HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

3. đơn vị của CĐCS. đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo. giáo dục cán bộ. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo. bảo vệ quyền. 4. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . 4. Công tác tuyên truyền. thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. Tập trung dân chủ. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. cá nhân phục tùng tổ chức. lợi ích hợp pháp. 3. cấp dưới phục tùng cấp trên. 2. chính đáng của công nhân viên chức lao động. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1. cá nhân phụ trách. 2. Liên hệ mật thiết với quần chúng. hình thức hoạt động. Công tác kiện toàn tổ chức. Có 4 nguyên tắc: 1.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy. Công tác chăm lo. bảo vệ quyền. kết hợp liên hệ. Công tác tham gia quản lý. phương pháp. thiểu số phục tùng đa số. viên chức trong cơ quan. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. công chức. bồi dưỡng cán bộ.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.Khi thành lập mới hoặc tách. 3 .

Hướng dẫn người lao động khiếu nại. đơn vị. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. chuyên môn. cán bộ. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. chính sách. cơ quan của tổ chức chính trị. quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. chính sách. giám sát việc thi hành các chế độ. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực. Tuyên truyền đường lối. pháp luật. văn hoá. Kiểm tra. 2. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. nghiệp vụ.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. tổ chức các hoạt động xã hội.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ. công chức. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc thực hiện chế độ. công chức. đơn vị. 4 . đơn vị thi đua yêu nước. chủ trương của Đảng. tham nhũng và các tệ nạn xã hội. 4. khoa học kỹ thuật. Tham gia giải quyết khiếu nại. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. giúp đỡ. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Hướng dẫn. tổ chức hội nghị cán bộ. chống lãng phí. đơn vị sự nghiệp công lập. công chức. thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. cán bộ. tố cáo. viên chức và người lao động. Tổ chức thương lượng. hiệu quả công tác. 3. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. Hướng dẫn. pháp luật. đơn vị sự nghiệp công lập. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. lao động tham gia quản lý cơ quan. cơ quan tổ chức chính trị . từ thiện trong CNVCLĐ. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. đơn vị. công chức cơ quan.. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. thực hành tiết kiệm. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. tố cáo. bảo vệ quyền. tố cáo đúng Luật. viên chức và người lao động.

Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên. Phát triển. chính xác. 5 .): là quan hệ phối hợp. .. lợi ích hợp pháp. đường lối của Đảng. bình đẳng. là nơi thực hiện chủ trương. . Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn.5. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: . phân công trách nhiệm rõ ràng. chính đáng của người lao động. đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động. . tôn trọng.Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động. công đoàn bộ phận vững mạnh. cộng tác. Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh. quản lý đoàn viên. có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn. tạo điều kiện cho nhau hoạt động. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động. là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. .Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan.Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan.Quan hệ với các tổ chức chính trị. chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên. . Đoàn thanh niên. . CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. đơn vị: là quan hệ phối hợp. Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy...Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. xã hội (Hội phụ nữ. làm tốt công tác phát triển đoàn viên. . . thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời. đơn vị.Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp. chăm lo bảo vệ quyền.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực. xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: .

Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. . chính đáng của người lao động. 2.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan. hợp tác. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. . đơn vị. 3. . nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 5. 4. được cơ quan. quyền hạn. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn. tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1. đảm bảo việc làm ổn định. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp.* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối. * Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật. 6. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. đơn vị. Báo cáo. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. .BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. 6 . tôn trọng lẫn nhau. Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. đơn vị. chủ trương của Đảng. tạo mọi điều kiện về vật chất.Thủ trưởng cơ quan. Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên). đơn vị. đơn vị hỗ trợ. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. đơn vị. vì sự phát triển của cơ quan.

Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. 2. thảo luận. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. nam.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương. . ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn. hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. xây dựng tổ chức công đoàn 7 . Ban chấp hành CĐCS xét. các tổ chức chính trị . nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. . tín ngưỡng. chính đáng. chính đáng khi bị xâm phạm. ra quyết định kết nạp. du lịch. * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn. * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1. Khi nghỉ hưu. giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng. tuyên truyền phát triển đoàn viên.Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng. quyền và lợi ích hợp pháp. 3. chất vấn cán bộ công đoàn. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn. ứng cử. ra quyết định kết nạp. Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. của nhà nước. được phê bình. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn. thăm hỏi.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . được tham gia các sinh hoạt văn hóa. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Được thông tin. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn. 4. đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. đóng đoàn phí. nữ.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2. thể thao. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp. học nghề. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm.

chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống. gia đình. chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn.3. .Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ. phạm vi. 4.Nắm bắt nhu cầu. Phát động. tổng kết và khen thưởng thi đua. . 2. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS. nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. trẻ em. Giám sát thực hiện chế độ. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp. * Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị. đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. chuyên môn.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình. Xác định mục tiêu. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. pháp luật của Nhà nước. 4. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. đối tượng và nội dung thi đua. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. . Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 . tay nghề.Phát hiện. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: . bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xác định chỉ tiêu. 5. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn.Tuyên truyền. văn hoá. chính sách lao động nữ. nghị quyết của Đảng. chính sách. dân số. . Sơ kết. 3. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

Giúp ban chấp hành. ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại. và đoàn phí CĐCS: 1. tố cáo của đoàn viên. chỉ thị và các quy định của công đoàn.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy. Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm. tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới. tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ. . đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn. sử dụng tài chính. nghị quyết. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn.Kiểm tra việc quản lý. . . * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS. ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. mức trích nộp kinh phí Công đoàn. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. 2.Tổ chức bồi dưỡng. 9 . tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.Giúp ban chấp hành. Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng. Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương. .Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: .

có ý thức giữ gìn danh dự. sẵn sàng giúp đỡ. Lý lịch bản thân rõ ràng. thương yêu. xâm phạm thân thể của người học. Gian lận trong tuyển sinh.Tâm huyết với nghề nghiệp. nhân phẩm. đồng nghiệp và cộng đồng.* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. đối xử hoà nhã với người học. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. độ lượng. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 4. có lòng nhân ái. có ý thức tập thể. rèn luyện của người học. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. Đạo đức nghề nghiệp . thi cử. xã hội. giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Xúc phạm danh dự. phân công của tổ chức. 3. 2. Xuyên tạc nội dung giáo dục. 3. bao dung. . 2. Phẩm chất chính trị .Có ý thức tổ chức kỷ luật. cố ý đánh giá sai kết quả học tập. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. tư tưởng tốt. lương tâm nhà giáo. nghiệp vụ. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. Không ngừng học tập. pháp luật của Nhà nước.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. chính sách của Đảng. . chấp hành nghiêm sự điều động. đạo đức. các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. đồng nghiệp. rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. Phẩm chất. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. 4. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. đường lối. * Liên hệ về thực hiện của bản thân. có tinh thần đoàn kết. phấn đấu vì lợi ích chung. 10 . 2.

. phân biệt đối xử.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. với người học. liêm. lịch sự trong quan hệ xã hội. có thái độ văn minh. phù hợp với nghề dạy học. có ý chí vượt khó vươn lên. thực hành tiết kiệm. không gây khó khăn. . nội quy của đơn vị. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. quý trọng lẫn nhau. ứng xử đúng mực. thiếu trung thực trong học tập. thực hành cần.Không trù dập. của ngành.Trang phục. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. học tập. thành kiến người học. khẩn trương. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. đồng nghiệp và người học. phiền hà đối với người học và nhân dân.Đoàn kết. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật.. lịch sự. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. không tiếp tay.Không lợi dụng chức vụ. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thực hiện đúng điều lệ. chu đáo. ngoại ngữ. . quy chế. giải quyết công việc khách quan. xúc phạm danh dự. phụ huynh học sinh. . quy định. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. . nhà trường. gọn gàng. . giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. kiệm.Xây dựng gia đình văn hoá. ích kỷ. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4. Quan hệ. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. khoa học. nghiêm túc. có mục đích. đồng nghiệp.Không xâm phạm thân thể. rèn luyện của người học và đồng nghiệp.Sống có lý tưởng.Không gian lận.Tận tụy với công việc. trong giao tiếp với đồng nghiệp. thương yêu. biết ủng hộ. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. chính. . tác phong . nhân phẩm của người học. tận tình. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. người khác. đấu tranh. Không làm ảnh hưởng đến công việc. quy chế. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. lãng phí. . nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Lối sống. 11 . chống bệnh thành tích. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . chống tham nhũng. chèn ép và có thái độ thiên vị. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị.Tác phong làm việc nhanh nhẹn. . biết quan tâm đến những người xung quanh. 3. . kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên.Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. gần gũi với nhân dân. giáo dục.

Không hút thuốc lá. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.Không tổ chức. . Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. . nề nếp của nhà trường. cô giáo là một tấm gương đạo đức. yên tâm công tác. tự ý bỏ việc. phụ huynh học sinh. mại dâm. thương yêu học sinh. dồn ép chương trình. đồng nghiệp. mô phạm với nhân dân. . chính sách của Đảng và Nhà nước. Về đạo đức của nhà giáo: . bỏ buổi dạy. không sử dụng. trong khi lên lớp. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. học thêm trái với quy định.Yêu ngành. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”. Về việc tự học của nhà giáo: 12 . cục bộ địa phương. cắt xén. “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy. cô giáo là một tấm gương đạo đức. dị đoan. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc.Không trốn tránh trách nhiệm. bia trong công sở. “Tự học”. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục. Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy. . độc hại. học tập. ma tuý.Không gây bè phái. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. lưu giữ. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. không đi muộn về sớm. mê tín. . chống quan liêu. . trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục. coi thi. .Không tổ chức dạy thêm.Đoàn kết. yêu nghề. tham nhũng.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. 2. uống rượu.Có ý thức tổ chức kỷ luật.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. thoái thác nhiệm vụ. chấm thi. bỏ giờ. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên. đấu tranh. truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương. .

. ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao. Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua. Cuộc vận động “Mỗi thầy. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . .Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy.Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. . tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. . nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục . * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu.Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. học giỏi. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên. tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. học sinh tích cực". Về tính sáng tạo của nhà giáo: . .Đổi mới.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. . Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục). áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. trình độ chính trị. cô giáo là một tấm gương đạo đức.đào tạo. tự học và sáng tạo”.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường.Khắc phục khó khăn. của lớp học và người học.đào tạo. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học.Đổi mới phương pháp giảng dạy. chuyên môn. 3. 13 . quản lý học sinh. có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng.. phương pháp tự học. đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.

áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt. làm việc không trọn ngày.Thực hiện về thi đua khen thưởng. không trọn tuần. cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. nghỉ thai sản. giao việc làm tại nhà. bảo hiểm xã hội. nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn.Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . bố trí sắp xếp công việc .Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ. 111. tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp.giáo viên và nhân viên: Lương. có thai. phụ cấp. chăm sóc sức khoẻ.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng. nâng bậc lương và trả công lao động. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình. 14 .Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. Điều 111 quy định: Khoản1. Liên hệ: .Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . bảo hiểm y tế…) . xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ. Chương X .Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. NV trong việc phân công. Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm. có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên. sử dụng. Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần.

Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Luật Phòng. đơn vị. 8. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. 6. tổ chức và của người lao động về quyền. đơn vị mình hoặc cơ quan. 4. Không làm lộ bí mật Nhà nước. thẩm quyền được giao. II. bưng bít. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. 2.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. viên chức. công chức. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. đơn vị. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. nhiệm vụ. lưu động. đơn vị mình hoặc của cơ quan. lợi ích hợp pháp. công chức đã được sửa đổi. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. 2003. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. 7. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại. Không che dấu. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. hợp pháp. tổ chức. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. đơn vị. đoàn viên. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. tố cáo của cơ quan. đơn vị. 3. viên chức không được làm. danh dự và nhân phẩm của cán bộ. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ. lao động. bổ sung năm 2000. 5. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. của công nhân. đơn vị. Không làm mất. tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. công nhân.

Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán. Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật.Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. mạng Internet không dây 3G. . sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội. . song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn. Đoàn viên B. họp Hội đồng.Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị. nhiệt tình. trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ.Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu. .Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường. ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B.Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội.2012. .Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn. trách nhiệm. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS. . Do đó.Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. giáo viên. Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: . . Vì: 16 .Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại.Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên. Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. . Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học. không cần phải mời BCH công đoàn dự. có uy tín với đoàn viên. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . .Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. . .Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên. Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011.. nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường. lưu động tại điểm trường.

Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. . thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng. Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng. . là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí.Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu. Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên. liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử). Là người điều hành đại hội. Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến.. để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử.Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan.Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ. lợi ích của người lao động. đơn vị cung cấp các tài liệu. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS. Kết quả bầu lần thứ nhất. giáo viên. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . . đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH. . có thời gian trùng nhau: . Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau. người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp. 17 . có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn.2012. tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. Được cơ quan.

cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên. GV. . hàng tháng trích từ tiền lương. bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012. mục 1. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH. đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học. Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích. Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . . * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới. chế độ. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. LĐ cho việc đầu tư. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. thai sản không được hưởng chế độ. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 .Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. lợi ích hợp pháp cho người lao động. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. sai chính sách. Căn cứ Điều 7.Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới. Để bảo vệ quyền. Là cán bộ công đoàn. triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý. khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định. Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai.

BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân. Trên cương vị là Bí thư chi bộ. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Do vậy. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. cả về bộ máy tổ chức và chức năng. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. Chức năng. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận. nhiệm vụ. thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai. 19 . Vì: Tại Khoản 4. Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau.Luật.

Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động. 20 . BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con. Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công. Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc. đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. nghỉ thai sản. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con. ký hợp đồng lao động 12 tháng. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. có thai.* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý. Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi".