HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

viên chức trong cơ quan. 2.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. lợi ích hợp pháp. bảo vệ quyền.Khi thành lập mới hoặc tách. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . công chức. Có 4 nguyên tắc: 1. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo. thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. cá nhân phụ trách. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. bồi dưỡng cán bộ. 3 . Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. chính đáng của công nhân viên chức lao động. hình thức hoạt động. Liên hệ mật thiết với quần chúng. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo. bảo vệ quyền. đơn vị của CĐCS. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy. Tập trung dân chủ. phương pháp. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông. 3. 4. Công tác kiện toàn tổ chức. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời. 3. giáo dục cán bộ. cấp dưới phục tùng cấp trên. 2. kết hợp liên hệ. cá nhân phục tùng tổ chức.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh. đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. Công tác tuyên truyền. Công tác chăm lo. Công tác tham gia quản lý. thiểu số phục tùng đa số. 4.

chính sách. công chức cơ quan. Tổ chức thương lượng. bảo vệ quyền. đơn vị sự nghiệp công lập. đơn vị thi đua yêu nước. Tham gia giải quyết khiếu nại. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. tố cáo. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. văn hoá. tổ chức hội nghị cán bộ. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. cán bộ. lao động tham gia quản lý cơ quan. đơn vị. thực hành tiết kiệm. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. nghiệp vụ. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. công chức. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. hiệu quả công tác. từ thiện trong CNVCLĐ. 4 . Giám sát việc thực hiện chế độ. thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. cơ quan của tổ chức chính trị. 4. Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. cơ quan tổ chức chính trị . giám sát việc thi hành các chế độ. chuyên môn. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Tuyên truyền đường lối. giúp đỡ. đơn vị. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. tổ chức các hoạt động xã hội. Hướng dẫn. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. công chức. Hướng dẫn người lao động khiếu nại. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại. chính sách. Kiểm tra. cán bộ. khoa học kỹ thuật. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực. tố cáo đúng Luật. pháp luật. viên chức và người lao động. 2. Hướng dẫn. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). tham nhũng và các tệ nạn xã hội. tố cáo.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ. chống lãng phí. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. viên chức và người lao động. viên chức. 3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. đơn vị. chủ trương của Đảng. pháp luật.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. đơn vị sự nghiệp công lập. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. công chức.

cộng tác. Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn. đơn vị. .Thường xuyên kiểm tra đôn đốc. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: . . Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy.Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên..Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan. có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ. Phát triển.Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động. thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời. chính đáng của người lao động. chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên.5. quản lý đoàn viên. . Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh. .. làm tốt công tác phát triển đoàn viên. chính xác. xã hội (Hội phụ nữ.Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. bình đẳng.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn. là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. là nơi thực hiện chủ trương. 5 .Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp. xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. tôn trọng. đường lối của Đảng. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. chăm lo bảo vệ quyền. đơn vị: là quan hệ phối hợp. . lợi ích hợp pháp. .): là quan hệ phối hợp.. . công đoàn bộ phận vững mạnh. phân công trách nhiệm rõ ràng.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực.Quan hệ với các tổ chức chính trị. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động. đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động. . Đoàn thanh niên.Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan. tạo điều kiện cho nhau hoạt động. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: .

* Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. đơn vị. .Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn. được cơ quan. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. . tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. đơn vị. đơn vị. Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. 4. đơn vị hỗ trợ. 3. Báo cáo. tôn trọng lẫn nhau. chính đáng của người lao động.* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. đảm bảo việc làm ổn định. tạo mọi điều kiện về vật chất. quyền hạn. . Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. hợp tác. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối.BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật. chủ trương của Đảng. tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. 2. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1. Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên). nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. đơn vị. tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. . đơn vị. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. 5. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan. Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. 6 . 6.Thủ trưởng cơ quan. vì sự phát triển của cơ quan.

tín ngưỡng. nam. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. tuyên truyền phát triển đoàn viên. chất vấn cán bộ công đoàn. Được thông tin. ứng cử. 2. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. các tổ chức chính trị . * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1.Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng. 4. xây dựng tổ chức công đoàn 7 . ra quyết định kết nạp.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2. quyền và lợi ích hợp pháp. thể thao. 3. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn. ra quyết định kết nạp. đóng đoàn phí. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. nữ. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn. thăm hỏi. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp. . điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. chính đáng khi bị xâm phạm. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn. của nhà nước. được tham gia các sinh hoạt văn hóa. ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét. thảo luận. Ban chấp hành CĐCS xét. học nghề. được phê bình. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp. * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn. . đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn.Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. Khi nghỉ hưu. chính đáng. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. du lịch. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương.

* Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống. chính sách lao động nữ. . văn hoá. 4. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. phạm vi. chuyên môn. . .Tuyên truyền. đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. pháp luật của Nhà nước.Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. gia đình. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 5. quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: . chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.Phát hiện. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. tổng kết và khen thưởng thi đua. . đối tượng và nội dung thi đua. dân số.Nắm bắt nhu cầu. 4. Xác định mục tiêu. nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. Sơ kết. Phát động. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn.3. trẻ em. chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. Xác định chỉ tiêu. nghị quyết của Đảng. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp. bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 2. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. tay nghề. chính sách. 3. Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 . Giám sát thực hiện chế độ. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS.

Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương. nghị quyết. . sử dụng tài chính. “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại. 2. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn. * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ. 9 . Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn. Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. . chỉ thị và các quy định của công đoàn. đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn.Giúp ban chấp hành. . và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng.Tổ chức bồi dưỡng.Kiểm tra việc quản lý. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. mức trích nộp kinh phí Công đoàn. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. và đoàn phí CĐCS: 1. ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn. . tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: . tố cáo của đoàn viên. Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy.Giúp ban chấp hành.

* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. 2. 2. Không ngừng học tập. sẵn sàng giúp đỡ. nghiệp vụ. rèn luyện của người học. xâm phạm thân thể của người học. phân công của tổ chức. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. 10 . các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1. nhân phẩm. Phẩm chất chính trị . đồng nghiệp và cộng đồng. đồng nghiệp. thi cử. 2. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. 4. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn. tư tưởng tốt. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. có tinh thần đoàn kết. đạo đức. lương tâm nhà giáo. có ý thức giữ gìn danh dự. thương yêu. Xuyên tạc nội dung giáo dục.Tâm huyết với nghề nghiệp. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. . giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. * Liên hệ về thực hiện của bản thân. có lòng nhân ái. Gian lận trong tuyển sinh. xã hội. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Xúc phạm danh dự. có ý thức tập thể. đối xử hoà nhã với người học. . Lý lịch bản thân rõ ràng. Đạo đức nghề nghiệp .Có ý thức tổ chức kỷ luật. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. chấp hành nghiêm sự điều động. bao dung. 3. rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. đường lối. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. 4. pháp luật của Nhà nước. Phẩm chất. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. chính sách của Đảng. phấn đấu vì lợi ích chung. độ lượng. cố ý đánh giá sai kết quả học tập.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. 3.

Xây dựng gia đình văn hoá. thiếu trung thực trong học tập. thực hành tiết kiệm. ứng xử đúng mực. lịch sự. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . xúc phạm danh dự. không tiếp tay. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. biết ủng hộ. có mục đích. có thái độ văn minh. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. chống tham nhũng. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. phiền hà đối với người học và nhân dân. chính.Không gian lận. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. ngoại ngữ. chu đáo.Không trù dập.Sống có lý tưởng. kiệm. . Lối sống. đồng nghiệp và người học. Không làm ảnh hưởng đến công việc. tác phong . thực hiện đúng điều lệ. quy định. biết quan tâm đến những người xung quanh. Quan hệ. . . chống bệnh thành tích. trong giao tiếp với đồng nghiệp. nội quy của đơn vị. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4. với người học. 3. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. quý trọng lẫn nhau. khẩn trương. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị.Có lối sống hoà nhập với cộng đồng.Không xâm phạm thân thể. nhân phẩm của người học. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. lãng phí. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo.Không lợi dụng chức vụ. người khác. giáo dục. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. . gần gũi với nhân dân. 11 . phân biệt đối xử. . gọn gàng.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. . có ý chí vượt khó vươn lên. của ngành. nghiêm túc. .Đoàn kết. học tập. lịch sự trong quan hệ xã hội. . chèn ép và có thái độ thiên vị. đồng nghiệp.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. .Tác phong làm việc nhanh nhẹn. thực hành cần. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. tận tình. không gây khó khăn. thành kiến người học. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. phù hợp với nghề dạy học. thương yêu. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. đấu tranh. quy chế. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. giải quyết công việc khách quan. phụ huynh học sinh.Tận tụy với công việc. quy chế. ..Trang phục. ích kỷ. nhà trường. liêm. khoa học.

giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. phụ huynh học sinh. lưu giữ. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc. cô giáo là một tấm gương đạo đức. . dị đoan. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. yêu nghề.Đoàn kết. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. đấu tranh. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. không sử dụng. cắt xén.Không trốn tránh trách nhiệm. Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy. . lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục. chấm thi. . bỏ giờ. “Tự học”. ma tuý. Về đạo đức của nhà giáo: . học thêm trái với quy định. nề nếp của nhà trường. “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên.Không tổ chức.Yêu ngành. đồng nghiệp. tham nhũng.. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.Không hút thuốc lá. uống rượu. độc hại. cục bộ địa phương. . trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.Có ý thức tổ chức kỷ luật. mại dâm. . vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương.Không gây bè phái. mô phạm với nhân dân. . dồn ép chương trình. bia trong công sở. học tập.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.Không tổ chức dạy thêm. Về việc tự học của nhà giáo: 12 . cô giáo là một tấm gương đạo đức. tự ý bỏ việc. thoái thác nhiệm vụ. yên tâm công tác. chính sách của Đảng và Nhà nước. chống quan liêu. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. bỏ buổi dạy. mê tín. 2. không đi muộn về sớm. trong khi lên lớp. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”. coi thi. . tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. thương yêu học sinh. .

đào tạo. . 3. tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên. của lớp học và người học.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức.Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy. Về tính sáng tạo của nhà giáo: . học sinh tích cực". nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 13 .Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua.. trình độ chính trị. tự học và sáng tạo”. học giỏi. tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu. . . các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục .Đổi mới. .Khắc phục khó khăn. * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. chuyên môn. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao. .Đổi mới phương pháp giảng dạy. Cuộc vận động “Mỗi thầy.đào tạo. Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục). cô giáo là một tấm gương đạo đức.Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém. áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. phương pháp tự học. quản lý học sinh. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường.

bảo hiểm xã hội. xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ. bảo hiểm y tế…) . Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm.giáo viên và nhân viên: Lương. có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên. phụ cấp. không trọn tuần. cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp.Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . làm việc không trọn ngày. nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ. trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn.Thực hiện về thi đua khen thưởng. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình. nghỉ thai sản. 111.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. Điều 111 quy định: Khoản1. Chương X .Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. có thai. tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp. Liên hệ: . NV trong việc phân công. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng. nâng bậc lương và trả công lao động. bố trí sắp xếp công việc .Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109.Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . 14 . giao việc làm tại nhà. Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt.Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . chăm sóc sức khoẻ. sử dụng.

lợi ích hợp pháp. bổ sung năm 2000. đơn vị. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. 2. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. tố cáo của cơ quan. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. viên chức. nhiệm vụ. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. 8. tổ chức. bưng bít. hợp pháp. công nhân. đoàn viên. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ. đơn vị. Không làm lộ bí mật Nhà nước. đơn vị mình hoặc của cơ quan. tổ chức và của người lao động về quyền. 3. 7. đơn vị. lưu động. Không che dấu. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. 5. công chức. đơn vị. viên chức không được làm. lao động. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. 6. Không làm mất. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. danh dự và nhân phẩm của cán bộ.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. của công nhân. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. thẩm quyền được giao. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. công chức đã được sửa đổi. đơn vị. Luật Phòng. 4. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. II. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn. đơn vị mình hoặc cơ quan. 2003.

họp Hội đồng. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS. . Đoàn viên B. . .Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên.Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011..Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn.2012. . . Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . có uy tín với đoàn viên.Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS.Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn. giáo viên. lưu động tại điểm trường. Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: . ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B.Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại. . .Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội. trách nhiệm. .Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên. mạng Internet không dây 3G. không cần phải mời BCH công đoàn dự. Vì: 16 . nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường. sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội. Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật. .Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán. Do đó. Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn. trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ.Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu.Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường.Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học. . nhiệt tình.

2012. có thời gian trùng nhau: . thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. 17 .Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra. đơn vị cung cấp các tài liệu.Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu. đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử). đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ. . giáo viên.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng. Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp. Kết quả bầu lần thứ nhất.Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ. Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH. . liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. Được cơ quan. tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau. . Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng. lợi ích của người lao động. .Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan. Là người điều hành đại hội.. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên. là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí. có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn.

khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. Căn cứ Điều 7.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. Là cán bộ công đoàn. Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . . Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai. hàng tháng trích từ tiền lương. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên. GV. LĐ cho việc đầu tư.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 . .Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH. đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay. sai chính sách. lợi ích hợp pháp cho người lao động.Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. chế độ. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học. Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích. mục 1. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị. Để bảo vệ quyền. thai sản không được hưởng chế độ. cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới.

CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. nhiệm vụ. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở. nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Chức năng. 19 . công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Vì: Tại Khoản 4. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai. Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. Trên cương vị là Bí thư chi bộ. thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam.Luật. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. Do vậy. Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). cả về bộ máy tổ chức và chức năng. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận.

Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo. Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi". Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công. Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động. 20 . nghỉ thai sản. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con. tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. ký hợp đồng lao động 12 tháng. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc. Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. có thai.* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful