HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

3 . 3. Có 4 nguyên tắc: 1. đơn vị của CĐCS. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. 2. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo. 4.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó. Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. cá nhân phục tùng tổ chức. Công tác tuyên truyền. kết hợp liên hệ. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. 3. thiểu số phục tùng đa số.Khi thành lập mới hoặc tách. công chức. 4. cấp dưới phục tùng cấp trên. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1. Tập trung dân chủ. cá nhân phụ trách. giáo dục cán bộ. viên chức trong cơ quan. Công tác kiện toàn tổ chức. bảo vệ quyền. 2. Công tác chăm lo. hình thức hoạt động. lợi ích hợp pháp. thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức. Liên hệ mật thiết với quần chúng. bảo vệ quyền. phương pháp. bồi dưỡng cán bộ. chính đáng của công nhân viên chức lao động. Công tác tham gia quản lý. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy.

giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. văn hoá. từ thiện trong CNVCLĐ. tổ chức hội nghị cán bộ. khoa học kỹ thuật. pháp luật. Giám sát việc thực hiện chế độ. tố cáo đúng Luật. đơn vị. Hướng dẫn. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. viên chức. công chức. lao động tham gia quản lý cơ quan. tham nhũng và các tệ nạn xã hội. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. tổ chức các hoạt động xã hội. thực hành tiết kiệm. viên chức và người lao động. nghiệp vụ. công chức. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. tố cáo. đơn vị sự nghiệp công lập. 3.. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. cán bộ.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ. đơn vị. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. Kiểm tra. Tham gia giải quyết khiếu nại. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. cán bộ. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. giúp đỡ. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. cơ quan tổ chức chính trị . quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. tố cáo. cơ quan của tổ chức chính trị. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. công chức. 4. giám sát việc thi hành các chế độ. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. Hướng dẫn. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. chuyên môn. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. chủ trương của Đảng. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). đơn vị. chính sách. 2. công chức cơ quan. bảo vệ quyền. pháp luật. Hướng dẫn người lao động khiếu nại. chính sách. chống lãng phí. Tuyên truyền đường lối. hiệu quả công tác. đơn vị thi đua yêu nước. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. 4 . Tổ chức thương lượng. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. đơn vị sự nghiệp công lập. viên chức và người lao động.

cộng tác. làm tốt công tác phát triển đoàn viên. là nơi thực hiện chủ trương. bình đẳng. chính xác. . .Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: . Phát triển. thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời. xã hội (Hội phụ nữ. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: . đơn vị.Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. chính đáng của người lao động. Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn. đơn vị: là quan hệ phối hợp. xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. . là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động. .Thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh.Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên. có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ. . chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên. lợi ích hợp pháp.5.Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp. tạo điều kiện cho nhau hoạt động. chăm lo bảo vệ quyền. Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn. quản lý đoàn viên. đường lối của Đảng. đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động. 5 . phân công trách nhiệm rõ ràng. . . . tôn trọng.Quan hệ với các tổ chức chính trị..): là quan hệ phối hợp. công đoàn bộ phận vững mạnh..Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan.Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan.. Đoàn thanh niên.

Thủ trưởng cơ quan. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. đơn vị. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1. tôn trọng lẫn nhau. đơn vị. 6. 3. tạo mọi điều kiện về vật chất. 2. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. . cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. đơn vị. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn. đơn vị hỗ trợ.Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. * Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối. chủ trương của Đảng. 6 . được cơ quan. tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. . 5. . đảm bảo việc làm ổn định. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. . Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên). Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. Báo cáo. 4. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. vì sự phát triển của cơ quan.BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. đơn vị. quyền hạn.* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. chính đáng của người lao động. đơn vị. hợp tác. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan. tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. 2. được tham gia các sinh hoạt văn hóa. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp. . Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. ra quyết định kết nạp. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn. thảo luận. giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn.Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn. thể thao. * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1. ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét.Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng. thăm hỏi. nam. Khi nghỉ hưu. chính đáng khi bị xâm phạm. nữ. được phê bình. Được thông tin. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2. đóng đoàn phí. điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . tín ngưỡng. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. tuyên truyền phát triển đoàn viên. * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. quyền và lợi ích hợp pháp. 4. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. du lịch. Ban chấp hành CĐCS xét. học nghề. các tổ chức chính trị . của nhà nước. chính đáng. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. . chất vấn cán bộ công đoàn. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. ra quyết định kết nạp. ứng cử. 3. xây dựng tổ chức công đoàn 7 .

Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 . . 4. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình. quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: . 5. 2. Giám sát thực hiện chế độ. chính sách. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống.Nắm bắt nhu cầu. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp. gia đình. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. Phát động. phạm vi. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.Tuyên truyền. đối tượng và nội dung thi đua. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Xác định chỉ tiêu. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS. chính sách lao động nữ. Sơ kết. 3. . đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua.3. tổng kết và khen thưởng thi đua. văn hoá. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. * Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị.Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ. . pháp luật của Nhà nước. chuyên môn. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. dân số. 4. tay nghề. trẻ em. nghị quyết của Đảng. Xác định mục tiêu.Phát hiện. chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp. .

mức trích nộp kinh phí Công đoàn. tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. 9 .Kiểm tra việc quản lý. Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn. Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương. tố cáo của đoàn viên. Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn. Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. . phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn.Tổ chức bồi dưỡng.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. chỉ thị và các quy định của công đoàn. . “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. sử dụng tài chính. ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại.Giúp ban chấp hành. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới.Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: . * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS. tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới. . Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm. nghị quyết. 2. và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ.Giúp ban chấp hành. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. và đoàn phí CĐCS: 1. .

Gian lận trong tuyển sinh. Xuyên tạc nội dung giáo dục. * Liên hệ về thực hiện của bản thân. 2. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. Phẩm chất chính trị . Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn. Lý lịch bản thân rõ ràng. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phẩm chất. 3. đối xử hoà nhã với người học. 4. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. phân công của tổ chức. rèn luyện của người học. có ý thức giữ gìn danh dự. 4. đồng nghiệp và cộng đồng. 10 . Xúc phạm danh dự. xã hội. rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. thương yêu.* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. có tinh thần đoàn kết.Tâm huyết với nghề nghiệp. 3. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1. chấp hành nghiêm sự điều động. có lòng nhân ái. thi cử. Không ngừng học tập. . đồng nghiệp. xâm phạm thân thể của người học.Có ý thức tổ chức kỷ luật. có ý thức tập thể. đường lối. tư tưởng tốt. phấn đấu vì lợi ích chung. pháp luật của Nhà nước. cố ý đánh giá sai kết quả học tập. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. bao dung. sẵn sàng giúp đỡ. chính sách của Đảng. tích cực tham gia các hoạt động chính trị.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. . độ lượng. nhân phẩm. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp . đạo đức. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. lương tâm nhà giáo. 2. nghiệp vụ. 2.

trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. 11 . chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. thực hành cần.Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. quy chế. nghiêm túc. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. tận tình.Không lợi dụng chức vụ. liêm.Xây dựng gia đình văn hoá. trong giao tiếp với đồng nghiệp. thực hiện đúng điều lệ.Không gian lận. nhân phẩm của người học. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. phân biệt đối xử. . khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật.Không trù dập. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. có ý chí vượt khó vươn lên. chống bệnh thành tích. ngoại ngữ. . . đồng nghiệp.Trang phục. đồng nghiệp và người học.Sống có lý tưởng. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. quý trọng lẫn nhau. . Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . không gây khó khăn. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. lãng phí. với người học. . . phụ huynh học sinh. thực hành tiết kiệm. . khoa học.. không tiếp tay. . Không làm ảnh hưởng đến công việc.Tác phong làm việc nhanh nhẹn. nhà trường. . tác phong . quy chế.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. quy định. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. . gần gũi với nhân dân. chu đáo. lịch sự.Đoàn kết. 3.Tận tụy với công việc. thành kiến người học. kiệm. biết quan tâm đến những người xung quanh. ứng xử đúng mực. Lối sống. phù hợp với nghề dạy học.Không xâm phạm thân thể. chèn ép và có thái độ thiên vị. khẩn trương. giáo dục. chống tham nhũng. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. giải quyết công việc khách quan. biết ủng hộ. chính. thiếu trung thực trong học tập. gọn gàng. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. người khác. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. có thái độ văn minh. phiền hà đối với người học và nhân dân. ích kỷ. nội quy của đơn vị. của ngành. thương yêu. xúc phạm danh dự. học tập. lịch sự trong quan hệ xã hội. Quan hệ. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. có mục đích. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. đấu tranh.

đấu tranh. . yêu nghề.Không trốn tránh trách nhiệm. cô giáo là một tấm gương đạo đức. lưu giữ. bỏ buổi dạy. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương. tự ý bỏ việc.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. dồn ép chương trình. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. . Về việc tự học của nhà giáo: 12 . chấm thi. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. bỏ giờ. Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. tham nhũng. đồng nghiệp. tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục. . làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. mô phạm với nhân dân. mại dâm.Có ý thức tổ chức kỷ luật. uống rượu. ma tuý. thương yêu học sinh.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. học tập.Yêu ngành. coi thi. chính sách của Đảng và Nhà nước. “Tự học”. trong khi lên lớp. học thêm trái với quy định. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy.Không hút thuốc lá.Không tổ chức. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. độc hại. phụ huynh học sinh. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”.Đoàn kết. bia trong công sở. . cô giáo là một tấm gương đạo đức. . không sử dụng. nề nếp của nhà trường. chống quan liêu. yên tâm công tác. cục bộ địa phương. lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục. .Không tổ chức dạy thêm. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc. Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy.Không gây bè phái. truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy. thoái thác nhiệm vụ. dị đoan. . . mê tín. không đi muộn về sớm. cắt xén. 2. Về đạo đức của nhà giáo: . phổ biến những nội dung trái với quan điểm. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên..

học giỏi. đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém. của lớp học và người học. . áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy.Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục). cải tiến phương pháp quản lý nhà trường.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức. phương pháp tự học. quản lý học sinh. nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục . theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. trình độ chính trị. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.. các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. tự học và sáng tạo”. ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao.đào tạo. .Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. Về tính sáng tạo của nhà giáo: . công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. . Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu. Cuộc vận động “Mỗi thầy. học sinh tích cực".Đổi mới phương pháp giảng dạy.Đổi mới. 13 . . chuyên môn. tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên.Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy. * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. .Khắc phục khó khăn. . 3. cô giáo là một tấm gương đạo đức. Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua.đào tạo.

Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. nuôi con dưới 12 tháng tuổi.Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109. 111.Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt. bảo hiểm xã hội. Liên hệ: . phụ cấp. bảo hiểm y tế…) .Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . bố trí sắp xếp công việc . Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. làm việc không trọn ngày. không trọn tuần. nâng bậc lương và trả công lao động. nghỉ thai sản.Thực hiện về thi đua khen thưởng. Điều 111 quy định: Khoản1. sử dụng. Chương X . có thai. chăm sóc sức khoẻ. NV trong việc phân công. Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm. xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ.giáo viên và nhân viên: Lương.Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên. giao việc làm tại nhà. tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp. 14 . Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng.

đơn vị. đơn vị. lợi ích hợp pháp. viên chức không được làm. đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. công nhân. công chức đã được sửa đổi. công chức. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. lưu động. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. thẩm quyền được giao. nhiệm vụ.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. viên chức. tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. đơn vị. đơn vị. danh dự và nhân phẩm của cán bộ. 5. 3. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ. 8. bổ sung năm 2000. đoàn viên. đơn vị mình hoặc của cơ quan. Không làm mất. Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. lao động. tổ chức. tổ chức và của người lao động về quyền. Không làm lộ bí mật Nhà nước. tố cáo của cơ quan. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn. 7. 4. 6. 2003. đơn vị mình hoặc cơ quan. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. bưng bít. hợp pháp. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. của công nhân. II. Luật Phòng. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . 2. Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. đơn vị. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. Không che dấu. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại.

2012.Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán.Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . . song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn.Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên. Vì: 16 . sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS.Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên.Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn. không cần phải mời BCH công đoàn dự. Do đó. . Đoàn viên B.Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường. họp Hội đồng. . . . Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ. có uy tín với đoàn viên.Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại. .Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu.Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội.Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. . trách nhiệm. Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011. . Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học. Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật.Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. nhiệt tình. lưu động tại điểm trường. ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B. nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường.. . Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: .Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. mạng Internet không dây 3G. . giáo viên.

Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến. thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . đơn vị cung cấp các tài liệu.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng. Kết quả bầu lần thứ nhất.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử). có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS.. Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên. là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí. Là người điều hành đại hội. 17 . tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. Được cơ quan. Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng.Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan. Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau. . để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH.Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ. .Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu. người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. . giáo viên. đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động.Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ. có thời gian trùng nhau: .2012. lợi ích của người lao động. . Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp.

Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . . chế độ. GV. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác. đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. lợi ích hợp pháp cho người lao động. triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý.Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH.Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới. hàng tháng trích từ tiền lương. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 . bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. sai chính sách. mục 1. Để bảo vệ quyền. . Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai. Là cán bộ công đoàn. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định. LĐ cho việc đầu tư. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. thai sản không được hưởng chế độ. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị. * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. Căn cứ Điều 7. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012.

Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai. Chức năng. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở.Luật. nhiệm vụ. cả về bộ máy tổ chức và chức năng. Do vậy. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Vì: Tại Khoản 4. BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. 19 . Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". Trên cương vị là Bí thư chi bộ. thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân. CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động.

Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo. đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. 20 . Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc. có thai. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi". Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công.* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý. tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . ký hợp đồng lao động 12 tháng. nghỉ thai sản. Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động. BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful