN H2 )o ng2nh n2y đEm Hại 'hu nhOp ch4a cao# vả Hại
I/i Io c/a nN cyng (há cao nQn .' h! gia đ"nh# cá nhân đ;u '4 v2o Honh vSc n2y.
5g2nh CRng 5ghiệp )oanh $ố cho vay Hại giảm %uống $o vi nAm 2BBC H2
2C*3BG 'Iiệu đKng vi 'ốc đ! G4#FBu.
5h"n chung )oanh $ố cho vay 'hEo ng2nh ngh3 giảm %uống. 5Ni chung nhu
c;u c/a ng4Wi )ân cN ph;n 'hay đ:i# $S nh"n nhOn c/a (hách h2ng 'Iong việc đi
vay c/a ngân h2ng đc 'hay đ:i. 5h4ng ng2y nay 'ốc đ! 'Ang 'I4\ng c/a cu!c
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng +/
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
$ống 'hay đ:i (há nhanh# đP đáp Tng đ4>c nhu c;u c&p 'hi,' c/a m"nh h! gia
đ"nh# cá nhân cN %u h4ng đi vay đP cN đ4>c nguKn vốn đ;u '4 v2o $ản %u&'
(inh )oanh nhằm đEm Hại 'hu nhOp cao 'Iong cu!c $ống. X4>ng vay c/a mki
mNn vay đối vi các nhu c;u 'h4Wng (hRng cao nh4ng nhi3u mNn vay cho nQn
ngân h2ng c;n phải HuRn nắm 1ắ' đ4>c nhu c;u 'h- hi,u đP cN ph40ng án '2i 'I>
'h.ch h>p.
 Do'nh @= thu nV:
7Iong hoạ' đ!ng (inh )oanh '.n )ụng 'h" việc 'hu hKi gốc v2 Hci H2 I&' quan
'IJng# đi3u n2y ảnh h4\ng Hn đ,n hoạ' đ!ng (inh )oanh c/a ngân h2ng. 7hu n>
H2 m!' chn 'iQu quan 'IJng# qua đN ng4Wi 'a cN 'hP đánh giá đ4>c ch&' H4>ng '.n
)ụng# đây H2 v&n đ3 m2 ngân h2ng c;n phải quan 'âm. 8hân '.ch )oanh $ố 'hu n>
đP qua đN cN ph40ng án 'hu n> 'ố' h0n.
xAng .: Do'nh @= thu nV ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt
Dinh Eo'nh thSo ngOnh nghề nHF $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng.
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd C3‹53 s\;3
iố 'i3n u iố 'i3n u iố 'i3n u
1.CRng 5ghiệp
3.7h40ng +ại?-ch Lụ
4.7h/y hải iản
4. 5Rng nghiệp
45B#C32
CF3#B3B
25B#345
B
2G#BC
5G#*F
15#B4
B
25B#123
35B#5BB
C4#4F*
B
35#C*
5B#43
13#5C
B
@2BB#*BC
@F12#53B
@155#*GG
B
@44#53
@F3#FB
@F2#2F
B
Tk56 ;H56 -66i-Yd7 dd 625-d2 dd e262-G6 e5f-Gi
QNgu<nj Tá( cá( cu6i n#m của Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]
-%$%U
<ua 1ảng 'IQn 'a 'h&y )oanh $ố 'hu n> 'hEo các ng2nh ngh3 giảm. 5g2nh
CRng nhiệp )oanh $ố 'hu n> giảm. 5Am 2B1B giảm $o vi nAm 2BBC H2 2BB#*BC
'Iiệu đKng# vi 'ốc đ! giảm H2 @44#53u .
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
Cyng nh4 )oanh $ố cho vay 'h" )oanh $ố 'hu n> ng2nh 7h40ng +ại ?-ch Lụ
HuRn chi,m 'm 'IJng cao nh&' 'Iong cả 2 nAm 2BBC v2 2B1B. ?oanh $ố 'hu n> c/a
ng2nh n2y nAm 2BBC đạ' CF3#B3B 'Iiệu đKng chi,m 'm 'IJng H2 5G#*Fu 'Iong
':ng $ố 'hu n> cho vay ngắn hạn# $ang nAm 2B1B đạ' 35B#5BB 'Iiệu đKng chn 'iQu
n2y chi,m 'm 'IJng H2 5B#43u vi 'ốc đ! giảm đáng (P H2 F3#FBu. 5h4 vOy
ng2nh n2y (hRng cN (hả quan 'Iong cRng 'ác 'hu n>.
5g2nh 7h/y 6ải iản )oanh $ố 'hu n> giảm. 5Am 2B1B giảm $o vi nAm
2BBC H2 155#*GG 'Iiệu đKng# vi 'ốc đ! giảm H2 @F2#2Fu nh4ng $o vi ng2nh
7h40ng +ại ?-ch ?ụ 'h" van 'h&p h0n.
5h"n chung việc 'hu n> c/a ngân h2ng 'hEo 'Zng ng2nh ngh3 (hRng 'ố'. gối
vi ng2nh ngh3 n2o cyng vOy# cRng 'ác 'hu n> c/a ngân h2ng cyng H2 quan
'IJng# 1\i v" cN 'hu n> đ4>c 'h" mi 'hSc hiện đ4>c cRng 'ác vUng quay vốn đP
)uy 'I" hoạ' đ!ng cho vay c/a ngân h2ng.
 DU nV ;O nV _uá h9n:
?4 n> H2 chn 'iQu m2 )Sa v2o đN ngân h2ng '.nh Hci v2 H2 m!' 'Iong nhMng
'iQu chuln đP đánh giá H>i nhuOn c/a ngân h2ng. ?4 n> 1ao gKm )4 n> 'Iong
hạn v2 )4 n> quá hạn. 7Iong đN n> quá hạn H2 chn 'iQu đánh giá ch&' H4>ng '.n
)ụng ngân h2ng# nN đo H4Wng mTc đ! I/i Io c/a ngân h2ng 'Iong việc 'hSc hiện
nghiệp vụ cho vay. gây H2 chn 'iQu ngân h2ng cyng I&' quan 'âm.
?4 n> c/a cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh
)oanh nAm 2BBC H2 2*F*2F 'Iiệu đKng chi,m 'm 'IJng B#*Bu 'Iong ':ng )4 n>
chung đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh# v2 nAm 2B1B H2 25F#3FG
'Iiệu đKng chi,m B#1*u vi 'ốc đ! giảm H2 1B#F2u. ‘ ngân h2ng 'h" hoạ' đ!ng
cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh chn chi,m 'm
'IJng nh^ 'Iong )oanh $ố cho vay chung# )o đN chn đNng gNp m!' ph;n nh^ cho
việc 'Ang 'hu nhOp cho ngân h2ng# 1\i v" (hách h2ng 'h4Wng cN nhu c;u vay
'Iung v2 )2i hạn H2 ch/ y,u.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,(
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
xAng *: DU nV ;O nV _uá h9n ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An
BuCt Dinh Eo'nh thSo ngOnh nghề nHF $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd
DN NgH NgH•DN DN NgH NgH•DN
1.CRng 5ghiệp
3.7h40ng mại )-ch vụ
4.7h/y hải $ản
4. 5Rng nghiệp
F5#BGF
1GF#45B
45#3BB
B
F#BG
1#B5B
F4F
B
B#C3
B#FB
1#43
B
4*#CBC
1FF#G**
4BF#GB
B
14B
2FG
FB
B
B#2C
B#1F
B#15
B
Tk56 ;H56 Gf6-fG6 G-YdY d-fd G56-Y67 i67 d-f
QNgu<nj Tá( cá( cu6i n#m của Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]
-%$%U
<ua 1ảng 'IQn 'a 'h&y )4 n> c/a các ng2nh đ3u giảm. 7Iong đN ng2nh
7h40ng +ại ?-ch Lụ )4 n> chi,m 'm 'IJng cao nh&'# nAm 2BBC H2 1GF#45B 'Iiệu
đKng# nAm 2B1B H2 1FFG** 'Iiệu đKng. 5h4 vOy nAm 2B1B giảm $o vi nAm 2BBC
H2 2FG 'Iiệu đKng# đi3u n2y cho 'a 'h&y ngân h2ng 'h4Wng chV 'IJng đ,n ng2nh
7h40ng +ại ?-ch Lụ nQn )4 n> c/a ng2nh n2y 'Ang HQn.
5g2nh CRng 5ghiệp 'h" )4 n> chi,m 'm Hệ 'h&p nh&' )o ng2nh n2y ch4a
đ4>c phá' 'IiPn mạnh nQn. +ec )d nAm 2B1B cN giảm $o vi nAm 2BBC nh4ng
(hRng đáng (P.
5g2nh 7h/y 6ải iản nAm 2B1B giảm $o vi nAm 2BBC mec )d (hRng cao.
5h"n chung )4 n> c/a các ng2nh ngh3 (hác nhau đ3u cN %u h4ng giảm#
nh4 vOy chTng '^ hoạ' đ!ng '.n )ụng c/a ngân h2ng (hRng 'Ang 'I4\ng.
Chn 'iQu n> quá hạn c/a các ng2nh ngh3 (hác nhau nAm 2B1B cN giảm $o vi
nAm 2BBC. 5Am 2B1B n> quá hạn cho vay ngắn hạn chung giảm $o vi nAm
2BBC H2 1#*F3 'Iiệu đKng. 5h4 vOy cRng 'ác 'hu n> c/a ngân h2ng ch4a đạ'.
7Iong đN ng2nh 7h40ng +ại ?-ch Lụ n> quá hạn chi,m 'm Hệ cao nh&' 'Iong
':ng n> quá hạn chung c/a cho vay ngắn hạn nh4ng 'm Hệ n> quá hạn c/a ng2nh
n2y van 'h&p h0n ng2nh CRng 5ghiệp v2 ng2nh 7h/y 6ải iản.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,$
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
5g2nh CRng 5ghiệp mec )d n> quá hạn chi,m 'm 'IJng 'h&p nh&' nh4ng 'm
Hệ n> quá hạn Hại cao nh&'# cho 'h&y ng2nh CRng 5ghiệp việc 'hu n> .' đạ' hiệu
quả $o vi các ng2nh (hác.
5h"n chung n> quá hạn cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )oanh c/a ngân h2ng cyng (hRng cao nh4ng đUi h^i cán 1! '.n )ụng
phải '.ch cSc ch/ đ!ng 'Iong cRng 'ác 'hu n> đP giảm 'hiPu I/i Io cho ngân h2ng.
$)-)$)$ xiến đ:ng thSo đ=i tUVng Dhách hOng:
 Do'nh @= cho ;'y:
gối '4>ng cho vay h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh đ4>c chia 'h2nh
hai Hoại9 đối '4>ng (hRng đảm 1ảo 1ằng '2i $ản 'h, ch&p v2 đối '4>ng cN đảm
1ảo 1ằng '2i $ản 'h, ch&p.
xAng &j Do'nh @= cho ;'y ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt
Dinh Eo'nh thSo đ=i tUVng Dhách hOng nHF $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd C3‹53 s\;3
iố 'i3n u iố 'i3n u iố 'i3n u
1.gối '4>ng cN 7i
đảm 1ảo.
2.gối '4>ng (hRng
cao7i đảm 1ảo
1#2CB#*3
B
B
1BB
B
4F*#G33
B
1BB
B
@*22#BCG
B
@F3#FC
B
Tk56 ;H56
-G2d-fY
d
dd i6f-7YY dd efGG-d27 e6Y-62
QNgu<nj Tá( cá( ch( 5ay Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]-%$%U
Li $ố Hiệu 'IQn 'a 'h&y )oanh $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá
nhân $ản %u&' (inh )oanh 'hEo 'Zng Hoại đối '4>ng (hách h2ng giảm. 5Am 2B1B
)oanh $ố cho vay đối vi đối '4>ng (hách h2ng cN '2i $ản đảm 1ảo đạ' 4F*#G33
'Iiệu đKng giảm $o vi nAm 2BBC H2 *22#BCG 'Iiệu đKng vi 'ốc đ! giảm H2
F3#FCu .
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,+
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
5h"n chung )oanh $ố cho vay đối vi đối '4>ng (hách h2ng cN '2i $ản đảm
1ảo chi,m 'm 'IJng cao 'Iong ':ng $ố cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá
nhân $ản %u&' (inh )oanh.
gây cyng H2 đi3u (iện đảm 1ảo '.nh an 'o2n cho ngân h2ng 'Iong (inh )oanh
'.n )ụng nhằm giVp ngân h2ng giảm 'hiPu I/i Io h0n. L" vOy đP hạn ch, 1' I/i
Io ngân h2ng 'h4Wng chV 'IJng đ,n cRng 'ác cho vay đối vi đối '4>ng (hách
h2ng cN '2i $ản đảm 1ảo# ch.nh v" 'h, )oanh $ố cho vay đối vi đối '4>ng n2y
'h4Wng cao.
<ua việc phân '.ch $ố Hiệu 'IQn 'a 'h&y đ4>c '.nh ch&' v2 đec điPm c/a 'Zng
đối '4>ng (hách h2ng. L" vOy ngân h2ng muốn m\ I!ng qui mR hoạ' đ!ng '.n
)ụng hay 'Ang $Tc cạnh 'Ianh 'h" phải cN nhMng cN ph40ng án phd h>p nhằm
đEm Hại $S 'Ang 'I4\ng cho ngân h2ng.
 Do'nh @= thu nV:
?oanh $ố 'hu n> 'hEo đối '4>ng (hách h2ng 1iPu hiện '"nh h"nh 'hu n> c/a
ngân h2ng đối vi các ch/ 'hP cN quan hệ '.n )ụng vi ngân h2ng. 7"nh h"nh đN
đ4>c 'hP hiện qua $ố Hiệu $au9
xAng /j Do'nh @= thu nV ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân @An BuCt
Dinh Eo'nh thSo đ=i tUVng Dhách hOng nHF $%%/!$%(%
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng.
QNgu<nj Tá( cá( cu6i n#m của Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]-%$%U
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,,
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd C3‹53 s\;3
iố 'i3n u iố 'i3n u iố 'i3n u
1.gối '4>ng cN 7i
đảm 1ảo.
2.gối '4>ng (hRng cN
7i đảm 1ảo
1#FF4#3BG
B
1BB
B
FC5#BC1
B
1BB
B
@CFC#21F
B
@5*#24
B
Tk56 ;H56 -66i-Yd7 dd 625-d2 dd e262-G6 e5f-Gi
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
<ua 1ảng 'IQn 'a 'h&y )oanh $ố 'hu n> đối vi đối '4>ng vay cN '2i $ản đảm
1ảo giảm. 5Am 2B1B )oanh $ố 'hu n> 'hEo đối '4>ng n2y giảm h0n $o vi nAm
2BBC H2 CFC#21F 'Iiệu đKng# vi 'ốc đ! 5*#24u nh4 vOy giảm đáng (P.
<ua đây 'a 'h&y cRng 'ác 'hu n> c/a ngân h2ng (hRng (hả quan# )o đN cRng
'ác quản H[ 'hu n> v2 'hEo )•i n> c/a ngân h2ng m!' cách $á' $ao đP đRn đốc
(hách h2ng 'Iả n> giVp ngân h2ng 'hu hKi đ4>c n> nhanh h0n v2 cN hiệu quả.
 DU nV ;O nV _uá h9n:
xAng (%: DU nV ;O nV _uá h9n ng<n h9n đ=i ;#i h: gi' đ>nh? cá nhân
@An BuCt Dinh E'nh thSo đ=i tUVng Dhách hOng nHF $%%/!$%(%)
Đơn 5d tínhj ?=iệu đ<ng
C3Š AI‹N
NmS Gdd2 NmS Gdd
?5 5<6 5<6•?5 ?5 5<6 5<6•?5
1.gối '4>ng cN 7i
đảm 1ảo.
2. gối '4>ng
(hRng cN 7i đảm
1ảo
2*F#*2F
B
2#3B3
B
B#*B
B
25F#3FG
B
4FG
B
B#1*
B
Tk56 ;H56 Gf6-fG6 G-YdY d-fd G56-Y67 i67 d-f
QNgu<nj Tá( cá( cu6i n#m Na5iban3 !hi nhánh Đà NWng n#m -%%9]-%$%U
?4 n> đối vi đối '4>ng (hách h2ng cN '2i $ản đảm 1ảo 1BBu đ3u cN '2i $ản
đảm 1ảo. 5Am 2B1B giảm $o vi nAm 2BBC. 5gân h2ng ch/ y,u cho vay đối vi
đối '4>ng (hách h2ng n2y v2 đối '4>ng n2y .' đEm Hại I/i Io cho ngân h2ng h0n
$o vi đối '4>ng (hRng cN '2i $ản đảm 1ảo. =\i v" (hi (hách h2ng (hRng 'Iả n>
'h" ngân h2ng $“ phá' mci '2i $ản n2y đP 'hu hKi vốn.
Chn 'iQu n> quá hạn 'h" đối '4>ng cN '2i $ản đảm 1ảo chi,m 'm 'IJng nhi3u
nh&'# nAm 2BBC H2 23B3'Iiệu đKng 'Iong ':ng n> quá hạn chung cho vay ngắn
hạn# $ang nAm 2BB4 H2 4FG 'Iiệu đKng mec )d 'h&p h0n nAm 2B1B nh4ng (hRng
đáng (P. <ua đây 'a 'h&y cRng 'ác 'hu n> c/a ngân h2ng đối vi đối '4>ng n2y
cyng (hả quan v" )4 n> h;u nh4 'Op 'Iung h,' h"nh 'hTc cN '2i $ản đảm 1ảo.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,-
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
G.5.Y. ĐK53 6IK 3PVA 9H56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5
L>5 MN8A OI53 CP@53 AVI N@7I=@5O C3I 53K53 ĐF Nj56.
$)-)+)( Nh•ng thOnh tựu đ9t đUVc:
7hRng qua hoạ' đ!ng cho ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh
)oanh 'ại 5avi1an( Chi nhánh g2 5hng đc đạ' đ4>c nhMng (,' quả nh4 $au9
 gối vi ng4Wi đi vay9
7Z (hi hoạ' đ!ng cho vay 'iQu )dng đ4>c áp )ụng ph: phi,n đ,n nay# đWi
$ống ng4Wi )ân (hRng nhMng đ4>c cải 'hiện m2 cUn nâng cao. 7Z ch: ng4Wi )ân
(hRng cN ph40ng 'iện đi Hại# nh2 cja cUn đ0n $0# đK )dng $inh hoạ' 'Iong gia
đ"nh cUn 'hi,uƒ.g,n ch: ng4Wi )ân cN ph40ng 'iện đi Hại# nh2 cja đ4>c %ây
)Sng $ja chMa# đK )dng $inh hoạ' hiện đại. gN H2 nhW m!' ph;n hoạ' đ!ng cho
vay đEm Hại. gây cyng H2 'i3n đ3 đP ng4Wi )ân 'h2nh phố g2 5hng cN cu!c $ống
'ố' h0n.
 gối vi n3n (inh ',9
5hằm 'ạo đi3u (iện cho mJi ng4Wi )ân cN vốn hoạ' đ!ng. 5Qn hoạ' đ!ng
cho h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh cyng đáp Tng ph;n n2o ch/ 'I40ng
c/a gảng v2 5h2 n4c.
gây cyng H2 y,u 'ố nhằm (.ch 'h.ch c;u H2m cho các h2ng hoá $ản %u&'
'Iong n4c ng2y c2ng 'iQu 'hụ h0n. wNp ph;n 'hVc đly n3n (inh ', 'Iong n4c
nNi chung (inh ', g2 5hng nNi IiQng ng2y c2ng phá' 'IiPn h0n.
 gối vi ngân h2ng9
7hRng qua hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản
%u&' (inh )oanh đc giVp ngân h2ng gia 'Ang nguKn vốn cho vay. 7:ng H>i nhuOn
'I4c 'hu, nAm 2B1B 'Ang $o vi nAm 2BBC H2 CG#Gu '40ng Tng 'Ang m!' H4>ng
H2 1B#BB1 'Iiệu đKng. 7Z đN nâng cao uy '.n c/a m"nh v2 'ạo HOp 'hQm nhi3u mối
quan hệ giMa ngân h2ng vi (hách h2ng. 5gân h2ng cN 'hP huy đ!ng nguKn vốn
'Z nhMng ng4Wi vay. gec 1iệ' H2 nguKn vốn c/a nhMng ng4Wi cN 'hu nhOp :n
đ-nh nh4 cRng nhân viQn chTc# nhMng ng4Wi H2m 'Iong )oanh nghiệp nh2 n4c.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,.
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
$)-)+)$ Nh•ng h9n chế c€n tWn t9i ;O nguyên nhân:
=Qn cạnh nhMng (,' quả đạ' đ4>c 'h" ngân h2ng cUn nhi3u 'Kn 'ại c;n phải
(hắc phục.5hMng me' 'Kn 'ại \ đây (hRng chn H2 nhMng y,u 'ố 1Qn ngo2i ngân
h2ng m2 cUn \ ch.nh 1Qn 'Iong ngân h2ng. 5hMng me' 'Kn 'ại hiện nay đN H29
@ L3 ch&' H4>ng '.n )ụng9
6iện nay nh"n chung ch&' H4>ng '.n )ụng c/a ngân h2ng ch4a đ4>c 'ố'. gây
H2 nguyQn nhân (hN (hAn c0 1ản )an đ,n '"nh h"nh '2i ch.nh c/a 5avi1an( Chi
nhánh g2 5hng gep nhi3u (hN (hAn. gP 1i,' đ4>c ch&' H4>ng '.n )ụng 'a đi đánh
giá 'n Hệ 5<6=<•?5=<.
6iện nay 'ại 5avi1an( Chi nhánh g2 5hng 'n Hệ 5<6=<•?5=< v3 cho vay
h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh nAm 2BBC H2 B#*B u v2 đ,n nAm 2B1B
'n Hệ n2y giảm %uống cUn B#1*u.gi3u n2y chTng '^ ngân h2ng đang cải 'hiện
ch&' H4>ng '.n )ụng. 7uy nhiQn 'n Hệ n2y van cUn cao# gây (hN (hAn cho ngân
h2ng. L" vOy ngân h2ng c;n phải 'Op 'Iung I2 $oá' v2 c/ng cố ch&' H4>ng '.n
)ụng nhằm H2m hạn ch, 1' 5<6=<•?5=<.
@ L3 ph.a (hách h2ng9
5hi3u 'I4Wng h>p (hRng chTng minh đ4>c nguKn 'hu nhOp phd h>p vi (,
hoạch 'Iả n> nh4ng van cam (,' 'Iả n> đVng hạn# hoec chn cN h>p đKng Hao đ!ng
ngắn hạn nh4ng Hại cN nhu c;u vay vốn )2i hạn.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,*
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
CHƯƠNG Y!
M+T ") 0IẾN NGHn V( GIẢI ^HÁ^ NHoM MỞ p+NG V(
N'NG CA1 HIbU gUẢ H1_T Đ+NG CH1 VA` NGẮN H_N
Đ)I V*I H+ GIA Đ,NH- CÁ NH'N "ẢN .U/T 0INH D1ANH
T_I CHI NHÁNH NHTM NAM VIbT
Y.. ^3q<56 3qX56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A
OI53 CP@53 AZP56 53456 5mS AXI!
