HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

3 . phương pháp.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo. đơn vị của CĐCS. chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tập trung dân chủ. 2. đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. kết hợp liên hệ.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh. bồi dưỡng cán bộ. thiểu số phục tùng đa số. 2. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo. Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. 4. Công tác tuyên truyền. giáo dục cán bộ. hình thức hoạt động.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó. 3. công chức. cá nhân phụ trách. Có 4 nguyên tắc: 1. Công tác tham gia quản lý. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. Liên hệ mật thiết với quần chúng. cá nhân phục tùng tổ chức. cấp dưới phục tùng cấp trên. Công tác chăm lo. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức. 3. bảo vệ quyền. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời.Khi thành lập mới hoặc tách. bảo vệ quyền. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. lợi ích hợp pháp. viên chức trong cơ quan. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. 4. Công tác kiện toàn tổ chức.

Hướng dẫn người lao động khiếu nại. công chức. pháp luật. đơn vị. Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. tổ chức hội nghị cán bộ. đơn vị. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. chuyên môn. quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. viên chức và người lao động. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. chính sách. 4. nghiệp vụ. đơn vị sự nghiệp công lập. viên chức. thực hành tiết kiệm. Hướng dẫn. giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). tố cáo. đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. 3. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.. Tổ chức thương lượng. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. cán bộ. chủ trương của Đảng. 2. cơ quan tổ chức chính trị . tố cáo đúng Luật. Hướng dẫn. tố cáo. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. tham nhũng và các tệ nạn xã hội. bảo vệ quyền. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. cán bộ. Giám sát việc thực hiện chế độ. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. lao động tham gia quản lý cơ quan. chính sách. cơ quan của tổ chức chính trị. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. Tham gia giải quyết khiếu nại. đơn vị thi đua yêu nước. Tuyên truyền đường lối. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. đơn vị. văn hoá.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. 4 . từ thiện trong CNVCLĐ. công chức cơ quan. chống lãng phí. thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. công chức. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. giúp đỡ. Kiểm tra.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. hiệu quả công tác. tổ chức các hoạt động xã hội. viên chức và người lao động. giám sát việc thi hành các chế độ. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. pháp luật. khoa học kỹ thuật. công chức.

Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: . chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên. là nơi thực hiện chủ trương. Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh. Phát triển. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: . tạo điều kiện cho nhau hoạt động..Quan hệ với các tổ chức chính trị. chính đáng của người lao động. đơn vị. .Thường xuyên kiểm tra đôn đốc.Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan. tôn trọng. đơn vị: là quan hệ phối hợp. . quản lý đoàn viên. thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời. chăm lo bảo vệ quyền. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực.. . cộng tác. Đoàn thanh niên. phân công trách nhiệm rõ ràng. Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy. chính xác. 5 .): là quan hệ phối hợp.. đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động.Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động. . là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn.Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp. .Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. bình đẳng. công đoàn bộ phận vững mạnh.5.Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên. làm tốt công tác phát triển đoàn viên. . . lợi ích hợp pháp. đường lối của Đảng. xã hội (Hội phụ nữ. . xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn.

4. quyền hạn. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. .* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. đơn vị. đơn vị. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. đơn vị. . đơn vị hỗ trợ. 5. tôn trọng lẫn nhau.BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. vì sự phát triển của cơ quan. tạo mọi điều kiện về vật chất. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1. * Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. . Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên). Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. Báo cáo. đơn vị. tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. chủ trương của Đảng. hợp tác. chính đáng của người lao động. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật.Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. đơn vị. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn. 6 . tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. . Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. 2. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. được cơ quan. 6. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan.Thủ trưởng cơ quan. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. đảm bảo việc làm ổn định. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan. 3.

Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. quyền và lợi ích hợp pháp.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn. thảo luận. tuyên truyền phát triển đoàn viên. học nghề. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn. . 3. đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. ra quyết định kết nạp. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương. xây dựng tổ chức công đoàn 7 . chính đáng. được phê bình. nam. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp. điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. được tham gia các sinh hoạt văn hóa. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. du lịch. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. đóng đoàn phí. chính đáng khi bị xâm phạm. tín ngưỡng. giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng. ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét. thăm hỏi. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. của nhà nước. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. 2. chất vấn cán bộ công đoàn. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp. Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. thể thao. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn. ra quyết định kết nạp. * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1. Khi nghỉ hưu. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. các tổ chức chính trị . . nữ. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn. hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. ứng cử. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. 4. Được thông tin. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2.Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm. Ban chấp hành CĐCS xét. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn.

Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 . đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. 3. nghị quyết của Đảng. 4. Giám sát thực hiện chế độ. đối tượng và nội dung thi đua. . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. pháp luật của Nhà nước. tay nghề. phạm vi. chính sách lao động nữ. chính sách. văn hoá. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS. 4. dân số. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn.Phát hiện. chuyên môn. . quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: . 5. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. trẻ em. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp.Nắm bắt nhu cầu. bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. . Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình. * Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị. . nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. Xác định chỉ tiêu. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Xác định mục tiêu.3.Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ. chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. Sơ kết. Phát động. 2.Tuyên truyền. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. tổng kết và khen thưởng thi đua. gia đình.

Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm. phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. . Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy. hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. tố cáo của đoàn viên. Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn. Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn. và đoàn phí CĐCS: 1.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ.Tổ chức bồi dưỡng. “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. mức trích nộp kinh phí Công đoàn. Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn. 9 .Giúp ban chấp hành. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS.Giúp ban chấp hành. sử dụng tài chính. . ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại. nghị quyết. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị.Kiểm tra việc quản lý.Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: . tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. . 2. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. chỉ thị và các quy định của công đoàn. và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng. tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ. .

* Liên hệ về thực hiện của bản thân. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. bao dung. Xuyên tạc nội dung giáo dục. chính sách của Đảng. Lý lịch bản thân rõ ràng. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Phẩm chất. các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. đối xử hoà nhã với người học. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. nhân phẩm. Gian lận trong tuyển sinh.* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. 3. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. có ý thức giữ gìn danh dự. Không ngừng học tập.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. 2. có lòng nhân ái. đồng nghiệp. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. sẵn sàng giúp đỡ. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. đồng nghiệp và cộng đồng.Tâm huyết với nghề nghiệp. có tinh thần đoàn kết. đạo đức. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. thương yêu. chấp hành nghiêm sự điều động.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. cố ý đánh giá sai kết quả học tập. độ lượng. đường lối. Phẩm chất chính trị . 2. 4. 3. . Xúc phạm danh dự. pháp luật của Nhà nước. rèn luyện của người học. . có ý thức tập thể. 4. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. nghiệp vụ. phấn đấu vì lợi ích chung. Đạo đức nghề nghiệp . xâm phạm thân thể của người học. lương tâm nhà giáo. 10 . xã hội. 2. rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. phân công của tổ chức. thi cử. tư tưởng tốt.Có ý thức tổ chức kỷ luật.

quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. .Không gian lận. . học tập. . . kiệm. biết ủng hộ. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4. đấu tranh.. giải quyết công việc khách quan. chu đáo. phân biệt đối xử.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. trong giao tiếp với đồng nghiệp. thương yêu. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. chèn ép và có thái độ thiên vị. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên.Trang phục. . gần gũi với nhân dân. có ý chí vượt khó vươn lên. gọn gàng. 3. có thái độ văn minh. nghiêm túc. nhà trường. với người học. Quan hệ. xúc phạm danh dự.Tận tụy với công việc. lịch sự. quy định. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. nhân phẩm của người học. nội quy của đơn vị. khoa học. quy chế. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. có mục đích. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. chính. liêm. lịch sự trong quan hệ xã hội. thực hành cần. đồng nghiệp. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. ngoại ngữ. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.Đoàn kết. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học.Xây dựng gia đình văn hoá. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. giáo dục. người khác. chống bệnh thành tích. Lối sống. Không làm ảnh hưởng đến công việc. thiếu trung thực trong học tập. quý trọng lẫn nhau. .Sống có lý tưởng. thực hành tiết kiệm.Không xâm phạm thân thể. thực hiện đúng điều lệ. không tiếp tay. phiền hà đối với người học và nhân dân. chống tham nhũng. . không gây khó khăn. . biết quan tâm đến những người xung quanh. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ứng xử đúng mực. lãng phí. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. .Không trù dập. quy chế. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tác phong làm việc nhanh nhẹn. tác phong .Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. thành kiến người học. phụ huynh học sinh. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. . đồng nghiệp và người học. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. tận tình. của ngành. 11 . ích kỷ. phù hợp với nghề dạy học.Không lợi dụng chức vụ. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . khẩn trương. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo.

Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy. truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy. ma tuý. cô giáo là một tấm gương đạo đức. mại dâm. Về đạo đức của nhà giáo: .Đoàn kết. phụ huynh học sinh. “Tự học”. Về việc tự học của nhà giáo: 12 . Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. tham nhũng. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”. học tập. chấm thi. trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương. . đồng nghiệp.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. chính sách của Đảng và Nhà nước. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. yêu nghề. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. thoái thác nhiệm vụ.Có ý thức tổ chức kỷ luật. nề nếp của nhà trường. học thêm trái với quy định. . cục bộ địa phương. tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc. cô giáo là một tấm gương đạo đức. bỏ buổi dạy. cắt xén. trong khi lên lớp. yên tâm công tác.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.Không tổ chức dạy thêm. dồn ép chương trình.. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. bỏ giờ. mô phạm với nhân dân. mê tín. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên. 2. uống rượu. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. chống quan liêu. không đi muộn về sớm. lưu giữ. đấu tranh.Không trốn tránh trách nhiệm. . tự ý bỏ việc. thương yêu học sinh. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. . độc hại. “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy. .Không tổ chức.Không hút thuốc lá.Yêu ngành. lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.Không gây bè phái. dị đoan. coi thi. . bia trong công sở. . không sử dụng. . phổ biến những nội dung trái với quan điểm.

chuyên môn. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên. Về tính sáng tạo của nhà giáo: . có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng.Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. học sinh tích cực". áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm.Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy. Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua. các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Mỗi thầy. . . 13 .đào tạo.Khắc phục khó khăn.Đổi mới. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém. tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. 3. cô giáo là một tấm gương đạo đức. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu. . nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục . * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức. . ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao. . . tự học và sáng tạo”.Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. của lớp học và người học. Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục). trình độ chính trị.đào tạo. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường. quản lý học sinh. học giỏi.Đổi mới phương pháp giảng dạy. phương pháp tự học. công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy.

áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt. Chương X . nâng bậc lương và trả công lao động.giáo viên và nhân viên: Lương. nghỉ thai sản.Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . bảo hiểm y tế…) . Liên hệ: . NV trong việc phân công. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn. có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên. Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. bố trí sắp xếp công việc . phụ cấp. có thai. làm việc không trọn ngày. 111. Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm. nuôi con dưới 12 tháng tuổi.Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . giao việc làm tại nhà. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. Điều 111 quy định: Khoản1. xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ. cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp.Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình. tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp. sử dụng. 14 .Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. không trọn tuần. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ. bảo hiểm xã hội.Thực hiện về thi đua khen thưởng.Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. chăm sóc sức khoẻ.

bổ sung năm 2000. tổ chức. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. công chức đã được sửa đổi. Không làm mất. 3. 2. của công nhân. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. bưng bít. 2003. 8. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. đơn vị. nhiệm vụ. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. đơn vị. lợi ích hợp pháp. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. lao động. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại. tổ chức và của người lao động về quyền. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . Không che dấu. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. đơn vị mình hoặc của cơ quan. đơn vị. danh dự và nhân phẩm của cán bộ. viên chức. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ. viên chức không được làm. 6. 7. Luật Phòng. đoàn viên. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. công nhân. công chức. thẩm quyền được giao. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. 4. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. tố cáo của cơ quan. tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. 5. lưu động. Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. II. đơn vị. Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. đơn vị. Không làm lộ bí mật Nhà nước. đơn vị mình hoặc cơ quan. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. hợp pháp.

Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. . . .Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật. giáo viên.Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS.Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên. . . Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011. Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: . Do đó.Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán.Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường. Đoàn viên B. không cần phải mời BCH công đoàn dự.. sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội.Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . . .Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị.Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên. có uy tín với đoàn viên. nhiệt tình. . lưu động tại điểm trường. trách nhiệm. ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B. Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu.Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn.Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội. họp Hội đồng.2012. . .Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn. song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn. mạng Internet không dây 3G. nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường. trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ. Vì: 16 .

Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ. có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn. 17 . liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. Kết quả bầu lần thứ nhất. Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau.Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ. Là người điều hành đại hội. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS. người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH. đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. lợi ích của người lao động. có thời gian trùng nhau: . để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử.. Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng. Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến. giáo viên. . tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra. Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng. là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí. đơn vị cung cấp các tài liệu. thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. Được cơ quan. .Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan. . .2012.Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử).

thai sản không được hưởng chế độ. Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích.Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới. Để bảo vệ quyền. lợi ích hợp pháp cho người lao động. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học. chế độ. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH. hàng tháng trích từ tiền lương. Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . Là cán bộ công đoàn. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên. mục 1.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị.Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. Căn cứ Điều 7.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. . sai chính sách. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác. LĐ cho việc đầu tư. * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 . lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay. . GV.

thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam. nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai. Do vậy. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. nhiệm vụ. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân.Luật. Chức năng. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. cả về bộ máy tổ chức và chức năng. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Vì: Tại Khoản 4. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). Trên cương vị là Bí thư chi bộ. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động. 19 .

Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. 20 .* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý. đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc. tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . có thai. Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con. ký hợp đồng lao động 12 tháng. Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. nghỉ thai sản. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi". BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful