P. 1
bai tap sat va crom

bai tap sat va crom

|Views: 217|Likes:
Được xuất bản bởiBình Vũ Verybáđạo

More info:

Published by: Bình Vũ Verybáđạo on Feb 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

SẮT, CROM VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

SẮT VÀ HỢP CHẤT
Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe?
A. [Ar] 4s
2
3d
6
. B. [Ar]3d
6
4s
2
. C. [Ar]3d

. D. [Ar]3d
!
4s
"
.
Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của #on Fe
2$
?
A. [Ar]3d
6
. B. [Ar]3d
%
. C. [Ar]3d
4
. D. [Ar]3d
3
.
Câu : Cấu hình electron nào sau đây là của #on Fe
3$
?
A. [Ar]3d
6
. B. [Ar]3d
%
. C. [Ar]3d
4
. D. [Ar]3d
3
.
Câu !: Cho &h'(n) trình ho* h+c, aAl $ -Fe
3
.
4
/ cFe $ dAl
2
.
3
0a1 -1 c1 d là c*c s2 n)uy3n1 t2# )#4n5. 67n)
c*c h8 s2 a1 -1 c1 d là
A. 2%. B. 24. C. 2!. D. 26.
Câu ": 6ron) c*c lo9# :u;n) s<t1 :u;n) c= hà> l'?n) s<t cao nhất là
A. he>at#t nâu. B. >anhet#t. C. @#đer#t. D. he>at#t đA.
Câu #: Ba# dun) dCch đDu &h4n En) đ'?c FG# H#> lo9# Fe là
A. CuI.
4
Fà JnCl
2
. B. CuI.
4
Fà BCl. C. JnCl
2
Fà FeCl
3
. D. BCl Fà AlCl
3
.
Câu $: Cho s<t &h4n En) FG# dun) dCch BK.
3
đ;c1 n=n) thu đ'?c >Lt chất HhM >àu nâu đA. Chất HhM đ= là
A. K.
2
. B. K
2
.. C. KB
3
. D. K
2
.
Câu %: Boà tan > )a> Fe tron) dun) dCch BCl d'1 sau Hh# &h4n En) HNt thOc thu đ'?c 414 lMt HhM B
2
0P đHtc5.
Q#* trC của > là 0Cho Fe R %61 B R "1 Cl R 3%1%5
A. 21. B. "14. C. %16. D. ""12.
Câu &: Boà tan hoàn toàn > )a> Fe tron) dun) dCch BK.
3
loSn) d'1 sau Hh# &h4n En) HNt thOc thu đ'?c T144
lMt HhM K. duy nhất 0P đHtc5. Q#* trC của > là 0Cho Fe R %61 B R "1 Cl R 3%1%5
A. ""12. B. T1%6. C. %16T. D. "1"2.
Câu 1'. Uao nh#3u )a> clo t*c dVn) FWa đủ H#> lo9# s<t t9o ra 321% )a> FeCl
3
?

A. 2"13 )a> B. "412 )a>. C. "312 )a>. D. 231" )a>.
Câu 11: Cho 21%2 )a> >Lt H#> lo9# t*c dVn) hNt FG# dun) dCch B
2
I.
4
loSn)1 thu đ'?c 614 )a> >u2# sunXat.
Y#> lo9# đ= là,
A. Z). B. Jn. C. Fe. D. Al.
Câu 12: K)â> >Lt l* H#> lo9# c= Hh2# l'?n) %T )a> tron) dun) dCch BCl. Iau Hh# thu đ'?c 336 >l HhM B
2
0đHtc5 thì Hh2# l'?n) l* H#> lo9# )#4> "16[. Y#> lo9# đ= là
A. Jn. B. Fe. C. Al. D. K#.
Câu 1: Cho >Lt Mt -Lt s<t n)uy3n chất t*c dVn) hNt FG# dun) dCch B
2
I.
4
loSn) thu đ'?c %6T >l >Lt chất HhM
0P đHtc5. KNu cho >Lt l'?n) )ấ& đ\# -Lt s<t n=# tr3n t*c dVn) hNt FG# dun) dCch CuI.
4
thì thu đ'?c > )a> >Lt
chất r<n. Q#* trC > là
A. "14 )a>. B. 412 )a>. C. 213 )a>. D. 312 )a>.
Câu 1!: B]n h?& ^ )_> Cu Fà Fe1 tron) đ= Cu ch#N> 43124[ Hh2# l'?n). Cho "41 )a> ^ t*c dVn) hNt FG#
dun) dCch BCl thấy c= ` lMt HhM 0đHtc5. Q#* trC của ` là,
A. "1"2 lMt. B. 2124 lMt. C. 414 lMt. D. 3136 lMt.
Câu 1": KhOn) thanh s<t Fào dun) dCch CuI.
4
1 sau >Lt tha# )#an lấy thanh s<t ra rba s9ch1 sấy Hh\ thấy Hh2#
l'?n) tcn) "12 )a>. Yh2# l'?n) Cu đS -*> Fào thanh s<t là
A. d13 )a>. B. d14 )a>. C. d1% )a>. D. d16 )a>.
Câu 1#: Cho s<t t*c dVn) FG# dun) dCch B
2
I.
4
loSn) thu đ'?c ` lMt B
2
0đHtc51 dun) dCch thu đ'?c cho -ay h(#
đ'?c t#nh the FeI.
4
.!B
2
. c= Hh2# l'?n) là %%16 )a>. 6he tMch HhM B
2
0đHtc5 đ'?c )#4# &h=n) là
A. 1"d lMt. B. !133 lMt. C. 414 lMt. D. 6123 lMt.
Câu 1$: K)â> >Lt đ#nh s<t n;n) 4 )a> tron) dun) dCch CuI.
4
1 sau >Lt tha# )#an lấy đ#nh s<t ra1 sấy Hh\1 cân
n;n) 412%! )a>. Yh2# l'?n) s<t tha> )#a &h4n En) là
A. "1dddT )a>. B. "1dddd )a>. C. T13ddd )a>. D. 21"TTT )a>
Câu 1%: Boà tan % )a> >u2# CuI.
4
.%B
2
. Fào n'Gc đ'?c %TT >l dun) dCch A. Cho dfn dfn -Lt s<t Fào %T
>l dun) dCch A1 Hhuấy nhg cho tG# Hh# dun) dCch hNt >àu @anh. Yh2# l'?n) s<t đS tha> )#an &h4n En) là
A. "1dd22 )a>. B. "12dd2 )a>. C. "122dd )a>. D. 21"dd2 )a>.
Câu 1&. ZLt h]n h?& )_> "3 )a> Hh> Fà %16 )a> s<t t*c dVn) FG# dun) dCch a@#t sunXur#c loSn) d'. 6he tMch
HhM h#dro 0đHtc5 đ'?c )#4# &h=n) sau &h4n En) là.
A. 2124 l#t. B. 414 l#t. C. 61!2 l#t. D. 6!12 l#t.
Câu 2': Boà tan %16 )a> Fe -in) dun) dCch BK.
3
loSn) 0d'51 s#nh ra ` lMt HhM K. 0s4n &hj> Hhb duy nhất1 P
đHtc5. Q#* trC của ` là
A. 61!2. B. 414. C. 2124. D. 3136.
Câu 21: Cho "T )a> h]n h?& )_> Fe Fà Cu t*c dVn) FG# dun) dCch B
2
I.
4
loSn) 0d'5. Iau &h4n En) thu đ'?c
2124 lMt HhM h#đro 0P đHtc51 dun) dCch ^ Fà > )a> chất r<n Hh\n) tan. Q#* trC của > là 0Cho B R "1 Fe R %61 Cu
R 645
A. 614 )a>. B. 314 )a>. C. %16 )a>. D. 414 )a>.
Câu 22: Cho 2T )a> h]n h?& -Lt Z) Fà Fe t*c dVn) hNt FG# dun) dCch BCl thấy c= " )a> HhM B
2
-ay ra.
k'?n) >u2# clorua t9o ra tron) dun) dCch là -ao nh#3u )a> ?
A. 4T1% )a>. B. 4%1% )a>. C. %%1% )a>. D. 6T1% )a>.
Câu 2. Cho > )a> Fe Fào dun) dCch BK.
3
lấy d' ta thu đ'?c 1d6 l#t0đHc5 h]n h?& HhM ^ )_> 2 HhM K. Fà
K.
2
c= tl Hh2# h(# h]n h?& ^ so FG# o@# -in) "13"2%. Q#* trC của > là
A. T1%6 )a>. B. "1"2 )a>. C. ""12 )a>. D. %16 )a>.
Câu 2! Yhb hoàn toàn >Lt o@#t s<t ^ P nh#8t đL cao cfn FWa đủ ` lMt HhM C. 0P đHtc51 sau &h4n En) thu đ'?c
T14 )a> Fe Fà T1T2 >ol HhM C.
2
. C\n) thEc của ^ Fà )#* trC ` lfn l'?t là
A. Fe
3
O
4
và 0,224. B. Fe
3
O
4
và 0,448. C. FeO và 0,224. D. Fe
2
O
3
và 0,448.
Câu 2": I4n &hj> t9o thành c= chất HNt tủa Hh# dun) dCch Fe
2
0I.
4
5
3
t*c dVn) FG# dun) dCch
A. Ka.B. B. Ka
2
I.
4
. C. KaCl. D. CuI.
4
.
Câu 2#: mSy )_> ha# chất ()* (+ tMnh o@# ho* là
A. Fe0K.
3
5
2
1 FeCl
3
. B. Fe0.B5
2
1 Fe.. C. Fe
2
.
3
1 Fe
2
0I.
4
5
3
. D. Fe.1 Fe
2
.
3
.
Câu 2$: Cho s( đ_ chuyen ho*, Fe
 → 
X
FeCl
3
 → 
Y
Fe0.B5
3
0>]# >n# t3n En) FG# >Lt &h4n En)5. Ba# chất ^1 o lfn
l'?t là
A. BCl1 Ka.B. B. BCl1 Al0.B5
3
. C. KaCl1 Cu0.B5
2
. D. Cl
2
1 Ka.B.
Câu 2%: Kun) n=n) "61 )a> h]n h?& )_> Au1 A)1 Cu1 Fe1 Jn FG# >Lt l'?n) d' HhM .
2
1 đNn Hh# c*c &h4n En)
@4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c 2312 )a> chất r<n ^. 6he tMch dun) dCch BCl 2Z FWa đủ đe &h4n En) FG# chất r<n ^
là , A. 4TT >l. B. 2TT >l. C. TT >l. D. 6TT >l.
Câu 2&:Bpa tan hoàn toàn "123 )a> h]n h?& ^ )_> Cu Fà Al Fào dun) dCch BK.
3
đ;c1 n=n) thu đ'?c "1344
lMt HhM K.
2
0s4n &hj> Hhb duy nhất1 P đHtc5 Fà dun) dCch o. IVc tW tW HhM KB
3
0d'5 Fào dun) dCch o1 sau Hh#
&h4n En) @4y ra hoàn toàn thu đ'?c > )a> HNt tủa. qhfn trc> FD Hh2# l'?n) của Cu tron) h]n h?& ^ Fà )#* trC
của > lfn l'?t là
A. 2"1d%[ Fà 212%. B. !1T%[ Fà 212%. C. 2"1d%[ Fà T1!. D. !1T%[ Fà T1!
Câu ': B?& chất nào sau đây của s<t FWa c= tMnh o@# h=a1 FWa c= tMnh Hhb?
A. Fe.. B. Fe
2
.
3
. C. Fe0.B5
3
. D. Fe0K.
3
5
3
.
Câu 1: Khrn đCnh nào sau đây ,-./
A. I<t tan đ'?c tron) dun) dCch CuI.
4
. B. I<t tan đ'?c tron) dun) dCch FeCl
3
.
C. I<t tan đ'?c tron) dun) dCch FeCl
2
. D. s_n) tan đ'?c tron) dun) dCch FeCl
3
.
Câu 2: Chất c= tMnh o@# ho* nh'n) 0)123 c= tMnh Hhb là
A. Fe. B. Fe
2
.
3
. C. FeCl
2
. D. Fe..
Câu : Chất &h4n En) FG# dun) dCch FeCl
3
cho HNt tủa là
A. CB
3
C..CB
3
. B. CB
3
.B. C. CB
3
KB
2
. D. CB
3
C..B.
Câu !: Cho &h4n En), a Fe $ - BK.
3
 →  tc Fe0K.
3
5
3
$ d K. $ e B
2
.
C*c h8 s2 a1 -1 c1 d1 e là nhun) s2 n)uy3n1 đ(n )#4n nhất. 6hì t7n) 0a$-5 -in)
A. 3. B. 6. C. 4. D. %.
Câu ": Cho dSy c*c chất, FeCl
2
1 CuI.
4
1 UaCl
2
1 YK.
3
. I2 chất tron) dSy &h4n En) đ'?c FG# dun) dCch Ka.B
là A. 2. B. ". C. 3. D. 4.
Câu #: Boà tan hoàn toàn 2414 )a> h]n h?& )_> FeCl
2
Fà KaCl 0c= tl l8 s2 >ol t'(n) En) là " , 25 Fào >Lt
l'?n) n'Gc 0d'51 thu đ'?c dun) dCch ^. Cho dun) dCch A)K.
3
0d'5 Fào dun) dCch ^1 sau Hh# &h4n En) @4y ra
hoàn toàn s#nh ra > )a> chất r<n. Q#* trC của > là
%!14. B. 21!. C. "T1. D. 612.
Câu $: Cho c*c h?& H#> sau, CuvFe 0w5x Jn yFe 0ww5x FevC 0www5x InvFe 0w`5. Yh# t#N& @Oc FG# dun) dCch chất
đ#8n l# thì c*c h?& H#> >à tron) đ= Fe đDu -C cn >pn tr'Gc là,
A. w1 ww Fà www. B. w1 ww Fà w`. C. w1 www Fà w`. D. ww1 www Fà w`.
Câu %: Kun) 2"14 )a> Fe0.B5
3
P nh#8t đL cao đNn Hh2# l'?n) Hh\n) đ7#1 thu đ'?c > )a> >Lt o@#t. Q#* trC
của > là 0Cho B R "1 . R "61 Fe R %65
A. "6. B. "4. C. . D. "2.
Câu &: Cho HhM C. Hhb hoàn toàn đNn Fe >Lt h]n h?& )_>, Fe.1 Fe
2
.
3
1 Fe
3
.
4
thấy c= 414 lMt C.
2
0đHtc5
tho*t r-. 6he tMch C. 0đHtc5 đS tha> )#a &h4n En) là
A. "1"2 lMt. B. 2124 lMt. C. 3136 lMt. D. 414 lMt.
Câu !': se Hhb hoàn toàn 3T )a> h]n h?& Cu.1 Fe.1 Fe
2
.
3
1 Fe
3
.
4
1 Z). cfn dzn) %16 lMt HhM C. 0P đHtc5.
Yh2# l'?n) chất r<n sau &h4n En) là
A. 2 )a>. B. 26 )a>. C. 22 )a>. D. 24 )a>.
Câu !1: Yhb hoàn toàn "!16 )a> h]n h?& ^ )_> Fe1 Fe.1 Fe
2
.
3
cfn 2124 lMt C. 0P đHtc5. Yh2# l'?n) s<t thu
đ'?c là A. %16 )a>. B. 61!2 )a>. C. "61T )a>. D. 1T )a>.
Câu !2: B]n h?& A )_> Fe.1 Fe
3
.
4
1 Fe
2
.
3
. 6ron) h]n h?& A1 >]# o@#t đDu c= T1% >ol. Yh2# l'?n) của h]n
h?& A là
A. 23" )a>. B. 232 )a>. C. 233 )a>. D. 234 )a>.
Câu !: Yhb hoàn toàn "6 )a> Fe
2
.
3
-in) HhM C. P nh#8t đL cao. YhM đ# ra sau &h4n En) đ'?c d{n Fào dun)
dCch Ca0.B5
2
d'. Yh2# l'?n) HNt tủa thu đ'?c là
A. "% )a> B. 2T )a>. C. 2% )a>. D. 3T )a>.
Câu !!: Yhb hoàn toàn > )a> h]n h?& ^ )_> Fe. Fà Fe
2
.
3
-in) B
2
0t
o
51 HNt thOc thM n)h#8> thu đ'?c d )a>
B
2
.

Fà 2214 )a> chất r<n. [ s2 >ol của Fe. c= tron) h]n h?& ^ là,
A. 6616![. B. 2T[. C. 6!16![. D. 4T[.
Câu !": Kun) >Lt >{u th|& th'an) c= Hh2# l'?n) "T )a> tron) .
2
d' thu đ'?c T1"%6 lMt HhM C.
2
0đHtc5.
6hành &hfn &hfn trc> theo Hh2# l'?n) của cac-on tron) >{u th|& đ= là
A. T12[. B. '14[. C. T1%[. D. T16[.
Câu !#: Bpa tan hoàn toàn 2T1 )a> >Lt o@#t s<t -in) dun) dCch B
2
I.
4
đ;c1 n=n) thu đ'?c dun) dCch ^ Fà
3124 lMt HhM I.
2
0s4n &hj> Hhb duy nhất1 P đHtc5. C\ c9n dun) dCch ^1 thu đ'?c > )a> >u2# sunXat Hhan. Q#*
trC của > là
A. 52,2. B. 54,0. C. 58,0. D. 48,4
Câu !$: Cho 32 )a> h]n h?& )_> Z).1 Fe
2
.
3
1 Cu. t*c dVn) FWa đủ FG# 3TT>l dun) dCch B
2
I.
4
2Z. Yh2#
l'?n) >u2# thu đ'?c là
A. 6T )a>. B. T )a>. C. % )a>. D. dT )a>.
Câu !%: Bpa tàn "T )a> h]n h?& -Lt Fe Fà Fe
2
.
3
-in) dd BCl thu đ'?c "1"2 lMt HhM 0đHtc5 Fà dun) dCch A.
Cho dun) dCch A t*c dVn) FG# Ka.B d'1 thu đ'?c HNt tủa. Kun) HNt tủa tron) Hh\n) HhM đNn Hh2# l'?n) Hh\n)
đ7# đ'?c chất r<n c= Hh2# l'?n) là,
A. ""12 )a>. B. "214 )a>. C. "%12 )a>. D. "T1d )a>.
Câu !&: Boà tan %16 )a> Fe -in) dun) dCch B
2
I.
4
loSn) 0d'51 thu đ'?c dun) dCch ^. mun) dCch ^ &h4n En)
FWa đủ FG# ` >l dun) dCch YZn.
4
T1%Z. Q#* trC của ` là 0cho Fe R %65
A. 4T. B. T. C. 6T. D. 2T.
Câu "': Bpa tan Fe tron) BK.
3

d' thấy s#nh ra h]n h?& HhM )_> T1T3 >ol K.
2
Fà T1T2 >ol K.. Yh2# l'?n)
Fe -C h=a tan -in) -ao nh#3u )a>?
A. T1%6) B. "1"2) C. "16) D. 2124)
Câu "1: Kun) n=n) > )a> h]n h?& )_> Al Fà Fe
3
.
4
tron) đ#Du H#8n Hh\n) c= Hh\n) HhM. Iau Hh# &h4n En)
@4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c h]n h?& r<n ^. Cho ^ t*c dVn) FG# dun) dCch Ka.B 0d'5 thu đ'?c dun) dCch o1
chất r<n J Fà 3136 lMt HhM B
2
0P đHtc5. IVc HhM C.
2
0d'5 Fào dun) dCch o1 thu đ'?c 3d )a> HNt tủa. Q#* trC của >

A.4%16. B. 413. C. 361!. D. %!1T
Câu "2: s2t >Lt H#> lo9# tron) -ình chEa HhM Clo thu đ'?c 321%)a> >u2#1 đ_n) tha# the tMch clo tron) -ình
)#4> 61!2 lMt 0đHtc5. Y#> lo9# -C đ2t là H#> lo9# nào?
A. Z) B. Al C. Fe D. Cu
Câu ": Kun) n=n) > )a> h]n h?& )_> Al Fà Fe
3
.
4
tron) đ#Du H#8n Hh\n) c= Hh\n) HhM. Iau Hh# &h4n En)
@4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c h]n h?& r<n ^. Cho ^ t*c dVn) FG# dun) dCch Ka.B 0d'5 thu đ'?c dun) dCch o1
chất r<n J Fà 3136 lMt HhM B
2
0P đHtc5. IVc HhM C.
2
0d'5 Fào dun) dCch o1 thu đ'?c 3d )a> HNt tủa. Q#* trC của >

A.45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0
Câu "!: mun) dCch chEa 312%)a> >u2# clorua của >Lt H#> lo9# ch'a -#Nt &h4n En) FG# dd A)K.
3
d' t*ch ra
16" )a> HNt tủa tr<n). C\n) thEc của >u2# clorua H#> lo9# là c\n) thEc nào sau đây?
A. Z)Cl
2
B. FeCl
2
C. CuCl
2
D. FeCl
3
Câu "": Yh# cho ""12 )a> Fe t*c dVn) FG# Cl
2
d' thu đ'?c >
"
)a> >u2#1 cpn nNu cho ""12 )a> Fe t*c dVn)
FG# dd BCl d' thì thu đ'?c >
2
)a> >u2#. YNt :u4 tMnh )#* trC của >
"
Fà >
2
là -ao nh#3u?
A. >
"
R>
2
R2%14) B. >
"
R2%14) Fà >
2
R261!)
C. >
"
R321%) Fà >
2
R241%) D.>
"
R321%) Fà >
2
R2%14
Câu "#: s2t n=n) h]n h?& )_> -Lt Al Fà Fe
3
.
4
0Hh\n) c= Hh\n) HhM5 đNn &h4n En) hpan toàn. Ch#a đ\# chất
r<n thu đ}(c1 >Lt &hfn hpa tan -in) dd Ka.B d' tho*t ra 61!2 lMt HhM 0đHtc51 &hfn cpn l9# hpa tan tron) dd BCl
d' tho*t ra 261 lMt HhM 0đHtc5. I2 )a> >]# chất tron) h]n h?& -an đfu là -ao nh#3u.
A. 2!)a> Al Fà 6d16 )a> Fe
3
.
4
. B. %4 )a> Al Fà "3d12)a> Fe
3
.
4
.
C. 36 )a> Al Fà "3d12 )a> Fe
3
.
4
. D. !2 )a> Al Fà "T414 )a> Fe
3
.
4
.
Câu "$: Yhb hoàn toàn "6 )a> -Lt o@# s<t -in) C. P nh#8t đL cao. Iau &h4n En) Hh2# l'?n) HhM tcn) th3> 41
)a>. C\n) thEc của o@# s<t là c\n) thEc nào sau đây?
A. Fe. B. Fe.
2
C. Fe
2
.
3
D. Fe
3
.
4
Câu "%: Yhb d16 )a> >Lt h]n h?& )_> Fe
2
.
3
Fà Fe. -in) HhM h#đro P nh#8t đL cao thu đ'?c s<t H#> lo9# Fà
21 )a> n'GC. 6hành &hfn [ Hh2# l'?n) c*c chất tron) h]n h?& là.
A. %3134[ Fe. Fà 46166[ Fe
2
.
3
B. 43134[ Fe. Fà %6166[ Fe
2
.
3
C. 4T1TT[ Fe. Fà %T1TT[ Fe
2
.
3
D.!T1TT[ Fe. Fà 3T1TT[ Fe
2
.
3
Câu "&: Bpa tan 31T4 )a> h]n h?& -Lt H#> lo9# s<t Fà đ_n) tron) a@#t n#tr#c loSn) thu đ'?c T1d6 lMt 0đHtc5 HhM
K. duy nhất. 6hành &hfn [ Hh2# l'?n) >]# H#> lo9# là -ao nh#3u?
A. 3612[ Fe Fà 631 [ Cu C. 361[ Fe Fà 6312 [ Cu
B. 6312[ Fe Fà 361 [ Cu D. 3312[ Fe Fà 661 [ Cu
Câu #': B]n h?& -Lt Fe1 Al1 Al
2
.
3
. KNu n)â> "61" )a> h]n h?& tron) dd Ka.B d' tho*t ra 61!2 lMt HhM
0đHtc5 Fà cpn >Lt chất r<n. k+c lay chất r<n đe> hpa tan -in) dd BCl 2Z thì cfn dzn) "TT >l dd BCl. 6hành
&hfn [ Hh2# l'?n) >]# chất tron) h]n h?& là -ao nh#3u?
A. 3%134[Alx 3!14[ Fe Fà 2!1" [ Al
2
.
3
B. 331%4[Alx 331![ Fe Fà 3216 [ Al
2
.
3
C. 3414%[Alx 314![ Fe Fà 2!1T [ Al
2
.
3
D. 3216[Alx 331![ Fe Fà 331%4 [ Al
2
.
3
Câu #1: Bpa tan "T)a> h]n h?& -Lt Fe Fà Fe. -in) >Lt l'?n) dd BCl FWa đủ thấy tho*t ra "1"2 lMt HhM 0đHtc5.
mun) dCch thu đ'?c cho t*c dVn) FG# dd Ka.B d'1 l+c HNt tủa t*ch ra đe> nun) tron) Hh\n) HhM đNn l'?n)
Hh\n) đ7# thu đ'?c chất r<n n;n) > )a> .6rC s2 của > là -ao nh#3u?
A. B. "6 C. "T D. "2.
CROM VÀ HỢP CHẤT
Câu 1: Cấu hình electron của #on Cr
3$
là,
A. [Ar]3d
%
. B. [Ar]3d
4
. C. [Ar]3d
3
. D. [Ar]3d
2
.
Câu 2: C*c s2 o@# ho* đ;c tr'n) của cro> là,
A. $2x $41 $6. B. $21 $31 $6. C. $"1 $21 $41 $6. D. $31 $41 $6.
Câu : KhA tW tW dun) dCch B
2
I.
4
loSn) Fào dun) dCch Y
2
Cr.
4
thì >àu của dun) dCch chuyen tW
A. Hh\n) >àu san) >àu Fàn). B. >àu da ca> san) >àu Fàn).
C. Hh\n) >àu san) >àu da ca>. D. >àu Fàn) san) >àu da ca>.
Câu !: .@#t l'~n) tMnh là
A. Cr
2
.
3
. B. Z).. C. Cr.. D. Ca..
Câu ": Cho &ha•n '€n) , KaCr.
2
$ Ur
2
$ Ka.B  →  Ka
2
Cr.
4
$ KaUr $ B
2
.
Yh# cân -c•n) &ha•n '€n) tr3n1 h3‚ s\€ cu•a KaCr.
2
la•
A. ". B. 2. C. 3. D. 4.
Câu #: Cc‚& H#> loa‚# nào sau đây -3•n tron) Hh\n) Hh#€ Fa• n'(€c do co€ >a•n) o@#t -a•o F3‚?
A. Fe Fa• Al. B. Fe Fa• Cr. C. Zn Fa• Cr. D. Al Fa• Cr.
Câu $: Iu‚c Hh#€ Cl
2
Fa•o dun) d#‚ch CrCl
3
tron) >\# tr'(•n) Ka.B. Ia•n &hâ•> thu đ'(‚c la•
A. Ka
2
Cr
2
.
!
1 KaCl1 B
2
.. B. Ka
2
Cr.
4
1 KaCl.
3
1 B
2
..
C. Ka[Cr0.B5
4
]1 KaCl1 KaCl.1 B
2
.. D. Ka
2
Cr.
4
1 KaCl1 B
2
..
Câu %: Yh# so s*nh tron) czn) >Lt đ#Du H#8n thì Cr là H#> lo9# c= tMnh Hhb >9nh h(n
A. Fe. B. Y. C. Ka. D. Ca.
Câu &: Yh2# lu?n) Y
2
Cr
2
.
!
cfn dzn) đe o@# ho* hNt T16 >ol FeI.
4
tron) dun) dCch c= B
2
I.
4
loSn) là> >\#
tr'an) là 0Cho . R "61 Y R 3d1 Cr R %25
A. 2d14 )a> B. %d12 )a>. C. 241d )a>. D. 2d16 )a>
Câu 1': Zu\€n đ#3•u ch3€ 61!2 l#€t Hh#€ clo 0đHc5 th#• Hh2# lu?n) Y
2
Cr
2
.
!
t\€# th#3•u cfn dzn) đe ta€c du‚n) F(€# dun)
dCch BCl đc‚c1 d' la• 0Cho . R "61 Y R 3d1 Cr R %25
A. 2d14 )a> B. 2!14 )a>. C. 241d )a>. D. 2614 )a>
Câu 11: Cho 6"12 )a> h]n h?& ^ )_> Cu Fà Fe
3
.
4
t*c dVn) FG# dun) dCch BK.
3
loSn)1 đun n=n) Fà Hhuấy
đDu. Iau Hh# c*c &h4n En) @4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c 3136 lMt HhM K. 0s4n &hj> Hhb duy nhất1 P đHtc51 dun)
dCch o Fà cpn l9# 214 )a> H#> lo9#. C\ c9n dun) dCch o1 thu đ'?c > )a> >u2# Hhan. Q#* trC của > là
A. 151,5. B. 137,1. C. 97,5. D. 108,9.
Câu 12:Cho 2124 )a> -Lt s<t Fào 2TT >l dun) dCch chEa h]n h?& )_> A)K.
3
T1"Z Fà Cu0K.
3
5
2
T1%Z. Iau
Hh# c*c &h4n En) @4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c dun) dCch ^ Fà > )a> chất r<n o. Q#* trC của > là
A. 2,80. B. 2,16. C. 4,08. D. 0,64.
Câu 1: Kun) h]n h?& -Lt )_> "%12 )a> Cr
2
.
3
Fà > )a> Al P nh#8t đL cao. Iau Hh# &h4n En) hoàn toàn1 thu
đ'?c 2313 )a> h]n h?& r<n ^. Cho toàn -L h]n h?& ^ &h4n En) FG# a@#t BCl 0d'5 tho*t ra ` lMt HhM B
2
0P
đHtc5. Q#* trC của ` là 0cho . R "61 Al R 2!1 Cr R %25
A. !14. B. 414. C. 3136. D. "T1T.
Câu 1!: Cho "31% )a> h]n h?& c*c H#> lo9# Al1 Cr1 Fe t*c dVn) FG# l'?n) d' dun) dCch B
2
I.
4
loSn) n=n)
0tron) đ#Du H#8n Hh\n) c= Hh\n) HhM51 thu đ'?c dun) dCch ^ Fà !14 lMt HhM B2 0P đHtc5. C\ c9n dun) dCch ^
0tron) đ#Du H#8n Hh\n) c= Hh\n) HhM5 đ'?c > )a> >u2# Hhan. Q#* trC của > là
A. 4216. B. 4%1%. C. 41. D. 4!1".
Câu 1": 6h3> T1T2 >ol Ka.B Fào dd chEa T1T" >ol CrCl
3
r_# đe tron) Hh\n) HhM đNn &h4n En) hoàn toàn thì
Hh2# l'?n) HNt tủa cu2# czn) thu đ'?c là -ao nh#3u )a>?
A. T16) B. "1T3) C. "1!2) D. 21T6)
45NG, 67M 89 HỢP CHẤT
Câu 1: Cấu hình electron của Cu là
A. [Ar]4s
"
3d
"T
. B. [Ar]4s
2
3d
d
. C. [Ar]3d
"T
4s
"
.D. [Ar]3d
d
4s
2
.
Câu 2: Cấu hình electron của #on Cu
2$

A. [Ar]3d
!
. B. [Ar]3d

. C. [Ar]3d
d
. D. [Ar]3d
"T
.
Câu : Cho Cu t*c dVn) FG# dun) dCch h]n h?& )_> KaK.
3
Fà B
2
I.
4
loSn) sh )#4# &h=n) HhM nào sau đây?
A. K.
2
. B. K.. C. K
2
.. D. KB
3
.
Câu !: 67n) h8 s2 0c*c s2 n)uy3n1 t2# )#4n5 của tất c4 c*c chất tron) &h'(n) trình &h4n En) )#ua Cu FG# dun)
dCch BK.
3
đ;c1 n=n) là
A. "T. B. . C. d. D. "".
Câu ": C= 4 dun) dCch >u2# r#3n) -#8t, CuCl
2
1 JnCl
2
1 FeCl
3
1 AlCl
3
. KNu th3> dun) dCch Y.B 0d'5 Fào 4 dun)
dCch tr3n thì s2 chất HNt tủa thu đ'?c là
A. ". B. 2. C. 3. D. 4.
Câu #: Ba# H#> lo9# đDu &h4n En) FG# dun) dCch Cu0K.
3
5
2
)#4# &h=n) H#> lo9# Cu là
A. Al Fà Fe. B. Fe Fà Au. C. Al Fà A). D. Fe Fà A).
Câu $: C;& chất 0)123 @4y ra &h4n En) là
A. Fe $ Cu0K.
3
5
2
. B. Cu $ A)K.
3
. C. Jn $ Fe0K.
3
5
2
. D. A) $ Cu0K.
3
5
2
.
Câu %: mun) dCch FeI.
4
Fà dun) dCch CuI.
4
đDu t*c dVn) đ'?c FG#
A. A). B. Fe. C. Cu. D. Jn.
Câu &: Y#> lo9# Cu &h4n En) đ'?c FG# dun) dCch
A. FeI.
4
. B. A)K.
3
. C. YK.
3
. D. BCl.
Câu 1': Ba# H#> lo9# c= the đ#Du chN -in) &h'(n) &h*& nh#8t luy8n là
A. Ca Fà Fe. B. Z) Fà Jn. C. Ka Fà Cu. D. Fe Fà Cu.
Câu 11: Chất 0)123 Hhb đ'?c s<t o@#t 0P nh#8t đL cao5 là
A. Cu. B. Al. C. C.. D. B
2
.
Câu 12: mun) dCch >u2# nào sau đây t*c dVn) đ'?c FG# c4 K# Fà q-?
A. q-0K.
3
5
2
. B. Cu0K.
3
5
2
. C. Fe0K.
3
5
2
. D. K#0K.
3
5
2
.
Câu 1: se lo9# -A H#> lo9# Cu ra HhA# h]n h?& -Lt )_> A) Fà Cu1 n)'a# ta n)â> h]n h?& H#> lo9# tr3n Fào
l'?n) d' dun) dCch
A. A)K.
3
. B. BK.
3
. C. Cu0K.
3
5
2
. D. Fe0K.
3
5
2
.
Câu 1!: 6ất c4 c*c H#> lo9# Fe1 Jn1 Cu1 A) đDu t*c dVn) đ'?c FG# dun) dCch
A. BCl. B. B
2
I.
4
loSn). C. BK.
3
loSn). D. Y.B.
Câu 1": ZLt H#> lo9# &h4n En) FG# dun) dCch CuI.4 t9o ra Cu. Y#> lo9# đ= là
A. Fe. B. A). C. Cu. D. KA.
Câu 1#: s_n) 0Cu5 t*c dVn) đ'?c FG# dun) dCch
A. B
2
I.
4
đ;c1 n=n). B. B
2
I.
4
loSn). C. FeI.
4
. D. BCl.
Câu 1$: Y#> lo9# Z &h4n En) đ'?c FG#, dun) dCch BCl1 dun) dCch Cu0K.
3
5
2
1 dun) dCch BK.
3
0đ;c1 n)uL#5.
Y#> lo9# Z là, A. Al. B. Jn. C. Fe. D. A).
Câu 1%: Yh# cho Cu t*c dVn) FG# dun) dCch chEa B2I.4 loSn) Fà KaK.31 Fa# trp của KaK.3 tron) &h4n En)
là A. chất @Oc t*(. B. chất o@# ho*. C. >\# tr'an). D. chất Hhb.
Câu 1&: 6r'an) h?& @4y ra &h4n En) là
A. Cu $ q-0K.
3
5
2
0loSn)5 → B. Cu $ BCl 0loSn)5 →
C. Cu $ BCl 0loSn)5 $ .
2
→ D. Cu $ B
2
I.
4
0loSn)5 →
Câu 2': B?& chất nào sau đây Hh\n) c= tMnh l'~n) tMnh?
A. Jn.. B. Jn0.B5
2
. C. JnI.
4
. D. Jn0BC.
3
5
2
.
Câu 21: Cho dun) dCch Ka.B Fào dun) dCch >u2# sunXat của >Lt H#> lo9# c= ho* trC ww thấy s#nh ra HNt tủa tan
tron) dun) dCch Ka.B d'. Zu2# sunXat đ= là >u2# nào sau đây?
A. Z)I.
4
. B. CaI.
4
. C. ZnI.
4
. D. JnI.
4
.
Câu 22: mSy nào sau đây s<& @N& c*c H#> lo9# đOn) theo thE t} tMnh Hhb tcn) dfn?
A. q-1 K#1 In1 Jn. B. q-1 In1 K#1 Jn. C. K#1 In1 Jn1 q-. D. K#1 Jn1 q-1 In.
Câu 2: I<t tây là s<t đ'?c &hủ l3n -D >;t -P# H#> lo9# nào sau đây?
A. Jn. B. K#. C. In. D. Cr.
Câu 2!: Cho "d12 )a> H#> lo9# Z t*c dVn) FG# dun) dCch BK.
3
loSn)1 d' thu đ'?c 414 lMt HhM duy nhất K.
0đHtc5. Y#> lo9# Z là
A. Z). B. Cu. C. Fe. D. Jn.
Câu 2": Cho !16 )a> Cu t*c dVn) hNt FG# dun) dCch BK.
3
loSn) thấy c= HhM K. tho*t ra. Yh2# l'?n) >u2#
n#trat s#nh ra tron) dun) dCch là
A. 2"1 %6 )a>. B. 2"16% )a>. C. 221%6 )a>. D. 2216% )a>.
Câu 2#: s2t "21 )a> Cu tron) Hh\n) HhM. Boà tan chất r<n thu đ'?c Fào dun) dCch BK.
3
T1%Z thấy tho*t ra
44 >l HhM K. duy nhất 0đHtc5. 6he tMch t2# th#eu dun) dCch BK.
3
cfn dzn) đe hoà tan chất r<n là
A. T14 lMt. B. T14 lMt. C. T1"6 lMt. D. T142 lMt.
Câu 2$: Yhb > )a> -Lt Cu. -in) HhM B
2
P nh#8t đL cao thu đ'?c h]n h?& chất r<n ^. se hoà tan hNt ^ cfn
FWa đủ " lMt dun) dCch BK.
3
"Z1 thu đ'?c 414 lMt HhM K. duy nhất 0đHtc5. B#8u suất của &h4n En) Hhb Cu. là
A. !T[. B. !%[. C. T[. D. %[.
Câu 2%: Cho "T) h7n h?& )_> Fe Fà Cu t*c dVn) FG# dun) dCch B
2
I.
4
loSn) 0d' 5 . Iau &h4n En) thu
đ'?c2124 lMt HhM B#dro 0P đHtc 51 dun) dCch ^ Fà > 0)a>5 chất r<n Hh\n) tan. Q#* trC của > là
A. 614 B. 414 C. %.6 D. 314
Câu 2&: Yh# cho "2)a> h7n h?& Fe Fà Cu t*c dVn) FG# dun) dCch BCl 0d'5 the tMch B
2
s#nh ra là 2124 lMt 0P
đHtc5.qhfn H#> lo9# Hh\n) tan c= Hh2# l'?n) là
A. 614) B. 312) C. %16) D. 21)
Câu ': 6Mnh the tMch HhM I.
2
s#nh ra 0P đHtc5 Hh# cho 614)a> Cu &h4n En) hNt FG# dun) dCch B
2
I.
4
đ;c n=n)
là 0.R"61 IR321 CuR645
A. 2124 l B. 414 l C. 61!2 l D. "1"2 l
Câu 1: 6ron) :u* trình đ#8n &hân dun) dCch CuCl
2
FG# đ#8n c}c tr(
A. #on Cu
2$
nhrn electron P catot B. #on Cu
2$
nh'an) electron P anot
C. #on Cl
v
nh'an) electron P catot D. #on Cl
v
nhrn electron P anot
Câu 2: Chất nào sau đây tan đ'?c tron) dun) dCch KB
3
?
A. Al0.B5
3
B. Cu0.B5
2
C. Z)0.B5
2
D. Fe0.B5
3
Câu :A;'$<: Yh# nun) h]n h?& c*c chất Fe0K.
3
5
2
1 Fe0.B5
3
Fà FeC.
3
tron) Hh\n) HhM đNn Hh2# l'?n)
Hh\n) đ7#1 thu đ'?c >Lt chất r<n là
A. Fe
3
.
4
. B. Fe.. C. Fe. D. Fe
2
.
3
Câu !:A;'$<: Bpa tan hoàn toàn "2 )a> h]n h?& Fe1 Cu 0tl l8 >ol ","5 -in) a@#t BK.
3
1 thu đ'?c ` lMt 0P
đHtc5 h]n h?& HhM ^ 0)_> K. Fà K.
2
5 Fà dun) dCch o 0chl chEa ha# >u2# Fà a@#t d'5. 6l Hh2# của ^
đ2# FG# B
2
-in) "d. Q#* trC của ` là 0cho B R "1 K R "41 . R "61 Fe R %61 Cu R 645
A. 2124. B. 414. C. %16T. D. 3136.
Câu ":A;'$<: Cho tWn) chất, Fe1 Fe.1 Fe0.B5
2
1 Fe0.B5
3
1 Fe
3
.
4
1 Fe
2
.
3
1 Fe0K.
3
5
2
1 Fe0K.
3
5
3
1 FeI.41
Fe
2
0I.
4
5
3
1FeC.
3
lfn l'?t &h4n En) FG# BK.
3
đ;c1 n=n). I2 &h4n En) thuLc lo9# &h4n En) o@# ho* v Hhb là
A. . B. %. C. !. D. 6.
Câu #:A;'$<: se nhrn -#Nt -a a@#t đ;c1 n)uL#, BCl1 B
2
I.
4
1 BK.
3
đ}n) r#3n) -#8t tron) -a l+ -C >ất nhSn1
ta dzn) thu2c thb là
A. Fe. B. Cu.. C. Al. D. Cu.
Câu $:A;'$<: s#8n &hân dun) dCch CuCl
2
FG# đ#8n c}c tr(1 sau >Lt tha# )#an thu đ'?c T132 )a> Cu P cat\t
Fà >Lt l'?n) HhM ^ P an\t. Bấ& thV hoàn toàn l'?n) HhM ^ tr3n Fào 2TT >l dun) dCch Ka.B 0P nh#8t
đL th'an)5. Iau &h4n En)1 n_n) đL Ka.B cpn l9# là T1T%Z 0)#4 th#Nt the tMch dun) dCch Hh\n) thay
đ7#5. K_n) đL -an đfu của dun) dCch Ka.B là 0cho Cu R 645
A. T1"%Z. B. T12Z. C. T1"Z. D. T1T%Z.
Câu %:A;'$<: Cho lu_n) HhM B
2
0d'5 :ua h]n h?& c*c o@#t Cu.1 Fe
2
.
3
1 Jn.1 Z). nun) P nh#8t đL cao.
Iau &h4n En) h]n h?& r<n cpn l9# là,
A. Cu1 Fe1 Jn1 Z).. B. Cu1 Fe1 Jn.1 Z)..
C. Cu1 Fe1 Jn1 Z). D. Cu1 Fe.1 Jn.1 Z).
Câu &:B;'$<: Cho 61!2 )a> Fe Fào dun) dCch chEa T13 >ol B
2
I.
4
đ;c1 n=n) 0)#4 th#Nt I.
2
là s4n &hj>
Hhb duy nhất5. Iau Hh# &h4n En) @4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c 0cho Fe R %65
A. T1T3 >ol Fe
2
0I.
4
5
3
Fà T1T6 >ol FeI.
4
. B. T1T% >ol Fe
2
0I.
4
5
3
Fà T1T2 >ol Fe d'.
C. T1T2 >ol Fe
2
0I.
4
5
3
Fà T1T >ol FeI.
4
. D. T1"2 >ol FeI.
4
.
Câu !':B;'$<: Kun) > )a> -Lt s<t tron) o@#1 thu đ'?c 3 )a> h]n h?& chất r<n ^. Bpa tan hNt h]n h?& ^
tron) dun) dCch BK.
3
0d'51 tho*t ra T1%6 lMt 0P đHtc5 K. 0là s4n &hj> Hhb duy nhất5. Q#* trC của > là
0cho . R "61 Fe R %65
A. 21%2. B. 2122. C. 2162. D. 2132.
Câu !1:B;'$<: Cho c*c &h4n En) @4y ra sau đây,
0"5 A)K.
3
$ Fe0K.
3
5
2
/ Fe0K.
3
5
3
$ A)ƒ
025 Zn $ 2BCl / ZnCl
2
$ B
2

mSy c*c #on đ'?c s<& @N& theo ch#Du tcn) dfn tMnh o@# ho* là
A. Zn
2$
1 B
$
1 Fe
3$
1 A)
$
. B. A)
$
1 Fe
3$
1 B
$
1 Zn
2$
.
C. A)
$
1 Zn
2$
1 B
$
1 Fe
3$.
D. Zn
2$
1 B
$
1 A)
$
1 Fe
3$
.
Câu !2:B;'$<: 6h}c h#8n ha# thM n)h#8>,
"5 Cho 314 )a> Cu &h4n En) FG# T >l dun) dCch BK.
3
"Z tho*t ra `
"
lMt K..
25 Cho 314 )a> Cu &h4n En) FG# T >l dun) dCch chEa BK.
3
"Z Fà B
2
I.
4
T1% Z tho*t ra `
2
lMt K..U#Nt K. là s4n &hj> Hhb duy nhất1 c*c the tMch HhM đo P czn) đ#Du H#8n. …uan h8 )#ua `
"
Fà `
2

0cho Cu R 645
A. `
2
R `
"
. B. `
2
R 2`
"
. C. `
2
R 21%`
"
. D. `
2
R "1%`
"
Câu !:B;'$<: Cho > )a> h]n h?& -Lt Jn Fà Fe Fào l'?n) d' dun) dCch CuI.
4
. Iau Hh# HNt thOc c*c &h4n
En)1 l+c -A &hfn dun) dCch thu đ'?c > )a> -Lt r<n. 6hành &hfn &hfn trc> theo Hh2# l'?n) của Jn
tron) h]n h?& -Lt -an đfu là 0cho Fe R %61 Cu R 641 Jn R 6%5
A. dT12![. B. %13T[. C. 212T[. D. "216![.
Câu !!:B;'$<: Cho T1T" >ol >Lt h?& chất của s<t t*c dVn) hNt FG# B
2
I.
4
đ;c n=n) 0d'51 tho*t ra T1""2 lMt 0P
đHtc5 HhM I.
2
0là s4n &hj> Hhb duy nhất5. C\n) thEc của h?& chất s<t đ= là
A. FeI. B. FeI
2
. C. Fe. D. FeC.
3
Câu !":C4;'$<: Cho HhM C. 0d'5 đ# Fào 2n) sE nun) n=n) đ}n) h]n h?& ^ )_> Al
2
.
3
1 Z).1 Fe
3
.
4
1 Cu.
thu đ'?c chất r<n o. Cho o Fào dun) dCch Ka.B 0d'51 Hhuấy H†1 thấy cpn l9# &hfn Hh\n) tan J. Q#4
sb c*c &h4n En) @4y ra hoàn toàn. qhfn Hh\n) tan J )_>
A. Z)1 Fe1 Cu. B. Z).1 Fe1 Cu. C. Z).1 Fe
3
.
4
1 Cu. D. Z)1 Al1 Fe1 Cu
Câu !#:C4;'$<: Bpa tan hoàn toàn 3122 )a> h]n h?& ^ )_> Fe1 Z) Fà Jn -in) >Lt l'?n) FWa đủ dun)
dCch B2I.4 loSn)1 thu đ'?c "1344 lMt h#đro 0P đHtc5 Fà dun) dCch chEa > )a> >u2#. Q#* trC của > là
0Cho B R "x . R "6x Z) R 24x I R 32x Fe R %6x Jn R 6%5
A. "T12!. B. 1d. C. !12%. D. d1%2.
Câu !$:C4;'$<: Yh# cho 4"14 )a> h]n h?& ^ )_> Fe
2
.
3
1 Cr
2
.
3
Fà Al
2
.
3
t*c dVn) FG# dun) dCch Ka.B
đ;c0d'51 sau &h4n En) thu đ'?c chất r<n c= Hh2# l'?n) "6 )a>. se Hhb hoàn toàn 4"14 )a> ^ -in) &h4n
En) nh#8t nh\>1 &h4# dzn) "T1 )a> Al. 6hành &hfn &hfn trc> theo Hh2# l'?n) của Cr
2
.
3
tron) h]n
h?& ^ là 0Cho, h#8u suất của c*c &h4n En) là "TT[x . R "6x Al R 2!x Cr R %2x Fe R %65
A. 2T133[. B. 6616![. C. %T16![. D. 361!"[.
Câu !%:C4;'$<: Cho c*c #on H#> lo9#, Jn
2$
1 In
2$
1 K#
2$
1 Fe
2$
1 q-
2$
. 6hE t} tMnh o@# ho* )#4> dfn là
A. q-
2$
‡ In
2$
‡ K#
2$
‡ Fe
2$
‡ Jn
2$
B. In
2$
‡ K#
2$
‡ Jn
2$
‡ q-
2$
‡ Fe
2$
.
C. Jn
2$
‡ In
2$
‡ K#
2$
‡ Fe
2$
‡ q-
2$
D. q-
2$
‡ In
2$
‡ Fe
2$
‡ K#
2$
‡ Jn
2$
Câu !&:C4;'%<: Bpa tan hoàn toàn Fe
3
.
4
tron) dun) dCch B
2
I.
4
loSn) 0d'5 đ'?c dun) dCch ^". Cho l'?n)
d' -Lt Fe Fào dun) dCch ^" 0tron) đ#Du H#8n Hh\n) c= Hh\n) HhM5 đNn Hh# &h4n En) @4y ra hoàn toàn1
thu đ'?c dun) dCch ^2 chEa chất tan là
A. FeI.
4
Fà B
2
I.
4
. B. FeI.
4
. C. Fe
2
0I.
4
5
3
Fà B
2
I.
4
. D. Fe
2
0I.
4
5
3
.
Câu "':C4;'%<: Cho &h4n En) h=a h+c, Fe $ CuI.
4
/ FeI.
4
$ Cu.6ron) &h4n En) tr3n @4y ra
A. s} Hhb Fe
2$
Fà s} Hhb Cu
2$
. B. s} Hhb Fe
2$
Fà s} o@# h=a Cu.
C. s} o@# h=a Fe Fà s} o@# h=a Cu. D. s} o@# h=a Fe Fà s} Hhb Cu
2$.
Câu "1:A;'&<: Boà tan hNt > )a> JnI.
4
Fào n'Gc đ'?c dun) dCch ^. Cho ""T >l dun) dCch Y.B 2Z Fào ^1
thu đ'?c a )a> HNt tủa. Z;t Hh*c1 nNu cho "4T >l dun) dCch Y.B 2Z Fào ^ thì cnn) thu đ'?c a )a> HNt tủa.
Q#* trC của > là
A. 2T1"2%. B. 221%4T. C. "213!%. D. "!1!"T.
Câu "2:A;'&<: Cho &h'(n) trình ho* h+c, Fe
3
.
4
$ BK.
3
/ Fe0K.
3
5
3
$ K@.y $ B
2
.
Iau Hh# cân -in) &h'(n) trình ho* h+c tr3n FG# h8 s2 của c*c chất là nhun) s2 n)uy3n1 t2# )#4n thì h8 s2 của
BK.
3
là A. "3@ v dy. B. 46@ v "y. C. 4%@ v "y. D. 23@ v dy.
Câu ":A;'&<: Cho 316 )a> h]n h?& )_> Al Fà Jn t*c dVn) FG# >Lt l'?n) FWa đủ dun) dCch B
2
I.
4
"T[1
thu đ'?c 2124 lMt HhM B
2
0P đHtc5. Yh2# l'?n) dun) dCch thu đ'?c sau &h4n En) là
A. "T"16 )a>. B. 12T )a>. C. "T"14 )a>. D. d!1T )a>.
Câu "!:A;'&<: Cho h]n h?& )_> "1"2 )a> Fe Fà "1d2 )a> Cu Fào 4TT >l dun) dCch chEa h]n h?& )_>
B
2
I.
4
T1%Z Fà KaK.
3
T12Z. Iau Hh# c*c &h4n En) @4y ra hoàn toàn1 thu đ'?c dun) dCch ^ Fà HhM K. 0s4n
&hj> Hhb duy nhất5. Cho ` >l dun) dCch Ka.B "Z Fào dun) dCch ^ thì l'?n) HNt tủa thu đ'?c là lGn nhất.
Q#* trC t2# th#eu của ` là
A. 36T. B. 24T. C. 4TT. D. "2T.
Câu "":A;'&<: Boà tan hoàn toàn "416 )a> h]n h?& ^ )_> Al Fà In -in) dun) dCch BCl 0d'51 thu đ'?c %16 lMt
HhM B
2
0P đHtc5. 6he tMch HhM .
2
0P đHtc5 cfn đe &h4n En) hoàn toàn FG# "416 )a> h]n h?& ^ là
A. 21T lMt. B. "16 lMt. C. 414 lMt. D. 31d2 lMt.

C. đơn giản nhất. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là : A.12 gam. C. Cl2. và 0. Câu 29:Hòa tan hoàn toàn 1.25. BaCl2.5 gam. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe X → FeCl3  → Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). FeCl2. 1. D. Fe3O4 và 0. B.56 gam. Giá trị của m là 57. Câu 33: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là A. C. 60.25.24. Fe. B.2 gam. B. D. vừa có tính khử? A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4. FeO.4.5 gam. Cho dung dịch AgNO 3 (dư) vào dung dịch X. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. D. 28. B.6 gam. Fe2O3. Fe.7. Ag.4 gam. 21. D. NaOH. Y lần lượt là A. C. Câu 23. 3. c. 5. D. 1. Fe(OH)2.23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc. ở đktc).95% và 0.4 gam. Y . Fe2O3. 45. Cu(OH)2. B. Câu 31: Nhận định nào sau đây sai? A. B. D. Hai chất X. Thì tổng (a+b) bằng A. D. dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Câu 32: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là A. C. 10. 600 ml. Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 24. 4. CH3COOCH3. Giá trị của m là A. Na2SO4. B.48. 21. CuSO4. HCl. D. 78. 11. D. Fe(NO3)3. C. NaOH. Fe3O4 và 0. Giá trị của V là A. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. thu được dung dịch X. D. Fe2O3. D. B.5 gam. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. Câu 21: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). CH3OH.224. 400 ml. Sau phản ứng thu được 2. B.2. 55.05% và 0. C.8. đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2. D. 40. C. e là những số nguyên. 3. 3. 5.Câu 20: Hoà tan 5. Câu 35: Cho dãy các chất: FeCl2. Fe(OH)3. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8. D. sau phản ứng thu được 0. FeO. D.36.448. D. B. 4. 2.4 gam. FeO. Giá trị của m là (Cho H = 1.24 lít khí hiđro (ở đktc). 6. HCl. 800 ml. C. NaCl. C. d. KNO3. B.448. 5. NaOH.78. C. Câu 22: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H 2 bay ra. B. 68. FeO và 0. 78. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1. 3. C. Câu 24 Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc). Sắt tan được trong dung dịch FeCl3. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A. D. 0.84 gam Fe và 0. Câu 26: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là A. NaCl. B. C.72. FeCl3.5 gam. ở đktc) và dung dịch Y. 4. B.78 Câu 30: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa. Fe2O3 Câu 25: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch A. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa.3125. b. 6. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A.8 gam hỗn hợp gồm Au. B.224. C. CH3NH2. Cu = 64) A. B. nóng thu được 1. Fe = 56. 200 ml. CuSO4. B. Fe2(SO4)3. Zn với một lượng dư khí O 2. Câu 28: Nung nóng 16. Fe2O3.05% và 2.6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Cu.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất. CH3COOH.6 gam. 6.95% và 2. Al(OH)3. 4. Fe(NO3)2.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). C. C. thu được 23. FeO. C.02 mol khí CO2.2 gam chất rắn X. Câu 34: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3  → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a. D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->