ĐỀ SỐ 29: GIAO THOA SÓNG CƠ (tiếp) Câu 1(ĐH 2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây

đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. Câu 2(ĐH 2008): Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acosω t và uB = acos(ω t +π ). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. 0 B.a/2 C.a D.2a Câu 3(ĐH 2009): Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S 1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = 5cos40 π t (mm) và u2 = 5cos(40 π t + π ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là A. 11. B. 9. C. 10. D. 8. Câu 4(ĐH 2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40π t và uB = 2cos(40π t + π ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là A. 19. B. 18. C. 20. D. 17. Câu 5(ĐH 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là một trung điểm của đoạn AB với AB = 10cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 2m/s. B. 1m/s. C. 0,5m/s. D. 0,25m/s. Câu 6. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x = 2R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 5 λ . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên vòng tròn đó là A. 20 B. 10 C. 18 D. 22 Câu 7. Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng AB = 8 λ . Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm của đoạn AB, bán kính R = 4,8 λ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là A. 18 B. 17 C. 34 D. 9 Câu 8. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos(8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là A. 9 B. 5 C. 4 D. 8 Câu 9. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos (8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AC ( không kể tại A) là A. 13 B. 12 C. 11 D. 10 Câu 10. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos (8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AD ( không kể tại A) là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 11. Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn cù n g pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và cùng pha với hai nguồn là A. 3 B. 4 C. 7 D. 9 Câu 12. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân cực đại bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB dao động ngược pha với A, B là A. 6 B. 5 C. 11 D. 4 Câu 13. Trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng S1S2= 12cm. Hai nguồn đang dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước và tạo ra các sóng có cùng bước sóng λ = 1,6cm. Hai điểm M và N trên mặt nước, trên đường trung trực của đoạn S1S2, cách trung điểm I của đoạn S1S2 một khoảng là 8 cm. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là

Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là A. 3.75λ. 4.25λ. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. 10 D. 0. 0. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước. phát ra hai sóng có bước sóng 4cm. Giá trị cực đại của l để tại A dao động với biên độ cực tiểu là A. 6. Câu 22. Trên mặt nước tại hai điểm S1. trên đường nối AB ta thấy trong đoạn IB có điểm M gần I nhất có biên độ dao động bằng không và cách I một khoảng A. Giá trị của ϕ là 3 . Tại 2 điểm A. S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt.B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1= acos(30 π t) .25 cm D. Trên đoạn S1S2 . Câu 14.4mm. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40π t (uA và uB tính bằng mm. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Trên đoạn thẳng S1S2. 0. D. B trên mặt chất lỏng 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = acosωt và u2 = acos(ωt + ϕ). 11 C. 4 điểm. điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là 1 1 A. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là A. B trên mặt chất lỏng cách nhau 10 cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos( 10 π t ) cm. 13 Câu 23. 4 điểm. 7 D. t tính bằng s).24cm B. 4π 3 D.45cm D.25 cm B. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. Trên mặt nước tại hai điểm S1. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm dao động điều hòa cùng pha. 19. Gọi C. C. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và dao động cùng pha với hai nguồn. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. cùng tần số f = 40Hz. 5.5 cm Câu 21. 1 Câu 19. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3. C. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là A. C. t tính bằng s). 0. 8cm.76mm D. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. cách đường trung trực của AB một khoảng gần nhất bằng A. Tại 2 điểm A. Trên mặt nước tại hai điểm S1. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. Trên đoạn thẳng S1S2. B. 10cm Câu 16. S2 cách nhau 8 cm. 0. 8 C. B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha. Câu 24. t tính bằng s). u2 = bcos(10 πt + π ) cm. 3 điểm B.A. 11cm. 1 cm 6 B. Khoảng cách gần nhất từ M đến H là A. Câu 25.5 cm C. 16 B. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40π t (uA và uB tính bằng mm. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 2. 27.1mm C. điểm dao động với biên độ 6 3 mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là A. 6 điểm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là A. C. Xét trên đường tròn tâm A. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. π λ π 6. 5 điểm. cm 3 6 Câu 20. Trên mặt nước tại hai điểm S1. Trên đoạn S1S2 . dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40π t và uB = 8cos(40π t ) (uA và uB tính bằng mm. D. cm B. 10. Tại 2 điểm A. 2π 3. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s . coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. D. D.2m/s. 3 điểm B. Trên đoạn thẳng S1S2. bán kính AB. B.75 cm D. C. 3. điểm dao động với biên độ cực đại. hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 10cm dao động cùng pha.25cm Câu 15. 21. Một điểm A trên mặt nước nằm ở khoảng cách l kể từ S1 và AS1⊥S1S2.75mm B. 4 D. t tính bằng s). điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là A. 6 điểm. 6 C. 32. Gọi I là trung điểm của AB. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40π t và uB = 8cos(40π t ) (uA và uB tính bằng mm. B. 5 B. π 3 . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. 15cm. 6.5 cm C. Câu 17. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1. u2 = bcos(30 π t + ).25 cm D.12 B. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S1S2 là A. 0. 5cm C. 14 Câu 18. D là 2 điểm 2 trên đoạn AB sao cho AC = DB = 2cm . cùng tần số f = 40Hz. 2. 0. Gọi H là trung điểm của AB. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. 1 cm 3 C. 5 điểm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful