ĐỀ SỐ 29: GIAO THOA SÓNG CƠ (tiếp) Câu 1(ĐH 2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây

đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. Câu 2(ĐH 2008): Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acosω t và uB = acos(ω t +π ). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. 0 B.a/2 C.a D.2a Câu 3(ĐH 2009): Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S 1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1 = 5cos40 π t (mm) và u2 = 5cos(40 π t + π ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là A. 11. B. 9. C. 10. D. 8. Câu 4(ĐH 2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40π t và uB = 2cos(40π t + π ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là A. 19. B. 18. C. 20. D. 17. Câu 5(ĐH 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là một trung điểm của đoạn AB với AB = 10cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 2m/s. B. 1m/s. C. 0,5m/s. D. 0,25m/s. Câu 6. Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x = 2R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 5 λ . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên vòng tròn đó là A. 20 B. 10 C. 18 D. 22 Câu 7. Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng AB = 8 λ . Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm của đoạn AB, bán kính R = 4,8 λ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là A. 18 B. 17 C. 34 D. 9 Câu 8. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos(8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là A. 9 B. 5 C. 4 D. 8 Câu 9. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos (8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AC ( không kể tại A) là A. 13 B. 12 C. 11 D. 10 Câu 10. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 8cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u =a.cos (8 π t ) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 4cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt chất lỏng mà ABCD là hình chữ nhật có cạnh BC = 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AD ( không kể tại A) là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 11. Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn cù n g pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và cùng pha với hai nguồn là A. 3 B. 4 C. 7 D. 9 Câu 12. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng của một chất lỏng. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân cực đại bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân cực đại bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB dao động ngược pha với A, B là A. 6 B. 5 C. 11 D. 4 Câu 13. Trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng S1S2= 12cm. Hai nguồn đang dao động cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước và tạo ra các sóng có cùng bước sóng λ = 1,6cm. Hai điểm M và N trên mặt nước, trên đường trung trực của đoạn S1S2, cách trung điểm I của đoạn S1S2 một khoảng là 8 cm. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là

S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. Trên mặt nước tại hai điểm S1. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40π t và uB = 8cos(40π t ) (uA và uB tính bằng mm. 5 B.45cm D. 1 cm 3 C. 5cm C. Khoảng cách gần nhất từ M đến H là A. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. 16 B.25cm Câu 15. 3. B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. cm 3 6 Câu 20.76mm D.25 cm D. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. 6. D. 7 D. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40π t và uB = 8cos(40π t ) (uA và uB tính bằng mm. 5 điểm. 2.25 cm B. Tại 2 điểm A. C. 11cm. D là 2 điểm 2 trên đoạn AB sao cho AC = DB = 2cm .25 cm D. D. 6. B. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.2m/s. hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 10cm dao động cùng pha. 0. Một điểm A trên mặt nước nằm ở khoảng cách l kể từ S1 và AS1⊥S1S2. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và dao động cùng pha với hai nguồn. người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là A.12 B.5 cm Câu 21. điểm dao động với biên độ cực đại. π 3 . 2π 3. 32. 19. C. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. cách đường trung trực của AB một khoảng gần nhất bằng A. 6 điểm. 0. Gọi I là trung điểm của AB. B. Câu 25. 21. B trên mặt chất lỏng cách nhau 10 cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = acos( 10 π t ) cm.25λ.75mm B. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm dao động điều hòa cùng pha. π λ π 6. Tại 2 điểm A. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3. Trên đoạn thẳng S1S2. Trên đoạn thẳng S1S2. D. t tính bằng s). 13 Câu 23. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là A. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40π t (uA và uB tính bằng mm. Giá trị cực đại của l để tại A dao động với biên độ cực tiểu là A.24cm B. bán kính AB. số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là A. Câu 14. 4π 3 D. 8cm. B. cùng tần số f = 40Hz. 4 D. Câu 22. dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40π t (uA và uB tính bằng mm. 0. t tính bằng s). 4 điểm. cm B. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. C. 14 Câu 18. điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là 1 1 A. Trên mặt nước tại hai điểm S1. C. Trên mặt nước tại hai điểm S1.A. 8 C. 0. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước.4mm. 4. Xét trên đường tròn tâm A. Gọi C. S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. cùng tần số f = 40Hz. Trên mặt nước tại hai điểm S1. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S1S2 là A.5 cm C. 3 điểm B. Thực hiện giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A. 1 Câu 19. Trên đoạn S1S2 . trên đường nối AB ta thấy trong đoạn IB có điểm M gần I nhất có biên độ dao động bằng không và cách I một khoảng A. Giá trị của ϕ là 3 . 0.B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1= acos(30 π t) . u2 = bcos(10 πt + π ) cm. 10. Trên đoạn S1S2 . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. 6 C. u2 = bcos(30 π t + ). số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là A. phát ra hai sóng có bước sóng 4cm. 3 điểm B. Câu 24. Trên đoạn thẳng S1S2. 5.1mm C. 10 D. B trên mặt chất lỏng 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = acosωt và u2 = acos(ωt + ϕ).75 cm D. 10cm Câu 16. 6 điểm. 5 điểm. t tính bằng s). Gọi H là trung điểm của AB. điểm dao động với biên độ 6 3 mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là A. 1 cm 6 B. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 2. 4 điểm. Câu 17. t tính bằng s). 0. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s . 11 C. S2 cách nhau 8 cm. 3. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1. điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là A.5 cm C.75λ. 0. 15cm. D. Tại 2 điểm A. 27. C. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful