HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ

NHẤT NĂM HỌC 2011-2012. (Kèm theo Kế hoạch số 716/KHLT-PGDĐT-CĐGD, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng)

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỔNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết vị trí của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: - Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng. - Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động. - Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…). Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn Việt Nam? Gợi ý trả lời: Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ…

Đó chính là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ: Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hoá, lối sống… Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNHHĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng thông qua các phong trào cách mạng của CNVC-LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo… - Chính trị: Công đoàn là sợi dây chuyền nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh công, nông và tri thức, góp phần ổn định chính trị. - Văn hoá - xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tính tích cực sáng tạo của CNVC-LĐ. Câu hỏi 3: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam? Cho biết chức năng nào là chức năng trung tâm? Vì sao? Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có chức năng: - Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; - Giáo dục, động viên CNVC - LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là chức năng trung tâm vì từ chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn. Câu hỏi 4: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của hoạt động Công đoàn Việt Nam? Nêu nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ? Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở CĐCS nơi đồng chí công tác. 2

Liên hệ mật thiết với quần chúng. Công tác chăm lo. 2. hình thức hoạt động. nhập tổ chức công đoàn hoặc những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH công đoàn lâm thời. Tập trung dân chủ. 4. đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của CĐCS. Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nội dung chăm lo. 3 . chính đáng của công nhân viên chức lao động. 2. cá nhân phụ trách. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. cấp dưới phục tùng cấp trên. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động của tổ chức công đoàn? Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện chức năng này? Gợi ý trả lời: . viên chức trong cơ quan.Khi thành lập mới hoặc tách. 4. kết hợp liên hệ. Liên hệ? Câu hỏi 5: Đồng chí cho biết những nội dung hoạt động chủ yếu của BCH Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện những nội dung hoạt động của BCH công đoàn cơ sở nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: 1. đơn vị của CĐCS. thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ khi xuất hiện tổ chức.Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về đại hội công đoàn cấp đó. Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. 3.Quyền lợi hợp pháp: là những lợi ích nhà nước quy định bằng các văn bản pháp quy. lợi ích hợp pháp. Công tác kiện toàn tổ chức. * Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện qua một số nội dung cơ bản sau: Cơ quan lãnh đạo của các cấp công đoàn do bầu cử lập ra.Ban chấp hành công đoàn các cấp thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo. cá nhân phục tùng tổ chức. bồi dưỡng cán bộ. 3. Thí sinh có thể phân tích từng nội dung hoạt đông.Gợi ý trả lời: Nguyên tắc hoạt động công đoàn là những chuẩn mực để hướng dẫn nội dung. giáo dục cán bộ. Công tác tham gia quản lý.Nghị quyết được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh. công chức. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. phương pháp. Công tác tuyên truyền. bảo vệ quyền. Có 4 nguyên tắc: 1. thiểu số phục tùng đa số. bảo vệ quyền.

cơ quan tổ chức chính trị . Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực.. tổ chức các hoạt động xã hội. tham nhũng và các tệ nạn xã hội. quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan nhà nước. cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. Tổ chức thương lượng. đơn vị sự nghiệp công lập. Kiểm tra. viên chức. ký kết thỏa ước lao động tập thể (đối với trường ngoài công lập). nghiệp vụ. Hướng dẫn người lao động khiếu nại. chính sách đối với người lao động của Thủ trưởng cơ quan. công chức cơ quan. chống lãng phí. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan. tố cáo. công chức. giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. 4. bảo vệ quyền. đơn vị. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và lao động cần thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên và lao động hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. đơn vị sự nghiệp công lập. pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. khoa học kỹ thuật. giám sát việc thi hành các chế độ. tổ chức hội nghị cán bộ. chính sách. thực hành tiết kiệm. lao động tham gia quản lý cơ quan. đơn vị. chính sách. quyền hạn của CĐCS trong cơ quan nhà nước. hiệu quả công tác. văn hoá. cán bộ. giúp đỡ. Tuyên truyền đường lối. tố cáo đúng Luật. cơ quan của tổ chức chính trị. Giám sát việc thực hiện chế độ. pháp luật. giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. đơn vị thi đua yêu nước. viên chức và người lao động. Câu hỏi 7: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. công chức. Tổ chức công đoàn thực hiện chức năng chăm lo. 4 . tố cáo. từ thiện trong CNVCLĐ. chủ trương của Đảng. cán bộ. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. Hướng dẫn. thực hiện nghĩa vụ của cán bộ. Tham gia giải quyết khiếu nại. công chức. đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị. thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. chăm lo đời sống của CNVCLĐ. 2.Quyền lợi chính đáng: là những lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể và của người khác. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại. chuyên môn. bảo vệ người lao động giao kết hợp đồng lao động. chính trị – xã hội và xã hội nghề nghiệp: 1. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan. pháp luật. 3. đơn vị. cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng. Hướng dẫn. bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên. viên chức và người lao động.xã hội? Gợi ý trả lời: Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: Nhiệm vụ.

5. chính xác. Công đoàn cơ sở có mạnh thì cả hệ thống công đoàn mới mạnh. . xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. là nơi thực hiện chủ trương. bình đẳng.Xây dựng một BCH CĐCS có năng lực. chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của công đoàn cấp trên. lợi ích hợp pháp.Quan hệ với các tổ chức chính trị. công đoàn bộ phận vững mạnh. . đơn vị.): là quan hệ phối hợp. thu nhận thông tin và xử lý thông tin kịp thời.Chăm lo xây dựng tổ công đoàn. tôn trọng. Nếu xem hê thống công đoàn là một sơ thể sống thì công đoàn cơ sở là những tế bào của cơ thể ấy. Câu hỏi 9: Đồng chí cho biết: Trong hoạt động. xã hội (Hội phụ nữ. làm tốt công tác phát triển đoàn viên. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ sau đây: . Phát triển. đường lối của Đảng. CĐCS phải thường xuyên giải quyết những mối quan hệ nào? Hãy nêu nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc. chính đáng của người lao động..Quan hệ với Thủ trưởng cơ quan. .Quan hệ với cấp ủy Đảng: CĐCS chịu sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp. . đơn vị: là quan hệ phối hợp.Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với công đoàn cấp trên. * Những biện pháp chủ yếu để xây dựng CĐCS vững mạnh: . quản lý đoàn viên.. Đoàn thanh niên. . . đơn vị? Gợi ý trả lời: Trong hoạt động. tạo điều kiện cho nhau hoạt động. .Xây dựng được các quy chế hoạt động của CĐCS và quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. .Xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan. có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với từng thời kỳ. phân công trách nhiệm rõ ràng. 5 . là nơi trực tiếp giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động. cộng tác. chăm lo bảo vệ quyền. Câu hỏi 8: Đồng chí cho biết vì sao phải xây dựng CĐCS vững mạnh? Nêu một số biện pháp chủ yếu xây dựng CĐCS vững mạnh? Gợi ý trả lời: * Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn.Quan hệ với Người lao động: Công đoàn là đại diện của người lao động..

. hợp tác. Ngoài những nhiệm vụ của người đoàn viên. giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. đơn vị. tạo mọi điều kiện về vật chất. nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động. 5. đơn vị. 6. đơn vị. tinh thần để CĐCS hoạt động theo đúng chức năng. cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ sau: 1. tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật.Mọi mâu thuẫn giữa công đoàn và người sử dụng lao động phải được thương lượng giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động. đơn vị hỗ trợ. cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. tôn trọng lẫn nhau. người lao động thì BCH CĐCS có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng. quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS với thủ trưởng cơ quan. đơn vị. đơn vị. chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. 6 . 3. chủ trương của Đảng. doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. . Vận động và tổ chức cho CNVC-LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. kế hoạch đúng của thủ trưởng cơ quan. . * Liên hệ thực tế đơn vị về mối quan hệ trên. . được cơ quan.Đối với việc làm sai quy định của thủ trưởng gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước. đảm bảo việc làm ổn định. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền. chính đáng của người lao động.Thủ trưởng cơ quan.BCH CĐCS ủng hộ chủ trương. 4. Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với người sử dụng lao động trong các cơ quan. quyền hạn. 2. Báo cáo. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối. đơn vị là nguyên tắc bình đẳng. Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ của cán bộ công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên).* Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa BCH công đoàn cơ sở với Thủ trưởng cơ quan. vì sự phát triển của cơ quan. phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn.

nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. được phê bình. tuyên truyền phát triển đoàn viên. học nghề. giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng. người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp. bảo vệ các quyền lợi hợp pháp. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn. thể thao. 4. đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn. điều kiện và thủ tục kết nạp vào tổ chức công đoàn: . Được công đoàn tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn. 3. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập công đoàn. đóng đoàn phí. góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.CĐCS tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm. các tổ chức chính trị . * Đoàn viên có nhiệm vụ: 1. chất vấn cán bộ công đoàn. quyền và lợi ích hợp pháp. du lịch. . điều kiện và thủ tục gia nhập tổ chức Công đoàn? Liên hệ việc phát triển đoàn viên tại CĐCS nơi đồng chí đang công tác? Gợi ý trả lời: * Đối tượng. thảo luận. ra quyết định kết nạp. 2. giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. được tham gia các sinh hoạt văn hóa. tín ngưỡng. Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn. của nhà nước. nam. nữ. người đoàn viên công đoàn có những quyền gì? Nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn? Liên hệ tại đơn vị công tác của đồng chí các đoàn viên đã được thực hiện quyền của mình chưa? Gợi ý trả lời: * Đoàn viên có quyền: 1. kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm. xây dựng tổ chức công đoàn 7 . * Liên hệ việc kết nạp đoàn viên tại CĐCS trong thời gian qua. Khi nghỉ hưu. hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm. ở các đơn vị chưa có CĐCS thì công đoàn cấp trên xét.CNVCLĐ Việt Nam làm công hưởng lương. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp vào Đảng. ra quyết định kết nạp. nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. Ban chấp hành CĐCS xét. thăm hỏi. đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo công đoàn. .Câu hỏi 11: Đồng chí cho biết: Đối tượng.Người gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện.xã hội khác (nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định) 2. Được thông tin. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn. chính đáng. đoàn viên được CĐCS nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn. ứng cử. chính đáng khi bị xâm phạm.

sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. văn hoá. đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ. chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. . pháp luật của Nhà nước. phạm vi. bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch. Phát động. nguyện vọng của nữ CNVCLĐ đề xuất với ban chấp hành công đoàn. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua. chính sách lao động nữ. Câu hỏi 14: Đồng chí cho biết nhiệm vụ. tổng kết và khen thưởng thi đua. giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối chủ trương. . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị. 5.Tham mưu ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình.Tuyên truyền. 3. Giám sát thực hiện chế độ. 2. lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống. khẩu hiệu và thời hạn thi đua. Câu hỏi 13: Đồng chí hãy nêu các bước chủ yếu cần phải tiến hành trong quá trình tổ chức phong trào Thi đua lao động giỏi ở cơ sở? Liên hệ việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị? Gợi ý trẩ lời: Điều 16 Luật Thi đua Khen thưởng nêu rõ quy trình tổ chức phong trào thi đua gồm 5 nội dung: 1. chuyên môn. * Liên hệ thực tế về thực hiện quyền đoàn viên tại CĐCS.3. bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. đối tượng và nội dung thi đua. Câu hỏi 15: Đồng chí cho biết: nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS? 8 . dân số. Xác định chỉ tiêu. 4. . * Liên hệ thực tế về việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị. đào tạo và xem xét giới thiệu và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo các cấp. Sơ kết. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước. nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ và hàng năm. 4. * Liên hệ tại đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ của ban nữ công cơ sở. quyền hạn của Ban Nữ công công đoàn cơ sở? Liên hệ thực tế ở đơn vị đồng chí? Gợi ý trả lời: . chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. trẻ em. tay nghề.Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ.Phát hiện. nghị quyết của Đảng. gia đình. rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân. Xác định mục tiêu.Nắm bắt nhu cầu. đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. . Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp. chính sách.

chỉ thị và các quy định của công đoàn. nghị quyết. phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có).Kiểm tra việc quản lý. và đoàn phí CĐCS: 1. và đoàn phí CĐCS? Liên hệ đơn vị đồng chí hàng năm đã trích nộp kinh phí công đoàn đã thực hiện đúng. 9 .Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra công đoàn có 5 nhiệm vụ sau: . . ngày 12 /6/2000 của Tổng liên đoàn. tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. công tác hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh. Theo Thông tư số 76 ngày 16/6/1999 giữa Bộ tài chính và Tổng liên đoàn. đủ và kịp thời chưa? Gợi ý trả lời: Theo điều lệ Công đoàn do Đại hội VIII thông qua có ghi: “Kinh phí công đoàn được trích tỷ lệ % quỹ lương từ các doanh nghiệp và cơ quan nơi có tổ chức công đoàn.Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ. * Liên hệ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của CĐCS. 2. QĐ Số: 699/QĐ-TLĐ. Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương.Giúp ban chấp hành. Câu hỏi 16: Đồng chí cho biết mức và căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn. “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”. . ban thường vụ: giải quyết các khiếu nại. .Tổ chức bồi dưỡng. CNVCLĐ theo quy định cuả pháp luật. Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy. hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Đoàn phí công đoàn: Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo mức thu được tính như sau: Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm. tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Công đoàn cơ sở nộp 30% số thực thu đoàn phí lên cấp trên cơ sở. Thông tri số 06/TCTLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn. sử dụng tài chính. tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại. ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. . Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn thống nhất qui định”. tố cáo của đoàn viên.Giúp ban chấp hành. mức trích nộp kinh phí Công đoàn.

Xúc phạm danh dự. Không ngừng học tập. chính sách của Đảng.* Liên hệ về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của CĐCS. chấp hành nghiêm sự điều động. lương tâm nhà giáo. có tinh thần đoàn kết. pháp luật của Nhà nước. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. xâm phạm thân thể của người học. 2. * Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1.Có ý thức tổ chức kỷ luật. 3. tích cực tham gia các hoạt động chính trị. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học. rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy. nhân phẩm. . cố ý đánh giá sai kết quả học tập. thi cử. Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết những nội dung quy định về đạo đức Nhà giáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ–BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)? Trình bày 1 quy định cụ thể trong những nội dung đó: Gợi ý trả lời: 1. Lý lịch bản thân rõ ràng.Tâm huyết với nghề nghiệp. đạo đức. có lòng nhân ái. đồng nghiệp và cộng đồng. sẵn sàng giúp đỡ.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương. thương yêu. có ý thức tập thể. rèn luyện của người học. tư tưởng tốt. đường lối. 3. 4. xã hội. bao dung. độ lượng. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. phân công của tổ chức. * Liên hệ về thực hiện của bản thân. Xuyên tạc nội dung giáo dục. 2. Gian lận trong tuyển sinh. giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. phấn đấu vì lợi ích chung. các hành vi Nhà giáo không được làm được quy định trong Luật Giáo dục? Liên hệ việc thực hiện của bản thân? Gợi ý trả lời: * Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 1. 10 . Phẩm chất chính trị . giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Câu hỏi 17: Đồng chí cho biết tiêu chuẩn của Nhà giáo. . đối xử hoà nhã với người học. 2. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn.Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Đạo đức nghề nghiệp . Phẩm chất. 4. có ý thức giữ gìn danh dự. nghiệp vụ. đồng nghiệp.

Đoàn kết. chống tham nhũng.Công bằng trong giảng dạy và giáo dục. phù hợp với nghề dạy học. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. chu đáo. lãng phí. khoa học. 3. tác phong . không gây khó khăn. thực hành cần. . không tiếp tay. trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị. có ý chí vượt khó vươn lên. kiệm. nhân phẩm của người học. gọn gàng. học tập. lịch sự. quy chế. phụ huynh học sinh. phiền hà đối với người học và nhân dân. biết ủng hộ. giải quyết công việc khách quan. sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác. . . ngoại ngữ. đánh giá đúng thực chất năng lực của người học. giáo dục.Tận tụy với công việc.Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên. lịch sự trong quan hệ xã hội. tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. biết quan tâm đến những người xung quanh.Không lợi dụng chức vụ. gần gũi với nhân dân. tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu. nghiêm túc. quý trọng lẫn nhau. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. . . của ngành. nhà trường. nội quy của đơn vị. thực hành tiết kiệm. chính. phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội. rèn luyện của người học và đồng nghiệp. thiếu trung thực trong học tập. tận tình.Không gian lận. . Lối sống. phân biệt đối xử. thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng 4. . ứng xử đúng mực.Xây dựng gia đình văn hoá.Không trù dập. . . đồng nghiệp. đồng nghiệp và người học.. Giữ gìn và bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo . người khác. Quan hệ. có mục đích. bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy. chèn ép và có thái độ thiên vị. nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Không làm ảnh hưởng đến công việc. kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. có thái độ văn minh. thành kiến người học.Tác phong làm việc nhanh nhẹn. liêm.Trang phục. chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo. xúc phạm danh dự. trong giao tiếp với đồng nghiệp. 11 . thương yêu.Không xâm phạm thân thể. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh. khẩn trương. đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. thực hiện đúng điều lệ. quy định. ích kỷ. quy chế.Sống có lý tưởng. .Có lối sống hoà nhập với cộng đồng. chống bệnh thành tích. với người học. đấu tranh. không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

tự học và sáng tạo”? Gợi ý trả lời: Ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CTTTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp. trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. cô giáo là một tấm gương đạo đức. ma tuý. giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về việc tự học của nhà giáo: 12 . bỏ buổi dạy. chống quan liêu. phổ biến những nội dung trái với quan điểm. mô phạm với nhân dân. . chấm thi.Không hút thuốc lá. bia trong công sở. ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp. thoái thác nhiệm vụ. đồng nghiệp. tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc.Không tổ chức. vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương. uống rượu. . yên tâm công tác. Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết vào ngày 20/11/2012. Thực hiện theo 2 Chỉ thị trên. cô giáo là một tấm gương đạo đức. mê tín. trong khi lên lớp. Cuộc vận động gồm 3 nội dung chính: 1. tự ý bỏ việc. dồn ép chương trình. nề nếp của nhà trường. ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Câu hỏi 19: Đồng chí hãy nêu nội dung những tiêu chuẩn “Đạo đức”. coi thi.Có ý thức tổ chức kỷ luật. mại dâm. . bỏ giờ.Không trốn tránh trách nhiệm. yêu nghề. lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.Không tổ chức dạy thêm. truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy. phụ huynh học sinh.Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền. độc hại. không đi muộn về sớm. dị đoan. trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục. cắt xén. . Về đạo đức của nhà giáo: .Yêu ngành. “Tự học”. 2. học tập. lưu giữ. đấu tranh. tham nhũng. .Đoàn kết. học thêm trái với quy định.. . Công đoàn giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GD&ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy. . cục bộ địa phương.Không gây bè phái. không sử dụng. tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng. . “Sáng tạo” của các Nhà giáo trong cuộc vận động “Mỗi thầy. thương yêu học sinh. chính sách của Đảng và Nhà nước.

công nghệ và nghệ thuật làm sư phạm. các cuộc vận động trọng tâm đang được triển khai thực hiện trong ngành Giáo dục và Đào tạo? Liên hệ tại đơn vị đồng chí đã thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động nào đạt hiệu quả nhất? vì sao? Gợi ý trả lời: Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trọng tâm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.đào tạo.Đổi mới. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường. . quản lý học sinh. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy. vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu. Về tính sáng tạo của nhà giáo: . Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên. cô giáo là một tấm gương đạo đức. của lớp học và người học.Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức. Câu hỏi 20: Đồng chí cho biết tên các phong trào thi đua. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục . tự học và sáng tạo”.Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy.Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. . học sinh tích cực".Khắc phục khó khăn. Cuộc vận động “Mỗi thầy.. tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học. chuyên môn.đào tạo. . phương pháp tự học. 3. đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém. trình độ chính trị. học giỏi. ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao.Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục . tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. Cuộc vận động “Hai không” (Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục). * Liên hệ tại đơn vị đồng chí về thực hiện phong trào thi đua hay cuộc vận động đạt hiệu quả nhất. có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng. . . áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm.Đổi mới phương pháp giảng dạy. . 13 .

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho nữ cán bộ . chăm sóc sức khoẻ. kết hợp hài hoà cuộc sống lao động vào cuộc sống gia đình. có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên.Quan tâm thực hiện chế độ thai sản và nuôi con nhỏ . bố trí sắp xếp công việc . bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế…) . Liên hệ: . tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp. sử dụng.Tạo điều kiên cho nữ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp . cải thiện điều kiện lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp. áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt. có thai.Tạo điều kiện cho nữ CBGV. xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ.Bộ Luật lao động như sau: Điều 109 quy định: Khoản 1: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khoản 3: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn. 111. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ.Câu hỏi 21: Đồng chí cho biết quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào? Tại đơn vị đồng chí chị em phụ nữ đã được thực hiện quyền bình đẳng quy định trong Luật chưa? Gợi ý trả lời: Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ lao động được quy định tại Điều 109. NV trong việc phân công. không trọn tuần. Khoản 2: Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. Điều 111 quy định: Khoản1. Chương X . làm việc không trọn ngày. phụ cấp. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng. giao việc làm tại nhà. nâng bậc lương và trả công lao động. 14 . Khoản 2: Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm.Thực hiện về thi đua khen thưởng. trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. nghỉ thai sản.giáo viên và nhân viên: Lương.

công chức. 6. CÂU HỎI KỸ NĂNG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Câu hỏi 1: Do nhà trường còn có nhiều điểm trường lẻ và nhiều lớp học ở tại các thôn. chính đáng của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách. là cán bộ CĐCS đồng chí có biện pháp gì để quản lý tốt đoàn viên của mình? Gợi ý trả lời: 15 . Không che dấu. của công nhân. danh dự và nhân phẩm của cán bộ. đơn vị mình hoặc cơ quan. viên chức và người lao động khi được giao nhiệm vụ giải quyết. nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng Quy định của pháp luật và các Quy định của công đoàn. đoàn viên. bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại. bưng bít. II.Câu hỏi 22: Đồng chí cho biết: những việc không được làm của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ? Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí? Gợi ý trả lời: Tại Quy tắc ứng sử của cán bộ Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có quy định rõ những việc không được làm của người cán bộ công đoàn trong khi thi hành nhiệm vụ như sau: 1. Không làm lộ bí mật Nhà nước. viên chức. 3. hợp pháp. chống tham nhũng và các Quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ. Luật Phòng. lợi ích hợp pháp. 2. công nhân. Khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh hoặc mượn danh cơ quan. đơn vị. đơn vị. tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan. tổ chức. tổ chức và cá nhân theo Quy định của pháp luật hiện hành. đơn vị. hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ. tố cáo của cơ quan. thẩm quyền được giao. đơn vị. Cán bộ công đoàn không được từ chối khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan. 7. 8. Không làm mất. bổ sung năm 2000. đơn vị. 2003. 5. đơn vị mình hoặc của cơ quan. lao động. 4. tổ chức khác hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng. * Liên hệ việc thực hiện của cá nhân đồng chí. công chức đã được sửa đổi. nhiệm vụ. Không cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan. lưu động. làm sai lệch các nội dung phản ánh về những việc liên quan đến chức năng. tổ chức có liên quan và của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ. tổ chức và của người lao động về quyền. bản nên đoàn viên phải làm việc phân tán. Không trốn tránh trách nhiệm khi nhiệm vụ do mình thực hiện gây nên hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. đơn vị mình để vụ lợi giải quyết công việc của cá nhân. viên chức không được làm. Cán bộ công đoàn phải thực hiện những Quy định tại Pháp lệnh Cán bộ.

Tổ chức sinh hoạt công đoàn cùng kỳ họp chuyên môn.Tổ chức mạng lưới thông tin công tác công đoàn cho cá nhân đoàn viên hoạt động cùng tuyến kịp thời qua phương tiện điện thoại. . song có ý kiến cho rằng đây là cuộc họp của chuyên môn. . Vì: 16 . trong đó có nội dung phân công nhiệm vụ cho các cán bộ. nhân viên (đoàn viên và lao động) của trường. Là người tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội bạn giải quyết thế nào? Gợi ý trả lời: Đại hội CĐCS có thể bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS khi có đủ 2 điều kiện sau đây: . . Câu hỏi 2: Tại Đại hội CĐCS của một đơn vị trường học. trách nhiệm. lưu động tại điểm trường. Là cán bộ công đoàn bạn giải thích cho cán bộ trên? Gợi ý trả lời: . Do đó. đề nghị bổ sung vào chương trình là: Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS. .Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và Nghị định số 133/HĐBT về hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn.Thông báo trao đổi công tác trên bảng tin tại đơn vị. Đoàn viên B. .Tiến hành lấy biểu quyết của đại hội và ý kiến của công đoàn cấp trên. Hiệu trưởng nhà trường mời BCH công đoàn dự. giáo viên.Có quá ½ số đoàn viên dự đại hội yêu cầu. nhiệt tình. ghi nhận ý kiến đề nghị của đoàn viên B.2012.Nội dung đại hội bầu trực tiếp bầu chủ tịch CĐCS sau phần công bố kết quả bầu cử ban chấp hành CĐCS. . .Lựa chọn đồng chí Tổ trưởng công đoàn có năng lực về chuyên môn.Được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. có uy tín với đoàn viên.. không cần phải mời BCH công đoàn dự.Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn với BGH nhà trường. .Thành lập tổ công đoàn theo nhóm đoàn viên cùng làm việc phân tán.Nếu có trên ½ đoàn viên tán thành và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên thì đưa vào chương trình đại hội. sau khi đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội.Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống nhất việc lấy biểu quyết của đại hội và xin ý kiến công đoàn cấp trên. mạng Internet không dây 3G. Việc Hiệu trưởng mời chủ tịch công đoàn dự cuộc họp trên là đúng quy định của pháp luật. . Câu hỏi 3: Trong cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch năm học mới 2011. . họp Hội đồng.

Được cơ quan. Là người điều hành đại hội. . liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. là người điều hành Đại hội tôi đưa ra 2 phương án xử lý như sau: Phương án thứ nhất: Xin ý Đại hội biểu quyết thống nhất lấy số lượng ủy viên đã trúng cử là 04 đồng chí. Do đó chủ tịch CĐCS phải được tham dự và tham gia ý kiến. thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. Phương án thứ hai: Đại hội thảo luận và quyết định biểu quyết tiếp tục bầu cho đủ số lượng là 05 đồng chí tham gia BCH. người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành về tổ chức và hoạt động của CĐCS. đơn vị cung cấp các tài liệu. Câu hỏi 4: Đại hội CĐCS biểu quyết bầu số lượng BCH công đoàn 05 ủy viên.Chủ tịch CĐCS là người đứng đầu. 17 . Kết quả bầu lần thứ nhất. người đại diện hợp pháp của ban chấp hành CĐCS. đơn vị bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ. Đề nghị đ/c bố trí sắp xếp cho hợp lý và giải thích lý do sắp xếp của mình? Gợi ý trả lời: Là Chủ tịch CĐCS cùng một lúc tôi nhận được 3 giấy mời họp có thời gian trùng nhau. có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn. .. . Lấy thêm một người có số phiếu quá bán từ cao xuống thấp kế tiếp người trúng cử bầu lần một để bầu tiếp cho đủ số lượng. nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 . đồng chí sẽ xử lý tiếp theo như thế nào? Gợi ý trả lời: Sau khi bầu cử BCH công đoàn cơ sở. có thời gian trùng nhau: . Câu hỏi 5: Chủ tịch CĐCS trường học nhận 3 giấy mời họp.Hội nghị bàn những vấn về triển khai kế hoạch năm học mới và sắp xếp lao động là những vấn đề quan trọng.Chủ tịch CĐCS được mời dự các hội nghị của cơ quan. nếu xảy ra tình huống như nội dung câu hỏi đề ra. giáo viên.Dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c là cán bộ cốt cán do Phòng GD&ĐT cử). . để đảm bảo đúng nguyên tắc bầu cử. tôi sẽ bố trí sắp xếp việc đi dự họp như sau: Thứ nhất: Báo cáo đ/c Chủ tịch CĐGD huyện xin vắng mặt Hội nghị BCH Công đoàn GD huyện và có kế hoạch tiếp thu nội dung Hội nghị sau. lợi ích của người lao động.Họp BCH công đoàn Giáo dục huyện triệu tập theo định kỳ.2012.Họp Hội đồng giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý.

.NV thuộc diện dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2012.Trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu các chức danh trong BCH thì đồng chí triệu tập viên do Đại hội chỉ định trực tiếp điều hành công việc của BCH khóa mới.Thứ hai: Báo cáo đồng chí Hiệu trưởng xin vắng mặt dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức. khoản c của Luật BHXH đã quy định: Về việc đóng BHXH không đúng thời gian quy định. Câu hỏi 7: Để chuẩn bị cho năm học mới. thai sản không được hưởng chế độ.Sau khi công bố kết quả bầu cử BCH mới. do phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học. dẫn đến việc người lao động khi ốm đau. chế độ. Để bảo vệ quyền. Câu hỏi 6 : Trong thời gian chưa tổ chức Phiên họp thứ nhất của BCH công đoàn khóa mới thì ai là người điều hành các công việc của BCH CĐCS? Gợi ý trả lời: Tại Điều 13 – Tài liệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2009 có quy định: . lợi ích hợp pháp cho người lao động. * Lý do: Vì đây là cuộc họp quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền. đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí trong BCH làm triệu tập viên để triệu tập hội nghị lần thứ nhất của BCH. Tại Mục 3: Về việc người sử dụng lao động sử dụng quỹ BHXH sai mục đích. LĐ cho việc đầu tư. Là cán bộ công đoàn. Thứ ba: Trực tiếp tham gia họp Hội đồng Giáo dục của nhà trường. mục 1. người cán bộ công đoàn cần phải tìm hiểu kĩ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành 18 . sai chính sách. lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. tiền công của người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiệu trưởng nhà trường không những không đóng BHXH 6 tháng cuối năm cho người lao động mà còn dùng cả số tiền đóng BHXH của đoàn viên. cũng như cơ quan nơi tôi đang công tác. triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý.Đồng chí triệu tập viên có nhiệm vụ điều hành hội nghị BCH để bầu đoàn Chủ tịch hội nghị hoặc chủ trì hội nghị. Là cán bộ công đoàn tôi thấy việc làm của Hiệu trưởng như vậy là sai. hàng tháng trích từ tiền lương. bạn cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Gợi ý trả lời: Tại Điều 92 của Luật BHXH quy định:Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Căn cứ Điều 7. . đề nghị với đồng chí Hiệu trưởng báo cáo Lãnh đạo phòng GD&ĐT cử người khác đi thay. GV.

nhiệm vụ. Do vậy. khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức không bầu Ban thanh tra nhân dân. Trên cương vị là Bí thư chi bộ. đ/c Hiệu trưởng nhà trường kiêm chức Bí thư chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn về chủ trương chứ không được triệu tập họp ban chấp hành công đoàn để bầu lại Chủ tịch công đoàn. Chức năng. Đồng chí tự ý triệu tập họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở để yêu cầu bầu lại Chủ tịch Công đoàn mới thay đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở đương nhiệm với lý do: Có sự thay đổi công tác chuyên môn (đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn). BCH công đoàn đề nghị hiệu trưởng thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. CĐCS trường học nêu trên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là sai quy định. Phó chủ tịch hoặc uỷ viên BCH công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cấp đó đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý cho bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và bầu các chức danh. Theo đồng chí việc làm đó đúng hay sai? BCH công đoàn cơ sở trường đó phải giải quyết như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc làm của đồng chí Hiệu trưởng là sai.Luật. Nếu hiệu trưởng vẫn không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Câu hỏi 8: Một đơn vị trường học. đồng chí Hiệu trưởng nhà trường kiêm luôn chức Bí thư chi bộ. thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 37của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Còn ban thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ. nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Chính phủ về công tác thanh tra nhân dân. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp nào do ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận. Như vậy có đúng không? Vì sao? Gợi ý trả lời: Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi 9: Ở một đơn vị trường học. nên BCH công đoàn nhà trường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thực hiện luôn cả nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. 19 . Trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH công đoàn cấp dưới". công chức cơ quan bầu và do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra Quyết định công nhận. Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định: "Khi khuyết Chủ tịch. công đoàn cơ sở cần báo cáo công đoàn cấp trên bằng văn bản và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. cả về bộ máy tổ chức và chức năng. Vì: Tại Khoản 4. Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền triệu tập hội nghị BCH Công đoàn cơ sở.

nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi". Chủ tịch công đoàn nhà trường cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để giúp Hiệu trưởng nắm rõ hơn về qui định của Luật Lao động và tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với đồng chí giáo viên đó. 20 . BCH công đoàn trường cần có văn bản báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Nếu Hiệu trưởng nhà trường vẫn không tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động với nữ giáo viên sau khi đã có ý kiến của BCH công đoàn . Trường hợp nếu đồng chí Chủ tịch công đoàn đương nhiệm vẫn phải nhận thêm nhiệm vụ của chuyên môn do Chi bộ và BGH nhà trường phân công. ký hợp đồng lao động 12 tháng. Câu hỏi 10: Một sinh viên nữ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm và được Hiệu trưởng một trường THCS nhận vào làm việc. tại điều 111 khoản 3 có quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ vì lý do kết hôn. có thai. Là Chủ tịch công đoàn Đồng chí xử lý tình huống này như thế nào? Gợi ý trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng đối với nữ giáo viên của Hiệu trưởng nhà trường THCS trên là sai Theo Bộ Luật lao động sửa đổi. Sau 4 tháng nghỉ thai sản đồng chí giáo viên hợp đồng đó đến trường để tiếp tục làm việc nhưng Hiệu trưởng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với đồng chí đó và đã nhận một sinh viên khác thay trong thời gian đồng chí nghỉ sinh con.* Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải giải quyết như sau: phải có ý kiến với đồng chí Hiệu trưởng (Kiêm Bí thư chi bộ) để phân công công việc hợp lý. sau khi công tác được gần 6 tháng đồng chí đó nghỉ sinh con. mong tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi cho đồng chí. Do chưa tìm hiểu kỹ về giáo viên mới nên đồng chí Hiệu trưởng nhà trường không biết đồng chí giáo viên mới được hợp đồng đã xây dựng gia đình và có thai 3 tháng. Đồng chí giáo viên nữ nghỉ sinh con đã đến gặp đồng chí Chủ tịch Công đoàn nhà trường để kiến nghị với BCH công đoàn nhà trường về việc đồng chí bị chấm dứt Hợp đồng lao động. đảm bảo chế độ chính sách cho lao động của đơn vị mình theo quy định. nghỉ thai sản. Để đồng chí Chủ tịch công đoàn giảm bớt phần việc kiêm nhiệm thì: BCH CĐCS phải làm văn bản báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful