P. 1
Du an Kinh Doanh Sieu Thi

Du an Kinh Doanh Sieu Thi

|Views: 694|Likes:
Được xuất bản bởivnbtram

More info:

Published by: vnbtram on Feb 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

I.

Căn cứ khả thi của dự án
Cùng với sự hội nhập kinh tế thế giới (gia nhập WTO) và xu hướng phát
triển chung ca n!n kinh tế "i#t $a%& thành ph' C(n Th) *ang c+ nh,ng -ước
phát triển vư.t -ậc (t'c *ộ t/ng trư0ng kinh tế 1 n/% 2i!n 34456 3447 t/ng 2i8n
t9c 0 %:c ca;& -<nh =u>n *?t @56 @AB& n/% 344C 2à @5&3@B) và *ang phDn *Du
tr0 thành trung t>% kinh tế xE hội ca khu vực *Fng -Gng sHng CIu J;ngK
Cùng với sự phát triển *+& khu vực 2ộ hậu Th?nh LM phưNng J8 O<nh =uận
Cái P/ng& TQKC(n Th) cRng *ang c+ nh,ng -ước phát triển nhanh ch+ngK S>n
cư ngàT càng t/ng& s' cIa hàng t?p h+a t/ng tU 5 ti#% 28n 17 ti#%& các =uán
nước& =uán /n t/ng tU 1 =uán 28n 1A =uán&V
W+p ph(n 2à% ch; khu vực tr0 n8n n/ng *ộng h)n 2à trưNng X?i hYc T>T
XH *ư.c thành 2ập và *ang tUng -ước phát triển với s' 2ư.ng sinh vi8n t/ng tU
ZKC44 sinh vi8n(3445) 28n kh;[ng @1K444 sinh vi8n (34@@)K O8n c?nh *+& -#nh
vi#n Xa \h;a =uận Cái P/ng s]p *i và; h;?t *ộng& tDt c[ *E t?; n8n %ột khu
vực *(T ti!% n/ng và n/ng *ộngK X>T cRng 2à c) hội kinh ^;anh ch; các ^;anh
nghi#p& t_ ch:c& cá nh>nVtr;ng *+& 2`nh vực kinh ^;anh hàng ti8u ^ùng *ang
tr0 n8n n+ng -ang và hDp ^bn nhDt 2à kinh ^;anh tr;ng 2`nh vực si8u thc %iniK
"< hi#n naT& khuTnh hướng ti8u ^ùng thuận ti#n& nhanh ch+ng *ang n0 rộ và
nếp ti8u ^ùng 0 ch. ngàT càng -ộc 2ộ nhi!u như.c *iể% như chDt 2ư.ng thực
phd%& giá c[ khHng _n *cnhKKK Các ti#% t?p h+a giá c[ tư)ng *'i ca; và thưNng
2à khHng *a ^?ng v! s[n phd% *ể *áp :ng nhu c(u ca ngưNi ti8u ^ùngK Lua
hàng tr;ng si8u thc 2ớn ngàT càng tr0 thành th+i =uen ca ngưNi ti8u ^ùng t?i
các thành ph' 2ớn& k8nh -án hàng hi#n *?i nàT t?i *>T ng;ài vi#c *[% -[; v!
chDt 2ư.ng hàng h+a %à ngưNi ti8u ^ùng cfn T8n t>% v! sự _n *cnh giá c[K TuT
nhi8n& *Hi khi sự -ận rộn ca cHng vi#c ngưNi ti8u ^ùng khHng c+ thNi gian *ể
và; %ua s]% t?i các si8u thc 2ớn và các %H h<nh si8u thc %ini nG% 2en 2ai t?i
@
các khu ^>n cư& *iể% t?i các khu *ưNng thuận ti#n *E gi[i =uTết *ư.c vDn *!
thNi gian và ngi 2; v! vi#c an t;àn v# sinh thực phd%K
$h+% chhng tHi *E nhận thDT *ư.c *i!u *+ và *E tiến hành thành 2ập si8u thc
Lini JuckT t?i ngE -a khu vực Jộ iậu Th?nh LM =uận Cái P/ng thành ph'
C(n Th) cách trưNng *?i hYc T>T XH và -#nh vi8n Xa \h;a =uận Cái P/ng
kh;[ng 14%K jau khi si8u thc chhng tHi *i và; h;?t *ộng sk g+p ph(n ch/% s+c
và *áp :ng nhu c(u ti8u ^ùng ti#n lch nhDt ch; ngưNi ti8u ^ùng tr;ng khu vực
và ch; các th>n nh>n *ến -#nh vi#n Xa \h;a =uận Cái P/ng& *Fng thNi gi[i
=uTết nhu c(u 2a; *ộng ca *ca phư)ng g+p ph(n và; t/ng trư0ng kinh tế
chung ca khu vực cRng như ca thành ph' C(n Th)
Vị trí địa lí
muận 0 phla XHng $a% ca thành ph' C(n Th)n O]c giáp =uận $inh
\i!u& ranh giới 2à sHng C(n Th)n $a% giáp huT#n Ch>u Thành ca tonh iậu
Wiangn T>T giáp huT#n Qh;ng Xi!n và %ột ph(n ca huT#n Ch>u Thành p& tonh
iậu Wiangn XHng giáp sHng iậu& ng/n cách với tonh "`nh J;ngK "! hành
chánh& =uận -a; gF% 7 phưNng 2à iưng Qhh& iưng Th?nh& T>n Qhh& Qhh Th:&
J8 O<nh& Oa Jáng& ThưNng Th?nhK
Dân số và các ng!n lực
muận Cái P/ng c+ AK351&Z1 ha ^i#n tlch tự nhi8n và 7ZKqZ3 nh>n khduK
6 QhưNng J8 O<nh *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 t;àn -ộ 3ZA&17 ha ^i#n tlch
tự nhi8n và @1KqAC nh>n khdu ca thc trDn Cái P/ngK
6 QhưNng ThưNng Th?nh *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 @K415&C@ ha ^i#n tlch
tự nhi8n và @4KZ1@ nh>n khdu ca xE XHng Th?nh (thuộc huT#n Ch>u Thành)K
6 QhưNng Qhh Th: *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 3K4@1&3q ha ^i#n tlch tự
nhi8n và @3K7C@ nh>n khdu ca xE Qhh pn (thuộc huT#n Ch>u Thành)K
6 QhưNng T>n Qhh *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 C4A&AA ha ^i#n tlch tự nhi8n
và AK1CA nh>n khdu ca xE XHng Qhh (thuộc huT#n Ch>u Thành)K
6 QhưNng Oa Jáng *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 51@&53 ha ^i#n tlch tự
nhi8n và AK11q nh>n khdu ca xE T>n Qhh Th?nh (thuộc huT#n Ch>u Thành p)K
3
6 QhưNng iưng Th?nh *ư.c thành 2ập tr8n c) s0 t;àn -ộ CA7&@5 ha ^i#n
tlch tự nhi8n và CK3Zq nh>n khdu ca xE iưng Th?nh (thuộc thành ph' C>n
Th) cR)K
r "! kinh tếs Jà =uận nG% 0 cIa ngt phla $a% ca thành ph'& c+ =u'c
2ộ @p *i =ua& ngaT tU khi %ới thành 2ập& =uận Cái P/ng *E *ư.c xe% 2à trYng
*iể% phát triển kinh tế ca thành ph' C(n Th)K Thế %?nh kinh tế ca =uận 2à
cHng nghi#p& tr8n *ca -àn =uận c+ các khu cHng nghi#p iưng Qhh u& iưng Qhh
uu& khu ^>n cư %ới $a% sHng C(n Th)& khu chế -iến ^(u thực vật Cái J>n&
c[ng -iển Cái CuiKKK
6 Xể *dT %?nh t'c *ộ phát triển tr;ng 2`nh vực nàT& chlnh =uT!n =uận
*ang ph'i h.p với j0 Thư)ng %?i thành ph' h;àn thành th t9c thành 2ập ch.
*(u %'i nHng s[n 0 khu vực v8n Thư.ng (phưNng J8 O<nh)& %0 th8% hành
2ang ch; thư)ng %?i Cái P/ng phát triểnK
6 $Hng nghi#p ven *H 2à thế %?nh ca các phưNng vành *ai =uận Cái
P/ng& the; kế h;?ch phát triển *ến n/% 34@4& =uận sk =uT h;?ch vùng 2ha ca;
s[n& vưNn c>T /n trái *wc s[nK XFng thNi h<nh thành vành *ai xanh& ph9c v9 rau
tư)i& rau s?ch ch; thành ph' C(n Th)K $g;ài ra cfn *dT %?nh ch/n nuHi cá&
phát triển c>T kiểngK
r "! xE hộis =uận *E triển khai nhi!u ^ự án phát triển h# th'ng gia;
thHng& tr;ng *+ n_i -ật 2à tiến hành tráng nhựa tuTến *ưNng Tr(n iưng X?;
n'i ^ài *ến *ưNng iàng Wfn (phưNng J8 O<nh)& tuTến n'i *ưNng J8 O<nh 6
Qhh Th: (giáp với tonh 2ộ q3Z)& *ưNng tU trung t>% =uận *ến sHng Oa Jáng&
cùng với vi#c vận *ộng nh>n ^>n x>T ^ựng và n>ng cDp các tuTến gia; thHng
nHng thHn kết h.p với các tuTến *8 -a; ch'ng 2R&KKK
6 "! cHng tác giá; ^9c *à; t?;& =uận *E chh trYng *à; t?; ngh! -ậc ca;
*xng& *?i hYc *áp :ng nguFn nh>n 2ực ch; =uận và thành ph'K TrưNng X?i hYc
T>T XH *ư.c *wt t?i 2ộ hậu Th?nh LM phưNng J8 O<nh =uận Cái P/ngK
6 CHng tác ch/% s+c s:c khae *[% -[; chDt 2ư.ng khá% và *i!u trcn x>T
^ựng -#nh vi#n *a kh;a =uận và s]p *i và; h;?t *ộngK
1
$hận thDT *ư.c ti!% n/ng phát triển ca =uận n+i chung và khu vực
phưNng J8 O<nh n+i ri8ng& chhng tHi =uTết *cnh kinh ^;anh si8u thc t?i khu
vực 2ộ hậu Th?nh LM6J8 O<nhK
II. "ản #h$%
S; thc trưNng tr8n *ca -àn hi#n t?i chưa c+ si8u thc nà; vUa kết h.p *a ^?ng h+a
s[n phd% vUa gia; hàng tận n)i vUa c+ trang trl Dn tư.ng 2DT %àu *wc trưng
ri8ng ca si8u thc 2à %àu xanh 2á n;n và t?; khHng gian vUa th;[i %ái vUa th>n
thi#n với khách hàngK ji8u thc sk n>ng ca; v! %Yi %wt như chDt 2ư.ng s[n
phd%& cách ph9c v9& cách -' trl haT trưng -àT s[n phd% t?; sự *yp %]t và
thuận 2.i& t/ng các ^cch v9 ph9 tr. cRng như cách *cnh giá ph[i ch/ng phù h.p
với khách hàngV
&' tả sản #h$%s si8u thc JuckT
6 "c trl ^ự áns j' 3q& khu vực 2ộ hậu Th?nh LM& QhưNng J8 O<nh& muận
Cái P/ng& C(n Th)K
z $G% ngaT ngE -a n8n c+ 3 %wt ti!nK
z Si#n tlchs @44%3& ^i#n tlch kinh ^;anh 344%3 (gF% 3 t(ng)K
6 Trang trls %àu n!n si8u thc 2à %àu xanh 2á n;n& h# th'ng cIa kiếngV
6 Cách -àT trls gF% 3 t(ng
z T(ng @s Thực phd% tư)i s'ng
Thực phd% cHng ngh#
z T(ng 3s i+a %M phd%
S9ng c9 gia *<nh
S9ng c9 T tế
"/n phfng phd%
6 XFng ph9cs si8u thc sk c+ *Fng ph9c ri8ng& %àu xanh và c+ 2;g; ca si8u
thcK
6 Scch v9s Wi, xe
Wia; hàng tận nhà nhanh ch+ng
Twng ngHi sa; ^? =uang %àu xanh
6 ThNi gian %0 cIas Ah14 { 33h
Z
6 Chlnh sáchs hàng h+a *a ^?ng& chDt 2ư.ng& giá c[ c?nh tranh& ^cch v9
vư.t trộiK
6 $h>n vi8ns ph9c v9 tận t<nh& vui v| khi khách hàng c(nK
(i)% khác *i+t
6XFng -ộ h+a %àu s]c tU %àu n!n si8u thc& *ến *Fng ph9c& =uà twng *!u 2à
%àu xanh 2á n;nK
6 "c trls 0 ngE -a n8n c+ 3 %wt ti!n& *Fng thNi g(n trưNng Xi T>T XH& -#nh
vi#n Cái P/ng& trung t>% T tế ^ự phfng& g(n nhi!u nhà trYK
6 C+ =uà twng ngaT sau khi %ua tr8n 34K444* và tlch 2RT *iể% tU =uà twng
III. ,hị tr-.ng
@K /h c0 1á khứ và hi+n t2i3
\huTnh hướng ti8u ^ùng thuận ti#n& nhanh ch+ng *ang n0 rộ và nếp ti8u
^ùng 0 ch. ngàT càng -ộc 2ộ nhi!u như.c *iể% như chDt 2ư.ng thực phd%& giá
c[ khHng _n *cnhKKK
a. ,4ng nh c0 1á khứ và hi+n t2i
5ảng3 ,4ng nh c0 1á khứ và hi+n t2i.
(ối v6i sinh vi7n
(8n vị tính3 đ!ng
/ă%
,4ng số sinh
vi7n kh vực
9: ;<
Chi ti7 d=ng
đ!ng> sinh vi7n>
ngà?
Chi ti7 d=ng
đ!ng> nă%
/h c0 hàng h@a>
nă%
ABBC @444 35K444 7K544K444 7K544K444K444
ABBD @544 37K444 CK@44K444 @3K@54K444K444
ABEB 3@44 14K444 qK444K444 @CKq44K444K444
ABEE 1444 15K444 @4K544K444 1@K544K444K444
5
(ối v6i h: gia đFnh
(8n vị tính3 đ!ng
/ă%
số h: gia
đinh
Chi ti7 chG ti7
d=ng đ!ng> h:>
ngà?
Chi ti7 chG ti7
d=ng đ!ng> h:>
nă%
t4ng chi ti7 nh
c0 của tHt cả các
h:>nă%
ABBC Z@5 54K444 @CK354K444 7K571K754K444
ABBD Z17 55K444 34K475K444 CK773K775K444
ABEB Z74 A5K444 31K735K444 @@K@54K754K444
ABEE 514 C4K444 3qK344K444 @5KZ7AK444K444
,4ng c0 hàng h@a trGng nă% của kh vực
(8n vị tính3 đ!ng
/ă%
/h c0 hàng h@a
Ih: dân> nă%J
/h c0 hàng Ih@a
sinh vi7n> nă%J
,4ng c0 hàng h@a>
nă%
ABBC 7K571K754K444 7K544K444K444 @5K471K754K444
ABBD CK773K775K444 @3K@54K444K444 34Kq33K775K444
ABEB @@K@54K754K444 @CKq44K444K444 14K454K754K444
ABEE @5KZ7AK444K444 1@K544K444K444 ZAKq7AK444K444
*. ,4ng cng 1á khứ và hi+n t2i
5ảng3 ,4ng cng 1á khứ và hi+n t2i
(8n vị tính3 đ!ng
/ă% CKa ti+%
9-Lng khách đá# ứng
của %:t ti+%
,4ng cng
ABBC 7 3@5K11qK3C5 @K547K175K444
ABBD @1 3Z@KZ@AKA1Z 1K@1CKZ@AK354
ABEB 33 1Z@KZC5K7q5 7K5@3KAC7K544
ABEE 17 ZZZK1A7K5A7 @AKZZ@KA44K444
A
3K Dự *áG nh c0 t-8ng lai
Sựa tr8n cung& c(u 0 =uá kh: và hi#n t?i chhng ta sI ^9ng phư)ng pháp hFi
=uT tư)ng =uan như saus
v
^
} a~ z - (@)
"ớis v 2à nhu c(u ^ự trù =uá kh: và nhu c(u ^ự trù tư)ng 2ai
~ 2à trc s' tự ^;
a & - 2à các tha% s' *ư.c tlnh the; cHng th:c
a}


3 X
XY
-}
n
Y

a. ,4ng c0 t-8ng lai
Sựa và; -[ng @& ta sI ^9ng phư)ng pháp hFi =ui tư)ng =uan tuTến tlnh *ể
^ự -á; t_ng c(u tư)ng 2aiK
5ảng 3 Dự *áG t4ng c0 M t-8ng lai
$/%
~ v ~
3
~v v
^
a -
ABBC 61 @5K471K754K444 q 6Z5K33@K354K444 53Z@71A354 3C355C@C754
ABBD 6@ 34Kq33K775K444 @ 634Kq33K775K444
ABEB @ 14K454K754K444 @ 14K454K754K444
ABEE 1 ZAKq7AK444K444 q @Z4Kq3CK444K444
,4ng @@1K431K444K444 34 @4ZKC15K444K444
ABEA 5
5ZKZAZK5
44K444
ABEN 7

AZKqZ7Kq73K544
ABEO q

75KZ1@KZZ5K444
*. ,4ng cng t-8ng lai
5ảng 3 Dự *áG t4ng cng t-8ng lai
7
c. PhGảng trống thị tr-.ng
\h;[ng tr'ng thc trưNng *ư.c tlnh the; cHng th:c như sau s
• } T_ng c(u { T_ng cung
"ới • s kh;[ng tr'ng thc trưNng
5ảng 3 PhGảng trống thị tr-.ng 1a các nă%

Phả năng đá# ứng nh c0 khách hàng của si7 thị
N. Dự *áG l-Lng khách hàng đQn si7 thị
/ă%
Cng hàng h@a
I RJ
S S
A
STR Rd a *
ABBC @K547K175K444 61 q 6ZK533K@35K444 3KZ5CKCZ7K1@1 7K@54K4@qKACC
ABBD 1K@1CKZ@AK354 6@ @ 61K@1CKZ@AK354
ABEB 7K5@3KAC7K544 @ @ 7K5@3KAC7K544
ABEE @AKZZ@KA44K444 1 q ZqK13ZKC44K444
,4ng 3CKA44K47CK754 34 ZqK@7AKqZAK354
ABEA
5 @qKZZZK35AK35
4


ABEN
7 3ZK1A@Kq54KC7
5


ABEO
q 3qK37qKAZ5K54
4


$/% Cung hàng h+a C(u hàng h+a •
34@3 @qKZZZK35AK354 5ZKZAZK544K444 15K434K3Z1K754
@4@1 3ZK1A@Kq54KC75 AZKqZ7Kq73K544 Z4K5CAK43@KA35
/ă% Cng hàng h@a C0 hàng h@a •
U
đá#
ứng
Phả năng đá#
ứng của si7
thị
ABEA @qKZZZK35AK354 5ZKZAZK544K444 15K434K3Z1K754 ZZB @5K1C4K5qAKC44
EBEN 3ZK1A@Kq54KC75 AZKqZ7Kq73K544 Z4K5CAK43@KA35 Z@B @AKq@CKA5AKZC4
ABEO 3qK37qKAZ5K544 75KZ1@KZZ5K444 ZAK@5@K7qqK544 Z4B @CKA@4K533K@3C
C
6 mua kh[; sát hi#n t?i c+ kh;[ng 1444 sinh vi8n *ang s'ng t?i khu vựcK C+
q5B sinh vi8n c+ nhu c(u %ua hàng h+a t?i si8u thc (s' 2i#u s) cDp *ư.c
phang vDn trực tiếp sinh vi8n)K TuT nhi8n& ^; si8u thc %ới *i và; h;?t *ộng
chưa thể thu hht khách hàng v< th+i =uen ti8u ^ùng& %'i =uan h# ca khách
hàng với các n)i -án hàng h+a khácVv< vậT& nh+% ^ự -á; kh;[ng A5B
sinh vi8n c+ nhu c(u %ua hàng t?i si8u thcK Tr;ng *+& c+ A4B sinh vi8n c+
nhu c(u %ua hàng h+a thưNng xuT8n t?i si8u thc (^ự *;án *ến si8u thc %ua
hàng h+a& kh;[ng @5 2(n€tháng)& tr;ng s' sinh vi8n *ến si8u thc thưNng
xuT8n c+ 5@K3B sinh vi8n c+ %:c chi %ua hàng h+a trung -<nh6thDp (^ự
*;án trung -<nh chi ti8u kh;[ng 35K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng h+a)&
c+ ZCKCB sinh vi8n c+ %:c chi ti8u ca; (^ự *;án trung -<nh chi ti8u kh;[ng
55K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng h+a)K C+ Z4B sinh vi8n khHng *ến si8u
thc %ua hàng h+a thưNng xuT8n (*ến si8u thc %ua hàng h+a kh;[ng 3
2(n€tháng)& tr;ng *+ c+ 5@K3B c+ %:c chi %ua hàng h+a trung -<nh6thDp (^ự
*;án trung -<nh chi ti8u kh;[ng Z5K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng h+a)&
c+ ZCKCB sinh vi8n c+ %:c chi ti8u ca; ( trung -<nh chi ti8u kh;[ng
@54K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng h+a)
T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thcs
1K444 x A5B x A4B x @5 z 1K444 x A5B x Z4B x 3 } @CKqq4 2ư.t€
tháng
6 ii#n t?i tr;ng khu vực c+ kh;[ng A44 hộ ^>n *ang sinh s'ng ^ự *;án c+
kh;[ng A4B c+ nhu c(u %ua hàng h+a t?i si8u thcK Tr;ng s' khách hàng c+
nhu c(u %ua hàng h+a t?i si8u thc c+ A5B sk *ến si8u thc %ua hàng h+a
thưNng xuT8n (trung -<nh *ến si8u thc %ua hàng h+a kh;[ng @5 2(n tr8n
tháng) ^ự *;án trung -<nh chi kh;[ng 54K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng
h+aK C+ kh;[ng 15B khHng *ến %ua hàng h+a thưNng xuT8n (trung -<nh
*ến si8u thc %ua hàng h+a kh;[ng 3 2(n tr8n tháng)& trung -<nh chi kh;[ng
34K444 *Fng ch; %gi 2(n *i %ua hàng h+aK
T_ng 2ư.t khách *ến si8u thcs
A44 x A4B x A5B x @5 z A44 x A4B x 15B x 3 } 1K7A3 2ư.t€ tháng
q
6 Sự *;án c+ kh;[ng 144 2ư.t ngưNi *ến -#nh vi#n %gi ngàT& ^ự -á; c+
kh;[ng @4B sk *ến si8u thc %ua hàng h+aK (trung -<nh %gi 2ư.t *ến %ua
hàng h+a chi kh;[ng 14K444 *Fng)
T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thcs
14 x @4B x 14 } q44 2ư.t€ tháng
6 ii#n t?i c+ kh;[ng @4K444 sinh vi8n khHng t?% trh tr;ng khu vực& tr;ng
*+ c+ kh;[ng @4B sinh vi8n c+ nhu c(u %ua hàng h+a t?i si8u thcK Tr;ng *+
^ự *;án kh;[ng 55B *ến si8u thc %ua hàng h+a thưNng xuT8n (^ự *;án *ến
si8u thc %ua hàng h+a kh;[ng @4 2(n tr8n tháng) trung -<nh chi kh;[ng
14K444 *Fng ch; %gi 2(n %ua hàng h+a& c+ kh;[ng Z5B sinh vi8n khHng
*ến si8u thc thưNng xuT8n• ^; khHng c+ thNi gian %ua hàng h+a cho %ua
t?% thNi (trung -<nh kh;[ng 3 2(n tr8n tháng) trung -<nh chi kh;[ng 34K444
*Fng
T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thcs
@4K444 x @4B x 55B x @4 z @4K444 x @4B x Z5B x 3 } AZ44 2ư.t€
tháng
6 T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thc n/% @s( @CKqq4 z1K7A3 z q44 z
AKZ44) x @3 } 1A4KA3Z 2ư.t
6 T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thc n/% 3s T/ng @5B s; với n/% @
6 T_ng 2ư.t khách hàng *ến si8u thc n/% 1s T/ng @5B s; với n/% 3
O[ng ^ự -á; 2ư.t khách hàng *ến si8u thc %gi n/%
Cho ti8u $/% @ $/% 3 $/% 1
Jư.t khách hàng *ến si8u thc 1A4KA3Z Z@ZK7@C Z7AKq35
Dự tính dGanh th 1a các nă%
@4
6 T_ng ^;anh thu tU khách hàng 2à sinh vi8n 0 t?% trh tr;ng khu vựcs
CZ5KC@AKZ44 *Fng€ tháng
6 T_ng ^;anh thu tU khách hàng 2à hộ ^>n s'ng tr;ng khu vựcs
335Kq44K444 *Fng€ tháng
6 T_ng ^;anh thu tU khách hàng 2à ngưNi *i *ến -#nh vi#ns
374K444K444 *Fng€ tháng
6 T_ng ^;anh thu tU khách hàng 2à sinh vi8n khHng t?% trh tr;ng khu
vựcs @C1K444K444 *Fng€ tháng
6 Sự tlnh t_ng ^;anh thu n/% @s @5K1C4K5qAKC44 *Fng
6 Sựa và; nhu c(u khách hàng càng t/ng& t'c *ộ tập trung ^>n s'
ngàT càng *Hng& kh[ n/ng *áp :ng ca si8u thc ta ^ự tlnh ^;anh thu t/ng
gi[% =ua các n/% như saus
6 Sự tlnh t_ng ^;anh thu n/% 3s T/ng @4B s; với n/% @
6 Sự tlnh t_ng ^;anh thu n/% 1s T/ng @4B s; với n/% 3
5ảng dự tính dGanh th 1a các nă%
X)n vc tlnhs *Fng
ChV ti7 /ă% E /ă% A /ă%N
;@a %W #h$% 1K7AqK7CZK37A ZK@ZAK7A3K741 ZK5A@KZ1CKq7Z
,hực #h$% c'ng ngh+ 1K113Kq75K137 1KAAAK373KC5q ZK413Kq44K@Z5
Văn #hXng #h$% 1K4q@KZqqKq57 1KZ44KAZqKq53 1K7Z4K7@ZKqZC
,hực #h$% t-8i sống 3K4qAK175K1ZZ 3K14AK4@3KC7C 3K51AKA@ZK@AA
DYng cY ? tQ 3K4C3K513KC47 3K3q4K7CAK4C7 3K5@qKCAZKAqA
(! d=ngI dYng cY gia
đFnhJ
@K447KZ3qK4q4 @K@4CK@7@Kqqq @K3@CKqCqK@qq
,4ng dGanh th @5K1C4K5qAKC44 @AKq@CKA5AKZC4 @CKA@4K533K@3C
O. Ziải #há# thị tr-.ng 3
O.E. 5án hàng
@@
O.E.E ChiQn l-Lc giá3 Wiá c[ phù h.p& -ước *(u *ưa ra %:c giá ca s[n
phd% tư)ng *'i thDp nhG% thu hht khách hàng & -<nh _n giá c[K Th>% nhập thc
trưNng -Gng chiến 2ư.c giá v< thc trưNng và *'i tư.ng khách hàng %9c ti8u rDt
nh?T c[% v! giáK
O.E.A ChiQn l-Lc sản #h$%s Xa ^?ng h+a các 2;?i s[n phd% tU chng
2;?i& kh'i 2ư.ng& nhEn hi#u& chDt 2ư.ngVnhG% *áp hng nhu c(u *a ^?ng ca
khách hàngK
O.E.N Ph?Qn %[i3 -a; gF% các h<nh th:c khuTến %Ei sau
6 Wi[% giá tr;ng tu(n *(u khai trư)ngK
6 Wi[% giá và; các ngàT 2‚ h;wc cu'i tu(nK
6 Twng %ột ngHi sa; %aT %]n ^? =uang ch; %gi h+a *)n tr8n 34K444*
6 Các h<nh th:c =u[ng cá;K
O.E.O ChiQn l-Lc chi7 thị3
6 Trước ngàT khai trư)ng 3 tu(n tre; -anner =u[ng cá; tai nhi!u khu vực
n)i tập trung nh,ng khách hàng %9c ti8u nhưs X?i hYc T>T XH& -8nh vi#n Xa
\h;a Cái P/ng& ch. Cái P/ngV& @ tu(n trước khai trư)ng phát 3444 tN r)i giới
thi#u v! si8u thcK
6 $h>n ngàT khai trư)ng si8u thc sk gi[% giá @4B tDt c[ các %wt hàng&
và A ngaT tiếp the; ca tu(n 2‚ khai trư)ng sk gi[% giá 5B ch; tDt c[ các %wt
hàngK $g;ài ra si8u thc cfn twng kƒ% ngHi sa; ^? =uang ch; khách hàng c+ h+a
*)n tr8n 34K444*

@3
Chi #hí dành chG 1ảng cáG tr-6c ngà? khai tr-8ng
O.A. (ối thủ c2nh tranh
6 ii#n t?i tr;ng khu v9c chưa c+ si8u thc nà;K Tr;ng khu vực hi#n c+ 17
ti#% t?p h+a nha 2|K C+ thể xác *cnh *ư.c *'i th c?nh tranh hi#n t?i 2à
nh,ng ti#% t?p h+a nha 2|K TuT nhi8n& *>T 2à khu vực c+ t'c *ộ phát
triển kinh tế rDt ca;& ^>n cư tập trung ngàT càng *Hng nhDt 2à *ưNng Jộ
iậu Th?nh LM *ang *ư.c n>ng cDp và %0 rộng v< thế tr;ng tư)ng 2ai
c+ thể xuDt hi#n nhi!u *'i th %ới như các ti#% t?p h+a %ới *ư.c x>T
^ựng 28n& =ui %H các ti#% t?p h+a nha hi#n t?i c+ thể sk *ư.c %0 rộng&
c+ thể tr;ng tư)ng 2ai các si8u thc 2ớn như C;;p%art& "inatex& W7V %0
chi nhánh ca hY tr;ng -#nh vi#n
O.N. \hân tích %a tr<n "]^,
$hG% thực hi#n các %9c ti8u ng]n h?n và ^ài h?n ch; si8u thc JuckT tr;ng
n/% 34@@ và 1 n/% tới& *Fng thNi h?n chế nh,ng ri r;& -Dt tr]c và kcp thNi
n]% -]t các c) hội tr;ng =ua tr<nh thực hi#n và vận hành ^ự ánK ji8u thc %ini
JuckT tiến hành ph>n tlch %a trận jWOT *ể *ánh giá sự hDp ^bn ca thc
trưNng ca ngành và s:c %?nh c?nh tranh ca si8u thc =ua *+ *! ra các chiến
2ư.c và chlnh sách c9 thể
/h_ng đi)% %2nhI"J
@K Các thành vi8n *ư.c t't nghi#p tU ngành =u[n trc kinh ^;anh c+ kiến
th:c và kh[ n/ng =u[n 2l
\h;[n %9c X)n giá Thành ti!n
3444 344* Z44K444*
@4 -anner @44K444*€@-anner @444K444*
@44 W+i ngHi sa; ^? =uang @5K444€ g+i @K544K444*
Chi phl khác 544K444*
,4ng N.OBB.BBBđ
@1
3K Các thành vi8n c+ nguFn v'n s„n c+ *ể thành 2ập si8u thc
1K Wiá c[ _n *cnh
ZK Xa ^?ng v! chudn 2;?i s[n phd%
5K Xội ng nh>n vi8n c+ kinh nghi#% -án hàng và nhi#t t<nh
AK mui %H si8u thc 2ớn h)n các ti#% t?p h+a khác
/h_ng đi)% ?QI]J
@K Chưa c+ thư)ng hi#u
3K \inh nghi#% =u[n 2l cfn h?n chế
1K $guFn hàng cung cDp chưa *ư.c _n *cnh
ZK $guFn 2ực tài chlnh cfn h?n chếK
/h_ng c8 h:iI^J
@K O#nh vi8n Xa kh;a Cái P/ng s]p *i và; h;?t *ộng& %ột 2ư.ng 2ớn khách
hàng 2à ngưNi *i *ến -#nh vi#n rDt c(n các *F ^ùng c(n thiết ch; -[n
th>n và các -#nh nh>n
3K j' 2ư.ng sinh vi8n X?i hYc T>T XH kh;[ng @1444 sinh vi8n tDt c[ hY
*!u c+ nhu c(u %ua hàng h+a ti8u ^ùng hGng ngàT
1K ii#n t?i chưa c+ si8u thc nà; thành 2ập 0 khu vực Jộ iậu Th?nh LM
ZK Các ti#% t?p h+a 0 khu vực *!u nha 2|& khHng *[% -[; s' 2ư.ng và
chudn 2;?i *áp :ng nhu c(u ti8u ^ùng ca khu vực
5K Chưa c+ *+i th c?nh tranh trực tiếpK
/h_ng thách thứcI,J
@K Các ti#% t?p h+a %0 rộng =ui %H kinh ^;anh
3K ~uDt hi#n th8% nhi!u ti#% t?p h+aK
1K Các si8u thc 2ớn %0 chi nhánh 0 tr;ng -#nh vi#n
ChiQn l-Lc "^s jI ^9ng các *iể% %?nh -8n tr;ng *ể tận ^9ng các c) hội -8n
ng;ài
@Z
@K Th>% nhập và; thc trưNng hàng ti8u ^ùng -Gng chiến 2ư.c giá
3K OGng n/ng 2ực sxn c+ và -Gng kiến th:c chuT8n %Hn *dT %?nh các h;?t
*ộng %arketing thu hht khách hàng& hướng *ến %9c ti8u chiế% thc ph(n
ca; nhDtK
1K T/ng trư0ng nhanh ch'ng chiế% 2`nh thc trưNng hàng ti8u ^ùng tr;ng
khu vựcK
ZK T/ng cưNng các h;?t *ộng =u[ng cá;& chi8u thc nh(% giới thi#u v! %<nh
*ến ngưNi ti8u ^ùngK
ChiQn l-Lc ]^s Tận ^9ng các c) hội -8n ng;ài *ể c[i thi#n *iể% Tếu -8n
tr;ngK
@K ~>T ^ựng chiến 2ư.c ^ài h?n *ể th>% nhập thc trưNng ti!% n/ng& t?;
^ựng thư)ng hi#uK
3K \hHng ngUng hYc tập n>ng ca; taT ngh! chuT8n %Hn& huDn 2uT#n *ội
ngR -án hàng chuT8n nghi#p t?; *ư.c 2fng tin *'i với ngưNi ti8u ^ùngK
1K jI ^9ng các %'i =uan h# hi#n t?i *Fng thNi t?; ^ựng các %'i =uan h#
%ới *'i với các nhà cung :ng hàng h+a *ể c+ *ư.c nguFn hàng _n *cnhK
ZK ~>T ^ựng chiến 2ư.c phù h.p thu hFi v'n nhanh& %0 rộng vfng =uaT
v'n kh]c ph9c kh+ kh/n v! tài chlnhK
ChiQn l-Lc ",s Tận ^9ng *iể% %?nh *ể 2à% gi[% các %'i *e ^Ya tU -8n
ng;àiK
@K ~>T ^ựng chiến 2ư.c %arketing %?nh t?; *ư.c 2fng tin& sự tln nhi#%
ca ngưNi ti8u ^ùng *i trước *'i th c?nh tranhK
3K Xa ^?ng h+a s[n phd% 2uHn c+ %ột kh;[ng cách an t;àn s; với *'i th
c?nh tranh gián tiếpK
ChiQn l-Lc ],s Chiến 2ư.c phfng th nhG% 2à% gi[% các *iể% Tếu -8n
tr;ng và tránh các %'i *e ^Ya -8n ng;ài
@K Oước *(u thuTết ph9c khách hàng *ến với si8u thcK
@5
3K mu[n 2l& *à; t?; *ội ngR -án hàng chuT8n nghi#p 2à% hài 2fng khách
hàng t't h)n *+i th c?nh tranhK
1K Xa ^?ng h+a các %wt hàng t?; sự khác -i#tKK
IV. Phả năng đả% *ảG và #h-8ng thức cng cH# các ?Q tố đ0 vàG chG sản
`Ht 3
E. /hà cng cH#s
Xể *áp :ng tHt nhDt nhu c(u ti8u ^ùng ca khách hàng và nhG% cung
cung cDp ph9c v9 khách hàng các s[n phd% với giá c[ h.p 2l nhDt& chDt 2ư.ng
t't nhDt chhng tHi chYn các nhà cung cDp hàng *(us
6 i+a %M phd%s …ni2ever& %M phd% jài Wfn& LM i[;& Q † WV
6 j[n phd% cHng ngh#s "ina%i2k& Qepsic;& \inh XHV
6 "/n phfng phd%s "`nh Tiến& T>n Thành X?t& muTết T>%&V
6 XF ^ùngs T>n tiến& $hựt Thành& OceanV
A. /hà cng cH# hàng đ03
6CHng tT …ni2ever& %M phd% jài Wfn& LM i[;& Q † WV
6 "ina%i2k& Qepsic;& \inh XHV
6 "`nh Tiến& T>n Thành X?t& muTết T>%&V
6 "à %ột s' nhà cung cDp nha khácK
V. ,rang thiQt *ị
5ảng 3 đ0 t- c'ng ngh+ trang thiQt *ị
@A
,hiQt *ị
"ố
l-Lng
(8n
vị
Chi #hí I đ!ng>Es#J ,4ng chi #hí
&á? tính tian 3 Cái 5KC44K444 @@KA44K444
&á? đbc %[ v2ch 3 Cái 3KZ54K444 ZKq44K444
c0? tính tian 3 Cái @K544K444 1K444K444
&á? in %[ v2ch 3 Cái 7K@q3K544 @ZK1C5K444
Cân đi+n tK 3 Cái 3K57ZK444 5K@ZCK444
Pdt đựng tian 3 Cái @KZ54K444 3Kq44K444
P+ đ8n E.A% 14 \# @KZ44K444 Z3K444K444
P+ đ8n E% C \# @K344K444 qKA44K444
P+ đ8n BeC% @q \# q44K444 @7K@44K444
P+ đ'iIB.C%`E%J 3Z \# @K744K444 Z4KC44K444
P+ ? tQ @ \# 3K@44K444 3K@44K444
P+ chứa hàng 1 \# @K@44K444 1K144K444
"2# 3@ j?p @54K444 1K@54K444
&á? đQ% tian @ Cái 3K144K444 3K144K444
&á? sGi tian @ Cái ZK747K444 ZK747K444
&á? hft chân kh'ng @ Cái 3K4C4K444 3K4C4K444
\gllgt chG khG @4 Cái 144K444 1K444K444
&á? l2nh 3 Cái 14K444K444 A4K444K444
,ủ l2nh @ Cái 7KC44K444 7KC44K444
(!ng #hYc @4 Oộ C5K444 C54K444
;+ thống đhn đi+n 3 Oộ 544K444 @K444444
5ảng hi+ @ O[ng @K444K444 @K444K444
&á? n-6c n@ng @ Cái 3K744K444 3K744K444
;+ thống chống tr:% @ Cái @K544K444 @K544K444
Ca%gra 1an sát Z Cái @KZZqK444 5K7qAK444
(0 ghi hFnh chG ca%gra @ Cái 5K5A5K444 5K5A5K444
&àn hFnh ca%gra @ Cái 3K144K444 3K144K444
Pdt sit @ Cái @KZq4K444 @KZq4K444
(i+n thG2i cố định @ Cái 54K444 54K444
,4ng @57 q1K1Z3K544 3A3K@3@K444
@7
VI. (ịa đi)% e đHt đai và 1i %'
E. ci %'
Xca *iể%s *wt t?i 2ộ hậu th?nh %M cách trưNng X?i hYc T>T XH và -#nh vi#n
Cái P/ng kh;[ng 34%K %wt -Gngs ^i#n tlch @44%
3
&' hFnh t0ng E
@C
&' hFnh t0ng A


A. (ịa đi)%
ji8u thc JuckT *ư.c thành 2ập t?i ngE -a khu vực Jộ iậu Th?nh LM
phưNng J8 O<nh =uận Cái P/ngK Cách trưNng X?i iYc T>T XH -#nh vi8n
Xa kh;a Cái P/ng kh;[ng 34%
VII. ,i7 haG ng?7n li+e năng l-Lng và các ?Q tố đ0 vàG khác.
E. (i+n
Sự *;án giá *i#n t/ng tr;ng 1 n/% 2à ( trU n/% *(u giá *i#n khHng thaT *_i) s
ZB
5ảng chi #hí sK dYng đi+n trGng N nă%
@q
A. /-6c
Wiá nước ch; kinh ^;anh 2às @1K544*
jI ^9ng ch; %Yi h;?t *ộng tr;ng si8u thc 2às 3%
1
€ngàT
Chi phl sI ^9ng nước tr;ng thángs 3%
1
r 14 r @1K544}C@4K444*
Chi phl sI ^9ng nước tr;ng n/%s C@4K444r @3}qK734K444*
Sự -á; giá nước t/ng @3K5B %gi n/%s
/ă% ABEE ABEA ABEN
j' ti!n (*Fng) qK734K444 @4Kq15K444 @3K14@KC75
5ảng dự tính l-Lng hàng c0n nh<# 1a các nă%
X)n vc tlnhs *Fng
Cho ti8u $/% 34@@ $/% 34@3 $/% 34@1
,hực #h$% c'ng
ngh+
115K17ZK444K444 Z@1K3AZK444K444 Z45KC43K444K444
;@a %W #h$% 3qAK1A@K444K444 1AK5@q4K444K444 15CK5q7K444K444
,hực #h$% t-8i
sống
375K@Z1K444K444 11qK4Z5K444K444 113Kq3ZK444K444
DYng cY gia đFnh @CAKZZ@K444K444 33qK7Z@K444K444 335K5q1K444K444
Văn #hXng #h$% @C5K34qK444K444 33CK331K444K444 33ZK@43K444K444
DYng cY ? tQ q4K1Z5KA35KA41 @@@K13CK444K444 @4q1@CK444K444
,4ng @K1ACKC74K444K44 @KACAK7q4K444K444 @KA5AK1Z4K444K444
,7n /ă% ABEE /ă% ABEA /ă% ABEN
LáT 2?nh A4K3q4K3C4 A3K74@KCq@ A3K74@KCq@
LáT in h+a *)n @K44ZK7A4 @K4ZZKq54 @K4ZZKq54
LáT *Yc %E v?ch C41KCC4 C1AK415 C1AK415
T 2?nh 1K755KCC4 1Kq4AK@@5 1Kq4AK@@5
Xƒn 3KZ@@KAZ4 3K5CCK@4A 3K5CCK@4A
Xƒn -[ng hi#u 3KZ@@KAZ4 3K5CCK@4A 3K5CCK@4A
,4ng jD.CkO.ABB kN.jBl.ABN kN.jBl.ABN
34
4
VIII. ,4 chức và sản `Ht kinh dGanh
E.,4 chức hG2t đ:ng kinh dGanh
E.E. t4 chức *án hàng3
ji8u thc JuckT 2uHn ph9c v9 khách hàng the; phư)ng ch>% ‡ vui 2fng khách
*ến vUa 2fng khách *i ˆK v< vậT *ể phuc v9 t't nhDt nhu c(u %ua s]% ca sinh
vi8n cRng như ngưNi ^>n khu vực si8u thc *E t_ ch:c -ộ phận -án hàng -a;
gF% các -ộ phận sau *>Ts
 Tá% nh>n vi8n -án hàngs 3 nh>n vi8n ph9c v9 khách %ua hàng 0
t(ng tr#t& 3 nh>n vi8n cfn 2?i ph9c v9 khách hàng 0 t(ng @& chia
2à% 3 ca€ ngàT ( %gi ca c+ Z nh>n vi8n) *ể nh>n vi8n c+ thể ph9c
v9 khách hàng t't nhDtK
 Oa nh>n vi8n thu ng>ns @ nh>n vi8n sk trực ca @& 3 nh>n vi8n cfn
2?i sk trực ca 3& nh>n vi8n thu ng>n sk c' g]ng thanh t;án thật
nhanh ch'ng và chlnh xác khHng 2à% %Dt thNi gian và ca c[i ca
khách hàngK
 iai nh>n vi8n -[; v#s %gi nh>n vi8n trực %ột ca& nh>n vi8n -[;
v# vUa -[; *[% vi#c an t;àn ch; si8u thc vUa ki% 2uHn cHng vi#c
gi, xe -[; *[% an t;àn tài s[n ch; khách hàngK
 9ịch trực *án hàng của nhân vi7ns
ji8u thc sk %0 cIa tU Ah14633h %gi ngàT ( ch nhật và ngàT 2‚ *+ng cIa 2hc
33h14)
Ca @s tU Ah6@Zh
Ca 3s tU @Zh633h
Lgi ca trực c+ Z nh>n vi8n -án hàng& @ nh>n vi8n thu ng>n& và @ nh>n vi8n
-[; v#K
3@
E.A. ,4 chức *: %á? 1ản lí3
 Lột giá% *'cs *i!u hành trực tiếp các h;?t *ộng và c+ trách
nhi#% v! các %9c ti8u phát triển tr;ng tư)ng 2ai ca si8u thcK
 iai kế t;áns %ột nh>n vi8n thực hi#n các h;?t *ộng v! =u[n 2l chi
phl& tha% %ưu ch; giá% *'c các vDn *! 2i8n =uan *ến t<nh h<nh
tài chlnh ca si8u thc& thực hi#n cHng tác h?ch t;án kế t;án *cnh
k< -á; cá; tr<nh 28n giá% *'cK Lột nh>n vi8n kế t;án =u[n 2l hàng
h+a nhập và xuDt kh;& *cnh k< 2ập -á; cá; gIi 28n giá% *'cK
 Lột =u[n 2‰s thaT %wt giá% *'c giá% sát thái *ộ ca nh>n vi8n
-án hàng& gi[i =uTết th]c %]c khi khách hàng c+ nhu c(u cRng
như gi[i =uTết các vDn *! phát sinh ca si8u thcK $g;ài ra =u[n 2‰
cRng 2à ngưNi t_ ch:c các h;?t *ộng %arketing ch; si8u thcK
 ,h7 ng!n nhân lực3
6 \ế t;áns c+ tr<nh *ộ trung cDp tr0 28nK
6 $h>n vi8n thu ng>ns c+ tr<nh *ộ t't nghi#p trung hYc ph_ thHng tr0 28nK
6 $h>n vi8n -án hàngs c+ tr<nh *ộ t't nghi#p trung hYc ph_ thHng tr0 28n
6 $h>n vi8n -[; v#s c+ tr<nh *ộ t't nghi#p trung hYc c) s0 tr0 28n
E.N C8 cH t4 chức3
33
WuŠL X‹C
\Œ TOŠ$ m…•$ JŽ(T_
ch:c h;?t *ộng
%arketting)
$i•$ "u•$
Ti… $W•$
$i•$ "u•$
O•O "‘
$i•$ "u•$
OŠ$ i’$W
\Œ TOŠ$
\iO
\Œ TOŠ$
T’u Ci“$i
Oan =u[n 2‰ gF% s
@K =u[n 2‰ nhập hàng và tFn kh;
3K =u[n 2‰ tài chlnh& kế t;ánK
1K =u[n 2‰ -án hàng và 2à% %arketing
ZK =u[n 2‰ chDt 2ư.ng ^cch v9 và ch/% s+c khách hàng
5K gia; tiếp và =u[n 2l nh>n vi8n
IS. /hân lực
E. ,4 chức nhân sự
L9c ti8u x>T ^ựng %ột c) cDu gYn nhy& nhG% tránh sự cFng k!nh& chFng
ch”; gi,a các ch:c n/ng *ể c+ thể gi[i =uTết nhanh và hi#u =u[ các vDn *!
*wt raK
 TU %9c ti8u tr8n *fi hai các T8u c(u saus
• v8u c(u c>n *'is C>n *'i v! s' ngưNi thực hi#n& c) s0 vật chDt&
kh'i 2ư.ng cHng vi#c ph[i thực hi#n và *+ng g+p và; các %9c
ti8u ca t_ ch:c cRng như tư)ng tác với các -ộ phận khácK
• v8u c(u 2inh h;?ts C+ c) cDu t_ ch:c và nh,ng =uT *cnh 2inh
h;?t& c+ thể *i!u chonh *ể *áp :ng kcp thNi& c+ hi#u =u[ các T8u
c(u v! nh>n 2ực ca si8u thcK
31
E.E R7 c0 nhân sự
mu[n 2l s gF% 5 ngưNi (tr<nh *ộ *?i hYc thuộc kh;a kinh tế 6 n]%
-]t thc trưNng t't& gia; tiếp t't& thái *ộ 2à% vi#c tlch cựcV)
$h>n vi8n s gF% @3 ngưNi (t't nghi#p trung hYc ph_ thHng tr0
28n { tlnh t<nh h;?t -át& vui v|& th>n thi#n& nhi#t t<nh)
E.A Chính sách nhân sự
Các chlnh sách nh>n sự c(n thực hi#n
E.A.E ,?)n dYng s ~ác *cnh nhu c(u tuTển ^9ng& %9c ti8u c(n
tuTển& kinh phlK
• Oộ phận nh>n sự c+ trách nhi#% thHng -á; tuTển ^9ng
• T<% nh,ng ngưNi c+ * kh[ n/ng và phd% chDt *áp :ng
*ư.c các T8u c(u ca cHng vi#c *fi haiK The; phư)ng
ch>% • O' trl ngưNi phù h.p với cHng vi#c 6 *hng ngưNi
*hng vi#c –
E.A.A ,2G đ:ng lựcs $hG% khuTến khlch ngưNi nh>n vi8n ng
2ực 2à% vi#c thật hi#u =u[ *ể *?t *ư.c các %9c ti8u ca t_ ch:cK
• ~ác *cnh nhi#% v9 và ti8u chudn thực hi#n ch; nh>n vi8ns
6 X! %9c ti8u h;?t *ộng ca t_ ch:c và 2à% ch; nh>n vi8n
-iết& hiểu rt các %9c ti8u ca t_ ch:c %<nh
6 Xưa ra nhi#% v9 c9 thể và các ti8u chudn thực hi#n cHng
vi#c ch; tUng nh>n vi8n thHng =ua -[n %H t[ cHng vi#c và
ti8u chudn cHng vi#c *+
6 Xánh giá thưNng xuT8n %:c *ộ h;àn thành nhi#% v9 *ể tU
*+ gihp nh>n vi8n 2à% vi#c t't h)n
T?; *i!u ki#n thuận 2.i *ể nh>n vi8n h;àn thành t't nhi#% v9
6 Cung cDp các *i!u ki#n c(n thiết *ể h;àn thành cHng vi#c
6 O' trl ngưNi phù h.p *ể thực hi#n cHng vi#c
3Z
6 Sự *;án các tr0 ng?i c+ thể s[T ra và cách gi[i =uTết n+ *ể
nh>n vi8n gi[i =uTết nhanh và 2à% t't cHng vi#c ca %<nhK
• \lch thlch nh>n vi8n
i<nh th:c khuTến khlch tài chlnhs jI ^9ng ti!n 2ư)ng như
%ột cHng c9 c) -[n *ể klch thlch vật chDt *'i với nh>n vi8n v<
*>T 2à -ộ phận ch Tếu tr;ng thu nhập và -iểu hi#n rt ràng
nhDt 2.i lch kinh tếK Ti!n 2ư)ng sk *ư.c tr[ %ột cách thaa
*áng s; với sự *+ng g+p ca nh>n vi8n và tr[ %ột cách cHng
-GngK \huTến khlch tài chlnh khác như s t/ng 2ư)ng tư)ng
x:ng với thực hi#n cHng vi#c& h<nh th:c tr[ cHng khuTến
khlch như s ti!n thư0ng& ph(n thư0ngV*ể n>ng ca; sự ng 2ực
và thành tlch 2à% vi#c ca nh>n vi8nK
i<nh th:c khuTến khlch phi tài chlnh *ể thaa %En các nhu c(u
v! tinh th(n ca nh>n vi8n s khen ng)i& t?; c) hội hYc tập& t?;
c) hội n/ng ca; trách nhi#% tr;ng cHng vi#c& t?; c) hội th/ng
tiến& x>T ^ựng -(u khHng khl t>% 2l6xE hội t't
E.A.N (ánh giá 3 gF% n/ng 2ực cRng như thái *ộ 2à% vi#c ca
=u[n 2‰ và nh>n vi8nK OGng h# th'ng *ánh giá thực hi#n cHng
vi#c s
• Các ti8u chudn thực hi#n cHng vi#c s nh>n vi8n c(n 2à%
tr;ng cHng vi#c và %:c *ộ h;àn thành cHng vi#cK
• X; 2ưNng sự thực hi#n cHng vi#c the; các ti8u th:c tr;ng
ti8u chudnK
• ThHng tin ph[n hFi tU nh>n vi8n *ến =u[n 2‰K
E.A.O (àG t2G và #hát tri)n3 L9c *lch ca *à; t?; và phát
triển nguFn nh>n 2ực 2à nhG% sI ^9ng t'i *a nguFn nh>n 2ực
hi#n c+ và n>ng ca; tlnh hiểu =u[ ca t_ ch:c thHng =ua vi#c
gihp nh>n vi8n hiểu rt h)n cHng vi#c& thực hi#n ch:c n/ng&
nhi#% v9 ca %<nh %ột cách tự giác h)n& thái *ộ t't h)n& cRng
35
như n>ng ca; kh[ n/ng thlch :ng ca nh>n vi8n với các cHng
vi#c tr;ng tư)ng 2aiK C+ 1 Tếu t' c(n =uan t>% tr;ng *à; t?; và
phát triển nh>n sự s
6 Xể *áp :ng T8u c(u cHng vi#c haT n+i cách khác 2à *ể *áp :ng
nhu c(u tFn t?i và phát triển ca t_ ch:c tr;ng tư)ng 2aiK
6 Xể *áp :ng nhu c(u hYc tập và phát triển ca nh>n vi8n
6 Xà; t?; và phát triển 2à nh,ng gi[i pháp c+ tlnh chiến 2ư.c t?;
ra 2.i thế c?nh tranh ca t_ ch:cK
 CI nh>n vi8n tha% gia các 2ớp *à; t?; và các hội th[; kinh tếK
5ảng l-8ng nhân vi7n trGng nă%
9G2i /V 9-8ng>tháng 9-8ng>nă%
"ố
/V
cW l-8ng
@ Wiá% *'c 7K444K444 CZK444K444 @ CZK444K444
3 $" kế t;án 3K544K444 14K444K444 3 A4K444K444
1 $" -án hàng @K544K444 @CK444K444 C @ZZK444K444
Z $" -[; v# @K544K444 @CK444K444 3 1AK444K444
5 $" thu ng>n @K544K444 @CK444K444 1 5ZK444K444
A mu[n 2‰ 1K444K444 1AK444K444 @ 1AK444K444
,4ng Ek.BBB.BBBB EkO.BBB.BBB Ek OEO.BBB.BBB
Wi[ *cnh s =uM 2ư)ng t/ng ^(n AB hàng n/%
3A
5ảng3 ,4ng kQt tian l-8ng 1a các nă% của si7 thị I(V,3 đ!ngJ
/ă% E /ă% A /ă% N
"ố tian Z@ZK444K444 Z1CKCZ4K444 Z1CKCAAK444
9-8ng 3
Jư)ng trực tiếp s 2ư)ng c/n -[n the; thaa thuận h.p *Fng
Jư)ng gián tiếp s ph9 cDp& thư0ng& hu8 hFng& 2ư)ng tháng @1V
S. ,4ng kQt va nh c0 vốn đ0 t- và các ng!n vốn khác
5ảng t4ng vốn đ0 t-
/ă% B E A N ,4ng
Chi #hí trang
thiQt *ị
3A3K@3@K44
4
4 4 4 3A3K@3@K444
(ăng kí hG2t
đ:ng kinh
dGanh
3K544K444 4 4 4 3K544K444
Chi #hí th7
%mt *nng
3Z4K444K44
4
3Z4K444K44
4
3Z4K444K444
3Z4K444K44
4
734K444K444
Chi #hí trang
trí si7 thị
5K444K444 4 3K444K444 3K@Z4K444 7K444K444
5ảG trF @K444K444 @K444K444 @K444K444 3K444K444
,4ng
lBD.jAE.BB
B
AOE.BBB.BB
B
AON.BBB.BBB
AON.EOB.BB
B
DDN.jAE.BBB
5ảng khH haG tài sản
PhGản %Yc /ă% B /ă% E /ă% A /ă% N
/g?7n giá trang thiQt *ị 3A3K@3@K444
PhH haG trGng ko C7K171KAAA&A7 C7K171KAAA&A7 C7K171KAAA&A7
PhH haG lp? kQ C7K171KAAA&A7 @7ZK7Z7K111&1 3A3K@3@K444
(0 t- %6i
Ziá trị cXn l2i cối ko 3A3K@3@K444 @7ZK7Z7K111&1 C7K171KAAA&A7
4
37
5ảng tính t4ng chi #hí
/ă% ABEE ABEA ABEN
Chi #hí /V9 @1KACCK71@K@53 @5K457KA4ZK3A7 @AK5A1K1AZKAqZ
Chi #hí đi+n AqKC7ZK344 71KA45K341 71KA45K341
Chi #hí n-6c qK734K444 @4Kq15K444 @3K14@KC75
Chi #hí nhân c'ng trực
tiQ#
Z@ZK444K444 Z1CKCZ4K444 Z1CKCAAK444
Chi #hí khác A@K3ZCK444 A@K3ZCK444 A@3ZC444
,4ng c:ng @ZK3Z1K571K153 @5KAZ3K313KZ74 @7K@ZqK1C5K773
PQ hG2ch l[i lq
PhGản %Yc /ă%E /ă% A /ă% N
DGanh th th0n @5K1C4K5qAKC44 @AKq@CKA5AKZC4 @CKA@4K533K@3C
,4ng chi #hí hG2t đ:ng kd @ZK3Z1K571K153 @5KAZ3K313KZ74 @7K@ZqK1C5K773
PhH haG C7K171KAAA&A7 C7K171KAAA&A7 C7K171KAAA&A7
,h nh<# tr-6c thQ @K4ZqKAZqK7C@ @K@CqK454K1Z1 @K171K7A3KACq
,hQ th nh<# D/I AlUJ 3A3KZ@3KZZ5&1 3q7K3A3K5C5&C 1Z1KZZ4KA73&1
9Li nhân sa thQ 7C7K317K11A Cq@K7C7K757&5 @K414K133K4@7
(i)% hGà vốn lí th?Qt
Xi"
2t
} X€(S6 O)} 54qA3@444€( 15380596800- 14243573352)=
(i)% hXa vốn tian t+
Xi"
tt
} (X6 \i)€ (S { O) } (54qA3@444 6 87373666.67)€( 15380596800-
14243573352)=
DGanh th hXa vốn
STi"} STr Xi"} 15380596800*
5ảng /\V
/ă% V(, ,/r rsEOU \V \C
B 54qA3@444 @ 54qA3@444
3C
E 3Z@444444 7C731711A 4KCC Aq37ACC55K7 3@34C4444
A 3Z1444444 Cq@7C7757K5 4K77 ACAA7A571K1 @C7@@4444
N 3Z1@Z4444 @4141334@7 4KA7 Aq41@575@KZ @A3q41C44
,4ng 34Aq7A@@C4 @47@7@ZC44
/\V qqC4ZA1C4K1
5ảng /\VA
/ă% V(, ,/r rs EBjU \V \C
B 54qA3@444 @ 54qA3@444
E 3Z@444444 7C731711A 4KZC5Z1Aq 1C3@5Z4ZAKA @@Aqq43q@K1
A 3Z1444444 Cq@7C7757K5 4K315AZq 3@4@ZCC71 573A374@KZC
N 3Z1@Z4444 @4141334@7 4K@@Z1q37 @@7CA@135 37C@1ZZ3KCC
,4ng 7@4@AZ3ZZKA 7@@AC7Z15KA
$Q" 6@K531K@q@
,h.i gian hGàn vốn3

,ính Irr3
Irrs r
@
z $Q"
@
€($Q"
@
z $Q"
3
) r( r
3
6 r
@
)} 1.047398061
5ảng t4ng kQt các chi #hí hG2t đ:ng 1a các nă% của si7 thị
I(V,3 đ!ngJ
$/% 34@@ 34@3 34@1
Chi phl $"J @1KACCK71@K@53 @AKCA7Kq44K5@@ @AK5A1K1AZKAqZ
Chi phl *i#n AqKC7ZK344 71KA45K341 71KA45K341
Chi phl nước qK734K444 @4Kq15K444 @3K14@KC75
3q
Chi phl nh>n
cHng trực tiếp
Z@ZK444K444 Z1CKCZ4K444 Z1CKCAAK444
Chi phl khác A@K3ZCK444 A@K3ZCK444 A@K3ZCK444
T_ng cộng @ZK3Z1K571K153 @7KZ53K53CK7@Z @7K4CCK@17K773
SI. \hân tích tài chính của si7 thị
ChV ti7 ,t l+ /ă% E /ă% A /ă% N
DGanh th tu *án hàng @44B
@5K1C4K5qAKC4
4
@AKq@CKA5AKZC4 @CKA@4K533K@3C
Các khGản giả% tru 4K14B
ZAK@Z@K7q4 54K755KqAq 55KC1@K5AA
DGanh th th0n
@5K11ZKZ55K4@
4
@AKCA7Kq44K5@@ @CK55ZKAq4K5A3
Vốn hàng *án
@1KACCK71@K@5
3
@5K457KA4ZK3A7 @AK5A1K1AZKAqZ
,4ng chi #hí hG2t đ:ng
kinh dGanh
Cq3Kq11KC35 C54KZ5CKC54 CCZKA4AKqZq
khH haG CCK7@1KAA7 CCK7@1KAA7 CCK7@1KAA7
9Li nh<n tr-6c thQ AAZK47AK1AZ C7@K@31K73A @K4@CK445K35@
,hQ th nh<# dGanh
nghi+#I AlUJ
@AAK4@qK4q@ 3@7K7C4Kq1@ 35ZK54@K1@3
9Li nh<n sa thQ ODC.Blk.AkN jlN.NOA.kDO kjN.lBN.DNC
14

các khu dân cư, điểm tại các khu đường thuận tiện đã giải quyết được vấn đề thời gian và nỗi lo về việc an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhóm chúng tôi đã nhận thấy được điều đó và đã tiến hành thành lập siêu thị Mini Lucky tại ngã ba khu vực Lộ Hậu Thạnh Mỹ quận Cái Răng thành phố Cần Thơ cách trường đại học Tây Đô và bệnh viên Đa Khoa quận Cái Răng khoảng 30m. Sau khi siêu thị chúng tôi đi vào hoạt động sẽ góp phần chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tiện ích nhất cho người tiêu dùng trong khu vực và cho các thân nhân đến bệnh viện Đa Khoa quận Cái Răng, đồng thời giải quyết nhu cầu lao động của địa phương góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của khu vực cũng như của thành phố Cần Thơ Vị trí địa lí Quận ở phía Đông Nam của thành phố Cần Thơ; Bắc giáp quận Ninh Kiều, ranh giới là sông Cần Thơ; Nam giáp huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang; Tây giáp huyện Phong Điền và một phần của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với tỉnh Vĩnh Long. Về hành chánh, quận bao gồm 7 phường là Hưng Phú, Hưng Thạnh, Tân Phú, Phú Thứ, Lê Bình, Ba Láng, Thường Thạnh. Dân số và các nguồn lực Quận Cái Răng có 6.253,43 ha diện tích tự nhiên và 74.942 nhân khẩu. - Phường Lê Bình được thành lập trên cơ sở toàn bộ 246,37 ha diện tích tự nhiên và 13.968 nhân khẩu của thị trấn Cái Răng. - Phường Thường Thạnh được thành lập trên cơ sở 1.035,81 ha diện tích tự nhiên và 10.431 nhân khẩu của xã Đông Thạnh (thuộc huyện Châu Thành). - Phường Phú Thứ được thành lập trên cơ sở 2.013,29 ha diện tích tự nhiên và 12.781 nhân khẩu của xã Phú An (thuộc huyện Châu Thành). - Phường Tân Phú được thành lập trên cơ sở 806,66 ha diện tích tự nhiên và 6.386 nhân khẩu của xã Đông Phú (thuộc huyện Châu Thành). - Phường Ba Láng được thành lập trên cơ sở 531,52 ha diện tích tự nhiên và 6.339 nhân khẩu của xã Tân Phú Thạnh (thuộc huyện Châu Thành A).

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->