‘ 7I4c h,' ngân h2ng c;n phải 'ạo )Sng ni3m 'in đối vi (hách h2ng. Ch/
'I40ng m\ I!ng '.n )ụng 'Ang (hả nAng cạnh 'Ianh H2 v&n đ3 m2 m!' ngân h2ng
n2o cyng phải quan 'âm. L2 nh4 vOy H2 ngân h2ng (hRng ngZng nâng cao ch&'
H4>ng )-ch vụ# đa )ạng hNa các h"nh 'hTc cho vay# 'Iong đN cho vay h! gia đ"nh#
cá nhân $ản %u&' (inh )oanh cụ 'hP H29
e gP 'Ang )oanh $ố cho vay v2 )oanh $ố 'hu n> 'h" ngân h2ng (hRng ngZng
cải 'i,n v2 nâng cao ch&' H4>ng )-ch vụ# đec 1iệ' quan 'âm đ,n (hách h2ng
'Iuy3n 'hống# 'Ang c4Wng mối quan hệ mO' 'hi,' vi (hách h2ng.
e ChV 'IJng v2 'Ang c4Wng (iPm 'Ia (iPm $oá' n!i 1!. 8há' hiện (-p 'hWi các
'Kn 'ại# 'hi,u $N' phá' $inh# hạn ch, 'h&p nh&' các I/i Io v3 '.n )ụng.
e 7hSc hiện m\ I!ng đa )ạng nhi3u Hoại h"nh cho vay đP 'hu hV' (hách h2ng.
7h4Wng %uyQn 'hSc hiện cRng 'ác 'i,p 'h- đP cN 'hQm (hách h2ng mi.
e Cyng cố ch&' H4>ng '.n )ụng# 'i,p 'ục %j H[ n> quá hạn 'Kn đJng# n> (hN
đUi# n> )o (hách h2ng $j )ụng vốn $ai mục đ.ch nhằm Hạnh mạnh hNa '"nh h"nh
'2i ch.nh. 7i,n h2nh đánh giá phân Hoại v2 phân '.ch n> quá hạn đKng 'hWi phân
'.ch hiệu quả (inh ', đối vi nghiệp vụ cho vay ngắn hạn h! gia đ"nh# cá nhân
$ản %u&' (inh )oanh 'IQn c0 $\ đN đP cN ph40ng án hoạ' đ!ng cN hiệu quả h0n.
‘ Cán 1! '.n )ụng cN 'Iách nhiệm 'hEo )•i che' ch“ n> c/a (hách h2ng đP
đRn đốc (hách h2ng 'Iả n> đVng hạn.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,&
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
‘ ChV 'IJng đ,n cRng 'ác )S 1áo '"nh h"nh (inh ',# đec 1iệ' H2 )S 1áo I/i Io
v3 Hci $u&'. 7h4Wng %uyQn cOp nhO' 'hRng 'in (inh ',# các 'hRng 'in v3 '"nh h"nh
(hách h2ng# v3 đối 'h/ cạnh 'Ianh 'Z đN IV' Ia (inh nghiệm cho m"nh.
‘ Cán 1! nhân viQn 'Iong ngân h2ng 'S ch-u 'Iách nhiệm 'Iong cRng việc c/a
m"nh# HuRn ph&n đ&u 'hSc hiện 'ố' cRng việc v2 h4ng 'i mục 'iQu chung c/a
ngân h2ng. go2n (,' '&' cả nhân viQn 'Iong ngân h2ng# HuRn v" cRng việc chung
chT (hRng v" H>i .ch IiQng c/a mki cá nhân m2 ảnh h4\ng đ,n (,' quả chung c/a
ngân h2ng.
7&' cả nhMng chi,n H4>c phá' 'IiPn hoạ' đ!ng (inh )oanh n2y c/a ngân
h2ng đ3u cyng nhằm 'i ph40ng châm# đN H2 ‚4iMF tự' tOi ch8nh? nâng bU#c
thOnh cƒngI# %Tng đáng H2 chk )Sa v3 '2i ch.nh vMng chắc# H2 ng4Wi 1ạn đáng
'in cOy c/a qu[ (hách h2ng.
Y.G. N3456 A3Nr5 stI 7F O3u O3m5 AZP56 ;3P 7@T 56U5 3V5 9WI 7XI 3H 6I@
9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53!
+)$)() Nh•ng thuận RVi:
 7"nh h"nh (inh ', %c h!i 'i,p 'ục :n đ-nh v2 phá' 'IiPn mRi 'I4Wng pháp H[
'Iong (inh )oanh ng2y c2ng ho2n 'hiện 'ạo đ!ng HSc 'hVc đly $ản %u&'#
m\ I!ng (inh )oanh 'hi 'I4Wng h2ng hNa 'IQn nhi3u Honh vSc.
 5hu c;u 'iQu )dng c/a ng4Wi )ân nNi chung v2 ng4Wi )ân 'IQn đ-a 12n
'h2nh phố g2 5hng nNi IiQng cN %u h4ng 'Ang mạnh# đây H2 nguKn )Ki
)2o c/a ngân h2ng.
 C0 ch, Hci $u&' đ4>c đi3u chnnh phd h>p# quy đ-nh 'hP Hệ# ch, đ! cho vay
h! gia đ"nh cá nhân đ4>c cụ 'hP hNa# ng2y c2ng đ0n giản gJn nh” $ong
van đảm 1ảo '.nh pháp H[# đảm 1ảo an 'o2n.
 5gân h2ng cN đ!i ngy cán 1! cRng nhân viQn 'I€# cN 'I"nh đ! chuyQn mRn
cao v2 I&' nAng đ!ng# cN 'inh 'h;n hJc h^i# phong cách H2m việc nhanh
nh”n# nhiệ' '"nh phục vụ m!' cách 'ố' nh&' H>i .ch c/a (hách h2ng.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng ,/
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
 5go2i Ia $S đo2n (,' nh&' 'I. cao 'Iong 'Op 'hP Hcnh đạo v2 cán 1! cRng
nhân viQn \ ngân h2ng# $S quy,' 'âm ph&n đ&u H2m việc h,' m"nh c/a mki
cán 1! cRng nhân viQn 'Iong $S nghiệp %ây )Sng ]Đơn 5d t=(ng 0)ch 5^ng
m)nh• giVp cho ngân h2ng hoạ' đ!ng '.ch cSc v2 phá' 'IiPn .
 5h"n chung nhMng 'huOn H>i đc đEm Hại nhMng (,' quả 'hi,' 'hSc cho ngân
h2ng v2 đEm Hại hiệu quả cho n3n (inh ',.
+)$)$) Nh•ng Dh[ DhHn:
 5ghiệp vụ cho vay đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh cUn
gep nhi3u (hN (hAn. 5gân h2ng phải đối me' vi $S cạnh 'Ianh gay gắ' v3
Hci $u&' huy đ!ng vốn# Hci $u&' cho vay# v3 ph. )-ch vụ...c/a nhi3u ngân
h2ng (hác nhau cdng đNng 'IQn đ-a 12n. 5guKn vốn huy đ!ng 'ại đ-a
ph40ng ch4a đáp Tng đ4>c nhu c;u 'Ang 'I4\ng )4 n> phục vụ phá' 'IiPn
(inh ',# )o 'IQn đ-a 12n cN nhi3u ngân h2ng 'h40ng mại.
 =Qn cạnh đN# h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh H2 m!' HSc H4>ng
đRng đảo# m!' Honh vSc I&' đa )ạng vi nhi3u ng2nh ngh3 v2 'I"nh đ! )ân
'I. cao 'h&p (hác nhau nQn I&' (hN 'hEo )•i việc $j )ụng vốn vay c/a hJ.
?o đN ảnh h4\ng (hRng nh^ đ,n việc m\ I!ng (hối H4>ng '.n )ụng cyng
nh4 nâng cao ch&' H4>ng '.n )ụng. L" vOy đUi h^i cán 1! ngân h2ng nNi
chung# cán 1! '.n )ụng nNi IiQng c;n HuRn HuRn nghiQn cTu# hJc h^i v2
hu&n Huyện 'ố' nghiệp vụ cho vay nhằm 'Iao đ:i (i,n 'hTc (inh nghiệm.
 Dhách h2ng vay $ản %u&' (inh )oanh 'h4Wng $ố H4>ng đRng nQn việc
h4ng )an cho hJ cyng gây I&' nhi3u (hN (hAn cho nhân viQn '.n )ụng.
+!' (hN (hAn nMa c/a ngân h2ng H2 hệ 'hống 'Iang 'hi,' 1- c/a ngân h2ng
'uy '40ng đối H2 đ;y đ/ nh4ng ch4a 'hO' hiện đại# đây cyng H2 (hN (hAn
chung 'Iong hoạ' đ!ng c/a ngân h2ng.
 g!i ngy cán 1! cRng nhân viQn cN 'I"nh đ! v2 nAng HSc cao. 7uy nhiQn
m!' $ố cán 1! 'I€ cUn ch4a cN (inh nghiệm nQn c;n phải 'h4Wng %uyQn
hJc h^i H2m quEn vi cRng việc.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân

Y.Y. MHA LW 6I>I ]3K] 53vS Sw ZH56 7F 5E56 ;@P 3I\N lN> 3PVA 9H56 ;3P
7@T 56U5 3V5 9uI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53!
+)+)() Các giAi pháp nh„F F… r:ng th† phZn:
+)+)()() THng cUTng nguWn ;=n huy đ:ng đM cho ;'y:
6iện nay nhu c;u vốn cho n3n (inh ', H2 I&' Hn# đây H2 đi3u (iện 'hụân H>i
cho hoạ' đ!ng '.n )ụng c/a ngân h2ng. 7uy nhiQn đP đáp Tng nhu c;u vốn cho
(hách h2ng v2 n3n (inh ', đUi h^i ngân h2ng phải (hai 'hác hiệu quả nguKn vốn
huy đ!ng. 7Ang 'I4\ng nguKn vốn huy đ!ng H2 yQu c;u 1Tc 'hi,' nh&' hiện nay
1\i v" 'IQn 'h- 'I4Wng cUn cN các (Qnh huy đ!ng vốn (hác nh49 1ảo hiPm# 'i,'
(iệm 14u điện# (ho 1ạc nh2 n4c ...'Iong n3n (inh ', đang phá' 'IiPn mạnh vi
nhi3u h"nh 'hTc đa )ạng đc (hi,n cho hoạ' đ!ng huy đ!ng vốn c/a ngân h2ng
gep nhi3u (hN (hAn. ?o đN đP cạnh 'Ianh vi các (Qnh huy đ!ng 'IQn đ-a 12n#
ngân h2ng c;n cN nhMng 1iện pháp hMu hiệu đP nguKn vốn huy đ!ng (hRng
ngZng đ4>c 'Ang HQn.
@ 7hSc hiện 'ố' các hoạ' đ!ng quảng cáo# 'i,p 'h-# m\ I!ng mạng H4i cdng
phá' 'IiPn hạ ';ng (m 'huO' đP 'i,p cOn (hách h2ng 'ố' h0n# cung c&p )-ch vụ
ngân h2ng 'ố' h0n# H2 c0 $\ đP phá' 'IiPn quan hệ giMa ngân h2ng v2 (hách h2ng
'Z đN 'hu hV' (hách h2ng gji 'i3n v2o ngân h2ng.
@ gly mạnh hoạ' đ!ng cRng nghệ 'hRng 'in# 'in hJc điện 'j 'Iong các hoạ'
đ!ng )-ch vụ ngân h2ng. 7Iong đN phá' 'IiPn mạnh hoạ' đ!ng )-ch vụ 'hanh
'oán# đảm 1ảo đáp Tng 'ố' nhu c;u v3 'hanh 'oán vi 'ốc đ! cao v2 'huOn H>i đP
'hu hV' (hách h2ng quan hệ vi ngân h2ng.
+)+)()$ 4' E9ng h[' các ho9t đ:ng cho ;'y:
gP m\ I!ng hoạ' đ!ng cho vay ngân h2ng c;n phải đa )ạng hNa các h"nh
'hTc cho vay. 5go2i h"nh 'hTc cho vay c;m cố 'h, ch&p quy3n $j )ụng đ&'# nh2
cja 'h" 1Qn cạnh đN cUn cho vay 'hEo h"nh 'hTc c;m cố các chTng 'Z cN giá nh49
$: 'i,' (iệm# (t phi,u# 'Iái phi,u (ho 1ạc ...h"nh 'hTc n2y 'h4Wng I&' .' I/i Io. L"
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -(
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
vOy ngân h2ng c;n phải đly mạnh cho vay 'hEo ph40ng 'hTc n2y# đây cyng H2
1iện pháp đP 'Ang c4Wng việc 'hu hV' (hách h2ng đ,n vi ngân h2ng.
+)+)()+) Nâng c'o chCt RUVng E†ch ;K:
7Iong hoạ' đ!ng (inh )oanh ngân h2ng đUi h^i ch&' H4>ng )-ch vụ phải cN
ch&' H4>ng cao# 'Iong (hi đN ngân h2ng (hRng ngZng cạnh 'Ianh (hốc Hiệ' vi
các ngân h2ng (hác 'IQn cdng đ-a 12n. ?o đN đP cạnh 'Ianh đ4>c vi các ngân
h2ng (hác 'h" ngân h2ng (hRng ngZng nâng cao ch&' H4>ng )-ch vụ v2 phong
cách IiQng c/a m"nh đP 'hu hV' đ4>c nhi3u (hách h2ng. L" n,u nh4 cạnh 'Ianh
'hRng qua Hci $u&' chn cN 'ác )ụng '.ch cSc 'Iong m!' 'hWi gian nh&' đ-nh# v2 phải
'.nh 'oán 'hO' 'hOn 'IJng. –,u 'ố Hci $u&' H2 I&' nhạy cảm# 1&' (t ngân h2ng n2o
cyng cN 'hP 'hay đ:i đP cạnh 'Ianh 'hu hV' (hách h2ng .5,u ngân h2ng áp )ụng
ph40ng 'hTc n2y I&' nguy hiPm cho hoạ' đ!ng ngân h2ng# việc giảm Hci $u&' $“
H2m cho 'hu nhOp c/a ngân h2ng giảm đi v2 I&' )b )an đ,n I/i Io H2 phá $ản.
5h4 vOy 1iện pháp mang '.nh cạnh 'Ianh v2 an 'o2n H2 cải 'i,n )-ch vụ ngân
h2ng. 5âng cao ch&' H4>ng )-ch vụ ngân h2ng ch.nh H2 nâng cao H>i .ch cho
(hách h2ng# đN H2 nhanh chNng đáp Tng nhu c;u 'h- hi,u c/a (hách h2ng nh49
quan 'âm đVng mTc đ,n nhu c;u c/a (hách h2ng# 'hEo )•i v2 đáp Tng nhu c;u
'h- hi,u c/a (hách h2ng# 'hWi gian %j H[ nghiệp vụ nhanh chNng# '4 v&n cho
(hách h2ng cN hiệu quả# 'hái đ! đối vi (hách h2ng vui v€...5âng cao ch&'
H4>ng phục vụ (hách h2ng cyng H2 c0 h!i đP ngân h2ng 'hSc hiện ph40ng pháp
'i,p 'h- gián 'i,p cN 'hP 'hu hV' 'hQm (hách h2ng đ,n vi ngân h2ng.
7Nm Hại nâng cao ch&' H4>ng )-ch vụ H2 m!' 'Iong nhMng 1iện pháp hMu hiệu
đP giM (hách h2ng 'Iuy3n 'hống đKng 'hWi 'hu hV' 'hQm đ4>c (hách h2ng mi v2
cyng đEm Hại H>i .ch cho (hách h2ng.
Y.Y.G. CK; 6I>I ]3K] 53vS 5E56 ;@P 3I\N lN> 563I\] 7D ;3P 7@T 56U5 3V5
9WI 7XI 3H 6I@ 9J53- ;K 53E5 L>5 MN8A OI53 CP@53!
+)+)$)() "OF t=t cƒng tác th‡F đ†nh trU#c Dhi cho ;'y:
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -$
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
7hlm đ-nh H2 (hâu h,' $Tc quan 'IJng (hRng 'hP 'hi,u đ4>c đối vi hoạ'
đ!ng '.n )ụng# 'hlm đ-nh 'ố' $“ giVp ngân h2ng 'Iánh đ4>c I/i Io. gối vi cho
vay h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh $ố H4>ng (hách h2ng đRng nQn
việc 'hlm đ-nh (há v&' vả. 7uy nhiQn )o các đối '4>ng (hách h2ng vay vốn
(hRng đ4>c áp )ụng nh&' quán cdng m!' 1iện pháp đảm 1ảo 'i3n vay# v" 'h, việc
'hlm đ-nh cho vay 'dy 'hu!c v2o 'Zng đối '4>ng cho vay.
gối vi đối '4>ng cho vay $ản %u&' (inh )oanh cN đảm 1ảo 1ằng '2i $ản 'h,
ch&p c;m cố hay 1ảo Hcnh 'h" cán 1! '.n )ụng phải 'hlm đ-nh đánh giá đVng giá
'I- c/a '2i $ản đN 'I4c (hi cho vay.
iau cdng cán 1! '.n )ụng 'hlm 'Ia ng4Wi vay vốn v2 quy,' đ-nh cho vay
vốn.
+)+)$)$) Nâng c'o chCt RUVng nhân ;iên ngân hOng:
g!i ngy nhân viQn ngân h2ng H2 y,u 'ố quy,' đ-nh đ,n $S 'h2nh cRng c/a
ngân h2ng. 6oạ' đ!ng (inh )oanh ngân h2ng đUi h^i phải cN đ! ch.nh %ác cao
)o đN 'I"nh đ! nhân viQn ngân h2ng phải (hRng ngZng đ4>c nâng cao. Ch.nh v"
vOy ngân h2ng c;n quan 'âm chV 'IJng đ,n cRng 'ác đ2o 'ạo cán 1! cRng nhân
viQn.
gối vi hoạ' đ!ng cho vay nNi chung cyng nh4 hoạ' đ!ng cho vay đối vi
h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh nNi IiQng 'h" 1! phOn H2m cRng 'ác '.n
)ụng đNng vai 'IU I&' quan 'IJng. 6J ch.nh H2 ng4Wi 'ISc 'i,p 'ham gia v2o quá
'I"nh 'hlm đ-nh đP quy,' đ-nh cho vay hay (hRng. +e' (hác hJ cUn phải (iPm
'Ia 'hEo )•i vốn vay v2 cN ph40ng án 'hu hKi n>. ?o đN \ đây 'I"nh đ! đối vi
hJ I&' H2 quan 'IJng# vi 'I"nh đ! 'ố' hJ $“ giải quy,' cRng việc m!' cách nhanh
chNng v2 cN hiệu quả. =an Hcnh đạo ngân h2ng c;n chV 'IJng v2 (iPm 'Ia $á' $ao
'I"nh đ! nhân viQn 'Iong ngân h2ng đP 'Z đN 1Ki )4fng 'hQm 'I"nh đ! cho nhân
viQn. +ki cán 1! '.n )ụng ngo2i việc 'hSc hiện 'ố' nghiệp vụ chuyQn mRn cUn
phải cN (hả nAng giao 'i,p# đạo đTc v2 'Iách nhiệm.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -+
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
•iQng đối vi hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&'
(inh )oanh 'h" I/i Io 'h4Wng I&' cao 1\i v" nguKn 'Iả n> c/a hJ ch.nh H2 H>i
nhuOn 'Z hoạ' đ!ng (inh )oanh đN nQn đUi h^i 'I"nh đ! nhân viQn '.n )ụng c;n
phải phá' huy v2 đVc (,' nhMng (inh nghiệm 'hSc 'ibn nhằm giảm 'hiPu I/i Io
cho ngân h2ng.
+)+)$)+) Cƒng tác thSo Eˆi thu nV:
Lốn hoạ' đ!ng c/a ngân h2ng ch/ y,u H2 nguKn vốn đi vay 'Z )ân c4 v2 các
': chTc (inh ', nQn phải đ4>c ho2n 'Iả đVng 'hWi hạn vay. L" vOy muốn 'Kn 'ại
v2 phá' 'IiPn 'h" ngân h2ng phải 'hSc hiện 'ố' cRng 'ác 'hu n> đP đly nhanh vUng
quay c/a vốn.
5h4ng 'Iong 'hSc ', I&' nhi3u nguyQn nhân vZa ch/ quan vZa (hách quan
m2 (hách h2ng (hRng 'Iả đ4>c n> đVng hạn gây I/i Io cho ngân h2ng. L" vOy đP
hạn ch, I/i Io 'h" ngân h2ng c;n phải 'hSc hiện các 1iện pháp $au9
@ C;n áp )ụng ph40ng pháp 'hu n> h>p H[ cho 'Zng (hoản vay# nN $“ giVp
cho ng4Wi đi vay cN đi3u (iện 'Iả n> đVng hạn v2 ngo2i Ia nN cUn 'ạo ngân
h2ng (hRng 1- T đJng vốn cụ 'hP9 đối vi (hoản vay ngắn hạn n2y 'h" ph40ng
'hTc 'hu hKi n> đ4>c áp )ụng ph: 1i,n H2 ph40ng 'hTc 'Iả Hci đ-nh (t hằng 'háng
v2 n> gốc đ4>c 'hanh 'oán m!' H;n. 5h4ng 'dy 'hu!c v2o (hoản vay v2 (hả nAng
ho2n 'Iả n> c/a (hách h2ng 'h" 'a cN 'hP áp )ụng ph40ng 'hTc 'hu Hci đ-nh (t v2
n> gốc 'hanh 'oán đ-nh (t hằng 'háng.
@ gUi h^i cán 1! phải 'h4Wng %uyQn 'hEo )•i# đRn đốc (hách h2ng 'h4Wng
%uyQn 'i,p cOn 'hRng 'in HiQn quan đ,n (hách h2ng đP cN nhMng 1iện pháp 'hu n>
h>p H[. 5,u 'h&y (hả nAng hoạ' đ!ng (inh )oanh c/a (hách h2ng 'huOn H>i# việc
$j )ụng vốn đVng mục đ.ch 'h" (hi đ,n hạn cán 1! '.n )ụng nhắc nh\ (hách
h2ng 'Iả n> đVng hạn đP giảm 1' 'm Hệ n> quá hạn. CUn n,u %p' 'h&y việc $j
)ụng vốn c/a (hách h2ng $ai mục đ.ch 'h" phải (-p 'hWi '"m giải pháp %j H[ 'h.ch
h>p# cUn n,u %p' 'h&y '"nh h"nh $ản %u&' c/a (hách h2ng (hN (hAn 'h" cán 1! '.n
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -,
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
)ụng giVp (hách h2ng giải quy,' 1ằng cánh đ3 %u&' [ (i,n cho phpp (hách h2ng
(po )2i 'hWi hạn 'Iả n>.
+)+)$),) VCn đề B• R| nV _uá h9n:
5> quá hạn H2 v&n đ3 (hRng 'hP 'Iánh (h^i đối vi hoạ' đ!ng cho vay c/a cả
ngân h2ng nNi chung v2 chi nhánh nNi IiQng v2 đec 1iệ' H2 đối vi h! gia đ"nh# cá
nhân $ản %u&' (inh )oanh n> quá hạn ch/ y,u 'Op 'Iung \ đối '4>ng n2y. L" vOy
đP ngAn ngZa v2 %j H[ (-p 'hWi n> quá hạn c;n cN các 1iện pháp $au9
@ gP hạn ch, n> quá hạn 'h" ngân h2ng phải 1i,' I• v3 (hách h2ng c/a m"nh#
'"nh h"nh '2i ch.nh# quan hệ vay n># nAng HSc quản H[.
@ 7i,n h2nh gia hạn n> cho (hách h2ng9 wia hạn n> chn áp )ụng đối vi
nhMng (hách h2ng đang cUn $ản %u&' (inh )oanh# cN nguKn 'hu nhOp# cN (hả
nAng 'Iả n># '2i $ản 'h, ch&p c;m cố 'hu!c $\ hMu (hách h2ng đP phá' mci# v2
chV [ gi&y phpp (inh )oanh cUn hiệu HSc 'Iong 'hWi gian gia hạn n> hay (hRng.
@ iau (hi áp )ụng các 1iện pháp c;n 'hi,' đP ngAn ngZa nh4ng I/i Io van
%ảy Ia 'h" 'dy 'Zng 'I4Wng h>p m2 'a cN cách %j H[ (hác nhau9
q gối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh 'ạm 'hWi (hN (hAn 'Iong
hoạ' đ!ng $ản %u&' (inh )oanh nh4ng 'Iong '40ng Hai hoạ' đ!ng $ản %u&' n2y cN
'IiPn vJng# 'Iong 'I4Wng h>p n2y ngân h2ng 'ạm 'hWi giản n># đKng 'hWi '4 v&n
giVp đf cho hJ v3 nAng HSc quản H[ $ản %u&'# giVp đf v3 (m 'huO' $ản %u&'# 'hRng
'in v3 'h- 'I4Wng đP đảm 1ảo 'i,p 'ục $ản %u&' v2 cN 'hP 'Iả n> cho ngân h2ng.
q gối vi 'I4Wng h>p h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh 1- 'hiệ' hại
neng n3 )o các nguyQn nhân (hách quan nh4 'hiQn 'ai h^a hoạn...(hRng cN (hả
nAng (hắc phục 'h" ngân h2ng nQn đ3 ngh- vi c&p 'IQn cho (hoanh n># %oá n>.
q 7I4Wng h>p h! gia đ"nh# cá nhân (hRng muốn 'Iả n> hoec cN )&u hiệu HZa
đảo 'h" c;n cN $S can 'hiệp c/a pháp HuO'.
+)+)$)-) GiAi pháp ngHn ngY' h9n chế rNi ro Dhách _u'n:
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng --
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
Các I/i Io (hách quan 'h4Wng gep 'Iong cho vay ngắn hạn nh49 'ai nạn#
1ệnh 'O'# ch,'# m&' '.ch...đối vi ng4Wi vay. gây H2 nhMng 'ai nạn (hN cN 'hP
H4Wng 'I4c đ4>c 'I4c (hi cho vay. gP ngAn ngZa# hạn ch, nhMng I/i Io n2y
ngân h2ng cN 'hP HiQn (,' vi các CRng 7y =ảo 6iPm 1ảo đảm n> vay nh4ng
phải m&' chi ph. 1ảo hiPm. 5gân h2ng cN 'hP )dng 1iện pháp H2 (hi cho vay đUi
h^i phải cN ng4Wi 'hZa (,# n,u (hi cN 'ai nạn %ảy Ia 'h" ng4Wi 'hZa (, phải đTng
Ia 1ảo đảm 'Iả n>.
7I4Wng h>p I/i Io nMa H2 'hu nhOp c/a ng4Wi vay giảm hoec 1- m&' 'hu nhOp
)o gep I/i Io (hách quan r'hiQn 'ai# h^a hạn# m&' cắp...s 'h" ngân h2ng nQn %Em
%p' n,u 'h&y (hách h2ng cUn cN 'hP 'Iả n> 'h" ngân h2ng cN 'hP giản n> cho hJ.
5Ni chung ngân h2ng c;n cN nhMng 1iện pháp nhanh chNng (-p 'hWi đP hạn
ch, 'h&p nh&' I/i Io v2 nh&' H2 phải HuRn 'hEo )•i $á' $ao đP nắm I• '"nh h"nh 'Iả
n> c/a (hách h2ng.
+)+)$).) Ho9t đ:ng 2'rDSting
7Iong (inh )oanh# mki ngân h2ng muốn cho (hách h2ng 1i,' đ,n )-ch vụ
c/a m"nh 'h" ngân h2ng c;n phải 'Ang c4Wng cRng 'ác quảng cáo# 'i,p 'h- v2 %ây
)Sng chi,n H4>c (hách h2ng nhằm nâng cao uy '.n c/a ngân h2ng đối vi (hách
h2ng đP (hi cN nhu c;u vay vốn (hách h2ng $“ '"m đ,n ngân h2ng.
gP cRng 'ác 'i,p 'h- đ4>c 'h2nh cRng# 'h" ngân h2ng phải 'ISc 'i,p 'i,p cOn
vi (hách h2ng nh4 'hRng qua h!i ngh- (hách h2ng# ': vay vốn hoec $\ giao
)-ch#... ch/ đ!ng '"m đ,n (hách h2ng đP gii 'hiệu v2 gji gắm HWi hTa c/a m"nh
v3 nhMng hoạ' đ!ng )-ch vụ m2 m"nh $“ cung c&p. 5h4ng c;n H4u [ chn nQn hTa
nhMng g" m2 ngân h2ng cN 'hP H2m đ4>c# đZng nQn hTa nhMng g" v4>' quá (hả
nAng đP 'Z đN (hách h2ng đe' quá nhi3u ni3m 'in# hy vJng v2o ngân h2ng IKi $“
'h&' vJng# 'h" $“ cN nhMng đánh giá (hRng 'ố' v3 ngân h2ng m2 c;n phải 'h^a
mcn v4>' mong đ>i cho (hách h2ng.
=Qn cạnh việc 'i,p 'h- 'ISc 'i,p đ,n (hách h2ng# ngân h2ng cyng nQn 'uyQn
'Iuy3n# quảng cáo I!ng Ici 'IQn 'hRng 'in đại chVng nh49 'hRng qua 1áo ch.# đ2i
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -.
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
'Iuy3n h"nh# đ2i phá' 'hanh# 1ảng hiệu #'W I0i... đP 'hu hV' 'hQm nhi3u (hách
h2ng.
Y.Y.Y. MHA LW OI~5 563• 9WI 7XI ;3B53 ]3?- ;< lN@5 =@5 56F53 7F ;3B53
lNT:5 9•@ ]3q<56!
gP hoạ' đ!ng cho vay nNi chung v2 cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh#
cá nhân $ản %u&' (inh )oanh nNi IiQng ng2y c2ng cN hiệu quả# gNp ph;n '.ch cSc
v2o việc 'ạo Ia $S phd h>p 'Iong c0 c&u (inh ',# ngo2i $S n: HSc c/a ngân h2ng
'Iong việc '"m 'Ui mJi 1iện pháp đP nâng cao hiệu quả (inh )oanh c/a m"nh 'h"
I&' c;n đ,n $S h: 'I> c/a Ch.nh ph/# các c&p 1an ng2nh v2 ch.nh quy3n đ-a
ph40ng.
+)+)+)() 4=i ;#i Ch8nh phN:
@ gP hoạ' đ!ng (inh )oanh phá' 'IiPn đVng pháp HuO' :n đ-nh vMng chắc# 'h"
Ch.nh ph/ c;n 'ạo mRi 'I4Wng pháp H[ cho h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' c;n cN
nhMng ch.nh $ách cụ 'hP nh49 quy3n $j )ụng đ&'# 4u đci vốn# Hci $u&' v2 'hu, đP
(huy,n (h.ch đ;u '4 v2o $ản %u&' (inh )oanh.
@ Ch.nh ph/ c;n cN ch.nh $ách %j H[ I/i Io cho ngân h2ng cho vay đối vi
đối '4>ng n2y nh4 (hoanh n># giảm n># %Na n># 4u đci Hci $u&' (hi h! gia đ"nh#
cá nhân $ản %u&' (inh )oanh gep I/i Io 1&' 'h4Wng.
+)+)+)$) 4=i ;#i ngân hOng nhO nU#c:
@ ija đ:i c0 ch,# ch.nh $ách v3 cho vay# 1ảo Hcnh 'hEo h4ng nâng cao '.nh
'S ch/# ch-u 'Iách nhiệm cho ngân h2ng 'uyPn chJn cán 1! v2 H2m việc 'ại các
ngân h2ng 'hEo quy 'I"nh v2 'iQu chuln c/a ngân h2ng nh2 n4c.
@ 5go2i $S quản H[ v2 (iPm $oá' c/a nh2 n4c các 'I4Wng h>p 'Iốn 'Iánh
nghoa vụ 'Iả n> cho ngân h2ng# đ3 ngh- ch.nh quy3n đ-a ph40ng# các ng2nh phối
h>p vi ngân h2ng 'hu hKi n># đảm 1ảo nguKn vốn đ;u '4 cN hiệu quả# an 'o2n.
+)+)+)+) 4=i ;#i ngân hOng ThUPng F9i Cv phZn N'F ViGt:
@ 7h4Wng %uyQn ': chTc các (hoá đ2o 'ạo# 1Ki )4fng nghiệp vụ cho vay
cho các cán 1! '.n )ụng# ': chTc nhMng 1u:i h!i 'hảo# 'Iao đ:i (inh nghiệm v3
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -*
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
Honh vSc cho vay 'iQu )dng giMa các ': chTc '.n )ụng vi nhauƒ nhằm nâng cao
'I"nh đ! c/a cán 1! '.n )ụng 'Iong Honh vSc n2y.
@ gP nâng cao hiệu quả hoạ' đ!ng cho vay# 5gân h2ng 7+C8 5am Liệ'
c;n nghiQn cTu %ác đ-nh# phân đ-nh I• các (Qnh phân phối# đ-nh giá n!i 1! đối
vi mki cRng đoạn đP cN 'hP hạch 'oán# '.nh 'oán đNng gNp c/a 'Zng đ0n v-# 'Zng
(hâu HiQn quan đ,n 'o2n 1! quá 'I"nh cho vay.
@ 5gân h2ng cyng nQn 4u 'iQn v2 'Op 'Iung giải quy,' m!' $ố v&n đ3 'IJng
y,u nhằm 'ạo đi3u (iện 'hVc đly phá' 'IiPn hoạ' đ!ng cho vay 'Iong 'hWi gian
'i# 'Iong đN việc quan 'âm %ây )Sng đKng 1! các c0 $\ pháp H[# đ;u '4 đ:i mi#
nâng c&p cRng nghệ# đ2o 'ạo nhân HSc đP cN 'hP nâng cao ch&' H4>ng các $ản
phlm hiện cN v2 (-p 'hWi 'IiPn (hai nhMng $ản phlm )-ch vụ mi# hiện đại
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -&
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
LỜI 0ẾT
<ua việc phân '.ch v3 hoạ' đ!ng cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá
nhân $ản %u&' (inh )oanh 'ại chi nhánh 567+C8 5am Liệ'# 'a 'h&y đ4>c hoạ'
đ!ng n2y đc gNp ph;n 'Ang 'hu nhOp cho ngân h2ng nh4ng 'a cyng 1i,' )ibn 1i,n
c/a 'h- 'I4Wng 'h" (hRng ngZng 'hay đ:i# )o đN ngân h2ng c;n phải HuRn cN
ph40ng án hoạ' đ!ng (inh )oanh cho phd h>p vi mRi 'I4Wng.
<ua 'hWi gian 'hSc 'Op 'ại chi nhánh 56 7+C8 5am Liệ'# đ4>c $S giVp đf
c/a cR chV v2 anh ch- 'Iong ngân h2ng# đ4>c $S h4ng )an nhiệ' '"nh c/a 'h;y
5guybn Lân Em đc '"m hiPu đ4>c nhMng (hN (hAn c;n (hắc phục v2 '.ch Hyy
đ4>c nhi3u (inh nghiệm cho 1ản 'hân v3 hoạ' đ!ng cho vay nNi chung v2 đec
1iệ' H2 cho vay ngắn hạn đối vi h! gia đ"nh# cá nhân $ản %u&' (inh )oanh nNi
IiQng.
L2 H;n nMa Em %in chân 'h2nh cảm 0n $S giVp đf c/a 'h;y 5guybn Lân# anh
ch- 'Iong ngân h2ng đc giVp Em 'Iong quá 'I"nh 'hSc 'Op đP ho2n 'h2nh 'ố' đ3 '2i
n2y.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng -/
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
T(I LIbU THAM 0HẢ1
1. 5ghiệp vụ ngân h2ng 'h40ng mại.
2. Clm nang '.n )ụng.
3. 7ạp ch. ngân h2ng.
4. i: 'ay '.n )ụng 56 7+C8 5am Liệ'.
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng .%
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
NH'N .xT CyA ĐƠN Vn THzC T$^
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đà NWng/ ngày........tháng.....n#m -%$$
Kí tên/ đang d2u
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng .(
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
NH$N .xT CyA GIÁ1 VI{N HƯ*NG D|N
. N3r5 MhA ;?@ GIKP 7I‹5 3qX56 C’5!
............................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................
G. ĐIRS ;?@ GIKP 7I‹5 3qX56 C’5! ......................Tbng
ch^j................................
Đà NWng/ ngày........tháng.....n#m -%$$
GIÁ1 VI{N HƯ*NG D|N
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng .$
Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân
NH$N .xT CyA GIÁ1 VI{N ^HẢN BIbN
. N3r5 MhA ;?@ GIKP 7I‹5 ]3>5 =I\5!
............................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................
G. ĐIRS ;?@ GIKP 7I‹5 ]3>5 =I\5! ......................Tbng
ch^j................................
Đà NWng/ ngày........tháng.....n#m -%$$
GIÁ1 VI{N HƯ*NG D|N
Y. ĐIRS =>P 7\ C3NT‹5 9: AWA 563I\]! ......................Tbng
ch^j..........................
Đà NWng/ ngày........tháng.....n#m -%$$
GIÁ1 VI{N 0IỂM TpA
i. ĐIRS AZN56 =J53 C3NT‹5 9: A3“; Ar] AWA 563I\] Q'à điểm t=ung b,nh
gi^a điểm của giá( 5iên h97ng dkn 5à điểm b( 5ệ !huyên đ8 th_c tYMUj
] Điểm t=ung b,nh !Đ???Nj..............................Tbng
ch^j......................................
] !h( Mh[M 'àm CuYn 5#n t6t
nghiệMj......................................................................
Đà NWng/ ngày........tháng.....n#m -%$$
TpƯỞNG 0H1A
SVTH: Nguyễn Viết Trng! "#p: NH$!%& Tr'ng .+

Chuyên đề báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Vân ......................................................................................................... 10
1.1.5.2.

Phân loại theo mục đích tín dụng ......................................................................................................... 11 Phân loại theo hình thức đảm bảo ......................................................................................................... 11

1.1.5.3.

1.2. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh và đặc điểm cho vay ngắn hạn 11 1.2.1. Khái niệm hộ gia đinh, cá nhân sản xuất kinh doanh 11 1.2.1.1. 11 1.2.1.2. 11 1.2.2. Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh. 12 1.2.2.1. 12 1.2.2.2. 12 1.2.2.3. 12 1.2.2.4 12 Thời hạn cho vay Nguồn trả nợ Đối tượng cho vay Điều kiện vay vốn Cá nhân sản xuất kinh doanh Hộ gia đình đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh

SVTH: Nguyễn Viết Trọng- Lớp: NH2-08

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->