P. 1
Câu hỏi thi CBCĐ giỏi 2012

Câu hỏi thi CBCĐ giỏi 2012

|Views: 398|Likes:
Được xuất bản bởilanhthangls20031644

More info:

Published by: lanhthangls20031644 on Feb 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

lợi ích hợp pháp. bảo vệ quyền. 2. công chức. 4. kết hợp liên hệ. bảo vệ quyền. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời. Liên hệ mật thiết với quần chúng. viên chức trong cơ quan. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. cấp dưới phục tùng cấp trên. Có 4 nguyên tắc: 1. hình thức hoạt động. thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh. giáo dục cán bộ. 3. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. chính đáng của công nhân viên chức lao động. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . thiểu số phục tùng đa số. 2.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy. Tập trung dân chủ. Công tác chăm lo. phương pháp. 4. Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. cá nhân phụ trách. Công tác tuyên truyền. bồi dưỡng cán bộ. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó. đơn vị của CĐCS. Công tác kiện toàn tổ chức.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1. Công tác tham gia quản lý. đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra.Khi thành lập mới hoặc tách. cá nhân phục tùng tổ chức. 3. 3 .

nghiệp vụ. Tuyên truyền đường lối. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. lao động tham gia quản lý cơ quan. tổ chức hội nghị cán bộ. đơn vị. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. viên chức. Kiểm tra. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Hướng dẫn người lao động khiếu nại. Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. hiệu quả công tác. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. tham nhũng và các tệ nạn xã hội. viên chức và người lao động. chính sách. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. 4 . đơn vị. Hướng dẫn. giám sát việc thi hành các chế độ. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Hướng dẫn. Giám sát việc thực hiện chế độ. cán bộ. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. công chức. tổ chức các hoạt động xã hội. 3.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ. văn hoá. đơn vị thi đua yêu nước. cơ quan tổ chức chính trị . Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực. chính sách. Tham gia giải quyết khiếu nại. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. tố cáo. tố cáo. đơn vị sự nghiệp công lập. giúp đỡ. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. pháp luật. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. cơ quan của tổ chức chính trị.. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. công chức cơ quan. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. pháp luật.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. chủ trương của Đảng. chuyên môn. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. thực hành tiết kiệm. đơn vị. cán bộ. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. khoa học kỹ thuật. 2. giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. tố cáo đúng Luật. bảo vệ quyền. Tổ chức thương lượng. quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. từ thiện trong CNVCLĐ. 4. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. viên chức và người lao động. đơn vị sự nghiệp công lập. chống lãng phí. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. công chức. công chức.

Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động.. chính xác. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: .Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh. đường lối của Đảng. Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy. đơn vị: là quan hệ phối hợp. là nơi thực hiện chủ trương. . tôn trọng.Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan. chính đáng của người lao động. là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. . Phát triển. chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên.Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động. . cộng tác. . có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc. .): là quan hệ phối hợp. . xã hội (Hội phụ nữ. chăm lo bảo vệ quyền. bình đẳng. Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn. công đoàn bộ phận vững mạnh. phân công trách nhiệm rõ ràng.5. quản lý đoàn viên. thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời. đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn. 5 . CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. tạo điều kiện cho nhau hoạt động.. làm tốt công tác phát triển đoàn viên.Quan hệ với các tổ chức chính trị. .Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp.. đơn vị. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: . Đoàn thanh niên.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực.Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên. lợi ích hợp pháp. .

6. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. . . 5. nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Báo cáo.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. vì sự phát triển của cơ quan. . tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. đơn vị hỗ trợ. . cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. * Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. đơn vị. chủ trương của Đảng. tạo mọi điều kiện về vật chất.* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. hợp tác. Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên). đơn vị. đơn vị. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. 4. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật.BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. 3. Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1.Thủ trưởng cơ quan. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan. 6 . đơn vị. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. chính đáng của người lao động. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối. Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. đảm bảo việc làm ổn định. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn. tôn trọng lẫn nhau. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. được cơ quan.Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. quyền hạn. 2. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. đơn vị.

hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. tín ngưỡng. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. . đóng đoàn phí. chất vấn cán bộ công đoàn. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn. quyền và lợi ích hợp pháp. 2. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. ra quyết định kết nạp. thảo luận. thăm hỏi.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương. nam. học nghề. ra quyết định kết nạp. Khi nghỉ hưu. được phê bình. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp.Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Ban chấp hành CĐCS xét. chính đáng khi bị xâm phạm. thể thao. đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp.Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Được thông tin. tuyên truyền phát triển đoàn viên. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. . giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng. các tổ chức chính trị . chính đáng. được tham gia các sinh hoạt văn hóa. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ứng cử. điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . 3. xây dựng tổ chức công đoàn 7 . * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2. du lịch. * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. của nhà nước. Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. nữ. 4. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn.

5.Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ. quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: .Tuyên truyền. chính sách lao động nữ. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp. chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình. Xác định mục tiêu. tay nghề. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. chính sách. dân số. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. đối tượng và nội dung thi đua. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.Phát hiện. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. phạm vi. nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. gia đình. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. . 3. . chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. . * Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị. tổng kết và khen thưởng thi đua. Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 .3. pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. 2. Giám sát thực hiện chế độ. trẻ em. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống. văn hoá. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ.Nắm bắt nhu cầu. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. 4. 4. Sơ kết. . nghị quyết của Đảng. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. Xác định chỉ tiêu. chuyên môn. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp. Phát động. bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn.

2. đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn. phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương. . tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới.Kiểm tra việc quản lý. và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng.Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: . và đoàn phí CĐCS: 1. Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn.Giúp ban chấp hành. Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. 9 . Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. nghị quyết. tố cáo của đoàn viên. sử dụng tài chính. “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn.Giúp ban chấp hành. . chỉ thị và các quy định của công đoàn. ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. . ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại. * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS. . Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn. mức trích nộp kinh phí Công đoàn.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ.Tổ chức bồi dưỡng. Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm.

đồng nghiệp và cộng đồng. bao dung.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. sẵn sàng giúp đỡ. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. độ lượng. chính sách của Đảng. * Liên hệ về thực hiện của bản thân. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. có ý thức giữ gìn danh dự. có ý thức tập thể.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Phẩm chất. 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Xuyên tạc nội dung giáo dục. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. đối xử hoà nhã với người học. . cố ý đánh giá sai kết quả học tập. đồng nghiệp. có lòng nhân ái. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. rèn luyện của người học. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn. 2. đường lối.Có ý thức tổ chức kỷ luật. xâm phạm thân thể của người học. 3. . thương yêu. thi cử. tư tưởng tốt. Không ngừng học tập. 3. Gian lận trong tuyển sinh. pháp luật của Nhà nước. 4.Tâm huyết với nghề nghiệp. phân công của tổ chức. phấn đấu vì lợi ích chung. 10 . bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. 2. 2. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. Lý lịch bản thân rõ ràng. có tinh thần đoàn kết. xã hội. chấp hành nghiêm sự điều động. Phẩm chất chính trị . giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. nghiệp vụ.* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. Xúc phạm danh dự. lương tâm nhà giáo. Đạo đức nghề nghiệp . rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1. nhân phẩm. đạo đức. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

đồng nghiệp. nhân phẩm của người học. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. đấu tranh. giải quyết công việc khách quan. gần gũi với nhân dân. . . chèn ép và có thái độ thiên vị. phù hợp với nghề dạy học. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4.Sống có lý tưởng. biết quan tâm đến những người xung quanh. . thực hành cần. chu đáo. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. ứng xử đúng mực.Trang phục.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. có mục đích. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. tác phong . thiếu trung thực trong học tập. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . tận tình. của ngành. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. thực hiện đúng điều lệ. nghiêm túc. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. người khác. với người học. . thương yêu. .Tận tụy với công việc. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Lối sống. học tập. lịch sự.Không lợi dụng chức vụ. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. quy định. liêm. quy chế. Không làm ảnh hưởng đến công việc. ích kỷ. giáo dục. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. khoa học. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. phụ huynh học sinh. có thái độ văn minh.Xây dựng gia đình văn hoá. kiệm. phiền hà đối với người học và nhân dân. lãng phí. . trong giao tiếp với đồng nghiệp. quy chế. thực hành tiết kiệm. quý trọng lẫn nhau. ngoại ngữ. nhà trường. thành kiến người học.Không gian lận.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. chống tham nhũng. . gọn gàng. khẩn trương. . 11 . chính. phân biệt đối xử.Không xâm phạm thân thể.Không trù dập. chống bệnh thành tích.Tác phong làm việc nhanh nhẹn. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3. nội quy của đơn vị. có ý chí vượt khó vươn lên.Đoàn kết. . lịch sự trong quan hệ xã hội. biết ủng hộ. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. đồng nghiệp và người học. không gây khó khăn. xúc phạm danh dự. không tiếp tay. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. .Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. Quan hệ.

không sử dụng. đấu tranh. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên. bỏ buổi dạy. . tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. trong khi lên lớp. “Tự học”.Không hút thuốc lá. chấm thi. đồng nghiệp. trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. yên tâm công tác.Yêu ngành.Đoàn kết. yêu nghề. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. cô giáo là một tấm gương đạo đức. độc hại. “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc. . Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy. . cục bộ địa phương. uống rượu. mê tín. thương yêu học sinh. tham nhũng. dồn ép chương trình. học tập. Về đạo đức của nhà giáo: .Không trốn tránh trách nhiệm. phụ huynh học sinh. ma tuý.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. thoái thác nhiệm vụ.Không tổ chức dạy thêm. học thêm trái với quy định. tự ý bỏ việc. .Không tổ chức. lưu giữ. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”. chính sách của Đảng và Nhà nước. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương. lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.. coi thi. . nề nếp của nhà trường. không đi muộn về sớm. chống quan liêu. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. bia trong công sở. Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. mại dâm. Về việc tự học của nhà giáo: 12 . cô giáo là một tấm gương đạo đức. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. bỏ giờ. mô phạm với nhân dân. 2. cắt xén.Có ý thức tổ chức kỷ luật.Không gây bè phái. . . dị đoan. . truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. tự học và sáng tạo”.đào tạo. . nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường..Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cuộc vận động “Mỗi thầy. trình độ chính trị.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên. 3. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. học giỏi. phương pháp tự học. .đào tạo. quản lý học sinh. . của lớp học và người học. nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục . . đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.Khắc phục khó khăn.Đổi mới phương pháp giảng dạy. công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm. áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức. Về tính sáng tạo của nhà giáo: . tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. học sinh tích cực". các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao. cô giáo là một tấm gương đạo đức. tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. chuyên môn. .Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy.Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua. Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục).Đổi mới. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu. 13 .

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng.giáo viên và nhân viên: Lương.Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . 111. xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ. nghỉ thai sản.Thực hiện về thi đua khen thưởng. 14 . Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm. tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp. Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. sử dụng. không trọn tuần.Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . giao việc làm tại nhà. có thai. Chương X .Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. chăm sóc sức khoẻ. cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. bảo hiểm y tế…) . phụ cấp. nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn. Liên hệ: . bảo hiểm xã hội. NV trong việc phân công.Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình. trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Điều 111 quy định: Khoản1. làm việc không trọn ngày. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt. nâng bậc lương và trả công lao động. bố trí sắp xếp công việc .

Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. đơn vị. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ. 6. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. viên chức không được làm. bưng bít. lao động. 2. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn. công chức. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. 3. đoàn viên. Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. nhiệm vụ. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. 4. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. đơn vị. đơn vị. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. viên chức. thẩm quyền được giao. tổ chức và của người lao động về quyền. Luật Phòng. của công nhân. Không làm lộ bí mật Nhà nước. 2003. danh dự và nhân phẩm của cán bộ. lưu động. tố cáo của cơ quan. công nhân. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . hợp pháp. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại. Không che dấu. lợi ích hợp pháp. 5. tổ chức. 7. bổ sung năm 2000. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. đơn vị.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. II. đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. đơn vị. tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. 8. công chức đã được sửa đổi. đơn vị mình hoặc cơ quan. Không làm mất. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. đơn vị mình hoặc của cơ quan.

sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội. . trách nhiệm..Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên.Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội. . họp Hội đồng. trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ.Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. .Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán. . Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật.Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn. Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . không cần phải mời BCH công đoàn dự.Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị.Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường.Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu. lưu động tại điểm trường. . . nhiệt tình.Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại. ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B. . Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011. song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn. .2012. .Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS. mạng Internet không dây 3G. Đoàn viên B.Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. Vì: 16 . . Do đó. giáo viên. Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: .Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường. Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. có uy tín với đoàn viên.

thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử). là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí. . Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên. 17 . . để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử. Được cơ quan.. có thời gian trùng nhau: . người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. . Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH. Là người điều hành đại hội. Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng.Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. giáo viên. Kết quả bầu lần thứ nhất. đơn vị cung cấp các tài liệu. lợi ích của người lao động. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS.Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ.Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan. đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ.2012. tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. . có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn. Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp.Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau. đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra.

Căn cứ Điều 7.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học. hàng tháng trích từ tiền lương.Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định. . mục 1. Để bảo vệ quyền. thai sản không được hưởng chế độ.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 . đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới. lợi ích hợp pháp cho người lao động. Là cán bộ công đoàn. Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên. * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. chế độ. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH.Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới. sai chính sách. GV. . Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai. LĐ cho việc đầu tư. cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức.

Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động. công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. Chức năng. nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. 19 . Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". Do vậy. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân.Luật. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. nhiệm vụ. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam. cả về bộ máy tổ chức và chức năng. Vì: Tại Khoản 4. Trên cương vị là Bí thư chi bộ.

nghỉ thai sản. tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con. Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công. có thai. 20 .* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý. đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động. ký hợp đồng lao động 12 tháng. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi". Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->